Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 5. apríla 2011 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Závery zo zasadnutia Európskej rady (24. – 25. marca 2011) (rozprava)
 4.Hlasovanie
  4.1.Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Poľsko − Podkarpackie − strojárstvo (A7-0059/2011, Barbara Matera) (hlasovanie)
  4.2.Migračné toky vznikajúce z dôvodu nestability: rozsah a úloha zahraničnej politiky EÚ (A7-0075/2011, Fiorello Provera) (hlasovanie)
  4.3.Úloha žien v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach (A7-0016/2011, Elisabeth Jeggle) (hlasovanie)
  4.4.Financovanie EÚ v oblasti vyraďovania jadrových elektrární v nových členských štátoch z prevádzky (A7-0054/2011, Marian-Jean Marinescu) (hlasovanie)
  4.5.Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Česká republika − UNILEVER (A7-0060/2011, Barbara Matera) (hlasovanie)
  4.6.Položky a technológie s dvojakým použitím (A7-0028/2011, Jörg Leichtfried) (hlasovanie)
  4.7.Štátom podporované vývozné úvery (A7-0364/2010, Yannick Jadot) (hlasovanie)
  4.8.Politický rámec EÚ zameraný na boj proti násiliu páchanému na ženách (A7-0065/2011, Eva-Britt Svensson) (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 8.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 9.Hodina otázok pre predsedu Komisie
 10.Rámec EÚ týkajúci sa koordinácie národných stratégií integrácie Rómov (rozprava)
 11.Odhad príjmov a výdavkov na rok 2012 – oddiel I – Európsky parlament (rozprava)
 12.Ochrana finančných záujmov Spoločenstiev – Boj proti podvodom (rozprava)
 13.Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
 14.Štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni (rozprava)
 15.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Komorami – Finančné opatrenia Spoločenstva na vykonávanie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a finančné opatrenia v oblasti morského práva – Rybné hospodárstvo – prechodné technické opatrenia – Dovoz produktov rybolovu z Grónska (rozprava)
 16.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 17.Skončenie rokovania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1286 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (4827 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia