Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 22 юни 2011 г. - Брюксел Версия ОВ

20. Едноминутни изказвания (член 150)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка от дневния ред е посветена на едноминутни изказвания.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). – (SK) Г-жо Председател, свободните неделни дни трябва да станат част от европейския стандарт в областта на трудовите права. Това беше договорено от представители на синдикати, граждански организации и християнски групи и църкви, които тази седмица в Брюксел основаха Европейския алианс за неделя без работа. Свободната неделя е важна от гледна точка на достойните условия на труд, но също така създава възможност за укрепване на семейните отношения, особено между родители и деца. Доволна съм, че присъствах на раждането на тази инициатива, подобно на двете граждански сдружения от Словакия – Клуб на големите семейства и Алианс за неделния ден. При своя преглед на Директивата за работното време Комисията следва да вземе предвид мнението на стотиците организации от цяла Европа, обединени в новосъздадения алианс, тъй като такова голямо сдружение не може да бъде игнорирано при създаването на закони.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE).(HU) Г-жо Председател, през последните няколко седмици на основателите на представителството на Szeklerland в Брюксел и на унгарската общност в Румъния като цяло се наложи да понесат дълга поредица от атаки и враждебна и истерична кампания на румънския политически елит. Междувременно бяха направени опити за принудително налагане на план за териториална и административна реорганизация в Румъния, с който да се създадат осем мнозинствени мегарегиона, което превръща унгарското мнозинство, живеещо в Szeklerland и Partium, в абсолютно малцинство. Съгласно изричните разпоредби на Европейската харта за местното самоуправление и Европейската харта за регионалните или малцинствените езици румънските евродепутати от унгарски етнически произход от Трансилвания категорично отхвърлят този антидемократичен и дискриминационен метод за регионална реорганизация на тяхната страна. Ние призоваваме за вашата ефективна помощ в името на общите демократични ценности на управляващите народни партии в Румъния и Унгария и също така за активна подкрепа на Европейския парламент в защита на унгарската общност в Трансилвания.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Mirsky (S&D).(LV) Г-жо Председател, какво мислите, че означава думата „извращение“? В речника тази дума означава „пълно изкривяване“. Политическите извращения не са нищо друго освен лъжи и цинична измама спрямо избирателите. Изглежда в Латвия се е появила група от членове на парламента, които са политически извратени субекти. Работата е там, че по време на последните избори за латвийския парламент членовете на групата Saskaņas centrs (Център на хармонията) обещаха на своите рускоговорящи избиратели, които в Латвия са повече от 40 % от населението, че ще защитават техния роден език. Миналата седмица обаче тази група гласува за по-големи наказания за хората, които не използват официалния държавен език в частния сектор. Оказва се, че те обещават едно, а правят друго. Вярвам, ще се съгласите, че това е извращение. Възможно е Латвия да се превърне в родното място на ново политическо движение: „Център на извращението“. Благодаря за вниманието.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD).(EL) Г-жо Председател, със сигурност на никой европеец и следователно на никой грък не му допада да обикаля и да проси подаяния. Ние, гърците, трябва да разберем, че сме се върнали поне 10 години назад по жизнено равнище. Опасявам се, че, за съжаление, същото ще се случи и в други страни.

Ние обаче сме обвинявани за неща, които са извън нашите отговорности. Седемнадесет лидери в Европа, също толкова техни колеги, седемнадесет бюджета, седемнадесет облигационни пазара и една обща валута. Общата валута не може да продължава така. Нуждаем се от обща икономическа политика, единен пазар на облигации и съвместна координация. Без съмнение благоразумната фискална политика предполага динамика в потребителския климат. Не виждам обаче нещо да се случва в тази посока. Ние трябва да съхраним най-значимите постижения от последните 65 години, чиято кулминация е единната валута, като самите ние бъдем по-дисциплинирани.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - (EN) Г-жо Председател, преди по-малко от година организирах междупартийна петиция за референдум в Обединеното кралство по отношение на членството ни в Европейския съюз. Кампанията получи голяма популярност и подкрепа от целия политически спектър.

Всички тези хора възнегодуваха срещу манията на ЕС да създава европейска федерална държава, пренебрегвайки волята на народа и демокрацията. Не може до безкрайност да се пренебрегва волята на хората. Моите избиратели постоянно идват при мен и питат: „Кога ще се чуе думата ни по въпроса за нашето членство в Европейския съюз?“ Волята на хората в цяла Европа беше игнорирана, създадена беше единна валута против волята на народите на Европа и вижте какви проблеми бяха породени по този начин! Провеждани са референдуми в държавите-членки и тези референдуми са били пренебрегвани.

Хората от моя избирателен район, хората в Обединеното кралство и хората в целия Европейски съюз казват: „Нека хората да решат“. Професионалните политици създадоха бъркотия. Нека хората да решат.

 
  
MPphoto
 

  Мария Неделчева (PPE). - Госпожо председател, от януари месец до сега организирам кръгли маси в Българя относно реформата на Общата селскостопанска политика. Те помогнаха да се формулира силна българска позиция, която има своето достойно място в дебата по доклада на господин Deß.

Изразявам задоволството си от някои важни елементи от българската позиция в дебата за ОСП:

най-напред, силна, справедлива и добре финансирана ОСП;

нови, неутрални, ясни и справедливи критерии при изчислението на директните плащания – ето основата на бъдещото разпределение между държавите-членки, регионите в тях и различните сектори;

директни плащания за активните, за малките и средните производители, за тези, които реално движат ОСП, е друга наша цел.

Три други точки:

повече възможности за нашите животновъди;

по-голяма гъвкавост във втори стълб;

и накрая, прости и ясни процедури, за да дадем достойни доходи на нашите земеделци, желание на младите да инвестират в земеделието, а на Европа – да продължи да се грижи за сигурността на доставките и цените и достойно да отстоява своето място в света.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Г-жо Председател, на 11 юни 1991 г. между Полша и Германия беше подписан договор за добросъседски отношения и приятелско сътрудничество, който създаде основа за днешните взаимоотношения между двете страни. Вчера, в деня на 20-годишнината от това изключително важно събитие, във Варшава беше проведена съвместна консултация между полското и германското правителство под председателството на полския министър-председател г-н Туск и германския канцлер г-жа Меркел. Над 20 министри и заместник-министри от съответните ведомства на двете държави взеха участие в консултацията. В резултат на тази съвместна среща правителствата на Република Полша и на Федерална република Германия направиха изявление, озаглавено „Съседи и партньори“, към което е приложена програма за сътрудничество за следващите години.

По повод на тази годишнина бих искал да припомня на Парламента ангажираността на редица германски правителства в подкрепа на опитите на Полша да се присъедини към Европейския съюз. Отношенията между Полша и Германия постоянно се подобряват, пример за което е нарастващият обем на търговията между двете страни. Нашите икономики са сред най-динамично развиващите се в Европа. Надяваме се, че отношенията между Полша и Германия ще продължат да се развиват за благото на нашите граждани и на Европа като цяло.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Г-жо Председател, Европейският съюз се нуждае от ефективна Обща селскостопанска политика, за да може да задоволява очакванията на обществото за високи стандарти и най-вече, за да може да играе силна и независима роля.

Бизнесът в Европа трябва да продължи да бъде конкурентоспособен. Той е изправен пред значителни предизвикателства, включително колебания в цените на суровините, високи производствени разходи и ниски нива на доходите. Ниските производствени разходи и ниските социални, екологични и качествени стандарти в трети държави, които не могат да бъдат сравнявани със стандартите в ЕС, упражняват натиск надолу върху цените. Когато се създават нови търговски връзки, за нас е важно да се защитават европейските производствени равнища чрез включване на предпазни клаузи. Подобни клаузи, използвани в индустриален контекст, например в търговски споразумения с Южна Корея относно автомобилната индустрия, трябва да се прилагат и за селското стопанство.

Целта е да бъдат създавани равни условия и равни възможности за всички. Всяка страна следва да може да се съсредоточава върху проблемите на своите граждани, включително продоволствената сигурност, околната среда, резервите по отношение на генетичното модифициране и нуждите на селските райони, с цел подпомагане на устойчивото селско стопанство в Европа.

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). - (EN) Г-жо Председател, миналата седмица в каталонския парламент някои членове, които представляват основните политически партии на Каталония, се обединиха в защита на нашия език – каталонския – в ЕС и в неговите институции.

Ние отново призоваваме каталонският език да бъде признат за официален език в Европейския парламент, също както много други каталонски членове на парламента са правили през последните 25 години.

Сега съществува нова възможност за каталонския език, който е бил забранен в продължение на векове в испанската държава. След няколко месеца Хърватия ще се присъедини към Съюза. За да може хърватският език да бъде един от официалните езици, Договорът трябва да бъде изменен. Когато дойде време за това, ние отново ще поискаме от испанското правителство да се даде на каталонския език статут на официален език в ЕС. Испанското правителство трябва да включи каталонския език в ЕС, също както ирландското правителство направи това преди няколко години с ирландския език (гаелик).

Призоваваме за подкрепата на Европейския парламент и на Комисията за признаване на каталонския език за официален език на ЕС.

 
  
MPphoto
 

  Spyros Danellis (S&D) . – (EL) Г-жо Председател, проблемът с пиратството в Аденския залив, а сега и в огромния район на Индийския океан, все още се влошава въпреки усилията на EU NAVFOR. Размерът на района, в който действат пиратите, затруднява възможностите за справяне с проблема с пиратството само с военни ресурси. Сами по себе си мерките за потушаване на проблема, по възможност в рамките на амбициозна международна стратегия, трябва да бъдат усъвършенствани във връзка с мерките за борба с първопричините за него. Пиратството се корени в абсолютната бедност и липсата на управление, които са две постоянни характеристики на Сомалия през последните 20 години.

Европейският съюз има възможността за по-широко използване на Европейския фонд за развитие за тази цел. И Европейският съюз, и Организацията на обединените нации са придобили опит в програми, които са давали реални резултати в Сомалия, така че работата трябва да бъде продължена и задълбочена.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Г-жо Председател, снощи в Магадан, главният град в района Колима в Русия, почина Анатолий Битков. Той беше главният редактор в местния телевизионен канал „Колима Плюс“. Без да се предопределят каквито и да било заключения дали това е убийство или естествена смърт, или дали е политически мотивирано убийство, или не, струва си да се посочи, че това скръбно събитие, за съжаление, не е изключение. Журналисти умират в Русия, а журналистите, разследващи политически въпроси, умират още по-често. Множество сериозни анализи са установили, че през последните 10 години в Руската федерация са загинали около 200 журналисти. Днес това е най-високорисковата професия в Русия. Без свобода и безопасност за журналистите не може да има свобода на медиите, а без свобода на медиите не може да има демокрация. Ние винаги следва да имаме предвид това в нашето сътрудничество и взаимодействие с Руската федерация.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - (EN) Г-жо Председател, в събота ще замина за Газа заедно със стотици други активисти заедно с Флотилия на свободата-2. Ще носим лекарства и материали за възстановителни работи, от каквито там има отчаяна нужда.

Вследствие на незаконната блокада на Израел 300 000 души там живеят с по-малко от един долар на ден, а безработицата надхвърля 40 %. Катрин Аштън заяви, че флотилията не е правилният отговор на ситуацията в Газа, но реакцията на ЕС е продължаващо финансиране, чрез субсидии за научни изследвания, израелските оръжейни фирми, произвеждащи оръжия, с които са убивани цивилни палестинци. Вместо да критикува флотилията, ЕС трябва да заклейми заплахите за насилие, отправени срещу нас от израелските отбранителни сили. Предвид факта, че те убиха девет активисти на флотилията миналата година, тези заплахи трябва да се приемат изключително сериозно. ЕС трябва също така да прекрати своето съучастие в продължаващото потисничество на палестинския народ.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). – (SK) Г-жо председател, преди две седмици в Страсбург се проведе разгорещено разискване за унгарската конституция. Днес разполагаме и със становище на Венецианската комисия. Ето защо бих искала да повторя моето предупреждение за проблемните формулировки в унгарската конституция, по-специално във връзка с текста на раздел D, в който се говори за отговорността на Унгария за всички унгарци, за една унгарска нация, за колективни права, както и за създаването на колективни органи на самоуправление в други страни въз основа на принципа на етническа принадлежност. Венецианската комисия подчерта индивидуалния характер на правата на човека, като се има предвид че рамковото споразумение за защита на етническите малцинства не утвърждава никакви колективни права на малцинствата. Венецианската комисия постави под въпрос демократичния принцип, като прие конституционен закон за културна, религиозна, етична, социална, икономическа и финансова политика. Очаквам бърз отговор от институциите на ЕС на становището на Венецианската комисия относно унгарската конституция.

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos (Verts/ALE).(EL) Г-жо Председател, питам се дали икономическата криза може да бъде преодоляна с мерки за сметка на климата. Европейската комисия, за съжаление, твърди, че това е възможно, като се има предвид, че одобри съвместно с Португалия план за намаляване на гарантираните цени за енергия от възобновяеми източници като законосъобразна мярка в меморандума относно механизма за подкрепа. В Гърция инвестициите във възобновяеми енергийни източници са едно от малкото противодействия на икономическата криза и ангажиментът на досегашния министър на околната среда да защитава гарантираните цени трябва да бъде незабавно подновен от нейния наследник.

Въпреки това разискването за възможно освобождаване за страните с икономически проблеми от вече неадекватните европейски цели за климата, целите „20-20-20“, е сериозна глупост. Тези решения свидетелстват за неприемлива позиция на Комисията, те замразяват европейски политики, а на никого никъде не е потърсена сметка за нищо. Всичко, което Европа ще постигне с това, е да отреже клона, на който седи.

Целите за климата трябва да се увеличат до нивата, посочени от учените, и е необходимо да бъдат създадени специални програми за страните с икономически проблеми. Нашата съдба е да търсим изход от задънената улица и да се изправим лице в лице с икономическата, социалната и екологичната криза. В крайна сметка, фискалното преструктуриране е едно нещо, а атаката срещу устойчивостта на околната среда е друго.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). – (SK) Г-жо Председател, Европа и Европейският съюз искат да се превърнат в най-конкурентната, най-добрата и най-напредналата икономика в света.

За да се постигне това обаче, не трябва просто да се говори за финансиране и за различни, свързани с него, въпроси, а със сигурност е необходимо ние като Европейски съюз да инвестираме повече в образование, наука, научни изследвания и иновации. Европейската комисия неотдавна публикува някои допълнителни резултати от проучвания за инвестициите на държавите-членки в тази област. Страните бяха разделени на четири групи и моята собствена страна, Словакия, за съжаление, получи много незавидно място в трета група, тъй като инвестира едва 0,48 % от първоначалните 2 %, които е поела ангажимент да инвестира в наука, образование и научни изследвания в „Европа 2020“.

Ето защо бих искала да призова ЕС, Европейския парламент, Комисията и Съвета да полагат повече усилия в подкрепа на държавите-членки и да оказват по-голям натиск върху тях, така че те да инвестират в тези области, защото единствено чрез средствата, които се инвестират в научни изследвания, иновации и образование, ние можем действително да изпълним целите на „Европа 2020“.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE).(GA) Г-жо Председател, през последните 20 години Съюзът играеше централна роля в насърчаването на мира и помирението в Ирландия. Европейският съюз е дал повече от 1,3 млрд. евро за Програмата за мир и помирение от 1994 г. насам и около 349 млн. евро в Международния фонд за Ирландия.

Инцидентите на насилие в Източен Белфаст и убийството на Ронан Кер показват колко е важно да се продължи с тези схеми, които насърчават икономическото и социалното развитие и от двете страни на границата.

Тази седмица представители на Международния фонд за Ирландия и Програмата за мир и помирение посетиха Европейския парламент, за да разговарят с комисията по регионално развитие относно значението на подкрепата на Парламента и на Съюза за тази програма. Изразявам твърдо убеждение, че Европейският съюз и другите международни партньори трябва да обмислят сериозно въпроса и да вземат решение да продължат с тази ценна и ефективна програма.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD). - (EN) Г-жо председател, селското стопанство е сърцето на икономиката на Уелс, но с увеличаването на законодателството на ЕС уелските земеделски стопани са възпрепятствани да се конкурират успешно, въпреки че стандартите им са измежду най-високите в Европа.

Според правната уредба за електронната идентификация (ЕИ) земеделските стопани биват глобявани за неточни данни, въпреки сериозните технологични проблеми. Аз нееднократно съм представял този въпрос пред Комисията, подобно на други представители от много държави-членки. Уелските земеделски стопани възприемат несъвършената система за ЕИ като скрит данък.

По друг въпрос: уелският едър рогат добитък на възраст под 24 месеца не може да бъде етикетиран като уелски съгласно законодателството за защитените географски указания. Това обаче не е така в Шотландия, където секторът за производство на говеждо месо може да етикетира месо от животни на всяка възраст с печата на страната.

Уелс произвежда великолепно говеждо месо и трябва да може да го етикетира като уелско. Търговията на глобалния пазар зависи от рекламното представяне на продукцията на страната. Това са съществени въпроси за стотици земеделски стопани в Уелс, управляващи висококачествени предприятия, които в много случаи са семейни предприятия от няколко поколения. Настоявам за обяснения.

 
  
MPphoto
 

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).(ES) Г-жо Председател, бих искал да изразя своята подкрепа за пакета от мерки, насочени към укрепване на икономическото управление на Съюза, както и за мерките, насочени към изясняване и ускоряване на дисциплинарната процедура за всички държави-членки с прекомерен дефицит.

Съюзът обаче следва да отчита факта, че някои държави-членки се опитват да изпълняват бюджетните изисквания, които Европа отправя към тях, с цената на дестабилизация на баланса на поддържавните правителства.

Испанската държава е парадигматичен пример за това: тя се опитва да съответства на изискванията, като прехвърля дефицита си върху автономните правителства и местните съвети.

Тези практики трябва да бъдат заклеймени, тъй като не съответстват на духа на Пакта за растеж и стабилност на ЕС и най-вече защото нанасят съществени вреди на икономическото възстановяване на икономически силни нации като Каталония.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE).(HU) Г-жо Председател, ЕС не се меси в административните въпроси на своите държави-членки. Това е важно да се подчертае, тъй като днес някои румънски политици обясняват необходимостта от административна реорганизация, като твърдят, че това е единственият начин Румъния да може да получава повече пари от структурните фондове. Настоящият дебат в Румъния се води около реформа, която ще създаде осем административни единици NUTS 2 от сегашните 41 области, които са административни единици NUTS 3, като се пренебрегват географски, икономически, социални и културни действителности. Основните разисквания засягат по-конкретно румънските унгарци, защото тази местна национална общност, независимо от разпоредбите, залегнали в съответната Конвенция на Съвета на Европа, няма да представлява мнозинство в никое от новите административни звена и ще загуби своите права за местна власт. ЕС трябва да гарантира, че държавите-членки не само очакват от самия ЕС да спазва принципа на субсидиарност, но че те също гарантират, че вземането на решения става възможно най-близо до гражданите.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE) . – (RO) Г-жо Председател, както вероятно знаете, през този уикенд се проведе вторият тур на местните избори в Кишинев, Република Молдова. Както беше отбелязано и от наблюдатели на ОССЕ, тези избори, както и изборите на други места в Република Молдова, бяха проведени до голяма степен в съответствие с европейските и международни стандарти, като по този начин беше отбелязан реален напредък в сравнение с парламентарните избори през 2010 г.

Мога само да приветствам резултатите от местните избори в Република Молдова, засилващи позицията на партиите в Алианса за европейска интеграция, който в момента управлява страната. Резултатите от изборите също така изпращат много ясен сигнал от гражданите на Молдова, че техният стремеж да се превърнат в проспериращо, демократично общество и Република Молдова да бъде интегрирана в Европейския съюз е силен и истински. Те трябва също така да насърчат партиите от Алианса за европейска интеграция да продължат изпълнението на реформите, които са поели ангажимент да извършат.

Лично аз приветствам и се радвам, че Дорин Киртоаке спечели нов мандат като кмет на Кишинев.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro (ECR).(PL) Г-жо Председател, общественото мнение в Полша неотдавна беше шокирано от събитие, което се случи в шест часа сутринта. Осем въоръжени служители, включително шест души от специалните служби, нахлуха със сила в апартамент в жилищен блок. В това нямаше нищо странно, тъй като сред живеещите в блока има лице, издирвано за търговия с наркотици, търговец на оръжие и лице, заподозряно в организиране на банкови обири. Прицелът на нападението обаче не беше никой от тези хора. В блока живее интернет потребител, студент, който е имал смелостта да опише действията на сегашното правителство с ироничен тон.

Би било много тревожно, ако хората, които са на власт, са толкова чувствителни към критика, сатира и смях, че изпращат въоръжени служители в шест часа сутринта при студентите, които използват интернет. Трябва да се противодейства на подобни практики, особено тук, в Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR).(PL) Г-жо Председател, след 10 дни Полша ще поеме председателството на Европейския съюз, така че ние трябва да следим отблизо това, което се случва в Полша. Качеството на демокрацията може да бъде измерено по отношението към опозицията. В Полша, за съжаление, срещу опозицията се води лов на вещици, към който са се присъединили и съдилищата. По делото, ангажиращо бившия премиер и лидер на опозицията, Ярослав Качински, съдът е разпоредил той да бъде подложен на психиатрична експертиза. Това е особено подло, като се има предвид, че единствената причина за разпореждането той да се подложи на такава експертиза е неговото признание, че е използвал успокоителни след трагедията в Смоленск, в която загинаха брат му, снаха му и много от неговите приятели. Нямаше нищо необичайно в това и то е подкрепено със съответната медицинска документация.

Този развой на събитията е достоен за съжаление, тъй като в него има европейски подтекст, и ще видим неговата кулминация на 6 юли. Именно на тази дата Ярослав Качински ще бъде подложен на психиатрична експертиза, а Доналд Туск ще държи реч в Страсбург при поемането на председателството на Европейския съюз. Надявам се, че международната общност ще протестира срещу злоупотребата с психиатрични експертизи в политически битки по подобие на модела на Съветския съюз и Беларус.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – С това приключва разискването по тази точка от дневния ред.

 
Правна информация - Политика за поверителност