Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 10. mai 2011 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 4.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
 5.Parandused (kodukorra artikkel 216) (vt protokoll)
 6.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu jätkamine)
 7.Tervitus
 8.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu jätkamine)
 9.Hääletused
  9.1.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Kohus (A7-0137/2011, Crescenzio Rivellini) (hääletus)
  9.2.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Ombudsman (A7-0116/2011, Crescenzio Rivellini) (hääletus)
  9.3.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Andmekaitseinspektor (A7-0117/2011, Crescenzio Rivellini) (hääletus)
  9.4.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (A7-0149/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.5.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (A7-0150/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.6.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (A7-0119/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.7.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (A7-0106/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.8.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur (A7-0118/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.9.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (A7-0123/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.10.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (A7-0107/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.11.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (A7-0127/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.12.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (A7-0122/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.13.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (A7-0146/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.14.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (A7-0120/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.15.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (A7-0132/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.16.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (A7-0105/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.17.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Raudteeagentuur (A7-0125/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.18.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (A7-0109/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.19.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (A7-0104/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.20.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur (A7-0144/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.21.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (A7-0108/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.22.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust (A7-0133/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.23.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex) (A7-0145/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.24.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Järelevalveamet (A7-0103/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.25.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ARTEMIS (A7-0126/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.26.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky (A7-0128/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.27.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamise ühisettevõtte (A7-0129/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.28.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR (A7-0124/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  9.29.Luigi de Magistrise puutumatuse kaitsmise taotlus (A7-0152/2011, Bernhard Rapkay) (hääletus)
  9.30.Bruno Gollnischi puutumatuse kaitsmise taotlus (A7-0154/2011, Bernhard Rapkay) (hääletus)
  9.31.Bruno Gollnischi puutumatuse äravõtmise taotlus (A7-0155/2011, Bernhard Rapkay) (hääletus)
  9.32.Prespa pargi piirkonna kaitse ja säästev areng (A7-0078/2011, Kriton Arsenis) (hääletus)
  9.33.Leping, milles käsitletakse sadamariigi meetmeid ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks (A7-0142/2011, Carmen Fraga Estévez) (hääletus)
  9.34.Võlgnike varade külmutamine ja avalikustamine piiriülestes kohtuvaidlustes (A7-0147/2011, Arlene McCarthy) (hääletus)
 10.Tervitus
 11.Hääletused (jätkamine)
  11.1.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, III jagu, Komisjon (A7-0134/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (hääletus)
  11.2.Kontrollikoja eriaruanded seoses heakskiidu andmisega komisjoni tegevusele 2009. aasta eelarve täitmisel (A7-0135/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (hääletus)
  11.3.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Parlament (A7-0094/2011, Ville Itälä) (hääletus)
  11.4.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, nõukogu (A7-0088/2011, Crescenzio Rivellini) (hääletus)
  11.5.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Kontrollikoda (A7-0138/2011, Crescenzio Rivellini) (hääletus)
  11.6.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Majandus- ja Sotsiaalkomitee (A7-0136/2011, Crescenzio Rivellini) (hääletus)
  11.7.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Regioonide Komitee (A7-0139/2011, Crescenzio Rivellini) (hääletus)
  11.8.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: 8., 9. ja 10. Euroopa Arengufond (EAF) (A7-0140/2011, Bart Staes) (hääletus)
  11.9.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (A7-0153/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  11.10.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (A7-0130/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  11.11.2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (A7-0131/2011, Georgios Stavrakakis) (hääletus)
  11.12.Erakorralised ühepoolsed kaubandussoodustused Pakistanile (A7-0069/2011, Vital Moreira) (hääletus)
  11.13.Üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud investeeringuid käsitlevate kahepoolsete lepingute jaoks (A7-0148/2011, Carl Schlyter) (hääletus)
  11.14.Makromajandusliku finantsabi andmine Gruusiale (A7-0053/2011, Vital Moreira) (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Rändevood ja varjupaiga taotlemine ning nende mõju Schengeni süsteemile (arutelu)
 16. Institutsioonidevaheline kokkulepe parlamendi ja komisjoni ühise läbipaistvusregistri kohta – Kodukorra muutmine parlamendi ja komisjoni ühise läbipaistvusregistri loomise tõttu
 17.Tuumaohutus 25 aastat pärast Tšernobõli katastroofi (arutelu)
 18.Infotund (küsimused komisjonile)
 19.Tekstiilinimetused ja tekstiiltoodete märgistamine (arutelu)
 20.ELi pangandussektori stressitestid (arutelu)
 21.Mürgiste jäätmete arengumaadesse eksportimist käsitlevate eeskirjade jõustamine (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 23.Istungi lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (1380 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (5184 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika