Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2234(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0082/2011

Predkladané texty :

A7-0082/2011

Rozpravy :

PV 06/06/2011 - 26
CRE 06/06/2011 - 26

Hlasovanie :

PV 08/06/2011 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0263

Rozpravy
Pondelok, 6. júna 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

26. Spolupráca pri odbornom vzdelávaní a príprave na podporu stratégie Európa 2020 (stručná prezentácia)
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa pani Hirschovej v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci o európskej spolupráci v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na podporu stratégie Európa 2020 [2010/2234(INI)] (A7-0082/2011).

 
  
MPphoto
 

  Nadja Hirsch, spravodajkyňa.(DE) Zajtra budeme hlasovať o úlohe odborného vzdelávania a prípravy v stratégii Európa 2020. V tejto súvislosti si treba v krátkosti pripomenúť našu východiskovú situáciu. Miera nezamestnanosti mladých ľudí je v súčasnosti 21 %, inými slovami, takmer dvojnásobná v porovnaní s bežným priemerom. Podiel žiakov, ktorí nedokončia školskú dochádzku, je v celej EÚ viac ako 14 %. Účasť žien na zárobkovej činnosti je ešte vždy veľmi nízka. Veľa ľudí so zdravotným postihnutím a migrantov je stále bez práce.

Cieľom stratégie Európa 2020 je práve vyčerpať tento potenciál z hľadiska pracovníkov a dostať ich na pracovisko, aby aj EÚ mohla zvládnuť globalizáciu. Preto je tiež našou prácou zabezpečiť, aby bolo najmä počiatočné odborné vzdelávanie veľmi kvalitné. Diskusia sa začala už v súvislosti s kodanským procesom, za ktorým nasledovalo Bruggské komuniké, a teraz je na nás, aby sme zistili, do akej miery sa dá táto oblasť začleniť aj do stratégie Európa 2020.

Absolútne kľúčovým prvkom je to, že mladí ľudia musia mať príležitosť absolvovať časť svojej prípravy v inom členskom štáte EÚ, a to nielen čo sa týka štúdia, ale aj čo sa týka odbornej prípravy. Ide o kľúčový prvok, lebo keď niekto už pracoval v inom členskom štáte, aj neskôr využije príležitosť považovať európsky pracovný trh za svoj pracovný trh so všetkými príležitosťami, ktoré ponúka. Preto ide o absolútne kľúčový aspekt, o ktorý sa musíme usilovať.

Ďalšou dôležitou oblasťou je, samozrejme, ďalšie vzdelávanie. Pokiaľ ide o demografické zmeny, ľudia musia pracovať čoraz dlhšie – alebo môžu pracovať čoraz dlhšie, ale každý sa musí rozhodnúť sám. Ľudia žijú čoraz dlhšie a čoraz dlhšie si budujú kariéru, a ak majú byť schopní robiť kvalifikovanú prácu aj vo vyššom veku, musia absolvovať ďalšiu odbornú prípravu.

V súčasnosti je účasť na iniciatívach ďalšej odbornej prípravy veľmi nízka. Aj v tomto prípade treba zabezpečiť, aby boli zamestnávatelia a pracujúci ochotní, dokonca čoraz ochotnejší, pokiaľ ide o využitie ďalšej odbornej prípravy a pokračovanie vo vzdelávaní prostredníctvom celoživotného vzdelávania. Aj v tomto prípade musia byť možnosti ponuky, samozrejme, pružné. Každého musíme brať do úvahy. Ďalšia odborná príprava musí byť zosúladená s inými prvkami života ľudí a musí byť možné venovať sa jej popri práci a rodinnom živote. Z toho dôvodu musíme jednoznačne vytvoriť pružné príležitosti do budúcnosti.

Oblasti univerzít sa dostalo veľa pozornosti – napríklad v súvislosti s bolonským procesom – a podobnej situácii čelíme v oblasti odbornej prípravy, vrátane čo sa týka mobility. Skoro by sme mohli povedať, že si to nikto nevšimol. Oblasť odborného vzdelávania a odbornej prípravy je však napriek tomu popri univerzitách mimoriadne dôležitá, a preto ju nesmieme ignorovať. Preto by som teraz chcela ešte raz poďakovať kolegom poslancom z iných skupín za odhodlanú spoluprácu.

 
  
MPphoto
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D).(EL) Ako tieňová spravodajkyňa vítam správu pani Hirschovej, lebo zdôrazňuje, aké dôležité je vždy mať v modernom a náročnom medzinárodnom pracovnom prostredí kapacitu na štúdium a prácu popri mobilite a pružnosti. Je pravda, že hospodárska kríza priniesla nezamestnanosť a neistotu pre všetkých, najmä pre mladých ľudí, ženy a ľudí so zdravotným postihnutím.

Ak máme dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020, potrebujeme sústavné a riadne odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v Európskej únii aj v členských štátoch. Potrebujeme cielené politiky a stratégie, aby sme znížili podiel žiakov, ktorí nedokončia školskú dochádzku, ďalej riadne plánovanie potrieb ľudí, ktoré sa týkajú odbornej prípravy, a tesnejšie väzby medzi poskytovaným vzdelávaním a potrebami pracovného trhu.

Som si istá, že európsky kvalifikačný rámec, európsky systém akademických jednotiek pre odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, transparentnosť a spolupráca a porovnateľnosť rôznych vzdelávacích systémov podporia potreby…

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Investovanie do vzdelávania je potrebné s cieľom zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre Európanov. Miera nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ v súčasnosti dosahuje 20 %, kým priemerný podiel žiakov v EÚ, ktorí nedokončia školskú dochádzku, je 16 % a v niektorých krajinách, napríklad v Portugalsku, až 40 %.

Celoživotné vzdelávanie je nevyhnutné, ak máme zabrániť nezamestnanosti. Musíme dôkladne zvážiť rôzne kariérne cesty. Pracujúcich treba lepšie informovať o potrebe sústavnej ďalšej odbornej prípravy.

Myslíme si, že odborné vzdelávanie a odborná príprava by mali byť prístupné, dostupné a cenovo prijateľné v každej fáze života bez ohľadu na postavenie ľudí na pracovnom trhu a ich príjmy. Odborné vzdelávanie a odborná príprava by mali vytvoriť podmienky vedúce k pracovnej mobilite počas počiatočného štúdia aj v rámci procesu celoživotného vzdelávania.

Vyzývame členské štáty, aby zjednodušili postupy uznávania kvalifikácií.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Jedným z najväčších problémov, ktorým Európa čelí, je miera nezamestnanosti mladých ľudí. Na európskej úrovni sa pozornosť venuje znižovaniu podielu žiakov, ktorí nedokončia školskú dochádzku, pod 10 % a opatreniam ako „nové zručnosti pre nové pracovné miesta“, ktorých cieľom je priniesť svet vzdelania a odbornej prípravy bližšie k pracovnému trhu. Rozdiel medzi vzdelávaním a prípravou okrem ich kontextu na pracovisku bude v budúcnosti ešte menej zreteľný. Ak máme dosiahnuť vyššiu úroveň integrácie, bude potrebná zásadná zmena v spôsobe chápania poskytovania vzdelávania a prípravy, a to nielen z pohľadu jednotlivca, ale aj na inštitucionálnej úrovni a každej úrovni správy.

Preto si myslím, že prekážky týkajúce sa systému a postoja brániaceho integrácii treba odstrániť, ak sa majú Európania naučiť, ako urobiť pokrok v oblasti svojich schopností a hodnôt, a účinne prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020.

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen (Verts/ALE).(DA) V prvom rade by som chcela vyjadriť úprimnú vďaku spravodajkyni, ktorá predložila mimoriadne dobrú správu. Ako každý iný, aj ja sa domnievam, že by sme nemali zabúdať na kontext, ktorý táto správa má, a tým je, samozrejme, kríza mladých ľudí, ktorej v Európe čelíme. Zhodli sme sa na všeobecnej kríze, pre ktorú prudko rastie miera nezamestnanosti mladých ľudí a pre ktorú mladí ľudia v skutočnosti odchádzajú z Európy za prácou, a toto bude podľa mňa veľmi vážna hrozba nášho hospodárstva a našej súdržnosti v Európe v nadchádzajúcich rokoch.

Druhým kontextom tejto správy sú spoločné ciele 2020, ktoré sme stanovili pre odbornú prípravu, zamestnanosť a zníženie podielu žiakov, ktorí nedokončia školskú dochádzku. Toto je o konkurencieschopnosti Európy. Je to o kvalifikovanej pracovnej sile, ktorú, ako vieme, potrebujeme. Okrem toho je dôležité zabezpečiť, aby mala nová generácia príležitosť pracovných miest a odbornej prípravy. Je to absolútne nevyhnutné. Možno je to tak, že EÚ nemá v tejto oblasti veľké právomoci, ale aj tak môžeme niečo urobiť. V každom prípade ide o spoločnú obavu, a preto musíme zabezpečiť, aby sme poskytovali vysokokvalitnú odbornú prípravu a aby boli k dispozícii usmernenia. Musíme znížiť podiel žiakov, ktorí nedokončia školskú dochádzku, a zabezpečiť, aby bola medzi odbornou prípravou a prácou silná väzba, napríklad prostredníctvom výmenných systémov, aké máme v Nemecku a Dánsku. Okrem toho musíme zabezpečiť, aby mali všetci mladí ľudia právo na absolvovanie odbornej prípravy.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, podpredsedníčka Komisie. – Chcela by som poďakovať spravodajkyni pani Hirschovej za veľmi konštruktívny prístup. Vypočula som si ju s veľkým záujmom, lebo toto bola pred 12 rokmi vlastne moja dokumentácia. Začala som hovoriť o mobilite v odbornej príprave, ktorá vtedy nebola na programe, a som veľmi rada, že Parlament tak veľmi podporuje rozvoj tohto základného prvku stratégie Európa 2020. Okrem toho chcem povedať, že nás veľmi teší táto správa, ktorá posilňuje a dopĺňa oznámenie Komisie z júna 2010.

Z tohto oznámenia vychádzalo najnovšie preskúmanie kodanského procesu a Bruggské komuniké sa teraz, samozrejme, stalo európskym programom par excellence, pokiaľ ide o odbornú prípravu na roky 2011 až 2020. Mnohé z návrhov Parlamentu zodpovedajú opatreniam, ktoré sú navrhnuté v Bruggskom komuniké. Komisia má rovnaký názor ako Parlament, lebo musíme zmodernizovať odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v Európe, aby bola príťažlivejšia, ďalej musíme mať k dispozícii kvalifikovaných učiteľov a školiteľov, inovačné vyučovacie metódy a vysokokvalitné infraštruktúry a zariadenia a, samozrejme, musíme mať mobilitu. Musíme dodať mladým ľuďom – a nižšiemu počtu mladých ľudí – vôľu ísť mimo ich vlastný členský štát, aby získali skúsenosti, ktoré sú dôležité, ak chceme mať skutočné európske vzdelávanie a európsku prípravu.

Komisia sa okrem toho usiluje dosiahnuť vyvážené zastúpenie žien a mužov s cieľom pomôcť znevýhodneným skupinám v priebehu programu celoživotného vzdelávania, a to predovšetkým pomocou programu Leonardo da Vinci, ktorý tam tiež patrí. Takže akákoľvek pomoc, ktorú Komisia dostane od Parlamentu, je srdečne vítaná.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v utorok 7. júna 2011o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) V súčasnej hospodárskej a finančnej kríze, keď miera nezamestnanosti najmä mladých ľudí presiahla hranicu 20 % na úrovni EÚ a dokonca 30 % v niektorých členských štátoch, sa musí zlepšovanie odborného vzdelávania a odbornej prípravy stať pre Európsku úniu prioritou. V tomto kontexte je mobilita mladých ľudí v EÚ v kombinácii s väčšou pružnosťou z hľadiska pracovného trhu a ponúkaného vzdelávania a ponúkanej prípravy základným prvkom, ktorý treba rozvinúť na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni.

Sústavný a dobre štruktúrovaný dialóg medzi univerzitami, výskumnými strediskami a podnikmi môže umožniť, aby medzi požiadavkami zamestnávateľov a schopnosťami nadobudnutými počas cyklov vzdelávania a prípravy vznikla silná väzba. Zvyšovanie mobility na úrovni Európskej únie prostredníctvom rozširovania programov ako Erasmus, Leonardo da Vinci alebo Mládež v pohybe tiež môže pomôcť zlepšiť schopnosť EÚ lepšie reagovať na dopyt európskeho pracovného trhu a získať väčší potenciál rozvoja v tejto oblasti. Mimoriadnu pozornosť treba venovať aj sociálne znevýhodneným skupinám, ktoré potrebujú spravodlivejší prístup k odbornému vzdelávaniu a odbornej príprave.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), písomne.(HU) Prechod od vzdelávania k práci je štrukturálnym problémom zamestnancov v celej Európskej únii. Nezamestnanosť v skorom veku má, žiaľ, dlhotrvajúce nepriaznivé účinky. Z toho dôvodu by členské štáty mali zabezpečiť, aby boli odborné vzdelávanie a odborná príprava lepšie prispôsobené potrebám pracovného trhu a aby odborné vzdelávanie poskytovalo zamestnancom schopnosti potrebné na nástup na nové, udržateľné pracovné miesta, ktoré sa vytvoria v budúcom udržateľnom hospodárstve. Úlohu miestnych vlád, podnikateľských partnerstiev a vzdelávacích inštitúcií považujem za dôležitú pre rozvoj dopytu pracovného trhu po odbornom vzdelávaní a odbornej príprave. Možnosť mobility je dôležitou súčasťou odborného vzdelávania a odbornej prípravy, ale väčší dôraz by sa mal klásť na lepšie zosúladenie rôznych vzdelávacích systémov členských štátov – vrátane vzájomného uznávania osvedčení a diplomov – s cieľom zlepšiť spoluprácu a podporiť mobilitu. Vysokokvalitné odborné vzdelávanie a vysokokvalitná odborná príprava zásadne prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju. Školiteľom treba vytvoriť lepšie príležitosti na odbornú prípravu, a to najmä na regionálnej a miestnej úrovni, s cieľom zabezpečiť účinnosť systémov odborného vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj účinný a úspešný presun vedomostí. Možnosť učiť sa v medzinárodnom kontexte je nevyhnutným predpokladom úspešného pracovného života, ktorý podporí nadobúdanie znalostí cudzieho jazyka a zvýši konkurencieschopnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písomne. (CS) Spolupráca na európskej úrovni v oblasti odborného vzdelávania je absolútne nevyhnutná aj pre fungovanie jednotného európskeho vnútorného trhu. Vysokokvalitné odborné vzdelávanie a vysokokvalitná odborná príprava musia zareagovať na dopyt pracovného trhu a tiež vytvoriť podmienky pre mobilitu pracovnej sily. Vysokokvalifikovaní a vzdelaní ľudia predstavujú konkurenčnú výhodu pre EÚ a podpora odborného vzdelávania by to mala zohľadniť. Musíme sa zameriavať na vytvorenie tesných väzieb so svetom práce a aj na poskytovanie vysokokvalitných pracovných skúsenosti v rámci odborného vzdelávania, a to ako doma, tak aj v zahraničí, v rámci programov európskej mobility. Potrebujeme väčšiu koordináciu na európskej úrovni medzi vzdelávacími systémami v jednotlivých členských štátoch a spoluprácou na vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií v tomto dôsledku. Táto správa sa venuje týmto otázkam a ako tieňová spravodajkyňa za Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa som spokojná s jej konečným znením.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), písomne.(PL) Teší ma správa o európskej spolupráci v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Zdôrazňuje neuveriteľne dôležitú otázku, o ktorej sa ešte vždy často nediskutuje, konkrétne nutnosť, aby vnútroštátne orgány začali konať v spolupráci s Európskou komisiou s cieľom predchádzať nezamestnanosti prostredníctvom odbornej prípravy, ktorá bude prispôsobená potrebám pracovného trhu. Odborné vzdelávanie sa, žiaľ, v posledných rokoch zanedbáva a jeho význam sa zmenšil. Preto je také dôležité podporovať ho ako účinný nástroj na boj proti nezamestnanosti, a to najmä nezamestnanosti mladých obyvateľov Európskej únie, lebo dosiahla úroveň 21 %. Odborné prípravy, zriadenie poradenských služieb, ktoré uľahčujú pracujúcim plánovanie ich odbornej prípravy podľa potrieb pracovného trhu, a podpora celoživotného odborného vzdelávania by mali byť prioritami. Preto vyzývam Komisiu, aby sústavne sledovala výhľady, pokiaľ ide o možné zmeny na pracovnom trhu EÚ, aby mohli členské štáty neustále prispôsobovať svoje programy odborného vzdelávania potrebám trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Steinruck (S&D), písomne. (DE) Teší ma správa o európskej spolupráci v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a chcela by som zdôrazniť, aké dôležité je podporovať celoživotné vzdelávanie prostredníctvom iniciatív a európskych programov s cieľom umožniť pracujúcim mať lepšiu budúcnosť. Dnes sú pracujúci ponechaní napospas častým a riskantným prechodom, pokiaľ ide o zamestnanosť. Je veľa druhov prechodov: od odbornej prípravy, prepúšťania, stáží alebo neistého zamestnania až po prácu na plný úväzok. V tejto správe sa uvádzajú niektoré dôležité body vrátane zvýšenia podielu žien v práci, uznávania neformálneho vzdelávania a podpory jazykov s cieľom poskytnúť programy mobility. Mimoriadne ma teší, že pozornosť sa sústredí na vzdelávanie a prípravu mladých ľudí, čo budem aktívne podporovať v rámci hlavných iniciatív, ktoré budú nasledovať.

Prechod zo vzdelávacej inštitúcie do pracovného života musí byť čo najmenej problémový a najmä prispôsobený potrebám jednotlivcov, lebo mladí ľudia bez primeranej prípravy musia mať možnosť získať schopnosti potrebné na prácu na kvalifikovaných pracovných miestach a zarábať si na živobytie. Príležitosti jednotlivca na vzdelanie nesmú byť určované jeho sociálnymi podmienkami. Mladým ľuďom treba pomôcť a podporiť ich pri vstupe do sveta práce. Náklady na modernú politiku pracovného trhu však nesmú znášať naši pracujúci.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), písomne.(PL) Nové schopnosti a kompetencie, ktoré nadobúdajú absolventi rôznych typov vzdelávacích inštitúcií, majú strategický význam pre hospodársky rast a otvárajú nové príležitosti pre ľudí, a tak vytvárajú základ pre trvalo udržateľný rozvoj. Preto nemôžeme podceňovať problém nezamestnanosti, a to najmä medzi mladými ľuďmi. Práve oni najčastejšie nedostanú trvalú prácu a sú nútení prijať prácu na určitý čas, pri ktorej je horšia úroveň sociálneho poistenia a chýbajú vyhliadky na ďalší rozvoj. Jedným z cieľov stratégie Európa 2020 je znížiť podiel žiakov, ktorí nedokončia školskú dochádzku, na najviac 10 % a umožniť 40 % mladých Európanov dokončiť terciárne vzdelávanie. Legislatívny proces by sa mal zamerať na uľahčenie realizácie odborných stáží a pracovných skúseností pre mladých pracovníkov, a to najmä v mikropodnikoch a malých podnikoch, pre ktoré je financovanie tohto typu iniciatívy ťažké. Silný dôraz by sa mal klásť aj na odstránenie rozdielov medzi mzdou mužov a žien do roku 2020, keďže v súčasnosti je tento rozdiel na úrovni 18 %. Domnievam sa, že dve najdôležitejšie iniciatívy na nadnárodnom pracovnom trhu sú kvalifikačný rámec pripravený v kontexte kodanského procesu a zjednotený európsky systém prenosu kreditov pri odbornom vzdelávaní a odbornej príprave. Za zmienku stojí aj neformálna príprava, ktorá predstavuje podceňovaný dodatočný zdroj kvalifikácie a ktorá formuje charakter jednotlivca a jeho zmysel pre zodpovednosť, preto by ju mala EÚ financovať. Ak máme dosiahnuť tieto početné dôležité ciele, potrebujeme spoluprácu medzi členskými štátmi, ako aj zapojenie všetkých subjektov vrátane tých na miestnej a regionálnej úrovni.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia