Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0073(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0330/2010

Predkladané texty :

A7-0330/2010

Rozpravy :

PV 06/06/2011 - 16
CRE 06/06/2011 - 16

Hlasovanie :

PV 07/06/2011 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0253

Rozpravy
Pondelok, 6. júna 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

16. Európske environmentálne ekonomické účty (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predseda. – Ďalším bodom programu je správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych environmentálnych ekonomických účtoch, ktorú v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín predkladá pán Leinen [KOM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD)] (A7-0330/2010).

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen, spravodajca.(DE) Európske právne predpisy, o ktorých dnes hovoríme a ktoré zajtra prijmeme, sa na prvý pohľad môžu zdať pomerne nezaujímavé, no týmito predpismi o európskych environmentálnych ekonomických účtoch pravdepodobne otvárame novú kapitolu merania pokroku a prosperity.

Už dlho vieme, že hrubý národný produkt na to nestačí. Výlučne kvantitatívny pohľad na hospodársku činnosť nevypovedá nič o environmentálnej bilancii ani o sociálnej bilancii, preto je najvyšší čas, aby sme merali, či našimi opatreniami a úsilím medziročne dosahujeme dobré alebo zlé výsledky.

Máme mesačné štatistiky, ktoré sa týkajú údajov o trhu práce, a takisto ročné štatistiky, ktoré sa vzťahujú na údaje o našom hospodárstve. Preto presne vieme, čo sa deje v týchto oblastiach. Pokiaľ však ide o environmentálny vplyv, v tejto oblasti máme spleť neúplných údajov. Tieto právne predpisy o environmentálnych ekonomických účtoch nám majú pomôcť zostaviť presnú bilanciu v 27 členských štátoch a zistiť, či napredujeme alebo – čo sa stáva často – sa vraciame späť.

Parlament už v roku 2002 žiadal zber spoľahlivých informácií o stave životného prostredia a o najvýznamnejších trendoch, vplyvoch a príčinách, ktoré súvisia so zmenami v životnom prostredí, a informovanie verejnosti o týchto veciach. Chceme vedecky podloženú koncepciu na meranie spotreby zdrojov, ktorá nám umožní prijímať primerané politické rozhodnutia.

Teší nás, že Komisia v apríli 2010 prevzala túto legislatívnu iniciatívu, ale podľa nášho názoru konala až príliš nerozhodne. My v Parlamente spolu so všetkými skupinami vyzývame, aby sa konalo omnoho rýchlejšie, pretože Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Organizácia Spojených národov diskutujú o týchto otázkach už 15 rokov. Trvá to už príliš dlho. Preto sme značne pokročili v rokovaniach s Radou.

V Rade vznikla veľmi zložitá situácia, lebo niektoré členské štáty nerobia environmentálnu bilanciu. Najprv musíme vytvoriť jej základy vo všetkých 27 členských štátoch. Komisia navrhla zahrnúť tri moduly. Tieto moduly zahŕňajú emisie do ovzdušia – v tejto súvislosti veľmi dobre vieme, aké plyny sa do ovzdušia vypúšťajú –, ďalej finančné výdavky, ktoré súvisia s environmentálnymi daňami a poplatkami, a po tretie sú to medziročné národné materiálové toky – vstupy a výstupy –, ktoré sa posudzujú čisto v kvantitatívnom meradle. Možno je to začiatok, ale príliš jednoduchý začiatok. Parlament nás tiež vyzval, aby sme vytvorili bilancie vody, energie a odpadu a zistili, aký je stav našich lesov. Toto sú moduly, ktoré naliehavo chceme vidieť vo veľmi blízkej budúcnosti.

Vznikol spor o tom, či možno vytvárať štatistiky aj pre morské prostredie, inak povedané, štatistiky o stave populácie rýb. V tejto súvislosti je pravdepodobne ešte stále potrebné našu metodiku zlepšiť. Dosiahli sme teda v tejto oblasti zlepšenia. Do dvoch rokov, najneskôr do roku 2013, má Komisia predložiť správu, a pokiaľ to bude možné, navrhnúť aj revíziu tejto smernice. Dúfam, že na konci tohto desaťročia budeme mať okrem hrubého národného produktu aj zelený národný produkt. To je náš cieľ.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, člen Komisie. – Ako povedal pán spravodajca Leinen, účelom návrhu Komisie je skutočne ustanoviť spoločný právny rámec na zber, zostavovanie, zasielanie a vyhodnocovanie európskych environmentálnych ekonomických účtov, aby sa umožnilo vyváženejšie rozhodovanie s cieľom trvalo udržateľného rozvoja.

Predložením tohto návrhu Komisia splnila prvý bod programu Viac ako HDP. V čase, keď sa v Európe usilujeme o vytvorenie trvalo udržateľného hospodárstva, ktoré bude účinné vo využívaní zdrojov, nám tieto údaje umožnia prepojiť environmentálne faktory s hospodárskymi faktormi a vytvoria tak možnosť komplexnejšej a informovanejšej tvorby politiky.

Myslím si, že po veľmi prínosnej spolupráci medzi tromi inštitúciami sme dosiahli náš spoločný cieľ, konkrétne zavedenie tohto rámcového nariadenia o európskych environmentálnych ekonomických účtoch prostredníctvom prvého súboru troch modulov, ktoré pokrývajú účty emisií do ovzdušia, dane alebo poplatky súvisiace so životným prostredím a účty materiálových tokov.

V súčasnosti väčšina členských štátov tieto údaje zbiera na dobrovoľnej báze. Z veľkej časti preto zber príslušných údajov dodatočne nezvýši zaťaženie respondentov, keďže príslušné členské štáty by mali byť schopné údaje zostaviť z existujúcich zdrojov. Týmto nariadením sme vytvorili dôležitý základ pre štatistické informácie o vzájomnom pôsobení medzi hospodárstvom a životným prostredím. Veríme, že v budúcnosti ho rozšírime o ďalšie moduly, ako sa to uvádza v správe a návrhu uznesenia.

Keďže rôzne ďalšie možné moduly vrátane napríklad dreva a rýb, ako aj nevyužitej ťažby sú v rôznych štádiách metodickej zrelosti, prijala sa modulová štruktúra na reguláciu s ohľadom na možné zavedenie nových modulov v budúcnosti ako príloh k hlavnej časti textu.

Podľa dohody bude Komisia Parlamentu a Rade každý tretí rok predkladať správy o rozvoji nových modulov a v prípade potreby môže predložiť aj nové legislatívne návrhy na nové moduly.

Dovoľte mi na záver poďakovať pánovi spravodajcovi Leinenovi, tieňovému spravodajcovi pánovi Martinovi a všetkým členom Výboru pre životné prostredie a Výboru pre hospodárske a menové veci za konštruktívny prístup a veľmi cenný prínos.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin, spravodajca Výboru pre hospodárske a menové veci požiadaného o stanovisko. (DE) Keď sa s pánom Leinenom vrátime k politickým stanoviskám posledného tisícročia, zväčša sa zhodneme. To je aj prípad tejto správy. Ide o dobrú, rozumnú a dôležitú vec. Veď napokon, štatistiky môžu byť príťažlivé, a to najmä v čase, keď má Európska únia u európskych občanov obrovský problém s dôveryhodnosťou. Povedal by som, že keď sa pozrieme na hlavné otázky a nie na ďalšie záležitosti, na ktorých sa s pánom Leinenom nezhodneme, je to z veľkej časti neodôvodnené.

Myslím si, že je veľmi dobré, že tu môžem stáť nielen ako nezávislý poslanec, ale aj ako niekto, kto s týmto stanoviskom v mene Výboru pre hospodárske a menové veci – nebola to tieňová správa, ale doplňujúce stanovisko, ktoré je dokonca komplexnejšie ako stanovisko hlavného výboru, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín – môže zastupovať tieto pozície, o ktorých sme rozhodli hlasovaním v pomere 37 : 0. Konkrétne to znamená, že chceme prejsť na – ako tomu hovorím – systém európskej štatistiky udržateľnosti, pekne skrátene ESS. To by nám dalo niečo, s čím by sme mohli pracovať, zvlášť pokiaľ ide o mladých ľudí a tých, ktorí vedia, že budeme potrebovať nové dohody o spoločných cieľoch v budúcnosti, aby sme v tejto neúprosnej hospodárskej súťaži so Spojenými štátmi, Čínou a mnohými ďalšími mocnosťami mohli Európu vyviesť z tieňa do popredia.

To zjavne tiež znamená – ako už spomenul aj pán Leinen –, že súrne potrebujeme viac modulov. V tejto súvislosti sa môžeme vrátiť do 70. a 80. rokov minulého storočia, kedy už toto všetko bolo vypracované. Bolo by veľmi dobré, keby mohla Komisia v tejto veci postupovať rýchlejšie. Myslím si, že je veľmi dobré, že v Eurostate došlo k posunu v súvislosti so zberom údajov, hoci za zložitých okolností spojených s Gréckom. V pomere 37 : 0 : 0 sme toho názoru, že Komisia zjavne potrebuje viac peňazí v tejto oblasti na ESS, na tento systém európskej štatistiky udržateľnosti. Môžeme to však dosiahnuť prerozdelením finančných prostriedkov: použite konečne dividendy z rozšírenia. Vezmite úradníkov, ktorí boli takí zaneprázdnení procesom rozširovania o veľké štáty, a premiestnite ich tam, kde ich tak súrne potrebujeme, kde môžu pomôcť s fungovaním európskeho projektu.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt, v mene poslaneckého klubu PPE.(DE) Keď som čítal prvý návrh Komisie, bol som veľmi skeptický voči spôsobu, akým rieši tento problém. To, čo pán spravodajca, tieňoví spravodajcovia a moja predchodkyňa pani Jolyová teraz predložili, však môžeme akceptovať a aj podporiť.

Vo väčšine krajín sa už environmentálne ekonomické údaje zbierajú na dobrovoľnej báze – či už s týmito tromi modulmi súvisia, alebo nie. Potrebujeme jasný prehľad výsledkov, ktoré sa dosiahli v jednotlivých členských štátoch v súvislosti s emisiami do ovzdušia, environmentálnymi daňami a materiálovými tokmi. Je to veľmi dôležité. Môže nám to pomôcť lepšie pochopiť vzťah medzi životným prostredím a hospodárstvom. Takisto môžeme preskúmať, ako v Európe pokračuje udržateľný hospodársky rozvoj a ako môžeme zlepšiť našu politiku v oblasti životného prostredia. Toto je veľmi dôležitá vec, ktorú by sme do toho mali zahrnúť.

Rád by som však vyslovil jedno varovanie. Vo svojich prejavoch na obľúbené témy stále hovoríme o obmedzení byrokracie. Chcel by som naliehavo požiadať Komisiu, aby nevytvárala ďalšiu byrokraciu v tejto oblasti. Bol by to nesprávny prístup. Preto by som sa chcel Komisie opýtať, či plánuje na zber údajov vytvoriť nové pozície v rámci Komisie alebo to zvládnu jej súčasní zamestnanci. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby zber údajov neviedol k novému zaťaženiu. Až keď budeme mať v roku 2013 prvú správu o vykonávaní, budeme môcť a mali by sme rozhodnúť o tom, aké ďalšie moduly by sme mali do systému zahrnúť, pretože musíme vidieť, ako sa tento nový systém bude vyvíjať a aký vplyv bude mať na právne predpisy.

Bol som veľmi šokovaný, keď som zistil, že sa tu dnes v Parlamente neplánuje o tom diskutovať. Bola by to obrovská chyba, pretože ako povedal pán spravodajca, toto je začiatok niečoho úplne nového.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog, v mene skupiny S&D.(SV) Súhlasím s predchádzajúcimi rečníkmi. Je mimoriadne dôležité, aby sme mali politiku v oblasti klímy a politiku v oblasti životného prostredia, ktoré budú založené na faktoch. V tejto oblasti potrebujeme prístup k jasnejším a spoľahlivejším ukazovateľom. Pre politiku v oblasti životného prostredia platia rovnaké podmienky ako pre politiky v oblasti hospodárstva, prerozdeľovania, rozvoja a priemyslu. Nemôžeme prijímať rozumné rozhodnutia a zavádzať nevyhnutné zmeny a adaptačné opatrenia v spoločnosti, ak nemáme prístup k faktom.

Teraz máme možnosť získať tieto fakty. Je to mimoriadne dôležité. Ani meradlo HDP v tejto konkrétnej oblasti nefunguje, pretože je príliš obmedzené. Teraz máme možnosť pracovať so širšou perspektívou. Veľký význam má aj koordinácia environmentálnych štatistík na európskej úrovni. Umožnila by nám jednoduchšie porovnať účinky politiky v oblasti životného prostredia medzi členskými štátmi a vytvorila by jasnejší obraz o tom, ktoré opatrenia politiky skutočne fungujú a ktoré nie, a ktoré sú možno dokonca kontraproduktívne.

Hneď ako počas tohto rokovania prijmeme toto rozhodnutie, dúfam, že budeme tiež schopní zabezpečiť, aby sa stalo dôležitou súčasťou základu pre ďalšie rozhodnutia, ktoré budú Parlament a členské štáty prijímať v budúcnosti. Dúfam, že tejto metóde určovania kvality spoločnosti sa stanoví vysoká priorita a že sa na ňu vyčlenia dostatočné finančné prostriedky, aby mohla riadne fungovať a neostala jednoducho len nerealizovanou myšlienkou.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy, v mene skupiny ALDE.(NL) Ďakujem pánovi spravodajcovi Leinenovi za správu. Po mnohých rokoch naliehania a prehovárania sa konečne zdá, že robíme krok vpred k udržateľným národným účtom, čo je nesmierne dôležité, pretože – buďme úplne úprimní – hospodársky systém, ktorý máme v súčasnosti, jednoducho nefunguje. Momentálne môžete ešte vždy poškodzovať prírodu a životné prostredie prakticky bez toho, aby ste za to niesli následky. Súčasný systém teda nefunguje. Namiesto toho sa tieto náklady, ktoré nikto neplatí, prenášajú na spoločnosť. Prečo je udržateľná energia drahšia ako konvenčná energia? Odpoveď znie, že nikto neplatí sociálne náklady na spaľovanie uhlia, plynu a ropy.

Táto správa vzbudzuje dojem, že je výhradne technická, no v podstate sa zaoberá skutočne dôležitými otázkami. Ako hovoríme v holandčine, aby ste o veciach vedeli, musíte si ich premerať, a o tom tu hovoríme. Tieto európske environmentálne ekonomické účty sú nevyhnutné na to, aby sme mohli prejsť na skutočne udržateľné hospodárstvo. Vyzývam však Komisiu aj členské štáty, aby s týmito údajmi, ktoré nám tieto účty poskytnú, aj naozaj niečo urobili. Musíte si veci premerať, aby ste o nich vedeli, to je veľmi dôležité, ale použiť tieto informácie, ktoré z toho získame, je dokonca ešte dôležitejšie a je to určite ďalší nevyhnutný krok. Úprimne verím, že to napríklad povedie k zrušeniu stoviek miliárd vo forme dotácií, ktoré majú škodlivý vplyv na životné prostredie a prírodu, ktoré ešte stále na tomto svete máme.

Dovoľte mi ešte raz úprimne poďakovať Komisii a nášmu pánovi spravodajcovi. Toto je však len začiatok. Pokračujme tým, že skutočne prijmeme opatrenia na základe vedomostí získaných z tohto merania.

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos, v mene skupiny Verts/ALE.(EL) Z toho, čo sme dnes počuli, aj zo správy jasne vyplýva, že potrebujeme zdôvodnené hodnotenie európskej politiky v oblasti životného prostredia, založené na spoľahlivých údajoch. Preto by zber takýchto údajov mal byť povinný a harmonizovaný.

Konvenčné národné účty sa však sústreďujú predovšetkým na trhové transakcie a na ukazovatele, ktoré odrážajú dôležité faktory vo vytváraní prosperity, ale samotnú prosperitu nemerajú. Vzniká však nový nedostatok prírodných zdrojov. Potrebujeme ďalšie podnety na oživenie produktivity a kvality. Je tu poplatok pre fyzických prijímateľov. Ak sa nám nepodarí ustanoviť účty o súkromných a sociálnych nákladoch na používanie prírodných zdrojov a poškodzovanie životného prostredia, konvenčné účty môžu vyslať zlú správu o pokroku subjektom s rozhodovacou právomocou. To môže spoločnosť uviesť na cestu neudržateľného rastu.

Zavedenie environmentálnych ekonomických účtov je nevyhnutné, no nie je náhradou za vytvorenie alternatívnych ukazovateľov k HDP, ktoré by pokrývali rôzne environmentálne a sociálne aspekty. Komisia by mala pred začatím nového viacročného finančného rámca predložiť návrhy, aby sa mohol prijať obmedzený balík zložených ukazovateľov a aby sa mohol použiť ako doplnok k HDP pri tvorbe politiky. Mali by zahŕňať finančne vyjadrený ukazovateľ (ako napríklad upravené čisté vyplatené sumy) a fyzický ukazovateľ (ako napríklad ekologickú alebo uhlíkovú stopu) pre ekologický rozmer a sociálne ukazovatele, ktoré zahŕňajú sociálny rozmer, ako napríklad hodnotenie nerovnosti (napríklad Giniho koeficient) a index sociálneho začlenenia a ľudského blahobytu (napríklad index ľudskej chudoby).

Pôvodný návrh na nariadenie EÚ ustanovuje len zber a porovnávanie údajov o emisiách do ovzdušia, environmentálne požiadavky, ktoré sa kladú na rôzne hospodárske činnosti, a makroekonomické účtovanie materiálových tokov. Predložilo sa niekoľko návrhov a pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a myslím si, že nám umožnia prijať ucelenú správu a dosiahnuť pokrok v otázke environmentálnej politiky.

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall, v mene skupiny EFD. – Nariadenie o európskych environmentálnych ekonomických účtoch znie veľmi nudne, no zo skúsenosti viem, že práve takéto nariadenie je najnebezpečnejším druhom spomedzi právnych predpisov EÚ, pretože si myslíte, že daňoví poplatníci a médiá sa nebudú obťažovať tým, že by ho čítali.

Buďme úprimní. Ide o – citujem – „emisie do ovzdušia a environmentálne dane“, presne ako povedal posledný rečník. Pokračuje teda sovietizácia EÚ. Muži s písacími podložkami a štatistickí špióni z Eurostatu chcú viac údajov a – buďme úprimní – tieto údaje chcete na to, aby ste mohli zdaňovať a kontrolovať, čo vysvetľuje vašu túžbu po ešte väčšom objeme štatistických údajov.

Najhoršia z toho všetkého je skutočnosť, že ide o nariadenie a nie smernicu. Nariadenia sú omnoho horšie ako smernice, pretože sa dostávajú do zákonov Spojeného kráľovstva, pričom obchádzajú jeho parlament. Je to veľmi nebezpečné a takýmto spôsobom, vážení priatelia, zomiera demokracia.

(Rečník prijal otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8.)

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Boli sme zvolení za poslancov Európskeho parlamentu. Ak sám seba vnímate len ako poslanca parlamentu Spojeného kráľovstva, možno mi budete môcť na otázku odpovedať len z pohľadu Spojeného kráľovstva. V súvislosti so štatistikou ste hovorili o sovietizácii. Skutočne sa na to takto pozeráte? Znamenajú pre vás štatistiky sovietizáciu? Nie ste za to, aby sa prostredníctvom štatistík poskytovali konkrétne údaje o životnej úrovni a inflácii – dokonca ak by aj súviseli s kontrolou bánk – a aby aj občania a subjekty s rozhodovacou právomocou mali prístup k takýmto informáciám, ktoré im potom umožnia prijímať primerané rozhodnutia? Alebo to pre vás stále znamená sovietizáciu Spojeného kráľovstva?

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall (EFD). – Dovoľte mi prvú poznámku. Skutočnosť je taká, že tu radi kontrolujeme veci z centra. Spomeňme aj druhú vec – žiadneho z komisárov vlastne nezvolili ľudia. Na demokracii záleží v celej Európe, takže áno, myslím si, že sme svedkami sovietizácie Európy. Skutočnosť je taká, že tieto rozhodnutia by sa mali prijímať na úrovni členských štátov. Skutočnosť, že nariadenia môžu obchádzať náš vlastný parlament, ľudí, ktorých si zvolili britskí občania, je absolútne hanebná, a áno, ide o sovietizáciu Európy.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber (PPE).(DE) Pán Nuttall sa sťažuje na niečo, čo Spojené kráľovstvo – podobne ako mnohé iné štáty – robí už od roku 2006. Tento proces, ktorý zajtra zavŕšime na parlamentnej úrovni – pán Leinen vykonal v tejto veci skvelú prácu –, zakotví v právnych predpisoch čosi, čo sa v praxi vykonáva už dlhú dobu. Načo potrebujeme tieto údaje? Nemá to nič spoločné so sovietizáciou. Údaje sú dobré len vtedy, ak sa dajú porovnávať. Porovnateľnosť je kľúčovým prvkom.

Preto máme toto európske ekonomické účtovníctvo a preto tento systém globálne využívame od tridsiatych rokov minulého storočia – aj v Spojenom kráľovstve. Je to dobrý systém, pretože je založený na jednotných normách, takže môžeme porovnávať blahobyt v jednotlivých členských štátoch a ich hospodársky a sociálny úspech. Ako porovnávacia mena sa zvyčajne používa americký dolár. Teraz máme obrovskú príležitosť pozdvihnúť euro na úroveň porovnávacej meny. Myslím si, že to je druhý podstatný faktor.

Vieme však aj to, že v ekonomických účtoch je mnoho medzier. Vezmime si Fukušimu. Fukušima bude mať teraz pozitívny účinok na hrubý domáci produkt Japonska, pretože sa v súvislosti s touto udalosťou veľa investuje. Ide skôr o účty tokov ako o účty zásob. Tieto veci musíme kompenzovať, preto Komisia dodatočne predložila návrh s názvom Viac ako HDP.

Účty udržateľnosti, ktoré dnes a zajtra budeme prijímať, budú predstavovať prvý krok. Prečo je to tak? Pretože napríklad investície do energetickej účinnosti a menšia spotreba energie budú mať negatívny účinok na hrubý domáci produkt. Dokonca ani niekto ako pán Nuttall s tým nemôže nesúhlasiť.

Nejde ani tak o veľké politiky. Jednoducho chceme, aby sa naše politiky dali testovať: aké dane sa v tejto oblasti vyberajú, koľko materiálu používame. Chceme tak zlepšiť legislatívny proces, a ak by ste v Únii neboli, museli by ste používať rovnaký systém, inak by vaše údaje boli bezcenné. Preto by som povedal, že je to pozitívny prvý krok. Chcel by som poďakovať Komisii a pánovi spravodajcovi.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D).(EL) Rád by som zablahoželal pánovi Leinenovi k vynikajúcej správe. Skutočne musíme s environmentálnymi ekonomickými účtami pokračovať. Nemôžeme viac o hospodárstve a životnom prostredí uvažovať oddelene. Dvojitá kríza, ktorá nás zasiahla – kríza v oblasti životného prostredia aj hospodárstva –, nám viac nenecháva na to priestor. Paralogizmus minulosti sa musí skončiť.

Pán Seeber spomenul príklad Fukušimy. Ďalším a jednoduchším príkladom z každodenného života sú požiare. Požiar, ktorý zničí les, biodiverzitu a ekosystémové služby, ktoré les zabezpečuje – myslím tým čistú vodu, čistý vzduch a rámec na vytváranie potravy –, požiar, ktorý zničí kultúrne dedičstvo na danom mieste a poľnohospodársku výrobu, sa v rámci HDP meria pozitívne – napriek tomu, že krajina, región, daná oblasť utrpeli trvalé dlhodobé poškodenie –, pretože sa následne investuje do obnovy. Z dlhodobého hľadiska budú chudobnejšie ako predtým.

Environmentálne ekonomické účty, ktoré dnes žiadame, nie sú dokonalé. Predstavujú však dôležitý krok správnym smerom. Sú krokom k lepším politikám založeným na komplexnejšom, objektívnejšom pohľade na realitu. Sú krokom, ktorý nám umožní zabezpečiť dôslednosť našich politík a ktorý nám umožní splniť medzinárodné záväzky a cieľ ekologickejšieho európskeho hospodárstva.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner (ALDE).(FI) Predovšetkým chcem zablahoželať pánovi Leinenovi k vynikajúcej a dôležitej práci, ktorú vykonal na tejto správe. Toto nariadenie o environmentálnych ekonomických účtoch je veľmi dôležité, ako sa tu už neraz povedalo, pretože konečne ustanovuje právny základ systému účtov, ktoré prepájajú environmentálne a ekonomické štatistiky. Má to kľúčový význam pre politiku v oblasti životného prostredia, no v širšom kontexte aj pre sociálnu politiku.

Pokiaľ ide o rozsah, je veľmi dôležité, aby sa v prvej fáze upriamila pozornosť konkrétne na emisie do ovzdušia, materiálové toky a environmentálne dane. Máme na to dobré dôvody. Okrem toho je vytvorenie systému účtov v týchto oblastiach pravdepodobne veľmi realistický prístup, keď zvážime kapacity členských štátov. Samozrejme si musíme uvedomiť, že pokiaľ ide o štatistické systémy, v rôznych krajinách sme na rôznych úrovniach. Preto je dôležité, aby sme nevytvorili ďalšiu byrokraciu, ako povedal pán komisár.

Pokiaľ ide o nové moduly, je dôležité, aby kládli veľký dôraz na témy, ktoré podporujú vykonávanie stratégie Európa 2020.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD).(IT) Toto nariadenie je súčasťou rámca opatrení vytvorených s cieľom ustanoviť komplexnejšie ukazovatele ako doplnok k HDP. Európske environmentálne ekonomické účty by mali prispievať k hodnoteniu politík tým, že budú poskytovať údaje o vzájomnom pôsobení environmentálnych a hospodárskych faktorov. Návrh Komisie je chvályhodný, no vytvárajú sa nové a komplexné byrokratické postupy, aby bolo možné monitorovať environmentálne politiky, ktoré členské štáty skutočne vyvíjajú. Z tohto dôvodu sa zdržíme hlasovania.

Sme však proti správe vzhľadom na to, že spravodajca chce pridať ďalšie účtovné moduly. V Rade sa dosiahla dohoda v prvom čítaní na základe toho, že zavedenie nových modulov, ktoré navrhol spravodajca, by záviselo od hodnotenia v súlade s doložkou o preskúmaní. V prípade potreby by sa zaviedli zmeny a zlepšenia v súvislosti s kvalitou údajov a s metódami, prostredníctvom ktorých sa zbierajú.

Podľa nášho názoru to všetko predstavuje novú a nákladnú formu byrokracie, ktorou zaťažíme členské štáty.

 
  
MPphoto
 

  Sophie Auconie (PPE).(FR) Podľa mňa v politike ide o hľadanie najlepšieho možného riešenia problémov, ktoré máme. Ako sa to však dá dosiahnuť, keď problémom a ich možným riešeniam celkom nerozumieme? To je základný problém a netýka sa len politiky v oblasti životného prostredia.

Politickí činitelia musia mať preto k dispozícii spoľahlivé a čo najpodrobnejšie údaje o modernom svete a environmentálnej situácii. To bol záver, ku ktorému dospela Európska rada v júni 2006, keď vyzvala Európsku úniu a jej členské štáty, aby rozšírili národné účty o kľúčové aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Vítam túto iniciatívu a návrh Európskej komisie, pretože pomôže zlepšiť naše vedomosti o emisiách do ovzdušia, environmentálnych daniach a materiálových tokoch v hospodárstve.

Tento návrh však bude treba počas zajtrajšieho hlasovania zmeniť a doplniť, aby sa zabezpečilo, že zozbierané údaje budú spoľahlivé a budú viesť k diskusii. Okrem toho sa predovšetkým musí zabezpečiť, aby si všetky členské štáty osvojili tento prístup. Veď napokon, ako môžeme vytvárať európske politiky, keď nemáme údaje o situácii v každom členskom štáte?

Napokon by som chcela vyjadriť podporu dvom významným myšlienkam, ktoré presadzuje Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov): právomoci prenesené na Európsku komisiu na prijímanie delegovaných aktov by sa mali preskúmať každých päť rokov a mala by sa zaviesť doložka o preskúmaní, čo je druhá významná myšlienka v tomto nariadení. O niekoľko rokov budeme potrebovať nové údaje, no všetko má svoj čas. Tento návrh nariadenia predstavuje skutočný pokrok. Pokračujme týmto smerom.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). (DE) Aj ja by som sa chcela úprimne poďakovať pánovi Leinenovi za nariadenie, ktoré sa malo realizovať už dávno. Predtým, než sme boli zvolení do Európskeho parlamentu, mnohí z nás jednoducho predpokladali, že rozhodnutia, ktoré tento Parlament prijíma, tieto rozhodnutia o budúcnosti, sa skutočne zakladajú na týchto údajoch, a s istým zdesením sme zistili, že hoci tieto štatistiky a údaje vo väčšine členských štátov existujú, v skutočnosti sa ešte nezozbierali do spoločného rámca. To spôsobilo aj určitú nedôveryhodnosť v očiach verejnosti.

Médiá v nás neustále budia dojem, že hospodárstvo a životné prostredie sú diametrálne odlišné. Tieto údaje by nám pomohli zvážiť, či určitá vec prospieva životnému prostrediu, či prospieva životnému prostrediu a zároveň hospodárstvu alebo či prospieva hospodárstvu a zároveň životnému prostrediu, teda nášmu sociálnemu prostrediu. To je hlavná úloha, ktorú by sme si ako politici mali určiť. Chceme zaviesť a zlepšiť kvalitu života nielen na pracovisku, ale aj v našom životnom prostredí.

Môžem len súhlasiť so želaním pána Leinena, ktorý dnes povedal, že na konci tohto desaťročia by sme sa mali od hrubého domáceho produktu presunúť k zelenému domácemu produktu. Tým urobíme prvé zásadné rozhodnutie. Som pevne presvedčená o tom, že prostredníctvom týchto environmentálnych ekonomických účtov uspejeme v upevňovaní dôveryhodnosti Európy a záležitostí týkajúcich sa životného prostredia a hospodárstva.

Ďakujem veľmi pekne. Pokračujte, prosím, v tejto výbornej práci.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE).(DE) Spoľahlivé štatistiky, účinný zber údajov a hodnotenie sú základom, na ktorom treba vytvárať budúcnosť. Zjavne potrebujeme zosúladiť terajšie štatistiky v jednotlivých členských štátoch, aby sme do budúcnosti mohli prijímať správne rozhodnutia pre celú Európu na základe rovnakých údajov. Cieľom sú rovnocenné a porovnateľné údaje zo všetkých členských štátov.

Z toho vyplýva otázka, čo vlastne môžeme z týchto údajov zistiť. Aké ďalšie závery z nich môžeme odvodiť, aby sa Európa rozvíjala vyváženým spôsobom, pokiaľ ide o sociálnu a hospodársku politiku a politiku v oblasti životného prostredia? Komisia chce ekonomické účty rozšíriť o kľúčové aspekty udržateľného hospodárstva. Preto navrhuje tri moduly na zber údajov o emisiách do ovzdušia, ktoré sú výsledkom hospodárskych činností, o environmentálnych daňových príjmoch a materiálových tokoch. Zahŕňajú aj produkty rastlinného pôvodu, ako napríklad obilniny, strukoviny, zeleninu, ovocie a drevo.

Zaujímala by ma užitočnosť takýchto kalkulácií. Čo nám vlastne povedia? Nie som taká optimistická ako pán spravodajca a kolegovia poslanci. Chcieť niečo je jedna vec, no zaviesť to do praxe celkom iná. Mám pochybnosti, pokiaľ ide o účinnosť byrokratického aparátu a objektivitu zámeru produkovať environmentálne ekonomické účty na zaznamenanie materiálových tokov a hodnotenie jednotlivých produktov vrátane rastlín v súvislosti s emisiami CO2. Napríklad v súvislosti s rastlinami sa do takýchto kalkulácií musí zahrnúť aj tvorba kyslíka a emisií CO2, ktoré vznikajú počas výroby a prepravy.

Vítam skutočnosť, že v kompromise, ktorý sa teraz dosiahol, sa objasnilo, že dodatočné požiadavky na údaje sa môžu zaviesť až po posúdení flexibility a že sa nesmie zasahovať do právomoci členských štátov. Okrem toho sa takéto programy musia vyvinúť bez toho, aby spôsobili dodatočné finančné výdavky a byrokraciu.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Môj kolega pán Leinen pripravil vynikajúcu správu, ktorá je dôležitá z hľadiska národného hospodárstva, ochrany životného prostredia, spoločnosti, poľnohospodárstva aj ďalších aspektov. Ako člen panelu Hodnotenia vedeckých a technických možností (STOA), projektu zameraného na účinnejšie riadenie prírodných zdrojov, považujem za veľmi dôležité vytvoriť spoľahlivú štatistickú databázu. Ako môžeme merať využívanie vody a energetickú účinnosť v členských štátoch Európskej únie, keď nemáme spoľahlivé štatistické údaje? Ako člen Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka považujem za veľmi dôležité mať konečne jasný obraz o skutočných sociálnych prínosoch ekologických verejných tovarov, ktoré vyrábajú poľnohospodári, v súvislosti s reformou spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Bez štatistických údajov nemôžeme určiť, do akej miery poľnohospodári svojou poľnohospodárskou činnosťou prispievajú k ochrane ovzdušia, poľnohospodárskej pôdy, ornej pôdy a životného prostredia a ako produkujú ekologické verejné tovary, ktoré neplatí ani trh, ani SPP. Súčasná štatistická správa je preto veľmi pokroková a progresívna z hľadiska ochrany životného prostredia a poľnohospodárstva.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Štatistiky vždy prinášajú veľa diskusie a nesúhlasných názorov. Predovšetkým nesmú byť dekódované, pretože aj ochrana údajov je jasne odôvodnená. Na druhej strane potrebujeme transparentnosť a porovnateľnosť. Myslím si, že to je dôležité. Preto musíme zbierať údaje plne automatizovaným spôsobom a využívať náhodne vybrané vzorky, aby potom boli porovnateľné. Poznáme napríklad aj zobrazovacie postupy, ktoré v tejto súvislosti budú v budúcnosti tiež zohrávať dôležitú úlohu. Automatizácia procesu nám tak uľahčí politické rozhodovanie v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Európske environmentálne ekonomické účty nám poskytnú dôležité údaje, ktoré nám umožnia zahrnúť environmentálne aspekty do všetkých druhov politických rozhodnutí, a výsledkom bude to, že tieto aspekty sa budú zohľadňovať v celom spektre otázok. Zozbierané a zanalyzované údaje budú mať zásadný význam v poskytovaní účinných protiopatrení v oblasti environmentálnych účinkov hospodárskych činností. Vedomú potrebu udržateľných politík, prostredníctvom ktorých bude možné riešiť problémy ako zmenu klímy, stratu biodiverzity, zvyšovanie znečistenia životného prostredia a hroziace vyčerpanie prírodných zdrojov, dnes výrazne podporujeme. Spoľahlivé údaje a na nich založené prognózy využívania prírodných zdrojov nám nielen umožnia jasne merať úspech udržateľnej hospodárskej politiky, ale aj poskytovať veľmi dôležitú pridanú hodnotu členským štátom.

 
  
MPphoto
 

  Niki Tzavela (EFD).(EL) Aj ja by som sa chcela pridať k blahoželaniam pánovi Leinenovi k tejto mimoriadnej správe. Myslím si, že Európa sa teraz dostala do bodu, v ktorom sotva zaznamenávame konflikty medzi rozvojom a ochranou životného prostredia. Práve naopak, vstúpili sme do interaktívnej fázy. Európania sú teraz environmentálne uvedomelí.

Táto správa pomôže ešte viac v zabezpečovaní vytvárania lepšej predstavy o tom, čo sa deje so životným prostredím v Európe. Chcela by som zdôrazniť tri veci. Po prvé potrebujeme presné informácie o stave životného prostredia v členských štátoch, po druhé potrebujeme postup na aktualizáciu týchto informácií vždy po piatich rokoch a po tretie musíme uskutočniť hodnotenie spoločného postupu všetkých environmentálnych opatrení, ktoré Európska únia zaviedla.

 
  
  

PREDSEDÁ: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Ak chceme životné prostredie zachovať aj pre budúce generácie, nesmieme o hospodárskych a environmentálnych aspektoch uvažovať oddelene. Je teda zmysluplné doplniť ekonomické účty o environmentálne faktory a základom akejkoľvek kvalitnej bilancie sú dostatočné a spoľahlivé údaje.

Keď však EÚ žiada od členských štátov kľúčové údaje, nemala by cúvnuť pred citlivými otázkami. Myslím tým jadrovú politiku, genetické inžinierstvo, primerané označovanie krajiny pôvodu potravín a v neposlednom rade vyšetrovanie nedávneho škandálu spôsobeného výskytom enterohemoragického kmeňa baktérií Escherichia coli (EHEC) v uhorkách.

Vzájomné pôsobenie medzi hospodárstvom a životným prostredím je tu úplne evidentné. Aj tu jasne vidieť, kto má – bohužiaľ – v EÚ vplyv: veľké spoločnosti a lobisti.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, člen Komisie. – Vážená pani predsedajúca, veľká vďaka za veľmi dôležitú a zodpovednú rozpravu. Myslím si, že všetci sa zhodneme na dôležitosti tohto návrhu a environmentálnych ekonomických účtov. Všetci tiež súhlasíme s tým, že musíme podniknúť ďalšie kroky, aby sme určili politiky na využívanie týchto údajov a pokračovali tak na ceste k udržateľnejšiemu hospodárstvu.

Dovoľte mi, aby som v pár bodoch reagoval na niekoľko pripomienok. Toto je prvé nariadenie a má tri moduly. Z hľadiska právnych predpisov je to začiatok. Druhý súbor modulov sa pripravuje do druhého, pozmeňujúceho nariadenia na koniec roka 2012. Okrem toho plánujeme už aj tretí súbor, takže práce prebiehajú a budú pokračovať.

Pokiaľ ide o otázku byrokracie, nespôsobí to podnikom nové zaťaženie, pretože použijeme existujúce administratívne a štatistické údaje. Stojí za zmienku, že v skutočnosti je Spojené kráľovstvo lídrom v environmentálnom účtovníctve. Okrem toho, čo sa týka štatistiky a keď sa odvolám na to, čo povedali pán Leinen, pán Martin a mnohí ďalší rečníci, za posledný rok a pol sme dosiahli významný pokrok v zlepšovaní Európskeho štatistického systému.

Napríklad súčasná Komisia predložila úplne nový legislatívny návrh 10. februára 2010 – deň po tom, čo ste hlasovali za jej vytvorenie – prijatím nariadenia o právomociach Eurostatu v oblasti auditu, ktoré mu umožňuje kontrolovať a overovať kvalitu štatistík pri zdroji, čo je veľmi dôležité. Začali sme to už uplatňovať napríklad v prípade Grécka.

Po druhé sa vykonáva akčný plán pre Grécko a v priebehu roka priniesol veľmi dôkladnú reorganizáciu gréckeho štatistického systému. Vďaka tomu sa už výrazne zlepšila kvalita štatistických údajov v súvislosti s postupom pri nadmernom schodku a v poslednom kole mohol Eurostat potvrdiť údaje Grécka.

Napokon k otázke zdrojov: súhlasím s pánom Martinom, že potrebujeme dostatočné zdroje, hoci nepotrebujeme zdroje na tento konkrétny predmet environmentálnych ekonomických účtov. Využil som tento týždeň schôdze na to, aby som sa zastavil v Luxemburgu a stretol sa s Walterom Radermacherom, generálnym riaditeľom Eurostatu. Len pred niekoľkými hodinami sme diskutovali o prostriedkoch. Sme na správnej ceste k presunu a lepšiemu využitiu prostriedkov v Eurostate s cieľom sústrediť sa na kľúčové priority.

Nečerpal by som však z prostriedkov určených na proces rozširovania, ako navrhol pán Martin, predovšetkým nie z prostriedkov určených pre západný Balkán. Stabilita, demokracia a mier v tomto regióne je naďalej kľúčovou prioritou Európskej únie, Komisie a verím, že aj Parlamentu. Pamätajte, prosím, na to, že keby nebolo našej mäkkej sily a politiky rozširovania EÚ, Ratko Mladič by teraz nebol v Haagu. Pamätajte, prosím, aj na to.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen, spravodajca.(DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, ďakujem vám za rozpravu. Vidím širokú podporu vytvoreniu environmentálnych bilancií v Európskej únii. Až na pár výnimiek získali podporu.

Takisto súhlasím s vyhlásením pani Kadenbachovej. Mnohí z nás si mysleli, že to tak už funguje, a boli sme prekvapení, keď sme zistili, že mnoho údajov vôbec neexistuje a že vyhlásenia v súvislosti so stavom životného prostredia v Európskej únii robíme vlastne úplne naslepo.

Jeden poslanec, pán Gerbrandy, povedal, že meranie prináša poznatky. Máme nejaké vedomosti a tie sú základom prijímania opatrení a všetkých našich programov. Jednoducho potrebujeme lepší základ na rozhodnutia, ktoré prijímame. Tieto environmentálne účty nám v tomto smere môžu pomôcť. Samozrejme, máme stratégiu EÚ 2020, v ktorej je udržateľnosť cieľom plánu. Dúfam, že aj v najbližších niekoľkých rokoch budeme mať taký základ, aby sme v roku 2020 mohli vidieť, či sme boli úspešní alebo nie. Vieme, že hrubý domáci produkt nedáva informácie o stave prírodného sveta a životného prostredia, o zdrojoch, ktoré sme spotrebovali, či o celom probléme udržateľnosti. Preto je to teraz potrebné.

Okrem toho to riešime po fázach. Nemáme prehnané požiadavky, pani Klassová, moduly sa budú rozširovať postupne. Veď napokon, ako povedal pán komisár, jednotlivé právne predpisy – právne predpisy týkajúce sa vody, odpadu a čistého ovzdušia – už obsahujú požiadavku na zber týchto údajov.

Okrem toho má Európa globálne záväzky, pán Nuttall. Keď podpíšeme Dohovor o biologickej diverzite, Dohovor o zmene klímy či akýkoľvek iný dohovor, musíme vedieť zvyšku sveta povedať, či sme si počínali dobre alebo zle.

Chcel by som teda tiež poďakovať tieňovým spravodajcom a Eurostatu, ktorý bude musieť následne vykonať túto prácu. Dúfam, že v Luxemburgu budú k dispozícii potrebné zdroje, pretože bez prostriedkov, bez zdrojov nemožno, samozrejme, túto bilanciu vytvoriť. Parlament by tiež mal v tejto veci pomôcť. Ďakujem veľmi pekne. Ide o dôležitú politickú otázku, ako už niektorí správne pochopili, a je to nová kapitola v preskúmaní činností, ktoré v Európe rok čo rok robíme.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne.(SK) Ďakujem spravodajcovi Leinenovi za predkladanú správu. Stotožňujem sa s ňou v hodnotení návrhu Komisie a chcela by som podotknúť niekoľko viet o tom, aké dôležité sú podobné aktivity.

Merať kvalitu života prostredníctvom ukazovateľov ako hrubý domáci produkt je príliš skratkovité. Odborníci sa na tom zhodujú už pomerne dlhú dobu, ale do politiky sa toto posolstvo dostáva iba nedávno, a aj to vcelku pomaly a ťažko.

Z tohto hľadiska veľmi oceňujem návrh Komisie týkajúci sa európskych environmentálnych ekonomických účtov. Netreba totiž len plošne odmietať skresľujúce indikátory. Ich alternatívou by nemalo byť hodnotenie situácie ohľadom kvality života a životného prostredia na základe dojmov. Naopak, treba prísť s lepšími údajmi a lepšou metodológiou ich zberu a agregovania tak, aby nám lepšie poslúžili – napr. na hodnotenie dopadu politík a ekonomických činností na životné prostredie.

Spolu so spravodajcom by som chcela apelovať, aby sa v návrhu Komisie väčší dôraz kládol na problematiku monitorovania a vyhodnocovania. A v neposlednom rade by som chcela podotknúť, že veľmi dôležité je, aby sa návrh Komisie ešte integrálnejšie včleňoval a odvíjal od strategického dokumentu „Viac ako HDP: Meradlo pokroku v meniacom sa svete“. Možno viac, než čokoľvek iné, bude pri snahách o zlepšenie merania kvality života dôležitá konzistentnosť a systematickosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. – Recyklácia a predchádzanie vzniku odpadov, emisie do ovzdušia a zmena klímy a trvalo udržateľná spotreba a výroba by sa dali monitorovať oveľa účinnejšie, ak by existovali kvalitné údaje o súvislostiach medzi životným prostredím a hospodárstvom. Zber príslušných údajov, ktorý dodnes na úrovni EÚ prebiehal na báze dobrovoľnosti, by teda mal byť povinný. Okrem toho by sa environmentálne údaje, ktoré boli dosiaľ k dispozícii, mali v strednodobom horizonte rozšíriť s cieľom zlepšiť možnosti potrebného hodnotenia európskej politiky v oblasti životného prostredia.

Navrhované nariadenie vytvára v tomto smere spoločný rámec na zber, zostavovanie, zasielanie a hodnotenie európskych environmentálnych ekonomických účtov prostredníctvom spoločnej celoeurópskej metodiky, spoločných noriem, definícií, klasifikácií a účtovných pravidiel na zostavovanie týchto účtov. Toto nariadenie sa vzťahuje na zber a zostavovanie údajov o emisiách do ovzdušia, environmentálnych daniach uplatňovaných na rôzne odvetvia hospodárstva a makroekonomické účtovanie materiálových tokov. Presné a dostatočné štatistické údaje o spotrebe energie a zdrojov sú nevyhnutné, ak chceme okrem HDP získať aj ďalšie ukazovatele pokroku a blahobytu. Okrem toho je možné európsku environmentálnu politiku seriózne hodnotiť len vtedy, ak sú k dispozícii spoľahlivé údaje.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia