Zoznam 
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 10. mája 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka
1. Otvorenie rokovania
 2. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3. Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 4. Absolutórium za rok 2009 (rozprava)
 5. Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6. Absolutórium za rok 2009 (pokračovanie rozpravy)
 7. Oficiálne privítanie
 8. Absolutórium za rok 2009 (pokračovanie rozpravy)
 9. Hlasovanie
  9.1. Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Súdny dvor (A7-0137/2011, Crescenzio Rivellini) (hlasovanie)
  9.2. Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky ombudsman (A7-0116/2011, Crescenzio Rivellini) (hlasovanie)
  9.3. Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (A7-0117/2011, Crescenzio Rivellini) (hlasovanie)
  9.4. Absolutórium za rok 2009: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr (A7-0149/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.5. Absolutórium za rok 2009: Európska policajná akadémia (A7-0150/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.6. Absolutórium za rok 2009: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (A7-0119/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.7. Absolutórium za rok 2009: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (A7-0106/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.8. Absolutórium za rok 2009: Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva (A7-0118/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.9. Absolutórium za rok 2009: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (A7-0123/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.10. Absolutórium za rok 2009: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (A7-0107/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.11. Absolutórium za rok 2009: Európska chemická agentúra (A7-0127/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.12. Absolutórium za rok 2009: Európska environmentálna agentúra (A7-0122/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.13. Absolutórium za rok 2009: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (A7-0146/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.14. Absolutórium za rok 2009: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (A7-0120/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.15. Absolutórium za rok 2009: Európska námorná bezpečnostná agentúra (A7-0132/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.16. Absolutórium za rok 2009: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (A7-0105/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.17. Absolutórium za rok 2009: Európska železničná agentúra (A7-0125/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.18. Absolutórium za rok 2009: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (A7-0109/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.19. Absolutórium za rok 2009: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (A7-0104/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.20. Absolutórium za rok 2009: Zásobovacia agentúra Euratomu (A7-0144/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.21. Absolutórium za rok 2009: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (A7-0108/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.22. Absolutórium za rok 2009: Eurojust (A7-0133/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.23. Absolutórium za rok 2009: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach (Frontex) (A7-0145/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.24. Absolutórium za rok 2009: Európsky úrad pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) (A7-0103/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.25. Absolutórium za rok 2009: spoločný podnik ARTEMIS (A7-0126/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.26. Absolutórium za rok 2009: spoločný podnik Čisté nebo (A7-0128/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.27. Absolutórium za rok 2009: spoločný podnik (spoločná technologická iniciatíva za inovačnú medicínu) (A7-0129/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.28. Absolutórium za rok 2009: spoločný podnik SESAR (A7-0124/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.29. Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Luigiho de Magistrisa (A7-0152/2011, Bernhard Rapkay) (hlasovanie)
  9.30. Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Bruna Gollnischa (A7-0154/2011, Bernhard Rapkay) (hlasovanie)
  9.31. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Bruna Gollnischa (A7-0155/2011, Bernhard Rapkay) (hlasovanie)
  9.32. Ochrana a udržateľný rozvoj oblasti parku Prespa (A7-0078/2011, Kriton Arsenis) (hlasovanie)
  9.33. Opatrenia prístavných štátov zamerané na prevenciu a odrádzanie od nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu a na jeho odstránenie (A7-0142/2011, Carmen Fraga Estévez) (hlasovanie)
  9.34. Zmrazovanie a zverejňovanie aktív dlžníkov v cezhraničných prípadoch (A7-0147/2011, Arlene McCarthy) (hlasovanie)
 10. Oficiálne privítanie
 11. Hlasovanie (pokračovanie)
  11.1. Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel III – Komisia (A7-0134/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (hlasovanie)
  11.2. Osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rok 2009 (A7-0135/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (hlasovanie)
  11.3. Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky parlament (A7-0094/2011, Ville Itälä) (hlasovanie)
  11.4. Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Rada (A7-0088/2011, Crescenzio Rivellini) (hlasovanie)
  11.5. Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Dvor audítorov (A7-0138/2011, Crescenzio Rivellini) (hlasovanie)
  11.6. Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky hospodársky a sociálny výbor (A7-0136/2011, Crescenzio Rivellini) (hlasovanie)
  11.7. Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Výbor regiónov (A7-0139/2011, Crescenzio Rivellini) (hlasovanie)
  11.8. Absolutórium za rok 2009: ôsmy, deviaty a desiaty Európsky rozvojový fond (ERF) (A7-0140/2011, Bart Staes) (hlasovanie)
  11.9. Absolutórium za rok 2009: Európska agentúra pre lieky (A7-0153/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  11.10. Absolutórium za rok 2009: Agentúra Európskej únie pre základné práva (A7-0130/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  11.11. Absolutórium za rok 2009: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (A7-0131/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  11.12. Núdzové autonómne obchodné preferencie pre Pakistan (A7-0069/2011, Vital Moreira) (hlasovanie)
  11.13. Prechodné opatrenia týkajúce sa bilaterálnych investičných dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami (A7-0148/2011, Carl Schlyter) (hlasovanie)
  11.14. Ďalšia makrofinančná pomoc Gruzínsku (A7-0053/2011, Vital Moreira) (hlasovanie)
 12. Vysvetlenia hlasovania
 13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 14. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15. Migračné toky a azyl a ich dosah na Schengen (rozprava)
 16. Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom a Komisiou o spoločnom registri transparentnosti – Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku po zriadení spoločného registra transparentnosti (rozprava)
 17. Jadrová bezpečnosť 25 rokov po černobyľskej havárii (rozprava)
 18. Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
 19. Názvy textílií a súvisiace označovanie textilných výrobkov etiketou (rozprava)
 20. Záťažové testy bankového sektora EÚ (rozprava)
 21. Presadzovanie právnych predpisov o preprave toxického odpadu do rozvojových krajín (rozprava)
 22. Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23. Skončenie rokovania


  

PREDSEDÁ: JERZY BUZEK
predseda

 
1. Otvorenie rokovania
Videozáznamy z vystúpení
  

(Rokovanie sa začalo o 09.05 hod.)

 

2. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu

3. Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu

4. Absolutórium za rok 2009 (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predseda. − Ďalším bodom programu je spoločná rozprava o nasledujúcich správach:

A7-0134/2011 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ktorú predkladá Jorgo Chatzimarkakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC));

A7-0135/2011 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2009, ktorú predkladá Jorgo Chatzimarkakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (2010/2204(DEC));

A7-0094/2011 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel I – Európsky parlament, ktorú prekladá Ville Itälä v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0212/2010 – 2010/2143(DEC));

A7-0088/2011 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel II – Rada, ktorú predkladá Crescenzio Rivellini v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0213/2010 – 2010/2144(DEC);

A7-0137/2011 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel IV – Súdny dvor, ktorú predkladá Crescenzio Rivellini v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0214/2010 – 2010/2145(DEC);

A7-0138/2011 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel V – Dvor audítorov, ktorú predkladá Crescenzio Rivellini v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0215/2010 – 2010/2146(DEC);

A7-0136/2011 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor, ktorú predkladá Crescenzio Rivellini v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0216/2010 – 2010/2147(DEC));

A7-0139/2011 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel VII – Výbor regiónov, ktorú predkladá Crescenzio Rivellini v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0217/2010 – 2010/2148(DEC));

A7-0116/2011 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel VIII – Európsky ombudsman, ktorú predkladá Crescenzio Rivellini v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0218/2010 – 2010/2149(DEC));

A7-0117/2011 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ktorú predkladá Crescenzio Rivellini v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0219/2010 – 2010/2150(DEC));

A7-0140/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá pán Bart Staes v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (KOM(2010)0402 – C7-0220/2010 – 2010/2151(DEC));

A7-0149/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2009: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (2010/2271(DEC));

A7-0150/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0241/2010 – 2010/2181(DEC));

A7-0153/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0233/2010 – 2010/2173(DEC));

A7-0119/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0232/2010 – 2010/2172(DEC));

A7-0106/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0226/2010 – 2010/2166(DEC));

A7-0118/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0244/2010 – 2010/2184(DEC));

A7-0123/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0237/2010 – 2010/2177(DEC));

A7-0107/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0239/2010 – 2010/2179(DEC));

A7-0127/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0245/2010 – 2010/2185(DEC));

A7-0122/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0230/2010 – 2010/2170(DEC));

A7-0146/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0238/2010 – 2010/2178(DEC));

A7-0120/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0229/2010 – 2010/2169(DEC));

A7-0132/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0236/2010 – 2010/2176(DEC));

A7-0105/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0252/2010 – 2010/2192(DEC));

A7-0125/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0240/2010 – 2010/2180(DEC));

A7-0109/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0235/2010 – 2010/2175(DEC));

A7-0104/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0231/2010 – 2010/2171(DEC));

A7-0144/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0246/2010 – 2010/2186(DEC));

A7-0108/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0227/2010 – 2010/2167(DEC));

A7-0133/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0234/2010 – 2010/2174(DEC));

A7-0130/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0228/2010 – 2010/2168(DEC));

A7-0145/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0242/2010 – 2010/2182(DEC));

A7-0103/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0243/2010 – 2010/2183(DEC));

A7-0126/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0250/2010 – 2010/2190(DEC));

A7-0128/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0249/2010 – 2010/2189(DEC));

A7-0129/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0251/2010 – 2010/2191(DEC));

A7-0131/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0247/2010 – 2010/2187/DEC)) a

A7-0124/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0248/2010 – 2010/2188(DEC)).

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis, spravodajca. (DE) Proces, ktorým sa dnes zaoberáme, teda absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej komisie, je veľmi dôležitým procesom. V uplynulých rokoch sa k nemu pristupovalo hádam trocha bezstarostne, ale udelenie absolutória za všetky výdavky Európskej komisie za rok 2009 je v skutočnosti veľmi dôležitou úlohou Európskeho parlamentu.

Uvedomujeme si, že 80 % týchto prostriedkov bolo vynaložených na základe spoločnej zodpovednosti medzi Komisiou a členskými štátmi. Napriek tomu znáša celú zodpovednosť za tento proces Komisia. Preto by som vás chcel osloviť celkom priamo, pán komisár Šemeta. Najprv by som vám chcel poďakovať. To by som chcel uviesť hneď na začiatku. Chcel by som poďakovať aj kolegom poslancom, ktorí veľmi dobre spolupracovali a ktorí veľmi výrazne podporovali stanovisko Parlamentu. Viedli sme však veľmi intenzívne diskusie, pán komisár Šemeta. Za rok 2009 nesiete zodpovednosť len čiastočne, ale aj tak ste sa s vervou pustili do práce. V niektorých prípadoch sme viedli búrlivé diskusie a išli sme skutočne do veľmi veľkých podrobností. Chcel by som však tiež zdôrazniť, že ste absolutórium dali v rámci programu kolégia, Komisie na prvé miesto. Predseda Komisie Barroso s nami rokoval o podrobnostiach vyše hodiny. Vy sám ste zohrávali dôležitú úlohu pri zmene postoja Komisie k absolutóriu a postoja úradníkov Komisie k celému tomuto procesu. Som vám vďačný za to, že ste celkom otvorene povedali, že tlak, ktorý Parlament tento rok vyvíjal, vám v konečnom dôsledku pomôže zvýšiť transparentnosť. Teraz máte prostriedok na vyvíjanie tlaku nielen voči členským štátom, ale aj v rámci svojej vlastnej správy, ktorá sa k týmto veciam doteraz stavala trocha laxne.

Myslím si však tiež, že musíme využiť tento impulz, ktorý sme spolu vytvorili, pán komisár Šemeta – a prosím vás, aby ste vyjadrili našu vďaku pánovi predsedovi Barrosovi –, a túto dynamiku pre ďalšie správy o absolutóriu. Jedna vec nám totiž musí byť jasná, a to, že Európsky dvor audítorov šestnástykrát po sebe nevydal pozitívne vyhlásenie. To nie je nepodstatné. Znamená to, že ste vlastne už 16 rokov po sebe nesplnili kritériá. Napriek tomu sme stanovili hlavné kritériá, ktoré by som chcel krátko spomenúť a ktoré ste splnili. Som rád, že pán Fjellner, budúci spravodajca pre absolutórium za plnenie rozpočtu, je tu pri mne. Dúfam, že bude v tejto práci pokračovať s rovnakým nasadením.

Komisia začala – a to je rozhodujúce, pretože tu koniec koncov hovoríme o 80 % spoločnej zodpovednosti – celkom jasne označovať nesprávne výdavky v účtovnej závierke Európskej únie. Tieto položky otvorene uviedla. Na základe tejto novej transparentnosti sme preto stanovili päť základných požiadaviek. Prvá je dlhodobou záležitosťou, je to starý favorit, ktorým sa Parlament už dlho zaoberá, a to národné vyhlásenia o hospodárení. Ako zástupca Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu som tiež rád, že môžem poukázať na to, že je to zásluha najmä holandských členov tejto politickej skupiny. Hovoríme tu o potvrdení ministrami financií, že finančné prostriedky EÚ boli v ich domovských krajinách vynaložené správne.

Ešte nemáme tieto národné vyhlásenia o hospodárení, ale chceme ich získať. V tejto súvislosti budem v budúcnosti stavať na spolupráci s pánom Fjellnerom. Pán komisár, sľúbili ste, že preskúmame, či možno zaviesť prísnejšie podmienky do nasledujúceho finančného výhľadu v roku 2014. Je dôležité, že ste vypracovali usmernenia – za to sme vám vďační –, že ste ukázali, ktoré krajiny vlastne predložili národné vyhlásenia o hospodárení. Nie je ich veľa: vlastne len Holandsko spĺňa požiadavky v plnom rozsahu – a že ste nariadili generálnym riaditeľstvám, aby v správe o činnosti za rok 2010 po prvýkrát uviedli, ktoré súčasti budú mať v budúcnosti národné vyhlásenia o hospodárení, aj keď sa to uskutoční na pracovnej úrovni.

Druhá základná požiadavka je, že komisári musia tiež prevziať väčšiu zodpovednosť. Navrhli ste, aby boli generálne riaditeľstvá povinné informovať svojich komisárov v prípade nezrovnalostí, a ja vám za to chcem poďakovať.

Tretia a podstatná požiadavka bola, aby sa vo väčšej miere využíval nástroj na zastavenie alebo pozastavenie platieb. Uviedli ste jasné kritériá, kedy tak urobíte. Jasne ste nám ukázali, ako ste to už uskutočňovali počas uplynulých rokov. Ďakujem vám za takú otvorenosť a transparentnosť, ktoré nám pomôžu vyvinúť tlak na členské štáty. Ďakujem vám aj za usmernenia, ktoré pomôžu členským štátom. Okrem toho ste sľúbili, že pri vyhodnocovaní auditu výkonnosti stanovíte jasné normy. To je povinnosť, ktorú aj tak máte podľa Lisabonskej zmluvy. Ďakujem vám aj za to, že nás do značnej miery zapájate do procesu auditu výkonnosti. Sľúbili ste tiež, že vykonáte zjednodušenie, pretože materiál je často taký komplexný, že sa ľudia skrývajú za pravidlá a že dochádza k zneužívaniu. Ďakujem vám aj za to, že stanovujete veľmi konkrétne požiadavky na ďalší finančný výhľad.

Som za to, aby sme pokračovali týmto smerom. Myslím si, že Parlament môže významne prispieť k pozdvihnutiu Komisie na vyššiu úroveň. Pánovi Fjellnerovi želám všetko najlepšie a chcel by som srdečne poďakovať aj svojim spolupracovníkom v Parlamente, predovšetkým však Bentovi Adamsenovi a Dominykasovi Mordasovi.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä, spravodajca. (FI) Najprv chcem poďakovať všetkým, s ktorými som s radosťou spolupracoval, najmä tieňovým spravodajcom. Spolupráca s nimi bola vynikajúca. Chcel by som poďakovať aj členom Výboru pre kontrolu rozpočtu, keďže vo výbore bola jasná väčšina za správu a atmosféra bola naozaj veľmi pozitívna. Moja vďaka patrí aj všetkým úradníkom, ktorí nám boli nápomocní. Práca bola náročná, trvala dlhý čas a riešené otázky boli dosť citlivé a chúlostivé, ale aj tak bolo potrebné zaoberať sa nimi a prediskutovať ich.

Hlavná myšlienka tejto správy je, že my v EÚ teraz prechádzame hospodárskou krízou. Členské štáty, podniky a verejnosť vo všeobecnosti musia neustále myslieť na to, ako ušetriť a ako prežiť zo dňa na deň. Parlament musí urobiť to isté a Rada dokonca navrhla, aby Parlament uvažoval v tejto súvislosti o úsporách a že je potrebné ich uskutočniť. To je, samozrejme, problematické, pretože každý z nás má nejaký svoj obľúbený projekt a aj vlastný názor na to, čo by mal Parlament vlastne robiť. Nájsť oblasti, v ktorých by sa dalo ušetriť, je v takom prípade, samozrejme, niekedy veľmi ťažké.

Mnohé veci, ktoré sú tu navrhnuté a ktoré sa týkajú výhod poslancov a spôsobu, ako pracujú, nie sú z hľadiska finančných prostriedkov veľmi podstatné. Hospodárstvo EÚ pre ne nevzrastie ani nepoklesne, ale strata povesti, ktorú by sme mohli spôsobiť, ak nebudeme fungovať racionálnym spôsobom a tak, aby to verejnosť akceptovala, je značná, a preto si naozaj musíme dôkladne premyslieť, čo urobíme.

Podľa môjho názoru by sme sa mali zamerať na hlavné dôvody toho, prečo sme tu. Sme legislatívnym orgánom, navrhujeme rozpočet. To je naša práca a musíme mať prostriedky, aby sme ju mohli vykonávať. Musia byť k dispozícii informačné technológie a všetko ostatné, ale čo sa týka vecí, ktoré idú nad tento rámec, musíme byť veľmi kritickí, aby sme zabezpečili, že to skutočne bude súvisieť s prácou, ktorú vykonávame.

Keďže času je teraz málo, chcel by som poukázať na dve dôležité, ale možno rovnako problematické veci v tejto správe. Prvou je bezpečnosť. Pán predseda, dúfam, že generálny tajomník čoskoro predloží návrh na zvýšenie bezpečnosti. V priebehu približne jedného roka sme mali tri lúpeže: v banke, v jedálni a na pošte. Takto to skutočne nemôže ďalej pokračovať. Vieme, že na svete existuje neprestajná hrozba terorizmu. Ak je bezpečnosť Parlamentu taká biedna, že niekto sem môže vojsť a vylúpiť poštu alebo banku a nikoho ani nechytia, tak je to jasný dôvod na to, aby sa urobili zlepšenia, a to rýchlo. Súvisí s tým množstvo podrobností a sú uvedené v tejto správe. Mali by slúžiť ako základ pre podstatné zlepšenie bezpečnosti.

Ďalšou dôležitou vecou je, že verejnosti nedokážem nijako zdôvodniť skutočnosť, že každé tri týždne meníme miesto výkonu práce. To spôsobuje oveľa viac výdavkov. Nemožno to zdôvodniť, a preto by sme mali mať odvahu otvorene tu o tom diskutovať, či je to rozumný spôsob vynakladania peňazí daňových poplatníkov. Vieme, aké je to ťažké. Ide o naše dejiny a súkromné pohnútky, ale v súčasnej hospodárskej kríze musíme o tejto otázke hovoriť. Nemôžeme stavať múry napríklad medzi rozhodovacími orgánmi a občanmi, ktoré by viedli k odcudzeniu jedných od druhých. Preto musíme túto vec predložiť a hovoriť o nej.

Včera som videl dokument, v ktorom sa uvádzalo, že francúzsky senát navrhol, aby sa Parlament schádzal len na jednom mieste – v Štrasburgu. To by mi vyhovovalo, pretože hlavná vec je, aby sme mali len jedno pracovisko a aby sme nemíňali peniaze na neustále cestovanie sem a tam.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. − Chcel by som hneď odpovedať tým, že generálny tajomník a námestník generálneho tajomníka vynaložili veľké úsilie, aby zabezpečili našu bezpečnosť v Parlamente. Včera sme strávili veľa času diskusiou o tejto veci na schôdzi Predsedníctva. Procesy sa musia zlepšiť, ale chcel by som tiež využiť túto príležitosť a vyzvať všetkých poslancov Európskeho parlamentu, aby pochopili, že sa od nás vyžaduje určitá úroveň disciplíny. Viem, že kontroly sú niekedy záťažou, ale ak chceme, aby bol Parlament bezpečný i otvorený verejnosti, musíme vykonávať kontroly, hoci viem, že poslancov i mňa niekedy rozčuľujú. Verte mi, prosím, keď poviem, že máme len dve možnosti: buď budeme pokračovať v kontrolách, čo znamená, že sa môžeme cítiť bezpečnejšie, alebo sa ich vzdáme a v tom prípade nemôžeme hovoriť o bezpečnosti. Chcel by som ešte raz požiadať poslancov, aby sa k prísnejším kontrolám, ktoré by sa podľa mňa nemali zrušiť, postavili pozitívne. Aj v budúcnosti sa budú naďalej uskutočňovať.

Máme aj ďalšie plány, ako zabezpečiť, že Parlament zostane ústretový, pretože je veľmi dôležité, aby taký bol. Chceme byť Parlamentom, ktorý je otvorený verejnosti, ale zároveň nám bezpečnostné požiadavky nariaďujú, aby sme prijali určité opatrenia, ktoré doteraz neboli potrebné. Týka sa to aj našich asistentov a dozvedel som sa, že naši asistenti sú pobúrení dokonca oveľa viac než poslanci. Preto by som chcel požiadať asistentov, ktorí v Parlamente pracujú veľmi intenzívne, aby chápali potrebu týchto kontrol. Kontrolám sa musia podrobiť nielen poslanci, ale aj asistenti. Som si istý, že prijmeme tieto pravidlá, aby sme sa cítili bezpečnejšie.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch, spravodajca. – (HU) Ako povedal pán predseda, pán Rivellini je spravodajcom siedmich predložených správ. Náš kolega pracoval v uplynulých šiestich mesiacoch výnimočne intenzívne a efektívne, ale, žiaľ, nemohol prísť na túto schôdzu a ja mám tú česť, aby som ho v dnešnej rozprave zastúpil.

Ako som povedal, pán Rivellini je spravodajcom siedmich správ. Dovoľte mi, aby som vám pripomenul kľúčové inštitúcie EÚ, ktorých správy o absolutóriu pripravil pán Rivellini. Pán Rivellini pripravil správy o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej rady, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov, Európskeho súdneho dvora, Európskeho dvora audítorov, Európskeho ombudsmana a Európskeho dozorného úradníka na ochranu údajov a ich úradov.

Dovoľte mi, aby som poďakoval pánovi Rivellinimu a osobitne aj Európskemu dvoru audítorov. Práca tejto inštitúcie bola nevyhnutná pre prípravu predložených správ.

Chcel by som tiež poďakovať členom Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu a aj ich kolegom za prácu, ktorá viedla k dnešným výsledkom.

Dámy a páni, chcel by som zdôrazniť dve správy. Prvá je správa o absolutóriu Európskej rade, druhá je správa o absolutóriu Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

Absolutórium Európskej rade je vždy komplikované, pretože každý rok sa medzi týmito dvoma inštitúciami – medzi Európskym parlamentom a Európskou radou – rozvinie diskusia o postupe udeľovania absolutória.

Dovoľte mi, aby som to povedal jasne a jednoznačne. Konečné a jasné stanovisko Európskeho parlamentu je také, že má rovnaké právo a právomoc udeliť alebo neudeliť absolutórium týkajúce sa Európskej rady rovnako ako v prípade akejkoľvek inej inštitúcie. Pán Rivellini navrhuje odložiť udelenie absolutória Európskej rade, aby sa vytvoril priestor pre ďalšie konzultácie medzi Radou a Európskym parlamentom o postupe udeľovania absolutória. Minulý a predminulý rok sme postupovali podobným spôsobom. Príslušný výbor Parlamentu odporučil odloženie udelenia absolutória Rade a absolutórium bolo udelené neskôr.

Hoci návrh je tento rok podobný návrhom z minulých rokov v tom zmysle, že sa týka odloženia udelenia absolutória, nepochybne sme dosiahli pokrok vzhľadom na postup udeľovania absolutória Rade, a preto ďakujem maďarskému predsedníctvu Európskej rady a blahoželám mu.

Ako sa uvádza v ôsmom bode správy o absolutóriu, týkajúcej sa Európskej rady, tento pokrok sa dosiahol vďaka pozitívnemu postoju a úsiliu maďarského predsedníctva. Preto blahoželám tým, ktorí sa zapojili do práce maďarského predsedníctva.

Tento pokrok sme zaznamenávali každý rok, ale miera tohto pokroku nedosahuje úroveň, aká by bola potrebná. Považujeme za pozitívny výsledok, že Rada uznala postup udeľovania absolutória a rozpočtový postup ako dva rôzne postupy, ktorými sa treba zaoberať samostatne. Treba tiež privítať, že členovia Rady sú prítomní na súčasnej rozprave o návrhu absolutória a zúčastňujú sa na nej. Zástupcovia Rady, žiaľ, aj tento rok ignorovali pozvánku technického výboru. Nezúčastnili sa na diskusii vo výbore o postupe udeľovania absolutória ani neposkytli prístup k dôležitým dokumentom, ktoré by boli potrebné na udelenie absolutória, a Európska rada ani neodpovedala na otázky parlamentného výboru. Toto sú problémy, ktoré by sa napokon mali prekonať.

Dúfam, že po odložení absolutória bude možné dosiahnuť konečnú a perspektívnu dohodu medzi príslušným parlamentným výborom, Európskym parlamentom a Európskou radou o otázkach týkajúcich sa absolutória Rade.

Dovoľte mi, aby som sa na záver krátko vyjadril k návrhu na udelenie výnimky Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Problémy týkajúce sa riadenia rozpočtu tohto výboru nie sú také závažné, aby to odôvodňovalo odloženie absolutória, a preto sme za udelenie absolutória. Problémy, ktoré sa zistili počas práce výboru, okrem toho nesúvisia s rokom nasledujúcim po roku, za ktorý sa udeľuje absolutórium.

Dámy a páni, ako zástupca pána Rivelliniho môžem povedať, že čo sa týka siedmich návrhov, mali by sme predložiť návrh uznesenia Parlamentu, ako sa uvádza v návrhu.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, spravodajca. (NL) Vážený pán úradujúci predseda Rady, zaslúžite si potľapkanie po pleci. Po prvýkrát za posledné roky sa Rada zúčastňuje na rozprave o absolutóriu za plnenie rozpočtu. Gratulujem. Skutočne si to ceníme.

Dámy a páni, 22,6 miliardy EUR – to je suma, ktorú v období rokov 2008 – 2013 minie Európsky rozvojový fond. Tým sa Európsky rozvojový fond stáva najdôležitejším finančným nástrojom EÚ na rozvoj spolupráce s krajinami AKT. Desiaty Európsky rozvojový fond je tiež mimoriadne dôležitý z hľadiska finančných záväzkov a z hľadiska rozsahu je o 64 % väčší než jeho predchodca, teda deviaty Európsky rozvojový fond.

Chcel by som uviesť päť poznámok.

Po prvé, Európsky rozvojový fond doteraz nebol súčasťou bežného rozpočtu EÚ. To je vlastne neprijateľné, pretože je to v rozpore s demokratickým dohľadom, vedie to k nedostatku zodpovednosti a určite to nepomôže transparentnosti financovania. Vo svojej správe pripomínam Komisii, že v priebehu diskusií o budúcom finančnom rámci sa zaviazala zabezpečiť, že Európsky rozvojový fond sa stane skutočne neoddeliteľnou súčasťou európskeho rozpočtu. Dúfam, že sa tak teraz stane, a dúfam, pán úradujúci predseda Rady, že vyšlete Rade a členským štátom signál, že od roku 2014 sa Európsky rozvojový fond musí naozaj stať neoddeliteľnou súčasťou európskeho rozpočtu. To však, samozrejme, nemožno vyložiť tak, že by sa malo dopustiť, aby tento postup viedol ku kráteniu prostriedkov, ktoré sú vo všeobecnosti poskytované na rozvojovú spoluprácu.

Po druhé, kvantita je jedna vec, kvalita je druhá. Čo sa týka bežnej rozvojovej spolupráce, Európska komisia sa zaviazala vynaložiť 20 % pomoci na primárne a sekundárne vzdelávanie a primárnu zdravotnú starostlivosť. V správe žiadam Komisiu, aby urobila to isté, pokiaľ ide o Európsky rozvojový fond. To znamená, zamerať sa hlavne na primárne a sekundárne vzdelávanie a dokonca zvýšiť túto sumu na 25 % celkových prostriedkov. V tejto súvislosti má mimoriadny význam spolupráca s miestnymi i európskymi mimovládnymi organizáciami.

Po tretie, dovoľte mi uviesť poznámku k finančnému riadeniu. Európsky dvor audítorov vykonal mimoriadne dôkladný prieskum finančného riadenia ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu nielen vo svojej výročnej správe, ale aj v množstve špeciálnych správ a predložil skutočne dobré a naozaj hodnotné pripomienky. Je tu však aj niekoľko dôvodov pre obavy, napríklad nedostatky, ktoré Dvor audítorov objavil v súvislosti s postupmi verejného obstarávania, kontroly ex ante delegácií Európskej komisie a nedostatky systémov vnútornej kontroly v našich partnerských krajinách. Dvor audítorov výslovne uvádza, že nejde o podvody, ale o nedostatky. Myslím si, že to musíme zohľadniť. Vyskytuje sa naozaj príliš veľa nekvantifikovateľných chýb.

Pán komisár, dúfam, že sa tým budete spolu s kolegom zaoberať. V tejto oblasti sa skutočne musí niečo udiať.

Moja štvrtá poznámka má do činenia s rozpočtovou pomocou a hodila by sa viac do širšej diskusie. Pán Charles Goerens je tu s nami. Je spravodajcom Výboru pre rozvojovú spoluprácu pre zelenú knihu o rozpočtovej pomoci. Všetci uznávame, že rozpočtová pomoc môže byť dôležitým prvkom zlepšenia rozvojovej spolupráce. Nemala by sa však považovať za univerzálny liek, pretože má tiež niekoľko nevýhod. Pozitívne je, že transakčné náklady sú nízke, že partnerské krajiny majú viac zodpovednosti za seba a že medzi partnermi a darcami funguje lepší dialóg. Zároveň tu však existuje zrejmé riziko sprenevery, neoprávneného použitia prostriedkov. Myslím si, že táto rozprava sa v tomto Parlamente ešte veľmi často zopakuje.

Moja piata a posledná poznámka sa týka investičného nástroja. Investičný nástroj je nástrojom, ktorý využíva Európska investičná banka na nasmerovanie úverov do našich partnerských krajín. V súčasnosti tento mechanizmus vlastne nepatrí do absolutória ani do vyhlásenia vierohodnosti Dvora audítorov. To je vlastne neprijateľné. Musíme niekoľko vecí napraviť. Pozitívne pri tom všetkom je, že zástupcovia Európskej investičnej banky a členovia Výboru pre kontrolu rozpočtu viedli mimoriadne konštruktívnu diskusiu. Vôbec po prvýkrát skutočne vypracovali správu. Môžeme sa z toho veľa naučiť. V mojej správe je v súvislosti s tým množstvo dôležitých pripomienok. Niekoľkými úlohami poverujeme aj Európsku investičnú banku a Európsku komisiu. Žiadame o lepšiu koordináciu finančných prostriedkov. Európska investičná banka, Európska komisia, my vlastne žiadame prieskum činnosti Európskej investičnej banky ku koncu septembra tohto roka, aby sme mohli začať budúci postup udeľovania absolutória s príslušnými podkladmi. Žiadame o väčšie zapojenie miestnych partnerov do projektov, ktoré spolufinancuje Európska investičná banka, žiadame priamejšie a menej teoretické správy a žiadame o všeobecný audit všetkých finančných prostriedkov Európskej investičnej banky.

Dámy a páni, moje hodnotenie fungovania Európskeho rozvojového fondu je možno prísne, ale myslím si, že je spravodlivé. Myslím si, že moja správa zohľadňuje množstvo ciest lepšieho riadenia finančných prostriedkov v rámci rozvojovej spolupráce, a preto by som vás chcel naliehavo požiadať, aby ste moju správu prijali veľkou väčšinou.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Stavrakakis, spravodajca. Vážený pán predseda, chcel by som vás informovať, že využijem všetok svoj čas.

Bol som zodpovedný za absolutórium agentúr, v ktorých Výbor pre kontrolu rozpočtu vykonal svoju úlohu kontroly správy významného počtu decentralizovaných agentúr a spoločných podnikov. Úspešné vykonanie tejto dôležitej úlohy by nebolo možné bez pomoci a spolupráce tieňových spravodajcov ani členov výboru, mojej kancelárie a sekretariátu. Chcel by som im za to všetkým poďakovať. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať pánovi O’Sheovi z Dvora audítorov za jeho prínos a spoluprácu.

Som jednoznačne presvedčený o tom, že európske agentúry a spoločné podniky prinášajú EÚ pridanú hodnotu a pomáhajú posilňovať európsku identitu s prítomnosťou členských štátov. Zároveň sa ako Parlament zodpovedáme občanom, a preto musíme zabezpečiť, aby sa peniaze daňových poplatníkov využívali riadne, transparentne a efektívne.

Konštruktívny dialóg zahŕňal dlhý monitorovací proces trvajúci niekoľko mesiacov medzi Parlamentom, agentúrami, Komisiou, útvarom pre vnútorný audit a Dvorom audítorov. Spoločná dlhá analytická a prípravná práca podľa môjho názoru viedla k nárastu transparentnosti a prísnejšej disciplíne riadenia.

Dovoľte mi, aby som sa teraz zaoberal dvoma agentúrami, pre ktoré náš výbor navrhuje odloženie absolutória: Európskou policajnou akadémiou (CEPOL) a Európskou agentúrou pre lieky (EMEA). V agentúre CEPOL očakávame, že nájdeme problémy súvisiace so správou z minulého roka. Od vymenovania nového riaditeľa sa zrealizoval akčný plán, ktorý požadoval Parlament, a teraz sa začínajú ukazovať výsledky. Myslím si, že sa všeobecne akceptuje, že od nástupu nového vedenia sú zrejmé zlepšenia v fungovaní agentúry CEPOL. CEPOL však napriek tomu musí zintenzívniť svoje úsilie.

V Európskej agentúre pre lieky (EMEA) sa zistili problémy v oblasti riadenia postupov verejného obstarávania. Vyskytli sa obavy v súvislosti s potenciálnym rizikom nezávislosti odborníkov a aj potenciálne problémy s náborom pracovníkov. EMEA sa vo všeobecnosti považuje za dobre organizovanú a fungujúcu agentúru. Napriek tomu si myslím, že pre agentúru s týmto významom by sme si mali byť absolútne istí tým, že sú zavedené správne postupy a že sa efektívne uplatňujú. Z tohto dôvodu sme požiadali agentúru v spolupráci s útvarom pre vnútorný audit, aby vykonala audit a do konca júna nám predložila jeho výsledky.

Dovoľte mi, aby som na záver uviedol horizontálnu správu. Dúfam, že táto správa poskytuje rozsiahly prehľad všetkých otázok spojených so všetkými agentúrami a spoločnými podnikmi. Táto správa identifikuje množstvo príkladov osvedčených postupov a zahŕňa návrhy na zlepšenie v budúcnosti. Vyzýva na to, aby Komisia vykonala prieskum všetkých agentúr s osobitným dôrazom na najmenšie agentúry a na to, ako možno zlepšiť ich fungovanie. Vyzýva aj Dvor audítorov, aby vykonal rozsiahlu analýzu prístupu agentúr k riadeniu situácií, v ktorých vzniká potenciálny konflikt záujmov. Som veľmi spokojný s tým, že Dvor audítorov je pripravený vykonať ju.

V súčasnej vážnej hospodárskej a finančnej kríze vzrástla dôležitosť monitorovania viac než kedykoľvek predtým. Spoločne – Parlament, agentúry, Komisia a Dvor audítorov – sme povinní zaoberať sa problémami a riešiť ich a dosiahnuť ešte lepšie výsledky. Je výnimočne náročné vyhnúť sa nezrovnalostiam, ale je ešte dôležitejšie identifikovať ich a prechádzať im. Zastávam názor, že sme túto funkciu monitorovania vykonali úspešne.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. − Ďalším rečníkom je pán minister Zsolt László Becsey v mene Rady.

Pán minister, ďakujem vám veľmi pekne, že ste sem dnes predpoludním prišli. Maďarské predsedníctvo je veľmi dobrým príkladom – aj pre nasledujúce predsedníctva – tým, že je prítomné na tejto veľmi dôležitej diskusii. Poviem to, čo pred pár minútami povedal náš kolega Bart Staes: je veľmi dobré, že ste prítomný.

 
  
MPphoto
 

  Zsolt László Becsey, úradujúci predseda Rady. (HU) Najprv budem na úvod hovoriť len po maďarsky a potom budem pokračovať v angličtine, keď budem hovoriť ako člen Rady. Keďže som však ako poslanec EP v tejto sále hovoril vždy po maďarsky, urobím tak aj teraz. Po druhé, chcel by som požiadať pána predsedu, aby mi poskytol dve minúty na konci rozpravy bez ohľadu na to, kedy sa vypne môj prístroj. Dúfam, že Rada dostane dostatok času, ako tomu bolo počas minulých rozpráv.

Táto rozprava prichádza v čase hospodárskej a finančnej krízy, keď mnohé členské štáty museli krátiť národné rozpočty a udržiavať svoje výdavky pod prísnou kontrolou. Európski občania a daňoví poplatníci oprávnene venujú ešte väčšiu pozornosť riadnemu vynakladaniu finančných prostriedkov EÚ. Preto vítam príležitosť predstaviť názory Rady a maďarského predsedníctva v priebehu tejto rozpravy.

Je, samozrejme, správne, že rozpočet každej inštitúcie je súčasťou širšieho systému kontroly a skúmania. Príliš dlho sme fungovali na základe džentlmenskej dohody, pochádzajúcej z roku 1970, na základe ktorej si Parlament a Rada navzájom nekontrolovali administratívne výdavky.

Myslím si, že obe strany uznávajú, že takáto dohoda už nie je primeraná v dnešnej atmosfére po Lisabonskej zmluve. Rada preto navrhla nové usmernenia na riadenie dlhodobej spolupráce medzi našimi dvoma inštitúciami zapojenými do postupu udeľovania absolutória a je ochotná o nich diskutovať. Predložili sme návrh a tešíme sa, že ho s vami prediskutujeme. Som pevne presvedčený o tom, že je v záujme oboch inštitúcií spolupracovať v tejto oblasti, no nemenej dôležité je aj ukázať európskym občanom, že spolupracujeme. Preto vyzývam Parlament, aby sme o tejto otázke začali diskutovať.

Osobne vás žiadam, pán predseda, aby ste urobili všetko, čo bude vo vašich silách, a vymenovali delegáciu, ktorá s nami bude rokovať na politickej úrovni. Sme pripravení na vzájomnú výmenu názorov. Vo všeobecnosti sa stotožňujeme s vaším záujmom, aby bol rozpočet EÚ správne plnený. Podrobne sme preskúmali ročnú účtovnú závierku Komisie a tiež pripomienky Európskeho dvora audítorov v jeho výročnej správe.

Koncom februára som Výboru pre kontrolu rozpočtu predstavil odporúčania Rady o absolutóriu za plnenie rozpočtu pre Komisiu. Vítam skutočnosť, že mnohé body, ktoré Rada zdôraznila, zohľadnila aj vaša inštitúcia. Rada odporučila udelenie absolutória Komisii a uznala celkové zlepšenie, ktoré zistil Dvor audítorov. Toto zlepšenie je súčasťou vítaného trendu a zväčša výsledkom úsilia, ktoré v uplynulých rokov vyvinuli Komisia a členské štáty. No napriek týmto pozitívnym signálom nie je celkový výsledok uspokojivý a Dvor audítorov musel svoje stanovisko k roku 2009 obmedziť.

Chcel by som sa stručne vyjadriť k týmto otázkam. Potrebujeme vážnu diskusiu, potrebujeme dlhodobú spoluprácu a dlhodobú dohodu s vami. Chceli by sme to urobiť v nadväznosti na džentlmenskú dohodu. Podporujeme postup udeľovania absolutória na základe zistení Dvora audítorov, pretože je to pravidlo, je to otázka zmluvy, a očakávame, že Parlament spolu s nami zohľadní zložitosť zjednodušenia existujúcich nariadení a posilnenia ich transparentnosti.

Dúfam, že problémy tohto typu, keď Parlament odložil absolutórium Rady, sa v budúcnosti už nikdy nevyskytnú, a preto žiadam, aby sme ešte v priebehu maďarského predsedníctva začali politickú diskusiu a dosiahli dohodu.

To je moja osobná žiadosť voči vám, voči Parlamentu a voči vám, pán predseda.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, člen Komisie. – Dovoľte mi najprv poďakovať Výboru pre kontrolu rozpočtu a predovšetkým pánovi spravodajcovi Chatzimarkakisovi za vynikajúcu spoluprácu a správu, ktorú vypracoval, vrátane odporúčania na udelenie absolutória za rok 2009. Rád by som poďakoval aj pánovi Staesovi za jeho správu o plnení rozpočtu Európskeho rozvojového fondu a pánovi Stavrakakisovi za jeho správu o agentúrach.

Postup udeľovania absolutória za rok 2009 sa teraz chýli ku koncu. Bolo to intenzívne obdobie, v ktorom Parlament a Komisia vytvorili osobitné partnerstvo medzi našimi dvoma inštitúciami. Môžeme si všimnúť, že obe inštitúcie majú veľa spoločného, pokiaľ ide o riadne finančné hospodárenie a európsku pridanú hodnotu.

Počuli ste Dvor audítorov a preskúmali ste jeho správy. Viacerí kolegovia z Komisie viedli plodný dialóg s Výborom pre kontrolu rozpočtu a podelili sa s vami o množstvo informácií. Chcel by som sa zamerať na tri otázky osobitného záujmu.

Po prvé, Komisia a Parlament musia spolu s Radou zvážiť, ako možno lepšie definovať a stanoviť zodpovednosť rôznych finančných aktérov v legislatívnom rámci. Skutočnosť, že väčšinu chýb identifikujú Dvor audítorov a Komisia v projektoch a platbách, za ktoré sú zodpovedné členské štáty, jasne naznačuje, kde treba bezodkladne vyvinúť viac úsilia, keďže spoločné riadenie predstavuje takmer 80 % európskych finančných prostriedkov.

Článok 317 Lisabonskej zmluvy výslovne požaduje spoluprácu členských štátov pri plnení rozpočtu. Komisia preto predložila konzistentné návrhy v kontexte súčasnej revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách. Keďže Parlament je teraz na rovnakej úrovni ako Rada, pokiaľ ide o prepracovanie tohto nariadenia, existuje skutočná a jedinečná príležitosť posilniť zodpovednosť členských štátov, ktorá by sa nemala premeškať.

Po druhé, nepochybne sa stotožníte s názorom, že zložitosť pravidiel odrádza potenciálnych príjemcov od podania žiadosti o finančnú podporu EÚ. Táto zložitosť navyše predstavuje významný zdroj chýb, ako to zdôraznil Dvor audítorov vo viacerých správach o audite.

Zjednodušenie pravidiel oprávnenosti a finančných procesov je prioritným cieľom Komisie vzhľadom na budúci viacročný finančný rámec. Komisia preto tiež predložila návrhy na revíziu nariadenia o rozpočtových pravidlách s cieľom objasniť pravidlá, zabezpečiť ich súlad s odvetvovými právnymi predpismi a zjednodušiť finančné procesy.

Po tretie, na základe týchto návrhov sa tiež plánujú diferencované kontrolné stratégie podľa úrovne rizika odhadovaného v závislosti od programu, činnosti a typu príjemcu. Zámerom tohto prístupu je zlepšiť kvalitu kontrol zabezpečením toho, aby ich náklady boli primerané k prínosom, ktoré generujú, a aby zároveň poskytovali primeranú istotu, že rozpočet EÚ bude riadený v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia.

Som rád, že tento prístup je na prvých miestach programu prebiehajúcich diskusií a že návrhy, ktoré boli predložené, skutočne zohľadňujú ambície Komisie.

Postup udeľovania absolutória umožní Komisii, aby sa poučila zo záverov a odporúčaní Európskeho dvora audítorov a uznesenia orgánu udeľujúceho absolutórium v čase, keď uvažujeme o budúcej podobe politík EÚ a ich odzrkadlení v rozpočte EÚ.

Spolu s Radou je teraz našou spoločnou zodpovednosťou preniesť konkrétne toto poučenie do nového súboru moderných a účinných pravidiel a procesov, ktoré Únii umožnia lepšie splniť očakávania našich 500 miliónov občanov primeraným a nákladovo efektívnym spôsobom.

Na záver mi dovoľte vyjadriť osobitnú vďaku Európskemu parlamentu za jeho neustálu, dlhoročnú podporu úsilia Komisie o lepšie finančné hospodárenie s rozpočtom Európskej únie.

 
  
  

PREDSEDÁ: SILVANA KOCH-MEHRIN
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Thijs Berman, spravodajca Výboru pre rozvojovú spoluprácu požiadaného o stanovisko. (NL) V minulosti bol Európsky rozvojový fond terčom kritiky Dvora audítorov, pretože je potrebné investovať viac úsilia do kontroly výdavkov. Túto kontrolu musia vykonať predovšetkým delegácie EÚ v rozvojových krajinách. Sú najbližšie k projektom, o ktorých diskutujeme.

Najmä v posledných rokoch urobila Európska komisia dôležité kroky smerom k zlepšeniu kontroly, predovšetkým pokiaľ ide o rozpočtovú pomoc a výdavky v nestabilných štátoch. Lepšia spolupráca a koordinácia v oblasti rozvojovej politiky medzi členskými štátmi by nám navyše mohla ušetriť 6 miliárd EUR. Na to, aby sa to dosiahlo, však potrebujeme silné delegácie EÚ, delegácie, ktoré budú schopné ujať sa svojich funkcií a úloh a zabezpečiť kvalitu výdavkov.

Je iróniou, že strany, ktoré najviac kričia o podvodoch, ale odmietajú dať peniaze na posilnenie riadenia delegácií EÚ, sú často tie isté. Ak naozaj chceme, aby tieto delegácie zabránili tomu, že peniaze na rozvoj skončia v nesprávnych rukách alebo že sa minú na neefektívne projekty, potom delegácie EÚ budú potrebovať viac personálu. Preto musíme v rámci rozpočtu našej vonkajšej politiky prijať rozhodnutia na nasledujúce roky. So zvedavosťou očakávam odpoveď Komisie na množstvo pripomienok pána Barta Staesa uvedených v jeho vynikajúcej správe. Naša skupina v plnej miere podporuje jeho závery.

Vychádzajúc z uvedeného, čo sa musí stať, kým sa nezlepšia kontroly ex ante? Ako môžeme zabezpečiť zlepšenie riadenia implementačných organizácií? Čo urobí Komisia, aby ďalej zvýšila kapacitu zvýhodnených krajín a regionálnych organizácií, a čo je potrebné, aby sa tak stalo? V budúcnosti by mala rozvojová politika EÚ vynaložiť viac prostriedkov, ktoré poskytnú prístup k finančným službám, teda prostriedkov na mikrofinancovanie. Ľudia v chudobných krajinách majú dostatok vlastných predstáv a schopností. Treba im poskytnúť príležitosť, aby si pomocou malých úverov vybudovali vlastný život. Európsky rozvojový fond by k tomu mal tiež prispieť.

Na záver chcem uviesť, že Európsky rozvojový fond ako súčasť európskeho rozpočtu, samozrejme, podlieha demokratickej kontrole, ale to nesmie viesť ku kráteniu celkového rozpočtu na rozvojovú spoluprácu.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens, spravodajca Výboru pre rozvoj požiadaného o stanovisko. (FR) Absolutórium za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu ma inšpiruje k predloženiu nasledujúcich pripomienok.

Po prvé, ambíciou Komisie – veľmi odôvodnenou ambíciou – je podporovať regionálny rozvoj v Afrike. Má dva nástroje, vlastne dva mandáty, aby tak konala. Po prvé, má mandát od členských štátov na vykonávanie Európskeho rozvojového fondu, ktorý je vlastne financovaný zo štátnych rozpočtov. Tie isté členské štáty jej dali aj mandát na rokovanie o dohodách o hospodárskom partnerstve. Hovoríme tu teda o otázke súdržnosti politiky. Komisia má v tejto veci navyše veľkú zodpovednosť. Pri poskytovaní potrebných finančných prostriedkov delegáciám však môže rátať s členmi Výboru Európskeho parlamentu pre rozvoj.

Po druhé, vykonávanie Európskeho rozvojového fondu je záležitosťou Afričanov, ktorí sú s Európskou úniou spoluvlastníkmi Európskeho rozvojového fondu. Je v záujme oboch partnerov, aby sa tento fond využil čo najlepšie. Dúfam, že začlenenie Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu, ktoré tiež požadujem – tento ťažko uchopiteľný jav, tento krok, ktorý je vždy prisľúbený, ale ktorý sa nikdy neuskutočnil –, dokáže zachovať pôvodný charakter fondu. Budeme musieť zabezpečiť zachovanie tohto acquis.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Őry, spravodajca Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci požiadaného o stanovisko. (HU) Ako spravodajca Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci požiadaného stanovisko by som rád upozornil Výbor pre kontrolu rozpočtu na viaceré návrhy a chcel by som ho požiadať, aby ich zahrnul do svojej správy.

Predovšetkým oceňujeme úsilie Komisie zlepšiť finančné riadenie, ale zároveň vyslovujeme poľutovanie nad tým, že členské štáty napriek finančnej kríze nečerpajú finančné prostriedky Európskeho sociálneho fondu v plnej výške.

Táto miera sa znížila z 54 % v roku 2007 na 36 %. Myslíme si, že je potrebné vynaložiť v tejto oblasti viac úsilia. Naliehame tiež na to, aby sa vynaložilo viac úsilia na zníženie frekvencie vracania neoprávnených výdavkov, a chceli by sme upozorniť Komisiu na potrebu urýchliť rozhodovacie procesy týkajúce sa finančných úprav.

Treba privítať, že Európsky sociálny fond sa zameral na stratégiu zamestnanosti, ale ako som povedal, neboli zahrnuté všetky dostupné finančné prostriedky, a preto je v tejto súvislosti potrebné ďalšie úsilie.

Vyskytli sa menšie problémy s agentúrami. Nemám teraz čas, aby som to rozviedol podrobnejšie, ale vo všeobecnosti musíme povedať, že ich finančné hospodárenie je prijateľné a mali by sme ho podporiť.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, spravodajkyňa Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín požiadaného o stanovisko.(DE) Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyjadril veľmi pozitívne stanovisko k Výboru pre kontrolu rozpočtu. Boli sme veľmi spokojní s tým, ako útvary Komisie vynaložili finančné prostriedky. Nemáme žiadne kritické pripomienky, a to ani z hľadiska spôsobu vynaloženia prostriedkov, ani z hľadiska úrovne výdavkov. Naopak: plynulé a pozitívne využitie finančných prostriedkov v rámci programu LIFE sme mohli len pochváliť. Komisii sa podarilo vynaložiť dodatočné prostriedky, ktoré sme poskytli, a urobiť tak v prospech veci. Agentúry v oblasti našej pôsobnosti – Európska environmentálna agentúra (EEA), Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európska chemická agentúra (ECA), Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska agentúra pre lieky (EMA) – tiež spravovali svoje prostriedky zodpovedne.

Na rozdiel od príslušného výboru kritizuje Výbor pre kontrolu rozpočtu vo svojej správe Európsku agentúru pre lieky a dokonca chce odmietnuť udelenie absolutória tejto agentúre. Myslím si, že to zachádza priďaleko, aby som to vyjadrila zdvorilo. Ak by som nebola taká zdvorilá, povedala by som, že Výbor pre kontrolu rozpočtu zasahuje do záležitostí mimo oblasti svojej pôsobnosti. S tým by mal láskavo prestať. Môžem len požiadať Parlament a plénum, aby v tejto súvislosti vykonali zlepšenie.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, spravodajca Výboru pre dopravu a cestovný ruch požiadaného o stanovisko. (DE) Na rozdiel od predchádzajúceho výboru nemohol Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyjadriť len pozitívne stanovisko. Napriek tomu sme privítali skutočnosť, že na transeurópske dopravné siete boli poskytnuté podstatné finančné prostriedky a že v roku 2009 mal program Galileo konečne veľmi dobrý rok, čo sa však, žiaľ, nedosiahlo v predchádzajúcich rokoch. Mohli sme tiež konštatovať, že koordinátori vykonávajú dobrú prácu v prípade transeurópskych sietí, pretože významne prispievajú aj k celkovému financovaniu týchto významných projektov.

Vnímame to tak, že v iných oblastiach, ktoré tento Parlament považuje za dôležité, existuje priestor na zlepšenie, napríklad v oblasti bezpečnosti na cestách. V tejto oblasti sa vynaložilo len 73 % finančných prostriedkov. Podľa nášho názoru by mohol najmä tento program vykonať viac a lepšej práce s nižším objemom prostriedkov.

Napokon by som chcel povedať, že by sme radi videli lepšiu koordináciu medzi dopravnou politikou a politikou súdržnosti. Nemôžeme dopustiť, aby jeden výbor stanovil priority a aby ich potom ostatné výbory ignorovali. Táto koordinácia sa však momentálne uskutočňuje v hodnoteniach, ktoré vykonávame. Dúfame, že o tom budeme môcť predložiť lepšie správy za rok 2010.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias, spravodajca Výboru pre dopravu a cestovný ruch požiadaného o stanovisko.(IT) Výbor pre dopravu a cestovný ruch podporil moje odporúčanie na udelenie absolutória európskym dopravným agentúram, ktoré podporujú Európsku komisiu.

Absolutórium je udelené, pretože podľa názoru Dvora audítorov boli ročné účtovné závierky agentúr v podstate spoľahlivé, hoci musíme zobrať na vedomie a zdôrazniť množstvo kritických otázok. Niektoré z týchto otázok sú spoločné pre všetky agentúry alebo pre niektoré z nich. Sú to napríklad rušenie a meškanie postupov verejného obstarávania, nedodržiavanie služobného poriadku alebo porušovanie zásady ročnej platnosti rozpočtu. Malo by sa však zdôrazniť úsilie týchto agentúr prekonať uvedené problémy.

Vo všeobecnosti by som chcel uviesť dva stručné politické postrehy, konkrétne neexistenciu viacročného programovania, čo je príznačné pre deficit riadenia, a nedostatok razancie v práci niektorých agentúr, napríklad Európskej železničnej agentúry. Rovnako by som chcel poukázať na meškanie, trvajúce asi dva roky po udalosti, pri realizácii postupov na určenie zodpovednosti za nehodu v meste Viareggio.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier, spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko.(DE) Vážená pani predsedajúca, chcel by som teraz využiť minútu ako spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko a potom by som chcel hovoriť neskôr v rozprave v mene našej skupiny.

Rozpočet regionálnej politiky je naďalej Achillovou pätou všeobecného rozpočtu Európskej únie. Päť percent platieb z Európskeho fondu regionálneho rozvoja obsahuje naďalej chyby, a preto ich treba charakterizovať ako neoprávnené platby. Dokonca aj niektoré platby, ktoré sa zdajú byť správne, v skutočnosti podporujú groteskné projekty. Chcel by som vám pripomenúť, že koncert Eltona Johna v Neapole bol podporený z Európskeho regionálneho fondu. Bolo uvedené, že ide o opatrenie na podporu cestovného ruchu. Možno k tomu prispelo, ale podľa môjho názoru by skutočná regionálna pomoc Neapolu mala mať inú formu.

Dôvodom toho je, že členské štáty ešte stále príliš často považujú finančné prostriedky z Európskeho regionálneho fondu za tzv. mäkké peniaze. Je to zrejmé na základe skutočnosti, že existujú nevyriešené splátky v dôsledku neoprávnených platieb, skutočnosti, že Komisia musí veľmi často využívať nástroj pozastavenia platieb – to ako kontrolóri rozpočtu výslovne vítame –, a skutočnosti, že správy sa nepredkladajú včas. Generálny riaditeľ pre regionálnu politiku nám nemôže poskytnúť žiadnu záruku týkajúcu sa zákonnosti a spoľahlivosti vyše polovice operačných programov, pretože správy členských štátov sú nedostatočné.

Dámy a páni, v tejto súvislosti máme pred sebou ešte veľa práce.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher, spravodajca Výboru pre rybné hospodárstvo požiadaného o stanovisko. Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva bola založená v roku 2005, aby sa zabezpečilo lepšie dodržiavanie pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva zo strany členských štátov EÚ. Táto agentúra, ktorá má sídlo vo Vigu v Španielsku, zohráva dôležitú úlohu pri posilňovaní kontroly v oblasti rybného hospodárstva a pri zabezpečovaní koordinácie medzi členskými štátmi EÚ.

Vítam, že agentúra nedávno prijala viacročný pracovný program na obdobie rokov 2011 – 2015 v súlade so stratégiou Európa 2020. Myslím si, že viacročný pracovný program zlepší nákladovú efektívnosť prostredníctvom posilnenej regionálnej spolupráce a združenia prostriedkov na základe spoločných realizačných plánov. Vítam, že Dvor audítorov schválil udelenie absolutória. Toto stanovisko je podporené aj mojím názorom, ktorý prijal Výbor pre rybné hospodárstvo.

Komisia onedlho zverejní legislatívne návrhy reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva. Táto reforma musí štandardizovať režimy dodržiavania a presadzovania predpisov v členských štátoch, pretože v EÚ sa to neuskutočňuje jednotne. V tejto súvislosti dôrazne nalieham na Komisiu, aby zaviedla systém správnych sankcií. To by sa nemalo prenechávať jednotlivým krajinám. Ak máme spoločnú politiku, potom by sa mali uplatňovať spoločné sankcie. Mali by sme mať vlastne správne sankcie za menšie porušenia a nie trestnoprávny systém, ktorý sa v súčasnosti uplatňuje v našej krajine.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, spravodajkyňa Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť požiadaného o stanovisko. (ES) Každý rok sme vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť opakovali, že je potrebné, aby sa vo všetkých fázach rozpočtového procesu zohľadnilo rodové hľadisko, aby sa dosiahol pokrok v politikách v oblasti rovnosti, teda rovnosti medzi mužmi a ženami v Európskej únii.

Preto vítame osobitnú správu, ktorú vypracoval Dvor audítorov o činnosti odbornej prípravy financovanej Európskym sociálnym fondom, a štúdiu, ktorá vyhodnocuje reálnosť začlenenia určitých prvkov rodového hľadiska a možnosti v tejto oblasti. Aj tak je dôležité, aby sa v tejto oblasti ďalej pokročilo.

Máme obavy v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa platieb v programe Daphne zameranom na boj proti rodovo podmienenému násiliu a dúfame, že v priebehu rokov sa zvýši citlivosť a že skutočne zohľadníme rodové hľadisko v každom operačnom programe realizovanom v EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, v mene poslaneckého klubu PPE. (SV) Chcel by som poďakovať pánovi komisárovi Šemetovi a pánovi spravodajcovi Chatzimarkakisovi za ich skutočne vynikajúcu spoluprácu. Je to dobrá správa a môžem len povedať, že sme vo Výbore pre kontrolu rozpočtu v podstate dospeli k dohode o odporúčaniach, ktoré sme predložili. Napriek tomu je to však už šestnásty rok v poradí, keď Dvor audítorov nevydal jasné vyhlásenie o vierohodnosti. Počet chýb sa nezvyšuje. Naopak: znižuje sa, ale situácia stále nie je prijateľná. Obraz, ktorý každoročne vyplýva z údajov, nepovažujeme za prijateľný.

Komisia nesie za to veľký podiel zodpovednosti, ale povedal by som, že pravdepodobne ešte väčší podiel zodpovednosti nesú členské štáty. Ako uviedol pán komisár, 80 % využívaných financií a prostriedkov sa vynakladá na základe spoločnej zodpovednosti a členské štáty za to nepreberajú svoj podiel tejto zodpovednosti. Práve tu máme najväčšie problémy. Komisia preto musí vyvinúť nátlak na členské štáty EÚ a presvedčiť ich, aby prebrali zodpovednosť za finančné prostriedky, ktoré im EÚ umožní spravovať.

Správa obsahuje tri požiadavky, ktoré by som chcel osobitne zdôrazniť. Prvou je urobiť viac pre to, aby členské štáty predkladali národné vyhlásenia. Momentálne sú štyri krajiny, ktoré ich predkladajú – Holandsko, Švédsko, Dánsko a Spojené kráľovstvo. To ukazuje, že je to možné. Komisia musí týmto krajinám poskytnúť podporu, ale musí ich aj využiť ako príklad, aby ostatné krajiny prinútila konať rovnako.

Druhým bodom je, že Komisia musí lepšie využívať možnosť pozastavenia platieb. V prípade krajín, ktoré majú opakovane problémy so správou finančných prostriedkov, je potrebné platby pozastaviť. Nie je možné pokračovať v zlom spravovaní finančných prostriedkov s tým, že by si toho nik nevšimol.

Tretím bodom je, že musíme mať lepšie systémy na vrátenie prostriedkov, ktoré boli vyplatené neoprávnene. Potrebujeme jasné pravidlá. Je to zvláštna situácia, že krajinám, ktoré majú veľký dlh voči EÚ, možno vyplácať peniaze a že môže trvať neuveriteľne dlhý čas, kým sa peniaze vrátia. To je ďalšia oblasť, v ktorej musí Komisia dosiahnuť zlepšenie.

Som rád, že pán komisár v súvislosti s týmito tromi bodmi vyšiel Parlamentu v ústrety, a teším sa na úzku spoluprácu s pánom komisárom Šemetom na budúci rok, keď budem pôsobiť ako spravodajca. Chcel by som poďakovať pánovi Chatzimarkakisovi. Počas budúceho roka sa budem snažiť pokračovať vo vašej práci čo najlepšie. Teraz dosahujeme pokrok.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan, v mene skupiny S&D. (RO) Aj ja chcem poďakovať pánovi spravodajcovi za túto vynikajúcu správu a veľmi produktívnu spoluprácu počas jej vypracovania. Chcel by som poďakovať aj Komisii za dialóg, ktorý medzi nami prebehol, pretože táto správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu nie je len výročnou správou o udelení absolutória, ale stanovuje aj nové usmernenia týkajúce sa spolupráce na nasledujúce obdobie.

Chcel by som uviesť tri veci, ktoré považujem za veľmi dôležité. Po prvé, chcel by som prediskutovať národné vyhlásenia o hospodárení, ktoré by mali opísať, ako sa využívajú peniaze EÚ. Viac než 80 % rozpočtu Európskej únie sa spravuje na vnútroštátnej úrovni, ale takmer celá zodpovednosť za správu týchto prostriedkov je na úrovni EÚ. Národné vyhlásenia o hospodárení by nám mali veľmi pomôcť, aby sme videli, ako vnútroštátne orgány využívajú peniaze EÚ a kto je zodpovedný za využívanie týchto peňazí. Je mimoriadne dôležité, aby zodpovednosť prevzal minister a aby tieto národné vyhlásenia o hospodárení boli podpísané politickým rozhodovacím orgánom.

Po druhé, chcem sa krátko vyjadriť k otázke automatického zablokovania európskych finančných prostriedkov v prípade ich zlého spravovania alebo v prípade, keď existujú náznaky toho, že tieto peniaze by boli zle spravované. Je mimoriadne dôležité, aby sme zasiahli rýchlo, keď mechanizmy riadenia a vykonávania finančných prostriedkov EÚ nefungujú veľmi dobre.

Po tretie, hovoríme o peniazoch daňových poplatníkov, európskych občanov. Je preto mimoriadne dôležité, aby boli opatrenia na vrátenie oveľa účinnejšie, keď dôjde k podvodnému využitiu finančných prostriedkov EÚ, a aby náklady na ne nemusel platiť európsky občan. Toto sú peniaze, ktoré európski občania dávajú Európskej únii. Ak boli použité podvodným spôsobom, vykrývajú stratu európski občania. To nie je spravodlivé. Európski občania utrpeli stratu dvakrát a táto situácia sa musí rýchlo vyriešiť.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy, v mene skupiny ALDE.(NL) Aj ja by som chcel úprimne poďakovať pánovi Chatzimarkakisovi a všetkým ostatným spravodajcom za ich vynikajúcu prácu. Aj ja by som chcel poďakovať najmä Rade a predsedovi Dvora audítorov za to, že sú tu prítomní, hoci je zvláštne, že by sme sa o tom mali osobitne zmieňovať. Napriek tomu vám ďakujem, že ste sem prišli.

Pani predsedajúca, absolutórium za tento rok prichádza v dôležitom momente, a to z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je, že všetky členské štáty musia vykonať mimoriadne prísne škrty. Druhým dôvodom je, že by sa mal čoskoro prijať nový viacročný rozpočet. Myslím si, že oba tieto dôvody zdôrazňujú skutočnosť, že musíme toto absolutórium a európske výdavky preskúmať dvojnásobne dôkladne. Čo sa mňa týka, ide o legitimitu a účinnosť európskych výdavkov, pretože európski občania môžu právom očakávať, že európske investície skutočne povedú k nejakým výsledkom.

Pani predsedajúca, politická zodpovednosť za výdavky je podľa mňa celkom jednoduchá vec. Uveďte jeden orgán miestneho, oblastného, regionálneho alebo vnútroštátneho demokratického zastúpenia, ktorý nemá politickú zodpovednosť za výdavky. Prečo potom neplatí to isté na európskej úrovni? Prečo nemajú členské štáty stále zodpovednosť za 80 % výdavkov EÚ? Opäť vyzývam Radu, aby sa konečne začala zaoberať národnými vyhláseniami členských štátov. Podľa môjho názoru nebudú od roku 2014 žiadne viacročné rozpočty, ak nebudú predložené vyhlásenia členských štátov.

Pani predsedajúca, súčasná situácia nás núti, aby sme opätovne preskúmali vlastný rozpočet Parlamentu. Som naozaj rád, že sme dokázali dosiahnuť úspory, aj keď to bol výsledok nášho úsilia o zachovanie našich zdrojov. Teraz budeme využívať aj míle nalietané počas služobných ciest a budeme riešiť spotrebu papiera. Každý jeden z týchto návrhov je vynikajúci. Rád by som zdôraznil ešte jednu vec. Od septembra by sme mohli využívať nielen autá, ale aj bicykle a prostredníctvom vás, pani podpredsedníčka, by som chcel vyzvať pána Buzeka, aby v septembri oficiálne uviedol tento systém využívania bicyklov.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková, v mene skupiny ECR. – (CS) Táto rozprava sa vzťahuje na veľmi rozsiahlu problematiku, pretože ide o udelenie absolutória celej skupine európskych inštitúcií, z ktorých každá má svoje špecifiká. Je preto veľmi ťažké zhrnúť túto problematiku v rámci jedného príhovoru.

Spolupráca medzi Dvorom audítorov a Výborom pre kontrolu rozpočtu, ktorého som členkou, je vynikajúca a táto spolupráca viedla k určitým odporúčaniam, týkajúcim sa toho, ako má Európsky parlament hlasovať pri udeľovaní absolutória. Napriek tomu sa v hodnotení jednotlivých inštitúcií, predovšetkým európskych agentúr, neustále vyskytujú nedostatky, napríklad v procese prijímania zamestnancov, v oblasti verejného obstarávania, problémy s transparentnosťou alebo problémy s vnútornou kontrolou. Pre celý rad týchto dôvodov je teda veľmi ťažké súhlasiť s udelením absolutória. Mali by sme, naopak, podporiť správy, ktoré navrhujú odloženie udelenia absolutória.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, v mene skupiny Verts/ALE.(NL) Chcel by som uviesť pripomienky k piatich správam. Na prvom mieste uvediem pripomienku ku Komisii.

Veľmi oceňujem prístup kolegu poslanca pána Chatzimarkakisa. Myslím si, že pri vypracúvaní správy o udeľovaní absolutória vykonal vynikajúcu prácu. Veľmi cielene sa vopred zameral na niekoľko otázok, položil šesť otázok Komisii a musím povedať, že sme dosiahli, o čo žiadal. Musím sa tiež poďakovať Komisii. Toto je moje dvanáste udeľovanie absolutória. Myslím si, že po prvýkrát sme spolupracovali v takom konštruktívnom duchu. Nielen pán komisár Šemeta, ale aj jednotliví komisári zodpovední za vlastné oblasti pôsobnosti skutočne investovali čas do tohto udeľovania absolutória. Pri viacerých príležitostiach sa stretli s tieňovými spravodajcami a hlavným spravodajcom a myslím si, že vďaka ich konštruktívnemu dialógu sme dosiahli veľa.

Vo veľkej miere súhlasím so slovami pána Gerbrandyho. Toto je obdobie šetrenia, a preto musíme byť obozretní pri tom, ako vynakladáme peniaze. Osemdesiat percent európskeho rozpočtu sa vlastne vynakladá v členských štátoch a pod ich správou. Vážený pán úradujúci predseda Rady, musíme konečne presadiť túto politickú zodpovednosť spoločnej správy finančných prostriedkov EÚ. Z tohto dôvodu stále žiadame, aby členské štáty predložili národné vyhlásenie o vierohodnosti. Podľa mňa je to životne dôležitá požiadavka.

Potrebujeme aj lepšiu kontrolu. Myslím si, že členské štáty by mali vykonávať audity finančných prostriedkov, ktoré dostávajú z EÚ, intenzívnejšie než doteraz. Hlavný spravodajca venoval veľa pozornosti aj zisteniu, kde sa finančné prostriedky použili neoprávnene, a ich vráteniu, ako aj zavedeniu kontrolných mechanizmov. Podľa mňa si táto oblasť skutočne zaslúži veľkú pozornosť a pripomienky, ktoré predniesol, by mali tvoriť základ pre nasledujúce udelenie absolutória, keď bude ako spravodajca pôsobiť pán Fjellner.

Prejdem k Európskemu parlamentu. Vidím, že náš generálny tajomník sedí vedľa pani podpredsedníčky. Musím sa výslovne poďakovať pánovi Wellemu. Bol som spravodajcom pre absolutórium za minulé obdobie. Medzi mnou a generálnym tajomníkom bolo určité napätie. V tom čase som však napísal dosť kritickú správu a musím poďakovať pánovi Wellemu, pretože on a jeho pracovníci veľmi usilovne a korektne zodpovedali všetky otázky, ktoré som im predložil, a vynaložili pri tejto práci veľa úsilia. Myslím si, že napätie, ktoré medzi nami hádam existovalo, viedlo napokon k lepšiemu výsledku a pravdepodobne k lepšiemu rozpočtu Európskeho parlamentu.

Keď hovoríme o rozpočte Európskeho parlamentu, chcel by som kolegom poslancom zdôrazniť, že musíme prestať s kultúrou žiadať stále viac a nikdy nie je dosť. Ako inštitúcia by sme mali ísť príkladom, čo znamená, že by sme mali byť tiež dostatočne odvážni a zaviesť úspory. Dovoľte mi však, aby som k tomuto doplnil jednu poznámku. Mám dosť vážne výhrady najmä k Múzeu európskych dejín, a to nie k obsahu samotného projektu, ale k nákladom, ktoré sú s ním spojené. Je, samozrejme, dobré, že budeme mať také múzeum, ale veľmi ma v tejto súvislosti znepokojuje, že sme tu v tejto rokovacej sále nikdy seriózne nediskutovali o tomto projekte. A keď všetko zrátame, vynaložíme približne 136 miliónov EUR na Múzeum európskych dejín. To je veľa peňazí, dámy a páni. Ale nikdy sme o tom seriózne nediskutovali. Nikdy sme nediskutovali o tom, kde by sa toto múzeum malo nachádzať a ako by malo vyzerať. Všetko sa deje za zatvorenými dverami, často v najužšom kruhu Predsedníctva, a ako demokrat to nemôžem akceptovať.

Dovoľte mi teraz prejsť k cene Lux za kinematografiu. Pán Itälä uviedol viacero pripomienok k tejto cene vo svojej správe a ja by som mu, mimochodom, chcel zablahoželať k práci, ktorú vykonal. Musím povedať, že naša skupina prikladá cene Lux veľký význam. Hoci teraz sme, samozrejme, pripravení zohľadniť množstvo kritických pripomienok k významu ceny, považujeme za dôležité, že Európsky parlament podporuje tento projekt, pretože to znamená, že projekty na hodnotné filmy dostanú podporu.

Chcem spomenúť aj pána Stavrakakisa a jednu z jeho správ o Rade. Teraz oslovujem priamo pána úradujúceho predsedu Rady z maďarského predsedníctva. Považujem za neuveriteľné, že Rada, ktorá vždy požadovala, aby ostatní konali transparentne, vystupuje zrejme oveľa rezervovanejšie, keď sa to týka jej samotnej. Naša požiadavka je veľmi jednoduchá, pán úradujúci predseda Rady: ako Parlament, orgán udeľujúci absolutórium, chceme mať prístup ku všetkým dokumentom. Chceme viesť otvorenú diskusiu o rozpočte Rady. Nechceme hovoriť o obsahu rozpočtu Rady a povedať: môžete urobiť toto a nesmiete urobiť tamto, ale chceme transparentnosť vzhľadom na to, ako Rada vynakladá finančné prostriedky, pretože rozpočet Rady je teraz iný než pred 30 rokmi a pozostáva z množstva ďalších vecí, nielen z niekoľkých administratívnych výdavkov.

Na záver by som chcel uviesť pripomienku k Európskej agentúre pre lieky. Máme tu problémy. Odložili sme udelenie absolutória, pretože táto agentúra má jasné problémy pri postupoch verejného obstarávania. Jej postupy verejného obstarávania v prípade viacerých projektov boli plné chýb, čo zodpovedá významnému objemu 30 miliónov EUR. Okrem toho sa vynorili otázky v súvislosti s konfliktom záujmom odborníkov agentúry a jej personálu. Myslím si, že teraz, keď bolo udelenie absolutória odložené, budeme o tom niekedy pred začiatkom jesene diskutovať, a dúfam, že touto diskusiou sa nám podarí ukončiť konflikty záujmov v rámci tejto agentúry.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, v mene skupiny GUE/NGL. – (DA) Ďakujem, pani predsedajúca. Chcel by som začať poďakovaním všetkým, ktorí sa zapojili do vypracovania týchto vynikajúcich a kritických správ o účtovnej závierke inštitúcií EÚ za rok 2009. Niektorí ľudia sa pýtali, či nie sme príliš kritickí. Napríklad keď sme kládli otázky o našej vlastnej metóde vynakladania finančných prostriedkov tu v Európskom parlamente, či už vo vzťahu k oneskorenému otvoreniu návštevníckeho centra, vytvoreniu tajného televízneho kanálu alebo pokračujúcemu cirkusu kočujúcemu medzi Bruselom a Štrasburgom. Nie, nie sme príliš kritickí. Našou prácou je v skutočnosti práve poukazovať v mene európskych daňových poplatníkov na citlivé miesta a pritlačiť na ne. Práve to od nás občania očakávajú a v skutočnosti sme mohli uviesť ešte viac kritiky.

Skutočnosť, že našou prácou je vyšetrovať a byť kritický, je presne tým dôvodom, prečo je konanie Rady neprijateľné. Tento rok urobila Rada opäť všetko preto, aby bránila našej práci ako audítorov. Rada nám odmietla zaslať dôležité materiály, odmietla zodpovedať naše otázky a odmieta sa stretnúť s Výborom pre kontrolu rozpočtu na otvorenej diskusii, ako to robia všetky ostatné inštitúcie.

Som, samozrejme, rád, že maďarské predsedníctvo sa rozhodlo prísť medzi nás. Treba ho za to pochváliť. Keď však hovoríme o džentlmenskej dohode medzi Radou a Parlamentom, musím povedať, že ak takáto dohoda existuje, mohli by sme ju, prosím, vidieť? Rada má dnes príležitosť prečítať ju, ak takáto dohoda existuje. Chceli by sme ju vidieť. Opakovane sme Radu žiadali, aby nám ju predložila, ale nikdy sme ju nedostali. A to preto, lebo neexistuje. Naša skupina preto v plnom rozsahu podporuje návrh, aby sa dnes neudelilo absolutórium Rade. Namiesto toho by sme chceli Radu vyzvať, aby prestala bojkotovať Parlament a aby zodpovedala otázky, ktoré sme položili v súvislosti s jej účtovnou závierkou.

Dnes diskutujeme o účtovnej závierke EÚ za rok 2009. No práve také dôležité, ako je to, čo nám účtovná závierka povie, je tiež dôležité to, čo nám nepovie o veciach, ktoré majú pre hospodárstvo EÚ mimoriadny význam. Pred niekoľkými dňami Europol zverejnil správu o organizovanom zločine v EÚ. Bolo to šokujúce čítanie. Podľa správ v novinách Le Monde stoja len podvody s DPH niekoľko miliárd EUR ročne. Podvody sa robia aj v súvislosti s kvótami CO2 a existujú aj iné typy podvodov. Preto určite existuje dôvod na to, aby sme naďalej viedli a zintenzívnili diskusiu o tom, ako možno hospodárstvo EÚ zorganizovať v záujme daňových poplatníkov.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, v mene skupiny EFD. – Myslím si, že by bolo šialené, keby tento Európsky parlament schválil rozpočet EÚ za rok 2009, keď sa finančné nezrovnalosti alebo možné podvody týkajú sumy vo výške dvoch až vyše piatich percent z celkového objemu. Toto nie sú údaje, ktoré som si vymyslela, aby sa mi hodili do stranícko-politickej propagandy, ale odhady Európskeho dvora audítorov. Úroveň nezrovnalostí za rok 2009 je abnormálne vysoká a rovná sa polovici príspevku Spojeného kráľovstva do rozpočtu EÚ za tento rok, čo je zhruba 6,3 miliardy EUR. Túto situáciu by netolerovali v žiadnom podniku alebo organizácii: padali by hlavy.

Tento Parlament je pripravený udeliť absolutórium 27 agentúram EÚ – drahým a nepotrebným pološtátnym organizáciám –, pričom Európsky dvor audítorov začal rozsiahle vyšetrovanie v súvislosti s ich účtovnými závierkami za rok 2009. To by mal byť varovný signál pred hlasovaním. Opakujem čo najdôraznejšie, že je skutočne šialené odpísať 523 miliónov EUR z peňazí – ešte raz to opakujem, daňových poplatníkov –, zatiaľ čo oficiálna auditová zložka EÚ vyšetruje možný podvod a zlé finančné hospodárenie v týchto agentúrach. Odloženie absolutória Európskej agentúry pre lieky a Európskej policajnej akadémie je nesystematické.

Každoročne počúvame, ako Európska komisia viní členské štáty z nezrovnalostí, ale nerobí s tým absolútne nič, aj keď má právo zablokovať financovanie. Namiesto toho navrhuje prejsť od stratégie nulovej tolerancie k stratégii prípustného rizika, čo sa týka podvodov vo výdavkoch EÚ. Čo je ešte horšie, Komisia a Parlament žiadajú zvýšenie rozpočtu na nasledujúce roky. Väčšina tohto zvýšenia sa žiada v oblastiach s najvyššou úrovňou týchto nezrovnalostí. Bude to absolútna nehanebnosť a urážka daňových poplatníkov, ak tento Parlament udelí absolutórium za účtovnú závierku za rok 2009. Jediný záver, ktorý možno vyvodiť z hlasovania za absolutórium, je ten, že tento Parlament a jeho poslanci otvorene podporujú zlé finančné hospodárenie alebo ešte niečo horšie.

Vyzývam britského premiéra, aby znížil príspevok Spojeného kráľovstva do EÚ v súlade s objemom nezrovnalostí, ak Európsky parlament nebude konať v záujme britských daňových poplatníkov.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi, prosím, predniesť krátku, veľmi všeobecnú výzvu kolegom poslancom, týkajúcu sa postupu udeľovania absolutória. Kontrola rozpočtu – a teda aj postup udeľovania absolutória – je nepochybne dôležitou súčasťou parlamentnej práce, ale podľa môjho názoru je tento postup udeľovania absolutória úplne bezzubý. Aj keď sa udelenie absolutória odmietne, neexistuje žiadna reálna možnosť záväzných sankcií. Jedinú vec, ktorú možno podniknúť, je, že predseda Európskeho parlamentu bude iniciovať konanie vo veci porušenia Zmluvy na Európskom súdnom dvore. V prípade, že by bolo udelenie absolutória odmietnuté Európskemu parlamentu, dostali by sme sa do absurdnej situácie, kedy by predsedníctvo Parlamentu iniciovalo konanie vo veci porušenia predpisov voči sebe samému. Je nepochybné, že v tejto súvislosti je potrebné vykonať reformu.

Skutočnosť, že právny základ postupu udeľovania absolutória bol zameraný najmä na Komisiu a že máme tendenciu udeľovať si absolutórium navzájom s ostatnými inštitúciami, vytvára okrem toho určitú právnu neistotu, ktorej by sme mali predchádzať. V praxi nám zostávajú iné politické páky, ktoré môžeme využiť. To pre tento postup udeľovania absolutória nepostačuje. Spolu s kolegami poslancami by som bol preto rád, keby sme sa snažili presadiť reformu postupu udeľovania absolutória.

 

5. Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

6. Absolutórium za rok 2009 (pokračovanie rozpravy)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je pokračovanie spoločnej rozpravy o absolutóriu za rok 2009.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Najprv by som chcela diskutovať o našich obavách týkajúcich sa fungovania európskych agentúr. V týchto problematických oblastiach musíme v budúcnosti urobiť zmeny, aby sme zabránili a vyhli sa zlej správe, nezrovnalostiam, podvodom, konfliktom záujmov a v konečnom dôsledku zlým výdavkom.

Jednou z našich obáv je inštitucionálna transparentnosť. Všetky agentúry EÚ by mali na svojich internetových stránkach sprístupniť zoznam všetkých zmlúv uzatvorených v priebehu minimálne posledných troch rokov a Komisia by sa mala zaviazať, že tieto informácie začlení do svojho systému finančnej transparentnosti. Transparentnosť je potrebná, aj pokiaľ ide o rotovanie personálu medzi agentúrami, a požiadala som o prehľad všetkých členov personálu, ktorí menia pracovné miesta medzi jednotlivými agentúrami.

Druhou problematickou oblasťou sú konflikty záujmov, mnoho mojich kolegov to už spomenulo. Správne riadenie aktuálnych a potenciálnych konfliktov záujmov v agentúrach EÚ si vyžaduje veľkú námahu a musíme sa vyhnúť a zabrániť takým incidentom, ako je prípad Európskej agentúry pre lieky, ktoré sa v prípade výskytu musia penalizovať.

Treťou problematickou oblasťou je racionálnosť a efektívnosť fungovania agentúr EÚ najmä v období finančnej krízy. Navrhujem, aby sme diskutovali o zlúčení Európskej policajnej akadémie (CEPOL) s agentúrou Europol a dokončili toto zlúčenie, keďže to by bolo najlepšie riešenie štrukturálnych a chronických problémov akadémie CEPOL. Navyše je nepopierateľné, že okrem akadémie CEPOL vykonáva mnoho agentúr EÚ s rovnakými oblasťami pôsobnosti podobné alebo doplňujúce sa činnosti, pričom ich ústredia sa nachádzajú v celej Európe. Preto by mala Komisia zvážiť možnosť zlúčenia agentúr s prelínajúcimi alebo doplňujúcimi sa činnosťami.

Druhý bod, ktorému by som sa chcela veľmi stručne venovať, je skutočnosť, že sme sa rozhodli odložiť udelenie absolutória a budeme hlasovať o odložení udelenia absolutória pre dve agentúry – CEPOL a Európsku agentúru pre lieky (EMA). Vyskytli sa tam vážne porušenia v súvislosti s verejným obstarávaním, prijímaním zamestnancov a konfliktmi záujmov a v prípade CEPOL aj v súvislosti s rozpočtovými prostriedkami a rušením rozpočtových prostriedkov.

Posledná otázka, ktorú by som chcela spomenúť, je transparentnosť poskytnutých prostriedkov EÚ. Komisie sa na to pýtam už rok a budem v tom pokračovať. Potrebujeme transparentnosť všetkých poskytovaných prostriedkov EÚ a v tejto súvislosti by som chcela upozorniť na vnútroštátne spoločnosti, ktoré majú z týchto prostriedkov výhody a používajú tieto prostriedky. Musí existovať jedna internetová stránka v jednom jazyku alebo dvoch jazykoch s bežnými kritériami, kde bude možné identifikovať a porovnať všetkých takýchto príjemcov.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D).(ES) V prvom rade by som chcela povedať, že ma veľmi teší skutočnosť, že tu konečne vidím spolu všetky strany zainteresované v tomto postupe udeľovania absolutória. Osobitne by som chcela privítať pána Caldeiru, predsedu Dvora audítorov, a pána Becseyho, zástupcu maďarského predsedníctva, a tiež, samozrejme, pána komisára Šemetu.

Čo sa týka tohto postupu udeľovania absolutória, najmä pokiaľ ide o ostatné inštitúcie, ktoré sú mojou oblasťou, chcela by som vyjadriť svoj súhlas s krokmi, ktoré sa podnikli odvtedy, čo sa minuloročné španielske predsedníctvo pri uplatňovaní Lisabonskej zmluvy rozhodlo, že nastal čas aj na aktualizáciu potrebnej transparentnosti a kontroly účtov Rady.

Džentlmenská dohoda bola užitočná minulé storočie, ale jej základy sa radikálne zmenili. Preto by som bola vďačná, ak by maďarské predsedníctvo pokračovalo v tomto úsilí o nepretržitý pokrok, pričom musíme uznať, že Rada v postupe udeľovania absolutória poskytuje rady a odporúčania, ale Parlament – jediná demokratická inštitúcia Európskej únie, ktorú priamo volí európska verejnosť – rozhoduje a prijíma konečné rozhodnutie.

Oceňme teda snahy, ktoré vyvíjajú obidve inštitúcie – našu dobre zastupuje pán Welle –, aby sme mali postup vhodný pre 21. storočie a inštitúcie, ktoré musia byť transparentné a budú reagovať na očakávania európskej verejnosti.

Ako spravodajkyňa pre budúcoročné absolutóriom chcem kvôli tomu pokračovať v úzkej spolupráci s Radou, ale teraz je zatiaľ potrebný odklad.

Na záver by som chcela vyjadriť svoje znepokojenie nad incidentmi a nezrovnalosťami, ktoré sa vyskytli v správe Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV). Keďže to je fórum na európskej úrovni určené na vyjadrovanie názorov a dosiahnutie zhody medzi tromi piliermi nášho produktívneho a hospodárskeho života, ktoré sú v tejto dobe krízy také potrebné, pripadá mi tento orgán veľmi dôležitý. Takže to je dostatočný dôvod na požadovanie toho, aby bol spravovaný tak bezchybne ako ostatné inštitúcie.

Preto zamýšľa naša skupina s ohľadom na rozhodnutie Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) začať vyšetrovanie a tiež s ohľadom na nedávne rozhodnutie Všeobecného súdu o zrušení pracovnej ponuky na post generálneho tajomníka EHSV rozhodne požadovať odklad, pokým EHSV nedostane možnosť predložiť Parlamentu plán alebo stratégiu na prekonanie súčasnej situácie nejasnosti a neustálych nezrovnalostí, pre ktoré je zmena súrne potrebná.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder (ALDE).(NL) Spravodajca Chatzimarkakis a mnohí ďalší rečníci správne poukázali na to, že je potrebné, aby členské štáty predložili vyhlásenia o vierohodnosti. Mohlo by sa takmer zdať, že Radu a členské štáty žiadame o láskavosť. Myslím si, že to je chybná interpretácia situácie, a preto považujem za dobré, že Rada je tu dnes dopoludnia prítomná.

Možno by bolo dobré, ak by si Rada opäť prečítala presné znenie medziinštitucionálnej dohody, ktorá bola uzatvorená, keď sme prijali finančné výhľady na toto obdobie. V Dohode sa jasne uvádza, že Rada vydáva vyhlásenia na najvhodnejšej politickej úrovni. Je nešťastné, že Rada sa nedržala týchto ustanovení. Dohoda však mala byť quid pro quo a možno je dobré vám to pripomenúť teraz, keď sa zaoberáme rokovaniami o nových finančných výhľadoch.

Rada a Parlament mali rozdielne názory na úroveň finančných výhľadov. Rozdiel bol 112 miliárd EUR na obdobie siedmich rokov. Parlament súhlasil s tým, že svoj údaj opraví na výšku 110 miliárd EUR. Na oplátku sme chceli niekoľko vecí, ktoré by nestáli vôbec nič. Vyhlásenia o vierohodnosti od členských štátov a politická zodpovednosť nestoja nič. K tomu sa Rada zaviazala.

Aká je však situácia teraz, štyri roky po tomto dátume? Štyri členské štáty splnili dohodu, ale ostatné nie. To je dobré znamenie pre blížiace sa rokovania. Musíte byť takí dobrí ako vaše výroky, aj keď vtedy Rade predsedalo Rakúsko. Preto považujem za veľmi dôležité, aby sme naozaj vykonali akčný program, ktorý bol dohodnutý, inak budú rokovania o nových finančných výhľadoch ohrozené.

Na záver by som sa chcel v krátkosti vyjadriť k všeobecnej veci. Ak sa nemýlim, teraz je to sedemnásty raz, čo Európsky dvor audítor nevydal vyhlásenie o vierohodnosti. S ohľadom na blížiace sa európske voľby bude situácia, keď Parlament každý rok napriek všetkému udelí absolutórium pre rozpočet, neudržateľná. Nastal čas, aby sme pre zmenu mali pozitívne vyhlásenie o vierohodnosti.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink (ECR).(NL) Vážená pani predsedajúca, je potešením opäť vás tu vidieť. Ak by som mal zhrnúť rozpravu, môj záver by bol, že Európska únia má v skutočnosti príliš veľký rozpočet. Máme tu jednoducho príliš veľa peňazí. Nie sme v stave, že vieme múdro utrácať peniaze z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Významný podiel týchto peňazí sa utráca neprimerane. Také sú závery Dvora audítorov. To isté platí o rozpočte Európskeho parlamentu. Máme príliš veľa peňazí. Plánujeme minúť peniaze na márnomyseľné projekty, ako napríklad na múzeum európskych dejín, ktorého pravdepodobný zmysel je prepísať dejiny. Mám sklon nazývať ho mauzóleum pána Poetteringa, pretože pri pohľade na fotografie to tak pomaly začína vyzerať.

Tlačia na nás, aby sme míňali peniaze, máme tu príliš veľa peňazí a nevieme minúť všetky tie peniaze. Keď sa pozriem na správu Komisie o rozpočte na rok 2010, je tam vidieť prebytok rozpočtových prostriedkov vo výške 194 miliárd EUR, ktoré sme neboli schopní minúť. Pani predsedajúca, keď som vás videl vchádzať, pomyslel som si: prišli ste belšia ako biela. V Holandsku by sme povedali, že ste biele tornádo. Pán Šemeta, o rozpočte Európskej komisie to, bohužiaľ, nemôžem povedať. Náš rozpočet nebol belší ako biely, ale šedší ako šedý a tmavší ako tmavý a z toho som veľmi nešťastný.

Pani predsedajúca, želám vám pri tom mnoho šťastia.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Remek (GUE/NGL). – (CS) Diskutujeme tu o zdanlivo rutinnej záležitosti, navyše ide o peniaze, ktoré už boli minuté. Každoročné opakovanie tohto postupu by malo viesť predovšetkým k tomu, aby sa veci v budúcnosti posudzovali a pripravovali dôkladnejšie a svedomitejšie. Pokiaľ ide napríklad o dva najväčšie projekty EÚ, ktorými sú globálny navigačný satelitný systém a Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy, považujem za neprijateľné, že takéto dôležité projekty sa doslova topia v nedostatkoch, ktoré by akýkoľvek poriadny manažér vedel vyriešiť.

Nezrovnalosti v zapojení malých a stredných podnikov do satelitných projektov, nedostatky v prijímaní pracovníkov a porušovanie zásady rovnakého zaobchádzania, problémy s podnikom ITER týkajúce sa dodržiavania rozpočtových zásad, auditov a pravidiel prideľovania grantov; to je len niekoľko príkladov zistených chýb. Jednou z hlavných príčin problémov je však nepochybne zdĺhavý rozhodovací proces o samotných projektoch. Pokým nebudeme mať jasno v prioritách vrátane financovania takýchto kľúčových aktivít, bude polovičaté a nedôsledné rozhodovanie naďalej spôsobovať nielen spomenuté problémy, ale spôsobí aj zníženie celkovej kvality projektov.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD).(IT) Myslím si, že čase všeobecného hospodárskeho šetrenia, keď sa od všetkých požaduje, aby priniesli obete, je veľmi dôležité, aby bolo finančné hospodárenie európskych inštitúcií – ktoré fungujú vďaka peniazom európskych občanov – čo najtransparentnejšie. Považujem za neprijateľné, že Rada ako jeden z hlavných orgánov by mala pokračovať v prístupe, ktorý je absolútne ojedinelý a netransparentný.

Keďže Parlament je jedinou európskou inštitúciou, ktorá je demokraticky volená a priamo zastupuje európskych občanov a daňovníkov, myslím si, že máme právo presne vedieť, ako sa hospodári so všetkými rozpočtovými prostriedkami. Rada sa nemôže správať tak, ako sa správa, že odmieta potrebné a náležité porovnania medzi inštitúciami.

Európska únia je založená na zásadnej vyváženosti právomocí a Rada túto výsadu svojím správaním ničí. Preto sa musí čo najskôr prispôsobiť ostatným inštitúciám a vysvetliť Parlamentu – a tým aj občanom –, ako sa v skutočnosti hospodári s jej rozpočtom.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI).(NL) Zdá sa, že v Európe máme nové pravidlo: v prípade pochýb vytvoríme agentúru. Dnes diskutujeme o správach týkajúcich sa až 39 agentúr a Parlament rozhodne o tom, či im udelí alebo neudelí absolutórium za rok 2009. Pokiaľ ide o našu skupinu, absolutórium by sme určite nemali udeliť. Holandská strana za slobodu (PVV) je proti týmto nezmyslom, ktoré len hlcú peniaze a nemajú žiadny preukázateľný účel. To je prípad Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok. Len samotné výbory Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov už pohltili stovky miliónov eur a na politiku nemajú aj tak žiadny vplyv. Len sa tam diskutuje, pijú sa tam litre kávy a vyrába sa nekonečné množstvo správ, ktoré nikto nečíta.

Pani predsedajúca, naša skupina preto neudelí absolutórium okrem záveru, že v týchto agentúrach je množstvo vecí, ktoré nefungujú správne; v skutočnosti je tam toho toľko, čo nefunguje správne, že by sme ich mali čím skôr zrušiť.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE).(DE) Dovoľte mi na úvod povedať pár slov o Dome európskych dejín. Ako spravodajkyňa pre budovy by som chcela v prvom rade povedať, že údaj 136 miliónov EUR je určite nesprávny. Po druhé, nehovoríme tu o prestížnom projekte, však sa neustále sťažujeme, že ľudia o európskom vývoji od druhej svetovej vojny nič nevedia, a teraz chceme zabezpečiť, aby každý rok dva až tri milióny ľudí spoznali tieto udalosti a získali o nich viac informácií – potom budú možno menej euroskeptickí.

Mali by sme spoločne diskutovať o výške prevádzkových nákladov a synergiách, ktoré by sa mohli realizovať pomocou informačného centra. Do diskusie sa zapojilo veľmi veľa poslancov. Diskusia sa však len teraz stala verejnou a výsledkom je, že niektoré členské štáty sa necítia byť dostatočné informované. Veľmi rada pomôžem s takýmito diskusiami alebo žiadosťami o informácie. Projekt považujem za potrebný a užitočný, pretože ľudia potrebujú získať viac informácií o európskom vývoji, inak tu bude čoraz viac euroskeptikov.

Po druhé, k téme rozvojovej pomoci. Najprv by som chcela srdečne poďakovať pánovi Staesovi za skutočnosť, že sme v mnohých, mnohých ohľadoch dosiahli naozaj spoločnú správu, ktorú môžem jednoznačne podporiť. Považujem za podstatné, aby sme určili priority rozvojovej pomoci v oblastiach infraštruktúry, zdravia, vzdelávania a najmä poľnohospodárstva, a osobitne si myslím, že by sme možno mali zvážiť zavedenie hodnotenia projektov po 10 rokoch. Naším cieľom nie je, aby sme začínali len krátkodobé projekty, ktoré v konečnom dôsledku nebudú mať žiadny trvalý účinok.

Ďalej by sme mali zabezpečiť, aby sme s členskými štátmi dosiahli lepšiu koordináciu rozvojovej pomoci a aby sme boli raz a navždy schopní začleniť celý rozpočet rozvojovej pomoci do rozpočtu EÚ, pretože je nepochopiteľné, prečo je v rozpočte EÚ zahrnutá len časť našej rozvojovej pomoci.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D).(LT) Chcel by som poďakovať všetkým spravodajcom za ich vynikajúcu prácu. Postup udeľovania absolutória je veľmi dôležitý pre obranu finančných záujmov Európskej únie, na zabezpečenie lepšieho hospodárenia s financiami Európskej únie a na transparentnejšie a zodpovednejšie narábanie Európskej únie s peniazmi daňovníkov. Mám zopár pripomienok. Po prvé, porušovania pravidiel verejného obstarávania sú aj naďalej najčastejšími chybami spomínanými v správe o absolutóriu za rozpočet. Súvisí to s komplikovanosťou týchto pravidiel. Je potrebné zjednodušiť pravidlá verejného obstarávania a stanoviť jeho jasné a jednotné zásady v celej Európskej únii. Komisia by mala analyzovať najlepšie skúsenosti získané v tejto oblasti, pretože niektoré členské štáty, ako napríklad Litva, už zaviedli dostatočne účinné zásady verejného obstarávania založené na moderných technológiách, ale ako som spomenul, v tejto veci musí samotná Komisia vyjadriť svoju politickú vôľu.

Po druhé, chcel by som zdôrazniť, že zlepšenie kvality čerpania týchto prostriedkov by nemalo byť len dôležitou prioritou Európskej únie, ale aj realistickou prioritou. Musí sa dosiahnuť jasný a rýchlejší pokrok, pokiaľ ide o vypracúvanie účinnejších systémov riadenia a kontroly v členských štátoch, zníženie úrovne rizika chyby a zjednodušenie požiadaviek a pravidiel. Predložená správa napríklad zdôrazňuje, že komplikované pravidlá spôsobujú pomalé využívanie prostriedkov Európskej únie určených na projekty TEN a TNI a ďalšie priority politiky súdržnosti. Mám pocit, že v tejto oblasti je naliehavo potrebné zabezpečiť zjednodušenie, účinnosť a transparentnosť postupov.

Po tretie, ako spravodajca zodpovedný za pracovný dokument Výboru pre kontrolu rozpočtu s názvom Zlepšovanie výkonnosti dopravy na transeurópskych železničných osiach by som chcel opäť vyzvať Komisiu, aby podnikla kroky na prispôsobenie železničnej infraštruktúry s cieľom zaistiť transeurópske služby a súčasne vytvoriť chýbajúce spojenia na cezhraničných miestach a aby pomohla členským štátom pri riešení rôznych komplikácií súvisiacich s rozdielmi v rozchode koľají a poskytovala účinnú finančnú pomoc. Na záver, pokiaľ ide o udelenie absolutória v súvislosti s plnením rozpočtu Európskeho parlamentu za rok 2009, myslím si, že aj Parlament musí prijať realistické rozhodnutia, v rámci ktorých sa lepšie využijú finančné prostriedky.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner (ALDE).(FI) Vo svojom prejave by som sa chcela zamerať najmä na politiku súdržnosti. Hoci chybovosť v politike súdržnosti v porovnaní s rokom 2008 značne klesla z 11 % na približne 5 %, stále to je oblasť, ktorá nám v súvislosti s výdavkami prináša mnoho úloh.

Najväčšie problémy sa týkajú konkrétne verejného obstarávania a väčšina problémov ďalej súvisí s kohéznymi fondmi, ktoré sú spojené aj s komplikovanými vykonávacími pravidlami a ustanoveniami vyplývajúcimi z nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré dostatočne nezohľadňuje komplexnú sieť strán zainteresovaných v regionálnom rozvoji.

Mnoho sa povedalo aj o zvýšení rizika chyby. V žiadnom prípade však nesmieme zabudnúť na skutočnosť, že to nerieši zásadný problém prílišnej komplikovanosti pravidiel a systémov. Navyše by sa problémy v tomto prípade nemali riešiť z nesprávneho uhla.

Parlament zároveň posudzuje aj nariadenie o rozpočtových pravidlách pre budúce finančné rámce. Hoci sa prebiehajúci postup udeľovania absolutória zameriava na rok 2009, je dôležité poučiť sa do budúcnosti a konečne aj zjednodušiť finančné hospodárenie.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). (PL) Skutočnosť, že počet euroskeptikov rastie v dôsledku toho, ako inštitúcie utrácajú peniaze, nie je dôležitá; problém je v tom, že európski daňovníci a európski voliči si zaslúžia transparentnosť a určitý základný rešpekt. Skutočnosť, že prostriedky sa vymáhajú naspäť veľmi neefektívne alebo že sa využívajú neefektívne, rozhodne nezlepšuje autoritu Európskej únie ani našich inštitúcií. Neprospieva to ani autorite agentúr, ktoré sú príkladom určitého druhu eurobyrokracie, ktoré sa vyhýbajú vnútornému a vonkajšiemu monitorovaniu, v ktorých sa zamestnávajú kamaráti a v ktorých je myšlienka výberu na základe súťaže čistou ilúziou. Múzeum európskych dejín predstavuje veľmi kontroverzný návrh, preto bude väčšina poslancov našej skupiny hlasovať proti väčšine týchto správ.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Európske agentúry sú neustále pod paľbou kritiky. Na druhej strane sa však na ne spoliehame, keď sa problémy vynoria takmer zo dňa na deň. Napríklad, ak je potrebné v Stredozemí rozšíriť personál agentúry FRONTEX alebo ak sa v krmive nájde dioxín. Z tohto dôvodu by som chcela všetkých našich kolegov poslancov poprosiť, aby pri udeľovaní týchto absolutórií použili cit pre primeranosť.

Prevádzkovú výkonnosť agentúr musíme hodnotiť objektívne, ak sa máme oslobodiť od názorov a domnienok a ak máme získať jasný prehľad o tom, aké výsledky tieto agentúry v skutočnosti dosahujú. Už nejakú dobu pracujem na dosiahnutí tohto zámeru.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE).(DE) Aj ja by som chcela v tomto Parlamente srdečne privítať maďarské predsedníctvo a predsedu Európskeho dvora audítorov. V mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) (PPE) by som chcela poďakovať všetkým spravodajcom za ich spoluprácu a tiež všetkým zástupcom inštitúcií za ich prítomnosť.

Chcela by som v tomto ranom štádiu Radu upozorniť na to, že poslanci Parlamentu boli zvolení, aby kontrolovali exekutívu. Preto predstavuje myšlienka, že národné vlády by mali mať možnosť kontrolovať Európsky parlament, neslýchaný pokus o oslabenie tohto Parlamentu. Vaša ponuka teda v skutočnosti nie je žiadnou ponukou. Je to ponuka na naše zmenšenie a oslabenie. Ako by na takýto návrh reagovali národné parlamenty? Ak si netrúfate pokúsiť sa o to na vnútroštátnej úrovni, nepokúšajte sa o to ani na európskej úrovni.

V súvislosti s absolutóriom v Európskom parlamente by som chcela povedať, že pod vedením terajšieho predsedníctva a generálneho tajomníka je možné vidieť, že hospodárenie sa zlepšilo. Osobitne by som v týchto zlepšeniach chcela vyzdvihnúť úlohu poslaneckého klubu PPE. Vidíme, že sa podnikajú kroky a že na naše požiadanie sa robia veci – ako napríklad zásah do dobrovoľného dôchodkového fondu –, ktoré boli v roku 2009 veľmi potrebné na odvrátenie okamžitého bankrotu tohto fondu.

Teraz by som sa chcela vyjadriť najmä k návrhom na reformu služobného poriadku. Ide o odseky 77 a 81 v správe pána Chatzimarkakisa. Tieto návrhy viedli k nebývalému lobovaniu dotknutých strán vrátane poslancov v tomto Parlamente. Kritika poriadku je však opodstatnená. Tento poriadok stále žije v 50. rokoch minulého storočia a nikdy nebol aktualizovaný. Služobné cesty sa vypočítavajú na základe hodín z doby parných lokomotív a príspevky pochádzajú z doby, keď bolo cestovanie do zahraničia mimoriadne nezvyčajné. Dnes už nie sú opodstatnené. Dnes máme poslednú a vlastne jedinú možnosť na zasiahnutie ešte pred reformou poriadku.

Moje návrhy sa týkajú aj skutočnosti, či je normálne, aby mal člen personálu Komisie – poznamenávam, že okrem nároku na ročnú dovolenku – sedem týždňov plateného voľna, a to všetko je pre ľudí, ktorí zarábajú v čistom viac ako 10 000 EUR mesačne. Podľa môjho názoru by mali byť v tejto mzde rozhodne zahrnuté už aj nadčasy. Hovoríme tu o vytvorení nových voľných pracovných miest. Zrušením niekoľkých týchto voľných dní by sme mohli vytvoriť približne tisíc pracovných miest. Namiesto zrušenia voľných dní by sa tieto nové pracovné miesta mohli zužitkovať na plnenie nových úloh Európy, mohli by sme tak využiť Európsku komisiu namiesto toho, aby sme neustále zriaďovali nové orgány a agentúry.

Mali by sme sa tiež snažiť získať pravdivý prehľad o administratívnych nákladoch. Súčasná výška 6,7 % rozpočtu predstavuje príliš nízky odhad. Môže byť správna, pokiaľ ide o priamu správu, ale určite nie je správna, ak zahrnieme všetky administratívne výdavky na správu prostriedkov EÚ – vrátane výdavkov v členských štátoch. Navrhujem, aby sme tu vo Výbore pre kontrolu rozpočtu vypracovali iniciatívnu správu o skutočných administratívnych nákladoch Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Toto absolutórium považujem len za ďalšie zo súboru absolutórií udelených v posledných rokoch a veľmi dobre si pamätám, aké vážne výhrady sme mali len pred tromi rokmi, najmä pokiaľ ide o oblasti ako štrukturálne fondy, kohézny fond, regionálne fondy a vonkajšia činnosť. Musíme uznať, že Komisia za posledné dva roky splnila určité záväzky, keď dosiahla viditeľné zlepšenia, ako napríklad zníženie chybovosti zaznamenanej v posledných troch rokoch. Myslím si, že je to dobrá príležitosť, aby som komisárovi Šemetovi povedal, že sme tieto veci videli a registrujeme ich, že si ich všímame a že sú dobrým znakom.

Stále však mám viacero obáv. Po prvé, postup vymáhania nesprávne vynaložených prostriedkov je príliš pomalý. Po druhé, existuje určité zdráhanie zameriavať sa na prioritné projekty alebo hovoriť o chybovosti v týchto projektoch. Bez ohľadu na hodnotu projektu si myslím, že musí existovať nejaký dôvod na chyby vo financovaní a v používaní prostriedkov. Veľmi ma znepokojuje rastúci nesúlad medzi viazanými prostriedkami a platbami, čo znamená, že sa zvyšuje objem peňazí, ktoré členské štáty zjavne nevedia minúť. V tomto prípade leží vina na členských štátoch.

Zdráhanie Rady spolupracovať s Parlamentom, pokiaľ ide o udelenie absolutória, je mimoriadne znepokojujúce. Vidím však, že je tu s nami pán Becsey, ktorý pracoval v tomto Parlamente a o ktorom si myslím, že bude schopný presvedčiť Radu, že Parlament je jediný demokraticky a priamo volený orgán, voči ktorému má Rada povinnosť predkladať správy. Na záver, stotožňujem sa s mnohými výhradami, ktoré tu odzneli v súvislosti s agentúrami, hoci moje výhrady sa týkajú len malého počtu z nich.

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage (ALDE).(FR) Moje vystúpenie sa bude týkať udelenia absolutória Európskej agentúre pre lieky, ale viac menej to isté by som mohla povedať aj o Európskom úrade pre bezpečnosť potravín. Musím povedať, že Výbor pre kontrolu rozpočtu vykonal absolútne vynikajúcu prácu, a ak existuje vhodná chvíľa na to, aby Parlament vyjadril svoj názor, tak nastane počas hlasovania o udelení absolutória. Preto má to, o čom budem hovoriť, naozaj rozpočtový aspekt a týka sa práce Európskej agentúry pre lieky. Po prvé, jej pasivita vo veci benfluorexu alebo prípravku Mediator je absolútne neakceptovateľná.

Po druhé, riadenie konfliktov záujmov: uvediem len jeden príklad. Spoločne s našou kolegyňou Parvanovovou a skupinou mimovládnych organizácií sme verejne odsúdili skutočne škandalózny prípad výkonného riaditeľa agentúry. Celý tento prípad riadila správna rada agentúry mimoriadne ľahostajným spôsobom, čo spôsobuje nemožnosť vybudovať dôveru. Úlohou našich agentúr je, aby nám poskytli prostriedky na prijímanie rozhodnutí a na umožnenie našim spoluobčanom mať dôveru v usmernenia, ktoré im dávame. Z tohto dôvodu dôrazne podporujem odklad udelenia absolutória a za budem hlasovať, len ak budeme úplne spokojní, pokiaľ ide o konflikty záujmov.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Prieskum Eurobarometer ukazuje, že nadšenie pre Európsku úniu v priebehu rokov slabne. V súčasnosti existuje len päť členských štátov, v ktorých väčšina obyvateľov hovorí o Európskej únii pozitívne. Pokiaľ ide o občanov, Európa je synonymom plytvania peňazí. Tieto námietky musíme brať veľmi vážne a náš kolega pán poslanec Itälä tak naozaj správne urobil. Tvrdí, že Parlament koná nezodpovedne, keď pokračuje v stretávaní sa na dvoch miestach. V tom s ním úplne súhlasím. Pánovi Sarkozymu hovorím: musíme ukončiť cestovanie Parlamentu tam a späť medzi Bruselom a Štrasburgom.

Náležitú zodpovednosť potrebujeme aj v súvislosti s naším príspevkom na všeobecné výdavky. Táto nedostatočná zodpovednosť spôsobí, že poslanci Európskeho parlamentu čoskoro zistia, že vonkajšie okolnosti svedčia proti nim a že príspevku na všeobecné výdavky mali naozaj venovať väčšiu pozornosť. Taká situácia sa musí zmeniť. Pán Itälä v odôvodnení 5 právom tvrdí, že musíme prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie zodpovedného prístupu k nášmu príspevku na všeobecné výdavky. Dúfam, že toto odôvodnenie ostane, keďže je dobré pre vierohodnosť a transparentnosť.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE). (PL) Každá rozprava o udelení absolutória sa koná v určitom kontexte. Na jednej strane sa dnešná rozprava vedie v kontexte krízy, keď sa prijímajú preventívne opatrenia a niektoré členské štáty majú finančné problémy, zároveň sa na druhej strane koná na pozadí nového finančného výhľadu na obdobie po roku 2014, ktoré už bolo navrhnuté. Musíme si byť vedomí skutočnosti, že naše dnešné komentáre týkajúce sa plnenia rozpočtu veľmi vážne ovplyvňujú rozpravu o budúcnosti finančného výhľadu. Preto je rozprava o udelení absolutória dôležitá nielen v zmysle monitorovania, ale aj v zmysle nápravy chýb a zohľadňovania oblastí, v ktorých sme zlyhali alebo v ktorých súčasné opatrenia znamenajú, že teraz stojíme pred novými požiadavkami.

Charakteristickým znakom tejto rozpravy je nielen skutočnosť, že čoraz viac ľudí kritizuje rozpočet, ale tiež skutočnosť, že výsledky sú úplne očividne lepšie, napríklad pokiaľ ide o kohéznu politiku, kde sa dosiahli jasné zlepšenia, hoci sú to zlepšenia, ktoré si kritici európskeho rozpočtu nevšimli. Chcel by som tiež upozorniť na skutočnosť, že tieto pozitívne výsledky teraz musíme zohľadniť v našich úvahách týkajúcich sa budúcej činnosti alebo inými slovami druhu činnosti, ktorá musí pokračovať, a nariadení, ktoré sa musia zaviesť, najmä pokiaľ ide o vymáhanie prostriedkov.

Pozornosť Parlamentu by som chcel upriamiť aj na tento bod: diskusiu o tom, či sa rozpočet plnil správne, musí sprevádzať diskusia o účinnosti politík. V parlamentných dokumentoch to veľmi často spomíname, ale zameriavame sa na postupy. Mnoho sa hovorí o Európe výsledkov, ale to nie je to isté ako dodržiavanie správnych postupov. Vzájomne to súvisí, ale musíme si všímať aj účinky a výsledky našich krokov.

 
  
  

PREDSEDÁ: ALEJO VIDAL-QUADRAS
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D). – Chcel by som poďakovať všetkým spravodajcom, vykonali pre nás dôležitú prácu.

Vo svojom príspevku by som sa chcel vyjadriť k niekoľkým správam a najprv k udeleniu absolutória Výboru regiónov. Výbor regiónov je, samozrejme, hlasom regiónov, ale prináša aj mnoho programov EÚ. Preto by bolo nesprávne navrhnúť, ako niektorí robia, že by sa mal financovať sám.

Pokiaľ ide o absolutórium Komisii, podporujem udelenie absolutória. Hoci sa, ako je v správe uvedené, musí urobiť viac, ale myslím si, že zníženie chybovosti pre regionálnu politiku z 11 % na 5 % predstavuje skutočný pokrok. Štrukturálne fondy sú mimoriadne dôležité pre miesta ako Wales – odkiaľ pochádzam –, kde sa veľmi dobre využívajú. Preto musíme zabezpečiť, aby neboli štrukturálne fondy diskreditované alebo podrývané.

Pokiaľ ide o absolutórium Rade, podporujem odklad. Niektorí členovia Rady nás často poučujú o potrebe transparentnosti, preto by sami mali byť ochotní poskytovať informácie o svojich výdavkoch. Zdá sa však, že niektorí sa, bohužiaľ, zdráhajú.

Na záver by som chcel povedať pár slov o udelení absolutória Parlamentu. Vždy je to chúlostivé, keď sa posudzujú vlastné výdavky, a na náš rozpočet sa určite upriamuje veľa pozornosti, čo je v čase hospodárskych a finančných problémov možno pochopiteľné. Preto ma tešia mnohé návrhy uvedené v správe vrátane bodov týkajúcich sa politiky v oblasti budov a ocenení – ktoré sa musia preskúmať a musí sa zvýšiť ich transparentnosť – a tiež príspevkov a dôležitého bodu, že pre rozpočet Parlamentu je potrebné zaviesť stratégiu šetrenia.

Niekto by mohol argumentovať, že mnohé z týchto bodov sa týkajú skôr budúcich rozpočtov ako rozpočtu na rok 2009, ale myslím si, že pri posudzovaní akéhokoľvek rozpočtu a akéhokoľvek absolutória by sme sa mali pozerať aj na budúcnosť, aby sme sa poučili z minulosti.

 
  
MPphoto
 

  Richard Ashworth (ECR). – Už šestnásty rok za sebou vydal Európsky dvor audítorov len podmienené vyhlásenie o vierohodnosti, čo znamená, že dôvera verejnosti v integritu riadenia našich finančných záležitosti bola narušená. Uznávam, že Komisia sa snažila o zlepšenia, ale hlasovaním o udelení absolutória môžem hlasovať len o výsledkoch, nie o zámeroch.

Audítori informujú, že príliš mnoho rozpočtových riadkov bolo značne ovplyvnených chybami, a keďže 80 % našich výdavkov patrí do spoločného hospodárenia s členskými štátmi, je úplne jasné, že členské štáty musia prijať väčšiu zodpovednosť. Jasné je aj to, že Komisia sa musí viac usilovať o dosiahnutie tohto výsledku. Takže kým neuvidím dôkaz výrazného zlepšenia, budem stále hlasovať proti udeleniu absolutória za rozpočet.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE).(FR) Na úvod by som chcela zablahoželať všetkým spravodajcom k obrovskému množstvu práce, ktoré vykonali na tomto absolutóriu, a teší ma aj to, že Rada sa zúčastňuje na tejto rozprave.

Sídlo Európskeho parlamentu v Štrasburgu je otázkou európskej identity, nielen otázkou úspory peňazí. Hovorím o tom dnes v tomto Parlamente počas rozpravy o absolutóriu za rok 2009, keďže k symbolu francúzsko-nemeckého zmierenia niektorí poslanci Výboru pre rozpočet pristupujú ako k požehnaniu, ako k jednoduchému spôsobu zníženia nákladov.

Zaujíma ma aj otázka výdavkov Parlamentu. V súvislosti s touto témou navrhujem, aby sa skupinové týždne konali v Štrasburgu a nie v Bruseli, čím by sme zabezpečili nákladovú efektívnosť nášho parlamentného sídla v Štrasburgu. Keďže chceme šetriť, navrhujem iné veci, ako napríklad zrušenie piatkových denných diét pre našich kolegov a aj denných diét pre novinárov. Európa je dostatočným lákadlom pre novinárov, takže nemusia dostávať denné diéty.

Rozpočet by sme nemali používať ako zámienku na privlastnenie si dôležitej otázky, ktorá presahuje rozsah rozpočtovej kontroly, a hoci vítam dôležitú prácu, ktorú vykonal náš spravodajca pán Itälä, hovorím to v súvislosti s týmto absolutóriom.

Na záver, keď hovoríme o úsporách, bola by som rada, keby sme ozdravili a reorganizovali systém preplácania návštev skupín pod patronátom. Nepovažujem za veľmi etické preplatiť osobe zodpovednej za skupiny v hotovosti náklady v deň návštevy bez toho, že by sa vynaložila akákoľvek námaha na skontrolovanie toho, koľko skupina minula. Robí to veľmi zlý dojem o našej inštitúcii. Chcela by som vás informovať, že pridelená suma niekedy presahuje skutočne vynaloženú sumu peňazí. Bolo by rozumné, ak by skupiny poslali odhad pred návštevou, Parlament by im poslal zálohu na ich výdavky, ktorá by bola vyplatená na bankový účet, a po predložení účtov s rozpísaním skutočných výdavkov by sa vyplatil zostatok, samozrejme, do určitej výšky.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE).(PT) V prvom rade by som chcel zablahoželať všetkým spravodajcom k ich vynikajúcej práci. V tomto vystúpení by som sa chcel zamerať najmä na rozpočtový riadok 5 súvisiaci s administratívnymi a prevádzkovými výdavkami jednotlivých inštitúcií a chcel by som pripomenúť, že objem administratívnych a prevádzkových výdavkov predstavuje menej ako 6 % ročného rozpočtu Európskej únie.

Napriek tomuto údaju si myslím, že je potrebné, aby sa uplatňovali zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Úspory sa musia presadzovať a podporovať predovšetkým pri plnení rozpočtu. Zároveň však za žiadnych okolností nemôžeme podporovať a presadzovať úplné využitie všetkých prostriedkov každého rozpočtového riadka.

Dôležité je zastávať prísnosť a úspornosť a to, aby mal Parlament zároveň minimálne zdroje potrebné na vynikajúcu prácu pri tvorbe právnych predpisov. Pokiaľ ide o tlmočenie a preklady, myslím si, že je nevyhnutné a veľmi dôležité, aby mohli poslanci seba a svoju prácu vyjadrovať vo svojom rodnom jazyku. V podstate to dáva význam nášmu mottu Zjednotení v rozmanitosti.

Myslím si, že namiesto výhradne sa zvyšujúcich rozpočtov by sme mali na začiatku každej parlamentnej schôdze vychádzať z nuly a okrem toho by rozpočty inštitúcií mali byť viacročné. Kontrola nesmie znamenať byrokraciu, keďže to vždy prináša nepotrebné náklady. Mala by prevážiť zásada dôvery v inštitúcie.

Na záver, absolutórium nemôže byť obdobím diskusií o detailnej politike, ktorá si vyžaduje všeobecnú zhodu, najmä v súvislosti s revíziou zmlúv. Napríklad diskusiu o otázkach súvisiacich s pracoviskom považujem v správach o absolutóriu za nevhodnú.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Ulmer (PPE). (DE) Chcel by som sa vyjadriť k agentúram, s ktorými som sa zaoberal ako člen Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.

Dovoľte mi však najprv povedať jednu vec k neustálej diskusii na tému Štrasburg verzus Brusel. Som pevným zástancom Štrasburgu a myslím si, že ak existuje nejaká pochybnosť, mali by sme celý parlament presunúť do Štrasburgu a nie do Bruselu. Štrasburg je symbolom európskej jednoty, ktorého sa nesmieme vzdať.

Vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín sme sa zaoberali šiestimi agentúrami, ktoré dosiahli vynikajúce výsledky z hľadiska intenzity a kvality svojej práce. Chybovosť sa značne znížila. Preto by som chcel využiť túto príležitosť na pochválenie personálu týchto agentúr.

V Európskej chemickej agentúre, ktorá dohliada najmä na projekty registrácie, hodnotenia, autorizácie a obmedzovania chemikálií (REACH), bolo vytvorených celkovo 104 nových pracovných miest. Pokiaľ ide o Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), je potrebné poznamenať, že musíme dosiahnuť presnejšie monitorovanie a väčšiu transparentnosť. Pokiaľ ide o Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), zistili sme, že prostriedky sa nevyužili v plnej výške. Ešte neboli splnené všetky jeho úlohy. Európska environmentálna agentúra spoľahlivo poskytuje údaje a čísla, ktoré sú dôležité pre našu prácu, pre spôsob, akým tvoríme budúcnosť. Chcel by som však, aby sme presnejšie určili celkové úspory nákladov, ktoré Únia dosiahne v dôsledku environmentálnych zlepšení, a aby sme predložili tieto čísla. Európska agentúra pre lieky má stále očividné problémy rozbehnúť veci napriek tomu, že k dnešnému dátumu existuje už niekoľko rokov. Našli sme tam niekoľko účtovných chýb a zistili sme nedostatočnú koordináciu medzi finančnými a vedeckými oddeleniami.

Celkovo však prácu agentúr považujem za veľmi pozitívnu.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D).(DE) Chcel by som poďakovať pánovi Ulmerovi za jeho pozoruhodne vecný príspevok. Je to príjemný rozdiel v porovnaní s mnohými vecami, ktoré tu v priebehu dnešného dopoludnia o týchto agentúrach odzneli. Je mimoriadne depresívne, že mnohí poslanci z euroskeptickej časti tohto Parlamentu nevedia v súvislosti s úsporami v rozpočte myslieť na nič iné než na agentúry.

Dovoľte mi pripomenúť, že keď sa rozdeľovali tieto agentúry, zdalo sa, že premiéri a vlády členských štátov Európskej únie nevedeli získať dostatok týchto agentúr na svoje územie. Ľudia sa však teraz správajú, ako keby boli agentúry pohromou Európskej únie.

Veľmi ma teší ohlásenie štúdie Európskeho dvora audítorov o správnych nákladoch agentúr. Myslím si, že nám to konečne poskytne základ na objektívnejšiu diskusiu.

Teší ma – ako som už povedal vo svojom prvom príspevku –, že tu s nami dnes dopoludnia sú zástupcovia maďarského predsedníctva. Keď sa vedie diskusia o udelení absolutória Rade, nemôžeme to považovať za samozrejmé. Preto by som chcel osloviť priamo vás, pán Becsey. Som rád, že Rada je ochotná uznať – ako som pochopil z komentárov pána Deutscha –, že rozpočtové postupy a postup udeľovania absolutória si vyžadujú rozdielny prístup.

Európsky parlament zastupuje ľudí a žiada zodpovednosť za použitie peňazí daňovníkov. Preto neprestaneme žiadať o to, aby bola Rada zodpovedná za peniaze, ktoré dostáva z rozpočtu Spoločenstva na financovanie svojej práce. Samozrejme, je mnoho vecí, o ktorých by sme mohli rokovať, ako napríklad o tom, akú podobu by mal mať postup udeľovania absolutória v budúcnosti. Chcel by som sa vás však opýtať, či naozaj očakávate, že Európsky parlament bude rokovať o niečom, čo je podľa zmlúv naším právom. To by predsa mohlo viesť len k obmedzeniu tohto práva. Nevidím dôvod, prečo by som to ja ako poslanec Európskeho parlamentu mal robiť.

Bohužiaľ, nemáme mnoho príležitostí na to, aby sme spolu diskutovali o veciach, a bol by som rád, keby ste využili túto príležitosť a tentoraz nám objasnili, kto v Rade vlastne bojuje proti potrebnej transparentnosti.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - (SK) So záujmom som si vypočul informáciu o problémoch pri komunikácii s Európskou radou o plnení jej kapitoly všeobecného rozpočtu.

Pokiaľ viem, jednou zo základných náplní poslaneckého mandátu je kontrola výkonnej moci. Rada, Komisia rovnako ako aj ďalšie inštitúcie Európskej únie hospodária podľa dohodnutých pravidiel s finančnými prostriedkami občanov Európskej únie. Preto je prirodzené, že volení zástupcovia ľudu v mene daňových poplatníkov kontrolujú inštitúcie, či nakladajú s peniazmi občanov obozretne a v súlade s dohodnutými pravidlami. Rovnako to funguje vo všetkých demokratických štátoch. Preto nerozumiem postoju Európskej rady, ktorá nám odmieta poskytnúť potrebnú súčinnosť pri posudzovaní jej rozpočtu.

My sa nepýtame na to, či pán Sarkozy alebo pani Merkelová chodia do lepšej alebo horšej reštaurácie alebo či si kupujú lepšiu alebo horšiu tašku, alebo či sa obliekajú u jednej firmy alebo druhej firmy, my sa pýtame na to, ako nakladajú s verejnými prostriedkami daňových poplatníkov, a na to máme plné právo a oni majú plnú povinnosť tieto informácie poskytnúť.

 
  
MPphoto
 

  Zsolt László Becsey, úradujúci predseda Rady.(HU) Keďže mám len dve minúty na odpoveď, chcel by som sa venovať len niekoľkým veciam. Jednou je to, že by som rád zopakoval, že sme pripravení dosiahnuť dlhodobú dohodu v diskusii medzi Radou a Parlamentom. Len to môže vyriešiť problém, a to problém legitimity, ktorý spomenula aj pani Grässleová. Dovoľte mi povedať vám, že viem o tom, že Parlament je priamo voleným orgánom – koniec koncov, aj ja som bol poslancom, aj v Rade však existujú legitímni predstavitelia, ministri. Navyše sú obidva orgány rovnocennými účastníkmi v postupe udeľovania absolutória: jeden z nich na úrovni odporúčania, druhý v prípade konečného udelenia absolutória. V predloženom odporúčaní sme oddelili rozpočtový postup od postupu udeľovania absolutória.

Chcel by som požiadať o vymenovanie delegácie, ktorá bude rokovať v mene Parlamentu, a mali by sme dosiahnuť dohodu prostredníctvom politicky zastupiteľskej delegácie Parlamentu. Pokračovanie týchto problémov nie je nápomocné. A z návrhu memoranda o porozumení, ktoré sme predložili, je jasné, že musíme objasniť aj to, aké poskytovanie údajov patrí do kompetencie Rady a aké nepatrí. Myslím si, že to podporí zastúpenie jednotlivých administratív. Potom môžete od nás naozaj žiadať, aby sme poskytovali údaje, ktoré patria do kompetencie Rady.

Pokiaľ ide o vyhlásenia členských štátov, ktoré boli viackrát spomenuté, navrhujem, aby sme to riešili v rámci rozpravy o nariadení o rozpočtových pravidlách. Viem, že existujú návrhy v tejto súvislosti. Samozrejme, musí sa zvážiť komplikovanosť tejto záležitosti v niektorých členských štátoch, ale opakujem, že to bude veľmi dôležitý bod rozpravy v rámci iného postupu.

Pán predsedajúci, ďakujem vám za príležitosť vystúpiť a chcel by som všetkých ešte raz poprosiť, aby vzťah medzi dvoma orgánmi alebo inštitúciami zainteresovanými v postupe udeľovania absolutória nepremenili na zápas. Namiesto degradovania tohto problému na diskusiu sekretariátov a predsedníctiev cez listy by sme si mali sadnúť, rokovať a dosiahnuť dohodu.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, člen Komisie. − Táto rozprava potvrdzuje všeobecné spoločné porozumenie medzi Parlamentom a Komisiou, pokiaľ ide o cestu vpred a potrebu zlepšiť naše politiky a programy, čo prinesie občanom EÚ pridanú hodnotu. Myslím si, že ideme správnym smerom, a myslím si, že veci, ktoré ste spomenuli v súvislosti so zavedením vyhlásení o hospodárení, väčšou automatickosťou pri uplatňovaní sankcií a prácou na vymáhaní, sú skutočne dôležitými témami, na ktorých Komisia pracuje.

Osobitne by som chcel poďakovať pani Grässleovej za jej prácu na nariadení o rozpočtových pravidlách. Považujem za veľmi dôležité, že návrh predložený Komisiou týkajúci sa zavedenia vyhlásení o hospodárení je konečne schválený, pretože tu ide naozaj o zvýšenie zodpovednosti našich členských štátov, ktoré sú zodpovedné za hospodárenie s 80 % vášho rozpočtu. Zjednodušené a automatickejšie uplatňovanie prerušenia postupu vyplácania by podľa mňa spôsobilo, že v postupe udeľovania absolutória za rok 2010 by sa zvýšil počet prerušených platieb a útvary by sa pri svojej práci už nebáli používať tento nástroj.

S členskými štátmi pracujeme aj na vymáhaní a spravodajcovi sme poskytli mnoho informácií o situácii týkajúcej sa vymáhania. Myslím si, že spoločnou prácou môžeme nájsť spôsob, ako zlepšiť túto situáciu. Sankcie sú, samozrejme, dobrá vec, ale musíme sa snažiť nájsť aj stimuly, a to je dôležitá vec na umožnenie činnosti členských štátov.

Všetci sa zhodneme v tom, že sme v zjednodušovaní našich pravidiel pokročili, a vyjadrili sme naše názory na túto tému. Pri vypracúvaní nových programov pre ďalší viacročný finančný rámec sa tieto návrhy zohľadnia. Súhlasím s tým, že naše právne predpisy v oblasti verejného obstarávania sú veľmi komplikované a že sa v tejto oblasti vyskytuje veľmi veľa chýb. Z tohto dôvodu začala Komisia verejnú konzultáciu o zjednodušení a zlepšení pravidiel verejného obstarávania a ja dúfam, že to povedie k omnoho jednoduchšiemu a účinnejšiemu systému.

Pokiaľ ide o služobný poriadok, nastal čas, aby sme ho opäť preskúmali, a môj kolega Maroš Šefčovič pracuje na jeho revízii. Je to, samozrejme, komplikovaná problematika a musíme vziať do úvahy všetky citlivé záležitosti súvisiace so zjednodušením, ale skutočnosťou je, že určité ustanovenia v služobnom poriadku sú skutočne zastarané a musia sa posúdiť a revidovať.

Komisia, samozrejme, oficiálne odpovie na vaše odporúčania v nadväzujúcej správe, ktorá bude predložená po skončení leta, ale ako vidíte, usilovne pracujeme na zdokonalení hospodárenia s rozpočtom EÚ a na zlepšení výkonnosti našich programov. Teším sa na našu budúcu spoluprácu.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis, spravodajca. (DE) Najskôr by som chcel v mene Parlamentu ešte raz poďakovať pánovi komisárovi za jeho vynikajúcu spoluprácu. Teraz ste opäť spomenuli určité body. Mali by sme ich považovať za východisko našej ďalšej práce. Chcel by som vás však poprosiť, aby ste našu vďaku odovzdali aj vašim kolegom, keďže sme s mnohými veľmi intenzívne komunikovali – osobitne by som chcel spomenúť pána Cioloşa a pána Hahna – a obidvaja boli veľmi nápomocní. Prosím vás, aby ste im to ešte raz povedali.

Chcel by som poďakovať úradujúcemu predsedovi Rady, pánovi Becseymu za jeho jasné slová. Hovoril veľmi jasne, možno sa nám nepáčilo, čo povedal, ale aspoň to povedal jasne a za to sme vďační. Skutočnosť, že ste tu, považujem len za správnu. Nemyslím si, že existuje nejaký špeciálny dôvod, aby som to spomínal. V každom prípade je však dobré, že ste tu.

Svoje posledné poďakovanie som vyhradil predsedovi Európskeho dvora audítorov pánovi Caldeirovi, s ktorým má Parlament vždy skutočne otvorenú a pozitívnu spoluprácu. Veľmi si to ceníme. Naša práca by nebola možná bez vašich prípravných prác. Naše absolutórium je založené najmä na vašich príspevkoch. Pán Caldeira, boli by sme radi, ak by ste v budúcom hodnotení auditu výkonnosti zohrávali väčšiu úlohu. Budúcnosť Európskej únie nezávisí len od toho, aby sa prostriedky vynakladali zákonne a správne, ale predovšetkým aj od toho, aby sa vynakladali užitočne, inými slovami, účinne a efektívne. Bude to súčasťou auditu výkonnosti podľa článku 318 Lisabonskej zmluvy. Ako Parlament by sme radi každý rok viedli rozpravu o audite výkonnosti Komisie a chceli by sme vás ako zástupcu Európskeho dvora audítorov pozvať, aby s nami o tom diskutovali. Úprimne ďakujem kolegom poslancom a všetkým zainteresovaným.

 

7. Oficiálne privítanie
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Chcel by som na chvíľu prerušiť rozpravu a oznámiť, že dnes sa v galérii pre návštevníkov nachádza pani profesorka Dagmar Lieblová, predsedníčka Terezínskej iniciatívy z Českej republiky, ktorú týmto chcem privítať.

(potlesk)

Profesorku Lieblovú v Štrasburgu sprevádza 28 študentov z Prahy a Hamburgu, ktorí spoločne pracujú na dvojročnom projekte, ktorý skúma presun českých nútených pracovníkov z Hamburgu do koncentračného tábora v Terezíne.

Pozvanie navštíviť Parlament dostala od nášho podpredsedu pána Roučka a od pána Fleckensteina a jej projekt získal európsku cenu.

Pani profesorke a jej študentom sa chceme veľmi pekne poďakovať za to, že výrazne prispeli k lepšiemu porozumeniu európskej histórie, a za ich záväzok voči morálnym hodnotám, ktoré Úniu inšpirujú.

 

8. Absolutórium za rok 2009 (pokračovanie rozpravy)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Teraz budeme pokračovať v rozprave o absolutóriu za rok 2009 (39 správ).

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä, spravodajca. (FI) Keď som vo svojom úvodnom prejave hovoril o bezpečnosti Parlamentu, pán predseda Buzek ihneď povedal, že o tej otázke predsedníctvo diskutovalo. To je vynikajúce a dôležité, a preto chcem poďakovať generálnemu tajomníkovi, ktorý podnikol okamžité kroky. Chcem mu poďakovať za mnohé ďalšie kroky, ktoré podnikol a ktoré viedli k zlepšeniam v tomto Parlamente. Rok 2009 bol rokom volieb, po ktorých sme prijali nové štatúty pre asistentov, ako aj pre poslancov. V súvislosti s týmito štatútmi vzniklo mnoho problémov a pán generálny tajomník a pracovná skupina pani Rothovej-Behrendtovej zaviedli zmeny, čo je vynikajúce.

Mnohí sa pýtali, prečo som otvoril otázku cestovania medzi Štrasburgom a Bruselom. Dôvodom je, že daňoví poplatníci nerozumejú, prečo plytváme peniazmi, ktoré zaplatia na daniach. Čo sa stane, keď ľudia nerozumejú? Vo Fínsku sa nedávno konali voľby. Euroskeptici boli jediná úspešná strana a zvíťazili jednoducho. Ak sa tento trend rozšíri do Európy, budeme mať veľké problémy v dôležitých oblastiach. Fínsko teraz nemá v úmysle podporiť portugalský balík. Tieto záležitosti na seba navzájom vplývajú, a preto sa tu pokúšam vysvetliť, že ak teraz nebudeme pripravení urobiť zmeny, verejnosť nás nepodporí a doplatíme na to vo významných a dôležitých otázkach. Preto musíme vyriešiť menšie problémy.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch, spravodajca. – (HU) Dovoľte mi poďakovať každému, kto obohatil dnešnú rozpravu svojimi hodnotnými pripomienkami. Ako som naznačil z pozície spravodajcu, alebo presnejšie, ako zástupca pána Rivelliniho, Európskemu parlamentu sa predložilo sedem návrhov o absolutóriu. Týchto sedem návrhov o absolutóriu sa týka siedmych veľmi dôležitých európskych inštitúcií.

Pán Rivellini vo svojej správe o absolutóriu navrhuje, že Európsky parlament by mal udeliť absolutórium Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov, Európskemu súdnemu dvoru, Európskemu dvoru audítorov, Európskemu ombudsmanovi a Európskemu dozornému úradníkovi na ochranu údajov a ich príslušným úradom. Dnešná rozprava potvrdila, že v súvislosti s touto otázkou vládne v Európskom Parlamente zhoda.

Jeden z návrhov pána Rivelliniho sa týka absolutória Rady. Tu medzi poslancami a skupinami Európskeho parlamentu opäť vládne zhoda, že udelenie absolutória by sa malo odložiť.

Chcel by som privítať pripomienku, ktorú v dnešnej rozprave vyjadril štátny minister pán Becsey. Opatrenia týkajúce sa práce maďarského predsedníctva považujem za dôležité. Ak sa v týchto opatreniach bude pokračovať, keď Parlament túto jeseň opäť zaradí do programu otázku absolutória Rady, konečne bude možné, aby Európsky parlament mohol Európskej rade udeliť absolutórium na základe dlhodobej dohody medzi Európskou radou a Európskym parlamentom o postupe udeľovania absolutória.

V zmysle týchto myšlienok by som chcel opäť poďakovať každému, kto prispel svojou prácou k tomu, aby dnes Parlament mohol rozhodnúť o týchto siedmich návrhoch.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, spravodajca.(NL) Na konci tejto rozpravy by som sa chcel konkrétne poďakovať Európskemu dvoru audítorov. Dnes je tu s nami pán Caldeira. Dnes nemal možnosť vystúpiť, ale mohol sa vyjadriť pred niekoľkými mesiacmi v novembri, na začiatku celého postupu udeľovania absolutória. Chcel by som jemu, jeho tímu a kolegom dôrazne poďakovať, pretože bez práce Dvora audítorov by sme nemohli tak dôkladne kontrolovať európsky rozpočet a rozpočty všetkých podriadených inštitúcií. Podľa môjho názoru vykonal mimoriadne dôležitú prácu, nielen pokiaľ ide o ich výročnú správu, ale aj o mnohé predbežné správy a osobitné správy, ktoré nám predložili.

V tejto súvislosti si musíme zobrať ešte jedno ponaučenie. Myslím si, že Parlament venuje týmto osobitným správam príliš málo pozornosti. Myslím si, že by sme mali tieto osobitné správy lepšie využiť, nielen o nich diskutovať vo Výbore pre kontrolu rozpočtu, ale aj v mnohých ďalších výboroch s osobitnými právomocami, napríklad vo Výbore pre rozvojovú spoluprácu, ak sa správa týka rozvojovej spolupráce, alebo vo Výbore pre životné prostredie, ak sa správa týka životného prostredia. Tak by práca, ktorú vykonávate vy, vaši kolegovia a všetci vaši spolupracovníci, mohla byť primerane ocenená a európski občania by zároveň videli, že riadne kontrolujeme spôsoby, akými sa využívajú peniaze európskych daňových poplatníkov.

Ďakujem vám za všetku vašu prácu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), písomne.(PL) Jednomyseľnosť poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sú zvyčajne rozdelení do ôsmich skupín, je zriedkavá. V dnešnom hlasovaní o 39 absolutóriách v súvislosti s plnením rozpočtu jednotlivých inštitúcií za rok 2009 sme odložili rozhodnutie o udelení absolutória Rade Európskej únie, pričom 637 poslancov bolo za, 4 poslanci boli proti a 13 poslancov sa zdržalo hlasovania.

Rozhodnutie, ktoré dnes poslanci prijali, je prirodzeným následkom udalostí uplynulých mesiacov. Zástupcovia Rady vrátane generálneho tajomníka neprijali ani jedno pozvanie členov Výboru pre kontrolu rozpočtu, aby prediskutovali výdavky Rady v roku 2009. Okrem toho sme nedostali odpovede na niekoľko desiatok konkrétnych otázok, ktoré zahŕňali otázky o finančných opatreniach v súvislosti s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, ktorá bola zriadená na konci roku 2009 (správa pána Rivelliniho obsahuje úplný zoznam otázok). Ak si spomenieme na ťažkosti, ktoré sprevádzali rozpravy o výdavkoch Rady v rokoch 2007 a 2008 a ďalekosiahle ústupky, ktoré Parlament v tejto súvislosti urobil, tohtoročné stanovisko Parlamentu je pochopiteľné. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy obe inštitúcie potrebujú formálnu dohodu o revíziách výdavkov, ktorá nahradí tridsať rokov starú „džentlmenskú dohodu“. Občania majú právo požadovať transparentnosť, pokiaľ ide o finančné prostriedky Rady a Parlamentu. Zatiaľ musíme počkať do 15. júna 2011, kedy má Rada poskytnúť odpovede na otázky poslancov Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Iliana Ivanovova (PPE), písomne.(BG) Proces zlepšovania kvality výdavkov a kontrola zákonného využívania prostriedkov a dodržiavanie pravidiel nie je jednorazová činnosť, ale trvalý proces, ktorý je našou hlavnou zodpovednosťou voči európskym občanom. Ľudia nerozumejú tomu, prečo sa v polovici roku 2011 stále zaoberáme rozpočtom za rok 2009. Je to preto, lebo podľa predbežných diskusií počas prípravy medziinštitucionálnej diskusie môžeme postup skrátiť, ale nie na úkor kvality. Kontrola využívania európskych finančných prostriedkov by sa mohla výrazne zlepšiť, ak by existovali konkrétne údaje a metódy na hodnotenie systémov riadenia a kontroly zavedených v členských štátoch, pretože 0 % chybovosť je pochybná. Vnútroštátne orgány by mohli odhaliť a napraviť prinajmenšom 30 % chýb pred tým, ako by ich potvrdila Európska komisia. Členské štáty a Komisia musia prijať potrebné opatrenia s cieľom dodržiavať pravidlá a prijať vhodné opatrenia na rýchle odstránenie zistených nedostatkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. (SK) Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel I – Európsky parlament.

Stále sme svedkami mnohých nedostatkov, ktoré spôsobujú, že zdroje nevyužívame celkom hospodárne. Pri svojej práci Hlavného spravodajcu pre rozpočet Európskej únie na rok 2010 pre oblasť Iné oddiely som upozorňoval na konkrétne prípady zlého hospodárenia. Či to bolo v oblasti bezpečnostnej služby, kde neustále dochádza k zvyšovaniu nákladov na bezpečnosť, oblasti prekladov a efektívneho využívania prekladateľských kapacít, ale aj v iných oblastiach. Administratíva zaznamenáva výrazné zvýšenie pracovného zaťaženia. Výsledkom je tlak na potrebu ďalších kapacít. Preto je potrebné komplexné posúdenie potreby kapacít a štruktúry zamestnancov. V oblasti bezpečnostnej politiky, ale aj v oblasti IT a budov je potrebné nájsť rovnováhu medzi internými zamestnancami a externými dodávateľmi. Pri interných problémoch každej inštitúcie sa zabúda na zlepšenie medziinštitucionálnej spolupráce.

Väčšina z narastajúcich problémov má spoločný menovateľ: Málo využívame nezávislé analýzy využívania zdrojov a organizácie práce. Preto je žiaduce, aby sme v tomto roku k takýmto analýzam vo vybraných oblastiach pristúpili.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), písomne.(FR) Plne podporujem rozhodnutie Výboru pre kontrolu rozpočtu odložiť udelenie absolutória Európskej agentúre pre lieky z dôvodu bodov, ktoré považujem za veľmi závažné. Chcel by som zdôrazniť najmä nedostatok záruk, pokiaľ ide o nezávislosť odborníkov a riadiacich pracovníkov, a teda aj možnosť konfliktu záujmov. Táto otázka je ešte dôležitejšia vzhľadom na zistenie, že niektoré nebezpečné lieky, ktoré spôsobili smrť mnohých ľudí v Európe, boli s oneskorením stiahnuté z trhu.

 
  
  

(Rokovanie bolo prerušené o 11.30 hod. a pokračovalo o 12.00 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: ROBERTA ANGELILLI
podpredsedníčka

 

9. Hlasovanie
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. − Ďalším bodom programu je hlasovanie.

(Informácie o výsledkoch a ostatných podrobnostiach hlasovania: pozri zápisnicu.)

 

9.1. Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Súdny dvor (A7-0137/2011, Crescenzio Rivellini) (hlasovanie)

9.2. Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky ombudsman (A7-0116/2011, Crescenzio Rivellini) (hlasovanie)

9.3. Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (A7-0117/2011, Crescenzio Rivellini) (hlasovanie)

9.4. Absolutórium za rok 2009: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr (A7-0149/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.5. Absolutórium za rok 2009: Európska policajná akadémia (A7-0150/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.6. Absolutórium za rok 2009: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (A7-0119/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.7. Absolutórium za rok 2009: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (A7-0106/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.8. Absolutórium za rok 2009: Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva (A7-0118/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.9. Absolutórium za rok 2009: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (A7-0123/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.10. Absolutórium za rok 2009: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (A7-0107/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.11. Absolutórium za rok 2009: Európska chemická agentúra (A7-0127/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.12. Absolutórium za rok 2009: Európska environmentálna agentúra (A7-0122/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.13. Absolutórium za rok 2009: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (A7-0146/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.14. Absolutórium za rok 2009: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (A7-0120/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.15. Absolutórium za rok 2009: Európska námorná bezpečnostná agentúra (A7-0132/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.16. Absolutórium za rok 2009: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (A7-0105/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.17. Absolutórium za rok 2009: Európska železničná agentúra (A7-0125/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.18. Absolutórium za rok 2009: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (A7-0109/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.19. Absolutórium za rok 2009: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (A7-0104/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.20. Absolutórium za rok 2009: Zásobovacia agentúra Euratomu (A7-0144/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.21. Absolutórium za rok 2009: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (A7-0108/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.22. Absolutórium za rok 2009: Eurojust (A7-0133/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.23. Absolutórium za rok 2009: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach (Frontex) (A7-0145/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.24. Absolutórium za rok 2009: Európsky úrad pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) (A7-0103/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.25. Absolutórium za rok 2009: spoločný podnik ARTEMIS (A7-0126/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.26. Absolutórium za rok 2009: spoločný podnik Čisté nebo (A7-0128/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.27. Absolutórium za rok 2009: spoločný podnik (spoločná technologická iniciatíva za inovačnú medicínu) (A7-0129/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.28. Absolutórium za rok 2009: spoločný podnik SESAR (A7-0124/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

9.29. Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Luigiho de Magistrisa (A7-0152/2011, Bernhard Rapkay) (hlasovanie)
 

– Pred začiatkom hlasovania

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, chcem si niečo vyjasniť. Rád by som vedel, či hlasovanie, ktoré nasleduje, vyplýva z automatického postupu, alebo je na osobitnú žiadosť pána de Magistrisa, ktorý si rokmi vyslúžil povesť bojovníka proti výsadám politikov, keď tvrdieval, že by sa mali obhajovať pred súdom a nehľadať medzery, ako sa tomu vyhnúť. V zásade chcem vedieť, či pán de Magistris požiadal o ponechanie imunity, alebo ide o automatický postup.

Pani predsedajúca, mohli by ste mi túto záležitosť objasniť, pretože ak sa pán de Magistris chce vyhnúť súdu...

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Pán Silvestris, dovoľte, aby som odpovedala. Pýtate sa, či pán de Magistris požiadal o ponechanie imunity. Koho ste sa spýtali?

Mám informácie, že pán de Magistris požiadal o ochranu svojej imunity.

 

9.30. Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Bruna Gollnischa (A7-0154/2011, Bernhard Rapkay) (hlasovanie)
 

– Pred začiatkom hlasovania

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Ak môžem, budem hovoriť len dve minúty, keďže nie je žiadna rozprava ani ústne vysvetlenie hlasovania, čo ma pri prerokúvaní takejto záležitosti dosť prekvapuje. O čom to tu hovoríme? O vyjadrení politického názoru, v súvislosti s ktorým sa podnikajú právne kroky...

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Je mi ľúto, ale musíme pristúpiť k hlasovaniu. Už ste mali možnosť vyjadriť svoj názor, pán Gollnisch.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Doteraz sa tieto dve objektívne kritériá…

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Pán Gollnisch, len včera ste vystúpili. V žiadnom prípade to podľa rokovacieho poriadku už nie je možné. Je mi ľúto, pristúpime k hlasovaniu.

 

9.31. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Bruna Gollnischa (A7-0155/2011, Bernhard Rapkay) (hlasovanie)

9.32. Ochrana a udržateľný rozvoj oblasti parku Prespa (A7-0078/2011, Kriton Arsenis) (hlasovanie)

9.33. Opatrenia prístavných štátov zamerané na prevenciu a odrádzanie od nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu a na jeho odstránenie (A7-0142/2011, Carmen Fraga Estévez) (hlasovanie)

9.34. Zmrazovanie a zverejňovanie aktív dlžníkov v cezhraničných prípadoch (A7-0147/2011, Arlene McCarthy) (hlasovanie)
 

– Pred začiatkom hlasovania

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy, spravodajkyňa. Len v krátkosti, keďže nebolo možné uskutočniť rozpravu a prezentáciu správy. Chcem poďakovať kolegom z ostatných politických skupín, ktorí podporili moje odporúčanie.

Chcem informovať Komisiu a Radu, že toto je začiatok boja Parlamentu za nové práva našich občanov, ktorí sa stali obeťami podvodu. Celoeurópsky príkaz na zverejnenie a zmrazenie aktív podvodníkov je kľúčový, pretože v súčasnosti sa podvodníkom darí unikať, pričom obete prehrávajú a musia znášať vysoké výdavky za právne služby. Týmto hlasovaním preto žiadame Komisiu, aby urýchlene pripravila legislatívne návrhy, ktoré napravia túto nespravodlivosť a prinavrátia právomoci našim občanom, obetiam zločinu.

 

10. Oficiálne privítanie
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som teraz prečítala odkaz od pána Buzeka.

„Teší ma, že vám môžem oznámiť, že dnes máme tú česť privítať predsedu poľského Senátu Bogdana Borusewicza, predsedníčku Snemu Litovskej republiky Irenu Degutienėovú a predsedu ukrajinskej Najvyššej rady Ukrajiny (Verchovna rada) Volodymyra Lytvyna.

Trojica predsedov parlamentov sa dnes stretla v Európskom parlamente na mimoriadnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia Litvy, Poľska a Ukrajiny. Toto zhromaždenie vychádza z tradície Poľsko-litovskej únie, ktorá vyše dve storočia utvárala hranice Európy v zmysle politického, kultúrneho a občianskeho projektu.

Schôdzou tohto parlamentného zhromaždenia v Štrasburgu si dnes pripomíname 220. výročie prijatia ústavy 3. mája, ktorá bola vôbec prvou ústavou v Európe.“

 

11. Hlasovanie (pokračovanie)
Videozáznamy z vystúpení

11.1. Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel III – Komisia (A7-0134/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (hlasovanie)

11.2. Osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rok 2009 (A7-0135/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (hlasovanie)

11.3. Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky parlament (A7-0094/2011, Ville Itälä) (hlasovanie)
 

– Pred začiatkom hlasovania o odseku 129.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, v mene poslaneckého klubu PPE.(FR) V mene nášho poslaneckého klubu chcem predložiť ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto odseku. Ide o značne technický pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ale predsa len podstatný. Navrhujem, aby sa budúci čas v bodoch i), ii) a iii) zmenil na perfektum. Opatrenia, ktorými sa zaoberajú tieto odseky, boli prijaté už dávno, pred vyše dvoma rokmi. Je teda nezmyselné vyžadovať niečo do budúcna, keď sa to uplatňuje už teraz. Domnievam sa, že i tento ctihodný Parlament môže prijať toto základné pravidlo.

Preto by odsek mal znieť: Európsky parlament konštatuje, že „bola zrušená možnosť poberať po dovŕšení 50 rokov znížený dôchodok a možnosť nechať si vyplatiť paušálnu sumu rovnajúcu sa 25 % nárokov na dôchodok“. Mal by znieť: „vek odchodu do dôchodku sa v rámci tohto systému zvýšil zo 60 na 63 rokov“. Mal by znieť: „správcovia fondu boli vyzvaní, aby prijali...“.

(potlesk)

 
  
 

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

 

11.4. Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Rada (A7-0088/2011, Crescenzio Rivellini) (hlasovanie)

11.5. Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Dvor audítorov (A7-0138/2011, Crescenzio Rivellini) (hlasovanie)

11.6. Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky hospodársky a sociálny výbor (A7-0136/2011, Crescenzio Rivellini) (hlasovanie)

11.7. Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Výbor regiónov (A7-0139/2011, Crescenzio Rivellini) (hlasovanie)

11.8. Absolutórium za rok 2009: ôsmy, deviaty a desiaty Európsky rozvojový fond (ERF) (A7-0140/2011, Bart Staes) (hlasovanie)

11.9. Absolutórium za rok 2009: Európska agentúra pre lieky (A7-0153/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

11.10. Absolutórium za rok 2009: Agentúra Európskej únie pre základné práva (A7-0130/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

11.11. Absolutórium za rok 2009: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (A7-0131/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)

11.12. Núdzové autonómne obchodné preferencie pre Pakistan (A7-0069/2011, Vital Moreira) (hlasovanie)
 

– Pred začiatkom hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 33

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE). - V odseku 2 článku 9a by sme chceli za slovami „na žiadosť členského štátu“ pridať formuláciu: „právnickej osoby alebo združenia bez právnej subjektivity, ktoré zastupujú priemysel Únie“. Zmyslom je, aby sa toto nariadenie zosúladilo s ďalšími ochrannými doložkami, ktoré sme prijali, akou je napríklad ochranná doložka dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kórejskou republikou.

 
  
 

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

– Pred začiatkom hlasovania o legislatívnom uznesení

 
  
MPphoto
 

  Vital Moreira, predseda Výboru pre medzinárodný obchod. Ako predseda Výboru pre medzinárodný obchod mám od výboru poverenie požiadať o odklad hlasovania o tomto legislatívnom uznesení. To však, samozrejme, neodráža môj osobný postoj k tomuto návrhu.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, člen Komisie. Komisia súhlasí s návrhom na odloženie hlasovania o tomto legislatívnom uznesení.

 
  
 

(Parlament rozhodol o vrátení veci do výboru.)

 

11.13. Prechodné opatrenia týkajúce sa bilaterálnych investičných dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami (A7-0148/2011, Carl Schlyter) (hlasovanie)

11.14. Ďalšia makrofinančná pomoc Gruzínsku (A7-0053/2011, Vital Moreira) (hlasovanie)

12. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Crescenzio Rivellini (A7-0137/2011)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Miliarda sem, miliarda tam a čoskoro budeme hovoriť o skutočných peniazoch. Sumy, ktoré Európska únia vyčlenila na túto pomoc, prevyšujú domáce výdavky našich národných vlád. Len samotné Spojené kráľovstvo poskytlo doteraz 7 miliárd GBP pre Írsko a teraz ho majú požiadať o ďalšie 4,2 miliardy GBP pre Portugalsko.

Suma 7 miliárd GBP je viac ako celková hodnota všetkých domácich škrtov, ktoré sme urobili v oblasti sociálneho zabezpečenia – a to všetko pre politiku, ktorá teraz zjavne zlyháva. Keď sa pôvodne dohodla pomoc Grécku, povedali nám, že to bude stačiť na odradenie špekulantov, že Grécko si už teraz bude konkurencieschopne požičiavať na trhu a že ďalšia pomoc nebude potrebná. Teraz však vidíme, že Grécko otvorene rokuje o vyhlásení platobnej neschopnosti a o ďalších pôžičkách.

Je jasné, že tieto peniaze už neuvidíme. Je tiež jasné, že porušujeme zákon. Táto pomoc je podľa zmlúv nielen nepovolená, ale aj výslovne zakázaná, a čo je najhoršie, škodí prijímajúcim krajinám. Je to kšeft – Ponziho systém –, v ktorom vlády a banky mlčky schvaľujú poskytovanie peňazí európskym bankárom a držiteľom dlhopisov a pritom očakávajú, že to splatia obyčajní európski daňoví poplatníci. Írsko a Grécko si teraz musia požičiavať viac peňazí, aby ich poslali Portugalsku, kým zároveň Írsko a Portugalsko si musia požičiavať viac peňazí, aby ich poslali Grécku.

Dovoľte mi skončiť citátom nášho krajana Rudyarda Kiplinga.

„Preto je vždy lepšie povedať:

Nie, nie je normálne zaplatiť výpalné,

aj ak je tá suma smiešna a malicherná.

Budúcnosť národa, ktorý ho ľahko dá,

je plná útlaku a bude navždy čierna!“

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). – Dnes sme hlasovali o účtovnej závierke za rok 2009, v čase, keď vlády v celej Európe musia prijímať úsporné opatrenia: škrtajú sa výdavky a zvyšujú sa dane. V Európskej únii však Komisia každoročne žiada viac peňazí a Dvor audítorov každoročne odpovedá, že peniaze sa nepoužívajú správne.

Dvor audítorov konštatuje, že účtovná závierka za rok 2009, o ktorej sme práve hlasovali, je výrazne ovplyvnená chybou, a preto ma veľmi teší, že britskí konzervatívci a naši dobrí priatelia medzi európskymi konzervatívcami hlasovali proti absolutóriu za túto účtovnú závierku. EÚ by sa mala oveľa lepšie starať o peniaze daňových poplatníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). – Keď sa ma moji voliči pýtajú na rozpočet EÚ, nerozumejú jednej veci, najmä v ťažkých časoch, ktorými prechádzame, a to, prečo míňame všetky tie peniaze. Prečo EÚ v dobe, keď naša vláda musí robiť škrty a znižovať úroveň verejných výdavkov a vlády v celej EÚ musia robiť presne to isté, po prvé žiada viac peňazí na svoje rozpočty a svoj finančný výhľad a po druhé nemôže míňať peniaze, ktoré má, efektívne?

Ako pred chvíľou povedal náš kolega pán Fox, účtovná závierka EÚ za rok 2009 je plná chýb. Účtovná závierka nebola odsúhlasená už 15 rokov a po celý ten čas sa nás voliči pýtajú, prečo nehospodárime s ich peniazmi lepšie. Je čas, aby sme upratali. Čokoľvek si myslíte o Európskej únii, určite je pravda, že by sme mali peniaze daňových poplatníkov míňať rozumne.

 
  
  

Správa: Ville Itälä (A7-0094/2011)

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Hlasoval som proti udeleniu absolutória za plnenie rozpočtu Parlamentu, ani nie tak z finančných dôvodov, ako z politických dôvodov, pretože táto snemovňa je všetko možné, len nie Parlament. O ničom sa tu nerozpráva, nie je tu možnosť diskutovať, dokonca ani keď sú v stávke základné práva jedného z poslancov.

Okrem seba sa hanbím za našu inštitúciu. Topí sa v bahne politickej korektnosti. Neprebieha tu žiadna konfrontácia ideí. Neexistuje skutočná sloboda prejavu. Všetko je to konformizmus. Trávime čas prácou, ktorú by oveľa lepšie urobila technická agentúra zodpovedná za harmonizáciu noriem alebo predpisov, a inak sa hráme na Organizáciu Spojených národov. Bránite ľudské práva v Guatemale a Indonézii – kdekoľvek na svete, kde nemáte žiadnu súdnu právomoc. Nie ste schopní chrániť práva jedného zo svojich poslancov. Hanbím sa za tento Parlament. Je to zbytočný Parlament a Parlament zbytočných ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Chcel by som povedať pár slov o rozpočte EÚ. V prvom rade si myslím, že je veľmi dôležité zabezpečiť, aby Európsky parlament míňal svoje peniaze transparentne a otvorene. V Európe skutočne prechádzame obdobím, keď všetky členské štáty musia robiť rozpočtové škrty a strážiť každý cent, takže my tiež musíme uplatňovať tie isté zásady. Je veľmi dôležité, aby vo všetkom, čo robíme, hrala významnú úlohu otvorenosť a transparentnosť.

Je však niekoľko malých oblastí – so zdanlivo nepatrnými dôsledkami –, kde chcel niekto robiť škrty. Podľa mňa tento druh kultúrnych služieb a kultúrnych ocenení, ako je napríklad cena LUX, ktoré by predstavovali úspory pár desiatok tisícov eur, nie je tou správnou oblasťou, kde treba sporiť. Vidíme totiž, že kultúra a kreatívny priemysel boli v poslednej dobe zdrojom rastu. Z tohto hľadiska je dôležité, aby sme sa pri škrtaní riadili názorom, že to nemáme robiť v oblastiach, ktoré sú zdrojmi rastu v Európskej únii, ale že namiesto toho treba znižovať byrokraciu, ktorá neprináša rast.

Napokon dúfam, že reformy v odmeňovaní, ktoré sa týkajú nás poslancov Parlamentu a ktoré boli schválené, sa budú uplatňovať všade, v každom členskom štáte Európskej únie súčasne. To preto, lebo som vyrozumel, že táto reforma bola založená na myšlienke, aby všetci poslanci Európskeho parlamentu dostávali rovnaký plat, a to by mali vziať do úvahy aj členské štáty vo svojich postupoch zdaňovania.

 
  
  

Správa: Vital Moreira (A7-0069/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Dnes sme v Parlamente nemohli hlasovať o konečnom uznesení o Pakistane, ale ja by som veľmi rád zdôraznil, že považujem za veľmi rozumné a aktuálne, aby sme pomohli Pakistanu prekonať veľmi ťažkú situáciu, ktorej krajina čelí. EÚ poskytla Pakistanu 415 miliónov EUR ako núdzovú pomoc a to je dobré. Pozitívna je aj skutočnosť, že teraz vyvíjame iniciatívu na zrušenie ciel na niektoré významné vývozné výrobky z týchto oblastí, predovšetkým textilné výrobky a kožu. Robíme to preto, lebo naše skúsenosti v zásade ukazujú, že voľný obchod je dobrá vec. Musím však povedať, že zároveň považujem za poľutovaniahodné a trochu pokrytecké, že dávame aj neurčité sľuby a tvrdíme, že ak iniciatívy, ktoré vyvíjame vo vzťahu k Pakistanu, začnú fungovať, nebudeme v nich pokračovať. Opäť postavíme colné bariéry. Myslím si, že Parlament by mal prehodnotiť svoj názor na to, ako postupovať v tejto záležitosti. Preto je zrejme veľmi rozumné, že sme odložili hlasovanie o tomto uznesení.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD).(IT) Aj keď bolo hlasovanie odložené, naďalej som rozhodne proti tejto správe, pretože nechcem vidieť zánik odvetvia – textilného priemyslu –, ktoré bolo skutočnou hnacou silou a chrbticou hospodárstva mojej domoviny Toskánska.

Dnes umožňujeme rušenie ciel na textilné výrobky z Pakistanu: ďalej by mohla prísť na rad India a potom ktovie ktorý ďalší štát. To je výsledok nešťastnej obchodnej politiky Európskej únie. Európa už pomohla Pakistanu po povodniach sumou takmer pol miliardy eur. Zdá sa, že pomoc sa poskytuje čiastočne s cieľom zabrániť nebezpečným protidemokratickým tendenciám. Ak sa však nemýlim, najhľadanejší a najnebezpečnejší terorista v histórii sa skrýval v Pakistane. Naozaj o tom pakistanské úrady nevedeli? Oblasť Benátska tiež vlani postihli mimoriadne závažné povodne, ktoré ochromili mnohé miestne textilné podniky.

Uzavretím tejto dohody riskujeme, že všetko úsilie na obnovenie výroby úplne stratí zmysel. Zdá sa, že Európa sa zrieka výrobcov textilu, najmä tých najmenších, a všetko ovládajú veľkí výrobcovia, ktorí svoje závody premiestnili. My v Lige severu však budeme bojovať do konca, aby sme chránili a rozvíjali tento cenný zdroj pre naše územia.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). – Šesť mesiacov po povodniach v Pakistane OSN hovorila o humanitárnej kríze obrovských rozmerov. Prešli ďalšie tri mesiace a reakcia EÚ a Svetovej obchodnej organizácie je ešte stále úplne nedostatočná.

Hlasoval som za poskytnutie núdzových obchodných preferencií Pakistanu na textil a ďalšie výrobky v EÚ s cieľom, aby tieto obchodné preferencie neboli len čisto symbolickým opatrením, ktoré naplní vrecká skorumpovaným elitám v Pakistane. Vyzývam na účinnú kontrolu zvýšeného príjmu zo strany demokratických odborových zväzov, aby sa zaistilo, že tieto peniaze budú smerovať na obnovu škôl a nemocníc v oblastiach postihnutých povodňami.

Na veľkú hrozbu pre kolektívne záujmy všetkých pracujúcich v Pakistane ma upozornil odborový zväz Progresívna federácia pracujúcich Pakistanu. Odmietam hanebný pokus a hrozbu zo strany vlády, že už nedovolí, aby sa odborové zväzy organizovali na vnútroštátnej úrovni.

 
  
  

Správa: Carl Schlyter (A7-0148/2011)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Lisabonská zmluva zahŕňa priame zahraničné investície do zoznamu záležitostí patriacich do oblasti spoločnej obchodnej politiky. V súlade s článkom 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie má skutočne Únia výlučnú právomoc v tejto záležitosti.

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy majú členské štáty aj naďalej značný počet dohôd s tretími krajinami, ktoré sa týkajú priamych zahraničných investícií. Ak chceme zabrániť kolízii týchto dohôd s pravidlami stanovenými Lisabonskou zmluvou, nezostáva nám nič iné, len zaviesť politiky a opatrenia, ktoré obsahuje správa pána Schlytera.

Prijatie opatrení na nahradenie existujúcich dohôd je jediným spôsobom, ako zaistiť vysokú úroveň ochrany investorov a zaistiť, že ich práva budú uznané a zaručené právnou istotou takýchto dohôd. Návrh určite ide týmto smerom a preto som zaň hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE).(IT) Hlasoval som za túto správu, pretože som absolútne presvedčený, že v čase veľkej krízy a hospodárskej neistoty potrebujeme kontrolu európskych investícií v zahraničí. V skutočnosti nadobudnutím platnosti novej zmluvy prechádza zodpovednosť za ochranu investícií z členských štátov na Úniu.

Dúfam však, že Komisia predloží v septembri správu, ktorou určí stratégiu v tejto oblasti. Musíme regulovať prechodnú fázu a je mimoriadne dôležité, aby sa prostredníctvom postupu udeľovania povolení bilaterálne investičné dohody (BID) uzavreté členskými štátmi dodržiavali a aby sa členským štátom za určitých podmienok umožnilo opätovne prerokovať existujúce BID alebo uzatvoriť tie, o ktorých rokujú, ako aj začať rokovania o ďalších dohodách.

Právna istota však zostáva relatívnym pojmom, pokiaľ sa nedokončí transformácia režimu ochrany investícií a nebudú stanovené dátumy skončenia platnosti jestvujúcich BID členských štátov. Preto je potrebné prechodné obdobie na riadenie tejto zmeny a s cieľom predísť právnemu vákuu príslušné nariadenie prenecháva riadenie zmlúv členským štátom.

V súvislosti s tým, čo som povedal, znovu zdôrazňujem nádej, že Komisia v krátkom čase určí vhodné stratégie.

 
  
  

Správa: Vital Moreira (A7-0053/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Hlasovali sme dnes o poskytnutí sumy 46 miliónov EUR v rámci makrofinančnej pomoci Gruzínsku. Samozrejme, tieto finančné prostriedky nebudú poskytnuté bez stanovenia podmienok zodpovedného hospodárskeho riadenia a transparentnosti. Je to jednoznačne dôležité, ale rovnako dôležité je nezabúdať, že poskytnutie týchto peňazí je v našom vlastnom záujme, keďže Gruzínsko je veľmi dôležité z geopolitického hľadiska. Krajinu zasiahol dvojitý úder: najskôr to bola vojna s Ruskom v auguste 2008 a potom svetová finančná kríza. Stále trpí v dôsledku obchodného embarga zavedeného Ruskom. Je preto v záujme Európskej únie podporovať západne orientovanú vládu, ktorá je ochotná uskutočňovať reformy, a práve to sme urobili dnešným hlasovaním.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). (PL) Gruzínsko je strategicky dôležitá krajina, najmä z hľadiska štátov, ktoré ležia vo východnej časti Európskej únie. Okrem toho sa podieľa na programe Východného partnerstva, ktorý je zameraný na posilnenie spolupráce s členskými štátmi EÚ. Krajina kladie veľký dôraz na uplatňovanie proeuroatlantických politík.

Nedávny konflikt medzi Ruskom a Gruzínskom v auguste 2008 ukázal, aké je dôležité udržať túto krajinu vo sfére európskej politiky. Program makrofinančnej pomoci na posilnenie gruzínskeho hospodárstva, ktorý sa realizuje od roku 2009, je preto stále nesmierne dôležitý pre ďalší rozvoj dobrých politických a hospodárskych vzťahov, ale aj pokiaľ ide o národnú bezpečnosť. Preto úplne súhlasím s návrhom Európskej komisie týkajúcim sa vyčlenenia dodatočných finančných prostriedkov na granty a pôžičky s cieľom zlepšiť finančnú situáciu Gruzínska.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Crescenzio Rivellini (A7-0137/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Hlasujem za tento návrh, pretože súhlasím s postupmi udeľovania absolutória, keďže navrhujú primerané rozpočtové prostriedky pre každý riadok.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu a súhlasil som s rozhodnutím Európskeho parlamentu udeliť Súdnemu dvoru absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov v rámci prípravy výročnej správy za rozpočtový rok 2009 vykonal hĺbkové hodnotenie systémov dohľadu a kontroly na Súdnom dvore, ktoré zahŕňalo preskúmanie súvisiace s ľudskými zdrojmi a inými administratívnymi výdavkami. Výsledky tejto kontrolnej previerky boli vo všeobecnosti pozitívne s výnimkou poznámok k zmluve uzavretej na poskytovanie služieb. Súhlasím s názorom Dvora audítorov, že je potrebná lepšia príprava a koordinácia postupov verejného obstarávania zo strany Súdneho dvora. Súdny dvor sa stretol s ťažkosťami v súvislosti s náborom kvalifikovaných konferenčných tlmočníkov, ako aj s obmedzeniami týkajúcimi sa celého radu tlmočníckych techník, ktoré musel využívať, aby mohol z kvalitatívneho aj kvantitatívneho hľadiska uspokojiť všetky žiadosti o tlmočenie. Súhlasím s pánom spravodajcom, že Súdny dvor by mal o tejto záležitosti informovať v ďalších výročných správach vzhľadom na význam tlmočenia pre riadne fungovanie justičnej činnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne.(IT) Hlasovala som za udelenie absolutória za rozpočet Súdneho dvora na rok 2009, pretože sa domnievam, že jeho formálna a obsahová presnosť je výsledkom mimoriadne kompetentnej práce, ktorú vykonali všetci zamestnanci tejto inštitúcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Vítam dôkladnú analýzu, ktorú v tejto správe vykonal Dvor audítorov a vyzývam na sústavnú výmenu osvedčených postupov medzi inštitúciami, ako aj na efektívnu medziinštitucionálnu spoluprácu v oblasti vývoja a zavádzania integrovaného systému riadenia. Správa označuje určité okolnosti, ktoré ešte treba preskúmať, a ja dúfam, že budú riadne posúdené. Preto podporujem a vítam závery pána spravodajcu.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) Finančná kontrola plnenia rozpočtu Európskej únie sa uskutočňuje na troch úrovniach: vnútorná kontrola v rámci každej inštitúcie; vonkajšia kontrola, ktorú vykonáva Dvor audítorov EÚ, a postup udeľovania absolutória, ktorý vykonáva Európsky parlament. Dnešným hlasovaním je udelené absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho súdneho dvora za rozpočtový rok 2009. Hlasoval som za, pretože kontroly, ktoré vykonali Dvor audítorov a Výbor pre kontrolu rozpočtu, ukázali, že všetky transakcie boli vykonané úplne zákonným a správnym spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. − Hlasoval som za udelenie absolutória Súdnemu dvoru, ale zároveň som zaznamenal zmiešané výsledky v oblasti urýchľovania konaní. Vítam zvýšenie počtu konaní, ktoré Súdny dvor skončil (377 rozsudkov a 165 uznesení v porovnaní s 333 rozsudkami a 161 uzneseniami v roku 2008), beriem na vedomie, že počet prejudiciálnych konaní bol doposiaľ najvyšší (302), a vítam pokles počtu konaní, ktoré ku koncu roka 2009 ešte neboli uzavreté (741 prebiehajúcich konaní v porovnaní so 768 konaniami na konci roka 2008). So znepokojením však konštatujem, že na Všeobecnom súde došlo v roku 2009 k poklesu počtu rozhodnutých vecí a k predĺženiu trvania konaní a v dôsledku toho – hoci počet nových konaní bol v roku 2009 nižší (568 nových konaní oproti 629 v roku 2008) – sa objem neuzavretých konaní naďalej zvyšuje (z 1178 prebiehajúcich konaní v roku 2008 na 1191 v roku 2009). Vítam tiež skutočnosť, že Súd pre verejnú službu uzavrel viac vecí než kedykoľvek predtým (155 vecí) a že priemerná dĺžka konaní bola 15,1 mesiaca v porovnaní so 17 mesiacmi v roku 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) So zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a o zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, som hlasoval za toto rozhodnutie o udelení absolutória tajomníkovi Súdneho dvora za plnenie rozpočtu Súdneho dvora za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto sa tajomníkovi Súdneho dvora udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu Súdneho dvora za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Dnešným uznesením Parlament udeľuje tajomníkovi Súdneho dvora absolutórium za plnenie rozpočtu Súdneho dvora za rozpočtový rok 2009. Parlament konštatuje, že Dvor audítorov v rámci prípravy výročnej správy za rozpočtový rok 2009 vykonal hĺbkové hodnotenie systémov dohľadu a kontroly na Súdnom dvore, u európskeho ombudsmana a u európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktoré zahŕňalo preskúmanie dodatočnej vzorky transakcií zahŕňajúcich platby súvisiace s ľudskými zdrojmi a inými administratívnymi výdavkami.

 
  
  

Správa: Crescenzio Rivellini (A7-0116/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu a súhlasil som s rozhodnutím udeliť európskemu ombudsmanovi absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov v rámci prípravy výročnej správy za rozpočtový rok 2009 vykonal hĺbkové hodnotenie systémov dohľadu a kontroly na Súdnom dvore, u ombudsmana a u európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktoré zahŕňalo preskúmanie dodatočnej vzorky transakcií zahŕňajúcich platby súvisiace s ľudskými zdrojmi a inými administratívnymi výdavkami. Dvor audítorov zistil, že ombudsman neschválil všeobecné ustanovenia o postupoch pre prijímanie dočasných zamestnancov, hoci podľa príslušného článku podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie sa vyžaduje, aby tak urobila každá inštitúcia. Súhlasím s pánom spravodajcom, že toto nekonanie by mohlo mať vplyv na veľkú časť zamestnancov ombudsmana, keďže väčšinu schválených pracovných miest tvoria dočasné miesta. Ombudsman by mal informovať o dosiahnutom pokroku v tejto oblasti vo svojej výročnej správe o činnosti. Dvor audítorov vo svojej výročnej správe uviedol, že audit nedal podnet na žiadne ďalšie významné pripomienky týkajúce sa ombudsmana.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne.(IT) Hlasovala som za udelenie absolutória za rozpočet európskeho ombudsmana na rok 2009, pretože pri zohľadnení správy o jeho činnosti a mojich zistení o tejto činnosti sa domnievam, že účtovné postupy sa dodržiavali, celkové riadenie sa dá považovať za dobré a že v nadchádzajúcich rokoch dokážeme zlepšiť tie aspekty, ktoré sa teraz považujú za kontroverzné.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Vítam závery auditu vo výročnej správe Dvora audítorov. Vítam aj zavedenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti do ročného plánu riadenia, ako aj skutočnosť, že ciele na rok 2009 boli splnené, a tiež rozhodnutie ombudsmana zverejniť výročné vyhlásenie o záujmoch ombudsmana na svojej internetovej stránke. Na záver súhlasím so závermi pána spravodajcu a chválim kvalitu výročnej správy o činnosti ombudsmana a vítam začlenenie informácií o následných opatreniach prijatých počas roka v súvislosti s predošlými rozhodnutiami Parlamentu o absolutóriu.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi spravodajcovi Rivellinimu za vynikajúcu prácu počas celého postupu udeľovania absolutória. V dnešnom hlasovaní som podporil žiadosť o udelenie absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel VIII – Európsky ombudsman. Po dôkladnom posúdení rozpočtu ombudsmana Dvor audítorov, ktorý je zodpovedný za externú finančnú kontrolu, vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Oceňujem tiež rozhodnutie ombudsmana zverejniť výročné vyhlásenie o záujmoch ombudsmana aj na svojej internetovej stránke a rád by som sa pridal k pochvale kvality výročnej správy o činnosti, ktorú predložil ombudsman, zo strany Dvora audítorov.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. − Hlasoval som za udelenie absolutória ombudsmanovi a s uspokojením konštatujem, že v roku 2009 bol ombudsman schopný pomôcť s takmer 77 % všetkých sťažností a že 70 % šetrení vybavil za menej ako rok, a vítam skutočnosť, že priemerná dĺžka šetrenia sa znížila na 9 mesiacov (z 13 mesiacov v roku 2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) So zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, som hlasoval za toto rozhodnutie o udelení absolutória európskemu ombudsmanovi za plnenie jeho rozpočtu za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto sa európskemu ombudsmanovi udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Dnešným uznesením Parlament udeľuje európskemu ombudsmanovi absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2009. Chcela by som zdôrazniť, že Parlament víta skutočnosť, že v roku 2009 bol ombudsman schopný pomôcť s takmer 77 % sťažností a že 70 % šetrení vybavil za menej ako rok. Vítame aj skutočnosť, že priemerná dĺžka šetrenia sa znížila na deväť mesiacov (v porovnaní s 13 mesiacmi v roku 2008).

 
  
  

Správa: Crescenzio Rivellini (A7-0117/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu a súhlasil som s rozhodnutím udeliť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (EDPS) absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov vo svojej výročnej správe uviedol, že audit nezistil žiadne významné nedostatky týkajúce sa EDPS. V priebehu prípravy výročnej správy za rozpočtový rok 2009 uskutočnil Dvor audítorov hĺbkové posúdenie systémov dohľadu a kontroly u EDPS. Zahŕňalo to preskúmanie dodatočnej vzorky transakcií vrátane platieb týkajúcich sa ľudských zdrojov a ostatných administratívnych výdavkov. Dvor audítorov zistil, že za určitých okolností môže nastať riziko nesprávnych platieb zamestnancom EDPS. Podporujem návrh Dvora audítorov, aby boli zamestnanci EDPS povinní predkladať v príslušných intervaloch dokumenty potvrdzujúce ich osobnú situáciu a aby EDPS zlepšil svoj systém včasného sledovania a kontroly týchto dokumentov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne.(IT) Hlasovala som za udelenie absolutória európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (EDPS) za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2009, pretože napriek skutočnosti, že niektoré údaje boli kontroverzné a menej transparentné než sa požaduje, EDPS preukázal ochotu zaviazať sa k zavedeniu ďalších procesov následného overovania od roku 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Vítam závery auditu Dvora audítorov, ktorý vo svojej výročnej správe konštatuje, že audit nedal podnet na žiadne ďalšie významné pripomienky. Vítam aj každoročné uverejnenie vyhlásení o finančných záujmoch volených členov inštitúcie, ktoré obsahuje relevantné informácie o platených pozíciách a činnostiach alebo o profesijných činnostiach podliehajúcich oznamovacej povinnosti. Napokon vítam záver pána spravodajcu o požiadavke voči európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, aby do svojej najbližšej výročnej správy o činnosti (za rozpočtový rok 2010) zahrnul kapitolu s podrobnými informáciami o opatreniach prijatých počas roka v nadväznosti na rozhodnutia Parlamentu o absolutóriu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. − Hlasoval som za udelenie absolutória európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (EDPS), ale beriem na vedomie zistenia Dvora audítorov, že EDPS nezaviedol systém následného overovania v prípade potreby, ako sa to vyžaduje v nariadení o rozpočtových pravidlách, a že normy vnútornej kontroly prijaté EDPS nestanovujú, aby sa výnimky zo štandardných finančných postupov riadne zaznamenávali v centrálnom registri.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) So zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, som hlasoval za toto rozhodnutie o udelení absolutória európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov za plnenie jeho rozpočtu za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto sa európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Dnešným uznesením Parlament udeľuje európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2009. Chcem zdôrazniť, že Parlament víta skutočnosť, že v priebehu prípravy výročnej správy za rozpočtový rok 2009 uskutočnil Dvor audítorov hĺbkové posúdenie systémov dohľadu a kontroly na Súdnom dvore.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0149/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu. Dvor audítorov opäť upriamuje pozornosť Európskeho parlamentu na veľký objem prenosov nevyužitých finančných prostriedkov v prípade viacerých agentúr počas rozpočtového roka 2009. Súhlasím s pánom spravodajcom, že dotknuté agentúry by mali zvýšiť úsilie o zlepšenie finančného a rozpočtového plánovania a programovania. Rovnako sa domnievam, že výdavky agentúr by mali byť predvídateľné a malo by sa nájsť riešenie, ktoré by bolo v súlade so zásadou ročnej platnosti rozpočtu Únie. Agentúry by mali posilniť svoje vnútorné kontroly a zaistiť, aby sa správne plnili zmluvy a uplatňovali postupy verejného obstarávania. Navyše je dôležité riadne zaručiť nezávislosť zamestnancov a expertov agentúry. Komisia by mala poskytnúť Parlamentu podrobný prehľad kritérií, ktoré sa uplatňujú s cieľom zabezpečiť nezávislosť prijímaných zamestnancov. Súhlasím s tým, že každá agentúra by mala zostaviť viacročný pracovný program v súlade so stratégiou Únie v odvetví, v ktorom pôsobí. Viacročný pracovný program je dôležitý, pretože agentúre umožňuje lepšie organizovať svoje činnosti, lepšie posúdiť riziko týchto činností a uskutočniť účinné organizačné opatrenia s cieľom realizovať svoju stratégiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne.(IT) Hlasovala som za udelenie absolutória za výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrolu agentúr EÚ za rozpočtový rok 2009, pretože správu považujem za objektívnu, serióznu a nezávislú. Kritické problémy sú primerane zdôraznené, rovnako ako kladné prvky.

So správami tejto úrovne, pokiaľ sa ich obsah v nasledujúcich rokoch rozvíja, kvalita administratívy EÚ môže iba rásť a tým sa zužuje priestor na sťažnosti kritikov Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) V niekoľkých uplynulých rokoch bezprecedentne vzrástol počet agentúr, takže veľmi dôležitú úlohu zohráva medziinštitucionálna pracovná skupina pre agentúry, rovnako ako pripravovaná osobitná správa Dvora audítorov so štúdiou o výkonnosti týchto agentúr a s porovnávacou analýzou ich nákladov. Dôležité je spomenúť množstvo nedostatkov, ktoré zistil Dvor audítorov, a potrebu rýchlo znížiť ich rozsah.

Preto súhlasím s pánom spravodajcom, že je potrebné, aby agentúry zlepšili transparentnosť odhadov a zodpovednosť za projekty, posilnili postupy schvaľovania verejného obstarávania pri rozhodovaní o financovaní a vypracúvaní pracovných programov, odstraňovali chyby vznikajúce pri prijímaní zamestnancov a zvyšovali objektívnosť a transparentnosť prijímania a aby uplatňovali a dodržiavali nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa na ne vzťahuje.

Na záver by som chcel zablahoželať pánovi spravodajcovi k jeho práci a vyzvať všetky agentúry, aby vzali do úvahy závery, ktoré boli prijaté.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Európsky parlament každý rok prijíma správu o európskych agentúrach, ktorá sprevádza rozpravy o rozpočtovom absolutóriu. A každý rok je to rovnaké zistenie: mrhanie, nedostatky v postupoch prijímania zamestnancov a verejného obstarávania, prenosy a rušenia mnohých rozpočtových prostriedkov... Nie je potrebné odhaliť podvod, ako v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore, aby sme prišli k záveru o zlom riadení.

Parlament však zakaždým predstiera, že vidí pokrok, a udelí absolutórium. Čo je však ešte horšie, nikdy nespochybňuje politiku outsourcingu voči týmto agentúram zo strany Komisie, ktorá, zdá sa, je menej zameraná na efektívne vykonávanie politík Európskej únie ako na to, že poskytuje každému veľkému mestu v Únii jeho vlastný malý podiel na európskych inštitúciách. Otravná otázka, či sú tieto agentúry efektívne a užitočné, žiaľ, zostáva rok čo rok nezodpovedaná.

Zopár agentúr, ktoré analyzujú svoju výkonnosť, to robí v súlade s postupmi a procesmi, ktoré im boli uložené, a nie vo vzťahu ku konkrétnym výsledkom. Agentúry sú užitočné predovšetkým... agentúram. Preto sme odmietli udeliť absolutórium mnohým z nich a zdržali sme sa pri hlasovaní o sprievodných uzneseniach.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), písomne. − Podporujem správu pána Georgiosa Stavrakakisa o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr EÚ, pretože zdôrazňuje najmä potrebu nabádať agentúry, aby vypracovali a následne pravidelne aktualizovali prehľadnú tabuľku s opisom svojich finančných tokov a povinností účastníkov finančných operácií a prevádzkových aktérov. Navyše pripomína agentúram, že je dôležité, aby riadne zaručili nezávislosť svojich zamestnancov a expertov. Celkovo argumentuje pre konštruktívnejší a transparentnejší postup.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Oceňujem prácu, ktorú vykonal spravodajca pán Stavrakakis a všetci ostatní, ktorí sa podieľali na príprave textov týkajúcich sa udeľovania absolutória za rozpočtový rok 2009. Všeobecne môžeme povedať, že výsledky dosiahnuté v roku 2009 sú lepšie ako predchádzajúce výsledky. Je však pravda, že aj čo sa týka terajšieho rozpočtového roka, Dvor audítorov zaznamenal v prípade viacerých agentúr veľký objem prenosov a rušení prevádzkových rozpočtových prostriedkov a vysoký počet presunov. Niektoré agentúry vykazovali aj veľa nedostatkov v postupoch verejného obstarávania. Pri posudzovaní a hodnotení je určite potrebné plne brať do úvahy súčasný kontext vážnej hospodárskej krízy, ale dôležité je zdôrazniť aj potrebu celkového zlepšenia v oblasti riadenia dotácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), písomne. – Hlasovala som za správu o absolutóriu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2009: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ s cieľom priznať, že fungovanie všetkých agentúr EÚ treba ďalej zlepšovať. Postup udeľovania absolutória za rozpočtový rok 2009 odhalil, že sú potrebné okamžité kroky v oblasti transparentnosti a efektívnosti. Pre zvýšenie transparentnosti v agentúrach EÚ musí všetkých 21 agentúr a Komisia zverejniť zoznam všetkých zmlúv uzavretých aspoň za posledné tri roky, ako aj správu o zamestnancoch, ktorí menia pracovné miesta z jednej agentúry do druhej, a čo najskôr prijať prísnejšie pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov.

Pre budúce postupy udeľovania absolutória by mal okrem toho riaditeľ každej agentúry EÚ dať Parlamentu k dispozícii svoju správu z útvaru pre vnútorný audit. S cieľom podporiť vyššiu efektívnosť v oblasti fungovania a výdavkov agentúr EÚ treba skutočne zvážiť možnosť zlúčenia správnych rád agentúr, ktoré pôsobia v príbuzných oblastiach. Komisia by navyše mala predložiť hodnotenie uskutočniteľnosti zlúčenia agentúr EÚ s prelínajúcimi sa činnosťami.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. − Hlasoval som za túto správu, ale som znepokojený zisteniami Dvora audítorov, že viaceré agentúry mali nedostatky v postupoch verejného obstarávania. Vyzývam agentúry, aby posilnili svoje vnútorné kontroly a zaistili správne plnenie zmlúv a uplatňovanie postupov verejného obstarávania. Parlament nie je pripravený akceptovať chronickú neschopnosť zaviesť taký systém kontroly, ktorý včas zabráni neustálym chybám oslabujúcim zákonnosť a správnosť transakcií agentúry alebo ich včas odhalí.

Nalieham v tejto súvislosti na agentúry, aby:

- zlepšili transparentnosť odhadov a zodpovednosť za projekty;

- posilnili svoje postupy schvaľovania verejného obstarávania pri rozhodovaní o financovaní a vypracúvaní pracovných programov;

- zabezpečili zrozumiteľné zverejnenie informácií o výnimkách vo svojich výročných správach o činnosti;

- zabezpečili primerané riešenie prípadných nezrovnalostí;

- vypracovali následné kontroly a podávali o nich správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písomne.(FR) Hlasovala som za správu o absolutóriu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2009: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ. Ak chceme, aby Parlament zodpovedne plnil svoju úlohu orgánu pre udeľovanie absolutória, poslanci Európskeho parlamentu musia mať prístup ku komplexnejším a podrobnejším informáciám o rozpočtovom a finančnom riadení agentúr. Berieme na vedomie, že zodpovednosť je spoločná, ale zdá sa, že je aj oslabená. Preto Európska komisia, napriek tomu, že má zastúpenie v správnych radách, nám na prípade účtovných chýb Európskej policajnej akadémie pripomína, že agentúra je subjekt s právnou subjektivitou a plnou administratívnou autonómiou, ktorá zahŕňa finančnú autonómiu. Správna rada však niekedy deleguje samotnú administratívnu zodpovednosť na výkonného riaditeľa. Napokon, Európsky parlament rozhoduje o udelení alebo neudelení absolutória agentúre na základe veľmi stručných správ externého audítora a závisí od dobrej vôle výkonného riaditeľa, či dostane doplnkové informácie. Myslím si, že je nevyhnutné zaplniť medzeru v právnych predpisoch o správach útvaru pre vnútorný audit o agentúrach a navrhnúť riešenie, ktoré poskytne Parlamentu skutočné právomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. Beriem na vedomie, že Dvor audítorov opäť upriamuje pozornosť na veľký objem prenosov a rušenia prevádzkových rozpočtových prostriedkov v prípade viacerých agentúr počas rozpočtového roka 2009. Ďalej beriem na vedomie existenciu nevyužitých rozpočtových položiek a vysoký počet presunov v prípade niektorých agentúr a vyzývam dotknuté agentúry, aby zvýšili úsilie o zlepšenie finančného a rozpočtového plánovania a programovania.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0150/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu a súhlasím s tým, že Európsky parlament by mal odložiť svoje rozhodnutie o udelení absolutória za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov vo svojej správe opäť vzniesol výhrady voči zákonnosti a správnosti príslušných transakcií. Akadémia neustále porušuje nariadenie o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o pravidlá verejného obstarávania. Podstatná časť celkového rozpočtu akadémie vykazuje nezrovnalosti. Dvor audítorov zistil vážne nedostatky v rámci administratívnych a finančných pravidiel týkajúcich sa výdavkov na organizovanie kurzov a seminárov, ktoré predstavujú podstatnú časť prevádzkových výdavkov akadémie. Súhlasím s pánom spravodajcom, ktorý považuje za neprijateľné, že revidované rozpočtové nariadenie akadémie nikdy nenadobudlo účinnosť a v dôsledku toho boli všetky podpísané pracovné zmluvy nezákonné. V záujme zvýšenia transparentnosti by mala akadémia poskytnúť priamy prístup k svojmu rozpočtu, čo by malo zahŕňať zoznam zmlúv a rozhodnutí o verejnom obstarávaní, a tieto informácie by mali byť zverejnené na internetovej stránke akadémie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som proti udeleniu absolutória Európskej policajnej akadémii za rok 2009, ako to navrhoval pán spravodajca, pretože ani mňa nepresvedčili nezvyčajné postupy uplatňované v kontrolovanom období. Domnievam sa, že potrebujeme viac podrobností, ktoré by nám poskytli dôkladnejšie a podrobnejšie vysvetlenie preukazujúce správnosť účtovnej závierky.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne.(FR) Už druhý rok za sebou sme nemohli udeliť absolutórium Európskej policajnej akadémii za rozpočtový rok 2009. Viacročný akčný plán, ktorý bol navrhnutý po zistení problémov s riadením agentúry, nie je prehľadný a monitorovacia správa nám neumožňuje správne pochopenie zavedených opatrení. Akadémia nepochybne pracovala lepšie v roku 2010 po odchode bývalého riaditeľa Ulfa Göranssona, ktorého vyšetroval Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a Dvor audítorov v súvislosti s jeho nezvyčajnými, vskutku podvodnými výdavkami. Stále je však neprijateľné, že táto agentúra, založená v roku 2006, ešte len má začať s plnením kritérií dobrej správy. Musíme premyslieť celú štruktúru Európskej policajnej akadémie, ktorá je zjavne príliš malá na to, aby fungovala nezávisle, vzhľadom na zložité pravidlá, ktoré musí dodržiavať ako agentúra. Musíme si tiež položiť otázku, prečo by agentúra, ktorej úlohou je organizovať výcvikové semináre pre policajných dôstojníkov členských štátov, mala mať svoje riaditeľstvo a nemala byť radšej pričlenená k Europolu, Európskemu policajnému úradu so sídlom v Haagu, ktorý každý chváli za jeho efektívne služby.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Týmto hlasovaním Európsky parlament rozhodol neudeliť absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2009, ale odložiť rozhodnutie. Naše rozhodnutie je v zásade založené na posúdení Dvora audítorov, ktorý vydal stanovisko s výhradou v súvislosti so zákonnosťou a správnosťou príslušných transakcií rozpočtu Európskej policajnej akadémie z dôvodu skutočnosti, že postupy verejného obstarávania nezodpovedali ustanoveniam nariadenia o rozpočtových pravidlách. Preto podporujem požiadavku, aby akadémia a jej správna rada do 30. júna 2011 informovali orgán udeľujúci absolutórium o prijatých opatreniach a zlepšeniach vykonaných v súvislosti so všetkými nesprávnymi a/alebo neúplnými bodmi, ktoré sa vyskytli v priebehu tohto postupu.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), písomne. – Správa o absolutóriu Európskej policajnej akadémii za rok 2009 stanovuje odklad udelenia absolutória. Hlasovala som za túto správu, aby sme uznali štrukturálne problémy, ktorým akadémia čelí už mnoho rokov.

Za rozpočtový rok 2009 takmer polovica peňazí prenesených na rok 2009 nebola použitá a 43 % rozpočtu na rok 2009 bolo prenesených na rok 2010. Európsky dvor audítorov uviedol, že plnenie rozpočtu akadémie brzdia vážne a opakované nedostatky v jeho programovaní a monitorovaní. Navyše sa zistili vážne a opakované porušenia pravidiel verejného obstarávania: päť postupov verejného obstarávania – v celkovej hodnote 455 111 EUR – nespĺňalo pravidlá. Obavy naďalej vyvoláva aj otázka transparentnosti, keďže pokračujú nezrovnalosti ovplyvňujúce výber zamestnancov.

Podobne považujem za neprijateľné nedostatočné vyšetrovanie bývalého riaditeľa v súvislosti s jeho zodpovednosťou za používanie rozpočtových prostriedkov akadémie na financovanie súkromných výdavkov. Preto som za zlúčenie akadémie s Europolom, čo je najlepší spôsob, ako dosiahnuť väčšiu efektívnosť výdavkov a riešenie štrukturálnych a chronických problémov akadémie.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som za odloženie rozhodnutia o udelení absolutória za rozpočtový rok 2009: Dvor audítorov opäť vzniesol výhrady voči zákonnosti a správnosti príslušných transakcií v účtovníctve za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov zistil najmä vážne nedostatky v presadzovaní finančných pravidiel pri verejnom obstarávaní a pravidiel týkajúcich sa výdavkov na organizovanie kurzov. Správa konštatuje, že platobné rozpočtové prostriedky zodpovedajúce 43 % celkového rozpočtu sa preniesli do roku 2010, čo je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu. Chceli by sme, aby agentúra informovala Parlament o prijatých opatreniach a vykonaných zlepšeniach, a vyzývame Dvor audítorov, aby vykonal osobitný audit vykonávania akčného plánu Európskej policajnej akadémie. Spolu so svojimi kolegami navrhujem, aby sa akadémia zlúčila s Europolom v Haagu. Mám pochybnosti o schopnosti akadémie riešiť štrukturálne problémy spojené s jej malou veľkosťou, premiestnením jej sekretariátu do Bramshillu (70 km od Londýna) a jej vysokými nákladmi na riadenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) Po zohľadnení správy Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke Európskej policajnej akadémie (EPC) za rozpočtový rok 2009 a zohľadnení odpovedí akadémie som hlasoval za toto rozhodnutie, ktorým sa odkladá udelenie absolutória riaditeľovi EPC za plnenie rozpočtu EPC za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto sa odkladá uzavretie účtov Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. (IT) Dnešným uznesením Európsky parlament odložil rozhodnutie o udelení rozpočtového absolutória riaditeľovi Európskej policajnej akadémie. Dvor audítorov vo svojich výročných správach o absolutóriu za roky 2006 a 2007 vzniesol výhrady voči zákonnosti a správnosti príslušných transakcií rozpočtu Európskej policajnej akadémie preto, lebo postupy verejného obstarávania neboli v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách. Parlament je znepokojený najmä skutočnosťou, že Dvor audítorov poukázal na vážne nedostatky v rámci administratívnych a finančných pravidiel týkajúcich sa výdavkov na organizovanie kurzov a seminárov, ktoré predstavujú podstatnú časť prevádzkových výdavkov akadémie.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) Hlasovala som za odloženie udelenia absolutória. Vzhľadom na neslávnu históriu finančného riadenia Európskej policajnej akadémie je nevyhnutné vykonať dôkladnú revíziu. V tejto súvislosti tiež považujem za poľutovaniahodné, že diskusia o – podľa môjho názoru rozumnom – začlenení akadémie do Europolu opäť utíchla.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0119/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu a súhlasím s rozhodnutím Európskeho parlamentu udeliť absolutórium za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov usúdil, že ročná účtovná závierka za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Vítam zámer strediska vykonať priebežné hodnotenie svojej stratégie na obdobie rokov 2008 – 2012. Súhlasím s pánom spravodajcom, že stredisko by malo v záujme splnenia kritérií SMART ďalej rozvíjať hodnotenie svojej výkonnosti prostredníctvom lepších väzieb medzi svojimi strategickými činnosťami a činnosťami plánovanými v pracovnom programe a prieskumu ukazovateľov pre monitorovanie výkonnosti. Stredisko by tiež malo podniknúť účinnejšie kroky na zabezpečenie stáleho rastu výdavkov vo svojom rozpočte.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za udelenie rozpočtového absolutória Prekladateľskému stredisku pre orgány Európskej únie za rok 2009, pretože v tejto správe som našla vysokú presnosť, veľkú transparentnosť a výraznú orientáciu na výsledky.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Vítam pripomienky pána spravodajcu a súhlasím s nimi a blahoželám Prekladateľskému stredisku pre orgány Európskej únie za jeho prácu. Vítam aj rozhodnutie strediska vykonať priebežné hodnotenie svojej stratégie na obdobie rokov 2008 – 2012 a blahoželám stredisku k výborným výsledkom, keď sa objem prekladateľských služieb zvýšil o 41 % oproti roku 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) V prvom rade chcem poďakovať pánovi spravodajcovi za vynikajúcu prácu, ktorú urobil. Ako je známe, finančná kontrola plnenia rozpočtu Spoločenstva sa uskutočňuje na troch úrovniach: vnútorná kontrola v rámci každej inštitúcie; vonkajšia kontrola, ktorú vykonáva Európsky dvor audítorov; a postup udeľovania absolutória, ktorý vykonáva Európsky parlament. Dnešné hlasovanie uzavrelo postup finančnej kontroly udelením absolutória za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rok 2009, ktorého účtovná závierka je zákonná a správna. Na záver by som chcel stredisku zablahoželať k tomu, že Dvoru audítorov predložilo porovnanie činností uskutočnených počas rokov 2008 a 2009, čo umožňuje orgánu udeľujúcemu absolutórium lepšie medziročné zhodnotenie výkonnosti strediska.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za udelenie absolutória prekladateľskému stredisku. Vyzývam však stredisko, aby prijalo účinnejšie opatrenia s cieľom riešiť otázku neustále sa zvyšujúceho rozpočtového prebytku. Beriem skutočne na vedomie, že stredisko má v rozpore s nariadením (ES) č. 2965/94 už niekoľko rokov kumulatívny rozpočtový prebytok, ktorý v roku 2009 predstavoval sumu 24 000 000 EUR, pričom v roku 2008 dosahoval sumu 26 700 000 EUR, v roku 2006 sumu 16 900 000 EUR, v roku 2005 sumu 10 500 000 EUR a v roku 2004 sumu 3 500 000 EUR. Konštatujem, že tento prebytok vyplýva najmä z nepresných prognóz týkajúcich sa počtu žiadostí o preklad, ktoré stredisku zasielajú klienti. Vítam však iniciatívu strediska vrátiť za rok 2009 svojim klientom sumu 11 000 000 EUR a zdôrazňujem, že v roku 2007 už stredisko podobným spôsobom vrátilo svojim klientom sumu 9 300 000 EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) Po zohľadnení správy Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2009 a zohľadnení odpovedí strediska som hlasoval za toto rozhodnutie, ktorým sa riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto sa riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. (IT) Dnešným uznesením Európsky parlament udelil rozpočtové absolutórium za rok 2009 riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie. Európsky parlament víta skutočnosť, že stredisko vykoná priebežné hodnotenie svojej stratégie na obdobie rokov 2008 – 2012, vyzýva však stredisko, aby v záujme splnenia kritérií SMART ďalej rozvíjalo hodnotenie svojej výkonnosti prostredníctvom lepších väzieb medzi svojimi strategickými činnosťami a činnosťami plánovanými v pracovnom programe a prieskumu ukazovateľov pre monitorovanie výkonnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Hlasovala som za udelenie absolutória. Prekladateľské stredisko bolo založené v roku 1994 s cieľom riešiť problémy spojené s viacjazyčným charakterom EÚ, ktorý je jednou zo základných čŕt Únie a dôkazom jej kultúrnej rozmanitosti. Agentúra je finančne sebestačná na základe platieb inštitúcií a orgánov za poskytované služby. Európsky dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka za rok 2009 je zákonná a správna.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0106/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporil som túto správu a rozhodnutie udeliť absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov usúdil, že ročná účtovná závierka strediska za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Stredisko má v úmysle vypracovať v roku 2011 Ganttove diagramy pre všetky hlavné prevádzkové činnosti. Tieto diagramy poskytujú prehľad o tom, aký čas strávi každý zamestnanec na danom projekte, a podporujú prístup zameraný na dosahovanie výsledkov. V roku 2009 stredisko zaviedlo systém merania výkonnosti v súvislosti so svojimi strednodobými prioritami stanovenými na obdobie rokov 2009 – 2011 a svojím ročným pracovným programom. Zavedenie systému merania výkonnosti pomôže stredisku riadiť a hodnotiť dosah, efektívnosť, účinnosť a relevantnosť svojej činnosti. Súhlasím s pánom spravodajcom, že stredisko by malo naďalej zlepšovať programovanie a monitorovanie a dodržiavať zásadu ročnej platnosti rozpočtu. Okrem toho musí stredisko účinnejšie dodržiavať zásady špecifikácie a transparentnosti rozpočtu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rok 2009, pretože stredisko spravovalo svoje finančné prostriedky zodpovedne a v súlade s predchádzajúcimi predpokladmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za správu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2009, keďže prispieva ku kontrole spôsobu využívania finančných prostriedkov európskymi inštitúciami. V záujme efektívnejšieho finančného hospodárenia v budúcnosti by stredisko malo predložiť porovnanie činností uskutočnených počas prebiehajúceho roka a činností uskutočnených v predchádzajúcom roku s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium účinnejšie medziročné zhodnotenie výkonnosti strediska.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Teší ma, že Dvor audítorov označil príslušné transakcie ročnej účtovnej závierky strediska za rozpočtový rok 2009 za zákonné a správne. Blahoželám stredisku k tomu, že v roku 2009 zaviedlo systém merania výkonnosti a do svojich postupov prijímania zamestnancov zaviedlo zmeny v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov v správe z roku 2009. Prispelo to k zvýšeniu transparentnosti. Vítam pripomienky pána spravodajcu a súhlasím s nimi a blahoželám Európskemu stredisku pre rozvoj odborného vzdelávania k jeho práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Dnešným hlasovaním som podporil žiadosť o udelenie rozpočtového absolutória za rok 2009 Európskemu stredisku pre rozvoj odborného vzdelávania. Dvor audítorov, ktorý je zodpovedný za externú finančnú kontrolu, na základe dôkladného hodnotenia účtovnej závierky strediska vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Chcem tiež oceniť prácu európskeho strediska, ktoré ako prvé v roku 2009 dobrovoľne uskutočnilo pilotný audit etického rámca.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. − Hlasoval som za udelenie absolutória Európskemu stredisku pre rozvoj odborného vzdelávania. Blahoželám stredisku k tomu, že v roku 2009 zaviedlo systém merania výkonnosti v súvislosti so svojimi strednodobými prioritami stanovenými na obdobie rokov 2009 – 2011 a svojím ročným pracovným programom, ako aj k tomu, že zaviedlo súbor ukazovateľov výkonnosti na sledovanie dosiahnutého pokroku a meranie výstupov, výsledkov a dosahu. Domnievam sa predovšetkým, že zavedenie systému merania výkonnosti pomôže stredisku riadiť a hodnotiť dosah, efektívnosť, účinnosť a relevantnosť svojej činnosti. Okrem toho sa domnievam, že tento systém by mohol priniesť ďalšie zlepšenia rozpočtu zostavovaného podľa činností a dôslednejšie sledovanie platobných rozpočtových prostriedkov s cieľom predchádzať prenášaniu rozpočtových prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto sa riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) Po zohľadnení správy Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2009 a zohľadnení odpovedí strediska som hlasoval za toto rozhodnutie, ktorým sa riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. (IT) Dnešným uznesením Európsky parlament udeľuje rozpočtové absolutórium riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za plnenie rozpočtu strediska za rok 2009. Európsky parlament vyjadruje spokojnosť s vyhlásením Dvora audítorov, že príslušné transakcie ročnej účtovnej závierky strediska za rozpočtový rok 2009 sú zákonné a správne.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Hlasovala som za udelenie absolutória. Európsky dvor audítorov mohol potvrdiť, že ročná účtovná závierka za rok 2009 je zákonná a správna. Stredisko, ktoré bolo založené v roku 1975 a vykonáva analýzy systémov odborného vzdelávania a tiež poskytuje informácie pre politiku, výskum a prax v tejto oblasti, je potrebné viac než kedykoľvek predtým v tejto dobe, keď vznikajú obavy v súvislosti s úrovňou vzdelávania a hroziacim nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Prehodnotiť by sa mala iba jeho vzdialená základňa v Grécku, ktorá vytvára potrebu mať kontaktnú kanceláriu v Bruseli.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0118/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu a podporil som rozhodnutie Európskeho parlamentu udeliť absolutórium za plnenie rozpočtu Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov usúdil, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. V roku 2010 agentúra prijala viacročný pracovný program na roky 2011 – 2015. Tento dokument je dôležitý, pretože agentúre umožňuje uskutočniť účinné organizačné opatrenia s cieľom realizovať svoju stratégiu a dosahovať svoje ciele. Súhlasím s pánom spravodajcom, že agentúra by mala uviesť porovnanie činností uskutočnených počas roka, za ktorý sa absolutórium udeľuje, a činností uskutočnených v predchádzajúcom rozpočtovom roku s cieľom umožniť Európskemu parlamentu uskutočniť účinnejšie medziročné zhodnotenie výkonnosti agentúry. Agentúra by mala zlepšiť svoj ročný pracovný program tak, že do neho zahrnie konkrétne a merateľné ciele na úrovni politiky, ako aj na úrovni prevádzkových činností. Agentúra by mala napraviť aj nedostatky v plánovaní prijímania zamestnancov.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne. (ES) Hlasovala som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2009 po prečítaní analýzy, ktorú robí Dvor audítorov a v ktorej sa konštatuje, že transakcie agentúry sú zákonné a správne. Z jej činnosti by som zdôraznila prijatie viacročného pracovného programu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za udelenie rozpočtového absolutória Agentúre pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rok 2009, pretože oceňujem správnosť, prehľadnosť a transparentnosť účtovnej závierky a efektívnosť vyplývajúcu zo zrozumiteľného a realizovateľného plánovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Tešia ma rozhodnutia podrobne uvedené v správe Dvora audítorov, že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Blahoželám Agentúre pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva k prijatiu viacročného pracovného programu na roky 2011 – 2015, ktorý umožní lepšiu organizáciu a realizáciu navrhovaných cieľov, ako aj k vytvoreniu funkcie vnútorného auditu, čo je mechanizmus vnútorného auditu určený na poskytovanie podpory a poradenstva výkonnému riaditeľovi agentúry a jej vedeniu.

Vítam pripomienky pána spravodajcu a súhlasím s nimi a blahoželám Agentúre pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva k jej práci.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Zavádzanie kontrolných a inšpekčných opatrení v súvislosti s uplatňovaním spoločnej politiky rybného hospodárstva vo výhradnej hospodárskej zóne členských štátov by malo byť v ich právomoci. Členské štáty by preto mali dostať primeranú a dostatočnú podporu, ku ktorej by mala prispieť Európska únia.

Nepopierame, že je potrebné, aby existovali spôsoby, ako môžu jednotlivé členské štáty spolupracovať, spájať sa a koordinovať svoju činnosť pri kontrole a boji proti nezákonnému rybolovu, boli sme však skeptickí v tom, aký prínos bude mať vytvorenie Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva, pretože sa domnievame, že niektoré z jej právomocí kolidujú s právomocami členských štátov. To je centralizácia, ktorá okrem iného nie je výhodná z hľadiska potrebnej účinnosti kontrolnej činnosti.

Vyjadrili sme svoj nesúhlas aj v súvislosti s reprezentatívnosťou správnej rady agentúry, jej prevádzkovým modelom a nadmernou váhou, ktorú v nej má Európska komisia, predovšetkým z hľadiska systému hlasovania. Navyše teraz konštatujeme, že hoci má agentúra vyčlenený rozpočet vo výške 10 100 000 EUR (rozpočtový rok 2009), členským štátom sa už odopiera možnosť, že by sa príspevok EÚ k financovaniu kontrolnej činnosti mohol zvýšiť v súlade s návrhom, ktorý sme nedávno predložili v Parlamente a ktorý, žiaľ, väčšina zamietla.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Zavádzanie kontrolných a inšpekčných opatrení v súvislosti s uplatňovaním spoločnej politiky rybného hospodárstva vo výhradnej hospodárskej zóne členských štátov by malo byť v ich právomoci. Členské štáty by preto mali dostať primeranú a dostatočnú podporu, ku ktorej by mala prispieť Európska únia.

Nepopierame, že je potrebné, aby existovali spôsoby, ako môžu jednotlivé členské štáty spolupracovať, spájať sa a koordinovať svoju činnosť pri kontrole a boji proti nezákonnému rybolovu, boli sme však skeptickí v tom, aký prínos bude mať vytvorenie Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva, pretože sa domnievame, že niektoré z jej právomocí kolidujú s právomocami členských štátov. To je centralizácia, ktorá okrem iného nie je výhodná z hľadiska potrebnej účinnosti kontrolnej činnosti.

Vyjadrili sme svoj nesúhlas aj v súvislosti s reprezentatívnosťou správnej rady agentúry, jej prevádzkovým modelom a nadmernou váhou, ktorú v nej má Európska komisia, predovšetkým z hľadiska systému hlasovania.

Navyše teraz konštatujeme, že hoci má agentúra vyčlenený rozpočet vo výške 10 100 000 EUR (rozpočtový rok 2009), členským štátom sa už odopiera možnosť, že by sa príspevok EÚ k financovaniu kontrolnej činnosti mohol zvýšiť v súlade s návrhom, ktorý sme nedávno predložili v Parlamente a ktorý, žiaľ, väčšina zamietla.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne.(GA) Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva bola založená v roku 2005, aby sa zabezpečilo dodržiavanie pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva členskými štátmi. Táto agentúra, ktorá má sídlo v meste Vigo v Španielsku, je veľmi dôležitá z hľadiska kontroly v oblasti rybného hospodárstva a koordinácie medzi členskými štátmi. Podľa môjho názoru je dobré, že agentúra prijala viacročný pracovný program na obdobie rokov 2011 – 2015, ako sa odporúča v stratégii Európa 2020.

Viacročný pracovný program prispeje k regionálnej spolupráci a združovaniu prostriedkov na základe realizačných plánov, čím sa zlepší nákladová efektívnosť. Vítam rozhodnutie Dvora audítorov udeliť absolutórium a je zrejmé, že Výbor pre rybné hospodárstvo, ktorý prijal moje stanovisko k tejto otázke, má rovnaký názor.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne.(LT) Podporil som tento dokument, keďže príslušný výbor sa rozhodol schváliť účtovnú závierku Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Agentúra by však mala napraviť nedostatky pri plánovaní svojich činností tak, aby boli postupy zostavovania rozpočtu v budúcnosti dostatočne prísne a odstránili akúkoľvek potrebu zvyšovať a/alebo znižovať objem rozpočtových prostriedkov v jej rozpočtových položkách. Agentúra navyše zatiaľ nevypracovala viacročný pracovný program. Preto sa domnievam, že je potrebné brať do úvahy aktuálne zistenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Dvor audítorov aj Výbor pre kontrolu rozpočtu vydali kladné vyhlásenie o plnení rozpočtu Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva. Z toho dôvodu Parlament dnes hlasoval za udelenie rozpočtového absolutória za rok 2009. Vykonané kontroly ukázali, že rozpočet agentúry je spoľahlivý a že príslušné transakcie sú zákonné a správne Chcem však poukázať na prítomnosť nedostatkov, predovšetkým v plánovaní prijímania zamestnancov. V tejto súvislosti dúfam, že je možné dosiahnuť rýchle zlepšenie postupov, ktoré sa týkajú budúcich rozpočtových rokov.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. − Hlasoval som za udelenie absolutória Agentúre pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva. Vyzývam však výkonného riaditeľa agentúry, aby si v plnom rozsahu splnil svoj záväzok zahrnúť do svojej správy adresovanej orgánu udeľujúcemu absolutórium a zhrňujúcej obsah správy útvaru pre vnútorný audit (IAS) všetky odporúčania (vrátane tých, ktoré by agentúra mohla prípadne odmietnuť) a všetky kroky prijaté v nadväznosti na ne. Vyzývam preto výkonného riaditeľa agentúry, aby poskytol informácie o obsahu štyroch „veľmi dôležitých“ odporúčaní IAS a o činnosti agentúry v súvislosti s nimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Táto správa udeľuje absolutórium za účtovnú závierku Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za jej činnosť v roku 2009, čím obnovuje absolutórium udelené Európskym parlamentom 5. mája 2010 za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2008.

Keďže Dvor audítorov získal primeranú istotu, že ročná účtovná závierka za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne, a keďže delegácia Výboru pre rybné hospodárstvo navštívila Agentúru pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva v júni 2010 a bola veľmi spokojná s jej celkovým stavom, najmä s plnením spoločných realizačných plánov, domnievam sa, že Parlament by mal prijať túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) Po zohľadnení správy Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2009 a zohľadnení odpovedí agentúry som hlasoval za toto rozhodnutie, ktorým sa výkonnému riaditeľovi agentúry udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto sa výkonnému riaditeľovi Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. (IT) Dnešným uznesením Európsky parlament udeľuje rozpočtové absolutórium za rok 2009 výkonnému riaditeľovi Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva. Európsky parlament blahoželá agentúre k prijatiu viacročného pracovného programu na roky 2011 – 2015 a zdôrazňuje význam takého dokumentu, ktorý agentúre umožňuje prijať účinné organizačné opatrenia s cieľom realizovať svoju stratégiu a dosahovať svoje ciele.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Hlasovala som za udelenie absolutória. Európsky dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka za rozpočtový rok 2009 je zákonná a správna. Preskúmanie viacročného pracovného programu, ktoré sa uskutočnilo v roku 2010, ako aj začiatok iniciatívy na preskúmanie rozpočtového postupu agentúry ma presvedčili, že Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva realizuje odporúčania, ktoré dostala. Pokiaľ ide o činnosť agentúry, ktorá bola založená v roku 2005, vykonáva dôležitú, ba až zásadnú prácu vzhľadom na to, že sa nepodarilo dosiahnuť žiaden z cieľov dohodnutých v roku 2002, a vzhľadom na skutočnosť, že doterajšia spoločná politika rybného hospodárstva sa považuje za zlyhanie. Agentúra bude v blízkej budúcnosti nenahraditeľná vzhľadom na šokujúcu skutočnosť, že 88 % populácie rýb v EÚ je postihnutých nadmerným rybolovom.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0123/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu a podporila som rozhodnutie Európskeho parlamentu udeliť absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov usúdil, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Súhlasím s pánom spravodajcom, že agentúra by mala posúdiť možnosť zavedenia Ganttovho diagramu do plánovania všetkých svojich prevádzkových činností v záujme rýchleho zaznamenávania času, ktorý jednotliví zamestnanci strávia na jednom projekte, a podpory prístupu zameraného na dosahovanie výsledkov. Okrem toho musí agentúra zaviesť štruktúru prevádzkového rozpočtu založenú na činnostiach s cieľom vytvoriť jasné prepojenie medzi pracovným programom a finančnými prognózami a zlepšiť monitorovanie a vykazovanie výkonnosti. Agentúra by mala uviesť porovnanie činností uskutočnených počas roka, za ktorý sa absolutórium udeľuje, a činností uskutočnených v predchádzajúcom rozpočtovom roku s cieľom umožniť Európskemu parlamentu uskutočniť účinnejšie medziročné zhodnotenie výkonnosti agentúry. Okrem toho musí byť ku každému ročnému rozpočtu pripojená správa o nevyčerpaných rozpočtových prostriedkoch prenesených z predchádzajúcich rokov, v ktorej bude vysvetlené, prečo tieto rozpočtové prostriedky neboli použité a ako a kedy sa použijú. Agentúra stále vykazuje nedostatky pri postupoch výberu zamestnancov, ktoré ohrozujú transparentnosť týchto postupov. Súhlasím s tým, že agentúra musí informovať Európsky parlament o opatreniach, ktoré prijala s cieľom napraviť túto situáciu a zabezpečiť väčšiu transparentnosť postupov výberu zamestnancov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za udelenie absolutória za všeobecný rozpočet Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rok 2009, pretože napriek zjavne pochybnému riadeniu dostupných finančných prostriedkov Dvor audítorov usúdil, že účtovná závierka je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Okrem toho súhlasím s tým, že agentúra musí zaviesť presnejší mechanizmus na stanovenie svojich cieľov a hodnotenie výsledkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Vítam rozhodnutia uvedené v správe Dvora audítorov, že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Vítam pripomienky pána spravodajcu a súhlasím s nimi a blahoželám Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva k jej práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne.(LT) Podporil som tento dokument, keďže príslušný výbor sa rozhodol schváliť účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Vyjadril však znepokojenie nad nedostatočnou koordináciou potrieb, zamestnancov a nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry, a najmä nad tým, že výberové konania na obsadenie pracovných miest komplikovali prijímanie vhodne kvalifikovaných zamestnancov. Preto sa domnievam, že je potrebné brať do úvahy aktuálne zistenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Dnešným hlasovaním bolo udelené rozpočtové absolutórium za rok 2009 Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva. Finančná kontrola plnenia rozpočtu Spoločenstva sa uskutočňuje na troch úrovniach: vnútorná kontrola v rámci každej inštitúcie; vonkajšia kontrola, ktorú vykonáva Európsky dvor audítorov; a postup udeľovania absolutória, ktorý vykonáva Európsky parlament. Je jasné, že každá rozprava o udeľovaní absolutória má svoj špecifický kontext a dnešné udeľovanie absolutória sa uskutočnilo v čase hospodárskej a finančnej krízy, ktorá spôsobila finančné aj rozpočtové problémy niektorým členským štátom. Napriek týmto podmienkam chcem predsa len vyjadriť spokojnosť s výsledkami, ktoré dosiahla agentúra, a preto som hlasoval tak, ako navrhoval pán spravodajca.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), písomne. (PL) Pracovný program agentúry na rok 2010 vyvoláva vo mne určité znepokojenie. Zároveň sa domnievam, že by sa mal zlepšiť stanovením cieľov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti a vytvorením lepšieho systému plánovania zdrojov. Zdôraznil by som aj potrebu zlepšiť systém monitorovania certifikačných projektov, ktorý zaistí, že počas trvania celého projektu sa vyberané poplatky významne neodchýlia od skutočných nákladov. Nakoniec som sa rozhodol podporiť udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. − Hlasoval som za udelenie absolutória Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva, ale naliehavo vyzývam agentúru, aby zaviedla štruktúru prevádzkového rozpočtu založenú na činnostiach s cieľom vytvoriť jasné prepojenie medzi pracovným programom a finančnými prognózami a zlepšiť monitorovanie a vykazovanie výkonnosti. Beriem na vedomie, že agentúra každý rok pripravuje viacročný plán, v ktorom je uvedený rozpočet pre každú činnosť, pričom o tomto pláne diskutuje so všetkými zúčastnenými stranami a plán schvaľuje správna rada. Uznávam názor Dvora audítorov, že štruktúra prevádzkového rozpočtu agentúry (hlava III) sa naďalej sčasti vzťahuje na vstupy a že opravy rozpočtu sa robili bez následnej aktualizácie pracovného programu, aj napriek tomu, že významne ovplyvnili rozdelenie ľudských a finančných zdrojov.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) Po zohľadnení správy Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2009 a zohľadnení odpovedí agentúry som hlasoval za toto rozhodnutie, ktorým sa výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto sa výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Dnešným uznesením Parlament udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva rozpočtové absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009. Parlament víta skutočnosť, že Dvor audítorov usúdil, že účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že transakcie sú vo všetkých významných hľadiskách zákonné a správne.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Hlasovala som za udelenie absolutória. Európsky dvor audítorov vyhlásil, že ročná účtovná závierka za rok 2009 je správna, a kladne sa vyjadril o spoľahlivosti účtovnej závierky. Zároveň by som chcela využiť túto príležitosť na to, aby som zdôraznila výzvu v tejto správe na transparentnejší postup výberu zamestnancov. Vzhľadom na zodpovedné úlohy, ktoré plní Európska agentúra pre bezpečnosť letectva, a uvádzané ťažkosti pri hľadaní kvalifikovaných pracovníkov, by sme mali tejto otázke venovať plnú pozornosť.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0107/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporil som túto správu a udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2009. Centrum je dôležitou inštitúciou, ktorá môže prispieť k posilneniu a rozvoju sledovania chorôb na európskej úrovni, ako aj hodnotiť súčasné a vznikajúce hrozby pre zdravie ľudí, ktoré predstavujú infekčné choroby, a informovať o nich. Dvor audítorov usúdil, že účtovná závierka centra za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Súhlasím s pánom spravodajcom, že centrum musí uviesť porovnanie činností uskutočnených počas roka, za ktorý sa udeľuje absolutórium, a činností uskutočnených v predchádzajúcom rozpočtovom roku s cieľom umožniť Európskemu parlamentu uskutočniť účinnejšie medziročné zhodnotenie výkonnosti centra. Súhlasím aj s tým, že treba posilniť právomoci centra, aby mala Únia k dispozícii vlastné kapacity na hodnotenie závažnosti rizika infekcie v prípade vypuknutia pandémie a aby sa mohla zlepšiť koordinácia medzi členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), písomne. (BG) Rozpočet Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb na rozpočtový rok 2009 vzrástol v porovnaní s rokom 2008 o 25,3 %. Ak centrum zaznamená podobný rast aj v nasledujúcich rokoch, ako budeme riešiť finančnú krízu s našimi neustále rastúcimi výdavkami? Myslím si, že 51 miliónov EUR sa dalo minúť efektívnejšie, keby sa boli investovali do regionálnych systémov monitorovania chorôb v každom jednotlivom členskom štáte. To by bolo nielen pomohlo v boji s infekčnými chorobami, ale aj posilnilo systémy zdravotnej starostlivosti v samotných členských štátoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za udelenie absolutória Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb za rok 2009, pretože pán spravodajca úspešne identifikoval najvážnejšie problémy súvisiace s transparentnosťou a presnosťou účtovnej závierky a pretože som presvedčená, že táto dôležitá a užitočná agentúra bude pracovať na svojej administratíve, aby sa zlepšila v oblastiach, na ktoré bola upozornená, bez toho, aby sa zničila dobrá práca, ktorú už urobila.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za správu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2009, keďže prispieva ku kontrole spôsobu využívania finančných prostriedkov európskymi inštitúciami. Domnievam sa, že je to veľmi dôležitá inštitúcia, ktorá môže prispieť k posilneniu a rozvoju sledovania chorôb na európskej úrovni, ako aj hodnotiť súčasné a vznikajúce hrozby pre zdravie ľudí, ktoré predstavujú infekčné choroby, a informovať o nich. Je mi však ľúto, že nebola dodržaná zásada ročnej platnosti rozpočtu a že sa vyskytol veľký počet prípadov prenášania rozpočtových prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Vítam rozhodnutia uvedené v správe Dvora audítorov, že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Chcel by som sa zmieniť aj o významnom prínose centra pri opatreniach v boji proti pandémii vírusu H1N1 v roku 2009, v neposlednom rade zverejnením predbežných usmernení o použití špecifických očkovacích látok proti chrípke počas pandémie vírusu H1N1 v roku 2009. Vítam pripomienky pána spravodajcu a súhlasím s nimi a blahoželám Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb k jeho práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) Vzhľadom na vyjadrenie Dvora audítorov, že získal primeranú istotu, že ročná uzávierka za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne, hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2009. Každá rozprava o udelení absolutória má jednoznačne svoj osobitý kontext a kontextom tej dnešnej rozpravy je hospodárska a finančná kríza, ktorá spôsobila finančné aj rozpočtové problémy mnohým členským štátom. Domnievam sa však, že centrum robí vynikajúcu prácu pri posilňovaní sledovania chorôb na európskej úrovni a pri hodnotení súčasných a vznikajúcich hrozieb pre zdravie ľudí, ktoré predstavujú infekčné choroby, a informovaní o nich. Na záver by som chcel zablahoželať centru k jeho príspevku k opatreniam v boji proti pandémii vírusu H1N1 v roku 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. − Hlasoval som za udelenie absolutória Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb a zastávam názor, že treba posilniť právomoci centra, aby mala Únia k dispozícii vlastné kapacity na hodnotenie závažnosti rizika infekcie v prípade vypuknutia pandémie a aby sa mohla zlepšiť koordinácia medzi členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) Po zohľadnení správy Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2009 a zohľadnení odpovedí centra som hlasoval za toto rozhodnutie, ktorým sa výkonnému riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto sa riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Dnešným uznesením Parlament udeľuje riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2009. Parlament znova žiada centrum, aby v tabuľke, ktorá bude prílohou ďalšej správy Dvora audítorov, uviedla porovnanie činností uskutočnených v priebehu skúmaného roka, za ktorý sa udeľuje absolutórium, a činností uskutočnených v predchádzajúcom rozpočtovom roku s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium uskutočniť efektívnejšie medziročné zhodnotenie výkonnosti centra.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) Zdržala som sa hlasovania. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb plní veľmi dôležitú úlohu a potvrdilo oprávnenosť svojej existencie opatreniami v boji proti pandémii H1N1. Očakávala by som však, že sa udelenie absolutória odloží, kým nebude k dispozícii obsah odporúčaní útvaru pre vnútorný audit (IAS), ktoré požaduje správa – útvar vypracoval jedno „veľmi dôležité“ odporúčanie a sedem „dôležitých“ odporúčaní –, a kým centrum nepredloží plán na realizáciu týchto odporúčaní.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0127/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu a podporil som rozhodnutie Európskeho parlamentu udeliť absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov usúdil, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Súhlasím s pánom spravodajcom, že agentúra musí znížiť podiel prenosov rozpočtových prostriedkov (agentúra preniesla do ďalšieho roka 29 % celkových rozpočtových prostriedkov) v záujme dodržiavania zásady ročnej platnosti rozpočtu. Vítam iniciatívy agentúry na zlepšenie orientácie na zákazníka a postupov spätnej väzby a vyjadrujem uznanie agentúre za to, že v roku 2009 uskutočnila prieskum medzi zainteresovanými stranami, a za to, že rozšírila podporné aktivity pre odvetvie. Agentúra musí ďalej rozvíjať plánovanie a monitorovanie činností v oblasti obstarávania a plnenia rozpočtu, a to s cieľom zníženia objemu prenesených rozpočtových prostriedkov. Zaznamenali sme, že agentúra sa zaviazala znížiť prenos nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov na nasledujúci rok a obmedziť tento prenos na podstatne nižšiu úroveň než v roku 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), písomne. (BG) Za čo platíme túto sumu tesne nad 70 miliónov EUR? Za agentúru, v ktorej sú podľa Dvora audítorov oneskorenia v operačných činnostiach spôsobené nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov a ťažkosťami pri implementácii IT systému? Tieto dva aspekty sú zjavne základom efektívnej činnosti agentúry, ale to ma vedie k úvahe, či dokáže agentúra vo všeobecnosti plniť úlohy, ktoré jej boli stanovené. Hlasoval som proti udeleniu absolutória, pretože podľa môjho názoru sa tieto peniaze dajú použiť efektívnejšie než na zle fungujúcu agentúru.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za udelenie absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rok 2009, pretože správa ukazuje, že napriek viacerým medzerám a nedostatkom v účtovnej závierke, čiastočne v dôsledku nedávneho vzniku tejto agentúry, sa jej výkonnosť v oblasti kontroly a rozpočtového hospodárenia sústavne zlepšuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Európska chemická agentúra prispieva k zlepšovaniu kvality života európskej verejnosti tým, že zaručuje bezpečné používanie chemických látok a podporuje inovácie. Vzhľadom na rastúcu zložitosť a intenzitu využívania a výskumu týchto druhov látok sa domnievam, že bude rásť význam tejto agentúry, a preto bude potrebná ešte dôslednejšia kontrola toho, ako vytvára finančné prostriedky, ktorými disponuje.

Dvor audítorov zhodnotil spoľahlivosť jej účtovnej závierky za rozpočtový rok 2009 a zdá sa, že tá smeruje k prekonaniu počiatočných ťažkostí, ktoré sú takmer zákonité pri orgánoch tohto typu. Dúfam, že Európska chemická agentúra splní účel, pre ktorý bola založená, a zvýši svoju rozpočtovú prísnosť a schopnosť plánovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne.(LT) Podporil som tento dokument, keďže príslušný výbor sa rozhodol schváliť účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Dvor audítorov však zdôraznil oneskorenia v operačných činnostiach spôsobené ťažkosťami pri implementácii IT systému a nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. Preto sa domnievam, že je potrebné brať do úvahy aktuálne zistenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) Finančná kontrola plnenia rozpočtu Európskej únie sa uskutočňuje na troch úrovniach: vnútorná kontrola v rámci každej inštitúcie; vonkajšia kontrola, ktorú vykonáva Európsky dvor audítorov, a postup udeľovania absolutória, ktorý vykonáva Európsky parlament. Dnešným hlasovaním sa výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009. Hlasoval som za, pretože audity, ktoré vykonal Dvor audítorov a Výbor pre kontrolu rozpočtu, ukázali, že všetky transakcie uskutočnené agentúrou boli úplne zákonné a správne. Na záver blahoželám agentúre k zriadeniu služby vnútorného auditu (IAC), ktorej úlohou je vykonávať vnútorné audity a poskytovať výkonnému riaditeľovi poradenstvo o riadení rizika a systémoch vnútornej kontroly vydávaním nezávislých stanovísk a odporúčaní.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. − Hlasoval som za udelenie absolutória Európskej chemickej agentúre, ale vyzývam agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých na zlepšenie systému kontroly posilnením finančných tokov, pracovných tokov, auditov, akčných plánov a hodnotení rizík.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) Po zohľadnení správy Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2009 a zohľadnení odpovedí agentúry som hlasoval za toto rozhodnutie, ktorým sa výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto sa výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Dnešným uznesením Parlament udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry rozpočtové absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009. Parlament víta iniciatívy agentúry na zlepšenie orientácie na zákazníka a postupov spätnej väzby. Parlament vyjadruje uznanie agentúre najmä za to, že v roku 2009 uskutočnila prieskum medzi zainteresovanými stranami, a za to, že rozšírila podporné aktivity pre odvetvie.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) Hlasovala som za správu pána Stavrakakisa, v ktorej vyzýva Európsky dvor audítorov, aby vykonal audity výkonnosti (funkčne) mladej Európskej chemickej agentúry. Na základe dostupných údajov bolo odporučené udelenie absolutória, keďže agentúra už poskytla informácie, ktoré sa budú od ostatných agentúr vyžadovať v budúcnosti (ako je priložená tabuľka, v ktorej sa uvádza porovnanie údajov za dva po sebe nasledujúce rozpočtové roky).

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0122/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporil som túto správu a udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov usúdil, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Agentúra predstavuje spoľahlivý zdroj nezávislých informácií o životnom prostrední pre všetky inštitúcie Únie, členské štáty a politické subjekty. Súhlasím s pánom spravodajcom, že agentúra musí uviesť porovnanie činností uskutočnených počas roka, za ktorý sa udeľuje absolutórium, a činností uskutočnených v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Agentúra musí pokračovať v ďalšom rozvoji svojich komunikačných metód s cieľom získať väčší záujem médií o jej zistenia, čím sa podporí verejná diskusia o dôležitých environmentálnych otázkach. Takéto opatrenia by mohli viesť k transparentnejšiemu spôsobu fungovania a väčšiemu záujmu verejnosti o činnosť agentúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), písomne. (BG) Prečo by sme mali financovať agentúry, ktoré nerealizujú odporúčania útvaru pre vnútorný audit? V roku 2006 bolo vypracovaných 27 odporúčaní, z ktorých sa doposiaľ realizovalo iba deväť. To ma privádza k záveru, že Európska environmentálna agentúra nefunguje dobre a jej financovanie treba zastaviť.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za udelenie absolutória za rok 2009 Európskej environmentálnej agentúre, pretože si myslím, že jej práca je v dnešnej dobe veľmi dôležitá. Preto sa domnievam, že vážne nedostatky, na ktoré poukázala správa, treba napraviť, ale netreba pritom strácať zo zreteľa dlhodobé strategické ciele.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za správu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2009, keďže prispieva ku kontrole spôsobu využívania finančných prostriedkov európskymi inštitúciami. Považujem ju za veľmi dôležitú inštitúciu, predovšetkým v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy, hodnotenia ekosystémov, udržateľnej spotreby a výroby a predchádzania katastrofám a ich riadenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Cieľom Európskej environmentálnej agentúry je poskytovať spoľahlivé a nezávislé informácie o životnom prostrední. Mandát agentúry zahŕňa dva aspekty: po prvé, podpora členských štátov Európskej únie pri vypracovávaní hospodárskej politiky, ktorej súčasťou sú environmentálne otázky a trvalá udržateľnosť; po druhé, koordinácia informácií o životnom prostredí prostredníctvom Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Eionet).

Medzi dôležité oblasti, v ktorých je opodstatnené dôsledné monitorovanie zo strany Európskej environmentálnej agentúry, patrí hodnotenie stavu životného prostredia, stanovenie environmentálnych trendov vrátane sociálnych a hospodárskych faktorov vyvolávajúcich tlaky na životné prostredie, monitorovanie environmentálnych politík a ich účinnosti a predpovedanie budúcich trendov a problémov.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Pán spravodajca uvádza viaceré pripomienky a odporúčania, ktoré považujeme za dôležité v súvislosti s rozpočtovými postupmi Európskej environmentálnej agentúry a ktoré treba brať do úvahy. Zároveň zdôrazňuje vážne nedostatky vo výberových konaniach agentúry, ktoré spochybňujú transparentnosť týchto konaní, predovšetkým: v oznámeniach o výberovom konaní nebol uvedený maximálny počet uchádzačov, ktorí budú zaradení na rezervné zoznamy, o otázkach použitých v písomných testoch a na pohovoroch sa nerozhodlo pred preskúmaním prihlášok, rozhodnutia výberových komisií neboli dostatočne zdokumentované, vopred neboli stanovené podmienky pozvania na pohovor alebo zaradenia na rezervný zoznam a zápisnice boli neúplné. Sú to závažné nedostatky, ktoré treba okamžite odstrániť.

Európska environmentálna agentúra môže a mala by zohrávať významnú úlohu pri zhromažďovaní objektívnych, dôveryhodných a porovnateľných informácií o životnom prostredí v Európe a pri ich dostupnom a dôslednom sprístupňovaní. Dôležité však je podporou synergií a lepšieho obehu informácií zaručiť lepšiu spoluprácu, prepojenie a koordináciu s príslušnými inštitúciami v členských štátoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne.(LT) Podporil som tento dokument, pretože príslušný výbor sa rozhodol schváliť účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov upozornil na nedostatočne prísne uplatňované postupy zostavenia rozpočtu, čo viedlo k vysokému počtu rozpočtových prevodov s vplyvom na väčšinu rozpočtových riadkov (ekvivalent 8 % rozpočtu agentúry). Konštatuje najmä, že niektoré z týchto prevodov viedli k následným zvýšeniam a zníženiam v rovnakých rozpočtových riadkoch, zatiaľ čo niektoré rozpočtové prostriedky neboli využité a boli prevedené do iných riadkov v priebehu roka. Preto sa domnievam, že postupy zostavenia rozpočtu sa musia uplatňovať prísnejšie, lebo veľká časť finančných zdrojov pochádza z dotácií Únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) Finančná kontrola plnenia rozpočtu Európskej únie sa uskutočňuje na troch úrovniach: vnútorná kontrola v rámci každej inštitúcie; vonkajšia kontrola, ktorú vykonáva Európsky dvor audítorov, a postup udeľovania absolutória, ktorý vykonáva Parlament. Dnešným hlasovaním sa udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2009. Hlasoval som za, pretože audity, ktoré vykonali Dvor audítorov a Výbor pre kontrolu rozpočtu, ukázali, že všetky transakcie uskutočnené agentúrou boli úplne zákonné a správne. Okrem toho si myslím, že agentúra vykonáva veľmi dôležitú prácu a podporujem jej najnovšiu snahu zvýšiť záujem verejnosti o dôležité environmentálne otázky, akými sú napríklad zmena klímy, biodiverzita a hospodárenie s prírodnými zdrojmi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za udelenie absolutória Európskej environmentálnej agentúre za jej rozpočet. Vyzývam však agentúru, aby do konca roka zlepšila presnosť informácií o odhadoch prevádzkových výdavkov v budúcom období, ktoré poskytujú prevádzkové útvary.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) Po zohľadnení správy Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2009 a zohľadnení odpovedí agentúry som hlasoval za toto rozhodnutie, ktorým sa výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto sa výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Dnešným uznesením Parlament udeľuje riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009. Parlament osobitne víta skutočnosť, že agentúra predstavuje spoľahlivý zdroj nezávislých a overených informácií o životnom prostrední pre všetky inštitúcie Únie, členské štáty a politické subjekty.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) Hlasovala som za udelenie absolutória s ohľadom na skutočnosť, že Európsky dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka predložená za rok 2009 je zákonná a správna. Európska environmentálna agentúra vykonávala v uplynulých rokoch dôležitú prácu pri poskytovaní nezávislých, spoľahlivých informácií a údajov z oblasti životného prostredia, ktoré veľmi zaujímajú značnú časť občanov Európy, ako o tom svedčia výročné správy Výboru pre petície. Vítam aj požiadavku uvedenú v správe, aby Európsky dvor audítorov vykonal audity výkonnosti agentúry.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0146/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu a podporil som rozhodnutie Európskeho parlamentu udeliť absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov usúdil, že ročná účtovná závierka úradu za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Súhlasím s pánom spravodajcom, že úrad by mal posilniť plánovanie a monitorovanie rozpočtových postupov súvisiacich s diferencovanými rozpočtovými prostriedkami. Úrad musí zlepšiť svoje rozpočtové hospodárenie s cieľom znížiť výšku prenesených súm. Úrad tiež musí zabezpečiť vysokú kvalitu a nezávislosť svojho poradenstva s cieľom zaručiť súlad s bezpečnostnými štandardmi Únie a vedeckú odbornosť a nezávislosť vo všetkých otázkach, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na potraviny a ich bezpečnosť a na ochranu rastlín.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne.(ES) Hlasovala som za túto správu, pretože Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne, a pretože 5. mája 2010 Parlament udelil výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rok 2008.

Hlasovala som za aj preto, že hoci by mal úrad posilniť plánovanie a monitorovanie rozpočtových postupov, súhlasím s tým, že musí zabezpečiť vysokú kvalitu a nezávislosť svojho poradenstva s cieľom zaručiť súlad s bezpečnostnými štandardmi Únie, vedeckú odbornosť a nezávislosť vo všetkých otázkach, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na bezpečnosť potravín a krmív a na ochranu rastlín.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), písomne. (BG) Nemôžeme ignorovať skutočnosť, že počas troch po sebe nasledujúcich rokov – 2006, 2007 a 2008 – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín prenášal veľkú časť svojich záväzkov na prevádzkové činnosti. Ešte spornejšia je skutočnosť, že Dvor audítorov uviedol ťažkosti pri plnení pracovného programu na rok 2009. Z týchto dôvodov si myslím, že tejto agentúre by sa nemalo udeliť absolutórium za plnenie jej rozpočtu, pretože európski daňoví poplatníci si nezaslúžia, aby sa ich peniaze míňali na agentúru, ktorá si neplní stanovené záväzky.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za udelenie absolutória Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín za všeobecný rozpočet za rok 2009 nielen preto, že Dvor audítorov vyhlásil, že účtovná závierka je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne, ale aj preto, že agentúra vyčlenila určité finančné prostriedky zo svojej rezervy na realizáciu viacerých významných projektov, napríklad z oblasti infraštruktúry, rozvoja informačných technológií a vedeckej spolupráce. Myslím si však, že by sa mali vykonať ďalšie audity použitia niektorých finančných prostriedkov a malo by sa zlepšiť riadenie rozpočtu s cieľom znížiť výšku prenesených súm.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za správu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2009, keďže prispieva ku kontrole spôsobu využívania finančných prostriedkov európskymi inštitúciami. Domnievam sa, že úrad by mal naďalej zaručovať vedeckú odbornosť a nezávislosť, čo znamená, že sú potrebné opatrenia týkajúce sa vyhlásenia o záujmoch pre zamestnancov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín a odborníkov pracujúcich pre tento úrad.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Práca Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín pokrýva všetky fázy výroby a dodávky potravín, od základnej výroby po dodávanie potravín spotrebiteľom vrátane bezpečnosti kŕmenia zvierat. Úrad zhromažďuje informácie a analyzuje nové vedecké poznatky s cieľom určiť a vyhodnotiť všetky potenciálne riziká v potravinovom reťazci. Môže pokračovať s vedeckým hodnotením každej záležitosti, ktorá by mohla mať priamy alebo nepriamy vplyv na bezpečnosť dodávok potravín vrátane otázok týkajúcich sa zdravia alebo životných podmienok zvierat a zdravia rastlín. Ak je na trhu s vyše 500 miliónmi spotrebiteľov bezpečnosť potravín jednou zo základných požiadaviek a jedným z najvážnejších dôvodov na znepokojenie, postup jej hodnotenia a štúdia si vyžaduje mimoriadne vysokú úroveň profesionality, výkonnosti a nestrannosti. Únia presadzuje schopnosť monitorovať potraviny pozdĺž celého reťazca, ale je veľmi dôležité uvedomiť si, že treba vykonať ešte veľa práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne.(LT) Podporil som tento dokument, keďže príslušný výbor sa rozhodol schváliť účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) V prvom rade by som chcela poďakovať každému, kto pracoval na tejto správe a zablahoželať samotnému Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, ktorý uznal nutnosť poskytovať kvalitné nezávislé poradenstvo s cieľom zaručiť súlad s bezpečnostnými štandardmi, ako aj vedeckú odbornosť a nezávislosť vo všetkých otázkach, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na bezpečnosť potravín. Žiaľ, musím poukázať na niekoľko ťažkostí, ktoré uviedol Dvor audítorov po vykonaní auditov počas plnenia pracovného programu na rok 2009. Preto sa pridávam k výzvam, aby úrad prijal potrebné opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov, ktoré však v žiadnom prípade nič nemenia na celkovej správnosti a spoľahlivosti rozpočtu za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. − Hlasoval som za udelenie absolutória Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín, ale je mi ľúto, že už tretí, po sebe nasledujúci rok Dvor audítorov zistil, že bolo nutné zrušiť záväzky na prevádzkové činnosti prenesené z predchádzajúceho roka (19 % záväzkov na prevádzkové činnosti prenesených z roku 2008, 37 % záväzkov na prevádzkové činnosti prenesených z roku 2007 a 26 % záväzkov na prevádzkové činnosti prenesených z roku 2006). Parlament vyzýva úrad, aby zmenil túto situáciu a informoval Dvor audítorov o prijatých opatreniach.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) Po zohľadnení správy Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2009 a zohľadnení odpovedí úradu som hlasoval za toto rozhodnutie, ktorým sa výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto sa udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Dnešným uznesením Parlament udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2009. Parlament blahoželá úradu k tomu, že v tabuľke, ktorá je prílohou k správe Dvora audítorov za rok 2009, vypracoval porovnanie činností uskutočnených v priebehu rokov 2008 a 2009 s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium uskutočniť lepšie medziročné zhodnotenie jeho výkonnosti. Parlament víta aj skutočnosť, že úrad zvýšil počet tematických prác a informačných brífingov týkajúcich sa jeho politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) V prípade Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín som sa neriadila odporúčaním pána spravodajcu udeliť absolutórium „na základe dostupných údajov“. Zjavné nedostatky v rozpočtovom hospodárení sú jednoducho príliš vážne. Útvar pre vnútorný audit vypracoval 48 odporúčaní týkajúcich sa riadenia grantov, z ktorých 27 dokonca spadá do kategórie „kritické“. Navyše sa vyskytli obavy v súvislosti s možným konfliktom záujmov a nedostatkom transparentnosti.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0120/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporil som túto správu a udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov usúdil, že ročná účtovná závierka centra za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Vítam iniciatívu centra prevádzkovať na účely zhromažďovania a výmeny informácií počítačovú sieť s názvom Európska informačná sieť o drogách a drogovej závislosti. Táto sieť spája národné informačné siete o drogách, špecializované strediská v členských štátoch a informačné systémy medzinárodných organizácií spolupracujúcich s centrom. Súhlasím s tým, že centrum by malo posúdiť možnosť zavedenia Ganttovho diagramu do plánovania všetkých svojich prevádzkových činností v záujme rýchleho zaznamenávania času, ktorý jednotliví zamestnanci strávia na jednom projekte, a podpory prístupu zameraného na dosahovanie výsledkov. Domnievam sa tiež, že je dôležité, aby centrum zlepšilo plánovanie a monitorovanie činností s cieľom znížiť prenos rozpočtových prostriedkov na nasledujúci rok. Vítam iniciatívu centra predložiť Európskemu parlamentu výročnú správu útvaru pre vnútorný audit o vnútornom audite týkajúcom sa centra, pretože je to prejavom transparentnosti a osvedčeného postupu.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne. (ES) Hlasovala som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu monitorovacieho centra za rozpočtový rok 2009. Ako v predchádzajúcich prípadoch Dvor audítorov vyhlásil, že transakcie centra sú zákonné a správne. Treba vziať do úvahy, že Parlament mu udelil absolutórium v máji. Riadenie centra považujem za nesmierne dôležité a veľmi ma potešilo vytvorenie Európskej informačnej siete o drogách a drogovej závislosti, ktorá umožňuje intenzívnejší kontakt medzi národnými informačnými sieťami a špecializovanými strediskami s cieľom výmeny osvedčených postupov. Poskytnutie rámca na porovnanie rokov 2009 a 2008 vnímam pozitívne, pretože to uľahčilo analýzu nárastu činností centra.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za udelenie absolutória za všeobecný rozpočet Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rok 2009, pretože centrum hospodárilo so svojimi finančnými zdrojmi obozretne a v súlade s predpokladmi. Ako ukazuje správa, hospodárenie sa dá ďalej zlepšiť predovšetkým v oblastiach hospodárenia s hotovosťou a analýzy prenosu rozpočtových prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Toto monitorovacie centrum má v európskom kontexte veľmi dôležitú úlohu. Jeho poslaním je poskytovať objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie, ktoré umožňujú Európskej únii a jej členským štátom komplexný pohľad na fenomén užívania drog a jeho dôsledkov.

Presnosť informácií znamená, že je potrebná rovnaká presnosť v účtovníctve. Dúfam, že monitorovacie centrum neustúpi od skutočného a presného vykonávania poslania, ktoré mu bolo zverené, a že zároveň bude hospodáriť so svojím rozpočtom čo najlepšie. Dúfam tiež, že informácie, ktoré zhromažďuje, pomôžu členským štátom pozorne sledovať príčiny a následky tejto pliagy a ukázať cestu a riešenia umožňujúce Európanom oslobodiť sa od závislosti, ktorá ničí ich samých a ich rodiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne.(LT) Podporil som tento dokument, keďže príslušný výbor sa rozhodol schváliť účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2009. Rozpočet centra bol zároveň o 2,25 % nižší ako jeho rozpočet na rok 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) Finančná kontrola plnenia rozpočtu Európskej únie sa uskutočňuje na troch úrovniach: vnútorná kontrola v rámci každej inštitúcie; vonkajšia kontrola, ktorú vykonáva Európsky dvor audítorov, a postup udeľovania absolutória, ktorý vykonáva Parlament. Dnešným hlasovaním sa udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2009. Hlasoval som za na základe správy Dvora audítorov, v ktorej vyhlásil, že získal primeranú istotu, že účtovná závierka je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Napokon, vítam rozhodnutie centra vybudovať a prevádzkovať na účely zhromažďovania a výmeny informácií počítačovú sieť s názvom Európska informačná sieť o drogách a drogovej závislosti. Táto sieť spojí národné informačné siete o drogách, špecializované strediská v členských štátoch a informačné systémy medzinárodných organizácií spolupracujúcich s centrom.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. − Hlasoval som za udelenie absolutória Európskemu monitorovaciemu centru pre drogy a drogovú závislosť a tým vítam skutočnosť, že centrum ďalej posilnilo výročný odhad svojich hotovostných potrieb, a beriem na vedomie, že tento odhad je neustále aktualizovaný a predkladaný ako podporný dokument príslušným útvarom Komisie s cieľom odôvodniť kvartálne požiadavky centra o platby následných splátok svojej ročnej dotácie, ktorú mu Únia vyčlenila.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) Po zohľadnení správy Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2009 a zohľadnení odpovedí centra som hlasoval za toto rozhodnutie, ktorým sa výkonnému riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto sa riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Dnešným uznesením Parlament udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2009. Parlament víta iniciatívu centra prevádzkovať na účely zhromažďovania a výmeny informácií počítačovú sieť s názvom Európska informačná sieť o drogách a drogovej závislosti. Parlament berie na vedomie, že táto sieť spája národné informačné siete o drogách, špecializované strediská v členských štátoch a informačné systémy medzinárodných organizácií spolupracujúcich s centrom.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Hlasovala som za udelenie absolutória. Ročná účtovná závierka za rok 2009 bola posúdená ako správna. Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť bolo príkladné tým, ako spravuje svoj rozpočet. Monitorovacie centrum už predstavilo tabuľku porovnávajúcu rozpočtové roky 2008 a 2009 – nielen údaje (ktoré ukazujú zníženie finančných prostriedkov v porovnaní s rokom 2008 o 2,25 %), ale aj realizované opatrenia. S cieľom zabezpečiť úplnú transparentnosť má Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť v úmysle predložiť úplnú správu útvaru pre vnútorný audit.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0132/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu a podporil som rozhodnutie Európskeho parlamentu udeliť absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov usúdil, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Súhlasím s tým, že agentúra by mala posúdiť možnosť zavedenia Ganttovho diagramu do plánovania každej zo svojich operačných činností s cieľom stručne zaznamenať množstvo času, ktoré jednotliví zamestnanci strávia na projekte, a podporiť prístup zameraný na dosahovanie výsledkov. Agentúra by mala uviesť porovnanie činností uskutočnených počas roka, za ktorý sa absolutórium udeľuje, a činností uskutočnených v predchádzajúcom rozpočtovom roku s cieľom umožniť Európskemu parlamentu uskutočniť účinnejšie medziročné zhodnotenie výkonnosti agentúry. V roku 2009 Dvor audítorov opätovne zistil vysoký počet rozpočtových presunov; v dôsledku toho agentúra musí naďalej zlepšovať svoje plánovanie a monitorovanie s cieľom znížiť počet rozpočtových presunov. Agentúra musí tiež podniknúť kroky na odstránenie nedostatkov v postupoch prijímania zamestnancov, ktoré ohrozujú transparentnosť týchto postupov.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne.(ES) Hlasovala som za túto správu. Dvor audítorov vyhlasuje, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Prijatie tohto päťročného plánu považujem za pozitívne, hoci – ako uvádza Dvor audítorov – agentúra by mala zlepšiť rozpočtové plánovanie a správu. Hodnotenie jej činností je však pozitívne.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za udelenie absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rok 2009, pretože napriek predchádzajúcej absencii viacročného programu a značnému znepokojeniu vzhľadom na vysoký počet rozpočtových presunov v roku 2008 agentúra preukázala zlepšenie v oblasti riadenia a Dvor audítorov celkovo pozitívne hodnotil jej ročnú účtovnú závierku a príslušné transakcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Ekologické katastrofy lodí ErikaPrestige odhalili potrebu väčšieho úsilia v oblasti námornej bezpečnosti na európskej úrovni. Agentúra, ktorá príhodne sídli v Lisabone, má v tejto oblasti dôležité právomoci a zaslúži si, aby sa jej náročná práca podporila. Táto agentúra by sa však mala usilovať o zlepšenie svojich plánovacích a monitorovacích politík.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) V prvom rade by som chcel zablahoželať pánovi spravodajcovi Stavrakakisovi k jeho vynikajúcej práci. Dnes som hlasoval za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2009. Chcel by som však upozorniť na skutočnosť, že Dvor audítorov zistil veľký počet rozpočtových presunov v roku 2009, a pridávam sa k žiadosti, aby agentúra pracovala na zlepšení svojho budúceho rozpočtového plánovania a monitorovania s cieľom znížiť počet rozpočtových presunov.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), písomne.(PL) Vítam prácu, ktorú vykonala Európska námorná bezpečnostná agentúra. Domnievam sa tiež, že prijatie päťročnej stratégie v marci 2010 prestavuje pokrok z hľadiska jej činností a zlepšenia budúcej práce. Preto som sa rozhodol podporiť udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za udelenie absolutória Európskej námornej bezpečnostnej agentúre za jej rozpočet za rok 2009, agentúru však žiadam, aby ešte viac znížila počet záväzkov a posteriori (t. j. právnych záväzkov uzatvorených ešte pred prijatím zodpovedajúcich rozpočtových záväzkov); pripomínam agentúre, že Dvor audítorov od roku 2006 zisťuje porušovanie článku 62 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách; napriek tomu však vítam úsilie agentúry zlepšiť túto situáciu poskytovaním ad hoc školenia, ktorého cieľom je predchádzať záväzkom a posteriori.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Táto správa udeľuje absolutórium na základe ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) za rozpočtový rok 2009.

Domnievam sa, že Parlament by mal prijať túto správu, pretože Dvor audítorov získal primeranú istotu, že ročná účtovná závierka za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a príslušné transakcie sú zákonné a správne.

Treba však zdôrazniť, že Dvor audítorov v roku 2009 opätovne zistil vysoký počet rozpočtových presunov (49 v roku 2009, 52 v roku 2008 a 32 v roku 2007), preto je potrebné, aby agentúra EMSA zlepšila plánovanie a monitorovanie a znížila tak počet rozpočtových presunov.

Rovnako je potrebné, aby agentúra EMSA v tabuľke, ktorá má byť prílohou ďalšej správy Dvora audítorov, uviedla porovnanie činností uskutočnených počas roka, za ktorý sa má udeliť absolutórium, a činností uskutočnených v predchádzajúcom rozpočtovom roku s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium uskutočniť účinnejšie medziročné zhodnotenie výkonnosti agentúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) Po zohľadnení správy Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) za rozpočtový rok 2009 a zohľadnení odpovedí agentúry EMSA som hlasoval za toto rozhodnutie, ktorým sa výkonnému riaditeľovi agentúry EMSA udeľuje absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtu agentúry EMSA za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto sa výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Prostredníctvom dnešného uznesenia udeľuje Parlament absolutórium riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009. Parlament víta skutočnosť, že Dvor audítorov usúdil, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú ako celok zákonné a správne.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), písomne.(FR) Hlasovaním o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) za rok 2009 Parlament dokázal potvrdiť dobrú správu agentúry a využívanie rozpočtových prostriedkov na ich zamýšľané použitie. Vítam toto hlasovanie, ktoré opätovne potvrdzuje záväzok Parlamentu voči agentúre, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v oblasti monitorovania a dohľadu v oblasti európskych morí. Vzhľadom na narastajúci tlak na naše námorné územie je našou povinnosťou zachovať si mimoriadnu ostražitosť v súvislosti s jeho využívaním. Preto ma veľmi teší, že návrhy obsiahnuté v mojej správe z roku 2008 o kontrole prístavného štátu sa stali kľúčovými zásadami, ktorými sa riadi práca agentúry EMSA. Tieto zásady sa napríklad týkajú kontroly lodí a koordinácie rôznych vnútroštátnych kontrolných systémov, ktorú agentúra vykonáva. More je oblasť, ktorá patrí všetkým Európanom, a je to súčasť nášho dedičstva. Podporou výmeny osvedčených postupov, neúnavným bojom proti znečisteniu a nezákonným činnostiam na mori a predchádzaním nehodám budeme môcť mať ešte dlho úžitok z rastového potenciálu mora.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) Aj financovanie Európskej námornej bezpečnostnej agentúry sa v roku 2009 znížilo o 3,8 %. Úlohy agentúry, ktoré zahŕňajú ekologické katastrofy na mori, sú z hľadiska stavu vôd EÚ mimoriadne dôležité. Hlasovala som za udelenie absolutória, pretože uvedené nedostatky sa týkali najmä postupov verejného obstarávania a prijímania zamestnancov, zatiaľ čo Európsky dvor audítorov vyslovil v súvislosti s ročnou účtovnou závierkou za rok 2009 pozitívny verdikt. Ak však má byť absolutórium zaručené v roku 2010, tieto nedostatky sa musia odstrániť v roku 2010 a musia sa zaviesť všetky „veľmi dôležité“ odporúčania útvaru pre vnútorný audit.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0105/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporil som túto správu a udelenie absolutória v súvislosti s plnením rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov usúdil, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Súhlasím so spravodajcom, že agentúra by mala posilniť svoje vnútorné kontroly a zaistiť, aby sa správne plnili zmluvy a uplatňovali postupy verejného obstarávania. Agentúra musí tiež pravidelne poskytovať informácie o svojich finančných tokoch a kompetenciách príslušných finančných a prevádzkových aktérov. Nedostatky v oblasti výberu zamestnancov stále pretrvávajú a ohrozujú transparentnosť tohto konania. Agentúra musí túto situáciu napraviť a informovať Európsky parlament o prijatých opatreniach. Súhlasím tiež, že agentúra by mala zaviesť dodatočné kontroly s pomocou špecializovaného dodávateľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne.(ES) Hlasovala som za túto správu. Urobila som tak, pretože Dvor audítorov uvádza, že má primeranú istotu, že ročná účtovná závierka Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne, a pretože Parlament 5. mája 2010 udelil výkonnému riaditeľovi agentúry ENISA absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rok 2008. Súhlasím však s tým, že agentúra by mala zlepšiť transparentnosť v súvislosti s odhadmi a tým, kto zodpovedá za projekty, postupy verejného obstarávania, a riešiť potenciálne nezrovnalosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Keď som si v tejto podrobnej správe prečítala o správnosti prijatých postupov a o osobitných oblastiach, v ktorých sa prejavil nedostatok transparentnosti, hlasovala som za udelenie absolutória za rok 2009 Európskej agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Dematerializácia kontaktu medzi ľuďmi a nárast využívania webových platforiem si vyžadujú, aby Európska únia zaradila počítačovú bezpečnosť do kategórie „mimoriadne dôležité“. Na internete sa sústreďuje čoraz väčšie množstvo informácií a obyvatelia čoraz viac využívajú sieť na každodenné činnosti toho najrozmanitejšieho rozsahu. Takéto okolnosti prinášajú exponenciálny rast rizík narušenia súkromia a nezákonného využívania údajov, informácií, zvukov alebo obrázkov tretími stranami. Dvor audítorov zhodnotil spoľahlivosť účtovnej závierky agentúry, zdôrazňuje však celý rad úprav, ktoré treba vykonať.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne.(GA) Európska námorná bezpečnostná agentúra od svojho založenia poskytuje mimoriadne dôležitú podporu Európskej komisii a členským štátom v oblasti námornej bezpečnosti a pri zabraňovaní znečisťovania mora z lodí.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne.(LT) Podporil som tento dokument, pretože príslušný výbor sa rozhodol schváliť účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov však odhalil nedostatky v oblasti postupov verejného obstarávania, najmä pokiaľ ide o podhodnotenie rozpočtov rámcových zmlúv. Rozpočet agentúry za rok 2009 bol o 3,5 % nižší než jej rozpočet za rok 2008. Myslím si, že súčasné nedostatky sa musia odstrániť.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) Finančná kontrola plnenia rozpočtu Európskej únie sa uskutočňuje na troch úrovniach: vnútorná kontrola v rámci každej inštitúcie; vonkajšia kontrola, ktorú vykonáva Európsky dvor audítorov; a postup udeľovania absolutória, ktorý vykonáva Európsky parlament. V dnešnom hlasovaní sa udelilo absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2009, čím sa uzavrel postup na rok 2009. Hlasoval som za udelenie absolutória na základe vyjadrení Dvora audítorov, ktorý potvrdil, že získal primeranú istotu, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za udelenie absolutória Európskej agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií, pritom však musím s ľútosťou poznamenať, že sa nedosiahol žiadny pokrok v súvislosti s vrátením sumy 45 000 EUR, ktorá predstavuje preddavok agentúry na DPH zaplatený daňovým úradom hostiteľského členského štátu. Preto naliehavo žiadam, aby agentúra informovala úrad udeľujúci absolutórium, kedy hostiteľský štát sumu vráti.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) Po zohľadnení správy Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) za rozpočtový rok 2009 a zohľadnení odpovedí agentúry ENISA som hlasoval za toto rozhodnutie, ktorým sa výkonnému riaditeľovi agentúry ENISA udeľuje absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto sa výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Prostredníctvom dnešného uznesenia udeľuje Parlament absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií v súvislosti s plnením rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009. Parlament zdôrazňuje, že Dvor audítorov uviedol, že získal primeranú istotu, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) Nehlasovala som za udelenie absolutória. Nedostatkov, ktoré uviedol útvar pre vnútorný audit (IAS), je priveľa a sú príliš vážne. Aby som spomenula aspoň jeden: po opätovnom preskúmaní verejného obstarávania Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií sa v tejto oblasti odhalilo viacero slabých miest. V plnom rozsahu a bezodkladne sa musí vykonať 18 odporúčaní IAS na zlepšenie služieb agentúry. Pretože agentúra odmietla až päť z 18 odporúčaní, zdá sa, že na to chýba aj potrebná vôľa.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0125/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu a podporil som rozhodnutie Európskeho parlamentu udeliť absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov informoval Európsky parlament, že získal primeranú istotu, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Súhlasím s pánom spravodajcom, že využívanie dvoch miest (Lille a Valenciennes) na vykonávanie činností agentúry spôsobuje agentúre dodatočné náklady. Preto si myslím, že Rada by mala podniknúť kroky na zmenu rozhodnutia, v súlade s ktorým musí mať agentúra dve sídla. Domnievam sa, že agentúra by mala uviesť porovnanie činností uskutočnených počas roka, za ktorý sa absolutórium udeľuje, a činností uskutočnených v predchádzajúcom rozpočtovom roku s cieľom umožniť Európskemu parlamentu uskutočniť účinnejšie medziročné zhodnotenie výkonnosti agentúry. Blahoželám agentúre k tomu, že sa v oblasti zavádzania centralizovaného systému registrácie prijatých faktúr riadi poznámkami Dvora audítorov. Toto opatrenie je nevyhnutné na zabezpečenie včasného zaregistrovania všetkých faktúr a prispieva k predchádzaniu oneskorení v spracovávaní platieb. Vítam iniciatívu agentúry vytvoriť službu vnútorného auditu, ktorej cieľom je poskytovať podporu a poradenstvo jej riaditeľovi a manažmentu v oblasti vnútornej kontroly, posudzovania rizika a vnútorného auditu.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne.(ES) Hlasovala som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2009, pretože Parlament udelil jej riaditeľovi absolutórium v máji. Súhlasím však – ako sa to uvádza v správe –, že prenesenie rozpočtových prostriedkov sa musí lepšie riadiť, pretože je to v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu. Súhlasím tiež s pripomienkami Dvora audítorov v oblasti oneskorenia postupov verejného obstarávania. Pozitívne vnímam úsilie pri zavádzaní centralizovaného systému registrácie prijatých faktúr, ktorý je nevyhnutný na zlepšenie ich správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za udelenie absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rok 2009, pretože, ako sa uvádza v správe, celkovo dobre spravuje svoje prostriedky. Súhlasím tiež s potrebou uskutočniť niekoľko vylepšení v oblasti účtovného auditu a spravovania rozpočtu s cieľom znížiť úroveň prenesených rozpočtových prostriedkov a rušení, ktorá je stále príliš vysoká.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Európske odvetvie železničnej dopravy trpí nezlučiteľnosťou vnútroštátnych technických a bezpečnostných pravidiel, čo predstavuje z hľadiska jeho rozvoja vážnu nevýhodu. Úlohou agentúry je zmenšiť tieto rozdiely a zaviesť spoločné bezpečnostné ciele. Dve samostatné sídla zvyšujú náklady, čo by sa v tomto prípade asi nemalo stávať. Oneskorenie vykonania niektorých činností zapríčinené prenášaním rozpočtových prostriedkov spochybňuje zásadu ročnej platnosti rozpočtu.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne.(LT) Zdržal som sa hlasovania o tomto dokumente, hoci príslušný výbor sa rozhodol schváliť účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2009. Rozpočet agentúry za rok 2009 bol o 16,6 % nižší ako rozpočet za rok 2008. Dvor audítorov uviedol, že získal primeranú istotu, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Je znepokojujúce, že vyjadrené obavy sa týkajú nedostatkov v rámci postupov verejného obstarávania, ktoré odhalil audit Dvora audítorov – rušenie a oneskorenia v rámci postupov verejného obstarávania, opakované oneskorenia vykonania platieb a výrazné zmeny pracovného programu v priebehu roka. Dvor audítorov odhalil nedostatky v správe inventárneho súpisu dlhodobého majetku, berie však na vedomie uistenie agentúry, že ich odstráni v účtovnej závierke za rok 2010. Myslím si, že neistota spojená s umiestnením dlhodobého majetku je ďalším prejavom problémov a dodatočných nákladov vyplývajúcich z používania dvoch sídel. Toto je tiež dôvod, prečo som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) Prostredníctvom dnešného uznesenia Parlament udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskej železničnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009. Žiaľ, proces auditu odhalil rušenie a oneskorenia v rámci postupov verejného obstarávania, opakujúce sa oneskorenia vykonávania platieb a výrazné zmeny vykonané počas roka v rámci pracovného programu. Domnievam sa, že takýmto problémom by sme sa mali v budúcich rokoch vyhnúť. V tejto súvislosti mám veľkú radosť, že agentúra zriadila službu vnútorného auditu, ktorej cieľom je poskytovať podporu a poradenstvo v oblasti vnútornej kontroly.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), písomne.(PL) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2009. Napriek tomu sa domnievam, že Rada by mala podniknúť kroky na zrušenie jedného zo sídel agentúry, pretože práve to je zdrojom zbytočných dodatočných nákladov a agentúra na prijímanie účinných opatrení dve sídla nepotrebuje. Okrem toho mám obavy zo skutočnosti, že sa nedodržiava služobný poriadok agentúry a jeho vykonávacie predpisy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za udelenie absolutória Európskej železničnej agentúre za jej rozpočet za rok 2009. Mrzia ma však nedostatky v správe inventárneho súpisu dlhodobého majetku, ktoré odhalil Dvor audítorov. Dvor audítorov však berie na vedomie uistenie agentúry, že ich odstráni v účtovnej závierke za rok 2010; uvedomuje si, že neistota z hľadiska umiestnenia dlhodobého majetku je ďalším prejavom problémov a dodatočných nákladov vyplývajúcich z využívania dvoch sídel.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) Po zohľadnení správy Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2009 a zohľadnení odpovedí agentúry som hlasoval za toto rozhodnutie, ktorým sa výkonnému riaditeľovi agentúry udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto sa výkonnému riaditeľovi Európskej železničnej agentúry udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Prostredníctvom dnešného uznesenia Parlament udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskej železničnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009. Parlament znepokojuje skutočnosť, že Dvor audítorov opäť zdôraznil rušenie a oneskorenia v rámci postupov verejného obstarávania, opakujúce sa oneskorenia vykonávania platieb a výrazné zmeny pracovného programu v priebehu roka.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) V tomto prípade som sa zdržala hlasovania, pretože by som uprednostnila odloženie udelenia absolutória. Táto správa naznačuje, že výročná správa o činnosti obsahuje nedostatočné informácie o oblasti plánovania, vyčlenenia a využívania ľudských zdrojov. Okrem toho, ak sa správa o nevyužití a plánovanom použití zdrojov bude vyžadovať až na budúci rok, týmto len v obmedzenej miere berieme na vedomie obavy vyjadrené Európskym dvorom audítorov v súvislosti s opakovaným rušením a oneskoreniami v rámci postupov verejného obstarávania.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0109/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporil som túto správu a udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov informoval Európsky parlament, že ročná účtovná závierka nadácie za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Vítam zámer nadácie zlepšiť výkonnosť systémov odborného vzdelávania a prípravy v partnerských krajinách nadácie a vypracovať s medzinárodnými organizáciami a dvojstrannými darcami spoločnú metodiku na zlepšenie úlohy nadácie. Domnievam sa, že nadácia musí uviesť porovnanie činností uskutočnených počas roka, za ktorý sa absolutórium udeľuje, a činností vykonaných v predchádzajúcom rozpočtovom roku s cieľom umožniť Európskemu parlamentu uskutočniť účinnejšie medziročné zhodnotenie výkonnosti nadácie. Súhlasím so spravodajcom, že nadácia musí dôkladnejšie prepracovať rozpočtové postupy. To by nám pomohlo zabrániť značnému počtu rozpočtových presunov. Rovnako vítam iniciatívu nadácie, ktorá chce Európskemu parlamentu poskytnúť výročnú správu útvaru pre vnútorný audit o vnútornom audite týkajúcom sa nadácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne.(ES) Hlasovala som za túto správu. Urobila som tak, pretože Dvor audítorov uvádza, že má primeranú istotu, že ročná účtovná závierka Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne, a pretože Parlament 5. mája 2010 udelil výkonnému riaditeľovi nadácie absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rok 2008. Súhlasím s celým obsahom správy a chcela by som zdôrazniť iniciatívu nadácie, ktorá poskytla orgánu udeľujúcemu absolutórium výročnú správu útvaru pre vnútorný audit o vnútornom audite ako príklad transparentnosti, ktorý by mali nasledovať všetky ostatné agentúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za udelenie absolutória za rok 2009 Európskej nadácii pre odborné vzdelávanie, pretože – ako sa zdôrazňuje v správe – účtovná závierka a transakcie boli zákonné a riadne. Myslím si však, že nedostatočná transparentnosť postupov prijímania zamestnancov a vyšetrovanie, ktoré začal Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), sú znepokojujúce. Dúfam, že nadácia podnikne v tomto smere príslušné kroky, aby zlepšila svoju výkonnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Cieľom Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie je prispieť k rozvoju systémov odborného vzdelávania posilnením spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a zaistením koordinácie pomoci. Činnosti nadácie zahŕňajú kandidátske krajiny na pristúpenie k Európskej únii, krajiny západného Balkánu, východnej Európy a strednej Ázie a stredomorské partnerské krajiny. Pri vynakladaní dostupných finančných prostriedkov na otázky súvisiace s odbornou prípravou, ktoré sa týkajú rozvojových krajín, treba postupovať opatrne a dôsledne.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne.(LT) Podporil som tento dokument, pretože príslušný výbor sa rozhodol schváliť účtovnú závierku Európskej agentúry pre odbornú prípravu za rozpočtový rok 2009. Znepokojenie však spôsobujú obavy vyjadrené vzhľadom na zistenia Dvora audítorov v súvislosti s nedostatočnou transparentnosťou postupov prijímania zamestnancov a vyšetrovanie (OF/2009/0370), ktoré začal Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). Aby sa dosiahla vyššia transparentnosť a odstránila sa všetka neistota, ktorá sa týka práce Európskej nadácie pre odbornú prípravu, musia sa odstrániť všetky nedostatky.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) Vzhľadom na vyjadrenie Dvora audítorov, že získal primeranú istotu, že ročná závierka za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne, som hlasoval za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2009. Každá rozprava o udelení absolutória má jednoznačne svoj osobitý kontext a kontextom tej dnešnej rozpravy je hospodárska a finančná kríza, ktorá spôsobuje mnohým členským štátom finančné a rozpočtové problémy. Napriek týmto problémom blahoželám nadácii k jej zámeru zlepšiť výkonnosť systémov odborného vzdelávania a prípravy v partnerských krajinách nadácie (tzv. turínsky proces) popri súčasnom vykonávaní dôkladnej revízie jej postupov prijímania zamestnancov.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za udelenie absolutória Európskej nadácii pre odborné vzdelávanie za jej rozpočet za rok 2009 a vítam iniciatívu nadácie poskytnúť orgánu udeľujúcemu absolutórium výročnú správu útvaru pre vnútorný audit o vnútornom audite týkajúcom sa nadácie. Parlament to považuje za príklad transparentnosti a osvedčený postup, ktorý by mali nasledovať všetky ostatné agentúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) Po zohľadnení správy Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2009 a zohľadnení odpovedí nadácie som hlasoval za toto rozhodnutie, ktorým sa výkonnému riaditeľovi nadácie udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto sa výkonnému riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) Absolutórium bolo udelené. Správa pozitívne hodnotí, že rozpočet za rok 2009 je verným obrazom finančnej situácie nadácie. V porovnaní s rokom 2008 sa rozpočet znížil o 0,5 %. Ďalšie možné úspory možno dosiahnuť prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce s Európskym centrom pre rozvoj odbornej prípravy (CEDEFOP). Nadácia chce vyriešiť kritizovaný nedostatok transparentnosti pri prijímaní pracovníkov dôkladnou revíziou tohto procesu.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0104/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu a podporil som udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov informoval Európsky parlament, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Súhlasím s pánom spravodajcom, že agentúra musí uviesť porovnanie činností uskutočnených počas roka, za ktorý sa absolutórium udeľuje, a činností uskutočnených v predchádzajúcom rozpočtovom roku s cieľom umožniť Európskemu parlamentu uskutočniť účinnejšie medziročné zhodnotenie výkonnosti agentúry. Vítam iniciatívu agentúry vypracovať do roku 2020 prognózy týkajúce sa bezpečnosti a zdravotných dôsledkov technologických inovácií v súvislosti s ekologickými pracovnými miestami. Domnievam sa, že agentúra musí obmedziť zvýšenú mieru rušenia a informovať Európsky parlament o podniknutých opatreniach. Agentúra musí tiež venovať osobitnú pozornosť záväzkom, ktoré na konci roka zostávajú otvorené, s cieľom uvoľniť nepoužité finančné prostriedky na pokrytie následných finančných a právnych záväzkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rok 2009, pretože si myslím, že napriek niektorým nezrovnalostiam, ktoré odhalil Dvor audítorov pri správe niektorých finančných prostriedkov, a nezrovnalostiam v súvislosti s postupom verejného obstarávania možno povedať, že celkové riadenie agentúry bolo dobré. Okrem toho podporujem poznámky Dvora audítorov, ktoré sa týkajú potreby zlepšení programových a monitorovacích činností s cieľom čo najúčinnejšieho možného využitia dostupných rozpočtových prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za správu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2009, keďže prispieva ku kontrole spôsobu využívania finančných prostriedkov európskymi inštitúciami. Treba zdôrazniť vplyv financovania poskytovaného touto agentúrou na opatrenia, ktoré sa týkajú zdravia a bezpečnosti pracujúcich žien.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Táto agentúra zodpovedá za poskytovanie užitočných odborných, vedeckých a hospodárskych informácií v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku európskym úradom, členským štátom a zúčastneným stranám. Tieto informácie sú mimoriadne dôležité na umožnenie posúdenia zdravotných a bezpečnostných podmienok na pracovisku v Únii a toho, aké sú v Európe súčasné osvedčené postupy v tejto oblasti.

Napriek tomu, že Dvor audítorov uvádza, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že agentúra účinne koordinovala sieť agentúr počas procesu udeľovania absolutória za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2009, pán spravodajca osobitne zdôraznil, že neposkytla dostatočné informácie na porovnanie činností vykonaných v nasledujúcich rokoch. Takéto informácie považujem za podstatné a k nasledujúcej správe Dvora audítorov by mala byť priložená sprievodná tabuľka tak, ako sa to navrhuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne.(LT) Podporil som tento dokument, pretože príslušný výbor sa rozhodol schváliť účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov odhalil nesúlad v oblasti postupu verejného obstarávania (využívanie rámcovej zmluvy, ktorá prekračuje maximálnu hodnotu). Rozpočet agentúry za rok 2009 bol 15 100 000 EUR, čo predstavuje nárast o 0,6 % oproti rozpočtu za rok 2008. Domnievam sa, že Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci musí nevyhnutne odstrániť nedostatky v oblasti postupov verejného obstarávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) Vzhľadom na vyjadrenie Dvora audítorov, že získal primeranú istotu, že ročná závierka za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne, hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2009. Každá rozprava o udelení absolutória má jednoznačne svoj osobitý kontext a kontextom tej dnešnej rozpravy je hospodárska a finančná kríza, ktorá spôsobuje mnohým členským štátom finančné a rozpočtové problémy. Napriek týmto problémom chválim agentúru za pokrok, ktorý dosiahla, napriek niekoľkým chybám, a za jej účinnú prácu v úlohe koordinátora siete agentúr počas postupu udeľovania absolutória za rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za udelenie absolutória Európskej agentúre pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Vítam iniciatívu agentúry poskytnúť orgánu udeľujúcemu absolutórium výročnú správu útvaru pre vnútorný audit o vnútornom audite. Blahoželám agentúre k výraznému pokroku v tejto oblasti. Parlament berie na vedomie, že všetky „veľmi dôležité“ odporúčania útvaru pre vnútorný audit agentúre s výnimkou odporúčania týkajúceho sa overovania účtovných systémov, ktoré sa vzhľadom na čiastočnú realizáciu presunulo do kategórie „dôležitých“ odporúčaní, sa primerane vykonali a uzatvorili; vyzýva preto účtovníka agentúry, aby popísal metodiku uplatňovanú pri validácii účtovných systémov agentúry; podporuje myšlienku rozvíjania spolupráce v rámci medziagentúrnej siete účtovníkov v záujme stanovenia spoločných požiadaviek a vytvorenia spoločných postupov pre validáciu účtovných systémov agentúr.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) Po zohľadnení správy Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2009 a zohľadnení odpovedí agentúry som hlasoval za toto rozhodnutie, ktorým sa výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci udeľuje absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto sa výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Prostredníctvom dnešného uznesenia udeľuje Parlament absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009. Parlament víta iniciatívu agentúry vypracovať do roku 2020 prognózy týkajúce sa bezpečnosti a zdravotných dôsledkov technologických inovácií v súvislosti s ekologickými pracovnými miestami; poznamenáva tiež, že sa zozbierali údaje o bezpečnosti a ochrane zdravia žien pri práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) Absolutórium bolo udelené. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, v ktorej majú zastúpenie zamestnávatelia aj zamestnanci a ktorá poskytuje odporúčania spoločnostiam, akými spôsobmi jednoducho a účinne zlepšiť pracovné podmienky, zápasí s nezrovnalosťami v oblasti verejného obstarávania, rovnako ako so zásadou ročnej platnosti rozpočtu. Na druhej strane, agentúra už poskytla uistenie, že týmto problémom bude venovať osobitnú pozornosť; okrem toho zaistila maximálnu transparentnosť poskytnutím výročnej správy o vnútornom audite.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0144/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu a podporil som absolutórium za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov informoval Európsky parlament o tom, že účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2009 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Vzhľadom na to, že agentúra nemá samostatný rozpočet, je de facto súčasťou Komisie. Súhlasím so spravodajcom v tom, že táto situácia je v rozpore so štatútom agentúry a že v tejto súvislosti sa natíska otázka, či je potrebné túto agentúru ponechať v jej súčasnej forme a organizačnej podobe.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za udelenie absolutória za rozpočtový rok 2009 Zásobovacej agentúre Euratomu, pretože so svojimi finančnými prostriedkami hospodárila precízne a dôkladne. V súlade so správou však považujem za potrebné prehodnotiť právne postavenie agentúry, keďže je stále súčasťou Komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom) pracuje v oblastiach, ktoré súvisia s atómovou energiou. Ide konkrétne o výskum a vypracovávanie usmernení pre bezpečné a mierové využívanie jadrovej energie. Vytvorením tejto agentúry chcel Euratom zabezpečiť pravidelné a rovnaké dodávky rúd, surovín a osobitných štiepnych materiálov v Európskej únii. Napriek súčasným obavám, ktoré vyplývajú z havárie v elektrárni vo Fukušime, je jadrová energia súčasťou európskej skladby zdrojov energie. Ak má Euratom naďalej fungovať, je nevyhnutná dodávka akýchkoľvek materiálov, ktoré umožňujú dosahovanie cieľov agentúry.

Spravodajca potvrdil, že agentúra je v skutočnosti súčasťou Euratomu a nemá vlastný rozpočet, čo je dôvod na úvahu o užitočnosti zachovania jej súčasnej organizačnej podoby. Nemám dostatočné množstvo informácií, aby som zaujal stanovisko, domnievam sa však, že by sa malo zvoliť riešenie, ktoré je pre EÚ najlacnejšie, najúčinnejšie a najtransparentnejšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), písomne.(FR) Ak výška rozpočtových prostriedkov pre Euratom dosahuje 5,5 miliardy EUR a v oblasti obnoviteľných zdrojov energie je vyčlenených 1,2 miliardy EUR, zásadne odmietam udelenie absolutória vedeniu Euratomu. Je najvyšší čas na zmenu tohto trendu. Preto som sa zdržala hlasovania o tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) Najprv by som chcel poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu prácu, ktorú vykonal. Ako vieme, finančná kontrola plnenia rozpočtu Európskej únie sa uskutočňuje na troch úrovniach. Ide o vnútornú kontrolu v každej inštitúcii, vonkajšiu kontrolu, ktorú vykonáva Európsky dvor audítorov, a o postup udeľovania absolutória, ktorý uskutočňuje Európsky parlament. Dnešné hlasovanie uzatvára postup finančnej kontroly udelením absolutória za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2009. Zistilo sa, že jej účtovná závierka je zákonná a spoľahlivá.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. Hlasoval som za udelenie absolutória Zásobovacej agentúre Euratomu. Zároveň konštatujem, že v roku 2009 agentúra nedostala žiadne dotácie na pokrytie svojich činností. Všetky výdavky agentúry spojené s plnením rozpočtu na rok 2009 hradila Komisia. Táto situácia pretrváva od vytvorenia agentúry v roku 2008. Vzhľadom na to, že agentúra nemá samostatný rozpočet, je de facto súčasťou Komisie. Podľa môjho názoru sa v tejto súvislosti natíska otázka, či je potrebné túto agentúru ponechať v jej súčasnej forme a organizačnej podobe.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na správu Dvora audítorov o overení účtovnej závierky agentúry ESA – Zásobovacej agentúry Euratomu (Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu) za rozpočtový rok 2009 spolu s odpoveďami agentúry som hlasoval za toto rozhodnutie, ktorým sa výkonnému riaditeľovi agentúry ESA udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry ESA za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto sa výkonnému riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Dnešným uznesením Parlament udeľuje výkonnému riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009. Parlament zdôrazňuje, že Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2009 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) Zdržala som sa hlasovania o udelení absolutória Zásobovacej agentúre Euratomu, ktorej úloha spočíva v zabezpečovaní dostatočného množstva štiepneho materiálu (vrátane všetkých zásob) pre Európsku úniu. Podľa tejto správy v tomto období existujú nezrovnalosti v súvislosti so súčasnou organizačnou podobou a právnou formou agentúry. Natíska sa tak otázka, či je potrebné zachovať agentúru v jej súčasnej forme a organizačnej podobe. Bola by som rada, keby sa táto otázka objasnila, a to najmä vzhľadom na súčasné celoeurópske prehodnocovanie postoja v súvislosti s jadrovou energiou.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0108/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporil som túto správu a absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov informoval Európsky parlament, že účtovná závierka nadácie za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Vítam zámer nadácie uviesť porovnanie činností uskutočnených v priebehu skúmaného roka, za ktorý sa udeľuje absolutórium, a činností uskutočnených v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Európskemu parlamentu to umožní uskutočniť lepšie medziročné zhodnotenie výkonnosti agentúry. Som presvedčený, že pre nadáciu je veľmi užitočné posúdenie jej ex-post pracovného programu na roky 2005 – 2008. Uvedeným posúdením získava nadácia cenné skúsenosti a odporúčania v súvislosti s výzvami, ktoré bude prekonávať v budúcej fáze plánovania. Súhlasím so spravodajcom v tom, že nadácia musí ďalej rozvíjať svoj Systém monitorovania výkonnosti Eurofound s cieľom zabezpečiť, že výsledky monitorovania výkonnosti sa odrazia v rozhodovaní a plánovaní na riadiacej úrovni. Som tiež presvedčený, že nadácia musí prijať kroky na zlepšenie svojho postupu hodnotenia a preskúmania v oblasti obstarávania s cieľom zabrániť budúcemu opakovaniu chýb a nezrovnalostí pri hodnotení, na ktoré upozornil Dvor audítorov. Okrem toho musí nadácia zabezpečiť, aby sa finančné zdroje využívali až po schválení rozpočtových prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2009, pretože audit účtovnej závierky a príslušných transakcií uskutočnený Dvorom audítorov ukazuje, že nadácia vykonala kvalitnú, včasnú a transparentnú prácu. Bez ohľadu na niektoré nedostatky v postupoch prijímania zamestnancov a v postupoch obstarávania som naďalej pevne presvedčená, že v súvislosti s budúcim zlepšením máme dobré vyhliadky a že nadácia je odhodlaná zaviesť ich do praxe.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za správu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) za rozpočtový rok 2009. Prispieva totiž ku kontrole využívania finančných prostriedkov zo strany európskych inštitúcií. Aj napriek vyhláseniu Dvora audítorov o zákonnosti a správnosti činností súvisiacich s ročnou účtovnou závierkou by sa malo zdôrazniť, že prvá účtovná závierka, ktorú predložila nadácia Eurofound, mala vážne nedostatky. Nadácia Eurofound by mala v budúcnosti správne plniť postupy na konci roka a dodržiavať termíny pri predkladaní svojich účtovných závierok, a to prostredníctvom dodatočných školení a zdrojov.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je tripartitný orgán Únie, zriadený v roku 1975 s cieľom prispievať k plánovaniu a vytváraniu lepších pracovných a životných podmienok v Európe. Presnejšie povedané, hodnotí a analyzuje pracovné a životné podmienky, poskytuje oprávnené stanoviská a poradenstvo významným aktérom v oblasti sociálnej politiky EÚ, prispieva k zlepšovaniu kvality života a poskytuje informácie o vývoji a trendoch, a to najmä tých, ktoré prinášajú zmeny.

Spravodajca vyjadril obavy v súvislosti s transparentnosťou riadenia ľudských zdrojov nadácie Eurofound. Tieto obavy zopakovali ostatní členovia Výboru pre rozpočet. Domnievam sa, že by bolo na prospech veci, keby sa tieto obavy rozptýlili.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne.(LT) Podporil som tento dokument, pretože gestorský výbor sa rozhodol schváliť účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2009. Rozpočet nadácie na rok 2009 predstavoval 20 200 000 EUR, čo predstavuje oproti rozpočtovému roku 2008 pokles o 3,8 %. Dvor audítorov však odhalil v jednom prípade otvoreného verejného obstarávania chyby a nezrovnalosti pri hodnotení, ktoré mali vplyv na kvalitu konania. Nadácia musí preto prijať kroky na zlepšenie svojho postupu hodnotenia a preskúmania s cieľom zabrániť opakovaniu týchto chýb v budúcnosti. Je poľutovaniahodné, že Dvor audítorov bol prinútený vyjadriť sa o rozpočtovom a finančnom výkaze nadácie, a to najmä so zreteľom na skutočnosť, že počiatočná predbežná účtovná závierka predložená nadáciou obsahovala vážne chyby, čo poukazuje na závažné nedostatky v jej finančnom riadení. Som presvedčený, že je potrebné zohľadniť vyjadrené pripomienky a obavy a prijať náležité opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) Dvor audítorov a Výbor pre kontrolu rozpočtu vydali kladné stanovisko k plneniu rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2009. Z uvedených dôvodov dnes Parlament hlasoval o udelení absolutória za rozpočtový rok 2009. Považujem však za dôležité upozorniť na prítomnosť určitých chýb a nezrovnalostí, ktoré Dvor audítorov odhalil pri svojom hodnotení v jednom prípade otvoreného verejného obstarávania, ktoré mali vplyv na kvalitu konania. Pripájam sa preto k výzve, aby Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok prijala kroky na zlepšenie svojho postupu hodnotenia a preskúmania.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. Hlasoval som za udelenie absolutória Európskej nadácii pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok. Vyzývam však nadáciu, aby zabezpečila, že rozpočtové prostriedky sa sprístupnia len po získaní zodpovedajúcich pripísaných príjmov. Európsky parlament berie na vedomie, že Dvor audítorov zaznamenal, že v rozpore s nariadením o rozpočtových pravidlách nadácie (článok 19) neobsahuje rozpočet nadácie osobitné položky pre rôzne programy financované z pripísaných príjmov. Okrem toho berie na vedomie, že v rámci programu financovaného z pripísaných príjmov nadácia prijala záväzky vo výške 184 000 EUR, aj keď objem skutočne prijatých pripísaných príjmov bol len 29 000 EUR. Vyjadrujem poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov bol prinútený vyjadriť sa o rozpočtovom a finančnom výkaze nadácie, a to najmä so zreteľom na skutočnosť, že počiatočná predbežná účtovná závierka predložená nadáciou obsahovala vážne chyby, čo poukazuje na závažné nedostatky v jej finančnom riadení. Európsky parlament víta potvrdenie nadácie, že prostredníctvom dodatočných školení a zdrojov zabezpečí, aby správne plnila postupy na konci roka a dodržiavala termíny pri predkladaní účtovných závierok.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. Týmto sa udeľuje riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok absolutórium za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Dnešným uznesením Parlament udeľuje riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok absolutórium za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2009. Parlament berie na vedomie, že Dvor audítorov odhalil v jednom prípade otvoreného verejného obstarávania chyby a nezrovnalosti pri hodnotení, ktoré mali vplyv na kvalitu konania. Parlament preto nadáciu vyzýva, aby prijala kroky na zlepšenie svojho postupu hodnotenia a preskúmania s cieľom zabrániť opakovaniu týchto chýb v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) Zdržala som sa hlasovania o tomto absolutóriu. Správa obsahuje súbor nedostatkov. Zároveň sa však odvoláva na záruky zo strany Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok v súvislosti s tým, že ich účinne odstráni. Kým uvedené záruky sú vítané, vzhľadom na charakter nedostatkov nie je možné hlasovať za absolutórium (nedostatky v postupoch prijímania zamestnancov sa zistili už v roku 2006, predbežná účtovná závierka predložená Európskemu dvoru audítorov obsahovala vážne chyby, ktoré vyplývajú z nedostatkov v jej finančnom riadení). Kvalifikovaní pracovníci by mali podrobiť nadáciu v Dubline podrobnému auditu a my by sme mali hlasovať o absolutóriu až po uskutočnení potrebných zmien, ktoré z neho vyplynú.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0133/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu a podporil som absolutórium za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2009. Podľa informácií, ktoré poskytol Dvor audítorov, je účtovná závierka Eurojustu za rozpočtový rok 2009 spoľahlivá a príslušné transakcie sú zákonné a správne. Vítam iniciatívu agentúry zahrnúť kľúčové ukazovatele výkonnosti do plánov svojho oddelenia na rok 2010. Súhlasím so spravodajcom v tom, že agentúra musí informovať Európsky parlament o týchto kľúčových ukazovateľoch a ich prepojeniach s cieľmi, rozpočtom a pracovným programom Eurojustu. Prepojenie ukazovateľov s cieľmi, rozpočtom a pracovným programom agentúry umožní zúčastneným stranám lepšie zhodnotiť výkonnosť Eurojustu. Konštatuje sa, že Dvor audítorov neuviedol pripomienky k úrovni prenosov a rušení rozpočtových prostriedkov v roku 2009. Vítam skutočnosť, že agentúra zaviedla opatrenia na odhad trhovej hodnoty príslušných produktov a služieb pred začatím postupu verejného obstarávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za udelenie absolutória Eurojustu za rozpočtový rok 2009, keďže, ako ukazuje správa, so zdrojmi hospodáril mimoriadne dobre a počínal si aj mimoriadne transparentne, pričom využíval mnohé ukazovatele na vysvetlenie svojej finančnej situácie. Vyjadrujem však úprimné poľutovanie, čo sa týka neustálych požiadaviek, ktoré musel Dvor audítorov predložiť, pokiaľ ide o postupy verejného obstarávania a prijímania pracovníkov. V súvislosti s týmito požiadavkami sa ešte stále nepredložila primeraná reakcia alebo riešenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Eurojust je orgán Európskej únie, ktorý pomáha výskumným pracovníkom a zástupcom prokurátorov v EÚ spolupracovať v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti. Zohráva kľúčovú úlohu pri výmene informácií a vydávaní osôb. Vzhľadom na mimoriadnu dôležitosť a citlivosť týchto otázok je potrebné, aby mal Eurojust prostriedky, ktoré mu umožňujú ich účinné riešenie. Je však zrejmé, že pri riešení otázok v oblasti spravodlivosti a pri boji proti zločinu nie sú potrebné prostriedky nikdy dostačujúce.

Zdá sa, že hlavný problém Eurojustu spočíva v účinnom riadení ľudských zdrojov. Skutočnosť, že v Eurojuste je neobsadených 24 % miest a že rôzne riadiace pozície sú obsadené neefektívnym personálom, vzbudzuje obavy o kontinuitu a účinné vykonávanie činností Eurojustu.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Zdržal som sa hlasovania o tomto dokumente aj napriek tomu, že gestorský výbor sa rozhodol schváliť účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Zdržal som sa hlasovania, pretože Dvor audítorov rovnako ako v predchádzajúcich troch rokoch znova zistil nedostatky v postupoch verejného obstarávania. Dvor audítorov opätovne upozornil aj na nedostatky v plánovaní a uplatňovaní postupov prijímania pracovníkov, pričom dotácia agentúre v roku 2009 bola o 6,4 % vyššia ako v roku 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) Finančná kontrola plnenia rozpočtu Európskej únie sa uskutočňuje na troch úrovniach. Ide o vnútornú kontrolu v každej inštitúcii, vonkajšiu kontrolu, ktorú vykonáva Európsky dvor audítorov, a postup udeľovania absolutória, ktorý uskutočňuje Parlament. V dnešnom hlasovaní sa udelilo absolutórium Eurojustu za plnenie jeho rozpočtu za rozpočtový rok 2009. Hlasoval som za udelenie tohto absolutória, pretože na základe auditov, ktoré vykonal Dvor audítorov a Výbor pre kontrolu rozpočtu, Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. Hlasoval som za udelenie absolutória Eurojustu a vítam, že agentúra zaviedla opatrenia na odhad trhovej hodnoty príslušných produktov alebo služieb pred začatím postupu verejného obstarávania. Domnievam sa, že táto iniciatíva je dôležitým postupom, ktorý by mali nasledovať ďalšie agentúry. Okrem toho vítam ročný plán verejného obstarávania agentúry na rok 2009, ktorý významne pomohol oddeleniam a útvarom Eurojustu pri riadení svojich verejných súťaží. Zastávam názor, že tieto iniciatívy zlepšujú usmerňovanie a kontrolu, ktoré vykonáva povoľujúci úradník.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto sa udeľuje správnemu riaditeľovi Eurojustu absolutórium za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Dnešným uznesením Parlament udeľuje správnemu riaditeľovi Eurojustu absolutórium za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2009. Parlament s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov neuvádza pripomienky k úrovni prenosov a rušení rozpočtových prostriedkov v roku 2009 a že udelenie absolutória za plnenie rozpočtu agentúry by sa v budúcnosti malo zakladať aj na výkonnosti agentúry počas celého roka.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Nehlasovala som za udelenie absolutória. Postupovala som tak najmä preto, že podľa správy sa z 26 odporúčaní útvaru vnútorného auditu z roku 2008 vykonali iba 4 a vykonávanie ďalších 15 odporúčaní mešká o vyše 12 mesiacov. Tieto okolnosti sa musia okamžite napraviť predtým, než bude možné udeliť akékoľvek ďalšie absolutórium.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0145/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za tento dokument a podporil som absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov zistil, že účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Správna rada agentúry schválila v júni 2009 viacročný plán na obdobie 2010 – 2013, ktorý agentúre umožní plánovať svoje činnosti a účinnejšie posudzovať ich riziko. Vítam iniciatívu agentúry, ktorá v roku 2009 zaviedla tzv. systém riadenia výkonnosti agentúry Frontex, ktorého cieľom je lepšie informovať správnu radu agentúry prostredníctvom poskytovania údajov o dosahu operácií agentúry. Súhlasím tiež so spravodajcom v tom, že je potrebné, aby agentúra zlepšila svoje finančné hospodárenie, pokiaľ ide o preplácanie nákladov vzniknutých členským štátom, a aby spolu s týmito členskými štátmi určila nedostatky a ťažkosti, čo umožní prijať primerané riešenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za udelenie absolutória za rozpočtový rok 2009 Európskej agentúre pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX), pretože, ako sa uvádza v správe, jej účtovná závierka a transakcie sú ako celok na základe analýzy pozitívne, správne a zákonné. Musím však súhlasiť s vyjadrením v správe o tom, že vzhľadom na viacero nezrovnalostí, postupov, ktorým chýba transparentnosť, a prenosov odhalených v rozpočte by agentúra mala zlepšiť svoje finančné hospodárenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Povinnosti Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) spočívajú v podpore členských štátov pri odbornej príprave príslušníkov pohraničnej stráže vrátane zriaďovania spoločných vzdelávacích usmernení, vo vykonávaní analýzy rizika, v sledovaní vývoja príslušného výskumu, ktorý sa týka kontroly a dozoru nad vonkajšími hranicami, v podpore členských štátov vo všetkých situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú operačnú a technickú pomoc na vonkajších hraniciach, a v poskytovaní potrebnej podpory členským štátom v oblasti spoločných operácií v prípadoch navracania.

Rastúci migračný tlak na hranice Únie a potreba koordinácie medzi členskými štátmi sú dostatočným dôvodom na to, aby agentúra Frontex mala dostatok prostriedkov na vykonávanie svojich povinností, ktoré jej boli zverené. Súhlasím však s obavami spravodajcu v súvislosti s nadhodnotením nákladov na predbežné financovanie hraničných orgánov o 27 %, na ktoré upozornil Dvor audítorov, a s nadmerne vyplatenými preddavkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Zdržal som sa hlasovania o tomto dokumente aj napriek tomu, že gestorský výbor sa rozhodol schváliť účtovnú závierku Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov vyhlásil, že dostal prijateľné ubezpečenie o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Hlasovania som sa zdržal preto, lebo Európsky parlament vyjadruje znepokojenie nad tým, že Dvor audítorov opäť zistil prenosy prostriedkov, na ktoré poukázal už vo svojich výročných správach za rok 2006, 2007 a 2008, a vyjadruje poľutovanie najmä nad vysokou úrovňou prenosov a zrušení od roku 2006. Dvor audítorov druhý rok po sebe poukázal aj na to, že agentúra vyplatila prostriedky na základe jednostranných rozhodnutí o poskytnutí grantov podpísaných agentúrou, pričom sa však v platných predpisoch takýto typ nástroja neuvádza. Dvor audítorov zistil v ôsmich kontrolovaných prípadoch, že náklady na predbežné financovanie hraničných orgánov boli nadhodnotené o 27 %. V prípade činností ukončených v roku 2009 sa muselo vydať vyše 40 príkazov na vymáhanie, aby sa získali späť nadmerne vyplatené preddavky. Rozpočet agentúry na rok 2009 bol o takmer 28 % vyšší než v predchádzajúcom roku. Som presvedčený, že je potrebné zohľadniť vyjadrené pripomienky a obavy a prijať náležité opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) Finančná kontrola plnenia rozpočtu Európskej únie sa uskutočňuje na troch úrovniach. Ide o vnútornú kontrolu v každej inštitúcii, vonkajšiu kontrolu, ktorú vykonáva Európsky dvor audítorov, a postup udeľovania absolutória, ktorý uskutočňuje Parlament. Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu agentúry Frontex za rozpočtový rok 2009, pretože audity, ktoré vykonal Dvor audítorov a Výbor pre kontrolu rozpočtu, ukázali, že všetky transakcie agentúry boli v plnej miere zákonné a správne.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. Hlasoval som za udelenie absolutória agentúre Frontex. Konštatujem však, že Dvor audítorov druhý rok po sebe poukázal na to, že agentúra vyplatila prostriedky na základe jednostranných rozhodnutí o poskytnutí grantov podpísaných agentúrou, pričom však v platných predpisoch sa takýto typ nástroja neuvádza. Konštatujem, že takto vyplatené prostriedky predstavovali vyše 28 000 000 EUR v roku 2009 a 17 000 000 EUR v roku 2008. Vítam však iniciatívu agentúry, ktorá vznikla v reakcii na pripomienky Dvora audítorov, aby sa podpísala rámcová dohoda o partnerstve s orgánmi hraničnej kontroly členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. Týmto sa udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Dnešným uznesením udeľuje Parlament riaditeľovi Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009. Parlament zdôrazňuje, že Dvor audítorov vyhlásil, že získal prijateľné ubezpečenie o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Parlament vyzýva agentúru, aby zlepšila svoje finančné hospodárenie, pokiaľ ide o preplácanie nákladov vzniknutých členským štátom, a aby spolu s týmito členskými štátmi určila príčiny tohto problému, čo umožní prijať spoločné riešenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), písomne. (EL) Vzhľadom na zvýšené prisťahovalecké toky sa vyžaduje, aby agentúra Frontex zohrávala aktívnu úlohu pri ochrane európskych hraníc. Podľa agentúry Frontex vstupuje 95 % nelegálnych prisťahovalcov do Európy cez Grécko. Vyhostenie nelegálneho prisťahovalca stojí 6 500 EUR a podľa nariadenia Dublin II nesie za jeho vyhostenie zodpovednosť krajina vstupu. Všetky členské štáty na vonkajších hraniciach EÚ sú pod tlakom prisťahovalectva a zmenili sa na prisťahovalecké tábory pre Európu. Agentúru Frontex musíme podporiť z finančného aj z operatívneho hľadiska a dosiahnuť väčšiu bezpečnosť vonkajších hraníc EÚ. Musíme tiež prijať mechanizmus na prideľovanie celkového počtu prisťahovalcov medzi všetky členské štáty.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), písomne.(FR) Hlasovaním o tomto absolutóriu za rozpočet sa definitívne schvaľuje zvýšenie výdavkov európskej agentúry Frontex na jej úlohu kontroly našich vonkajších hraníc. Toto značné zvýšenie rozpočtu v rokoch 2006 až 2009 bolo potrebné a oprávnené. Zodpovedá potrebe posilniť koordináciu členských štátov v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu. Agentúra Frontex ako symbol migračnej politiky EÚ musí zabezpečiť vynakladanie svojich rozpočtových prostriedkov na konkrétne opatrenia zamerané na kontrolu migračných tokov. V tejto súvislosti vítam zavedenie systému riadenia výkonnosti s cieľom viac zviditeľniť operácie agentúry. Systém orientovaný na výsledky pomáha postupne porovnávať operácie a hneď ich vyhodnocovať. Podľa môjho názoru je tento kladný výsledok hlasovania aj silným politickým signálom zo strany Európskeho parlamentu v prospech európskej prisťahovaleckej politiky, ktorá bola vypracovaná počas francúzskeho predsedníctva Únie. Otázka bezpečnosti hraníc ako zodpovednosť, ktorú v minulosti niesli výlučne členské štáty, sa v súčasnosti rieši na európskej úrovni. Toto spoločné riadenie hraníc predstavuje nevyhnutnú záruku, ktorá umožňuje úplné uplatňovanie jednej zo základných slobôd EÚ: voľný pohyb osôb v schengenskom priestore.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) Zdržala som sa hlasovania. Účtovná závierka za rozpočtový rok 2009 bola vyhlásená za spoľahlivú vo všetkých základných bodoch. Agentúra Frontex tiež začala nové iniciatívy s cieľom analyzovať svoje opatrenia vrátane ich vplyvu a zlepšiť transparentnosť a objektívnosť výberu zamestnancov. Európsky dvor audítorov však znova našiel nedostatky za rok 2009, na ktoré sa upozorňovalo každý rok už od roku 2006. Uvedené opakované zlyhanie pri odstraňovaní týchto nedostatkov a ich úspešnej náprave je neprijateľné.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0103/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporil som túto správu a absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov usúdil, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Vítam skutočnosť, že väčšina činností a aktív programov EGNOS a Galileo bola v decembri 2009 presunutá na Komisiu. Konštatuje sa, že konečný rozpočet na rok 2009 nezahŕňal informácie o príjmoch úradu. Nezrovnalosti sa našli aj v postupoch výberu zamestnancov. Úrad musí odstrániť tieto nedostatky a informovať Európsky parlament v súlade s ustanoveniami.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2009, pretože bol z účtovného hľadiska kvalitne riadený a poskytnuté číselné údaje sa považujú za spoľahlivé. Určité nezrovnalosti však pretrvávajú v oblasti ľudských zdrojov, najmä pokiaľ ide o postupy výberu zamestnancov. Predpokladá sa, že sú nedostatočne transparentné. Dúfam preto, že spomínaný úrad sa bude snažiť o dosiahnutie zlepšení v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Povinnosťou Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) je dohliadať nad riadením verejného záujmu týkajúceho sa európskych programov a fungovať ako ich regulačný orgán. Právomoci spoločného podniku Galileo, ktorý sa skončil 31. decembra 2006, boli prenesené na úrad od januára 2007. Prechodne sídli v Bruseli a v súlade s nariadením môže prevziať okrem iného tieto povinnosti, ktoré sa v súčasnosti revidujú: správu zmluvy so subjektom povereným prevádzkovaním Európskej geostacionárnej navigačnej prekrývacej služby (EGNOS), ktorá pochádza zo spoločného podniku Galileo, koordináciu opatrení členských štátov vo vzťahu k frekvenciám potrebným na fungovanie systému, spoluprácu s Komisiou pri vypracovávaní návrhov v súvislosti s programom, modernizáciu systému, riadenie všetkých aspektov v súvislosti s ochranou a bezpečnosťou systému, činnosti ako európsky akreditačný orgán pre zabezpečenie GNSS a riadenie výskumných činností potrebných na rozvoj a podporu európskych programov GNSS.

Tento zoznam právomocí poukazuje na dôležitosť prenesenú na Európsky úrad pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) a posilňuje požiadavky, ktoré sa naň kladú, s cieľom udržať činnosti a výdavky v rámci stanoveného rozpočtu a dodržiavať pravidlá, ktorými sa riadi plnenie rozpočtu.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Zdržal som sa hlasovania o tomto dokumente aj napriek tomu, že gestorský výbor sa rozhodol schváliť účtovnú závierku Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2009. Rozpočet úradu na rok 2009 predstavoval 44 400 000 EUR, čo je pokles o 64 % oproti rozpočtovému roku 2008. Hlasovania som sa zdržal, pretože Parlament vyjadruje poľutovanie nad nedostatkami pri postupoch výberu zamestnancov, ktoré ohrozujú transparentnosť týchto postupov. Je potrebné dosiahnuť väčšiu transparentnosť postupov, aby sa v budúcnosti odstránila neistota v súvislosti s činnosťami tohto úradu.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) V dnešnom hlasovaní Parlament udelil výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2009. Hlasoval som za udelenie absolutória na základe hodnotení a správ, ktoré vypracoval Dvor audítorov a Výbor pre kontrolu rozpočtu. Dvor audítorov vyhlásil, že získal prijateľné ubezpečenie o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. − Hlasoval som za udelenie absolutória Európskemu úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS), pretože Dvor audítorov vyhlásil, že získal prijateľné ubezpečenie o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto sa udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Dnešným uznesením Parlament udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2009. Parlament zdôrazňuje nedostatky v postupoch výberu zamestnancov, ktoré často ohrozovali transparentnosť uvedených postupov. Parlament tiež poznamenáva, že konečný rozpočet, ktorý úrad uverejnil 31. marca 2010, nezodpovedal konečnému rozpočtu na rok 2009, ktorý schválila správna rada, a nezahŕňal jeho príjmy. Parlament preto vyzýva úrad, aby túto situáciu napravil a informoval o zmene orgán udeľujúci absolutórium.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0126/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za tento dokument a absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2009. Podľa informácií Dvora audítorov je účtovná závierka spoločného podniku za rozpočtový rok 2009 spoľahlivá a príslušné transakcie sú zákonné a správne. Spoločný podnik sa nachádza v počiatočnej fáze a v priebehu roku 2009 ešte v plnej miere nezaviedol systém vnútornej kontroly ani systém finančného výkazníctva. Zavedenie týchto systémov sa musí naliehavo a úspešne dokončiť. V roku 2009 bola miera čerpania spoločného podniku v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov 81% a v prípade platobných rozpočtových prostriedkov 20 %. Súhlasím so spravodajcom v tom, že spoločný podnik je stále v počiatočnej fáze, a preto chápem, že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov bola relatívne nízka. Domnievam sa tiež, že spoločný podnik by s ohľadom na veľkosť svojho rozpočtu a zložitosť svojich úloh mal uvažovať o zriadení audítorského výboru, priamo podliehajúcemu správnej rade.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne.(IT) Hlasovala som za udelenie absolutória za rozpočtový rok 2009 spoločnému podniku ARTEMIS, pretože so svojimi finančnými prostriedkami hospodáril mimoriadne dobre na to, že ide o agentúru, ktorá je stále v počiatočnej fáze. Preto sa domnievam, že v budúcnosti možno dosiahnuť zlepšenia a že nezrovnalosti uvedené v účtovnej závierke za rozpočtový rok je možné odstrániť.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Spoločný podnik ARTEMIS zavedie spoločnú technologickú iniciatívu (STI) pre vstavané systémy informačných technológií. Toto verejno-súkromné partnerstvo je zamerané predovšetkým na podporu spolufinancovania výskumných iniciatív na európskej úrovni, ako aj na zlepšenie spolupráce medzi jednotlivými subjektmi v odvetví. Ako spravodajca správne zdôrazňuje, spoločný podnik bol vytvorený s cieľom vymedzovať a realizovať plán výskumu pre vývoj kľúčových technológií pre vstavané počítačové systémy v rôznych oblastiach použitia, aby sa posilnila konkurencieschopnosť a udržateľnosť Európy a umožnil sa vznik nových trhov a spoločenských aplikácií. Spoločnosť sa stále nachádza v počiatočnej fáze, čím v nás vzbudzuje veľké očakávania v súvislosti so svojimi budúcimi výsledkami a nádej, že jej investície budú opodstatnené.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Podporil som tento dokument, pretože gestorský výbor sa rozhodol schváliť účtovnú závierku spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov vyhlásil, že získal prijateľné ubezpečenie o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Konečný rozpočet spoločného podniku na rok 2009 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 46 000 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 8 000 000 EUR a miera čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov bola 81 % a platobných rozpočtových prostriedkov 20 %. Spoločný podnik je podľa môjho názoru ešte stále v počiatočnej fáze, a preto chápem, že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov bola relatívne nízka.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) Dvor audítorov a Výbor pre kontrolu rozpočtu vydali kladné stanovisko k plneniu rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2009. Z uvedených dôvodov Parlament dnes hlasoval o udelení absolutória za rozpočtový rok 2009. Vykonané audity ukázali, že účtovná závierka spoločného podniku bola spoľahlivá a že príslušné transakcie boli zákonné a správne. V skutočnosti však považujem za vhodné, aby spoločný podnik venoval pozornosť výzve na zlepšenie svojej dokumentácie procesov a činností IT, ako aj oblasti mapovania rizík IT, a aby vypracoval plán na zabezpečenie pokračovania činnosti a politiku ochrany údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. Hlasoval som za udelenie absolutória spoločnému podniku ARTEMIS. Domnievam sa však, že s ohľadom na veľkosť svojho rozpočtu a zložitosť svojich úloh by mal uvažovať o zriadení audítorského výboru priamo podliehajúcemu správnej rade.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. Týmto sa udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ARTEMIS absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Dnešným uznesením Parlament udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ARTEMIS absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2009. Parlament zdôrazňuje, že spoločný podnik bol zriadený v decembri 2007 s cieľom vymedzovať a realizovať plán výskumu pre vývoj kľúčových technológií pre vstavané počítačové systémy v rôznych oblastiach použitia, aby sa posilnila konkurencieschopnosť a udržateľnosť Európy a umožnil sa vznik nových trhov a spoločenských aplikácií.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0128/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporil som túto správu a absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2009. Podľa informácií Dvora audítorov je účtovná závierka spoločného podniku za rozpočtový rok 2009 spoľahlivá a príslušné transakcie sú zákonné a správne. Spoločný podnik sa nachádza v počiatočnej fáze a do konca roku 2009 ešte v plnej miere nezaviedol systém vnútornej kontroly ani systém finančného výkazníctva. Zavádzanie týchto systémov sa musí dokončiť. Súhlasím s názorom spravodajcu, že s ohľadom na veľkosť svojho rozpočtu a zložitosť svojich úloh by mal spoločný podnik uvažovať o zriadení audítorského výboru priamo podliehajúceho správnej rade. Myslím si tiež, že spoločný podnik musí ďalej rozvíjať ustanovenia o členstve a spolufinancovaní. Dúfam, že spoločný podnik Čisté nebo v budúcnosti urýchli vývoj, validáciu a demonštráciu čistých technológií pre leteckú dopravu v EÚ, aby sa mohli čo najskôr uviesť do praxe.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI) , písomne. (BG) Mám niekoľko pripomienok k fungovaniu spoločného podniku Čisté nebo, preto nepodporujem absolutórium za plnenie jeho rozpočtu za rozpočtový rok 2009. Predovšetkým od založenia spoločného podniku v roku 2007 nebola zatiaľ podpísaná dohoda s Belgickom týkajúca sa kancelárskych priestorov, výsad a imunít a inej podpory. Ako môže podnik riadne fungovať bez zaručenia týchto základných potrieb? Nie je prekvapujúce, že výskumné činnosti, ktoré boli predbežne financované v roku 2008, sa v roku 2009 plne nezrealizovali a že sa využilo len 65 % z predbežného financovania. Najväčšie obavy vo mne však vyvoláva skutočnosť, že spoločný podnik ešte nevytvoril systém vnútornej kontroly ani systém finančného výkazníctva, čo ohrozuje transparentnosť vynakladania finančných prostriedkov pochádzajúcich od európskych daňových poplatníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne.(IT) Hlasovala som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rok 2009, pretože napriek množstvu nezrovnalostí v rozpočte podniku si myslím, že v budúcnosti môžeme s dôverou očakávať zlepšenie jeho auditovanej výkonnosti, pretože podnik sa stále nachádza v počiatočnej fáze.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Spoločný podnik Čisté nebo bol zriadený, pretože je potrebné podporiť vývoj, validáciu a demonštráciu čistých technológií pre leteckú dopravu v EÚ, a to čo najskôr. Podobne ako spoločný podnik Artemis, aj tento podnik len začína. To neznamená, že sa ešte neobjavili postupy a kroky, ktoré by si nevyžadovali nápravu, a to najmä v oblastiach týkajúcich sa štruktúry rozpočtu, ako oprávnene zdôraznil spravodajca.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne.(LT) Podporil som tento dokument, pretože príslušný výbor sa rozhodol schváliť účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2009. Spoločný podnik Čisté nebo bol zriadený v decembri 2007 s cieľom urýchliť vývoj, validáciu a demonštráciu čistých technológií pre leteckú dopravu v EÚ, aby sa mohli čo najskôr uviesť do praxe. Spoločný podnik sa nachádza v počiatočnej fáze a do konca roku 2009 ešte v plnej miere nezaviedol systém vnútornej kontroly ani systém finančného výkazníctva. Konečný rozpočet spoločného podniku za rok 2009 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 91 000 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 60 000 000 EUR, pričom miera čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov bola 98 % a platobných rozpočtových prostriedkov 1 %. Myslím si, že spoločný podnik je stále v počiatočnej fáze, a preto chápem relatívne nízku mieru čerpania platobných rozpočtových prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) Dvor audítorov a Výbor pre kontrolu rozpočtu vydali kladné stanovisko o plnení rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2009. Parlament dnes z týchto dôvodov hlasoval za udelenie absolutória za rozpočtový rok 2009. Uskutočnené audity preukázali, že rozpočet spoločného podniku je spoľahlivý a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Myslím si však, že by bolo vhodné, keby spoločný podnik zohľadnil výzvu, aby dokončil zavádzanie systému vnútornej kontroly a systému pre finančné informácie predovšetkým s ohľadom na veľkosť svojho rozpočtu a zložitosť svojich úloh.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), písomne.(PL) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2009. Som si vedomý toho, že spoločný podnik je ešte v počiatočnej fáze. Žiaľ, došlo k viacerým oneskoreniam v projektoch v tejto fáze, pričom sa využilo 65 % z predbežného financovania. Okrem toho ešte neboli prijaté rozhodnutia týkajúce sa sídla v Belgicku, čo významne sťažuje efektívne fungovanie spoločného podniku Čisté nebo.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za udelenie absolutória spoločnému podniku Čisté nebo. Uznávam, že spoločný podnik je ešte v počiatočnej fáze. Napriek tomu som znepokojený tým, že výskumné činnosti, ktoré Komisia predbežne financovala v roku 2008 v mene spoločného podniku, sa v roku 2009 plne nezrealizovali a že v dôsledku oneskorení projektov sa využilo len 8 700 000 EUR alebo 65 % z predbežného financovania vo výške 13 600 000 EUR. Osobitne som znepokojený tým, že prijatie, štruktúra a predloženie schváleného rozpočtu spoločného podniku na rok 2009 neboli v súlade s nariadením Rady (ES) č. 71/2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik Čisté nebo, ani v súlade s rozpočtovými pravidlami spoločného podniku. Preto spoločný podnik naliehavo vyzývam, aby urýchlene napravil tento závažný nedostatok.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. − Týmto sa udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Dnešným uznesením Parlament udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo absolutórium za plnenie rozpočtu podniku za rozpočtový rok 2009. Parlament zastáva názor, že s ohľadom na veľkosť svojho rozpočtu a zložitosť svojich úloh by mal spoločný podnik zriadiť audítorský výbor priamo podliehajúci správnej rade.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0129/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za tento dokument a absolutórium za plnenie rozpočtu Spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2009. Podľa informácií Dvora audítorov je účtovná závierka spoločného podniku za rozpočtový rok 2009 spoľahlivá a príslušné transakcie sú zákonné a správne. Spoločný podnik sa nachádza v počiatočnej fáze a do konca roku 2009 ešte v plnej miere nezaviedol systém vnútornej kontroly ani systém finančného výkazníctva. Zavádzanie týchto systémov sa musí dokončiť. Súhlasím so spravodajcom, že spoločný podnik by mal ďalej rozvíjať ustanovenia o členstve a spolufinancovaní a dokončiť zavádzanie systému vnútornej kontroly a systému pre finančné informácie. Dúfam, že Spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky v budúcnosti zlepší účinnosť a efektívnosť vývoja liekov a pomôže farmaceutickému odvetviu vyrábať účinnejšie a bezpečnejšie inovačné lieky.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI) , písomne. (BG) Podľa môjho názoru by Spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky mali v plnom rozsahu financovať farmaceutické firmy alebo jeho ďalší členovia, ktorí majú najväčší záujem na fungovaní tohto podniku. Z tohto dôvodu nepodporujem absolutórium za plnenie rozpočtu tohto podniku za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne.(IT) Hlasovala som za udelenie absolutória Spoločnému podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rok 2009, pretože ako ukazuje správa, Dvor audítorov považuje účtovnú závierku podniku a príslušné transakcie za spoľahlivé. Myslím si však, že hoci to je do určitej miery odôvodnené, pretože ide o podnik v počiatočnej fáze, podnik by mal dokončiť zavádzanie svojich systémov kontroly a v nasledujúcich rokoch by mal fungovať opatrnejšie a transparentnejšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Spoločný podnik sa zameriava na proces vývoja farmaceutík, ktoré sú efektívnejšie a účinnejšie, aby mohlo farmaceutické odvetvie vyrábať inovačné lieky, ktoré budú bezpečnejšie a účinnejšie. Cieľom spoločného podniku je preto prispieť k splneniu 7. rámcového programu a podpore farmaceutického výskumu a vývoja v členských štátoch a v krajinách zapojených do 7. rámcového programu. Podporuje zapojenie malých a stredných podnikov do svojej činnosti a spoluprácu medzi súkromným sektorom a univerzitami. Je stále v embryonálnom štádiu, a preto nemôžeme jednoznačne predvídať, ako sa jeho rozpočet bude plniť v budúcnosti. Mal by však dokončiť najmä systém vnútornej kontroly a systém pre informácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne.(LT) Podporil som tento dokument, pretože príslušný výbor sa rozhodol schváliť účtovnú závierku Spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky bol zriadený vo februári 2007 s cieľom významne zlepšiť účinnosť a efektívnosť vývoja liekov s dlhodobým zámerom pomôcť farmaceutickému odvetviu vyrábať účinnejšie a bezpečnejšie inovačné lieky. Spoločný podnik sa nachádza v počiatočnej fáze a do konca roku 2009 ešte v plnej miere nezaviedol systém vnútornej kontroly ani systém finančného výkazníctva. Konečný rozpočet spoločného podniku na rok 2009 zároveň zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 82 000 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 82 000 000 EUR, pričom miera čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov bola 97 % a platobných rozpočtových prostriedkov 1 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) Vzhľadom na vyhlásenie Dvora audítorov, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne, hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2009. Ako vieme, každá rozprava o absolutóriu má svoj špecifický kontext a kontextom dnešnej rozpravy je hospodárska a finančná kríza, ktorá spôsobila finančné a rozpočtové problémy množstvu členských štátov. Preto sa aj vzhľadom na účinnejšie kontroly pripájam k žiadosti predloženej spoločnému podniku, aby do svojich rozpočtových pravidiel zahrnul osobitný odkaz na právomoci útvaru Komisie pre vnútorný audit ako svojho vnútorného audítora.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za absolutórium za plnenie rozpočtu Spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2009. Naliehavo vyzývam spoločný podnik, aby čo najskôr dokončil zavádzanie systému vnútornej kontroly a systému pre finančné informácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto sa výkonnému riaditeľovi Spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Dnešným uznesením Parlament udeľuje výkonnému riaditeľovi Spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2009. Parlament vyzýva spoločnú technologickú iniciatívu, aby do svojich rozpočtových pravidiel zahrnula osobitný odkaz na právomoci útvaru Komisie pre vnútorný audit ako svojho vnútorného audítora na základe ustanovení rámcového rozpočtového nariadenia pre orgány Spoločenstva.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0124/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu a absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2009. Podľa informácií Dvora audítorov je účtovná závierka podniku SESAR za rozpočtový rok 2009 spoľahlivá a príslušné transakcie sú zákonné a správne. Spoločný podnik sa nachádza v počiatočnej fáze a do konca roku 2009 ešte v plnej miere nezaviedol systém vnútornej kontroly ani systém finančného výkazníctva. Zavádzanie týchto systémov sa musí dokončiť. Súhlasím so spravodajcom, že spoločný podnik musí zaviesť integrovaný systém riadenia, ktorý by umožnil priraďovať náklady ku konkrétnym pracovným balíkom a určovať zdroje financovania operačných nákladov. Okrem toho je dôležité stanoviť podmienky, na základe ktorých by nevyčerpané prostriedky boli prenesené do nasledujúceho roka.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI) , písomne. (BG) Spoločný podnik na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR) je dôležitou iniciatívou. V čase finančnej krízy a ťažkostí v mnohých členských štátoch si však nemyslím, že je vhodné, aby sme vynakladali milióny eur týmto spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne.(IT) Hlasovala som za udelenie absolutória spoločnému podniku SESAR za rok 2009, pretože nedávno zriadený podnik presvedčil Dvor audítorov o svojej spoľahlivosti. Úsilie, ktoré táto inštitúcia vyvíja, aby dokončila zavádzanie systémov vnútornej kontroly, je už dobre známe, ale myslím si, že je potrebné vyvinúť ďalšiu snahu v tejto oblasti, aby sa zaručila transparentnosť a spoľahlivosť účtovnej závierky.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Cieľom tohto spoločného podniku je modernizovať európsky systém riadenia letovej prevádzky a mal by sústrediť úsilie Únie v oblasti výskumu a vývoja pod záštitou výskumu riadenia letovej prevádzky (ATM) jednotného európskeho vzdušného priestoru (SESAR).

Bezpečnosť Európanov, ktorí čoraz viac využívajú služby leteckých spoločností, ako aj zamestnancov leteckých spoločností si vyžaduje osobitnú úroveň výkonnosti pri hľadaní najlepších riešení na riadenie prevádzky tohto typu a tiež monitorovanie a porovnanie metodík, ktoré sa uplatňujú v rôznych členských štátoch, aby všetci zaviedli osvedčené postupy a bezpečné, hospodárne a inovačné riešenia.

Podobne ako iné podniky v počiatočnej fáze, ani SESAR ešte neuviedol svoj systém vnútornej kontroly ani systém pre finančné informácie celkom do plného prevádzkového stavu. Bude tak musieť urobiť čo najskôr.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne.(LT) Podporil som tento dokument, pretože príslušný výbor sa rozhodol schváliť účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2009. Dvor audítorov uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Konečný rozpočet spoločného podniku na rok 2009 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 325 000 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 157 000 000 EUR, pričom miera čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov bola 97,1 % a platobných rozpočtových prostriedkov 43,2 %. Dvor audítorov zistil, že v roku 2009 sa podnikli dôležité kroky na zavedenie kontrolných systémov, vyjadruje však znepokojenie nad tým, že ku koncu roka stále nebol zavedený integrovaný nástroj na riadenie finančných, rozpočtových a operatívnych informácií. V odpovedi však spoločný podnik uviedol, že finančné systémy boli pripravené a zavedené do mája 2010. Prípady, keď vnútorné kontroly nefungujú riadne, treba eliminovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) Napriek niekoľkým medzerám a nezrovnalostiam, ktoré odhalil Dvor audítorov v priebehu analýzy a hodnotenia rozpočtu spoločného podniku SESAR, som hlasoval za udelenie absolutória za rozpočtový rok 2009. Myslím si však, že aby sa zabránilo zopakovaniu rovnakých chýb v postupoch v budúcnosti, mal by podnik SESAR dokončiť a zaviesť systémy vnútornej kontroly a systém finančných informácií, ktoré by umožnili čo najspoľahlivejšie a najpresnejšie vyhodnotenie rozpočtových transakcií za každý rozpočtový rok.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2009. Napriek tomu som znepokojený tým, že do decembra 2009 nebol zavedený integrovaný systém riadenia, ktorý by umožnil priraďovať náklady ku konkrétnym pracovným balíkom a určovať zdroje financovania operačných nákladov.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. − Týmto sa udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Dnešným uznesením Parlament udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR absolutórium za plnenie rozpočtu podniku za rozpočtový rok 2009. Parlament víta skutočnosť, že Dvor audítorov zistil, že účtovná závierka spoločného podniku za rozpočtový rok 2009 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú vo všetkých vecných ohľadoch zákonné a správne.

 
  
  

Správa: Bernhard Rapkay (A7-0152/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne.(RO) Zodpovednosť za verejné vyjadrenia poslancov Európskeho parlamentu nesú predovšetkým tí, ktorí ich vyslovili. Zásah Parlamentu týkajúci sa analýzy kontextu, príležitosti alebo toho, či osoba, ktorá predniesla verejné vyjadrenie, bola alebo nebola na to oprávnená, sa uskutočňuje len vo výnimočných prípadoch. Tento postup je však povinný, ak osoba, ktorá vyjadrenie predniesla, sa musí zodpovedať za obsah vyjadrenej myšlienky. Takýto výnimočný prípad, ktorého vyšetrenie bolo povinnosťou Európskeho parlamentu, je aj prípad týkajúci sa poslanca EP Luigiho de Magistrisa, predvolaného pred súd v jeho krajine v súvislosti s rozhovorom, ktorý poskytol istým talianskym novinám ako člen politickej strany zastúpenej v európskych štruktúrach. Ak sa pozrieme nad rámec vyjadrenia alebo jeho dôsledkov v oblasti vnútornej politiky, právo poslanca EP na slobodné vyjadrovanie treba uznať ako slobodu, a preto ho treba brániť.

Podobne ako Luigi de Magistris má každý poslanec EP imunitu pred vyšetrovaním alebo zadržaním vyplývajúcim z vyjadrených názorov alebo uskutočneného hlasovania. V tejto súvislosti nemožno v demokratickej spoločnosti súhlasiť s pokusom brániť poslancom EP vo vyjadrovaní názorov na veci verejného záujmu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Táto správa je na žiadosť o ochranu imunity a výsad kolegu poslanca pána de Magistrisa, vyžiadaná na základe článkov 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie a článku 68 Ústavy Talianskej republiky v pozmenenom a doplnenom znení podľa ústavného zákona č. 3 z 29. októbra 1993, pretože bol predvolaný pred súd v Benevente poslancom tohto Parlamentu pánom Mastellom v súvislosti s rozhovorom s istými talianskymi novinami. Vzhľadom na ustanovenú prax tohto Parlamentu a na to, že súdne konanie patrí do pôsobnosti občianskeho alebo správneho práva, a tiež vzhľadom na stanovisko Výboru pre právne veci hlasujem za zbavenie kolegu poslanca pána de Magistrisa poslaneckej imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Podporil som túto správu, pretože Výbor pre právne veci je toho názoru, že v čase poskytnutia uvedeného rozhovoru Luigi de Magistris zastával funkciu poslanca Európskeho parlamentu a vykonával politickú činnosť, pretože pred voličmi vyjadril svoje stanovisko k otázke verejného záujmu. Úsilie zabrániť poslancom Európskeho parlamentu vo vyjadrovaní názorov na otázky legitímneho verejného záujmu a v kritizovaní ich politických odporcov prostredníctvom súdneho konania je v demokratickej spoločnosti neprijateľné a ide o porušenie článku 8 protokolu, ktorého cieľom je chrániť slobodu prejavu poslancov počas výkonu ich funkcie v záujme Parlamentu ako inštitúcie Európskej únie. Na základe uvedených úvah, v súlade s článkom 6 ods. 3 rokovacieho poriadku a po zvážení dôvodov za a proti v súvislosti s ochranou poslaneckej imunity Výbor pre právne veci odporúča, aby Európsky parlament chránil poslaneckú imunitu Luigiho de Magistrisa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. − Hlasoval som za túto správu, pretože príslušný výbor zastáva názor, že v čase poskytnutia uvedeného rozhovoru Luigi de Magistris vykonával funkciu poslanca Európskeho parlamentu a vykonával politickú činnosť, pretože pred voličmi vyjadril svoje stanovisko k otázke verejného záujmu. Snaha zabrániť poslancom Parlamentu vo vyjadrovaní názorov na otázky legitímneho verejného záujmu a v kritizovaní ich politických odporcov prostredníctvom súdneho konania je v demokratickej spoločnosti neprijateľná a ide o porušenie článku 8 protokolu, ktorého cieľom je chrániť slobodu prejavu poslancov počas výkonu ich funkcie v záujme Parlamentu ako inštitúcie Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. − Pán de Magistris bol predvolaný pred súd na základe žaloby pre urážku na cti. V súvislosti s tým požiadal Európsky parlament o ochranu svojej poslaneckej imunity a výsad. V súlade so správou Výbor pre právne veci odporúča, aby Európsky parlament chránil imunitu pána de Magistrisa. Hlasoval som za.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Parlament dostal žiadosť o zbavenie kolegu poslanca Luigiho de Magistrisa poslaneckej imunity, ktorý bol predvolaný pred súd v Benevente na podnet pána Mastellu, poslanca Európskeho parlamentu, v súvislosti s rozhovorom, ktorý pán de Magistris poskytol istým talianskym novinám 31. októbra 2009.

Výbor pre právne veci vydal vyhlásenie k tejto veci a prijal správu, v ktorej bolo rozhodnuté nezbaviť poslanca poslaneckej imunity. Vychádzalo sa vlastne z toho, že pán de Magistris v čase týchto vyjadrení vykonával funkciu poslanca Európskeho parlamentu. Podľa správy zastával funkciu poslanca Európskeho parlamentu a vykonával politickú činnosť, pretože pred voličmi vyjadril svoje stanovisko k otázke verejného záujmu.

Hlasovala som za, pretože obraňujem slobodu prejavu poslancov pri výkone ich povinností a s cieľom brániť záujmy Európskeho parlamentu ako inštitúcie. Chcela by som však dodať, že si myslím, že osoby s politickou zodpovednosťou vo všeobecnosti vrátane poslancov by mali vždy hovoriť pravdu a používať jazyk rešpektujúci ich partnerov v rozhovore, čo sa nie vždy dodržiava.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. − Týmto sa chráni imunita pána de Magistrisa, keďže v čase poskytnutia uvedeného rozhovoru Luigi de Magistris zastával funkciu poslanca Európskeho parlamentu a vykonával politickú činnosť, pretože pred voličmi vyjadril svoje stanovisko k otázke verejného záujmu.

 
  
  

Správa: Bernhard Rapkay (A7-0154/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI) , písomne.(BG) Bránim výsady a imunitu Bruna Gollnischa a myslím si, že stíhanie, ktorému bol vystavený, je výlučne politického charakteru. Jeho imunitu treba brániť, aby mohol pokračovať vo výkone svojich povinností ako plnoprávny poslanec Európskeho parlamentu. V takýchto prípadoch sa hlasuje o ochrane imunity poslanca EP na schôdzi – samozrejme, keď poslanec alebo poslankyňa patrí do veľkej politickej skupiny –, čo ma privádza k myšlienke, že v Európskom parlamente sa niekedy uplatňuje dvojitý meter, čím sa podkopáva dôvera v celú inštitúciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písomne.(FR) Viete, ako som oddaná demokratickým hodnotám… Bruno Gollnisch, poslanec EP a intelektuálny guru strany Front National, požiadal o ochranu svojej poslaneckej imunity v súvislosti s opatreniami, ktoré uplatnili francúzske orgány v rámci trestnoprávneho vyšetrovania, ktoré sa týkalo pána Gollnischa ako predsedu regionálnej rady strany Front National v oblasti Rhône-Alpes, v rámci ktorého Medzinárodná liga proti rasizmu a antisemitizmu podala v januári 2009 žalobu s uplatnením nároku na náhradu škody za podnecovanie k rasovej nenávisti.

Článok 8 kapitoly o práve a postupe v prípade imunity poslancov Európskeho parlamentu stanovuje, že členovia Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh. Článok 26 ods. 2 Ústavy Francúzskej republiky stanovuje to isté.

V čase, keď strana Front National dosahuje výborné výsledky v prieskumoch verejnej mienky vo Francúzsku a keď vznikajú otázky v súvislosti s presunom strany do hlavného mediálneho i politického prúdu, som spokojná s tým, že Európsky parlament nebude chrániť poslaneckú imunitu pána Gollnischa a vyzval na zbavenie pána Gollnischa imunity, aby súdy mohli vykonávať svoju činnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Táto správa sa týka žiadosti o ochranu výsad a imunity kolegu poslanca pána Gollnischa. Žiadosť bola predložená, keď sa francúzska polícia pokúsila zadržať ho, aby ho predviedla pred francúzske súdne orgány v prípade týkajúcom sa vyjadrenia politických názorov. Prípad sa týka žaloby z dôvodu podnecovania k rasovej nenávisti, ktorú podala Medzinárodná liga proti rasizmu a antisemitizmu (LICRA) po zverejnení tlačovej správy na stránke skupiny strany Front National v regionálnej rade Rhône-Alpes, ktorej predsedom je pán Gollnisch. Vzhľadom na ustanovenú prax tohto Parlamentu a na stanovisko Výboru pre právne veci súhlasím so stanoviskom spravodajcu a hlasujem za zbavenie kolegu poslanca pána Gollnischa poslaneckej imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne.(LT) Podporil som túto správu, pretože pán Bruno Gollnisch sa vo svojej žiadosti o ochranu imunity neodvolal na článok 8 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie a tento článok sa v tomto prípade neuplatňuje. Pri rozhodovaní o prípadnej ochrane poslaneckej imunity Parlament uplatňuje svoje vlastné konzistentné zásady. Príslušný výbor nenašiel žiadne dôkazy dostatočne závažného a konkrétneho podozrenia, že táto vec bola predložená so zámerom politicky uškodiť poslancovi.

Po druhé, táto vec nepatrí do rámca politických činností Bruna Gollnischa ako poslanca Európskeho parlamentu. Namiesto toho sa týka činností výslovne regionálneho a miestneho charakteru, ktoré Bruno Gollnisch vykonáva ako člen regionálnej rady za oblasť Rhône-Alpes, pričom tento mandát je odlišný od mandátu poslanca Európskeho parlamentu. Po tretie, Bruno Gollnisch podal vysvetlenie, prečo jeho politická skupina v regionálnej rade Rhône-Alpes uverejnila predmetnú tlačovú správu, a uviedol, že správu zostavil tím strany Front National v danom regióne vrátane vedúceho tlačového odboru. Uplatnenie poslaneckej imunity na takúto situáciu by znamenalo neprimerané rozšírenie týchto pravidiel, ktorých účelom je predísť akémukoľvek zasahovaniu do fungovania a nezávislosti Parlamentu. Napokon je v právomoci príslušných súdnych orgánov a nie Parlamentu rozhodnúť pri dodržaní všetkých demokratických záruk o tom, do akej miery bolo porušené francúzske právo týkajúce sa podnecovania k rasovej nenávisti a aké súdne dôsledky z toho môžu vyplynúť. Vzhľadom na všetky argumenty Výbor pre právne veci odporúča, aby Európsky parlament zbavil Bruna Gollnischa poslaneckej imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. − Po zvážení dôvodov za a proti ochrane poslaneckej imunity súhlasím s odporúčaním Výboru pre právne veci, aby Parlament neochránil imunitu Bruna Gollnischa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Stigmatizácia a podnecovanie k nenávisti na základe náboženstva sa vo Francúzsku považuje za trestný čin a táto situácia je rovnocenná s flagrante delicto. Pán Gollnisch verejne vystúpil na podporu škandalóznej tlačovej správy. Táto tlačová správa označuje moslimov za násilníkov. Hovorí o invázii a ničení našich kultúrnych hodnôt islamom. Pán Gollnisch bude môcť vystúpiť na svoju obhajobu. Zbavenie imunity mu to umožní. Preto hlasujem proti jeho žiadosti o ochranu jeho poslaneckej imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Pán Gollnisch požiadal Európsky parlament o ochranu svojej poslaneckej imunity v súvislosti s opatreniami, ktoré podľa jeho vyhlásenia obmedzujú jeho slobodu a ktoré uplatňujú francúzske orgány v rámci súdneho vyšetrovania súkromnej trestnej žaloby s uplatnením nároku na náhradu škody (plainte avec constitution de partie civile), predloženej 26. januára 2009 Medzinárodnou ligou proti rasizmu a antisemitizmu proti neznámej osobe za podnecovanie k rasovej nenávisti. Bol prijatý záver, že táto vec nepatrí do rámca politických činností pána Gollnischa ako poslanca Európskeho parlamentu a týka sa namiesto toho činností výslovne regionálneho a miestneho charakteru, ktoré vykonáva ako člen regionálnej rady za oblasť Rhône-Alpes, pričom ide o mandát, ktorý pán Gollnisch získal v priamych všeobecných voľbách a ktorý je odlišný od mandátu poslanca Európskeho parlamentu. V súvislosti s vykonávaným vyšetrovaním nie sú dôkazy fumus persecutionis, inými slovami, o zámere politicky poškodiť poslanca. Hlasovala som za túto správu, ktorá rozhoduje o neochránení výsad a imunity pána Gollnischa a ktorá prenecháva príslušným súdnym orgánom, aby pri dodržaní všetkých demokratických záruk rozhodli o tom, do akej miery bolo porušené francúzske právo týkajúce sa podnecovania k rasovej nenávisti a aké súdne dôsledky z toho môžu vyplynúť.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. − Predmetný prípad nepatrí do rámca politických činností pána Gollnischa ako poslanca Európskeho parlamentu, ale týka sa výslovne jeho regionálnej a miestnej činnosti ako člena regionálnej rady za oblasť Rhône-Alpes. Preto sme sa rozhodli nechrániť jeho imunitu.

 
  
  

Správa: Bernhard Rapkay (A7-0155/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI) , písomne.(BG) Bránim výsady a imunitu Bruna Gollnischa a myslím si, že stíhanie, ktorému bol vystavený, je výlučne politického charakteru. Jeho imunitu treba brániť, aby mohol pokračovať vo výkone svojich povinností ako plnoprávny poslanec Európskeho parlamentu. Z tohto dôvodu som hlasoval proti tomu, aby bol zbavený imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons (NI), písomne. − Hlasoval som proti tomu, aby bol Bruno Gollnisch zbavený poslaneckej imunity, pretože: 1. verím v slobodu prejavu a napadnuté vyjadrenia neboli podnecovaním k násiliu, neboli ani hrubé, ani urážlivé. Vyjadrenia sa týkali netolerancie islamských režimov voči osobám, ktoré považujú za kacírov. 2. Nebola umožnená rozprava pred týmito najdôležitejšími hlasovaniami, týkajúcimi sa základných práv poslanca EP. 3. Návrh, aby bol Bruno Gollnisch zbavený imunity, a prípadné rozhodnutie o ňom je v rozpore s návrhom na zachovanie imunity nemeckého poslanca EP Elmara Broka v prípade stíhania za údajný trestný čin daňového úniku. Je jasné, že stíhanie je šikanovaním zo strany súkromnej organizácie s cieľom pripraviť pána Gollnischa o jeho funkciu, do ktorej bol zvolený, a jeho dobré meno.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , písomne. (NL) Už len skutočnosť, že náš kolega poslanec, ktorému hrozí strata poslaneckej imunity, nedostal možnosť obhájiť sa pred plénom, je dostatočným dôvodom na hlasovanie proti tejto správe, ktorá argumentuje v prospech zbavenia tejto imunity. Navyše je škandalózne a v rozpore so zvyklosťami, že poslanci Parlamentu by mali byť zbavení imunity a postavení pred súd za vyjadrenie svojich názorov. Ak si Európsky parlament želá, aby ho voliči v budúcnosti brali vážne, potom musí jednoznačne a nekompromisne vystúpiť za právo svojich vlastných poslancov a všetkých občanov Európy na slobodu prejavu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Táto správa sa zaoberá žiadosťou o zbavenie kolegu poslanca pána Gollnischa výsad a imunity, ktorú Európskemu parlamentu predložil prokurátor odvolacieho súdu v Lyone v súvislosti s vyšetrovaním súkromnej trestnej žaloby s uplatnením nároku na náhradu škody, predloženej 26. januára 2009 Medzinárodnou ligou proti rasizmu a antisemitizmu (LICRA) v súvislosti so zverejnením tlačovej správy na stránke skupiny strany Front National v regionálnej rade Rhône-Alpes, ktorej predsedom bol pán Gollnisch. Vzhľadom na ustanovenú prax tohto Parlamentu a na to, že žiadosť o poslaneckú imunitu bola v tomto prípade zneužitá a tiež vzhľadom na stanovisko Výboru pre právne veci súhlasím so stanoviskom spravodajcu a hlasujem za zbavenie kolegu poslanca pána Gollnischa poslaneckej imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Nick Griffin (NI), písomne. − Hlasoval som proti tomu, aby bol Bruno Gollnisch zbavený poslaneckej imunity, pretože: 1. sloboda prejavu je kľúčovou hodnotou našej spoločnosti a pilierom našej demokracie. Politickí oponenti by ju nemali obmedzovať. Vyjadrenia, ktoré sa pripisujú pánovi Gollnischovi, neboli podnecovaním k násiliu, neboli ani hrubé, ani urážlivé. Vyjadrenia sa týkali netolerancie islamistických režimov voči nevercom. 2. Nebola umožnená rozprava pred hlasovaním o tejto veci, ktorá sa týka základného práva poslanca EP. 3. Návrh, aby bol Bruno Gollnisch zbavený imunity, a politicky motivované rozhodnutie zbaviť ho tejto imunity, sú v rozpore s návrhom na zachovanie imunity nemeckého poslanca EP Elmara Broka v prípade stíhania za údajný trestný čin daňového úniku.

Je jasné, že stíhanie je šikanovaním zo strany súkromnej organizácie s cieľom pripraviť pána Gollnischa o jeho funkciu, do ktorej bol zvolený, a jeho dobré meno. Je tiež jasné, že v čoraz netolerantnejšej atmosfére politickej korektnosti, ktorá presakuje Parlamentom, sú si niektorí poslanci EP rovnejší než iní.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Podporil som tento dokument, pretože po prvé príslušný výbor nenašiel žiadne dôkazy dostatočne závažného a konkrétneho podozrenia, že táto vec bola predložená so zámerom politicky uškodiť poslancovi.

Po druhé táto vec nepatrí do politických činností Bruna Gollnischa ako poslanca Európskeho parlamentu. Namiesto toho sa týka činností výslovne regionálneho a miestneho charakteru, ktoré Bruno Gollnisch vykonáva ako člen regionálnej rady za oblasť Rhône-Alpes, pričom tento mandát je odlišný od mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

Po tretie Bruno Gollnisch podal vysvetlenie zverejnenia predmetnej tlačovej správy politickou skupinou v regionálnej rade oblasti Rhône-Alpes. Uplatnenie poslaneckej imunity na takúto situáciu by znamenalo neprimerané rozšírenie týchto pravidiel, ktorých účelom je predísť akémukoľvek zasahovaniu do fungovania a nezávislosti Parlamentu.

Napokon je v právomoci príslušných súdnych orgánov a nie Parlamentu rozhodnúť pri dodržaní všetkých demokratických záruk o tom, do akej miery bolo porušené francúzske právo týkajúce sa podnecovania k rasovej nenávisti a aké súdne dôsledky z toho môžu vyplynúť. Treba konštatovať, že prijatím rozhodnutia o zbavení poslanca imunity umožňuje Európsky parlament príslušnému vnútroštátnemu orgánu, aby príslušná osoba niesla zodpovednosť (vzhľadom na to, že nedošlo ku konfliktu s fungovaním a nezávislosťou inštitúcie), a toto rozhodnutie v žiadnom prípade nepotvrdzuje vinu poslanca a ani nevyjadruje názor na to, či určité konanie alebo určité názory odôvodňujú vyšetrovanie. Vzhľadom na všetky argumenty Výbor pre právne veci odporúča, aby Európsky parlament zbavil Bruna Gollnischa poslaneckej imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), písomne. (FR) Moje dlhé pôsobenie vo funkcii poslanca francúzskeho Národného zhromaždenia a Európskeho parlamentu (27 rokov) mi umožňuje povedať, že postoj EP pri zbavení pána Gollnischa poslaneckej imunity bol osobitne škandalózny. Poslancovi EP nebolo umožnené, aby vystúpil na svoju obhajobu pred kolegami poslancami, ktorí si, mimochodom, nedali tú námahu a nezistili si fakty o prípade. Keby tak boli urobili, dozvedeli by sa, že pán Gollnisch bol v tejto veci len nepriamo zodpovedný a že sa to týka jeho slobody vyjadrovania politických názorov. Dávať lekcie z demokracie a dodržiavania ľudských práv je jedna vec, dodržiavať ich vo vlastnej inštitúcii je vec úplne iná.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), písomne.(FR) Využívanie súdneho konania v snahe zabrániť poslancom Parlamentu vo vyjadrovaní názorov na otázky legitímneho verejného záujmu a v kritizovaní ich politických odporcov je v demokratickej spoločnosti neprijateľné a ide o porušenie článku 8 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie, ktorého cieľom je chrániť slobodu vyjadrovania poslancov. Túto koncepciu v plnom rozsahu podporujem. Čo sa však týka pána Rapkaya, uplatňuje sa to len na pána de Magistrisa, ktorý je stíhaný za urážku na cti, ale nie na Bruna Gollnischa, ktorý je stíhaný za vyjadrenie politických názorov. Toto je prípad dvojitého metra. Prečo si myslíme, že je viac vo verejnom záujme a demokratickejšie vedieť to, čo si pán de Magistris myslí o kolegovi poslancovi, než to, čo si strana Front National myslí o nepokojoch Rómov alebo nebezpečenstve masového prisťahovalectva? Bruno Gollnisch stráca imunitu práve preto, lebo jeho oponentom sa nepáčila predmetná tlačová správa, hoci je viac vo verejnom záujme. Sloboda prejavu zvolených zástupcov tohto Parlamentu by sa nemala priznávať svojvoľne a nemala by závisieť od toho, či sa nám nejaká osoba hodí alebo nie. Je nedôstojné, že prijímate túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. − Podporujem zbavenie Bruna Gollnischa imunity, aby mohol byť postavený pred súd za trestný čin podnecovania k rasovej nenávisti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Stigmatizácia a podnecovanie k nenávisti na základe náboženstva sa vo Francúzsku považuje za trestný čin a táto situácia je rovnocenná s flagrante delicto. Pán Gollnisch verejne vystúpil na podporu škandalóznej tlačovej správy. Táto tlačová správa označuje moslimov za násilníkov. Hovorí o invázii a ničení našich kultúrnych hodnôt islamom. Pán Gollnisch bude môcť vystúpiť na svoju obhajobu. Zbavenie imunity mu to umožní. Preto hlasujem proti jeho žiadosti o ochranu jeho poslaneckej imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Hlasoval som proti zbaveniu Bruna Gollnischa imunity, pretože dôvodová správa Výboru pre právne veci, ktorý odporúčal plénu zbavenie imunity, bola celkom svojvoľná. Ak je pán Gollnisch obvinený v súvislosti s tlačovou správou, ktorú vypracoval politický orgán strany Front National, potom túto činnosť treba, samozrejme, vnímať ako činnosť v rámci jeho mandátu v EÚ. Argument, že toto všetko sa stalo ako súčasť jeho činnosti ako člena regionálnej rady, nie je rozhodujúci, pretože mandát v EÚ nemožno vnímať ako zamestnanie na čiastočný úväzok alebo niečo podobné. Ak by bol pán Gollnisch predniesol rovnaké vyjadrenie na schôdzi Európskeho parlamentu alebo na schôdzi jeho výboru, uviedol by sa rovnaký argument? Na obsah tlačovej správy slúžiaci ako základ pre zbavenie imunity sa navyše na 100 % vzťahuje sloboda prejavu. Ak budú teraz politicky nepopulárne vyjadrenia tvoriť základ pre zbavenie imunity, potom to opäť ukazuje, čo si Európsky parlament myslí o skutočnej demokracii.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Táto správa sa týka zbavenia kolegu poslanca pána Gollnischa poslaneckej imunity na žiadosť francúzskeho štátneho prokurátora, aby mohla byť vyšetrená žaloba za údajné podnecovanie k rasovej nenávisti a aby tak pán Gollnisch mohol byť súdený pred francúzskym súdom prvého stupňa, odvolacím súdom a kasačným súdom. Zbavenie pána Gollnischa imunity sa vzťahuje na údajný trestný čin podnecovania k rasovej nenávisti v dôsledku tlačovej správy, ktorú 3. októbra 2008 uverejnila regionálna skupina strany Front National za oblasť Rhône-Alpes, ktorej pán Gollnisch predsedá. Táto jeho činnosť bola teda výlučne regionálneho a miestneho charakteru ako člena regionálnej rady v oblasti Rhône-Alpes, pričom ide o mandát, ktorý pán Gollnis