Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 - ΒρυξέλλεςΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2012 (συζήτηση)
 5.Πέμπτη έκθεση για τη συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική συνοχής μετά το 2013 - Υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής - Στόχος 3: μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας - Αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του ΕΤΠΑ και άλλων διαρθρωτικών ταμείων (συζήτηση)
 6.Υποδοχή
 7.Πέμπτη έκθεση για τη συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική συνοχής μετά το 2013 - Υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής - Στόχος 3: μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας - Αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του ΕΤΠΑ και άλλων διαρθρωτικών ταμείων (συνέχεια της συζήτησης)
 8.Διοργανική συμφωνία για το μητρώο διαφάνειας (υπογραφή)
 9.Διάφορα
 10.Σύνθεση του Κοινοβουλίου
 11.Εθελοντικό σύστημα σήμανσης των συσκευασιών βιομηχανικών προϊόντων με γραφή Braille (γραπτή δήλωση)
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Διορισμός του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - κ. Mario Draghi, υποψήφιος (A7-0229/2011 - Sharon Bowles)
  12.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: General Motors/Βέλγιο (A7-0191/2011 - Barbara Matera)
  12.3.Τροποποίηση του άρθρου 51 του Κανονισμού: κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (A7-0197/2011 - Carlo Casini)
  12.4.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Adrian Severin (A7-0242/2011 - Francesco Enrico Speroni)
  12.5.Καθορισμός των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών (A7-0192/2011 - Alain Cadec)
  12.6.Καθορισμός των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε (A7-0194/2011 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  12.7.Πρωτόκολλο ΕΕ/Ανδόρας για την επέκταση της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της ΕΕ και της Ανδόρας στα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας (A7-0198/2011 - Vital Moreira)
  12.8.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας (A7-0298/2010 - Silvia-Adriana Ţicău)
  12.9.Υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής (A7-0111/2011 - Miroslav Mikolášik)
  12.10.Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής (A7-0218/2011 - Oldřich Vlasák)
  12.11.Στόχος 3: μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας (A7-0110/2011 - Marie-Thérèse Sanchez-Schmid)
  12.12.Αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του ΕΤΠΑ και άλλων διαρθρωτικών ταμείων (A7-0141/2011 - Γεώργιος Σταυρακάκης)
  12.13.Πρόληψη και διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών (A7-0183/2011 - Elisa Ferreira)
  12.14.Εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (A7-0179/2011 - Diogo Feio)
  12.15.Απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών (A7-0184/2011 - Vicky Ford)
  12.16.Δημοσιονομική εποπτεία στη ζώνη του ευρώ (A7-0180/2011 - Sylvie Goulard)
  12.17.Εποπτεία της δημοσιονομικής κατάστασης και εποπτεία και συντονισμός των οικονομικών πολιτικών (A7-0178/2011 - Corien Wortmann-Kool)
  12.18.Κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη (A7-0182/2011 - Carl Haglund)
  12.19.Δικαιώματα των καταναλωτών (τελική ψηφοφορία) (A7-0038/2011 - Andreas Schwab)
  12.20.Ελκυστήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος (A7-0091/2011 - Salvatore Tatarella)
  12.21.Διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (A7-0214/2011 - Romana Jordan Cizelj)
  12.22.Εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2012 (A7-0230/2011 - Francesca Balzani)
  12.23.Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος (A7-0202/2011 - Albert Deß)
 13.Ερμηνεία του Κανονισμού: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (2174 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (4644 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου