Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0280(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0178/2011

Rozpravy :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 16
CRE 22/06/2011 - 18

Hlasovanie :

PV 23/06/2011 - 12.17
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 28/09/2011 - 4.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0291
P7_TA(2011)0421

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 22. júna 2011 - Brusel Verzia Úradného vestníka

16. Prevencia a náprava makroekonomických nerovnováh – Vykonanie postupu pri nadmernom schodku – Požiadavky na rozpočtové rámce členských štátov – Rozpočtový dohľad v eurozóne – Dohľad nad stavmi rozpočtov a dohľad nad hospodárskymi politikami a ich koordinácia – Opatrenia na presadzovanie vykonávania nápravy nadmernej makroekonomickej nerovnováhy v rámci eurozóny (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava o týchto správach:

– o správe A7-0183/2011 pani Ferreirovej v mene Výboru pre hospodárske a menové veci o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh [KOM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD)],

– o správe A7-0179/2011 pána Feia v mene Výboru pre hospodárske a menové veci o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonávania postupu pri nadmernom schodku [KOM(2010)05222010/0276(CNS)],

– o správe A7-0184/2011 pani Fordovej v mene Výboru pre hospodárske a menové veci o návrhu smernice Rady o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov [(KOM(2010)05232010/0277(NLE)],

– o správe A7-0180/2011 pani Goulardovej v mene Výboru pre hospodárske a menové veci o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne [(KOM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD)],

– o správe A7-0178/2011 pani Wortmannovej-Koolovej v mene Výboru pre hospodárske a menové veci o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii [(KOM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)], a

– o správe A7-0182/2011 pána Haglunda v mene Výboru pre hospodárske a menové veci o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na presadzovanie odstraňovania nadmerných makroekonomických nerovnováh v rámci eurozóny [(KOM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD)].

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, spravodajkyňa.(PT) Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente sa domnieva, že časť balíka o správe ekonomických záležitostí, ktorá sa zaoberá Paktom stability a rastu, nie je reakciou, ktorú Európa potrebuje v tomto období štrukturálnej krízy. Znovu sa síce zaoberá Paktom stability a rastu, ale nemení jeho podstatu. Zaoberá sa ním v tom zmysle, že rozširuje jeho požiadavky a sprísňuje tresty.

Užitočnejšie by bolo pripustiť, že pakt sa nedá dodržať, ak hospodárstvo krajiny nerastie a najmä ak je tu kríza. Tieto otázky by mali byť základom politického programu. Mali by sme diskutovať o zavedení politiky riadenia krízy a príslušných nástrojov v krajinách eurozóny a tiež o tom, ako zabrániť tomu, aby neustále sa odchyľujúci vývoj v krajinách eurozóny zničil túto jednotnú menu. Ak sa tieto problémy nevyriešia, pakt sa zmení na hlúpy nástroj, ako to niekto povedal. V balíku je však aj iskrička nádeje, a to nová iniciatíva na zisťovanie a nápravu makroekonomických nerovnováh, ktoré sa zvlášť v eurozóne rozširujú, čím sa menia na neriešiteľný problém.

Parlament chcel mať zodpovednosti ako spoločný zákonodarca a tieto v plnej miere prijal. Text, o ktorom budeme hlasovať, je prejavom širokého konsenzu, ktorý sa podarilo dosiahnuť len vďaka obrovskej ochote všetkých pracovať a dosahovať kompromisy. Ako spravodajkyňa chcem poďakovať všetkým kolegom poslancom zo všetkých politických skupín a najmä tieňovým spravodajcom a chcem tiež vyzdvihnúť prácu pána Haglunda, pre ktorého som pracovala ako tieňová spravodajkyňa.

Etapa trojstranných rozhovorov bola dlhá a ťažká a dosiahnutá dohoda – aj keď, žiaľ, nie kompletná – je výsledkom maďarského predsedníctva zastúpeného pánom ministrom Kármánom, Komisie zastúpenej pánom komisárom Rehnom a všetkých našich partnerov. Povedzme si to na rovinu. Identifikácia makroekonomických nerovnováh je zložitým a úplne novým procesom. Namiesto jednoduchého uplatňovania sankcií je dôležité zodpovedne identifikovať riziká, zistiť, či za ne zodpovedá krajina alebo či sú výsledkom vonkajších vplyvov, a poskytnúť správne, včasné a praktické odporúčania.

Po procese rokovaní sa do hodnotiacej tabuľky – teda do množiny ukazovateľov, o ktorých sa rokovalo – dostali nielen finančné a nominálne ukazovatele, ale aj ukazovatele reálnej ekonomiky. Veríme tiež, že Komisia bude svedomite rešpektovať kompromis uvedený v odôvodnení 6a, podľa ktorého sa má na budúcom procese revízie popri Rade zúčastňovať aj Parlament. Ani výklad sa nebude robiť automaticky, ale rozumne prostredníctvom hĺbkových revízií, ktoré sú pre Komisiu náročné, ale ktoré sú potrebné.

Odporúčania Komisie budú musieť byť v súlade so všetkými ostatnými strategickými dokumentmi, ale za navrhovanie riešení, ktoré sa budú realizovať, bude niesť hlavnú zodpovednosť daná krajina. Podarilo sa zaručiť rozšírené právomoci pre Parlament, väčšiu angažovanosť sociálnych partnerov a dodržiavanie postupov kolektívneho vyjednávania. Sankcie sú opodstatnené vtedy, keď krajina dostatočne nespolupracuje, ale nie vtedy, keď nie je schopná plniť ciele. Sú tiež odstupňované, čo je dôležité. Boli by sme uvítali skôr ich zmiernenie, ale museli sme s nimi súhlasiť v rámci kompromisov.

Pred dosiahnutím dohody je tu však jeden podstatný kameň úrazu, a to uznanie skutočnosti, že na vnútornom trhu v menovej oblasti sa môžu zaznamenať odchýlky v ukazovateľoch podľa hodnotiacej tabuľky, či už kladné, alebo záporné, a že zaoberať sa treba deficitmi aj prebytkami, aj keď zjavne nepovedú k podobným odporúčaniam. Všetci – jednotliví poslanci aj politické skupiny a inštitúcie – sme prešli dlhú cestu. Dohodu o vyváženom a kvalitnom texte máme na dosah. Zostáva už len dúfať, že duch kompromisu, ktorý nás dostal až sem, nás povedie až ku konečnej dohode.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio, spravodajca.(PT) Ide o ďalšiu etapu výnimočnej práce, ktorú v Európskom parlamente robíme. V tomto smere musím srdečne oceniť pani Wortmannovú-Koolovú, pani Goulardovú, pána Haglunda, pani Ferreirovú a pani Fordovú, ktorí počas práce na tomto balíku o správe ekonomických záležitostí pôsobili spolu so mnou ako spravodajcovia. Osobitne tiež musím poďakovať aj rôznym tieňovým spravodajcom, ktorí nám v našej práci pomáhali. A napokon musím poukázať aj na výnimočnú prácu, ktorú v tejto oblasti urobila Rada a najmä pán András Kármán, ktorý s nami úzko spolupracoval, ako aj pán komisár Rehn, ktorý v celom procese zohrával neoceniteľnú úlohu.

Moje prvé slovo je slovo dôvera a pocit pozitívnej atmosféry. Tento balík o správe ekonomických záležitostí musí ukázať, že Európa je schopná, že je schopná prekonať ťažkosti a že je schopná ochrániť sa pred budúcimi problémami. Preto mám skutočnú dôveru v to, čo sa v najbližších dňoch udeje s týmto právnym predpisom v oblasti správy ekonomických záležitostí. V rámci Paktu stability a rastu, kde som pri nápravnej časti pôsobil ako spravodajca, sa k myšlienke stability a rozpočtovej disciplíny dá pridať koncepcia rastu. Dá sa inovovať pomocou postupu pri makroekonomickej nerovnováhe. Dá sa ísť nad rámec prístupu, ktorý spočíva len v mechanizme pokút. A práve preto prijatie tohto balíka o správe ekonomických záležitostí povedie k väčšej pôsobnosti Európy a k lepšej Európe.

Čo sa týka nápravnej časti Paktu stability a rastu, tento balík o správe ekonomických záležitostí napríklad zavádza rozumnejšie uplatňovanie paktu, a to prostredníctvom pozornosti, ktorú venuje kritériu dlhu, prostredníctvom zavedenia priemerného tempa znižovania dlhu počas trojročného obdobia. Umožňuje tiež flexibilitu pri plnení pravidiel, poskytuje podrobnejší a vhodnejší zoznam relevantných faktorov, ktoré by Komisia mala zohľadňovať pri posudzovaní finančnej situácie daných krajín, a zavádza aj trojročné prechodné obdobie na plnenie kritéria dlhu.

Chcel by som však poukázať aj na ďalšie aspekty, ktoré súvisia s ďalšími správami. Keďže sme po celý čas pracovali spoločne, musím spomenúť význam zavedenia režimu európskeho semestra v rámci preventívnej časti a poukázať na to, že preventívna časť je rozhodujúca a že sankcie by sa mali uplatňovať až ako posledný krok v celom tomto postupe. Postup zahŕňa zavedenie symetrie v analýze makroekonomických ukazovateľov, možnosť, že Komisia do konca tohto roka uskutoční štúdiu eurobondov, ucelenú predstavu pokút ako posledného kroku v súvislosti s makroekonomickými nerovnováhami aj Paktom stability a rastu a otázku zavedenia hlasovania podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny pri rozhodnutiach Rady. Všetky tieto kroky sa berú ako základná súčasť úlohy Parlamentu.

Práve preto môžeme občanom teraz poslať veľmi jasný odkaz. Odkaz o tom, že pripravujeme inštitucionálny mechanizmus na zabránenie budúcim krízam. Európa bude s týmto balíkom o správe ekonomických záležitostí oveľa lepšie pripravená. S týmto balíkom o správe ekonomických záležitostí Európa robí rozhodujúci krok smerujúci k tomu, aby naše hospodárstvo mohlo stabilne rásť.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford, spravodajkyňa. − Na úvod by som rada poďakovala Európskej rade. Všetci vidíme mimoriadne citlivú situáciu v Európe a najmä v eurozóne, ktorá si vyžiadala od mnohých krajín spoluprácu, akú sme predtým nezažili. Vidíme, že je rozhodujúce zlepšiť konkurencieschopnosť a udržateľne obnoviť verejné financie.

Za posledné dni, týždne a mesiace sme boli neustále svedkami stretnutí ministrov z rôznych členských štátov, na ktorých sa pokúšali pomôcť vzájomne nájsť riešenia jednotlivých problémov. Okrem toho som nikdy predtým nevidela takú vôľu verejnosti pochopiť, kam idú verejné peniaze. Dovoľte mi teda najprv hovoriť o smernici, na ktorej som pracovala.

Táto smernica vymedzuje skupinu požiadaviek v rámci účtovnej štatistiky, prognóz a rozpočtových procesov. Nezabúdajme, že krízu znásobili neprimerané rozpočtové plánovanie a nepresné informácie.

Ide o smernicu Rady, nie o správu vypracovanú z pozície spoločného zákonodarcu, a Rada o nej podrobne hovorila. Samotné členské štáty sa dohodli, že prijmú fiškálne plánovacie horizonty v trvaní minimálne tri roky a do svojich rozpočtových postupov zahrnú všetky úrovne vlád a štátnych financií, aby sa zaistilo zverejňovanie informácií napríklad o podmienených záväzkoch. Nezávisle sa bude hodnotiť výkonnosť účtovníctva a prognózovania.

Musím povedať, že mnohé členské štáty už teraz dodržiavajú veľkú časť tejto smernice, ale realizáciou tejto minimálnej skupiny požiadaviek sa zavedie disciplína a obnoví sa dôvera a je to tiež prvý malý krok späť na cestu k stabilite verejných financií.

Členské štáty samotné sa navyše dohodli, že každý z nich zavedie vlastné právne predpisy týkajúce sa fiškálnych pravidiel – ktoré nemusia nevyhnutne vychádzať z nemeckej ústavnej dlhovej brzdy –, ktoré budú upravené podľa potrieb jednotlivých krajín, aby mohli dodržiavať svoje povinnosti podľa zmluvy. Je to celkom chúlostivá záležitosť, pretože rôzne krajiny majú podľa zmluvy rôzne povinnosti, a preto sa táto časť nevzťahuje na Spojené kráľovstvo.

Počas rokovaní o širšom balíku šiestich legislatívnych návrhov bolo predložených mnoho návrhov na zlepšenie tejto smernice Rady, pričom mnohé z nich predstavila Európska centrálna banka a poslanci tohto Parlamentu. Rada sa v dobrej viere pokúsila zlepšiť túto smernicu tam, kde to bolo vhodné, a zlepšiť transparentnosť, ale bez toho, aby sa dotkla citlivých tém súvisiacich s ústavami jednotlivých štátov.

Stručne spomeniem ostatné smernice. Počas týchto rokovaní som sa pokúšala byť konštruktívna a najmä umožniť členským štátom eurozóny, aby vymedzili pravidlá a sankcie, ktoré považujú za potrebné na podporu svojej stability. Nepodporila som kolegov, ktorí sa domnievajú, že riešením je len silnejšia úloha Európskeho parlamentu.

Počas víkendu a pondelkovej noci sa Rada pokúsila ponúknuť konečný kompromis týkajúci sa nedoriešenej témy hlasovania v Európskej rade. Aj keď to podľa mňa nie je pre náš členský štát nijako významná záležitosť, keďže neplánujeme vstúpiť do eurozóny a výsledné sankcie sa na nás nevzťahujú, ide o mimoriadne náročný a sporný problém v mnohých štátoch, a to aj v tých, ktoré do eurozóny plánujú vstúpiť.

Je čas, aby sme vzájomne pochopili svoje problémy, ale aby sme tiež vzájomne rešpektovali svoje rozdielnosti. Začiatkom tohto týždňa som vystríhala kolegov, že ísť do priamej konfrontácie medzi Parlamentom a Radou v súvislosti s témou, ktorú by som podľa mňa nedokázala vysvetliť žiadnemu človeku na ulici, by nebola od tohto Parlamentu zodpovedná pozícia. Dokonca som povedala, že podľa môjho názoru by to bolo nezodpovedné.

Tento prístup Parlamentu k tejto téme navyše nepodporuje mnoho z poslancov našej skupiny. Nemôžem podporiť zmeny v texte Rady o makroekonomických nerovnováhach, ktoré urobil Parlament, a bola by som rada, keby sa v nadchádzajúcich týždňoch vyjasnili rôzne pozície medzi členskými štátmi eurozóny a štátmi, ktoré v eurozóne nie sú.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard, spravodajkyňa.(FR) S ostatnými poslancami, Komisiou a maďarským predsedníctvom sme viedli nespočetné trojstranné rozhovory, niektoré dokonca aj neskoro v noci. Chcela by som začať poďakovaním všetkým kolegom poslancom a našim kolegom z ostatných inštitúcií za prácu, ktorú sme spoločne dokončili.

Odkaz zo zasadnutia Rady Ecofin znie, že každý musí niesť svoj diel zodpovednosti. A moja okamžitá reakcia na to je, že to je v poriadku, poďme skutočne prijať naše zodpovednosti. Nie s obrovskými fanfárami, nie preto, aby sme mohli povedať, že sa nám rýchlo podarilo dosiahnuť dohodu, ale s tým, že budeme sledovať finančné problémy v eurozóne a v Európskej únii a že sa budeme snažiť vymyslieť poriadne riešenia. To bolo jednoznačne aj motto našej skupiny počas týchto rokovaní. Pochybujem, že trhy a naši občania by uverili rýchlym, ale povrchným riešeniam.

Odhadujeme, že potrebné sú výrazné zlepšenia. Domnievam sa, že sme už dosiahli niektoré z cieľov, ktoré sme si stanovili. Dovoľte mi pripomenúť vám, že nielen my máme takéto zámery. Európska centrálna banka pri niekoľkých príležitostiach vyzvala Európsky parlament, aby zlepšil už tak odvážne návrhy Komisie. Preto sme sprísnili pravidlá. Patrilo to medzi naše hlavné zásady. Nie preto, že by nám robilo radosť tvoriť pravidlá, ale preto, lebo porušovanie spoločných pravidiel v spoločenstve založenom na právnom štáte ohrozuje jednotnú menu. Zaviedli sme sankcie za podvody. Práve to, žiaľ, patrilo medzi oblasti, z ktorých sme sa museli poučiť, čo sa týka raných rokov eura. Ako povedala pani Fordová, takisto sme sa pokúsili stanoviť určitú mieru poriadku v národných rozpočtových postupoch už len preto, aby sme mohli porovnávať postupy v rôznych krajinách. Pre mňa bol mimoriadne dôležitý jeden bod. Ak predstúpime pred občanov len s tým, že povieme, že „sme zvýšili automatickosť“, ako to podáva tlač, nadobudnú dojem, že v Bruseli sa zapol nejaký tajuplný stroj, ktorý im klepne po prstoch vždy, keď sa stane niečo zlé.

Ak chceme prísnejšie pravidlá, musia byť rozumnejšie, ale predovšetkým potrebujeme demokratickejšie rozhovory a viac cezhraničných diskusií. Práve preto sme navrhli – a chcela by som sa poďakovať všetkým poslancom EP, ktorí ma v tejto veci podporili – vytvorenie niečoho, čo sme nazvali hospodársky dialóg, ktorý musí byť primeraný. Nejde o žiadne ohrozenie štátnych ústav. Je to len vyjadrenie našej túžby po širšej diskusii najmä v rámci eurozóny, ale tiež v rámci Európy 27 členských štátov. Chceme, aby sa tento Parlament stal fórom pre tento transparentný dialóg medzi európskymi inštitúciami a členskými štátmi a najmä aby bol miestom, kde môžu členské štáty nahlas hovoriť o svojich problémoch a vysvetliť svoje stanoviská. Niektoré krajiny zaostávajú, iné sú ďaleko vpredu, niektoré sú na okraji a iné majú väčší počet obyvateľov – a na to všetko musíme pamätať. Teší ma, že tento týždeň pán Habermas v nemeckých médiách znovu zdôraznil, že nevyhnutnosťou je zvýšiť demokratickú legitímnosť. Chcela by som pani Fordovej povedať, že my nepresadzujeme rozšírenie našich právomocí, ale vyzývame na väčšiu úlohu pre tých, ktorí dostali mandát od ľudí, aby obhajovali ich záujmy v Bruseli.

Sú tu aj ďalšie dôležité body najmä z hľadiska makroekonomiky. Domnievam sa, že všetky členské štáty musia podliehať spoločnému dohľadu. Symetria je dôležitá téma. Rada by mala chápať, čo to znamená: rozumná symetria, ktorá síce odlišuje deficit od prebytku, ale vždy by to bola symetria.

Dovoľte mi na záver spomenúť európske cenné papiere, ktoré patria medzi myšlienky, ktoré obhajujem. Chcela by som vyzvať vedúcich predstaviteľov všetkých politických skupín: nemôžete vyhlasovať, že európske cenné papiere podporujete, a potom hlasovať proti nim. Môžete argumentovať, že chcete viac, ja sama by som uvítala, keby sme zašli ďalej, ale v plnej miere oceňujem úsilie pána komisára Rehna a to, čo chce v tomto smere podniknúť. Dovoľte mi pripomenúť, že sám pán komisár predložil v máji 2010 návrhy v súlade s legislatívnou iniciatívou Komisie. Chceme tieto návrhy vrátiť na prerokovanie.

Chceme, aby euro konečne prijalo zodpovednosti svetovej meny, chceme veľký a likvidný trh, ktorý zníži náklady na získanie úverov. Chceme, aby sa časť tohto úverovania – samozrejme, obmedzená suma – z dlhodobého hľadiska rozdelila pomocou rozvinutého trhového regulačného nástroja. Dúfam teda, že zajtrajšie hlasovanie bude priaznivé a že všetci tí, ktorí tvrdia, že podporujú európske cenné papiere, budú o tejto téme diskutovať nezaujato a nie na základe ideologických predsudkov.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, spravodajkyňa. (NL) Ak je niečo jasné, tak to, že Európa potrebuje stabilné základy, aby mohla zabrániť novej kríze eura v budúcnosti a zaistiť udržateľný hospodársky rast. Náš Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) je spokojný s výsledkami, ktoré sme zatiaľ dosiahli v rámci legislatívneho balíka o správe ekonomických záležitostí. Chcela by som vyjadriť svoje úprimné poďakovanie všetkým poslancom EP, spravodajcom, tieňovým spravodajcom, zamestnancom, personálu a všetkým ostatným za mnoho hodín, ktoré sme spoločne strávili s cieľom dosiahnuť tento výsledok, pretože Európsky parlament pri vykonávaní svojich právomocí zaujal pevnú a ambicióznu pozíciu. Chcela by som poďakovať maďarskému predsedníctvu a najmä pánovi Andrásovi Kármánovi za snahy o prekonanie rozdielov medzi Radou a Parlamentom. Vy osobne ste skutočne umožnili, aby sme dosiahli 98 % dohodu, čiastočne aj vďaka užitočnej podpore pána komisára Rehna a jeho zamestnancov. Je to vynikajúci výsledok, aj keď sa nedosahoval ľahko.

Zajtra budeme hlasovať o týchto správach. Náš poslanecký klub je dôrazne odhodlaný budovať na tejto dohode na vysokej úrovni, ktorú sme dosiahli. Dúfam, že sa nám počas najbližších týždňov podarí prekonať posledné rozdiely, aby sme do leta mohli túto dohodu dokončiť. Je to veľmi dôležité, pretože náš poslanecký klub sa usiluje o to, aby sa konečné hlasovanie v pléne uskutočnilo v júli.

Rozruch na finančných trhoch pokračuje a my nutne musíme nájsť riešenie dlhovej krízy v niekoľkých krajinách. Rovnako urgentné je však aj to – a v tom teraz spočíva naša úloha spoločného zákonodarcu –, aby Európa prejavila silnú schopnosť rozhodovania sa z hľadiska ambiciózneho paktu stability a správy ekonomických záležitostí. Dosiahnutie dohody ešte pred začiatkom leta je rozhodujúce v záujme obnovy dôvery v euro, keďže Pakt stability a rastu sa porušuje už od roku 2003. Namiesto presadzovania pravidiel sa tieto jednoducho zliberalizovali a to teraz musíme zastaviť. Ide o vierohodné právne predpisy, nie o rokovania medzi členskými štátmi za zatvorenými dverami zamerané na to, ako sa vyhnúť sankciám. Ak členské štáty nepodniknú účinné kroky na splnenie svojich záväzkov a zníženie svojich deficitov – a nezabúdajme, že tieto záväzky prijali na základe svojej slobodnej vôle –, rozhodovanie musí byť tiež účinné. Práve preto tento Parlament navrhol hlasovanie podľa pravidla obrátenej väčšiny.

Postavme sa k tomu otvorene: zázračný vzorec našich ľavicových kolegov poslancov, zlaté pravidlo, riešenie neprinesie. Peniaze, žiaľ, nerastú na stromoch a dni jednoduchých riešení a bezbolestných možností sú za nami. Preto poslanecký klub PPE požaduje udržateľné verejné financie a to, aby neboli povolené rozpočtové deficity vo výške 5 či 6 %. Dlhové zaťaženie – pričom teraz sami vidíme jeho bolestivú stránku – je prekážkou hospodárskeho rastu nielen v našich európskych krajinách, ale aj v Spojených štátoch.

Potrebujeme pevné základy, a preto ma teší, že Rada bude realizovať preventívne opatrenia návrhov. Konkrétne zaistí, aby členské štáty posilnili svoje národné zodpovednosti a do procesu zapojili svoje národné parlamenty, aby sa rešpektovali jasné termíny, postupy a kontrolné návštevy, aby sa verejnosti poskytovalo viac správ, aby jestvoval tlak z ostatných štátov a aby sa viedli verejné rozpravy v tomto Parlamente a nie za zatvorenými dverami v Rade. Je zrejmé, že európsky semester je dôležitým úspechom, pretože chceme pracovné miesta a rast.

Stojíme pred dôležitým a historickým dňom. Zajtra budeme v Parlamente pripravení znášať našu časť zodpovednosti. Vidím, že Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente a Skupina zelených/Európska slobodná aliancia majú záujem urobiť škrt cez rozpočet. Zdá sa, že majú chuť pracovať v duchu kompromisu len v prípade, že ide o ich vlastné správy. Pán predsedajúci, to ale nie je duch kompromisu. Chcem vyzvať všetkých poslancov EP, ktorí považujú udržateľné verejné financie za dôležité, aby zajtra podporili týchto šesť správ. Nejde o konečný výsledok, pretože zajtra urobíme krok ku konzultáciám s Radou o tom, ako môžeme odstrániť tieto posledné prekážky na ceste k dohode v júli, ktorú, dúfam, dosiahneme.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund, spravodajca.(SV) Domnievam sa, že udalosti, ktoré môžeme tento týždeň sledovať tak v Rade, ako aj v krajinách, ktoré zápasia s veľmi vážnymi hospodárskymi problémami, nám znovu ukazujú, prečo je balík, o ktorom teraz vedieme rozpravu, taký dôležitý. Ak sa nám v týchto veciach nepodarí dosiahnuť pokrok, je pravdepodobnejšie, že problémy budú pokračovať a nevyriešia sa. Takisto sa domnievam, že je dôležité spomenúť si na to, čo sa stalo v roku 2005, keď sme mali konať a ukázať, že nie je v poriadku porušovať spoločné ustanovenia o rozdeľovaní. Neurobili sme to a namiesto toho sme zmenili pravidlá. Teraz nastal čas napraviť to.

Tento balík je dôležitý. Chcel by som kolegom poslancom povedať veľké ďakujem. Spoločne sme tvrdo pracovali. Ako už bolo mnohokrát povedané, sme veľmi blízko k dosiahnutiu cieľa, ale zároveň je dôležité, aby sme boli v hlasovaní dnes a v júli úspešní. Chcel by som tiež poďakovať pánovi Kármánovi z maďarského predsedníctva, ktorý vykonal skvelú prácu. Skutočne si ceníme, čo urobil. Ako som povedal, chcem tiež poďakovať kolegom poslancom a osobitne pani Ferreirovej. Pri vypracovaní postupu makroekonomického dohľadu, ktorý je niečím novým a dopĺňa prácu na udržaní spoločnej meny, sme vykonali vynikajúcu prácu. Práve takéto niečo Európa potrebuje.

Vrátim sa spať k roku 2005. Európsky parlament stále požaduje, aby sme našli riešenie na to, čo označujeme ako hlasovanie podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny. Prečo? Pretože sme zistili, že ak v Rade nebudeme mať vhodný automatický systém rozhodovania, neprijmú sa potrebné rozhodnutia. A nemôžeme dovoliť, aby sa to dialo ešte dlhšie. V tomto smere stále zostávajú nevyriešené otázky, ale dúfam, že sa Rade podarí viesť serióznu diskusiu o skutočnej podstate tohto problému. Európska rada má stretnutie vo štvrtok a v piatok. Nesmie sa stať, že sa pre prestíž neprijme žiadne rozhodnutie o niečom, čo je potrebné, ako všetci vieme. Ani sa nesmie stať, že si určité väčšie členské štáty budú myslieť, že sa môžu vopred dohodnúť o určitých veciach a že sa to bude považovať za hotovú vec. Rada musí prijať skutočné rozhodnutia a o právnych predpisoch sa musí rozhodnúť na základe konzultácie s Európskym parlamentom. Rada má teraz príležitosť prijať rozumné rozhodnutia a som si istý, že s pomocou Parlamentu môže prijať správne rozhodnutia.

Pokiaľ ide o makroekonomickú zložku, chcel by som v prvom rade zdôrazniť, že vďaka práci, ktorú sme vykonali v Parlamente, máme teraz návrh, na ktorom sme sa dohodli s Radou, ktorý je dostatočne transparentný a tiež obsahuje riešenie, ktoré je dostatočne automatické. Domnievam sa, že toto rozhodnutie znamená, že sa v budúcnosti budeme môcť cítiť bezpečne s ohľadom na eurozónu a na možnosť nápravy určitých hospodárskych problémov v niektorej krajine, ktoré by inak viedli k ohrozeniu celej eurozóny. Považujem za dobré, že sme v našej správe vytvorili systém prístupu ku krajinám, ktoré nesplnia svoje záväzky, inými slovami, stanovili sme požiadavku, aby sa problémy naprávali okamžite. Pri prvom porušení sľubu bude musieť krajina zaplatiť úročený vklad, ako sme to nazvali. To je potrebné. Nemôžeme vysielať signál hovoriaci o tom, že ak krajina niečo konkrétne sľúbi a potom to nesplní, nebude to mať žiadne následky. Žiaľ, práve o tom bol pôvodný návrh. Teší ma, že sa nám to podarilo napraviť. Je to dôležitá principiálna vec. Zároveň sa nám podarilo popasovať sa aj s problémom podvodu, keď sú iné krajiny oklamané. Aj to je mimoriadne dôležité. Myslím si, že Európsky parlament v tomto smere urobil dobrú prácu.

Ako už povedalo niekoľko rečníkov, zajtrajšie hlasovanie je veľmi dôležité a som presvedčený, že dopadne dobre. Dúfam, že koncom tohto týždňa a počas nasledujúceho týždňa bude môcť Európska rada viesť serióznu diskusiu o tom, čo môžeme urobiť v záujme dosiahnutia dohody. To isté budeme robiť aj v Parlamente. Potom môžeme mať právny predpis, ktorý Európa tak zúfalo potrebuje. Je to rozhodujúce z hľadiska toho, či budeme môcť aj ďalej mať spoločnú menu.

 
  
MPphoto
 

  András Kármán, úradujúci predseda Rady. − Predtým, než prejdem k podstate, by som chcel vyjadriť úprimné uznanie predsedníčke Výboru pre hospodárske a menové veci, spravodajcom, tieňovým spravodajcom a všetkým zástupcom politických skupín, ktorí sa aktívne zúčastnili tohto procesu, za ich hodnotný prínos. Rovnako vďačný som Komisii a aj samotnému pánovi komisárovi za ich snahy o uľahčenie diskusií nielen počas trojstranných rokovaní tu v Parlamente, ale aj v rámci Rady.

Šesť legislatívnych textov týkajúcich sa správy ekonomických záležitostí bolo pre maďarské predsedníctvo prioritou číslo jeden. Musím zdôrazniť, že určenie tejto témy za hlavnú prioritu nebolo individuálnym rozhodnutím predsedníctva. Iniciatívu Komisie podporili aj hlavy štátov a predsedovia vlád 27 členských štátov. Ak chceme vybudovať silnejšie euro, tento balík o správe ekonomických záležitostí je základným stavebným prvkom tohto procesu.

Svetové hospodárstvo vrátane Európy zažilo najhoršiu krízu od Veľkej hospodárskej krízy a museli sme z toho vyvodiť potrebné závery. Musíme si uvedomiť, že ak by sme neodstránili hlavné príčiny krízy, tieto otrasy by mali dlhodobé následky. Mnohé poučenia sú súčasťou šiestich legislatívnych návrhov, ktoré Komisia predložila v septembri minulého roka. Väčší dôraz sa bude klásť na prevenciu, aby sa zabránilo nutnosti zavádzania škodlivých cyklických politík v ťažkých hospodárskych časoch.

Až doposiaľ sa Pakt stability a rastu (PSR) sústreďoval na deficit, čo však nezabránilo kumulácii vysokého dlhu. Preto sa odteraz bude väčšia pozornosť venovať kritériám dlhu. Zistili sme, že postupy neboli dostatočne prísne a automatické. Preto sa teraz zaoberáme aj týmito otázkami, aby sme posilnili dôveryhodnosť tohto paktu. Takisto sme si uvedomili, že koordinácia fiškálnych politík prostredníctvom PSR možno nebude stačiť v Únii, ktorá používa jednotnú menu, a preto sme sa dohodli na zavedení nového mechanizmu na riešenie makroekonomických nerovnováh, o ktorých sa bude uvažovať na rovnakej úrovni ako o fiškálnych nerovnováhach.

Chystáme sa tiež prijať pravidlá na zlepšenie kvality národných rozpočtových rámcov, aby sa v národných postupoch členských štátov lepšie a dôslednejšie odrážali požiadavky zmluvy.

Som presvedčený, že ciele Parlamentu aj Rady sú rovnaké, a to posilniť správu ekonomických záležitostí EÚ a eurozóny, zabrániť budúcim krízam a vybudovať silnejší rámec správy ekonomických záležitostí v eurozóne a v celej EÚ.

Po intenzívnom kole trojstranných rokovaní so spravodajcami a po diskusiách v Rade v pondelok Rada upravila svoj všeobecný prístup. Výsledok tohto procesu bol Európskemu parlamentu oznámený v liste, ktorý bol odoslaný v nasledujúci deň, teda 21. júna. Súhlasím s názorom, že počas trojstranných rokovaní sa významne zlepšila kvalita textu a že balík sa posilnil a stal sa súvislejším. Platí to zvlášť pre zvýšenú transparentnosť a vymedzenie zodpovednosti, ako aj pre prísnejšie a automatickejšie uplatňovanie postupov.

V prvom rade mi dovoľte spomenúť hlavné prvky súvisiace so zvýšenou transparentnosťou a vymedzením zodpovednosti. Chystáme sa do právneho textu opísať európsky semester vrátane výrazného zapojenia Parlamentu do tohto procesu. Doplnili sme ustanovenia špecifikujúce proces hospodárskeho dialógu medzi európskymi inštitúciami vrátane Európskeho parlamentu, Radou a jednotlivými členskými štátmi. Do vytvárania a fungovania hodnotiacej tabuľky ukazovateľov na spustenie mechanizmu varovania pri prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh sa bude Európsky parlament zapájať v rovnakej miere ako Rada. Čo sa týka cyklu riadenia a postupu dohľadu, v plnej miere rešpektujeme veľmi dôležitú úlohu príslušných národných zainteresovaných subjektov vrátane sociálnych partnerov.

Po druhé prejdem na tému súvisiacu s prísnejším a automatickejším uplatňovaním postupov. Dovoľte mi povedať, že sa zavedie ďalšia sankcia, a to úročený vklad pre členské štáty s postupom v prípade nadmernej nerovnováhy. Ide o chýbajúce prepojenie v postupoch a veľmi logicky sa tým dopĺňa postup podobne ako v prípade rozpočtového dohľadu. Na základe iniciatívy Parlamentu sa zavádza aj dodatočná sankcia pre členské štáty, ktoré falšujú svoje štatistiky. Uplatňovanie mechanizmu hlasovania obrátenou kvalifikovanou väčšinou sa rozširuje do odporúčania týkajúceho sa prevencie a nápravy makroekonomických nerovnováh. Okrem toho sme v rámci preventívnych opatrení Paktu stability a rastu zabezpečili revíziu rozšírenia hlasovania podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny. Posilní sa navyše aj existujúci postup podľa zásady „dodržuj alebo vysvetli“. Pri rozhodovaní o personáli v PSR sa od Rady očakáva, že bude zvyčajne postupovať podľa odporúčaní a návrhov Komisie alebo verejne vysvetlí svoje stanovisko.

Predsedníctvo sa domnieva, že kompromis dosiahnutý počas trojstranných rokovaní je prejavom dobrého, vyváženého a komplexného prístupu. Myslíme si, že všetky strany majú skutočný záujem o dosiahnutie rýchlej dohody. Je mi ľúto, že sa návrh predložený do pléna líši od kompromisu, ku ktorému sme dospeli po sérii kôl rokovaní, a že nezohľadňuje konečnú kompromisnú ponuku Rady. Zároveň som vďačný za váš rozumný prístup, a to že Parlament necháva otvorenú možnosť čoskoro dosiahnuť dohodu v prvom čítaní. Je najvyšší čas, aby Európa spojila sily. Únia je pripravená naplniť očakávania. Všetky trhy a všetci investori sa majú na pozore a chcú vidieť, či splníme svoju úlohu. Rýchle a včasné prijatie balíka je pre nás všetkých nevyhnutnosťou.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, podpredseda Komisie. − Dovoľte mi najprv poďakovať predsedníčke Výboru pre hospodárske a menové veci pani Sharon Bowlesovej, paniam spravodajkyniam Corien Wortmannovej-Koolovej, Elise Ferreirovej, Vicky Fordovej, Sylvie Goulardovej, pánom spravodajcom Diogovi Feiovi a Carlovi Haglundovi, ako aj tieňovým spravodajcom, ktorí všetci zohrávali počas rokovaní významnú úlohu. Pani predsedníčka, spravodajcovia aj tieňoví spravodajcovia dôstojne reprezentovali tento Parlament.

Vysoko si tiež cením výnimočnú úlohu, ktorú zohrával štátny tajomník András Kármán, ktorý zastupoval maďarské predsedníctvo s veľkými vedomosťami a odhodlaním. Dovolím si povedať, že som veľmi hrdý na svoj tím v Komisii a že im poďakujem, keď sa, samozrejme, s vašou pomocou dostaneme do cieľa.

Úprimne vítam texty, ktoré ste dokončili. Počas trojstranných rokovaní vyjednávači Parlamentu zlepšili návrhy Komisie v mnohých dôležitých aspektoch. A získali ste aj skutočne mnoho dôležitých zlepšení od Rady.

Komisia podporuje texty, o ktorých budete hlasovať, a vítame a súhlasíme so všetkými vašimi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Ako vieme, Rada súhlasí s takmer všetkými. Urobila tak však s určitými výnimkami, ktoré sú celkom problematické. Dovoľte mi vrátiť sa k tomu o chvíľu.

Nie je čas na spomenutie všetkých prínosov Parlamentu do týchto rokovaní. Môj personál mi pripravil súhrnný zoznam minimálne 50 významných zlepšení, ktoré ste dosiahli.

Kodifikovali ste napríklad európsky semester, vymedzili ste štruktúrovaný hospodársky dialóg, ktorý zabezpečuje významnú úlohu Parlamentu v celom európskom semestri. Dosiahli ste príležitosť viesť podrobnú diskusiu o situáciách konkrétnych krajín v každej kľúčovej rozhodovacej etape politického cyklu vrátane potvrdenia práva Parlamentu na začatie dialógu s jednotlivými členskými štátmi. Vo všetkých častiach právneho predpisu ste dosiahli lepší tok informácií do Parlamentu a väčšiu transparentnosť. Od Komisie sme dostali prísľub zrealizovať štúdiu o európskych cenných papieroch do šiestich mesiacov odo dňa, keď tento právny predpis nadobudne účinnosť. Doplnený bude vyhlásením Komisie, textom, ktorý ste videli, vymedzujúcim rozsah tejto správy. Aj k tomu sa vrátim neskôr. V tomto vyhlásení sa Komisia zaviaže aj k tomu, že do polovice roka 2014 preskúma medzivládny charakter Európskeho mechanizmu pre stabilitu.

Dosiahli ste hlasovanie podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny v mnohých dôležitých prípadoch – v záujme zlepšenia automatickosti rozhodovania – a ako pravidlo v rámci nápravných opatrení paktu, ktoré, žiaľ, momentálne potrebuje 24 z 27 členských štátov. Dosiahli ste rovnocennú úlohu Parlamentu pri určovaní hodnotiacej tabuľky na zisťovanie možných makroekonomických nerovnováh a dostali ste pevné záruky do sociálneho dialógu, rešpektovanie národných tradícií do kolektívnych dohôd, tvorby miezd a úlohy sociálnych partnerov, s čím sa úplne stotožňujeme.

Na štatistické podvody sa budú vzťahovať tvrdé sankcie a národné štatistické úrady budú mať záruky nezávislosti. Zaviedli ste skoršie sankcie pre prípad postupu v prípade nadmernej nerovnováhy. A mohol by som ešte dlho pokračovať.

Na svojom prvom legislatívnom stretnutí s Radou Ecofin v pozícii spoločného zákonodarcu v oblasti hospodárskej politiky ste dosiahli takmer všetky zo svojich najdôležitejších cieľov. Je to veľmi dobrý výsledok pre Parlament a pre Európu.

Čo sa týka európskych cenných papierov, v súvislosti s týmto balíkom len potvrdím, čo som povedal na trojstrannom rokovaní 15. júna. Komisia plánuje Parlamentu a Rade predstaviť správu o vytvorení systému spoločného vydávania európskych vládnych dlhopisov alebo európskych cenných papierov na základe spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti v súlade s článkom 8a ods. 5 nariadenia o výkone rozpočtového dohľadu v eurozóne a do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Zámerom týchto európskych cenných papierov je posilniť fiškálnu disciplínu a zvýšiť stabilitu prostredníctvom trhov, ako aj využitím zvýšenej likvidity, pričom by sa zaistilo, že členské štáty s najvyššími úverovými normami by neznášali vyššie úrokové sadzby. K tejto správe by mali byť v prípade potreby priložené legislatívne návrhy.

Inými slovami, podľa nás ide takáto správa o európskych cenných papieroch ruka v ruke s budúcim posilnením správy ekonomických záležitostí v súlade s týmto balíkom, o ktorom sa teraz vedie rozprava, a dáva zmysel len spoločne s týmto posilnením.

Dovoľte mi povedať niekoľko slov o ďalších krokoch. Mám obavy. Ak by balík nebol dohodnutý, Rada ani Parlament by ani nemali pomyslieť na to, že môžu úspešne presunúť zodpovednosť na toho druhého. To nebude fungovať. Ľudia sledujúci rozhodovanie zvonku sa nezaujímajú o maličké detaily. Ak zlyháme – a hovorím my a naozaj myslím nás všetkých –, jednoducho povedia, že Európa zlyhala. Európa by zlyhala a dôvera ľudí v schopnosť Európy riešiť ich skutočné problémy by utrpela obrovskú ranu.

Okrem toho by si žiadna inštitúcia ani na okamih nemala predstavovať – či už z taktických, alebo podstatných dôvodov –, že môže získať lepšiu dohodu v druhom čítaní. Predsedníctvo veľmi šikovne získalo od Rady kompromisy, ktoré by sa s najväčšou pravdepodobnosťou neocitli znovu na stole, keby sa nedosiahla dohoda v prvom čítaní.

V skutočnosti zostáva otvorená len jedna téma, a to rozsah hlasovania podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny. Domnievam sa, že všetci viete o úsilí, ktoré sme vynaložili. Komisia podporuje hlasovanie podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny. A podporuje ho aj ECB a mnoho členských štátov, ale nie všetky a nie na všetkých miestach. Rada už odsúhlasila hlasovanie podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny pri piatich zo šiestich rozhodnutí, kde je to zákonne možné. V prípade toho zostávajúceho panuje nezhoda medzi Parlamentom a Radou. Som presvedčený, že riešenie sa dá a musí nájsť. Preto vás vyzývam, aby ste v najbližších dňoch hľadali konštruktívne riešenie zostávajúceho bodu, a vyzývam aj Radu, aby reagovala konštruktívne.

Môžem vás znovu ubezpečiť, že Komisia bude pracovať do poslednej minúty a do poslednej sekundy, aby sa našlo uspokojivé riešenie. Posilnená správa ekonomických záležitostí v Európe je jednoducho príliš dôležitá na to, aby padla na tejto poslednej nedoriešenej otázke.

Pripomeňme si, že Rada sa chystá podpísať zmluvu o Európskom mechanizme pre stabilitu (EMS), ktorý sa sústredí na nápravu. EMS však bude len doplnením nového rámca posilneného hospodárskeho dohľadu, ktorý sa zameriava na prevenciu a má prvoradý význam, pretože podstatne zníži pravdepodobnosť vzniku kríz, aké zažívame, v budúcnosti.

Rád by som svoj prejav uzavrel jednoduchým odkazom. Ak sa tento týždeň nedosiahne dohoda a ak sa najneskôr do júla neuskutoční hlasovanie, pre Európu a jej občanov to bude veľmi zlé. A ak by sme sa k týmto dokumentom museli vrátiť v septembri, poviedlo by to len k frustrácii, zatrpknutosti a horšiemu výsledku pre všetkých.

Zhodli ste sa na 99,9 % podstatných častí. Žiadam teraz obe strany, aby došli tých posledných pár centimetrov a vzájomne sa dohodli. Má to rozhodujúci význam, pretože tento balík je skutočne základom našej komplexnej reakcie na krízu, ktorá stále trvá. Pre dôveryhodnosť Európskej únie je absolútne rozhodujúce, aby uzavrela tento balík ešte do letnej prestávky a aby sa potom pohla ďalej a začala ho účinne využívať.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, spravodajkyňa Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci požiadaného o stanovisko.(FR) V mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci by som chcela spomenúť tri skupiny bodov.

Prvým z nich je to, že s prijatím tohto balíka o správe ekonomických záležitostí musíme zaistiť, aby sa brala do úvahy celá Lisabonská zmluva. Podľa zmluvy je prierezovým zámerom, ktorý sa vzťahuje aj na tento balík o správe ekonomických záležitostí, zohľadnenie cieľov týkajúcich sa podpory vysokej miery zamestnanosti, zaručenia primeraného sociálneho zabezpečenia a boja proti sociálnemu vylúčeniu. Dovolím si povedať, že mám niekedy dojem, že sa tento zámer odsunul na druhé miesto priorít.

Práve preto sa Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci usiloval o to, aby sa celý balík nezakladal len na článku 121 zmluvy, ktorý hovorí o koordinácii hospodárskych politík, ale aj na článku 148, ktorý sa zaoberá politikou zamestnanosti z hľadiska koordinácie medzi zodpovednosťami členských štátov a Európy ako celku. Práve preto sa tiež domnievame, že v rámci Únie sa musí pevne zaručiť úloha Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO), aby bola na rovnakej úrovni ako úloha Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (Ecofin).

Ak by sme totiž pri revidovaní Paktu stability a rastu mali za cieľ len istý druh riadenia, ktorý uspokojí ratingové agentúry, premeškali by sme dôležitú príležitosť v histórii našej hospodárskej a menovej únie. A tým sa dostávam k druhej skupine poznámok. História nás dnes vyzýva, aby sme sa na veci pozreli oveľa komplexnejšie a aby sme sa pozorne zamerali na to, na aký účel dnes zavádzame túto správu ekonomických záležitostí.

Samozrejme, že potrebujeme znížiť dlh, ale tiež potrebujeme zaistiť, aby táto správa ekonomických záležitostí pomohla zaručiť úspech stratégie Európa 2020. V tomto smere sa domnievame, že sú aj iné prístupy, ktoré sa dali použiť. Pán komisár, prečo ste sa vo svojom hodnotení strednodobých rozpočtových cieľov členských štátov osobitne zaoberali len výdavkami na dôchodky? Prečo ste sa s rovnakým dôrazom nezamerali aj na investície do budúcnosti predstavované výdavkami na vzdelávanie alebo na výdavky, ktoré musíme vynaložiť na boj proti sociálnemu vylúčeniu, teda cieľ, ktorý ste stanovili a ktorý sme zahrnuli do stratégie Európa 2020? Prečo sa tieto zámery a tento druh prístupu neuplatňujú aj na výdavky na výskum a vývoj alebo na infraštruktúru?

Moja tretia skupina poznámok sa týka spôsobu realizácie makroekonomického dohľadu. Považujeme ho za podstatný výsledok tohto balíka, čo však znamená, že sa musí uplatňovať symetricky. Veď napokon, pre nás tu v Európskom parlamente je v stávke zásadná otázka. Pani Fordová o tom hovorila ako o boji o moc. Nejde o boj o moc, ale o otázku demokracie. Ak chceme, aby existovala európska správa ekonomických záležitostí, musí existovať aj priestor na verejnú diskusiu a európsku demokraciu, aby mohla táto európska hospodárska politika fungovať. V tejto súvislosti musím povedať, že odmietnutie možnosti, aby sa Európsky parlament zúčastňoval na stanovovaní makroekonomických ukazovateľov prostredníctvom delegovaných aktov, z vašej strany a zo strany Rady mi nepripadá ako správny prístup.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah v mene Davida Casu, spravodajcu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci požiadaného o stanovisko. − Pán Casa ma požiadal, aby som vystúpila v jeho mene, pretože tu momentálne nemôže byť.

Mnohé z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci zobrali spravodajcovia balíka šiestich legislatívnych návrhov do úvahy. Vysielame tak odkaz, že spoločnosť môže mať zdravé hospodárstvo len vtedy, keď jej členovia budú schopní v plnej miere prispievať k jej rozvoju. Zdravé hospodárstvo je základom dobrej miery zamestnanosti a sociálnych politík a naopak, dobrá miera zamestnanosti a sociálnych politík je nevyhnutným predpokladom zdravého hospodárstva. Členské štáty, ktoré mali najobozretnejšie fiškálne politiky a stratégie rastu, majú teraz najlepšie výsledky. To je dôkazom, že fiškálna stabilita vedie k rastu a zamestnanosti.

Musíme rešpektovať pravidlá Paktu stability a rastu. Je nevyhnutné, aby sme dosiahli rast a tvorbu pracovných miest a aby sme zabránili tomu, že naše deti a budúce generácie budú znášať dlhové zaťaženie. Musíme pochopiť, že každé euro použité na splatenie úrokov z verejného dlhu je práve tým eurom, ktoré nemôžeme použiť na investície do vzdelávania, sociálneho zabezpečenia a do iných oblastí, ktoré zabezpečujú prostredie potrebné na dobrý rozvoj hospodárstva a potrebné pre blaho ľudí. Preto je veľmi dôležité, aby sa čím skôr znížila naša zadlženosť v členských štátoch.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann, v mene poslaneckého klubu PPE.(DE) Je nepochybne veľa dôvodov, ktoré spôsobili hospodársku situáciu, v akej sa momentálne nachádzame v eurozóne aj v celej Európskej únii, ale dva dôvody osobitne bijú do očí. Po prvé, v podstate sme si až príliš neskoro uvedomili smerovanie Európskej únie. Po druhé, keď sme si to uvedomili, najmä Rada dlho odmietala iniciovať potrebné opatrenia – ktoré v skutočnosti zabezpečoval Pakt stability a rastu – alebo uložiť potrebné sankcie. Ak to mám povedať hrubo, jednoducho nepotiahla poistné lanko padáka.

Nové nariadenie o makroekonomickom dohľade by malo riešiť tieto dva problémy. Po prvé, úplne nový systém, ktorý sa ním zriaďuje, by nám mal umožniť rozpoznať makroekonomické nerovnováhy v ranej fáze a po druhé, potom by sme mali byť schopní rýchlo konať. Vypracovali sme dobrú hodnotiacu tabuľku, aj keď na základe dlhých diskusií. V tejto súvislosti by som chcel veľmi pekne poďakovať spravodajkyni pani Ferreirovej za jej pozitívnu spoluprácu.

Musíme zabezpečiť, že na nápravu nerovnováh sa prijmú okamžité opatrenia. Práve preto je tu potrebné vytvoriť mechanizmus, ktorý sa nedá politicky zmariť. Preto je také dôležité a pre Parlament také rozhodujúce využiť hlasovanie podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny.

Ak chceme účinne využívať tento nástroj, predstavuje to, prirodzene, presun právomocí z hlavných miest členských štátov na Brusel. To je však v hospodárskej a menovej únii aj tak viac než potrebné. Až keď občania Európy uvidia, že už konáme efektívne, že sme sa poučili z chýb, ktoré sme urobili, podarí sa nám znovu získať dôveru, ktorú sme teraz stratili.

Môžem vás ubezpečiť, že náš poslanecký klub zajtra podporí správu pani Ferreirovej.

 
  
MPphoto
 

  Stephen Hughes, v mene skupiny S&D. – V tejto miestnosti by ste nenašli veľa poslancov, ktorí by nesúhlasili s tým, že v nadchádzajúcich rokoch je potrebné znížiť dlh a deficity na rozumnú úroveň. Naša skupina určite zastáva názor, že to urobiť musíme.

Nejde o politickú konfrontáciu medzi fiškálne čestnými a fiškálne nezodpovednými poslancami v tomto Parlamente. Rozdiel medzi vami a nami a medzi progresívnymi poslancami a konzervatívcami tu v Parlamente je v tom, ako sa vrátime k stabilným verejným financiám, za akú hospodársku a sociálnu cenu, za akú cenu pre budúcu schopnosť Európy súťažiť na globálnom trhu. Pán komisár, držíte sa myšlienky, že k vášmu programu zameranému len na úsporné opatrenia nie je žiadna alternatíva. Považujeme to za veľmi nesprávne. Váš prístup a prístup pravicovej väčšiny v Rade podľa nás predstavuje najväčšie nebezpečenstvo pre samotnú budúcnosť európskej myšlienky, pretože ničí predstavu spolupatričnosti so spoločenstvom, predstavu solidarity a súdržnosti.

Obrovská väčšina tých miliónov obyvateľov, ktorí počas krízy prišli o prácu, je dnes stále nezamestnaná. Aký odkaz majú pre nich Rada a Komisia? Alebo pre milióny občanov, ktorých práca je ohrozená alebo ktorí žijú v chudobe? Aký je odkaz pre stámilióny ľudí, ktorí doplatili na zníženie verejných dávok, obmedzenie zdravotnej starostlivosti či vzdelávania? Aký máte odkaz pre nich? Aký má pre nich odkaz Rada tento týždeň? Nuž, celkom úprimne povedané, neočakávam vôbec nič.

Tohtotýždňové zasadnutie Rady neprinesie jediný lúč nádeje pre tvrdo pracujúcich ľudí, pre nezamestnaných ani pre mladých ľudí, ktorí toľko trpia. Kríza, ktorú nezapríčinili, ich nespravodlivo a vážne zasiahla a teraz ich zasiahne znovu to, že musia naprávať škodu, ktorú nespôsobili.

Váš politický a hospodársky program je pre nás na tejto strane rokovacej sály absolútne neprípustný. Počas celého legislatívneho procesu sme navrhovali rozumné a vyvážené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhom Komisie, navrhli sme pevne prepojené programy národných reforiem a stability a rastu, pričom práve národné reformy by boli pevným nástrojom potrebnej podpory verejných investícií. Predložili sme návrhy na zachovanie rozumnej úrovne produktívnych verejných investícií a navrhli sme vytvorenie nových pravidiel, ktoré by boli jasne proticyklické. Mohol by som ešte pokračovať, realita je však taká, že dnešného hospodárskeho a sociálneho programu sa zmocnila pravica. Dokonca nie je ani priestor na mierne politické prístupy a nieto ešte na tie progresívnejšie.

A prosím, pán komisár Rehn, nehovorte mi, že politiky, ktoré teraz kritizujem, uskutočňujú socialistické vlády. Viete, že v čase, keď sa dokonca aj najsilnejšie hospodárstva v Európe musia skloniť pred požiadavkami nezodpovedného a čoraz nebezpečnejšieho finančného sektora, nedokáže tento program sám zmeniť žiaden členský štát.

Chcel by som vedieť, kto bude napokon ťažiť z rozhodnutí, ktoré sa tento týždeň prijmú. Zdá sa mi, že jediní, ktorí z toho budú mať prínos, sú tí, ktorí v prvom rade celý tento zmätok spôsobili, teda finančný sektor. A považujem to za nehanebnosť.

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, v mene skupiny ALDE. – Doposiaľ sme dosiahli dohodu o takmer celom balíku a ukázali sme, že spolurozhodovanie funguje, a to aj vďaka tvrdej práci maďarského predsedníctva a, samozrejme, najmä pána Andrása Kármána, vyjednávacieho tímu Parlamentu a Komisie.

Predsedníctvo a Komisia už poukázali na početné doplnenia zo strany Parlamentu. Myslím si, že ich bolo 50. Patrí medzi ne právny rámec pre semester a dohľad nad národnými programami reforiem, nezávislosť štátnych štatistických úradov a sankcie za podvod, dozorné misie Komisie, hospodársky dialóg medzi všetkými zainteresovanými stranami a celkovo podstatne väčšia transparentnosť.

Nemôžeme však tajiť, že pri rokovaní o balíku existovali výrazné rozdiely. Ja osobne to nepovažujem za politické pompézne vystúpenia, ale skôr za hľadanie zodpovednosti, za umožnenie toho, aby ľudia niesli zodpovednosť. To, čo nás v Parlamente rozdeľuje, sa líši od problémov, ktoré riešime s Radou, ale nech je to akokoľvek ťažké, musíme splniť svoju demokratickú povinnosť. Tento Parlament umožní niesť zodpovednosť.

Niektorí uprednostňujú medzivládnu metódu. Keďže sa dohodnutý text uznáva ako lepší než všeobecný prístup Rady, nedáva to zmysel. A rovnako to nedáva zmysel ani pri snahe o určenie zodpovednosti, ktorá tak zjavne chýba vo veľkej časti reakcie na krízu a čo je v takej veľkej miere následkom medzivládnych rozhodnutí. Od momentu uvedomenia si, že treba rozšíriť nástroje fondu stability, až po uznanie skutočnosti, že trestajúce úrokové sadzby nezabezpečia udržateľnosť ani šancu na návrat na trhy, sa tento Parlament nebál postaviť do čela a Rada ho nasledovala.

Sme silnejší, keď spolupracujeme, a som presvedčená, že zostávajúce rozdielnosti sa dajú vyriešiť.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček, v mene skupiny ECR. (CS) Balík šiestich návrhov, ktoré majú zlepšiť disciplínu v eurozóne, sa opiera o presvedčenie, že novovzniknutú prísnejšiu architektúru nadnárodného dohľadu budú členské štáty viac dodržiavať. Považujem za problematické uvažovať týmto spôsobom najmä preto, že až do dnešného dňa neboli niektoré členské štáty schopné dodržiavať a účinne presadzovať ani plnenie menej prísnych pravidiel. Dovoľte mi spomenúť štyri body, ktoré považujem za sporné.

Prvým bodom je hlasovanie podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny, ktoré sa tu mnohokrát spomínalo. Hlasovanie tzv. obrátenou kvalifikovanou väčšinou považujeme za výnimočný nástroj, ktorého použitie sa musí vždy riadne a dôsledne vysvetliť, a musí sa riadne preskúmať, či jeho použitie nie je v rozpore s primárnym právom.

Nesúhlasíme so zvýšením počtu oblastí postupov dohľadu, v ktorých sa navrhuje použitie hlasovania podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny. Navrhovaný postup zvyšuje politickú moc Komisie a Európskeho parlamentu na úkor Rady a vnútroštátnych orgánov, čo nechceme.

Čo sa týka dozorných misií, mám vážne výhrady k návrhu týchto misií, pretože budú zložené predovšetkým z úradníkov Európskej komisie a budú im zverené významné právomoci bez toho, aby členovia týchto misií mali akýkoľvek politický mandát. Toto je principiálna výhrada. Ľudia, aj keď s dobrými úmyslami, ktorí nepodliehajú verejnej kontrole svojimi voličmi, nemôžu uskutočňovať dohľad nad hlavami vnútroštátnych politických orgánov či najvyšších vnútroštátnych inštitúcií.

Hodnotiaca tabuľka, teda pokus zostaviť na nadnárodnej úrovni zoznam makroekonomických ukazovateľov a na ich základe posudzovať schopnosť národných vlád a ich hospodárstiev vyrovnať sa s hospodárskymi nerovnováhami, je diskutabilná myšlienka. Súčasná situácia v Grécku je dobrým príkladom toho, že recepty na riešenie situácie, ktoré sú nadiktované zvonku, budia u domáceho obyvateľstva odpor a sú jedným z dôvodov stupňovania sociálneho napätia.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, v mene skupiny Verts/ALE.(FR) My zelení chceme správu ekonomických záležitostí. Nielen preto, aby sme potešili ľudí, nie preto, aby z toho bola pekná fotografia, ale preto, aby mali Európania nástroje, ktoré im umožnia riešiť problémy 21. storočia a budú postavené na eure. Inými slovami, aby sme zaistili slušnú životnú úroveň pre všetkých, nielen pre tých niekoľkých šťastlivcov, a aby sme zohľadnili fyzické obmedzenia tejto planéty – a to je novinka, samozrejme.

V tejto súvislosti podporujeme správy o rozpočtových rámcoch a makroekonomickej zložke balíka o správe ekonomických záležitostí. Sme spokojní so všetkými ukazovateľmi, ktoré boli vybrané, hoci by sme boli uvítali, keby jedným z nich boli aj nerovnosti v príjmoch, pretože ide o veľmi jasný znak slabo fungujúceho hospodárstva aj slabo fungujúcej spoločnosti, a preto by mal slúžiť ako varovné znamenie.

Náš súhlas s makroekonomickou zložkou však podmieňujeme udržaním symetrického prístupu a to chcem Rade povedať. Inými slovami, domnievame sa, že všetky členské štáty by mali byť na tej istej lodi, či už majú napríklad v súčasnosti schodok, alebo prebytok. Nie je dôvod na uplatňovanie nejakého zvýhodňovania, keďže prebytok jednej krajiny je schodkom inej krajiny.

Čo sa týka Paktu stability a rastu, nemôžeme akceptovať nástroj, ktorého jediným výsledkom sú a budú len a len úsporné opatrenia, ktorý teda povedie k tomu, že za hospodársku krízu zaplatia len najzraniteľnejší občania našich spoločností.

Chceli sme rovnováhu nie prostredníctvom zníženia rozpočtovej disciplíny, ale prostredníctvom jej kombinácie s disciplinovanými investíciami. Navrhli sme, aby ciele, ktoré si Európa stanovila v stratégii EÚ 2020, boli nielenže záväzné, ale aby boli také záväzné ako ktorékoľvek iné ciele a také záväzné ako pravidlá týkajúce sa rozpočtov a deficitov. Som sklamaný, že sa v tomto Parlamente nepodarilo nájsť väčšinu, aby sa konečne podporila táto stratégia a aby sa brala vážnejšie.

Boli by sme súhlasili s hlasovaním za tento balík pre stabilitu a rast v nezmenenej podobe, ak by bol doplnený ambicióznym fiškálnym balíkom, ktorý by kombinoval daň z finančných transakcií, daň z energie, spravodlivú daň vzťahujúcu sa na nadnárodné spoločnosti a, samozrejme, opatrenia na boj proti daňovým podvodom, aby sme pomohli členským štátom Únie financovať ciele, v ktorých dosiahnutie dúfajú. O tom však nebol ani najmenší náznak. Napriek vyhláseniam, ktoré dnes znovu poskytol pán Barroso, sa v tejto súvislosti absolútne nič nedeje.

Chcem pravici povedať toto: zvolili ste si utvorenie tesnej väčšiny s euroskeptikmi, na čo máte, samozrejme, plné právo, aby ste vytvorili určitú správu ekonomických záležitostí, ktorá, môžem vám už teraz povedať, je nespravodlivá a bude neúčinná.

Preto uvidíme, čo sa stane, či už tu v Parlamente, keď váš pakt s euroskeptikmi padne, alebo vo voľbách vo Francúzsku v roku 2010 a v Nemecku v roku 2013, keď podľa mňa voliči budú s nami súhlasiť.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute, v mene skupiny GUE/NGL.(DE) Aj my sme v našom programe európskych volieb v roku 2009 požadovali správu ekonomických záležitostí. Nápady týkajúce sa správy ekonomických záležitostí, ktoré však máme my naľavo, sa líšia od tých, ktoré sú obsiahnuté v predloženom balíku o správe ekonomických záležitostí.

Správa ekonomických záležitostí pre nás znamená vymedziť jasné pravidlá pre hospodárstvo a stanoviť hranice. Domnievame sa napríklad, že to znamená zakázať mzdový a daňový damping alebo stanoviť minimálne normy s cieľom zastaviť narúšanie hospodárskej súťaže na trhu práce. Správa ekonomických záležitostí pre nás, prirodzene, znamená aj účinnú reguláciu finančných trhov.

Nič z toho sa však nenachádza v balíku o správe ekonomických záležitostí. Súčasná verzia balíka namiesto toho vyvoláva dojem, že vznikla len v dôsledku tlaku úverových ratingových agentúr na štáty eurozóny na juhu Európy. Ako už môžeme vidieť z príkladov Grécka, Portugalska a Španielska, zavádza radikálnu politiku úsporných opatrení, ktorej dôsledky na budúcnosť celého európskeho projektu možno len ťažko predvídať. Táto radikálna politika úsporných opatrení vedie občanov Grécka, Portugalska a Španielska, ale aj občanov krajín severnej Európy k neuváženému nacionalizmu, o ktorom sme si mysleli, že sme ho v Európe už dávno potlačili.

Tak veľmi potrebné zlepšenia pôvodných návrhov Komisie, ktoré boli pripravené vo Výbore pre hospodárske a menové veci a ktoré boli v tomto výbore aj prijaté – a sú uvedené najmä v správe pani Ferreirovej –, boli vo veľkej miere znovu vyňaté a pod tlakom Komisie oslabené. Podľa nás je vyňatie delegovaných právnych aktov zo správy pani Ferreirovej absolútne neprípustné. V dôsledku toho už Európsky parlament nemá žiaden vplyv na to, ako sa budú riešiť makroekonomické nerovnováhy. Táto úloha je vyhradená pre Komisiu. Nesie to len malé znaky demokracie a ešte menej sa to podobá na sociálnu Európu, ktorá je vybavená nástrojmi, aby mohla hľadieť do budúcnosti.

Balík o správe ekonomických záležitostí je podľa nás – aspoň v jeho súčasnej podobe – nesprávnou odpoveďou na krízu, ktorú riešime. Preto balík v jeho súčasnej podobe nepodporíme.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti, v mene skupiny EFD.(IT) Keď sa zavádzalo euro, možno nebolo jasné, čo môže pre členský štát znamenať strata menovej politiky. A dnes zažívame dramatické následky v Grécku.

Eurozóna nebola a ani sa nestala optimálnou menovou zónou. Krajina postihnutá finančnou krízou sa môže len ťažšie obnovovať a do priepasti by mohla stiahnuť aj ostatné členské štáty. Od čias Maastrichtu existujú kritériá, ktoré mali zabrániť nebezpečným situáciám, a vidíme, ako úboho zlyhali. V roku 1999 Grécko nespĺňalo žiadne kritériá a už o dva roky neskôr bolo v eurozóne. Portugalsko bolo navyše prvou krajinou, ktorá v roku 2002 dostala varovanie v súvislosti s deficitom.

Už v minulosti teda boli náznaky, ale teraz by mohli všetci európski občania napokon platiť za dôsledky. Preto sme zvedaví, či sa tieto nové opatrenia ukážu ako užitočnejšie. Pravdepodobne sú poslednou šancou pred vyhlásením definitívneho zlyhania európskej hospodárskej politiky.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Dráma obkľučujúca Európsku úniu sa mení na tragédiu. Zajtra zrejme pôjde o každý hlas. Ako môžem podporiť tento balík ako poslanec, ktorého v Rakúsku priamo zvolilo 500 000 voličov?

Teraz môžeme vysvetliť myšlienku správy ekonomických záležitostí aj tým najväčším euroskeptikom, ale nie v prípade, že nemá žiadnu demokratickú legitimitu a že nefunguje žiadna kontrola ani rovnováha. Ako má fungovať, keď na jednej strane sa de facto vytvára protektorát – Grécko – a na druhej strane daňoví poplatníci v lepšie postavených krajinách prostredníctvom Európskej centrálnej banky a zlých bánk zaplatia za jeho dlhopisy? Ako môžete vysvetliť ľuďom, ktorí sa nechceli vzdať šilingu a marky, že teraz zrazu potrebujeme eurobondy, pretože banky sa nedajú kontrolovať? Mimochodom, pán Hughes, je veľmi milé, že si to sociálni demokrati konečne uvedomili. Viem si to predstaviť jedine tak, že to konečne vzdáme a povieme, že sme vtedy mali urobiť to či ono, že priznáme naše chyby a že konečne v tejto horiacej Európe predložíme víziu, na základe ktorej dokážeme prežiť globalizáciu.

To však v súčasnom balíku nevidím, a preto je pre každého zodpovedne zmýšľajúceho človeka celkom ťažké zaň hlasovať, a to sa ešte nezaoberám jednotlivými bodmi.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE).(LV) Ide o prípad podobný tomu, keď domy zvyčajne navrhujú ľudia s vysokoškolským vzdelaním, ale spravidla ich stavajú ľudia, ktorí majú sotva stredoškolské vzdelanie. Ak navyše na stavbe domu pracuje stavbár, ktorý je buď nerozumný, alebo nečestný, a na základy nepoužije také množstvo betónu, aké bolo uvedené v návrhu, dom bude chybný. V prípade eurozóny boli základy, základy stability, položené v Pakte stability a rastu. Stalo sa však, žiaľ, to, že rôzne členské štáty – možno ako ten lenivý či nedbanlivý stavbár – nedodržiavali pakt stability a vytvárali nadmerne veľké štátne dlhy, rozpočtové deficity. Keď prišla svetová hospodárska kríza, tento dom eurozóny sa začal otriasať. Ak by bola eurozóna domom, logicky by sme mali znovu začať pracovať a položiť nové základy. V tomto prípade sme dokončili balík o správe ekonomických záležitostí, ktorý by sme mali schváliť ako formu posilnenia základov, aby sa v budúcnosti, keď príde ďalšia búrka, eurozóna neotriasala. Ak navyše chceme mať predstavu o tom, ako vyzerajú tieto otrasy, stačí sa len pozrieť na udalosti v Grécku. Dámy a páni, musíme zabrániť tomu, aby sa v budúcnosti náš dom znovu otriasal, a riešením je schváliť balík o správe ekonomických záležitostí. Ďakujem vám za pozornosť.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann (S&D). (DE) Svoje poznámky začnem otázkou pánovi komisárovi Rehnovi a pánovi Kármánovi z Rady. Obaja hovorili o nevyriešenej veci súvisiacej s rozporom medzi parlamentnou väčšinou a Radou. Tento týždeň som zaregistroval, že Rada vyjadrila zamietavé stanovisko k textu v správe pani Ferreirovej, spravodajkyni za Skupinu progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, ktorý sa týkal symetrického prístupu. Môžete mi povedať, že sa tento problém vyriešil, keďže Rada hlasovala za správu pani spravodajkyne? V skutočnosti by ste potom však stále mali problém medzi väčšinou tu a v Rade – alebo ste to zabudli spomenúť? Ak je to tak, aj to by som chcel vedieť, pretože potom by som si myslel, že to považujete za bezvýznamné. Bol by som rád, keby ste mi to vy dvaja na konci tento rozpravy vysvetlili.

Po vypočutí dvoch konzervatívnych skupín, ako aj liberálov tu v Parlamente som nadobudol dojem, že ak prijmeme to, čo tu predložili, svet by sa napravil. Žiaľ, nie je to tak. Svet by bol potom horší, nie lepší, pretože zmenili príležitosť na vytvorenie ešte silnejšej spoločnej hospodárskej politiky v Európe na balík úsporných opatrení. A to je zlé, pretože to predstavuje politiku, ktorá sa datuje späť do minulého storočia, pretože to predstavuje zastaraný prístup, ktorý si z politických techník vyberá len sankcie a nie stimuly, rozumné zdaňovanie či vyvážené prístupy, aké sme predstavili aj my. Rôzne strany Parlamentu predložili dostatočný počet pragmatických návrhov, aby sa dal predložiť vyvážený balík.

Ak chce pani Wortmannová-Koolová tvrdiť, že by to zelení a sociálni demokrati zablokovali, je to, samozrejme, úplný nezmysel. Presný opak je pravdou. Poslancom tohto Parlamentu z Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) – ktorí nadbiehajú buď Komisii, alebo Rade – by som chcel povedať, že tu nie sme preto, aby sme nechali veci prejsť len tak, ale aby sme sami mysleli. Práve to od nás očakávajú voliči. Preto musím poukázať na to, že v súčasnosti neviete povedať, či členský štát kupuje obranné prostriedky, bojové lietadlá alebo či investuje do svojho vzdelávacieho systému zajtrajška. Nie ste v pozícii, aby ste mohli kvalitatívne posudzovať jeho rozpočtovú politiku. My vás ale v skutočnosti chceme vybaviť tak, aby ste to robiť mohli. Chceli sme rozumnejšiu dohodu, ktorá poskytne Komisii väčšiu príležitosť, aby mala vplyv. Nedokážem pochopiť, prečo s tým pán komisár Rehn nesúhlasí – s väčšími príležitosťami na ovplyvňovanie a modernou hospodárskou politikou, ktorá sa v záujme našich občanov odvoláva na ciele stratégie EÚ 2020. Túto možnosť ste odsunuli bokom a to je škoda. V dôsledku toho tento balík nie je v žiadnom prípade vyvážený.

Budeme aj ďalej bojovať za lepší hospodársky balík. Dlhujeme to našim voličom. Odpoveďou skutočne musí byť viac Európy, nie menej. Musí to však byť správna Európa a nie zlý balík.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE).(SV) Európa je v zložitej situácii, ale práve v časoch krízy dokáže EÚ zvyčajne prijímať odvážne rozhodnutia. To, že zajtra budeme môcť prijať rozhodnutie o prísnejších a jasnejších pravidlách správy ekonomických záležitostí, je mimoriadne dôležité, a to nielen pre krajiny v eurozóne. Dotkne sa to každého. Vedúci predstavitelia Európy váhali a vytvorili neistotu. Rozšírila sa nervozita. Ich odkaz sa zo dňa na deň menil. Zajtrajšie rozhodnutie bude môcť ukázať, že v ťažkých časoch Parlament dokáže prijímať ťažké rozhodnutia. Grécko použilo podvod, aby sa dostalo do eurozóny. To je pravda. Práve preto vedúci predstavitelia Nemecka a Francúzska teraz ukazujú jasné vodcovstvo a preberajú zodpovednosť za budúcnosť Európy a nepokračujú ďalej v nejasnom a zdržanlivom duchu.

Pakt stability a rastu sa musí reformovať a pravidlá sa musia sprísniť. Pacta sunt servanda – dohody sa musia dodržiavať – nepotrebujeme nové Grécko! My vo Švédsku vieme, že cesta k stabilite a rastu vedie cez zdravé štátne financie. Pán Bullmann sa môže opýtať švédskych poslancov vo svojej skupine. Dúfam, že švédski sociálni demokrati budú môcť podporiť tento návrh najmä preto, že sa nám podarilo presadiť pravidlá, ktoré chránia švédske kolektívne zmluvy. Odstraňuje sa teraz aj posledná prekážka, aby mohli švédski sociálni demokrati pomôcť Švédsku pripojiť sa k Paktu Euro Plus. Ak má Švédsko patriť do vnútorného okruhu EÚ, nemôžeme sa jednoducho vliecť za kritikmi EÚ z Maďarska, Českej republiky a Spojeného kráľovstva. To nie je tá správna spoločnosť.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). – V tejto rozprave sa ocitám v zložitej pozícii, pretože sa domnievam, že silné fiškálne pravidlá sú potrebné pre silnú menu a silné hospodárstvo. Myslím si, že práve to bola hlavná príčina, prečo naša krajina nevstúpila do eurozóny. Menová únia bude vždy náročná bez výrazných krokov smerujúcich k hospodárskej únii a práve pre túto požiadavku na hospodársku úniu sa podľa mňa Spojené kráľovstvo nikdy nestane členom eurozóny.

Pre našu politickú skupinu tu v Parlamente je podstatnou zásadou národná suverenita pri rozhodnutiach o hospodárskej politike. Ak by všetkých šesť týchto správ a ich pravidlá platili len pre eurozónu, mohli by sme aktívnejšie podporiť Euroskupinu pri rozhodovaní o posilnení zásad, ktoré sú základom ich menovej únie. Ak všetky členské štáty, ktoré používajú euro, chcú posilniť a prehĺbiť koordináciu svojich hospodárskych politík, malo by to byť ich rozhodnutie.

Spojené kráľovstvo a ostatné krajiny, ktoré nie sú členmi eurozóny, chcú byť dobrými susedmi. Pokusy o zaviazanie tých z nás, ktorí sme mimo eurozóny, cieľmi a procesmi navrhnutými na harmonizáciu hospodárskej politiky, sú však neprípustné. Neprajem eurozóne tieto pretrvávajúce ťažkosti, ale skupina ECR nemôže podporiť právny predpis EÚ, ktorý presúva akékoľvek ďalšie právomoci z národných vlád krajín, ktoré sú momentálne mimo tejto eurozóny.

Dúfajme, že si všetky členské štáty z krízy vzali ponaučenie, a to že vyvážený rozpočet a silná fiškálna disciplína sú odmenené nižšími nákladmi na financovanie na finančných trhoch a že čestnosť v štatistických výkazoch je základom trvalej dôvery trhov. Silná eurozóna a euro ako celosvetová mena sú v zásade v záujme nás všetkých. Nové pravidlá musia zaistiť, že bude silnejšia a udržateľnejšia.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold (Verts/ALE). (DE) My v Skupine zelených/Európskej slobodnej aliancii chceme silnejšiu európsku správu ekonomických záležitostí. Znamená to, že na jednej strane potrebujeme silné pravidlá na riešenie nerovnováh – ako sú vymedzené v správe pani Ferreirovej – a, prirodzene, potrebujeme aj sankcie vzťahujúce sa na tieto pravidlá. Práve preto budeme hlasovať za tieto dve správy a rovnako budeme hlasovať aj za správu pani Fordovej, ktorá poskytuje štatistický základ našej hospodárskej spolupráce.

Podobne to platí aj pre tri správy o Pakte stability a rastu: potrebujeme spoločné euro a k tomu potrebujeme v Európe aj obmedzenia deficitov a dlhov. Počas tejto krízy sa tieto limity prekročili. Dôležité je však pouvažovať, ako sa dajú deficity a dlhy znížiť. V súčasnosti znovu na príklade Grécka, Portugalska a Írska vidíme, že pod tlakom Európskej komisie a na základe rokovaní s národnými vládami sa presadzujú výsledky a balíky, pri ktorých trpia tí najslabší, pričom tí bohatí – ktorí počas predchádzajúcich 20 rokov zarobili veľmi dobre – žiadnu záťaž neznášajú. To otriaslo vierou ľudí v proces. A práve preto my v Skupine zelených chceme, aby boli ciele stratégie EÚ 2020 úplne záväzné v rámci Paktu stability a rastu a v správach a aby záväzné boli aj ciele týkajúce sa deficitov a dlhov.

Ak to neakceptujete, dámy a páni z liberálnych a konzervatívnych skupín, rozhodli ste sa opustiť jednu zo zásad sociálnej súdržnosti v Európe. Toto nemôžeme podporiť. Považujeme to za veľmi poľutovaniahodné, pretože by sme boli tu v Parlamente uvítali širokú proeurópsku väčšinu.

Ak tieto správy zajtra nezískajú väčšinu, vždy sme pripravení konštruktívne spolupracovať na nájdení spoločného riešenia správy ekonomických záležitostí, ktorá zohľadňuje sociálne a hospodárske zodpovednosti s rovnakou vážnosťou.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL).(EL) Pre nás v Konfederatívnej skupine Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavici je tento balík o správe ekonomických záležitostí nielenže nesprávnou reakciou na krízu, ale tiež predstavuje koniec Európy, ako ju poznáme. Jeho cieľom nie je hospodárska koordinácia a fiškálna disciplína, ako to tvrdí, ale chce po celej Európe a pre všetkých pracujúcich stanoviť stále memorandum o úsporných opatreniach. Cieľom tzv. európskeho semestra a programov národnej stability a reforiem nie je súdržnosť, ale zrušenie kolektívnych dohôd, liberalizácia prepúšťania, privatizácia priemyslu a zrušenie verejných dôchodkových systémov.

Tieto politiky neslúžia záujmom Európanov a nenaplnia ani ich nádej na skutočný rast. Práve naopak, slúžia záujmom bánk, ktoré s plným vedomím držali vo svojich knihách toxické dlhopisy, ktoré boli predmetom rozsiahlych medzinárodných špekulácií, a záujmom veľkých spoločností, ktoré na spoločnom trhu našli útočisko pre špekulácie a daňové úniky. Ako príklad by som spomenul nemeckú spoločnosť Hochtief, ktorá spravuje letisko v Aténach. Od roku 2001 nezaplatila ani euro a dlhuje na DPH sumu 500 miliónov EUR.

O Grécku sa skutočne veľa diskutuje. Podstata balíka o správe ekonomických záležitostí sa v našej krajine uplatňuje už rok s katastrofálnymi následkami: recesia sa zhoršuje, inflácia sa rapídne zvýšila, investície sa úplne zastavili, pracovné práva a kolektívne dohody sa v podstate zrušili, došlo k najvyššiemu poklesu v nákladoch na prácu v Európe, nezamestnanosť dosiahla 20 % a dlh sa zvýšil, čím len popohnal bludný kruh recesie, dlhu a ďalších úverov. Práve preto vyšli zlostní grécki pracujúci do ulíc a na námestia, preto bojujú za zvrhnutie politík úsporných opatrení a bránia svoje príjmy a svoje pracovné a sociálne práva, skutočný rast a lepšiu budúcnosť pre Grécko a Európu.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI).(ES) Usilujeme sa o vytvorenie oblasti správy ekonomických záležitostí na základe zásad federalizmu, aj keď prispôsobených procesu európskej integrácie.

Už nemôžeme zatvárať oči pred touto situáciou. Je nelogické mať spoločnú menu a nemať fiškálne a finančné nástroje, ktoré spoločná mena potrebuje.

Konkrétne potrebujeme emitovať spoločné európske dlhopisy, jasne zastaviť hospodársku súťaž medzi dlhopismi vydanými rôznymi členskými štátmi, zriadiť skutočne európsku štátnu pokladnicu a harmonizovať fiškálne politiky s cieľom zaručiť rovnosť, bojovať proti daňovým podvodom a pomôcť definovať progresívnu európsku sociálnu politiku založenú na účinných verejných službách.

Niektorí môžu povedať, že tieto myšlienky sú elementárne. Treba ich však napriek tomu stále dookola opakovať, pretože ich nikto nepočúva. A práve z tohto dôvodu, teda preto, že nikto nepočúva, žijeme v temných časoch, o ktorých hovoril básnik Bertolt Brecht.

 
  
MPphoto
 

  Íñigo Méndez de Vigo (PPE).(ES) Keď som prvýkrát vstúpil do tohto Parlamentu pred 20 rokmi, takáto rozprava by sa nemohla konať, pretože tento Parlament fungoval v tom čase len ako konzultačná inštitúcia. Mnohí z nás posledných 20 rokov bojovali za to, aby bol tým, čím je dnes – parlamentom, ktorý je tiež spoločným zákonodarcom.

Spoločný zákonodarca však tiež musí byť zodpovedný. A práve teraz musíme konať zodpovedne. Časť tohto Parlamentu si osvojila starý slogan z mája 1968, podľa ktorého je reálne žiadať nemožné. Je však zrejmé, že ak niekto žiada nemožné, napokon bude nemožné dohodnúť sa na niečom.

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) nerokoval so žiadnymi vybranými skupinami. Rokovali sme so všetkými skupinami. Dohody sme však dosiahli len s tými, ktoré na to boli pripravené.

Pán predsedajúci, som presvedčený, že ak objektívne preskúmame návrh Komisie, stanovisko Rady a to, čo je teraz na stole a o čom zajtra budeme hlasovať, nepochybne sa dosiahol veľký pokrok. A to je v skutočnosti polemika alebo dilema, ktorú zajtra budeme musieť vyriešiť.

Miguel de Cervantes na konci svojho plodného života povedal, že v živote nastanú momenty, keď si človek musí vybrať, či bude cestou alebo prístreškom. Prístreškom pritom Cervantes myslel pokojne ležať, sťažovať sa na to, že ho ostatní ignorujú a nehybne čakať. Cestou myslel napredovať, prekonávať prekážky, vedieť, že sa ešte všetko nedosiahlo, že cesta možno nie je tou, po ktorej by sme chceli kráčať, ale napriek tomu stále kráčať.

Domnievam sa, že práve to by mal tento Parlament zajtra urobiť. Kráčať, riešiť rozpory, ktoré ešte máme s Radou, ale hľadieť vpred na moment, keď kríza zasahuje všetkých Európanov. V takých kritických chvíľach nie je zodpovedné povedať: „Nie som s tým spokojný, dovidenia, majte sa pekne.“ Zodpovednosť znamená kráčať.

Preto, pán predsedajúci, verím, že po zajtrajšom hlasovaní zvoláme ďalšie stretnutie s Radou, ktoré sa bude konať v júli. Ako zvykol hovoriť iný básnik – pán Sosa Wagner citoval nemeckého básnika, ja budem citovať francúzskeho básnika Paula Valéryho –, básne sa nikdy nekončia, len sa ich zriekame.

Zriekneme sa teda konečného výsledku až do júla a dúfam, že maďarskému predsedníctvu, ktoré tak výborne splnilo svoju úlohu, sa tiež podarí dosiahnuť dohodu, ktorá uspokojí všetkých.

Ďakujem vám, pán predsedajúci, a spomeniem ešte, že je to prvýkrát za 20 rokov, čo sa hodiny pomýlili v môj prospech a dali mi viac času.

 
  
MPphoto
 

  Edward Scicluna (S&D).(MT) Šesť správ o správe ekonomických záležitostí predstavuje kompletný balík pre Európsku úniu a najmä pre eurozónu. Tí, ktorí balík dali dokopy, považujú za náročné vysvetliť ho. A ešte ťažšie je pre ľudí vonku pochopiť ho. Je pochopiteľné, že ľudia sú zmätení, a to tak krízou, ktorá sa pred nimi odkrýva, ako aj našou nejasnou a plachou reakciou na ňu. Práve preto máme zodpovednosť vysvetliť našim voličom, ako sme hlasovali, povedať, či sme za každú z týchto správ alebo proti každej z nich. Stručne povedané, balík, ktorý nám predstavila Komisia, mal pokryť tri fázy toho, ako by sa malo reagovať na krízu. Tento balík sa v prvom rade zameriava na prevenciu, zmiernenie a vyriešenie krízy. V správach pani Wortmannovej-Koolovej, pána Feia a pani Goulardovej sa konečne diskutuje o používaní sankcií ako hlavných nástrojov potrebných na zabránenie tomu, aby sa krajiny dostali do nebezpečných úrovní deficitov a dlhov, a o scenároch, ktoré nastanú, keď tieto krajiny ignorujú rôzne varovania, ktoré dostanú na základe svojej zlej fiškálnej situácie. Pôvodne bola predmetom sporu v správach prísnosť pokút, ktoré by sa mali ukladať, aj keď neskôr boli prijaté miernejšie návrhy. Najťažšia a tvorivejšia časť zameraná na zmierňovanie krízy prostredníctvom zabránenia makroekonomickým nerovnováham na základe využívania hodnotiacich tabuliek, ktoré určujú požadované ciele, bola ponechaná na správu pani Ferreirovej. Napriek technickým obmedzeniam a iným tlakom sa v tejto správe podarilo dosiahnuť aspoň minimálnu skupinu požadovaných cieľov. Každý, kto dúfal, že v tomto balíku nájde riešenie na súčasnú krízu, dúfal márne. V tomto balíku chýbajú dobre premyslené a rozumné nápady európskych a zahraničných ekonómov na možnosti prekonania krízy v zasiahnutých krajinách. Jednu správu, ktorá sa usilovala o dosiahnutie konsenzu o cenných papieroch pre eurozónu, vytlačila Rada do úzadia a Komisia ju odložila s prísľubom, že na túto tému uskutoční ďalšie štúdie. Nemáme v rukách nič konkrétne, dosiahli sme len sľub o sľube. Musíme mať na pamäti, že jediným zámerom tohto kroku bolo pomôcť Európe znovu sa postaviť na nohy, dostať sa z bahna a zaistiť, že dokáže napredovať a stať sa celosvetovo konkurencieschopnou. Preto by sme nemali namietať proti myšlienke, že krajiny eurozóny musia znížiť svoje nadmerné fiškálne zadlženie. Zhodneme sa na tom, že nikto by nemal súťažiť, ak nesie také ťažké bremeno. Nemožno však akceptovať nasadenie nevýživnej diéty, ktorá by viedla len k ďalšiemu ochoreniu a oslabeniu. Európa si musí vybudovať určitú hospodársku silu, potrebuje tvorivé programy v záujme posilnenia hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest. Je veľkým sklamaním, že po všetkých týchto mesiacoch sa do tohto balíka nedostal ani jeden z rozumných návrhov, ktoré boli v hre.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE).(DE) Dlho sme verili, že vnútorný trh a zavedenie spoločnej meny automaticky povedú k hospodárskemu zblíženiu a zblíženiu členských štátov a že Maastrichtské kritériá stačia na zaručenie disciplíny. Skutočnosť nás teraz dobehla. Nástroje na riadenie sa ukázali ako neprimerané a v minulosti sa výrazne porušovali.

Jednotná mena a jednotná menová politika sa z dlhodobého hľadiska nedajú zrealizovať, pokiaľ nemajú oporu v oblasti fiškálnej, rozpočtovej, hospodárskej a sociálnej politiky. EÚ sa teraz pokúša o nový prístup. Metaforicky povedané, má posledný výstrel. Ak týmto posledným výstrelom netrafí cieľ, škody by mohli byť vážne. EÚ by sa mohla ocitnúť v regresívnej etape, mohol by sa znovu vrátiť nacionalizmus a protekcionizmus a zažili by sme prvé znaky rozdeľovania eurozóny.

Nový balík sa usiluje, aby tomu zabránil a aby položil nové základy. Podporujem tento balík, aj keď z hľadiska problémov, ktoré som práve načrtol, ho považujem za značne polovičatý. Hrozí riziko, že európsky semester sa zmení na centralistický a byrokratický proces. Pakt pre euro možno bude bezzubý. Od Komisie potrebujeme záväzné odporúčania. Potrebujeme automatické iniciatívy a sankcie, ktoré Rada môže zastaviť len prostredníctvom hlasovania podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny. Je to jednoznačne potrebné, ak sa majú konečne ukončiť nehanebné a nejasné spory členov Rady v zákulisí. To, čo naliehavo potrebujeme, je jasný mechanizmus riešenia pre finančný sektor, aby tento sektor mohol znovu fungovať.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink (ECR).(NL) Jasne sa ukázalo, že menová únia si vyžaduje aj rozpočtovú úniu a dodržiavanie pravidiel. Toto ponaučenie si musíme vziať z krízy eura. Balík, na ktorom sme sa dohodli minulú stredu, mi pripadá dobre vyvážený, a preto mám tú česť informovať vás, pán komisár, že belgická delegácia v rámci skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov tento balík podporí.

Napriek tomu by som chcel predniesť niekoľko kritických poznámok. Celkovo si myslím, že eurobondy nie sú žiadnym zázračným riešením. Pán Gideon Rachman včera v denníku Financial Times napísal, že otrava alkoholom sa nedá vyliečiť fľašou vodky. S pani Goulardovou som viedol na túto tému teologické debaty. Nezhodli sme sa, ale obdivujem ju ako oponentku. Domnievam sa tiež, že teória hospodárskej nerovnováhy je pomerne vágna a nejasná. Nie je pravda, že Nemecko má obchodný prebytok preto, že má Portugalsko obchodný schodok. Potom by bolo hospodárstvo EÚ skutočne len hospodárstvom figúrok.

Máme preto pred sebou najlepší text, k akému bolo možné dospieť, pán predsedajúci. Budem zaň hlasovať a myslím si, že v tejto chvíli a v tomto období krízy eurozóny sa od nás a od tohto Parlamentu vyžaduje, aby sme splnili očakávania, a presne to by som chcel urobiť.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL).(EL) Balík opatrení v oblasti správy ekonomických záležitostí vytvára silný nástroj na jednotné zavedenie kapitalistickej reštrukturalizácie a jednotnej stratégie vo všetkých členských štátoch s cieľom posilniť konkurencieschopnosť, ziskovosť a silu kapitálu. Je to trvalé memorandum pre pracujúce triedy vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Vulgárna propaganda o dlhoch a deficitoch Grécka, Írska, Portugalska a iných krajín je namierená tak, aby obviňovala práva, ktoré získali pracujúce triedy, a aby zakryla skutočného vinníka. A tým je kapitalizmus so svojimi monopolmi. Ideologický terorizmus buržoáznej triedy, ktorý sa podporuje, spočíva v tom, že jedinou únikovou cestou je zničiť pracujúcich s cieľom udržať nedotknuteľnosť ziskovosti kapitálu.

Od roku 1985 až do samotného roku 2011 ukoristil monopolný kapitál okrem nesmierneho bohatstva získaného na základe zneužívania pracujúcej triedy v Grécku 628 miliárd EUR doma a v zahraničí na úrokoch a splátkach buď ako veriteľ, alebo ako dlžník.

Pracujúca trieda nedlhuje nič tým, ktorí ju okradli o to, čo si zarobila v pote svojej práce. Naopak, práve jej kapitál dlhuje všetko bohatstvo, o ktoré ju pripravil. Správa, ktorú vysiela Komunistická strana Grécka a ktorá sa dnes ozýva zo skál na Akropole, je aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým: „Povstaňte, národy Európy. Zvráťte barbarstvo kapitalizmu a suverenitu monopolov.“

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Čím lepšiu záruku poskytneme v budúcnosti európskemu mechanizmu pre stabilitu, tým viac sa silné štáty stanú závislými od nadmerne zadlženej periférie EÚ. Centralizácia a jednotná mena, ktorá z dlhodobého hľadiska nikdy nebude tvrdou menou, prispeli k súčasným problémom. Teraz však znovu počúvame, že ak sa chceme zachrániť, mali by sme aj naďalej kráčať po zlej ceste.

Najprv svojvoľne hodíme hospodársky silné a slabé ekonomiky do jedného vreca. Potom sa utiekame k rôznym záchranným opatreniam, pričom všetky sú zbytočné, a celá záležitosť má vyvrcholiť európskou správou ekonomických záležitostí. Myslím si, že ak chcú nadmerne zadlžené ekonomiky ostať v eurozóne, musia, naopak, podliehať prísnym kontrolám rozpočtov. Centralizácia v podobe toho, že by mal Brusel rozpočtovú právomoc nad všetkými členskými štátmi, však predstavuje neprimeraný zásah do zvrchovanosti členských štátov a mohla by navyše degradovať silné európske krajiny na obyčajné hračky byrokracie EÚ.

Podľa mňa by sme mali zabuchnúť dvere pred ďalšími podlízavými túžbami Bruselu o ešte silnejšiu centralizáciu.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner (PPE). – Našou úlohou a zodpovednosťou na tomto mieste je zabezpečiť, aby členské štáty aj Únia ako celok vyšli z tejto krízy silnejšie, a balík o správe ekonomických záležitostí nás vedie týmto smerom. Balík, ktorý by bol pred krízou politicky nemysliteľný a určite stále nie je dokonalý, je skutočne veľkým krokom vpred.

Je však zrejmé, že dospieť k dohode, o ktorú nám tu teraz ide, je jedna vec a jej zavedenie do praxe a následné využívanie výhod z nových pravidiel je druhá vec. Táto reforma, ktorá zavádza väčšiu automatickosť na úkor politického vyjednávania a svojvoľného rozhodovania, bude musieť prejsť skúškou v skutočnom živote, čo si bude vyžadovať silnú politickú vôľu a zodpovedný postoj.

Nie je jasné, ako dlho bude trvať, kým sa zavedú všetky inštitucionálne opatrenia a kým začnú nové pravidlá prinášať ovocie. Táto neistota prináša riziká a my nesmieme dať týmto rizikám ďalší priestor. Naďalej nie je jasné ani to, ako bude fungovať súhra medzi európskym semestrom a novou infraštruktúrou správy ekonomických záležitostí, a mám tiež obavy z toho, že sa z trvalého európskeho mechanizmu pre stabilitu stáva medzivládny nástroj.

Dúfam, že naša dohoda o balíku šiestich návrhov vydláždi cestu k tomu, aby sa tieto nástroje napokon zmenili na nástroje založené na metóde Spoločenstva.

Dovoľte mi na záver povedať, že balík o správe ekonomických záležitostí nám dáva príležitosť, aby sa z našej európskej reality vytratil prístup víťaza a porazeného a aby sa Európa nestala hrou, kde jeden musí prehrať, aby druhý vyhral.

 
  
MPphoto
 

  Liem Hoang Ngoc (S&D).(FR) Naši spoluobčania spochybňujú výhody politík úsporných opatrení, ktoré obmedzujú ich verejné služby a oslabujú ich sociálne zabezpečenie. Tieto politiky však pri akomkoľvek ich rozšírení nevedú k zníženiu verejného dlhu a nezamestnanosti. Obsah tohto balíka tzv. riadenia – a slovo „obsah“ používam zámerne –, o ktorom sa dnes rozprávame, je taký smiešny, že dokonca aj ekonómovia zostávajú v úžase, pretože zabráni rozpočtovej politike prispôsobovať sa hospodárskym cyklom.

Zástupcovia Komisie pred nami počas trojstranného rozhovoru sami pripustili, že nepoužili žiaden teoretický ani ekonomický model ako základ svojich rozhodných predpovedí a odporúčaní. Pripustili, že pracujú na čisto intuitívnych základoch. Vzhľadom na túto skutočnosť je ťažké pochopiť, prečo sa konzervatívni, liberálni a euroskeptickí poslanci tohto Parlamentu snažia slepo sprísňovať text, ktorý navrhla Komisia. Dokonca ani nie sú v pozícii, aby nám kázali, keď si uvedomíme, že vlády, na čele ktorých stoja ich priatelia, vytvorili tieto deficity prostredníctvom nespravodlivých aj neúčinných daňových bonusov. Nemám pravdu, pán Gauzès? Vydávajú veľkolepé vyhlásenia o stratégii Európa 2020, ale odmietajú vylúčiť z výpočtu deficitov výdavky na to, aby sme sa pripravili na budúcnosť, ako napríklad výdavky na investície.

Áno, pani Wortmannová-Koolová, čo sa nás týka, toto je podstatou tejto rozpravy. Áno, znížme deficity. Napríklad tým, že sa vrátime k daňovým darom zvýhodňujúcim hlavne dlžníkov štátu, ale urobme to bez toho, aby sme obetovali investície, odbornú prípravu a pracovné miesta, pretože dnešné investície sú zajtrajšími pracovnými miestami a daňovými príjmami, ktoré z toho budú plynúť. Toto nám umožní znížiť naše deficity. Táto teoréma by sa mala objaviť v úvode tohto balíka tzv. riadenia.

Niektorí z vás, moji drahí konzervatívni a liberálni poslanci, chcú automaticky miliardami eur trestať štáty, ktoré sa k vašej dogme správajú kacírsky. Chcú tiež potrestať krajiny, ktoré neznížia platy, aby opäť dosiahli svoju vonkajšiu stabilitu. Domnievajú sa, že deficity vznikli hlavne v dôsledku zlých úmyslov zo strany týchto štátov, akoby neoliberálny model, ktorý ste nikdy nespochybnili, neprešiel práve svojím najhorším krízovým obdobím od roku 1929 a akoby už teraz neviedol k tlaku na kúpnu silu obyčajných ľudí a nespôsoboval masívny pokles daňových príjmov. Toto boli dva problémy, ktoré v prvom rade stáli na začiatku vzniku súkromnej a verejnej zadlženosti.

Čo sa týka hlasovania, socialisti a demokrati vyšlú jasný signál proti tomuto úspornému balíku, ktorý môže len zhoršiť rozhorčenie narastajúce v Európe. Tento jasný signál bude adresovaný všetkým pracujúcim v Európe a zvlášť našim spoluobčanom vo Francúzsku a Nemecku, pretože u nich sa schyľuje k voľbám, ktoré budú mať rozhodujúci význam pre budúcnosť Európy.

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). – Predovšetkým by som sa rád poďakoval všetkým spravodajcom za vynikajúcu prácu, ktorú vykonali, a zvlášť mojim kolegom a priateľom Sylvii Goulardovej a Carlovi Haglundovi.

Naše hlasovanie o balíku o správe ekonomických záležitostí by mohlo byť pre tento Parlament jedným z historických zlomových bodov. Nielen pre jeho priame dôsledky, ale aj morálny postoj, ktorý ukazujeme našim občanom. Je čas, aby politiky a vlády zaujali pevnejší postoj k tomu, čo je správne a čo nesprávne na hodnotách, ktoré chceme obhajovať aj v oblasti hospodárstva.

Chceme vlády, ktoré klamú o svojich rozpočtoch a svojich deficitoch? Nie, pretože napriek chvíľkovému popieraniu skutočnosti sa nám to nakoniec vždy vráti. A chceme vlády, ktoré budú konať v súlade s Paktom stability a rastu? Myslím si, že áno. Riadenie pokút je preto nevyhnutné.

Vieme, že ak sa budú musieť členské štáty trestať navzájom, nič sa nestane. Preto v plnej miere podporujem hlasovanie podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny aj v mene našej katalánskej liberálnej koalície, ktorá je teraz na čele vlády v Katalánsku a vlády mesta Barcelona. Ak si chceme byť istí, že sa stanovené hodnoty nebudú neobmedzene prekračovať, nevyhnutne potrebujeme automatickosť.

Okrem toho sa od Komisie žiada, aby predložila návrh týkajúci sa európskych cenných papierov. Chcel by som to verejne podporiť ako návrh, ktorý berie do úvahy hľadisko fiškálnej disciplíny.

 
  
  

PREDSEDÁ: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Grécka kríza je jedným z faktorov, ktoré tvoria základ tejto rozpravy. Nie je rozumné požičiavať Grékom ďalšie peniaze a žiadať od nich, aby urobili ďalšie škrty. Gréci nikdy nedokážu splatiť pôžičky a hospodárstvo, ktoré je skoro na lopatkách, nemôže urobiť škrty. Nemôžete žiadať od kostlivca, aby si utiahol opasok.

Čo teda môžeme urobiť? V prvom rade by si mali priznať vinu tí poslanci Parlamentu, ktorí dostali Grécko do eurozóny, ako napríklad belgický minister financií pán Reynders. Je jasné, že sme nikdy nemali dovoliť, aby sa to stalo.

Po druhé je potrebné odpísať časť gréckeho dlhu, a ak chceme zabezpečiť, aby sa zvyšok dlhu naozaj splatil, pre grécke hospodárstvo sa musí vypracovať viacročný plán obnovy.

Po tretie by mal Pakt stability a rastu zahŕňať automatické sankcie proti každému, kto poruší podmienky členstva v eurozóne, aby sme zabránili tomu, že sa znovu ocitneme v takejto beznádejnej situácii. Myslím si, že v tomto bode mohla byť správa pani Wortmannovej-Koolovej prísnejšia.

Pán predsedajúci, podporujem balík šiestich návrhov, ale práve pre spomínaný bod sa zdržím hlasovania za správu pani Wortmannovej-Koolovej.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Tento legislatívny balík nie je odpoveďou na vážne hospodárske a sociálne problémy, ktorým čelia mnohé krajiny a ktoré zasahujú pracujúcich a všeobecne všetkých ľudí. Majú pôvod v podstate čoraz neoliberálnejších politikách EÚ, ktoré sústreďujú finančnú a politickú moc v rukách niekoľkých subjektov.

Pri rozširovaní požiadaviek Paktu stability a rastu a sprísňovaní pokút výsledky rokovaní odhalili politický konsenzus, ktorý existuje medzi tromi zainteresovanými inštitúciami a hlavnými zoskupeniami Európskej únie. Tento výsledok je súčasťou neslýchaného útoku na práva národných parlamentov, ktoré sú obmedzované neoliberálnymi usmerneniami EÚ týkajúcimi sa rozpočtov ich krajín, pričom zámerom je uložiť úsporné opatrenia pracujúcim a ľuďom, privatizovať a obmedziť verejné investície do základných odvetví a služieb.

Ako už vieme, boje pracujúcich v Grécku, Írsku a Portugalsku boli márne, takže je čas otočiť sa o 180 stupňov a prestať trvať na tom, aby profitovali iba hospodárske a finančné obchodné skupiny najmä vo veľkých európskych mocnostiach. Tieto legislatívne dokumenty navrhujú zachovať tieto intervenčné opatrenia, ktoré potláčajú ľudí a krajiny a transformujú ich na skutočné protektoráty alebo kolónie. Navrhujú ísť ďalej po ceste, ktorá môže viesť len k hospodárskej a sociálnej pohrome a nakoniec aj k pádu Európskej únie. Preto sme proti nim.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE).(FR) Zaznelo tu už množstvo pripomienok k rôznym správam, ktoré tvoria tento balík riadenia. Ktoré body sú v tejto etape najdôležitejšie, aby nám pomohli oceniť vykonanú prácu? Už samotná skutočnosť, že dnes máme tento balík, ktorý je výsledkom rokovaní medzi Radou a Parlamentom, predstavuje významný pokrok. Vypĺňa očividnú medzeru vo vývoji eura, aj keď nás k tomu, žiaľ, musela donútiť dlhová kríza.

V tejto súvislosti by sme mali vyzdvihnúť chvályhodnú prácu, ktorú vykonalo maďarské predsedníctvo, a kvalitu vyjednávačov tohto Parlamentu. Rád by som zdôraznil výsledky, ktoré dosiahol Parlament v rokovaniach s Radou, pretože Rada preukázala naozajstnú otvorenosť. Musíme si pamätať, aká bola situácia, a objektívne vyhodnotiť zlepšenia.

Vzhľadom na to otázka znie, či sú opatrenia uspokojivé a dostatočné. Samozrejme, že vždy je priestor na zlepšenie, ale tento balík už poskytuje reálne riešenia na posilnenie eurozóny a vytvorenie potrebného spoločného hospodárskeho prístupu. Môžeme skutočne namietať tak ako oponenti tohto balíka, že je možné budovať rast na vrchole tejto hory dlhu, ktorý sa neustále odsúva ďalej a ďalej do budúcnosti?

Tých, ktorí nám neustále vyčítajú podporu balíka riadenia, ktorý nie je založený na teoretickom či hospodárskom modeli, sa opýtam len jednu otázku. Dokázali modely, o ktorých hovoríte, predvídať alebo hádam zastaviť krízu, ktorú prekonávame a ktorá sa ešte neskončila, alebo skôr viedli k vysokorizikovému správaniu pod rúškom matematickej pravdy?

Zajtra sa Parlament bude musieť rozhodnúť a dúfam, že vyšle jasný a viditeľný signál občanom s cieľom obnoviť ich vieru v Európu, ako aj trhom s cieľom stabilizovať našu menu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia