Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 13. septembra 2011 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Smernica o mediácii v členských štátoch (rozprava)
 4.Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Hansa-Petra Martina (A7-0267/2011 - Tadeusz Zwiefka) (hlasovanie)
  5.2.Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) (A7-0278/2011 - Simon Busuttil) (hlasovanie)
  5.3.Režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (A7-0256/2011 - Vital Moreira) (hlasovanie)
  5.4.Zastarané právne akty Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky (A7-0252/2011 - Paolo De Castro) (hlasovanie)
  5.5.Zrušenie určitých zastaraných právnych aktov Rady (A7-0257/2011 - Vital Moreira) (hlasovanie)
  5.6.Zrušenie nariadenia (EHS) č. 429/73 a nariadenia (ES) č. 215/2000 (A7-0250/2011 - Vital Moreira) (hlasovanie)
  5.7.Vplyvy určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (A7-0272/2011 - Sajjad Karim) (hlasovanie)
  5.8.Verejne regulovaná služba, ktorú ponúka celosvetový satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo (A7-0260/2011 - Norbert Glante) (hlasovanie)
  5.9.Medzinárodná dohoda o tropickom dreve z roku 2006 (A7-0280/2011 - Vital Moreira) (hlasovanie)
  5.10.Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín (A7-0247/2011 - Béla Glattfelder) (hlasovanie)
  5.11.Dohoda medzi EÚ a Nórskom o dodatočných obchodných preferenciách v oblasti poľnohospodárskych výrobkov (A7-0276/2011 - Helmut Scholz) (hlasovanie)
  5.12.Rozšírenie Dohody medzi ES a Švajčiarskom o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami na Lichtenštajnsko (A7-0248/2011 - Béla Glattfelder) (hlasovanie)
  5.13.Dohovor o ochrane a riadení rybolovných zdrojov na otvorenom mori v južnom Tichom oceáne (A7-0274/2011 - Carmen Fraga Estévez) (hlasovanie)
  5.14.Dohoda medzi EÚ a Brazíliou o bezpečnosti civilného letectva (A7-0259/2011 - Silvia-Adriana Ţicău) (hlasovanie)
  5.15.Dohoda medzi EÚ a Islandom a Nórskom o vydávacom konaní medzi členskými štátmi EÚ a Islandom a Nórskom (A7-0268/2011 - Rui Tavares) (hlasovanie)
  5.16.Spoločný podnik pre palivové články a vodík (A7-0261/2011 - Herbert Reul) (hlasovanie)
  5.17.Audítorská politika: poučenie z krízy (A7-0200/2011 - Antonio Masip Hidalgo) (hlasovanie)
  5.18.Situácia žien v preddôchodkovom veku (A7-0291/2011 - Edit Bauer) (hlasovanie)
  5.19.Smernica o mediácii v členských štátoch (A7-0275/2011 - Arlene McCarthy) (hlasovanie)
  5.20.Dobrovoľná modulácia priamych platieb v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (A7-0203/2011 - Britta Reimers) (hlasovanie)
  5.21.Štátom podporované vývozné úvery (A7-0364/2010 - Yannick Jadot) (hlasovanie)
  5.22.Účinná stratégia pre oblasť surovín pre Európu (A7-0288/2011 - Reinhard Bütikofer) (hlasovanie)
  5.23.Politika EÚ v oblasti boja proti terorizmu: hlavné úspechy a budúce výzvy (A7-0286/2011 - Sophia in 't Veld) (hlasovanie)
  5.24.Rybné hospodárstvo v Čiernom mori (A7-0236/2011 - Iliana Malinova Iotova) (hlasovanie)
  5.25.Bezpečnosť prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori (A7-0290/2011 - Vicky Ford) (hlasovanie)
  5.26.Podnikanie žien v rámci malých a stredných podnikov (A7-0207/2011 - Marina Yannakoudakis) (hlasovanie)
 6.Prejav Bronisława Komorowskiho, prezidenta Poľskej republiky
 7.Oficiálne privítanie
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Výklad rokovacieho poriadku: pozri zápisnicu
 12.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 13.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 14.Integrita a transparentnosť trhu s energiou (rozprava)
 15.Výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2009) - Lepšia tvorba právnych predpisov, subsidiarita a proporcionalita a inteligentná regulácia - Prístup verejnosti k dokumentom za obdobie 2009 – 2010 (rozprava)
 16.Činnosť Výboru pre petície za rok 2010 (rozprava)
 17.Hodina otázok (pre Komisiu)
 18.Internacionalizácia európskych MSP (rozprava)
 19.Stratégia EÚ pre bezdomovectvo (rozprava)
 20.Komplexný prístup k antropogénnym emisiám, iným ako CO2, ovplyvňujúcim klímu (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (2082 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (7248 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia