Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εφαρμογή στα κράτη μέλη της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, τις συνέπειές της στη διαμεσολάβηση και την έγκρισή της από τα δικαστήρια (συζήτηση)
 4.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Hans-Peter Martin (A7-0267/2011 - Tadeusz Zwiefka) (ψηφοφορία)
  5.2.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (A7-0278/2011 - Simon Busuttil) (ψηφοφορία)
  5.3.Κοινοτικό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (A7-0256/2011 - Vital Moreira) (ψηφοφορία)
  5.4.Παρωχημένες πράξεις του Συμβουλίου στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής (A7-0252/2011 - Paolo De Castro) (ψηφοφορία)
  5.5.Κατάργηση ορισμένων παρωχημένων πράξεων του Συμβουλίου (A7-0257/2011 - Vital Moreira) (ψηφοφορία)
  5.6.Κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 429/73 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2000 (A7-0250/2011 - Vital Moreira) (ψηφοφορία)
  5.7.Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (A7-0272/2011 - Sajjad Karim) (ψηφοφορία)
  5.8.Μέθοδοι πρόσβασης στην κυβερνητική υπηρεσία η οποία προσφέρεται από το παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που προέκυψε από το πρόγραμμα Galileo (A7-0260/2011 - Norbert Glante) (ψηφοφορία)
  5.9.Διεθνής συμφωνία του 2006 για την τροπική ξυλεία (A7-0280/2011 - Vital Moreira) (ψηφοφορία)
  5.10.Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (A7-0247/2011 - Béla Glattfelder) (ψηφοφορία)
  5.11.Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα (A7-0276/2011 - Helmut Scholz) (ψηφοφορία)
  5.12.Επέκταση προς το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν της συμφωνίας ΕΚ-Ελβετίας σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων (A7-0248/2011 - Béla Glattfelder) (ψηφοφορία)
  5.13.Σύμβαση για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θάλασσας στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό (A7-0274/2011 - Carmen Fraga Estévez) (ψηφοφορία)
  5.14.Συμφωνία ΕΕ-Βραζιλίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας (A7-0259/2011 - Silvia-Adriana Ţicău) (ψηφοφορία)
  5.15.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας για τη διαδικασία παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας και Νορβηγίας (A7-0268/2011 - Rui Tavares) (ψηφοφορία)
  5.16.Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (A7-0261/2011 - Herbert Reul) (ψηφοφορία)
  5.17.Πολιτική ελέγχου: διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση (A7-0200/2011 - Antonio Masip Hidalgo) (ψηφοφορία)
  5.18.Η κατάσταση των γυναικών που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης (A7-0291/2011 - Edit Bauer) (ψηφοφορία)
  5.19.Εφαρμογή στα κράτη μέλη της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, τις συνέπειές της στη διαμεσολάβηση και την έγκρισή της από τα δικαστήρια (A7-0275/2011 - Arlene McCarthy) (ψηφοφορία)
  5.20.Προαιρετική διαφοροποίηση των άμεσων ενισχύσεων στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής (A7-0203/2011 - Britta Reimers) (ψηφοφορία)
  5.21.Εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης (A7-0364/2010 - Yannick Jadot) (ψηφοφορία)
  5.22.Αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη (A7-0288/2011 - Reinhard Bütikofer) (ψηφοφορία)
  5.23.Αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις (A7-0286/2011 - Sophia in 't Veld) (ψηφοφορία)
  5.24.Αλιεία στον Εύξεινο Πόντο (A7-0236/2011 - Iliana Malinova Iotova) (ψηφοφορία)
  5.25.Ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου (A7-0290/2011 - Vicky Ford) (ψηφοφορία)
  5.26.Γυναίκες στις ιθύνουσες θέσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων (A7-0207/2011 - Marina Yannakoudakis) (ψηφοφορία)
 6.Ομιλία του Bronisław Komorowski, Προέδρου της Δημοκρατίας της Πολωνίας
 7.Υποδοχή
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Ερμηνεία του Κανονισμού: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Κατ' εξουσιοδότηση Πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Ακεραιότητα και διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά (συζήτηση)
 15.Ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2009) - Βελτίωση της νομοθεσίας, επικουρικότητα και αναλογικότητα και έξυπνη νομοθεσία - Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα για τα έτη 2009-2010 (συζήτηση)
 16.Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2010 (συζήτηση)
 17.Ώρα των ερωτήσεων (Επιτροπή)
 18.Διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (συζήτηση)
 19.Στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης (συζήτηση)
 20.Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων, εκτός του CO2, που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2082 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (7248 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου