Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2248(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0073/2011

Predkladané texty :

A7-0073/2011

Rozpravy :

PV 07/04/2011 - 3
CRE 07/04/2011 - 3

Hlasovanie :

PV 07/04/2011 - 6.11
PV 07/04/2011 - 6.12
CRE 07/04/2011 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0156

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 7. apríla 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

3. Výročná správa EIB za rok 2009 (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Prvým bodom programu je správa pána Cutaşa v mene Výboru pre hospodárske a menové veci o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2009 (2010/2248/INI) (A7-0073/2011).

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş, spravodajca. (RO) Predloženie tejto správy o činnosti Európskej investičnej banky (EIB) je súčasťou každoročného demokratického procesu vyplývajúceho zo zodpovednosti, ktorú má táto banka voči Európskemu parlamentu.

Hoci tento proces sa uskutočňuje pravidelne, nemožno ho trivializovať, pretože obsahuje odporúčania týkajúce sa dôležitých otázok v súvislosti s budúcnosťou Európskej únie. Keď v decembri 2009 nadobudla platnosť Lisabonská zmluva, Európska investičná banka sa stala nástrojom podpory vonkajších politík Európskej únie a zároveň aj dôležitým partnerom pri stimulovaní európskeho hospodárstva.

Chcel by som poďakovať kolegom poslancom za vylepšenie správy. Chcel by som tiež poďakovať všetkým zamestnancom banky za vynikajúcu spoluprácu, predovšetkým pánovi prezidentovi Maystadtovi a pánovi viceprezidentovi Kolatzovi-Ahnenovi.

Všetci hľadáme spôsob, ako zosúladiť rastúce dlhy a deficity členských štátov s cieľmi hospodárskeho rastu stanovenými napríklad v stratégii EÚ 2020, ktorá si vyžaduje veľké investície do vzdelávania, zdravotníctva, technológií, trvalo udržateľnej energetiky a infraštruktúry. Myslím si, že riešenie tohto problému je európske, pričom dôležitú úlohu v tejto situácii musí zohrávať Európska investičná banka.

Uvediem tu dva významné príklady spôsobu, akým Európska investičná banka stimulovala a bude stimulovať európske hospodárstvo. Po prvé sú to pôžičky malým a stredným podnikom a potom dlhopisy na projekty. Nesmieme zabúdať, že 99 % európskych podnikov sú malé a stredné podniky (MSP). Investície do MSP sú prostriedkom, ako významne prispieť k inováciám, aktivitám v oblasti výskumu a vývoja, ktoré sa uskutočňujú v Európskej únii. Európska investičná banka poskytla malým a stredným podnikom finančné prostriedky presahujúce ročný cieľ vo výške 7,5 miliardy EUR v rokoch 2009 a 2010.

V roku 2010 bol vytvorený aj európsky nástroj mikrofinancovania, ktorý sústredil finančné prostriedky vo výške až 200 miliónov EUR určených tým, ktorí potrebujú mikroúvery. Uvedomujeme si však, že pri prístupe podnikateľov k úverom stále existujú ťažkosti.

Myslím si, že musíme zvýšiť transparentnosť procesov používaných pri výbere finančných sprostredkovateľov banky a pri poskytovaní úverov týmto sprostredkovateľom. Povinnosťou Európskej investičnej banky je aj poskytovať technickú pomoc a spolufinancovanie konvergenčným regiónom, aby sa im umožnilo prijímať finančné prostriedky, ktoré majú k dispozícii, vyšším tempom.

Ďalšou otázkou, o ktorej by som chcel hovoriť, sú dlhopisy na projekty. Spájame veľké očakávania s týmto finančným nástrojom oprávnene? Myslím si, že áno. Jeho cieľom je zvýšiť úverové ratingy dlhopisov vydávaných podnikmi prilákaním súkromných investícií, aby sa doplnili domáce investície a investície z kohéznych fondov. Vďaka tomuto multiplikačnému účinku dostanú podniky viac peňazí na zavádzanie projektov infraštruktúry v oblastiach dopravy, energetiky, IT a trvalo udržateľného rozvoja. Je dôležité zamerať sa na určité kľúčové projekty, napríklad na trvalo udržateľný rozvoj, cestnú a železničnú infraštruktúru a prepojenie prístavov s európskymi trhmi, a na projekty zabezpečujúce energetickú nezávislosť, ako napríklad plynovod Nabucco alebo projekt prepojenia Turecko – Grécko – Taliansko (ITGI).

Keďže dnes diskutujeme o možných riešeniach prekonania finančnej krízy, privádza nás to k otázke transparentnosti a daňových rajov. Nedostatok transparentnosti finančných sprostredkovateľov nadobudol špecifickú formu daňových únikov a podvodov a prispel k zložitej situácii, v ktorej sa v súčasnosti nachádzame.

Európska investičná banka ako európska banka sa nesmie podieľať na žiadnych operáciách uskutočňovaných prostredníctvom nespolupracujúcich jurisdikcií, ktoré za také v súčasnosti označujú rôzne medzinárodné orgány. Tieto zoznamy zároveň stále nestačia. Európska investičná banka môže v tejto oblasti prispieť realizáciou riadnych hodnotení a pravidelným zverejňovaním svojich výsledkov.

V neposlednom rade by som chcel spomenúť úlohu, ktorú banka zohráva mimo Európskej únie v krajinách, ktoré chcú pristúpiť k EÚ, a v krajinách, na ktoré sa vzťahujú politiky spolupráce a rozvoja. Európska investičná banka v týchto krajinách podporuje ciele zahraničnej politiky Európskej únie. Preto si myslím, že musíme pre túto oblasť vyhradiť viac špecializovaných pracovníkov a zvýšiť úroveň zapojenia miestnych aktérov do projektu.

S radosťou si vypočujem vaše názory v Parlamente a prehovorím ešte raz na záver.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Maystadt, prezident EIB. (FR) Najprv by som sa chcel ešte raz poďakovať za pozvanie na rozpravu o vašej správe o činnosti Európskej investičnej banky (EIB) – stáva sa to skutočnou tradíciou.

Chcel by som sa poďakovať najmä vášmu spravodajcovi pánovi Cutaşovi. Prejavil dobrý cit pozerať sa na veci nielen z retrospektívy, ale poskytol aj usmernenia do budúcnosti. Práve o tomto by som chcel v podstate hovoriť, ak môžem. Uvádzate, že naše predstavenstvo vypracovalo trojstupňový prístup k činnosti Európskej investičnej banky na najbližších niekoľko rokov. Svoju činnosť budeme rozvíjať v troch oblastiach: zavádzanie stratégie Európa 2020, boj proti zmene klímy a podpora vonkajšej politiky EÚ.

Keď v roku 2008 vypukla finančná a potom aj hospodárska kríza, členské štáty reagovali krátkodobými opatreniami: rôznymi národnými plánmi, ktorých cieľom bolo spočiatku zabezpečiť likviditu bánk a potom stimulovať hospodársku obnovu. Tieto národné plány, ako viete, podporoval plán hospodárskej obnovy Európy, ktorý prijala Európska rada v decembri 2008. EIB zohrávala svoju úlohu zvýšením objemu úverov zo 48 miliárd EUR v roku 2007 na 79 miliárd EUR v roku 2009 a nasmerovaním týchto finančných prostriedkov do reálnej ekonomiky v oblastiach, ktoré Rada označila za prioritné, predovšetkým na podporu malých a stredných podnikov, ako práve zdôraznil váš spravodajca.

No po týchto krátkodobých opatreniach, ktoré nám umožnili zabrániť najhoršiemu, je teraz potrebná dlhodobejšia reakcia. Práve tu nastupuje stratégia Európa 2020 a mimoriadne dôležitou časťou tejto stratégie je zvýšenie miery zamestnanosti a produktivity, čo sa musí zakladať na takzvanom znalostnom trojuholníku: odbornej príprave, výskume a inováciách. EIB je pripravená významne prispieť k realizácii tejto stratégie. V roku 2010 banka poskytla vyše 4 miliardy EUR na financovanie projektov v oblasti vzdelávania a vyše 7 miliárd EUR na projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

Zámerom EIB je zvýšiť financovanie týchto oblastí, a preto chce spolu s Európskou komisiou pokračovať v spoločných nástrojoch financovania na základe modelu finančného nástroja s rozdelením rizika (RSFF) na podporu výskumu, keďže nástroje tohto druhu zvyšujú vplyv európskeho rozpočtu. S rovnakým objemom finančných prostriedkov môže európsky rozpočet znášať väčší objem investícií a tieto spoločné nástroje zároveň znižujú kapitálové obmedzenie z hľadiska EIB. To znamená, že EIB môže s tým istým objemom kapitálu zvýšiť objem svojich úverov.

Spomenul som finančný nástroj s rozdelením rizika. Je to dobrý príklad. Na konci roka 2010 sme dokázali s rozpočtovým príspevkom vo výške približne 390 miliónov EUR a s kapitálovým príspevkom EIB vo výške približne 700 miliónov EUR požičať viac než 6 miliárd EUR, čo financovalo investície do výskumu vo výške viac než 16 miliárd EUR. Môžete preto vidieť dva druhy pákového efektu, ktorý takýto nástroj umožňuje, a tak sa nám zdá, že je jasné, že príspevok EIB k stratégii Európa 2020 bude ešte účinnejší, pretože sa budeme môcť spoľahnúť na pragmatickú spoluprácu s Komisiou a aj s ostatnými finančnými inštitúciami.

Druhá oblasť je boj proti zmene klímy a jej niekedy tragické dôsledky. Toto sa stalo prioritou Európskej únie, a teda aj EIB. Jadrová havária vo Fukušime a otázky, ktoré v tejto súvislosti vznikajú, ďalej posilňujú potrebu obrovských investícií do úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie a nových energetických technológií.

V roku 2010 vzrástli úvery EIB na projekty priamo prispievajúce k zníženiu objemu emisií skleníkových plynov na takmer 20 miliárd EUR alebo takmer 30 % celkového objemu našich úverov. Podiel úverov na projekty obnoviteľných zdrojov energie predstavoval 6,2 miliardy EUR celkového objemu našich úverov a tieto zdroje sa využili najmä na projekty v oblasti využitia veternej a slnečnej energie. Úvery na projekty zlepšenia energetickej účinnosti v roku 2010 vzrástli na 2,3 miliardy EUR. V priebehu nadchádzajúcich rokov bude tento objem ďalej rásť, pretože existuje obrovský potenciál úspor energie predovšetkým vo verejných budovách a bytoch v mnohých európskych mestách a veľkomestách. Čo sa týka investície do rozvoja mestskej dopravy, a teda do zníženia znečistenia pochádzajúceho z individuálnej dopravy, EIB poskytla v roku 2010 úvery vo výške 7,9 miliardy EUR.

V tomto úsilí teda budeme pokračovať. Budeme naďalej podporovať úspory energie, energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energie a iniciujeme aj vývoj metodiky, ktorá je vzhľadom na technickú náročnosť nevyhnutne komplexná, s cieľom presnejšie vyhodnotiť uhlíkovú stopu všetkých projektov, ktoré financujeme. Toto osobitné úsilie svedčí o našej vôli urobiť z boja proti zmene klímy hlavnú prioritu.

Na záver k tretej oblasti: žiadna mocnosť nemôže očakávať, že bude uskutočňovať vonkajšiu politiku bez finančnej podpory. Čína to zistila. Finančne intervenuje na celom svete s cieľom podporiť ciele svojej vonkajšej politiky. Ak Európska únia naozaj chce rozvíjať vonkajšiu politiku, ktorá bude mať vo svete určitý vplyv, potom musí mať aj finančnú páku. Ak si to Európska únia bude želať, môže byť touto pákou EIB. To je jeden zo záverov správy pána Camdessusa o vonkajšom mandáte EIB. Uvidí sa, či členské štáty, ktoré sú tiež akcionármi EIB, budú konať podľa tohto odporúčania a prijmú v rámci prípravy finančných výhľadov na obdobie rokov 2014 – 2020 jasné rozhodnutie.

Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, to bol prehľad trojstupňového prístupu EIB v nasledujúcich rokoch.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie. – Najprv by som chcel poďakovať nášmu pánovi spravodajcovi Cutaşovi za veľmi dobrú správu. Chcel by som na tejto plenárnej schôdzi privítať aj pána Maystadta, pretože je veľmi dôležité, aby pánovi Maystadtovi a Európskej investičnej banke (EIB) zablahoželala aj Komisia k dlhodobej rozhodnej reakcii na účinky globálnej finančnej krízy.

Pomoc zo strany EIB bola veľmi dôležitá. EIB nám pomohla riešiť nedostatok úverov na trhu a to bolo rozhodujúce nielen pre členské štáty EÚ a kandidátske krajiny, ale aj pre našich partnerov na celom svete. EIB dokázala významne zvýšiť svoju úverovú aktivitu a zároveň zamerať zvýšenie na kľúčové oblasti podporujúce rast.

Komisia sa stotožňuje s názorom Parlamentu, že podpora politiky súdržnosti EÚ a prechod na nízkouhlíkové hospodárstva sú hlavnými cieľmi EIB. Z toho vyplýva, že Komisia spojila sily so skupinou EIB na podporu konvergenčných režimov so spoločnými nástrojmi financovania, ktoré veľmi dobre poznáme – JASPERS, JEREMIE a nový nástroj ELENA –, na boj proti zmene klímy. Okrem toho vítame nárast objemu úverov pre malé a stredné podniky (MSP) a súhlasíme s vašou žiadosťou o viac kvalitatívnych opatrení na zvýšenie pridanej hodnoty a transparentnosti zásahov skupiny EIB v tejto oblasti.

V tejto súvislosti sa zdá, že je nevyhnutné vyhodnotenie optimálnej deľby práce medzi EIB a Európsky investičný fond (EIF). Obrovské úsilie, ktoré vyvinula EIB, upozornilo na dôležitosť optimalizácie využívania kapitálu EIB. Je veľmi dôležité, aby sme dosiahli správnu rovnováhu medzi vyššími objemami a vysoko rizikovými činnosťami, ktoré si vyžadujú viac kapitálu, ale ktoré pridávajú väčšiu hodnotu zásahu skupiny EIB.

Chcel by som povedať niekoľko slov o finančných nástrojoch. Sme presvedčení o tom, že využívanie inovačných finančných nástrojov spolu s hlavnými finančnými inštitúciami, ako je napríklad EIB, by sa malo rozšíriť. Nástroje využívajúce okamžité úvery, kapitálové fondy a záruky pomôžu maximalizovať účinky rozpočtu EÚ prilákaním dodatočných finančných prostriedkov od tretích strán. Zvýšené využívanie spoločných finančných nástrojov a rozdelenie rizika s rozpočtom EÚ by mohlo viesť k uvoľneniu kapitálu a umožneniu väčšieho pákového efektu vlastných zdrojov EIB a rozšíreniu jej dosahu. V konečnom dôsledku to znamená viac projektov podporujúcich stratégiu Európa 2020 a lepšiu podporu jej cieľov a zámerov.

Iniciatíva dlhopisy na projekty v rámci stratégie Európa 2020, o ktorej momentálne prebieha verejná diskusia, je veľmi dobrým príkladom. Stratégia EÚ 2020 vyzýva na rozsiahle cezhraničné investície do podpory hlavných činností stratégie EÚ 2020 a na rozvoj inteligentných, zlepšených a plne prepojených infraštruktúr. Iniciatíva dlhopisy na projekty by podporila financovanie konkrétnych projektov v oblasti dopravy, energetiky a komunikačnej infraštruktúry a potenciálne aj v iných odvetviach, čo môže pomôcť položiť základy trvalo udržateľného rastu a zamestnanosti v budúcnosti. Som rád, že podporujete túto iniciatívu v správe.

V súvislosti s prípravou návrhov Komisie na ďalší viacročný finančný rámec Komisia vykonáva strategické vyhodnotenie a analýzu, aby zabezpečila optimalizované využívanie nových nástrojov, a to v dialógu s EIB a inými finančnými inštitúciami s cieľom využiť ich odbornosť v oblasti finančníctva a ich skúsenosti na trhu.

Na záver by som chcel uviesť niekoľko poznámok o vonkajších činnostiach EIB. Čo sa týka financovania EIB mimo EÚ, Komisia podporuje zvýšenie stropov, ktoré navrhol Parlament v rámci strednodobého preskúmania vonkajšieho mandátu EIB, najmä zvýšenie o 1 miliardu EUR pre oblasť Stredozemia. Vieme, aké dôležité to dnes je. Je to veľmi dôležité preto, aby EIB pokračovala vo svojich intervenciách na udržateľnej úrovni a podporovala demokratickú transformáciu našich partnerských krajín. Rovnako tiež opakovane zdôrazňujeme význam toho, aby EIB opätovne využívala spätné toky z predošlých investícií v oblasti Stredozemia s cieľom realizovať investície rizikového kapitálu v súkromnom sektore pre malé a stredné podniky (MSP) v regióne. Okrem toho podporujeme ďalšie posilňovanie rozvojových kapacít EIB, pretože tieto dodatočné potreby by si vyžadovali postupné zvyšovanie ľudských zdrojov špecializovaných na rozvojové aspekty.

V súlade s návrhom Komisie v súvislosti so strednodobým preskúmaním vonkajšieho mandátu EIB Komisia vytvorí pracovnú skupinu, ktorá by skúmala možný vývoj platformy EÚ pre spoluprácu a rozvoj. Cieľom je optimalizovať fungovanie mechanizmov a skombinovať granty a úvery s účasťou Komisie, EIB a ostatných viacstranných a dvojstranných inštitúcií. Vytvorenie takejto platformy by pomohlo zabezpečiť synergie a posilniť spoluprácu medzi EIB a ostatnými finančnými inštitúciami. V tejto súvislosti by som chcel uviesť, že na začiatku marca bolo podpísané memorandum o porozumení medzi Komisiou, EIB a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR).

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy, spravodajca Výboru pre kontrolu rozpočtu požiadaného o stanovisko. (FR) Chcel by som oceniť pozornosť, ktorú venujete poslancom EP, pán Maystadt, pretože to nie je vašou povinnosťou vo funkcii prezidenta medzivládnej banky. Vážime si to. Vo svojom príhovore sa budem zaoberať bezpečnosťou a komunitarizáciou Európskej investičnej banky (EIB).

Čo sa týka otázky bezpečnosti, pán Maystadt, povedali ste, že si želáte stať sa silou v pozadí Európskej únie a jej finančnou pákou. Áno, ale s ratingom s trojitým A.. My vo Výbore pre kontrolu rozpočtu sme navyše celé roky hovorili o tom, že by ste mali podliehať dohľadu nad obozretným podnikaním. Navrhujeme, aby tento dohľad vykonávala buď Európska centrálna banka, alebo na základe dobrovoľného postupu zo strany EIB nový Európsky orgán pre bankovníctvo so zapojením jedného alebo viacerých regulátorov alebo bez tohto zapojenia, a vyzývame vás, pán komisár, aby ste predložili návrhy.

Na záver, pán predsedajúci, by som chcel spomenúť náš návrh, aby sa Európska únia stala členom Európskej investičnej banky a aby sa tak tento medzivládny nástroj postupne premieňal na nástroj Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner, v mene poslaneckého klubu PPE. – Chcela by som hovoriť o budúcnosti podobne ako pán prezident Maystadt a chcela by som spomenúť tri veci. Po prvé Európa potrebuje rast a reštrukturalizáciu a to znamená investície a financovanie investícií.

Dnes je legitímne položiť otázku, odkiaľ môžu pochádzať tieto finančné prostriedky. Dôležitú časť odpovede na túto otázku môžu dať Európska investičná banka (EIB) a jej rodina inštitúcií. Myslím si tiež, že je dôležité pripomenúť, že v nasledujúcich rokoch budeme mať v oblasti financovania obrovskú konkurenciu. Vnútroštátne rozpočty sa zrejme budú snažiť realizovať ďalšie úspory. Aj v bankovom sektore bude veľa neistoty, keď začne opäť vykonávať normálnu činnosť financovania a, samozrejme, budeme mať európsky rozpočet, ktorý bude ako zvyčajne príliš nízky, a preto nebude účinný a nevyrieši naše problémy. EIB bude preto mimoriadne dôležitá.

 
  
MPphoto
 

  Thijs Berman, v mene skupiny S&D. (NL) Chcel by som vzdať poklonu kolegovi poslancovi pánovi Cutaşovi za vynikajúcu správu o výročnej správe Európskej investičnej banky (EIB) za rok 2009. Poklonu mu vzdávam aj za prehľad, ktorý nám tu predniesol.

Chcel by som však uviesť niekoľko poznámok k jednému konkrétnemu aspektu, a to ku vzťahu medzi Radou a Parlamentom. Európsky parlament je spoločným zákonodarcom pre vonkajší mandát Európskej investičnej banky, pre všetky činnosti banky mimo EÚ, v susedných krajinách a v rozvojových krajinách. Zdá sa však, že pre Radu je mimoriadne ťažké zobrať vážne tieto návrhy Parlamentu o strednodobom preskúmaní vonkajšieho mandátu. Na moje prekvapenie sa u Rady stáva zvykom, že jednoducho odmietne všetky možné nové návrhy, ktoré predkladá tento Parlament, ako neprijateľné.

Hovorím najmä o návrhoch, aby EIB prebrala aktívnu úlohu vzhľadom na opatrenia na boj proti zmene klímy a aby zohrávala väčšiu úlohu pri mikrofinancovaní. Sú tieto návrhy neprijateľné? Je úlohou Rady definovať rozsah tém, o ktorých má Európsky parlament právo rokovať? Nie, Európsky parlament a Rada sú spoloční zákonodarcovia na rovnakej úrovni a spolu s Európskou komisiou a v úzkej spolupráci s ňou majú spoločne stanoviť pravidlá týkajúce sa vonkajších aktivít EIB. To si vyžaduje konzultácie, spoločné porady, kompromisy, otvorený prístup zo strany oboch zákonodarcov. Je potom nezmyselné a kontraproduktívne používať slovo „neprijateľné“ na opísanie návrhov, ktoré veľká väčšina Európskeho parlamentu považuje za dôležité. Podľa mňa je však neprijateľný takýto prístup zo strany Rady, odtrhnutý od reality. Skutočnosť, že tu nie je nikto z Rady, je absurdná a charakteristická z toho hľadiska, ako sú odtrhnutí od reality.

EIB je podstatným nástrojom vonkajších činností EÚ na celom svete. Verejná banka, banka, ktorá môže úvermi prispieť k hospodárskemu rastu a zlepšeniu infraštruktúry, je nevyhnutná pre rozvoj susedných krajín. To isté platí pre náš vzťah s rozvojovými krajinami. Aj tam je verejná banka veľmi dôležitá. Takáto banka musí rešpektovať Lisabonskú zmluvu a jej ciele. Jedným takým cieľom je zníženie chudoby. Európsky parlament chce túto úlohu banky jasne zakotviť v jej vonkajšom mandáte. Očakávam otvorený a konštruktívny prístup zo strany Rady, ktorý nám umožní, aby sme spoločne dospeli k tomuto vyjasneniu.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard, v mene skupiny ALDE. (FR) Chcela by som zdôrazniť jednu vec.

Keď sme začali pracovať na tejto správe, existovala už zrejmá potreba dlhodobých investícií v dôsledku toho, čo sa udialo v Európskej únii. Táto kríza ukázala, že sme vo svojej práci boli krátkozrakí, ako by to vyjadril Tommaso Padoa-Schioppa. Potrebujeme naozaj dlhodobé investície a vaša inštitúcia zohráva hlavnú úlohu.

Všetko, čo sa nedávno stalo – na mysli mám najmä južné Stredomorie a množstvo ťažkostí vzhľadom na naše energetické možnosti –, je o to viac dôvodom, aby sme vás povzbudzovali vo vašej práci a podporovali vás. V tomto Parlamente budú vždy poslanci, ktorí podporia vašu prácu. Súhlasím však s tým, čo povedal pán Audy: je tiež veľmi dôležité, aby sme sa pohli smerom k prísnejšiemu dohľadu, ako sme to urobili v prípade mnohých inštitúcií.

Chcem tým povedať – hoci osobne som za dlhopisy na projekty a súhlasím s mnohými myšlienkami, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje –, že mi veľmi záleží na tom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudeme príliš náhliť do riešení založených na verejno-súkromných partnerstvách bez toho, že by sme dôkladne preskúmali, ako sú vytvorené a koľko budú v konečnom dôsledku stáť daňového poplatníka a všetkých ostatných zúčastnených partnerov. Som presvedčená o tom, že by mohli byť veľmi užitočným nástrojom, ale momentálne existujú v Európe aj finančné prostriedky – myslím pritom na fond Marguerite a na prácu depozitných a konsignačných orgánov, ktoré realizujú iniciatívy v cezhraničnom kontexte –, a preto som chcela argumentovať v prospech väčších dlhodobých investícií a monitorovania, ktoré sú vhodné pre náš spoločný cieľ. Som presvedčená o tom, že toto je minimum, ktoré by sme mali očakávať.

V každom prípade vás podporujeme a boli by sme radi, keby všetky udalosti, ktoré sa odohrali v poslednom čase, podnecovali rozsiahlejšiu, širšiu diskusiu.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Canfin, v mene skupiny Verts/ALE. (FR) Ako viete, Skupina zelených/Európska slobodná aliancia sa tradične veľmi angažuje za Európsku investičnú banku (EIB). Sme presvedčení o tom, že je to mimoriadne dôležitý verejný politický nástroj, a pretože sa za ňu veľmi angažujeme, sme voči nej aj veľmi nároční – tieto dve veci idú ruka v ruke.

Náš názor na EIB je taký, že v konečnom dôsledku je to samostatná banka a ako taká podlieha bankovým obmedzeniam, ktoré sa musia zohľadniť. Viacerí kolegovia poslanci oprávnene poukázali na skutočnosť, že EIB by možno mala zohľadniť nové obmedzenia, ktoré sú spojené s bankovým sektorom. Zároveň je to skutočne výnimočná banka, pretože je vlastne financovaná z peňazí daňových poplatníkov. Je tu aj preto, aby robila to, čo nerobia iní, a aby prijala pravidlá, ktoré presahujú to, čo môže urobiť súkromný sektor.

Chcel by som zdôrazniť jeden alebo dva body, o ktorých si myslím, že EIB by ich mohla robiť ešte lepšie, hoci v posledných mesiacoch sa dosiahol pokrok. Prvý bod sa týka daňových rajov. Toto je mimoriadne dôležitý boj nielen pre nás, ale podľa mňa aj pre veľmi veľkú väčšinu kolegov poslancov v tomto Parlamente. Kríza ukázala, že daňové raje zahmlievajú, podkopávajú a oslabujú celý finančný systém a svetové hospodárstvo.

Väčšina poslancov EP preto v tejto správe podporuje myšlienku, že by ste mali zabezpečiť ešte vyšší stupeň transparentnosti v súvislosti s úvermi, ktoré poskytujete podnikom a ktoré prechádzajú cez daňové raje. Som presvedčený o tom, že táto prax by sa mala skončiť. Dobre si uvedomujem, že v praxi vás obmedzujú operačné obmedzenia, ale tu ide o politickú otázku, ktorá spočíva v tom, že keď ste silou stojacou za Európou, musíte ísť do bitiek. Ak pôjdete do bitiek, potom si myslím, že bitka proti daňovým rajom by mala byť jednou z nich.

Čo sa týka nás, je zrejmé, že by sme zašli ešte ďalej, inými slovami, želali by sme si, aby ste úvery EIB spojili s podmienkami pre podniky, ktoré nie sú súčasťou celého hodnotového reťazca v daňových rajoch a ktoré sú prinajmenšom na čiernej listine OECD, ktorá sa momentálne reviduje.

Druhý bod, ktorý sme chceli spomenúť, sa týka otázky monitorovania a riadenia. Práve teraz o tom hovorila pani Goulardová. Som presvedčený o tom, že by sme mali rozšíriť možnosti, že by sme mali zvýšiť úroveň spoločnej zodpovednosti, aby bol výber projektov, do ktorých sú vložené peniaze daňových poplatníkov, čo najdemokratickejší a najtransparentnejší.

Tretí bod sa týka merania prínosu vašej činnosti. Vy tento prínos meriate, samozrejme, aj finančným vyjadrením. Ako som povedal už skôr, ste samostatnou bankou, čo znamená, že musíte riešiť otázky týkajúce sa vzťahu medzi rizikom a prínosom. Vaším cieľom je však aj poskytovať iné prínosy, a preto sa využívajú verejné zdroje. Vaším cieľom je poskytnúť prínos z hľadiska sociálnej súdržnosti, z hľadiska boja proti chudobe, z hľadiska ochrany životného prostredia. Myslím si, že by ste mohli dosiahnuť ešte väčší pokrok pri predkladaní správ, pri meraní týchto nefinančných prínosov, ktoré sa nachádzajú v samom jadre vašej činnosti a vašej legitimity. Myslím si, že namiesto porovnávania finančných prínosov s nefinančnými prínosmi by ste mali vykonať čo najširšie hodnotenie a neobmedzovať ho len na peňažné a finančné ukazovatele.

Posledný bod môjho príhovoru sa bude napokon týkať zmeny klímy. Správa konkrétne uvádza, že musíte presadzovať všetky ciele EÚ. Jedným z oficiálnych cieľov Európskej únie je zabezpečiť 80 % zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2050. To nebude možné, ak budeme ďalej financovať uhoľné elektrárne, ktorých životnosť je 40 rokov a ktoré emitujú obrovské množstvá CO2.

(Rečník prijal otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8.)

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD). – Zohľadnil pán Canfin, že využívanie EIB ako nástroja verejnej politiky, čo obhajujú on i jeho strana, sa uskutoční na priame finančné náklady daňových poplatníkov EÚ a najmä britských daňových poplatníkov? Zohľadnil to vôbec?

 
  
MPphoto
 

  Pascal Canfin (Verts/ALE). (FR) Na to mám veľmi jednoduchú odpoveď. Som presvedčený o tom, že EIB stála britských daňových poplatníkov oveľa menej než iné, úplne súkromné britské banky, a som presvedčený o tom, že činnosť EIB je oveľa väčšmi vo verejnom záujme i záujme britských daňových poplatníkov než činnosť iných britských bánk, ktoré museli daňoví poplatníci zachraňovať.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne, v mene skupiny ECR. – Parlament strávil veľa hodín v tejto rokovacej sále diskusiami o tom, ako zabezpečiť, aby európske orgány dohľadu zodpovedné za naše finančné služby boli najtransparentnejšie a najzodpovednejšie organizácie. Výsledkom bolo vytvorenie európskych orgánov dohľadu, ktoré v plnom rozsahu preveruje Parlament. V tomto novom veku zodpovednosti po finančnej kríze a vzhľadom na zmeny, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, však musíme vytvoriť porovnateľné úrovne dohľadu a preskúmania existujúcich inštitúcií EÚ vrátane EIB.

Vzhľadom na to, aká významná sa stala úloha EIB pri financovaní stratégií členských štátov EÚ a zahraničnej činnosti EÚ, je teraz načase zlepšiť úroveň zodpovednosti za jej činnosť voči tomuto Parlamentu. Je potrebné preskúmať úvery a všeobecné bankové a úverové aktivity EIB rovnakým spôsobom, ako by sme skúmali naše komerčné banky. Musia sa podrobiť prísnym záťažovým testom a všetky finančné aktivity musia zostať v súvahe. V prípade používania cudzích zdrojov alebo v prípade rizika by sme mali schváliť obmedzenie rizika, pretože v konečnom dôsledku by každé zlyhanie znamenalo, že by opäť musel platiť daňový poplatník. Je načase, aby sa tento Parlament snažil nadobudnúť významnejšiu úlohu pri hodnotení aktivít EIB najmä vzhľadom na zvyšovanie úlohy banky pri vyvíjaní nových finančných nástrojov.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute, v mene skupiny GUE/NGL. (DE) Hlavnou úlohou Európskej investičnej banky (EIB) je podporovať ciele EÚ prostredníctvom dlhodobého financovania životaschopných investícií. To tiež znamená, že EIB je viazaná hodnotami EÚ, inými slovami, sociálnymi normami, transparentnosťou, prísnymi normami v oblasti životného prostredia, rozvojom trvalo udržateľného hospodárstva a tvorbou pracovných miest. Od mimovládnych organizácií (MVO), ktoré sú zapojené do miestnej realizácie projektov financovaných EIB, sa však dozvedáme, že dodržiavanie týchto noriem nie je v žiadnom prípade trvalo zabezpečené. Uviedli to už aj iní rečníci. MVO kritizujú nedostatok transparentnosti, týkajúci sa spôsobu, akým sú kontrolované úvery v EÚ a na celom svete, ako sa využívajú a ako o tom finanční sprostredkovatelia EIB predkladajú správy. Do akej miery si je EIB vedomá tejto kritiky a do akej miery sa EIB touto kritikou vlastne zaoberá? To by sme chceli vedieť.

Z našej perspektívy sú prinajmenšom niektoré veci, ktoré MVO požadujú od EIB, celkom odôvodnené: väčšia transparentnosť týkajúca sa poskytovania úverov zo strany finančných sprostredkovateľov a vypracovanie jasnejších finančných podmienok pre finančných sprostredkovateľov a tiež kritérií účinnosti pre udeľovanie úverov. Na zlepšenie transparentnosti MVO ďalej navrhujú, aby sa environmentálne a finančné informácie o projektoch financovaných EIB zverejnili ešte pred schválením týchto projektov. Najmä projekty EIB v tretích krajinách by mali byť predmetom nezávislého posúdenia udržateľnosti, aby sa stanovil hospodársky, sociálny a ekologický dosah príslušného projektu.

Zdá sa však, že okrem transparentnosti existujú aj ďalšie problémy. Monitorovanie dodržiavania environmentálnych, sociálnych noriem a pravidiel verejného obstarávania EÚ bolo takisto predmetom kritiky MVO. Prísne monitorovanie dodržiavania týchto noriem pri všetkých finančných operáciách EIB by malo byť samozrejmosťou. Projekty, ktoré tieto normy nespĺňajú, by mali byť vylúčené z podpory.

Nakoniec by som chcel povedať niekoľko slov k politike v oblasti energetiky. Je potešujúce, že podpora trvalo udržateľných a bezpečných dodávok energie patrí už medzi súčasné priority EIB. Vzhľadom na katastrofu v súvislosti s reaktorom vo Fukušime musí mať najvyššiu prioritu podpora perspektívnej, obnoviteľnej výroby energie bez CO2 a jadrového paliva a tiež podpora energetickej účinnosti vo všetkých oblastiach, do ktorých investuje EIB.

(Rečník prijal otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8.)

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). (DE) Prezident Európskej investičnej banky (EIB) uviedol, že podľa jeho prognóz by sa EIB mohla stať popri Číne hlavnou silou v rozvojových krajinách. Vy ste teraz uviedli niekoľko kritických poznámok k tejto rozvojovej spolupráci. Mohli by ste to rozviesť trocha konkrétnejšie? Čo si myslíte o základnej myšlienke, že EIB by mohla byť vhodným nástrojom ako protiváha alebo doplnenie činnosti, ktorú vyvíjajú Číňania v rozvojových krajinách?

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute (GUE/NGL). (DE) Myslím si, že v tejto chvíli je ťažké uviesť podrobnosti o tejto veci vzhľadom na čas, ktorý je k dispozícii. Mám však veľa správ od mimovládnych organizácií, ktoré s radosťou poskytnem. Som presvedčený o tom, že Európska investičná banka (EIB) je s nimi tiež oboznámená. Tieto správy hovoria o tom, ako EIB podporuje na miestnej úrovni rozvojovú pomoc v afrických a ázijských krajinách, a uvádzajú aj kritické poznámky v tejto súvislosti. S radosťou vám predložím tieto správy, ale momentálne nemôžem podrobne odpovedať na túto otázku.

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom, v mene skupiny EFD. – Predstupujem dnes pred Parlament, pretože chcem uviesť jednu alebo dve veci, ktoré by mohli byť nápomocné. Pracoval som 35 rokov ako investičný bankár, investičný manažér, investičný poradca a ekonomický analytik a nikdy v živote som nekúpil zadlženú banku. Nikdy som nekúpil zadlženú banku pre klientov, ale počas niekoľkých uplynulých rokov ku mne prišli politici a byrokrati a priložili mne, daňovému poplatníkovi, k hlave pištoľ a prinútili ma kúpiť množstvo zadlžených bánk. Dokonca to neboli ani britské zadlžené banky, ale zahraničné zadlžené banky, a dnes počúvam, že britského daňového poplatníka žiadajú, aby dal peniaze na Portugalsko.

Ak chcem investovať v zahraničí, kúpim si fond zameraný na rozvíjajúce sa trhy. Neželám si, aby si nejaká smiešna znárodnená banka vynucovala, že bude investovať moje peniaze alebo peniaze mojich voličov. Hovorím „smiešna banka“, pán Maystadt, pretože doteraz som si od vás vypočul len to, ako budete investovať peniaze, aby ste zmenili počasie. Nikdy v živote som nepočul toľko nezmyslov. Neviem, odkiaľ dostávate svoje rady, ale počasie sa za posledných 15 alebo 16 rokov štatisticky v podstate nezmenilo, tak kam nalejete všetky tie peniaze?

Nechcem investovať do vašej banky a ani britskí občania to nechcú. Poradil by som vám, aby ste ignorovali žiadosti tohto Parlamentu, plného excentrikov, zelených a znudených žien v domácnosti, najmä čo sa týka odseku 48 správy, ak si chcete udržať rating AAA. Slnečné panely v krajine pakoní, žiráf a bubnov bongo zničia váš rating AAA tak rýchlo, ani sa nenazdáte.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Ide o skutočné odtrhnutie od reality, keď si človek vypočuje pripomienky, ktoré práve predniesol britský rečník, a keď sa potom pozrie na skutočný vývoj posledných rokov na finančných trhoch a v bankách, do ktorých máme údajne investovať toľko dôvery.

Vrátim sa však ku konkrétnym pripomienkam: Európska investičná banka (EIB) je dôležitým nástrojom v troch oblastiach. Myslím si, že poznámky pána Kluteho by mali tvoriť súčasť vonkajšej stratégie vo svete. Je strašné pozorovať, ako čínski investori, štátni investori, čoraz väčšmi oslabujú politické systémy tým, že sa zapoja do niekoľkých miestnych projektov výstavby mostov. Keď hľadáme prínos Európskej únie, nenájdeme prakticky nič. Myslím si, že by ste mali ísť ďalej týmto smerom.

Moja druhá pripomienka sa týka malých a stredných podnikov, ktoré tradičné banky, zameriavajúce sa výlučne na maximalizáciu zisku, trestuhodne zanedbávajú.

Po tretie, dochádza k zmene energetickej politiky. Katastrofa týkajúca sa japonského reaktora je skutočne tragédiou, ale mohla by vás podporiť v tom, aby ste v tejto súvislosti v Európe niečo podnikli.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE).(FR) Po poznámkach, ktoré som si práve vypočul a ktoré nie sú hodné tohto Parlamentu, by som vám chcel povedať, že väčšina z nás je presvedčená o tom, že činnosť Európskej investičnej banky (EIB) je veľmi pozitívna. Zlepšenie, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, vytvára nový priestor na činnosť, ktorá by EIB mala pomôcť, aby sa stala ešte účinnejšou a aby poskytovala relevantné riešenia globálnej finančnej krízy.

Ako ste zdôraznili, EIB poskytuje malým a stredným podnikom skutočnú podporu a rozhodujúcou mierou prispieva k cieľu konvergencie politiky súdržnosti EÚ. V tejto činnosti treba pokračovať, a ak by to bolo možné, treba ju aj zintenzívniť.

EIB musí urobiť viac na presadzovanie strategických investícií v Európe, a preto by som vás chcel vyzvať, aby ste podporili tých, ktorí sa ujali iniciatívy s cieľom zlepšiť dlhodobé financovanie a najmä depozitné a konsignačné orgány – tzv. caisse des dépôtscassa dei depositi – a banku KfW. Myslím si, že by mali byť podporení, pretože bankové predpisy a účtovné predpisy, ktoré sa dnes vypracúvajú, nás nepodporujú pri zohľadňovaní dlhodobých investícií a znevýhodňujú tých, ktorí sa tak rozhodnú. Okrem toho – na rozdiel od toho, čo sa často hovorí – potrebujeme zmeny, nielen úpravy. Dlhodobé financovanie je, ako ste tiež povedali, podstatné pri otváraní nových horizontov pre Európu.

Čo sa týka činnosti mimo Európskej únie, máte pravdu, keď hovoríte, že EIB musí pôsobiť ako hnacia sila, a preto musí navrhovať iniciatívy predovšetkým na financovanie stredozemských krajín. V súčasných turbulentných podmienkach, ktoré majú vplyv na veľa týchto krajín, môže EIB užitočne prispieť k hospodárskemu rozvoju v rámci Únie pre Stredozemie prostredníctvom cieleného financovania a môže tak pomôcť vytvoriť v týchto krajinách, ktorých budúcnosť je stále neistá, demokratickú civilizáciu.

Všimol som si vašu ochotu zrealizovať tento prínos, ak vás o to Únia požiada, čo – dúfam – urobí.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D).(ES) V prvom rade by som chcel zablahoželať pánovi Cutaşovi k vynikajúcej správe.

Európska investičná banka (EIB) musí dosahovať viac výsledkov, a to lepších a rýchlejších výsledkov. Význam jej úlohy pri financovaní projektov vo všetkých odvetviach hospodárstva v záujme Európskej únie ešte viac zdôraznila hospodárska kríza.

Kríza sťažila prístup k úverom a poukázala aj na potrebu dôkladného prehodnotenia nášho hospodárskeho modelu. EIB musí zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu. Aby túto úlohu splnila, musí si zachovať vysokú úroveň solventnosti a dostatočne silné finančné postavenie, aby dokázala získať finančné prostriedky na kapitálových trhoch za výhodných podmienok. Musí mať aj nástroje, ktoré jej umožnia realizáciu potrebných projektov, ktoré by inak nezískali finančnú podporu zo strany komerčných bánk a ktoré by len veľmi ťažko získali finančné prostriedky za výhodných podmienok z iných zdrojov.

EIB dosiahla v roku 2009 určité pozitívne výsledky, keď jej činnosť vzrástla o 40 %, financovanie malých a stredných podnikov vzrástlo o 55 %, financovanie menej rozvinutých regiónov vzrástlo o 36 % a financovanie zamerané na boj proti zmene klímy a presadzovanie energetickej účinnosti vzrástlo o 73 %.

Je však potrebné urobiť veľa a splnenie strategických cieľov Európskej únie si stále vyžaduje trvalo udržateľné, dlhodobé financovanie. Dostupnosť tohto financovania sa v dôsledku krízy znížila.

Preto musíme podporiť eurobondy. Musíme zaviesť nové nástroje a nové trendy v oblasti finančného inžinierstva a musíme vytvoriť aj spoločnú platformu na zapojenie iných medzinárodných finančných inštitúcií. To musí sprevádzať aj zlepšenie vlastného riadenia EIB a preskúmanie jej vnútorného mandátu. EIB by mala byť skrátka mostom účinne prepájajúcim investície s potrebami EÚ.

 
  
MPphoto
 

  James Elles (ECR). – Vystupujem ako britský zástupca, ktorý si myslí, že by sme mali byť v Európskej únii a že by sme ju mali zmeniť. Pán Bloom, vystupujúci v mene Strany za nezávislosť Spojeného kráľovstva, nezastupuje britských občanov. Jeho strana nemá zástupcov v dolnej komore britského parlamentu a nemá ani nádej, že v ňom v dohľadnej budúcnosti nejaké miesto získa.

(potlesk)

Myslím si, že v tejto konkrétnej rozprave sa snažíme robiť pragmatickú politiku a zistiť, ako čo najúčinnejšie dosiahnuť prospech pre európskych občanov vzhľadom na obmedzené zdroje. Blahoželám prezidentovi Európskej investičnej banky (EIB) k práci, ktorú vykonal počas mnohých rokov pri budovaní dôveryhodnosti tejto inštitúcie. Moje otázky sa týkajú dlhopisov na projekty.

Keď sa v júni bude predkladať príslušný dokument, predložíte text odlišný od textu Komisie, aby sme sa mohli oboznámiť s vaším názorom, keď budeme pripravovať viacročný finančný výhľad, alebo sa všetko predloží dohromady?

Budú tieto finančné prostriedky potenciálne dlhopisy na projekty s pôsobnosťou mimo Európskej únie alebo to budú jednoducho dlhopisy na projekty dopravy a iné veci, ktoré spomenul pán komisár?

Na záver by som sa chcel spýtať hádam na to najdôležitejšie: budeme môcť zvážiť, či možno v rámci štrukturálnych fondov a fondu súdržnosti ušetriť, vzhľadom na to, že poskytujete dodatočné financovanie na infraštruktúru? Pretože to bude kľúčovou otázkou, keď sa budeme zaoberať potenciálnym zmrazením finančného výhľadu do roku 2020.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD).(IT) Správa o činnosti Európskej investičnej banky (EIB) zdôrazňuje niekoľko dôležitých a vítaných bodov. Prvým z nich je potreba zamerať naše úsilie v čoraz väčšej miere na uľahčenie prístupu malých a stredných podnikov k úverom. Vítam aj odkaz na iniciatívu dlhopisy na projekty, o ktorej si myslím, že je užitočným nástrojom rastu a rozvoja v takej strategickej oblasti, akou je infraštruktúra.

Som trocha zmätený odkazom na vonkajšiu činnosť EIB, na ktorú sa žiadajú ďalšie finančné a ľudské zdroje. Správa EIB za rok 2009 uvádza krajiny, ktoré využívajú tieto úvery, a so sklamaním konštatujem, že Turecko dostáva leví podiel vo výške takmer jednej tretiny celkovej sumy poskytnutej všetkým štátom mimo EÚ. Táto suma je o niečo vyššia ako štvrtina sumy poskytnutej Taliansku, jednému z hlavných akcionárov EIB. Samotné Taliansko tiež potrebuje značné úvery a granty. Preto to považujem za absurdnú nevyváženosť. Som presvedčený o tom, že je neprijateľné, aby boli obrovské prostriedky poskytované krajine, akou je Turecko, ktorá je mimo EÚ a ktorá by podľa mňa mala mimo EÚ zostať navždy.

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Najprv by som chcel povedať, že taká krátka, presná a jasná správa o predmetnej otázke je v tomto Parlamente zriedkavým javom. Európska investičná banka (EIB) nepochybne zohráva základnú a veľmi dôležitú úlohu pri rozvíjaní Európy. Chcel by som však uviesť niekoľko poznámok k správe a k tomu, čo odznelo v tejto rokovacej sále.

V prvom rade podporujem z vnútornej perspektívy politiku Európskej investičnej banky zameranú na rozvoj malých a stredných podnikov. Myslím si, že táto vec je pre Európu oveľa dôležitejšia než zmena klímy. Práve na túto oblasť musí banka zamerať svoje úsilie a nie až tak veľmi na rozvoj ekologických technológií. Hoci keď budú podporované malé a stredné podniky, bude sa rozvíjať aj táto oblasť.

Okrem toho z vnútornej perspektívy súhlasím aj s názorom Výboru pre kontrolu rozpočtu o možnom dohľade zo strany Európskeho orgánu pre bankovníctvo, čo je nový orgán zodpovedný za prijímanie týchto opatrení.

Na záver chcem povedať, že údaje, ktoré práve citoval pán Morganti, sú mimoriadne alarmujúce. Súhlasím tiež s vyjadreným názorom, že najmä v prípade zahraničných investícií je tiež vhodné mať parlamentnú kontrolu, pretože je neprijateľné, aby vonkajšie krajiny dostávali viac európskych finančných prostriedkov než samotné európske krajiny.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Pallone (PPE).(IT) Úplne súhlasím s pánom Gauzèsom. Európska investičná banka (EIB) vždy zohrávala významnú a kľúčovú úlohu v rozvíjaní Európskej únie. Jej úloha a činnosť sú ešte dôležitejšie v čase krízy, akou je tá súčasná.

Nedávne reformy hospodárskeho riadenia spojené s účinkami krízy by mohli viesť k zníženiu objemu finančných prostriedkov, ktoré členské štáty vyhradia na dôležité projekty, napríklad na vybudovanie infraštruktúry strategického významu pre rozvoj Únie ako takej. Jedným príkladom je projekt železničnej dopravy TEN-T.

Súhlasím s iniciatívou Európskej komisie zameranou na dlhopisy na projekty. Dlhopisy na projekty predstavujú výborné riešenie združovania finančných prostriedkov a rozvoja infraštruktúry, ktorú Európa potrebuje, aby mohla zmodernizovať a plne využívať potenciál vnútorného trhu. Úloha EIB pri vydávaní a správe týchto dlhopisov je preto kľúčová.

Správa nalieha na zvýšenie objemu finančných prostriedkov pre malé a stredné podniky a ja súhlasím s tým, že činnosť EIB musí byť cielená a zameraná na výsledky. Pán predsedajúci, dovoľte mi povedať, že v súvislosti s činnosťou banky sa objavilo niekoľko problematických aspektov. Chcel by som upozorniť predovšetkým na to, že mnohé malé a stredné podniky nemôžu často využiť výhody ponúkaných príležitostí, pretože projekty, ktoré dostávajú finančnú podporu, si vyžadujú obrovské investície a organizáciu, čo vlastne predstavuje prekážku pre zúčastňujúce sa malé a stredné podniky.

Čas požadovaný na procesy je ďalším problémom. Procesy sú často neprehľadné a byrokratické a nie sú v súlade s činnosťou a požiadavkami príslušného odvetvia. Nechcem tu opakovane poukazovať na dôležitosť týchto podnikov pre našu sociálno-hospodársku štruktúru, a preto dúfam, že bude možné iniciovať dialóg s malými a strednými podnikmi, ktorý pomôže zrýchliť procesy a čo najviac znížiť byrokraciu.

EIB môže a musí mať dôležitú úlohu pri pôsobení na aktuálne udalosti v Stredomorí. Európa musí myslieť nad rámec núdzovej situácie a musí realizovať dlhodobú stratégiu, aby zabezpečila, že finančné prostriedky a investície sa zrealizujú na mieste na základe spoločných rozhodnutí s cieľom presadzovať demokraciu a rozvoj sociálneho a trhového hospodárstva.

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson (S&D).(SV) Rád by som zdôraznil dva hlavné body tejto správy. Po prvé má Európska investičná banka (EIB) hlavnú úlohu v stratégii Európa 2020. To sa vzťahuje najmä na investície do ekologickej infraštruktúry. Aby mohlo byť európske hospodárstvo silné a trvalo udržateľné, je potrebný väčší objem investícií do železníc a prístavov. Tieto musia byť prepojené aj s cestnými sieťami prostredníctvom účinných dopravných uzlov. Infraštruktúra sa musí stať dobre fungujúcim celkom. Európska investičná banka (EIB) by v týchto kľúčových oblastiach mala byť ešte aktívnejšia. To si vyžaduje nový spôsob myslenia, čo sa týka flexibilných finančných riešení. Európske dlhopisy na projekty sú výborným krokom správnym smerom, ale tieto dlhopisy by sa mali doplniť ďalšími novými možnosťami financovania. Vidím predovšetkým príležitosť vyvinúť model, v rámci ktorého bude prebiehať produktívnejšia spolupráca na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Po druhé má Európska investičná banka dôležitú úlohu v rozvojovej politike EÚ. V tejto oblasti je určite priestor na zlepšenie. Činnosť banky by mala byť transparentnejšia, mala by byť viac zameraná na miestnu úroveň a jasne zameraná na hlavné ciele rozvojovej činnosti Únie. Pri rozhodovaniach Európskej investičnej banky by sa mali zohľadňovať aspekty týkajúce sa životného prostredia, chudoby a rozvoja.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (ECR). – Európska investičná banka (EIB) poskytuje až 1 miliardu EUR na výrobu veterných turbín a iných projektov obnoviteľných zdrojov energie v Spojenom kráľovstve. Toto je plne v súlade so stratégiou boja proti zmene klímy, ale som znepokojený tým, že súčasné kritériá týkajúce sa financovania zo strany EIB nie sú transparentné a neobsahujú pravidlá zodpovednosti, pokiaľ ide o preskúmanie týchto projektov a náležitú starostlivosť v ich súvislosti. Na rozvoj veterných fariem v celej EÚ sa podľa pána Maystadta poskytlo 6 miliárd EUR, ale EIB jednoducho akceptuje žiadosti o finančné prostriedky od príslušných vlád bez preverovania. Nemyslím si, že to je správne.

Podniky v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v Spojenom kráľovstve tvrdia, že ich turbíny sú vyťažené na 30 %. V skutočnosti bola ich vyťaženosť počas celého minulého roka len 21 %. Turbíny nepracujú vtedy, keď je najchladnejšie počasie a keď nastáva špička dopytu po elektrine. Hospodársky nie sú rentabilné a zdvojnásobujú alebo strojnásobujú ceny elektrickej energie pre spotrebiteľov a zároveň neznižujú emisie CO2. Toto je zrejmý finančný škandál a EIB by mala zastaviť financovanie veternej energie.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Chcela by som sa poďakovať Jamesovi Ellesovi za jeho pripomienky k príhovoru pána Blooma a navrhnúť kolegom zo Strany za nezávislosť Spojeného kráľovstva, že ak chcú povedať niečo vecné alebo vyjadriť nesúhlas s kolegami, nemusia nás pritom urážať. Pán Bloom opísal poslankyne a poslancov ako excentrikov, zelených a znudené ženy v domácnosti. Navrhujem, aby nám povedal, do ktorej kategórie patrí on sám.

Teraz sa vrátim k vecnejšej pripomienke, týkajúcej sa Európskej investičnej banky (EIB). Írsko prostredníctvom financovania určeného pre malé a stredné podniky (MSP) získalo, ale pán prezident by mohol povedať – alebo iní by mohli povedať –, aké dostupné sú tieto financie, pretože odzneli vyhlásenia a MSP sú týmito vyhláseniami nadšené, ale keď si idú hľadať úvery, môže byť pre ne mimoriadne ťažké získať k nim prístup. Myslím si, že ide o otázku praktického významu pre oblasť MSP, a chcela by som dostať na túto vec odpoveď.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD)(SK) Európska investičná banka bola zriadená s cieľom podporovať ciele a politiky Európskej únie v rámci Únie, ako aj v zahraničí. Banka sa financuje sama prostredníctvom dlhopisov, za ktoré ručia členské štáty Únie.

Pán spravodajca Cutaş nás upozornil, že záruky rozpočtu Európskej únie za aktivity Investičnej banky dosiahli na konci roka 2009 objem takmer 20 miliárd EUR, čo je hodne aj pre možnosti Európskej únie, a preto Parlament, myslím si, oprávnene očakáva vysvetlenie rizík spojených s týmto záväzkom. Rovnako by bolo dobré vedieť viac o spôsobe využitia úrokov z poskytnutých úverov a o administratívnych poplatkoch získaných z rozpočtu Európskej únie.

Európska investičná banka sa zodpovedá členským štátom Únie, Dvoru audítorov, ako aj úradu OLAF. Návrh zavedenia potenciálneho regulačného dohľadu, ktorý by dohliadal aj na kvalitu financií, finančnej situácie, na presné meranie výsledkov či na dodržiavanie pravidiel osvedčených postupov obsiahnutých v správe pána poslanca Cutaşa, sa mi javí ako podnetný, a preto by som Európskej komisii odporúčal, aby sa jeho zriadením v záujme väčšej transparentnosti pri nakladaní s prostriedkami Európskej únie vážne zaoberala.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Aj ja by som rada zablahoželala pánovi Cutaşovi k vypracovaniu tejto veľmi dobre štruktúrovanej správy.

Činnosť Európskej investičnej banky (EIB) musí byť lepšie zameraná, selektívna a nasmerovaná na konkrétne výsledky. Banka musí mať za partnerov zodpovedných a transparentných finančných sprostredkovateľov. Strategické dlhodobé investície v Európe sa musia zvýšiť. Musíme sa zamerať na infraštruktúru a súdržnosť na európskej úrovni. Vítam zameranie banky na oblasti, ktoré najviac postihla kríza: malé a stredné podniky, konvergenčné regióny a opatrenia na ochranu klímy.

Čo sa týka poskytnutých úverov, EIB musí presadzovať aktívnu politiku poskytovania informácií prostredníctvom svojej internetovej stránky. Pritom sa musí zamerať na prideľované objemy, množstvo poskytnutých úverov a regióny, ktoré profitovali z týchto finančných prostriedkov.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Cancian (PPE).(IT) Vzhľadom na hospodársku krízu, krízu v Stredomorí a energetickú krízu, pričom Japonsko je prípadom, o ktorom sa hovorí v súvislosti s jadrovou energetikou, si myslím, že Európska investičná banka (EIB) ako operatívna zložka tejto politiky musí zohrávať hlavnú úlohu. Myslím si, že EIB musí konať v rámci Európy i mimo nej. Dnes máme k dispozícii Stredomorie v dôležitom novom pláne, ktorý sa musí začať čo najskôr.

Ako by sme to mali urobiť? Prostredníctvom nových finančných mechanizmov, akými sú napríklad dlhopisy na projekty, ako sme často opakovali. Pán komisár, povedzte nám, prosím, viac o časovom pláne a realizácii týchto dlhopisov na projekty.

Chcel by som sa spýtať prezidenta EIB, čo sa stalo s fondom vytvoreným zo zostatku plánu obnovy, ktorý sme iniciovali pred niekoľkými mesiacmi. Keď v tomto konkrétnom období zohráva čas podstatnú úlohu, povedzte nám niečo o tejto zásade a tiež o fonde Marguerite, pretože neviem, čo sa s ním stalo. Čo sa týka týchto fondov, ktoré by mali stimulovať a oživiť hospodárstvo, rozhodujúcim faktorom je teraz načasovanie realizácie.

 
  
MPphoto
 

  Alfreds Rubiks (GUE/NGL).(LV) Podľa môjho názoru by mala byť výročná správa banky za rok 2009 schválená a prijatá. Keď hovoríme o budúcnosti, súhlasím tu s mnohými rečníkmi. Podľa môjho názoru by bolo vhodné zrealizovať strategické preskúmanie a analýzu financovania investícií (bez vylúčenia dotácií), splatenie kapitálových príspevkov členských štátov voči Európskej investičnej banke, úvery, inovačné nástroje, finančné plánovanie a riadenie zamerané na takéto dlhodobé projekty, ktoré neprinášajú okamžité výsledky, a zlepšenie systémov záruk, vytvorenie investičnej časti v rozpočte Únie, finančné konzorciá medzi Európou, vnútroštátnymi a miestnymi inštitúciami, politické a verejné partnerstvá a iné možnosti. To by ešte viac zvýšilo kvalitu činnosti banky. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE).(RO) Zameranie investícií Európskej investičnej banky (EIB) na konvergenčné regióny, malé a stredné podniky (MSP) a opatrenia na boj proti zmene klímy dáva odpoveď na vplyv krízy v oblastiach, ktoré boli zasiahnuté najviac.

Konvergenčné regióny dostávajú od EIB značnú podporu. Úlohou úverov na štrukturálne programy je zvýšiť úroveň čerpania a účinnosť využívania a posilniť pákový efekt európskych finančných podporných zdrojov predovšetkým v oblastiach, ktoré majú nízku mieru prístupu k finančným prostriedkom. Cieľom spoločných iniciatív EIB a Komisie na podporu konvergencie bolo povzbudiť MSP v prístupe k finančným prostriedkom, rozvíjať mikroúvery s cieľom dosiahnuť hospodársky rast a vytvoriť pracovné miesta a podporiť aj trvalo udržateľné investície v mestských oblastiach. Finančné nástroje JESSICA, JEREMIE a JASPERS boli skutočne prínosné. Vďaka ich úspešnému využívaniu podporujem rozšírenie ich pôsobnosti a identifikáciu inovačných finančných produktov v budúcnosti.

Blahoželám pánovi Cutaşovi k vynikajúcej správe, ktorú predložil.

 
  
MPphoto
 

  Werner Kuhn (PPE).(DE) Táto rozprava má veľký význam pre hospodárstva našich členských štátov. Ukázalo sa, že krajiny, ktoré majú zdravú rovnováhu medzi veľkými koncernami a malými a strednými podnikmi, prekonali krízu najlepšie. Pri pohľade na Nemecko vidíme situáciu, v ktorej 70 % hospodárstva pozostáva z malých a stredných podnikov a to nám umožňuje zabezpečiť primeraný počet pracovných miest a miest pre odbornú prípravu.

Musíme rôznym bankám v členských štátoch vyslať správu, že to uľahčuje investície, že malé a stredné podniky sa môžu rozširovať a že Európska investičná banka to podporuje. Je to veľmi dôležité, ak máme naše hospodárstva vrátiť na cestu rastu a konkurovať na trhu Amerike a juhovýchodnej Ázii. Preto túto iniciatívu Európskej investičnej banky považujem za mimoriadne dôležitú. Musí byť však aj účinná pri zabezpečovaní rastu a musí nás vyviesť z hospodárskej a finančnej krízy.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie. – Viacero vážených poslankýň a vážených poslancov hovorilo o otázke riadneho regulačného dohľadu. Chcel by som ich uistiť, že Komisia dôkladne zvažuje otázku regulačného dohľadu nad Európskou investičnou bankou (EIB). Je naozaj potrebné, aby primeraný rámec dohľadu v každom momente zabezpečil zachovanie vynikajúceho úverového ratingu EIB. Nadnárodný charakter EIB a ustanovenia štatútu EIB, ktoré tvoria súčasť zmluvy, by sa však mali náležite zohľadniť.

EIB nedávno prijala konkrétne kroky na riešenie tejto situácie predovšetkým prostredníctvom posilnenia svojho audítorského výboru, ktorý má významné skúsenosti v oblasti bankového dohľadu. Okrem toho – keďže EIB bola refinancovaná Európskou centrálnou bankou (ECB) – dodržiava aj potrebné požiadavky z hľadiska finančného výkazníctva voči ECB.

Na druhej strane sme presvedčení o tom, že Európsky orgán pre bankovníctvo a ECB nemôžu zabezpečiť regulačný dohľad nad EIB, ale, samozrejme, nevylučujeme možnosť, že EIB bude financovať iné typy dohôd s inými orgánmi na základe dobrovoľného postupu zo strany EIB.

Čo sa týka spolupráce a úlohy Komisie v spolupráci s EIB, chcel by som zdôrazniť, že Komisia už má významnú úlohu pri riadení EIB v tom zmysle, že predkladá stanovisko ku všetkým úverom EIB, k vlastným zdrojom a má zástupcov, ktorí sú v Rade riaditeľov EIB. Môžem vás uistiť o tom, že spolupráca medzi Komisiou a EIB je príkladná a vynikajúca.

Čo sa týka dohľadu nad vonkajšími programami EÚ a súvisiacich postupov udeľovania absolutória, okrem činnosti EIB pod záštitou Európskeho rozvojového fondu (ERF), čo zväčša znamená investičný nástroj AKT, ktorý sa realizuje v súlade s konkrétnym nariadením o rozpočtových pravidlách ERF, nie sme si vedomí žiadnej inej aktivity v rámci rozpočtu EÚ realizovanej spolu s finančnými prostriedkami EIB, ktoré nepodliehajú zvyčajnému postupu udeľovania absolutória.

Na otázku pani Hübnerovej odpovedám, že, samozrejme, úplne súhlasíme s výzvou na maximalizáciu potenciálu EIB prostredníctvom ďalších pákových účinkov na zvýšenie potenciálu pri poskytovaní úverov a pomoci malým a stredným podnikom (MSP) predovšetkým v tomto období po finančnej kríze a tlaku na úvery. Preto hľadáme aj inovačné prístupy, ako to urobiť. Chcel by som Parlamentu len pripomenúť, že nariadenie EÚ o rozpočtových pravidlách bolo nedávno modifikované, aby sa výslovne uznala táto výzva na zavedenie inovačných nástrojov. Už ho využívame predovšetkým v programoch zameraných na financovanie výskumu a inovácií. Som si istý, že so skúsenosťami získanými v tomto projekte bude možné inovačné finančné nástroje využiť aj v iných oblastiach.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Maystadt, prezident EIB.(FR) Som vďačný všetkým rečníkom za ich pripomienky, hoci si myslím, že jedna z nich bola veľmi nepresná. Je jasné, že v čase, ktorý mám k dispozícii, nemôžem podrobne odpovedať na všetky mimoriadne zaujímavé podnety, ktoré boli prednesené. Niektoré z nich by sa podľa mňa mohli podrobnejšie rozobrať vo výbore.

Bola tu najmä dôležitá pripomienka, ktorú vyslovila pani Hübnerová. Ak chcete, aby Európska investičná banka (EIB) skutočne mohla významne prispievať k realizácii stratégie Európa 2020 najmä prostredníctvom vývoja spoločných nástrojov s Komisiou, potom to regulačný rámec zrejme musí umožniť. Zatiaľ čo momentálne vediete rozpravu o novom návrhu finančných pravidiel, myslím si, že by ste sa mali snažiť zabezpečiť, aby Európska investičná banka skutočne mohla tento prínos uskutočniť. Návrh Komisie je z tejto perspektívy podľa nášho názoru celkom primeraný. Rada a Parlament ho však ešte musia prijať. Preto musíte zohrať úlohu pri preskúmaní finančných pravidiel.

Myslím si, že by bolo tiež dobré dôkladnejšie preskúmať iné otázky, ktoré boli predložené: otázku daňových rajov, ktorú uviedol pán Canfin. Môžem mu potvrdiť, že Európska investičná banka má v tomto ohľade prísnejšiu politiku než iné medzinárodné finančné inštitúcie, čo tiež vysvetľuje, prečo sme nedávno museli odmietnuť spolufinancovanie určitých projektov s Africkou rozvojovou bankou, Svetovou bankou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj: nesplnili prísnejšie kritériá, ktoré v tejto súvislosti uplatňujeme.

Napriek tomu môžem pánovi Canfinovi povedať, že pre nás neprichádza do úvahy, aby sme financovali sprostredkovateľa nachádzajúceho sa v krajine, ktorá je na čiernej listine OECD, ale som pripravený preskúmať túto otázku podrobnejšie spolu s pripomienkami, ktoré predložil pán Klute a ktoré sa týkali úverov malým a stredným podnikom a transparentnosti v tejto súvislosti. Nemyslím si, že existuje veľa finančných inštitúcií, ktoré sú ochotné poskytovať toľko informácií o udeľovaní úverov malým a stredným podnikom, a chcel by som zdôrazniť, že došlo k výraznému nárastu počtu malých a stredných podnikov, ktoré profitovali z úverov poskytnutých Európskou investičnou bankou sprostredkovateľským bankám. V roku 2010 ich využilo viac než 60 000 malých a stredných podnikov.

Chcel by som zdôrazniť tri vlastnosti, ktoré z Európskej investičnej banky robia jedinečnú inštitúciu. Prvou z nich je skutočnosť, že na rozdiel od toho, čo povedal jeden z vás, nevyužívame peniaze daňových poplatníkov.

Aby to bolo jasné, britského daňového poplatníka nežiadame ani o jediný cent.

(FR) Nevyužívame peniaze daňových poplatníkov. Využívame finančné prostriedky, ktoré každý deň získavame na svetových finančných trhoch. Práve preto je veľmi dôležité, aby sme si udržali rating AAA. Požičiavame si v Ázii a v Spojených štátoch a finančnými zdrojmi, ktoré tak získame, môžeme financovať projekty za výhodných podmienok. Jediný rozpočtový dosah je záruka, ktorá sa poskytuje vzhľadom na politické riziko pri realizácii vonkajšieho mandátu, ktorý nám udelili Rada a Parlament. To je v skutočnosti záruka, ktorá má pre európsky rozpočet predbežné náklady, keďže odkladáme 9 % z objemu všetkých poskytovaných úverov v rámci vonkajšieho mandátu – robíme tak dva roky po prvej platbe – a, samozrejme, táto suma sa znižuje počas splácania úveru. Keďže vlastne nemusíme túto záruku využívať, európskemu rozpočtu preto nevznikajú v konečnom dôsledku žiadne náklady. Žiadne. Je dôležité uvedomiť si teda, že jednoznačne nie sme inštitúciou, ktorá využíva peniaze daňových poplatníkov.

Druhá vlastnosť: sme naozaj jedinou skutočne európskou finančnou inštitúciou. Našimi akcionármi sú všetky členské štáty, a to výlučne členské štáty Európskej únie. Sme jedinou finančnou inštitúciou, ktorá je právne na základe zmluvy povinná finančne podporovať politické ciele Európskej únie. Okrem toho sme jedinou finančnou inštitúciou, ktorá nemôže financovať žiadny projekt, kým nezíska kladné stanovisko Európskej komisie. Európska komisia predkladá toto stanovisko po vyhodnotení všetkými útvarmi, všetkými generálnymi riaditeľstvami, od Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž až po Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie. Sme preto povinní prísne uplatňovať európske pravidlá a politiky. Podliehame auditom Dvora audítorov v rozsahu požadovanom trojstrannou dohodou. Spolupracujeme počas celého obdobia s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a chcel by som doplniť, že sme krátko pred dosiahnutím dohody o dohľade zo strany nového Európskeho orgánu pre bankovníctvo. Čo sa týka Európskej investičnej banky, v každom prípade by sme boli radi, keby sme podliehali oficiálnej forme bankového dohľadu. Sme pod nepriamym dohľadom napríklad zo strany ľudí, ktorí majú skúsenosti s bankovým dohľadom a ktorých zapájame do nášho audítorského výboru. Ešte raz by som však potvrdil, že sme úplne otvorení riadnemu dohľadu zo strany tohto nového európskeho orgánu.

Na záver by som chcel zdôrazniť tretiu vlastnosť, a to skutočnosť, že Európska investičná banka je tiež dosť jedinečná v dôsledku odbornosti, ktorú nadobudla. Sme inštitúciou, ktorá trvalo zamestnáva viac než 100 inžinierov a množstvo konzultantov špecialistov, čo je v prípade banky zriedkavé.

Okrem toho máme uznávané skúsenosti a odbornosť v určitých oblastiach. Aby som uviedol jeden príklad: sme vyzvaní, aby sme poskytli odborné poradenstvo pre projekty, ktoré nemôžeme financovať, pretože sa majú realizovať v regióne mimo nášho mandátu. Preto si myslím, že by bola škoda nevyužiť tieto odborné skúsenosti. V niektorých oblastiach, akými sú napríklad mestská doprava, energetická účinnosť, vodný cyklus a podpora MSP, nadobudla EIB odborné skúsenosti, ktoré sú skutočne jedinečné. Na záver preto poviem, že by bola škoda, ak by sme tento potenciál naplno nevyužili prostredníctvom spolupráce s Európskym parlamentom, ktorá by hádam mohla byť systematickejšia a štruktúrovanejšia.

Bolo položených niekoľko veľmi oprávnených otázok. Financujeme viac v Turecku jednoducho preto, lebo je to náš mandát, o ktorom spoločne rozhodli Rada a Parlament. Dostali sme úlohu financovať viac v kandidátskych krajinách, čo znamená, že financujeme pomerne viac v Turecku a Chorvátsku než v iných krajinách. Sme tu preto, aby sme napĺňali svoj mandát, ktorý sme dostali od európskych orgánov, predovšetkým od Rady a Parlamentu. Preto si myslím, že to hádam odôvodňuje systematickú a štruktúrovanejšiu spoluprácu s Európskym parlamentom.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş, spravodajca.(RO) Chcel by som začať poďakovaním všetkým rečníkom v tejto konštruktívnej rozprave. Musím uznať, pán Maystadt, že napriek niekoľkým kritickým pripomienkam uznali všetci kolegovia poslanci, ktorí tu vystúpili, dôležitú úlohu, ktorú môže Európska investičná banka zohrávať počas súčasnej hospodárskej a finančnej krízy.

V Európskej únii jednoznačne potrebujeme investície a projekty trvalo udržateľného rozvoja. Preto som presvedčený o tom, že musíme zrealizovať a zohľadniť ambiciózne myšlienky a nesmieme sa báť predložiť a navrhnúť tieto myšlienky.

V neposlednom rade chcem zdôrazniť nasledujúci bod a uzavrieť tým svoj príhovor: nezabúdajte na transparentnosť a lepšiu komunikáciu so všetkými európskymi inštitúciami.

Na záver, pán Maystadt, myslím si, že v mene kolegov poslancov môžem povedať, že v budúcnosti sa môžete spoľahnúť na podporu Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční napoludnie.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Uvedomujeme si význam, ktorý môžu mať pôžičky Európskej investičnej banky (EIB) pre rozvoj a sociálny pokrok vzhľadom na ich nízke úrokové miery a dlhé lehoty splatnosti.

Možnosti, ktoré ponúka, nie sú však ani transparentné, ani dostatočne jasné a nie sú také ani krajiny a regióny, ktoré si najviac od nej potrebujú požičať a ktoré tieto úvery najviac využívajú. Táto správa, ktorú podporujeme, preto obsahuje určitú kritiku, návrhy a podnety.

Nesúhlasíme však s transformáciou EIB na obyčajný nástroj EÚ na realizáciu jej politík a na riešenie problémov sociálnej a hospodárskej súdržnosti a sociálneho rozvoja, čo by sa malo zohľadniť v rozpočte EÚ a štrukturálnych a kohéznych fondoch EÚ. EIB zrejme môže monitorovať a zintenzívniť toto úsilie, ale nemôže byť náhradou rozpočtových politík EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (S&D), písomne.(HU) Najdôležitejšie požiadavky sú, aby činnosť Európskej investičnej banky (EIB) bola pre Európsky parlament ešte transparentnejšia a aby sa finančné nástroje, ktoré cez sprostredkovateľov poskytne, využívali ešte cielenejšie. Odporúčame zvážiť návrh, aby sa aj v tejto inštitúcii zaviedol obozretný dohľad v záujme presného merania kvality finančnej situácie EIB a jej výsledkov, ako aj v záujme dodržiavania účinnej a úspešnej obchodnej praxe. Chcela by som zdôrazniť, že tento návrh nepredkladáme preto, lebo máme pochybnosti o regulárnosti činnosti EIB, ale preto, lebo podľa nášho názoru by vo všeobecnosti – ako sa jasne uvádza v londýnskom vyhlásení skupiny G20 spred dvoch rokov – všetky systémovo dôležité finančné inštitúcie, trhy a nástroje mali podliehať primeranému stupňu regulácie a dohľadu. Navrhujeme vyzvať Európsku komisiu, aby do 30. novembra 2011 poskytla Európskemu parlamentu právnu analýzu možností obozretného dohľadu nad EIB, pretože podľa platných právnych predpisov nemá žiadna európska inštitúcia právo vykonávať dohľad nad EIB. Vzhľadom na rozšírenie úloh EIB a aj v dôsledku rozšírenia záruk EÚ voči nej je naliehavo potrebné zmeniť to. Bolo by vhodné vyvinúť sprísnený odborný a spoločenský dohľad podobný praxi, ktorá sa vyvinula v poslednom čase v iných nebankových finančných inštitúciách. Úverová činnosť EIB sa v budúcnosti musí stať selektívnejšou, účinnejšou a viac sa zameriavať na výsledky, predovšetkým čo sa týka financovania MSP. Z tohto dôvodu je potrebné systematickejšie zhromažďovať a zverejňovať aj informácie o úveroch.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia