Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 26 септември 2011 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 3.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 4.Състав на Парламента: вж. протоколи
 5.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура: вж. протокола
 6.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Изявление на председателството
 8.Отпаднали писмени декларации: вж. протокола
 9.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 10.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 11.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протоколи
 12.Петиции: вж. протоколи
 13.Трансфер на бюджетни средства
 14.Внасяне на документи: вж. протоколи
 15.Ред на работа: вж. протокола
 16.Финансиране на научните изследвания и иновациите в ЕС (разискване)
 17.Търговия със селскостопански и риболовни продукти между ЕО и Палестина (разискване)
 18.Търговия между ЕС и Тайван (разискване)
 19.Tуризмът в Европа (разискване)
 20.Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)
 21.Пътната безопасност в Европа (кратко представяне)
 22.Инфраструктурата на язовирите в развиващите се страни (кратко представяне)
 23.Подпомагане на развиващите се страни за справяне с предизвикателствата, свързани с продоволствената сигурност (кратко представяне)
 24.Системата на eвропейските училища (кратко представяне)
 25.Бъдещето на политиката на сближаване на ЕС (кратко представяне)
 26.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 27.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (538 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2050 kb)
Правна информация - Политика за поверителност