Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 7 юни 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

6. Епидемия, причинена от ЕНЕС, в държавите-членки на ЕС (разискване)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е изявлението на Комисията относно епидемията, причинена от ЕНЕС, в държавите-членки на ЕС.

 
  
MPphoto
 

  Джон Дали, член на Комисията.(EN) Г-н председател, бих искал да благодаря на всички вас за тази възможност да ви информирам за развитието във връзка с епидемията, причинена от E coli.

Много съм загрижен за голямото разпространение на смърт и заболеваемост, които тази епидемия от хранителен произход причини на европейското население и искам отново да използвам възможността да изразя моите съболезнования на тези, които страдат вследствие на това.

Във връзка с това трябва да отбележа, че положението все още търпи развитие. Понастоящем се наблюдават над 1 672 случаи на E coli, произвеждаща шига токсин, а сериозни усложнения са се развили при най-малко 661 души. Според последната информация вследствие на тази епидемия има 21 смъртни случая в Германия и 1 в Швеция. Спорадични случаи са докладвани в 11 други държави-членки. Швейцария също така докладва 15 случая, а Съединените щати – 4. Епицентърът на болестта все още е областта около град Хамбург в северната част на Германия. Повечето от случаите, докладвани извън Германия, се отнасят или до пътуващи германски граждани, или до лица, които са посетили тази част на Германия. Така че какви действия предприема Европейската комисия, за да се справи с епидемията?

Първо, задействахме незабавно всички наши мрежи, отговарящи за управлението на кризи. Мрежите са в ежедневен контакт и позволяват своевременния обмен на информация, като така поставят основите за бързи действия. Комисията провежда почти ежедневни заседания с вашите органи за опазване на общественото здраве и органите за безопасност на храните, за да разисква развитието на епидемията, здравните мерки, предприети за превенция на заразата и лечение на заразените лица. Системата за ранно предупреждение и реагиране и Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи предоставиха солидна основа за обмен на информация.

Второ, поискахме от Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията да направи научна оценка на риска, която редовно се актуализира, тъй като положението търпи развитие. Понастоящем имаме определение на ЕС на случая, което ще позволи на държавите-членки да споделят еднакъв подход относно разследването на епидемията. Въпросници за пациенти за разследване на епидемията се събират и сравняват от Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията. Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията също така разработи, заедно с Европейския орган за безопасност на храните, съвети относно превантивни мерки, насочени към обществеността. Тези съвети понастоящем са достъпни на всички официални езици на уебсайта на Комисията.

Поискахме от Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията спешно да създаде платформа за обмен на най-добри практики относно лечението, включваща както държави-членки, така и професионални дружества. Нашата референтна лаборатория на ЕС относно безопасността на храните в Рим разработи за рекордно кратък период метод, който намалява времето, необходимо за откриване на бактерията E coli в храните, от около шест дни до 48 часа.

Накрая, позволете ми да подчертая, че възприемането от обществеността е изключително важно. В това отношение, Комисията изготвя ежедневно актуализиране, споделено с Комитета за здравна сигурност и комуникационна мрежа и органите за безопасност на храните. В допълнение, Комисията поддържа актуализиран своят уебсайт, посветен на тази епидемия.

Настоятелно бих призовавал членовете на Европейския парламент да подкрепят това научнообосновано съобщение до обществеността с цел да се намалят ненужните страхове и да се засилят общите ни усилия. Мога да ви уверя, че Комисията, заедно с тези агенции, работи много усърдно с националните министерства на здравеопазването и на безопасността на храните, за да ги подкрепи в контролирането на тази епидемия.

За да може това да се постигне, трябва интензивно да проследим разследването до източника на замърсяване; в момента се работи по въпроса. По време на заседанието на Съвета по здравеопазване вчера поисках от Германия да засили надзора, проверките на епидемията и мерките, за да се идентифицира източникът на епидемията и да се спре разпространението на заразата. Също така поисках незабавно да бъдат разгледани причините за замърсяването. Германските органи приеха предложението на Комисията да се изпратят в Германия експерти по епидемиология на заболяванията, разпространявани чрез храна, от Комисията, Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията и Европейския орган за безопасност на храните.

В неделя, 5 юни, експертите започнаха мисията си – да помогнат на германските органи с текущата епидемиология, да проверят резултатите и да допринесат за текущото разследване за идентифициране на източника. Както всички знаем, първоначалното подозрение, повдигнато от германските органи, че краставици от Испания са причината, не е потвърдено от нито един от наличните резултати от изпитвания.

В неделя, 5 юни, германските органи уведомиха Европейската комисия, че въз основа на епидемиологичните изследвания считат, че бобови кълнове са евентуалният източник за епидемията, причинена от E coli, засегнала основно северната част на Германия. Информацията беше предадена незабавно на всички държави-членки чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи.

Комисията следи внимателно всяко ново развитие и ще вземе решение относно подходящия начин на действие в момента, в който лабораторните тестове потвърдят всяко епидемиологично откритие. До този момент нямаме никакви резултати.

Тук следва да подчертая, че е от съществено значение националните органи да не бързат да предоставят информация относно който и да било източник на зараза, който не е доказан с бактериологичен анализ, тъй като това разпространява необосновани страхове сред населението в цяла Европа и създава проблеми за нашите производители на храни, които продават продукти в и извън ЕС.

Докато такива интензивни разследвания продължават, трябва да внимаваме да не се хвърляме в прибързани заключения. В това отношение, искам да се позова на последната информация от Германия относно подозрението, че кълнове могат да са източникът на замърсяване; беше отбелязано, че лабораторните тестове не са приключили, и ето защо трябва да бъдат избягвани прибързани заключения.

Това показва, че е важно за държавите-членки да въведат добре поддържани и научнообосновани предупреждения в Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) и да задействат RASFF, когато държавите-членки са сигурни относно научните доказателства, подкрепящи нотификацията за предупреждение.

Трябва да действате бързо и решително, за да се запази вътрешният пазар. Ако успеем да направим това, тогава ще можем да извлечем поуките от тази криза и постоянно да подобряваме системите си. Продължавам да твърдя, че нашата система работи. Трябва да извличаме поуките в движение. Считам, че това е наша отговорност: да бъдем гъвкави и да бъдем бързи, като приспособяваме процесите и процедурите си, за да отговарят на тези видове инциденти.

Координацията и ясните насоки за информация и комуникация остават в основата на способността ни да бъдем ефективни в такива ситуации. Трябва да извлечем поуки в това отношение.

Преди да приключа, бих искал да повдигна накратко още два въпроса. Първият се отнася до позоваванията на забрани за някои продукти. Бих искал да подчертая отново, че епидемията е ограничена в географски план до област около град Хамбург, така че няма причина, поне към момента, да се предприемат такива мерки на европейско равнище. С оглед на това и на стъпките към идентифицирането на източника считаме всяка забрана за какъвто и да било продукт за непропорционална.

И накрая, аз също съм много чувствителен по въпроса за финансовото въздействие, което тази криза оказва върху земеделските стопани, по-специално производителите на зеленчуци. Ето защо работя в тясно сътрудничество с моя колега, членът на Комисията Чолош, за да се преодолее затруднението, пред което е изправена тази група от наши граждани, която също така беше засегната от епидемията. Всъщност министрите на земеделието провеждат извънредно заседание на Съвета днес, за да разгледат въпроса за E coli. Когато приключа разговорите си с вас, ще се върна в Брюксел, за да бъда с моя колега, членът на Комисията Чолош, по време на извънредното заседание на Съвета на министрите на земеделието.

В допълнение, ние сме в постоянен контакт с трети държави, по-специално Русия, за да поискаме от тях да вдигнат забраната си, която се счита за непропорционална. Комисията работи заедно с държавите-членки с една обща цел: да се сложи край на тази епидемия възможно най-скоро. Настоявам пред всички засегнати, че в ситуации като тази проблемът не е на местно а на европейско равнище.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese , от името на групата PPE.(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, бих искал да благодаря на члена на Комисията Дали, за това, че обърна внимание първо на пациентите. Бих искал да направя същото. Стотици хора са сериозно болни. Медицинският персонал в Северна Германия действително е на предела си. Двадесет и двама души вече починаха. Вчера в Съвета представител на друга държава-членка, Люксембург, каза, че финансовите загуби могат да бъдат компенсирани, но човешкият живот – не. Ето защо, първо, бих искал да помоля за разбиране по отношение на издаването на предупреждение, дори да не сме 100 % сигурни къде е източникът, а само имаме съмнение – че също така трябва да оповестим публично тази информация.

Разбира се, все пак трябва да намерим източника. Виждам, че много хора, работещи за органите, с подкрепата на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), също – искрените ми благодарности за европейските институции и за члена на Комисията, г-н Дàли, за факта, че Европейският съюз също така помага да се разследва този въпрос – действително работят много интензивно относно това. Въпреки това, като член от Германия на този Парламент, не мога да стоя тук и да казвам, че всичко протича добре. Съществуват няколко проблема във връзка с управлението на кризата.

Например сенаторът по здравеопазването в Хамбург информира обществеността, което беше правилно, дори да не съществуваше пълна сигурност по отношение на испанските краставици. Патогенът EHEC беше в испанските краставици, а не е трябвало да бъде там. Дори членовете на ЕП от Испания трябва да разберат това. Тя обаче информира първо обществеността и едва малко по-късно, часове или половин ден по-късно, тя информира Европейската комисия и испанските органи. Това беше недопустимо. В това отношение, ние в Германия трябва също така да разгледаме на национално равнище как бихме могли да управляваме въпроса по-добре. Заедно обаче следва да се съсредоточим върху факта, че врагът не е в Испания или в Германия, а по-скоро действителният проблем е патогенът, който трябва да контролираме и срещу който трябва да се борим.

Последната ми бележка е, че приехме резолюция по време на последното пленарно заседание относно въпроса за резистентността към антибиотици. Въпреки че този патоген не следва да бъде главно третиран с антибиотици, проблемът е, че той е резистентен на много традиционни антибиотици. Това е отдавна съществуващ въпрос, който понастоящем трябва да разгледаме по-бързо, тъй като следващият път може да се случи така, че патогенът трябва да бъде третиран с антибиотици, но тъй като е резистентен, не е възможно да бъде третиран. Трябва да работим относно това.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan, от името на групата S&D.(EN) Г-н председател, г-н член на Комисията, прав сте, че това е въпрос за общественото здраве, много сериозен въпрос, и вниманието ни понастоящем следва да бъде съсредоточено върху обгрижването на болните и идентифицирането на източника, но тогава трябва да гледаме в дългосрочен план и да открием как можем да предотвратим повторение на случилото се.

Преди няколко седмици се срещнах с представител на Американската администрация по храните и лекарствата. Тя ми разказа за проблемите с E coli в плодовете и зеленчуците в Съединените щати и ние обсъдихме как това не е обичайно в Европейския съюз. Вече преминахме през тази епидемия, така че трябва да си зададем някои въпроси. Дали става дума за селскостопанските ни практики, както Peter Liese току-що спомена? Дали става дума за интензивно парниково отглеждане на плодове и зеленчуци? Дали става дума за прекомерно използване на антибиотици в животновъдството? Дали става дума за разпръскване на торове? Дали по-точно етикетиране на храните ще ни помогне да идентифицираме по-бързо източника на замърсяването? Отбелязвам, че Съветът днес не е тук, но Съветът се противопоставя на посочването на истинската държава на произход при етикетирането на храните ни. Надявам се те да се вслушат в това разискване в бъдеще.

Така че, г-н член на Комисията, трябва да проведем подробно разследване в по-дългосрочен план и трябва да извлечем поуки и да ги интегрираме в политиките си. Твърде често чуваме от Комисията и от мнозина в този Парламент за свръхрегулиране, но както и с банките, започвам да се чудя дали сме склонни да поставим нуждите на пазарните вериги и веригите на доставки пред тези за защита на обществеността и потребителите. Обичайната практика няма да бъде достатъчна. Не е нормално хората в Европа да отиват да хапнат салата и да умират впоследствие и ни е необходима промяна в политиката, за да се реши проблема.

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage, от името на групата ALDE.(FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, благодаря Ви, че говорихте първо за жертвите и болните. Очевидно е, че именно за тях трябва първо да помислим, както и за земеделските стопани, които са в много трудно положение – положение, което можем напълно да разберем.

Бих искала да разгледам три точки: първо, подкрепяме принципа на вземане на предпазни мерки. Той беше приложен в този случай, така че не можем да се оплакваме, а очевидно ще трябва да се справим с последиците. Както г-н Liese посочи току-що, хората се нареждат преди икономическите въпроси, които могат да бъдат разгледани по всяко време. Смъртта, за съжаление, е неизменна.

Второ, напълно съм съгласна с това, което г-жа McAvan току-що каза, за значението на проследяването. Днес обсъждаме етикетирането. От жизненоважно значение е да имаме подробно етикетиране и да можем да проследяваме продукти, за да се знае откъде те произхождат.

Трето, по отношение на безусловно важния въпрос в основата на проблема, трябва да признаем, че не знаем всичко, че съществуват пропуски в научните ни познания и че действително понякога сме в пълна неяснота. Не можем да знаем всичко. Не можем да оспорваме тези, които са взели решения, и същевременно да считаме, че трябва да изчакаме. В този случай принципът на предпазните мерки трябва да надделее.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, от името на групата ECR.(EN) Г-н председател, преди всичко бих искал да изкажа своите съболезнования към засегнатите. Относно тези, които са загубили живота си: не можете да върнете живот. Вероятно можем да поправим настоящото положение в по-дългосрочен план, но виждаме колко неправилно е да се бърза със заключенията в много ранен момент. Мога да разбера гнева, ако има гняв, а съм сигурен, че го има, от страна на Испания и от тези, които са загубили бизнеса си. Вероятно можем да направим нещо, за да се компенсира това, но не можете да върнете живот.

Трябва да извлечем поуки и да гарантираме, че в бъдеще ще имаме стабилна основа за отговор, както каза членът на Комисията. Трябва възможно най-бързо да намерим решение на настоящото положение и в дългосрочен план трябва да подобрим механизмите си за отговор на този вид положение.

Предполагам, че е много лесно при оценката след случилото се да се говори какво можеше или следваше да се направи или какво не сме направили, но понастоящем благодарение на тази оценка можем да въведем механизми, за да се гарантира, че това никога няма да се случи отново. Членът на Комисията е прав. Трябва да извлечем поуките от ситуацията. Винаги трябва да се поучаваме от грешките си. Ако са били допуснати грешки, нека да ги поправим и да гарантираме, че никога няма да ги повторим.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE.(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, правилно казахте, че е има твърде много смъртни случаи и твърде много хора, които са се разболели в резултат на този патоген на EHEC, и считам, че положението, в което се намираме, показва също, че нито Германия, нито Европейският съюз са подготвени за вида на разпространение на EHEC, което понастоящем наблюдаваме.

Едно просто сравнение с няколко други държави ясно показва, че можем да се справяме по-добре. Само бих искала да се позова още веднъж на примера със Съединените щати. От 80-те години на миналия век там се полагат огромни усилия по отношение на научните изследвания, съществува задължение за отчитане и централизиран орган за контрол върху заболяванията в Атланта, който има широки правомощия за пряка намеса при избухването на такава епидемия. В Германия, от друга страна, имаме две федерални министерства, които са компетентни по въпроса, и тези министерства очевидно не са могли да постигнат съгласие относно това кой трябва да поеме отговорността. Също така имаме регионални министерства, които искат и трябва да поемат отговорност, но те очевидно са свръхнатоварени. Имаме проблеми с комуникацията между лабораториите и политиците. Така е напълно неясно кога следва да се намеси науката, кога следва да бъдат съобщени мерките за контрол на заболяванията и кога следва да бъдат предприети политически действия.

Мога да разбера защо когато министър получи информацията, че причината е в краставиците, би издал съответно предупреждение, но къде е подробната координация? Къде е истинският орган за вземане на решения? Струва ми се – и казвам това много предпазливо – че действията бяха предприети толкова преждевременно с бобовите кълнове, колкото и с краставиците. Има нещо като несъответствие между научните открития и политическите действия.

Да се върнем към това какво трябва да направим: трябва да установим задължение за отчитане в цяла Европа, да определим централни лаборатории и да създадем централен орган в Европейския съюз с правомощия за вземане на решения в случай на епидемия от такова заболяване. Считам, че това ще бъде правилното нещо, което следва да се направи.

Изключително съм благодарна на г- Liese за това, че спомена проблема с антибиотиците. Тук също сме изправени пред проблеми, с които всъщност вече сме наясно. Тъй като обаче не се решаваме да влезем в дебат с медицинския сектор, фармацевтичната промишленост и секторът на интензивно животновъдство – много въпроси трябва да бъдат разгледани във връзка с тях – също така не сме достатъчно последователни относно начина, по който разглеждаме въпроса с резистентността към антибиотици. Както EHEC, така и резистентността към антибиотици са основни проблеми.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL.(DE) Г-н председател, епидемията, причинена от EHEC, прави очевидни недостатъците в системата на индустриалното производство на храни на либерализирания вътрешен пазар на ЕС. Когато печалбите имат предимство пред защитата на здравето, това засяга качеството и безопасността на храните. Досега най-малко 22 души са починали в Германия в резултат на патогена на EHEC и има над 1 500 случая на заразяване. При повече от 600 пациенти беше диагностициран опасният хемолитично-уремичен синдром, който може също така да доведе до неврологични разстройства.

След повече от две седмици източникът на тази животозастрашаваща епидемия все още е неясен. Ако имахме регионално производство на храни, щеше да бъде по-лесно да се определи източникът на заразяване и последиците от епидемията щяха да бъдат по-ограничени. В резултат на дългите транспортни маршрути и условията на анонимно производство е много трудно да се проследи произходът на храните. Проследяването обаче по отношение на произхода на храните е от основно значение, когато става въпрос за безопасността на храните. Потребителите имат право да знаят как храните им са били произведени и откъде произхождат.

Федералното правителство в Германия напълно се провали във връзка с епидемията, причинена от EHEC. В объркването между регионални и федерални правомощия управлението на кризата се изгуби някъде по пътя. Органите за мониторинг не бяха подготвени за това положение.

Нуждаем се от радикално преосмисляне в областта на селскостопанската политика. Храните ни трябва да бъдат безопасни. Земеделските стопани следва също така да бъдат защитени срещу непредвидими финансови рискове. Политиката за насърчаване на селското стопанство и селските райони трябва постоянно да се стреми към ясна децентрализация на производството на храни и пазарните структури.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI).(ES) Г-н председател, бих искал накратко да засегна три въпроса във връзка с настоящото положение относно краставиците.

Внук съм на германец и чувствам дълбока привързаност към тази държава, но германските органи очевидно са действали необмислено и прибързано в този конкретен случай.

Що се отнася до институциите на ЕС, анализ на действията им разкрива, че Европейският орган за безопасност на храните и Комисията са реагирали неуверено и неумело. Те не са успели да координират или да управляват положението.

Трето, засегнатите страни имат право на бързи финансови обезщетения. Междувременно обаче предлагам на Парламента да организираме голямо шоу на европейското кулинарно изкуство в Брюксел или тук в Страсбург, като се даде възможност краставиците да бъдат на преден план.

Трябва да защитим изгубената чест – израз, който е повече по вкуса на германския автор Хайнрих Бьол – на производителите на краставици. Европа е правилната сцена за тази цел.

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE).(ES) Г-н председател, мога само да изразя дълбоко съжаление за 23-те смъртни случая: 22 в Германия и един в Швеция. Тази криза е ясно доказателство, че Европейският съюз трябва да измине дълъг път в подобряването на системата си за предупреждение за безопасността на храните и вътрешната си координация.

Участващите държави-членки бяха бавни, неефективни и бездейни в реакцията си и от този момент във времето, когато има 23 смъртни случая, все още не знаем откъде идва проблемът.

Европейската комисия трябва сериозно да помисли за проблемите, които причинява с безотговорните си действия или неуспеха си да действа по време на криза, каквато наблюдаваме понастоящем. Това доведе до случаи на финансов срив, унищожаването на стабилни преди това работни места, безработица, безпомощност и не е нужно да казвам – изключително опасна за общественото здраве криза. Докато в Комисията обръщате внимание на безотговорни изявления от регионални органи в Германия – изявления, които съдържаха напълно невярна информация и бяха доста безотговорни – посочващи испански стопанства по имена и адреси, населението остана изложено, без да знае това, на бактерията. По този начин, имайки убеждението, че са избягвали контакт с нея, хората са били изложени повече от всякога на риска да ядат потенциално вредни храни.

В Съвета на министрите на земеделието, който ще се проведе в Люксембург в два часа този следобед, Европейската комисия следва да предложи въвеждането в употреба на дял от 2 500 милиона евро, останали от Общата селскостопанска политика. Тези 2 500 милиона евро следва да бъдат използвани, за да се компенсират във възможно най-голяма степен вредите, които бяха причинени. За да се позволи това, ще трябва да бъде открито подходящо правно решение, както беше в предишните случаи, например болестта „луда крава“ и въпроса с диоксина. Едно такова решение следва също така да бъде открито понастоящем.

Членове на Комисията, министри, вашите действия в Люксембург днес трябва да подобават на ранга на вашата длъжност.

Освен това германските органи с оглед на техните безразсъдни обвинения следва определено да подкрепят това финансово решение от самото начало и да използват собствени средства за провеждането на комуникационни кампании, целящи да се възстанови доверието на потребителите в градинарските продукти, което понастоящем е подкопано.

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).(PT) Г-н председател, епидемията от зараза в Германия означава, че се изправяме пред едно от най-трудните положения за общественото здраве и управлението на кризи от дълго време насам. Комисията и Германия по-специално не са управлявали тази криза по възможно най-добрия начин. Изправени сме пред масова човешка трагедия, която включва загубата на много животи и заплаха за животите на хиляди други. Това също така е криза на доверието на потребителите в основните хранителни продукти, като икономическите и социалните последици от нея е трудно да се предвидят.

Обществото очаква бърз отговор от националните органи и органите на Съюза, който да хвърли светлина върху причините за тази криза, наред с ефективни действия. Необходимо е обаче също така да се сведат до минимум катастрофалните последици, които тя оказва върху друга група невинни жертви, а именно производителите на плодове и зеленчуци, както беше посочено тук днес. Тези работници са били необмислено и несправедливо обвинени, като също така те загубиха доходи и бъдещето им беше сериозно застрашено.

Също така трябва да бъдат спешно предприети превантивни действия, така че подобни положения да не се случват отново. Един аспект на това е да се увеличи ефективността на механизмите за наблюдение и контрол за антибиотици в животните, както посочих в разискването, проведено тук преди по-малко от месец. Друга област, в която трябва да бъдат предприети действия, е формата на Общата селскостопанска политика (ОСП), която е в процес на реформиране. От жизненоважно значение е в бъдеще стимулите да бъдат насочени към гарантиране на качество въз основа на методи за устойчиво производство, както групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент настоява.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE).(FR) Г-н председател, положението се влоши още повече: 23 души починаха и повече от 2 200 души се разболяха в Европа. Очевидно мислите ни са отправени към тях тази сутрин. Германските органи все още не са успели официално да идентифицират причината за тази епидемия. Междувременно никой не се докосва до европейски зеленчуци, а тази здравна криза се превърна в социална криза, както и в икономическа криза, разбира се. Секторът на зеленчукопроизводството правилно изисква компенсация и, както каза членът на Комисията, съответните министри и членове на Комисията трябва да се срещнат относно този въпрос днес следобед в Люксембург.

Освен казаното току-що за принципа на предпазните мерки и съществената проследяемост – първата точка –също така става въпрос да се разбере как е могло общото предупреждение, хвърлящо вината върху испанските краставици, да бъде издадено без никакви или почти никакви доказателства. Какви спешни поуки Комисията възнамерява да извлече от тази сериозна криза, г-н член на Комисията, така че системата ни за предупреждение за храните да е повече от всякога основана на „солидни и добре обосновани научни доказателства“, както Вие самият я описахте, г-н член на Комисията?

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR).(PL) Г-н председател, аз също бих искал да изразя дълбокото си съжаление от загубата на животи и да пожелая на тези, които са болни – бързо оздравяване. Много неща трябва да бъдат обяснени. Трябва да установим източника и причината за епидемията, но трябва също така да идентифицираме източника и причината за тази фалшива информация за епидемията, която беше разпространена в Европа и по света – фалшива и вредна информация, която причини толкова много вреди. Трябва да разгледаме много внимателно причините за епидемията, и по-специално промишленото животновъдство, в което антибиотици се използват в голям мащаб. Съгласен съм с тези, които току-що говориха за това. Ако се използват антибиотици в толкова голям мащаб, не е учудващо, че се появяват бактериални щамове, които впоследствие не се влияят от антибиотици. По мое мнение, интензивното земеделие с употребата на антибиотици трябва да бъде значително ограничено в Европейския съюз и може би дори да бъде спряно, а вредите, които са били нанесени, трябва да бъдат поправени от тези, които са ги причинили.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE).(DE) Г-н председател, EHEC не е нов проблем, но е ясно, че Европа все още не е достатъчно подготвена за криза като тази. Отнема твърде много време да бъдат издадени ясни насоки. Три седмици определено са твърде много време.

Защитата на потребителите, всички сме съгласни с това, винаги има абсолютно предимство пред финансовите интереси. Необходимо да се уточни обаче кой следва да издаде предупреждение и кога, кой следва впоследствие да поеме отговорност за предупрежденията и кога Европейската комисия следва да се намеси. В Германия отговорността се носи от 16 федерални щата и две министерства, което е твърде добро разпределение за европейска криза. Европа трябва да участва във връзка с това на по-ранен етап. Не считам, че сме извлекли правилните поуки от кризите през 90-те години на миналия век. Има нещо, което понастоящем трябва спешно да поправим.

Що се отнася до храните – необходима ни е прозрачност и ясна проследяемост по отношение на производството. Необходимо ни е ясно етикетиране на държавата на произход. Необходимо ни е също така европейско звено за реагиране, за да се координира научната и медицинската работа и да се установяват планове за контрол.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Г-н председател, с оглед на суматохата вследствие на противоречиви доклади за произхода на тази епидемия е важно да се имат предвид някои точки. Първо, бих искал да посоча, че повече от 15 дни, след като бяха докладвани първите случаи, и повече от месец, след като настъпиха първите случаи на заразяване, европейските отдели за ранно предупреждение и реагиране все още не бяха в състояние да идентифицират действителната причина за заразяването. Това причини много вреди, както вече беше посочено тук. Второ, важно е да се помни, че това е сериозен, но не изолиран случай на липса на безопасност на храните в ЕС. Бих ви припомнил неотдавнашното разискване, което имахме тук относно проблема с диоксина.

Тези случаи са неразделна част от Общата селскостопанска политика (ОСП), която насърчава интензивни, ориентирани към износа производствени модели, вместо насърчаване, както е необходимо, на местно производство и потребление, които биха могли да осигурят много по-ефективна проследяемост и следователно по-голяма безопасност на храните.

В заключение, важно е да се обезщетят европейските производители за вредите, които са понесли, а не само намиращите се в географската област на епидемията от заразяване. ОСП е обща политика, така че това следва да се направи чрез мерки на ЕС, отколкото само чрез национални мерки предвид очевидните неравенства, което това би могло да създаде.

 
  
MPphoto
 

  Nick Griffin (NI).(EN) Г-н председател, първо бяха краставици, вчера бяха бобови кълнове. Днес не са бобови кълнове. Истината е, че експертите просто не знаят, но всеки път когато се правят такива твърдения, те унищожават поминъка в икономиките на държавите. Това, което знаем, е, че има нещо странно в тази епидемия. Има неестествена комбинация от щамове и ДНК във вируса. Тя засяга необичайни групи от хора по начин, който обичайно не се свързва с епидемии, причинени от E coli. Тя вече засегна много повече хора и на много повече места от обичайна епидемия и за разлика от обичайните епидемии, тя не беше бързо проследена до един или двама доставчици на храни.

Предвид всички тези необясними фактори и факта, че различни държави – включително Обединеното кралство, САЩ, Ирак и Израел, в миналото са били докладвани за експериментиране с генетично обработена E coli като биологично оръжие, не следва ли да има спешно разследване на възможността тази епидемия да е всъщност пример на или може би провеждане на изпитване на биологичен тероризъм?

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE).(FR) Г-н председател, положението е сериозно, дори много сериозно, тъй като тази епидемия, причинена от ЕНЕС, е пълна мистерия. Мога да си представя безпокойството на болните и само можем да изразим съжаление от настъпилите смъртни случаи.

Целият този въпрос трябва да ни накара да предприемем много строг подход към проблемите на европейското обществено здраве и да ни накара да разберем, че е от жизненоважно значение да се работи с изследователите и фармацевтичната промишленост, за да се отговори ефективно на такова положение и също така да си предоставим средствата за тази цел.

Бактерията струва животи, твърде много животи. Тя също така струва на нашите земеделски стопани много пари и опасно подкопава доверието на потребителите в нашите селскостопански продукти и селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, които несъмнено все още са най-безопасните и най-строго контролираните в света.

След краставиците, доматите, марулята и бобовите кълнове, коя ще бъде следващата жертва на тази истерия в здравеопазването? Съществуват сериозни икономически последици за земеделските стопани. В действителност системата за предупреждение сработи много добре. Проблемът е, че Комисията няма ресурсите нито възможността да проверява дали информация, предоставена от държава-членка, е вярна, или не.

Бактериите циркулират по-бързо днес, отколкото в миналото. Поуки ще трябва да бъдат извлечени по отношение на комуникацията от начина, по който тази здравна криза беше управлявана. Ще трябва да бъде дадена обратна връзка. Несъмнено трябва да бъдат предвидени допълнителни проверки преди заключенията на национална или регионална здравна агенция да могат да се приемат за установени.

В крайна сметка тази криза напълно обосновава жизненоважното подобряване на проследяването на храните. Задължението да се обозначава държавата на произход или мястото на произход, за съжаление, се прилага само за ограничен брой случаи. То следва да обхване по-голям брой храни. В случай на здравна криза това би позволило да се идентифицират източниците на заразяване и да се предупредят по-бързо засегнатите потребители.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen (S&D).(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, земеделските стопани могат да бъдат обезщетени, но човешкият живот не може да бъде върнат. Действително нашето съчувствие е отправено към всички тези, които починаха или лежат в болнично легло. Това положение е драматично и също така е неприемливо. Неприемливо е, че три седмици след епидемията на тази криза ние все още не знаем откъде точно произхожда патогенът, който причини кризата. Това наистина не трябва да се случва в Европа.

Има няколко поуки, които трябва извлечем от това. Първо, трябва да търсим източника и да разгледаме дали все още съществуват погрешни практики в сектора на производството на храни или във веригата на предлагането на храни. Имаме законодателство, което е в сила от 20 години, a стандартите и практическите правилници в Европейския съюз са доста строги, но е ясно, че ние все още сме уязвими що се отнася до храните. Все още изглежда, че има празноти и недостатъци и трябва отново да извлечем поуки във връзка с това.

Също така считам, че комуникацията по този въпрос беше хаотична. Факти за този въпрос не са съобщавани добре или по правилния начин. Очевидно се нуждаем от повече Европа. Това вече беше казано от други членове на ЕП в залата. Когато някой регионален или национален орган издава предупреждение за цяла Европа, това може да бъде само бедствие. По мое мнение, Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията свърши добра работа, доколкото виждам, но се нуждаем от по-добро, съвременно задължение за отчитане, за да се определят причините, и също така от по-добра система за информиране на широката общественост.

 
  
MPphoto
 

  Антония Първанова (ALDE).(EN) Г-н председател, германските и европейските органи все още се опитват да идентифицират източника на епидемията, причинена от E coli. Днес ние все още нямаме конкретни доказателства за причината за това разпространение и всички сценарии следва да бъдат разгледани, включително потенциална небрежност или неволно навлизане на бактериите в хранителната верига. Как бактериите са били действително създадени е друг случай; спешно са необходими научни изследвания и открития. Също така бих искала обаче специално да отбележа начина, по който настоящите събития бяха съобщени на широката общественост от германските и европейските органи, когато, както знаем, има сериозни последици за сектора на плодовете и зеленчуците не само в Испания, но и в целия наш Съюз.

Това не е първият случай, в който имаме проблем във връзка с безопасността на храните в Германия. Предлагам Комисията да помогне на германските органи да засилят проследяването и контрола на германските процедури и подобни мерки следва да бъдат предприети относно процедурите в други държави-членки.

Необходима е прозрачност, за да се поддържа доверието на потребителите. Цялата информация следва да бъде налична, но не трябва да се съобщава по начин, който да повдига многобройни тревоги и да поражда опасения на потребителите, когато все още не са открити доказателства. Позволете ми също така да отбележа отговорността на медиите.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR).(EN) Г-н председател, слуховете могат да бъдат опасни. Тази епидемия не започна ли в Германия, или в някоя друга държава-членка? Слуховете могат да бъдат разрушителни и могат да помогнат дори за разпространението на епидемия. Все още има много въпроси, на които не е даден отговор, около тази криза. Единственото сигурно е, че повечето държави-членки са докладвали случаи на наличие на бактерията. До момента имаме 22 смъртни случая в ЕС.

Тази епидемия показва значението на трасграничното сътрудничество в областта на здравната профилактика. Също така се включва значението на съществуването на европейска агенция като Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за сътрудничество и информиране на държавите-членки. Ние относително сме късметлии в Обединеното кралство, че имаме докладвани само три случая, но това е днес: утре нещата могат да се променят и трябва да бъдем бдителни. В допълнение на откриването на причината за епидемията трябва да продължим да информираме обществеността и следователно да я защитаваме. Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията публикува ежедневно актуална информация.

Чрез сътрудничество можем да контролираме тази епидемия. Ако нашите граждани са информирани, те имат по-добър шанс да избегнат заразяване. Преди всичко трябва да бъдем спокойни и умерени в отговора си.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL).(EL) Г-н председател, за втори път в рамките на шест месеца Европа се изправя пред продоволствена криза, която причинява сериозни здравословни проблеми за много хора и дори води до загуба на живот сред съгражданите ни. Нещо не е наред, г-н член на Комисията.

През януари имахме проблемите с токсини в Германия; понастоящем имаме проблеми с бактериите – отново в Германия. Първият случай беше покрит, макар че се знаеше за него в продължение на месеци; във втория случай вината беше удобно прехвърлена на испанските краставици.

Това е проблем на разпознаваемост, проследяемост и недостатъчен контрол на равнище на ЕС. В първия случай през януари г-н Дали ни каза по въпроса за диоксините, че ще предприемете всички необходими мерки, за да се гарантира, че законодателството в областта на системата за контрола върху храните е по-строго. Онзи ден казахте, че това не е проблем на разпознаваемост и че има някои други проблеми. Позицията на Комисията се характеризира с объркване, прикриване на истината и паника и в резултат на това оплакваме животи, оплакваме случаи на заболявания и оплакваме последиците за селскостопанското производство.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE).(IT) Г-н председател, положението, което обсъждаме, е много сериозно, но считам в някои случаи, че все още бъркаме нещата на много различни равнища.

Загубата на живот очевидно не може да бъде поставена на същото равнище като икономическите проблеми; ние не правим това. Бих искала да подчертая обаче, че не чрез посочване с пръст на причините – които впоследствие биват опровергани – ще решим проблема.

Ако някой е убит и невинно лице е вкарано в затвора за това, това не предоставя утеха или справедливост за убийството, което е извършено. И все пак ние правим именно това: в изключително сериозно положение при наличие на криза на общественото здраве и когато безопасността на храните е заложена на карта, посочваме с пръст хора, които след това се оказва, че не са виновни, с което се причиняват допълнителни жертви.

Испанските производители вече излязоха по улиците и днес след 40 минути преките производители в Италия също ще демонстрират по улиците на Милано и провинция Латина, като предлагат на потребителите пресни краставици и други плодове и зеленчуци, за да покажат, че те са здравословни храни и важни за здрав, балансиран хранителен режим. Не бихме искали да засегнем германските потребители допълнително, като ги лишим от храни, които са от основно значение за техния хранителен режим и здраве.

Също така бих искала да посоча някои данни, които следва да предоставят на съответните органи по-специално причина за сериозно обмисляне, когато изнасят някаква информация, която причинява тревога, страх и паника. Данни, предоставени от Евробарометър и събрани от „Колдирети“ в Италия, показват, че при продоволствена криза 43 % от италианците например избягват храните, за които са чували в течение на определен период от време, а 13 % ги изключват от хранителния си режим завинаги. Ето защо трябва да се опитаме да помислим какво казваме и как влияем на хранителните навици на хората.

Ето защо бих искала да попитам Комисията дали не счита, че е налице случай на задействане на европейската клауза за извънредни ситуации и представяне на обсъждане относно финансови обезщетения.

 
  
MPphoto
 

  Dagmar Roth-Behrendt (S&D).(DE) Г-н председател, г-н Дали, вашите колеги в Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“ и Вие самият направихте всичко както трябва. Не може да се каже същото за германските органи. Най-малкото, което можем да кажем, е, че съществува хаос що се отнася до комуникацията и вероятно това е меко казано. Фактът, че министърът на здравеопазването на Германия вчера е счел за ненужно да пътува, за да присъства на заседанието на Съвета по здравеопазване в Люксембург, където основната тема в дневния ред беше тази сериозна криза със заразяване, показва, че той няма абсолютно никаква представа какво действително представлява Европа и че е неосведомен, не признава проблемите или е твърде зает с вътрешнопартийни политически кризи.

(Ръкопляскания)

Нещо повече, трябва да отбележа – и самият г-н Дали го каза, че германските органи очевидно счетоха, че ще се справят без експертите от Европейския съюз, като считаха снизходително и надменно, че не се нуждаят от тях. Освен това фактът, че на тези експерти им бяха нужни три дни, за да стигнат до Германия, е скандал, към който трябва да бъдем критични в този Парламент. Същевременно обаче също така трябва да кажем, че е наша работа в Европейския съюз да предупреждаваме потребителите, когато има опасни храни на пазара.

Съвсем ясно ви казвам – ако има опасни бактерии в краставица или маруля, които не водят до смърт, това може и да е добре, но за мен не е достатъчно, за да се обоснове случай на компенсиране. Краставици от Испания и други държави имаха бактерии EHEC в тях. Те не бяха бактериите, причинили тази епидемия, но е нужно известно време, за да бъде установено това.

Според мен и това не е най-важното. Тези от вас, които разбират Европейския съюз и познават системата за ранно предупреждение, също така знаят как работи системата за ранно предупреждение. Знаете, че в системата за ранно предупреждение продуктът и също така наименованието на производителя трябва да бъдат посочвани. Може лесно да проверите това в законодателството. За мен важният въпрос е какво ще се случи в бъдеще? В бъдеще трябва да разгледаме дали употребата на суспензия може да продължи. Могат ли все още да съществуват производствени методи, които са неприемливи? Кой в Европейския съюз действително наблюдава какво, кога и с какъв резултат това е документирано и кой какви задължения има в това отношение?

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  George Lyon (ALDE).(EN) Г-н председател, това е истинска криза. 23-ма души са мъртви, над 2 000 са били засегнати, пазарите на зеленчуци са в криза, като има максимално ниски цени и е изчислено, че производителите губят 300 милиона евро дневно. Отношенията между Германия и Испания са най-малкото обтегнати, и въпреки това след три седмици в тази криза ние все още нямаме представа откъде произлиза източникът на това заразяване.

Г-н Дали, искам уверение от Вас тук днес, че се полагат абсолютно всички усилия, за да се проследи източникът на тази епидемия, причинена от E coli, тъй като, докато не проследим източника, ние не можем да започнем процеса на възстановяване на доверието на потребителите. Второ, искам да посочите какви действия възнамерявате да предприемете, след като преодолеем тази криза, за да се стабилизира пазарът и да се възстанови доверието на потребителите.

Трето, наистина трябва да чуем от Вас какво възнамерява да прави Комисията, за да се опита да обезщети земеделските стопани, които нямат никаква вина, че пазарите им бяха разрушени и не могат да продават продукцията си. Четвърто, искам уверение от Комисията, че ще бъде започнато прозрачно, независимо разследване, за да се установят фактите за това, което се е объркало. Само когато имаме фактите ще можем да предприемем действия, за да се коригират всички пропуски в правото в областта на безопасността на храните.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, здравното измерение на кризата, произтичащо от тази епидемия, причинена от EHEC, е абсолютно трагично. Положението е сериозно. Съществува неотложна необходимост да се помогне на засегнатите и да се предприемат всички възможни стъпки, за да се предотврати по-нататъшно разпространение на тази зараза. Всички необходими ресурси трябва да бъдат предоставени за нашите изследователски институти и болници.

Бързите действия бяха обичайно изискване след появата на този патоген. Единното общоевропейско управление на кризата обаче, включително общ езиков режим, не се характеризира с професионализъм. Патологичното търсене да се определи мястото на заразяването доведе до прибързани обвинения и тези доводи предизвикаха появата на отрицателни заглавия и обща несигурност в продължение на дни от страна на потребителите.

За засегнатите производители това причини драматични загуби на доходи, които застрашиха тяхното оцеляване. Безупречни регионално произведени продукти също вече не се продават. Само в Австрия продажбите на пресни зеленчуци са намалели със 75 %. Производителите на зеленчуци са изправени пред загуби на доходи точно в средата на своя пиков сезон на прибирането на реколтата. Некоординираният начин, по който потребителите получиха информация в хода на това събитие, отново повдига искането за универсално и междусекторно обозначаване на произхода и ефективен мониторинг на принципа на „маркирано и проверено при източника“.

Потребителите имат правото да знаят откъде произхождат продуктите. Това важи по еднакъв начин за рафтовете в магазините и ресторантите и кетъринга.

Всички органи понастоящем трябва бързо да премахнат предразсъдъците срещу пресните зеленчуци, да съживят продажбите на пресни зеленчуци и да вдъхнат нов живот в търговията с трети държави. Положението, причинено от EHEC, тласна местните производители на зеленчуци към екзистенциална криза съвсем неочаквано и не по тяхна вина. Комисията трябва да осигури възможност за компенсиране на загубите – било то чрез Европейския земеделски фонд, Европейския кризисен фонд или мерки за насърчаване на продажбите.

Г-н Liese е напълно прав да казва, че човешкият живот е незаменим и че всеки смъртен случай е нежелан. Безусловно наше задължение е обаче да не оставим нашите производители в безизходица, когато те не носят вина, че са се оказали в това положение, което застрашава тяхното оцеляване.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D).(ES) Г-н председател, г-н член на Комисията, всички искаме продоволствената криза в Германия да свърши възможно най-бързо. Трябва да помним жертвите и се надявам, че след като първоначалните грешки са били поправени, ще бъде възможно да се идентифицира източникът на заразата за успокоение на всички.

Отделно от здравния аспект на тази криза обаче трябва да посоча икономическите последици. Секторът на градинарството в Испания е изчислил икономическите загуби, причинени от фаталните грешки в комуникацията, за които понастоящем знаем, на 200 милиона евро седмично. Бих искала да подчертая отговорното поведение, демонстрирано от този сектор, и пълното му сътрудничество с органите в моята държава.

Г-н член на Комисията, проследяемостта на произхода сработи, но колко време беше загубено в насочване на вниманието към произхода, съсредоточаване върху селскостопанското производство, докато други форми на заразяване, като транспортирането или разпределението по местоназначение, бяха отхвърлени? Защо Комисията повтори прибързаната информация от Германия?

Наблюдава се липса на координация, г-н член на Комисията, а едностранното затваряне на границите за испанските продукти е доказателство за неуспеха да се наблюдава кризата в Европейския съюз.

Бих искала Комисията да задейства незабавно всички необходими механизми, за да се компенсират вредите за сектора в Испания и Европа както финансово, така и по отношение на имиджа на потребителите. В дългосрочен план обаче остава да се види какви други мерки са приети в това отношение.

Неоснователни обвинения, импровизация, липса на координация, загуби за милиони, атаки срещу честта и надеждността на един сектор: не е ли това достатъчна причина да се попита кой поема отговорност?

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Г-н председател, бих искала да благодаря на г-н Дали за неговите умерени бележки в началото на разискването. Имаше някои по-малко умерени забележки в Парламента поради въздействието върху човешкия живот и действително допълнителното въздействие върху производителите и доверието на потребителите. Това е изключително сериозна продоволствена криза и г-н Дали призна това. Знаем, че тя е регионализирана в определена част от Европейския съюз, но тя не е само проблем на Германия; тя е проблем на ЕС.

Системата съществува, за да открие причината и да се справи с последиците, но се опасявам, че не всички части от системата са били адекватно въведени и имам няколко въпроса във връзка със сроковете. Разбирам, че бързото предупреждение беше дадено на 22 май 2011 г.: изразявам загриженост, че европейските експерти отидоха в Германия едва в неделя, 5 юни. Защо мина толкова много време? Считам, че това трябва да се разгледа.

Съгласно член 55 от Регламент (ЕО) № 178/2002 имаме възможността за създаване на кризисно звено. Всички, които говориха, казаха, че това е криза, и г-н Дали признава, че това е криза. Тя по-скоро се разраства, отколкото да намалява, и според мен сега е време за ЕС да се позове на този регламент и да въведе такова кризисно звено.

Най-печалното беше действителното „посочване и порицаване“ на зеленчуците, а след това тяхното оневиняване. Това подкопа доверието на потребителите не само във връзка с пресните плодове и зеленчуци, но и във връзка с нашата система за безопасност и контрол на храните. Г-н Дали, знам, че кимате в съгласие и приветствам това, но действително считам, че сега е времето да се създаде кризисно звено, и бих искала да коментирате това във Вашите заключителни бележки.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D).(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, аз съм от региона в Европа, в който епидемията, причинена от патогена на EHEC, бушува най-лошо. Тази агресивна бактерия изглежда неудържима. Между средата на май и вчера на обед 1 733 души бяха заразени, а 23 пациенти починаха от мъчителна смърт. Положението в клиниките е изключително тежко. Леглата за интензивно лечение са на изчерпване и спешно е необходима кръвна плазма. Не се вижда края на бедата. Хората от родната ми област се опасяват от нови случаи всеки ден.

За мен това е въпрос на смелост и чувство на отговорност да се предупреждава за всеки дори потенциален носител на тази бактерия. Различни храни бяха анализирани, но тя не беше открита. Моето разбиране за висок клас храни е, че са здравословни и са пуснати на пазара, който бива наблюдаван. Предполагам, че са допуснати очевидни грешки в това отношение, и отново откриваме, че съществуват пропуски. Да се твърди обаче при това положение, че причината е известна, без да са налице добре обосновани лабораторни изследвания в подкрепа на това, е проява на крайна небрежност. В цялата разбираема паника при никакви обстоятелства не трябва да има лов на вещици, тъй като това ще постави в безизходица много усърдно работещи земеделски стопани в цяла Европа. Ето защо трябва да бъде ясно на всички, че ние в Европейския съюз трябва да проявяваме солидарност един към друг и да бъдем готови да предоставим взаимна помощ в случай на извънредни ситуации. С други думи, всички медицински експерти трябва да работят заедно и икономическата помощ трябва да бъде предоставяна на тези, които без вина са се оказали изправени пред финансов срив.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso (PPE).(ES) Г-н председател, преди всичко бих искала да изразя моите съболезнования на роднините на тези, които починаха в резултат на тази криза.

Г-н член на Комисията, информирането на обществеността за здравни рискове е трудна и деликатна задача и трябва да бъде отлично документирано и проверено. Не става въпрос за установяване на виновните, но по този случай бяха направени основни грешки, като се започне с дръзките и безразсъдни обвинения на районен полицай, неотдавна нает на работа, който предизвика отправянето на социално предупреждение и много сериозна, непоправима икономическа криза.

Не би изглеждало също така, че Комисията е координирала тази криза много добре. Питам се кога е бил първият случай и дали член 3 от регламента относно системата за бързо предупреждение, който изисква от държавите-членки да уведомят за риска незабавно и в рамките на 48 часа, е бил спазен, и също така дали член 8 от посочения регламент, който задължава Комисията да провери дали информацията е пълна, вярна и четлива и има достатъчно правно основание, е бил спазен.

Това, което е сигурно е, че бяха показани сериозните недостатъци на този регламент и че е необходимо да се преразгледа настоящата правна рамка, за да се определят с точност, освен всичко друго, процедурите за управление на кризата, използвани от компетентните органи, да се припишат грешки или пропуски на извършителя в хранителната верига (и за тази цел се използва проследяемостта), да се предотврати прикриването чрез защитата на здравето на търговските бариери и да се решат процедурите за обезщетяване за вредите за търговията и загубата на печалба.

Г-н член на Комисията, нито краставиците, нито соята са причината. Както г-н Liese каза, причината е патогенът. Причината е серотип O104:H4 на бактерията Escherichia coli, която вече е описана в цялата научна литература и се свързва с месни продукти.

Във всеки случай обаче, г-н член на Комисията, трябва да позволим на учените да си свършат работата: те трябва да изследват цялата система за проследяване в цялата хранителна верига, включително управлението и разпределението на храни.

 
  
MPphoto
 

  Andrés Perelló Rodríguez (S&D).(ES) Г-н председател, г-н член на Комисията, нищо от това, което правим тук или в Европейския съюз, ще върне мъртвите към живота, но се надявам, че това, което се прави, ще предотврати още смъртни случаи и ще прекъсне веригата от хора, които са болни и които страдат, без да са направили нищо, за да причинят проблема.

Разбира се, ние не знаем причините, но знаем някои неща, които трябва да се кажат: наблюдаваше се небрежност в политическите действия и небрежност от страна на германското федерално правителство; то не може да действа сякаш Хамбург е град-държава на друг континент.

Ако г-жа Меркел и нейното Министерство на здравеопазването бяха превърнали арогантността, с която те често се обръщат към други държави, в старание и ефективност, някои от нещата, които се случиха, нямаше да се случат. Тази небрежност има наказателноправни последици за една държава, а именно Испания, и за нейния най-важен сектор – селското стопанство. Тя погуби хиляди хора и малки предприятия и дискредитира икономиката за дълго време.

Изисквам да отидете в Съвета днес и да поискате пълно компенсиране за засегнатите, тъй като не можем да искаме живот за тези, които починаха. Изисквам също системите за контрол да бъдат преразгледани. Също така, г-жа Меркел да поеме отговорност. И я моля за по-малко арогантност и повече старание. Както и че тя ще бъде държана отговорна за вредите, които е причинила. Тя не може да пренебрегне факта, че Хамбург е в нейната държава. Тя не може да пренебрегне отговорностите си. Не може да приписва вина на федерален щат, когато тя самата трябва да бъде държана отговорна за причинените вреди.

Малко повече смиреност, малко повече добро управление и малко по-малко консерватизъм биха направили много, за да гарантира, че тази криза не се е изплъзнала от ръцете й и че Испания и други земеделски стопани на юг не е трябвало да понесат болезнените последици от нея.

Да се преразгледат проверките, да се преразгледат системите за предупреждение и да се поиска отговорност, тъй като, г-н член на Комисията, в Испания изискваме от Вас, Съвета и Германия именно това.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange (PPE).(NL) Г-н председател, бих искала да благодаря на члена на Комисията, че е тук, но бих предпочела да е някъде другаде, като в самолет за Русия например, за да докаже на възможно най-високо равнище, че забраната, която Русия понастоящем е въвела, следва да бъде оттеглена, тъй като е напълно пресилена. Благодаря на члена на Комисията за неговото желание да комуникира с нас на този етап, но комуникацията, която се проведе досега, включително от Комисията, беше позорен провал. Бяха минали дни след появата на кризата, когато Комисията даде пресконференция. Духът обаче отдавна вече беше пуснат от бутилката до този етап и най-налудничавите истории, които можем да си представим, вече циркулираха в медиите. Членът на Комисията говори за евентуален източник в нидерландски краставици, въпреки че повече от 200 изпитвания вече бяха показали дни по-рано, че това не е вярно.

Съгласна съм с Вас, че техническата страна на въпроса сработи. Бързо предупреждение, локализиране и проследяване – всички сработиха. Налице е обаче и комуникационният аспект на целия този въпрос, а той е неизмерим, най-вече в Германия, разбира се, при наличието на толкова много различни институти, органи и дори редица министри – всички даващи различни сигнали. Един министър на земеделието направи глупав коментар, че хората трябва „изцяло да спрат да ядат сурови продукти“, въпреки че тя нямаше правомощия по въпроса. Приемам, че говорите с Германия в това отношение, тъй като е необходимо основно разследване за това как всичко е могло да бъде ръководено толкова лошо.

Също така се надявам, че скоро ще обсъдите случая с министрите на земеделието за фонд за извънредни ситуации, който следва да бъде изплатен от излишъка, все още наличен в бюджета за земеделие. Точно както направихме с млечните продукти, когато техният сектор беше обхванат от дълбока криза, трябва понастоящем също да приведем този излишък в употреба. Само в родната ми държава този сектор понася загуби в размер на 80 милиона евро седмично, въпреки че източникът на епидемията е другаде, а резултатът е, че понастоящем здрави предприятия са на ръба на колапса. Това не може да бъде намерението на Европейския съюз. Приемам, че ще отнесете с Вас този силен сигнал от Парламента до Съвета на министрите на земеделието.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Г-н председател, г-н член на Комисията, приветствам това разискване. Разглеждаме този проблем от различни ъгли и търсим източника на заразата, идентичността на патогена и възможността за лечение. Сега просто очаквам да видя коя фармацевтична компания ще излезе напред и ще каже, че има лекарство за тази болест, като по този начин ще започне друга паника.

По мое мнение, областта, в която има най-много възможности за подобрение, е обществената осведоменост. Считам за неадекватно и безотговорно да се информират гражданите в определен ден за това кои храни не трябва да купуват или кои храни изглеждат подозрителни.

Трябва да се информират гражданите за това какво следва да правят в ежедневието си и следва да има една кампания тук както на равнище на Европейския съюз, така и на равнище на държавите-членки. Ако хората поддържат основни правила за хигиена и ако поддържат личната си хигиена, както и измиват или термично обработват храните си – това ще бъде достатъчно да се защитят от тази зараза. Това не е взискателна кампания, но считам, че е имало и ще има епидемии и различни болести тук и това, което в най-голяма степен е защитавало хората е било личното им поведение.

Изразявам твърдо убеждение, че такава кампания би помогнала да се предотврати заболяването, както и да се помогне на производителите на зеленчуци.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Г-н председател, важно е, че обсъждаме днес темата за заплахата за пациенти, производители на храни и потребители, причинена от появата на опасен щам на бактерия, чийто източник все още не можем да идентифицираме. Казваме, че имаме добра система за мониторинг на качеството на храните и поддържане на високи стандарти. Въпреки това трудни ситуации като настоящата продължават да възникват. Ето защо е от основно значение да се преразгледа и подобри системата ни за надзор и мониторинг. Трябва да бъдем готови за ситуации, които са дори по-опасни. Не трябва да разпространяваме информация за източниците на произход, ако тя не е надеждна. Това забавя продължаващото търсене на източника и причинява сериозни морални щети и огромни икономически вреди.

Изразяваме съчувствие на семействата на жертвите и до тези, които са болни, но нека да си припомним предоставянето на компенсация на земеделските стопани от редица държави, които са претърпели загуби. Говорим за бъдещето на Общата селскостопанска политика и за въпросите на безопасност в областта на достъпа до храна и качеството на храните. Може би тази трудна ситуация ще ни накара да разберем колко е важна тази област от въпроси и проблеми, тъй като тя се отнася не само до това какво ядат нашите граждани, но до състоянието на тяхното здраве.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D).(ES) Г-н председател, изправени сме пред проблем за общественото здраве – епидемия според члена на Комисията – като се търсеха виновните, а не причината.

Системата не сработи: Имаме 22 смъртни случая, 1 600 заразени и три седмици по-късно все още не знаем причината и чрез използване на принципа на предпазните мерки без научна основа – повтарям, без научна основа – Испания е обвинявана.

Госпожи и господа, испанските краставици не бяха заразени. Те не бяха заразени! Повтарям го, тъй като тук бяха чути някои версии за обратното. Освен това, за да можете да видите въздействието, което имат тези думи: 300 000 работни места могат да бъдат засегнати; загуба на доверие.

Епидемията не познава граници. Казвам Ви, г-н член на Комисията: не познава граници!

Искаме да се поеме отговорност за това, което не беше направено, за това, което трябва да направим незабавно, тъй като съществува риск от по-нататъшно заразяване в Германия понастоящем – там има най-голям брой заразени хора – но отговорността не е на Испания. Искаме компенсация.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Durant (Verts/ALE).(FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, както казахте, проблемът не е локален, макар и да е локализиран. Бих искала да го кажете много по-високо и по-ясно, тъй като сериозно се нуждаем от повече инструменти и европейска координация относно тези въпроси.

Посланието беше изключително неясно и изпълнено с последици, включително за испанските производители, но не само за тях, тъй като други също бяха засегнати. Това беше посочено неколкократно току-що.

Постигането на баланс между ранното предупреждение, от една страна, и прозрачността, от друга, със сигурност е трудно. Предпазната мярка или принципът на предпазните мерки обаче не означават, че трябва да съобщаваме информация произволно или прекалено бързо. Ето защо нещата трябва да бъдат коригирани, а отговорните за ранно предупреждение следва също така да са тези, които ще заплатят обезщетението. Ето какво ще обсъждате днес следобед. Това е, което е важно, въпреки че като всички останали аз разбираемо и преди всичко съчувствам на жертвите. Все пак земеделските стопани очакват обезщетението, което заслужават.

За останалото, резистентността към антибиотици и проследяемостта продължават да бъдат ключови въпроси, които ще трябва да разгледаме допълнително.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI).(EN) Г-н председател, с 22 смъртни случая в ЕС и над 2 000 души, приети за лечение в резултат на настоящата епидемия, причинена от E coli, в цяла Европа, е подходящо Парламентът да изкаже своите съболезнования на тези, които са загубили любими хора, а на другите да отправи добри пожелания за възстановяване.

Потребителите изискват храни, които са с добро качество, безопасни и проследими. Фактът, че източникът на тази епидемия все още е неясен и че търсенето на отговори понякога изглежда произволно, означава, че доверието на потребителите бързо се руши. От икономическа гледна точка земеделските стопани са тези, които ще страдат, докато това продължава – земеделски стопани, чиито храни са напълно безопасни.

Също така трябва да призовем настоятелно за запазване на спокойствие в такова положение. Националните правителства бяха бързи в отправянето на обвинения. В миналото ние в Обединеното кралство сме се напатили в резултат на такова разпространяване на тревожни слухове около продукцията ни и това спекулативно отправяне на обвинения трябва да спре. Позволете ми също така да кажа, че този Парламент постоянно прибързва с въвеждането на регламенти. Преди да направи това, трябва да имаме пълно и щателно разследване на фактите.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE).(ES) Г-н председател, най-важното нещо и това, които ни обединява тук днес, са жертвите, тъй като никой не трябва да се чувства така незащитен, както ние, европейските потребители се чувстваме понастоящем. Освен това ни е необходима яснота и отговорност по отношение на жертвите.

Моя отговорност е да осъдя германските органи, които погрешно и прибързано обвиниха испанските краставици, и по-специално кооперациите в Малага и Алмерия, които бяха образцови предприятия и които няма да се възстановят от тези обвинения.

Хиляди безработни семейства се чудят защо – и те се нуждаят от отговор – и по-специално те искат да знаят какво крие бъдещето за тях не само в Андалусия, но в цялото европейско селско стопанство.

Ето защо и с надеждата, че експертите скоро ще открият решение, изисквам днес, когато Комисията говори пред Съвета, да поиска незабавни и морални икономически мерки за всички производители от Андалусия и от цяла Европа, които гледат към нас с възмущение, но също и с надежда.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D).(ES) Г-н председател, вместо да дадат приоритет на европейското разследване и сътрудничество, германските органи набедиха и ощетиха производителите на краставици, което засегна и други. И все пак, никой в Германия не е подал оставка или предложил репарации за причинените вреди. Германия е тази, която има сериозен проблем с авторитета. Отношението на г-жа Меркел към южните държави както по отношение на селското стопанство, така и по отношение на финансите, е недопустимо.

Някой каза, че г-жа Меркел е последовател на Аденауер и Кол. Тя няма нищо общо с тях: на нея й липсва морал.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes (Verts/ALE).(NL) Г-н председател, г-н член на Комисията, очевидно трябва да се поучим от грешките, които бяха допуснати. Съществува проблем с координацията в Германия – различни членове на ЕП от Германия също казаха това както от управляващия блок, така и от опозицията – с двете федерални министерства, шестнадесетте провинции и липсата на координация.

Трябва да има строга национална система за мониторинг и тя трябва да бъде насочена към това как функционира както в Германия, така и преди всичко в останалите 26 държави-членки. Понастоящем сочим с пръст Германия, но може би скоро това ще сочим към нашите собствени държави-членки. Ето защо трябва да попитаме дали международните системи за мониторинг във всички държави-членки са достатъчно силни. Европейските системи, които са въведени – г-жа Roth-Behrendt беше съвсем права – работят. Може би има липса на координация. Във всеки случай със сигурност е имало липса на комуникация. Ето защо това следва да бъде в центъра на вниманието ни.

Бих искал да попитам члена на Комисията, преди всичко, дали ще отговори на въпроса, зададен от г-н Leinen и г-жа Roth-Behrendt, наред с други, както и дали ще представи истинско европейско решение. Второ, можете ли да ни кажете какво ще правите в Съвета на министрите на земеделието и как можете да обезщетите земеделските стопани, които понесоха вреди?

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE).(ES) Г-н председател, именно в ситуации на кризи се виждат ефективността и доверието в институциите. В този случай има много какво да се желае във връзка с тях.

Комисията каза именно, че подозренията за испанските краставици не са били потвърдени. Не, г-н член на Комисията: това, което беше потвърдено, е, че подозренията са били неоснователни, безотговорни и без обективни данни; това, което беше потвърдено, е, че има 23 смъртни случая и че секторът на градинарството в Испания е понесъл огромни вреди.

Това, което също беше потвърдено, е, че Комисията трябва да направи това, което не е направила досега, а именно да действа убедително на различни фронтове: да се спре епидемията; да се предотврати придаването на дори частица надеждност на неоснователни подозрения, които сериозно засягат държава-членка – в този случай Испания – чрез предприемане на необходимите мерки, за да се постигне това; да се компенсират причинените вреди незабавно и да се върне на испанската търговска марка нейния авторитет на производител на безопасни и висококачествени селскостопански продукти.

 
  
MPphoto
 

  Judith A. Merkies (S&D).(NL) Г-н председател, г-н член на Комисията, намираме се в криза и ако следва да се каже истината, имаме по-важни неща, които следва да правим към този момент, отколкото да сочим с пръст и да приписваме вина. Когато се намираме в криза, всичко, което трябва да се прави, е да се вземат решения и да се търси изход от кризата, преди да се прави каквото и да било друго. Всичко друго може да бъде обсъдено по-късно. Първият приоритет е да се намери лечение за пациентите на тази резистентна на антибиотици бактерия и да се проследи източникът на епидемията. В допълнение, ние преди всичко трябва да си предаваме информация добре, за да бъдем внимателни по отношение на информираността на пациентите, потребителите и производителите и да сме справедливи с всички тях.

Тогава можем да обърнем нашето внимание към въпроса как върви в действителност нашето управление на кризата. Това със сигурност няма да бъде последната криза. Кой е отговорен? Твърде много органи участват и някой трябва да поеме ръководната роля. Ето за това трябва да се отнася разговорът днес с вас и Съвета. Какво ще бъде положението с ръководството в бъдеще и кой ще поеме ролята? Употребата на антибиотици действително е постоянен проблем както за животните, така и за хората. Съществуват големи разлики между държавите-членки. Не на последно място, необходимо е да има компенсация за всички причинени вреди. За да се обобщи, необходимо е да има яснота и решителност.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Г-н председател, EHEC е терминът от последната седмица. Преди всичко, нашите съболезнования разбираемо отиват при жертвите. В интерес на общественото здраве органите имат задължението да им предоставят информация. Благосъстоянието на хората трябва да е на първо място.

В Съединените щати имат система за ранно предупреждение за тази цел. Факт е, че е имало над 2 000 заразявания и повече от 20 души са починали. На хората трябва да се каже откъде е бактерията. Тя беше в испанските краставици, където със сигурност не е трябвало да бъде, тъй като фекална бактерия няма абсолютно никакво място в храна.

Когато става въпрос за икономически компенсации, отговорните трябва да платят, разбира се, не всички останали. В заключение, бих искала да отбележа, че Съветът отсъства в продължение на цялото разискване относно този въпрос.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE).(PL) Г-н председател, много Ви благодаря за това, че ми предоставяте възможността да говоря в такова важно разискване. За гражданите на Европейския съюз е необходимо европейските институции да бъдат ефективни в много области, включително в предотвратяването на разпространението на всеки вид заболяване във всяка част на Европейския съюз и това и разбираемо. Преди всичко обаче агенциите за предотвратяване, които работят в областта на здравеопазването и безопасността на храните, трябва да бъдат готови с начини за предотвратяване на паника. Тези институции следва да бъдат напълно независими от администрациите на държавите-членки и трябва дори да бъдат оправомощени да действат с изпълнителни правомощия в случай на криза.

Не успяхме да предотвратим паниката този път. Това доведе до загуби, достигащи милиони, и земеделските стопани в Полша също бяха засегнати. Цените на зеленчуците на пазарите в Полша паднаха с две трети в рамките на една седмица. Всеки ден производителите на зеленчуци понасят загуби от 2 милиона злоти. Преди няколко месеца отправихме предупреждение относно свинския грип. Европейските институции не бяха на ниво тогава и бяха неспособни да предотвратят разпространението на паника в Европейския съюз. Сега се случи нещо подобно.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D).(FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, солидарността трябва да надделее: това е един от основополагащите принципи на Европейския съюз, но солидарността не трябва да бъде извинение за различните заинтересовани страни да бягат от своите отговорности.

Не е правилно, че германските органи не се съобразиха от началото с Европейския съюз в трагедия, която надхвърли границите на страната още от края на първата пресконференция, когато германските органи погрешно хвърлиха вината върху испанските краставици. Не е правилно да се правят неоснователни обвинения, да се съобщава несигурна информация и да се причинява такова объркване. Не е правилно, че всички принципи на комуникацията при кризисни ситуации бяха пренебрегнати по този начин. Поради това кризата се превърна в истерия. Тези слухове и лова на вещици, подхранвани от същите тези органи, причиниха огромна вреда; те бяха знак за липса на отговорност. Връзката на доверие между потребителите и производителите отново беше скъсана.

Нека се уверим, че тази трагедия не е ужасна загуба, като също извлечем важни поуки от нея: трябва да вземем решение относно най-добрите начини за прилагане на стабилна трансгранична система за проследяване и да установим европейско звено за комуникация и звено за управление на кризи. Ако не извлечем поуките от този неуспех бързо, 23-ма души са умрели напразно.

 
  
MPphoto
 

  Джон Дали, член на Комисията.(EN) Г-н председател, бих искал да благодаря на Вас и също така на всички членове на ЕП, които допринесоха за това разискване. Няма да имам време да реагирам на всеки отделен интересен коментар, който беше направен, но мога да ви уверя, че взехме предвид чувството, изразено в този Парламент. Днес, както казах, ще присъствам на Съвета на министрите на земеделието. Утре ще бъда в Берлин, за да участвам в координационна среща между сектора за безопасност на храните и сектора на здравеопазването, заедно с експертите, които имаме на място там.

Моята основна грижа е да спрат хоспитализациите: това е моята първа и най-важна цел. Съсредоточавам се върху мобилизацията и върху ускоряването на идентифицирането на причината за епидемията. Създадохме кризисното звено на 30 май 2011 г. и на равнище на Комисията бяхме напълно мобилизирани към онзи момент. Моят отдел за обществено здраве мобилизира Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) и ECDC задейства своя кризисен режим, за да се направят научни оценки възможно най-бързо.

Комисията незабавно поиска от ECDC да извърши научна оценка. На ежедневните срещи с експертите от държави-членки Комисията координира мерките за оценка: установяването на определения за обичайни случаи, докладване на случаи, въпросници за пациенти, споделяне на перспективи за лечение и съвети към обществеността във връзка с хигиената са някои от резултатите, които постигнахме в много кратък период от време.

Трябва да бъдем много внимателни и трябва да поддържаме всичко в перспектива. За всички ни е лесно да съдим в ретроспекция и да правим изявления, отколкото да бъдем в окото на бурята, когато има криза. Трябва да бъдем внимателни в нашите изявления и критика, тъй като, макар да настояваме, както правя аз, че решения следва да се вземат въз основа на добре подкрепени доказателства, не следва да плашим тези, на които се налага да вземат рисковани решения, понякога в много трудни ситуации, да се опасяват, че след това ще бъдат сложени на подсъдимата скамейка и всеки ще произнесе присъда относно техните решения. Считам, че този аспект на управление на положението е много важен.

Същото се отнася до проверката и контрола на информацията, която циркулира. Имаме система в Европа, която позволява бърза комуникация, и за да има бърза комуникация, прилагаме принципа на субсидиарност – насочвайки се към възможно най-ниското равнище – основата, от която комуникацията следва да започне. Трябва да бъдем внимателни, тъй като, ако започнем да добавяме пласт по пласт от контрол и проверки на циркулиращата информация, тогава ще обезсмислим идеята за бързина и при обстоятелства, при които здравето е засегнато и при които въпросът понякога е на живот и смърт, бързината е от изключителна важност.

По отношение на информирането, ние непрекъснато предоставяме информация, както я получаваме. В това отношение, ние в Комисията сме съгласни, че координираната и бързата комуникация е основен елемент на управлението на риска. Ако си спомняте, през 2009-2010 г. в резултат на нашия опит с H1N1 създадохме система за координиране на комуникацията в областта на общественото здраве и нашият Комитет на ЕС за здравна сигурност има комуникационна мрежа. Ще трябва да включим регионалните участници по-ефективно в този процес, както и Световната здравна организация (СЗО). Вчера говорих по телефона с Маргарет Чан, генерален директор на СЗО, за този аспект на координирането на информация и гарантирането на пълно координиране преди да се проведе каквато и да било комуникация.

Ще проучим какво се е случило и ще предприемем по-щателни разследвания и анализи. След като сме уверени, че заразяването е спряло, ще се съсредоточим върху това, което се е случило в сектора на информацията по отношение на протоколите от разследването и по отношение на координацията като цяло, когато се е случила кризата, и тогава ще обсъдим дали се нуждаем от повече инструменти и по-тясно европейско сътрудничество. Това може да бъде част от отговора, но както казвате, това ще включва много обсъждания както тук на равнище Парламент, така и на равнище на държава-членка.

По въпроса за компенсирането – това ще бъде обсъдено днес следобед в Съвета на министрите на земеделието и съм сигурен, че моят колега, г-н Чолош, прави всичко възможно, за да се определят и разработят начините и средствата за компенсиране на нашите земеделски стопани, които пострадаха в резултат на този проблем.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: ALEJO VIDAL QUADRAS
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  János Áder (PPE) , в писмена форма. (HU) Последният скандал с безопасността на храните в Германия отново насочи нашето внимание към недостатъците във връзка с адекватния регулаторен надзор. Доверието на потребителите в прилежността на производителите на храни и не на последно място в професионалните действия на надзорните органи, отново беше разклатено. В една добре функционираща правова държава потребителите имат добри причини да вярват, че храните, които слагат на масата и които дават на своите деца, са безопасни за консумация. За съжаление, това не е първият случай, в който това доверие се разклаща. Достатъчно е да се сетим за скандала с отровните домати в Унгария, но можем и да посочим скандала през януари със заразеното с диоксин свинско месо в Германия. Всички тези тъжни събития насочват нашето внимание многократно към факта, че държавата трябва да засили регулаторните инспекции и да действа срещу всички недостатъци или злоупотреби по възможно най-строгия начин. В крайна сметка е абсолютно невъзможно да се очаква от гражданите да вършат тази работа вместо държавата. Не можем да бъдем обучени да станем научни експерти в областта на храните или да монтираме лаборатории, които могат да проверяват храните в домовете ни. Вместо това правилното решение е да се налагат най-строгите санкции срещу тези, които нарушават правилата, и дори да се прибягва до закриването на предприятия.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Преди всичко бих искал да изразя моята солидарност със семействата на жертвите. В непосредствено бъдеще ЕС и държавите-членки следва да насочат ресурсите си към откриването на източника на заразяването с цел да се преустанови епидемията и смъртните случаи, които тя причинява, и да се възстанови доверието на потребителите в хранителната верига, тъй като без това е невъзможно да се сложи край на отчаянието на нашите земеделски стопани. За тази цел Европейският орган за безопасност на храните и министрите на здравеопазването на държавите-членки трябва да работят заедно. Това беше забавено поради катастрофалното управление на кризата от страна на Германия. ЕС не може да пренебрегне земеделските си стопани в това положение. Той трябва да създаде механизъм, за да ги компенсира бързо за масовото отрицателно въздействие от тази криза, която вече застрашава оцеляването на много стопанства. Абсолютният приоритет е защитата на потребителите, но трябва да коригираме процедурите си. От жизненоважно значение е да се установи кой следва да издава предупреждение и кога и как те следва то да бъде издадено, за да се предотврати информационният хаос, на който станахме свидетели. Това имаше катастрофални последици, а източникът на проблема дори не беше идентифициран. Също така трябва да има ясни действия от страна на органите с общоевропейски характер.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), в писмена форма. (NL) Безпокойството ни е преди всичко за жертвите на тази епидемия и техните преживели лица. Това отвратително положение не трябва да се повтаря; трябва да извлечем поуките от него бързо, за да може в бъдеще по-бързо да се открива къде е причината и да се комуникира по-ефективно и по-координирано. Тази област, комуникациите и лошото консултиране между държавите-членки в това отношение бяха жалък провал. Много икономически вреди бяха причинени, които щяха да бъдат напълно предотвратими, ако бяха положени повече грижи за комуникациите в кризата. Засегнатите оператори имат право на обезщетение. Ето защо се застъпваме за създаването на Европейски фонд за спешна помощ. Допълнителните мерки за национална подкрепа са като лейкопласт за счупена ръка и освен това съвсем не предоставят доказателства за сериозна европейска солидарност. Както г-н Дали каза тук днес сутринта, това не е национален проблем за Германия; това е европейски проблем. Нека тогава да го разглеждаме в европейски контекст. Тази криза също така е възможност да бъде изяснено на европейските граждани, че Европа няма да изостави жертвите на такова бедствие за общественото здраве.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), в писмена форма. (IT) Изследванията във връзка с източника на епидемията, причинена от E coli, доказаха, че са сложни. Предполага се, че бобовите кълнове са източникът на заразата и са причинили смъртта на 20 души в Европа и още приблизително 300 сериозни случая, диагностицирани само на територията на Германия, но последните резултати от изпитвания върху проби от бобови кълнове бяха отрицателни. Непосредственият резултат от епидемията беше забележим спад в потреблението на плодове и зеленчуци в цяла Европа. Въпреки че понастоящем все още не са налични точни цифри относно степента на загубите в европейския сектор на градинарството вследствие на кризата, причинена от E coli, икономическите вреди, причинени на този сектор, очевидно няма да бъдат незначителни. Предвид, че вече внесох парламентарен въпрос по този проблем използвам възможността в Парламента да подчертая необходимостта Съюзът да се ангажира с подкрепата за европейските производители в този сектор с инструменти, подходящи за сериозността на кризата. Също така, насочвам вниманието на Комисията към факта, че следва да разгледа въвеждането на мерки, за да се подобри съхраняването на плодовете и зеленчуците и да се увеличат проверките във връзка с тяхното опаковане.

 
  
MPphoto
 
 

  Spyros Danellis (S&D), в писмена форма. (EL) Предвид това, че безопасността на храните в ЕС е в новините за втори път в рамките на шест месеца и при наличието такава висока смъртност, това не е скандал с храни, това е продоволствена криза. Две седмици по-късно ние прибързахме да отправим обвинения и да създадем проблем с доверието, преди дори да сме установили причината.

Подронихме репутацията на производителите, които въпреки, че си бяха свършили работата правилно, се оказаха в позицията на изкупителна жертва и днес все още плащат цената. Подкопахме доверието на европейски и други потребители. Развалихме търговските си отношения и вътрешното сближаване. Тази криза поставя самия европейски селскостопански модел под въпрос и подлага на изпитание функционирането на вътрешния пазар. Вече не е достатъчно да се каже кой е виновен. Комисията следва да предприемат постоянни коригиращи мерки, една от които е проследяемостта, която следва да бъде приоритетна цел.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), в писмена форма. (FR) Следва да бъдат повдигнати няколко важни точки във връзка с въпроса, който обсъждаме, и предавам тук опасенията на моите съграждани.

Първо, европейските потребители трябва да могат да се осведомяват за това какво ядат. Поради тази причина е от жизненоважно значение да се гарантира, че селскостопанските продукти могат да бъдат проследени от стопанството до вилицата на европейско равнище.

Второ, трябва да призовем Германия да направи всичко възможно, за да локализира произхода на бактерията. В това отношение, приветствам решението на Комисията да изпрати експерти в Германия. Комисията обаче трябва да свърши своята работа в по-широк мащаб и да провери дали всички системи за контрол, анализ и научноизследователска дейност са били съблюдавани правилно, тъй като трябва да подобрим и засилим механизмите си за предупреждение за храните.

Трето, в Европа следва да се извършат одити, така че да се гарантира, че системите за наблюдение са ефективни.

Четвърто и в заключение, нека да не забравяме земеделските стопани, които бяха третирани зле: те бяха погрешно заподозрени, без да са направили нищо! И ще има още много от тях, които страдат от липсата на доверие сред потребителите. Ето защо Европа трябва да се обедини в подкрепа на подходящи компенсационни мерки.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), в писмена форма.(PL) Във връзка с разискването относно епидемията, причинена от EHEC в държавите-членки на ЕС, бих искала да обърна внимание на факта, че в резултат на решения, взети от ЕС и държави извън ЕС, бяха затворени граници, за да се защити пазара от приток на зеленчуци от държави, в които се намира предполагаемия източник на заразата. Информацията, която се получава от производителите на зеленчуци, е обезпокоителна. Търговците отбелязват нулев интерес от потребителите за купуването на краставици, домати и други зеленчуци. Те понасят огромни финансови загуби, тъй като са принудени да изхвърлят цялата стока или да я продават на значително по-ниска цена от тази, която са платили за нея. Производителите се отдръпват от отглеждането на зеленчуци, което включва промяна в производството към нещо друго, а това на свой ред означава съкращения на работници. Ако прогнозите продължават да бъдат обезпокоителни и ние не открием източника на заразата, предприятията ще бъдат принудени да спрат да търгуват поради липса на ликвидност. Считам, че Европейският съюз има административни инструменти, които позволяват да се реагира бързо на такива случаи, така че следва да разгледаме как да се подобри системата, за да бъде по-ефективна. След като действително имаме тези инструменти, следва да открием източника на заразата възможно най-скоро, така че да не се излагат производителите на зеленчуци на по-нататъшни загуби.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), в писмена форма. (SK) Обществото понастоящем трябва бавно да свикне с факта, че ще има някакъв вид епидемия всяка година – първо беше птичи грип, след това свински грип, а понастоящем е бактерия в пресните зеленчуци.

Тази епидемия също така ще доведе до жертви и огромни финансови загуби. Основната разлика от предишните епидемии, по мое мнение, е, че все още окончателно не сме разпознали източника на заразата – първо бяха (испански) краставици, а понастоящем са (германски) бобови кълнове.

Също така се повдигат въпроси за грешките, допуснати от държавите-членки. С това имам предвид грешките, допуснати от Германия, която отказа помощ от Комисията и се опита да реши тази криза сама. Фалшивите обвинения причиниха огромни финансови загуби за испанските земеделски стопани и не само за тях, а може би също за целия селскостопански сектор.

Европейската комисия вчера предложи обезщетение от 150 милиона евро за производителите на зеленчуци, които понесоха вреди в резултат на чревната инфекция в Германия. По мое мнение, е много важно да се договори обезщетение във връзка с грешките, като в случая на Испания. Най-новото развитие показва, че единствената вреда, която беше нанесена, беше финансовата загуба за европейските земеделски стопани. Не трябва да забравяме обаче, че най-високата цена, която платихме за тази епидемия се изрази с десетките жертви в много държави-членки на Европейския съюз. Наш дълг е да предприемем действия, така че да не се случват подобни грешки и епидемии.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), в писмена форма. (RO) Първото разяснение, което трябва да се направи, тъй като беше направена забележка за това в Парламента, е, че изправена пред такава криза, селскостопанската политика не е проблемът, а по-скоро решението. Европейските потребители свикнаха да имат доверие в храните, които откриват на рафтовете в супермаркетите, именно защото европейските производители са длъжни да спазват най-високите стандарти за качество в света. Тази криза обаче подчерта, че европейската система не е безпогрешна и че сме изключително уязвими. Действително трябва понастоящем да насочим мислите си към жертвите. Това, което се случи, е трагедия. Същевременно трябва също така да помислим за мерки за подкрепа, които се изискват, за да се предотврати загубата на хиляди работни места в селското стопанство и преди всичко разрушаването на цял сектор.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Новият скандал с храните, с появата на нова, хипертоксична бактерия, която вече причини десетки смъртни случаи и сериозни щети за здравето на хиляди работници, се добавя към дългия, както изглежда, безкраен списък на скандали с храни в ЕС. Това всъщност е престъпление на международни компании, които отравят хранителната верига и жертват човешки живот и здравето на работниците, за да увеличат печалбите си. Новата хранителна епидемия показва, че ЕС нито може, нито ще защити човешкия живот и общественото здраве, защото като транснационален съюз от монополи е обещал да обслужва и защитава печалбите от капитал, а не живота на работниците. Единствената цел на неоснователните обвинения, за които няма научна основа, отправени от германските органи срещу малки и средни предприятия в държавите-членки в южната част на ЕС, които ЕС прибързано прие, причинявайки по този начин много сериозни вреди на земеделските стопани в тези държави, беше да се покрие и прикрие антигражданското и опасното естество на ОСП и отговорностите на ЕС, буржоазните правителства и монополистичните групировки, които не се колебаят да хранят работниците със силно токсични храни, които са опасни за тяхното здраве, при условие че постигат максимални печалби от капитал.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), в писмена форма. (NL) Начинът, по който се отговори на епидемията, причинена от EHEC в Северна Германия, повдига важни въпроси. Преди всичко трябва да помислим върху причините за тази епидемия и факторите, които попречиха на борбата с нея. Твърде много антибиотици ли има във фуража на добитъка? Дали въпросът не е в това, че свръхинтензивното селско стопанство не е добро за нас? До каква степен се нуждаем от по-добро етикетиране и проследяване? Това са важни въпроси, особено понастоящем, когато преразглеждането на Общата селскостопанска политика предстои.

В допълнение също така, стана ясно, че съществуват съществени слаби места в европейската система за управление на кризи за кризи във връзка с храни. По-специално, предвид естеството на това положение, при което както федералното правителство има и двама компетентни министри на регион, има прекалено голямо разпокъсване и прекалено голяма липса на яснота в подхода към и комуникацията по отношение на кризата. При кризи от този вид от решаващо значение както за потребителите, така и за производителите на храни е да се създаде европейско звено за координация възможно най-бързо, за да се грижи както за комуникацията, така и за координацията на научното изследване. Това ще позволи по-бързо и по-ефективно разследване на причините за епидемия, като също така се използва в пълна степен експертният опит на други европейски изследователи и лаборатории.

 
Правна информация - Политика за поверителност