Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 22 juni 2011 - Brussel Uitgave PB

20. Spreektijd van één minuut (artikel 150 van het Reglement)
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Aan de orde zijn de opmerkingen van één minuut.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(SK) Mevrouw de Voorzitter, de vrije zondag zou onderdeel moeten gaan uitmaken van een Europese norm op het gebied van het arbeidsrecht. Daarover zijn vertegenwoordigers van vakbonden, maatschappelijke organisaties, christelijke organisaties en kerken het eens geworden die deze week in Brussel de Europese Alliantie voor de Zondag hebben opgericht. De vrije zondag is belangrijk vanuit het perspectief van adequate arbeidsomstandigheden, maar ook om ruimte te bieden voor het cultiveren van gezinsbanden, vooral tussen ouders en kinderen. Ik ben blij dat ik bij het ontstaan van dit initiatief aanwezig mocht zijn, samen met twee maatschappelijke organisaties uit Slowakije, de Club van Grote Gezinnen en de Alliantie voor de Zondag. Bij de herziening van de arbeidstijdenrichtlijn zou de Commissie rekening moeten houden met het standpunt van honderden organisaties uit heel Europa die zich in de nieuwe alliantie hebben verenigd, omdat een zo grote associatie niet over het hoofd kan worden gezien bij het maken van wetten.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE). (HU) Mevrouw de Voorzitter, de afgelopen weken hebben de oprichters van de vertegenwoordiging van Szeklerland in Brussel en de Hongaarse gemeenschap in Roemenië in het algemeen, een hele reeks aanvallen en een vijandige, hysterische campagne van de Roemeense politieke elite te verduren gehad. Intussen zijn er pogingen gedaan om in Roemenië met geweld een plan voor regionale en bestuurlijke reorganisatie door te voeren door acht megaregio’s met meerderheden tot stand te brengen, waarmee de Hongaarse meerderheid die in Szeklerland en Partium woont tot een absolute minderheid zou worden teruggedrongen. Krachtens de uitdrukkelijke bepalingen van het Europees Handvest inzake lokale autonomie en het Europees Handvest voor regionale en minderheidstalen wijzen de Transsylvanische Hongaarse afgevaardigden uit Roemenië deze antidemocratische en discriminerende wijze van regionale herordening van hun land met kracht van de hand. Wij doen in het kader van de gemeenschappelijke democratische waarden van de regerende volkspartijen van Roemenië en Hongarije een beroep op uw daadkrachtige hulp en vragen om de actieve steun van het Europees Parlement voor de bescherming van onze Transsylvanische Hongaarse gemeenschap.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Mirsky (S&D).(LV) Mevrouw de Voorzitter, wat betekent het woord 'draaikonterij' volgens u? Volgens het woordenboek betekent dit gedraai, om de waarheid heen draaien. Politieke draaikonterij betekent niets anders dan leugens en cynisch kiezersbedrog. In Letland lijkt er een groep van parlementsleden te zijn gekomen die politieke draaikonten zijn. Tijdens de vorige verkiezingen voor het Lets parlement hebben leden van Saskaņas centrs (Harmonie Centrum) hun Russisch sprekende achterban, die in Letland ruim 40 procent van de bevolking uitmaakt, beloofd dat zij voor hun moedertaal zouden opkomen. Vorige week heeft deze groep echter voor strengere sancties gestemd voor iedereen in de particuliere sector die niet de officiële landstaal gebruikt. Zij beloven dus één ding maar doen iets anders. U zult het met mij eens zijn dat dat draaikonterij is. Letland zou best eens de wieg van een nieuwe politieke beweging kunnen worden, 'Draaikonterij Centrum'. Dank u voor uw aandacht.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD).(EL) Mevrouw de Voorzitter, één ding is wel zeker: geen enkele Europeaan, en dus ook geen enkele Griek, vindt het leuk om te moeten bedelen. Wij, in Griekenland, moeten wel beseffen dat wij onze levensstandaard minstens tien jaar terug hebben gedraaid. Ik vrees echter dat in andere landen helaas hetzelfde zal gebeuren.

Wij zien echter dat wij worden beschuldigd van dingen die onze verantwoordelijkheden ver te boven gaan. Zeventien stuurlui, plus eenzelfde aantal medewerkers, zeventien begrotingen, zeventien obligatiemarkten en een gemeenschappelijke munt. Zo kan het niet doorgaan met de gemeenschappelijke munt, mevrouw de Voorzitter. Wij hebben een gemeenschappelijk economisch beleid nodig, een gemeenschappelijke obligatiemarkt en een gezamenlijke coördinatie. Het lijdt geen twijfel dat begrotingsdiscipline verandering kan brengen in het consumentenvertrouwen, maar ik zie geen maatregelen in die richting. Daarom vraag ik dat wij de grote prestaties die wij de afgelopen 65 jaar hebben geleverd, en die in de invoering van de gemeenschappelijke munt hun hoogtepunt vonden, niet over boord gooien en meer zelfdiscipline betrachten.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - (EN) Mevrouw de Voorzitter, nog geen jaar geleden heb ik een partijoverstijgende petitie opgezet voor een referendum in het Verenigd Koninkrijk over het lidmaatschap van de Europese Unie. De campagne kreeg opvallend veel steun uit het hele politieke spectrum.

Waar deze mensen zo fel tegen protesteerden is de obsessie van de EU om een Europese federale staat te creëren zonder rekening te houden met de wil van de bevolking en de democratie. Je kunt de wil van de bevolking niet eindeloos naast je neerleggen. Er komen voortdurend kiezers naar me toe die willen weten wanneer ze inspraak krijgen over ons lidmaatschap van de Europese Unie? In heel Europa is de wil van de bevolking genegeerd. Er is tegen de wil van de bevolking van Europa een gemeenschappelijke munt gecreëerd en moet je zien tot welke problemen dat heeft geleid. Er zijn referenda in de lidstaten gehouden en die zijn genegeerd.

De bevolking van mijn kiesdistrict, de bevolking uit het hele Verenigd Koninkrijk en de bevolking van de hele Europese Unie zeggen: "Laat de bevolking beslissen". De professionele politici hebben er een zootje van gemaakt. Laat de bevolking beslissen.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva (PPE).(BG) Mevrouw de Voorzitter, sinds januari heb ik in Bulgarije rondetafelgespekken georganiseerd over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Die aanpak heeft er mede voor gezorgd dat het Bulgaarse standpunt goed onderbouwd is en het verdient om in het debat over het verslag van de heer Dess meegenomen te worden .

Ik moet zeggen dat ik ingenomen ben met een aantal belangrijke aspecten van het standpunt dat Bulgarije in het GLB-debat inneemt. Daarbij gaat het om:

eerst en vooral een sterk, rechtvaardig en goed gefinancierd GLB,

nieuwe, neutrale, duidelijke en rechtvaardige criteria voor het berekenen van de directe steun die ten grondslag liggen aan de toekomstige verdeling over de lidstaten, hun regio’s en de diverse sectoren,

een van onze doelstellingen, te weten het toekennen van directe steun aan actieve kleine en middelgrote producenten en aan degenen die verantwoordelijk zijn voor het GLB.

Ik wil hier nog drie andere punten aanstippen:

meer kansen voor onze veehouders,

meer flexibiliteit in de tweede pijler

en ten slotte eenvoudige en duidelijke procedures, zodat wij onze boeren een passend inkomen kunnen waarborgen en jonge mensen ertoe kunnen aanzetten te investeren in landbouw. Wij willen ook dat Europa ervoor blijft zorgen dat de voedselprijzen en de voedselvoorziening gewaarborgd zijn en dat het zijn standpunt op waardige wijze verdedigt in de wereld.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). - (PL) Mevrouw de Voorzitter, Polen en Duitsland hebben al op 11 juni 1991 een verdrag ondertekend over goed nabuurschap en vriendschappelijke samenwerking. Dit verdrag vormt de basis voor de huidige betrekkingen tussen beide landen. Gisteren vond in Warschau, ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van deze gedenkwaardige gebeurtenis, een gezamenlijke raadpleging plaats van de regeringen van Polen en Duitsland onder voorzitterschap van de Poolse premier, de heer Tusk, en de Duitse bondskanselier, mevrouw Merkel. Meer dan twintig ministers en viceministers van verschillende departementen uit beide landen namen deel aan de raadplegingen. Deze gezamenlijke ontmoeting heeft geleid tot een verklaring van de regeringen van de Republiek Polen en de Bondsrepubliek Duitsland met als titel ‘Buren en partners’, die vergezeld gaat van een samenwerkingsprogramma voor de komende jaren.

Ik wil ter gelegenheid van deze verjaardag even stilstaan bij de betrokkenheid en steun van de opeenvolgende Duitse regeringen bij de pogingen van Polen om lid te worden van de Europese Unie. De Pools-Duitse betrekkingen worden steeds beter; het continu toenemende handelsvolume tussen beide landen is hiervan een goed voorbeeld. Onze economieën behoren tot de meest dynamische van Europa. We hopen dat de betrekkingen tussen Polen en Duitsland zich verder zullen ontwikkelen ten gunste van het welzijn van onze burgers en heel Europa.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE). (DE) Mevrouw de Voorzitter, de Europese Unie heeft een krachtig gemeenschappelijk landbouwbeleid nodig waarmee zij aan de hoge eisen van de samenleving kan voldoen en, bovenal, een krachtige, onafhankelijke rol kan vervullen.

Ondernemingen in Europa moeten concurrerend blijven. Ze worden geconfronteerd met grote uitdagingen, zoals fluctuerende prijzen van grondstoffen, hoge productiekosten en lage inkomensniveaus. De lage productiekosten en de lage sociale, milieu- en kwaliteitsnormen in derde landen, die niet met de normen in de EU kunnen worden vergeleken, drukken de prijzen. Als er nieuwe handelsbetrekkingen worden aangegaan moeten de Europese productieniveaus absoluut worden beschermd door vrijwaringsclausules. Dergelijke clausules worden in industrieel verband toegepast, en zijn bijvoorbeeld opgenomen in de handelsovereenkomsten met Zuid-Korea inzake de automobielindustrie, en zouden eveneens op de landbouw van toepassing moeten zijn.

Het gaat erom gelijke mededingingsvoorwaarden en gelijke kansen voor iedereen te scheppen. Elk land moet het recht hebben zich te richten op de zorgen van zijn burgers over zaken als voedselveiligheid, milieu en voorbehouden ten aanzien van genetische modificatie en de behoeften van plattelandsgebieden met het oog op de bevordering van een duurzame landbouw in Europa.

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). - (EN) Mevrouw de Voorzitter, vorige week hebben enkele Parlementsleden die de voornaamste politieke partijen in Catalonië vertegenwoordigen, zich in het Catalaanse parlement als één man uitgesproken vóór onze taal, het Catalaans, in de EU en in haar instellingen.

We dringen er nogmaals op aan het Catalaans als officiële taal in het Europees Parlement te erkennen, zoals vele andere Catalaanse leden van het Europees Parlement de afgelopen 25 jaar hebben gedaan.

De Catalaanse taal, die eeuwenlang verboden is geweest in Spanje, krijgt nu een nieuwe kans. Over enkele maanden treedt Kroatië toe tot de Unie. Om van Kroatisch een officiële taal te maken moet het Verdrag worden aangepast. Als het zover is, zullen wij de Spaanse regering opnieuw vragen om het Catalaans in de EU een officiële status te verlenen. De Spaanse regering dient de Catalaanse taal een plaats te geven in de EU zoals de Ierse regering dat enkele jaren geleden met het Gaelic heeft gedaan.

We vragen de steun van het Europees Parlement en de Commissie voor erkenning van het Catalaans als officiële taal.

 
  
MPphoto
 

  Spyros Danellis (S&D) . – (EL) Mevrouw de Voorzitter, het probleem van de piraterij in de Golf van Aden, en nu ook in het enorme zeegebied van de Indische Oceaan, wordt steeds erger, ondanks de inspanningen van EU NAVFOR. Het gebied waarin de piraten opereren is zo groot dat het heel moeilijk is om hun optreden alleen met militaire middelen te bestrijden. Daarom moeten, zo mogelijk, de repressiemaatregelen worden verscherpt en deel gaan uitmaken van een ambitieuze internationale strategie. Ook moeten zij gepaard gaan met maatregelen voor de bestrijding van de oorzaken van dit verschijnsel. Achter piraterij gaan namelijk absolute armoede en regeringsloosheid schuil, twee zaken die in de afgelopen twintig jaar een steevaste kenmerk van Somalië waren.

De Europese Unie heeft de mogelijkheid om het Europees Ontwikkelingsfonds sterker voor dit doel in te zetten. Zowel de Europese Unie als de Verenigde Naties hebben ervaring met programma´s in Somalië. Daarmee is goed werk verricht en dat werk moet nu worden voortgezet en opgevoerd.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR). - (PL) Mevrouw de Voorzitter, afgelopen nacht is in Magadan, de hoofdstad van de regio Kolyma, Anatoly Bitkow overleden. Hij was hoofdredacteur van het lokale televisiestation "Kolyma Plus". Ik wil niet vooruit lopen op de vraag of het hier gaat om moord of een natuurlijke dood en of het een politiek gemotiveerde moord is of niet, maar er wel op wijzen dat deze droevige gebeurtenis helaas geen uitzondering is. Journalisten in Rusland sterven, journalisten die zich bezighouden met politiek sterven nog vaker. Vele serieuze analysen wijzen erop dat in de Russische Federatie in de afgelopen tien jaar ongeveer 200 journalisten zijn overleden. Journalist is op dit moment het gevaarlijkste beroep in Rusland. Zonder vrijheid en veiligheid van journalisten kan er geen sprake zijn van mediavrijheid en zonder mediavrijheid kan er geen sprake zijn van democratie. Dit moeten we dit altijd in ons achterhoofd houden wanneer we samenwerken met de Russische Federatie.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - (EN) Mevrouw de Voorzitter, zaterdag vaar ik samen met honderden andere activisten naar Gaza als onderdeel van de Freedom Flotilla 2. We gaan geneesmiddelen en bouwmaterialen brengen, waar grote behoefte aan is.

Als gevolg van de illegale blokkade van Israël moeten 300 000 mensen leven van minder dan een dollar per dag en is de werkloosheid ruim 40 procent. Catherine Ashton heeft gezegd dat de vloot niet de juiste reactie is op de situatie in Gaza, maar de reactie van de EU is dat ze door middel van onderzoekssubsidies de Israëlische wapenindustrie blijft financieren die de wapens produceert die worden gebruikt om Palestijnse burgers te doden. In plaats van kritiek te hebben op de vloot zou de EU de dreigingen met geweld die de Israëlische krijgsmacht tegen ons richt, moeten veroordelen. Gezien het feit dat ze vorig jaar negen activisten aan boord van de vloot hebben vermoord, moeten we deze dreigementen bijzonder serieus nemen. De EU moet ook een eind maken aan haar medeplichtigheid aan de voortdurende onderdrukking van de Palestijnse bevolking.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). – (SK) Mevrouw de Voorzitter, twee weken geleden werd er in Straatsburg verhit gedebatteerd over de Hongaarse grondwet. Nu beschikken we ook over het adviesrapport van de Commissie van Venetië. Daarom wil ik nogmaals wijzen op de problematische tekst van de Hongaarse grondwet, vooral in deel D, waar wordt gesproken over de verantwoordelijkheid van Hongarije voor alle Hongaren, over een verenigde Hongaarse natie, over collectieve rechten en het vormen van een collectief zelfbestuur in het buitenland op grond van etniciteit. De Commissie van Venetië heeft het individuele karakter van mensenrechten benadrukt, aangezien het kaderverdrag ter bescherming van nationale minderheden niet uitgaat van collectieve rechten van minderheden. De Commissie van Venetië heeft haar twijfels geuit over het democratische beginsel van het aannemen van een grondwet voor het culturele, religieuze, ethische, sociale, economische en financiële beleid. Ik verwacht een snelle reactie van de Europese instellingen op het standpunt van de Commissie van Venetië met betrekking tot de Hongaarse grondwet.

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos (Verts/ALE).(EL) Mevrouw de Voorzitter, ik vraag mij af of maatregelen die afbreuk doen aan het klimaat überhaupt een oplossing kunnen zijn voor de economische crisis. De Europese Commissie zegt helaas van wel. Zij heeft immers samen met Portugal het memorandum inzake het steunmechanisme ondertekend waarin als legale maatregel een voorwaarde is opgenomen op grond waarvan de gegarandeerde prijzen voor energie uit hernieuwbare energiebronnen moeten worden verminderd. In Griekenland vormen investeringen in hernieuwbare energie echter een van de weinige tegengewichten voor de economische crisis en de toezegging van de vorige milieuminister dat de gegarandeerde prijzen verankerd zouden worden in wetgeving moet onmiddellijk worden bevestigd door de huidige minister.

Het debat over de mogelijkheid om de door economische problemen geteisterde landen vrij te stellen van de toch al ontoereikende Europese klimaatdoelstellingen, van de 20-20-20-doelstellingen, is echter totaal niet op zijn plaats. Dergelijke opties geven blijk van een onaanvaardbare mentaliteit die helaas door de Commissie wordt onderschreven. Daarmee worden hele Europese beleidsvormen in het gips gezet en niemand hoeft meer ergens verantwoording voor af te leggen. Op die manier zaagt Europa de poten onder zijn eigen stoel weg.

De klimaatdoelstellingen moeten worden aangescherpt en opgetrokken tot het door de wetenschappers gevraagde niveau. Voor de landen met economische problemen moeten speciale programma´s worden opgesteld. Wij hebben geen andere mogelijkheid dan de impasse te doorbreken en de economische, sociale en milieucrisis bij te hoorns te vatten. Begrotingssanering is één ding, maar een aanval op milieuduurzaamheid is heel wat anders.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D).(SK) Mevrouw de Voorzitter, Europa en de Europese Unie willen de best concurrerende en meest ontwikkelde economie ter wereld worden.

Om dat te bereiken moeten we echter niet alleen over financiering praten en over allerlei daarmee samenhangende zaken, maar de Europese Unie zou ook meer moeten investeren in onderwijs, wetenschap, onderzoek en innovatie. De Europese Commissie heeft onlangs nieuwe resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de investeringen van de lidstaten op dit gebied. De lidstaten waren verdeeld in vier groepen en mijn land, Slowakije, kwam helaas op een weinig eervolle plaats in de derde groep, met investeringen van slechts 0,48 procent, in plaats van de 2 procent die het oorspronkelijk had toegezegd als investeringen in wetenschap, onderwijs en onderzoek in het kader van de Europa 2020-strategie.

Daarom wil ik de Europese Unie, het Europees Parlement, de Commissie en de Raad verzoeken om te proberen de lidstaten meer te steunen en er meer op aan te dringen dat ze investeren op dit gebied, omdat we alleen door te investeren in onderzoek, innovatie en onderwijs de doelstellingen van de Europa 2020-strategie daadwerkelijk kunnen behalen.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE).(GA) Mevrouw de Voorzitter, de afgelopen twintig jaar heeft de Unie een centrale rol gespeeld bij de bevordering van vrede en verzoening in Ierland. De Unie heeft sinds 1994 meer dan 1,3 miljard euro ter beschikking gesteld voor het programma voor vrede en verzoening en circa 349 miljoen euro voor het Internationaal Fonds voor Ierland.

Uit de gewelddadige incidenten in Oost-Belfast en de moord op Ronan Kerr blijkt wel hoe belangrijk het is dat deze programma's worden voortgezet, die de economische en sociale ontwikkeling aan beide zijden van de grens stimuleren.

Deze week hebben vertegenwoordigers van het Internationaal Fonds voor Ierland en van het programma voor vrede en verzoening hier een bezoek aan het Europees Parlement gebracht en de Commissie regionale ontwikkeling toegesproken over het belang van de steun van het Parlement en de Unie voor dit programma. Ik ben er vast van overtuigd dat de Europese Unie en de andere internationale partners serieus over deze aangelegenheid moeten nadenken en moeten besluiten om dit zinvolle en doeltreffende programma voort te zetten.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD). - (EN) Mevrouw de Voorzitter, landbouw vormt de kern van de economie van Wales, maar omdat er steeds meer EU-wetgeving wordt uitgevaardigd wordt het de boeren in Wales onmogelijk gemaakt om succesvol te concurreren, ondanks het feit dat de normen tot de hoogste van Europa behoren.

In het kader van de regelgeving inzake elektronische identificatie worden boeren beboet voor het aanleveren van onjuiste gegevens, ondanks het feit dat de technologie ernstige gebreken vertoont. Evenals vertegenwoordigers van vele andere lidstaten heb ik deze kwestie reeds diverse malen onder de aandacht van de Commissie gebracht. Welse boeren ervaren het ondeugdelijke systeem voor elektronische identificatie als een vorm van sluipbelasting.

Een ander punt is dat Wels vee jonger dan 24 maanden op grond van de BGA-regels niet als Wels mag worden geëtiketteerd. In Schotland mag dat wel. Daar kan de rundvleesindustrie vlees ongeacht de leeftijd van het dier van het stempel van het land voorzien.

Wales produceert fantastisch rundvlees en moet dat als Wels kunnen etiketteren. De handel op de wereldmarkt brengt met zich mee dat een land zijn producten moet kunnen aanprijzen. Dit is een wezenlijke kwestie voor honderden boeren in Wales die hoogwaardige bedrijven draaiende houden die in veel gevallen al generaties in de familie zijn. Ik eis verklaringen.

 
  
MPphoto
 

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE). - (ES) Mevrouw de Voorzitter, ik wil graag mijn steun uitspreken voor het pakket maatregelen om het economisch bestuur van de Unie te versterken, evenals voor de maatregelen die zijn gericht op het verduidelijken en versnellen van de sanctieprocedure ten aanzien van lidstaten die een buitensporig tekort hebben.

De Unie dient zich er echter bewust van te zijn dat er lidstaten zijn die ernaar streven aan de begrotingsvereisten van Europa te voldoen, maar ten koste van de rekeningen van lagere overheden.

En deze zin is Spanje een typisch voorbeeld, omdat het probeert aan de vereisten te voldoen door zijn tekort door te schuiven naar de autonome gemeenschappen en de gemeenten.

Dergelijke praktijken moeten worden veroordeeld, omdat ze niet overeenstemmen met de geest van het groei- en stabiliteitspact van de Unie en met name omdat ze aanzienlijke schade toebrengen aan de economische herstelcapaciteit van economisch sterke naties als Catalonië.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). (HU) Mevrouw de Voorzitter, de EU bemoeit zich niet met het bestuursstelsel van haar lidstaten. Het is van belang om dit te benadrukken, aangezien sommige politici in Roemenië de noodzaak van een administratieve reorganisatie tegenwoordig met het argument verklaren dat het land alleen op die manier meer geld uit de structuurfondsen van de EU kan opnemen. In Roemenië wordt momenteel gediscussieerd over een hervorming waarbij acht administratieve eenheden van het niveau NAC2 zouden worden gecreëerd uit de huidige 41 districten, die administratieve eenheden van het niveau NAC3 zijn, zonder daarbij rekening te houden met de geografische, economische, sociale en culturele realiteiten. De voornaamste discussies over de kwestie gaan vooral over de Hongaren uit Roemenië, aangezien die autochtone nationale gemeenschap ondanks de bepalingen van het desbetreffende verdrag van de Raad van Europa na de hervorming in geen enkele administratieve eenheid een meerderheid zou vertegenwoordigen en zodoende haar rechten om zelfbestuur in te stellen zou kwijtraken. De EU moet erop toezien dat lidstaten de inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel niet alleen van de EU zelf verwachten, maar dat ze er zelf ook voor zorgen dat besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burgers plaatsvindt.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE) . – (RO) Mevrouw de Voorzitter, zoals u waarschijnlijk weet, heeft dit weekend de tweede ronde van de lokale verkiezingen in Chişinău in de Republiek Moldavië plaatsgevonden. Zoals ook waarnemers van de OESO hebben opgemerkt, zijn deze verkiezingen, net als die in andere plaatsen van de Republiek Moldavië, in overeenstemming met de Europese en internationale normen verlopen, waardoor reële vooruitgang is geboekt ten opzichte van de parlementaire verkiezingen in 2010.

Ik kan alleen maar blij zijn met de resultaten van de lokale verkiezingen in de Republiek Moldavië, die de positie van de partijen in de Alliantie voor Europese integratie, die momenteel de regering vormen, hebben versterkt. Met de resultaten van de verkiezingen zenden de Moldavische burgers ook de heel duidelijke boodschap uit dat hun wens dat Moldavië een welvarende, democratische samenleving wordt en in de Europese Unie wordt geïntegreerd, sterk en echt is. Ook moeten de verkiezingen voor de partijen in de Alliantie voor Europese integratie een aanmoediging vormen om door te gaan met de hervormingen waaraan ze zich verbonden hebben.

Mij persoonlijk doet het veel genoegen dat Dorin Chirtoacă een nieuwe termijn als burgemeester van Chişinău heeft gekregen.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro (ECR). - (PL) Mevrouw de Voorzitter, onlangs is de Poolse publieke opinie geschokt door een gebeurtenis die om zes uur 's morgens plaatsvond. Acht gewapende agenten, waaronder zes agenten van de speciale dienst, drongen een woning binnen. Als de bewoner een gezochte drugsdealer, wapenhandelaar of een verdachte van een bankoverval was geweest, had niemand ervan opgekeken. Het ging echter om een heel andere persoon. In deze woning woonde namelijk een internetgebruiker, een student die de moed had om de maatregelen van de huidige regering op ironische wijze te beschrijven.

Het is bijzonder alarmerend wanneer machtshebbers zo slecht tegen kritiek, satire en humor kunnen, dat zij om zes uur 's morgens gewapende agenten sturen naar internettende studenten. Wij moeten ons hiertegen uitspreken, vooral hier, in het Europees Parlement.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR). - (PL) Mevrouw de Voorzitter, over tien dagen neemt Polen het voorzitterschap van de Europese Unie over, en daarom moeten we goed in de gaten houden wat er in dat land gebeurt. De kwaliteit van de democratie valt af te lezen aan de manier waarop de oppositie wordt behandeld. Helaas vindt er in Polen een heksenjacht plaats op de oppositie, waar ook de rechtbanken zich bij hebben aangesloten. In de zaak rond ex-premier en oppositieleider Jarosław Kaczyński heeft de rechtbank besloten dat hij psychiatrisch onderzoek moet ondergaan. Deze laaghartige procedure berustte enkel op het feit dat Jarosław Kaczyński heeft toegegeven dat hij kalmerende middelen heeft geslikt na de ramp in Smoleńsk, waarbij zijn broer, schoonzus en veel van zijn vrienden zijn omgekomen. Daar is niets vreemds aan en de medische documentatie bevestigt dat.

Deze kwestie is des te betreurenswaardiger omdat er een Europees tintje aan zit. Het hoogtepunt moet namelijk plaatsvinden op 6 juli. Dan zal Jarosław Kaczyński het psychiatrisch onderzoek ondergaan, terwijl Donald Tusk in Straatsburg zijn inaugurele rede zal houden ter gelegenheid van het voorzitterschap van de Europese Unie. Ik hoop dat de internationale gemeenschap protesteert tegen het misbruiken van psychiatrisch onderzoek in het politieke strijdperk naar het voorbeeld van de Sovjet-Unie en Belarus.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Het debat over dit onderwerp is gesloten.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid