Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 13 september 2011 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Tillämpning av direktivet om medling i medlemsstaterna (debatt)
 4.Inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Begäran om upphävande av Hans-Peter Martins immunitet (A7-0267/2011 - Tadeusz Zwiefka) (omröstning)
  5.2.Inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (A7-0278/2011 - Simon Busuttil) (omröstning)
  5.3.Gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (A7-0256/2011 - Vital Moreira) (omröstning)
  5.4.Upphävande av vissa obsoleta rådsrättsakter inom området för den gemensamma jordbrukspolitiken (A7-0252/2011 - Paolo De Castro) (omröstning)
  5.5.Upphävande av vissa obsoleta rådsrättsakter (A7-0257/2011 - Vital Moreira) (omröstning)
  5.6.Upphävande av förordning (EEG) nr 429/73 samt förordning (EG) nr 215/2000 (A7-0250/2011 - Vital Moreira) (omröstning)
  5.7.Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (A7-0272/2011 - Sajjad Karim) (omröstning)
  5.8.Den offentliga reglerade tjänst (PRS) som erbjuds via det globala satellitnavigeringssystem via satellit som upprättats genom Galileoprogrammet (A7-0260/2011 - Norbert Glante) (omröstning)
  5.9.Internationellt avtal om tropiskt timmer (A7-0280/2011 - Vital Moreira) (omröstning)
  5.10.Avtal EU/Schweiz om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (A7-0247/2011 - Béla Glattfelder) (omröstning)
  5.11.Avtal EU/Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter (A7-0276/2011 - Helmut Scholz) (omröstning)
  5.12.Utvidgning av tillämpningsområdet för avtalet EG/Schweiz om handel med jordbruksprodukter till att även omfatta Liechtenstein (A7-0248/2011 - Béla Glattfelder) (omröstning)
  5.13.Konventionen om bevarande och förvaltning av det fria havets fiskeresurser i södra Stilla havet (A7-0274/2011 - Carmen Fraga Estévez) (omröstning)
  5.14.Avtal EU/Brasilien om civil luftfartssäkerhet (A7-0259/2011 - Silvia-Adriana Ţicău) (omröstning)
  5.15.Avtal EU/Island och Norge om förfarande för överlämnande mellan EU:s medlemsstater och Island och Norge (A7-0268/2011 - Rui Tavares) (omröstning)
  5.16.Bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (A7-0261/2011 - Herbert Reul) (omröstning)
  5.17.Revisionspolitik: lärdomar av krisen (A7-0200/2011 - Antonio Masip Hidalgo) (omröstning)
  5.18.Situationen för kvinnor som närmar sig pensionsåldern (A7-0291/2011 - Edit Bauer) (omröstning)
  5.19.Tillämpning av direktivet om medling i medlemsstaterna (A7-0275/2011 - Arlene McCarthy) (omröstning)
  5.20.Frivillig modulering av direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (A7-0203/2011 - Britta Reimers) (omröstning)
  5.21.Statsstödda exportkrediter (A7-0364/2010 - Yannick Jadot) (omröstning)
  5.22.En effektiv råvarustrategi för Europa (A7-0288/2011 - Reinhard Bütikofer) (omröstning)
  5.23.EU:s strategi för terrorismbekämpning: viktiga framsteg och kommande utmaningar (A7-0286/2011 - Sophia in 't Veld) (omröstning)
  5.24.Fiske i Svarta havet (A7-0236/2011 - Iliana Malinova Iotova) (omröstning)
  5.25.En säker olje- och gasverksamhet till havs (A7-0290/2011 - Vicky Ford) (omröstning)
  5.26.Kvinnors företagande i små och medelstora företag (A7-0207/2011 - Marina Yannakoudakis) (omröstning)
 6.Tal av Polens president Bronisław Komorowski
 7.Välkomsthälsning
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Tolkning av arbetsordningen: se protokollet
 12.Inkomna dokument: se protokollet
 13.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen): se protokollet
 14.Integritet och öppenhet på energimarknaderna (debatt)
 15.Tjugosjunde årsrapporten om kontrollen av gemenskapsrättens tillämpning (2009) - Bättre lagstiftning, subsidiaritet och proportionalitet samt smart lagstiftning - Allmänhetens tillgång till handlingar åren 2009–2010 (debatt)
 16.Verksamheten i utskottet för framställningar under 2010 (debatt)
 17.Frågestund med frågor till kommissionen
 18.Internationalisering av europeiska små och medelstora företag (debatt)
 19.EU:s strategi mot hemlöshet (debatt)
 20.Ett helhetsbetonat grepp på frågan om antropogena utsläpp av annat slag än koldioxid och av relevans för klimatet (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2082 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (7248 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy