Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0280(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0178/2011

Keskustelut :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 16
CRE 22/06/2011 - 18

Äänestykset :

PV 23/06/2011 - 12.17
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 28/09/2011 - 4.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0291
P7_TA(2011)0421

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 22. kesäkuuta 2011 - Bryssel EUVL-painos

16. Makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäiseminen ja korjaaminen – Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpano – Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset – Julkisen talouden valvonta euroalueella – Julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonta sekä talouspolitiikan valvonta ja koordinointi – Täytäntöönpanotoimet liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. − (HU) Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu seuraavista mietinnöistä:

– Elisa Ferreiran talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta [KOM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD)] (A7-0183/2011)

– Diogo Feion talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta [KOM(2010)05222010/0276(CNS)] (A7-0179/2011)

– Vicky Fordin talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista [KOM(2010)05232010/0277(NLE)] (A7-0184/2011)

– Sylvie Goulardin talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella [KOM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD)] (A7-0180/2011)

– Corien Wortmann-Koolin talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta [KOM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)] (A7-0178/2011)

– Carl Haglundin talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella [KOM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD)] (A7-0182/2011).

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, esittelijä.(PT) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän mielestä vakaus- ja kasvusopimusta käsittelevä talouden ohjauspaketin osa ei ole sellainen vastaus, jota EU tarvitsee tämän rakenteellisen kriisin aikana. Paketissa kyllä tarkastellaan taas vakaus- ja kasvusopimusta, mutta ei muuteta sen olennaista sisältöä. Paketissa tarkastellaan sitä uudelleen sen vaatimusten laajentamiseksi ja sen rangaistusten koventamiseksi.

Näyttäisi hyödyllisemmältä olettaa, että sopimusta on mahdotonta noudattaa, jos maan talous ei ole kasvussa ja erityisesti jos vallitsee kriisi. Näiden kysymysten pitäisi olla poliittisen ohjelman ytimessä. Meidän pitäisi keskustella kriisinhallintapolitiikan laatimisesta ja siihen liittyvistä välineistä euroalueen maissa ja siitä, miten estää euroalueen talouksien itsepintaista eriävää kehitystä tuhoamasta yhtenäisvaluuttaa. Jos näitä kysymyksiä ei ratkaista, sopimuksesta tulee tyhmä, kuten joku totesi. Paketissa on kuitenkin toivon pilkahdus: uusi aloite erityisesti euroalueella syntyvän makrotalouden epätasapainon toteamiseksi ja korjaamiseksi ennen kuin niistä tulee ratkaisemattomia ongelmia.

Parlamentti halusi vastuuta toisena lainsäätäjänä ja on kantanut sen täysimääräisesti. Teksti, josta äänestämme, kuvastaa laajaa yksimielisyyttä. Se saatiin aikaan vain sen ansiosta, että kaikilla oli valtavat työvalmiudet ja halukkuutta saada aikaan kompromissi. Esittelijänä haluan kiittää kaikkia kollegojani kaikista poliittisista ryhmistä ja erityisesti varjoesittelijöitäni. Mainitsen erityisesti jäsen Haglundin, jonka varjoesittelijänä toimin itse.

Kolmikantaneuvottelut kestivät pitkään, ja ne olivat vaikeat. Saavuttamamme sopimus – joka valitettavasti ei ole täydellinen – oli ministeri Kármánin edustaman puheenjohtajavaltio Unkarin, komission jäsenen Rehnin edustaman komission ja kaikkien kumppaneidemme ansiota. Sanokaamme tämä selvästi: makrotalouden epätasapainon tunnistaminen on monimutkainen ja täysin uusi prosessi. Pelkkien seuraamusten määräämisen sijasta on tärkeää tunnistaa riskit pätevästi, selvittää, ovatko ne maan itsensä aiheuttamia vai johtuvatko ne ulkoisista syistä, ja antaa oikeita, oikea-aikaisia ja toteuttamiskelpoisia suosituksia.

Neuvottelujen jälkeen tulostaulu – eli indikaattorit, joista on neuvoteltu – sisältää sekä talousalan ja nimellisiä indikaattoreita että reaalitalouden indikaattoreita. Me myös uskomme, että komissio noudattaa tunnollisesti johdanto-osan 6 a kappaleen kompromissia, joka edellyttää sekä parlamentin että neuvoston osallistumista tuleviin arviointiprosesseihin. Tulkintoja ei myöskään tehdä automaattisesti, vaan viisaasti perusteellisten arviointien pohjalta. Ne ovat komissiolle vaativia mutta välttämättömiä.

Komission suositusten on varmistettava johdonmukaisuus kaikkien muiden strategisten asiakirjojen kanssa, mutta maa kantaa päävastuun täytäntöönpantavien ratkaisujen ehdottamisesta. Parlamentin laajentunut toimivalta, työmarkkinaosapuolten tiiviimpi osallistuminen ja työehtosopimusneuvotteluihin liittyvien menettelyjen noudattaminen on kaikki taattu. Seuraamukset ovat perusteltuja tapauksissa, joissa yhteistyö on puutteellista, mutta ei sellaisissa tapauksissa, joissa maat eivät kykene saavuttamaan tavoitteita. Lisäksi ne ovat porrastettuja, mikä on tärkeä näkökohta. Olisimme halunneet keventää seuraamuksia, mutta meidän täytyi suostua niihin osana kompromisseja.

Ennen kuin sopimukseen voidaan päästä, on otettava huomioon yksi perustavanlaatuinen kompastuskivi: sen tunnustaminen, että sisämarkkinoilla, rahapoliittisella alueella, on järkevää, että tulostaulun indikaattoreiden muutoksia tarkastellaan riippumatta siitä, ovatko ne positiivisia vai negatiivisia, ja että pitäisi tarkkailla sekä alijäämiä että ylijäämiä, vaikka ne eivät tietenkään anna aihetta samanlaisille suosituksille. Me kaikki – yksittäiset jäsenet, poliittiset ryhmät ja toimielimet – olemme päässeet pitkälle. Sopimus tasapainoisesta ja korkealaatuisesta tekstistä on näköpiirissä. Toivon vain, että kompromissihalukkuus, joka on tuonut meidät näin pitkälle, auttaa meitä pääsemään lopulliseen sopimukseen.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio, esittelijä.(PT) Arvoisa puhemies, tämä on uusi vaihe poikkeuksellisessa työssä, jota olemme tehneet Euroopan parlamentissa. Minun on tässä kohdassa annettava kiitollisena tunnustusta jäsen Wortmann-Koolille, jäsen Goulardille, jäsen Haglundille, jäsen Ferreiralle ja jäsen Fordille, jotka ovat toimineet kanssani tämän talouden ohjauspaketin esittelijöinä. Minun on myös kiitettävä erityisesti varjoesittelijöitä, jotka ovat auttaneet meitä työssämme. Lopuksi haluan korostaa neuvoston tässä kysymyksessä tekemää poikkeuksellista työtä ja kiittää erityisesti András Kármánia, joka teki kanssamme tiivistä yhteistyötä, ja komission jäsentä Rehniä, jonka osuus koko prosessissa oli korvaamaton.

Ensimmäiset sanani koskevat luottamusta myönteisessä mielessä. Talouden ohjauspaketin on osoitettava, mihin EU kykenee: se kykenee voittamaan vaikeudet ja suojautumaan tulevilta ongelmilta. Siksi olen hyvin luottavainen sen suhteen, mitä talouden ohjausta koskevalle lainsäädännölle tapahtuu tulevina päivinä. Vakaus- ja kasvusopimuksessa, jonka korjaavan osion esittelijänä minä toimin, vakauden ja budjettikurin ajatukseen on mahdollista lisätä kasvun ajatus. Makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn uudistaminen on mahdollista. On mahdollista mennä pelkkää seuraamusmekanismin lähestymistapaa pidemmälle. Siksi talouden ohjauspaketin hyväksyminen johtaa EU:n toimien lisääntymiseen ja kehittymiseen.

Talouden ohjauspaketin ansiosta esimerkiksi vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavan osion osalta sopimuksen täytäntöönpano on viisaampaa, koska siinä kiinnitetään huomiota velkaperusteeseen, otetaan käyttöön keskimääräinen velan supistaminen, joka toteutetaan kolmen vuoden aikana ja joka mahdollistaa määräysten joustavan noudattamisen, annetaan yksityiskohtaisempi ja asianmukaisempi luettelo olennaisista tekijöistä, jotka komission pitäisi ottaa huomioon arvioidessaan asianosaisten maiden taloudellista tilannetta ja otetaan käyttöön kolmivuotinen siirtymäkausi velkaperusteen täytäntöönpanolle.

Haluan korostaa myös eräitä muita näkökohtia, jotka koskevat muita mietintöjä. Koska työskentelimme yhdessä koko ajan, minun on mainittava tärkeä talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson käyttöönotto ennaltaehkäisevässä osiossa ja huomautettava, että ennaltaehkäisevä osio on välttämätön ja että seuraamuksia pitäisi määrätä vain koko menettelyn viimeisenä toimenpiteenä. Menettely käsittää symmetrian käyttöönoton makrotalouden indikaattoreiden analysoinnissa, mahdollisuuden, että komissio laatii euro-obligaatioita koskevan tutkimuksen tämän vuoden loppuun mennessä, yhtenäisen näkemyksen seuraamuksista viimeisenä toimenpiteenä sekä makrotalouden epätasapainon että vakaus- ja kasvusopimuksen osalta ja kysymyksen käänteisen määräenemmistöäänestyksen käyttöönotosta neuvoston päätöksissä. Kaikki nämä toimet on toteutettu olennaisina osina parlamentin asemaa.

Siitä syystä voimme lähettää kansalaisille nyt erittäin selkeän viestin. Sen mukaan me olemme laatimassa institutionaalista mekanismia tulevien kriisien ennaltaehkäisemiseksi. EU on paljon paremmin varautunut talouden ohjauspaketin avulla. EU on ottamassa talouden ohjauspaketin myötä välttämättömän askeleen, jotta taloutemme voi kasvaa vakaasti.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford, esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää Eurooppa-neuvostoa. Olemme kaikki tietoisia EU:ssa ja erityisesti euroalueella vallitsevasta uskomattoman arkaluonteisesta tilanteesta, joka on vaatinut eri maita tekemään yhteistyötä ennennäkemättömällä tavalla. Olemme tietoisia välttämättömästä tarpeesta parantaa kilpailukykyä ja rakentaa julkinen talous uudelleen kestävällä tavalla.

Viime päivinä, viikkoina ja kuukausina olemme todistaneet jatkuvasti, kuinka jäsenvaltioiden ministerit ovat kokoontuneet ja yrittäneet löytää tapoja toistensa yksittäisten ongelmien ratkaisemiseksi. En ole myöskään koskaan nähnyt kansalaisissa sellaista halua ymmärtää, mihin julkisia varoja käytetään. Kerron siksi ensin direktiivistä, jota olen käsitellyt.

Direktiivissä määritellään edellytyksiä, jotka koskevat tilinpidon tilastointia, ennusteita ja talousarviomenettelyjä. Emme saa unohtaa, että puutteellinen talousarvion suunnittelu ja virheelliset tiedot syvensivät tätä kriisiä.

Kyseessä on neuvoston direktiivi eikä yhteislainsäädännöllinen mietintö, ja neuvosto on keskustellut siitä kattavasti. Jäsenvaltiot itse ovat sopineet, että ne hyväksyvät vähintään kolmen vuoden pituisen aikajänteen finanssipolitiikan suunnittelussa, jotta kaikki hallinnon tasot ja valtion varat saadaan sisällytettyä niiden talousarviomenettelyihin ja jotta saadaan varmistettua, että esimerkiksi vastuusitoumuksia koskevat tiedot julkaistaan. Tilinpidon ja ennusteiden onnistuminen arvioidaan riippumattomasti.

Haluan todeta, että useat jäsenvaltiot noudattavat direktiiviä suurelta osin jo nyt, mutta vähimmäisvaatimusten täytäntöönpano lisää kurinalaisuutta ja palauttaa luottamuksen. Se on ensimmäinen pieni askel julkisen talouden vakauttamiseksi.

Lisäksi jäsenvaltiot itse ovat sopineet, että kukin niistä antaa oman finanssipolitiikan sääntöjä koskevan lainsäädäntönsä – jonka ei välttämättä tarvitse olla Saksan perustuslakiin kirjattujen velkajarrujen kaltainen – vaan jokaisessa maassa räätälöidyt säännöt, jotta ne noudattaisivat perussopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Tämäkin on arkaluonteinen kysymys, koska eri mailla on perussopimuksen nojalla erilaiset velvoitteet. Siitä syystä kyseinen osio ei koske Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

Laajemmasta kuuden säädöksen paketista käytyjen neuvottelujen aikana tehtiin useita ehdotuksia tämän neuvoston direktiivin parantamiseksi. Useat niistä olivat Euroopan keskuspankin ja Euroopan parlamentin jäsenten tekemiä. Neuvosto on toiminut vilpittömässä mielessä pyrkiessään kehittämään direktiiviä tarvittaessa ja lisäämään avoimuutta puuttumatta kuitenkaan arkaluonteisiin kysymyksiin, jotka liittyvät yksittäisten maiden perustuslakeihin.

Muutama sana muista direktiiveistä. Olen yrittänyt toimia rakentavasti näissä neuvotteluissa antamalla erityisesti euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden määritellä, mitä määräyksiä ja seuraamuksia ne pitävät välttämättöminä vakautensa lisäämiseksi. En ole tukenut kollegoja, joiden mielestä ratkaisu on yksinkertaisesti Euroopan parlamentin aseman vahvistaminen.

Viikonloppuna ja maanantain vastaisena yönä neuvosto yritti tarjota lopullista kompromissia Eurooppa-neuvoston äänestyksiä koskevaan avoimeen kysymykseen. Vaikka se ei ole mielestäni kovin tärkeä kysymys kotimaassani – koska me emme aio liittyä euroalueeseen ja siitä johtuvia sakkoja ei sovelleta meihin – se on äärimmäisen hankala ja kiistanalainen kysymys useissa maissa, myös niissä, jotka aikovat liittyä.

Meidän on nyt pyrittävä ymmärtämään toistemme ongelmia, mutta myös kunnioitettava toistemme eroja. Varoitin aikaisemmin tällä viikolla kollegoja siitä, että ajautuminen parlamentin ja neuvoston väliseen suoraan vastakkainasetteluun kysymyksessä, jota en usko kykeneväni selittämään yhdellekään kadunmiehelle, ei olisi vastuullista Euroopan parlamentilta. Itse asiassa sanoin, että mielestäni se olisi vastuutonta.

Useat ryhmäni jäsenet eivät kannata Euroopan parlamentin lähestymistapaa tähän kysymykseen. En voi tukea muutoksia, joita parlamentti on tehnyt makrotalouden epätasapainoa koskevaan neuvoston tekstiin. Toivon myös, että tulevina viikkoina euroalueeseen kuuluvien ja siihen kuulumattomien jäsenvaltioiden erilaiset kannat selkeytyisivät.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard, esittelijä.(FR) Arvoisa puhemies, olemme järjestäneet lukemattomia kolmikantakokouksia, joitakin myöhään yöllä, muiden jäsenten, komission ja puheenjohtajavaltio Unkarin kanssa. Haluan aluksi kiittää kollegojani ja keskustelukumppaneitamme työstä, jonka olemme yhdessä saaneet aikaan.

Ecofin-neuvoston viestin mukaan jokaisen on kannettava vastuunsa. Minun välitön reaktioni on todeta: "Hyvä on, kantakaamme sitten aidosti vastuumme". Emme tee siitä suurta numeroa, emmekä voi sanoa, että pääsimme sopimukseen nopeasti, mutta kiinnitämme huomiota euroalueen ja Euroopan unionin taloudellisiin ongelmiin ja pyrimme löytämään soveliaita ratkaisuja. Se oli todellakin ryhmäni pääperiaate näissä neuvotteluissa. En usko, että markkinat ja kansalaiset uskoisivat nopeisiin, mutta pinnallisiin ratkaisuihin.

Arviomme mukaan tarvitaan merkittäviä parannuksia. Mielestäni olemme jo saavuttaneet joitakin itsellemme asettamistamme tavoitteista. Haluan kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että emme ole ainoita, joilla on nämä tavoitteet: Euroopan keskuspankki on useaan otteeseen kehottanut Euroopan parlamenttia tekemään parannuksia komission jo ennestään rohkeisiin ehdotuksiin. Siksi olemme tiukentaneet sääntöjä. Se oli yksi toimintaamme ohjanneista periaatteista: emme tehneet sitä sääntöjen laatimisen ilosta vaan siksi, että yhteisten sääntöjen rikkominen oikeusvaltion periaatteisiin perustuvassa yhteisössä vaarantaa yhtenäisvaluutan. Olemme ottaneet käyttöön petoksista määrättäviä seuraamuksia. Valitettavasti se on yksi läksyistä, joka meidän on pitänyt oppia euron ensimmäisistä vuosista. Kuten jäsen Ford sanoi, olemme myös yrittäneet määrätä jonkinasteista säännönmukaisuutta kansallisiin talousarviomenettelyihin, jotta kykenisimme edes vertaamaan eri maiden menettelytapoja. Eräs seikka oli erityisen tärkeä minulle: jos meillä ei ole kansalaisille muuta sanottavaa kuin "olemme lisänneet automaattisuutta", kuten sanomalehdet asian ilmaisevat, heille jää sellainen kuva, että Brysselissä on käynnistetty jokin salaperäinen kone, joka näpäyttää heitä sormille aina kun jotain menee pieleen.

Mikäli haluamme tiukempia sääntöjä, niiden on oltava harkitumpia, mutta ennen kaikkea me tarvitsemme demokraattisempaa keskustelua ja lisää rajat ylittävää keskustelua. Siitä syystä olemme ehdottaneet – haluan kiittää kaikkia jäseniä, jotka ovat tukeneet minua tässä asiassa – että luotaisiin väline, jotka kutsumme talousalan vuoropuheluksi ja jonka on oltava oikeasuhtaista. Kansalliset perustuslait eivät ole uhattuina. Tämä on vain ilmaus halustamme lisätä keskustelua erityisesti euroalueella mutta myös 27 jäsenvaltion EU:ssa. Haluamme, että Euroopan parlamentti olisi foorumi EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä käytävälle avoimelle vuoropuhelulle ja erityisesti paikka, jossa jäsenvaltiot voisivat kertoa ongelmistaan ja ilmaista kantansa. Jotkin maat ovat jääneet jälkeen, toiset ovat edistyneet pidemmälle, jotkin sijaitsevat syrjässä, toisilla on suurempi väestö: meidän on pidettävä se kaikki mielessä. Olen mielissäni siitä, että tällä viikolla Saksan tiedotusvälineissä Habermas on jälleen kerran korostanut, että demokraattisen legitiimiyden lisääminen on välttämätöntä. Haluan sanoa jäsen Fordille, että me emme kannata toimivaltamme lisäämistä. Me peräänkuulutamme tärkeämmän aseman antamista niille, jotka kansa on valinnut puolustamaan etujaan Brysselissä.

On olemassa muitakin tärkeitä näkökohtia erityisesti makrotalouden kannalta. Mielestäni kaikkiin jäsenvaltioihin on sovellettava yhteistä valvontaa. Symmetria on tärkeä asia. Neuvoston pitäisi ymmärtää, mitä se tarkoittaa: älykästä symmetriaa, joka erottaa toisistaan alijäämän ja ylijäämän, mutta kuitenkin symmetriaa.

Haluan lopuksi mainita euroarvopaperit, jotka olivat yksi kannattamistani asioista. Haluan vedota kaikkien poliittisten ryhmien puheenjohtajiin: ette voi väittää kannattavanne euroarvopapereita, mutta äänestää niitä vastaan. Saatatte väittää, että haluatte enemmän. Olisin itse halunnut mennä pidemmälle, mutta arvostan täysin ponnisteluja, joita komission jäsen Rehn on halukas tekemään. Haluan muistuttaa teitä siitä, että komission jäsen esitti itse ehdotuksia toukokuussa 2010 komission lainsäädäntöaloitteen mukaisesti. Haluamme jatkaa niiden käsittelyä.

Haluamme, että eurosta tulee viimeinkin maailmanvaluutta, haluamme suuret ja likvidit markkinat, jotka vähentävät lainakustannuksia. Haluamme, että osa lainaamisesta – tietenkin rajallinen määrä – jaetaan pitkän aikavälin kuluessa käyttämällä täysimittaista markkinasääntelyvälinettä. Siksi toivon, että huomisen äänestyksen tulos on myönteinen ja että kaikki ne, jotka väittävät kannattavansa euroarvopapereita, keskustelevat asiasta avarakatseisesti eivätkä ideologisten ennakkoluulojen pohjalta.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, esittelijä. (NL) Arvoisa puhemies, yksi asia on tullut selväksi, nimittäin se, että EU tarvitsee vakaan perustan uuden euron kriisin ennaltaehkäisemiseksi ja kestävän talouskasvun varmistamiseksi. Ryhmämme, Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit), on tyytyväinen talouden ohjausta koskevan lainsäädäntöpaketin osalta tähän mennessä saavuttamiimme tuloksiin. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia jäseniä, esittelijöitä, varjoesittelijöitä, työntekijöitä, henkilöstöä ja kaikkia muita useista tunneista, joita olemme viettäneet yhdessä saadaksemme sen aikaan, koska käyttäessään toimivaltaansa Euroopan parlamentti on omaksunut vankan ja kunnianhimoisen kannan. Haluan kiittää puheenjohtajavaltio Unkaria ja erityisesti András Kármánia ponnisteluista neuvoston ja parlamentin välisten erojen poistamiseksi. Nimenomaan te olette tehnyt mahdolliseksi sen, että olemme päässeet 98-prosenttiseen sopimukseen, joka on osittain myös komission jäsenen Rehnin ja hänen henkilökuntansa tuen ansiota. Se on erinomainen tulos, mutta sitä ei ollut helppo saavuttaa.

Huomenna me äänestämme mietinnöistä. Ryhmäni on vankasti sitoutunut rakentamaan saavuttamamme korkeatasoisen sopimuksen varaan. Toivon, että pääsemme sopuun viimeisistä eroista tulevien viikkojen aikana, jotta voimme viimeistellä sopimuksen ennen kesälomaa. Se on erittäin tärkeää, koska ryhmäni pyrkii siihen, että lopullinen äänestys toimitetaan heinäkuun täysistunnossa.

Rahoitusmarkkinoiden myllerrys jatkuu, ja meidän on pikaisesti löydettävä ratkaisu useiden maiden velkakriisiin. On kuitenkin yhtä kiireellistä – ja se on nyt tehtävämme toisena lainsäätäjänä – että EU osoittaa voimakasta päätöksentekokykyä kunnianhimoisen vakaussopimuksen sekä talouden ohjauksen ja hallinnan suhteen. Päätöksen aikaansaaminen ennen kesälomaa on välttämätöntä luottamuksen palauttamiseksi euroa kohtaan, kun otetaan huomioon, että vakaus- ja kasvusopimusta rikottiin jo vuonna 2003. Tiukentamisen sijasta sääntöjä vain löyhennettiin, ja nyt meidän on tehtävä siitä loppu. Tässä on kyse uskottavasta lainsäädännöstä, ei kulissien takaisista jäsenvaltioiden välisistä neuvotteluista, joilla pyritään välttämään seuraamukset. Mikäli jäsenvaltiot eivät ryhdy tehokkaisiin toimiin sitoumustensa täyttämiseksi ja alijäämiensä supistamiseksi – ne ovat sitoumuksia, muistakaa, että jäsenvaltiot ovat ryhtyneet tähän omasta vapaasta tahdostaan – siinä tapauksessa päätöksenteon on oltava tehokasta. Siitä syystä Euroopan parlamentti on ehdottanut käänteistä äänestysmenettelyä.

Olkaamme rehellisiä: vasemmistoon kuuluvien kollegojemme taikasana, kultainen sääntö, ei johda ratkaisuun. Valitettavasti raha ei kasva puissa, ja helppojen ratkaisujen ja kivuttomien valintojen ajat ovat nyt ohi. Siksi PPE-ryhmä peräänkuuluttaa kestävää julkista taloutta ja sitä, että viiden tai kuuden prosentin suuruisia budjettialijäämiä ei sallittaisi. Velkataakka – jonka kipeää olemassaoloa me todistamme – on talouskasvun tiellä sekä Euroopan maissa että Yhdysvalloissa.

Tarvitsemme vakaan perustan. Siksi olen mielissäni siitä, että neuvosto käyttää ehdotusten ennaltaehkäisevää osiota sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot vahvistavat omia kansallisia vastuitaan ja ottavat kansalliset parlamenttinsa mukaan prosessiin, että määräajat, menettelyt ja tarkastuskäynnit ovat selkeitä, laaditaan enemmän julkisia kertomuksia, että parlamentissa käytetään vertaispainostusta ja käydään julkisia keskusteluja ennemmin kuin neuvoston puitteissa. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso on selvästi tärkeä saavutus, koska me haluamme työpaikkoja ja kasvua.

Meillä on edessämme tärkeä ja historiallinen päivä. Huomenna me olemme täällä Euroopan parlamentissa valmiina kantamaan vastuumme. Huomaan, että Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä ja Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä haluavat laittaa kapuloita rattaisiin. Näyttää siltä, että he ovat halukkaita kompromisseihin vain omien mietintöjensä yhteydessä. Arvoisa puhemies, se ei ole kompromissihalukkuutta. Kehotan kaikkia jäseniä, jotka pitävät kestävää julkista taloutta tärkeänä, kannattamaan näitä kuutta mietintöä huomenna. Ne eivät ole lopullinen tulos, koska huomenna me otamme askeleen kohti neuvoston kuulemista siitä, miten voimme poistaa nämä viimeiset esteet tieltämme pyrkiessämme – toivottavasti – saamaan aikaan sopimuksen heinäkuussa.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund, esittelijä.(SV) Arvoisa puhemies, mielestäni tapahtumat, joita olemme voineet seurata tällä viikolla sekä neuvostossa että erittäin vakavien talousvaikeuksien kanssa painivissa maissa, osoittavat meille jälleen kerran, miksi nyt käsiteltävänä oleva paketti on niin tärkeä. Jos emme onnistu saavuttamaan edistystä näissä asioissa, ongelmat todennäköisemmin jatkuvat kuin ratkeavat. Mielestäni on myös tärkeää muistaa, mitä tapahtui vuonna 2005, kun meidän olisi pitänyt ryhtyä toimiin ja osoittaa, että yhteisiä jakoperusteita ei saisi rikkoa. Emme tehneet sitä; sen sijaan muutimme sääntöjä. Nyt on aika korjata asia.

Tämä paketti on tärkeä. Haluan esittää suurkiitokset kollegoilleni. Teimme yhdessä ankarasti työtä. Kuten moneen kertaan on jo todettu, olemme hyvin lähellä tavoitteen saavuttamista, mutta samalla on tärkeää, että onnistumme äänestyksessä tänään ja heinäkuussa. Haluan myös kiittää puheenjohtajavaltio Unkaria edustavaa András Kármánia, joka on tehnyt loistavaa työtä. Me todella arvostamme sitä, mitä hän on tehnyt. Kuten sanoin, haluan myös kiittää kollegojani ja erityisesti jäsen Ferreiraa. Olemme tehneet erinomaista työtä luodessamme makrotalouden valvontamenettelyn. Se on jotain uutta ja täydentää työtä, jota on tehty yhteisen valuutan pelastamiseksi. Sitä EU tarvitsee.

Palaan takaisin vuoteen 2005 ja totean, että Euroopan parlamentti vaatii yhä, että löydämme ratkaisun viittaamaamme käänteiseen määräenemmistöäänestykseen. Miksi näin on? Se johtuu siitä, että olemme todenneet, että jos neuvostossa ei ole asianmukaista automaattista päätöksentekojärjestelmää, tarvittavia päätöksiä ei tehdä. Meidän ei ole varaa antaa tämän jatkua. Tässä suhteessa meillä on yhä ratkaisematon kysymys. Toivon kuitenkin, että neuvosto onnistuu käymään vakavan keskustelun siitä, mistä tässä itse asiassa on kyse. Eurooppa-neuvosto kokoontuu torstaina ja perjantaina. Ei saa käydä niin, että arvovaltaan liittyvistä syistä ei tehdä päätöstä asiasta, jota kaikki pitävät välttämättömänä. Ei saa myöskään käydä niin, että tietyt suuremmat jäsenvaltiot voivat mielestään sopia etukäteen tietyistä asioista, jolloin niistä tulee läpihuutojuttu. Neuvoston on tehtävä aitoja päätöksiä, ja lainsäädännöstä on päätettävä kuulemalla Euroopan parlamenttia. Neuvostolla on nyt tilaisuus tehdä viisaita päätöksiä. Olen varma, että Euroopan parlamentti voi auttaa sitä tekemään oikeat päätökset.

Makrotalouteen liittyvän tekijän osalta haluan ensin korostaa, että Euroopan parlamentissa tekemämme työn ansiosta meillä on ehdotus, josta olemme sopineet neuvoston kanssa ja joka on riittävän avoin ja sisältää tarpeeksi automaattisen ratkaisun. Mielestäni tämä ratkaisu tarkoittaa sitä, että voimme myös tuntea olomme tulevaisuudessa turvalliseksi euroalueen ja sen suhteen, että on mahdollista korjata sellaiset yksittäisen maan taloudelliset ongelmat, jotka muuten saattaisivat johtaa koko euroalueen vaarantumiseen. Mielestäni on hyvä, että me luomme mietinnössämme järjestelmän sellaisten maiden käsittelemiseksi, jotka epäonnistuvat sitoumustensa täyttämisessä. Siinä toisin sanoen vaaditaan ongelmien korjaamista suoraan. Kun lupaus rikotaan ensimmäisen kerran, maan on maksettava nk. korollinen talletus. Se on välttämätöntä. Me emme voi lähettää sellaista viestiä, että jos maa lupaa tehdä jotain erityistä, mutta epäonnistuu, se selviää ilman seuraamuksia. Valitettavasti alkuperäinen ehdotus oli tuollainen. Olen mielissäni siitä, että kykenimme korjaamaan asian. Tämä on tärkeä periaatekysymys. Samalla olemme myös käyneet käsiksi petoksia koskevaan ongelmaan, kun muita maita petetään. Se on myös äärimmäisen tärkeää. Mielestäni Euroopan parlamentti on tehnyt hyvää työtä tässä suhteessa.

Kuten useat puhujat ovat todenneet, huominen äänestys on hyvin tärkeä. Uskon, että siinä käy hyvin. Toivon, että tämän viikon lopulla ja seuraavalla viikolla Eurooppa-neuvosto voi keskustella vakavasti siitä, mitä me voimme tehdä sopimukseen pääsemiseksi. Teemme niin myös parlamentissa. Sitten voimme antaa säädökset, joita EU niin kipeästi kaipaa. Se on välttämätöntä, mikäli haluamme, että meillä on jatkossakin yhteinen valuutta.

 
  
MPphoto
 

  András Kármán, neuvoston puheenjohtaja. (EN) Arvoisa puhemies, ennen kuin menen varsinaiseen asiaan, haluan vilpittömästi kiittää talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtajaa, esittelijöitä, varjoesittelijöitä ja kaikkia poliittisten ryhmien edustajia, jotka osallistuivat prosessiin aktiivisesti, heidän arvokkaista panoksistaan. Olen yhtä kiitollinen komissiolle ja komission jäsenelle itselleen ponnisteluista keskustelujen helpottamiseksi sekä täällä parlamentissa käytyjen kolmikantaneuvottelujen aikana että neuvostossa.

Talouden ohjausta ja hallintaa käsittelevät kuusi lainsäädäntötekstiä ovat olleet Unkarin puheenjohtajakauden tärkein tavoite. Minun on korostettava, että puheenjohtajavaltio ei päättänyt yksinään näiden asiakirjojen asettamisesta etusijalle. Komission aloitetta ovat myös tukeneet 27 jäsenvaltion valtion- ja hallitusten päämiehet. Mikäli me haluamme tehdä eurosta vahvemman, tämä ohjauspaketti on prosessin olennainen tekijä.

Maailmantalous, Eurooppa mukaan lukien, on kokenut pahimman kriisin sitten 1930-luvun suuren laman, ja meidän on täytynyt tehdä välttämättömät johtopäätökset. Meidän on käsitettävä, että iskulla olisi pitkäkestoisia seurauksia, ellemme me poista kriisin taustalla olevia keskeisiä tekijöitä. Komission viime syyskuussa esittämissä kuudessa lainsäädäntöehdotuksessa käsitellään useita kysymyksiä, joista on otettava opiksi. Ennaltaehkäisyä korostetaan enemmän, jotta vältyttäisiin tarpeelta turvautua haitallisiin suhdanteita vahvistaviin toimintaperiaatteisiin huonoina taloudellisina aikoina.

Toistaiseksi vakaus- ja kasvusopimus on keskittynyt alijäämään, mutta se ei ole estänyt velkoja kerääntymästä suuriksi. Siksi tästä lähtien on kiinnitettävä enemmän huomiota velkaperusteisiin. On otettu opiksi siitä, että menettelyt eivät ole olleet tarpeeksi tiukkoja ja automaattisia. Siitä syystä käsittelemme näitä kysymyksiä täällä, jotta saisimme lisättyä sopimuksen uskottavuutta. Olemme myös todenneet, että finanssipolitiikan koordinointi vakaus- ja kasvusopimuksen avulla ei ehkä riitä yhtenäisvaluuttaa käyttävässä unionissa. Siksi olemme sopineet uuden mekanismin käyttöönotosta makrotalouden epätasapainon torjumiseksi. Siinä makrotalouden epätasapaino asetetaan samaan asemaan julkisen talouden epätasapainon kanssa.

Jotta perussopimusten edellytykset otettaisiin paremmin ja syvällisemmin huomioon jäsenvaltioiden kansallisissa menettelyissä, olemme hyväksymässä säännöt, joilla kehitetään kansallisten budjettikehysten laatua.

Olen varma, että sekä parlamentilla että neuvostolla on samat tavoitteet eli talouden ohjauksen ja hallinnan vahvistaminen EU:ssa ja euroalueella, tulevien kriisien ennaltaehkäisy ja vahvempien puitteiden rakentaminen talouden ohjaukselle ja hallinnalle euroalueella ja koko EU:ssa.

Esittelijöiden kanssa käydyn intensiivisen kolmikantaneuvottelukierroksen ja neuvostossa käytyjen keskustelujen jälkeen neuvosto muokkasi yleistä lähestymistapaansa maanantaina. Prosessin tuloksesta ilmoitettiin Euroopan parlamentille seuraavana päivänä, 21. kesäkuuta, lähetetyllä kirjeellä. Olen samaa mieltä siitä, että kolmikantaneuvottelujen aikana tekstin laatu on parantunut paljon ja että paketista on tullut vahvempi ja yhtenäisempi. Se koskee erityisesti avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisääntymistä sekä menettelyjen ankarampaa ja automaattisempaa soveltamista.

Ensimmäiseksi haluan mainita tärkeät tekijät, jotka liittyvät avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisääntymiseen. Meidän on määrä kuvailla lainsäädäntötekstissä talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa ja myös parlamentin laajaa osallistumista prosessiin. Olemme lisänneet säännöksiä, joissa määritellään talousalan vuoropuhelua koskeva menettely EU:n toimielimissä eli Euroopan parlamentissa, neuvostossa ja yksittäisissä jäsenvaltioissa. Euroopan parlamentti osallistuisi tasaveroisesti neuvoston kanssa varoitusjärjestelmää koskevan indikaattoreiden tulostaulun laatimiseen ja toimintaan ehkäistäessä ja korjattaessa makrotalouden epätasapainoa. Ohjausjakson ja valvontamenettelyn osalta kunnioitamme täysimääräisesti erittäin tärkeää asemaa, joka asiaankuuluvilla kansallisilla sidosryhmillä on, työmarkkinaosapuolet mukaan lukien.

Toiseksi käsittelen kysymystä, joka liittyy menettelyjen ankarampaan ja automaattisempaan soveltamiseen, ja haluan mainita seuraavat seikat: lisäseuraamuksena otettaisiin käyttöön jäsenvaltioiden korollinen talletus liiallista epätasapainoa koskevassa menettelyssä. Se on menettelyistä puuttuva yhteys, joka täydentää menettelyn hyvin loogisella tavalla ja joka on samanlainen kuin julkisen talouden valvonnassa. Parlamentin aloitteesta julkisen talouden tilastojaan väärentäville jäsenvaltioille määrätään ylimääräinen sakko. Käänteisen määräenemmistöäänestyksen soveltamista laajennetaan makrotalouden epätasapainon ehkäisyä ja korjaamista koskevaan suositukseen. Lisäksi me varaudumme vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevässä osiossa käänteisen määräenemmistöäänestyksen laajentamisen uudelleentarkasteluun. Samalla jo olemassa olevaa sääntöjen noudattamista tai syiden selittämistä koskevaa menettelyä tehostettaisiin. Kun neuvosto päättää vakaus- ja kasvusopimuksessa henkilöstöstä, sen odotetaan yleensä noudattavan komission suosituksia ja ehdotuksia tai selittävän kantansa julkisesti.

Puheenjohtajavaltio katsoo, että kolmikantaneuvotteluissa aikaansaatu kompromissi kuvastaa hyvää, tasapainoista ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Mielestämme kaikilla osapuolilla on vahvaa kiinnostusta päästä pikaiseen sopimukseen. Pahoittelen, että täysistunnossa esitelty ehdotus eroaa kompromissista, johon pääsimme useiden neuvottelukierrosten jälkeen, ja että siinä ei oteta huomioon neuvoston lopullista kompromissitarjousta. Samalla olen kiitollinen viisaasta lähestymistavastanne, jossa parlamentti jättää yhä avoimeksi mahdollisuuden päästä pian sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä. On korkea aika, että Eurooppa yhdistää voimansa ja että unioni on valmis vastaamaan sille asetettuihin odotuksiin. Kaikki markkinat ja sijoittajat ovat varuillaan ja haluavat nähdä, kykenemmekö me täyttämään odotukset vai emme. Paketin pikainen ja oikea-aikainen hyväksyminen on välttämätöntä meidän kaikkien kannaltamme.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, komission varapuheenjohtaja. (EN) Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, haluan ensiksi kiittää talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtajaa Sharon Bowlesia, esittelijöinä toimineita Corien Wortmann-Koolia, Elisa Ferreiraa, Vicky Fordia, Sylvie Goulardia, Diogo Feioa ja Carl Haglundia sekä varjoesittelijöitä, jotka kaikki olivat merkittävässä asemassa neuvotteluissa. Puheenjohtaja, esittelijät ja varjoesittelijät ovat kaikki edustaneet Euroopan parlamenttia erittäin kunniakkaasti.

Arvostan suuresti myös valtiosihteeri András Kármánin huomattavaa asemaa hänen edustaessaan puheenjohtajavaltio Unkaria ammattitaitoisesti ja määrätietoisesti. Rohkenen myös sanoa olevani hyvin ylpeä tiimistäni komissiossa, ja aion kiittää sitä, kun olemme saavuttaneet tavoitteemme tietenkin parlamentin avustuksella.

Olen erittäin mielissäni teksteistä, jotka te olette viimeistelleet. Kolmikantaneuvottelujen aikana parlamentin neuvottelijat ovat parannelleet komission ehdotuksia useissa tärkeissä suhteissa. Olette myös saaneet paljon tärkeitä parannuksia neuvostolta.

Komissio tukee tekstejä, joista te pian äänestätte. Se suhtautuu myönteisesti kaikkiin tarkistuksiinne ja on samaa mieltä niistä. Kuten tiedämme, neuvosto on samaa mieltä melkein kaikista niistä. Se kuitenkin teki niin eräin poikkeuksin, jotka muodostavat melkoisen haasteen – palaan tähän asiaan hetken kuluttua.

Aika ei riitä kaikkien niiden ansioiden mainitsemiseen, joita parlamentti sai aikaan näissä neuvotteluissa: henkilöstöni on tehnyt minulle yhteenvedon, jossa on peräti 50 tärkeää parlamentin tekemää parannusta.

Te olette esimerkiksi kodifioineet talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson, olette käynnistäneet jäsennellyn talousalan vuoropuhelun ja turvanneet parlamentille tärkeän aseman talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson aikana. Te olette saaneet aikaan mahdollisuuden käydä yksityiskohtaista keskustelua maakohtaisista tilanteista kaikissa politiikantekoon liittyvissä keskeisissä päätöksentekovaiheissa. Tähän sisältyy myös vahvistus parlamentin oikeudesta käynnistää vuoropuhelu yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa. Kaikissa lainsäädäntöprosessin vaiheissa te olette parantaneet tiedonkulkua parlamentille ja lisänneet avoimuutta. Olette saaneet komissiolta sitoumuksen laatia tutkimus euroarvopapereista kuuden kuukauden kuluessa tämän lainsäädännön voimaantulosta. Siihen liittyy komission julkilausuma, jonka tekstin te olette nähneet ja jossa määritellään kyseisen kertomuksen soveltamisala. Palaan myös siihen myöhemmin. Komissio myös sitoutuu julkilausumassa tarkastelemaan uudelleen Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin hallitustenvälistä luonnetta vuoden 2014 puoliväliin mennessä.

Te olette saaneet käänteisen määräenemmistöäänestyksen useissa tärkeissä kysymyksissä – päätöksenteon automaattisuuden parantamiseksi – säännönmukaisesti vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavassa osiossa, jota nyt valitettavasti sovelletaan 24:ään 27 jäsenvaltiosta. Teidän ansiostanne parlamentilla on tasaveroinen asema määriteltäessä tulostaulu mahdollisen makrotalouden epätasapainon havaitsemiseksi. Te olette myös lisänneet lujat takeet, jotka koskevat työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, kansallisten perinteiden kunnioittamista työehtosopimuksissa, palkanmuodostusta ja työmarkkinaosapuolten asemaa. Komissio on niistä täysin samaa mieltä.

Tilastoihin liittyvistä petoksista tullaan määräämään ankaria sakkoja ja kansallisille tilastoviranomaisille otetaan käyttöön riippumattomuutta koskevat takeet. Olette esittäneet varhaisempia seuraamuksia liiallista epätasapainoa koskevassa menettelyssä. Voisin jatkaa luetteloa loputtomiin.

Ensimmäisessä lainsäädäntöön liittyneessä kohtaamisessanne Ecofin-neuvoston kanssa talouspolitiikan toisena lainsäätäjänä te saavutitte lähes kaikki tärkeimmistä tavoitteistanne. Se on erittäin hyvä tulos Euroopan parlamentille ja EU:lle.

Euroarvopapereiden osalta voin tämän paketin yhteydessä vain vahvistaa, mitä sanoin 15. kesäkuuta pidetyissä kolmikantaneuvotteluissa. Komissio aikoo esittää parlamentille ja neuvostolle kertomuksen eurooppalaisten joukkovelkakirjalainojen (euroarvopaperien) yhteistä liikkeeseenlaskua yhteisvastuullisesti koskevan järjestelmän perustamisesta julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella annettavan asetuksen 8 a artiklan 5 kohdan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta. Euroarvopapereiden avulla pyrittäisiin vahvistamaan julkisen talouden kurinalaisuutta ja lisäämään vakautta markkinoiden kautta sekä hyödyntämällä likviditeetin lisääntymistä varmistamaan, että korkeimmista luottoa koskevista normeista nauttivat jäsenvaltiot eivät kärsisi korkeammista koroista. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

Toisin sanoen mielestämme euroarvopapereita koskeva kertomus liittyy tulevaan talouden ohjauksen ja hallinnan vahvistamiseen ja on mielekäs vain yhdessä sen kanssa nyt käsiteltävänä olevan paketin mukaisesti.

Haluan nyt sanoa muutaman sanan seuraavista vaiheista. Olen huolestunut. Mikäli pakettia ei hyväksytä, neuvoston eikä parlamentin ei pitäisi ajatella, että ne voivat onnistuneesti sysätä vastuun toisilleen. Sellainen ei toimi. Päätöksentekoa ulkopuolelta seuraavat eivät ole kiinnostuneita pienimmistä yksityiskohdista. Jos me epäonnistumme – sanon me ja tarkoitan todellakin meitä kaikkia – he sanovat vain, että "EU" on epäonnistunut. EU epäonnistuisi ja kansalaisten luottamus EU:n valmiuksiin puuttua heidän todellisiin ongelmiinsa kärsisi vakavan iskun.

Lisäksi kummankaan toimielimen ei pitäisi hetkeäkään kuvitella, että – taktisista tai asiasisältöön liittyvistä syistä – ne saattaisivat saada aikaan paremman sopimuksen toisessa käsittelyssä. Puheenjohtajavaltio on erittäin taitavasti taivutellut neuvoston kompromisseihin, joita tuskin käsiteltäisiin enää uudelleen, mikäli sopimukseen ei päästä ensimmäisessä käsittelyssä.

Itse asiassa vain yksi kysymys on enää avoin: käänteisen määräenemmistöäänestyksen soveltamisala. Uskon teidän kaikkien olevan tietoisia ponnisteluistamme. Komissio kannattaa käänteistä määräenemmistöäänestystä. Samoin EKP ja useat jäsenvaltiot, mutta eivät kaikki niistä ja eivät kaikissa tapauksissa. Neuvosto on jo suostunut käänteiseen määräenemmistöäänestykseen viidessä kuudesta päätöksestä, kun se on oikeudellisesti mahdollista. Jäljellä olevasta päätöksestä parlamentti ja neuvosto ovat erimielisiä. Mielestäni ratkaisu voidaan löytää ja se on löydettävä. Siksi vetoan teihin, jotta pyrkisitte rakentavaan ratkaisuun jäljellä olevassa kysymyksessä lähipäivien aikana. Vetoan myös neuvostoon, jotta se puolestaan vastaisi rakentavalla lähestymistavalla.

Voin vakuuttaa teille, että komissio ponnistelee viimeiseen minuuttiin, viimeiseen sekuntiin tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi. Vahvistettu talouden ohjaus ja hallinta EU:ssa on yksinkertaisesti liian tärkeää, jotta se saisi kaatua tähän viimeiseen jäljellä olevaan kysymykseen.

Palauttakaamme mieleen, että neuvosto on allekirjoittamassa Euroopan vakautusmekanismia (EVM) koskevan sopimuksen, joka keskittyy korjaamiseen. EVM kuitenkin vain täydentää tehostettua talouden valvontaa koskevaa uutta kehystä, joka keskittyy ennaltaehkäisyyn ja on ensisijaisen tärkeä, koska se vähentää huomattavasti sellaisten kriisien, joita olemme kokeneet, syntymisen todennäköisyyttä tulevaisuudessa.

Haluaisin lopettaa yksinkertaisella viestillä. Jos sopimukseen ei päästä tällä viikolla ja jos äänestystä ei toimiteta viimeistään heinäkuussa, se on erittäin huono asia EU:lle ja sen kansalaisille. Aiheutuisi vain turhautumista, katkeruutta ja kaikkien kannalta huonompi lopputulos, mikäli meidän on palattava näiden asiakirjojen käsittelyyn syyskuussa.

Te olette sopineet asiasisällöstä 99,9-prosenttisesti. Pyydän nyt kumpaakin osapuolta ottamaan viimeiset pienet askeleet keskinäiseen sopimukseen pääsemiseksi. Se on äärimmäisen tärkeää, koska tämä paketti todellakin on kulmakivi kokonaisvaltaisessa vastauksessamme yhä jatkuvaan kriisiin. Euroopan unionin uskottavuuden kannalta on ratkaisevan tärkeää hyväksyä paketti ennen kesälomataukoa, siirtyä sitten eteenpäin ja hyödyntää sitä tehokkaasti.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon valmistelija. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan esittää työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta kolmeen kysymykseen liittyviä näkökohtia.

Ensimmäinen koskee sitä, että kun hyväksymme talouden ohjauspaketin, meidän on varmistettava, että koko Lissabonin sopimus otetaan huomioon. Lissabonin sopimuksen mukaan korkean työllisyysasteen edistämistä, asianmukaisen sosiaalihuollon takaamista ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista koskevien tavoitteiden huomioon ottaminen on monialainen tavoite, joka pätee myös tähän talouden ohjauspakettiin. Saanen sanoa, että saan joskus sen vaikutelman, että tästä tavoitteesta on tehty toissijainen.

Tästä syystä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta halusi, että koko paketti perustuisi sekä sopimuksen 121 artiklaan, joka käsittelee talouspolitiikan koordinointia, että myös sen 148 artiklaan, joka käsittelee työllisyyspolitiikkaa jäsenvaltioiden ja unionin tason vastuualueiden koordinoinnin osalta. Siksi olemme myös sitä mieltä, että työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston (EPSCO) asema on taattava vankasti unionissa ja että sen on oltava samanarvoinen talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (ECOFIN) kanssa.

Koska jos – siirryn nyt toiseen kysymykseen liittyviin näkökohtiin – vakaus- ja kasvusopimusta tarkistettaessa ainoa tavoitteemme on luottoluokituslaitoksia tyydyttävä hallinta ja ohjaus, hukkaamme tärkeän tilaisuuden talous- ja rahaliiton historiassa. Historia kehottaa meitä tänään omaksumaan paljon kokonaisvaltaisemman näkökannan ja tarkastelemaan lähemmin tarkoituksia, joita varten talouden ohjausta ja hallintaa ollaan toteuttamassa.

Tietenkin meidän on vähennettävä velkaa, mutta meidän on myös varmistettava, että talouden ohjaus ja hallinta auttaa takaamaan Eurooppa 2020 -strategian onnistumisen. Siinä suhteessa katsomme, että olisi voitu käyttää muita lähestymistapoja. Arvoisa komission jäsen, miksi vain eläkemenot voivat saada erityiskohtelun arvioinnissanne, joka koskee jäsenvaltioiden keskipitkän aikavälin talousarvion tavoitteita? Miksi tällaista erityiskohtelua ei voida antaa myös tulevaisuuteen tehtäville investoinneille, joita ovat koulutusmenot, tai menoille, joita me tarvitsemme sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi? Sosiaalisen syrjäytymisen torjunta on tavoite, jonka komissio on asettanut ja jonka parlamentti on sisällyttänyt Eurooppa 2020 -strategiaan. Miksi näitä tavoitteita ja tällaista lähestymistapaa ei sovelleta myös tutkimus- ja kehitystoimintaan tai infrastruktuuriin käytettäviin menoihin?

Kolmanteen kysymykseen liittyvät näkökohdat koskevat makrotalouden valvonnan toteuttamista. Pidämme sitä paketin olennaisena lopputuloksena, mutta tämä tarkoittaa, että sitä on sovellettava symmetrisesti. Pohjimmiltaan tämä on perustavaa laatua oleva kysymys meille täällä Euroopan parlamentissa. Jäsen Ford piti sitä valtataisteluna. Se ei ole valtataistelu, vaan kysymys on demokratiasta. Mikäli me haluamme, että eurooppalainen talouden ohjaus ja hallinta toteutuu, tarvitaan tilaa julkiselle keskustelulle ja eurooppalaiselle demokratialle, jotta tämä eurooppalainen talouspolitiikka toimisi. Tässä suhteessa minun on todettava, että komission ja neuvoston kieltäytyminen antamasta Euroopan parlamentin osallistua makrotalouden indikaattoreiden laatimiseen delegoitujen säädösten avulla ei vaikuta minusta oikealta lähestymistavalta.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon valmistelijan David Casan puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, jäsen Casa pyysi minua käyttämään puheenvuoron puolestaan, koska hän ei itse päässyt paikalle tällä kertaa.

Kuuden säädöksen paketin esittelijät ovat ottaneet huomioon useita työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan jäsenten esittämistä tarkistuksista. Lähetämme viestin, jonka mukaan yhteiskunnan talous voi olla terve vain silloin, kun sen jäsenet kykenevät vaikuttamaan täysimääräisesti sen kehitykseen. Terve talous on hyvän työllisyysasteen ja sosiaalipolitiikan perusta. Sama pätee myös toisin päin, hyvä työllisyysaste ja sosiaalipolitiikka ovat terveen talouden edellytyksiä. Ne jäsenvaltiot, jotka noudattivat varovaisinta finanssipolitiikkaa ja kasvustrategioita, ovat nyt parhaassa tilanteessa. Se osoittaa, että vakaa julkinen talous johtaa kasvuun ja työllisyyden paranemiseen.

Meidän on noudatettava vakaus- ja kasvusopimuksen määräyksiä. On välttämätöntä saada aikaan kasvua ja luoda uusia työpaikkoja sekä estää velkataakan saattaminen lastemme ja tulevien sukupolvien kannettavaksi. Meidän on ymmärrettävä, että jokainen julkisen velan koronmaksuun käytetty euro on pois koulutukseen, sosiaaliturvaan ja muihin aloihin tehtävistä investoinneista. Nämä alat tarjoavat tarvittavan ympäristön talouden hyvälle kehitykselle ja väestön hyvinvoinnille. Siksi on välttämätöntä, että jäsenvaltioiden velkaantumista vähennetään mahdollisimman pian.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann, PPE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, euroalueen ja koko Euroopan unionin nykyiseen taloustilanteeseen on epäilemättä useita syitä, mutta erityisesti kaksi erottuu muista. Ensinnäkin me totesimme pohjimmiltaan aivan liian myöhään, mihin suuntaan Eurooppa oli kulkemassa. Toiseksi, kun me sitten huomasimme sen, erityisesti neuvosto kieltäytyi pitkään käynnistämästä tarvittavia toimenpiteitä – jotka itse asiassa sisältyvät vakaus- ja kasvusopimukseen – tai määräämästä tarvittavia seuraamuksia. Suoraan sanottuna se yksinkertaisesti jätti vetämättä hätäjarrusta.

Makrotalouden valvontaa koskevan uuden asetuksen pitäisi käsitellä näitä kahta ongelmaa. Ensinnäkin sen tarjoaman täysin uuden järjestelmän pitäisi mahdollistaa makrotalouden epätasapainon tunnistaminen varhaisessa vaiheessa; toiseksi meidän pitäisi sitten kyetä toimimaan nopeasti. Olemme kehittäneet hyvän tulostaulun, vaikkakin se vaati pitkiä keskusteluja. Haluan osoittaa suurkiitokset esittelijälle jäsen Ferreiralle hänen myönteisestä yhteistyöstään tässä yhteydessä.

Meidän on varmistettava, että epätasapainon torjumiseksi ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin. Juuri siitä syystä on välttämätöntä kehittää täällä mekanismi, jota ei voida vesittää poliittisesti. Siksi käänteisen määräenemmistöäänestyksen käyttö on niin tärkeä ja perustavanlaatuinen kysymys Euroopan parlamentille.

Mikäli me haluamme panna välineen täytäntöön tehokkaasti, se tarkoittaa luonnollisesti toimivallan siirtoa jäsenvaltioilta Brysseliin. Talous- ja rahaliitossa se on joka tapauksessa todennäköisesti välttämätöntä. Vasta sitten, kun EU:n kansalaiset toteavat, että me toimimme nyt tehokkaasti, että olemme ottaneet opiksi tekemistämme virheistä, voimme saada takaisin tällä hetkellä kateissa olevan luottamuksen.

Voin vakuuttaa teille, että ryhmäni kannattaa jäsen Ferreiran mietintöä huomenna.

 
  
MPphoto
 

  Stephen Hughes, S&D-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, täällä istuntosalissa ei ole montaa jäsentä, joka olisi eri mieltä tarpeesta supistaa velka ja alijäämä kohtuulliselle tasolle tulevina vuosina. Minun ryhmäni on ainakin sitä mieltä, että meidän on tehtävä niin.

Tässä ei ole kyse talousasioissa järkevien tai talousasioissa vastuuntunnottomien Euroopan parlamentin jäsenten välisestä poliittisesta ristiriidasta. Teidän ja meidän sekä edistysmielisten ja konservatiivien välisessä jaottelussa täällä parlamentissa on kyse siitä, miten me palaamme vakaaseen julkiseen talouteen, kuinka suurilla taloudellisilla ja sosiaalisilla kustannuksilla, kuinka paljon se maksaa EU:n tulevalle kyvylle kilpailla maailmanlaajuisilla markkinoilla. Arvoisa komission jäsen, te pidätte kiinni ajatuksesta, jonka mukaan teidän vain säästötoimiin perustuvalle ohjelmallenne ei ole vaihtoehtoja. Se on mielestämme aivan väärin. Mielestämme teidän lähestymistapanne ja neuvoston oikeistolaisenemmistön lähestymistapa ovat suurin uhka Euroopan unionin aatteen tulevaisuudelle, koska ne tuhoavat mielikuvan yhteisöön kuulumisesta sekä mielikuvat solidaarisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta.

Valtava enemmistö miljoonista tämän kriisin aikana työpaikkansa menettäneistä on yhä työttömänä. Millainen viesti neuvostolla ja komissiolla on heille? Tai niille miljoonille, joiden työpaikat ovat vaarassa tai jotka elävät köyhyydessä? Millainen viesti teillä on sadoille miljoonille ihmisille, jotka kärsivät julkisiin palveluihin, terveydenhuoltoon ja koulutukseen tehtyjen leikkausten takia? Millainen viesti teillä on heille? Millaisen viestin neuvosto lähettää tällä viikolla? Suoraan sanottuna minä en odota mitään, en yhtään mitään.

Tällä viikolla kokoontuva neuvosto ei synnytä ainuttakaan toivonkipinää ankarasti työskentelevissä ihmisissä, työttömissä tai nuorissa, jotka kärsivät niin paljon. Kriisi on koetellut heitä epäoikeudenmukaisesti ja ankarasti, vaikka se ei ollut heidän aikaansaannostaan. Nyt heitä koetellaan jälleen, koska heidän on korjattava vahingot, joita he eivät aiheuttaneet.

Parlamentin tämän laidan on täysin mahdoton hyväksyä teidän poliittista ja taloutta koskevaa toimintaohjelmaanne. Koko lainsäädäntöprosessin ajan me olemme esittäneet järkeviä ja tasapainoisia tarkistuksia komission ehdotuksiin, olemme ehdottaneet kansallisen uudistuksen sekä vakaus- ja kasvuohjelmien kytkemistä tiiviisti toisiinsa käyttämällä ensin mainittua vankkana välineenä julkisten investointien vaatimassa edistämisessä. Olemme tehneet ehdotuksia tuotannollisten julkisten investointien säilyttämiseksi järkevällä tasolla ja ehdottaneet, että uusista määräyksistä pitäisi tehdä selkeästi suhdanteita tasoittavia. Voisin jatkaa, mutta totuus on, että oikeisto on kaapannut nykyisen taloudellisen ja sosiaalisen toimintaohjelman. Siinä ei ole edes tilaa maltillisille poliittisille lähestymistavoille edistyksellisemmistä puhumattakaan.

Ja arvoisa komission jäsen Rehn, älkää vain sanoko minulle, että sosialistihallitukset harjoittavat tätä politiikkaa, jota minä arvostelen, Tehän tiedätte, että aikana, jolloin jopa Euroopan vahvimpien talouksien on taivuttava vastuuntunnottoman ja yhä vaarallisemmaksi käyvän rahoitusalan vaatimusten edessä, mikään jäsenvaltio ei voi muuttaa tätä toimintaohjelmaa yksinään.

Lopuksi ihmettelen, kuka hyötyy tällä viikolla tehtävistä päätöksistä. Minusta näyttää siltä, että hyötyä saavat vain ne, jotka alun perin ovat saaneet aikaan koko sotkun, eli rahoitusala, ja mielestäni se on häpeällistä.

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, ALDE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, tähän mennessä olemme päässeet sopimukseen lähes koko paketista ja osoittaneet, että yhteispäätösmenettely toimii. Kiitos siitä kuuluu puheenjohtajavaltio Unkarin ankaralle työlle ja tietenkin erityisesti András Kármánille sekä parlamentin neuvotteluryhmälle ja komissiolle.

Puheenjohtajavaltio ja komissio ovat jo korostaneet useita – muistaakseni luku oli 50 – parlamentin tekemiä lisäyksiä. Niihin sisältyvät talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson oikeudellinen kehys ja kansallisten uudistusohjelmien valvonta, kansallisten tilastoviranomaisten riippumattomuus ja petoksista määrättävät sakot, komission tarkastuskäynnit, kaikkien sidosryhmien välinen talousalan vuoropuhelu ja merkittävästi lisääntyvä avoimuus kautta linjan.

Emme voi kuitenkaan peitellä sitä, että paketista käytyihin neuvotteluihin on liittynyt huomattavia erimielisyyksiä. Omasta puolestani en pidä tätä poliittisena yleisön kosiskeluna vaan ennemminkin omistajuuden etsintänä, jotta kansalaiset voisivat osallistua siihen. Se mikä jakaa meitä parlamentissa, on eri asia kuin kysymyksemme neuvoston kanssa. Vaikka se olisi kuinka vaikeaa, meidän on puolustettava demokraattista velvollisuuttamme. Euroopan parlamentti antaa omistajuuden.

Jotkut pitävät parempana hallitusten välistä toimintaa. Kun otetaan huomioon, että sovittua tekstiä pidetään parempana kuin neuvoston yleistä lähestymistapaa, siinä ei ole järkeä. Siinä ei ole järkeä myöskään omistajuutta etsittäessä – se niin selvästi puuttuu suuresta osasta kriisiin annettavasta vastauksesta ja se on niin pitkälti hallitustenvälisten päätösten seurausta. Siitä asti kun todettiin, että vakausrahaston varoja on lisättävä, ja tunnustettiin, että rangaistuskorot eivät takaa kestävyyttä ja mahdollisuutta palata markkinoille, Euroopan parlamentti ei ole pelännyt johtaa ja neuvosto on seurannut.

Olemme voimakkaampia, kun teemme yhteistyötä, ja uskon, että viimeisetkin erimielisyydet voidaan ratkaista.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček, ECR-ryhmän puolesta.(CS) Arvoisa puhemies, kuusi ehdotusta käsittävä paketti, jonka on tarkoitus parantaa kurinalaisuutta euroalueella, perustuu uskomukseen, että jäsenvaltiot noudattavat täsmällisemmin ylikansallista valvontaa varten luotuja uusia ja tiukempia rakenteita. Mielestäni tämä ajattelutapa on ongelmallinen erityisesti siksi, että eräät jäsenvaltiot eivät ole tähän asti kyenneet noudattamaan löyhempiäkään sääntöjä ja valvomaan tehokkaasti niiden täytäntöönpanoa. Haluan mainita neljä kiistanalaisina pitämääni seikkaa.

Ensimmäinen on käänteinen määräenemmistöäänestys, johon jo useaan otteeseen viitattu täällä istuntosalissa. Pidämme käänteistä määräenemmistöäänestystä poikkeustapauksissa käytettävänä välineenä, johon turvautuminen on aina selitettävä asianmukaisesti ja perusteellisesti ja jonka yhteydessä on suoritettava asianmukaiset tarkastukset sen varmistamiseksi, että sen käyttö on primaarilainsäädännön mukaista.

Emme ole samaa mieltä valvontamenettelyjen kohteeksi joutuvien alojen määrän kasvattamisesta. Näiden alojen yhteydessä ehdotetaan käänteisen määräenemmistöäänestyksen käyttöä. Ehdotettu lähestymistapa lisää komission ja Euroopan parlamentin poliittista valtaa neuvoston ja kansallisten viranomaisten kustannuksella, mitä me emme halua.

Tarkastuskäyntien suhteen minulla on suuria epäilyjä, jotka koskevat ehdotusta kyseisistä käynneistä. Niihin osallistuu lähinnä Euroopan komission virkamiehiä, ja osallistujille annetaan huomattava toimivalta, vaikka heillä ei ole minkäänlaista poliittista mandaattia. Tämä on perustavanlaatuinen epäilys. Henkilöt, joihin ei sovelleta äänestäjien toteuttamaa julkista valvontaa, eivät voi valvoa kansallisten poliittisten elinten johtoa tai ylimpiä kansallisia instituutioita, vaikka heidän aikeensa olisivat kuinka hyviä.

Tulostaulu, joka pyrkii laatimaan luettelon makrotalouden indikaattoreista ylikansallisella tasolla, ja se, että luettelon perusteella arvioidaan kansallisten viranomaisten ja niiden talouksien kykyä käsitellä talouden epätasapainoa, on kiistanalainen ajatus. Kreikan nykyinen tilanne on hyvä esimerkki siitä, että tilanteeseen ulkopuolelta sanellut ratkaisut herättävät vastustusta maan väestössä ja ovat yksi lisääntyvän yhteiskunnallisen jännityksen syistä.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(FR) Arvoisa puhemies, vihreät haluavat talouden ohjausta ja hallintaa. Ei vain kansan miellyttämiseksi, ei siten, että siitä saisi hyvän valokuvan, vaan yksinkertaisesti välineiden tarjoamiseksi eurooppalaisille käyttämällä perustana euroa. Näiden välineiden ansiosta he kykenevät kohtaamaan 2000-luvun haasteet, toisin sanoen kannatamme sitä kohtuullisen elintason varmistamiseksi kaikille, ei pelkästään muutamille onnellisille, ja sen tekemistä maapallon fyysisten rajoitteiden puitteissa – se tässä on tietenkin uutta.

Tässä suhteessa me kannatamme näitä mietintöjä, joissa käsitellään talousarviokehyksiä, ja "talouden ohjauspaketin" makrotalouteen liittyvää osatekijää. Olemme tyytyväisiä kaikkiin valittuihin indikaattoreihin, vaikka olisimme halunneet, että yksi niistä olisi tuloerot, koska ne ovat erittäin selvä merkki sekä huonosti toimivasta taloudesta että huonosti toimivasta yhteiskunnasta. Siitä syystä niiden pitäisi toimia varoitusmerkkinä.

Makrotalouteen liittyvän osatekijän hyväksymisen ehdoksi me kuitenkin asetamme symmetrisen lähestymistavan säilyttämisen. Tämän näkökohdan haluan esittää neuvostolle. Toisin sanoen meidän mielestämme kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi olla samassa veneessä riippumatta siitä, ovatko esimerkiksi niiden taloudet tällä hetkellä alijäämäisiä vai ylijäämäisiä. Ei ole mitään syytä sille, että meidän pitäisi suosia ketään, koska yhden maan ylijäämä on toisen maan alijäämä.

Mitä vakaus- ja kasvusopimukseen tulee, emme voi hyväksyä välinettä, jonka ainoana tuloksena on ja tulee olemaan säästötoimia, säästötoimia ja lisää säästötoimia. Toisin sanoen sopimus johtaa siihen, että yhteiskuntiemme kaikkein heikoimmassa asemassa olevat laitetaan maksamaan talouskriisistä.

Halusimme tasapainoa, mutta siihen ei pidä pyrkiä budjettikuria heikentämällä vaan yhdistämällä se kurinalaisiin investointeihin. Ehdotimme Eurooppa 2020 -strategiassa EU:n itselleen asettamien tavoitteiden tekemistä sekä sitoviksi että toinen toisiaan samassa mitassa sitoviksi ja yhtä sitoviksi kuin talousarviota tai alijäämiä koskevat määräykset. Olen pettynyt siihen, että Euroopan parlamentista ei löytynyt enemmistöä tukemaan lopultakin tätä strategiaa ja ottamaan se vakavammin.

Olisimme saattaneet suostua äänestämään vakaus- ja kasvupaketin puolesta muuttumattomana, jos siihen olisi liitetty kunnianhimoinen finanssipoliittinen paketti, jossa yhdistyisivät pääomasiirtojen transaktiomaksu, energiavero, oikeudenmukainen vero monikansallisille yhtiöille ja tietenkin toimenpiteitä veropetosten torjumiseksi, jotta voisimme auttaa unionin jäsenvaltioita rahoittamaan tavoitteet, jotka ne toivovat saavuttavansa. Tästä ei kuitenkaan ollut pienintäkään merkkiä. Valmisteilla ei ole yhtään mitään komission puheenjohtajan Barroson taas tänään antamista lausumista huolimatta.

Osoitan seuraavat sanat oikeistolle: päätitte muodostaa niukan enemmistön euroskeptikoiden kanssa, kuten olitte vapaita tekemään, jotta saisitte aikaan eräänlaista talouden ohjausta ja hallintaa. Voin kertoa teille nyt, että se on epäoikeudenmukaista ja osoittautuu tehottomaksi.

Tulemme näkemään, mitä tapahtuu joko täällä parlamentissa, kun euroskeptikkojen kanssa tekemänne sopimus on purkautunut, tai Ranskassa vuonna 2012 ja Saksassa vuonna 2013 toimitettavissa vaaleissa, joissa uskon äänestäjien olevan samaa mieltä meidän kanssamme.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, myös me peräänkuulutimme talouden ohjausta ja hallintaa vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaaleja varten laatimassamme ohjelmassa. Vasemmiston ajatukset talouden ohjauksesta ja hallinnasta eroavat kuitenkin niistä, joita parhaillaan käsiteltävänä oleva talouden ohjauspaketti sisältää.

Meille talouden ohjaus ja hallinta tarkoittaa selkeiden sääntöjen määräämistä taloudelle ja rajojen asettamista. Meidän mielestämme se tarkoittaa esimerkiksi palkkojen ja verojen polkemisen kieltämistä tai vähimmäisnormien asettamista kilpailun vääristymisen lopettamiseksi työmarkkinoilla. Luonnollisesti talouden ohjaus ja hallinta tarkoittaa meidän mielestämme myös rahoitusmarkkinoiden tehokasta sääntelyä.

Mitään näistä näkökohdista ei sisälly talouden ohjauspakettiin. Sen sijaan paketin nykyisestä versiosta saa sen vaikutelman, että se on syntynyt lähinnä luottoluokituslaitosten Etelä-Euroopassa sijaitsevia euroalueeseen kuuluvia valtioita kohtaan harjoittaman painostuksen tuloksena. Kuten Kreikasta, Portugalista ja Espanjasta saatu esimerkki jo osoittaa, siinä otetaan käyttöön radikaali säästöpolitiikka, jolla on vaikeasti ennustettavia seurauksia koko eurooppalaisen hankkeen tulevaisuudelle. Tämä radikaali säästöpolitiikka ajaa parhaillaan Kreikan, Portugalin ja Espanjan sekä Pohjois-Euroopan maiden kansalaisia takaisin harkitsemattomaan nationalismiin, jonka luulimme tulleen kukistetuksi Euroopassa jo kauan sitten.

Komission alkuperäisten ehdotusten kipeästi kaipaamat parannukset, jotka kehitettiin talous- ja raha-asioiden valiokunnassa ja jotka hyväksyttiin siellä – erityisesti jäsen Ferreiran mietinnön osalta – on suurelta osin poistettu jälleen ja niitä on lievennetty neuvoston painostuksesta. Mielestämme delegoitujen säädösten poistamista Ferreiran mietinnöstä on täysin mahdoton hyväksyä. Sen tuloksena Euroopan parlamentilla ei ole enää mitään vaikutusvaltaa siihen, miten makrotalouden epätasapainoa käsitellään. Se on varattu komissiolle. Sillä on vain vähän tekemistä demokratian kanssa ja vielä vähemmän sosiaalisen Euroopan kanssa, joka on varautunut kohtaamaan tulevaisuuden.

Mielestämme talouden ohjauspaketti – ainakin nykyisessä muodossaan – on väärä vastaus kriisiin, jonka kanssa me kamppailemme. Siitä syystä me emme kannata pakettia sen nykyisessä muodossa.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti, EFD-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Rehn, hyvät parlamentin jäsenet, kun euro otettiin käyttöön, ei ehkä ollut selvää, mitä rahapolitiikan menettäminen jäsenvaltioille merkitsisi. Nyt dramaattiset seuraukset ovat nähtävissä Kreikassa.

Euroalue ei ollut optimaalinen valuutta-alue, eikä siitä ole sellaista tullut. Rahoituskriisin koetteleman maan on vaikeampi elpyä, ja se saattaa hyvinkin vetää muita jäsenvaltioita mukaansa kuiluun. Maastrichtista lähtien meillä on ollut kriteerit, joiden on tarkoitus estää vaarallisten tilanteiden syntyminen. Olemme nähneet, miten surkeasti ne ovat epäonnistuneet. Vuonna 1999 Kreikka ei täyttänyt yhtäkään kriteeriä, ja vain kaksi vuotta myöhemmin se kuului jo euroalueeseen. Lisäksi Portugali oli ensimmäinen maa, joka sai varoituksia vuonna 2002 alijäämäisestä tilanteestaan.

Jo aikaa sitten oli siis nähtävissä merkkejä, mutta nyt kaikki EU:n kansalaiset saattavat joutua maksamaan seurauksista. Me odotamme siksi, osoittautuvatko nämä uudet toimenpiteet yhtään hyödyllisemmiksi. Ne ovat luultavasti viimeinen mahdollisuus ennen kuin eurooppalaisen talouspolitiikan lopullisesta epäonnistumisesta tulee ilmoitus.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Arvoisa puhemies, Euroopan unionissa vallitseva draama on muuttumassa tragediaksi. Huomenna luultavasti jokainen ääni on tärkeä. Itävallassa 500 000 äänestäjää on valinnut minut suorilla vaaleilla, miten siis voin kannattaa tätä pakettia?

Voimme nyt perustella talouden ohjauksen ja hallinnan käsitteen jopa erittäin euroskeptisille ihmisille, mutta emme siinä tapauksessa, että se ei ole demokraattisesti legitiimi eikä sitä valvota mitenkään. Miten sen pitäisi toimia, jos toisaalta on tosiasiassa perustettu protektoraatti – Kreikka – ja toisaalta paremmassa tilanteessa olevien valtioiden veronmaksajien obligaatiot ryöstetään Euroopan keskuspankin ja roskapankkien kautta? Miten voi selittää ihmisille, jotka halusivat järkkymättä säilyttää schillingin ja markan, että nyt me yhtäkkiä tarvitsemmekin euro-obligaatioita siitä yksinkertaisesta syystä, että pankkeja ei voida valvoa – muuten, jäsen Hughes, on mukavaa, että myös sosiaalidemokraatit ovat nyt huomanneet tämän. Voin kuvitella sen vain siinä tapauksessa, että me viimeinkin annamme periksi ja toteamme, että meidän olisi pitänyt tehdä tämä, tuo tai se aikanaan; mikäli me myönnämme virheemme ja Euroopan palaessa ympärillämme lopulta esitämme näkemyksen, jonka mukaan me kykenemme selviytymään globalisaatiosta.

En kuitenkaan havaitse sellaista nykyisessä paketissa. Siitä syystä – yksittäisiä näkökohtia lukuun ottamatta – vastuuntuntoisen henkilön on niin vaikea äänestää sen puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE).(LV) Arvoisa puhemies, yleensä korkeasti koulutetut ihmiset suunnittelevat kodit, mutta niiden rakentajilla on yleensä hädin tuskin keskiasteen koulutus. Ja jos kodin rakentamisen aikana joku rakennustyöläisistä sattuu olemaan joko typerä tai epärehellinen eikä vala piirustusten edellyttämää määrää betonia perustuksiin, kodista tulee vino. Euroalueen tapauksessa perustukset, vakauden perusteet, määriteltiin vakaus- ja kasvusopimuksessa. Valitettavasti on tapahtunut niin, että useat jäsenvaltiot – ehkä laiskojen tai huolimattomien rakennustyöläisten tavoin – eivät noudattaneet vakaussopimusta ja synnyttivät liian suuria valtionvelkoja, budjettivajeita. Kun maailmanlaajuinen talouskriisi syntyi, tämä euroalueen muodostama talo alkoi horjua. Jos euroalue olisi talo, meidän olisi loogisesti ajatellen pitänyt ryhtyä uudelleen työhön ja valaa uudet perustukset. Tässä tapauksessa me olemme saaneet valmiiksi talouden ohjauspaketin, joka meidän pitäisi hyväksyä vahvistettujen perustusten tavoin, jotta tulevaisuudessa, kun seuraava myrsky tulee, euroalue ei voi horjua. Jos haluamme lisäksi saada käsityksen siitä, miltä tämä horjuminen näyttää, meidän tarvitsee vain seurata Kreikan tapahtumia. Hyvät parlamentin jäsenet, meidän on vältettävä tilanne, jossa talomme voisi tulevaisuudessa taas horjua. Ratkaisu on talouden ohjauspaketin hyväksyminen. Kiitän teitä huomiostanne.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann (S&D).(DE) Arvoisa puhemies, haluan aloittaa puheenvuoroni esittämällä kysymyksen komission jäsenelle Rehnille ja neuvostoa edustavalle András Kármánille. Kumpikin heistä on puhunut ratkaisemattomasta asiasta parlamentin enemmistön ja neuvoston välisessä kiistassa. Tällä viikolla panin merkille, että neuvosto oli vastustanut Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän esittelijän jäsen Ferreiran mietinnössä muotoilua, joka koski symmetristä lähestymistapaa. Voitteko kertoa minulle, että ongelma on ratkaistu, koska neuvosto äänesti esittelijän puolesta? Itse asiassa teillä olisi silti yhä parlamentin enemmistön ja neuvoston välinen ongelma – vai unohditteko mainita sen? Siinä tapauksessa haluaisin kuulla myös siitä, koska muuten ajattelisin, että te ette pidä sitä tärkeänä. Haluaisin, että te kaksi selittäisitte tämän minulle keskustelun lopuksi.

Kuunnellessani parlamentin kahta konservatiivista ryhmää sekä liberaaleja saan sen vaikutelman, että jos me hyväksymme heidän täällä käsiteltäväksi jättämänsä mietinnöt, maailma olisi taas oikealla tolalla. Valitettavasti asia ei ole niin. Maailma olisi sen jälkeen pahempi, ei parempi – koska he ovat muuttaneet tilaisuuden luoda EU:hun lisää yhteisiä talouspoliittisia toimia säästöpaketiksi. Se on huono asia, koska se edustaa viime vuosisadalta peräisin olevaa politiikkaa, koska se edustaa vanhentunutta lähestymistapaa, jossa politiikanharjoittamisen tekniikoista omaksutaan vain seuraamusjärjestelmät eikä kannustimia, tai viisasta verotusta tai tasapainoisia lähestymistapoja, jollaisia me olemme esittäneet. Parlamentin eri ryhmät ovat esittäneet tarpeeksi käytännöllisiä ehdotuksia, jotta voimme jättää käsiteltäväksi tasapainoisen paketin.

Jos jäsen Wortmann-Kool haluaa väittää, että vihreät ja sosiaalidemokraatit torjuisivat sen, se on tietenkin pelkkää hölynpölyä. Asia on juuri päinvastoin. Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmään kuuluville parlamentin jäsenille – jotka hännystelevät joko komissiota tai neuvostoa – haluan sanoa, että me emme ole täällä hyväksyäksemme kaiken vaan ennemminkin ajatellaksemme itsenäisesti. Sitä äänestäjät meiltä odottavat. Siksi minun on huomautettava teille, että tällä hetkellä te ette tiedä, ostaako jokin jäsenvaltio panssareita, torjuntahävittäjiä vai investoiko se huomispäivän koulutusjärjestelmäänsä. Te ette ole sellaisessa asemassa, että kykenisitte tekemään laadullista arviota sen talousarviopolitiikasta. Itse asiassa me haluamme tarjota teille välineet siihen. Halusimme älykkäämmän sopimuksen, joka tarjoaa komissiolle enemmän tilaisuuksia käyttää vaikutusvaltaansa. En ymmärrä, miksi komission jäsen Rehn ei ole samaa mieltä tästä – vaikutusvallan lisääminen ja nykyaikainen talouspolitiikka, jossa viitataan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin, on kansalaisten etujen mukaista. Te olette suistanut sen raiteiltaan, ja se on vahinko. Sen seurauksena tämä paketti ei todellakaan ole tasapainoinen.

Me jatkamme kamppailua paremman talouspaketin puolesta. Olemme sen velkaa äänestäjillemme. Todellisuudessa vastauksen on oltava "enemmän Eurooppaa", ei "vähemmän Eurooppaa". Sen on kuitenkin oltava oikea Eurooppa – ei väärä paketti.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE).(SV) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Eurooppa on vaikeassa tilanteessa, mutta juuri kriisiaikoina EU yleensä kykenee tekemään rohkeita päätöksiä. Se, että huomenna me kykenemme tekemään päätöksen tiukemmista ja selkeämmistä talouden ohjausta ja hallintaa koskevista säännöistä, on äärimmäisen tärkeää muutenkin kuin pelkästään euroalueen maiden kannalta. Tilanne koskettaa kaikkia. EU:n johtajat ovat epäröineet ja luoneet epävarmuutta. Hermostuneisuus on levinnyt. Heidän lähettämänsä viesti muuttui päivittäin. Huominen päätös osoittaa, että Euroopan parlamentti kykenee tekemään vaikeita päätöksiä vaikeina aikoina. Kreikka käytti vilppiä voidakseen liittyä euroalueeseen. Se on totta. Juuri siitä syystä Saksan ja Ranskan johtajat osoittavat nyt selkeää johtajuutta ja ottavat vastuun EU:n tulevaisuudesta sen sijaan, että jatkaisivat keskustelua epäselvällä ja vaimennetulla äänellä.

Vakaus- ja kasvusopimusta on uudistettava ja määräyksiä on tiukennettava. Pacta sunt servanda – sopimukset on pidettävä – ei uutta Kreikkaa! Me ruotsalaiset tiedämme, että tie vakauteen ja kasvuun kulkee terveen valtiontalouden kautta. Jäsen Bullman voi kysyä ryhmänsä ruotsalaisilta jäseniltä. Toivon, että ruotsalaiset sosiaalidemokraatit voivat kannattaa tätä ehdotusta erityisesti siksi, että olemme onnistuneet saamaan läpi määräyksiä, jotka turvaavat Ruotsin työehtosopimukset. Nyt poistetaan viimeistä estettä siltä, että ruotsalaiset sosiaalidemokraatit voisivat olla vaikuttamassa siihen, että Ruotsista tulee Euro Plus -sopimuksen osapuoli. Mikäli Ruotsi haluaa kuulua EU:n sisäpiiriin, me emme voi vain laahustaa Unkarista, Tšekin tasavallasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulevien EU:n arvostelijoiden perässä. He eivät ole hyvää seuraa.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - (EN) Arvoisa puhemies, huomaan olevani hankalassa asemassa tässä keskustelussa, koska mielestäni vahvat finanssipolitiikan säännöt ovat välttämättömiä vahvan valuutan ja vahvan talouden kannalta. Mielestäni tämä oli keskeinen syy siihen, että maani ei liittynyt euroalueeseen. Rahaliitto olisi aina ollut vaikea kysymys ilman merkittäviä askelia kohti talousliittoa. Juuri tämän jälkimmäisen vaatimuksen takia en usko Yhdistyneen kuningaskunnan koskaan liittyvän euroalueeseen.

Poliittinen ryhmäni täällä parlamentissa pitää kansallista itsemääräämisoikeutta talouspolitiikkaa koskevista päätöksistä perusperiaatteena. Jos kaikki kuusi mietintöä määräyksineen koskisivat vain euroaluetta, voisimme tukea aktiivisemmin euroryhmää sen päätöksessä vahvistaa periaatteita, jotka tukevat sen rahaliittoa. Jos kaikki euroa käyttävät jäsenvaltiot haluavat vahvistaa ja syventää talouspolitiikoidensa koordinointia, sen pitäisi olla heidän päätöksensä.

Yhdistynyt kuningaskunta ja muut euroalueen ulkopuoliset maat haluavat olla hyviä naapureita. Emme kuitenkaan voi hyväksyä pyrkimyksiä velvoittaa euroalueeseen kuulumattomat maat tavoitteisiin ja menettelyihin, jotka on laadittu talouspolitiikan yhtenäistämiseksi. En halua, että euroalueen vaikeudet pitkittyvät, mutta ECR-ryhmä ei voi kannattaa sellaista EU:n lainsäädäntöä, jolla siirretään vielä lisää toimivaltaa pois kansallisilta hallituksilta, jotka tällä hetkellä eivät kuulu euroalueeseen.

Kaikki jäsenvaltiot ovat toivottavasti ottaneet opikseen kriisistä sen, että tasapainoinen talousarvio ja julkisen talouden tiukka kurinalaisuus palkitaan alhaisemmilla rahoituskustannuksilla rahoitusmarkkinoilla ja että rehellisyys tilastotietojen ilmoittamisessa on välttämätöntä markkinoiden luottamuksen jatkumisen kannalta. Pohjimmiltaan vahva euroalue ja euro maailmanvaluuttana ovat meidän kaikkien etujen mukaisia. Uusien määräysten on varmistettava, että siitä tulee vahvempi ja kestävämpi.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold (Verts/ALE).(DE) Arvoisa puhemies, me Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmässä kannatamme vahvaa eurooppalaista talouden ohjausjärjestelmää. Se tarkoittaa, että toisaalta me tarvitsemme vankkoja sääntöjä epätasapainon käsittelyyn – kuten jäsen Ferreiran mietinnössä on määritelty – ja luonnollisesti me tarvitsemme myös epätasapainoa koskevia seuraamuksia. Siitä syystä me äänestämme näiden kahden mietinnön puolesta samoin kuin jäsen Fordin mietinnön, joka tarjoaa tilastollisen perustan talousalan yhteistyöllemme.

Samoin kolmen vakaus- ja kasvusopimusta koskevan mietinnön osalta: yhteinen euro ja lisäksi me tarvitsemme EU:hun rajat alijäämille ja velalle. Nuo rajat on ylitetty tässä kriisissä. On kuitenkin tärkeää pohtia, miten alijäämiä ja velan määrää supistetaan. Tällä hetkellä joudumme toteamaan yhä uudelleen, kuinka Kreikassa, Portugalissa ja Irlannissa kansallisten hallitusten neuvotteluissa on Euroopan komission painostuksella saatu aikaan tuloksia ja paketteja, joiden seurauksena heikoimmat kärsivät ja rikkaat – jotka ovat selvinneet erittäin hyvin viimeiset 20 vuotta – jätetään rauhaan. Tämä on ravistellut kansalaisten uskoa prosessiin. Siitä syystä me Vihreiden ryhmässä haluamme, että Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet, samoin kuin alijäämää ja velkaa koskevat tavoitteet, ovat vakaus- ja kasvusopimuksessa sekä mietinnöissä täysimääräisesti sitovia.

Koska ette hyväksy tätä, hyvät liberaalien ja konservatiivisten ryhmien jäsenet, te olette hylänneet yhden EU:n sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevista periaatteista. Me emme voi tukea sitä. Mielestämme se on erittäin valitettavaa, koska olisimme halunneet tänne parlamenttiin laajan EU-myönteisen enemmistön tässä asiassa.

Jos nämä mietinnöt eivät saa enemmistön kannatusta huomenna, olemme aina valmiita tekemään rakentavaa yhteistyötä, jotta löytäisimme yhteisen ratkaisun talouden ohjausjärjestelmään, jossa suhtaudutaan sekä sosiaaliseen että taloudelliseen vastuuseen yhtä vakavasti.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL).(EL) Arvoisa puhemies, Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto katsoo, että tämä talouden ohjauspaketti ei ole pelkästään väärä vastaus kriisiin; se tarkoittaa myös tuntemamme EU:n loppua. Sen tavoitteena ei ole talouden koordinointi ja julkisen talouden kurinalaisuus, kuten siinä väitetään; sen tavoitteena on säätää pysyvä säästösopimus koko EU:hun ja kaikille työläisille. "Talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson" ja kansallisten vakaus- ja uudistusohjelmien tavoitteena ei ole lähentyminen; niiden on tarkoitus lakkauttaa työehtosopimukset, vapauttaa irtisanomiset, yksityistää teollisuus ja hävittää julkiset eläkejärjestelmät.

Tämä politiikka ei palvele EU:n kansalaisten etuja tai heidän toivettaan reaalikasvusta. Päinvastoin, se palvelee niiden pankkien etuja, jotka ovat tietoisesti pitäneet suuren mittakaavan kansainvälisen keinottelun kohteena olevia roskaobligaatioita tilinpidossaan, ja niiden suurten yhtiöiden etuja, jotka ovat todenneet yhteismarkkinoiden olevan paratiisi keinottelulle ja veronkierrolle. Haluan mainita esimerkkinä saksalaisen Hochtief-yrityksen, joka hallinnoi Ateenan lentoasemaa. Se ei ole maksanut euroakaan vuodesta 2011, ja sillä on maksamatta 500 miljoonan euron arvonlisäverovelat.

Kreikasta keskustellaan paljon. Talouden ohjauspaketin olennaista sisältöä on nyt vuoden ajan sovellettu kotimaahani tuhoisin seurauksin: lama syvenee, inflaatio on noussut pilviin, investoinnit ovat tyrehtyneet täysin, työntekijöiden oikeudet ja työehtosopimukset on käytännössä kumottu, työvoimakustannukset ovat laskeneet eniten EU:ssa, työttömyysaste on noussut 20 prosenttiin ja velka on kasvanut, mikä voimistaa laman, velan ja lainanoton lisäämisen vaarallista noidankehää. Siitä syystä vihaiset kreikkalaiset työläiset ovat lähteneet kaduille ja toreille kamppailemaan säästöpolitiikan kumoamiseksi, puolustamaan tulojaan ja puolustamaan työhön liittyviä ja sosiaalisia oikeuksiaan, reaalikasvua ja parempaa tulevaisuutta Kreikalle ja EU:lle.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI).(ES) Arvoisa puhemies, tavoitteenamme on sellaisen taloushallintoalueen luominen, johon sovelletaan federalismin periaatteita, vaikkakin Euroopan yhdentymisprosessiin mukautettuina.

Emme voi enää sulkea silmiämme tilanteelta. On epäjohdonmukaista, että käytössä on yhteinen valuutta, mutta sen ohella tarvittavat verotus- ja rahoitusvälineet puuttuvat.

Erityisesti me tarvitsemme seuraavia tekijöitä: yhteisten euro-obligaatioiden liikkeeseenlaskua, eri jäsenvaltioiden liikkeeseenlaskemien obligaatioiden välisen kilpailun torjumista kokonaan, aidosti eurooppalaisen rahaston perustamista ja finanssipolitiikan yhdenmukaistamista tasa-arvon varmistamiseksi, veropetosten torjuntaa ja tehokkaisiin julkisiin palveluihin perustuvan edistyksellisen eurooppalaisen sosiaalipolitiikan määrittämisen edesauttamista.

Joidenkin mielestä nämä ovat perusajatuksia. Ne on kuitenkin toistettava yhä uudelleen, koska kukaan ei kuuntele niitä. Juuri tästä syystä – koska kukaan ei kuuntele – elämme synkkiä aikoja, kuten Bertold Brecht ennakoi runossaan.

 
  
MPphoto
 

  Íñigo Méndez de Vigo (PPE).(ES) Arvoisa puhemies, kun minusta ensimmäistä kertaa tuli Euroopan parlamentin jäsen 20 vuotta sitten, tätä keskustelua ei olisi käyty, koska Euroopan parlamentti oli tuolloin neuvoa-antava parlamentti. Useat meistä ovatkin ponnistelleet viimeisten 20 vuoden aikana tehdäkseen Euroopan parlamentista sellaisen, mitä se on nyt – toinen lainsäätäjä.

Toisen lainsäätäjän asemassa on kuitenkin toimittava vastuullisesti. Siinä kannetaan vastuuta, ja sitä tarvitaan nyt. Osa parlamentin jäsenistä on omaksunut toukokuulta 1968 peräisin olevan vanhan iskulauseen, jonka mukaan on realistista vaatia mahdotonta. On selvää, että jos vaaditaan mahdottomia, lopulta on mahdotonta sopia mistään.

Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmä ei ole neuvotellut minkään yksittäisten ryhmien kanssa. Olemme neuvotelleet kaikkien ryhmien kanssa. Olemme kuitenkin päässeet sopimukseen vain niiden kanssa, jotka olivat halukkaita sopimaan.

Arvoisa puhemies, uskoakseni on kieltämättä edistytty paljon komission ehdotuksen, neuvoston kannan ja nyt käsiteltävänä olevan paketin suhteen – josta äänestetään huomenna – jos niitä tarkastellaan objektiivisesti. Tämä on se todellinen kiista tai pulma, joka meidän on ratkaistava huomenna.

Tuotteliaan elämänsä lopussa Miguel de Cervantes totesi, että elämässä on hetkiä, jolloin on valittava, ollako tie vai majatalo. Majatalolla Cervantes tarkoitti makaamista hiljaa, valittaen, että kukaan ei välitä, ja jäämistä paikoilleen. Tie tarkoittaa liikkumista eteenpäin, esteiden voittamista, sen tietämistä, että kaikkea ei ole saavutettu, että tie ei todennäköisesti ole se, jota pitkin haluttaisiin kävellä, mutta matkaa jatketaan siitä huolimatta.

Mielestäni parlamentin pitäisi tehdä huomenna seuraavasti: jatkaa matkaa, ratkaista erimielisyydet, joita meillä vielä on neuvoston kanssa, mutta keskittyä hetkeen, jolloin kriisi alkaa koetella kaikkia eurooppalaisia. Ei ole vastuullista sanoa tässä vaiheessa, että "en ole tyytyväinen tähän, näkemiin, hyvää päivänjatkoa". Vastuuntunto tarkoittaa kävelemistä.

Arvoisa puhemies, siitä syystä olen sitä mieltä, että huomisessa äänestyksessä me sovimme, että neuvoston kanssa pidetään uusi kokous heinäkuussa. Kuten eräs toinen runoilija tapasi sanoa – jäsen Sosa Wagner lainasi saksalaista runoilijaa ja minä lainaan ranskalaista, Paul Valérya – runo ei ole koskaan valmis, vain viimein hylätty.

Me hylkäämme lopputuloksen heinäkuuhun asti. Toivon, että puheenjohtajavaltio Unkari, jonka toiminta on osoittautunut niin menestyksekkääksi, saa aikaan kaikkia tyydyttävän sopimuksen.

Kiitos, arvoisa puhemies. Saanen huomauttaa, että tämä on ensimmäinen kerta 20 vuoteen, kun kello on tehnyt virheen minun edukseni ja antanut minulle lisää aikaa.

 
  
MPphoto
 

  Edward Scicluna (S&D). - (MT) Arvoisa puhemies, talouden ohjausta ja hallintaa käsittelevät kuusi mietintöä muodostavat monimutkaisen paketin Euroopan unionille ja erityisesti euroalueelle. Paketin koonneiden mielestä sitä on vaikea selittää, ja ulkopuolisten on vielä vaikeampi ymmärtää sen sisältö. On ymmärrettävää, että ihmiset ovat ymmällään sekä heidän edessään kehittyvästä kriisistä että meidän epäselvästä ja arasta reaktiostamme siihen. Siitä syystä on meidän vastuullamme selittää äänestyskäyttäytymisemme äänestäjillemme; meidän on kerrottava kaikkien kuuden mietinnön osalta, olemmeko sen puolesta vai sitä vastaan. Lyhyesti sanottuna komission meille esittelemän paketin oli tarkoitus kattaa kolme vaihetta, jotka koskevat kriisiin reagoimista. Ensisijaisesti tämä paketti keskittyy kriisin ennaltaehkäisyyn, lieventämiseen ja ratkaisemiseen. Wortmann-Koolin, Feion ja Goulardin mietinnöissä käsitellään perusteellisesti seuraamusten käyttöä tärkeimpinä välineinä, joiden avulla maita estetään saavuttamasta vaarallista alijäämän ja velan tasoa. Lisäksi niissä käsitellään kehityskulkuja, jotka syntyvät, kun kyseiset maat eivät välitä niille annetuista erilaisista varoituksista, jotka koskevat niiden surkeaa finanssipoliittista tilannetta. Alun perin mietinnöissä kinasteltiin siitä, kuinka ankaria sakkoja pitäisi määrätä. Myöhemmin kuitenkin hyväksyttiin maltillisempia ehdotuksia. Ankarin ja luovempi tapa lieventää kriisiä välttämällä makrotalouden epätasapainoa käyttämällä tulostauluja, jotka määrittelevät tavoitteet, sisällytettiin Ferreiran mietintöön. Teknisistä rajoitteista ja muista paineista huolimatta tämä mietintö onnistui ainakin saavuttamaan asetetut vähimmäistavoitteet. Jos joku toivoo löytävänsä ratkaisun nykyiseen kriisiin tästä paketista, hän etsii sitä turhaan. Tästä paketista puuttuvat eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten taloustieteilijöiden harkitut ja järkevät ajatukset siitä, miten kriisin koettelemat maat voivat voittaa sen. Ainoa mietintö, jossa pyrittiin muodostamaan yhteisymmärrys euroarvopapereista, joutui viime hetkellä neuvoston syrjäyttämäksi. Nyt komissio on yksinkertaisesti hyllyttänyt sen ja luvannut tehdä aiheesta lisätutkimuksia. Meillä ei ole käytettävissämme mitään konkreettista; olemme vain saaneet lupauksen toisensa perään. Meidän on muistettava, että koko tehtävän tarkoituksena oli auttaa EU:ta pääsemään takaisin jaloilleen, vetää se ylös suosta ja varmistaa, että se voi liikkua eteenpäin ja tulla maailmanlaajuisesti kilpailukykyiseksi. Tästä syystä emme saisi vastustaa ajatusta, jonka mukaan euroalueeseen kuuluvien maiden on kevennettävä liiallista verotaakkaansa. Olemme samaa mieltä siitä, että kenenkään ei pitäisi kilpailla kantaessaan niin raskasta taakkaa. Emme voi kuitenkaan hyväksyä sellaisen nälkäkuurin määräämistä, joka vain tekisi entistä sairaammaksi ja heikommaksi. EU:n on lisättävä taloudellista voimaansa; se tarvitsee luovia suunnitelmia talouskasvun vahvistamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi. On erittäin suuri pettymys, että kaikkien näiden kuukausien jälkeen yksikään esitetyistä älykkäistä ehdotuksista ei päätynyt tähän pakettiin.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, uskoimme pitkään, että sisämarkkinat ja yhteisen valuutan käyttöönotto johtaisivat automaattisesti talouden lähentymiseen ja jäsenvaltioiden lähentymiseen ja että Maastrichtin kriteerit riittäisivät kurinalaisuuden varmistamiseen. Olemme nyt heränneet todellisuuteen. Hallintavälineet ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja niitä on rikottu törkeällä tavalla menneisyydessä.

Yhtenäisvaluutta ja yhteinen rahapolitiikka eivät ole toteuttamiskelpoisia pitkällä aikavälillä, ellei säännöillä ole painoarvoa finanssi-, talousarvio-, talous- ja sosiaalipolitiikan alalla. EU kokeilee nyt uutta lähestymistapaa. Kuvainnollisesti sanottuna sillä on jäljellä viimeinen yritys. Jos se ei onnistu, vahingot voivat olla vakavia. EU saattaa joutua taantuvaan vaiheeseen, uudelleenkansallistaminen ja protektionismi saattavat palata ja näemme ehkä ensimmäiset merkit euroalueen hajoamisesta.

Uusi paketti pyrkii estämään tämän ja luomaan uuden perustan. Kannatan tätä pakettia, vaikka pidänkin sitä melko ponnettomana juuri kuvailemieni ongelmien suhteen. On olemassa riski, että talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso osoittautuu keskusjohtoiseksi ja byrokraattiseksi harjoitukseksi. Euro Plus -sopimus saattaa olla hampaaton. Tarvitsemme komissiolta sitovia suosituksia. Tarvitsemme automaattisia aloitteita ja seuraamuksia, jotka neuvosto voi pysäyttää vain käänteisellä määräenemmistöäänestyksellä. Se on epäilemättä välttämätöntä, mikäli neuvoston jäsenten takahuoneissa harjoittamat häpeälliset ja hämärät kädenväännöt halutaan viimeinkin saada loppumaan. Tarvitsemme pikaisesti selkeän ratkaisumekanismin rahoitusalalle, jotta se voi taas toimia.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink (ECR).(NL) Arvoisa puhemies, on tullut selväksi, että rahaliitto edellyttää talousarvioliittoa sekä sääntöjen noudattamista. Se on euron kriisin antama opetus. Mielestäni paketti, josta sovimme viime keskiviikkona, on erittäin tasapainoinen. Siitä syystä minulla on kunnia ilmoittaa teille, arvoisa komission jäsen, että Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmän belgialaiset jäsenet kannattavat tätä pakettia.

Arvostelen kuitenkin muutamaa seikkaa. Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että euro-obligaatiot eivät ole mikään ihmelääke. Gideon Rachman kirjoitti eilisessä Financial Times -lehdessä, että alkoholimyrkytystä ei voi parantaa votkapullolla. Olen käynyt teologisia keskusteluja tästä kysymyksestä jäsen Goulardin kanssa. Emme päässeet yksimielisyyteen, mutta ihailen häntä vastaväittäjänä. Mielestäni myös teoria talouden epätasapainosta on melko epämääräinen ja epäselvä. Ei pidä paikkaansa, että Saksan kauppatase on ylijäämäinen, koska Portugalin kauppatase on alijäämäinen. Se olisi todellakin kuin "EU:n taloustiedettä aloittelijoille".

Arvoisa puhemies, meillä on käsiteltävänä paras mahdollinen teksti. Aion äänestää sen puolesta. Uskon myös, että tällä hetkellä euroalueen kriisin aikana Euroopan parlamentilta odotetaan toimintaa, ja siihen minä olen valmis.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL).(EL) Arvoisa puhemies, talouden ohjauspaketti luo vahvan välineen yhdenmukaisten kapitalististen rakennemuutosten ja yhdenmukaisen strategian määräämiseksi kaikkiin jäsenvaltioihin kilpailukyvyn, kannattavuuden ja pääoman vallan vahvistamiseksi. Tämä on pysyvä järjestely Euroopan unionin kaikkien jäsenvaltioiden työväenluokalle. Kreikan, Irlannin, Portugalin ja muiden maiden velkoja ja alijäämiä koskeva karkea propaganda on tarkoitettu sysäämään syy työväenluokan saavuttamille oikeuksille ja piilottamaan todelliset syypäät, jotka ovat kapitalismi ja sen monopolit. Nyt edistettävän porvariluokan ideologisen terrorismin mukaan ainoa keino selviytyä on työläisten teurastaminen, jotta pääoman kannattavuus säilyisi koskemattomana.

Pelkästään vuosina 1985–2011 pääoman itselleen Kreikan työväenluokkaa hyödyttämästä anastamaa mittaamatonta varallisuutta lukuun ottamatta monopolipääoma kotimaassa ja ulkomailla ryösti 628 miljardia euroa korkoina ja lyhennyksinä joko luotonantajana tai luotonottajana.

Työväenluokka ei ole mitään velkaa niille, jotka ovat ryöstäneet siltä sen hiki otsalla ansaitsemat rahat. Päinvastoin, sille ollaan velkaa kaikki pääoman ryöstämä varallisuus. Kreikan kommunistisen puolueen Akropolis-kukkulalta lähettämä viesti kaikuu tänään ajankohtaisemmin kuin koskaan: "Euroopan kansat nouskaa. Kaatakaa monopolien kapitalistinen raakalaismaisuus ja itsemääräämisoikeus".

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Arvoisa puhemies, mitä enemmän me takaamme tulevaa Euroopan rahoituksenvakautusmekanismia, sitä riippuvaisemmiksi vakaat valtiot tulevat EU:n ylivelkaantuneesta reuna-alueesta. Keskittäminen ja yhteinen valuutta, joka ei ikinä voisi olla kova valuutta pitkällä aikavälillä, ovat osaltaan vaikuttaneet nykyisten ongelmien syntyyn. Pelastavaksi ratkaisuksi meille kuitenkin ehdotetaan nyt nimenomaan jatkamista tällä väärällä tiellä.

Taloudellisesti voimakkaita ja heikkoja talouksia kohdellaan ensin mielivaltaisesti samalla tavalla. Sitten turvaudumme erilaisiin pelastustoimenpiteisiin – jotka kaikki ovat turhia – ja nyt koko asian on määrä huipentua EU:n talouden ohjaukseen ja hallintaan. Mikäli ylivelkaantuneet taloudet haluavat pysyä osana euroaluetta, mielestäni niihin on sen sijaan sovellettava tiukkaa talousarvion valvontaa. Keskittäminen, jossa Brysselin budjettivalta ulottuu kaikkiin jäsenvaltioihin, on epäsopivaa puuttumista jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen. Lisäksi se muuttaisi Euroopan vakaat valtiot pelkiksi EU:n byrokratian leikkikaluiksi.

Mielestäni meidän pitäisi lukita ovi Brysselin vaivihkaiselta halulta lisätä keskittämistä entisestään.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner (PPE). - (EN) Arvoisa puhemies, tehtävämme ja vastuumme täällä parlamentissa on varmistaa, että sekä jäsenvaltiot että koko unioni nousevat kriisistä voimakkaampina ja että talouden ohjauspaketti johtaa meidät tähän suuntaan. Paketti on todellakin suuri edistysaskel, vaikka se oli poliittisesti mahdoton ajatus ennen kriisiä, eikä se todellakaan ole vielä täydellinen.

On kuitenkin selvää, että sopimukseen pääseminen on yksi asia – ja se on velvollisuutemme täällä – mutta sen käytännön täytäntöönpano ja uusien määräysten hyödyntäminen ovat taas uusi haaste. Uudistuksen, jossa lisätään automaattisuutta poliittisen kaupanteon ja harkintavallan kustannuksella, on läpäistävä todellisen elämän asettama testi. Se edellyttää voimakasta poliittista tahtoa ja vastuullista asennetta.

On epäselvää, kuinka kauan kestää, kunnes kaikki institutionaaliset järjestelyt on tehty ja uudet säännöt alkavat kantaa hedelmää. Tämä epävarmuus synnyttää riskejä, eikä meidän pidä antaa lisää niille sijaa. Vielä ei ole myöskään selvillä, miten talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson ja uuden talouden ohjauksen ja hallinnan infrastruktuurin välinen vuorovaikutus toimii. Olen myös huolestunut siitä, että pysyvästä Euroopan vakausmekanismista tulee hallitustenvälinen väline.

Toivon, että kuuden säädöksen paketista sopimukseen pääseminen tasoittaa tietä sille, että nämä välineet muutetaan aikanaan yhteisöön perustuviksi.

Lopuksi haluan todeta, että talouden ohjauspaketti tarjoaa meille mahdollisuuden siihen, että "voittajat vastaan häviäjät" -asenne katoaa eurooppalaisesta todellisuudesta ja että EU:sta ei tule nollasummapeliä.

 
  
MPphoto
 

  Liem Hoang Ngoc (S&D).(FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kansalaiset asettavat kyseenalaiseksi heidän julkisia palvelujaan heikentävän ja sosiaaliturvaansa kaventavan säästöpolitiikan ansiot. Kaikkialla, missä tällainen politiikka on yleistä, ei onnistuta vähentämään julkista velkaa ja työttömyyttä. Tämän "ohjauspaketin" sisältö – kutsun sitä tarkoituksella "sisällöksi" – josta tänään keskustelemme, on niin naurettava, että jopa taloustieteilijät ovat ällistyneitä, koska se estää talousarviopolitiikkaa mukautumasta suhdanteisiin.

Kolmikantaneuvottelujen aikana komission edustajat myönsivät meille itse, että he eivät ole käyttäneet mitään teoreettista tai ekonometristä mallia perustana vankkojen ennusteiden ja suositusten tekemiselle. He myöntävät toimivansa täysin intuitiivisesti. Näin ollen on vaikea ymmärtää, miksi parlamentin konservatiiviset, liberaalit ja euroskeptiset jäsenet ovat sokeasti yrittäneet tiukentaa komission ehdottamaa tekstiä. Heillä on vielä huonommat edellytykset saarnata meille, ottaen huomioon, että heidän ystäviensä johtamat hallitukset ovat saaneet nämä alijäämät aikaan veronalennuksilla, jotka ovat sekä epäoikeudenmukaisia että tehottomia: eikö asia ole niin, jäsen Gauzès? He antavat mahtavia lausuntoja Eurooppa 2020 -strategiasta, mutta kieltäytyvät jättämästä tulevaisuuteen valmistautumisesta aiheutuvat menot, kuten investointimenot, alijäämien laskennan ulkopuolelle.

Kyllä, jäsen Wortmann-Kool, se on meidän mielestämme tämän keskustelun ydin! Supistakaamme alijäämiä esimerkiksi palaamalla takaisin verolahjoihin, jotka ovat hyödyttäneet ennen kaikkea valtion velkojia. Tehkäämme se kuitenkin uhraamatta investointeja, koulutusta ja työpaikkoja, koska tämän päivän investoinnit ovat huomisen työpaikkoja, ja niistä seuraa verotuloja. Tällöin voimme supistaa alijäämiämme. Tämän väittämän pitäisi olla "ohjauspaketin" etusivulla.

Hyvät konservatiivi- ja liberaalikollegat, jotkut teistä haluavat rangaista automaattisesti valtioita, jotka suhtautuvat harhaoppisesti teidän miljardien eurojen oppeihinne. He haluavat myös rangaista maita, jotka eivät alenna palkkoja saavuttaakseen taas ulkoisen tasapainonsa. He uskovat, että alijäämät johtuvat etupäässä kyseisten valtioiden huonoista aikeista ikään kuin uusliberalistinen malli, jota ette ikinä kyseenalaista, ei olisi juuri kokenut pahinta kriisiään sitten vuoden 1929 ja ikään kuin se ei jo aiheuttaisi painetta tavallisten ihmisten ostovoimaan ja supistaisi valtavasti verotuloja: nämä kaksi ongelmaa olivat alun perin perimmäinen syy yksityisen ja julkisen velkaantumisen lisääntymiseen.

Äänestettäessä sosialistit ja demokraatit lähettävät selkeän viestin tätä säästöpakettia vastaan, joka voi vain pahentaa eri puolilla Eurooppaa nousevaa närkästystä. Tämä selkeä viesti on suunnattu kaikille EU:n työläisille ja erityisesti Ranskan ja Saksan kansalaisille. Siellä lähestyvät vaalit, joilla on ratkaiseva vaikutus EU:n tulevaisuuteen.

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). - (EN) Arvoisa puhemies, ensin haluan kiittää kaikkia esittelijöitä ja erityisesti kollegojani ja ystäviäni Sylvie Goulardia ja Carl Haglundia erinomaisesta työstä.

Talouden ohjauspaketista toimitettava äänestys saattaa olla yksi Euroopan parlamentin historiallisista käännekohdista. Ei pelkästään sen suorien seurausten takia vaan myös kansalaisille osoittamamme moraalisen kannan takia. Poliitikkojen ja hallitusten on aika ottaa vankemmin kantaa siihen, mikä on väärin ja mikä oikein arvoissa, joita haluamme puolustaa. Tämä pätee myös talouden alaan.

Haluammeko me hallituksia, jotka valehtelevat talousarvioistaan tai alijäämistään? Emme, koska vaikka tosiasiat voidaan kieltää jonkin aikaa, ne iskevät lopulta aina takaisin. Entä haluammeko me hallituksia, jotka noudattavat vakaus- ja kasvusopimusta? Uskon niin. Siksi seuraamusten määrääminen on välttämätöntä.

Tiedämme, että jos jäsenvaltioiden on rangaistava toisiaan, mitään ei tapahdu. Siksi kannatan täysin käänteistä määräenemmistöä myös puolueeni, Katalonian liberaalien liiton, nimissä. Se johtaa tällä hetkellä Katalonian hallitusta ja Barcelonan kaupunginhallitusta. Automaattisuutta todella tarvitaan, mikäli haluamme varmistaa, että rajoja ei ylitetä seuraamuksitta.

Lisäksi komissiota on kehotettu antamaan euroarvopapereita koskeva ehdotus. Haluan tukea sitä julkisesti, koska se on ehdotus, jossa otetaan huomioon julkisen talouden kurinalaisuus.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Arvoisa puhemies, Kreikan kriisi on yksi tekijöistä, jotka muodostavat tämän keskustelun perustan. Ei ole viisasta lainata kreikkalaisille vielä enemmän rahaa ja vaatia heitä toteuttamaan lisää leikkauksia. Kreikkalaiset eivät ikinä kykene maksamaan takaisin lainoja ja talous, joka on käytännöllisesti katsoen kaatunut, ei voi tehdä leikkauksia. Ette voi pyytää luurankoa kiristämään vyötään.

Mitä me sitten tarvitsemme? Ensinnäkin niiden täällä Euroopan parlamentissa olevien, jotka toivat Kreikan osaksi euroaluetta, pitäisi tunnustaa syyllisyytensä, samoin kuin Belgian valtiovarainministerin Didier Reyndersin. On selvää, että sen ei olisi koskaan pitänyt antaa tapahtua.

Toiseksi osa Kreikan velasta on mitätöitävä. Lisäksi Kreikan taloudelle pitäisi laatia monivuotinen elvytyssuunnitelma sen varmistamiseksi, että jäljelle jäävä velka todella maksetaan takaisin.

Kolmanneksi vakaus- ja kasvusopimukseen pitäisi sisältyä automaattisia seuraamuksia euroalueen jäsenyyden ehtoja rikkovia vastaan, sillä meidän ei pitäisi koskaan enää antaa itsemme ajautua tähän kurjuuteen. Tässä asiassa Wortmann-Koolin mietintö olisi mielestäni voinut olla ankarampi.

Arvoisa puhemies, kannatan kuuden säädöksen pakettia, mutta tämän seikan takia äänestän tyhjää Wortmann-Koolin mietinnön osalta.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Arvoisa puhemies, tämä lainsäädäntöpaketti ei ole vastaus useissa maissa vallitseviin vakaviin taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin, jotka vaikuttavat työläisiin ja ihmisiin yleensä. Ne ovat pohjimmiltaan seurausta EU:n yhä uusliberalistisemmasta politiikasta, joka keskittää taloudellisen ja poliittisen vallan muutamien käsiin.

Vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimuksia laajennettiin ja seuraamuksia kovennettiin. Näin neuvottelujen tulos paljastaa poliittisen yksimielisyyden, joka vallitsee kolmen toimielimen ja Euroopan unionin tärkeimpien ryhmittymien välillä. Se on osa ennennäkemätöntä hyökkäystä kansallisten parlamenttien oikeuksia vastaan. Maiden talousarvioita koskevat EU:n uusliberalistiset suuntaviivat rajoittavat kansallisten parlamenttien toimintaa. Tavoitteena on määrätä säästötoimenpiteitä työläisille ja väestölle, yksityistää sekä leikata tärkeillä aloilla ja olennaisiin palveluihin tehtäviä julkisia investointeja.

Koska työläisten ponnistelut Kreikassa, Irlannissa ja Portugalissa ovat olleet turhia, kuten tiedämme, on aika tehdä täyskäännös ja lakata vaatimasta vain talous- ja rahoitusalan ryhmittymien etujen ajamista ennen kaikkea Euroopan suurimmissa valtioissa. Näissä lainsäädäntöasiakirjoissa ehdotetaan interventiotoimenpiteiden jatkamista loputtomiin. Ne alistavat kansat ja maat ja muuttavat ne todellisiksi protektoraateiksi tai siirtomaiksi. Niissä ehdotetaan kulkemista edelleen tiellä, joka voi johtaa vain taloudelliseen ja sosiaaliseen katastrofiin ja Euroopan unionin tosiasialliseen luhistumiseen. Siitä syystä me vastustamme niitä.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE).(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa ministeri, hyvät parlamentin jäsenet, talouden ohjauspaketin muodostavista mietinnöistä on jo esitetty useita huomautuksia. Mitkä ovat tässä vaiheessa tärkeimmät seikat, jotka auttavat meitä arvioimaan tehtyä työtä? Se, että meillä on nyt käsiteltävänä tämä paketti, joka on neuvoston ja parlamentin välisten neuvottelujen tulos, on jo osoitus huomattavasta edistymisestä. Se täyttää selvän kuilun euron kehityksessä. Valitettavasti sen aikaansaaminen vaati velkakriisiä.

Tässä suhteessa meidän pitäisi korostaa puheenjohtajavaltio Unkarin erinomaista työtä ja Euroopan parlamentin neuvottelijoiden laatua. Haluan myös painottaa tuloksia, joita parlamentti saavutti neuvoston kanssa käydyissä keskusteluissa, koska jälkimmäinen osoitti aitoa avoimuutta. Meidän on muistettava, millainen tilanne oli ennen, ja arvioitava kehitystä puolueettomasti.

Ovatko nämä säännökset näin ollen tyydyttäviä, ja riittävätkö ne? Parantamisen varaa on tietenkin aina, mutta tämä paketti tarjoaa jo nyt todellisia ratkaisuja euroalueen vahvistamiseksi ja tarvittavan yhteisen taloudellisen lähestymistavan aikaansaamiseksi. Voimmeko vakavissamme väittää paketin vastustajien tavoin, että voimme perustaa kasvun velkavuoreen, jota jatkuvasti lykätään yhä kauemmas tulevaisuuteen?

Niille, jotka syyttävät meitä sellaisen talouden ohjauspaketin kannattamisesta, joka ei perustu mihinkään teoreettiseen tai ekonometriseen malliin, totean vain seuraavaa: ennustivatko tai estivätkö ne mallit, joista te puhutte, meneillään olevan kriisin, joka ei ole vielä ohi, vai johtivatko ne sen sijaan riskialttiiseen toimintaan matemaattisen totuuden varjolla?

Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, huomenna parlamentin on tehtävä päätöksensä. Toivon, että se lähettää selvän viestin sekä kansalaisille, jotta heidän luottamuksensa EU:hun palautuisi, että markkinoille, jotta valuuttamme vakaantuisi.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö