Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 6 april 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A7-0067/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Med detta betänkande godkänner Europaparlamentet inrättandet av en tvistlösningsmekanism som bör kunna erbjuda enkla och effektiva förfaranden för att framföra och bedöma anspråk inom strikta tidsfrister när konflikter behöver lösas mellan EU och Jordanien med anledning av handelsbestämmelserna i Europa–Medelhavsavtalet. Hittills har tvister till följd av Europa–Medelhavsavtalen endast kunnat lösas med diplomatiska metoder. Detta har visat sig vara ett opraktiskt sätt att gå tillväga och har lett till situationer där tvister förblivit olösta eftersom varje försök till lösning har kunnat blockeras av den ”svarande” parten. Dessa förbättringar av de frihandelsavtal som ingåtts med länderna kring Medelhavet bör kunna bidra till ekonomisk och politisk stabilitet i denna viktiga region, och till att lägga grunden till ett enda område med fred, utveckling, rättvisa, jämlikhet, frihet, mångfald, demokrati och respekt. En korrekt tillämpning av en sådan mekanism skulle kunna förbättra säkerheten och förutsägbarheten i våra bilaterala handelsförbindelser och därtill utgöra ytterligare ett steg mot inrättandet av EuroMed-regionen som ett välfungerande frihandelsområde. Därför röstade jag för betänkandet.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy