Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 11 maj 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A7-0074/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig.(PT) I betänkandet över bolagsstyrning i finansinstitut beskrivs en rad åtgärder som ska genomföras i de företag som styr finansinstituten. Syftet med betänkandet är i korthet att dra slutsatser av den globala finanskris som utlöstes av banken Lehman Brothers konkurs under hösten 2008 som följd av orimlig värdepapperisering av amerikanska subprime-bolån. För att situationen inte ska upprepas föreslår parlamentet att bolagsstyrningen, i synnerhet inom finanstjänstesektorn, måste ta hänsyn till andra intressenter (insättare, sparare, livförsäkringsinnehavare osv.) och till finanssystemets stabilitet, beroende på de många inblandade aktörernas systemvikt. Den viktigaste av de föreslagna åtgärderna är utveckling av objektiva kompetenskriterier för att bedöma lämpligheten hos kandidater till kontrollerade roller, där man tar hänsyn till finansinstitutets beskaffenhet, komplexitet och storlek. Jag ansluter mig till åtgärdspaketet genom att rösta för det, och jag hoppas att de åtgärdsförslag som framlagts av kommissionen och nu av parlamentet ska vara tillräckliga för att hindra en upprepning av liknande situationer som den vi upplevde hösten 2008, och som fortfarande har återverkningar i den portugisiska befolkningens dagliga liv.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy