Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0156(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0298/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 23/06/2011 - 12.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0282

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

14. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις αιτιολογήσεις ψήφου.

 
  
  

Έκθεση: Miroslav Mikolášik (A7-0111/2011)

 
  
MPphoto
 

  Marco Scurria (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλησα να ψηφίσω υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι καθορίζει ορισμένα θεμελιώδη στοιχεία για την πολιτική συνοχής και για τη χρηματοδότηση.

Αυτά είναι, καταρχάς, οι πιο ισχνές διαδικασίες για τα εθνικά ταμεία και, δεύτερον, η διάταξη ότι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός αποτελούν επίσης ένα στοιχείο συνοχής που είναι σημαντικό και αποφασιστικής σημασίας.

Το μόνο ίσως αρνητικό στοιχείο αυτής της έκθεσης είναι ότι προβλέπει μόνο τις τρεις γλώσσες εργασίας, ήτοι τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά, ως τις γλώσσες που πρέπει να συνοδεύουν το αίτημα πέραν της πρωτότυπης γλώσσας. Για τον λόγο αυτόν, εν πάση περιπτώσει, και για πιο γενικούς λόγους, ψήφισα υπέρ και συγχαίρω τον εισηγητή.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, παρά τη σπουδαιότητα αυτής της έκθεσης, μόνο 19 κράτη μέλη υπέβαλαν βασικούς δείκτες και, συνεπώς, είναι αδύνατον στο παρόν στάδιο να αποκτηθεί μια γενική εικόνα για τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής επιτόπου.

Συμφωνώ με τα μέτρα και την ορθή πρακτική που προτείνει ο κ. Mikolášik και πιστεύω ότι η πρόταση για ευρύτερη εφαρμογή των βασικών δεικτών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, όπως και η προετοιμασία αναφορών σχετικά με τα αποτελέσματα και τις συνεργίες μεταξύ εθνικών πολιτικών και πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ.

Η οργάνωση δημόσιων συζητήσεων και διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερομένους, σε συνδυασμό με την υποβολή των εκθέσεων στα εθνικά κοινοβούλια για γνωμοδότηση, αποτελούν περαιτέρω θετικά μέτρα σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να εμποδιστεί η μείωση της χρηματοδότησης που θα διατεθεί για την πολιτική συνοχής κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο. Για τον λόγο αυτόν, στήριξα την εν λόγω έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE). (SK) Κυρία Πρόεδρε, η κατανομή πόρων από τα ταμεία της ΕΕ στα νέα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Σλοβακίας, επηρεάζεται αρνητικά από τη μεγάλη πολυπλοκότητα, την υπερβολική γραφειοκρατία, τους ασαφείς κανόνες και, επίσης, τα κρυφά άδικα συμφέροντα. Πολλοί από αυτούς που θέλουν χρήματα από τα ευρωπαϊκά ταμεία παραπονούνται για το παρατεταμένο γραφειοκρατικό μαρτύριο που έχει αμφίβολη κατάληξη. Η γραφειοκρατία και πολλά από τα προσκόμματα δεν προέρχονται από τις Βρυξέλλες, αλλά άμεσα από τα μεμονωμένα κράτη μέλη. Εάν δεν απλοποιηθούν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, κάτω από την πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων, οι κανόνες που εφαρμόζονται σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά συχνά θα περιπλέκουν σημαντικά την κατάσταση. Ενώ οι αρχικοί ευρωπαϊκοί κανόνες είναι σχετικά απλοί, η εθνική εφαρμογή τούς περιπλέκει. Το ρητό λέει ότι όσο πιο χαμηλά κατεβαίνεις στη σκάλα, τόσο πιο περίπλοκο είναι το σύστημα. Υπάρχει επίσης ένα σημαντικό πρόβλημα, καθώς οι υπάλληλοι δεν βοηθούν στην κατανομή των πόρων από τα ταμεία της ΕΕ, αλλά επικεντρώνονται μόνο στους ελέγχους, κάτι το οποίο ξεπερνά κατά πολύ όσα απαιτούνται από τον νόμο. Το πρόβλημα, συνεπώς, έγκειται κυρίως στα κράτη μέλη της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει λόγος για τον οποίο έχουμε την πολιτική συνοχής, και μια τέτοια πολιτική έχει μια σαφή αρχή και πρέπει να έχει επίσης και ένα τέλος. Πιστεύω ότι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει η πολιτική συνοχής είναι η εξισορρόπηση μεταξύ των συνθηκών διαβίωσης και της οικονομικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον λόγο αυτόν, είναι σωστό να επιδοτούνται και να στηρίζονται περιφέρειες που βρίσκονται κάτω από τον γενικό οικονομικό μέσο όρο. Ωστόσο, είναι εξίσου σημαντικό να διασφαλιστεί ότι αυτοί οι χρηματοπιστωτικοί πόροι χρησιμοποιούνται σωστά, ότι δηλαδή έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτή η έκθεση είναι πολύ σημαντική για εμένα, διότι περιλαμβάνει επίσης μια ανάλυση, παρέχοντας έτσι τη βάση συμπερασμάτων για τις επόμενες δύο περιόδους στήριξης. Θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα: στην ιδιαίτερη περιφέρειά μου στην ανατολική Γερμανία, η πολιτική συνοχής είχε σημαντικές επιπτώσεις αρχής γενομένης από το 1990. Βιώσαμε εκεί την ανάπτυξη, και θεωρώ ότι είναι αναμφίβολα επιτυχία το να φτάνουμε σε ένα σημείο όπου μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι περιφέρειες πρέπει τώρα να βγουν σταδιακά από το πρόγραμμα, διότι αυτό σημαίνει ότι οι συνθήκες διαβίωσης έχουν βελτιωθεί εκεί.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η πολιτική συνοχής στην παρούσα μορφή της αξιολογείται καλά, όπως και τα αποτελέσματά της. Στα κράτη μέλη έχουμε απτά οφέλη από την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, η οποία σε συνδυασμό με τη γεωργική πολιτική της ΕΕ μειώνει τις ανισότητες ανάπτυξης τόσο στην Ένωση γενικότερα όσο και μεταξύ των περιφερειών και εντός αυτών. Συμμερίζομαι την άποψη ότι οι στόχοι της πολιτικής συνοχής και η χρηματοδότηση που διατίθεται θα πρέπει να διατηρηθούν στην παρούσα μορφή τους, αλλά αυτή θα τροποποιηθεί, βεβαίως, ώστε να εξυπηρετεί τις ενδιάμεσες περιφέρειες.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή η πολιτική αξιολογείται καλά από τα κράτη μέλη και τις τοπικές κυβερνήσεις, και θα ήθελα επίσης να επισημάνω εδώ την ευνοϊκή θέση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Υπάρχουν προσδοκίες όσον αφορά τη μείωση της γραφειοκρατίας που ενέχει η πολιτική συνοχής. Αυτές οι προσδοκίες είναι επίσης αποτέλεσμα, όπως έχει ήδη επισημανθεί εδώ, περαιτέρω περιορισμών που θέτουν τα κράτη μέλη. Ωστόσο, η σημερινή οικονομική κρίση μπορεί να ξεπεραστεί με διάφορα μέτρα, μεταξύ των οποίων είναι και η συνέχιση αυτής της πολιτικής, καθώς είναι μια πολιτική που επιφέρει αειφόρο ανάπτυξη. Είναι σημαντική για ολόκληρη την Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, η Ayn Rand έγραψε: «Μπορείς να αποφύγεις την πραγματικότητα, αλλά δεν μπορείς να ξεφύγεις από τις συνέπειες που έχει το να αποφεύγεις την πραγματικότητα».

Φτάσαμε στο όριο της προσπάθειας να κινηθούν οι αγορές με δημόσια χρήματα. Όλοι μπορούν τώρα να διαπιστώσουν ότι η Ελλάδα οδεύει προς την πτώχευση, εάν η ευρωζώνη δεν χρηματοδοτήσει υπουργούς που, 13 μήνες μετά την ανώφελη δέσμευση 110 δισ. ευρώ, φαίνεται ότι τώρα θα δεσμεύσουν ένα ακόμη ποσό σχεδόν εξίσου μεγάλο. Στην πραγματικότητα, αυτό δεν γίνεται ανώφελα. Δεν είναι απλώς ανώφελο. Είναι πραγματικά επιζήμιο, διότι αυτό που εξασφαλίζουμε είναι ότι όταν έρθει η πτώχευση, θα είναι ακόμη μεγαλύτερη και το πλήγμα θα το υποστούμε όλοι εμείς ως φορολογούμενοι και όχι απλώς ένας μικρός αριθμός τραπεζιτών και κατόχων ομολόγων.

Συνεπώς, με τον ίδιο τρόπο που θυσιάζονται τα συμφέροντα των ελλήνων εργαζομένων θυσιάζονται και τα συμφέροντα των ευρωπαίων φορολογουμένων προς όφελος ενός μικρού αριθμού επιχρυσωμένων ηγεμονιών της ευρωκρατίας.

 
  
  

Έκθεση: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0141/2011)

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ιδέα εφαρμογής οριζόντιων προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από πλείονα ταμεία με ρητά καθορισμένους στόχους και απλουστευμένους μηχανισμούς πρόσβασης είναι κάτι που στηρίζω πλήρως. Συμφωνώ με την έκθεση του καθηγητή Barca, σύμφωνα με την οποία μια προσέγγιση που βασίζεται στην τοπική ανάπτυξη είναι ο σωστός τρόπος για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης και για τη λειτουργία με πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην αστική διάσταση και να εξασφαλίσουμε τον συντονισμό μεταξύ των ταμείων και των άλλων χρηματοδοτικών μέσων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ). Σε μια συγκυρία όπου ο προϋπολογισμός είναι αυστηρός, αυτά τα μέσα, σε συνδυασμό με τις ανανεούμενες πιστώσεις, θα επέτρεπαν την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. Αυτό θα πολλαπλασίαζε τους διαθέσιμους πόρους και θα αύξανε τον αριθμό των δικαιούχων, κάτι που με τη σειρά του θα επέφερε περισσότερα αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να επιτύχουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και των υπολοίπων διαρθρωτικών ταμείων. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να διαθέτουμε διαφορετικά ταμεία. Φυσικά, αυτά τα ταμεία θα πρέπει να έχουν διαφορετικούς στόχους και στοχευμένες προσεγγίσεις. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι συμπεριλάβαμε εδώ και τις περιφέρειες και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν να τεθούν σε ισχύ στις περιφέρειες και να εφαρμοστούν αναλόγως. Ωστόσο, είναι εξίσου σημαντικό αυτή η στοχευμένη προσέγγιση να εξετάζει επίσης το πώς εφαρμόζονται τα ζητήματα στις περιφέρειες, ούτως ώστε αυτά τα ταμεία να μην παρακωλύουν το ένα το άλλο, να μην επαναλαμβάνονται οι επιδοτήσεις, να μην προωθούμε ανόητα προγράμματα – με άλλα λόγια, πρέπει να συντονίσουμε τους στόχους που θέτονται στο πλαίσιο αυτών των ταμείων. Θεωρώ ότι αυτό αυξάνει την αποτελεσματικότητα. Αναμένω ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτόν τον τομέα και ότι θα μας παρουσιαστούν περισσότερες εκθέσεις και αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - (LT) Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που σήμερα συζητούμε για την απλοποίηση και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής. Έχω πει επανειλημμένα ότι η ανάπτυξη ενός κράτους μέλους, με τη χρηματική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η βελτίωση της ποιότητας ζωής θα είχαν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εάν χρησιμοποιούσαμε τη μέθοδο σχεδιασμού πιο αποτελεσματικά και εάν διασφαλίζαμε την επίτευξη οριζόντιων στόχων με τη χρησιμοποίηση χρημάτων από διαφορετικά ταμεία.

Ωστόσο, η αναθεώρηση των κανόνων που ρυθμίζουν τα ίδια τα ταμεία είναι εξίσου σημαντική. Συχνά ένα πρόβλημα είναι αδύνατον να αντιμετωπιστεί λόγω της έλλειψης χρημάτων. Άλλο πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από διαφορετικό ταμείο, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και όταν παλεύει για παρόμοιους στόχους. Δυστυχώς, σε μια τέτοια περίπτωση, η μεταφορά χρημάτων μεταξύ ταμείων είναι αδύνατη, λόγω των διαφορετικών κανόνων. Ενώ επιδοκιμάζω την έκκληση του ψηφίσματος για τη δημιουργία ενός συντονιστικού μηχανισμού που θα έχει ακόμη μεγαλύτερη επίδραση, σας καλώ επίσης μετ’ επιτάσεως, ως εκ τούτου, να αλλάξετε τους κανόνες σχετικά με τη μεταφορά χρημάτων από τα ταμεία, καθιστώντας τους όσο το δυνατόν πιο ευέλικτους.

 
  
  

Έκθεση: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Susta (S&D). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπερψήφισα τις εκθέσεις, με εξαίρεση την έκθεση της κ. Wortmann-Kool, επί της οποίας απείχα μολονότι στηρίζω τις τροπολογίες της Ομάδας μου. Συνεπώς, δεν ψήφισα σύμφωνα με τις γενικές υποδείξεις της Ομάδας μου, διότι πιστεύω ότι αντιμετωπίζουμε τόσο σοβαρά προβλήματα ώστε πρέπει σε αυτό το σημείο να επιδείξουμε τη συνοχή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που συναντάμε. Παρ’ όλη την ατολμία και την αλαζονεία εκ μέρους του Συμβουλίου όσον αφορά τη σημερινή κρίση, πιστεύω ότι πρέπει να επιδείξουμε αυτήν τη συνοχή.

Δεν συμφώνησα προηγουμένως με την αναβολή, διότι είμαστε σε μια θέση όπου πρέπει να δώσουμε στους πολίτες μας επείγουσες απαντήσεις στην οικονομική κρίση, η οποία δεν είναι απλώς αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής κερδοσκοπίας, αλλά και της ανικανότητάς μας να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ανάκαμψης και της ανάπτυξης. Έχουμε καθήκον να μεριμνήσουμε για την ανάκαμψη των δημόσιων οικονομικών της Ευρώπης και έχουμε καθήκον να δώσουμε απαντήσεις, οι οποίες πρέπει να ξεκινούν με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων και του εργασιακού κόσμου, και πρέπει να διαθέτουμε διαφορετικούς και πιο ανοιχτούς κανόνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά και να είμαστε σε θέση να ανταγωνιζόμαστε στην παγκόσμια αγορά. Για τον λόγο αυτόν, υπερψήφισα τις εκθέσεις με εξαίρεση την έκθεση της κ. Wortmann-Kool.

 
  
  

Έκθεση: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE). (SK) Κυρία Πρόεδρε, η πρώτη δεκαετία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης κατέδειξε την ανάγκη βελτίωσης του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης. Το νέο πλαίσιο θα πρέπει να βασίζεται στη μεγαλύτερη ευθύνη των μεμονωμένων κρατών μελών για κοινά συμπεφωνημένους κανόνες και πολιτικές, καθώς και σε ένα πιο αξιόπιστο πλαίσιο ευρωπαϊκής εποπτείας των εθνικών οικονομικών πολιτικών.

Η εμπειρία ιδιαίτερα των δύο τελευταίων ετών επιβεβαίωσε ότι η επίτευξη ισχυρής ανταγωνιστικότητας, βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και διαθεσιμότητας θέσεων εργασίας απαιτεί ένα βιώσιμο επίπεδο κρατικού ελλείμματος και χρέους, μεταρρυθμίσεις για την εξάλειψη των μακροοικονομικών ανισορροπιών και μια αποφασιστική ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Πρέπει να ομολογήσω ότι αισθάνθηκα κάπως άβολα με την εισαγωγή διοικητικών στοιχείων στους οικονομικούς μηχανισμούς. Από την άλλη πλευρά, η έως σήμερα εμπειρία καταδεικνύει ότι οι μηχανισμοί της αγοράς δεν μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα και ευέλικτα σε αρνητικές εξελίξεις, με αποτέλεσμα η χρηματοπιστωτική κρίση να μετατραπεί σε κρίση χρέους.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να χαιρετίσω τους φίλους μου στις Ομάδες των Κομμουνιστών και των Πρασίνων. Έχουν δίκιο σε ένα πράγμα. Εάν υιοθετούσαμε το ένα δέκατο της πολιτικής τους θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα, αλλά έχουν δίκιο σε ένα πράγμα – ότι δηλαδή αυτές οι διασώσεις τιμωρούν την πλειοψηφία του λαού προκειμένου να ανταμειφθούν ορισμένοι πολλοί πλούσιοι ιδιώτες. Εάν θέλουμε να διασώσουμε τις τράπεζες που είναι εκτεθειμένες στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τις γαλλικές και γερμανικές τράπεζες, θα κόστιζε πολύ λιγότερο εάν απλώς τους δίναμε τα χρήματα άμεσα, αντί να τα παρείχαμε θεαματικά μέσω Αθηνών.

Όμως, πρέπει να κρατήσω τις αποστάσεις και να θέσω υπό αμφισβήτηση την πρόταση. Γιατί, για μία ακόμη φορά, με δεδομένη την αποτυχία του πρώτου γύρου των τραπεζικών διασώσεων, αναμένονται οι φορολογούμενοι να μπουν μπροστά και να διασώσουν ορισμένους πολύ πλούσιους ιδιώτες από τις συνέπειες των δικών τους λαθών;

Εμείς στη γενιά μας αναλογιζόμαστε το παλιό καθεστώς Ευρώπη και αναρωτιόμαστε πώς μπόρεσε να υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα. Αναρωτιόμαστε πώς μπόρεσε να οικοδομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε μόνο η αριστοκρατία να εξαιρείται από τη φορολογία; Πώς μπορέσαμε να ανεχθούμε ένα σύστημα όπου μόνο οι μικροί πλήρωναν τους φόρους; Όμως –ξέρετε κάτι;– αντιδρούμε ακριβώς όπως αυτό το σύστημα, μοιράζοντας με το φτυάρι το δημόσιο χρήμα, προκειμένου να σώσουμε ορισμένα κατοχυρωμένα συμφέροντα. Συνεπώς, «hasta la victoria siempre».

 
  
  

Έκθεση: Diogo Feio (A7-0179/2011)

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI). - (ES) Κυρία Πρόεδρε, το πακέτο συνολικά οδεύει προς μια κατεύθυνση που στηρίζω ως φιλοευρωπαϊκή και φεντεραλιστική, παρ’ όλο που το κάνει αυτό με άτολμο τρόπο και με μεγάλα κενά. Επιπλέον, περιέχει σοφές αρχές για την πολιτική διοίκηση της Ισπανίας. Συνεπώς, ψήφισα υπέρ τεσσάρων από τις εκθέσεις επί της οικονομικής διακυβέρνησης.

Καταψήφισα την έκθεση Feio, διότι τάσσεται υπέρ ενισχυτικών των κυκλικών τάσεων πολιτικών οι οποίες, στην καλύτερη περίπτωση, δεν θα βοηθούσαν στην έξοδο από την κρίση και, στη χειρότερη περίπτωση, θα ενθάρρυναν την αποτελμάτωση και την ανεργία.

Επίσης, δεν ψήφισα υπέρ της έκθεσης Wortmann-Kool –την καταψήφισα– διότι δεν λαμβάνει υπόψη το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», που αποτελούν πηγή ελπίδας για εκατομμύρια Ευρωπαίους, ιδιαίτερα τους νέους.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι η προσέγγιση στα υπερβολικά ελλείμματα μοιάζει λίγο με ποδοσφαιρικό αγώνα: όταν ορίζεται ένα σύνολο κανόνων, τότε αυτοί πρέπει να τηρούνται. Δεν αρκεί να κοιταζόμαστε κατάματα και να λέμε «υποσχόμαστε να υπακούσουμε σε όλους τους κανόνες». Η ζωή έχει αλλάξει. Με άλλα λόγια, εάν οι κανόνες του παιχνιδιού παραβιαστούν, τότε πρέπει να επιβληθούν ποινές και τιμωρίες. Βεβαίως, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με μια δημοκρατική απόφαση. Επιτρέψτε μου να επανέλθω στην εικόνα του ποδοσφαιρικού αγώνα. Απλώς φανταστείτε ότι έγινε ένα φάουλ. Ο διαιτητής παίρνει εδώ μια απόφαση. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε εάν ο διαιτητής έπρεπε να διεξαγάγει κάθε φορά ψηφοφορία μεταξύ των παικτών για να αποφασίσει εάν πρόκειται για φάουλ. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατον. Για τον λόγο αυτόν, χρειαζόμαστε μια σαφή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τι κάνουμε όταν κάποιος παραβαίνει τους κανόνες; Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι, βεβαίως, χρειαζόμαστε επίσης αλληλεγγύη. Αντί απλώς να τιμωρούμε όποιον έχει παραβιάσει τους κανόνες, πρέπει επίσης να τον βοηθούμε να επανέλθει στην ευπρέπεια και την εντιμότητα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Hannan, είστε εγγεγραμμένος να μιλήσετε για την έκθεση Feio, αλλά είστε επίσης ο επόμενος και ο μοναδικός στον κατάλογο για την έκθεση Goulard, και έτσι σας δίνω δύο λεπτά για να τα χρησιμοποιήσετε όπως επιθυμείτε και για τις δύο εκθέσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, είστε εξαιρετικά γενναιόδωρη και, επίσης πολύ καλή ως Πρόεδρος.

Θα ήθελα να αναφερθώ στο αδέξιο λεξιλόγιο που ακούσαμε τις τελευταίες εβδομάδες στις συζητήσεις για αυτά τα χρηματοδοτικά πακέτα διάσωσης. Οι συζητήσεις στα μέσα ενημέρωσής μας αφορούν τη διάσωση της Ελλάδας, την παροχή βοήθειας στην Πορτογαλία και τη βοήθεια της Ιρλανδίας, αλλά οι λαοί των χωρών που είναι αποδέκτες δεν το βλέπουν έτσι.

Ο λόγος για τον οποίο οι Έλληνες βρίσκονται στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι είναι ότι κατανοούν πολύ καλά τις συνέπειες αυτής της ανάληψης καθηκόντων από την ΕΕ και το ΔΝΤ. Τα χρήματα δεν πηγαίνουν στον απλό ελληνικό λαό, πηγαίνουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που φέρουν το ελληνικό δημόσιο χρέος. Ωστόσο, η ανταπόδοση θα έρθει από τον απλό φορολογούμενο: με άλλα λόγια, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα λαμβάνουν τον λογαριασμό για να στηρίξουν ολόκληρο το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.

Γιατί; Διότι δεν μπορούμε να παραδεχτούμε ότι η νομισματική ένωση ήταν ένα λάθος. Δεν μπορούμε να δούμε τη λογική: ότι ο συνωστισμός χωρών όπου επικρατούν ευρέως αποκλίνουσες συνθήκες και ανάγκες σε ένα ενιαίο νόμισμα επρόκειτο να προκαλέσει ακριβώς τις εντάσεις που ορισμένοι από εμάς προέβλεψαν πριν από 10 έτη, όταν ξεκίνησε το εγχείρημα.

Έτσι, επιτείνουμε την κρίση με ακόμη μεγαλύτερη ολοκλήρωση και όλα όσα ακούσαμε στη χθεσινή συζήτηση επί της εν λόγω έκθεσης – «χρειαζόμαστε δημοσιονομική ένωση», «χρειαζόμαστε οικονομική διακυβέρνηση». Μπορούμε να δούμε το έλλειμμα λογικής σε όλα αυτά, φίλοι μου. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση απέτυχε· ας έχουμε, λοιπόν, ακόμη μεγαλύτερη ολοκλήρωση! Η νομισματική ένωση δεν αρκεί, χρειαζόμαστε περισσότερη οικονομική ένωση.

Στην πραγματικότητα, το θέμα είναι να σωθεί το «πρόσωπο»: να σωθεί το «πρόσωπο» των ευρωκρατών που ξεκίνησαν εξαρχής το εγχείρημα και που είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τους λαούς των περιφερειακών χωρών και τους φορολογούμενους των πιο φτωχών χωρών, προκειμένου να διατηρήσουν την έπαρσή τους.

Σίγουρα, τα «πρόσωπά» τους είναι τα πιο ακριβά μετά την Ελένη της Τροίας εξαιτίας της οποίας κινητοποιήθηκαν χίλια πλοία.

 
  
  

Έκθεση: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της αναβολής της τελικής ψηφοφορίας, διότι υπάρχει η πιθανότητα να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο.

Οι εκθέσεις σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση συνολικά δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, η καλύτερη επιλογή, αλλά στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, ίσως είναι η λιγότερο κακή επιλογή.

Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου μια εγγενώς εύθραυστη δομή στηρίζει το ευρώ. Το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης δεν λειτούργησε· εξαρχής ακόμη ήταν μια αποτυχία. Τώρα, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου είτε θα εγκαταλείψουμε το νόμισμα είτε θα προσπαθήσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή ένα είδος οικονομικής διακυβέρνησης που θα ενισχύσει τα θεμέλιά του και, με κάποιον τρόπο, θα οικοδομήσει εκ νέου την υποδομή του.

Συμφωνώ με τον Mario Monti, ο οποίος είπε ότι η υπερβολική συμμόρφωση προς τις επιταγές των μεγάλων κρατών μελών συνέβαλε, κατά κάποιον τρόπο, στη σημερινή οικονομική κρίση, και οι προτάσεις μας ίσως τουλάχιστον θέσουν ένα τέλος σε αυτό μελλοντικά. Απλώς ελπίζω ότι αυτή η υπόθεση δεν θα προσιδιάζει με το κλείσιμο της πόρτας ενός στάβλου μετά την απομάκρυνση του αλόγου.

 
  
  

Έκθεση: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

 
  
MPphoto
 

  Robert Rochefort (ALDE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, σήμερα το πρωί, μετά από τρία χρόνια εργασιών, ψηφίσαμε επί ενός πολύ σημαντικού κειμένου σχετικά με την προώθηση της προστασίας των καταναλωτών στην Ευρώπη. Επικεντρώνεται, ορθώς, στις αγορές μέσω διαδικτύου, οι οποίες σε 20 χρόνια θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν το 25% του συνολικού εμπορίου στην Ευρώπη, που αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό.

Ορισμένες από αυτές τις αγορές θα είναι διασυνοριακές. Θα προσφέρουν στους καταναλωτές μια ευρύτερη επιλογή, καθώς επίσης και χαμηλότερες τιμές. Αυτό είναι πραγματική πρόοδος. Για τις ΜΜΕ και για τους τεχνίτες γενικότερα, είναι επίσης μια πολύ σημαντική ευκαιρία να βρουν νέες οδούς πώλησης.

Μεταξύ των κύριων σημείων προόδου, θα ήθελα να αναφέρω δύο: την περίοδο υπαναχώρησης, η οποία έχει διευρυνθεί στις 14 μέρες, και την παροχή της σύνοψης που περιέχει όλες τις πληροφορίες και τη συνολική τιμή πληρωμής πριν από το πάτημα του τελευταίου κουμπιού ή πριν από το τελευταίο κλικ που επιβεβαιώνει την παραγγελία.

Τέλος, στο πλαίσιο αυτής της αιτιολόγησης ψήφου, αναφέρω με υπερηφάνεια ότι εγώ, όλοι οι συνάδελφοι βουλευτές και οι πολιτικές Ομάδες ψηφίσαμε ομόφωνα, διότι για ένα τέτοιο θέμα προφανώς χρειαζόμασταν συναίνεση και όχι αντιπαράθεση. Επιτύχαμε αυτήν τη συναίνεση.

 
  
MPphoto
 

  María Irigoyen Pérez (S&D). - (ES) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σχολιάσω εν συντομία όσα άκουσα εδώ στις ομιλίες των προλαλησάντων.

Το θέμα δεν είναι να διασωθεί η φήμη των ιδρυτών της ΕΕ, αλλά να οικοδομηθεί η Ευρώπη και εργαστούμε υπέρ των ευρωπαίων πολιτών.

Προχωρώ τώρα στην αιτιολόγηση της ψήφου μου επί της οδηγίας σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών. Επιδοκιμάζω την έγκριση της εν λόγω οδηγίας, η οποία αποτελεί ένα βήμα προόδου για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών αλλά, ταυτόχρονα, λυπούμαι για το γεγονός ότι η έγκριση ορισμένων άρθρων της οδηγίας περιλαμβάνει την άρση της προστασίας πολλών ισπανών καταναλωτών και χρηστών που αποστερούνται ορισμένων δικαιωμάτων τα οποία ήδη κατοχύρωνε το ισπανικό δίκαιο.

Για τον λόγο αυτόν, οι ισπανοί Σοσιαλιστές καταψήφισαν σήμερα ορισμένα άρθρα: το άρθρο 9, σχετικά με την πλήρη εναρμόνιση των απαιτήσεων ενημέρωσης για συμβάσεις εξ αποστάσεως· το άρθρο 17, παράγραφος 2, σχετικά με την πιθανότητα να ευθύνεται ο καταναλωτής για τη φυσιολογική χρήση των προϊόντων κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης· και το άρθρο 22, παράγραφος 2, σχετικά με τον καθορισμό μιας νέας προθεσμίας παράδοσης των εμπορευμάτων σε περίπτωση που ο έμπορος δεν παραδώσει τα εμπορεύματα εντός της χρονικής περιόδου που προβλέπεται από τη σύμβαση.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE). - (FI) Κυρία Πρόεδρε, πριν από λίγο, ο κ. Hannan, μιλώντας σχετικά με άλλα ζητήματα, αναφέρθηκε στην ανάγκη για λιγότερη και όχι περισσότερη ολοκλήρωση, ό,τι και αν συμβεί. Αυτή η πρόταση σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ωστόσο, αφορούσε συγκεκριμένα μεγαλύτερη ολοκλήρωση και είναι απολύτως σχετική. Στηρίζουμε τα δικαιώματα των πολιτών και την προστασία των καταναλωτών όταν ασχολούμαστε με το διεθνές, ευρωπαϊκό εμπόριο. Γνωρίζουμε ότι οι αγορές μέσω διαδικτύου αποτελούν ένα σύγχρονο φαινόμενο, αλλά οι νόμοι που τις διέπουν είναι απαρχαιωμένοι, και τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε μπροστά.

Στη χώρα μου, τη Φινλανδία, αυτή η νομοθεσία βρίσκεται τώρα σε ένα σχετικά προχωρημένο στάδιο, και ενίοτε, προφανώς, αναρωτιέται κανείς εάν κάνουμε βήματα οπισθοδρόμησης όταν θεσπίζουμε κοινούς νόμους. Εντούτοις, το εμπόριο είναι ευρωπαϊκό, και έτσι οι νόμοι πρέπει να είναι ευρωπαϊκοί, και αυτός είναι ο δρόμος στον οποίο πρέπει να συνεχίσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών που παρουσίασε η Επιτροπή έχει το προσόν ότι συνδυάζει τις τέσσερις προγενέστερες οδηγίες επί του θέματος σε ένα και μόνο νομοθετικό μέσο.

Συμφωνώ με τους στόχους της έκθεσης. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στα 27 κράτη μέλη και, ταυτόχρονα, να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι είναι αναγκαίο οι κατασκευαστές, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, να παρέχουν τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες τους στους ευρωπαίους καταναλωτές χωρίς να είναι αναγκασμένοι να αντιμετωπίζουν περιττούς νομικούς φραγμούς.

Ως έχει η κατάσταση επί του παρόντος, η εξάλειψη του νομικού κατακερματισμού είναι ένα αποτέλεσμα που δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί. Η έκθεση της κ. Wortmann-Kool εκφράζει επίσης ορθώς αμφιβολίες ως προς το εάν η πλήρης εναρμόνιση θα μπορούσε να επιφέρει διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που αναμένουμε.

Συνεπώς, ψήφισα υπέρ, διότι είμαι πεπεισμένος ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει μια τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής, επιτυγχάνοντας την ελάχιστη εναρμόνιση και, ταυτόχρονα, διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών για τους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Κυρία Πρόεδρε, με τη σημερινή ψηφοφορία, θέσαμε τέλος στη μακρά διαδικασία των τριετών και πλέον εργασιών επί του σχεδίου οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Το έγγραφο διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε όλα τα κράτη μέλη και θα βοηθήσει στην αποσαφήνιση σημείων που προκαλούν σύγχυση στο λιανικό εμπόριο που διεξάγεται μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών από διαφορετικές χώρες. Η οριζόντια φύση της οδηγίας επιτρέπει τη συνολική ενοποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ που ισχύει επί του παρόντος σε αυτόν τον τομέα.

Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να διαδραματίσουν ιδιαίτερο ρόλο σε ζητήματα που αφορούν όλα τα είδη διαδικτυακών συναλλαγών. Ελπίζω ότι η προτεινόμενη νομοθεσία θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε αυτήν τη μορφή αγορών. Ιδιαίτερη σημασία για τους καταναλωτές έχει επίσης η θέσπιση του δικαιώματος υπαναχώρησης από μια σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς αιτιολόγηση και το σχετικό δικαίωμα επιστροφής όλου του χρηματικού ποσού που έχει καταβληθεί. Έχω επίσης θετική άποψη για την τελική έκδοση των διατάξεων του κεφαλαίου 5 σχετικά με τους απαγορευμένους συμβατικούς όρους. Είμαι βέβαιος ότι η οδηγία θα βελτιώσει σημαντικά τα δικαιώματα των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και έτσι προσυπέγραψα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ να με συγχωρέσετε που ζητώ τόσο συχνά την προσοχή σας. Δυστυχώς, αυτή δεν ήταν η εβδομάδα μου με τη διαδικασία «catch-the-eye». Συνεχώς έχανα την ευκαιρία. Υπήρχαν ορισμένα πράγματα που θα ήθελα να πω σχετικά και με αυτό το ζήτημα· ωστόσο, είμαι γενικά ικανοποιημένος με την ψήφιση αυτής της οδηγίας. Ψήφισα και εγώ υπέρ.

Είμαι επίσης ικανοποιημένος διότι μπορέσαμε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών και συμπεριλάβαμε τις λεγόμενες πωλήσεις πόρτα-πόρτα, καθώς εκεί θα βρούμε πολλές ύποπτες πρακτικές. Ωστόσο, θα ζητήσω για μία ακόμη φορά να λάβουμε υπόψη το πρόβλημα της γραφειοκρατίας κατά την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Στη Γερμανία υπάρχει ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Μολονότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν περιλαμβάνονται στις πωλήσεις πόρτα-πόρτα, έχουν φυσικά συχνές συναλλαγές με πελάτες οι οποίες ολοκληρώνονται με μια χειραψία. Αυτή ήταν η πρακτική για εκατοντάδες χρόνια. Πρέπει να φροντίσουμε ώστε να μην υπερφορτώσουμε αυτές τις ΜΜΕ με υπερβολική γραφειοκρατία. Επαναδιατυπώνοντας τη δήλωσή μου, είμαι ευτυχής και ψήφισα υπέρ της οδηγίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Κυρία Πρόεδρε, επιδοκιμάζω θερμά το γεγονός ότι ο κ. Schwab πέτυχε συμβιβασμό με το Συμβούλιο ενισχύοντας τα δικαιώματα των καταναλωτών, καθώς και το γεγονός ότι ο συμβιβασμός θα συμπεριλάβει επίσης τις προτάσεις μου για το εμπόριο μέσω διαδικτύου. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης, βεβαίως, αλλά με λύπη μου δηλώνω ότι η ουγγρική Προεδρία παρακώλυσε την πρότασή μου –την οποία στήριξε όλο το Κοινοβούλιο– με την οποία ζητούσα να δοθεί στους καταναλωτές το δικαίωμα παροχής εμπορευμάτων από ένα άλλο κράτος υπό συμπεφωνημένες προϋποθέσεις.

Δυστυχώς, το ένα τρίτο των διασυνοριακών παραγγελιών απορρίπτονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τη Eurostat. Τα διαδικτυακά καταστήματα, όπως το iTunes και άλλα, δεν παρέχουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στα νέα κράτη μέλη. Με αυτόν τον τρόπο, οι τσέχοι καταναλωτές υφίστανται διακρίσεις, σε σύγκριση με τους καταναλωτές από τη Γαλλία ή τις Κάτω Χώρες, για παράδειγμα. Η εσωτερική αγορά, επομένως, δεν αποτελεί ακόμη μια ενιαία αγορά όσον αφορά το ψηφιακό περιβάλλον και, συνεπώς, το Συμβούλιο έχασε μια μεγάλη ευκαιρία.

 
  
  

Έκθεση: Romana Jordan Cizelj (A7-0214/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - (LT) Κυρία Πρόεδρε, η διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ασφάλεια τόσο του περιβάλλοντος και των ανθρώπων όσο και της κοινωνίας. Συνεπώς, καλώ μετ’ επιτάσεως το Συμβούλιο, κατά την έγκριση της οδηγίας, να επικεντρωθεί επίσης στη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων. Δυστυχώς, ορισμένες φορές όταν παίζουμε τα πολιτικά μας παιχνίδια, θέλουμε να εισαγάγουμε σε έγγραφα διάφορες διατάξεις που μπορεί να είναι αντιπαραγωγικές.

Όταν προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ορισμένα κράτη μέλη έφεραν μαζί τους το βάρος των εργοστασίων πυρηνικής ενέργειας που τους είχε επιβληθεί χωρίς τη θέλησή τους. Ο παροπλισμός του πυρηνικού εργοστασίου της Ignalina ήταν μία από τις προϋποθέσεις για την ένταξη της Λιθουανίας στην ΕΕ. Με τη σειρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε επισήμως να χρηματοδοτήσει τον παροπλισμό. Πάνω απ’ όλα, αυτή η δέσμευση έγινε από την ΕΕ διότι θα ήταν αδύνατον για μια χώρα όπως η Λιθουανία να χρηματοδοτήσει μόνη της όλες τις εργασίες παροπλισμού του πυρηνικού εργοστασίου. Οι εργασίες παροπλισμού περιλαμβάνουν τη διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

Συνεπώς, το να ζητηθεί από τα ενεχόμενα κράτη μέλη να επωμισθούν αυτό το βάρος θα ήταν αντιπαραγωγικό. Εάν η Λιθουανία δεν λάμβανε την αναγκαία χρηματοδότηση, θα ήταν αδύνατον να εγγυηθεί αποτελεσματικά την ασφάλεια. Αντίθετα, στις επερχόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, ο παροπλισμός του πυρηνικού εργοστασίου της Ignalina πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί μέριμνα τόσο της Λιθουανίας όσο και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
  

Έκθεση: Francesca Balzani (A7-0230/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, στήριξα σθεναρά την παράγραφο 25 αυτού του ψηφίσματος που «εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι με την περιορισμένη αύξηση που προβλέπεται για το πρόγραμμα…», διότι η Επιτροπή δεσμεύτηκε το 2010 να επαναφέρει το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ που θα πήγαινε από το πρόγραμμα PROGRESS υπέρ του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων, και αυτό είναι κάτι που προφανώς δεν πρόκειται να συμβεί.

Ο ίδιος ο μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων, μολονότι είναι πολύ μικρός, διαδραματίζει έναν πραγματικά σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων σε πιστώσεις στην κοινωνική οικονομία και είναι σημαντικός τώρα που τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν δανείζουν χρήματα.

Ωστόσο, αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει εις βάρος του προγράμματος PROGRESS. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι σαν να κλέβουμε κάποιον για να πληρώσουμε κάποιον άλλον.

Όμως, θα ήθελα επίσης απλώς να πω ότι στηρίζω σθεναρά την αυξημένη στήριξη του προγράμματος διά βίου μάθησης Grundtvig, και επίσης επιδοκιμάζω ιδιαίτερα την αυξημένη στήριξη του προγράμματος Life+.

 
  
  

Έκθεση: Albert Deβ (A7-0202/2011)

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE). (FI) Κυρία Πρόεδρε, αυτή η εξαιρετικά σημαντική έκθεση εγκρίθηκε και, καταρχάς, θα έπρεπε να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τον εισηγητή κ. Dess, ο οποίος εργάστηκε πολύ σκληρά για την επίτευξη αυτών των συμβιβασμών, ώστε να δοθεί τόσο ουσιαστική συνέχεια στην παρούσα μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ).

Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία της κατάστασης με τη διατύπωση τόσο διαφορετικών αιτημάτων σε κάθε κράτος μέλος όσον αφορά τα στοιχεία που θα πρέπει να ενσωματωθούν στη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, αλλά τίθεται ένα σημαντικό ζήτημα στην προκειμένη περίπτωση, και πρόκειται, ασφαλώς, για το ζήτημα της οικολογικής συνιστώσας. Η συμμετοχή των παραγωγών γεωργικών προϊόντων στη βιώσιμη περιβαλλοντική πολιτική είναι βεβαίως σημαντική, πώς όμως θα καταστεί δυνατή η καθιέρωση αυτού του οικολογικού συστήματος; Ο στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί με τον τρόπο που περιγράφει ο κ. Dess. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσει μεγαλύτερη γραφειοκρατία, ούτε να αυξήσει τις δαπάνες για τους παραγωγούς. Επιπλέον, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη μέλη. Εάν αποβούν επιτυχείς οι προσπάθειές μας κατ’ αυτόν τον τρόπο, και εφόσον η Επιτροπή υποβάλει εν συνεχεία εμπεριστατωμένες προτάσεις, τότε θα βαδίζουμε επί της σωστής οδού, και θα μπορούμε να είμαστε ευτυχείς για τη συστράτευση των γεωργών υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, μέσω της ανάληψης εθελοντικών δράσεων.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ISABELLE DURANT
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, υπερψήφισα την παρούσα πρωτοβουλία, διότι η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική χωρίς περικοπές, μια πολιτική για την προώθηση προσοδοφόρων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη διασφάλιση επισιτιστικής ασφάλειας, επαρκούς εφοδιασμού και ποιοτικής παραγωγής.

Επιπλέον, η γεωργία χρήζει στήριξης για την ανάπτυξη της καινοτομίας και την επικέντρωση των προσπαθειών στην αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας, των υδάτων και του εδάφους.

Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να συνδυαστούν με άλλες μορφές διαχείρισης που επιτρέπουν την αντικειμενικότερη επιβράβευση του έργου που επιτελείται από επαγγελματίες του συγκεκριμένου κλάδου, από μια ομάδα ανθρώπων που πρέπει να εξελίσσονται και να επιμορφώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου. Πρέπει να διασφαλισθούν για τους ανθρώπους αυτούς απλούστερες διαδικασίες, λιγότερη γραφειοκρατία και μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τους στόχους και τα μέσα.

Κατά συνέπεια, πρέπει να ενισχυθεί η δέσμευση της νέας ΚΓΠ υπέρ των ενεργών αγροτών, αλλά και των δυνατοτήτων συμβολής τους στην παραγωγή και την ισορροπημένη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Επιπροσθέτως, η κερδοφορία προϋποθέτει την εναρμόνιση των πολιτικών του εν λόγω κλάδου με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Για τον λόγο αυτόν, επιβάλλεται εξίσου η διατήρηση ανάλογης δημοσιονομικής προσπάθειας.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE). (SK) Κυρία Πρόεδρε, η παρούσα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής αποτελεί διακοσμητική μόνο τροποποίηση, και όχι μεταρρύθμιση η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργικής παραγωγής.

Σε αυτό το πλαίσιο, συμμερίζομαι επίσης τις πολυάριθμες διαπιστώσεις και επικριτικές απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλώνω κατηγορηματικά αντίθετος στη συνέχιση της εφαρμογής της ιστορικής προσέγγισης στο πλαίσιο του συστήματος επιδοτήσεων, και τάσσομαι υπέρ της θέσπισης πρόσθετων αντικειμενικών κριτηρίων που θα λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες για τη χορήγηση γεωργικής χρηματοδότησης στο εσωτερικό της διευρυμένης Ευρώπης των 27 κρατών μελών. Κατά την άποψή μου, το επονομαζόμενο ανώτατο όριο επιδοτήσεων συνιστά φραγμό που δεν θα βελτιώσει τις συνθήκες για τους γεωργούς στα νέα κράτη μέλη. Η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να βασίζεται σε δύο πυλώνες, ο πρώτος εκ των οποίων είναι η πλήρης χρηματοδότηση από πόρους της ΕΕ. Ο δεύτερος πυλώνας πρέπει να εστιάζεται στον εκσυγχρονισμό της γεωργίας, στην ανταγωνιστικότητα και την αγροτική ανάπτυξη με συγχρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) με χρονικό ορίζοντα το 2020. Την καταψήφισα, διότι τα μέτρα που προτείνει δεν συνιστούν πραγματικές μεταρρυθμίσεις, αλλά διακοσμητικές μόνο τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας, οι οποίες στηρίζουν και διατηρούν την υφιστάμενη άδικη ΚΓΠ. Μετά από είκοσι έτη αποτελμάτωσης του ευρωπαϊκού τομέα παραγωγής τροφίμων και χαμηλών εισοδημάτων για τους γεωργούς, έχουμε πλέον απηυδήσει.

Λησμονούμε ότι, πριν από επτά και πέντε έτη αντιστοίχως, η Ένωση διευρύνθηκε με την ένταξη νέων κρατών μελών, τα οποία έλαβαν ελάχιστη στήριξη, αλλά και υποσχέσεις περί εξομοίωσης των πληρωμών μετά το 2013. Θα ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό σε όλους τους τόνους: επιβάλλεται η διατήρηση ενός ισχυρού δεύτερου πυλώνα, και τούτο πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη διατήρηση των υφιστάμενων κριτηρίων για την κατανομή των πόρων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των επιμέρους κρατών μελών. Τέλος, απαιτείται μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ της περιφερειακής πολιτικής και της κοινής γεωργικής πολιτικής στις αγροτικές περιοχές. Ορισμένες από τις αρμοδιότητες του δεύτερου πυλώνα της κοινής γεωργικής πολιτικής πρέπει να μεταφερθούν στην πολιτική συνοχής. Οι αγροτικές περιοχές έχουν το δικαίωμα να επιδιώκουν τη δική τους ανάπτυξη, κάνοντας χρήση των χρηματικών πόρων που διατίθενται στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής.

Θα ήθελα να προβώ και σε μία ακόμα παρατήρηση, η οποία είναι η εξής: η δήλωση του κ. Barroso σχετικά με το ενδεχόμενο περικοπών στον δεύτερο πυλώνα δείχνει ότι δεν έχει πραγματική επίγνωση της σοβαρότητας του προβλήματος.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ, με τη σειρά μου, τον εισηγητή κ. Dess. Εάν επιθυμούμε τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής πολιτικής και την ενίσχυση της οικολογικής της συνιστώσας, πρέπει να μεριμνήσουμε για την κατάλληλη χρηματοδότησή της. Θα ήθελα να τονίσω τη λέξη «κατάλληλη». Ο όρος «κατάλληλη» ισχύει τόσο για τους γεωργούς όσο και για τους φορολογούμενους. Φρονώ ότι η καθιέρωση ανταγωνιστικών δομών στον γεωργικό τομέα πρέπει σαφώς να επικροτηθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, η εισαγωγή ανώτατου ορίου για τις άμεσες ενισχύσεις (capping) έχει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Καθήκον μας δεν είναι η καταστροφή των ανταγωνιστικών δομών. Μεγάλωσα στη λεγόμενη πρώην Ανατολική Γερμανία, όπου οι πολιτικοί υπαγόρευαν στους γεωργούς με κάθε λεπτομέρεια τις λειτουργικές δομές και όλα τα δεδομένα παραγωγής. Η πρακτική αυτή οδήγησε στην πτώχευση του κράτους. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε επ’ ουδενί λόγω να επαναληφθεί ανάλογη κατάσταση στο μέλλον· θα ήθελα να γλιτώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από μια τέτοια καταστροφή, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τάσσομαι κατά της εισαγωγής ανώτατου ορίου, καθώς και ο λόγος για τον οποίο απείχα εντέλει από την ψηφοφορία επί της παρούσας έκθεσης.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Dess, αλλά οφείλω να εκφράσω την απογοήτευσή μου για το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκε η τροπολογία 4, την οποία υποστήριξε η Ομάδα μου, διότι θα επέτρεπε την παροχή ειδικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα για την αντιστάθμιση φυσικών μειονεκτημάτων, καθώς και για τη διασφάλιση της διατήρησης της γεωργικής δραστηριότητας σε ορεινές περιοχές, σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και σε τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000.

Καταψήφισα την τροπολογία 23, όχι επειδή τάσσομαι υπέρ των ΓΤΟ –αντιθέτως, μάλιστα– αλλά επειδή τάσσομαι υπέρ της επικουρικότητας, και πιστεύω ότι τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνουν στις δικές τους επιλογές όσον αφορά τη χρήση ΓΤΟ.

Με χαροποίησε ιδιαιτέρως το γεγονός ότι υποστηρίξαμε την τροπολογία 27, η οποία συνετά απορρίπτει την καθιέρωση επαχθών και ασαφών απαιτήσεων που απορρέουν από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα στο σύστημα συμμόρφωσης του κόστους, έως ότου αποκτήσουμε μια σαφέστερη εικόνα της εφαρμογής της οδηγίας αυτής στα διάφορα κράτη μέλη.

Διαπίστωσα επίσης με χαρά ότι το Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ της πρόβλεψης ενός πολυεπίπεδου διχτυού ασφαλείας σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς, αλλά και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για εύλογη και αναλογική ανταπόκριση.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι εγκρίναμε, με συντριπτική πλειοψηφία, τη διατήρηση του προϋπολογισμού τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με εκείνο για το έτος 2013. Εάν δεν εξασφαλίσουμε αυτήν την προϋπόθεση, όλα τα άλλα είναι απλώς φληναφήματα.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Κυρία Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα την έκθεση σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική με χρονικό ορίζοντα το 2020. Συμμερίζομαι τον μακροπρόθεσμο στόχο της έκθεσης για την προσπάθεια καθιέρωσης δίκαιων όρων για όλους τους γεωργούς στην ΕΕ, πράγμα που συνεπάγεται την εγκατάλειψη των ιστορικών κριτηρίων για τις άμεσες ενισχύσεις.

Παρά ταύτα, δεν υπερψήφισα την έκθεση, διότι επιθυμώ να εκφράσω την κατηγορηματική μου αντίθεση προς την έγκριση της πρότασης εισαγωγής ανώτατου ορίου για τις πληρωμές σε συνάρτηση με το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Κάτι τέτοιο θα εισαγάγει διακρίσεις εις βάρος των τσέχων γεωργών, επί παραδείγματι, ή θα τους υποχρεώσει να προβούν σε εικονική διάσπαση των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων σε μικρότερες μονάδες, προκειμένου να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Προσωπικά, τάσσομαι υπέρ της ανάπτυξης μικρών εκμεταλλεύσεων, αλλά πρόκειται για μέτρο που θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαίων γεωργών σε ορισμένες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE). (GA) Κυρία Πρόεδρε, τάχθηκα μετά χαράς υπέρ της παρούσας έκθεσης, και συγχαίρω τον εισηγητή, κ. Dess, για το άρτιο έργο που επιτέλεσε. Εχθές το βράδυ παρακολούθησα τη συζήτηση από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά, δυστυχώς, δεν κατόρθωσα να λάβω τον λόγο κατά τη διαδικασία έκτακτων παρεμβάσεων, καθώς ήθελα να υποβάλω δύο ερωτήματα στον Επίτροπο. Ταυτόχρονα, όμως, με χαροποίησε το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε με σχεδόν ομόφωνη προθυμία τη διατήρηση του προϋπολογισμού τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με το επίπεδο του τρέχοντος προϋπολογισμού.

(EN) Τα δύο θέματα που ήθελα να θίξω στον Επίτροπο αφορούσαν τα ιστορικά έτη αναφοράς και τις ποσοστώσεις γάλακτος.

Προβλέπεται η κατάργηση και των δύο. Θα θέλαμε να πληροφορηθούμε πότε και από τι πρόκειται να αντικατασταθούν. Εάν δεν κοινοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες, θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να σχεδιάσουν οι γεωργοί το μέλλον τους. Όσο συντομότερα λάβουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα

(GA) τόσο καλύτερη θα είναι η κατάσταση για όλους τους γεωργούς της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Κυρία Πρόεδρε, η κοινή γεωργική πολιτική αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και συνάμα πλέον ευαίσθητους τομείς της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά όλα τα κράτη μέλη. Προπαντός όμως, η γεωργία αποτελεί έναν τομέα με σημαντικό και άμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Για τον λόγο αυτόν, είναι ουσιώδες, κατά τη θέσπιση προτύπων άμεσης ενίσχυσης και στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, να δοθεί προτεραιότητα στη βιώσιμη γεωργία και σε διάφορες περιβαλλοντικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής γεωργίας.

Η διάσταση της αγροτικής ανάπτυξης αφορά επίσης τις χώρες που προσχώρησαν πρόσφατα στην ΕΕ. Δυστυχώς, ο αριθμός των εργαζομένων που καταφεύγουν στη μετανάστευση είναι μεγαλύτερος στις αγροτικές περιοχές. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να καταστήσουμε πιο δελεαστική τη διαβίωση και την εργασία στις εν λόγω περιοχές, αλλά και να προσελκύσουμε σε αυτές νέους ανθρώπους. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μέσα αγροτικής ανάπτυξης, να στηρίξουμε την ελπιδοφόρα και δυναμική ανάπτυξη των αγροτικών κοινοτήτων και να αναπτύξουμε περαιτέρω την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER.

Η προσέλκυση των νεαρών γεωργών και των νέων ανθρώπων των αγροτικών περιοχών στις διαδικασίες γεωργικής παραγωγής και αγροτικής ανάπτυξης είναι εξίσου σημαντική για την αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γης, της συρρίκνωσης του πληθυσμού της υπαίθρου, της γήρανσης του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών και άλλων προβλημάτων.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να προβώ σε δύο παρατηρήσεις επί της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική. Η πρώτη αφορά το ότι οι τιμές καταναλωτή των γεωργικών προϊόντων πρέπει να είναι ανάλογες των δαπανών, του κόπου και της εργασίας, αλλά και του κόστους παραγωγής, εφόσον επιθυμούμε οι ευρωπαίοι καταναλωτές να είναι σε θέση να καταναλώνουν υγιεινά προϊόντα που προέρχονται από την ευρωπαϊκή γεωργία, από την παραδοσιακή γεωργία, η οποία πρέπει να διαφυλαχθεί.

Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά μια επισήμανση προς τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Είναι ενήμερες για την έκθεση των ιταλών Carabinieri του Υπουργείου Γεωργικής, Επισιτιστικής και Δασικής Πολιτικής σχετικά με τις ποσοστώσεις γάλακτος; Η έκθεση αυτή καταδεικνύει με σαφήνεια ότι η ποσόστωση της παραγωγής γάλακτος, η οποία υποτίθεται ότι είχε υπερβεί τα καθορισμένα όρια, παρέχοντας, συνεπώς, νομικό έρεισμα για την επιβολή προστίμων στους ιταλούς παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων, δεν είχε υπερβεί στην πραγματικότητα τα εν λόγω όρια. Πρόκειται για πολύ σοβαρή διαπίστωση, διότι τα πρόστιμα αυτά θα μπορούσαν να εξαντλήσουν οικονομικά χιλιάδες γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Παδανία και να τις οδηγήσουν στη χρεοκοπία. Λευτεριά στην Παδανία!

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Οι αιτιολογήσεις ψήφου έληξαν.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Sharon Bowles (A7-0229/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς.(PT) Η ψήφος μου επί του διορισμού του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ήταν θετική, δεδομένων των προσόντων και της ευρύτατης εμπειρίας που έχει αποκομίσει ο υποψήφιος με την πάροδο των ετών.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), γραπτώς. (IT) Θα ήθελα να δηλώσω ότι είμαι υπερήφανη για τη θετική απόφαση που έλαβε η ευρεία πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ του διορισμού του νέου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Mario Draghi. Ο διορισμός αυτός θα επικυρωθεί και από το Συμβούλιο, κατά τη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, αλλά πρόκειται ήδη για μια εξαιρετικά τιμητική εξέλιξη για την Ιταλία, όχι μόνο λόγω του υψηλότατου επαγγελματικού προφίλ, των ικανοτήτων και της εμπειρίας του κ. Draghi στον τομέα της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής, αλλά και επειδή η ανάθεση των καθηκόντων του σε αυτό το αξίωμα για την επόμενη οκταετία πραγματοποιήθηκε με την απόλυτη υποστήριξη όλων των ευρωπαίων ηγετών. Εύχομαι στον διοικητή κ. Draghi κάθε επιτυχία στο έργο του.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της υποψηφιότητας του κ. Mario Draghi στη θέση του επόμενου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, λόγω των υψηλών ικανοτήτων του και της προοδευτικής του αντίληψης σχετικά με τη διακυβέρνηση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Κατά την ακρόασή του ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής την προηγούμενη εβδομάδα, τόνισε ότι κρίνεται πλέον αναγκαία η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης και ότι, υπό την προεδρία του, η ΕΚΤ σκοπεύει να εστιάσει τις προσπάθειές της πρωτίστως στην καταπολέμηση του πληθωρισμού. Για όλους αυτούς τους λόγους, είμαι υπερήφανη που παρέχω την απόλυτη στήριξή μου προς το πρόσωπό του.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) διορίζονται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, κατόπιν σχετικής πρότασης του Συμβουλίου και κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο προβαίνει, στην προκειμένη περίπτωση, σε διαβούλευση με το Κοινοβούλιο για τον διορισμό του κ. Draghi ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από 1ης Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της οποίας είμαι μέλος, πραγματοποίησε ακρόαση, τα αποτελέσματα της οποίας ήταν απολύτως ικανοποιητικά. Κατά συνέπεια, τάσσομαι υπέρ της υποψηφιότητας του κ. Draghi.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ του διορισμού του Mario Draghi στη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διότι θεωρώ ότι διαθέτει υψηλό επίπεδο επαγγελματικής εμπειρογνωμοσύνης. Κατά την ακρόαση που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, ο κ. Draghi παρείχε πλήρεις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που του υπέβαλαν οι βουλευτές του ΕΚ. Σε αυτό το πλαίσιο, επικρότησα την εποικοδομητική προσέγγισή του όσον αφορά τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ελλάδα.

Επιπλέον, ο Mario Draghi εξέφρασε την πραγματική επιθυμία του για την εφαρμογή ενός ενισχυμένου μοντέλου οικονομικής διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ, προς αποφυγή περιπτώσεων κρατικής αφερεγγυότητας. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, δίνει προτεραιότητα στην προσήλωσή του στην καταπολέμηση του πληθωρισμού, την οποία εντάσσει στον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την επίτευξη σταθερότητας, καθώς και στην ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας. Η εξασφάλιση μιας εύρωστης οικονομίας προϋποθέτει την εφαρμογή ενός πραγματικά αποτελεσματικού Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο θα διαθέτει σύστημα αυτόματων κυρώσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), γραπτώς.(IT) Ως ιταλός βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επικροτώ την υποψηφιότητα του Mario Draghi για τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Παρακολούθησα την ακρόασή του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14 Ιουνίου. Η αναγνωρισμένου κύρους σταδιοδρομία του, η οποία κλιμακώνεται από τον διορισμό του σε ακαδημαϊκά αξιώματα έως την επιτέλεση καθηκόντων στις υψηλότερες βαθμίδες του διεθνούς οικονομικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος υπό την ιδιότητα του προέδρου του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τον καθιστά άριστο υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου της ΕΚΤ. Σε μια εξαιρετικά περίπλοκη περίοδο για την Ευρώπη, ο κ. Draghi θα είναι αναμφίβολα σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος και να εγγυηθεί δημοσιονομική σταθερότητα και στήριξη για την οικονομική ανάπτυξη. Η υποψηφιότητά του αποτελεί σημαντικό πολιτικό μήνυμα για την Ιταλία, μετά τη λαμπρή εμπειρία του ως γενικού διευθυντή του ιταλικού θησαυροφυλακίου και διοικητή της Τράπεζας Ιταλίας από το 2006 και εξής, περίοδο κατά την οποία διασφάλισε την επιτυχή προβολή της Ιταλίας στο ευρωπαϊκό και διεθνές προσκήνιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), γραπτώς. (EN) Αξίζουν συγχαρητήρια στον κ. Draghi για τον διορισμό του, και φρονώ ότι πρόκειται για έναν ικανότατο υποψήφιο. Ευελπιστώ, ωστόσο, να εκτιμήσει την εντολή που του ανατίθεται από τους βουλευτές του ΕΚ και να λαμβάνει συνεπώς σοβαρά υπόψη τις θέσεις τους ως διοικητής της ΕΚΤ.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την παρούσα σύσταση, και οι λόγοι για τη θετική ψήφο μου υπερβαίνουν μακράν την ιθαγένεια του υποψηφίου. Στην πραγματικότητα, δεν θεωρώ ότι από τον διορισμό του καθηγητή κ. Draghi θα επωφεληθεί περισσότερο η Ιταλία από την ΕΕ. Ακριβώς το αντίθετο, μάλιστα. Η Ιταλία χάνει έναν ικανότατο διοικητή κεντρικής τράπεζας, ο οποίος έχει βαθιά επίγνωση των οικονομικών, νομισματικών και πραγματικών προβλημάτων. Αναφερόμαστε εν προκειμένω σε ένα πρόσωπο με άριστο βιογραφικό και αξιοσημείωτη διεθνή εμπειρία σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε ένα άτομο που υπήρξε ανέκαθεν προορατικό (όπως, για παράδειγμα, κατά τη θητεία του ως προέδρου του Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας). Οι δημοσιεύσεις του συνιστούν τεκμήριο ενός ακαδημαϊκού προφίλ που ανταποκρίνεται αδιαφιλονίκητα στο ύψος των καθηκόντων που καλείται να επιτελέσει, και η εμπειρία του στον νομισματικό τομέα διαλύει οποιαδήποτε αμφιβολία όσον αφορά τις ικανότητές του. Δεν είναι συμπτωματικό το γεγονός ότι η συναίνεση επί του διορισμού του επιτεύχθηκε σχεδόν ομόφωνα. Πληροί όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να αποτελέσει εξαίρετο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεδομένης της υφιστάμενης κατάστασης, εγείρονται ενώπιόν του ορισμένες σημαντικές προκλήσεις. Για τον λόγο αυτόν, του εύχομαι ειλικρινά καλή τύχη.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς.(FR) Στην παρούσα συγκυρία οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, κρίνεται επιβεβλημένη η παρουσία ηγετών και ιθυνόντων που μπορούν να επιδείξουν αυτοκυριαρχία και ανεξαρτησία. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Jean-Claude Trichet, κατόρθωσε να αντισταθεί, κατά τη διάρκεια της θητείας του, στις πιέσεις που ασκούσαν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Ο διάδοχός του θα κληθεί να αποδείξει ότι διαθέτει τα ίδια προσόντα και να τηρήσει εξίσου ανυποχώρητη στάση. Ψήφισα υπέρ της υποψηφιότητας του κ. Draghi από την Ιταλία, διότι χαίρει εξαιρετικής φήμης και δημιούργησε θετικές εντυπώσεις κατά την ακρόασή του ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Ευελπιστώ ότι η μέχρι σήμερα επαγγελματική του σταδιοδρομία, ειδικότερα δε η εμπειρία του ως διοικητή της ιταλικής κεντρικής τράπεζας, θα του επιτρέψει να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις πολυάριθμες προκλήσεις που εγείρονται ενώπιόν του στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς.(PT) Το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο του κ. Draghi, καθώς και η ακρόασή του ενώπιον του Κοινοβουλίου, κατέδειξαν ότι έχει βαθιά επίγνωση και σαφή αντίληψη της αναγκαιότητας να ενισχυθεί η οικονομική διακυβέρνηση στην ΕΕ, αλλά και της σημασίας που έχει η σταθερότητα του ευρώ για την επανεκκίνηση της οικονομικής ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το στοιχείο, αλλά και τη σπουδαιότητα της θέσης του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εκτιμώ ότι ο κ. Draghi πληροί όλες τις προϋποθέσεις ώστε να φέρει εις πέρας με επιδεξιότητα και αφοσίωση την εντολή που του έχει πλέον ανατεθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. (SK) Τον Μάιο του 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρότεινε, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον διορισμό του Mario Draghi ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για οκταετή θητεία, αρχής γενομένης από την 1η Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου πραγματοποίησε ακρόαση με τον υποψήφιο, στο πλαίσιο της οποίας ο υποψήφιος απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής. Αναφέρθηκε, για παράδειγμα, στο ελληνικό χρέος και εξέφρασε, μεταξύ άλλων, την άποψη ότι η ΕΚΤ δεν πρέπει να επαναπαύεται στις προσπάθειές της για τη διατήρηση της νομισματικής σταθερότητας. Κατόπιν τούτου, η επιτροπή συνέστησε τον διορισμό του κ. Draghi. Εφόσον ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την κάλυψη της θέσης του Προέδρου της ΕΚΤ, θα ήθελα επίσης να δηλώσω ότι στηρίζω τον διορισμό του στο εν λόγω αξίωμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς.(FR) Παρότι η ψηφοφορία επί του διορισμού ορισμένων ευρωπαίων ολιγαρχών είναι, σύμφωνα με τους κανονισμούς, μυστική, επιθυμώ διακαώς να δηλώσω ότι ψήφισα κατά του κ. Draghi, διότι, μεσούσης της κρίσης δημοσίου χρέους, ο διορισμός ενός πρώην ευρωπαίου διευθυντή της Goldman Sachs συνιστά πραγματικά ιδιαίτερα νοσηρή και πεπλανημένη ενέργεια. Δεν μπορεί να διαφύγει την προσοχή μας ούτε η περίοδος κατά την οποία επιτέλεσε τα καθήκοντά του ούτε η φύση των τελευταίων. Είναι αδύνατον να μην γνώριζε ο κ. Draghi ότι η εταιρεία για την οποία εργαζόταν ενορχήστρωσε τη, φαινομενικά νόμιμη πλην όμως ανέντιμη, χάλκευση των στοιχείων του ελληνικού χρέους για να δικαιολογηθεί η ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, εκτός και αν ήταν ένας άθλιος διευθυντής, ακόμα και αν δεν ήταν ο ίδιος ο υποκινητής. Επιπροσθέτως, κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τον ρόλο της Goldman Sachs στην υφιστάμενη κερδοσκοπική δραστηριότητα επί του δημοσίου χρέους, όπως δεν μπορεί να αγνοήσει και τις ευθύνες της για την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, ούτε και τις εν εξελίξει έρευνες των οποίων αποτελεί αντικείμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το γεγονός ότι η Goldman Sachs εμφαίνεται στο βιογραφικό σημείωμα του κ. Draghi είναι απαράδεκτο και αποκλείει την υποψηφιότητά του για λόγους ακαταλληλότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Με χαροποιεί ιδιαιτέρως το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σήμερα, διότι η ευρεία πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ της σύστασης του Συμβουλίου για τον διορισμό του Mario Draghi ως επόμενου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ τιμητικό για τη χώρα μας τον διορισμό ενός επιφανούς εκπροσώπου μας ως επικεφαλής ενός θεσμικού οργάνου στρατηγικής σημασίας όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Πρόκειται για σημαντική αναγνώριση της αφοσίωσης και της ικανότητας ενός ανθρώπου που εκπροσωπεί τη χώρα μας και που θα αναλάβει το δύσκολο και, συνάμα, αναγνωρισμένου κύρους καθήκον της ηγεσίας της ΕΚΤ σε μια συγκυρία όπως η παρούσα, κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις μιας σοβαρής οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αισιοδοξώ ότι το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επικυρώσει επισήμως τον διορισμό του και ότι ο Mario Draghi θα είναι σε θέση να ηγηθεί της ΕΚΤ, για οκταετή θητεία αρχής γενομένης από τον προσεχή Νοέμβριο, με το ίδιο υψηλό επίπεδο του αδιαφιλονίκητου επαγγελματισμού που έχει επιδείξει και κατά το παρελθόν, και ότι θα στηρίξει την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πορεία της προς την ανάκαμψη, πράγμα που θα εγγυηθεί σταθερότητα και ευρωστία για τα οικονομικά της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τον διορισμό του κ. Mario Draghi στη θέση του μελλοντικού Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), διότι έχει αποδείξει ότι διαθέτει το υψηλό επαγγελματικό προφίλ που απαιτείται για την εν λόγω, μεγάλου κύρους, θέση, καθώς και μακροχρόνια και αναγνωρισμένη εμπειρία στον διεθνή χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό τομέα. Συγχαίρουμε τον πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ιταλίας για την υποψηφιότητά του και για το γεγονός ότι ήταν σε θέση να παρουσιάσει, κατά την ακρόασή του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις ικανότητες και τις δυνατότητές του όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Πιστεύουμε ότι ο διορισμός του συνιστά επιτυχία για την Ιταλία, την οποία θα μπορέσει να εκπροσωπήσει σε υψηλό επίπεδο, στο πλαίσιο ενός από τα εγκυρότερα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το έργο του.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο –έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου2011 (10057/2011), έχοντας υπόψη το άρθρο 109 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0229/2011), λαμβάνοντας υπόψη ότι, με επιστολή του στις 20 Μαΐου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον διορισμό του Mario Draghi ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για οκταετή θητεία αρχής γενομένης από την 1η Νοεμβρίου 2011, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου προχώρησε τότε στην αξιολόγηση των διαπιστευτηρίων του υποψηφίου, ιδιαίτερα βάσει των απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 283, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και υπό το πρίσμα της ανάγκης πλήρους ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 130 της ΣΛΕΕ και ότι, κατά την εκτίμηση αυτή, η επιτροπή έλαβε βιογραφικό του υποψηφίου, καθώς και τις απαντήσεις του στο γραπτό ερωτηματολόγιο που του απεστάλη– αποφαίνεται θετικά σε σχέση με τη σύσταση του Συμβουλίου να διοριστεί ο Mario Draghi ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τάσσομαι κατά του εν λόγω διορισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Ο κ. Draghi είναι ο πλέον ακατατάλληλος υποψήφιος για διορισμό στην κορυφαία θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είχε διατελέσει αντιπρόεδρος και διευθυντής της αμερικανικής τράπεζας επενδύσεων Goldman Sachs, στην οποία τα καθήκοντά του περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, την Ευρώπη και τις επαφές με τις ευρωπαϊκές εθνικές κυβερνήσεις. Πρόκειται ακριβώς για την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα υπέβαλε στην ΕΕ παραποιημένα στοιχεία σε σχέση με το έλλειμμα και τον προϋπολογισμό της. Σε αυτό το πλαίσιο, η Goldman Sachs κατηγορείται ότι εκείνη συνέστησε στους Έλληνες να προβούν στην εν λόγω παραποίηση. Επιπλέον αυτών των ύποπτων χειρισμών, ο κ. Draghi θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει στόχο έντονων επικρίσεων ως προς την αδιάλλακτη στάση του κατά του ενδεχόμενου «κουρέματος» του χρέους στην Ελλάδα και υπέρ του μηχανισμού διάσωσης. Δεδομένου ότι εκπροσωπεί ένα κράτος μέλος της ευρωζώνης από τη νότια Ευρώπη το οποίο αντιμετωπίζει τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα, ο διορισμός του θα στείλει επίσης εντελώς εσφαλμένο μήνυμα προς τις αγορές και τους πολίτες μας, οι οποίοι δεν επιθυμούν μια «ένωση μεταβιβάσεων», αλλά σαφώς ένα σταθερό νόμισμα.

Ο πλέον κατάλληλος υποψήφιος θα ήταν ο Axel Weber από τη Γερμανία. Πλην όμως, ο ίδιος δεν υπέβαλε καν την υποψηφιότητά του για την εν λόγω θέση, διότι έχει αναγνωρίσει την εμμονή που διέπει τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται επί του παρόντος με τις «ευλογίες» του κ. Draghi. Ο διορισμός του κ. Draghi μπορεί να εκληφθεί ως μία ακόμα επιζήμια κίνηση για το ευρώ και ως απειλή για την ΕΕ συνολικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς.(IT) Μετά την εξαιρετική ακρόαση που πραγματοποιήθηκε στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου, ψηφίζω ανεπιφύλακτα υπέρ του διορισμού του Mario Draghi στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η ψήφος μου επιβεβαιώνει ότι, μεσούσης της παρούσας δύσκολης συγκυρίας και κρίσης, εκλέγεται επικεφαλής της διοίκησης της ΕΚΤ το πλέον κατάλληλο πρόσωπο με όλα τα απαιτούμενα προσόντα. Είμαι πεπεισμένος ότι ο Mario Draghi θα γνωρίζει πώς να διαχειριστεί αυτόν τον μελλοντικό ρόλο του ως Προέδρου της ΕΚΤ, όπως το απέδειξε και κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως διοικητή της Τράπεζας Ιταλίας, και ότι θα το πράξει προσφέροντας στην Ευρώπη την πλούσια εμπειρία του και τις υψηλού επιπέδου ικανότητές του. Εκφράζοντας την ικανοποίησή μου για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Τράπεζα Ιταλίας, αυτό το εκλεκτό ιταλικό θεσμικό όργανο που έχει επιτύχει τα υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης, θα ήθελα να υπογραμμίσω για μία ακόμα φορά το υψηλό τεχνικό προφίλ του Mario Draghi, του επόμενου Προέδρου της ΕΚΤ. Με την πεποίθηση ότι το Συμβούλιο θα επικυρώσει τη θετική ψήφο του Κοινοβουλίου, εγγυώμαι στον Mario Draghi, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, την απόλυτη προθυμία μας να συμμετάσχουμε σε μια εποικοδομητική συνεργασία με την ΕΚΤ, ιδιαίτερα δε σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο που διέρχεται επί του παρόντος το ευρώ και η ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Βάσει της έκθεσης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής, και σε συνέχεια των διαδικασιών διαβούλευσης και αξιολόγησης των διαπιστευτηρίων του υποψηφίου, ιδιαίτερα δε βάσει των απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 283, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και υπό το πρίσμα της ανάγκης πλήρους ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τον διορισμό του Προέδρου της ΕΚΤ, και επικροτώ τον διορισμό του κ. Draghi.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς.(IT) Τάσσομαι ανεπιφύλακτα υπέρ της επιλογής του Mario Draghi για τον διορισμό του ως νέου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για οκταετή θητεία, αρχής γενομένης από τον προσεχή Νοέμβριο. Το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου είναι αδιαμφισβήτητα ενδεικτικό ενός προφίλ υψηλότατου επιπέδου επαγγελματισμού και εμπειρίας ζωής, και παρουσιάζει την εικόνα ενός από τους πλέον διαπρεπείς Ιταλούς στο σημερινό διεθνές οικονομικό προσκήνιο. Δεδομένης της παρούσας δύσκολης συγκυρίας, θεωρώ θεμελιώδους σημασίας την ανάδειξη ενός προσώπου υψηλότατου αναστήματος στην κορυφή της ΕΚΤ, και ο Mario Draghi αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα αυτού του προφίλ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς.(PT) Ο πρωταρχικός στρατηγικός στόχος της ΕΚΤ είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στην ΕΕ, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σημαντικά στην επίλυση των οικονομικών και δημοσιονομικών δυσκολιών που βιώνουν επί του παρόντος τα κράτη μέλη. Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου La Sapienza της Ρώμης και κάτοχος PhD στα οικονομικά από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης, ο κ. Draghi είναι ο διοικητής της Τράπεζας Ιταλίας, μέλος του Διοικητικού και Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και μέλος του Συμβουλίου Διοικητών της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, εκπρόσωπος της Ιταλίας, υπό την ιδιότητά του ως διοικητή της Τράπεζας της Ιταλίας, στο Συμβούλιο Διοικητών της Διεθνούς Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη και της Τράπεζας Ανάπτυξης της Ασίας, καθώς και πρόεδρος του Φόρουμ Δημοσιονομικής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ψηφίζω υπέρ του διορισμού του κ. Draghi στη θέση του Προέδρου της ΕΚΤ, διότι εκτιμώ, αφενός, ότι διαθέτει εκτενές ακαδημαϊκό υπόβαθρο και ευρεία επαγγελματική πείρα και τάσσομαι, αφετέρου, υπέρ της σθεναρής δέσμευσης εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για την καταπολέμηση του πληθωρισμού και για τη βιωσιμότητα στο πλαίσιο της κρίσης δημοσίου χρέους. Φρονώ επίσης ότι ο νέος Πρόεδρος της ΕΚΤ θα δημιουργήσει ένα κλίμα εντιμότητας και αυστηρότητας, συνδράμοντας εξίσου στη χάραξη ισχυρής και συνεκτικής οικονομικής πολιτικής, πράγμα που θα στείλει ένα σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης στις διεθνείς αγορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), γραπτώς.(FR) Ο διορισμός του κ. Draghi στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) συνιστά, κατά την άποψή μου, απολύτως δικαιολογημένη απόφαση, διότι επιβεβαιώνει την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσει το έργο που έχει ξεκινήσει ο νυν Πρόεδρος της ΕΚΤ, Jean-Claude Trichet. Σε μια συγκυρία κατά την οποία η οικονομική κατάσταση ορισμένων χωρών, όπως της Ελλάδας, αποδυναμώνει το ευρώ, η βούληση και η αποφασιστικότητα που επιδεικνύει ο κ. Draghi με στόχο τη διατήρηση σταθερής πορείας προς ένα ισχυρό νόμισμα είναι απολύτως αναγκαίες για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της οικονομίας μας. Επικροτώ επίσης τον διορισμό ενός προσώπου που διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη μιας τέτοιας θέσης. Η εμπειρία που έχει αποκομίσει στο πλαίσιο του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά και ως διοικητής της Τράπεζας Ιταλίας, συνιστά πολύτιμο προσόν για την προβολή του συγκεκριμένου θεσμικού οργάνου σε διεθνές επίπεδο και, κατά συνέπεια, για την ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως της μεγαλύτερης οικονομικής δύναμης παγκοσμίως. Δεδομένων των προκλήσεων στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε για την τόνωση της οικονομίας μας, με χαροποιεί ο διορισμός ενός προσώπου που έχει κατορθώσει να επιτύχει συναίνεση και που έχει αποδείξει τις ικανότητές του όσον αφορά τη χάραξη του δρόμου προς μια σταθερή, ισχυρή και ανταγωνιστική νομισματική ένωση.

 
  
  

Έκθεση: Barbara Matera (A7-0191/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς.(PT) Ψηφίζω υπέρ της παρούσας έκθεσης, διότι στέλνει ένα σαφές μήνυμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης έναντι της κρίσης με την οποία βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι οι ευρωπαίοι πολίτες. Στην προκειμένη περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή στήριξης σε πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης General Motors Belgium και σε τέσσερις από τους προμηθευτές της που λειτουργούν στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου από τον Ιούνιο του 2010 έως τον Οκτώβριο του 2010.

Όλοι οι απολυθέντες εργαζόμενοι θα επωφεληθούν από τη λήψη εξατομικευμένων μέτρων, με τη χρηματοδοτική στήριξη συνολικού ποσού 9,59 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη φορά που κινητοποιείται το ΕΤΠ κατά το έτος 2011. Θεωρώ, συνεπώς, δίκαιη και ενδεδειγμένη τη χρήση του ταμείου στην παρούσα περίπτωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), γραπτώς. (ES) Υπερψήφισα την παρούσα πρωτοβουλία για την παροχή βοήθειας στους 2.834 απολυθέντες εργαζόμενους της General Motors Belgium με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, διότι, συνεπεία της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η εν λόγω εταιρεία δεν κατόρθωσε να επεκτείνει τη μονάδα παραγωγής της στην Αμβέρσα. Επικροτώ τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τη δέσμη των προτεινόμενων μέτρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Matera, διότι τα στοιχεία του φακέλου που υπέβαλε το Βέλγιο για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται για την πρόσβαση στο εν λόγω ταμείο. Το ποσό των 9.593.931 ευρώ που ζητείται για τις 2.843 [sic] απολύσεις στην General Motors και σε τέσσερις από τους προμηθευτές της που λειτουργούν στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, κατά τη διάρκεια της τετράμηνης περιόδου αναφοράς (από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 2010), θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την επανένταξη των εν λόγω εργαζομένων που έχασαν τη δουλειά τους συνεπεία της εν εξελίξει παγκοσμιοποίησης των διεθνών αγορών, και δεν θα καταβληθεί σε καμία περίπτωση στην επιχείρηση που ενορχήστρωσε τις συγκεκριμένες απολύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στον μετριασμό των πιέσεων που υφίστανται οι εργαζόμενοι συνεπεία των αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου. Όσον αφορά την General Motors Belgium, φρονώ ότι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η εισηγήτρια είναι αιτιολογημένα και αποφάσισα, συνεπώς, να υπερψηφίσω τον παρόντα φάκελο.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς.(PT) Επικροτώ το έργο που επιτελείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), προπαντός όσον αφορά την παροχή στήριξης προς τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, ο οποίος επλήγη από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Υπερψηφίζω επίσης την απόφαση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ του Βελγίου, προς όφελος των εργαζομένων του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, μέσω της λήψης μέτρων που αποτελούν μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών, οι οποίες αποσκοπούν στην επανένταξη των εν λόγω εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), γραπτώς. (EN) Είναι σημαντικό το παρόν Σώμα να εκφράζει τις τεράστιες δυνατότητες του ΕΤΠ.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς.(FR) Μετά το περσινό τεράστιο κύμα απολύσεων στην General Motors Belgium και σε τέσσερις υπεργολάβους της που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, το Βέλγιο ζήτησε, στις 20 Δεκεμβρίου 2010, τη χορήγηση ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, προκειμένου να συνδράμει τους 2.834 απολυθέντες εργαζόμενους. Το εν λόγω ευρωπαϊκό ταμείο συστάθηκε με στόχο να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που απολύονται λόγω των αλλαγών στο πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορίου. Είμαι ευτυχής που το Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα τη χορήγηση αυτής της ενίσχυσης, η οποία θα επιτρέψει στους απολυθέντες εργαζόμενους να λάβουν βοήθεια, ιδίως όσον αφορά την αναζήτηση εργασίας και την κατάρτισή τους. Είναι μια ευχάριστη είδηση για τις χιλιάδες ενδιαφερόμενες οικογένειες.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt και Cecilia Wikström (ALDE), γραπτώς. (SV) Για μία ακόμα φορά, επιλέξαμε να ταχθούμε υπέρ της κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση –στην προκειμένη περίπτωση για την παροχή συνολικής βοήθειας σε περίπου 2.800 άτομα που έχασαν τη δουλειά τους στο Βέλγιο– διότι η Ευρώπη εξακολουθεί να πλήττεται από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και σε περιόδους έκτακτης ανάγκης απαιτείται η λήψη έκτακτων μέτρων.

Ωστόσο, φρονούμε ότι, αντ’ αυτού, στο μέλλον θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ήδη υφιστάμενα μέσα –ειδικότερα δε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο– για την αύξηση της απασχολησιμότητας των ατόμων που έχουν λάβει κοινοποίηση απόλυσης ή έχουν ήδη απολυθεί. Κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα καταστεί αναγκαία η κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση το επόμενο οικονομικό έτος.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς.(PT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, διότι θεωρώ απαραίτητη την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) μετά τις απολύσεις στην επιχείρηση General Motors Belgium και σε τέσσερις από τους προμηθευτές της. Πρέπει δε να υπογραμμισθούν οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι βελγικές αρχές: υπέβαλαν μια δέσμη σημαντικών μέτρων, προκειμένου να συνδράμουν τους πληγέντες εργαζόμενους στην αναζήτηση νέας εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς.(PT) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) δημιουργήθηκε το 2006, με στόχο να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που υφίστανται τις επιπτώσεις των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, ούτως ώστε να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Επεκτάθηκε δε το 2009, με σκοπό να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζόμενους που απολύονται συνεπεία της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Πρόκειται για την τρίτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2011, και αφορά την κινητοποίηση του ποσού των 9.593.931 ευρώ από το ΕΤΠ, με στόχο την επανένταξη στην αγορά εργασίας των 2.834 απολυθέντων εργαζομένων της επιχείρησης General Motors Belgium και τεσσάρων από τους προμηθευτές της που δραστηριοποιούνται στην Αμβέρσα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την παροχή βοήθειας από το ΕΤΠ, και συνιστά στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να εγκρίνει την κινητοποίηση του ταμείου. Το ταμείο πρέπει να κινητοποιηθεί άμεσα και αποτελεσματικά, ώστε να μην τεθούν σε αναμονή οι εργαζόμενοι που πρέπει να επωφεληθούν πραγματικά από τους πόρους του.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς.(PT) Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Το ΕΤΠ, το οποίο δημιουργήθηκε το 2006, αποσκοπεί στην παροχή στήριξης στους εργαζόμενους που χάνουν τη δουλειά τους λόγω των διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, συνεπεία της παγκοσμιοποίησης. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, η εταιρεία General Motors Belgium, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, υπέβαλε αίτηση για κινητοποίηση του ΕΤΠ, αφού υποχρεώθηκε να προβεί στην απόλυση 2.834 εργαζομένων από την κύρια επιχείρηση και τέσσερις προμηθευτές της.

Η υφιστάμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση προσδίδει στο ΕΤΠ καίριο ρόλο στον μετριασμό των κοινωνικών επιπτώσεων της πτώχευσης πολλών εταιρειών, η οποία οφείλεται συχνά στις επιθετικές οικονομικές πολιτικές των αναδυόμενων αγορών. Πρόκειται για την τρίτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το έτος 2011. Δεδομένου ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, συμφωνώ με τις συστάσεις της εισηγήτριας και υπερψηφίζω την εν λόγω πρόταση απόφασης.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Αιτήσεις για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχουν υποβληθεί σε περιπτώσεις μαζικών απολύσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η παρούσα περίπτωση αφορά την κινητοποίηση ποσού άνω των εννέα εκατομμυρίων ευρώ υπέρ του Βελγίου, με σκοπό την παροχή βοήθειας σε περίπου 2.800 εργαζόμενους που απολύθηκαν στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Πρόκειται για την τρίτη πρόταση κινητοποίησης του ταμείου που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2011. Κατά συνέπεια, μετά την αφαίρεση του τρέχοντος ποσού που ζητείται από τις διαθέσιμες πιστώσεις, παραμένουν στη διάθεσή μας, έως το τέλος του 2011, 489.628.679 ευρώ από το μέγιστο συνολικό ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρότι τασσόμαστε υπέρ της εν λόγω κινητοποίησης, εφόσον κρίνεται ουσιώδους σημασίας η στήριξη αυτών των εργαζομένων, θα θέλαμε να επαναλάβουμε τις επιφυλάξεις μας και την κριτική μας στάση όσον αφορά το συγκεκριμένο ταμείο, διότι εκτιμούμε ότι θα ήταν σημαντικότερο να είχαμε λάβει πρωτίστως μέτρα για την πρόληψη της ανεργίας. Προς τον σκοπό αυτόν, πρέπει να αλλάξουν οι ισχύουσες νεοφιλελεύθερες πολιτικές στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εμμονής σχετικά με την απορρύθμιση και την ελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Παρότι διατηρούμε την κριτική μας στάση έναντι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), εφόσον εκτιμούμε ότι θα ήταν σημαντικότερο να είχαμε λάβει πρωτίστως μέτρα για την πρόληψη της ανεργίας, ψηφίσαμε υπέρ της κινητοποίησης του εν λόγω ταμείου για την παροχή περαιτέρω βοήθειας στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης των εταιρειών ή από την ελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου. Η παρούσα περίπτωση αφορά την κινητοποίηση ποσού άνω των εννέα εκατομμυρίων ευρώ υπέρ του Βελγίου, με σκοπό την παροχή βοήθειας σε περίπου 2.800 εργαζόμενους που απολύθηκαν στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Πρόκειται για την τρίτη αίτηση κινητοποίησης του ταμείου που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2011.

Κατά συνέπεια, μετά την αφαίρεση του τρέχοντος ποσού που ζητείται από τις διαθέσιμες πιστώσεις, παραμένουν στη διάθεσή μας, έως το τέλος του 2011, 489.628.679 ευρώ από το μέγιστο συνολικό ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι απολύτως ενδεικτικό το γεγονός ότι ποσό κατά τι μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων ευρώ από το προβλεπόμενο συνολικό ποσό χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που συμπίπτει με την επιδείνωση της κοινωνικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, και το γεγονός αυτό καθαυτό αναδεικνύει, αν μη τι άλλο, την ανάγκη αναθεώρησης του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει το ταμείο.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. (SK) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση συστάθηκε για να παράσχει επαρκή στήριξη στους εργαζόμενους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στο πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορίου. Κατ’ εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, το ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Τον Απρίλιο του 2011, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την κινητοποίηση του ταμείου υπέρ του Βελγίου, προκειμένου να στηρίξει την επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας. Η αποτίμηση από την Επιτροπή βασίστηκε στην αξιολόγηση της σύνδεσης ανάμεσα στις απολύσεις και τις μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές που επέρχονται στο εμπόριο παγκοσμίως ή τη χρηματοπιστωτική κρίση. Σύμφωνα με την αποτίμηση της Επιτροπής, η αίτηση πληροί τα κριτήρια για το δικαίωμα υποβολής αίτησης παροχής οικονομικής ενίσχυσης, και είναι ορθό, κατά την άποψή μου, να στηρίξουμε αυτήν την αίτηση. Σε κοινή τους δήλωση, που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης το 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή επιβεβαίωσαν τη σημασία της εξασφάλισης μιας ταχείας διαδικασίας, τηρουμένων των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας, για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ταμείου.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Επικρότησα την παρούσα έκθεση, διότι το Βέλγιο ζήτησε βοήθεια για περιπτώσεις που αφορούν 2.834 απολύσεις (ενίσχυση ζητείται για όλες) στην κύρια επιχείρηση General Motors Belgium και σε τέσσερις από τους προμηθευτές της που λειτουργούν στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην περιφέρεια NUTS II της Αμβέρσας στο Βέλγιο. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, το Βέλγιο υπέβαλε αίτηση για κινητοποίηση του ΕΤΠ όσον αφορά τις απολύσεις στην εταιρεία General Motors Belgium και σε τέσσερις προμηθευτές της, και την συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 24 Ιανουαρίου 2011. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση ποσού 9.593.931 ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς.(IT) Υπερψήφισα την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) υπέρ του Βελγίου, διότι εκτιμώ ότι το εν λόγω μέσο αποτελεί πολύτιμη πηγή στήριξης για τους εργαζόμενους που περιέρχονται σε δύσκολη κατάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης. Όπως αναφέρθηκε επανειλημμένως, το ΕΤΠ παρέχει από το 2006 πρακτική στήριξη στους ευρωπαίους εργαζόμενους οι οποίοι απολύονται είτε για λόγους που συνδέονται με την μετεγκατάσταση των εταιρειών τους είτε, μετά την τροποποίηση του 2009, λόγω της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η σημερινή ψηφοφορία αφορούσε μια αίτηση για την παροχή βοήθειας στο πλαίσιο 2.834 απολύσεων –και ζητείται ενίσχυση για όλες– στην επιχείρηση General Motors Belgium και σε τέσσερις από τους προμηθευτές της που λειτουργούν στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην περιφέρεια NUTS II της Αμβέρσας στο Βέλγιο, κατά τη διάρκεια της τετράμηνης περιόδου αναφοράς από τις 14 Ιουνίου 2010 έως τις 14 Οκτωβρίου 2010, βοήθεια που αντιστοιχεί σε χρηματοδότηση συνολικού ποσού ύψους 9.593.931 ευρώ από το ΕΤΠ.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Η Επιτροπή ενέκρινε νέα πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ του Βελγίου, προκειμένου να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύονται λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η οποία έπληξε ιδιαιτέρως την επιχείρηση General Motors Belgium. Σε αυτό το πλαίσιο, έγινε ιδιαίτερη μνεία στον απρόβλεπτο χαρακτήρα των απολύσεων, καθώς και στον αντίκτυπο των απολύσεων όσον αφορά την απασχόληση σε τοπική, περιφερειακή ή εθνική κλίμακα.

Ας μην λησμονούμε ότι το ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως ξεχωριστό ειδικό μέσο με δικούς του στόχους και προθεσμίες, και ότι δικαιούται, επομένως, ιδιαίτερες πιστώσεις για να αποφεύγονται οι μεταφορές από μη χρησιμοποιηθείσες θέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι εις βάρος της επίτευξης των διαφόρων πολιτικών στόχων.

Εκτιμούμε ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στους κανονισμούς για το ΕΤΠ, και τασσόμαστε υπέρ της έγκρισής της, εκφράζοντας θετική γνώμη γι’ αυτήν. Εξακολουθούμε, εντούτοις, να θεωρούμε καίριας σημασίας την αναθεώρηση του κανονισμού για το ΕΤΠ, ούτως ώστε να εξεταστεί το πρόβλημα των πολυεθνικών εταιρειών των οποίων οι πρακτικές αναδιάρθρωσης και μετεγκατάστασης προκαλούν απολύσεις και, στη συνέχεια, την παρέμβαση του ΕΤΠ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Απέχω, επειδή ενδιαφέρομαι ακριβώς για τους βέλγους εργαζόμενους της εργοστασιακής μονάδας της Opel στην Αμβέρσα, οι οποίοι θυσιάστηκαν στον βωμό της ιερής και απαραβίαστης παγκοσμιοποίησης. Δεδομένης της κατάστασης στην οποία έχουν περιπέσει συνεπεία των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε κανείς να καταψηφίσει το πενιχρό ποσό που τους χορηγούν οι ευρωπαϊκές ελίτ. Εντούτοις, ακόμα και αυτό το ελάχιστο ποσό που τους παρέχεται είναι πιθανόν να μετριάσει τη δεινή τους κατάσταση. Αυτό όμως δεν καθιστά επ’ ουδενί λόγω πιο ανεκτό το σκεπτικό της χρήσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Διότι επικροτεί τις τακτικές μετεγκατάστασης που εφαρμόζει η αμερικανική εταιρεία General Motors και εγκρίνει τη δίψα για κέρδος των πολυεθνικών εταιρειών και των δισεκατομμυριούχων αφεντικών τους. Αυτά ακριβώς τα κέρδη που αποκομίζουν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την παροχή βοήθειας στους εργαζόμενους, και όχι τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Είναι γνωστό ότι η κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση αφορά 2.834 απολύσεις (ενίσχυση ζητείται για όλες) στην κύρια επιχείρηση General Motors Belgium και σε τέσσερις από τους προμηθευτές της που λειτουργούν στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην περιοχή της Αμβέρσας, κατά τη διάρκεια της τετράμηνης περιόδου αναφοράς από τις 14 Ιουνίου 2010 έως τις 14 Οκτωβρίου 2010. Κατά συνέπεια, οι απολυθέντες εργαζόμενοι θα λάβουν βοήθεια υπό τη μορφή εξατομικευμένων μέτρων, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, από το οποίο θα κινητοποιηθεί το ποσό των 9,59 εκατομμυρίων ευρώ για τη λήψη των εν λόγω μέτρων. Δεν τάσσομαι κατά της κινητοποίησης οικονομικής βοήθειας υπέρ των απολυθέντων βέλγων εργαζομένων, αλλά φρονώ ότι πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες για τη χρήση του ταμείου, ούτως ώστε να καταστεί διαθέσιμη η βοήθεια και για λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) λαμβάνει ετήσια χρηματοδότηση ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την παροχή οικονομικής στήριξης στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των εργαζομένων που θα μπορούσαν να επωφεληθούν ετησίως από την εν λόγω στήριξη κυμαίνεται από 35.000 έως 50.000 άτομα. Τα χρήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των δαπανών παροχής βοήθειας κατά την ανεύρεση νέων θέσεων εργασίας, εξατομικευμένης κατάρτισης, ενίσχυσης για την αυτοαπασχόληση ή για τη σύσταση εταιρείας, κινητικότητας και στήριξης προς τους μειονεκτούντες εργαζόμενους ή τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Λόγω των 2.834 απολύσεων που έλαβαν χώρα στην αυτοκινητοβιομηχανία General Motors Belgium, με αποτέλεσμα επίσης περαιτέρω απολύσεις σε τέσσερις προμηθευτές της, προβλέπεται η διάθεση συνολικού ποσού ύψους 9.593.931 ευρώ από το ΕΤΠ υπέρ του Βελγίου. Υπερψήφισα την έκθεση, διότι αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός του ταμείου.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε με στόχο την παροχή στήριξης σε εργαζόμενους που περιέρχονται σε μειονεκτική θέση λόγω απολύσεων ή άλλων αλλαγών συνεπεία της παγκοσμιοποίησης στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού. Επικροτώ το γεγονός ότι οι επανειλημμένες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου οδήγησαν στην εγγραφή πιστώσεων πληρωμών συνολικού ποσού 47.608.950 ευρώ στη θέση του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Τα χρήματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) πρέπει να χρησιμοποιούνται με στοχοθετημένο και αποφασιστικό τρόπο. Η οικονομική βοήθεια πρέπει να διατίθεται το συντομότερο δυνατόν, ιδίως σε περιπτώσεις στις οποίες μία μόνο εταιρεία έχει προβεί στην απόλυση χιλιάδων εργαζομένων. Οι καθυστερήσεις στην παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης ενδέχεται να έχουν εξαιρετικά επώδυνες και σοβαρές επιπτώσεις, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ζωτικής σημασίας η κινητοποίηση του ΕΤΠ και η άμεση ανταπόκριση στο αίτημα του ενεχόμενου κράτους μέλους. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι απολυθέντες εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους υφίστανται ανυπολόγιστες ηθικές και υλικές ζημίες. Πάνω απ’ όλα, όμως, αντιμετωπίζουν μείζονες δυσκολίες κατά την προσπάθεια επανένταξής τους στην αγορά εργασίας, και δεν τους προσφέρονται ευκαιρίες σπουδών ή επιμόρφωσης. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλισθεί η έγκαιρη παροχή οικονομικής βοήθειας σε αυτούς τους ανθρώπους, ούτως ώστε να είναι σε θέση να ενταχθούν καταλλήλως στην αγορά εργασίας. Δεδομένης της σημασίας της εν λόγω οικονομικής βοήθειας, επικροτώ την πρόταση για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης από το ΕΤΠ υπέρ του Βελγίου μετά τις μαζικές απολύσεις στην επιχείρηση General Motors Belgium. Απευθύνω επίσης έκκληση στα υπόλοιπα κράτη μέλη, στα οποία εταιρείες προβαίνουν σε απολύσεις εργαζομένων λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, να ζητήσουν άμεσα οικονομική βοήθεια για τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων, την αντιμετώπιση προβλημάτων στον τομέα της απασχόλησης και την ενθάρρυνση της διατήρησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Δυστυχώς, σήμερα καλούμαστε για μία ακόμα φορά να ψηφίσουμε επί της κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Λέω δυστυχώς, διότι η παρέμβαση αυτής της μορφής προϋποθέτει την ύπαρξη μιας εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, θα πρέπει να συγχαρούμε το παρόν Σώμα που επιτρέπει να δοθεί ουσιαστική πνοή ζωής σε καταστάσεις δριμύτατης κρίσης, οι οποίες θα αναμενόταν διαφορετικά να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο τους βιομηχανικούς κλάδους και, προπαντός, την τύχη πολλών εργαζομένων. Συμφωνώ με τη διάθεση και τη χρήση του ταμείου, αλλά πρόκειται ουσιαστικά μόνο για προσωρινό μέτρο. Η λύση αυτή πρέπει να πλαισιώνεται από μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, με στόχο τη στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό της παγκοσμιοποιημένης αγοράς στην οποία ζούμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου. Στις 14 Απριλίου 2011, η Επιτροπή ενέκρινε νέο σχέδιο απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ του Βελγίου, με στόχο να στηρίξει την επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για την τρίτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2011, και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 9.593.931 ευρώ από το ΕΤΠ υπέρ του Βελγίου, επί τη βάσει 2.834 υποθέσεων απολύσεων, οι οποίες είναι όλες επιλέξιμες για παρέμβαση, στην κύρια επιχείρηση General Motors Belgium και σε τέσσερις από τους προμηθευτές της. Δεδομένου ότι η αίτηση πληροί όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την κινητοποίηση του εν λόγω μηχανισμού οικονομικής βοήθειας, υπερψήφισα την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου. Στις 14 Απριλίου 2011, η Επιτροπή ενέκρινε νέα πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ του Βελγίου, προκειμένου να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των 2.834 απολυθέντων εργαζομένων στην κύρια επιχείρηση General Motors Belgium και σε τέσσερις από τους προμηθευτές της που λειτουργούν στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Αμβέρσα. Η αποτίμηση από την Επιτροπή βασίστηκε στην αξιολόγηση διαφόρων πτυχών του ζητήματος, όπως: στη σύνδεση ανάμεσα στους απολυθέντες εργαζόμενους και τις μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές που επέρχονται στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου· στη χρηματοπιστωτική κρίση· στο απρόβλεπτο των εν λόγω απολύσεων· στην απόδειξη του αριθμού των απολύσεων· στην εξήγηση του απρόβλεπτου χαρακτήρα των απολύσεων· στον προσδιορισμό των επιχειρήσεων που προβαίνουν στις απολύσεις και των εργαζομένων που θα αποτελέσουν αντικείμενο της ενίσχυσης· στην περιοχή που πλήττεται και στις αρχές και τις ενδιαφερόμενες αρχές και ομάδες συμφερόντων· στον αντίκτυπο των απολύσεων όσον αφορά την απασχόληση σε τοπική, περιφερειακή ή εθνική κλίμακα· και στην προς χρηματοδότηση δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση. Προκειμένου να διασφαλισθεί η επανένταξη αυτών των ατόμων στην αγορά εργασίας, υπερψήφισα την εν λόγω πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz (PPE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, επειδή συντάσσεται με την πρόταση της Επιτροπής για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ του Βελγίου, προκειμένου να στηρίξει τους 2.834 απολυθέντες εργαζόμενους από την κύρια επιχείρηση General Motors Belgium κατά την εξεύρεση νέας εργασίας, πρόταση που εναρμονίζεται τόσο με την προσωπική μου θέση όσο και με τη θέση της Ομάδας ΕΛΚ. Επιπλέον, η έκθεση αναφέρει ευλόγως ότι στον προϋπολογισμό του 2011 εγγράφηκαν, για πρώτη φορά, πιστώσεις πληρωμών ύψους 47.608.950 ευρώ στη θέση για το ΕΤΠ. Αυτό σημαίνει ότι το ΕΤΠ αναγνωρίζεται πλέον ως ξεχωριστό ειδικό μέσο με δικούς του στόχους και προθεσμίες και ότι δικαιούται, επομένως, ιδιαίτερες πιστώσεις για να εκληρώνονται όλοι οι στόχοι που του ανατίθενται και να αποφεύγονται, ταυτόχρονα, οι μεταφορές από μη χρησιμοποιηθείσες θέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι εις βάρος της επίτευξης των διαφόρων πολιτικών στόχων. Συντάσσομαι επίσης με την έκκληση της εισηγήτριας για την ανάγκη να εξετασθεί, στην επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΤΠ, το ζήτημα της αντιμετώπισης των πολυεθνικών εταιρειών των οποίων η αναδιάρθρωση ή η μετεγκατάσταση σε περιόδους μεγάλων αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου πλήττει, ιδιαίτερα σε καιρούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, τους απλούς εργαζόμενους που υφίστανται κατά κύριο λόγο τις επιπτώσεις της, και προκαλεί, στη συνέχεια, την παρέμβαση του ΕΤΠ.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς.(FR) Σκοπός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι να παράσχει στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη δομή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους βοηθήσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό πρέπει να παρασχεθεί άμεση στήριξη στους 2.834 εργαζόμενους που απολύθηκαν από την εταιρεία General Motors στην περιοχή της Αμβέρσας. Οφείλουμε να ταχθούμε υπέρ της πρότασης του Κοινοβουλίου για την κινητοποίηση του ποσού των 9.593.931 ευρώ, το οποίο θα προσφέρει συγκεκριμένες εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως βοήθεια για την αναζήτηση απασχόλησης, κατάρτιση σε θέματα συνεντεύξεων πρόσληψης, ενίσχυση για αυτοαπασχόληση, αλλά και ατομική επαγγελματική κατάρτιση. Αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη και να εκφράζει την αλληλεγγύη της, και, ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμη η ανταπόκρισή της στην έκκληση του Βελγίου. Παρ’ όλα αυτά, η ευρωπαϊκή βοήθεια δεν θα πρέπει να απαλλάσσει τις εταιρείες από τις δικές τους ευθύνες και από την καταβολή εκ μέρους τους των αναγκαίων προσπαθειών με στόχο την προσαρμογή των στρατηγικών τους στις υφιστάμενες προκλήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υπέρ. Ζητούμε από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ· εκτιμούμε, στο πλαίσιο αυτό, τη βελτιωμένη διαδικασία που καθιέρωσε η Επιτροπή, σε συνέχεια του αιτήματος του ΕΚ για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων, με την οποία η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την επιλεξιμότητα μιας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με την πρόταση κινητοποίησης του ταμείου· ελπίζουμε ότι στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του ταμείου θα επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις στη διαδικασία. Υπενθυμίζουμε, ως εκ τούτου, τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· επισημαίνουμε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ όσον αφορά την επανένταξη των απολυθέντων στην αγορά εργασίας· ζητούμε, εντούτοις, να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση με αντικείμενο την σε βάθος χρόνου ένταξη των εν λόγω εργαζομένων στην αγορά εργασίας, όταν μπορεί η ένταξη να θεωρηθεί άμεσο αποτέλεσμα των χρηματοδοτούμενων από το ΕΤΠ μέτρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς.(IT) Στις 14 Απριλίου 2011, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ του Βελγίου, προκειμένου να στηρίξει την επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας. Η θέση που διατυπώθηκε σήμερα αφορά τις 2.834 απολύσεις (ενίσχυση ζητείται για όλες) στην κύρια επιχείρηση General Motors Belgium και σε τέσσερις από τους προμηθευτές της που λειτουργούν στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σύμφωνα με την αποτίμηση της Επιτροπής, η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στους κανονισμούς του ΕΤΠ, και το εν λόγω θεσμικό όργανο τάχθηκε υπέρ της έγκρισης της αίτησης ενώπιον της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής. Η γνώμη που εξέφρασε σήμερα το Κοινοβούλιο ήταν θετική εν προκειμένω.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Οι πρώην εργαζόμενοι και οι τέσσερις προμηθευτές της Opel Antwerp εξακολουθούν να είναι εξοργισμένοι με τον τρόπο αντιμετώπισής τους από την GM. Η Opel Antwerp ήταν μια σύγχρονη και επιτυχημένη επιχείρηση στον τομέα της συναρμολόγησης οχημάτων. Παρ’ όλα αυτά, η GM αποφάσισε, με ιδιαίτερα αλαζονικό τρόπο, να καταργήσει 2.834 θέσεις εργασίας. Δεν δόθηκε καμία απολύτως ευκαιρία στην εταιρεία της Αμβέρσας, παρά τις πολλαπλές προσπάθειες ανεύρεσης αγοραστή. Δικαίως το Βέλγιο υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση βοήθειας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), το οποίο συστάθηκε για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους εργαζόμενους που υφίστανται τις επιπτώσεις των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στο πλαίσιο των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών. Σε συνέχεια της θετικής γνωμοδότησης από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε σήμερα την ορθή απόφαση να διατεθεί συνολικό ποσό ύψους 9.593.931 ευρώ από το ΕΤΠ, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις για τους εν λόγω εργαζόμενους, οι οποίοι απολύθηκαν για οικονομικούς λόγους. Χαίρομαι που το παρόν Σώμα δηλώνει σήμερα κατηγορηματικά πως υπήρξε έλλειψη βούλησης εκ μέρους της διοίκησης της Opel να προσαρμοστεί στις υφιστάμενες προκλήσεις. Επίσης, το Κοινοβούλιο επικρίνει δικαίως τον τρόπο με τον οποίο το ενεχόμενο κράτος μέλος διαχειρίστηκε την κρίση στην Opel, διότι διαπιστώθηκε έλλειψη συντονισμού των μακροπρόθεσμων μέτρων για τη στήριξη του εν λόγω κλάδου στα διάφορα εθνικά σχέδια ανάκαμψης. Όλη αυτή η κατάσταση αφήνει ένα εξαιρετικά έντονο αίσθημα πικρίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς.(PT) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006, με στόχο να παράσχει στήριξη στους εργαζόμενους που απολύονται συνεπεία των διαρθρωτικών αλλαγών στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας. Με προβλεπόμενο προϋπολογισμό ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για το 2011, η Επιτροπή κρίνει σκόπιμη τη διάθεση του ποσού των 9.593.391 ευρώ υπέρ του Βελγίου για την αντιμετώπιση των απολύσεων στην επιχείρηση General Motors Belgium, καθώς και σε τέσσερις προμηθευτές και παραγωγούς της στην περιοχή της Αμβέρσας αντίστοιχα. Εκτιμώ ότι το ΕΤΠ πρέπει να χρηματοδοτήσει δραστικά μέτρα με στόχο την επανένταξη των απολυθέντων στην αγορά εργασίας, επιτρέποντας την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την προσαρμογή των τελευταίων στις νέες συνθήκες εργασίας στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι 2.834 εργαζόμενοι. Εκτιμώ επίσης ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να επισπεύσουν την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ του Βελγίου, δεδομένου ότι το εν λόγω κράτος μέλος εγγυάται την ένταξη των απολυθέντων εργαζομένων συνεπεία της παγκοσμιοποίησης στον ενεργό βίο. Επιπλέον, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το ΕΤΠ δεν θα πρέπει να αποτελέσει υποκατάστατο των νομικών και οικονομικών ευθυνών της General Motors Belgium, αλλά, αντιθέτως, πρόσθετη ενίσχυση που χορηγείται από την ΕΕ για τον περιορισμό των κοινωνικών δυσχερειών που θα αντιμετωπίσουν οι εν λόγω εργαζόμενοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) υπέρ της επιχείρησης General Motors Belgium, η οποία είναι εγκατεστημένη στην περιοχή της Αμβέρσας και δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Το Βέλγιο υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ έπειτα από τις 2.834 απολύσεις που έλαβαν χώρα στις 20 Δεκεμβρίου 2010. Η αίτηση αφορούσε τις απολύσεις στην επιχείρηση General Motors Belgium και σε τέσσερις προμηθευτές της. Κατά την περίοδο μεταξύ της 14ης Ιουνίου και της 14ης Οκτωβρίου 2010, απολύθηκαν 1.336 εργαζόμενοι, ενώ άλλοι 1.498 εργαζόμενοι απολύθηκαν πριν και μετά από την εν λόγω περίοδο.

Συνεπεία της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με ραγδαία μείωση της ζήτησης για εμπορικά και επιβατικά οχήματα, πράγμα που οδήγησε σε σημαντική πτώση της παραγωγής οχημάτων. Το Βέλγιο κατέγραψε μείωση κατά 23,8% στη συναρμολόγηση οχημάτων και πτώση κατά 34,8% της παραγωγής επιβατικών αυτοκινήτων το 2009, σε σύγκριση με το 2008.

Θα ήθελα να επισημάνω τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ όσον αφορά την επανένταξη των απολυθέντων στην αγορά εργασίας. Θα ήθελα δε να ζητήσω τη διενέργεια αξιολόγησης με αντικείμενο τη σε βάθος χρόνου ένταξη των εν λόγω εργαζομένων στην αγορά εργασίας, όταν μπορεί η ένταξη να θεωρηθεί άμεσο αποτέλεσμα των χρηματοδοτούμενων από το ΕΤΠ μέτρων. Το ΕΤΠ θα πρέπει να χρησιμοποιείται ισότιμα από όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Η ευρύτατη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την έκθεση της κ. Matera με την οποία ζητείται η κινητοποίηση ποσού ύψους 9,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παύση λειτουργίας του εργοστασίου της General Motors (GM) - Opel στην Αμβέρσα (Βέλγιο). Καταψήφισα την εν λόγω έκθεση, διότι χρηματοδοτεί την απόλυση 2.834 υπαλλήλων από μια εταιρεία που έλαβε το καλοκαίρι του 2010 από τις αμερικανικές αρχές δάνειο ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Επιπλέον, η πώληση πολλών εμπορικών σημάτων τής επέτρεψε να εξυγιάνει την οικονομική της κατάσταση ήδη από το φθινόπωρο του 2010 και να επανεισαχθεί στο χρηματιστήριο τον Νοέμβριο του 2010. Αποδεχόμενες την κινητοποίηση δημοσίου χρήματος για τον μετριασμό των επιπτώσεων της παύσης λειτουργίας ενός εργοστασίου, που δεν αποφέρει κανένα άλλο αποτέλεσμα εκτός από απολύσεις στην αγορά, οι ευρωπαϊκές, εθνικές ή περιφερειακές αρχές προβαίνουν απλώς στην παράδοση των εξουσιών τους. Ένας άλλος βασικός λόγος που καθιστά εντελώς απαράδεκτη την απόφαση αυτή είναι ότι λαμβάνεται σε μία συγκυρία κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της εφαρμόζουν μέτρα λιτότητας και δημοσιονομικών περικοπών, τα οποία θα παρατείνουν την οικονομική ύφεση, την αποδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών, την ανεργία, την εργασιακή ανασφάλεια, τις μισθολογικές περικοπές και τις κοινωνικές ανισότητες.

 
  
  

Έκθεση: Carlo Casini (A7-0197/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση, διότι η νέα εκδοχή του προτεινόμενου άρθρου 51 αποβλέπει σε τρεις σημαντικούς στόχους: πρώτον, να καταστήσει τη διάταξη πιο ευανάγνωστη και συνεπώς πιο εύχρηστη· δεύτερον, να επανακαθορίσει τους εκτελεστικούς όρους του κανόνα· και τρίτον, να καθορίσει το κανονιστικό του περιεχόμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), γραπτώς.(IT) Η έκθεση του συναδέλφου βουλευτή κ. Casini αντιμετωπίζει τα προβλήματα που συνδέονται με την ερμηνεία και την εφαρμογή του άρθρου 51 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμβάλλει θετικά στην επίλυσή τους. Συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη του κ. Casini ότι δεν επαρκούν μια ερμηνεία του Κανονισμού ή κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του. Οι όροι εφαρμογής της διαδικασίας κοινών συνεδριάσεων επιτροπών και κοινής ψηφοφορίας –και αναφέρομαι εν προκειμένω κυρίως στα κριτήρια περί «αρμοδιότητας και μείζονος σημασίας» όσον αφορά το υπό εξέταση ζήτημα– είναι σαφείς και κατάλληλοι για την άρση των νομικών αβεβαιοτήτων που υπήρχαν μέχρι στιγμής. Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου για το άρτιο έργο που επιτελέστηκε, και ελπίζω ότι η παρούσα έκθεση θα μπορέσει να διευκολύνει το έργο του Κοινοβουλίου μέσω της ευρύτερης χρήσης αυτής της διαδικασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), γραπτώς. (ES) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, διότι η υπό εξέταση τροποποίηση του άρθρου 51 του Κανονισμού δεν αποτελεί μόνο μια καινοτόμο μέθοδο συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων επιτροπών, αλλά θα διευκολύνει επίσης την κατανόηση και την εφαρμογή του άρθρου. Αποσαφηνίζει τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την εφαρμογή του και καθορίζει το κανονιστικό του περιεχόμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς.(IT) Η παρούσα έκθεση προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 51 του Κανονισμού, σε συνέχεια της ανάδειξης, εκ μέρους της Διάσκεψης των Προέδρων, του προβλήματος σχετικά με τους περιορισμούς του Κανονισμού όσον αφορά τις κοινές συνεδριάσεις επιτροπών. Η έκθεση εισηγείται πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού, σύμφωνα με την οποία οι όροι εφαρμογής του άρθρου 51 θα υπόκεινται σε επιμελέστερο έλεγχο και σύμφωνα με αυστηρότερα κριτήρια, μεταξύ άλλων, και από τη Διάσκεψη των Προέδρων. Το ότι οι κοινές συνεδριάσεις θα μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις μείζονος σημασίας του υπό εξέταση ζητήματος διασφαλίζει την αποφυγή της καταχρηστικής εφαρμογής μιας διαδικασίας που είναι, εκ φύσεως, εξαιρετικού χαρακτήρα. Υπερψήφισα την έκθεση του κ. Casini.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς.(PT) Υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση, διότι βελτιώνει σημαντικά τη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών, στο πλαίσιο της απαραίτητης κοινοβουλευτικής μεταρρύθμισης. Η παρούσα πρόταση ανταποκρίνεται στα υποκείμενα ερωτήματα σχετικά με την αρμοδιότητα μιας επιτροπής σε περίπτωση που κάποιος φάκελος νομοθετικής πράξης κρίνεται μείζονος σημασίας, ενώ τηρούνται παράλληλα οι αρχές της ισότητας και της συνεργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς.(PT) Ο Κανονισμός του Κοινοβουλίου, ο οποίος τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2009, προβλέπει πλέον νέα διαδικασία κοινών συνεδριάσεων κοινοβουλευτικών επιτροπών, σε περίπτωση που ένα ζήτημα δεν εμπίπτει ρητώς στην αρμοδιότητα μίας μόνο επιτροπής. Παρά την πλήρη ενσωμάτωση αυτού του νέου άρθρου, ανατέθηκε στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων το καθήκον να προβεί σε αποσαφήνιση και ενοποίηση του περιεχομένου της εν λόγω διάταξης, ούτως ώστε να καταστεί πιο ευανάγνωστη, ιδίως στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Είναι σαφές ότι ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιτροπών δημιουργεί τομείς επικάλυψης που δυσχεραίνουν τη διάκρισή τους, και φρονώ, επομένως, ότι η αποσαφήνιση αυτή συνιστά θετικό βήμα προόδου και ότι η προτεινόμενη νέα διατύπωση θα επιτρέψει μεγαλύτερη συνέπεια κατά τη χρήση του άρθρου 51 του Κανονισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς.(PT) Το παρόν σχέδιο έκθεσης πραγματεύεται τις τροπολογίες επί του άρθρου 51 του Κανονισμού, κατόπιν τόσο της συγκρότησης ομάδας εργασίας με καθήκον να αναθεωρήσει τον Κανονισμό όσο και της σχετικής απόφασης που έλαβε η Διάσκεψη των Προέδρων. Στις 6 Μαΐου 2009, το Κοινοβούλιο προέβη στην αναθεώρηση του Κανονισμού του και θέσπισε, δυνάμει του άρθρου 51, μια νέα «διαδικασία με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών», με στόχο τον εξορθολογισμό των διαδικασιών επί της έγκρισης ζητημάτων που βαίνουν πέραν των αρμοδιοτήτων μίας μόνο επιτροπής, ούτως ώστε να υποβάλλεται στην Ολομέλεια μία μόνο έκθεση, η οποία θα αποτυπώνει τη θέση όλων των ενδιαφερόμενων επιτροπών. Σε συνέχεια της εξέτασης ενός σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών για τη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κανονισμού, η οποία διενεργήθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, ο πρόεδρος του εν λόγω οργάνου απευθύνθηκε στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα προς αξιολόγηση. Η παρούσα πρόταση αποσαφηνίζει τα εν λόγω ζητήματα και παραπέμπει την έγκρισή της στην Ολομέλεια, λαμβάνοντας υπόψη τον ισχύοντα Κανονισμό. Ως εκ τούτου, συμφωνώ με τη σύσταση του εισηγητή η εκάστοτε «κοινή επιτροπή» να θεωρείται «αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή» κατά την έννοια του Κανονισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. (SK) Κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, η Διάσκεψη των Προέδρων συγκρότησε μια ομάδα εργασίας για την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση με καθήκον να αναθεωρήσει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και να προτείνει βελτιώσεις. Στο πλαίσιο του κεφαλαίου που είναι αφιερωμένο στη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών, η ομάδα εργασίας δεν πρότεινε μόνο την ενίσχυση της θέσης της συνδεδεμένης επιτροπής στη διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών, αλλά και την ανάπτυξη μιας νέας μορφής συνεργασίας μεταξύ των επιτροπών, η οποία θεσπίστηκε από το νέο άρθρο 51. Η εν λόγω πρόταση αιτιολογήθηκε με το σκεπτικό ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον ένας φάκελος νομοθετικής πράξης μείζονος σημασίας δεν εμπίπτει ρητώς στην αρμοδιότητα μίας επιτροπής αλλά, απεναντίας, μπορεί επίσης να άπτεται των αρμοδιοτήτων πλειόνων επιτροπών, κρίνεται σκόπιμη η επίλυση του ζητήματος της σύγκρουσης αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της συνεργασίας. Εν συνεχεία, τα μέλη των αρμόδιων επιτροπών μπορούν να προβαίνουν σε κοινή δήλωση για τις τροπολογίες που κατατίθενται επί της νομοθετικής πρότασης. Κατά συνέπεια, θα υποβάλλεται στην Ολομέλεια μια πιο ισορροπημένη έκθεση. Κατά την άποψή μου, δεν επαρκεί μια ερμηνεία του Κανονισμού ή η κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή αυτής της διαδικασίας. Πρόκειται για σημαντικό ζήτημα επί της διαδικασίας, το οποίο πρέπει να αποφασισθεί με ψηφοφορία στην Ολομέλεια και με την απαιτούμενη πλειοψηφία. Πρέπει να καταλήξουμε στη διατύπωση πιο κατανοητών διατάξεων, οι οποίες θα έχουν, συνεπώς, μεγαλύτερες πιθανότητες εφαρμογής.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Το σκεπτικό πίσω από την εν λόγω πρόταση ήταν ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον ένας φάκελος νομοθετικής πράξης μείζονος σημασίας δεν εμπίπτει ρητώς στην αρμοδιότητα μίας επιτροπής αλλά, απεναντίας, μπορεί επίσης να άπτεται των αρμοδιοτήτων πλειόνων επιτροπών, κρίνεται σκόπιμη η επίλυση του ζητήματος της σύγκρουσης αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της συνεργασίας. Οι ενδιαφερόμενες επιτροπές συνεδριάζουν από κοινού με στόχο την εκ των προτέρων ανταλλαγή επιχειρημάτων, προκειμένου να αναδειχθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι διεπιτροπικές πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Εν συνεχεία, τα μέλη των ενδιαφερομένων επιτροπών προβαίνουν σε κοινή ψηφοφορία για τις τροπολογίες που κατατίθενται επί της νομοθετικής πρότασης. Κατά συνέπεια, υποβάλλεται στην Ολομέλεια μία μοναδική έκθεση, πιο ισορροπημένη. Για τον λόγο αυτόν, επικρότησα την παρούσα πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς.(IT) Τασσόμαστε υπέρ της εν λόγω τροποποίησης του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την οποία η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί, σε περίπτωση νομοθετικού ζητήματος μείζονος σημασίας, να αποφασίσει ότι πρέπει να εφαρμοστεί διαδικασία με κοινές συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών και κοινή ψηφοφορία. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, είναι δυνατόν μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες το θέμα συνδέεται άρρηκτα με την αρμοδιότητα περισσοτέρων επιτροπών, και εφόσον πρόκειται για ζήτημα μείζονος σημασίας. Οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού του είδους πρέπει να έχει ως στόχο να τονίσει πραγματικά τον εξαιρετικό χαρακτήρα της εν λόγω διαδικασίας, και δικαιολογείται, μεταξύ άλλων, ενόψει του διοικητικού και τεχνικού φόρτου εργασίας που αυτή η διαδικασία συνεπάγεται. Εκτιμούμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι ασφαλώς ικανά να διευκολύνουν, σε πρώιμο στάδιο, την ανταλλαγή επιχειρημάτων μεταξύ των ενδιαφερόμενων επιτροπών, και ότι, σε περιπτώσεις μείζονος σημασίας, μπορούν να αποβούν εξίσου χρήσιμα για την «προετοιμασία του εδάφους» ενόψει την ψηφοφορίας στην Ολομέλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Όλα τα άρθρα του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να αποβλέπουν σε τρεις κυρίως στόχους: να καθιστούν τη διάταξη πιο ευανάγνωστη και συνεπώς πιο εύχρηστη· να επανακαθορίζουν τους εκτελεστικούς όρους του κανόνα· να καθορίζουν το κανονιστικό του περιεχόμενο. Συμφωνώ απολύτως με τον εισηγητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς.(IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Casini σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 51 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι η εν λόγω τροποποίηση είναι το αποτέλεσμα ενός έργου το οποίο συνοψίζει τους όρους που αποσαφηνίζουν το πεδίο πιθανής εφαρμογής του άρθρου 51. Το νέο κείμενο απλοποιεί τον Κανονισμό, αφαιρώντας παραπομπές σε άλλα άρθρα και βελτιώνοντας τις ρυθμιστικές διατάξεις που διέπουν τη συνήθη διαδικασία βάσει της οποίας δύο επιτροπές μπορούν να συνεδριάζουν από κοινού για τη συζήτηση σημαντικών θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου, ο στόχος της τροποποίησης συνίσταται στην παροχή στις ενεχόμενες επιτροπές της δυνατότητας να ανταλλάσσουν επιχειρήματα και να «προετοιμάζουν το έδαφος» για τη σχετική συζήτηση. Οι κοινές επιτροπές καθίστανται, συνεπώς, για τη διαδικασία κοινών συνεδριάσεων επιτροπών «αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή» κατά την έννοια του Κανονισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, η Διάσκεψη των Προέδρων συγκρότησε μια ομάδα εργασίας για την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση, στην οποία ανατέθηκε το καθήκον να αναθεωρήσει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και να προτείνει βελτιώσεις. Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, αναπτύχθηκε μια νέα μορφή συνεργασίας μεταξύ των επιτροπών, η οποία θεσπίστηκε από το νέο άρθρο 51. Διατυπώθηκαν δε ορισμένες αμφιβολίες σχετικά με την εφαρμογή αυτής της νέας μορφής συνεργασίας μεταξύ των επιτροπών, οι οποίες παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Η τελευταία εκτιμά ότι δεν πρόκειται απλώς για ζήτημα ερμηνείας, αλλά για σημαντικό ζήτημα διαδικασίας που πρέπει να επιλυθεί με ψηφοφορία στην Ολομέλεια και με την πλειοψηφία που απαιτείται σε θέματα Κανονισμού, ήτοι την πλειοψηφία των βουλευτών. Συμφωνώ με την κατατεθείσα εκδοχή, η οποία καθιστά το άρθρο πιο ευανάγνωστο και συνεπώς πιο εύχρηστο, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπερψήφισα την τροποποίησή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς.(IT) Ο στόχος εν προκειμένω συνίσταται στην παροχή στις ενεχόμενες επιτροπές της δυνατότητας να ανταλλάσσουν επιχειρήματα σε πρώιμο στάδιο και να «προετοιμάζουν το έδαφος» για την Ολομέλεια σε περιπτώσεις μείζονος σημασίας. Η τροποποίηση του άρθρου 51 αποβαίνει απολύτως αναγκαία, καθιστώντας τη διάταξη πιο ευανάγνωστη και συνεπώς πιο εύχρηστη, επανακαθορίζοντας τους εκτελεστικούς όρους του κανόνα και καθορίζοντας το κανονιστικό του περιεχόμενο. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι δύο όροι πρέπει να εκτίθενται κατά τρόπο σαφή και άμεσα κατανοητό. Το θέμα πρέπει να συνδέεται άρρηκτα με την αρμοδιότητα περισσοτέρων επιτροπών και, τέλος, πρέπει να καθορίζονται οι πρακτικές συνέπειες της εφαρμογής του άρθρου για τη διεξαγωγή της νομοθετικής διαδικασίας. Οι κοινές επιτροπές καθίστανται, συνεπώς, για τη διαδικασία κοινών συνεδριάσεων επιτροπών «αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή» κατά την έννοια του Κανονισμού. Προκειμένου να μπορέσει να γίνει τροποποίηση του άρθρου 51 του Κανονισμού σχετικά με τη διαδικασία κοινών συνεδριάσεων επιτροπών, η ψήφος μου επί της εν λόγω πρότασης είναι θετική.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υπέρ. Κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, η Διάσκεψη των Προέδρων συγκρότησε μια ομάδα εργασίας για την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση, στην οποία ανατέθηκε το καθήκον να αναθεωρήσει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και να προτείνει βελτιώσεις. Στο πλαίσιο του κεφαλαίου που είναι αφιερωμένο στη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών, η ομάδα εργασίας δεν πρότεινε μόνο την ενίσχυση της θέσης της συνδεδεμένης επιτροπής στη διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών –πρώην άρθρο 47, νυν άρθρο 50 του Κανονισμού– αλλά και την ανάπτυξη μιας νέας μορφής συνεργασίας μεταξύ των επιτροπών – η οποία θεσπίστηκε από το νέο άρθρο 51. Το σκεπτικό πίσω από την εν λόγω πρόταση ήταν ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, «εφόσον ένας φάκελος νομοθετικής πράξης μείζονος σημασίας δεν εμπίπτει ρητώς στην αρμοδιότητα μίας επιτροπής αλλά, απεναντίας, μπορεί επίσης να άπτεται των αρμοδιοτήτων πλειόνων επιτροπών […], κρίνεται σκόπιμη η επίλυση του ζητήματος της σύγκρουσης αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της συνεργασίας. Οι ενδιαφερόμενες επιτροπές συνεδριάζουν από κοινού με στόχο την εκ των προτέρων ανταλλαγή επιχειρημάτων [...] προκειμένου να αναδειχθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι διεπιτροπικές πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Εν συνεχεία, τα μέλη των ενδιαφερομένων επιτροπών προβαίνουν σε κοινή ψηφοφορία για τις τροπολογίες που κατατίθενται επί της νομοθετικής πρότασης. Κατά συνέπεια, υποβάλλεται στην Ολομέλεια μία μοναδική έκθεση, πιο ισορροπημένη [...]».

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς.(IT) Η παρούσα έκθεση τάσσεται υπέρ της πρότασης τροποποίησης του άρθρου 51 του Κανονισμού σχετικά με τη διαδικασία κοινών συνεδριάσεων επιτροπών. Κατ’ ουσίαν, οι ανακολουθίες του κειμένου του Κανονισμού δεν μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω της ερμηνείας, λόγω της σημασίας του εν λόγω ζητήματος διαδικασίας.

Η νέα διατύπωση εκθέτει κατά τρόπο σαφή και άμεσα κατανοητό τους όρους που διέπουν τη διαδικασία κοινών συνεδριάσεων επιτροπών, καθιστώντας πλέον περιττή την παραπομπή σε άλλους κανόνες. Επιπλέον, η πρωτοβουλία επανακαθορισμού των εν λόγω όρων δικαιολογείται ενόψει του διοικητικού και τεχνικού φόρτου εργασίας που αυτή η διαδικασία συνεπάγεται. Τέλος, ο κοινώς αποδεκτός σκοπός των κοινών συνεδριάσεων επιτροπών –ήτοι η παροχή στις ενεχόμενες επιτροπές της δυνατότητας να ανταλλάσσουν επιχειρήματα σε πρώιμο στάδιο και να «προετοιμάζουν το έδαφος» για την Ολομέλεια σε περιπτώσεις μείζονος σημασίας– μπορεί να εκπληρωθεί μόνον εάν οι κοινές επιτροπές παραμένουν από κοινού αρμόδιες επί της ουσίας επιτροπές για όλα τα στάδια της διαδικασίας έως την έγκριση της πράξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Η προτεινόμενη έκδοση του άρθρου 51 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί μια προσπάθεια υπαγωγής της μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών σε ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο. Η πρόταση ερείδεται στην αρχή της ισότητας και της συνεργασίας. Ψήφισα υπέρ.

 
  
  

Έκθεση: Enrico Speroni (A7-0242/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψηφίζω υπέρ, για χάρη της διαφάνειας και της άρσης των εμποδίων που θέτει το νομικό σύστημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Η έκθεση και το έργο της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων καθιστούν απολύτως σαφές ότι δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι οι ρουμανικές αρχές ενεργούν ενάντια στον κ. Severin με σκοπό την ποινική του δίωξη· μολονότι η θέση της εικονικής ομάδας συμφερόντων μπορεί να δημιουργεί αμφιβολίες όσον αφορά την ορθότητα της συμπεριφοράς των φορέων ενημέρωσης, γεγονός παραμένει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν φαίνεται να εμπίπτει στην κατηγορία των περιπτώσεων εκείνων στις οποίες η ασυλία μπορεί νόμιμα να θεωρηθεί ότι έχει σημασία. Ψηφίζω υπέρ του αιτήματος για άρση της ασυλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς. (FR) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του ρουμάνου βουλευτή του ΕΚ κ. Severin και ορθώς το έπραξε. Πράγματι, αφότου διατυπώθηκαν εναντίον του κατηγορίες για διαφθορά έπειτα από τη δημοσίευση άρθρων στην εφημερίδα Sunday Times τον Μάρτιο (θυμηθείτε το σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλόνισε το Κοινοβούλιο), η Εθνική Υπηρεσία κατά της Δωροδοκίας της Ρουμανίας κίνησε διαδικασίες δίωξης κατά του κ. Severin με την αιτιολογία ότι φέρεται να αποδέχθηκε χρηματικό ποσό της τάξης των 100.000 ευρώ από εκπροσώπους μιας αυτοαποκαλούμενης εταιρείας παροχής συμβουλών, η οποία συστάθηκε από την εφημερίδα Sunday Times, ως αντάλλαγμα για την υποστήριξή του σε σχέδιο τροπολογίας επί της οδηγίας σχετικά με τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων. Εξελίξεις προσεχώς.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση εξετάζει το αίτημα άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του ρουμάνου βουλευτή κ. Severin, έπειτα από την κίνηση διαδικασίας δίωξης από μέρους της Εθνικής Υπηρεσίας κατά της Δωροδοκίας της Ρουμανίας στις 21 Μαρτίου 2011. Η εν λόγω υπόθεση βασίζεται σε πληροφορίες ότι ο κ. Severin φέρεται να έλαβε χρηματικό ποσό της τάξης των 100.000 ευρώ από την εταιρεία παροχής συμβουλών Taylor Jones Public Affairs, ως αντάλλαγμα για την υποστήριξή του σε μια τροπολογία επί της οδηγίας 94/19/ΕΚ σχετικά με την προθεσμία αποζημίωσης των καταθετών σε περίπτωση τραπεζικής χρεοκοπίας. Η εν λόγω εταιρεία τού υποσχέθηκε επίσης αμειβόμενο ρόλο ως μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της. Στη συνέχεια, προέκυψε ότι η εν λόγω εταιρεία ήταν εικονική και είχε συσταθεί από τη βρετανική εφημερίδα The Sunday Times, η συμπεριφορά της οποίας είναι αποδοκιμαστέα. Εντούτοις, αν και ο κ. Severin ισχυρίζεται ότι όλα συνέβησαν με μια εικονική εταιρεία που τον εξαπάτησε, ότι δεν έγινε καμία ανταλλαγή χρημάτων και ότι δεν άλλαξε καμία νομοθεσία, το ρουμανικό δίκαιο τιμωρεί αυστηρά αυτού του είδους τις συμπεριφορές. Υπό το πρίσμα των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, η οποία συστήνει την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του κ. Severin, ψηφίζω υπέρ της παρούσας έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. – (SK) Ο Adrian Severin, ο τέως αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ρουμανίας, διαγράφηκε από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της πατρίδας του, αφότου ήρθε στο φως το σκάνδαλο διαφθοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο οποίο ήταν αναμεμειγμένος. Επίσης, εκδιώχθηκε από την Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραμένει όμως εν ενεργεία βουλευτής του ΕΚ. Μαζί με δύο άλλους βουλευτές του Σώματος, αντιμετωπίζει κατηγορία για διαφθορά, αφότου εικάζεται ότι συμφώνησε να υποστηρίξει μια νομοθετική τροπολογία με αντάλλαγμα χρήματα. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι όλες οι κατηγορίες είναι κατασκευασμένες. Προσωπικά, είμαι της άποψης ότι η συμπεριφορά του συναδέλφου μου είναι αξιολύπητη και ότι οποιαδήποτε περίπτωση –ή ακόμη και ίχνος– διαφθοράς είναι απαράδεκτη. Χρειαζόμαστε τα νομοθετικά μέσα για την αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων και, επίσης, πιστεύω ακράδαντα ότι, όποιος διαπράττει παρόμοια παράβαση, θα πρέπει να φέρει την ευθύνη για τη συμπεριφορά του. Πιστεύω επίσης ότι θα ήταν σωστό και πρέπον σε τέτοιες περιπτώσεις να εγκαταλείπει κανείς το αξίωμά του ως βουλευτή του ΕΚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, έχοντας εξετάσει τους λόγους υπέρ και κατά της άρσης της ασυλίας του βουλευτή, συστήνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει την κοινοβουλευτική ασυλία του Adrian Severin, θεωρώντας παράλληλα ότι, ωσότου αποφασιστεί κάποια οριστική ποινή, ο βουλευτής θα πρέπει να είναι προστατευμένος από οποιαδήποτε μορφή κράτησης ή προφυλάκισης ή από οποιοδήποτε άλλο μέτρο που εμποδίζει τον εν λόγω βουλευτή να εκτελεί τα καθήκοντα που αρμόζουν στην εντολή του. Συμφωνώ με τη λύση αυτή που προτείνει η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εντούτοις, ως ζήτημα αρχής, είμαι ενάντια στη διαδικασία άρσης της ασυλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο να άρει την κοινοβουλευτική ασυλία του συναδέλφου βουλευτή κ. Severin, εξατίας της ποινικής δίωξης βάσει της οποίας κατηγορείται για δυσφήμηση σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα της Ουγγαρίας. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η υπόθεση μπορεί να συνιστά περίπτωση fumus persecutionis (μεροληπτικής δίωξης) από μέρους των ρουμανικών νομικών αρχών, με άλλα λόγια δεν υπάρχουν επαρκώς σοβαροί και συγκεκριμένοι λόγοι για να υποψιαζόμαστε ότι η υπόθεση δημιουργήθηκε με σκοπό να προκληθεί πολιτική ζημία στον βουλευτή. Έχοντας εξετάσει τους πραγματικούς και νομικούς λόγους υπέρ και κατά της άρσης της ασυλίας του βουλευτή, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συστήνει στο Κοινοβούλιο να άρει την κοινοβουλευτική ασυλία του κ. Severin, παράλληλα όμως πιστεύει ότι, ωσότου αποφασιστεί κάποια οριστική ποινή, ο βουλευτής θα πρέπει να είναι προστατευμένος από οποιαδήποτε μορφή κράτησης ή προφυλάκισης ή από οποιοδήποτε άλλο μέτρο που εμποδίζει τον εν λόγω βουλευτή να εκτελεί τα καθήκοντα που αρμόζουν στην εντολή του. Για τους λόγους αυτούς, ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υπέρ. Στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της 6ης Απριλίου 2011, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι στις 5 Απριλίου 2011 είχε λάβει επιστολή από την Εθνική Υπηρεσία κατά της Δωροδοκίας (Εισαγγελία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Ρουμανίας), η οποία ζητούσε την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Adrian Severin. Ο Πρόεδρος παρέπεμψε το αίτημα στην αρμόδια επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 2. Βάσει διαφόρων λόγων και δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 2, του Κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, έχοντας εξετάσει τους λόγους υπέρ και κατά της άρσης της ασυλίας του βουλευτή, συστήνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει την κοινοβουλευτική ασυλία του Adrian Severin, θεωρώντας παράλληλα ότι, ωσότου αποφασιστεί κάποια οριστική ποινή, ο βουλευτής θα πρέπει να είναι προστατευμένος από οποιαδήποτε μορφή κράτησης ή προφυλάκισης ή από οποιοδήποτε άλλο μέτρο που εμποδίζει τον εν λόγω βουλευτή να εκτελεί τα καθήκοντα που αρμόζουν στην εντολή του.

 
  
  

Σύσταση: Alain Cadec (A7-0192/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψηφίζω υπέρ της παρούσας έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα συμφωνία σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών βρίσκεται σε ισχύ από το 2006 και ότι το πρωτόκολλο για την εν λόγω συμφωνία έληξε στις 17 Ιανουαρίου 2011.

Για την περίοδο 2011-2014 θα εφαρμοστεί ένα νέο προσωρινό πρωτόκολλο και πιστεύω ότι αυτό αρκεί επί του παρόντος. Το πρωτόκολλο προβλέπει συνεισφορά της Ένωσης στις Σεϋχέλλες ύψους 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για ένα διάστημα τριών ετών, εκ των οποίων τα 2,22 εκατομμύρια ευρώ ετησίως θα προορίζονται για τη στήριξη της αλιευτικής πολιτικής των Σεϋχελλών. Τα εν λόγω ποσά είναι επαρκή.

Επικροτώ επίσης το γεγονός ότι το νέο πρωτόκολλο περιλαμβάνει μια ρήτρα αναστολής σε περίπτωση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), γραπτώς.(ES) Ψήφισα υπέρ της εν λόγω συμφωνίας, καθώς θα χρησιμεύσει στη διάδοση αειφόρων αλιευτικών μεθόδων σε ολόκληρο τον κόσμο. Διασφαλίζει επίσης τον ολοκληρωμένο έλεγχο της ποσότητας ψαριών που αλιεύονται και των αλιευτικών μεθόδων, καθώς και της κατάστασης των ψαριών που αλιεύονται από τη θάλασσα και της ιχνηλασιμότητάς τους για την ασφάλεια των τροφίμων και για εμπορικούς σκοπούς. Επιπλέον, οι Σεϋχέλλες θα λάβουν 16,8 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα προαγάγουν και θα εκσυγχρονίσουν την αλιευτική βιομηχανία του αρχιπελάγους και θα προωθήσουν την τοπική ανάπτυξη. Τέλος, η εν λόγω συμφωνία θα επιτρέψει σε 60 ευρωπαϊκά θυνναλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στην περιοχή, δηλαδή σε 48 γρι-γρι και σε 12 παραγαδιάρικα, να αλιεύουν έως και 56.000 τόνους ετησίως. Η συμφωνία αυτή θα πρέπει επίσης να μας επιτρέψει να αφήσουμε πίσω τη δημαγωγία που ακούγεται στο Σώμα σχετικά με τα ευρωπαϊκά σκάφη που αλιεύουν σε τρίτες χώρες. Τα σκάφη μας στις Σεϋχέλλες ασκούν νόμιμη δραστηριότητα, η οποία ελέγχεται αυστηρά και σέβεται απόλυτα το περιβάλλον. Δεν εξαντλούν τους πόρους και στηρίζουν την τοπική ανάπτυξη. Οι συμφωνίες αυτού του είδους είναι που διασφαλίζουν τις εν λόγω αρχές. Τέλος, η πειρατική απειλή κατά τον περασμένο χρόνο προκάλεσε 25% μείωση στα αλιεύματα στη συγκεκριμένη αλιευτική περιοχή και πρέπει να συνεχιστεί η ενίσχυση των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να μπορούν τα σκάφη να αλιεύουν σε κατάλληλες συνθήκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Η έκθεση του κ. Cadec αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου περί καθορισμού των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών. Υποστήριξα τη συγκεκριμένη έκθεση, διότι η αξιολόγηση της συμφωνίας δείχνει ότι βοηθά στη διατήρηση της παρουσίας των κοινοτικών στόλων στην περιοχή, χρησιμεύοντας παράλληλα στη δημιουργία θέσεων εργασίας εκεί· ένας από τους λόγους για τους οποίους ήθελα να υποστηρίξω τη συμφωνία είναι ότι συμβάλλει σημαντικά στη σταθεροποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς κονσερβοποιημένου τόνου.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ του εν λόγω εγγράφου. Η προηγούμενη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών, η οποία έληξε τον Ιανουάριο του 2011 και η οποία ανανεώθηκε από την Επιτροπή για μια περίοδο τριών ετών, απέφερε αμοιβαία οφέλη όσον αφορά τα αντίστοιχα συμφέροντα των δύο συμβαλλομένων μερών στον τομέα της αλιείας τόνου. Στην πραγματικότητα, η συμφωνία δημιούργησε 230 θέσεις απασχόλησης επί των σκαφών για τον πληθυσμό των Σεϋχελλλών, 2.900 θέσεις απασχόλησης στις Σεϋχέλλες και 760 δευτερογενείς θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη σε κλάδους συναφείς με τον τομέα. Η ανανέωση της εν λόγω συμφωνίας, η οποία διευκολύνει τη σταθεροποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς κονσερβοποιημένου τόνου, αποδεικνύεται χρήσιμη, καθώς διασφαλίζει την παρουσία 60 σκαφών του ευρωπαϊκού στόλου αλιείας τόνου στην περιοχή με τη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. Επιπλέον, αποδεικνύεται και αποτελεσματική, διότι έδωσε στη Δημοκρατία των Σεϋχελλών τα αναγκαία μέσα για την ανάπτυξη της υπεύθυνης αλιείας, αυξάνοντας τις ικανότητές της σε σχέση με τη διαχείριση των αποθεμάτων και την εποπτεία των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι είναι ορθό να συνεχίσουμε στην πορεία των συμφωνιών σύμπραξης σε σχέση με τον συγκεκριμένο τομέα, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, διότι η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης που συνάφθηκε κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για μια περίοδο τριών ετών θα ωφελήσει και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Το πρωτόκολλο θα βοηθήσει να σταθεροποιηθεί η ευρωπαϊκή αγορά κονσερβοποιίας και θα ενθαρρύνει επίσης μια πολιτική αειφόρου αλιείας στις Σεϋχέλλες. Η συγκεκριμένη συμφωνία αντιπροσωπεύει 2.900 άμεσες και έμμεσες θέσεις απασχόλησης στις Σεϋχέλλες και 760 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Επικροτώ την ανανέωση του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Σεϋχελλών, καθώς ωφελεί τα αλιευτικά συμφέροντα τόσο της ΕΕ όσο και των Σεϋχελλών. Η εν λόγω συμφωνία έχει συντελέσει στη δημιουργία 230 θέσεων απασχόλησης επί των σκαφών για τον πληθυσμό των Σεϋχελλών, 2.900 θέσεων απασχόλησης στις Σεϋχέλλες και 760 θέσεων απασχόλησης σε διάφορους κλάδους του τομέα στην Ευρώπη. Επίσης, επιτρέπει στις Σεϋχέλλες να δημιουργήσουν τα μέσα για την ανάπτυξη μιας υπεύθυνης αλιευτικής βιομηχανίας. Το νέο πρωτόκολλο θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών και θα προωθήσει ένα πλαίσιο εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη μιας αειφόρου αλιευτικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών, καθώς προβλέπει την προσωρινή εφαρμογή ενός νέου πρωτοκόλλου, ούτως ώστε να μην ανασταλεί η δραστηριότητα των ευρωπαϊκών πλοίων. Επικροτώ το γεγονός ότι το νέο πρωτόκολλο περιλαμβάνει μια ρήτρα αναστολής σε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η βιωσιμότητα των αλιευτικών πόρων συνιστά έναν από τους κύριους προβληματισμούς της Ένωσης κατά τη σύναψη ή την τροποποίηση συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης, όπως επίσης και οι συνέπειες που θα έχει η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην τοπική ανάπτυξη. Εάν δεν εκμεταλλευθούμε τους πόρους αυτούς με βιώσιμο τρόπο, θα φθάσουμε γρήγορα στην εξαφάνιση των ειδών των ψαριών και στην αύξηση της θαλάσσιας ρύπανσης. Το νέο πρωτόκολλο προβλέπει περισσότερες αλιευτικές δυνατότητες για τον ευρωπαϊκό στόλο και έχει συντελέσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τόσο στις Σεϋχέλλες όσο και στην Ευρώπη. Ελπίζω ότι τα περιστατικά πειρατείας που σημειώθηκαν στην περιοχή αυτή δεν θα επηρεάσουν αρνητικά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η έκθεση του κ. Cadec μάς παρουσιάζει μια πρόταση σύστασης για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου περί καθορισμού των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών. Το 1987 υπογράφηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών μια διμερής αλιευτική συμφωνία. Από το 2006 βρισκόταν σε ισχύ ένα πρωτόκολλο, το οποίο έληξε στις 17 Ιανουαρίου 2011. Η Επιτροπή, γνωρίζοντας τη σημασία της ανανέωσης της εν λόγω σύμπραξης και βάσει της εντολής που της έδωσε το Συμβούλιο, διαπραγματεύθηκε με την κυβέρνηση των Σεϋχελλών ένα νέο πλαίσιο εταιρικής σχέσης, το οποίο βασίζεται στην ανάπτυξη μιας αειφόρου αλιευτικής πολιτικής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες οικονομικές δραστηριότητες στις Σεϋχέλλες είναι η αλιεία και ο τουρισμός, καθώς και ότι η εν λόγω συμφωνία ωφελεί τόσο την ΕΕ όσο και τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών, υπό το πρίσμα της δημιουργίας 3.000 θέσεων απασχόλησης στις Σεϋχέλλες και 760 θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη, καθώς και της εποπτείας των αλιευμάτων μέσω ενός πολυετούς τομεακού προγράμματος, το οποίο προβλέπει την επιστημονική συνεργασία και την προώθηση της υπεύθυνης και αειφόρου αλιείας, ψηφίζω υπέρ της παρούσας πρότασης σύστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο για την αλιεία διασφαλίζει τις αλιευτικές δυνατότητες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη των Σεϋχελλών για τους διάφορους στόλους των κρατών μελών. Αυτοί περιλαμβάνουν πέντε πορτογαλικά παραγαδιάρικα επιφανείας.

Η ανανέωση του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου έχει ως στόχο να στηρίξει τη βιωσιμότητα των αλιευτικών στόλων των κρατών μελών που δραστηριοποιούνται σε απομακρυσμένα ύδατα, οι οποίοι αποτελούν ένα κομμάτι που έχει πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση του αλιευτικού τομέα τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για έναν στόχο και μια ανησυχία που φυσικά συμμεριζόμαστε. Εντούτοις, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ορισμένες αμφιβολίες που παραμένουν –οι οποίες προκύπτουν από άλλες συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης– σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δεδηλωμένων στόχων συνεργασίας όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη στον τομέα αυτόν της συγκεκριμένης τρίτης χώρας, καθώς και τη βιωσιμότητα και εποπτεία των αλιευτικών δραστηριοτήτων της. Αυτά είναι ζητήματα που είναι σημαντικό να διασαφηνίσουμε στο μέλλον.

Σημειώνουμε το γεγονός ότι οι αλιευτικές δυνατότητες έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ και ότι το κόστος των αδειών έχει αυξηθεί στα 40.000 ευρώ για τα θυνναλιευτικά γρι-γρι, παρότι έχει σημειωθεί αύξηση στον αριθμό των συγκεκριμένων σκαφών που καλύπτονται από τη συμφωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το παρόν πρωτόκολλο για την αλιεία διασφαλίζει τις αλιευτικές δυνατότητες των διαφόρων στόλων των κρατών μελών στην αποκλειστική οικονομική ζώνη των Σεϋχελλών, συμπεριλαμβανομένων των πέντε πορτογαλικών παραγαδιάρικων επιφανείας.

Συμφωνούμε με την ανανέωση του συγκεκριμένου αλιευτικού πρωτοκόλλου, το οποίο είναι σημαντικό προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβίωση των αλιευτικών στόλων των κρατών μελών που δραστηριοποιούνται σε απομακρυσμένα ύδατα, κομμάτι το οποίο έχει πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση του αλιευτικού τομέα τα τελευταία χρόνια. Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια της εν λόγω συμφωνίας είναι τρία έτη και ότι οι αλιευτικές δυνατότητες έχουν, ως εκ τούτου, μειωθεί κατά το ήμισυ, μας προβληματίζει το γεγονός ότι το κόστος των αδειών έχει αυξηθεί στα 40.000 ευρώ για τα θυνναλιευτικά γρι-γρι, παρότι έχει σημειωθεί αύξηση στον αριθμό των σκαφών αυτών που καλύπτονται από τη συμφωνία.

Επίσης, συμμεριζόμαστε την ανησυχία του εισηγητή σχετικά με το πρόβλημα της πειρατείας στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο πλήττει ολοένα και συχνότερα την αλιεία. Για τον λόγο αυτόν, η συμφωνία σύμπραξης προβλέπει «τη δυνατότητα πληρωμής pro rata temporis» για την αποζημίωση απωλειών τις οποίες θα υποστούν οι ιδιοκτήτες των σκαφών σε περίπτωση που αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τον Ινδικό Ωκεανό, εάν αισθανθούν ότι απειλείται σοβαρά η ασφάλειά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. – (SK) Η διμερής αλιευτική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των Σεϋχελλών υπογράφηκε το 1987 και από το 2006 βρίσκεται σε ισχύ στον τομέα της αλιείας μια συμφωνία σύμπραξης. Η οικονομία των Σεϋχελλών βασίζεται κατά κύριο λόγο στον τουρισμό και την αλιεία, με την αλιευτική βιομηχανία, η οποία επικεντρώνεται στην κονσερβοποιία, να αντιπροσωπεύει το 15% του ΑΕγχΠ και να απασχολεί το 17% του ντόπιου εργαζόμενου πληθυσμού. Βάσει εντολής του Συμβουλίου, η Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπραγματεύθηκε με τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών την ανανέωση του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών. Η συμφωνία είναι αμοιβαία επωφελής τόσο για την ΕΕ όσο και για τις Σεϋχέλλες, καθώς δημιουργεί 2.900 θέσεις απασχόλησης στις Σεϋχέλλες και 760 θέσεις στην Ευρώπη, σε κλάδους συναφείς με τον αλιευτικό τομέα. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, έχει σημειωθεί ποιοτική βελτίωση δυνάμει ενός πολυετούς τομεακού προγράμματος, το οποίο έχει ως στόχο να υποστηρίξει την υπεύθυνη και αειφόρο αλιεία στα ύδατα των Σεϋχελλών. Επίσης, στο πρωτόκολλο έχει ενσωματωθεί μια ρήτρα αναστολής, καθιστώντας δυνατή την αναστολή της συμφωνίας, εάν κάποιο από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη διαπιστώσει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η συμφωνία συμβάλλει ουσιαστικά στη σταθεροποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς και στην ανάπτυξη μιας αειφόρου πολιτικής διαχείρισης της αλιείας, καθώς και στην υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη των Σεϋχελλών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να εγκρίνουμε το σχέδιο του νέου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύμπραξης στον αλιευτικό τομέα μεταξύ της ΕΕ και των Σεϋχελλών.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Τάχθηκα υπέρ του παρόντος εγγράφου, διότι πρότεινε την έγκριση της ανανέωσης του πρωτοκόλλου που έληξε στις 27 Ιανουαρίου 2011. Η εκ των υστέρων αξιολόγηση της συμφωνίας δείχνει ότι είναι σημαντική, καθώς βοηθά στη διατήρηση της παρουσίας των κοινοτικών στόλων στην περιοχή, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου έχει αποδειχθεί αποτελεσματική, καθώς παρέχει στις Σεϋχέλλες τους πόρους για την ανάπτυξη μιας υπεύθυνης αλιευτικής βιομηχανίας. Τα θετικά αποτελέσματα της αλιείας με γρι-γρι επιτρέπουν στη συμφωνία να είναι αποτελεσματική, καθώς διασφαλίζει ότι το κόστος των αλιευτικών δυνατοτήτων που έχουν συμφωνηθεί παραμένει χρήσιμο από οικονομικής πλευράς. Η αλιεία με γρι-γρι δεν συνιστά απειλή για τη βιολογική βιωσιμότητα των υπό εκμετάλλευση αποθεμάτων. Η συμφωνία συμβάλλει ουσιαστικά στη σταθεροποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς κονσερβοποιημένου τόνου. Η ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα στις Σεϋχέλλες εξαρτάται σημαντικά από την εν λόγω συμφωνία. Χάρη στην εφαρμογή της τομεακής στήριξης της χρηματικής αντιπαροχής, οι Σεϋχέλλες έχουν αυξήσει τις ικανότητές τους ως προς τη διαχείριση των αποθεμάτων και την εποπτεία των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, το νέο πρωτόκολλο συνάδει με τους στόχους της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών και στην προώθηση ενός πλαισίου εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη μιας αειφόρου αλιευτικής πολιτικής και της υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη των Σεϋχελλών. Υπό το πρίσμα των παραπάνω, πιστεύω ότι το προτεινόμενο νέο πρωτόκολλο για τη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και των Σεϋχελλών εξυπηρετεί τα συμφέροντα αμφότερων των συμβαλλομένων μερών.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Με τη σημερινή ψηφοφορία εγκρίναμε το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου περί καθορισμού των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών. Η πρώτη διμερής αλιευτική συμφωνία υπογράφηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Σεϋχέλλες το 1987, ενώ η συμφωνία σύμπραξης τέθηκε σε ισχύ το 2006. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η οικονομία των Σεϋχελλών στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον τουρισμό και την αλιεία· πράγματι, στην αλιευτική βιομηχανία αναλογεί το 15% του ΑΕγχΠ της χώρας και απασχολείται το 17% του εργαζόμενου πληθυσμού. Πιστεύω ότι οι διαπραγματεύσεις που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες επέτρεψαν την ανανέωση του πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύμπραξης, είχαν ως αποτέλεσμα το σχέδιο ενός εγγράφου που είναι αμοιβαία επωφελές, καθώς ενισχύει το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των Σεϋχελλών και προωθεί μια εταιρική σχέση για την ανάπτυξη μιας αειφόρου αλιευτικής πολιτικής στις Σεϋχέλλες, καθώς και για την υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη των Σεϋχελλών.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Η νέα αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών θα ισχύσει για μια περίοδο τριών ετών και θα διευκολύνει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων και την υπεύθυνη αλιεία, βάσει της αρχής της μη εισαγωγής διακρίσεων μεταξύ των διαφόρων στόλων που αλιεύουν στην περιοχή. Συγχρόνως, θα προωθήσει τον πολιτικό διάλογο όσον αφορά τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών, υποστηρίζοντας ένα πλαίσιο εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη μιας αειφόρου αλιευτικής πολιτικής, καθώς και για την υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη των Σεϋχελλών.

Εντούτοις, η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης δεν θα πρέπει να αποτελεί απλώς έναν νόμιμο τρόπο πρόσβασης των ευρωπαϊκών σκαφών στα αλιευτικά αποθέματα τρίτων χωρών, αλλά θα πρέπει να αποτελεί επίσης και εργαλείο για την προώθηση της βιώσιμης εκμετάλλευσης όλων των θαλάσσιων πόρων. Πιστεύουμε ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να βελτιωθεί η διαφάνεια των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση των αλιευμένων ποσοτήτων και να διασφαλιστεί η ακεραιότητα όλων των μηχανισμών όσον αφορά το πρόβλημα της διαφθοράς, ενισχύοντας τη λογοδοσία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λαμβάνει τακτικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας, προκειμένου να διευκολύνει την παρακολούθηση, τη διαφάνεια και τη συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Η αλιεία με ευρωπαϊκά σκάφη στις Σεϋχέλλες διέπεται από το πρωτόκολλο που καλύπτει την περίοδο από τις 18 Ιανουαρίου 2005 έως τις 17 Ιανουαρίου 2011. Οι Σεϋχέλλες διαθέτουν μια αποκλειστική οικονομική ζώνη έκτασης 1.374.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων για μια έκταση γης 453 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Αυτό το αρχιπέλαγος των 115 νησιών έχει πληθυσμό περίπου 80.000 κατοίκων, το 88% των οποίων ζει στο νησί Mahé, η πρωτεύουσα του οποίου, η πόλη Βικτόρια, είναι το κύριο λιμάνι της χώρας. Η οικονομία των Σεϋχελλών βασίζεται κατά κύριο λόγο στον τουρισμό και την αλιεία. Η αλιευτική βιομηχανία της χώρας, η οποία επικεντρώνεται στην κονσερβοποιία, αντιπροσωπεύει το 15% του ΑΕγχΠ της και το 17% του εργαζόμενου πληθυσμού. Η αξιολόγηση της συμφωνίας δείχνει ότι είναι σημαντική, καθώς βοηθά στη διατήρηση της παρουσίας των κοινοτικών στόλων στην περιοχή, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου έχει αποδειχθεί αποτελεσματική, καθώς παρέχει στις Σεϋχέλλες τους πόρους για την ανάπτυξη μιας υπεύθυνης αλιευτικής βιομηχανίας. Η συμφωνία συμβάλλει ουσιαστικά στη σταθεροποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς κονσερβοποιημένου τόνου. Το νέο πρωτόκολλο θα βρίσκεται σε ισχύ από το 2011 έως και το 2014 και συνάδει με τους στόχους της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και των Σεϋχελλών εξυπηρετεί τα συμφέροντα αμφότερων των συμβαλλομένων μερών. Προπάντων, τα κοινοτικά σκάφη μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ύδατα των Σεϋχελλών και να επιδίδονται στην αλιεία. Τα εν λόγω σκάφη δημιουργούν πολλές νέες θέσεις εργασίας για τους ναυτικούς των Σεϋχελλών. Η συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία και προωθεί ένα πλαίσιο εταιρικής σχέσης, καθώς και την επιστημονική συνεργασία στους τομείς της υπεύθυνης και βιώσιμης αλιείας. Επιπλέον, ο αλιευτικός τομέας των Σεϋχελλών έχει ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης, όταν επιδίδεται στην υπεύθυνη αλιεία, καταπολεμώντας αποτελεσματικά την παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία και αξιοποιώντας πλήρως το σύστημα ελέγχου των σκαφών. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι διατάξεις της ανανεωμένης συμφωνίας θα έχουν θετικά αποτελέσματα στην ευρωπαϊκή αγορά κονσερβοποιημένου τόνου και θα βοηθήσουν αναμφίβολα στη σταθεροποίησή της. Η συμφωνία θα προωθήσει τον σεβασμό των μέτρων διατήρησης στις ανοιχτές θάλασσες και θα δημιουργήσει τις συνθήκες για τον τερματισμό της παράνομης αλιείας των σκαφών. Επικροτώ το γεγονός ότι κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμβιβασμός μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών και ότι το πρωτόκολλο για την ανανέωση της συμφωνίας περιλαμβάνει μια ρήτρα αναστολής όσον αφορά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη μη συμμόρφωση με τις αρχές της ΔΟΕ. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο ότι η πειρατεία εξακολουθεί να συνιστά σημαντική απειλή για την ασφάλεια των σκαφών στον Ινδικό Ωκεανό. Κατά συνέπεια, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να περιορίσουν το μέγεθος της παράνομης δραστηριότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Στις 17 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους έληξε το πρωτόκολλο που ρύθμιζε την αλιεία και την αντίστοιχη οικονομική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των Σεϋχελλών. Με στόχο να συνεχίσει να επιτρέπεται στα ευρωπαϊκά σκάφη να αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη των Σεϋχελλών στον Ινδικό Ωκεανό, η ΕΕ διαπραγματεύθηκε την ανανέωση του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης. Συνεπώς, ψήφισα υπέρ των συστάσεων του Συμβουλίου για τη σύναψη της νέας συμφωνίας σύμπραξης με τις Σεϋχέλλες.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Βάσει της σχετικής εντολής του Συμβουλίου, η Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπραγματεύθηκε με τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών την ανανέωση του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν με τη μονογράφηση ενός νέου πρωτοκόλλου στις 3 Ιουνίου 2010, το οποίο στη συνέχεια τροποποιήθηκε μέσω της ανταλλαγής επιστολών στις 29 Οκτωβρίου 2010. Το πρωτόκολλο καλύπτει ένα διάστημα τριών ετών από την έγκριση της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή του πρωτοκόλλου και την προσωρινή εφαρμογή του και έπειτα από τη λήξη του παρόντος πρωτοκόλλου στις 17 Ιανουαρίου 2011.

Η εν λόγω συμφωνία είναι αμοιβαία επωφελής τόσο για την ΕΕ όσο και για τις Σεϋχέλλες: αφενός, συμβάλλει ουσιαστικά στη σταθεροποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς κονσερβοποιημένου τόνου μέσω της χορήγησης αδειών για την αλιεία τόνου και, κατά συνέπεια, προωθεί τη δημιουργία 760 θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη· αφετέρου, χάρη στην εφαρμογή της τομεακής στήριξης της χρηματική αντιπαροχής, οι Σεϋχέλλες αυξάνουν τις ικανότητές τους όσον αφορά τη διαχείριση των αποθεμάτων και την εποπτεία των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο έγγραφο εξυπηρετεί τα συμφέροντα αμφότερων των συμβαλλομένων μερών, επομένως συστήνω την έγκρισή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Η σύναψη ενός νέου πρωτοκόλλου στη συμφωνία σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και των Σεϋχελλών είναι σημαντική για την οικονομία και την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού αλιευτικού στόλου. Το νέο πρωτόκολλο συνάδει με τους στόχους της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των Σεϋχελλών και να προωθήσει ένα πλαίσιο εταιρικής σχέσης για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης μιας αειφόρου αλιευτικής πολιτικής, καθώς και για την υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη των Σεϋχελλών, προς το συμφέρον αμφότερων των συμβαλλομένων μερών. Το νέο πρωτόκολλο συνεπάγεται χρηματική αντιπαροχή για μια περίοδο τριών ετών και ετήσια εξουσιοδότηση για 48 γρι-γρι και 12 παραγαδιάρικα, ώστε να αλιεύουν στα ύδατα των Σεϋχελλών. Οι δυνατότητες αυτές θα μπορούσαν να αυξηθούν. Το νέο πρωτόκολλο καλύπτει μια περίοδο τριών ετών από την έγκριση της απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου και μετά τη λήξη του παρόντος πρωτοκόλλου στις 17 Ιανουαρίου 2011. Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για ανάπτυξη, υπεύθυνη εκμετάλλευση και αλιεία, εκφράζω διά της παρούσης τη θετική μου ψήφο.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Κατά. Βάσει της σχετικής εντολής του Συμβουλίου, η Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπραγματεύθηκε με τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών την ανανέωση του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν με τη μονογράφηση ενός νέου πρωτοκόλλου στις 3 Ιουνίου 2010, το οποίο στη συνέχεια τροποποιήθηκε μέσω της ανταλλαγής επιστολών στις 29 Οκτωβρίου 2010. Το πρωτόκολλο καλύπτει ένα διάστημα τριών ετών από την έγκριση της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή του πρωτοκόλλου και την προσωρινή εφαρμογή του και τη λήξη του παρόντος πρωτοκόλλου στις 17 Ιανουαρίου 2011. Το νέο πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά από τις 17 Ιανουαρίου 2011 με στόχο να διασφαλίσει ότι τα κοινοτικά σκάφη θα μπορούν να συνεχίσουν την αλιεία. Εντούτοις, η πολιτική μας Ομάδα πιστεύει ότι αυτού του είδους η συμφωνία είναι επιζήμια για τα αλιευτικά αποθέματα, καθώς και για τη δημιουργία κοινωνικών δομών στα τρίτα συμβαλλόμενα μέρη, πράγμα που τα καθιστά ιδιαίτερα εξαρτημένα από την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Πιστεύω ότι η εν λόγω συμφωνία σύμπραξης είναι αμοιβαία επωφελής για τις αλιευτικές δραστηριότητες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των Σεϋχελλών. Η παλαιά συμφωνία δημιούργησε ήδη πολλές θέσεις εργασίας τόσο για τον πληθυσμό των Σεϋχελλών όσο και στην Ευρώπη, όπου δημιούργησε θέσεις απασχόλησης σε κλάδους συναφείς με τον τομέα. Επιπλέον, στην παρούσα συμφωνία περιλαμβάνονται ρήτρες αναστολής, σε περίπτωση που κάποιο από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη διαπιστώσει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μένουν ακόμη πολλά να γίνουν, προπάντων σε σχέση με το φαινόμενο της πειρατείας στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο είναι ολοένα και πιο επιζήμιο ιδιαίτερα για την αλιεία τόνου. Εντούτοις, η επιλογή που έγινε σήμερα ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών και προωθεί μια εταιρική σχέση ικανή να αναπτύξει τη βιώσιμη αλιεία και την εκμετάλλευση των πόρων των Σεϋχελλών με ισορροπημένο τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), γραπτώς. (FR) Ως συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Αλιείας, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Cadec, η οποία περιλαμβάνει τα συμπεράσματά μου. Οι συμφωνίες σύμπραξης στον τομέα της αλιείας δεν θα πρέπει να αποτελούν απλώς έναν νόμιμο τρόπο χορήγησης στα ευρωπαϊκά σκάφη πρόσβασης στους αλιευτικούς πόρους τρίτων χωρών. Θα πρέπει επίσης να χρησιμεύουν και στην προώθηση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των θαλάσσιων πόρων. Τα χρήματα που πληρώνουν οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αναπτυξιακούς στόχους, με άλλα λόγια θα πρέπει να δαπανιούνται προς όφελος των αλιευτικών κοινοτήτων, έτσι ώστε να ενισχύουν τις συνθήκες διαβίωσής τους, να παρέχουν προγράμματα κατάρτισης, να διασφαλίζουν την ασφάλεια στη θάλασσα και να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), γραπτώς. (PL) Ψήφισα υπέρ της έγκρισης της συμφωνίας, διότι είναι αμοιβαία επωφελής για τα συμφέροντα των συμβαλλομένων μερών στον τομέα της αλιείας. Το έργο της αρμόδιας για την αλιεία αρχής των Σεϋχελλών (Seychelles Fishing Authority), η οποία διαθέτει ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των σκαφών, έχει μείζονα σημασία για την εν λόγω συνεργασία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό υπό το πρίσμα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι αρχές των Σεϋχελλών σε σχέση με την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία. Η συμφωνία διέπει πολλά ζητήματα, μεταξύ άλλων την παρουσία παρατηρητών κατά τη διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων. Τα ευρωπαϊκά σκάφη που έχουν το δικαίωμα να αλιεύουν στα ύδατα των Σεϋχελλών θα μεταφέρουν παρατηρητές διορισμένους από τις αρχές των Σεϋχελλών και, κατά τη διάρκεια της αλιευτικής εξόρμησής τους, κάθε θυνναλιευτικό γρι-γρι θα μεταφέρει δύο τουλάχιστον ναυτικούς από τις Σεϋχέλλες, σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του σκάφους, επιλέγοντας από τα ονόματα τα οποία περιλαμβάνονται σε κατάλογο που υποβάλλεται από την αρμόδια αρχή των Σεϋχελλών.

Οι ρυθμίσεις δεν αφορούν μόνον αμιγώς πρακτικά ζητήματα αλλά και το πολυετές τομεακό πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη συνεργασίας σε σχέση με την υπεύθυνη και βιώσιμη αλιεία και την κοινή επιστημονική έρευνα. Η σημαντικότερη συνέπεια της συμφωνίας είναι η δημιουργία 230 θέσεων απασχόλησης επί των σκαφών για τον πληθυσμό των Σεϋχελλών, 2.900 θέσεων απασχόλησης στις Σεϋχέλλες και 760 δευτερογενών θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη σε κλάδους συναφείς με τον τομέα, πράγμα που θα συμβάλει αναμφίβολα στην οικονομική βελτίωση του τομέα.

 
  
  

Σύσταση: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0194/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψηφίζω υπέρ της παρούσας έκθεσης, δεδομένου ότι η παρούσα συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε βρίσκεται σε ισχύ από το 2006 και ότι το πρωτόκολλο της εν λόγω συμφωνίας έληξε στις 31 Μαΐου 2011. Αυτό το νέο πρωτόκολλο με το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, της 15ης Ιουνίου 2010, για την περίοδο 2011-2014 είναι, συνεπώς, απολύτως εύλογο και το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του.

Το πρωτόκολλο προβλέπει την κατάλληλη, κατά την άποψή μου, οικονομική συνεισφορά της Ένωσης στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ύψους 682.500 ευρώ ετησίως, εκ των οποίων τα 227.500 ευρώ θα προορίζονται για τη στήριξη της αλιευτικής πολιτικής του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Επίσης, επικροτώ το γεγονός ότι το νέο πρωτόκολλο περιλαμβάνει μια ρήτρα αναστολής σε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), γραπτώς. (ES) Ψήφισα υπέρ της συγκεκριμένης συμφωνίας, διότι ικανοποιεί τον στόχο της διατήρησης των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού αλιευτικού στόλου σε συνεργασία με τρίτες χώρες, με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης αλιείας, παράλληλα με σεβασμό για το περιβάλλον και τις κοινωνικές και οικονομικές πτυχές. Το Σάο Τομέ θα λαμβάνει 682.500 ευρώ ετησίως, εκ των οποίων τα 227.500 ευρώ θα προορίζονται για τη στήριξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής του. Η συμφωνία θα καταστήσει δυνατή την αλιεία για 28 θυνναλιευτικά γρι-γρι και 12 παραγαδιάρικα επιφανείας. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν εκμεταλλευθήκαμε όλες τις αλιευτικές δυνατότητες της προηγούμενης συμφωνίας και ότι, σε αυτό το νέο πρωτόκολλο, οι αλιευτικές δυνατότητες για τον τομέα των παραγαδιάρικων είναι μειωμένες.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Ψηφίζω υπέρ του παρόντος σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη νέου πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δραστηριοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Το σχέδιο έχει ως στόχο να παγιώσει τον ρόλο της ΕΕ στον τομέα της αλιείας τόνου στον Ατλαντικό Ωκεανό, μέσω της νομικής ρύθμισης των δραστηριοτήτων του στόλου της ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της βιομηχανίας τόνου για την ΕΕ και για την Ιταλία ξεχωριστά, η ανάπτυξη του επιχειρησιακού πλαισίου του στόλου της ΕΕ στον Κόλπο της Γουινέας είναι πρωταρχικής σημασίας. Βάσει των παραπάνω λόγων, αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ του συγκεκριμένου σχεδίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. − (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης που παρουσίασε ο κ. Capoulas Santos. Η σύναψη συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης έχει οπωσδήποτε ως στόχο τη διατήρηση και διαφύλαξη των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού αλιευτικού στόλου. Συγκεκριμένα, η ανανέωση αυτής της συμφωνίας σύμπραξης συμβάλλει στη βιωσιμότητα της αλιείας τόνου της ΕΕ στον Ατλαντικό Ωκεανό, καθορίζοντας ένα σταθερό νομικό πλαίσιο. Η συμφωνία, η οποία θα πρέπει να τύχει υποστήριξης, προβλέπει ότι στα σκάφη της ΕΕ, από τα οποία θα υπάρχουν 40 στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, το 20% τουλάχιστον του πληρώματός τους θα προέρχεται από το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ή από άλλες χώρες ΑΚΕ (ομάδα κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού) και προβλέπει επίσης τη δυνατότητα μεταφοράς παρατηρητή διορισμένου από το Υπουργείο Αλιείας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Με τον τρόπο αυτόν, οι συγκεκριμένες διατάξεις της σύμπραξης επιτρέπουν τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές, δημιουργώντας σημαντικές θέσεις απασχόλησης· επίσης, επιτρέπουν στην Ευρώπη να έχει παρουσία σε απαγορευμένες, διαφορετικά, περιοχές, διευκολύνοντας έτσι την ανάπτυξη πρακτικών «χρηστής αλιείας» και καθιστώντας δυνατή την παρακολούθηση της παρουσίας και της ποσότητας των συγκεκριμένων αλιευτικών αποθεμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Επικροτώ την ανανέωση του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ ΕΕ και Σάο Τομέ και Πρίνσιπε (ΣΑΣ), καθώς ωφελεί τα αλιευτικά συμφέροντα τόσο της ΕΕ όσο και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ ΕΕ και Σάο Τομέ και Πρίνσιπε μπορεί να βοηθήσει στη στήριξη της βιωσιμότητας του θυνναλιευτικού στόλου της ΕΕ στον Ατλαντικό Ωκεανό, προσφέροντας στα σκάφη και στις περιοχές της ΕΕ που εξαρτώνται από αυτά ένα σταθερό μεσοπρόθεσμο νομικό πλαίσιο και συμβάλλοντας στη διατήρηση της συνέχειας των αλιευτικών ζωνών που καλύπτονται από συμφωνίες στον Κόλπο της Γουινέας.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt και Cecilia Wikström (ALDE), γραπτώς. (SV) Καταψηφίσαμε τις εν λόγω αλιευτικές συμφωνίες, καθώς δεν υπάρχει κανένα ανώτατο όριο στις αλιευτικές ποσοστώσεις και διότι μελέτες δείχνουν ότι μειώνονται τα αλιευτικά αποθέματα στους παγκόσμιους ωκεανούς. Σε πολλές από τις ενδιαφερόμενες χώρες υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά, με αποτέλεσμα τα χρήματα από τις συμφωνίες να μην ωφελούν τον ντόπιο πληθυσμό. Επιπλέον, συχνά δεν γίνονται έλεγχοι της συμμόρφωσης.

Η διαπραγματευτική θέση της Επιτροπής βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στα αποτελέσματα μιας εκ των υστέρων αξιολόγησης των σημερινών πρωτοκόλλων, η οποία πραγματοποιήθηκε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι αξιολογήσεις αυτές ανακηρύχθηκαν απόρρητες από την Επιτροπή και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το συντομότερο δυνατόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, καθώς προβλέπει την προσωρινή εφαρμογή ενός νέου πρωτοκόλλου, ούτως ώστε να μην ανασταλεί η δραστηριότητα των ευρωπαϊκών πλοίων. Επικροτώ το γεγονός ότι το νέο πρωτόκολλο περιλαμβάνει μια ρήτρα αναστολής σε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου έχει να κάνει με τη σύναψη του νέου πρωτοκόλλου που αφορά τη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Το νέο πρωτόκολλο θεωρείται επωφελές για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη και μπορεί να ενισχύσει τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού τομέα τόνου ειδικότερα. Ελπίζω ότι οι κάτοικοι του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, με τους οποίους η Πορτογαλία έχει κοινή ιστορία και γλώσσα, θα έχουν απτά οφέλη ως αποτέλεσμα της σωστής εφαρμογής της ΣΑΣ και ότι θα μπορέσουν να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους και να σημειώσουν πραγματική πρόοδο και ανάπτυξη. Ελπίζω ότι η μεικτή επιτροπή θα συνεδριάζει πιο τακτικά, ούτως ώστε να μπορούν αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή της συμφωνίας. Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο που επιτέλεσε.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η έκθεση του κ. Capoulas Santos μάς παρουσιάζει μια πρόταση σύστασης σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της σχετικής χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Το 2007, το Συμβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 894/2007 σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, η οποία περιλάμβανε ένα πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών συνθηκών και των αντίστοιχων χρηματικών αντιπαροχών, το οποίο έληξε στις 31 Μαΐου 2010. Έχοντας επίγνωση της σημασίας που έχουν η ανανέωση της εν λόγω συμφωνίας και η τήρηση της εντολής που της παρασχέθηκε από το Συμβούλιο, η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε ένα νέο πρωτόκολλο, το οποίο συνάφθηκε στις 15 Ιουλίου 2010. Η έναρξη ισχύος του υπόκειται στην έγκριση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου ότι το εν λόγω πρωτόκολλο εξυπηρετεί τα συμφέροντα αμφότερων των συμβαλλομένων μερών και προωθεί την υπεύθυνη και βιώσιμη αλιεία, ψηφίζω υπέρ της παρούσας πρότασης σύστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το παρόν πρωτόκολλο για την αλιεία διασφαλίζει τις αλιευτικές δυνατότητες διαφόρων στόλων των κρατών μελών στα ανοικτά των ακτών του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε έως τις 12 Μαΐου 2014. Δυνάμει της συγκεκριμένης συμφωνίας, η Πορτογαλία διαθέτει τρεις άδειες για παραγαδιάρικα επιφανείας, με χαμηλότερο αριθμό σκαφών από ό,τι προβλεπόταν στην προηγούμενη συμφωνία.

Δεδομένης της κρίσης που διέρχεται σήμερα ο τομέας, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να μην αλλάξουν τα τέλη που καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία, αλλά να παραμείνουν στα 35 ευρώ, παρά το γεγονός ότι έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στα αλιεύματα ανά τόνο: 25 τόνοι για τα θυνναλιευτικά γρι-γρι και 10 τόνοι για τα παραγαδιάρικα. Εντούτοις, σύμφωνα με αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε ενόσω βρισκόταν σε ισχύ η προηγούμενη συμφωνία, ο ετήσιος μέσος όρος των αλιευμάτων ανά τόνο ήταν χαμηλότερος από την ποσότητα αναφοράς. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη αξιολόγηση και τις τάσεις των πρόσφατων ετών, έχει σημειωθεί μείωση στην ποσότητα αναφοράς. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η αξιοποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων από τα παραγαδιάρικα ήταν χαμηλότερη, πράγμα που οδήγησε σε μείωση σε αυτό το κομμάτι στην παρούσα έκθεση. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, παραμένουν ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των στόχων αναπτυξιακής συνεργασίας...

(Συντόμευση της αιτιολόγησης ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το παρόν πρωτόκολλο για την αλιεία διασφαλίζει τις αλιευτικές δυνατότητες διαφόρων στόλων των κρατών μελών στα ανοικτά των ακτών του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε έως τις 12 Μαΐου 2014. Δυνάμει της συγκεκριμένης συμφωνίας, η Πορτογαλία διαθέτει τρεις άδειες για παραγαδιάρικα επιφανείας, με χαμηλότερο αριθμό σκαφών από ό,τι στην προηγούμενη συμφωνία.

Υποστηρίζουμε ότι τα τέλη που βαρύνουν τους ιδιοκτήτες σκαφών δεν θα πρέπει να αλλάξουν σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία, αλλά θα πρέπει να παραμείνουν στα 35 ευρώ, παρά το γεγονός ότι έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στα αλιεύματα αναφοράς. Εντούτοις, σύμφωνα με μια αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε ενόσω βρισκόταν σε ισχύ η προηγούμενη συμφωνία, ο ετήσιος μέσος όρος των αλιευμάτων ανά τόνο ήταν χαμηλότερος από την ποσότητα αναφοράς. Σύμφωνα με την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε και τις τάσεις των πρόσφατων ετών, έχει σημειωθεί μείωση στην ποσότητα αναφοράς. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η αξιοποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων από τα παραγαδιάρικα ήταν χαμηλότερη, πράγμα που οδήγησε σε μείωση σε αυτό το κομμάτι στην παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. – (SK) Η διαπραγμάτευση και υπογραφή συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης συνάδει με τον γενικό στόχο της διατήρησης και διαφύλαξης των δραστηριοτήτων του αλιευτικού στόλου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του στόλου υπερπόντιας αλιείας. Συνάδει επίσης με την ανάπτυξη των σχέσεων με τρίτες χώρες μέσα σε ένα πνεύμα εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της αειφόρου εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων εκτός των υδάτων της ΕΕ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Στο πλαίσιο αυτό, τον Ιούλιο του 2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε έναν κανονισμό για τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε δεν ανταποκρίνεται μόνο στις ανάγκες του ευρωπαϊκού στόλου, αλλά μπορεί να συμβάλει επίσης και στη στήριξη της βιωσιμότητας του τομέα αλιείας τόνου της ΕΕ στον Ατλαντικό Ωκεανό. Οι αλιευτικές δραστηριότητες του Σάο Τομέ επικεντρώνονται κυρίως στους παράκτιους πόρους, και περίπου το 15% του εργαζόμενου πληθυσμού εξαρτάται από την αλιεία για το εισόδημά του. Η πρόταση εξυπηρετεί ουσιαστικά τα συμφέροντα αμφότερων των συμβαλλομένων μερών και, ως εκ τούτου, καλό είναι να την εγκρίνουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Τα συμπεράσματα της των εκ προτέρων αξιολόγησης ήταν ότι, στον βαθμό που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών στόλων, η αλιευτική συμφωνία με το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε μπορεί να ενισχύσει τη βιωσιμότητα του θυνναλιευτικού στόλου της ΕΕ στον Ατλαντικό Ωκεανό, παρέχοντας μεσοπρόθεσμα στα σκάφη και τους τομείς της ΕΕ που εξαρτώνται από αυτά ένα σταθερό πλαίσιο και συμβάλλοντας στη διατήρηση της συνέχειας στις αλιευτικές ζώνες του Κόλπου της Γουινέας. Σύμφωνα με την εκ των υστέρων αξιολόγηση, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε σχέση με τα μέσα παρακολούθησης και εποπτείας των αλιευτικών δραστηριοτήτων (έχει γίνει το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση ενός δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης των σκαφών, με τη θέσπιση μιας νέας νομικής βάσης για τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τα σκάφη). Σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή και προβολή του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε στους περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς, όπως στη Διεθνή Επιτροπή για τη διατήρηση των τοννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) και στην Περιφερειακή Επιτροπή Αλιείας στον Κόλπο της Γουινέας (COREP). Από την αξιολόγηση προκύπτει επίσης το συμπέρασμα ότι περισσότερο από το 50% της κοινοτικής χρηματικής αντιπαροχής διατέθηκε στον διοικητικό προϋπολογισμό για τον αλιευτικό τομέα της χώρας: αυτό συνάδει με τη συμφωνία που ενέκριναν οι εθνικές αρχές δυνάμει του παλαιού πρωτοκόλλου. Επικροτώ το παρόν έγγραφο, διότι είναι προφανές από τις αξιολογήσεις που υποβλήθηκαν ότι η συγκεκριμένη πρόταση ανταποκρίνεται στα βασικά συμφέροντα αμφότερων των συμβαλλομένων μερών.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Η νέα αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε θα ισχύει για ένα διάστημα τριών ετών και θα ενισχύσει την αειφόρο εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων εκτός των υδάτων της Ένωσης, λαμβάνοντας παράλληλα δεόντως υπόψη τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες.

Είμαστε υπέρ της ανανέωσης της ρήτρας αποκλειστικότητας, η οποία περιγράφει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις ρήτρες αναφορικά με την αναστολή και την αναθεώρηση της χρηματικής αποζημίωσης, καθώς και τις ρήτρες αναφορικά με την αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλλου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα πορίσματα των συνεδριάσεων και των εργασιών της μεικτής επιτροπής, μαζί με το τομεακό πρόγραμμα αλιείας που αναφέρεται στο πρωτόκολλο, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα των σχετικών ετήσιων αξιολογήσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, πριν από τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας, πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της και θα πρέπει να διευκολύνει τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου ως παρατηρητών στις συνεδριάσεις της. Τέλος, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να κρατούν ενήμερο το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια των διαδικασιών που αφορούν το πρωτόκολλο και την ενδεχόμενη ανανέωσή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Η διαπραγμάτευση και υπογραφή συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης συνάδει με τον γενικό στόχο της ΕΕ για διατήρηση και διαφύλαξη των δραστηριοτήτων του αλιευτικού της στόλου, συμπεριλαμβανομένου του στόλου υπερπόντιας αλιείας, καθώς και με την ανάπτυξη σχέσεων με τρίτες χώρες, μέσα σε ένα πνεύμα εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της αειφόρου εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων εκτός των υδάτων της Ένωσης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Στο πλαίσιο αυτό, στις 23 Ιουλίου 2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 894/2007 σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η εν λόγω συμφωνία, η οποία ισχύει για διάστημα τεσσάρων ετών και έχει δυνατότητα σιωπηρής ανανέωσης, εκτός και αν κάποιο από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη την ανακαλέσει, συνεπαγόταν την ανάκληση και αντικατάσταση της πρώτης συμφωνίας μεταξύ της ΕΚ και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε που συνάφθηκε το 1984. Το νέο πρωτόκολλο υπογράφηκε στις 13 Μαΐου 2011 και το Συμβούλιο προώθησε στο Κοινοβούλιο το αίτημα έγκρισης την ίδια μέρα. Συμφωνώ απολύτως με τον εισηγητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Το νέο πρωτόκολλο ωφελεί αναμφίβολα και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ενισχύοντας την εταιρική σχέση και συνεργασία στον τομέα της αλιείας, ούτως ώστε τα σκάφη να επιδίδονται σε υπεύθυνες και αειφόρες αλιευτικές δραστηριότητες. Προπάντων, θα αναπτύξει τις αλιευτικές δυνατότητες. Τα σκάφη της ΕΕ εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να αλιεύουν στις αλιευτικές ζώνες του Κόλπου της Γουινέας. Αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις στην προβολή του θυνναλιευτικού στόλου της ΕΕ στον Ατλαντικό και θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον, είναι κρίσιμης σημασίας να διασφαλίσουμε ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες θα ανταποκρίνονται στα ίδια κριτήρια αειφορίας με τις αλιευτικές δραστηριότητες εντός των υδάτων της ΕΕ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ανήκει στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως υπερχρεωμένη χώρα. Σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας, στην τομεακή πολιτική αλιείας της εν λόγω χώρας θα χορηγηθεί μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια, πράγμα που θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα. Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα δύσκολη θέση της χώρας, χάρη στη συμφωνία αυτή μπορούμε τουλάχιστον να συμβάλουμε σε έναν ελάχιστο βαθμό στην οικονομική ευημερία της χώρας και να προωθήσουμε τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα, καθώς και τη διατήρηση και αποκατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Το πρωτόκολλο που διέπει την αλιευτική σύμπραξη μεταξύ της ΕΕ και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε έληξε στις 31 Μαΐου 2010· στις 13 Μαΐου υπογράφηκε μια νέα συμφωνία και το Συμβούλιο υπέβαλε στο Κοινοβούλιο το αίτημα έγκρισης την ίδια μέρα. Οι συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης έχουν ως στόχο να διατηρήσουν και να διαφυλάξουν τις αλιευτικές δραστηριότητες της ΕΕ και να αναπτύξουν σχέσεις με τρίτες χώρες, με στόχο την ενίσχυση της αειφόρου εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων εκτός των υδάτων της Ένωσης. Ψήφισα υπέρ της σύστασης του Συμβουλίου, προκειμένου να εγκρίνει το Κοινοβούλιο τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η διαπραγμάτευση και υπογραφή συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης συνάδει με τον γενικό στόχο της ΕΕ για διατήρηση και διαφύλαξη των δραστηριοτήτων του αλιευτικού της στόλου, ιδιαίτερα του στόλου υπερπόντιας αλιείας, επομένως η σύναψη του εγγράφου αυτού είναι κρίσιμης σημασίας για την επιδίωξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Προς το συμφέρον και των δύο συμβαλλομένων μερών, το Κοινοβούλιο, στη σύστασή του, επεσήμανε ορισμένες πτυχές της επικοινωνίας των θεσμικών οργάνων που θα πρέπει να βελτιωθούν, δηλαδή ότι η Επιτροπή θα πρέπει να στέλνει στο Κοινοβούλιο τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων και των εργασιών της μεικτής επιτροπής που προβλέπεται στη συμφωνία, το πολυετές τομεακό πρόγραμμα που αναφέρεται στο πρωτόκολλο, καθώς επίσης τα αποτελέσματα των ετήσιων αξιολογήσεων.

Το Κοινοβούλιο ζητά επίσης μια πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας και ζητά να κρατούνται οι βουλευτές του ενήμεροι κατά τη μελλοντική διαπραγμάτευση της συμφωνίας, ούτως ώστε να μπορούν να έχουν μια θετική άποψη για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Ψηφίζω υπέρ της παρούσας σύστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Η παρούσα πρόταση αναφέρεται στη σύναψη ενός νέου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Ο κύριος στόχος εδώ είναι να καθοριστούν οι αλιευτικές δυνατότητες που προσφέρονται στον στόλο της ΕΕ βάσει του διαθέσιμου πλεονάσματος, να καθοριστεί το ποσό της χρηματικής αντιπαροχής που θα δοθεί ξεχωριστά για τα δικαιώματα πρόσβασης, καθώς και να υποστηριχθεί ο τομέας. Είκοσι οκτώ γρι-γρι και δώδεκα παραγαδιάρικα επιφανείας θα επιτρέπεται να αλιεύουν στην περιοχή. Με βάση τις ετήσιες αξιολογήσεις σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων, οι αλιευτικές αυτές δυνατότητες μπορούν να αναθεωρηθούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω, με ανάλογη αναπροσαρμογή της χρηματικής αντιπαροχής. 682.500 ευρώ θα καταβάλλονται ετησίως ως χρηματική αντιπαροχή. Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή θα αυξηθεί κατά 65 ευρώ ανά τόνο επιπρόσθετου αλιεύματος σε περίπτωση που η συνολική ποσότητα αλιευμάτων του στόλου της ΕΕ υπερβεί οποιαδήποτε χρονιά τους 7.000 τόνους. Η συμφωνία έχει διάρκεια τριών ετών. Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να σταθεροποιηθεί η βιωσιμότητα του θυνναλιευτικού τομέα στην ΕΕ, ψήφισα υπέρ της πρότασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η διαπραγμάτευση και υπογραφή συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης συνάδει με τον γενικό στόχο της ΕΕ για διατήρηση και διαφύλαξη των δραστηριοτήτων του αλιευτικού της στόλου, συμπεριλαμβανομένου του στόλου υπερπόντιας αλιείας, καθώς και με την ανάπτυξη σχέσεων με τρίτες χώρες, μέσα σε ένα πνεύμα εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της αειφόρου εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων εκτός των υδάτων της Ένωσης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Στο πλαίσιο αυτό, στις 23 Ιουλίου 2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 894/2007 σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(1). Η εν λόγω συμφωνία, η οποία ισχύει για διάστημα τεσσάρων ετών και έχει δυνατότητα σιωπηρής ανανέωσης, εκτός και αν κάποιο από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη την ανακαλέσει, συνεπαγόταν την ανάκληση και αντικατάσταση της πρώτης συμφωνίας μεταξύ της ΕΚ και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε που συνάφθηκε το 1984. Εντούτοις, η πολιτική μας Ομάδα είναι παραδοσιακά αντίθετη στη διαδικασία αυτή, τόσο ως προς τον τύπο όσο και ως προς το περιεχόμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας σύστασης, διότι πιστεύω ότι ανταποκρίνεται στα συμφέροντα και των δύο συμβαλλομένων μερών. Η συγκεκριμένη συμφωνία σύμπραξης μπορεί οπωσδήποτε να ενισχύσει την προβολή του θυνναλιευτικού στόλου της ΕΕ στον Ατλαντικό, παρέχοντας μεσοπρόθεσμα στα σκάφη και τους τομείς της ΕΕ που εξαρτώνται από αυτά ένα σταθερό νομικό πλαίσιο και συμβάλλοντας στη διατήρηση της συνέχειας στις αλιευτικές ζώνες του Κόλπου της Γουινέας που καλύπτονται από τις συμφωνίες. Εντούτοις, καλό θα ήταν η μεικτή επιτροπή να συνέρχεται στο μέλλον πιο συχνά και να επιτρέπεται στους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις ως παρατηρητές.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης συνάδει με τον γενικό στόχο της ΕΕ για διατήρηση και διαφύλαξη των δραστηριοτήτων του αλιευτικού της στόλου. Ψηφίζω υπέρ της έγκρισης του πρωτοκόλλου σχετικά με τη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, καθώς έχει να κάνει με την ανάπτυξη σχέσεων με μια τρίτη χώρα μέσα σε πνεύμα εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της αειφόρου εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων εκτός των υδάτων της Ένωσης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Το νέο πρωτόκολλο προβλέπει χρηματική αντιπαροχή για την πρόσβαση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ισοδύναμη με αλιευτικές δραστηριότητες αξίας 2.047.500 ευρώ για ένα διάστημα τριών ετών. Θα επιτρέπεται η αλιεία σε 28 θυνναλιευτικά γρι-γρι και 12 παραγαδιάρικα επιφανείας. Οι εν λόγω αλιευτικές δυνατότητες μπορούν να υπόκεινται σε αναθεώρηση.

 
  
  

Σύσταση: Vital Moreira (A7-0198/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψηφίζω υπέρ της παρούσας πρότασης και επικροτώ τη διάταξη που έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι το εμπόριο μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών θα αναπτυχθεί ομαλά σε ένα πλαίσιο υψηλού επιπέδου τελωνειακής ασφάλειας και ότι θα περιλαμβάνει ένα σύνολο κανόνων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συμφωνία και το κοινοτικό κεκτημένο θα παραμείνουν ευθυγραμμισμένα.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), γραπτώς. (ES) Ψήφισα υπέρ της συμφωνίας, καθώς έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι το εμπόριο θα πραγματοποιείται σε ένα πλαίσιο υψηλού επιπέδου τελωνειακής ασφάλειας και ότι θα εφαρμόζεται ένα σύνολο προτύπων που είναι ακόμη πιο κοντά στο κοινοτικό κεκτημένο.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ του μέτρου αυτού που έχει ως στόχο να επεκτείνει την υφιστάμενη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας στα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας. Η ανάγκη για τη λήψη του μέτρου αυτού αυξάνεται σταθερά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, καθώς το Πριγκιπάτο της Ανδόρας έχει αναλάβει έναν κεντρικής σημασίας συνδετικό ρόλο στην παράνομη εμπορία προϊόντων, ιδιαίτερα τσιγάρων, τα οποία στη συνέχεια εισάγονται στο εμπορικό δίκτυο των ευρωπαϊκών κρατών μελών. Ως εκ τούτου, είναι θεμελιώδους σημασίας να καθορίσουν η ΕΕ και το ίδιο το Πριγκιπάτο ένα πλαίσιο συνεργασίας σε θέματα τελωνειακής ασφάλειας. Δεδομένου ότι η διαφύλαξη της ασφάλειας των συνόρων συνιστούσε πάντοτε βασική πτυχή της πολιτικής ιδεολογίας της Λέγκας του Βορρά, μπορώ μόνο να εκφράσω τη συγκατάθεσή μου για το μέτρο αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με το πρωτόκολλο για την επέκταση της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας στα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας, καθώς ενθαρρύνει το εμπόριο μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο τελωνειακής ασφάλειας και συνέπεια μεταξύ της συμφωνίας και του κοινοτικού κεκτημένου.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Το Πριγκιπάτο της Ανδόρας είναι ιστορικά συνδεδεμένο με την ΕΕ σε όλους τους τομείς. Η τελωνειακή ένωση που συνάφθηκε το 1990 αύξησε αυτούς τους ήδη ισχυρούς και φυσικούς δεσμούς. Η παρούσα πρόταση έχει να κάνει με τις τροποποιήσεις του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα και των εκτελεστικών του κανόνων όσον αφορά τα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας για τα προϊόντα που εξάγονται ή εισάγονται από χώρες οι οποίες δεν ανήκουν στην ΕΕ. Η πρόταση θεσπίζει ένα ειδικό καθεστώς μεταξύ της ΕΕ και της Ανδόρας, με στόχο να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του εμπορίου μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια που είναι αναγκαία για τα εμπορευόμενα προϊόντα. Προς τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο να διασφαλίσουμε ισοδύναμα επίπεδα ασφάλειας στα αντίστοιχα εδάφη τους. Ελπίζω ότι οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ανδόρας θα αποδειχθούν γόνιμες και ότι η πρόταση θα συμβάλει σημαντικά στον στόχο αυτόν. Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο που επιτέλεσε.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Ο κ. Moreira μάς παρουσίασε μια πρόταση σύστασης σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της ΕΕ και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας για την επέκταση της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ των δύο εταίρων στα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας, η οποία συνάφθηκε στις 28 Ιουνίου 1990. Στην ισχύουσα συμφωνία πρόκειται να προστεθεί ένας νέος Τίτλος ΙΙΑ που θα καλύπτει τα γεωργικά προϊόντα. Δεδομένου ότι, στις ήδη εκτεταμένες σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας, αυτό συνιστά ακόμη ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενδεχόμενης ενσωμάτωσης της Ανδόρας στην εσωτερική αγορά και ότι, πέρα από το ότι περιλαμβάνει κανόνες που διασφαλίζουν την ευθυγράμμιση της συμφωνίας με το κοινοτικό κεκτημένο, έχει ως στόχο να διασφαλίσει την τελωνειακή ασφάλεια και τις ομαλές σχέσεις μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών, επικροτώ την έγκριση της παρούσας σύστασης, υπέρ της οποίας ψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το παρόν πρωτόκολλο έχει ως στόχο να επεκτείνει τα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας της συνημμένης συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας. Η συμφωνία ΕΕ-Ανδόρας είναι σε ισχύ από το 1990. Εντούτοις, τώρα συμφωνήθηκε να επεκταθεί στα γεωργικά προϊόντα, στο πλαίσιο της εν λόγω ρύθμισης για τα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η συμφωνία διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του διμερούς εμπορίου μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών με υψηλό επίπεδο τελωνειακής ασφάλειας. Επίσης, προβλέπει την κατάργηση της υποχρέωσης αρχικής διασάφησης των προϊόντων, υπό τον όρο ότι η ΕΕ και η Ανδόρα θα εξασφαλίζουν ένα ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας στα αντίστοιχα εδάφη τους, όπως προβλέπεται στο σχετικό κεκτημένο. Εντούτοις, παρά τη θετική μας ψήφο, πιστεύουμε ότι τα συμφέροντα της κυκλοφορίας των κεφαλαίων δεν θα πρέπει να προωθούνται εις βάρος της διαφύλαξης των δικαιωμάτων των πολιτών και των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το παρόν πρωτόκολλο έχει ως στόχο να επεκτείνει τα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας της συνημμένης συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας. Η συμφωνία ΕΕ-Ανδόρας είναι σε ισχύ από το 1990. Εντούτοις, τώρα συμφωνήθηκε να επεκταθεί στα γεωργικά προϊόντα, στο πλαίσιο της εν λόγω ρύθμισης για τα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας. Η συμφωνία έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του διμερούς εμπορίου μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών με υψηλό επίπεδο τελωνειακής ασφάλειας. Επίσης, προβλέπει την κατάργηση της υποχρέωσης αρχικής διασάφησης των προϊόντων, υπό τον όρο ότι η ΕΕ και η Ανδόρα θα εξασφαλίζουν ένα ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας στα αντίστοιχα εδάφη τους, όπως προβλέπεται στο σχετικό κεκτημένο.

Κατά τη στιγμή της αναθεώρησης της εν λόγω συμφωνίας, θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι τα συμφέροντα της κυκλοφορίας των κεφαλαίων δεν θα πρέπει να προωθούνται εις βάρος της διαφύλαξης των δικαιωμάτων των πολιτών και των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. – (SK) Η απόφαση του Συμβουλίου που υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης αποτελεί ένα νομικό μέσο για τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας στα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας. Η συμφωνία έχει χρησιμεύσει ως βάση για την τελωνειακή ένωση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. Ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας μπορεί καταρχήν να εφαρμοστεί στις εμπορικές συναλλαγές με όλες τις χώρες που δεν είναι μέλη της Ένωσης, επιτρέποντας την εφαρμογή άλλων κανονισμών σε περιπτώσεις στις οποίες οι διεθνείς συμφωνίες θεσπίζουν ειδικά μέτρα ασφάλειας. Το πρωτόκολλο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το εμπόριο μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών θα συνεχιστεί χωρίς επιπλοκές και σε ένα πλαίσιο υψηλού επιπέδου τελωνειακής ασφάλειας και θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύνολο κανόνων που θα διασφαλίζουν ότι η συμφωνία θα συνεχίσει να συνάδει με το κοινοτικό κεκτημένο. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι είναι καλό να εγκρίνει το Κοινοβούλιο την παρούσα συμφωνία. Ταυτόχρονα, όμως, παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ανδόρας έχουν αναπτυχθεί, είναι κατακερματισμένες, καθώς σημαντικά κομμάτια του κεκτημένου που εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά δεν έχουν ενσωματωθεί στο δίκαιο της Ανδόρας και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε στο άμεσο μέλλον μια ανάλυση για τις δυνατότητες και τον τρόπο της ενδεχόμενης σταδιακής ενσωμάτωσης της Ανδόρας στην εσωτερική αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Επικρότησα το παρόν έγγραφο, διότι η πρόταση αφορά τις τροποποιήσεις του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα και των εκτελεστικών του κανόνων όσον αφορά τα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας για τα προϊόντα που εξάγονται ή εισάγονται από χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ. Το κυριότερο, οι αλλαγές περιέχουν μια διάταξη σύμφωνα με την οποία οι έμποροι θα πρέπει να υποβάλλουν συγκεκριμένες πληροφορίες πριν από την εισαγωγή ή την εξαγωγή των προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Πιστεύουμε ότι η σύναψη του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας, η οποία επεκτείνει τα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας, θα διασφαλίσει την ομαλή ανάπτυξη του εμπορίου μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών σε ένα πλαίσιο υψηλού επιπέδου τελωνειακής ασφάλειας και θα παράσχει ένα σύνολο κανόνων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συμφωνία και το κοινοτικό κεκτημένο θα παραμείνουν ευθυγραμμισμένα. Ως εκ τούτου, ψηφίσαμε να εγκρίνει το Κοινοβούλιο την πρόταση. Εντούτοις, υποστηρίζουμε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων και των εργασιών της μεικτής επιτροπής, καθώς και σχετικά με τα πορίσματα των τακτικών αξιολογήσεων, και θα πρέπει επίσης να δεσμευθεί ότι θα υποβάλει μια αξιολόγηση της εφαρμογής της συμφωνίας.

Δεδομένου ότι οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας έχουν επεκταθεί αλλά είναι κατακερματισμένες, συστήνουμε να πραγματοποιηθεί με την πρώτη δυνατή ευκαιρία μια ανάλυση των δυνατοτήτων και του τρόπου της ενδεχόμενης σταδιακής ενσωμάτωσης της Ανδόρας στην εσωτερική αγορά. Αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του εμπορίου μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Τέλος, αναμένουμε την κατάργηση της υποχρέωσης αρχικής διασάφησης των προϊόντων, υπό τον όρο ότι η ΕΕ και η Ανδόρα θα εξασφαλίζουν στις αντίστοιχες επικράτειές τους ένα ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας, όπως ορίζεται στο σχετικό κεκτημένο.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Είναι γνωστό ότι το πρωτόκολλο έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ομαλή ανάπτυξη του εμπορίου μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών σε ένα πλαίσιο υψηλού επιπέδου τελωνειακής ασφάλειας και ότι θα περιλαμβάνει ένα σύνολο κανόνων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συμφωνία και το κοινοτικό κεκτημένο θα παραμείνουν ευθυγραμμισμένα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας πρέπει να συνεχίσουν να επεκτείνονται αποτελεσματικά και με συνέπεια. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να γίνει αυτό. Προπάντων, προκειμένου να διευκολύνουμε το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Ανδόρας, είναι σημαντικό να εφαρμόζουμε σωστά τα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας όσον αφορά τη διασάφηση των προϊόντων πριν από την είσοδο ή την έξοδό τους από το συγκεκριμένο τελωνειακό έδαφος, τους εξουσιοδοτημένους οικονομικούς φορείς, καθώς και τους τελωνειακούς ελέγχους ασφάλειας και τη διαχείριση των κινδύνων. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να προωθήσουμε περαιτέρω την επέκταση της εσωτερικής αγοράς πέρα από την ΕΕ, βάσει κοινών κανονιστικών προτύπων. Κάτι τέτοιο θα ήταν αμοιβαία επωφελές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην ΕΕ και την Ανδόρα. Πρέπει να σημειωθεί ότι το πρωτόκολλο θεσπίζει ένα ειδικό καθεστώς μεταξύ της ΕΕ και της Ανδόρας που συμβάλλει στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του εμπορίου μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Επικροτώ την πρόταση να περιέχει το πρωτόκολλο μια διάταξη σύμφωνα με την οποία οι έμποροι θα πρέπει να υποβάλλουν συγκεκριμένες πληροφορίες πριν από την εισαγωγή ή την εξαγωγή προϊόντων, ούτως ώστε να εφαρμόζονται σωστά τα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας. Πιστεύω ότι είναι φρόνιμο να καταργήσουμε την υποχρέωση αρχικής διασάφησης των προϊόντων, υπό τον όρο ότι η ΕΕ και η Ανδόρα θα εξασφαλίζουν στα αντίστοιχα τελωνειακά εδάφη τους ένα ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας, όπως προβλέπεται στο σχετικό κεκτημένο.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), γραπτώς. (EN) Η προώθηση των αμοιβαία ασφαλών συνόρων με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ είναι αναγκαία για τη διατήρηση της κυριαρχίας της Ένωσής μας, για την ανάπτυξη αμοιβαίας συνεργασίας. Ο κατάλληλος έλεγχος των συνόρων της ΕΕ με την Ανδόρα, ένα πριγκιπάτο που βρίσκεται μεταξύ δύο μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, της Γαλλίας και της Ισπανίας, θα διασφαλίσει στο μέλλον μια περισσότερο επικερδή και φιλική σχέση. Ψήφισα υπέρ του πρωτοκόλλου, διότι θα ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών με την Ανδόρα σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, καθώς και την τυποποίηση των τελωνειακών μέτρων ασφάλειας της ΕΕ, και θα ενθαρρύνει την ασφαλή κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ της Ανδόρας και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η αύξηση του διμερούς εμπορίου μεταξύ της Ανδόρας και της ΕΕ σε ένα πιο ασφαλές και τυποποιημένο περιβάλλον θα ωφελήσει την Ευρώπη συνολικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Moreira σχετικά με τα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας, διότι πιστεύω ότι είναι σημαντικό να καθιερωθούν σαφώς καθορισμένοι εμπορικοί κανόνες για μια χώρα η οποία, αν και δεν αποτελεί μέρος της ΕΕ, περιβάλλεται από κοινοτικό έδαφος, και συνεπώς βρίσκεται σε ιδανική θέση για την εμπορική ενσωμάτωσή της. Το πρωτόκολλο έχει συγκεκριμένα ως στόχο να ενισχύσει τα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας σε σχέση με τα εμπορεύματα που εισάγονται ή εξάγονται από χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη της Ένωσης. Ο συνοριακός έλεγχος διασφαλίζει ότι οι εμπορικοί φορείς θα παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες κατά τη διάρκεια των εμπορικών συναλλαγών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα στις εμπορικές ροές τη σωστή ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου για την επέκταση της συμφωνίας υπό μορφή επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας στα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας. Τόσο η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου όσο και η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών συστήνουν τη σύναψη του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου. Η σύναψη αυτής της νέας συμφωνίας συνιστά ακόμη ένα βήμα προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ του Πριγκιπάτου της Ανδόρας και της ΕΕ. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ότι η συμφωνία θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ανάπτυξη του κοινοτικού κεκτημένου στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο προβληματισμός αυτός εκφράστηκε στη συμφωνία. Όπως αναφέρει ο εισηγητής, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να πραγματοποιήσουν η Επιτροπή και το Πριγκιπάτο της Ανδόρας περαιτέρω συζητήσεις, προκειμένου να λάβουν υπόψη και αν κριθεί αναγκαίο να προσαρμόσουν διμερείς συμφωνίες στην τρέχουσα εφαρμογή του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα, ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της ΕΕ μέσα σε δύο χρόνια.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας για την επέκταση στα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας της συμφωνίας η οποία είχε συναφθεί στις 28 Ιουνίου 1990 και ήταν μέχρι πρότινος υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας. Η συμφωνία αποτέλεσε τη βάση για την τελωνειακή ένωση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. Η παρούσα ρύθμιση αναφορικά με τα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας θα προστεθεί στη συμφωνία του 1990 υπό τη μορφή ενός νέου Τίτλου ΙΙΑ και, σε αντίθεση με την τελωνειακή ένωση, θα ισχύει για τα γεωργικά προϊόντα. Ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας εφαρμόζεται, καταρχήν, στις εμπορικές συναλλαγές με όλες τις χώρες που δεν είναι μέλη της Ένωσης. Παρ’ όλα αυτά, προβλέπει διαφορετικούς κανόνες στις περιπτώσεις στις οποίες οι διεθνείς συμφωνίες προβλέπουν ειδικές ρυθμίσεις ασφάλειας. Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στο σχετικό κοινοτικό κεκτημένο για τελωνειακά θέματα, η πρόταση θεσπίζει ένα ειδικό καθεστώς μεταξύ της ΕΕ και της Ανδόρας για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να εντατικοποιηθεί το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας, ψηφίζω υπέρ των νέων τελωνειακών μέτρων ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υπέρ. Η απόφαση του Συμβουλίου που έχει παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διαδικασία έγκρισης συνιστά ένα νομικό μέσο για τη σύναψη του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας, το οποίο επεκτείνει στα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας τη συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας, η οποία συνάφθηκε στις 28 Ιουνίου 1990. Η συμφωνία αποτέλεσε τη βάση για την τελωνειακή ένωση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. Η παρούσα ρύθμιση αναφορικά με τα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας θα προστεθεί στη συμφωνία του 1990 υπό τη μορφή ενός νέου Τίτλου ΙΙΑ και, σε αντίθεση με την τελωνειακή ένωση, θα ισχύει για τα γεωργικά προϊόντα (άρθρο 12β, παράγραφος 2, του πρωτοκόλλου).

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Μεταξύ του Πριγκιπάτου της Ανδόρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει από το 1990 μια τελωνειακή ένωση, βάσει μιας συμφωνίας υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών. Η σημερινή τροποποίηση προτείνει να καθορίσει η μεικτή επιτροπή μέτρα για την εφαρμογή των τελωνειακών διατάξεων ασφάλειας. Δεν θα απαιτείται πλέον αρχική διασάφηση, εάν η ΕΕ και η Ανδόρα εξασφαλίζουν η καθεμία ένα επίπεδο ασφάλειας στα εθνικά εδάφη τους. Η επέκταση των προτύπων της εσωτερικής αγοράς θα αποφέρει οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις τόσο της ΕΕ όσο και της Ανδόρας.

 
  
  

Σύσταση: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0298/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψηφίζω υπέρ αυτής της πρότασης, έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη σύναψη της Συμφωνίας. Οι ευρωπαϊκές και οι καναδικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικονομήσουν εκατομμύρια ευρώ ετησίως χάρη σε βραχύτερες και απλούστερες, και άρα λιγότερο δαπανηρές, διαδικασίες έγκρισης προϊόντων και αμοιβαίας αποδοχής των πορισμάτων πιστοποίησης. Επιπλέον, η Συμφωνία συνιστά καθαρό όφελος για την ΕΕ, δεδομένου ότι θα θεσπίσει την αμοιβαία αποδοχή των πορισμάτων πιστοποίησης σε όλους τους τομείς της αξιοπλοΐας για όλα τα κράτη μέλη. Η Συμφωνία θα καταστήσει την καναδική και την ευρωπαϊκή αγορά όχι μόνο πιο ανταγωνιστικές, αλλά και ασφαλέστερες για τις επιβατικές και τις εμπορευματικές πτήσεις, καθώς προάγει τη συνεργασία σε όλα τα θέματα που άπτονται της πιστοποίησης, των επιθεωρήσεων και της επιβολής του νόμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), γραπτώς.(PL) Ο Καναδάς είναι κατασκευαστής αεροσκαφών και αεροναυτικού εξοπλισμού παγκόσμιας εμβέλειας. Αυτήν τη στιγμή, μόνον έξι κράτη μέλη έχουν διμερείς συμφωνίες για τη πιστοποίηση αεροπορικών υπηρεσιών. Η προτεινόμενη Συμφωνία για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, όπως και η Συμφωνία με τις ΗΠΑ, θα βελτιώσει σημαντικά τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και του Καναδά και θα ρυθμίζει αυτό το ζήτημα σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συμφωνία επιτρέπει την εναρμόνιση του συστήματος πιστοποίησης. Βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη των ένθεν και κακείθεν συστημάτων και στη σύγκριση ρυθμιστικών αποκλίσεων, και ως εκ τούτου θα επιτρέπει την ελαχιστοποίηση των διπλών δοκιμών και ελέγχων. Θα δρομολογήσει επίσης μια διαδικασία κοινών επιθεωρήσεων, ερευνών και ανταλλαγής δεδομένων ασφάλειας. Η αμοιβαία αποδοχή πορισμάτων πιστοποίησης θα επιτρέπει την επίτευξη σημαντικών εξοικονομήσεων στο έργο των ευρωπαϊκών και καναδικών αεροπορικών εταιρειών. Η Συμφωνία αφενός θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των αεροπορικών αγορών και αφετέρου –φέρνοντας σε επαφή τους ρυθμιστικούς φορείς– θα βελτιώσει επίσης την ασφάλειά τους. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, συμφωνώ με τη σύναψη της Συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), γραπτώς.(ES) Ψήφισα υπέρ, επειδή αυτή η Συμφωνία θα ωφελήσει τις ευρωπαϊκές και καναδικές εταιρείες, τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες. Εκατομμύρια θα εξοικονομηθούν μέσω των διαδικασιών έγκρισης προϊόντος και αμοιβαίας αποδοχής συντομότερων, απλούστερων και οικονομικότερων πορισμάτων πιστοποίησης. Προβλέπει την αμοιβαία χρήση και αναγνώριση των εκατέρωθεν εγκαταστάσεων επισκευής και συντήρησης. Κυρίως όμως θα καταστήσει την αγορά ασφαλέστερη και ανταγωνιστικότερη.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Ţicău, καθώς ο Καναδάς πρέπει να θεωρείται εταίρος προτεραιότητας για συμφωνίες αυτού του είδους, δεδομένου ότι τόσο η Ευρώπη όσο και ο Καναδάς έχουν κατασκευαστές αεροσκαφών παγκόσμιας εμβέλειας. Αυτή η Συμφωνία θα καταστήσει δυνατή τη διατήρηση στο ελάχιστο των διπλών διαδικασιών και την αποδοχή της αμοιβαίας πιστοποίησης: συνεπώς, οι εξοικονομήσεις σε οικονομικούς πόρους και η απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών θα είναι σημαντικές και θα έχουν θετικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, επειδή πιστεύω ότι μια διμερής Συμφωνία για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, η οποία είναι ο στόχος της, θα αποφέρει οφέλη για τους Ευρωπαίους διευκολύνοντας το εμπόριο μεταξύ αμφοτέρων των μερών. Ο σκοπός της Συμφωνίας είναι να μειωθεί η επανάληψη αξιολογήσεων, δοκιμών και ελέγχων και να δοθεί η δυνατότητα τόσο στην ΕΕ όσο και στον Καναδά να βασίζονται στα ένθεν και κακείθεν συστήματα πιστοποίησης αεροναυτικών προϊόντων. Με την προσέγγιση των δύο δεσμών απαιτήσεων και ρυθμιστικών διαδικασιών, η αρχή εισαγωγής θα έχει τη δυνατότητα να εκδίδει το δικό της πιστοποιητικό για το αεροναυτικό προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό χωρίς την επανάληψη όλων των αξιολογήσεων που έγιναν από την αρχή εξαγωγής. Οι ευρωπαϊκές και οι καναδικές εταιρείες θα εξοικονομούν εκατομμύρια ευρώ ετησίως χάρη στις συντομότερες, απλούστερες, άρα και οικονομικότερες, διαδικασίες έγκρισης προϊόντος. Οι αεροπορικές εταιρείες θα επωφεληθούν επίσης, και η καναδική και η ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά θα καταστούν ακόμη περισσότερο ασφαλείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Η αμοιβαία αποδοχή των πορισμάτων πιστοποίησης θα διασφαλίζει συντομότερες και απλούστερες, άρα και οικονομικότερες διαδικασίες έγκρισης προϊόντος, ενώ θα έχει επίσης τεράστια οικονομικά οφέλη τόσο για τις ευρωπαϊκές όσο και για τις καναδικές εταιρείες.

Ψηφίζω υπέρ αυτής της Συμφωνίας καθώς πιστεύω ότι, πέραν των οικονομικών οφελών τα οποία αυτή θα αποφέρει, θα θεσπίσει επίσης την αμοιβαία αποδοχή πορισμάτων πιστοποίησης σε όλους τους τομείς της αξιοπλοΐας για όλα τα κράτη μέλη. Συνεπώς, βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη των ισχυόντων συστημάτων, είτε της ΕΕ είτε του Καναδά, και προβλέπει υποχρεώσεις και μεθόδους συνεργασίας, έτσι ώστε η αρχή εισαγωγής να μπορεί να εκδίδει το δικό της πιστοποιητικό για το αεροναυτικό προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό χωρίς επανάληψη όλων των αξιολογήσεων που έγιναν από την αρχή εξαγωγής. Οι αεροπορικές εταιρείες θα ωφεληθούν επίσης από τη Συμφωνία, δεδομένου ότι προβλέπει τη χρήση από τη μία πλευρά των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων επισκευής και συντήρησης της άλλης πλευράς.

Αντιπροσωπεύει έτσι ένα τεράστιο βήμα προόδου για τις αγορές οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικότερες αλλά επίσης ασφαλέστερες, δεδομένου ότι η μεγαλύτερη προσέγγιση και συνεργασία σε θέματα πιστοποίησης, επιθεωρήσεων και επιβολής του νόμου θα δίνουν τη δυνατότητα στα μέρη να διασφαλίζουν υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τις επιβατικές και εμπορευματικές πτήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Ţicău η οποία δίνει το πράσινο φως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εφαρμογή Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά για την πολιτική αεροπορία. Αυτή η Συμφωνία θα επιφέρει την αμοιβαία αναγνώριση των συστημάτων πιστοποίησης για ένα αεροναυτικό προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό όσον αφορά την αξιοπλοΐα και τη συντήρηση. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρημάτων για τις εταιρείες των οποίων τα προϊόντα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί στη μία χώρα δεν θα οφείλουν να υποβληθούν σε ολόκληρη τη διαδικασία πιστοποίησης στην άλλη χώρα. Αυτή η απλούστευση φέρνει καλά νέα σε μια αγορά της οποίας οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο περιοχών ανέρχονται σε περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της σύστασης επειδή εγκρίνω τη σύναψη συμφωνίας η οποία, αφενός, θα ωφελήσει τις ευρωπαϊκές και τις καναδικές εταιρείες και τους αερομεταφορείς εξοικονομώντας εκατομμύρια ευρώ, χάρη σε συντομότερες και απλούστερες διαδικασίες πιστοποίησης, και, αφετέρου, θα διασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τους επιβάτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η διασφάλιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και οι εναρμονισμένοι κανόνες για τους διάφορους παράγοντες της αγοράς είναι ο κύριος αντικειμενικός σκοπός αυτής της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, εφεξής «η Συμφωνία».

Η Συμφωνία είναι τόσο σημαντική όσο σημαντικές είναι οι αεροπορικές βιομηχανίες αυτών των δύο περιοχών, και, ως εκ τούτου, με την έγκριση κοινών κανόνων θα αποφεύγεται η επανάληψη διαδικασιών όπως δοκιμές, αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο κανόνας της αμοιβαίας αποδοχής και οι κοινές επιθεωρήσεις, οι έρευνες και η ανταλλαγή δεδομένων ασφαλείας θα επιτρέπουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τελευταίο αλλά όχι αμελητέο, η Συμφωνία θα επιτρέπει μεγαλύτερες εξοικονομήσεις για την αεροπορική βιομηχανία, αλλά επίσης κέρδη αποδοτικότητας για τις ίδιες τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς τώρα θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις επισκευής και συντήρησης εγκεκριμένες από τα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Οι οικονομικές και οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά χρονολογούνται από μακρού χρόνου και έχουν δώσει την ευκαιρία για τη σύναψη αρκετών διμερών συμφωνιών σε αυτούς τους τομείς. Στις 6 Μαΐου 2009, συνάφθηκε η Συμφωνία για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της ΕΕ –της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας– και του Καναδά, παρόμοια με αυτή η οποία συνάφθηκε με τις ΗΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών και τη μείωση της επανάληψης ελέγχων για όλους τους ελέγχους και τις δοκιμές. Ψήφισα υπέρ αυτής της σύστασης και επικροτώ την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο μερών. Αυτή η Συμφωνία θα καταστήσει τόσο την καναδική όσο και την ευρωπαϊκή αγορά ασφαλέστερες και ανταγωνιστικότερες, καθώς αντιπροσωπεύει σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά τη θέσπιση διεθνών προτύπων για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Θα ωφελήσει επίσης τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς θα είναι δυνατόν οι αεροπορικές εταιρείες της μίας πλευράς να χρησιμοποιούν τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επισκευής και συντήρησης της άλλης πλευράς.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η Συμφωνία η οποία αποτελεί το αντικείμενο αυτής της έκθεσης αφορά ορισμένες πτυχές της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και θα αντικαταστήσει τις έξι διμερείς συμφωνίες οι οποίες υφίστανται μεταξύ των κρατών μελών και του Καναδά και περιλαμβάνουν την πιστοποίηση προϊόντος. Όπως η εισηγήτρια σαφώς αναφέρει, η πρόθεση δημιουργίας πλήρους Ανοικτού Εναέριου Χώρου μεταξύ αυτών των δύο κρατών, ένα θέμα για το οποίο εγείραμε σημαντικές ανησυχίες, δεν εμπίπτει στο πεδίο αυτής της Συμφωνίας, αλλά πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο χωριστής σύστασης.

Οι κύριοι σκοποί της Συμφωνίας είναι η ελαχιστοποίηση της επανάληψης αξιολογήσεων, δοκιμών και ελέγχων, εκτός και αν εκφράζουν σημαντικές ρυθμιστικές διαφοροποιήσεις, και να δοθεί η δυνατότητα τόσο στην ΕΕ όσο και στον Καναδά να βασίζονται στα εκατέρωθεν συστήματα πιστοποίησης. Μεταξύ άλλων πτυχών, αυτό θα επιτευχθεί μέσω της προοδευτικής προσέγγισης των δεσμών απαιτήσεων και ρυθμιστικών διαδικασιών αμφοτέρων των μερών.

Αυτή η Συμφωνία αναμένεται να επιφέρει εξοικονομήσεις για τις ευρωπαϊκές και καναδικές αεροπορικές εταιρείες χάρη στις συντομότερες και απλούστερες, άρα και οικονομικότερες, διαδικασίες έγκρισης προϊόντος και την αμοιβαία αποδοχή των πορισμάτων πιστοποίησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτή η Συμφωνία αφορά ορισμένες πτυχές ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, χωρίς να υπεισέρχεται σε ζητήματα δημιουργίας πλήρους Ανοικτού Εναέριου Χώρου μεταξύ αυτών των δύο κρατών, η οποία δημιουργία, σύμφωνα με την εισηγήτρια, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο χωριστής σύστασης. Ο κύριος σκοπός της Συμφωνίας είναι η ελαχιστοποίηση της επανάληψης αξιολογήσεων, δοκιμών και ελέγχων, εκτός και αν εκφράζουν σημαντικές ρυθμιστικές διαφοροποιήσεις, και να δώσει τη δυνατότητα τόσο στην ΕΕ όσο και στον Καναδά να βασίζονται στα εκατέρωθεν συστήματα πιστοποίησης.

Αυτή η Συμφωνία αναμένεται να επιφέρει εξοικονομήσεις για τις ευρωπαϊκές και τις καναδικές αεροπορικές εταιρείες χάρη στις συντομότερες και απλούστερες, άρα και οικονομικότερες, διαδικασίες έγκρισης προϊόντος και την αμοιβαία αποδοχή πορισμάτων πιστοποίησης. Σύμφωνα με την εισηγήτρια, η Συμφωνία θα μπορούσε επίσης να αυξήσει την ασφάλεια, λόγω της συνεχιζόμενης προσέγγισης μεταξύ ρυθμιστικών αρχών και αρχών επιβολής του νόμου σε όλα τα θέματα που άπτονται της πιστοποίησης, των επιθεωρήσεων και της επιβολής του νόμου για να διασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για τις επιβατικές και εμπορευματικές πτήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. – (SK) Η σύσταση ισχύει για τη συμφωνία περί ασφάλειας η οποία υπογράφηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τον Μάιο του 2009. Από την προοπτική της σύναψης της συμφωνίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, η οποία συμπληρώνει τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών, ορθά δόθηκε προτεραιότητα στον Καναδά, επειδή τόσο η Ευρώπη όσο και ο Καναδάς διαθέτουν κατασκευαστές αεροσκαφών, κινητήρων και αεροναυτικών προϊόντων, παγκόσμιας εμβέλειας. Ακριβώς όπως και η παρόμοια συμφωνία για την ασφάλεια της αεροπορίας με τις ΗΠΑ, κύριος σκοπός ήταν η ελαχιστοποίηση της επανάληψης αξιολογήσεων, δοκιμών και επιθεωρήσεων, και να δοθεί η δυνατότητα στην ΕΕ και τον Καναδά να βασίζονται στα εκατέρωθεν συστήματα πιστοποίησης. Η Συμφωνία έτσι γενικά ακολουθεί τη δομή των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας που συνάφθηκαν μεταξύ των κρατών μελών και του Καναδά. Αναθέτει υποχρεώσεις και ορίζει μεθόδους συνεργασίας, βασιζόμενες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη στα εκατέρωθεν συστήματα και στη σύγκριση των ρυθμιστικών αποκλίσεων. Οι ευρωπαϊκές και οι καναδικές εταιρείες θα εξοικονομούν εκατομμύρια ευρώ ετησίως χάρη στις συντομότερες, απλούστερες και οικονομικότερες διαδικασίες έγκρισης και την αμοιβαία αναγνώριση πορισμάτων σχετικά με την πιστοποίηση. Θα είναι επίσης επωφελής για τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς αντιπροσωπεύει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη θέσπιση διεθνών προτύπων στον τομέα της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. Συνεπώς, έχω την άποψη ότι είναι σωστό το Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη σύναψη της Συμφωνίας, καθώς θα καταστήσει τόσο την καναδική όσο και την ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνιστικότερες και ταυτόχρονα ασφαλέστερες.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς. (IT) Η εν λόγω σύσταση αφορά τη Συμφωνία της 6ης Μαΐου 2009 για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Δεδομένου του κλίματος συνεργασίας το οποίο διέπει τη Συμφωνία, μπορώ να επιβεβαιώσω τη θετική ψήφο μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Επικρότησα αυτό το έγγραφο, επειδή οι κύριοι στόχοι οι οποίοι ετέθησαν με τις διαπραγματευτικές οδηγίες ήταν να ελαχιστοποιηθούν οι διπλές αξιολογήσεις, δοκιμές και έλεγχοι (εκτός και αν εκφράζουν σημαντικές ρυθμιστικές διαφοροποιήσεις) και να δοθεί η δυνατότητα τόσο στην ΕΕ όσο και στον Καναδά να βασίζονται στα εκατέρωθεν συστήματα πιστοποίησης. Αυτό θα επιτευχθεί με την προοδευτική προσέγγιση των δύο δεσμών απαιτήσεων και ρυθμιστικών διαδικασιών, με τακτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών για να ελέγχουν τη συνεχή καταλληλότητα και ικανότητα των ρυθμιστικών φορέων οι οποίοι ασχολούνται με την εφαρμογή της Συμφωνίας, και με τη δημιουργία μεικτής επιτροπής η οποία θα προτείνει λύσεις σε οιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει από την εφαρμογή της. Για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στα εκατέρωθεν συστήματα, η συμφωνία προβλέπει κοινές επιθεωρήσεις, έρευνες, ανταλλαγή δεδομένων ασφάλειας (επιθεωρήσεις αεροσκαφών και στοιχεία σχετικά με ατυχήματα) και αυξημένη ρυθμιστική συνεργασία και διαβούλευση σε τεχνικό επίπεδο για την επίλυση προβλημάτων πριν αυτά μετατραπούν σε διαφορές. Προβλέπει τη δημιουργία μιας μεικτής επιτροπής και υποεπιτροπών σε τομείς όπως η πιστοποίηση της αξιοπλοΐας και η συντήρηση. Ορίζονται επίσης ισχυρές ρήτρες ασφάλειας που δίνουν εν τέλει τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε πλευρά να αναστέλλει τη διαδικασία αποδοχής των συμπερασμάτων της αρμόδιας αρχής της άλλης πλευράς ή να τερματίζεται η Συμφωνία εξ ολοκλήρου ή εν μέρει. Εντούτοις, σκοπός του όλου συστήματος των διαβουλεύσεων, επιτροπών και υποεπιτροπών είναι να εγγυάται την επίλυση τυχόν διαφορών πολύ πριν φθάσουν σε αυτό το στάδιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Η Συμφωνία του 2009 για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας είναι ένα πρώτο βήμα προς τη δημιουργία ενός πλήρους Ανοικτού Εναέριου Χώρου μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά. Για να διατηρείται η εμπιστοσύνη στα εκατέρωθεν συστήματα, η Συμφωνία προβλέπει κοινές επιθεωρήσεις, ανταλλαγή δεδομένων ασφάλειας, αυξημένη ρυθμιστική συνεργασία και διαβούλευση σε τεχνικό επίπεδο για την επίλυση θεμάτων πριν αυτά μετατραπούν σε «διαφορές».

Επιπλέον, η δημιουργία μιας μεικτής επιτροπής και αρκετών υποεπιτροπών θα επιτρέπει στις ευρωπαϊκές και καναδικές επιχειρήσεις να εξοικονομούν εκατομμύρια ευρώ ετησίως χάρη στην αμοιβαία αποδοχή των πορισμάτων πιστοποίησης. Οι αρχές εισαγωγής θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν τα δικά τους πιστοποιητικά για τα αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμό χωρίς επανάληψη όλων των αξιολογήσεων που διενήργησε η αργή εξαγωγής.

Οι αεροπορικές εταιρείες θα δρέπουν επίσης τα οφέλη της Συμφωνίας εφόσον αυτή προβλέπει τη χρήση από τη μία πλευρά των εγκαταστάσεων επισκευής και συντήρησης της άλλης πλευράς. Η Συμφωνία δεν θα κάνει μόνο την καναδική και την ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνιστικότερες, αλλά θα ενισχύσει επίσης την παγκόσμια ασφάλεια.

Τέλος, πιστεύουμε ότι αυτή η Συμφωνία είναι σημαντική επειδή θεσπίζει διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και πρέπει να χρησιμεύει ως αφετηρία για μελλοντικές διαπραγματεύσεις με άλλους σημαντικούς κατασκευαστές αεροσκαφών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Αυτή η Συμφωνία είναι η πλέον φιλόδοξη συμφωνία για τις αερομεταφορές μεταξύ της ΕΕ και ενός σημαντικού παγκόσμιου εταίρου. Η Συμφωνία θα καταστήσει την καναδική και την ευρωπαϊκή αγορά όχι μόνο ανταγωνιστικότερες, αλλά και ασφαλέστερες, λόγω της συνεχιζόμενης προσέγγισης μεταξύ ρυθμιστικών αρχών και αρχών επιβολής του νόμου σε όλα τα θέματα που άπτονται της πιστοποίησης, των επιθεωρήσεων και της επιβολής του νόμου για να διασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για τις επιβατικές και τις εμπορευματικές πτήσεις. Η Συμφωνία αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά τη θέσπιση διεθνών προτύπων για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και πρέπει να χρησιμεύει ως αφετηρία για μελλοντικές διαπραγματεύσεις με άλλους σημαντικούς κατασκευαστές αεροσκαφών και εξοπλισμού. Στηρίζω τη Silvia-Adriana Ţicău.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Σκοπός της Συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, η οποία συμπληρώνει τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών με τον Καναδά, είναι να άρει τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο. Στην ουσία, ο σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση των διπλών αξιολογήσεων, δοκιμών και ελέγχων στο μέτρο του δυνατού και να καταστεί δυνατή η ενιαία πιστοποίηση. Θα δημιουργηθεί μια μεικτή επιτροπή για την εξεύρεση πιθανών λύσεων σε προβλήματα τα οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Η συνεργασία και η αμοιβαία αναγνώριση πιστοποίησης θα εφαρμόζονται στους τομείς της αξιοπλοΐας και της συντήρησης. Μελλοντικά, υπάρχει δυνατότητα για απεριόριστη αμοιβαία αναγνώριση. Πέραν της μεικτής επιτροπής, η οποία θα ασχολείται με πρακτικά προβλήματα και διαφορές, υπάρχουν επίσης σχέδια για κοινές επιθεωρήσεις και έρευνες και την ανταλλαγή δεδομένων ασφάλειας. Πρέπει επίσης να επικροτήσουμε το ότι ισχυρές ρήτρες ασφάλειας θα δίνουν τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε πλευρά να αναστέλλει τη διαδικασία αποδοχής των συμπερασμάτων της αρμόδιας αρχής της άλλης πλευράς ή η Συμφωνία να τερματίζεται αν αυτό καταστεί απαραίτητο.

Η Συμφωνία θα υποστηριχθεί υπό τον όρο ότι οι διαδικασίες έγκρισης προϊόντος καθίστανται συντομότερες και απλούστερες χωρίς να διακυβεύονται τα πρότυπα ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Αυτή η σύσταση αφορά τη Συμφωνία για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, η οποία υπογράφηκε στις 6 Μαΐου 2009 εξ ονόματος της (τότε) Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επί του παρόντος, μόνο έξι κράτη μέλη έχουν διμερείς συμφωνίες σχετικά με την πιστοποίηση με τον Καναδά. Αυτές θα καταστούν περιττές όταν η Συμφωνία για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά τεθεί σε ισχύ. Οι ισχυρές ρήτρες ασφάλειας δίνουν τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε πλευρά να αναστέλλει τη διαδικασία αποδοχής των συμπερασμάτων της αρμόδιας αρχής της άλλης πλευράς ή η Συμφωνία να τερματίζεται αν αυτό καθίσταται σκόπιμο. Θα είναι δυνατόν να τερματιστεί η Συμφωνία εξ ολοκλήρου ή εν μέρει. Η Συμφωνία θα υποστηριχθεί υπό τον όρο ότι οι διαδικασίες έγκρισης προϊόντος καθίστανται συντομότερες και απλούστερες χωρίς να διακυβεύονται τα πρότυπα ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Μια Συμφωνία για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά έχει αναμφίβολα οφέλη για αμφότερα τα μέρη. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σημαντικότεροι κατασκευαστές αεροπορικής τεχνολογίας βρίσκονται στην ΕΕ και τον Καναδά. Για αμφότερα τα μέρη, το μέγεθος των εμπορικών συναλλαγών και των εξαγωγών σε αυτόν τον τομέα είναι τεράστιο. Για να επιτευχθεί πραγματική συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας της αεροπορίας, είναι κρίσιμης σημασίας να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα πιστοποίησης πληρούν τις απαιτήσεις αμφοτέρων των μερών. Χαίρομαι που, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, επιτεύχθηκε συμφωνία για την ελαχιστοποίηση της επανάληψης των αξιολογήσεων, των δοκιμών και των ελέγχων. Πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να δοθεί στην αρχή εισαγωγής το δικαίωμα να εκδίδει το δικό της πιστοποιητικό για το αεροναυτικό προϊόν, εμποδίζοντας έτσι την επανάληψη αξιολογήσεων οι οποίες διενεργούνται από την αρχή εξαγωγής. Η αμοιβαία αποδοχή στον τομέα της αξιοπλοΐας, της συντήρησης και της αδειοδότησης αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που έχουν αμφότερα τα μέρη στα εκατέρωθεν συστήματα. Αυτή η Συμφωνία θα διευκολύνει τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων αμφοτέρων των μερών σε όλους τους τομείς της πιστοποίησης, των επιθεωρήσεων, της επιβολής του νόμου και των διαβουλεύσεων. Η διενέργεια κοινών επιθεωρήσεων, ερευνών, και η ανταλλαγή δεδομένων ασφάλειας θα διασφαλίζει το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για τις επιβατικές και εμπορευματικές πτήσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι, με την έναρξη ισχύος αυτής της Συμφωνίας, οι διαδικασίες έγκρισης και αδειοδότησης προϊόντος θα καταστούν περισσότερο ευέλικτες, συντομότερες και οικονομικότερες. Αυτό θα μειώσει το κόστος για τις εταιρείες σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα τη σύναψη της Συμφωνίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά, επειδή πιστεύω ότι παρουσιάζει σαφές πλεονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον θεσπίζει την αμοιβαία αναγνώριση της παρεχόμενης τεκμηρίωσης σε όλους τους τομείς που είναι συναφείς με την αεροπορία για όλα τα κράτη μέλη. Η Συμφωνία προβλέπει κοινές επιθεωρήσεις, έρευνες, ανταλλαγή δεδομένων ασφάλειας, αυξημένη συνεργασία και διαβουλεύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Η εμπιστοσύνη των συμβαλλόμενων μερών στα εκατέρωθεν συστήματα πιστοποίησης σημαίνει ενίσχυση της ασφάλειας του συστήματος, εξοικονόμηση χρόνου που διαφορετικά θα χανόταν με την επανάληψη όλων των αξιολογήσεων οι οποίες διενεργούνται από την αρχή εξαγωγής, και διασφάλιση οφελών για τις αεροπορικές εταιρείες χάρη στη δυνατότητα χρησιμοποίησης από τη μία πλευρά των εγκαταστάσεων επισκευής και συντήρησης της άλλης πλευράς. Όλα αυτά θα καταστήσουν τις αεροπορικές αγορές ανταγωνιστικότερες και ασφαλέστερες.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Όπως και η συμφωνία για την ασφάλεια της αεροπορίας με τις ΗΠΑ, οι κύριοι σκοποί οι οποίοι ετέθησαν στις διαπραγματεύσεις ήταν να ελαχιστοποιηθεί η επανάληψη των αξιολογήσεων, των δοκιμών και των ελέγχων και να δοθεί η δυνατότητα στην ΕΕ και τον Καναδά να βασίζονται στα εκατέρωθεν συστήματα πιστοποίησης. Αυτό θα επιτευχθεί με την προοδευτική προσέγγιση των δεσμών απαιτήσεων και ρυθμιστικών διαδικασιών, και με τακτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών για να επαληθεύουν τη συνεχή καταλληλότητα και ικανότητα των ρυθμιστικών φορέων οι οποίοι ασχολούνται με την εφαρμογή της Συμφωνίας. Αυτά τα μέτρα μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τις ευρωπαϊκές και καναδικές εταιρείες χάρη στις συντομότερες και απλούστερες, άρα και οικονομικότερες, διαδικασίες έγκρισης προϊόντος. Η αμοιβαία αποδοχή των πορισμάτων πιστοποίησης συνιστά τεράστιο όφελος για την ΕΕ, δεδομένου ότι αυτή θα καθιερώσει την αμοιβαία αποδοχή των πορισμάτων πιστοποίησης σε όλους τους τομείς της αξιοπλοΐας για όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Οι κύριοι σκοποί της Συμφωνίας είναι να δοθεί η δυνατότητα στην ΕΕ και τον Καναδά να βασίζονται στα εκατέρωθεν συστήματα πιστοποίησης. Αυτό θα επιτευχθεί με την προοδευτική προσέγγιση των δύο δεσμών απαιτήσεων και ρυθμιστικών διαδικασιών, με τακτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών για να επαληθεύουν τη συνεχή καταλληλότητα και ικανότητα των ρυθμιστικών φορέων οι οποίοι ασχολούνται με την εφαρμογή της Συμφωνίας, και με τη δημιουργία μεικτών επιτροπών οι οποίες θα προτείνουν λύσεις σε οιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει από την εφαρμογή της. Η Συμφωνία σε γενικές γραμμές ακολουθεί τη διάρθρωση των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών για την ασφάλεια των αερομεταφορών (BASA) μεταξύ των κρατών μελών και του Καναδά. Βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη των ένθεν και κακείθεν συστημάτων και στη σύγκριση ρυθμιστικών αποκλίσεων. Ως εκ τούτου, διατυπώνει υποχρεώσεις και παρέχει μεθόδους συνεργασίας, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στην αρχή εισαγωγής να εκδίδει το δικό της πιστοποιητικό για αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμό χωρίς επανάληψη όλων των αξιολογήσεων τις οποίες διενήργησε η αρχή εξαγωγής. Προκειμένου η καναδική και η ευρωπαϊκή αγορά να καταστούν ανταγωνιστικότερες και ασφαλέστερες, και προκειμένου οι διαδικασίες έγκρισης προϊόντων να καταστούν συντομότερες και απλούστερες, υπερψηφίζω την εν λόγω πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE) , γραπτώς. – (CS) Δεν έχω μεγάλες επιφυλάξεις σχετικά με τη Συμφωνία ΕΕ-Καναδά για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Παρά ταύτα, απείχα από την ψηφοφορία. Ο λόγος γι’ αυτό είναι η ανεπίλυτη κατάσταση στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ, της Τσεχικής Δημοκρατίας και του Καναδά σχετικά με την άρση της μονομερούς απαίτησης θεώρησης για τους τσέχους πολίτες. Έχω επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι το Κοινοβούλιο της Τσεχικής Δημοκρατίας θα μπλοκάρει την κύρωση της σχετικής σύμβασης για την πολιτική αεροπορία για τους ίδιους λόγους. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να ασχοληθεί με αυτό το πρόβλημα με κάθε σοβαρότητα. Η χλιαρή στάση της Επιτρόπου Malmström είναι ο λόγος για τον οποίο, μετά από δύο χρόνια, η κατάσταση παραμένει ανεπίλυτη, και έχει συμβάλει στην επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας και του Καναδά.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υπέρ. Αυτή η σύσταση αφορά τη Συμφωνία για την ασφάλεια η οποία υπογράφηκε εξ ονόματος της (τότε) Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις 6 Μαΐου 2009. Η συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Καναδά, η οποία υπογράφηκε στις 17-18 Δεκεμβρίου 2009 και θα δημιουργήσει έναν πλήρως Ανοικτό Εναέριο Χώρο μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, θα αποτελέσει αντικείμενο χωριστής σύστασης. Μόνο έξι κράτη μέλη αυτήν τη στιγμή έχουν διμερείς συμφωνίες με τον Καναδά που να καλύπτουν την πιστοποίηση προϊόντων. Αυτές θα πάψουν να ισχύουν όταν η συμφωνία για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας ΕΕ-Καναδά («η Συμφωνία») τεθεί σε ισχύ. Καθώς η άρση των τεχνικών εμποδίων στις εμπορευματικές συναλλαγές εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης, η Συμφωνία μπορεί να συναφθεί με απόφαση του Συμβουλίου. Σε αντίθεση με τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών, δεν υπόκειται σε προσωρινή εφαρμογή και δεν απαιτεί κύρωση από τα κράτη μέλη. Ορθά δόθηκε προτεραιότητα στον Καναδά για τη σύναψη συμφωνίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας η οποία θα συμπληρώσει τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών, καθώς η Ευρώπη και ο Καναδάς διαθέτουν έκαστος κατασκευαστές αεροσκαφών, κινητήρων και ηλεκτρονικών συστημάτων αεροπλοΐας παγκόσμιας εμβέλειας. Η αξία των συνδυασμένων εξαγωγών αεροπορικής τεχνολογίας υπερβαίνει τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ευρωπαϊκές και καναδικές συναλλαγές συνολικά σε αεροσκάφη, διαστημικά σκάφη και εξαρτήματα το 2008 υπερέβησαν τα 49 δισεκατομμύρια ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Αυτή η Συμφωνία για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, η οποία συνάφθηκε μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, ακολουθεί την οριζόντια συμφωνία που ήδη εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2011. Ο Καναδάς είναι μια στρατηγική χώρα σε αυτόν τον τομέα για τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς αμφότερα τα μέρη είναι παγκόσμιοι ηγέτες στην κατασκευή αεροσκαφών, κινητήρων και ηλεκτρονικών συστημάτων αεροπλοΐας· αυτήν τη στιγμή είναι επίσης ο ενδέκατος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ. Οι αντικειμενικοί σκοποί αυτής της Συμφωνίας εστιάζονται στη διευκόλυνση του εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών, με την άρση τεχνικών εμποδίων, και στη μείωση της επανάληψης ρυθμιστικών αξιολογήσεων, δοκιμών και ελέγχων αξιοπλοΐας, με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας. Η δημιουργία Ανοικτού Εναέριου Χώρου θα αποφέρει οικονομικά οφέλη για αμφότερα τα μέρη. Η μεγαλύτερη απλούστευση και μείωση του διοικητικού κόστους στις ευρωπαϊκές και καναδικές εταιρείες θα επιφέρει μεγαλύτερη οικονομική ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια για τους επιβάτες. Ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, αλλά θα ήθελα εκ νέου να υπογραμμίσω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει τις νέες αρμοδιότητές του οι οποίες κατοχυρώνονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, και να τηρείται ενήμερο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης διεθνών συμφωνιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Η Συμφωνία αποσκοπεί να ελαχιστοποιήσει τις επαναλήψεις αξιολογήσεων, δοκιμών και ελέγχων δίνοντας σε αμφότερα τα μέρη τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα ένθεν και κακείθεν συστήματα. Ως εκ τούτου, η αμοιβαία εμπιστοσύνη στο σύστημα το οποίο διαχειρίζεται το συμβαλλόμενο μέρος βασίζεται στην προσέγγιση των απαιτήσεων και ρυθμιστικών διαδικασιών, καθώς και στις τακτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών και στη δημιουργία μεικτής επιτροπής. Λόγω των συντομότερων και οικονομικότερων διαδικασιών έγκρισης προϊόντων, οι εταιρείες οι οποίες λειτουργούν σε αυτόν τον τομέα θα εξοικονομούν εκατομμύρια ετησίως και θα έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Η Συμφωνία θα καταστήσει την αγορά ανταγωνιστικότερη και ασφαλέστερη, επειδή οι αρχές επιβολής του νόμου θα απαιτείται να συνεργάζονται σε μεγάλο βαθμό.

 
  
  

Έκθεση: Miroslav Mikolášik (A7-0111/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Αυτή η έκθεση σημειώνει ότι η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η διαφάνεια στη διάθεση κονδυλίων είναι βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των συνολικών στόχων της πολιτικής συνοχής, συμβάλλοντας στην αύξηση της λογοδοσίας όσον αφορά τους στρατηγικούς στόχους. Πρόσθετες προσπάθειες χρειάζονται για την αποφυγή υπερβολικών καθυστερήσεων και για τη βελτίωση των επιδόσεων υλοποίησης.

Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω την ανάγκη για περισσότερες συνέργειες με άλλα μέσα πολιτικής. Η πολιτική συνοχής πρέπει να συνεχίσει να βοηθά τις φτωχότερες περιοχές να καλύψουν τη διαφορά και να προσαρμόζει τους στόχους της στις σημερινές και στις μελλοντικές προκλήσεις, εξασφαλίζοντας έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), γραπτώς. (IT) Η πολιτική συνοχής έχει μεγαλύτερες δυνατότητες σήμερα από ό,τι στο παρελθόν, και αυτό δεν πρέπει να υποτιμάται· είναι ικανή να βελτιώσει τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από μόνιμα γεωγραφικά ή φυσικά μειονεκτήματα. Θα ήταν μεγάλο κρίμα να μένουν αχρησιμοποίητοι ή να σπαταλιούνται χωρίς λόγο οι διαθέσιμοι πόροι, και συνεπώς είναι ορθό να εγκριθεί επειγόντως μια προσανατολισμένη σε αποτελέσματα προσέγγιση μέσω του καθορισμού σαφών και μετρήσιμων στόχων και δεικτών αποτελεσμάτων. Το πρώτο βήμα, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους κοινοτικούς πόρους, είναι η απλούστευση των διαδικασιών και η πιο ευέλικτη διάθεση των κονδυλίων με τη μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων, του υπερβολικού διοικητικού κόστους και άλλων εμποδίων τα οποία παρακωλύουν την επίτευξη των στόχων της πολιτικής σχετικά με την απασχόληση και την καταπολέμηση της φτώχειας. Ας μην ξεχνούμε ότι η πολιτική συνοχής είναι ένας μακροπρόθεσμος μηχανισμός· συνεπώς, η έναρξη καταβολής προσπαθειών σε στέρεο έδαφος, ο καθορισμός ακριβών στόχων και η κατανομή σαφών αρμοδιοτήτων σε έκαστο επίπεδο διακυβέρνησης είναι παράγοντες προόδου οι οποίοι θα παραγάγουν ορατά αποτελέσματα μόνο στο δεύτερο μέρος της περιόδου προγραμματισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Η επίτευξη κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής είναι ένας από τους σημαντικούς στόχους του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Είναι ένας στόχος τον οποίο όλα τα κράτη μέλη έχουν καθορίσει στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Γι’ αυτό ακριβώς πιστεύω ότι η διαδικασία για τη χρηματοδότηση έργων συνοχής πρέπει να βασίζεται στην αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, στην υλοποίηση σε στρατηγικούς τομείς και, τέλος, στην αρχή της χρηστής διακυβέρνησης. Ο στόχος είναι να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης. Ωστόσο, ολόκληρη η διαδικασία για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής χρειάζεται να απλουστευθεί για να πετύχει αυτόν τον επιθυμητό στόχο. Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κονδύλια και πιστεύω ότι χρειάζεται να υπερβούμε τον μεγαλύτερο εχθρό ο οποίος καθυστερεί τα έργα αυτού του είδους ή τα σταματά: η υπέρμετρη ευρωπαϊκή γραφειοκρατία. Δεν πρέπει να συγχέουμε τη γραφειοκρατία με τη διαφάνεια, επειδή δεν συμβάλλει στη διαφάνεια των έργων συνοχής κάθε εγγραφή που καταχωρείται σε ένα φύλλο χαρτί ή κάθε έγκριση που αρχειοθετείται σε έναν φάκελο.

Οι ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών έχουν εξελιχθεί κατά τη διάρκεια μακρών χρονικών περιόδων. Στηρίζω την πρόταση της έκθεσης ότι, για να μειωθούν αυτές οι ανισότητες και να απλοποιηθεί η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για όλα τα κράτη μέλη, χρειάζεται να μειώσουμε την περίοδο η οποία απαιτείται για την έγκριση της χρηματοδότησης και να μειωθεί η γραφειοκρατία και μαζί με αυτήν όλοι οι κανόνες και οι διαδικασίες που μάλλον εμποδίζουν χωρίς λόγο παρά βοηθούν την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Η έκθεση υλοποίησης η οποία συντάχθηκε από τον συνάδελφό μου κ. Mikolášik παρουσιάζει ένα εξαιρετικό ιστορικό των επιτευγμάτων της πολιτικής συνοχής κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2007-2013. Δείχνει ότι αυτή η πολιτική είναι χρήσιμη, δεδομένου ότι η συμβολή της στην επίτευξη του στόχου της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αναμφισβήτητη. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η έγκριση αυτής της έκθεσης έρχεται σε ιδανική στιγμή, διότι εμπλούτισε τη συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής (2014-2020). Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει σύντομα τις προτάσεις της με σκοπό την επικαιροποίηση και, συνεπώς, τη βελτίωση αυτής της πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς. (FR) Η ψηφοφορία επί της δέσμης μέτρων για τη συνοχή στέλνει ένα σαφές μήνυμα σχετικά με την επιθυμία μας να έχουμε μια πολιτική συνοχής η οποία να επιδεικνύει αλληλεγγύη και να είναι αποτελεσματική και φιλόδοξη, καθώς παραμένει μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές πολιτικές. Πράγματι, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια κρίση έχει επιδεινώσει την κοινωνικοοικονομική κατάσταση πολλών περιφερειών, και κατά την οποία συζητούμε ήδη τη μελλοντική πολιτική συνοχής, ήταν κρίσιμης σημασίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπογραμμίσει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε απόπειρα να εθνικοποιηθεί η πολιτική συνοχής ή να καταστεί περισσότερο τομεακά προσανατολισμένη. Σε αυτήν την έκθεση συγκεκριμένα, η οποία επεδίωξε να αξιολογήσει την υλοποίηση των προγραμμάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέταξε μια αξιολόγηση και επισήμανε τις επιτυχίες, τις δυσκολίες και τις πιθανές λύσεις. Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά τους προσεχείς μήνες, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καθιερώσει μια νέα πολιτική συνοχής από το 2013 η οποία θα πρέπει να διορθώσει τις ελλείψεις της υφιστάμενης πολιτικής. Ειδικότερα, θα είναι σημαντικό να απλουστευθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες διάθεσης κονδυλίων, ειδικά υπέρ των ΜΜΕ, και να ενθαρρυνθεί η χρηματοδότηση μέσω πολυταμείων και πολλαπλής χρηματοδότησης. Συνεπώς, υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, όπως έκανα και για τις άλλες τρεις, για να δείξω εκ νέου την προσήλωσή μου σε αυτήν τη θεμελιώδη πολιτική, ενώ ταυτόχρονα ζήτησα ορισμένες αλλαγές οι οποίες έχουν καταστεί απαραίτητες για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), γραπτώς. (IT) Τα κράτη μέλη, όπως αποδεικνύουν στοιχεία και αριθμοί που δημοσιεύονται στις εθνικές εκθέσεις, σημειώνουν προόδους στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής, παρότι έχει παρατηρηθεί κάποια ανομοιογένεια σε επίπεδο κρατών και περιφερειών. Υπενθυμίζω, επιπλέον, ότι η πολιτική συνοχής είναι ένας μακροπρόθεσμος μηχανισμός και ότι τα περισσότερα από τα αποτελέσματα θα γίνουν ορατά μόνο αργότερα στην περίοδο προγραμματισμού. Κατά τη γνώμη μου, οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την επίτευξη των συνολικών στόχων της πολιτικής συνοχής είναι η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και, προπαντός, η διαφάνεια στη διάθεση κονδυλίων. Το θέμα της αρχιτεκτονικής της μελλοντικής πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 θα βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης τα προσεχή έτη. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική περίοδο προγραμματισμού, πιστεύω ότι μια ισχυρή και επαρκώς χρηματοδοτούμενη περιφερειακή πολιτική της ΕΕ είναι ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξη της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ. Συνεπώς, τα κονδύλια τα οποία προορίζονται για την πολιτική συνοχής στην προσεχή περίοδο προγραμματισμού δεν πρέπει να υπόκεινται σε οποιαδήποτε μείωση. Επιπλέον, για να αποφευχθούν περιπτώσεις όπου κονδύλια παραμένουν αχρησιμοποίητα λόγω των εξαιρετικά πολύπλοκων κανονισμών και διαδικασιών, είναι απαραίτητο να απλουστευθούν η διαχείριση και η υλοποίηση της πολιτικής συνοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Αυτή η πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Έκθεση 2010 για την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής περιλαμβάνει σημεία τα οποία είναι αντίθετα με τις αρχές της πολιτικής στάσης μας, και συνεπώς δεν μπορούν να υποστηριχθούν. Ειδικότερα, η πρόταση ζητεί βελτίωση και διευκόλυνση των υπηρεσιών προς την κοινότητα των Ρομά, η οποία χαρακτηρίζεται από την πρόταση ως «περιθωριοποιημένη» κοινότητα. Η Λέγκα του Βορρά πάντοτε υπογράμμιζε ότι η κοινότητα των Ρομά δεν μπορεί να θεωρείται το θύμα οιουδήποτε είδους κοινωνικής «περιθωριοποίησης», δεδομένου ότι η ίδια η μειονότητα είναι αυτή η οποία αρνείται να ενταχθεί στην κοινωνία μας. Συνεπώς, πιστεύω ότι αυτή η πρόταση, η οποία θεωρεί τους Ρομά ότι είναι θύματα περιθωριοποίησης και ζητεί την προνομιακή μεταχείρισή τους με βάση αυτήν την υποτιθέμενη περιθωριοποίηση, δεν μπορεί να εγκριθεί. Εξού και η αρνητική ψήφος μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, επειδή η πολιτική συνοχής συνεχίζει να αποδεικνύει τη σημασία της, καθώς συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, η πολιτική συνοχής αποσκοπεί στη μείωση των ανισοτήτων στα επίπεδα ανάπτυξης των ευρωπαϊκών περιφερειών, διευκολύνει την προώθηση του εκσυγχρονισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης, και επιδεικνύει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Ως εκ τούτου, έχει αποδείξει ότι είναι ουσιώδης για την πρόοδο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενώ δημιουργεί συνέργειες μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών πολιτικών. Σαφώς, οι ευρωπαϊκές περιφέρειες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κραυγαλέες οικονομικές, κοινωνικές, και περιβαλλοντικές ανισότητες. Ορισμένες από αυτές είναι συνέπειες των δύο τελευταίων διευρύνσεων, ενώ άλλες έχουν οξυνθεί από τις άμεσες συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Τα κράτη μέλη έχουν ενστερνιστεί τις νέες απαιτήσεις με θετικό τρόπο και σημειώνουν πρόοδο στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής, όπως αποδεικνύουν στοιχεία και αριθμοί που παρέχονται από τις εθνικές εκθέσεις, παρότι με κάποια εγγενή ανομοιογένεια σε κρατικό και περιφερειακό επίπεδο. Έχοντας κατά νου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας, των ανισοτήτων λόγω φύλου και των κοινωνικών διακρίσεων (σε βάρος ατόμων με αναπηρίες, μεταναστών, ηλικιωμένων κ.λπ.), βοηθώντας τους ανθρώπους να βρουν θέσεις εργασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει το δυναμικό και την οικονομική αυτονομία του ΕΚΤ. Επιπλέον, θα πρέπει να απλουστεύσουμε τη διαχείριση έργων, να εναρμονίσουμε και να βελτιώσουμε τις διαδικασίες και τους ελέγχους και να παρακολουθούμε αποτελεσματικότερα τα έργα που είναι σε εξέλιξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Η πολιτική συνοχής αποτελεί έναν από τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και γι’ αυτόν το λόγο είναι απαραίτητο να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στον συντονισμό δραστηριοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών τα οποία εξαρτώνται από αυτόν τον τομέα. Συνεπώς, ψήφισα υπέρ αυτού του εγγράφου. Η οικονομική κρίση, καθώς και η μεταρρύθμιση της πολιτικής για την περίοδο 2007-2013, προκάλεσε την επιβράδυνση της δραστηριότητας στην Ευρώπη. Με σκοπό να επωφεληθούμε πλήρως από το δυναμικό το οποίο προσφέρει η πολιτική συνοχής, όπως κατέδειξε σαφώς ο εισηγητής, είναι απαραίτητο να δεσμευτούμε αποφασιστικότερα να μειώσουμε το χάσμα μεταξύ των ιδιαίτερα ανεπτυγμένων περιφερειών της ΕΕ και των περιφερειών οι οποίες είναι λιγότερο ανεπτυγμένες. Η επιδίωξη αυτού του στόχου, κατά τη γνώμη μου, είναι εφικτή με την αύξηση των κονδυλίων τα οποία προορίζονται για την πολιτική συνοχής και με τη διευκόλυνση της διεξαγωγής μεγαλύτερου ελέγχου όσον αφορά την έγκριση των έργων και τις μεθόδους επενδύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (ECR), γραπτώς. (EN) Σχετικά με τις εκθέσεις Pieper, Sanchez-Schmid, Σταυρακάκη, Vlasak και Mikolasik: οι συντηρητικοί βουλευτές του ΕΚ έχουν επιλέξει να απορρίψουν αυτές τις εκθέσεις για τη μελλοντική κατεύθυνση της πολιτικής συνοχής, με εξαίρεση την έκθεση Vlasak όπου απείχαμε. Αυτό οφείλεται σε διάφορους θεμελιώδεις λόγους: υποστηρίζουμε ότι, σε μια περίοδο δημοσιονομικής εξυγίανσης που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλα τα κράτη μέλη, είναι εντελώς απαράδεκτο ο μεγάλος προϋπολογισμός της πολιτικής συνοχής της ΕΕ να πρέπει να παραμείνει άθικτος από αυτές τις προσπάθειες. Γενικά αυτές οι εκθέσεις δεν ανταποκρίνονται στις ανησυχίες των Συντηρητικών σχετικά με την ενωσιακή διαχείριση της πολιτικής συνοχής. Απορρίπτουν οποιεσδήποτε κινήσεις με στόχο να επιτρέπεται στα πλουσιότερα κράτη μέλη να χρηματοδοτούν τη δική τους περιφερειακή ανάπτυξη και εμποδίζουν την ανάδυση μιας πολιτικής συνοχής που να είναι μικρότερη, αποτελεσματικότερη και περισσότερο προσανατολισμένη στις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης. Αντίθετα, προτείνονται νέοι γραφειοκρατικοί φορείς όπως οι μακροπεριφερειακές οντότητες, και το έθνος-κράτος υπονομεύεται για ακόμη μία φορά από μια αποφασιστική μετατόπιση προς τον περιφερισμό. Αυτή η εποχή λιτότητας προσφέρει μια ευκαιρία στην ΕΕ να δαπανήσει λιγότερα σε παλαιές και σπάταλες προτεραιότητες. Αυτές οι εκθέσεις ακολουθούν εντελώς λανθασμένη κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Οι φάκελοι που αναλύουν την αποτελεσματικότητα με την οποία η ενωσιακή νομοθεσία έχει μεταφερθεί στα κράτη μέλη είναι κρίσιμης σημασίας. Συμφωνώ με τα συμπεράσματα του εισηγητή, ειδικά αυτά τα οποία αφορούν τη σημασία που έχουν οι ΜΜΕ για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και την ανάγκη να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, καθώς και την ανάγκη να ενθαρρυνθούν περισσότερο οι ΜΜΕ να ενισχύσουν την καινοτομία, αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα. Γι’ αυτούς τους λόγους, μεταξύ άλλων, αποφάσισα να υπερψηφίσω αυτόν τον φάκελο.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), γραπτώς. (FR) Στη συγκυρία της παρούσας κρίσης την οποία διέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρόσφατα καθιερωθείσα πολιτική συνοχής είναι ένας από τους αποτελεσματικούς τρόπους για να δοθεί ώθηση στην ενωσιακή οικονομία. Η έκθεση Mikolášik για την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, την οποία στήριξα, είναι, από αυτήν την άποψη, μια χρήσιμη συνεισφορά για τον επανακαθορισμό των στόχων αυτής της πολιτικής. Ζητώντας μια απλουστευμένη, βελτιωμένη και διαφανή διάθεση βοήθειας στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, αυτή η έκθεση επιδιώκει να τονώσει τα ευρωπαϊκά προγράμματα συνοχής για να αντιμετωπιστούν τα διοικητικά εμπόδια, τα τελευταία δε είναι ο λόγος για τον οποίο τα περισσότερα διατεθέντα κονδύλια αυτήν την στιγμή παρακρατούνται.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση για την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, καθώς πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η πολιτική συνοχής στις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες, υποστηρίζοντας την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η πολιτική συνοχής παραμένει ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της πολιτικής της ΕΕ, καθώς είναι θεμελιώδης για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η πολιτική συνοχής θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει σθεναρά όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, συμβάλλοντας στην έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη βιώνει μια άνευ προηγουμένου οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση, η οποία πλήττει ιδιαίτερα ορισμένες περιφέρειες που ήταν ήδη ασθενέστερες, είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον αυτή η πολιτική συνοχής να συνεχίσει να διαδραματίζει τον θεμελιώδη ρόλο της στην ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Αυτό το έγγραφο, του οποίου εισηγητής είναι ο κ. Mikolášik, έπεται της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Πολιτική για τη συνοχή: Στρατηγική έκθεση 2010 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013». Αυτή είναι η πρώτη αυστηρή αξιολόγηση της υλοποίησης των περίπου 450 επιχειρησιακών προγραμμάτων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή. Η πολιτική συνοχής της ΕΕ είναι μέρος ενός ευρωπαϊκού πλαισίου αλληλεγγύης το οποίο περιλαμβάνει τα 27 κράτη μέλη και τις 271 περιφέρειές τους, και αποσκοπεί στο να θέσει τέλος στις υφιστάμενες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες εντός της ΕΕ.

Αυτή η έκθεση έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία δεδομένης της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης την οποία αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γι’ αυτό πρέπει να είναι ένα μέσο για τη μεταφορά πιστώσεων και τη μεγιστοποίηση της χρηματοδότησης για τη συνοχή. Πράγματι, δεδομένου του χαμηλού ποσοστού υλοποίησης, υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθούν μηχανισμοί που να παρέχουν τη δυνατότητα στα πλέον μειονεκτούντα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των κονδυλίων τα οποία διατίθενται σε αυτά· ειδάλλως υπάρχει ο κίνδυνος να αναγκαστούν να επιστρέψουν αυτά τα κονδύλια στην ΕΕ, τα οποία θα αναδιανεμηθούν σε πλουσιότερες χώρες. Επικροτώ την έγκριση αυτής της έκθεσης, την οποία υπερψήφισα, όχι μόνο λόγω των λύσεων που προτείνει, αλλά και λόγω της δομής που προτείνει για τη μελλοντική πολιτική συνοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτή η έκθεση αναγνωρίζει τα υφιστάμενα προβλήματα σχετικά με την πολιτική συνοχής, αρχίζοντας από την καθυστερημένη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και τη νομοθετική δέσμη, με αποτέλεσμα την καθυστερημένη υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών και επιχειρησιακών προγραμμάτων. Αυτοί οι παράγοντες επιδεινώνονται από την ανεπάρκεια των κονδυλίων τα οποία προβλέπονται για την περίοδο 2007-2013, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τη διεύρυνση της ΕΕ, και τη χρήση μόνο του 27,1% των διαθέσιμων πόρων την τρέχουσα περίοδο, καθώς και τη συνέχιση της εθνικής συγχρηματοδότησης και των διοικητικών επιβαρύνσεων. Αυτή η κατάσταση αναδεικνύει ορισμένα από τα λάθη και τις αδυναμίες της πολιτικής συνοχής που ανέκαθεν καταγγέλλαμε.

Χώρες όπως η Πορτογαλία εξακολουθούν να απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο από την υποσχεθείσα οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη η οποία θα τις έφερνε πιο κοντά στον ενωσιακό μέσο όρο. Η εθνική συγχρηματοδότηση συνεχίζει να αποτελεί εμπόδιο στην πρόσβαση κονδυλίων, ιδιαίτερα για χώρες με ασθενέστερες οικονομίες, οι οποίες συνεχίζουν να βλέπουν πολλά εκατομμύρια ευρώ να επιστρέφουν στις χώρες που επωφελούνται περισσότερο από τις βασικές ενωσιακές πολιτικές, ειδικά από την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και την εσωτερική αγορά. Αυτό αυξάνει μάλλον τις ανισότητες μεταξύ αυτών των χωρών παρά τις μειώνει.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτή η έκθεση αναγνωρίζει τα προβλήματα που υφίστανται σχετικά με την πολιτική συνοχής, αρχίζοντας από την καθυστερημένη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τη νομοθετική δέσμη, με αποτέλεσμα την καθυστερημένη εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών και επιχειρησιακών προγραμμάτων, την ανεπάρκεια των κονδυλίων τα οποία προβλέπονται για την περίοδο 2007-2013, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τη διεύρυνση της ΕΕ, και τη χρήση μόνο του 27,1% των διαθέσιμων πόρων την τρέχουσα περίοδο, καθώς και τη συνέχιση της εθνικής συγχρηματοδότησης και τη γραφειοκρατική επιβάρυνση. Καθιστά σαφή τα λάθη και τις αδυναμίες της πολιτικής συνοχής που ανέκαθεν καταγγέλλαμε.

Χώρες όπως η Πορτογαλία εξακολουθούν να απομακρύνονται ακόμη περισσότερο από την υπεσχημένη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη η οποία θα τις έφερνε πιο κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ. Όλα αυτά επιδεινώνονται από τις βασικές πολιτικές της ΕΕ, ιδιαίτερα την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, τον ανταγωνισμό της εσωτερικής αγοράς και την ελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου, μεταξύ άλλων ζητημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. – (SK) Οι εκθέσεις για την υλοποίηση αναλύουν την εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο και την επιβολή τους στα κράτη μέλη. Στην περίπτωση της πολιτικής συνοχής, το νομοθετικό πλαίσιο αποτελείται από άμεσα εφαρμοστέους κανονισμούς. Η έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Πολιτική για τη συνοχή: Στρατηγική έκθεση 2010 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013» αναλύει, συνεπώς, αν τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει δεόντως τη νομοθεσία, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη έχουν κατανοήσει τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας και τις διαχειρίστηκαν όταν υλοποιούσαν τα εθνικά στρατηγικά πλαίσια αναφοράς και τα επιχειρησιακά προγράμματα. Η πολιτική συνοχής καταδεικνύει τη σημασία της συμβάλλοντας σημαντικά σε βελτιώσεις στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Τα κράτη μέλη σημειώνουν προόδους στην επίτευξη των στόχων της, όπως επιβεβαιώνουν στοιχεία και αριθμοί που αναφέρονται στις εθνικές εκθέσεις. Ωστόσο, οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση των συνολικών στόχων της πολιτικής συνοχής είναι, φυσικά, η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η διαφάνεια στη διάθεση των κονδυλίων. Η υποβολή των στρατηγικών εκθέσεων μπορεί, ως νέο μέσο, να ωφελήσει σημαντικά την αύξηση της υπευθυνότητας κατά την εκπλήρωση των στόχων της πολιτικής. Ομοίως, μέτρα με στόχο την απλούστευση της διαχείρισης και της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής είναι ακόμη εξαιρετικά επιθυμητά για να εκπληρωθούν οι στόχοι αυτής της πολιτικής και έτσι να συμβάλουν στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), γραπτώς.(PL) Ψήφισα υπέρ, επειδή, παρά τα προβλήματα με τη χρήση χρημάτων από το Ταμείο Συνοχής, η τρέχουσα πολιτική συνοχής θα πρέπει να συνεχιστεί με συνέπεια, υπό το πρίσμα του μακροπρόθεσμου στόχου της. Συνοχή της Ένωσης σημαίνει αποτελεσματική χρήση του δυναμικού των οικονομικά καθυστερημένων περιοχών και ανάπτυξη χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα κλίμακας σε ολόκληρη την Ένωση. Εξού και η επικέντρωση σε επενδύσεις στις υποδομές τηλεπικοινωνιών, οι οποίες θα καταστήσουν ευκολότερη τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, και στην οικολογία. Στις νέες δημοσιονομικές προοπτικές τα κονδύλια δεν πρέπει να σπαταλιούνται σε τομεακά έργα.

Υπάρχει επίσης ανάγκη βελτίωσης της συνοχής εντός των κρατών μελών και καλύτερης χρήσης των χρηματοδοτικών πόρων που δεσμεύονται για επενδύσεις σε υποδομές οι οποίες συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, όπως οι υδροτεχνικές κατασκευές. Στην Πολωνία, επί παραδείγματι, γίνεται κακή χρήση χρημάτων από το Ταμείο Συνοχής τα οποία έχουν δεσμευτεί για δημόσια έργα επικοινωνιών, όπως οι σιδηρόδρομοι, τα τραμ και το διαδίκτυο. Προσοχή χρειάζεται επίσης να δοθεί στο να καταστεί αποτελεσματικότερη η χρήση πόρων με την ανακύκλωση. Το ποσοστό των πόρων της Ένωσης που διατίθεται για ενεργειακή αναβάθμιση είναι επίσης πάρα πολύ χαμηλό, ιδιαίτερα δε στις χώρες της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης. Είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να εξαλειφθεί η διαίρεση μεταξύ του σημαντικού κέντρου και των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιοχών, έτσι ώστε οι περιφερειακές περιοχές να μην είναι μόνο περιοχές διάθεσης προϊόντων της αγοράς και δεξαμενές εργατικού δυναμικού.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE), γραπτώς. (SV) Οι σουηδοί Συντηρητικοί δεν συμμερίζονται τον ενθουσιασμό ο οποίος εκφράζεται στην έκθεση για τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων στην πολιτική συνοχής. Επικρίνουμε την τρέχουσα δομή και το πεδίο εφαρμογής του συστήματος, αλλά ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα κονδύλια είναι παρά ταύτα ένα σοβαρό ζήτημα. Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας δεν υποστηρίζει τη διάθεση πρόσθετων πόρων στα ταμεία, και αναφέρει επίσης ότι στις πιστώσεις προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στην έρευνα και ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, ήμασταν σε θέση να στηρίξουμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Επικρότησα αυτό το έγγραφο, επειδή πρέπει να ληφθούν αμέσως διορθωτικά μέτρα για να βελτιωθούν οι χαμηλές επιδόσεις των έργων σε ορισμένους τομείς προτεραιότητας. Το έγγραφο συστήνει τη διενέργεια ανάλυσης σε βάθος των προβλημάτων υλοποίησης σε τομείς με συγκεκριμένες καθυστερήσεις στην επιλογή έργων. Σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για να βελτιωθεί η επιλογή έργων σε τομείς όπου υπάρχουν καθυστερήσεις και να επιταχυνθεί η υλοποίηση όλων των επιλεγμένων έργων για να αποφευχθεί ο κίνδυνος μη επίτευξης των συμφωνηθέντων στόχων. Η έκθεση υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ διαδραματίζουν σημαντικό καινοτόμο ρόλο στην οικονομία, και συνεπώς είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί αυτός ο τομέας μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής της Small Business Act, να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση και σε κεφάλαιο λειτουργίας και να ενθαρρυνθούν οι ΜΜΕ να συμμετέχουν σε καινοτόμα έργα και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και το δυναμικό τους για μεγαλύτερη απασχόληση. Πιστεύω ότι η αποτελεσματική επιλογή και υλοποίηση έργων σε ορισμένους τομείς εμποδίζεται από την έλλειψη σχετικών προϋποθέσεων, όπως απλούστερες διαδικασίες εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο, σαφείς εθνικές προτεραιότητες για ορισμένους τομείς παρέμβασης, έγκαιρη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο και ενοποιημένη θεσμική και διοικητική ικανότητα, καθώς και υπέρμετρη γραφειοκρατία σε εθνικό επίπεδο. Το έγγραφο, συνεπώς, ζητεί από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να διευκολύνουν την υλοποίηση της πολιτικής με την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, προπαντός με την προσαρμογή του νομικού πλαισίου στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, των δημοσίων συμβάσεων και των περιβαλλοντικών κανόνων, και με την προώθηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Η πολιτική συνοχής υπήρξε πάντοτε ουσιώδες στοιχείο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας μέσω του οποίου ο ρόλος των διαρθρωτικών ταμείων καθίσταται σαφής σε όλους. Έχοντας ειδικά κατά νου τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς αυτές νοούνται ως παράγοντες ανάπτυξης στην περιοχή, τα μέτρα συνοχής έχουν προωθηθεί με σκοπό τη στήριξη των περιφερειακών αγορών εργασίας μέσω της μείωσης του διαχωρισμού λόγω φύλου και των ανισοτήτων, τη διευκόλυνση του διοργανικού διαλόγου και τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών για μειονεκτούσες μικροπεριφέρειες με υψηλές συγκεντρώσεις κοινωνικά περιθωριοποιημένων ομάδων. Αυτές οι παρεμβάσεις, οι οποίες είναι μόνο μερικές από τις πολλές, είναι ειδικές και απαραίτητες για να διατηρηθούν οι ουσιώδεις για τις περιφέρειες ισορροπίες. Η στήριξή μου γι’ αυτήν την έκθεση σημαίνει ότι αναγνωρίζω το εξαιρετικό έργο το οποίο επιτέλεσε ο κ. Mikolášik και ελπίζω ότι η πολιτική συνοχής, ακόμη και την προσεχή περίοδο προγραμματισμού, θα συνεχίσει να ακολουθεί την πορεία συσσωμάτωσης και ανάπτυξης των περιφερειών και της ευρωπαϊκής οικονομίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), γραπτώς.(PL) Η υλοποίηση της πολιτικής συνοχής από το 2007-2013 αξίζει να έχει την προσοχή του Κοινοβουλίου για αρκετούς σημαντικούς λόγους, οι οποίοι είναι οι εξής: η συστηματική ανάπτυξη της συνοχής είναι στρατηγικά σημαντική για το μέλλον της Ένωσης· το Ταμείο Συνοχής είναι μια ευκαιρία για τα νέα κράτη μέλη και για τις περιφέρειες οι οποίες υπόκεινται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες ανάπτυξης· τα τελευταία χρόνια έχουν εκφραστεί επιφυλάξεις από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με την υλοποίηση της πολιτικής λόγω του ποσοστού λαθών, το οποίο είναι πολύ υψηλό. Η έκθεση Mikolášik αξίζει να υποστηριχθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς.(IT) Αυτή η διαδικασία υποβολής στρατηγικών εκθέσεων αντιπροσωπεύει ένα νέο χαρακτηριστικό της πολιτικής συνοχής. Παρέχει, εγκαίρως, αποδεικτικά στοιχεία της προόδου υλοποίησης σε όλα τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και προάγει τη διαφάνεια των μέτρων μέσω της ολοκλήρωσης με τις προτεραιότητες της Κοινότητας.

Η πρόοδος την οποία έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη μπορεί να θεωρηθεί εύλογη, δεδομένης της συγκυρίας της σοβαρής επιδείνωσης της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης λόγω της παγκόσμιας κρίσης και της μεταρρύθμισης η οποία έγινε στην πολιτική για την περίοδο 2007-2013. Από πολλές απόψεις, υπάρχει ακόμη εμφανές χάσμα μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της ΕΕ. Η πρόοδος ποικίλλει σημαντικά μεταξύ χωρών και θεματικών τομέων: ορισμένοι στρατηγικοί τομείς αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες καθυστερήσεις στην επιλογή έργων.

Τομείς ιδιαίτερης ανησυχίας, όπου πρέπει να διενεργηθεί εμπεριστατωμένη ανάλυση των λόγων για τις καθυστερήσεις, είναι οι εξής: ο τομέας των σιδηροδρόμων, ορισμένες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος, η ψηφιακή οικονομία, η κοινωνική ένταξη, η διακυβέρνηση και η ανάπτυξη ικανοτήτων. Συνεπώς, χρειάζονται πρόσθετες προσπάθειες για να αποφεύγονται οι υπερβολικές καθυστερήσεις, να βελτιωθούν οι επιδόσεις υλοποίησης και να διασφαλιστεί μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία.

Η πολιτική συνοχής συνεχίζει να αποδεικνύει τη σημασία της, καθώς συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. Οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την επίτευξη των συνολικών στόχων της πολιτικής συνοχής είναι η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η διαφάνεια στη διάθεση των κονδυλίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Η πολιτική συνοχής αποτελεί εγγύηση για τη βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού μας περιβάλλοντος, η οποία συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των περιφερειών και διευκολύνει την προώθηση του εκσυγχρονισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που δημιουργεί η οικονομική κρίση. Για να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων και των ιδιαίτερα ανεπτυγμένων περιφερειών της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνονται να βελτιώνουν την ικανότητα απορρόφησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Τα κράτη μέλη πρέπει να συμμετέχουν ενεργότερα στην υλοποίηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής. Κατά την επιδίωξη αυτών των στόχων, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι τα έργα επιλέγονται και υλοποιούνται με τον δέοντα τρόπο χωρίς καθυστερήσεις. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει ένας αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου και παρακολούθησης, και μείωση της γραφειοκρατίας και των διοικητικών επιβαρύνσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις μεταφορές, όπου πρέπει να διατεθεί χρηματοδότηση, καθώς αποτελούν κρίσιμης σημασίας παράγοντα για την υλοποίηση της εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Είμαι απογοητευμένος, διότι οι επενδύσεις στον τομέα των σιδηροδρόμων είναι κάτω από το επίπεδο των επενδύσεων στον τομέα των οδικών δικτύων. Επιπλέον, η καθυστέρηση στις επενδύσεις στον τομέα των σιδηροδρόμων προκαλεί τεράστια ζημιά στην υλοποίηση του δικτύου ΔΕΔ-Μ. Πρέπει να σημειωθεί ότι για τις μικρές επιχειρήσεις τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν κρίσιμης σημασίας εργαλείο οικονομικής τόνωσης. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν οι ευκαιρίες τις οποίες προσφέρουν αυτά τα ταμεία για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών λειτουργίας για τις ΜΜΕ, βελτιώνοντας τις οικονομικές ευκαιρίες και προάγοντας τη συμμετοχή σε διάφορα καινοτόμα έργα και τη συνεργασία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Η πολιτική συνοχής είναι θεμελιώδης πυλώνας της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, και τα κράτη μέλη έχουν υποδεχθεί τις νέες απαιτήσεις θετικά και αναγνωρίζουν γρήγορα τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής. Αυτό απορρέει από την έκθεση σχετικά με την Έκθεση 2010· συνεπώς, με την ελπίδα ότι θα συνεχίσουμε σε αυτήν την πορεία, ψηφίζω υπέρ της έκθεσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Επιπλέον, η έκθεση διατυπώνει προτάσεις και συστάσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια και ευελιξία κατά τη διάθεση και τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η πολιτική συνοχής αποτελεί προϋπόθεση της βελτίωσης του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη και έμπρακτη στάση αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Η έκθεση σωστά, ωστόσο, επισημαίνει ότι παρατηρείται καθυστερημένη ολοκλήρωση των στρατηγικών και των επιχειρησιακών προγραμμάτων, λόγω των δύσκολων διαπραγματευτικών διαδικασιών αλλά και μνημονεύει, σημείο σημαντικό για την Ελλάδα, την ανάγκη αναζήτησης από πλευράς Ε.Ε. τρόπων αντιμετώπισης των καθυστερήσεων αυτών όταν ανακύπτουν λόγω έλλειψης δημόσιων πόρων για τη συγχρηματοδότηση έργων. Παράλληλα, είναι σημαντικό να τονίζεται σε κάθε ευκαιρία ότι βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των συνολικών στόχων της πολιτικής συνοχής είναι η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η λογοδοσία, και η διαφάνεια στη διάθεση των κονδυλίων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υποβολή τακτικών εκθέσεων αξιολόγησης προόδου αλλά και με την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η πολιτική συνοχής είναι θεμελιώδης πυλώνας της ενωσιακής πολιτικής και μία από τις κινητήριες δυνάμεις για τη δημιουργία της Ευρώπης μίας ταχύτητας, καθώς συμβάλλει στη βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού κλίματος. Τα κράτη μέλη σημειώνουν πρόοδο στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής, όπως αποδεικνύεται από τις εθνικές εκθέσεις, παρότι υπάρχει μια κάποια εγγενής ανομοιογένεια μεταξύ κρατών και περιφερειών. Αυτή η πολιτική δεν προσφέρει άμεσα αποτελέσματα: είναι ένας μακροπρόθεσμος μηχανισμός. Πράγματι, η πλήρης εικόνα για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 θα είναι ορατή μόλις το 2015, δύο χρόνια μετά τη δεύτερη στρατηγική έκθεση, δεδομένου ότι ορισμένες χώρες έχουν ακόμη δύο χρόνια για να χρησιμοποιήσουν όλη τη διατεθείσα χρηματοδότηση. Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, η οποία, μεταξύ άλλων πτυχών, εφιστά την προσοχή στο ότι η αποτελεσματική επιλογή και υλοποίηση των έργων σε ορισμένους τομείς εμποδίζεται από παράγοντες που πρέπει να καταπολεμηθούν. Θα ήθελα να επισημάνω την καθυστερημένη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τη νομοθετική δέσμη αυτής της πολιτικής η οποία είχε ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη ολοκλήρωση των εθνικών στρατηγικών και επιχειρησιακών προγραμμάτων και την έλλειψη διαθέσιμων δημόσιων πόρων για συγχρηματοδότηση στα κράτη μέλη. Είναι επιτακτική ανάγκη αυτά τα ζητήματα να αντιμετωπίζονται έτσι ώστε οι στόχοι της διαδικασίας να μπορούν να επιτυγχάνονται πλήρως.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Αυτή η έκθεση αναλύει κατά πόσον η νομοθεσία έχει εφαρμοστεί ορθά από τα κράτη μέλη, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη έχουν κατανοήσει και ακολουθήσει τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές κατά την υλοποίηση των εθνικών τους στρατηγικών πλαισίων αναφοράς και επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η έκθεση έχει εκπονηθεί κυρίως με βάση τα εξής δύο έγγραφα: την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο με τίτλο «Πολιτική για τη συνοχή: Στρατηγική έκθεση 2010 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013» και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής το οποίο συνοδεύει την ανακοίνωση. Έχουν γίνει βασικές εκτιμήσεις σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων, ενώ λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της συγκριτικής ανάλυσης διαφορές αρκετών μηνών, επειδή αυτές οι διαφορές θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον όγκο των κονδυλίων που διατίθενται σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Επίσης, έχουν γίνει βασικές εκτιμήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής στρατηγικών εκθέσεων, η οποία παρέχει έγκαιρα αποδεικτικά στοιχεία της προόδου υλοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη, προσφέροντας μια βάση για συζήτηση υψηλού επιπέδου, αξιολόγηση από ομοτίμους, εξαγωγή πολιτικών συμπερασμάτων και κίνητρο για να βελτιωθεί η ποιότητα των επιδόσεων, ακόμη και αν υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί σε αυτές τις εκθέσεις. Προκειμένου να μπορέσει να αυξηθεί η λογοδοσία κατά την εκπλήρωση των στόχων, εκφράζομαι με την ψήφο μου υπέρ της πρότασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), γραπτώς. (EN) Είναι σημαντικό η ΕΕ να διατηρήσει την εστίασή της στις μειονεκτούσες περιοχές για να διασφαλίσει ότι δεν υποφέρουν περαιτέρω στην τρέχουσα οικονομική κρίση. Βοηθώντας τις φτωχότερες περιφέρειες βοηθά επίσης τις πλουσιότερες περιφέρειες με την αύξηση της αγοραστικής δύναμης στις γειτονικές αγορές, πράγμα που είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της ενιαίας αγοράς. Η διαρθρωτική χρηματοδότηση έχει τεράστια χρησιμότητα στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίζει να λειτουργεί αποτελεσματικά, επιτυγχάνοντας βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Αυτή η έκθεση διατυπώνει παρατηρήσεις σχετικά με τις καθυστερήσεις στην επιλογή έργων για τομείς όπως ο τομέας των σιδηροδρόμων, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της ψηφιακής οικονομίας, της κοινωνικής ένταξης, της διακυβέρνησης και της ανάπτυξης ικανοτήτων. Αυτά είναι ζητήματα καίριας σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και, συνεπώς, καίριας σημασίας ζήτημα για την οικονομική ανάπτυξη. Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει την αποφυγή υπερβολικών καθυστερήσεων όσον αφορά τη διάθεση των κονδυλίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Ψηφίζω υπέρ. Το σχέδιο έκθεσης ήταν μάλλον αδύναμο, αλλά θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά με τις 22 συμβιβαστικές τροπολογίες και ορισμένες ισχυρότερες παραγράφους από διάφορες γνωμοδοτήσεις, π.χ. στον τομέα της κοινωνικής συνοχής (παράγραφοι 7 και 9), της συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων (παράγραφος 9), της απεξάρτησης των μεταφορών από τον άνθρακα (παράγραφος 11), της ενεργειακής απόδοσης (παράγραφος 14) και της προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος (παράγραφος 15). Η δική μας διατύπωση σχετικά με τις συνέργειες μεταξύ των ταμείων («κάθε ταμείο χρειάζεται τους δικούς του κανόνες», παράγραφος 28) θα μπορούσε να ενσωματωθεί επίσης ως δική μας έκκληση για αύξηση της πολλαπλής χρηματοδότησης (παράγραφος 29) και ενίσχυση της εταιρικής συνεργασίας (παράγραφος 33) και της διαφάνειας (παράγραφος 3). Είναι επίσης ικανοποιητική η διατύπωση για την επανευθυγράμμιση προγραμμάτων με τη βιώσιμη ανάπτυξη (παράγραφος 35). Ωστόσο, δεν θα μπορούσαμε παρά να χαρούμε για τη δέσμευση κονδυλίων με βάση τους στόχους της Λισαβόνας (παράγραφοι 5 και 20) και την έκκληση για καλύτερη χρηματοδότηση των έργων ΔΕΔ-Μ (παράγραφος 12). Ούτε θα μπορούσε να επιτευχθεί μεγαλύτερη πράσινη εστίαση για μέτρα που αποσκοπούν στην έξοδο από την κρίση (παράγραφος 27).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η ΕΕ «αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής», και, συνεπώς, έχει διαθέσει κονδύλια της Ένωσης για την περίοδο 2007-2013 ύψους 347 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 35,7% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ. Ψηφίζω υπέρ αυτής της έκθεσης, καθώς παρουσιάζει μια ακριβή ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης των κονδυλίων της ΕΕ καταδεικνύοντας τους τομείς στους οποίους, έως τώρα, έχουν δαπανηθεί 93,4 εκατομμύρια ευρώ, προτείνει συστάσεις και τομείς προς βελτίωση, συμβάλλει στην επίλυση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, και προάγει βέλτιστες πρακτικές και την αμοιβαία άντληση διδαγμάτων σε περιφερειακό επίπεδο.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι η χρήση των κονδυλίων της ΕΕ ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, και είναι σημαντικό η ΕΕ να κατανοήσει τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπισαν ορισμένες χώρες κατά τη λήψη διορθωτικών μέτρων για να συμβάλουν ενεργά στην ευρύτερη απορρόφηση ενωσιακών κονδυλίων, σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Τέλος, θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τα κράτη μέλη για τις προσπάθειές τους για τη σύνταξη της πρώτης εθνικής έκθεσης στρατηγικής, συμβάλλοντας ενεργά στη μεγαλύτερη διαφάνεια, ευελιξία, αποτελεσματικότητα και λογοδοσία για τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, καθώς η πολιτική συνοχής είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ειδικά δε στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών ζητημάτων. Λυπάμαι για τις καθυστερήσεις που υπήρξαν στη διαδικασία επιλογής για έργα σε στρατηγικούς τομείς όπως οι μεταφορές, ορισμένες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος, η ψηφιακή οικονομία, η κοινωνική ένταξη, η διακυβέρνηση και η ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων. Η αποτελεσματική επιλογή και υλοποίηση έργων σε ορισμένους τομείς εμποδίζονται από την έλλειψη συναφών προϋποθέσεων όπως οι απλούστερες διαδικασίες εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο, οι σαφείς εθνικές προτεραιότητες για ορισμένους τομείς παρέμβασης, η άμεση μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο, ενοποιημένες θεσμικές και διοικητικές ικανότητες και υπέρμετρη εσωτερική γραφειοκρατία.

Πιστεύω ότι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου συνδυασμένων μεταφορών, με βάση το δίκτυο ΔΕΔ-Μ, και η διασύνδεσή του με τα εθνικά έργα οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών οδών είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Λυπάμαι για τις ανεπαρκείς επενδύσεις σε έργα τα οποία προάγουν την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα έργα κατασκευής κατοικιών και στέγασης για περιθωριοποιημένες κοινότητες. Στο μέλλον, η Ευρώπη πρέπει να προβεί σε σημαντικές επενδύσεις στην καινοτομία, την εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Η στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται υπό την αιγίδα της πολιτικής συνοχής αποτελεί ένα νέο μέσο το οποίο θα είναι ουσιώδες για τη διαφάνεια και θα βοηθήσει την κοινή γνώμη να κατανοήσει αυτό το περίπλοκο ζήτημα στο μέλλον. Κάθε χρόνο το Ελεγκτικό Συνέδριο ανακαλύπτει τεράστιες ατασθαλίες στην κατανομή επιδοτήσεων. Αν χρησιμοποιηθεί ορθά, αυτό το μέσο θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για να τεθεί τέλος σε αυτήν την κατάσταση. Γι’ αυτό, είμαι υπέρ των βελτιώσεων οι οποίες προτείνονται από τον εισηγητή, ιδιαίτερα δε όσων σχετίζονται με την ποιότητα των εκθέσεων που εκπονούν τα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας μελλοντικά αποτελεσματικούς ελέγχους.

 
  
  

Έκθεση: Oldřich Vlasák (A7-0218/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψηφίζω υπέρ αυτής της έκθεσης, καθώς εξετάζει τις ανάγκες των αστικών περιοχών, εστιάζοντας την προσοχή κυρίως σε δύο πτυχές: στις βασικές υποδομές και στις ευφυείς επενδύσεις σε υποδομές και υπηρεσίες που βασίζονται στην τεχνολογική εξέλιξη. Συμφωνώ επίσης με την εστίαση της προσοχής στις αρχές του στρατηγικού σχεδιασμού και στην ανάγκη για διασταυρούμενες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι πιο ελαστικές, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Η ευρωπαϊκή αστική ποικιλομορφία πρέπει να υποστηρίζεται κατά κύριο λόγο από έναν ευέλικτο μηχανισμό για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, καθώς και μέσω του συντονισμού και της προσαρμογής των έργων αστικής ανάπτυξης σύμφωνα με τις ανάγκες ανάπτυξης και τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές κάθε πόλης ξεχωριστά. Η ευφυής αστική ανάπτυξη και η ανάγκη των πόλεων να βελτιώσουν και να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες που παρέχουν αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων. Για να διασφαλιστεί ότι αυτό δεν αποτελεί μια μη εφαρμόσιμη ιδέα, θεωρώ ότι πρέπει να εμπιστευτούμε τις τοπικές αρχές και τους αιρετούς εκπροσώπους αυτών των πόλεων. Θα πρέπει να ακούσουμε τι θέλουν οι κοινότητες, να αρχίσουμε οποιαδήποτε κατασκευή βάσει της λίστας των προτεραιοτήτων τους και να πιστέψουμε ότι οι δήμαρχοι γνωρίζουν καλύτερα ποιες είναι ή ποιες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες των πόλεών τους. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο πιστεύω ακράδαντα, όπως και ο εισηγητής, ότι η προσφορά χρηματοδότησης της ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνεται στην τοπική ζήτηση και στις αρχές του ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο ΕΕ. Γι’ αυτόν τον λόγο, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον πρέπει να βοηθήσει στη μείωση των ανισοτήτων στους στρατηγικούς τομείς που χρειάζεται κάθε σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, δηλαδή στις υποδομές, την έρευνα και την καινοτομία, τις μεταφορές, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, την υγεία και τον πολιτισμό. Αυτό συμβαίνει επειδή η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την πολιτική συνοχής είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο θα βοηθήσουμε τις σημερινές πόλεις να αναπτυχθούν με έναν οργανικό, βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), γραπτώς. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση σχετικά με το «ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής» επισημαίνει ότι, πέρα από τη σημαντική συμβολή των παρεμβάσεων της πολιτικής συνοχής στην ανάπτυξη των αστικών περιοχών, σημαντικό αντίκτυπο στην αστική ανάπτυξη έχει επίσης και μια ολόκληρη δέσμη άλλων πολιτικών της ΕΕ (όπως για το περιβάλλον, τις μεταφορές και την ενέργεια). Γι’ αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιήσει εκτίμηση του εδαφικού αντίκτυπου των τομεακών πολιτικών για να ενισχυθεί το αποτελεσματικό πρόγραμμα της ΕΕ για το αστικό περιβάλλον. Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης ότι μία από τις αδυναμίες της στρατηγικής της Λισαβόνας ήταν η έλλειψη εύρυθμης λειτουργίας της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και η ανεπαρκής συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών καθώς και της κοινωνίας των πολιτών στα στάδια του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της προβολής και της αξιολόγησης της στρατηγικής. Δεδομένης αυτής της έλλειψης, είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί το σύστημα διακυβέρνησης για τη στρατηγική Ευρώπη 2020 με μεγαλύτερη ενσωμάτωση των ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα στάδια.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Ως αντιπρόεδρος της ομάδας εργασίας για αστικά θέματα, θεωρώ πολύ σημαντικό τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η πολιτική συνοχής στις πόλεις μας, ιδιαίτερα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες. Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι ο συνάδελφός μου κ. Vlasák προωθεί σε αυτήν τον σημαντικό ρόλο των αστικών περιοχών και προτείνει έναν έξυπνο συμβιβασμό μεταξύ των τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων. Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω ότι σκοπεύω να συνεχίσω να καταβάλλω προσπάθειες για τους δεσμούς που πρέπει να αναπτυχθούν μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών, διότι πολύ συχνά οι τελευταίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις πολιτικές εδαφικού σχεδιασμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς. (FR) Παρόλο που μια μεγάλη πλειονότητα του ευρωπαϊκού πληθυσμού διαβιοί σε πόλεις και παρόλο που αυτές οι πόλεις αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, το πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής παρέμεινε σχετικά άγνωστο, άναρχο και, συνεπώς, ανεπαρκές. Η σημερινή ψηφοφορία ήταν ευκαιρία για να υπογραμμιστεί η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των πόλεων και των προαστίων, καθώς και για να εξεταστούν περαιτέρω συγκεκριμένες αστικές προκλήσεις. Εφόσον έχω εκλεγεί στη νοτιοανατολική εκλογική περιφέρεια, δίνω μεγάλη προσοχή σε θέματα σχετικά με τις πόλεις, κυρίως επειδή η Μασσαλία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας όσον αφορά τον πληθυσμό. Όπως πολλές άλλες πόλεις, η Μασσαλία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, όπως οι δημόσιες μεταφορές, η απασχόληση, η στέγαση και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, στην αντιμετώπιση των οποίων η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει, ιδιαίτερα μέσω της πολιτικής συνοχής της. Η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται στους τρεις ακόλουθους στόχους: στην ανάπτυξη υλικών υποδομών, στον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό εκσυγχρονισμό των πόλεων και στην «ευφυέστερη» αστική ανάπτυξη. Συνεπώς, λαμβανομένων υπόψη και των αγροτικών περιοχών, η έκθεση τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι αστικές περιοχές στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και υπογραμμίζει ότι οι αστικές περιοχές δεν θα πρέπει να «ξεχαστούν» εάν στόχος είναι η ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, επειδή το βελτιωμένο πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον θα πρέπει κατά κύριο λόγο να χρησιμεύει στην ανάπτυξη και την ποιοτική ενημέρωση των υποδομών και των υπηρεσιών στις ευρωπαϊκές πόλεις. Τα μελλοντικά μέτρα πρέπει να συνδέονται στενά με τις γενικές προτεραιότητες της ΕΕ για να δικαιολογείται η συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ. Οι πόλεις της Ευρώπης αποτελούν κέντρα οικονομικής δραστηριότητας, καινοτομίας και απασχόλησης, αντιμετωπίζουν όμως πολλές προκλήσεις. Η τάση μετακίνησης του πληθυσμού προς τα προάστια, η συγκέντρωση στερήσεων και ανεργίας σε αστικές γειτονιές και η αυξανόμενη συμφόρηση είναι πολυσύνθετα προβλήματα που απαιτούν ολοκληρωμένες απαντήσεις στους τομείς των μεταφορών, της στέγασης και των συστημάτων κατάρτισης και απασχόλησης, οι οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες. Αυτές οι προκλήσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώξει την καλύτερη δυνατή εναρμόνιση των κανόνων, ιδίως σε σχέση με πόρους και προγράμματα της ΕΕ στο πλαίσιο των οποίων εκτελούνται αστικά και τοπικά αναπτυξιακά έργα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η γραφειοκρατία και τα ενδεχόμενα λάθη κατά την εφαρμογή. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει μελέτη η οποία θα συγκρίνει τη σημερινή πρακτική επιμέρους κρατών μελών όσον αφορά τον ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό και, με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, να συντάξει ειδικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για μια πρακτική ολοκληρωμένου σχεδιασμού της αστικής ανάπτυξης που θα προάγουν αποτελεσματικές και νομικά ρυθμισμένες εταιρικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών αστικών εταιρικών σχέσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Αυτή η έκθεση θίγει μια σειρά θεμάτων σχετικά με την αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής τα οποία, κατά την άποψη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, αποτελούν ιδιαίτερες προκλήσεις για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη ασκούν μεγαλύτερη πίεση σε όλες τις μορφές δημοσίων δαπανών, με αποτέλεσμα να χρειάζεται καλύτερος συντονισμός των πόρων, ώστε να διασφαλιστεί η πιο αποτελεσματική χρήση και κατανομή τους. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει αποτελεσματική ροή των πόρων από την ΕΕ μέχρι και το κατώτερο εθνικό επίπεδο. Συμφωνώ με τον εισηγητή ως προς αυτά τα θέματα και αποφάσισα, συνεπώς, να ψηφίσω υπέρ αυτού του φακέλου.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Είναι σημαντικό να χαράξουμε μια ευρωπαϊκή αστική πολιτική η οποία θα πρέπει να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών περιοχών, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον περιλαμβάνει, αφενός, την αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ, ιδίως δε της πολιτικής συνοχής, και, αφετέρου, τη διακυβερνητική πτυχή των προσπαθειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον συντονισμό των πολιτικών των κρατών μελών για τα αστικά κέντρα, μια πτυχή που εφαρμόζεται μέσω άτυπων υπουργικών συνεδριάσεων.

Είναι άκρως σημαντικό να ενισχυθεί η αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής και να προωθηθεί η βιώσιμη αστική ανάπτυξη, και συγκεκριμένα ενισχύοντας και αναπτύσσοντας μέσα για την εφαρμογή του Χάρτη της Λειψίας σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα, ο δυναμισμός των αστικών περιοχών θα πρέπει να τονωθεί μέσω αποτελεσματικών και αποδοτικών συνεργειών μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών μέσων χρηματοδότησης, ιδίως όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία.

Θα πρέπει, γι’ αυτόν τον λόγο, να διασφαλιστεί ότι οι αστικές περιοχές σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, ως κέντρα οικονομικής δραστηριότητας, καινοτομίας και απασχόλησης, μπορούν να επωφεληθούν από την απαραίτητη και επαρκή υποστήριξη για να επιληφθούν των τεράστιων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, όπως, μεταξύ άλλων, της τάσης μετακίνησης του πληθυσμού προς τα προάστια, της συγκέντρωσης φτώχειας και ανεργίας και των αυξανόμενων επιπέδων συμφόρησης και ρύπανσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Οι πόλεις αποτελούν το στήριγμα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες κοινωνικής ένταξης καθώς, αφενός, εγγυώνται τη διατήρηση της πολιτισμικής πολυμορφίας και, αφετέρου, διατηρούν έναν μόνιμο δεσμό μεταξύ κέντρου και απόμερων περιφερειών. Γι’ αυτόν τον λόγο, ψηφίζω υπέρ της πρότασης να αυξηθεί η χρηματοδότηση που προορίζεται για την αστική ανάπτυξη. Συμφωνώ επίσης με την ιδέα ότι οι νέες επενδύσεις δεν θα πρέπει να γίνουν αποκλειστικά στους τομείς της οικονομίας και σε συγκεκριμένους τομείς, αλλά θα τασσόμουν υπέρ της απαραίτητης υλοποίησης έργων τα οποία στοχεύουν ως επί το πλείστον στην κοινωνική συνοχή και την ολοκλήρωση των μερών. Γι’ αυτόν τον σκοπό, είναι απαραίτητο να προωθήσουμε έργα τα οποία είναι βιώσιμα όσον αφορά το κόστος και τους πόρους και ευέλικτα ώστε να προσαρμόζονται στις διαφορές και στις ανάγκες κάθε πόλης για εξεύρεση όσο το δυνατόν καλύτερων λύσεων. Οι στόχοι ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού προγράμματος θα πρέπει, συνεπώς, να προσανατολίζονται στα εξής: στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής σε αστικές περιοχές μέσω, μεταξύ άλλων, της οικονομικής προόδου, στην εφαρμογή μιας καλά συντονισμένης πολιτικής τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε τοπικό επίπεδο, όπου οι τοπικές αιρετές αρχές θα συμμετέχουν στη στρατηγική διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην εξεύρεση πόρων και στην παροχή κινήτρων για επενδύσεις, προκειμένου να εκτελεστούν νέα έργα αντί να δημιουργηθούν έργα με σκοπό την εξασφάλιση οικονομικής βοήθειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Karima Delli (Verts/ALE), γραπτώς. (FR) Χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτή η έκθεση εγκρίθηκε, επειδή περιλαμβάνει τις περισσότερες ιδέες μας (κλίμα, κοινωνική συνοχή, ολοκληρωμένη και από τα κάτω προς τα πάνω προσέγγιση, μειονεκτούσες γειτονιές, διασταυρούμενες χρηματοδοτήσεις και ούτω καθεξής). Παρ’ όλα αυτά, λυπούμαι που, όσον αφορά την εφαρμογή της αστικής διάστασης, δεν υπάρχει σαφέστερο μήνυμα υπέρ της ευρύτερης χρήσης των γενικών επιδοτήσεων για απευθείας διαχείριση από τις πόλεις. Επιπλέον, αυτή η έκθεση θα έπρεπε να έχει αναλύσει λεπτομερώς το άνοιγμα των μειονεκτουσών περιοχών, τον ρόλο των πόλεων μέσου μεγέθους στο αστικό πρόγραμμα, καθώς και τη μάχη για το κλίμα και την κοινωνική σύμμειξη στις πόλεις μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), γραπτώς. (FR) Παρόλο που συγκεντρώνουν σχεδόν το 70% του πληθυσμού και παράγουν τα τέσσερα πέμπτα του ΑΕγχΠ της Ένωσης, οι αστικές περιοχές πρέπει να γίνουν ζώνες υψηλής ανταγωνιστικότητας με πυκνό οικονομικό ιστό, πόλοι έλξης τεχνολογικής αριστείας, και πρέπει να είναι απευθείας συνδεδεμένες με την περιφερειακή βάση στήριξής τους. Υποστηρίζοντας την έκθεση σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, τάσσομαι υπέρ μιας νέας προσέγγισης για την αστική πολιτική, η οποία θα βασίζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ των φορέων στα διάφορα επίπεδα της λήψης αποφάσεων: επίπεδο ΕΕ, εθνικό επίπεδο, επίπεδο αστικών περιοχών και επίπεδο περιφερειακών αστικών περιοχών. Το γεγονός ότι τα κράτη μέλη με τέτοιες φιλοδοξίες υποστηρίζουν σχεδόν ομόφωνα την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής, δείχνει πόσο σημαντικό θεωρούμε το έργο εξισορρόπησης της ανάπτυξης στα διάφορα εδάφη.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, διότι υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας δικτύων πόλεων, της κοινοποίησης των βέλτιστων πρακτικών και της υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων, της ενίσχυσης της αστικής διάστασης του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, καθώς και της πιο αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής της εταιρικής σχέσης στην πολιτική συνοχής, με στόχο την πιο βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων, ιδίως όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των δικτύων μεταφοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Μία από τις σημαντικότερες διαστάσεις της πολιτικής συνοχής είναι η πτυχή που αφορά ειδικά τις πόλεις, εφόσον οι περισσότερες από αυτές είναι αστικές περιοχές οι οποίες εφαρμόζουν την πολιτική συνοχής και στις οποίες διαπιστώνονται πολλές από τις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στη στρατηγική Ευρώπη 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εισηγητή, το 70% των ανθρώπων στην Ευρώπη ζουν σε αστικές περιοχές. Αυτοί οι άνθρωποι παράγουν το 80% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) και καταναλώνουν περίπου το 70% της ενέργειας της ΕΕ. Οι μεγάλες αστικές περιοχές αποτελούν επίσης τα κύρια κέντρα καινοτομίας, γνώσης και επιστήμης και φιλοξενούν την πλειονότητα των παραγωγικών δραστηριοτήτων, οι οποίες παράγουν πλούτο και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, οι μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την αποτελεσματική διαχείριση των υποδομών και των μεταφορών υπάρχουν και σε αστικές περιοχές και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η πολιτική συνοχής της ΕΕ αποτελεί μέρος ενός ευρωπαϊκού πλαισίου αλληλεγγύης που περιλαμβάνει τα 27 κράτη μέλη και τις 271 περιφέρειές τους και στοχεύει στην εξάλειψη των υφιστάμενων οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων εντός της ΕΕ. Στόχος αυτής της έκθεσης, η οποία καταρτίστηκε από τον κ Vlasák, είναι να δώσει συνέχεια στην προηγούμενη έκθεση με τίτλο «Η αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού». Ο ρόλος των πόλεων, όπου διαβιοί το 80% του πληθυσμού της Ευρώπης, ως πηγών παραγωγής πλούτου και ως κέντρων κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης είναι αδιαμφισβήτητος.

Παρ’ όλα αυτά, τα προβλήματα που τις αφορούν, συμπεριλαμβανομένων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας, της στεγαστικής κρίσης, του εγκλήματος και της χρήσης ναρκωτικών, είναι τεράστια και απαιτούν μεγάλη προσοχή. Παρά τη δημιουργία των χρηματοδοτικών μέσων που αναπτύχθηκαν από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), όπως οι κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (Jeremie), η κοινή βοήθεια για τη στήριξη σχεδίων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες (Jaspers) και η κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές (Jessica), και τα άλλα διαρθρωτικά ταμεία, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Γι’ αυτόν τον λόγο, συμφωνώ με τις προτάσεις του εισηγητή σχετικά με την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού οικονομικού σχεδιασμού, ώστε οι πόροι να κατανέμονται σε έργα τα οποία στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, παρά σε δράσεις οι οποίες απλώς καταναλώνουν αυτούς τους πόρους.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) H μεγάλη εγγενής αντίφαση σε αυτήν την έκθεση είναι ότι δίνει μεγάλη αξία στις πόλεις, αλλά ξεχνάει τους πολίτες τους. Μεγάλη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού προγράμματος για το αστικό περιβάλλον, στην ανάπτυξη βασικών υλικών υποδομών, στη συμβολή του προγράμματος στον οικονομικό ιστό, και στην ενέργεια και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέσω επενδύσεων που βασίζονται στην τεχνολογική πρόοδο, οι άνθρωποι όμως τίθενται στο περιθώριο.

Οι πόλεις και ολόκληρες οι υποδομές τους χτίζονται από ανθρώπους. Οι άνθρωποι τις κατοικούν και είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης, των υπηρεσιών υγείας και μεταφοράς, του εμπορίου και της βιομηχανίας και των πολιτισμικών δραστηριοτήτων τους. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο οποιασδήποτε αστικής πολιτικής. Παρ’ όλα αυτά, είναι αυτοί που κυρίως δεν λαμβάνονται υπόψη από τις πολιτικές της ΕΕ.

Κατά την άποψή μας, ένα πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προτεραιότητα στην καλύτερη κατανομή του πληθυσμού στο έδαφος ορισμένων χωρών, ιδιαίτερα στην Πορτογαλία, στην αποσυμφόρηση των πόλεων αναγνωρίζοντας την αξία των αγροτικών περιοχών και της κατάλληλα αμειβόμενης γεωργίας, στην επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας σε όλη τη χώρα, στην αναγνώριση της αξίας των ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στις αγροτικές και αστικές περιοχές, στην καταπολέμηση της ανεργίας, στην υπεράσπιση των θέσεων εργασίας με δικαιώματα, στην αποτίμηση των μισθών και των συντάξεων και στην καταπολέμηση της φτώχειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτή η έκθεση επικεντρώνεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Δίνει μεγάλη έμφαση στις πόλεις, αλλά ξεχνάει μια σημαντική συνιστώσα αυτών των πόλεων: τους ανθρώπους. Η έκθεση είναι σαφώς αντιφατική. Τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού προγράμματος για το αστικό περιβάλλον, της ανάπτυξης βασικών υλικών υποδομών και της συμβολής τους στον οικονομικό ιστό και στην ενεργειακή και περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέσω επενδύσεων που βασίζονται στην τεχνολογική πρόοδο, αλλά θέτει τους ανθρώπους σε δεύτερη μοίρα. Παρ’ όλα αυτά, είναι δεδομένο ότι οι πόλεις και ολόκληρες οι υποδομές τους χτίζονται από ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει, γι’ αυτόν τον λόγο, να βρίσκονται στο επίκεντρο οποιασδήποτε αστικής πολιτικής. Παρ’ όλα αυτά, είναι αυτοί που κυρίως δεν λαμβάνονται υπόψη από τις πολιτικές της ΕΕ.

Κατά την άποψή μας, ένα πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προτεραιότητα στην καλύτερη κατανομή του πληθυσμού στο έδαφος ορισμένων χωρών, ιδιαίτερα στην Πορτογαλία, στην αποσυμφόρηση των πόλεων αναγνωρίζοντας την αξία των αγροτικών περιοχών και της κατάλληλα αμειβόμενης γεωργίας, στην επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας σε όλη τη χώρα, στην αναγνώριση της αξίας των ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στις αγροτικές και αστικές περιοχές, στην καταπολέμηση της ανεργίας, στην υπεράσπιση των θέσεων εργασίας με δικαιώματα, στην αποτίμηση των μισθών και των συντάξεων και στην καταπολέμηση της φτώχειας. Από αυτήν την έκθεση δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. – (SK) Η έκθεση θίγει διάφορες πτυχές της αστικής διάστασης της πολιτικής συνοχής, οι οποίες, σύμφωνα με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, είναι σημαντικές ή παρουσιάζουν προβλήματα όσον αφορά το μέλλον της πολιτικής συνοχής, η οποία θα πρέπει να γίνει μια πλήρης και αποτελεσματική πολιτική που θα εστιάζεται στις πόλεις της ΕΕ. Η Ευρώπη παρουσιάζει εδαφική ποικιλομορφία και πολυκεντρική ανάπτυξη, όπου το σχετικά πυκνό αστικό δίκτυο περιέχει λίγες πολύ μεγάλες πόλεις. Ένα ισχυρότερο πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον απαιτεί ανάπτυξη και ποιοτικό εκσυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών στις πόλεις της Ευρώπης. Είναι επιθυμητό οι μελλοντικές δράσεις να είναι στενά συνδεδεμένες με τις γενικές προτεραιότητες της ΕΕ. Παρόλο που οι ευρωπαϊκές πόλεις λειτουργούν ως κέντρα οικονομικής δραστηριότητας, καινοτομίας και απασχόλησης, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και η επίλυση αυτών των προβλημάτων απαιτεί μία εξατομικευμένη προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ανάγκες. Η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχής θίγουν ακριβώς αυτό το θέμα. Τα προβλήματα που έχουν ανακύψει πρέπει να επιλυθούν μέσω μιας ολοκληρωμένης μεθόδου σε επίπεδο ΕΕ, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και οι επιλογές χρηματοδότησης πρέπει να συντονιστούν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος ειδικών απαιτήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), γραπτώς. (EN) Θα ψηφίσω υπέρ αυτής της έκθεσης, επειδή επισημαίνει τη σημασία υπέρβασης του τρέχοντος στόχου για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%, αυξάνοντάς τον στο 30%, προκειμένου να επιδιωχθεί ο φιλόδοξος στόχος των 2 βαθμών Κελσίου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν υπάρξει παγκόσμια τήρηση και συμμετοχή στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS), το οποίο μπορεί να είναι πλήρως αποτελεσματικό εάν εφαρμοστεί σε ευρύτερη κλίμακα. Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ πρέπει, ωστόσο, να παραμείνει ευέλικτο κατά την αντιμετώπιση της κρίσης, λαμβάνοντας οικονομικά μέτρα τα οποία προωθούν την οικονομικά συμφέρουσα μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη. Καθίσταται ολοένα και περισσότερο σαφές ότι η καθυστέρηση της ανάληψης δράσης είναι μη βιώσιμη και δεν θα αυξήσει μόνο το κόστος της μείωσης των εκπομπών, αλλά θα έχει και ως αποτέλεσμα να χάσει η ΕΕ τον ρόλο της ως πρωτοπόρου στην πράσινη έρευνα. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι απαραίτητη η συνεχής επένδυση στην καινοτομία και η προώθηση της οικονομικά συμφέρουσας ανάπτυξης στα κράτη μέλη. Η διεθνής συνεργασία σε αυτήν την τεράστια κλιματική πρόκληση θα διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι ικανή να παραμείνει ανταγωνιστική και δεν θα βρεθεί ποτέ σε οικονομικά δυσχερή θέση. Η ΕΕ, της οποίας οι παγκόσμιες εκπομπές είναι λίγο πάνω από το 10%, δεν μπορεί να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή μόνη της, διότι το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και απαιτεί παγκόσμια δράση.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Gualtieri (S&D), γραπτώς. (IT) Οι αστικές περιοχές, οι οποίες αποτελούν τόπο διαμονής για το 73% του πληθυσμού της Ευρώπης και παράγουν περίπου το 80% του ΑΕγχΠ, είναι τα μεγάλα κέντρα καινοτομίας, πολιτισμού και ανάπτυξης της Ένωσης. Παρ’ όλα αυτά, η αστική διάσταση μέχρι σήμερα έχει λάβει ανεπαρκή αναγνώριση. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να προτείνει την ενίσχυση του ευρωπαϊκού προγράμματος για το αστικό περιβάλλον στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ, ενισχύοντας τη συμβολή της πολιτικής συνοχής στην αστική ανάπτυξη και ενθαρρύνοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών πολιτικών φορέων.

Είναι απαραίτητο να κατευθυνθεί η αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής προς την υποστήριξη της ανάπτυξης βασικών υλικών υποδομών, του εκσυγχρονισμού των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των πόλεων, της αστικής αναγέννησης και της προώθησης της κοινωνικής καινοτομίας σε μειονεκτούσες γειτονιές. Όλα αυτά απαιτούν την άμεση συμμετοχή των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και τη συμμετοχή των πολιτικών εκπροσώπων των πόλεων, στον στρατηγικό σχεδιασμό και στον καθορισμό και τη διαπραγμάτευση συμβάσεων εταιρικής σχέσης. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό η Επιτροπή να προωθήσει τη δημιουργία αστικών διαχειριστών και να καθιερώσει ένα Erasmus για τους τοπικούς και περιφερειακούς αιρετούς εκπροσώπους.

Ας παρακολουθήσουμε στενά τη δέσμευση της Επιτροπής να επικροτήσει τις σημαντικές προτάσεις αυτής της έκθεσης, με την πεποίθηση ότι η πλήρης αναγνώριση της αξίας του κεντρικού ρόλου της αστικής διάστασης στην πολιτική της ΕΕ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE), γραπτώς. (SV) Οι σουηδοί Συντηρητικοί δεν συμμερίζονται την άποψη που εκφράζεται στην έκθεση σχετικά με διάφορα σημεία. Διαφωνούμε με τον πρόσθετο έλεγχο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και με τη συμμετοχή της ΕΕ στον αστικό σχεδιασμό. Παρ’ όλα αυτά, η έκθεση δεν τάσσεται υπέρ της χορήγησης πρόσθετων πόρων από την ΕΕ και αναφέρει επίσης τον ρόλο των αστικών περιοχών ως κέντρων ανάπτυξης. Συνεπώς, ψηφίσαμε υπέρ αυτής της έκθεσης στο σύνολό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), γραπτώς. (FR) Η αρχή της επικουρικότητας σημαίνει ότι η αστική πολιτική υπάγεται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Παρ’ όλα αυτά, η ανάπτυξη των εδαφών μας δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη εάν δεν λάβουμε υπόψη μας πραγματικά την αστική διάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην πράξη, οι πόλεις διαδραματίζουν καθοδηγητικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων μας όσον αφορά την απασχόληση, την κατάρτιση και την ενεργειακή απόδοση.

Αυτή η έκθεση καταδεικνύει με επιτυχία την προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών πολιτικών, ιδίως της πολιτικής συνοχής, όσον αφορά την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Γι’ αυτόν τον λόγο, επικροτώ το γεγονός ότι αυτή η έκθεση εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Καταφέρνει να συγκεράσει με επιτυχία τους εθνικούς προβληματισμούς και τις τοπικές ανάγκες με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ενώ σέβεται τις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της εταιρικής σχέσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Επικρότησα αυτό το έγγραφο, επειδή προτείνει η αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής να επικεντρώνεται σε έναν τριπλό στόχο: πρώτα, στην παροχή βοήθειας στις αστικές περιοχές ώστε να αναπτύξουν τις βασικές υλικές υποδομές ως προϋπόθεση ανάπτυξης για την πλήρη εκμετάλλευση της δυνητικής συμβολής τους στην οικονομική μεγέθυνση στην Ευρώπη, τη διαφοροποίηση από την οικονομική βάση και την ενεργειακή και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ιδίως με προοπτική τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας των αστικών κέντρων χωρίς την παρεμπόδιση των ποταμίων ροών στις πόλεις· κατά δεύτερο λόγο, στην παροχή βοήθειας στις αστικές περιοχές ώστε να εκσυγχρονίσουν τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τους μέσω ευφυών επενδύσεων σε υποδομές και υπηρεσίες που βασίζονται στην τεχνολογική εξέλιξη σε στενή συσχέτιση με συγκεκριμένες περιφερειακές, τοπικές και εθνικές απαιτήσεις· κατά τρίτο λόγο στην αναβάθμιση των αστικών περιοχών με την ανάκτηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων και επιφανειών που έχουν μολυνθεί, έχοντας κατά νου την ανάγκη σύνδεσης των αστικών περιοχών με την ύπαιθρο με προοπτική την προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Οι αστικές περιοχές δεν αποτελούν νησίδες μέσα στις περιφέρειές τους και, συνεπώς, η ανάπτυξή τους πρέπει να συνδέεται στενά με τις γύρω λειτουργικές, προαστιακές ή αγροτικές περιοχές. Συμφωνώ με την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώξει την καλύτερη δυνατή εναρμόνιση των κανόνων, ιδίως σε σχέση με πόρους και προγράμματα της ΕΕ στο πλαίσιο των οποίων είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση αστικά και τοπικά αναπτυξιακά έργα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η γραφειοκρατία και τα ενδεχόμενα λάθη κατά την εφαρμογή.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, η οποία αποτελεί σημαντική συμβολή στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των διασταυρούμενων χρηματοδοτήσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) σε σχέση με την αυξημένη ελαστικότητα για τα προγράμματα κοινωνικής ένταξης και τα σχέδια για την ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη. Κατά τη γνώμη μου, η ύπαρξη πιο ευέλικτων όρων για τις διασταυρούμενες χρηματοδοτήσεις θα μπορούσε να βελτιστοποιήσει τη χρήση των εν λόγω σχεδίων ή στρατηγικών, αξιοποιώντας τις συμπληρωματικές συνέργειες αυτών των ταμείων με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Συχνά, και ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές όπου κυριαρχεί ο κοινωνικός αποκλεισμός ή η περιβαλλοντική ρύπανση, η χρηματοδότηση από το ΕΚΤ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη τοπικών προγραμμάτων με σκοπό την αποτροπή του αποκλεισμού, τα οποία εκτελούνται με συντονισμένο και ενιαίο τρόπο από δημόσιες αρχές και ιδιωτικές επιχειρήσεις που διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο σε ένα δίκτυο πόλεων. Ελπίζω ότι η σημερινή ψηφοφορία θα ενθαρρύνει την καλύτερη εναρμόνιση των κανόνων, ιδίως σε σχέση με πόρους και προγράμματα της ΕΕ στο πλαίσιο των οποίων είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση αστικά και τοπικά αναπτυξιακά έργα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η γραφειοκρατία και τα ενδεχόμενα λάθη κατά την εφαρμογή.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Πιστεύουμε ότι ο κύριος στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος για το αστικό περιβάλλον είναι να χρησιμεύσει στην ανάπτυξη και την ποιοτική ενημέρωση των υποδομών και υπηρεσιών στις ευρωπαϊκές πόλεις. Γι’ αυτόν τον λόγο, πρέπει να πραγματοποιηθεί μια ορθή αξιολόγηση της διαδικασίας ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου που θα περιέχει τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες, πριν γίνουν περαιτέρω βήματα. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε έναν κατάλογο συστάσεων ή προτύπων για περισσότερο τυποποιημένη τοπική συμμετοχή στον μελλοντικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η εξέλιξη του προγράμματος για το αστικό περιβάλλον δεν πρέπει να αποτελέσει διαδικασία μονής κατεύθυνσης, αλλά θα πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη διάσταση από τη βάση προς τα πάνω. Συνεπώς, είναι άκρως σημαντικό οι πόλεις να μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους και να εισακούονται σε επίπεδο ΕΕ. Πιστεύουμε επίσης ότι θα πρέπει να παρέχεται στις πόλεις αρκετή ευελιξία, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα κονδύλια για τις δικές τους προτεραιότητες. Οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να συντονίζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των συγκεκριμένων αναγκών. Τέλος, πιστεύουμε ότι η μελλοντική πολιτική συνοχής θα πρέπει να αποτιμηθεί πλήρως και να καταστεί αποτελεσματική πολιτική για τις πόλεις της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Οι αστικές περιοχές αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Αναπτύσσονται γρήγορα και συγκεντρώνουν την οικονομική ισχύ, τη βιομηχανία και, κυρίως, έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων, με αποτέλεσμα να αυξάνονται και τα κοινωνικά προβλήματα και τα προβλήματα υποδομής. Συνεπώς, οι πόλεις διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση δίνει τη δέουσα προσοχή σε αυτό το σημείο, γι’ αυτόν τον λόγο την υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Οι πόλεις προωθούν την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και συμβάλλουν στη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας. Η εφαρμογή του προγράμματος για το αστικό περιβάλλον θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στην εξυπηρέτηση της ανάπτυξης και της ποιοτικής αναβάθμισης των υποδομών και υπηρεσιών στις ευρωπαϊκές πόλεις. Προκειμένου να εφαρμοστεί η έννοια της ευφυέστερης αστικής ανάπτυξης, πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να αναπτύξουν οι πόλεις τις υποδομές τους κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσω προηγμένων τεχνολογιών, ιδίως μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η εφαρμογή ευφυών συστημάτων θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον αφορά την κυκλοφοριακή συμφόρηση, την ενεργειακή απόδοση και την ασφάλεια στον δημόσιο τομέα. Δεδομένων των ειδικών αναγκών των επιμέρους περιφερειών, είναι απαραίτητο να προωθήσουμε την επένδυση στην τεχνολογική πρόοδο. Πρέπει να προωθήσουμε την κοινωνική καινοτομία στις αστικές περιοχές, ιδίως στις μειονεκτούσες γειτονιές, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η πολιτική συνοχής. Είναι άκρως σημαντικό να αναβαθμίσουμε τις αστικές περιοχές με την ανάκτηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων και επιφανειών που έχουν μολυνθεί, προωθώντας τη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των αστικών και αγροτικών περιοχών. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι αναγκαία η εφαρμογή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, του περιφερειακού σχεδιασμού και της αρχής της εταιρικής σχέσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι βάσει της βέλτιστης πρακτικής των κρατών μελών όσον αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό, η Επιτροπή θα πρέπει να συντάξει ειδικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την πρακτική του ολοκληρωμένου σχεδιασμού της αστικής ανάπτυξης και να καταστήσει νομικά δεσμευτικό τον ολοκληρωμένο αστικό σχεδιασμό. Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να επιδιώκουν ενεργά την εταιρική σχέση μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και να εφαρμόζουν καινοτόμες στρατηγικές για την ανάπτυξη των αστικών υποδομών.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η παρούσα έκθεση αποσκοπεί στον εντοπισμό των σύγχρονων προκλήσεων, ιδίως σε όρους βιοτικού επιπέδου, που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Ε.Ε. που διαβιούν σε αστικά κέντρα. Αξίζει να υπενθυμίζεται ότι στην Ευρώπη υπάρχουν περίπου 5.000 πόλεις με πληθυσμό που κυμαίνεται από 5.000 έως 50.000 κατοίκους και σχεδόν 1.000 πόλεις που απαριθμούν πληθυσμό άνω των 50.000. Αν και στην Ε.Ε. μόνο το 7% του πληθυσμού ζει σε πόλεις άνω των 5 εκατομμυρίων ατόμων έναντι του 25% στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σε πολλές αστικές περιοχές, μεταξύ των οποίων και ελληνικές παρατηρείται αύξηση πληθυσμού. Σε κάθε περίπτωση, οι πόλεις της Ευρώπης αποτελούν κέντρα οικονομικής δραστηριότητας, καινοτομίας και απασχόλησης και επομένως η στήριξη τους, ιδίως σε εποχές οικονομικής ύφεσης κρίνεται σημαντική. Η έκθεση, την οποία και υπερψήφισα, διαπιστώνει ορθά ότι η στήριξη αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί σε τέσσερα επίπεδα (Ε.Ε., εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, τα αντίστοιχα προσφερόμενα οικονομικά και πολιτικά εργαλεία (κοινοτικοί πόροι, εθνικά στρατηγικά προγράμματα, περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και τοπικοί και ιδιωτικοί πόροι).

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Από το 2009, την ημερομηνία της πρώτης έκθεσης με τίτλο «Η αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού», έχουν υπάρξει νέες συνεισφορές σε αυτό το θέμα το οποίο έχει εξελιχθεί περαιτέρω. Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να δώσει συνέχεια στην προηγούμενη έκθεση, επισημαίνοντας διάφορες πτυχές της αστικής διάστασης της πολιτικής συνοχής η οποία, κατά την άποψη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, είναι άκρως σημαντική ή συνεπάγεται προκλήσεις για το μέλλον της πολιτικής συνοχής που θα πρέπει να αποτιμηθεί πλήρως και να καταστεί αποτελεσματική πολιτική για τις πόλεις της ΕΕ. Ψήφισα υπέρ, δεδομένης της μεγάλης σημασίας αυτού του θέματος, προκειμένου οι πόλεις μικρού και μέσου μεγέθους να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Συμφωνώ με την προειδοποίηση του εισηγητή ότι η προσέγγιση «σχέδια για τα χρήματα» θα πρέπει να αντικατασταθεί από την προσέγγιση «χρήματα για τα σχέδια». Πράγματι, τα σχέδια δεν θα πρέπει να καταρτίζονται για να απορροφώνται τα διαθέσιμα κονδύλια, αλλά για να εκπληρώνονται οι στρατηγικοί στόχοι. Η εμπειρία δείχνει ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι ιδέες για σχέδια εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης αντί να βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες και τις στρατηγικές προτεραιότητες. Πρόκειται για μία από τις κύριες προκλήσεις της αναπτυξιακής πολιτικής, καθώς και της πολιτικής συνοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Οι πόλεις της Ευρώπης αποτελούν κέντρα οικονομικής δραστηριότητας, καινοτομίας και απασχόλησης, αντιμετωπίζουν όμως πολλές προκλήσεις. Η τάση μετακίνησης του πληθυσμού προς τα προάστια, η συγκέντρωση στερήσεων και ανεργίας σε αστικές γειτονιές, η αυξανόμενη συμφόρηση και άλλα παρόμοια πολυσύνθετα προβλήματα απαιτούν λύσεις στους τομείς των μεταφορών, της στέγασης και των συστημάτων κατάρτισης και απασχόλησης, που πρέπει να ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες. Η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχής επιλαμβάνονται αυτών των προκλήσεων. Ο κύριος σκοπός του βελτιωμένου ευρωπαϊκού προγράμματος για το αστικό περιβάλλον είναι να χρησιμεύσει στην ανάπτυξη και την ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών στις ευρωπαϊκές πόλεις. Από τη μία πλευρά, τα μελλοντικά μέτρα πρέπει να συνδέονται στενά με τις γενικές προτεραιότητες της ΕΕ για να δικαιολογείται η συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ. Όμως, η στρατηγική Ευρώπη 2020, αφορά κυρίως τάσεις για το μέλλον. Η αντιμετώπιση των υφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων είναι εξίσου σημαντική και θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις προτεραιότητες της μελλοντικής πολιτικής συνοχής. Έχοντας υπόψη την εμπειρία της στρατηγικής της Λισαβόνας, η εξέλιξη του προγράμματος για το αστικό περιβάλλον δεν πρέπει να αποτελέσει διαδικασία μονής κατεύθυνσης, αλλά θα πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη διάσταση από τη βάση προς τα πάνω. Για να συνεχίσουν οι ευρωπαϊκές πόλεις να εξελίσσονται συνεχώς, ψηφίζω υπέρ της πρότασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), γραπτώς. (EN) Στην Ευρώπη υπάρχουν περίπου 1.000 πόλεις που απαριθμούν πληθυσμό άνω των 50.000 και η σύνθεσή τους εξελίσσεται συνεχώς. Δεδομένων των πρόσφατων πληθυσμιακών αλλαγών και των μεταναστευτικών ρευμάτων, είναι σημαντικό να αξιολογούμε συνεχώς πώς θέλουμε να εξελιχθούν οι πόλεις του μέλλοντος. Η εύρεση απαντήσεων στις προκλήσεις των μεταφορών, της στέγασης, της μετακίνησης του πληθυσμού προς τα προάστια και του χώρου πρασίνου είναι απαραίτητη. Αυτές οι απαντήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες, αλλά να λαμβάνουν υπόψη ότι θέματα όπως η ανεργία, οι στερήσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν παγκόσμια προβλήματα. Η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να επιλαμβάνονται αυτών των προκλήσεων. Η ανάδειξη των πόλεων ως κινητήριων δυνάμεων της οικονομίας για τις περιφέρειες και για ολόκληρες χώρες σημαίνει ότι το πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον πρέπει να βασίζεται σε χωροταξικές στρατηγικές που αναγνωρίζουν τον ρόλο των πόλεων όχι μόνο ως τόπων διαμονής και εργασίας, αλλά και ως παρόχων υπηρεσιών σε εκείνους που διαβιούν στην ενδοχώρα και όχι μόνο.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiorello Provera (EFD), γραπτώς. (IT) Η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από μεγάλη εδαφική ποικιλομορφία και πολυκεντρική ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πόλεις της Ευρώπης αποτελούν κέντρα οικονομικής δραστηριότητας, καινοτομίας και απασχόλησης, πρέπει να αντιμετωπίσουν όμως πολλές προκλήσεις. Επικροτώ το ότι, σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον, το θέμα αναφορικά με τον ορισμό της έννοιας «αστικός» αφήνεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Συνεπώς, θα υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες για την προσαρμογή των παρεμβάσεων στις απαιτήσεις του κάθε κράτους μέλους. Γι’ αυτόν τον λόγο, επικρότησα και υπερψήφισα αυτό το μέτρο.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) ΥΠΕΡ. Αυτή είναι άλλη μία έκθεση πρωτοβουλίας για την αστική ανάπτυξη στην Ευρώπη, η οποία μάλλον επαναλαμβάνει ό,τι έχει ήδη διατυπωθεί στις προηγούμενες εκθέσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα. Η μόνη σχετική ερώτηση αυτήν τη συγκεκριμένη στιγμή είναι η ερώτηση σχετικά με τον ρόλο της αστικής διάστασης στη μελλοντική αρχιτεκτονική της πολιτικής συνοχής μετά το 2013 – παρ’ όλα αυτά, η έκθεση παραμένει ανοιχτή σε αυτό το σημείο και δεν κάνει καμία σαφή σύσταση. Η έκθεση καλύπτει διάφορες πτυχές της αστικής διάστασης της πολιτικής συνοχής όπως την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, την αρχή της εταιρικής σχέσης, την εκχώρηση αρμοδιοτήτων, τον ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό και τον συνεκτικό οικονομικό σχεδιασμό. Εκτός από κάποιο φιλικό προς την IBM σημείο σχετικά με την «ευφυέστερη αστική ανάπτυξη» (παράγραφος 8), απογοητευτήκαμε κυρίως διότι ο σκιώδης εισηγητής της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να αποδυναμώσει την καλή διατύπωση σχετικά με την αρχή της εταιρικής σχέσης. Το σχέδιο έκθεσης θα μπορούσε να είχε βελτιωθεί με ορισμένες συμβιβαστικές τροπολογίες, και οι τροπολογίες μας ενσωματώθηκαν εύστοχα. Η διατύπωσή μας σχετικά με το κόστος της οικονομικής ανάπτυξης (παράγραφος 4), την προστασία του κλίματος (παράγραφος 9), την εσωτερική συνοχή (παράγραφος 10), την ολοκληρωμένη και από τη βάση προς τα πάνω προσέγγιση (παράγραφοι 21 και 23), τις μειονεκτούσες γειτονιές (παράγραφος 25) και τις διασταυρούμενες χρηματοδοτήσεις (παράγραφος 28) είναι καλή.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από μεγάλη εδαφική ποικιλομορφία. Οι πόλεις της Ευρώπης αποτελούν κέντρα οικονομικής δραστηριότητας, καινοτομίας και απασχόλησης, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η πολιτική συνοχής, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού προγράμματος, θα πρέπει να επιδιώκει την επίτευξη του στόχου για την αντιμετώπιση των εδαφικών ανισοτήτων επενδύοντας στην ευφυή αστική ανάπτυξη, ώστε οι υποδομές και οι υπηρεσίες των πόλεων να φτάσουν σε ένα υψηλότερο ποιοτικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχουν αναπτύξει τρία χρηματοδοτικά μέσα, ένα εκ των οποίων έχει ως στόχο την παροχή κοινής στήριξης για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε αστικές περιοχές (η κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές ή JESSICA). Με την προοπτική να καλυφθούν συγκεκριμένες εδαφικές ανάγκες, είναι σκόπιμο να συντονιστούν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), γραπτώς. – (CS) Ψήφισα υπέρ της έγκρισης της έκθεσης του Oldřich Vlasák σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Επικροτώ τον κύριο στόχο της παρούσας έκθεσης, ο οποίος είναι η υποστήριξη της αστικής διάστασης της πολιτικής συνοχής κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού και ο συνυπολογισμός της τρέχουσας ανάπτυξης του προγράμματος για το αστικό περιβάλλον στην ΕΕ. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω, παρ’ όλα αυτά, την πρόσφατη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου για το μέλλον των μεταφορών έως το 2050, η οποία περιγράφει τις ενέργειες προς την επίτευξη ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών. Κατά τη γνώμη μου, ένα από τα κύρια εμπόδια στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων αυτής της Λευκής Βίβλου είναι οι επιμένουσες διαφορές στο επίπεδο των υποδομών και των υπηρεσιών μεταφοράς στα διάφορα κράτη μέλη. Τα μέσα της πολιτικής συνοχής θα πρέπει, γι’ αυτόν τον λόγο, να συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση αυτών των επιπέδων, προς όφελος των βιώσιμων και ασφαλών ευρωπαϊκών μεταφορών. Αυτό ισχύει τόσο για τις πόλεις όσο και για τις αγροτικές περιοχές, και κυρίως για τις διασυνοριακές περιοχές, στις οποίες η ευημερία και η απασχόληση εξαρτώνται από την ανάπτυξη των υποδομών.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον είναι μια αναμφίβολα σημαντική πολιτική, δεδομένου ότι το 70% του ευρωπαϊκού πληθυσμού διαβιοί σε πόλεις και ότι αυτοί οι άνθρωποι παράγουν περίπου το 80% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ (ΑΕγχΠ). Συνολικά 21,1 εκατομμύρια ευρώ έχουν προορισθεί για την αστική ανάπτυξη από το 2007 έως το 2013, για την αποκατάσταση των βιομηχανικών ζωνών και των περιοχών που έχουν μολυνθεί, την αστική αναγέννηση και ανασυγκρότηση της υπαίθρου, τις καθαρές αστικές συγκοινωνίες και τη στέγαση. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών στις πόλεις. Οι πόλεις αντιμετωπίζουν σήμερα πολλά και διάφορα προβλήματα, τα οποία απαιτούν την εφαρμογή ειδικά προσαρμοσμένων και ολοκληρωμένων τοπικών αναπτυξιακών μοντέλων. Γι’ αυτόν τον λόγο, εφόσον η αστική πολιτική ενσωματώνεται στους στόχους της πολιτικής συνοχής, θα πρέπει η τελευταία να χρησιμεύσει ως σύνδεσμος με τις αγροτικές περιοχές για την προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Οι πόλεις θα πρέπει να εκφράζουν τις απόψεις τους για την επίλυση των προβλημάτων τους μέσω της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της εφαρμογής της αρχής της εταιρικής σχέσης. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η χάραξη του ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού θα πρέπει να συμπληρωθεί από ευέλικτες χρηματοδοτικές τεχνικές, ώστε οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να είναι ελεύθερες να εφαρμόσουν τις προτεραιότητές τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Οι αστικές περιοχές παράγουν περίπου το 80% του ΑΕγχΠ, καταναλώνουν έως το 70% της ενέργειας στην ΕΕ και αποτελούν τα κύρια κέντρα καινοτομίας, γνώσης και πολιτισμού. Περίπου 21,1 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν προορισθεί για την αστική ανάπτυξη κατά την περίοδο από το 2007 έως το 2013, ποσό που αντιπροσωπεύει το 6,1% του προϋπολογισμού της ΕΕ για την πολιτική συνοχής. Εξ αυτών, τα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για την αποκατάσταση των βιομηχανικών ζωνών και των περιοχών που έχουν μολυνθεί, τα 9,8 δισεκατομμύρια ευρώ για έργα αστικής αναγέννησης και ανασυγκρότησης της υπαίθρου, τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ για καθαρές αστικές συγκοινωνίες και τα 917 εκατομμύρια ευρώ για τον τομέα της στέγασης.

Οι ευφυείς πόλεις απαιτούν ευφυείς επικοινωνίες, μεταφορές και υποδομές ενέργειας. Υποστηρίζω την ανάπτυξη των ολοκληρωμένων σχεδίων αστικής κινητικότητας και ενθαρρύνω τις τοπικές αρχές να εκσυγχρονίσουν τις αστικές δημόσιες μεταφορές, ώστε να γίνουν φιλικότερες προς το περιβάλλον και πιο αποδοτικές. Η εφαρμογή των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) στις αστικές περιοχές θα συμβάλει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας στον τομέα των μεταφορών.

Εφόσον το 99% του οικιστικού αποθέματος στην Ευρώπη αποτελείται από παλιά κτίρια, καλώ την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν το ποσό χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε κράτος μέλος για να ενισχύσει την ενεργειακή απόδοση στον τομέα της στέγασης από 4% σε 15% στο μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Ο εισηγητής παρατηρεί αρκετά εύστοχα ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι η βιώσιμη αστική ανάπτυξη θα γίνει στρατηγική προτεραιότητα. Παρόλο που σχεδόν το 70% του πληθυσμού της Λιθουανίας διαβιοί σε πόλεις και προαστιακές περιοχές, στη χώρα μου δεν υπάρχει μια σαφής, ολοκληρωμένη και βιώσιμη προσέγγιση. Αυτό οφείλεται στον περιορισμένο ανταγωνισμό.

Είναι πολύ σημαντικό να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ των προτεραιοτήτων της ΕΕ και των τοπικών αναγκών. Το πρόγραμμα για την αστική ανάπτυξη της ΕΕ δεν πρέπει να καταστεί μια διαδικασία μονής κατεύθυνσης – είναι άκρως σημαντικό οι πολίτες να εκφράζουν τη γνώμη τους.

Η έκθεση θίγει διάφορες προκλήσεις του αστικού σχεδιασμού, όπως την αστική αναγέννηση, την επαρκή στέγαση και τις πράσινες αστικές μεταφορές. Δυστυχώς, ο κατάλογος με τα κοινωνικά προβλήματα στις αστικές περιοχές της Λιθουανίας είναι αρκετά μεγαλύτερος. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της κυβέρνησης της Λιθουανίας, περίπου το 18% των κατοίκων στις αστικές περιοχές της Λιθουανίας κινδυνεύουν από φτώχεια. Η Λιθουανία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών στον κόσμο.

Οι στατιστικές της ΕΕ δείχνουν ότι περισσότερο από το 25% των νέων Λιθουανών αναγκάζεται να εργαστεί με χαμηλό μισθό και να συνάψει βραχυπρόθεσμες συμβάσεις με ανεπαρκείς εγγυήσεις κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανεξαρτησία των νέων ανθρώπων που διαβιούν στις πόλεις και συνεπάγεται μεγάλες δημογραφικές προκλήσεις, επειδή η δημιουργία οικογένειας στις αστικές περιοχές γίνεται δύσκολη.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης. Ένας από τους λόγους για τους οποίους η στρατηγική της Λισαβόνας δεν μπόρεσε να επιτύχει τους στόχους της ήταν η ελλιπής ενσωμάτωση των πόλεων και των περιφερειών. Μεταξύ των προτάσεων του εισηγητή είναι η θεμελιώδης αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι πόροι: «τα σχέδια δεν θα πρέπει να καταρτίζονται για να αντλούνται τα διαθέσιμα κονδύλια, αλλά για να εκπληρώνονται οι στρατηγικοί στόχοι».

 
  
  

Έκθεση: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0110/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση, καθώς επισημαίνει την ανάγκη να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με ορισμένα βασικά ζητήματα για τη μελλοντική πολιτική συνοχής, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του στόχου 3. Στον τομέα αυτόν είναι σημαντικό να μην παραλειφθούν οι πλέον απομονωμένες και οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

Ο στόχος της εδαφικής συνεργασίας είναι αναγκαίος προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η πολιτική συνοχής. Θα ήθελα να εξάρω τους ευρωπαϊκούς ομίλους εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ), οι οποίοι συμβάλλουν σημαντικά στη συνοχή μέσω προγραμμάτων διεδαφικής συνεργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), γραπτώς. (IT) Η διευκόλυνση της αρμονικής ανάπτυξης της ΕΕ συνιστά έναν από τους στόχους της πολιτικής συνοχής, η οποία αποτελεί απαραίτητο μέσο για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής πραγματικότητας της Ευρώπης, καθώς και αναγκαίο παράγοντα για την υλοποίηση της έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης όπως προβλέπεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Υποστηρίζω την παρούσα έκθεση, καθώς θεωρώ ότι η εδαφική συνοχή θα πρέπει να υποστηριχθεί επαρκώς μέσω της χορήγησης περισσότερων διαρθρωτικών πόρων, και είναι συνεπώς ενδεδειγμένο να αυξηθεί το μερίδιο που διατίθεται στον στόχο 3 από το σημερινό 2,5% στο 7%, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι το 37,5% περίπου του πληθυσμού της Ευρώπης ζει σε παραμεθόριες περιοχές. Η χορήγηση περισσότερων πόρων θα συνεπαγόταν, καταρχάς, επενδύσεις στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), για τα οποία ο εκσυγχρονισμός αποτελεί κατεπείγουσα προτεραιότητα· και, δεύτερον, τη μείωση των φυσικών, πολιτιστικών, διοικητικών και ρυθμιστικών εμποδίων τα οποία παρακωλύουν τη συνεργασία και την εδαφική συνοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), γραπτώς. (EN) Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, επειδή τονίζει ότι η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, με τη σημαντική συμβολή της στο πρότυπο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, αποτελεί έναν από τους στυλοβάτες της πολιτικής συνοχής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδαφική συνεργασία απέδειξε την αποτελεσματικότητά της στην προώθηση μιας αρμονικής ανάπτυξης ολόκληρης της Ένωσης, έχει τώρα θεμελιώδη σημασία να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της από το τρέχον 2,5% στο 7% τουλάχιστον των συνολικών πόρων της πολιτικής της συνοχής για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Παρόλο που εκπροσωπώ τις περιφέρειες Centre, Auvergne και Limousin, οι οποίες δεν συνορεύουν με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαι πεπεισμένη για τη χρησιμότητα της διασυνοριακής συνεργασίας –και, γενικότερα, της εδαφικής συνεργασίας– για την ανάπτυξη της Ευρώπης και για την οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των ανθρώπων. Συμφωνώ απολύτως με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από την εισηγήτρια, τη συνάδελφό μου κ. Sanchez-Schmid, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του ρόλου των ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) και τη χρηματοδότηση του στόχου αυτού.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς. (FR) Η επιδίωξη του στόχου 3 της πολιτικής συνοχής είναι η προσέγγιση όλων των ευρωπαϊκών περιοχών, ιδίως των διασυνοριακών περιοχών, από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη. Αυτό διότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των εν λόγω περιοχών, ιδίως στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών. Σε μια εποχή όπου βιώνουμε αυτό που μπορεί να ονομασθεί κρίση της ευρωπαϊκής ιδέας, είναι χρήσιμο να υπενθυμίζεται η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που παρέχει η εδαφική συνεργασία. Προκειμένου να μπορέσει να εκπληρωθεί ο στόχος 3 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχουμε, συνεπώς, ζητήσει σημαντική αύξηση των διαρθρωτικών πόρων που προορίζονται για τον εν λόγω στόχο, με σκοπό ειδικότερα τη βελτίωση των υποδομών μεταφοράς και κατά συνέπεια την αύξηση τις κινητικότητας των ευρωπαίων πολιτών εντός και μεταξύ των περιοχών. Ως εκλεγμένος εκπρόσωπος μιας διασυνοριακής περιοχής, έδωσα ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό, και χαίρομαι που έχουμε ζητήσει ενισχυμένη συνεργασία των τοπικών αρχών, πράγμα που συνεπάγεται τόσο τη συνεργασία μεταξύ των αρχών όσο και τη συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πρέπει να βελτιώσουμε τον διάλογο με τις εν λόγω αρχές, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τα προβλήματα που υπάρχουν και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Τέλος, καθώς η εφαρμογή των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας εξακολουθεί να είναι πολύπλοκη, ζητήσαμε να απλοποιηθούν και τονίσαμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των προγραμμάτων που συνδέονται με αυτόν τον στόχο, τα οποία είναι, από την ίδια τους τη φύση, διεθνή προγράμματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση, η οποία επισημαίνει τα οφέλη που απορρέουν από την αυξημένη συνεργασία μεταξύ γειτονικών περιοχών διαφόρων κρατών μελών. Συμφωνώ με τη μετατροπή του στόχου της εδαφικής συνεργασίας σε έναν από τους στυλοβάτες της πολιτικής συνοχής στην Κοινότητα μόλις κριθεί αναγκαίο, από την άποψη της ενίσχυσης των συνεργειών μεταξύ των γειτονικών εδαφών που έχουν εκ φύσεως τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια προβλήματα, προκειμένου να βελτιωθούν οι ικανότητες και να αυξηθούν τα μέσα πολιτικής, οικονομικής και διοικητικής ανταλλαγής μεταξύ των γειτονικών περιοχών. Θεωρώ επίσης ότι η πρόταση που περιλαμβάνεται στην έκθεση να αυξηθεί η χρηματοδοτική δέσμευση της Κοινότητας, προκειμένου να υποστηριχθεί αυτός ο στυλοβάτης της πολιτικής συνοχής, είναι θετική.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα την παρούσα πρόταση, διότι πρέπει να ενισχύσουμε την εδαφική συνεργασία που έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει τα εδάφη και τις περιοχές να συνεργάζονται για να ανταποκριθούν συλλογικά στις κοινές προκλήσεις τους που είναι η μείωση των φυσικών, πολιτιστικών, διοικητικών και ρυθμιστικών εμποδίων που αναχαιτίζουν τη συνεργασία αυτή καθώς και να μειώσουν «το αποτέλεσμα των συνόρων». Τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας είναι επίσης σημαντικά για τη διασφάλιση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας κατά την εφαρμογή στρατηγικών για τη μείωση της φτώχειας και την ενσωμάτωση μειονεκτουσών ομάδων στον ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό. Επιπλέον, πρέπει να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν οι στενοί πολιτισμικοί και γλωσσικοί δεσμοί που απορρέουν από την κοινή ιστορία των παραμεθόριων περιοχών των διαφόρων κρατών μελών, ούτως ώστε να τονωθούν οι διασυνοριακές συνεργασίες. Απαιτείται επίσης καλύτερος συντονισμός μεταξύ των αρχών διαχείρισης και των ήδη υφισταμένων διασυνοριακών θεσμών όπως οι Ευρωπεριφέρειες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των διασυνοριακών προγραμμάτων προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ποιότητας των έργων, διαφάνειας και εγγύτητας προς τον πολίτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρωτοβουλία για τη διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή εδαφική συνεργασία. Πράγματι, κατανοώ τη σημασία, η οποία τονίστηκε ορθώς από την εισηγήτρια, της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ εκείνων που συμμετέχουν στην πολιτική σκηνή, με στόχο την ανάπτυξη και τη διεξαγωγή προγραμμάτων που να είναι περισσότερο φιλόδοξα και χρήσιμα σε όλους τους πολίτες. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι πληθυσμοί στις παραμεθόριες περιοχές είναι πιο πιθανόν να πλήττονται από την έλλειψη υποδομών· προκύπτει ότι η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών θα μπορούσε να οδηγήσει στην κάλυψη των αναγκών όλων αυτών των πληθυσμών, ακόμα και στην περίπτωση εκείνων των πληθυσμών που βρίσκονται ακόμη μακρύτερα από το κέντρο της Ευρώπης. Συνεπώς, προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αυτό που απαιτείται είναι ο περισσότερο στρατηγικός προγραμματισμός και η συνεργασία σε επίπεδο διακυβέρνησης, ούτως ώστε να μπορέσει να διευκολυνθεί η αξιοποίηση συγκεκριμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων· χρήσιμοι επίσης θα ήταν οι περισσότερο εκτεταμένοι έλεγχοι για τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας των αξιοποιούμενων πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ ότι ορθώς καθιστά η Επιτροπή όλα αυτά τα μέσα πιο ορατά: μόνο μέσω της καλύτερης προβολής αυτών των μέτρων μπορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη να προχωρήσουν με σαφείς προϋποθέσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Τα τελευταία χρόνια αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία ο περιορισμός των ρυθμιστικών και διοικητικών εμποδίων στη συνοχή, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα των διαφορετικών περιοχών να αντιμετωπίζουν συλλογικά τα κοινά προβλήματά τους. Είμαι υπέρ των συμπερασμάτων της εισηγήτριας και αποφάσισα να υπερψηφίσω αυτόν τον φάκελο.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Η «εδαφική συνεργασία» αποτελεί ασφαλώς ένα από τα σημαντικότερα θέματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Η ανάγκη να συνασπισθούν οι χώρες και να συνεχίσει να ισχυροποιείται ο δεσμός μεταξύ των λαών καθίσταται πιο προφανής από ποτέ, αν αναλογιστούμε ότι το 37,5% του πληθυσμού της Ευρώπης ζει σε παραμεθόριες περιοχές. Γι’ αυτόν τον λόγο, η εδαφική συνεργασία αποδεικνύεται, κατά συνέπεια, καίριας σημασίας από διάφορες απόψεις. Αφενός, θα προωθούσε αποτελεσματικά την εδραίωση της εσωτερικής αγοράς, συμβάλλοντας στην κατάργηση των φυσικών και πολιτιστικών εμποδίων τα οποία παρακωλύουν τη διαδικασία αυτή· αφετέρου, θα υποστήριζε την ευρωπαϊκή ενοποίηση σε διάφορους πολιτικούς τομείς, συνδράμοντας τις χώρες στην ανάπτυξη συντονισμένων και κοινών έργων. Συμφωνώ με τη χορήγηση περισσότερων πόρων για την υποστήριξη αυτής της πολιτικής, προπαντός όπου αυτό αφορά την αύξηση του ποσοστού του προϋπολογισμού που διατίθεται στη διαπεριφερειακή συνεργασία. Άλλο ένα θετικό χαρακτηριστικό που αναδεικνύει η παρούσα έκθεση είναι η δημιουργία ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ). Θεωρώ ότι η δημιουργία των εν λόγω ομίλων μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα τόσο από την άποψη της διακυβέρνησης, με την έννοια ότι θα υποδήλωναν τη διασυνοριακή διακυβέρνηση που διασφαλίζει την οικειοποίηση των διαφόρων πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όσο και από την άποψη της κοινωνικής συνοχής, καθώς προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για την προσέγγιση των διαφόρων πολιτιστικών και γλωσσικών κοινοτήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση με τον τίτλο στόχος 3: η μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, καθώς είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής. Αξίζει να υπογραμμισθεί η σημασία της δημιουργίας ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ως ένα βασικό μέσο εδαφικής διακυβέρνησης το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες της διαρθρωμένης συνεργασίας, από πλευράς δημοσιονομικής, νομικών καθεστώτων και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Τριάντα επτάμισι τοις εκατό του πληθυσμού της Ευρώπης ζει σε παραμεθόριες περιοχές, καθιστώντας τις τρεις διαστάσεις της εδαφικής συνεργασίας –διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή– βασική πολιτική για την Ένωση, καθώς ενθαρρύνει τα εδάφη, τις περιοχές και τα κράτη μέλη να συνεργάζονται καλύτερα για να επιτύχουν συλλογικά τους κοινούς στόχους τους.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση, που συνέταξε η κ. Sanchez-Schmid, αφορά τον στόχο 3: μια πρόκληση για την εδαφική συνεργασία – η μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Μπορούμε να θεωρήσουμε τον στόχο 3, την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, τον «φτωχό συγγενή των διαρθρωτικών ταμείων». Παρότι ο πληθυσμός στις διασυνοριακές περιοχές ανέρχεται σχεδόν στα 200 εκατομμύρια, στον εν λόγω στόχο διατίθεται μόνο το 2,52% της χρηματοδότησης για τη συνοχή. Δεδομένου ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ αποτελεί τμήμα ενός πλαισίου αλληλεγγύης που περικλείει τα 27 κράτη μέλη και τις 271 περιφέρειές τους, και ότι αποσκοπεί στο να τεθεί τέρμα στις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες οι οποίες υφίστανται εκεί, είναι ζωτικής σημασίας να αυξήσει το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) τη χρηματοδότηση που διατίθεται στον στόχο αυτόν, καθώς αυτές είναι περιοχές με σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας, αλλά είναι αναγκαίες για τη βιωσιμότητα της ΕΕ. Συμφωνώ, συνεπώς, με την πρόταση της εισηγήτριας για ενίσχυση του στόχου «εδαφική συνεργασία» με την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού από το 2,5% στο 7%, την έγκριση μέτρων για την απλοποίηση της εφαρμογής προγραμμάτων και τη δημιουργία ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ), οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία συστημάτων διασυνοριακής διακυβέρνησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. (SK) Η σημασία της εδαφικής συνεργασίας αυξήθηκε σημαντικά κατά το πρόσφατο παρελθόν λόγω του γενικού κανονισμού των διαρθρωτικών ταμείων καθώς και της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Αποσκοπεί στην εξάλειψη των φυσικών, διοικητικών και ρυθμιστικών εμποδίων που υπάρχουν μεταξύ των χωρών και των περιοχών, και στον μετριασμό του αποκαλούμενου «αποτελέσματος των συνόρων», ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις κοινές προκλήσεις ως ενιαία μονάδα. Είναι αναγκαίο να διατηρηθεί η σχέση μεταξύ των τριών βασικών στοιχείων –διασυνοριακή συνεργασία, διεθνική συνεργασία και διαπεριφερειακή συνεργασία– καθώς το καθένα έχει την αιτιολόγησή του και τα οφέλη του. Στην προσπάθειά μας να τηρήσουμε την αρχή της εδαφικής συνοχής, πρέπει να τηρήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον στόχο της εδαφικής συνεργασίας και τις τυποποιημένες διαδικασίες. Προκειμένου να μπορέσει να εφαρμοσθεί και να αναπτυχθεί επιτυχώς, η εδαφική συνεργασία, ως μια σημαντική ευρωπαϊκή ιδέα, θα πρέπει επίσης να αποτελέσει ένα είδος συμβολικής ενσάρκωσης της ΕΕ για όλους τους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), γραπτώς. (FR) Θέλω να επικροτήσω την έγκριση της παρούσας έκθεσης και να τονίσω τη σημασία του στόχου 3, ο οποίος αφορά την εδαφική συνεργασία, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιό μας ζητεί την αύξηση του μεριδίου των διαρθρωτικών πόρων που προορίζονται για τον εν λόγω στόχο –από το τρέχον 2,5% στο 7%– και υποστηρίζω σθεναρά τη θέση αυτή. Ο στόχος 3 πρέπει να διατηρηθεί και, ακόμη πιο σημαντικό, να αναπτυχθεί, προκειμένου να μπορέσουμε να επιδιώξουμε την ενοποίηση του εδάφους της Κοινότητας πέραν των εθνικών συνόρων. Ως βουλευτής του Κοινοβουλίου που εκπροσωπεί μια εκλογική περιφέρεια η οποία επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από διασυνοριακά ζητήματα, και ως άτομο που κατάγεται από τη μοναδική περιοχή στη Γαλλία η οποία συνορεύει με τρία άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τα εν λόγω ζητήματα και για τα σχέδια διασυνοριακής συνεργασίας. Αυτοί οι χώροι εδαφικής συνεργασίας είναι προνομιούχοι χώροι για την ευρωπαϊκή συνεργασία, ιδίως τη διασυνοριακή συνεργασία. Στους χώρους αυτούς, τα σύνορα, οι φραγμοί και τα εμπόδια είναι λιγότερο «πραγματικά». Επιπλέον, προκειμένου να καταστούν γνήσιες ζώνες υλοποίησης σχεδίων, αυτοί οι χώροι συνεργασίας έχουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην εδραίωση των δεσμών σε τοπικό επίπεδο, μεταξύ εταίρων από διαφορετικά κράτη μέλη και μεταξύ πολιτών οι οποίοι συνασπίζονται για να αντιμετωπίσουν κοινά προβλήματα. Η εδαφική συνεργασία πρέπει να ενθαρρυνθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), γραπτώς. (DE) Η διασυνοριακή συνεργασία είναι απαραίτητη στις παραμεθόριες περιοχές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι περιοχές Euregio και SaarLorLux χρήζουν ενίσχυσης. Για τον λόγο αυτόν επικροτώ τη διατήρηση της διασυνοριακής συνεργασίας ως βασικού στοιχείου στη διαρθρωτική πολιτική.

Επικροτώ ιδιαίτερα το αίτημα για τη διάθεση του 70% τουλάχιστον της χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό στη διασυνοριακή πτυχή της εδαφικής συνεργασίας, αφενός, και για την αύξηση της χρηματοδότησης για την εδαφική συνεργασία από το 2,5% της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού στο 7% τουλάχιστον της χρηματοδότησης από τον συνολικό προϋπολογισμό για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού.

Επιπλέον, θα καταστεί ευκολότερη η δημιουργία ευρωπαϊκών συμμαχιών για την εδαφική συνεργασία, διότι αυτό το νέο μέσο θα διευκολύνει την πρόσβαση των τοπικών διοικήσεων και των πολιτών στην ενισχυμένη συνεργασία, ωφελώντας πολλές περιοχές, ιδίως παραμεθόριες περιοχές.

Συνολικά, η παρούσα έκθεση συνιστά ένα σημαντικό βήμα με στόχο τη διασφάλιση του μέλλοντος της διασυνοριακής πολιτικής στην ΕΕ και θα επιτρέψει στη γερμανόφωνη κοινότητα στο Βέλγιο, ως παραμεθόρια περιοχή, να ενισχύσει και να βελτιώσει περαιτέρω την εταιρική της σχέση με τις παραμεθόριες περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχής, διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι η επιτροπή έχει υιοθετήσει την πρότασή μου οι διαρθρωτικοί πόροι που προορίζονται για τις μεταφορές να εστιαστούν περισσότερο στον γενικό ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πολιτικής μεταφορών. Αυτό μπορεί επίσης να επισπεύσει τα σημαντικά προγράμματα στις παραμεθόριες περιοχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), γραπτώς. (FR) Οι παραμεθόριες περιοχές, που αντιπροσωπεύουν το 37,5% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ολοκλήρωση και για την οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών. Η επιτυχία της εδαφικής συνεργασίας είναι πλέον πλήρως αποδεδειγμένη. Αυτός ο στόχος, που τέθηκε το 2007 και έχει στη διάθεσή του προϋπολογισμό ύψους 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2007-2013, τα οποία κατανέμονται μεταξύ διασυνοριακών, διεθνικών και διαπεριφερειακών προγραμμάτων, παρέχει τη δυνατότητα στις 271 ευρωπαϊκές περιοχές να επωφεληθούν από τη σημαντική χρηματοδότηση που αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των κοινών προγραμμάτων και στην υπέρβαση των διαφόρων φυσικών συνόρων και εμποδίων, όπως τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα και τα διοικητικά εμπόδια, τα οποία επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών μας.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η έκθεση της κ. Sanchez-Schmid, η οποία εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, θα ασκήσει επίδραση στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επεξεργάζεται τις νομοθετικές προτάσεις που θα υποβάλει τον Σεπτέμβριο. Η παρούσα έκθεση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για διατήρηση της κυρίαρχης ιδιότητας του διασυνοριακού στυλοβάτη και για ανάπτυξη πρωτοβουλιών προκειμένου να προωθηθούν μεγάλα διασυνοριακά και διακρατικά προγράμματα, όπως τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Πρόκειται για συστάσεις με τις οποίες συμφωνώ απόλυτα, και θα ήθελα συνεπώς για μία ακόμη φορά να επαινέσω την ποιότητα της παρούσας έκθεσης, η οποία έχει κατορθώσει να συγκεντρώσει ευρεία διακομματική στήριξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Επικροτώ το παρόν έγγραφο, διότι το δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 κατέστησε την εδαφική συνεργασία έναν από τους τρεις στυλοβάτες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή, δίνοντας συνέχεια στην κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG. Ακολούθως, η εδαφική συνοχή κατέστη, με το άρθρο 174 της Συνθήκης, μία από τις τρεις συνιστώσες της πολιτικής για τη συνοχή, παράλληλα με την οικονομική και την κοινωνική συνοχή. Η θέση της έχει ως αποτέλεσμα ο στόχος αυτός να ορίζεται σταθερά ως μία από τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εδαφική συνεργασία πρέπει να αποσκοπεί στην άρση των φυσικών, διοικητικών και ρυθμιστικών εμποδίων που υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών και των περιοχών ώστε να μπορέσουν να απαντήσουν συλλογικά στις κοινές προκλήσεις τους, είτε αυτές είναι εδαφικές (υπηρεσίες, υποδομές, πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός), οικουμενικές (παγκοσμιοποίηση, αλλαγή του κλίματος), οικονομικές ή κοινωνικές. Η εδαφική συνεργασία προσδίδει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και διαδραματίζει βασικό ρόλο για την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς και την ευρωπαϊκή ενοποίηση σε αρκετές τομεακές πολιτικές, και συμφωνώ με την άποψη ότι θα πρέπει να παραμείνει η εδαφική συνεργασία ένας από τους στυλοβάτες της πολιτικής συνοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Το μέσο της «εδαφικής συνεργασίας», όπως επισημαίνεται επίσης στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», διαδραματίζει καίριο ρόλο στην εδραίωση της εσωτερικής αγοράς και στην προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε διάφορες τομεακές πολιτικές της ΕΕ. Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν οι στόχοι αυτοί πραγματικότητα στο εγγύς μέλλον, προωθώντας την αρμονική ανάπτυξη όχι μόνο σε διαφορετικούς τομείς αλλά και σε περιοχές της Ευρώπης που χαρακτηρίζονται συχνά από ετερογένεια όσον αφορά το επίπεδο εδαφικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, απαιτούνται πόροι –και οι πόροι αυτοί θα πρέπει να διατίθενται βάσει εναρμονισμένων κριτηρίων– όπως ακριβώς συμβαίνει με μια αποτελεσματική συνέργεια μεταξύ διασυνοριακών και διακρατικών ζωνών, προκειμένου να μπορέσουν να συντονιστούν οι τοπικές ανάγκες με εκείνες που έχουν ευρύτερη εμβέλεια. Είμαι βέβαιος ότι η τεράστια πολιτιστική, ιστορική και γλωσσική κληρονομιά της ΕΕ θα αναγνωριζόταν εάν αντιμετωπισθούν τα φυσικά και εδαφικά εμπόδια: αυτό είναι το είδος συνεργασίας το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του οράματός μας περί δημοκρατικών αρχών και ενότητας στην πολυμορφία.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Το παρόν ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον στόχο 3 είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά την άρση των διοικητικών και νομοθετικών εμποδίων τα οποία υπάρχουν επί του παρόντος μεταξύ των κρατών μελών.

Ο σκοπός της εδαφικής συνεργασίας, όπως υποδεικνύεται στην παρούσα έκθεση, είναι να πεισθούν τα κράτη μέλη να συνεργασθούν σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες και τις υποδομές, καθώς και τον πολεοδομικό, χωροταξικό, οικονομικό και κοινωνικό σχεδιασμό. Η εν λόγω συνεργασία προσφέρει τις δυνατότητες δημιουργίας μιας στενότερης, μονιμότερης ένωσης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Ο στόχος 3 προσφέρει ένα περίπλοκο, πολυδιάστατο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ εταίρων σε διαφορετικά κράτη μέλη, το οποίο απαιτεί μια ειδική, αυτόνομη και ενιαία προσέγγιση και εφαρμογή στα κράτη μέλη, η οποία θα ενισχύσει τη συνοχή μεταξύ τους.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, η παρούσα έκθεση επισημαίνει ένα σημαντικό δεδομένο. Αυτό είναι η ανάγκη για προσέλκυση, ενθάρρυνση και συμμετοχή των εταίρων από τον ιδιωτικό τομέα με στόχο την επίτευξη αυτής της εδαφικής συνεργασίας, καθώς πολλές υπηρεσίες ή υποδομές τις εκμεταλλεύονται και τις κατέχουν εταίροι στον εν λόγω τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), γραπτώς.(PL) Η ευρωπαϊκή διασυνοριακή συνεργασία αποτελεί επί του παρόντος μέρος της πολιτικής συνοχής. Αφενός, συνεισφέρει στη δημιουργία υπερεθνικών προγραμμάτων και στρατηγικών της ΕΕ και, αφετέρου, συμβάλλει στη μείωση των εμποδίων μεταξύ των εδαφών και των περιοχών. Είμαι πεπεισμένη ότι η αποτελεσματική εδαφική συνεργασία είναι σημαντική όχι μόνο στο εσωτερικό της Ένωσης, αλλά κυρίως στις περιοχές οι οποίες συνορεύουν με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πολωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουμε την ευκαιρία να προωθήσουμε εναρμονισμένες αρχές για την εφαρμογή των προγραμμάτων συνοριακής συνεργασίας τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές παραμεθόριες ζώνες της ΕΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θεωρώ ότι η έκθεση Sanchez-Schmid σχετικά με μια πρόκληση για την εδαφική συνεργασία – η μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας αποτελεί σημαντική συμβολή στις εργασίες σχετικά με την περιφερειακή πολιτική, και ψήφισα υπέρ της έγκρισής της.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Ο γενικός κανονισμός των διαρθρωτικών ταμείων, καθώς και η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας αύξησαν σημαντικά τη σημασία της «εδαφικής συνεργασίας», μετατρέποντάς την σε έναν από τους τρεις στυλοβάτες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή. Η πολιτική συνοχής θα πρέπει ασφαλώς να άρει τα τρέχοντα φυσικά, διοικητικά και ρυθμιστικά εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών και των περιοχών και να μειώσει «το αποτέλεσμα των συνόρων», επιτρέποντάς τους να ανταποκριθούν συλλογικά στις κοινές προκλήσεις τους, είτε αυτές είναι εδαφικές, οικουμενικές, οικονομικές ή κοινωνικές.

Ευελπιστούμε ότι μπορούν να συντονισθούν οι δράσεις συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε σχέση με μια στρατηγική «Ευρώπη 2020» που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εδαφών και σε σχέση με τις άλλες υφιστάμενες εδαφικές στρατηγικές. Προκειμένου να τεθεί ορθά σε εφαρμογή η αρχή της εδαφικής συνοχής και προκειμένου να αυξηθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της παρέμβασης των πόρων που διατίθενται στο πλαίσιο των στόχων «σύγκλιση» και «ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», είναι απαραίτητη η μεγαλύτερη εναρμόνιση μεταξύ του στόχου «εδαφική συνεργασία» και της ενσωμάτωσης.

Συμφωνούμε με την ιδέα της χρησιμοποίησης μιας «εδαφικής» προσέγγισης στα πρώτα στάδια του προγραμματισμού, προκειμένου να διοχετευθούν οι πιστώσεις «σύγκλιση» και «ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» προς έναν ορισμένο αριθμό προγραμμάτων προτεραιότητας, όπως τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), καθώς θα έχουν εκ των προτέρων οριστεί και γίνει δεκτά με τους εταίρους στα προγράμματα, με σεβασμό των βασικών αρχών της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Η χρηματοδότηση για την εδαφική συνεργασία θα πρέπει να αυξηθεί, λαμβάνοντας υπόψη την επίδρασή της στην πολιτική συνοχής. Ωστόσο, κατά την αύξηση του προϋπολογισμού γι’ αυτήν την περίοδο προγραμματισμού, πρέπει να υποδείξουμε σαφώς τις γραμμές του προϋπολογισμού για την πολιτική συνοχής για τις οποίες η χορηγούμενη χρηματοδότηση θα μειωθεί, χωρίς να παραβλάπτεται η επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής. Η εδαφική συνεργασία εξαλείφει τα διοικητικά και ρυθμιστικά εμπόδια μεταξύ των εδαφών και των περιοχών και συμβάλλει στην αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με την εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή. Επιπλέον, η συνεργασία μεταξύ παραμεθόριων περιοχών πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα σε σύγκριση με τη συνεργασία με άλλες περιοχές. Κατά συνέπεια, η χρηματοδότηση για την υλοποίησή της θα πρέπει να αυξηθεί. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εφαρμογή του ορίου των 150 χλμ. για τις παράκτιες ζώνες και θαλάσσιες περιφέρειες. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφορα προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή εκτεταμένων στρατηγικών. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τα αποτελέσματα των πρώτων μακροπεριφερειακών στρατηγικών που εφαρμόσθηκαν. Η εδαφική συνεργασία συνδέεται στενά με τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και είναι, συνεπώς, αναγκαίο να διασφαλισθούν καλύτερες συνέργειες μεταξύ του ΕΤΠΑ και άλλων μηχανισμών συνεργασίας, να δημιουργηθούν περισσότερο ευνοϊκές ευκαιρίες χρηματοδότησης και να εφαρμοσθεί μια νέα πολιτική γειτονίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας δυσχεραίνεται επί του παρόντος από το γεγονός ότι συμμετέχουν πάρα πολλές διαφορετικές αρχές. Υπάρχει επίσης ανάγκη απλοποίησης των κανόνων λογιστικών και λοιπών ελέγχων.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), γραπτώς. (EN) Η βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε διμερές, περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο είναι όχι μόνο καίριο τμήμα της εντολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ολοένα και πιο απαραίτητη όσον αφορά τη διατήρηση της αλληλεγγύης της ΕΕ, καθώς επιλαμβανόμαστε διαρκώς περισσότερων ζητημάτων. Υποστήριξα το παρόν ψήφισμα, επειδή αναγνωρίζει ότι πρέπει να απλοποιήσουμε τα στοιχεία της υλοποίησης των εν λόγω επιπέδων συνεργασίας και να συμπεριλάβουμε τους ιδιωτικούς φορείς ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία για την οικονομική ανάπτυξη. Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα συνεχίσουν να ωφελούνται σημαντικά από τα ενισχυμένα μέσα για τη συνεργασία με άλλα κράτη μέλη. Από κοινού με την εισηγήτρια ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει λεπτομερώς τα αποτελέσματα των πρώτων μακροπεριφερειακών στρατηγικών που εφαρμόσθηκαν.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Η μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας έχει στρατηγική σημασία όσον αφορά τον καθορισμό των στόχων κάθε εδαφικής οντότητας στην Ευρώπη, και των τρόπων με τους οποίους μπορούν αυτοί να επιτευχθούν. Η «εδαφική συνεργασία» αποτελεί προστιθέμενη αξία η οποία προλειαίνει το έδαφος για την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων μιας περιοχής και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της. Υπερψηφίζω την έκθεση, επειδή θεωρώ ότι είναι σημαντικό να καθορισθούν οι στόχοι οι οποίοι διασφαλίζουν την επαρκή διάθεση πόρων για τα προγράμματα συνεργασίας και να ικανοποιηθούν πλήρως οι ανάγκες κάθε περιοχής μέσω της συμμετοχής των σημαντικότερων περιφερειακών προγραμμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η «εδαφική συνεργασία» έχει καταστεί ένας από τους τρεις στυλοβάτες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή, δίνοντας συνέχεια στην κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG. Ακολούθως, η εδαφική συνοχή κατέστη, με το άρθρο 174 της Συνθήκης της Λισαβόνας, μία από τις τρεις συνιστώσες της πολιτικής για τη συνοχή, παράλληλα με την οικονομική και την κοινωνική συνοχή. Πρόκειται για μία από τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική αυτή αποσκοπεί στην άρση των φυσικών, διοικητικών και ρυθμιστικών εμποδίων που υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών και των περιοχών ώστε να μπορέσουν να απαντήσουν συλλογικά στις κοινές προκλήσεις τους, είτε αυτές είναι εδαφικές (υπηρεσίες, υποδομές, πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός), οικουμενικές (παγκοσμιοποίηση, αλλαγή του κλίματος), οικονομικές ή κοινωνικές. Ψήφισα υπέρ λόγω του βασικού περιεχομένου της έκθεσης, συγκεκριμένα: η ενίσχυση του στόχου «εδαφική συνεργασία» μέσω του προγραμματισμού της εδαφικής συνοχής σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και σε συντονισμό με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· η υιοθέτηση εδαφικής προσέγγισης για τις άλλες πολιτικές της ΕΕ· η ενθάρρυνση της δημιουργίας ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ)· η απλοποίηση της εφαρμογής αυτής της πολιτικής· και η δέσμευση για την προβολή της σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι οι λόγοι που με οδήγησαν να ψηφίσω υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Ο γενικός κανονισμός των διαρθρωτικών ταμείων, καθώς και η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας αύξησαν σημαντικά τη σημασία της «εδαφικής συνεργασίας» την τελευταία πενταετία, μετατρέποντάς την σε έναν από τους τρεις στυλοβάτες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή. Το δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 κατέστησε την «εδαφική συνεργασία» έναν από τους τρεις στυλοβάτες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή, δίνοντας συνέχεια στην κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG. Ακολούθως, η «εδαφική συνοχή» κατέστη, με το άρθρο 174 της Συνθήκης, μία από τις τρεις συνιστώσες της πολιτικής για τη συνοχή, παράλληλα με την οικονομική και την κοινωνική συνοχή και, ουσιαστικά, συνιστά μία από τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ. Έχει ως σκοπό να άρει τα τρέχοντα φυσικά, διοικητικά και ρυθμιστικά εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών και των περιοχών και να μετριάσει «το αποτέλεσμα των συνόρων», επιτρέποντάς τες να απαντήσουν συλλογικά στις κοινές προκλήσεις τους, είτε αυτές είναι εδαφικές, οικουμενικές, οικονομικές ή κοινωνικές. Ο στόχος 3 επιτρέπει περίπλοκες και πολυδιάστατες μορφές συνεργασίας μεταξύ εταίρων από διάφορα κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται απλοποίηση των κανόνων λογιστικών και λοιπών ελέγχων. Προκειμένου να καταστεί η εδαφική συνεργασία η συμβολική ενσάρκωση της ΕΕ για όλους τους πολίτες, και να εξοικειωθούν οι αρμόδιοι για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων και οι δημόσιοι λειτουργοί με τις πρακτικές πτυχές της εδαφικής συνεργασίας που σχετίζονται με την εργασία τους, υπερψηφίζω την παρούσα πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiorello Provera (EFD), γραπτώς. (IT) Συμφωνώ με την εισηγήτρια όσον αφορά την επιβεβαίωση της μεγάλης σημασίας της «εδαφικής συνεργασίας», η οποία αποσκοπεί στην άρση των φυσικών, διοικητικών και ρυθμιστικών εμποδίων που υπάρχουν μεταξύ των περιοχών και στη μείωση «του αποτελέσματος των συνόρων», προωθώντας την αρμονική τους ανάπτυξη. Αυτή η νέα προσέγγιση θα αφορά επίσης τις ορεινές περιοχές οι οποίες θα μπορούσαν ομοίως να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι, θα πρέπει να απλοποιηθούν τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, και θα χρειασθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών διοικήσεων και των πολιτών με την ενθάρρυνση της καλύτερης επικοινωνίας μέσω μιας εκτεταμένης εκστρατείας ενημέρωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) ΥΠΕΡ. Το σχέδιο κειμένου της εισηγήτριας κάλυψε ευρέως τη θέση της Ομάδας μας σχετικά με τον στόχο 3. Οι τροπολογίες της Ομάδας μας που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) αφορούν: • ένα αίτημα για ευελιξία κατά την εφαρμογή του ορίου των 150 χλμ. για τις παράκτιες ζώνες και θαλάσσιες περιφέρειες στο πλαίσιο των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας· • τη σύσταση να διενεργηθεί μια πρώτη αξιολόγηση των ήδη συσταθέντων ΕΟΕΣ, ούτως ώστε να αντληθούν διδάγματα από αυτήν την πρώτη εμπειρία· • το ότι πρέπει να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν οι στενοί πολιτισμικοί και γλωσσικοί δεσμοί μεταξύ των παραμεθόριων περιοχών των διαφόρων κρατών μελών, ούτως ώστε να τονωθεί η διασυνοριακή συνεργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Η «εδαφική συνεργασία» αποτελεί έναν από τους τρεις στυλοβάτες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή, η οποία αποσκοπεί στην άρση των φυσικών, διοικητικών και ρυθμιστικών εμποδίων που υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών και των περιοχών και στη μείωση «του αποτελέσματος των συνόρων», με στόχο την προώθηση της αρμονικής ανάπτυξης που τους επιτρέπει να απαντήσουν συλλογικά στις κοινές προκλήσεις τους. Στο πλαίσιο της λογικής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η καλύτερη κατανομή των πόρων είναι σημαντική για την επαρκή ανταπόκριση στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ευρωπαϊκών εδαφών. Για τους λόγους αυτούς, υπερψηφίζω την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Από το 1986, ο στόχος της πολιτικής συνοχής είναι η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ. Ωστόσο, η Συνθήκη της Λισαβόνας και η νέα στρατηγική «Ευρώπη 2020» θέτουν μια τρίτη διάσταση, την επονομαζόμενη «εδαφική συνοχή», η οποία προωθεί μια λειτουργική προσέγγιση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης των 271 περιοχών, που εκλαμβάνονται ως περιοχές όπου ζουν άνθρωποι. Θεωρώ ότι η εδαφική συνοχή θα πρέπει να συμβάλει στην άρση των φυσικών, διοικητικών και ρυθμιστικών εμποδίων που υπάρχουν μεταξύ των ευρωπαϊκών περιοχών, και θα πρέπει να προωθήσει την αρμονική ευρωπαϊκή ανάπτυξη και την αυξανόμενη συνεργασία μέσω κοινών προγραμμάτων μεταξύ διαφορετικών περιοχών οι οποίες διαθέτουν παρόμοια χαρακτηριστικά και αναπτυξιακούς στόχους. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι οι εδαφικές στρατηγικές θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με τις κατευθυντήριες γραμμές των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, με τις στρατηγικές της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», προκειμένου να οικοδομηθεί μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη. Τέλος, συμφωνώ απολύτως με την ιδέα ότι είναι αναγκαίο να καταρτισθεί ένα σχέδιο δράσης για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ, και θα πρέπει να θεσπισθούν πολυτομεακές αρχές οι οποίες να στηρίζουν την αρμονική ανάπτυξή τους και να συμβάλουν στη μείωση των εδαφικών διαφορών με άλλες ευρωπαϊκές περιοχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Η συγχρηματοδότηση των διασυνοριακών, διακρατικών και διαπεριφερειακών προγραμμάτων αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της ΕΕ. Η εισηγήτρια έχει προτείνει μια σειρά βελτιώσεων οι οποίες αφορούν αδυναμίες που έχουν συζητηθεί κατά το παρελθόν. Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την έκθεση που παρουσίασε η κ. Sanchez-Schmid. Η έκθεση τονίζει την προστιθέμενη αξία της «εδαφικής συνεργασίας» και τη δυνατότητά της να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα. Παρόλο που υποστηρίζει την αρχική αρχιτεκτονική του στόχου 3, η έκθεση προτείνει αύξηση των πόρων και εφιστά την προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες των πληθυσμών παραμεθόριων περιοχών. Η στρατηγική προσέγγιση και η ανταπόκριση στις ανάγκες και τις ιδιομορφίες κάθε περιοχής μπορούν να διασφαλισθούν με τη διάθεση των κεφαλαίων βάσει εναρμονισμένων κριτηρίων για κάθε πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας.

 
  
  

Έκθεση: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0141/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Πιστεύω ακράδαντα ότι ένα αποτελεσματικό στρατηγικό πλαίσιο μπορεί να διασφαλίσει μια κοινή προσέγγιση και να αξιοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ όλων των ταμείων, προκειμένου να υποστηριχθούν οι στόχοι της πολιτικής συνοχής, όπως εκείνοι που ορίζονται στις Συνθήκες, και συνεπώς να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι πολίτες της ΕΕ και να εκπληρωθούν οι προσδοκίες τους. Η παρούσα έκθεση κάνει μερικά βήματα προς τη δημιουργία των συνεργειών αυτών, επομένως την υπερψηφίζω.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Η ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των πόρων και για την καλλιέργεια μιας νοοτροπίας διοίκησης που θα προωθεί μια πολυκλαδική προσέγγιση και την απλούστερη διαχείριση των ταμείων είναι ζωτικής σημασίας για τη θέσπιση ενός κοινού στρατηγικού πλαισίου για τα διαρθρωτικά ταμεία. Σε ό,τι αφορά τις συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμμένει στην ανάγκη να αποφευχθεί η υψηλή συγκέντρωση ικανοτήτων σε οικονομικές συσπειρώσεις και στις κορυφαίες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων τομεακών πολιτικών για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων για την οικονομική ανάπτυξη και τη μεγέθυνση, τη μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την κατάρτιση των εργαζομένων για τις νέες θέσεις, την κοινωνική και εδαφική συνοχή και την υλοποίηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που αποτελεί έναν παράγοντα ο οποίος συμβάλλει στη συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η εστίαση στην κοινή δράση των ταμείων σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ενισχύει την προστιθέμενη αξία τους και επιτρέπει στους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς να προσαρμόζουν συγκεκριμένες δράσεις στις πραγματικές οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες, και, κατά συνέπεια, στην κατάσταση που επικρατεί σε κάθε συγκεκριμένη περιφέρεια στον τομέα της απασχόλησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπερψήφισα την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Όλοι εκείνοι που συμμετέχουν στην πολιτική συνοχής συμφωνούν ότι η παράλληλη ύπαρξη αρκετών ευρωπαϊκών ταμείων –του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου(ΕΚΤ), του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)– δεν επιτρέπει πάντα τη διαχείριση των χρηματοδοτικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον καλύτερο τρόπο. Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, διότι προτείνει ενδιαφέροντες τρόπους επίτευξης του επιτακτικού στόχου της αύξησης της συνεκτικότητας μεταξύ των μέσων αυτών. Διατηρώ υψηλές προσδοκίες ότι αυτή η προσέγγιση, η οποία υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ενταχθεί στις επικείμενες προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα ισχύσει για τη μελλοντική πολιτική συνοχής (2014-2020).

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς. (FR) Παρόλο που τώρα εξετάζουμε και συζητάμε το επόμενο πολυετές πλαίσιο, ήταν σημαντικό να επαναλάβουμε ότι η πολιτική συνοχής παραμένει ένας βασικός μοχλός ανάπτυξης και ότι ο προϋπολογισμός που προορίζεται γι’ αυτήν δεν θα πρέπει να μειωθεί. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επιφέρουμε βελτιώσεις είναι να αυξήσουμε τον βαθμό συνεκτικότητας μεταξύ των διαφόρων μέσων και πολιτικών, ιδίως σε σχέση με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», προκειμένου να επιτύχουμε καλύτερη συνέργεια μεταξύ των διαφόρων ταμείων, και επομένως να μπορέσουμε να έχουμε μια πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης προσανατολισμένη περισσότερο προς την επίτευξη αποτελέσματος. Μία συνέπεια του πολλαπλασιασμού των ταμείων είναι ότι προβάλλονται λιγότερο, και συνεπώς οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς είναι λιγότερο ενήμεροι γι’ αυτά· ακόμη μία συνέπεια είναι ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις ή σε έλλειψη συνέπειας και, επομένως, να μειώσει τη συνολική αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής. Στην παρούσα έκθεση, συνεπώς, έχουμε καθορίσει τρεις βασικούς στόχους οι οποίοι θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιδιωχθούν: εφαρμογή προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από πλείονα ταμεία, ενίσχυση της τεχνικής στήριξης και εκπόνηση ευρωπαϊκού οδηγού. Με τη βελτίωση των συνεργειών, θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής για τους τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που θα επιτρέψει με τη σειρά του στους πολίτες να αποκομίζουν περισσότερα οφέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), γραπτώς. (IT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμμένει σε αρκετά ψηφίσματα στην άποψη ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων τομεακών πολιτικών για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων για τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη στην ΕΕ. Το αποφασιστικότερο εγχείρημα συντονισμού των προσπαθειών από τα προγράμματα και τα ταμεία της ΕΕ πηγάζει, κατά την άποψή μου, από τη μετά την κρίση εποχή στην οποία έχει εισέλθει η Ευρώπη. Είναι αναμφίβολα σαφές ότι, στο μέλλον, η ανάγκη εξυγίανσης των προϋπολογισμών θα μας αναγκάσει να αναζητήσουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της διαθέσιμης χρηματοδότησης. Θεωρώ