Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 10. mája 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

6. Absolutórium za rok 2009 (pokračovanie rozpravy)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je pokračovanie spoločnej rozpravy o absolutóriu za rok 2009.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Najprv by som chcela diskutovať o našich obavách týkajúcich sa fungovania európskych agentúr. V týchto problematických oblastiach musíme v budúcnosti urobiť zmeny, aby sme zabránili a vyhli sa zlej správe, nezrovnalostiam, podvodom, konfliktom záujmov a v konečnom dôsledku zlým výdavkom.

Jednou z našich obáv je inštitucionálna transparentnosť. Všetky agentúry EÚ by mali na svojich internetových stránkach sprístupniť zoznam všetkých zmlúv uzatvorených v priebehu minimálne posledných troch rokov a Komisia by sa mala zaviazať, že tieto informácie začlení do svojho systému finančnej transparentnosti. Transparentnosť je potrebná, aj pokiaľ ide o rotovanie personálu medzi agentúrami, a požiadala som o prehľad všetkých členov personálu, ktorí menia pracovné miesta medzi jednotlivými agentúrami.

Druhou problematickou oblasťou sú konflikty záujmov, mnoho mojich kolegov to už spomenulo. Správne riadenie aktuálnych a potenciálnych konfliktov záujmov v agentúrach EÚ si vyžaduje veľkú námahu a musíme sa vyhnúť a zabrániť takým incidentom, ako je prípad Európskej agentúry pre lieky, ktoré sa v prípade výskytu musia penalizovať.

Treťou problematickou oblasťou je racionálnosť a efektívnosť fungovania agentúr EÚ najmä v období finančnej krízy. Navrhujem, aby sme diskutovali o zlúčení Európskej policajnej akadémie (CEPOL) s agentúrou Europol a dokončili toto zlúčenie, keďže to by bolo najlepšie riešenie štrukturálnych a chronických problémov akadémie CEPOL. Navyše je nepopierateľné, že okrem akadémie CEPOL vykonáva mnoho agentúr EÚ s rovnakými oblasťami pôsobnosti podobné alebo doplňujúce sa činnosti, pričom ich ústredia sa nachádzajú v celej Európe. Preto by mala Komisia zvážiť možnosť zlúčenia agentúr s prelínajúcimi alebo doplňujúcimi sa činnosťami.

Druhý bod, ktorému by som sa chcela veľmi stručne venovať, je skutočnosť, že sme sa rozhodli odložiť udelenie absolutória a budeme hlasovať o odložení udelenia absolutória pre dve agentúry – CEPOL a Európsku agentúru pre lieky (EMA). Vyskytli sa tam vážne porušenia v súvislosti s verejným obstarávaním, prijímaním zamestnancov a konfliktmi záujmov a v prípade CEPOL aj v súvislosti s rozpočtovými prostriedkami a rušením rozpočtových prostriedkov.

Posledná otázka, ktorú by som chcela spomenúť, je transparentnosť poskytnutých prostriedkov EÚ. Komisie sa na to pýtam už rok a budem v tom pokračovať. Potrebujeme transparentnosť všetkých poskytovaných prostriedkov EÚ a v tejto súvislosti by som chcela upozorniť na vnútroštátne spoločnosti, ktoré majú z týchto prostriedkov výhody a používajú tieto prostriedky. Musí existovať jedna internetová stránka v jednom jazyku alebo dvoch jazykoch s bežnými kritériami, kde bude možné identifikovať a porovnať všetkých takýchto príjemcov.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D).(ES) V prvom rade by som chcela povedať, že ma veľmi teší skutočnosť, že tu konečne vidím spolu všetky strany zainteresované v tomto postupe udeľovania absolutória. Osobitne by som chcela privítať pána Caldeiru, predsedu Dvora audítorov, a pána Becseyho, zástupcu maďarského predsedníctva, a tiež, samozrejme, pána komisára Šemetu.

Čo sa týka tohto postupu udeľovania absolutória, najmä pokiaľ ide o ostatné inštitúcie, ktoré sú mojou oblasťou, chcela by som vyjadriť svoj súhlas s krokmi, ktoré sa podnikli odvtedy, čo sa minuloročné španielske predsedníctvo pri uplatňovaní Lisabonskej zmluvy rozhodlo, že nastal čas aj na aktualizáciu potrebnej transparentnosti a kontroly účtov Rady.

Džentlmenská dohoda bola užitočná minulé storočie, ale jej základy sa radikálne zmenili. Preto by som bola vďačná, ak by maďarské predsedníctvo pokračovalo v tomto úsilí o nepretržitý pokrok, pričom musíme uznať, že Rada v postupe udeľovania absolutória poskytuje rady a odporúčania, ale Parlament – jediná demokratická inštitúcia Európskej únie, ktorú priamo volí európska verejnosť – rozhoduje a prijíma konečné rozhodnutie.

Oceňme teda snahy, ktoré vyvíjajú obidve inštitúcie – našu dobre zastupuje pán Welle –, aby sme mali postup vhodný pre 21. storočie a inštitúcie, ktoré musia byť transparentné a budú reagovať na očakávania európskej verejnosti.

Ako spravodajkyňa pre budúcoročné absolutóriom chcem kvôli tomu pokračovať v úzkej spolupráci s Radou, ale teraz je zatiaľ potrebný odklad.

Na záver by som chcela vyjadriť svoje znepokojenie nad incidentmi a nezrovnalosťami, ktoré sa vyskytli v správe Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV). Keďže to je fórum na európskej úrovni určené na vyjadrovanie názorov a dosiahnutie zhody medzi tromi piliermi nášho produktívneho a hospodárskeho života, ktoré sú v tejto dobe krízy také potrebné, pripadá mi tento orgán veľmi dôležitý. Takže to je dostatočný dôvod na požadovanie toho, aby bol spravovaný tak bezchybne ako ostatné inštitúcie.

Preto zamýšľa naša skupina s ohľadom na rozhodnutie Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) začať vyšetrovanie a tiež s ohľadom na nedávne rozhodnutie Všeobecného súdu o zrušení pracovnej ponuky na post generálneho tajomníka EHSV rozhodne požadovať odklad, pokým EHSV nedostane možnosť predložiť Parlamentu plán alebo stratégiu na prekonanie súčasnej situácie nejasnosti a neustálych nezrovnalostí, pre ktoré je zmena súrne potrebná.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder (ALDE).(NL) Spravodajca Chatzimarkakis a mnohí ďalší rečníci správne poukázali na to, že je potrebné, aby členské štáty predložili vyhlásenia o vierohodnosti. Mohlo by sa takmer zdať, že Radu a členské štáty žiadame o láskavosť. Myslím si, že to je chybná interpretácia situácie, a preto považujem za dobré, že Rada je tu dnes dopoludnia prítomná.

Možno by bolo dobré, ak by si Rada opäť prečítala presné znenie medziinštitucionálnej dohody, ktorá bola uzatvorená, keď sme prijali finančné výhľady na toto obdobie. V Dohode sa jasne uvádza, že Rada vydáva vyhlásenia na najvhodnejšej politickej úrovni. Je nešťastné, že Rada sa nedržala týchto ustanovení. Dohoda však mala byť quid pro quo a možno je dobré vám to pripomenúť teraz, keď sa zaoberáme rokovaniami o nových finančných výhľadoch.

Rada a Parlament mali rozdielne názory na úroveň finančných výhľadov. Rozdiel bol 112 miliárd EUR na obdobie siedmich rokov. Parlament súhlasil s tým, že svoj údaj opraví na výšku 110 miliárd EUR. Na oplátku sme chceli niekoľko vecí, ktoré by nestáli vôbec nič. Vyhlásenia o vierohodnosti od členských štátov a politická zodpovednosť nestoja nič. K tomu sa Rada zaviazala.

Aká je však situácia teraz, štyri roky po tomto dátume? Štyri členské štáty splnili dohodu, ale ostatné nie. To je dobré znamenie pre blížiace sa rokovania. Musíte byť takí dobrí ako vaše výroky, aj keď vtedy Rade predsedalo Rakúsko. Preto považujem za veľmi dôležité, aby sme naozaj vykonali akčný program, ktorý bol dohodnutý, inak budú rokovania o nových finančných výhľadoch ohrozené.

Na záver by som sa chcel v krátkosti vyjadriť k všeobecnej veci. Ak sa nemýlim, teraz je to sedemnásty raz, čo Európsky dvor audítor nevydal vyhlásenie o vierohodnosti. S ohľadom na blížiace sa európske voľby bude situácia, keď Parlament každý rok napriek všetkému udelí absolutórium pre rozpočet, neudržateľná. Nastal čas, aby sme pre zmenu mali pozitívne vyhlásenie o vierohodnosti.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink (ECR).(NL) Vážená pani predsedajúca, je potešením opäť vás tu vidieť. Ak by som mal zhrnúť rozpravu, môj záver by bol, že Európska únia má v skutočnosti príliš veľký rozpočet. Máme tu jednoducho príliš veľa peňazí. Nie sme v stave, že vieme múdro utrácať peniaze z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Významný podiel týchto peňazí sa utráca neprimerane. Také sú závery Dvora audítorov. To isté platí o rozpočte Európskeho parlamentu. Máme príliš veľa peňazí. Plánujeme minúť peniaze na márnomyseľné projekty, ako napríklad na múzeum európskych dejín, ktorého pravdepodobný zmysel je prepísať dejiny. Mám sklon nazývať ho mauzóleum pána Poetteringa, pretože pri pohľade na fotografie to tak pomaly začína vyzerať.

Tlačia na nás, aby sme míňali peniaze, máme tu príliš veľa peňazí a nevieme minúť všetky tie peniaze. Keď sa pozriem na správu Komisie o rozpočte na rok 2010, je tam vidieť prebytok rozpočtových prostriedkov vo výške 194 miliárd EUR, ktoré sme neboli schopní minúť. Pani predsedajúca, keď som vás videl vchádzať, pomyslel som si: prišli ste belšia ako biela. V Holandsku by sme povedali, že ste biele tornádo. Pán Šemeta, o rozpočte Európskej komisie to, bohužiaľ, nemôžem povedať. Náš rozpočet nebol belší ako biely, ale šedší ako šedý a tmavší ako tmavý a z toho som veľmi nešťastný.

Pani predsedajúca, želám vám pri tom mnoho šťastia.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Remek (GUE/NGL). – (CS) Diskutujeme tu o zdanlivo rutinnej záležitosti, navyše ide o peniaze, ktoré už boli minuté. Každoročné opakovanie tohto postupu by malo viesť predovšetkým k tomu, aby sa veci v budúcnosti posudzovali a pripravovali dôkladnejšie a svedomitejšie. Pokiaľ ide napríklad o dva najväčšie projekty EÚ, ktorými sú globálny navigačný satelitný systém a Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy, považujem za neprijateľné, že takéto dôležité projekty sa doslova topia v nedostatkoch, ktoré by akýkoľvek poriadny manažér vedel vyriešiť.

Nezrovnalosti v zapojení malých a stredných podnikov do satelitných projektov, nedostatky v prijímaní pracovníkov a porušovanie zásady rovnakého zaobchádzania, problémy s podnikom ITER týkajúce sa dodržiavania rozpočtových zásad, auditov a pravidiel prideľovania grantov; to je len niekoľko príkladov zistených chýb. Jednou z hlavných príčin problémov je však nepochybne zdĺhavý rozhodovací proces o samotných projektoch. Pokým nebudeme mať jasno v prioritách vrátane financovania takýchto kľúčových aktivít, bude polovičaté a nedôsledné rozhodovanie naďalej spôsobovať nielen spomenuté problémy, ale spôsobí aj zníženie celkovej kvality projektov.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD).(IT) Myslím si, že čase všeobecného hospodárskeho šetrenia, keď sa od všetkých požaduje, aby priniesli obete, je veľmi dôležité, aby bolo finančné hospodárenie európskych inštitúcií – ktoré fungujú vďaka peniazom európskych občanov – čo najtransparentnejšie. Považujem za neprijateľné, že Rada ako jeden z hlavných orgánov by mala pokračovať v prístupe, ktorý je absolútne ojedinelý a netransparentný.

Keďže Parlament je jedinou európskou inštitúciou, ktorá je demokraticky volená a priamo zastupuje európskych občanov a daňovníkov, myslím si, že máme právo presne vedieť, ako sa hospodári so všetkými rozpočtovými prostriedkami. Rada sa nemôže správať tak, ako sa správa, že odmieta potrebné a náležité porovnania medzi inštitúciami.

Európska únia je založená na zásadnej vyváženosti právomocí a Rada túto výsadu svojím správaním ničí. Preto sa musí čo najskôr prispôsobiť ostatným inštitúciám a vysvetliť Parlamentu – a tým aj občanom –, ako sa v skutočnosti hospodári s jej rozpočtom.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI).(NL) Zdá sa, že v Európe máme nové pravidlo: v prípade pochýb vytvoríme agentúru. Dnes diskutujeme o správach týkajúcich sa až 39 agentúr a Parlament rozhodne o tom, či im udelí alebo neudelí absolutórium za rok 2009. Pokiaľ ide o našu skupinu, absolutórium by sme určite nemali udeliť. Holandská strana za slobodu (PVV) je proti týmto nezmyslom, ktoré len hlcú peniaze a nemajú žiadny preukázateľný účel. To je prípad Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok. Len samotné výbory Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov už pohltili stovky miliónov eur a na politiku nemajú aj tak žiadny vplyv. Len sa tam diskutuje, pijú sa tam litre kávy a vyrába sa nekonečné množstvo správ, ktoré nikto nečíta.

Pani predsedajúca, naša skupina preto neudelí absolutórium okrem záveru, že v týchto agentúrach je množstvo vecí, ktoré nefungujú správne; v skutočnosti je tam toho toľko, čo nefunguje správne, že by sme ich mali čím skôr zrušiť.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE).(DE) Dovoľte mi na úvod povedať pár slov o Dome európskych dejín. Ako spravodajkyňa pre budovy by som chcela v prvom rade povedať, že údaj 136 miliónov EUR je určite nesprávny. Po druhé, nehovoríme tu o prestížnom projekte, však sa neustále sťažujeme, že ľudia o európskom vývoji od druhej svetovej vojny nič nevedia, a teraz chceme zabezpečiť, aby každý rok dva až tri milióny ľudí spoznali tieto udalosti a získali o nich viac informácií – potom budú možno menej euroskeptickí.

Mali by sme spoločne diskutovať o výške prevádzkových nákladov a synergiách, ktoré by sa mohli realizovať pomocou informačného centra. Do diskusie sa zapojilo veľmi veľa poslancov. Diskusia sa však len teraz stala verejnou a výsledkom je, že niektoré členské štáty sa necítia byť dostatočné informované. Veľmi rada pomôžem s takýmito diskusiami alebo žiadosťami o informácie. Projekt považujem za potrebný a užitočný, pretože ľudia potrebujú získať viac informácií o európskom vývoji, inak tu bude čoraz viac euroskeptikov.

Po druhé, k téme rozvojovej pomoci. Najprv by som chcela srdečne poďakovať pánovi Staesovi za skutočnosť, že sme v mnohých, mnohých ohľadoch dosiahli naozaj spoločnú správu, ktorú môžem jednoznačne podporiť. Považujem za podstatné, aby sme určili priority rozvojovej pomoci v oblastiach infraštruktúry, zdravia, vzdelávania a najmä poľnohospodárstva, a osobitne si myslím, že by sme možno mali zvážiť zavedenie hodnotenia projektov po 10 rokoch. Naším cieľom nie je, aby sme začínali len krátkodobé projekty, ktoré v konečnom dôsledku nebudú mať žiadny trvalý účinok.

Ďalej by sme mali zabezpečiť, aby sme s členskými štátmi dosiahli lepšiu koordináciu rozvojovej pomoci a aby sme boli raz a navždy schopní začleniť celý rozpočet rozvojovej pomoci do rozpočtu EÚ, pretože je nepochopiteľné, prečo je v rozpočte EÚ zahrnutá len časť našej rozvojovej pomoci.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D).(LT) Chcel by som poďakovať všetkým spravodajcom za ich vynikajúcu prácu. Postup udeľovania absolutória je veľmi dôležitý pre obranu finančných záujmov Európskej únie, na zabezpečenie lepšieho hospodárenia s financiami Európskej únie a na transparentnejšie a zodpovednejšie narábanie Európskej únie s peniazmi daňovníkov. Mám zopár pripomienok. Po prvé, porušovania pravidiel verejného obstarávania sú aj naďalej najčastejšími chybami spomínanými v správe o absolutóriu za rozpočet. Súvisí to s komplikovanosťou týchto pravidiel. Je potrebné zjednodušiť pravidlá verejného obstarávania a stanoviť jeho jasné a jednotné zásady v celej Európskej únii. Komisia by mala analyzovať najlepšie skúsenosti získané v tejto oblasti, pretože niektoré členské štáty, ako napríklad Litva, už zaviedli dostatočne účinné zásady verejného obstarávania založené na moderných technológiách, ale ako som spomenul, v tejto veci musí samotná Komisia vyjadriť svoju politickú vôľu.

Po druhé, chcel by som zdôrazniť, že zlepšenie kvality čerpania týchto prostriedkov by nemalo byť len dôležitou prioritou Európskej únie, ale aj realistickou prioritou. Musí sa dosiahnuť jasný a rýchlejší pokrok, pokiaľ ide o vypracúvanie účinnejších systémov riadenia a kontroly v členských štátoch, zníženie úrovne rizika chyby a zjednodušenie požiadaviek a pravidiel. Predložená správa napríklad zdôrazňuje, že komplikované pravidlá spôsobujú pomalé využívanie prostriedkov Európskej únie určených na projekty TEN a TNI a ďalšie priority politiky súdržnosti. Mám pocit, že v tejto oblasti je naliehavo potrebné zabezpečiť zjednodušenie, účinnosť a transparentnosť postupov.

Po tretie, ako spravodajca zodpovedný za pracovný dokument Výboru pre kontrolu rozpočtu s názvom Zlepšovanie výkonnosti dopravy na transeurópskych železničných osiach by som chcel opäť vyzvať Komisiu, aby podnikla kroky na prispôsobenie železničnej infraštruktúry s cieľom zaistiť transeurópske služby a súčasne vytvoriť chýbajúce spojenia na cezhraničných miestach a aby pomohla členským štátom pri riešení rôznych komplikácií súvisiacich s rozdielmi v rozchode koľají a poskytovala účinnú finančnú pomoc. Na záver, pokiaľ ide o udelenie absolutória v súvislosti s plnením rozpočtu Európskeho parlamentu za rok 2009, myslím si, že aj Parlament musí prijať realistické rozhodnutia, v rámci ktorých sa lepšie využijú finančné prostriedky.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner (ALDE).(FI) Vo svojom prejave by som sa chcela zamerať najmä na politiku súdržnosti. Hoci chybovosť v politike súdržnosti v porovnaní s rokom 2008 značne klesla z 11 % na približne 5 %, stále to je oblasť, ktorá nám v súvislosti s výdavkami prináša mnoho úloh.

Najväčšie problémy sa týkajú konkrétne verejného obstarávania a väčšina problémov ďalej súvisí s kohéznymi fondmi, ktoré sú spojené aj s komplikovanými vykonávacími pravidlami a ustanoveniami vyplývajúcimi z nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré dostatočne nezohľadňuje komplexnú sieť strán zainteresovaných v regionálnom rozvoji.

Mnoho sa povedalo aj o zvýšení rizika chyby. V žiadnom prípade však nesmieme zabudnúť na skutočnosť, že to nerieši zásadný problém prílišnej komplikovanosti pravidiel a systémov. Navyše by sa problémy v tomto prípade nemali riešiť z nesprávneho uhla.

Parlament zároveň posudzuje aj nariadenie o rozpočtových pravidlách pre budúce finančné rámce. Hoci sa prebiehajúci postup udeľovania absolutória zameriava na rok 2009, je dôležité poučiť sa do budúcnosti a konečne aj zjednodušiť finančné hospodárenie.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). (PL) Skutočnosť, že počet euroskeptikov rastie v dôsledku toho, ako inštitúcie utrácajú peniaze, nie je dôležitá; problém je v tom, že európski daňovníci a európski voliči si zaslúžia transparentnosť a určitý základný rešpekt. Skutočnosť, že prostriedky sa vymáhajú naspäť veľmi neefektívne alebo že sa využívajú neefektívne, rozhodne nezlepšuje autoritu Európskej únie ani našich inštitúcií. Neprospieva to ani autorite agentúr, ktoré sú príkladom určitého druhu eurobyrokracie, ktoré sa vyhýbajú vnútornému a vonkajšiemu monitorovaniu, v ktorých sa zamestnávajú kamaráti a v ktorých je myšlienka výberu na základe súťaže čistou ilúziou. Múzeum európskych dejín predstavuje veľmi kontroverzný návrh, preto bude väčšina poslancov našej skupiny hlasovať proti väčšine týchto správ.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Európske agentúry sú neustále pod paľbou kritiky. Na druhej strane sa však na ne spoliehame, keď sa problémy vynoria takmer zo dňa na deň. Napríklad, ak je potrebné v Stredozemí rozšíriť personál agentúry FRONTEX alebo ak sa v krmive nájde dioxín. Z tohto dôvodu by som chcela všetkých našich kolegov poslancov poprosiť, aby pri udeľovaní týchto absolutórií použili cit pre primeranosť.

Prevádzkovú výkonnosť agentúr musíme hodnotiť objektívne, ak sa máme oslobodiť od názorov a domnienok a ak máme získať jasný prehľad o tom, aké výsledky tieto agentúry v skutočnosti dosahujú. Už nejakú dobu pracujem na dosiahnutí tohto zámeru.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE).(DE) Aj ja by som chcela v tomto Parlamente srdečne privítať maďarské predsedníctvo a predsedu Európskeho dvora audítorov. V mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) (PPE) by som chcela poďakovať všetkým spravodajcom za ich spoluprácu a tiež všetkým zástupcom inštitúcií za ich prítomnosť.

Chcela by som v tomto ranom štádiu Radu upozorniť na to, že poslanci Parlamentu boli zvolení, aby kontrolovali exekutívu. Preto predstavuje myšlienka, že národné vlády by mali mať možnosť kontrolovať Európsky parlament, neslýchaný pokus o oslabenie tohto Parlamentu. Vaša ponuka teda v skutočnosti nie je žiadnou ponukou. Je to ponuka na naše zmenšenie a oslabenie. Ako by na takýto návrh reagovali národné parlamenty? Ak si netrúfate pokúsiť sa o to na vnútroštátnej úrovni, nepokúšajte sa o to ani na európskej úrovni.

V súvislosti s absolutóriom v Európskom parlamente by som chcela povedať, že pod vedením terajšieho predsedníctva a generálneho tajomníka je možné vidieť, že hospodárenie sa zlepšilo. Osobitne by som v týchto zlepšeniach chcela vyzdvihnúť úlohu poslaneckého klubu PPE. Vidíme, že sa podnikajú kroky a že na naše požiadanie sa robia veci – ako napríklad zásah do dobrovoľného dôchodkového fondu –, ktoré boli v roku 2009 veľmi potrebné na odvrátenie okamžitého bankrotu tohto fondu.

Teraz by som sa chcela vyjadriť najmä k návrhom na reformu služobného poriadku. Ide o odseky 77 a 81 v správe pána Chatzimarkakisa. Tieto návrhy viedli k nebývalému lobovaniu dotknutých strán vrátane poslancov v tomto Parlamente. Kritika poriadku je však opodstatnená. Tento poriadok stále žije v 50. rokoch minulého storočia a nikdy nebol aktualizovaný. Služobné cesty sa vypočítavajú na základe hodín z doby parných lokomotív a príspevky pochádzajú z doby, keď bolo cestovanie do zahraničia mimoriadne nezvyčajné. Dnes už nie sú opodstatnené. Dnes máme poslednú a vlastne jedinú možnosť na zasiahnutie ešte pred reformou poriadku.

Moje návrhy sa týkajú aj skutočnosti, či je normálne, aby mal člen personálu Komisie – poznamenávam, že okrem nároku na ročnú dovolenku – sedem týždňov plateného voľna, a to všetko je pre ľudí, ktorí zarábajú v čistom viac ako 10 000 EUR mesačne. Podľa môjho názoru by mali byť v tejto mzde rozhodne zahrnuté už aj nadčasy. Hovoríme tu o vytvorení nových voľných pracovných miest. Zrušením niekoľkých týchto voľných dní by sme mohli vytvoriť približne tisíc pracovných miest. Namiesto zrušenia voľných dní by sa tieto nové pracovné miesta mohli zužitkovať na plnenie nových úloh Európy, mohli by sme tak využiť Európsku komisiu namiesto toho, aby sme neustále zriaďovali nové orgány a agentúry.

Mali by sme sa tiež snažiť získať pravdivý prehľad o administratívnych nákladoch. Súčasná výška 6,7 % rozpočtu predstavuje príliš nízky odhad. Môže byť správna, pokiaľ ide o priamu správu, ale určite nie je správna, ak zahrnieme všetky administratívne výdavky na správu prostriedkov EÚ – vrátane výdavkov v členských štátoch. Navrhujem, aby sme tu vo Výbore pre kontrolu rozpočtu vypracovali iniciatívnu správu o skutočných administratívnych nákladoch Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Toto absolutórium považujem len za ďalšie zo súboru absolutórií udelených v posledných rokoch a veľmi dobre si pamätám, aké vážne výhrady sme mali len pred tromi rokmi, najmä pokiaľ ide o oblasti ako štrukturálne fondy, kohézny fond, regionálne fondy a vonkajšia činnosť. Musíme uznať, že Komisia za posledné dva roky splnila určité záväzky, keď dosiahla viditeľné zlepšenia, ako napríklad zníženie chybovosti zaznamenanej v posledných troch rokoch. Myslím si, že je to dobrá príležitosť, aby som komisárovi Šemetovi povedal, že sme tieto veci videli a registrujeme ich, že si ich všímame a že sú dobrým znakom.

Stále však mám viacero obáv. Po prvé, postup vymáhania nesprávne vynaložených prostriedkov je príliš pomalý. Po druhé, existuje určité zdráhanie zameriavať sa na prioritné projekty alebo hovoriť o chybovosti v týchto projektoch. Bez ohľadu na hodnotu projektu si myslím, že musí existovať nejaký dôvod na chyby vo financovaní a v používaní prostriedkov. Veľmi ma znepokojuje rastúci nesúlad medzi viazanými prostriedkami a platbami, čo znamená, že sa zvyšuje objem peňazí, ktoré členské štáty zjavne nevedia minúť. V tomto prípade leží vina na členských štátoch.

Zdráhanie Rady spolupracovať s Parlamentom, pokiaľ ide o udelenie absolutória, je mimoriadne znepokojujúce. Vidím však, že je tu s nami pán Becsey, ktorý pracoval v tomto Parlamente a o ktorom si myslím, že bude schopný presvedčiť Radu, že Parlament je jediný demokraticky a priamo volený orgán, voči ktorému má Rada povinnosť predkladať správy. Na záver, stotožňujem sa s mnohými výhradami, ktoré tu odzneli v súvislosti s agentúrami, hoci moje výhrady sa týkajú len malého počtu z nich.

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage (ALDE).(FR) Moje vystúpenie sa bude týkať udelenia absolutória Európskej agentúre pre lieky, ale viac menej to isté by som mohla povedať aj o Európskom úrade pre bezpečnosť potravín. Musím povedať, že Výbor pre kontrolu rozpočtu vykonal absolútne vynikajúcu prácu, a ak existuje vhodná chvíľa na to, aby Parlament vyjadril svoj názor, tak nastane počas hlasovania o udelení absolutória. Preto má to, o čom budem hovoriť, naozaj rozpočtový aspekt a týka sa práce Európskej agentúry pre lieky. Po prvé, jej pasivita vo veci benfluorexu alebo prípravku Mediator je absolútne neakceptovateľná.

Po druhé, riadenie konfliktov záujmov: uvediem len jeden príklad. Spoločne s našou kolegyňou Parvanovovou a skupinou mimovládnych organizácií sme verejne odsúdili skutočne škandalózny prípad výkonného riaditeľa agentúry. Celý tento prípad riadila správna rada agentúry mimoriadne ľahostajným spôsobom, čo spôsobuje nemožnosť vybudovať dôveru. Úlohou našich agentúr je, aby nám poskytli prostriedky na prijímanie rozhodnutí a na umožnenie našim spoluobčanom mať dôveru v usmernenia, ktoré im dávame. Z tohto dôvodu dôrazne podporujem odklad udelenia absolutória a za budem hlasovať, len ak budeme úplne spokojní, pokiaľ ide o konflikty záujmov.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Prieskum Eurobarometer ukazuje, že nadšenie pre Európsku úniu v priebehu rokov slabne. V súčasnosti existuje len päť členských štátov, v ktorých väčšina obyvateľov hovorí o Európskej únii pozitívne. Pokiaľ ide o občanov, Európa je synonymom plytvania peňazí. Tieto námietky musíme brať veľmi vážne a náš kolega pán poslanec Itälä tak naozaj správne urobil. Tvrdí, že Parlament koná nezodpovedne, keď pokračuje v stretávaní sa na dvoch miestach. V tom s ním úplne súhlasím. Pánovi Sarkozymu hovorím: musíme ukončiť cestovanie Parlamentu tam a späť medzi Bruselom a Štrasburgom.

Náležitú zodpovednosť potrebujeme aj v súvislosti s naším príspevkom na všeobecné výdavky. Táto nedostatočná zodpovednosť spôsobí, že poslanci Európskeho parlamentu čoskoro zistia, že vonkajšie okolnosti svedčia proti nim a že príspevku na všeobecné výdavky mali naozaj venovať väčšiu pozornosť. Taká situácia sa musí zmeniť. Pán Itälä v odôvodnení 5 právom tvrdí, že musíme prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie zodpovedného prístupu k nášmu príspevku na všeobecné výdavky. Dúfam, že toto odôvodnenie ostane, keďže je dobré pre vierohodnosť a transparentnosť.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE). (PL) Každá rozprava o udelení absolutória sa koná v určitom kontexte. Na jednej strane sa dnešná rozprava vedie v kontexte krízy, keď sa prijímajú preventívne opatrenia a niektoré členské štáty majú finančné problémy, zároveň sa na druhej strane koná na pozadí nového finančného výhľadu na obdobie po roku 2014, ktoré už bolo navrhnuté. Musíme si byť vedomí skutočnosti, že naše dnešné komentáre týkajúce sa plnenia rozpočtu veľmi vážne ovplyvňujú rozpravu o budúcnosti finančného výhľadu. Preto je rozprava o udelení absolutória dôležitá nielen v zmysle monitorovania, ale aj v zmysle nápravy chýb a zohľadňovania oblastí, v ktorých sme zlyhali alebo v ktorých súčasné opatrenia znamenajú, že teraz stojíme pred novými požiadavkami.

Charakteristickým znakom tejto rozpravy je nielen skutočnosť, že čoraz viac ľudí kritizuje rozpočet, ale tiež skutočnosť, že výsledky sú úplne očividne lepšie, napríklad pokiaľ ide o kohéznu politiku, kde sa dosiahli jasné zlepšenia, hoci sú to zlepšenia, ktoré si kritici európskeho rozpočtu nevšimli. Chcel by som tiež upozorniť na skutočnosť, že tieto pozitívne výsledky teraz musíme zohľadniť v našich úvahách týkajúcich sa budúcej činnosti alebo inými slovami druhu činnosti, ktorá musí pokračovať, a nariadení, ktoré sa musia zaviesť, najmä pokiaľ ide o vymáhanie prostriedkov.

Pozornosť Parlamentu by som chcel upriamiť aj na tento bod: diskusiu o tom, či sa rozpočet plnil správne, musí sprevádzať diskusia o účinnosti politík. V parlamentných dokumentoch to veľmi často spomíname, ale zameriavame sa na postupy. Mnoho sa hovorí o Európe výsledkov, ale to nie je to isté ako dodržiavanie správnych postupov. Vzájomne to súvisí, ale musíme si všímať aj účinky a výsledky našich krokov.

 
  
  

PREDSEDÁ: ALEJO VIDAL-QUADRAS
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D). – Chcel by som poďakovať všetkým spravodajcom, vykonali pre nás dôležitú prácu.

Vo svojom príspevku by som sa chcel vyjadriť k niekoľkým správam a najprv k udeleniu absolutória Výboru regiónov. Výbor regiónov je, samozrejme, hlasom regiónov, ale prináša aj mnoho programov EÚ. Preto by bolo nesprávne navrhnúť, ako niektorí robia, že by sa mal financovať sám.

Pokiaľ ide o absolutórium Komisii, podporujem udelenie absolutória. Hoci sa, ako je v správe uvedené, musí urobiť viac, ale myslím si, že zníženie chybovosti pre regionálnu politiku z 11 % na 5 % predstavuje skutočný pokrok. Štrukturálne fondy sú mimoriadne dôležité pre miesta ako Wales – odkiaľ pochádzam –, kde sa veľmi dobre využívajú. Preto musíme zabezpečiť, aby neboli štrukturálne fondy diskreditované alebo podrývané.

Pokiaľ ide o absolutórium Rade, podporujem odklad. Niektorí členovia Rady nás často poučujú o potrebe transparentnosti, preto by sami mali byť ochotní poskytovať informácie o svojich výdavkoch. Zdá sa však, že niektorí sa, bohužiaľ, zdráhajú.

Na záver by som chcel povedať pár slov o udelení absolutória Parlamentu. Vždy je to chúlostivé, keď sa posudzujú vlastné výdavky, a na náš rozpočet sa určite upriamuje veľa pozornosti, čo je v čase hospodárskych a finančných problémov možno pochopiteľné. Preto ma tešia mnohé návrhy uvedené v správe vrátane bodov týkajúcich sa politiky v oblasti budov a ocenení – ktoré sa musia preskúmať a musí sa zvýšiť ich transparentnosť – a tiež príspevkov a dôležitého bodu, že pre rozpočet Parlamentu je potrebné zaviesť stratégiu šetrenia.

Niekto by mohol argumentovať, že mnohé z týchto bodov sa týkajú skôr budúcich rozpočtov ako rozpočtu na rok 2009, ale myslím si, že pri posudzovaní akéhokoľvek rozpočtu a akéhokoľvek absolutória by sme sa mali pozerať aj na budúcnosť, aby sme sa poučili z minulosti.

 
  
MPphoto
 

  Richard Ashworth (ECR). – Už šestnásty rok za sebou vydal Európsky dvor audítorov len podmienené vyhlásenie o vierohodnosti, čo znamená, že dôvera verejnosti v integritu riadenia našich finančných záležitosti bola narušená. Uznávam, že Komisia sa snažila o zlepšenia, ale hlasovaním o udelení absolutória môžem hlasovať len o výsledkoch, nie o zámeroch.

Audítori informujú, že príliš mnoho rozpočtových riadkov bolo značne ovplyvnených chybami, a keďže 80 % našich výdavkov patrí do spoločného hospodárenia s členskými štátmi, je úplne jasné, že členské štáty musia prijať väčšiu zodpovednosť. Jasné je aj to, že Komisia sa musí viac usilovať o dosiahnutie tohto výsledku. Takže kým neuvidím dôkaz výrazného zlepšenia, budem stále hlasovať proti udeleniu absolutória za rozpočet.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE).(FR) Na úvod by som chcela zablahoželať všetkým spravodajcom k obrovskému množstvu práce, ktoré vykonali na tomto absolutóriu, a teší ma aj to, že Rada sa zúčastňuje na tejto rozprave.

Sídlo Európskeho parlamentu v Štrasburgu je otázkou európskej identity, nielen otázkou úspory peňazí. Hovorím o tom dnes v tomto Parlamente počas rozpravy o absolutóriu za rok 2009, keďže k symbolu francúzsko-nemeckého zmierenia niektorí poslanci Výboru pre rozpočet pristupujú ako k požehnaniu, ako k jednoduchému spôsobu zníženia nákladov.

Zaujíma ma aj otázka výdavkov Parlamentu. V súvislosti s touto témou navrhujem, aby sa skupinové týždne konali v Štrasburgu a nie v Bruseli, čím by sme zabezpečili nákladovú efektívnosť nášho parlamentného sídla v Štrasburgu. Keďže chceme šetriť, navrhujem iné veci, ako napríklad zrušenie piatkových denných diét pre našich kolegov a aj denných diét pre novinárov. Európa je dostatočným lákadlom pre novinárov, takže nemusia dostávať denné diéty.

Rozpočet by sme nemali používať ako zámienku na privlastnenie si dôležitej otázky, ktorá presahuje rozsah rozpočtovej kontroly, a hoci vítam dôležitú prácu, ktorú vykonal náš spravodajca pán Itälä, hovorím to v súvislosti s týmto absolutóriom.

Na záver, keď hovoríme o úsporách, bola by som rada, keby sme ozdravili a reorganizovali systém preplácania návštev skupín pod patronátom. Nepovažujem za veľmi etické preplatiť osobe zodpovednej za skupiny v hotovosti náklady v deň návštevy bez toho, že by sa vynaložila akákoľvek námaha na skontrolovanie toho, koľko skupina minula. Robí to veľmi zlý dojem o našej inštitúcii. Chcela by som vás informovať, že pridelená suma niekedy presahuje skutočne vynaloženú sumu peňazí. Bolo by rozumné, ak by skupiny poslali odhad pred návštevou, Parlament by im poslal zálohu na ich výdavky, ktorá by bola vyplatená na bankový účet, a po predložení účtov s rozpísaním skutočných výdavkov by sa vyplatil zostatok, samozrejme, do určitej výšky.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE).(PT) V prvom rade by som chcel zablahoželať všetkým spravodajcom k ich vynikajúcej práci. V tomto vystúpení by som sa chcel zamerať najmä na rozpočtový riadok 5 súvisiaci s administratívnymi a prevádzkovými výdavkami jednotlivých inštitúcií a chcel by som pripomenúť, že objem administratívnych a prevádzkových výdavkov predstavuje menej ako 6 % ročného rozpočtu Európskej únie.

Napriek tomuto údaju si myslím, že je potrebné, aby sa uplatňovali zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Úspory sa musia presadzovať a podporovať predovšetkým pri plnení rozpočtu. Zároveň však za žiadnych okolností nemôžeme podporovať a presadzovať úplné využitie všetkých prostriedkov každého rozpočtového riadka.

Dôležité je zastávať prísnosť a úspornosť a to, aby mal Parlament zároveň minimálne zdroje potrebné na vynikajúcu prácu pri tvorbe právnych predpisov. Pokiaľ ide o tlmočenie a preklady, myslím si, že je nevyhnutné a veľmi dôležité, aby mohli poslanci seba a svoju prácu vyjadrovať vo svojom rodnom jazyku. V podstate to dáva význam nášmu mottu Zjednotení v rozmanitosti.

Myslím si, že namiesto výhradne sa zvyšujúcich rozpočtov by sme mali na začiatku každej parlamentnej schôdze vychádzať z nuly a okrem toho by rozpočty inštitúcií mali byť viacročné. Kontrola nesmie znamenať byrokraciu, keďže to vždy prináša nepotrebné náklady. Mala by prevážiť zásada dôvery v inštitúcie.

Na záver, absolutórium nemôže byť obdobím diskusií o detailnej politike, ktorá si vyžaduje všeobecnú zhodu, najmä v súvislosti s revíziou zmlúv. Napríklad diskusiu o otázkach súvisiacich s pracoviskom považujem v správach o absolutóriu za nevhodnú.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Ulmer (PPE). (DE) Chcel by som sa vyjadriť k agentúram, s ktorými som sa zaoberal ako člen Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.

Dovoľte mi však najprv povedať jednu vec k neustálej diskusii na tému Štrasburg verzus Brusel. Som pevným zástancom Štrasburgu a myslím si, že ak existuje nejaká pochybnosť, mali by sme celý parlament presunúť do Štrasburgu a nie do Bruselu. Štrasburg je symbolom európskej jednoty, ktorého sa nesmieme vzdať.

Vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín sme sa zaoberali šiestimi agentúrami, ktoré dosiahli vynikajúce výsledky z hľadiska intenzity a kvality svojej práce. Chybovosť sa značne znížila. Preto by som chcel využiť túto príležitosť na pochválenie personálu týchto agentúr.

V Európskej chemickej agentúre, ktorá dohliada najmä na projekty registrácie, hodnotenia, autorizácie a obmedzovania chemikálií (REACH), bolo vytvorených celkovo 104 nových pracovných miest. Pokiaľ ide o Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), je potrebné poznamenať, že musíme dosiahnuť presnejšie monitorovanie a väčšiu transparentnosť. Pokiaľ ide o Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), zistili sme, že prostriedky sa nevyužili v plnej výške. Ešte neboli splnené všetky jeho úlohy. Európska environmentálna agentúra spoľahlivo poskytuje údaje a čísla, ktoré sú dôležité pre našu prácu, pre spôsob, akým tvoríme budúcnosť. Chcel by som však, aby sme presnejšie určili celkové úspory nákladov, ktoré Únia dosiahne v dôsledku environmentálnych zlepšení, a aby sme predložili tieto čísla. Európska agentúra pre lieky má stále očividné problémy rozbehnúť veci napriek tomu, že k dnešnému dátumu existuje už niekoľko rokov. Našli sme tam niekoľko účtovných chýb a zistili sme nedostatočnú koordináciu medzi finančnými a vedeckými oddeleniami.

Celkovo však prácu agentúr považujem za veľmi pozitívnu.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D).(DE) Chcel by som poďakovať pánovi Ulmerovi za jeho pozoruhodne vecný príspevok. Je to príjemný rozdiel v porovnaní s mnohými vecami, ktoré tu v priebehu dnešného dopoludnia o týchto agentúrach odzneli. Je mimoriadne depresívne, že mnohí poslanci z euroskeptickej časti tohto Parlamentu nevedia v súvislosti s úsporami v rozpočte myslieť na nič iné než na agentúry.

Dovoľte mi pripomenúť, že keď sa rozdeľovali tieto agentúry, zdalo sa, že premiéri a vlády členských štátov Európskej únie nevedeli získať dostatok týchto agentúr na svoje územie. Ľudia sa však teraz správajú, ako keby boli agentúry pohromou Európskej únie.

Veľmi ma teší ohlásenie štúdie Európskeho dvora audítorov o správnych nákladoch agentúr. Myslím si, že nám to konečne poskytne základ na objektívnejšiu diskusiu.

Teší ma – ako som už povedal vo svojom prvom príspevku –, že tu s nami dnes dopoludnia sú zástupcovia maďarského predsedníctva. Keď sa vedie diskusia o udelení absolutória Rade, nemôžeme to považovať za samozrejmé. Preto by som chcel osloviť priamo vás, pán Becsey. Som rád, že Rada je ochotná uznať – ako som pochopil z komentárov pána Deutscha –, že rozpočtové postupy a postup udeľovania absolutória si vyžadujú rozdielny prístup.

Európsky parlament zastupuje ľudí a žiada zodpovednosť za použitie peňazí daňovníkov. Preto neprestaneme žiadať o to, aby bola Rada zodpovedná za peniaze, ktoré dostáva z rozpočtu Spoločenstva na financovanie svojej práce. Samozrejme, je mnoho vecí, o ktorých by sme mohli rokovať, ako napríklad o tom, akú podobu by mal mať postup udeľovania absolutória v budúcnosti. Chcel by som sa vás však opýtať, či naozaj očakávate, že Európsky parlament bude rokovať o niečom, čo je podľa zmlúv naším právom. To by predsa mohlo viesť len k obmedzeniu tohto práva. Nevidím dôvod, prečo by som to ja ako poslanec Európskeho parlamentu mal robiť.

Bohužiaľ, nemáme mnoho príležitostí na to, aby sme spolu diskutovali o veciach, a bol by som rád, keby ste využili túto príležitosť a tentoraz nám objasnili, kto v Rade vlastne bojuje proti potrebnej transparentnosti.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - (SK) So záujmom som si vypočul informáciu o problémoch pri komunikácii s Európskou radou o plnení jej kapitoly všeobecného rozpočtu.

Pokiaľ viem, jednou zo základných náplní poslaneckého mandátu je kontrola výkonnej moci. Rada, Komisia rovnako ako aj ďalšie inštitúcie Európskej únie hospodária podľa dohodnutých pravidiel s finančnými prostriedkami občanov Európskej únie. Preto je prirodzené, že volení zástupcovia ľudu v mene daňových poplatníkov kontrolujú inštitúcie, či nakladajú s peniazmi občanov obozretne a v súlade s dohodnutými pravidlami. Rovnako to funguje vo všetkých demokratických štátoch. Preto nerozumiem postoju Európskej rady, ktorá nám odmieta poskytnúť potrebnú súčinnosť pri posudzovaní jej rozpočtu.

My sa nepýtame na to, či pán Sarkozy alebo pani Merkelová chodia do lepšej alebo horšej reštaurácie alebo či si kupujú lepšiu alebo horšiu tašku, alebo či sa obliekajú u jednej firmy alebo druhej firmy, my sa pýtame na to, ako nakladajú s verejnými prostriedkami daňových poplatníkov, a na to máme plné právo a oni majú plnú povinnosť tieto informácie poskytnúť.

 
  
MPphoto
 

  Zsolt László Becsey, úradujúci predseda Rady.(HU) Keďže mám len dve minúty na odpoveď, chcel by som sa venovať len niekoľkým veciam. Jednou je to, že by som rád zopakoval, že sme pripravení dosiahnuť dlhodobú dohodu v diskusii medzi Radou a Parlamentom. Len to môže vyriešiť problém, a to problém legitimity, ktorý spomenula aj pani Grässleová. Dovoľte mi povedať vám, že viem o tom, že Parlament je priamo voleným orgánom – koniec koncov, aj ja som bol poslancom, aj v Rade však existujú legitímni predstavitelia, ministri. Navyše sú obidva orgány rovnocennými účastníkmi v postupe udeľovania absolutória: jeden z nich na úrovni odporúčania, druhý v prípade konečného udelenia absolutória. V predloženom odporúčaní sme oddelili rozpočtový postup od postupu udeľovania absolutória.

Chcel by som požiadať o vymenovanie delegácie, ktorá bude rokovať v mene Parlamentu, a mali by sme dosiahnuť dohodu prostredníctvom politicky zastupiteľskej delegácie Parlamentu. Pokračovanie týchto problémov nie je nápomocné. A z návrhu memoranda o porozumení, ktoré sme predložili, je jasné, že musíme objasniť aj to, aké poskytovanie údajov patrí do kompetencie Rady a aké nepatrí. Myslím si, že to podporí zastúpenie jednotlivých administratív. Potom môžete od nás naozaj žiadať, aby sme poskytovali údaje, ktoré patria do kompetencie Rady.

Pokiaľ ide o vyhlásenia členských štátov, ktoré boli viackrát spomenuté, navrhujem, aby sme to riešili v rámci rozpravy o nariadení o rozpočtových pravidlách. Viem, že existujú návrhy v tejto súvislosti. Samozrejme, musí sa zvážiť komplikovanosť tejto záležitosti v niektorých členských štátoch, ale opakujem, že to bude veľmi dôležitý bod rozpravy v rámci iného postupu.

Pán predsedajúci, ďakujem vám za príležitosť vystúpiť a chcel by som všetkých ešte raz poprosiť, aby vzťah medzi dvoma orgánmi alebo inštitúciami zainteresovanými v postupe udeľovania absolutória nepremenili na zápas. Namiesto degradovania tohto problému na diskusiu sekretariátov a predsedníctiev cez listy by sme si mali sadnúť, rokovať a dosiahnuť dohodu.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, člen Komisie. − Táto rozprava potvrdzuje všeobecné spoločné porozumenie medzi Parlamentom a Komisiou, pokiaľ ide o cestu vpred a potrebu zlepšiť naše politiky a programy, čo prinesie občanom EÚ pridanú hodnotu. Myslím si, že ideme správnym smerom, a myslím si, že veci, ktoré ste spomenuli v súvislosti so zavedením vyhlásení o hospodárení, väčšou automatickosťou pri uplatňovaní sankcií a prácou na vymáhaní, sú skutočne dôležitými témami, na ktorých Komisia pracuje.

Osobitne by som chcel poďakovať pani Grässleovej za jej prácu na nariadení o rozpočtových pravidlách. Považujem za veľmi dôležité, že návrh predložený Komisiou týkajúci sa zavedenia vyhlásení o hospodárení je konečne schválený, pretože tu ide naozaj o zvýšenie zodpovednosti našich členských štátov, ktoré sú zodpovedné za hospodárenie s 80 % vášho rozpočtu. Zjednodušené a automatickejšie uplatňovanie prerušenia postupu vyplácania by podľa mňa spôsobilo, že v postupe udeľovania absolutória za rok 2010 by sa zvýšil počet prerušených platieb a útvary by sa pri svojej práci už nebáli používať tento nástroj.

S členskými štátmi pracujeme aj na vymáhaní a spravodajcovi sme poskytli mnoho informácií o situácii týkajúcej sa vymáhania. Myslím si, že spoločnou prácou môžeme nájsť spôsob, ako zlepšiť túto situáciu. Sankcie sú, samozrejme, dobrá vec, ale musíme sa snažiť nájsť aj stimuly, a to je dôležitá vec na umožnenie činnosti členských štátov.

Všetci sa zhodneme v tom, že sme v zjednodušovaní našich pravidiel pokročili, a vyjadrili sme naše názory na túto tému. Pri vypracúvaní nových programov pre ďalší viacročný finančný rámec sa tieto návrhy zohľadnia. Súhlasím s tým, že naše právne predpisy v oblasti verejného obstarávania sú veľmi komplikované a že sa v tejto oblasti vyskytuje veľmi veľa chýb. Z tohto dôvodu začala Komisia verejnú konzultáciu o zjednodušení a zlepšení pravidiel verejného obstarávania a ja dúfam, že to povedie k omnoho jednoduchšiemu a účinnejšiemu systému.

Pokiaľ ide o služobný poriadok, nastal čas, aby sme ho opäť preskúmali, a môj kolega Maroš Šefčovič pracuje na jeho revízii. Je to, samozrejme, komplikovaná problematika a musíme vziať do úvahy všetky citlivé záležitosti súvisiace so zjednodušením, ale skutočnosťou je, že určité ustanovenia v služobnom poriadku sú skutočne zastarané a musia sa posúdiť a revidovať.

Komisia, samozrejme, oficiálne odpovie na vaše odporúčania v nadväzujúcej správe, ktorá bude predložená po skončení leta, ale ako vidíte, usilovne pracujeme na zdokonalení hospodárenia s rozpočtom EÚ a na zlepšení výkonnosti našich programov. Teším sa na našu budúcu spoluprácu.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis, spravodajca. (DE) Najskôr by som chcel v mene Parlamentu ešte raz poďakovať pánovi komisárovi za jeho vynikajúcu spoluprácu. Teraz ste opäť spomenuli určité body. Mali by sme ich považovať za východisko našej ďalšej práce. Chcel by som vás však poprosiť, aby ste našu vďaku odovzdali aj vašim kolegom, keďže sme s mnohými veľmi intenzívne komunikovali – osobitne by som chcel spomenúť pána Cioloşa a pána Hahna – a obidvaja boli veľmi nápomocní. Prosím vás, aby ste im to ešte raz povedali.

Chcel by som poďakovať úradujúcemu predsedovi Rady, pánovi Becseymu za jeho jasné slová. Hovoril veľmi jasne, možno sa nám nepáčilo, čo povedal, ale aspoň to povedal jasne a za to sme vďační. Skutočnosť, že ste tu, považujem len za správnu. Nemyslím si, že existuje nejaký špeciálny dôvod, aby som to spomínal. V každom prípade je však dobré, že ste tu.

Svoje posledné poďakovanie som vyhradil predsedovi Európskeho dvora audítorov pánovi Caldeirovi, s ktorým má Parlament vždy skutočne otvorenú a pozitívnu spoluprácu. Veľmi si to ceníme. Naša práca by nebola možná bez vašich prípravných prác. Naše absolutórium je založené najmä na vašich príspevkoch. Pán Caldeira, boli by sme radi, ak by ste v budúcom hodnotení auditu výkonnosti zohrávali väčšiu úlohu. Budúcnosť Európskej únie nezávisí len od toho, aby sa prostriedky vynakladali zákonne a správne, ale predovšetkým aj od toho, aby sa vynakladali užitočne, inými slovami, účinne a efektívne. Bude to súčasťou auditu výkonnosti podľa článku 318 Lisabonskej zmluvy. Ako Parlament by sme radi každý rok viedli rozpravu o audite výkonnosti Komisie a chceli by sme vás ako zástupcu Európskeho dvora audítorov pozvať, aby s nami o tom diskutovali. Úprimne ďakujem kolegom poslancom a všetkým zainteresovaným.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia