Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0073(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0330/2010

Внесени текстове :

A7-0330/2010

Разисквания :

PV 06/06/2011 - 16
CRE 06/06/2011 - 16

Гласувания :

PV 07/06/2011 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0253

Разисквания
Понеделник, 6 юни 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

16. Европейски икономически сметки за околната среда (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е докладът на г-н Leinen, от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда [COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD)] (A7-0330/2010).

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen, докладчик.(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, днес ние разискваме, а утре ще приемем европейско законодателство, което на пръв поглед изглежда доста незабележимо, но с този закон относно европейските икономически сметки за околната среда, ние вероятно ще отворим нова глава за измерването на напредъка и просперитета.

От дълго време сме наясно, че брутният вътрешен продукт е недостатъчен. Чистата количествена гледна точка за стопанската дейност не казва нищо за екологичния баланс, нито за социалния баланс, и следователно е крайно време да измерим дали година след година се справяме добре или зле по отношение на своите мерки и усилия.

Ние разполагаме с месечни статистически данни във връзка с пазара на труда и годишни статистически данни във връзка с икономиката ни. Ето защо сме наясно какво точно се случва в тези области. Въпреки това ние имаме непълна смесица от данни относно въздействието върху околната среда. Законът относно икономическите сметки за околната среда е предназначен да ни помогне при изготвянето на точен баланс в 27-те държави-членки и да се установи дали ние отбелязваме напредък или, както често се случва, се връщаме назад.

През 2002 г. Парламентът призова за събирането на надеждна информация относно състоянието на околната среда и най-важните тенденции в областта, въздействията върху нея и причините за изменението на климата, както и за осведомяването на обществеността във връзка с тези въпроси. Ние искаме научно обоснована концепция за измерването на потреблението на ресурси, за да се позволи вземането на подходящи политически решения

Ние сме доволни, че Комисията предприе тази законодателна инициатива през април 2010 г., но по мое мнение, тя беше твърде колеблива в начина, по който започна работа. Ние в Парламента и всички групи призовахме това да бъде направено по-бързо, тъй като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и ООН от 15 години вече обсъждат тези въпроси. Това отнема прекалено дълго време. Ето защо ние отбелязваме значителен напредък в преговорите със Съвета.

Това положение беше много трудно в Съвета, тъй като някои от държавите-членки не изготвят екологичен баланс, и най-напред трябва да създадем основа във всички 27 държави-членки. Комисията предложи включването на три модула. Тези модули са емисиите във въздуха – в това отношение ние сме твърде наясно кои газове се изпускат във въздуха. След това са финансовите разходи, които възникват от свързани с околната среда данъци и такси. Трето, това са годишните национални материални потоци, суровините и крайните продукти, измерени изцяло количествено. Това е начало може би, но е много просто начало и Парламентът ни призова също така да изготвяме баланси за вода, енергия и отпадъци и да разберем статута на горите ни. Това са модулите, които ние неотложно трябва да приложим в много близко бъдеще.

Имаше несъгласие относно това дали могат да се съставят също статистически данни относно морската среда, с други думи, статистически данни относно статута на рибните запаси. В това отношение, вероятно методологията ни все още се нуждае от подобрение. Така ние постигнахме подобрения в областта. След две години, най-късно до 2013 г., Комисията следва да представи доклад и, ако е възможно, да предложи също така преразглеждане на директивата. Надявам се, че в края на това десетилетие ние ще разполагаме със „зелен“ вътрешен продукт, освен брутния вътрешен продукт. Това е целта ни.

 
  
MPphoto
 

  Оли Рен, член на Комисията.(EN) Г-н председател, както докладчикът, Jo Leinen, посочи, целта на предложението на Комисията е да създаде действително обща правна рамка за събирането, съставянето, предаването и оценката на европейските икономически сметки за околната среда, за да се улесни по-балансираното вземане на решения с цел устойчиво развитие.

С представянето на това предложение Комисията е предоставила първия си елемент от пътната карта „Отвъд БВП“. Във време, когато ние, в Европа, се стремим да постигнем ресурсоспестяваща и устойчива икономика, тези данни ще ни позволят да свържем факторите на околната среда с факторите на икономиката и това ще предложи възможността за вземането на по-всеобхватни и по-добре информирани политически решения.

След доста плодотворното сътрудничество между трите институции аз считам, че ние постигнахме нашата обща цел, а именно създаването на този рамков регламент относно европейските икономически сметки за околната среда с първия набор от три модула, който обхваща сметките за емисии във въздуха, свързаните с околната среда данъци или такси и сметките за материалните потоци.

Понастоящем тези данни се събират доброволно от повечето от държавите-членки. Ето защо в по-голямата си част събирането на съответните данни няма да наложи никаква допълнителна тежест върху анкетираните, тъй като съответните държави-членки следва да могат да събират данните, като използват съществуващи източници на данни. С този регламент ние създаваме важна основа за статистическа информация относно взаимодействията между икономиката и околната среда, като се надяваме в бъдеще да включим в обхвата й други модули като включените в доклада и проекторезолюцията.

Тъй като различните други възможни модули са достигнали различна степен на методологична зрялост, включително например дърводобива и риболова, както и неизползвания добив, е приета модулна структура за регламента с оглед на възможно въвеждане в бъдеще на нови модули като приложения към основния текст.

Както беше договорено, Комисията ще докладва на Парламента и на Съвета на всеки три години относно развитието на нови модули и, ако е подходящо, Комисията може също така да представи нови законодателни предложения за новите модули.

Нека в заключение благодаря на докладчика, Jo Leinen, на докладчика в сянка, г-н Martin, и на всички членове на комисията по околна среда и на комисията по икономически и парични въпроси за техния конструктивен подход и много ценен принос.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin, докладчик по становището на комисията по икономически и парични въпроси. (DE) Г-н председател, когато г-н Leinen и аз се връщаме към политическите позиции от последното хилядолетие, ние като цяло сме в съгласие, което е така и с този доклад. Това е нещо хубаво, разумно и важно. Все пак статистическите данни могат да бъдат секси, особено във време, когато Европейският съюз има огромен проблем с доверието що се отнася до европейските граждани. Бих казал, че това е много необосновано, ако разглеждаме основните въпроси, а не другите въпроси, по които г-н Leinen и аз не сме съгласни.

Считам, че е много добре да мога да застана тук не само като независим член, но също така като някой, който със становището от името на комисията по икономически и парични въпроси – това не е доклад в сянка, а допълнително становище, което е дори по-всеобхватно от това на водещата комисия, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните – е в състояние да представлява тези позиции, които ние определихме с 37 гласа „за“ и 0 гласа „против“. По-конкретно, това означава, че ние искаме, както посочих, да вървим напред към система на „европейска статистика на устойчивостта“, която е с хубавата абревиатура ESS. Това ни дава нещо, с което да работим, особено когато са засегнати млади хора и тези, които знаят, че ние ще се нуждаем от нови споразумения относно общи цели в бъдеще, за да сме в състояние да изведем Европа от сенките и да й предоставим водещо място в тази ожесточена конкуренция със Съединените щати, Китай и много други сили.

Това очевидно означава, както г-н Leinen вече посочи, че ние спешно се нуждаем от повече модули. Във връзка с това ние можем да погледнем назад към 70-те и 80-те години на миналия век, когато всичко това вече е било разработено. Би било много хубаво, ако Комисията може да напредне по-бързо в това отношение. Считам за много добре, че има движение в Евростат по отношение на събирането на данни, макар и при трудни обстоятелства във връзка с Гърция. С 37 гласа „за“ спрямо 0 гласа „против“ ние сме на мнение, че Комисията очевидно се нуждае от повече пари в областта за ESS, за системата на европейската статистика на устойчивостта. Ние можем обаче да постигнем това чрез преразпределение на средства: най-накрая да използваме дивидентите, свързани с разширяването. Вземете за пример служителите, които бяха толкова заети с фазата на разширяване за големите държави, и ги поставете там, където ние така неотложно се нуждаем от тях, там, където могат да помогнат с функционирането на европейски проект.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt, от името на групата PPE.(DE) Г-н председател, госпожи и господа, когато прочетох първото предложение на Комисията, бях много скептичен относно начина, по който тя разглежда въпроса. Това, което докладчикът, докладчиците в сянка и моят предшественик, г-жа Joly, представиха сега, е нещо, което ние можем да приемем и да подкрепим.

В повечето държави екологичните икономически данни, независимо дали са свързани с тези три модула, се събират доброволно. Ние се нуждаем от ясен преглед на постигнатите в отделните държави-членки резултати по отношение на емисиите във въздуха, данъците, свързани с околната среда, и материалните потоци. Това е много важно. Това може да ни даде по-добро разбиране за отношенията между околната среда и икономиката. Също така ние можем да проучим до каква степен икономическото развитие в Европа е устойчиво и как ние можем да облекчим политиката ни в областта на околната среда. Това е много важна точка, която ние следва да включим тук.

Бих искал обаче да изкажа едно предупреждение: в импровизираните ни речи ние винаги говорим за намаляване на бюрокрацията. Бих искал да призова Комисията да не създава допълнително бюрокрация в тази област. Това би бил погрешния подход. Ето защо аз бих искал да попитам Комисията дали планира да създаде нови длъжности в рамките на Комисията за събирането на данните, или ще се справи със съществуващия персонал, тъй като аз считам, че е много важно събирането на тези данни да не води до нови тежести. Едва когато разполагаме с първия доклад за изпълнението през 2013 г., можем и следва да решим какви други модули следва да бъдат включени, тъй като ние трябва да видим как се развива тази нова система и какво въздействие оказва тя върху законодателството.

Бях много шокиран, когато открих, че този въпрос не е бил предназначен за разискване тук в Парламента днес. Това би било голяма грешка, тъй като, както посочва докладчикът, това е началото на нещо напълно ново.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog, от името на групата S&D.(SV) Г-н председател, аз съм съгласна с предишните оратори. От изключително значение е да разполагаме с политика в областта на климата и на околната среда, която е основана на факти. Нуждаем се от достъп до по-ясни и по-надеждни показатели в тази област. За политиката в областта на околната среда се прилагат същите условия както в икономическата политика, политиката за преразпределение, политиката за развитие и промишлената политика. Ние не можем да вземаме разумни решения и да извършваме необходимите промени и адаптации в обществото, ако нямаме достъп до тези факти.

Сега имаме възможността да ги получим. Това е изключително важно. Аршинът на БВП не работи добре в тази специална област, тъй като е твърде тесен. Сега имаме възможност да работим с по-широка перспектива. Това също така е голяма ценност при координирането на статистическите данни за околната среда на европейско равнище. Това би направило по-лесно сравнението между държавите-членки на въздействията на политиката в областта на околната среда и ще ни даде по-добра картина кои политически мерки работят понастоящем и кои не, и кои биха могли дори да имат обратен ефект.

След като вземем решението по време на това заседание, аз се надявам, че ние ще можем да гарантираме също, че то ще стане важна част от основата за решения, които Парламентът и държавите-членки ще вземат в бъдеще. Надявам се, че на този метод за определяне на качеството на общество се дава висок приоритет и че са предназначени достатъчно ресурси, за да му позволят да работи добре, а не само да остане една неосъществена идея.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE.(NL) Г-н председател, изразявам своите благодарности към докладчика, г-н Leinen, за неговия доклад. След много години на настояване и придумване накрая изглежда правим тази стъпка към национални сметки за устойчивост и това е много необходимо, тъй като, нека бъдем напълно честни, икономическата система, с която разполагаме в момента, просто не работи. В момента все още може да се вреди на природата и на околната среда практически безплатно. Следователно настоящата система не работи. Вместо това разходите, които никой не плаща, се прехвърлят върху обществото. Защо устойчивата енергия е по-скъпа от конвенционалната енергия? Отговорът е, че никой не плаща социалните разходи за изгарянето на въглища, газ и петрол.

Този доклад прави впечатление, че е изцяло технически, но в крайна сметка той се отнася за действително важни въпроси. За да стане ясно едно нещо, то трябва да се измери, както казваме на нидерландски, и точно за това говорим тук. Европейските икономически сметки за околната среда са необходими за преминаването към истински устойчива икономика. Въпреки това аз призовавам Комисията и държавите-членки всъщност да използват данните, които тези сметки ще предоставят. За да стане ясно едно нещо, то трябва да се измери, това е много важно, но използването на знанието, което сме събрали от това действие, е дори по-важно, и това, разбира се, е следващата основна стъпка. Аз искрено се надявам, че това например ще доведе до премахването на стотици милиарди под формата на субсидии, които оказват неблагоприятно въздействие върху околната среда и природата, които ние все още имаме в света.

Нека още веднъж изкажа своите искрени благодарности към Комисията и докладчика. Това обаче е само началото. Нека също така да продължим, като действително предприемем стъпките, които предоставените от тази мярка знания правят възможни.

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos, от името на групата Verts/ALE.(EL) Г-н председател, от само себе си се разбира както от това, което чухме днес, така и от доклада, че на нас ни е необходима конкретна оценка на европейската политика за околната среда, основана на надеждни данни. Следователно събирането на тези данни следва да бъде задължително и хармонизирано.

Въпреки това конвенционалните национални сметки се съсредоточават главно върху пазарните транзакции и индикаторите, които отразяват важни фактори за създаването на просперитет, но не измерват самия просперитет. Въпреки това има нов недостиг на природни ресурси. Ние се нуждаем от други стимули, които да насърчат производителността и качеството. Има такса за физическите получатели. Чрез неуспешното предоставяне на сметки относно частните и социални разходи за използването на природни ресурси и относно увреждането на околната среда конвенционалните сметки могат да изпратят на политиците погрешен сигнал за напредък и това може да насочи обществото по пътя към неустойчивото развитие.

Въвеждането на икономически сметки за околната среда е от съществено значение, но не замества създаването на алтернативни показатели на БВП, които обхващат различни екологични и социални измерения. Комисията следва да представи предложения преди началото на новата многогодишна финансова рамка, за да може да се приеме ограничен пакет от показатели, който да се използва като допълнение към БВП при вземането на политически решения. Те следва да включват паричен показател за екологичното измерение, като адаптирани нетни изплащания, и физически показател, като екологичен или въглероден отпечатък, и социални показатели, които обхващат социалното измерение, като оценка на неравенството (например коефициентът Gini) и индекс за социална интеграция и просперитет на хората, като индекса на човешка бедност.

Първоначалното предложение за регламент на ЕС единствено предвижда да бъдат събирани и съставяни данни относно атмосферните емисии, екологичните условия, наложени върху различни икономически дейности, и макроикономическите сметки за материалните потоци. Бяха внесени редица предложения и изменения и аз считам, че те ще ни позволят да приемем интегриран доклад и да постигнем напредък по отношение на въпроса за политиката в областта на околната среда.

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall, от името на групата EFD.(EN) Г-н председател, регламент относно европейските икономически сметки за околната среда звучи много отегчително, но според опита ми това го прави най-опасния вид законодателство на ЕС, тъй като се счита, че данъкоплатецът и медиите няма да си направят труда да го прочетат.

Нека бъдем честни. Става въпрос за, цитирам, „емисии във въздуха и данъци, свързани с околната среда“, както последният оратор посочи. Така съветското влияние върху ЕС продължава. Мъже с папки и статистически шпиони от Евростат искат повече данни и, нека бъдем честни, вие искате тези данни, за да облагате с данъци и да осъществявате контрол, което обяснява жаждата ви за повече статистически данни.

Най-лошото нещо от всичко е, че това е регламент, а не директива. Регламентите са далеч по-лоши от директивите, тъй като те преминават в законодателството на Обединеното кралство и заобикалят парламента на Обединеното кралство. Това е много опасно и, колеги, това е начинът, по който демокрацията умира.

(Ораторът приема да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта съгласно член 149, параграф 8 от Правилника за дейността)

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Ние сме избрани като членове на Европейския парламент. Ако гледате на себе си само като парламентарист на Обединеното кралство, може би тогава ще можете да отговорите на въпроса ми от перспективата на Обединеното кралство. По отношение на статистиката, Вие говорите за съветско влияние. Действително ли така го разбирате? Статистическите данни означават ли за Вас съветско влияние? Не подкрепяте ли предоставянето на конкретни цифри за стандарт на живот и инфлация, дори ако това е свързано с контрола на банките, посредством статистическите данни и също така достъпа на гражданите и политиците до тази информация, която ще позволи вземането на подходящи решения? Или, що се отнася до Вас, това също попада в областта на руското влияние в Обединеното кралство?

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall (EFD).(EN) Г-н председател, нека да посоча първото важно нещо. Работата е там, че това място харесва да контролира нещата от центъра. Нека също така да отбележим друго важно нещо, че членовете на Комисията всъщност не се избират от хората. Демокрацията е важна за цяла Европа, да, аз считам, че има съветско влияние на Европа. В действителност тези решения следва да бъдат взети на равнището на държавите-членки. Фактът, че регламентите могат да заобикалят моя парламент, могат да заобикалят хората, които са избрани от британците, е абсолютен позор и, да, това е съветското влияние на Европа.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber (PPE).(DE) Г-н председател, г-н Nuttall се оплаква за нещо, което Обединеното кралство, като много други държави, прави от 2006 г. Процесът, който ние ще приключим утре на парламентарно равнище, г-н Leinen е свършил отлична работа в това отношение, ще заложи в закон нещо, което вече се практикува от дълго време. Защо са ни необходими тези данни? Това няма нищо общо със съветското влияние. Данните са добри единствено поради тяхната съпоставимост, а тази съпоставимост е ключовият елемент.

Ето защо ние имаме тези европейски икономически сметки и използваме тази система в глобален мащаб от 30-те години на миналия век, включително в Обединеното кралство. Тази система е много добра, тъй като е основана на единни стандарти и следователно ние можем да сравняваме просперитета на отделните държави и техния икономически и социален успех. Обикновено щатският долар се използва като референтна валута. В това отношение, ние разполагаме с голяма възможност да повишим еврото до статут на референтна валута. Считам, че това е вторият елемент.

Въпреки това ние също така сме наясно, че съществуват много празноти в икономическите сметки. Вижте Фукушима. Фукушима ще има положително въздействие върху японския брутен вътрешен продукт, тъй като са направени много инвестиции в тази връзка. Това са по-скоро сметки за потоци, отколкото сметки за запаси. Ние трябва да компенсираме тези неща и ето защо Комисията впоследствие представи предложението си „Отвъд БВП“.

Сметките за устойчивост, които ние ще приемем днес и утре, ще бъдат първата стъпка. Защо? Защото инвестициите в енергийната ефективност и потреблението на по-малко енергия например ще имат отрицателно въздействие брутния вътрешен продукт. Дори някой като г-н Nuttall не може да не се съгласи с това.

Не става въпрос за големи политики; става въпрос просто, че искаме да направим политиките ни проверяеми: какви такси се удържат в тази област, колко материал използваме. По този начин ние искаме да подобрим законодателния процес и ако вие не бяхте в Съюза, щяхте да използвате същата система, в противен случай данните ви щяха да бъдат безполезни. Ето защо аз бих казал, че това е положителна първа стъпка. Бих искал да благодаря на Комисията и на докладчика.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D).(EL) Г-н председател, бих искал да благодаря на Jo Leinen, за неговия отличен доклад. Ние действително трябва да продължим с икономическите сметки за околната среда. Вече не можем да разглеждаме отделно икономиката и околната среда. Двойната криза, която ни засегна, екологична и икономическа, не ни оставя такова поле за действие. Неправилните заключения от миналото трябва да спрат.

Г-н Seeber цитира примера с Фукушима. Друг, по-прост, ежедневен пример е този с пожарите. Пожар, който разрушава гора и биологичното разнообразие и екосистемните услуги, които гората предоставя, като имам предвид чиста вода, чист въздух и рамка за възпроизводство на храна, който разрушава културното наследство на място и унищожава селскостопанската продукция, се измерва положително от БВП, тъй като се правят инвестиции, за да се възстановят щетите, въпреки факта, че държавата, регионът, районът ще претърпят дългосрочни щети. В дългосрочен план ще бъде по-зле от преди.

Икономическите сметки за околната среда, от които се нуждаем днес, не са съвършени. Въпреки това те са важна стъпка в правилната посока. Те са стъпка напред към по-добри политики, основани на по-пълна, по-обективна гледна точка за действителността. Те са стъпка, която ще ни позволи да гарантираме, че политиките ни са последователни, която ще ни позволи да постигнем международни ангажименти и целта за „по-зелена“ европейска икономика.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner (ALDE).(FI) Г-н председател, г-н член на Комисията, най-напред бих искала да поздравя г-н Leinen за отличната и важна работа, която той е извършил във връзка с доклада. Регламентът относно икономическите сметки за околната среда е много важен, както беше посочено тук повече от веднъж, тъй като най-накрая той определя законова основа за система от сметки, които обхващат статистическите данни за околната среда и за икономиката, което е от първостепенно значение за политиката в областта на околната среда и в по-широк смисъл за социалната политика.

Колкото до техния обхват, е много важно, че по време на първия етап, следва да се обърне по-специално внимание на емисиите във въздуха, материалните потоци и данъците, свързани с околната среда. Съществуват сериозни причини за това. Освен това вероятно е много реалистичен подход да се разгледа капацитета, с който държавите-членки разполагат, за да започнат система на сметки в тези области. Разбира се, ние трябва да осъзнаем, че в различните държави ние се намираме на различно равнище по отношение на статистическите системи и е важно това да не създава допълнителна бюрокрация, както членът на Комисията посочи.

Доколкото става въпрос за нови модули, е важно те да подчертават силно темите, които подкрепят изпълнението на стратегията „Европа 2020“.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD).(IT) Г-н председател, този регламент образува част от рамката на мерките, предназначени да създадат по-всеобхватни показатели за допълване на БВП. Европейските икономически сметки за околната среда следва да допринесат за оценка на политиките, които предоставят данни за взаимодействието между факторите на околната среда и икономиката. Предложението на Комисията е похвално, въпреки че се създават нови и сложни бюрократични процедури, за да могат да бъдат наблюдавани политиките в областта на околната среда, които държавите-членки в действителност развиват. Поради тази причина ние ще въздържим по време на гласуването.

Въпреки това ние сме против доклада, доколкото докладчикът иска да добави допълнителни модули за сметки. На първо четене беше постигнато споразумение със Съвета въз основа на това, че въвеждането на нови модули, предложени от докладчика, ще подлежи на оценка съгласно клаузата за преразглеждане, за да може, където е подходящо, да се направят промени или подобрения на качеството на данните и на методите, посредством които се събират данните.

Според нас всичко това представлява нова и скъпа форма на бюрокрация, която бива наложена на държавите-членки.

 
  
MPphoto
 

  Sophie Auconie (PPE).(FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, според мен политиките са за откриване на възможно най-добрите решения на проблемите, които съществуват. Как може да се постигне това обаче, ако проблемите и възможните им решения не са напълно разбрани? Това е основният въпрос и не засяга единствено политиката в областта на околната среда.

Следователно лицата, отговорни за вземането на политически решения, трябва да имат на свое разположение възможно най-надеждни и изчерпателни данни относно съвременния свят и положението във връзка с околната среда. Това беше заключението на Европейския съвет през юни 2006 г., когато той призова Европейския съюз и държавите-членки да разширят обхвата на националните си сметки по отношение на ключовите аспекти на устойчивото развитие. Приветствам тази инициатива и предложението на Европейската комисия, тъй като то ще ни помогне да подобрим знанията си за емисиите във въздуха, свързаните с околната среда данъци и материалните потоци в икономиката.

Въпреки това предложението ще трябва да бъде изменено по-време на гласуването утре, за да се гарантира, че събраните данни са надеждни и водят до разискване и също така, и най-вече, за да се гарантира, че всички държави-членки са включени в този подход. Действително как можем да изготвяме европейски политики, ако не разполагаме с данни относно положението във всяка държава-членка?

Накрая, аз бих искала да изразя подкрепата си за две силни идеи, посочени от групата на Европейската народна партия (Християндемократи): предоставеното правомощие на Европейската комисия да приема делегирани актове следва да бъде преразглеждано на всеки пет години и следва да бъде въведена клауза за преразглеждане; клаузата за преразглеждане е втората силна идея в този регламент. На нас ще ни трябват нови данни след няколко години, но всичко с времето си. Проектът на регламент е действителна стъпка напред: нека продължаваме в същата посока.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). (DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, аз също така бих искала да изкажа своите искрени благодарности на г-н Leinen за този дългоочакван регламент. Преди да бъдем избрани в Европейския парламент, много от нас просто са предполагали, че решенията, които Парламентът взема, тези решения, които определят бъдещето, са всъщност основани на тези данни, и ние с известна тревога разбрахме, че макар тези статистически данни да съществуват в повечето държави-членки, всъщност те все още не са обединени в обща рамка и следователно това е увеличило до известна степен липсата на доверие от страна на обществеността.

От медиите ние винаги оставаме с впечатлението, че икономиката и околната среда са диаметрално противоположни. Тези данни ще ни помогнат да разберем дали нещо оказва благоприятно въздействие върху околната среда, дали нещо оказва благоприятно въздействие върху околната среда и в същото време върху икономиката или нещо оказва благоприятно въздействие върху икономиката и в същото време върху околната среда и следователно оказва благоприятно въздействие върху социалната ни околна среда. Това е основната задача, която ние като политици, следва да определим сами. Ние искаме да създадем и да подобрим качеството на живот не само на работното място, но също така и на околната ни среда.

Аз единствено мога да се съглася със желанието, изразено днес от г-н Leinen, който каза, че до края на десетилетието ние следва да преминем от брутен вътрешен продукт към „зелен“ вътрешен продукт. С това ние ще вземем първото изключително важно решение. Силно съм уверена, че ние ще успеем да засилим доверието в Европа и във въпросите, свързани с околната среда и икономиката, в резултат на икономическите сметки за околната среда.

Много ви благодаря. Моля, продължете с тази добра работа.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, солидните статистически данни, ефективното събиране на данни и оценка, това е основата, върху която моделираме бъдещето. Очевидно е, че ние трябва да хармонизираме съществуващите статистически данни на държавите-членки, за да вземаме правилните решения за бъдещето на цяла Европа въз основа на същите данни. Целта са еквивалентни, съпоставими данни от всички държави-членки.

Възниква въпросът какво всъщност можем да разберем от тези данни. Какви допълнителни заключения можем да направим, за да може Европа да се развива по балансиран начин по отношение на социалната и икономическата политика и политиката в областта на околната среда? Комисията иска да разшири обхвата на икономическите сметки по отношение на ключовите аспекти на устойчивото развитие. За целта тя предлага три модула за събиране на данни относно стопанските дейности, които водят до емисии във въздуха, относно приходи от данъци, свързани с околната среда, и относно материалните потоци. Продукти с растителен произход, например зърнени култури, бобови култури, зеленчуци, плодове и дървесина, са също така включени в тях.

Чудя се за полезността на тези изчисления – какво всъщност ще ни кажат? Не съм толкова оптимистично настроена, както докладчика и колегите. Да искаш нещо е едно; да го приложиш на практика – съвсем друго. Имам съмнения относно ефективността на бюрокрацията и поставям под въпрос обективността на намеренията да се съставят икономически сметки за околната среда, да се записват материалните потоци и да се оценяват отделните продукти, включително растения, във връзка с емисиите на въглероден диоксид. Производството на кислород, както и емисиите на въглероден диоксид по време на производството и транспорта трябва да бъдат включени в тези изчисления по отношение на растенията например.

Приветствам факта, че в компромиса, който беше постигнат, става ясно, че допълнителните изисквания за данни могат да бъдат въведени единствено след оценка за гъвкавост и че не трябва да се посяга на компетентността на държавите-членки. Такива програми трябва също така да бъдат развити без допълнителни финансови разходи и бюрокрация.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Г-н председател, колегата, Jo Leinen, е изготвил отличен доклад, който е важен от гледна точка на националната икономика, опазването на околната среда, обществото, селското стопанство, както и други аспекти. Като член на групата за оценка на научните и техническите възможности (STOA), считам, че е много важно за проект, който има за цел ефективно управление на природните ресурси, да се състави надеждна статистическа база данни. Как можем да измерим използването на вода и енергийната ефективност в държавите-членки на Европейския съюз, ако не разполагаме с надеждна статистическа информация? Като член на комисията по земеделие и развитие на селските райони аз считам, че е от изключително значение най-накрая да има ясна картина за действителните социални предимства за екологичните обществени блага, произведени от земеделските стопани, във връзка с реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП). Без статистически данни ние не можем да определим да каква степен земеделските стопани допринасят със селскостопанските си дейности за опазването на въздуха, земеделския пейзаж, обработваемата земя и околната среда, до каква степен земеделските стопани произвеждат екологични обществени блага, които все още не са заплатени нито от пазара, нито от ОСП. Следователно настоящият статистически доклад е много напредничав и с поглед към бъдещето от гледна точка на опазването на околната среда и на селското стопанство.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Г-н председател, когато става въпрос за статистика, винаги има много разисквания и несъгласия. Преди всичко те не трябва да бъдат разкодирани, тъй като защитата на данните е също така ясно обоснована. От друга страна, на нас ни е нужна прозрачност и съпоставимост. Считам, че това е от значение. Следователно ние трябва да съберем данните по изцяло автоматизиран начин, като използваме случайни извадки, за да могат после да бъдат съпоставими. Ние сме наясно с процесите на изобразяване, които например в бъдеще ще играят основна роля в тази връзка. Съответно автоматизирането на процеса ще опрости политическите решения, които ще направим в бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Г-н председател, европейските икономически сметки за околната среда ще ни предоставят важни данни, които да ни позволят да включим екологичните аспекти във всички видове политически решения и в резултат на това тези аспекти да бъдат взети предвид в цяла гама от въпроси. Събраните и анализирани данни ще бъдат от основно значение за предоставянето на ефективни мерки за противодействие на въздействието на стопанските дейности върху околната среда. Осъзнатата необходимост за устойчиви политики, за да можем да се справим с предизвикателствата като изменение на климата, загуба на биологично разнообразие, увеличено замърсяване на околната среда и предстоящото изчерпване на природните ресурси се подкрепя силно днес. Надеждните данни и прогнозите в резултат от тях по отношение на употребата на природни ресурси не само ще ни позволят да измерим ясно успеха на устойчива икономическа политика, но също така ще ни предоставят много важна добавена стойност за държавите-членки.

 
  
MPphoto
 

  Niki Tzavela (EFD).(EL) Г-н председател, аз също бих искала на свой ред да поздравя г-н Leinen за неговия изключителен доклад. Считам, че Европа сега е достигнала момент, в който ние рядко се натъкваме на сблъсъци между развитието и опазването на околната среда. Напротив, ние сме навлезли в интерактивна фаза. Европейците сега имат съзнание за опазване на околната среда.

Този доклад ще помогне дори повече за осигуряването на по-добра представа за това, което се случва с околната среда в Европа. Бих искала да подчертая три елемента: първо, на нас ни е необходима точна информация относно състоянието на околната среда в държавите-членки; второ, на нас ни е необходима процедура за подновяване на информацията на всеки пет години; и трето, ние трябва да осъществим оценка на съвместния напредък от всички предприети действия в областта на околната среда в Европейския съюз.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Г-жо председател, ако искаме да опазим околната ни среда за бъдещите поколения, не трябва да разглеждаме икономическите и екологични аспекти отделно. Ето защо има смисъл икономическите сметки да бъдат допълнени с фактори, свързани с околната среда, а основата на всеки стабилен баланс да бъдат адекватните и надеждни данни.

Въпреки това, когато ЕС призовава за ключови данни от държавите-членки, той не следва да се плаши от чувствителните въпроси. Тук имам предвид ядрената политика, генетичното инженерство, адекватното етикетиране на хранителните продукти за указване на страната на произход и не на последно място разследване във връзка с неотдавнашния скандал с епидемията, причинена от ЕНЕС, съдържаща се в краставици.

Взаимодействията между икономиката и околната среда са твърде очевидни тук. Тук също е ясно, за съжаление, къде се пада тежестта в ЕС, а именно на едрия бизнес и на лобистите.

 
  
MPphoto
 

  Оли Рен, член на Комисията.(EN) Г-жо председател, много благодаря за изчерпателното и отговорно разискване. Аз считам, че всички ние сме съгласни относно значението на предложението и на икономическите сметки за околната среда. Ние също така сме съгласни, че трябва да предприемем следващите стъпки към определянето на политики, използвайки данните, за продължим по пътя към по-устойчива икономика.

Нека отбележа няколко неща в отговор на множеството забележки. Това е първият регламент с три модула. Това е началото по отношение на законодателството. Втората серия от модули се изготвя в момента за втори регламент за изменение към края на 2012 г. Също така ние вече планираме третата серия, така че работата върви и ще бъде продължена.

По отношение на създаването на бюрокрация, това няма да създаде нова тежест за предприятията, тъй като ние използваме съществуващи административни и статистически данни. Всъщност Обединеното кралство е лидер в екологичното счетоводство, което също е от значение. Освен това във връзка със статистическите данни и позовавайки се на това, което г-н Leinen, г-н Martin и много други казаха, ние сме отбелязали значителен напредък за подобряването на европейската статистическа система през изминалата година и половина.

Например настоящата Комисия направи първото законодателно предложение на 10 февруари 2010 г. – един ден след като гласувахте в подкрепа на формирането на настоящата Комисия – когато ние приехме регламент относно правомощията на Евростат за извършване на одит, което дава на Евростат възможността да провери и установи качеството на статистическите данни при източника, което е много важно. Ние вече започнахме да използваме това, например в случая с Гърция.

Второ, планът за действие за Гърция, който се изпълнява и в рамките на година, доведе до много задълбочено проучване на статистическата система в Гърция. Като резултат от това качеството на статистиката относно процедурата при прекомерен дефицит вече се е подобрило значително и на последния етап Евростат може да валидира данните за Гърция.

Накрая, относно ресурсите, въпреки че на нас не са ни необходим ресурси за конкретния въпрос за икономическите сметки за околната среда, аз съм съгласен с г-н Martin, че на нас са ни необходими достатъчно ресурси. Само преди няколко часа всъщност аз се възползвах от тази месечна сесия, за да се отбия в Люксембург и да се срещна с Валтер Радермахер, генерален директор на Евростат, за да обсъдим ресурсите. Ние сме на път да пренасочим и подобрим ресурсите си в Евростат, за да се съсредоточим върху ключови приоритети.

Аз обаче не бих взел ресурси от разширяването, както предложи г-н Martin, и особено от Западните Балкани. Стабилността, демокрацията и мира в този регион продължават да бъдат ключов приоритет за Европейския съюз, за Комисията и, надявам се, също така за Парламента. Моля, помнете, че без нашата „мека власт“ и без политиката за разширяване на ЕС сега Ратко Младич нямаше да бъде изправен пред трибунала в Хага. Моля, помнете и това.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen, докладчик.(DE) Г-жо председател, госпожи и господа, благодаря ви за разискването. Виждам широка подкрепа за създаването на екологичен баланс в Европейския съюз. С няколко изключения, това се прие добре тук.

Също така съм съгласен с изказването г-жа Kadenbach. Много от нас мислеха, че това вече е въведено, и бяхме изненадани, когато разбрахме, че много данни изобщо не съществуват и че в изказванията, които ние правим по отношение на състоянието на околната среда в Европейския съюз, следователно сме всъщност напълно неосведомени.

Един от членовете на ЕП, г-н Gerbrandy, каза, че измерването води до знание. Ние тогава знаем нещо и знанието е основата за предприемане на мерки и за всички наши програми. Много е просто, нуждаем се от по-добра основа за решенията, които вземаме. Сметките за околната среда могат да ни помогнат в това отношение. Разбира се, ние разполагаме със стратегията „ЕС 2020“, в която устойчивостта е планираната цел. Аз се надявам, че през следващите пет години ние ще разполагаме и с тази основа, за да можем през 2020 г. да видим дали сме постигнали успех, или не. Знаем, че брутният вътрешен продукт не предоставя информация относно състоянието на природата и околната среда, ресурсите, които сме използвали, или целия проблем, свързан с устойчивостта. Ето защо това сега е необходимо.

Ние също преодоляваме това на етапи. Г-жо Klaß, ние не отправяме прекалени искания; по-скоро обхватът на модулите следва да бъде разширен постепенно. В крайна сметка, както посочи членът на Комисията, отделните елементи на законодателството – законодателство в областта на водите, законодателство в областта на отпадъците и законодателство в областта на чистия въздух – вече съдържат изискване за събиране на тези данни.

Европа е също така се е ангажирала в световен мащаб, г-н Nuttall. Ако ние подпишем Конвенцията за биологичното разнообразие, Конвенцията за изменението на климата или всяка друга конвенция, ние трябва да сме в състояние да кажем на останалия свят дали сме се справили добре или зле.

И така изцяло бих искал да благодаря на докладчиците в сянка и също така на Евростат, който впоследствие ще трябва да свърши работата. Надявам се, че в Люксембург ще бъдат налице необходимите ресурси, тъй като без средства, без ресурси този баланс не може, разбира се, да бъде направен. Парламентът също така следва да ни помогне в това отношение. Благодаря ви много. Това е важен политически въпрос, както някои хора правилно признаха, и е нова глава при разглеждането на действията ни в Европа през цялата година.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре от 12,00 ч.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), в писмена форма.(SK) Бих искала да благодаря на докладчика, г-н Leinen, за доклада, който той внесе. Съгласна съм с неговата оценка на предложението на Комисията и бих искала да изложа няколко бележки относно значението на такива дейности.

Измерването на качеството на живот чрез показатели като брутния вътрешен продукт не дава представа за целия проблем. Въпреки че експертите бяха съгласни относно това от доста време, посланието едва неотдавна стигна до политическата сфера след значително време и усилия.

В това отношение, категорично приветствам предложението на Комисията за европейски икономически сметки за околната среда, тъй като не е необходимо цялостно отхвърляне на подвеждащи показатели. Вместо да се оценява качеството на живота и околната среда въз основа на впечатления, трябва да представим по-добри данни и по-добри методи за събиране и агрегация на данни, така че те да предоставят подобрена услуга в измерването например на въздействието върху околната среда, оказвано от политики и икономически дейности.

Присъединявам се към докладчика в призива за по-голям акцент в предложението на Комисията относно въпросите, свързани с мониторинга и оценката. В заключение, бих искала да отбележа колко е важно за предложението на Комисията да включва и да разчита дори още по-цялостно на стратегическия документ „Отвъд БВП: Измерване на напредъка в свят на промени“. Последователен, систематичен подход може би ще бъде от по-решаващо значение от всички друго в усилията за подобряване на начина, по който се измерва качеството на живота.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма.(EN) Мониторингът на рециклирането и предотвратяването на отпадъци, емисиите във въздуха и изменението на климата, устойчивото потребление и производство би протичал по-добре, ако съществуваха данни с добро качество, които установяват връзка между околната среда и икономиката. Следователно събирането на съответните данни, което до днес се правеше доброволно на равнище на ЕС, трябва да стане задължително. Освен това наличните понастоящем данни за околната среда следва в средносрочен план да бъдат обогатени с допълнителна информация, за да се подобрят възможностите за оценка на европейската политика за околната среда.

Предложеният регламент създава в това отношение обща рамка за събирането, съставянето, предаването и оценката на европейските икономически сметки за околната среда посредством осигуряването на обща за цяла Европа методология, общи стандарти, определения, класификации и правила за отчитане при съставянето на тези сметки. Регламентът се отнася до събирането на данни в областта на емисиите във въздуха, свързаните с околната среда данъци, приложими за различни икономически сектори, както и макроикономическите сметки за материални потоци. Точните и адекватни статистически данни относно потреблението на енергия и суровини са от основно значение, ако искаме да имаме показатели за напредъка и благосъстоянието отвъд БВП. Освен това оценката на европейската политика за околната среда може да бъде направена по сериозен начин само ако са налице надеждни данни.

 
Правна информация - Политика за поверителност