Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 5. aprill 2011 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Euroopa Ülemkogu kohtumise (24.–25.3.2011) järeldused (arutelu)
 4.Hääletused
  4.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Poola – Podkarpackie – Masinatehas (A7-0059/2011, Barbara Matera) (hääletus)
  4.2.Ebastabiilsusest tulenevad rändevood: ELi välispoliitika reguleerimisala ja roll (A7-0075/2011, Fiorello Provera) (hääletus)
  4.3.Naiste roll põllumajanduses ja maapiirkondades (A7-0016/2011, Elisabeth Jeggle) (hääletus)
  4.4.Uutes liikmesriikides asuvate tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimiseks eraldatavad ELi vahendid (A7-0054/2011, Marian-Jean Marinescu) (hääletus)
  4.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Tšehhi Vabariik – UNILEVER (A7-0060/2011, Barbara Matera) (hääletus)
  4.6.Kahesuguse kasutusega kaubad ja tehnoloogia (A7-0028/2011, Jörg Leichtfried) (hääletus)
  4.7.Riiklikult toetatavad ekspordikrediidid (A7-0364/2010, Yannick Jadot) (hääletus)
  4.8.Naistevastase vägivalla vastu võitlemise ELi poliitiline raamistik (A7-0065/2011, Eva-Britt Svensson) (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 8.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 9.Infotund komisjoni presidendiga
 10.ELi raamistik romade integreerimise riiklike strateegiate koordineerimiseks (arutelu)
 11.Euroopa Parlamendi 2012. aasta tulude ja kulude eelarvestus, I jagu – Euroopa Parlament (arutelu)
 12.Ühenduse finantshuvide kaitse – pettustevastane võitlus (arutelu)
 13.Infotund (küsimused komisjonile)
 14.Euroopa tasandi erakondi reguleerivad määrused ja erakondade rahastamise eeskirjad (arutelu)
 15.EÜ ja Komooride vaheline kalandusalane partnerluseping – Ühenduse finantsmeetmed ühise kalanduspoliitika rakendamiseks ja mereõiguse valdkonnas – Kalandus – tehnilised üleminekumeetmed – Kalandustoodete importimine Gröönimaalt (arutelu)
 16.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 17.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (1159 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (4473 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika