Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 11 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A7-0151/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Η συγκεκριμένη έκθεση αφορά μια πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καθιέρωση του πρώτου προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα. Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και βέλτιστης χρήσης του πεπερασμένου αυτού πόρου. Η πολιτική για το ραδιοφάσμα βρίσκεται στο επίκεντρο του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη και έχει κομβική σημασία για την υλοποίηση των στόχων πολιτικής της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Το εν λόγω πρόγραμμα αποσκοπεί όχι μόνο στη δημιουργία ανταγωνιστικής και σφύζουσας ευρωπαϊκής βιομηχανίας για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών και εξοπλισμού, αλλά και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να συμβάλλει στην ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υπηρεσιών. Οι κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες αναλαμβάνουν έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην παροχή και την καινοτομία υπηρεσιών σε άλλους τομείς, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και η δημόσια διοίκηση. Η εναρμόνιση των συχνοτήτων θα περιορίσει το κόστος της ανάπτυξης κινητών δικτύων και το κόστος των κινητών συσκευών για τους καταναλωτές και θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και τις επιλογές των καταναλωτών. Επιπλέον, θα περιορίσει τις αρνητικές διασυνοριακές παρεμβολές και οχλήσεις. Για όλους αυτούς τους λόγους, ψήφισα υπέρ της καθιέρωσης του προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου