Index 
Volledig verslag van de vergaderingen
PDF 6379k
Dinsdag 10 mei 2011 - Straatsburg Uitgave PB
1. Opening van de vergadering
 2. Ingekomen stukken: zie notulen
 3. Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4. Kwijting 2009 (debat)
 5. Rectificaties (artikel 216 van het Reglement): zie notulen
 6. Kwijting 2009 (voortzetting van het debat)
 7. Welkomstwoord
 8. Kwijting 2009 (voortzetting van het debat)
 9. Stemmingen
  9.1. Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Hof van Justitie (A7-0137/2011, Crescenzio Rivellini) (stemming)
  9.2. Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Europese Ombudsman (A7-0116/2011, Crescenzio Rivellini) (stemming)
  9.3. Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (A7-0117/2011, Crescenzio Rivellini) (stemming)
  9.4. Kwijting 2009: prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen (A7-0149/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.5. Kwijting 2009: Europese Politieacademie (A7-0150/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.6. Kwijting 2009: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (A7-0119/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.7. Kwijting 2009: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (A7-0106/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.8. Kwijting 2009: Communautair Bureau voor visserijcontrole (A7-0118/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.9. Kwijting 2009: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (A7-0123/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.10. Kwijting 2009: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (A7-0107/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.11. Kwijting 2009: Europees Agentschap voor chemische stoffen (A7-0127/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.12. Kwijting 2009: Europees Milieuagentschap (A7-0122/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.13. Kwijting 2009: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (A7-0146/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.14. Kwijting 2009: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (A7-0120/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.15. Kwijting 2009: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (A7-0132/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.16. Kwijting 2009: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (A7-0105/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.17. Kwijting 2009: Europees Spoorwegbureau (A7-0125/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.18. Kwijting 2009: Europese Stichting voor opleiding (A7-0109/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.19. Kwijting 2009: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (A7-0104/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.20. Kwijting 2009: Voorzieningsagentschap van Euratom (A7-0144/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.21. Kwijting 2009: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (A7-0108/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.22. Kwijting 2009: Eurojust (A7-0133/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.23. Kwijting 2009: Europees Agentschap voor het beheer van de operationale samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) (A7-0145/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.24. Kwijting 2009: Europese GNSS-toezichtautoriteit (A7-0103/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.25. Kwijting 2009: Gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS (A7-0126/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.26. Kwijting 2009: Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky (A7-0128/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.27. Kwijting 2009: Gemeenschappelijke onderneming (gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen) (A7-0129/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.28. Kwijting 2009: Gemeenschappelijke onderneming SESAR (A7-0124/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.29. Verzoek om verdediging van de immuniteit van Luigi de Magistris (A7-0152/2011, Bernhard Rapkay) (stemming)
  9.30. Verzoek om verdediging van de immuniteit van Bruno Gollnisch (A7-0154/2011, Bernhard Rapkay) (stemming)
  9.31. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Bruno Gollnisch (A7-0155/2011, Bernhard Rapkay) (stemming)
  9.32. Bescherming en duurzame ontwikkeling van het Prespa-parkgebied (A7-0078/2011, Kriton Arsenis) (stemming)
  9.33. Havenstaatmaatregelen om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen (A7-0142/2011, Carmen Fraga Estévez) (stemming)
  9.34. Debiteursvermogensrenseignering en -bevriezing in grensoverschrijdende zaken (A7-0147/2011, Arlene McCarthy) (stemming)
 10. Welkomstwoord
 11. Stemmingen (voortzetting)
  11.1. Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, afdeling III, Commissie (A7-0134/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (stemming)
  11.2. Speciale verslagen van de Rekenkamer in de context van de verlening van kwijting aan de Commissie voor 2009 (A7-0135/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (stemming)
  11.3. Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Europees Parlement (A7-0094/2011, Ville Itälä) (stemming)
  11.4. Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Raad (A7-0088/2011, Crescenzio Rivellini) (stemming)
  11.5. Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Rekenkamer (A7-0138/2011, Crescenzio Rivellini) (stemming)
  11.6. Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Economisch en Sociaal Comité (A7-0136/2011, Crescenzio Rivellini) (stemming)
  11.7. Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Comité van de Regio's (A7-0139/2011, Crescenzio Rivellini) (stemming)
  11.8. Kwijting 2009: achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) (A7-0140/2011, Bart Staes) (stemming)
  11.9. Kwijting 2009: Europees Geneesmiddelenbureau (A7-0153/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  11.10. Kwijting 2009: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (A7-0130/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  11.11. Kwijting 2009: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (A7-0131/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  11.12. Invoering van autonome handelspreferenties voor Pakistan (noodmaatregel) (A7-0069/2011, Vital Moreira) (stemming)
  11.13. Overgangsregelingen voor bilaterale investeringsovereenkomsten tussen lidstaten en derde landen (A7-0148/2011, Carl Schlyter) (stemming)
  11.14. Toekenning van macrofinanciële bijstand aan Georgië (A7-0053/2011, Vital Moreira) (stemming)
 12. Stemverklaringen
 13. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 14. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15. Migratiestromen en asiel en de gevolgen daarvan voor Schengen (debat)
 16. Interinstitutioneel akkoord over een gemeenschappelijk Transparantieregister - Wijziging van het Reglement ingevolge de invoering van een gemeenschappelijk Transparantieregister
 17. Nucleaire veiligheid 25 jaar na de ramp in Tsjernobyl (debat)
 18. Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 19. Textielvezelbenamingen en desbetreffende etikettering van textielproducten (debat)
 20. Stresstest voor de EU-banksector (debat)
 21. Handhaving van de voorschriften inzake de overbrenging van giftige afvalstoffen naar ontwikkelingslanden (debat)
 22. Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 23. Sluiting van de vergadering


  

VOORZITTER: JERZY BUZEK
Voorzitter

 
1. Opening van de vergadering
Video van de redevoeringen
  

(De vergadering wordt om 9.05 uur geopend)

 

2. Ingekomen stukken: zie notulen

3. Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen

4. Kwijting 2009 (debat)
Video van de redevoeringen
MPphoto
 

  De Voorzitter. Aan de orde is de gecombineerde behandeling van:

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen [SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0134/2011);

- het verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer, in de context van de verlening van kwijting aan de Commissie voor 2009 [2010/2204(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0135/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, afdeling I – Europees Parlement [SEC(2010)0963 – C7-0212/2010 – 2010/2143(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ville Itälä (A7-0094/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, afdeling II – Raad [SEC(2010)0963 – C7-0213/2010 – 2010/2144(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Crescenzio Rivellini (A7-0088/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, afdeling IV – Hof van Justitie [SEC(2010)0963 – C7-0214 – 2010/2145(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Crescenzio Rivellini (A7-0137/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, afdeling V – Rekenkamer [SEC(2010)0963 – C7-0215/2010 – 2010/2146(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Crescenzio Rivellini (A7-0138/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [SEC(2010)0963 – C7-0216/2010 – 2010/2147(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Crescenzio Rivellini (A7-0136/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, afdeling VII – Comité van de Regio's [SEC(2010)0963 – C7-0217/2010 – 2010/2148(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Crescenzio Rivellini (A7-0139/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, afdeling VIII – Europese Ombudsman [SEC(2010)0963 – C7-0218/2010 – 2010/2149(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Crescenzio Rivellini (A7-0116/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [SEC(2010)0963 – C7-0219/2010 – 2010/2150(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Crescenzio Rivellini (A7-0117/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2009 [COM(2010)0402 – C7-0220/2010 – 2010/2151(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A7-0140/2011);

- het verslag over de kwijting 2009: prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen [2010/2271(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0149/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0241/2010 – 2010/2181(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0150/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0233/2010 – 2010/2173(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0153/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0232/2010 – 2010/2172(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0119/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0226/2010 – 2010/2166(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0106/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0244/2010 – 2010/2184(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0118/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0237/2010 – 2010/2177(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0123/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0239/2010 – 2010/2179(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0107/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0245/2010 – 2010/2185(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0127/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0230/2010 – 2010/2170(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0122/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0238/2010 – 2010/2178(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0146/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0229/2010 – 2010/2169(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0120/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0236/2010 – 2010/2176(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0132/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0252/2010 – 2010/2192(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0105/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0240/2010 – 2010/2180(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0125/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0235/2010 – 2010/2175(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0109/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0231/2010 – 2010/2171(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0104/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0246/2010 – 2010/2186(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0144/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0227/2010 – 2010/2167(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0108/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0234/2010 – 2010/2174(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0133/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0120/2010 – 2010/2168(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0130/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0242/2010 – 2010/2182(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0145/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese GNSS-toezichtautoriteit voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0243/2010 – 2010/2183(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0103/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0250/2010 – 2010/2190(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0126/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0249/2010 – 2010/2189(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0128/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijke technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0251/2010 – 2010/2191(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0129/2011);

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0247/2010 – 2010/2187(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0131/2011), en

- het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming SESAR voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2010)0963 – C7-0248/2010 – 2010/2188(DEC)] – Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0124/2011).

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis, rapporteur.(DE) Mijnheer de Voorzitter, commissaris Šemeta, geachte dames en heren, het proces waarmee wij ons vandaag bezighouden – dat wil zeggen de kwijting voor de uitgaven van de Europese Commissie – is een essentieel proces. In de afgelopen jaren is daar wellicht iets te gemakkelijk over gedacht, maar in feite is het verlenen van kwijting voor de uitgaven van de Europese Unie voor het jaar 2009 een van de essentiële taken van het Europees Parlement.

Wij zijn ons ervan bewust dat 80% van die middelen besteed is onder een gedeelde verantwoordelijkheid van de Commissie en de lidstaten. Niettemin berust de eindverantwoordelijkheid bij de Commissie. Sta mij daarom toe om het woord rechtstreeks tot u te richten, commissaris Šemeta. In de eerste plaats wil ik u bedanken. Dat wil ik hier meteen aan het begin heel duidelijk stellen. Mijn dank gaat eveneens uit naar mijn medeafgevaardigden voor de goede samenwerking en voor hun grote steun voor het standpunt van het Parlement. De discussies die wij gevoerd hebben, waren echter zeer intens, commissaris Šemeta. U hebt weliswaar slechts een gedeeltelijke verantwoordelijkheid voor 2009, maar u bent er niettemin flink tegenaan gegaan. In sommige gevallen was de discussie verhit en bijzonder gedetailleerd. Ik wil echter graag benadrukken dat u die kwijting boven aan de agenda van het college van commissarissen c.q. de Commissie hebt gezet. De voorzitter van de Commissie, de heer Barroso, heeft meer dan een uur met ons over de details onderhandeld. U hebt zelf een grote rol gespeeld bij het veranderen van de houding van de Commissie ten opzichte van de kwijting en van de houding van de functionarissen van de Commissie ten opzichte van het hele proces. Ik ben u er dankbaar voor dat u eigenlijk heel open hebt gezegd dat de druk die het Parlement dit jaar heeft uitgeoefend uiteindelijk ook tot een grotere transparantie zal leiden. U hebt nu de beschikking over een middel om niet alleen druk op de lidstaten uit te oefenen, maar ook op uw eigen beheeractiviteiten – op dat gebied was er tot nu toe sprake van een zekere laksheid.

Ik ben echter ook van mening dat wij de impulsen die wij samen hebben gecreëerd commissaris Šemeta – en ik verzoek u om onze dank ook aan voorzitter Barroso over te brengen – en de bijbehorende dynamiek tevens voor de andere kwijtingsverslagen moeten gebruiken. Er is namelijk één ding dat wij allemaal duidelijk voor ogen moeten houden, en wel dat de Europese Rekenkamer voor de zestiende keer op rij geen onvoorwaardelijke betrouwbaarheidsverklaring heeft afgegeven. Dat is niet onbelangrijk, want dat betekent in feite dat u al zestien jaar lang niet aan de criteria voldoet. Wij hebben zelf echter ook essentiële criteria geformuleerd, en daaraan hebt u wel voldaan. Sta mij toe om die dadelijk kort toe te lichten. Het doet mij overigens genoegen dat de heer Fjellner, de aanstaande rapporteur voor de kwijting voor de begroting, zich hier aan mijn zijde bevindt. Ik hoop dat hij de werkzaamheden met hetzelfde enthousiasme zal voortzetten.

De Commissie heeft een duidelijk begin gemaakt om de foutieve uitgaven in de boekhouding over 2009 ook te benoemen; dat is cruciaal, want wij hebben het per slot van rekening over een gedeelde verantwoordelijkheid voor 80% van de uitgaven. Zij heeft de betreffende posten openlijk aangegeven. Op basis van deze nieuwe transparantie hebben wij vijf essentiële criteria geformuleerd. Het eerste criterium betreft een eeuwenoude kwestie, een van onze stokpaardjes, waar het Parlement al heel lang de aandacht op vestigt, te weten de nationale beheersverklaringen. Als vertegenwoordiger van de Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa ben ik ook verheugd dat deze kwestie met name aan de orde is gesteld door Nederlandse leden van de ALDE-Fractie. Met deze kwestie doel ik op de bevestiging door de ministers van Financiën dat de EU-middelen in hun eigen landen op correcte wijze zijn besteed.

Wij beschikken nog steeds niet over die nationale beheersverklaringen, maar wij willen ze wel hebben. In dat opzicht zal hieraan in de toekomst een vervolg gegeven moeten worden middels mijn samenwerking met de heer Fjellner. Commissaris, u hebt beloofd dat wij zullen bestuderen of er in het kader van de volgende financiële vooruitzichten in 2014 striktere voorwaarden ingevoerd kunnen worden. Het is belangrijk dat u richtsnoeren hebt opgesteld – daar zijn wij u dankbaar voor – en dat u aangegeven hebt welke landen wel nationale beheersverklaringen hebben overgelegd. Dat zijn er niet veel. In wezen voldoet alleen Nederland aan alle criteria. Het is ook een goede zaak dat u de directoraten-generaal de opdracht hebt gegeven om, voor de eerste keer in het activiteitenverslag over 2010, aan te geven welke componenten de toekomstige nationale beheersverklaringen moeten bevatten, zelfs al vindt dit slechts op werkniveau plaats.

Het tweede essentiële vereiste is dat de commissarissen ook een grotere verantwoordelijkheid op zich moeten nemen. U hebt voorgesteld om de directoraten-generaal te verplichten hun commissarissen op de hoogte te stellen van eventuele onregelmatigheden, en daar zijn wij u dankbaar voor.

Het derde essentiële vereiste heeft betrekking op een intensiever gebruik van het instrument om betalingen te beëindigen of op te schorten. U hebt duidelijke criteria genoemd voor het nemen van dergelijke maatregelen. U hebt ons ook duidelijk laten zien hoe u dat in de afgelopen paar jaar al eerder hebt gedaan. Ik dank u voor die openheid en transparantie, omdat wij daardoor meer druk op de lidstaten kunnen uitoefenen. Onze dank geldt ook de ondersteunende richtsnoeren voor de lidstaten. Daarnaast hebt u toegezegd duidelijke normen te zullen hanteren bij het evalueren van de doelmatigheidscontroles; overigens bent u daar op grond van het Verdrag van Lissabon sowieso toe gehouden. Ik dank u eveneens voor het feit dat u ons in aanzienlijke mate bij die doelmatigheidscontroles hebt betrokken. Bovendien hebt u toegezegd om vereenvoudigingen door te voeren aangezien het materiaal vaak dermate complex is dat mensen zich achter de regels verschuilen en zich aan misbruik schuldig maken. Tot slot geldt onze dank ook de zeer duidelijke eisen die u met het oog op de volgende financiële vooruitzichten hebt gesteld.

Ik ben er voorstander van om op de ingeslagen weg verder te gaan. Naar mijn idee kan het Parlement er in aanzienlijke mate toe bijdragen de Commissie naar een hoger niveau te tillen. Ik wens de heer Fjellner daarbij het allerbeste en wil graag eindigen met een hartelijk woord van dank voor de Parlementaire medewerkers, met name voor Bent Adamsen en Dominykas Mordas.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä, rapporteur. (FI) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, om te beginnen wil ik iedereen bedanken met wie ik heb samengewerkt, vooral de schaduwrapporteurs, met wie de samenwerking uitstekend was. Ik wil ook de leden van de Commissie begrotingscontrole bedanken, want een duidelijke meerderheid in die commissie stond achter het verslag, en de sfeer was er uitstekend. Mijn dank gaat ook uit naar alle functionarissen die ons hebben geholpen. Het werk was veeleisend en duurde lang, en de kwesties zijn zeer delicaat en lastig, maar moeten toch worden behandeld.

De hoofdgedachte in het verslag is dat we in de Europese Unie nu een economische crisis doormaken. Lidstaten, ondernemingen en burgers moeten voortdurend overwegen hoe ze kunnen bezuinigen en hoe ze zich in het dagelijks leven kunnen redden. Het Parlement moet hetzelfde doen, en de Raad heeft dan ook voorgesteld dat het Parlement ook in dit opzicht over bezuinigingen moet nadenken en die ook moet vinden. Dat is natuurlijk moeilijk, omdat we allemaal ons eigen lievelingsproject hebben en onze ideeën over wat het Parlement in ieder geval wel moet doen. Het vinden van zaken waarop bezuinigd kan worden, is dan natuurlijk soms zeer lastig.

Veel zaken die hier zijn voorgesteld en die betrekking hebben op de toelagen van de leden en manier waarop de leden werken, zijn in financieel opzicht niet erg omvangrijk. De economie van de Europese Unie staat of valt daarmee niet, maar de reputatie die we kunnen verliezen wanneer we niet op een verstandige en voor de burgers aanvaardbare wijze optreden, is aanzienlijk, en daarom moeten we heel nauwgezet overwegen wat we gaan doen.

Naar mijn mening moeten we ons richten op de wezenlijke redenen waarom we hier zijn. We zijn een wetgevingsorgaan en stellen een begroting op. Dat is het werk dat we doen, en daarvoor moeten we de juiste middelen hebben. We moeten de beschikking hebben over informatietechnologie en dergelijke, maar met betrekking tot zaken die verder gaan dan dat, moeten we zeer kritisch zijn en ons afvragen of het daadwerkelijk nodig is voor het werk dat we hier moeten doen.

Nu er weinig tijd is, wil ik twee belangrijke maar waarschijnlijk ook lastige zaken in dit verslag naar voren brengen. De eerste is veiligheid. Mijnheer de Voorzitter, ik hoop dat de secretaris-generaal zo snel mogelijk een voorstel indient om de veiligheid te verbeteren. Binnen ongeveer een jaar hebben we met drie overvallen te maken gehad: in de bank, de kantine en het postkantoor. Dit kan zo echt niet doorgaan. We weten dat er in de hele wereld een voortdurende dreiging van terrorisme is. Als het Parlement zo slecht beveiligd is dat iemand hier zomaar naar binnen kan lopen en het postkantoor of de bank kan overvallen, terwijl er niemand wordt gepakt, dan moeten er snel verbeteringen worden aangebracht. Deze kwestie gaat met veel details gepaard, die in dit verslag worden vermeld. Op basis daarvan moet de veiligheid beslist worden verbeterd.

De tweede belangrijke zaak is dat ik de burgers op geen enkele wijze kan uitleggen waarom we om de drie weken van werklocatie veranderen. Dit brengt enorm veel extra kosten met zich mee, die niet kunnen worden gerechtvaardigd. Daarom moeten we hier openlijk durven bespreken of dit een verstandige manier is om geld van de belastingbetalers te gebruiken. We weten hoe moeilijk deze zaak ligt, er zijn een eigen geschiedenis en eigen passies aan verbonden, maar in de huidige economische crisis moeten we hierover praten. We kunnen geen muren als deze bouwen tussen de besluitvormers en de burgers en hen op deze manier van elkaar vervreemden. Daarom moeten we deze zaak ter sprake brengen.

Gisteren zag ik een document waarin stond dat de Franse senaat heeft voorgesteld om het Europees Parlement slechts in één plaats te laten vergaderen: in Straatsburg. Dat vind ik aanvaardbaar, omdat de hoofdzaak is dat we slechts één werkplaats hebben en geen geld verspillen aan het continu heen en weer reizen.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. − Ik wil graag meteen antwoorden dat de secretaris-generaal en mevrouw de adjunct-secretaris-generaal zich veel moeite getroosten ten behoeve van onze veiligheid in het Parlement. Tijdens een vergadering van het Bureau gisteren is uitvoerig over dit onderwerp gesproken. De procedures moeten worden gestroomlijnd, maar ik wil hierbij ook een beroep doen op al mijn collega's, op alle leden van het Europees Parlement: er mag van onszelf ook een zekere discipline worden verwacht. Ik weet dat het soms een boel gedoe geeft, maar als we een Parlement willen dat tegelijkertijd veilig is en open voor het publiek, moeten we controles uitvoeren, ook al weet ik dat mijn collega's en ikzelf die soms irritant vinden. Gelooft u mij alstublieft als ik zeg dat er maar twee opties zijn: ofwel deze controles blijven bestaan en dan kunnen wij ons veiliger voelen, ofwel we zien ervan af, en dan hoeven we het niet meer over de veiligheid te hebben. Ik wil de leden nogmaals vragen om een positieve houding ten aanzien van deze verscherpte controles, want ik zou er niet mee willen ophouden. Ze zullen ook in de toekomst worden gehandhaafd.

We hebben ook andere plannen om te zorgen dat het Parlement open blijft, want dat is heel belangrijk. We willen een Parlement zijn dat open is voor het publiek, maar tegelijkertijd nopen de veiligheidseisen ons tot bepaalde maatregelen die tot nu toe niet nodig waren. Ook onze medewerkers hebben hiermee te maken, en ik heb begrepen dat de ergernis onder onze medewerkers zelfs nog veel groter is dan onder de leden. Ik zou de medewerkers, die heel hard werken in het Parlement, dan ook graag willen wijzen op de noodzaak van deze controles. Niet alleen de leden worden gecontroleerd, maar ook de medewerkers. Ik weet zeker dat we deze voorschriften zullen aannemen zodat we ons veiliger kunnen voelen.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch, rapporteur. (HU) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, zoals de Voorzitter heeft gezegd, is de heer Rivellini de rapporteur van de zeven verslagen die ter tafel liggen. Onze collega heeft in het afgelopen halfjaar uitzonderlijk hard en effectief gewerkt, maar kan helaas vandaag niet aanwezig zijn op de plenaire vergadering. Ik heb de eer hem vandaag in het debat te vertegenwoordigen.

Zoals ik zei, is de heer Rivellini de rapporteur van zeven van de verslagen. Staat u mij toe om de belangrijkste EU-instellingen te noemen waarvoor de heer Rivellini kwijtingsverslagen heeft opgesteld. Hij heeft kwijtingsverslagen opgesteld aangaande de uitvoering van de begroting van de Europese Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, het Europese Hof van Justitie, de Europese Rekenkamer, de Ombudsman, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en het bureau van deze instellingen.

Ik wil de heer Rivellini persoonlijk bedanken en specifiek mijn dank uitspreken aan de Europese Rekenkamer, die onmisbaar werk heeft geleverd voor het opstellen van de onderhavige verslagen.

Ik wil de leden van de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement en hun collega's bedanken voor het werk dat heeft geleid tot de onderhavige resultaten.

Dames en heren, aan twee verslagen wil ik graag extra aandacht besteden, namelijk aan het kwijtingsverslag van de Europese Raad en het kwijtingsverslag van het Europees Economisch en Sociaal Comité.

De kwijting van de Europese Raad is altijd ingewikkeld omdat er elk jaar een discussie ontstaat tussen de twee instellingen, het Europees Parlement en de Europese Raad, over de kwijtingsprocedure.

Ik wil hierover helder en eenduidig zijn. Het Europees Parlement is stellig en unaniem van mening dat het bij het verlenen of afwijzen van kwijting aan de Europese Raad dezelfde bevoegdheid en hetzelfde gezag heeft als bij alle andere instellingen van de EU. De heer Rivellini stelt voor om de kwijting van de Europese Raad uit te stellen zodat de Europese Raad en het Europees Parlement verder overleg kunnen voeren over de geschilpunten met betrekking tot de kwijtingsprocedure. Vorig jaar en het jaar daarvoor hebben we een vergelijkbare procedure gevolgd. De bevoegde commissie van het Parlement vroeg toen om uitstel van de kwijting van de Raad, en later werd de kwijting alsnog verleend.

Dit jaar hebben we duidelijk vooruitgang geboekt in de kwijtingsprocedure voor de Europese Raad, al lijkt het voorstel op het eerdere voorstel; het gaat namelijk over het uitstel van kwijting. Hiervoor onze dank en felicitaties aan het Hongaarse voorzitterschap van de Europese Raad.

Zoals in punt 8 van het kwijtingsverslag van de Europese Raad staat, is deze vooruitgang te danken aan de positieve instelling en de inspanningen van het Hongaarse voorzitterschap. Ik wil daarom iedereen die onder het huidige voorzitterschap een bijdrage heeft geleverd feliciteren.

We zien dat deze vooruitgang van jaar tot jaar doorzet, maar lang niet zo snel als we zouden willen. We zien het als een positief resultaat dat de Raad heeft erkend dat de kwijtingsprocedure en de begrotingsprocedure twee verschillende processen zijn en afzonderlijk van elkaar moeten worden behandeld. Het is ook verheugend dat de leden van de Raad aanwezig zijn bij en deelnemen aan het huidige debat over het verlenen van kwijting. Helaas hebben de vertegenwoordigers van de Europese Raad ook dit jaar niet gereageerd op de uitnodiging van de technische commissie. Ze hebben niet deelgenomen aan het debat van de commissie over de kwijtingsprocedure of inzicht gegeven in belangrijke documenten die onmisbaar waren voor het verlenen van kwijting, en de Europese Raad heeft niet geantwoord op de vragen van de parlementaire commissie. Dit zijn problemen die eindelijk overwonnen moeten worden.

Ik vertrouw erop dat de bevoegde parlementaire commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad na het uitstel van kwijting een manier en een gelegenheid zullen vinden om tot een definitieve en op de toekomst gerichte overeenkomst te komen over de kwesties rondom de definitieve kwijtingsprocedure voor de Raad.

Tot slot een opmerking over het voorstel tot kwijting van het Europees Economisch en Sociaal Comité. De problemen rond het beheer van de Commissie zijn niet zo ernstig dat er reden is om de kwijting uit te stellen. Wij zijn daarom vóór het verlenen van kwijting. Bovendien hebben de problemen die tijdens het werk van de technische commissie aan het licht zijn gekomen geen betrekking op het jaar dat volgt op het jaar waarvoor kwijting is verleend.

Dames en heren, als plaatsvervanger van de heer Rivellini kan ik dus met het oog op de zeven verslagen zeggen dat wij de resolutie in het voorstel bij het Parlement in overweging moeten geven.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, rapporteur. Voorzitter, collega's, mijnheer de commissaris, mijnheer de Raadsvoorzitter, ik moet u een pluim geven, voor het eerst in jaren is de Raad aanwezig in dit debat over de kwijting. Proficiat daarvoor, wij stellen dat zeer op prijs.

22,6 miljard euro, beste collega's, dat is het bedrag dat het 10e Europees Ontwikkelingsfonds zal besteden over de periode 2008-2013. Daarmee vormt het Europees Ontwikkelingsfonds het belangrijkste financieel instrument van de Europese Unie voor ontwikkelingssamenwerking met de ACS-landen. Het 10e Europees Ontwikkelingsfonds is qua financieel engagement zelfs erg belangrijk en in omvang 64% groter dan zijn voorganger, het 9e Europees Ontwikkelingsfonds.

Ik wil vijf opmerkingen maken.

De eerste opmerking is dat het Europees Ontwikkelingsfonds tot op heden geen onderdeel uitmaakt van de reguliere EU-begroting. Dat is eigenlijk onaanvaardbaar, want het bemoeilijkt de democratische controle, leidt tot te weinig verantwoording en zorgt zeker niet voor transparantie van de financiering. In mijn verslag herinner ik de Commissie eraan dat zij zich bij de besprekingen over het toekomstig financieel kader ertoe heeft geëngageerd om ervoor te zorgen dat het Europees Ontwikkelingsfonds inderdaad een volledig onderdeel van de Europese begroting wordt. Ik hoop dat dat nu ook zal gebeuren en ik hoop, mijnheer de Raadsvoorzitter, dat u dat ook zult meenemen naar de Raad, naar de lidstaten om ervoor te zorgen dat het Europees Ontwikkelingsfonds vanaf 2014 inderdaad een volledig onderdeel van de Uniebegroting wordt. Natuurlijk is daar dan wel onder te verstaan dat deze operatie niet mag leiden tot een vermindering van de middelen die er globaal gezien voor ontwikkelingssamenwerking ter beschikking worden gesteld.

Tweede opmerking: kwantiteit is één zaak, kwaliteit is een andere. Voor wat betreft de reguliere ontwikkelingssamenwerking heeft de Europese Commissie zich ertoe geëngageerd 20% van de steun te besteden aan basis- en middelbaar onderwijs en aan eerstelijns gezondheidszorg. In mijn verslag vraag ik dat ook te doen voor het Europees Ontwikkelingsfonds. Primair te focussen op basis- en middelbaar onderwijs, gezondheidszorg en dat bedrag zelfs op te trekken tot 25% van het geheel. Daarbij is samenwerking met ngo's, zowel lokale ngo's als Europese ngo's, van essentieel belang.

Derde opmerking is een opmerking over het financieel beheer. De Europese Rekenkamer heeft op een zeer grondige manier het financieel beheer van het 8e, het 9e en het 10e Europees Ontwikkelingsfonds doorgelicht, behalve in het jaarverslag ook in de vele speciale verslagen, en heel goede opmerkingen, heel waardevolle opmerkingen gemaakt. Er zijn toch ook wel enkele redenen voor bezorgdheid, zoals de vastgestelde tekortkomingen met betrekking tot openbare aanbestedingsprocedures, de tekortkomingen inzake de controles vooraf bij de delegaties van de Europese Commissie en het falende interne controlesysteem in de partnerlanden. De Rekenkamer merkt expliciet op dat het niet om fraude gaat, maar om tekortkomingen. Ik denk dat we dat moeten meenemen. Er is inderdaad een veel te hoog aantal niet-kwantificeerbare fouten.

Mijnheer de commissaris, ik hoop dat u daar ook uw collega over zal aanspreken. Daar moet echt iets gebeuren.

Vierde opmerking: begrotingssteun. De opmerking over de begrotingssteun past in een breder debat. Charles Goerens is in de zaal aanwezig; hij is de rapporteur in de Commissie ontwikkelingssamenwerking voor het Groenboek inzake begrotingssteun. We erkennen allemaal dat begrotingssteun een belangrijk element kan zijn voor de verbetering van de ontwikkelingssamenwerking. Het is niet een louter zaligmakende methodiek, er zijn ook een aantal nadelen aan verbonden. Het voordeel is dat de transactiekosten laag zijn, dat er sprake is van een toegenomen eigen verantwoordelijkheid van de partnerlanden, van een betere dialoog tussen partners en donoren, maar tegelijkertijd is er natuurlijk het risico van verduistering, van ongewenst gebruik van middelen. Ik denk dat dat debat nog verder zal worden gevoerd in komende debatten hier in het Parlement.

Vijfde en laatste opmerking: de investeringsfaciliteit. De investeringsfaciliteit is een vehikel dat door de Europese Investeringsbank wordt gebruikt om leningen door te sluizen naar onze partnerlanden. Dat mechanisme valt eigenlijk op dit ogenblik niet onder de kwijting en ook niet onder de betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer. Dat is eigenlijk niet aanvaardbaar. We moeten een en ander remediëren. Positief in dezen is dat er een zeer goed debat heeft plaatsgevonden tussen de vertegenwoordigers van de Europese Investeringsbank en de leden van de Commissie begrotingscontrole. Ze hebben voor het eerst ook een verslag gepresenteerd. Ik denk dat we daar veel uit kunnen leren. In mijn verslag staan een aantal belangrijke opmerkingen dienaangaande. We geven ook een aantal opdrachten aan de Europese Investeringsbank en aan de Europese Commissie. We vragen om een betere coördinatie van de middelen. Europese Investeringsbank, Europese Commissie, we vragen eigenlijk om een doorlichting van de acties van de Europese Investeringsbank tegen eind september dit jaar ten einde de volgende kwijting met goede documentatie te kunnen starten, we vragen om een grotere betrokkenheid van lokale partners daar waar de Investeringsbank projecten meefinanciert, we vragen om een meer directe en minder theoretische verslaggeving en we vragen om een algemene audit op het geheel van de middelen van de Europese Investeringsbank.

Beste collega's, ik denk dat ik u een strenge evaluatie voorleg over de werking van het Europees Ontwikkelingsfonds, maar ik denk dat het een rechtvaardige evaluatie is. Ik denk dat mijn verslag heel wat pistes aanreikt voor een beter beheer van de financiële middelen voor ontwikkelingssamenwerking en ik vraag u dan ook met aandrang mijn verslag met een grote meerderheid goed te keuren.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Stavrakakis, rapporteur. (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil u meedelen dat ik al mijn spreektijd ga gebruiken.

Ik was verantwoordelijk voor de kwijting van de agentschappen. Hiertoe heeft de Commissie begrotingscontrole het beheer van een groot aantal gedecentraliseerde agentschappen en gemeenschappelijke ondernemingen gecontroleerd. De succesvolle uitvoering van deze belangrijke taak zou niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp en medewerking van mijn schaduwrapporteurs en de leden van de commissie, mijn bureau en het secretariaat, die ik daar allemaal voor wil bedanken. Ook wil ik de heer O'Shea van de Europese Rekenkamer bedanken voor zijn bijdrage en medewerking.

Ik ben ervan overtuigd dat de Europese agentschappen en gemeenschappelijke ondernemingen toegevoegde waarde voor de EU produceren en door hun aanwezigheid in de lidstaten de Europese identiteit helpen versterken. Tegelijkertijd is het onze taak als Parlement om ervoor te zorgen dat er verantwoording wordt afgelegd tegenover de burgers, reden waarom we moeten waarborgen dat het geld van de belastingbetalers goed wordt besteed en dat dit op een transparante en doelmatige wijze gebeurt.

Het monitoringproces, dat diverse maanden heeft geduurd, omvatte een constructieve dialoog tussen het Parlement, de agentschappen, de Commissie, de dienst Interne audit en de Rekenkamer. Het gezamenlijke en langdurige analytische en voorbereidende werk heeft naar mijn mening geresulteerd in een grotere transparantie en een grotere discipline in het beheer.

Dan kom ik nu bij de twee agentschappen waarvoor onze commissie voorstelt om de kwijting uit te stellen: de Europese Politieacademie (CEPOL) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Bij de Politieacademie was de verwachting dat we problemen zouden aantreffen die in het verslag van vorig jaar al werden vermeld. Na de infunctietreding van de nieuwe directeur is het actieplan waar het Parlement om had gevraagd uitgevoerd, en de resultaten daarvan beginnen nu zichtbaar te worden. Ik denk dat het een breed geaccepteerde opvatting is dat het beheer van de Europese Politieacademie duidelijk is verbeterd sinds er een nieuw managementteam is aangetreden. Desondanks dient de Politieacademie haar inspanningen op te voeren.

Bij het Europees Geneesmiddelenbureau werden problemen vastgesteld bij het beheer van aanbestedingsprocedures. Er zijn zorgen geuit over het potentiële risico met betrekking tot de onafhankelijkheid van deskundigen en ook met betrekking tot de wijze waarop personeelsleden worden aangeworven. In algemene zin wordt het Europees Geneesmiddelenbureau beschouwd als een goed georganiseerd en goed functionerend agentschap. Desalniettemin denk ik dat we er bij een zo belangrijk agentschap als dit absoluut zeker van moeten zijn dat de juiste procedures zijn aangenomen en ook daadwerkelijk worden toegepast. Daarom hebben we het agentschap verzocht, in samenwerking met de dienst Interne audit, om een audit uit te voeren en ons de resultaten daarvan eind juni te presenteren.

Ik wil afsluiten met een horizontaal verslag. Ik wil graag geloven dat dit verslag een alomvattend overzicht geeft van alle problemen die zijn geconstateerd bij alle agentschappen en gezamenlijke ondernemingen. In dit verslag wordt een groot aantal voorbeelden van goede praktijken gegeven en worden voorstellen gedaan voor verdere verbeteringen. Er wordt gevraagd om een evaluatie van alle agentschappen door de Commissie, waarbij bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de kleinste agentschappen en aan manieren om hun functioneren te verbeteren. Ook wordt de Rekenkamer verzocht een volledige analyse te maken van de aanpak door de agentschappen van situaties waarin mogelijk sprake is van een belangenconflict. Het stemt mij zeer tevreden dat de Rekenkamer bereid is dit te doen.

In de huidige grote economische en financiële crisis is het monitoren van het beheer van de agentschappen belangrijker dan ooit. Samen – het Parlement, de agentschappen, de Commissie en de Rekenkamer – werken we aan het aanpakken en oplossen van de problemen en het nog verder verbeteren van de resultaten. Het is buitengewoon moeilijk om onregelmatigheden te voorkomen, maar nog belangrijker is dat die worden gevonden en in de toekomst worden vermeden. Ik ben van mening dat we deze monitoringfunctie met succes hebben uitgevoerd.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. − Het woord in aan minister Zsolt László Becsey namens de Raad.

Mijnheer de minister, ik wil u hartelijk bedanken dat u hier vanmorgen aanwezig bent. Het Hongaarse voorzitterschap geeft een heel goed voorbeeld, ook aan de komende voorzitterschappen, door aanwezig te zijn bij dit uitermate belangrijke debat. Ik sluit mij aan bij wat onze collega Bart Staes daarstraks zei: het is heel goed dat u er bent.

 
  
MPphoto
 

  Zsolt László Becsey, fungerend voorzitter van de Raad. − (HU) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ten eerste zal ik alleen als inleiding Hongaars spreken en daarna als lid van de Raad in het Engels verdergaan. Aangezien ik echter als lid van het Parlement in deze zaal altijd Hongaars spreek, zal ik dat nu ook doen. Ten tweede wil ik de Voorzitter vragen om mij de twee minuten aan het eind van het debat te geven ongeacht wanneer mijn apparaat wordt uitgezet. Ik hoop echter dat de Raad voldoende tijd krijgt, zoals dat tot nu toe in de debatten is gebeurd.

(EN) Dit debat vindt plaats in een economische en financiële crisis waarin veel lidstaten bezuinigingen in hun nationale begrotingen hebben moeten doorvoeren en hun uitgaven strikt onder controle moeten houden. De Europese burgers en belastingbetalers letten er terecht steeds beter op of EU-middelen goed worden besteed. Daarom verwelkom ik de kans om in dit debat de opvattingen van de Raad en het Hongaarse voorzitterschap te presenteren.

Natuurlijk is het terecht dat de begrotingen van alle instellingen in het kader van het bredere controle- en toezichtsysteem tegen het licht worden gehouden. Gedurende te lange tijd hebben we gewerkt op basis van het 'herenakkoord' van 1970, dat inhield dat het Parlement en de Raad ervan afzagen om elkaars uitgaven te controleren.

Ik denk dat beide instellingen aanvaarden dat zo'n akkoord in het klimaat van vandaag, na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, niet langer passend is. Daarom heeft de Raad nieuwe regelingen voor het beheer van de langetermijnsamenwerking tussen de twee instellingen die bij de kwijtingsprocedure betrokken zijn – het Parlement en de Raad – voorgesteld en is de Raad bereid daarover in discussie te gaan. We hebben een voorstel gedaan, en we zien ernaar uit om daarover met u te discussiëren. Ik ben sterk van mening dat het in ons beider belang is om op dit terrein samen te werken en dat het niet minder belangrijk is om de Europese burgers te laten zien dat we samenwerken. Daarom nodig ik het Parlement uit om de discussies over dit onderwerp te beginnen.

Mijnheer de Voorzitter, ik verzoek u persoonlijk om u in te zetten voor de benoeming van een delegatie die op politiek niveau met ons kan onderhandelen. We zijn bereid om onze ideeën met u te delen. Meer in het algemeen delen we uw zorgen over de correcte uitvoering van de begroting van de EU. We hebben de jaarrekeningen van de Commissie en de opmerkingen die de Europese Rekenkamer in haar jaarverslag heeft gemaakt tot in detail bestudeerd.

Eind februari heb ikzelf de aanbeveling van de Raad om de Commissie kwijting voor de uitvoering van de begroting te verlenen aan de Commissie begrotingscontrole gepresenteerd. Ik verwelkom het feit dat veel van de punten waarop de Raad heeft gewezen ook door uw instelling zijn overgenomen. De Raad heeft aanbevolen om de Commissie kwijting te verlenen en heeft de door de Rekenkamer vastgestelde algehele verbeteringen erkend. Deze verbeteringen passen in een verheugende trend en zijn grotendeels te danken aan de inspanningen die zowel de Commissie als de lidstaten de afgelopen jaren hebben verricht. Maar ondanks deze positieve signalen is het algehele resultaat nog niet bevredigend, en de Rekenkamer moet zijn oordeel over 2009 nog vaststellen.

Ik wil een aantal korte opmerkingen maken. We moeten een serieuze discussie voeren. Langetermijnsamenwerking met u is nodig, en we moeten een akkoord voor de lange termijn met u sluiten, als opvolger van het herenakkoord. Dat is nodig. We staan achter de kwijtingsprocedure op basis van de bevindingen van de Europese Rekenkamer, omdat dat de regel is. Dat wordt in het Verdrag bepaald. Ook verwachten we dat het Parlement en wijzelf er rekening mee houden dat het vereenvoudigen van de bestaande regelgeving en het vergroten van de transparantie ervan een complexe aangelegenheid is.

Ik hoop dat dit probleem, waarbij de kwijting door de Raad door het Parlement is opgeschort, zich in de toekomst nooit meer zal voordoen, en daarom vraag ik u om al tijdens het Hongaarse voorzitterschap een politieke discussie met ons te voeren en een overeenkomst te sluiten.

Dat is mijn persoonlijke vraag aan u, aan het Parlement en aan u, mijnheer de Voorzitter.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, lid van de Commissie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik de Commissie begrotingscontrole, en in het bijzonder de rapporteur, de heer Chatzimarkakis, bedanken voor de uitstekende samenwerking en het verslag dat hij heeft opgesteld, met inbegrip van de aanbeveling om kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting 2009. Ook wil ik de heer Staes bedanken voor zijn verslag over de uitvoering van de begroting van het Europees Ontwikkelingsfonds en heer Stavrakakis voor zijn verslag over de agentschappen.

De kwijtingsprocedure voor het jaar 2009 wordt nu afgesloten. Het was een intensieve periode waarin het Parlement en de Raad vorm hebben gegeven aan het speciale partnerschap tussen onze twee instellingen. Het is duidelijk dat onze instellingen veel gemeen hebben als het gaat om gezond financieel beheer en Europese toegevoegde waarde.

U hebt de Europese Rekenkamer gehoord en haar verslagen bestudeerd. Verschillende van mijn medecommissarissen hebben een vruchtbare dialoog met de Commissie begrotingscontrole gevoerd, en er is veel informatie met u gedeeld. Ik wil me concentreren op drie onderwerpen die van bijzonder belang zijn.

In de eerste plaats moeten de Commissie en het Parlement, samen met de Raad, met elkaar nadenken over de vraag hoe de verantwoordelijkheid van de verschillende financiële actoren beter kan worden omschreven en afgebakend in het wettelijk kader. Het feit dat de meerderheid van de fouten door de Rekenkamer en de Commissie wordt ontdekt in projecten en betalingen die door de lidstaten worden uitgevoerd, geeft duidelijk aan waar de inspanningen onverwijld moeten worden opgevoerd, omdat bijna 80 procent van de Europese fondsen wordt besteed in het kader van gedeeld beheer.

Artikel 317 van het Verdrag van Lissabon vereist uitdrukkelijk dat de begroting wordt uitgevoerd in samenwerking met de lidstaten. De Commissie heeft hiervoor, in de context van de huidige herziening van de het Financieel Reglement, consistente voorstellen ingediend. Aangezien het Parlement bij de herziening van dit Reglement nu op gelijke voet met de Raad staat, ligt er een echte en unieke kans om de lidstaten in hogere mate verantwoording te laten afleggen. Die kans mag niet worden gemist.

In de tweede plaats bent u het ongetwijfeld met mij eens dat de complexiteit van de regels potentiële begunstigden ontmoedigt om financiële steun van de EU aan te vragen. Daarnaast vormt deze complexiteit een belangrijke bron van fouten, zoals de Rekenkamer in verschillende van haar auditverslagen heeft onderstreept.

De vereenvoudiging van de regels voor subsidiabiliteit en financiële processen is een prioritaire doelstelling van de Commissie met het oog op het volgende meerjarig financieel kader. Daarom heeft de Commissie ook voorstellen voor de herziening van het Financieel Reglement gedaan die erop gericht zijn om de regels duidelijker en consistenter met sectorale wetgeving te maken en om financiële processen te vereenvoudigen.

In de derde plaats voorzien deze voorstellen ook in gedifferentieerde controlestrategieën op basis van de omvang van het risico per programma, actie en type begunstigde. Met deze aanpak wordt beoogd om de kwaliteit van de controles te verbeteren door ervoor te zorgen dat de kosten ervan evenredig zijn aan de opbrengsten die ze genereren en om tegelijkertijd redelijke zekerheid te verschaffen dat de begroting van de EU overeenkomstig de beginselen van gezond financieel beheer wordt beheerd.

Het doet me genoegen dat deze aanpak hoog op de agenda van de lopende discussies staat en dat de voorstellen die op tafel liggen echt aansluiten op de ambities van de Commissie.

De kwijtingsprocedure heeft de Commissie de mogelijkheid geboden om te leren van de conclusies en aanbevelingen van de Europese Rekenkamer en van de resolutie van de kwijtingsautoriteit in een periode dat we nadenken over de toekomstige opzet van het EU-beleid en hoe dat tot uiting moet komen in de EU-begroting.

Het is nu onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, samen met de Raad, om die lessen te vertalen in concrete, moderne en efficiënte regels en processen die de Unie in staat stellen om de verwachtingen van onze vijfhonderd miljoen burgers op een gezonde en kosteneffectieve manier in te lossen.

Ter afsluiting wil ik het Europees Parlement speciaal bedanken voor de voortdurende steun die het de afgelopen jaren heeft verleend aan de inspanningen van de Commissie om het financieel beheer van de begroting van de Europese Unie te verbeteren.

 
  
  

VOORZITTER: SILVANA KOCH-MEHRIN
Ondervoorzitter

 
  
MPphoto
 

  Thijs Berman, Rapporteur voor advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking. − Mevrouw de Voorzitter, het Europees Ontwikkelingsfonds heeft van de Rekenkamer in het verleden de kritiek gekregen dat er meer geïnvesteerd moet worden in de controle op de uitgaven. Die controle moet allereerst van de EU-delegaties in de ontwikkelingslanden komen. Zij zitten het dichtst bij de projecten waar het om gaat.

Vooral de laatste jaren heeft de Europese Commissie belangrijke stappen gezet voor verbetering van de controle, met name wat betreft begrotingssteun en uitgaven in fragiele staten. Betere samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten bij ontwikkelingsbeleid kan bovendien 6 miljard besparen. Maar dat vraagt wel om sterke EU-delegaties die rollen en taken kunnen overnemen en zorgen voor de kwaliteit van de uitgaven.

Het zijn ironisch genoeg vaak dezelfde partijen die moord en brand schreeuwen over fraude en tegelijk weigeren geld uit te geven voor sterker management van de EU-delegaties. Als we echt willen dat die delegaties voorkomen dat ontwikkelingsgeld in verkeerde handen terechtkomt of dat geld weglekt naar mislukkende projecten, dan hebben de EU-delegaties meer personeel nodig. Die keuze moet dan ook worden gemaakt in het budget voor extern beleid voor de komende jaren. Ik ben nieuwsgierig naar het antwoord van de Commissie op een aantal opmerkingen in het uitstekende verslag van Bart Staes. Mijn fractie sluit zich volledig aan bij zijn conclusies.

Maar wat gaat er gebeuren om de controle ex-ante te verbeteren? Hoe wordt toegezien op de verbetering van het management van de uitvoerende organisaties? Wat gaat de Commissie doen om de capaciteit van ontvangende landen en van regionale organisaties verder te verhogen en wat is daarvoor nodig? In de toekomst moet het EU-ontwikkelingsbeleid meer uitgeven aan fondsen die toegang bieden tot financiële diensten, fondsen voor microfinanciering. Mensen genoeg met dromen en capaciteiten in arme landen. Zij moeten de kans krijgen om met kleine leningen een eigen bestaan op te bouwen. Ook het EOF kan daaraan bijdragen.

Tot slot, natuurlijk hoort het Europees Ontwikkelingsfonds thuis binnen het Europese budget onder democratische controle, maar dat mag niet leiden tot een vermindering van het totale budget voor ontwikkelingssamenwerking.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens, rapporteur voor advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking. − (FR) Mevrouw de Voorzitter, de kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingsfonds is voor mij aanleiding het volgende op te merken.

Ten eerste ambieert de Commissie, terecht overigens, om de regionale ontwikkeling in Afrika te bevorderen. Zij heeft hiervoor twee instrumenten, of eigenlijk twee mandaten. Het eerste is een door de lidstaten verleend mandaat voor de uitvoering van het Europees Ontwikkelingsfonds, dat overigens wordt bekostigd uit de nationale begrotingen. Diezelfde lidstaten hebben haar ook een mandaat verleend om te onderhandelen over economische partnerschapsovereenkomsten. We kunnen dus zeggen dat dit een mooi voorbeeld is van een geval waarin er prima samenhangend beleid gerealiseerd kan worden. De Commissie heeft overigens veel verantwoordelijkheid in dit dossier, maar zij kan rekenen op de leden van de Commissie ontwikkelingssamenwerking van het Europees Parlement waar het gaat om de terbeschikkingstelling van middelen die nodig zijn voor de delegaties.

Tweede opmerking: de uitvoering van het Europees Ontwikkelingsfonds is een zaak van de Afrikanen, die mede-eigenaar zijn van dit fonds. Beide partners hebben er belang bij het fonds zo goed mogelijk in te zetten. Ik hoop dat de opneming van het Europees Ontwikkelingsfonds in de begroting, die ook ik eis – die schaduw, die gebeurtenis die al zo lang wordt aangekondigd maar nog nooit werkelijkheid is geworden – van dien aard zal zijn dat het geheel eigen karakter van het fonds bewaard zal blijven. We zullen die verworvenheid moeten zien te behouden.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Őry, rapporteur voor advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. (HU) Als rapporteur van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken wil ik de Commissie begrotingscontrole op een aantal voorstellen attent maken en verzoek ik haar om deze in haar verslag op te nemen.

Allereerst zijn wij de Commissie erkentelijk voor haar inspanningen ter verbetering van het financieel beheer. Wij betreuren het echter dat de lidstaten ondanks de financiële crisis geen volledig beroep doen op de financiële middelen van het Europees Sociaal Fonds.

De verhouding is teruggelopen van 54% in 2007 tot 36% nu. Wij denken dat verdere inspanningen op dit gebied nodig zijn. Ook dringen we aan op grotere inspanningen om het aantal terugbetalingen van niet-subsidiabele kosten te verkleinen en willen we de aandacht van de Commissie vestigen op het belang van een sneller besluitvormingsproces op het gebied van financiële correcties.

Het is verheugend dat het Europees Sociaal Fonds zich toelegt op het werkgelegenheidsbeleid, maar het heeft zoals ik zei niet alles gebruikt. Er zijn dus nog meer inspanningen nodig.

Er waren kleine problemen met de agentschappen. Ik heb geen tijd meer om hierover de spreken, maar in zijn geheel beschouwd moet gezegd worden dat het beheer ervan acceptabel is en onze steun verdient.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, rapporteur voor advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.(DE) Mevrouw de Voorzitter, geachte fungerend voorzitter van de Raad, geachte dames en heren, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid heeft een zeer positief advies uitgebracht aan de Commissie begrotingscontrole. Wij zijn buitengewoon tevreden over de wijze waarop de diensten van de Commissie de middelen hebben besteed. Wij hebben geen punten van kritiek, noch op de wijze waarop de middelen zijn besteed, noch op de omvang van de uitgaven. Integendeel, wij hebben niets dan lof voor het snelle en positieve gebruik van de fondsen in het LIFE-programma. De Commissie is erin geslaagd om de aanvullende financiering waaraan wij goedkeuring hebben verleend op een nuttige manier te besteden. Ook de agentschappen op ons terrein – het Europees Milieuagentschap (EEA), het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding (ECDC), het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECA), de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) – hebben hun geld op een verantwoorde wijze beheerd.

In tegenstelling tot de ten principale bevoegde parlementaire commissie heeft de Commissie begrotingscontrole in haar verslag niet alleen kritiek geuit op het Europees Geneesmiddelenbureau, maar is zij voornemens om de kwijting voor dit agentschap te weigeren. Dat gaat naar mijn idee te ver, om het even beleefd uit te drukken. Als ik minder beleefd zou zijn, zou ik misschien gezegd hebben dat de Commissie begrotingscontrole zich met zaken bemoeit die buiten haar bevoegdheid vallen. Ik zou haar dan ook vriendelijk willen verzoeken om dat niet meer te doen. Ik kan het Parlement en de plenaire vergadering alleen maar vragen om op dit punt verbeteringen door te voeren.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, rapporteur voor advies van de Commissie vervoer en toerisme.(DE) Mevrouw de Voorzitter, in tegenstelling tot de voorgaande parlementaire commissie heeft de Commissie vervoer en toerisme geen onvoorwaardelijk positief advies kunnen afgeven. Niettemin staan wij positief tegenover het feit dat een substantiële hoeveelheid middelen aan de trans-Europese vervoersnetwerken is besteed en dat het Galileo-programma in 2009 eindelijk een zeer goed jaar heeft gehad, hetgeen over de voorgaande jaren helaas niet gezegd kan worden. Wij hebben daarnaast opgemerkt dat de coördinatoren goed werk hebben geleverd wat de trans-Europese vervoersnetwerken betreft, aangezien zij ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan de totale financiering van deze grote projecten.

Wij zijn van mening dat er nog ruimte voor verbetering is op andere gebieden die het Parlement van belang acht – zoals de verkeersveiligheid. Op dit gebied is slechts 73% van de middelen vastgelegd. Wij vinden dat er met name in het kader van dit programma meer en beter werk verzet kan worden met minder middelen.

Tot slot wil ik opmerken dat wij graag een betere coördinatie zouden zien tussen het vervoers- en cohesiebeleid. Het is geen goede zaak dat er in de ene parlementaire commissie prioriteiten worden gesteld die vervolgens door andere commissies worden genegeerd. Een dergelijke coördinatie vindt op dit moment echter gelukkig wel plaats bij de evaluaties die wij uitvoeren. Wij hopen dat wij op dit punt over 2010 beter nieuws te melden hebben.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias, rapporteur voor advies van de Commissie vervoer en toerisme. − (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, de Commissie vervoer en toerisme heeft mijn aanbeveling gesteund tot het verlenen van kwijting aan de Europese verkeersagentschappen die de Europese Commissie steunen.

De kwijting wordt verleend omdat de Rekenkamer van oordeel is dat de jaarrekeningen van de agentschappen in hoofdzaak betrouwbaar zijn, al moeten we nota nemen van een aantal cruciale vraagstukken en deze benadrukken. Enkele van deze vraagstukken zijn gangbaar voor alle agentschappen of voor sommige ervan, waaronder bijvoorbeeld: annuleringen van en vertragingen in aanbestedingen, het niet in acht nemen van statuten of de schending van het jaarlijks begrotingsprincipe. De inzet van deze agentschappen om de genoemde problemen te overwinnen moet echter worden benadrukt.

In algemene zin wil ik twee korte politieke opmerkingen plaatsen, namelijk het gebrek aan een meerjarenplanning – dat wijst op nalatig leiderschap – en het gebrek aan doortastendheid in het werk van sommige agentschappen, zoals het Europees Spoorwegbureau. In hetzelfde licht wil ik de vertraging onder de aandacht brengen – zo'n twee jaar na dato – bij het opstellen van procedures om de verantwoordelijkheid voor de treinramp in Viareggio vast te stellen.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier, rapporteur voor advies van de Commissie regionale ontwikkeling.(DE) Mevrouw de Voorzitter, ik zou deze minuut graag als rapporteur voor advies van de Commissie regionale ontwikkeling gebruiken en wil dan later in het debat nog twee minuten namens mijn fractie het woord voeren.

Mevrouw de Voorzitter, mijnheer Becsey, commissaris Šemeta, voorzitter Caldeira, geachte dames en heren, de begroting voor het regionale beleid blijft de achilleshiel van de algemene begroting van de Europese Unie. 5% van de betalingen van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling bevat nog steeds fouten en moet daarom als onregelmatige betalingen aangemerkt worden. Zelfs sommige betalingen die in orde lijken, zijn in feite gebruikt ter ondersteuning van buitensporige projecten. Mag ik u eraan herinneren dat een concert van Elton John in Napels gesubsidieerd is door het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling met als rechtvaardiging het een maatregel zou zijn ter bevordering van het toerisme. Dat mag dan misschien wel kloppen, maar in mijn optiek heeft echte regionale steun voor Napels een heel andere vorm.

De reden hiervoor is dat de lidstaten nog veel te vaak van mening zijn dat de financiering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling soft money is. Dat blijkt duidelijk uit het feit dat er van een grote achterstand sprake is bij de restitutie van onregelmatige betalingen, uit het feit dat de Commissie zeer vaak het instrument voor het opschorten van betalingen moet gebruiken (hetgeen wij als controleurs van de begroting uitdrukkelijk toejuichen) en uit het feit dat er tekortkomingen zijn in de punctualiteit van de rapportages. Het directoraat-generaal Regionaal beleid kan ons geen enkele verzekering geven over de rechtmatigheid en betrouwbaarheid van meer dan de helft van de operationele programma's omdat de rapportages door de lidstaten niet adequaat zijn.

Dames en heren, er moet op dit punt nog veel werk worden verzet.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher, rapporteur voor advies van de Commissie visserij. (EN) Mevrouw de Voorzitter, in 2005 is het Communautair Bureau voor visserijcontrole opgericht om voor een betere naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid door de EU-lidstaten te zorgen. Dit agentschap, dat is gevestigd in Vigo, Spanje, speelt een belangrijke rol bij het versterken van de visserijcontroles en het verbeteren van de coördinatie tussen de lidstaten.

Ik verwelkom de recente aanneming door het agentschap van een meerjarig werkprogramma voor de periode 2011-2015 dat in overeenstemming is met de Europa 2020-strategie. In mijn ogen zal het meerjarig werkprogramma de kosteneffectiviteit verbeteren doordat de regionale samenwerking wordt verbeterd en middelen worden gebundeld in gezamenlijke inzetplannen. Ik verwelkom het feit dat de Europese Rekenkamer het verlenen van kwijting heeft goedgekeurd. Deze opvatting wordt ondersteund door mijn advies, dat door de Commissie visserij is aangenomen.

De Commissie zal binnenkort haar wetgevingsvoorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid bekendmaken. Deze hervorming moet de nalevings- en handhavingsmechanismen van de lidstaten standaardiseren, aangezien er geen uniformiteit in de Unie bestaat. In dit verband dring ik er bij de Commissie sterk op aan om een systeem van administratieve sancties in te stellen. Dat mag niet worden overgelaten aan de individuele landen. Als we een gemeenschappelijk beleid hebben, moeten de sancties ook overal gelijk worden toegepast. Voor kleine overtredingen moeten administratieve sancties worden opgelegd, in plaats van de strafrechtelijke sancties die op dit moment in mijn eigen land van kracht zijn.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, rapporteur voor advies van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. − (ES) Mevrouw de Voorzitter, jaar in jaar uit herhalen we in de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid de noodzaak om het genderperspectief op te nemen in alle fases van de begrotingsprocedure, zodat er aandacht besteed kan worden aan de vooruitgang van het beleid van gelijke kansen en dus ook aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie.

Daarom juichen wij zowel het speciaal verslag van de Rekenkamer betreffende de beroepsopleidingen gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds toe, als de studie waarin de haalbaarheid en de mogelijkheid van de integratie van bepaalde elementen in het genderperspectief wordt geëvalueerd. Maar zelfs dan is het van cruciaal belang om vooruitgang te blijven boeken.

Kwesties met betrekking tot de betalingen in het programma Daphne in de bestrijding van geweld tegen vrouwen baren ons zorgen, en we hopen elk jaar opnieuw op een grotere sensibiliteit en dat we echt rekening houden met het genderperspectief in alle operationele programma's in de Europese Unie.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, namens de PPE-Fractie. (SV) Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, ik wil zowel commissaris Šemeta als de rapporteur, de heer Chatzimarkakis, bedanken voor de uitstekende samenwerking. Dit is een gedegen verslag, en ik kan alleen maar constateren dat wij in de Commissie begrotingscontrole het in wezen met elkaar eens zijn over de aanbevelingen die we hebben gedaan. Het is nu echter al het zestiende jaar op rij dat er geen duidelijke betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer is gekomen. Het aantal fouten neemt niet toe, integendeel, maar het is toch nog onaanvaardbaar. Als je de cijfers van elk jaar achter elkaar zet, dan ontstaat er geen beeld dat wij aanvaardbaar vinden.

De Commissie draagt hiervoor een grote verantwoordelijkheid, maar ik wil erop wijzen dat de lidstaten waarschijnlijk een nog grotere verantwoordelijkheid dragen. Zoals de commissaris al zei, valt 80 procent van de financiën en de gebruikte fondsen onder gedeelde verantwoordelijkheid, maar nemen de lidstaten hun verantwoordelijkheid niet. Dit is ook het punt waarop we de grootste problemen hebben. De Commissie moet daarom meer druk op de lidstaten uitoefenen om ze hun verantwoordelijkheid te laten nemen voor het geld dat de Europese Unie hen laat beheren.

Het verslag bevat drie eisen die ik vooral wil benadrukken. De eerste is om meer te doen om de lidstaten nationale declaraties te laten indienen. Er zijn nu vier landen die dat doen: Nederland, Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Dat toont aan dat het mogelijk is. De Commissie moet deze landen steun geven en hen als voorbeeld gebruiken om zo de andere landen te dwingen hetzelfde te doen.

De tweede eis is dat de Commissie meer gebruik moet maken van de mogelijkheid om betalingen op te schorten. Voor de landen die herhaaldelijk problemen hebben met het beheren van geld, moeten betalingen worden opgeschort. Men mag niet doorgaan met wanbeheer zonder dat het wordt opgemerkt.

De derde eis is dat we betere systemen moeten hebben voor het terugeisen van geld dat abusievelijk is uitbetaald. We hebben duidelijke regels nodig. Het is vreemd dat de landen die grote schulden bij de Europese Unie hebben uitstaan geld kunnen blijven krijgen en dat het zo ongelooflijk lang kan duren voordat het geld terugkomt. Dit is ook een punt waarop de Commissie verbeteringen moet aanbrengen.

Ik ben blij dat de commissaris het Parlement op deze drie punten tegemoet is gekomen en ik kijk ernaar uit om volgend jaar als rapporteur nauw met commissaris Šemeta samen te werken. Ik wil de heer Chatzimarkakis bedanken. Ik zal proberen uw werk het komende jaar goed voort te zetten. Nu boeken we vooruitgang.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan, namens de S&D-Fractie.(RO) Mevrouw de Voorzitter, mijn dank aan de rapporteur voor zijn uitstekende verslag en de zeer vruchtbare samenwerking bij het opstellen ervan. Ook wil ik de Commissie bedanken voor de dialoog die we hebben gehad, want dit verslag is niet alleen een jaarlijks kwijtingsverslag, maar het bevat ook samenwerkingsrichtlijnen voor de komende periode.

Ik wil graag drie kwesties naar voren brengen die ik buitengewoon belangrijk vind. Ten eerste wil ik het hebben over de nationale beheersverklaringen, die moeten aangeven hoe het EU-geld is gebruikt. Meer dan 80 procent van de begroting van de EU wordt op nationaal niveau beheerd, maar bijna alle verantwoordelijkheid voor het beheer van dit geld ligt bij de EU. De nationale beheersverklaringen zouden ons moeten helpen vaststellen hoe het EU-geld door de nationale autoriteiten wordt gebruikt en wie verantwoordelijk is voor het gebruik van het geld. Het is van het grootste belang dat deze verantwoordelijkheid op ministerieel niveau wordt neergelegd en dat deze nationale beheersverklaringen de handtekening dragen van een politieke beslisser.

Ten tweede wil ik het onderwerp aanstippen van het automatische blokkeren van Europese middelen wanneer EU-geld slecht wordt beheerd of als er aanwijzingen zijn dat het geld slecht wordt beheerd. Het is van groot belang dat we snel ingrijpen als de mechanismen voor beheer en uitvoering van EU-fondsen niet goed werken.

Ten derde: We hebben het over geld van belastingbetalers, Europese burgers. Het is daarom zeer belangrijk dat, als het gaat om frauduleus gebruik van EU-middelen, hersteloperaties efficiënter worden en dat de kosten ervan niet door de Europese burgers worden betaald. Het gaat om geld dat Europeanen aan de EU geven. Als het frauduleus wordt gebruikt, draaien de Europeanen op voor de schade. Dat is oneerlijk. De Europese burger wordt zo dubbel het slachtoffer, en aan die situatie moet snel een einde worden gemaakt.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie. Voorzitter, ook ik wil de heer Chatzimarkakis en alle andere rapporteurs hartelijk danken voor hun uitstekende werk. Ook wil ik met name de Raad en ook de voorzitter van de Rekenkamer danken voor hun aanwezigheid hier, hoewel het raar is dat we dat nog extra moeten benadrukken. Maar toch dank daarvoor.

Voorzitter, de kwijting van dit jaar komt op een belangrijk moment om twee redenen. De eerste reden is dat alle lidstaten te maken hebben met heel forse bezuinigingen. De tweede reden is dat we aan de vooravond staan van het vaststellen van de nieuwe meerjarenbegroting. Ik denk dat beide redenen benadrukken dat we deze kwijting extra kritisch moeten bekijken en dat we de Europese uitgaven extra kritisch moeten bekijken. Hierbij gaat het wat mij betreft zowel om de legitimiteit als de effectiviteit van de Europese bestedingen, want Europese burgers hebben er recht op dat de Europese investeringen ook daadwerkelijk wat opleveren.

Voorzitter, voor mij is politieke verantwoording van uitgaven een politiek abc'tje. Noem mij één lokale, provinciale, regionale of nationale democratische vertegenwoordiging waar die politieke verantwoording van de uitgaven niet bestaat. Waarom hebben wij dat dan op Europees niveau niet? Waarom wordt nog altijd 80% van de uitgaven niet politiek verantwoord door de lidstaten? Opnieuw een oproep aan de Raad: maak nu eindelijk werk van die nationale lidstaatverklaringen. Wat mij betreft komt er geen nieuwe meerjarenbegroting vanaf 2014, zolang die lidstaatverklaring er niet is.

Voorzitter, de huidige tijd dwingt ons ook om extra kritisch naar de eigen begroting van dit Parlement te kijken. Ik ben erg blij met besparingen die wij hebben weten te vinden, ook als die samenvallen met verduurzaming. We gaan onze airmiles nu ook zakelijk gebruiken, we gaan de papierconsumptie aanpakken. Allemaal uitstekende voorstellen. Eén ding wil ik er nog even uitlichten: vanaf september kunnen wij niet alleen van auto's, maar ook van fietsen gebruikmaken en via u, mevrouw de ondervoorzitter, wil ik de heer Buzek uitnodigen om in september deze fietsvoorziening officieel in gebruik te nemen.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková, namens de ECR-Fractie. (CS) Mevrouw de Voorzitter, dit debat gaat over een zeer uitgebreide problematiek, de verlening van kwijting aan een groot aantal Europese instellingen. Doordat deze elk zo over hun eigen specifieke bijzonderheden beschikken, is het echter uiterst moeilijk om de hele problematiek hier in één optreden samen te vatten.

De samenwerking tussen de Rekenkamer en de Commissie begrotingscontrole, waar ik zelf lid van ben, is van uitstekende kwaliteit en heeft uitgemond in een aantal aanbevelingen aan het Europees Parlement ten aanzien van het stemgedrag bij de toekenning van de kwijting. Helaas is er echter bij het leeuwendeel van de organisaties - en dan met name de Europese agentschappen - telkens opnieuw sprake van onvolkomenheden ten aanzien van bijvoorbeeld de aanname van nieuw personeel, de uitschrijving van openbare aanbestedingen, de transparantie of het intern toezicht. Het is gezien al deze onvolkomenheden dan ook uiterst moeilijk om kwijting te verlenen. Wel kunnen we het verslag steunen, aangezien daarin wordt voorgesteld de kwijting voor onbepaalde tijd uit te stellen.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie. Voorzitter, collega's, ik wil over vijf verslagen spreken. Allereerst de Commissie.

Ik apprecieer zeer de aanpak van collega Chatzimarkakis. Ik denk dat hij op een schitterende manier deze kwijtingsoefeningen heeft aangepakt. Hij heeft op een zeer gerichte manier op voorhand op een aantal zaken gefocust, zes vragen gesteld aan de Commissie en ik moet zeggen dat we hebben binnengehaald wat we gevraagd hebben. Ik moet ook de Commissie bedanken. Dit is mijn 12e kwijtingsoefening. Ik denk dat het voor de eerste keer is dat wij op een dusdanig constructieve manier met elkaar hebben samengewerkt; niet alleen commissaris Šemeta, maar ook de individuele vakcommissarissen hebben echt tijd gestoken in deze kwijting. Zij hebben zowel de schaduwrapporteurs als de hoofdrapporteur meermaals ontmoet en dankzij de constructieve dialoog denk ik dat we heel veel bereikt hebben.

Ik sluit mij in grote mate aan bij wat de heer Gerbrandy heeft gezegd. We zitten in tijden van besparingen; we moeten dus goed met ons geld omgaan. 80% van de Europese begroting wordt inderdaad in de lidstaten uitgegeven en door de lidstaten beheerd. Die politieke verantwoordelijkheid, mijnheer de Raadsvoorzitter, van het gedeelde beheer moet er nu toch eindelijk eens komen. Vandaar nog steeds onze eis dat er een nationale beheersverklaring wordt afgelegd. Ik denk dat dat een essentiële eis is.

Er is ook behoefte aan een betere controle. Ik denk dat ook de lidstaten intensiever dan nu een audit moeten verrichten op de middelen die ze Europees besteden; de hoofdrapporteur besteedt ook veel aandacht aan de ontdekking van zaken die niet correct zijn gelopen en de terugvordering van gelden of de invoering van correctiemechanismen; ik denk inderdaad dat dat heel veel aandacht verdient en dat de opmerkingen die daar worden gemaakt een uitgangspunt moeten vormen voor de volgende kwijtingsoefening onder het rapporteurschap van de heer Fjellner.

Het Europees Parlement: ik zie dat onze secretaris-generaal naast de ondervoorzitter zit. Ik moet de heer Welle uitdrukkelijk bedanken. Ik was de vorige kwijtingsrapporteur. Er was enige spanning tussen mij en het secretariaat-generaal. Er is door mij toen een wat streng verslag geschreven, maar ik moet de heer Welle bedanken, omdat hij samen met zijn administratie op een uitstekende manier alle gestelde vragen correct heeft beantwoord en zeer doortastend te werk is gegaan; ik geloof dat uiteindelijk misschien de spanning die even tussen ons bestond geleid heeft tot een beter resultaat en waarschijnlijk ook tot een betere begroting van het Europees Parlement.

Als we over de begroting van het Europees Parlement spreken, wil ik de collega's hier ook zeggen dat we weg moeten van de cultuur van steeds meer, steeds meer en nooit genoeg. We moeten als instelling het voorbeeld geven, dus we moeten ook durven besparen. Daarbij maak ik echter één kanttekening. Ik heb echt grote bezwaren tegen met name dat huis voor de Europese geschiedenis, niet tegen de inhoud van het project op zich, maar tegen de kosten die het project met zich brengt. Ik vind het vanzelfsprekend goed dat er zo'n huis komt, maar ik vind het uitermate slecht dat er eigenlijk hier in de plenaire vergaderzaal nooit een serieus debat over dat project is geweest. Toch gaan we voor het huis van de Europese geschiedenis, als we alles bij elkaar optellen, min of meer 136 miljoen euro spenderen. Dat is veel geld, collega's, en daar is geen serieus debat over geweest. Er is geen debat geweest over waar dat huis moet komen, hoe het eruit moet zien. Het gebeurt allemaal met gesloten deuren, vaak in de cenakels van het Bureau, en dat kan ik als democraat niet goedkeuren.

Ten aanzien van de Lux-prijs: hierover worden een aantal opmerkingen gemaakt in het verslag van de heer Itälä, die ik overigens feliciteer met het werk dat hij heeft verricht. Ik moet zeggen dat mijn fractie die Lux-prijs toch wel zeer waardevol vindt; wij zijn zeer zeker bereid om een aantal kritische opmerkingen ten aanzien van het functioneren van die prijs nu mee op te nemen, maar het feit dat het Europees Parlement dit project steunt achten wij toch wel waardevol, omdat het steun voor waardevolle filmprojecten betekent.

Dan wil ik ook nog iets zeggen ten aanzien van de heer Stavrakakis en wel over een van zijn verslagen over de Raad. Ik richt mij rechtstreeks tot de Raadsvoorzitter, tot het Hongaars Raadsvoorzitterschap. Ik vind het ongelooflijk dat de Raad die altijd maar transparantie betracht ten aanzien van anderen, blijkbaar veel terughoudender is als het over de Raad zelf gaat. Onze eis is zeer eenvoudig, mijnheer de Raadsvoorzitter, wij willen gewoon als Parlement, als kwijtingsautoriteit, inzicht in alle documenten. Wij willen dat er een openbaar debat komt over de Raadsbegroting. Wij willen niet over de inhoud van die Raadsbegroting gaan debatteren en zeggen: u mag dat doen en u mag dat niet doen, maar wij willen wél inzicht hebben in de besteding van die middelen, want de Raadsbegroting is nu anders dan 30 jaar geleden en bestaat uit veel meer dan alleen maar een aantal administratieve uitgaven.

Tenslotte wil ik nog een opmerking maken over het Geneesmiddelenbureau. Wij hebben daar problemen. Wij stellen de kwijting uit, omdat er duidelijk problemen zijn met de aanbestedingsprocedures; voor belangrijke bedragen van circa 30 miljoen euro waren voor projecten aanbestedingsprocedurefouten gemaakt. Voorts is er sprake van belangenverstrengelingsproblemen onder experts en personeel van het Geneesmiddelenbureau. Ik denk dat er door het uitstel van deze kwijting tussen nu en de herfst een debat komt en ik hoop dat we zo kunnen bereiken dat ook binnen het Geneesmiddelenbureau een einde komt aan belangenverstrengeling.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, namens de GUE/NGL-Fractie. (DA) Dank u wel, mevrouw de Voorzitter. Allereerst wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de opstelling van deze voortreffelijke en kritische verslagen over de boekhouding van de EU-instellingen over het jaar 2009. Sommigen hebben gevraagd of we niet al te kritisch zijn als we bijvoorbeeld vragen stellen over onze manier van geld uitgeven hier in het Europees Parlement, of het nu gaat om de vertraagde opening van het bezoekerscentrum, de oprichting van een geheime tv-zender of het continue verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg. Nee, we zijn niet te kritisch. Het is juist onze taak om namens de Europese belastingbetaler onze vinger op de zere plek te leggen en er hard op te drukken. Dit is wat onze burgers van ons verwachten, en eigenlijk hadden we nog meer punten van kritiek kunnen opnemen.

Het is onze taak om onderzoek te doen en kritisch te zijn, en juist daarom is de houding van de Raad zo onacceptabel. Ook dit jaar heeft de Raad alles in het werk gesteld om ons werk als accountant te verhinderen. De Raad heeft geweigerd ons het benodigde materiaal toe te sturen, antwoord te geven op onze vragen en openlijk te discussiëren met de Commissie begrotingscontrole, in navolging van alle andere instellingen.

Ik ben vanzelfsprekend blij dat het Hongaarse voorzitterschap heeft besloten hier aanwezig te zijn. Het verdient hiervoor alle lof. Als we echter spreken van een "gentlemen's agreement" tussen de Raad en het Parlement, moet ik zeggen: als er zo'n overeenkomst is, mogen wij hem dan zien? Als deze overeenkomst bestaat, heeft de Raad de mogelijkheid om hem vandaag voor te lezen. Wij willen hem graag zien. Wij hebben de Raad er herhaaldelijk om gevraagd, maar nooit iets ontvangen. Hij bestaat namelijk niet. Daarom kan mijn fractie het voorstel om vandaag geen kwijting aan de Raad te verlenen volledig steunen. In plaats daarvan verzoeken wij de Raad met klem om te stoppen met zijn boycot van het Parlement en antwoord te geven op onze vragen over zijn boekhouding.

Vandaag voeren we een debat over de boekhouding van de EU over het jaar 2009. Wat de boekhouding ons vertelt, is belangrijk, maar even belangrijk is wat de boekhouding ons niet vertelt over iets wat een grote weerslag heeft op de economie van de EU. Een paar dagen geleden heeft Europol een verslag over georganiseerde misdaad gepubliceerd. Het was schokkend om te lezen. Volgens het bericht in de krant Le Monde kost alleen btw-fraude al miljarden euro's per jaar. Ook met CO2-quota's en andere zaken wordt gefraudeerd. Er is daarom zeker reden om onze discussie over de organisatie van de economie van de EU in het belang van de belastingbetaler voort te zetten en te intensiveren.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie. (EN) Mevrouw de Voorzitter, in mijn ogen is het waanzin dat het Europees Parlement de EU-begroting voor het jaar 2009 goedkeurt terwijl de geconstateerde financiële onregelmatigheden en gevallen van fraude 2 tot 5 procent van de totale begroting uitmaken. Dat zijn geen cijfers die ik zelf heb bedacht om partijpolitieke propaganda te bedrijven, maar ramingen van de Europese Rekenkamer. De omvang van de onregelmatigheden in 2009 is abnormaal hoog en komt overeen met de helft van de bijdrage van het Verenigd Koninkrijk aan de EU van dit jaar, ruwweg 6,3 miljard euro. Deze situatie zou in geen enkele onderneming of organisatie worden getolereerd: daar zouden koppen rollen.

Dit Huis wil 27 agentschappen – dure en onnodige quasioverheidsinstellingen – kwijting verlenen terwijl de Europese Rekenkamer een diepgaand onderzoek naar hun rekeningen over 2009 is gestart. Dat zou, voordat er wordt gestemd, alle alarmbellen moeten laten afgaan. Ik herhaal, in de meest krachtige bewoordingen, dat het niet minder dan waanzin is om te tekenen voor 523 miljoen euro van het geld van de belastingbetalers – laten we dat niet vergeten – terwijl de officiële instantie van de EU voor het uitvoeren van controles mogelijke fraude en wanbeheer bij deze agentschappen onderzoekt. Het opschorten van de kwijting voor de Europese Politieacademie en het Europees Geneesmiddelenbureau is een doekje voor het bloeden.

Jaar na jaar horen we de Europese Commissie de lidstaten de schuld van de onregelmatigheden geven, maar hoewel de Commissie de macht heeft om de financiering te blokkeren, doet ze helemaal niets. In plaats daarvan stelt de Commissie voor om met betrekking tot fraude bij de besteding van EU-gelden over te schakelen van een beleid van nultolerantie op een beleid van aanvaardbare risico's. Om het nog erger te maken, eisen de Commissie en het Parlement dat de begroting voor de komende jaren wordt verhoogd. De meeste verhogingen hebben betrekking op gebieden waar de omvang van de onregelmatigheden het hoogst is. Het zou een absolute schande zijn, en een schoffering van de belastingbetalers, als dit Huis kwijting verleent voor de rekeningen over 2009. De enige conclusie die kan worden getrokken uit een stemmingsuitslag ten gunste van het verlenen van kwijting is dat dit Huis en zijn leden openlijk financieel wanbeheer of nog erger bekrachtigen.

Ik roep de Britse premier op om de bijdrage van het Verenigd Koninkrijk aan de EU te verlagen overeenkomstig het bedrag van de onregelmatigheden als het Europees Parlement nalaat om in het belang van de Britse belastingbetalers te handelen.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Mevrouw de Voorzitter, ik wil kort een algemeen verzoek aan mijn medeafgevaardigden richten in verband met de kwijtingsprocedure. De begrotingscontrole – en dus ook de kwijtingsprocedure – vormt ongetwijfeld een essentieel element van de parlementaire werkzaamheden, maar naar mijn idee heeft deze kwijtingsprocedure absoluut geen tanden. Zelfs wanneer de kwijting wordt geweigerd, is er geen reële mogelijkheid om bindende sancties op te leggen; de Voorzitter van het Europees Parlement kan alleen maar een procedure aanhangig maken bij het Europees Hof van Justitie op grond van een inbreuk op het Verdrag. In het geval dat er geen kwijting aan het Europees Parlement zou worden verleend, komen we in de absurde situatie terecht dat de Voorzitter van het Parlement een inbreukprocedure tegen zichzelf in gang zou moeten zetten. Het is dan ook overduidelijk dat er op dit punt hervormingen nodig zijn.

Het feit dat de rechtsgrondslag van het kwijtingsproces daarnaast veeleer op de Commissie was gericht, maar dat wij desondanks de neiging hebben om elkaar onderling als instellingen wederzijdse kwijting te verlenen, zorgt daarnaast voor een bepaalde mate van rechtsonzekerheid die geëlimineerd zou moeten worden. In de praktijk hebben wij hiervoor echter alleen de beschikking over andere politieke instrumenten. Ik ben er dan ook samen met mijn collega's voorstander van dat wij trachten om te streven naar een hervorming van dit kwijtingsproces.

 

5. Rectificaties (artikel 216 van het Reglement): zie notulen
Video van de redevoeringen

6. Kwijting 2009 (voortzetting van het debat)
Video van de redevoeringen
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Aan de orde is de voortzetting van de gecombineerde behandeling van de verslagen over de kwijting 2009.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). − (EN) Mevrouw de Voorzitter, het eerst punt dat ik aan de orde wil stellen, is onze zorg over het functioneren van de Europese agentschappen. Dat is een gebied van zorg waar in de toekomst veranderingen zullen moeten plaatsvinden om slecht beheer, onregelmatigheden, fraude, belangenconflicten en uiteindelijk slechte bestedingen te voorkomen.

Een van onze zorgen heeft betrekking op de institutionele transparantie. Alle EU-agentschappen moeten op hun website een lijst van gegunde contracten publiceren die ten minste drie jaar teruggaat, en de Commissie moet toezeggen dat zij deze informatie in haar systeem voor financiële transparantie zal integreren. Ook bij de roulatie van personeel tussen agentschappen is transparantie nodig, en ik heb gevraagd om een overzicht van alle personeelsleden die bij een ander agentschap zijn gaan werken.

Een tweede gebied van zorg is dat van mogelijke belangenconflicten, waar veel collega's al op hebben gewezen. Behoorlijk beheer van huidige en potentiële belangenconflicten in EU-agentschappen vereist grote inspanningen, en gevallen als die waar het Europees Geneesmiddelenbureau bij is betrokken, moeten worden voorkomen en moeten altijd worden bestraft.

Het derde gebied van zorg is het rationeel en efficiënt functioneren van de EU-agentschappen, vooral in een tijd van financiële crisis. Ik stel voor om de Europese Politieacademie in Europol te integreren, omdat dit de beste oplossing zou zijn voor de structurele en chronische problemen van de Politieacademie. Bovendien is het onbetwistbaar, los van het geval van de Europese Politieacademie, dat een aantal EU-agentschappen met gemeenschappelijke werkgebieden vergelijkbare of complementaire activiteiten verricht vanuit hoofdkantoren overal in Europa. De Commissie moet daarom onderzoek doen naar de mogelijkheid om agentschappen die elkaar overlappende of complementaire activiteiten uitvoeren met elkaar te laten fuseren.

Het tweede punt waar ik kort op wil ingaan, is het feit dat we hebben besloten – en ervoor zullen stemmen – om de kwijting uit te stellen voor twee agentschappen, de Europese Politieacademie en het Europees Geneesmiddelenbureau. Er zijn ernstige inbreuken in verband met openbare aanbestedingen, de aanwerving van personeel en belangenconflicten geconstateerd, en wat betreft de Europese Politieacademie ook in verband met kredieten en de annulering van kredieten.

Het laatste punt dat ik wil noemen, is de transparantie van de EU-fondsen voor begunstigden. Ik stel de Commissie hier nu al een jaar vragen over en dat zal ik blijven doen. Alle EU-fondsen voor begunstigden moeten transparant te werk gaan, en ik wil hier met name de nationale bedrijven noemen die geld uit deze fondsen ontvangen en gebruiken. Er moet één website komen, in een of twee talen, op basis van gemeenschappelijke criteria, waarop alle begunstigden kunnen worden geïdentificeerd en met elkaar kunnen worden vergeleken.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D). - (ES) Mevrouw de Voorzitter, ik wil in de eerste plaats mijn vreugde uiten dat alle partijen in deze kwijtingsprocedure eindelijk verenigd zijn. Ik verwelkom in het bijzonder de heer Caldeira, de voorzitter van de Rekenkamer, en de heer Becsey, namens het Hongaarse voorzitterschap, naast, vanzelfsprekend, commissaris Šemeta.

Met betrekking tot de huidige kwijtingsprocedure, hoofdzakelijk wat betreft de andere instellingen, die mijn domein zijn, wil ik mijn goedkeuring uitdrukken voor de stappen die genomen zijn sinds het Spaanse voorzitterschap verleden jaar, door het Verdrag van Lissabon toe te passen, besloot dat het tijd werd om de nodige transparantie en controle aan de dag te leggen, ook wat betreft de rekeningen van de Raad.

Het gentlemen's agreement was in de vorige eeuw heel geschikt, maar zijn fundamenten zijn ingrijpend veranderd. Ik zou het daarom waarderen als het Hongaarse voorzitterschap zich blijft inspannen om vooruitgang te boeken, er rekening mee houdend dat de Raad adviseert of aanbeveelt in de kwijtingsprocedure, maar dat het Parlement - de enige democratische instelling van de Europese Unie die is verkozen door middel van rechtstreekse verkiezingen van Europese burgers - beslist en de uiteindelijke beslissing aanneemt.

Daarom waarderen we de inspanningen van beide instellingen – de onze, die goed vertegenwoordigd wordt door de heer Welle -, met het doel ons uit te rusten met een procedure die past in de 21e eeuw, met enkele instellingen die transparant moeten zijn en aan de verwachtingen van de Europese burgers moeten beantwoorden.

Als rapporteur voor de kwijtingsprocedure van volgend jaar neem ik mij voor om daarvoor nauw samen te blijven werken met de Raad, maar op dit ogenblik is uitstel noodzakelijk.

Tot slot wil ik mijn bezorgdheid uiten over de incidenten en onregelmatigheden die werden vastgesteld in het beheer van het Europees Economisch en Sociaal Comité. Als forum op Europees niveau voor het uitdrukken van meningen en het bereiken van een consensus tussen de drie pijlers van ons productief en economisch leven, die zo nodig zijn in deze periode van crisis, vind ik deze instelling van cruciaal belang. Wat dus voldoende reden is om te eisen dat haar administratief beheer even feilloos verloopt als dat van de andere instellingen.

Daarom wil mijn fractie, gezien de beslissing van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) om een onderzoek te openen, en gezien de recente uitspraak van het Gerecht die de convocatie voor de positie van secretaris-generaal van het Europees Economisch en Sociaal Comité tenietdoet, uitstel wil aanvragen tot het Europees Economisch en Sociaal Comité de kans krijgt om het Parlement een plan of strategie voor te stellen om iets te doen aan de huidige situatie van onduidelijkheid en voortdurende onregelmatigheden, waaruit blijkt dat er dringend verandering nodig is.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder (ALDE). - Mevrouw de Voorzitter, terecht hebben rapporteur Chatzimarkakis en vele andere sprekers de nadruk gelegd op de noodzaak van de lidstaatverklaringen. Het lijkt er een beetje op alsof wij de Raad en de lidstaten om een gunst vragen. Ik denk dat dat een misverstand is. Daarom vind ik het goed dat de Raad hier vanmorgen aanwezig is.

Misschien zou het goed zijn voor de Raad om nog eens een keer na te lezen wat er precies staat in het interinstitutioneel akkoord dat is gesloten is toen wij de financiële vooruitzichten voor deze periode goedkeurden. Daar is toen duidelijk in gezegd dat de Raad die verklaringen zou afgeven op het meest geschikte politieke niveau. Jammer dat de Raad zich niet aan de afspraken houdt. Toch stond er iets tegenover en het is misschien goed om daaraan te herinneren nu wij op het ogenblik ook weer over nieuwe financiële vooruitzichten onderhandelen.

Er was een verschil van mening tussen de Raad en het Parlement over de hoogte van de financiële vooruitzichten. Het verschil was pakweg 112 miljard euro over een zevenjarige periode. Het Parlement ging terug naar 110 miljard. In ruil daarvoor wilden wij een aantal dingen die geen geld kostten. Lidstaatverklaringen en politieke verantwoording kosten geen geld. De Raad tekende daarvoor.

Maar, wat constateren wij nu vier jaar na dato? Vier lidstaten houden zich aan de afspraak en de overige lidstaten niet. Dat is geen goed voorteken voor de komende onderhandelingen. Men moet goed zijn voor de handtekening, zelfs als Oostenrijk in dit geval toen de Raad vertegenwoordigde. Dus ik denk dat het essentieel is dat het nu overeengekomen actieprogramma daadwerkelijk wordt uitgevoerd, want anders is het ook slecht voor de onderhandelingen over de nieuwe financiële vooruitzichten.

Tenslotte nog iets over een algemene zaak. Het is nu, dacht ik, de zeventiende keer dat er geen betrouwbaarheidsverklaring door de Europese Rekenkamer is afgegeven. Het zal in het licht van de komende Europese verkiezingen moeilijk zijn om vol te houden dat het Parlement jaar in jaar uit toch kwijting verleent. Er moet een keer een positieve DAS komen.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink (ECR). - Mevrouw de Voorzitter, het is een plezier u hier weer te zien. Overigens, als ik het debat mag samenvatten, dan kom ik tot de conclusie dat het budget van de Europese Unie eigenlijk te groot is. Er is gewoon te veel geld. We kunnen het geld voor het Europees Regionaal Fonds niet goed besteden. Een heel gedeelte ervan wordt verkeerd besteed. Dat zijn de conclusies van de Rekenkamer. Hetzelfde zien we bij de begroting van het Europees Parlement. We hebben te veel geld. We gaan geld uitgeven voor prestigeprojecten zoals het huis voor de Europese geschiedenis wat misschien wordt bedoeld om de geschiedenis te gaan herschrijven. Ik zou willen spreken van het mausoleum voor de heer Poettering, want als ik de foto's bekijk, begint het daar zo langzamerhand wel op te lijken.

Er is een bestedingsdruk, er is te veel geld en men kan het geld niet besteden. Als ik kijk naar het verslag van de Commissie over de begroting 2010, dan zien we dat er een reste à liquider is, een overschot van 194 miljard euro, dat men nog niet heeft kunnen besteden. Mevrouw de Voorzitter, toen ik u zag binnenkomen, dacht ik: u wast witter dan wit. In Nederland zouden we zeggen: u bent de witte tornado. Helaas kan ik dat niet zeggen, mijnheer Šemeta, over de begroting van de Europese Commissie. Onze begroting wast niet witter dan wit, maar grijzer dan grijs en donkerder dan donker en daar ben ik zeer teleurgesteld over.

Succes, mevrouw de Voorzitter.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Remek (GUE/NGL). - (CS) Mevrouw de Voorzitter, we debatteren hier over een op het eerste gezicht routineonderwerp dat nota bene over reeds uitgegeven geld gaat. Het feit echter dat deze procedure elk jaar opnieuw wordt uitgevoerd, dient er in de allereerste plaats toe om ervoor te zorgen dat de zaken in het vervolg zorgvuldiger en gewetensvoller worden beoordeeld en opgesteld. Zo vind ik het ten aanzien van de twee grootste EU-projecten, te weten het wereldwijde satellietnavigatiesysteem en de gemeenschappelijke Europese onderneming voor energieopwekking middels kernfusie - ITER - onverdraaglijk dat deze dusdanig belangrijke projecten letterlijk "struikelen" over onvolkomenheden die door elke ook maar een beetje kundige manager uit de wereld zouden kunnen worden geholpen.

De onvolkomenheden als het gaat om de betrokkenheid van het midden- en kleinbedrijf bij de satellietprojecten, de onvolkomenheden bij de aanname van nieuw personeel en de schending van de beginselen van gelijke behandeling, de problemen bij ITER met het naleven van de begrotingsregels en de problemen met de audits en de regels voor de toekenning van subsidie vormen nog maar een kleine greep uit de totale hoeveelheid vastgestelde fouten. Een van de belangrijkste oorzaken van deze problemen ligt zonder enige twijfel in de oneindige besluitvorming over de projecten zelf. Zolang we niet goed weten waar onze prioriteiten liggen - bijvoorbeeld ten aanzien van de financiering van dergelijke cruciale activiteiten - blijven we als gevolg van halve en ondoordachte besluiten maar een beetje aanmodderen, wat uiteindelijk ook nog eens ten koste gaat van de algehele kwaliteit van de projecten.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD) . – (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, nu de buikriem in financieel opzicht strakker wordt aangehaald en iedereen offers moet brengen, denk ik dat het cruciaal is voor de Europese instellingen – die dankzij het geld van Europese burgers opereren – om een zo transparant mogelijk financieel beheer te hanteren. Ik vind het onacceptabel dat een van de voornaamste instellingen, de Raad, nog altijd een volledig gesloten en niet-transparante houding aanneemt.

Aangezien het Parlement het enige democratisch gekozen orgaan is dat de Europese burgers en belastingbetalers rechtstreeks vertegenwoordigt, denk ik dat we het recht hebben om precies te weten hoe de kredieten worden beheerd. De Raad kan dit gedrag niet blijven vertonen en noodzakelijke en correcte interinstitutionele vergelijking afwijzen.

De Europese Unie is gebaseerd op een fundamenteel evenwicht van machten, een voorrecht dat de Raad ondermijnt door op deze wijze op te treden. Daarom moet de Raad zich zo snel mogelijk naast de andere instellingen scharen en aan het Parlement, en daarmee de burgers, uitleggen hoe de begroting wordt beheerd.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI). - Mevrouw de Voorzitter, er schijnt een nieuwe regel te zijn ingevoerd in Europa: in geval van twijfel, creëer een agentschap. Vandaag bespreken wij de verslagen van maar liefst 39 agentschappen en beslist het Parlement of kwijting kan worden verleend voor 2009. Wat mijn fractie betreft, absoluut niet. De PVV is tegen deze geldverslindende monsters die geen enkel aantoonbaar nut hebben. Zo is er een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. Het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's slokken alleen al honderden miljoenen euro's op en hebben geen enkele invloed op het beleid. Het zijn slechts praatclubs waar liters koffie doorheen gaan met als resultaat een onmeetbare brij van verslagen die geen hond leest.

Voorzitter, van ons dus geen kwijting behalve dan voor de algehele conclusie dat er zéér veel niet klopt bij de agentschappen, zó veel zelfs dat ze van ons zo spoedig mogelijk mogen worden opgeheven.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE).(DE) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, fungerend voorzitter van de Raad, minister, dames en heren, sta mij toe om eerst iets te zeggen over de opmerkingen over het Huis van de Europese Geschiedenis. Als rapporteur voor gebouwen moet mij allereerst van het hart dat het bedrag van 136 miljoen euro absoluut niet klopt. In de tweede plaats hebben wij het hier niet over een of ander prestigieus project; wij klagen per slot van rekening continu over het feit dat mensen niets weten over de Europese ontwikkeling sinds de Tweede Wereldoorlog. Wij willen er daarom nu voor zorgen dat twee tot drie miljoen mensen per jaar wel over die ontwikkelingen geïnformeerd worden zodat zij wellicht ook iets minder eurosceptisch worden.

Wij moeten gezamenlijk debatteren over de omvang van de exploitatiekosten en de synergieën die met het informatiecentrum mogelijk zijn. Zeer veel afgevaardigden hebben aan dat debat deelgenomen. Het debat wordt echter nog maar pas in het openbaar gevoerd, zodat sommige collega's het gevoel hebben dat zij zelf nog niet voldoende geïnformeerd zijn. Ik ben graag bereid om ondersteuning bij dergelijke discussie te bieden of om aan informatieverzoeken te voldoen. Ik acht dit project noodzakelijk en nuttig omdat mensen meer moeten weten over de Europese ontwikkeling. Anders zal het aantal eurosceptici alleen maar toenemen.

Dan het thema ontwikkelingshulp: ik wil allereerst de heer Staes van harte bedanken voor het feit dat wij er in heel veel opzichten in zijn geslaagd om een echt gezamenlijk verslag samen te stellen dat ik onvoorwaardelijk kan steunen. Ik vind het essentieel dat wij prioriteiten voor ontwikkelingshulp stellen op het gebied van infrastructuur, gezondheid, onderwijs en met name landbouw. Meer in het bijzonder ben ik van mening dat wij wellicht zouden moeten overwegen om na tien jaar een evaluatie van projecten uit te voeren. Het is immers niet onze bedoeling om uitsluitend projecten voor de korte termijn op te starten die uiteindelijk geen blijvend effect hebben.

Bovendien moeten wij voor een betere coördinatie van de ontwikkelingssteun tussen de lidstaten zorgen. Ook moeten wij nu eindelijk eens de totale begroting voor ontwikkelingshulp in de EU-begroting integreren. Het is namelijk onbegrijpelijk dat slechts een deel van onze ontwikkelingshulp in de EU-begroting is opgenomen.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). - (LT) Mevrouw de Voorzitter, ik zou alle rapporteurs willen bedanken voor hun uitstekende werk. De procedure voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting is heel belangrijk om de financiële belangen van de Europese Unie te verdedigen, en een beter beheer van de middelen van de Europese Unie alsmede een transparantere en meer verantwoorde omgang door de Europese Unie met het geld van de belastingbetaler te garanderen. Ik heb een aantal opmerkingen. Allereerst zijn schendingen van regels inzake het plaatsen van opdrachten nog steeds heel vaak gemaakte fouten, die worden genoemd in het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting. Dat houdt verband met het feit dat die regels bijzonder ingewikkeld zijn. We moeten de regels voor het plaatsen van opdrachten vereenvoudigen, en duidelijke en in de hele Europese Unie geldige principes voor deze opdrachten vastleggen. De Commissie moet analyseren wat in dat verband de beste praktijken zijn, omdat bepaalde lidstaten, zoals Litouwen, al voldoende doelmatige principes voor het plaatsen van opdrachten hebben vastgelegd, op basis van moderne technologieën. De Commissie moet in dit verband zelf haar politieke wil tot uitdrukking brengen, zoals al gezegd is.

Ten tweede zou ik erop willen wijzen dat het verbeteren van de manier waarop de middelen worden uitgegeven niet alleen een belangrijke prioriteit van de Europese Unie is, maar ook een realistische. We moeten in de lidstaten sneller duidelijke vooruitgang boeken bij het ontwikkelen van doelmatige systemen voor beheer en controle, daarbij het foutenrisico beperken, en de vereisten en regels vereenvoudigen. In dit verslag wordt bijvoorbeeld benadrukt dat het aan de ingewikkelde regels te wijten is dat de middelen van de Europese Unie die zijn gereserveerd voor TEN- en TNI-projecten en voor andere prioriteiten van het cohesiebeleid maar langzaam worden opgevraagd. Ik ben van mening dat het de hoogste tijd is om de procedures op dit vlak te vereenvoudigen, maar ook doelmatiger en transparanter te maken.

Ten derde ben ik als rapporteur ook verantwoordelijk voor het werkdocument van de Commissie begrotingscontrole met de titel "Improving transport performance on trans-European rail axes", en in die hoedanigheid zou ik nogmaals een beroep op de Commissie willen doen om ervoor te zorgen dat de spoorweginfrastructuur wordt aangepast aan de eisen van trans-Europese diensten, dat de ontbrekende grensoverschrijdende tracés worden aangelegd, dat de lidstaten hulp krijgen om alle complicaties op te vangen die voortvloeien uit de verschillende spoorbreedtes, en dat de nodige financiële bijstand wordt geboden. Tot slot wil ik over de kwijting in verband met de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2009 nog zeggen dat ik van mening ben dat ook het Parlement realistische besluiten moet nemen en omzetten, om zo onder andere meer waar voor zijn geld te krijgen.

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner (ALDE). (FI) Mevrouw de Voorzitter, ik wil mij in deze interventie vooral richten op het cohesiebeleid. Hoewel de foutenmarge in het cohesiebeleid sinds 2008 aanzienlijk kleiner is geworden, van 11 procent naar ongeveer 5 procent, is het nog steeds een sector waarin we met betrekking tot de uitgaven genoeg uitdagingen hebben.

De grootste uitdagingen hebben vooral betrekking op overheidsopdrachten, en bovendien hebben de meeste problemen die met de cohesie-uitgaven samenhangen ook te maken met de ingewikkelde uitvoeringsregels en de voorschriften van het Financieel Reglement, waarin niet altijd voldoende rekening wordt gehouden met het complexe netwerk van actoren in de regionale ontwikkeling.

Er wordt ook veel gesproken over het verhogen van het foutenrisico. We moeten echter beseffen dat dit niet het fundamentele probleem wegneemt van regels en systemen die te ingewikkeld zijn. Bovendien moeten we in dit geval de problemen niet aan het verkeerde eind aanpakken.

Tegelijkertijd behandelt het Parlement ook het Financieel Reglement voor toekomstige financiële kaders. Hoewel de onderhavige kwijtingsprocedure is gericht op 2009, is het belangrijk een les voor de dag van morgen te leren en eindelijk ook het financieel beheer te vereenvoudigen.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). - (PL) Mevrouw de Voorzitter, het gaat er in feite niet om dat het aantal eurosceptici stijgt als gevolg van de manier waarop de Europese instellingen geld uitgeven. Het probleem is dat de Europese belastingbetalers en de Europese kiezers recht hebben op doorzichtigheid en een soort elementair respect. Het feit dat het geld heel ondoeltreffend wordt gerecupereerd of ondoeltreffend wordt gebruikt, helpt zeker niet de autoriteit van de Europese Unie en onze instellingen te vergroten. Ook de agentschappen, die een voorbeeld van een zekere eurobureaucratie zijn en die zowel onder interne als externe controle uitglippen, waar men vrienden in dienst neemt en waar concurrentiële wervingsprocedures fictie zijn, dragen niet bij aan het vergroten van deze autoriteit. Het Museum van de Europese Geschiedenis is een erg controversieel voorstel, en daarom zullen de meeste leden van onze fractie tegen de meerderheid van de verslagen stemmen.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, de Europese agentschappen zijn voortdurend onderworpen aan kritiek. Daarentegen doen wij wel een beroep op hen wanneer er vrijwel van de ene op de andere dag problemen opdoemen, bijvoorbeeld als er meer Frontex-medewerkers in het Middellandse Zeegebied nodig zijn of indien er dioxine in diervoeding wordt aangetroffen. Dat is de reden dat ik een oproep aan al mijn collega's wil doen om deze kwijtingen vanuit een afgewogen perspectief en met een politieke toekomstvisie tegemoet te treden.

Wij moeten de operationele efficiëntie van de agentschappen objectief evalueren als wij afstand willen nemen van alle opinies en veronderstellingen en een duidelijk beeld willen krijgen van wat die agentschappen nu concreet presteren. Ik probeer nu al enige tijd om dit doel te verwezenlijken.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE).(DE) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, sta mij toe om het Hongaarse voorzitterschap en de voorzitter van de Europese Rekenkamer van harte welkom te heten in dit Parlement. Namens de Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) wil ik alle rapporteurs voor hun samenwerkingsbereidheid bedanken en dank ik de vertegenwoordigers van de instellingen voor hun aanwezigheid alhier.

In dit vroege stadium wil ik de Raad er graag op wijzen dat de afgevaardigden in dit Parlement gekozen zijn om de uitvoerende macht te controleren. Het idee dat de nationale regeringen de mogelijkheid zouden moeten hebben om het Europees Parlement te controleren, is een ongekende poging om de positie van dit Parlement te verzwakken. Dat betekent dat uw aanbod geen echt aanbod is. Het is een aanbod om ons klein en zwak te maken. Hoe zouden de nationale parlementen op een dergelijk voorstel reageren? Als u het niet in uw hoofd zou halen om dit op nationaal niveau te proberen, verzoek ik u vriendelijk om het ook niet op Europees niveau te proberen.

Wat de kwijting in het Europees Parlement betreft, wil ik graag opmerken dat wij onder het huidige voorzitterschap en de huidige secretaris-generaal in ieder geval verbeteringen bij het beheer kunnen constateren. Ik wil in dit verband uitdrukkelijk wijzen op de rol die de PPE-Fractie bij deze verbeteringen heeft gespeeld. Wij zien nu dat er maatregelen worden genomen en dat er op onze verzoeken wordt gereageerd – bijvoorbeeld met betrekking tot de interventie in het vrijwillige pensioenfonds. Dat laatste was ook absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat dit fonds in 2009 insolvent zou worden.

Ik wil nu in beginsel commentaar geven op de voorstellen om het Statuut van de ambtenaren te herzien. Het betreft de punten 77 en 81 in het verslag van de heer Chatzimarkakis. Deze voorstellen hebben tot lobbyactiviteiten geleid door de betrokken personen (met inbegrip van leden van dit Parlement) die hun weerga niet kennen. De kritiek op het Statuut is echter terecht. De betreffende bepalingen dateren uit de jaren vijftig van de vorige eeuw en zijn nooit gemoderniseerd. De reiskosten worden berekend aan de hand van de reistijd die in het tijdperk van de stoomtrein nodig was en de verblijfskosten zijn gebaseerd op een periode waarin het bijzonder ongebruikelijk was om in het buitenland te werken. Dat valt tegenwoordig niet meer te rechtvaardigen. Wij hebben vandaag de laatste en eigenlijk ook enige kans om invloed uit te oefenen voordat de hervormingen van ons Statuut in gang worden gezet.

Mijn voorstellen hebben ook betrekking op de vraag of het normaal is dat medewerkers van de Commissie tot zeven weken betaald verlof kunnen krijgen; let wel, dat is exclusief de vakantiedagen waar ze elk jaar recht op hebben. Dat geldt voor alle medewerkers die meer dan 10 000 EUR netto per maand verdienen. Naar mijn mening moet overwerk absoluut in het salaris inbegrepen zijn. Het gaat hier eigenlijk om het creëren van nieuwe vacatures. Wanneer wij wat van die vrije dagen zouden schrappen, kunnen wij circa duizend banen creëren. Die dagen gaan echter niet verloren, maar moeten als nieuwe banen worden beschouwd die voor de nieuwe taken van Europa gebruikt kunnen worden zodat wij daadwerkelijk een beroep op de Europese Commissie kunnen doen en niet voortdurend nieuwe instanties en agentschappen hoeven op te richten.

Wij moeten er daarnaast naar streven om een waarheidsgetrouw overzicht van de administratieve kosten samen te stellen. De huidige 6,7% van de begroting is een veel te lage schatting. Wellicht dat dit voor het directe beheer nog wel klopt, maar dit cijfer is zeker niet correct als er naar alle administratieve uitgaven voor het beheren van de EU-fondsen, met inbegrip van de uitgaven van de lidstaten, wordt gekeken. Ik stel voor om de Commissie begrotingscontrole een initiatiefverslag samen te laten stellen over de feitelijke administratieve kosten van de Europese Unie.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). - (PL) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, ik bekijk deze kwijting als een van de vele kwijtingen die in de voorbije jaren zijn verleend, en ik herinner me heel goed hoeveel aanmerkingen we drie jaar geleden nog hadden, vooral op het gebied van de structuurfondsen, het Cohesiefonds, de regionale fondsen en de externe acties. We moeten toegeven dat de Commissie de afgelopen twee jaar bepaalde verbintenissen is nagekomen door zichtbare verbeteringen door te voeren, zoals een vermindering van het aantal fouten dat de voorbije drie jaar is genoteerd. Dit lijkt me een goede gelegenheid om tegen commissaris Šemeta te zeggen dat we deze veranderingen hebben gezien, opgemerkt en genoteerd, en dat ze een goed teken zijn.

Ik ben echter nog steeds verontrust over een aantal zaken. In de eerste plaats is de procedure voor het terugvorderen van oneigenlijk gebruikte middelen te langzaam. Ten tweede is er een zekere onwil om zich te concentreren op prioritaire projecten en om te praten over de hoeveelheid fouten in deze projecten. Ongeacht de waarde van een project moet er een reden zitten achter de fouten in de financiering en het gebruik van de middelen. Ik ben erg verontrust over de stijgende discrepantie tussen de verplichtingen en de betalingen, wat betekent dat er middelen worden gecumuleerd die blijkbaar niet door de lidstaten kunnen worden uitgegeven. En de schuld hiervoor ligt bij de lidstaten.

Erg verontrustend is ook de terughoudendheid van de Raad om met het Parlement samen te werken op het gebied van de kwijting. Maar ik zie de heer Becsey onder ons, die jaren in dit Parlement heeft gediend en die volgens mij in staat zal zijn om de Raad te overtuigen dat het Parlement het enige democratische en rechtstreeks verkozen orgaan is, waaraan de Raad verantwoording dient af te leggen. Om te eindigen ga ik akkoord met de vele aanmerkingen over de agentschappen, hoewel ik slechts op een aantal hiervan aanmerkingen heb.

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage (ALDE). - (FR) Mevrouw de Voorzitter, ik wil iets zeggen over de kwijting voor het Europees Geneesmiddelenbureau, maar ik had vrijwel dezelfde woorden kunnen gebruiken voor de EFSA. Ik kan niet anders zeggen dan dat de Commissie begrotingscontrole uitstekend werk heeft afgeleverd, maar ook dat het moment van de stemming over de kwijtingen hét moment is waarop het Parlement zijn standpunt duidelijk voor het voetlicht kan brengen. Er zit dus echt wel een begrotingskant aan wat ik ga zeggen, over de kwaliteit van het werk van het EMA, en in de eerste plaats over de afwachtende houding van het Bureau in de zaak benfluorex – of Mediator –, wat absoluut onacceptabel is.

Verder wil ik iets zeggen over de omgang met belangenconflicten, waar ik één voorbeeld van zal geven. Samen met onze collega Antonyia Parvanova en een aantal ngo's heb ik de ronduit schandalige affaire rond de uitvoerend directeur van het Bureau aan de kaak gesteld. Deze hele zaak is door het bestuur van het Bureau veel en veel te losjes afgehandeld, wat absoluut geen vertrouwen inboezemt. Onze agentschappen moeten ons, en niemand anders, de middelen aanreiken om te kunnen beslissen en te zorgen dat onze medeburgers kunnen vertrouwen op de gegeven richtsnoeren. Daarom sta ik helemaal achter het uitstel van de kwijting en zal ik pas vóór stemmen als wij volledige genoegdoening hebben verkregen over de kwestie van de belangenconflicten.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). - Voorzitter, eurobarometer laat zien dat het enthousiasme voor de Europese Unie al jaren daalt. In nog slechts vijf lidstaten is er een meerderheid die de Europese Unie positief waardeert. De burgers zetten een isgelijkteken tussen Europa en de verspilling van geld. Die bezwaren moeten we uiterst serieus nemen en collega Itälä doet dat ook, zeer terecht. Hij noemt het onverantwoord met dit Parlement nog op twee vergaderlocaties bijeen te komen. Dat ben ik helemaal met hem eens. Ik zeg tegen mijnheer Sarkozy: we moeten af van dat heen en weer gereis van dit Parlement.

Ook is een goede verantwoording van onze eigen algemene onkostenvergoeding nodig. Door het ontbreken van die goede verantwoording hebben EP-leden al gauw de schijn tegen dat ze die algemene onkostenvergoeding in eigen zak steken. Dat moet anders. Terecht bepleit de collega in paragraaf 5 dat we adequate maatregelen nemen voor een verantwoording van onze algemene onkostenvergoeding. Ik hoop dat die paragraaf erin blijft, want dat is goed voor de geloofwaardigheid en de transparantie.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE). - (PL) Mevrouw de Voorzitter, elk debat over de kwijting verloopt in een bepaalde context. Het debat van vandaag verloopt aan de ene kant in de context van de crisis, de voorzorgsmaatregelen die worden genomen, en de financiële problemen van bepaalde lidstaten, en anderzijds in het kader van de nieuwe financiële vooruitzichten voor de jaren na 2014, die reeds zijn opgesteld. We moeten ons ervan bewust zijn dat onze opmerkingen over de uitvoering van de begroting van vandaag een heel belangrijke invloed hebben op het debat over de toekomst van de financiële vooruitzichten. Daarom is het debat over de kwijting niet enkel belangrijk wat betreft de controlefunctie, maar ook wat betreft de verbetering van fouten en de definiëring van zaken waar we gefaald hebben of waar vandaag nieuwe maatregelen vereist zijn.

Wat karakteristiek is aan dit debat, is niet enkel het feit dat steeds meer mensen de begroting bekritiseren, maar ook dat de resultaten duidelijk beter zijn, bijvoorbeeld op het gebied van het cohesiebeleid, waar we een voelbare verbetering merken, hoewel die niet door de critici van de Europese begroting wordt opgemerkt. Ik wil er ook op wijzen dat de positieve resultaten van vandaag moeten worden opgenomen in onze discussie over verdere acties: welk type maatregelen moet worden voortgezet en welke regelgeving moet worden ingevoerd, in het bijzonder wat de recuperatie van middelen betreft.

Ik wil het Parlement ook wijzen op de volgende kwestie: het debat over de correcte uitvoering van de begroting moet samengaan met een debat over de doeltreffendheid van het verschillende gevoerde beleid. In de documenten van het Europees Parlement wordt hier vaak naar verwezen, maar we concentreren ons op procedures. We hebben het vaak over een Europa van resultaten, uitslagen, maar dat is niet hetzelfde als de correcte uitvoering van procedures. Het ene hangt samen met het andere, maar we moeten ook aandacht besteden aan de gevolgen en resultaten van onze acties.

 
  
  

VOORZITTER: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D). − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil alle rapporteurs bedanken; ze hebben belangrijk werk voor ons verricht.

In mijn bijdrage wil ik ingaan op een paar verslagen, om te beginnen op het verslag over het verlenen van kwijting aan het Comité van de Regio's. Het Comité van de Regio's is uiteraard de stem van de regio's, maar voert ook veel EU-programma's uit. Daarom is het voorstel van sommigen om het Comité van de Regio's zichzelf te laten financieren verkeerd.

Ik steun het verlenen van kwijting aan de Commissie. Hoewel er meer moet worden gedaan, zoals in het verslag wordt opgemerkt, denk ik dat het terugdringen van het foutenpercentage in het regionaal beleid van 11 procent naar 5 procent een wezenlijke vooruitgang is. Structuurfondsen zijn van zeer groot belang voor een regio als Wales, waar ik vandaan kom en waar de uitvoering heel goed is. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de structuurfondsen niet in diskrediet worden gebracht of worden ondergraven.

Met betrekking tot het verlenen van kwijting aan de Raad ben ik voor uitstel. Bepaalde leden van de Raad lezen ons graag de les over de noodzaak van transparantie, dus dan moeten ze zelf ook bereid zijn om informatie over hun uitgaven te verstrekken. Helaas lijken enkelen dat liever niet te doen.

Tot slot wil ik enkele woorden wijden aan de kwijting voor het Parlement. Het is altijd controversieel om de eigen uitgaven te beoordelen, en onze begroting krijgt zeker veel aandacht, wat wellicht begrijpelijk is in een tijd van economische en financiële problemen. Daarom verwelkom ik veel van de voorstellen die in het verslag worden gedaan, waaronder die over het gebouwenbeleid en de prijzen – die moeten worden geëvalueerd en transparanter moeten worden – en die over de toelagen en de belangrijke kwestie van een strategie voor bezuinigingen op de begroting van het Parlement.

Gesteld kan worden dat veel van deze punten betrekking hebben op toekomstige begrotingen in plaats van op de begroting voor 2009, maar ik ben van mening dat als we over begrotingen en kwijtingen debatteren, we ook naar de toekomst moeten kijken om ervoor te zorgen dat we lessen trekken uit het verleden.

 
  
MPphoto
 

  Richard Ashworth (ECR). − (EN) Mijnheer de Voorzitter, voor het zestiende achtereenvolgende jaar heeft de Europese Rekenkamer alleen een betrouwbaarheidsverklaring met een voorbehoud afgegeven, wat betekent dat voor het zestiende achtereenvolgende jaar het vertrouwen van het publiek in de integriteit van het beheer van onze financiën is ondergraven. Ik erken dat de Commissie zich zekere inspanningen heeft getroost om verbeteringen te realiseren, maar bij stemmingen over het verlenen van kwijting kan ik alleen over resultaten stemmen, niet over intenties.

De auditoren rapporteren dat in veel te veel rubrieken fouten zijn geconstateerd, en aangezien 80 procent van onze uitgaven wordt gedaan in het kader van gedeeld beheer met de lidstaten, is het volkomen duidelijk dat de lidstaten een grotere verantwoordingsplicht moeten accepteren. Ook is duidelijk dat de Commissie daar vaart achter moet zetten. Totdat ik bewijs voor substantiële verbeteringen zie, zal ik daarom tegen kwijting voor de uitvoering van de begroting blijven stemmen.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE). - (FR) Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik mijn felicitaties overbrengen aan alle rapporteurs voor de enorme klus die zij hebben geklaard in verband met deze kwijtingen, en ik ben er ook tevreden over dat de Raad bij dit debat aanwezig is.

Bij de zetel van het Europees Parlement in Straatsburg gaat het om de Europese identiteit, en niet alleen maar om bezuinigen. Dit zeg ik vandaag, in deze vergaderzaal, naar aanleiding van het debat over de kwijting voor 2009, aangezien het symbool van de Frans-Duitse verzoening door enkele leden van de Commissie begrotingscontrole blijkbaar wordt gezien als een vat van overvloed waar simpelweg op kan worden bezuinigd.

Ook de kwestie van de uitgaven van het Parlement houdt mij bezig. Wat dit aangaat stel ik u voor de fractieweken in Straatsburg te houden in plaats van in Brussel, wat onze zetel in Straatsburg rendabeler zou maken. Omdat we willen bezuinigen, heb ik nog meer voorstellen: bijvoorbeeld het schrappen van de per diem van de vrijdag van onze collega's, en ook de per diem voor journalisten. Europa is aantrekkelijk genoeg, er hoeft echt geen per diem aan journalisten te worden gegeven.

We moeten ons niet verschuilen achter het begrotingsargument om grip proberen te krijgen op een belangrijk vraagstuk dat buiten het kader van de begrotingscontrole valt, hoezeer ik ook ingenomen ben met het belangrijke werk van de heer Itälä, onze rapporteur, over deze kwijting.

Nu we het, tot slot, toch over bezuinigen hebben, zou ik ook graag zien dat de bezem wordt gehaald door het systeem van vergoedingen voor gesubsidieerde bezoekersgroepen. Ik vind het niet van een hoge moraal getuigen, en het levert onze instelling zelfs een beroerd imago op, dat de groepsleider een onkostenvergoeding in contanten krijgt op de dag van het bezoek, zonder dat hier bepaalde werkzaamheden tegenover staan en zonder enige controle op de bedragen die door de groep zijn uitgegeven. Ik wijs u erop dat het vergoede bedrag soms hoger is dan het daadwerkelijk uitgegeven bedrag. Het zou logisch zijn als bezoekersgroepen vooraf een kostenraming opsturen naar de bezoekersdienst op basis waarvan zij van het Parlement een voorschot krijgen op een bankrekening, en dat voor het uitbetalen van het saldo facturen moeten worden overgelegd die ook echt zijn voldaan, een en ander uiteraard tot een bepaald maximumbedrag.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE). (PT) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, mijnheer Becsey, dames en heren, ik wil eerst en vooral alle rapporteurs feliciteren met het uitstekende werk dat zij hebben geleverd. Ik wil het in deze interventie vooral hebben over rubriek 5, die de uitgaven voor de administratie en de werking van de verschillende instellingen behelst, en ik wil daarbij in herinnering brengen dat de administratieve en operationele uitgaven minder dan 6 procent van de jaarlijkse begroting van de Europese Unie bedragen.

Ondanks dat cijfer ben ik van mening dat het van essentieel belang is dat de beginselen van spaarzaamheid, doeltreffendheid en doelmatigheid worden toegepast. Bovendien moeten we bij de toepassing van de begroting proberen om besparingen te bevorderen en om stimulansen te bieden voor die besparingen, maar tegelijkertijd mogen we onder geen enkel beding aanzetten tot het gebruiken van het volledige bedrag voor elke rubriek.

Het is belangrijk dat we pleiten voor striktheid en soberheid en dat we tegelijkertijd proberen om, in het geval van het Europees Parlement, met zo weinig mogelijk middelen de doelstelling van wetgevingsexcellentie te bereiken. Wat vertolking en vertaling betreft, wil ik herhalen dat het van essentieel belang is dat de Parlementsleden in hun moedertaal kunnen werken en zich in hun moedertaal kunnen uitdrukken. Zo geven we uiteindelijk toch gestalte aan onze leuze: In verscheidenheid verenigd.

Ik vind dat de begroting niet steeds exponentieel mag toenemen; in plaats daarvan moeten we aan het begin van elke legislatuur 'zero-based' begrotingen vastleggen, en moeten de begrotingen van de instellingen bovendien meerjarenbegrotingen zijn. Toezicht mag niet gelijkstaan aan bureaucratie, want dat betekent altijd dat er onnodige kosten gemaakt worden. Het beginsel van vertrouwen in de instellingen moet overheersen.

Tot slot mag de kwijting geen moment zijn om gedetailleerde beleidslijnen te bespreken waarvoor een brede consensus nodig is, en waarvoor de Verdragen herzien moeten worden. Ik ben dan ook van mening dat het debat over bepaalde aspecten die verband houden met de werkplek niet op zijn plaats is in kwijtingsverslagen.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Ulmer (PPE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, geachte leden van de Raad en de Commissie, dames en heren, sta mij toe om enkele opmerkingen te maken over de agentschappen waar ik mee te maken heb gehad in mijn hoedanigheid van lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Allereerst wil ik echter even iets kwijt over het permanente debat inzake Straatsburg versus Brussel. Ik ben een fervent voorstander van Straatsburg en ben van mening dat wij het gehele Parlement naar Straatsburg moeten verhuizen en niet naar Brussel. Straatsburg is het symbool van de Europese eenheid, en dat mogen wij niet opgeven.

In de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid hebben wij zes agentschappen beoordeeld die uitstekende resultaten hebben bereikt wat de intensiteit en kwaliteit van hun werkzaamheden betreft. Het foutenpercentage is aanzienlijk teruggedrongen. Ik wil deze gelegenheid dan ook graag gebruiken om het personeel van deze agentschappen een compliment te maken.

Bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen zijn in totaal 104 nieuwe banen gecreëerd. Dit agentschap houdt voornamelijk toezicht op de REACH-projecten. In het geval van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) moet worden opgemerkt dat er behoefte bestaat aan een nauwkeurigere controle en meer transparantie. Bij het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) hebben wij geconstateerd dat de financiële middelen niet volledig zijn gebruikt. Er is dan ook nog niet voor alle taken van het ECDC kwijting verleend. Het Europees Milieuagentschap stelt op betrouwbare wijze gegevens en cijfers ter beschikking die zeer belangrijk zijn voor onze werkzaamheden, voor de manier waarop wij de toekomst vormgeven. Ik zou echter graag exacter willen vaststellen wat de totale kostenbesparingen zouden zijn indien de Unie milieuverbeteringen doorvoert. De betreffende resultaten zal ik vervolgens graag aan u voorleggen. Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft duidelijk nog steeds problemen om dingen van de grond te krijgen ondanks het feit dat het nu al een aantal jaren bestaat. Wij hebben bij het Geneesmiddelenbureau een aantal boekhoudkundige fouten en tekortkomingen in de coördinatie tussen de financiële en wetenschappelijke diensten geconstateerd.

In het algemeen is het oordeel over de werkzaamheden van deze agentschappen echter zeer positief.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D).(DE) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Ulmer graag bedanken voor zijn bijzonder feitelijke bijdrage. Die bijdrage vormt een prettig contrast ten opzichte van veel van de dingen die ik vanochtend over de agentschappen heb gehoord. Het is buitengewoon deprimerend dat veel leden van de eurosceptische geledingen in dit Parlement uitsluitend aan de agentschappen kunnen denken als het om bezuinigingen op de begroting gaat.

Mag ik u erop wijzen dat de minister-presidenten en de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie bij de toewijzing van de vestigingsplaatsen niet genoeg van deze agentschappen op hun grondgebied konden krijgen. Nu doen de mensen echter alsof die agentschappen de plaag van de Europese Unie zijn.

De aankondiging van een onderzoek door de Europese Rekenkamer naar de kosten voor het beheer van de agentschappen doet mij bijzonder veel genoegen. Naar mijn idee kunnen de resultaten ertoe leiden dat wij eindelijk eens een keer een objectiever debat hierover kunnen voeren.

Zoals ik eerder in mijn eerste bijdrage al heb gezegd, ben ik zeer verheugd over de aanwezigheid vanochtend van de vertegenwoordigers van het Hongaarse voorzitterschap. Dat is niet iets wat vanzelfsprekend is als een debat ook de kwijting voor de Raad omvat. Sta mij dan ook toe om het woord rechtstreeks tot u te richten, mijnheer Becsey. Naar ik uit de opmerkingen van de heer Deutsch heb begrepen, is de Raad bereid om toe te geven dat de begrotingsprocedures en de kwijtingsprocedures op een andere manier behandeld moeten worden. Dat vind ik een goede zaak.

Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers en het verlangt dat er verantwoording wordt afgelegd voor de besteding van het geld van de Europese belastingbetalers. Wij zullen er dan ook niet voor terugdeinzen om de Raad ter verantwoording te roepen voor het geld dat hij uit de communautaire begroting heeft ontvangen om zijn werkzaamheden te financieren. Uiteraard zijn er veel dingen waarover wij nog kunnen onderhandelen, zoals de vorm die de kwijtingsprocedure in de toekomst zou moeten aannemen. Ik wil u echter graag vragen of u serieus verwacht dat het Europees Parlement over dingen gaat onderhandelen waarop wij op grond van de Verdragen sowieso recht hebben. Dat zou er uiteindelijk alleen maar toe leiden dat dit recht ingeperkt wordt. Ik zie niet in waarom ik, als afgevaardigde in dit Europees Parlement, daaraan zou meewerken.

Helaas hebben wij niet vaak de gelegenheid om gezamenlijk kwesties te bespreken. Het zou mij dan ook een bijzonder groot genoegen doen als u deze gelegenheid zou benutten om ons duidelijk te maken wie er in de Raad nu eigenlijk de noodzakelijke transparantie tegenhoudt.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Mijnheer de Voorzitter, het verbaasde mij te horen over de communicatieproblemen met de Europese Raad over de uitvoering van zijn deel in de algemene begroting.

Voor zover ik weet, behoort controle van de uitvoerende macht tot de fundamentele taken van de leden. De Raad, de Commissie en de andere instellingen van de Europese Unie gaan volgens overeengekomen regels om met de financiële middelen van de Europese burgers. Daarom is het vanzelfsprekend dat de gekozen volksvertegenwoordigers namens de belastingbetalers instellingen controleren of ze zorgvuldig en in overeenstemming met de overeengekomen regels omgaan met het geld van de burgers. Dat werkt hetzelfde in alle democratische staten. Daarom begrijp ik de houding van de Europese Raad niet, die weigert ons de benodigde medewerking te verlenen voor de beoordeling van zijn begroting.

We vragen niet of de heer Sarkozy of mevrouw Merkel naar betere of slechtere restaurants gaan, of ze een slechtere of betere aktetas kopen of hun kleren kopen bij het ene of het andere bedrijf. We vragen hoe ze omspringen met de openbare middelen van belastingbetalers. Daar hebben wij volledig het recht toe, en zij zijn geheel verplicht die informatie te verstrekken.

 
  
MPphoto
 

  Zsolt László Becsey, fungerend voorzitter van de Raad. (HU) Aangezien ik slechts twee minuten tijd heb om te reageren, wil ik op slechts een paar dingen ingaan. Allereerst wil ik herhalen dat we met het oog op de discussie tussen de Raad en het Parlement bereid zijn een overeenkomst te sluiten voor de lange termijn. Alleen op die manier kan het probleem, dat wil zeggen het probleem van legitimiteit, zoals mevrouw Grässle ook heeft aangegeven, worden opgelost. Ik weet dat het Parlement rechtstreeks is gekozen, ik ben er zelf immers ook lid van geweest, maar ook de Raad bestaat uit legitieme leiders, de ministers. Bovendien nemen beide organen op gelijkwaardige manier deel aan de kwijting, de een bij de aanbeveling, de ander bij de finale kwijting. In de ingediende aanbeveling hebben we het begrotingsproces en de kwijtingsprocedure gesplitst.

Ik wil graag een onderhandelingsdelegatie voor het Parlement laten aanwijzen en tot overeenstemming komen door middel van een delegatie voor het Parlement die op politiek niveau representatief is. Het heeft geen zin om deze problemen te laten voortduren. Overigens blijkt ook duidelijk uit het door ons ingediende ontwerp-memorandum van overeenstemming dat we moeten ophelderen welke gegevensverstrekking binnen de bevoegdheid van de Raad valt en welke niet. Ik denk dat dit ook de interoperabiliteit tussen verschillende bestuursinstanties zal bevorderen. Men kan ons dan inderdaad om gegevens vragen die binnen de bevoegdheid van de Raad vallen.

Wat betreft de nationale declaraties, en dit is al vaker ter sprake gekomen, stel ik voor ik om dit later in het debat over het Financieel Reglement op te lossen. Ik weet dat hier voorstellen voor bestaan. Natuurlijk moet rekening worden gehouden met de complexiteit van het probleem in sommige lidstaten, maar ik vertel u nogmaals dat dit een zeer belangrijk discussiepunt zal zijn in een andere procedure.

Voorzitter, vriendelijk dank voor de spreektijd. Ik wil iedereen nogmaals verzoeken om geen hevige strijd te voeren over de relatie tussen de twee organen of instellingen voor kwijting. Laten we met elkaar om de tafel gaan zitten, onderhandelen en het eens worden, en dit probleem niet verlagen tot een schriftelijk gevecht tussen secretariaten en bureaucratische instellingen.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, lid van de Commissie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, dit debat bevestigt dat het Parlement en de Commissie het in grote lijnen eens zijn over de weg die moet worden bewandeld en over de noodzaak om ons beleid en onze programma's te verbeteren en zo toegevoegde waarde voor de burgers van de EU te creëren. Ik denk dat we op de goede weg zijn, en de opmerkingen die u hebt gemaakt over de invoering van beheerverklaringen, het vaker toepassen van automatische sancties en het meer werk maken van terugvorderingen hebben betrekking op belangrijke onderwerpen, waar de Commissie aan werkt.

Ik wil in het bijzonder mevrouw Grässle bedanken voor haar werk met betrekking tot het Financieel Reglement. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het door de Commissie ingediende voorstel voor de invoering van beheersverklaringen eindelijk wordt aangenomen, omdat het hier gaat om het vergroten van de verantwoordingsplicht van onze lidstaten, die 80 procent van uw begroting beheren. Met een gestroomlijnde en in veel meer gevallen automatische toepassing van de onderbreking van de betalingsprocedure zullen we bij de kwijting voor 2010 waarschijnlijk zien dat het aantal onderbrekingen van betalingen zal zijn gestegen en dat diensten niet langer bang zullen zijn om dit instrument in te zetten.

Samen met de lidstaten werken we ook aan het terugvorderen van betalingen, en we hebben de rapporteur veel informatie over de situatie met betrekking tot deze terugvorderingen verstrekt. Ik denk dat we deze situatie kunnen verbeteren door samen te werken. Natuurlijk zijn sancties goed, maar we moeten ook stimulansen geven. Dat is belangrijk als het om het vergemakkelijken van de activiteiten van onze lidstaten gaat.

We zijn het er allemaal over eens dat we vooruitgang hebben geboekt bij het vereenvoudigen van onze regels, en we hebben onze opvattingen hierover gepresenteerd. Deze voorstellen zullen in aanmerking worden genomen tijdens het opstellen van nieuwe programma's voor het volgende meerjarig financieel kader. Ik deel volledig de opvatting dat onze wetgeving voor openbare aanbestedingen zeer complex is en dat op het gebied van de openbare aanbestedingen een groot aantal fouten wordt gemaakt. Om die reden is de Commissie een openbare raadpleging over de vereenvoudiging en verbetering van de openbareaanbestedingsregels gestart, en ik hoop dat dit zal leiden tot een veel eenvoudiger en efficiënter systeem.

Met betrekking tot het Personeelsreglement wil ik opmerken dat het tijd is om dat opnieuw tegen het licht te houden en dat mijn collega-commissaris Maroš Šefčovič werkt aan een herziening. Ik hoef niet te zeggen dat dit ingewikkelde materie is, waarbij we rekening moeten houden met alle gevoeligheden die bij een vereenvoudiging horen, maar feit is dat bepaalde bepalingen in het Personeelsreglement echt niet meer van deze tijd zijn en moeten worden heroverwogen en herzien.

Uiteraard zal de Commissie formeel antwoord geven op de aanbevelingen die u in uw follow-upverslag doet, en wel na de zomer, maar zoals u ziet zijn we al hard bezig met het versterken van het beheer van de EU-begroting en het verbeteren van de uitvoering van onze programma's. Ik zie uit naar onze toekomstige samenwerking.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis, rapporteur.(DE) Mijnheer de Voorzitter, in de eerste plaats wil ik de commissaris namens het Parlement nogmaals voor de uitstekende samenwerking bedanken. U hebt bepaalde punten wederom aan de orde gesteld. Die moeten wij als uitgangspunt nemen voor onze toekomstige werkzaamheden. Ik zou u echter ook willen verzoeken om onze dank aan uw collega's over te brengen, aangezien wij met veel personen uitvoerig van gedachten hebben gewisseld. In dat verband wil ik met name de heer Cioloş en de heer Hahn noemen die zich allebei zeer coöperatief hebben opgesteld. Zou u deze boodschap nogmaals aan hen willen overbrengen?

Ik wil de fungerend voorzitter van de Raad, de heer Becsey, graag bedanken voor zijn duidelijke woorden. Hij was erg duidelijk. Misschien stond het ons niet aan wat hij zei, maar zijn boodschap was in ieder geval wel duidelijk, en daar zijn wij hem dankbaar voor. Ik vind het eigenlijk vanzelfsprekend dat u aanwezig bent. Ik geloof niet dat er een echte aanleiding is om dat hier te vermelden, maar niettemin vind ik het een goede zaak dat u er bent.

Mijn laatste woord van dank heb ik bewaard voor de voorzitter van de Europese Rekenkamer, de heer Caldeira, waarmee het Parlement altijd op een echt open en positieve wijze kan samenwerken. Dat stellen wij bijzonder op prijs. Ons werk zou niet mogelijk zijn zonder uw achtergrondwerk. Onze kwijting is voornamelijk op uw bijdragen gebaseerd. Wij zouden graag zien dat u in de toekomst een grotere rol zou spelen bij de beoordeling van de doelmatigheidscontroles, mijnheer Caldeira. De toekomst van de Europese Unie is niet alleen afhankelijk van het feit dat de financiële middelen rechtmatig en correct worden besteed, maar ook en vooral van de vraag of zij nuttig worden besteed, met andere woorden effectief en efficiënt. De beantwoording van die vraag maakt deel uit van de doelmatigheidscontrole op grond van artikel 318 van het Verdrag van Lissabon. Het Parlement is voorstander van een jaarlijks debat over de doelmatigheidcontrole van de Commissie. Als vertegenwoordiger van de Europese Rekenkamer zouden wij graag zien dat u ook voor dat debat wordt uitgenodigd. Mijn oprechte dank gaat tot slot uit naar mijn collega's en naar iedereen die bij het kwijtingsproces betrokken is geweest.

 

7. Welkomstwoord
Video van de redevoeringen
MPphoto
 

  De Voorzitter. − Ik wil het debat graag kort onderbreken om aan te kondigen dat professor Dagmar Lieblová, voorzitter van de Vereniging van overlevenden van het concentratiekamp Theresienstadt, uit Tsjechië, op de officiële tribune heeft plaatsgenomen. Wij heten haar van harte welkom.

(Applaus)

Professor Lieblová is in Straatsburg met 28 studenten uit Praag en Hamburg, Zij hebben samen gewerkt aan een tweejarig onderzoeksproject naar het transport van Tsjechische dwangarbeiders van Hamburg naar het concentratiekamp Theresienstadt.

Zij bezoekt ons Parlement op uitnodiging van onze vicevoorzitter, de heer Rouček, en van de heer Fleckenstein, en haar project heeft een Europese prijs gekregen.

Ik wil professor Lieblová en haar studenten hartelijk bedanken voor hun belangrijke bijdrage aan een beter begrip van de Europese geschiedenis, en voor hun steun aan de morele waarden die de Europese Unie bezielen.

 

8. Kwijting 2009 (voortzetting van het debat)
Video van de redevoeringen
MPphoto
 

  De Voorzitter. − Dan gaan we nu verder met het debat over de kwijting 2009 (39 verslagen).

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä, rapporteur. (FI) Mijnheer de Voorzitter, toen ik het in mijn eerste toespraak had over de veiligheid in het Parlement, zei Voorzitter Buzek meteen dat die kwestie in het Bureau is behandeld. Dat is uitstekend en belangrijk, en mijn dank gaat dan ook uit naar de secretaris-generaal, die snel actie heeft ondernomen. Ik wil hem ook bedanken voor de vele andere maatregelen die hij heeft genomen en die tot verbeteringen in dit Parlement hebben geleid. Na het verkiezingsjaar 2009 kregen we nieuwe statuten voor zowel de leden als de assistenten. Daarmee gingen veel problemen gepaard, maar onder leiding van de secretaris-generaal en de werkgroep-Roth-Behrendt werden wijzigingen aangebracht, en dat is uitstekend.

Velen hier hebben gevraagd waarom ik de kwestie van het reizen tussen Straatsburg en Brussel ter sprake breng. De reden is dat de belastingbetalers niet begrijpen waarom we hun belastinggeld verspillen. Wat gebeurt er wanneer de bevolking iets niet begrijpt? In Finland werden onlangs verkiezingen gehouden. De enige partij die won was die van de eurosceptici, en zij wonnen flink. Als deze trend zich in Europa voortzet, krijgen we grote problemen in belangrijke zaken. Finland dreigt nu het Portugal-pakket niet te steunen. Deze zaken hebben invloed op elkaar, en daarom probeer ik hier uit te leggen dat wanneer we nu niet bereid zijn veranderingen aan te brengen, de burgers ons niet zullen steunen en we in grote, belangrijke communautaire zaken zullen verliezen. Daarom moeten we de kleinere zaken op orde brengen.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch, rapporteur. (HU) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, staat u mij toe iedereen te bedanken die de discussie van vandaag met zijn inbreng heeft verrijkt. Zoals ik als rapporteur, of om precies te zijn als plaatsvervanger van de heer Rivellini heb aangegeven, zijn er zeven kwijtingsvoorstellen ingediend bij het Europees Parlement. Deze zeven voorstellen hebben betrekking op zeven zeer belangrijke instellingen van de Europese Unie.

In zijn verslag stelt de heer Rivellini voor om de kwijting van het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, het Europese Hof van Justitie, de Europese Rekenkamer, de Europese Ombudsman, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en het kantoor van deze instellingen te laten verlenen door het Europees Parlement. De discussie van vandaag heeft aan ons bevestigd dat hierover in het Europees Parlement overeenstemming bestaat.

Een van de voorstellen van de heer Rivellini gaat over de kwijting van de Europese Raad. Ook op dit punt zijn de leden en de fracties van het Europees Parlement het erover eens dat de kwijting moet worden uitgesteld.

Ik ben ook verheugd over de opmerking van staatssecretaris Becsey in het parlementaire debat van vandaag. Ik vind de stappen die betrekking hebben op het werk van het Hongaarse voorzitterschap belangrijk. Als deze stappen worden doorgezet, zal het Europees Parlement vermoedelijk in de herfst van dit jaar, als het de kwijting van de Europese Raad op de agenda zet, kwijting aan de Europese Raad eindelijk kunnen regelen met behulp van een overeenkomst voor de lange termijn tussen de Europese Raad en het Europees Parlement over de kwijtingsprocedure.

In het licht van deze gedachten wil ik nogmaals iedereen die er met zijn werk aan heeft bijgedragen dat het Parlement vandaag over deze zeven voorstellen kan beslissen, bedanken.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, rapporteur. − Voorzitter, collega's, mijnheer de commissaris, mijnheer de minister, aan het eind van dit debat wens ik heel expliciet de Rekenkamer te bedanken. We hebben in ons midden de heer Caldeira. Hij heeft het woord nu niet kunnen voeren; maar hij heeft het woord wel gevoerd bij het begin van de hele kwijtingsoefening enkele maanden geleden in november. Ik wil hem en zijn team, zijn collega's, uitdrukkelijk bedanken, want zonder het werk van de Rekenkamer zouden wij de Europese begroting en de begrotingen van alle deelinstituties niet zo goed in de gaten kunnen houden. Ik denk dat zij ongelooflijk belangrijk werk verrichten, niet alleen in hun jaarlijks verslag, maar ook in de vele deelverslagen, de speciale verslagen, die wij van hen krijgen.

Ik denk dat wij wat dat betreft nog een les moeten trekken. Ik denk dat die speciale verslagen in dit Parlement te weinig aandacht krijgen. Ik denk dat wij die speciale verslagen op een betere manier moeten benutten, dat wij het debat over die speciale verslagen niet alleen in de Commissie begrotingscontrole moeten voeren, maar ook in de vele vakcommissies, bijvoorbeeld ook in de Commissie ontwikkelingssamenwerking als het gaat over ontwikkelingssamenwerking; ook in de Commissie milieu als het gaat over milieu, zodat het werk dat u en uw collega's en al uw medewerkers presteren naar behoren worden gewaardeerd en de Europese burgers ook kunnen zien dat het geld van de Europese belastingbetaler op een goede manier in de gaten wordt gehouden.

Ik dank u voor al het werk.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. − Het debat is gesloten.

De stemming vindt vandaag om 12.00 uur plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), schriftelijk. (PL) Het gebeurt zelden dat de Parlementsleden, die gewoonlijk in acht fracties zijn verdeeld, het unaniem met elkaar eens zijn. In de stemming van vandaag over de 39 kwijtingen voor de begroting van de verschillende instellingen voor 2009 hebben we de beslissing over de kwijting voor de Raad van de Europese Unie uitgesteld met 637 stemmen voor, 4 tegen en 13 onthoudingen.

De beslissing die vandaag door de Parlementsleden is genomen, is een natuurlijk gevolg van de gebeurtenissen van de voorbije maanden. De vertegenwoordigers van de Raad, met inbegrip van de secretaris-generaal, hebben van de Parlementsleden van de Commissie begrotingscontrole geen enkele uitnodiging aanvaard om de uitgaven van de Raad in 2009 te bespreken. Wat meer is, we hebben geen antwoord gekregen op de tientallen concrete vragen, onder andere over de manier van financiering van de Europese Dienst voor extern optreden, die eind 2009 werd opgericht (het verslag van de heer Rivelinni bevat de volledige vragenlijst). Als we de moeilijkheden bij het debat over de uitgaven van de Raad voor 2007 en 2008 in het achterhoofd houden, en de verregaande toegevingen van de kant van het Parlement, dan is het standpunt van het Parlement van dit jaar begrijpelijk. Nadat het Verdrag van Lissabon van kracht is geworden, hebben beide instellingen een formeel akkoord nodig over de controle van de uitgaven, dat het dertig jaar oude gentlemen's agreement kan vervangen. De burgers hebben het recht om transparantie in de financiën van de Raad en het Parlement te eisen. Voorlopig moeten we wachten tot 15 juni 2011, tot de Raad een antwoord geeft op de vragen van de Parlementsleden.

 
  
MPphoto
 
 

  Iliana Ivanova (PPE), schriftelijk. (BG) Het verbeteren van de kwaliteit van de uitgaven en van de controle van wettige uitgaven en het naleven van de regels is geen eenmalige activiteit, maar een doorlopend proces, en is onze belangrijkste verantwoordelijkheid tegenover de Europese burgers. Mensen begrijpen niet waarom we medio 2011 nog steeds met de begroting voor 2009 bezig zijn. Op basis van preliminaire gesprekken en het organiseren van een interinstitutioneel debat kunnen we de procedure verkorten zonder dat dit ten koste van de kwaliteit gaat. De controles op de besteding van Europese middelen zouden aanzienlijk beter worden als er specifieke gegevens en methoden voor het beoordelen van het beheer en de in de lidstaten gebruikte controlesystemen beschikbaar zouden zijn, omdat foutenpercentages van 0 procent twijfelachtig zijn. Ten minste 30 procent van de fouten kan door de nationale agentschappen worden ontdekt en gecorrigeerd voordat ze door de Europese Commissie worden gecertificeerd. De lidstaten en de Commissie moeten de nodige actie ondernemen om de regels na te leven en passende maatregelen nemen om geconstateerde tekortkomingen direct weg te werken.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), schriftelijk.(SK) Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, afdeling I - Europees Parlement.

We worden voortdurend geconfronteerd met vele tekortkomingen waardoor we onze middelen niet helemaal efficiënt kunnen gebruiken. Ik heb in mijn werk als hoofdrapporteur voor de begroting voor de Europese Unie voor het jaar 2010 voor het gebied 'overige afdelingen' gewezen op concrete gevallen van slecht geldbeheer. Dit was op het gebied van de veiligheidsdiensten, waar de kosten voortdurend stijgen, op het gebied van de vertalingen en het efficiënte gebruik van de vertaalcapaciteit en op andere gebieden. In de bureaucratie wordt melding gemaakt van een aanzienlijke verhoging van de werkdruk. Dit leidt tot druk voor verhoging van de beschikbare middelen. Daarom is een complexe beoordeling van de personeelsstructuren en de behoefte aan middelen nodig. Op het gebied van het veiligheidsbeleid, maar ook op IT-gebied en op het gebied van de gebouwen, moeten we een balans vinden tussen interne werknemers en externe leveranciers. Door de interne problemen binnen elke instelling vergeten mensen de interinstitutionele samenwerking te verbeteren.

De meeste van de groeiende problemen hebben een gezamenlijke noemer: we maken weinig gebruik van onafhankelijk onderzoek naar het gebruik van middelen en de organisatie van het werk. Daarom moeten we dit jaar voor specifieke gebieden dat soort onderzoek aanvragen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D) , schriftelijk. (FR) Gelet op een aantal in mijn ogen zeer ernstige omstandigheden sta ik volledig achter het besluit van de Commissie begrotingscontrole om de kwijting voor het Europees Geneesmiddelenbureau uit te stellen. In dit verband wijs ik vooral op het ontbreken van enige garantie ten aanzien van de onafhankelijkheid van deskundigen en bestuurders, en daarmee ook ten aanzien van mogelijke belangenconflicten. Die vraag is des te nijpender daar we hebben kunnen vaststellen dat bepaalde gevaarlijke geneesmiddelen pas zeer laat uit de handel zijn genomen, met talrijke sterfgevallen in Europa tot gevolg.

 
  
  

(De vergadering wordt om 11.30 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat)

 
  
  

VOORZITTER: ROBERTA ANGELILLI
Ondervoorzitter

 

9. Stemmingen
Video van de redevoeringen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Wij gaan nu over tot de stemming.

(Uitslagen en nadere bijzonderheden betreffende de stemmingen: zie notulen)

 

9.1. Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Hof van Justitie (A7-0137/2011, Crescenzio Rivellini) (stemming)

9.2. Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Europese Ombudsman (A7-0116/2011, Crescenzio Rivellini) (stemming)

9.3. Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (A7-0117/2011, Crescenzio Rivellini) (stemming)

9.4. Kwijting 2009: prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen (A7-0149/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.5. Kwijting 2009: Europese Politieacademie (A7-0150/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.6. Kwijting 2009: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (A7-0119/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.7. Kwijting 2009: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (A7-0106/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.8. Kwijting 2009: Communautair Bureau voor visserijcontrole (A7-0118/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.9. Kwijting 2009: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (A7-0123/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.10. Kwijting 2009: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (A7-0107/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.11. Kwijting 2009: Europees Agentschap voor chemische stoffen (A7-0127/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.12. Kwijting 2009: Europees Milieuagentschap (A7-0122/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.13. Kwijting 2009: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (A7-0146/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.14. Kwijting 2009: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (A7-0120/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.15. Kwijting 2009: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (A7-0132/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.16. Kwijting 2009: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (A7-0105/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.17. Kwijting 2009: Europees Spoorwegbureau (A7-0125/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.18. Kwijting 2009: Europese Stichting voor opleiding (A7-0109/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.19. Kwijting 2009: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (A7-0104/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.20. Kwijting 2009: Voorzieningsagentschap van Euratom (A7-0144/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.21. Kwijting 2009: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (A7-0108/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.22. Kwijting 2009: Eurojust (A7-0133/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.23. Kwijting 2009: Europees Agentschap voor het beheer van de operationale samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) (A7-0145/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.24. Kwijting 2009: Europese GNSS-toezichtautoriteit (A7-0103/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.25. Kwijting 2009: Gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS (A7-0126/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.26. Kwijting 2009: Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky (A7-0128/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.27. Kwijting 2009: Gemeenschappelijke onderneming (gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen) (A7-0129/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.28. Kwijting 2009: Gemeenschappelijke onderneming SESAR (A7-0124/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

9.29. Verzoek om verdediging van de immuniteit van Luigi de Magistris (A7-0152/2011, Bernhard Rapkay) (stemming)
 

Vóór de stemming

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - (IT) Mevrouw de Voorzitter, ik wil graag iets opgehelderd hebben. Ik wil namelijk weten of de stemming die we gaan uitvoeren het gevolg is van een automatische procedure of van een speciaal verzoek dat door de heer De Magistris is ingediend, die de afgelopen jaren een reputatie heeft opgebouwd als iemand die de voorrechten van politici aanvalt door te zeggen dat ze zichzelf in de rechtbank moeten verdedigen en geen mazen in de wet moeten zoeken om dit te vermijden. In feite wil ik weten of de heer De Magistris om immuniteit heeft gevraagd of dat het hier om een automatische procedure gaat.

Mevrouw de Voorzitter, kunt u opheldering verschaffen over deze kwestie, want als de heer De Magistris een rechtszaak probeert te vermijden ...

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Mijnheer Silvestris, mag ik hierop reageren? U vroeg of de heer De Magistris om immuniteit verzocht dan wel of het een automatische procedure is? Aan wie stelde u die vraag?

Mij is verteld dat de heer De Magistris om verdediging van zijn immuniteit heeft verzocht.

 

9.30. Verzoek om verdediging van de immuniteit van Bruno Gollnisch (A7-0154/2011, Bernhard Rapkay) (stemming)
 

Vóór de stemming

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - (FR) Mevrouw de Voorzitter, twee minuutjes als ik even mag, omdat er geen debat is, geen mondelinge stemverklaring, wat ik nogal vreemd vind in dit soort procedure. Waar gaat het om? Het gaat om een politieke uiting, die wordt gevolgd door...

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Het spijt me, maar we moeten overgaan tot de stemming. U hebt al de gelegenheid gehad uw standpunt uiteen te zetten, mijnheer Gollnisch.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - (FR) Tot nu toe waren deze twee objectieve criteria...

(De Voorzitter ontneemt spreker het woord)

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Mijnheer Gollnisch, u hebt gisteren nog het woord gevoerd. Hoe dan ook, het Reglement staat het niet toe. Het spijt me, maar we gaan over tot de stemming.

 

9.31. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Bruno Gollnisch (A7-0155/2011, Bernhard Rapkay) (stemming)

9.32. Bescherming en duurzame ontwikkeling van het Prespa-parkgebied (A7-0078/2011, Kriton Arsenis) (stemming)

9.33. Havenstaatmaatregelen om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen (A7-0142/2011, Carmen Fraga Estévez) (stemming)

9.34. Debiteursvermogensrenseignering en -bevriezing in grensoverschrijdende zaken (A7-0147/2011, Arlene McCarthy) (stemming)
 

Vóór de stemming

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy, rapporteur. (EN) Mevrouw de Voorzitter, kort gezegd is het niet mogelijk gebleken om een debat over het verslag te houden en het verslag te presenteren, en ik wil mijn collega's van de andere fracties die mijn aanbeveling hebben gesteund bedanken.

Ik wil de Commissie en de Raad meedelen dat dit de start is van een parlementaire campagne om burgers die het slachtoffer van fraude zijn geworden nieuwe rechten te geven. Pan-Europese bevelen voor de renseignering en -bevriezing van de vermogens van fraudeurs zijn van essentieel belang, omdat de fraudeurs momenteel wegkomen met hun criminele activiteiten, terwijl de slachtoffers de klos zijn en hoge rekeningen voor juridische bijstand tegemoet kunnen zien. Met deze stemming vragen we de Commissie daarom om snel met wetgevingsvoorstellen te komen om deze onrechtvaardige situatie te corrigeren en macht terug te geven aan burgers, de slachtoffers van misdrijven.

 

10. Welkomstwoord
Video van de redevoeringen
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Dames en heren, ik zal nu een boodschap voorlezen van de heer Buzek.

"Tot mijn genoegen kan ik u meedelen dat wij vandaag de eer hebben de heer Bogdan Borusewicz, voorzitter van de Poolse Senaat, mevrouw Irena Degutienė, voorzitter van de Seimas van de Republiek Litouwen, en de heer Volodimir Litvine, voorzitter van Verkhovna Rada van Oekraïne, in ons Parlement te verwelkomen.

De drie voorzitters hebben vandaag een buitengewone vergadering bijgewoond van de Parlementaire Assemblee van Litouwen, Polen en Oekraïne. Deze assemblee komt voort uit de traditie van het Pools-Litouwse Gemenebest, dat meer dan twee eeuwen lang de grens vormde van Europa als politiek, cultureel en burgerlijk project.

Met de vergadering van deze parlementaire assemblee in Straatsburg vandaag wordt herdacht dat 220 jaar geleden de Grondwet van 3 mei, de eerste grondwet van Europa, werd aangenomen."

 

11. Stemmingen (voortzetting)
Video van de redevoeringen

11.1. Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, afdeling III, Commissie (A7-0134/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (stemming)

11.2. Speciale verslagen van de Rekenkamer in de context van de verlening van kwijting aan de Commissie voor 2009 (A7-0135/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (stemming)

11.3. Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Europees Parlement (A7-0094/2011, Ville Itälä) (stemming)
 

Vóór de stemming over paragraaf 129

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, namens de PPE-Fractie. (FR) Mevrouw de Voorzitter, ik wil namens mijn fractie een mondeling amendement op deze paragraaf indienen. Het is weliswaar een technisch, maar niet onbeduidend amendement. Ik stel voor om onder de punten i), ii) en iii) de toekomende tijd te vervangen door de verleden tijd. De maatregelen die onder deze punten worden genoemd, hebben immers al lang, ruim twee jaar geleden, hun beslag gekregen. Het heeft dan ook geen enkele zin om voor de toekomst te vragen om zaken die nu al realiteit zijn. Ik denk dat zelfs deze eerbiedwaardige vergadering zich zal kunnen vinden in dit kleine stukje logica.

Er moet dus gelezen worden: "de mogelijkheid om vanaf de leeftijd van 50 jaar een verlaagd pensioen te genieten of een uitbetaling ineens te ontvangen van 25% van de verworven pensioenrechten, is afgeschaft". Verder moet er gelezen worden "de pensioengerechtigde leeftijd werd verhoogd van 60 tot 63 jaar". Ook moet er gelezen worden "de beheerders van het pensioenstelsel zijn verzocht … ".

(Applaus)

 
  
 

(Het mondeling amendement wordt in aanmerking genomen)

 

11.4. Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Raad (A7-0088/2011, Crescenzio Rivellini) (stemming)

11.5. Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Rekenkamer (A7-0138/2011, Crescenzio Rivellini) (stemming)

11.6. Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Economisch en Sociaal Comité (A7-0136/2011, Crescenzio Rivellini) (stemming)

11.7. Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Comité van de Regio's (A7-0139/2011, Crescenzio Rivellini) (stemming)

11.8. Kwijting 2009: achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) (A7-0140/2011, Bart Staes) (stemming)

11.9. Kwijting 2009: Europees Geneesmiddelenbureau (A7-0153/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

11.10. Kwijting 2009: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (A7-0130/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

11.11. Kwijting 2009: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (A7-0131/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)

11.12. Invoering van autonome handelspreferenties voor Pakistan (noodmaatregel) (A7-0069/2011, Vital Moreira) (stemming)
 

Vóór de stemming over amendement 33

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE). − (EN) Mevrouw de Voorzitter, in lid 2 van artikel 9 bis, na de woorden "op verzoek van een lidstaat", willen we de volgende zinsnede invoegen: "een rechtspersoon of een vereniging die geen rechtspersoonlijkheid heeft namens de industrie van de Unie". Dit is bedoeld om deze verordening consistenter te maken met andere vrijwaringsclausules die we hebben aangenomen, zoals die in de vrijhandelsovereenkomst met Zuid-Korea.

 
  
 

(Het mondeling amendement wordt in aanmerking genomen)

Vóór de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie

 
  
MPphoto
 

  Vital Moreira, voorzitter van de Commissie internationale handel. (EN) Mevrouw de Voorzitter, als voorzitter van de Commissie internationale handel heb ik een mandaat van de commissie om te verzoeken om uitstel van de stemming over de wetgevingsresolutie. Dit uiteraard ongeacht mijn persoonlijke standpunt in dit verband.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, lid van de Commissie. (EN) Mevrouw de Voorzitter, de Commissie kan instemmen met het voorstel om de stemming over de wetgevingsresolutie uit te stellen.

 
  
 

(Het Parlement besluit het dossier terug te verwijzen naar de commissie)

 

11.13. Overgangsregelingen voor bilaterale investeringsovereenkomsten tussen lidstaten en derde landen (A7-0148/2011, Carl Schlyter) (stemming)

11.14. Toekenning van macrofinanciële bijstand aan Georgië (A7-0053/2011, Vital Moreira) (stemming)

12. Stemverklaringen
Video van de redevoeringen
  

Mondelinge stemverklaringen

 
  
  

Verslag: Crescenzio Rivellini (A7/0137/2011).

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). − (EN) Mevrouw de Voorzitter, een miljardje hier, een miljardje daar, en al heel snel gaat het over enorm veel geld. De bedragen die door de Europese Unie zijn uitgeven aan deze reddingsoperaties doen de binnenlandse uitgaven van onze nationale overheden in het niet vallen. Het Verenigd Koninkrijk alleen al heeft tot dusver 7 miljard pond beschikbaar gesteld voor Ierland en zal nu gevraagd worden om daar nog eens 4,2 miljard pond bovenop te doen voor Portugal.

Zeven miljard pond is meer dan de waarde van alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van het Verenigd Koninkrijk samen – en dat alles voor een beleid dat nu zichtbaar faalt. Toen oorspronkelijk werd overeengekomen om Griekenland te redden, werd ons verteld dat het genoeg zou zijn om de speculanten af te schrikken, dat Griekenland nu concurrerend op de markt zou kunnen lenen en dat dit afdoende zou zijn. Maar nu zien we dat Griekenland openlijk over een faillissement en extra leningen onderhandelt.

Het is duidelijk dat we dat geld niet meer zullen terugzien. Ook is het duidelijk dat we de wet overtreden. Deze reddingsoperaties worden niet alleen niet geautoriseerd door de Verdragen, maar ze worden uitdrukkelijk verboden, en erger nog, ze berokkenen de ontvangende landen schade. Dit is een vorm van zwendel – een piramidespel – waarbij regeringen en banken samenspannen om geld te geven aan Europese bankiers en obligatiehouders en de gewone Europese belastingbetaler de rekening kan betalen. Ierland en Griekenland moeten nu meer geld lenen om aan Portugal te geven, terwijl Ierland en Portugal tegelijkertijd geld moeten lenen om aan Griekenland te geven.

Ik wil afsluiten met een citaat van mijn landgenoot Rudyard Kipling:

"U zult zien dat het beter beleid is om te zeggen:

'Nooit zullen we Danegeld betalen,

hoe laag de kosten ook mogen zijn;

want dat eindigt altijd in schade en schande

en de natie die betaalt, eindigt klein'".

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). − (EN) Mevrouw de Voorzitter, we hebben vandaag gestemd over de rekeningen over 2009 in een tijd dat regeringen overal in Europa moeten bezuinigen: er wordt gesneden in de uitgaven en de belastingen worden verhoogd. Maar in de Europese Unie vraagt de Commissie elk jaar om meer geld, en elk jaar antwoordt de Europese Rekenkamer dat het geld niet goed wordt besteed.

De Rekenkamer zegt dat de rekeningen over 2009, waarover we zojuist hebben gestemd, een wezenlijk aantal fouten omvat, en daarom doet het me veel genoegen dat de Britse conservatieven en onze goede vrienden in de Fractie Europese Conservatieven en Hervormers tegen het verlenen van kwijting voor deze rekeningen hebben gestemd. De EU moet veel zorgvuldiger met het geld van de belastingbetalers omgaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). − (EN) Mevrouw de Voorzitter, wanneer mijn kiezers mij vragen over de begroting van de EU stellen, is een van de dingen die ze niet begrijpen, vooral in deze moeilijke tijd, waarom we al dat geld uitgeven. Waarom vraagt de EU, in een periode dat onze regering moet bezuinigen en snijdt in de overheidsuitgaven en regeringen overal in de EU hetzelfde moeten doen, om meer geld voor haar begrotingen? En waarom kan de EU het geld dat ze heeft niet efficiënt besteden?

Zoals mijn collega Fox heeft gezegd, zitten de rekeningen over 2009 vol met fouten. De rekeningen zijn al vijftien jaar niet goedgekeurd door de Rekenkamer, en al die tijd vragen onze kiezers ons waarom we hun geld niet beter besteden. Het is tijd dat we het huis op orde brengen. Hoe je ook mag denken over de Europese Unie, het geld van de belastingbetalers moet goed worden besteed.

 
  
  

Verslag: Ville Itälä (A7-0094/2011)

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - (FR) Mevrouw de Voorzitter, ik heb tegen de begrotingskwijting voor dit Parlement gestemd, niet zozeer om financiële als wel om politieke redenen, omdat dit Parlement allesbehalve een parlement is. Er wordt niet gepraat, er is geen mogelijkheid tot debatteren, zelfs niet wanneer het gaat om de grondrechten van een van zijn leden.

Even los van wat er rond mijn eigen persoon gebeurt, schaam ik me voor onze instelling. Die blijft steken in politieke correctheid. Er is geen enkele vorm van confrontatie van ideeën. Er is op geen enkele manier sprake van échte vrijheid van meningsuiting. Het is een en al conformisme. We besteden onze tijd aan werk dat veel beter gedaan zou kunnen worden door een technisch bureau voor de harmonisatie van normen en voorschriften, en voor de rest spelen we voor de Verenigde Naties. U komt op voor de mensenrechten in Guatemala, in Indonesië of waar ook ter wereld, waar u geen enkele bevoegdheid heeft. Maar u weet niet eens op te komen voor de rechten van een van uw leden. Ik schaam me voor dit Parlement, het is een parlement van niks met leden van niks.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). (FI) Mevrouw de Voorzitter, ik wil enkele woorden kwijt over de Europese begroting. Allereerst denk ik dat het heel belangrijk is om ervoor te zorgen dat de wijze waarop het Europees Parlement zijn geld besteedt transparant en open is. We leven nu in een tijd in Europa waarin alle lidstaten in hun begrotingen moeten snijden en op elke cent moeten letten, en daarom moeten ook wij een dergelijk beleid voeren. Het is zeer belangrijk dat openheid en transparantie een grote rol spelen bij alles wat we doen.

Er zijn echter enkele kleine zaken, met ogenschijnlijk geringe betekenis, waar sommigen op willen bezuinigen. Naar mijn mening zijn culturele diensten en cultuurprijzen, zoals de LUX-prijs, waarvan de bezuinigingen enkele tienduizenden euro's bedragen, niet de juiste zaken om op te bezuinigen, omdat we kunnen zien dat cultuur en creatieve industrie nu juist een bron van groei zijn. Het is in dit verband belangrijk dat als we bezuinigen, we dat niet doen op de bronnen van groei in de Europese Unie, maar eerder op bureaucratie, die geen groei creëert.

Tot slot hoop ik dat de loonhervorming die op de leden van het Parlement betrekking heeft en nu is aangenomen, in elke lidstaat van de Europese Unie op dezelfde wijze wordt uitgevoerd, omdat ik heb begrepen dat deze hervorming is gebaseerd op de gedachte dat alle leden van het Europees Parlement hetzelfde loon krijgen, en daarmee moeten ook de natiestaten rekening houden bij hun eigen praktijken op het gebied van belastingen.

 
  
  

Verslag: Vital Moreira (A7-0069/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Mevrouw de Voorzitter, we hebben vandaag in het Parlement niet kunnen stemmen over de resolutie betreffende Pakistan, maar ik wil graag aangeven dat het mijns inziens volstrekt redelijk en opportuun is om Pakistan door de zeer moeilijke situatie te helpen waarin het land verkeert. De EU heeft 415 miljoen euro aan noodhulp beschikbaar gesteld voor Pakistan, hetgeen een goede zaak is. Het is ook een goede zaak dat we nu het initiatief nemen om de rechten op enkele belangrijke exportproducten, namelijk textiel en leer, op te schorten. We doen dit omdat uit onze ervaring blijkt dat vrije handel fundamenteel goed is. Ik moet echter zeggen dat ik het tegelijkertijd betreur en enigszins hypocriet vind dat we hiernaast ook vage beloftes doen en zeggen dat we de initiatieven met betrekking tot Pakistan stopzetten als zij effect beginnen te hebben. De douanebelemmeringen worden dan weer opgeworpen. Ik denk dat het Parlement zijn visie betreffende de afhandeling van deze zaak moet herzien. Het is daarom wellicht verstandig dat we de stemming over de resolutie hebben uitgesteld.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD).(IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ondanks dat de stemming is uitgesteld, blijf ik sterk tegenstander van het verslag, omdat ik geen getuige wil zijn van de dood van een industrie – de textielindustrie in dit geval – die eeuwenlang de ware stuwende kracht en economische ruggengraat van mijn thuisland Toscane is geweest.

Vandaag staan we toe dat de douanerechten op textielproducten van Pakistan worden opgeheven; vervolgens is India wellicht aan de beurt en wie weet welk ander land nog meer. Dit is het gevolg van het weerzinwekkende handelsbeleid van de Europese Unie. Na de overstromingen heeft Pakistan voor bijna een half miljard euro aan steun van Europa ontvangen. Het lijkt erop alsof hulp deels wordt verleend om gevaarlijke antidemocratische tendensen te vermijden. Terwijl, als ik me niet vergis, de meest gezochte en gevaarlijke terrorist in de geschiedenis zich in Pakistan schuilhield. Was de Pakistaanse overheid hier werkelijk niet van op de hoogte? Afgelopen jaar kreeg het gewest Veneto ook te maken met extreme overstromingen, waardoor veel lokale textielondernemingen werden platgelegd.

Door deze overeenkomst te ondertekenen, lopen we het risico dat alle inzet die is verricht om de productie weer op gang te krijgen compleet zinloos is geweest. Textielproducenten, vooral de allerkleinste, lijken momenteel in de steek te zijn gelaten door Europa, waar grote producenten – die zijn verhuisd – allesoverheersend zijn. Wij van Lega Nord zullen echter tot het eind strijden om deze kostbare bron voor onze grondgebieden te behouden en ontwikkelen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). − (EN) Mevrouw de Voorzitter, zes maanden na de overstromingen in Pakistan spraken de Verenigde Naties van een humanitaire crisis van epische proporties. Dat is drie maanden geleden, en nog steeds is de respons van de EU en de Wereldhandelsorganisatie volslagen onvoldoende.

Ik heb mijn stem gegeven aan het als noodmaatregel verlenen van handelspreferenties voor Pakistan met betrekking tot textiel en andere producten die in de EU worden ingevoerd, om van deze handelspreferenties meer te maken dan alleen een symbolische maatregel waarmee de corrupte elites in Pakistan hun zakken hebben kunnen vullen. Ik vraag om doelmatige controles van het gestegen inkomen door democratische vakbonden om ervoor te zorgen dat het geld wordt besteed aan het herbouwen van scholen en ziekenhuizen in de door de overstromingen getroffen gebieden.

De Progressieve Federatie van arbeiders in Pakistan heeft me attent gemaakt op een belangrijke bedreiging voor de collectieve belangen van alle werknemers in Pakistan. Ik protesteer tegen de schandelijke poging van de Pakistaanse regering om vakbonden niet langer toe te staan om zich op nationaal niveau te organiseren.

 
  
  

Verslag: Carl Schlyter (A7-0148/2011)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Mevrouw de Voorzitter, volgens het Verdrag van Lissabon zijn buitenlandse directe investeringen onder de gemeenschappelijke handelspolitiek komen te vallen. Overeenkomstig artikel 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft de Unie inderdaad exclusieve bevoegdheid op dit gebied.

Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon hebben de lidstaten een groot aantal overeenkomsten met derde landen gesloten over buitenlandse directe investeringen. Als we willen voorkomen dat deze overeenkomsten botsen met de bepalingen in het Verdrag zullen we het beleid en de maatregelen die in het verslag van de heer Schlyter staan opgenomen moeten aannemen.

Het aannemen van maatregelen om de bestaande overeenkomsten te vervangen is de enige manier om een grote mate van bescherming te kunnen bieden aan investeerders en ervoor te zorgen dat hun rechten worden erkend en gewaarborgd door de rechtszekerheid van deze overeenkomsten. Het verslag sluit hier duidelijk op aan en ik heb daarom vóór gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE). - (IT) Mevrouw de Voorzitter, ik heb vóór dit verslag gestemd, omdat ik er absoluut van overtuigd ben dat we de Europese investeringen in het buitenland moeten beheren ten tijde van enorme crisis en financiële onzekerheid. Met de inwerkingtreding van het nieuwe Verdrag verschuift de verantwoordelijkheid voor de bescherming van investeringen zelfs van de lidstaten naar de Unie.

Ik hoop echter dat de Commissie in september een verslag indient waarin strategieën voor dit onderwerp uiteen worden gezet. We moeten de overgangsfase reguleren, en het is belangrijk dat de bilaterale investeringsovereenkomsten die de lidstaten hebben gesloten, middels een machtigingsstelsel, worden gerespecteerd en dat de lidstaten onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid behouden opnieuw te onderhandelen over bestaande bilaterale overeenkomsten of in voorbereiding zijnde overeenkomsten af te werken en onderhandelingen te openen over nieuwe overeenkomsten.

Rechtszekerheid blijft echter een relatief begrip zolang de overgang van het investeringsbeschermingsregime niet is voltooid en er geen geldigheidstermijnen van bestaande bilaterale overeenkomsten van lidstaten zijn vastgesteld. Daarom is er een overgangstermijn nodig om deze verandering te bewerkstelligen, en om een rechtsvacuüm te vermijden, laat deze verordening het beheer van de Verdragen over aan de lidstaten.

In het licht van mijn opmerkingen benadruk ik mijn hoop dat de Commissie op korte termijn gepaste strategieën opstelt.

 
  
  

Verslag: Vital Moreira (A7-0053/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Mevrouw de Voorzitter, vandaag hebben we gestemd over macrofinanciële bijstand van 46 miljoen euro aan Georgië. Dit geld wordt natuurlijk niet gegeven zonder voorwaarden op het gebied van verantwoordelijk economisch beleid en transparantie. Dat is natuurlijk belangrijk, maar we mogen ook niet vergeten dat deze financiële steun in ons eigen belang is, aangezien Georgië een zeer belangrijke rol speelt in de geopolitiek. Het land heeft twee schokken te verwerken gekregen: eerst de oorlog met Rusland in augustus 2008 en daarna de wereldwijde financiële crisis. Het lijdt nog steeds onder een handelsembargo van Rusland. Het is daarom in het belang van de Europese Unie om een regering te steunen die op het Westen is gericht en bereid is hervormingen door te voeren. Dit hebben we met de stemming van vandaag gedaan.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - (PL) Mevrouw de Voorzitter, Georgië is een strategisch belangrijk land, in het bijzonder voor de landen die in het oostelijke deel van de Europese Unie gelegen zijn. Bovendien is Georgië opgenomen in het programma van het Oostelijk Partnerschap, dat tot doel heeft de samenwerking met de Europese lidstaten te versterken. Het is een land dat duidelijk een pro-Euro-Atlantisch beleid benadrukt.

Het recente conflict tussen Georgië en Rusland van augustus 2008 heeft aangetoond hoe belangrijk het is om dit land binnen de Europese beleidssfeer te houden. Het programma voor macrofinanciële steun dat sinds 2009 wordt gerealiseerd om de Georgische economie te versterken, blijft van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling van positieve politieke en economische betrekkingen, en ook voor de nationale veiligheid. Daarom ben ik volledig akkoord met het voorstel van de Europese Commissie om bijkomende middelen voor subsidies en kredieten uit te trekken om de financiële conditie van Georgië te verbeteren.

 
  
  

Schriftelijke stemverklaringen

 
  
  

Verslag: Crescenzio Rivellini (A7-0137/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), schriftelijk. (PT) Ik stem voor dit voorstel, aangezien ik het eens ben met de kwijtingsprocedures, waarbij gepaste toewijzingen voor elke rubriek worden voorgesteld.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd, en stem in met het besluit van het Europees Parlement om het Hof van Justitie kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009. Bij de voorbereiding van het jaarverslag over het begrotingsjaar 2009 heeft de Rekenkamer een grondige controle van de toezicht- en controlesystemen in het Hof van Justitie verricht, en daarbij ook het personeelsbeleid en andere administratieve uitgaven onder de loep genomen. Die beoordeling heeft al met al tot positieve resultaten geleid, met uitzondering van een aantal opmerkingen over een contract voor de levering van diensten. Ik sta achter het voorstel van de Rekenkamer om te eisen dat procedures voor het plaatsen van opdrachten door het Hof van Justitie beter worden voorbereid en gecoördineerd. Het Hof van Justitie heeft ook moeite gehad om gekwalificeerde conferentietolken aan te werven, en heeft een reeks tolktechnieken moeten gebruiken om in kwalitatief en kwantitatief opzicht aan de vraag naar tolkdiensten te kunnen voldoen. Ik ben het met de rapporteur eens dat het Hof van Justitie hier in de komende jaarverslagen op in zou moeten gaan, gezien het belang van vertolking voor de goede werking van de rechtspraak.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb vóór het verlenen van kwijting voor de begroting van 2009 van het Hof van Justitie gestemd, omdat ik denk dat haar formele en substantiële nauwkeurigheid het resultaat is van uitermate kundig verricht werk door het voltallige personeel van deze instellingen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Ik ben verheugd over de uitgebreide analyse die door de Rekenkamer werd uitgevoerd in dit verslag, en ik wil oproepen tot een permanente uitwisseling van goede praktijken tussen de instellingen en tot een doeltreffende interinstitutionele samenwerking op het vlak van de ontwikkeling en de ingebruikname van een geïntegreerd beheersysteem. In het verslag wordt gewezen op een aantal situaties die nog bekeken moeten worden, en ik hoop dat daar voldoende rekening mee gehouden zal worden. Ik sluit me dan ook aan bij de conclusies van de rapporteur, waar ik tevens verheugd over ben.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Er vindt op drie niveaus financiële controle van de invoering van de begroting van de Europese Unie plaats: interne controle, binnen iedere instelling; externe controle, uitgevoerd door de Rekenkamer van de EU; en een kwijtingsprocedure die wordt uitgevoerd door het Europees Parlement. Met de stemming van vandaag wordt kwijting verleend voor de invoering van de begroting van het Europees Hof van Justitie voor het begrotingsjaar 2009. Ik heb vóór gestemd, omdat controles die door de Rekenkamer en de Commissie begrotingscontrole zijn uitgevoerd, hebben aangetoond dat alle transacties op volledig wetmatige en regelmatige wijze zijn gedaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Hof van Justitie, daarbij nota nemend van de gemengde resultaten bij het sneller afhandelen van procedures. Ik verwelkom de verhoging van het aantal zaken dat het Hof heeft afgesloten (377 arresten en 165 beschikkingen tegen respectievelijk 333 en 161 in 2008), neem er kennis van dat het aantal prejudiciële vragen nog nooit zo groot was (302), en verwelkom dat het aantal hangende zaken eind 2009 licht was gedaald (741 zaken tegen 768 eind 2008). Ik merk echter met bezorgdheid op dat het aantal afgesloten zaken voor het Gerecht in 2009 is afgenomen en dat de procedures langer duurden, waardoor het aantal hangende zaken bleef stijgen (van 1 178 in 2008 tot 1 191 in 2009), hoewel er in 2009 minder nieuwe zaken waren (568 tegen 629 in 2008). Ook verwelkom ik het feit dat het Gerecht voor ambtenarenzaken meer zaken dan ooit heeft afgesloten (155) en dat een procedure gemiddeld 15,1 maanden duurde, tegen 17 maanden in 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als bedoeld in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, heb ik voor dit besluit gestemd, dat de griffier van het Hof van Justitie kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het Hof van Justitie voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Hiermee wordt de griffier van het Hof van Justitie kwijting verleend voor de uitvoering van de begroting van het Hof van Justitie voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Aan de hand van de resolutie van vandaag verleent het Parlement kwijting aan de griffier van het Hof van Justitie voor de invoering van de begroting van het Hof van Justitie voor het begrotingsjaar 2009. Het Parlement stelt vast dat de Rekenkamer tijdens de opstelling van haar jaarverslag over het begrotingsjaar 2009 een grondige controle van de toezicht- en controlesystemen bij het Hof van Justitie, de Europese Ombudsman en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming verrichtte, waarbij ook een aanvullende steekproef van betalingsverrichtingen in verband met personele middelen en andere administratieve uitgaven werd onderzocht.

 
  
  

Verslag: Crescenzio Rivellini (A7-0116/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd, en stem in met het besluit om de Europese Ombudsman kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009. Bij de voorbereiding van het jaarverslag over het begrotingsjaar 2009 heeft de Rekenkamer in het Hof van Justitie, bij de Ombudsman en bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming een grondige controle van de toezicht- en controlesystemen verricht, waarbij ook een aanvullende steekproef van betalingsverrichtingen in verband met personele middelen en andere administratieve uitgaven werd onderzocht. De Rekenkamer heeft geconstateerd dat de Ombudsman geen algemene bepalingen met betrekking tot de procedures voor de aanwerving van tijdelijke functionarissen heeft vastgesteld, hoewel iedere instelling hiertoe overeenkomstig het relevante artikel van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, verplicht is. Ik ben het met de rapporteur eens dat deze tekortkoming gevolgen kan hebben voor een groot aantal van de personeelsleden van de Ombudsman, aangezien de meeste posten tijdelijk zijn. De Ombudsman zou in zijn jaarlijkse activiteitenverslag verslag moeten uitbrengen over de in dit verband geboekte voortgang. De Rekenkamer heeft in haar jaarverslag aangegeven dat de audit geen aanleiding heeft gegeven tot verdere bijzondere opmerkingen over de Ombudsman.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. − (IT) Ik heb vóór het voorstel gestemd om kwijting te verlenen voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, afdeling VIII – Europese Ombudsman, omdat ik, denkend aan het activiteitenverslag en het commentaar dat ik bij die gelegenheid heb kunnen leveren, van mening ben dat de interne controleprocedures in acht zijn genomen, dat de volledige uitvoering op juiste wijze is gerealiseerd en dat de aspecten die men nu omstreden acht, in de komende jaren zullen worden verbeterd.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Ik ben verheugd over de conclusies van de controle van de Rekenkamer in haar jaarverslag. Ik ben ook verheugd over de invulling van de essentiële prestatie-indicatoren in het jaarlijkse beheersplan, alsmede over het feit dat de doelstellingen voor 2009 zijn gehaald en over het besluit van de Ombudsman om de jaarlijkse opgave van de financiële belangen te publiceren op de website. Tot slot wil ik me aansluiten bij de conclusies van de rapporteur: ik complimenteer de Ombudsman met de kwaliteit van zijn jaarlijkse activiteitenverslag en ben verheugd over de vermelding van de stappen die gedurende het jaar naar aanleiding van eerdere kwijtingsbesluiten van het Parlement zijn genomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, in de eerste plaats wil ik de rapporteur, de heer Rivellini, bedanken voor zijn uitstekende werk in de hele kwijtingsprocedure. Met de resolutie van vandaag steun ik het verzoek voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, afdeling VIII – Europese Ombudsman. De Rekenkamer, die verantwoordelijk is voor de externe financiële controle, heeft na zorgvuldige beoordeling van de begroting verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ook ben ik verheugd over het besluit van de Ombudsman om de jaarlijkse opgave van de financiële belangen te publiceren en dat deze opgave ook gepubliceerd wordt op de site van de Ombudsman. Ik sluit mij aan bij de complimenten van de Rekenkamer voor de kwaliteit van het door de Ombudsman gepresenteerde jaarlijkse activiteitenverslag.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan de Europese Ombudsman en merk met tevredenheid op dat de Ombudsman in 2009 kon helpen met bijna 77 procent van alle klachten en dat hij 70 procent van de onderzoeken afhandelde in minder dan een jaar. Ook ben ik tevreden met het feit dat de gemiddelde duur van een onderzoek is teruggebracht tot negen maanden (dertien maanden in 2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als bedoeld in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, heb ik voor dit besluit gestemd, dat de Europese Ombudsman kwijting verleent voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Hiermee wordt de Europese Ombudsman kwijting verleend voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag geeft het Europees Parlement toestemming voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting voor het begrotingsjaar 2009, afdeling VIII – Europese Ombudsman. Ik benadruk dat het Europees Parlement tevreden is met het feit dat de Ombudsman er in 2009 in is geslaagd om te helpen met bijna 77% van alle klachten en dat hij 70% van de onderzoeken in minder dan een jaar heeft afgehandeld. Wij zijn tevreden met het feit dat de gemiddelde duur van een onderzoek is teruggebracht naar 9 maanden (ten opzichte van 13 maanden in 2008).

 
  
  

Verslag: Crescenzio Rivellini (A7-0117/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd, en stem in met het besluit om de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft in haar jaarverslag aangegeven dat de audit geen significante lacunes aan het licht heeft gebracht voor de ETGB. Tijdens de voorbereiding van het jaarverslag voor het begrotingsjaar 2009 heeft de Rekenkamer bij de ETGB een grondige controle van de toezicht- en controlesystemen verricht. Daarbij heeft ze ook een aanvullende steekproef van betalingsverrichtingen in verband met personele middelen en andere administratieve uitgaven onderzocht. De Rekenkamer heeft vastgesteld dat onder bepaalde omstandigheden het risico bestaat dat de ETGB onjuiste betalingen aan personeel verricht. Ik sta achter het voorstel van de Rekenkamer dat personeel van de ETGB zou moeten worden gevraagd om op gezette tijden documenten te verstrekken waaruit hun persoonlijke situatie blijkt en dat de ETGB zijn regeling voor het tijdig monitoren en controleren van deze documenten moet verbeteren.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb vóór het voorstel gestemd om kwijting te verlenen voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, omdat, hoewel sommige gegevens omstreden waren en minder transparant waren dan vereist, de ETGB zich bereid heeft getoond om vanaf 2011 verdere ex-postcontrolesysteemprocedures ten uitvoer te leggen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Ik ben verheugd over de conclusies van de controle van de Rekenkamer, die in haar jaarverslag heeft aangegeven dat de controle geen aanleiding heeft gegeven tot verdere bijzondere opmerkingen. Ik ben ook verheugd over de jaarlijkse publicatie van verklaringen inzake de financiële belangen van de verkozen leden van de instellingen, met relevante informatie over betaalde posten of activiteiten en aftrekbare professionele activiteiten. Tot slot wil ik me aansluiten bij de conclusie van de rapporteur, die de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming verzoekt in zijn volgende jaarverslag (begrotingsjaar 2010) een hoofdstuk op te nemen waarin wordt uiteengezet welke maatregelen naar aanleiding van de kwijtingsbesluiten van het Parlement in de loop van het jaar zijn genomen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (ETGB), maar wijs op de opmerkingen van de Rekenkamer dat de ETGB geen ex-postcontrolesysteem waar nodig heeft ingevoerd, zoals geëist in het Financieel Reglement, en dat de door de ETGB aangenomen voorschriften betreffende interne controle er niet in voorzien dat uitzonderingen op financiële standaardprocedures in een centraal register moeten worden opgenomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als bedoeld in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, heb ik voor dit besluit gestemd, dat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Hiermee wordt de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming kwijting verleend voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Europees Parlement de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting voor het begrotingsjaar 2009. Ik wil benadrukken dat het Europees Parlement verheugd is over het feit dat de Rekenkamer, tijdens de opstelling van haar jaarverslag over de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2009, een grondige beoordeling van de toezicht- en controlesystemen heeft verricht bij het Hof van Justitie.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0149/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd. De Rekenkamer heeft de aandacht van het Europees Parlement gevestigd op het grote volume aan overdrachten van niet-bestede middelen door een aantal agentschappen in 2009. Ik ben net als de rapporteur van mening dat de betrokken agentschappen hun inspanningen ter verbetering van de financiële en budgettaire planning en programmering moeten opvoeren. Ik ben ook van mening dat de uitgaven van de agentschappen voorspelbaar moeten zijn, en dat een oplossing moet worden gevonden die het jaarperiodiciteitsbeginsel van de Uniebegroting respecteert. De agentschappen moeten hun interne controles versterken om ervoor te zorgen dat contracten en aanbestedingsprocedures correct worden toegepast. Bovendien moeten we de volledige onafhankelijkheid van hun personeel en deskundigen kunnen garanderen. De Commissie zou het Parlement een gedetailleerd overzicht moeten verstrekken van de criteria die worden toegepast om de onafhankelijkheid van aangeworven personeel te verzekeren. Ook ik ben van mening dat ieder agentschap een meerjarig werkprogramma zou moeten opstellen, overeenkomstig de meerjarenstrategie van de Unie voor de sector waarin het actief is. Het meerjarig werkprogramma is belangrijk om een agentschap in staat te stellen zijn activiteiten beter te organiseren, een geoptimaliseerde risicobeoordeling van zijn activiteiten te maken, effectieve organisatorische regelingen te treffen om zijn strategie uit te voeren en zijn doelen te realiseren.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. − (IT) Ik heb vóór het voorstel gestemd om kwijting te verlenen voor het begrotingsjaar 2009 voor prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen van de Europese Unie, omdat ik van mening ben dat het verslag objectief, betrouwbaar en onafhankelijk is. Zowel punten van kritiek als positieve punten worden hierin op gelijke wijze benadrukt. Verslagen van dit niveau zullen, mits ze in de komende jaren een vervolg krijgen, de kwaliteit van het beleid van de Europese Unie slechts verbeteren, zodat argumenten voor kritiek op de Europese Unie ontzenuwd worden.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) De afgelopen jaren is het aantal agentschappen spectaculair toegenomen, waardoor de interinstitutionele werkgroep voor de agentschappen nu van essentieel belang is, net zoals het toekomstig speciaal verslag van de Rekenkamer, dat een studie naar de prestaties van deze agentschappen en kostenbenchmarks zal omvatten. Het is belangrijk om te wijzen op de talloze tekortkomingen die de Rekenkamer heeft geconstateerd en op het feit dat die zo snel mogelijk moeten worden weggewerkt.

Ik ben het dan ook eens met de rapporteur als hij stelt dat de transparantie van schattingen en de verantwoordelijkheid voor projecten verbeterd moet worden, dat de goedkeuringsprocedures op het niveau van financieringsbesluiten en werkprogramma's versterkt moeten worden, dat tekortkomingen opgelost moeten worden, dat de objectiviteit en de transparantie van de personeelsselectie verhoogd moeten worden en dat het Financieel Reglement waaraan de agentschappen onderworpen zijn, moet worden toegepast en nageleefd.

Ik wil tot slot de rapporteur feliciteren met het geleverde werk, en ik wil er bij alle agentschappen op aandringen dat zij de hier goedgekeurde conclusies toepassen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), schriftelijk.(FR) Ieder jaar neemt het Europees Parlement een verslag aan over de Europese agentschappen in de marge van de debatten over de begrotingskwijtingen. En ieder jaar opnieuw stellen we weer vast dat er sprake is van wanbeheer, van lacunes in de procedures voor personeelswerving of de gunning van overheidsopdrachten, van te vaak voorkomende overdrachten of schrappingen van kredieten... Voor de conclusie "wanbeheer" hoeft er niet eens fraude te worden vastgesteld, zoals bij het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Maar iedere keer weer doet het Parlement net alsof het vooruitgang ziet, en verleent het kwijting. Wat erger is: het zet nooit vraagtekens bij het Commissiebeleid van externalisering naar deze agentschappen, dat er eerder op gericht lijkt elke belangrijke stad binnen de Unie zijn eigen portie Europese instellingen toe te bedelen dan bij te dragen tot de efficiënte uitvoering van het beleid van de Europese Unie. De brandende vraag van de doeltreffendheid en het nut van deze agentschappen blijft helaas jaar op jaar onbeantwoord.

De weinige agentschappen die hun eigen prestaties beoordelen, doen dat in het kader van de opgelegde procedures en processen, niet aan de hand van concrete resultaten. De agentschappen zijn vooral nuttig.... voor de agentschappen. Daarom hebben wij voor de meeste daarvan kwijting geweigerd en ons onthouden van stemming over de bijbehorende resoluties.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), schriftelijk. (EN) Ik steun het verslag van Georgios Stavrakakis over de prestaties, het financieel beheer en de controle van de EU-agentschappen, voornamelijk omdat hierin wordt benadrukt dat de agentschappen moeten worden aangespoord om een uitgebreid schema van hun financiële circuits en de verantwoordelijkheden van de financiële en operationele actoren op te stellen en vervolgens regelmatig bij te werken. Bovendien worden de agentschappen herinnerd aan het belang van een volledig gegarandeerde onafhankelijkheid van hun personeel en deskundigen. In algemene zin wordt in het verslag gepleit voor een constructiever en transparanter proces.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik complimenteer het werk van de rapporteur en van allen die hebben bijgedragen aan het opstellen van de teksten betreffende het verlenen van kwijting voor het begrotingsjaar 2009. Over het algemeen kunnen we stellen dat in 2009 geboekte resultaten beter zijn dan de resultaten van de afgelopen jaren. Evengoed is het waar dat, refererend aan dit boekjaar, de Rekenkamer het grote volume aan overdrachten en annuleringen van operationele kredieten door meerdere agentschappen heeft vastgesteld, alswel het grote aantal overschrijvingen. Bij sommige agentschappen is er bovendien sprake van ongebruikte begrotingslijnen in aanbestedingsprocedures. Zeker moet men rekening houden met de ernst van de huidige economische crisis bij het uitvoeren van analyses en beoordelingen, maar het is ook van belang om de noodzaak van een algemene verbetering met betrekking tot het beheer van subsidies te benadrukken.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), schriftelijk. (EN) Ik heb mijn steun gegeven aan het verslag over de "kwijting 2009: prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen" om daarmee te erkennen dat het functioneren van alle EU-agentschappen verder moet worden verbeterd. In de kwijtingsprocedure voor het begrotingsjaar 2009 is gebleken dat er onmiddellijk maatregelen moeten worden genomen om de transparantie en de efficiëntie te verbeteren. Om de transparantie van de EU-agentschappen te verbeteren, moeten alle 21 agentschappen en de Commissie een lijst van alle in de afgelopen drie jaar gegunde contracten publiceren, evenals een verslag over de personeelsleden die voor een ander agentschap zijn gaan werken. Ook moeten ze zo snel mogelijk strengere regels voor belangenconflicten invoeren.

Bovendien moet de directeur van elk EU-agentschap, met het oog op toekomstige kwijtingsprocedures, het verslag van de dienst Interne audit over zijn agentschap ter beschikking van het Parlement stellen. Om het functioneren en de uitgaven van de EU-agentschappen efficiënter te maken, moet de mogelijkheid om raden van bestuur van agentschappen die op gerelateerde gebieden actief zijn met elkaar te laten fuseren serieus worden overwogen. Daarnaast moet de Commissie een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar het fuseren van EU-agentschappen met elkaar overlappende activiteiten.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb voor dit verslag gestemd, maar ik maak me zorgen over de bevinding van de Rekenkamer dat de aanbestedingsprocedures van verschillende agentschappen tekortkomingen vertoonden. Ik roep de agentschappen op hun interne controles te versterken om te waarborgen dat contracten correct worden gegund en aanbestedingsprocedures correct worden uitgevoerd. Het Parlement weigert het chronische onvermogen te accepteren om een systeem op te zetten dat in staat is de hardnekkige fouten die de wettigheid en regelmatigheid van transacties van het agentschap ondermijnen te vermijden of op te sporen.

Met het oog hierop dring ik er bij de agentschappen op aan om:

- de transparantie van schattingen en de verantwoordelijkheid voor projecten te verbeteren;

- hun goedkeuringsprocedures op het niveau van financieringsbesluiten en werkprogramma's te versterken;

- ervoor te zorgen dat de openbaarmaking van uitzonderingen in hun jaarlijkse activiteitenverslagen volledig is;

- te zorgen voor een adequate follow-up van potentiële onregelmatigheden;

- controles achteraf te ontwikkelen en hierover verslag uit te brengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), schriftelijk.(FR) Ik heb gestemd voor het verslag Kwijting 2009: prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen. Als wij willen dat het Parlement serieus werk maakt van zijn taak als kwijtingsautoriteit, moeten de afgevaardigden kunnen beschikken over uitgebreidere en gedetailleerdere informatie over het begrotings- en financieel beheer van de agentschappen. Wij stellen vast dat er sprake is van gedeelde, maar tegelijkertijd ook verwaterde verantwoordelijkheden. Zo wijst de Europese Commissie, hoewel zij vertegenwoordigd is in de raden van bestuur, ons er naar aanleiding van de boekhoudkundige fouten bij de Europese Politieacademie (EPA) op dat een agentschap een "rechtspersoonlijkheid is met volledige zelfstandigheid op administratief en financieel gebied." De raad van bestuur verwijst op zijn beurt soms de verantwoordelijkheid voor het beheer uitsluitend terug naar de uitvoerend directeur. Het Europees Parlement beslist in laatste instantie om een agentschap al dan niet kwijting te verlenen op basis van de tamelijk beknopte verslagen van de externe auditor en is voor aanvullende informatie afhankelijk van de bereidwilligheid van de uitvoerend directeur. Het is in mijn ogen absoluut noodzakelijk om deze leemte in de wetgeving betreffende de verslagen van de dienst Interne audit (IAS) over de agentschappen op te vullen en voorstellen te doen voor het verlenen van échte bevoegdheden aan het Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Ik neem nota van het feit dat de Rekenkamer opnieuw de aandacht heeft gevestigd op het grote volume aan overdrachten en annuleringen van operationele kredieten door een aantal agentschappen in 2009. Daarnaast stel ik vast dat er sprake is van ongebruikte begrotingslijnen en een groot aantal overschrijvingen door een aantal agentschappen, en ik verzoek de betreffende agentschappen hun inspanningen ter verbetering van de financiële en budgettaire planning en programmering op te voeren.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0150/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd, en ben ook van mening dat het Europees Parlement zijn besluit om de Europese Politieacademie kwijting te verlenen voor de uitvoering van haar begroting voor het begrotingsjaar 2009 moet uitstellen. In haar verslag heeft de Rekenkamer eens te meer een kanttekening gemaakt over de beoordeling van de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. De Academie houdt zich keer op keer niet aan het Financieel Reglement in verband met de regels voor overheidsopdrachten. Een significant aandeel van de totale begroting wordt op onregelmatige wijze uitgevoerd. De Rekenkamer heeft ernstige tekortkomingen geconstateerd in de administratieve en financiële regels inzake de uitgaven voor de organisatie van cursussen en studiebijeenkomsten, die een belangrijk deel van de operationele uitgaven van de Academie uitmaken. Ik ben het met de rapporteur eens dat het onaanvaardbaar is dat het herziene Financieel Reglement van de Academie nooit in werking is getreden, en als gevolg daarvan alle gesloten tewerkstellingscontracten illegaal waren. In het belang van een grotere transparantie zou de Academie rechtstreeks inzicht moeten verlenen in haar begroting, waarin een lijst moet zijn opgenomen van de beslissingen op het gebied van overeenkomsten, die gepubliceerd moet worden op de website van de Academie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. − (IT) Ik heb tegen het voorstel gestemd om kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2009, zoals is voorgesteld door de rapporteur, omdat de onregelmatige procedures die gevolgd zijn in de betreffende periode mij ook niet overtuigen. Ik ben van mening dat er meer details nodig zijn voor een grondige en gedetailleerde uitleg, die de regelmatigheid van de rekeningen duidelijk maakt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), schriftelijk.(FR) Voor het tweede jaar op rij kon geen kwijting worden verleend voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie (EPA) voor 2009. In het meerjarenactieplan dat is opgesteld naar aanleiding van de problemen bij het beheer van het agentschap ontbreekt het aan duidelijkheid, en het verslag van de follow-up schiet tekort om een juist beeld te krijgen van de uitgevoerde maatregelen. De prestaties van de Academie zijn in 2010 zeker verbeterd na het vertrek van directeur Ulf Göransson, die door OLAF en de Europese Rekenkamer is betrapt op onregelmatige, zo niet frauduleuze uitgaven. Maar het blijft onacceptabel dat dit in 2006 opgerichte agentschap nog steeds niet voldoet aan de criteria van goed beheer. Wij moeten gaan nadenken over de structuur van de EPA zelf, die duidelijk te klein is om zelfstandig te kunnen functioneren gezien de complexe regels waaraan de Academie als agentschap moet voldoen. Ook moeten wij ons afvragen waarom dit agentschap, wiens taak bestaat uit het organiseren van opleidingsseminars voor leidinggevenden bij de nationale politie in de lidstaten, zijn eigen zetel moet hebben in plaats van te worden ondergebracht bij Europol, de in Den Haag gevestigde Europese Politiedienst, waarover iedereen zich lovend uitlaat.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. − (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, met deze stemming heeft het Europees Parlement besloten de Europese Politieacademie geen kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2009, maar om dit besluit uit te stellen. Ons besluit baseert zich op de overweging van de Rekenkamer die een voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van haar beoordeling van de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen op grond van het feit dat de aanbestedingsprocedures niet in overeenstemming waren met de voorschriften van het Financieel Reglement. Ik steun daarom het verzoek aan de Politieacademie en haar bestuur om de kwijtingsautoriteit vóór 30 juni 2011 in kennis te stellen van de ondernomen acties en de ingevoerde correcties met betrekking tot alle onregelmatige en/of onvolledige punten die aan het licht zijn gekomen tijdens deze procedure.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), schriftelijk. (EN) Het verslag over het verlenen van kwijting aan de Europese Politieacademie voorziet in het uitstellen van de kwijting. Ik heb vóór dit verslag gestemd om daarmee de structurele problemen waar deze Academie nu al jarenlang mee worstelt te erkennen.

Voor het begrotingsjaar 2009 is bijna de helft van het geld dat was overgedragen naar 2009 niet uitgegeven, en 43 procent van de begroting 2009 is overgedragen naar 2010. De Europese Rekenkamer heeft verklaard dat de uitvoering van de begroting van de Politieacademie wordt belemmerd door ernstige en terugkerende tekortkomingen in de programmering van en het toezicht op de begrotingsuitvoering. Bovendien zijn ernstige en herhaalde overtredingen van de openbareaanbestedingsregels geconstateerd: vijf aanbestedingsprocedures – met een waarde van in totaal 455 111 euro – voldeden niet aan de regels. Ook transparantie blijft een punt van zorg, aangezien er nog steeds onregelmatigheden worden vastgesteld bij de aanwerving van personeel.

Ook acht ik het onaanvaardbaar dat er geen onderzoek is gedaan naar de oud-directeur in verband met zijn verantwoordelijkheid voor kredieten van de Politieacademie die zijn gebruikt om privé-uitgaven te financieren. Daarom pleit ik voor de integratie van de Politieacademie in Europol als de beste manier om de bestedingen efficiënter te maken en de structurele en chronische problemen van de Politieacademie aan te pakken.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), schriftelijk.(FR) Ik heb gestemd voor het uitstellen van het kwijtingsbesluit voor het begrotingsjaar 2009: de Rekenkamer heeft opnieuw voorbehouden opgenomen wat betreft de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen die ten grondslag liggen aan de rekeningen voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer constateert met name ernstige tekortkomingen met betrekking tot de inachtneming van de financiële voorschriften op het gebied van overheidsopdrachten en regels inzake de uitgaven voor de organisatie van cursussen. In het verslag wordt opgemerkt dat betalingskredieten, samen goed voor 43 procent van de totale begroting, zijn overgedragen naar 2010, wat in tegenspraak is met het jaarperiodiciteitsbeginsel. Wij zouden graag zien dat het agentschap het Parlement op de hoogte stelt van de ondernomen acties en verbeteringen en verzoeken de Rekenkamer om een specifieke audit uit te voeren met betrekking tot de uitvoering van het actieplan van de Europese Politieacademie. Samen met mijn collega's stel ik voor om de Europese Politieacademie te fuseren met Europol in Den Haag. Ik heb mijn twijfels bij het vermogen van de Academie om structurele problemen op te lossen die te maken hebben met de beperkte omvang van het agentschap, de verhuizing van het secretariaat naar Bramshill (70 kilometer van Londen) en de buitensporige beheerskosten.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2009, vergezeld van de antwoorden van de Academie, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement zijn besluit tot verlening van kwijting aan de directeur van de Europese Politieacademie voor de uitvoering van de begroting van de Academie voor het begrotingsjaar 2009 uitstelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Hiermee wordt de afsluiting van de rekeningen van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2009 uitgesteld.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag stelt het Europees Parlement het besluit om kwijting te verlenen aan de directeur van de Europese Politieacademie voor de uitvoering van de begroting van de academie voor het begrotingsjaar 2009 uit. In haar verslagen van de jaarrekeningen van de Academie over de begroting van 2006 en 2007 heeft de Rekenkamer een voorbehoud gemaakt ten aanzien van haar beoordeling van de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende financiële verrichtingen op grond van het feit dat de aanbestedingsprocedures niet in overeenstemming waren met de bepalingen van het Financieel Reglement. In het bijzonder maakt het Europees Parlement zich zorgen over het feit dat de Rekenkamer ernstige tekortkomingen heeft geconstateerd in de administratieve en financiële regels inzake de uitgaven voor de organisatie van cursussen en studiebijeenkomsten, die een belangrijk deel van de operationele uitgaven van de Academie uitmaken.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb het uitstel van de kwijting gesteund. Gezien de roemloze geschiedenis van het financiële gedrag van de Europese Politieacademie is het essentieel dat er een uitgebreide evaluatie wordt uitgevoerd. In dat verband vind ik het ook betreurenswaardig dat het debat over de – in mijn ogen logische – integratie van de Academie in Europol weer is weggeëbd.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0119/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd, en stem in met het besluit van het Europees Parlement om het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer was van mening dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig waren. Ik sta achter het plan van het Vertaalbureau om een tussentijdse evaluatie uit te voeren van zijn Strategie 2008-2012. Ik ben het met de rapporteur eens dat het Vertaalbureau moet proberen om de evaluatie van zijn prestaties verder te ontwikkelen door de koppelingen te verbeteren tussen zijn strategische acties en de in zijn werkprogramma voorziene acties en door indicatoren voor het volgen van zijn prestaties te beoordelen, teneinde te voldoen aan SMART-criteria. Het Vertaalbureau moet in zijn begroting ook meer aandacht besteden aan de permanente stijging van de uitgaven.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. − (IT) Ik heb vóór het voorstel voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau van de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 gestemd, omdat ik in dit verslag een hoge mate van accuratesse en transparantie heb geconstateerd en een opmerkelijke gerichtheid op het bereiken van resultaten.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Ik ben verheugd over de opmerkingen van de rapporteur, waar ik mij bij aansluit, en ik wil tevens het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie feliciteren met het geleverde werk. Voorts wil ik mijn waardering uitspreken voor het plan van het Vertaalbureau om een tussentijdse evaluatie uit te voeren van zijn Strategie 2008-2012 en voor zijn uitstekende prestaties, die ertoe geleid hebben dat het Vertaalbureau zijn diensten met 41 procent heeft uitgebreid ten opzichte van 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, in de eerste plaats zou ik de rapporteur, de heer Stavrakakis, willen bedanken voor zijn uitstekende verslag. Zoals bekend vindt de financiële controle van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen op drie niveaus plaats: een interne controle binnen iedere instelling van de Europese Unie, een externe controle uitgevoerd door de Europese Rekenkamer en een boekhoudsysteemprocedure door het Europees Parlement. Met de resolutie van vandaag wordt de financiëlecontroleprocedure afgesloten met het verlenen van kwijting voor het begrotingsjaar 2009 aan het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, wiens rekeningen wettig en betrouwbaar zijn gebleken. Ten slotte ben ik verheugd dat het Vertaalbureau in zijn verslag aan de Rekenkamer een vergelijkend overzicht met de verrichtingen uit 2008 en 2009 heeft opgenomen, zodat de kwijtingsautoriteit de prestaties van het Vertaalbureau door de jaren heen beter kan beoordelen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Vertaalbureau. Ik verzoek het Vertaalbureau echter om doeltreffender maatregelen te nemen om de continue stijging van zijn overschot tegen te gaan. Ik merk op dat het Vertaalbureau in feite gedurende verschillende jaren een gecumuleerd begrotingsoverschot heeft gehad, in weerwil van Verordening (EG) nr. 2965/94, en dat het overschot in 2009 24 000 000 euro bedroeg, terwijl dit in 2008 26 700 000 euro was, in 2006 16 900 000 euro, in 2005 10 500 000 euro en in 2004 3 500 000 euro. Ik merk op dat dit overschot hoofdzakelijk te wijten is aan het gebrek aan precisie in de ramingen die het van zijn klanten krijgt wat betreft vertaalaanvragen. Ik verwelkom niettemin het initiatief van het Vertaalbureau om in 2009 een bedrag van 11 000 000 euro aan zijn opdrachtgevers terug te betalen, en ik benadruk dat het Vertaalbureau in 2007 ook al 9 300 000 euro aan zijn klanten had terugbetaald.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, tezamen met de antwoorden van het Vertaalbureau, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Hiermee wordt de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie kwijting verleend voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Europees Parlement de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement spreekt zijn waardering uit voor het plan van het Vertaalbureau om een tussentijdse evaluatie uit te voeren van zijn Strategie 2008-2012, maar doet niettemin een beroep op het Vertaalbureau om de evaluatie van zijn prestaties verder te ontwikkelen door de koppelingen tussen zijn strategische acties en de in zijn werkprogramma voorziene acties te verbeteren en door de indicatoren voor het volgen van zijn prestaties te beoordelen, teneinde te voldoen aan de SMART-criteria.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb de kwijting gesteund. Het Vertaalbureau is in 1994 opgericht om op de uitdagingen berekend te zijn die het meertalige karakter van de EU met zich meebracht; meertaligheid is een van de essentiële kenmerken en het bewijs van de culturele diversiteit van de Unie. Het Vertaalbureau bedruipt zichzelf dankzij de betalingen van de instellingen/instanties waaraan het zijn diensten verleent. De Europese Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 wettig en regelmatig is.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0106/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. − (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd, en stem in met het besluit om het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer was van mening dat de jaarrekening van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig waren. Het Centrum is van plan om voor het jaar 2011 Gantt-grafieken beschikbaar te stellen voor alle belangrijkste operationele activiteiten. Deze grafieken geven weer hoeveel tijd een personeelslid aan een bepaald project heeft besteed en stimuleren een meer resultaatgerichte benadering. Het Centrum heeft in 2009 een prestatiemeetsysteem (PMS) ingevoerd voor zijn prioriteiten op middellange termijn in de periode 2009-2011 en voor zijn jaarlijks werkprogramma. De invoering van een PMS helpt het Centrum bij het beheer en de evaluatie van zijn impact, efficiëntie, effectiviteit en relevantie. Ik ben het met de rapporteur eens dat deze instelling moet blijven proberen om de programmering en de monitoring te verbeteren, en het jaarlijks karakter van de begroting moet respecteren. Bovendien moet het Centrum de begrotingsbeginselen van specialiteit en transparantie effectiever toepassen.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de beroepsopleiding voor 2009 (CEDEFOP) omdat het Centrum de fondsen uitstekend heeft beheerd en aan de vooraf gestelde verwachtingen heeft voldaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), schriftelijk. (PT) Ik heb voor dit verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2009 gestemd, omdat het bijdraagt tot het toezicht op de manier waarop middelen door de Europese instellingen worden besteed. Met het oog op een doeltreffender beheer van de begroting in de toekomst dient het Centrum een vergelijkend overzicht op te nemen van de tijdens het hier behandelde kwijtingsjaar en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten, zodat de kwijtingsautoriteit de prestaties van het Centrum over de jaren heen beter kan beoordelen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Ik ben erg tevreden dat de Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik wil het Centrum ermee feliciteren dat het een prestatiemeetsysteem (PMS) heeft ingevoerd en dat het veranderingen heeft doorgevoerd in zijn aanwervingsprocedures, na de opmerkingen van de Rekenkamer in zijn kwijtingsverslag 2009, wat heeft bijgedragen tot het verbeteren van de transparantie. Ik ben verheugd over de opmerkingen van de rapporteur, waar ik mij bij aansluit, en ik wil tevens het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding feliciteren met het geleverde werk.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) In de stemming van vandaag heb ik mijn steun gegeven aan het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer, die verantwoordelijk is voor de externe financiële controle, heeft na een grondige evaluatie van de begroting van het Centrum verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Daarnaast gaan mijn complimenten naar het Europees Centrum, daar het het eerste agentschap is dat in 2009 het ethische kader vrijwillig aan een proefcontrole heeft onderworpen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. − (EN) Ik heb ervoor gestemd kwijting te verlenen aan het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding. Ik feliciteer het Centrum ermee dat het in 2009 een prestatiemeetsysteem (PMS) heeft ingevoerd voor zijn prioriteiten op middellange termijn in de periode 2009-2011 en voor zijn jaarlijks werkprogramma, en met het feit dat het een kader heeft opgesteld voor prestatie-indicatoren om de vooruitgang te volgen en prestaties, resultaat en impact te meten; ik ben in het bijzonder van mening dat de invoering van een PMS het Centrum helpt bij het beheer en de evaluatie van zijn impact, efficiëntie, effectiviteit en relevantie; ik meen bovendien dat dit systeem kan zorgen voor verdere verbeteringen van de op activiteiten gebaseerde begrotingsstructuur en voor een betere controle van betalingskredieten, zodat overdrachten vermeden kunnen worden.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de directeur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding betreffende het begrotingsjaar 2009, vergezeld van de antwoorden van het Centrum, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de directeur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. − (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Europees Parlement kwijting aan de directeur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement is ingenomen met de verklaring van de Rekenkamer dat de jaarrekening van CEDEFOP voor het begrotingsjaar 2009 wettig en regelmatig is.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb de kwijting gesteund. De Europese Rekenkamer heeft verklaard dat de jaarrekening voor 2009 wettig en regelmatig is. Het Centrum is in 1975 opgericht en analyseert de systemen voor beroepsopleidingen en verstrekt informatie met het oog op het beleid, onderzoek en praktijkervaringen op dit gebied. Dit Centrum is thans meer nodig dan ooit gezien de twijfels die geuit worden over het niveau van de opleidingen en het dreigende tekort aan geschoolde arbeid. Alleen de afgelegen zetel van het Centrum in Griekenland dient opnieuw in overweging te worden genomen, aangezien hierdoor een verbindingskantoor in Brussel nodig is.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0118/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd, en stem in met het besluit van het Europees Parlement om het Communautair Bureau voor visserijcontrole kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer was van mening dat de jaarrekening van het Bureau voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig waren. In 2010 heeft het Bureau zijn meerjarig werkprogramma voor 2011-2015 vastgesteld. Dit document is van belang om de verwezenlijking van de strategie en doelstellingen van het Bureau op een efficiënte manier te organiseren. Ik ben het met de rapporteur eens dat het Bureau een vergelijkend overzicht zou moeten opnemen van de tijdens het onderhavige verslagjaar en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten, zodat het Europees Parlement de prestaties van het Bureau over de jaren heen beter kan beoordelen. Het Bureau zou zijn jaarlijkse werkprogramma moeten verbeteren door de introductie van specifieke, meetbare doelstellingen op het niveau van beleidsontwikkeling en operationele activiteiten. Het Bureau zou ook een oplossing moeten zoeken voor de tekortkomingen in de planning voor de personeelswerving.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), schriftelijk. (ES) Ik heb gestemd voor de kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het boekjaar 2009 na het lezen van de analyse van de Rekenkamer, die bevestigt dat haar handelingen wettelijk en regelmatig zijn. Ik wil de aandacht vestigen op de goedkeuring van een meerjarig werkplan.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2009, omdat ik de correctheid, de duidelijkheid en de transparantie van de begroting op prijs stel, evenals de doeltreffendheid van de begrijpelijke en uitvoerbare planning.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Ik ben erg tevreden met de besluiten in het verslag van de Rekenkamer over de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. Ik wil het Bureau feliciteren met het uitwerken van zijn meerjarig werkprogramma voor 2011-2015, dat zal bijdragen tot een betere organisatie en tot de verwezenlijking van de strategie en van de doelstellingen van het Bureau en tot de instelling van een interne controlefunctie (IAC) die de directeur en het management van het Bureau ondersteuning en advies moet verlenen.

Ik feliciteer de rapporteur met zijn opmerkingen, waar ik mij bij aansluit, en ik wil tevens het Communautair Bureau voor visserijcontrole feliciteren met het geleverde werk.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), schriftelijk.(PT) De tenuitvoerlegging van de controle- en inspectiemaatregelen voor de toepassing van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) in de eigen exclusieve economische zones moet de bevoegdheid zijn van de lidstaten. Die lidstaten moeten daarom over aangepaste en voldoende middelen beschikken, en de EU moet bijdragen tot die middelen.

We willen het nut van vormen van samenwerking, onderlinge afstemming en coördinatie tussen de verschillende lidstaten op het vlak van controleactiviteiten en het bestrijden van de illegale visserij niet in twijfel trekken, maar we stonden toch enigszins sceptisch tegenover de meerwaarde die het oprichten van dit bureau zou betekenen, omdat wij van mening zijn dat een aantal van zijn bevoegdheden overlappen met de bevoegdheden van de lidstaten. Het gaat hier om een centralisering, die de noodzakelijke doeltreffendheid van de controleactiviteiten bovendien niet ten goede komt.

Wij hebben ook aangegeven dat we het niet eens zijn met de representativiteit van de Raad van Bestuur van het Bureau, met de manier waarop die raad werkt en met het buitensporige gewicht dat de Europese Commissie in die raad heeft, in het bijzonder op het niveau van de stemmingen.

Bovendien stellen we nu vast dat het Bureau een begroting krijgt van 10 100 000 euro (jaarrekeningen 2009), maar dat de lidstaten geweigerd wordt om de communautaire bijdrage tot de financiering van controleactiviteiten te verhogen, in overeenstemming met een voorstel dat wij onlangs in dit Parlement hebben ingediend, maar dat jammer genoeg door de meerderheid werd verworpen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftelijk.(PT) De tenuitvoerlegging van de controle- en inspectiemaatregelen voor de toepassing van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) in de eigen exclusieve economische zones moet de bevoegdheid zijn van de lidstaten. Die lidstaten moeten daarom over aangepaste en voldoende middelen beschikken, en de EU moet bijdragen tot die middelen.

We willen het nut van vormen van samenwerking, onderlinge afstemming en coördinatie tussen de verschillende lidstaten op het vlak van controleactiviteiten en het bestrijden van de illegale visserij niet in twijfel trekken, maar we stonden toch enigszins sceptisch tegenover de meerwaarde die het oprichten van dit bureau zou betekenen, omdat wij van mening zijn dat een aantal van zijn bevoegdheden overlappen met de bevoegdheden van de lidstaten. Het gaat hier om een centralisering, die de noodzakelijke doeltreffendheid van de controleactiviteiten bovendien niet ten goede komt.

Wij hebben ook aangegeven dat we het niet eens zijn met de representativiteit van de Raad van Bestuur van het Bureau, met de manier waarop die raad werkt en met het buitensporige gewicht dat de Europese Commissie in die raad heeft, in het bijzonder op het niveau van de stemmingen.

Bovendien stellen we nu vast dat het Bureau een begroting krijgt van 10 100 000 euro (jaarrekeningen 2009), maar dat de lidstaten geweigerd wordt om de communautaire bijdrage tot de financiering van controleactiviteiten te verhogen, in overeenstemming met een voorstel dat wij onlangs in dit Parlement hebben ingediend, maar dat jammer genoeg door de meerderheid werd verworpen.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), schriftelijk. (GA) Het Communautair Bureau voor visserijcontrole is in 2005 opgericht om ervoor te zorgen dat de gemeenschappelijke regels voor het visserijbeleid door de lidstaten worden nageleefd. Het Bureau, dat in Vigo in Spanje is gevestigd, is van groot belang voor de visserijcontrole en coördinatie van lidstaten. Het is mijns inziens een goede zaak dat het Bureau het meerjarig werkprogramma voor 2011-2015 heeft aangenomen, zoals aanbevolen in de Europa 2020-strategie.

Het meerjarig werkprogramma zal ten goede komen aan de regionale samenwerking en aan de verdeling van rijkdommen in het kader van de invoeringsplannen, wat gunstig zal zijn voor de kosteneffectiviteit. Ik verwelkom het besluit van de Rekenkamer om kwijting te verlenen. Het is duidelijk dat het Comité voor de Visserij, dat een advies van mij over deze kwestie heeft aanvaard, het hiermee eens is.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik sta achter dit document. De bevoegde commissie heeft namelijk besloten om akkoord te gaan met de afsluiting van de jaarrekeningen van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Het Agentschap zou echter de tekortkomingen bij de programmering van de activiteiten moeten verhelpen, zodat de procedures voor het opstellen van de begroting in de toekomst voldoende duidelijk zijn, en de kredieten vergeleken met de begrotingsonderdelen niet meer naar boven of naar beneden hoeven te worden bijgesteld. Bovendien heeft het Agentschap nog geen meerjarenplan opgesteld. Daarom ben ik van mening dat met deze opmerkingen rekening moet worden gehouden.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Zowel de Rekenkamer als de Commissie begrotingscontrole hebben een positief advies gegeven over de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole. Om die reden verleent het Parlement vandaag, met deze stemming, kwijting voor het begrotingsjaar 2009. De begroting van het Bureau is, in navolging van de uitgevoerde controles, betrouwbaar gebleken, en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig. Ik wil echter de aandacht vestigen op enkele tekortkomingen, vooral op het gebied van de planning voor de personeelswerving. Ik hoop dus dat we snel tot een verbetering van de procedures voor de komende begrotingsjaren zullen komen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Communautair Bureau voor visserijcontrole. Desondanks roep ik de directeur van het Bureau op om zijn verplichting na te komen en in zijn verslag aan de kwijtingsautoriteit een samenvatting te geven van het verslag van de dienst Interne audit (IAS) met alle daarin vermelde aanbevelingen (inclusief de aanbevelingen waaraan het Bureau mogelijk geen gehoor zal geven) en op welke wijze gevolg is gegeven aan de aanbevelingen; ik verzoek de directeur van het Bureau derhalve informatie te verstrekken over de inhoud van de vier aanbevelingen die door de IAS als 'zeer belangrijk' worden beschouwd en welke maatregelen het Bureau heeft genomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk. (PT) In dit verslag wordt de afsluiting van de rekeningen van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2009 goedgekeurd, waarmee de kwijting die op 5 mei 2010 door het Europees Parlement werd verleend voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2008 wordt vernieuwd.

Overwegende dat de Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn en gezien het feit dat een delegatie van de Commissie visserij in juni 2010 het Bureau heeft bezocht en zeer tevreden was over de algemene situatie bij het Bureau, met name over de uitvoering van de plannen voor gezamenlijke stationering, ben ik van mening dat het Parlement dit verslag moet aannemen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2009, tezamen met de antwoorden van het Bureau, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de directeur van het Communautair Bureau voor visserijcontrole kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de uitvoerend directeur van het Communautair Bureau voor visserijcontrole kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement kwijting aan de directeur van het Communautair Bureau voor visserijcontrole, voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2009. Het Parlement is verheugd dat het Bureau zijn meerjarig werkprogramma voor 2011-2015 heeft vastgesteld, en benadrukt dat dit document van belang is om de verwezenlijking van de strategie en doelstellingen van het Bureau op een efficiënte manier te organiseren.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb de kwijting gesteund. De Europese Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor 2009 wettig en regelmatig is. Door de herziening van het meerjarig werkprogramma die in 2010 is uitgevoerd en de start van een initiatief om de eigen begrotingsprocedure te herzien, ben ik ervan overtuigd dat het Communautair Bureau voor visserijcontrole de aanbevelingen die het heeft ontvangen ook daadwerkelijk uitvoert. Wat de activiteiten van het in 2005 opgerichte Bureau betreft, kan opgemerkt worden dat het belangrijk, zelfs essentieel werk verricht na de mislukking om ook maar één van de doelstellingen te realiseren die in 2002 zijn overeengekomen en gezien het feit dat het gemeenschappelijk visserijbeleid tot op heden als een fiasco moet worden aangemerkt. Het Centrum is in de nabije toekomst onmisbaar gezien het rampzalige feit dat 88% van de visbestanden in de EU overbevist wordt.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0123/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd, en stem in met het besluit van het Europees Parlement om het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer was van mening dat de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig waren. Ik ben het met de rapporteur eens dat het Agentschap moet overwegen om bij de planning van al zijn operationele activiteiten gebruik te maken van een Gantt-diagram, om snel te kunnen natrekken hoeveel tijd een personeelslid aan een bepaald project heeft besteed en om te komen tot een meer resultaatgerichte benadering. Bovendien moet het Agentschap een op activiteiten gebaseerde structuur van de operationele begroting invoeren om een duidelijk verband tussen het werkprogramma en de financiële prognoses tot stand te brengen en de monitoring en rapportage van de prestaties te verbeteren. Het Agentschap moet een vergelijkend overzicht opnemen van de tijdens het onderhavige verslagjaar en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten, zodat het Europees Parlement de prestaties van het Agentschap over de jaren heen beter kan beoordelen. Bovendien moet aan de begroting van elk jaar een verslag worden gehecht over de begrotingsoverschotten van de voorafgaande boekjaren, waarin wordt aangegeven waarom die middelen niet zijn gebruikt en hoe en wanneer ze zullen worden aangewend. Het Agentschap heeft tekortkomingen in de procedures voor de personeelsselectie vastgesteld, waardoor de transparantie van die procedures in gevaar komt. Ook ik ben van mening dat het Agentschap het Europees Parlement mee moet delen wat er wordt gedaan om deze situatie te corrigeren en de selectieprocedures transparanter te maken.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2009, omdat, ondanks het kennelijk twijfelachtige beheer van de beschikbare middelen, de Rekenkamer tot de conclusie is gekomen dat de rekeningen betrouwbaar zijn, en de onderliggende verrichtingen als wettig en regelmatig beschouwt. Verder ben ik het ermee eens dat het Bureau gedetailleerdere mechanismen voor de vaststelling van de doelstellingen en de beoordeling van de resultaten moet invoeren.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Ik ben verheugd over de besluiten in het verslag van de Rekenkamer over de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. Ik ben verheugd over de opmerkingen van de rapporteur, waar ik mij bij aansluit, en ik wil tevens het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart feliciteren met het geleverde werk.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik sta achter dit document. De bevoegde commissie heeft namelijk besloten om akkoord te gaan met de afsluiting van de jaarrekeningen van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Zij heeft echter haar bezorgdheid uitgesproken over het gebrek aan coördinatie tussen de behoeften, het personeelsbestand en het financieel reglement van het Agentschap, en met name over het feit dat de procedures voor de werving van personeel het moeilijk maakten om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken. Daarom moet volgens mij met deze opmerkingen rekening worden gehouden.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Met de stemming van vandaag verleent het Parlement kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2009. De financiële controle op de uitvoering van de communautaire begroting gebeurt op drie niveaus: een interne controle, binnen elke instelling, een externe controle door de Europese Rekenkamer, en een procedure voor het verlenen van kwijting door het Europees Parlement. Het moge duidelijk zijn dat ieder debat over kwijting in een bepaalde context plaatsvindt, en vandaag is die context de financieel-economische crisis, die voor sommige lidstaten financiële en begrotingsproblemen heeft veroorzaakt. Ondanks deze omstandigheden acht ik de resultaten die het Agentschap heeft bereikt bevredigend, en daarom heb ik gestemd zoals in het verslag wordt voorgesteld.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), schriftelijk. (PL) Ik ben verontrust over het werkprogramma van het agentschap voor 2010. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat dit moet worden verbeterd door doelstellingen en belangrijke prestatie-indicatoren vast te leggen en ook het systeem voor de planning van hulpbronnen te verbeteren. Ik wil ook wijzen op de noodzaak om het controlesysteem voor certificeringsprojecten te verbeteren om zo zeker te zijn dat de heffingen die tijdens een project worden geïnd, niet te sterk afwijken van de feitelijke kosten. Uiteindelijk heb ik besloten om de kwijting voor de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2009 te steunen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk.(EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, maar dring er bij het Agentschap op aan een op activiteiten gebaseerde structuur van de operationele begroting in te voeren om een duidelijk verband tussen het werkprogramma en de financiële prognoses tot stand te brengen en de monitoring en rapportage van de prestaties te verbeteren; ik stel vast dat het Agentschap elk jaar een meerjarenplan opstelt, dat met alle belanghebbenden wordt besproken, door de raad van beheer wordt goedgekeurd en de begroting per activiteit bevat; en ik neem kennis van de opvatting van de Rekenkamer dat de structuur van de operationele begroting (Titel III) van het Agentschap gedeeltelijk op de input gebaseerd bleef en dat de begrotingswijzigingen, ondanks de aanzienlijke gevolgen voor de toewijzing van personele en financiële middelen, zijn doorgevoerd zonder het werkprogramma te actualiseren.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2009, tezamen met de antwoorden van het agentschap, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement kwijting aan de directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor de uitvoering van de begroting van het agentschap voor het begrotingsjaar 2009. Het Parlement is verheugd over het feit dat de Rekenkamer tot de conclusie is gekomen dat de rekeningen van het Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor 2009 betrouwbaar zijn en dat zij de onderliggende verrichtingen op alle materiële punten als wettig en regelmatig beschouwt.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb de kwijting gesteund. De Europese Rekenkamer heeft verklaard dat de jaarrekening voor 2009 regelmatig is en heeft zich ook positief uitgelaten over de betrouwbaarheid ervan. Tegelijkertijd wil ik deze gelegenheid ook gebruiken om de oproep te benadrukken die in het verslag wordt gedaan voor transparantere procedures voor de werving van personeel. Gezien de verantwoordelijke taken van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart en de genoemde problemen bij het vinden van gekwalificeerd personeel moet er adequaat aan deze oproep gehoor worden gegeven.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0107/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd, en voor het verlenen van kwijting aan het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009. Het Centrum is een belangrijke instelling die het Europese toezicht op ziekten kan versterken en ontwikkelen en huidige en opkomende bedreigingen voor de volksgezondheid door besmettelijke ziekten in kaart kan brengen en erover kan berichten. De Rekenkamer was van mening dat de jaarrekening van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig waren. Ik ben het met de rapporteur eens dat het Centrum een vergelijking moet maken van de tijdens het onderhavige verslagjaar en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten, zodat het Europees Parlement de prestaties van het Centrum over de jaren heen beter kan beoordelen. Ook ik ben van mening dat de bevoegdheden van het Centrum moeten worden uitgebreid om de Unie eigen capaciteit te geven om, mocht er sprake zijn van een pandemie, de ernst van een infectiegevaar te beoordelen en om de coördinatie tussen de lidstaten te kunnen verbeteren.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), schriftelijk. (BG) De begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2009 is met 25,3 procent gestegen ten opzichte van het begrotingsjaar 2008. Als de begroting de komende jaren ook zo hard groeit, hoe moeten we dan de financiële crisis bestrijden, met onze almaar stijgende uitgaven? Ik denk dat de 51 miljoen euro doelmatiger hadden kunnen worden besteed als ze waren geïnvesteerd in regionale ziektepreventie- en volgsystemen in de afzonderlijke lidstaten. Dat zou niet alleen helpen om infectieziekten te bestrijden, maar zou ook de gezondheidszorgstelsels in de lidstaten zelf versterken.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2009, omdat de rapporteur goed heeft aangegeven wat de grootste problemen zijn op het gebied van transparantie en juistheid van de rekening, en omdat ik er vertrouwen in heb dat dit belangrijke en nuttige Agentschap op bestuurlijk niveau zal werken aan de verbetering van de benadrukte zaken, zonder dat dit ten koste zal gaan van hetgeen wat al goed is gedaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), schriftelijk. (PT) Ik heb voor dit verslag over de kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2009 gestemd, omdat het bijdraagt tot het toezicht op de manier waarop middelen door de Europese instellingen besteed worden. Dit Centrum is een belangrijke instelling die het Europese toezicht op ziekten kan versterken en ontwikkelen en huidige en opkomende bedreigingen voor de volksgezondheid door besmettelijke ziekten in kaart kan brengen en erover kan berichten. Ik betreur echter dat het Centrum het jaarperiodiciteitsbeginsel niet in acht heeft genomen en dat er een hoog niveau van overdrachten werd gemeld.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Ik ben verheugd over de besluiten in het verslag van de Rekenkamer over de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. Ik wil ook wijzen op de belangrijke bijdrage die het Centrum in 2009 heeft geleverd om de H1N1-pandemie te bestrijden, onder meer via de voorlopige leidraad inzake het gebruik van specifieke pandemische influenzavaccins tijdens de H1N1-pandemie in 2009. Ik ben verheugd over de opmerkingen van de rapporteur, waar ik mij bij aansluit, en ik wil tevens het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding feliciteren met het geleverde werk.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE) , schriftelijk. – (IT) Overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn, heb ik gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2009. Het moge duidelijk zijn dat ieder debat over kwijting in een bepaalde context plaatsvindt, en vandaag is die context de financieel-economische crisis, die voor sommige lidstaten financiële en begrotingsproblemen heeft veroorzaakt. Desalniettemin ben ik van mening dat het Europees Centrum uitstekend werk heeft verricht met het versterken van het Europees toezicht op ziekten, en het in kaart brengen van en berichten over huidige en opkomende bedreigingen voor de volksgezondheid door besmettelijke ziekten. Tot slot feliciteer ik het Centrum met de bijdrage die het in 2009 heeft geleverd om de H1N1-pandemie te bestrijden.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en ben van mening dat de bevoegdheden van het Centrum moeten worden uitgebreid om de Unie eigen capaciteit te geven om, mocht er sprake zijn van een pandemie, de ernst van een infectiegevaar te beoordelen en om de coördinatie tussen de lidstaten te kunnen verbeteren.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2009, tezamen met de antwoorden van het Centrum, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de directeur van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het centrum voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de directeur van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement kwijting aan de directeur van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement verzoekt het Centrum opnieuw in een aan zijn volgende verslag aan de Rekenkamer toe te voegen tabel een vergelijkend overzicht op te nemen van de tijdens het onderhavige verslagjaar en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten, zodat de kwijtingsautoriteit de prestaties van het Centrum over de jaren heen beter kan beoordelen.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb mij van stemming onthouden. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding heeft een belangrijke taak en heeft zijn bestaan ook gerechtvaardigd door zijn maatregelen ter bestrijding van de H1N1-pandemie. Ik had echter verwacht dat de kwijting uitgesteld zou worden totdat de inhoud van de aanbevelingen van de dienst Interne audit (IAS) waarom in het verslag wordt gevraagd, beschikbaar is. De IAS heeft één "zeer belangrijke" en zeven "belangrijke" aanbevelingen gedaan, en het Centrum heeft een plan gepresenteerd voor de uitvoering van die aanbevelingen.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0127/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd, en stem in met het besluit van het Europees Parlement om het Europees Agentschap voor chemische stoffen kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer was van mening dat de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig waren. Ik ben het met de rapporteur eens dat het Agentschap de overdrachten moet beperken om het beginsel van jaarperiodiciteit te eerbiedigen (het Agentschap heeft 29 procent van de totale kredieten overgedragen). Ik verheug me over de initiatieven van het Agentschap voor het uitbreiden van zijn klantgerichtheid en terugkoppelingsprocedures en feliciteer het Agentschap met name met het feit dat het in 2009 een belanghebbendenonderzoek heeft uitgevoerd, en met de toegenomen ondersteunende activiteiten voor de industrie. Het Agentschap moet bovendien de planning en monitoring van zijn aanbestedingen en begrotingsuitvoering verder ontwikkelen zodat het aandeel overgedragen kredieten kan worden verminderd. We hebben nota genomen van de toezegging van het Agentschap om de overdracht van vastleggingskredieten naar het volgende jaar te verlagen en die overdracht in aanzienlijke mate te beperken vergeleken met het niveau in 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI) , schriftelijk. (BG) Waar betalen we dit bedrag van iets meer dan zeventig miljoen euro voor? Voor een agentschap waar volgens de Europese Rekenkamer vertragingen van de beleidsactiviteiten worden veroorzaakt door een gebrek aan gekwalificeerd personeel en problemen met de ingebruikname van het IT-systeem? Dat zijn duidelijk twee aspecten die van cruciaal belang zijn voor het doelmatig functioneren van een agentschap, maar ik vraag me af of de algemene doelstellingen die voor het Agentschap zijn vastgesteld niet te hoog gegrepen zijn. Ik heb tegen deze kwijting gestemd omdat dit geld naar mijn mening doelmatiger kan worden besteed dan aan een slecht functionerend agentschap.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2009, omdat uit het verslag is af te leiden dat het Agentschap, ondanks enkele lacunes en tekortkomingen in de rekening, die ook te wijten zijn aan zijn recente oprichting, een constante verbetering heeft laten zien op het gebied van controles en het beheer van de begroting.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft bijgedragen tot de betere levenskwaliteit van de Europese burgers doordat het een veilig gebruik van chemische stoffen garandeert en innovatie bevordert. Aangezien het gebruik van dit soort stoffen en het onderzoek ernaar steeds ingewikkelder wordt en steeds vaker voorkomt, zal dit agentschap volgens mij steeds belangrijker worden, waardoor het volgens mij gerechtvaardigd is om nog nauwlettender toe te zien op hoe het de middelen die het ter beschikking heeft, genereert.

De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is; de operationele problemen die bij de oprichting van een dergelijk orgaan komen kijken, lijken bijna overwonnen. Ik hoop dat het Agentschap de doelstellingen waarvoor het werd opgericht, zal verwezenlijken en dat het zijn begrotingsdiscipline en planningscapaciteit zal verhogen.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik sta achter dit document. De bevoegde commissie heeft namelijk besloten om akkoord te gaan met de afsluiting van de jaarrekeningen van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. De Rekenkamer heeft echter een vertraging gemeld van de beleidsactiviteiten vanwege problemen met de ingebruikname van het IT-systeem en een gebrek aan gekwalificeerd personeel. Daarom moet volgens mij met deze opmerkingen rekening worden gehouden.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) De financiële controle op de uitvoering van de communautaire begroting gebeurt op drie niveaus: een interne controle binnen elke instelling, een externe controle door de Europese Rekenkamer, en een procedure voor het verlenen van kwijting door het Europees Parlement. Met de stemming van vandaag verleent het Parlement de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009. Ik heb mijn steun gegeven, omdat na controle door de Rekenkamer en de Commissie begrotingscontrole is gebleken dat alle verrichtingen van het Agentschap wettig en regelmatig waren. Tot slot ben ik verheugd dat het Agentschap een internecontrole-instantie heeft opgezet, met als doel het uitvoeren van interne audits en het adviseren van de uitvoerend directeur ten aanzien van risicobeheer- en controlesystemen door onafhankelijke adviezen en aanbevelingen uit te brengen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen, maar verzoek het Agentschap om de kwijtingsautoriteit te informeren over de genomen maatregelen om het controlesysteem te verbeteren door de financiële circuits, werkstromen, audits, actieplannen en risicobeoordelingen te versterken.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2009, vergezeld van de antwoorden van het Agentschap, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement is verheugd over de initiatieven van het Agentschap voor het uitbreiden van zijn klantgerichtheid en terugkoppelingsprocedures. Het Parlement feliciteert het Agentschap met name met het feit dat het in 2009 een belanghebbendenonderzoek heeft uitgevoerd, en met de toegenomen ondersteunende activiteiten voor de industrie.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb het verslag van de heer Stavrakakis gesteund waarin hij de Europese Rekenkamer oproept om het (operationeel) jonge Europese Agentschap voor chemische stoffen aan doelmatigheidscontroles te onderwerpen. Op grond van de beschikbare gegevens is aanbevolen om het Agentschap kwijting te verlenen aangezien het reeds informatie heeft overgelegd die in de toekomst ook door andere agentschappen overgelegd moet worden (zoals de toevoeging van een tabel met een vergelijkend overzicht van cijfers over twee opeenvolgende jaren).

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0122/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd, en voor het verlenen van kwijting aan het Europees Milieuagentschap voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer was van mening dat de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig waren. Het Milieuagentschap is een betrouwbare leverancier van onafhankelijke milieu-informatie voor alle instellingen van de Unie, de lidstaten en beleidsvormingsorganen. Ik ben het met de rapporteur eens dat het Agentschap een vergelijkend overzicht op moet nemen van de tijdens het onderhavige verslagjaar en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten. Het Agentschap moet blijven streven naar verdere verbetering van zijn communicatiemethoden om bij de media meer aandacht te wekken voor zijn bevindingen, en daarmee het openbaar debat over belangrijke milieukwesties stimuleren. Zulke maatregelen kunnen tot een transparantere werkwijze en een grotere belangstelling van het publiek voor de werkzaamheden van het Agentschap leiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev, schriftelijk. (BG) Waarom zouden we agentschappen financieren die geen uitvoering geven aan de aanbevelingen van de dienst Interne audit? In 2006 zijn 27 aanbevelingen gedaan, waarvan er tot nu toe maar negen zijn uitgevoerd. Daar leid ik uit af dat het Europees Milieuagentschap niet goed functioneert en dat de financiering ervan moet worden gestopt.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2009, omdat het werk van het Agentschap naar mijn mening van cruciaal belang is in deze tijd. De aangeduide minpunten moeten dus wel verbeterd worden, maar daarbij mogen de strategische doelstellingen voor de lange termijn niet uit het oog worden verloren.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), schriftelijk. (PT) Ik heb voor het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2009 gestemd, omdat het bijdraagt tot het toezicht op de manier waarop middelen door de Europese instellingen worden besteed. Ik ben van mening dat het Agentschap een erg belangrijke instelling is, in het bijzonder op het vlak van de aanpassing aan de klimaatverandering, ecosysteembeoordeling, duurzame consumptie en productie, alsmede rampenpreventie en -beheersing.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Het Europees Milieuagentschap (EMA) heeft tot doel onafhankelijke, solide milieu-informatie te leveren. Het mandaat van het Agentschap omvat twee aspecten: enerzijds het ondersteunen van de lidstaten van de Europese Unie bij het opstellen van economische beleidslijnen waarin rekening wordt gehouden met milieukwesties en duurzaamheid; anderzijds het coördineren van milieu-informatie via het Eionet-netwerk.

Het beoordelen van de staat van het milieu; het bepalen van milieutendensen, waarbij rekening gehouden wordt met de economische en sociale factoren die druk leggen op het milieu; het monitoren van de milieubeleidslijnen en hun doeltreffendheid en het voorspellen van toekomstige tendensen en problemen zijn relevantie kwesties die nauwgezet gevolgd moeten worden door het EMA.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), schriftelijk. (PT) De rapporteur maakt een aantal opmerkingen en doet een aantal aanbevelingen die volgens ons relevant zijn voor de begrotingsprocedures waar het Europees Milieuagentschap rekening mee moet houden. Tegelijkertijd wijst hij op belangrijke tekortkomingen in de procedures voor personeelswerving die de transparantie van die procedures in gevaar brengen: op kennisgevingen van vacatures werd bijvoorbeeld niet meegedeeld hoeveel kandidaten maximaal op de reservelijst kwamen te staan, de vragen voor schriftelijke tests en sollicitatiegesprekken werden pas samengesteld na beoordeling van de sollicitaties, de besluiten van de selectiecomités waren onvoldoende gedocumenteerd, de criteria voor uitnodiging voor een gesprek of plaatsing op de reservelijst waren niet vooraf vastgesteld en de notulen waren onvolledig. Het gaat om ernstige fouten die dringend moeten worden rechtgezet.

Dit Agentschap kan een belangrijke rol spelen in het verzamelen van objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie over het milieu in Europa en in het op een toegankelijke en grondige manier openbaar maken van die informatie. Het blijft echter belangrijk om een betere samenwerking, onderlinge afstemming en coördinatie tussen de bevoegde instanties in de lidstaten te garanderen via het bevorderen van synergieën en een betere informatie-uitwisseling.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik sta achter dit document. De bevoegde commissie heeft namelijk besloten om akkoord te gaan met de afsluiting van de jaarrekeningen van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft onvoldoende rigoureuze procedures vastgesteld voor de opstelling van de begroting, met als gevolg een aanzienlijk aantal overschrijvingen voor de meeste begrotingslijnen (totaal 8% van de begroting van het Agentschap). De Rekenkamer heeft met name vastgesteld dat bepaalde overschrijvingen in opeenvolgende verhogingen/verlagingen van dezelfde begrotingsposten resulteerden, terwijl sommige kredieten ongebruikt bleven en in de loop van het jaar naar andere lijnen werden overgeschreven. Daarom ben ik van mening dat er strengere procedures moeten komen voor het opstellen van de begroting, aangezien een groot deel van de financiële middelen afkomstig is uit subsidies van de Unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) De financiële controle op de uitvoering van de communautaire begroting gebeurt op drie niveaus: een interne controle, binnen elke instelling, een externe controle door de Europese Rekenkamer, en een procedure voor het verlenen van kwijting door het Europees Parlement. Met de stemming van vandaag verleent het Parlement het Europees Milieuagentschap kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009. Ik heb mijn steun gegeven, omdat na controle door de Rekenkamer en de Commissie begrotingscontrole is gebleken dat alle verrichtingen van het Agentschap wettig en regelmatig waren. Daarnaast ben ik van mening dat het Agentschap zeer belangrijk werk verricht, en steun ik de recente inspanningen van het Agentschap om de publieke betrokkenheid bij belangrijke milieukwesties zoals klimaatverandering, biodiversiteit en het beheer van natuurlijke rijkdommen te verbeteren.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de begroting van het Europees Milieuagentschap. Ik verzoek het Agentschap echter om ervoor te zorgen dat de operationele afdelingen aan het einde van het jaar betere informatie verstrekken over de raming van de transitorische operationele uitgaven.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Milieuagentschap betreffende het begrotingsjaar 2009, vergezeld van de antwoorden van het Agentschap, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement is ingenomen met de rol die het Agentschap speelt als betrouwbare leverancier van onafhankelijke, solide milieu-informatie voor alle instellingen van de Unie, de lidstaten en beleidsvormingsorganen.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb de kwijting gesteund aangezien de Europese Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor 2009 wettig en regelmatig is. Het Europees Milieuagentschap heeft de afgelopen jaren belangrijk werk verricht door onafhankelijke, betrouwbare informatie en gegevens te verstrekken op milieugebied, een onderwerp dat van groot belang is voor veel Europese burgers, zoals blijkt uit de jaarverslagen van de Commissie verzoekschriften. Ik ben ook verheugd over het verzoek dat in het verslag aan de Europese Rekenkamer wordt gedaan om het Milieuagentschap aan doelmatigheidscontroles te onderwerpen.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0146/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. − (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd en heb de beslissing van het Europees Parlement bekrachtigd om kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer oordeelde dat de jaarrekening van de Autoriteit voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik ben het met de rapporteur eens dat de Autoriteit de planning en monitoring van begrotingsprocessen die verband houden met gedifferentieerde kredieten moet verbeteren. De Autoriteit moet haar begrotingsbeheer verbeteren teneinde de overdracht van zulke hoge bedragen te beperken. De Autoriteit moet er ook voor zorgen dat haar advies kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk is om te garanderen dat voldaan wordt aan de EU-veiligheidsnormen en zorgen voor wetenschappelijke excellentie en onafhankelijkheid met betrekking tot alle vraagstukken die directe of indirecte gevolgen hebben voor de voedselveiligheid en gewasbescherming.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), schriftelijk. (ES) Aangezien de Rekenkamer verklaarde voldoende garanties te hebben dat de rekeningen van 2009 van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid betrouwbaar zijn en dat de verrichtingen wettelijk en regelmatig zijn, en dat het Parlement op 5 mei 2010 de afhandeling in de uitvoering van de begroting van de uitvoerend directeur van die Autoriteit goedkeurde voor het jaar 2008, heb ik dit rapport gesteund.

Ik heb bovendien vóór gestemd omdat ik, hoewel de planning en de supervisie van de begrotingsprocessen geconsolideerd en gesuperviseerd moet worden, het nodig acht dat de Autoriteit toeziet op onafhankelijk en kwalitatief advies om te garanderen dat de veiligheidsnormen van de Unie in alle kwesties met betrekking tot de voedselveiligheid van mensen en dieren en met betrekking tot bescherming van planten onafhankelijk en wetenschappelijk worden nageleefd.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev, schriftelijk. (BG) We kunnen niet om het feit heen dat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid drie achtereenvolgende jaren – 2006, 2007 en 2008 – kredieten voor beleidsactiviteiten naar het volgende jaar heeft overgedragen. Nog controversiëler is het feit dat de Europese Rekenkamer heeft vastgesteld dat er problemen zijn met de uitvoering van het werkprogramma 2009. Daarom ben ik van mening dat aan dit Agentschap geen kwijting voor de uitvoering van de begroting mag worden verleend. De Europese belastingbetalers verdienen het niet dat hun geld wordt besteed aan een agentschap dat de aan hem opgedragen taken niet aankan.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2009, niet alleen omdat de Rekenkamer verklaard heeft dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn, maar ook omdat het Agentschap een deel van de middelen uit de reserve heeft aangewezen voor de uitvoering van belangrijke infrastructuur-, IT-ontwikkelings- en wetenschappelijkesamenwerkingsprojecten. Ik acht verdere controles op het gebruik van bepaalde rekeningen echter noodzakelijk, evenals de verbetering van het begrotingsbeheer teneinde de overdracht van zulke hoge bedragen te beperken.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), schriftelijk. (PT) Ik heb voor het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) voor het begrotingsjaar 2009 gestemd, omdat het bijdraagt tot het toezicht op de manier waarop middelen door de Europese instellingen besteed worden. Ik ben van mening dat EFSA de wetenschappelijke excellentie en onafhankelijkheid moet blijven garanderen, waarvoor maatregelen nodig zijn met betrekking tot de interne regels inzake de opgave van de belangen van personeel van de autoriteit en deskundigen die voor de autoriteit werken.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Het werk van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid behelst alle stappen van de voedselproductie en -distributie, van de productie van grondstoffen tot de levering van levensmiddelen aan de consument en zelfs de veiligheid van diervoeders. De Autoriteit verzamelt informatie en analyseert nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen om mogelijke risico's voor de voedselketen op te sporen en te beoordelen. Zij kan beslissen om over te gaan tot een wetenschappelijke evaluatie van alle vraagstukken die directe of indirecte gevolgen hebben voor de voedselveiligheid, met inbegrip van aspecten die verband houden met diergezondheid, dierenwelzijn en gewasbescherming. Voedselveiligheid is een van de belangrijkste vereisten en een van de grootste zorgen op een markt die meer dan 500 miljoen consumenten telt, en de manier waarop deze veiligheid beoordeeld en bestudeerd wordt, vereist dan ook een professionele aanpak, goede prestaties en onpartijdigheid. De Unie pleit steeds voor de mogelijkheid om levensmiddelen te volgen 'van de wei tot op het bord', maar zij moet erkennen dat er nog veel werk aan de winkel is.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik heb dit document bekrachtigd aangezien de verantwoordelijke commissie heeft besloten akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) In de eerste plaats wil ik iedereen die aan deze tekst heeft gewerkt bedanken, en mijn complimenten geven aan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, die ervoor heeft gezorgd dat haar advies kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk is om te garanderen dat voldaan wordt aan de veiligheidsnormen en om te zorgen voor wetenschappelijke excellentie en onafhankelijkheid met betrekking tot alle vraagstukken die directe of indirecte gevolgen hebben voor de voedselveiligheid. Helaas moet ik zeggen dat de Rekenkamer tijdens haar analyse ook enkele problemen met de uitvoering van het werkprogramma 2009 heeft vastgesteld. Ik sta dus achter het verzoek aan de Autoriteit om de noodzakelijke stappen te ondernemen om de tekortkomingen te verhelpen. Deze tekortkomingen hebben niets afgedaan aan de algemene correctheid en betrouwbaarheid van de begroting voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, maar betreur dat de Rekenkamer voor het derde achtereenvolgende jaar heeft vastgesteld dat er uit het voorgaande jaar overgedragen vastleggingen voor beleidsactiviteiten moesten worden geannuleerd (19 procent van de uit 2008 overgedragen vastleggingen voor beleidsactiviteiten, 37 procent van de uit 2007 overgedragen vastleggingen voor beleidsactiviteiten en 26 procent van de uit 2006 overgedragen vastleggingen voor beleidsactiviteiten). Het Parlement dringt er bij de Autoriteit op aan deze situatie te verbeteren en de Rekenkamer op de hoogte brengen van de genomen maatregelen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid betreffende het begrotingsjaar 2009, vergezeld van de antwoorden van de Autoriteit, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van de Autoriteit voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Autoriteit voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Autoriteit voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement is verheugd dat de Autoriteit in het verslag aan de Rekenkamer over 2009 een tabel heeft opgenomen met een vergelijkend overzicht van de verrichtingen uit 2008 en 2009 zodat de kwijtingsautoriteit de prestaties van de Autoriteit over de jaren heen beter kan beoordelen. Daarnaast constateert het Parlement met genoegen dat de Autoriteit een groter aantal thematische documenten en beleidsnota's heeft geproduceerd.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) In het geval van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heb ik de aanbeveling van de rapporteur niet gevolgd om "op grond van de beschikbare gegevens" kwijting te verlenen. De geconstateerde tekortkomingen bij het begrotingsbeheer zijn daarvoor eenvoudigweg te ernstig. De dienst Interne audit (IAS) heeft 48 aanbevelingen inzake subsidiebeheer gedaan waarvan er 27 als "kritiek" worden beschouwd. Daarnaast zijn er nog twijfels over mogelijke belangenconflicten en over het gebrek aan transparantie.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0120/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. − (LT) Ik heb dit verslag en de kwijting bekrachtigd voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer oordeelde dat de jaarrekening van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik ben verheugd over het initiatief van het Centrum om een computernetwerk in te zetten voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens, onder de naam "Europees netwerk voor informatie over drugs en drugsverslaving". Dit netwerk verbindt nationale netwerken met drugsinformatie, specialistische centra in de lidstaten en informatiesystemen van internationale organisaties die met het Centrum samenwerken. Ik ben het ermee eens dat het Centrum moet overwegen een Gantt-diagram te maken voor de planning van al zijn operationele activiteiten om snel te kunnen nagaan hoeveel tijd een personeelslid aan een bepaald project heeft besteed en zo een meer resultaatgerichte benadering te verwezenlijken. Ik ben ook van mening dat het belangrijk is voor het Centrum om de programmering van en het toezicht op activiteiten te verbeteren met het oog op het terugdringen van naar het volgende jaar overgedragen kredieten. Ik ben verheugd over het initiatief van het Centrum om het Europees Parlement het jaarlijkse verslag van de dienst Interne audit over de interne controle van het Centrum te verstrekken, want dit is een teken van transparantie en een beste praktijk.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), schriftelijk. (ES) Ik heb gestemd voor de kwijting van het Waarnemingscentrum voor het boekjaar 2009. Wederom heeft de Rekenkamer bevestigd dat zijn verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat het Parlement in de maand mei kwijting heeft verleend. Volgens mij is het beheer van cruciaal belang, en ik was zeer verheugd over de oprichting van het Europees Netwerk voor informatie over drugs en drugsverslaving. Dankzij het Europees Netwerk staan de nationale informatienetwerken en de gespecialiseerde centra beter met elkaar in contact om goede praktijken te delen. Ik vind de vergelijkende tabel van de jaren 2008 en 2009 heel waardevol; deze heeft het onderzoek naar het toenemende aantal activiteiten vereenvoudigd.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2009, omdat het Centrum zijn middelen op bedachtzame wijze heeft beheerd, en daarmee heeft voldaan aan de verwachtingen. Zoals uit het verslag blijkt, kan het bestuur echter wel op enkele punten worden verbeterd, vooral voor wat betreft het beheer van liquide middelen en de analyse van kredietoverdracht.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Dit Waarnemingscentrum bekleedt een bijzonder belangrijke functie binnen de Europese context. Het is zijn taak om objectieve, betrouwbare en vergelijkende gegevens te verschaffen die de Europese Unie en de lidstaten een ruime kijk bieden op het fenomeen drugsverslaving en de gevolgen daarvan.

Omdat deze informatie zeer nauwgezet moet worden bijgehouden, moeten ook de rekeningen nauwgezet worden bijgehouden. Ik hoop dat het Waarnemingscentrum de missie die het werd toevertrouwd waarheidsgetrouw en nauwkeurig zal blijven uitvoeren en dat het daarbij de beste criteria voor begrotingsbeheer zal naleven. Ik hoop ook dat de informatie die wordt verzameld de lidstaten kan helpen om de oorzaken en de gevolgen van deze plaag op de voet te volgen en om wegen en oplossingen te vinden om de desbetreffende burgers te verlossen van deze verslaving die hen en hun gezinnen kapotmaakt.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. − (LT) Ik heb dit document bekrachtigd aangezien de verantwoordelijke commissie heeft besloten akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2009. De begroting van het Centrum was bovendien 2,25 procent lager dan de begroting voor 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. − (IT) De financiële controle op de uitvoering van de communautaire begroting gebeurt op drie niveaus: een interne controle binnen elke instelling, een externe controle door de Europese Rekenkamer, en een procedure voor het verlenen van kwijting door het Europees Parlement. Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009. Ik heb mijn steun gegeven op basis van het verslag van de Rekenkamer, waarin zij stelt redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Tot slot acht ik de stichting en het beheer door het Waarnemingscentrum van een computernetwerk voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens, met de naam "Europees Netwerk voor informatie over drugs en drugsverslaving" zeer nuttig. Dit netwerk is in staat nationale netwerken met drugsinformatie, specialistische centra in de lidstaten en de informatiesystemen van internationale organisaties die met het Centrum samenwerken met elkaar te verbinden.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving en geef hiermee aan verheugd te zijn over het feit dat het Centrum de jaarlijkse prognose van zijn behoefte aan liquide middelen verder heeft verbeterd; ik stel vast dat deze prognose constant wordt aangepast en wordt ingediend als ondersteunend document bij de relevante diensten van de Commissie, ter rechtvaardiging van de driemaandelijkse verzoeken van het Centrum om betaling van de volgende tranche van de jaarlijkse subsidie die door de Unie is toegekend.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2009, tezamen met de antwoorden van het Centrum http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0120+0+DOC+XML+V0//NL" \l "_part1_def1" , heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement is verheugd over het initiatief van het Centrum om een computernetwerk in te zetten voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens, met de naam "Europees Netwerk voor informatie over drugs en drugsverslaving". Het Parlement merkt op dat dit netwerk nationale netwerken met drugsinformatie, specialistische centra in de lidstaten en de informatiesystemen van internationale organisaties die met het Centrum samenwerken verbindt.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb de kwijting gesteund. Geconstateerd is dat het jaarverslag over 2009 regelmatig is. Het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCCDA) is een schoolvoorbeeld voor de wijze waarop de begroting moet worden beheerd. Het Waarnemingscentrum heeft al een tabel overgelegd met een vergelijking tussen de jaren 2008 en 2009. Daarbij zijn niet alleen de cijfers gepresenteerd (waaruit bleek dat de begroting in 2009 2,25% lager was dan in 2008), maar wordt ook een overzicht gegeven van de uitgevoerde maatregelen. Om een optimale transparantie te waarborgen, is het EMCDDA voornemens om het volledige verslag van de dienst Interne audit (IAS) te verstrekken.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0132/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd en steun de beslissing van het Europees Parlement om kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer oordeelde dat de jaarrekening van het Agentschap betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik ben het ermee eens dat het Agentschap moet overwegen een Gantt-diagram te maken voor de planning van al zijn operationele activiteiten, om snel te kunnen nagaan hoeveel tijd een personeelslid aan een bepaald project heeft besteed en zo een meer resultaatgerichte benadering te verwezenlijken. Het Agentschap moet een vergelijkend overzicht opnemen van de tijdens het onderhavige verslagjaar en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten, zodat het Europees Parlement de prestaties van het Agentschap over de jaren heen beter kan beoordelen. In 2009 heeft de Rekenkamer opnieuw een hoog aantal begrotingsoverschrijvingen vastgesteld; daarom moet het Agentschap zijn planning en toezicht verbeteren teneinde het aantal begrotingsoverschrijvingen te verminderen. Het Agentschap moet bovendien stappen zetten om tekortkomingen te verhelpen in procedures voor de selectie van personeel, die een risico vormen voor de transparantie van deze procedures.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), schriftelijk. − (ES) Ik heb voor dit verslag gestemd. De Rekenkamer bevestigt dat de rekeningen van dit Agentschap betrouwbaar zijn, en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Om mijn standpunt te verduidelijken: ik vind de aanneming van haar meerjarenplan voor vijf jaar positief, hoewel – volgens de Rekenkamer – de budgettaire planning en beheer verbeterd kunnen worden. De beoordeling van haar activiteiten was echter positief.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2009. Ondanks het eerdere ontbreken van een meerjarig werkprogramma en het verontrustend hoge aantal begrotingsoverschrijvingen in 2008, heeft het Agentschap zijn bestuur verbeterd, en in het geheel genomen heeft de Rekenkamer de jaarrekening en de onderliggende verrichtingen positief beoordeeld.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) De milieurampen met de schepen Erika en Prestige hebben duidelijk aan het licht gebracht dat er meer gedaan moet worden om de maritieme veiligheid op Europees niveau te garanderen. Dit agentschap, dat toepasselijk zijn zetel heeft in Lissabon, heeft belangrijke bevoegdheden op dat gebied en dient ondersteund te worden bij zijn veeleisende taken. Dit agentschap moet zich echter wel inzetten om zijn planning- en toezichtbeleid te verbeteren.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Allereerst wil ik de rapporteur, de heer Stavrakakis, bedanken voor dit uitstekende werk. In de stemming van vandaag heb ik mijn steun gegeven aan het verlenen van kwijting aan het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009. Ik wil er echter op wijzen dat de Rekenkamer in 2009 een hoog aantal begrotingsoverschrijvingen heeft vastgesteld, en ik schaar mij achter het aan het Agentschap gerichte verzoek om, met het oog op de volgende begrotingen, te werken aan een verbetering van zijn planning en toezicht teneinde het aantal begrotingsoverschrijvingen te verminderen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), schriftelijk. (PL) Ik ben verheugd over de werkzaamheden van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid. Ik ben er ook van overtuigd dat de goedkeuring van de vijfjarenstrategie in maart 2010 een stap vooruit is in de activiteiten van het agentschap en een verbetering voor verdere werkzaamheden. Daarom heb ik besloten om voor de kwijting van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2009 te stemmen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. − (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2009, maar verzoek het Agentschap het aantal verplichtingen achteraf (dat wil zeggen: juridische verbintenissen die zijn aangegaan voordat de dienovereenkomstige begrotingsvastleggingen waren gebeurd) te verminderen. Ik herinner het Agentschap eraan dat de Rekenkamer sinds 2006 schendingen heeft gemeld van artikel 62, lid 1 van het Financieel Reglement, maar ben niettemin verheugd over de inspanningen van het Agentschap om de situatie te verbeteren door incidentele training aan te bieden ter voorkoming van vastleggingen achteraf.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk. (PT) In dit verslag wordt de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) voor het begrotingsjaar 2009 goedgekeurd.

Aangezien de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn, ben ik van mening dat het Parlement dit verslag moet aannemen.

Ik wil echter wel wijzen op het feit dat de Rekenkamer in 2009 opnieuw een hoog aantal begrotingsoverschrijvingen heeft vastgesteld (49 in 2009, 52 in 2008 en 32 in 2007). Het is dus wenselijk dat het agentschap zijn planning en toezicht verbetert teneinde het aantal begrotingsoverschrijvingen te verminderen.

Het is tevens wenselijk dat het agentschap opnieuw in een aan zijn volgende verslag aan de Rekenkamer toe te voegen tabel een vergelijkend overzicht opneemt van de tijdens het onderhavige verslagjaar en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten, zodat de kwijtingsautoriteit de prestaties van het agentschap over de jaren heen beter kan beoordelen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid betreffende het begrotingsjaar 2009, vergezeld van de antwoorden van het agentschap, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de directeur van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het agentschap voor het begrotingsjaar 2009. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0132+0+DOC+XML+V0//NL" \l "_part1_def1"

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de directeur van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de directeur van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement is verheugd over het feit dat de Rekenkamer tot de conclusie is gekomen dat de rekeningen van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor 2009 betrouwbaar zijn en dat zij de onderliggende verrichtingen over het algemeen als wettig en regelmatig beschouwt.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), schriftelijk.(FR) De stemming over de kwijting met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) voor 2009 heeft ons Parlement in staat gesteld om het goede beheer van dit Agentschap te bekrachtigen, alsook een gebruik van zijn kredieten zoals ze zijn bedoeld. Ik verwelkom deze stemming, waarin bevestigd wordt dat ons Parlement verbonden is met dit Agentschap dat een doorslaggevende rol speelt op het gebied van de bewaking van en controle op de Europese zeeën. Gezien het feit dat de druk op de maritieme ruimte toeneemt, zijn wij verplicht om uitermate waakzaam te zijn wat betreft het gebruik van deze ruimte. Met het oog daarop ben ik zeer verheugd dat de voorstellen uit mijn verslag van 2008 over havenstaatcontrole belangrijke principes zijn geworden binnen het optreden van het EMSA. Die voorstellen hebben bijvoorbeeld betrekking op de inspectie van schepen en de coördinatie tussen de verschillende nationale controleregelingen door het Agentschap. De zee is een ruimte die alle Europeanen met elkaar delen en die deel uitmaakt van ons patrimonium. Door de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen, door voortdurend de vervuiling en illegale activiteiten op zee te bestrijden en door ongelukken te voorkomen kunnen wij nog heel lang profiteren van de groeimogelijkheden van de zee.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ook de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid is in 2009 lager uitgevallen en wel 3,8 procent. De taken van het Agentschap, waaronder het reageren op milieurampen op zee, zijn van bijzonder belang voor de toestand van de Europese wateren. Ik heb de kwijting gesteund omdat de tekortkomingen voornamelijk betrekking hebben op aanbestedingsprocedures en de selectie van personeel. Ook heeft de Europese Rekenkamer een positieve verklaring afgegeven over de jaarrekening voor 2009. De betreffende tekortkomingen moeten in 2010 echter rechtgezet zijn en de "zeer belangrijke" aanbevelingen van de dienst Interne audit (IAS) moeten allemaal opgevolgd worden, om voor kwijting voor 2010 in aanmerking te komen.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0105/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd en steun de kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer oordeelde dat de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik ben het met de rapporteur eens dat het Agentschap zijn interne controles moet versterken om ervoor te zorgen dat contracten en aanbestedingsprocedures correct worden toegepast. Het Agentschap moet bovendien regelmatig informatie verschaffen over zijn financiële circuits en de verantwoordelijkheden van de desbetreffende financiële en operationele actoren. Er zijn nog steeds tekortkomingen in de procedures voor personeelsselectie, waardoor de transparantie van deze procedures in gevaar komt. Het Agentschap moet deze situatie corrigeren en het Europees Parlement op de hoogte houden van de maatregelen die worden genomen. Ik ben het er ook mee eens dat het Agentschap met bijstand van een professionele dienstverlener controles achteraf dient te verrichten.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), schriftelijk. (ES) Ik heb voor dit verslag gestemd omdat de Rekenkamer verklaart over voldoende garanties te beschikken dat de jaarrekening voor 2009 van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn, en omdat het Parlement op 5 mei 2010 de directeur van dat Agentschap kwijting heeft verleend voor het begrotingsjaar 2008. Ik vind echter ook dat de transparantie moet worden verbeterd, zowel bij ramingen als met betrekking tot wie voor projecten verantwoordelijk is, de procedures voor aanbestedingen en de follow-up van mogelijke onregelmatigheden.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb voor het verlenen van kwijting aan het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2009 gestemd na lezing van dit uitvoerige verslag, waarin wordt gewezen op de regelmatigheid van de aangenomen procedures en de specifieke gebieden die onvoldoende transparant lijken te zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Het feit dat mensen steeds minder fysiek met elkaar in contact komen en steeds vaker gebruik maken van de verschillende platformen op het internet betekent dat cyberveiligheid tot de categorie van essentiële kwesties gerekend moet worden in de Europese Unie. Er is steeds meer informatie te vinden op het internet en burgers gebruiken het web steeds vaker voor de meest uiteenlopende doeleinden in hun dagelijkse leven. Die situatie verhoogt het risico op schendingen van de privacy en wederrechtelijk gebruik van gegevens, informatie, geluiden of beelden van derden exponentieel. De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening betrouwbaar is, maar wijst op verschillende correcties die moeten worden doorgevoerd.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), schriftelijk. (GA) Vanaf zijn oprichting heeft het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid uiterst belangrijke steun gegeven aan de Europese Commissie en de lidstaten, vooral op het gebied van maritieme veiligheid en het voorkomen van verontreiniging door schepen.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik steun dit document aangezien de verantwoordelijke commissie heeft besloten akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft echter tekortkomingen geconstateerd in de procedures voor aanbestedingen, in het bijzonder wat betreft de te lage inschatting van de voor een bepaald raamcontract toe te wijzen budgetten. De begroting van het Agentschap voor 2009 was 3,5 procent lager dan zijn begroting voor 2008. Ik ben van mening dat de huidige tekortkomingen moeten worden verholpen.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) De financiële controle op de uitvoering van de communautaire begroting gebeurt op drie niveaus: een interne controle, binnen elke instelling, een externe controle door de Europese Rekenkamer, en een procedure voor het verlenen van kwijting door het Europees Parlement. Met de stemming van vandaag verleent het Parlement het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009, en sluit daarmee de procedure af. Ik heb mijn steun gegeven op basis van de verklaring van de Rekenkamer, waarin zij stelt redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging en merk hierbij teleurgesteld op dat er sinds het voorgaande jaar geen vooruitgang is geboekt met de terugbetaling van de 45 000 euro aan btw die het Agentschap aan de belastinginstanties van het gastland heeft vooruitbetaald; ik vraag het Agentschap daarom de kwijtingsautoriteit op de hoogte te stellen wanneer het gastland dit bedrag terugbetaalt.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk.(PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) voor het begrotingsjaar 2009, tezamen met de antwoorden van het agentschap, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de directeur van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de directeur van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de directeur van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement benadrukt dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb de kwijting niet gesteund. De tekortkomingen die door de dienst Interne audit (IAS) worden genoemd, zijn te talrijk en te ernstig. Een voorbeeld: bij een hernieuwd onderzoek van de aanbestedingsprocedures van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging zijn er meer zwakke plekken op dit gebied geconstateerd. De achttien aanbevelingen van de IAS om de diensten van het Agentschap te verbeteren moeten integraal en onverwijld worden uitgevoerd. Aangezien het Agentschap vijf van de achttien aanbevelingen heeft geweigerd, lijkt het erop dat de wil voor de integrale uitvoering van alle aanbevelingen ontbreekt.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0125/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd en steun de beslissing van het Europees Parlement om kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft het Europees Parlement meegedeeld redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening van het Bureau voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik ben het met de rapporteur eens dat er extra kosten ontstaan doordat het Bureau zijn werkzaamheden verricht op twee plaatsen (Lille en Valenciennes). Daarom ben ik van mening dat de Raad maatregelen moet nemen om het besluit te wijzigen dat het Bureau verplicht om een dubbele vestigingsplaats te hebben. Ik ben van mening dat het Bureau een vergelijkend onderzoek dient op te nemen van de tijdens het onderhavige verslagjaar en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten, zodat het Europees Parlement de prestaties van het Bureau over de jaren heen beter kan beoordelen. Ik ben verheugd dat het Bureau gevolg heeft gegeven aan de opmerkingen van de Rekenkamer en een centraal systeem voor de registratie van inkomende facturen in gebruik heeft genomen. Deze maatregel is noodzakelijk om de tijdige registratie van alle facturen te waarborgen en helpt vertragingen in de verwerking van betalingen te voorkomen. Ik ben verheugd over het initiatief van het Bureau met betrekking tot het opzetten van een internecontrole-instantie, die ondersteuning en advies moet bieden aan de directeur en het bestuur op het gebied van interne controle, risicobeoordeling en interne audit.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), schriftelijk. (ES) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2009 omdat het Parlement de directeur in mei kwijting verleende. Ik ben het er echter mee eens dat – zoals vermeld wordt in het verslag –, de overdracht van kredieten beter beheerd moet worden omdat het jaarperiodiciteitsbeginsel niet wordt nageleefd. Ik ben het ook eens met de opmerkingen van de Rekenkamer over de vertragingen bij aanbestedingen. Ik waardeer de inspanningen die sinds september zijn geleverd voor de introductie van een gecentraliseerd systeem voor het registreren van inkomende facturen, dat nodig is voor een beter beheer.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2009, omdat de middelen over het algemeen goed zijn beheerd, zoals in het verslag naar voren komt. Ik ben het ook eens met het feit dat het noodzakelijk is de herziening van de jaarrekening en het beheer van de begroting op enkele punten te verbeteren, om het nu te hoge aantal overdrachten en annuleringen te verminderen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) De Europese spoorwegsector heeft te lijden onder de incompatibiliteit van de nationale technische en veiligheidsvoorschriften, wat een ernstig nadeel is voor de ontwikkeling van de sector. Het is de taak van het agentschap om die kloof te dichten en gemeenschappelijke veiligheidsdoelstellingen uit te werken. Het feit dat het agentschap twee zetels heeft doet de kosten misschien wel onnodig oplopen. De vertragingen in de uitvoering van activiteiten plaatsen het begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit op de helling, waardoor er kredieten moesten worden overgedragen.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik heb mij stemming over dit document onthouden, hoewel de verantwoordelijke commissie heeft besloten akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2009. De begroting van het Bureau voor 2009 was 16,6 procent lager dan de begroting voor 2008. De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Het is zorgwekkend dat het Europees Parlement bezorgdheid heeft geuit over de tekortkomingen in de procedures voor het plaatsen van opdrachten die bij de controle door de Rekenkamer aan het licht zijn gekomen – annuleringen van en vertragingen bij aanbestedingen, terugkerende achterstand bij de uitvoering van betalingen en ingrijpende wijzigingen die in de loop van het jaar in het werkprogramma zijn aangebracht. De Rekenkamer heeft tekortkomingen gesignaleerd op het gebied van het beheer van de inventaris van vaste activa, maar heeft nota genomen van de verzekering van het Bureau dat dit probleem bij de rekeningen over 2010 zal worden opgelost. Ik denk dat onzekerheid omtrent de precieze plaats van de goederen eens te meer aantoont dat een dubbele locatie problemen en extra kosten met zich meebrengt. Dit is dan ook de reden van mijn onthouding.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Met de stemming van vandaag verleent het Parlement de directeur van het Europees Spoorwegbureau kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2009. Helaas bleek tijdens de controle dat er sprake is van annuleringen van en vertragingen bij aanbestedingen, terugkerende achterstand bij de uitvoering van betalingen en ingrijpende wijzigingen die in de loop van het jaar in het werkprogramma zijn aangebracht. Ik ben van mening dat vergelijkbare problemen de komende jaren dienen te worden vermeden. En precies daarom acht ik het zeer positief dat het Agentschap een internecontrole-instantie heeft opgezet, die ondersteuning en advies moet bieden op het gebied van interne controle.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), schriftelijk. (PL) Ik heb voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2009 gestemd. Toch ben ik van mening dat de Raad bepaalde stappen moet ondernemen om een van de zetels van het Bureau te sluiten, omdat er op deze manier onnodige kosten worden gemaakt. Het Bureau heeft geen twee zetels nodig om goed te kunnen functioneren. Bovendien ben ik verontrust over het feit dat het statuut en de uitvoeringsbepalingen niet worden nageleefd.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2009. Ik betreur echter de door de Rekenkamer gesignaleerde tekortkomingen op het gebied van het beheer van de inventaris van vaste activa, maar neem nota van de verzekering van het Bureau dat dit probleem bij de rekeningen over 2010 zal worden opgelost; ik ben van mening dat onzekerheid omtrent de precieze plaats van de goederen eens te meer aantoont dat een dubbele locatie problemen en extra kosten met zich meebrengt.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk.(PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het Europees Spoorwegbureau (ERA) betreffende het begrotingsjaar 2009, vergezeld van de antwoorden van het bureau, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de directeur van het Europees Spoorwegbureau kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de directeur van het Europees Spoorwegbureau kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de directeur van het Europees Spoorwegbureau kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement acht het zorgwekkend dat de Rekenkamer opnieuw de aandacht vestigt op annuleringen van en vertragingen bij aanbestedingen, terugkerende achterstand bij de uitvoering van betalingen en ingrijpende wijzigingen die in de loop van het jaar in het werkprogramma zijn aangebracht.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb mij in dit geval van stemming onthouden omdat ik er de voorkeur aan gegeven zou hebben om de kwijting uit te stellen. Uit dit verslag blijkt dat het jaarlijkse activiteitenverslag onvoldoende informatie biedt over de planning, toewijzing en de inzet van personele middelen. Als er bovendien alleen maar een verslag vereist is over het niet benutten en het gebruik van middelen voor het volgende jaar, kan slechts in beperkte mate rekening worden gehouden met de twijfels die de Europese Rekenkamer heeft geuit over de herhaalde annuleringen van en vertragingen bij aanbestedingen.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0109/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd en steun de kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft het Europees Parlement meegedeeld dat de jaarrekening van de Stichting voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik ben verheugd over de intentie van de Stichting om de prestaties van de systemen voor beroepsonderwijs en beroepsopleiding in de partnerlanden van de Stichting te verbeteren en samen met internationale organisaties en bilaterale donoren een gemeenschappelijke methodologie te ontwikkelen om zijn rol te verbeteren. Ik ben van mening dat de Stichting een vergelijking moet opnemen van de verrichtingen tijdens het jaar waarvoor kwijting moet worden verleend en tijdens het voorgaande begrotingsjaar, zodat het Europees Parlement de prestaties van de Stichting door de jaren heen beter kan beoordelen. Ik ben het met de rapporteur eens dat de Stichting de begrotingsprocedures rigoureuzer moet vastleggen. Dit zou het aanzienlijke aantal begrotingsoverschrijvingen helpen voorkomen. Ik ben ook verheugd over het initiatief van de Stichting om het Europees Parlement het jaarlijkse verslag van de dienst Interne audit over de interne controle van de Stichting te verstrekken.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), schriftelijk. (ES) Ik heb gestemd voor dit verslag omdat de Rekenkamer verklaard heeft voldoende garanties te hebben dat de jaarrekening voor 2009 van de Europese Stichting voor opleiding betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn, en omdat het Parlement de directeur op 5 mei 2010 kwijting heeft verleend voor de uitvoering van de begroting van het begrotingsjaar 2008. Ik ben het eens met de volledige inhoud van het verslag en ik wil de aandacht vestigen op het initiatief van de Stichting om de kwijtingsautoriteit het jaarlijkse verslag over de interne controle van de dienst Interne Controle voor de Stichting te verstrekken, aangezien dit een teken van transparantie is dat door alle andere agentschappen moet worden gevolgd.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2009, omdat het beheer van de jaarrekening en de verrichtingen wettig en regelmatig zijn, hetgeen in het verslag wordt benadrukt. Ik ben echter bezorgd over het gebrek aan transparantie bij de procedures voor de werving van personeel, en door het onderzoek dat het Europees Bureau voor fraudebestrijding heeft geopend. Ik hoop dat de Stichting de juiste maatregelen weet te nemen op dat gebied, om haar functioneren te verbeteren.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) De Europese Stichting voor opleiding (ESO) heeft tot doel om bij te dragen tot de ontwikkeling van stelsels voor beroepsopleiding door de samenwerking op het vlak van beroepsopleiding te versterken en de coördinatie van steun te verzekeren. De activiteiten van de stichting behelzen ook de landen die kandidaat zijn voor toetreding tot de Europese Unie, landen uit de Westelijke Balkan, Oost-Europa en Centraal-Azië en partnerlanden uit het Middellandse Zeegebied. Men moet voorzichtig en strikt te werk gaan bij het besteden van de beschikbare middelen aan kwesties die verband houden met beroepsopleiding waarbij ontwikkelingslanden betrokken zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. − (LT) Ik steun dit document aangezien de verantwoordelijke commissie heeft besloten akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2009. Het is echter zorgwekkend dat het Europees Parlement zich bezorgd heeft getoond over het feit dat de Rekenkamer een gebrek aan transparantie bij de procedures voor de werving van personeel heeft geconstateerd en over de tussenkomst van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), dat een onderzoek (OF/2009/0370) heeft geopend. Alle tekortkomingen moeten worden verholpen teneinde meer transparantie te verkrijgen en alle onzekerheden betreffende de werkzaamheden van de Europese Stichting voor opleiding uit de weg te ruimen.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn, heb ik mijn steun gegeven aan het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2009. Het moge duidelijk zijn dat ieder debat over kwijting in een bepaalde context plaatsvindt, en vandaag is die context de financieel-economische crisis, die voor sommige lidstaten financiële en begrotingsproblemen heeft veroorzaakt. Ondanks die problemen ben ik tevreden met de intentie van de Stichting om de prestaties van de systemen voor beroepsonderwijs en beroepsopleiding in de partnerlanden van de Stichting te verbeteren ('Turijnproces'), en tegelijkertijd een grondige evaluatie van haar aanwervingsprocedures te maken.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2009 en ben tevreden met het initiatief van de Stichting om de kwijtingsautoriteit het jaarlijkse verslag over de interne controle van de dienst Interne Controle voor de Stichting te verstrekken. Het Parlement beschouwt dit als een teken van transparantie en een beste praktijk die door alle andere agentschappen moet worden gevolgd.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk.(PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2009, tezamen met de antwoorden van de stichting, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de directeur van de Europese Stichting voor opleiding kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van de stichting voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de directeur van de Europese Stichting voor opleiding kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Stichting voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk. (DE) Er is kwijting verleend. Als positief aspect is in het verslag vermeld dat de begroting 2009 een waarheidsgetrouw beeld geeft van de financiële situatie van de stichting. De begrotingsmiddelen zijn tegenover 2008 met 0,5% verlaagd. Via een sterkere coördinatie met het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) zou nog meer ruimte voor besparingen kunnen worden gevonden. Het bekritiseerde gebrek aan transparantie bij de indienstneming van personeel wil de stichting verhelpen door de procedure aan een grondige toetsing te onderwerpen.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0104/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. − (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd en steun de kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft het Europees Parlement meegedeeld dat de jaarrekening van het Agentschap van het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik ben het met de rapporteur eens dat het Agentschap een vergelijkend overzicht moet opnemen van de tijdens het onderhavige verslagjaar en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten, zodat het Europees Parlement de prestaties van het Agentschap over de jaren heen beter kan beoordelen. Ik ben verheugd over het initiatief van het Agentschap om uiterlijk in 2020 met een prognose te komen over de veiligheids- en gezondheidseffecten van technologische innovaties in groene banen. Ik ben van mening dat het Agentschap het annuleringspercentage moet terugdringen en het Europees Parlement moet informeren over de genomen maatregelen. Het Agentschap dient ook speciale aandacht te besteden aan de verplichtingen die aan het eind van het jaar nog openstaan, zodat de niet benodigde bedragen kunnen worden vrijgemaakt om toekomstige financiële en wettelijke verplichtingen te dekken.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2009, omdat ik van mening ben dat het Agentschap zijn begroting in het geheel genomen goed heeft beheerd, ondanks enkele onregelmatigheden die de Rekenkamer heeft vastgesteld bij het beheer van enkele middelen en bij een aanbestedingsprocedure. Verder sluit ik mij aan bij de opmerkingen van de Rekenkamer over de noodzaak om de programmering en controle van activiteiten te verbeteren, teneinde de beschikbare kredieten zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), schriftelijk.(PT) Ik heb voor het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2009 gestemd, omdat het bijdraagt tot het toezicht op de manier waarop middelen door de Europese instellingen besteed worden. Ik wil ook wijzen op de invloed die de financiering van dit agentschap voor maatregelen inzake veiligheid en gezondheid van vrouwen op de werkplek gehad heeft.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) Dit agentschap is verantwoordelijk voor het leveren van technische, wetenschappelijke en economische informatie over veiligheid en gezondheid op de werkplek aan de autoriteiten van de Europese Unie, de lidstaten en de belanghebbenden. Die informatie is van essentieel belang om na te gaan welke veiligheids- en gezondheidsomstandigheden op de werkplek er heersen in de Unie en wat de beste praktijken zijn die in Europa gehanteerd worden.

Ondanks het feit dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening betrouwbaar is en ondanks de effectieve inspanningen van het agentschap als coördinator van het netwerk van de agentschappen gedurende de kwijtingsprocedure voor het begrotingsjaar 2009, is de rapporteur in het bijzonder van mening dat het agentschap niet voldoende informatie heeft verschaft om de uitgevoerde activiteiten in de daaropvolgende jaren te vergelijken. Ik ben van mening dat dergelijke informatie relevant is en dat het agentschap aan zijn volgende verslag aan de Rekenkamer een tabel dient toe te voegen, zoals wordt voorgesteld.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik steun dit document aangezien de verantwoordelijke commissie heeft besloten akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft een onregelmatigheid geconstateerd in een aanbestedingsprocedure (gebruikmaking van een kaderovereenkomst met overschrijding van het vastgestelde limietbedrag). De begroting voor 2009 van het Agentschap bedroeg 15 100 000 euro, wat neerkomt op een stijging van 0,6 procent ten opzichte van de begroting van 2008. Ik ben van mening dat het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk de tekortkomingen in de aanbestedingsprocedures dient aan te pakken.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn, heb ik mijn steun gegeven aan het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2009. Het moge duidelijk zijn dat ieder debat over kwijting in een bepaalde context plaatsvindt, en vandaag is die context die financieel-economische crisis, die voor sommige lidstaten financiële en begrotingsproblemen heeft veroorzaakt. Ondanks die moeilijkheden feliciteer ik het Agentschap met zijn geboekte vooruitgang (ondanks enkele fouten) en zijn effectieve inspanningen als coördinator van het netwerk van de agentschappen gedurende de kwijtingsprocedure 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. − (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk. Ik ben verheugd over het initiatief van het Agentschap om de kwijtingsautoriteit het jaarlijkse verslag over de interne controle van de dienst Interne audit (IAS) te verstrekken. Ik feliciteer het Agentschap met de aanzienlijke vooruitgang die op dit vlak is geboekt. Het Parlement neemt kennis van het feit dat alle "zeer belangrijke" aanbevelingen die de IAS aan het Agentschap heeft gedaan naar behoren zijn uitgevoerd en afgesloten, met uitzondering van de aanbeveling over de validering van boekhoudsystemen, die is afgezwakt tot "belangrijk" als gevolg van de gedeeltelijke uitvoering ervan. De rekenplichtige van het Agentschap wordt derhalve opgeroepen een beschrijving te geven van de gebruikte methodologie voor het valideren van het boekhoudsysteem. Verder wordt het idee ondersteund om samenwerking te bevorderen binnen het bestaande netwerk van accountants van de agentschappen om met gemeenschappelijke vereisten te komen en een gemeenschappelijke methodologie te ontwikkelen voor het valideren van de boekhoudsystemen van agentschappen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk.(PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2009, tezamen met de antwoorden van het agentschap, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. − (EN) Dit besluit verleent de directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement is verheugd over het initiatief van het Agentschap om uiterlijk in 2020 te komen met een 'prognose' over de veiligheids- en gezondheidseffecten van technologische innovaties in 'groene banen'. Daarnaast merkt het Parlement op dat er gegevens zijn verzameld over de veiligheid en gezondheid van vrouwen op de werkplek.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) De kwijting is verleend. Het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk, waarin zowel werkgevers als werknemers zijn vertegenwoordigd en dat ondernemingen adviseert over eenvoudige en effectieve manieren om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, heeft problemen met onregelmatigheden op aanbestedingsgebied en met het begrotingsbeginsel van de jaarperiodiciteit. Anderzijds heeft het Agentschap al de verzekering gegeven dat het bijzondere aandacht aan deze problemen zal geven; daarnaast wil het een optimale transparantie waarborgen door het jaarlijkse verslag van de dienst Interne audit te verstrekken.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0144/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. − (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd en steun de kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft het Europees Parlement meegedeeld dat de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Aangezien het Agentschap geen eigen begroting heeft, maakt het de facto deel uit van de Commissie. Ik ben het met de rapporteur eens dat deze situatie strijdig is met de statuten van het Agentschap en de vraag doet rijzen of het nodig is het Agentschap in zijn huidige vorm en organisatie in stand te houden.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2009, omdat het Agentschap zijn financiën op nauwkeurige en bedachtzame wijze heeft beheerd. Ik ben echter van mening dat het nodig is de juridische positie van het Agentschap te herzien, zoals in het verslag wordt opgemerkt, aangezien het nu nog deel uitmaakt van de Commissie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) De Europese Gemeenschap voor atoomenergie (EURATOM) houdt zich bezig met werkgebieden die verband houden met atoomenergie, in het bijzonder onderzoek, en met het uitwerken van voorschriften voor het veilige en vreedzame gebruik van kernenergie. Met de oprichting van dit agentschap wil EURATOM de regelmatige en billijke voorziening van ertsen, grondstoffen en splijtstoffen garanderen in de Europese Unie. Ondanks de recente bezorgdheid naar aanleiding van het ongeluk in de kerncentrale van Fukushima, maakt kernenergie deel uit van de Europese energiemix. De bevoorrading met stoffen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het agentschap is dus van essentieel belang om de activiteit van EURATOM voort te zetten.

De rapporteur neemt er nota van dat het agentschap geen eigen begroting heeft en de facto deel uitmaakt van Euratom, wat de vraag doet rijzen of het nodig is het agentschap in zijn huidige vorm en organisatie in stand te houden. Ik beschik niet over voldoende informatie om een standpunt in te nemen, maar ik denk dat we moeten kiezen voor de oplossing die de communautaire schatkist het minst belast en die zoveel mogelijk doeltreffendheid en transparantie biedt.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), schriftelijk.(FR) Aangezien de begroting voor Euratom 5,5 miljard EUR bedraagt tegenover 1,2 miljard EUR voor hernieuwbare energie, weiger ik uit principe om kwijting te verlenen aan het beheer van Euratom. Het is hoog tijd om deze trend om te buigen, daarom onthoud ik mij van stemming over dit verslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) In de eerste plaats wil ik de rapporteur bedanken voor dit uitstekende werk. Zoals bekend gebeurt de financiële controle op de uitvoering van de communautaire begroting op drie niveaus: een interne controle, binnen elke instelling, een externe controle door de Europese Rekenkamer, en een procedure voor het verlenen van kwijting door het Europees Parlement. Met de stemming van vandaag sluit het Parlement de procedure van financiële controle af, en verleent het het Voorzieningsagentschap van Euratom kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap, waarvan de jaarrekening wettig en betrouwbaar is gebleken, voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Voorzieningsagentschap van Euratom. Hierbij merk ik op dat het Agentschap in 2009 geen subsidie voor zijn werkzaamheden heeft ontvangen. De Commissie heeft alle uitgaven van het Agentschap ter uitvoering van de begroting 2009 voor haar rekening genomen. Deze situatie is onveranderd sinds de oprichting van het Agentschap in 2008. Aangezien het Agentschap geen eigen begroting heeft, maakt het de facto deel uit van de Commissie. Voor mij doet dit de vraag rijzen of het nodig is het Agentschap in zijn huidige vorm en organisatie in stand te houden.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk.(PT) Gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie) betreffende het begrotingsjaar 2009, vergezeld van de antwoorden van het agentschap, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement benadrukt dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb mij van stemming onthouden over de kwijting voor het Voorzieningsagentschap van Euratom dat tot taak heeft om de Europese Unie van splijtstoffen te voorzien (met inbegrip van eventuele bevoorradingen). Volgens het verslag is er op dit moment sprake van inconsistenties met betrekking tot de huidige organisatie van het Agentschap en zijn rechtsvorm. Dit roept de vraag op of het Agentschap in zijn huidige vorm en met de huidige organisatie in stand gehouden moet worden. Ik had gehoopt dat deze kwestie opgehelderd zou zijn, met name gezien de huidige Europese herbezinning over kernenergie.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0108/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. − (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd en steun de kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft het Europees Parlement meegedeeld dat de jaarrekening van de Stichting voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik ben verheugd over het voornemen van de Stichting om een vergelijkend overzicht op te nemen van de tijdens het onderhavige verslagjaar en het voorgaande begrotingsjaar uitgevoerde activiteiten, zodat het Europees Parlement de prestaties van de Stichting over de jaren heen beter kan beoordelen. Ik ben van mening dat de evaluatie achteraf van het werkprogramma 2005-2008 bijzonder nuttig voor de Stichting is, omdat deze bruikbare lessen en aanbevelingen biedt met betrekking tot uitdagingen voor de toekomstige programmeringsfase. Ik ben het met de rapporteur eens dat de Stichting haar Eurofound-systeem van prestatiebeoordeling verder moet ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de resultaten van de prestatiebeoordeling worden teruggekoppeld naar de beslissings- en planningsprocessen van de directie. Ik ben ook van mening dat de Stichting maatregelen moet nemen om de evaluatie- en herzieningsprocedure op het gebied van aanbesteding te verbeteren teneinde een herhaling van de fouten en inconsistenties bij evaluaties die de Rekenkamer heeft geconstateerd te voorkomen. Verder dient de Stichting ervoor te zorgen dat fondsen alleen worden gebruikt wanneer de kredieten zijn goedgekeurd.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2009, omdat uit een analyse van de boekhouding en de onderliggende verrichtingen door de Rekenkamer is gebleken dat de Stichting correct, stipt en transparant werk heeft geleverd. Hoewel enkele zwakke punten op het gebied van de wervings- en aanbestedingsprocedures zijn vastgesteld verandert dat mijn oordeel niet: ik zie ze als goede vooruitzichten voor verbetering in de toekomst en voor de wil van de Stichting om aan deze punten te werken.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), schriftelijk.(PT) Ik heb voor het verslag inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) voor het begrotingsjaar 2009 gestemd, omdat het bijdraagt tot het toezicht op de manier waarop middelen door de Europese instellingen besteed worden. Ondanks het feit dat de Rekenkamer verklaard heeft dat de onderliggende verrichtingen van de jaarrekening wettig en regelmatig zijn, dient te worden opgemerkt dat de door de stichting gepresenteerde aanvankelijke voorlopige rekeningen ernstige tekortkomingen vertoonden. De stichting moet in de toekomst door middel van aanvullende training en middelen toezien op een correcte uitvoering van de procedures ter afsluiting van het jaar en op de handhaving van de termijnen voor de presentatie van haar rekeningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) is een tripartiet orgaan van de Unie, dat in 1975 werd opgericht om bij te dragen tot het plannen en het tot stand brengen van betere levens- en arbeidsomstandigheden in Europa. Concreet betekent dat dat deze stichting de levens- en arbeidsomstandigheden beoordeelt en analyseert, officiële adviezen en aanbevelingen verstrekt aan de verantwoordelijke instanties en de belangrijkste actoren op het vlak van sociaal beleid, bijdraagt tot de verbetering van de levenskwaliteit en informatie verschaft over ontwikkelingen en tendensen, in het bijzonder wanneer die veranderingen teweegbrengen.

De rapporteur had zijn twijfels bij de transparantie van het beheer van de personele middelen, twijfels die bevestigd werden door de overige leden van de Begrotingscommissie. Ik denk dat we er baat bij kunnen hebben om dergelijke zorgen weg te werken.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. − (LT) Ik steun dit document aangezien de verantwoordelijke commissie heeft besloten akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2009. De begroting van de Stichting voor 2009 bedroeg 20 200 000 euro, een daling van 3,8 procent ten opzichte van het begrotingsjaar 2008. De Rekenkamer heeft echter fouten en anomalieën ontdekt bij de beoordeling van één open aanbestedingsprocedure die de kwaliteit hebben beïnvloed. Derhalve moet de Stichting maatregelen nemen om de evaluatie- en herzieningsprocedure te verbeteren teneinde een herhaling van dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen. Het is betreurenswaardig dat de Rekenkamer commentaar moest leveren op de begrotings- en financiële memoranda van de Stichting, in het bijzonder met betrekking tot het feit dat de door de Stichting gepresenteerde aanvankelijke voorlopige rekeningen ernstige tekortkomingen vertoonden, die wezen op serieuze zwakke plekken in de financiële organisatie van de Stichting. Ik ben van mening dat er naar de geplaatste opmerkingen en geuite bezorgdheden moet worden gekeken en dat er gepaste maatregelen moeten worden genomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Zowel de Rekenkamer als de Commissie begrotingscontrole hebben een positief advies gegeven voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2009. Om die redenen verleent het Parlement vandaag met de stemming kwijting voor het begrotingsjaar 2009. Ik wil echter benadrukken dat de Rekenkamer enkele fouten en anomalieën heeft ontdekt bij de beoordeling van één open aanbestedingsprocedure, die de kwaliteit van de procedure hebben beïnvloed. Ik schaar mij daarom achter het verzoek aan de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden om maatregelen te nemen om de evaluatie- en herzieningsprocedure te verbeteren.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, maar verzoek de Stichting ervoor te zorgen dat de kredieten alleen ter beschikking worden gesteld wanneer de bijbehorende bestemmingsontvangsten zijn ontvangen. Er wordt opgemerkt dat de Rekenkamer in haar verslag stelt dat, in strijd met het Financieel Reglement (artikel 19), de begroting van de Stichting niet voorzag in specifieke posten voor diverse programma's die worden gefinancierd uit de bestemmingsontvangsten. Er wordt bovendien geconstateerd dat de Stichting 184 000 euro heeft toegekend krachtens een programma dat werd gefinancierd uit de bestemmingsontvangsten, hoewel de daadwerkelijk binnengekomen bestemmingsontvangsten slechts 29 000 euro bedroegen. Ik betreur dat de Rekenkamer commentaar moest leveren op de begrotings- en financiële memoranda van de Stichting, in het bijzonder met betrekking tot het feit dat de door de Stichting gepresenteerde aanvankelijke voorlopige rekeningen ernstige tekortkomingen vertoonden, die wezen op serieuze zwakke plekken in de financiële organisatie van de Stichting. Ik verwelkom de bevestiging door de Stichting dat zij door middel van aanvullende training en middelen zal toezien op een correcte uitvoering van de procedures ter afsluiting van het jaar en op de handhaving van de termijnen voor de presentatie van haar rekeningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. − (EN) Dit besluit verleent de directeur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Stichting voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de directeur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Stichting voor het begrotingsjaar 2009. Het Parlement constateert dat de Rekenkamer fouten en anomalieën heeft ontdekt bij de beoordeling van één open aanbestedingsprocedure die de kwaliteit hebben beïnvloed. Het Parlement verzoekt de Stichting derhalve om maatregelen te nemen om de evaluatie- en herzieningsprocedure te verbeteren teneinde een herhaling van dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb mij van stemming onthouden over de betreffende kwijting. In het verslag wordt een aantal tekortkomingen genoemd, maar wordt tegelijkertijd verwezen naar de verzekering die de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden heeft gegeven dat zij die tekortkomingen op effectieve wijze zal opheffen. Hoewel dat op zich een goede zaak is, kan ik geen steun aan de kwijting geven vanwege de ernst van de tekortkomingen (zo zijn er zelfs tot in 2006 fouten in de wervingsprocedures geconstateerd en bevatten de voorlopige rekeningen die aan de Europese Rekenkamer zijn overgelegd ernstige tekortkomingen als gevolg van serieuze zwakke plekken in de financiële organisatie). De Stichting in Dublin moet door gekwalificeerd personeel aan een uitgebreide audit worden onderworpen. Wij zouden eigenlijk pas over de kwijting moeten stemmen nadat de noodzakelijke veranderingen op basis van die audit zijn doorgevoerd.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0133/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd en steun de kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2009. Volgens door de Rekenkamer verstrekte informatie is de jaarrekening van Eurojust voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar en zijn de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig. Ik ben verheugd over het initiatief van Eurojust om kernprestatie-indicatoren op te nemen in de plannen van zijn eenheden voor 2010. Ik ben het met de rapporteur eens dat Eurojust het Europees Parlement op de hoogte moet houden van deze kernprestatie-indicatoren en hun koppelingen aan de doelstellingen, de begroting en het werkprogramma van Eurojust. Door de indicatoren te koppelen aan de doelstellingen, de begroting en het werkprogramma van Eurojust kunnen belanghebbenden de prestaties van Eurojust beter beoordelen. Er is vastgesteld dat de Rekenkamer geen opmerkingen heeft gemaakt over de omvang van de overdrachten en annuleringen van kredieten over 2009. Ik feliciteer Eurojust met het nemen van maatregelen om de marktwaarde van relevante producten en diensten te ramen alvorens een aanbestedingsprocedure te starten.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2009, vanwege zijn uitstekende en transparante beheer van de middelen, met veel indicatoren van de financiële situatie. Ik betreur echter de vele verzoeken die de Rekenkamer heeft moeten doen op het gebied van aanbestedingen en de personeelswervingsprocedures, zonder een antwoord of oplossing te ontvangen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) Eurojust is een orgaan van de Europese Unie dat wetenschappers en afgevaardigden van openbare ministeries in heel de EU helpt om samen te werken in de strijd tegen grensoverschrijdende misdaad. Het vervult een fundamentele rol in de uitwisseling van informatie en in de uitwijzingsprocedures. Aangezien dit zo'n belangrijke en gevoelige materie is, dient het agentschap over voldoende middelen te beschikken om zijn doelstellingen te verwezenlijken, ondanks het feit dat de beschikbare middelen voor justitie en misdaadbestrijding natuurlijk nooit toereikend zijn.

Het doeltreffend beheren van de personele middelen lijkt het belangrijkste probleem te zijn voor dit agentschap. Het feit dat 24 procent van de vacante posten in het agentschap onbezet blijft en dat verschillende posten in het middenkader bezet worden door "waarnemende" personeelsleden doet vrezen voor de continuïteit en de doeltreffende voortzetting van de activiteiten van het agentschap.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik heb mij onthouden van stemming over dit document, hoewel de verantwoordelijke commissie heeft besloten akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van Eurojust voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik heb mij van stemming onthouden omdat de Rekenkamer opnieuw tekortkomingen heeft vastgesteld in de aanbestedingsprocedures, evenals in de drie voorgaande jaren. De Rekenkamer heeft ook opnieuw tekortkomingen gesignaleerd bij het plannen en uitvoeren van wervingsacties, terwijl de subsidie voor Eurojust in 2009 6,4 procent meer bedroeg dan in 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) De financiële controle op de uitvoering van de communautaire begroting gebeurt op drie niveaus: een interne controle, binnen elke instelling, een externe controle door de Europese Rekenkamer, en een procedure voor het verlenen van kwijting door het Europees Parlement. Met de stemming van vandaag verleent het Parlement Eurojust kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2009. Ik heb mijn steun gegeven omdat na controle door de Rekenkamer en de Commissie begrotingscontrole door de Rekenkamer is verklaard dat zij redelijke zekerheid heeft verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. − (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan Eurojust en feliciteer het agentschap dat het maatregelen heeft genomen om de marktwaarde van relevante producten/diensten te ramen alvorens een aanbestedingsprocedure te starten. Ik beschouw dit initiatief als een belangrijke praktijk die navolging verdient door andere agentschappen. Ik ben bovendien verheugd over het jaarlijks aanbestedingsplan voor 2009 van Eurojust dat de eenheden en diensten van Eurojust aanzienlijk geholpen heeft bij het beheer van hun aanbestedingen. Ik ben van mening dat deze initiatieven de sturing en controle door de bevoegde ordonnateur verbeteren.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de administratief directeur van Eurojust kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de administratief directeur van Eurojust kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2009. Het Parlement stelt met tevredenheid vast dat de Rekenkamer geen opmerkingen maakt over de omvang van de overdrachten en annuleringen van kredieten over 2009, en merkt op dat het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust in de toekomst gebaseerd moet blijven op de werking ervan gedurende het jaar.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb de betreffende kwijting niet gesteund. Dit is voornamelijk een gevolg van het feit dat er volgens het verslag slechts 4 van de 26 aanbevelingen die de dienst Interne audit in 2008 heeft gedaan, zijn uitgevoerd. De uitvoering van 15 van de andere aanbevelingen heeft inmiddels al een vertraging van meer dan 12 maanden opgelopen. Deze situatie moet onmiddellijk gecorrigeerd worden voordat er kwijting kan worden verleend.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0145/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit document gestemd en steun de kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft gemeld dat de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. De raad van bestuur van het Agentschap heeft in juni 2009 een meerjarig programma voor de periode 2010-2013 vastgesteld, waardoor het Agentschap een betere planning van zijn activiteiten en betere evaluatie van de risico's kan maken. Ik ben verheugd over het initiatief van het Agentschap om in 2009 van start te gaan met het zogenoemde Frontex-prestatiebeheersysteem om de raad van bestuur van het Agentschap beter te informeren door hem gegevens te verstrekken over het effect van de operaties van het Agentschap. Ik ben het ook met de rapporteur eens dat het voor het Agentschap nodig is zijn financiële beheer van de vergoeding van door de lidstaten gemaakte kosten te verbeteren door samen met de lidstaten de tekortkomingen en problemen vast te stellen om vervolgens samen de nodige oplossingen toe te passen.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) voor het begrotingsjaar 2009, omdat de jaarrekening en de verrichtingen in het geheel genomen positief, regelmatig en wettig zijn, zoals uit de analyse in het verslag blijkt. Desalniettemin ben ik het eens met de rapporteur wanneer hij stelt dat, vanwege enkele tegenstrijdigheden, weinig transparante procedures en overdrachten die in de begroting voorkomen, het Agentschap zijn financiële beheer moet verbeteren.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) Het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) heeft als taak de lidstaten bij te staan bij het opleiden van nationale grenswachten, bijvoorbeeld in de vorm van gemeenschappelijke opleidingsnormen; het uitvoeren van risicoanalyses; het monitoren van de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek die relevant zijn voor de controle en de bewaking van de buitengrenzen; het bijstaan van lidstaten die worden geconfronteerd met omstandigheden die een versterkte operationele en technische bijstand aan de buitengrenzen vergen en het ondersteunen van de lidstaten bij de organisatie van gezamenlijke terugkeeroperaties.

De toenemende migratiedruk op de grenzen van de EU en de behoefte aan coördinatie tussen de lidstaten zijn meer dan reden genoeg om dit agentschap voldoende middelen toe te wijzen om de taken die eraan worden toevertrouwd, te vervullen. Ik ben het echter wel eens met de rapporteur, die bezorgd is over het feit dat de kosten voor de voorfinanciering aan grensautoriteiten in de acht gecontroleerde gevallen volgens de Rekenkamer 27 procent te hoog lagen en over de te hoge voorschotten die teruggevorderd moesten worden.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik heb mij onthouden bij de stemming over dit document, hoewel de verantwoordelijke commissie heeft besloten akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik heb mij onthouden omdat het Europees Parlement bezorgd is over het feit dat de Rekenkamer melding heeft gemaakt van overdrachten waarop zij reeds in haar jaarverslagen voor 2006, 2007 en 2008 had gewezen, en met name het hoge percentage overgedragen en geannuleerde kredieten sinds 2006 betreurt. De Rekenkamer heeft ook voor het tweede jaar op rij gemeld dat het Agentschap bedragen uitbetaalde op grond van alleen door het Agentschap ondertekende subsidiebesluiten, terwijl de geldende regels dit soort instrument niet vermelden. De Rekenkamer heeft gemeld dat de kosten voor de voorfinanciering aan grensautoriteiten in de acht gecontroleerde gevallen 27 procent te hoog lagen. Voor de in 2009 beëindigde activiteiten moesten meer dan veertig terugvorderingsopdrachten worden gegeven om te hoge voorschotten terug te vorderen. De begroting van het Agentschap voor 2009 was bijna 28 procent hoger dan het voorgaande jaar. Ik ben van mening dat er naar de geplaatste opmerkingen en geuite bezorgdheden moet worden gekeken en dat er gepaste maatregelen moeten worden genomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) De financiële controle op de uitvoering van de communautaire begroting gebeurt op drie niveaus: een interne controle, binnen elke instelling, een externe controle door de Europese Rekenkamer, en een procedure voor het verlenen van kwijting door het Europees Parlement. Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Frontex voor het begrotingsjaar 2009, omdat na controle door de Rekenkamer en de Commissie begrotingscontrole is gebleken dat alle verrichtingen van het Agentschap wettig en regelmatig waren.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. − (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan Frontex, maar merk op dat de Rekenkamer voor het tweede jaar op rij meldt dat het Agentschap bedragen uitbetaalde op grond van alleen door het Agentschap ondertekende subsidiebesluiten, terwijl de geldende regels dit soort instrument niet vermelden. Ik stel vast dat in 2009 ruim 28 000 000 euro en in 2008 17 000 000 euro werd uitbetaald. Ik ben niettemin verheugd over het initiatief van het Agentschap om in reactie op de opmerking van de Rekenkamer een partnerschapskaderovereenkomst met de grensautoriteiten van de lidstaten te sluiten.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. − (EN) Dit besluit verleent de directeur van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de directeur van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009. Het Parlement benadrukt dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Het Parlement verzoekt het Agentschap zijn financiële beheer van de vergoeding van door de lidstaten gemaakte kosten te verbeteren door samen met de lidstaten de oorzaken van de problemen vast te stellen om vervolgens samen de nodige oplossingen toe te passen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), schriftelijk. (EL) Gelet op de toenemende migratiestromen moet Frontex een actieve rol spelen bij de bewaking van de Europese grenzen. Volgens Frontex komt 95 procent van de illegaal in Europa binnenkomende migranten via Griekenland binnen. De uitzetting van een illegale migrant kost 6 500 euro en volgens de Dublin II-verordening is het land van binnenkomst verantwoordelijk voor uitzetting. De landen die zich aan de buitengrenzen van de EU bevinden, moeten heel de migratiedruk opvangen en zijn veranderd in opvangcentra voor heel Europa. Frontex moet financieel en operationeel ondersteund worden opdat het de EU-buitengrenzen beter kan bewaken. Ook moet worden voorzien in een mechanisme voor de verdeling van het totaal aantal migranten over alle Europese landen.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), schriftelijk.(FR) De stemming over deze kwijting voor de uitvoering van de begroting is een definitieve goedkeuring van de toenemende uitgaven van het Europese agentschap Frontex voor het uitvoeren van zijn taak als controleur van onze buitengrenzen. Die aanzienlijke stijging van de begroting tussen 2006 en 2009 was nodig en gerechtvaardigd. Het is een weerspiegeling van de behoefte om de coördinatie tussen de lidstaten te versterken in de strijd tegen illegale immigratie. Als boegbeeld van het migratiebeleid van de Unie moet Frontex erop toezien dat zijn begroting wordt besteed aan concrete maatregelen om de migratiestromen te controleren. In verband daarmee ben ik blij met de invoering van een prestatiebeheersysteem dat meer inzicht geeft in de operaties van het Agentschap. Dit op resultaten gebaseerde systeem maakt het gemakkelijker om activiteiten over een bepaalde periode te vergelijken en dus om ze te evalueren. Deze positieve stemming is in mijn ogen ook een duidelijke politieke boodschap van het Europees Parlement ten gunste van het Europees immigratiebeleid dat tot stand is gekomen onder het Franse voorzitterschap van de Unie. De veiligheid van de grenzen was eerst een soevereine verantwoordelijkheid die was voorbehouden aan de lidstaten, maar wordt nu op Europees niveau aangepakt. Deze gemeenschappelijke aanpak van de grenzen is een belangrijke waarborg om het recht op een van de meest fundamentele vrijheden van de Europese Unie ten volle te doen gelden: het vrije verkeer van personen binnen het Schengengebied.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb mij van stemming onthouden. De jaarrekening voor 2009 is weliswaar op alle essentiële punten als betrouwbaar aangemerkt. Frontex heeft daarnaast nieuwe initiatieven in gang gezet om de eigen maatregelen te analyseren, met inbegrip van de impact ervan, en om de transparantie en objectiviteit te verbeteren bij de werving van personeel. De Europese Rekenkamer heeft echter ook in 2009 wederom dezelfde tekortkomingen geconstateerd die sinds 2006 elk jaar opnieuw onder de aandacht moeten worden gebracht. Dit herhaalde omvermogen om die tekortkomingen aan te pakken en adequaat te corrigeren, is onaanvaardbaar.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0103/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Dit verslag heeft mijn steun en ik verleen kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese GNSS-toezichtautoriteit voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer is van oordeel dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik ben verheugd over het feit dat de meeste activiteiten en activa met betrekking tot de programma's Egnos en Galileo in december 2009 aan de Commissie zijn overgedragen. Het zij opgemerkt dat de definitieve begroting 2009 geen informatie over de ontvangsten bevatte. Er werden ook onregelmatigheden bij de procedures voor de personeelsselectie gevonden. Het agentschap moet deze tekortkomingen verhelpen en zoals voorgeschreven het Europees Parlement hierover informeren.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese GNSS-toezichtautoriteit voor het begrotingsjaar 2009, omdat de Autoriteit haar boekhouding goed heeft beheerd en betrouwbare gegevens heeft geleverd. Op het gebied van personele middelen bestaan echter nog enkele onregelmatigheden, vooral met betrekking tot de personeelswervingsprocedures, die weinig transparant zijn bevonden. Ik hoop dus dat de Autoriteit zich zal inzetten voor verbeteringen op dit vlak.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) De Europese GNSS-toezichtautoriteit heeft als taak het beheer van de algemene belangen met betrekking tot de Europese programma's voor satellietnavigatie (GNSS) te verzekeren en op te treden als regulerende autoriteit voor deze programma's. De bevoegdheden van de gemeenschappelijke onderneming Galileo, die afliep op 31 december 2006, werden overgedragen aan deze toezichtautoriteit vanaf 1 januari 2007. De autoriteit heeft haar voorlopige zetel in Brussel en in de verordening is vastgelegd dat zij onder meer de volgende taken, die momenteel herzien worden, op zich neemt: het beheer van de overeenkomst met de operator die instaat voor de exploitatie van het Egnos-systeem, een taak die zij heeft overgenomen van de gemeenschappelijke onderneming Galileo; de coördinatie van de programma's van de lidstaten met betrekking tot de frequenties die nodig zijn voor de werking van het systeem; samenwerking met de Commissie om voorstellen uit te werken in verband met het programma; de modernisering van het systeem; het beheer van alle aspecten die verband houden met de beveiliging en de veiligheid van het systeem; optreden als Europese harmonisatieautoriteit voor de veiligheid van GNSS en het beheer van de onderzoeksactiviteiten die nodig zijn om de Europese GNSS-programma's te ontwikkelen en te bevorderen.

Deze reeks bevoegdheden geeft aan hoe belangrijk de Europese GNSS-toezichtautoriteit is en maakt nogmaals duidelijk dat de activiteiten en de kosten van de autoriteit moeten overeenstemmen met de toegewezen begroting en dat de autoriteit de regels voor de respectieve tenuitvoerlegging moet naleven.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik heb mij bij dit document van stemming onthouden, hoewel de verantwoordelijke commissie heeft besloten om de afsluiting van de rekeningen van de Europese GNSS-toezichtautoriteit voor het begrotingsjaar 2009 goed te keuren. De begroting voor 2009 van de Autoriteit bedroeg 44 400 000 euro, wat neerkomt op een daling van 64 procent ten opzichte van het begrotingsjaar 2008. Ik heb mij van stemming onthouden, omdat het Parlement de tekortkomingen in de procedures voor de personeelsselectie betreurt, waardoor de transparantie van die procedures in gevaar komt. Het is noodzakelijk om de procedures transparanter te maken, zodat in de toekomst onzekerheden over de activiteiten van deze Autoriteit uit de weg kunnen worden geruimd.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Met de stemming van vandaag verleent het Parlement de directeur van de Europese GNSS-toezichtautoriteit kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Autoriteit voor het begrotingsjaar 2009. Ik heb mijn steun gegeven op basis van de beoordelingen en de verslagen van de Rekenkamer en de Commissie begrotingscontrole, die hebben verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan de Europese GNSS-toezichtautoriteit omdat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de directeur van de Europese GNSS-toezichtautoriteit kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Autoriteit voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de directeur van de Europese GNSS-toezichtautoriteit kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Autoriteit voor het begrotingsjaar 2009. Het Parlement betreurt de tekortkomingen in de procedures voor de personeelsselectie, waardoor de transparantie van die procedures in gevaar komt. Het merkt ook op dat de op 31 maart 2010 door de Autoriteit gepubliceerde definitieve begroting niet de definitieve door de Raad van Bestuur goedgekeurde begroting 2009 weergaf en evenmin de ontvangsten daarvan bevatte. Het Parlement verzoekt de Autoriteit derhalve met klem deze situatie te verhelpen en de kwijtingsautoriteit in kennis te stellen van de wijziging.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0126/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit document gestemd inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2009. Volgens de door de Rekenkamer geleverde informatie is de jaarrekening van de gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar en zijn de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig. De gemeenschappelijke onderneming bevindt zich in de aanloopfase en haar interne controles en financiële informatiesysteem waren eind 2009 nog niet volledig opgezet. De invoering van deze systemen moet dringend met succes worden voltooid. De uitvoeringsgraad van de vastleggings- en betalingskredieten van de gemeenschappelijke onderneming bedroeg in 2009 81 procent, respectievelijk 20 procent. Ik ben het met de rapporteur eens dat de gemeenschappelijke onderneming zich nog in de aanloopfase bevindt en heb bijgevolg begrip voor de relatief lage uitvoeringsgraad van de betalingskredieten. Ik vind ook dat de gemeenschappelijke onderneming gezien de omvang van haar begroting en de complexiteit van haar taken moet overwegen een controlecommissie in te stellen die rechtstreeks verslag uitbrengt aan de raad van bestuur.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2009, omdat het, voor een agentschap dat zich nog in de aanloopfase bevindt, zijn financiën voortreffelijk heeft beheerd. Ik geloof dus dat het agentschap in de toekomst nog beter werk zal leveren en de onregelmatigheden die in de begroting voor dit begrotingsjaar zijn geconstateerd zal kunnen corrigeren.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) De gemeenschappelijke onderneming Artemis staat in voor de tenuitvoerlegging van een gezamenlijk technologie-initiatief inzake ingebedde computersystemen. Dit publiek-private partnerschap is er in het bijzonder op gericht om de medefinanciering van onderzoeksinitiatieven op Europees niveau te ondersteunen en de samenwerking tussen de verschillende marktdeelnemers in de sector te verbeteren. Zoals de rapporteur terecht opmerkt, werd Artemis opgericht om een onderzoeksagenda vast te stellen en ten uitvoer te leggen voor de ontwikkeling van cruciale technologieën voor ingebedde computersystemen voor verschillende toepassingsgebieden, teneinde het Europese concurrentievermogen en de duurzaamheid van de economie te versterken en het ontstaan van nieuwe markten en maatschappelijke toepassingen te bevorderen. De onderneming bevindt zich momenteel nog in de aanloopfase, maar wij koesteren toch al grote verwachtingen over haar toekomstige verwezenlijkingen en wij hopen dat de investeringen in deze onderneming gerechtvaardigd zullen zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Dit document heeft mijn steun, omdat de verantwoordelijke commissie besloten heeft om de afsluiting van de van de rekeningen van de gemeenschappelijke onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2009 goed te keuren. De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. De definitieve begroting van de gemeenschappelijke onderneming heeft voor 2009 46 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 8 miljoen euro aan betalingskredieten omvat, en de uitvoeringsgraad van de vastleggings- en betalingskredieten bedroeg 81 procent, respectievelijk 20 procent. Ik ben van mening dat de gemeenschappelijke onderneming zich nog in de aanloopfase bevindt, en heb bijgevolg begrip voor de relatief lage uitvoeringsgraad van de betalingskredieten.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Zowel de Rekenkamer als de Commissie begrotingscontrole hebben een positief advies gegeven over de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2009. Om die redenen verleent het Parlement vandaag met de stemming kwijting voor het begrotingsjaar 2009. Uit de controles is gebleken dat de begroting van de onderneming betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik acht het echter nuttig dat de gemeenschappelijke onderneming gehoor geeft aan het verzoek om de documentatie van IT-processen en -activiteiten en het in kaart brengen van IT-risico's te verbeteren, een bedrijfscontinuïteitsplan op te stellen en een gegevensbeschermingsbeleid te ontwikkelen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan de gemeenschappelijke onderneming Artemis, maar ben van oordeel dat de gemeenschappelijke onderneming gezien de omvang van haar begroting en de complexiteit van haar taken moet overwegen een controlecommissie in te stellen die rechtstreeks verslag uitbrengt aan de raad van bestuur.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de directeur van de gemeenschappelijke onderneming Artemis kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de directeur van de gemeenschappelijke onderneming Artemis kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2009. Het Parlement benadrukt dat de gemeenschappelijke onderneming Artemis in december 2007 is opgericht om een onderzoeksagenda vast te stellen en ten uitvoer te leggen voor de ontwikkeling van cruciale technologieën voor ingebedde computersystemen voor verschillende toepassingsgebieden, teneinde het Europese concurrentievermogen en de duurzaamheid van de economie te versterken en het ontstaan van nieuwe markten en maatschappelijke toepassingen te bevorderen.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0128/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Dit verslag heeft mijn steun en ik verleen kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2009. Volgens de door de Rekenkamer geleverde informatie is de jaarrekening van de gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar en zijn de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig. De gemeenschappelijke onderneming bevindt zich in de aanloopfase en haar interne controles en financiële informatiesysteem waren eind 2009 nog niet volledig opgezet. De invoering van deze systemen moet worden voltooid. Ik ben het met het advies van de rapporteur eens dat de gemeenschappelijke onderneming gezien de omvang van haar begroting en de complexiteit van haar taken een controlecommissie moet instellen die rechtstreeks verslag uitbrengt aan de raad van bestuur. Ik ben verder van mening dat de gemeenschappelijke onderneming de bepalingen betreffende lidmaatschap en cofinanciering verder moet ontwikkelen. Ik hoop dat de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky in de toekomst de ontwikkeling, validatie en demonstratie van schone luchtvaarttechnologieën in de EU zal versnellen, zodat deze bij de eerste gelegenheid kunnen worden ingevoerd.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev, schriftelijk. (BG) Ik heb enkele opmerkingen over het functioneren van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky, reden waarom ik het verlenen van kwijting voor de uitvoering van haar begroting voor het begrotingsjaar 2009 niet steun. In de eerste plaats is sinds de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming in 2007 nog geen overeenkomst met België over de kantoorruimte, voorrechten en immuniteiten en andere ondersteunende maatregelen gesloten. Hoe kan een onderneming goed functioneren zonder dat deze basisbehoeften zijn gegarandeerd? Het komt niet als een verrassing dat de in 2008 voorgefinancierde onderzoeksactiviteiten niet volledig werden uitgevoerd en dat slechts 65 procent van het voorgefinancierde bedrag werd gebruikt. Waar ik me echter het meest zorgen over maak, is dat de gemeenschappelijke onderneming haar interne controles en financiële informatiesysteem nog niet volledig ten uitvoer heeft gelegd, wat een transparante besteding van het geld van de Europese belastingbetalers onmogelijk maakt.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2009, omdat ik, ondanks enkele onregelmatigheden in de begroting van de onderneming, er vertrouwen in heb dat de onderneming haar audit in de toekomst zal verbeteren, aangezien deze zich nu nog in de aanloopfase bevindt.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) De gemeenschappelijke onderneming Clean Sky werd opgericht om de ontwikkeling, validering en demonstratie van schone luchtvaarttechnologieën in de Europese Unie te bevorderen zodat deze zo spoedig mogelijk kunnen worden ingevoerd. Net zoals de gemeenschappelijke onderneming Artemis, bevindt deze onderneming zich nog in de aanloopfase. Dat betekent niet dat er nog geen procedures en praktijken zijn die verbeterd kunnen worden, in het bijzonder met betrekking tot de begrotingsstructuur, zoals de rapporteur terecht opmerkt.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Dit document heeft mijn steun, omdat de verantwoordelijke commissie heeft besloten om akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2009. De gemeenschappelijke onderneming Clean Sky werd in december 2007 opgericht om de ontwikkeling, validering en demonstratie van schone luchtvaarttechnologieën in de EU te versnellen, zodat deze zo spoedig mogelijk kunnen worden ingevoerd. De gemeenschappelijke onderneming bevindt zich in de aanloopfase en haar interne controles en financiële informatiesysteem waren eind 2009 nog niet volledig opgezet. De definitieve begroting van de gemeenschappelijke onderneming omvatte voor 2009 91 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 60 miljoen euro aan betalingskredieten, en de uitvoeringsgraad van de vastleggings- en betalingskredieten bedroeg 98 procent, respectievelijk minder dan 1 procent. Ik ben van mening dat de gemeenschappelijke onderneming zich nog in de aanloopfase bevindt, en heb bijgevolg begrip voor de relatief lage uitvoeringsgraad van de betalingskredieten.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. – (IT) De Rekenkamer en de Commissie begrotingscontrole hebben zich positief uitgesproken over de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2009. Om die reden heeft het Parlement vandaag kwijting verleend voor het begrotingsjaar 2009. Uit de controles is gebleken dat de begroting van de onderneming betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Toch lijkt het mij, vooral gezien de omvang van haar begroting en de complexiteit van haar taken, wenselijk dat de gemeenschappelijke onderneming de tenuitvoerlegging van haar interne controles en financiële informatiesysteem voltooit.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), schriftelijk. (PL) Mijnheer de Voorzitter, ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2009. Ik ben mij ervan bewust dat de gemeenschappelijke onderneming zich nog steeds in een aanloopfase bevindt. Spijtig genoeg hebben de projecten in deze fase al heel wat vertraging opgelopen, terwijl er al 65 procent van de voorfinanciering is gebruikt. Bovendien is er nog geen beslissing genomen over de zetel in België, wat zonder twijfel de doeltreffende functionering van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky bemoeilijkt.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. − (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky. Ik erken dat de gemeenschappelijke onderneming zich nog in de aanloopfase bevindt. Ik ben echter bezorgd dat de onderzoeksactiviteiten die de Commissie in 2008 namens de gemeenschappelijke onderneming voorfinancierde, in de loop van 2009 niet volledig werden uitgevoerd, en dat ingevolge vertragingen bij de projecten slechts 8 700 000 euro, ofwel 65 procent van het voorgefinancierde bedrag van 13 600 000 euro werd gebruikt. Ik ben met name bezorgd dat de vaststelling, structuur en presentatie van de goedgekeurde begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor 2009 niet in overeenstemming waren met Verordening (EG) nr. 71/2008 betreffende de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky, noch met haar financieel reglement. Ik verzoek de gemeenschappelijke onderneming dan ook met klem deze ernstige tekortkoming zo snel mogelijk weg te werken.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. − (EN) Dit besluit verleent de directeur van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. – (IT) Met deze resolutie verleent het Parlement de directeur van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2009. Het Parlement is van oordeel dat de gemeenschappelijke onderneming gezien de omvang van haar begroting en de complexiteit van haar taken een controlecommissie moet instellen die rechtstreeks verslag uitbrengt aan de raad van bestuur.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0129/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit document gestemd en voor de kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijke technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 2009. Volgens de door de Rekenkamer geleverde informatie is de jaarrekening van de gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar en zijn de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig. De gemeenschappelijke onderneming bevindt zich in de aanloopfase en haar interne controles en financiële informatiesysteem waren eind 2009 nog niet volledig opgezet. De invoering van deze systemen moet worden voltooid. Ik ben het met het advies van de rapporteur eens dat de gemeenschappelijke onderneming de bepalingen betreffende lidmaatschap en cofinanciering verder moet ontwikkelen en de tenuitvoerlegging van haar interne controles en financiële informatiesysteem dient te voltooien. Ik hoop dat het gezamenlijke initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen in de toekomst de efficiency en effectiviteit van het geneesmiddelenontwikkelingsproces aanzienlijk zal verbeteren, en de farmaceutische sector zal helpen om op de lange termijn doeltreffender en veiliger innovatieve geneesmiddelen te produceren.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev, schriftelijk. (BG) Naar mijn mening moet de gemeenschappelijke onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijke technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen volledig worden gefinancierd door farmaceutische bedrijven of door de andere leden die het meeste belang bij de activiteiten van deze onderneming hebben. Daarom steun ik het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van deze onderneming voor het begrotingsjaar 2009 niet.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. – (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan de gemeenschappelijke onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijke technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor 2009, omdat uit het verslag blijkt dat de jaarrekening en de onderliggende verrichtingen van de gemeenschappelijke onderneming volgens de Rekenkamer betrouwbaar zijn. De gemeenschappelijke onderneming moet naar mijn mening de tenuitvoerlegging van haar interne controles voltooien en in volgende begrotingsjaren voorzichtiger en transparanter te werk gaan, al is de huidige situatie deels te verklaren doordat de onderneming zich nog in de aanloopfase bevindt.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) De gemeenschappelijke onderneming is gericht op het proces om efficiëntere en effectievere geneesmiddelen te ontwikkelen, zodat de farmaceutische sector innovatieve geneesmiddelen kan produceren die doeltreffender en veiliger zijn. De gemeenschappelijke onderneming heeft dus ook tot doelstelling om bij te dragen tot de tenuitvoerlegging van het zevende kaderprogramma en om het onderzoek naar en de ontwikkeling van geneesmiddelen in de lidstaten en in de landen die onder het zevende kaderprogramma vallen, te ondersteunen. Zij stimuleert de participatie van kleine en middelgrote ondernemingen aan haar activiteiten en bevordert de samenwerking tussen de privésector en de academische wereld. Deze onderneming bevindt zich nog in de aanloopfase, waardoor we ons nog geen duidelijk beeld kunnen vormen van haar begrotingstoepassingen in de toekomst. Ik wil er echter wel op aandringen dat zij de tenuitvoerlegging van haar interne controles en financiële informatiesysteem voltooit.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik steun dit document, omdat de verantwoordelijke commissie heeft besloten om akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van de gemeenschappelijke onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijke technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Het gezamenlijke initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen is in februari 2007 opgezet om de efficiency en effectiviteit van het geneesmiddelenontwikkelingsproces aanzienlijk te verbeteren, om de farmaceutische sector op de lange termijn te helpen doeltreffender en veiliger innovatieve geneesmiddelen te produceren. De gemeenschappelijke onderneming bevindt zich in de aanloopfase en haar interne controles en financiële informatiesysteem waren eind 2009 nog niet volledig opgezet. Tegelijkertijd omvatte de definitieve begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor 2009 82 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 82 miljoen euro aan betalingskredieten, en de uitvoeringsgraad voor de vastleggings- en betalingskredieten bedroeg 97 procent, respectievelijk 1 procent.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. – (IT) Aangezien de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen over de betrouwbaarheid van de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen, heb ik gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijke technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 2009. Zoals bekend wordt elk debat over kwijting gevoerd in een bepaalde context, en het huidige speelt zich af in de context van de economische en financiële crisis, die in enkele lidstaten financiële en begrotingsproblemen heeft veroorzaakt. Daarom sluit ik mij, onder meer om voor efficiëntere controles te zorgen, aan bij het verzoek aan de gemeenschappelijke onderneming om in haar financieel reglement een specifieke verwijzing op te nemen naar de bevoegdheden van de Dienst interne audit van de Commissie als haar interne controleur.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijke technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 2009. Ik dring er bij de gemeenschappelijke onderneming op aan de tenuitvoerlegging van haar interne controles en financiële informatiesysteem met spoed te voltooien.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. Dit besluit verleent de directeur van de gemeenschappelijke onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijke technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. – (IT) Met deze resolutie verleent het Parlement de directeur van de gemeenschappelijke onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijke technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2009. Het Parlement verzoekt de gemeenschappelijke onderneming in haar financieel reglement een specifieke verwijzing op te nemen naar de bevoegdheden van de Dienst interne audit van de Commissie als haar interne controleur, op basis van de in de financiële kaderregeling van de communautaire organen opgenomen bepaling.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0124/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd en voor de kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2009. Volgens de door de Rekenkamer geleverde informatie is de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar en zijn de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig. De gemeenschappelijke onderneming bevindt zich in de aanloopfase en haar interne controles en financiële informatiesysteem waren eind 2009 nog niet volledig opgezet. De invoering van deze systemen moet worden voltooid. Ik ben het met de rapporteur eens dat de gemeenschappelijke onderneming een geïntegreerd beheersinformatiesysteem moet opzetten om de kosten aan specifieke werkpakketten toe te rekenen of de financieringsbron van operationele kosten vast te stellen. Het is verder belangrijk om de voorwaarden vast te leggen waaronder onbenutte middelen naar het volgende jaar kunnen worden overgeboekt.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev, schriftelijk. (BG) De gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar) is een belangrijk initiatief. In een tijd van financiële crisis en problemen in veel lidstaten denk ik echter niet dat het goed is dat we op deze manier miljoenen euro's uitgeven.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. – (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Sesar voor 2009, omdat de verrichtingen van deze onlangs opgerichte onderneming volgens de Rekenkamer betrouwbaar zijn. Het is bekend dat deze instelling krachtig werkt aan het voltooien van de interne controlesystemen, maar ik denk dat er verdere stappen moeten worden gezet om te komen tot transparante en betrouwbare rekeningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) Deze gemeenschappelijke onderneming is gericht op de modernisering van het Europese luchtverkeersbeveiligingssysteem en heeft als taak de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in verband met het Sesar-project (Europees nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem) binnen de Gemeenschap te bundelen.

Om de veiligheid van de burgers, die steeds vaker een beroep doen op de diensten van luchtvaartmaatschappijen, en van de werknemers van die maatschappijen te garanderen, moeten er bijzondere inspanningen geleverd worden in de zoektocht naar betere beheersoplossingen voor dit soort verkeer en moeten de werkwijzen die nu al in de verschillende lidstaten worden toegepast, bekeken en vergeleken worden, om zo gezamenlijk de beste praktijken en veilige, kostenbesparende en innovatieve oplossingen te hanteren.

Net zoals andere gemeenschappelijke ondernemingen die zich nog in de aanloopfase bevinden, heeft Sesar haar interne controles en financiële informatiesysteem nog niet volledig opgezet. Zij moet dat zo snel mogelijk doen.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. − (LT) Dit document heeft mijn steun, omdat de verantwoordelijke commissie heeft besloten om akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van de gemeenschappelijke onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. De definitieve begroting van de gemeenschappelijke onderneming omvatte voor 2009 325 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 157 miljoen euro aan betalingskredieten, en de uitvoeringsgraad van de vastleggings- en betalingskredieten bedroeg 97,1 procent, respectievelijk 43,2 procent. De Rekenkamer heeft geconstateerd dat er in 2009 belangrijke stappen zijn gezet om controlesystemen in te voeren, maar acht het zorgwekkend dat er aan het eind van het jaar geen geïntegreerd beheersinstrument was ingevoerd voor financiële, budgettaire en operationele informatie. In haar antwoord vermeldt de gemeenschappelijke onderneming echter dat er in mei 2010 financiële systemen zijn geïnstalleerd. Gevallen waarin interne controles niet correct functioneren moeten uit de weg worden geruimd.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. – (IT) Ondanks het feit dat de Rekenkamer een aantal tekortkomingen en onregelmatigheden heeft geconstateerd bij het controleren van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Sesar, heb ik gestemd voor het verlenen van kwijting voor het begrotingsjaar 2009. Om te voorkomen dat dezelfde fouten zich herhalen, moet Sesar in mijn ogen de tenuitvoerlegging van haar interne controles en financiële-informatiesysteem voltooien, teneinde voor elk begrotingsjaar een zo betrouwbaar en correct mogelijke evaluatie van de uitvoering van de begroting mogelijk te maken.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2009. Ik acht het desondanks zorgwekkend dat er eind 2009 nog geen geïntegreerd beheerssysteem bestond om de kosten aan specifieke werkpakketten toe te rekenen of de financieringsbron van operationele kosten vast te stellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de directeur van de gemeenschappelijke onderneming Sesar kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. – (IT) Met deze resolutie verleent het Parlement de directeur van de gemeenschappelijke onderneming Sesar kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2009. Het Parlement is verheugd dat de Rekenkamer heeft geconcludeerd dat de rekeningen van de gemeenschappelijke onderneming voor 2009 betrouwbaar zijn en dat de onderliggende verrichtingen op alle materiële punten wettig en regelmatig zijn.

 
  
  

Verslag: Bernhard Rapkay (A7-0152/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), schriftelijk. (RO) De verantwoordelijkheid voor publieke uitspraken van leden van het Parlement ligt ten eerste bij degenen die deze uitspraken doet. Ingrijpen van het Parlement door het analyseren van de context, de aanleiding of de vraag of degene die de uitspraak deed hiertoe bevoegd was, is een uitzonderlijk geval. Deze analyse is echter noodzakelijk wanneer degene die de uitspraak heeft gedaan ter verantwoording wordt geroepen voor de geuite gedachte. Een dergelijk uitzonderlijk geval, waarin het Parlement de plicht had om de zaak te onderzoeken, is dat van collega Luigi de Magistris, die in zijn eigen land voor het gerecht is gedaagd in verband met een interview aan een Italiaanse krant, als lid van een in Europese gremia vertegenwoordigde politieke partij. Afgezien van de verklaring zelf of de gevolgen ervan in termen van binnenlandse politiek heeft een lid van het Europees Parlement het recht om zijn of haar mening te uiten, hetgeen als vrijheid moet worden erkend en verdedigd.

Net als Luigi de Magistris genieten alle leden van het Parlement immuniteit voor gerechtelijk onderzoek of detentie als gevolg van uitspraken of stemgedrag. Wat dat betreft mogen pogingen om leden van het Parlement te verhinderen hun mening te geven over zaken van openbaar belang niet worden toegestaan in een democratische samenleving.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk.(PT) Dit verslag gaat over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Europees parlementslid Luigi de Magistris, dat ingediend werd onder verwijzing naar de artikelen 8 en 9 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, juncto artikel 68 van de Italiaanse grondwet, zoals gewijzigd bij constitutionele wet nr. 3 van 29 oktober 1993, naar aanleiding van de dagvaarding voor de rechtbank van Benevento die aan hem is betekend namens Clemente Mario Mastella, een lid van het Europees Parlement, in verband met een interview dat de heer De Magistris aan een Italiaanse krant heeft gegeven. Overeenkomstig de gangbare praktijk bij het Parlement, overwegende dat het feit dat de gerechtelijke procedure van privaatrechtelijke of bestuursrechtelijke aard is en met het advies van de Commissie juridische zaken in het achterhoofd, stem ik voor de opheffing van de parlementaire immuniteit van de heer De Magistris.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. − (LT) Dit verslag heeft mijn steun, omdat de Commissie juridische zaken van mening is dat de heer Luigi de Magistris bij het geven van het interview in kwestie zijn taken als lid van het Europees Parlement uitoefende in het kader van een politieke activiteit door zijn mening te geven over een kwestie van openbaar belang voor zijn kiezers. Pogingen om door het instellen van rechtsvorderingen te voorkomen dat leden van het Parlement hun mening geven over zaken van legitiem openbaar belang en punten van zorg en hun politieke tegenstanders bekritiseren, zijn in een democratische samenleving onaanvaardbaar en vormen een schending van artikel 8 van het Protocol, dat tot doel heeft de vrijheid van meningsuiting van de leden te beschermen wanneer zij hun taken uitoefenen in het belang van het Parlement als instelling van de Europese Unie. Op grond van bovengenoemde overwegingen en overeenkomstig artikel 6, lid 3, van het Reglement beveelt de Commissie juridische zaken, na de redenen vóór en tegen de verdediging van de immuniteit van het betrokken lid te hebben overwogen, het Europees Parlement aan de parlementaire immuniteit van Luigi De Magistris te verdedigen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb vóór dit verslag gestemd omdat de verantwoordelijke commissie meent dat Luigi de Magistris bij het geven van het interview in kwestie zijn taken als lid van het Europees Parlement uitoefende in het kader van een politieke activiteit door zijn mening te geven over een kwestie van openbaar belang voor zijn kiezers. Pogingen om door het instellen van rechtsvorderingen te voorkomen dat leden van het Parlement hun mening geven over zaken van legitiem openbaar belang en punten van zorg en hun politieke tegenstanders bekritiseren zijn onaanvaardbaar in een democratische samenleving en vormen een schending van artikel 8 van het protocol, dat tot doel heeft de vrijheid van meningsuiting van de leden te beschermen wanneer zij hun taken uitoefenen in het belang van het Parlement als instelling van de Europese Unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), schriftelijk. (EN) De heer De Magistris is voor de rechtbank gedaagd op beschuldiging van laster. In verband hiermee heeft hij het Europees Parlement verzocht om verdediging van zijn parlementaire immuniteit en voorrechten. Overeenkomstig het verslag adviseert de Commissie juridische zaken het Europees Parlement om de immuniteit van de heer De Magistris te beschermen. Ik heb voorgestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk.(PT) Het Europees Parlement werd verzocht om de parlementaire immuniteit van Europees parlementslid Luigi de Magistris op te heffen naar aanleiding van het feit dat hij voor de rechtbank van Benevento gedagvaard werd door Clemente Mario Mastella, een lid van het Europees Parlement, in verband met een interview dat de heer De Magistris aan een Italiaanse krant heeft gegeven en dat op 31 oktober 2009 is gepubliceerd.

De Commissie juridische zaken heeft zich over dit onderwerp uitgesproken en heeft een verslag goedgekeurd waarin ze besloten heeft om de parlementaire immuniteit niet op te heffen. De commissie is van mening dat Luigi de Magistris bij het geven van het interview in kwestie zijn taken als lid van het Europees Parlement uitoefende in het kader van een politieke activiteit door zijn mening te geven over een kwestie van openbaar belang voor zijn kiezers.

Ik heb voor het verslag gestemd omdat ik een groot voorstander ben van de vrije meningsuiting van leden van het Parlement tijdens het uitoefenen van hun ambt en bij het verdedigen van het belang van het Europees Parlement als instelling. Toch wil ik daaraan toevoegen dat politici in het algemeen, met inbegrip van de leden van het Parlement, altijd een waardig debat zouden moeten voeren en respectvolle taal zouden moeten hanteren ten opzichte van hun gesprekspartners, wat niet altijd het geval is geweest.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Ik verdedig de immuniteit van de heer De Magistris, omdat hij bij het geven van het interview in kwestie zijn taken als lid van het Europees Parlement uitoefende in het kader van een politieke activiteit door zijn mening te geven over een kwestie van openbaar belang voor zijn kiezers.

 
  
  

Verslag: Bernhard Rapkay (A7-0154/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev, schriftelijk. (BG) Ik verdedig de voorrechten en de immuniteit van Bruno Gollnisch en in mijn ogen is de vervolging waaraan hij wordt onderworpen van zuiver politieke aard. Zijn immuniteit moet worden verdedigd zodat hij zijn taken als volledig lid van het Europees Parlement kan blijven uitvoeren. In dit soort gevallen wordt tijdens een vergaderperiode gestemd over het verdedigen van de immuniteit van een lid van het Europees Parlement (uiteraard wanneer hij of zij lid van een grote fractie is), wat bij mij de gedachte oproept dat er in het Europees Parlement soms met twee maten wordt gemeten, waardoor het vertrouwen in de hele instelling teniet wordt gedaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), schriftelijk.(FR) U weet hoezeer ik hecht aan onze democratische waarden... Bruno Gollnisch, lid van het Europees Parlement en geestelijk leider van het Front National, heeft verzocht om de verdediging van zijn parlementaire immuniteit met betrekking tot de maatregelen die de Franse autoriteiten hebben genomen als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek waarin de heer Gollnisch betrokken was in zijn rol als voorzitter van de Front National-fractie in de regioraad van Rhône-Alpes en waarin de Internationale Liga tegen racisme en antisemitisme in januari 2009 een klacht met civiele eis tot schadeloosstelling heeft ingediend wegens aanzetting tot rassenhaat.

In artikel 8 van het hoofdstuk over het recht en de procedure die van toepassing zijn op de immuniteit van de leden van het Europees Parlement wordt bepaald dat tegen laatstgenoemden geen opsporing kan plaatsvinden, noch dat zij kunnen worden aangehouden of vervolgd op grond van de mening of de stem, die zij in de uitoefening van hun ambt hebben uitgebracht. In de grondwet van de Franse Republiek wordt hetzelfde vastgesteld in artikel 26, lid 2.

Op een moment dat het Front National hoog in de peilingen staat en men zijn vraagtekens kan zetten bij de toenemende populariteit van deze partij (zowel in de media als politiek gezien), ben ik blij dat het Europees Parlement de parlementaire immuniteit van de heer Gollnisch niet verdedigt en heb ik verzocht om opheffing ervan zodat het recht kan zegevieren.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk.(PT) Dit verslag gaat over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van onze collega-afgevaardigde Bruno Gollnisch, dat ingediend werd nadat de Franse politie hem had proberen aan te houden om hem in verband met een zaak betreffende de uiting van politieke meningen te laten voorgeleiden. Het gerechtelijke onderzoek betreft een klacht die door de Internationale Liga tegen racisme en antisemitisme ("LICRA") tegen onbekenden is ingediend wegens aanzetten tot rassenhaat na een persbericht dat op de website van de Front National-fractie in de regioraad van Rhône-Alpes, waarvan Bruno Gollnisch voorzitter was, gepubliceerd werd. Overeenkomstig de gangbare praktijk bij het Parlement en het advies van de Commissie juridische zaken, ben ik het eens met het standpunt van de rapporteur en stem ik voor het opheffen van de parlementaire immuniteit van onze collega Bruno Gollnisch.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Dit verslag heeft mijn steun omdat artikel 8 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie niet door Bruno Gollnisch is aangevoerd in het verzoek om verdediging van de immuniteit en dus niet van toepassing is. Om te beslissen of de parlementaire immuniteit al dan niet wordt verdedigd, hanteert het Parlement zijn eigen vaste beginselen. De verantwoordelijke commissie heeft geen bewijs gevonden voor een voldoende ernstig en precies vermoeden dat de zaak aanhangig is gemaakt met de bedoeling het lid politieke schade toe te brengen.

Ten tweede houdt de zaak geen verband met de politieke activiteiten van Bruno Gollnisch als lid van het Europees Parlement. Het gaat om louter regionale en lokale activiteiten van Bruno Gollnisch als lid van de regioraad van Rhône-Alpes, een mandaat dat verschilt van dat van lid van het Europees Parlement. Ten derde heeft Bruno Gollnisch in een toelichting over de publicatie van het aangeklaagde persbericht van zijn fractie in de regioraad van Rhône-Alpes verklaard dat het is opgesteld door het Front National-team in die regio, waaronder het hoofd communicatie. De toepassing van de parlementaire immuniteit op een dergelijke situatie wordt geacht een ongepaste uitbreiding in te houden van die regels, die bedoeld zijn om te voorkomen dat het Parlement in zijn werking en onafhankelijkheid wordt belemmerd. Ten slotte is het niet aan het Parlement, maar aan de bevoegde gerechtelijke instanties om, met inachtneming van alle democratische garanties, te besluiten in hoeverre de Franse wet inzake aanzetten tot rassenhaat is overtreden en welke gerechtelijke gevolgen daaraan verbonden zijn. Na alle argumenten te hebben overwogen, beveelt de Commissie juridische zaken het Europees Parlement aan de parlementaire immuniteit van Bruno Gollnisch op te heffen.