Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 13 september 2011 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Richtlijn betreffende bemiddeling in de lidstaten (debat)
 4.Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van de heer Hans-Peter Martin (A7-0267/2011 - Tadeusz Zwiefka) (stemming)
  5.2.Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (A7-0278/2011 - Simon Busuttil) (stemming)
  5.3.Communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (A7-0256/2011 - Vital Moreira) (stemming)
  5.4.Achterhaalde wetsbesluiten van de Raad op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (A7-0252/2011 - Paolo De Castro) (stemming)
  5.5.Intrekking van een aantal achterhaalde wetsbesluiten van de Raad (A7-0257/2011 - Vital Moreira) (stemming)
  5.6.Intrekking van Verordening (EEG) nr. 429/73 en Verordening (EG) nr. 215/2000 (A7-0250/2011 - Vital Moreira) (stemming)
  5.7.Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (A7-0272/2011 - Sajjad Karim) (stemming)
  5.8.Publiek gereguleerde dienst die wordt aangeboden door het mondiale systeem voor navigatie per satelliet dat is ingevoerd door het Galileo-programma (A7-0260/2011 - Norbert Glante) (stemming)
  5.9.Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout (A7-0280/2011 - Vital Moreira) (stemming)
  5.10.Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (A7-0247/2011 - Béla Glattfelder) (stemming)
  5.11.Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten (A7-0276/2011 - Helmut Scholz) (stemming)
  5.12.Uitbreiding tot Liechtenstein van de overeenkomst EG/Zwitserland inzake de handel in landbouwproducten (A7-0248/2011 - Béla Glattfelder) (stemming)
  5.13.Verdrag inzake de instandhouding en het beheer van de visbestanden van de volle zee in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan (A7-0274/2011 - Carmen Fraga Estévez) (stemming)
  5.14.Overeenkomst tussen EU/Brazilië betreffende de veiligheid van de burgerluchtvaart (A7-0259/2011 - Silvia-Adriana Ţicău) (stemming)
  5.15.Overeenkomst EU/IJsland en Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen de lidstaten van de EU en IJsland en Noorwegen (A7-0268/2011 - Rui Tavares) (stemming)
  5.16.Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof (A7-0261/2011 - Herbert Reul) (stemming)
  5.17.Beleid inzake controle van financiële overzichten: lessen uit de crisis (A7-0200/2011 - Antonio Masip Hidalgo) (stemming)
  5.18.Situatie van vrouwen die de pensioengerechtigde leeftijd naderen (A7-0291/2011 - Edit Bauer) (stemming)
  5.19.Richtlijn betreffende bemiddeling in de lidstaten (A7-0275/2011 - Arlene McCarthy) (stemming)
  5.20.Vrijwillige modulatie van de rechtstreekse betalingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (A7-0203/2011 - Britta Reimers) (stemming)
  5.21.Door de overheid gesteunde exportkredieten (A7-0364/2010 - Yannick Jadot) (stemming)
  5.22.Een doeltreffende grondstoffenstrategie voor Europa (A7-0288/2011 - Reinhard Bütikofer) (stemming)
  5.23.Het terrorismebestrijdingsbeleid van de EU: belangrijkste resultaten en nieuwe uitdagingen (A7-0286/2011 - Sophia in 't Veld) (stemming)
  5.24.Visserijbeheer in de Zwarte Zee (A7-0236/2011 - Iliana Malinova Iotova) (stemming)
  5.25.De veiligheid van offshore-olie- en -gasactiviteiten beter waarborgen (A7-0290/2011 - Vicky Ford) (stemming)
  5.26.Ondernemerschap voor vrouwen in het midden- en kleinbedrijf (A7-0207/2011 - Marina Yannakoudakis) (stemming)
 6.Toespraak door de heer Bronisław Komorowski, president van de Republiek Polen
 7.Welkomstwoord
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Interpretatie van het Reglement: zie notulen
 12.Ingekomen stukken: zie notulen
 13.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement): zie notulen
 14.Integriteit en transparantie van de energiemarkt (debat)
 15.Jaarlijks verslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2009) - Betere wetgeving, subsidiariteit en proportionaliteit en slimme regelgeving - Toegang van het publiek tot documenten in de jaren 2009-2010 (debat)
 16.Activiteiten van de Commissie verzoekschriften 2010 (debat)
 17.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 18.Internationalisering van Europese kmo's (debat)
 19.EU-strategie inzake dakloosheid (debat)
 20.Een brede aanpak van niet-CO2-gerelateerde antropogene emissies (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 22.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2082 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (7248 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid