Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0306(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0214/2011

Внесени текстове :

A7-0214/2011

Разисквания :

PV 22/06/2011 - 19
CRE 22/06/2011 - 19

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.21
CRE 23/06/2011 - 12.21
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0295

Разисквания
Сряда, 22 юни 2011 г. - Брюксел Версия ОВ

19. Управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е докладът (A7-0214/2011) на г-жа Romana Jordan Cizelj, от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, относно предложението за директива на Съвета относно управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (COM(2010)0618 - C7-0387/2010 - 2010/0306(NLE)).

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj, докладчик. (SL) Г-жо Председател, разглеждаме законодателно предложение, с което за първи път, ще въведем европейски стандарти за манипулиране на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво. Изминаха две години от приемането на Директивата относно ядрената безопасност и оттогава се обръща засилено внимание на безопасната експлоатация на атомните електроцентрали.

Европейският парламент също е настоявал многократно за директива относно управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Събитията във Фукушима показаха, че сме били прави да настояваме за това, тъй като съхраняването на отработено ядрено гориво във временни басейни също може да представлява опасност, която е възможно да бъде предотвратена с подходящи мерки. Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) горещо подкрепя идеята за европейска директива, но искаме тя да съдържа по-строги разпоредби по определени въпроси. В доклада си обърнахме внимание на технологичните аспекти, предоставянето на финансови и човешки ресурси и независими, силни и компетентни регулаторни органи.

Позволете ми да представя малко по-подробно позициите ни. Дори и най-добрите идеи, колкото и да са привлекателни, не могат да се осъществят, ако няма достатъчно финансови средства. В комисията ITRE наблегнахме главно на финансовите изисквания. За нас не е достатъчно само средствата да бъдат адекватни и налични. Трябва да гарантираме, че на политическо равнище тези две изисквания са изпълнени и поради това подкрепяме по-голяма прозрачност и контрол на финансовите средства. Въвеждаме и изискване парите да се използват за определена цел.

Поддържаме също така прилагането на принципа „замърсителят плаща“ и считам, че това е едно от основните искания на Европейския парламент. Освен това отговаряме на обществените тревоги, свързани със сигурността на погребаното ядрено гориво и подкрепяме принципа на реверсивност. Нашата позиция е, че отработеното ядрено гориво трябва да се контролира. По технически причини обаче или при наличието на нови технологични решения, такова гориво може да бъде извадено, преработено или рециклирано и повторно използвано.

Затягаме значително изискванията за прозрачност и определяме по-подробно разпоредбите относно участието на обществеността, информацията, която следва да й се предоставя, и метода за комуникация и участие в процедурите. В този контекст се позоваваме на Орхуската конвенция. Нашата комисия подкрепя регионалното сътрудничество. Въпреки това, за да гарантираме, че регионалното сътрудничество не се използва просто като извинение за забавяне на решения, добавихме цял набор от изисквания, на които следва да отговаря такова сътрудничество.

Отделяме специално внимание на защитата на работниците, които манипулират отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, на спазването на установения на практика принцип „толкова малко, колкото е разумно постижимо“ (ALARA), на необходимостта от образование и обучение, както и от развитие на научни и технологични умения.

Бих искала да наблегна по-специално върху нашата позиция относно износа на радиоактивни отпадъци. Смея да твърдя, че нито един от членовете на комисията не подкрепя поведение от типа „само да не е в моя двор“. Ние не одобряваме безотговорното управление и искаме радиоактивните отпадъци да се погребват по безопасен начин. От друга страна, известно ни е, че има изключения, при които износът е разрешен. Поради това подкрепяме изменението, което позволява износ за страни, прилагащи същите стандарти, като тези, които ще с директивата въведем в ЕС. Например не следва да изнасяме радиоактивни отпадъци за страни, които не разполагат със съоръжения за окончателно погребване. Внесохме изменение, с което искаме, след приключването на партньорските проверки, Европейската комисия да оцени концепцията за управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво. Специално ударение следва да се постави върху принципа на реверсивност и на изискванията за износ.

Госпожи и господа, съгласно Договора за Евратом Европейският парламент има единствено съвещателна роля. Работихме усилено и бих искала да мисля, че работата ни няма да бъде напразна. Поради това очаквам Европейската комисия и Съветът да зачетат нашите позиции и искам, по време на разискването, да подкрепите приетите от комисията ITRE позиции.

 
  
MPphoto
 

  Гюнтер Йотингер, член на Комисията. (DE) Г-жо Председател, уважаеми колеги, днес обсъждаме предложение на Комисията по въпрос, засягащ Европа и за втори път е включен в дневния ред на Парламента. Първото предложение на Комисията не беше прието през 2003 г. и 2004 г. Считаме, че е разумно и желателно на европейско равнище да се прилагат най-високи стандарти за безопасност при използване на атомна енергия, независимо за какви цели се използва, и при управлението на ядрени отпадъци.

Бих искал да благодаря на г-жа Jordan Cizelj за всеобхватния й доклад и за работата й през последните няколко седмици. Бих искал също така да благодаря и на докладчиците в сянка от комисията по промишленост, изследвания и енергетика и от другите комисии. Според колегите ми Вие сте изготвила изключително конкретен и компетентен доклад. Доволни сме, че в него се подкрепят основните аспекти на предложението на Комисията, чиято роля е да бъде важен градивен елемент в развитието на цялостна европейска правна и регулаторна система за безопасност на възможно най-високо равнище.

Доволен съм, че сте съгласна принципно с концепцията за европейска правна рамка и че подкрепяте предложенията ни, свързани с отговорността за националните програми, с ясни работни, времеви и финансови изисквания, с информацията и пълното участие на обществеността на ранен етап във всеки процес на изпълнение на национално равнище.

Искаме да работим съвместно, за да гарантираме наличието на подробни и надеждни доказателства за методите на управление на отпадъците и тяхната безопасност, по-специално предвид особено продължителните периоди на съхранението им.

Считаме, че много от изготвените от Вас предложения са добре обосновани. Те утвърждават и укрепват подхода на Комисията.

Бих искал да направя някои допълнителни бележки, свързани с четири конкретни въпроса.

Първо, основният принцип е, че не искаме да регулираме всяка подробност от фундаменталната концепция за субсидиарност. Изходната позиция на всички държави-членки е различна. Искаме да установим европейска правна рамка. В проекта на директивата са включени основните въпроси, които са от значение за безопасността и стандартите. Например предоставили сме възможност за определяне на вида на участието на обществеността, образованието и обучението на служителите и ръководителите, както и подробности, свързани с финансовите модели, но не качеството на финансирането, и съзнателно сме оставили отворен въпроса за регулирането на изградените и/или съвместно експлоатирани с няколко държави-членки съоръжения за окончателно съхранение. При необходимост, ако трябва да бъдем по-конкретни на по-късен етап от процеса, можем да изготвим препоръки в това отношение.

Сигурен съм обаче, че това предложение няма да е последното, което ще бъде внесено през следващите 20 години. Очаквам, че ще се наложи да добавим или да изменим съдържанието в процеса на прилагане през следващите две до пет години. Ето защо Комисията изрично предлага на всички Вас да преразгледате директивата в точния момент, за да се учим от нашия опит и да я подобрим още повече.

Второ, по отношение на въпроса за реверсивността на съхранените горивни елементи и отпадъци, принципът е, че всяко съоръжение за съхранение трябва да бъде подходящо и безопасно за постоянно окончателно съхранение от геоложка и техническа гледна точка и от гледна точка на неговата конструкция. Въпреки това всички знаем, че ще бъде постигнат напредък в изследванията и науката. Понастоящем нарастват очакванията, че в обозримо бъдеще през следващите няколко десетилетия, разработките по време на следващото или по-следващо поколение на науката ще ни дадат възможност да рециклираме или съхраняваме отпадъци по-ефективно, отколкото днес. Поради това считаме, че възможността за реверсивност и междувременно за непрекъснат достъп и сигурност е еднакво важна и искаме да включим това в националното законодателство и може би да го изясним допълнително в преамбюла.

Трето, специално подкрепяме мнението на докладчика за значението на адекватното финансиране на националните програми за управление на отпадъците. По тази причина в предложението на Комисията са включени важни изисквания относно финансирането, които имат за цел да гарантират, че не налагаме прекалена тежест върху бъдещите поколения. Поради това искаме да гарантираме, че се предоставя подходящо финансиране в точния момент и в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, че в националните програми са заложени подробни и надеждни прогнози на разходите и че на служителите и на населението като цяло се предоставя информация по всички въпроси, свързани с управлението на отпадъците. Освен това е важно финансирането да е прозрачно.

Подкрепяме също така предложенията, че финансирането на управлението на отпадъците трябва да бъде гарантирано за достатъчно дълго време. Ще внесем предложенията в Съвета от ваше име.

Последната ми бележка е свързана с износа. Основният принцип на предложението ни е, че всяка държава-членка, независимо колко атомни електроцентрали има, ако изобщо има, и какъв е обичайният обем на отпадъците, който трябва да преработва, тъй като всяка държава-членка има ядрени отпадъци от медицински уреди и промишлени изследвания, дори и да няма електроцентрали, трябва да поеме отговорност за собствените си задачи и да сключи също така двустранни споразумения и да разработи решения с други държави-членки. По принцип износът за трети държави не е в интерес на Европа.

В моята страна Германия през 70-те и 80-те години на миналия век бяха изнесени огромни количества опасни отпадъци в бившата Германска демократична република и Източна Европа срещу заплащане със съоръжения, които дори не се приближиха до стандартите от онова време и не осигуриха възможно най-добра защита за околната среда и населението. В този случай това също е повод за безпокойство. По тази причина в Комисията сме готови да приемем всяко възможно ограничително решение, включително забрана на износа и ограничения на износа. Искаме да призовем Парламента да не подкрепя отварянето на този въпрос, а да подкрепи ограничително решение. Това ще ни улесни да гарантираме, че в края на процедурата Съветът не смекчава ограниченията за износ.

Много Ви благодаря за конструктивната подкрепа днес. Сигурен съм, че след няколко години пак ще обсъждаме с вас тази тема в Парламента с цел да се разшири обхватът и да се подобри тази първа директива.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, докладчик по становището на комисията по заетост и социални въпроси. (EN) Г-жо председател, нека се надяваме, че когато дойде моментът да преразгледаме тази директива, можем да го направим на различно правно основание.

Нашата комисия е на мнение, че правното основание следва да бъде член 153 от Договора, тъй като предметът на директивата пряко се отнася до здравето и безопасността. Ние също подчертахме значението на предоставяне на информация на работниците и провеждане на истински консултации с тях във връзка с обосновката на безопасността и оценките на безопасността не само на площадките, където се работи с отработено гориво и радиоактивни отпадъци, но и във връзка с това, как тези отпадъци трябва да се транспортират, и необходимостта от строг и ефективен инспекционен режим със санкции, които са ефективни, възпиращи и пропорционални.

Искаме също така всички притежатели на лицензии да гарантират цялостно и текущо обучение на всички, които работят с тези вещества, включително подизпълнителите, които са потенциално слабата връзка във веригата на безопасността, работници с нестабилна заетост и всички други, работещи на площадката, независимо от работата им. Считаме също така, че не е лесно да се прави разграничение между граждански и военни отпадъци, при положение че в наши дни цивилните могат добре да манипулират военни отпадъци.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Poc, докладчик по становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. (CS) Г-жо Председател, бих искал искрено да поздравя докладчика за резултата от работата й. Като докладчик по становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните ми беше предоставена възможност да наблюдавам непосредствено как техническото предложение се превърна за една нощ в значим политически въпрос и поради това бих искал също да благодаря на всички колеги, които успяха да запазят обективния подход, дори под натиска след бедствието в Япония. По-специално бих искал да благодаря на докладчиците в сянка на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните за помощта им в осигуряването на високо качество на становището на комисията.

Считам, че директивата ще установи правна рамка в Европейския съюз за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци и ще съставлява неразделна част от законодателството на ЕС, като гарантира безопасно използване на атомната енергия в тези държави-членки, които я запазват в енергийния си микс. Наред с другото, горещо приветствам искането държавите-членки да осигурят достатъчно финансови средства за разходи, свързани с управлението на отработено гориво. Аз самият посетих няколко съоръжения за съхраняване на радиоактивни отпадъци и твърдо вярвам, че недостигът на финансиране би могло пряко да доведе до намаляване на безопасността им – нещо, което трябва да предотвратим в Европа.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, от името на групата S&D.(HU) Г-жо Председател, приветствам доклада от името на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Той е резултат от продължителни разисквания, консултации и преговори и утре ще го подкрепим единодушно. От 60 години използваме ядрената технология за производство на енергия, производство на лекарства и за движението на подводници и ледоразбивачи. И през последните 60 години не успяхме да намерим ефикасни решения за управлението и дългосрочното съхранение на опасни отпадъци. Подкрепяме директивата, макар и да не сме съгласни с всеки елемент в нея, тъй като намалява политическите пречки и установява необходимите финансови условия и независимост. Въпреки че имаме различни мнения за производството на енергия, всички сме съгласни, че въз основа на принципа „замърсителят плаща“, произведените в Европейския съюз отпадъци трябва да се съхраняват в рамките на ЕС, дори ако преработката се извършва в трета държава. Подкрепяме инициативата за намаляване на отпадъците до минимум, и ако резултатите от научноизследователската и развойна дейност позволят, да се извършва допълнително рециклиране, тъй като отделяме голямо значение на принципа на реверсивност.

Считаме също така, че е изключително важно да се има предвид човешкият фактор. Задължително е да гарантираме човешкия фактор, а безопасността на служителите е тясно свързана с него и трябва да бъде приоритет по време на съхраняването на отпадъците. Въпреки това смятаме също така, че е важно да се спомене, че правното основание не предоставя достатъчно европейски решения, тъй като нямаме право на участие в съвместното вземане на решение. Ето защо считаме, че е важно да се намери ново правно основание в бъдеще. Накрая, Европа трябва да бъде лидер както по отношение на правилата, така и на изграждането на съоръжения за съхранение. Само по този начин можем да дадем пример на останалата част от света.

 
  
MPphoto
 

  Fiona Hall, от името на групата ALDE. (EN) Г-жо Председател, ядрените отпадъци са проблем, с който просто трябва да се справим. Дори ако всички ядрени реактори бъдат затворени утре, тук все още ще бъдат наследените отпадъци от производството на атомна енергия и от много други дейности в продължение на половин век. Тъй като просто не можем да си пожелаем да ги няма, трябва да се справим с ядрените отпадъци по възможно най-отговорния начин. Това означава да се уверим, че радиоактивните отпадъци остават под контрола и надзора на ЕС.

След като ядрените отпадъци напуснат границите на Европейския съюз, не можем да гарантираме как се управляват. По тази причина групата на Алианса на либералите и демократите за Европа категорично подкрепя позицията на члена на Комисията и настоява за запазване на статуквото. Трябва да се забрани износът на радиоактивни отпадъци за трети държави.

Особен проблем при ядрените отпадъци е истинският период на опасността, произтичаща от тези отпадъци. Преди десет хиляди години сме живеели в пещери. Как евентуално можем да знаем как ще изглеждат човешкото общество и планетата Земя след десет хиляди години?

По тази причина решенията, които вземаме днес трябва да бъдат „устойчиви на бъдещето“. Понастоящем геоложкото съхраняване на ядрени отпадъци може много общо да изглежда най-малко лошият избор, но напредъкът в науката може хипотетично да преобърне този извод. Поради това приветствам бележките на члена на Комисията по този въпрос. По тази причина включването в тази директива на клауза за преразглеждане е израз на здрав разум.

Накрая, трябва да посоча, както редица колеги преди мен, че е просто абсурдно Европейският парламент само да се консултира и да няма действително думата по тази директива, от която зависи безопасността на толкова много бъдещи поколения.

 
  
MPphoto
 

  Evžen Tošenovský, от името на групата ECR.(CS) Г-жо Председател, като докладчик в сянка за Европейските консерватори и реформисти бих искал да приветствам доклада на г-жа Jordan Cizelj. Той беше изготвен в момент, когато се провеждаха много сложни и дори истерични разисквания след природното бедствие в Япония и въздействието на това бедствие върху атомните електроцентрали.

След множество разисквания успяхме да запазим рационален подход към нашето управление на радиоактивни отпадъци. От само себе си се разбира, че следва да се стремим да гарантираме максимална безопасност в управлението на радиоактивните отпадъци и поради това в доклада се набляга върху задължението да информираме и да бъдем отворени за такива дейности с цел да повишим общественото доверие. Всички тези дейности трябва да подлежат на строг контрол в съответствие с международните стандарти. Важно е да се осигури съхранение както в съоръжения за временно съхраняване, така и в дългосрочни хранилища в съответствие с тези стандарти. Това са изключително скъпи дейности, включващи съоръжения, които ще работят десетилетия, ако не и векове. Поради това следва да бъдат взети под внимание бъдещите технологични разработки през следващите десетилетия. Технологията за хранилищата трябва да позволи известна гъвкавост в бъдеще. Според мен не е разумно да се опитва абсолютно съхранение на ядрени отпадъци в постоянни хранилища.

 
  
MPphoto
 

  Béla Kovács (NI).(HU) Г-жо председател, докато Европейският съюз се опитва да намери решение за съхранението и погребването на така-нареченото отработено гориво, в САЩ и Русия то се счита за икономически стабилен източник на енергия. Произведеното от атомни централи отработено гориво днес може лесно да се използва като гориво в реактори с разтопена сол от четвърто поколение. Прилагането на метода на ускорител на протони с използване на оловно-бисмутова мишена открива още по-големи възможности. Генерираните от атомните централи високоактивни радиоактивни изотопи с дълъг период на полуразпад по принцип не са опасни: те могат да се преобразуват в нискоактивни изотопи с кратък период на полуразпад, като дават възможност на съоръжението да функционира като електроцентрала. Друго предимство е фактът, че реакторите могат да работят с торий, а нашите запаси от този материал са 10 пъти по-големи от тези от уран. Тези реактори се задвижват с част от критичната маса на делящ се материал, което означава, че настъпването на спонтанна ядрена верижна реакция е невъзможно. Освен ако не започнем веднага да въвеждаме и прилагаме новата технология, ще останем още веднъж зад водещите сили в научноизследователската и развойна дейност, както и в икономиката.

 
  
MPphoto
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE).(PT) Г-жо председател, поздравявам докладчика за отличната работа, която е свършила. Предложената рамка има за цел да гарантира, че държавите-членки установяват регулаторна рамка и изготвят национални програми за по-отговорно управление на радиоактивните отпадъци.

Важно е в националните програми да се съдържат ясни разпоредби във връзка с процеса на вземане на решения. Вземането на решения трябва да се основава върху ясно разделение на задълженията и отговорностите сред различните участващи субекти. Основните въпроси са надзор, контрол и информация, които са от жизненоважно значение за прозрачното управление. Общественото участие насърчава съгласието и приобщаването, като води до социално легитимизиране на стратегиите за управление на радиоактивните отпадъци. От съществено значение е обществеността да се осведомява за потенциалните рискове във всички области, свързани с атомната енергия и новите технологии.

За общественото приемане са необходими информация, знания и висока степен на прозрачност. Трябва също да подчертая важната роля на международното сътрудничество и съвместните програми за научни изследвания и развойна дейност при разпространяването и обмена на най-добри практики в тази област.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D).(SV) Г-жо Председател, разискването на въпроса за атомната енергия често ни разделя на различни лагери. Ние сме „за“ или „против“, искаме бързо извеждане от експлоатация и постепенно извеждане от експлоатация или въобще не искаме постепенно извеждане от експлоатация. Когато става въпрос за ядрена безопасност обаче, изходната позиция на всички ни е доста различна. В този случай сме съгласни, че искаме възможно най-високо ниво на безопасност и това се отнася разбира се за ядрените отпадъци, за които ще бъдем отговорни, независимо още колко време ще продължим да използваме атомните електроцентрали, а така ще бъде и при много от следващите поколения. С отпадъците трябва да се справим по абсолютно възможно най-добрия начин, а директивата на ЕС трябва да бъде структурирана така, че наистина да постигне тези цели. Трябва да е възможно държавите-членки на ЕС да продължат да сключват споразумения помежду си за отпадъците, но не трябва да изнасяме отпадъци в страни, извън ЕС. Това е морално задължение и трябва да го изпълним.

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage (ALDE).(FR) Г-жо Председател, г-н Член на Комисията, всяка държава, която не владее процеса на преработка на собствените си отпадъци, не трябва да има право да използва технологията, произвела тези отпадъци. Нито една страна не трябва да става кофа за смет на друга страна. Ето защо трябва да подкрепим позицията на Комисията относно износа на отпадъци и забраната и да бъдем изключително строги спрямо всички двустранни споразумения, които могат да бъдат сключени.

Второ, ядрените отпадъци следва да се уреждат от общо право, но с по-строги правила. Дефиницията, която ни беше предложена, е по-минимално от минимален стандарт. Всъщност, тя не определя на практика отпадъка, защото, ако го разгледаме като логичен завършек, никога няма да има ядрени отпадъци, тъй като винаги ще можем да измислим ново технологично решение. Считам, че това е безотговорно.

Накрая, разходите за демонтирането и разходите за погребването на отпадъците трябва съответно да бъдат включени в цената на атомната енергия, което понастоящем за съжаление не е така. Не можем да се опитваме да прилагаме принципа „замърсителят плаща“, ако няма да бъдем напълно стриктни и отговорни в начина, по който контролираме цените.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - (EN) Г-жо Председател, последните събития в Япония със сигурност ни напомниха за потенциалните проблеми, свързани с контрола на атомната енергия и погребването на отработеното гориво. Въпреки това в свят, изправен пред предизвикателствата на недостига на енергия, трябва да останем непредубедени.

Трябва да се опитваме да насърчаваме всички форми на производство на енергия – от възобновяеми, устойчиви енергии до инвестиране в безопасни атомни електроцентрали. Когато разглеждаме въпроса за атомната енергия, безопасността и прозрачността на процедурите са два важни въпроса, които следва непрекъснато да се имат предвид. Отговорът не е непременно да се закриват атомни електроцентрали, както Германия възнамерява да направи, а по-скоро да се гарантира, че следваме най-строгите програми за безопасност, когато дойде време да разгледаме тази енергийна форма и отпадъците, които произвежда.

Атомната енергия има огромен потенциал, който да служи на Европа, но трябва да бъдем реалисти. Нека бъдем активни, за да направим така, че атомната енергия да работи за нас сега и в бъдеще, и да работим с този доклад.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Г-жо Председател, първо, бих искал да поздравя г-н Йотингер. Сега той е третият член на Комисията, който отговаря за ядрената безопасност, ядрените отпадъци и извеждането от експлоатация. Парламентът винаги е подкрепял Комисията и винаги е призовавал правомощията в тази област да се прехвърлят на европейско равнище. За съжаление, работната група на Съвета по ядрени въпроси не беше убедена, че това са въпроси, които имат място в дневния ред.

Горд съм от факта, че напредваме постепенно в провеждането на сериозни обсъждания помежду ни на тези въпроси и че Съветът полага истински усилия да изтъкне европейската добавена стойност и, от друга страна, че се спазва принципът на субсидиарност. Въпреки това считам, че е също лесно да видим, какво можем да постигнем в тази изключително чувствителна област чрез Осмата рамкова програма за научни изследвания. Ето защо научната страна и въпросът за това, какъв ще бъде предполагаемия резултат от хармонизацията в бъдеще и дали искаме да видим взаимно признаване, са особено важни в тази област.

Считам, че следва също така да помислим за темите, върху които искаме да съсредоточим вниманието си в непосредствено бъдеще. Много добре си спомням, че г-жа Palacio веднъж каза, че въпросът ще се появи отново в дневния ред, единствено след настъпването на следващото ядрено бедствие. За съжаление, тя беше права. Доста късно е да обсъждаме това, но е крайно време да помислим за мерките, които следва да бъдат взети на европейско равнище. Това обаче не е достатъчно. Европа трябва да има водеща роля, особено на международната арена. Заедно с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) следва да установим стандарти в тази област. Нуждаем се от стандарти, които твърде просто да гарантират възможно най-високо ниво на безопасност и които в крайна сметка ни предоставят възможност да избягваме излагането на населението на риск, доколкото е възможно това. Г-н Йотингер, бих искал да Ви поздравя. Вие сте възприел правилния подход и можем да бъдем сигурни, че Парламентът и Комисията ще постигнат големи успехи.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Г-жо Председател, първо, бих искал да кажа по въпроса за забраната за износ, че изцяло съм съгласен с г-н Йотингер. Изглежда, че по този въпрос има широк консенсус и поради това се надявам, че ще има единодушие и при гласуването утре и че можем да подкрепим Комисията. Би било много разумно Комисията и Европейският парламент да възприемат съвместен подход в това отношение.

Второ, по въпроса за участието на обществеността, Вие казахте, г-н Йотингер, че не ни трябват подробни правила в тази област. По принцип, Вие сте прав. Но ние също ще се нуждаем от трансгранично участие на обществеността. Тъй като имаме съоръжения за съхранение, които са разположени близо до границите, не можем просто да кажем, че съоръженията са там, където е границата и че въпросът няма нищо общо с останалите граждани. Вероятно ще се нуждаем от общи правила в тази област, в противен случай може да възникнат спорове или хората могат да бъдат изключени и да им се каже, че въпросът не ги засяга, тъй като те са граждани на друга държава. Всички ние обаче сме граждани на Европа. Някои страни са засегнати от площадки за съхранение от този вид, които са близо до границите им и затова е важно да установим определени принципи, а Комисията да предложи някои основни правила, за да бъде сериозно погледнато на участието на обществеността и то да се основава на общи принципи.

 
  
MPphoto
 

  Владимир Уручев (PPE). - Госпожо Председател, на първо място бих искал да благодаря на Romana Cizelj за прекрасния доклад, с който, искрено се надявам, се приближаваме към приемането на следващата ядрена директива за радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.

Безусловно Европа се нуждае от правила и законова рамка, които да установят задължителни изисквания за осигуряване на така желаната от нас и от европейските граждани най-висока безопасност. Но една такава безопасност, затворена единствено и само в рамките на Европа, не е кой знае колко голямо постижение. Напротив, ако в близост до границите на Европейския съюз се извършват ядрени дейности по правила и стандарти, които са по-ниски от тези на Европа, то това вече е повод за безпокойство, за нас и за европейските граждани. Защото, за ядрените инциденти, географските граници не означават нищо.

Как можем да разпространим прилагането на високи европейски стандарти в други страни? Единственото наистина работещо средство е сътрудничество с такива страни и реализация на общи проекти. Ето защо считам, че е много важно прилагането на приетото в ITRE изменение, с което се дава възможност за износ в трети страни на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, ако в тези страни се прилагат еквивалентни на нашите, високи стандарти. Отхвърлянето на тази възможност на практика лишава страните-членки от най-ефективния лост за разпространение на нашите високи европейски изисквания. А именно, сътрудничество и общи проекти в третирането на радиоактивните отпадъци. Нека изоставим моралните съмнения, че европейската ядрена индустрия ще се възползва от тази възможност, за да се отърве от неудобните отпадъци за сметка на други страни. Това не е сериозно. Настойчиво приканвам Комисията да заеме по-конструктивна позиция по този въпрос.

 
  
MPphoto
 

  Judith A. Merkies (S&D).(NL) Г-жо председател, г-н Член на Комисията, говорихте по три въпроса, за които смятам, че можете да разчитате на подкрепата на голямо мнозинство от тази зала. Говорихте за подкрепа за забраната за износ. Във всеки случай тази позиция ще бъде подкрепена от голяма част от нас, той като става въпрос за собствените ни отпадъци. Трябва сами да се погрижим за тях и не следва да изнасяме отпадъци в други държави, извън Европейския съюз.

Призовавате за прозрачност. Никой не е срещу прозрачността. Изглежда, че идеята е чудесна, естествено, предвид факта, че въпросите за ядрената енергетика и радиоактивните отпадъци вълнуват толкова много хора.

Говорихте също така за окончателното решение, свързано с реверсивността на подземното съхранение. Казахте: „ Това не е трайно решение, но винаги ще имаме достъп до отпадъците“. Одобрявам. В това отношение, имате моята безрезервна подкрепа.

Изпитвам обаче безпокойство по отношение на подземното съхранение. Съвсем сигурен ли сте, че това е най-безопасният метод? Според мен, не е. Нито пък е този, който се прилага навсякъде другаде. В някои страни ландшафтът наистина не е подходящ за съхраняване на радиоактивни отпадъци, така че бих отвърнала, че следва да ни се даде реалистичен вариант за справяне с отпадъците с друга безопасна алтернатива над земята.

 
  
MPphoto
 

  András Gyürk (PPE).(HU) Г-жо Председател, г-н Член на Комисията, госпожи и господа, всяка държава-членка произвежда радиоактивни отпадъци. Ето защо следва не само да се погрижим за отработеното гориво от електроцентралите с оглед на опазване на околната среда и на здравето на гражданите, но и да гарантираме безопасно и ефикасно управление на радиоактивните отпадъци по принцип. Само по тази причина е целесъобразно да се обсъжда този въпрос днес тук, в Европейския парламент.

Съгласен съм, че използването на атомната енергия е сред националните компетентности. Въпреки това е оправдано установяването на общи принципи на ЕС, свързани с националните правила за управление на отпадъците. При отсъствието на такива принципи и в резултат на различните правила, участниците на пазара са заинтересовани да управляват радиоактивните си отпадъци в държави с най-либерални правила. Ето защо инициативата да се накарат държавите-членки да въведат задължителни програми за управление на отпадъците е обещаваща. Една от предпоставките й е назначаването на компетентни органи, които могат да упражняват строг контрол върху дейностите за управление на ядрените отпадъци и, при необходимост, да могат да налагат санкции при нарушения по подходящ начин. Считам, че в националните програми трябва освен това да се изяснят компетентностите на тези органи и отговорността на участниците на пазара.

Бих искал да завърша с една последна бележка: пълното управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци е много скъпа дейност. Това означава, че националните програми са безполезни, освен ако не се изяснят финансовите въпроси. Важен основен принцип е заделянето на необходимите финансови средства още при производството на ядрените отпадъци. Съгласен съм, че тези, които произвеждат отпадъци, трябва да покриват разходите по управлението на отпадъците. Това стимулира по подходящ начин участниците на пазара да намалят количествата на радиоактивните отпадъци и да ги управляват ефективно.

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D).(IT) Г-жо Председател, госпожи и господа, бедствието във Фукушима отново постави въпроса за ядрената сигурност. Проблемът с радиоактивните отпадъци трябва да бъде разгледан и решен.

Ще бъда кратък. Има два въпроса, които считам за изключително важни. Първият е забраната за прехвърляне на отпадъци. Всяка страна трябва да може да изпълнява собствените си задължения и, преди всичко, принципът „замърсителят плаща“ е справедлив принцип. Вторият въпрос се отнася до безопасността, и по-специално до здравето и безопасността на работниците. Смятам този въпрос за изключително важен и трябва да успокоим хората. Трябва да вдъхнем спокойствие на европейските граждани, като гарантираме, че този въпрос се разглежда с възможно най-голяма прозрачност и преди всичко, подчертавам, възможно най-голяма безопасност.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE).(RO) Г-жо Председател, в директивата се определя правната рамка за отговорно управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, което е абсолютно задължително от гледна точка на нормативните актове.

Понастоящем в Европейския съюз има три атомни електроцентрали в процес на извеждане от експлоатация, което се подкрепя с европейски средства. Германия вече обяви, че ще спре експлоатацията на няколко атомни електроцентрали. В близко бъдеще други атомни електроцентрали в други държави-членки ще трябва да бъдат спрени, тъй като достигат края на експлоатационния си живот. Подходът на директивата на национално равнище ще доведе до създаването на сметища на радиоактивни отпадъци в целия Европейски съюз. Това е загуба на средства и повод на загриженост от страна на обществеността. Такъв е случаят в момента в Румъния, дори в региона, от който идвам, по отношение на сметището на радиоактивни отпадъци от атомната електроцентрала в Козлодуй.

Считам, че е необходим истински европейски, дългосрочен подход, чрез който ще се използват съвместно технологии, ще се пестят ресурси и европейски механизми за финансиране. Приемането на глобален подход и предоставянето на съответна информация ще породят в европейските граждани чувство на доверие и спокойствие.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE).(HU) Г-жо Председател, въпросът за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци е важен и спешен и получи още по-голямо внимание след бедствието във Фукушима. Въпреки технологичните иновации и решения и програмите за управление на отпадъците, с всеки изминал ден проблемът представлява все по-голямо предизвикателство. Управлението и окончателното погребване на радиоактивни отпадъци е съществуващ проблем и ще продължи да съществува и в бъдеще. В Европа се стремим към енергийна сигурност и щадящо околната среда, стабилно производство на енергия. Въпреки това трябва също така да отделяме все по-голямо внимание на няколко проблема, като например преработката, трансмутацията и окончателното погребване на бързо увеличаващите се количества от радиоактивни отпадъци. Трябва не само да създадем техническите съоръжения за целта, но и да изградим строга политическа, правна и социална структура. Заслужава си да се разгледа, прецени и планира общоевропейско сътрудничество в тази област. Всички отговорни участници следва да бъдат включени в изграждането и развитието на този безопасен процес. Трябва да вземем мерки, които ще защитят също така и бъдещите поколения.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Г-жо Председател, управлението на ядрените отпадъци се следи съвсем основателно от обществеността и следователно е положително решението на Европейската комисия да разгледа въпроса посредством всеобхватно законодателство, в което ясно се определят задълженията и отговорностите на всички участващи в процедурата субекти.

Във внесената директива правилно се набляга върху по-качествен надзор и контрол, но особено върху по-голямата прозрачност на тези процеси и участието на обществеността. Според мен осигуряването на достатъчно целеви средства за покриване на неизбежните разходи за извеждането от експлоатация остава важен открит въпрос. Предложената система за наблюдение на равнището на финансовите резерви от независим орган може с правилна организация да създаде условията за ядрено съоръжение, което по време на експлоатационния си живот да натрупа достатъчно средства за финансирането на щадящо околната среда извеждане от експлоатация и това следва да бъде нашата цел.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Г-жо Председател, приветствам изготвянето на настоящия доклад на фона на промяната в световната ядрена политика и предложението на Комисията за директива в тази област.

Трябва да подчертая колко е важно да се прилага справедливо принципа „замърсителят плаща“, какъвто се оказа, че е и случаят непосредствено след бедствието в Япония. Въпреки че атомната енергия е привлекателна поради ниските си разходи, безопасността на работниците и служителите и цивилните лица трябва да бъде на първо място. Ето защо подкрепям сътрудничеството между държавите-членки, целящо безопасното съхранение на ядрени отпадъци. Прозрачността в този процес също включва населението при определянето на площадката за съхранение и други подробности. Регионалните научноизследователски програми в тази област вече доказаха ползата си.

Считам освен това, че държавите-членки на ЕС трябва да споделят също и използването на съоръжения за преработване и съхранение на отпадъци от атомни електроцентрали.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Г-жо Председател, радвам се, че бележим напредък в областта на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, като установяваме конкретни изисквания, които ще гарантират, че държавите-членки управляват националната регулаторна и организационна рамка, и изготвят ефективни национални програми от създаването до съхранението на отпадъците. В цялата система от жизненоважно значение е правилата да включват принципа на прозрачност, надзор и контрол. Приветствам също така възможността за дълбоко геоложко съхранение, включително принципа на реверсивност. Трябва да бъде осигурено достатъчно финансиране за националните програми, но така че замърсителят да плаща, като това ясно е посочено в настоящата директива, за което се радвам, включително адекватни разубеждаващи санкции, които трябва да бъдат гарантирани във всяка система.

 
  
MPphoto
 

  Гюнтер Йотингер, член на Комисията. – (DE) Г-жо Председател, изказванията показват, че членовете на Европейския парламент са прочели, разбрали са и са оценили всички подробности на предложенията. Не считам, че има конфликт. Съгласен съм, че следва да включим предложенията ви в процедурата.

Считам, че въпросът, който г-н Swoboda спомена, за равни трансгранични права за участие на обществеността, е важен. Чести са случаите, при които площадките за окончателно съхранение и атомните електроцентрали са разположени в райони, които са в близост до националните граници от геоложки или други съображения, което означава, че от европейска гледна точка неделимото, равноправно участие на гражданите, прозрачността и съответните права, всичко това е необходимо.

Много Ви благодаря за сътрудничеството. Надявам се, че ще получим подкрепата Ви утре при гласуването тук, в Парламента.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj, докладчик. (SL) Г-жо Председател, много съм доволна, че и това разискване показа, че има много точки, по които имаме сходни, почти еднакви позиции и че това са точките, които са от ключово значение за гарантиране на безопасно управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци.

Трябва да кажа също така, че непосредствено след аварията във Фукушима нашата работа беше изключително трудна и съм доволна, че въпреки тези трудни времена, приетият от комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) текст беше изготвен на ниво и не се увлякохме в идеологически разисквания.

Според мен, в точките, по които ни се различават мненията, разликите са такива, че не застрашават доклада и това е много положително. Поради това бих искала докладът, директивата да бъдат приети възможно най-скоро и ние също да започнем да я прилагаме. Очевидно, съгласна съм с всички членове, които споменаха факта, че Европейският парламент има единствено съвещателна роля по въпросите на ядрената енергетика. Считам, че следва да проведем много сериозно разискване по този въпрос в бъдеще и следва да търсим общо решение на проблема в тази област, тъй като това е въпрос на демокрация.

Накрая, бих искала да благодаря на всички, които помогнаха при изготвянето на доклада, а именно докладчиците в сянка – най-напред всички в ITRE и след това докладчиците и техните групи, които изготвиха становищата си. Бих искала да благодаря на всички колеги, които участваха в разискванията и внесоха изменения, на Съвета и Европейската комисия – работихме добре заедно и обменяхме мнения редовно и своевременно. Разбира се, трябва да благодаря също така на моя асистент, на съветника в политическата ми група и на съветника на комисията ITRE.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в четвъртък, 23 юни 2011 г.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Paolo Bartolozzi (PPE), в писмена форма.(IT) Като докладчик за становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и тъй като поради тази причина следих темата особено отблизо, считам, че трябва да поздравя г-жа Jordan Cizelj за безценната работа, която е свършила. Въпреки срещнатите трудности в преговорите, не на последно място поради изключително чувствителния международен контекст в процеса на работата, чийто резултат се явява предложението за директива относно управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, успяхме да очертаем в общи линии последователна, хармонизирана законодателна рамка, за да се гарантира безопасното управление на този вид отпадъци, независимо какви могат да бъдат приложенията и последиците от атомната енергия в бъдеще. Считам, че именно това представлява най-силната страна на предложението. В него се призовават държавите-членки да гарантират по-високи нива на безопасност, които също са в съответствие с международните стандарти за безопасност; по-голямо внимание на техническите и научни постижения, особено които отговарят на принципа на реверсивност; засилен акцент върху опазването на околната среда и здравето на хората и поемане на ангажимент за идентифициране на отговорността в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, с прозрачност и с ролята на притежателите на лицензи.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), в писмена форма. (EN) Като цяло, всяка година в ЕС се произвеждат 40 000 куб.м. радиоактивни отпадъци, като приблизително 80 % от генерираните обеми съставляват краткоживеещи нискоактивни радиоактивни отпадъци, около 5 % – дългоживеещи нискоактивни радиоактивни отпадъци. Румъния е сред тези държави-членки, които одобряват идеята да имат възможност да изнасят радиоактивни отпадъци в трети държави. Отработеното гориво от изследователските реактори трябва да бъде върнато в страната му на произход, Русия или Съединените щати или в специални случаи да бъде изнесено в трети държави. По тази причина не мога да подкрепя предложението в доклада за забрана на износа. Тъй като в бъдеще атомната енергия ще продължи да бъде част от енергийния микс на държавите-членки, важно е такъв доклад да бъде приет успешно на пленарната сесия на Парламента. Отработените горива следва да се преместват възможно най-рано от басейните в сухи хранилища, като се отдава предимство на най-старите радиоактивни отпадъци. Освен това е важно гражданите да имат доверие в принципите, управляващи безопасността на хранилищата и в програмите за управление на отпадъците.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), в писмена форма.(HU) В целия Европейски съюз се произвеждат радиоактивни отпадъци, включително изотопи, използвани за медицински, промишлени, селскостопански, научноизследователски и дори образователни цели. Отработеното гориво обаче се произвежда най-често в атомните електроцентрали. Понастоящем се прилагат две технологии за обработката на такива отпадъци: рециклиране или окончателно погребване. Отпадъците се разделят на три вида според радиоактивността им: нискоактивни, средноактивни и високоактивни отпадъци. Според тази класификация се определя също така дали отпадъците подлежат на погребване близо до повърхността или на дълбоко геоложко погребване. Държавите-членки носят крайната отговорност за отработеното гориво и радиоактивните отпадъци. Въпреки това повечето държави-членки все още не са взели най-важните си решения по отношение на отработеното гориво. За съжаление, само на няколко места се прилагат добре организирани програми за окончателно погребване на ядрени отпадъци. Трябва да поемем непрекъснат политически ангажимент за дългосрочно управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци по начин, който позволява да се изпълнява в съответствие с правилата за най-високо ниво на безопасност. Държавите-членки трябва да приемат национални разпоредби на високо равнище относно ядрената безопасност с цел защита на гражданите. Освен това трябва да установят система, която да определи компетентностите и отговорността на националните органи по отношение на управлението на ядрени отпадъци. Трябва също така да се предоставя информация на обществеността, тъй като е много важно обществеността да знае за случващото се наоколо.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма.(RO) С всички мерки, които предприемаме, трябва да гарантираме сигурност за обществеността и околната среда. Подкрепям прилагането на „култура на безопасност“, която предполага осигуряването на стандарти за безопасност, независими и силни регулатори, подходящи човешки и финансови ресурси и достатъчно информация за обществеността.

За осведомяването на обществеността трябва да се използва прозрачен процес. Засилването на прозрачността включва ясно определяне на отговорностите на органите и осигуряване на добре обоснована и координирана система за информиране на обществеността, за да спечелим и поддържаме нейното доверие в управлението на радиоактивни отпадъци от производствения процес на ядрена енергия и от ядрената медицина.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Steinruck (S&D), в писмена форма.(DE) Темата за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци е изключително актуална. Последните събития в Япония още веднъж подчертаха непосредствените рискове за работниците и гражданите, които са изложени на въздействието на радиоактивен материал.

В Европа имаме тонове радиоактивни отпадъци, които хората трябва да преместват. Доволна съм, че можем да поставим основите, които ще помогнат за защитата на здравето на тези хора в цяла Европа.

Въз основа на техническия доклад на Комисията в Парламента изготвихме доклад, в който акцентът се поставя върху хората, включително служителите в транспортни фирми и в заводи, които работят с радиоактивни отпадъци и работници на площадките за окончателно съхранение. Поради това членовете на комисията по заетост и социални въпроси съсредоточиха вниманието си върху защитата на участващите в тези дейности работници чрез въвеждането на мерки за опазване на здравето и за обучение на служители по въпроса за радиоактивните отпадъци. Никога не трябва да се отдава по-голямо предимство на икономическите интереси пред здравето на работниците и гражданите. Ето защо се нуждаем от подробна документация за всички отпадъци и тяхното управление, докато продължават да увреждат здравето на хората и околната среда.

Доволна съм, че много от нашите изисквания са включени в окончателния доклад на комисията по промишленост, изследвания и енергетика.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), в писмена форма.(NL) Ядрената енергия е спорен въпрос, който предизвиква ожесточени разисквания в Парламента и сред нашите групи. Фукушима породи настоящото разискване и в резултат на това много хора промениха радикално мнението си. Положителното е, че въпросът се обсъжда по начин, който позволява и на поддръжниците и на противниците да изразят становищата си. Независимо от нашата позиция по въпроса обаче, радиоактивните отпадъци са реалност, и ние трябва да се справим по най-добрия и безопасен начин. Ето защо приветствам доклада, чрез който се допринася за по-строга и по-безопасна политика по отношение на отпадъците, третира се еднакво всяка държава-членка и се подчертават отговорностите на производителите на отпадъци.

Поддържам принципа „замърсителят плаща“ и в никакъв случай не следва да бягаме от отговорностите си. Поради това призовавам за забрана на износа на ядрени отпадъци в трети държави. Това не е само въпрос на етика, но е свързан и с безопасността и защитата на хората. Наистина нямаме достъп или контрол върху политиките в областта на отпадъците, провеждани от трети държави. Това е неприемлив риск. Трябва да управляваме нашите отпадъци сами и да настояваме чрез строго законодателство дейността да се извършва по най-безопасния и технически най-оптимален начин.

 
Правна информация - Политика за поверителност