Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0279(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0182/2011

Rozpravy :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 16
CRE 22/06/2011 - 18

Hlasovanie :

PV 23/06/2011 - 12.18
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 28/09/2011 - 4.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0292
P7_TA(2011)0423

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 23. júna 2011 - Brusel Verzia Úradného vestníka

14. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu sú vysvetlenia hlasovania.

 
  
  

Správa: Miroslav Mikolášik (A7-0111/2011)

 
  
MPphoto
 

  Marco Scurria (PPE).(IT) Chcel som hlasovať za túto správu, pretože určuje niektoré základné prvky politiky súdržnosti a financovania.

Po prvé ide o menej komplikované postupy pre vnútroštátne fondy a po druhé o ustanovenie, že šport a kultúra sú takisto prvkom súdržnosti, ktorý je dôležitý i rozhodujúci.

Vari jedinou zápornou črtou správy je, že ráta len s tromi pracovnými jazykmi – s angličtinou, francúzštinou a nemčinou – ako s tými, ktoré musia sprevádzať žiadosť popri pôvodnom jazyku. Tak či onak, z tohto dôvodu i zo všeobecnejších dôvodov som hlasoval za správu a blahoželám pánovi spravodajcovi.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Napriek významnosti tejto správy len 19 členských štátov predložilo správu o základných ukazovateľoch. Táto okolnosť nám neumožňuje vytvoriť si jasnejšiu predstavu o vplyve politiky súdržnosti v praxi.

Súhlasím s opatreniami a osvedčenými postupmi navrhnutými pánom Mikolášikom a myslím si, že návrh na širšie uplatňovanie základných ukazovateľov je osobitne užitočný, podobne ako príprava správ o výsledkoch a súčinnosti medzi vnútroštátnymi politikami a politikami Európskej únie.

Organizovanie verejných diskusií a konzultácií so zainteresovanými stranami spolu s predkladaním správ národným parlamentom na zaujatie stanovísk sú v tomto zmysle ďalšími prínosnými opatreniami. Musíme sa snažiť zabrániť zníženiu objemu prostriedkov dostupných pre politiku súdržnosti v nasledujúcom programovom období. Preto som správu podporil.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE).(SK) Čerpanie eurofondov v nových krajinách, Slovensko nevynímajúc, negatívne ovplyvňujú prílišná komplikovanosť, prehnaná byrokracia, nejasné pravidlá, ale aj skryté nekalé záujmy. Mnohí, ktorí sa chcú dostať k peniazom z európskych fondov, sa sťažujú na zdĺhavú byrokratickú tortúru s neistým koncom. Byrokracia a mnohé prekážky pritom neprichádzajú z Bruselu, ale priamo z jednotlivých členských krajín Únie. Kým európske pravidlá aj pod tlakom Európskeho parlamentu sa zjednodušujú, pravidlá uvádzané do života jednotlivých členských štátov situáciu často výrazne komplikujú. Kým pôvodné európske pravidlá sú relatívne jednoduché, národná implementácia ich komplikuje. Platí pravidlo, čím nižší orgán, tým sa systém viac a viac komplikuje. Značný problém tkvie aj v tom, že úradníci často nepomáhajú eurofondy čerpať, ale sústreďujú sa len na kontrolu, ktorá ďaleko presahuje všetko, čo ukladá zákon. Pes je teda zakopaný predovšetkým v členských štátoch Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Existuje dôvod, prečo máme politiku súdržnosti, a taká politika má jasný začiatok a musí mať aj koniec. Myslím si, že dôvod, prečo existuje politika súdržnosti, je ten, aby vyvážila životnú úroveň a hospodársky rozvoj v celej Európskej únii. Preto je správne dotovať a podporovať regióny, ktoré nedosahujú bežnú hospodársku úroveň. Rovnako dôležité však je zaistiť, aby tieto finančné prostriedky boli správne využívané, inými slovami, aby dosiahli želaný účinok. Táto správa je pre mňa veľmi dôležitá, pretože obsahuje aj analýzu, čím poskytuje základ pre sformulovanie záverov na najbližšie dve podporné obdobia. Spomeniem jeden príklad: konkrétne v našom regióne východného Nemecka sa politika súdržnosti významne prejavuje už od roku 1990. Boli sme tam svedkami rozvoja a vnímam ako jednoznačný úspech, keď sa dostávame do bodu, v ktorom môžeme povedať, že v daných regiónoch treba program začať postupne rušiť – znamená to totiž, že životná úroveň sa v nich zvýšila.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE).(PL) Politika súdržnosti vo svojej súčasnej podobe sa hodnotí dobre, to isté platí o jej výsledkoch. V členských štátoch cítime hmatateľné prínosy uplatňovania tejto politiky, ktorá v spojení s poľnohospodárskou politikou EÚ zmenšuje rozdiely v rozvoji Únie ako celku i medzi regiónmi a vo vnútri regiónov. Súhlasím s názorom, že ciele politiky súdržnosti a sprístupnené finančné prostriedky by sa mali udržať v dnešnej podobe, čo sa však, samozrejme, upraví pre potreby stredných regiónov.

Mali by sme si všimnúť, že túto politiku hodnotia dobre členské štáty i miestne samosprávy, a chcel by som tu tiež poukázať na podporujúce stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj. Existujú aj očakávania smerom k znižovaniu byrokracie v oblasti politiky súdržnosti. Často sú tieto očakávania takisto výsledkom – ako tu už zaznelo – dodatočných obmedzení zavedených členskými štátmi. Dnešná hospodárska kríza sa však dá prekonať pomocou viacerých opatrení, okrem iného aj pokračovaním tejto politiky, ktorá prináša trvalo udržateľný rast. A to má zásadný význam pre celú Úniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Ako napísala Ayn Randová, „dá sa vyhýbať skutočnosti, ale nedá sa vyhnúť dôsledkom vyhýbania sa skutočnosti“.

Prišli sme už na hranicu snáh pohnúť trhmi pomocou verejných peňazí. Dnes už všetci vidia, že bankrot v Grécku sa blíži – okrem ministrov financií eurozóny, ktorí sa 13 mesiacov po tom, ako zbytočne vyčlenili 110 miliárd EUR, očividne chystajú vyčleniť ďalšiu sumu v takmer rovnakej výške. V skutočnosti to však nebolo zbytočné. Nebolo to iba zbytočné. Bolo to vyslovene škodlivé, pretože tým zaisťujeme, že keď príde bankrot, bude oveľa väčší a zasiahne nás všetkých ako daňových poplatníkov – nielen malý počet bankárov a držiteľov dlhopisov.

A tak sa záujmy gréckych pracujúcich i záujmy európskych daňových poplatníkov spoločne obetujú ambíciám malého počtu pozlátených princiatok eurokracie.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0141/2011)

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Myšlienka založenia horizontálnych programov financovaných z viacerých fondov s jasne určenými cieľmi a so zjednodušenými mechanizmami prístupu je niečím, čo v plnej miere podporujem. Súhlasím so správou profesora Barcu, podľa ktorej je prístup založený na miestnom rozvoji jedinou možnosťou zvýšenia účinnosti a efektívnosti a fungovania integrovanejším spôsobom. Mali by sme upriamiť pozornosť na mestský rozmer a zaistiť koordináciu medzi fondmi a ostatnými finančnými nástrojmi Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu. V situácii, keď je rozpočet obmedzený, by tieto nástroje spolu s revolvingovými fondmi umožnili sledovanie výsledkov. To by znásobilo dostupné zdroje a zvýšilo počet príjemcov, ktorí by zasa dosiahli viac výsledkov.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Potrebujeme dosiahnuť väčšiu účinnosť medzi Európskym fondom pre regionálny rozvoj a ostatnými štrukturálnymi fondmi. Myslím si, že je nesmierne dôležité, aby sme mali rôzne fondy. Prirodzene, tieto fondy by mali mať rôzne účely a uplatňovať cielené prístupy. Myslím si, že je nanajvýš dôležité, že sme sem zahrnuli aj regióny a že Európska únia stanovuje usmernenia, ktoré sa dajú zaviesť v regiónoch a patrične uplatniť. Rovnako dôležité však je, aby sa spomenutý cielený prístup pozrel aj na to, ako prebieha uplatňovanie v regiónoch, aby sa fondy navzájom neobmedzovali, nevznikalo zdvojenie dotácií a nepodporovali sme nezmyselné programy. Inými slovami: musíme koordinovať ciele sledované týmito fondmi. Vnímam to ako zvyšovanie ich účinnosti. Očakávam, že budeme pokračovať v práci v tejto oblasti a že sa zoznámime s ďalšími správami a výsledkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Teší ma, že dnes hovoríme o zvýšení účinnosti a zjednodušení politiky súdržnosti. Veľakrát som povedala, že rozvoj členských štátov podporovaný finančnými prostriedkami Európskej únie a zvyšovanie kvality života by sa prejavili výraznejšie, keby sme účinnejšie využívali metódu plánovania a zaistili, že sa horizontálne ciele budú dosahovať s využitím prostriedkov z rozličných fondov.

Prehodnotenie pravidiel, ktorými sa riadia samotné fondy, je však rovnako dôležité. Často sa stáva, že sa niektorý problém nedá vyriešiť pre nedostatok peňazí. Iný program financovaný z iného fondu sa nedá použiť ani vtedy, ak sleduje podobné ciele. V takom prípade je, žiaľ, presun prostriedkov medzi fondmi vzhľadom na odlišné pravidlá vylúčený. Hoci vítam, že uznesenie požaduje zavedenie koordinačného mechanizmu, ktorý by mal ešte väčší vplyv, zároveň vás vyzývam, aby ste zmenili aj pravidlá presunu prostriedkov vo fondoch, aby boli čo najpružnejšie.

 
  
  

Správa: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Susta (S&D). – (IT) Hlasoval som za správy s výnimkou správy pani Wortmannovej-Koolovej, pri ktorej som sa zdržal hlasovania i napriek podpore pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov predložených našou skupinou. Nehlasoval som teda podľa celkového usmernenia našej skupiny, pretože si myslím, že pred nami stoja také vážne problémy, že musíme v tejto chvíli preukázať súdržnosť európskych inštitúcií a schopnosť riešiť problémy, s ktorými sa stretávame. Napriek určitej plachosti a arogancii na strane Rady, pokiaľ ide o túto krízu, si myslím, že by sme mali preukázať súdržnosť.

Nesúhlasil som ani s odkladom, pretože sme v situácii, v ktorej potrebujeme našim občanom poskytnúť naliehavé odpovede na hospodársku krízu, ktorá je výsledkom nielen finančných špekulácií, ale aj našej neschopnosti riešiť problémy obnovy a rastu. Máme povinnosť vyliečiť európske verejné financie a máme povinnosť sformulovať odpoveď, ktorá sa musí začať zapojením podnikov a sveta práce, ako aj zaviesť iné a otvorenejšie pravidlá, aby sme dokončili jednotný trh a dostali sa do lepšieho postavenia z hľadiska konkurencieschopnosti na globálnom trhu. Preto som hlasoval za správy s výnimkou správy pani Wortmannovej-Koolovej.

 
  
  

Správa: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE).(SK) Prvé desaťročie fungovania hospodárskej a menovej únie ukázalo, že treba zlepšiť rámec správy ekonomických záležitostí. Nový rámec by mal vychádzať z posilnenej zodpovednosti jednotlivých členských štátov za spoločné dohodnuté pravidlá a politiky a tiež zo spoľahlivejšieho rámca dohľadu nad národnými hospodárskymi politikami na úrovni Únie.

Najmä skúsenosť posledných dvoch rokov potvrdila, že dosiahnutie silnej konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a dostupnosti pracovných miest si vyžaduje udržateľnú úroveň verejného deficitu a dlhu, reformy na odstránenie makroekonomických nerovnováh a rozhodnú stratégiu EÚ pre rast a zamestnanosť. Musím priznať určité osobné rozpaky nad zavádzaním administratívnych prvkov do ekonomických mechanizmov. Na druhej strane doterajšie skúsenosti ukazujú, že trhové mechanizmy nedokázali včas a pružne reagovať na negatívny vývoj, dôsledkom čoho je preklopenie dôsledkov finančnej krízy do dlhovej krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Chcem vzdať poctu svojim priateľom zo skupín komunistov a zelených. Pravdu majú v jednej veci. Keby sme prijali čo i len desatinu ich politiky, dostali by sme sa do riadnej kaše, ale v jednom majú pravdu: konkrétne, že tieto záchranné opatrenia trestajú väčšinu ľudí, aby odmenili zopár veľmi zámožných jedincov. Ak chceme zachraňovať banky, najmä francúzske a nemecké banky, ktoré sa v Grécku ocitli v povážlivej situácii, bolo by oveľa lacnejšie dať im peniaze priamo než ich teatrálne prevádzať cez Atény.

No musím trocha ustúpiť a spochybniť samotné východisko. Prečo sa vzhľadom na zlyhanie prvého kola opatrení na záchranu bánk už znova od daňových poplatníkov očakáva, že predstúpia a ochránia niekoľko veľmi zámožných jedincov pred dôsledkami ich vlastných chýb?

My z našej generácie sa obzeráme za bývalým režimom v Európe a čudujeme sa, ako taký systém mohol existovať. Hovoríme: ako je možné, že bol vybudovaný tak, aby len panstvo bolo oslobodené od platenia daní? Ako sme mohli tolerovať systém, v ktorom len drobní ľudkovia platili dane? Lenže – uvedomujete si to? Obnovujeme presne ten istý systém, keď verejné financie prehadzujeme sem a tam, len aby sme zachránili isté záujmové skupiny. A preto „až do konečného víťazstva (hasta la victoria siempre)“.

 
  
  

Správa: Diogo Feio (A7-0179/2011)

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI).(ES) Balík ako celok ide – hoci nesmelo a s veľkými medzerami – smerom, ktorý ako zástanca Európy a federalizmu podporujem. Navyše obsahuje múdre pravidlá pre politickú správu Španielska. Preto som hlasoval za štyri zo správ o hospodárskom riadení.

Hlasoval som však proti správe pána Feia, pretože obhajuje cyklické politiky, ktoré by nám prinajlepšom nepomohli dostať sa z krízy a prinajhoršom by podporili stagnáciu a nezamestnanosť.

Nehlasoval som ani za správu pani Wortmannovej-Koolovej a hlasoval som proti nej, lebo nezohľadňuje Pakt stability a rastu, európsku stratégiu zamestnanosti ani ciele stratégie Európa 2020, ktoré sú zdrojom nádeje pre milióny – predovšetkým mladých – Európanov.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Myslím si, že prístup k nadmerným deficitom je trochu ako futbalový zápas: ak sa určí súbor pravidiel, musia sa dodržiavať. Nestačí pozrieť sa tomu druhému priamo do očí a povedať: „Sľubujeme, že budeme dodržiavať pravidlá.“ Život sa zmenil. Inými slovami, ak sa nedodržiavajú pravidlá hry, treba rozdať tresty a pokuty. To sa, samozrejme, nedá dosiahnuť bez demokratického rozhodnutia. Vrátim sa ešte k prirovnaniu k futbalovému zápasu. Predstavte si, že hráč sa dopustil faulu. Rozhodca musí urobiť rozhodnutie. Predstavte si, čo by sa dialo, keby rozhodca zakaždým musel najprv zorganizovať hlasovanie hráčov, aby zistil, či sa naozaj stal faul. Bolo by to nemysliteľné. Preto potrebujeme jasný postup prijímania rozhodnutí. Čo máme robiť, keď niekto poruší pravidlá? Napokon by som rád zdôraznil, že, samozrejme, potrebujeme aj solidaritu. Namiesto toho, aby sme len trestali tých, ktorí porušia pravidlá, im tiež musíme pomôcť, aby sa dostali späť na správnu cestu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. − Pán Hannan, máte vystúpiť k správe pána Feia, ale ste tiež ďalší a jediný na zozname vystúpení k správe pani Goulardovej. Dávam vám preto dve minúty, aby ste ich podľa vlastného uváženia využili na obe správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Pani predsedajúca, ste neobyčajne veľkorysá a výborne vediete schôdzu.

Chcel by som sa vyjadriť k neobratnému slovníku, ktorý v posledných týždňoch počúvame v diskusiách o týchto finančných záchranných balíkoch. V našich médiách sa hovorí o záchrane Grécka, o poskytnutí podpory Portugalsku, o pomoci Írsku, ale ľudia v prijímajúcich krajinách to vidia inak.

Dôvod, prečo Gréci protestujú na uliciach, je ten, že dokonale chápu, čo bude dôsledkom tohto prevzatia kontroly zo strany EÚ/MMF. Peniaze nepôjdu bežným gréckym občanom, ale tým finančným inštitúciám, ktoré vlastnia dlhy gréckej vlády. No splácať dlh bude bežný daňový poplatník: inými slovami, Írsku, Portugalsku a Grécku sa vystavuje účet za podporu celého európskeho bankového systému.

Prečo? Pretože si nedokážeme priznať, že menová únia bola chybou. Nedokážeme to vidieť logicky: že dotisnúť do jednotnej meny krajiny so značne rozdielnymi podmienkami a potrebami muselo skôr či neskôr spôsobiť presne tie napätia, ktoré niektorí z nás predpovedali už pred 10 rokmi, keď sa projekt spúšťal.

A tak krízu vyostrujeme tým, že chceme ešte viac integrácie, ako aj všetkým, čo sme si vypočuli vo včerajšej rozprave o tejto správe – „potrebujeme fiškálnu úniu“, „potrebujeme hospodárske riadenie“. Tam vidíte tú chybu v logike, priatelia. Európska integrácia zlyhala, takže jej chceme ešte viac! Nestačí len menová únia, ale potrebujeme viac hospodárskej únie.

V skutočnosti však ide len o to, aby si niekto zachoval tvár: tí eurokrati, ktorí stáli na počiatku projektu a ktorí sú ochotní obetovať občanov periférnych krajín a daňových poplatníkov chudobných krajín len preto, aby neutrpela ich samoľúbosť.

Ich tváre sú však potom najdrahšie od doby Heleny Trójskej, ktorá spôsobila vyslanie tisícky lodí.

 
  
  

Správa: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – Hlasovala som za odloženie konečného hlasovania, pretože si myslím, že ešte existuje určitá možnosť dosiahnutia dohody s Radou.

Správy o hospodárskom riadení ako celok nie sú podľa môjho názoru optimálnou možnosťou, ale v situácii, v akej sa nachádzame, sú pravdepodobne najmenej nevýhodnou.

Sme v situácii, keď spoločnú menu podporuje štruktúra, ktorá je svojou podstatou krehká. Pakt stability a rastu nezabral; zlyhával už celkom od začiatku. Teraz sme v situácii, keď sa buď vzdáme spoločnej meny, alebo sa pokúsime zaviesť určitý druh hospodárskeho riadenia, ktoré posilní jej základy a tým či oným spôsobom obnoví infraštruktúru.

Súhlasím s pánom Mariom Montim, ktorý povedal, že prehnaná podriadenosť veľkým členským štátom do istej miery prispela k dnešnej hospodárskej kríze, a naše návrhy by mohli zabrániť aspoň tomu, aby sa to zopakovalo v budúcnosti. Dúfam len, že naše opatrenia neprichádzajú neskoro.

 
  
  

Správa: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

 
  
MPphoto
 

  Robert Rochefort (ALDE).(FR) Dnes predpoludním sme po troch rokoch práce hlasovali o veľmi dôležitom texte týkajúcom sa zlepšenia ochrany spotrebiteľov v Európe. Zameriava sa – a právom – na nákupy cez internet, pri ktorých sa dá očakávať, že o 20 rokov môžu predstavovať 25 % všetkého obchodu v Európe, čo je značný objem.

Niektoré z týchto nákupov budú cezhraničné. Ponúknu spotrebiteľom širší výber i nižšie ceny. To je skutočný pokrok. Pre malé a stredné podniky a pre všetkých remeselníkov je to tiež veľmi dôležitá príležitosť na zabezpečenie nového odbytu.

Spomedzi hlavných zlepšení by som chcel spomenúť dve: lehotu na rozmyslenie, ktorá sa predĺžila na 14 dní, a zobrazenie zhrnutia, ktoré obsahuje všetky informácie, a celkovej ceny na úhradu pred posledným tlačidlom či kliknutím, ktorým sa potvrdzuje objednávka.

Napokon som hrdý, že v kontexte týchto vysvetlení hlasovania môžem povedať, že sme spoločne so všetkými kolegami poslancami a politickými skupinami hlasovali jednomyseľne, pretože pri takejto téme bolo zrejmé, že potrebujeme zhodu a nie rozpory. Tú zhodu sme našli.

 
  
MPphoto
 

  María Irigoyen Pérez (S&D).(ES) Dovoľte mi stručne sa vyjadriť k tomu, čo som si vypočula vo vystúpeniach predrečníkov.

Nie je to otázka záchrany dobrého mena zakladateľov EÚ, ale skôr budovania Európy a práce v prospech európskych občanov.

Budem pokračovať vysvetlením svojho hlasovania o smernici o právach spotrebiteľov. Vítam prijatie tejto smernice, ktorá predstavuje krok vpred v európskej integrácii a v ochrane práv spotrebiteľov, no zároveň ľutujem, že prijatie viacerých článkov smernice prinesie zrušenie ochrany mnohých španielskych spotrebiteľov a používateľov, pretože prídu o isté práva, ktoré už boli zakotvené v španielskych právnych predpisoch.

Z tohto dôvodu dnes španielski socialisti hlasovali proti viacerým článkom: proti článku 9 vo vzťahu k úplnej harmonizácii požiadaviek na informácie pri zmluvách uzatvorených na diaľku; proti článku 17 ods. 2 a možnosti, že spotrebiteľ bude zodpovedať za bežné používanie tovaru počas lehoty na odstúpenie; a proti článku 22 ods. 2, teda zavedeniu dodatočného termínu dodávky tovaru, ak predajca tovar nedodá v časovej lehote určenej v zmluve.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE).(FI) Pred chvíľou sa pán Hannan vo vystúpení na inú tému zmienil o potrebe menšej, nie väčšej integrácie, nech sa deje čokoľvek. Tento návrh o ochrane spotrebiteľov však bol výslovne o väčšej integrácii a je v plnej miere relevantný. Podporujeme práva občanov a ochranu spotrebiteľov, keď sa zapájame do medzinárodného európskeho obchodu. Vieme, že nakupovanie cez internet je fenoménom dnešnej doby, ale že právne predpisy, ktorými sa riadi, za dobou zaostávajú – a teraz sa musíme posunúť ďalej.

V mojej vlasti vo Fínsku sú dnes tieto právne predpisy na pomerne rozvinutej úrovni a, samozrejme, niekedy si kladieme otázku, či sa nevraciame späť, keď tvoríme spoločné právne predpisy. Obchod je však európsky, preto musia byť aj právne predpisy európske; je to cesta, po ktorej treba kráčať ďalej.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Prednosťou návrhu smernice o právach spotrebiteľov, ktorý predložila Komisia, je, že zlučuje štyri predchádzajúce smernice do jedného právneho nástroja.

Súhlasím s cieľmi správy. Je nevyhnutné zaručiť spotrebiteľom v 27 členských štátoch vysokú úroveň ochrany a zároveň patrične zohľadniť potrebu toho, aby boli podniky všetkých veľkostí schopné dodávať tovar a poskytovať služby európskym spotrebiteľom bez zbytočných právnych prekážok.

Podľa terajšieho stavu vecí je odstránenie právnej roztrieštenosti výsledkom, ktorý sa bude dosahovať ťažko. Správa pani Wortmannovej-Koolovej tiež správne vyjadruje pochybnosti, či by úplná harmonizácia nemohla priniesť aj iné ako očakávané účinky.

Hlasoval som preto za správu, lebo som presvedčený, že by bolo užitočné pozmeniť a doplniť návrh Komisie tak, aby sa dosiahla minimálna harmonizácia a zároveň sa zaručila vysoká úroveň služieb spotrebiteľom.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Dnešným hlasovaním sme uzavreli zdĺhavý proces vyše trojročnej práce na návrhu smernice o právach spotrebiteľov. Dokument dáva záruku vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov vo všetkých členských štátoch a pomôže vyjasniť nedorozumenia v maloobchode realizovanom medzi podnikmi a spotrebiteľmi z rozličných krajín. Horizontálna povaha smernice umožňuje, aby sa dnes v tejto oblasti platné právne predpisy EÚ združili do jedného celku.

Ustanovenia smernice by mali zohrávať osobitnú úlohu v záležitostiach týkajúcich sa všetkých druhov internetových transakcií. Dúfam, že navrhnuté právne predpisy zvýšia dôveru spotrebiteľov v tento druh nakupovania. Zvýšenú dôležitosť pre spotrebiteľa má tiež zavedenie práva odstúpiť od zmluvy v 14-dňovej lehote bez udania dôvodu, ako aj súvisiaceho práva na preplatenie všetkých uhradených súm. Mám tiež pozitívnu mienku o konečnej verzii ustanovení kapitoly 5 o zakázaných zmluvných podmienkach. Som si istý, že smernica významne rozšíri práva spotrebiteľov v Európskej únii, preto som správu podporil.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Prepáčte mi, že sa tak často uchádzam o vašu pozornosť. Tento týždeň mi, žiaľ, nevyšiel, pokiaľ ide o postup „catch-the-eye“. Stále som mal smolu. Chcel som povedať zopár vecí aj o tomto bode, no celkovo ma teší, že sme schválili túto smernicu. Tiež som za ňu hlasoval.

Teší ma tiež to, že sa nám podarilo posilniť práva spotrebiteľov a že sme do textu zahrnuli aj takzvaný podomový predaj, lebo v ňom sa odohráva veľa nekalých praktík. Znova by som však požiadal, aby sme pri uplatňovaní tohto právneho predpisu nezabúdali na problém byrokracie. V Nemecku máme mimoriadne veľký počet malých a stredných podnikov. Hoci sa nezapájajú do podomového predaja, je prirodzené, že často uzavierajú obchody so zákazníkmi, ktoré sa potvrdzujú podaním ruky. Tak sa to robí už stáročia. Musíme si dať pozor, aby sme tieto malé a stredné podniky nezaťažili nadmernou byrokraciou. A zopakujem: som potešený a smernicu som podporil.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Veľmi si cením, že sa pánovi Schwabovi podarilo dosiahnuť kompromis s Radou, a to tak, že sa posilnia práva spotrebiteľov a že kompromis zahŕňa aj moje návrhy z oblasti on-line obchodovania. Hlasovala som, samozrejme, za správu, ale je mi ľúto, že maďarské predsedníctvo zablokovalo môj návrh podporený celým Parlamentom, ktorý mal dať právo spotrebiteľom na dodávku tovaru z iného štátu za dohodnutých podmienok.

Žiaľ, podľa údajov Eurostatu ide o tretinu cezhraničných objednávok, ktoré sa takto zamietnu. Internetové obchody ako iTunes a ďalšie nedodávajú do nových členských štátov svoj tovar či služby. Tým diskriminujú povedzme českých zákazníkov napríklad oproti Francúzom či Holanďanom. Vnútorný trh tak stále nie je jednotný, pokiaľ ide o digitálne prostredie, a Rada tak premárnila svoju výnimočnú príležitosť.

 
  
  

Správa: Romana Jordan Cizelj (A7-0214/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Nakladanie s vyhoreným palivom a rádioaktívnym odpadom je mimoriadne dôležité pre bezpečnosť životného prostredia a občanov i pre bezpečnosť spoločnosti. Žiadam preto Radu, aby sa pri prijímaní smernice zamerala aj na stanovisko Európskeho parlamentu, ktorý pri riešení environmentálnych otázok zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu. Žiaľ, niekedy, keď hráme svoje politické hry, chceme do dokumentov vsúvať rôzne ustanovenia, ktoré môžu byť kontraproduktívne.

Keď niektoré členské štáty vstúpili do Európskej únie, priniesli so sebou bremeno jadrových elektrární, ktoré im boli vnútené proti ich vôli. Vyradenie jadrovej elektrárne Ignalina z prevádzky bolo jednou z podmienok vstupu Litvy do EÚ. Európska únia zasa prijala záväzok financovať toto vyradenie. EÚ prijala záväzok najmä z toho dôvodu, lebo krajina ako Litva by nedokázala sama financovať všetky práce súvisiace s vyradením elektrárne z prevádzky. Tieto práce zahŕňajú nakladanie s vyhoreným palivom a rádioaktívnym odpadom.

Preto by výzvy na presun tohto bremena na ramená dotknutých členských štátov boli kontraproduktívne. Keby Litva nedostala potrebné financie, nedokázala by účinne zaručiť bezpečnosť. Miesto toho musí v najbližšom finančnom výhľade zostať vyradenie jadrovej elektrárne Ignalina z prevádzky záujmom Litvy i celej Európskej únie.

 
  
  

Správa: Francesca Balzani (A7-0230/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – Dôrazne som podporila odsek 25 tohto uznesenia, v ktorom sa vyjadruje „poľutovanie nad skutočnosťou, že vzhľadom na obmedzené zvýšenie naplánované pre program PROGRESS...“. Komisia sa totiž ešte v roku 2010 zaviazala zachovať sumu 20 miliónov EUR pôvodne presunutých z programu PROGRESS do mikrofinancovania, no dnes je už zrejmé, že sa to nestane.

Samotný nástroj mikrofinancovania, hoci je nepatrný, zohráva skutočne dôležitú úlohu pri zaistení prístupu k úverom pre mikropodniky v sociálnom hospodárstve a je rozhodujúci práve teraz, keď finančné inštitúcie nepožičiavajú peniaze.

Nemalo by sa to však diať na úkor programu PROGRESS. Z môjho pohľadu by to bolo, akoby sme okradli Petra, aby sme mohli vyplatiť Pavla.

Chcem tiež spomenúť, že dôrazne podporujem rozšírenú podporu programu celoživotného vzdelávania Grundtvig, pričom osobitne vítam zvýšenie podpory programu LIFE+.

 
  
  

Správa: Albert Deß (A7-0202/2011)

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE).(FI) Túto mimoriadne dôležitú správu Parlament prijal a mali by sme predovšetkým poďakovať a zatlieskať pánovi spravodajcovi Dessovi, ktorý vyvinul skutočne mimoriadne úsilie na dosiahnutie týchto kompromisov, aby sa reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) podarilo tak významne posunúť vpred.

Uvedomujem si, aké je to ťažké, keď sa v každom členskom štáte ozývajú veľmi rozličné požiadavky na to, čo sa má zahrnúť do reformy SPP, ale významné je tu jedno dôležité hľadisko, ktorým je, samozrejme, hľadisko ekologizácie. Je dôležité, aby sa poľnohospodárski výrobcovia zapojili do trvalo udržateľnej environmentálnej politiky, no ako sa má založiť systém ekologizácie? Musí sa založiť spôsobom, ktorý opísal pán Dess. Nemal by spôsobiť viac byrokracie ani zvýšiť výrobcom náklady. Okrem toho musíme zohľadniť odlišnú situáciu v jednotlivých členských štátoch. Ak bude úspešný týmto spôsobom, a keď Komisia vzápätí predloží podrobné návrhy, budeme na správnej ceste a budeme sa môcť všetci radovať, že sa poľnohospodári pridajú k dobrovoľným opatreniam na ochranu životného prostredia.

 
  
  

PREDSEDÁ: ISABELLE DURANT
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Hlasovala som za túto iniciatívu, pretože Európa potrebuje silnú spoločnú poľnohospodársku politiku bez škrtov, politiku, ktorá sa zameria na podporu ziskových poľnohospodárskych podnikov a zaistí potravinovú bezpečnosť, dostatočné zásobovanie a kvalitu výroby.

Poľnohospodárstvo tiež potrebuje podporu, aby mohlo inovovať a zamerať svoje snaženie na účinnejšie využívanie energie, vody a pôdy.

To všetko treba kombinovať s inými formami riadenia, ktoré umožnia spravodlivejšie odmeňovanie práce vykonávanej profesionálmi v tomto odvetví – skupinou ľudí, ktorí musia neustále napredovať a vzdelávať sa v celom priebehu pracovného života. Týmto ľuďom treba poskytnúť jednoduchšie postupy, menej byrokracie a viac transparentnosti, pokiaľ ide o ciele a nástroje.

V súlade s tým musí nová SPP posilniť svoj záväzok voči aktívnym poľnohospodárom a v súvislosti s príspevkom, ktorý prinášajú v podobe výroby a vyváženého rozvoja vidieckych oblastí. Ziskovosť si navyše vyžiada zosúladenie politík v tomto odvetví s cieľmi stratégie Európa 2020. Z tohto dôvodu treba udržať aj rozpočtové úsilie.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE).(SK) Súčasný návrh Európskej komisie na reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky je len kozmetickou úpravou a nie reformou, ktorá má byť orientovaná na zlepšenie trhu či konkurencieschopnosti európskej poľnohospodárskej produkcie.

V tomto smere som podporil aj viaceré závery a kritické postoje Európskeho parlamentu. Som zásadne proti ďalšiemu uplatňovaniu historického prístupu v dotačnom systéme a podporujem zavedenie ďalších objektívnych kritérií, ktoré budú zohľadňovať podmienky financovania poľnohospodárstva v rámci rozšírenej európskej 27. Takzvané stropovanie dotácie pokladám za komplikáciu, ktorá nezlepší podmienky pre farmárov v nových členských krajinách. Spoločná poľnohospodárska politika by mala byť postavená na dvoch pilieroch, pričom prvý pilier bude plne financovaný z prostriedkov Európskej únie. Druhý pilier musí byť orientovaný na modernizáciu poľnohospodárstva, na konkurencieschopnosť a rozvoj vidieka so spolufinancovaním z národných zdrojov.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Európsky parlament prijal správu o spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) do roku 2020. Hlasoval som proti správe, pretože opatrenia, ktoré navrhuje, nie sú skutočnými reformami, ale iba kozmetickými a drobnými úpravami, ktoré podporujú a zachovávajú súčasnú nespravodlivú SPP. Po 20 rokoch stagnácie výroby potravín v Európe a nízkych príjmoch pre poľnohospodárov už toho máme dosť.

Zabudli sme, že pred siedmimi a piatimi rokmi sa Únia rozšírila o nové členské štáty, ktorým sa poskytla nízka úroveň podpory a ktorým sa sľúbilo, že po roku 2013 sa platby vyrovnajú. Chcem to jasne podčiarknuť: treba udržať silný druhý pilier so zachovaním dnešných kritérií rozdeľovania finančných prostriedkov, ktoré zohľadňujú rozdiely v úrovni rozvoja jednotlivých členských štátov. Napokon je potrebná aj väčšia koordinácia medzi regionálnou politikou a spoločnou poľnohospodárskou politikou vo vidieckych oblastiach. Niektoré z úloh druhého piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky by sa mali preniesť na politiku súdržnosti. Vidiek má právo financovať svoj rozvoj pomocou prostriedkov dostupných v regionálnej politike.

Rád by som povedal ešte jednu vec, a to, že vyjadrenie pána Barrosa o možnosti škrtov v druhom pilieri ukazuje, že nemá skutočné poznatky o závažnosti problému.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Aj ja sa chcem poďakovať pánovi spravodajcovi Dessovi. Ak si má poľnohospodárska politika zachovať konkurencieschopnosť a stať sa ohľaduplnejšou voči životnému prostrediu, treba ju vhodne financovať. Zdôraznil by som slovo „vhodne“. „Vhodne“ sa týka rovnako poľnohospodárov, ako aj daňových poplatníkov. Myslím si, že zakladanie konkurencieschopných štruktúr v odvetví poľnohospodárstva treba výslovne privítať. Ak sa na to pozrieme z tohto hľadiska, potom je strop priamych platieb kontraproduktívnym opatrením. Nie je našou úlohou ničiť konkurencieschopné štruktúry. Vyrastal som v bývalom východnom Nemecku, kde politici poľnohospodárom podrobne predpisovali aj podnikové štruktúry a všetky výrobné údaje. Skončilo to štátnym bankrotom. Nesmieme dopustiť, aby sa také niečo zopakovalo; Európsku úniu by som rád ušetril od takej katastrofy, a práve preto som proti stropu priamych platieb, čo ma priviedlo k tomu, že som sa zdržal hlasovania o tejto správe.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Hlasovala som za správu pána Dessa, ale musím povedať, že ma sklamal neúspech pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 4. Naša skupina ho podporila, pretože by umožnil, aby konkrétna pomoc v rámci prvého piliera kompenzovala znevýhodnené prírodné podmienky, a tiež preto, aby sme zaistili udržanie poľnohospodárskej činnosti v horských oblastiach, v ekologicky citlivých oblastiach a v regiónoch siete Natura 2000.

Hlasovala som proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 23 nie preto, že by som podporovala geneticky modifikované organizmy (nie je to tak), ale preto, lebo podporujem subsidiaritu a myslím si, že členské štáty by mali prijímať svoje vlastné rozhodnutia o geneticky modifikovaných organizmoch.

Osobitne ma potešilo, že sme podporili pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27, ktorý rozumne odmietol zavedenie obťažných a nejasných požiadaviek odvodených z rámcovej smernice o vode do systému krížového plnenia, kým nezískame oveľa jasnejšiu predstavu o jeho uplatňovaní v rôznych členských štátoch.

Potešilo ma tiež, že Parlament podporil viacúrovňovú záchrannú sieť v prípade narušenia trhu či dokonca núdzových situácií. To je rozumná a primeraná odpoveď.

A napokon ma potešilo, že drvivá väčšina z nás hlasovala za to, aby sa rozpočet udržal aspoň na úrovni roku 2013. Bez toho by všetko ostatné boli iba reči.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Dnes Európsky parlament prijal správu o spoločnej poľnohospodárskej politike do roku 2020. Podporujem dlhodobý cieľ tejto správy: snahu o zavedenie spravodlivých podmienok pre všetkých poľnohospodárov v EÚ, čo znamená odklon od historických kritérií pre priame platby.

Napriek tomu som správu nepodporila, čím chcem vyjadriť zásadný nesúhlas s prijatím návrhu na určenie stropu platieb podľa veľkosti poľnohospodárskeho podniku. To totiž bude diskriminovať napríklad českých poľnohospodárov, prípadne ich to bude nútiť umelo rozdeliť poľnohospodárske podniky na menšie celky, aby mali nárok na dotácie. Osobne podporujem rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov, ale tu ide o opatrenie, ktoré zhorší konkurencieschopnosť európskych poľnohospodárov v niektorých krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Rád som podporil túto správu a vyslovujem uznanie pánovi spravodajcovi Dessovi za kvalitne vykonanú prácu. Rozpravy včera večer som sa zúčastnil od začiatku do konca, ale nepodarilo sa mi využiť postup „catch-the-eye“, čo mi bolo ľúto, lebo som chcel pánovi komisárovi položiť dve otázky. Zároveň ma potešilo, že Parlament takmer jednomyseľne vyslovil súhlas s udržaním rozpočtu prinajmenšom na dnešnej úrovni.

Dva body, na ktoré som chcel upozorniť pána komisára, sa týkajú historických referenčných rokov a kvóty na mlieko.

O oboch sa tvrdí, že sa zrušia. Chceme vedieť, kedy sa zrušia a čo ich nahradí. Bez týchto informácií si poľnohospodári len s veľkými ťažkosťami môžu robiť plány do budúcnosti. Čím skôr sa dozvieme odpovede na tieto otázky,

(GA) tým výhodnejšie to bude pre všetkých poľnohospodárov v Európe. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). (LT) Spoločná poľnohospodárska politika je jednou z najväčších a zároveň najcitlivejších oblastí politiky Európskej únie a je významná pre všetky členské štáty. Poľnohospodárstvo je predovšetkým oblasťou, ktorá má značný a priamy vplyv na životné prostredie. Preto je dôležité, aby sa pri zakladaní modelov priamej pomoci a podpore rozvoja vidieka dala priorita trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu a rôznym environmentálnym hľadiskám vrátane ekologického poľnohospodárstva.

Rozmer rozvoja vidieka je významný aj pre krajiny, ktoré nedávno vstúpili do EÚ. Žiaľ, počet migrujúcich pracovníkov je najvyšší vo vidieckych oblastiach. Preto je nevyhnutné zvýšiť ich atraktívnosť pre život a prácu a pritiahnuť do nich mladých ľudí. Ak sa to má podariť, je nevyhnutné využívať nástroje rozvoja vidieka, podporovať sľubný a dynamický rozvoj vidieckych spoločenstiev a ďalej rozvíjať uplatňovanie metódy LEADER.

Zapojenie mladých poľnohospodárov a mladých ľudí vo vidieckych oblastiach do poľnohospodárskej výroby a procesov rozvoja vidieka je rovnako dôležité z hľadiska riešenia opúšťania pôdy, vyľudňovania vidieka, starnutia vidieckeho obyvateľstva a iných problémov.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD).(IT) Chcel by som vysloviť dve poznámky k iniciatívnej správe o spoločnej poľnohospodárskej politike. Prvou je, že spotrebiteľské ceny poľnohospodárskych výrobkov musia zodpovedať nákladom, úsiliu a práci, ale aj výrobným nákladom, ak chceme, aby mali európski spotrebitelia možnosť konzumovať zdravé výrobky európskeho poľnohospodárstva, tradičného poľnohospodárstva, ktoré treba zachovať.

Druhá poznámka sa týka signálu zodpovedným európskym orgánom. Sú si vedomé správy talianskych karabinierov z ministerstva poľnohospodárstva, potravinovej výroby a lesného hospodárstva o kvótach na mlieko? Táto správa jasne ukazuje, že kvóta na výrobu mlieka, ktorá bola údajne prekročená, čo vytvorilo právny základ pokút uvalených na talianskych výrobcov mlieka a mliečnych výrobkov, v skutočnosti prekročená nebola. To je veľmi závažné, pretože tieto pokuty by mohli zraziť na kolená tisícky poľnohospodárskych podnikov v Padánii a doviesť ich k bankrotu. Odbremeňte Padániu!

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Týmto končím vysvetlenia hlasovania.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Sharon Bowles (A7-0229/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za túto nomináciu na prezidenta Európskej centrálnej banky (ECB) vzhľadom na schopnosti kandidáta a jeho rozsiahle skúsenosti, ktoré za dlhé roky nadobudol.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), písomne. (IT) Chcela by som vyjadriť svoju hrdosť na to, že Európsky parlament vo veľkej miere podporuje vymenovanie Maria Draghiho za nového prezidenta Európskej centrálnej banky (ECB). Jeho vymenovanie ešte potvrdí Rada na zasadnutí vedúcich predstaviteľov štátov a vlád, ale už teraz je to pre Taliansko veľká prestíž, nielen preto, že pán Draghi má mimoriadne vysokú odbornosť, schopnosti a skúsenosti v oblasti európskych hospodárskych záležitostí, ale aj preto, že jeho uvedenie do úradu na nasledujúcich osem rokov získalo plnú podporu všetkých európskych lídrov. Želám guvernérovi Draghimu veľa úspechov v jeho práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), písomne. – Hlasoval som za kandidatúru pána Maria Draghiho na nového prezidenta Európskej centrálnej banky vzhľadom na jeho vysokú odbornosť a pokrokový názor na riadenie svetového finančného systému. Počas vypočutia, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň vo Výbore pre hospodárske a menové veci, zdôraznil, že teraz treba viac európskeho hospodárskeho riadenia a že pod jeho vedením sa Európska centrálna banka bude zameriavať predovšetkým na boj proti inflácii. Z týchto dôvodov som hrdý, že mu môžem vyjadriť svoju plnú podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Členov Výkonného výboru Európskej centrálnej banky (ECB) menujú vedúci predstavitelia štátov alebo vlád na základe návrhu Rady a po konzultácii s Európskym parlamentom. V tomto prípade teda Rada konzultuje s Parlamentom návrh na vymenovanie pána Draghiho za prezidenta ECB od 1. novembra 2011. Výbor pre hospodárske a menové veci, ktorého som členkou, uskutočnil vypočutie, ktorého výsledok bol nanajvýš uspokojivý. Preto podporujem kandidatúru pána Draghiho.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), písomne. (RO) Hlasovala som za nomináciu Maria Draghiho na post prezidenta Európskej centrálnej banky, pretože si myslím, že disponuje vysokou úrovňou odborných znalostí. Počas vypočutia, ktoré sa uskutočnilo vo Výbore pre hospodárske a menové veci, pán Draghi v plnom rozsahu odpovedal na všetky otázky, ktoré mu položili poslanci Európskeho parlamentu. V tejto súvislosti vítam jeho konštruktívny prístup k dôsledkom finančnej krízy v Grécku.

Okrem toho Mario Draghi preukázal skutočný záujem o zavedenie posilneného modelu hospodárskeho riadenia na úrovni EÚ, ktorý má predchádzať platobnej neschopnosti štátov. Práve preto vo svojej žiadosti uvádza ako prioritu boj proti inflácii ako súčasť cieľa stability Európskej centrálnej banky a tiež posilnenie mechanizmov dohľadu. Na zaistenie silnej ekonomiky je potrebný skutočne účinný Pakt stability a rastu, v ktorom budú zahrnuté automatické tresty.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), písomne. (IT) Ako taliansky poslanec Európskeho parlamentu vítam kandidatúru pána Maria Draghiho za prezidenta Európskej centrálnej banky (ECB). Zúčastnil som sa na jeho vypočutí v Európskom parlamente 14. júna. Vzhľadom na jeho prestížnu kariéru, počas ktorej pôsobil na akademických postoch, ako aj na najvyššej úrovni riadenia v hospodárskej a finančnej oblasti ako predseda Rady pre finančnú stabilitu, je vynikajúcim kandidátom na funkciu prezidenta. V období, ktoré je pre Európu mimoriadne zložité, bude pán Draghi určite schopný reagovať na potreby európskeho finančného systému a zaručiť finančnú stabilitu a podporu hospodárskeho rastu. Jeho kandidatúra je dôležitým politickým signálom pre Taliansko, keďže počas jeho vynikajúceho pôsobenia na poste generálneho riaditeľa talianskej štátnej pokladnice a guvernéra talianskej centrálnej banky od roku 2006 úspešne reprezentoval Taliansko na európskej a medzinárodnej scéne.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), písomne. – Pánovi Draghimu blahoželám k jeho vymenovaniu a som presvedčená, že je veľmi schopným kandidátom. Verím však, že ocení mandát, ktorý dostal od poslancov Európskeho parlamentu, a ako guvernér Európskej centrálnej banky bude zohľadňovať ich názory.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za toto odporúčanie a moje dôvody sa zďaleka netýkajú len kandidátovej národnosti. V skutočnosti si nemyslím, že Taliansko bude mať väčší prospech z vymenovania profesora Draghiho než EÚ. Práve naopak. Taliansko stráca guvernéra centrálnej banky, ktorý je vysoko kvalifikovaný a veľmi dobre chápe hospodárske, menové a skutočné problémy. Hovoríme o osobe s bezchybným životopisom a obrovskými medzinárodnými skúsenosťami z verejných aj súkromných inštitúcií, o niekom, kto bol vždy nesmierne aktívny (napríklad keď pôsobil ako predseda Fóra finančnej stability). Jeho publikácie sú dôkazom jeho akademického zamerania, ktoré nepochybne súvisí s úlohami, ktoré má vykonávať, a jeho skúsenosti v oblasti menovej politiky musia nemôžu nechať nikoho na pochybách o jeho schopnostiach. Nie je náhodné, že v otázke jeho vymenovania je taká veľká zhoda. Má všetky predpoklady na to, aby bol vynikajúcim prezidentom Európskej centrálnej banky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu pred ním stoja veľké výzvy. Úprimne mu preto želám veľa šťastia.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písomne. (FR) V čase tejto hospodárskej a finančnej krízy je nesmierne dôležité, aby sme mali lídrov a ľudí na zodpovedných miestach, ktorí si dokážu zachovať chladnú hlavu a nezávislosť. Jeanovi-Claudovi Trichetovi, prezidentovi Európskej centrálnej banky, sa podarilo počas jeho mandátu odolať tlaku vedúcich predstaviteľov štátov alebo vlád. Jeho nástupca bude musieť preukázať rovnaké kvality a bude musieť byť rovnako nekompromisný. Hlasovala som za kandidatúru pána Draghiho z Talianska, keďže má vynikajúcu povesť a na vypočutí pred Výborom pre hospodárske a menové veci urobil dobrý dojem. Dúfam, že jeho profesionálne skúsenosti, najmä z postu guvernéra talianskej centrálnej banky, mu umožnia čo najlepšie zvládnuť mnohé výzvy, ktoré ho čakajú pri kormidle Európskej centrálnej banky.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Akademické a profesionálne skúsenosti pána Draghiho, ako aj jeho vypočutie pred Parlamentom ukazujú, že dokonale chápe a má jednoznačné názory na potrebu prehĺbenia hospodárskeho riadenia v EÚ, ako aj na dôležitosť stability eura pre obnovu rastu. Vzhľadom na tieto skutočnosti a na význam funkcie prezidenta Európskej centrálnej banky som presvedčený, že pán Draghi spĺňa všetky podmienky na to, aby mohol kvalifikovane a so zanietením vykonávať mandát, na ktorý bol teraz nominovaný.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. (SK) V máji 2011 Európska rada spolu s Parlamentom navrhla vymenovať Maria Draghi do funkcie prezidenta Európskej centrálnej banky pre funkčné obdobie ôsmich rokov počnúc prvým novembrom 2011. Parlamentný výbor pre hospodárske a menové záležitosti kandidáta vypočúval a ten odpovedal na otázky kladené členmi výboru. Vyjadril sa napr. i k problematike gréckeho dlhu a tiež okrem iného vyslovil názor, že ECB nesmie poľaviť vo svojom úsilí za udržanie cenovej stability. Výbor následne odporučil, aby bol Draghi vymenovaný. Keďže kandidát spĺňa požiadavky stanovené na zastávanie postu prezidenta ECB, rovnako vyslovujem podporu pre jeho vymenovanie do tejto funkcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Hoci hlasovanie o menovaní niektorých európskych oligarchov je, v súlade s nariadeniami, tajným hlasovaním, chcem verejne povedať, že som hlasoval proti pánovi Draghimu, pretože v období krízy štátneho dlhu je skutočne veľmi nezdravé a zvrátené, keď máme vymenovať bývalého riaditeľa európskej divízie banky Goldman Sachs. Obdobie, v ktorom tu pôsobil, ako aj charakter tejto banky nemôžu ostať bez povšimnutia. Pokiaľ nebol iba priemerným riaditeľom, nemohol nevedieť o tom, dokonca ak aj nebol za to priamo zodpovedný, že spoločnosť, pre ktorú pracoval, sa zdanlivo legálne, ale nečestne, podieľala na kamuflovaní gréckeho dlhu, čo umožnilo Grécku vstúpiť do eurozóny. Navyše nemôžeme si nevšímať úlohu banky Goldman Sachs v súčasných špekuláciách týkajúcich sa štátnych dlhopisov, ako aj jej zodpovednosť za hospodársku a finančnú krízu a vyšetrovanie, ktoré v súvislosti s ňou prebieha v Spojených štátoch. To, že sa banka Goldman Sachs nachádza v životopise pána Draghiho, je neprijateľné a diskvalifikuje ho pre túto úlohu.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Veľmi ma potešil výsledok, ktorý sme dnes dosiahli, keď veľká väčšina poslancov hlasovala za odporúčanie Rady o vymenovaní Maria Draghiho za budúceho prezidenta Európskej centrálnej banky. Som presvedčený, že je pre našu krajinu poctou, že budeme mať vynikajúceho zástupcu na čele takej strategickej inštitúcie, akou je Európska centrálna banka (ECB). Je to veľkým uznaním odhodlania a schopností muža, ktorý zastupuje našu krajinu a ktorý bude mať ťažkú a zároveň prestížnu úlohu viesť ECB v tomto období, keď sa Európa musí vyrovnať s dôsledkami vážnej hospodárskej a finančnej krízy. Dúfam, že nadchádzajúce zasadnutie Európskej rady oficiálne potvrdí jeho vymenovanie a že Mario Draghi bude môcť od novembra viesť ECB nasledujúcich osem rokov s rovnako vysokou a nespochybniteľnou profesionalitou, akú prejavil v minulosti, a že pomôže nasmerovať hospodárstvo Európskej únie k fáze obnovy, ktorá zaručí stabilitu a silu európskeho finančného sektora.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), písomne. (IT) Teší nás nominácia pána Maria Draghiho na budúceho prezidenta Európskej centrálnej banky (ECB), pretože dokázal, že má odbornú kvalifikáciu na úrovni požadovanej pre túto prestížnu funkciu, ako aj dlhoročné a uznávané skúsenosti v medzinárodnom finančnom a bankovom sektore. Blahoželáme bývalému guvernérovi talianskej centrálnej banky k jeho kandidatúre a k tomu, že na vypočutí v Európskom parlamente preukázal svoje schopnosti a potenciál s ohľadom na riešenie problémov, ktorým bude musieť čeliť. Myslíme si, že jeho nominácia je úspechom pre Taliansko, ktoré bude môcť reprezentovať na vysokej úrovni v jednej z najprestížnejších európskych inštitúcií. Chceme mu popriať veľa úspechov v jeho práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. – Európsky parlament – so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. júna 2011 (10057/2011), so zreteľom na článok 109 rokovacieho poriadku, so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0229/2011), keďže formou listu z 20. mája 2011 Európska rada konzultovala s Európskym parlamentom vymenovanie Maria Draghiho za prezidenta Európskej centrálnej banky na funkčné obdobie ôsmich rokov s účinnosťou od 1. novembra 2011, keďže Výbor EP pre hospodárske a menové veci následne pristúpil k posúdeniu poverovacích listín kandidáta, najmä so zreteľom na požiadavky ustanovené v článku 283 ods. 2 druhom pododseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a vzhľadom na potrebu úplnej nezávislosti Európskej centrálnej banky podľa článku 130 ZFEÚ, a keďže v priebehu tohto posudzovania bol výboru doručený životopis kandidáta, ako aj jeho odpovede na písomný dotazník, ktorý mu bol zaslaný – súhlasí s odporúčaním Rady vymenovať pána Maria Draghiho za prezidenta Európskej centrálnej banky. Som proti jeho vymenovaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Pán Draghi je úplne nevhodný kandidát na najvyššiu pozíciu v Európskej centrálnej banke. Bol zástupcom riaditeľa americkej investičnej banky Goldman Sachs, kde mal na starosti Európu a kontakty s predstaviteľmi vlád európskych krajín. Bolo to presne v čase, keď Grécko poskytlo EÚ sfalšované údaje o svojom deficite a rozpočte. V tejto súvislosti je banka Goldman Sachs obviňovaná, že radila Grékom pri tomto falšovaní. Okrem týchto pochybných obchodov podlieha pán Draghi aj mimoriadne ostrej kritike za jeho nekompromisný postoj proti zrušeniu časti gréckeho dlhu a za poskytnutie finančnej pomoci. Jeho vymenovanie ako zástupcu členského štátu južnej časti eurozóny, ktorá čelí obrovským finančným problémom, tiež vyšle úplne nesprávny signál trhom aj našim občanom, ktorí nechcú transferovú úniu, ale skôr stabilnú menu.

Vhodným kandidátom by bol Axel Weber z Nemecka. Ani sa však o tento post neuchádzal, pretože si uvedomil, aké nesprávne opatrenia sa teraz robia s požehnaním pána Draghiho. Nominácia pána Draghiho bude iba ďalším klincom do rakvy eura a hrozbou pre EÚ ako celok.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Po vynikajúcom výsledku vypočutia, ktoré sa konalo vo Výbore EP pre hospodárske a menové veci, týmto vyjadrujem svoje presvedčenie hlasovať za nomináciu Maria Draghiho do Európskej centrálnej banky (ECB). Moje hlasovanie je potvrdením toho, že v tomto období ťažkostí a krízy bola zvolená tá najvhodnejšia a najkvalifikovanejšia osoba, aby riadila ECB. Som presvedčený, že Mario Draghi úspešne zvládne svoju budúcu úlohu ako prezident ECB, tak ako to dokázal v čase, keď riadil taliansku centrálnu banku, a že ponúkne Európe svoje bohaté skúsenosti a vysokú odbornosť. Chcem vyjadriť svoju spokojnosť s pokrokom talianskej centrálnej banky, elitnej talianskej inštitúcie, ktorá dosiahla najvyššiu úroveň rozvoja, a ešte raz by som chcel zdôrazniť vysokú odbornosť Maria Draghiho, budúceho prezidenta ECB. Verím, že Rada potvrdí hlasovanie Parlamentu, a ako člen Výboru pre hospodárske a menové veci Maria Draghiho uisťujem, že som plne pripravený zúčastňovať sa na plodnej spolupráci s ECB, najmä v tomto čase ťažkostí, ktoré zažíva euro a EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Na základe správy Výboru pre hospodárske a menové veci a po uskutočnení konzultácií a posúdenia poverovacích listín kandidáta, najmä so zreteľom na požiadavky ustanovené v článku 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a vzhľadom na potrebu úplnej nezávislosti Európskej centrálnej banky (ECB) som hlasovala za správu o vymenovaní prezidenta ECB a vítam vymenovanie pána Draghiho.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Môžem iba súhlasiť s výberom Maria Draghiho za kandidáta na nového prezidenta Európskej centrálnej banky (ECB) na osemročné funkčné obdobie, ktoré sa začne v novembri. Zo životopisu tohto kandidáta je zrejmé, že ide o odborníka s najvyššou úrovňou kvalifikácie a životných skúseností, a predstavuje nám jedného z najvýznamnejších Talianov súčasnosti na svetovej hospodárskej scéne. Som presvedčená, že v týchto ťažkých časoch je dôležité, aby sme pri kormidle ECB mali človeka najvyššieho kalibru, a Mario Draghi je dokonalým zosobnením takéhoto profilu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Hlavnou strategickou úlohou Európskej centrálnej banky (ECB) je udržať stabilitu cien v EÚ a tým vo veľkej miere prispieť k riešeniu hospodárskych a finančných problémov členských štátov. Pán Draghi má diplom z Univerzity La Sapienza v Ríme a doktorandské štúdium v oblasti ekonómie absolvoval na Technologickom inštitúte v Massachusetts. Je guvernérom talianskej centrálnej banky, je členom Rady guvernérov a Generálnej rady Európskej centrálnej banky, ako aj Rady riaditeľov Banky pre medzinárodné zúčtovanie, zastupuje Taliansko ako guvernér v Rade guvernérov Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj a Ázijskej rozvojovej banky a je predsedom Fóra finančnej stability.

Hlasujem za vymenovanie pána Draghiho za prezidenta ECB, pretože som presvedčený, že má rozsiahle akademické vzdelanie a veľké profesionálne skúsenosti, a pretože podporujem silný záväzok európskych inštitúcií týkajúci sa boja proti inflácii, posilňovania spoločnej meny a udržateľnosti krízy štátneho dlhu. Som zároveň presvedčený, že nový prezident ECB zavedie kultúru poctivosti a prísnosti a že tiež bude pomáhať pri uskutočňovaní pevnej a dôslednej hospodárskej politiky, čo bude jasným signálom dôvery pre medzinárodné trhy.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), písomne. (FR) Vymenovanie pána Draghiho na čelo Európskej centrálnej banky (ECB) je podľa môjho názoru úplne správnym rozhodnutím, pretože to potvrdzuje želanie Európskej únie pokračovať v práci, ktorú začal súčasný prezident ECB Jean-Claude Trichet. V situácii, keď hospodárska situácia niektorých krajín, ako je Grécko, oslabuje euro, sú odhodlanie a rozhodnosť, ktoré preukázal pán Draghi v otázke dosiahnutia silnej meny, nevyhnutné na zaistenie dôveryhodnosti nášho hospodárstva. Vítam tiež vymenovanie človeka, ktorý má všetky kvality potrebné na vykonávanie takejto funkcie. Jeho skúsenosti z Európskej rady pre finančnú stabilitu a z vedenia talianskej centrálnej banky sú veľkým prínosom pre zviditeľnenie tejto inštitúcie na medzinárodnej úrovni a pre to, aby Európska únia dosiahla status najväčšej hospodárskej mocnosti na svete. Vzhľadom na problémy, ktoré musíme vyriešiť, ak chceme postaviť naše hospodárstvo na nohy, ma potešilo vymenovanie niekoho, komu sa podarilo získať konsenzus a kto dokázal, že je schopný vydláždiť cestu k stabilnej, silnej a konkurencieschopnej menovej únii.

 
  
  

Správa: Barbara Matera (A7-0191/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasujem za túto správu, pretože vysiela jasný signál o solidarite EÚ vzhľadom na krízu, ktorej v súčasnosti čelia európski občania. V tomto prípade bude Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) použitý na podporu bývalých pracovníkov spoločnosti General Motors Belgium a štyroch z jej dodávateľov pôsobiacich v sektore motorových vozidiel v období od júna 2010 do októbra 2010.

Všetci prepustení pracovníci dostanú podporu v podobe personalizovaných opatrení, ktoré budú financované do výšky 9,59 milióna EUR. Toto je tretia žiadosť o mobilizáciu EGF v roku 2011. Som preto presvedčený, že v tomto prípade je spravodlivé a primerané použiť prostriedky fondu.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne. (ES) Hlasovala som za túto iniciatívu na pomoc 2 834 ľuďom, ktorí boli prepustení spoločnosťou General Motors Belgium, aby sa mohli znovu začleniť do trhu práce, pretože v dôsledku svetovej hospodárskej a finančnej krízy táto spoločnosť nedokázala ďalej rozširovať výrobný podnik v Antverpách. Vítam dohodu, ktorú dosiahli sociálni partneri v súvislosti s balíkom navrhovaných opatrení.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Hlasovala som za správu pani Materovej, pretože charakteristika problému, ktorý prezentovalo Belgicko v súvislosti s mobilizáciou Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), zodpovedá podmienkam, ktoré je potrebné splniť na získanie prostriedkov z fondu. Požadovaných 9 593 931 EUR pre 2 843 pracovníkov prepustených zo spoločnosti General Motors a zo štyroch jej dodávateľských spoločností pôsobiacich v sektore motorových vozidiel počas štvormesačného referenčného obdobia (od júna do októbra 2010) bude použitých výhradne na opätovné začlenenie týchto pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie v dôsledku pokračujúcej globalizácie svetových trhov, do trhu práce a v žiadnom prípade nebudú tieto prostriedky vyplatené podniku, ktorý uskutočnil toto prepúšťanie.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii pomáha uľahčiť situáciu pracovníkov, ktorá je dôsledkom zmien v usporiadaní svetového obchodu. Pokiaľ ide o spoločnosť General Motors Belgium, som presvedčený, že závery spravodajkyne sú odôvodnené, a preto som sa rozhodol hlasovať za tento dokument.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vítam prácu, ktorá bola vykonaná na základe Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), v neposlednom rade na podporu automobilového priemyslu, ktorý bol postihnutý hospodárskou a finančnou krízou. Tiež hlasujem za rozhodnutie mobilizovať EGF v prospech Belgicka na podporu pracovníkov automobilového priemyslu pomocou opatrení, ktoré tvoria koordinovaný súbor personalizovaných služieb zameraných na ich opätovné začlenenie do pracovného trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), písomne. – Je dôležité, aby tento Parlament zastupoval obrovský potenciál Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písomne. (FR) Po minuloročnej obrovskej vlne prepúšťania v spoločnosti General Motors Belgium a v štyroch jej subdodávateľských podnikoch pôsobiacich v sektore motorových vozidiel Belgicko 20. decembra 2010 požiadalo o pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, vďaka ktorej sa bude môcť 2 834 prepustených pracovníkov rekvalifikovať. Tento európsky fond bol vytvorený na to, aby poskytoval dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie z dôvodu zmien vo svetovom obchode. Som rada, že Parlament dnes schválil túto pomoc, ktorá prepusteným pracovníkom pomôže najmä pri hľadaní zamestnania a rekvalifikácii. To je dobrá správa pre tisícky dotknutých rodín.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt a Cecilia Wikström (ALDE), písomne. (SV) Znova sme sa rozhodli podporiť mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – v tomto prípade na pomoc približne 2 800 ľuďom, ktorí prišli o zamestnanie v Belgicku –, pretože Európa stále trpí dôsledkami hospodárskej krízy a mimoriadne časy si vyžadujú mimoriadne opatrenia.

Myslíme si však, že v budúcnosti by sme na zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí, ktorí dostali výpoveď alebo boli prepustení, mali skôr používať nástroje, ktoré už existujú – najmä Európsky sociálny fond. V budúcom rozpočtovom období pravdepodobne nebude potrebné použiť Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože som presvedčená, že mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v súvislosti s prepúšťaním v podniku General Motors Belgium a v štyroch z jej dodávateľských podnikov je potrebná. Musíme vyzdvihnúť úsilie belgických orgánov, ktoré navrhli súbor dôležitých opatrení na pomoc postihnutým pracovníkom pri hľadaní si zamestnania.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol vytvorený v roku 2006 s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí znášajú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce. V roku 2009 bol rozsah jeho pôsobnosti rozšírený tak, aby zahŕňal aj pracovníkov, ktorí boli prepustení v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy. Toto je tretia žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2011, a týka sa mobilizácie celkovej sumy 9 593 931 EUR z EGF, aby sa 2 834 pracovníkov, ktorí boli prepustení z podniku General Motors Belgium a z jeho štyroch dodávateľských firiem z Antverp, mohlo opätovne začleniť do pracovného trhu. Podľa vyjadrenia Komisie žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti pre pomoc z EGF a Komisia odporúča, aby rozpočtový orgán schválil jeho mobilizáciu. Bude potrebné, aby mobilizácia fondu bola rýchla a účinná, aby pracovníci, ktorým má pomôcť, nemuseli čakať.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Táto správa sa týka návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení. Cieľom EGF, ktorý bol vytvorený v roku 2006, je podporovať pracovníkov, ktorí prídu o zamestnanie pre štrukturálne zmeny v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie. Dňa 20. decembra 2010 podnik General Motors Belgium pôsobiaci v automobilovom priemysle podal žiadosť o poskytnutie prostriedkov z EGF po tom, čo bol nútený z hlavnej spoločnosti a štyroch svojich dodávateľských podnikov prepustiť 2 834 pracovníkov.

Vzhľadom na súčasnú hospodársku a finančnú krízu nadobúda EGF kľúčový význam pri zmierňovaní sociálnych dôsledkov bankrotov mnohých spoločností, ktoré sú často zapríčinené agresívnou hospodárskou politikou rýchlo sa rozvíjajúcich trhov. Toto je tretia žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2011. Keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti, súhlasím s odporúčaniami spravodajkyne a hlasujem za tento návrh rozhodnutia.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) V prípadoch hromadného prepúšťania v Európe boli podané žiadosti o mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). Tento prípad sa týka mobilizácie vyše 9 miliónov EUR pre Belgicko s cieľom poskytnúť pomoc približne 2 800 pracovníkom, ktorí boli prepustení v automobilovom priemysle. Toto je tretia žiadosť o mobilizáciu fondu, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2011. Preto po odpočítaní aktuálne požadovanej sumy z dostupných rozpočtových prostriedkov ostane do konca roku 2011 dostupných 489 628 679 EUR z maximálneho stropu 500 miliónov EUR.

Hoci podporujeme túto mobilizáciu, pretože je nevyhnutná na podporu týchto pracovníkov, chceli by sme znovu zdôrazniť naše výhrady a kritický postoj k tomuto fondu, keďže sme presvedčení, že by bolo oveľa dôležitejšie predovšetkým prijať opatrenia na zabránenie nezamestnanosti. Preto je potrebné zmeniť neoliberálne politiky platné v EÚ vrátane trvania na deregulácii medzinárodného obchodu a liberalizácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Hoci si v súvislosti s Európskym fondom na prispôsobenie sa globalizácii udržiavame svoje kritické stanovisko, pretože sme presvedčení, že by bolo dôležitejšie predovšetkým prijať opatrenia na zabránenie nezamestnanosti, hlasovali sme za mobilizáciu tohto fondu na poskytnutie ďalšej pomoci pracovníkom postihnutým následkami reštrukturalizácie spoločností alebo liberalizácie medzinárodného obchodu. Tento prípad sa týka mobilizácie vyše 9 miliónov EUR pre Belgicko s cieľom poskytnúť pomoc približne 2 800 pracovníkom, ktorí boli prepustení v automobilovom priemysle. Toto je tretia žiadosť o mobilizáciu fondu, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2011.

Preto po odpočítaní aktuálne požadovanej sumy z dostupných rozpočtových prostriedkov ostane do konca roku 2011 dostupných 489 628 679 EUR z maximálneho stropu 500 miliónov EUR. Je to celkom príznačné, že sa v období zhoršovania sociálnej a finančnej krízy použilo len o niečo viac ako 10 miliónov EUR z naplánovanej sumy, a to samo osebe prinajmenšom dokazuje potrebu prehodnotenia nariadení upravujúcich využívanie fondu.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. (SK) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu. Podľa medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, nesmie fond prekročiť maximálnu ročnú sumu 500 miliónov EUR. Komisia prijala v apríli 2011 návrh na mobilizáciu fondu v prospech Belgicka, s cieľom podporiť opätovný vstup pracovníkov na trh práce, keďže boli predtým z dôvodu globálnej finančnej a hospodárskej krízy prepustení. Posúdenie Komisie vychádzalo z hodnotenia súvislosti medzi prepúšťaním a významnými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu alebo finančnou krízou. V súlade s posúdením Komisie žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti žiadať finančnú podporu a domnievam sa, že je namieste žiadosť podporiť. Európsky parlament, Rada a Komisia v spoločnom vyhlásení, ešte zo zasadnutia v roku 2008, potvrdili, že s náležitým zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu je dôležité zabezpečiť rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii fondu.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Vítam túto správu, pretože Belgicko požiadalo o pomoc v súvislosti s prípadom, ktorý sa týka 2 834 prepustených pracovníkov (pomoc sa týka všetkých) v hlavnom podniku General Motors Belgium a štyroch z jeho dodávateľských podnikov pôsobiacich v sektore motorových vozidiel v regióne Antverpy v Belgicku na úrovni NUTS II. Dňa 20. decembra 2010 Belgicko podalo žiadosť o mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v súvislosti s prepúšťaním v podniku General Motors Belgium a v štyroch jeho dodávateľských podnikoch a do 24. januára 2011 ju doplnilo o dodatočné informácie. Táto žiadosť je v súlade s požiadavkami na určenie finančných príspevkov podľa ustanovenia v článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006. Komisia preto navrhuje mobilizáciu fondu vo výške 9 593 931 EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Belgicka, pretože si myslím, že tento nástroj predstavuje cenný zdroj na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku hospodárskej krízy. Ako už viackrát odznelo, EGF poskytuje od roku 2006 praktickú podporu európskym pracovníkom prepusteným z dôvodov spojených s presídľovaním podnikov a po zmene a doplnení z roku 2009 aj v dôsledku hospodárskej krízy s cieľom pomôcť pracovníkom pri opätovnom začleňovaní do trhu práce. Dnešné hlasovanie sa týkalo žiadosti o pomoc pre 2 834 pracovníkov prepustených z podniku General Motors Belgium a zo štyroch jeho dodávateľských podnikov pôsobiacich v sektore motorových vozidiel v regióne Antverpy na úrovni NUTS II v štvormesačnom referenčnom období od 14. júna do 14. októbra 2010, pričom pomoc sa týka všetkých a dosahuje výšku 9 593 931 EUR, ktoré budú poskytnuté z EGF.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), písomne. (IT) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol vytvorený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí znášajú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

S cieľom podporiť opätovný vstup pracovníkov prepustených v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy na trh práce, pričom táto kríza postihla najmä podnik General Motors Belgium, Komisia prijala nový návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Belgicka. V súvislosti s tým bol spomenutý najmä nepredvídateľný charakter prepúšťania a jeho vplyv na miestnu, regionálnu a vnútroštátnu zamestnanosť.

Nezabúdajme na to, že EGF bol vytvorený ako samostatný špecifický nástroj s vlastnými cieľmi a termínmi, a preto si zaslúži pridelenie vlastných prostriedkov, čím sa predíde presunom z iných, nevyužitých rozpočtových riadkov, ktoré by mohli mať nepriaznivý dosah na plnenie rôznych politických cieľov.

Sme presvedčení, že žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v nariadeniach o EGF, preto odporúčame jej schválenie a predkladáme k nej naše pozitívne stanovisko. Kľúčovou však zostáva revízia nariadení o EGF v súvislosti s riešením problému nadnárodných spoločností, ktoré prepúšťajú v dôsledku reštrukturalizácií a presunov, a následne je potrebná intervencia EGF.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Zdržím sa hlasovania z úcty k belgickým pracovníkom závodu Opel v Antverpách, ktorí boli obetovaní v mene posvätnej globalizácie. V situácii, do ktorej sa dostali v dôsledku neoliberálnych politík, ktoré obhajuje Európska únia, by sme mali hlasovať proti smiešne malým sumám, ktoré im dáva európska elita. Ale aj to málo, čo dostávajú, môže zmierniť ich útrapy. To ale nijako neznižuje neprijateľnosť zásad Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Podporujú presídľovanie, tak ako to uskutočnila americká spoločnosť General Motors. Schvaľuje sa tým túžba po zisku nadnárodných spoločností a ich miliardárskych šéfov. Mali by to byť ich nadobudnuté zisky a nie peniaze európskych daňových poplatníkov, ktoré by sa mali použiť na pomoc zamestnancom.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. – Vieme, že mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii sa týka 2 834 prepustených pracovníkov (pomoc sa týka všetkých) v hlavnom podniku General Motors Belgium a štyroch z jeho dodávateľských podnikov pôsobiacich v sektore motorových vozidiel v regióne Antverpy v štvormesačnom referenčnom období od 14. júna do 14. októbra 2010. Prepustení pracovníci teda dostanú pomoc formou personalizovaných opatrení financovaných Európskym fondom na prispôsobenie sa globalizácii, ktorý na tieto opatrenia vyčlení prostriedky vo výške 9,59 milióna EUR. Nie som proti mobilizácii finančnej pomoci pre prepustených belgických pracovníkov. Myslím si však, že by sa mali zmeniť pravidlá prideľovania pomoci z fondu, aby sa táto pomoc stala dostupnou aj pre menej rozvinuté členské štáty Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) dostáva ročne finančné prostriedky vo výške 500 miliónov EUR s cieľom poskytovať finančnú podporu pracovníkom, ktorí znášajú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu. Podľa odhadov by túto podporu mohlo každoročne využiť 35 000 až 50 000 pracovníkov. Peniaze možno použiť na zaplatenie pomoci pri hľadaní nových pracovných miest, školení na mieru, pomoci pri prechode na samostatne zárobkovú činnosť alebo pri zakladaní podniku, ako príspevky na mobilitu a podporu pre znevýhodnených alebo starších pracovníkov. Keďže v automobilke General Motors Belgium došlo k prepusteniu 2 834 pracovníkov, čo potom viedlo k ďalšiemu prepúšťaniu v štyroch dodávateľských spoločnostiach, má sa z EGF poskytnúť Belgicku suma vo výške 9 593 931 EUR. Hlasoval som za správu, pretože práve to je účelom fondu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. – (DE) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol vytvorený na podporu pracovníkov, ktorí pociťujú znevýhodnenie v dôsledku prepúšťania alebo iných zmien súvisiacich s globalizáciou medzinárodnej hospodárskej súťaže. Vítam skutočnosť, že po opakovaných výzvach Parlamentu sa v rozpočte v rozpočtovom riadku EGF vyčlenili platobné rozpočtové prostriedky vo výške 47 608 950 EUR. Z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), písomne. (LT) Peniaze z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) sa musia používať cieleným a účelným spôsobom. Finančná pomoc sa musí prideľovať čo najskôr, najmä v prípadoch, keď jediná spoločnosť prepustí tisíce zamestnancov. Oneskorenia pri poskytovaní finančnej pomoci môžu mať mimoriadne bolestivé a ťažké dôsledky, a preto je nevyhnutné, aby sa EGF mobilizoval a aby reagoval okamžite po podaní žiadosti členským štátom. Treba poznamenať, že prepustených pracovníkov a ich rodiny postihujú nevyčísliteľné morálne a materiálne škody. Predovšetkým majú veľké ťažkosti uplatniť sa na trhu práce a nemajú možnosť študovať alebo rekvalifikovať sa. Je preto veľmi dôležité zaistiť, aby títo ľudia včas dostali finančnú pomoc, aby sa mohli riadne začleniť do trhu práce. Vzhľadom na význam tejto finančnej pomoci vítam návrh na pridelenie finančných prostriedkov z EGF Belgicku, kde došlo k hromadnému prepúšťaniu v podniku General Motors Belgium. Vyzývam aj ostatné členské štáty, v ktorých spoločnosti prepúšťajú zamestnancov pre finančnú krízu, aby okamžite požiadali o finančnú pomoc s cieľom zmierniť negatívne dôsledky, vyriešiť otázky zamestnanosti a podporiť udržanie a vytvorenie pracovných miest.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Žiaľ, znova musíme hlasovať o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). Hovorím žiaľ, pretože intervencia tohto druhu predpokladá veľmi vážnu situáciu. Na druhej strane by sme však mali pochváliť tento orgán, ktorý umožňuje poskytnutie životodarnej injekcie v situácii vážnej krízy, v ktorej by inak boli priemyselné odvetvia a predovšetkým osud mnohých pracovníkov vážne ohrozené. Súhlasím s pridelením prostriedkov a s využívaním fondu, ale nesmie to byť viac než len dočasné opatrenie. Toto riešenie musí byť podporené dlhodobou stratégiou zameranou na udržanie európskeho hospodárstva, aby sme zaistili, že bude vedieť udržať krok s globalizovaným trhom, v ktorom žijeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol vytvorený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu. Komisia prijala 14. apríla 2011 nový návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Belgicka s cieľom podporiť opätovné začleňovanie pracovníkov prepustených v dôsledku svetovej finančnej a hospodárskej krízy do trhu práce. Toto je tretia žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2011, a týka sa mobilizácie celkovej sumy 9 593 931 EUR z EGF v prospech Belgicka. Týka sa 2 834 prepustených pracovníkov (všetci sú potenciálni prijímatelia pomoci) v hlavnom podniku General Motors v Belgicku a v štyroch z jeho dodávateľských podnikov. Vzhľadom na to, že žiadosť spĺňa všetky potrebné požiadavky na mobilizáciu tohto mechanizmu finančnej pomoci, hlasovala som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol vytvorený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí znášajú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu. Komisia prijala 14. apríla 2011 nový návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Belgicka s cieľom podporiť, aby sa opätovne začlenilo do trhu práce 2 834 pracovníkov prepustených v hlavnom podniku General Motors Belgium a jeho štyroch dodávateľských podnikoch pôsobiacich v sektore motorových vozidiel v Antverpách. Hodnotenie Komisie je založené na preskúmaní niekoľkých aspektov tohto problému, ako sú: súvislosti medzi prepúšťaním pracovníkov a významnými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu; finančná kríza; nepredvídateľný charakter prepúšťania; preukázanie počtu prepustených pracovníkov; vysvetlenie nepredvídateľného charakteru tohto prepúšťania; identifikácia prepúšťajúcich podnikov a pracovníkov, ktorých sa pomoc týka; príslušné územie a jeho orgány a zúčastnené strany; vplyv prepúšťania na miestnu, regionálnu alebo vnútroštátnu zamestnanosť; koordinovaný súbor personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať. S cieľom zaistiť, aby sa tieto osoby opätovne začlenili do trhu práce, hlasujem za predmetný návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz (PPE), písomne. – Hlasoval som za túto správu, pretože podporuje návrh Komisie na mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Belgicka s cieľom pomôcť 2 834 pracovníkom, ktorí boli prepustení z hlavného podniku General Motors Belgium, nájsť si prácu, čo je v súlade s mojím stanoviskom a so stanoviskom Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov). Okrem toho v správe je správne uvedené, že v rozpočte na rok 2011 sú v rozpočtovom riadku EGF po prvýkrát zahrnuté platobné rozpočtové prostriedky vo výške 47 608 950 EUR. To znamená, že EGF bol uznaný ako samostatný špecifický nástroj s vlastnými cieľmi a termínmi, a preto si zaslúži pridelenie vlastných prostriedkov, aby sa tak mohli naplniť všetky jeho stanovené ciele, čím sa predíde presunom z iných, nevyužitých rozpočtových riadkov, ktoré by mohli mať nepriaznivý dosah na plnenie rôznych politických cieľov. Podporujem tiež výzvu spravodajkyne, aby sa pri nadchádzajúcej revízii nariadenia EGF vyriešila otázka zaobchádzania s nadnárodnými spoločnosťami, ktoré v dôsledku reštrukturalizácie alebo presídľovania počas veľkých zmien v usporiadaní svetového obchodu ovplyvňujú najmä v čase finančnej krízy bežných pracovníkov, ktorí najviac trpia jej dôsledkami, a preto potrebujú intervenciu EGF.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) Cieľom Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii je pomôcť pracovníkom, ktorí znášajú dôsledky veľkých zmien v štruktúre medzinárodného obchodu, a pomôcť im opätovne sa začleniť do pracovného trhu. Práve preto je potrebné rýchlo poskytnúť pomoc 2 834 pracovníkom, ktorí boli prepustení spoločnosťou General Motors v regióne Antverp. Musíme podporiť návrh Parlamentu na mobilizáciu 9 593 931 EUR, ktoré zabezpečia financovanie špecifických personalizovaných služieb, ako sú pomoc pri hľadaní zamestnania, príprava na pracovné pohovory, pomoc pri prechode na samostatne zárobkovú činnosť a individuálna odborná príprava. Pri riešení dôsledkov hospodárskej a finančnej krízy musí byť Európa jednotná a solidárna, a preto by mala reagovať na žiadosť Belgicka. Pomoc Európy by však nemala zbaviť zodpovednosti spoločnosti, ktoré by sa mali snažiť prispôsobiť svoje stratégie aktuálnym problémom.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za správu. Európsky parlament žiada zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie o urýchlenie mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF); v tejto súvislosti oceňuje zlepšený postup, ktorý Komisia zaviedla v nadväznosti na žiadosť Parlamentu o rýchlejšie uvoľňovanie grantov, ktorého cieľom je predkladať rozpočtovému orgánu hodnotenie Komisie týkajúce sa oprávnenosti žiadosti o mobilizáciu EGF spolu s návrhom na jeho mobilizáciu; dúfa, že v rámci nadchádzajúcej revízie EGF dôjde k ďalšiemu zlepšeniu postupu. Pripomína teda záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy; upozorňuje na úlohu, ktorú EGF môže zohrávať pri opätovnom vstupe prepustených pracovníkov na trh práce; žiada však, aby sa vyhodnotilo, ako opatrenia financované z EGF priamo vplývajú na dlhodobé začlenenie týchto pracovníkov do trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. (IT) Komisia prijala 14. apríla 2011 návrh rozhodnutia o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Belgicka s cieľom podporiť opätovný vstup pracovníkov prepustených v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy na trh práce. Dnes prijaté stanovisko sa týka 2 834 pracovníkov prepustených v hlavnom podniku General Motors Belgium a v štyroch jeho dodávateľských podnikoch pôsobiacich v sektore motorových vozidiel, pričom všetci majú byť príjemcami pomoci z fondu. Podľa hodnotenia Komisie žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v nariadeniach o EGF a Komisia odporúča rozpočtovému orgánu, aby ju schválil. Parlament dnes túto žiadosť schválil.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. (NL) Bývalí zamestnanci a štyria dodávatelia spoločnosti Opel v Antverpách sú stále nahnevaní na to, ako sa k nim zachovala spoločnosť General Motors. Spoločnosť Opel v Antverpách bola moderným a úspešným podnikom zameraným na montáž automobilov. Napriek tomu sa spoločnosť General Motors rozhodla zrušiť 2 834 pracovných miest. Antverpy nedostali šancu, hoci boli mnohé pokusy o nájdenie kupca. Belgicko úplne oprávnene požiadalo o pomoc Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), ktorý bol vytvorený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí znášajú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu. Po kladnom stanovisku Komisie dnes Parlament správne rozhodol o pridelení sumy vo výške 9 593 931 EUR z EGF s cieľom zmierniť dôsledky prepúšťania na týchto pracovníkov, ktorí boli nútene prepustení. Som rád, že Parlament sa dnes jasne vyjadril, že zo strany manažmentu spoločnosti Opel nebol dostatok ochoty prispôsobiť sa výzvam dnešnej doby. Parlament tiež oprávnene kritizuje spôsob, akým krízu v spoločnosti Opel riešili dotknuté členské štáty. Jednotlivé štáty vo svojich vnútroštátnych plánoch obnovy nekoordinovali dostatočne dlhodobé opatrenia na podporu tohto odvetvia. To všetko v nás zanecháva pocit veľkej zatrpknutosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Pomocou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006 bol vytvorený Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) s cieľom podporovať pracovníkov prepustených v dôsledku štrukturálnych zmien v kontexte svetového hospodárstva. S rozpočtom 500 miliónov EUR na rok 2011 je Komisia presvedčená, že by Belgicko malo dostať 9 593 391 EUR, aby sa mohlo postarať o prepustených pracovníkov spoločnosti General Motors Belgium a jej štyroch dodávateľov a výrobcov v regióne Antverp. Som presvedčený, že z EGF by sa mali financovať aktívne opatrenia na opätovné začlenenie pracovníkov do trhu práce, na rozvoj ich zručností tak, aby boli prispôsobené novej pracovnej situácii, ktorej bude musieť 2 834 pracovníkov čeliť. Takisto som presvedčený, že európske inštitúcie by mali urýchliť mobilizáciu prostriedkov z EGF pre Belgicko, pretože tento členský štát zaručuje, že pracovníkov prepustených v dôsledku globalizácie zapojí do aktívneho života. Chcel by som tiež zdôrazniť, že EGF by nemal nahrádzať právnu a finančnú zodpovednosť spoločnosti General Motors Belgium, ale mal by byť len dodatočnou podporou poskytovanou EÚ s cieľom obmedziť sociálne problémy, ktorým budú títo pracovníci čeliť.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za návrh rozhodnutia o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v súvislosti s podnikom General Motors Belgium, ktorý sa nachádza v regióne Antverp a ktorý sa zaoberá výrobou strojov a zariadení.

Po tom, čo bolo 20. decembra 2010 prepustených 2 834 pracovníkov, podalo Belgicko žiadosť o mobilizáciu EGF. Žiadosť sa týkala prepustených pracovníkov z podniku General Motors Belgium a z jej štyroch dodávateľských spoločností. V období od 14. júna do 14. októbra 2010 bolo prepustených 1 336 pracovníkov, pričom ďalších 1 498 pracovníkov bolo prepustených pred týmto obdobím a po ňom.

V dôsledku hospodárskej a finančnej krízy Európa čelí prudkému poklesu dopytu po nákladných a osobných vozidlách, čo má za následok značné zníženie výroby motorových vozidiel. V roku 2009 bol v Belgicku v porovnaní s rokom 2008 zaznamenaný pokles v oblasti montáže motorových vozidiel o 23,8 % a pokles o 34,8 % v oblasti výroby osobných automobilov.

Musím zdôrazniť dôležitú úlohu, ktorú EGF zohráva pri opätovnom začleňovaní prepustených pracovníkov do trhu práce. Vyzývam, aby sa vykonalo hodnotenie dlhodobého začlenenia týchto pracovníkov do pracovného trhu v priamom dôsledku opatrení financovaných z EGF. EGF by mali rovnako využívať všetky členské štáty.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne. (FR) Veľká väčšina Európskeho parlamentu schválila správu pani Materovej, ktorá vyzýva na mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii vo výške 9,5 milióna EUR na zatvorenie továrne General Motors – Opel v Antverpách v Belgicku. Hlasovala som proti tejto správe, pretože poskytuje financie na prepustenie 2 834 pracovníkov spoločnosti, ktorá v lete 2010 získala pôžičku od vlády Spojených štátov vo výške 5 miliárd USD. Navyše sa jej predajom mnohých pobočiek podarilo napraviť svoju finančnú situáciu už na jeseň 2010 a v novembri 2010 opäť získala kótovanie na burze cenných papierov. Orgány, či už európske, vnútroštátne, alebo regionálne, sa tým, že súhlasia s mobilizáciou verejných finančných prostriedkov na uľahčenie zatvorenia továrne, ktorým nedosiahnu nič iné, len prepustenie pracovníkov, vzdávajú svojich právomocí. Toto rozhodnutie je o to viac neprijateľné, že sa robí v čase, keď Európska únia a jej členské štáty prijímajú úsporné opatrenia a opatrenia na znižovanie rozpočtových výdavkov, ktoré podporia hospodársku recesiu, rušenie verejných služieb, nezamestnanosť, neistotu pracovných miest, znižovanie miezd a sociálne nerovnosti.

 
  
  

Správa: Carlo Casini (A7-0197/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasujem za túto správu, pretože účelom novej verzie návrhu článku 51 je dosiahnuť tri dôležité ciele: po prvé, dosiahnuť väčšiu zrozumiteľnosť ustanovenia, a tým aj možnosť jeho použitia; po druhé, prepracovať podmienky uplatňovania ustanovenia; a po tretie, určiť cieľ postupu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), písomne. (IT) Správa môjho kolegu pána Casiniho sa zaoberá problémami týkajúcimi sa výkladu a uplatňovania článku 51 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu a pozitívne prispieva k ich riešeniu. Plne súhlasím s názorom pána Casiniho, že nestačí len odkazovať na samotný výklad a na usmernenia zamerané na zjednodušenie ich vykonávania. Podmienky uplatňovania postupu spoločných schôdzí výborov a spoločného hlasovania – pričom mám na mysli práve kritériá „právomoci a zásadného významu“ danej záležitosti – sú jasné a vhodné na odstránenie právnej neistoty, ktorá až doteraz pretrvávala. Blahoželám vám k dobrej práci, ktorú ste vykonali, a dúfam, že táto správa uľahčí prácu Parlamentu prostredníctvom lepšieho využívania tohto postupu.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne. (ES) Hlasovala som za túto správu, pretože pozmeňujúci a doplňujúci návrh pre článok 51 napriek tomu, že je inovačnou metódou spolupráce medzi rôznymi výbormi, prispeje k zjednodušeniu pochopenia a uplatňovania tohto článku. Objasňuje podmienky, ktoré je potrebné splniť na jeho vykonávanie, a stanovuje normatívny obsah.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Táto správa navrhuje zmeniť a doplniť článok 51 potom, ako Konferencia predsedov poukázala na problém týkajúci sa obmedzení rokovacieho poriadku so zreteľom na spoločné schôdze výborov. Táto správa predkladá návrh na zmenu a doplnenie rokovacieho poriadku, podľa ktorého by sa podmienky uplatňovania článku 51 mali overovať dôkladnejšie a v súlade s prísnejšími kritériami, a to aj Konferenciou predsedov. Skutočnosť, že spoločné schôdze sa môžu konať len v prípade, že má daná záležitosť zásadný význam, zabezpečí, že nedôjde k nespravodlivo častému uplatňovaniu tohto článku, ktorý je svojou povahou výnimočný. Hlasujem za správu pána Casiniho.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože ako súčasť nevyhnutnej parlamentnej reformy výrazne zlepšuje spoluprácu medzi výbormi. Tento návrh je odpoveďou na predmetné otázky týkajúce sa právomoci výboru v prípade, že má legislatívny dokument zásadný význam pri súčasnom dodržiavaní zásady rovnosti a spolupráce.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Rokovací poriadok Parlamentu, ktorý bol zmenený a doplnený v máji 2009, teraz stanovuje nový postup spoločných schôdzí parlamentných výborov v prípade, že daná problematika nepatrí do právomoci jedného výboru. Napriek plnej integrácii tohto nového článku bol Výbor pre ústavné veci poverený objasnením a konsolidáciou obsahu tohto ustanovenia tak, aby bol zrozumiteľnejší najmä v kontexte bežného legislatívneho postupu. Je zrejmé, že rozdelenie právomocí výborov vedie k prekrývaniu niektorých oblastí, medzi ktorými je zložité rozlišovať, preto si myslím, že toto objasnenie je pozitívnym krokom a že toto nové navrhované znenie umožní zaistiť väčšiu konzistentnosť pri používaní článku 51 rokovacieho poriadku.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Tento návrh správy sa týka pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k článku 51 rokovacieho poriadku Parlamentu, potom, ako Konferencia predsedov poukázala na problém týkajúci sa obmedzení rokovacieho poriadku so zreteľom na spoločné schôdze výborov. Dňa 6. mája 2009 Parlament vykonal revíziu svojho rokovacieho poriadku a v rámci článku 51 zaviedol nový „postup spoločných schôdzí výborov“ s cieľom urýchliť postup schvaľovania otázok, ktoré presahujú rámec právomocí jedného výboru tak, aby sa plénu predkladala len jedna správa, ktorá by odrážala stanovisko všetkých zúčastnených výborov. Preskúmanie návrhu usmernení na spoluprácu podľa článku 51, ktoré vykonala Konferencia predsedov výborov, viedlo k žiadosti predsedu daného orgánu o jeho prerokovanie Výborom pre ústavné veci. Tento návrh objasňuje súvisiace otázky a odkazuje na jeho prijatie v pléne so zreteľom na platný rokovací poriadok. Preto súhlasím s odporúčaniami spravodajcu, že „spoločný výbor“ by sa mal považovať za „gestorský výbor“ v zmysle rokovacieho poriadku.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. (SK) V predchádzajúcom volebnom období Konferencia predsedov zriadila pracovnú skupinu pre parlamentnú reformu, ktorá mala preskúmať fungovanie Parlamentu a navrhnúť zlepšenia. V rámci kapitoly venovanej spolupráci medzi výbormi navrhla pracovná skupina nielen posilnenie pozície pridruženého výboru zapojeného do postupu pridružených výborov, ale aj vypracovanie novej formy spolupráce medzi výbormi, zavedenej na základe nového článku 51. Tento návrh bol odôvodnený tým, že v osobitných prípadoch, keď legislatívny dokument, ktorý má zásadný význam, nepatrí jednoznačne do právomoci jedného výboru, je možné ho rozdeliť aj medzi viaceré výbory. A kompetenčný spor je potrené riešiť podľa zásady rovnosti a zásady spolupráce. Členovia príslušných výborov potom spoločne hlasujú o predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k legislatívnemu návrhu. A plénu sa následne predloží tá správa, ktorá je vyváženejšia. Myslím, že na uľahčenie vykonávania postupu nepostačuje len výklad rokovacieho poriadku či usmernenia. Jedná sa o dôležitú procedurálnu otázku, v prípade ktorej sa musí rozhodnúť väčšinovým hlasovaním v pléne. Je žiaduce dosiahnuť väčšiu zrozumiteľnosť ustanovenia, a tým aj možnosť jeho použitia.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Tento návrh bol odôvodnený tým, že v osobitných prípadoch, keď legislatívny dokument, ktorý má zásadný význam, nepatrí jednoznačne do právomoci jedného výboru, možno ho však, naopak, rozdeliť aj medzi viaceré výbory, treba kompetenčný spor riešiť podľa zásady rovnosti a zásady spolupráce. Príslušné výbory sa stretnú na spoločnej schôdzi s cieľom vopred si vymeniť argumenty, aby sa tak zreteľnejšie prejavila väčšina a menšina medzi výbormi. Členovia príslušných výborov potom spoločne hlasujú o predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k predloženému legislatívnemu návrhu. Následne sa plénu predloží jedna správa, ktorá je vyváženejšia. Preto som tento návrh privítal.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), písomne. (IT) Podporujeme tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu, ktorý Konferencii predsedov v prípade legislatívnej záležitosti zásadného významu umožňuje prijať opatrenie na vykonávanie postupu spoločných schôdzí parlamentných výborov a spoločného hlasovania. K tomu však môže dôjsť len v prípade, keď daná vec patrí neoddeliteľne do pôsobnosti viacerých výborov a keď má zásadný význam. Skutočným cieľom takéhoto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zdôrazniť výnimočnosť tohto postupu a jeho dôvodom je okrem iného administratívne a technické zaťaženie, ktoré z tohto postupu vyplýva. Sme presvedčení, že v počiatočnej fáze to prispeje k zjednodušeniu výmeny názorov medzi príslušnými výbormi a že v prípade závažného významu to môže byť užitočné aj pri príprave pôdy na hlasovanie v pléne.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. Každý rokovací poriadok Európskeho parlamentu by mal obsahovať tri ciele: dosiahnuť väčšiu zrozumiteľnosť ustanovenia a tým aj možnosť jeho použitia; prepracovať podmienky uplatňovania ustanovenia; určiť jeho normatívnu podstatu. So spravodajcom úplne súhlasím.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Casiniho o zmene a doplnení článku 51 rokovacieho poriadku Parlamentu, pretože tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je výsledkom práce, ktorá sumarizuje ustanovenia objasňujúce oblasť uplatňovania článku 51. Tento nový text článok zjednodušuje tým, že odstraňuje odkazy na iné články a lepšie reguluje bežný postup, na základe ktorého sa môžu dva výbory zísť na spoločnom zasadnutí, aby prerokovali dôležité otázky, ktoré odrážajú vzájomné záujmy. Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je preto vytvárať pre príslušné výbory možnosti výmeny názorov a pripraviť pôdu pre rozpravu. Spoločné výbory sa tak v tomto postupe stávajú gestorským výborom v zmysle rokovacieho poriadku.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) V predchádzajúcom volebnom období Konferencia predsedov zriadila pracovnú skupinu pre parlamentnú reformu, ktorá mala preskúmať fungovanie Parlamentu a navrhnúť zlepšenia. Ako súčasť tohto postupu sa vytvorila nová forma spolupráce medzi výbormi, ktorá bola zavedená prostredníctvom nového článku 51. V súvislosti s vykonávaním tejto novej formy spolupráce medzi výbormi boli predložené pochybnosti, ktoré boli postúpené Výboru pre ústavné veci. Výbor pre ústavné veci sa domnieva, že to nie je len otázka výkladu, ale dôležitá otázka postupu, o ktorej by väčšina mala rozhodovať hlasovaním v pléne, a to v prípadoch týkajúcich sa rokovacieho poriadku, teda väčšina poslancov Parlamentu. Súhlasím s predloženou verziou, ktorá prispieva k väčšej zrozumiteľnosti a jednoduchšiemu použitiu, preto som hlasovala za tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. – (IT) Cieľom je vytvárať pre príslušné výbory možnosti výmeny názorov v počiatočnej fáze a v prípade veci zásadného významu pripraviť pôdu pre plenárne schôdze. Zmena a doplnenie článku 51 sa javia ako nevyhnutné, prispievajú k dosiahnutiu väčšej zrozumiteľnosti ustanovenia, a tým aj k možnosti jeho použitia; prispievajú k prepracovaniu podmienok uplatňovania ustanovenia a určujú rozsah postupu. Na dosiahnutie týchto cieľov musia byť jasným a priamo zrozumiteľným spôsobom stanovené dve podmienky. Vec musí nedeliteľne patriť do pôsobnosti viacerých výborov a nakoniec je potrebné určiť praktické dôsledky uplatňovania tohto článku z hľadiska priebehu legislatívneho postupu. Spoločné výbory sa tak v tomto postupe stávajú gestorskými výbormi v zmysle rokovacieho poriadku. S cieľom zmeny a doplnenia článku 51 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu o postupe spoločných schôdzí výborov vyjadrujem danému návrhu svoju podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za správu. V predchádzajúcom volebnom období Konferencia predsedov zriadila pracovnú skupinu pre parlamentnú reformu, ktorá mala preskúmať fungovanie Parlamentu a navrhnúť možné zlepšenia. V rámci kapitoly venovanej spolupráci medzi výbormi navrhla pracovná skupina nielen posilnenie pozície pridruženého výboru zapojeného do postupu pridružených výborov (predtým článok 47, teraz článok 50 rokovacieho poriadku), ale aj vypracovanie novej formy spolupráce medzi výbormi, ktorá sa zaviedla na základe nového článku 51. Tento návrh bol odôvodnený tým, že v osobitných prípadoch, keď legislatívny dokument, ktorý má zásadný význam, nepatrí jednoznačne do právomoci jedného výboru, možno ho však, naopak, rozdeliť aj medzi viaceré výbory, treba kompetenčný spor riešiť podľa zásady rovnosti a zásady spolupráce. Príslušné výbory sa stretnú na spoločnej schôdzi s cieľom vopred si vymeniť argumenty, aby sa tak zreteľnejšie prejavila väčšina a menšina medzi výbormi. Členovia príslušných výborov potom spoločne hlasujú o predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k legislatívnemu návrhu. Následne sa plénu predloží jedna správa, ktorá je vyváženejšia.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. (IT) Táto správa podporuje návrh na zmenu a doplnenie článku 51 rokovacieho poriadku o postupe spoločných schôdzí výborov. Rozpory v texte článku však v každom ohľade nemožno vyriešiť samotným výkladom vzhľadom na význam tohto postupu.

Nové znenie stanovuje jasným a priamo zrozumiteľným spôsobom podmienky pre postupy spoločných schôdzí bez ohľadu na potrebu odkazovať na iné ustanovenia. Zmena definície týchto podmienok je navyše odôvodnená administratívnym a technickým zaťažením, ktoré z tohto postupu vyplýva. Spoločne uznaný cieľ spoločných schôdzí – teda výmeny názorov a stanovísk vopred s cieľom pripraviť pôdu pre plénum v prípade, že má daná vec zásadný význam – možno dosiahnuť len vtedy, ak výbory ponesú spoločnú zodpovednosť vo všetkých fázach postupu až do prijatia daného aktu.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Navrhovaná verzia článku 51 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je snahou o začlenenie budúcej spolupráce niekoľkých parlamentných výborov do jedného právneho rámca. Tento návrh je založený na zásade rovnosti a zásade spolupráce. Hlasovala som za túto správu.

 
  
  

Správa: Enrico Speroni (A7-0242/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasujem za transparentnosť a konanie bez prekážok, ktoré kladie právny systém.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Správa a činnosť Výboru pre právne veci jasne poukazujú na to, že neexistuje žiadny dôvod domnievať sa, že rumunské orgány konajú proti pánovi Severinovi so zámerom jeho prenasledovania; napriek tomu, že pozícia fiktívnej poradenskej agentúry môže vytvárať pochybnosti o správnosti konania informačných operátorov, faktom je, že táto záležitosť zjavne nepatrí do kategórie prípadov, v ktorých možno legitímne uplatňovať imunitu. Hlasujem za žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písomne. (FR) Európsky parlament hlasoval za zbavenie poslaneckej imunity rumunského poslanca Európskeho parlamentu pána Severina a urobil tak oprávnene. Potom, ako boli po obvinení z korupcie proti nemu v novinách Sunday Times v marci publikované články (spomeňte si na korupčný škandál, ktorý otriasol Parlamentom), začalo rumunské Národné protikorupčné riaditeľstvo proti pánovi Severinovi konanie z toho dôvodu, že údajne prijal od zástupcov takzvanej poradenskej spoločnosti založenej novinami Sunday Times sumu 100 000 EUR, ak podporí návrh na zmenu a doplnenie smernice o systémoch ochrany vkladov. Pokračovanie nabudúce.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Táto správa sa týka žiadosti o zbavenie poslaneckej imunity rumunského poslanca pána Severina na základe konania, ktoré 21. marca 2011 začalo rumunské Národné protikorupčné riaditeľstvo. Pán Severin je obvinený, že prijal od poradenskej spoločnosti Taylor Jones Public Affairs sumu 100 000 EUR, ak podporí návrh na zmenu a doplnenie smernice 94/19/ES týkajúci sa lehoty na odškodnenie vkladateľov v prípade bankrotu banky. Táto spoločnosť mu takisto ponúkla platenú funkciu člena jej medzinárodnej konzultačnej rady. Následne sa ukázalo, že išlo o fiktívnu spoločnosť, ktorú založili britské noviny The Sunday Times, ktorých konanie je sporné. Aj keď pán Severin tvrdí, že išlo o fiktívnu spoločnosť, ktorá ho oklamala, že mu neboli vyplatené žiadne peniaze a že nedošlo k úprave žiadnych právnych predpisov, rumunské právo takýto typ správania prísne trestá. Vzhľadom na tieto skutočnosti a so zreteľom na odporúčania Výboru pre právne veci, ktorý odporučil zbaviť pána Severina poslaneckej imunity, hlasujem za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. (SK) Adrian Severin, bývalý podpredseda vlády v Rumunsku, bol suspendovaný zo sociálnodemokratickej strany v jeho rodnej krajine po tom, ako vyšiel najavo korupčný škandál v Európskom parlamente, do ktorého bol zapletený. Rovnako bol vylúčený zo Strany socialistov a demokratov v EP, ale mandát poslanca EP ako taký naďalej zastáva. Spolu s ďalšími dvoma kolegami čelí korupčnému obvineniu, keď údajne súhlasil podporiť zmenu legislatívy výmenou za peniaze. Napriek tomu on sám tvrdí, že všetky obvinenia sú vykonštruované. Osobne zastávam názor, že konanie kolegu poslanca je odsúdeniahodné a akýkoľvek prípad korupcie alebo už jej náznak je absolútne neprijateľný. Je žiaduce dostupnými legislatívnymi prostriedkami bojovať proti obdobným situáciám a som zároveň presvedčená, že ak sa ktokoľvek podobného prehrešku dopustí, mal by niesť za svoje konanie zodpovednosť. Rovnako si myslím, že by bolo korektné vzdať sa v takýchto prípadoch poslaneckého mandátu v EP.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. Výbor pre právne veci po preskúmaní dôvodov za zbavenie imunity poslanca a proti nemu odporúča Európskemu parlamentu, aby Adriana Severina zbavil poslaneckej imunity, majúc zároveň na zreteli, že poslanec by mal byť až do vynesenia konečného rozsudku chránený pred každou formou zadržania, vyšetrovacej väzby alebo iným opatrením, ktoré by mu bránilo vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho mandátu. Súhlasím s možnosťou, ktorú odporučil Výbor pre právne veci. V zásade som však proti jeho zbaveniu imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Parlament bol požiadaný, aby zbavil poslaneckej imunity nášho kolegu poslanca pána Severina v dôsledku trestného stíhania, v ktorom je podľa rumunského trestného zákonníka obvinený z ohovárania. Nič nenasvedčuje tomu, že tento prípad môže byť zo strany rumunských právnych orgánov prípadom fumus persecutionis, čo znamená dostatočne závažný a založený na konkrétnom podozrení, že táto vec bola predložená so zámerom politicky uškodiť poslancovi. Výbor pre právne veci po preskúmaní dôvodov za zbavenie imunity poslanca a proti nemu odporúča Európskemu parlamentu, aby pána Severina zbavil poslaneckej imunity, majúc zároveň na zreteli, že poslanec by mal byť až do vynesenia konečného rozsudku chránený pred každou formou zadržania, vyšetrovacej väzby alebo iným opatrením, ktoré by mu bránilo vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho mandátu. Z týchto dôvodov som hlasovala za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za správu. Predseda na plenárnej schôdzi zo 6. apríla 2011 v súlade s článkom 6 ods. 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu oznámil, že 5. apríla 2011 dostal od Národného protikorupčného riaditeľstva (Úrad prokurátora Najvyššieho súdu Rumunska pre kasáciu a spravodlivosť) list so žiadosťou o zbavenie poslaneckej imunity Adriana Severina. Predseda postúpil túto žiadosť príslušnému výboru podľa článku 6 ods. 2. Na základe viacerých úvah a v zmysle článku 6 ods. 2 rokovacieho poriadku, po preskúmaní dôvodov za zbavenie imunity poslanca a proti nemu, Výbor pre právne veci odporúča Európskemu parlamentu, aby Adriana Severina zbavil poslaneckej imunity, majúc zároveň na zreteli, že poslanec by mal byť až do vynesenia konečného rozsudku chránený pred každou formou zadržania, vyšetrovacej väzby alebo iným opatrením, ktoré by mu bránilo vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho mandátu.

 
  
  

Odporúčanie: Alain Cadec (A7-0192/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasujem za túto správu vzhľadom na to, že súčasná dohoda o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou bola v platnosti od roku 2006 a že platnosť protokolu pre túto dohodu sa skončila 17. januára 2011.

Nový protokol na obdobie rokov 2011 – 2014 sa bude uplatňovať na predbežnom základe a domnievam sa, že v súčasnosti to bude stačiť. Tento protokol stanovuje príspevok Únie pre Seychely vo výške 16,8 miliónov EUR na tri roky, z čoho 2,22 milióna EUR ročne pôjde na podporu politiky rybolovu na Seychelách. Tieto sumy sú primerané.

Takisto vítam skutočnosť, že tento nový protokol obsahuje doložku o pozastavení v prípade porušovania ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne. (ES) Hlasovala som za túto dohodu, pretože prispeje k rozšíreniu udržateľných rybolovných metód na celom svete. Takisto zabezpečuje komplexnú kontrolu množstva vylovených rýb a rybolovných techník, ako aj stavu rýb vylovených z mora a ich vysledovateľnosť na účely potravinovej bezpečnosti a na obchodné účely. Seychely získajú 16,8 miliónov EUR, ktoré prispejú k podpore a modernizácii rybolovného priemyslu tohto súostrovia a podporia miestny rozvoj. Táto dohoda nakoniec umožní 60 európskym plavidlám na lov tuniakov výlov v mori, konkrétne 48 plavidlám so záťahovými sieťami a 12 plavidlám s dlhými lovnými šnúrami, aby ročne vylovili 56 000 ton. Táto dohoda by nám takisto mala umožniť skončiť s demagógiou v tomto Parlamente, pokiaľ ide o európske plavidlá loviace v tretích krajinách. Naše plavidlá na Seychelách vykonávajú regulovanú činnosť, ktorá je prísne kontrolovaná a plne rešpektuje životné prostredie. Nevyčerpávajú zdroje a podporujú miestny rozvoj. Takáto dohoda zaručuje tieto zásady. Nakoniec, hrozba pirátstva za posledné roky viedla k 25 % zníženiu výlovu rýb v týchto loviskách a aj naďalej je potrebné posilňovať nevyhnutné opatrenia v záujme toho, aby plavidlá mohli loviť za vhodných podmienok.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Správa pána Cadeca sa týka uzavretia protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou. Podporila som túto správu, pretože z posúdenia dohody vyplýva, že pomáha zachovať prítomnosť flotily EÚ v danom regióne, pričom zároveň prispieva k vytváraniu pracovných miest v tejto oblasti; jedným z dôvodov, prečo som chcela podporiť túto dohodu, je, že významne prispieva k stabilizácii európskeho trhu s tuniakom v konzervách.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za tento dokument. Predchádzajúca Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou, ktorá skončila v januári 2011 a ktorú Komisia obnovila na ďalšie tri roky, priniesla vzájomné výhody, pokiaľ ide o príslušné záujmy v sektore výlovu tuniaka. Táto dohoda v skutočnosti umožnila vytvoriť 230 pracovných miest na palube plavidiel pre seychelských obyvateľov, 2 900 pracovných miest na Seychelách a 760 pracovných miest v Európe v odboroch spojených so sektorom rybolovu. Predĺženie tejto dohody, ktorá prispieva k stabilizácii európskeho trhu s tuniakom v konzervách, sa ukázalo ako užitočné, pretože zaručuje prítomnosť 60 plavidiel z európskej flotily loviacej tuniaky v regióne s možnosťou vytvárania nových pracovných miest. Okrem toho sa ukázala ako účinná, pretože Seychelskej republike poskytla nástroje potrebné na rozvoj zodpovedného rybolovu, prispela k zvýšeniu kapacít v oblasti riadenia populácie rýb a dozoru nad rybolovom. Preto sa domnievam, že je správne napredovať po ceste dohôd o partnerstve v tomto sektore, ktorý je pre európske hospodárstvo taký dôležitý.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písomne. (FR) Hlasoval som za túto správu, pretože Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu dohodnutá medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou na obdobie troch rokov bude prínosom pre obe strany. Tento protokol pomôže stabilizovať európsky trh s tuniakom v konzervách a zároveň podporí politiku udržateľného rybolovu na Seychelách. Táto dohoda predstavuje 2 900 priamych a nepriamych pracovných miest na Seychelách a 760 pracovných miest v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vítam obnovenie protokolu k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Seychelami, pretože prispieva k rybolovným záujmom oboch krajín. Táto dohoda umožnila vytvoriť 230 pracovných miest na palube plavidiel pre seychelských obyvateľov, 2 900 pracovných miest na Seychelách a 760 pracovných miest v Európe v rôznych odboroch spojených so sektorom rybolovu. Takisto Seychelám umožňuje získať prostriedky na rozvoj zodpovedného priemyslu v sektore rybolovu. Tento nový protokol posilní spoluprácu medzi oboma stranami a podporí rámec partnerstva, v ktorom môže rozvíjať udržateľnú politiku v sektore rybolovu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o možnostiach rybolovu a finančnom príspevku stanovených v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou, pretože stanovuje predbežné uplatňovanie nového protokolu, takže činnosť európskych lodí nebude pozastavená. Schvaľujem skutočnosť, že tento nový protokol obsahuje doložku o pozastavení v prípade porušovania ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Udržateľnosť zdrojov rybolovu je jednou z hlavných obáv Únie pri uzatváraní alebo pozmeňovaní dohôd o partnerstve v sektore rybolovu, ako aj vplyv, ktorý táto činnosť bude mať na miestny rozvoj. Ak tieto zdroje nebudeme využívať udržateľným spôsobom, rýchlo sa môže stať, že niektoré druhy rýb vyhynú a dôjde k vyššej miere znečistenia morí. Tento nový protokol poskytne európskej flotile viac možností rybolovu a prispel k vytvoreniu pracovných miest na Seychelách aj v Európe. Dúfam, že prípady pirátstva, ku ktorým došlo v tomto regióne, nebudú mať na túto činnosť nepriaznivý vplyv.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Správa pána Cadeca nám prináša návrh odporúčania o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a súvisiaci finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou. Bilaterálnu dohodu o rybolove podpísali Európska únia a Seychelská republika v roku 1987. Od roku 2006 bol v platnosti protokol, ktorý uplynul 17. januára 2011. Komisia, ktorá si uvedomovala význam obnovenia tohto partnerstva, na základe mandátu udeleného Radou, rokovala so seychelskou vládou o novom rámci partnerstva založenom na rozvoji udržateľnej rybolovnej politiky. Vzhľadom na to, že medzi hlavné hospodárske činnosti na Seychelách patrí rybolov a cestovný ruch, a že táto dohoda je prínosom pre EÚ aj pre Seychelskú republiku, ako aj vzhľadom na vytvorenie 3 000 pracovných miest na Seychelách a 760 pracovných miest v Európe a kontrolu výlovu prostredníctvom viacročného sektorového programu, ktorý stanovuje vedeckú spoluprácu a podporu zodpovedného a udržateľného rybolovu, hlasujem za tento návrh odporúčania.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Tento protokol o rybolove zabezpečuje rybolovné možnosti vo výhradnej hospodárskej zóne Seychel pre rôzne flotily z členských štátov. Patrí sem aj päť portugalských plavidiel s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine.

Cieľom obnovenia tohto protokolu je podpora udržateľnosti rybolovných flotíl s dlhými lovnými šnúrami z členských štátov, časti flotíl, ktoré boli za posledné roky osobitne postihnuté krízou v sektore rybolovu. Toto je cieľ a obava, s ktorými sa prirodzene stotožňujeme. Musíme však poukázať na niektoré obavy, ktoré pretrvávajú a ktoré vyplývajú z dohôd o partnerstve v sektore rybolovu, týkajúce sa účinnosti stanovených cieľov spolupráce v oblasti udržateľného rozvoja v tomto sektore pre danú tretiu krajinu, a udržateľnosti a kontroly ich rybolovných činností. Toto sú otázky, ktoré je v budúcnosti potrebné objasniť.

Berieme na vedomie skutočnosť, že rybolovné možnosti sa znížili o polovicu a že náklady na licencie pre plavidlá na lov tuniakov so záťahovými sieťami sa zvýšili na 40 000 EUR, aj keď sa zvýšil počet týchto lodí, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Tento protokol o rybolove zabezpečuje rybolovné možnosti vo výhradnej hospodárskej zóne Seychel pre rôzne flotily z členských štátov vrátane piatich portugalských plavidiel s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine.

Súhlasíme s obnovením tohto protokolu, ktorý je dôležitý s cieľom zabezpečiť prežitie rybolovných flotíl s dlhými lovnými šnúrami z členských štátov, časti flotíl, ktoré boli za posledné roky osobitne postihnuté krízou v sektore rybolovu. Vzhľadom na to, že táto dohoda bola predĺžená o tri roky a že rybolovné možnosti sa predtým znížili o polovicu, nás však znepokojuje skutočnosť, že náklady na licencie sa zvýšili pre plavidlá na lov tuniakov so záťahovými sieťami na 40 000 EUR, aj keď sa zvýšil počet týchto lodí, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

Takisto súhlasíme s obavami spravodajcu v súvislosti s problémom pirátstva v Indickom oceáne, ktoré má čoraz väčší vplyv na rybolov. Z tohto dôvodu poskytuje dohoda o partnerstve „možnosť uplatniť pro rata temporis platbu“ ako odškodnenie za stratu, ktorú utrpeli vlastníci plavidiel v prípade, že boli nútení opustiť Indický oceán v prípade vážneho ohrozenia svojej bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. (SK) Bilaterálna dohoda o rybolove medzi Európskou úniou a Seychelami bola podpísaná v roku 1987 a od roku 2006 je v platnosti dohoda o partnerstve v sektore rybolovu. Hospodárstvo Seychel sa zakladá hlavne na cestovnom ruchu a rybolove, keď rybný priemysel zameraný na konzervárenstvo predstavuje 15 % HDP a zamestnáva 17 % miestneho aktívneho obyvateľstva. Komisia na základe príslušného mandátu Rady a v mene Európskej únie rokovala so Seychelskou republikou s cieľom obnoviť protokol k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou. Táto dohoda je obojstranne výhodná tak pre EÚ, ako aj pre Seychely, umožnila vytvoriť 2 900 pracovných miest na Seychelách a 760 pracovných miest v Európe v odboroch spojených so sektorom rybolovu. V rámci dohody došlo ku kvalitatívnemu zlepšeniu v rámci viacročného sektorového programu zameraného na podporu zodpovedného a trvalého rybolovu v seychelských vodách a do protokolu sa taktiež začlenila doložka o pozastavení, ktorá umožňuje pozastaviť dohodu v prípade, že jedna zo zúčastnených strán preukáže existenciu porušovania ľudských práv. Dohoda sa významným spôsobom podieľa na stabilizácii európskeho trhu, na rozvoji udržateľnej politiky rybného hospodárstva a rozumného využívania rybných zdrojov v rybolovnej zóne Seychel. Je preto vhodné návrh nového protokolu k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Seychelami schváliť.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Privítal som tento dokument, pretože navrhuje schváliť obnovenie protokolu, ktorý uplynul 27. januára 2011. Hodnotenie ex post tejto dohody poukazuje na to, že dohoda je vyhovujúca, keďže umožňuje posilnenie flotíl EÚ v regióne a zároveň umožňuje vytváranie pracovných miest. Uplatňovanie protokolu sa ukázalo ako účinné, pretože poskytlo Seychelám prostriedky na rozvoj zodpovedného rybolovu. Dobrá výkonnosť plavidiel so záťahovými sieťami umožnila, aby bola dohoda efektívna a z hospodárskeho hľadiska sa zároveň zachoval výhodný charakter nákladov na dohodnuté možnosti rybolovu. Rybolov pomocou plavidiel so záťahovými sieťami neohrozuje biologickú životaschopnosť lovených populácií. Dohoda sa významným spôsobom podieľa na stabilizácii európskeho trhu s tuniakom v konzervách. Rozvoj rybárskeho sektora na Seychelách je v nezanedbateľnej miere založený na tejto dohode. Vďaka využívaniu finančného príspevku vyčleneného na podporu sektora Seychely zvýšili svoje kapacity v oblasti riadenia populácie rýb a dozoru nad rybolovom. Nový protokol je zároveň v súlade s účelom dohody o partnerstve v sektore rybolovu, ktorej cieľom je posilniť spoluprácu medzi obidvoma stranami a podporiť rámec partnerstva v záujme rozvoja udržateľnej politiky rybného hospodárstva a rozumného využívania rybných zdrojov v rybolovnej zóne Seychel. Na základe uvedených skutočností som presvedčený, že navrhovaný nový protokol k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Seychelami vyhovuje záujmom oboch strán.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Dnešným hlasovaním sme schválili návrh rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou. Prvá bilaterálna dohoda o rybolove medzi Európskou úniou a Seychelami bola podpísaná v roku 1987, zatiaľ čo dohoda o partnerstve nadobudla platnosť v roku 2006. Ako všetci vieme, hospodárstvo Seychel sa zakladá hlavne na cestovnom ruchu a rybolove; rybný priemysel predstavuje 15 % HDP a zamestnáva 17 % miestneho aktívneho obyvateľstva. Domnievam sa, že výsledkom rokovaní Európskej komisie, ktoré viedli k predĺženiu protokolu k dohode o partnerstve, bol návrh dokumentu, ktorý prináša vzájomné výhody, pretože posilňuje úroveň spolupráce medzi EÚ a Seychelami a podporuje partnerstvo, v rámci ktorého rozvíja udržateľnú politiku rybného hospodárstva na Seychelách a zodpovedné využívanie rybných zdrojov v rybolovnej zóne Seychel.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), písomne. (IT) Nová dohoda o sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou bude platiť na obdobie troch rokov a prispeje k vytváraniu pracovných miest, udržateľnému využívaniu morských zdrojov a zodpovednému rybolovu na základe zásady nediskriminácie medzi rôznymi flotilami loviacimi v tejto oblasti. Zároveň podporí politický dialóg o potrebných reformách, ktorého cieľom je posilniť spoluprácu medzi obidvoma stranami prostredníctvom podpory rámca partnerstva v záujme rozvoja udržateľnej politiky rybného hospodárstva a rozumného využívania rybných zdrojov v rybolovnej zóne Seychel.

Dohody o partnerstve v sektore rybolovu by však nemali byť len právnym prostriedkom, ktorým sa povolí európskym plavidlám prístup k rybolovným zdrojom tretích krajín; musia zároveň umožniť podporu udržateľného využívania všetkých morských zdrojov. Sme presvedčení, že to má mimoriadny význam pre zvýšenie transparentnosti postupov používaných na určovanie celkových úlovkov a zaručenie bezúhonnosti v rámci všetkých mechanizmov z hľadiska problému korupcie posilnením zodpovednosti miestnej samosprávy. Európskej únii sa musia pravidelne predkladať správy o vykonávaní dohody s cieľom uľahčiť monitorovanie a podporiť transparentnosť a súdržnosť politík v oblasti rozvoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. Rámec pre činnosti európskych plavidiel na Seychelách tvorí protokol vzťahujúci sa na obdobie od 18. januára 2005 do 17. januára 2011. Na Seychelách bola vytvorená výhradná hospodárska zóna s rozlohou 1 374 000 km², patriaca k pevnine s rozlohou 453 km². Počet obyvateľov tohto súostrovia so 115 ostrovmi sa odhaduje na 80 000, pričom 88 % obyvateľstva sa sústreďuje na ostrove Mahé s hlavným mestom Victoria, kde sa nachádza hlavný prístav krajiny. Hospodárstvo Seychel sa zakladá hlavne na cestovnom ruchu a rybolove. Rybný priemysel zameraný na konzervárenstvo predstavuje 15 % HDP a zamestnáva 17 % miestneho aktívneho obyvateľstva. Hodnotenie ex post tejto dohody poukazuje na to, že dohoda je vyhovujúca, keďže umožňuje posilnenie flotíl EÚ v regióne a zároveň umožňuje vytváranie pracovných miest. Uplatňovanie protokolu sa ukázalo ako účinné, pretože poskytlo Seychelám prostriedky na rozvoj zodpovedného rybolovu. Dohoda sa významným spôsobom podieľa na stabilizácii európskeho trhu s tuniakom v konzervách. Nový protokol bude platiť od roku 2011 do roku 2014 a je v súlade s účelom dohody o partnerstve v sektore rybolovu, ktorej cieľom je posilniť spoluprácu medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), písomne. (LT) Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Seychelami vyhovuje záujmom oboch strán. Plavidlá EÚ tak majú predovšetkým prístup do seychelských vôd a môžu vykonávať rybolov. Tieto plavidlá vytvárajú mnoho nových pracovných miest pre seychelských námorníkov. Táto dohoda posilňuje spoluprácu a podporuje rámec partnerstva, ako aj vedeckú spoluprácu v oblastiach zodpovedného rybolovu a udržateľného rybného hospodárstva. Seychelský sektor rybolovu má priaznivé podmienky na rozvoj, pretože sa účinne zapája do zodpovedného rybolovu tým, že bojuje proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu a plne využíva systém kontroly plavidiel. Je potrebné poznamenať, že ustanovenia obnovenej dohody budú mať pozitívny vplyv na európsky trh s tuniakom v konzervách a nepochybne prispejú k jeho stabilizácii. Podporí to dodržiavanie opatrení na zachovanie populácií rýb na šírom mori a vytvorí podmienky pre zastavenie nezákonného rybolovu plavidiel. Vítam skutočnosť, že bolo možné dosiahnuť kompromis medzi oboma stranami a že protokol o obnovení dohody zahŕňa doložku o pozastavení v prípade porušovania ľudských práv a nedodržiavania zásad MOP. Mali by sme venovať pozornosť skutočnosti, že pirátstvo ešte stále predstavuje veľkú hrozbu pre bezpečnosť plavidiel v Indickom oceáne. Obe strany preto musia prijať nevyhnutné opatrenia a zastaviť túto závažnú nezákonnú činnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Dňa 17. januára tohto roka uplynula platnosť protokolu regulujúceho rybolov a príslušné hospodárske partnerstvo medzi EÚ a Seychelami. EÚ s cieľom umožniť európskym plavidlám pokračovať v rybolove v rybolovnej oblasti Seychel v Indickom oceáne rokovala o predĺžení protokolu k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu. Preto som hlasoval v prospech odporúčania Rady na uzavretie novej dohody o partnerstve so Seychelami.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Komisia na základe príslušného mandátu Rady a v mene Európskej únie rokovala so Seychelskou republikou s cieľom obnoviť protokol k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou. Na záver týchto rokovaní bol 3. júna 2010 parafovaný nový protokol, ktorý sa 29. októbra 2010 zmenil a doplnil na základe výmeny listov. Vzťahuje sa na obdobie troch rokov od prijatia rozhodnutia Rady o podpísaní a predbežnom uplatňovaní uvedeného protokolu a po skončení platnosti súčasného protokolu 17. januára 2011.

Táto dohoda je obojstranne výhodná tak pre EÚ, ako aj pre Seychely: na jednej strane sa významným spôsobom podieľa na stabilizácii európskeho trhu s tuniakom v konzervách prostredníctvom udeľovania rybolovných licencií na tuniaky, čím podporila vytvorenie 760 pracovných miest v Európe; a na druhej strane, vďaka využívaniu finančného príspevku vyčleneného na podporu sektora Seychely zvýšili svoje kapacity v oblasti riadenia populácie rýb a dozoru nad rybolovom.

Domnievam sa, že príslušný dokument vyhovuje záujmom oboch strán, preto odporúčam jeho schválenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. – (IT) Uzavretie nového protokolu k Dohode o partnerstve medzi EÚ a Seychelami je dôležité pre hospodárstvo a rozvoj európskej rybárskej flotily. Nový protokol je v súlade s účelom Dohody o partnerstve v sektore rybolovu, ktorej cieľom je posilniť spoluprácu medzi EÚ a Seychelami a podporiť rámec partnerstva v záujme zjednodušenia rozvoja udržateľnej politiky rybného hospodárstva a zodpovedného využívania rybných zdrojov v rybolovnej zóne Seychel v záujme oboch strán. Nový protokol zahŕňa finančný príspevok na obdobie troch rokov a ročné oprávnenie na rybolov v seychelských vodách pre 48 plavidiel na lov záťahovou sieťou a 12 plavidiel s lovnými šnúrami. Tieto príležitosti by mohli pribúdať. Nový protokol sa vzťahuje na obdobie 3 rokov od prijatia rozhodnutia Rady o podpísaní a predbežnom uplatňovaní protokolu a po skončení platnosti súčasného protokolu 17. januára 2011. Z tohto dôvodu a s cieľom zintenzívniť spoluprácu medzi EÚ a Seychelami v oblasti rozvoja, zodpovedného využívania rybných zdrojov a zodpovedného rybolovu týmto hlasujem za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Som proti. Komisia na základe príslušného mandátu Rady a v mene Európskej únie rokovala so Seychelskou republikou s cieľom obnoviť protokol k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou. Na záver týchto rokovaní bol 3. júna 2010 parafovaný nový protokol, ktorý sa 29. októbra 2010 zmenil a doplnil na základe výmeny listov. Vzťahuje sa na obdobie troch rokov od prijatia rozhodnutia Rady o podpísaní a predbežnom uplatňovaní uvedeného protokolu a po skončení platnosti súčasného protokolu 17. januára 2011. Nový protokol sa predbežne uplatňuje od 17. januára 2011, aby sa predišlo pozastaveniu činnosti európskych plavidiel. Naša skupina sa však domnieva, že takýto typ dohôd nie je vhodný v prípade populácie rýb a v prípade budovania sociálnej štruktúry u tretích strán, pretože sa stávajú príliš závislé od EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. (IT) Som presvedčená, že táto dohoda o partnerstve poskytuje vzájomné výhody pre sektor rybolovu Európskej únie aj Seychel. Pôvodná dohoda už umožnila vytvoriť množstvo pracovných miest pre obyvateľov na Seychelách aj v Európe, a to v odboroch spojených so sektorom rybolovu. Táto dohoda navyše obsahuje doložku o pozastavení v prípade, že jedna zo strán zistí porušenie ľudských práv. Ešte stále máme pred sebou veľa práce, najmä pokiaľ ide o problém pirátstva v Indickom oceáne, ktorý stále viac ohrozuje najmä lov tuniakov. Dnešné rozhodnutie posilňuje spoluprácu medzi obidvoma stranami a podporuje partnerstvo, ktoré bude schopné rozvíjať udržateľnú politiku rybného hospodárstva a využívanie rybných zdrojov Seychel vyváženým spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), písomne. (FR) Ako spravodajkyňa Výboru pre rybné hospodárstvo požiadaného o stanovisko som hlasovala za správu pána Cadeca, ktorá obsahuje moje závery. Dohody o partnerstve v sektore rybolovu by nemali byť len právnym prostriedkom, ktorým sa povolí európskym plavidlám prístup k rybolovným zdrojom tretích krajín. Mali by umožniť aj podporu udržateľného využívania morských zdrojov. Suma, ktorú zaplatili európski daňoví poplatníci, by sa mala použiť výlučne na dosiahnutie cieľov rozvoja, t. j. mala by sa vynaložiť v prospech rybárskych komunít s cieľom zlepšiť ich životné podmienky, zabezpečiť programy odbornej prípravy, zaistiť bezpečnosť na mori a vytvoriť v danom regióne nové pracovné miesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),, písomne.(PL) Hlasoval som za prijatie tejto dohody, pretože vyhovuje záujmom oboch strán v sektore rybolovu. Práca seychelského orgánu pre rybolov, ktorý má k dispozícii účinný systém kontroly plavidiel, má pre túto spoluprácu veľký význam. Je to mimoriadne dôležité vzhľadom na problém nezákonného, nenahláseného a neregulovaného výlovu, ktorému čelia seychelské orgány. Táto dohoda upravuje mnohé otázky vrátane prítomnosti pozorovateľov počas rybolovu. Európske plavidlá oprávnené loviť v seychelských vodách prijímajú na palubu pozorovateľov určených seychelskými orgánmi a počas plavby prijíma každé plavidlo na lov tuniakov záťahovou sieťou po dohode s vlastníkom plavidla najmenej dvoch seychelských námorníkov, ktorých meno sa nachádza na zozname predloženom príslušným seychelským orgánom.

Táto dohoda sa netýka len čisto pragmatických záležitostí, ale aj viacročného sektorového programu, ktorý stanovuje spoluprácu v oblasti zodpovedného a trvalého rybolovu a spoločného vedeckého výskumu. Najdôležitejším dôsledkom dohody je vytvorenie 230 pracovných miest na palube plavidiel pre seychelských obyvateľov, 2 900 pracovných miest na Seychelách a 760 pracovných miest v Európe v odboroch spojených so sektorom rybolovu, ktoré nepochybne prispejú k zlepšeniu hospodárstva v tomto sektore.

 
  
  

Odporúčanie: Luís Manuel Capoulas Santos (A7-0194/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasujem za túto správu vzhľadom na to, že súčasná Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova bola v platnosti od roku 2006 a že platnosť protokolu pre túto dohodu sa skončila 31. mája 2011. Tento nový protokol so Svätým Tomášom a Princovým ostrovom z 15. júna 2010 na obdobie rokov 2011 – 2014 je preto veľmi užitočný a Parlament musí udeliť svoj súhlas.

Tento protokol stanovuje príspevok Únie pre Svätého Tomáša a Princov ostrov vo výške 682 500 EUR ročne, z čoho 227 500 EUR pôjde na podporu politiky rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova, čo je podľa mňa primerané. Takisto vítam skutočnosť, že nový protokol obsahuje doložku o pozastavení v prípade porušovania ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne. (ES) Hlasovala som za túto dohodu, pretože spĺňa cieľ zachovania činnosti rybárskej flotily EÚ v spolupráci s tretími krajinami s cieľom posilniť trvalo udržateľný rybolov a zároveň rešpektovať životné prostredie a sociálne a hospodárske aspekty. Svätý Tomáš dostane každoročne 682 500 EUR, z čoho 227 500 EUR je určených na podporu jeho odvetvovej politiky rybného hospodárstva. Dohoda povolí rybolov 28 plavidlám na lov tuniakov vlečnou sieťou a 12 plavidlám s lovnými šnúrami na lov na hladine. Chcela by som zdôrazniť, že sa nevyužili všetky rybolovné možnosti predošlej dohody a že v tomto novom protokole sa obmedzili rybolovné možnosti pre oblasť plavidiel s lovnými šnúrami.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Hlasujem za tento návrh legislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Cieľom návrhu je konsolidácia úlohy EÚ v oblasti lovu tuniaka v Atlantickom oceáne prostredníctvom právnej regulácie činnosti flotily EÚ. Vzhľadom na význam odvetvia lovu tuniaka pre EÚ a najmä pre Taliansko má primárnu dôležitosť vývoj operatívneho rámca flotily EÚ v Guinejskom zálive. Na základe týchto úvah som sa rozhodla hlasovať za tento návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu, ktorú predložil pán Capoulas Santos. Cieľom uzavretia dohôd o partnerstve v odvetví rybolovu je zachovať a zaručiť činnosť európskej rybárskej flotily. Rozšírenie tejto dohody o partnerstve prispeje najmä k trvalej udržateľnosti rybolovu tuniaka v Atlantickom oceáne zo strany EÚ stanovením stabilného právneho rámca. Dohoda, ktorú treba podporiť, predpokladá, že posádka plavidiel EÚ, ktorých bude v zemepisnej oblasti 40, bude mať aspoň 20 % členov zo Svätého Tomáša a Princovho ostrova alebo iných krajín AKT (skupina afrických, karibských a tichomorských štátov) a poskytne aj príležitosť, aby bol na palube pozorovateľ vymenovaný ministerstvom rybného hospodárstva Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Tieto ustanovenia partnerstva preto umožňujú pôsobiť v súčinnosti s miestnymi orgánmi, vytvárať dôležité pracovné miesta. Umožňujú tiež, aby bola Európa prítomná v oblastiach, ktoré sú inak zakázané, čím podporujú rozvoj praxe dobrého rybolovu a umožňujú monitorovať prítomnosť a množstvo predmetnej populácie rýb.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vítam obnovenie protokolu k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova, pretože prispieva k rybolovným záujmom EÚ i Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova môže prispieť k podpore životaschopnosti flotily EÚ v oblasti lovu tuniakov v Atlantickom oceáne a poskytnúť plavidlám a oblastiam EÚ závislým od nich stabilný strednodobý právny rámec a prispieť k zachovaniu kontinuity oblastí rybolovu zahrnutých do dohôd v Guinejskom zálive.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt a Cecilia Wikström (ALDE), písomne. − (SV) Hlasovali sme proti týmto dohodám o rybolove, pretože neexistuje žiadne obmedzenie rybolovných kvót a pretože štúdie naznačujú, že populácie rýb vo svetových oceánoch klesajú. Vo viacerých predmetných krajinách je rozšírená korupcia s tým účinkom, že miestne obyvateľstvo nemá úžitok z peňazí z dohôd. Navyše sa často neuskutočňujú kontroly dodržiavania pravidiel.

Rokovacia pozícia Komisia bola okrem iného založená na výsledkoch hodnotenia súčasných protokolov ex post, ktoré uskutočnili externí odborníci. Komisia označila tieto hodnotenia za dôverné a myslíme si, že je potrebné poskytnúť ich čo najskôr Európskemu parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o možnostiach rybolovu a finančnom príspevku stanovených v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova, pretože stanovuje predbežné uplatňovanie nového protokolu, takže činnosť európskych lodí nebude pozastavená. Schvaľujem skutočnosť, že tento nový protokol obsahuje doložku o pozastavení v prípade porušovania ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Návrh rozhodnutia Rady sa týka uzatvorenia nového protokolu k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Nový protokol sa považuje za výhodný pre obe strany a môže posilniť stabilitu najmä európskeho odvetvia lovu tuniaka. Dúfam, že obyvatelia Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ktorí majú spoločnú históriu a jazyk s Portugalskom, získajú hmatateľný prospech v dôsledku spravodlivého uplatňovania dohody o partnerstve v sektore rybolovu a budú môcť diverzifikovať svoju činnosť a vidieť skutočný pokrok a rozvoj. Dúfam, že spoločný výbor sa bude stretávať pravidelnejšie, aby obe strany mohli podrobne monitorovať uplatňovanie dohody. Napokon by som chcel zablahoželať spravodajcovi k vykonanej práci.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Správa pána Capoulasa Santosa nám predkladá návrh odporúčania k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a súvisiaci finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova. V roku 2007 prijala Rada nariadenie (ES) č. 894/2007 o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom, ktorá zahŕňa protokol stanovujúci rybolovné možnosti a súvisiace finančné príspevky, ktorého platnosť uplynula 31. mája 2010. Komisia si uvedomuje dôležitosť obnovenia tejto dohody a na základe mandátu, ktorý jej udelila Rada, rokovala o novom protokole, ktorý bol uzatvorený 15. júla 2010. Jeho nadobudnutie platnosti podlieha schváleniu Parlamentom na základe podmienok Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Vzhľadom na to, že tento protokol slúži záujmom oboch strán a že podporuje zodpovedný a trvalo udržateľný rybolov, hlasujem za tento návrh odporúčania.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Tento protokol o rybolove zabezpečuje rybolovné možnosti v okolí Svätého Tomáša a Princovho ostrova pre rôzne flotily členských štátov do 12. mája 2014. Na základe tejto dohody má Portugalsko tri licencie pre plavidlá s lovnými šnúrami, pričom ide o nižší počet plavidiel než v predchádzajúcej dohode.

Vzhľadom na súčasnú krízu v odvetví si myslíme, že je dôležité, aby sa v porovnaní s predošlou dohodou nezmenili poplatky, ktoré platia majitelia, ale aby zostali na úrovni 35 EUR napriek tomu, že došlo k výraznému nárastu úlovku na tonu: 25 ton v prípade plavidiel s vlečnou sieťou a 10 ton v prípade plavidiel s lovnými šnúrami. Podľa vyhodnotenia, ktoré sa uskutočnilo počas platnosti predošlej dohody, však priemerné ročné úlovky v tonách boli nižšie než referenčná tonáž. Podľa tohto hodnotenia a v súlade s vývojom v posledných rokoch došlo k zníženiu referenčnej tonáže. Zistilo sa tiež, že plavidlá s lovnými šnúrami využívali rybolovné možnosti menej, čo viedlo k zníženiu v tomto segmente v súčasnej správe. Ako v iných prípadoch, pretrvávajú obavy týkajúce sa účinnosti cieľov rozvojovej spolupráce...

(Skrátené v súlade s článkom 170 rokovacieho poriadku.)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Tento protokol o rybolove zabezpečuje rybolovné možnosti v okolí Svätého Tomáša a Princovho ostrova pre rôzne flotily členských štátov do 12. mája 2014. Na základe tejto dohody má Portugalsko tri licencie pre plavidlá s lovnými šnúrami, pričom ide o nižší počet plavidiel než v predchádzajúcej dohode.

Vítame skutočnosť, že poplatky, ktoré platia majitelia, by sa nemali zmeniť v porovnaní s predošlou dohodou, ale mali by zostať na úrovni 35 EUR napriek tomu, že došlo k výraznému nárastu referenčných úlovkov. Podľa vyhodnotenia, ktoré sa uskutočnilo počas platnosti predošlej dohody, však priemerné ročné úlovky v tonách boli nižšie než referenčná tonáž. Podľa tohto hodnotenia a v súlade s vývojom v posledných rokoch došlo k zníženiu referenčnej tonáže. Zistilo sa tiež, že plavidlá s lovnými šnúrami využívali rybolovné možnosti menej, čo viedlo k zníženiu v tomto segmente v súčasnej správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. (SK) Rokovanie a uzavretie dohôd o partnerstve v oblasti rybolovu je reakciou na všeobecný cieľ zachovať a chrániť činnosti rybolovu flotily Európskej únie vrátane flotily rybolovu vo vzdialených oblastiach a rozvíjať vzťahy v duchu partnerstva a spolupráce s tretími krajinami v záujme posilnenia udržateľného využívania rybolovných zdrojov mimo vôd EÚ so zreteľom na environmentálne, sociálne a hospodárske otázky. V tomto zmysle prijala Európska rada v júli 2007 nariadenie o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom. Dohoda o rybolove so Svätým Tomášom a Princovým ostrovom nielen reaguje na potreby európskej flotily, ale môže tiež prispieť k podpore životaschopnosti sektora EÚ lovu tuniakov v Atlantickom oceáne. Rybolov Svätého Tomáša sa sústreďuje predovšetkým na pobrežné zdroje, pričom živobytie približne 15 % aktívnej populácie ešte stále závisí od rybolovu. Predmetný návrh v podstate slúži záujmom oboch strán, je preto namieste jeho schválenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Zo záverov hodnotenia ex ante vyplýva, že dohoda o rybolove so Svätým Tomášom a Princovým ostrovom nielen reaguje na potreby európskej flotily, ale môže tiež prispieť k podpore životaschopnosti sektora lovu tuniakov v Atlantickom oceáne na strane EÚ, keďže plavidlám a odvetviam Európskej únie, ktoré sú od neho závislé, poskytuje v strednodobom horizonte stabilný právny rámec a prispieva k zachovaniu kontinuity oblastí rybolovu zahrnutých do dohôd v Guinejskom zálive. Podľa hodnotenia ex post sa dosiahol značný pokrok, pokiaľ ide o prostriedky monitorovania a dohľadu nad rybolovom (uskutočnili sa prvé kroky smerom k satelitnému monitorovaciemu systému plavidiel s novým právnym základom vytvoreným na zriadenie databázy plavidiel). Teraz existuje lepšie zapojenie Svätého Tomáša a Princovho ostrova do regionálnych a subregionálnych orgánov, ako sú napríklad Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantického tuniaka (ICCAT) a Regionálny výbor pre rybolov v Guinejskom zálive (COREP), a zviditeľnenie krajiny v ich rámci. Zo záverov hodnotenia tiež vyplýva, že viac než 50 % finančného príspevku EÚ sa vyčlenilo na administratívne výdavky v oblasti rybného hospodárstva krajiny: to je v súlade s dohodou, ktorú vnútroštátne orgány prijali na základe pôvodného protokolu. Vítam tento dokument, pretože z predložených záverov jasne vyplýva, že tento návrh je v súlade so základnými záujmami oboch strán.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), písomne. (IT) Nová dohoda medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova bude platiť na obdobie troch rokov a posilní udržateľné využívanie rybolovných zdrojov mimo vôd EÚ so zreteľom na environmentálne, sociálne a hospodárske otázky.

Podporujeme obnovenie doložky o vylúčení, ktorá zachádza do väčších podrobností v doložkách týkajúcich sa pozastavenia a preskúmania platieb finančných kompenzácií a v doložkách týkajúcich sa pozastavenia vykonávania protokolu za určitých okolností.

Preto si myslíme, že Komisia by mala Európskemu parlamentu predložiť závery schôdzí a činnosti spoločného výboru spolu so sektorovým programom rybného hospodárstva, na ktoré odkazujú protokol a výsledky relevantných ročných hodnotení. Komisia by mala Parlamentu a Rade pred ďalším prerokovaním dohody predložiť správu o jej plnom uplatňovaní a podporiť účasť zástupcov Parlamentu ako pozorovateľov na svojich schôdzach. Komisia a Rada by napokon mali v rámci svojich právomocí informovať Parlament počas všetkých fáz procesu týkajúceho sa protokolu a jeho prípadného obnovenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. − Rokovanie o dohodách o partnerstve v oblasti rybolovu a ich uzavretie je v súlade so všeobecným cieľom zachovať a chrániť činnosti rybolovu flotily EÚ vrátane flotily rybolovu vo vzdialených oblastiach a tiež rozvíjať vzťahy v duchu partnerstva a spolupráce s tretími krajinami v záujme posilnenia udržateľného využívania rybolovných zdrojov mimo vôd EÚ so zreteľom na environmentálne, sociálne a hospodárske otázky. Európska rada v tejto súvislosti prijala 23. júla 2007 nariadenie (ES) č. 894/2007 o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom. Táto dohoda, ktorá sa uplatňuje na obdobie štyroch rokov a ktorá sa automaticky predĺži, ak ju niektorá zo zmluvných strán nevypovie, viedla k zrušeniu a nahradeniu prvej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Svätým Tomášom a Princovým ostrovom uzavretej v roku 1984. Nový protokol bol podpísaný 13. mája 2011 a Rada predložila Parlamentu žiadosť o jeho schválenie v ten istý deň. So spravodajcom úplne súhlasím.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), písomne. (LT) Nový protokol je nepochybne na prospech oboch strán a posilňuje partnerstvo a spoluprácu v sektore rybolovu, na základe čoho plavidlá vykonávajú zodpovedný a udržateľný rybolov. Navyše bude rozvíjať rybolovné možnosti. Plavidlá EÚ budú mať aj naďalej možnosť vykonávať rybolov v rybolovných oblastiach v Guinejskom zálive. To bude mať pozitívny vplyv na životaschopnosť flotily EÚ v oblasti lovu tuniakov v Atlantiku a zvýši to konkurencieschopnosť. Okrem toho je veľmi dôležité zabezpečiť, aby rybolovné činnosti spĺňali rovnaké kritériá udržateľnosti ako rybolovné činnosti vo vodách EÚ. Treba poznamenať, že Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova patrí medzi najmenej rozvinuté krajiny a tiež medzi vysoko zadlžené krajiny. Na základe ustanovení dohody sa odvetvovej politike rybného hospodárstva tejto krajiny poskytne väčšia finančná pomoc, čo vytvorí vhodné podmienky na rozvoj tohto odvetvia. Vzhľadom na osobitne ťažké postavenie krajiny môžeme vďaka tejto dohode poskytnúť aspoň minimálny príspevok k jej hospodárskej prosperite, podporiť tvorbu nových pracovných miest, environmentálnu a sociálnu udržateľnosť a zachovanie a obnovu populácie rýb.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Platnosť protokolu upravujúceho partnerstvo v sektore rybolovu medzi EÚ a Svätým Tomášom a Princovým ostrovom uplynula 31. mája 2010 a 13. mája bola podpísaná nová dohoda. Rada predložila Európskemu parlamentu žiadosť o jej schválenie v ten istý deň. Cieľom dohôd o partnerstve v sektore rybolovu je zachovanie a zabezpečenie činností v oblasti rybolovu a rozvoj vzťahov EÚ s tretími krajinami v záujme posilnenia udržateľného využívania zdrojov mimo vôd EÚ. Hlasoval som za odporúčanie Rady, aby Parlament podporil uzavretie predmetnej dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Rokovanie o dohodách o partnerstve v oblasti rybolovu a ich uzatvorenie je v súlade so všeobecným cieľom zachovať a chrániť činnosti rybolovu flotily EÚ, najmä flotily vo vzdialených oblastiach. Uzatvorenie tohto dokumentu je teda veľmi dôležité z hľadiska dosahovania cieľov spoločnej politiky rybného hospodárstva v rámci zahraničnej politiky.

Parlament vo svojom odporúčaní poukázal na určité aspekty inštitucionálnej komunikácie, ktoré by sa mali v záujme oboch strán zlepšiť, konkrétne že Komisia by mala poslať Parlamentu závery zo schôdzí a činnosti spoločného výboru v súlade s dohodou, viacročný sektorový program uvedený v protokole a aj výsledky ročných hodnotení.

Parlament tiež žiada o kompletnú správu o vykonávaní dohody a žiada, aby jeho poslanci boli informovaní počas budúcich rokovaní o dohode, aby mohli mať pozitívny vplyv na proces rokovania.

Hlasujem za toto odporúčanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Tento návrh sa týka uzatvorenia nového protokolu k dohode o partnerstve medzi EÚ a Svätým Tomášom a Princovým ostrovom. Hlavným cieľom je definovať rybolovné možnosti pre flotilu EÚ na základe dostupného prebytku, ako aj stanoviť výšku samostatného finančného príspevku za prístupové práva a na podporu tohto odvetvia. Povolenie na rybolov v tomto regióne bude mať 28 plavidiel s vlečnou sieťou a 12 plavidiel s lovnými šnúrami. Podľa ročného vyhodnotenia stavu populácie rýb je možné tieto rybolovné možnosti upraviť smerom nahor alebo nadol, čo povedie k dôslednému preskúmaniu výšky splatného finančného príspevku. Ako finančný príspevok sa ročne vyplatí suma 682 500 EUR. Ročný finančný príspevok sa zvýši o 65 EUR za tonu dodatočného úlovku, ak celkový objem výlovu plavidiel EÚ bude vyšší než 7000 ton ročne. Dohoda bude platná tri roky. Z týchto dôvodov a s cieľom konsolidovať udržateľnosť odvetvia lovu tuniaka v EÚ som hlasoval za návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. − Rokovanie o dohodách o partnerstve v oblasti rybolovu a ich uzatvorenie je v súlade so všeobecným cieľom zachovať a chrániť činnosti rybolovu flotily EÚ vrátane flotily rybolovu vo vzdialených oblastiach a tiež rozvíjať vzťahy v duchu partnerstva a spolupráce s tretími krajinami v záujme posilnenia udržateľného využívania rybolovných zdrojov mimo vôd EÚ so zreteľom na environmentálne, sociálne a hospodárske otázky. Európska rada v tejto súvislosti prijala 23. júla 2007 nariadenie (ES) č. 894/2007 o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom. Táto dohoda, ktorá sa uplatňuje na obdobie štyroch rokov a ktorá sa automaticky predĺži, ak ju niektorá zo zmluvných strán nevypovie, viedla k zrušeniu a nahradeniu prvej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Svätým Tomášom a Princovým ostrovom uzavretej v roku 1984. Naša skupina však tradične zaujíma postoj proti tomuto postupu z hľadiska formy a obsahu.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za toto odporúčanie, pretože si myslím, že je v najlepšom záujme oboch strán. Táto dohoda o partnerstve môže v každom prípade prispieť k životaschopnosti flotily EÚ v oblasti lovu tuniakov v Atlantickom oceáne, keďže plavidlám a odvetviam EÚ, ktoré sú od neho závislé, poskytuje v strednodobom horizonte stabilný právny rámec a prispieva k zachovaniu kontinuity oblastí rybolovu zahrnutých do dohôd v Guinejskom zálive. Je však potrebné, aby sa spoločný výbor v budúcnosti stretával častejšie a aby sa zástupcovia Európskeho parlamentu mohli na týchto stretnutiach zúčastniť ako pozorovatelia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Rokovanie o dohodách o partnerstve v oblasti rybolovu a ich uzatvorenie je v súlade so všeobecným cieľom EÚ zachovať a chrániť činnosti rybolovu jej flotily. Hlasujem za prijatie protokolu k dohode o partnerstve v oblasti rybolovu medzi EÚ a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova, keďže sa vzťahuje na rozvoj vzťahov v duchu partnerstva a spolupráce s tretími krajinami v záujme posilnenia udržateľného využívania rybolovných zdrojov mimo vôd EÚ so zreteľom na environmentálne, sociálne a hospodárske otázky. Nový protokol stanovuje finančný príspevok za prístup k výhradnej hospodárskej zóne Svätého Tomáša a Princovho ostrova vo výške rovnocennej s rybolovnými možnosťami v hodnote 2 047 500 EUR v priebehu troch rokov. Povolenie na rybolov bude mať 28 plavidiel s vlečnou sieťou a 12 plavidiel s lovnými šnúrami. Tieto rybolovné možnosti sa môžu prehodnotiť.

 
  
  

Odporúčanie: Vital Moreira (A7-0198/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasujem za túto správu a vítam ustanovenie, ktorého zámerom je zabezpečiť, aby obchod medzi oboma zúčastnenými stranami prebiehal bez komplikácií a na vysokej úrovni colnej bezpečnosti, a že zahŕňa súbor pravidiel, ktorými sa má zabezpečiť zachovanie súladu medzi dohodou a acquis EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne. (ES) Hlasovala som za túto dohodu, pretože jej zámerom je zabezpečiť, aby obchod prebiehal na vysokej úrovni colnej bezpečnosti, a pretože sa uplatňuje súbor pravidiel, ktoré sa ešte viac približujú k acquis EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Hlasovala som za toto opatrenie, ktorého cieľom je rozšíriť existujúcu dohodu medzi EÚ a Andorrským kniežatstvom o colné bezpečnostné opatrenia. V priebehu posledných rokov sa potreba tohto opatrenia neustále zvyšovala, pretože Andorrské kniežatstvo zaujalo hlavnú spojovaciu úlohu pri nezákonnom obchode s tovarom, a to najmä s cigaretami, ktorý sa potom uvádza do obchodnej siete členských štátov EÚ. Je preto veľmi dôležité, aby EÚ a samotná Andorra definovali rámec spolupráce v otázke colnej bezpečnosti. Vzhľadom na to, že zaistenie bezpečnosti hraníc vždy predstavovalo kľúčový aspekt politickej ideológie strany Liga severu, môžem len vyjadriť svoj súhlas s týmto opatrením.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o protokole, ktorým sa rozširuje rozsah pôsobnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom o colné bezpečnostné opatrenia, pretože podporuje obchod medzi oboma stranami a zároveň zaisťuje vysokú úroveň colnej bezpečnosti a súladu medzi dohodou a acquis EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Andorrské kniežatstvo je historicky prepojené s EÚ vo všetkých oblastiach. Colná únia uzatvorená v roku 1990 posilnila tieto už aj tak silné a prirodzené vzťahy. Tento návrh súvisí so zmenami a doplneniami Colného kódexu Spoločenstva a jeho vykonávacích pravidiel, pokiaľ ide o colné bezpečnostné opatrenia pre tovar, ktorý sa vyváža do krajín mimo EÚ alebo sa z týchto krajín dováža. V tomto návrhu sa medzi EÚ a Andorrou stanovuje osobitný režim, ktorého cieľom je zabezpečiť hladké fungovanie obchodu medzi oboma stranami a zároveň neohroziť potrebnú bezpečnosť obchodovaného tovaru. Pre tento účel je potrebné zabezpečiť rovnakú úroveň bezpečnosti na území oboch strán. Dúfam, že obchodné vzťahy medzi EÚ a Andorrou budú plodné a že návrh významne prispeje k tomuto cieľu. Napokon by som chcel zablahoželať spravodajcovi k vykonanej práci.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Pán Moreira nám predložil návrh odporúčania k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu, ktorým sa rozširuje rozsah pôsobnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Andorrským kniežatstvom o colné bezpečnostné opatrenia, ktorú títo partneri uzatvorili 28. júna 1990. Do platnej dohody sa má doplniť nová hlava IIA vzťahujúca sa na poľnohospodárske výrobky. Vzhľadom na to ide v rámci už aj tak rozsiahlych vzťahov medzi EÚ a Andorrským kniežatstvom o ďalší pozitívny krok smerom k možnej integrácii do vnútorného trhu a vzhľadom na to, že cieľom tohto kroku je zabezpečiť colnú bezpečnosť a normálne vzťahy medzi oboma stranami a tiež zahrnúť pravidlá na zachovanie súladu medzi dohodou a acquis EÚ, vítam prijatie tohto odporúčania, za ktoré som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Zámerom tohto protokolu je rozšíriť existujúcu dohodu medzi EÚ a Andorrským kniežatstvom o colné bezpečnostné opatrenia. Dohoda medzi EÚ a Andorrou existuje od roku 1990. Teraz sa však prijalo rozhodnutie rozšíriť ju o poľnohospodárske výrobky ako súčasť tejto úpravy o colných bezpečnostných opatreniach.

Dohoda ako taká zabezpečuje, aby dvojstranný obchod medzi oboma stranami prebiehal bez komplikácií a s vysokou úrovňou colnej bezpečnosti. Zabezpečuje aj zrušenie požiadavky predchádzajúceho colného vyhlásenia o tovare pod podmienkou, že EÚ a Andorra na svojom území zabezpečia takú úroveň bezpečnosti, aká sa stanovuje v príslušných acquis. Napriek tomu, že sme hlasovali za tento návrh, si však myslíme, že záujmy pohybu kapitálu by sa nemali presadzovať na úkor zabezpečenia práv občanov a pracujúcich.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Zámerom tohto protokolu je rozšíriť existujúcu dohodu medzi EÚ a Andorrským kniežatstvom o colné bezpečnostné opatrenia. Dohoda medzi EÚ a Andorrou existuje od roku 1990. Teraz sa však prijalo rozhodnutie rozšíriť ju o poľnohospodárske výrobky ako súčasť tejto úpravy o colných bezpečnostných opatreniach. Cieľom dohody je zabezpečiť, aby dvojstranný obchod medzi oboma stranami prebiehal bez komplikácií a s vysokou úrovňou colnej bezpečnosti. Zabezpečuje aj zrušenie požiadavky predchádzajúceho colného vyhlásenia o tovare pod podmienkou, že EÚ a Andorra na svojom území zabezpečia takú úroveň bezpečnosti, aká sa stanovuje v príslušných acquis.

V čase preskúmania tejto dohody by sme chceli zopakovať, že záujmy pohybu kapitálu by sa nemali presadzovať na úkor zabezpečenia práv občanov a pracujúcich.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. (SK) Rozhodnutie Rady predložené Európskemu parlamentu v rámci postupu súhlasu predstavuje právny nástroj na uzatvorenie protokolu medzi Európskou úniou a Andorrským kniežatstvom, ktorým sa rozširuje rozsah pôsobnosti Dohody o colné bezpečnostné opatrenia. Dohoda slúžila ako základ pre colnú úniu medzi oboma stranami. Colný kódex Spoločenstva je v zásade možné uplatňovať na obchod so všetkými nečlenskými krajinami, no umožňuje použitie iných predpisov v prípadoch, keď medzinárodné dohody stanovujú osobitné bezpečnostné opatrenia. Protokol má zabezpečiť, aby obchod medzi oboma zúčastnenými stranami prebiehal bez komplikácií a na vysokej úrovni colnej bezpečnosti a má zahŕňať súbor pravidiel na zabezpečenie zachovania súladu medzi dohodou a acquis EÚ. Domnievam sa preto, že je vhodné, aby Parlament dohode vyslovil svoj súhlas. Zároveň však, hoci sa vzťahy medzi EÚ a Andorrským kniežatstvom rozvinuli, sú roztrieštené, pričom značné časti acquis týkajúce sa vnútorného trhu neboli začlenené do právnych predpisov Andorry, a tak sa nedajú uplatňovať. Je teda potrebné čím skôr vypracovať analýzu možností a spôsobov prípadnej postupnej integrácie do vnútorného trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Privítal som tento dokument, pretože návrh súvisí so zmenami a doplneniami Colného kódexu Spoločenstva a jeho vykonávacích pravidiel, pokiaľ ide o colné bezpečnostné opatrenia pre tovar, ktorý sa vyváža do krajín mimo EÚ alebo sa z týchto krajín dováža. Najdôležitejšie je, že zmeny obsahujú ustanovenie, že obchodníci by mali poskytnúť určité informácie pred dovozom alebo vývozom tovaru.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), písomne. (IT) Myslíme si, že uzatvorenie tohto protokolu medzi Európskou úniou a Andorrským kniežatstvom, ktorý rozširuje colné bezpečnostné opatrenia, zabezpečí, aby obchod medzi oboma stranami prebiehal bez komplikácií a na vysokej úrovni colnej bezpečnosti a že zahrnie súbor pravidiel, ktorými sa má zabezpečiť zachovanie súladu medzi dohodou a acquis EÚ. Preto sme hlasovali za to, aby Parlament návrh schválil. Myslíme si však, že Komisia by mala informovať Parlament o záveroch schôdzí a činnosti spoločného výboru a o zisteniach pravidelných hodnotení, a mala by sa zaviazať, že bude predkladať preskúmanie vykonávania dohody.

Vzhľadom na to, že vzťahy medzi EÚ a Andorrským kniežatstvom sú rozsiahle, ale roztrieštené, odporúčame čo najskôr vypracovať analýzu možností a spôsobov prípadnej postupnej integrácie tejto krajiny do vnútorného trhu. To bude potrebné, aby sa zabezpečilo fungovanie obchodu medzi oboma stranami bez komplikácií a zároveň zachovala vysoká úroveň bezpečnosti. Napokon rátame so zrušením požiadavky predchádzajúceho colného vyhlásenia o tovare pod podmienkou, že EÚ a Andorra na svojom území zabezpečia takú úroveň bezpečnosti, aká sa stanovuje v príslušných acquis.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. – Je známe, že zámerom protokolu je zabezpečiť, aby obchod medzi oboma stranami prebiehal bez komplikácií a na vysokej úrovni colnej bezpečnosti a že zahŕňa súbor pravidiel, ktorými sa má zabezpečiť zachovanie súladu medzi dohodou a acquis EÚ. Je to veľmi dôležitá iniciatíva.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), písomne. (LT) Vzťahy medzi EÚ a Andorrským kniežatstvom sa musia naďalej účinne a dôsledne rozvíjať. Musíme pre to vytvoriť vhodné podmienky. Na uľahčenie obchodu medzi EÚ a Andorrou je navyše veľmi dôležité riadne zaviesť colné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa colného vyhlásenia o tovare pred jeho dovozom na colné územie a jeho vývozom z tohto colného územia, schválených hospodárskych subjektov a colných bezpečnostných kontrol a riadenia rizika. Okrem toho je potrebné podporiť ďalšie rozšírenie vnútorného trhu mimo EÚ na základe spoločných regulačných noriem. Z toho by mali vzájomný prospech občania a podniky v EÚ i v Andorre. Treba poznamenať, že protokol vytvára osobitný režim medzi EÚ a Andorrou s cieľom pomôcť pri zabezpečovaní hladkého fungovania obchodu medzi oboma stranami a zároveň pri zachovaní vysokej úrovne bezpečnosti. Vítam návrh, že protokol by mal obsahovať ustanovenie, že obchodníci by mali predložiť určité informácie pred dovozom alebo vývozom tovaru, aby sa riadne uskutočnili colné bezpečnostné opatrenia. Myslím si, že je vhodné zrušiť požiadavku predchádzajúceho colného vyhlásenia o tovare pod podmienkou, že EÚ a Andorra na svojom colnom území zabezpečia rovnakú úroveň bezpečnosti, aká sa stanovuje v príslušných acquis.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), písomne. − Podpora vzájomne bezpečných hraníc s krajinami susediacimi s EÚ je potrebná na zachovanie suverenity našej Únie a na rozvoj vzájomnej spolupráce. Primeraná kontrola hranice EÚ s Andorrou, kniežatstvom medzi dvoma veľkými krajinami EÚ – Francúzskom a Španielskom, zabezpečí výhodnejšie a priateľskejšie vzťahy v budúcnosti. Hlasoval som za tento protokol, pretože podporí intenzívnejšiu výmenu informácií s Andorrou o riadení a kontrole rizika vzhľadom na bezpečnosť a štandardizáciu colných bezpečnostných opatrení EÚ a podporí bezpečný pohyb tovaru medzi Andorrou a inými krajinami EÚ. Nárast dvojstranného obchodu medzi Andorrou a EÚ v bezpečnejšom, štandardizovanom prostredí bude na prospech celej Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Moreiru o colných bezpečnostných opatreniach, pretože si myslím, že je dôležité, aby sa vytvorili dobre definované pravidlá pre krajinu, ktorá nie je súčasťou EÚ a je zároveň enklávou v jej rámci, čím má vynikajúcu polohu na obchodnú integráciu. Zámerom protokolu je práve posilniť colné bezpečnostné opatrenia v súvislosti s tovarom dovážaným z nečlenských krajín a vyvážaným do nich. Hraničné kontroly zabezpečia, že podnikateľské subjekty poskytnú v priebehu obchodných operácií podrobné informácie a zároveň zaručia správnu rovnováhu medzi rýchlosťou a bezpečnosťou obchodných tokov.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu, ktorým sa rozširuje rozsah pôsobnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom (EHS) a Andorrským kniežatstvom o colné bezpečnostné opatrenia. Výbor pre medzinárodný obchod a Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa odporúčajú uzatvorenie tohto protokolu. Uzatvorenie tejto novej dohody je ďalším krokom smerom k užšej spolupráci medzi Andorrským kniežatstvom a EÚ. Pre obe strany je dôležité, aby sa zabezpečilo, že dohoda bude naďalej sledovať vývoj acquis EÚ v tejto oblasti. Tento bod bol vyjadrený v dohode. Ako uviedol pán spravodajca, zdôraznila by som, že je potrebné, aby Komisia a Andorrské kniežatstvo pokračovali v ďalších rokovaniach s cieľom zohľadniť a v prípade potreby upraviť dvojstranné dohody vzhľadom na prebiehajúce vykonávanie modernizovaného colného kódexu, ktorý by mal byť v rámci EÚ dokončený v priebehu dvoch rokov.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Uzatvorením protokolu medzi Európskou úniou a Andorrským kniežatstvom sa dohoda, ktorá doteraz existovala vo forme výmeny listov medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom a ktorá sa uzatvorila 28. júna 1990, rozširuje o colné bezpečnostné opatrenia. Táto dohoda bola základom colnej únie medzi oboma stranami. Súčasná úprava týkajúca sa opatrení colnej bezpečnosti sa doplní do dohody z roku 1990 vo forme novej hlavy IIA a na rozdiel od colnej únie sa bude vzťahovať na poľnohospodárske výrobky. Colný kódex Spoločenstva sa v zásade uplatňuje na obchod so všetkými nečlenskými krajinami. Napriek tomu umožňuje odlišné pravidlá, ak medzinárodné dohody vyžadujú osobitné bezpečnostné ustanovenia. Vzhľadom na zmeny v príslušných colných acquis EÚ návrh vytvára osobitný režim medzi EÚ a Andorrou s cieľom pomôcť pri zabezpečovaní hladkého fungovania obchodu medzi oboma stranami a zároveň pri zachovaní vysokej úrovne bezpečnosti. Z týchto dôvodov a s cieľom zintenzívniť obchod medzi EÚ a Andorrským kniežatstvom hlasujem za nové colné bezpečnostné opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za správu. Žiadosť Rady o to, aby Európsky parlament schválil návrh jej rozhodnutia, vytvára právny nástroj na uzatvorenie protokolu medzi Európskou úniou a Andorrským kniežatstvom, ktorým sa rozširuje rozsah pôsobnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvo uzatvorenej 28. júna 1990 o colné bezpečnostné opatrenia. Táto dohoda bola základom colnej únie medzi oboma stranami. Súčasná úprava týkajúca sa colných bezpečnostných opatrení sa doplní do dohody z roku 1990 vo forme novej hlavy IIA a na rozdiel od colnej únie sa bude vzťahovať na poľnohospodárske výrobky (článok 12 písm. b) ods. 2 protokolu).

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Medzi Andorrským kniežatstvom a Európskou úniou existuje od roku 1990 colná únia na základe dohody vo forme výmeny listov. Súčasný pozmeňujúci a doplňujúci návrh navrhuje, aby spoločný výbor definoval opatrenia na zavedenie colných bezpečnostných opatrení. Predošlé vyhlásenie sa už nebude vyžadovať, ak EÚ a Andorra zaručia požadovanú úroveň bezpečnosti na svojich územiach. Rozšírenie noriem vnútorného trhu bude na prospech občanom a podnikom v EÚ i v Andorre.

 
  
  

Odporúčanie: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0298/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasujem za tento návrh, aby Parlament schválil uzavretie dohody. Európske a kanadské spoločnosti budú môcť ušetriť milióny eur ročne vďaka kratším a jednoduchším – a teda menej nákladným – postupom schvaľovania produktov a vzájomnému uznávaniu zistení týkajúcich sa osvedčovania. Dohoda navyše predstavuje čistý prínos pre EÚ, keďže zavedie vzájomné uznávanie zistení týkajúcich sa osvedčovania vo všetkých oblastiach letovej spôsobilosti pre všetky členské štáty. Vďaka tejto dohode bude kanadský aj európsky trh nielen konkurencieschopnejší, ale aj bezpečnejší pre cestujúcich a nákladné lety, keďže dohoda podporuje spoluprácu vo všetkých otázkach týkajúcich sa osvedčovania, kontroly a presadzovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), písomne.(PL) Kanada je najväčším svetovým výrobcom lietadiel a leteckej techniky. Len šesť členských štátov má v súčasnosti dvojstranné dohody o osvedčovaní leteckých služieb. Ako v prípade dohody s USA, navrhovaná dohoda o bezpečnosti civilného letectva značne zlepší spoluprácu medzi Úniou a Kanadou a táto otázka sa ňou bude riadiť vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Táto dohoda umožňuje harmonizáciu systému osvedčovania. Zakladá sa na vzájomnej dôvere v systém druhej strany a na porovnaní regulačných rozdielov, takže umožní minimalizáciu duplicity testov a kontrol. Okrem toho odštartuje proces spoločných kontrol, vyšetrovaní a výmeny bezpečnostných údajov. Vzájomné uznávanie zistení týkajúcich sa osvedčovania umožní európskym a kanadským leteckým spoločnostiam usporiť značné množstvo prostriedkov. Táto dohoda na jednej strane zvýši konkurencieschopnosť trhov s leteckou dopravou a na druhej strane zlepší bezpečnosť leteckej dopravy vďaka spojeniu regulačných orgánov. Vzhľadom na to súhlasím s uzavretím tejto dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne. (ES) Hlasovala som za, lebo táto dohoda prinesie úžitok európskym a kanadským spoločnostiam, leteckým spoločnostiam a cestujúcim. Vďaka postupom schvaľovania produktov a vzájomnému uznávaniu kratších, jednoduchších a lacnejších zistení týkajúcich sa osvedčovania sa ušetria milióny. Dohoda umožňuje používanie a uznávanie opravárskych a údržbárskych zariadení druhej strany. Trh bude vďaka nej predovšetkým bezpečnejší a konkurencieschopnejší.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Hlasovala som za správu pani Ţicăuovej, lebo Kanadu by sme mali považovať za prioritného partnera pri dohodách tohto typu, keďže v Európe aj Kanade sídlia výrobcovia lietadiel s vedúcim postavením na svetovom trhu. Táto dohoda umožní minimalizáciu duplicitných postupov a vzájomné uznávanie osvedčovania; následne dôjde k významným finančným úsporám a k významnému zjednodušeniu byrokratických postupov, čo bude mať veľmi pozitívny vplyv na naše podniky.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu, lebo sa domnievam, že dvojstranná dohoda medzi EÚ a Kanadou o bezpečnosti civilného letectva, ktorá je jej cieľom, prinesie Európanom úžitok, keďže zjednoduší obchod medzi týmito dvomi stranami. Cieľom dohody je minimalizovať duplicitu hodnotení, testov a kontrol a umožniť EÚ aj Kanade dôverovať systému osvedčovania leteckých produktov druhej strany. Približovaním súborov požiadaviek a regulačných postupov oboch strán bude orgán v krajine dovozu môcť vydať vlastné osvedčenie o leteckom produkte, súčiastke alebo prístroji bez toho, aby bolo nutné znovu zopakovať všetky hodnotenia, ktoré vykonal orgán v krajine vývozu. Európske a kanadské spoločnosti ušetria milióny eur ročne vďaka kratším a jednoduchším – a teda menej nákladným – postupom schvaľovania produktov. Leteckým spoločnostiam to tiež prinesie úžitok a kanadské a európske trhy s leteckou dopravou sa stanú ešte bezpečnejšími.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Vzájomné uznávanie zistení týkajúcich sa osvedčovania zabezpečí kratšie a jednoduchšie – a teda menej nákladné – postupy schvaľovania produktov a zároveň prinesie obrovské hospodárske výhody európskym aj kanadským spoločnostiam.

Hlasujem za túto dohodu, lebo sa domnievam, že okrem toho, že prinesie hospodárske výhody, zavedie tiež vzájomné uznávanie zistení týkajúcich sa osvedčovania vo všetkých oblastiach letovej spôsobilosti pre všetky členské štáty. Preto sa zakladá na vzájomnej dôvere v aktuálne systémy, či už v EÚ alebo v Kanade, a stanovuje povinnosti a spôsoby spolupráce, aby mohol orgán v krajine dovozu môcť vydať vlastné osvedčenie o leteckom produkte, súčiastke alebo prístroji bez toho, aby bolo nutné znovu zopakovať všetky hodnotenia, ktoré vykonal orgán v krajine vývozu. Dohoda prinesie úžitok aj leteckým spoločnostiam, keďže umožňuje používanie schválených opravárskych a údržbárskych zariadení druhej strany.

Preto predstavuje obrovský krok vpred pre trhy, ktoré budú konkurencieschopnejšie, ale aj bezpečnejšie, keďže väčšie priblíženie a väčšia spolupráca v oblasti osvedčovania, kontroly a presadzovania by mali umožniť stranám poskytovať vyššiu úroveň bezpečnosti pre cestujúcich a nákladné lety.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som za správu pani Ţicăuovej, ktorá dáva Európskemu parlamentu zelenú, pokiaľ ide o uplatnenie dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou. Táto dohoda prinesie vzájomné uznávanie systémov osvedčovania leteckých produktov, súčiastok alebo prístrojov z hľadiska letovej spôsobilosti a údržby. Malo by to zabezpečiť, aby spoločnosti, ktorých produkty boli osvedčené v jednej krajine, nemuseli prechádzať celým osvedčovacím procesom v druhej krajine. Zjednodušenie je dobrou správou pre trh, ktorého hodnota je takmer 50 miliárd EUR, čo sa týka obchodu medzi týmito dvomi regiónmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za toto odporúčanie, lebo schvaľujem uzavretie dohody, ktorá na jednej strane prinesie úžitok európskym a kanadským spoločnostiam a leteckým spoločnostiam, keďže ušetria milióny eur vďaka kratším a jednoduchším osvedčovacím postupom, a na druhej strane zabezpečí vyššiu úroveň bezpečnosti cestujúcich.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Bezpečnosť letectva a zosúladené pravidlá pre rôznych aktérov na trhu sú hlavným cieľom tejto dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou, ďalej len „dohoda“.

Táto dohoda je rovnako dôležitá ako letecký priemysel týchto dvoch oblastí, takže prijatie spoločných pravidiel zabráni duplicite procesov, ako sú testy, hodnotenia a osvedčovanie. Okrem toho treba poznamenať, že pravidlo vzájomného uznávania a spoločných kontrol, vyšetrovaní a výmeny bezpečnostných údajov umožní väčšiu účinnosť pre všetky zainteresované strany.

V neposlednom rade táto dohoda prinesie nielen značné úspory leteckému priemyslu, ale aj vyššiu účinnosť samotným leteckým spoločnostiam, keďže budú môcť používať opravárske a údržbárske zariadenia schválené stranami dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Hospodárske a politické vzťahy medzi Európskou úniou a Kanadou siahajú hlboko do minulosti a v ich rámci vzniklo niekoľko dvojstranných dohôd v týchto oblastiach. Medzi EÚ – vtedajším Európskym spoločenstvom – a Kanadou bola 6. mája 2009 uzavretá dohoda o bezpečnosti civilného letectva, ktorá sa podobá dohode s USA a ktorej cieľom je posilniť spoluprácu medzi týmito dvomi stranami a znížiť duplicitu všetkých kontrol a testov. Hlasoval som za toto odporúčanie a teší ma posilnenie vzťahov medzi týmito dvomi stranami. Vďaka dohode bude kanadský aj európsky trh bezpečnejší a konkurencieschopnejší, keďže dohoda predstavuje dôležitý krok vpred z hľadiska stanovenia medzinárodných noriem bezpečnosti civilného letectva. Dohoda prinesie úžitok aj leteckým spoločnostiam, keďže im umožní používať schválené opravárske a údržbárske zariadenia druhej strany.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Dohoda, ktorá je predmetom tejto správy, sa týka určitých bezpečnostných aspektov civilného letectva a nahradí šesť aktuálnych dvojstranných dohôd medzi členskými štátmi a Kanadou, ktoré obsahujú osvedčovanie produktov. Ako pani spravodajkyňa jasne uvádza, zámer vytvoriť úplne otvorený letecký priestor medzi týmito dvomi krajinami, teda otázka, ktorá nás do veľkej miery znepokojuje, nepatrí do rámca tejto dohody, ale mala by byť predmetom osobitného odporúčania.

Hlavným cieľom dohody je minimalizovať duplicitu hodnotení, testov a kontrol, pokiaľ medzi nimi nie sú značné regulačné rozdiely, a umožniť EÚ aj Kanade dôverovať systému osvedčovania druhej strany. Toto sa dosiahne medziiným postupným približovaním súborov požiadaviek a regulačných procesov obidvoch strán.

Táto dohoda by mala priniesť európskym a kanadským leteckým spoločnostiam úspory vďaka kratším a jednoduchším – a teda menej nákladným – postupom schvaľovania produktov a vzájomnému uznávaniu zistení týkajúcich sa osvedčovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto dohoda sa týka bezpečnostných aspektov civilného letectva, pričom sa nevenuje otázke vytvorenia úplne otvoreného leteckého priestoru medzi týmito dvomi krajinami, lebo to by malo byť podľa pani spravodajkyne predmetom osobitného odporúčania. Hlavným cieľom dohody je minimalizovať duplicitu hodnotení, testov a kontrol, pokiaľ medzi nimi nie sú značné regulačné rozdiely, a umožniť EÚ aj Kanade dôverovať systému osvedčovania druhej strany.

Táto dohoda by mala priniesť európskym a kanadským leteckým spoločnostiam úspory vďaka kratším a jednoduchším – a teda menej nákladným – postupom schvaľovania produktov a vzájomnému uznávaniu zistení týkajúcich sa osvedčovania. Podľa pani spravodajkyne by táto dohoda tiež mohla zvýšiť bezpečnosť, keďže regulačné orgány a orgány presadzovania práva budú užšie spolupracovať vo všetkých otázkach spojených s osvedčovaním, kontrolami a presadzovaním, aby sa zabezpečila najvyššia miera bezpečnosti pre cestujúcich a nákladné lety.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. (SK) Odporúčanie sa týka dohody o bezpečnosti, ktorá bola v mene Európskeho spoločenstva podpísaná v máji 2009. Kanada bola z hľadiska uzatvorenia dohody o bezpečnosti letectva, ktorá doplní dohodu o leteckej doprave, náležite považovaná za prioritnú, pretože v Európe i v Kanade sídlia výrobcovia lietadiel, motorov a leteckej elektroniky s vedúcim postavením na svetovom trhu. Zhodne ako v prípade obdobnej dohody o bezpečnosti letectva so Spojenými štátmi, hlavným cieľom bolo minimalizovať duplicitu hodnotení, testov a kontrol a umožniť EÚ a Kanade, aby sa mohli vzájomne spoľahnúť na svoje systémy osvedčovania. Dohoda tak vo všeobecnosti nadväzuje na štruktúru existujúcich dvojstranných dohôd o bezpečnosti letectva uzatvorených medzi členskými štátmi a Kanadou. Ukladá povinnosti a stanovuje metódy spolupráce, zakladá sa na vzájomnej dôvere v systémy druhej strany a na porovnaní regulačných rozdielov. Európske i kanadské spoločnosti ušetria milióny eur ročne vďaka kratším, jednoduchším a menej nákladným postupom schvaľovania produktov a vzájomnému uznávaniu zistení týkajúcich sa osvedčovania. Bude prínosom aj pre letecké spoločnosti a taktiež predstavuje významný krok vpred z hľadiska stanovenia medzinárodných noriem v oblasti bezpečnosti civilného letectva. Zastávam preto názor, že je vhodné, aby Parlament udelil súhlas s uzatvorením dohody, nakoľko i vďaka tomu bude kanadský aj európsky trh konkurencieschopnejší a tiež aj bezpečnejší.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), písomne. (IT) Toto odporúčanie sa týka dohody o bezpečnosti civilného letectva zo 6. mája 2009. Vzhľadom na pomery spolupráce podľa tejto dohody môžem potvrdiť, že budem hlasovať za.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Privítal som tento dokument, lebo medzi kľúčovými cieľmi uvedenými v pokynoch k rokovaniu bolo minimalizovať duplicitu hodnotení, testov a kontrol (pokiaľ medzi nimi nie sú značné regulačné rozdiely) a umožniť EÚ aj Kanade dôverovať systému osvedčovania druhej strany. To by sa dosiahlo postupným približovaním súborov požiadaviek a regulačných procesov oboch strán, pravidelnými konzultáciami medzi oboma stranami s cieľom overiť nepretržitú spôsobilosť a schopnosť regulačných orgánov zapojených do vykonávania dohody, ako aj prostredníctvom zriadenia spoločného výboru, ktorý by navrhoval riešenia problémov vzniknutých pri vykonávaní dohody. S cieľom zachovať vzájomnú dôveru v systémy druhej strany sa v dohode stanovujú spoločné kontroly, vyšetrovania, výmena bezpečnostných údajov (informácie súvisiace s kontrolami lietadiel a nehodami) a zvýšená regulačná spolupráca a konzultácia na technickej úrovni, čo má umožniť riešenie problémových otázok pred tým, ako sa z nich stanú spory. V dohode sa stanovuje zriadenie spoločného výboru a podvýborov v oblastiach, ako je osvedčovanie v oblasti letovej spôsobilosti a údržby. Obsahuje aj prísne ochranné opatrenia, ktoré by každej zo strán umožnili v krajnom prípade pozastaviť uznávanie zistení príslušného orgánu druhej strany alebo sčasti či úplne ukončiť uplatňovanie dohody. Celý systém konzultácií, výborov a podvýborov má však zabezpečiť, aby sa všetky prípadné rozdiely vyriešili pred tým, ako sa dostanú do tohto štádia.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), písomne. (IT) Dohoda o bezpečnosti civilného letectva z roku 2009 je prvým krokom smerom k vytvoreniu úplne otvoreného leteckého priestoru medzi EÚ a Kanadou. S cieľom zachovať vzájomnú dôveru v systémy druhej strany sa v dohode stanovujú spoločné kontroly, výmena bezpečnostných údajov, zvýšená regulačná spolupráca a konzultácia na technickej úrovni, čo má umožniť riešenie problémových otázok pred tým, ako sa z nich stanú „spory“.

Zriadenie spoločného výboru a niekoľkých podvýborov navyše umožní európskym a kanadským podnikom ušetriť milióny eur ročne vďaka vzájomnému uznávaniu zistení týkajúcich sa osvedčovania. Orgány v krajine dovozu budú môcť vydávať vlastné osvedčenia leteckých produktov, súčiastok alebo prístrojov bez toho, aby bolo nutné znovu zopakovať všetky hodnotenia, ktoré vykonal orgán v krajine vývozu.

Dohoda prinesie úžitok aj leteckým spoločnostiam, keďže umožňuje používanie schválených opravárskych a údržbárskych zariadení druhej strany. Vďaka dohode budú kanadské a európske trhy konkurencieschopnejšie a zároveň sa posilní celková bezpečnosť.

Na záver chcem povedať, že si myslíme, že táto dohoda je dôležitá, lebo stanovuje medzinárodné normy bezpečnosti civilného letectva a mala by slúžiť ako východiskový bod pre budúce rokovania s inými významnými výrobcami lietadiel.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. − Táto dohoda je najambicióznejšou dohodou o leteckej doprave medzi EÚ a významným globálnym partnerom. Vďaka tejto dohode budú kanadské a európske trhy nielen konkurencieschopnejšie, ale aj bezpečnejšie, keďže regulačné orgány a orgány presadzovania práva budú užšie spolupracovať vo všetkých otázkach spojených s osvedčovaním, kontrolami a presadzovaním, aby sa zabezpečila najvyššia miera bezpečnosti pre cestujúcich a nákladné lety. Táto dohoda predstavuje dôležitý krok vpred z hľadiska zavedenia medzinárodných noriem bezpečnosti civilného letectva a mala by slúžiť ako východiskový bod pre budúce rokovania s inými významnými výrobcami lietadiel a leteckej techniky. Podporujem pani Silviu-Adrianu Ţicăuovú.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Cieľom dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi EÚ a Kanadou, ktorá dopĺňa dohodu o leteckej doprave s Kanadou, je odstrániť technické prekážky obchodu. Jej účelom je v zásade čo najviac minimalizovať duplicitu hodnotení, testov a kontrol a umožniť jednotné osvedčovanie. Má sa zriadiť spoločný výbor, ktorého úlohou bude nájsť možné riešenia problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania dohody. V oblasti letovej spôsobilosti a údržby sa má uplatňovať spolupráca a vzájomné uznávanie osvedčení. Do budúcnosti je tu aj potenciál neobmedzeného vzájomného uznávania. Okrem spoločného výboru, ktorý sa má zaoberať praktickými problémami a spormi, sa plánujú aj spoločné kontroly a vyšetrovania a výmena bezpečnostných údajov. Okrem toho treba privítať aj prísne ochranné opatrenia, ktoré umožnia pozastaviť uznávanie zistení príslušného orgánu druhej strany alebo ukončiť uplatňovanie dohody, ak to bude potrebné.

Dohodu treba podporiť, pokiaľ sa postupy schvaľovania produktov stanú kratšími a jednoduchšími pri úplnom dodržaní bezpečnostných štandardov.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Toto odporúčanie sa zaoberá dohodou o bezpečnosti civilného letectva podpísanou 6. mája 2009 v mene (vtedajšieho) Európskeho spoločenstva. Len šesť členských štátov má v súčasnosti s Kanadou dvojstranné dohody o osvedčovaní produktov. Tie sa stanú zbytočnými, keď nadobudne platnosť dohoda o bezpečnosti civilného letectva medzi EÚ a Kanadou. Prísne ochranné opatrenia umožňujú pozastaviť uznávanie zistení príslušného orgánu druhej strany alebo zrušiť dohodu, ak to bude vhodné. Dohoda by sa mohla zrušiť úplne alebo len čiastočne. Dohodu treba podporiť, pokiaľ sa postupy schvaľovania produktov stanú kratšími a jednoduchšími pri úplnom dodržaní bezpečnostných štandardov.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), písomne. (LT) Dohoda o bezpečnosti civilného letectva medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou nepochybne prinesie výhody obidvom stranám. Treba poznamenať, že najvýznamnejší výrobcovia leteckej techniky sa nachádzajú v EÚ a v Kanade. Úroveň obchodu a vývozu v tejto oblasti je obrovská pre obidve strany. S cieľom dosiahnuť účinnú spoluprácu v oblasti bezpečnosti letectva treba zabezpečiť, aby systémy osvedčovania spĺňali požiadavky obidvoch strán. Teší ma, že počas rokovaní bola dosiahnutá dohoda o minimalizácii duplicity hodnotení, testov a kontrol. Domnievam sa, že je vhodné dať orgánu v krajine dovozu právo vydať vlastné osvedčenie leteckého produktu a tak zabrániť tomu, aby bolo nutné znovu zopakovať hodnotenia, ktoré vykonal orgán v krajine vývozu. Vzájomné uznávanie v oblasti letovej spôsobilosti, údržby a udeľovania povolení pre personál údržby dokazuje, že obidve strany dôverujú systému druhej strany. Táto dohoda umožní lepšiu spoluprácu medzi regulačnými orgánmi obidvoch strán vo všetkých oblastiach osvedčovania, kontrol, presadzovania a konzultácií. Vykonávanie spoločných kontrol a vyšetrovaní a výmena bezpečnostných údajov zabezpečia najvyššiu úroveň bezpečnosti pre cestujúcich a nákladné lety. Treba poznamenať, že nadobudnutím platnosti tejto dohody sa postupy schvaľovania produktov a udeľovania povolení stanú pružnejšími, kratšími a lacnejšími. Zníži to náklady spoločností v tomto odvetví.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za uzavretie dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou, lebo si myslím, že predstavuje jasnú výhodu pre Európsku úniu, keďže zavádza vzájomné uznávanie dokumentácie poskytovanej vo všetkých sektoroch letectva pre všetky členské štáty. Dohoda predpokladá spoločné kontroly, vyšetrovania, výmenu bezpečnostných údajov, intenzívnejšiu spoluprácu a intenzívnejšie konzultácie na technickej úrovni. Dôvera v systémy osvedčovania druhej strany znamená posilnenie bezpečnosti systému, úsporu času, ktorý by bol inak stratený z dôvodu opakovania všetkých hodnotení vykonaných orgánom v krajine vývozu, a zaručenie výhod pre letecké spoločnosti vďaka možnosti používať opravárske a údržbárske zariadenia druhej strany. Vďaka tomu všetkému budú trhy s leteckou dopravou konkurencieschopnejšie a bezpečnejšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou o bezpečnosti civilného letectva. Ako v prípade dohody o leteckej bezpečnosti s USA, kľúčovým cieľom uvedeným v pokynoch k rokovaniu je minimalizovať duplicitu hodnotení, testov a kontrol a umožniť EÚ aj Kanade dôverovať systémom osvedčovania druhej strany. To by sa dosiahlo postupným približovaním súborov požiadaviek a regulačných procesov oboch strán a pravidelnými konzultáciami medzi oboma stranami s cieľom overiť nepretržitú spôsobilosť a schopnosť regulačných orgánov zapojených do vykonávania dohody. Na základe týchto opatrení môžu európske a kanadské spoločnosti ušetriť milióny eur ročne vďaka kratším a jednoduchším – a teda menej nákladným – postupom schvaľovania produktov. Vzájomné uznávanie zistení týkajúcich sa osvedčovania predstavuje obrovskú výhodu pre EÚ, keďže zavedie vzájomné uznávanie zistení týkajúcich sa osvedčovania vo všetkých oblastiach letovej spôsobilosti pre všetky členské štáty.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Kľúčovým cieľom v tomto prípade je umožniť EÚ a Kanade dôverovať systémom osvedčovania druhej strany. To by sa dosiahlo postupným približovaním súborov požiadaviek a regulačných procesov oboch strán, pravidelnými konzultáciami medzi oboma stranami s cieľom overiť nepretržitú spôsobilosť a schopnosť regulačných orgánov zapojených do vykonávania dohody, ako aj prostredníctvom zriadenia spoločného výboru, ktorý by navrhoval riešenia problémov vzniknutých pri vykonávaní dohody. Táto dohoda do veľkej miery nadväzuje na štruktúru aktuálnych dvojstranných dohôd o leteckej bezpečnosti (BASA) medzi členskými štátmi a Kanadou. Zakladá sa na vzájomnej dôvere v systémy druhej strany a na porovnaní regulačných rozdielov. Tým ukladá povinnosti a stanovuje metódy spolupráce s cieľom umožniť orgánu v krajine dovozu vydávať vlastné osvedčenia o leteckých produktoch, súčiastkach alebo prístrojoch bez toho, aby bolo nutné zopakovať všetky hodnotenia, ktoré vykonal orgán v krajine vývozu. Aby sa kanadské a európske trhy stali konkurencieschopnejšími a bezpečnejšími a postupy schvaľovania produktov kratšími a jednoduchšími, hlasujem za tento návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE) , písomne. (CS) K dohode o bezpečnosti civilného letectva medzi EÚ a Kanadou nemám žiadne veľké výhrady. Napriek tomu som sa zdržala hlasovania. Dôvodom je nevyriešená situácia vzťahu medzi EÚ, Českou republikou a Kanadou týkajúca sa zrušenia jednostrannej vízovej povinnosti pre českých občanov. Opakovane som upozorňovala na to, že parlament Českej republiky zablokuje ratifikáciu súvisiacej dohody o letectve z tých istých dôvodov. Chcela by som vyzvať Komisiu, aby sa tomuto problému konečne začala venovať s plnou vážnosťou. Vlažný postoj pani komisárky Malmströmovej je dôvodom, pre ktorý táto situácia zostáva nevyriešenou aj po dvoch rokoch, a okrem toho prispel k zhoršeniu vzťahov medzi Českou republikou a Kanadou.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. Hlasoval som za. Toto odporúčanie sa zaoberá dohodou o bezpečnosti, ktorá bola podpísaná v mene (vtedajšieho) Európskeho spoločenstva 6. mája 2009. Dohoda medzi EÚ a Kanadou o leteckej doprave podpísaná 17. a 18. decembra 2009, ktorou sa konečne vytvorí úplne otvorený letecký priestor medzi EÚ a Kanadou, bude predmetom osobitného odporúčania. Len šesť členských štátov má v súčasnosti s Kanadou dvojstranné dohody o osvedčovaní produktov. Tie sa zrušia, keď nadobudne platnosť dohoda o bezpečnosti civilného letectva medzi EÚ a Kanadou (ďalej len „dohoda“). Keďže odstránenie technických prekážok obchodu s tovarom patrí do výlučnej kompetencie Únie, táto dohoda sa môže uzatvoriť prostredníctvom rozhodnutia Rady. Na rozdiel od dohody o leteckej doprave nepodlieha dočasnému uplatňovaniu a nevyžaduje ratifikáciu členskými štátmi. Kanada bola z hľadiska uzatvorenia dohody o bezpečnosti letectva, ktorá doplní dohodu o leteckej doprave, náležite považovaná za prioritnú, pretože tak v Európe, ako aj v Kanade sídlia výrobcovia lietadiel, motorov a leteckej elektroniky s vedúcim postavením na svetovom trhu. Vývoz technológie v oblasti civilného letectva súhrnne presahuje 50 miliárd EUR, kým celkový európsky a kanadský obchod s lietadlami, raketami a so súčiastkami v roku 2008 dosiahol hodnotu viac ako 49 miliárd EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Táto dohoda o bezpečnosti civilného letectva uzatvorená medzi EÚ a Kanadou nadväzuje na horizontálnu dohodu, ktorú Parlament už prijal v marci 2011. Kanada je v tejto oblasti strategickou krajinou pre členské štáty EÚ, keďže obidve strany sú výrobcami lietadiel, motorov a leteckej elektroniky s vedúcim postavením na svetovom trhu; Kanada je okrem toho v súčasnosti 11. najdôležitejším obchodným partnerom EÚ. Ciele tejto dohody sa zameriavajú na uľahčenie obchodu s tovarom a službami odstránením technických prekážok a na zníženie duplicity regulačných hodnotení, testov a kontrol leteckej spôsobilosti zavedením zásady reciprocity. Vytvorenie otvoreného leteckého priestoru prinesie hospodárske výhody obidvom stranám. Väčšie zjednodušenie a zníženie administratívnych nákladov európskych a kanadských spoločností prinesie väčšiu hospodársku konkurencieschopnosť a bezpečnosť cestujúcich. Ako náhradník Výboru pre dopravu a cestovný ruch som hlasoval za túto správu, ale chcem znovu zdôrazniť, že Parlament by mal prevziať svoje nové záväzky podľa Lisabonskej zmluvy a byť informovaný vo všetkých fázach procesu rokovania o medzinárodných dohodách.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Cieľom dohody je minimalizovať duplicitu hodnotení, testov a kontrol, a to tak, že obidvom stranám bude umožnené používať systém osvedčovania druhej strany. Táto vzájomná dôvera v systém prevádzkovaný zmluvnou stranou sa zakladá na priblížení požiadaviek a regulačných procesov, ako aj na pravidelných konzultáciách medzi oboma stranami a zriadení spoločného výboru. Z dôvodu kratších a menej nákladných postupov schvaľovania produktov ušetria spoločnosti pôsobiace v tomto sektore milióny ročne a budú môcť zlepšiť svoju konkurencieschopnosť. Vďaka tejto dohode bude trh konkurencieschopnejší a bezpečnejší, lebo orgány presadzovania práva budú musieť spolupracovať do väčšej miery.

 
  
  

Správa: Miroslav Mikolášik (A7-0111/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Táto správa uvádza, že riadna finančná disciplína a transparentnosť pri prideľovaní finančných prostriedkov sú kľúčovými predpokladmi dosahovania celkových cieľov politiky súdržnosti a prispievajú k zvýšeniu zodpovednosti pri plnení strategických cieľov. Aby sa zabránilo nadmerným oneskoreniam a zlepšilo sa tempo vykonávania, je potrebné vyvinúť dodatočné úsilie.

Chcel by som tiež zdôrazniť, že je potrebné, aby bola medzi politickými nástrojmi väčšia súčinnosť. Politika súdržnosti by mala naďalej pomáhať najchudobnejším regiónom dohnať zaostávanie a prispôsobiť ich ciele súčasným aj budúcim úlohám, čím sa zabezpečí inteligentný, trvalo udržateľný a inkluzívny rast, ktorý je v súlade so stratégiou Európa 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), písomne. (IT) Politika súdržnosti má dnes oveľa väčší potenciál než kedykoľvek predtým a nemali by sme to podceňovať. Dokáže zlepšiť menej rozvinuté regióny, ktoré sa vyznačujú trvalými zemepisnými či prírodnými nevýhodami. Nevyužiť či zbytočne premrhať dostupné prostriedky by bola hrozná hanba, a preto je správne, aby sa urýchlene prijal prístup, ktorý sa zameriava na výsledky, a to prostredníctvom vymedzenia jasných a merateľných cieľov a ukazovateľov výsledkov. Prvým krokom, ktorý by mal platiť pre všetky prostriedky Spoločenstva, je zjednodušiť postupy a urobiť prideľovanie prostriedkov flexibilnejším, a to pomocou znižovania byrokratických prekážok, nadmerných správnych nákladov a iných prekážok, ktoré brzdia ciele politiky v oblasti zamestnanosti a boja proti chudobe. Nezabúdajme na to, že politika súdržnosti je dlhodobý mechanizmus. Preto platí, že začínanie práce na pevnom základe, stanovenie presných cieľov a pridelenie jasných kompetencií každej úrovni riadenia sú faktory pokroku, ktoré prinesú viditeľné výsledky až v druhej časti programového obdobia.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Dosiahnutie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti je jedným z dôležitých cieľov európskeho projektu. Toto je cieľ, o ktorý sa v rámci európskeho integračného procesu snažia všetky členské štáty. Presne z tohto dôvodu si myslím, že proces financovania projektov v oblasti súdržnosti musí byť založený na prísnej finančnej disciplíne, vykonávaní v strategických oblastiach a v neposlednom rade na zásade dobrej správy verejných vecí. Cieľom je znížiť rozdiely medzi európskymi regiónmi. Na dosiahnutie žiaduceho cieľa je však potrebné zjednodušiť celý postup vykonávania tejto politiky. Je potrebné využívať finančné prostriedky a myslím si, že musíme poraziť najväčšieho nepriateľa, ktorý zdržiava projekty tohto druhu alebo ich zastavuje – nadmernú európsku byrokraciu. Byrokraciu si nesmieme zamieňať s transparentnosťou, lebo nie každý zápis na kúsku papiera či každý súhlas zaznamenaný v zložke prispieva k transparentnosti projektov v oblasti súdržnosti.

Rozdiely medzi európskymi regiónmi sa vyvinuli v priebehu dlhého obdobia. Podporujem návrh správy, že ak chceme znížiť tieto rozdiely a zefektívniť európsky integračný proces vo všetkých členských štátoch, musí sa skrátiť obdobie potrebné na schválenie finančných prostriedkov a obmedziť byrokracia a všetky pravidlá a postupy s ňou spojené. Namiesto toho, aby politike súdržnosti Európskej únie pomáhali, ju totiž zbytočne brzdia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Správa o vykonávaní, ktorú vypracoval náš kolega pán Mikolášik, je vynikajúcim prehľadom toho, čo v priebehu programového obdobia 2007 – 2013 dosiahla politika súdržnosti. Ukazuje, že táto politika je prospešná, pretože jej prínos k dosiahnutiu cieľa, ktorým je hospodárska, sociálna a územná súdržnosť v rámci Európskej únie, je nepopierateľný. Na záver by som chcela zdôrazniť, že prijatie tejto správy prichádza v ideálnom čase, pretože obohacuje diskusiu o budúcnosti politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020. Európska komisia čoskoro zverejní svoje návrhy na aktualizáciu, a teda zlepšenie tejto politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. (FR) Hlasovanie o balíku politiky súdržnosti vysiela jasný signál o našej túžbe mať takú politiku súdržnosti, ktorá prejavuje solidaritu, je efektívna a ambiciózna a zostáva jednou z najdôležitejších európskych politík. V čase, keď globálna kríza zhoršuje sociálno-ekonomickú situáciu mnohých regiónov a keď už diskutujeme o ďalšej politike súdržnosti, bolo nevyhnutné, aby Európsky parlament zdôraznil, že je proti akémukoľvek pokusu o znárodnenie politiky súdržnosti či jej špecifickejšie zameranie na niektoré odvetvia. Konkrétne v tejto správe, ktorej cieľom je zhodnotiť vykonávanie programov, vypracoval Európsky parlament hodnotenie a zdôraznil úspechy, ťažkosti a možné riešenia. Toto bude veľmi osožné v nasledujúcich mesiacoch, keď Európska únia predstaví novú politiku súdržnosti od roku 2013, ktorá bude musieť naprávať nedostatky súčasnej politiky. Dôležité bude predovšetkým zjednodušiť a urýchliť postup prideľovania prostriedkov, a to najmä v prospech malých a stredných podnikov, a podporiť financovanie prostredníctvom viacerých fondov a krížové financovanie. Za túto správu, tak ako aj za ostatné tri, som hlasoval preto, aby som potvrdil svoj záväzok voči tejto základnej politike a zároveň vyzval na určité zmeny, ktoré sú nutné v záujme riešenia nových úloh.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), písomne. (IT) Fakty a údaje uvedené v národných správach potvrdzujú, že členské štáty napredujú v dosahovaní cieľov politiky súdržnosti, hoci na úrovni štátov a regiónov pretrváva určitá heterogénnosť. Navyše pripomínam, že politika súdržnosti je dlhodobý mechanizmus a že väčšina jej výsledkov bude viditeľná až v neskoršej fáze programového obdobia. Podľa môjho názoru sú zásadnými predpokladmi dosiahnutia celkových cieľov politiky súdržnosti riadna finančná disciplína a predovšetkým transparentnosť pri prideľovaní finančných prostriedkov. Otázka štruktúry budúcej politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 bude počas nasledujúcich rokov stredobodom politickej diskusie. V kontexte rokovaní o budúcom programovom období si myslím, že silná a dobre financovaná regionálna politika EÚ je nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti v EÚ. Finančné prostriedky určené na politiku súdržnosti v nasledujúcom programovom období by sa preto nemali nijako znižovať. Ďalej platí, že ak sa máme vyhnúť situácii, kde finančné prostriedky zostanú nevyužité v dôsledku príliš komplikovaných nariadení a postupov, je nutné zjednodušiť riadenie a vykonávanie politiky súdržnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Tento návrh uznesenia Európskeho parlamentu o správe za rok 2010 o vykonávaní programov politiky súdržnosti v rokoch 2007 – 2013 obsahuje body, ktoré sú v rozpore so zásadami nášho politickým postoja, a preto ho nemôžeme podporiť. Návrh vyzýva predovšetkým na zlepšenie a uľahčenie služieb rómskej komunite, ktorú návrh označuje za „marginalizované“ spoločenstvo. Liga severu vždy zdôrazňovala, že rómska menšina sa nemôže považovať za obeť žiadneho druhu sociálnej marginalizácie, pretože sama táto menšina sa odmieta začleniť do našej spoločnosti. Preto mám pocit, že tento návrh, ktorý Rómov považuje za obete marginalizácie a na základe tejto domnelej marginalizácie vyzýva na prednostné zaobchádzanie s nimi, nemôže byť schválený. Preto som hlasovala proti nemu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože politika súdržnosti naďalej dokazuje svoju opodstatnenosť, keďže významne prispieva k zlepšeniu sociálno-ekonomického prostredia. Politika súdržnosti je navyše zameraná na zníženie rozdielov medzi jednotlivými úrovňami rozvoja európskych regiónov, uľahčuje snahy o modernizáciu a udržateľný rast a je prejavom európskej solidarity. Tým dokazuje, že je nevyhnutná pre pokrok európskej integrácie a zároveň vytvára súčinnosť medzi rôznymi európskymi politikami. Je zjavné, že európske regióny ešte stále čelia výrazným hospodárskym, sociálnym a environmentálnym rozdielom. Niektoré z týchto rozdielov sú dôsledkom posledných dvoch rozšírení, kým iné sú zvýraznené priamym dosahom globálnej finančnej a hospodárskej krízy. Členské štáty prijali nové požiadavky pozitívnym spôsobom a napredujú pri dosahovaní cieľov politiky súdržnosti, čo potvrdzujú fakty a údaje uvedené v národných správach, hoci na úrovni štátov a regiónov pretrváva určitá heterogénnosť. Vzhľadom na to, že Európsky sociálny fond (ESF) je základným nástrojom boja proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu, nezamestnanosti, rodovým nerovnostiam a sociálnej diskriminácii (voči ľuďom so zdravotným postihnutím, migrantom, starším ľuďom atď.) tým, že dáva ľuďom pracovné miesta, Európsky parlament vyzýva Komisiu na posilnenie potenciálu ESF a jeho finančnej nezávislosti. Ďalej by sme mali zjednodušiť projektové riadenie, harmonizovať a zlepšiť postupy a kontroly a účinnejšie sledovať prebiehajúce projekty.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Politika súdržnosti tvorí jeden z cieľov stratégie Európa 2020 a z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sme väčšiu pozornosť venovali koordinácii tých činností medzi EÚ a členskými štátmi, ktoré od tohto odvetvia závisia. Hlasoval som preto za tento dokument. Hospodárska kríza, ako aj reforma politiky na roky 2007 – 2013, spôsobili spomalenie činnosti v Európe. Ak chceme v plnej miere čerpať výhody z potenciálu, ktorý ponúka politika súdržnosti, ako jasne poukázal pán spravodajca, je nevyhnutné prijať väčší záväzok voči znižovaniu rozdielov medzi vysoko rozvinutými regiónmi EÚ a regiónmi, ktoré sú menej rozvinuté. Tento cieľ je podľa mňa možné dosiahnuť zvýšením finančných prostriedkov určených na politiku súdržnosti a uľahčením väčšej kontroly nad schvaľovaním projektov a investičnými metódami.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (ECR), písomne. – K správam pána Piepera, pani Sanchezovej-Schmidovej, pána Stavrakakisa, pána Vlasáka a pána Mikolášika: konzervatívni poslanci Európskeho parlamentu sa rozhodli odmietnuť tieto správy o budúcom smerovaní politiky súdržnosti s výnimkou správy pána Vlasáka, pri ktorej sme sa zdržali hlasovania. Existuje na to niekoľko zásadných dôvodov: tvrdíme, že v čase pokračujúcej fiškálnej konsolidácie v členských štátoch je absolútne neprijateľné, aby sa v rámci tohto úsilia nesiahlo na značné rozpočtové prostriedky EÚ určené na politiku súdržnosti. Vo všeobecnosti možno povedať, že tieto správy žiadnym zmysluplným spôsobom nereagujú na obavy konzervatívcov, pokiaľ ide o riadenie politiky súdržnosti zo strany EÚ. Odmietajú akékoľvek kroky, ktoré by bohatším členským štátom umožnili financovať svoj vlastný regionálny rozvoj, a bránia vzniku menšej, účinnejšej a cielenejšej politiky súdržnosti vo vzťahu k najchudobnejším regiónom Európy. Namiesto toho sa navrhujú nové byrokratické nástroje, akými sú napríklad makroregionálne subjekty, pričom znova dochádza k oslabovaniu národného štátu prostredníctvom rozhodného posunu smerom k regionalizmu. Toto obdobie úsporných opatrení ponúka príležitosť na to, aby EÚ míňala menej na staré a zbytočné priority. Tieto správy sa uberajú úplne nesprávnym smerom.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. − Dokumenty, ktoré analyzujú účinnosť, s akou sa v členských štátoch transponujú právne predpisy EÚ, majú kľúčový význam. Opakujem závery spravodajcu, a to najmä tie, ktoré sa týkajú významu malých a stredných podnikov (MSP) pre európske ekonomiky a potreby uľahčiť prístup MSP k financovaniu, ako aj väčšej podpory pre MSP v záujme posilnenia inovácie, a tým zvýšenia konkurencieschopnosti. Z týchto a iných dôvodov som sa rozhodol hlasovať za tento dokument.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), písomne. (FR) V kontexte súčasnej krízy, ktorou Európska únia prechádza, predstavuje nedávno zavedená politika súdržnosti jeden z účinných spôsobov naštartovania hospodárstva EÚ. Správa pána Mikolášika o vykonávaní programov politiky súdržnosti v rokoch 2007 – 2013, ktorú som podporila, teda užitočne prispieva k predefinovaniu cieľov takejto politiky. Tým, že táto správa vyzýva na zjednodušené, posilnené a transparentné prideľovanie pomoci v rámci stratégie Európa 2020, snaží sa stimulovať európske programy súdržnosti k tomu, aby riešili administratívnu záťaž, pre ktorú sa väčšina prideľovaných prostriedkov v súčasnosti zadržiava.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o vykonávaní programov politiky súdržnosti v rokoch 2007 až 2013, lebo si myslím, že je nevyhnutné, aby sa politika súdržnosti prispôsobila výzvam, ktorým čelia európske regióny, a podporovala inteligentný, trvalo udržateľný a inkluzívny rast.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Politika súdržnosti zostáva jedným z najdôležitejších pilierov politiky EÚ, pretože má zásadný význam pre realizáciu cieľov stratégie Európa 2020. Práve z tohto dôvodu by mala politika súdržnosti naďalej dôrazne podporovať všetky európske regióny a tým prispievať k inteligentnému, trvalo udržateľnému a inkluzívnemu rastu.

V čase, keď Európa zažíva hospodársku, finančnú a sociálnu krízu, ktorá nemá obdobu a ktorá osobitne postihuje isté regióny, ktoré boli už predtým slabšie, je dôležité pre budúcnosť, aby politika súdržnosti naďalej zohrávala svoju zásadnú úlohu vo vyváženom a udržateľnom rozvoji.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Tento dokument, ktorého spravodajcom je pán Mikolášik, prichádza po oznámení Komisie s názvom Politika súdržnosti: Strategická správa za rok 2010 o vykonávaní programov 2007 – 2013. Ide o prvé dôsledné hodnotenie vykonávania približne 450 operačných programov, ktoré Komisia prijala. Politika súdržnosti EÚ je súčasťou európskeho rámca solidarity, ktorý zahŕňa 27 členských štátov a ich 271 regiónov, a jej cieľom je odstrániť súčasné hospodárske a sociálne rozdiely v EÚ.

Táto správa má dokonca ešte väčší význam vzhľadom na hospodársku a finančnú krízu, ktorou Európa prechádza, preto by mala byť nástrojom na presun a maximalizáciu finančných prostriedkov politiky súdržnosti. Vzhľadom na nízku mieru vykonávania je potrebné vytvoriť mechanizmy, ktoré by najviac znevýhodneným členským štátom umožnili využívať pridelené prostriedky, lebo inak im bude hroziť, že budú nútené tieto prostriedky vrátiť EÚ, ktorá ich rozdelí bohatším krajinám. Vítam prijatie tejto správy, za ktoré som hlasoval, a to nielen pre riešenia, ktoré navrhuje, ale aj pre štruktúru, ktorú navrhuje pre budúcu politiku súdržnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa berie na vedomie súčasné problémy v politike súdržnosti počnúc oneskoreným uzavretím rokovaní o viacročnom finančnom rámci a legislatívnom balíku, ktoré viedlo k oneskorenému vykonávaniu národných stratégií a operačných programov. Tieto faktory znásobuje nedostatok finančných prostriedkov poskytnutých na roky 2007 – 2013, a to najmä vzhľadom na rozšírenia EÚ, a využitie len 27,1 % dostupných prostriedkov v súčasnom období, ako aj pokračovanie národného spolufinancovania a administratívna záťaž. Táto situácia odhaľuje niektoré chyby a slabé miesta politiky súdržnosti, ktoré sme vždy kritizovali.

Krajiny, akou je Portugalsko, sa ešte viac vzďaľujú od sľubovaného hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý by ich priblížil európskemu priemeru. Národné spolufinancovanie naďalej zostáva prekážkou prístupu k finančným prostriedkom, a to predovšetkým v krajinách so slabším hospodárstvom, ktoré sú neustále svedkami toho, ako sa mnoho miliónov eur vracia do krajín, ktoré z hlavných politík EÚ, predovšetkým z hospodárskej a menovej únie a vnútorného trhu, čerpajú najväčšie výhody. To rozdiely medzi týmito krajinami zvyšuje a nie znižuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa berie na vedomie súčasné problémy v politike súdržnosti počnúc oneskoreným uzavretím rokovaní o viacročnom finančnom rámci a legislatívnom balíku, ktoré viedlo k oneskorenému vykonávaniu národných stratégií a operačných programov, k nedostatku finančných prostriedkov poskytnutých na roky 2007 – 2013, a to najmä vzhľadom na rozšírenie EÚ, a využitie len 27,1 % dostupných prostriedkov v súčasnom období, ako aj pokračovanie národného spolufinancovania a administratívnu záťaž. Toto jasne poukazuje na chyby a slabosti politiky súdržnosti, ktoré sme vždy kritizovali.

Krajiny, akou je Portugalsko, sa ešte viac vzďaľujú od sľubovaného hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý by ich priblížil európskemu priemeru. Toto všetko okrem iného ešte zhoršujú kľúčové politiky EÚ, konkrétne politiky v oblasti hospodárskej a menovej únie, konkurencie na vnútornom trhu a liberalizácie medzinárodného obchodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. (SK) Správy o vykonávaní analyzujú vykonávanie právnych predpisov EÚ v rámci vnútroštátneho práva a ich presadzovanie v členských štátoch. V prípade politiky súdržnosti sa legislatívny rámec skladá z priamo uplatniteľných nariadení. Správa Komisie s názvom „Politika súdržnosti: strategická správa z roku 2010 o vykonávaní programov 2007 – 2013“ teda analyzuje, či členské štáty riadne uplatňovali právne predpisy, a spôsob, ako členské štáty pochopili strategické usmernenia Spoločenstva a riadili sa nimi pri vykonávaní národných strategických referenčných rámcov a operačných programov. Politika súdržnosti preukazuje svoju dôležitosť, keďže výraznou mierou prispieva k zlepšeniu sociálno-ekonomického prostredia. Členské štáty napredujú pri dosahovaní jej cieľov, čo potvrdzujú i fakty a údaje uvedené v národných správach. Zásadnými predpokladmi plnenia celkových cieľov politiky súdržnosti sú však, prirodzene, riadna finančná disciplína a transparentnosť pri prideľovaní finančných prostriedkov. Podávanie strategických správ ako nový nástroj môže byť v tomto zmysle výrazným prínosom k zvýšeniu zodpovednosti pri plnení cieľov politík. Rovnako, kroky pričiňujúce sa o zjednodušenie riadenia a vykonávania politiky súdržnosti sú naďalej veľmi žiaduce a opodstatnené, v snahe napĺňať zámery tejto politiky a prispievať tak k európskej solidarite.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), písomne.(PL) Hlasoval som za, pretože napriek problémom s využívaním peňazí z Kohézneho fondu by sa súčasná politika súdržnosti mala naďalej uplatňovať dôsledne a s ohľadom na jej dlhodobý cieľ. Súdržnosť Únie znamená efektívne využívanie potenciálu hospodársky zaostalých regiónov a rast s využitím škálového efektu v celej Únii. Preto to zameranie sa na investície do komunikačnej infraštruktúry, ktorá uľahčí fungovanie jednotného trhu, a na ekológiu. V rámci nového finančného výhľadu sa finančné prostriedky nesmú rozptýliť medzi odvetvové projekty.

Zároveň je potrebné zlepšiť súdržnosť v rámci členských štátov a lepšie využívať finančné prostriedky vyčlenené na investície do infraštruktúry spojenej so zmenou klímy, akými sú hydrotechnické stavby. V Poľsku sa napríklad nedostatočne využívajú peniaze z Kohézneho fondu vyčlenené na projekty verejných komunikácií, akými sú železnice, električky a internet. Je potrebné venovať pozornosť efektívnejšiemu využívaniu zdrojov formou recyklácie. Aj percento prostriedkov Únie pridelených na termomodernizáciu je príliš nízke, a to predovšetkým v krajinách strednej a východnej Európy. Je v záujme Únie, aby sa odstránili rozdiely medzi dôležitým centrom a rozvojovo zaostalými okrajovými oblasťami, aby okrajové regióny neboli len trhovými odbytiskami a zásobárňami pracovníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE), písomne. (SV) Švédski konzervatívci nie sú nadšení z využívania štrukturálnych fondov v politike súdržnosti, ktoré správa propaguje. Máme kritický postoj k súčasnej štruktúre a rozsahu systému, ale to, ako sa finančné prostriedky používajú, je napriek tomu dôležité. Táto iniciatívna správa nepodporuje prideľovanie dodatočných prostriedkov fondom a uvádza tiež, že prioritou pridelených finančných prostriedkov by mal byť výskum a vývoj. Z toho dôvodu sme mohli správu podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Privítal som tento dokument, lebo je potrebné urýchlene prijať opravné opatrenia, ktoré by zlepšili nedostatočné tempo vykonávania projektov v istých prioritných oblastiach. Dokument odporúča vykonať hĺbkovú analýzu problémov s vykonávaním v oblastiach s osobitným oneskorením pri výbere projektov. V tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby posilnili úsilie o zlepšenie výberu projektov v oblastiach, kde dochádza k oneskoreniu, a aby urýchlili vykonávanie všetkých vybraných projektov a tým sa vyhli riziku, že sa nepodarí dosiahnuť dohodnuté ciele. Správa zdôrazňuje skutočnosť, že malé a stredné podniky (MSP) zohrávajú v hospodárstve dôležitú inovačnú úlohu, a preto je nutné rozvíjať tento sektor medzi iným prostredníctvom vykonania iniciatívy Small Business Act, uľahčiť prístup MSP k financovaniu a prevádzkovému kapitálu, ako aj podporiť MSP, aby sa zapájali do inovačných projektov s cieľom posilniť ich konkurencieschopnosť a potenciál vyššej miery zamestnanosti. Myslím si, že účinný výber a realizáciu projektov v niektorých oblastiach sťažujú chýbajúce podstatné predpoklady, akými sú jednoduchšie postupy uplatňovania na vnútroštátnej úrovni, jasné vnútroštátne priority pre isté oblasti intervencie, včasná transpozícia právnych predpisov EÚ a konsolidovaná inštitucionálna a správna kapacita, ako aj nadmerná byrokracia na národnej úrovni. Dokument preto členské štáty a regióny vyzýva, aby vykonávanie politiky uľahčili tým, že sa týmto výzvam postavia, a najmä tým, že prispôsobia právny rámec v oblasti štátnej pomoci, verejného obstarávania a environmentálnych pravidiel a že zrealizujú inštitucionálne reformy.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Politika súdržnosti bola odjakživa súčasťou európskeho plánu na oživenie hospodárstva, ktorý všetkým objasňuje úlohu štrukturálnych fondov. S osobitným zreteľom na malé podniky, ktoré sa považujú za sprostredkovateľov územného rozvoja, sa v oblasti politiky súdržnosti presadzujú opatrenia, ktoré majú podporiť regionálne trhy práce, a to prostredníctvom znižovania rodovej segregácie a nerovností, a ktoré majú uľahčiť medziinštitucionálny dialóg a zlepšiť infraštruktúru a služby pre znevýhodnené mikroregióny s vysokou koncentráciou sociálne marginalizovaných skupín. Tieto intervencie, ktoré sú len jedny z mnohých, sú konkrétne a nevyhnutné na zachovanie rovnováhy, ktorá je pre územia kľúčová. To, že túto správu podporujem, je uznaním vynikajúcej práce pána Mikolášika a vyjadrením nádeje, že politika súdržnosti sa bude aj v nasledujúcom programovom období naďalej uberať po ceste zoskupovania a rozvoja území a európskeho hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), písomne.(PL) Vykonávanie politiky súdržnosti z rokov 2007 – 2013 si zaslúži pozornosť Parlamentu z viacerých dôležitých dôvodov, ktoré zahŕňajú to, že systematické zvyšovanie súdržnosti má strategický význam pre budúcnosť Únie, že Kohézny fond predstavuje príležitosť pre nové členské štáty a pre regióny, ktoré majú osobitne ťažké podmienky na rozvoj, ako aj to, že v uplynulých rokoch vyjadril Výbor pre kontrolu rozpočtu výhrady týkajúce sa vykonávania politiky z dôvodu príliš vysokej miery výskytu chýb. Správa pána Mikolášika si zaslúži podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), písomne.(IT) Toto podávanie strategických správ predstavuje nový prvok politiky súdržnosti. Poskytuje včas dôkazy o pokroku pri vykonávaní v celej EÚ-27 a presadzuje transparentnosť opatrení prostredníctvom začlenenia do priorít Spoločenstva.

Pokrok, ktorý dosiahli členské štáty, môžeme v kontexte vážneho zhoršenia sociálno-hospodárskej situácie spôsobeného globálnou krízou, ako aj v kontexte reformy politiky v období 2007 – 2013, považovať za primeraný. V mnohých ohľadoch sú medzi rôznymi regiónmi EÚ ešte stále zjavné rozdiely. Pokrok sa značne líši v jednotlivých krajinách a naprieč jednotlivými témami. V určitých strategických oblastiach dochádza k mimoriadnym oneskoreniam vo výbere projektov.

Čo sa týka oblastí, v ktorých by sa mala vykonať hĺbková analýza dôvodov oneskorenia, mimoriadne znepokojenie vyvolávajú tieto oblasti: železničný sektor, určité investície do energetiky a životného prostredia, digitálna ekonomika, sociálne začlenenie, správa vecí verejných a budovanie kapacít. Aby sa zabránilo nadmerným oneskoreniam, zlepšilo sa tempo vykonávania a zabezpečila sa vyššia finančná disciplína, je potrebné vyvinúť dodatočné úsilie.

Politika súdržnosti naďalej dokazuje svoju opodstatnenosť, keďže významne prispieva k zlepšeniu sociálno-ekonomického prostredia. Zásadnými predpokladmi dosahovania celkových cieľov politiky súdržnosti sú riadna finančná disciplína a predovšetkým transparentnosť pri prideľovaní finančných prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), písomne. (LT) Politika súdržnosti je zárukou zlepšenia nášho sociálno-ekonomického prostredia, pomáha znižovať rozdiely medzi jednotlivými úrovňami rozvoja regiónov a uľahčuje snahy o modernizáciu a udržateľný rast. Je to efektívny a účinný nástroj na riešenie sociálno-ekonomických problémov spôsobených finančnou krízou. Aby sa znížili rozdiely medzi menej rozvinutými a vysokorozvinutými regiónmi EÚ, musíme členské štáty povzbudiť k zvýšeniu absorpčnej kapacity štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Členské štáty sa musia na vykonávaní programov politiky súdržnosti podieľať aktívnejšie. Pri dosahovaní týchto cieľov je dôležité zabezpečiť výber projektov a ich riadne vykonávanie bez oneskorenia. Následne musia existovať efektívne kontrolné a monitorovacie mechanizmy a musí sa znížiť byrokracia a administratívna záťaž. Mali by sme poznamenať, že osobitná pozornosť a finančné prostriedky by sa mali venovať doprave, ktorá je kľúčovým faktorom pri vykonávaní územnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Som sklamaný z toho, že investície do železničného sektora sú pod úrovňou investícií do sektora cestnej dopravy. Oneskorenie investícií do železničného sektora navyše nesmierne poškodzuje realizáciu siete TEN-T. Mali by sme spomenúť, že štrukturálne fondy sú kľúčovým nástrojom hospodárskeho stimulovania malých podnikov. Je dôležité, aby sme využili možnosti, ktoré tieto fondy ponúkajú, vytvorili priaznivé prevádzkové podmienky pre malé a stredné podniky a podporili účasť na rôznych inovačných projektoch a spoluprácu na miestnej a regionálnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Politika súdržnosti je základným pilierom sociálno-ekonomického rozvoja. Členské štáty prijali nové požiadavky pozitívne a rýchlo zohľadňujú usmernenia EÚ, vďaka čomu dosahujú primeraný pokrok v dosiahnutí cieľov politickej súdržnosti. Toto vyplýva zo správy pána Mikolášika o správe za rok 2010. Preto v nádeji, že budeme pokračovať v tejto ceste, hlasujem za správu o vykonávaní programov politiky súdržnosti v rokoch 2007 až 2013. Správa navyše formuluje návrhy a odporúčania v oblasti väčšej transparentnosti a flexibility pri prideľovaní a využívaní európskych fondov.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Politika súdržnosti má kľúčový význam pre zlepšenie sociálno-ekonomického prostredia v Európe a je praktickým prejavom solidarity medzi členskými štátmi. Správa však správne zdôrazňuje oneskorené dokončenie strategických a operačných programov, ktoré je dôsledkom ťažkého rokovacieho konania. Uvádza však aj to – a to je pre Grécko dôležité –, že EÚ musí nájsť spôsob, ako tieto oneskorenia riešiť v prípade, že vzniknú v dôsledku nedostatku verejných zdrojov dostupných na spolufinancovanie projektov. Zároveň je dôležité pri každej príležitosti zdôrazňovať to, že základným predpokladom dosiahnutia globálnych cieľov politiky súdržnosti je riadne finančné hospodárenie, zodpovednosť a transparentnosť pri prideľovaní finančných prostriedkov. To je možné dosiahnuť podávaním pravidelných správ o pokroku a zlepšením účinnosti verejnej správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Politika súdržnosti je základným pilierom politiky EÚ a jednou z hnacích síl vytvorenia jednorýchlostnej Európy, pretože prispieva k zlepšeniu sociálno-ekonomickej klímy. Z národných správ vidieť, že členské štáty napredujú v dosahovaní cieľov politiky súdržnosti, hoci na úrovni štátov a regiónov bola zaznamenaná určitá rôznorodosť. Táto politika neponúka okamžité výsledky. Je to dlhodobý mechanizmus. Celkový obraz programového obdobia 2007 – 2013 bude skutočne viditeľný až v roku 2015, čiže dva roky po druhej strategickej správe, lebo niektoré krajiny majú na využitie pridelených prostriedkov ešte dva roky. Hlasovala som za túto správu, ktorá okrem iných aspektov upozorňuje na skutočnosť, že efektívny výber a vykonávanie projektov v niektorých oblastiach brzdia faktory, proti ktorým by sa malo bojovať. Chcela by som zdôrazniť oneskorené uzavretie rokovaní o viacročnom finančnom rámci a legislatívnom balíku tejto politiky, ktoré viedlo k oneskorenému dokončeniu národných stratégií a operačných programov a k nedostatku verejných prostriedkov, ktoré majú členské štáty k dispozícii na spolufinancovanie. Aby sa mohli v plnej miere dosiahnuť ciele procesu, tieto problémy sa musia riešiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Táto správa analyzuje, či sa v členských štátoch riadne uplatňovali právne predpisy, ako aj to, ako členské štáty pri vykonávaní svojich národných strategických referenčných rámcov a operačných programov pochopili a dodržiavali strategické usmernenia Spoločenstva. Správa bola vypracovaná hlavne na základe týchto dvoch dokumentov: oznámenia Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov s názvom Politika súdržnosti: Strategická správa za rok 2010 o vykonávaní programov 2007 – 2013 a pracovného dokumentu útvarov Komisie, ktorý je pripojený k oznámeniu. Uskutočnilo sa hlavné hodnotenie vykonávania programov, ktoré pri vypracúvaní komparatívnej analýzy zohľadnilo rozdiel niekoľkých mesiacov, lebo tento rozdiel by mohol ovplyvniť objem prostriedkov pridelených konkrétnemu odvetviu. Hlavné hodnotenie sa podobne uskutočnilo aj v prípade podávania strategických správ, ktoré včas poskytuje dôkazy o pokroku pri vykonávaní v celej Európe a ponúka základ na diskusiu na vysokej úrovni, partnerské preskúmanie, získavanie poznatkov v oblasti politiky a podnety na zlepšenie kvality výkonu, a to aj vtedy, ak sú tieto správy do určitej miery obmedzené. Aby sa mohla zvýšiť zodpovednosť pri dosahovaní cieľov politiky, hlasujem za tento návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), písomne. – Je dôležité, aby EÚ zostala zameraná na znevýhodnené oblasti a zabezpečovala, aby v súčasnej hospodárskej kríze netrpeli ešte viac. Pomoc chudobnejším regiónom je pomocou aj tým bohatším, lebo zvyšuje kúpyschopnosť na susedných trhoch, a to je jedným zo základných zámerov jednotného trhu. Prostriedky zo štrukturálnych fondov možno ohromne využiť pri riešení problémov v týchto regiónoch a my musíme zaručiť, že budú naďalej fungovať účinne a prinesú trvalo udržateľný a inkluzívny rast. Táto správa sa vyjadrovala o oneskoreniach vo výbere projektov v oblastiach, akými sú železničný sektor, energetika, životné prostredie, digitálna ekonomika, sociálne začlenenie, správa vecí verejných a budovanie kapacít. Tieto otázky majú kľúčový význam pre konkurencieschopnosť, a teda aj pre hospodársky rast. EÚ musí zabrániť nadmerným oneskoreniam v prideľovaní prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za správu. Návrh správy bol pomerne nevýrazný, ale významne by ho mohlo zlepšiť 22 kompromisných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a niekoľkých dôraznejších odsekov z rôznych stanovísk, napr. v oblasti sociálnej súdržnosti (odseky 7 a 19), hľadiska rodovej rovnosti (odsek 9), eliminácie emisií uhlíka v doprave (odsek 11), energetickej účinnosti (odsek 14) a ochrany životného prostredia a klímy (odsek 15). Mohlo by sa zapracovať naše znenie o súčinnosti medzi fondmi („každý fond potrebuje vlastné pravidlá“, odsek 28), ako aj naša výzva na zvýšenie krížového financovania (odsek 29) a posilnenie partnerstva (odsek 33) a transparentnosti (odsek 3). Dobrú formuláciu máme aj v prípade uvedenia programov do súladu s trvalo udržateľným rozvojom (odsek 35). Nemohli sme sa netešiť z vyčlenenia podľa lisabonskej agendy (odseky 5 a 20) a z výzvy na lepšie financovanie projektov siete TEN-T (odsek 12). Ani v prípade opatrení na vykročenie z krízy (odsek 27) už nebolo možné dosiahnuť, aby sa viac zameriavali na ekológiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) V článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uvádza, že EÚ „rozvíja a uskutočňuje činnosti vedúce k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti“, a preto na obdobie rokov 2007 – 2013 vyčlenila finančné prostriedky Únie vo výške 347 miliárd EUR, čo predstavuje 35,7 % celkového rozpočtu EÚ. Hlasujem za túto správu, pretože uvádza presnú analýzu súčasného stavu finančných prostriedkov Únie. Poukazuje totiž na oblasti, v ktorých sa doteraz použilo 93,4 milióna EUR, navrhuje odporúčania a možnosti zlepšenia, prispieva k riešeniu hospodárskej a finančnej krízy a presadzuje osvedčené postupy a vzájomné učenie na regionálnej úrovni.

Chcel by som zdôrazniť to, že vykonávanie fondov EÚ sa v rôznych členských štátoch líši, a je dôležité, aby EÚ chápala ťažkosti, ktoré majú niektoré krajiny pri uplatňovaní opravných opatrení, ktoré im majú umožniť aktívne prispievať k väčšiemu využívaniu fondov EÚ, a to v súlade so stratégiou Európa 2020. Na záver by som tiež chcel zablahoželať členským štátom k ich úsiliu v rámci prípravy prvej národnej strategickej správy, lebo ním aktívne prispievajú k väčšej transparentnosti, flexibilite, účinnosti a zodpovednosti za finančné prostriedky politiky súdržnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za správu o vykonávaní programov politiky súdržnosti v rokoch 2007 až 2013, pretože politika súdržnosti má kľúčový význam pri dosiahnutí cieľov stratégie Európa 2020, a to najmä v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí. Vyjadrujem poľutovanie nad oneskoreniami, ku ktorým došlo v procese výberu projektov v strategických oblastiach, akými sú doprava, určité investície do energetiky a životného prostredia, digitálna ekonomika, sociálne začlenenie, správa verejných vecí a posilňovanie správnych kapacít. Účinný výber a realizáciu projektov v niektorých oblastiach sťažujú chýbajúce podstatné predpoklady, akými sú jednoduchšie postupy uplatňovania na vnútroštátnej úrovni, jasné vnútroštátne priority pre isté oblasti intervencie, urýchlená transpozícia právnych predpisov EÚ, konsolidované inštitucionálne a správne kapacity, ako aj nadmerná vnútroštátna byrokracia.

Myslím si, že vytvorenie európskeho intermodálneho dopravného systému, ktorý by bol založený na sieti TEN-T a prepojený s vnútroštátnymi projektmi cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy, má pre zabezpečenie územnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti kľúčový význam.

Ľutujem neprimerané investície do projektov, ktoré presadzujú energetickú účinnosť a energie z obnoviteľných zdrojov pri výstavbe domov a pri projektovaní domov pre marginalizované komunity. V budúcnosti musí Európa významne investovať do inovácie, vzdelávania a nových technológií.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Strategická správa o vykonávaní operačných programov spolufinancovaných pod záštitou politiky súdržnosti je nový nástroj, ktorý bude nevyhnutný pre transparentnosť a ktorý v budúcnosti pomôže verejnosti pochopiť túto zložitú otázku. Dvor audítorov každoročne odhalí obrovské nezrovnalosti v rozdeľovaní dotácií. Ak sa bude tento nástroj využívať správne, mohol by významne pomôcť v tom, aby sa to skončilo. Z tohto dôvodu som za zlepšenia, ktoré navrhuje spravodajca, predovšetkým za tie, ktoré sa týkajú kvality správ podávaných členskými štátmi, čo v budúcnosti zabezpečí účinné kontroly.

 
  
  

Správa: Oldřich Vlasák (A7-0218/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasujem za túto správu, keďže skúma potreby mestských oblastí so zameraním najmä na dva aspekty: základnú infraštruktúru a inteligentné investície do infraštruktúry a služieb založených na technickom pokroku. Súhlasím aj s výzvou na to, aby sa venovala pozornosť zásadám strategického plánovania, a s potrebou krížového financovania, ktoré je flexibilnejšie, medzi Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskym sociálnym fondom (ESF).

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Rozmanitosť európskych mestských oblastí treba podporiť primárne prostredníctvom flexibilného mechanizmu na zavedenie politiky súdržnosti a koordinácie a prispôsobenia projektov rozvoja miest podľa rozvojových potrieb a strategických usmernení špecificky pre každé mesto. Hovorí sa o inteligentnom rozvoji miest a o tom, že je potrebné, aby mestá zlepšili a zmodernizovali svoju infraštruktúru a služby, ktoré ponúkajú. Aby sa z toho nestali len plané reči, myslím si, že musíme prejaviť dôveru miestnym orgánom a zvoleným zástupcov týchto miest. Mali by sme počúvať, čo miestna úroveň chce, iniciovať výstavbu na základe ich zoznamu priorít a veriť tomu, že primátori najlepšie vedia, aké priority majú alebo by mali mať ich mestá. Práve preto som rovnako ako spravodajca pevne presvedčená o tom, že ponuka financovania zo strany EÚ musí byť v súlade s miestnym dopytom a s integrovanými strategickými zásadami plánovania na úrovni EÚ. Európska mestská agenda preto musí pomôcť znížiť tieto rozdiely v strategických oblastiach, ktoré potrebuje každé moderné európske mesto, teda v oblasti infraštruktúry, výskumu a inovácií, dopravy, životného prostredia, vzdelávania, zdravotníctva a kultúry. Prijatie integrovaného prístupu k politike súdržnosti je totiž jediným spôsobom, ako pomôžeme dnešným mestám rozvíjať sa organicky, udržateľne a zodpovedne z hľadiska životného prostredia.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), písomne. − Správa o európskej mestskej agende a jej budúcnosti v politike súdržnosti zdôrazňuje skutočnosť, že popri významnom prínose opatrení v rámci politiky súdržnosti zameraných na rozvoj mestských oblastí má na rozvoj miest výrazný vplyv aj celý súbor ďalších politík (napríklad v oblasti životného prostredia, dopravy a energetiky). Z tohto dôvodu by mala Komisia pokročiť s hodnotením územného vplyvu odvetvových politík na posilnenie účinnej mestskej agendy EÚ. Správa tiež zdôrazňuje, že jednou zo slabín lisabonskej stratégie bola neexistencia dobre fungujúceho viacúrovňového riadenia a nedostatočné zapojenie regionálnych a miestnych orgánov a občianskej spoločnosti do etáp prípravy, realizácie, komunikácie a hodnotenia tejto stratégie. Pri zohľadnení tohto nedostatku je potrebné zlepšiť systém riadenia v rámci stratégie Európa 2020 s dôkladnejším začlenením zainteresovaných subjektov do všetkých etáp.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Ako podpredsedníčka pracovnej skupiny pre otázky miest prikladám veľký význam vplyvu, ktorý môže mať v našich mestách politika súdržnosti predovšetkým v oblastiach, ktoré majú problémy. Hlasovala som za túto správu, pretože v nej kolega poslanec pán Vlasák podporuje dôležitú úlohu mestských oblastí a predkladá inteligentný kompromis medzi miestnymi, vnútroštátnymi a európskymi právomocami. Na záver by som chcela dodať, že chcem ďalej pracovať na prepojeniach, ktoré treba rozvíjať medzi mestskými a vidieckymi oblasťami, keďže na vidiecke oblasti sa v rámci politík územného plánovania príliš často zabúda.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. (FR) Zatiaľ čo veľká väčšina európskeho obyvateľstva žije v mestách a zatiaľ čo tieto mestá sa stretávajú s novými problémami, mestská agenda v rámci politiky súdržnosti je naďalej pomerne neznáma, nekoordinovaná, a preto neprimeraná. Dnešné hlasovanie bolo šancou zdôrazniť potrebu posilnenia spolupráce medzi mestami a predmestiami a lepšieho zohľadnenia špecifických problémov miest. Keďže som bol zvolený za volebný obvod juhovýchodného Francúzska, venujem veľkú pozornosť otázkam týkajúcim sa miest, a to najmä preto, lebo Marseille je z hľadiska obyvateľstva druhé najväčšie mesto vo Francúzsku. Ako veľa iných miest čelí Marseille mnohým problémom, ako sú napríklad verejná doprava, zamestnanosť, bývanie a boj proti sociálnemu vylúčeniu, pri riešení ktorých môže EÚ pomôcť predovšetkým prostredníctvom politiky súdržnosti. Táto správa sa zameriava na nasledujúce tri ciele: rozvoj fyzickej infraštruktúry, hospodársku, sociálnu a environmentálnu modernizáciu miest a inteligentnejší rozvoj miest. Správa teda nezabúda na vidiecke oblasti a zdôrazňuje úlohu, ktorú mestské oblasti zohrávajú v európskych regiónoch, a poukazuje na to, že ak chceme dosiahnuť vyvážený regionálny rozvoj, na mestské oblasti by sa nemalo zabúdať.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože hlavným cieľom posilnenej mestskej agendy by mal byť rozvoj a kvalitatívna modernizácia infraštruktúry a služieb v európskych mestách. Budúce opatrenia sa musia úzko spájať s celkovými prioritami EÚ na odôvodnenie príspevku z rozpočtu EÚ. Aj keď európske mestá plnia funkciu centier hospodárskej činnosti, inovácií a zamestnanosti, stretávajú sa s viacerými problémami. Komplexné problémy ako trend budovania predmestí, koncentrácie nedostatku a nezamestnanosti v prímestských oblastiach a rastúceho dopravného preťaženia si vyžadujú integrovaný prístup k doprave, bývaniu, vzdelávaniu a zamestnanosti, ktorý musí zodpovedať miestnym potrebám. Tieto problémy by sa mali riešiť zohľadnením európskej regionálnej politiky a politiky súdržnosti. Európska komisia by sa okrem toho mala zamerať na čo najlepšiu harmonizáciu pravidiel pre osobitné fondy a programy EÚ, v rámci ktorých sa realizujú projekty mestského a miestneho rozvoja, a to v záujme minimalizácie byrokratickej záťaže a potenciálnych chýb pri realizácii. Komisia by mala pripraviť štúdiu, v ktorej porovná doterajšie postupy jednotlivých členských štátov v oblasti strategického integrovaného plánovania, a na základe výsledkov tejto štúdie by mala pripraviť osobitné usmernenia EÚ pre integrované plánovanie rozvoja miest, ktoré podporia účinné a právne regulované partnerstvá vrátane cezhraničných mestských partnerstiev.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. − Táto správa sa zaoberá množstvom otázok týkajúcich sa mestského rozmeru politiky súdržnosti, ktoré Výbor pre regionálny rozvoj identifikoval ako osobitne problematické pre budúcu politiku súdržnosti. Úsporné opatrenia, ktoré sú zavedené v celej Európe, zvýšili tlak na všetky úrovne verejných výdavkov, a preto sa stala nutnosťou lepšia koordinácia zdrojov s cieľom zabezpečiť čo najefektívnejšie využívanie a rozdeľovanie týchto zdrojov. Mal by existovať aj účinný tok zdrojov z EÚ smerom nadol až na nižšie úrovne v rámci členských štátov. So spravodajcom sa na týchto otázkach zhodujem, a preto som sa rozhodol hlasovať za túto dokumentáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Je dôležité stanoviť európsku politiku miest, ktorá by mala prispieť k udržateľnému rozvoju mestských oblastí pri zohľadnení zásady subsidiarity. Európska mestská agenda zahŕňa nielen mestský rozmer politík EÚ, predovšetkým politiky súdržnosti, ale aj medzivládny prvok úsilia o koordináciu mestských politík členských štátov na európskej úrovni, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom neformálnych schôdzí ministrov.

Je veľmi dôležité posilniť mestský rozmer v rámci politiky súdržnosti a presadzovať trvalo udržateľný mestský rozvoj predovšetkým prostredníctvom podpory a rozvoja nástrojov na uplatňovanie Lipskej charty na všetkých úrovniach. Dynamika mestských oblastí by sa zároveň mala stimulovať účinnými synergickými väzbami medzi rôznymi európskymi nástrojmi financovania, a to najmä v oblasti výskumu a inovácií.

Preto by sa malo zabezpečiť, aby mestské oblasti vo všetkých regiónoch EÚ ako centrá hospodárskej činnosti, inovácií a zamestnanosti mohli profitovať z nevyhnutnej a primeranej podpory s cieľom riešiť obrovské problémy, s ktorými sa stretávajú, ako sú okrem iného trend budovania predmestí, koncentrácia chudoby a nezamestnanosti a rastúca úroveň dopravného preťaženia a znečistenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Mestá sú pilierom spoločenského a hospodárskeho života a disponujú významnými silami sociálnej integrácie, pretože na jednej strane zaručujú ochranu kultúrnej rozmanitosti a na strane druhej zachovávajú trvalú väzbu medzi centrom a okrajovými oblasťami. Z tohto dôvodu som hlasovala za návrh zvýšiť finančné prostriedky vyčlenené na mestský rozvoj. Súhlasím aj s myšlienkou, že nové investície by nemali smerovať výlučne do hospodárstva a do konkrétnych odvetví, ale namiesto toho by som bola za potrebnú realizáciu projektov, ktoré sa vo veľkej miere zameriavajú na sociálnu súdržnosť a integráciu jednotlivých častí. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné predložiť projekty, ktoré sú trvalo udržateľné z hľadiska nákladov a zdrojov a flexibilné v tom zmysle, že každé mesto je iné a vyžaduje si riešenia, ktoré budú čo najlepšie vyhovovať jeho požiadavkám. Ciele rozvoja európskej agendy by sa mali preto zamerať na: zlepšenie sociálnej súdržnosti v mestských oblastiach vrátane – nie však výlučne – prostredníctvom hospodárskeho pokroku, realizáciu dobre koordinovanej politiky na európskej i miestnej úrovni, ktorá zapojí miestne volené orgány do procesu strategického rozhodovania, identifikáciu finančných prostriedkov a poskytnutie stimulov na investície s cieľom iniciovať nové projekty namiesto vytvárania projektov s cieľom získať finančnú pomoc.

 
  
MPphoto
 
 

  Karima Delli (Verts/ALE), písomne. (FR) Som rada, že bola táto správa prijatá, pretože bola zohľadnená väčšina našich myšlienok týkajúcich sa klímy, sociálnej súdržnosti, integrovaného prístupu zdola nahor, znevýhodnených štvrtí, krížového financovania a podobne. Ľutujem však, že pokiaľ ide o uplatňovanie mestského rozmeru, nebol vyslaný jasnejší signál v prospech rozšírenejšieho využívania všeobecných dotácií na priame riadenie zo strany miest. Táto správa mala ďalej analyzovať možnosti riešení znevýhodnených štvrtí, úlohu stredne veľkých miest v mestskej agende a boj za klímu a sociálnu rozmanitosť v našich mestách.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), písomne. (FR) V mestských oblastiach žije približne 70 % obyvateľstva a tieto oblasti vytvárajú štyri pätiny HDP Únie, musia sa teda stať vysoko konkurencieschopnými zónami s hustou hospodárskou štruktúrou, s atraktívnymi centrami pre špičkové technológie a musia byť priamo prepojené so svojou regionálnou podpornou základňou. Podporou správy o európskej mestskej agende a jej budúcnosti v politike súdržnosti vystupujem za nový prístup k mestskej politike na základe úzkej spolupráce medzi subjektmi na rôznych úrovniach rozhodovania: na úrovni EÚ, na vnútroštátnej úrovni, na úrovni mestských oblastí a okrajových mestských oblastí. Skutočnosť, že kolegovia poslanci s týmito ambíciami takmer jednomyseľne podporujú európsku politiku súdržnosti, poukazuje na význam, ktorý prikladáme projektu obnovenia rovnováhy v rámci rozvoja rôznych území.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o európskej mestskej agende a jej budúcnosti v politike súdržnosti, pretože zdôrazňuje význam vytvárania sietí miest, výmeny osvedčených postupov a prijímania inovačných riešení, posilnenia mestského rozmeru cieľa európskej územnej spolupráce, ako aj účinnejšie uplatňovanie zásady partnerstva v politike súdržnosti s cieľom dosiahnuť udržateľnejší rozvoj miest, predovšetkým čo sa týka modernizácie infraštruktúry a mestských dopravných sietí.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Medzi najdôležitejšie rozmery politiky súdržnosti patrí aspekt zameraný konkrétne na mestá, keďže väčšina z nich sú mestské oblasti, ktoré realizujú politiku súdržnosti a v ktorých sa vyskytuje množstvo problémov, ktoré má riešiť stratégia Európa 2020.

Podľa údajov, ktoré predložil spravodajca, žije 70 % obyvateľov Európy v mestských oblastiach. Títo obyvatelia vytvárajú 80 % hrubého domáceho produktu (HDP) a spotrebujú asi 70 % energie EÚ. Veľké mestské oblasti sú aj hlavnými centrami inovácií, znalostí a vedy a sú domovom väčšiny produktívnych činností, ktoré vytvárajú hodnoty a prispievajú k hospodárskemu rastu. Najväčšie problémy z hľadiska účinného riadenia infraštruktúry a dopravy možno ďalej nájsť aj v mestských oblastiach a tieto majú priamy vplyv na politiku v oblasti životného prostredia a energie.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Politika súdržnosti EÚ je súčasťou európskeho rámca solidarity, ktorý zahŕňa 27 členských štátov a ich 271 regiónov, a jej cieľom je ukončiť súčasné hospodárske a sociálne rozdiely v EÚ. Cieľom tejto správy, ktorú vypracoval pán Vlasák, je nadviazať na predchádzajúcu správu o mestskom rozmere politiky súdržnosti v novom programovom období. Úloha miest, v ktorých žije 80 % európskeho obyvateľstva, ako zdroja tvorby hodnôt a ako centra spoločenského a hospodárskeho rozvoja, je nespochybniteľná.

Problémy, ktoré ich ovplyvňujú, vrátane chudoby a sociálneho vylúčenia, nezamestnanosti, nedostatku bytov, kriminality a zneužívania drog, sú obrovské a vyžadujú si veľkú pozornosť. Napriek tomu, že Komisia a Európska investičná banka (EIB) vytvorili finančné nástroje, ako napríklad Jeremie (Spoločné európske zdroje pre mikropodniky až stredne veľké podniky), Jaspers (Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch) a Jessica (Spoločná európska podpora trvalo udržateľných investícií do mestských oblastí) a iné štrukturálne fondy, výsledky zaostali za očakávaniami. Preto súhlasím s odporúčaniami spravodajcu týkajúcimi sa prípravy rozsiahleho a integrovaného finančného plánovania, aby bolo možné prideliť finančné prostriedky na projekty zamerané na dosiahnutie cieľov stanovených v stratégii Európa 2020 a nie na aktivity, ktoré tieto finančné prostriedky len spotrebúvajú.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Obrovský rozpor, nachádzajúci sa v tejto správe, je, že kladie veľký dôraz na mestá, ale zabúda na ich občanov. Veľký dôraz sa kladie na posilnenie európskej mestskej agendy, na rozvoj základnej fyzickej infraštruktúry a jej prínos k hospodárskej základni, na energetickú a environmentálnu udržateľnosť prostredníctvom investícií založených na technickom pokroku, ale ľudia sa dostávajú na okraj pozornosti.

Mestá a ich celú infraštruktúru vytvárajú ľudia. Ľudia ich obývajú a zabezpečujú fungovanie služieb v oblasti verejného vzdelávania, zdravotníctva a dopravy, fungovanie obchodu a priemyslu a kultúrnych aktivít. Títo ľudia by mali byť stredobodom každej mestskej politiky. No práve na ľudí politiky EÚ zväčša zabúdajú.

Z nášho pohľadu by malo byť prioritou mestskej agendy lepšie rozmiestnenie obyvateľstva na území určitých krajín, najmä v Portugalsku, odbremenenie miest prostredníctvom ocenenia vidieckych oblastí a riadneho odmeňovania poľnohospodárstva, rozšírenie produktívnej činnosti po celej krajine, ocenenie kvalitných verejných služieb vo vidieckych a mestských oblastiach, boj proti nezamestnanosti, ochrana pracovných miest s právami, ocenenie platov a dôchodkov a boj proti chudobe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa sa zameriava na európsku mestskú agendu a jej budúcnosť v politike súdržnosti. Kladie veľký dôraz na mestá, ale zabúda na základnú súčasť týchto miest: na ľudí. Správa je jednoznačne rozporuplná. Presadzuje posilnenie európskej mestskej agendy, rozvoj základnej fyzickej infraštruktúry a jej prínos k hospodárskej základni, energetickú a environmentálnu udržateľnosť prostredníctvom investícií založených na technickom pokroku, ale ľudí odsúva na druhú koľaj. Skutočnosť je však taká, že mestá a ich celú infraštruktúru vytvárajú ľudia. Títo ľudia by preto mali byť v centre každej mestskej politiky. No práve na ľudí politiky EÚ zväčša zabúdajú.

Z nášho pohľadu by malo byť prioritou mestskej agendy lepšie rozmiestnenie obyvateľstva na území určitých krajín, najmä v Portugalsku, odbremenenie miest prostredníctvom ocenenia vidieckych oblastí a riadneho odmeňovania poľnohospodárstva, rozšírenie produktívnej činnosti po celej krajine, ocenenie kvalitných verejných služieb vo vidieckych a mestských oblastiach, boj proti nezamestnanosti, ochrana pracovných miest s právami, ocenenie platov a dôchodkov a boj proti chudobe. Nič z toho z tejto správy nevyplýva.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. (SK) Správa sa zaoberá niekoľkými aspektmi mestského rozmeru politiky súdržnosti, ktoré sú podľa Výboru pre regionálny rozvoj kľúčové alebo problematické pre budúcu politiku súdržnosti, ktorá sa má stať plnohodnotnou a účinnou politikou zameranou na mestá EÚ. Pre Európu je charakteristická územná rôznorodosť a polycentrický rozvoj, pričom v relatívne hustej mestskej sieti sa nachádza málo veľkých miest. Pre posilnenej mestskej agendy je potrebný rozvoj a kvalitatívna modernizácia infraštruktúry a služieb v európskych mestách. Je žiaduce, aby sa budúce opatrenia úzko spájali s celkovými prioritami EÚ. Hoci európske mestá plnia funkciu centier hospodárskej činnosti, inovácií a zamestnanosti, stretávajú sa s viacerými problémami, ktorých riešenie si vyžaduje individuálny prístup zohľadňujúci miestne potreby. Európska regionálna politika a politika súdržnosti sa zaoberá práve touto problematikou. Vzniknuté problémy je potrebné následne riešiť integrovaným spôsobom na úrovni EÚ, vnútroštátnej úrovni a regionálnej úrovni a možnosti financovania koordinovať takým spôsobom, aby obsiahli širokú škálu osobitných potrieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), písomne. − Budem hlasovať za túto správu, pretože zdôrazňuje význam sprísnenia súčasného cieľa v oblasti znižovania emisií z 20 % na 30 %, aby bolo možné pracovať na dosiahnutí ambiciózneho cieľa obmedziť zvyšovanie teploty na 2 stupne Celzia. To možno dosiahnuť len vtedy, ak sa zabezpečí celosvetové dodržiavanie systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) a účasť na ňom, pretože tento systém môže byť účinný len vtedy, ak sa zrealizuje v širšom meradle. Pri riešení hospodárskej krízy prostredníctvom finančných opatrení, ktoré presadzujú nákladovo účinné znižovanie skleníkových plynov v Európe, musí byť však EU ETS flexibilný. Je čoraz jasnejšie, že odkladanie opatrení nie je udržateľné a nezvýši len náklady na znižovanie emisií, ale povedie aj k tomu, že EÚ stratí svoju priekopnícku úlohu v environmentálnom výskume. Treba preto ďalej investovať do inovácií a presadzovania ekologicky účinného rozvoja v členských štátoch. Medzinárodná spolupráca týkajúca sa tohto závažného problému klímy zabezpečí, aby si európsky priemysel dokázal zachovať konkurencieschopnosť a aby nikdy nebol hospodársky znevýhodnený. EÚ, ktorej podiel na globálnych emisiách predstavuje o niečo viac než 10 %, nemôže bojovať proti zmene klímy sama. Ide o globálny problém, ktorý si vyžaduje globálne opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Gualtieri (S&D), písomne. (IT) Mestské oblasti, ktoré sú domovom 73 % obyvateľstva Európy a vytvárajú približne 80 % HDP, sú hlavnými centrami inovácie, kultúry a rastu Únie. Mestský rozmer však doteraz nebol dostatočne uznaný. Z tohto dôvodu je dôležité, aby Parlament navrhol posilnenie európskej mestskej agendy v rámci politík EÚ s cieľom podporiť prínos politiky súdržnosti k mestskému rozvoju a podnietiť užšie zapojenie zo strany miestnych politických zainteresovaných subjektov.

Je potrebné nasmerovať mestský rozmer politiky súdržnosti smerom k podpore rozvoja základnej fyzickej infraštruktúry, modernizácii hospodárskych, sociálnych a environmentálnych charakteristík miest, obnovovaniu miest a podpore sociálnej inovácie v znevýhodnených štvrtiach. To všetko si vyžaduje priamu účasť miestnych orgánov a občianskej spoločnosti a zapojenie politických predstaviteľov miest do strategického plánovania a definovania zmlúv o partnerstve a rokovaniach o nich. V tomto rámci má význam výzva, aby Komisia podporila vytvorenie mestských administrátorov a programu Erasmus pre miestnych a regionálnych volených zástupcov.

Kontrolujme pozorne záväzok Komisie podporiť dôležité návrhy v tejto správe s nádejou, že plné uznanie centrálnej úlohy mestského rozmeru v politikách EÚ predstavuje nevyhnutnú podmienku jeho úspechu.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE), písomne. (SV) Švédski konzervatívci sa v mnohých prípadoch nestotožňujú s názorom vyjadreným v správe. Sme proti dodatočnej kontrole Európskej investičnej banky a aj proti zapojeniu EÚ do urbanistického plánovania. Správa však nepresadzuje poskytovanie ďalších prostriedkov Európskou úniou a uvádza sa v nej aj úloha mestských oblastí ako centier rastu. V dôsledku toho sme mohli hlasovať za správu ako celok.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), písomne. (FR) Zásada subsidiarity znamená, že mestská politika patrí do právomoci členských štátov. Rozvoj našich území však nemožno považovať za úplný, ak na európskej úrovni patrične nezohľadníme mestský rozmer. Mestá skutočne zohrávajú významnú úlohu pri dosahovaní našich cieľov v oblasti zamestnanosti, odbornej prípravy a energetickej účinnosti.

Táto správa úspešne preukazuje pridanú hodnotu európskych politík, najmä politiky súdržnosti, pokiaľ ide o rozvoj a modernizáciu infraštruktúry a služieb v európskych mestách.

Z tohto dôvodu vítam skutočnosť, že táto správa bola prijatá veľkou väčšinou. Úspešne prepája vnútroštátne otázky a miestne potreby s európskymi prioritami uvedenými v stratégii Európa 2020, pričom rešpektuje zásady viacúrovňového riadenia a partnerstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Privítal som tento dokument, pretože odporúča, aby sa mestský rozmer politiky súdržnosti zameral na tri ciele: v prvom rade pomôcť mestským oblastiam rozvinúť ich základnú fyzickú infraštruktúru, ktorá je základným predpokladom rastu, s cieľom v plnej miere využiť ich možný prínos k hospodárskemu rastu v Európe, diverzifikácii hospodárskej základne a energetickej a environmentálnej udržateľnosti, predovšetkým s cieľom zachovať a zlepšiť kvalitu ovzdušia v mestských centrách, a to bez poškodenia riek; v druhom rade pomôcť mestským oblastiam modernizovať ich z hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho hľadiska prostredníctvom inteligentných investícií do infraštruktúry a služieb založených na technickom pokroku a úzko spätých s osobitnými regionálnymi, miestnymi a vnútroštátnymi požiadavkami; v treťom rade obnovovať mestské oblasti opätovným získavaním priemyselných lokalít a kontaminovanej pôdy a mať pritom na zreteli potrebu prepojenia mestských a vidieckych oblastí v záujme propagácie inkluzívneho rozvoja v súlade so stratégiou Európa 2020. Mestské oblasti nie sú izolovanými prvkami v rámci svojich regiónov a ich rozvoj musí byť preto úzko prepojený s okolitými funkčnými, predmestskými alebo vidieckymi oblasťami. Súhlasím s názorom, že Európska komisia by sa mala zamerať na čo najlepšiu harmonizáciu pravidiel pre osobitné fondy a programy EÚ, v rámci ktorých môžu projekty v oblasti rozvoja miest a miestneho rozvoja získať spolufinancovanie, a to v záujme minimalizácie byrokratickej záťaže a potenciálnych chýb pri realizácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za túto správu, ktorá predstavuje významný prínos k európskej pridanej hodnote krížového financovania medzi Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskym sociálnym fondom (ESF), pokiaľ ide o zvýšenú flexibilitu v prípade projektov v oblasti sociálneho začleňovania a integrovaných plánov mestského rozvoja. Flexibilnejšie podmienky krížového financovania by podľa môjho názoru mohli optimalizovať využívanie príslušných plánov alebo stratégií prostredníctvom účinného využitia doplňujúcich synergických účinkov. Prostriedky z ESF by sa mohli často – a najmä v mestských oblastiach, ktoré sú špecifické pre problémy so sociálnym vylúčením alebo znečistením životného prostredia – použiť na podporu miestnych projektov v záujme predchádzania vylúčeniu, pričom tieto projekty by mali realizovať koordinovane a spoločne verejné orgány a súkromné podniky fungujúce ako vedúce subjekty siete miest. Dúfam, že dnešné hlasovanie podporí lepšiu harmonizáciu pravidiel pre osobitné fondy a programy EÚ, v rámci ktorých môžu projekty v oblasti rozvoja miest a miestneho rozvoja získať spolufinancovanie, a to v záujme čo najúčinnejšej minimalizácie byrokratickej záťaže a potenciálnych chýb pri realizácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), písomne. (IT) Myslíme si, že hlavným cieľom európskej mestskej agendy je rozvoj a kvalitatívna modernizácia infraštruktúry a služieb v európskych mestách. Náležité hodnotenie procesu uplatňovania mestských hľadísk vrátane zoznamu silných a slabých stránok sa preto musí uskutočniť ešte pred prijatím ďalších krokov. Výsledkom by mal byť zoznam odporúčaní alebo noriem pre formalizovanejšie zapojenie miestnych orgánov do vytvárania a vykonávania budúcej politiky.

Vývoj mestskej agendy preto nesmie byť jednosmerným procesom, ale musí obsahovať komplexný rozmer založený na prístupe zdola nahor. Preto je veľmi dôležité, aby sa mestá mohli vyjadriť a aby ich pripomienky boli na úrovni EÚ pozorne vypočuté. Myslíme si tiež, že mestám treba poskytnúť dostatočnú pružnosť, aby použili finančné prostriedky podľa svojich vlastných priorít. Možnosti financovania na regionálnej a vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ treba koordinovať tak, aby pokryli širokú škálu osobitných potrieb. Napokon si myslíme, že budúca politika súdržnosti by sa mala stať plnohodnotnou a účinnou politikou zameranou na mestá EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Mestské oblasti patria medzi kľúčové faktory európskeho rozvoja. Rastú rýchlo a koncentrujú hospodársku silu, priemysel a najmä veľmi veľký počet ľudí, a tým aj veľký počet sociálnych a infraštrukturálnych otázok. Mestá teda zohrávajú osobitne dôležitú úlohu v politike súdržnosti Európskej únie. V správe sa tomu venuje patričná pozornosť, preto som hlasoval za.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), písomne. (LT) Mestá stimulujú hospodársky rast a podnikateľskú činnosť a prispievajú k vytváraniu nových udržateľných pracovných miest. Realizáciou mestskej agendy sa musíme zamerať viac na rozvoj a kvalitatívnu modernizáciu infraštruktúry a služieb v európskych mestách. Aby bolo možné zrealizovať koncepciu inteligentnejšieho rozvoja miest, je potrebné vytvoriť podmienky, aby mohli mestá riadne a účinne rozvíjať svoju infraštruktúru prostredníctvom moderných technológií, predovšetkým však informačnej a komunikačnej technológie (IKT). Uplatňovanie inteligentných systémov by pomohlo riešiť problémy súvisiace s dopravným preťažením, energetickou účinnosťou a bezpečnosťou vo verejnom sektore. Vzhľadom na špecifické potreby jednotlivých regiónov je potrebné podporovať investície do technologického pokroku. Musíme propagovať sociálne inovácie v mestských oblastiach a najmä v znevýhodnených štvrtiach prostredníctvom využívania možností, ktoré poskytuje politika súdržnosti. Je veľmi dôležité obnovovať mestské oblasti opätovným získavaním priemyselných lokalít a kontaminovanej pôdy a zároveň podporovať inkluzívny rozvoj mestských a vidieckych oblastí. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné zaviesť viacúrovňové riadenie, regionálne plánovanie a zásadu partnerstva. Treba poznamenať, že na základe osvedčených postupov členských štátov týkajúcich sa strategického plánovania by Komisia mala pripraviť konkrétne usmernenia EÚ na integrované plánovanie rozvoja miest a na presadenie právnej záväznosti integrovaného mestského plánovania. Iniciatívy miestnej samosprávy musia okrem toho aktívne presadzovať partnerstvo medzi verejným a súkromným sektorom a zavádzať inovačné stratégie rozvoja mestskej infraštruktúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Cieľom tejto správy je identifikovať moderné problémy, predovšetkým čo sa týka životnej úrovne, ktorým čelia občania EÚ žijúci v mestských oblastiach. Musíme si pripomenúť, že v Európe je asi 5000 miest, ktoré majú 5000 až 50 000 obyvateľov, a takmer 1000 miest, ktoré majú viac než 50 000 obyvateľov. Aj keď len 7 % obyvateľov EÚ žije v mestách, ktoré majú viac než 5 miliónov obyvateľov – v porovnaní s 25 % v Spojených štátoch amerických –, počet obyvateľov mnohých mestských oblastí rastie, a to aj v Grécku. Mestá Európy sú v každom prípade centrami hospodárskej činnosti, inovácií a zamestnanosti a ich podpora je preto dôležitá najmä v časoch hospodárskej recesie. V správe, za ktorú som hlasoval, sa správne uvádza, že túto podporu treba poskytnúť na štyroch úrovniach (na úrovni EÚ, na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni) prostredníctvom využitia zodpovedajúcich hospodárskych a politických nástrojov v každom prípade (fondy Spoločenstva, národné strategické programy, regionálne operačné programy a miestne a súkromné zdroje).

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Od roku 2009, keď bola predložená prvá správa pod názvom Mestský rozmer politiky súdržnosti v novom programovom období, pribudli k tejto otázke ďalšie príspevky a celá vec sa ďalej rozvíjala. Účelom tejto správy je nadviazať na predošlú správu a zdôrazniť viaceré aspekty mestského rozmeru politiky súdržnosti, ktoré Výbor pre regionálny rozvoj označil za kľúčové alebo dôležité pre budúcu politiku súdržnosti, ktorá by sa mala stať plnohodnotnou a účinnou politikou pre mestá EÚ. Hlasovala som za správu vzhľadom na mimoriadny význam tejto otázky, aby malé a stredne veľké mestá a veľkomestá mohli naplniť svoj potenciál. Súhlasím s varovaním spravodajcu, že prístup „projekty za peniaze“ by sa mal nahradiť prístupom „peniaze za projekty“. Projekty by sa skutočne nemali navrhovať tak, aby sa vyčerpali dostupné finančné prostriedky, ale aby sa splnili strategické ciele. Skúsenosti ukazujú, že v mnohých prípadoch myšlienky projektov vznikajú na základe dostupných finančných prostriedkov namiesto toho, aby sa zakladali na skutočných potrebách a strategických prioritách. Boj proti tomuto javu je jedným z hlavných úloh rozvojovej politiky a aj politiky súdržnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Európske mestá plnia funkciu centier hospodárskej činnosti, inovácií a zamestnanosti, ale stretávajú sa s aj viacerými problémami. Trend budovania predmestí, koncentrácie nedostatku a nezamestnanosti v prímestských oblastiach, rastúce dopravné preťaženie a iné, podobne zložité problémy si vyžadujú riešenia v oblasti dopravy a bývania i v oblasti odbornej prípravy a zamestnanosti, ktoré musia zodpovedať miestnym potrebám. Európska regionálna politika a politika súdržnosti tieto problémy riešia. Hlavným účelom posilnenej mestskej agendy je rozvoj a kvalitatívna modernizácia infraštruktúry a služieb v európskych mestách. Na jednej strane je na odôvodnenie príspevku z rozpočtu EÚ nevyhnutné, aby sa budúce opatrenia úzko spájali s celkovými prioritami EÚ. Stratégia EÚ 2020 sa však týka najmä budúcich trendov. Rovnako dôležité je prekonanie súčasných rozdielov medzi európskymi mestami a táto otázka by sa mala odzrkadliť v prioritách budúcej politiky súdržnosti. So zreteľom na skúsenosti s lisabonskou stratégiou nesmie byť vývoj mestskej agendy jednosmerným procesom, ale musí obsahovať komplexný rozmer založený na prístupe zdola nahor. Hlasujem za tento návrh, aby sa európske mestá neustále rozvíjali.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), písomne. − Európa má takmer 1000 miest, v ktorých žije viac než 50 000 obyvateľov, a ich zloženie sa neustále vyvíja. Vzhľadom na súčasné zmeny obyvateľstva a migračné trendy je dôležité priebežne vyhodnocovať, ako by sa podľa nás mali mestá budúcnosti vyvíjať. Je potrebné nájsť odpovede na problémy dopravy, bývania, budovania predmestí a zelených plôch. Tieto odpovede musia zohľadňovať miestne potreby, ale treba aj uznať, že problémy ako nezamestnanosť, nedostatok a sociálne vylúčenie sú univerzálne. Regionálna politika a politika súdržnosti EÚ musia tieto problémy riešiť. Rozmach miest ako hnacích síl hospodárstva v rámci regiónov a celých krajín znamená, že mestská agenda sa musí zakladať na územných stratégiách zohľadňujúcich úlohu miest nielen ako prostredia, kde ľudia žijú a pracujú, ale aj ako poskytovateľov služieb obyvateľom v bližšom i vzdialenejšom okolí.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiorello Provera (EFD), písomne. (IT) Pre Európu je charakteristická veľká územná rozmanitosť a polycentrický rozvoj. V tejto súvislosti predstavujú európske mestá centrá hospodárskej činnosti, inovácií a zamestnanosti, ale musia sa vyrovnať s viacerými problémami. Vítam skutočnosť, že v rámci tejto mestskej agendy je otázka týkajúca sa definície „mestskej koncepcie“ prenechaná v súlade so zásadou subsidiarity členským štátom. Preto bude teda viac príležitostí na prispôsobenie zásahov podľa požiadaviek každého členského štátu. Z tohto dôvodu som toto opatrenie privítal a hlasoval som zaň.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za. Ide o ďalšiu iniciatívnu správu o mestskom rozvoji v Európe, ktorá v podstate opakuje, čo sa o tejto otázke uviedlo v predošlých správach. Jediná podstatná otázka v tomto konkrétnom momente je otázka o úlohe mestského rozmeru v budúcej štruktúre politiky súdržnosti po roku 2013. Správa je však v tejto veci otvorená a nepredkladá jasné odporúčanie. Správa sa zaoberá viacerými aspektmi mestského rozmeru politiky súdržnosti, ako sú viacúrovňové riadenie, zásada partnerstva, delegovanie právomocí, integrované strategické plánovanie a rozsiahle finančné plánovanie. Popri časti textu naklonenému spoločnosti IBM o „inteligentnejšom rozvoji miest“ (odsek 8) sme boli sklamaní hlavne tým, že tieňovému spravodajcovi zo Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente sa podarilo oslabiť dobrú formuláciu o zásade partnerstva. Návrh správy sa mohol zlepšiť mnohými kompromisnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a naše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli zapracované celkom dobre. Máme dobré znenie o nákladoch hospodárskeho rastu (odsek 4), o ochrane klímy (odsek 9), o vnútornej súdržnosti (odsek 10), o integrovanom prístupe zdola nahor (odseky 21 a 23), o znevýhodnených oblastiach (odsek 25) a o krížovom financovaní (odsek 28).

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Pre Európu je charakteristická veľká územná rozmanitosť. Európske mestá plnia funkciu centier hospodárskej činnosti, inovácií a zamestnanosti, ale musia čeliť viacerým problémom. Súhlasím so spravodajcom v tom, že politika súdržnosti vrátane európskej agendy by sa mala zamerať na cieľ prekonania územných rozdielov prostredníctvom investícií do inteligentného rozvoja miest s cieľom pozdvihnutia infraštruktúry miest a služieb na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) vytvorili tri finančné nástroje, z ktorých jeden sa zameriava na riadenie spoločnej podpory trvalo udržateľného rozvoja v mestských oblastiach (je to Spoločná európska podpora trvalo udržateľných investícií do mestských oblastí alebo JESSICA). S cieľom pokryť konkrétne územné potreby je vhodné koordinovať finančné možnosti na regionálnej a vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ čo najlepším spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písomne. (CS) Hlasovala som za prijatie správy Oldřicha Vlasáka o európskej mestskej agende a jej budúcnosti v politike súdržnosti. Vítam hlavný cieľ tejto správy, ktorým je podpora mestského rozmeru politiky súdržnosti v novom programovom období a zohľadnenie aktuálneho vývoja mestskej agendy v Európskej únii. Chcela by som však spomenúť aj nedávne zverejnenie bielej knihy o budúcnosti dopravy do roku 2050, ktorá načrtáva smery na dosiahnutie jednotného európskeho dopravného priestoru. Za jednu z hlavných prekážok pri dosahovaní ambicióznych cieľov tejto bielej knihy považujem pretrvávajúce rozdiely v úrovni infraštruktúry a dopravných služieb v rôznych členských štátoch. Nástroje politiky súdržnosti preto musia aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu pri zbližovaní týchto úrovní v záujme udržateľnej a bezpečnej európskej dopravy. To sa týka aj miest a vidieckych oblastí, a to najmä cezhraničných oblastí, ktorých prosperita a zamestnanosť závisia od rozvoja infraštruktúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Myslím si, že európska mestská agenda je politikou nepochybného významu vzhľadom na to, že 70 % európskeho obyvateľstva žije v mestách a že títo ľudia vytvárajú približne 80 % hrubého domáceho produktu (HDP) EÚ. Na rozvoj miest v rokoch 2007 – 2013 sa vyčlenila suma 21,1 miliardy EUR, ktorá sa mala zameriavať na obnovenie priemyselných lokalít a kontaminovanej pôdy, obnovu miest a vidieka, ekologickú mestskú dopravu a bývanie. Európska mestská agenda sa zameriava na rozvoj infraštruktúry a služieb v mestách. Mestá sa momentálne stretávajú s rôznymi a rozmanitými problémami, ktoré si vyžadujú realizáciu integrovaných modelov miestneho rozvoja podľa ich potrieb. Mestská politika je preto integrovaná do cieľov politiky súdržnosti, pričom politika súdržnosti by mala slúžiť ako prepojenie s vidieckymi oblasťami s cieľom posilniť inkluzívny rozvoj. Mestá by mali mať možnosť vyjadriť sa k riešeniu svojich problémov prostredníctvom viacúrovňového riadenia a uplatnenia zásady partnerstva. Na záver by som chcel zdôrazniť, že prípravu integrovaného strategického plánovania by malo dopĺňať flexibilné finančné inžinierstvo, aby vnútroštátne, regionálne a miestne orgány mohli realizovať svoje priority.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o európskej mestskej agende a jej budúcnosti v politike súdržnosti. Mestské oblasti vytvárajú približne 80 % HDP, spotrebujú až 70 % energie v EÚ a sú hlavnými centrami inovácie, znalostí a kultúry. V rokoch 2007 až 2013 sa na rozvoj miest vyčlenila suma 21,1 miliardy EUR, čo predstavuje 6,1 % rozpočtu politiky súdržnosti. Suma 3,4 miliardy EUR sa vlastne zameriava na obnovu priemyselných lokalít a kontaminovanej pôdy, suma 9,8 miliardy EUR na projekty obnovy miest a vidieka, 7 miliárd EUR na ekologickú mestskú dopravu a 917 miliónov EUR na bývanie.

Inteligentné mestá si vyžadujú inteligentnú infraštruktúru v oblasti komunikácií, dopravy a energetiky. Podporujem rozvoj integrovaných plánov mestskej mobility a vyzývam miestne orgány, aby modernizovali mestskú verejnú dopravu a zabezpečili jej väčšiu ekologickosť a účinnosť. Uplatňovanie inteligentných dopravných systémov v mestských oblastiach zvýši energetickú účinnosť a bezpečnosť dopravy.

Keďže 99 % bytového fondu v Európe tvoria staré budovy, vyzývam Komisiu a členské štáty, aby v budúcom viacročnom finančnom rámci zvýšili sumu pridelenú každému členskému štátu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na zvýšenie energetickej účinnosti v oblasti bývania zo 4 % na 15 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Spravodajca celkom správne poznamenáva, že členské štáty musia vyvinúť viac úsilia na to, aby sa trvalo udržateľný mestský rozvoj stal strategickou prioritou. Hoci takmer 70 % obyvateľstva Litvy žije v mestách a prímestských oblastiach, v našej krajine sa napriek tomu neuplatňuje jasný, integrovaný a trvalo udržateľný prístup. Dôvodom je menšia konkurencia.

Je veľmi dôležité uviesť do rovnováhy priority EÚ a miestne potreby. Mestská agenda EÚ sa nesmie stať jednosmerným procesom. Je veľmi dôležité, aby sa mohli vyjadriť aj občania.

Správa sa zaoberá viacerými problémami mestského plánovania, napríklad obnovovaním miest, primeraným bývaním a ekologickou mestskou dopravou. Žiaľ, zoznam sociálnych problémov litovských mestských oblastí je trocha dlhší. Podľa oficiálnych štatistík litovskej vlády je 18 % obyvateľov litovských mestských oblastí vystavených riziku chudoby. Litva má jednu z najvyšších mier samovrážd na svete.

Štatistiky EÚ ukazujú, že vyše 25 % mladých ľudí v Litve je nútených prijať málo platenú prácu a uzatvárať krátkodobé zmluvy s nedostatočnými zárukami sociálneho zabezpečenia. To má významný dosah na nezávislosť mladých ľudí žijúcich v mestách a vyvoláva to veľké demografické problémy, pretože založenie rodiny v mestských oblastiach sa stáva náročnou úlohou.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Hlasovala som za túto správu. Jedným z dôvodov, prečo lisabonská stratégia nedokázala dosiahnuť svoje ciele, bolo slabé zapojenie miest a regiónov. Spravodajca okrem iného navrhuje zásadnú zmenu v prideľovaní finančných prostriedkov: „Projekty by sa nemali navrhovať tak, aby sa vyčerpali dostupné finančné prostriedky, ale aby sa splnili strategické ciele.“

 
  
  

Správa: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0110/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasujem za túto správu, pretože poukazuje na potrebu prijať konkrétne rozhodnutia o určitých kľúčových otázkach budúcej politiky súdržnosti vrátane posilnenia cieľa 3. V tejto oblasti je dôležité nevynechať najizolovanejšie a najvzdialenejšie regióny.

Cieľ Územná spolupráca je nevyhnutný na uvedenie politiky súdržnosti do praxe. Chcel by som upozorniť na európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS), ktoré prostredníctvom programov územnej spolupráce významne prispievajú k súdržnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), písomne. (IT) Slúžiť harmonickému rozvoju EÚ je jedným z cieľov politiky súdržnosti, ktorá je nenahraditeľným nástrojom na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej reality Európy, ako aj nevyhnutným faktorom realizácie inteligentného a inkluzívneho rastu, ako sa predpokladá v stratégii Európa 2020. Podporujem túto správu, pretože sa domnievam, že územná súdržnosť by mala byť primerane podporovaná prostredníctvom prideľovania vyšších prostriedkov zo štrukturálnych fondov, a preto je správne, aby sa podiel pridelený na cieľ 3 zvýšil zo súčasných 2,5 % na 7 % aj vzhľadom na to, že v pohraničných regiónoch žije približne 37,5 % európskeho obyvateľstva. Prideľovanie vyšších prostriedkov by v prvom rade znamenalo investovanie do transeurópskych dopravných sietí, pre ktoré je modernizácia naliehavou prioritou, a po druhé pokračovanie v odstraňovaní fyzických, kultúrnych, administratívnych a regulačných prekážok, ktoré narúšajú spoluprácu a územnú súdržnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu, pretože zdôrazňuje, že európska územná spolupráca so svojím významným príspevkom k vytvoreniu modelu viacúrovňového riadenia je jedným z pilierov politiky súdržnosti. Vzhľadom na to, že územná spolupráca preukázala svoju účinnosť pri podpore harmonického rozvoja Únie ako celku, je teraz nevyhnutné zvýšiť jej rozpočet zo súčasných 2,5 % na najmenej 7 % celkových prostriedkov v rámci politiky súdržnosti na budúce programové obdobie.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Hoci zastupujem regióny Centre, Auvergne a Limousin, ktoré nemajú hranice s inými členskými štátmi Európskej únie, som presvedčená o užitočnosti cezhraničnej spolupráce – a všeobecnejšie územnej spolupráce – pre rozvoj Európy a spájanie ľudí. Úplne súhlasím s návrhmi, ktoré predložila spravodajkyňa, moja kolegyňa pani Sanchezová-Schmidová, najmä pokiaľ ide o posilnenie úlohy európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) a financovanie tohto cieľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. (FR) Zámerom cieľa 3 politiky súdržnosti je zblížiť všetky európske regióny – najmä cezhraničné regióny – z hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho hľadiska. Je to preto, že je dôležité posilniť väzby medzi týmito regiónmi najmä v oblastiach energetiky a dopravy. V čase, keď prežívame niečo, čo by sa mohlo nazvať kríza európskej myšlienky, je dobré opätovne zdôrazniť európsku pridanú hodnotu, ktorú poskytuje územná spolupráca. Aby sa cieľ 3 mohol vykonávať najlepším možným spôsobom, požiadali sme o výrazné zvýšenie štrukturálnych fondov, ktoré sú vyčlenené na tento cieľ so zámerom najmä zlepšiť dopravnú infraštruktúru, a tak zvýšiť mobilitu európskych občanov v rámci regiónov a medzi nimi. Ako zvolený zástupca cezhraničného regiónu som venoval tejto otázke osobitnú pozornosť a som rád, že sme požadovali posilnenú spoluprácu miestnych orgánov, čo znamená spoluprácu medzi orgánmi aj spoluprácu s európskymi inštitúciami. Musíme zlepšiť dialóg s týmito orgánmi, aby sme lepšie porozumeli problémom, ktoré existujú, a čelili výzvam. Na záver, keďže je stále príliš komplikované realizovať programy územnej spolupráce, žiadali sme, aby sa zjednodušili, a zdôraznili sme špecifický charakter programov spojených s týmto cieľom, ktoré sú svojou podstatou medzinárodné.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Hlasujem za túto správu, ktorá zdôrazňuje výhody vyplývajúce z posilnenej spolupráce medzi susediacimi regiónmi rôznych členských štátov. Súhlasím s premenou cieľa územnej spolupráce na jeden z pilierov politiky súdržnosti v Spoločenstve, hneď ako to bude potrebné z hľadiska posilnenia súčinnosti medzi susediacimi územiami, ktoré majú prirodzene rovnaké potreby a problémy, aby sa zlepšili schopnosti a zvýšili prostriedky politickej, hospodárskej a administratívnej výmeny medzi susediacimi regiónmi. Domnievam sa tiež, že návrh v správe zvýšiť finančný záväzok Spoločenstva s cieľom podporovať tento pilier politickej súdržnosti je pozitívny.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože musíme posilniť územnú spoluprácu zameranú na pomoc územiam a regiónom pri spolupráci, aby mohli ako celok riešiť spoločné výzvy, odstraňovať fyzické, kultúrne, administratívne a regulačné prekážky brániace tejto spolupráci a zmierňovať tzv. hraničný efekt. Programy cezhraničnej spolupráce sú dôležité aj pre účinnosť stratégií, ktoré sa týkajú znižovania chudoby a integrácie znevýhodnených skupín do európskej väčšinovej spoločnosti, a pre dosiahnutie výsledkov v rámci týchto stratégií. Okrem toho úzke kultúrne a jazykové väzby medzi pohraničnými oblasťami v rôznych členských štátoch, ktoré sú dedičstvom minulosti, je nevyhnutné využiť ako podnet na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce. Potrebná je tiež lepšia koordinácia medzi riadiacimi orgánmi a existujúcimi cezhraničnými inštitúciami, ako sú euroregióny, počas zavádzania cezhraničných programov s cieľom zaručiť vysokú mieru kvality projektov, transparentnosti a blízkosti občanom.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu o iniciatíve cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej územnej spolupráce. V skutočnosti chápem dôležitosť, ktorú správne zdôraznila pani spravodajkyňa, väčšej spolupráce medzi aktérmi na politickej scéne s cieľom pripraviť a realizovať projekty, ktoré sú ambicióznejšie a užitočnejšie pre všetkých občanov. Je veľmi dobre známe, že obyvatelia pohraničných regiónov oveľa pravdepodobnejšie trpia nedostatkom infraštruktúry. Z toho vyplýva, že zapojenie všetkých zúčastnených strán by mohlo viesť k uspokojeniu potrieb všetkých týchto obyvateľov, dokonca aj tých, ktorí sú ďalej od stredu Európy. Preto je na dosiahnutie tohto cieľa potrebné strategickejšie plánovať a spolupracovať na úrovni riadenia, aby sa určité finančné programy stali ľahšie využiteľnými. Užitočné by tiež boli rozšírenejšie kontroly na zabezpečenie väčšej zrozumiteľnosti a vysledovateľnosti použitých finančných prostriedkov. V tejto súvislosti som presvedčený, že je správne, že Komisia viac zviditeľňuje tieto nástroje. Len lepšou publicitou týchto opatrení môžu zúčastnené strany postupovať podľa jasných podmienok.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. − V posledných rokoch je ešte dôležitejšie obmedzovať regulačné a administratívne prekážky brániace súdržnosti, aby sa zvýšila schopnosť rôznych regiónov ako celku reagovať na spoločné problémy. Súhlasím so závermi spravodajkyne a rozhodol som sa hlasovať za tento spis.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Územná spolupráca je dnes pre Európsku úniu určite jednou z najdôležitejších tém. Potreba, aby sa krajiny spojili a aby putá medzi ľuďmi naďalej silneli, je jasnejšia ako kedykoľvek predtým, keď zvážime, že v pohraničných regiónoch žije 37,5 % európskeho obyvateľstva. Vzhľadom na to sa teda ukazuje, že územná spolupráca je kľúčová z rôznych hľadísk. Na jednej strane by účinne podporila konsolidáciu vnútorného trhu a prispela k odstráneniu fyzických a kultúrnych prekážok, ktoré bránia tomuto procesu, a na druhej strane by podporila európsku integráciu v rôznych politických oblastiach a pomohla krajinám pripraviť koordinované a spoločné projekty. Súhlasím s vyčlenením vyššej sumy finančných prostriedkov na podporu tejto politiky predovšetkým tam, kde sa to týka zvýšenia percentuálneho podielu rozpočtu vyčleneného na medziregionálnu spoluprácu. Ďalšou silnou stránkou, ktorú odhalila táto správa, je vytváranie európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS). Som presvedčená, že vytváranie týchto zoskupení môže priniesť pozitívne výsledky z hľadiska riadenia tým, že by znamenali cezhraničnú správu, ktorá zaručuje autorstvo rôznych politík na miestnych a regionálnych úrovniach, ako aj z hľadiska sociálnej súdržnosti, keďže to vytvára väčší potenciál zblížiť spoločenstvá, ktoré sú jazykovo a kultúrne odlišné.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu s názvom Cieľ 3: budúca agenda cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce, pretože je nevyhnutná pre účinnosť politiky súdržnosti. Stojí za to zdôrazniť dôležitosť vytvárania európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) ako kľúčového nástroja územného riadenia, ktorý rieši potrebu štruktúrovanej spolupráce, pokiaľ ide o financie, ako aj právne postavenie a riadenie na rôznych úrovniach.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) V pohraničných regiónoch žije 37,5 % európskeho obyvateľstva, čo robí tri dimenzie územnej spolupráce – cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu – kľúčovou politikou pre Úniu, keďže pomáha územiam, regiónom a členským štátom lepšie spolupracovať na dosiahnutí ich spoločných cieľov.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Táto správa, ktorú vypracovala pani Sanchezová-Schmidová, je o cieli 3: výzva na územnú spoluprácu – budúca agenda cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce. Cieľ 3, európsku územnú spoluprácu, môžeme považovať za „chudobného príbuzného štrukturálnych fondov“. Napriek skutočnosti, že počet obyvateľov v cezhraničných oblastiach dosahuje skoro 200 miliónov, na tento cieľ sa poskytuje len 2,52 % finančných prostriedkov Kohézneho fondu. Vzhľadom na to, že politika súdržnosti EÚ je súčasťou rámca solidarity zahrňujúceho 27 členských štátov a ich 271 regiónov, a na to, že jej cieľom je skoncovať s hospodárskymi a sociálnymi rozdielmi, ktoré v nich existujú, je rozhodujúce, aby ďalší viacročný finančný rámec (VFR) na tento cieľ vyčlenil viac finančných prostriedkov, keďže tieto regióny majú vážne problémy s konkurencieschopnosťou, ale sú nevyhnutné pre udržateľnosť EÚ. Preto súhlasím s návrhom spravodajkyne posilniť cieľ Územná spolupráca zvýšením celkového rozpočtu z 2,5 % na 7 %, prijatím opatrení na zjednodušenie vykonávania programov a vytvorením európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ktoré sú nevyhnutné na fungovanie systémov cezhraničnej správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. (SK) Význam územnej spolupráce sa v priebehu posledného obdobia v dôsledku všeobecného nariadenia o štrukturálnych fondoch, ako aj nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, značne zvýšil. Jej cieľom je odstránenie fyzických, administratívnych a regulačných prekážok a zmiernenie tzv. hraničného efektu medzi územiami a regiónmi, aby mohli ako celok reagovať na spoločné výzvy. Pomer troch základných zložiek – cezhraničnej spolupráce, nadnárodnej spolupráce a medziregionálnej spolupráce – je nevyhnutné zachovať, lebo každá má svoje opodstatnenie a je prospešná. V snahe naplniť zásadu územnej súdržnosti, je potrebné, aby sa cieľ Územná spolupráca a bežné postupy lepšie dopĺňali. Pre jej úspešnú implementáciu a rozvoj, územná spolupráca ako dôležitá európska myšlienka by mala byť pre všetkých občanov tiež akýmsi symbolickým stelesnením EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne. (FR) Chcem uvítať prijatie tejto správy a zdôrazniť dôležitosť cieľa 3 týkajúceho sa územnej spolupráce v rámci politiky súdržnosti Európskej únie. Náš Parlament žiada o zvýšenie podielu štrukturálnych fondov vyčlenených na tento cieľ – zo súčasných 2,5 % na 7 % – a ja toto stanovisko dôrazne podporujem. Cieľ 3 sa musí zachovať a, čo je ešte dôležitejšie, rozvinúť, aby sme sa mohli snažiť o integráciu územia Spoločenstva naprieč vnútroštátnymi hranicami. Ako poslankyňa zastupujúca volebný obvod, ktorý je veľmi ovplyvnený cezhraničnými problémami, a ako niekto, kto pochádza z jediného regiónu vo Francúzsku, ktorý má spoločné hranice s troma inými členskými štátmi EÚ, sa veľmi zaujímam o tieto otázky a projekty cezhraničnej spolupráce. Tieto oblasti územnej spolupráce sú privilegovanými oblasťami pre európsku spoluprácu, najmä cezhraničnú spoluprácu. V týchto oblastiach sú hranice, bariéry a prekážky menej „reálne“. Navyše tým, že sa tieto oblasti spolupráce stávajú skutočnými projektovými zónami, musia zohrávať zásadnú úlohu pri konsolidovaní väzieb na miestnej úrovni medzi partnermi z rôznych členských štátov a medzi občanmi, ktorí sa spájajú, aby riešili spoločné problémy. Územná spolupráca sa musí podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), písomne. (DE) V pohraničných regiónoch je nevyhnutná cezhraničná spolupráca. Preto je potrebné posilniť regióny Euregio a SaarLorLux. Z tohto dôvodu vítam zachovanie cezhraničnej spolupráce ako kľúčového prvku štrukturálnej politiky.

Vítam najmä požiadavku, aby sa na jednej strane v rámci cezhraničnej spolupráce vynaložilo najmenej 70 % rozpočtových prostriedkov na územnú spoluprácu, a na druhej strane, aby sa finančné prostriedky na územnú spoluprácu zvýšili z úrovne 2,5 % v súčasnom programovom období na najmenej 7 % celkových rozpočtových prostriedkov v budúcom programovom období.

Okrem toho je potrebné zjednodušiť vytváranie európskych zoskupení územnej spolupráce, pretože tento nový nástroj uľahčí miestnym samosprávam a občanom prístup k väčšej spolupráci, z čoho bude mať prospech veľa regiónov, najmä pohraničných.

Celkovo táto správa znamená dôležitý krok smerom k zabezpečeniu budúcnosti cezhraničnej politiky v EÚ a umožní nemecky hovoriacej komunite v Belgicku ako pohraničnej oblasti naďalej posilňovať a zlepšovať jej partnerstvo s pohraničnými regiónmi.

V súvislosti s politikou súdržnosti ma teší, že výbor prijal môj návrh, aby sa štrukturálne fondy vyčlenené na dopravu viac sústredili na všeobecnú orientáciu EÚ v oblasti dopravnej politiky. To by mohlo tiež urýchliť dôležité projekty v pohraničných oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), písomne. (FR) Pohraničné regióny, ktoré predstavujú 37,5 % európskeho obyvateľstva, sú mimoriadne dôležité pre integráciu a spájanie európskych občanov. Úspech územnej spolupráce je teraz dobre preukázaný. Tento cieľ, ktorý bol stanovený v roku 2007 a na ktorý sa na obdobie rokov 2007 – 2013 poskytol rozpočet 8,5 miliardy EUR rozdelených medzi cezhraničné, nadnárodné a medziregionálne programy, umožňuje 271 európskym regiónom profitovať z významného financovania zameraného na rozvoj a posilnenie spoločných projektov a prekonanie rôznych prírodných hraníc a bariér, ako sú pozemné a námorné hranice a administratívne bariéry, ktoré ovplyvňujú každodenný život našich občanov.

Nepochybujem, že správa pani Sanchezovej-Schmidovej, ktorá bola prijatá veľkou väčšinou, ovplyvní prácu Európskej komisie pri príprave legislatívnych návrhov, ktoré predloží v septembri. Táto správa zdôrazňuje najmä potrebu zachovať dominantné postavenie cezhraničného piliera a vytvoriť stimuly na podnietenie veľkých cezhraničných a nadnárodných projektov, ako sú transeurópske dopravné siete. S týmito odporúčaniami plne súhlasím, a preto by som chcel ešte raz pochváliť kvalitu správy, ktorá dokázala získať širokú podporu medzi politickými stranami.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Uvítal som tento dokument, pretože viacročný finančný rámec na obdobie rokov 2007 – 2013 zmenil cieľ Územná spolupráca na jeden z troch pilierov politiky súdržnosti EÚ, čím nadviazal na iniciatívu Spoločenstva INTERREG. Následne sa územná súdržnosť na základe článku 174 zmluvy stala popri hospodárskej a sociálnej súdržnosti jednou z troch zložiek politiky súdržnosti. Územná súdržnosť je teraz pevne ustanovená ako jedna z hlavných priorít Európskej únie. Cieľom územnej spolupráce musí byť odstránenie fyzických, administratívnych a regulačných prekážok brániacich súdržnosti a zmiernenie tzv. hraničného efektu medzi územiami a regiónmi, aby mohli ako celok reagovať na spoločné výzvy, či už územné (týkajúce sa služieb, infraštruktúry, urbanizmu a územného plánovania), celosvetové (globalizácia, zmena klímy), hospodárske alebo spoločenské. Územná spolupráca prináša európsku pridanú hodnotu a zohráva zásadnú úlohu pri rozvoji vnútorného trhu a podporovaní užšej európskej integrácie v rámci niekoľkých odvetvových politík a súhlasím s názorom, že územná spolupráca by mala zostať jedným z pilierov politiky súdržnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Nástroj územnej spolupráce, ako sa tiež zdôrazňuje v stratégii Európa 2020, zohráva kľúčovú úlohu pri konsolidácii vnútorného trhu a podpore európskej integrácie v rámci rôznych odvetvových politík EÚ. Hlasoval som za túto správu, aby sa tieto ciele mohli stať v blízkej budúcnosti skutočnosťou a stimulovali harmonický rast nielen v rôznych odvetviach, ale aj v oblastiach Európy, ktoré sa často vyznačujú rôznorodosťou úrovne územného rozvoja. Na dosiahnutie týchto cieľov sú potrebné zdroje – a tie by mali byť prideľované na základe harmonizovaných kritérií – presne ako je potrebná účinná súčinnosť medzi cezhraničnými a nadnárodnými oblasťami, aby sa mohli koordinovať miestne potreby s tými, ktoré majú širší rozsah. Som si istý, že ak sa prekonajú fyzické a územné prekážky, malo by sa obrovské kultúrne, historické a jazykové dedičstvo stať zreteľným: toto je forma spolupráce, ktorá je základom našej vízie demokratických zásad a jednoty v rozmanitosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Toto uznesenie Európskeho parlamentu o cieli 3 je dôležité z hľadiska odstránenia administratívnych a legislatívnych prekážok, ktoré v súčasnosti existujú medzi členskými štátmi.

Účelom územnej spolupráce, ako naznačuje táto správa, je presvedčiť členské štáty, aby spolupracovali v oblasti služieb a infraštruktúry, ako aj v oblasti urbanistického, územného, hospodárskeho a sociálneho plánovania. Táto spolupráca ponúka potenciál na vytvorenie užšieho trvalejšieho spojenia medzi členskými štátmi EÚ.

Cieľ 3 ponúka komplexný, viacrozmerný model spolupráce medzi partnermi v rôznych členských štátoch, ktorý vyžaduje špecifický, jasný a jednotný prístup a vykonávanie v členských štátoch, ktoré posilnia vzájomnú súdržnosť.

V neposlednom rade táto správa zdôrazňuje jednu dôležitú skutočnosť. Je to potreba prilákať, povzbudiť a zapojiť partnerov zo súkromného sektora s cieľom dosiahnuť túto územnú spoluprácu, keďže mnohé služby alebo infraštruktúry prevádzkujú a vlastnia partneri v tomto sektore.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), písomne.(PL) Európska cezhraničná spolupráca je v súčasnosti súčasťou politiky súdržnosti. Na jednej strane prispieva k vytvoreniu nadnárodných projektov a stratégií EÚ a na druhej strane pomáha odstrániť prekážky medzi územiami a regiónmi. Som presvedčená, že účinná územná spolupráca je dôležitá nielen vo vnútri Únie, ale hlavne v oblastiach, ktoré majú spoločnú hranicu s členskými štátmi Európskej únie. Navyše počas poľského predsedníctva Rady Európskej únie budeme mať príležitosť presadzovať harmonické zásady realizácie programov pohraničnej spolupráce vo vnútorných aj vonkajších pohraničných oblastiach EÚ.

V súvislosti so spomenutým si myslím, že správa pani Sanchezovej-Schmidovej o výzve na územnú spoluprácu – budúcej agende cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce je dôležitým príspevkom k práci na regionálnej politike, a ja som hlasovala za jej prijatie.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), písomne. (IT) Základné nariadenie regulujúce štrukturálne fondy a nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy výrazne zvýšilo význam územnej spolupráce tým, že ju premenilo na jeden z troch pilierov politiky súdržnosti EÚ. Politika súdržnosti by mala určite odstraňovať súčasné fyzické, administratívne a regulačné prekážky a zmierňovať tzv. hraničný efekt medzi územiami a regiónmi a dovoliť im, aby ako celok riešili spoločné výzvy, či už sú to územné, globálne, hospodárske alebo spoločenské.

Dúfame, že činnosti týkajúce sa spolupráce sa môžu koordinovať na všetkých úrovniach riadenia v spojitosti so stratégiou Európa 2020, ktorá spĺňa požiadavky území, a v spojitosti s ostatnými existujúcimi územnými stratégiami. Aby sa skutočne naplnila zásada územnej súdržnosti a zvýšila sa európska pridaná hodnota vyplývajúca z prostriedkov vyčlenených v rámci cieľa Konvergencia a Konkurencieschopnosť a zamestnanosť, sme presvedčení, že je nevyhnutné, aby sa cieľ Územná spolupráca a bežné postupy lepšie zladili.

Súhlasíme s myšlienkou, aby sa na začiatku programovania využil v rámci cieľov Konvergencia a Konkurencieschopnosť a zamestnanosť územný prístup s cieľom vyčleniť prostriedky na určitý počet prioritných projektov, ako sú transeurópske dopravné siete, ktoré sa určia vopred a dohodnú s programovými partnermi, a to v súlade s hlavnými zásadami viacúrovňovej správy a európskeho partnerstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), písomne. (LT) Financovanie územnej spolupráce by sa malo zvýšiť, keď zoberieme do úvahy jej vplyv na politiku súdržnosti. Keď sa však bude zvyšovať rozpočet na toto programové obdobie, musíme jasne ukázať, pri ktorých rozpočtových položkách politiky súdržnosti sa znížia vyčlenené finančné prostriedky bez toho, aby sa ohrozilo vykonávanie cieľov politiky súdržnosti. Územná spolupráca odstraňuje administratívne a regulačné prekážky medzi územiami a regiónmi a pomáha riešiť otázky súvisiace s územnou, hospodárskou a sociálnou súdržnosťou. Navyše spolupráca medzi pohraničnými regiónmi musí v porovnaní so spoluprácou s inými oblasťami zostať prioritou. Preto by sa malo zvýšiť financovanie vykonávania územnej spolupráce. Som presvedčený, že je potrebná väčšia pružnosť pri uplatňovaní obmedzenia vzdialenosti na 150 km pre pobrežné a prímorské regióny. Pri tvorbe a realizácii rozsiahlych stratégií sa musia zohľadňovať rôzne programy regionálnej spolupráce. Okrem toho by Komisia mala vyhodnotiť výsledky prvých zavedených makroregionálnych stratégií. Územná spolupráca úzko súvisí s vonkajšími hranicami Európy, a preto je nevyhnutné zabezpečiť lepšie súčinnosti medzi Európskym fondom regionálneho rozvoja a inými opatreniami na vykonávanie spolupráce, vytvoriť priaznivejšie možnosti financovania a vykonávať novú susedskú politiku. Je potrebné poznamenať, že vykonávaniu programov územnej spolupráce v súčasnosti bráni skutočnosť, že je do neho zapojených veľa rôznych orgánov. Je tiež potrebné zjednodušiť pravidlá auditu a kontroly.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), písomne. − Lepšia spolupráca medzi členskými štátmi EÚ na dvojstrannej, regionálnej a medziregionálnej úrovni nie je len kľúčová časť mandátu Európskej únie, ale je aj čoraz potrebnejšia pri zachovávaní solidarity EÚ pri riešení rastúceho počtu záležitostí. Podporil som toto uznesenie, pretože uznáva, že potrebujeme zjednodušiť vykonávacie prvky týchto úrovní spolupráce a zapojiť súkromné subjekty, najmä pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti hospodárskeho rozvoja. Členské štáty EÚ budú mať naďalej veľký úžitok z posilnených prostriedkov na spoluprácu s inými členskými štátmi. Spolu so spravodajkyňou žiadam Európsku komisiu, aby podrobne preskúmala výsledky prvých zavedených makroregionálnych stratégií.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Budúca agenda cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce je strategicky dôležitá pri definovaní cieľov každej územnej skutočnosti v Európe a spôsobov, akými sa tieto ciele môžu dosiahnuť. Územná spolupráca je pridaná hodnota, ktorá pripravuje cestu na realizáciu všetkých možností regiónu a zvýšenie jeho konkurencieschopnosti. Hlasujem za správu, pretože som presvedčený, že je dôležité definovať ciele, ktoré zaručujú primerané prideľovanie finančných prostriedkov na programy spolupráce, a plne uspokojiť potreby každej oblasti prostredníctvom zapojenia najdôležitejších regionálnych projektov.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Cieľ Územná spolupráca sa stal jedným z troch pilierov politiky súdržnosti EÚ a stal sa nástupcom iniciatívy Spoločenstva INTERREG. Následne sa územná súdržnosť na základe článku 174 Lisabonskej zmluvy stala popri hospodárskej a sociálnej súdržnosti jednou z troch zložiek politiky súdržnosti. Je to jedna z hlavných priorít Európskej únie. Cieľom tejto politiky je odstránenie fyzických, administratívnych a regulačných prekážok brániacich súdržnosti a zmiernenie tzv. hraničného efektu medzi územiami a regiónmi, aby mohli ako celok reagovať na spoločné výzvy, či už sú to územné (týkajúce sa služieb, infraštruktúry, urbanizmu a územného plánovania), celosvetové (globalizácia, zmena klímy), hospodárske alebo spoločenské výzvy. Hlasovala som za túto správu pre jej hlavnú podstatu, a to konkrétne: posilnenie cieľa Územná spolupráca prostredníctvom programovania územnej súdržnosti vo všetkých fázach plánovania a v súlade so stratégiou Európa 2020, prijatie územného prístupu v prípade iných politík EÚ, podpora vytvárania európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), zjednodušenie vykonávania tejto politiky a záväzok zviditeľniť územnú spoluprácu v celej Európe sú dôvodmi môjho hlasovania za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Základné nariadenie regulujúce štrukturálne fondy a nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy v posledných piatich rokoch výrazne zvýšilo význam územnej spolupráce tým, že ju premenilo na jeden z troch pilierov politiky súdržnosti EÚ. Finančný rámec na obdobie rokov 2007 – 2013 zmenil cieľ Územná spolupráca na jeden z troch pilierov politiky súdržnosti EÚ, čím nadviazal na iniciatívu Spoločenstva INTERREG. Následne sa územná súdržnosť na základe článku 174 zmluvy stala popri hospodárskej a sociálnej súdržnosti jednou z troch zložiek politiky súdržnosti a v skutočnosti predstavuje jednu z hlavných priorít EÚ. Toto má za cieľ odstrániť fyzické, administratívne a regulačné prekážky a zmierňovať tzv. hraničný efekt medzi územiami a regiónmi a dovoliť im, aby ako celok riešili spoločné výzvy, či už sú to územné, globálne, hospodárske alebo spoločenské výzvy. Cieľ 3 umožňuje komplexnú a viacrozmernú spoluprácu, ktorá spája partnerov z rôznych členských štátov. Z tohto dôvodu sa požaduje zjednodušenie pravidiel auditu a kontroly. Hlasujem za tento návrh, aby sa územná spolupráca stala pre všetkých občanov symbolickým stelesnením EÚ a aby sa politici a štátni úradníci mohli oboznámiť s praktickými aspektmi územnej spolupráce, ktoré súvisia s ich prácou.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiorello Provera (EFD), písomne. (IT) Súhlasím s tvrdením spravodajkyne o veľkom význame územnej spolupráce, ktorá sa zameriava na odstránenie fyzických, administratívnych a regulačných prekážok a zmierňovanie tzv. hraničného efektu medzi regiónmi a ktorá podporuje ich harmonický rozvoj. Tento nový prístup bude dôležitý aj pre horské regióny, ktoré by mohli takisto zohrávať vedúcu úlohu pri realizácii cieľov stratégie Európa 2020. Aby sa však dosiahli tieto ciele, budú sa musieť zjednodušiť programy územnej spolupráce a miestne orgány a verejnosť sa budú musieť viac zapojiť podporou lepšej komunikácie prostredníctvom rozsiahlej mediálnej a informačnej kampane.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za správu. Návrh textu spravodajkyne sa v podstate zhoduje s postojom našej skupiny k cieľu 3. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy našej skupiny, ktoré prijal Výbor pre regionálny rozvoj, sa týkajú: • žiadosti o pružnosť pri uplatňovaní obmedzenia vzdialenosti na 150 km stanoveného v súvislosti s programami cezhraničnej spolupráce pre pobrežné a prímorské regióny; • odporúčania, aby sa vykonalo počiatočné posúdenie jestvujúcich EZÚS s cieľom poučiť sa z týchto prvých skúseností; • predpokladu, že úzke kultúrne a jazykové väzby medzi pohraničnými oblasťami v rôznych členských štátoch je nevyhnutné využiť ako podnet na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Cieľ Územná spolupráca je jedným z pilierov politiky súdržnosti EÚ, ktorá je zameraná na odstránenie fyzických, administratívnych a regulačných prekážok a zmierňovanie tzv. hraničného efektu medzi územiami a regiónmi s cieľom podporiť harmonický rozvoj, ktorý im umožní ako celok reagovať na spoločné výzvy. V rámci logiky stratégie Európa 2020 je dôležité lepšie rozdelenie finančných prostriedkov s cieľom primerane reagovať na potreby a zvláštnosti európskych území. Z týchto dôvodov hlasujem za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Od roku 1986 je cieľom politiky súdržnosti posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť medzi rôznymi členskými štátmi EÚ. Lisabonská zmluva a nová stratégia Európa 2020 však stanovili tretiu dimenziu, tzv. územnú súdržnosť, ktorá podporuje praktický prístup k integrovanému rozvoju 271 regiónov, ktoré sú vnímané ako oblasti, kde žijú ľudia. Som presvedčený, že územná súdržnosť by mala prispieť k odstráneniu fyzických, administratívnych a regulačných prekážok medzi európskymi regiónmi a mala by podporovať harmonický rozvoj Európy a rastúcu spoluprácu prostredníctvom spoločných projektov medzi rôznymi regiónmi, ktoré majú podobné charakteristiky a ciele rozvoja. Chcel by som tiež zdôrazniť, že územné stratégie by mali priamo súvisieť s usmerneniami transeurópskej dopravnej siete, so stratégiami integrovanej námornej politiky a stratégiou Európa 2020, aby sa vybudovala inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa. Na záver plne súhlasím s myšlienkou, že je nevyhnutné stanoviť akčný plán pre najvzdialenejšie regióny EÚ a mali by sa stanoviť viacodvetvové zásady, ktoré podporia ich harmonický rozvoj a pomôžu im odstrániť územné rozdiely medzi nimi a ostatnými európskymi regiónmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Spolufinancovanie cezhraničných, nadnárodných a medziregionálnych projektov presne vystihuje EÚ. Spravodajkyňa navrhla rad zlepšení, ktoré riešia slabé stránky, o ktorých sa predtým diskutovalo. Hlasovala som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za správu, ktorú predložila pani Sanchezová-Schmidová. Správa zdôrazňuje pridanú hodnotu územnej spolupráce a jej potenciál podporovať konkurencieschopnosť. Aj keď správa dodržiava pôvodnú štruktúru cieľa 3, navrhuje zvýšenie finančných prostriedkov a upozorňuje na špecifické potreby obyvateľstva žijúceho v pohraničných regiónoch. Strategický prístup a reakcia zameraná na potreby a zvláštnosti každého regiónu sa môžu zaručiť prideľovaním finančných prostriedkov každému programu územnej spolupráce na základe harmonizovaných kritérií.

 
  
  

Správa: Georgios Stavrakakis (A7-0141/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Som presvedčený, že účinný strategický rámec dokáže zaistiť spoločný prístup a zužitkovať synergie medzi všetkými fondmi na podporu cieľov politiky súdržnosti, napríklad cieľov stanovených v zmluvách, a tak lepšie slúžiť obyvateľom EÚ a plniť ich očakávania. Táto správa do istej miery smeruje k vytvoreniu týchto synergií, a preto hlasujem za ňu.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Potreba väčšej pružnosti vo využívaní prostriedkov z fondov a administratívnej kultúry, v rámci ktorej by sa podporoval multidisciplinárny prístup a jednoduchšia správa finančných prostriedkov, je kľúčová z hľadiska vytvárania nového spoločného strategického rámca pre štrukturálne fondy. Pokiaľ ide o synergie medzi štrukturálnymi fondmi, trvá Európsky parlament na potrebe zabrániť tomu, aby sa vo veľkej miere sústredili kapacity v hospodárskych zoskupeniach a najbohatších regiónoch Európskej únie. Podľa mňa je potrebný integrovaný prístup k rôznym sektorovým politikám, aby sa podarilo dosiahnuť optimálny výsledok hospodárskeho rastu a rozvoja, zníženie rozdielov v rozvoji regiónov, vytváranie pracovných príležitostí, zlepšenú kvalitu života, odbornú prípravu pracovníkov na nové miesta, sociálnu a územnú súdržnosť a realizáciu európskeho sociálneho modelu, ktorý predstavuje faktor prispievajúci k súdržnosti a konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva. Sústredenie spoločnej činnosti fondov na regionálnej alebo miestnej úrovni zvyšuje ich pridanú hodnotu a umožňuje zainteresovaným stranám uviesť do súladu osobitné činnosti so skutočnými hospodárskymi a sociálnymi potrebami, a tým so stavom zamestnanosti v každom osobitnom regióne. Preto som hlasovala za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Všetky strany zapojené do politiky súdržnosti sa zhodnú na tom, že paralelná existencia niekoľkých európskych fondov – Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF), Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFRH) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) – nie vždy umožňuje optimálne riadenie finančných prostriedkov Európskej únie. Hlasovala som za túto správu, pretože navrhuje zaujímavé spôsoby dosiahnutia nevyhnutného cieľa zvýšiť súlad medzi týmito nástrojmi. Pevne dúfam, že tento prístup, ktorý podporuje Európska komisia, bude súčasťou nadchádzajúcich návrhov Komisie týkajúcich sa regulačného rámca, ktorý sa uplatní pri budúcej politike súdržnosti (2014 – 2020).

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. (FR) Hoci sa teraz zamýšľame nad budúcim viacročným rámcom a diskutujeme o ňom, bolo dôležité opätovne zdôrazniť skutočnosť, že politika súdržnosti zostáva základnou pákou rastu a že rozpočtové prostriedky na ňu vyčlenené by sa nemali znižovať. Jedným zo spôsobov, ako môžeme dosiahnuť zlepšenie, je zvýšenie úrovne súladu medzi jednotlivými nástrojmi a politikami – zvlášť vo vzťahu k stratégii Európa 2020 – v záujme dosiahnutia lepšej synergie medzi jednotlivými fondmi, čo nám umožní dosiahnuť regionálnu rozvojovú politiku viac orientovanú na výsledky. Jedným dôsledkom veľkého počtu fondov je to, že sú menej viditeľné, a preto o nich občania a zainteresované strany menej vedia; ďalším je to, že to môže viesť k zdvojovaniu alebo nesúladu, čo môže znížiť celkový účinok tejto politiky. V tejto správe sme preto určili tri hlavné ciele, o ktorých dosiahnutie by sme sa podľa nás mali snažiť: zavedenie programov financovaných z viacerých fondov, zlepšenie technickej podpory a vypracovanie európskych usmernení. Zlepšením synergií sa nám podarí zvýšiť európsku pridanú hodnotu politiky súdržnosti pre miestnych a regionálnych partnerov v celej Európskej únii, čo následne umožní občanom získavať viac pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), písomne. (IT) Európska únia v niekoľkých uzneseniach trvala na tom, že je potrebný integrovaný prístup medzi rôznymi sektorovými politikami, aby sa podarilo dosiahnuť optimálny výsledok rastu a rozvoja v EÚ. Dôvodom rozhodnejšieho úsilia koordinovať činnosti fondov a programov EÚ je podľa mňa skutočnosť, že Európa vkročila do obdobia po kríze. Je zrejmé, že v budúcnosti nás bude potreba konsolidácie verejných financií nútiť k tomu, aby sme sa usilovali dosiahnuť významnejšie výsledky z dostupných finančných prostriedkov. Som presvedčený, že tento ťažký okamih v dejinách, ktorý zažíva celá Európa, predstavuje v každom prípade príležitosť využiť rokovania o budúcom viacročnom finančnom rámci (VFR) na dosiahnutie väčších synergií medzi programami a fondmi EÚ. Skúsenosti týchto rokov napríklad jednoznačne dokazujú, že financovanie hospodárskych opatrení, ako sú inovácie, výskum a životné prostredie, prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) by mohlo byť účinnejšie, ak by sa lepšie koordinovalo a začlenilo medzi činnosti, ktoré vykonáva Európsky sociálny fond (ESF). Na záver by som chcel zopakovať výzvu Komisii, aby podporovala kultúru zameranú na zjednodušovanie riadenia fondov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne.(IT) Musela som hlasovať za túto správu. V čase, ako je tento, keď si hospodárska a finančná kríza vyžaduje obozretnejšie vynakladanie výdavkov, transparentnosť a bezpečné a inovatívne financie, tvárou v tvár stále sa zmenšujúcemu objemu prostriedkov a čoraz naliehavejším sociálnym potrebám je úsilie o účinnejšie využívanie štrukturálnych fondov nielen cieľom, ale aj morálnou povinnosťou všetkých riadiacich pracovníkov a predovšetkým tejto Európy, ktorú jej občania vnímajú ako subjekt, ktorý nadobúda čoraz abstraktnejší charakter a čoraz viac sa vzďaľuje od chápania skutočných potrieb ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože na účel racionalizácie vynakladania finančných prostriedkov je potrebná vyššia účinnosť a efektívnosť politík na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Okrem toho by mal Parlament v rámci medziinštitucionálnych rokovaní o novom finančnom výhľade EÚ (2014 – 2020) predložiť návrhy na jednotný strategický rámec s cieľom zabezpečiť uskutočnenie cieľov EÚ v oblasti politiky súdržnosti a účinnosť štrukturálnych fondov. Mali by sme upriamiť pozornosť na skutočnosť, že hospodárska kríza ešte viac zvýšila naliehavú potrebu opatrení v oblastiach pokrytých Európskym sociálnym fondom (ESF), ktoré by podporovali predovšetkým zamestnanosť, profesijnú rekvalifikáciu, sociálne začleňovanie a znižovanie chudoby. Ďalej by som chcela zdôrazniť, že ESF by mal byť ako nástroj na podporu celoživotného vzdelávania, získavania kvalifikácie a profesijnej rekvalifikácie považovaný za základný prostriedok – ktorého potenciál sa však v skutočnosti nevyužíva naplno – na podporu komplexného a efektívneho rastu a Európy, ktorej konkurencieschopnosť sa zakladá na znalostiach. V oblasti politiky súdržnosti sa výdavky musia zracionalizovať znížením rozdrobenosti nástrojov financovania a podporovaním lepšieho dopĺňania sa rôznych nástrojov financovania. Okrem toho musíme vziať do úvahy návrh Komisie s cieľom lepšie vymedzovať priority a tematicky sústreďovať európske a vnútroštátne zdroje na určitý počet priorít s cieľom dosiahnuť zvýšenie koordinácie medzi fondmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), písomne. – Je mimoriadne dôležité zabezpečiť účinnosť týchto a iných európskych fondov, aby ich Európania aj naďalej podporovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Karima Delli (Verts/ALE), písomne. (FR) Vítam tieto myšlienky, ktoré sa realizovali prijatím tejto správy, teda posilniť synergie medzi politikami s dosahom na územia na jednej strane a medzi fondmi na strane druhej, a to zvlášť zvýšením financovania a vytvorením multiregionálnych programov. Pokladám však za poľutovaniahodné, že za prioritu sa nepovažuje zapojenie miestnych a regionálnych aktérov do rozhodovacieho procesu. Zlepšenie riadenia prostredníctvom väčšieho zapojenia orgánov s kapacitami pre decentralizované riadenie je spôsobom, ako reagovať na potrebu čerpania, účinnosti a zjednodušovania, čo sú všetko dôležité aspekty pri uskutočňovaní politiky súdržnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), písomne. (IT) Politika hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti je jedným zo základných pilierov EÚ, ktorá si je vedomá nielen potreby podporovať a rozvíjať výnimočnosť stimulovaním inovácií, ale aj potreby vytvárať konvergenciu a prekonávať rozdiely medzi menej a viac rozvinutými oblasťami. Spoločné plánovanie, ktoré bolo jedným z najinovatívnejších aspektov obdobia 2007 – 2013, viedlo k tomu, že regióny a členské štáty v rámci svojho strategického a operačného plánovania prijali integrovaný prístup k územiam a prostriedkom. Značná autonómia a silná konkurencia existujúca medzi jednotlivými orgánmi zodpovednými za riadenie každého programu financovaného z jedného fondu však často vedú k zmareniu tohto dôležitého prístupu. Svojou neschopnosťou náležite spolupracovať vážne ohrozujú nielen dôležitú integráciu operácií a opatrení, ktoré by sa mohli realizovať, ale aj úžitok a výsledky, ktoré by takéto opatrenia mohli priniesť. V budúcom programovom období by preto asi bolo vhodné vrátiť sa k programom financovaným z viacerých fondov a využiť pri nich skúsenosti zo spoločného plánovania a zároveň podporiť spoločné a zodpovedné riadenie jednotlivých zainteresovaných strán zodpovedných za regionálny rozvoj. Som presvedčený, že prijatá správa účinne prispeje k dosiahnutiu týchto cieľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o väčšej účinnosti Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a ostatných štrukturálnych fondov, pretože som presvedčená, že rozvoj účinného strategického rámca môže zaistiť spoločný prístup a zužitkovať synergie medzi jednotlivými existujúcimi fondmi v záujme dosiahnutia cieľov politiky súdržnosti, tak ako sú stanovené v zmluvách, čo umožní plnenie očakávaní občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Parlament už dlho zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť účinnosť kombinovaného využívania Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a ostatných štrukturálnych fondov pri uplatňovaní integrovaného prístupu k jednotlivým sektorovým politikám. Keďže je potrebné vyhnúť sa mrhaniu prostriedkami, čo je ešte naliehavejšie v časoch vážnej hospodárskej krízy, ktorou prechádzame, je vhodné snažiť sa čo najlepšie využiť synergie vyplývajúce z poskytovania prostriedkov zo štrukturálnych fondov a vyhýbať sa mrhaniu príležitosťami v dôsledku úniku informácií. Toto úsilie o využitie dostupných prostriedkov prispeje k zlepšeniu možností trvalo udržateľného rastu, zníženiu rozdielov medzi regiónmi a podpore sociálneho začleňovania a súdržnosti medzi regiónmi. Nepodarí sa to však, pokiaľ Únia a členské štáty nestanovia jasné priority s cieľom zabrániť rozptylu finančných prostriedkov a vyzdvihnúť aspekty, ktorých uplatňovanie je naozaj kľúčové. Požadovanú pružnosť by malo sprevádzať dôkladné monitorovanie implementácie fondov, aby sa zaistilo čo najprísnejšie dodržiavanie pravidiel dôslednosti a transparentnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Táto správa, ktorú vypracoval pán Stavrakakis, sa týka súčasnej situácie a potreby sústredenia budúcich synergií s cieľom zvýšiť účinnosť Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a ostatných štrukturálnych fondov. V priebehu dvoch desaťročí prostriedky zo štrukturálnych fondov, ktoré sa investovali do rôznych európskych regiónov, rozhodujúcou mierou prispeli k zlepšeniu kvality života miliónov Európanov. Zdalo sa, že ide o nevyčerpateľný zdroj, z ktorého by najviac znevýhodnené regióny mohli uspokojovať svoje potreby v oblasti financovania. Vďaka súčasnej hospodárskej a finančnej kríze sme vytriezveli a uvedomili sme si následky nespútaného konzumu stelesneného v neudržateľných investíciách.

Zlepšovanie infraštruktúry v skutočnosti nejde vždy ruka v ruke s významným rozvojom. Preto je nevyhnutné dôkladné zhodnotenie prebiehajúcich projektov, ako aj strategické presmerovanie finančných prostriedkov, ktoré sú stále k dispozícii, a to pri zohľadnení plnenia cieľov stanovených stratégiou Európa 2020 v rámci prípravy na budúci viacročný finančný rámec (VFR). Podporujem odporúčania v tejto správe, pokiaľ ide o potrebu vytvorenia synergií vytvorením strategického nástroja, ktorý bude pokrývať všetky štrukturálne fondy a bude zameraný na inovácie a technologický rozvoj, podporu spoločností, zvlášť malých a stredných podnikov, a znižovanie správnych nákladov.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Cieľ presadzovaný v tejto správe je jasný: vytvorenie jednotného strategického rámca pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a ostatné štrukturálne fondy, predovšetkým Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH), na nasledujúce obdobie financovania po roku 2013 a jeho koordinácia s inými nástrojmi vonkajších aspektov politiky EÚ.

Vytvorením jednotného strategického rámca môže dôjsť k zániku osobitostí oblastí a odvetví využívajúcich finančné prostriedky a rozdielov medzi nimi, čím sa otvorí cesta pre obmedzenie rozpočtu EÚ a zníženie platieb z fondov, za čo sa zasadzovali hlavné mocnosti EÚ. Tento nový rámec je zameraný na podporu hospodárskej súťaže a posilnenie integrácie politík EÚ s cieľom skonsolidovať stratégiu Európa 2020 v prospech veľkých spoločností a finančných inštitúcií a v prospech sústreďovania a centralizácie kapitálu.

Čo sa nás týka, budeme sa aj naďalej zasadzovať za plné využívanie týchto fondov a ich vzájomné dopĺňanie v rámci ochrany a podpory výroby v každej krajine, boja proti nezamestnanosti a podpory pracovných miest s právami pracovníkov, vytvárania bohatstva a jeho lepšieho rozdelenia, zasadzovania sa za kvalitné verejné služby, boja proti chudobe a ochrany maloobjemového pobrežného rybolovu, rodinných fariem a malých a stredných poľnohospodárov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa sa zasadzuje za vytvorenie jednotného strategického rámca pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a ostatné štrukturálne fondy, predovšetkým Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH), na nasledujúce obdobie financovania po roku 2013 a jeho koordináciu s inými nástrojmi vonkajších aspektov politiky EÚ. Treba si uvedomiť, že vytvorením jednotného strategického rámca môže dôjsť k zániku osobitostí oblastí a odvetví využívajúcich finančné prostriedky a rozdielov medzi nimi, čím sa otvorí cesta pre obmedzenie rozpočtu EÚ a zníženie platieb z fondov, za čo sa zasadzovali hlavné mocnosti EÚ.

Tento nový rámec je zameraný na podporu hospodárskej súťaže a posilnenie integrácie politík EÚ s cieľom skonsolidovať stratégiu Európa 2020 v prospech zvyčajných podozrivých: veľkých spoločností a finančných inštitúcií a sústreďovania a centralizácie kapitálu.

Čo sa nás týka, budeme sa aj naďalej zasadzovať za plné využívanie týchto fondov a ich vzájomné dopĺňanie v rámci ochrany a podpory výroby v každej krajine prostredníctvom využitia ich potenciálu na boj proti nezamestnanosti a podporu pracovných miest s právami pracovníkov, ďalej v rámci vytvárania bohatstva a jeho lepšieho rozdelenia, zasadzovania sa za kvalitné verejné služby, boja proti chudobe a ochrany maloobjemového pobrežného rybolovu, rodinných fariem a malých a stredných poľnohospodárov.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. (SK) Európa sa nachádza v období po kríze a z tohto dôvodu je namieste ešte dôraznejšie úsilie koordinovať činnosti fondov a programov EÚ. Pokiaľ hovoríme o Európskom sociálnom fonde, skúsenosti poukazujú, že financovanie hospodárskych opatrení Európskeho fondu regionálneho rozvoja môže byť účinnejšie, ak sa bude lepšie koordinovať a začlení sa medzi činnosti, ktoré tento fond vykonáva. Je potrebné zohľadniť, že dobrý výsledok väčšiny programov a opatrení v značnej miere závisí od úspešnej kombinácie niekoľkých činiteľov, spomedzi ktorých je najdôležitejším ľudský rozvoj. Súčasný systém plánovania a plnenia programov, ktorý spája politiky týkajúce sa rozvoja ľudských zdrojov, rozvoja podnikania, predovšetkým malých a stredných podnikov, či napr. rozvoja infraštruktúry, slúži ako nástroj pre približovanie podporovaných regiónov. Každá z týchto politík by samostatne dosiahla menej, ako v súčasnosti dosahujú všetky spoločne v rámci integrovaného systému plánovania a plnenia programov. Domnievam sa však, že je potrebné zaviesť ešte rozsiahlejší koordinačný mechanizmus, ktorý by prispieval k zosúladeniu medzi nástrojmi, politikami a zainteresovanými subjektmi. Je žiaduce, aby sa tak vykonávali starostlivo naplánované zásahy a programy a v nich boli zohľadňované miestne osobitosti a komparatívne výhody alebo osobitné črty každého regiónu v rámci integrovaného prístupu na základe miestnych osobitostí.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (PT) Uvítal som tento dokument, pretože žiada, aby sa včas na ďalšie finančné obdobie po roku 2013 navrhol jednotný strategický rámec s cieľom zabezpečiť jednotný prístup a využiť synergie medzi všetkými činnosťami, ktoré sa uskutočňujú v praxi s cieľom presadzovať ciele politiky súdržnosti vymedzené v zmluvách a financované Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR), Kohéznym fondom, Európskym sociálnym fondom (ESF), Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskym fondom pre rybné hospodárstvo (EFRH). Považujem politiku súdržnosti za jeden z pilierov hospodárskej politiky EÚ, ktorým sa uprednostňuje dlhodobá investičná stratégia a sociálne začleňovanie. Politika súdržnosti je tiež zárukou podpory najmenej rozvinutých regiónov a znevýhodnených skupín, čo vedie k vyváženému a harmonickému rozvoju Európskej únie. Európska pridaná hodnota spočíva v tom, že z hospodárskych úspechov EÚ môžu mať úžitok všetci, a preto musí politika súdržnosti aj naďalej zostať samostatnou politikou a musí do nej smerovať väčšie a dostatočné množstvo finančných prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), písomne. – Chcela by som uvítať správu pána Stavrakakisa o väčšej účinnosti EFRR a ostatných štrukturálnych fondov. Väčšia pružnosť fondov, zjednodušenie ich riadenia a strategická koordinácia medzi nástrojmi, politikami a aktérmi je dlhoročnou požiadavkou a nevyhnutným nástrojom sociálneho začleňovania marginalizovaných skupín v rámci zložitej politickej štruktúry integrovaných politík pri využití všetkých finančných prostriedkov dostupných v rámci fondov EÚ, zvlášť v rámci EFRR, Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k nariadeniu o EFRR, ktorým sa rozširuje oprávnenosť zásahov v oblasti bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev, umožňuje členským štátom revidovať svoje operačné programy a zmeniť priority v oblasti investícií použitím maximálne 2 % celkových pridelených prostriedkov z EFRR na zásahy v oblasti bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev na náhradu, ako aj na obnovu. Členské štáty musia plne využiť túto príležitosť ako doplnok k svojmu úsiliu o zabezpečenie účinného sociálneho začlenenia najzraniteľnejších skupín a Európska komisia by mala predložiť konkrétny akčný plán k tomuto nariadeniu s cieľom urýchliť využívanie finančných prostriedkov a vypracovať správu o ich využívaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Politika súdržnosti je jedným z pilierov hospodárskej politiky EÚ. Predstavuje záruku podpory najmenej rozvinutých regiónov a znevýhodnených skupín, ktorá povedie k vyváženému sociálnemu a územnému rozvoju v Únii, a súbor postupov, ktorý má veľký význam pre 27 členských štátov, od ktorých sa vyžaduje stanovenie strategických usmernení pre územný rozvoj prostredníctvom stále aktívnejšieho zapojenia sociálnych partnerov. Moje hlasovanie za túto správu potvrdzuje moju vieru v tento cieľ, ale aj to, že si uvedomujem potrebu zjednodušiť ustanovenia na vnútroštátnej a regionálnej úrovni s cieľom realizovať projekty k dohodnutým termínom, vyhnúť sa byrokratickým zdržaniam a znížiť administratívne zaťaženie a tým zvýšiť ich absorpčnú schopnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Silná, náležite financovaná politika súdržnosti predstavuje kľúčový nástroj na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020. Takáto politika vedie k dobre vypracovanej, dlhodobej investičnej stratégii, vytvára pridanú hodnotu, podporuje sociálne začleňovanie a zároveň harmonický rozvoj v celej Európskej únii.

Podľa mňa musíme poskytnúť podporu členským štátom a regiónom podporou synergie medzi štrukturálnymi, sociálnymi a vidieckymi politikami. Vytvorenie spoločného strategického rámca pre nasledujúce programové obdobie by poskytlo zlepšený prístup a umožnilo by lepšie využitie synergií medzi opatreniami realizovanými v regiónoch EÚ zameranými na podporu cieľov v rámci politík EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), písomne. (IT) Európska únia potrebuje nové synergie a integrovaný prístup medzi rôznymi sektorovými politikami, aby sa podarilo dosiahnuť optimálny výsledok rastu a rozvoja v praxi. Je potrebná väčšia angažovanosť v oblasti regionálnej politiky, ktorá by mala byť stále pružnejšia a stále viac integrovaná s ostatnými nástrojmi a programami. Sme presvedčení, že financovanie inovácií, výskumu, životného prostredia a malých a stredných podnikov prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) môže byť účinnejšie len vtedy, ak sa bude lepšie koordinovať so sociálnymi opatreniami a ak sa do týchto opatrení začlení. To je prínosom integrovaného plánovania. V skutočnosti nie je možné riešiť zložité problémy tak, že sa k nim pristupuje len z jednej strany. Roztrieštený prístup môže viesť k navzájom sa prekrývajúcim alebo dokonca protichodným politikám, vzájomne si protirečiacim verejným krokom alebo v horšom prípade k duplicite zdrojov.

Sme presvedčení, že spájanie plánovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a ich lepšia opätovná integrácia s Európskym fondom pre rozvoj vidieka a Európskym fondom pre rybné hospodárstvo je spôsobom, ako uvoľniť potenciál zaostávajúcich regiónov. Väčšia pružnosť, nový multidisciplinárny prístup a zjednodušenie správy finančných prostriedkov môžu byť kľúčom k úspechu našej politiky rozvoja a územnej súdržnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za správu pána Stavrakakisa, pretože sa domnievam, že by sa malo uľahčiť využívanie jednotlivých európskych fondov určených na realizáciu regionálnych politík. Mám konkrétne na mysli rozvoj synergií v záujme integrovaného prístupu medzi rôznymi sektorovými politikami, ktoré existujú v oblasti regionálnej politiky, ako sa zdôrazňuje v správe. Potreba zvýšiť účinky akýchkoľvek dostupných zdrojov je ešte naliehavejšia v dôsledku súčasnej hospodárskej a finančnej krízy. V tomto zmysle správa navrhuje jednotný strategický rámec pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), Európsky sociálny fond (ESF) a Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH). Zabezpečenie spoločného prístupu k týmto jednotlivým regionálnym fondom tiež pomôže zabrániť prekrývaniu a zmätku vo vzťahu k hospodárskym subjektom na regionálnej a miestnej úrovni, ktoré majú záujem získať európske finančné prostriedky na konkrétny projekt. Prijatie systematického a synergického prístupu medzi jednotlivými európskymi regionálnymi fondmi okrem toho prispeje k prijatiu cieľov politiky súdržnosti, a tým k zmenšeniu rozdielov v rozvoji medzi európskymi regiónmi a uľahčí sociálne začleňovanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), písomne. (LT) Musíme vynaložiť všetko úsilie na vytvorenie priaznivého prostredia na to, aby mohli všetky členské štáty využiť pomoc poskytovanú Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) a ostatnými štrukturálnymi fondmi. Aby sa nám podarilo realizovať ciele politiky súdržnosti, musíme si vyjasniť synergie medzi týmito fondmi, začať sa zaoberať otázkami týkajúcimi sa ich koordinácie a zjednodušiť pravidlá riadenia fondov. V nadväznosti na to bude po roku 2013 veľmi dôležité uplatňovať spoločný prístup a vytvorený jednotný strategický rámec. Tiež je nevyhnutné znížiť rozdrobenosť nástrojov financovania a zabezpečiť tak racionalizáciu výdavkov v oblasti politiky súdržnosti. Treba poznamenať, že politika súdržnosti zaručuje trvalo udržateľný a dlhodobý rozvoj Európskej únie, a preto musí aj naďalej zostať samostatnou politikou a musí do nej smerovať väčšie množstvo finančných prostriedkov. Väčšia pozornosť sa musí venovať Európskemu sociálnemu fondu (ESF), ktorý významnou mierou prispieva k účinnému rastu a konkurencieschopnosti založenej na znalostiach. Som presvedčený, že politika súdržnosti musí byť viac orientovaná na výsledky a menej zameraná na pravidelnosť výdavkov a postupov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Európska politika súdržnosti je a zostane základom konkrétnych opatrení EÚ v jej regiónoch, ako aj hlavným zdrojom investícií do reálneho hospodárstva schopným pomôcť Európe a jej regiónom zotaviť sa z krízy a opäť sa stať konkurencieschopnými. Pomocou Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ostatných štrukturálnych fondov sa dosiahlo veľa, s ich pomocou sa však môžu a musia dosiahnuť rozsiahlejšie a lepšie výsledky pre Európsku úniu. Vzhľadom na to podporujem obsah a štruktúru správy pána Stavrakakisa, za ktorú hlasujem. Zvlášť súhlasím s odporúčaniami a návrhmi pána Stavrakakisa zameranými na účinnejšie využívanie finančných prostriedkov EÚ. Dúfam, že Európska komisia sa začne touto žiadosťou Európskeho parlamentu zaoberať, zvlášť pokiaľ ide o nový finančný výhľad na roky 2014 – 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Súčasnú hospodársku situáciu treba vnímať ako príležitosť s väčšou legitímnosťou preformulovať všetko, čo by sa dalo zefektívniť, v zmysle vytrvalého boja proti každému prípadu mrhania časom a prostriedkami. Potreba konsolidácie verejných rozpočtov znamená, že musíme byť inovatívnejší a snažiť sa dosiahnuť významnejšie výsledky z dostupných finančných prostriedkov. Táto správa, za ktorú som hlasovala, je reakciou na súčasnú situáciu a potrebu dosiahnutia budúcich synergií s cieľom posilniť účinnosť medzi jednotlivými fondmi. Treba zlepšiť koordináciu týchto fondov.

Nástroje politiky súdržnosti EÚ sú riadené v spoločnom rámci, ktorý siaha od strategických usmernení až po platby a predkladanie správ. Treba však zlepšiť koordináciu medzi nástrojmi politiky súdržnosti a ostatnými nástrojmi. Súhlasím s vytvorením integrovaného systému plánovania a plnenia programov zahŕňajúceho všetky oblasti politiky. Výsada integrovaného plánovania spočíva v pochopení toho, že zložité problémy možno riešiť iba prístupom z niekoľkých rôznych uhlov. Nezamestnanosť nemožno vyriešiť jednoducho len vzdelávaním nezamestnaných: potrebné je tiež zaviesť politiky na tvorbu pracovných miest, napríklad podporu malých a stredných podnikov (MSP) alebo začínajúcich podnikov.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. – (IT) Reforma štrukturálnej politiky na programové obdobie 2007 – 2013 viedla k vyňatiu rozvoja vidieka zo všeobecného rámca štrukturálnych fondov. Toto vyňatie by nemalo mať za následok zdvojovanie ani zanedbávanie cieľov a mali by sa zabezpečiť možnosti rozvoja vo vidieckych aj mestských oblastiach v rovnakej miere, z praxe sú však známe protichodné dôkazy. Účinnosť politík rozvoja vidieka si vyžaduje dobrú koordináciu s vykonávaním opatrení v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ako aj v rámci nástrojov regionálnej politiky. Je potrebné vytvoriť jednotný strategický rámec pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézny fond, Európsky sociálny fond (ESF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH) s cieľom zabezpečiť jednotný prístup a zvýšiť synergie medzi všetkými uvedenými nástrojmi financovania. Cieľom politiky súdržnosti je zmenšovanie rozdielov medzi regiónmi a podpora sociálneho začleňovania v záujme vyváženého a harmonického rozvoja. Hlasoval som za správu, lebo chcem, aby boli fondy lepšie koordinované a aby sa regionálne a miestne orgány zapájali do vypracovávania a realizácie zmlúv o partnerstve.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiorello Provera (EFD), písomne. (IT) Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť sú základnými zásadami, ktoré určujú všetky politiky a činnosti EÚ. Súhlasím s názorom pána spravodajcu, že hospodárska kríza nás bude nútiť k tomu, aby sme boli inovatívnejší a aby sme sa usilovali dosiahnuť významnejšie výsledky z dostupných finančných prostriedkov. Inovácia znamená vytváranie synergií a integrovaného prístupu medzi rôznymi sektorovými politikami s cieľom dosiahnuť optimálny výsledok rastu a rozvoja v praxi.

Zvlášť súhlasím s tvrdením pána spravodajcu, že synergie a koordinácia v sebe nezahŕňajú povrchne zovšeobecňujúce jednostranné riešenia, ale vyžadujú si lepšiu strategickú koordináciu medzi nástrojmi, politikami a zainteresovanými subjektmi, aby sa uskutočňovali starostlivo naplánované zásahy a programy, v ktorých sa zohľadňujú miestne osobitosti a komparatívne výhody alebo osobitné črty každého regiónu v rámci integrovaného prístupu na základe miestnych osobitostí.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písomne. (IT) Dnes sme počas plenárnej schôdze Európskeho parlamentu v Bruseli hlasovali o správe o väčšej účinnosti EFRR a ostatných štrukturálnych fondov. Uznesenie prijaté Výborom pre regionálny rozvoj navrhuje, aby sa na programové obdobie po roku 2013 vytvoril jednotný strategický rámec s cieľom zabezpečiť jednotný prístup a využiť synergie medzi všetkými činnosťami, ktoré sa uskutočňujú s cieľom presadzovať ciele politiky súdržnosti vymedzené v zmluvách a financované Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR), Kohéznym fondom, Európskym sociálnym fondom (ESF), Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskym fondom pre rybné hospodárstvo (EFRH).

Zdôrazňuje sa v ňom, že väčšie synergie medzi štrukturálnymi fondmi sú kľúčové nielen z hľadiska dosiahnutia cieľov stratégie EÚ 2020, ale v prvom rade z hľadiska dosiahnutia cieľov politiky súdržnosti. Správa pána Stavrakakisa požaduje, aby sa činnosti na rozvoj vidieka v rámci EPFRV a činnosti v oblasti trvalo udržateľného rozvoja pre oblasť rybného hospodárstva v rámci EFRH začlenili do jednotného rámca s ostatnými štrukturálnymi fondmi a aby sa naďalej posilňovala koordinácia medzi nástrojmi politiky súdržnosti ako takými a činnosťami vykonávanými v rámci siedmeho rámcového programu a rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za správu. Tento text v podstate žiada, aby sa včas na ďalšie finančné obdobie po roku 2013 navrhol jednotný strategický rámec s cieľom zabezpečiť jednotný prístup a využiť synergie medzi všetkými činnosťami, ktoré sa uskutočňujú v praxi s cieľom presadzovať ciele politiky súdržnosti vymedzené v zmluvách a financované Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR), Kohéznym fondom, Európskym sociálnym fondom (ESF), Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskym fondom pre rybné hospodárstvo (EFRH). Ďalej sa v ňom zdôrazňuje, že cieľom politiky súdržnosti musí byť udržateľný, inteligentný a inkluzívny hospodársky rast, ktorý je z územného aj sociálneho hľadiska rovnomerne rozdelený, odstraňovanie rozdielov v rozvoji regiónov, vytváranie pracovných miest, zlepšená kvalita života, odborná príprava pracovníkov na nové miesta vrátane v oblasti trvalo udržateľného hospodárstva, sociálna a územná súdržnosť a realizácia európskeho sociálneho modelu, ktorý predstavuje faktor súdržnosti a konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Cieľom politiky súdržnosti je udržateľný a inkluzívny hospodársky rast rovnomerne rozdelený v celej Európe a zmenšovanie rozdielov medzi regiónmi. Aby sa zlepšili synergie, je potrebné prijať jednotný strategický rámec, ktorý posilní integráciu politík EÚ v záujme realizácie stratégie Európa 2020. Integrované plánovanie jednoznačne umožňuje využívanie štrukturálnych fondov takým spôsobom, ktorý uľahčí presadzovanie cieľov politiky súdržnosti. Jedným cieľom, ktorý treba dosiahnuť, je presunutie európskych prostriedkov, ktoré sa nevyužili v určitých regiónoch, do iných, solídnejších regiónov, ale stále v tom istom štáte.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne.(PL) Hlasovala som za uznesenie o aktuálnej situácii a budúcich synergiách pre väčšiu účinnosť EFRR a ostatných štrukturálnych fondov. Výskum uskutočnený v Poľsku s cieľom identifikovať prekážky čerpania štrukturálnych fondov ukázal, že dvoma hlavnými prekážkami sú nedostatok komplexných informácií a byrokratický systém uplatňovaný pri uchádzaní sa o finančné prostriedky EÚ a monitorovaní ich používania.

Zvlášť by som chcela upozorniť na potrebu zjednodušenia postupu uchádzania sa o finančné prostriedky na vnútroštátnej, ako aj na regionálnej úrovni. Je to priorita, ak sa má dosiahnuť účinné využívanie všetkých finančných prostriedkov. Tiež vyzývam Komisiu, aby zjednodušila koncepciu politiky súdržnosti a zamerala sa na výsledky a nie na zložité monitorovacie postupy. Nová politika sa musí vyznačovať väčšou pružnosťou, primeranosťou a transparentnosťou pri využívaní finančných prostriedkov. Zjednodušeniu postupov by pomohla harmonizácia pravidiel týkajúcich sa riadenia, oprávnenosti, auditu a výkazníctva projektov financovaných z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo.

Väčšia koordinácia pomoci z rôznych fondov povedie k väčšej účinnosti pri hľadaní riešení na zložité problémy. Problém nezamestnanosti si napríklad vyžaduje odbornú prípravu pre nezamestnaných, ale aj propagáciu podnikania a podporu štrukturálnej infraštruktúry. Do hry tu vstupuje viacero fondov. Len účinná synergia medzi nimi povedie k zníženiu nezamestnanosti. Takýto komplexný prístup môže tiež pomôcť zlepšiť prístup potenciálnych príjemcov k dôležitým informáciám.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Otázka väčšej účinnosti a väčšej synergie medzi jednotlivými štrukturálnymi fondmi má zásadný význam v diskusiách o budúcej politike súdržnosti. Je tu potreba väčšieho zjednodušenia a väčšej integrácie. Budúci prístup by mal byť preto založený na spoločnom strategickom rámci pre rôzne štrukturálne fondy, aby sa zabezpečila spoločná perspektíva a optimalizácia synergií, ktoré možno dosiahnuť medzi jednotlivými fondmi. Len pomocou integrovanej vízie, ktorá je zameraná na výsledky a v súlade s cieľmi inteligentného, trvalo udržateľného a inkluzívneho rastu, budeme môcť hovoriť o posilnenej účinnosti vo vzťahu medzi jednotlivými štrukturálnymi fondmi.

Ako tieňový spravodajca za Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) si myslím, že musíme do prípravy a vykonávania partnerstiev zapojiť regionálne a miestne orgány a posunúť sa smerom k tematickej koncentrácii priorít a finančných prostriedkov, ktoré sa majú vyčleniť v budúcnosti. Regionálny rozmer by mal byť prítomný a mal by prispievať k zviditeľňovaniu výhod politiky súdržnosti pre EÚ. Pokiaľ ide o finančné nástroje, mali by sa posilniť nástroje finančného inžinierstva, rovnako ako by sa mali prijať opatrenia na to, aby členské štáty a ich regióny mohli využívať programy financované z viacerých fondov.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Pán spravodajca zdôraznil viac ako raz, že lepšia koordinácia a integrovaný systém plánovania a realizácie sú kľúčovými podmienkami, ak sa majú dosiahnuť čo najlepšie výsledky pomocou dotácií z troch fondov politiky súdržnosti. Naše dlhoročné skúsenosti poskytujú dostatok údajov na to, aby bolo možné využiť existujúce príležitosti a významným spôsobom zlepšiť európsku politiku súdržnosti pre budúcnosť.

 
  
  

Správy: Miroslav Mikolášik (A7-0111/2011) – Oldřich Vlasák (A7-0218/2011) – Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0110/2011) – Georgios Stavrakakis (A7-0141/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (ECR), písomne. – K správam pani Sanchezovej-Schmidovej, pána Stavrakakisa, pána Vlasáka a pána Mikolášika: Konzervatívni poslanci EP sa rozhodli odmietnuť tieto správy o budúcom smerovaní politiky súdržnosti s výnimkou správy pána Vlasáka, pri ktorej sme sa zdržali hlasovania. Existuje na to niekoľko zásadných dôvodov: tvrdíme, že v čase pokračujúcej fiškálnej konsolidácie vo všetkých členských štátoch je absolútne neprijateľné, aby sa v rámci tohto úsilia nesiahlo na značné rozpočtové prostriedky EÚ určené na politiku súdržnosti. Vo všeobecnosti možno povedať, že tieto správy žiadnym zmysluplným spôsobom nereagujú na obavy konzervatívcov, pokiaľ ide o riadenie politiky súdržnosti zo strany EÚ. Odmietajú akékoľvek kroky, ktoré by bohatším členským štátom umožnili financovať ich vlastný regionálny rozvoj, a bránia vzniku menšej, účinnejšej a cielenejšej politiky súdržnosti vo vzťahu k najchudobnejším regiónom Európy. Namiesto toho sa navrhujú nové byrokratické nástroje, ako sú napríklad makroregionálne subjekty, pričom znova dochádza k oslabovaniu národného štátu prostredníctvom rozhodného posunu smerom k regionalizmu. Toto obdobie úsporných opatrení ponúka príležitosť na to, aby EÚ míňala menej na staré a zbytočné priority. Tieto správy sa uberajú úplne nesprávnym smerom.

 
  
  

Správa: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), písomne. − Hlasoval som za túto správu, pretože trvá na tom, aby rámec prevencie a nápravy makroekonomických nerovnováh dopĺňal stratégiu Únie pre rast a zamestnanosť zameranú na posilnenie konkurencieschopnosti a sociálnej stability Únie. Tento text takisto jednoznačne vyzýva Komisiu, aby mala silnejšiu a nezávislejšiu úlohu v postupe zvýšeného dohľadu, pokiaľ ide o misie, odporúčania a varovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Súčasné dianie dokazuje, že európsky Pakt stability a rastu nie je veľmi účinný a nezabránil závažným problémom s platobnou bilanciou a so splácaním dlhu vo viacerých členských štátoch. Preto inštitúcie okrem pomoci, ktorú EÚ poskytla týmto krajinám, pracujú na posilnení Paktu stability a rastu s cieľom zabrániť podobným krízam v budúcnosti. Toto je cieľom balíka o správe ekonomických záležitostí, ktorého súčasťou je táto správa mojej kolegyne pani Ferreirovej. Táto správa sa zaoberá prevenciou a nápravou makroekonomických nerovnováh a obhajuje zvýšený dohľad. Podporujem princípy, na ktorých je založená, ako aj celkový balík o správe ekonomických záležitostí.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), písomne.(PT) Komisia 29. septembra 2010 predložila legislatívny balík zameraný na posilnenie správy ekonomických záležitostí v Európskej únii a eurozóne. Posilnenie správy ekonomických záležitostí musí ísť ruka v ruke s posilnením demokratickej legitímnosti prijatých rozhodnutí. Inými slovami si to vyžaduje užšie a včasnejšie zapojenie nielen príslušných zainteresovaných strán, ale aj národných parlamentov a Európskeho parlamentu. Táto správa, za ktorú som hlasovala, konštatuje, že plán nápravných opatrení musí obsahovať konkrétne politické opatrenia, ktoré daný členský štát zaviedol alebo plánuje zaviesť, a musí obsahovať harmonogram ich vykonávania.

Rovnako dôležité ako nápravné opatrenia je, aby Komisia mala možnosť vykonávať rozšírené dozorné misie v danom členskom štáte s cieľom monitorovať vykonávanie plánu. Napokon by som chcela zdôrazniť právomoc Parlamentu konať z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu a vyzvať predsedu Rady, Komisie a v oprávnených prípadoch predsedu Euroskupiny vystúpiť v príslušnom parlamentnom výbore a diskutovať o rozhodnutí o nedodržaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Neschopnosť s určitosťou posúdiť vplyv smerníc predstavených v správe o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh je dôvod, pre ktorý som sa rozhodla zdržať hlasovania. Niet pochýb o tom, že rozsah hospodárskeho úpadku v Grécku spolu s rizikom podobnej krízy v mnohých ďalších členských štátoch si naliehavo vyžaduje stratégiu, ako zabrániť opakovaniu tejto katastrofy. Na druhej strane by však táto stratégia nemala mať za následok nerozvážne zásahy ústredného orgánu EÚ do hospodárstiev jednotlivých členských štátov. Ochrana vnútroštátnych právomocí a slobôd je zárukou riadneho fungovania EÚ, a preto sa nesmie obetovať dokonca ani v prípade, ako je grécka kríza.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (IT) Hlasovala som za tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, pretože sa domnievam, že po finančnej a hospodárskej kríze, ktorá zasiahla Európu a zvyšok sveta, je veľmi dôležité prehodnotiť otázky makroekonomického vývoja a fiškálnej disciplíny Európy. Sú ťažké časy, ale aj správny čas na doplnenie a nápravu existujúceho modelu vzhľadom na minulé a súčasné poznatky, a po prvýkrát je Európsky parlament súčasťou procesu prijímania týchto dôležitých rozhodnutí. Prevencia a náprava makroekonomických nerovnováh je nové disciplinárne opatrenie pre členské štáty eurozóny, na základe ktorého sa zavedú sankcie na potrestanie podvodu alebo neochoty plniť dohodnuté odporúčania bez prijateľného vysvetlenia, ale nie neschopnosti dosiahnuť navrhované ciele. Toto disciplinárne opatrenie zohľadní celkové zaťaženie štátu sankciami a ich celková výška bude podliehať maximálnemu stropu. Zaplatené pokuty budú príjmom fondu, ktorý je základom stáleho krízového mechanizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), písomne. (IT) Správa pani Ferreirovej je súčasťou legislatívneho balíka na reformu správy ekonomických záležitostí obsahujúceho šesť správ, ktoré sú výsledkom mesiacov rokovaní. Parlament vyslal jasné posolstvo každému, a najmä Rade. Z tohto dôvodu dúfam, že tento balík bude definitívne schválený pred letnými prázdninami a že sa predovšetkým bude čo najskôr uplatňovať, aby Európska únia nebola nepripravená vyrovnať sa s problémami ohrozujúcimi jej stabilitu ako v minulosti. Za správu pani Ferreirovej som hlasoval najmä preto, že sa domnievam, že zdôrazňovanie úlohy hodnotiacej tabuľky ako nástroja na identifikáciu možných nerovnováh prostredníctvom konkrétnych kritérií je vynikajúcim základom pre analýzu problému. V skutočnosti sa domnievam, že prvým krokom pri prevencii budúcich hospodárskych kríz je dôkladná analýza rizikových faktorov, ktoré môžu viesť k rozpočtovým nerovnováham, a táto správa náležite rieši túto otázku. Navyše sú tieto kritériá spoločné a merateľné, a teda sa môžu posudzovať a porovnávať rovnako v celej Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) Hlasovala som za túto správu, pretože súhlasím s tým, že keď bude Komisia vykonávať hospodárske hodnotenie tabuľky v súvislosti s mechanizmom varovania, mala by venovať mimoriadnu pozornosť vývoju reálneho hospodárstva vrátane hospodárskeho rastu a miery zamestnanosti a nezamestnanosti, nominálnej a skutočnej konvergencie v rámci eurozóny a mimo nej, vývoja produktivity a jeho hlavných hnacích síl, ako je napríklad výskum a vývoj a externé alebo interné investície a tendencie na úrovni odvetví, vrátane energie, ktoré ovplyvňujú výkonnosť hrubého domáceho produktu a salda bežného účtu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Súčasná hospodárska, finančná a sociálna kríza ukázala, že existujúci model správy ekonomických záležitostí Európskej únie sa neosvedčil: rámec dohľadu bol príliš slabý a pravidlá Paktu stability a rastu sa nedodržiavali. Z tohto dôvodu podporujem balík opatrení týkajúcich sa správy ekonomických záležitostí, ktorý predložila Európska komisia. Podporujem správu pani Ferreirovej o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh. Blahoželám Komisii k myšlienke zavedenia hodnotiacej tabuľky, ktorá už priniesla dobré výsledky v oblasti vnútorného trhu a v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Chcel by som, aby Európsky parlament bol schopný poskytnúť odbornú pomoc Komisii pri definovaní ukazovateľov v tabuľke. Očakáva sa, že počet indikátorov bude dosť veľký, ale mali by sme sa sústrediť najmä na faktory relevantné pre makroekonomické nerovnováhy. Súhlasím s možnosťou žiadosti o štrukturálne reformy v krajinách s prebytkom, ale najviac pozornosti by sa malo venovať krajinám s deficitom.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Je veľmi dôležité zdôrazniť dôležitosť tohto nariadenia. Toto nariadenie je nielen úplne nové v právnom rámci EÚ, ale aj absolútne inovačné svojím obsahom a tým, čo navrhuje, a to identifikáciu a nápravu makroekonomických nerovnováh v Únii.

Na základe ponaučenia z nedávnej krízy je táto správa pozoruhodná preto, že sa usiluje o monitorovanie a koordináciu hospodárskych politík prijatých v jednotlivých členských štátoch pre silnú, vyváženú hospodársku úniu. Jej cieľom je vytvoriť mechanizmus varovania pred možnými nerovnováhami v budúcnosti v danom členskom štáte, aby sa mohli okamžite účinne odstrániť.

Na záver by som chcel zablahoželať svojej krajanke pani Ferreirovej k jej odhodlaniu a zanieteniu, čo nebolo vždy jednoduché, ale je jednoznačne chvályhodné.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Domnievam sa, že Komisia by mala mať silnejšiu a nezávislejšiu úlohu v postupe zvýšeného dohľadu, pokiaľ ide o posúdenia týkajúce sa určitého členského štátu, monitorovanie, misie a odporúčania. Podporujem metódu Únie, a preto súhlasím s tým, že je potrebné obmedziť úlohu Rady, pokiaľ ide o kroky vedúce k prípadným sankciám. Najdôležitejší je však pokrok pri správe ekonomických záležitostí so silnými preventívnymi a nápravnými aspektmi, aby sa zabránilo týmto sankciám.

Rámec prevencie a nápravy a celkový rámec pre správu ekonomických záležitostí by mali podporovať rast a pracovné miesta a oživiť konkurencieschopnosť a sociálnu stabilitu Únie. Z tohto dôvodu súhlasím s tým, že dohľad nad hospodárskymi politikami členských štátov by sa mal rozšíriť nad rámec rozpočtového dohľadu s cieľom predísť nadmerným makroekonomickým nerovnováham a zraniteľným miestam v rámci Únie. Je takisto dôležité zvážiť vnútorné nerovnováhy vrátane súkromného a verejného dlhu, jeho vývoja a pôvodu (domáci alebo medzinárodný) a oneskorených platieb danej krajiny, najmä zo strany verejného sektoru a veľkých nadnárodných spoločností voči malým a stredným podnikom.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa je súčasťou balíka šiestich právnych predpisov o tzv. správe ekonomických záležitostí. Hoci zámerom pani spravodajkyne a jej politickej skupiny bolo, aby sa odlišoval od ostatných piatich, skutočnosť je, že veľa prezrádza o rozporoch, ktoré existujú v Európskej únii.

V skutočnosti nestačí identifikovať makroekonomické nerovnováhy v členských štátoch, ak neexistujú žiadne alternatívy k súčasným politikám EÚ založené na solidarite, hospodárskej a sociálnej súdržnosti s cieľom odstrániť nerovnováhy. Zbožné vyjadrenia dobrých úmyslov o ochrane pracovných miest a sociálnych práv pracovníkov sú v zásadnom rozpore s vyhláseniami o zachovaní Paktu stability a rastu (ktorý bol nazvaný „hlúpym“) vrátane zvýšenia sankcií proti tým krajinám, ktoré majú zraniteľnejšie hospodárstva a ktoré sa stali obeťami neoliberálnych politík, a Paktu Euro Plus.

Pani spravodajkyňa a jej politická skupina trvajú tiež na uznaní toho, že politiky, ktoré podporovali a schvaľovali, sú zásadnou príčinou krízy a že vytvorenie jednotnej meny podľa vzoru nemeckej marky bolo založené na nesprávnych predpokladoch, ktoré slúžili záujmom hospodárskych a finančných skupín v najsilnejších hospodárstvach. Ak to takto pôjde ďalej, budeme nevyhnutne svedkami čoraz horšej hospodárskej, sociálnej a politickej situácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Táto správa je súčasťou balíka šiestich právnych predpisov o správe ekonomických záležitostí a odhaľuje rozpory, ktoré existujú v Európskej únii. V skutočnosti nestačí identifikovať makroekonomické nerovnováhy v členských štátoch, ak neexistujú žiadne alternatívy k súčasným politikám EÚ založené na solidarite, hospodárskej a sociálnej súdržnosti s cieľom odstrániť nerovnováhy. Preto nestačí vyjadrovať dobré úmysly o ochrane pracovných miest a sociálnych práv pracovníkov, ak potom nenasleduje zrušenie Paktu stability a rastu a Paktu pre euro a ich nahradenie skutočným Paktom pokroku a sociálneho rozvoja, ale uprednostňovanie zavádzania širších požiadaviek a prísnejších sankcií pre krajiny a ľudí, ktorí sa stali obeťami neoliberálnych politík.

Pokiaľ európski poprední predstavitelia neuznajú, že ich politiky sú zásadnou príčinou pretrvávajúcej krízy, budeme svedkami čoraz horšej hospodárskej, sociálnej a politickej situácie, ktorá nevyhnutne spôsobí ďalšie sociálne napätie a viac konfliktov s nepredvídateľnými dôsledkami. To sa stane, pokiaľ neuznajú, že vytvorenie jednotnej meny podľa vzoru nemeckej marky bolo založené na nesprávnych predpokladoch, ktoré slúžili iba záujmom vplyvných hospodárskych a finančných skupín, a že je zásadnou príčinou zhoršenia krízy...

(Skrátené v súlade s článkom 170 rokovacieho poriadku.)

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. (SK) Snaha o nápravu makroekonomických nerovnováh má mimoriadny význam pre budúcnosť eurozóny a EÚ. Parlament má v úmysle zlepšiť návrhy Komisie s cieľom vytvoriť silný a súdržný rámec pre nasledujúce desaťročia, ktorý zaručí zlučiteľnosť fiškálnej disciplíny a cieľov hospodárskeho rastu a zamestnanosti v Únii a vo všetkých členských štátoch, pretože len naplnenie tejto podmienky zaistí stabilitu a udržateľnosť Únie a eura. Posilnenie správy ekonomických záležitostí sa musí vhodne dopĺňať s posilnením demokratickej legitímnosti prijatých rozhodnutí. To si vyžaduje užšie a včasnejšie zapojenie nielen príslušných zainteresovaných strán, ale najmä národných parlamentov a Európskeho parlamentu do celého procesu. Je vhodné, aby Pakt stability a rastu a úplný rámec správy ekonomických záležitostí vhodne podporoval stratégie Únie pre rast a pracovné miesta a bol v súlade s nimi a mal tiež za cieľ zvýšiť konkurencieschopnosť všetkých členských štátov a sociálnu stabilitu vo všetkých regiónoch Únie. Prevencia a náprava makroekonomických nerovnováh je účinným nástrojom na riešenie slabín vznikajúcich konkrétne v dôsledku stredno- a dlhodobých štrukturálnych trendov, rastúcich rozdielov v rámci Únie a eurozóny, ako i vonkajších dôsledkov politík jednotlivých členských štátov. Je žiaduce zlepšiť rámec správy ekonomických záležitostí a pričiniť sa tak o udržateľný a vyvážený rast Únie ako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Marietta Giannakou (PPE), písomne.(EL) Poslanecká skupina Nová demokracia dnes hlasovala za šesť návrhov v novom balíku o správe ekonomických záležitostí. Návrhy Európskeho parlamentu pripravujú pôdu pre prostredie hospodárskej stability a zároveň umožňujú rozvoj inovačných mechanizmov, ako sú napríklad eurobondy a dlhopisy na projekty EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), písomne. − Budem hlasovať za správu pani Ferreirovej, keďže je jediná, ktorá dôrazne vyzdvihuje zásadnú dôležitosť zachovania širokej makroekonomickej perspektívy zohľadňujúcej rôzne úrovne produktivity v členských štátoch a zároveň zaručujúcej základné a sociálne práva prostredníctvom „Montiho doložky“. Na druhej strane hospodársky balík navrhovaný všetkými ostatnými správami iba zachováva ďalšie uplatňovanie rozsiahlych úsporných opatrení, ktoré mali a aj naďalej môžu mať škodlivý vplyv na hospodársky rast. Politiky, ktoré sa zameriavajú výlučne na úsporné opatrenia a podporujú iba ďalšie škrty bez akýchkoľvek investičných plánov, bránia vytváraniu pracovných miest. Z tohto dôvodu budem hlasovať proti všetkým ostatným správam a zdržím sa hlasovania o správe pána Haglunda. Musíme nájsť alternatívny spôsob, ako sa vyrovnať so súčasnou krízou, čo zahŕňa zavedenie zodpovedných úsporných opatrení spolu so silným investičným plánom na zabezpečenie toho, aby tí, ktorí sú najzraniteľnejší v tejto kríze, dostali podporu. Skutočne sa musia uskutočniť zmeny, ako napríklad rozsiahla štrukturálna a regulačná reforma finančného odvetvia, ale zlepšenie súčasnej situácie môže nastať iba vtedy, keď sa vytvoria stimuly, ako aj radikálne a komplexné politiky modernizácie a cielené investície.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Uvítal som tento dokument, pretože tento postup by mal zaviesť mechanizmus varovania na včasné odhalenie vznikajúcich makroekonomických nerovnováh. Mal by vychádzať z použitia orientačnej a transparentnej hodnotiacej tabuľky, ktorá obsahuje orientačné hraničné hodnoty spolu s hospodárskym hodnotením. Toto hodnotenie by malo okrem iného brať do úvahy nominálnu a reálnu konvergenciu v eurozóne a mimo nej. Ak sa odhalia makroekonomické nerovnováhy vrátane nerovnováh ohrozujúcich riadne fungovanie hospodárskej a menovej únie, mal by sa začať postup pri nadmerných nerovnováhach, ktorý môže zahŕňať vydanie odporúčaní členskému štátu, rozšírenie požiadaviek na dohľad a monitorovanie a v prípade členských štátov, ktorých menou je euro, možnosť presadzovania (sankcie), ak pretrváva neschopnosť prijať nápravné opatrenia. Domnievam sa, že je to dobrý nástroj na zabránenie makroekonomickým nerovnováham.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), písomne. − Reakcia, ktorú Európa potrebuje, je pakt stability. Tento balík je zásadne dôležitý pre budúcnosť EÚ a najmä pre eurozónu. Podporujem túto správu, pretože je základom štruktúrovaného hospodárskeho dialógu. Prevencia a náprava makroekonomických nerovnováh je účinným nástrojom na riešenie slabín vznikajúcich v dôsledku strednodobých a dlhodobých štrukturálnych trendov z rastúcich rozdielov v rámci Únie. Potrebujeme, aby sa nápravné mechanizmy zaviedli v správnom čase.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Tento návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh má za cieľ zlepšiť návrhy Komisie na vytvorenie vplyvného nástroja, ktorý by spájal fiškálnu disciplínu, hospodársky rast a zamestnanosť v EÚ a zásadným spôsobom prispieval k stabilite Európskej únie a eura s cieľom zabrániť v budúcnosti finančným krízam, ako je tá súčasná. Cieľom tohto nariadenia je byť štandardným nástrojom na prevenciu makroekonomických nerovnováh, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku hospodárskych nerovností medzi členskými štátmi EÚ a jednotlivých politík vykonávaných na vnútroštátnej úrovni.

Je potrebné poznamenať, že táto správa vznikla na základe predošlej skúsenosti v rámci EÚ s fungovaním hospodárskej a menovej únie, ktorá určuje potrebu posilnenia rámca správy ekonomických záležitostí, ako sa navrhuje v tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu, keďže bola lepšia ako pôvodný text Komisie. Vítam najmä ustanovenia o dodržiavaní práv pracovníkov a o dôležitosti komplexného posúdenia hospodárskej výkonnosti, predovšetkým pokiaľ ide o zamestnanosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (S&D), písomne. Labouristickí europoslanci sú zásadne proti súčasnej, výlučne úspornej orientácii balíka o správe ekonomických záležitostí. Lepšia koordinácia hospodárskej a fiškálnej politiky najmä v rámci eurozóny by bola dobrá pre dlhodobý hospodársky rast Európy, ale musí byť založená na správnych pravidlách. Text, ktorý dojednali pravicové väčšiny v Parlamente, Rade a Komisii, príliš zdôrazňuje krátkodobé, výrazné škrty deficitov, nie dlhodobý rast. Tieto pravidlá by sa zaviedli v celej Európskej únii, čím by vnútroštátne vlády stratili flexibilitu reagovať prostredníctvom rôznych politík v budúcnosti. Dlhodobý rast udržuje znižovanie dlhu v pomere k HDP a je nevyhnutný na zabezpečenie pracovných miest a hospodárskeho blaha a na financovanie vysokokvalitných verejných služieb. Aby tento balík podporoval hospodársky rast, musia sa chrániť investície. Investície do vedeckého výskumu, nevyhnutnej infraštruktúry a nového ekologického hospodárstva sú kľúčové pre dlhodobý rast a nikdy by sa nemali znižovať, aby sa splnili krátkodobé ciele EÚ. Znižovanie týchto výdavkov v čase recesie by tiež zhoršilo hospodársky úpadok. Labouristickí europoslanci podporujú zlepšenia návrhu Komisie o makroekonomických nerovnováhach v správe pani Ferreirovej, ktoré obhajujú práva pracovníkov a dôležitosť komplexného posúdenia hospodárskej výkonnosti vrátane zamestnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Komisia teraz bude môcť rozdávať dobré a zlé známky podľa vlastnej vôle. Sama bude zavádzať indikátory, ktoré umožnia známkovanie členských štátov. Tým, ktorí nebudú dodržiavať „odporúčania“, budú potom uložené sankcie. Komisia ich bude môcť uplatňovať poloautomatickým spôsobom vďaka hlasovaniu obrátenou kvalifikovanou väčšinou. Komisia bude dokonca robiť rozhodnutia, pokiaľ ide o ukladanie sankcií. Toto je majstrovské dielo autoritárstva. Hlasujem proti tomuto porušovaniu demokracie, ktoré odsudzujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Identifikované ciele, pokiaľ ide o hospodársky rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť, nemožno dosiahnuť prostredníctvom plánovaných opatrení, pretože hospodársky vývoj v členských štátoch je potláčaný. Jednotlivé členské štáty možno môžu zaviesť rámec na kontrolu hospodárskej politiky, ale nie EÚ ako celok, pretože sila jednotlivých národných hospodárstiev je veľmi rozdielna. Z tohto dôvodu by sa mala eurozóna čo najrýchlejšie zrušiť. Silné štáty by sa mali spojiť a vytvoriť novú menovú úniu a ostatné štáty by sa mali vrátiť k svojim vlastným menám. Výzva na dohľad nad vnútroštátnymi hospodárskymi politikami v súčasnej situácii by znamenala zásah socialistického štátu, niečo, čo v minulosti zlyhalo a čo je jedným z dôvodov súčasných finančných ťažkostí v eurozóne. Existuje málo demokratickej legitímnosti pre takéto opatrenia, preto som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Návrhy Komisie sú zamerané predovšetkým na sprísnenie nariadení Paktu stability a rastu. Zároveň sa zavádza jeden podporný mechanizmus za druhým pre tzv. „rozpočtovú čiernu ovcu“ za peniaze daňových poplatníkov. Nastal čas, aby sme sa zamerali na stabilné, zvrchované ekonomiky členských štátov a na znižovanie národného dlhu jednotlivých štátov. Je škandalózne, že sa od tých istých usilovných krajín znovu a znovu žiada, aby platili za chyby iných. Potrebujeme demokratické riešenia namiesto byrokratických postupov, aby sme mohli zabezpečiť významnú a účinnú koordináciu hospodárskej politiky na úrovni EÚ, z ktorej budú mať úžitok všetci Európania.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), písomne. (LT) Je veľmi dôležité zaviesť účinne fungujúci, plnohodnotný mechanizmus na prevenciu a nápravu makroekonomických nerovnováh, ktorý by varoval pred rizikom makroekonomických nerovnováh a promptne by na ne reagoval. Je veľmi dôležité, aby tento mechanizmus vychádzal z použitia orientačnej a transparentnej hodnotiacej tabuľky. Komisia spolu s Radou a Európskym parlamentom musí zostaviť túto hodnotiacu tabuľku a makroekonomické a makrofinančné indikátory určené pre členské štáty. Domnievam sa, že v prípade zvláštnych hospodárskych okolností by hodnotiaca tabuľka s indikátormi a varovné hraničné hodnoty mali byť symetrické a rozlíšené pre členské štáty eurozóny a ostatné členské štáty. Rada by navyše mala poskytovať pravidelné správy o vykonaných opatreniach, ktoré viedli k tomu, že postup pri nadmerných nerovnováhach je v stave prerušenia v určitom členskom štáte. Súhlasím s návrhom dať Komisii právomoc vykonávať rozšírené dozorné misie spolu s Európskou centrálnou bankou (ECB), sociálnymi partnermi a inými vnútroštátnymi zúčastnenými stranami. Riziko nerovnováh sa musí neustále vyhodnocovať, aby sa predišlo ich vzniku, a členské štáty musia dostať včasné odporúčania, aby sa zabránilo možným zásahom do fungovania hospodárskej a menovej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), písomne. Hlasoval som za túto konkrétnu správu o makroekonomických nerovnováhach, pretože sa zaoberá podrobnosťami o súčasnej otázke zadlženia v určitých členských štátoch, a čo je dôležitejšie, ponúka pokrokovú metódu na riešenie tohto závažného problému, nielen pokiaľ ide o krátkodobé, ale aj o dlhodobé dôsledky. Domnievam sa, že Európa potrebuje progresívne investície na pomoc hospodárskemu rastu a vytváraniu pracovných miest, a preto by jednoduché znižovanie rozpočtov mohlo z dlhodobého hľadiska iba podkopať celkový hospodársky a politický systém. Ako sociálny demokrat, ktorý kladie dôraz na základné sociálne práva ľudí a na dlhodobé blaho spoločnosti, podporujem tento návrh pre jeho dôkladnosť a komplexnosť pri riešení týchto otázok.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pani Ferreirovej, pretože sa domnievam, že mechanizmus dohľadu koordinovaný na úrovni EÚ na identifikáciu a prevenciu makroekonomických nerovnováh je dôležitý tak ako postup v prípade nápravy nadmerných nerovnováh. Identifikačný systém s názvom „mechanizmus varovania“ používa hodnotiacu tabuľku s kvantitatívnymi indikátormi, ako aj kvalitatívnymi hodnoteniami. Domnievam sa, že táto hodnotiaca tabuľka je dôležitá, keďže nám poskytuje všeobecný a komplexný prehľad, a preto sa domnievam, že by mala byť flexibilným a prispôsobiteľným nástrojom, ktorý možno meniť a prispôsobovať meniacim sa požiadavkám a situáciám s jednoznačným zaručením rámca právnej istoty. Dúfam, že Parlament dosiahne konečnú dohodu a celý balík o správe ekonomických záležitostí schváli čo najskôr, aby tým vyslal dôrazný a jednotný signál verejnosti a trhom a pomohol zastaviť špekulácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Komisia 29. septembra 2010 predložila legislatívny balík zameraný na posilnenie správy ekonomických záležitostí v EÚ a eurozóne. Balík obsahuje šesť návrhov: štyri z nich sa zaoberajú rozpočtovými otázkami vrátane reformy Paktu stability a rastu (PSR), zatiaľ čo dve nové nariadenia majú za cieľ nájsť a vyriešiť vznikajúce makroekonomické nerovnováhy v rámci EÚ a eurozóny. Tento návrh stanoviska je o návrhu nariadenia Rady predloženom Komisiou, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii. Panuje všeobecná zhoda v tom, že PSR zlyhal nielen z hľadiska prevencie, ale aj nápravy, a treba ho zreformovať.

Súhlasím s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k pôvodnému návrhu predloženému Komisiou, ktoré podporila veľká väčšina v Európskom parlamente. Povedala by som, že je dôležité zohľadniť skúsenosti získané počas obdobia existencie starého PSR, ako aj skutočnosť, že správa ekonomických záležitostí sa stala demokratickejšou vďaka zapojeniu Európskeho parlamentu počas celého procesu dohľadu. Preto som hlasovala za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Skúsenosti získané počas prvej dekády fungovania hospodárskej a menovej únie ukazujú jednoznačnú potrebu lepšieho rámca správy ekonomických záležitostí. Parlament bude musieť dôkladne preskúmať legislatívne návrhy o správe ekonomických záležitostí prijaté Komisiou v septembri 2010 a vylepšiť ich vzhľadom na ich zásadnú úlohu pre budúcnosť EÚ a najmä eurozóny. Posilňovanie správy ekonomických záležitostí by malo ísť ruka v ruke s posilňovaním demokratickej legitímnosti prijatých rozhodnutí, pretože správu ekonomických záležitostí nemožno oddeliť od regulácie a dohľadu nad finančným trhom. Podľa Lisabonskej zmluvy potrebuje Rada súhlas Parlamentu na dosiahnutie konečného konsenzu. Je to po prvýkrát, keď Parlament rozhodoval spoločne s Radou o makroekonomickom vývoji a fiškálnej disciplíne v Únii. Hlasoval som za rozsiahlu reformu rámca správy ekonomických záležitostí na základe metódy Spoločenstva s cieľom zaručiť, aby Parlament vylepšil návrhy Komisie na vytvorenie pevného a uceleného rámca na nasledujúce desaťročia so zárukou kompatibility medzi fiškálnou disciplínou a hospodárskym rastom.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), písomne. (PT) Toto je jediná správa, ktorá ide proti dominantnej tendencii pre balík o správe ekonomických záležitostí ako celok. Zdržal som sa hlasovania, aby som poukázal na tento aspekt a uznal jeho hodnotu. Správa pani Ferreirovej sa týka prevencie závažných makroekonomických nerovnováh. Deficit a dlh v nej nie sú o nič dôležitejšie ako prebytky a komerčné deficity, ako zamestnanosť a nezamestnanosť alebo ako ktorákoľvek z kvalitatívnych otázok, ktoré môžu zabezpečiť stratégiu trvalo udržateľného rastu. Je rozumné mať tento druh rozsiahlej koordinácie založenej na hodnotiacej tabuľke s rôznymi identifikátormi, ktoré identifikujú nerovnováhy v počiatočnej fáze. Čo mi bráni hlasovať za túto správu, je práve slabý vzťah formy koordinácie, na ktorého začiatku a konci je stále deficit a dlh.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), písomne. Súčasná hospodárska kríza, ktorej čelí Európa, si vyžaduje nový prístup. Kríza je svojou povahou politická a hospodárska a opäť sme boli svedkami toho, že Európa je najsilnejšia, keď spojí svoje sily, a že jednotná reakcia na túto krízu je najlepšou reakciou. Dokonca aj prístup EÚ je novinkou v tejto súvislosti, keďže je to po prvýkrát, keď Parlament rozhoduje spoločne s Radou o makroekonomickom vývoji a Rada potrebuje súhlas Parlamentu, aby dosiahla konečný konsenzus. Táto správa predstavuje veľké množstvo kompromisov medzi všetkými stranami sporu. Je zásadne dôležité vyslať jasné posolstvo trhom a občanom o úmysle EÚ bojovať s touto finančnou krízou a o jej schopnosti riešiť rozdiely a zaoberať sa kľúčovými otázkami. Vítam tiež prístup, ktorý sa zvolil na riešenie podvodu a neochoty konať podľa dohodnutých odporúčaní bez rozumného vysvetlenia. Je dôležité, aby takéto sankcie existovali, ale je rovnako dôležité, aby sme nepotrestali štáty, kde nie sú schopní dosiahnuť navrhované ciele, a v tejto súvislosti vítam túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne.(ES) Hlasoval som za túto správu. Cieľom tejto správy je zaviesť mechanizmy prevencie a nápravy pre členské štáty, keď čelia fiškálnym nerovnováham. Systém prevencie zahŕňa mechanizmy, ako je napríklad každoročné preskúmanie fiškálnych bilancií, mechanizmy včasného varovania Európskej komisie a odporúčania na prevenciu v prípade menších nerovnováh. Ako nápravné opatrenie sa zavedie postup na riešenie nadmerných nerovnováh, a to postup pri nadmernej nerovnováhe, a tiež požiadavka, aby členské štáty predložili konkrétne akčné plány. Hlasoval som za túto správu najmä preto, že zahŕňa ekonomické nerovnováhy do Paktu stability a rastu, do stratégie Európa 2020 a do európskeho semestra. Inými slovami, reálne hospodárstvo sa začleňuje do postupov hospodárskej kontroly a koordinácie. Navyše sa zavedú viaceré indikátory na určenie hospodárskych nerovnováh a tiež v záujme konzistentnosti, odporúčania a indikátory, ako napríklad investície do výskumu a vývoja a do odvetvia energetiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. (IT) Domnievam sa, že balík zásahov, ktorý obsahuje návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, môže byť účinný pri prevencii makroekonomických nerovnováh predovšetkým v eurozóne. Navyše má Parlament v úmysle vylepšiť návrhy Komisie s cieľom vytvoriť pevný a ucelený legislatívny rámec, ktorý zaručí hospodársky rast a zamestnanosť na nasledujúce desaťročia. V týchto mimoriadne zložitých časoch pre EÚ je nevyhnutné zareagovať úpravou, doplnením a nápravou modelu trvalo udržateľného rastu a posilnením správy ekonomických záležitostí a demokratickej legitímnosti prijatých rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR) , písomne. – Európski konzervatívci a reformisti vždy pracujú konštruktívne, aby zaistili, že eurozóna dokáže predložiť trvalé riešenie krízy štátneho dlhu. Nedostatky Paktu stability a rastu v jeho podstate aj v jeho presadzovaní sú už nejaký čas zrejmé. Je správne, že sa práve pracuje na zaistení trvalého riešenia, ktoré bude fungovať. Prispeli sme prostredníctvom výboru a procesu trojstranných rozhovorov, aby sme zaistili, že výsledok, ktorý Parlament uprednostňuje, bude uskutočniteľný, prijateľný a trvalý. Napriek tomu ľutujeme, že to, čo Komisia navrhla a Parlament podporil, nie je riešením len pre eurozónu, ale riešením, ktoré zahŕňa aj tých, ktorých menou euro nie je. Nech už sa na to pozeráme akokoľvek, balík, o ktorom sme hlasovali, rozširuje právomoci EÚ na úkor členských štátov. Obsahuje koncepcie, ktoré sú inovatívne, ako napríklad hlasovanie obrátenou kvalifikovanou väčšinou a pokutovanie členských štátov, a zabezpečuje, aby vnútroštátne rozpočty už viac neboli len vecou národných parlamentov. Preto hoci podporujeme dlhodobé ciele, nemôžeme podporiť prostriedky a hlasovali sme proti týmto správam, ktoré sa neobmedzujú len na eurozónu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Stabilita eurozóny v prvom rade a Európy ako celku si vyžaduje reštrukturalizáciu nástrojov prevencie a dohľadu s cieľom nápravy makroekonomických nerovnováh. Finančná konsolidácia je nevyhnutná pri náprave chýb z minulosti a pre trvalo udržateľný rast európskych hospodárstiev, ktorý nebude podporovať verejné a zahraničné dlhy, ale namiesto toho podporí zamestnanosť a konkurencieschopnosť. Táto správa sa zameriava na hodnotiacu tabuľku makroekonomických a štrukturálnych štatistických indikátorov, ktoré umožňujú porovnávať členské štáty navzájom a pozorovať štrukturálne, krátkodobé, strednodobé a dlhodobé tendencie.

Zaradenie nových indikátorov a stanovenie dolných a horných hraníc, ktoré budú v prípade potreby symetrické, umožní, aby tieto indikátory slúžili ako varovné úrovne s cieľom zabrániť finančným záchranným balíkom Komisie a Medzinárodného menového fondu. Tento nový inteligentný symetrický systém bude znamenať prísnejší dohľad, dôkladnejšie hodnotenia Komisie, Európskeho parlamentu, Rady a Európskej centrálnej banky a vypracovanie odporúčaní na dodatočné reformy a nápravné plány. Stojac na kritickej križovatke európskeho projektu považujem zapojenie všetkých európskych a vnútroštátnych orgánov za nevyhnutné opatrenia, ktoré treba vykonať čo najskôr.

 
  
  

Správa: Diogo Feio (A7-0179/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Súčasné udalosti ukazujú, že európsky Pakt stability a rastu nie je veľmi účinný a nezabránil vážnym problémom niektorých členských štátov s platobnou bilanciou a splácaním dlhu. Okrem pomoci, ktorú týmto krajinám poskytuje EÚ, preto inštitúcie pracujú na posilnení Paktu stability a rastu s cieľom zabrániť podobným krízam v budúcnosti. To je cieľom balíka o správe ekonomických záležitostí, súčasťou ktorého je táto správa vypracovaná naším kolegom pánom Feiom. Predmetom správy je vykonávanie postupu pri nadmernom schodku. Predovšetkým schvaľujem výpočet znižovania dlhu podľa priemernej hodnoty vypočítanej na základe trojročného obdobia a nie podľa pevne stanovenej hodnoty každý rok počas trojročného obdobia. Podporila som túto správu a podporujem aj celý balík o správe ekonomických záležitostí.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), písomne. (PT) Hospodárska a finančná kríza ukázala a zdôraznila potrebu koordinácie hospodárskych politík v hospodárskej a menovej únii a zlepšenie dohľadu nad nimi. Tieto nedávne skúsenosti odhalili aj chyby a nedostatky v terajšom systéme koordinácie a v jestvujúcich postupoch dohľadu. Kríza dramaticky zvrátila priaznivé podmienky, v ktorých hospodársky a finančný sektor fungoval do roku 2007. Väčšina členských štátov musí prejsť procesom konsolidácie svojich účtov s cieľom znížiť verejný dlh. Vzhľadom na negatívny vplyv dlhu na hospodárske stimuly a v dôsledku zvýšených daní a rizikových prirážok aj na rast hospodárstva predstavuje znižovanie dlhu pre väčšinu krajín zásadnú otázku. V správe sa uvádza, že Komisia a Rada by mali vyvážene a komplexne posúdiť všetky významné faktory, a to najmä v rozsahu, v akom pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú posudzovanie dodržiavania kritérií schodku a dlhu. Rada bude od členského štátu vyžadovať, aby splnil svoje ročné rozpočtové ciele, čo umožní zvýšenie ročného hrubého domáceho produktu aspoň o 0,5 %. Z uvedených dôvodov som hlasovala za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne.(IT) Rozhodla som sa zdržať hlasovania o tejto správe o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku. Aj keď je vzhľadom na udalosti v Grécku a na skutočnosť, že v rôznych iných členských štátoch sa objavujú príznaky hroziacej finančnej krízy rovnakého rozsahu, ako je kríza v Grécku, potrebné preskúmať vzťah vytvorený medzi hospodárstvami jednotlivých členských štátov a medzi nimi a Úniou, nie je možné toto preskúmanie vykonať spôsobom uvedeným v správe. Správa sa snaží o úpravu citlivých miest hospodárstiev jednotlivých štátov (podľa mňa nadmerným) zvýšením právomocí EÚ voči samotným členským štátom na úkor ich slobôd a právomocí v oblasti financií. Preto nemôžem hlasovať za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), písomne.(IT) Správa pána Feia je súčasťou legislatívneho balíka o reforme správy ekonomických záležitostí pozostávajúceho zo šiestich správ, ktoré sú výsledkom niekoľkomesačných rokovaní. Parlament vyslal jasný odkaz každému, predovšetkým Rade. Z tohto dôvodu dúfam, že tento balík bude definitívne schválený pred letným obdobím voľna a že sa predovšetkým čo najskôr začne uplatňovať, aby Európska únia na rozdiel od minulosti nebola nepripravená vyrovnávať sa s problémami ohrozujúcimi jej stabilitu. Za správu pána Feia som hlasoval najmä preto, že som presvedčený o tom, že správne zdôrazňuje zásadnú rolu, ktorú musí Parlament zohrať pri predchádzaní budúcim hospodárskym krízam. V texte sa zdôrazňuje rozhodujúci význam dialógu, ktorý bude Parlament viesť s predstaviteľmi národných parlamentov s cieľom zaručiť demokratický proces v prípade, keď sa vynoria otázky týkajúce sa hospodárskej stability EÚ. Správa navyše navrhuje trojročné obdobie na zníženie celkového dlhu, ktoré považujem za rozumné a dostatočné.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože súhlasím s tým, že ak pomer štátneho dlhu k hrubému domácemu produktu prekročí referenčnú hodnotu, mal by sa považovať za dostatočne sa znižujúci a približujúci sa vyhovujúcim tempom k referenčnej hodnote v súlade s článkom 126 ods. 2 písm. b Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak sa rozdiel voči referenčnej hodnote znižoval za predchádzajúce tri roky priemerne o jednu dvadsatinu ročne ako referenčné kritérium po vyhodnotení trojročného obdobia, za ktoré sú k dispozícii údaje.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Súčasná hospodárska, finančná a sociálna kríza ukázala, že súčasný model správy ekonomických záležitostí Európskej únie nefunguje: rámec dohľadu je príliš slabý a pravidlá Paktu stability a rastu sa nedodržiavajú. Z tohto dôvodu podporujem balík opatrení v oblasti správy ekonomických záležitostí, ktorý predložila Európska komisia. Hlasujem za vynikajúcu správu pána Feia o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku. Vítam výzvu na urýchlenie postupu, ktorým Európska komisia zverejňuje svoje odporúčania. Súhlasím s návrhom, aby Európsky parlament mal právo pozvať zástupcov členských štátov, a ľutujem, že ho Rada neprijala. Teší ma, že Komisii bola poskytnutá príležitosť vykonávať dodatočné dozorné návštevy a že Európska centrálna banka by sa na nich mohla podieľať.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), písomne. (RO) Rozhodol som sa hlasovať proti štyrom zo šiestich návrhov balíka o správe ekonomických záležitostí, pretože si myslím, že obsahujú iba úsporné opatrenia, ktoré by ešte viac zvýšili zraniteľnosť európskeho hospodárstva. Ak chceme pokračovať v hospodárskom raste, potrebujeme alternatívny model k modelu navrhnutému v balíku, ktorý bude vychádzať zo strategických investícií a vytvárania pracovných miest.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Marita Ulvskog a Åsa Westlund (S&D), písomne. (SV) Ako švédski sociálni demokrati považujeme rozsiahly balík reforiem určených na posilnenie správy ekonomických záležitostí v EÚ za dôležitý nástroj zavedenia poriadku v európskom hospodárstve. Prísnejší Pakt stability a rastu, zvýšené požiadavky na transparentnosť a disciplínu vo vnútroštátnych rozpočtových rámcoch a nový systém na zabránenie ekonomickým nerovnováham sú zásadné prvky práce smerujúcej k stabilizácii štátnych financií a finančného trhu.

Naše rozhodnutie nehlasovať dnes za štyri zo šiestich správ neznamená, že sme proti prísnejším nariadeniam. Naopak, sme presvedčení o tom, že treba rýchlo zaviesť prísnejšie nariadenia. Cieľom stratégie nášho hlasovania bolo vyslať jasný signál o tom, že určité trendy v balíku týkajúcom sa zavedenia úsporných opatrení sú príliš rozsiahle a v konečných kolách rokovaní by sa mali nahradiť vyváženejším prístupom. Nariadenia, ktoré neposkytujú dostatočný priestor na perspektívne investície a zdravý rast, nemôžu byť z dlhodobého hľadiska udržateľné.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Pravidlá o rozpočtovej disciplíne, jej dodržiavaní a presadzovaní by sa mali posilniť najmä uznaním významnejšej úlohy úrovne a vývoja dlhu a celkovej udržateľnosti. Preto súhlasím s posúdením udržateľnosti verejných financií vrátane úrovne zadlženosti, profilu dlhu (vrátane splatnosti) a dynamiky dlhu. V tejto súvislosti nemožno zabudnúť na súkromný dlh, ak by mohol predstavovať podmienené implicitné záväzky pre vlády. Rámec na kontrolu verejného a súkromného dlhu by mal podporovať dlhodobý rast a primerane zohľadňovať proticyklickú úlohu rozpočtovej politiky, ako aj zlepšovať základné podmienky pre investície a rozvoj vnútorného trhu, čo je predpokladom správneho fungovania a posilnenia hospodárskej a menovej únie. Na zabezpečenie finančnej stability eurozóny ako celku je dôležité zriadiť Európsky menový fond, ktorý by sa riadil pravidlami Únie a financoval sa najmä z príjmov z pokút.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa je súčasťou legislatívneho balíka o správe ekonomických záležitostí a predstavuje jeden z jeho kľúčových prvkov. Ide o nariadenie o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku.

Správa sa síce začína vyjadrením, že v eurozóne je kríza, že je potrebné komplexné a integrované riešenie dlhovej krízy v eurozóne a že doterajší rozdrobený prístup nepriniesol úspech, napokon však vyzýva na rovnaké menové a neoliberálne politiky a kritériá, ktoré viedli ku kríze. Opakuje a upevňuje zovretie členských štátov bez ohľadu na príčiny problémov alebo alternatívne politiky, ktoré by zohľadňovali rozdielne úrovne rozvoja hospodárstiev.

Namiesto navrhnutia paktu pokroku a sociálneho rozvoja založeného na solidarite a skutočných politikách hospodárskej a sociálnej súdržnosti, ako sme odporúčali, vyzýva na prehĺbenie Paktu stability a rastu a teraz aj Paktu Euro Plus. Rozširuje a posilňuje uplatňovanie sankcií a platenie pokút zo strany členských štátov, ktoré nesplnia stanovené požiadavky. Ide o neprijateľné zasahovanie, v dôsledku ktorého sa členské štáty, na ktoré sa vzťahuje tento postup pri nadmernom schodku, dostávajú do situácie, v ktorej sú doslovne podriadené európskej moci tak, ako to kedysi bolo v kolóniách.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Toto je jeden z kľúčových právnych predpisov balíka o správe ekonomických záležitostí. Ide o nariadenie o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku.

Správa sa síce začína vyjadrením, že v eurozóne je kríza, že je potrebné komplexné a integrované riešenie dlhovej krízy v eurozóne a že doterajší rozdrobený prístup nepriniesol úspech, napokon však vyzýva na rovnaké menové a neoliberálne politiky a kritériá, ktoré viedli ku kríze. Tým upevňuje zovretie členských štátov bez ohľadu na príčiny problémov alebo alternatívne politiky, ktoré by zohľadňovali rozdielne úrovne rozvoja hospodárstiev. Namiesto navrhnutia paktu pokroku a sociálneho rozvoja založeného na solidarite a skutočných politikách hospodárskej a sociálnej súdržnosti vyzýva na prehĺbenie Paktu stability a rastu a aj Paktu Euro Plus. Rozširuje aj uplatňovanie sankcií a platenie pokút zo strany členských štátov, ktoré nesplnia niektorú zo stanovených požiadaviek.

Ide o neprijateľné zasahovanie, v dôsledku ktorého sa členské štáty, na ktoré sa vzťahuje tento postup pri nadmernom schodku, dostávajú do situácie, v ktorej sú doslova podriadené európskej moci tak, ako to kedysi bolo v kolóniách.

Preto sme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. (SK) Svetová hospodárska a finančná kríza odhalila a prehĺbila nevyhnutnosť intenzívnejšej koordinácie a lepšieho dohľadu nad hospodárskymi politikami v hospodárskej a menovej únii. Existujúce nástroje a postupy koordinácie a dohľadu umožnili EÚ prekonať krízu, ktorú by nijaký členský štát neprekonal sám. Európske inštitúcie a členské štáty sa spolu usilujú o zotavenie sa z krízy. Tieto skúsenosti však odhalili nedostatky a slabé miesta v súčasnom systéme koordinácie a v existujúcich postupoch dohľadu. Je nevyhnutné, aby sa rámec hospodárskej a menovej únie posilnil s cieľom upevnenia makroekonomickej stability a udržateľnosti verejných financií, ktoré sú predpokladom pre trvalý výkon a rast zamestnanosti. Jednotlivé prvky koordinácie v oblasti hospodárskej politiky vrátane dohľadu nad štrukturálnymi reformami je potrebné začleniť do nového cyklu dohľadu, tzv. európskeho semestra, ktorý spojí existujúce procesy v rámci tohto paktu s hlavnými smermi hospodárskych politík, a zaistí súbežné predkladanie stabilizačných a konvergentných programov a vnútroštátnych programov reforiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Marietta Giannakou (PPE), písomne. (EL) Poslanecká skupina Nová demokracia v Európskom parlamente dnes hlasovala za šesť návrhov nového balíka o správe ekonomických záležitostí. Návrhy Európskeho parlamentu pripravujú pôdu pre prostredie hospodárskej stability a zároveň umožňujú rozvoj inovačných akčných mechanizmov, ako sú napríklad eurobondy a európske projektové dlhopisy.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), písomne. (DE) Ak sa máme poučiť z chýb urobených počas hospodárskej a finančnej krízy a bojovať proti súčasnej dlhovej kríze v niektorých členských štátoch, majú lepšia koordinácia a podrobnejšie monitorovanie hospodárskej politiky v členských štátoch zásadný význam. Táto správa predstavuje odpoveď na otázku, ako presne uskutočniť tento nový postup koordinácie a monitorovania.

Diskusiu o obrovskom schodku v niektorých krajinách by si malo všímať najmä Belgicko, a to predovšetkým v tomto prechodnom období, v ktorom je bez vlády. Toto prechodné obdobie je extrémne problematické, pretože má zásadný vplyv na hospodárstvo, sociálnu politiku a finančný sektor v Belgicku, a nedá sa povedať, že by situáciu zlepšovalo.

Ak krajina ako Belgicko chce zaručiť, aby Európa v budúcnosti nemohla prijímať rozhodnutia v mene Belgicka, je najvyšší čas, aby ľudia zodpovední za federálnu politiku uznali zodpovednosť, ktorú majú voči občanom, a prestali naliehať na Komisiu, aby zachovala index alebo sociálnu politiku v Belgicku.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Uvítal som tento dokument, pretože toto nariadenie obsahuje ustanovenia o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku. Cieľom postupu pri nadmernom schodku je zabrániť nadmerným schodkom verejných financií a v prípade ich výskytu urýchlene uskutočniť ich nápravu, pričom dodržiavanie rozpočtovej disciplíny sa skúma na základe kritéria schodku verejných financií a kritéria verejného dlhu. Je potrebné posilniť pravidlá v oblasti rozpočtovej disciplíny, jej dodržiavania a presadzovania, a to najmä uznaním dôležitejšej úlohy úrovne a vývoja dlhu a celkovej udržateľnosti. Je potrebné posilniť dodržiavanie týchto pravidiel a systémy ich presadzovania. Správu ekonomických záležitostí treba posilniť aj aktívnejším a včasnejším zapojením Európskeho parlamentu a parlamentov členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som proti tejto správe, pretože zásadne odmietam program paralyzujúcich úsporných opatrení, ktorý v Európskej únii presadzujú stredopravé sily. Tento balík reforiem v oblasti správy ekonomických záležitostí potlačí rast v EÚ práve v čase, keď potrebujeme investície na vytváranie rastu, podporu výskumu a vývoja a na vytváranie pracovných miest s cieľom zabezpečiť hospodársku budúcnosť Európy. Tento balík finančných reforiem najviac postihne tých najchudobnejších ľudí v Európe a zároveň sa vôbec nedotkne príčiny krízy – finančného sektora. Vítam zlepšenú koordináciu hospodárskej a fiškálnej politiky v Európe, ale zásadne odmietam krátkodobú víziu, v rámci ktorej sa má uplatňovať. Hospodárska stabilita, vytváranie pracovných miest a rast sú podmienené dlhodobými investíciami do ekologického hospodárstva, vedeckého výskumu a infraštruktúry, a preto nemôžem podporiť tento reformný balík, ktorý navrhuje prijímanie paralyzujúcich úsporných opatrení v celej Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), písomne.(IT) Predmetom tohto nariadenia je urýchľovanie a objasňovanie vykonania postupu pri nadmernom schodku. Domnievame sa, že presadzovanie rozpočtového dohľadu by sa malo vždy riadiť komplexnými cieľmi EÚ, najmä požiadavkami týkajúcimi sa podpory vysokej úrovne zamestnanosti, záruky primeranej sociálnej ochrany a boja proti sociálnemu vylúčeniu.

Pri monitorovaní dodržiavania pravidiel rozpočtovej disciplíny treba vziať do úvahy aj pokles v sociálnej oblasti, ktorý môže mať vplyv na finančnú pozíciu vlád. Myslíme si tiež, že členské štáty vykonávajúce štrukturálne reformy, ktoré prispejú k zachovaniu alebo vytváraniu pracovných miest a zníženiu chudoby, by mali dostať príležitosť odchýliť sa od svojich strednodobých rozpočtových cieľov.

Napokon si myslíme, že posilnenie hospodárskeho riadenia musí sprevádzať posilnenie demokratickej legitimity európskeho riadenia a že úloha Európskeho parlamentu v celom procese dohľadu by sa mala posilniť. Okrem toho sú pravidelné konzultácie so sociálnymi partnermi a intenzívnejšie zapojenie národných parlamentov dôležitými predpokladmi presvedčivého a transparentného rámca dohľadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Táto správa navrhuje rozšíriť hlasovanie podľa obrátenej kvalifikovanej väčšiny s cieľom postihovať členské štáty, ktorých politika nie je v súlade s euroliberálnymi normami. Čo je ešte horšie, vyzýva Komisiu na zavedenie zrýchleného postupu postihovania za zámerné nedodržanie pravidiel. Jediná existujúca výnimka platí pre členské štáty vykonávajúce dôchodkovú reformu podľa želaní Komisie. Takýmto spôsobom sa vytvára autoritársky federalizmus. Nikdy nepripustím, aby moja vlasť komukoľvek platila pokuty.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Monitorovanie rozpočtov by nemalo zahŕňať iba získanie prístupu k správnym faktom a údajom. Samozrejme, že Komisia by tiež mala vydávať odporúčania, napríklad vo vzťahu k znižovaniu dlhu. Za žiadnych okolností by sme však nemali pripustiť, aby sa členským štátom prikazovalo, ako majú míňať svoje peniaze. Európska správa ekonomických záležitostí nie je niečo, čo chcú obyvatelia Európy, a nie je ani zakotvená v zmluvách Únie. Predstavuje jasný výsmech zásady subsidiarity. Nie správa zo strany EÚ, ale odchod z eurozóny pomôže postihnutým krajinám pri hospodárskej obnove. Z uvedených dôvodov nemôžem podporiť tento návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Návrhy o správe ekonomických záležitostí jednoznačne porušujú zásadu subsidiarity. Hlasoval som proti tejto správe, lebo podstatnou mierou narúša tak európsku integráciu, ako aj hospodárske a sociálne podmienky v členských štátoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), písomne. (LT) Postup pri nadmernom schodku musí prebiehať rýchlejšie a včasnejšie, aby sa zabránilo nadmerným schodkom verejných financií. Som presvedčený o tom, že je potrebné posilniť pravidlá v oblasti rozpočtovej disciplíny, a to venovaním osobitnej pozornosti úrovni dlhu. Ak chceme dosiahnuť uvedené ciele, musí Komisia dostať zvláštnu úlohu v oblasti posudzovania, monitorovania a odporúčaní. Pri vykonávaní posudzovania musia Komisia a Rada vziať do úvahy aj dôchodkové reformy vykonávané v príslušných členských štátoch. Nesúhlasím s návrhom znížiť rozsah postihu pre členské štáty, ktoré nezaviedli opatrenia alebo nástroje na kontrolu schodku náležitým spôsobom alebo ktoré ich nezaviedli vôbec. Nemyslím si, že je vhodné znížiť celkove nízku ročnú sumu pokút, pretože zaplatené pokuty sa musia využiť na uplatňovanie mechanizmov pre stabilitu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne.(IT) Predovšetkým chcem zablahoželať pánovi Feiovi k vynikajúcej správe. Som presvedčený o tom, že pomer dlhu k HDP by sa mal znižovať „vyhovujúcim tempom“. To znamená, že rozdiel medzi súčasným vládnym dlhom a 60 % referenčnou hodnotou by sa mal znižovať o jednu dvadsatinu ročne. Vítam zmeny a doplnenia pôvodného návrhu Komisie, ktoré urobil pán Feio a podľa ktorých by sa toto zníženie malo vypočítavať v priemere ako sadzba vo výške jednej dvadsatiny ročne za predchádzajúce trojročné obdobie. Súhlasím tiež s tým, aby sa dodržiavanie tejto podmienky začalo posudzovať tri roky po ukončení prebiehajúceho postupu pri nadmernom schodku. Predovšetkým vítam skutočnosť, že pri uplatňovaní tohto nariadenia o štátnom dlhu bude Komisia musieť zohľadniť aj všetky ostatné významné faktory, najmä súkromný dlh a iné dôležité faktory, ktoré umožňujú vykonať celkové hodnotenie. Dúfam, že Parlament dosiahne konečnú dohodu a celý balík o správe ekonomických záležitostí schváli čo najskôr, aby tým vyslal dôrazný a jednotný signál verejnosti a trhom a zastavil špekulácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) V rámci legislatívneho balíka zameraného na posilnenie správy ekonomických záležitostí v EÚ a eurozóne sa hlasovalo aj o tomto návrhu stanoviska Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku. Hlasovala som za túto správu, pretože sa v zásade stotožňujem s obavami pána spravodajcu, zvlášť pokiaľ ide o nasledujúce body: 1) presadzovanie rozpočtového dohľadu by malo byť vždy v súlade s všeobecnými cieľmi EÚ; 2) pri monitorovaní dodržiavania pravidiel o rozpočtovej disciplíne by sa mal brať do úvahy nielen prudký hospodársky pokles, ale aj sociálne krízy, ktoré by mohli mať vplyv na finančnú pozíciu vlád; 3) pokuty, ktoré zaplatia členské štáty za nedodržiavanie príslušných odporúčaní, by sa mali použiť na podporu dlhodobých investičných cieľov a cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti a nie iba rozdeliť medzi členské štáty, na ktoré sa nevzťahuje žiadny postup pri nadmernom schodku, ako navrhuje Komisia; 4) pravidelné konzultovanie so sociálnymi partnermi a väčšie zapojenie národných parlamentov sú predpokladom na vytvorenie dôveryhodného a transparentného rámca dohľadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. (ES) Hlasoval som proti. Dôvodom je zavedenie prísneho procyklického opatrenia na riešenie nadmerného schodku. Konkrétne mám na mysli opatrenie týkajúce sa jednej dvadsatiny, ktoré zahŕňa zníženie ročného dlhu verejných financií o 5 % počas troch po sebe nasledujúcich rokov v prípade, ak prekročí 60 % hrubého domáceho produktu (HDP), a to dokonca aj vtedy, ak je deficit nižší než 3 % HDP. Toto opatrenie vychádza z predpokladu, že hospodársky rast závisí výlučne od zníženia verejných výdavkov. Inak povedané, riešenie dlhu verejných financií zahŕňa priame uplatnenie úsporných plánov, najmä prísnych plánov, bez ohľadu na okolnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Hlavným cieľom legislatívneho balíka, ktorý Komisia predložila v roku 2010, je oživiť správu ekonomických záležitostí v EÚ a eurozóne. Počas krízy, akou teraz prechádzame, to má strategický význam. Zlepšenie plánov rozvoja a rastu členských štátov, optimalizácia koordinácie rozpočtových politík a posilnenie procesov monitorovania schodkov a štátneho dlhu sú iba niektoré z priorít, ktorým sa treba venovať. Ak však chceme dosiahnuť tieto výsledky, naše úsilie musí byť v úplnom súlade s plánmi na obnovu trhu práce a politikami sociálnej ochrany, čo je základom nového modelu udržateľného rastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR) , písomne. – Európski konzervatívci a reformisti vždy konštruktívne pracujú na tom, aby eurozóna dokázala vypracovať trvalé riešenie krízy štátneho dlhu. Nedostatky Paktu stability a rastu v jeho podstate aj presadzovaní sú už nejaký čas zrejmé. Je správne, že sa teraz pracuje na zaistení trvalého riešenia, ktoré bude fungovať. Prostredníctvom výboru a trojstranných rozhovorov sme prispeli k zabezpečeniu toho, aby výsledok, ktorý Parlament uprednostňuje, bol uskutočniteľný, prijateľný a trvalý. Napriek tomu ľutujeme, že to, čo Komisia navrhla a Parlament podporil, nie je riešením len pre eurozónu, ale riešením, ktoré zahŕňa aj štáty, ktorých menou nie je euro. Nech už sa na to pozeráme akokoľvek, balík, o ktorom sme hlasovali, rozširuje právomoci EÚ na úkor členských štátov. Obsahuje inovačné koncepcie, ako napríklad hlasovanie podľa obrátenej kvalifikovanej väčšiny a pokutovanie členských štátov, a zabezpečuje, aby vnútroštátne rozpočty už viac neboli len vecou národných parlamentov. Preto aj keď podporujeme dlhodobé ciele, nemôžeme podporiť prostriedky a hlasovali sme proti týmto správam, ktoré sa neobmedzujú len na eurozónu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Nedávne udalosti ukázali, že rôzne Pakty stability a rastu nedosiahli želaný účinok. Namiesto toho sa niekoľko členských štátov ocitlo pred vážnymi problémami týkajúcimi sa uhradenia záväzkov a hrozil im nárast dlhu verejných financií. Správa, ktorá bola dnes prijatá v pléne, obsahuje rozsiahlejší balík opatrení, ktoré predstavujú návrhy európskej správy ekonomických záležitostí. Táto správa konkrétne analyzuje otázku nadmerných dlhov členských štátov a zvažuje problémy Európskej únie ako celku, a to nielen z hľadiska nápravy schodkov, ale aj úrovne verejného dlhu s cieľom zaručiť, aby sa uplatnili procesy včasnej nápravy porušenia predpisov, čím by sa zabránilo uplatneniu nápravných opatrení, keď už je prineskoro. Vykonávanie opatrení má pre eurozónu zásadný význam. Dúfam, že po dosiahnutí výsledku rokovaní a pokroku dosiahnutom pri trojstranných rokovaniach v posledných mesiacoch môžeme očakávať rýchlejšie zverejnenie odporúčaní Komisie a počítať so skutočným hospodárskym dialógom. Dúfam, že možnosť preskúmať odporúčania na základe hospodárskych poklesov môže tiež prispieť k jeho úspechu pod podmienkou, že neohrozí fiškálnu udržateľnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Jednou z vecí, ktoré ukázala kríza v Grécku, je potreba fiškálnej zodpovednosti. V opačnom prípade nielen Grécko, ale všetky členské štáty budú stáť pred závažnými problémami, pretože dve tretiny členských štátov EÚ majú nadmerný schodok. Teší ma, že pán spravodajca zdôrazňuje túto skutočnosť.

Správa obsahuje viaceré veci, ale k najdôležitejším návrhom patrí prekonanie nadmerného rozpočtového deficitu a ukončenie vypracúvania prostriedkov na boj proti schodkom v budúcnosti. Správa sa dotýka aj ďalšieho dôležitého aspektu: musíme bojovať proti rozpočtovému deficitu bez ohrozenia rastu, predovšetkým pokiaľ ide o tvorbu hospodárstva. Dôležité je, aby systém, ktorý má riadiť verejný a súkromný dlh, podporoval dlhodobý rast. Toto zahŕňa zlepšenie investičných podmienok a rozvoja vnútorného trhu a súbežné zohľadnenie konkrétnych priorít a potrieb členských štátov.

Čo je najdôležitejšie, potrebujeme transparentnosť, spoľahlivosť a nezávislý dohľad. Toto je zásadná súčasť zintenzívnenia správy ekonomických záležitostí. Národné rozpočtové rámce by mali zahŕňať vytvorenie a posilnenie nezávislých fiškálnych orgánov a zabezpečiť zverejnenie transparentných fiškálnych štatistík.

 
  
  

Správa: Vicky Ford (A7-0184/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Súčasné udalosti ukazujú, že európsky Pakt stability a rastu nie je veľmi účinný a nezabránil vážnym problémom niektorých členských štátov s platobnou bilanciou a splácaním dlhu. Okrem pomoci, ktorú týmto krajinám poskytuje EÚ, preto inštitúcie pracujú na posilnení Paktu stability a rastu s cieľom zabrániť podobným krízam v budúcnosti. Toto je cieľom balíka o správe ekonomických záležitostí, ktorého súčasťou je táto správa našej kolegyne poslankyne pani Fordovej. Predmetom správy sú požiadavky na rozpočtové rámce členských štátov. Podporila som túto správu a podporujem aj celý balík o správe ekonomických záležitostí.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne.(IT) Zdržala som sa hlasovania, pretože mám pochybnosti o dlhodobom vplyve, ktorý budú mať smernice navrhnuté v správe na národné hospodárstva členských štátov. Tieto smernice predovšetkým navrhujú sprísniť mechanizmy dohľadu, aby sa zabránilo takým finančným krízam v Únii, aká je v Grécku. Podľa môjho názoru sa hospodárske problémy členských štátov nevyriešia iba obmedzením ich právomocí a ich rolí, a preto som sa rozhodla zdržať hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), písomne. (IT) Správa pani Fordovej je súčasťou legislatívneho balíka na reformovanie správy ekonomických záležitostí obsahujúceho šesť správ, ktoré sú výsledkom niekoľkomesačných rokovaní. Parlament vyslal jasný odkaz každému, najmä Rade. Z tohto dôvodu dúfam, že tento balík bude definitívne schválený pred letným obdobím voľna a že sa predovšetkým čo najskôr začne uplatňovať, aby Európska únia na rozdiel od minulosti nebola nepripravená vyrovnávať sa s problémami ohrozujúcimi jej stabilitu. Za správu pani Fordovej som hlasoval najmä preto, lebo som presvedčený o tom, že harmonizácia národných systémov vytvorením minimálnych požiadaviek a najmä prognóza plánov systémov verejného účtovníctva sú základnými pravidlami, ak chceme prechádzať budúcim hospodárskym krízam. To by však nemalo znamenať, že budeme prehliadať národný charakter fiškálnych nariadení, ktoré obsahujú určité podstatné rozdiely predovšetkým medzi krajinami v rámci eurozóny a mimo nej.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože súhlasím s tým, že členské štáty by mali zaviesť autoritatívne kontrolovaný účinný strednodobý rozpočtový rámec, ktorým sa zaisťuje prijatie fiškálneho plánovacieho horizontu trvajúceho minimálne štyri roky s cieľom vytvoriť istotu, že vnútroštátne fiškálne plánovanie sa bude riadiť výhľadom viacročného fiškálneho plánovania. Členské štáty by mali zaviesť vhodné mechanizmy koordinácie vo všetkých štátnych podsektoroch s cieľom komplexne a dôsledne začleniť všetky štátne podsektory do fiškálneho plánovania, numerických fiškálnych pravidiel, ktoré sú špecifické pre každú krajinu, a do prípravy rozpočtových prognóz a tvorby viacročného plánovania, ako stanovuje najmä viacročný rozpočtový rámec.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Súčasná hospodárska, finančná a sociálna kríza ukázala, že súčasný model správy ekonomických záležitostí Európskej únie sa neosvedčil: rámec dohľadu je príliš slabý a pravidlá Paktu stability a rastu sa nedodržiavajú. Z tohto dôvodu podporujem balík opatrení v oblasti správy ekonomických záležitostí, ktorý predložila Európska komisia. Hlasujem za správu pani Fordovej o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov. Vítam skutočnosť, že tento právny predpis sa bude uplatňovať vo všetkých členských štátoch EÚ. Chcel by som zdôrazniť potrebu zriadenia prostriedkov nezávislého dohľadu. Oceňujem možnosť, že vlády, ktoré sa práve dostali k moci, by mohli mať právo v strednodobom horizonte aktualizovať svoje rozpočtové rámce, aby odzrkadľovali nové politické priority.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne.(IT) Hlasovala som za túto smernicu, pretože sa jej podarilo dosiahnuť správnu rovnováhu medzi prísnosťou, ktorá je v tejto oblasti potrebná, a rozhodovaním podľa vlastného uváženia na základe hospodárskej situácie. Nesmieme zabúdať na to, že naša hospodárska a menová únia je svojou veľkosťou, rôznorodosťou a úrovňou rozvoja jedinečná. Neexistuje príručka, podľa ktorej by sa dala vytvoriť dokonalá menová únia, ani nemožno prisúdiť absolútnu hodnotu vedomostiam, ktoré sme doteraz nadobudli, pretože vzhľadom na sociálno-hospodárske osobitosti eurozóny stráca akékoľvek porovnanie svoj význam. Z tohto dôvodu je potrebné zdôrazniť, ako to pán spravodajca aj veľmi dobre urobil, že maastrichtské kritériá, ktoré sú úžasným referenčným bodom a vhodnou referenčnou hodnotou pri vytváraní dôveryhodnosti, ktorú naša mena potrebuje, nepredstavujú absolútnu hodnotu, ktorá sa má rešpektovať vždy a všade. Môžu sa vyskytnúť ekonomické situácie, v ktorých sa oplatí riskovať a odkloniť sa od týchto limitov pod podmienkou, že dodatočný dlh pokryje obnovu, ktorú už nemožno ďalej odkladať. Blahoželám pani spravodajkyni k vynikajúcej práci, ktorú vykonala za krátky čas, a dúfam, že možno skombinovať politickú a intelektuálnu diskusiu o tejto téme s cieľom zaručiť Európanom prosperitu, ktorú menová únia pomáha vytvárať.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Ak skutočne chceme zabrániť budúcim krízam, ak chceme vytvoriť súdržnú a zodpovednú hospodársku Úniu, ak sa chceme riadiť perspektívou prevencie a nápravy a ak sa chceme zaviazať k udržateľnému rastu, v tom prípade bola táto smernica veľmi potrebná na dokončenie tohto balíka. Táto smernica obsahuje súbor základných predpokladov, ktorých uplatnenie zo strany vlád členských štátov zvýši transparentnosť ich pravidiel rozpočtovej politiky v neposlednom rade v oblasti zverejňovania rozpočtových prognóz a výsledkov v rozpočtovej oblasti.

Som presvedčený, že pomocou všetkého, čo tu dosahujeme, bude Únia čoraz lepšie pripravená jednotne predchádzať problémom, nedostatkom a nerovnováham a koordinovať príslušnú činnosť. Na záver by som chcel poďakovať našej kolegyni pani Fordovej za všetko jej úsilie a odhodlanie pri prijímaní tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Táto správa, ktorú vypracovala pani Fordová, sa týka legislatívneho návrhu zmeny a doplnenia nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní postupu pri nadmernom schodku, ktorý je súčasťou balíka o správe ekonomických záležitostí prijatého Komisiou 29. septembra 2010 a ktorého cieľom je „upevniť makroekonomickú stabilitu a udržateľnosť verejných financií“ a tým zaistiť posilnenie a väčšiu udržateľnosť EÚ. Súčasná hospodárska a finančná situácia rôznych krajín EÚ poukazuje na zlyhanie Paktu stability a rastu. Nestačí iba kontrolovať schodok verejných financií. Treba sa vyhýbať aj verejnému a súkromnému dlhu. Teraz je rovnako potrebné zaviesť mechanizmy, ktoré zlepšia konkurencieschopnosť a obnovia verejné financie. Členským štátom sa zabráni vytvárať nadmerný schodok. Posilnené budú opatrenia na koordináciu a dohľad, ktoré zaručia rešpektovanie rozpočtovej disciplíny. Hlasoval som za tento návrh na zmenu a doplnenie právneho predpisu, pretože som presvedčený o tom, že podmienkou obnovenia dôvery verejnosti v inštitúcie a udržateľný rast v EÚ je čo najskoršie vykonanie týchto opatrení.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa sa týka návrhu smernice o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov a predstavuje jeden z najzávažnejších útokov na ich zvrchovanosť.

Ohrozené sú rozhodnutia týkajúce sa rozpočtu, ktoré sú kľúčovým prvkom rozhodovania o ceste, ktorou pôjde konkrétna krajina podľa svojich špecifických vlastností, záujmov a vôle svojich obyvateľov. Táto situácia je zvlášť vážna v prípade najzraniteľnejších hospodárstiev eurozóny, ktorých schodok sa považuje za nadmerný a ktoré by mohli postihnúť vážne sankcie. Táto smernica je súčasťou legislatívneho balíka o takzvanej správe ekonomických záležitostí, ktorý pozostáva zo šiestich textov a ktorý predstavuje skutočný útok na sociálne a pracovné práva, ako aj na samotnú demokraciu.

Účelom tohto legislatívneho balíka je bezprecedentný útok na práva národných parlamentov a v Portugalsku aj na samotnú ústavu Portugalskej republiky. Odteraz sa poslanci národných parlamentov budú riadiť usmerneniami Európskej únie týkajúcimi sa vnútroštátnych rozpočtov. Tieto usmernenia sú čoraz neoliberálnejšie a v podstate podliehajú diktátu mocností, ktoré majú v Rade a Európskom parlamente väčšinu hlasov. Našou jedinou možnosťou je hlasovať proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa je jednou z dvoch správ o návrhu smernice o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov. Predstavuje jeden z najvážnejších útokov na ich zvrchovanosť, pričom situácia členských štátov eurozóny, ktorých schodok sa považuje za nadmerný, sa ešte zhorší, pretože okrem ustavičného dohľadu zo strany Európskej komisie by mohli byť postihnuté sankciami.

Táto smernica je súčasťou legislatívneho balíka o takzvanej správe ekonomických záležitostí, ktorý pozostáva zo šiestich legislatívnych textov a predstavuje skutočný útok na sociálne a pracovné práva. Je tiež súčasťou kampane Európskej únie zameranej proti nezávislosti a zvrchovanosti členských štátov.

Výsledkom rokovaní je konečná dohoda troch inštitúcií, Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie, ktorú Rada aj napriek rozporom na úrovni EÚ 24. júna určite potvrdí. Zamýšľaný výsledok predstavuje neslýchaný útok na ústavu Portugalskej republiky a práva národných parlamentov, ktorých poslanci sa riadia usmerneniami Európskej únie týkajúcimi sa rozpočtov ich krajín, pričom tieto usmernenia majú čoraz viac neoliberálnejší charakter. Preto sme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. (SK) Svetová hospodárska a finančná kríza prudko zvrátila priaznivé hospodárske a finančné podmienky, ktoré prevládali do roku 2007, a opäť zdôraznila, že neočakávaný zisk akumulovaný v priaznivom období nebol dostatočne využitý na vytvorenie priestoru na účelný postup v nepriaznivom období. Na správne fungovanie rámca rozpočtového dohľadu Únie je nevyhnutná dostupnosť fiškálnych údajov. Včasné a spoľahlivé fiškálne údaje sú nevyhnutné na riadne a dobre načasované monitorovanie, ktoré umožňuje prijímať promptné opatrenia v prípade nepriaznivej rozpočtovej situácie. Zásadným prvkom pri zaistení kvality fiškálnych údajov je transparentnosť, ktorá musí zahŕňať pravidelnú dostupnosť uvedených údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marietta Giannakou (PPE), písomne. (EL) Poslanecká skupina Nová demokracia v Európskom parlamente dnes hlasovala za šesť návrhov nového balíka o správe ekonomických záležitostí. Návrhy Európskeho parlamentu pripravujú pôdu pre prostredie hospodárskej stability a zároveň umožňujú rozvoj inovačných akčných mechanizmov, ako sú napríklad eurobondy a európske projektové dlhopisy.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Uvítal som tento dokument, pretože balík o správe ekonomických záležitostí má za cieľ reagovať na potrebu zvýšenej koordinácie a podrobnejšieho dohľadu nad hospodárskymi politikami v hospodárskej a menovej únii. Navyše navrhuje požiadavky na rozpočtové rámce členských štátov s cieľom stimulovať fiškálnu zodpovednosť stanovením minimálnych požiadaviek na vnútroštátne fiškálne rámce a zaručením toho, aby boli v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie. S cieľom poistiť zmeny v preventívnej a nápravnej časti Paktu stability a rastu Komisia tiež navrhla posilniť donucovacie mechanizmy pre členské štáty eurozóny. Vo všeobecnosti vítam predložené návrhy, ktorých cieľom je zaručiť zlepšenie vnútroštátnych fiškálnych rámcov a stimulovať členské štáty v prijímaní lepších fiškálnych rozhodnutí v budúcnosti. Zvlášť sú potrebné návrhy na lepšie štatistické vykazovanie fiškálnych údajov, aby sa predišlo opakovaniu nedávnych udalostí v niektorých členských štátoch. Podobne by návrhy na nezávislé rozpočtové úrady, vnútroštátne fiškálne pravidlá a povinné viacročné rozpočtovanie tiež mali prispieť k zaisteniu väčšej rozpočtovej stability.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som proti tejto správe, pretože zásadne odmietam program paralyzujúcich úsporných opatrení, ktorý v Európskej únii presadzujú stredopravé sily. Tento balík reforiem v oblasti správy ekonomických záležitostí potlačí rast v EÚ práve v čase, keď potrebujeme investície na vytváranie rastu, podporu výskumu a vývoja a na vytváranie pracovných miest s cieľom zabezpečiť hospodársku budúcnosť Európy. Tento balík finančných reforiem najviac postihne tých najchudobnejších ľudí v Európe a zároveň sa vôbec nedotkne príčiny krízy – finančného sektora. Vítam zlepšenú koordináciu hospodárskej a fiškálnej politiky v Európe, ale zásadne odmietam krátkodobú víziu, v rámci ktorej sa má uplatňovať. Hospodárska stabilita, vytváranie pracovných miest a rast sú podmienené dlhodobými investíciami do ekologického hospodárstva, vedeckého výskumu a infraštruktúry, a preto nemôžem podporiť tento reformný balík, ktorý navrhuje prijímanie paralyzujúcich úsporných opatrení v celej Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), písomne. (IT) Komisia navrhuje podporiť dodržiavanie Paktu stability a rastu zo strany členských štátov, prehĺbiť koordináciu fiškálnych politík, stanoviť minimálne požiadavky na fiškálne rámce a špecifikovať mechanizmy presadzovania súčasných pravidiel.

Vítame predložený návrh, ktorého cieľom je zaručiť zlepšenia vnútroštátnych fiškálnych rámcov a stimulovať členské štáty v prijímaní lepších fiškálnych rozhodnutí v budúcnosti. Rovnako podporujeme vytvorenie nezávislých rozpočtových úradov, vnútroštátnych fiškálnych pravidiel a povinné viacročné rozpočtovanie, ktoré by tiež mali prispieť k väčšej hospodárskej a menovej stabilite. Sme presvedčení o tom, že požiadavky na vnútroštátne rozpočtové rámce by mali nielen zabezpečiť, aby fiškálne plánovanie členských štátov vychádzalo z realistických prognóz, ale aj to, aby sa venovala primeraná pozornosť udržateľnosti ich systémov sociálnej ochrany vrátane dôchodkových systémov a systémov zdravotnej starostlivosti.

Napokon si myslíme, že požiadavky na vnútroštátne rozpočtové rámce by mali byť formulované tak, aby stimulovali členské štáty a nechali im manévrovací priestor na verejné investície orientované na rozvoj, ako napríklad investície do vzdelávania a odbornej prípravy, čo prispieva k dosahovaniu cieľov EÚ v oblasti rastu a zamestnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Táto správa vyzýva Komisiu na každomesačné zverejňovanie účtov národných vlád. Budú to musieť urobiť podľa noriem, ktoré im stanovila samotná Komisia. Už ani nepredstierame, že na vnútroštátnej úrovni stanovujeme rozpočet s iným cieľom než na takzvané poskytovanie podpory. Táto správa schvaľuje tento stav vecí, ku ktorému prispela aj väčšina poslancov Parlamentu, keď hlasovala za zavedenie európskeho semestra. Hlasujem proti tejto správe. Francúzi ju zrušia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Zámer tejto správy, ktorým je zaručiť rozpočtovú disciplínu členských štátov, treba uvítať. Hoci som to posolstvo počul, nie som si istý, či mu verím. V Európe je aj tichá väčšina, ktorá so mnou súhlasí. Zasahovanie do rozpočtov členských štátov by sa malo odmietnuť. Parlament musí naliehavo vyskúšať a prediskutovať rôzne prístupy a riešenia, čo sa doteraz neurobilo. Z nesprávnych krokov posledných rokov musíme vyvodiť správne závery. Kým nebudú navrhnuté nejaké alternatívy, nemôžem podporiť tento druh opatrení a hlasovať za predložený návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Dodržiavanie maastrichtských kritérií sa má v budúcnosti presadzovať pomocou včasných varovaní a prísnych pokút. Tento pakt však doteraz nefungoval. Neverím, že zrazu začne fungovať správne iba preto, že boli zavedené nové smernice. Z tohto dôvodu som nehlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), písomne. (LT) V hospodárskej a menovej únii musia byť koordinácia hospodárskych politík a dohľad nad nimi účinné. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné stimulovať fiškálnu zodpovednosť členských štátov. Naliehavo musíme stanoviť aspoň minimálne požiadavky na vnútroštátne rámce a zaručiť účinnosť postupu pri nadmernom schodku. V dobrých časoch musia členské štáty dodržiavať obozretné a účelné fiškálne politiky, aby si vytvorili rezervu potrebnú na zlé časy. Súhlasím s návrhom, aby numerické fiškálne pravidlá pre členské štáty s výnimkou obsahovali špecifikácie, ktoré sa budú týkať vymedzenia cieľa a rozsahu pôsobnosti pravidiel, monitorovania a dôsledkov v prípade porušenia pravidiel. Som presvedčený o tom, že je vhodné, aby strednodobé rozpočtové rámce zahŕňali postupy na vypracovanie stanoviska o tom, ako navrhnuté opatrenia ovplyvnia dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Okrem toho je vhodné uplatniť únikové doložky, ktoré by stanovovali prípady, kedy by malo byť dovolené prechodne nedodržať pravidlá.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne.(IT) V súvislosti s reformou Paktu stability a rastu a vzhľadom na rôzne zavedené inovácie a zvýšenú spoluprácu medzi európskymi inštitúciami, národnými parlamentmi a vládami má správa pani Fordovej o požiadavkách na rozpočtové rámce zásadný význam, pretože ustanovuje minimálne požiadavky na systémy verejného účtovníctva, centrálne a miestne štatistiky verejných financií a viacročné plánovanie. Transpozícia smernice neznamená nevyhnutne, že jej ustanovenia musia byť formálne zahrnuté do vnútroštátnych právnych predpisov (napríklad formou zákona). Preto postačí aj administratívny akt, pokiaľ dokáže zaručiť transparentné uplatňovanie smernice. Dúfam, že vďaka tomu sa smernica začne rýchlejšie uplatňovať. Dúfam, že Parlament dosiahne konečnú dohodu a celý balík o správe ekonomických záležitostí schváli čo najskôr, aby tým vyslal dôrazný a jednotný signál verejnosti a trhom a zastavil špekulácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Aj v rámci legislatívneho balíka zameraného na posilnenie správy ekonomických záležitostí v EÚ a eurozóne sa hlasovalo o tomto návrhu stanoviska týkajúceho sa požiadaviek na rozpočtové rámce členských štátov. Hlasovala som za túto správu, pretože sa v zásade stotožňujem s obavami pani spravodajkyne, zvlášť pokiaľ ide o zmeny a doplnenia týkajúce sa nasledujúcich kľúčových otázok: 1) všeobecný cieľ tohto návrhu by mal byť prepojený s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany a bojom proti sociálnemu vylúčeniu; 2) predložené pravidlá, ktoré majú zaručiť zlepšenie vnútroštátnych rozpočtových rámcov, by mali byť zriadené v kontexte európskeho semestra koordinácie politík; 3) požiadavky na vnútroštátne rozpočtové rámce by mali zaručiť nielen to, aby sa fiškálne plánovanie členských štátov zakladalo na realistických prognózach, ale aj to, aby sa venovala primeraná pozornosť príslušným systémom sociálnej ochrany vrátane systémov zdravotnej starostlivosti a dôchodkových systémov, a napokon 4) požiadavky na vnútroštátne rozpočtové rámce by mali byť formulované tak, aby stimulovali členské štáty v dosahovaní cieľov EÚ v oblasti rastu a zamestnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), písomne. (PT) Napriek tomu, že táto správa uznáva, že potrebujeme nezávislé štatistické orgány, ktoré budú schopné poskytovať spoľahlivé a dôveryhodné údaje o makroekonomických a rozpočtových prognózach členských štátov, a uznáva ich význam, hlasoval som proti tejto správe, pretože jej postihové tendencie dokonale zapadajú do rozsiahlejšieho balíka, ktorý odmietam z dôvodov, ktoré už boli uvedené v správach o tejto hospodárskej koordinácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. (ES) Hlasoval som za túto správu, pretože zahŕňa zlepšenie harmonizácie makroekonomických a rozpočtových prognóz, zavedenie numerických fiškálnych pravidiel a pravidiel fiškálnej konsolidácie, zavedenie rámca hlavných kategórií strednodobých výdavkov, zvýšené požiadavky na účtovníctvo a štatistiku a napokon vyššiu transparentnosť pri všeobecných požiadavkách na financie a celkový cieľ rozpočtu.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR) , písomne. – Európski konzervatívci a reformisti vždy konštruktívne pracujú na tom, aby eurozóna dokázala vypracovať trvalé riešenie krízy štátneho dlhu. Nedostatky Paktu stability a rastu v jeho podstate aj presadzovaní sú už nejaký čas zrejmé. Je správne, že sa teraz pracuje na zabezpečení trvalého riešenia, ktoré bude fungovať. Prostredníctvom výboru a trojstranných rozhovorov sme prispeli k zabezpečeniu toho, aby výsledok, ktorý Parlament uprednostňuje, bol uskutočniteľný, prijateľný a trvalý. Napriek tomu ľutujeme, že to, čo Komisia navrhla a Parlament podporil, nie je riešením len pre eurozónu, ale riešením, ktoré zahŕňa aj štáty, ktorých menou nie je euro. Nech už sa na to pozeráme akokoľvek, balík, o ktorom sme hlasovali, rozširuje právomoci EÚ na úkor členských štátov. Obsahuje inovačné koncepcie, ako napríklad hlasovanie podľa obrátenej kvalifikovanej väčšiny a pokutovanie členských štátov, a zabezpečuje, aby vnútroštátne rozpočty už viac neboli len vecou národných parlamentov. Preto aj keď podporujeme dlhodobé ciele, nemôžeme podporiť prostriedky a hlasovali sme proti týmto správam, ktoré sa neobmedzujú len na eurozónu.

 
  
  

Správa: Sylvie Goulard (A7-0180/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Súčasné dianie dokazuje, že európsky Pakt stability a rastu nie je veľmi účinný a nezabránil závažným problémom s platobnou bilanciou a so splácaním dlhu vo viacerých členských štátoch. Okrem pomoci, ktorú EÚ poskytla týmto krajinám, preto inštitúcie pracujú na posilnení Paktu stability a rastu s cieľom zabrániť podobným krízam v budúcnosti. Toto je cieľom balíka o správe ekonomických záležitostí, ktorého súčasťou je táto správa mojej kolegyne pani Goulardovej. Správa sa zaoberá rozpočtovým dohľadom v eurozóne. Niektoré z pôvodných návrhov pani Goulardovej, najmä vytvorenie Európskeho menového fondu, sa na trojstranných rozhovoroch nepodarilo presadiť. Myslím si, že rovnováha, ktorú dosiahli Komisia a Rada v otázke tejto správy, je uspokojivá, a preto som ju podporila rovnako, ako podporujem balík o správe ekonomických záležitostí ako celok.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), písomne. (IT) Správa pani Goulardovej je súčasťou legislatívneho balíka na reformovanie správy ekonomických záležitostí obsahujúceho šesť správ, ktoré sú výsledkom niekoľkomesačných rokovaní. Parlament vyslal jasné posolstvo každému, a najmä Rade. Z tohto dôvodu dúfam, že tento balík bude definitívne schválený pred letnými prázdninami a že sa predovšetkým bude čo najskôr uplatňovať, aby Európska únia nebola nepripravená vyrovnať sa s problémami, ktoré ohrozujú jej stabilitu, ako v minulosti. Za správu pani Goulardovej som hlasoval najmä preto, že sa domnievam, že je dôležité stanoviť kritériá, ale aj, a to predovšetkým, zaviesť mechanizmy na monitorovanie týchto kritérií. Na jednej strane táto správa konkretizuje úlohy a ciele, ktoré treba presadzovať počas fázy monitorovania a možného sankcionovania rozpočtov rôznych krajín, a na druhej strane určuje formy stimulov na ich podporu, aby spĺňali kritériá (takzvanými eurobondmi), ktoré dopĺňajú balík dohľadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) Hlasovala som za túto správu, pretože súhlasím s tým, aby Rada po diskusii o odporúčaní Komisie bola schopná udeliť pokutu akémukoľvek členskému štátu, ktorý narúša, či už úmyselne, alebo v dôsledku závažnej nedbanlivosti čísla, ktoré sa týkajú deficitu a verejného dlhu, na ktorý sa vzťahuje uplatňovanie článkov 121 a 126 zmluvy a protokol (č. 12), ktorý je prílohou zmluvy. Súhlasím tiež s tým, že už spomínané pokuty by mali účinne odrádzať a ich výška by sa mala riadiť povahou, závažnosťou a trvaním priestupku. Súhlasím s tým, že by nemalo byť možné, aby pokuta prekročila 0,2 % hrubého domáceho produktu. Úrok, ktorý Komisia získala na vkladoch založených v súlade s článkom 4, a vybrané pokuty by v súlade s článkom 5 a 6 písm. a) mali tvoriť ďalšie príjmy uvedené v článku 311 zmluvy a budú vyčlenené na Európsky nástroj finančnej stability.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Súčasná hospodárska, finančná a sociálna kríza ukázala, že existujúci model správy ekonomických záležitostí Európskej únie nefunguje: rámec dohľadu bol príliš slabý a pravidlá Paktu stability a rastu sa nedodržiavali. Z tohto dôvodu podporujem balík opatrení v oblasti správy ekonomických záležitostí, ktorý predložila Európska komisia. Hlasujem za správu pani Goulardovej o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu, hoci uznávam, že spravodajkyňa v mnohých oblastiach prekročila svoje právomoci, v dôsledku čoho bude veľmi zložité dosiahnuť porozumenie s Radou. Vítam ustanovenie o pokutách v prípade sfalšovaných štatistík s cieľom potrestať podvody, ktoré sa týkajú deficitu a výpočtu dlhu v rámci eurozóny, ako aj mimo nej. Súhlasím s tým, že by malo byť možné, aby sa krajiny mimo eurozóny stali súčasťou tohto systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Chcel by som zdôrazniť, že túto správu považujem za ten najvýraznejší krok vpred: možnosť vytvorenia systému, ktorý sa nezakladá len na aspekte sankcií Paktu stability a rastu (PSR), ale ktorý, naopak, umožňuje zavádzanie skutočných stimulov, ktoré vedú k skutočnej vôli postupovať v súlade s pravidlami stanovenými PSR a rozvíjajú ju v rámci vlád členských štátov.

V tomto zmysle by som chcel zdôrazniť budúce predkladanie správy Európskej komisii o vydávaní štátnych dlhopisov – európskych cenných papierov – v rámci spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti. Chcel by som tiež zdôrazniť, aká vynikajúca práca sa tu vykonala inštitucionalizáciou hospodárskeho dialógu medzi rôznymi európskymi inštitúciami, ako aj podporu účasti národných parlamentov a vlád na skutočne demokratickej diskusii o hospodárskej politike.

Na záver by som chcel zablahoželať svojej kolegyni pani Goulardovej k jej skvelej práci a k jej úsiliu získať z tohto balíka maximum.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Táto správa, ktorú vypracovala pani Goulardová, sa týka legislatívneho návrhu zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1467/97 o rozpočtovom dohľade v eurozóne, ktorý je súčasťou balíka o správe ekonomických záležitostí prijatého Komisiou 29. septembra 2010 a ktorého cieľom je „upevniť makroekonomickú stabilitu a udržateľnosť verejných financií”, a tak zaistiť posilnenie a väčšiu udržateľnosť EÚ. Súčasná hospodárska a finančná situácia rôznych krajín EÚ poukazuje na zlyhanie Paktu stability a rastu. Nepodarilo sa mu kontrolovať verejný deficit. Treba sa vyhýbať verejnému a súkromnému dlhu. Teraz je rovnako potrebné zaviesť mechanizmy, ktoré zlepšia konkurencieschopnosť a obnovia verejné financie. Členské štáty budú svedkami posilnenia koordinačných mechanizmov a mechanizmov dohľadu s cieľom zabrániť vážnym chybám vo svojej rozpočtovej politike, ktoré by mohli ohroziť hospodársku a menovú úniu. Pretože sa domnievam, že sú potrebné rýchle, kvalitné riešenia v súlade s odporúčaniami Európskej centrálnej banky, hlasoval som za tento návrh na zmenu a doplnenie právneho predpisu, čo popri podporení medziinštitucionálneho dialógu posilní rozpočtovú disciplínu a zaviaže každý členský štát alebo inštitúciu, aby prijali vlastnú zodpovednosť.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. − (PT) Táto správa je ďalšou časťou balíka šiestich právnych predpisov o takzvanej správe ekonomických záležitostí. Vzhľadom na víziu, ktorou je ako celok inšpirovaná, hlasujeme proti každej z týchto správ, ktoré tvoria balík právnych predpisov.

V tomto prípade ide o nariadenie o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne. Správa uznáva problémy a chyby počas prvého desaťročia rozpočtovej a menovej únie, nevyvodzuje z nich však potrebné závery. Namiesto toho požaduje pevnejší rámec dohľadu nad hospodárskymi politikami členských štátov vykonávaného Komisiou a Radou. Dodáva aj, že takéto politiky by sa mali zameriavať najmä na rozvoj a posilňovanie vnútorného trhu: inými slovami, chce politiky, ktoré by boli ešte viac neoliberálne, chce viac privatizácie, viac voľnej hospodárskej súťaže, viac politík, ktoré zvýhodňujú najsilnejších na úkor najslabších. Správa požaduje platenie pokút všetkými členskými štátmi, ktoré nespĺňajú požiadavky, ktoré od nich vyžaduje Pakt stability a rastu. To však tiež podporuje pokus o legitimizáciu systému sankcií a pokus o zavedenie systému stimulov. Toto všetko sa robí bez zváženia skutočných príčin problémov alebo alternatívnych politík, ktoré sú potrebné: je to neprijateľné.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Táto správa je ďalšou časťou balíka šiestich právnych predpisov o takzvanej správe ekonomických záležitostí a je jednou z kľúčových častí právneho predpisu. Ide o nariadenie o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne.

Hoci uznáva problémy a chyby počas prvého desaťročia rozpočtovej a menovej únie, slepo sa usiluje pokračovať ďalej, keď požaduje pevnejší rámec dohľadu nad hospodárskymi politikami členských štátov vykonávaného Komisiou a Radou. Stále však dodáva, že takéto politiky by sa mali zameriavať najmä na rozvoj a posilňovanie vnútorného trhu: inými slovami, chce politiky, ktoré by boli ešte viac neoliberálne, chce viac privatizácie, viac voľnej hospodárskej súťaže, viac politík, ktoré zvýhodňujú najsilnejších na úkor najslabších. To znamená, že napokon požaduje rovnaký druh menových a neoliberálnych politík a kritérií upevňovaním skutočnej kontroly nad členskými štátmi bez ohľadu na príčiny problémov alebo alternatívne politiky, ktoré zohľadňujú hospodárstva na rozličných úrovniach vývoja.

Preto požaduje platenie pokút všetkými členskými štátmi, ktoré nespĺňajú požiadavky, ktoré od nich vyžaduje Pakt stability a rastu. To však tiež podporuje pokus o legitimizáciu systému sankcií a pokus o zavedenie systému stimulov. Preto sme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. (SK) V júni 2010 sa Európska rada dohodla, že je naliehavo nevyhnutné posilniť koordináciu našich hospodárskych politík. Táto dohoda zahŕňala predovšetkým Pakt stability a rastu (PSR) a rozpočtový dohľad. Jednalo sa predovšetkým o posilnenie preventívnych a nápravných častí PSR a zabezpečenie, aby všetky členské štáty mali vnútroštátne rozpočtové pravidlá a strednodobé rozpočtové rámce v súlade s PSR. Členské štáty, ktorých menou je euro, majú osobitný záujem a zodpovednosť uskutočňovať hospodárske politiky, ktoré podporujú riadne fungovanie hospodárskej a menovej únie, a majú snahu zabrániť uplatňovaniu takých politík, ktoré ju ohrozujú. Sankcie pre členské štáty, ktorých menou je euro, by mali v preventívnej časti PSR poskytovať stimuly pre obozretnú tvorbu fiškálnej politiky. Zároveň je tiež zachovaný priestor na rozpočtové manévrovanie, zohľadňujúc predovšetkým nevyhnutnosť verejných investícií.

 
  
MPphoto
 
 

  Marietta Giannakou (PPE), písomne.(EL) Poslanecká skupina Nová demokracia dnes hlasovala za šesť návrhov v novom balíku o správe ekonomických záležitostí. Návrhy Európskeho parlamentu pripravujú pôdu pre prostredie hospodárskej stability a zároveň umožnia rozvoj inovačných akčných mechanizmov, ako sú napríklad eurobondy a európske projektové dlhopisy.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Privítal som tento dokument, pretože v preventívnej časti Paktu stability a rastu by sa mala zaistiť úprava a dodržiavanie strednodobého rozpočtového cieľa prostredníctvom povinnosti členského štátu, ktorého menou je euro, vložiť úročenú zálohu, ak dosahuje nedostatočný pokrok v rámci konsolidácie rozpočtu. Rovnako by sa to malo týkať dokonca aj členského štátu s deficitom pod 3 % referenčnej hodnoty HDP, ktorý sa výrazne odklonil od strednodobého rozpočtového cieľa alebo od príslušných vytýčených úprav na jeho dosiahnutie, a nepodarí sa mu toto odklonenie napraviť. Úročený vklad by sa mal danému členskému štátu uvoľniť spolu s úročením, len čo sa Rada uistí, že situácia na základe ktorej vznikla povinnosť uložiť vklad, sa skončila. Bezúročný vklad by sa mal po odstránení nadmerného deficitu uvoľniť, zatiaľ čo úroky na takýchto vkladoch a vybrané pokuty by sa mali vyčleniť na mechanizmy pre stabilitu, ktoré by poskytovali finančnú podporu, vytvorené členskými štátmi, ktorých menou je euro, s cieľom ochrániť stabilitu eurozóny ako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som proti tejto správe, pretože zásadne odmietam program paralyzujúcich úsporných opatrení, ktorý v Európskej únii presadzujú stredopravé sily. Tento balík reforiem v oblasti správy ekonomických záležitostí potlačí rast v EÚ práve v čase, keď potrebujeme investície na vytváranie rastu, podporu výskumu a vývoja a na vytváranie pracovných miest, aby sa zabezpečila hospodárska budúcnosť Európy. Tento balík finančných reforiem sa najviac dotkne tých najchudobnejších v Európe a zároveň sa vôbec nedotkne príčiny krízy – finančného sektora. Vítam zlepšenú koordináciu hospodárskej a fiškálnej politiky v Európe, ale zásadne odmietam krátkodobú víziu, v rámci ktorej sa to navrhuje. Dlhodobé investovanie do ekologického hospodárstva, do vedeckého výskumu a do infraštruktúry je kľúčom k hospodárskej stabilite, vytváraniu pracovných miest a rastu, a preto nemôžem podporiť tento reformný balík, ktorý navrhuje prijímanie paralyzujúcich úsporných opatrení v celej Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), písomne.(IT) Toto stanovisko sa týka návrhu nariadenia o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne. Domnievame sa, že presadzovanie rozpočtového dohľadu by sa malo vždy riadiť komplexnými cieľmi EÚ a najmä požiadavkami článku 9 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany a bojom proti sociálnemu vylúčeniu. Zriadenie posilneného rámca dohľadu je rovnako dôležité v kontexte európskeho semestra koordinácie politík.

Na posilnenie rozpočtového dohľadu by sa mal vytvoriť systém na jeho presadzovanie, ktorý by však nemali tvoriť len pokuty (sankcie), ale aj stimuly, čím by sa posilnila úloha Európskeho parlamentu a aj národných parlamentov. Napokon sme naďalej presvedčení, že pokuty vybrané od členských štátov, ktoré nedokážu splniť príslušné odporúčania, by sa mali použiť na podporu dlhodobých investičných cieľov EÚ a cieľov v oblasti zamestnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Správa jasne stanovuje, aké sankcie hrozia členským štátom, ktoré sa nepodrobia príkazom Európskej komisie. Nevyjadruje vôbec žiadne obavy z následkov, ktoré budú mať takéto sankcie na obyvateľov, nehovorí ani o oprávnení Komisie udeľovať sankcie zvoleným vládam. Jediný ústupok, ktorý pripúšťa, sa týka verejných diskusií, ktoré sa nemôžu uskutočňovať v členskom štáte postihnutom sankciou. Inak povedané, obyvatelia by nemali zasahovať do machinácií v rámci procesu, ktorého sú obeťami. Nikdy nedovolím Komisii, aby napadla Francúzsko. Hlasujem proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Kritériá stability sa v minulosti nedodržiavali. Z toho vyplýva, že stimuly nepomôžu ani v budúcnosti. Ostáva sa spýtať, či Európsky parlament a národné parlamenty budú môcť zohrávať významnú úlohu v každom monitorovacom procese. Domnievam sa, že makroekonomické nerovnováhy v EÚ a v eurozóne možno účinne napraviť len rozdelením eura do dvoch menových zón. Ďalšie plánované záchranné balíky nemajú nič spoločné so spravodlivosťou a v budúcnosti povedú k vážnym ťažkostiam v severských členských štátoch EÚ. Hoci so správou v podstate súhlasím, odmietam jej prístup, a preto hlasujem proti nej.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne.(DE) Vážne pochybujem, že Pakt stability a rastu, ktorý doteraz nefungoval, sa počas jednej z najzložitejších hospodárskych fáz v dejinách EÚ razom zmení na všeliek. Hoci by to bolo potrebné, vzhľadom na súčasnú krízu to zostáva chimérou. Dospeli sme do fázy, keď si už viac nemôžeme dovoliť ďalšie záchranné balíky. Okrem toho čerpanie peňazí daňových poplatníkov zo štátnych pokladníc na záchranu rozpočtových hriešnikov je veľmi nespravodlivé. Preto som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), písomne.(LT) Domnievam sa, že na členské štáty, ktoré neplnia fiškálny rámec Únie, by sa mali uvaliť primerané finančné sankcie. Musí existovať postupné členenie sankcií v rámci preventívnej, ako aj nápravnej stránky Paktu stability a rastu. Navrhovaný systém sankcií zaistí odstupňovanie a rovnaké zaobchádzanie s členskými štátmi, pretože úročený vklad, bezúročný vklad a výška pokuty budú pozostávať z pevnej zložky, ktorá sa rovná 0,2 % HDP. Komisia okrem toho získa právo odporučiť zmiernenie výšky sankcie alebo jej zrušenie na základe výnimočných hospodárskych okolností. Je veľmi dôležité, aby Komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade správu o možnosti zavedenia európskych cenných papierov s cieľom zaviesť účinný rámec rozpočtového dohľadu. Nesúhlasím s návrhom, aby sa príjmy z nevyužitých viazaných rozpočtových prostriedkov v rozpočte Únie preniesli do rozpočtu Únie na nasledujúci rok a vyčlenili na programy spojené s prioritami Únie. Domnievam sa, že daňový systém musí zostať v právomoci každého členského štátu a vzhľadom na to je nevhodné zaviazať Komisiu, aby predložila súbor návrhov plnohodnotného spoločného európskeho systému zdaňovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne.(IT) Krajiny, ktoré si nesplnia povinnosti v rámci preventívnej a nápravnej časti Paktu stability a rastu, možno postihnúť uvalením finančných sankcií vo výške rovnajúcej sa 0,1 % HDP, pokiaľ neprijmú príslušné opatrenia (o udržateľnosti ktorých rozhodne Rada) a nepredložia plán na obnovenie rovnováhy. Je to dôležitá požiadavka na zaistenie toho, aby bol nový rámec, ktorý sa zavedie v súvislosti s reformou správy ekonomických záležitostí, dôveryhodný a účinný. Netreba však postupovať príliš prísne či extrémne; aj stimuly pre členské štáty sú dobrou myšlienkou. V tomto zmysle mám radosť z poznámky o vydaní európskych cenných papierov (eurobondov). Vždy som podporoval vydávanie eurobondov, pretože podľa mňa môžu priniesť pridanú hodnotu vďaka tomu, že sa vydajú spoločne, a podporujem aj silné euro. Dúfam, že Parlament dosiahne konečnú dohodu a celý balík o správe ekonomických záležitostí schváli čo najskôr, aby tým vyslal dôrazný a jednotný signál verejnosti a trhom a pomohol zastaviť špekulácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Aj v rámci legislatívneho balíka zameraného na posilnenie správy ekonomických záležitostí v EÚ a eurozóne sa hlasovalo o tomto návrhu stanoviska týkajúceho sa účinného presadzovania rozpočtového dohľadu v eurozóne. Hlasovala som za túto správu, pretože sa v zásade stotožňujem s obavami pani spravodajkyne, zvlášť pokiaľ ide o nasledujúce kľúčové otázky: 1) presadzovanie rozpočtového dohľadu by sa malo vždy riadiť požiadavkami, ktoré sa týkajú podpory vysokej miery zamestnanosti; 2) záruka primeranej sociálnej ochrany a boja proti sociálnemu vyčleňovaniu; 3) posilnený rozpočtový dohľad vykonávaný prostredníctvom presadzovania práva by nemali tvoriť len pokuty, sankcie, ale aj stimuly; 4) posilnená úloha Európskeho parlamentu, ako aj národných parlamentov prostredníctvom celého procesu dohľadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa ustanovuje, aby členské štáty uložili úročené vklady alebo platili pokuty v rámci preventívnych a nápravných častí Paktu stability a rastu. Ide o systém trestania v predstihu, hoci systém stimulov by bol užitočnejší. Myšlienka, ktorou sa inšpiroval, dokonale zapadá do celkovej „filozofie“ daného balíka. Preto hlasujem proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne.(ES) Hlasoval som proti. Skupina zelených/Európska slobodná aliancia sa pokúsila presadiť kľúčové pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, v ktorých požadovala využívanie eurobondov, fiškálne zbližovanie a uplatňovanie stropu v oblasti finančných sankcií a iných stimulov. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy neboli prijaté a správa napokon nie je ničím iným len zoznamom sankcií voči krajinám, ktoré neplnia svoj rozpočet. Táto smernica je vnútorne prepojená so správou pani Wortmannovej-Koolovej, ku ktorej sme sa už vyjadrovali. Preto som hlasoval proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) V čase rozsiahlej hospodárskej krízy, akú zažívame teraz, je prioritou potreba presadzovania rozpočtového dohľadu v eurozóne. Takýto dohľad sa však musí vykonávať bez akýchkoľvek zmien základných cieľov v súvislosti s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zaručením primeranej sociálnej ochrany a zintenzívnením boja proti sociálnemu vylúčeniu. Európsky parlament a národné parlamenty v konečnom dôsledku zohrávajú kľúčovú úlohu pri plnení tohto ambiciózneho cieľa a ich úloha sa preto musí posilniť prostredníctvom procesu dohľadu na vnútroštátnej, ako aj na medzinárodnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Scicluna (S&D), písomne. – Ako tieňový spravodajca našej skupiny by som chcel zablahoželať pani Goulardovej k prijatiu jej správy a poďakovať jej za našu dobrú vzájomnú spoluprácu počas náročných rokovaní. Rozhodol som sa zdržať sa hlasovania o tejto správe a o predloženom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu o fiškálnom zbližovaní. Ľutujem, že napriek veľkému úsiliu pani spravodajkyne Rada oslabila alebo z textu odstránila množstvo rozumných návrhov, a preto som nemohol správu podporiť. Z pozície tieňového spravodajcu skupiny S&D pre túto správu som sa nemohol pripojiť k svojim kolegom z maltskej delegácie a hlasovať proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu v oblasti fiškálneho zbližovania, ktorý predložila naša skupina. Hoci súhlasím s niektorými návrhmi predloženými v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, nepodporujem zriadenie spoločnej sadzby zdaňovania právnických osôb. Potrebujeme lepšiu koordináciu hospodárskej politiky, politika zdaňovania však musí zostať v rukách členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR) , písomne. – Európski konzervatívci a reformisti vždy pracujú konštruktívne, aby zaistili, že eurozóna dokáže predložiť trvalé riešenie krízy štátneho dlhu. Nedostatky Paktu stability a rastu v jeho