Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 13 września 2011 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Dyrektywa dotycząca mediacji w państwach członkowskich (debata)
 4.Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Hansa-Petera Martina (A7-0267/2011 - Tadeusz Zwiefka) (głosowanie)
  5.2.Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) (A7-0278/2011 - Simon Busuttil) (głosowanie)
  5.3.Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (A7-0256/2011 - Vital Moreira) (głosowanie)
  5.4.Nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej (A7-0252/2011 - Paolo De Castro) (głosowanie)
  5.5.Uchylenie niektórych nieaktualnych aktów prawnych Rady (A7-0257/2011 - Vital Moreira) (głosowanie)
  5.6.Uchylenie rozporządzeń (EWG) nr 429/73 i (WE) nr 215/2000 (A7-0250/2011 - Vital Moreira) (głosowanie)
  5.7.Skutki wywierane przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (A7-0272/2011 - Sajjad Karim) (głosowanie)
  5.8.Usługi publiczne o regulowanym dostępie oferowane przez globalny system nawigacji satelitarnej utworzony w ramach programu Galileo (A7-0260/2011 - Norbert Glante) (głosowanie)
  5.9.Międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego (A7-0280/2011 - Vital Moreira) (głosowanie)
  5.10.Umowa UE/Szwajcaria w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych (A7-0247/2011 - Béla Glattfelder) (głosowanie)
  5.11.Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi (A7-0276/2011 - Helmut Scholz) (głosowanie)
  5.12.Rozszerzenie na Księstwo Liechtensteinu stosowania umowy WE/Szwajcaria w sprawie handlu produktami rolnymi (A7-0248/2011 - Béla Glattfelder) (głosowanie)
  5.13.Konwencja w sprawie ochrony pełnomorskich zasobów rybnych na południowym Oceanie Spokojnym i zarządzania nimi (A7-0274/2011 - Carmen Fraga Estévez) (głosowanie)
  5.14.Umowa między UE a Brazylią dotycząca bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (A7-0259/2011 - Silvia-Adriana Ţicău) (głosowanie)
  5.15.Umowa między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie procedury przekazywania osób między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią (A7-0268/2011 - Rui Tavares) (głosowanie)
  5.16.Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (A7-0261/2011 - Herbert Reul) (głosowanie)
  5.17.Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu (A7-0200/2011 - Antonio Masip Hidalgo) (głosowanie)
  5.18.Sytuacja kobiet zbliżających się do wieku emerytalnego (A7-0291/2011 - Edit Bauer) (głosowanie)
  5.19.Dyrektywa dotycząca mediacji w państwach członkowskich (A7-0275/2011 - Arlene McCarthy) (głosowanie)
  5.20.Dobrowolna modulacja płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej (A7-0203/2011 - Britta Reimers) (głosowanie)
  5.21.Oficjalnie wspierane kredyty eksportowe (A7-0364/2010 - Yannick Jadot) (głosowanie)
  5.22.Skuteczna strategia europejska w zakresie surowców (A7-0288/2011 - Reinhard Bütikofer) (głosowanie)
  5.23.Unijna polityka przeciwdziałania terroryzmowi: najważniejsze osiągnięcia i nadchodzące wyzwania (A7-0286/2011 - Sophia in 't Veld) (głosowanie)
  5.24.Rybołówstwo na Morzu Czarnym (A7-0236/2011 - Iliana Malinova Iotova) (głosowanie)
  5.25.Bezpieczeństwo eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (A7-0290/2011 - Vicky Ford) (głosowanie)
  5.26.Przedsiębiorczość kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach (A7-0207/2011 - Marina Yannakoudakis) (głosowanie)
 6.Wystąpienie Bronisława Komorowskiego, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
 7.Powitanie
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 11.Wykładnia Regulaminu: Patrz protokól
 12.Składanie dokumentów: patrz protokół
 13.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu): Patrz protokól
 14.Integralność i przejrzystość rynku energii (debata)
 15.Sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (2009) - Lepsze stanowienie prawa, pomocniczość i proporcjonalność oraz inteligentne regulacje - Publiczny dostęp do dokumentów w latach 2009-2010 (debata)
 16.Działalność Komisji Petycji w roku 2010 (debata)
 17.Tura pytań (Komisja)
 18.Internacjonalizacja europejskich MŚP (debata)
 19.Strategia UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (debata)
 20.Kompleksowe podejście do antropogenicznej, wpływającej na klimat emisji gazów cieplarnianych innych niż CO2 (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 22.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2082 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (7248 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności