Index 
Volledig verslag van de vergaderingen
PDF 2811k
Donderdag 13 oktober 2011 - Brussel Herziene uitgave
1. Opening van de vergadering
 2. Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 3. De toekomst van de btw (debat)
 4. Amerikaanse Jobs Act (Wet werkgelegenheid) (debat)
 5. Beheer van het aantal honden in de Europese Unie (schriftelijke verklaring)
 6. Stemmingen
  6.1. Overeenkomst EU/Kaapverdië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (A7-0307/2011 - Dominique Riquet)
  6.2. Verzekeringsgarantiestelsel (A7-0243/2011 - Peter Skinner)
  6.3. De toekomst van de btw (A7-0318/2011 - David Casa)
  6.4. Benoeming van een lid van de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (A7-0337/2011 - Sharon Bowles)
  6.5. EU-garantie voor verliezen van de EIB op leningen en garanties voor projecten buiten de EU (A7-0327/2011 - Ivailo Kalfin)
  6.6. Inschrijving op nieuwe aandelen in het kapitaal van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (A7-0227/2011 - Sharon Bowles)
  6.7. Uitvoering van artikel 10 van het VN-protocol inzake vuurwapens en tot vaststelling van maatregelen betreffende uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie en betreffende de invoer en doorvoer ervan (A7-0157/2011 - Salvatore Iacolino)
  6.8. Uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie (A7-0243/2010 - Vital Moreira)
  6.9. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (23 oktober 2011) (B7-0534/2011)
  6.10. Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot Schengen (B7-0532/2011)
 7. Standpunt van de Raad in eerste lezing: zie notulen
 8. Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 9. Stemverklaringen
 10. Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11. Ingekomen stukken: zie notulen
 12. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement): zie notulen
 13. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 14. Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 15. Sluiting van de vergadering


  

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTA ANGELILLI
Vicepresidente

 
1. Opening van de vergadering
Video van de redevoeringen
 

(La seduta è aperta alle 9.05)

 

2. Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen

3. De toekomst van de btw (debat)
Video van de redevoeringen
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di David Casa, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sul futuro dell'IVA (2001/2082(INI) (A7-0318/2011).

 
  
MPphoto
 

  David Casa, Rapporteur . − Dan ir-rapport jipprovdi kontribuzzjoni importanti fil-proċess ta' konsultazzjoni li beda f'Diċembru tal-2010 meta l-Kummissjoni nediet il-Green Paper dwar il-futur tal-VAT. Is-sistema kurrenti tal-VAT mhi adattata xejn għas-suq intern u s-sistema li għandna għandha diversi spejjeż amministrattivi u ta' compliance li huma għoljin u s-sistema hija ta' piż kbir fuq in-negozju. Hija sistema li, apparti minn dan kollu, hija miftuħa u vulnerabbli ħafna għall-frodi. U dan japplika aktar u aktar meta niġu għal transazzjonijiet minn pajjiż għal ieħor fejn l-aktar forma ta' frodi hija waħda serja, il-carousel fraud, li hija l-aktar attiva u tiswa lill-Pajjiżi Membri biljuni ta' euro kull sena. Li nagħżlu l-iktar triq tajba li tmexxina 'l quddiem hija sfida kbira u din l-għażla għandha ssir wara konsultazzjoni bir-reqqa ma' dawk kollha li b'xi mod jew ieħor huma konnessi ma' dan il-qasam. Iltqajt ma' ħafna organizzazzjonijiet li jinkludu rappreżentanti ta' ażjendi kbar u negozji żgħar u issa se nispjega l-konklużjonijiet li ntlaħqu.

Wieħed mill-aktar punti importanti li qiegħed inqajjem f'dan ir-rapport huwa l-fatt li għandna nirrikonoxxu l-istatus quo u nimxu 'l quddiem lejn il-prinċipju ta' destinazzjoni meta niġu biex nintaxxaw negozju li jkun intra-Komunitarju u ta' cross-border. Din il-pożizzjoni jaqblu magħha ħafna dawk involuti flimkien mal-asserzjonijiet li saru fil-Green Paper tal-Kummissjoni, li filwaqt li s-sistema bbażata fuq il-prinċipju tal-oriġini hija l-aktar adegwata għas-suq intern, kull sforz li nimxu 'l quddiem f'din id-direzzjoni falla. M'hemmx rieda politika, u għalhekk naħseb wasal iż-żmien li nsibu alternattiva plawsibbli. Sistema bbażata fuq il-prinċipju ta' destinazzjoni tista' tkun effettiva biss jekk inwaqqfu l-one stop shops għall-VAT.

Ir-Rapport jappoġġa l-pjan eżistenti għat-twaqqif ta' dawn il-one stop shops sal-ewwel ta' Jannar tal-2015. Dan għandu jwassal għal tnaqqis drastiku mill-piż amministrattiv li għandhom in-negozji u jkabbar l-effiċjenza ta' operazzjonijiet cross-border. Huwa inkwetanti l-fatt li ħafna li tkellimt magħhom jippreferu li f'ċerti każijiet jagħmlu negozji ma' pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea, u meta suppost aħna għanda suq intern. Din hija sitwazzjoni inaċċettabbli u għandha tiġi indirizzata kemm jista' jkun malajr. Meta wieħed jiġi biex jagħżel il-mod kif jiġbor il-VAT, joħroġ ċar il-fatt li hemm bżonn ta' aktar studji, u jsiru aħjar studji oħrajn għaliex jiena naħseb li kkonkludejt li l-aħjar sistema mill-istudji kollha li saru hija dik tad-Data Warehouse Model. Sabiex naqilbu għal din is-sistema jrid ikun hemm investiment sostanzjali fl-infrastruttura u għaldaqstant irridu nkunu prudenti. Nirrakkomanda għalhekk li allura jkun hemm, kif diġà għidt, aktar studji f'dan ir-rigward ħalli naraw jekk din it-triq hijiex vijabbli. Irridu wkoll naħdmu biex naraw tnaqqis ġenerali fl-ispejjeż tal-amministrazzjoni. Dan jgħin ħafna lis-settur tan-negozji ż-żgħar. Rakkomandazzjonijiet oħra li qiegħed nagħmel huma li titnaqqas il-frekwenza tal-perjodu tar-returns, li tiġi ssimplifikata s-sistema ta' fejn iridu jkunu ppruvati l-eżenzjonijiet u jridu jiżdiedu wkoll l-użu ta' soluzzjonijiet ta' e-government, speċjalment fis-sottomissjonijiet tal-VAT returns.

Naħseb li ħa nieqaf hawn għal mument, biex imbagħad nerġa' nkompli wara li nisma' lill-kollegi Membri.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Madam President, I would like to thank the European Parliament, and in particular Mr Casa, for his positive and constructive report on the Green Paper on the future of VAT.

When this Commission began its mandate, we felt that the time had come to have a fresh look at the European VAT system, which has now been in place for over 40 years. It is indeed high time to develop a new and modern VAT system – fully compatible with the single market and with newly emerging business models – which should continue to ensure and even improve its role as a revenue raiser in the long term.

The Green Paper on the future of VAT presented in December 2010 constituted the first step in this process. The overwhelming reactions from stakeholders confirmed that there was a need for such a debate. More than 1 700 written contributions were submitted. They generally confirm that the current VAT system is too complex and burdensome, primarily because of the existing divergences across the EU. This is quoted as a major obstacle to maximising the benefits of our internal market, in particular for smaller businesses. One conclusion that can already be drawn is that our initiative has created considerable expectations. Indeed fundamental changes to all major aspects of the VAT system are advocated by business stakeholders as well as the general public.

The next step in this process of reforming VAT will be a communication to be presented before the end of 2011, identifying a comprehensive strategy for a stable and long-term VAT regime. Clearly, it will not be possible to tackle all aspects of VAT at once. The communication will set out the ultimate objectives to pursue and make a distinction between those areas in which progress can be made in the short term and those areas which will still require more substantial work and in which results can only be expected in the longer term.

In the forthcoming debate of the College on its work programme for 2012, I will propose new initiatives directly linked with one of our main priorities, namely consolidation and sustainable growth. In this framework, concrete proposals will follow the new VAT strategy. They will cover issues such as a rapid reaction mechanism, VAT governance with the business community and a reduction in the administrative burden for businesses.

The opinion of Parliament expressed in this report often reflects the view of the stakeholders. It is also ambitious. For the Commission, this is positive and encouraging. I can already assure this House that its opinion will be given full consideration.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, Rapporteur voor advies van de Commissie begrotingscontrole. − Voorzitter, collega's, mijnheer de commissaris, ik ben de rapporteur namens de Commissie begrotingscontrole en ik heb in die zin vooral moeten bekijken wat er in het Groenboek gezegd werd over de anti-fraudemaatregelen.

Dat is een werk dat niet in zijn kinderschoenen staat, maar al langer bezig is. Wij hebben enkele jaren geleden het verslag van de Rekenkamer gezien, dat heel uitdrukkelijk een aantal tekortkomingen in het systeem aangaf. Wij hebben toen een initiatiefverslag daarover goedgekeurd, dat uiteindelijk terecht is gekomen in het verslag Bowles, waar ook de rapporteur naar verwijst en waarin een hele reeks aanbevelingen zijn gedaan, waarvan ik hoop dat die verder worden uitgevoerd.

Het systeem kent inderdaad heel wat zwakheden, hetgeen leidt tot massale fraude. Deze wordt geschat op tachtig tot honderd miljard euro, een immense som. Deze vormt ook een groot aandeel van de totale fiscale fraude in de Europese Unie, die op 200 tot 250 miljard euro wordt geschat. Als wij dan weten dat de btw-carrouselfraude, de btw-fraude in het algemeen daar 80 tot 100 miljard van uitmaakt, dan denk ik dat dit toch een voldoende incentive moet zijn om te gaan handelen.

In dit verband gaat het bij uitstek over grensoverschrijdende fraude. Dus is er nood aan grensoverschrijdende samenwerking. Dat betekent samenwerking tussen de administraties van de lidstaten, samenwerking met Europol, samenwerking met Eurojust, samenwerking ook met OLAF. Dat is een van de aanbevelingen die wij als Commissie begrotingscontrole heel graag doen.

Ik dank de rapporteur en de gehele Commissie economische en monetaire zaken voor het feit dat zij een groot deel van mijn advies verwoord in de paragrafen 33 t/m 40 hebben overgenomen. Dat is een belangrijke overname en ik dank de rapporteur en de commissie daarvoor. Het gebeurt namelijk maar zelden dat een advies zo nauwgezet wordt overgenomen.

Het gaat dus over grensoverschrijdende samenwerking en wij moeten ervoor zorgen dat het verantwoordelijkheidsbesef en het risicobewustzijn van dit soort fraude in de lidstaten wordt versterkt.

Er is mijns inziens ook nood aan een grensoverschrijdende, een meer uniforme definitie van de btw-carrouselfraude. Ik heb tijdens mijn zoektocht en bij het opstellen van mijn verslag met heel veel mensen in het veld, met heel veel inspecteurs gepraat en er was één uitdrukkelijke wenk: zorg voor een allesomvattende en uniforme definitie van btw-carrouselfraude. Zorg ook voor geharmoniseerde administratieve sancties.

Commissie, doe nu ook heel dringend voorstellen voor het vereenvoudigen en het consolideren van de antifraudewetgeving dienaangaande. Ik denk dat dat een belangrijke eis is. Doe ook iets - de rapporteur heeft dat reeds gezegd - aan het vereenvoudigen en het consolideren van de btw-wetgeving. Vele inspecteurs die dagelijks in het veld staan, die dagelijks met dit soort criminaliteit te maken hebben, zeggen dat het een grensoverschrijdende fraude is en dat wij dus over de grenzen heen moeten samenwerken.

Wij zitten echter ook met een taalbarrière. Als wij de btw-wetgeving van een bepaalde lidstaat moeten gaan bestuderen en wij kennen de taal niet, dan zitten wij met een enorm probleem. Eén van de tips die zij mij gaven is: zorg er tenminste voor dat de btw-wetgeving in alle lidstaten in een aantal basistalen wordt vertaald. De Commissie begrotingscontrole heeft gekozen voor Frans, Engels en Duits. Wij kunnen daarover discussiëren.

EUROFISC, een Belgisch initiatief tot het oprichten van een netwerk, lijkt mij een zeer goed initiatief. Ik denk dat de Commissie erop moet toezien dat dit een bijkomende waarde creëert. Ik verzoek de Commissie voorts erop toe te zien dat hierover verslag wordt uitgebracht aan het Parlement en wij op de hoogte worden gehouden, zodat transparantie is gewaarborgd.

Dat zijn naar mening de belangrijkste zaken die in mijn verslag staan, ook het gebruik van nieuwe technologieën trouwens. Deze kunnen ons helpen om de BTW-fraude te bestrijden. Ik denk echter dat als de aanbevelingen van de rapporteur, van de Commissie economische en monetaire zaken en van de Commissie begrotingscontrole worden overgenomen, wij als Europese Unie een flink stuk sterker staan om dit belangrijk soort fraude goed te bestrijden.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Pallone, a nome del gruppo PPE. – (in sostituzione di Iliana Ivanova, relatore per parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere) Signora Presidente, onorevoli colleghi, io sono del parere che lo sviluppo e la piena attuazione del mercato interno non possano prescindere da un'IVA efficace ed efficiente.

Mi trovo perfettamente d'accordo con la relazione impostata dal collega Casa, che evidenzia tutta una serie di lacune e dà anche un tipo di procedure per poter colmare queste lacune. Io chiedo fortemente alla Commissione però di fare presto, perché credo fortemente che noi siamo in ritardo.

Il prossimo sistema IVA non può prescindere da un'armonizzazione seria e puntuale, con regole comuni, per evitare quei vantaggi competitivi che vanno a danno delle imprese e dei consumatori e vanno a danno quindi del mercato interno, specialmente per le aziende che hanno attività transfrontaliere. Quindi, in questo senso, la cooperazione può essere impostata solamente se da parte degli Stati c'è una volontà vera e reale, e dobbiamo abbandonare quegli egoismi nazionali.

Un altro punto importante che ha toccato il collega Casa riguarda la riduzione delle formalità burocratiche, anche al fine di ridimensionare gli oneri amministrativi per adempiere agli obblighi dell'IVA. Qui siamo veramente al paradosso: le piccole e medie imprese pagano molto di più rispetto a imprese di maggiori dimensioni, ossia hanno costi più elevati, specialmente se hanno un'attività transcomunitaria. Allora, le misure da porre in essere devono essere portate a una maggiore semplificazione, ma anche al rafforzamento della certezza giuridica per le imprese e le amministrazioni. Che tipi di modelli auspico quindi? Modelli armonizzati e regimi speciali però per le piccole e medie imprese. L'Europa sta puntando fortemente sulle piccole e medie imprese.

Infine, la prossima strategia dell'IVA – permettete, colleghi, che io faccia questo passaggio – deve portare anche all'allargamento della base imponibile per favorire l'azione di consolidamento fiscale. In un momento in cui c'è una crisi in atto, credo che tutti debbano pagare. Non devono pagare solamente le fasce deboli o i cittadini a reddito fisso.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi, in sostituzione di Markus Ferber, relatore per parere della commissione per i trasporti e il turismo. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, il problema di finanza pubblica di molti Stati europei ormai è sotto gli occhi di tutti. Quindi, non è il momento di fare delle battaglie di principio, ma si deve puntare su obiettivi condivisibili come il ripristino della sostenibilità dei bilanci pubblici e quindi puntare ad obiettivi sicuramente di più ampio respiro.

Per questo motivo, vorrei complimentarmi con il collega Casa che ha svolto veramente un ottimo lavoro. La relazione, pur poggiando sulle solide basi del libro verde della Commissione, si concentra su punti estremamente significativi. A questo fine trovo particolarmente esplicativo il riferimento alla riduzione delle frodi. Laddove ai cittadini vengono richiesti ulteriori sacrifici per migliorare la situazione contabile di importanti paesi europei, non si può assolutamente lasciare il fianco scoperto a evasori e truffatori. Le transazioni comunitarie vanno inserite in un quadro fiscale semplice, sicuramente per non appesantire di ulteriori costi amministrativi le imprese, che sono già cariche di questi sgravi.

Io ritengo che un altro aspetto che deve essere sottolineato, e sul quale penso che l'onorevole Casa abbia ben lavorato, riguarda i paletti che questa risoluzione pone per un più sano sviluppo del mercato interno. Parlare di una riscossione più efficace e di una semplificazione amministrativa per le imprese non può che favorire gli scambi tra i diversi Stati. Questo mi sembra un obiettivo assolutamente condivisibile, soprattutto in un momento come questo in cui il mercato ha bisogno di stimoli per ricominciare e far muovere le risorse e nello stesso tempo generare ricchezza.

Porgo ancora le mie congratulazioni al collega perché ritengo che questa risoluzione sia equilibrata e focalizzata sulle vere priorità. Ora è tempo quindi di agire.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie. – Ik zou om te beginnen de rapporteur willen danken voor de uitstekende samenwerking die geleid heeft tot een goed verslag, waarin wij als Europees Parlement enkele zeer duidelijke boodschappen meegeven in het debat over de herziening van het btw-stelsel in de Unie.

Dat stelsel moet eenvoudiger, efficiënter en transparanter. Ik denk dat het verslag van collega Casa ertoe bijdraagt om dat debat voort te zetten. Het is geen eindpunt, maar het begin van een lange weg en wij wachten op voorstellen van de Commissie om daarin verder te gaan.

In het debat moeten wij natuurlijk ook vaststellen dat er zich de laatste jaren verschuivingen hebben voorgedaan van directe naar meer indirecte belastingen, maar voorlopig onvoldoende om de financiering van de welvaartsstaat te garanderen. Het is daarom belangrijk dat er in dit debat rekening wordt gehouden met fiscale voorstellen inzake financiële transactietax, energietaxering, enz.

De btw hervormen is natuurlijk ook niet neutraal. Het is een belangrijk beleidsinstrument dat een rechtstreekse impact heeft op het consumptiegedrag van mensen. De aankoop van zaken kan hierdoor gestimuleerd of ontmoedigd worden. Vandaar zijn wij van mening dat btw-verlagingen en vrijstellingen mogelijk moeten blijven, bijvoorbeeld voor de non-profitsector, voor vrijwilligersverenigingen en om sociale redenen.

Voor een aantal sectoren moet ook rekening worden gehouden met nieuwe evoluties en beleidsprioriteiten. Wij denken hierbij aan de vervoerssector, waar luchtvaart en maritiem vervoer op een andere manier behandeld worden dan bijvoorbeeld het spoorvervoer, hetgeen de totstandkoming van een eerlijk speelveld tussen de modi bemoeilijkt en marktverstoringen veroorzaakt.

Ongeveer hetzelfde zien wij in de culturele sector, waar alle boeken, ongeacht de opmaak vanuit btw-oogpunt op dezelfde wijze zouden moeten worden behandeld, zodat voor downloadbare en gestreamde boeken hetzelfde tarief gaat gelden als voor bijvoorbeeld boeken die op papier worden gedrukt. Dus ook dit soort zaken zouden wij goed moeten bekijken.

Tenslotte nog iets over efficiëntie en fraude. Het is al aangehaald door andere sprekers. Het systeem moet absoluut minder fraudegevoelig worden, het cijfer tachtig tot honderd miljard euro per jaar verlies aan btw-inkomsten is gemeld. Dat is natuurlijk onaanvaardbaar. Betere controle, beter overleg tussen de diensten is een must. Wij zijn ook voorstander van administratieve vereenvoudiging, maar wel op voorwaarde dat het geen achterdeurtjes opent en dat het ten goede komt van de fraudebestrijding.

Wij steunen ook de evolutie in de richting van een bestemmingsbeginsel, gebaseerd op de plaats van verbruik. Dat moet gepaard gaan met de invoering van goed functionerende één-loketdiensten in de gehele Unie.

Ik denk als conclusie, mevrouw de voorzitter, dat het verslag zeker en vast zal bijdragen tot het debat en een goede aanzet is; wij wachten met spanning op de initiatieven van de Commissie ter zake.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund, för ALDE-gruppen. – Fru talman! Först vill jag tacka vår föredragande som gjort ett gott arbete. Det här är ett bra betänkande. Vår skuggföredragande som av praktiska orsaker talar efter mig i dag hinner säkert återkomma till gruppens syn på det hela taget, men betänkandet är verkligen riktigt bra.

Jag vill passa på att ta fasta på frågan om momsundantag för ideella organisationer, vilket är något som vi redan har diskuterat här i Europaparlamentet. Kommissionären kommer säkert ihåg att några av oss var oroade över detta när du besökte vårt utskott i Strasbourg för några månader sedan. Då hade du inte särskilt varma tankar om möjligheterna att ha ett momsundantag för ideella organisationer. Detta tyckte vi i parlamentet inte nödvändigtvis var det bästa, och du kanske har noterat att en grupp kolleger tillsammans med mig har lyckats få med en bra text om detta i det aktuella betänkandet och det välkomnar jag.

Det känns lite ironiskt att kommissionen under året för frivilligarbete i Europa håller på och angriper medlemsländer vars beskattningssystem har momsundantag. Jag avser här de överträdelseförfaranden som kommissionen har inlett mot bland annat Sverige. Detta är politiskt oacceptabelt, och jag är glad att en mycket tydlig och klar majoritet i Europaparlamentet också tog avstånd från detta i det aktuella betänkandet, vilket kommissionen bör notera när den går vidare med de här frågorna.

I övrigt måste jag säga att betänkandet som sagt är mycket bra och jag är glad att man tar tag i frågan om framför allt skattebedrägeri, som är ett stort problem på många håll och något som vi faktiskt måste kunna ta tag i, bland annat för att öka skatteintäkterna, vilket vi kan behöva under den rådande ekonomiska situationen.

Sist men inte minst tycker jag att det kan vara bra att nämna att momsen är ett bra exempel på att man i Europa kan samordna beskattning, något som vi bör göra också inom andra skatteområden, och på det sättet är det bra att momssamarbetet fortsätter på ett europeiskt plan.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox, on behalf of the ECR Group. – Madam President, may I start by thanking our rapporteur, Mr Casa, for his diligent work on this report.

Any report on taxation is likely to be controversial because the right to levy tax is one of the fundamental powers of a sovereign state. That is why so many in this Chamber, including the Commissioner, want the EU to have the power to levy taxes on our citizens and why we Conservatives do not.

This report deals with VAT and there are many aspects of it that I welcome. I am pleased that the references to the financial transaction tax and other EU own resources were removed. I like Mr Casa’s focus on reducing administrative burdens and costs for our businesses. The report also recognises that any new VAT proposals must be fraud-proof and help, in particular, to end carousel fraud. I am happy to see our governments in the Council adopting a more coordinated approach towards VAT. It is another important step towards the efficient functioning of the single market.

Where I disagree with this report is over the call made, in paragraph 46, for Member States to increase the level of tax harmonisation. Coordination between sovereign states is one thing, harmonisation by the EU is another. This is not a proposal with which my Group can agree, because of our belief that the right to levy taxes and to decide how they are levied should remain with the nation states.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση περιέχει μέτρα αντιμετώπισης και μείωσης της γραφειοκρατίας, αλλά δεν διακρίνω, όχι τόσο στην έκθεση, όσο στις προθέσεις της Επιτροπής, την ισχυρή πολιτική βούληση να χτυπηθεί το φαινόμενο των επαγγελματιών φοροφυγάδων. Η φοροδιαφυγή όσον αφορά τον ΦΠΑ – και αυτό αναφέρεται και στην έκθεση – είναι 100 δισ. και αποκρύβονται και έσοδα από τον ΦΠΑ της τάξεως του 11%.

Η δεύτερή μου όμως παρατήρηση, η πιο σημαντική παρατήρηση της ομάδας μας, είναι ότι μέσω αυτής της ενίσχυσης, παγιώνεται ενδεχομένως η τάση μετακίνησης της φορολογίας από τους άμεσους στους έμμεσους φόρους με συνέπεια η πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μείωση των άμεσων φόρων, μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, μείωση της φορολογίας των πολυεθνικών και αύξηση των έμμεσων φόρων του ΦΠΑ στα καταναλωτικά είδη. Αύξηση, την οποία πληρώνουν οι μισθωτοί μας μαζί με τις άλλες περικοπές, με συνέπεια να έχουμε ένα άδικο καθεστώς. Επομένως, το μέλλον του ΦΠΑ με παρόμοια χαρακτηριστικά καθώς και γενικότερα το μέλλον της φορολογικής πολιτικής είναι αντίθετο από το μέλλον μιας ευημερούσας οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas, EFD frakcijos vardu. – tiktai keletas minčių vertinant šį išsamų pranešimą.

Pirma, tai yra, kad dabar galiojančios pridėtinės vertės mokesčio surinkimo priemonės ir būdai iš tikrųjų yra beviltiškai pasenę ir kuo greičiau mes juos pakeisime, tuo mums bus visiems geriau, ypač siaučiant krizei.

Antra, pridėtinės vertės mokesčio sistemos reforma turėtų būti įgyvendinama operatyviai, bet tinkamai įvertinus vartotojų poreikius, nes jie yra vieni iš pagrindinių subjektų, kurie padengia šio mokesčio išlaidas ir jo neveiksmingumą.

Na ir trečia, yra labai svarbu užtikrinti, kad valstybės narės pačios galėtų priimti sprendimą dėl mažesnio pridėtinės vertės mokesčio taikymo, joms svarbiose srityse.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Madam President, VAT is sometimes called a luxury tax, yet it is a luxury for those who can afford it. Those who are the highest earners in society know how to avoid paying VAT, while the poorest in society seem to have to bear the brunt, whether on domestic fuel or general household goods. It has a cost to the UK taxpayer of almost GBP 15 billion a year which is transferred from the UK to the European Union in VAT payments, and governments of all persuasions in the UK forget to actually advertise that VAT is an EU tax, or an EU-inspired tax. We can no longer support this and this is not a tax that should be on an EU scale. It should be for a national government to decide what sales tax it should have and all revenue should stay within the Member State.

The example that I have already alluded to is the VAT on domestic fuel. Now this was a political hot potato in the UK in the early 1990s. The then Conservative Government lost a lot of political credibility when it tried to increase VAT to 15%. It never explained once that it had to do it because of EU membership. The then Labour opposition criticised this tax as being an affront to poor people; yet when Labour came to power in 1997 did they abolish it? No. The Chancellor of the Exchequer, Gordon Brown, had to come here cap in hand to ask permission to reduce it to 5%. So what happened to it being a tax on ordinary people? This VAT is a scam on the ordinary working class people of my country and should be abolished at an EU level.

 
  
MPphoto
 

  Σπύρος Δανέλλης (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, από οικονομική άποψη ο ΦΠΑ παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία των κρατικών προϋπολογισμών και, βεβαίως, του ευρωπαϊκού και έτσι, με τα γνωστά δημοσιονομικά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό το σύστημα του ΦΠΑ να λειτουργεί τόσο σωστά όσο και αποτελεσματικά.

Ως αποτέλεσμα της διοικητικής πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει το υπάρχον σύστημα ο ΦΠΑ, δυστυχώς, επηρεάζει σημαντικά και τη διοίκηση των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Και ας μη ξεχνάμε ότι υποχρεώσεις, όπως η πλήρης ανάκτηση του ΦΠΑ και η ένταξη των διαφόρων πληρωμών του ΦΠΑ στον οικονομικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης, είναι πιο εφικτές για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, κάνοντας συγκριτικά δυσκολότερη τη ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δηλαδή του 99% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά, επίσης, αφήνουν σημαντικά παράθυρα στην απάτη ή τη φοροδιαφυγή.

Λαμβάνοντας αυτούς τους παράγοντες υπόψη, οι προτάσεις της παρούσας έκθεσης αποτελούν μία εξαιρετική συνδρομή εκ μέρους του Κοινοβουλίου σε έναν τομέα που δεν υπόκειται στις νομοθετικές αρμοδιότητές του. Μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας, όπως η σύγκληση των γραφειοκρατικών πρακτικών και το ενιαίο ευρωπαϊκό τιμολόγιο, δεν πρόκειται βεβαίως να μεταμορφώσουν το σύστημα του ΦΠΑ, αλλά μπορούν να φέρουν τη διαφορά.

Με τα μέτρα σχετικά με τη συλλογή του ΦΠΑ που στοχεύουν στη μείωση της απάτης, τα κράτη μέλη μπορούν να κερδίσουν ακόμη και δισεκατομμύρια ευρώ. Και στο θέμα της διασυνοριακής απάτης, εάν για τη διεξαγωγή αποτελεσματικών ερευνών και τη χρήση νέων τεχνολογιών απαιτηθούν μεγαλύτερες οικονομικές δεσμεύσεις, τότε ούτε τα κράτη μέλη ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τις αποφύγουν. Η απλοποίηση δε καθώς και η ενιαιοποίηση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της απάτης είναι άκρως αναγκαία.

Είναι ευχάριστο ότι η έκθεση συνδέει τις μελλοντικές αναθεωρήσεις των συντελεστών και απαλλαγών του ΦΠΑ με κοινωνικές και περιβαλλοντικές προτεραιότητες. Στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών ζητήσαμε μειωμένο ή μηδενικό συντελεστή για τις δημόσιες συγκοινωνίες, κάτι το οποίο - αν και δεν συμπεριελήφθη στην έκθεση - ελπίζουμε πως θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο αγαθών και υπηρεσιών μειωμένου ΦΠΑ που ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τα κράτη μέλη.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τη συντονισμένη προσπάθεια που γίνεται για την οδική ασφάλεια με ορίζοντα το 2020, θα αποτελούσε θετικό βήμα, εάν από τη μείωση του ΦΠΑ επωφελούνταν και τα είδη της οδικής ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE). - Fru talman, herr kommissionär! Ett stort tack till föredraganden David Casa, som har gjort ett alldeles utmärkt arbete. Den liberala gruppen är i grunden positiv till kommissionens grönbok. Europa behöver en närmare samordning av sina momssystem för att kunna förbättra och stärka den inre marknaden. Momssystemen är alldeles för olika utformade och det skapar hinder för företag som verkar över nationsgränserna. En bättre samordning av mervärdesskattepolitiken inom unionen är därför nödvändig och vi välkomnar en harmonisering av momsnivåerna.

Idén om skatteneutralitet stöder vi. Att sänka skatten på arbete och höja momsen på vissa momssatser är en god idé. Individer och företag ska inte tvingas till ökade skattebördor. Det är också bra att betänkandet lyfter fram vikten av att se närmare på konsekvenserna för det regionala och kommunala självstyret vad gäller beskattningsrätten vid en övergång från direkt till indirekt beskattning. Det här kan betyda mycket för flera länder.

Dessutom behöver vi, som redan sagts, begränsa antalet momsundantag som skapar högre administrativa kostnader och byråkrati. Jag får dock erkänna att det finns ett undantag som jag starkt förespråkar och som Carl Haglund också var inne på, nämligen frågan om ideella föreningars momsfrihet. EU-kommissionen inledde ju i våras ett överträdelseförfarande mot Sverige på grund av ideella organisationers momsbefrielse. Tillsammans med parlamentariker från sex länder har jag lagt fram ett gemensamt förslag om momsbefrielse för den ideella sektorn och jag är glad att förslaget om nationella momsundantag för ideella organisationer fick ett så stort stöd i utskottet och av föredraganden. Det skickar en viktig signal till kommissionen: Frivilligt ideellt arbete måste uppmuntras och inte kvävas.

Jag vill också betona vikten av att alla böcker och tidningar oavsett format behandlas på samma sätt när det gäller att fastställa momsnivåer. Ett stort tack till fru talman och herr kommissionär, och jag önskar herr kommissionär lycka till i ett svårt och utmanande arbete.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (ECR). - Madam President, I would like to raise three points. The first is to offer my congratulations and thanks to Mr Casa. This is not political correctness but a reflection of my personal feeling. Mr Casa, I know that, as an MEP, you have devoted yourself for almost seven years to the problems of VAT and, as far as I know, you know what you are talking about. However – and this brings me to my second point and one of my concerns – I fear that the strategy of so-called green VAT, which would reduce rates for energy-efficient and environmentally friendly products and services, is likely to result in tax fraud. We all agree that fraud is unacceptable, so we should not ignore that possibility.

My time is up. I will speak to Mr Casa personally about my third point.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, in primo luogo desidero ringraziare il relatore Casa per il lavoro svolto. Sono soddisfatto perché nella relazione sono stati inseriti numerosi riferimenti alla semplificazione amministrativa e soprattutto burocratica. Sfruttando anche gli strumenti tecnologici e digitali che ora abbiamo a disposizione, queste misure possono essere di grande aiuto soprattutto per le piccole e medie imprese.

Vorrei sottolineare, in particolare, un emendamento che avevo presentato e che è stato accolto, che va nella direzione di istituire una soglia di esenzione IVA per le piccole e medie imprese estesa a tutta l'Unione europea. In questo modo, si possono ridurre oneri e costi e facilitare soprattutto così un più ampio accesso al mercato interno, soprattutto per l'imprenditoria giovanile.

Apprezzo inoltre gli sforzi che vanno nella direzione di una maggiore efficienza per la riscossione dell'IVA. Questa misura risulta necessaria per cercare di prevenire possibili frodi, fenomeno che purtroppo è stato molto frequente negli ultimi anni.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). - Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Aufgrund der Bedeutung der Mehrwertsteuer als Einnahmequelle für die momentan strapazierten Staatshaushalte ist jede Verbesserung des derzeitigen Systems wünschenswert. Das System der Mehrwertsteuer begründet sich auf Rechtsvorschriften, die auf EU-Ebene angenommen und von den einzelnen Mitgliedstaaten angewendet werden.

Als oberstes Leitprinzip sollte die praktische Justiziabilität sein. Das Grünbuch der Europäischen Kommission bemängelt vor allem die Komplexität des bestehenden Systems, sowie dass es nicht den Erfordernissen eines echten Binnenmarktes gerecht wird.

Die von unserem Berichterstatter klar geforderten Regelungen mit einem Mehrwertsteuersystem auf breiter Grundlage mit möglichst wenigen Ausnahmen scheint mir ein logischer Ansatz. Zielsetzungen sind die verbesserte Effizienz bei der Erhebung und eine sinnvolle Verringerung der Folgekosten der Unternehmen. Anpassungen entsprechend den Erfordernissen des Binnenmarktes müssen die Funktionsfähigkeit des Steuersystems gewährleisten.

Zur Sicherung und Erhöhung des Steueraufkommens ist vor allem eine wirkungsvolle Einschränkung der Missbrauchsmöglichkeiten die effektivste Herangehensweise. Zu hoffen bleibt, dass sich durch eine Entflechtung der Regelung die Implementierung künftiger Richtlinien in den Mitgliedstaaten diesmal etwas problemloser vollzieht. Auch von meiner Seite vielen Dank an Sie für den guten Bericht.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio (PPE). - Senhora Presidente, o relatório que hoje aqui estamos a discutir vai no bom sentido, apresenta uma visão moderna do IVA e da fiscalidade e tem um conjunto de propostas que devem ser um incentivo para a iniciativa que a Comissão deverá e poderá apresentar perante este Parlamento.

Por isso mesmo cumprimento o relator, o meu colega Casa, que bem conheço e sei bem da preocupação que tem em relação a estas matérias, bem demonstradas, aliás, quando no relatório é referido que o IVA é uma receita estadual mas também tem efeitos quanto ao funcionamento do mercado e aos seus agentes, também tem efeitos muito importantes no funcionamento do mercado interno e, por isso mesmo, é relevante que existam, como está referido no relatório, menos custos para os utilizadores, menos custos e menos carga de natureza administrativa, menor burocracia, melhor combate à fraude e evasão fiscal.

É também importante, como está aqui escrito, que se melhore o sistema de cobrança. Mas quero também aqui salientar a necessidade de olhar, numa altura em que os Estados estão a aumentar as suas cargas fiscais, para o sistema de reembolsos, que muitas vezes tantos problemas cria às pequenas e médias empresas que pagam o IVA e depois demoram muito tempo a reaver o IVA que foi pago a mais.

É também relevante que se faça um sistema especialmente atento ao funcionamento das pequenas e médias empresas, como está presente neste relatório. São elas o motor do nosso desenvolvimento e os impostos também, e mesmo numa altura de dificuldade devem servir para incentivar a sua intervenção.

Termino referindo que o Parlamento está empenhado, está empenhado num melhor sistema de IVA e que este relatório é a demonstração disso mesmo.

 
  
MPphoto
 

  António Fernando Correia De Campos (S&D). - Senhora Presidente, Senhor Comissário, este é um bom relatório do colega Casa. Antes de mais há que perguntar porquê rever o IVA na União Europeia. Em primeiro lugar há necessidade de o compatibilizar com o mercado único. Quanto mais regimes e variedades de IVA, menos fluido será o mercado. Uma reforma do IVA favorece o e-commerce, centra a concorrência no valor e preço-base dos bens e serviços e não nas diferenças fiscais, combate a fraude e garante a confiança tão necessárias sobretudo nas transacções transfronteiriças, melhora a economia das PME e reduz os encargos administrativos.

Que outras medidas coadjuvantes estão já em curso no mercado único que possam associar-se ao IVA? Em primeiro lugar, um mecanismo de suporte digital simples, claro e transparente, a medida 7 do mercado único. A medida 5 sobre os serviços, a necessidade de rever a legislação sobre a normalização e a implementação da Directiva Serviços. A medida 9 que se destina a remover os obstáculos fiscais e a rever explicitamente o sistema de IVA e a equalização do IVA no comércio online e no comércio face to face que nós todos sentimos quando encomendamos livros.

As pressões para a reforma do IVA têm duas ordens de razões fundamentais. Em primeiro lugar, a crise económica. Mais receitas são necessárias, incluindo provavelmente em alguns países a redução das contribuições sobre o trabalho para promover o desenvolvimento económico passando esse encargo para o IVA. Em segundo lugar, a segunda grande fonte de pressões é o envelhecimento populacional, o envelhecimento demográfico e a tendência da passagem dos impostos indirectos para os impostos directos, o que é devido à redução da base populacional de incidência.

É necessário repensar o equilíbrio entre esta fiscalidade directa e indirecta. Finalmente, nós temos que, nestas reformas, conciliar subsidiariedade com harmonização.

É necessário restringir o intervalo de variação na taxa normal do IVA para que todos nos possamos entender melhor. É necessária mais transparência na definição da taxa reduzida do IVA e no seu campo de aplicação, uma lista clara e amplamente divulgada das taxas reduzidas. É necessário estudar limiares de isenção para as PME, sabendo bem que cada isenção arrasta consigo um cortejo de pequenas ou grandes fraudes.

Finalmente, saudar a recente proposta da Comissão de criar um IVA europeu.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník (ECR). - Paní předsedající, na zprávě oceňuji, že věnuje značnou pozornost otázce odstraňování byrokracie v evropské legislativě, která upravuje oblast DPH, konkrétně snížení frekvence pravidelného podávání příznávání k DPH.

Obyvatelé Evropy stárnou, to má dopady na trhy práce, úspory, změny vzoru spotřebního chování a stabilitu veřejných rozpočtů. Je jasná a zjevná nutnost zaměřit se na restrukturalizaci daňových systémů. Při této restrukturalizaci budeme muset potlačit význam přímého zdanění ve prospěch zdanění nepřímého. Musím ale varovat před snahami přenášet odpovědnost za reformy daňových systémů z členských států na Evropskou unii. Daňové systémy a jejich parametry musí nadále zůstat v kompetenci členských států. Pokusy o harmonizaci DPH je třeba důrazně odmítnout hned v jejich zárodku. Harmonizace DPH by byla jen prvním krokem k vytvoření jednotné daňové správy. Pro Evropu to je slovy klasika „ cesta do pekel“.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE). - Criza a făcut ca multe state membre să mărească cotele de TVA, astfel încât acesta a devenit un venit şi mai important al bugetelor statelor membre. În fiecare an, ori de câte ori discut cu studenţii mei circuitele informaţionale şi cele reale generate de regimul european al TVA, urmează întotdeauna dezbateri aprinse despre complexitatea, povara şi evaziunea pe care acest regim european al TVA-ului le favorizează. De aceea, susţin foarte mult propunerile din raportul domnului Casa, colegul meu, care vizează reducerea şi eliminarea, pe cât posibil de către fiecare stat membru, a excepţiilor, scutirilor şi cotelor de TVA reduse, care nu fac decât să mărească complexitatea şi povara administrativă a acestui impozit.

Evident că susţin măsurile care reduc formalităţile birocratice cerute de aplicarea acestui regim. Am însă reţineri serioase vizavi de propunerile privind scutirea generală a activităţilor organizaţiilor neguvernamentale non-profit, deoarece, în multe cazuri, şi nu doresc să dau exemple acum, aceste organizaţii nu fac decât să acopere evaziunea fiscală generată de unele activităţi ale lor.

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson (S&D). - Fru talman! Det är bara att konstatera att detta är ett bra betänkande. Fokus ligger där det ska, det vill säga på ökad effektivitet, minskad byråkrati och en hårdare kamp mot bedrägerier. Det finns mycket att vinna på att förbättra momsdirektivet på dessa områden.

Mer specifikt skulle jag vilja lyfta fram frågan om momsregler för ideella organisationer. Här finns svagheter i direktivet. Österrike, Danmark, Finland och Sverige har fått kritik från kommission för att inte ha tillämpat gällande regelverk korrekt. Dessa länder behöver möjligen göra vissa justeringar i sina nationella regler för föreningar, men huvudproblemet ligger på europeiskt plan. Den bästa lösningen vore att i momsdirektivet införa bestämmelser som låter medlemsländerna tillämpa generella momsundantag på den ideella sektorn. Vi behöver vara restriktiva med att tillåta avvikelser, men i detta fall är det fullt berättigat att öka den nationella flexibiliteten.

Det generella momsundantaget för ideella organisationer är ett utmärkt sätt att främja det civila samhället. Ett rikt föreningsliv är grundpelaren i en väl fungerande demokrati och det är fullt möjligt att utforma ett sådant undantag så att det inte stör konkurrensen. Vi talar om ideella aktiviteter i begränsad skala som tydligt skiljer sig från kommersiell verksamhet. Huvudsyftet med undantaget är inte att stärka de ideella föreningarnas ekonomi utan att minska den administrativa bördan för de eldsjälar som på sin fritid sköter budgetarbetet. Undantaget kan därför inte ersättas av subventioner, utan det är minskad byråkrati som är det viktiga. Det är positivt att betänkandet ger fullt stöd för detta sätt att se på moms i den ideella sektorn, och det är en mycket viktig signal till kommissionen inför den fortsatta processen. Jag vill också rikta ett stort tack till föredraganden och tack för ordet.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR). - Unia Europejska zakłada, że przez podniesienie podatku VAT w krajach członkowskich zwiększy wpływy do budżetu. Rzeczywistość może okazać się jednak zupełnie inna. Nasza sesja trwa 22 godziny. Jak podaje federacja Small Business, w ciągu tej krótkiej sesji w Brukseli firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw spędzą ponad 23 miliony godzin na wypełnianiu przepisów administracyjnych oraz podatkowych. 4 300 małych, w większości rodzinnych, firm zostanie zamkniętych, a około 19 000 osób straci pracę. To tylko niektóre fakty związane ze zbyt dużymi obciążeniami administracyjnymi oraz podatkowymi w Unii Europejskiej.

Dlatego dobrym rozwiązaniem wydaje się przyjęcie jednolitych stawek podatkowych na takie same rodzaje produktów kupowanych zarówno w sprzedaży tradycyjnej, jak i w sprzedaży przez internet. Nie możemy się jednak zgodzić na ujednolicenie stawek VAT we wszystkich krajach. Podstawą jest, aby każde państwo samo decydowało o polityce podatkowej. Możemy jedynie wspierać przyjęcie zasady opodatkowania konsumpcji, a nie produkcji towarów oraz wspierać jak najniższe stawki podatku VAT.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Tisztelt Biztos Úr! Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a kiváló munkát, hiszen a gazdaságpolitika egy olyan elemét dolgozta föl, amelynek harmonizációja, minimális összehangolása nélkül nem képzelhető el egy jól működő európai uniós versenyképes gazdaság. Mikor 40 évvel ezelőtt a héát bevezették, akkor megfelelt a gazdaság igényeinek. Azonban azóta nagyon sok módosítást, úgynevezett korszerűsítést hajtottak végre rajta, aminek következtében – valljuk be, hogy – ez a rendszer egyre bonyolultabb lett. Felesleges terheket rótt az adófizetőkre, az adóhatóságokra és gátja volt az integrált európai uniós piacnak is. Számos gyenge pontja volt, ami miatt sérülékennyé vált.

Így alapja lehetett az adócsalásnak és az adó kikerülésnek, ami nagyon jelentős, több százmilliárdos adóbevétel-kiesést is eredményezett. Ugyanakkor a másik oldala, hogy a héa nagyon fontos költségvetési bevételforrás, hiszen ezáltal az ellátórendszereket finanszírozni tudjuk. Mindamellett azt mondom, hogy szükség van a kivételekre és szükség van a mentességre is, azonban nagyon jól meg kell gondolni, hogy mely területen engedünk mentességeket és engedünk kivételeket, mert ezek nem okozhatnak versenytorzulást a későbbiekben. Üdvözlöm a csalás elleni fellépés megerősítését a jelentésben, és az adminisztrációnak az egyszerűsítését is. Ugyanakkor támogatom és fontosnak tartom az átláthatatlanságnak és a követhetőségnek a biztosítását is a rendszerben, főleg a határon átnyúló tevékenységek esetén.

Azonban azt is fontosnak tartom megjegyezni, hogy jó lenne elfelejteni a határon belüli és az Európai Unión belüli kategóriákat. Ezek a kategóriák éppen gátjai az Európai Unió belső integrált piacának. Hasznosnak tartom az adattárház-modelleket is. Annak a bevezetését javaslom, ami bizonyított már tagállamokban, és ami valójában többlet költségvetési eredményt eredményez. Még egyszer gratulálok a jelentéstevőnek és köszönöm, hogy a módosítóimat is befogadta.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE). - Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren Kollegen! Das vorläufig eingerichtete Mehrwertsteuersystem der Europäischen Union, das seit 17 Jahren existiert, stellt heute für die europäischen Unternehmen ein wesentliches Hemmnis für ihre Tätigkeit im Binnenmarkt dar. Die Komplexität der Regelungen und deren unterschiedliche nationale Umsetzung führen inzwischen zu einem Verwaltungsaufwand, insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen, der so nicht mehr hinnehmbar ist. Gerade im Bereich des grenzüberschreitenden elektronischen Handels, der mit seinem enormen Wachstumspotenzial von elementarer Bedeutung für diesen Binnenmarkt ist, müssten steuerliche Barrieren dieser Art beseitigt werden. Denn davon profitieren am Ende auch die europäischen Verbraucher.

Vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Finanzkrise ist daher die von der Kommission vorzulegende Legislativinitiative unerlässlich, Herr Kommissar. Die aufgrund des Grünbuchs angestoßene Debatte begrüße ich sehr. Wir befürworten die Vereinfachung der Verfahren und den Abbau von bürokratischen Hürden. Mein Freund und Kollege David Casa hat hier einen hervorragenden Vorschlag unterbreitet und sinnvolle Maßnahmen vorgeschlagen, wie z. B. die Einführung einer europäischen Standardrechnung oder die Verringerung der Häufigkeit von Mehrwertsteuererklärungen.

Zu bedauern ist – das möchte ich ausdrücklich anmerken –, dass offenbar von Seiten der Mitgliedstaaten kein ausreichender Rückhalt bei ihrer Zusammenarbeit zur Umsetzung des Ursprungslandsprinzips bei grenzüberschreitenden Transaktionen besteht. Hierfür hatten sich in der Vergangenheit nicht nur die Mitgliedstaaten, sondern auch die Kommission und das Parlament ausgesprochen. Dass wir uns nun auf ein Bestimmungsland zu bewegen und ein System auf der Grundlage des Orts des Verbrauchs schaffen, ist nicht optimal, aber sicherlich ein denkbarer Weg, den der Berichterstatter hier vorschlägt.

Insgesamt befürworten wir eine Verordnung anstatt einer Richtlinie, um eine bessere und einheitliche Anwendung der Mehrwertsteuer-Regelungen in der Europäischen Union zu erlauben und gleichzeitig ein wirksames System für den Binnenmarkt und die hier tätigen Unternehmen zu schaffen.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). - Arvoisa puhemies, hyvä komissaari, kiitokset esittelijä Casalle tästä tasapainoisesta mietinnöstä, joka on parlamentin vahva kannanotto jo pitkään valmisteilla olleeseen arvonlisäverojärjestelmän uudistamiseen. Jäsenvaltioissa sovellettavien yleisten verokantojen suuri vaihtelu ja monenlaiset kirjavat arvonlisäverovapautukset ja erilaiset kynnysarvot ovat johtaneet kilpailun vääristymiseen tietyillä toimialoilla ja haitanneet toimivien sisämarkkinoiden kehittymistä. 17 vuotta voimassa ollut järjestelmä kaipaa nyt perusteellisempaa remonttia.

Erityisen tärkeää järjestelmän uudistaminen on nyt talouskriisin keskellä. Veronkierto ja veropetokset syövät veropohjaa ja jättävät rehellisten kansalaisten ja yritysten maksettavaksi petosten tekijöiden välttämät verot.

Mietintö korostaa jäsenvaltioiden verohallintojen yhteistyötä ja kehottaa komissiota kehittämään koordinoidun strategian veropetosten torjuntaan. Sen sijaan tähän mietintöön sisältyvä niin sanottu vihreä alv-strategia herättää hivenen kysymyksiä. Toivon, että määrittelyt tehdään siten, että lisää ongelmia ei synny.

Tulevaisuudessa olisi pystyttävä keventämään arvonlisäverotukseen liittyvää hallinnollista taakkaa ja tehtävä raportointi mahdollisimman helpoksi pk-yrityksille. Toivottavaa olisi, että uudessa järjestelmässä pystyttäisiin myös paremmin huomioimaan työvoimavaltaisten alojen, kuten käsityöläisyritysten asema. Arvonlisäveroista muodostuu helposti lisäverotus työlle, silloin kun lopputuote ei sisällä juurikaan mahdollisuutta vähentää materiaalikustannuksia.

Jäsenvaltioissa on myös erilaisia verotuskäytäntöjä koskien yleishyödyllisiä ja voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä. Mietinnössä halutaan jäsenvaltioille mahdollisuus kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen näiden järjestöjen arvonlisäverovapautuksen kautta siellä, missä se on tarkoituksen mukaista. Toivon, että tätä jäsenvaltioissa myös käytetään.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE). - Senhora Presidente, permitam-me que comece por cumprimentar os meus colegas, mas de uma forma muito especial o relator David Casa, pelo excelente relatório, pelo excelente trabalho que aqui nos trouxe.

Defende a simplificação e a harmonização do sistema do IVA na União Europeia, o que trará mais transparência e eficiência e, em simultâneo, menos burocracia e menos fraude. Desta forma podemos potencializar o funcionamento do mercado interno e contribuir para o aumento da competitividade na zona euro e na União Europeia, competitividade que tanto precisamos.

O combate à fraude no IVA é uma prioridade. Até porque se estima que esta fraude possa atingir, possa rondar os 100 mil milhões de euros. As receitas do IVA representam mais de 21% das receitas fiscais dos Estados-Membros, o que comprova que é uma importante fonte de receita para os orçamentos nacionais sendo mesmo, em muitos deles, a fonte principal de financiamento.

Com normas claras e inequívocas defendemos o princípio da neutralidade e conseguimos reduzir os encargos administrativos resultantes da legislação da União Europeia em matéria de IVA. As empresas não podem arcar com os custos administrativos na aplicação do IVA, especialmente as PME. Note-se que estas representam, na União Europeia, mais de 99% das empresas e cerca de 67,4% do emprego. No caso de Portugal, as PME criam mesmo 81,4% do total de emprego.

Os países que estão a ter ajuda externa precisam, nomeadamente em matéria de impostos, de um olhar atento e de uma solidariedade especial e concreta. Estes Estados-Membros foram obrigados a aumentar os impostos e são agora convidados a ponderarem limiares de isenção do IVA e estabelecerem listas de bens e serviços comuns elegíveis para beneficiarem de isenções fiscais ou de taxas reduzidas. Daí a solidariedade especial e o olhar concreto que reclamo.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, trovo molto opportuno il lavoro svolto dal relatore Casa con questa relazione.

La definizione della posizione del Parlamento europeo nel percorso di riforma del sistema IVA era necessaria e ritengo che gli obiettivi segnati con grande forza siano pienamente da condividere: semplificazione, trasparenza, armonizzazione. In particolare, rispetto agli strumenti per promuovere l'armonizzazione, si tiene conto in maniera molto adeguata della necessità di salvaguardare sempre e comunque l'autonomia nazionale e quindi l'applicazione piena del principio di sussidiarietà.

Sono due i punti fondamentali sui quali ritengo che la Commissione debba ragionare per i prossimi appuntamenti che l'attendono. Per quanto riguarda l'esenzione, è sicuramente opportuno fare chiarezza sull'esenzione per le associazioni, per i soggetti no profit e per le ONG, ma nel fare questo la Commissione dovrà ben tener conto della necessità di ripulire il sistema da esenzioni che sono state abusivamente utilizzate. Dall'altra parte, è necessario lavorare sul piano della certezza giuridica e della riduzione degli oneri burocratici e sull'adeguamento ai processi innovativi tecnologici, perché questo serve moltissimo alle imprese e al mercato.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Taxa pe valoarea adăugată este o sursă indispensabilă de venituri pentru bugetele naţionale şi în numeroase state membre reprezintă chiar principala sursă de venit. Dacă la începutul crizei economice încasările din TVA au reprezentat aproximativ 8% din PIB-ul statelor membre, ulterior proporţia acestora a crescut semnificativ, datorită nevoii statelor membre de a majora cota TVA.

Având în vedere faptul că sistemul de TVA reprezintă aproximativ 60% din povara administrativă a întreprinderilor, consider că simplificarea şi modernizarea acestuia este esenţială pentru bunul mers al economiei, mai ales în perioada de criză. Fac apel la o reglementare cât mai rapidă a aspectelor privind obligaţiile, deductibilitatea şi ratele, deoarece acestea reprezintă principalele motive de îngrijorare pentru operatorii economici. Complexitatea acestora îngreunează activitatea agenţilor economici, cresc costurile şi de multe ori reduc atractivitatea regimurilor europene pentru investitorii străini şi împiedică astfel dezvoltarea regională.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - În condiţii de criză economică şi deficit public excesiv, TVA-ul s-a dovedit o importantă sursă de venit pentru bugetele naţionale. Majorarea acestuia nu garantează, însă, şi o creştere economică, în special atunci când este afectat consumul alimentelor de bază. În România, TVA-ul pentru alimentele esenţiale a fost menţinut la un nivel de 24%, lucru care nu a favorizat consumul, ci a accentuat gradul de sărăcie. Consider, de aceea, că se impune găsirea unor surse de venit alternative mult mai echitabile.

Pe de altă parte, nu doar consumatorii au avut de suferit din cauza TVA-ului ridicat, ci şi întreprinderile mici şi mijlocii, motorul economic al Uniunii Europene. De aceea salut propunerea raportorului de a se reflecta, la nivel european, la adoptarea unui prag de scutire de TVA pentru IMM-uri, cu scopul de a facilita accesul acestora la piaţa internă şi de a diminua costurile şi obligaţiile administrative.

 
  
MPphoto
 

  Alfreds Rubiks (GUE/NGL). - Paldies, priekšsēdētāj! Es arī augstu vērtēju to darbu, kas ir paveikts, lai izanalizētu, kādā stāvoklī mēs esam ar PVN nodokļa iekasēšanu. Viss tas, ko es dzirdu, un tas, kas ir uzrakstīts, liecina par to, ka pa šiem septiņpadsmit gadiem, kopš darbojas šis nodoklis, viņš ir kļuvis arvien grūtāk iekasējams, viņš ir kļuvis arvien vairāk sadrumstalots, un viņš ir devis iespēju arvien vairāk krāpties. Izskatās tā, ka mēs tādam vecam, klibam, slimam zirgam tagad domājam pielikt jaunus pakavus un domājam, ka viņš labi skries. Manā izpratnē vajadzētu nopietni padomāt: ne uzreiz, bet varbūt nākotnē no šī nodokļa vispār atteikties un aizstāt viņu ar apgrozījuma nodokli, kas uzreiz izslēgtu visādas krāpšanās shēmas un padarītu arī vienkāršāku administrēšanu.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Daň z pridanej hodnoty je jedným z najdôležitejších príjmov pre štáty Európskej únie. Pri cezhraničnom obchodovaní však dochádza k veľkému množstvu daňových únikov, a preto je správne hľadať cesty na zlepšenie súčasných mechanizmov evidencie a výkazov a výberu dane z pridanej hodnoty. Daňová politika je v kompetencii členských štátov, a preto sú iniciatívy Únie v tejto oblasti veľmi obmedzené. Napriek tomu v správe pána poslanca Casu nachádzame viacero námetov na zlepšenie súčasných pravidiel. Systém dane z pridanej hodnoty postavený na širokom základe, podľa vymedzenia OECD, môže byť dobrým základom pre ďalšie koordinované zdokonaľovanie mechanizmov evidencie a výberu pri cezhraničných transakciách. Ďalším prínosom môže byť úsilie vynaložené na zníženie byrokracie. Zjednodušenie výkazov, zníženie frekvencie podávania priznaní, ako aj lepšie využívanie elektronickej verejnej správy či zavedenie európskej faktúry na základe jazykovo neutrálnej šablóny iste pomôžu daňovým úradom aj podnikateľom. Som presvedčený, že každé zjednodušenie a sprehľadnenie systému prispeje k lepšiemu výberu tejto dane.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Madam President, the rapporteur describes lack of harmonisation as a particular problem, or shortcoming, of VAT. I cannot agree that this is a problem at all. Taxes are levied primarily to gain revenue and secondarily to have economic or social effects. Taxes are not levied to look pretty or harmonious. Each country has its own spending agenda and perceived economic and social needs, and it is they who should determine tax rates. We should not levy taxes for the sake of doing so or so that they are the same as in neighbouring countries.

I would not reform VAT, I would replace it with a simple but variable sales tax. Flat-rate VAT is a regressive tax because it is paid disproportionately by the less affluent with their high marginal propensity to consume. The zero-rated and exempt items make VAT less regressive than it would otherwise be. However, I suspect that those items would become victims of harmonisation. Furthermore, harmonisation would be impossible to escape were it to be effected by a regulation rather than by a directive.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI). - Tisztelt Képviselőtársaim! A Jobbik képviselői már nagyon sokszor felszólaltak itt az Európai Uniónak a centralizációja ellen, a központosítása ellen. Viszont egy tipikusan olyan témához értünk a héa témakörében, ahol a harmonizáció az egyetlen megoldás. Az nagyon rossz üzenet az európai emberek számára, hogy viseljük együtt a terheket ebbe az Unióba, viszont a jóléti intézkedések azok már megoszlanak. Hát nézzék meg, hogy Kelet-Európában milyenek a fizetések, Nyugat-Európában. És nem elég ez, hogy egy ilyen társadalmi különbség megvan, hanem még Kelet-Európában az általános forgalmi adó majdhogynem azt lehet mondani, hogy többszöröse, vagy több százalékkal meghaladja a nyugat-európai általános forgalmi adókat vagy hozzáadottérték-adót.

Magyarországon például rekord áfát helyeztek kilátásba. A kormány megszorításból rekordot fog dönteni: 27% lesz az áfa Magyarországon, amely példátlan megszorítást jelent az emberek számára. Tekintettel arra is, hogy a fizetések pedig töredékei a nyugat-európai országok számára. Itt lenne az idő arra, hogy az Európai Unió az ilyen megszorításokba is beavatkozzon és ne engedélyezze. Ne csak különböző elvont témákban, hanem az Európai Uniónak vigyázni kellene az európai lakosság jólétérzetére is.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D) - Po vyše štyridsiatich rokoch od zavedenia DPH, dane z pridanej hodnoty, je skutočne najvyšší čas tento systém prehodnotiť. Cieľom by malo byť posilniť jeho zlučiteľnosť s jednotným trhom a jeho prínos pre iné politiky. Reforma systému DPH môže zohrávať rozhodujúcu úlohu pri podpore realizácie stratégie Európa 2020 a pri návrate k ekonomickému rastu prostredníctvom jeho potenciálu znova povzbudiť jednotný trh a podporiť inteligentnú konsolidáciu rozpočtov v členských štátoch. Všetky takéto zlepšenia si vyžadujú kompletný systém DPH, ktorý sa bude vedieť prispôsobovať zmenám v hospodárskom a technologickom prostredí. Zjednodušením systému DPH by bolo možné znížiť aj operačné náklady daňových poplatníkov a daňových správ, a tak by sa zvýšil čistý príjem do pokladnice. Náklady na zabezpečenie súladu s predpismi o DPH sú pomerne rozsiahlou administratívnou záťažou pre podniky EÚ a jej zníženie by vo veľkej miere prispelo k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti. A záverom ešte posledná veta: je nevyhnutné nájsť konečne aj riešenia, aby peniaze, aj prostredníctvom DPH, neunikali z rozpočtov členských štátov do tzv. daňových rajov.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Doresc să îl felicit şi eu pe colegul meu, Casa, pentru redactarea acestui excelent raport.

Încasările din TVA reprezintă o sursă majoră de venit pentru bugetele naţionale. Pe timp de criză, însă, este de preferat ca majorarea TVA-ului şi a altor taxe să fie evitată, atunci când există alternativă. De exemplu, în România, creşterea TVA-ului cu cinci puncte, de la 19% la 24%, a avut un impact negativ asupra mediului de afaceri, generând presiuni. Considerată iniţial o modalitate de relansare economică, aceasta a întârziat, conform analizelor, ieşirea României din recesiune şi ar fi fost oportun să fie operată în două etape.

Astăzi, România este unul dintre statele membre cu cel mai mare TVA şi are nevoie de măsuri pentru stimularea investiţiilor şi absorbţiei fondurilor europene.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Madam President, just following on from my colleague Mrs Băsescu’s comment that we need measures to stimulate the economy, I am pleased to say that in my country the new government brought in proposals this year to reduce VAT, particularly in relation to restaurants and other areas of that nature. It has had a huge positive effect. In fairness to most of the businesses, they passed the VAT reduction on to the customer and as a result they have increased their customers and the number of people visiting. So certainly there are areas where we can stimulate the economy by varying the VAT rate. The idea of having the same rate right across Europe, while it is desirable in the long term, is not practical in the short term.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Madam President, honourable Members, I would like to thank you for your comments and the views you expressed during this very interesting debate. I am glad to see that the European Parliament and the stakeholders often share views on priorities and on the action to be undertaken to achieve a simpler, more fraud-proof and efficient VAT system tailored to the single market.

I also see general strong support for our initiative and, indeed, this is more than necessary. Our role in the EU VAT system will constitute a huge task. After all, we should never forget that most of the European VAT legislation is based on Article 113 of the Treaty, requiring adoption by unanimity in the Council. If the Council were to deliver on the high expectations that have been raised, it would have to leave the comfort zone of business as usual, and some Member States might find themselves chasing their own shadows.

The Commission will, of course, take into account Parliament’s conclusions, suggestions and requests during the next steps of the review of the EU VAT system. As I said, we are finalising our work on the communication on the future of VAT, which will be issued very soon – before the end of the year – but, in parallel, we are already working on concrete proposals for improving the system and on issues that were raised today during the discussion. Issues such as fraud, better coordination of activities between Member States, and exemptions are currently the subject of detailed analyses, and when implementing the strategy we will come forward with concrete proposals on these matters.

In conclusion, I would like to thank this Parliament – as well as Mr Casa personally – for its strong support and constructive approach.

 
  
MPphoto
 

  David Casa, Rapporteur . − Nixtieq l-ewwel nett nirringrazzja lill-kollegi kollha għal mod kif tkellmu llum u għas-sapport li tawni u li jidher li se jtuni għallinqas meta jiġi l-vot aktar tard. Innutajt b'apprezzament il-kummenti dwar dettalji li jinsabu fir-rapport, fosthom pereżempju hemm qbil biex naraw tnaqqis ġenerali fl-ispejjeż ta' amministrazzjoni u dan jgħodd l-aktar għall-SMEs li huma fl-aħħar mill-aħħar kumpaniji li qiegħdin imexxu l-ekonomija Ewropea u li bħalissa qiegħdin ibatu l-aktar mis-sistema kumplessa li għandna fil-preżent. Hemm numru ta' proposti għal tibdiliet li jistgħu jiġu implimentati immedjatament mingħajr bidla kbira fis-sistema preżenti. Nispera għallinqas li mill-Kummissjoni jagħtu kas dan li qed nissuġġerixxu, pereżempju, ir-rapport qed jitlob li l-Kummissjoni tipprepara template għall-invoices li jkun lingwistikament newtrali. Dan jista' jsolvi l-problema li għandna u jista' jkun sistema ta' grid ibbażata fuq numri korrispondenti li jammontaw, li jarmonizzaw anzi, l-input tad-data. B'hekk tista' tiġi wkoll eliminata l-problema tat-traduzzjoni. Dan ir-rapport jitlob ukoll lill-Kummissjoni tipprepara sett massimu ta' obbligazzjonijiet tal-VAT. Dan ikun ifisser li pajjiżi li diġà għandhom sistema effiċjenti, ma jkollhomx għalfejn iżidu l-obbligazzjonijiet fuq in-negozji. Min-naħa l-oħra n-negozji jkollhom garanzija li teżisti diġà lista ta' obbligazzjonijiet li jistgħu jiġu imposti mill-Pajjiżi Membri. In-negozju jikber meta l-ambjent ikun kalm u stabbli, u b'dan f'moħħna ssuġġerejna li meta jkun possibbli, speċjalment fuq suġġetti fejn m'hemmx kontroversja, għandhom jintużaw ir-regoli u mhux id-direttivi. Dan iżid l-uniformità tal-interpretazzjoni u tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-VAT.

Nagħlaq, Sinjura President, billi nirringrazzja lil dawk kollha li kienu involuti, lir-Rapporteurs tal-Kumitati l-oħra, lill-istaff tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, u ninsab fiduċjuż li dan ir-rapport ser ikollu s-sapport neċessarju u b'saħħtu fil-vot aktar tard illum u li aħna bħala Parlament nibgħatu messaġġ qawwi lill-Kummissjoni li nisperaw li jinstema' dwar il-futur tal-VAT.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011,στις 11.30.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149)

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), în scris. – Mă alătur colegilor care susţin nevoia de a reforma sistemul TVA, sistem care pune statele membre într-o situaţie dificilă, aşa cum este reglementat şi definit acum. În ţara mea, în România, cota de TVA este printre cele mai mari din Uniune şi nu s-a acceptat încă nicio diferenţiere pentru unele categorii de bunuri sau produse. De aceea susţin solicitarea făcută Comisiei de a prezenta Parlamentului şi Consiliului o listă obligatorie de bunuri şi servicii care pot face obiectul unei cote reduse sau unei scutiri, conform directivei privind TVA-ul.

La fel de importantă este, în opinia mea, armonizarea practicilor administrative şi reducerea birocraţiei, adică eliminarea unora dintre declaraţiile anuale, reducerea frecvenţei celor periodice, simplificarea dovezilor necesare pentru scutirea de TVA la export şi viitoarea factură europeană standard. Sper să consultăm în mod serios, în tot acest proces, întreprinderile şi întreprinzătorii şi să avem rezultate. Doamne ajută!

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Havel (S&D), písemně. – Jedním z klíčových nástrojů konkurenceschopnosti EU je i fungování vnitřního trhu, jehož důležitou součástí je i efektivní daňový systém. Z tohoto důvodu je diskuse o společném systému DPH v EU krok správným směrem, viz zelená kniha Komise o budoucnosti DPH z 1. 12. 2010. Vítám proto záměr Komise vybudovat komplexní systém DPH, který by odstranil náchylnost současného systému k podvodnému jednání, byl by dostatečně stabilní a odolný vůči podvodům – odhadovaným v EU až na 100 miliard EUR ročně – a který by rovněž přispěl ke zvýšení transparentnosti a konkurenceschopnosti evropských podniků. Určitou inspirací pro EU by mohl být systém DPH fungující na Novém Zélandu. Ze sociálních důvodů považuji při reformě za důležité zachování diskrece členských států při rozhodování o výši snížené sazby DPH na vybrané statky. Zpráva obsahuje též slibné závěry a návrhy (DPH se širokým základem, systém DPH založený na místě, metody výběru DPH jako např. omezený model datového skladu v kombinaci s modelem certifikované osoby povinné k dani). Celkově lze konstatovat, že předkládaná zpráva kolegy Davida Casy představuje podrobnou analýzu dané problematiky, odkazuje na relevantní legislativu a obsahuje též i relevantní doporučení v oblasti budoucnosti DPH v EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Илиaна Ивaнова (PPE), в писмена форма. – Системата на ДДС не е променяна през последните седемнадесет години. Днес ние имаме нужда от модерна рамка за ДДС, с която да отговорим на предизвикателствата, които стоят пред Европейския съюз. Европейският бизнес често вижда действащото законодателство като пречка за доброто функциониране на европейския единен пазар. Поради тази причина имаме нужда от опростяване на настоящите правила и намаляване на административната тежест, за да осигурим по-добра данъчна среда за предприятията в ЕС. Всяка година злоупотребите с ДДС са изчислявани на 60-100 млд. евро. От ключово значение е създаването на нови инструменти за контрол и противодействие на измамите с ДДС на европейско ниво. Друг важен елемент е стандартизирането на информацията и насърчаването на международните транзакции в рамките на ЕС. Това ще позволи по-добро сътрудничество между данъчните служби на държавите-членки. Не на последно място бих желала да подчертая, че е важно да запазим принципа на субсидиарност, за да имат възможност страните-членки да вземат решения за различни нива на ДДС в определени сектори, за да могат да бъдат вземани предвид националните икономически и социални особености. Това ще допринесе за подобряване на конкурентоспособността на цялата европейска икономика.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), rakstiski. – Kā vienotā tirgus ziņojuma autore es pilnībā atbalstu rezolūcijā rakstīto par PVN ietekmi uz Eiropas vienoto tirgu. Tas ir viens no priekšnoteikumiem investīciju piesaistē, lai arī jāatzīst, ka tas nebūt nav galvenais priekšnoteikums. Pēdējo gadu laikā vairākas dalībvalstis ir bijušas spiestas palielināt PVN, lai sabalansētu budžeta izdevumus un cīnītos ar krīzes radītajiem izaicinājumiem. Piemēram, Latvijā PVN ir palielināts no 18 procentiem uz 22 procentiem. Es atbalstu iepriekš Zaļajā grāmatā aplūkotās lietas, tai skaitā būtiskos jautājumus par nodokļu neitralitāti un vienotajā tirgū nepieciešamo harmonizācijas pakāpi. PVN ir galapatēriņa nodoklis, tādēļ piekrītu, ka ar PVN saistīto administratīvo slogu nevajadzētu uzlikt uzņēmumiem. Tāpat ziņojumā ir skarts svarīgs aspekts par PVN iekasēšanas efektivitāti. Lai arī PVN ir viens no visvienkāršāk iekasējamiem nodokļiem, tomēr krāpšanas shēmas PVN jomā joprojām tiek piekoptas ES dalībvalstīs. Ēnu ekonomika ir kā vēzis, kas saēd publiskās finanses, tomēr mums ir jādara viss iespējamais, lai motivētu cilvēkus maksāt nodokļus.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – La refonte du système de TVA est urgente. La crise économique, les changements démographiques, la pérennité de notre système social, le retour à la croissance et l'achèvement du marché intérieur, tels sont les enjeux d'une modification du système actuel. En effet, les recettes de la TVA représentaient 21,4% des recettes fiscales des États membres de l’Union européenne en 2008, soit plus de 860 milliards d'euros. Notre modèle d'État providence repose principalement sur ce levier. De plus, les ajustements de TVA sont de formidables outils pour favoriser l'essor de secteurs économiques porteurs de croissance. Enfin, une certaine harmonisation des taux de TVA dans d'autres secteurs sont indispensables pour éviter les distorsions de concurrence et les entraves au marché commun. Aussi, je me félicite des propositions de ce rapport qui invitent la Commission à une simplification, une adaptation et une meilleure harmonisation des systèmes de TVA en Europe pour permettre un retour à la croissance. Je souhaite enfin rappeler que l'adoption d'un taux de TVA réduit pour les biens et services culturels diffusés sur support physique ou distribués en ligne doit devenir une réalité afin de libérer leur potentiel de croissance et assurer la diffusion d'une création culturelle diversifiée et de qualité.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. – Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid! Võttes arvesse käibemaksu olulist rolli maksuerisuste ühtlustamisel ühtse siseturu väljakujundamiseks ja bürokraatia vähendamiseks ja tagamaks liikmesriikide käibemaksutulud, on mul hea meel, et saime käsitleda antud teemat. Leian, et käesolev raport, mis käsitleb käibemaksusüsteemi muutmist on tähtis, kuna pakub lahenduse transpordisektoris esinenud probleemile, pakkudes võrdseid võimalusi kõikidele transpordiliikidele. Liikmesriigid peaksid tagama sarnaste kaupade ja teenuste kohtlemise käibemaksuga maksustamisel sarnaselt ning et erinevaid piiriüleseid transporditeenuseid tuleks olenemata transpordiviisist ühtmoodi käibemaksuga maksustada. Samuti arvestades avalikku huvi ning sotsiaalseid ja keskkondlikke põhjuseid, pooldan raportis väljatoodud ettepanekut võtta kasutusele madalamat käibemaksumäära või nullmäära ühistranspordile (linnatranspordile, linnalähitranspordile ja piirkondlikule transpordile). Arvestades seda, et 99% Euroopa Liidu ettevõtjatest on väikese või keskmise suurusega ettevõtjad, on suur tähtsus ka VKE`de halduskoormuse vähendamisel. Raportis tuuakse välja, et halduskoormust tuleb vähendada 25% 2012. aastaks. Käesolevas raportis väljapakutud meetmete hulgas on välja toodud punkt, mis räägib e-riigi lahenduste ulatuslikumast kasutamisest, eelkõige käibemaksudeklaratsioonide ja loendite elektrooniliseks esitamiseks. Kuna Eesti on olnud viimaste aastakümnete jooksul tubli e-riik, siis nõustun väljapakutud resolutsiooniga. Aitäh!

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne Daň z pridanej hodnoty tvorí v jednotlivých štátnych rozpočtoch najdôležitejšiu položku, preto žiadne daňové úniky nemôžu byť akceptované. Rozdiely výšok DPH v jednotlivých štátoch sa zneužívajú na rôzne podvody, predovšetkým pri cezhraničných obchodoch. Dennodenne sa v našich členských štátoch môžeme stretnúť s nelegálnymi obchodníkmi, ktorí priamo na ulici predávajú tovar dovezený z iných krajín, pri zakúpení ktorého nedostanete doklad, predáva sa bez pokladne, dokonca starostovia na dedine ešte aj vyhlásia v obecnom rozhlase tento predaj. Kontrolné úrady nad takýmito javmi zatvárajú oči. Okrem týchto „drobných“ podvodov každý rok sa odhalia väčšie, sofistikovanejšie so státisícovými podvodmi. Preto je najvyšší čas na zavedenie jednotnej európskej dane a jednotných kontrolných mechanizmov. Hospodárska kríza odhaľuje nedostatky vo výbere a kontrole jednotlivých daní a DPH je jednou z najdôležitejších.

 

4. Amerikaanse Jobs Act (Wet werkgelegenheid) (debat)
Video van de redevoeringen
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η δήλωση της Επιτροπής με θέμα: «Αμερικανική Πράξη για την απασχόληση».

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Madam President, I fully share the honourable Members’ fight against protectionism generally. The Commission is putting particular emphasis on open markets and the role of trade in growth and jobs. This is why we are such staunch defenders of multilateral trade rules and why we continue to fight against protectionism in fora such as the WTO and the G20.

Throughout the economic crisis we have managed rather well to maintain open markets and avoid the easy trap of closing them, which would have had very grave consequences. This is no different when it comes to our relations with the United States. We remain in close contact and address barriers where they arise, bilaterally or through the WTO system. The Transatlantic Economic Council plays a crucial role in preventing trade-distorting measures through a focus on non-tariff barriers, and I must say that this new approach agreed last year by Deputy National Security Adviser Mike Froman and Commissioner Karel De Gucht is working well.

The whole idea of the Transatlantic Economic Council is to prevent divergent regulations before they arise, through upstream regulatory cooperation. In other words, working together in areas where we are just beginning to regulate in order to avoid barriers tomorrow.

This is at the heart of moving closer to a transatlantic marketplace where further integration will work for the creation of jobs and growth. Estimates put the number of jobs depending on transatlantic trade at 15 million and our joint aim is to strengthen this. The recent announcement of the American Jobs Act, which the honourable Member was referring to, would, according to available information, subject the proposed new spending on infrastructure to ‘Buy American’ requirements.

While this initiative is still at the stage of legislative proposal, we are closely looking into its details and potential impact on EU suppliers. We are raising our preliminary observations with our US counterparts both bilaterally and in the framework of the WTO Government Procurement Agreement. Our immediate aim is to ensure that the rights of our suppliers are not limited. We are generally concerned about such measures being envisaged or adopted by any trading partner. We believe that open trade should be promoted as an essential requirement for fast recovery.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Der Herr Kommissar hat gerade angedeutet, inwieweit die Europäische Kommission versucht, mit den Amerikanern in Kontakt zu stehen, um mögliche neue Handelshemmnisse zu verhindern.

Wenn ich aber lese, was die Amerikaner im Moment planen und vorschlagen, da steht wörtlich:

‘None of the funds appropriated or otherwise made available by this Act may be used for a project for the construction, alteration, maintenance or repair of a public building or public work unless all of the iron, steel and manufactured goods used in the project are produced in the United States’.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist einfach untragbar! Und das müssen wir den Amerikanern in aller Deutlichkeit sagen. Das hat nichts mit Partnerschaft und Freundschaft zu tun, sondern das ist reiner Protektionismus, der übrigens auch den Amerikanern selbst schadet; das wissen sie ja selbst auch. Deswegen wünsche ich mir, dass es die Kommission hier nicht bei Erklärungen im Plenarsaal des Europäischen Parlaments belässt, sondern wirklich aktiv wird.

Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir endlich einmal aufhören mit den rein defensiven Strategien. Warum probieren wir nicht einmal einen großen Wurf? Wir sehen doch zweifelsohne die großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in denen die Vereinigten Staaten von Amerika stecken. Wir sehen doch aber auch die Krise, in der sich viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union befinden. Warum nutzen wir nicht die Gelegenheit, auf die Amerikaner zuzugehen und vorzuschlagen, dass wir gemeinsam, transatlantisch ein Projekt erarbeiten, wie wir gemeinsam vielleicht mit einem gemeinsamen Pakt für Arbeit und Beschäftigung, für Wachstum und Stimulierung unserer Wirtschaften auf beiden Seiten des Atlantiks die Wirtschaft wieder in Gang bringen? Ich bin der festen Überzeugung, statt dass wir nun defensiv drangehen und versuchen, die Amerikaner von Unsinn abzuhalten, sollten wir offensiv uns überlegen, ob wir nicht in der Lage sind, gemeinsam mit den Amerikanern ein gemeinsames Paket auf den Weg zu bringen, das insgesamt die Wirtschaft in den stärksten Volkswirtschaften der Welt voranbringen könnte. Ich wäre sehr dankbar, wenn die Europäische Kommission hier aktiv werden könnte.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 149 Absatz 8 Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE). - Frau Präsidentin! Ich möchte den Kollegen Caspary fragen, was er davon hält, dass die WTO-Runde jetzt in die Endphase kommt, und ob er glaubt, dass im Dezember – und das wäre für die Wirtschaftskrise ganz besonders wichtig, dass diese Runde beendet wird und wir hier neue Möglichkeiten für Wirtschaftswachstum bekommen –, Amerika und Präsident Obama dahinterstehen werden, damit diese WTO-Runde tatsächlich ein Erfolg werden kann?

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE). - Frau Präsidentin, lieber Paul Rübig und geschätzte Kollegen! Genau das ist das Problem. Wir sehen ja alle, dass es im Rahmen der WTO jetzt seit Jahren nicht vorangeht, dass daran sicherlich die Amerikaner einen entscheidenden Beitrag haben. Dieses Gesetzgebungsvorhaben ist sicherlich auch kein Zeichen in die Richtung, dass die Amerikaner es ernst meinen mit Marktöffnung, die uns alle voranbringen könnte. Umso wichtiger ist es, dass die Kommission endlich neue Wege geht. Der Vorschlag, den ich gerade gemacht habe, nämlich dass wir versuchen, wirklich einen transatlantischen Pakt für Wachstum und Beschäftigung zu schließen, ein gemeinsames Stimuluspaket für beide Volkswirtschaften auf beiden Seiten des Atlantiks zu erarbeiten, könnte vielleicht ein Ansatz sein, um vielleicht die Amerikaner – da wiederhole ich mich jetzt – von Unsinn abzuhalten und wirklich etwas für die stärksten Volkswirtschaften der Welt zu tun.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta, a nome del gruppo S&D. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, potremmo sintetizzare il nostro dibattito dicendo che mentre Atene piange, Sparta non ride, nel senso che sia l'Europa che gli Stati Uniti sono attraversati da una profonda crisi ed entrambi hanno difficoltà a dare le risposte necessarie al superamento di questa crisi.

Sicuramente stanno venendo dal mondo segni sbagliati rispetto all'approccio che noi dobbiamo avere per rilanciare l'economia, con una nostra grande attenzione sulla regolazione dei mercati finanziari ma una minore attenzione su quelle che sono le possibilità di sviluppo dell'economia mondiale. Siccome dobbiamo uscire dal dibattito tra i rigoristi e coloro che sostengono la crescita, perché questa Europa e questo mondo hanno bisogno di rigore nella gestione del debito pubblico e delle risorse pubbliche ma hanno anche bisogno di crescere, noi dobbiamo guardare con grande preoccupazione a questi segnali di protezionismo che vengono dagli Stati Uniti, che vengono anche dall'Argentina, che vengono anche dal Brasile con l'introduzione di nuove tasse, che vengono all'interno di regioni del mondo come le difficoltà che sta vivendo il Mercosur.

Allora noi dobbiamo avere una grande capacità di attenzione a capire che i mercati mondiali vanno allargati, difesi e ampliati e che bisogna eliminare le barriere per poter favorire lo sviluppo. Il collega Caspary avanzava una proposta assolutamente interessante e io credo che noi, nella logica dell'apertura dei mercati del mondo dobbiamo lanciare un grande piano Marshall, un nuovo piano Marshall verso i paesi in via di sviluppo, affinché essi competano con i grandi soggetti che competono con noi. Nello stesso giorno in cui la Camera bocciava il piano di Obama che conteneva le norme "Buy American" – quindi quello che noi contestiamo – il Senato americano approvava una legge sulla questione dello yuan e del rafforzamento dello yuan rispetto al dollaro.

Anche queste sono misure che vanno inquadrate in una nuova gestione della politica monetaria mondiale. Noi abbiamo bisogno, accanto a una politica mondiale commerciale aperta, di tutelare l'interesse comunitario e abbiamo anche bisogno di una nuova Bretton Woods che definisca l'assetto monetario di questo mondo.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, America and the EU face similarly large challenges when it comes to resolving the economic crisis, and cooperation should be our intention in order to sustain this recovery.

There is, however, a serious discrepancy between EU and US measures that is a reason for concern. The protectionist tendencies in the US Jobs Act seem to block access to public procurement for EU-based companies. This is of concern not only to this Parliament, but also to large sections of the US business community itself, where it is feared that the Jobs Act is out of step with a balanced US procurement policy, and that it will undermine the US ability to grow exports and jobs by accessing foreign markets.

Countermeasures may well result, such as those we saw in 2009 from the Canadian side. Trade is necessary for job creation, and trade is global. In global trade the US should not alienate one of its closest partners, the EU. We both face the challenge of the emerging economies and we also have a number of opportunities, such as the development of a comprehensive, transatlantic growth and jobs initiative – which would include plans for the removal of remaining non-tariff barriers to trade and investment by 2020 and steps towards zero tariff levels for certain types of product.

Now that the Senate has voted against the Jobs Act in the US, this should be the moment for the EU to address some of our problems again. Can the Commissioner explain whether he sees a difference between the impact of ‘Buy American’ and that of ‘Buy America’ – applying respectively to public procurement at federal and local levels? These remarkably similar titles could easily confuse people. Is ‘Buy America’ applicable to Canada and to EU partners, despite the WTO general procurement agreement, as Canada and the US business community argue, or is Ambassador Kirk right in rejecting these concerns? Will the Commission push for reciprocity in the public procurement rules between the EU and the US at both the federal and local levels?

The asymmetry between US and EU access to markets is striking. I would like to learn from the Commission what the results of conversations with the Americans on this subject have been so far, and whether it proposes that flexible rules or measures should be introduced on the EU side, should that be necessary. I would also like to ask what this Parliament and the Transatlantic Economic Council could do to help the Commission sustain openness and global trade between the two sides of the Atlantic.

 
  
MPphoto
 

  Robert Sturdy, on behalf of the ECR Group. – Madam President, a lot of what I was going to say has been said. I totally agree with what Daniel Caspary said. We are at a crucial stage in the world economic crisis and the US has G20 commitments to which it must adhere. We should be working together to bring both our economics together in difficult circumstances. Furthermore, the US should be further integrating its economy into those of the western world, especially those with whom it shares values. This is because of the rise in Asia. Daniel touched on some of the problems there. Let me just remind the Commissioner – who said that Commissioner De Gucht had made an agreement a year ago – for public procurement in the US there is a 25% tariff on anything that goes in from outside the United States. If that is shared values then there is something wrong.

I am going to ask the Commission if it can answer two questions. Does the Commission consider closer economic integration towards a transatlantic market place a realistic goal? What action does the Commission intend to take to develop, together with the United States, an involving comprehensive transatlantic growth and jobs initiative, which would include plans to remove the remaining non-tariff barriers to trade and investment in 2020, the so-called ‘transatlantic market’, and to take steps towards zero tariff levels in some product areas?

While I have been in this Parliament – and I have been involved in the Committee on International Trade for quite a while – there has been an ongoing battle with the United States over Boeing and Airbus. The WTO ruled recently in Airbus’s favour. What has happened? What has the Commission done to ensure the survival of the European industry? It is vital for jobs at a time when the economy is suffering. I call upon the Commission to look further.

I see the Commissioner is leaving now, so he cannot answer the questions. I will leave it, Madam President.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhora Presidente, a realidade está a demonstrar o falhanço da persistência nas mesmas políticas ditas de austeridade, sempre acompanhadas de maiores pressões liberais, de novas privatizações e da insistência em critérios irracionais do PEC reforçado.

Já devia estar claro que, sem mudar as políticas e os fundamentos da união económica e monetária, não é possível dar prioridade ao emprego com direitos, à erradicação da pobreza e à exclusão social, às desigualdades e injustiças sociais. Por isso insistimos na necessidade urgente de um pacto de emprego e progresso social e na abolição definitiva do actual PEC.

É tempo de pôr fim aos programas de autêntica agressão aos trabalhadores e aos povos impostos pelo FMI, pelo BCE e pela Comissão Europeia na Grécia, em Portugal e na Irlanda. Como exigem trabalhadores e povos em luta em diversos Estados-Membros, é tempo de uma rotura com estas políticas do capitalismo monopolista que estão a agravar a situação económica e a provocar profundas injustiças sociais na generalidade dos nossos países.

E tudo isto enquanto, simultaneamente, se preparam para dar muitos milhares de milhões de euros à banca, transferindo a sua dívida para o sector público, ou seja, para os trabalhadores jovens e mulheres em situação de precariedade ou desemprego, os reformados e reformadas sem condições de vida digna, as pequenas e médias empresas que já não aguentam o garrote financeiro e a quebra brusca do poder de compra das populações.

Por isso, a questão fundamental deste debate, mais do que a preocupação com o que se passa nos Estados Unidos da América neste campo, é saber o que vão finalmente propor os responsáveis da União Europeia, da Comissão e do Conselho para inverter a situação grave de desemprego, de trabalho precário e mal pago e de pobreza e exclusão social que se vivem em diversos países da União Europeia e que tende a agravar-se exponencialmente nalguns se persistirem nas mesmas políticas.

(A oradora aceita responder a uma pergunta apresentada segundo o procedimento "cartão azul" nos termos do artigo 149.º, n.º 8, do Regimento)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE). - Frau Präsidentin! Ich hätte eine Frage an die Vorrednerin, und zwar lautet meine Frage: Teilt die Vorrednerin meine Einschätzung, dass es eine große Missachtung des Europäischen Parlaments durch die Europäische Kommission ist, dass die Kommission, die ohnehin schon nicht mit dem zuständigen Kommissar anwesend war, mitten in der Debatte, jetzt auch noch den Kommissar wechselt und wir dadurch überhaupt keine ordentliche Antwort der Europäischen Kommission auf unsere Frage bekommen können. Meine Frage ist: Teilen Sie diese Meinung?

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Sim, Senhora Presidente. Caro Colega, claro que estou inteiramente de acordo consigo nesta crítica à Comissão Europeia. Penso que não foi correcto aquilo que o Sr. Comissário fez, de ter feito a sua intervenção e de ter abandonado o plenário e de não querer ouvir as nossas alegações em relação a este problema. Lamento e espero que a Presidência faça chegar à Comissão Europeia este nosso desagrado.

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom, on behalf of the EFD Group. – Madam President, it is a shame that the Commissioner has gone. He would learn so much from me, since, unlike most of the people here, I actually have commercial experience. I have actually run companies. I actually know what I am talking about.

I am going to talk about jobs now. We have 40% youth unemployment in parts of the European Union, and it is being suggested by people here that this is some sort of act of God. It is not an act of God: it is sheer, unadulterated incompetence. Look at what the EU is doing. Look at the barriers it is putting in front of companies, and particularly small and medium-sized companies, preventing them from employing people. We have minimum wages. We have pensions. We have holiday entitlements. We have a job tax – called national insurance in my country – which is absolutely huge, so the employee does not actually get half the money that is being paid by the employer. Trying to get rid of lazy and incompetent workers is virtually impossible, so sacking people is very difficult. And if you cannot hire, you cannot fire, so you lose flexibility.

We have maternity leave, paternity leave, stress leave and all the rest of the nonsense that is invented by people here who have absolutely no commercial experience at all. It is not an accident that we have 40% of our young people unemployed: it is your fault. And let me remind you of liberty of contract. In a free society, we should have liberty of contract so that an employer and an employee can get together, sign a contract and get on with their lives without interference from this place.

(The speaker agreed to take a blue card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Robert Sturdy (ECR). - Madam President, I would like to ask Godfrey Bloom a question. I do not live very far from where he lives and I thought he understood that I ran a business. In fact I run a number of businesses and ran them before I came to this Parliament. You obviously did not hear what I was talking about, Godfrey. We are actually talking about America, not about the United Kingdom. We are talking about the impositions.

My industries and my businesses are directly affected by decisions taken in the Jobs Act of America and I would like to ask Godfrey why he assumes that every speaker has never had a business background.

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom (EFD). - Madam President, Mr Sturdy is an eminent businessman very close to where I live. He is one of the few exceptions and I apologise to him.

(Laughter)

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D) - O americkom zákone na podporu zamestnanosti sa tu bude určite dlho diskutovať, aj by sa o ňom dlho diskutovať dalo a napriek tomu, že aktuálne neprešiel americkým senátom, na tomto fóre ho podľa všetkého budete tak vy, ako zástupcovia Komisie, aj kolegyne a kolegovia tu v pléne Európskeho parlamentu rozoberať najmä z hľadiska jeho súladu s medzinárodnými pravidlami voľného obchodu. Samozrejme, je to dôležitý aspekt a v prípade zistenia nesúladu treba konať v záujme Európskej únie.

Na jednej strane sa môžeme lakonicky pousmiať, že keď ide do tuhého, tak silní hráči prijímajú protekcionistické opatrenia a princípy férovej hospodárskej súťaže, ktoré hlásajú v časoch, kedy im to vyhovuje, idú práve v týchto obdobiach krízy bokom. Na druhej strane mi je ale svojím spôsobom sympatická istá razantnosť. Razantnosť s akou pristupuje americká administratíva k riešeniu ekonomickej krízy a ktorá by mohla byť svojim spôsobom inšpiráciou aj pre nás v Európskej únii. Skúsme na chvíľu odhliadnuť od otázky, či zákon porušuje alebo neporušuje pravidlá voľného obchodu. Zápal s akým americký prezident Obama prezentoval zákon pred kongresom je niečo, čo európskym lídrom a líderkám, žiaľbohu, chýba na národnej úrovni, ale aj na tej európskej úrovni.

Razantnosť s akou sa v Spojených štátoch amerických prezentuje v zodpovedných politických kruhoch argument, že kríza nie je primárne o deficitoch, ale o hospodárstve a o zamestnanosti je skutočne pôsobivá aj inšpiratívna. Myslím si, že toto by nám mohlo z istého uhla pohľadu imponovať a opakujem, verím, že by to malo inšpirovať najmä našich národných lídrov.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE). - Madam President, to Mr Bloom I would say that I am happy every day that we have such a wise and humble colleague.

(Laughter)

Fru talman! Jag delar den kritik som riktas mot det här paketet och president Obamas försök att hindra frihandel. Vi vet ju att fri marknadsekonomi och frihandel är vägen till framgång och till bättre ekonomiska förutsättningar för hela världen. Nu är inte detta överraskande och framför allt är det demokraterna som felar i sina ansträngningar för att slå vakt om frihandeln. Republikanerna må ha fel i många avseenden, men de har alltid varit bättre när det gäller frihandel.

Förvisso tycker jag nog att en del av kollegerna i Europaparlamentet också kan tänka på den europeiska erfarenheten. I går fick vi ett förslag om en jordbrukspolitik som innebär allt annat än frihandel och det finns många förslag i Europaparlamentet som talar för att vi ska begränsa handeln även i Europa. Men jag hoppas och delar kollegan Schaakes bedömning (hon är förresten inte närvarande) att just nu när kongressen inte riktigt vet vart besluten ska gå, så har vi möjlighet att förhandla fram ett bättre förslag, som tar hänsyn till både de ekonomiska problem som finns i USA och de ekonomiska problem som finns i Europa.

Det är trots allt underskotten som är de djupt grundläggande problemen, och vi måste komma ifrån underskotten i såväl USA som i Europa. Endast så kan vi få en fungerande ekonomi.

Jag skulle vilja avsluta med att påpeka att Tea party-rörelsen i USA gör det svårare för Obama att få fram ett rimligt förslag, vilket vi inte får glömma. Måtte vi slippa Tea party-rörelsen i Europa – annars kommer det att bli ännu besvärligare att få fram förslag som grundar sig på en sund ekonomisk politik som skapar välstånd på båda våra kontinenter. Jag skulle vilja säga att president Obama är en god vän och en bra kombattant när det gäller Europa.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz (GUE/NGL). - Frau Präsidentin, Herr Šefčovič? Wir reden hier über ein Thema der internationalen Wirtschaftskooperation, wir reden viel über die Finanzkrise, über die Rettung von Banken und des Euro. Unglaubliche Summen werden bereitgestellt, die ausgereicht hätten, auf der ganzen Welt Beschäftigung zu fördern und so den Hunger zu überwinden.

Wir reden viel zu wenig über die Menschen, deren reale Existenz von der Krise betroffen ist. Die Banken, die wir retten sollen, haben mit ihren Spekulationen Millionen in die Arbeitslosigkeit getrieben und u.a. zugleich Rentenfonds unverantwortlich aufs Spiel gesetzt.

Mit dem American Jobs Act will Präsident Obama das Schicksal dieser Menschen endlich wieder ins Zentrum der Politik rücken. Sein Gedanke, Unternehmen finanziell zu entlasten, wenn sie neue Beschäftigte einstellen, ist richtig. Europas Politik sollte sich an den USA ein Beispiel nehmen.

Die Nichtpolitik des Erdrosselns der Wirtschaft durch Sparwahnsinn ist zu beenden. Und in schweren Zeiten unterstütze ich ausdrücklich, Mittel der öffentlichen Beschaffung für die Förderung der heimischen Produktion zu nutzen.

Deshalb, meine Damen und Herren der Kommission, wer immer dort drüben sitzt: Nutzen sie den bevorstehenden Transatlantischen Wirtschaftsrat im Dezember, um das Thema Arbeitslosigkeit in diesem Zusammenhang konzertiert anzugehen und eine Abfahrtsspirale zu verhindern und einen gemeinsamen Neustart für eine Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik zu beraten. Seien Sie gewiss, das Europäische Parlament wird sich im transatlantischen Gesetzgeberdialog dazu intensiv beteiligen. Die Bewegung Occupy Wall Street hat nicht nur die Unterstützung von Millionen von Amerikanern verdient, sondern wird hoffentlich auch Inspiration für die europäische Bevölkerung sein.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz (S&D). - Természetesen az amerikai protekcionista kezdeményezésekkel kapcsolatban óvatosnak kell lennünk és lépnünk kell. De én is egy másik vonatkozásáról szeretnék beszélni ennek az amerikai munkahely-teremtési csomagnak, ami arról szól, hogy radikálisan más irányba indul el, mint Európa jelenlegi vezetői. És erre érdemes figyelnünk és érdemes figyelembe vennünk akkor, amikor európai terveken gondolkozunk.

Ugyan nem engedte tovább most a Kongresszus, de fontos számunkra sokfajta javaslata ennek a csomagnak, például az infrastrukturális beruházások, amelyek munkahelyeket teremtenek, a munkát terhelő adók csökkentése, az oktatásba történő befektetés – ami ugyanazon a felismerésen alapul, amit mi is sokat hangsúlyoztunk, hogy az oktatás nélkül nem igazán lesz gazdasági fellendülés –, a közszféra állásmegőrzésének a segítése, támogatása, a munkanélküli segély folyósítási idejének a kiterjesztése – tudjuk, hogy sok ember számára járna le a munkanélküli segély a közeljövőben Amerikában –, a hosszú távú munkanélküliség csökkentése többféle eszközzel.

Ezen a felismerésen alapul ez a csomag, hogy nincs jobb válasz a deficitre, mint a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés és az oktatás támogatása. Ezt a leckét kellene nekünk, Európa vezetőinek is megtanulni. Európa döntései eddig elkésettek, gyengék voltak. Inkább súlyosbították és elnyújtották a válságot, mint valóban enyhítették volna. A következő Európai Tanácsülés történelmi jelentőségű lesz. És az igazi kérdés az, hogy kirajzolódik-e egy európai beruházási, növekedési terv, illetőleg legalább látjuk-e ennek a körvonalait a közeljövőben.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL). - Madame la Présidente, la grande différence entre la présidence de M. Obama et les institutions européennes tient essentiellement à son volontarisme politique pour une relance par la consommation, l'incitation aux investissements dans les infrastructures créatrices d'emplois, l'utilisation de la création monétaire et de la fiscalité. Il se heurte d'ailleurs aux conservateurs qui bloquent tous ses plans sans exception. Et votre idée de pacte transatlantique est un marché de dupes, contre notre emploi, parce que c'est forcément le libre-échangisme et la concurrence qui prévalent.

Il faut donc changer et inventer un nouveau système de coopération, y compris avec les États-Unis, qui induit des protections aux frontières, changer le rôle de la Banque centrale européenne et du système bancaire européen, changer le Fonds européen de stabilité financière pour un Fonds de développement social écologique pour l'investissement, les services publics, l'éducation et l'emploi, et pour aider les petites et moyennes entreprises.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Madam President, obviously protectionism is not acceptable and particularly if it impacts on EU companies and suppliers then we have to fight it. For that reason it is only right we should be discussing the American Jobs Act today.

As a member of the EU-US Delegation, I am looking forward to discussing this in more detail with our colleagues in upcoming meetings. I agree completely with my colleague, Mr Caspary, who said that the Commission has to be far stronger, far more proactive, and indeed I would say far more aggressive in dealing with the situation. I read recently that the majority of Americans now think that their future lies with closer links in trade and in other relationships with Asia than with Europe and that might just tell us what they think of Europe and where we are going. Certainly the Commission will have to take up on the message that Mr Caspary is giving here today, otherwise we might find ourselves more and more marginalised in the world.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Investiţiile financiare pentru crearea de noi locuri de muncă joacă un rol esenţial pentru redresarea economică. Planul pentru încurajarea pieţei forţei de muncă din SUA, blocat ieri de Senatul american, prevede stimulente fiscale pentru întreprinderile mici şi pentru angajatori. Aceasta oferă o reducere de taxe pentru companiile care angajează lucrători noi, micşorând, totodată, şi impozitele pe salarii.

În acelaşi timp, American Jobs Act propune o investiţie de peste 100 de miliarde USD pentru lucrări publice, doar cu utilizarea materialelor produse sau disponibile în SUA. Astfel, dispoziţiile în cauză ar putea restricţiona companiile europene să participe la proiecte de infrastructură în SUA.

Ţin să menţionez că, deşi s-au angajat să nu impună măsuri protecţioniste, marile economii ale lumii adoptă şi în continuare măsuri pentru a-şi proteja propriile industrii de concurenţa internaţională.

 
  
MPphoto
 

  Phil Prendergast (S&D). - Madam President, President Obama’s proposal for an American Jobs Act contains many elements and policy initiatives which sorely lack a European equivalent. However, conservative forces in the US Senate blocked their approval for two days in a stance paralleled in Europe by the austerity six-pack; our only approach to the severe economic crisis we find ourselves in. The ‘Buy American’ provisions enshrined in the American Jobs Act which emulates Obama’s approach in the 2009 American Recovery and Reinvestment Act is understandable in the face of US unemployment figures, but protectionism is not the way out of the economic woes afflicting both sides of the Atlantic.

Through work in the Committee on the Internal Market and the EP Delegation to the US, I have emphasised the untapped benefits of further transatlantic market integration. There is much work to be done to improve network interoperability and to facilitate SMEs’ access to the transatlantic markets.

Upstream regulatory support and cooperation between the US and the EU is still insipid and could prevent unintended trade barriers. We are far more likely to spur growth and job creation if we work together rather than retrenching a sad repetition of post-Great Depression protectionism.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Madam President, whilst I have doubts about the effectiveness of the American jobs bill – if it is enacted – it is heartening that the President understands the problem, if not the solution. President Obama, in his press conference announcing the bill, summed up the problem succinctly. In Maine there is a bridge that is in bad shape, with bits falling off it. Meanwhile, there are millions of laid-off construction workers who could be busy rebuilding roads, bridges and schools. We nationalists have a saying: ‘whatever is physically possible must be financially possible. If it is not, the financial system is at fault’.

Any reflationary injection must be spent into circulation and must not be credit-created by the banks and lent into circulation. The problem with all such reflationary measures is that injections of money precede – sometimes by years – the resulting increase in GDP and are therefore inflationary. This effect might be reduced by partly-deferred payments to recipients of reflationary spending.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). - Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Ostatnie 20 lat było okresem niezwykłej prosperity w Europie i Ameryce. Korzyści z niemal nieprzerwanego wzrostu gospodarczego nie rozłożyły się jednak równomiernie. Bardziej przyczyniły się do wzrostu nierówności społecznych niż do zwalczenia biedy. Problem ten pogłębił obecny kryzys gospodarczy, którego skutki dotknęły przede wszystkim niższe klasy.

Nagle uświadomiliśmy sobie, że rozwarstwienie majątkowe w obecnej chwili jest niemal takie samo jak przed załamaniem gospodarczym z lat 30. XX wieku. Podstawowym problemem, przed którym stoimy, jest odpowiedź na pytanie, jak pobudzić naszą gospodarkę.

Musimy sobie uświadomić, że rozwój gospodarczy tworzą nie milionerzy, ale zwykli ludzie poprzez swoją konsumpcję. Tę filozofię widać w zaproponowanej przez Baraka Obamę amerykańskiej ustawie o zatrudnieniu. Miejsca pracy nie znajdują się w fabrykach odrzutowców, stoczniach luksusowych jachtów czy instytucjach finansowych spekulujących na globalnych rynkach, ale w przedsiębiorstwach dostarczających produkty i usługi dla zwykłych ludzi. Wydaje się, iż droga wzrostu gospodarczego nie prowadzi jedynie poprzez ograniczenie wydatków budżetowych, ale przede wszystkim poprzez pobudzenie konsumpcji. Nie martwmy się o milionerów, oni poradzą sobie bez nas, martwmy się raczej o tych, którym w wyniku kryzysu załamało się życie.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. − Madam President, first I would like to apologise for changing the guards in the middle of your debate. This by no means represents disrespect on the part of the Commission for remarks made in the European Parliament. This change was necessary because Commissioner De Gucht is working on exactly what we have been discussing today, namely free trade in Korea, and my colleague Mr Šemeta had to go on an urgent trip to Moldova. But I would like to assure you that all your remarks and questions have been properly noted and that, if you are not satisfied with the answers I provide, I will be very happy to continue our discussion in written form.

Regarding the topic we have been discussing today, I would like to thank you very much for putting this very important issue on our European agenda. I think you are right: when it comes to protectionism, the Trade Barriers Commission has to behave very responsibly and very actively, which is exactly what we always try to do.

I think that you very rightly pointed out the specificity and importance of the trade relationship between the United States and the European Union. If we look at the size of the relationship and the size of the economy – and, as was rightly pointed out by one of the honourable Members, there is the feeling that the future of American trade lies with Asia – I always say: let us have a look at the real figures; let us have a look at how big the GDPs of all the big countries are. And you know that all of them together have a smaller GDP than the United States, and that the United States has a smaller GDP than the European Union.

Therefore our trade relationship is a most robust one. It creates 15 million jobs on both sides of the Atlantic, our trade represents more than 400 billion in trade goods and more than EUR 260 billion in services and, if you look at mutual investment in mutual stock options, we are talking about more than EUR 2 trillion. So it is a very solid and robust trade relationship, and therefore it requires appropriate care.

Therefore we are investing a great deal of energy in TEC contacts and in TEC cooperation between the Commission and the United States, represented by the White House in this particular case. We know how much we can gain if we are able to remove just one of the barriers and how much we could lose if new barriers are erected. This is exactly the approach the Commission and Commissioner De Gucht will take at the upcoming very important negotiations, whether they be part of the EU-US Summit at the end of October or the subsequent TEC meeting, which should take place a day later.

To conclude, I would like to assure you that we remain in close contact with our American partners; that this issue, which was raised by several Members of the European Parliament, will be followed very closely; and that the Commission will do all that is necessary to defend the rights of EU businesses and EU job holders and to protect the good economic and business environment between the United States and the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος . – Η συζήτηση έληξε.

 
  
  

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Šiuo metu Jungtinės Amerikos Valstijos taip pat išgyvena gilią ekonominę ir finansinę krizę ir ieško priemonių, kaip iš jos išbristi kuo greičiau. Pastaruoju Amerikos užimtumo įstatymu siekiama sukurti kuo daugiau darbo vietų, grąžinti į darbo vietas darbą praradusius žmones ir investuoti kuo daugiau lėšų į užimtumo politiką. Šis įstatymas buvo palaikytas Kongreso ir Jungtinės Amerikos Valstijos tikisi, kad šalies ekonomika pajudės į priekį. Europos Sąjungai svarbu, jog atsigautų Jungtinių Amerikos Valstijų ekonomika, nes tai viena iš svarbiausių pasaulinių ekonomikos rinkų. Europos Parlamentas pabrėžia, jog būtina pašalinti esančias kliūtis pasaulinei prekybai, nes turime stiprinti transatlantinės prekybos santykius. Pati Europos Sąjunga taip pat turi kovoti su šiuo metu vis augančiu nedarbu, prastomis darbo sąlygomis, skurdu ir socialine atkirtimi.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.10 και επαναλαμβάνεται στις 11.35)

 
  
  

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

 

5. Beheer van het aantal honden in de Europese Unie (schriftelijke verklaring)
Video van de redevoeringen
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego są oświadczenia pisemne wpisane do rejestru.

Pod oświadczeniem pisemnym nr 26/2011 przedstawionym przez posłów: Dacianę Octavię Sârbu, Elisabeth Jeggle, Raüla Romevę i Ruedę, Adinę-Ioanę Vălean i Janusza Wojciechowskiego w sprawie zarządzania populacją psów w Unii Europejskiej złożyła podpisy większość posłów do Parlamentu Europejskiego. W związku z tym zgodnie z art. 123 Regulaminu zostanie ono przekazane adresatom i opublikowane w tekstach przyjętych w obecnej sesji plenarnej ze wskazaniem w protokole nazwisk sygnatariuszy. Chciałem prosić o krótkie zabranie głosu panią Sârbu (współautorkę).

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D). - Mulţumesc colegilor Adina Vălean, Elisabeth Jeggle, Raül Romeva şi domnului Wojciechowski pentru efortul comun depus şi tuturor celor care au semnat, pentru sprijin. Cu ajutorul dumneavoastră, problema câinilor fără stăpân are acum şansa de a-şi găsi o rezolvare corectă.

 

6. Stemmingen
Video van de redevoeringen
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku jest głosowanie.

(Wyniki i inne szczegóły głosowania: zobacz protokół)

 

6.1. Overeenkomst EU/Kaapverdië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (A7-0307/2011 - Dominique Riquet)

6.2. Verzekeringsgarantiestelsel (A7-0243/2011 - Peter Skinner)

6.3. De toekomst van de btw (A7-0318/2011 - David Casa)
 

- Przed rozpoczęciem głosowania:

 
  
MPphoto
 

  David Casa, rapporteur. − Mr President, paragraph 13 is completely covered by part of paragraph 9, and to remove the repetition I would like to propose an oral amendment to delete paragraph 13. I am informed that other groups are in favour of this amendment.

 
  
 

(Poprawka ustna została przyjęta)

 

6.4. Benoeming van een lid van de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (A7-0337/2011 - Sharon Bowles)

6.5. EU-garantie voor verliezen van de EIB op leningen en garanties voor projecten buiten de EU (A7-0327/2011 - Ivailo Kalfin)

6.6. Inschrijving op nieuwe aandelen in het kapitaal van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (A7-0227/2011 - Sharon Bowles)

6.7. Uitvoering van artikel 10 van het VN-protocol inzake vuurwapens en tot vaststelling van maatregelen betreffende uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie en betreffende de invoer en doorvoer ervan (A7-0157/2011 - Salvatore Iacolino)
 

- Przed rozpoczęciem głosowania:

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signor Presidente, il mio sarà un brevissimo intervento. Costi inferiori per le piccole e medie imprese del settore, semplificazione e minori oneri amministrativi nonché procedure chiare e snelle per l'esportazione di armi da fuoco per uso civile, maggiore cooperazione con i paesi terzi, elevati standard di sicurezza, contrasto efficiente al traffico di armi e ancora migliore tracciabilità delle armi.

In una realtà in continua espansione, questa costituisce in prima conciliazione una risposta concreta, peraltro, ai tragici fatti accaduti in Norvegia. Questi standard di sicurezza riguarderanno decine e decine di migliaia di sportivi e di appassionati del tempo libero.

Ringrazio i relatori ombra, le commissioni INTA e LIBE, il segretariato e ovviamente la Presidenza ungherese e la Presidenza polacca.

 

6.8. Uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie (A7-0243/2010 - Vital Moreira)

6.9. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (23 oktober 2011) (B7-0534/2011)

6.10. Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot Schengen (B7-0532/2011)
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Głosowanie uważam za zakończone

 
  
  

IN THE CHAIR: DIANA WALLIS
Vice-President

 

7. Standpunt van de Raad in eerste lezing: zie notulen
Video van de redevoeringen

8. Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
Video van de redevoeringen

9. Stemverklaringen
Video van de redevoeringen
  

Oral explanations of vote.

 
  
  

Report: Peter Skinner (A7-0243/2011)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Signora Presidente, la fiducia dei consumatori europei nel sistema finanziario è messa in questi mesi a dura prova e il caso belga ne è una prova evidente. Sono convinto che i meccanismi di compensazione per le potenziali perdite dei consumatori in caso di insolvenza degli istituti finanziari e degli enti assicurativi, insieme ai sistemi di garanzia assicurativa, possano rappresentare un prezioso aiuto per ridurre i rischi dei contraenti e dei beneficiari.

Ho sostenuto questa relazione con il mio voto. Tuttavia, voglio ribadire che i consumatori europei non hanno modo, ad oggi, di essere informati adeguatamente in situazioni di insolvenza di compagnie assicurative. Queste informazioni devono essere facilmente accessibili, complete e facili da seguire, ma soprattutto i consumatori devono avere indicazioni chiare a quale autorità si possa fare affidamento in caso di rivendicazione di indennizzo.

 
  
MPphoto
 
 

  Eduard Kukan (PPE). - Madam President, I am glad that Parliament has finally adopted the amendments to Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union’s Stabilisation and Association process. These measures will revitalise trade with the Western Balkan countries and help their economies through privileged access to the EU market. In turn economic development is to foster political stability in the entire region. It is in the EU interest to make efforts to mitigate the effect of the economic crisis on the Western Balkans.

These amendments permit the extension of the Regulation’s validity to 31 December 2015. It took the European Parliament a long time to adopt these extensions and that had unwanted consequences for trade relations with the poorest countries in the region, such as Kosovo. I hope that in future the European Parliament will act more swiftly in such a situation, taking into consideration Parliament’s position on the integration of the region and efforts to improve economic relations with the countries of the Western Balkans.

 
  
  

Report: David Casa (A7-0318/2011)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Signora Presidente, il meccanismo giuridico ideato come soluzione transitoria per adeguare il sistema dell'IVA all'abolizione delle frontiere interne sta mostrando le sue lacune e i suoi limiti. L'esposizione alle frodi è alta e rappresenta un problema da risolvere al più presto. Se pensiamo inoltre al notevole incremento delle transazioni commerciali tra operatori stabiliti in diversi Stati membri e all'aumento delle prestazioni di servizi transfrontalieri, la riforma del sistema dell'IVA appare chiara e inevitabile.

Ho dato il mio voto favorevole alla relazione del collega Casa, ma resto dell'opinione che il meccanismo dell'inversione contabile debba essere approfondito maggiormente. In particolare, non siamo in grado di prevedere, ad oggi, quali sarebbero gli effetti della concentrazione del rischio finanziario esclusivamente sul dettagliante.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, we had yesterday the published reform of the common agricultural policy; spending on the CAP is not going to be cut in absolute terms and in proportionate terms it is going to have a massive cut from 40 % of the budget to 38 point something. My point is not to rehearse all of the manifold failings of that system: the wanton damage it does to developing countries, in Africa in particular; the ecological cataclysm that it has caused in Europe with the felling of hedgerows; the encouraging of pesticides and chemical fertilizers; or indeed the way in which it penalises the poor both through their taxes and through higher prices. My point is that such a system has shown itself to be incapable of reform.

We delude ourselves when we think that we can get in and argue our case, and be reasonable, and change these bureaucracies and these mechanisms into something different from what they were set up to be. We have reached the point where there is no point in persuading ourselves that we need more treatment, more antibiotics. We have to face the reality that amputation is now the only way to save ourselves.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Madam President, there are many positive aspects to this report but I am afraid I was unable to support it for a number of reasons. Chief among them was paragraph 10, which calls for a standard harmonised or reduced VAT rate on all intra-EU cross-border travel, regardless of the mode of transport, and for harmonised rules on VAT deductibility.

Derogations are an important element of the VAT Directive as they give Member States the necessary flexibility to address specific issues, and the continuing exemption on transport is vital for an island nation like Ireland. The cost of access for goods, and indeed for people, matter hugely to our economy and to ordinary individuals, so I think Member States need to have flexibility in shaping tax policies in order to meet their individual needs, and access to and from an island nation is certainly central to this.

In regard to the continuing availability of zero and reduced VAT rates, that is an important issue for Ireland. But finally, I want to say that I fully support the reduction of red tape and fraud that this very good report otherwise deals with.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta, koska näen niin, että arvonlisävero on hyvin pitkälle eurooppalainen vero. Meidän pitää muistaa se, että tässä todellakin tarvitaan joustavuutta jäsenvaltioille. On erittäin tärkeää muistaa, että ei muuten laajemmin lähdetä viemään verotusta jäsenvaltioiden suuntaan, vaan jokaisella jäsenvaltiolla pitää olla – kuten itsenäisellä valtiolla kuuluukin olla – oikeus päättää omasta vero- ja talouspolitiikastaan, vaikka meillä yhteisillä sisämarkkinoilla siinä avointa koordinaatiota onkin.

Erityinen huoli, jonka haluan nostaa esille ja johon kyllä tässä mietinnössäkin kiinnitetään huomiota mutta jota pitäisi painottaa voimakkaammin, koskee vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyötä ei pidä millään muotoa viedä arvonlisäverotuksen eikä minkään verotuksen piiriin. Me tarvitsemme niitä ihmisiä, jotka ovat valmiita tekemään työtä erilaisissa kansalaisjärjestöissä, voittoa tavoittelemattomissa järjestöissä, urheiluseuroissa ja niin edespäin. Ne ovat kullanarvoisia ja tärkeitä meille eurooppalaisissa kansalaisyhteiskunnissa. Siksi on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että millään muotoa ei veroteta vapaaehtoistyötä, urheiluseuroja ja kansalaisaktivisteja.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, ar dtús ba mhaith liom a rá go ndearna mé botún ag an vótáil don tuarascáil seo, theastaigh uaim staonadh ach vótálas ina choinne mar bhí duine éigin ag caint i mo chluas ag an am. Dá bhrí sin, más féidir é sin a cheartú bheinn buíoch díot.

Bíodh sin mar atá, an chúis nach raibh mise, Bn Harkin agus comhghleacaithe eile ábalta tacaíocht iomlán a thabhairt don tuarascáil seo ná go bhfuiltear ag trácht ann ar tax harmonisation, agus is ábhar conspóideach inár dtír é. Cé gur maith an sprioc é, b'fhéidir, sa todhchaí, tá sé róluath dúinne agus mar sin staonamar ar an vóta deiridh in ionad vótáil ina fhabhar mar a theastaigh ón ngrúpa go ndéanaimis cé gur tuarascáil an-mhaith é i gcoitinne.

 
  
  

Report: Sharon Bowles (A7-0337/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, I wonder whether in the middle of the fifth century, Roman philosophers and governors debated whether the solution to their problems was not more government, and more rapacious provincial governors, and higher taxes, and more uniformity and harmonisation, and, if necessary, the importation of Goths to do the work which it was no longer profitable for Romans to do. If they did, the evidence has been lost, but perhaps one day, scavenging over the remains of western civilisation, some future archaeologist might stumble upon the speech which the President of the European Commission gave yesterday, where he decided that the solution to Europe’s debt problems was more of what had caused it: more debt, more centralisation, higher taxes.

Given the magnitude of events that we are debating, all of these further agglomerations of power by central government do seem extraordinary. We are consigning this part of the world to utter economic irrelevance while on our borders more virile nations are growing and taking up the slack. Altogether elsewhere, vast herds of reindeer move across miles and miles of golden moss, silently and very fast.

 
  
  

Motion for a resolution B7-0534/2011

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Madam President, let us be clear that the essence of any new plan by this Commission and Council will be the same as the last, which is bail-outs for the banks and savage austerity for working class people. What this means is seen in Ireland today, where you have the pathetic sight of an elected government jumping through hoops for the ringmaster IMF’s A.J. Chopra and an array of unelected IMF and EU bureaucrats. We also have the sight of Taoiseach Enda Kenny scurrying to Brussels to receive his orders from unelected Commission President Barroso. The orders are clear: increase the austerity and sell off more state assets. The indications now are that we will be faced with EUR 4 billion worth of cutbacks and a tax next year.

The results of that austerity are just as clear. You can see it in Greece, where austerity has destroyed the economy, which is in freefall. In Ireland, despite the hype about improved economic performance, the reality is that domestic consumption and domestic investment continue to plummet, precisely as a result of that austerity. The spread of the occupying movement into Europe is a sign that young people – working-class people – are not prepared to accept it. We need to build those movements into a mass movement that can defeat austerity across Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Madam President, I supported the resolution calling for a comprehensive plan to save the eurozone because I do think that we have to give a clear message to the Council to take fast, tough and decisive measures in relation to sovereign debt. I do think that we have to move forward to a more community method and less intergovernmental deals.

However, when I read in the resolution that we call for a plan for an economic ‘government’ – rather than ‘governance’ – of the eurozone, I think that at least we have to ask ourselves the question: are we calling for a two-step Europe? With ‘a two-step Europe’, I mean that a part of Europe which is not yet reformed, the eurozone, will remain behind, and the rest of Europe that has reformed will go forward.

I do think that it is very important that we call for what brings unity, cohesion and solidarity. We need common solutions for the eurozone because we have an integrated market. We have an integrated financial system, we have integrated banks. We need profound reforms in the Member States of the eurozone that have not done so. We have to have real market integration, complete the internal market and open up the internal market for services. We need more unity, more cohesion and more solidarity, not new divisions in Europe.

 
  
  

Motion for a resolution B7-0532/2011

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Voiam să subliniez faptul că am votat împotriva celor două amendamente depuse de ECR, deoarece este inadmisibil să schimbi regulile în timpul jocului, promovând standarde duble faţă de statele membre.

Salut abordarea corectă şi principială a Parlamentului European cu privire la evaluarea procesului de aderare a României şi Bulgariei la spaţiul Schengen. Dezbaterea de ieri a confirmat din nou că Parlamentul rămâne ataşat marilor proiecte emblematice ale construcţiei europene, precum libera circulaţie a cetăţenilor şi spaţiul Schengen, zona euro.

Condamn faptul că deciziile politice din unele state membre dau prioritate abordărilor populiste, în loc să dea mai degrabă prioritate faptelor şi realităţilor. Fiecare ţară are dreptul să ia propriile decizii. Însă spiritul european cere ca acele ţări care se pronunţă în prezent împotriva aderării României şi Bulgariei la spaţiul Schengen să identifice urgent o soluţie acceptabilă pentru noi toţi.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Madam President, I sincerely supported the accession of Bulgaria and Romania to Schengen, as they have fulfilled all the criteria set out in the Schengen evaluation process. This has been acknowledged both by the Council and Parliament. We cannot change the rules during the process and discriminate against new Member States just because of the domestic debate in some of the Schengen Member States. We have to stand up for freedom of movement in Europe.

Freedom of movement is one of the cornerstones of the European Union. I am sure that both the Bulgarian and the Romanian authorities will take all their responsibilities and continue to be committed to putting in place and implementing the Schengen acquis. To protect our citizens in the Schengen area we are not going to build more walls, we have to move forward to a common migration asylum policy. We have to have better police cooperation. We have to implement the new Frontex legislation. It is not a time for divisions in Europe. Once again it is time for more unity, more cohesion, and not for fractions.

 
  
MPphoto
 

  President. − That concludes the explanations of vote.

 
  
  

Written explanations of vote

 
  
  

Recommendation: Dominique Riquet (A7-0307/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį dokumentą. Valstybių narių ir trečiųjų šalių tarptautiniai aviacijos ryšiai tradiciškai būdavo nustatomi dvišaliais oro susisiekimo paslaugų susitarimais. 2002 m. ES Teisingumo Teismas nusprendė, kad tradiciniai valstybių narių dvišalių oro susisiekimo susitarimai pažeidžia ES teisę, kadangi jie leidžia trečiajai šaliai atmesti, panaikinti arba sustabdyti leidimą arba įgaliojimą oro vežėjui, kurį paskyrė valstybė narė, tačiau kurio pagrindinis akcijų paketas nepriklauso tai valstybei narei ar jos nacionaliniam subjektui ir kuris nėra veiksmingai jų kontroliuojamas. Tai prieštarauja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 straipsniui, kuriame garantuojama, kad valstybių narių piliečiai, pasinaudoję įsisteigimo laisve, gali naudotis tokiomis pačiomis teisėmis kaip ir tos valstybės narės piliečiai.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Voto a favore della relazione, sulla base della considerazione dell’opportunità che un unico accordo prenda il posto di numerosi accordi bilaterali conclusi nel passato, e ancora vigenti, tra Capo Verde e Stati membri dell’UE. L’accordo renderà più semplice e uniforme il riconoscimento dei vettori aerei dell’UE, e consentirà di conformare esistenti disposizioni anticoncorrenziali alla disciplina normativa comunitaria.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione del collega Riquet perché ritengo necessario arrivare a una celere approvazione dell'accordo UE-Capo Verde per completare l'armonizzazione delle norme vigenti in materia. Nello specifico, Capo Verde ha concluso ben otto accordi bilaterali le cui disposizioni, però, devono essere sostituite o integrate dalle disposizioni di un accordo unico a livello dell'Unione europea.

La nuova approvazione si è resa necessaria dopo che la Corte di Giustizia dell'UE nel 2002 ha stabilito che alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati membri e i paesi terzi, nel settore dei servizi aerei, erano contrarie all'articolo 49 del TFEU. In seguito, il 5 giugno del 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati finalizzati a sostituire le disposizioni degli accordi bilaterali con un accordo valido a livello unionistico dato che, inoltre, l'Unione europea gode di una competenza esclusiva in materia.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com o presente acordo pois permite a todas as transportadoras da União Europeia beneficiarem do direito de estabelecimento, evitando, assim, a discriminação em razão da nacionalidade entre as transportadoras aéreas dos Estados-Membros. Com este novo acordo as normas da União Europeia em matéria de concorrência prevalecerão sobre as disposições existentes nos acordos bilaterais.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. O Tribunal de Justiça da União Europeia considerou que as tradicionais cláusulas de designação incluídas nos acordos bilaterais de serviços aéreos celebrados pelos Estados-Membros infringem o direito da União na medida em que autorizam um país terceiro a recusar, retirar ou suspender as licenças ou autorizações concedidas às transportadoras aéreas designadas por um Estado-Membro, mas cujo capital não pertença, em parte substancial, a esse Estado-Membro ou a nacionais desse Estado-Membro, e cujo controlo efectivo não seja por estes exercido.

Estas cláusulas constituíam uma discriminação óbvia violando o disposto no artigo 49.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o qual garante aos nacionais dos Estados-Membros que exercem a sua liberdade de estabelecimento o mesmo tratamento no Estado-Membro de acolhimento que o dispensado aos nacionais desse Estado-Membro. Este novo acordo negociado pela Comissão, além de corrigir uma situação discriminatória, traz obviamente vantagens na medida em que substitui disposições de 8 dos actuais acordos bilaterais por um acordo horizontal que restaura uma base jurídica sólida para as relações entre a UE e a República de Cabo Verde.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Approvo questa raccomandazione perché sono a favore di una maggiore cooperazione fra l'Unione Europea e la Repubblica di Capo Verde nell'ambito dei servizi aerei. Oggi è assolutamente indispensabile instaurare dei rapporti di sostegno reciproco fra gli Stati membri e i paesi terzi, per garantire una maggiore efficienza ed integrazione, che possano migliorare, nella sfera del turismo e degli scambi commerciali, il settore dell'aviazione. Pertanto sottolineo l'importanza di sostituire le tradizionali clausole di designazione con una sola clausola di designazione UE, che consenta a tutti i vettori aerei dell'UE di beneficiare del diritto di stabilimento nei paesi terzi. Nel caso di specie, Capo Verde ha concluso dal 2002 otto accordi bilaterali le cui pertinenti disposizioni devono essere sostituite o integrate dalle disposizioni di un accordo unico. Ciò renderebbe più semplici, trasparenti ed efficaci gli scambi concernenti il settore aereonautico. Questo provvedimento potrà migliorare non solo gli attuali rapporti fra EU e Capo Verde, ma anche semplificare successive problematiche nel settore aeronautico con altri paesi terzi in via di sviluppo.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Este acordo com a República de Cabo Verde representa um pequeno passo no difícil caminho do processo de construção europeia que a UE e os Estados-Membros têm vindo permanentemente a trilhar ao longo das últimas décadas. No caso vertente e no domínio da aviação é dado mais um passo com vista à assunção plena do mercado comum, acrescendo que neste caso falamos da sua vertente externa. Saliento estes dois aspectos e congratulo-me ainda pelo facto deste acordo específico ter sido efectuado com Cabo Verde, um País Africano de Língua Oficial Portuguesa, o que enquanto eurodeputado português se torna um factor de satisfação adicional.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai soutenu l'adoption de ce projet de décision du Conseil, qui est le fruit de négociations bilatérales menées par la Commission européenne afin de permettre à l'Union de développer un accord unique avec ses partenaires. Cet accord négocié avec la République du Cap-Vert ouvre l'accès à tous les transporteurs aériens européens aux liaisons aériennes entre ce pays et l'Union, et ce sans discrimination.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O Acordo entre a UE e Cabo Verde sobre certos aspectos dos serviços aéreos ("Acordo") vem substituir 8 acordos do mesmo género celebrados a nível bilateral e uniformizar, no espaço da União, as regras comuns dos serviços aéreos. O Acordo permitirá a todas as transportadoras da União Europeia beneficiarem do direito de estabelecimento e garantir que não exista discriminação de transportadoras aéreas dos Estados-Membros em razão da nacionalidade. Além disso, o acordo estabelece regras em matéria de tributação de combustível e concorrência.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A presente recomendação, elaborada por Dominique Riquet, versa sobre uma proposta de decisão do Conselho relativa à celebração de um Acordo entre a União e a República de Cabo Verde sobre certos aspectos dos serviços aéreos. Oito países da UE (Portugal, Bélgica, Alemanha, Itália, Países-Baixos, Roménia, Espanha e Reino Unido) tinham acordos bilaterais com Cabo Verde, o que contraria o espírito da UE no que respeita à uniformização de procedimentos, como foi sentenciado pelo Tribunal de Justiça das Comunidades. Nos termos do Tratado de Funcionamento da UE, o Conselho autorizou a Comissão a iniciar as negociações, tendo o Acordo sido assinado em 23 de Março de 2011. Em 17 de Maio de 2011, o Conselho decidiu submeter à aprovação do Parlamento Europeu o respectivo acordo. Assim, votei favoravelmente a conclusão deste Acordo entre a UE e a República de Cabo Verde uma vez que vai permitir às transportadoras aéreas europeias um acesso não discriminatório às rotas entre os Estados-Membros e este país africano, bem como clarificar as normas quanto à tributação do combustível utilizado na aviação e à concorrência.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A proposta de celebração de um acordo sobre certos aspectos dos serviços aéreos entre a UE e Cabo Verde suscita-nos dúvidas e preocupações quanto às consequências que daí poderão advir, tendo em conta o actual quadro de liberalização e, consequentemente, de concentração monopolista no sector. Consequência directa da sacrossanta livre concorrência: reduz-se a capacidade de os Estados-Membros defenderem as suas companhias de transporte aéreo de bandeira.

O caminho da abertura de mercado gera impactos evidentes nas companhias de transporte aéreo nacionais, num sector que é estratégico para a salvaguarda dos interesses nacionais. Além do mais, este Acordo pretende substituir, por um acordo único da União, algumas disposições em matéria de concorrência dos acordos bilaterais celebrados por alguns Estados-Membros, entre os quais se encontra Portugal, harmonizando assim o conjunto de exigências e permissões concorrenciais que permitem às transportadoras estabelecerem-se no território de Cabo Verde. Assim, sobrepõe-se às especificidades, nesta matéria, dos acordos bilaterais de cada Estado-Membro. Tal como nos casos anteriores do Brasil, dos EUA, do Canadá e dos Estados da África Ocidental, não votámos favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. A celebração de um acordo sobre certos aspectos dos serviços aéreos entre a UE e Cabo Verde levanta dúvidas quanto às consequências que daí poderão advir, quer no que respeita à concentração monopolista neste sector, aliado ao processo de liberalização em curso, quer pela redução da capacidade de os Estados-Membros defenderem as suas companhias de transporte aéreo de bandeira, consequência directa da livre concorrência. Sendo este um sector estratégico para a salvaguarda dos interesses nacionais, o caminho de abertura de mercado gera impactos evidentes nas companhias de transporte aéreo nacionais.

Por outro lado, este acordo pretende substituir os acordos actuais por um acordo único da União, designadamente algumas disposições em matéria de concorrência dos acordos bilaterais celebrados por Estados-Membros, entre os quais se encontra Portugal. Quer harmonizar, assim, o conjunto de exigências e permissões concorrenciais que permitem às transportadoras estabelecerem-se no território de Cabo Verde, sobrepondo-se às especificidades, nesta matéria, dos acordos bilaterais de cada Estado-Membro. Daí não termos votado favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne V roku 2002 Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že určité ustanovenia existujúcich dvojstranných dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami v oblasti leteckých služieb sú v rozpore s článkom 49 ZFEÚ o slobode usadiť sa bez diskriminácie, v ktorom sa štátnym príslušníkom členských štátov Európskej únie zaručuje rovnaké zaobchádzanie v hostiteľskom členskom štáte, aké sa poskytuje štátnym príslušníkom tohto členského štátu. Existujú však aj ďalšie otázky, pri ktorých by mal byť zabezpečený súlad s právnymi predpismi Únie prostredníctvom zmeny alebo doplnenia súčasných ustanovení v dvojstranných dohodách o leteckých službách uzavretých medzi členskými štátmi Európskej únie a tretími krajinami. Tieto ustanovenia si vyžadovali zosúladenie s právom Únie s cieľom umožniť všetkým leteckých dopravcom EÚ nediskriminačný prístup k leteckým trasám medzi EÚ a týmito tretími krajinami. I preto Rada ešte v júni 2003 poverila Komisiu, aby začala rokovania s týmito tretími krajinami o nahradení príslušných ustanovení dohodou na úrovni Únie. V prípade Kapverd sa ustanoveniami dohody nahrádzajú alebo dopĺňajú existujúce ustanovenia ôsmich dvojstranných dohôd o leteckých službách uzavretých medzi členskými štátmi EÚ a Kapverdskou republikou. Zosúladením existujúcich dvojstranných dohôd o leteckých službách s právnymi predpismi EÚ dohoda podporí základný cieľ vonkajšej politiky Únie v oblasti letectva.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau dokumentui, kadangi šiuo atveju Žaliojo Kyšulio Respublika yra sudariusi aštuonis dvišalius susitarimus, kuriuose esančios atitinkamos nuostatos turi būti pakeistos arba papildytos vieno ES lygmens susitarimo nuostatomis. Šis vienas susitarimas apima: visiems ES vežėjams sudaromos sąlygos naudotis įsisteigimo teise, taip pat nustatomas leidimo išdavimas bei atšaukimas ir aiškiai nurodoma, kad naudodamasi savo teisėmis Žaliojo Kyšulio Respublika neturi diskriminuoti valstybių narių oro vežėjų dėl jų nacionalinės priklausomybės. Taip pat užtikrinamas aviacinio kuro apmokestinimo atitikimas Tarybos direktyvai 2003/96/EB dėl energetikos produktų mokesčių. Verta pažymėti, kad įsigalios ES konkurencijos taisyklių viršenybė prieš dvišalių susitarimų nuostatas.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, garantire un quadro omogeneo nell'ambito dei servizi aerei che intercorrono tra gli Stati membri e Capo Verde, è importante sia per la sicurezza dei nostri passeggeri che per i rapporti economici con il Paese africano. Ed è per questo che ho espresso il mio voto favorevole al testo dell'on. Riquet che punta, infatti, a regolamentare in un'ottica europea la gestione dei servizi aerei con Capo Verde. Fino ad oggi, la frammentazione e l'unilateralità nella conduzione dei rapporti per i servizi di aviazione, avevano portato ad accordi che non riflettevano l'unità continentale che riflette il nostro operato in questa Istituzione. Il testo del collega Riquet recepisce le direttive del Consiglio e dirige verso una gestione non più bilaterale ma orizzontale e unitaria gli accordi sui servizi di trasporto tra gli Stati membri e Capo Verde. Sono certo che le modalità e lo spirito di questa risoluzione non potranno che portare vantaggi e opportunità dal punto di vista economico e commerciale.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report which is necessary because of a 2002 ruling by the Court of Justice of the European Union that aspects of the EU’s external policy in the field of aviation did not comply with EU law. In the case in point, Cape Verde has signed eight bilateral agreements, the relevant provisions of which must be replaced or supplemented by the provisions of a single agreement at EU level. More specifically, this single agreement contains the following: Article 2 of the Agreement replaces the traditional designation clauses with an EU designation clause, permitting all European Union carriers to benefit from the right of establishment. The article governs designation, authorisation and revocation of authorisation and clearly states that in exercising its rights, Cape Verde shall not discriminate between air carriers of Member States on the grounds of nationality. Article 4 concerns the taxation of aviation fuel, which must conform to the provisions of Council Directive 2003/96/EC on the taxation of energy products. Under Article 5, EU competition rules take precedence over the existing provisions of bilateral agreements

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − L'Unione europea gode di una competenza esclusiva in materia di servizi aerei. Gli accordi conclusi in questo settore devono, però, necessariamente basarsi su criteri di efficacia, proporzionalità e sussidiarietà, rispondendo a un obiettivo essenziale della politica esterna dell'Unione nel settore dell'aviazione.

Nel caso di specie, Capo Verde ha concluso otto accordi bilaterali le cui pertinenti disposizioni devono essere sostituite o integrate dalle disposizioni di un accordo unico a livello di Unione europea. Sosteniamo, pertanto, la conclusione di un accordo unico che miri a sostituire le tradizionali clausole di designazione con una "clausola di designazione UE", onde consentire a tutti i vettori aerei dell’Unione europea di beneficiare del diritto di stabilimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − E’ senza dubbio favorevole il mio voto alla raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Capo Verde su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. Tutti i vettori aerei dell’Unione europea devono poter accedere senza alcuna discriminazione ai collegamenti aerei con i paesi terzi. Gli 8 accordi con Capo Verde mi trovano pienamente d’accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O acordo aéreo UE/Cabo Verde é muito importante para o futuro das relações entre ambos. Nesse sentido, e na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, é necessário que o Parlamento Europeu seja plenamente informado e consultado sobre o trabalho desenvolvido pelo Comité Misto, bem como de todas as entidades interessadas. Qualquer acordo a ser celebrado tem que ser obrigatoriamente aprovado pelo PE, pelo que este deverá estar a par de todas as negociações, sendo até importante que no futuro se possam realizar reuniões regulares entre deputados do PE e membros do Congresso norte-americano para debater todas as questões relativas à política de aviação entre a UE e Cabo Verde. Assim, o presente acordo é um passo importante para a abertura do mercado às companhias aéreas da UE e de Cabo Verde sem qualquer discriminação. Esta abertura do mercado poderá contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos passageiros.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The agreement brings existing bilateral air service agreements in line with EU law, therefore, I voted ‘In favour’.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Der Europäische Gerichtshof kam im Jahr 2002 in einem Urteil zum Schluss, dass gewisse Bestimmungen der bestehenden bilateralen Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten und Drittländern im Bereich der Luftverkehrsdienste gegen die Niederlassungsfreiheit verstoßen. Deshalb wurden Verhandlungen mit den betroffenen Drittstaaten, u. a. mit Kap Verde, aufgenommen, um die in Frage gestellten Klauseln im Rahmen eines Abkommens auf EU-Ebene zu ersetzen. Die einschlägigen Bestimmungen der ehemals abgeschlossenen acht bilateralen Abkommen mit der Republik Kap Verde sollen durch die Bestimmungen eines einzigen Abkommens auf Ebene der Europäischen Union ersetzt bzw. ergänzt werden. Durch die starke Betonung auf die Niederlassungsfreiheit der ausländischen Luftverkehrsdienste könnten sich unter Umständen wettbewerbsbedingte Nachteile für die europäische Luftfahrt ergeben. Aus diesem Grund habe ich dagegen gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo, kadangi Žaliojo Kyšulio Respublika yra sudariusi aštuonis dvišalius susitarimus, kuriuose esančios atitinkamos nuostatos turi būti pakeistos arba papildytos vieno Europos Sąjungoje lygmens susitarimo nuostatomis, siekiant užtikrinti jų suderinamumą su Europos Sąjungos teise. Visų pirma, turime užkirsti kelią valstybių narių oro vežėjų diskriminacijai dėl jų nacionalinės priklausomybės. Oro susisiekimo paslaugos turi būti teikiamos nediskriminacinėmis sąlygomis, remiantis tvirtu teisiniu pagrindu. Be to, labai svarbu užtikrinti, kad vežėjams būtų sudarytos palankios sąlygos skraidyti maršrutais, jungiančiais ES ir šias trečiąsias šalis, taip pat naudotis įsisteigimo teise lygiateisiais pagrindais.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Cari colleghi, sostengo pienamente la proposta di accordo per quanto riguarda i trasporti aerei tra UE e Capo Verde. Siamo in un'epoca nella quale trovo necessario che ci siano procedure che indirizzino questo tipo di attività nel migliore dei modi, al fine di garantire sicurezza dei cittadini e controllo delle merci. Ritengo inoltre che la semplificazione nell'adozione di un unico accordo a livello Europeo per lo stabilimento di vettori aerei in Paesi terzi sia un elemento di cui abbiamo bisogno.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei contra o presente relatório por considerar que, ao conceder a todas as transportadoras aéreas europeias um acesso não discriminatório às rotas entre a UE e Cabo Verde, afecta negativamente os interesses nacionais, prejudicando as relações privilegiadas entre Portugal e Cabo Verde, relações seculares de proximidade e de amizade entre os dois países.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Na sequência da intervenção do TJUE, declarando a desconformidade de algumas cláusulas inseridas em acordos relativos a serviços aéreos celebrados entre os Estados-Membros e países terceiros, por violarem a liberdade de estabelecimento, a Comissão, após autorização do Conselho, iniciou negociações com vista a substituir aquelas disposições por um acordo único de valor comunitário. Em consequência, os oito acordos bilaterais entretanto celebrados entre os Estados-Membros e Cabo Verde deverão ser modificados em conformidade. Por entender que se trata de uma via necessária para garantir a liberdade de estabelecimento de todas as transportadoras da UE, em consonância com as matrizes fundamentais do direito comunitário, votei em sentido favorável a celebração do presente acordo, assinado em 23 de Março de 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In 2002, the Court of Justice of the European Union ruled that certain provisions of the existing bilateral agreements between the Member States and third countries in the field of air services conflicted with Article 49 TFEU on (non-discriminatory) freedom of establishment. Those provisions needed to be brought into line with EU law to allow all EU air carriers non-discriminatory access to routes between the EU and those third countries. In its Decision of 5 June 2003, the Council therefore authorised the Commission to open negotiations with those third countries with a view to replacing the provisions in question with an EU-level agreement (‘horizontal mandate’). The EU has sole competence in this field. The resulting agreements satisfy the criteria of effectiveness, proportionality and subsidiarity. They also meet a basic objective of the EU’s external policy in the field of aviation. In the case in point, Cape Verde has signed eight bilateral agreements, the relevant provisions of which must be replaced or supplemented by the provisions of a single agreement at EU level.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questo accordo perché ritengo possa permettere a tutti i vettori aerei dell'Unione Europea di accedere senza discriminazioni ai collegamenti aerei tra UE e Paesi terzi. In particolare, grazie all'articolo 2 di questo accordo, si vogliono sostituire le tradizionali clausole di designazione con un'unica clausola europea che consenta a tutti i vettori aerei dell’Unione di beneficiare del diritto di stabilimento, impedendo che Capo Verde possa operare discriminazioni basate sulla nazionalità tra i vettori aerei degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Os acordos aéreos que têm vindo a ser celebrados pela UE com os países terceiros, com base no artigo 49.º do TFEU, têm como objectivo eliminar a base discriminatória sobre certas transportadoras aéreas da União Europeia relativamente à liberdade de estabelecimento. No caso do presente acordo com Cabo Verde, a União pretende substituir os oito acordos bilaterais existentes por um acordo à escala da União, o denominado Acordo horizontal. Este Acordo inclui cláusulas de designação UE, de direito ao estabelecimento entre as transportadoras aéreas dos Estados-Membros, um quadro comunitário de tributação dos produtos energéticos e normas em matéria de concorrência.

A União tem competência exclusiva nesta matéria, contudo, volto a afirmar que o Parlamento Europeu deveria ser consultado no decorrer do processo de negociação, e não somente no final do mesmo. Volto favoravelmente este relatório por considerar que ambas as partes irão obter vantagens económicas pela celebração do acordo, promovendo a mobilidade e a acessibilidade entre os países europeus e Cabo Verde.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Das Europäische Parlament gibt mit dieser Abstimmung sein Einverständnis zum Abschluss eines Abkommens zwischen der EU und der Republik Kap Verde, die eine EU-konforme Regelung in Bezug auf den Bereich der Luftverkehrsdienste zwischen EU-Mitgliedstaaten und Drittländern vorsieht. Dies geht auf eine Entscheidung des EuGH aus dem Jahr 2002 zurück, welche bei gewissen Bestimmungen der bestehenden bilateralen Abkommen einen Verstoß gegen die EU-rechtliche Niederlassungsfreiheit feststellte. Im vorliegenden Fall hat die Republik Kap Verde acht bereits bestehende Abkommen mit Mitgliedsländern, deren Bestimmungen durch dieses zur Abstimmung stehende Abkommen ersetzt oder ergänzt werden. Da die Abkommen die Kriterien der Effizienz, Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität erfüllen und alle Luftverkehrsunternehmen in der EU ohne jegliche Diskriminierung Zugang zu den Strecken zwischen der EU und diesen Drittländern, hier Kap Verde, erhalten, habe ich dem vorliegenden Abkommen zugestimmt.

 
  
  

Report: Peter Skinner (A7-0243/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I have voted in favour of this report which depicts how the EU can use Insurance guarantee schemes (IGS), in order to ensure that the risks facing policyholders in the event of the failure of an insurance entity are reduced. This report aims at strengthening support for consumer protection in four main areas: ensuring customer protection in the event of the bankruptcy of an insurer; ensuring equal consumer protection regardless of the ‘home’ state of the insurer; ensuring consumer protection in the event of fraud or mis-selling; and ensuring taxpayer protection in the event of IGS failure. I support the Rapporteur’s view that these policy goals can be adequately met by a minimum harmonisation directive that ensures the same level of consumer protection regardless of the location of the insurer writing the policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport deoarece sistemele de garantare a asigurărilor sunt un instrument valoros în reducerea riscurilor cu care se confruntă deținătorii de polițe de asigurare în eventualitatea falimentului unei companii de asigurări. Consider că este necesar ca la nivel comunitar să existe un cadru transfrontalier coerent și consecvent pentru sistemele naționale de garantare a asigurărilor în statele membre, rolul acestora fiind acela de a oferi consumatorilor protecție de ultimă instanță în situația în care societățile de asigurări nu sunt în măsură să își îndeplinească obligațiile contractuale. Expunerea contribuabililor la falimentul instituțiilor financiare trebuie să fie menținută la un nivel minim, printr-o supraveghere eficientă și echilibrată exercitată de autoritățile de supraveghere naționale și europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį svarbų pranešimą. Draudimo garantijų sistemų (DGS) tikslas yra suteikti vartotojams apsaugą tais atvejais, kai draudimo įmonės nebegali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų. Šiomis sistemomis žmonės bus apsaugomi nuo rizikos, kai reikalavimai nebus patenkinti ir jų draudimo įmonė taps nemoki. DGS teikiama apsauga dažnai skiriasi, todėl draudėjų apsauga įvairiose valstybėse narėse tampa nevienoda. DGS sąlygos išlieka nesuderintos ES lygmeniu, kas trukdo užtikrinti veiksmingą ir vienodą vartotojų apsaugą bei sutrikdo vidaus draudimo rinkos veikimą. Dėl to prarandamas vartotojų pasitikėjimas, kyla grėsmė rinkos stabilumui bei atsiranda tarpvalstybinės konkurencijos iškraipymas. Pritariu, kad atsižvelgiant į patirtį, įgytą per pastarąją krizę, būtina vystyti suderintas draudimo garantijų sistemas, kad būtų šalinami esami trūkumai ir grąžintas vartotojų pasitikėjimas. Nacionalinės ir Europos priežiūros institucijos, ypač Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EDPPI) privalo nuosekliai taikyti patikimos rizikos ribojimo taisykles ir veiksmingą priežiūrą, kuria būtų užtikrinta aukšto lygio vartotojų apsauga bei tinkamas draudimo rinkos veikimas.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), în scris. − Sistemele de garantare a asigurărilor sunt un instrument fundamental în reducerea riscurilor deţinătorilor de poliţe în situaţia unui faliment. Sunt importante şi am votat pentru ideea că toate tipurile de produse de asigurare pe care le cumpără consumatorii europeni sunt acoperite de SGA şi că SGA va garanta o despăgubire de 100% într-o perioada de timp fixă, valabilă pe întreg teritoriul UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − I sistemi di garanzia assicurativa (IGS) rappresentano un utile strumento per la riduzione dei rischi cui vanno incontro i titolari di polizze in caso di insolvenza di una compagnia assicurativa. Nei prossimi anni, a mio avviso, si assisterà a un'espansione delle attività transfrontaliere e, poiché i consumatori si troveranno sempre più spesso ad acquistare servizi assicurativi da imprese facenti capo a mercati senza IGS o con IGS divergenti, si porrà inevitabilmente la questione dell'uniformità della protezione dei consumatori.

Il Parlamento europeo si è più volte pronunciato a favore della valutazione dell'opportunità di un approccio europeo in questa materia, da me pienamente condiviso, soprattutto in considerazione dell'ampia varietà dei sistemi attualmente esistenti nei vari Stati membri dell'Unione.

Concordo, da ultimo, con il relatore nel ritenere che, alla luce delle gravi implicazioni dell'insolvenza di un IGS nazionale sul livello di fiducia generale nel mercato, le autorità di vigilanza degli Stati membri dovrebbero sottoporli a stress test specifici su scala europea, al fine di verificare la reale capacità di far fronte all'insolvenza di uno o più assicuratori ed elaborare raccomandazioni in merito alle eventuali lacune riscontrate nei modelli applicati dagli IGS.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − La relazione della commissione ECON sostiene l’introduzione di un sistema omogeneo di sistemi di garanzia assicurativa, all’interno di un regime vincolante dal punto di vista giuridico. L’introduzione di questo sistema si impone soprattutto nel momento attuale, in cui la finanza bancaria e assicurativa è in crisi e a patire gli effetti deteriori della crisi sono anche i consumatori finali, che in caso di fallimento delle compagnie assicurative sono oggi privi di una protezione uniforme a livello comunitario. Il provvedimento aiuterebbe a riconquistare la fiducia dei consumatori nei confronti dell’ambiente finanziario assicurativo, andando inoltre a colmare alcune lacune normative in materia di protezione dei consumatori. Il mio voto alla relazione è pertanto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − O directivă de armonizare a condiţiilor de protecţie a consumatorului de asigurări este menită să îi pună la adăpost pe toţi europenii, în caz de faliment al asiguratorului, de complicaţiile ce ar putea rezulta, în funcţie de ţara de origine a asiguratorului, de fraudă sau vânzare abuzivă sau de eşecul sistemelor de garantare. Schema de protejare suplimentară şi uniformă a celor care se folosesc de instrumentul asigurărilor trebuie concepută în conformitate cu principiul subsidiarităţii. Sistemele de garantare a asigurărilor sunt considerate un instrument de reducere a riscurilor cu care se confruntă deținătorii de polițe în eventualitatea falimentului unei companii de asigurări. Parlamentul European și-a demonstrat în mod repetat sprijinul pentru o abordare comună la nivelul UE. Este clar că problema SGA este complexă din cauza varietății extinse a sistemelor existente în statele membre ale UE, precum și a interacțiunii dintre SGA și alte aspecte aflate în prezent în curs de examinare la nivelul UE, cel mai important fiind introducerea iminentă a Directivei Solvabilitate II. Aceasta va modifica radical industria europeană de asigurări. Din punct de vedere statistic, cerințele economice, bazate pe riscuri, vor reduce riscul de faliment al unui asigurător la un eveniment cu o apariție la 200 de ani.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione sui sistemi di garanzia assicurativa, i cosiddetti IGS, che rappresentano strumenti fondamentali, a tutela dei consumatori, per la riduzione dei rischi per i titolari di polizze in caso di insolvenza di una compagnia assicurativa.

Si tratta, tuttavia, di un settore molto complesso sia per l'applicazione ad una notevole varietà di sistemi assicurativi presenti negli Stati membri, sia per le implicazioni che derivano dalla futura applicazione della direttiva denominata "Solvibilità II". Tale direttiva introduce una scala di interventi di vigilanza da attuare prima della dichiarazione di fallimento della compagnia assicurativa.

A tale riguardo, sostengo la posizione del relatore che individua quattro settori principali e strategici di protezione del consumatore, a prescindere dal paese di origine, in caso di fallimento, di frode o di utilizzo di tecniche di vendita poco ortodosse, e di protezione del contribuente in caso di insolvenza di un IGS. Sono comparti in cui è necessaria una dimensione europea degli IGS, attraverso una direttiva di armonizzazione basata su un pari livello di protezione dei consumatori a prescindere dall'ubicazione geografica dell'assicuratore.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. As propostas apresentadas pela Comissão Europeia no seu Livro Branco sobre os Sistemas de Garantia de Seguros são importantes para uma dimensão Europeia. Os sistemas de garantia de seguros (SGS) são considerados instrumentos valiosos para a redução dos riscos enfrentados pelos tomadores de seguros em caso de falência de uma companhia. A informação disponível para os consumidores em caso de falência de uma seguradora deverá ser facilmente acessível, compreensível e de fácil seguimento. A criação de um ponto de contacto único para todos os sistemas de garantia financeira assegura que a legislação existente beneficie realmente os consumidores, especialmente no que respeita à prestação de informações e à facilitação de contactos e pagamentos transfronteiriços.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Elaborare un'efficace politica sui sistemi di garanzia assicurativa (SGA) ed eseguirla in maniera metodologicamente corretta è un compito delicato e complesso, specialmente per l’assenza di un meccanismo che compensi le perdite subite dai consumatori nel mercato assicurativo. Delicato perché un'applicazione superficiale rischia di ferire la fiducia dei consumatori; complesso perché non è detto che i parametri generalmente adottati vadano bene per tutti i Paesi membri. Il lavoro svolto dalla Commissione in questo senso va dunque lodato perché al rigore del metodo è stata abbinata l’elasticità necessaria. Prevedere un ruolo sussidiario degli SGA a livello nazionale per fornire più garanzie ai consumatori è segno di sensibilità e di elevata professionalità. La direttiva di normalizzazione transfrontaliera uniforme per gli SGA dimostra una visione molto ampia e coerente, e pone la Commissione nella posizione di garante della coerenza del sistema comune di garanzia assicurativa. A maggior ragione, dunque, è necessario che questa immagine non sia offuscata in alcun modo. Un'attenzione particolare andrà posta, a mio avviso, sulla trasparenza durante lo scambio informativo: in caso di insolvenza da parte dell’assicuratore, avere un unico punto di contatto coeso per tutte le garanzie finanziarie assicurerà che la direttiva vada realmente a beneficio dei consumatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. O presente relatório de iniciativa tem por objectivo primordial a protecção do consumidor europeu e a maior integração do mercado interno. O texto propõe um conjunto de elementos que reforçam o sistema de garantia de seguros (SGS) na Europa. O contexto de crise económico-financeira-orçamental actual demonstrou que a confiança dos cidadãos no sistema financeiro pode ser facilmente abalada se não existir um processo de compensação apropriado para corrigir as perdas incorridas pelos cidadãos enquanto consumidores de produtos financeiros. Considero, por isso, e por um lado, que estas são medidas ajustadas e necessárias que reforçam a confiança no sistema de seguros e consequentemente, e em termos gerais, em todo o sistema financeiro europeu. Por outro lado, representam mais um pequeno um passo no permanente processo de construção europeia, objectivo do qual não nos devemos desviar, nem um segundo, caso aspiremos a uma Europa em Paz, mais justa, mais próspera e mais solidária.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Aguardo com expectativa a apresentação de uma proposta pela Comissão sobre este tema e considero que este relatório poderá e deverá contribuir de forma significativa para a arquitectura de uma futura Directiva Europeia sobre sistemas de garantia de seguros. Acompanho o relator na escolha das quatro prioridades destacadas a serem tratadas na futura directiva: assegurar a protecção dos consumidores em caso de falência de uma seguradora, adoptar o princípio do país origem, assegurar a protecção dos consumidores em caso de fraude ou venda abusiva e assegurar a protecção dos contribuintes em caso de falha do sistema de garantia de seguros. Tudo através da uma directiva de harmonização mínima que assegure um nível de protecção dos consumidores. Por fim, destaco a importância que os sistemas de garantia de seguros representam para a redução dos riscos em caso de falência de uma companhia de seguros e ressalvo a importância que esta directiva terá para o êxito da Directiva Solvência II.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Em Julho de 2010, a Comissão Europeia apresentou o seu Livro Branco sobre os Sistemas de Garantia de Seguros (SGS) que incluía um conjunto de propostas, nomeadamente no que respeita à solvência. Trata-se de um assunto assaz importante, não só pela necessidade de acabar com a grande diversidade de sistemas existentes nos vários Estados-Membros, mas sobretudo devido à interacção entre SGS e outras questões em análise na UE, nomeadamente a Directiva Solvência II, que entrará em vigor em 2013 e irá reduzir os riscos de falência das empresas seguradoras para uma em cada 200. O presente relatório de Peter Skinner assenta nas propostas da Comissão e, nestes tempos conturbados da crise económica e financeira à escala mundial, torna-se imperioso que estas medidas sejam implementadas no mais curto espaço de tempo em ordem a um aumento da confiança dos consumidores europeus que devem ser melhor informados sobre este assunto. Saúdo, pois, a aprovação do presente relatório, que votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Partindo do reconhecimento da importância dos Sistemas de Garantia de Seguros (SGS) para a redução dos riscos enfrentados pelos tomadores e, também, pelos beneficiários de seguros em caso de falência de uma entidade seguradora, este relatório defende um aprofundamento da actual Directiva Solvência II. Esta Directiva introduz uma escala de intervenção das autoridades de supervisão, minimizando as probabilidades de uma seguradora entrar em falência, bem como a perturbação daí decorrente para os tomadores ou, conforme o caso, para os beneficiários de seguros. Esta é uma área muito sensível, onde, por vezes, em nome da defesa dos direitos e da confiança dos consumidores, o que se pretende é aprofundar o funcionamento do mercado interno no domínio dos serviços financeiros. Por esta razão é com algum cepticismo que acompanhamos esta questão. Estaremos atentos à evolução da situação, tendo como preocupações centrais a defesa dos consumidores e a defesa do princípio da subsidiariedade, bem como dos interesses dos diferentes Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Este relatório parte da importância dos Sistemas de Garantia de Seguros (SGS) para a redução dos riscos enfrentados pelos tomadores e, sempre que apropriado, pelos beneficiários de seguros em caso de falência de uma entidade seguradora para defender um aprofundamento da actual Directiva Solvência II, que introduz uma escala de intervenção das autoridades de supervisão, minimizando as probabilidades de uma seguradora entrar em falência, bem como a perturbação daí decorrente para os tomadores ou, conforme o caso, para os beneficiários de seguros.

Esta é uma área muito sensível, onde, por vezes, em nome da defesa dos direitos e da confiança dos consumidores, o que se pretende é aprofundar o funcionamento do mercado interno no domínio dos serviços financeiros. Por isso, é com alguma preocupação que vemos esta questão, sendo um assunto a merecer toda a nossa atenção na sua evolução posterior, na defesa dos consumidores e também na defesa do princípio da subsidiariedade e dos interesses dos diferentes Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Systémy poistných záruk sa využívajú ako posledná inštancia na ochranu spotrebiteľov, keď poisťovne nie sú schopné splniť svoje zmluvné záväzky. Takto chránia občanov pred rizikom, že nedôjde k vyplateniu ich pohľadávok v prípade, že sa ich poisťovne dostanú do platobnej neschopnosti. Často sa však odlišujú v otázke krytia, z čoho vyplývajú rôzne stupne ochrany poistencov medzi členskými štátmi. Výrazné rozdiely sú aj v iných aspektoch, ktoré ovplyvňujú rozsah poskytovanej ochrany, a rovnako aj v prevádzkových postupoch a spôsoboch financovania. Chýbajúca harmonizácia zabraňuje účinnej a rovnakej ochrane spotrebiteľov, čo môže viesť k strate ich dôvery v príslušné trhy a v konečnom dôsledku aj k ohrozeniu trhovej stability. Okrem toho môže narúšať cezhraničnú hospodársku súťaž, a brániť tak fungovaniu vnútorného poistného trhu. Rozvoj harmonizovaných systémov poistných záruk by však mohol prispieť k náprave existujúcich nedostatkov. Na udržanie dôvery spotrebiteľa v poisťovací priemysel aj v jednotný trh s finančnými službami by, podľa môjho názoru, mala byť zabezpečená jednotná úroveň ochrany spotrebiteľa všetkých druhov poistných produktov. Spotrebiteľ by mal mať dôveru, že všetky druhy poistných produktov, ktoré si zakúpi, sú kryté systémami poistných záruk a že tieto systémy budú zaručovať, aby získal v stanovenom čase 100-percentnú náhradu, ktorá bude jednotná v celej Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Филиз Хакъева Хюсменова (ALDE), в писмена форма. − В условията на финансовата криза европейските граждани са изправени пред все по-сериозни рискове, свързани с възможността за изпадане в несъстоятелност на финансови и застрахователни институции. Дадох подкрепата си за настоящата резолюция, защото смятам, че доверието на потребителите трябва да бъде запазено и схемите за гарантиране на застрахователните вземания трябва да станат по-сигурни. Това би спомогнало и за стимулиране на трансграничната конкуренция и по-ускорено развитие на застрахователния пазар в ЕС. Споделям позицията, че е необходим ефективен и пропорционален надзор от страна на националните и европейските надзорни органи и по-добро сътрудничество. Провеждането на тестове от държавите-членки по отношение на схемите за гарантиране на застрахователните вземания и обмена на информация, в случай че компетентните органи установят проблеми в застрахователно дружество, са важни за подобряване на координацията и сигурността в системата. Подкрепям и мерките за повече прозрачност и информираност на потребителите. Те трябва да бъдат наясно какво се случва при евентуална неплатежоспособност на застрахователя и свързаните с нея рискове. Информацията следва да бъде леснодостъпна, разбираема и пълна, а създаването на единна точка за контакт би улеснило този процес. Освен това потребителите не следва да понасят загуби в случай на неуспех на регулаторните органи да осъществят адекватен надзор на застрахователите.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Draudimo garantijų sistemos (DGS) gali būti vertinga priemonė mažinant riziką, su kuria susidurtų draudėjai, jeigu draudimo įmonė bankrutuotų. Šiuo metu valstybėse narėse yra daug įvairių draudimo garantijų sistemų, pagal kurias siūloma įvairių lygių vartotojų apsauga pagal įvairius produktus ir įvairias finansavimo sistemas, todėl dėl DGS nesuderinimo Europos lygmeniu ir skirtingų režimų valstybėse narėse teikiama neveiksminga ir nevienoda draudėjų apsauga ir sulėtėjo draudimo rinkos veikimas išsikreipus tarpvalstybinei konkurencijai. Vartotojų pasitikėjimą veikiančiomis vidaus rinkos finansinėmis paslaugomis gali padėti užtikrinti tik pastovaus lygio vartotojų apsauga, neatsižvelgiant į paslaugų teikėjo kilmę, visų pirma Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir, jei taikytina, nacionalinių kompetentingų institucijų nuosekliai taikomos patikimos rizikos ribojimo taisyklės ir veiksminga priežiūra. Komisija yra raginama, kad ji pateiktų pasiūlymų dėl tarpvalstybinės standartizacijos direktyvos, kuria visose valstybėse narėse būtų įsteigta nuosekli ir suderinta tarpvalstybinė draudimo garantijų sistema. Mums turi būti svarbiausia vartotojų apsauga nuo nuostolių draudimo įmonių bankroto atvejais, todėl dėl šios ir aukščiau paminėtų priežasčių pritariau šiam dokumentui.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho espresso il mio voto favorevole al testo del collega Skinner perché ritengo che una normativa europea nell'ambito degli IGS sia necessaria ma, allo stesso tempo, da ponderare e valutare con attenzione a causa dei possibili effetti recessivi sul mercato. Se è vero che, da un lato, la tutela del cliente che stipula una polizza per coprire il rischio che la compagnia assicurativa sia insolvente, deve essere una nostra priorità, è pur vero che gli IGS devono assicurare, in un periodo di crisi economica, un ampio respiro ai mercati nazionali e, soprattutto, europei. Ritengo che il testo di questa risoluzione vada proprio in questa direzione e cerchi di coniugare questi due aspetti con una visione che non pregiudica la tutela già garantita da alcuni Stati membri. La tutela del consumatore contro i rischi di insolvibilità delle compagnie assicurative va garantita attraverso misure che siano ad un tempo efficaci nel prevenire rischi per i clienti e garantiscano anche alle imprese assicurative un margine di manovra per operare nel libero mercato.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Schemele de garantare a asigurărilor (Insurance Guarantee Schemes - IGS) reprezintă o ultima protecție a consumatorilor în cazurile în care întreprinderile de asigurare nu se află în măsura de a-și îndeplini obligațiile contractuale. Este tragic faptul că, din cele 30 de țări din UE-SEE, numai 12 dispun de cel puțin o schemă generală de garantare a asigurărilor. Aceasta înseamnă că, în cazul intrării în faliment a unei companii de asigurare, o treime din întreaga piață a asigurărilor din UE-SEE nu este acoperită de nicio garanţie. Având în vedere că aceasta reprezintă 26% din poliţele de asigurare de viaţă şi 56% din poliţele de asigurare generale, consider că cetăţenii europeni trebuie să beneficieze de IGS care să îi protejeze împotriva riscului de neonorare a cererilor lor de despăgubire de către companiile de asigurări intrate în insolvenţă.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this report by my friend Peter Skinner. Insurance guarantee schemes (IGS) are considered a valuable tool in reducing the risks facing policyholders in the event of the failure of an insurance entity. Parliament has repeatedly demonstrated its support for consideration of an EU level approach (Solvency II, Article 242; EIOPA, Article 26), and your rapporteur supports in principle the proposals put forward by the Commission in its White Paper on a Directive for Insurance Guarantee Schemes (published July 2010), seeing them not least as consequential for the success of Solvency II. The issue of IGS is complex on account of the wide variation in existing schemes across EU Member States and the interaction between IGS and other issues currently under consideration at EU level, most prominently the imminent introduction of Solvency II.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − I sistemi di garanzia assicurativa (IGS) sono considerati uno strumento prezioso per la riduzione dei rischi cui vanno incontro i titolari di polizze in caso di insolvenza di una compagnia assicurativa. Il Parlamento europeo si è più volte pronunciato a favore della valutazione dell'opportunità di un approccio europeo.

Il problema è complesso, non soltanto alla luce dell'ampia varietà dei sistemi attualmente esistenti nei vari Stati membri dell'UE, ma anche in virtù delle interazioni tra gli IGS e le altre questioni attualmente allo studio a livello di Unione europea, in particolare l'imminente introduzione della direttiva Solvibilità II.

I nostri obiettivi sono: protezione del consumatore in caso di fallimento di un assicuratore; protezione del consumatore a prescindere dal paese d'origine dell'assicuratore; protezione del consumatore in caso di frode o utilizzo di tecniche di vendita poco ortodosse (mis-selling); protezione del contribuente in caso di insolvenza di un IGS. Siamo convinti che questi quattro obiettivi strategici possano essere raggiunti in maniera soddisfacente solo attraverso una direttiva di armonizzazione minima che garantisca un pari livello di protezione dei consumatori, indipendentemente dall'ubicazione geografica dell'assicuratore con cui è sottoscritta la polizza, e limiti l'esposizione dei contribuenti nei confronti delle richieste risarcitorie dei titolari di polizze sui mercati.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Quasi sempre il consumatore risente oltremodo degli effetti della crisi economica. Il settore assicurativo ne è una dimostrazione. Per questo la relazione del collega Skinner mi trova concorde sulle misure di vigilanza proposte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. − I voted in favour of this report. In the context of the financial crisis, consumer confidence, and protection, can be easily undermined within the financial system. It is vital that a consistent level of consumer protection is ensured regardless of the location of the insurer writing the policy. I welcome the calls for a coherent cross-border framework for insurance guarantee schemes across all Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – En matière d'assurance-vie comme en matière d'assurance non-vie, c'est l'intérêt des assurés qui doit primer, pas celui des marchés. Le livre blanc de la Commission et ce rapport qui le valide non sans inquiétude ne sont que colmatage d'un système en faillite.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Será oportuno que a Comissão apresente uma proposta sobre este tema, sendo que o presente relatório contribuirá de forma decisiva para uma nova Directiva Europeia sobre sistemas de garantia de seguros. A abordagem feita pelo relator aos principais pontos a ter em consideração parece-me correcta, destacando este as seguintes prioridades: assegurar a protecção dos consumidores em caso de falência de uma seguradora, adoptar o princípio do país de origem, assegurar a protecção dos consumidores em caso de fraude ou venda abusiva e assegurar a protecção dos contribuintes em caso de falha do sistema de garantia de seguros. Poderemos conseguir tudo isto através da uma directiva de harmonização mínima que assegure um bom nível de protecção dos consumidores.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Insurance guarantee schemes are considered an important tool in reducing the risks facing policyholders in the event of the failure of an insurance entity. Existing insurance guarantee schemes reflect the specificities of national markets and are highly heterogeneous in structure. For this reason the S&D’s and my opinion has been that of not supporting the adoption of a harmonised European approach to funding insurance guarantee schemes at this point.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Anche per il mercato delle assicurazioni, in particolare alla luce della recente crisi finanziaria, si è dimostrata la necessità di avere una maggiore tutela e garanzia per i consumatori, soprattutto nel caso di fallimento di una compagnia assicurativa. Gli IGS, ovvero i sistemi di garanzia assicurativa, servono proprio per cautelarsi nel caso di possibili rischi. Questa relazione propone una maggiore armonizzazione degli IGS a livello europeo, in maniera tale da coprire i rischi che possono sorgere nel caso di inadempienza da parte di compagnie con attività transfrontaliere. Giusta è l'adozione del principio del Paese di origine per applicare misure di sorveglianza, ma un ruolo cardine dovrà svolgerlo anche l'EIOPA, l'Autorità europea costituita appositamente per vigilare sul sistema assicurativo europeo. Questa relazione pone proprio al centro del suo interesse i consumatori, con numerosi riferimenti per una loro maggiore tutela e garanzia: per tutti questi motivi ho espresso il mio voto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi Europos Sąjungos lygmeniu turi funkcionuoti nuosekli ir suderinta draudimo garantijų taisyklių sistema ir panaikinti skirtingi režimai valstybėse narėse. Pažymėtina, kad draudimo garantijų sistema yra efektyvi priemonė, kuri mažina draudėjų riziką, užtikrina įvairių lygių vartotojų apsaugą bei veiksmingą tarpvalstybinę konkurenciją. Dėl to labai svarbu užtikrinti, kad europinės taisyklės nustatytų aukštą ir deramą apsaugos lygį. Atsižvelgiant į tai, kad dėl draudimo įmonių bankrotų daugelis vartotojų praranda dalį arba visą savo turtą ir atsiduria skurde, manau tikslinga rezoliucijoje įtvirtinti buveinės valstybės principą, kuriuo remiantis atsakomybę už bankroto naštą prisiimtų buveinės valstybės draudimo garantijų sistema. Tik tokiu atveju žmonės bus apsaugoti nuo rizikos, kad reikalavimai nebus patenkinti, jei jų draudimo įmonė taps nemoki. Pažymėtina, kad šis principas kaip kraštutinė vartotojų apsaugos priemonė, turi būti taikomas tik išimtinais atvejais, kai draudimo įmonės dėl nemokumo negali įvykdyti sutartinių įsipareigojimų ir kai yra išnaudoti kiti reguliavimo instrumentai.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Cari colleghi, esprimo il mio voto favorevole sulla relazione del collega Skinner, alla quale ho anche contributo in sede di lavoro in commissione ECON con una serie di emendamenti. Ritengo che, sulla falsa riga di quanto già avviene in merito per le banche e le società di investimento, anche in campo assicurativo sia opportuno porre in essere dei sistemi di garanzia assicurativa a livello europeo. Tuttavia, credo che, data la peculiarità del settore, se il principio alla base possa essere lo stesso, occorre adeguare e calibrare le misure al settore di riferimento. Per esempio, dal campo di applicazione dovrebbero essere escluse le polizze "RCAuto" che dispongono già di un fondo obbligatorio di copertura e ristretto ai prodotti assicurativi vita data la necessità di una loro maggiore protezione come prodotti a lungo termine e spesso in un'ottica pensionistica. Inoltre, credo che sia fondamentale raccordare la costituzione dei Fondi di garanzia assicurativa con la disciplina prudenziale prevista da Solvency2, che ancora deve ancora entrare in vigore pienamente. Mi auguro che la Commissione nella presentazione della proposta legislativa in futuro tenga conto di questi suggerimenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένως έχει εκφράσει την θέση του για την ανάγκη σύγκλισης των νομοθεσιών των κρατών μελών στο θέμα των ασφαλίσεων. Η οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ που θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2013 δημιουργεί για πρώτη φορά ένα κοινοτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μειώνεται ο κίνδυνος έκθεσης των ασφαλίσεων και επομένως των ανεξέλεγκτων πτωχεύσεων ασφαλιστών. Παρ' όλα ταύτα, η πρόταση της Επιτροπής εξακολουθεί να μην δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα προστασίας των καταναλωτών σε περίπτωση πτώχευσης ασφαλιστή, προφύλαξης των καταναλωτών ανεξάρτητα από το κράτος καταγωγής του ασφαλιστή, αλλά και διασφάλισης των πολιτών σε περίπτωση απάτης ή καταχρηστικών πολιτικών από ένα ασφαλιστικό προϊόν. Σε αυτές τις παραμέτρους εστιάζει η έκθεση του ΕΚ την οποία και υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Os sistemas de garantia de seguros (SGS) são considerados um instrumento valioso para a redução dos riscos enfrentados pelos tomadores de seguros em caso de falência de uma companhia de seguros. O Parlamento Europeu tem reiteradamente demonstrado o seu apoio à ideia de uma abordagem comunitária. As propostas apresentadas pela Comissão Europeia no seu Livro Branco sobre os Sistemas de Garantia de Seguros são importantes para o êxito da Directiva Solvência II. A questão dos SGS é complexa em virtude da grande diversidade de sistemas existentes nos vários Estados-Membros e da interacção entre SGS e outras questões actualmente em apreciação a nível da União, entre as quais se destaca a introdução iminente da Directiva Solvência II. Votei favoravelmente por considerar que o caminho para uma supervisão mais forte e rigorosa e a avaliação permanente da capacidade de resposta e de reacção dos sistemas de garantia de seguros nacional é fundamental para a UE. De facto, a falência de uma grande companhia num determinado Estado-Membro afecta todos os outros, sendo assim necessário criar sinergias entre Estados-Membros e assegurar a partilha de boas práticas nas abordagens aos SGS.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A introdução de um Sistema de Garantia de Seguros permitirá reforçar a confiança dos cidadãos, garantindo-os em face da eventual entrada em insolvência de uma companhia de seguros. Em causa estão um conjunto de medidas preventivas que se destinam a evitar a entrada das seguradoras numa situação de insolvência, e, bem assim, um leque de medidas de garantia, que visam assegurar a protecção dos tomadores de seguros caso uma tal situação se verifique. De salientar ainda a necessidade de evitar abusos na celebração de contratos de seguro e de assegurar uma protecção equitativa dos consumidores independentemente do país de origem da seguradora, bem como a preocupação de evitar que os custos da insolvência de uma seguradora recaiam sobre os contribuintes. Assim, e por entender que, no contexto actual, é importante que se garanta a redução dos riscos enfrentados pelos tomadores de seguros, votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Parliament: 1. Recognises that the new supervisory regime and the forthcoming Solvency II framework will further enhance consumer protection; 2. Calls on the Commission, with regard to the rules and definitions set out in Solvency II and the new supervisory framework, to come forward with proposals for a cross-border standardisation directive establishing a coherent and consistent cross-border framework for insurance guarantee schemes across Member States, providing only last-resort protection to consumers when insurance undertakings are unable to fulfil their contractual commitments owing to insolvency; 3. Calls on the Commission to put forward rapidly the proposal for a Directive on Insurance Guarantee Schemes to complement Deposit Guarantee Schemes, Investor Compensation Schemes and Solvency II.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − I sistemi di garanzia assicurativa costituiscono un prezioso strumento per la riduzione dei rischi cui vanno incontro i titolari di polizze in caso d'insolvenza di una compagnia assicurativa. Il Parlamento europeo si è più volte pronunciato a favore della valutazione dell'opportunità di un approccio comune, e adottando la proposta odierna accoglie le proposte avanzate dalla Commissione nel Libro bianco sui sistemi di garanzia nel settore delle assicurazioni. La mancanza di norme armonizzate a livello europeo in materia di protezione dei consumatori, a favore delle regole basate sul "Paese ospitante", offre vantaggi ma comporta una duplicazione dei costi per le compagnie di assicurazione pan-europee, costrette a partecipare a differenti sistemi nazionali. Per garantire la fiducia dei consumatori sia nel settore assicurativo che nel mercato unico dei servizi finanziari è necessario garantire un grado di protezione dei consumatori uniforme per tutti i tipi di prodotti assicurativi. Con questo documento il Parlamento sottolinea come la nuova legislazione europea non dovrebbe comportare una riduzione della protezione offerta ai consumatori. I cittadini europei devono poter contare sulla copertura di un sistema di garanzia per tutti i tipi di prodotti assicurativi nonché sulla capacità di tale sistema di garantire un indennizzo del 100% entro un determinato periodo di tempo, uniforme in tutti gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Os Sistemas de Garantia de Seguros (SGS) são instrumentos importantes na redução dos riscos enfrentados pelos tomadores ou pelos beneficiários de seguros em caso de falência de uma entidade reguladora, contribuindo assim para reforçar a protecção dos consumidores. Voto favoravelmente o presente relatório por considerar determinante a harmonização dos SGS, estabelecendo-se um quadro transfronteiriço uniforme e coerente para os sistemas de todos os Estados-Membros. Defendo que deve existir uma total colaboração entre as autoridades de supervisão dos países de origem e de acolhimento com os SGS nacionais, devendo a Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares (EIOPA) desenvolver uma abordagem integrada, simples e assente nas melhores práticas internacionais. Considero importante serem realizados testes aos SGS dos diversos países europeus, contribuindo assim para detectar eventuais problemas a nível nacional. Devem ser tidos em consideração os mercados pequenos e concentrados que dificilmente conseguem um financiamento adequado para as actividades dos SGS, podendo gerar perigosos riscos sistémicos. Por fim, defendo que toda a informação esteja facilmente disponível para os consumidores, por forma a terem pleno conhecimento das diversas formas de protecção face a possíveis situações de insolvência das seguradoras ou como é assegurada a continuidade dos contratos de seguro quando estejam perante situações de transferência de carteiras.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru raportul referitor la sistemele de garantare a asigurărilor întrucât consumatorii europeni au nevoie de protecţie în cazul falimentului asiguratorului. Pentru a asigura un nivel înalt de protecţie a consumatorilor în caz de faliment al asiguratorului, este necesară instituirea unui cadru european care să permită o alegere între despăgubirea financiară pentru investiţia făcută în poliţa de asigurare şi menţinerea contractelor de asigurare prin transferul portofoliului. Subliniez importanţa îmbunătăţirii cunoştinţelor şi sensibilizarea consumatorului în ceea ce priveşte serviciile financiare şi riscurile conexe. Este necesară instituirea unui mecanism pentru poliţele de asigurare care să includă avertismente clare cu privire la riscurile asociate acestora precum şi opţiunile pe care le au consumatorii în aceste cazuri. Solicităm Comisiei să ia masuri în vederea instituirii unui cadru comun, coerent și consecvent, de garantare a asigurărilor, care să garanteze o protecţie completă şi continuă a deţinătorilor de poliţe de asigurare pe întreg teritoriul UE. De asemenea, şi în cazul asigurărilor, este necesar ca autorităţile responsabile de protecţia consumatorilor să avizeze contractele cadru oferite de asiguratori astfel încât consumatorii să fie protejaţi şi informaţi cu privire la drepturile şi obligaţiile lor şi să poată avea putere de negociere în momentul contractării unei poliţe de asigurare.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. − Gerbiami kolegos, tik keletas valstybių narių turi draudimo garantijų sistemas. Pranešėjas primena, kad nesuderinamumas šioje srityje Bendrijos lygmeniu trukdo užtikrinti veiksmingą ir vienodą vartotojų apsaugą. Tai gali sąlygoti vartotojų nepasitikėjimą, o galiausiai sukelti pavojų rinkos stabilumui. Vartotojų apsauga – labai svarbus klausimas Lietuvai. Naujausioje „World Bank“ ataskaitoje teigiama, jog teisės aktai, susiję su vartotojų apsauga finansinių paslaugų srityje, mano šalyje nėra įgyvendinami vienodai. „Eurobarometer“ apklausa dėl vartotojų apsaugos Europoje parodė, jog Lietuvos vartotojams reikia geresnės vartotojų apsaugos programos. Be to, norint užtikrinti veiksmingesnę Lietuvos vartotojų asociacijų veiklą, reikia papildomo finansavimo. Lietuvoje veikia virš 20 vartotojų asociacijų, tačiau tik keletas finansinių paslaugų srityje. Kai kurios vartotojų asociacijos gauna ribotą finansavimą iš vyriausybės, bet to neužtenka. Vyriausybės teikiamas finansavimas turėtų būti papildytas finansavimu, kurį suteikia Europos agentūros ar poriniai susitarimai su nusistovėjusiomis Europos vartotojų asociacijomis. Priemonės, skirtos pagerinti vartotojų apsaugą ir finansinį raštingumą, turi būti pragmatiškos ir veiksmingos bei suteikti vartotojams teisių. Jos turėtų apimti vartotojų informavimo apie finansines paslaugas gerinimą ir rinkos skaidrumo skatinimą. Lietuvos atveju, tai taip pat reiškia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų stiprinimą, įgyvendinant teisės aktus, susijusius su vartotojų apsauga finansinių paslaugų srityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − This report looks at how the EU can play its part in ensuring robust insurance guarantee schemes as a way of reducing the risks facing policyholders in the event of the failure of an insurance company. This report looks to strengthen consumer protection in four main areas: ensuring consumers are protected in the event of bankruptcy; ensuring the equal treatment of consumers regardless of the country of the insurer; ensuring that there is sufficient cover for consumers in cases of fraud; and making sure that the taxpayer does not become liable for the bankruptcy of an insurer. This protection will apply to all types of insurance policy and provides protection from the gung-ho attitude of some financial institutions with the public’s money.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Mit einer Reform des Versicherungsaufsichtsrechts in Europa sollen die Risiken für Insolvenzen von Versicherungsunternehmen verringert werden. Mit „Solvabilität II“ greifen ab 2013 abgestufte Aufsichtsmaßnahmen, beginnend mit den Aufforderungen, die Kapitalausstattung zu erhöhen, über ein Verbot für neue Abschlüsse, bis hin zum zwangsweisen Verkauf von Vermögenswerten. Der Berichterstatter ergänzt den Kommissionsvorschlag mit einer umfassenden, homogenen Verbraucherschutzgarantie und einer Steuerzahlerschutzgarantie im Falle des Versagens eines Sicherungssystems. Ich habe zugestimmt.

 
  
  

Report: David Casa (A7-0318/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, come delineato anche nel Libro verde sul futuro dell'Iva del 2010, è giunto il momento di effettuare un esame critico di questo strumento al fine di rafforzarne la coerenza con il mercato unico e la capacità di incrementare le entrate migliorandone l'efficienza economica, la solidità e la resistenza agli attacchi fraudolenti. Un sistema dell’IVA più semplice e armonizzato ridurrebbe anche i costi operativi a carico dei contribuenti e delle amministrazioni fiscali, eviterebbe il verificarsi di distorsioni del mercato, in particolar modo nel settore dei trasporti, e favorirebbe il conseguimento dell'obiettivo dell'agenda "Legiferare meglio" nella riduzione degli oneri amministrativi del 25%.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrete Auken (Verts/ALE), skriftlig. − SF er af den opfattelse, at fastsættelse af momssatser alene er medlemsstaternes kompetence. Vi støtter David Casas betænkning, da den indeholder mange gode initiativer, hvad angår effektivisering, afbureaukratisering og forslag til, hvor man med fordel kan harmonisere momssystemerne. Forslag der går i retning af fratagelse af medlemsstaternes kompetencer, hvad angår momssatser, kan SF dog ikke støtte.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward and Pat the Cope Gallagher (ALDE), in writing. − Regrettably we were unable to support this report for a number of reasons. While the report contains several positive aspects in relation to red tape and tax fraud, we were unable to support the report as we fundamentally believe that Member States must retain flexibility in relation to taxation matters. The continuing availability of zero and reduced rates remains an important and sensitive issue for many Member States including Ireland. Derogations and exemptions are essential, particularly in the transport area. In terms of the legal process, unanimity must be the basis for decision making on all fiscal matters including VAT. This is consistent with the Lisbon Treaty and the protocols agreed to following the second referendum in Ireland.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą. Nuo pridėtinės vertės mokesčio įvedimo tuometinėje Europos ekonominėje bendrijoje praėjo daugiau negu 40 metų, todėl atėjo laikas kritiškai pažvelgti į PVM sistemą, siekiant padidinti minėtos sistemos ir bendrosios rinkos suderinamumą bei PVM sistemos kaip įplaukų šaltinio pajėgumą, kartu didinant jos ekonominį veiksmingumą ir stabilumą. Šiuo metu ES veikia suskaidyta PVM sistema, kai taikomi skirtingi tarifai, galioja daug įvairių išimčių, kas iškreipia konkurenciją vidaus rinkoje bei sudaro sąlygas sukčiavimui. Valstybės dėl PVM sukčiavimo atvejų kasmet patiria itin daug nuostolių, kurie gali siekti iki 100 mlrd. eurų. Manau, kad PVM reforma ES mastu yra būtina sąlyga stiprinant veiksmingesnį vidaus rinkos veikimą, didinat ES konkurencingumą bei apsaugant Bendrijos interesus nuo galimo sukčiavimo ateityje bei užtikrinant didesnes pajamas į valstybių narių ir ES biudžetus.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Podatek VAT stanowi istotne źródło dochodów poszczególnych budżetów krajowych. Niestety zróżnicowane rozwiązania tego systemu w państwach członkowskich nierzadko powodują komplikacje, szczególnie w transakcjach międzynarodowych. W tym zakresie propozycja powszechnego systemu podatku VAT wydaje się obiecująca.

Również kwestie dotyczące ograniczenia biurokracji, jak przykładowo proponowane zmniejszenie częstotliwości składania deklaracji VAT, rozwiniecie systemu e-deklaracji czy uproszczenie przepisów dotyczących zwolnień podatkowych, zasługują na poparcie. W sposób oczywisty ułatwią one działalność przedsiębiorcom w sytuacji odroczonych płatności przez kontrahentów zagranicznych. Jako bardzo pożyteczne rozwiązanie oceniam propozycję wprowadzenia standardowej faktury europejskiej, szczególnie elektronicznej. Pozwoli to na większą przejrzystość, zrozumiałość i uporządkowanie dokumentacji. Ułatwi także przedsiębiorcom dochodzenie swych racji w przypadku konieczności reklamacji towaru bądź usługi. Popierając rezolucję opowiadam się także za zapewnieniem jednolitych stawek VAT dla zbliżonych do siebie towarów i usług.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − La relazione sul futuro dell’IVA contiene spunti e suggerimenti positivi, da considerare attentamente e valutare per riorganizzare l’impalcatura fiscale dei Paesi membri e il rapporto tra mercato e burocrazie nazionali. Valuto positivamente ad esempio il fatto che, accanto alla semplificazione e armonizzazione dell’IVA, si parli di semplificazione e diminuzione dei carichi amministrativi e burocratici a carico delle imprese in relazione agli obblighi fiscali derivanti dall’IVA. Semplificare l’IVA aiuterà tanto le imprese quanto gli Stati ad alleggerire le procedure burocratiche e i passaggi amministrativi. Positivi anche la proposta di creare una soglia di esenzione dall’IVA per PMI estesa a tutto il territorio comunitario, sempre nell’ottica della riduzione dei carichi e dei costi amministrativi, e l’incoraggiamento al ricorso da parte delle amministrazioni nazionali all’elettronica per agevolare operazioni transfrontaliere e procedure burocratiche derivanti dall’IVA. Voto quindi a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione dell'on. Casa, che giudico equilibrata nel suo insieme e perché ne condivido i valori di base, vale a dire semplificazione, trasparenza e armonizzazione, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Nei diciassette anni dalla sua introduzione, infatti, l'IVA ha subito notevoli modifiche da parte degli Stati membri creando un sistema disarticolato ed eccessivamente oneroso, ma diventando anche la maggiore entrata fiscale a disposizione degli Stati. Tuttavia, la crisi finanziaria, che interessa tutta l'area dell'euro, impone di rivedere anche il sistema di tassazione procedendo verso una contabilità standard e neutra. In questo modo, si creerebbe anzitutto una maggiore efficienza e semplificazione e, al contempo, si garantirebbe un necessario sgravio degli oneri amministrativi alle PMI. Una tassazione disomogenea nel mercato interno causa una diminuzione di competitività delle nostre imprese, che si confermano la struttura portante dell'economia europea, e inoltre rischia di generare una preoccupante evasione fiscale, soprattutto per le transazioni transfrontaliere.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. O mercado interno é um instrumento fundamental para uma UE competitiva. Um sistema comum de IVA é fundamental para a eficácia do seu funcionamento. Um sistema de IVA abrangente deve reduzir os custos operacionais dos utilizadores e os encargos administrativos das autoridades, ao mesmo tempo que combate a fraude, que constitui um encargo considerável para as finanças públicas e para os consumidores. Nos Estados-Membros existem diferentes limiares de isenção do IVA para as PME que se aplicam exclusivamente às actividades nacionais. Para que a União Europeia promova o crescimento das PME (que representam 99% do tecido empresarial), tirando partido das oportunidades e benefícios oferecidos pelo mercado único, é importante que a Comissão e os Estados-Membros ponderem a adopção de um limiar de isenção do IVA para as PME comum a toda a União, de modo a reduzir os custos e encargos e garantir um melhor acesso ao mercado interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. − Il percorso iniziato con la pubblicazione del Libro verde sul futuro dell'IVA non può che essere sostenuto. L'esigenza di una ristrutturazione del sistema non può consentire ulteriori ritardi, dal momento che il meccanismo introdotto transitoriamente ha mostrato numerosi limiti, in particolare rispetto al rischio di frodi.

Per il futuro, l'auspicio è che un nuovo assetto dell'IVA, assieme alla tassazione delle transizioni finanziarie, diventi, come sostenuto dalla Commissione, un'importante risorsa propria del bilancio europeo. Nell'attesa, l'invito che si vuole rivolgere alla Commissione è a fare presto e a proseguire a fondo sulla strada intrapresa, stimolando gli Stati membri alla predisposizione di tutte quelle precondizioni necessarie per evitare moltiplicazioni e sovrapposizioni e per consentire una maggiore fluidità burocratica e un contenimento dei costi amministrativi.

Nei momenti di difficoltà è importante profondere importanti energie per contrastare la dispersione di risorse causate da elusioni e frodi. Per questo ci si esprime positivamente sulla relazione dell'on. Casa, auspicando che la Commissione, nella sua proposta, tenga nel dovuto conto soprattutto l'invito all'adozione di meccanismi capaci di rendere meno aleatorio il controllo sulle frodi transfrontaliere, sfruttando al meglio meccanismi già testati nei singoli Stati o utilizzando tutte le risorse strumentali messe a disposizione dallo sviluppo tecnologico.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai soutenu l'adoption de ce rapport qui ose lancer la réflexion sur l'avenir de la TVA au sein de l'Union européenne. Les charges administratives actuelles reposant sur les entreprises européennes représentent un handicap pour celles-ci. Avec ce rapport, nous cherchons à simplifier ce système, et à le rendre plus transparent. Le temps est venu de tendre vers une convergence des taux de TVA sur le marché européen, tout en accordant aux Etats membres la flexibilité nécessaire sur la fixation du taux afin qu'ils puissent conserver cet instrument de contrôle budgétaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – En publiant son livre vert sur l'avenir de la TVA, l’objectif de la Commission était de lancer un large débat sur l’évaluation du système actuel de TVA et des solutions envisageables pour améliorer sa compatibilité avec le marché unique et d’en renforcer l’efficacité pour en faire une plus grande source de recettes tout en réduisant les coûts liés au respect des règles. La complexité des règles actuelles en matière de TVA a toujours induit des charges administratives pour les entreprises, faisant de l’Union européenne un pôle moins attractif pour les investissements. Si j'ai voté en faveur du rapport présenté par le Parlement européen, c'est parce que son ambition est de chercher un système plus simple, plus robuste et plus efficace qui soit plus transparent et qui soit fondé sur la collaboration étroite et l’échange des meilleures pratiques entre les États membres, tout en respectant le principe de subsidiarité.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Defendo a simplificação e harmonização do sistema do IVA na UE, o que trará mais transparência e eficiência, menos burocracia, menos fraude. Desta forma podemos potencializar o funcionamento do mercado interno e contribuir para o aumento de competitividade que tanto precisamos. O combate à fraude no IVA é uma prioridade até porque se estima que esta atinja 100 mil milhões de euros na UE. As receitas do IVA representam mais de 21% das receitas fiscais dos Estados-Membros da UE, o que comprova que é uma importante fonte de receita para os orçamentos nacionais, sendo mesmo em muitos deles a fonte principal de financiamento. As empresas não podem arcar com os custos administrativos na aplicação do IVA, especialmente as PME. Note-se que estas representam na UE mais de 99% das empresas e cerca de 67,4% do emprego. No caso de Portugal as PME criam 81,4% do total do emprego. Relativamente aos países que estão a ter ajuda externa, considero que devem ter uma solidariedade especial e concreta pois não se pode impor que aumentem os impostos e em simultâneo procedam à harmonização e a isenções.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório pede aos Estados-Membros que estabeleçam, de comum acordo, até Janeiro de 2012, uma lista comum de bens e serviços elegíveis para beneficiar de isenções fiscais ou de taxas reduzidas de IVA, procedendo desta forma a alguma harmonização a nível europeu. Chama a atenção para a importância de uma estratégia coordenada para melhorar a luta contra a fraude fiscal. No que respeita ao IVA, conforme refere o relatório, esta é uma questão central, tendo em conta as perdas maciças sofridas pelos Estados-Membros, que atingirão os 100 mil milhões de euros no seu conjunto.

O relatório solicita também à Comissão e aos Estados-Membros que ponderem a adopção de um limiar de isenção do IVA para as pequenas e médias empresas, comum a toda a União Europeia. Por último, convida a Comissão a apresentar, até ao final de 2013, com base nas conclusões dos Estados-Membros e do Comité do IVA, um relatório contendo uma lista (obrigatória) dos bens e serviços elegíveis para beneficiar de uma taxa reduzida do IVA ou de uma isenção nos termos da directiva do IVA. Não sendo essa a sua consequência prática, nesta fase, o relatório insere-se numa linha de aprofundamento da integração no plano fiscal, que não acompanhamos.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. − Accolgo con favore la relazione del collega David Casa che, insieme al Libro Verde della Commissione europea, mira a stimolare il dibattito con le parti interessate, in primo luogo in merito al sistema attuale dell'IVA, e, in secondo luogo, per trovare eventuali soluzioni per rafforzarne la coerenza con il mercato unico e la capacità di incrementare le entrate riducendo altresì i costi di conformità alle norme. Mi rammarico che la relazione non contenga un riferimento alla necessità di favorire aliquote ridotte e armonizzate nel settore del turismo nonché alla delicata questione del regime speciale IVA per le agenzie di viaggio, un dibattito che è in fase di stallo in seno al Consiglio dal 2002.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Este é um relatório relativo ao futuro do imposto sobre o valor acrescentado (IVA), onde se pede aos Estados-Membros que estabeleçam, de comum acordo, até Janeiro de 2012, uma lista comum de bens e serviços elegíveis para beneficiar de isenções fiscais ou de taxas reduzidas de IVA. Insiste numa estratégia coordenada para melhorar a luta contra a fraude fiscal. Saliente-se que, no caso da fraude fiscal relativamente ao IVA, o relatório sublinha que esta é uma questão central tendo em conta as perdas maciças sofridas pelos Estados-Membros, que diz atingirem os 100 mil milhões de euros no conjunto. Solicita também à Comissão e aos Estados-Membros que ponderem a adopção de um limiar de isenção do IVA para as PME que seja comum a toda a União Europeia. Por último, convida a Comissão a apresentar ao PE e ao Conselho, até ao final de 2013, com base nas conclusões dos Estados-Membros e do Comité do IVA, um relatório contendo uma lista obrigatória dos bens e serviços elegíveis para beneficiar de uma taxa reduzida do IVA ou de uma isenção nos termos da directiva do IVA. Subjacente a tudo isto está a tentativa de harmonização fiscal, o que não acompanhamos, pelo que votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Po vyše 40 rokoch od zavedenia DPH je namieste systém prehodnotiť s cieľom posilniť jeho zlučiteľnosť s jednotným trhom a jeho prínos pre iné politiky. Reforma systému DPH môže zohrávať rozhodujúcu úlohu pri podpore realizácie stratégie Európa 2020 a návrate k rastu prostredníctvom jeho potenciálu znovu povzbudiť jednotný trh a podporiť inteligentnú konsolidáciu rozpočtov v členských štátoch. Všetky takéto zlepšenia si vyžadujú komplexný systém DPH, ktorý sa môže prispôsobovať zmenám v hospodárskom a technologickom prostredí. Zjednodušením systému DPH by sa znížili aj operačné náklady daňových poplatníkov a daňových správ, a tak by sa zvýšil čistý príjem do pokladnice. Okrem toho sa musí náležite uznať kľúčová úloha podnikov pri výbere DPH, pretože DPH je spotrebnou daňou a nie daňou podnikov. Náklady na zabezpečenie súladu s predpismi o DPH sú veľkou administratívnou záťažou pre podniky EÚ a jej zníženie by vo veľkej miere prispelo k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti. Toto sú najväčšie výzvy, ktorým Únia čelí v oblasti DPH. So zainteresovanými stranami a podnikmi by mala prebiehať konzultácia a mali by sa podieľať na príprave a vykonávaní právnych predpisov v oblasti DPH na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, aby sa zabezpečilo ich jednotné vykonávanie v celej Únii a vytvorila sa právna istota.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), schriftlich. Die Mehrwertsteuersysteme in Europa tragen in vielen Fällen nicht zu einer kohärenten Wirtschaftspolitik bei. Besonders Grenzregionen wie die deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien an den Grenzen zu den Niederlanden, Deutschland und Luxemburg haben größte Schwierigkeiten mit den unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen. Besonders in Luxemburg sind Berufszweige, besonders im Einzelhandel, unter dem Druck großer Steuerunterschiede komplett verschwunden. Der jetzige Vorschlag weist vor allem auf diese Probleme hin. Es bleibt zu hoffen, dass dies im Rat auf offene Ohren stößt und nicht wie so oft an der „Einstimmigkeit“ scheitert.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL), skriftlig. − Casas betänkande innehåller lovvärda förslag för att hindra bedrägerier, men det eftersträvar också mer harmonisering och betoning på indirekta skatter, i stället för direkta, omfördelande skatter. Förslaget riskerar också att urholka det kommunala självstyret. Därför röstar jag nej till betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Филиз Хакъева Хюсменова (ALDE), в писмена форма. − Данък добавена стойност е важен източник на приходи за бюджетите на държавите-членки и на ЕС и неговата ефективност следва да бъде повишена. За тази цел е необходима реформа в системата на ДДС и поради тази причина подкрепих настоящата резолюция на ЕП. Вече разполагаме с достатъчна база за анализ на практиките, силните и слабите страни на съществуващата система, което ни дава възможност да предприемем стъпки за повишаване на нейната ефикасност и подобряване на съответствието ѝ с изискванията на единния пазар. Споделям мнението на докладчика, че сходните стоки и услуги следва да бъдат обект на сходно третиране по ДДС в рамките на Съюза и считам, че изготвянето на общ списък на стоки и услуги, които да се ползват от освобождаване или от намалена ставка на ДДС би било положителна стъпка в тази насока. Подкрепям и необходимостта да се работи за подобряване на координацията и сътрудничеството между данъчните администрации на държавите-членки и за по-широко използване на решения от областта на електронното управление. Това би спомогнало както за оптимизиране на оперативните разходи и намаляване на административните тежести, така и за улесняване на борбата с данъчните измами, засягащи финансовите интереси на Общността.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, nes yra siekiama nuodugniai patikrinti ir reformuoti esamą PVM sistemą. Manau, kad taikant PVM sistemą turėtų būti mažinamos naudotojų veiklos sąnaudos ir administracinės valdžios institucijų išlaidos, taip pat kovojama su sukčiavimu, kuris yra didelė našta viešiesiems finansams ir vartotojams. Valstybės narės turi geriau įgyvendinti Komisijos 2009 m. pasiūlytas priemones, kuriomis siekiama mažinti ES teisės aktų administracinę naštą PVM srityje, būtent sumažinti periodinių PVM deklaracijų teikimo dažnumą, supaprastinti įrodymus, kurių reikalaujama norint atleidimo nuo eksportui taikomo PVM, panaikinti nulinių ES vidaus pardavimų sąrašų sudarymą, padidinti e. valdžios sprendimų naudojimą vadovaujantis Europos skaitmeninės darbotvarkės nuostatomis (ypač turint mintyje PVM deklaracijų ir sąrašų teikimą elektroniniu būdu), panaikinti palūkanų bei baudų skyrimą dėl formos klaidų, susijusių su PVM, jei individualus juridinis asmuo susijusiai valstybei narei nepadarė jokių PVM pajamų nuostolių, taip pat svarstyti bendros PVM grąžinimo procedūros, bendro PVM mokėtojo kodo ir bendros PVM elektroninės saugojimo sistemos taikymą visoje ES. Šiuo etapu didžiausias prioritetas – pašalinti suderinimo trūkumą ir patenkinti procedūrų standartizavimo ir kalbos kliūčių mažinimo poreikį, taip pat siekti mažinti sistemos pažeidžiamumą sukčiavimo požiūriu. Esu įsitikinęs, kad verslo bendruomenei reikia aiškių PVM taisyklių, kurios padidintų teisinį tikrumą ir sustiprintų tikimybę, jog valstybėse narėse jos bus aiškinamos vienodai.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen (S&D), skriftlig. − De danske Socialdemokrater er af den opfattelse, at fastsættelse af momssatser alene er medlemsstaternes kompetencer. Vi støtter David Casas betænkning (A7-0318/2011), da den indeholder mange gode initiativer, hvad angår effektivisering, afbureaukratisering og forslag til, hvor man med fordel kan harmonisere momssystemerne. Forslag der går i retning af fratagelse af medlemsstaternes kompetencer, hvad angår momssatser, kan de danske socialdemokrater dog ikke støtte.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho sostenuto tramite il mio voto il testo dell'on. Casa perché ritengo che esso vada nella direzione amministrativa e procedurale più corretta su un tema di interesse europeo sia dal punto di vista economico che commerciale. I modelli applicativi contenuti nella risoluzione affrontano, in particolare, specifiche tematiche legate anche alla tutela del consumatore e al rischio di frode. Nel dettaglio, un nuovo modello di riscossione dell'Iva, tramite l'utilizzo di uno specifico conto corrente bancario, consente una maggiore tracciabilità e sicurezza per evitare operazioni illegali o fraudolente in questo ambito. Ritengo necessario un procedimento di riscossione dell'Iva che sia più efficace ed organizzato tale da articolarsi, da un lato, verso un'implementazione del sistema ed una drastica diminuzione dei processi burocratici e, dall'altro, verso una maggiore sicurezza per i consumatori e, in generale, il settore commerciale.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), na piśmie. − Szanowni Państwo! Podatek VAT został wprowadzony w Unii Europejskiej ponad 40 lat temu. Rynek usług wyglądał wówczas zupełnie inaczej niż teraz. Dlatego uważam, że konieczny jest gruntowny przegląd systemu podatkowego. Współcześnie europejska gospodarka nastawiona jest na usługi oparte na nowych technologiach, co również niesie za sobą zmiany. Dodatkowo między krajami UE nadal istnieją spore różnice w wysokości stosowanych stawek podatkowych. W związku z powyższym poparłam sprawozdanie pana Davida Casy na temat przyszłości podatku VAT i głosowałam za przyjęciem dokumentu. Dziękuję.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − The VAT system, which is based on legislation adopted at European level and applied at national level, suffers from numerous shortcomings which do not make it fully efficient and compatible with the requirements of a true single market. This report, which I voted for, suggests some improvements. The measures that have been suggested in the report include: abolishing the annual summarising of VAT returns and intra-EU acquisition listings; reducing the frequency of the periodic VAT returns; simplifying the proof required for VAT export exemptions; abolishing ‘nil’ intra-EU sales listings; increasing the use of e-government solutions, in particular for the electronic submission of VAT returns and lists; abolishing interest and penalty payments on VAT related to errors of form if the individual legal entity has not caused the Member State in question to suffer any shortfalls in revenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − L'imposta sul valore aggiunto rappresenta un'importante fonte di entrate per i bilanci nazionali degli Stati membri, anche se gli atti normativi, adottati in ambito europeo ed attuati a livello di Stati membri, presentano numerose lacune che ne compromettono l'efficienza e la compatibilità con i requisiti di un autentico mercato unico.

Quanto al trattamento delle forniture transfrontaliere, condividiamo la valutazione della Commissione, di alcuni Stati membri nonché di molti professionisti e soggetti interessati, secondo cui il principio del paese d'origine, che gli Stati membri si erano impegnati a rispettare, in passato sostenuto sia dalla Commissione che da noi, non è realizzabile, principalmente a causa della mancanza di sostegno politico tra gli stessi Stati membri. Sosteniamo, pertanto, l'iniziativa della Commissione che prevede il riconoscimento dello status quo ed il passaggio al principio della destinazione. Un sistema dell'IVA basato sul luogo di stabilimento dell'acquirente, sia per i beni che per i servizi, sembra rappresentare una soluzione promettente, ma deve essere accompagnata dall'introduzione, da parte degli Stati membri, di sportelli unici efficienti che consentano di evitare la moltiplicazione delle registrazioni IVA, l'aumento dei costi di conformità alle norme e le ripercussioni negative in termini di liquidità per le aziende attive su scala internazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − Taxa pe valoarea adaugată este un instrument principal de colectare, alături de impozit, care, în perioada actuală de criză, a avut o contribuție semnificativă la reducerea deficitelor bugetare. Statele membre au fost nevoite să ridice plafoanele TVA-ului, ceea ce a afectat mediul de afaceri și a dus la încetinirea creşterii economice.

Cele mai vulnerabile la creşterea ratei TVA-ului au fost, cu siguranță, IMM-urile. Prin urmare, CE trebuie să aibă în vedere instituirea unui mecanism de sprijin pentru acestea, prin reducerea obligațiilor și a costurilor și prin sprijin în vederea accesului la piața internă.

Este necesar ca stabilirea regimului TVA în viitor să aibă în vedere obiectivele politicii de coeziune. Consider că facilitățile privind plata TVA-ului la împrumuturile nerambursabile ar însemna un important sprijin pentru beneficiari și, implicit, ar stimula absorbția fondurilor europene. Statele membre trebuie să stabilească reguli clare și simplificate, prin consultarea beneficiarilor de fonduri nerambursabile, în vederea identificării unor măsuri ce vin în sprijinul lor.

Susțin acest raport pentru ca, în viitor, cooperarea dintre statele membre să se desfășoare mai intens, în vederea facilitării schimbului de informații între autoritățile fiscale din statele membre prin intermediul portalurilor on-line de informare și asistență fiscală.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − È fondamentale che la relazione sul futuro dell'IVA venga approvata. L’obiettivo di un sistema comune dell'IVA deve essere raggiunto in tempi brevissimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. − My Fine Gael colleagues and I abstained on the Casa Report on the future of VAT. We recognise the need to examine the possibilities for achieving a simpler and more efficient VAT system and support in particular the proposals to reduce red tape and combat fraud. However; we would be concerned about some of the proposals contained in this report, in particular on transport. As an island nation it is crucial that the cost of access to Ireland remains accessible; therefore, the continuing exemption of transport is vital for Ireland’s well-being. We also believe that Member States must continue to be afforded discretion in shaping their tax policies in order to meet their individual needs. In this regard, the continuing availability of zero and reduced rates remains an important issue.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Cette Europe s'est interdit toute harmonisation de sa fiscalité directe. Conformément au Pacte euro plus et aux divers plans d'austérité qu'elle impose aux États sous prétexte de "crise de la dette", la voici maintenant qui tente de généraliser la hausse de la TVA et le basculement d'une fiscalité directe vers une fiscalité indirecte. Faire payer plus aux pauvres et moins aux riches, voilà ce que l'UE trouve à faire face à la crise. Ce rapport demande aux États d'imposer ce système par voie réglementaire ou même d'accorder à la Commission le droit de l'instaurer. Inacceptable. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A aprovação deste relatório sobre o futuro do IVA no qual se pede aos Estados-Membros que estabeleçam, até ao início do próximo ano, uma lista comum de bens e serviços que devem beneficiar de taxas reduzidas de IVA, é muito importante para o futuro do IVA. É, no entanto, também necessário que a Comissão e os Estados-Membros ponderem a adopção de um limiar de isenção do IVA para as PME comum a toda a União.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. − Az európai polgárok érdekében a Bizottság cselekvésére van szükség. A hozzáadottérték-adóval polgárainkat, a kis- és középvállalkozásokat tehermentesítjük, a hatékony belső piacot teremthetjük meg. Az adminisztrációs terhek csökkentésére, a sablonon alapuló európai számlára és az eltérő európai gyakorlatok rendszerének összehangolására szükség van. Ezekkel polgáraink vállalkozási kedvét, a kis- és közepes vállalkozások növekedését, új piacok kialakulását támogathatjuk. Európának, polgárainak szüksége van egy európai átláthatóbb, hatékonyan működő, ám rugalmas és növekedést támogató hozzáadottérték-adó koncepcióra. A jelenlegi szabályozás bármely reformja a határon átnyúló adócsalások elleni küzdelemre is kell, hogy koncentráljon, mert a csalások okozta adókiesés terheit a kormányok az európai polgárokkal fizettetik meg.

A hozzáadottérték-adó rendszer átláthatóbbá válásával a fogyasztók pontosabb információk birtokában, jobb döntéseket tudnak majd hozni. Ez magasabb szintű tervezhetőséget, biztonságot és jólétet jelent a kkv szektornak és polgárainknak. A jelentés szellemében a tagállami fiskális autonómia feladása nélkül indulhatna meg az országok harmonizációja. A jelentés elfogadásával a politikai támogatásunkról üzentünk a Bizottságnak. Az üzenet egyértelmű és világos, remélem a Bizottság cselekvése is e szellemben fog történni. Ezért támogattam én is szavazatommal ezt a dokumentumot.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Value added tax constitutes a major source of revenue for the national budgets of the Member States. The VAT system, which is based on legislation adopted at European level and applied at national level, suffers from numerous shortcomings which do not make it fully efficient and compatible with the requirements of a true single market. It is necessary to avoid fraud, favour not just consumption taxes but take into account innovative finance, streamline exemptions and reduce red tape, etc. I am ‘In favour’.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Vieninga PVM sistema, kai ateityje tokia bus įdiegta visoje Europos Sąjungoje, neabejotinai prisidės tiek prekybos tarp valstybių narių skatinimo, tiek prie pačios ES tarptautinio konkurencingumo. Tačiau to siekiant turime nepamiršti kelių pagrindinių aspektų, į kuriuos atkreiptas dėmesys ir mūsų priimtame pranešime. Visų pirma tai būtinybė sumažinti administracinių kliūčių, su kuriomis susiduria ES valstybių narių PVM mokėtojai, skaičių. Antra – įgyvendinant subsidiarumo principą, tačiau nepažeidžiant konkurencijos taisyklių, būtinybė valstybėms narėms palikti tam tikrą diskrecijos laipsnį, nustatant pagrįstas išimtis ar kitas lengvatas. Trečia – vieninga sistema turi būti sukurta ir veikti taip, kad pajėgtų užkirsti kelią ES veikiantiems PVM grobstytojams.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai, kadangi Europos Sąjungoje turi būti sukurta ir efektyviai funkcionuoti paprastesnė, stabilesnė ir veiksmingesnė PVM sistema, kuri būtų naudinga piliečiams, įmonėms ir valstybėms narėms. PVM atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant ekonomikos stabilumą ir augimą, dėl to būtina užkirsti kelią sukčiavimui su PVM, mažinti biurokratinę našta mokesčių mokėtojams ir administratoriams ir panaikinti kliūtis sklandžiam vidaus rinkos veikimui. Manau, kad šiandieninėje ekonominėje situacijoje taip pat būtų tikslinga taikyti mažesnį PVM tarifą energiją taupantiems ir aplinkai nežalingiems produktams ir paslaugoms. Be to, labai svarbu užtikrinti, kad jau iki kitų metų pradžios valstybės narės susitartų dėl bendrų prekių ir paslaugų, kurios turėtų būti atleistos nuo PVM arba joms turėtų būti taikomas sumažintas PVM tarifas, sąrašo, o Komisija iki 2013 m. pabaigos pateiktų ataskaitą dėl šio sąrašo.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente concordar com o apelo feito por este relatório a uma taxa reduzida em toda a UE para alguns produtos e serviços. Pede-se aos Estados-Membros que estabeleçam, até ao início do próximo ano, uma lista comum de bens e serviços que devem beneficiar de isenções fiscais ou de taxas reduzidas de IVA. Simultaneamente, pede-se à Comissão que a ratifique como obrigatória até ao final de 2013. Solicita-se ainda que a Comissão e os Estados-Membros ponderem a adopção de um limiar de isenção do IVA para as PME comum a toda a União. A larga maioria que votou positivamente este relatório é favorável à adopção, pelos Estados-Membros, de um sistema de IVA com uma base de incidência ampla e a restringir ainda mais o intervalo de variação da taxa normal. Concordo ainda com as várias recomendações sobre a concepção do sistema de IVA, a redução da burocracia e a eficácia da recolha deste imposto.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O sistema do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) conhece alcance comunitário. Na verdade, tratando-se de um imposto sobre o consumo, e sendo o espaço comunitário marcado pela livre circulação de bens, serviços e empresas, impõe-se uma abordagem de nível comum, sem prejuízo de pequenas variações a nível nacional. Neste contexto, a Comissão propôs aplicar o princípio do destino, isto é, o de aplicar as regras – onde haja diferenças – do local onde o adquirente se encontra. Por outro lado, impera a preocupação de reduzir as ineficiências da máquina administrativa, reduzindo, por exemplo, a frequência das declarações periódicas de IVA ou simplificando a prova exigida para isentar as exportações de IVA. Por fim, é ainda relevante encontrar vias de cobrança aptas a melhorar a eficácia do sistema e a reduzir as situações da fraude. O futuro do IVA, que aqui se procurou desenhar, deve passar por estas vias: simplicidade e eficiência. Razões pelas quais votei em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Mi congratulo per l'ottimo lavoro svolto dal collega Casa. Il testo che è stato approvato è la risposta del Parlamento europeo al Libro verde della Commissione sul futuro dell'IVA, pubblicato a dicembre 2010, e costituisce un contributo alla preparazione della futura strategia europea sul futuro dell'IVA, attesa per la fine di quest'anno. L'obiettivo principale di questa relazione è trovare un equilibrio tra il mantenimento del gettito IVA ai livelli necessari per fornire una fonte importante di entrata e, al tempo stesso, assicurarsi che tale gettito non soffochi le attività imprenditoriali. Ciò potrebbe essere realizzato principalmente grazie alla lotta contro la frode (che costa attualmente all'UE 100 miliardi di euro in entrate mancate) e riducendo la sovrabbondanza di esenzioni e tariffe diverse. Inoltre, l'elaborazione intelligente a livello europeo di nuovi regimi IVA semplificherebbe la vita degli imprenditori onesti e aiuterebbe le organizzazioni non-profit nella fornitura di beni e servizi. Nell'ambito di questo testo, chiedo alla Commissione e agli Stati membri di considerare l'introduzione a livello europeo di una soglia di esenzione IVA per le PMI, al fine di ridurre burocrazia e costi e per facilitare l'accesso al mercato interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Value added tax (VAT) constitutes a major source of revenue for the national budgets of the Member States. The VAT system, which is based on legislation adopted at European level and applied at national level, suffers from numerous shortcomings which do not make it fully efficient and compatible with the requirements of a true single market. On 1 December 2010, the Commission launched a Green Paper on the future of VAT. The aim of the Green Paper is to generate a broad-based debate with all the stakeholders on the evaluation of the current VAT system and the possible ways forward to strengthen its coherence with the single market and its capacity as a revenue raiser whilst reducing the cost of compliance. The Green Paper covers in particular the treatment of cross-border supplies, as well as other key issues, addressing tax neutrality, the degree of harmonisation required in the single market and reducing ‘red tape’ whilst ensuring VAT revenues for Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − L'IVA rappresenta un'importante fonte di entrate per i bilanci nazionali degli Stati membri. Il suo sistema, che si basa su atti normativi adottati in ambito europeo e attuati a livello di Stati membri, presenta tuttavia numerose lacune che ne compromettono l'efficienza e la compatibilità con i requisiti di un autentico mercato unico. La relazione adottata oggi sostiene l'intenzione della Commissione di passare a un sistema dell'IVA "a base ampia". E' pertanto necessario risolvere, oltre al problema della detrazione dell'IVA a monte in relazione alla produzione interna quale sistema contrapposto all'esternalizzazione, anche la questione della cosiddetta IVA occulta nelle catene di approvvigionamento. Un sistema dell'IVA basato sul luogo di stabilimento dell'acquirente, sia per i beni che per i servizi, potrebbe rappresentare una soluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. − Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid! Hääletasin käibemaksu tuleviku puudutava raporti poolt! Võttes arvesse käibemaksu olulist rolli maksuerisuste ühtlustamisel ühtse siseturu väljakujundamiseks ja bürokraatia vähendamiseks ja tagamaks liikmesriikide käibemaksutulud, on mul hea meel, et saime käsitleda antud teemat. Leian, et käesolev raport, mis käsitleb käibemaksusüsteemi muutmist on tähtis, kuna pakub lahenduse transpordisektoris esinenud probleemile, pakkudes võrdseid võimalusi kõikidele transpordiliikidele. Liikmesriigid peaksid tagama sarnaste kaupade ja teenuste kohtlemise käibemaksuga maksustamisel sarnaselt ning et erinevaid piiriüleseid transporditeenuseid tuleks olenemata transpordiviisist ühtmoodi käibemaksuga maksustada. Olukord, kus osad transpordiliigid, nagu näiteks bussi- ja rongitransport, kuuluvad käibemaksuga maksustamisele, samas aga lennu- ja meretransport on maksukohustusest vabastatud, loob ebavõrdseid tingimused samade piiriüleste transporditeenuste osutamiseks. Arvestades seda, et 99% Euroopa Liidu ettevõtjatest on väikese või keskmise suurusega ettevõtjad, on suur tähtsus ka VKE`de halduskoormuse vähendamisel. Raportis tuuakse välja, et halduskoormust tuleb vähendada 25% 2012. aastaks. Loodan siiralt, et liikmesriigid aktsepteerivad antud muudatusi! Aitäh!

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Una riflessione sul sistema IVA, a più di quaranta anni dalla sua introduzione, è indispensabile, visto come la struttura del commercio a favore di un incremento del transito transfrontaliero ha dimostrato i limiti del sistema nonché le grandi occasioni di frode che ne possono derivare. Da parte mia, auspico che la proposta legislativa miri ad una maggiore semplificazione del sistema per ridurre gli oneri amministrativi per le imprese (in notevole misura dovuti alle formalità in materia di IVA); e soprattutto per le piccole imprese che nel mio Paese costituiscono una realtà numericamente molto significativa: 4.335.448 imprese (il 99,9%). Il rafforzamento delle misure di semplificazione è quindi essenziale con l'utilizzo di modelli di dichiarazione IVA armonizzati; regimi speciali il trattamento di piccole imprese e microimprese e potenziamento dello sportello unico. Per le transazioni intracomunitarie, la Commissione si è detta pronta ad abbandonare definitivamente l’obiettivo della tassazione nel Paese di origine per arrivare ad una tassazione a destinazione. Tale meccanismo avrebbe il beneficio di prevenire alcuni tipi di frode.Ma a sfavore della proposta si schierano i piccoli dettaglianti che si vedono annullare il sistema dei pagamenti frazionati dell’IVA (uno dei principali benefici del sistema attuale), concentrando il rischio finanziario sui negozianti che dovrebbero pagare l’intera IVA all’erario.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), skriftlig. − Jeg stemte imod betænkningen om momssystemets fremtid, fordi EU ikke skal blande sig i medlemsstaternes skattepolitik. De negative konsekvenser af EU's indblanding så vi senest med Europa-Kommissionens sagsanlæg mod Danmark i spørgsmålet om frivillige foreningers momsfritagelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Em Dezembro de 2010, a Comissão Europeia publicou o Livro Verde sobre o futuro do IVA intitulado "Rumo a um sistema de IVA mais simples, mais sólido e eficaz", onde é possível aferir novas medidas com vista a reformular um sistema com 17 anos de antiguidade. Concordo com o presente relatório por potencializar o funcionamento eficaz do mercado interno através da crescente harmonização das taxas de IVA dos diversos produtos e serviços à escala europeia, sobretudo nos meios de transporte e bens culturais onde se verificam grandes distorções da concorrência. Sublinho os trabalhos realizados com vista a obter uma maior eficiência do sistema, baseados numa estreita cooperação e partilha de boas práticas entre os Estados-membros. Considero ainda que o novo sistema de IVA deverá estar ajustado às actividades comerciais transfronteiriças, diminuir a burocracia em 25% até 2012 e reduzir os encargos administrativos das empresas. Neste sentido, será decisiva a participação dos diversos actores empresariais nos trabalhos do Comité do IVA, devendo as Instituições Europeias valorizar as suas ideias e propostas. Por fim, gostaria de sublinhar a importância de ser adoptado um regime de IVA "verde", devendo ser implementadas taxas reduzidas e dedutíveis para produtos e serviços eficientes do ponto de vista energético.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru raportul referitor la viitorul taxei pe valoarea adăugată deoarece măsurile propuse contribuie la eficientizarea Pieței Interne. Raportul solicită statelor membre să coordoneze și să armonizeze practicile administrative privind TVA şi să pună în aplicare măsuri de reducere a sarcinilor administrative aferente TVA, de reducere a frecvenței declarațiilor periodice de TVA, de simplificare a dovezilor necesare pentru scutirea de TVA la export. Facturarea electronică facilitează reducerea întârzierilor la plată, reduce riscul erorilor, al fraudelor, precum şi costurile administrative. Directiva 2010/45/UE privind sistemul comun al TVA în ceea ce priveşte normele privind facturarea stabileşte noi reguli de TVA în ceea ce priveşte facturarea electronica, asigurând un tratament egal al facturilor pe hârtie şi al celor electronice. Conform COM(2009)15 privind reducerea sarcinilor administrative, aplicarea aceloraşi reguli privind TVA atât pentru facturile pe hârtie, cât şi pentru cele electronice va reduce, pe termen mediu, sarcina administrativă a întreprinderilor cu până la 18 milioane EUR. În domeniul transportului s-au solicitat norme armonizate sau o cotă redusă de TVA pentru transportul transfrontalier în cadrul UE precum şi accesibilitatea informaţiilor referitoare la diferitele cote de TVA aplicabile în sectorul transportului de călători, pentru a informa călătorii cu privire la costul exact al călătoriei transfrontaliere.

 
  
MPphoto
 
 

  Emilie Turunen (Verts/ALE), skriftlig. − SF er af den opfattelse, at fastsættelse af momssatser alene er medlemsstaternes kompetencer. Vi støtter David Casas betænkning, da den indeholder mange gode initiativer, hvad angår effektivisering, afbureaukratisering og forslag til, hvor man med fordel kan harmonisere momssystemerne. Forslag der går i retning af fratagelse af medlemsstaternes kompetencer, hvad angår momssatser, kan SF dog ikke støtte.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Je me suis abstenue sur ce rapport sur l'avenir de la TVA.

La TVA est par nature l'impôt le plus injuste, et je ne peux donc voter contre un rapport qui insiste sur la nécessité de réformer le système, ce que nous ne pouvons contester.

Lutter contre la fraude fiscale, prendre en compte la spécificité des services sociaux, des services culturels, des PME ou bien encore des organisations à but non-lucratif sont autant d'objectifs que nous pouvons soutenir.

Le rapport insiste aussi sur la nécessité d'élaborer une stratégie de "TVA verte", notamment par la mise en place de taux réduits pour les produits et services économes en énergie.

Autant d'idées intéressantes, mais dont la mise en œuvre me parait assez aléatoire, et qui risquent de ne rester que de beaux discours dès lors que le rapport reste totalement inscrit dans la logique de consolidation du marché unique.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Je me félicite de l'adoption de ce rapport sur l'avenir de la TVA. Construite au niveau européen dès 1967, la TVA représente plus d'un cinquième des recettes fiscales des États membres : son fonctionnement optimal est donc primordial. Le système en place aujourd'hui a été conçu pour n'être que provisoire, et ma famille politique réclame aujourd'hui une réforme en profondeur. La première mesure qui s'impose concerne l'allègement des formalités administratives. La lourdeur bureaucratique imposée aux entreprises en la matière devient insupportable. Ce chantier est prioritaire pour enfin rendre toute son attractivité au marché intérieur européen. Ensuite, le processus d'intégration de l'Union exige une convergence de plus en plus poussée, et la TVA doit en être l'exemple. La diminution des disparités qui peuvent aujourd'hui exister entre les différents Etats membres est absolument nécessaire pour que cesse la concurrence malsaine qui tend à s'étendre. Les deux piliers de cette réforme renforceront la stabilité, la croissance et la prospérité du marché commun de l'Union, en garantissant son attractivité et sa sécurité juridique. J'insiste pour dire qu'avec la modernisation de notre appareil fiscal, c'est le leadership de l'Union dans les échanges mondiaux qui est en jeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Da die Mehrwertsteuer einerseits eine der wichtigsten Einnahmequellen der Mitgliedstaaten darstellt und andererseits das geltende Mehrwertsteuersystem den Gegebenheiten des derzeitigen Standes des EU-Binnenmarktes nicht mehr entspricht, ist es an der Zeit, das überholte System zu überarbeiten. Ich habe dem Bericht zugestimmt.

 
  
  

Report: Sharon Bowles (A7-0337/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com a recomendação favorável do Conselho relativamente à nomeação de Jörg Asmussen para o cargo de vogal da Comissão Executiva do Banco Central Europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Num momento central da vida das instituições europeias, em que, muito em especial, é exigido ao Banco Central Europeu um papel particularmente atento e interventivo no acompanhamento da crise das dívidas soberanas, da estabilidade do Euro e da retoma económica, desejo ao recém-nomeado Jörg Asmussen um mandato com todo o sucesso, estando convicto de que exercerá as funções para as quais é agora nomeado com dedicação e competência.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Listom zo 4. októbra 2011 Európska rada konzultovala s Európskym parlamentom vymenovanie Jörga Asmussena za člena exekutívy Európskej centrálnej banky na funkčné obdobie ôsmich rokov s účinnosťou od 1. novembra 2011. Parlamentný Výbor pre hospodárske a menové záležitosti následne – predovšetkým so zreteľom na požiadavky stanovené v článku 283 (2) Zmluvy o fungovaní Európskej únie a potreby plnej nezávislosti Európskej centrálnej banky podľa článku 130 Zmluvy o fungovaní EÚ – vyhodnotil listiny nominovaného kandidáta spolu so životopisom a odpoveďami na písomný dotazník, ktorý mu bol zaslaný. Dňa 10. októbra 2011 výbor viedol hodinu a pol trvajúce rokovanie s nominovaným, ktorý mal úvodné slovo a následne odpovedal na otázky členov výboru. Ten zaujal kladné stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní Jörga Asmussena za člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky a poveril svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Európskej rade, Rade a vládam členských štátov. Na základe uvedených skutočností i z môjho pohľadu niet pochýb o opodstatnenom menovaní kandidáta do funkcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho votato favorevolmente la nomina di Jörg Asmussen come membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, così come proposto nel testo presentato dalla on. Bowles. L'esperienza maturata nel corso degli anni nelle istituzioni economico-finanziarie nazionali e internazionali vale, da sola, quale attestato di riconoscimento per la candidatura del Dott. Asmussen. Qualora questo, come è legittimo, non bastasse a recepire il profilo per un candidato chiamato a ricoprire un ruolo di primaria importanza, il questionario contenuto nella proposta consente di analizzare meglio quali sono le idee, i valori e le possibili scelte strategiche che il candidato è pronto a mettere in campo nel ricoprire il suo ruolo all'interno della BCE. Ritengo, pertanto, la figura di Asmussen assolutamente compatibile con la carica che andrà a ricoprire e con l'istituzione di cui sarà espressione nei suoi rapporti istituzionali e mediatici. In un periodo di turbolenza economica e finanziaria è sempre più opportuno che la BCE sia percepita come un'Istituzione bancaria forte e con una linea politica-economica precisa e che pone a garanzia gli interessi europei, così come è stato finora.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted in favour of the Council recommendation to appoint Jörg Asmussen as a Member of the Executive Board of the European Central Bank;

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. As instituições europeias têm que ser servidas pelos melhores. No caso em apreço o agora nomeado Jörg Asmussen apresenta um curriculum sem mácula e foi aprovado com distinção na audição prestada na Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu. Desejo-lhe, assim, os maiores êxitos nestes oito anos de mandato.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I supported the appointment of Jörg Asmussen as a member of the Executive Board of the European Central Bank because in recent times he has participated in many negotiations between Berlin and others members of Euro Area regarding the assistance to Greece and other countries which are in a difficult situation.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Cari colleghi, ho votato a favore della nomina di Asmussen come membro del comitato esecutivo della BCE. Dopo le dimissioni quest'estate di Juergen Stark, ritengo sia urgente ristabilire la completezza all'interno del board, sopratutto in un momento di crisi come quello attuale in cui il ruolo della banca centrale è ed è stato fondamentale. Anche per inviare un messaggio di coesione e unità mi auguro che il Consiglio dia il necessario via libera al più presto. Vorrei cogliere l'occasione per encomiare la BCE per quanto ha fatto e sta facendo per mantenere la stabilità dell'euro e dell'intera Unione europea. Se non fosse per la saggezza e l'efficacia dei suoi interventi, non so, nel corso di questa crisi, se i Paesi, in particolare della zona euro, avessero le capacità e la forza di poter reggere e sostenere tali e tante turbolenze finanziarie da soli. Fortunatamente, la BCE, nel rispetto dei Trattati e del suo mandato, è intervenuta senza esitazione, dimostrando uno spirito europeo che le altre istituzioni comunitarie dovrebbe tenere a modello.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Dei o meu voto favorável à nomeação de Jörg Asmussen como membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu. A expressiva maioria que, em sede da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, considerou o perfil do candidato como adequado às funções que vai exercer, motivaram o sentido do meu voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O Conselho consultou o Parlamento Europeu no sentido de Jörg Asmussen ser nomeado como membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu, com um mandato de 8 anos. Jörg Asmussen é, desde Julho de 2008, Secretário de Estado do Ministério das Finanças do Governo Federal da Alemanha, apresentando uma longa experiência em matéria de governação económica e financeira (assim, por exemplo, como delegado do Ministérios das Finanças alemão ao G7 e G20, membro do Grupo de Trabalho do Euro, membro do Conselho de Administração do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, Vice-Governador do Banco Mundial ou Vice-Governador do BERD). Tratando-se de alguém com vastos conhecimentos neste domínio, votei em sentido favorável, fazendo votos para que o exercício das suas funções seja coroado de sucesso.

 
  
  

Recommendation: Ivailo Kalfin (A7-0327/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Europos investicijų bankas (EIB), kurio akcininkės yra valstybės narės, yra viena svarbiausių ES finansinių priemonių. Jo paskolos, suteiktos už ES ribų (9 mlrd. EUR), sudarė daugiau kaip 12 proc. visų jo 2010 m. suteiktų paskolų. Europos Sąjunga suteikia Europos investicijų bankui (EIB) biudžeto garantiją, apimančią tam tikrą valstybinio arba politinio pobūdžio riziką, susijusią su EIB paskolų ir paskolų garantijų operacijomis, vykdomomis ne ES remiant ES išorės politikos tikslus. Šiuo pasiūlymu siekiama užtikrinti ES garantijos EIB išorės finansavimui tęstinumą per likusį dabartinės 2007–2013 m. finansinės perspektyvos laikotarpį, kartu numatant naujų įgaliojimo elementų. Šie nauji elementai leis užtikrinti didesnę EIB intervenciją tuose sektoriuose, kurie skatins trečiųjų šalių vystymąsi, pavyzdžiui, aplinkosaugos infrastruktūros, įskaitant vandentiekį ir kanalizaciją bei tvarų transportą, taip pat klimato kaitos padarinių švelninimo srityse.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestei rezoluţii pentru că este necesar ca UE să ajusteze plafoanele pentru a asigura continuitatea operațiunilor BEI. Totodată, este important ca transparenţa operaţiunilor acestei instituţii să fie consolidată. Garanţia UE pentru operațiunile externe ale Băncii Europene de Investiții asigură că soliditatea financiară a acesteia nu este afectată.

BEI ar trebui să-şi intensifice activitatea, în special în sectoarele care ar favoriza progresul ţărilor în curs de dezvoltare, ca de exemplu infrastructura de mediu, transportul durabil, sprijinirea sănătăţii şi a învăţământului. Susţin ideea extinderii operațiunilor care beneficiază de garanţia UE, astfel încât să fie acoperite toate regiunile vizate de mandatul său extern. Consider că este necesar să se consolideze legătura dintre implementarea activităţilor BEI şi priorităţile regionale ale UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. É importante assegurar a continuação da garantia da UE às operações externas de financiamento do BEI durante o período restante do actual Quadro Financeiro Plurianual de 2009-2013. Congratulo-me com alguns dos novos elementos introduzidos no mandato do BEI que permitirão uma coordenação muito melhor para realizar os objectivos da UE, responsabilização e transparência substancialmente acrescidas e uma melhor utilização da garantia orçamental da UE. O PE procurou essencialmente adaptar os limites máximos para permitir a prossecução das operações até 31 de Dezembro de 2013, reforçar a transparência das operações do BEI ao abrigo do mandato externo e o apoio dessas operações aos objectivos da política externa da UE, bem como abrir a via para perspectivas a mais longo prazo, algumas das quais foram salientadas nas recomendações da revisão intercalar.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O mandato externo do Banco Europeu de Investimento é decidido conjuntamente pelo Parlamento e pelo Conselho desde 2009. O presente mandato do BEI expira em Outubro de 2011 tendo a Comissão, em Abril de 2010, proposto a sua extensão até 2013. Saúdo as instituições envolvidas na negociação bem como o resultado do seu esforço conjunto e o consequente aumento das garantias da União ao Banco. Desejo que os fundos à disposição do BEI sejam utilizados de modo eficiente e produtivo e que a coordenação entre a União e o Banco seja cada vez mais uma realidade, tendo presentes quer as necessidades de coesão interna quer os objectivos externos da União.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório de Ivailo Kalfin enquadra-se numa Recomendação para segunda leitura sobre uma garantia da União Europeia ao Banco Europeu de Investimento em caso de perdas resultantes de empréstimos e garantias para projectos realizados fora da UE. A 21 de Abril de 2010, a Comissão apresentou ao Parlamento Europeu (PE) e ao Conselho uma proposta de decisão que tinha como objectivo assegurar a continuação da garantia da UE às operações externas de financiamento do BEI durante a fase final em que se encontra em vigor o actual Quadro Financeiro Plurianual (QFP), até 2013, mediante a introdução de algumas alterações. Em sede de primeira leitura, a Comissão dos Orçamentos aprovou um conjunto de alterações e compromissos que tiveram em conta as contribuições recebidas de outras cinco comissões. Considerando as negociações levadas a efeito pelo relator e o número de trílogos informais realizados entre o PE, o Conselho e a Comissão, bem como todos os contactos com o BEI, voto favoravelmente a extensão do mandato do BEI, pois permitirá uma melhor realização dos objectivos da UE através de uma responsabilização e transparência acrescidas, na certeza de que a garantia da UE será melhor utilizada.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O Banco Europeu de Investimento (BEI) pode conceder empréstimos a projectos não apenas nos Estados-Membros da União Europeia, mas também noutros países. Este relatório aborda a questão das garantias orçamentais da UE para cobrir os riscos soberanos e políticos associados às operações de concessão de empréstimos e garantias de empréstimos fora da UE. Trata-se de uma questão que recai no âmbito da co-decisão (Parlamento e Conselho).

Em 21 de Abril de 2010, a Comissão apresentou ao Parlamento e ao Conselho uma proposta de decisão que concede uma garantia da UE ao Banco Europeu de Investimento em caso de perdas resultantes de empréstimos e garantias para projectos realizados fora da União Europeia. A nível da comissão parlamentar especializada, foi aprovado um certo número de alterações aquando da primeira leitura, incluindo compromissos que resultam de múltiplos contactos informais e de pareceres recebidos de outras cinco comissões. Em 27 de Janeiro de 2011, a Comissão dos Orçamentos (BUDG) aprovou a sua recomendação ao plenário, incorporando uma alteração de compromisso global sob forma de texto consolidado. Trata-se de um passo importante na medida em que permite salvaguardar e ajudar a operacionalizar a possibilidade de concessão de empréstimos, por exemplo, para o desenvolvimento de projectos em países em vias de desenvolvimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. O Banco Europeu de Investimento (BEI), cujos accionistas são os Estados-Membros, é um dos instrumentos financeiros que concede empréstimos a projectos fora da UE (9 mil milhões €). A garantia orçamental da UE que cobre os riscos soberanos e políticos das operações de concessão de empréstimos e garantias de empréstimos fora da UE é co-decidida pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho.

Entretanto, em 21 de Abril de 2010, a Comissão apresentou ao PE e ao Conselho uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que concede uma garantia da UE ao Banco Europeu de Investimento em caso de perdas resultantes de empréstimos e garantias para projectos realizados fora da União Europeia. A nível da comissão parlamentar, foi aprovado um certo número de alterações aquando da primeira leitura, incluindo compromissos que resultam de múltiplos contactos informais e de pareceres recebidos de outras cinco comissões. Em 27 de Janeiro de 2011, a Comissão dos Orçamentos (BUDG) aprovou a sua recomendação ao plenário, incorporando uma alteração de compromisso global sob forma de texto consolidado.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Okrem svojho základného poslania financovania investícií v Európskej únii od roku 1963 Európska investičná banka (EIB) vykonáva na podporu vonkajších politík EÚ aj finančné operácie mimo Európskej únie. Toto umožňuje doplniť rozpočtové zdroje Únie dostupné aj pre vonkajšie regióny v prospech prijímajúcich krajín o finančnú silu EIB. S cieľom podporiť vonkajšiu činnosť EÚ a umožniť EIB financovať investície mimo Únie bez toho, aby to malo nepriaznivý vplyv na jej úverové postavenie, využívala väčšina jej operácií vo vonkajších regiónoch rozpočtovú záruku EÚ spravovanú Komisiou. Finančné operácie EIB by mali prispieť k všeobecným princípom, ktorými sa vonkajšia činnosť Únie riadi podľa článku 21 Zmluvy o Európskej únii, podpore a konsolidácii demokracie a pravidla práva, ľudských práv a základných slobôd a k zavedeniu medzinárodných environmentálnych dohôd, ktorých zmluvnou stranou je EÚ. Zastávam názor, že v súlade s cieľom posilniť súdržnosť celkovej pomoci EÚ v príslušných regiónoch je potrebné hľadať možnosti na prípadné spojenie financovania EIB s rozpočtovými zdrojmi EÚ. Je potrebné, aby existovala včasná výmena názorov medzi EIB, Komisiou a Európskou službou pre vonkajšiu činnosť počas prípravy programových dokumentov na dosiahnutie súladu medzi činnosťami EIB a činnosťami Komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), in writing. − I agree with Parliament’s position on the EU guarantee to the EIB, which enables the EIB to retain its EU guarantee for its financing of investments outside the EU as part of its engagement with our neighbours and international partners. This agreement marks the first time Parliament and the Council have used co-decision as the legal basis for this guarantee, which is a positive step towards reinforcing its democratic oversight and accountability. Crucially, Parliament has also secured an increase of EUR 1 billion for investments in the southern Mediterranean (such as improving infrastructure and offering credit to private enterprise). In addition, EIB loans and guarantees for projects outside the EU will now be contingent upon their contribution to key EU goals, such as the achievement of the Millennium Development Goals, reduction of poverty levels and the fight against climate change.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Havel (S&D), písemně. − Evropská investiční banka (EIB) se kromě svého základního poslání financovat investice v EU zabývá i poskytováním úvěrů mimo EU, které ke konci roku 2010 představovaly 9 miliard EUR, cca 12 % celkových úvěrů. Tématem EIB jsme se v EP zabývali dne 17. 2. 2011 v rámci schváleného usnesení P7_TA-PROV(2011)0062, které jsem též podpořil včetně 5 pozměňovacích návrhů. Nejdůležitější změny se týkají zvýšení stropů o částku 1 857 milionů EUR a reinvestic EIB, cílů EU a jejich podmíněnosti v souladu s článkem 208 Smlouvy o fungování EU, pařížskou deklarací z roku 2005 a též akčním programem z Akkry z roku 2008, dále transparentnosti a podávání zpráv – např. důraz je kladen na analýzy dopadů na rozvoj, environmentální a sociální udržitelnost, dále na ukazatele výkonnosti vypracované EIB v oblasti rozvoje, životního prostředí a lidských práv apod. – a dlouhodobějších vyhlídek, např. pokud jde o poskytování mikroúvěrů na základě nového finančního rámce. Navrhovaný rozšířený mandát EIB by měl umožnit lepší koordinaci při dosahování cílů EU, umožnit vyšší odpovědnost a transparentnost a lepší využití rozpočtových záruk EU. Celkově lze konstatovat, že předložená zpráva kolegy Ivaila Kalfina navazuje na předešlé rozhodnutí EP a reflektuje navrhované změny, a proto ji doporučuji schválit v předloženém znění.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau dokumentui, kadangi remiantis laikotarpio vidurio peržiūros išvadomis, bendras tikslas yra užtikrinti ES garantijos vykdant EIB išorės finansavimą tęstinumą likusiu dabartinės 2007–2013 m. finansinės perspektyvos laikotarpiu ir tuo pat metu numatyti naujų įgaliojimo elementų. EIB yra ne pelno siekiantis, ES politiką vykdantis viešasis bankas, investuojantis tik į tokius projektus, kuriais įgyvendinami ES politikos tikslai. EIB teikia finansinę paramą įgyvendinti ES išorinio bendradarbiavimo ir vystymo politikos tikslus, tokius kaip: privačiojo sektoriaus plėtra, infrastruktūros vystymas, patikimas energijos tiekimas ir tvari aplinka. Manau, kad tai svarbios sritys, kurioms būtinas finansavimo tęstinumas.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report because I believe that, on the whole, the extended mandate of the EIB will allow much better coordination for achieving the EU’s goals, considerably more accountability and transparency and a better use of the EU budgetary guarantee.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − La Banca europea per gli investimenti, i cui azionisti sono gli Stati membri, è uno dei più importanti strumenti finanziari dell'UE. I prestiti concessi al di fuori dell'Unione europea (9 miliardi di EUR) rappresentavano oltre il 12% del totale dei prestiti nel 2010. Risulta, quindi, indispensabile accordarle una garanzia comunitaria in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti effettuati in paesi terzi.

Appoggiamo, quindi, il rafforzamento della capacità della BEI di sostenere gli obiettivi di sviluppo dell'UE, attraverso il miglioramento della valutazione e del monitoraggio degli aspetti sociali e di sviluppo dei progetti. Consideriamo necessario un maggiore e più puntuale intervento in settori che favoriscono lo sviluppo dei paesi terzi, quali le infrastrutture ambientali, ivi inclusi l'approvvigionamento idrico e i servizi igienici, il trasporto sostenibile e l'attenuazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Riteniamo, al contempo, indispensabile accrescere la trasparenza delle sue operazioni che rientrano nel mandato esterno, nonché il loro sostegno agli obiettivi di politica estera dell'UE, considerando le prospettive a più lungo termine, alcune delle quali sono delucidate nelle raccomandazioni della revisione intermedia.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. − Ho espresso il mio voto favorevole alla relazione del collega Kalfin in quanto ritengo che il testo favorirà, sulla base dell´ampliamento del mandato della BEI, un miglior coordinamento del conseguimento degli obiettivi dell´UE, una maggiore responsabilizzazione e trasparenza ed un appropriato uso della garanzia fornita dal bilancio UE. L´aumento dei massimali e la possibilità per la BEI di reinvestire i rientri provenienti da operazioni precedenti, come proposto nel progetto di regolamento (CE) n. 1638/2006 permetterà all´UE di sostenere con maggior forza gli obiettivi di politica estera dell´UE relativi alle operazioni che essa porta avanti, gli Obiettivi di sviluppo del Millennio, nonché tutti quei programmi che abbiano un impatto sul clima, garantendo uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La BEI pourrait jouer un rôle important pour aider les États membres que les politiques de l'UE condamnent à la crise au prétexte de leur dette et de la notation celle-ci. Au lieu de cela, l'UE préfère continuer de la faire financer des filiales off shore de multinationales et ne demande d'autres garanties écologiques que celles que voudra bien proposer la Commission européenne. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Desde 2009 que o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu decidem em conjunto que sobre o mandato externo do Banco Europeu de Investimento. Este expira em Outubro de 2011. No entanto uma proposta da Comissão, propõe a extensão do mesmo até 2013. É com agrado que verifico que as negociações entre as várias instituições tiveram uma conclusão positiva, com um aumento significativo das garantias oferecidas pela União Europeia ao BEI. Esperemos agora que tais fundos sejam utilizados de forma eficaz e contribuam para a saída da crise.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The European Investment Bank, whose shareholders are the Member States, is one of the most important EU financial institutions. Its lending outside the EU (EUR 9 billion) accounted for more than 12 % of its total 2010 lending. An important part of its lending operations outside the EU is actually covered by an EU budget guarantee. This EU budget guarantee covers sovereign and political risks of EIB loans and loan guarantee operations outside the EU. I voted ‘In favour’.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Im April 2010 wurde ein Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlament und des Rates zu einer Garantieleistung der Europäischen Union für etwaige Verluste der Europäischen Investitionsbank aus Darlehen und Garantien für Vorhaben außerhalb der Europäischen Union vorgelegt. Dabei wurde eine Halbzeitüberprüfung des EIB-Außenmandats fixiert. In erster Lesung nahm das EU-Parlament einige Änderungen an und nach den Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission wurde für die zweite parlamentarische Lesung eine Einigung erzielt. Einige der vorgesehenen Änderungen mögen tatsächlich Besserungen nach sich ziehen. Nach wie vor sind Rechenschaftspflicht und Transparenz beim Einsatz der EU-Haushaltsgarantie dennoch nicht in zufriedenstellendem Ausmaß gegeben. Aus diesem Grund habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kuria Europos investicijų bankui būtų suteikta ES garantija išorės skolinimui 2007–2013 m. laikotarpiu. Visų pirma, atsižvelgiant į šio banko svarbą įgyvendinant ES politikos tikslus, yra labai svarbu užtikrinti ES garantijos vykdant EIB išorės finansavimą tęstinumą. Teikiant būtiną politinę ir finansinę paramą šalims ir projektams, manau, kad didesnis dėmesys turėtų būti skirtas tiems sektoriams, kurie skatina trečiųjų šalių vystymąsi. Be to, būtina stiprinti EIB gebėjimus remiant ES vystymosi tikslus ir aktyvinti jo veiklą sveikatos apsaugos ir švietimo srityse.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Cari colleghi, la decisione delle istituzioni europee di ampliare i margini di manovra della Banca Europea degli Investimenti, offrendo a quest'ultima maggiore autonomia amministrativa e decisionale, mostra come l'interesse europeo nello sviluppo dei progetti richiesti all'interno dell'Unione e il finanziamento di questi sia effettivamente considerato importante. Ovviamente bisogna ben legiferare per non rischiare di disperdere i fondi stanziati e la raccomandazione in seconda lettura del collega Kalfin, per la quale ho votato a favore, pone l'accento sull'esigenza di stabilire delle regole effettive per garantire nello specifico i progetti realizzati al di fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O relator considera que o texto agora apresentado reflecte amplamente a primeira leitura do Parlamento, sendo resultado de intensas negociações realizadas de Fevereiro a Junho de 2011. Considera ainda que, na sua globalidade, a extensão do mandato do BEI permitirá uma melhor coordenação para a realização dos objectivos da EU, permitindo ainda uma responsabilização e transparência substancialmente acrescidas e uma melhor utilização da garantia orçamental da UE. Por todos estes factos votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O objectivo da proposta da Comissão é manter a garantia da UE às operações externas de financiamento do BEI. Em primeira leitura, o objectivo central do Parlamento Europeu passou por reforçar a transparência da actuação do BEI e procurar integrar a sua actividade dentro dos objectivos a longo prazo da UE. Entre os pontos então avançados, salienta-se que o relatório anual da Comissão deverá tratar a relação entre os apoios concedidos e os objectivos de política externa da UE, os reflexos dessa acção em termos de sustentabilidade ambiental e energética e a articulação dos fundos disponibilizados através do BEI com o de outros doadores. Tais alterações foram acolhidas, tendo o Conselho levado em conta as observações do Parlamento Europeu. Por conseguinte, votei em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The general objective is, on the basis of the findings of the mid-term review, to ensure the continuation of the EU guarantee for EIB external financing for the remainder of the current financial perspectives 2007-2013, whilst introducing a number of new elements into the mandate. The new elements are the following: 1. Activation of the EUR 2 billion ‘optional mandate’, which was placed in reserve. This optional mandate is to be activated not as an increase of individual regional ceilings, but as a mandate dedicated to projects which contribute to the fight against climate change across all regions covered by the decision; 2. Replacing the current system of regional objectives for operations under EU guarantee with horizontal high-level objectives covering all regions under the external mandate; 3. Development by the Commission, together with the EIB, and in consultation with the European External Action Service (EEAS), of operational guidelines for each region under the external mandate, reflecting EU regional strategies in order to strengthen the link between the implementation of EIB activities in line with the general high-level objectives under the external mandate and EU regional priorities.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questo testo perché, nel suo complesso, permette di ampliare il mandato della BEI, consentendole maggior capacità operativa nell'ottica di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Unione europea. In questo modo sarà possibile avere una maggiore trasparenza ed un migliore uso della garanzia fornita dal bilancio dell'Unione europea. Sulla base dei risultati effettuati dalla valutazione intermedia, è ora necessario dare continuità alla garanzia dell’UE sui finanziamenti esterni della BEI fino al 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport qui favorise le soutien de l'Union  européenne à des programmes en faveur du développement des ressources naturelles, de la lutte contre le réchauffement climatique et contre la pauvreté.

Ce rapport se prononce en faveur de garanties de l'Union à la Banque européenne d'investissement  en cas de pertes sur les projets réalisés dans les pays tiers.

 La BEI est l'un des principaux moyens d'interventions de l'UE dans les pays du Sud : 9 milliards d'euros de prêts, 12% du total des prêts en 2010. Les mesures proposées renforcent donc la légitimité des investissements de l'Union en matière d'aide au développement. Ceci n'est pas un luxe en cette période de crise financière, les investissements dans les pays du Sud ne pouvant pas être les victimes de l'incurie des gouvernements européens pour faire face à la crise.

 Ces politiques me semblent donc aller dans le bon sens, même si elles restent très en deçà de ce qui pourrait être fait en ce domaine.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Die Europäische Investitionsbank (EIB), deren Anteilseigner die EU-Mitgliedstaaten sind, ist eines der wichtigsten Finanzinstrumente der EU. Ihre Darlehensvergaben außerhalb der EU stellten im Jahr 2010 mehr als 12 Prozent ihrer Gesamtdarlehensvergabe dar. Gestützt auf die Ergebnisse einer 'Halbzeitbewertung' war es das Ziel, die EU-Garantie für EIB-Finanzierungen in Drittländern während der verbleibenden Geltungsdauer der aktuellen Finanziellen Vorausschau 2007-2013 aufrechtzuerhalten und gleichzeitig einige Neuerungen in das Mandat aufzunehmen. Ich habe zugestimmt, denn nach intensiven Verhandlungen wird das erweiterte Mandat der EIB eine sehr viel bessere Koordinierung zur Erreichung der EU-Ziele, beträchtlich mehr Rechenschaftspflicht und Transparenz sowie einen besseren Einsatz der EU-Haushaltsgarantie ermöglichen.

 
  
  

Report: Sharon Bowles (A7-0227/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) įsteigtas 1990 m. rinkos ekonomikos vystymuisi paremti Vidurio Europos ir Vidurio Azijos šalyse po plataus masto komunistinių režimų žlugimo. Europos Sąjunga kartu su Europos investicijų banku (EIB) ir 40 šalių (įskaitant visas tuometines ES valstybes nares) buvo nariai steigėjai. Šiuo metu Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką valdo 61 šalis, ES ir EIB. ERPB remia 29 šalyse, visų pirma privačiajame sektoriuje, vykdomus projektus, kurių reikiamo finansavimo rinka negali užtikrinti. Bankas propaguoja verslumą ir skatina perėjimą prie atviros ir demokratiškos rinkos ekonomikos. Pritariau šiam siūlymui, kuriuo ES siūloma leisti pasirašyti papildomų pirmalaikio išpirkimo ERPB akcijų ir tuo atitinkamai padidinti įstatinį kapitalą.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Il mio voto nei confronti di questa relazione sulla sottoscrizione, da parte dell´UE, di ulteriori azioni del capitale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) è stato decisamente contrario. La BERS, che coordina progetti di sviluppo in circa trenta Stati dell´Europa orientale e dell´Asia, ha infatti avviato 44 progetti anche in Turchia. Tenendo conto delle minacce, anche militari, che il governo turco ha recentemente lanciato nei confronti dell´UE e dei suoi Stati membri, e considerando che questo stesso governo si rende quotidianamente responsabile di azioni contro la democrazia, contro i diritti delle minoranze religiose e contro la libertà di espressione, non posso assolutamente sostenere l´iniziativa in questione. Analogamente, la BERS coordina progetti in paesi quali l´Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, il cui governo è non solo responsabile di violazioni della libertà di espressione, ma anche protagonista in casi di corruzione, clientelarismo e promotore di inaccettabili falsificazioni storiche. Il mio voto è pertanto contrario.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − L'aumento di capitale da 20 a 30 miliardi di EUR, anche per assicurare la tripla A della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, è un impegno molto importante che va sostenuto. I rappresentanti dell'Unione negli organi di governo della BERS devono, dunque, incoraggiare una maggiore coerenza con gli obiettivi della strategia Europa 2020, garantendo così una migliore efficacia della politica esterna della BERS. L'istituto dovrà fornire informazioni pubbliche e trasparenti in merito alla sua azione di finanziamento e la valutazione dei progetti e dei beneficiari sarà resa pubblica, con conseguenti controlli più frequenti e più severi che spezzeranno il segreto della lista dei beneficiari. Per perseguire il principio di trasparenza, il Governatore della BERS dovrà riferire ogni anno in relazione alla promozione degli obiettivi della politica estera dell'Unione europea e della strategia Europa 2020. In questo modo, si potrà garantire un sistema più efficace ed evitare doppioni degli investimenti della BEI e della BERS. Per questi motivi ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa proposta poiché ritengo che la sottoscrizione di ulteriori azioni a seguito di un aumento di capitale sia un atto necessario per mantenere inalterato il rating della BERS. Tale aumento risponde, inoltre, alla necessità di creare un cuscinetto di sicurezza nell'eventualità di un futuro andamento negativo del portafoglio investimenti. Credo sia importante sostenere tale politica considerato il ruolo centrale che tale istituzione riveste nel garantire stabilità al settore finanziario, nonché nel fornire una rapida risposta in situazioni di crisi economica. Tale operazione, di conseguenza, rende necessaria una valutazione/razionalizzazione del sistema europeo delle banche d'investimento e una maggiore cooperazione tra le banche appartenenti al sistema stesso. E' altresì necessario che il governatore della BERS prenda in considerazione la coerenza di tale richiesta rispetto ad altre politiche molto importanti per la UE quali la strategia europea 2020 e gli obiettivi del millennio della UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − În ceea ce priveşte subscrierea de noi acţiuni nevărsate ale BERD, proporţional cu actuala pondere deţinută de UE, consider că majorarea capitalului va consolida activitățile instituției în țările în care aceasta își desfășoară activitatea şi, în contextul crizei financiare, sporeşte posibilităţile Băncii de acordare a asistenţei necesare economiilor acestor țări într-o perioadă de limitare a disponibilității capitalului. Apreciez, în acest sens, faptul că BERD a aprobat României împrumuturi de 799 de milioane de euro în perioada 2009-2010. Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare şi Banca Europeană de Investiții sunt bănci finanţate de Uniunea Europeană, fapt ce implică riscul suprapunerii activităților. Cred că se impune un control mai strâns al Uniunii în acest sens, precum şi pentru verificarea parcursului împrumuturilor acordate şi pentru combaterea evaziunii fiscale, în special având în vedere posibila tranzitare a finanțărilor BERD prin paradisuri fiscale şi utilizarea ilegală a secretului bancar.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. − Am votat în favoarea raportului privind subscrierea de noi acțiuni de către Uniunea Europeană în capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucţie și Dezvoltare, deoarece acesta propune eficientizarea sistemului bancar european de investiții publice şi controlul mai strict al proiectelor finanţate. Consider că evaziunea fiscală contribuie la actuala instabilitate a sistemului financiar mondial. O bancă finanţată de către Uniunea Europeană nu îşi poate permite, prin urmare, să coopereze cu entităţi care se sustrag de la obligațiile lor din domeniul taxării.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. O Conselho de Governadores decidiu, no passado mês de Maio, aumentar o capital do BERD, passando de 20 mil milhões para 30 mil milhões de euros. Este facto surgiu como resposta à crise financeira e à intensificação da actividade do Banco, no apoio aos países nos quais intervém. A proposta consiste em gerar o novo capital realizável mediante a transformação de reservas distribuíveis acumuladas em capital social, pelo que não terá um impacto imediato no orçamento da UE. Voto favoravelmente este relatório pois considero ser uma medida importante para ajudar a inverter a actual situação económico-financeira europeia. A injecção adicional de liquidez no BERD permitirá, objectivamente, um reforço e o desenvolvimento da actividade do banco. Embora o Parlamento Europeu pretendesse ir mais longe, congratulo-me contudo pelo acordo conseguido pelo trílogo relativo à apresentação de um relatório até ao fim da quarta análise de recursos de capital, que avalie o sistema bancário de investimento público europeu e que examine ainda a possibilidade de uma reestruturação dos bancos em questão, como solicitado anteriormente pelo Parlamento Europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Le Parlement a demandé: 1) qu'on lui présente un rapport d'évaluation du système bancaire européen d’investissement public comme il l'avait déjà appelé de ses vœux dans sa résolution du 25 mars 2009. Cette évaluation devra décrire les options reprenant les meilleurs moyens de rationaliser le système, tout en tenant compte des effets potentiels d’une restructuration sur la capacité de prêt des banques respectives aux économies frappées par la crise; 2) au gouverneur de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) de faire annuellement rapport devant la commission compétente du Parlement européen sur la promotion des objectifs de l’Union, notamment en ce qui concerne les objectifs du Millénaire de l’UE, la stratégie Europe 2020 pour la croissance et l’emploi et l’augmentation du passage aux sources renouvelables d’énergies et aux techniques à fort rendement énergétique; 3) que les contrôles soient plus stricts afin d’empêcher les bénéficiaires de recourir aux paradis fiscaux dans les projets auxquels prend part la BERD.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O Conselho de Governadores do BERD decidiu aumentar o capital em Maio de 2010. O capital social autorizado do Banco aumentará 50%, passando de 20 mil milhões para 30 mil milhões de euros. Com este aumento de capital pretende-se dar resposta à crise financeira e intensificar a actividade do Banco no apoio aos destinatários dos seus investimentos. Como esta é uma proposta não controversa e que pretende dar resposta a uma situação de crise, não poderia deixar de merecer o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Em Maio de 2010, o Conselho de Governadores do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) decidiu aumentar o capital social do mesmo em 50%, passando de 20 mil milhões de euros para 30 mil milhões. Trata-se da primeira instituição financeira da UE que foi criada para apoiar o desenvolvimento económico da Europa na sequência da desagregação da União Soviética. O BERD apoia, essencialmente, o desenvolvimento do sector local: pequenas e médias empresas, particulares, municípios, cooperação regional, inovação, a criação de emprego, energia, projectos ecológicos, etc. O presente relatório, elaborado por Sharon Bowles, versa sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à subscrição, por parte da União Europeia, de participações suplementares no Capital do BERD, em termos proporcionais à sua participação actual que se cifra em 3,031%. Concordo, e congratulo com esta subscrição, com o aumento de capital do BERD por parte da UE, um exemplo da capacidade económica e accionista da UE, e faço votos para que parte deste capital seja utilizado no apoio ao desenvolvimento dos países enquadrados na denominada Primavera Árabe.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Esta proposta de decisão pretende permitir que a União Europeia subscreva novas acções realizáveis do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), no âmbito do aumento de capital decidido pelo Conselho de Governadores do BERD em 2010. A decisão também autorizará o governador do BERD, representante da União Europeia, a depositar o instrumento de subscrição exigido.

O Conselho de Governadores decidiu, no passado mês de Maio, aumentar o capital do banco em 50%, passando de 20 mil milhões para 30 mil milhões de euros, com vista a dar resposta à crise financeira e a intensificar a actividade do Banco no apoio aos países em que intervém. O aumento de capital é composto por mil milhões de euros de capital realizado e 9 mil milhões de euros de capital realizável. Como refere a Comissão de Orçamentos, a proposta consiste em gerar o novo capital realizável mediante a transformação de reservas distribuíveis cumuladas em capital social. Por conseguinte, a operação não terá consequências imediatas para o orçamento da UE. O risco decorre da possibilidade de ter de mobilizar capital adicional no caso pouco provável de uma evolução negativa considerável da carteira de investimentos do banco.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Esta proposta de decisão pretende permitir que a União Europeia subscreva novas acções realizáveis do BERD, no âmbito do aumento de capital decidido pelo Conselho de Governadores do BERD, em 2010. A decisão também autorizará o Governador do BERD, representante da União Europeia, a depositar o instrumento de subscrição exigido.

O Conselho de Governadores decidiu, no passado mês de Maio, aumentar o capital do banco, passando de 20 mil milhões para 30 mil milhões de euros, com vista a dar resposta à crise financeira e a intensificar a actividade do Banco em apoio aos países em que intervém. O aumento de capital é composto por mil milhões de euros de capital realizado e 9 mil milhões de euros de capital realizável. Como refere a Comissão de Orçamentos, a proposta consiste em gerar o novo capital realizável mediante a transformação de reservas distribuíveis cumuladas em capital social. Por conseguinte, a operação não terá consequências imediatas para o orçamento da UE. O risco decorre da possibilidade de ter de mobilizar capital adicional no caso pouco provável de uma evolução negativa considerável da carteira de investimentos do banco.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) bola zriadená v roku 1990 s cieľom podporiť rozvoj trhových hospodárstiev v oblasti siahajúcej od strednej Európy až k strednej Ázii. Európska únia bola spolu s Európskou investičnou bankou (EIB) a 40 krajinami jedným zo zakladajúcich členov. EBOR podporuje projekty v 29 krajinách, najmä v súkromnom sektore, ktoré trh nedokáže financovať v plnom rozsahu. Podnecuje podnikanie a podporuje prechod k otvorenému a demokratickému trhovému hospodárstvu. Zámerom navrhovaného rozhodnutia je povoliť Únii, aby v EBOR upísala ďalšie podiely splatné na požiadanie v rámci zvýšenia kapitálu, o ktorom Rada guvernérov EBOR rozhodla 14. – 15. mája 2010. Týmto rozhodnutím sa guvernér EBOR zastupujúci Európsku úniu takisto poverí uložiť požadovanú upisovaciu listinu. Počiatočný kapitál EBOR sa stanovil na 10 mld. ECU, z ktorých EÚ upísala 3 %. Guvernéri EBOR sa v roku 1996 rozhodli zdvojnásobiť výšku schváleného kapitálu EBOR, pričom EÚ upísala ďalších 30 000 podielov, každý v hodnote 10 000 EUR, čím sa kapitál, ktorý upísala EÚ, zvýšil na 600 mil. EUR. Podiel EÚ na celkovom schválenom kapitáli EBOR sa ponechal bezo zmien. Navrhuje sa vytvoriť nový splatený kapitál premenou naakumulovaných rozdeliteľných rezerv na akciový kapitál. Operácia teda nebude mať žiadny bezprostredný vplyv na rozpočet EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), in writing. − I support the Bowles Report which follows the increase in the EBRD’s authorised capital stock by EUR 10 billion. This will allow the EBRD to broaden its activities, providing additional access to capital in its countries of operation during a difficult economic period. This additional capital generation will have no immediate direct effect on the EU budget. Furthermore, I support the report’s commitment to increasing the transparency of the EBRD, and ensuring that its work is consistent with the Europe 2020 Strategy. The requirement that the EBRD report annually to Parliament will also strengthen accountability and ensure the EBRD’s work is in line with the EU’s objectives.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, nes siūlomo teisės akto tikslas – leisti Europos Sąjungai pasirašyti papildomų pirmalaikio išpirkimo akcijų ERPB, kurių kiekis būtų proporcingas dabartinei Sąjungos kapitalo daliai (3,031 proc.). 2010 m. gegužės mėn. ERPB valdytojų taryba, siekdama reaguoti į finansų krizę ir didinti pastangas paremti šalis, kuriose vykdomos banko operacijos, nusprendė banko kapitalą padidinti 50 proc. – nuo 20 iki 30 mlrd. EUR. Kapitalas didinamas 1 mlrd. EUR nauju įmokėtu kapitalu ir 9 mlrd. EUR nauju pirmalaikio išpirkimo kapitalu. Pasiūlymu siekiama sukurti naują įmokėtą kapitalą sukauptus paskirstytinus rezervus paverčiant akciniu kapitalu. Taigi, operacija iškart neturės tiesioginio poveikio ES biudžetui. Rizika kyla dėl galimos būtinybės mokėti papildomą kapitalą, jei su banko investicijų portfeliu bus susiję dideli neigiami pokyčiai, nors tai mažai tikėtina. Po padidinimo ES kapitalo dalis ERPB ir toliau bus 3,031 %, apmokėtų akcijų dalis padidės nuo 157,50 mln. EUR iki 187,81 mln. EUR, o pirmalaikio išpirkimo kapitalas – nuo 442,5 mln. EUR iki 712,63 mln. EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho sostenuto questa proposta, volta a consentire la sottoscrizione a nuove azioni che fanno riferimento alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), in seguito all'aumento di capitale da 20 a 30 miliardi deciso dal Consiglio dei governatori il 14 e il 15 maggio del 2010. Le linee contenute nella relazione sono da considerare come le basi per il mantenimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Tra queste, è da sottolineare la funzione di trasparenza che sempre più la BERS è chiamata a svolgere anche tramite la relazione che il Governatore della banca è chiamato ad esporre in relazione agli obiettivi della politica estera dell'Unione europea. La trasparenza nelle operazioni finanziarie della BERS diventerà, dunque, il punto cardine dell'operatività bancaria e renderà l'indirizzamento degli investimenti maggiormente efficace ed efficiente. Ho espresso voto favorevole alla risoluzione dell'on. Bowles perché ritengo che una misura di ricapitalizzazione tramite l'emissione di nuove azioni del capitale bancario sia la strada più opportuna da percorrere che, aspetto non meno importante, non avrà dirette conseguenze sul bilancio dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) trebuie să răspundă în mod eficient la criză și trebuie să își reorienteze strategia, având în vedere impactul deosebit de important pe care criza îl are în zona în care banca își desfășoară activitatea. Consider că majorarea capitalului propusă de BERD este absolut necesară pentru atenuarea impactului crizei. Acest lucru va permite BERD să menţină un nivel ridicat de activitate și să contribuie, alături de celelalte organizaţii si instituţii europene sau naționale, la redresarea economică în zona sa de acțiune.

Estimările arată că, prin majorarea de capital, BERD va genera un volum anual de activitate de aproximativ 9 miliarde EUR în 2011 și 2012 și aproximativ 8,5 miliarde EUR pe an până în 2015. Astfel, consider că prin rolul pe care UE îl are în conducerea BERD, aceasta trebuie să subscrie noi acțiuni pentru a atinge obiectivele comunitare.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this decision which permits the European Union to subscribe for additional callable shares in the EBRD in the framework of the capital increase decided by the EBRD Board of Governors on 14/15 May 2010. The decision will also authorise the Governor of the EBRD for the European Union to deposit the requisite instrument of subscription

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Sosteniamo questa proposta di decisione, diretta a consentire all'Unione europea di sottoscrivere ulteriori azioni richiamabili della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), nell'ambito dell'aumento di capitale deciso dal Consiglio dei governatori della Banca il 14 e 15 maggio 2010. La decisione autorizzerà il Governatore della Banca per l'Unione europea a depositare il necessario strumento di sottoscrizione. La proposta, infatti, ha lo scopo di generare nuovo capitale versato trasformando in capitale azionario le riserve distribuibili accumulate. Pertanto quest'operazione non avrà un'incidenza diretta immediata sul bilancio dell'UE. Il rischio deriva dall'eventualità di dover richiamare ulteriori capitali nel caso improbabile di un andamento estremamente negativo del portafoglio investimenti della Banca. Dopo tale operazione, l'Unione europea continuerà a detenere una quota del 3,031% nel capitale della BERS, con un aumento del capitale versato da 157,50 a 187,81 milioni di EUR e un incremento della parte richiamabile da 442,5 a 712,63 milioni di EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. − Sulla relazione della collega Bowles ho espresso il mio voto favorevole. Ritengo pienamente condivisibile che l´Unione europea sottoscriva ulteriori azioni del capitale della BERS a seguito della decisione relativa all´aumento di capitale effettuato dalla Banca. Questa sottoscrizione permetterebbe all´Unione di promuovere e rafforzare i suoi obiettivi nel campo delle relazioni economiche esterne e mantenere i relativi diritti di voto all´interno della BERS. Inoltre, ritengo importante che il governatore della BERS per l´Unione europea sostenga lo sviluppo di ulteriori strumenti finanziari, e faccia in modo che la cooperazione permetta un miglior controllo e una migliore visibilità dei fondi pubblici dell`Ue.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Con la sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a seguito della decisione relativa all'aumento di tale capitale si fornirebbe un’importante assistenza alle economie dei paesi in cui opera la BERS in un periodo di carenza di capitali. Il mio voto alla relazione Bowles è pertanto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. − I welcome the option included in the report to take into account the effects of a restructuring on the borrowing capacity of the respective banks to economies hit by the economic crisis. I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Je vote contre l'augmentation du capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement dont le seul but est de convertir tous les États à l'économie de marché. Je note néanmoins avec satisfaction les amendements visant à lutter contre les recours aux paradis fiscaux et demandant plus de contrôle et de transparence en général.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O aumento de capital do BERD foi decidido no seu Conselho de Governadores em Maio de 2010. O capital social autorizado do Banco aumentará 50%, passando de 20 mil milhões para 30 mil milhões de euros. Este aumento é a resposta que o BERD pretende dar à crise financeira, de forma a conseguir aumentar a actividade do Banco no apoio aos investimentos elegidos para apoio pelo BERD.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The increase in callable capital contributes to maintaining the EBRD’s access to financial markets and to increasing its activities in the countries of operation, thus providing valuable assistance to the economies of those countries in difficult economic times. Therefore, I voted ‘In favour’.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Ho espresso il mio voto negativo su questa relazione poiché, pur trattandosi in questo caso di un provvedimento "tecnico", la questione della BERS implica dal mio punto di vista un fattore politico. Ritengo infatti che la BERS, come del resto la BEI, non possa finanziare uno Stato che non rispetta la sovranità territoriale di un Paese membro dell'Unione europea, e che giunga addirittura a minacciare la stessa UE. Mi riferisco ovviamente all'annosa questione dei rapporti tra Cipro e la Turchia: l'Unione europea dovrebbe dare un segnale forte alla Turchia, sospendendo tutti i finanziamenti fintato che non si risolva la questione di Cipro. Non possiamo né dobbiamo accettare veti ed ultimatum da Ankara, come accaduto pochi giorni fa riguardo la vicenda della futura Presidenza Cipriota dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai, kadangi yra tikslinga suteikti leidimą Europos Sąjungai pasirašyti papildomų pirmalaikio išpirkimo akcijų ERPB, kurių kiekis būtų proporcingas dabartinei Sąjungos kapitalo daliai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ES dalyvavimas ERPB kapitale yra veiksmingas būdas prisidėti prie ES tikslų įgyvendinimo ir padėti sušvelninti krizės poveikį ERPB veiklos šalyse bei išlaikyti aukštą ERPB veiklos lygį. Pažymėtina, kad ši operacija iškart neturės tiesioginio poveikio ES biudžetui, kadangi siekiama sukurti naują įmokėtą kapitalą sukauptus paskirstytinus rezervus paverčiant akciniu kapitalu. Be to, dėl šio kapitalo pasirašymo nereikėtų atlikti jokių faktinių piniginių mokėjimų iš ES biudžeto, nebent būtų patirta labai didelių ir nenumatytų nuostolių. Manau, kad nėra pagrindo abejoti banko finansiniu tvarumu, kadangi ERPB turi didelę sėkmingos veiklos patirtį, laikosi atsargios skolinimosi politikos, išlaiko gerus finansiniu rodiklius.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Cari colleghi, in questo momento storico la proposta appena passata sull'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo mi trova senza alcun dubbio favorevole. L`Unione Europea è diventata membro della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) negli anni 90. Con il passare degli anni i governatori della BERS hanno deciso di raddoppiare il capitale e L'Unione ha sottoscritto altre 30000 azioni, ma la quota del capitale totale dell`Unione è rimasta invariata. Nel maggio scorso per fronteggiare la crisi, il Consiglio ha deciso di aumentare il capitale da 20 a 30 miliardi di euro, questo è sembrato un buon inizio per ridare slancio e una risposta forte in un momento di forti speculazioni. Inoltre, l'attività della BERS in futuro, sarà fondamentale per la messa in opera dei project bond.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O Conselho de Governadores do BERD decidiu, a 14 e 15 de Maio de 2010, aumentar o capital social em 50%, passando de 20 mil milhões para 30 mil milhões de EUR. O objectivo da legislação proposta é o de permitir que a União Europeia subscreva novas acções realizáveis do BERD, proporcionalmente à actual participação da União no capital (3,031%). A proposta apresentada pela Comissão não suscita controvérsia. Atentas as conclusões da relatora sobre o assunto, dou o meu voto favorável ao presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Na sequência do aumento de capital social do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, deliberado pelo seu Conselho de Governadores, torna-se necessário, para que a União Europeia possa subscrever novas acções, uma autorização legislativa. Visando-se apenas que a União Europeia mantenha a sua posição relativa no contexto societário, com um valor de 3,031%, votei em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The EBRD Board of Governors decided a capital increase on 14/15 May 2010. The authorised capital stock of the Bank will increase by 50 % from EUR 20 billion to EUR 30 billion. The purpose of the proposed legislation is to allow the European Union to subscribe for additional callable shares in the EBRD, in proportion with the Union’s current share in the capital (3.031 %).

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Il documento odierno si pone l'obbiettivo di consentire all'Unione europea di sottoscrivere ulteriori azioni della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Con il voto odierno il Parlamento autorizza il governatore della Banca Centrale Europea a depositare il necessario strumento di sottoscrizione. Lo scorso maggio, infatti, è stato deciso di aumentare il capitale della Banca da 20 a 30 miliardi di euro al fine di rispondere alla crisi finanziaria e di promuovere le sue attività di sostegno nei paesi in cui opera. La decisione odierna non ha alcuna incidenza diretta immediata sul bilancio dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) foi criado em 1990 com o objectivo de apoiar o desenvolvimento das economias de mercado desde a Europa à Ásia Central. Actualmente, o capital social do BERD é detido pela União Europeia, pelo Banco Europeu de Investimento e 61 países. Nos dias 14 e 15 de Maio de 2010, os governadores do BERD decidiram adoptar duas resoluções para aumentar em 50% o capital social do Banco, passando de 20 mil milhões para 30 mil milhões de euros. Serão emitidas 100.000 acções, cuja distribuição será proporcional à participação dos membros na instituição bancária, cabendo à UE a subscrição de 3.031 novas acções, com um valor nominal individual de 1.000 euros. Concordo com o presente relatório devido ao facto do BERD poder aumentar a sua actividade nos países em que intervém, garantir o apoio a novos mercados, incentivar uma crescente cooperação com outras instituições financeiras europeias e aplicar as melhores práticas bancárias prudenciais. Gostaria ainda de frisar a importância de serem adoptados mecanismos de monitorização do sistema bancário europeu, alcançar os objectivos fixados em matéria de relações externas e ser possível à UE manter o mesmo número de votos no BERD.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. − Gerbiami kolegos, Lietuvą ir ERPB sieja glaudus bendradarbiavimas. Remiantis ERPB duomenimis mūsų bendradarbiavimas apima 78 projektus, kurių bendra vertė siekia 1,8 mlrd. eurų ir 590,6 mln. eurų grynos apyvartos. Aš manau, jog ES paranku pasirašyti sprendimą dėl šių papildomų ERPB kapitalo akcijų. Ypatingai žinant, jog tai neturės jokio tiesioginio poveikio ES biudžetui. Siūlomų teisės aktų tikslas – leisti ES pasirašyti dėl papildomų pirmalaikio išpirkimo akcijų ERPB šalyse proporcingai dabartinėms ES akcijoms kapitale. Šis sprendimas leistų išplėsti ERPB veiklą šalyse, kuriose ją vykdo, įskaitant Lietuvą, tokiu būdu suteikiant vertingą paramą tuo metu ribotą kapitalą turinčių valstybių ekonomikoms. Nors Lietuvai tapus ES nare ERPB veikla sumažėjo, tačiau jis ir toliau vaidina svarbų vaidmenį mūsų šalyje. Pavyzdžiui, ERPB gali paskatinti komercinius bankus toliau teikti paskolas įmonėms, ypatingai MVĮ. O svarbiausia, ERPB gali padėti sustiprinti įmonių valdymą Lietuvos vietinėse įmonėse, skatinti investicijas į atsinaujinančią energiją ir palaikyti elektros energijos ryšių plėtrą.

 
  
  

Report: Salvatore Iacolino (A7-0157/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of the regulation which transposes into EU law the implementation of Article 10 of the United Nations Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition (UNFP). This protocol, which supplements the UN Convention against Transnational Organized Crime, is the first binding instrument relating to small arms adopted at global level. The proposed regulation introduces an ‘export procedure’ to be applied by Member States to exports to third countries. The adoption of the regulation under the usual legislative procedure enables Article 10 of the UNFP to be applied in all the Member States, which finally establishes a uniform system for trade in firearms. We, Members of the European Parliament, support this regulation, which encourages more transparency, helping to combat illegal trafficking in firearms by encouraging and strengthening cooperation amongst States, an objective which has grown in importance since the entry into force of the Lisbon Treaty on 1 December 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, considerando che l'Unione europea è uno dei primi produttori ed esportatori di armi al mondo, risulta indispensabile la creazione di un sistema unificato per il commercio di armi da fuoco e delle loro parti, componenti e munizioni. Non si tratta di una semplice regolamentazione volta alla riduzione della tempistica per il trattamento delle domande di autorizzazione, soprattutto relative alle armi civili, ma dell'evidente necessità di delineare una linea di tracciabilità, attraverso le autorizzazioni di esportazione e misure di importazione e di transito, finalizzata ad abbattere il traffico illegale di armi. Complimentandomi con il relatore, per il contenuto del testo volto alla tutela della sicurezza dell'Unione e del settore industriale delle armi, mi auguro che tutti quei Paesi che non hanno ancora né firmato né ratificato il Protocollo ONU sulle armi da fuoco, possano riflettere e fare proprie le misure contenute nel Protocollo e decidere di lottare insieme contro la criminalità organizzata transnazionale e rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport deoarece combate traficul ilegal de arme de foc, favorizând și consolidând cooperarea dintre state. Încurajez statele membre să confere autorităților competente prerogative adecvate și să stabilească regimul sancţiunilor care se aplică în cazul încălcării dispozițiilor regulamentului. Gravitatea pedepselor ar trebuie să descurajeze pe oricine să se angajeze în astfel de activități.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Stokholmo programoje dėl „atviros ir saugios Europos piliečių labui ir saugumui“ pabrėžiama, kad prekyba ginklais yra viena iš neteisėtų veikų, kuri ir toliau kelia iššūkį ES vidaus saugumu, todėl Sąjunga turi ir toliau skatinti tarptautinių konvencijų (ir jų protokolų), visų pirma parengtų remiant Jungtinėms Tautoms, ratifikavimą. Pritariau šiam siūlymui, kadangi Sąjunga turi imtis konkrečių veiksmų, kad į Sąjungos teisės aktus būtų baigtos perkelti Protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą (toliau – JT šaunamųjų ginklų protokolas arba UNFP), nuostatos.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport deoarece apreciez că aduce simplificări oportune procedurilor de acordare de licenţe pentru exportul de arme de foc, asigurând, totodată, un nivel crescut de securitate, în conformitate cu dispoziţiile Protocolului ONU în domeniu.

Anual, peste 700 000 de persoane sunt victimele violenţei armate, dintre care două treimi în afara unei situaţii de conflict. O foarte mare parte din armele cu care sunt comise aceste violenţe sunt achiziţionate sau transferate ilegal. În acest context, un sistem solid şi eficient de control al exporturilor de arme de foc, bazat pe proceduri clare pentru acordarea licenţelor, este extrem de important pentru a împiedica transferurile ilicite.

România face parte dintre ţările care au ratificat Protocolul ONU privind armele de foc, ilustrând şi prin aceasta angajamentul puternic în favoarea instrumentelor internaţionale de neproliferare şi control. Apreciez că ratificarea acestui Protocol de către toate statele membre este importantă pentru a asigura o abordare unitară la nivel european în acest domeniu important. Adoptarea măsurilor pentru aplicarea articolului 10 constituie un prim pas în acest sens.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − La relazione in discussione è di particolare importanza perché riguarda l'adozione del regolamento sull'attuazione dell'articolo 10 del Protocollo ONU che stabilisce un sistema unificato per il commercio di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni all'interno degli Stati membri dell'Unione europea. Ricordo in questa sede che l'Europa ha una lunga e consolidata tradizione nel settore dell'attività sportiva di tiro in cui oltre 10 milioni di cittadini, nel pieno rispetto delle norme vigenti di legge, contribuiscono in gran parte alla ricchezza economica della comunità. Il risultato che conseguiamo oggi, soprattutto grazie alla partecipazione attiva di tutti gli interessati al processo di consultazione e in particolare delle piccole e medie imprese, ha richiesto un lungo e paziente processo volto a soddisfare le disposizioni del Protocollo ONU e renderle compatibili con l'attuale situazione europea in cui 27 Stati membri hanno legislazioni interne molto differenti in materia. Pertanto, esprimo piena soddisfazione per l'adozione di questo nuovo strumento che, a mio avviso, contempera due esigenze fondamentali: il contrasto efficace al traffico illegale di armi da fuoco, attraverso la promozione e il rafforzamento della cooperazione tra Stati, e l'armonizzazione e semplificazione delle procedure per gli attori del settore, come i cacciatori e i tiratori sportivi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Mi sono espressa a favore di questa relazione sull´attuazione dell´art. 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e sulla disposizione di autorizzazioni di esportazione e le misure di importazione e transito per le armi stesse. Alla luce della progressiva crescita del crimine organizzato transnazionale all´interno del territorio dell´UE, specialmente dopo gli ultimi allargamenti dell´Unione ai paesi dell´Est, è di primaria importanza adottare misure che rispondano alla necessità di sicurezza dei cittadini comunitari. L´adozione di una legislazione specifica sulla circolazione delle armi da fuoco risponde a tale esigenza. Inoltre, considerando che il documento si propone di tenere conto anche delle esigenze commerciali delle aziende europee del settore in questione, sforzandosi di mantenere un equilibrio tra la necessità di sicurezza e le necessità economiche e occupazionali delle aziende stesse, esso risulta pienamente condivisibile, ed è per questo che ho deciso di votare positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Este extrem de important ca articolul 10 din Protocolul ONU privind armele de foc (UNFP) să fie pus în aplicare în toate statele membre UE, în vederea armonizării procedurilor și a creării, în sfârșit, a unui sistem comun de reglementare a comerțului cu arme de foc. Până în prezent, UNFP a fost ratificat de 83 de țări, din care 13 state membre ale UE. Dar avem încă 5 state membre ale Uniunii care nici nu l-au semnat, nici nu l-au ratificat. Propunerea de regulament introduce o „procedură de export” care trebuie să fie aplicată de statele membre în cazul exporturilor către țările terțe. Adoptarea regulamentului în conformitate cu procedura legislativă ordinară ar permite aplicarea articolului 10 din UNFP în toate statele membre, ceea ce ar institui, în fine, în Uniunea Europeană un sistem uniform de comerț cu arme de foc, piese, componente și muniții pentru acestea. Pe lângă scopul general de armonizare și de simplificare a procedurilor urmate, regulamentul este destinat și să combată traficul ilegal de arme de foc, favorizând și consolidând cooperarea dintre state, un obiectiv care a devenit din ce în ce mai important de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Nel giugno 2005, l'entrata in vigore dell'articolo 10 del protocollo ONU contro la fabbricazione illecita e il traffico di armi ha rappresentato il primo strumento vincolante per le armi da fuoco portatili, ad uso civile, adottato a livello globale. Il protocollo è stato finora ratificato da 83 paesi e firmato da 52. Tuttavia, paesi come Repubblica ceca, Francia, Ungheria, Irlanda e Malta non hanno né ratificato né firmato il documento. È però necessario che l'articolo10 del protocollo sia applicato in tutti gli Stati membri, sia per armonizzare e semplificare le procedure, sia per creare un sistema comune per il commercio delle armi da fuoco, contrastando così efficacemente il traffico illegale.

Ho votato a favore della relazione presentata dal collega Iacolino che ha il merito di bilanciare con equilibrate proposte le diverse esigenze in atto. L'applicazione dell'articolo 10, infatti, comporta implicazioni di pubblica sicurezza e dei profili della sostenibilità industriale. Bisogna però tener conto anche dei delicati effetti socio-economici che il settore rappresenta, generando solo in Europa un volume di quasi 694 milioni di EUR di export e oltre 220 milioni di EUR di import, fonte non trascurabile di PIL e di occupazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. O tráfico de armas constitui uma das actividades ilegais que continuam a ameaçar a segurança interna da UE. Esta iniciativa incide sobre o comércio e as transferências intracomunitárias de armas de fogo, suas partes, componentes essenciais e munições e insere-se no quadro da política da UE de combate à criminalidade transnacional, prevendo o reforço da luta contra o tráfico ilícito de armas de fogo, incluindo o controlo das exportações e a localização, bem como a redução, da proliferação e propagação de armas de pequeno calibre em todo o mundo.

O Protocolo das Nações Unidas relativo às armas de fogo tem como objectivo promover, facilitar e reforçar a cooperação entre os Estados, de forma a prevenir, combater e erradicar o fabrico e o tráfico ilícitos das armas de fogo e elementos conexos. Tendo em conta que, até este momento, apenas 13 Estados-Membros ratificaram este Protocolo, penso que será importante a adopção desta iniciativa através do procedimento legislativo ordinário, de forma a permitir a aplicação do artigo 10.º deste Protocolo a todos os Estados-Membros. Permitirá, assim, uma harmonização e simplificação dos procedimentos, ao mesmo tempo que deverá reforçar a eficácia da luta contra o tráfico ilícito de armas de fogo, através da promoção e do reforço da cooperação entre os Estados.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa proposta della quale condivido sia lo spirito sia i contenuti. Credo che, attraverso la sua approvazione, il Parlamento europeo abbia dimostrato grande serietà e impegno nei riguardi di un tema altrettanto impegnativo come la fabbricazione e il commercio delle armi da fuoco. L'adozione di regole comuni a livello europeo, finalizzate a un controllo più efficace delle esportazioni, da un lato rappresenta una grande opportunità per rafforzare la sicurezza europea, e dall'altro non deve appesantire troppo le imprese con oneri eccessivi che diminuirebbero la loro competitività a scapito dei produttori di Paesi terzi. È importante fare in modo che questi cambiamenti possano condurre verso una comunità di cittadini europei sempre più unita e salda a livello internazionale. E ciò potrà accadere solo se, come si sottolinea nella relazione, si ostacolano la fabbricazione e il traffico illecito delle armi. Sono comunque contenta del fatto che il relatore, attraverso lievi modifiche al testo della Commissione, sia riuscito a trovare il giusto equilibrio tra semplificazione e tutela dei consumatori europei, senza trascurare l’importanza degli aspetti riguardanti la sicurezza.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea rezoluţiei referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a articolului 10 din Protocolul ONU privind armele de foc și de stabilire a măsurilor privind autorizațiile de export, importul și tranzitul pentru armele de foc, piesele, elementele și muniția pentru acestea. În primul rând, susţin propunerea creării unui sistem comun de reglementare a comerțului cu arme de foc. Până acum, Protocolul ONU privind armele de foc a fost ratificat de 83 de țări, între care doar 13 state membre ale UE, inclusiv România. Pentru armonizarea procedurilor, este esenţială generalizarea adoptării acestui prim instrument obligatoriu privind armele de calibru mic adoptat la nivel mondial. Statele UE au datoria de a contribui efectiv la crearea, cel puţin la nivelul Uniunii, a unui sistem uniform de comerț cu arme de foc și muniții, fapt ce ar contribui la combaterea mai eficientă a traficului ilegal de arme.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. O presente relatório promove o combate contra o tráfico ilícito de armas de fogo e pretende aplicar o artigo 10.º do Protocolo da ONU contra o fabrico e tráfico ilícitos de armas de fogo das suas partes e componentes e de munições, anexo à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional a todos os Estados-Membros através da promoção e do reforço da cooperação. Deste documento, saliento o objectivo geral de harmonização e simplificação dos procedimentos, ao qual acresce o da luta eficaz contra o tráfico ilícito de armas de fogo, através da promoção e do reforço da cooperação entre os Estados-Membros. É com satisfação que votei este relatório, pois com o Protocolo da ONU em vigor nos 27, ganha a UE, ganham os cidadãos e ganha e a Paz e segurança mundiais.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai soutenu l'adoption des mesures d'application de l'article 10 du protocole des Nations unies, car cela permettra de lutter contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu. Il s'agit ici pour l'Union européenne de respecter les engagements déjà pris auprès de la communauté internationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre a aplicação do artigo 10.° do Protocolo das Nações Unidas relativo às armas de fogo que estabelece medidas de autorização de exportação, importação e trânsito para as armas de fogo, suas partes, componentes e munições uma vez que apresenta medidas importantes para combater o tráfico ilícito de armas de fogo, prevê um controlo mais rigoroso das transferências legais e reforça a cooperação entre as autoridades nacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A presente proposta tem por objectivo a transposição para a legislação europeia do artigo 10.º do Protocolo das Nações Unidas relativo às armas de fogo, à sua exportação, importação e trânsito, centrando-se na questão da exportação de armas de fogo para uso civil. Ao objectivo geral de harmonização e simplificação dos procedimentos, acresce o da luta eficaz contra o tráfico ilícito de armas de fogo através da promoção e do reforço da cooperação entre os Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório, da responsabilidade de Salvatore Iacolino, analisa a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que aplica o artigo 10.º do Protocolo das Nações Unidas (ONU) relativo às armas de fogo e estabelece medidas de autorização de exportação, importação e trânsito para estas armas, suas partes, componentes e munições. Estão incluídas nesta proposta normativa as armas de fogo para uso civil, nomeadamente, as armas de pequeno calibre e as utilizadas por caçadores ou atiradores desportivos. A nova proposta de regulamento transpõe para a legislação da União Europeia, o artigo 10.º do Protocolo da ONU contra o fabrico e tráfico ilícitos de armas de fogo. Apoio, incondicionalmente, esta proposta, pois todas as medidas que visem combater o tráfico ilícito de armas de fogo são bem vindas. Recordemos o que, ainda recentemente, se passou na Suécia com a carnificina de quase uma centena de vítimas. Além disso, é fundamental que todos os envolvidos neste comércio se sintam devidamente controlados de modo a evitar o desvio destas armas para os mercados negros. É a segurança dos cidadãos que está em causa.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este Regulamento tem como objectivo a transposição para o direito comunitário do artigo 10.º do Protocolo da ONU contra o Fabrico e o Tráfico Ilícitos de Armas de Fogo, das suas Partes e Componentes e de Munições (UNFP). Este Protocolo – que é o primeiro acordo vinculativo sobre armas de pequeno porte a nível mundial – foi aprovado, em Maio de 2001, pela Assembleia-Geral das Nações Unidas, tendo sido já ratificado por mais de 80 países membros da ONU, incluindo Portugal.

O Regulamento abrange o comércio e a transferência de armas não automáticas, das suas partes e de munições para uso civil para países terceiros, incluindo os países que não ratificaram o UNFP. Este Protocolo estabelece passos positivos para a luta contra o tráfico ilícito de armas de fogo a nível global, colocando enfoque no controlo das importações/exportações e no trânsito dos artigos. Assim, o UNFP considera que cada Estado deverá estabelecer ou manter um sistema eficaz de concessão de licenças ou autorizações de exportação e de importação, assim como um sistema eficaz de medidas relativas ao trânsito internacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Este regulamento tem como objectivo a transposição, para a legislação comunitária, da implementação do artigo 10.º do Protocolo da ONU contra o fabrico e o tráfico ilícitos de armas de fogo, das suas partes e componentes e de munições (UNFP). Este Protocolo – que é o primeiro acordo vinculativo sobre armas de pequeno porte a nível mundial – foi aprovado, em Maio de 2001, pela Assembleia-Geral das Nações Unidas, tendo sido já ratificado por mais de 80 países membros da ONU, incluindo Portugal.

O Regulamento abrange o comércio e a transferência de armas não automáticas, das suas partes e de munições para uso civil para países terceiros, incluindo os países que não ratificaram o UNFP. Consideramos que o UNFP dá passos positivos para a luta contra o tráfico ilícito de armas de fogo a nível global, colocando enfoque no controlo das importações/exportações e no trânsito dos artigos, referindo que cada Estado deverá estabelecer ou manter um sistema eficaz de concessão de licenças ou autorizações de exportação e de importação, assim como um sistema eficaz de medidas relativas ao trânsito internacional. Mas não acompanhamos o relator em todas as suas posições.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Návrh nariadenia sa zameriava na vykonávanie článku 10 Protokolu OSN proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom. Bol prijatý v máji 2001 ako protokol doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu. Do platnosti vstúpil 3. júla 2005 po ratifikácii 40 krajinami a je prvým záväzným nástrojom upravujúcim ručné zbrane, prijatým na celosvetovej úrovni. Navrhované nariadenie stanovuje vývozný postup, ktorý majú uplatňovať členské štáty na vývoz do tretích krajín. Jeho prijatie by umožnilo uplatniť článok 10 protokolu OSN vo všetkých členských štátoch, čím by sa vytvoril jednotný systém pre obchodovanie so strelnými zbraňami, ich súčasťami, komponentmi a strelivom v rámci Únie. Zámer zladiť a zjednodušiť uplatňované postupy je dopĺňaný snahou prispieť k boju proti nezákonnému obchodovaniu so strelnými zbraňami, a to prostredníctvom podpory a posilnenia spolupráce medzi štátmi. Týka sa obchodovania s neautomatickými strelnými zbraňami, ich súčasťami a strelivom na civilné (nevojenské) účely a ich prepravy do tretích krajín, a to aj pokiaľ ide o krajiny, ktoré nie sú zmluvnými stranami protokolu OSN. Som presvedčená, že je dôležité, aby sa vo všetkých členských štátoch uplatňoval článok 10 protokolu OSN s cieľom zladiť postupy v snahe vytvoriť spoločný systém na reguláciu obchodovania so strelnými zbraňami.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau reglamentui, kadangi jame siūloma eksporto procedūra, kurią valstybės narės galėtų taikyti eksportui į trečiąsias šalis. Patvirtinus reglamentą būtų galima UNFP (JT šaunamųjų ginklų protokolas) 10 straipsnį taikyti visose valstybėse narėse, taip pagaliau būtų sukurta vienoda prekybos šaunamaisiais ginklais, jų dalimis, komponentais ir šaudmenimis sistema Europos Sąjungoje. Šis pasiūlymas skirtas tik civilinės (ne karinės) paskirties neautomatiniams ginklams, jų dalims ir šaudmenims ir atitinkamai prekybai arba vežimui į trečiąsias šalis, įskaitant šalis, kurios nėra pasirašiusios JT šaunamųjų ginklų protokolo.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho espresso il mio voto favorevole alla relazione del collega Iacolino che ha il merito di aver trattato un tema delicato e contrastante quale quello riguardante l´attuazione dell´articolo 10 del Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e sulla disposizione di autorizzazioni di esportazione e misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni. È necessario che l´articolo 10 del Protocollo sia adottato da tutti gli Stati membri per dare una risposta concreta e unanime al traffico illegale di armi che, indubbiamente, rappresenta una delle ragioni di contrasto principali della presente risoluzione. D´altra parte, non si deve correre il rischio, nell´intento più che positivo di lotta alla criminalità, di ostacolare o rendere difficile il commercio legale di armi. In questo senso, il testo del collega Iacolino recepisce le esigenze di un settore commerciale importante per l´economia sia dei singoli Stati membri ma anche per l´Unione Europea. Ritengo che essere riusciti a coniugare entrambi gli aspetti di una questione spinosa sia stato un risultato notevole nell´approccio all´attuazione dell´articolo 10 del Protocollo.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal for a regulation to address the fact that the European Union needs to transpose into Union legislation Article 10 of the United Nations Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime. The UN Protocol, negotiated and signed by the Commission on 16 January 2002 on behalf of the European Community, makes provision in Article 10 for stronger controls on the exporting, importing and third-country transit measures of firearms for civilian use, their parts, components and ammunition. Article 10 provides that, ‘Each State Party shall establish or maintain an effective system of export and import licensing or authorization, as well as of measures on international transit, for the transfer of firearms, their parts and components and ammunition’.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. − Účinně a jasně nastavená kontrolní opatření při dovozu, vývozu a tranzitu tohoto zboží jsou jednou z částí oblasti bezpečnostní problematiky. V souvislosti s tímto tématem bych chtěl připomenout, aby se nezapomínalo také na zkvalitňování podmínek, za jakých pracují příslušné kontrolní subjekty. Aby v základu měly k dispozici propracovanou a srozumitelnou legislativu. Vnímám připravovaná a některá stávající legislativní opatření jako snahu o zlepšení dohledu nad obchodem s tímto druhem zboží, jako snahu o zkvalitnění účinnosti kontrolních režimů a zejména jako snahu směřující k potlačení nelegálního nakládání s tímto materiálem.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Il programma di Stoccolma considera il traffico di armi come una delle minacce alla sicurezza interna dell'Unione europea. All'obiettivo generale di armonizzazione e semplificazione delle procedure si aggiunge, naturalmente, quello del contrasto efficace al traffico illegale di armi da fuoco, attraverso la promozione e il rafforzamento della cooperazione tra Stati, obiettivo reso ancor più rilevante con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona lo scorso 1° dicembre 2009.

Riteniamo che l'autorizzazione di esportazione dovrebbe essere concessa solo previa autorizzazione d'importazione da parte del paese terzo e una notifica di "non obiezione" da parte del paese di transito, introducendo quindi una procedura innovativa – il tacito consenso – nel caso in cui il paese di transito non esprima entro un tempo determinato delle obiezioni. Consideriamo fondamentale che alcune procedure semplificate siano assicurate per alcuni tipi di esportazione e per alcune categorie di utenti. Gli Stati membri dovranno poi impegnarsi a fornire poteri appropriati alle autorità competenti e definire le sanzioni per le violazioni al presente regolamento. Affermiamo, infine, l'importanza dell'applicazione in tutti gli Stati membri dell'articolo 10 del protocollo ONU per armonizzare le procedure e creare finalmente un sistema comune per il commercio di armi da fuoco.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – Ce nouveau règlement permet d'assurer la sécurité de nos concitoyens en améliorant la traçabilité des armes, sans toutefois pénaliser les utilisateurs légaux que sont les chasseurs et les tireurs sportifs. En ma qualité de rapporteur pour avis, je me réjouis de l'équilibre juste et adapté que nous avons pu trouver en ce sens. Les procédures qui incombent aux chasseurs et tireurs sportifs lorsqu'ils quittent temporairement le territoire de l'Union européenne ont été simplifiées. De même, les procédures administratives pour les armuriers et fabricants d'armes légères ne sont pas alourdies. Les collectionneurs d'armes ne seront pas touchés par ce règlement. Il existe dans l'Union européenne des centaines de PME qui représentent non seulement des emplois, mais également un savoir-faire de qualité dans la fabrication de nos armes de sport. Nous avons veillé à ne pas les pénaliser, en particulier face à la concurrence étrangère. Nous devons être fermes contre le terrorisme et toute forme de criminalité, et empêcher la fabrication et le trafic illicite d'armes, mais cela ne doit pas se faire aux dépens de la noble passion de millions de nos concitoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il mio voto alla relazione del collega Iacolino è favorevole. Concordo con il relatore sul fatto di prestare attenzione sia ai profili di sostenibilità industriale sia a quelli di pubblica sicurezza secondo le disposizioni del Programma di Stoccolma.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. − I voted in favour of this report and welcome the establishment of a uniform system for trade in firearms, their parts and components and ammunition with the EU. I further welcome the proposal for regulatory guidelines for the export, import, and transfer to third countries of the items concerned, in accordance with the UN Firearms Protocol, which has, thus far, been ratified in 83 countries and signed by 52 signatories.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La production et la circulation des armes à feu et de leurs éléments essentiels doivent être très strictement encadrées. C'est un impératif pour la sécurité de toutes et de tous. La transposition des règles onusiennes en matière de lutte contre le trafic d'armes à feu et les efforts faits pour rendre cette transposition la plus efficace possible vont dans le bon sens.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Foram hoje aprovadas novas regras para controlar a exportação de armas de fogo para uso civil, como as armas de pequeno calibre ou as que são utilizadas pelos caçadores ou atiradores desportivos. Esta legislação já acordada com o Conselho de Ministros da UE estabelece um regime de exportação dos Estados-Membros para países terceiros, instituindo um sistema comum a toda a União. O objectivo é reforçar a luta contra o tráfico ilícito das armas de fogo. O novo regulamento transpõe para a UE o artigo 10.º do Protocolo da ONU contra o fabrico e o tráfico ilícitos de armas de fogo.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne Obchodovanie so zbraňami, pokiaľ nie je jasne právne upravené, možno považovať za potenciálnu hrozbu vnútornej bezpečnosti Európskej únie. Ochrana občanov, ako aj ich základných práv a slobôd, si preto vyžaduje vytvorenie jednotného systému pre obchodovanie so strelnými zbraňami, ich súčasťami, komponentmi a strelivom v rámci Európskej únie. Vítam preto návrh nariadenia predložený Komisiou v máji 2010, ktorý sa zameriava na vykonávanie článku 10 Protokolu OSN proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich komponentmi a strelivom. Zosúladenie, zefektívnenie, určité sprehľadnenie uplatňovaných postupov v celej EÚ, ako aj ich zrýchlenie, podľa môjho názoru prispeje k boju proti nezákonnému obchodovaniu so strelnými zbraňami, pri ktorom je aktívna spolupráca medzi štátmi nevyhnutnou podmienkou.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Though the proposal for a regulation does not completely and precisely lay down rules governing export authorisation, and import and transit measures for firearms, their parts and essential components and ammunition, nevertheless, for the purpose of implementing Article 10 of the UN Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Lo scopo principale di questa relazione è quello di permette l'attuazione dell'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite, ovvero una misura contro la fabbricazione illecita e il traffico di armi da fuoco, i loro componenti e le munizioni. Questo provvedimento prevede una maggiore regolamentazione ed armonizzazione del settore: da un lato è giusto reprimere il commercio illegale internazionale di armi da fuoco, fonte di enormi guadagni per la criminalità internazionale e dalle conseguenze pericolose; d'altra parte però dobbiamo cercare di agevolare coloro che utilizzano le armi per scopi diversi, come ad esempio gli sportivi ed i cacciatori, nonché tutelare le aziende che producono armi per scopo civile. La relazione soddisfa proprio tutte queste caratteristiche, ed è per questo motivo che ho voluto esprimere il mio giudizio positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Balsavau už rezoliuciją. Siūlomas reglamentas panaikins spragą ES išskirtinei kompetencijai tenkančioje bendrosios prekybos politikos srityje, suvienodinant ir supaprastinant prekybos ginklais su trečiosiomis šalimis procedūras visose ES šalyse narėse. Kadangi praėjus 10 metų nuo JT šaunamųjų ginklų protokolo priėmimo (UNFP) JT Generalinėje Asamblėjoje, jo nuostatų taikymas šalyse narėse yra labai nevienodas (protokolą ratifikavo13 ES šalių narių, pasirašė – 9, o neprisijungė – 5, tarp jų ir stambios ginklų eksportuotojos), šis UNFP 10 str. perkėlimas į ES teisę leis sukurti vieningą ES prekybos smulkiaisiais šaunamaisiais ginklais su trečiosiomis šalimis sistemą. Reglamentu nėra siekiama uždėti papildomą finansinę naštą įmonėms (numatyti atitinkami procedūrų supaprastinimai), tačiau skatinamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas, stiprinama kova su nelegalia prekyba ginklais. Taip pat sveikinu pranešėjo iniciatyvą įtraukti nuorodą į Tarybos pamatinį sprendimą dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos 2 str. 2 dalį.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi Europos Sąjungoje turi būti sukurtos vieningos, efektyviai funkcionuojančios prekybos ir eksporto leidimų šaunamaisiais ginklais, jų dalimis, komponentais ir šaudmenimis sistemos taip pat nustatytos importo bei tranzito priemonės, siekiant užkirsti kelią nelegaliai prekybai šaunamaisiais ginklais ir sustiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių. Visų prima, vienoda prekybos sistema palengvins prekiautojų veiklą, kadangi bus supaprastintos ir palengvintos taikomos procedūros, be to, siūlomą eksporto procedūrą valstybės narės galės taikyti eksportui į trečiąsias šalis. Siekiant pagreitinti administracines ir biurokratines procedūras ir suteikti eksportuotojams galimybę veiksmingiau planuoti savo veiklą, manau yra tikslinga sutrumpinti maksimalaus leidžiamo laikotarpio, per kurį turi būti išnagrinėtas eksporto leidimo suteikimo klausimas, terminą. Taipogi pritariu pasiūlymui prailginti daugkartinio vežimo eksporto leidimų galiojimo laikotarpį, kadangi prailginus šį terminą sumažėja valstybių narių ir eksportuotojų, kurie reguliariai ir ilgą laikotarpį vykdo pervežimus, administracinė našta.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Onorevoli colleghi, non posso che appoggiare la proposta del collega Iacolino per quanto riguarda le autorizzazioni di esportazioni e importazioni di armi da fuoco. Nel maggio 2010, a seguito dell'attuazione del protocollo ONU contro la fabbricazione illecita e il traffico di armi da fuoco, i lavori dell'UE su questo tema si sono intensificati fino ad arrivare alla proposta attuale, in cui appare fondamentale un controllo efficace dell'UE sul commercio di armi. Il fatto che a oggi il protocollo sia stato ratificato da 83 paesi, tra i quali molti Membri dell'UE, porta alla conclusione che avallare questo tipo di iniziative sia la strada giusta. Il commercio delle armi è un settore molto delicato che necessita di una regolamentazione adeguata, volta bloccare soprattutto il traffico illegale.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η πρόταση κανονισμού που εξετάζεται με την νομοθετική διαδικασία της πρώτης ανάγνωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την οποία υπερψήφισα, ανταποκρίνεται στην ανάγκη μεταφοράς στο κοινοτικό δίκαιο του άρθρου 10 του Πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, μερών και εξαρτημάτων τους και πυρομαχικών, το οποίο συμπληρώνει την σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Οι απλοποιημένες διαδικασίες για την εισαγωγή και εξαγωγή πυροβόλων όπλων για νόμιμους σκοπούς θα πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμόζονται με την απαιτούμενη προσοχή και πάντα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των εμπορικών κανόνων που ισχύουν στην Ε.Ε., σημεία τα οποία τονίζουμε στην γνωμοδότηση μας στο πλαίσιο της επιτροπής πολιτικών ελευθεριών, δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων και συμπεριλήφθησαν στην τελική πρόταση του κανονισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente relatório apresenta novas regras para controlar a exportação de armas de fogo para uso civil, como as de pequeno calibre ou as que são utilizadas pelos caçadores ou atiradores desportivos. Esta nova legislação, acordada com o Conselho de Ministros da UE, estabelece um regime de exportação dos Estados-Membros para países terceiros, instituindo um sistema comum a toda a União, com o objectivo de reforçar a luta contra o tráfico ilícito das armas de fogo, transpondo para a UE o artigo 10.º do Protocolo da ONU contra o fabrico e o tráfico ilícitos de armas de fogo. Os exportadores europeus terão de obter uma autorização de um Estado-Membro para poderem exportar armas de fogo, as suas partes ou munições, para países fora da UE. A autorização de exportação só será concedida se o país de importação concordar e se não houver nenhuma objecção por parte de um país de trânsito. Por estes motivos votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A proposta de regulamento apresentada tem por objecto a introdução do regime de exportação de armas de fogo dos Estados-Membros para países terceiros, em aplicação do artigo 10.º do Protocolo da ONU contra o Fabrico e o Tráfego Ilícitos de Armas de Fogo, das suas Partes e Componentes e de Munições. Por se tratar de uma proposta equilibrada, que contribui para a salvaguarda da segurança pública, sem contudo deixar de atender às implicações socioeconómicas de uma tal regulação, votei em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Mi congratulo per l'ottimo lavoro svolto dal collega Iacolino. L’accordo sull’esportazione di armi da fuoco ad uso civile è la risposta del Parlamento europeo alla tragedia norvegese. I fatti tragici in Norvegia infatti confermano la necessità di creare un quadro normativo chiaro in materia di esportazioni e importazioni per il settore delle armi ad uso civile nell’UE, che rappresenta un comparto industriale di eccellenza in Europa e che coinvolge anche molti sportivi e appassionati. Il testo contiene elementi molto importanti come la corrispondenza per ogni esportazione in un paese terzo di una uguale misura di importazione in modo da poter contrastare più efficacemente il traffico d'armi. Il testo permette inoltre di conciliare l'esigenza di semplificazione e snellezza delle procedure per gli operatori del settore, i cacciatori e i tiratori sportivi, con i profili di sicurezza e i controlli che le esportazioni di armi da fuoco impongono.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The regulation transposes into EU law the implementation of Article 10 of the UN Firearms Protocol (UNFP) against the illicit manufacturing and trafficking in firearms, their parts and components, and their ammunition. The Protocol was adopted in the UN in 2001, entered into force in 2005 after its ratification by 40 UN Member States, and is the first binding agreement relating to small arms at global level. The Regulation on the implementation of Article 10 UNFP covers the trade in and transfer of non-automatic firearms, their parts and ammunition for civil (not military) use to third countries, including countries not signatory to the UNFP. It requires authorisation for export, import and transit of such items through third countries. An export authorisation can only be granted if the importing country has issued the relevant import authorisation. For third-country transit, a ‘no objection’ certificate will be required from the transit country.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questo testo perché la sua adozione con procedura legislativa ordinaria permetterebbe di stabire finalmente un sistema unificato per il commercio di armi da fuoco, delle loro parti e delle loro munizioni all'interno dell'Unione Europea. In questo modo, armonizzando e semplificando le procedure, si sarà in grado finalmente di contrastare con maggior efficacia il traffico illegale di armi da fuoco, promuovendo e rafforzando la cooperazione tra Stati in questo delicato settore commerciale.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Il settore delle armi rappresenta in Europa un'industria dal volume di affari di quasi 694 milioni di euro di export e oltre 220 milioni di import. Condivido la posizione del relatore in merito in quanto credo che l'approvazione del regolamento permetterebbe l'applicazione dell'articolo 10 del Protocollo ONU in tutti gli Stati membri, stabilendo un sistema unificato per il commercio di armi da fuoco, armonizzando e semplificando le procedura, a vantaggio delle imprese europee specializzate nel settore, combattendo il traffico illecito di armi. Viene altresì rispettato il giusto bilanciamento tra necessità di sicurezza e snellimento burocratico a favore della aziende.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Ce protocole, entré en vigueur en juin 2005, est le premier instrument mondial contraignant pour les armes individuelles. Il vise à la fois la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. L'harmonisation et la simplification des procédures qu'il prévoit permettront de mieux contrôler le commerce des armes à feu à l'échelle mondiale et, de fait, de limiter plus efficacement leur prolifération. Au sein du Parlement, en particulier de la commission du commerce international, nous nous sommes attachés à rendre le texte plus clair et plus précis, afin d'optimiser la procédure de contrôle. La Commission européenne et le Conseil ayant accepté les changements que nous avons proposés, nous avons pu obtenir un texte équilibré, qui prend bien en compte les besoins des commerçants ou des utilisateurs légaux, mais qui permet dans le même temps une répression efficace des mouvements illicites. C'est pourquoi j'ai soutenu ce rapport lors du vote en séance plénière.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (EFD), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, esprimo il mio voto a favore riguardo l'attuazione del Protocollo ONU sul traffico di armi, peraltro già ratificato dall'Italia. Vorrei altresì complimentarmi con il relatore per la completezza del testo, il quale oltre a promuovere maggiori controlli sul traffico illecito delle armi, prevede una semplificazione del commercio di queste ultime a favore di alcune categorie quali cacciatori e tiratori sportivi.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), skriftlig. − Jeg må nødtvungent anerkende, at EU på handelsområdet har udvidede beføjelser. I denne sag har jeg stemt for, at disse benyttes til at indføre FN's protokol om handel med skydevåben, da denne protokol vil give klare regler for området. Dette ændrer ikke på, at jeg ikke støtter EU's udvidede kompetencer på handelsområdet generelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A proposta de regulamento sobre a aplicação do artigo 10.º do Protocolo UNFP tem como objectivo a inclusão do mesmo na legislação europeia. Pretende-se, assim, aplicar um sistema harmonizado e simplificado para o comércio de armas de fogo, para uso civil, no interior da UE. O Protocolo UNFP prevê a autorização para a importação, exportação e o trânsito dos artigos acima mencionados para países terceiros, tendo em conta algumas categorias de utilizadores. Esta simplificação de procedimentos pretende, simultaneamente, combater a produção e o tráfico ilícito de armas como uma das ameaças à segurança pública e permitir a sustentabilidade da própria indústria europeia. Considero essencial que os Estados-Membros procedam à ratificação do Protocolo, uma vez que é um documento essencial e complementar à Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I welome the new rules to control the cross-border movement of firearms for civilian use in the EU. This regulatory framework will introduce more effective controls, with the aim of combating the manufacture and trafficking of firearms by outlining the need for exporters to be issued with a licence to export firearms and ammunition to non-EU countries. Introducing more transparency to keep track of weapons and to fight illegal trafficking is a promising step in the aftermath of the tragic events in Norway a few months ago.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté pour ce règlement qui met en œuvre au sein de l'Union européenne un protocole de l'ONU visant à limiter et mieux contrôler la fabrication, la vente et l'utilisation illicites d'armes à feu, aussi petites soient-elles. C'est un petit pas en avant dans le cadre de lutte contre la prolifération des armes à feu.

L'Union européenne se doit d'appliquer les textes internationaux qui vont dans le sens de la lutte contre les conflits et mettent en cause le droit de tuer comme manière de vivre les relations humaines.

Comment ne pas se souvenir aujourd'hui que des armes ont été vendues (et le sont encore) par la France, le Royaume-Uni et d'autres à des régimes comme celui de Kadhafi pour réprimer leurs peuples?

C'est l'interdiction de l'exportation et même de la production massive d'armes qu'il faut viser.

Un règlement qui s'attaque aux armes à feu mérite toujours d'être soutenu même s'il est très limité. Tel est le sens de mon vote aujourd'hui.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Mit dem Kommissionsvorschlag wird Artikel 10 des UN-Protokolls gegen unerlaubte Schusswaffenproduktion (für zivile Nutzung) und deren Handel oder Verbringung in Drittstaaten umgesetzt. Für Jäger und Sportschützen ist ein vereinfachtes Verfahren vorgesehen. Auch wird die sozioökonomische Auswirkung auf das BIP und auf die Beschäftigung in der EU berücksichtigt. Es wird empfohlen, zur Erhöhung der Rechtssicherheit den Begriff der Straftat beispielhaft zu veranschaulichen.

 
  
  

Report: Vital Moreira (A7-0243/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of the resolution on Exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union’s Stabilisation and Association process. The European Union has granted unlimited duty-free access to the EU market for nearly all products originating in the countries and territories benefiting from the Stabilisation and Association process. The key aim of these measures is to revitalise the Western Balkan economies through a privileged access to the EU market. In turn, economic development is to foster political stability in the entire region. The termination of the trade preferences would take from the beneficiaries an objective economic advantage in their trade with the EU. This could have negative consequences on the overall economic performances for countries and territories participating in or linked to the European Union’s Stabilisation and Association process; their economic recovery could be seriously jeopardised. As such I support this proposal which aims to amend some elements of this regulation in order to permit the extension of its validity to 31 December 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Reglamentu (EB) Nr. 2007/20001 Europos Sąjunga suteikė galimybę išimtinai neribotais kiekiais į ES rinką be muito įvežti beveik visas prekes, kurių kilmės šalys ir teritorijos yra stabilizacijos ir asociacijos proceso naudos gavėjos. Pagrindinis šių priemonių tikslas yra atgaivinti Vakarų Balkanų šalių ekonomiką, suteikiant joms palankesnes sąlygas patekti į ES rinką. Ekonomikos plėtra taip pat yra skatinamas politinis stabilumas visame regione. Šios prekybos lengvatos suteiktos laikotarpiui, kuris baigsis 2010 m. gruodžio 31 d., ir šiuo metu yra taikomos visiems Bosnijos ir Hercegovinos, Serbijos ir Kosovo kilmės produktams. Nustojus taikyti prekybos lengvatas, naudos gavėjai netektų objektyvių ekonominių privalumų prekyboje su ES. Tai gali padaryti labai didelį neigiamą poveikį bendriems Vakarų Balkanų ekonominės veiklos rezultatams ir neigiamai paveikti vidaus reformas ir pereinamojo laikotarpio procesus tame regione. Be to, tai gali būti didelė kliūtis atsigauti Vakarų Balkanų ekonomikai. Pritariau šiam pasiūlymui, kuriuo Reglamento galiojimo nuostatos pratęsiamos iki 2015 m. gruodžio 31 d.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − L'Unione europea, con il regolamento (CE) n. 2007/2000, ha accordato un accesso eccezionale al mercato europeo in esenzione dai dazi per quasi tutti i prodotti originari dei paesi e dei territori che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione. Tali misure prevedono un ingresso privilegiato dei paesi dei Balcani occidentali al mercato UE con l'obiettivo principale di dare un nuovo impulso alle loro economie.

Già nella risoluzione del novembre 2009, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a compiere ogni possibile sforzo per attenuare gli effetti della crisi economica nei Balcani occidentali. In quella sede, il Parlamento europeo si è espresso a favore di misure volte a promuovere lo sviluppo economico di questi paesi affinché quest'ultimo, a sua volta, possa condurli alla stabilità politica. La fine delle preferenze commerciali lo scorso dicembre 2010, di fatto, ha privato i beneficiari di un oggettivo vantaggio economico negli scambi con l'UE. Ciò non solo potrebbe compromettere gravemente la ripresa economica dei Balcani occidentali, vanificando ogni sforzo compiuto finora, ma potrebbe comportare anche ripercussioni negative sui processi di riforma interna e di transizione. Pertanto, sono più che favorevole alla proroga della validità del regolamento sulle preferenze commerciali fino al dicembre 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Mi sono espressa a favore di questa relazione. Da un lato, le disposizioni in essa contenute possono apparire controverse, poiché intendono promuovere un regime preferenziale per le merci provenienti dai paesi balcanici. Considerando la nostra opposizione all´avvicinamento e all´ingresso di tali Stati nell´UE, l´istituzione di un regime preferenziale per le merci balcaniche potrebbe sembrare problematica. Tuttavia, il documento in questione prende atto degli eventuali danni che un simile ingresso potrebbe presentare per il mercato UE, e si propone quindi di adottare delle contromisure difensive per impedire che il nostro mercato venga in alcun modo danneggiato, contemplando persino la sospensione parziale del regime preferenziale nel caso in cui sorgano effettivi problemi. Dal momento che il documento tiene conto delle esigenze del nostro mercato, ponendole su un canale prioritario, ho scelto di votare positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Con il regolamento (CE) n. 2007/2000, successivamente codificato, per le numerose modifiche, dal regolamento (CE) n. 1215/2009, l'Unione europea ha accordato un accesso eccezionale e illimitato al mercato comunitario, in esenzione dai dazi, per quasi tutti i prodotti dei paesi e territori che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione.

In particolare, si è voluto dare impulso alle economie dei Balcani occidentali attraverso un accesso privilegiato al mercato UE implementando lo sviluppo economico e favorendo la stabilità politica dell'intera area. Le preferenze commerciali accordate sono scadute il 31 dicembre 2010 e da allora i beneficiari sono stati privati di un oggettivo vantaggio economico utile per sostenere il difficile processo di transizione e di riforma interna che sta intraprendendo tutta l'area balcanica.

Ho dunque votato a favore di tale relazione poiché ritengo opportuno prorogare le concessioni di preferenze commerciali almeno fino al 2015. In questo modo, si può ovviare a eventuali ripercussioni economiche negative causate dalla crisi economica che potrebbe minare i processi di riforma intrapresi in questi paesi.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Sono favorevole alla modifica del regolamento (CE) n. 1215/2009. È assolutamente indispensabile, in questo periodo di crisi, sostenere le economie dei paesi in via di sviluppo. Concedendo ai paesi dei Balcani occidentali un accesso privilegiato (momentaneo) al mercato UE, si possono attenuare gli effetti della crisi economica nella stessa regione, e pertanto promuovere ed accelerare i processi di stabilizzazione politica. Modificando infatti il regolamento (CE) n. 1215/2009, si prolunga fino al 2015 la concessione di preferenze commerciali per quasi tutti i prodotti originari dei paesi e dei territori che beneficiano di tale vantaggio. Ci tengo a evidenziare che i Balcani rappresentano una regione di prioritario rilievo nella nostra politica estera. La vicinanza geografica, l'interdipendenza in materia di sicurezza, di flussi migratori e gli scambi commerciali, sono elementi che concorrono a delineare l'importanza del sud-est europeo per noi. È inoltre fondamentale capire che questi paesi potranno, in futuro, influenzare enormemente la stabilità politica ed economica della stessa UE. Pertanto è imperativo facilitare lo sviluppo economico delle regioni balcaniche tramite questa proposta, che permetterà il prolungamento delle preferenze commerciali agli stessi, quindi apportare stabilità politica in tutta la regione.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Susţin modificarea anumitor elemente ale Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 pentru a permite prelungirea valabilității sale până la 31 decembrie 2015 și pentru a introduce modificările necesare ca urmare a intrării în vigoare a acordurilor bilaterale cu Bosnia-Herțegovina și Serbia. Accesul privilegiat pe piața UE pentru aproape toate produsele originare din țările și teritoriile care beneficiază de procesul de stabilizare și asociere poate contribui decisiv la relansarea economiilor din Balcani. Absenţa acestui avantaj economic în comerțul cu UE ar afecta redresarea economică a țărilor din Balcani, cu repercusiuni negative asupra reformelor interne și asupra proceselor de tranziție.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. A presente resolução legislativa versa sobre as medidas de incentivo excepcionais ao território dos Balcãs Ocidentais, como princípio estabilizador e de promoção ao desenvolvimento. O principal objectivo destas medidas consiste em revitalizar as economias dos Balcãs Ocidentais, através de um acesso privilegiado ao mercado europeu. Face ao contexto actual vivido por esta região, considero que o desenvolvimento económico é objectivamente um factor essencial para a preservação da paz e da segurança, bem como para a estabilidade política da região. Sustento, por conseguinte, a prorrogação de certos elementos do Regulamento (CE) n.º 1215/2009, de forma a prolongar a sua validade até 2015, tempo para efectivar a entrada em vigor dos acordos da União Europeia com a Sérvia e a Bósnia Herzegovina, como solicitado no texto da resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui permettra de redynamiser l'économie des Balkans occidentaux. Il est indispensable de maintenir des préférences commerciales envers ces pays en transition afin de leur permettre d'accéder au marché européen. Cette modification de règlement attendue depuis des mois sera un facteur de stabilité économique mais aussi politique pour la région.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – L'adoption de ce règlement était nécessaire car il a permis de ne pas interrompre les échanges commerciaux avec les Balkans occidentaux. Une expiration des préférences commerciales aurait en effet privé les bénéficiaires d’un avantage économique objectif dans leurs échanges avec l’Union européenne, ce qui aurait pu peser lourdement sur les résultats économiques globaux des Balkans occidentaux et aurait donc eu des répercussions négatives sur leurs processus de réforme intérieure et de transition.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo às medidas comerciais excepcionais em favor dos países e territórios que participam ou estão ligados ao processo de estabilização e associação da UE porque considero necessário prolongar o Regulamento que prevê a isenção de direitos à quase totalidade dos produtos originários destes países e territórios dos Balcãs Ocidentais, contribuindo assim para revitalizar as suas economias.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. As medidas comerciais excepcionais aplicadas à Bósnia-Herzegovina, à Sérvia e ao Kosovo, destinam-se a revitalizar as economias dos Balcãs Ocidentais e a promover a sua estabilização política. São ainda hoje evidentes as carências e as tensões que continuam a afectar os países da região, pelo que se justifica plenamente o cuidado e a atenção especiais da União Europeia para com eles e o incentivo para que não abandonem as intenções já manifestadas de, um dia, poderem vir a aderir à UE. O fim das medidas em apreço poria em causa as vantagens comerciais dos Estados já enumerados e constituiria um retrocesso significativo para as suas economias. Vejo, por isso, com bons olhos a prorrogação de certos elementos do Regulamento (CE) n.º 1215/2009, de modo a permitir a extensão da sua validade até 31 de Dezembro de 2015 e a efectivação de acertos decorrentes da entrada em vigor dos acordos da União com a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório, elaborado por Vital Moreira, versa sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 1215/2009 do Conselho, o qual adopta medidas comerciais excepcionais em favor dos países e dos territórios que participam ou estão ligados ao processo de estabilização e associação da União Europeia. Desde o ano de 2000 que a UE concede, excepcionalmente, um acesso ilimitado ao mercado europeu isentando de direitos a quase totalidade dos produtos originários destes países como forma de apoiar os processos internos de reformas e a implementação de regimes democráticos. Votei favoravelmente este relatório pois entendo ser fundamental a prorrogação, até 31 de Dezembro de 2015, das preferências comerciais com os países dos Balcãs Ocidentais ligados ao processo de estabilização e associação da UE (Albânia, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Kosovo, Macedónia, Montenegro e Sérvia). Em função destas preferências, estes países beneficiam de vantagens económicas significativas nas suas exportações para os Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório aprova a proposta de regulamento que pretende prolongar, até ao final de 2015, um conjunto de preferências comerciais concedidas a países e territórios que beneficiam do Processos de Estabilização e de Associação - Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Kosovo. Estas preferências, inicialmente constando do Regulamento (CE) n.º 2007/2000 do Conselho, posteriormente codificado pelo Regulamento (CE) n.º 1215/2009 do Conselho de 30 de Novembro de 2009, terminaram no final de 2010.

Advoga o relator que o fim das preferências comerciais poderia ter consequências muito adversas nos desempenhos económicos globais de todos os Balcãs Ocidentais, com as consequentes repercussões negativas nos seus processos internos de reforma e transição. Estes referidos processos enquadram-se, como é reconhecido, na estratégia de alargamento da UE, que os procura assim tutelar na defesa dos interesses que comandam o próprio processo de integração - os mesmos que dele beneficiam. O Regulamento prevê medidas que a Comissão pode adoptar se a importação de produtos agrícolas e das pescas causar graves perturbações nos mercados da UE e nos seus mecanismos de regulação. Trata-se de disposições cuja utilização fica ao arbítrio da Comissão e que não protegem suficientemente os Estados-Membros, que se consideram prejudicados. Os produtos envolvidos (alguns podem ser considerados produtos sensíveis) incluem: o peixe, a carne e o vinho.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. A proposta de regulamento visa prolongar, até ao final de 2015, um conjunto de preferências comerciais concedidas a países e territórios que beneficiam do Processos de Estabilização e de Associação - Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Kosovo. Estas preferências constam do Regulamento (CE) n.º 1215/2009 do Conselho, de 30 de Novembro de 2009, e terminaram no final de 2010.

Considera o relator que o fim das preferências comerciais prejudicaria estes países e o que diz serem os seus processos internos de reforma e transição. Processos inseparáveis dos avanços das grandes potências da UE sobre a região, visando o seu domínio em termos de mercados e em termos geoestratégicos, utilizando para isso a chamada estratégia de alargamento da UE. O Regulamento prevê medidas que a Comissão pode adoptar se a importação de produtos agrícolas e das pescas causar graves perturbações nos mercados da UE e nos seus mecanismos de regulação. Mas a utilização destas disposições fica ao critério da Comissão, não protegendo suficientemente os Estados-Membros, que se consideram prejudicados. Os produtos envolvidos incluem o peixe, a carne e o vinho, podendo ser considerados produtos sensíveis para alguns países.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Nariadením Rady (ES) č. 2007/2000 z 18. septembra 2000 sa zaviedli výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia k Európskej únii alebo s týmto procesom spojené, ktorými sa poskytuje neobmedzený bezcolný prístup na trh EÚ pre takmer všetky výrobky s pôvodom v krajinách a na colných územiach využívajúcich výhody procesu stabilizácie a pridruženia. Dohody o stabilizácii a pridružení a dočasné dohody zriaďujú zmluvný obchodný režim medzi EÚ a Bosnou a Hercegovinou a medzi EÚ a Srbskom. Preto je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1215/2009 vypustením Bosny a Hercegoviny a Srbska zo zoznamu príjemcov colných koncesií priznaných pre tie isté výrobky aj v rámci zmluvného režimu a prispôsobiť celkové objemy colných kvót pre špecifické výrobky, pre ktoré boli priznané colné kvóty v rámci zmluvných režimov. Zároveň nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009 zostáva hlavným nástrojom upravujúcim obchodné vzťahy s Kosovom. Neprerušený prístup na trh Únie je rozhodujúcim faktorom oživenia hospodárstva Kosova a celého regiónu. Súčasne sa tým predíde negatívnym účinkom na Európsku úniu. Z týchto dôvodov, domnievam sa, je vhodné predĺžiť účinnosť nariadenia Rady (ES) č. 1215/2009 do 31. decembra 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Reglamentu Europos Sąjunga suteikė galimybę išimtinai neribotais kiekiais į ES rinką be muito įvežti beveik visas prekes, kurių kilmės šalys ir teritorijos yra stabilizacijos ir asociacijos proceso naudos gavėjos. Pagrindinis šių priemonių tikslas yra atgaivinti Vakarų Balkanų šalių ekonomiką, suteikiant joms palankesnes sąlygas patekti į ES rinką. Savo ruožtu ekonomikos plėtra yra skatinamas politinis stabilumas visame regione. Pritariau šiam dokumentui, kadangi iš dalies keičiamos tam tikros Reglamento nuostatos siekiant pratęsti jo galiojimą iki 2015 m. gruodžio 31 d. ir atlikti tam tikrus pakeitimus, kurie tapo būtini įsigaliojus dvišaliams susitarimams su Bosnija ir Hercegovina bei Serbija.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. − The European Union has granted exceptional unlimited duty-free access to the EU market for nearly all products originating in the countries and territories benefiting from the Stabilisation and Association process. The key element is to revitalise the Western Balkan economies through a privileged access to the EU market. Economic development is to foster political stability in the entire region. This proposal amends certain elements of this regulation in order to permit extension of its validity and at the same time make some adjustments consequent to the entry into force of bilateral agreements with Bosnia-Herzegovina and Serbia. The regulation has to be in full accordance with the Treaty of Lisbon. Although it took a long time, we have to be aware that measures to revitalise trade are in the interest of the EU. This is why I endorsed this proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Ziel dieser Verordnung war es und soll es auch weiterhin sein, die Wirtschaft in den Staaten des westlichen Balkans zu beleben und die politische Stabilität in diesen Regionen zu fördern. Um dem Ziel auch in Zukunft Rechnung tragen zu können ist es wichtig, diese Aktualisierungen vorzunehmen und die Verordnung den Gegebenheiten anzupassen. Das Auslaufen der Handelspräferenzen würde für die begünstigten Länder zu einem wirtschaftlichen Nachteil führen. Nicht zuletzt unterstütze ich die Änderung der Verordnung zur Einführung besonderer Handelsmaßnahmen für die am Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess der Europäischen Union teilnehmenden oder damit verbundenen Länder und Gebiete um auch die bisherigen guten Partnerschaften der EU mit den betroffenen Ländern und Regionen aufrecht zu erhalten und weiterhin zu fördern.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, il regolamento (CE) n. 2007/2000 prevedeva un accesso in via eccezionale e limitato con esenzione dai dazi al mercato dell´Ue per la gran parte dei prodotti dei paesi che hanno beneficiato dei processi di stabilizzazione e associazione, in particolare i paesi balcanici. Tali misure straordinarie, tuttavia, sono decadute il 31 dicembre del 2010, sottraendo in questo modo una risorsa importante per lo sviluppo e la crescita economica di questi Paesi. Ho espresso voto favorevole al testo dell´on. Moreira perché ritengo necessario prorogare il termine di questa scadenza al dicembre del 2015, così da poter consentire ai paesi beneficiari di queste politiche economiche, di riprendere il proprio percorso di crescita economica e, conseguentemente, politica. L´interruzione di queste misure speciali in ambito economico avrebbe privato i Paesi balcanici di un´occasione importante di crescita e di riforme istituzionali e politiche in ottica non soltanto nazionale ma, soprattutto, per una più ampia e produttiva visione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − Parliament in its resolution of 26 November 2009 on the 2009 enlargement strategy concerning the Western Balkan countries, Iceland and Turkey called on the Commission to make every possible effort to mitigate the effect of the economic crisis on the Western Balkans. Termination of the trade preferences would take from the beneficiaries an objective economic advantage in their trade with the EU. This could have negative consequences on the overall economic performance of the Western Balkans, with consequent negative repercussions on their domestic reform and transition processes. Moreover, their economic recovery could be seriously jeopardised. That is why I strongly support the amendment of certain elements of Regulation (EC) No 1215/2009 in order to permit the extension of its validity to 31 December 2015 and make certain adjustments consequent to the entry into force of bilateral agreements with Bosnia and Herzegovina and Serbia.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Con il regolamento (CE) n. 2007/2000, l'Unione europea ha accordato un accesso eccezionale e illimitato al mercato dell'UE in esenzione dai dazi per quasi tutti i prodotti originari dei paesi e dei territori che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione. Scopo principale di tali misure è dare un nuovo impulso alle economie dei paesi dei Balcani occidentali, grazie all'accesso privilegiato al mercato dell'UE, ritenendo che lo sviluppo economico favorirà a sua volta la stabilità politica nell'intera regione. Con la fine delle preferenze commerciali, i beneficiari sarebbero privati di un oggettivo vantaggio economico negli scambi con l'UE. Ciò potrebbe avere conseguenze gravi per i risultati economici complessivi dei Balcani occidentali e comportare ripercussioni negative sui processi di riforma interna e di transizione. Inoltre, potrebbe essere gravemente compromessa la ripresa economica di tali paesi. Per questo motivo, siamo favorevoli alla modifica di alcuni elementi del regolamento (CE) n. 1215/2009 per consentire di prorogarne la validità fino al 31 dicembre 2015 e di apportare determinati adeguamenti in seguito all'entrata in vigore di accordi bilaterali con la Bosnia-Erzegovina e la Serbia.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − L’Unione europea deve fare tutto il possibile per alleviare gli effetti della crisi economica nei Balcani occidentali. Non è il momento di mettere fine al regime di preferenze commerciali con i paesi di quell’area. Concordo sulle misure eccezionali elencate nella relazione Moreira. Il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Com o Regulamento (CE) n.º 2007/2000, a União Europeia concedeu um acesso excepcional ilimitado ao mercado da UE, com isenção de direitos, à quase totalidade dos produtos originários dos países e territórios que beneficiam do Processo de Estabilização e de Associação. O objectivo principal desta medida consiste em revitalizar as economias dos Balcãs Ocidentais graças a um acesso privilegiado ao mercado da UE. O desenvolvimento económico daí resultante favorecerá a estabilidade política em toda a região. As vantagens deste regulamento expiram em 31 de Dezembro de 2010. Face à crise financeira e económica que ainda vivemos, é necessário prorrogar estas condições até 31 de Dezembro de 2015, para que a cessação destas condições privilegiadas não leve à estagnação das economias dessas regiões, que necessitam de boas condições económicas para que mantenham a estabilidade e a paz nessa problemática região dos Balcãs.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − If the key aim of the measures is to revitalise the Western Balkan economies through a privileged access to the EU market, then economic development will foster political stability in the entire region. Therefore, I voted ‘In favour’.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − ES Balkanų šalims suteikė aiškią narystės perspektyvą ir visokeriopai skatina šių šalių vidines reformas per Stabilizavimo ir asociacijos susitarimus, būdama didžiausia donore regione, padėdama palaipsniui kurti laisvos prekybos tarp ES ir Balkanų šalių erdvę. Nuo 2000 metų veikia autonominės prekybos lengvatos, 2007 metais jos buvo atnaujintos ir leista iki 2011 metų pradžios neribotais kiekiais ir be muito į ES eksportuoti beveik visas prekes, pagamintas šiose šalyse. Taigi, šiuo metu ES yra didžiausias Balkanų šalių prekybos partneris. Prekyba yra vienas pagrindinių vystymosi skatinimo instrumentų. Staiga nutraukus prekybos lengvatų taikymą, ypač dabar, ekonominės krizės kontekste, ES ne tik suduotų skaudų smūgį Balkanų regiono šalių ekonomikoms, tačiau ir politiniam regiono stabilumui. Kita vertus, Komisijai suteikiama pakankamai svertų, esant rimtiems rinkos iškraipymams žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose, imtis ribojančių priemonių. Todėl balsavau už lengvatų galiojimo pratęsimą iki 2015 m. pabaigos, su reikiamais pakeitimais.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kuria siekiama atgaivinti Vakarų Balkanų šalių ekonomiką, pratęsiant prekybos lengvatų galiojimą ir toliau suteikiant joms palankesnes sąlygas patekti į ES rinką. Pažymėtina, kad ekonomikos plėtra yra labai svarbi, kadangi ji skatina politinį stabilumą visame regione. Tuo tarpu nustojus taikyti prekybos lengvatas, būtų padarytas labai didelis neigiamas poveikis Vakarų Balkanų ekonomikai, vidaus reformoms ir pereinamojo laikotarpio procesams. Be to, naudos gavėjai netektų objektyvių ekonominių privalumų prekyboje su ES. Atsižvelgiant į tai, kad žemės ūkio ir žuvininkystės rinkos yra labai jautrios ir lengvai pažeidžiamos, pritariu pasiūlymui, kuriuo Komisijai suteikiama teisė priimant deleguotuosius teisės aktus imtis atitinkamų priemonių, siekiant apsaugoti Europos Sąjungos rinkas ir reguliavimo mechanizmus, tais atvejais dėl žemės ūkio ir žuvininkystės produktų importo jų veikimas yra stipriai sutrikdomas.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Gentili colleghi, riguardo al testo votato sulle misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e ai territori legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE non potete che trovarmi favorevole. Infatti, l'apertura di un sistema commerciale dove l'UE ha concesso un ampio accesso dando la possibilità a molti Paesi extraeuropei di non aver troppi problemi di dazi e di dogane, dando un nuovo impulso alle rispettive economie di settore in un periodo economico difficile sulla scena internazionale, è solo positivo. Misure come queste, grazie all'aumento dei rapporti di collaborazione extraeuropei, non possono che essere un buon trampolino di lancio per i mercati.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente relatório apoia a prorrogação de preferências comerciais com países dos Balcãs Ocidentais até ao final de 2015. O objectivo da prorrogação desta medida, que data de 2000, é de manter o apoio da UE à revitalização das economias dos Balcãs Ocidentais graças a um acesso privilegiado ao mercado da UE. O fim das preferências comerciais retiraria aos beneficiários uma vantagem económica objectiva nas suas trocas comerciais com a UE. Tal poderia ter consequências muito adversas nos desempenhos económicos globais de todos os Balcãs Ocidentais, com as consequentes repercussões negativas nos seus processos internos de reforma e transição. Além disso, a sua recuperação económica poderia ficar gravemente comprometida. Por estas razões dei o meu voto favorável ao presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Os países dos Balcãs Ocidentais, que beneficiam do Processo de Estabilização e Associação, têm um acesso privilegiado ao mercado comunitário por força das preferências comerciais introduzidas pelo Regulamento (CE) n.º 2007/2000, posteriormente alterado várias vezes e codificado no Regulamento (CE) n.º 1215/2009. De acordo com a referida regulação, tais preferências comerciais apenas seriam concedidas até 31 de Dezembro de 2010. Todavia, atendendo à actual situação financeira, a sua não renovação poderia acarretar consequências extremamente gravosas para as economias destes países. Nesta medida, entendo que se justifica plenamente a presente alteração do Regulamento (CE) n.º 1215/2009, que, para além de introduzir certos ajustamentos tornados necessários na sequência da entrada em vigor dos acordos bilaterais com a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia, veio prorrogar a aplicação destas preferências comerciais até 31 de Dezembro de 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. These ‘exceptional trade measures’ with the partners in the Western Balkans under the EU Stabilisation and Association programme are indeed preferential tariff measures, which guarantee duty-free access for most of the partner countries’ exports into the EU market. They need to be notified to the WTO. The trade preferences were originally granted for a period ending on 31 December 2010 and currently apply to Bosnia and Herzegovina, Serbia and Kosovo (Albania, the Republic of Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, and Montenegro fall under a different scheme). The present dossier extends the validity of these measures by five years, until 31 December 2015, and makes certain adjustments due to the entry into force of bilateral agreements with Bosnia and Herzegovina, and Serbia.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Lo scopo di queste misure commerciali è di dare un nuovo impulso alle economie dei paesi dei Balcani occidentali permettendo alle loro merci di accedere con procedure privilegiate all'interno dell'Ue. Si tratta di privilegi che vorrebbero favorire lo sviluppo economico e la stabilità politica dell'intera regione Balcanica, nonché dare un senso di tipo commerciale agli accordi di stabilizzazione e associazione con questi paesi. Il provvedimento, condivisibile nei suoi principi ispiratori, non è in grado di garantire con certezza che le autorità degli Stati coinvolti svolgeranno i necessari controlli sulle merci al fine di combattere la contraffazione tutelando le nostre aziende, spesso vittime di concorrenza sleale. Il relatore con giusti emendamenti ha posto accorgimenti di tipo difensivo che mitigano i possibili impatti negativi. Sono quindi a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport, car les mesures qu'il propose visent essentiellement à redynamiser les économies des Balkans occidentaux en leur offrant un accès privilégié au marché de l'UE. Le développement économique qui en résultera favorisera la stabilité politique dans la région tout entière. De plus, les propositions contenues dans ce rapport sont dans la droite ligne des recommandations que nous avions adoptées en 2009, dans une résolution sur la "Stratégie d'élargissement 2009 concernant les pays des Balkans occidentaux, l'Islande et la Turquie", dans laquelle le Parlement européen invitait la Commission à tout mettre en œuvre pour atténuer les effets de la crise économique sur les Balkans occidentaux. Enfin, ce rapport préconise de prolonger la durée de validité du règlement qui met en œuvre ces mesures, ce qui permettra de garantir la stabilité juridique pour les acteurs économiques européens présents dans la région des Balkans.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (EFD), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, ritengo doveroso votare positivamente al rinnovo delle preferenze commerciali con i paesi Balcanici (tra cui la Serbia) che hanno in vigore un accordo di stabilizzazione e associazione con l'Unione europea. In primo luogo sulla base dell'atteggiamento favorevole da parte della Commissione verso la semplificazione degli accordi commerciali con i paesi terzi, quali la Cina, che non hanno accordi di associazione con l'Unione Europea e i cui prodotti spesso ne minano la competitività. In secondo luogo, il testo su cui si è giunti all'accordo definitivo, offre la possibilità per limitare i danni che questo accesso di beni potrebbe causare al nostro mercato.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A UE concedeu, através do Regulamento (CE) n.º 2007/2000, um acesso excepcional ilimitado ao seu mercado, com isenção de direitos, à quase totalidade dos produtos originários dos países e territórios que beneficiam do Processo de Estabilização e de Associação com o objectivo de revitalizar as suas economias, que foi, após várias alterações, codificado pelo Regulamento (CE) n.º 1215/2009 do Conselho. Estas preferências comerciais são, actualmente, aplicadas à Bósnia e Herzegovina, à Sérvia e ao Kosovo, continuando os produtos originários da Albânia, da República da Croácia, da antiga República Jugoslava da Macedónia ou do Montenegro, nos termos do Regulamento (CE) n.º 1215/2009, a poder beneficiar de medidas mais favoráveis do que as concessões comerciais estabelecidas no âmbito dos acordos bilaterais.

Na medida em que os Acordos Provisórios e de Estabilização e Associação prevêem concessões comerciais a favor da Bósnia e Herzegovina relativas aos produtos identificados nas preferências comerciais, essas concessões devem ser suprimidas do Regulamento. Porém, o fim das preferências comerciais retiraria aos beneficiários uma vantagem económica nas suas trocas comerciais com a UE. Assim, a proposta votada hoje altera certos elementos do Regulamento para permitir a prorrogação da sua validade até ao final de 2015 e realizar certos ajustamentos decorrentes da entrada em vigor dos acordos.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Rezoluția Parlamentului European referitoare la propunerea de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către UE. Aceste măsuri au drept scop principal revitalizarea economiilor Balcanilor Occidentali grație accesului privilegiat pe piața UE. Având în vedere că preferinţele economice instituite de acest regulament vin în sprijinul procesului de tranziţie şi reformă din această zonă şi că Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 a expirat la 31 decembrie 2010, consider că, în această perioadă de criză economică, este oportună prelungirea valabilităţii sale până la 31 decembrie 2015, pentru a ajuta la dezvoltare economică şi stabilitate în Balcanii Occidentali. Astfel, produsele din Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru sau Serbia vor continua să beneficieze de dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1215/2009, în cazurile expres menţionate de acesta. Pentru a garanta faptul că Uniunea este capabilă să respecte obligaţiile sale internaţionale, preferinţele incluse în prezentul regulament ar trebui să fie condiţionate de continuarea sau reînnoirea derogării existente obţinute de Uniune de la obligaţiile din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Die Verordnung 1215/2009/EG gewährte Handelspräferenzen für Staaten des westlichen Balkans, die durch den Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess verstärkt mit der EU verbunden sind. Hintergrund dieser wirtschaftlichen Zusammenarbeit ist der positive Effekt, den diese auf die innerstaatlichen Reform- und Übergangsprozesse der Nicht-EU-Staaten haben. Ich habe der Verlängerung der Handelspräferenzen bis zum 31.12.2015 zugestimmt.

 
  
  

Motion for a resolution B7-0534/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Artėjantis Europos Vadovų Tarybos susitikimas labai svarbus ir jame turi būti galutinai nuspręsta, kokį kelią ketinama rinktis ateityje. Didžiausias dėmesys susitikime bus skirtas ekonominės politikos gairių nustatymui, Europos konkurencingumo pasaulyje stiprinimui, ES pozicijos nustatymui G20 susitikimui bei ES galutinės pozicijos nustatymui dėl klimato kaitos konferencijos. Pritariu rezoliucijoje pateiktiems pasiūlymams, kad dėl ekonominio valdymo Komisijos pirmininkas turi pateikti išsamią strategiją, į kurią turi būti įtraukti tokie elementai kaip Europos bankų rekapitalizacija, Europos finansinio stabilumo fondo (ESFS) ir Europos stabilumo mechanizmo (ESM) klausimų sprendimas Bendrijos lygmeniu ir turimų ir planuojamų priemonių vertinimas, prasmingo Europos augimo, investicijų ir darbo vietų kūrimo planas, pasiūlymai siekiant baigti finansų rinkų reglamento persvarstymą ir užtikrinti, kad ateityje kilus krizei ES ekonomiką būtų galima valdyti geriau.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestei rezoluţii deoarece este necesar să transmitem un semnal puternic liderilor europeni. UE este afectată de criza economică şi financiară. Nu trebuie, însă, ca aceasta să se transforme într-o criză a valorilor şi construcţiei europene. Aştept de la Consiliul European să confirme solidaritatea esenţială între statele membre, printr-un răspuns comun la provocările economice ale momentului. Totodată, să se angajeze în mod decisiv pe calea de ieşire din criză, pe baza Foii de parcurs pentru stabilitate şi creştere prezentate de Comisie.

În acelaşi timp, aştept de la Consiliul European să ofere o soluţie clară şi un calendar concret pentru aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen, nu doar pentru că este atitudinea corectă faţă de aceste ţări, care au îndeplinit toate condiţiile tehnice, dar şi pentru a consolida, astfel, spaţiul fără frontiere interne.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – En cette veille de Conseil européen, dans la situation d'urgence dans laquelle se trouve l'Europe aujourd'hui, je crois qu'il faut être clair. Nous sommes au pied du mur, nous avons trop tardé à réagir, et quand nous l'avons fait c'était souvent en décalage avec l'ampleur de la crise, à cause de nos lenteurs institutionnelles et des tergiversations de certains. Dans la résolution adoptée aujourd'hui, nous demandons la mise en place d'un plan complet, avec une feuille de route et un calendrier. Ce plan devrait comporter selon nous plusieurs éléments, dont un qui est, pour moi, primordial, à savoir, un ambitieux plan européen de croissance, d'investissement et d'emploi qui serait mis en œuvre, en partie, par l'émission de "project bonds". Ceci doit être fait rapidement et de manière déterminée par l'UE. L'Europe, en crise de légitimité, doit démontrer à nouveau son utilité aux citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Após o discurso do Estado da União de 28 de Setembro de 2011, o Parlamento Europeu exortou o Presidente da Comissão a apresentar um plano abrangente, com um roteiro claro, que defina fases distintas para a sua implementação. Na última sessão plenária do Parlamento Europeu, o Presidente da Comissão Europeia apresentou o Roteiro para a Estabilidade e o Crescimento, onde vêm detalhadas todas as medidas necessárias para ultrapassar a crise na Europa. O Roteiro para a Estabilidade e o Crescimento é um plano convincente, tanto para os mercados como para os cidadãos europeus, que tem o apoio da esmagadora maioria do Parlamento Europeu. São apresentadas medidas concretas para potenciar os benefícios do mercado único: o reforço do mercado interno digital e do mercado interno de energia, uma nova legislação de patentes e novos acordos de comércio livre. Finalmente é proposto um programa de apoio ao primeiro emprego para os jovens europeus - uma bandeira minha e da delegação portuguesa do Partido Popular Europeu desde o início desta legislatura. Esperemos que o Conselho Europeu, do próximo dia 23 de Outubro, coloque o futuro comum dos países europeus acima dos egoísmos nacionais e assuma o Roteiro como verdadeiro Plano Marshall europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), in writing. − I support this Resolution calling on the European Council to act decisively and for the President of the Commission to table a comprehensive plan with a clear road map setting out distinct phases for its implementation. Such a plan should be based entirely on the Community method using the existing EU institutional arrangements. Indeed, the democratic legitimacy and accountability of any such plan and any related measure need to be ensured through the involvement of Parliament. The plan should include as a minimum the following elements: an EU plan for the recapitalisation of European banks; the communitisation of the EFSF and the future ESM; a meaningful European plan for growth, investment and jobs that also includes project bonds; a proposal for a faster and stronger mechanism which allows the Commission to enforce the Single Market acquis in Member States; an economic government for the euro area based on the Community method, (particularly with regard to the setting-up of an economic government); proposals to complete the overhaul of financial market regulation; a report on the setting-up of a system of common issuance of European sovereign bonds before the end of 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente a proposta de resolução comum sobre o próximo Conselho Europeu, tendo em conta a importância do mesmo para definir, de forma inequívoca, o caminho que a UE deve seguir. Considero que deve ser apresentado um plano europeu de crescimento, de investimento e emprego, que disponha de um calendário claro e que preveja, entre outras medidas, o reforço do método comunitário na governação económica, a comunitarização do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira e do futuro Mecanismo Europeu de Estabilidade, a coordenação e harmonização dos sistemas fiscais dos Estados-Membros, incluindo medidas contra a fraude e a evasão fiscal, bem como a elaboração de um relatório sobre a criação de um sistema comum de emissão de títulos soberanos europeus (eurotítulos) antes do final de 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Estamos num momento crítico da nossa história e a União Europeia é chamada não apenas a assumir as suas responsabilidades em matéria de contenção da crise das dívidas soberanas, mas também, e mais importante, a lançar o caminho para o futuro, sem hesitações, sem impasses, sem adiamentos. O Conselho Europeu de 23 de Outubro tem, por isso mesmo, como disse o Presidente Barroso, a obrigação de estar à altura dos graves acontecimentos que vivemos.

Não há margem para (mais) falhas e adiamentos e o caminho terá de ser o da resposta política determinada e corajosa. Como já por outras vezes na nossa História, em que recuperámos de situações difíceis, estou certo de que a União Europeia irá superar esta crise e sairá dela com mecanismos melhores e mais robustos para o futuro. Determinante será a vontade política dos nossos líderes, pelo que considero muito positiva a apresentação do Roteiro para a Estabilidade e o Crescimento pela Comissão Europeia. Faço votos para que o Conselho Europeu de 23 de Outubro saiba dar uma resposta determinada e eficaz aos grandes desafios que temos pela frente.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A presente proposta de resolução foi apresentada na sequência de declarações do Conselho e da Comissão, nos termos do n.º 2 do artigo 110.º do Regimento, e debruça-se sobre a preparação do próximo Conselho Europeu, que se realiza no dia 23 de Outubro. Tendo em conta as convulsões sociais que grassam por toda a Europa devido à actual crise económica e financeira, a próxima reunião do Conselho Europeu reveste-se de grande importância para o futuro da União Europeia e, em particular, da zona euro, o que motivou uma profunda discussão no seio deste Parlamento. Congratulo-me com a aprovação desta resolução, que contou com o meu apoio, pois contém propostas fundamentais para o futuro da UE, nomeadamente a adopção de um plano europeu que promova o crescimento económico, incentive o investimento e aumente o emprego na prossecução dos objectivos definidos pela Estratégia Europa 2020. Medidas como a comunitarização do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, a finalização da revisão da regulação do mercado financeiro, a harmonização fiscal e a criação de um sistema de títulos soberanos, são alguns dos assuntos que gostaria de ver aprovados no próximo Conselho Europeu, em ordem a uma UE mais unida e mais solidária.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Mais uma resolução que reflecte os compromissos, as cumplicidades e as responsabilidades que partilham os principais grupos políticos, incluindo a direita e a social-democracia, no actual rumo de desastre da União Europeia. Insiste-se nos fundamentos da União Económica e Monetária, e designadamente no Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC), agora reforçado, com o que não será possível vencer as desigualdades existentes no seio da UE, nem tampouco dar prioridade à criação de emprego com direitos, à erradicação da pobreza e exclusão social, às desigualdades e injustiças sociais.

Como há muito vimos defendendo, o que era necessário era um Pacto de Emprego e Progresso Social que substituísse, com carácter definitivo, o actual PEC. Um Pacto que se sustentasse no desenvolvimento de um conjunto de políticas situadas nos antípodas da chamada austeridade, de que são exemplos extremos os actuais programas de agressão aos trabalhadores e aos povos, impostos pelo FMI, pelo BCE e pela Comissão Europeia na Grécia, em Portugal e na Irlanda. Em vez de transferir mais milhões dos bolsos dos trabalhadores e dos povos para a banca privada, é necessário promover o controlo público de sectores como o sector financeiro, cuja importância é considerável para que seja resgatado às lógicas da economia de casino a que tem sido entregue.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Votámos contra esta resolução dado que mais uma vez ignora a realidade e as medidas de fundo necessárias para alterar a situação grave que se vive na União Europeia. Já devia estar claro que, sem mudar as políticas e os fundamentos da união económica e monetária, não é possível dar prioridade ao emprego com direitos, à erradicação da pobreza e exclusão social, às desigualdades e injustiças sociais. Insistimos na necessidade urgente de um Pacto de Emprego e Progresso Social e na abolição definitiva do actual PEC.

É tempo de pôr fim aos programas de autêntica agressão aos trabalhadores e aos povos impostos pelo FMI, pelo BCE e pela Comissão Europeia na Grécia, em Portugal e na Irlanda. Como exigem os trabalhadores e povos em luta, é tempo de uma ruptura com estas políticas do capitalismo monopolista que estão a provocar profundas injustiças sociais na generalidade dos países da União Europeia. E tudo isto enquanto, simultaneamente, se preparam para dar muitos milhares de milhões de euros à banca, transferindo a sua dívida para o sector público, ou seja, para os trabalhadores, os jovens e as mulheres em situação de precariedade ou desemprego, os reformados e reformadas sem condições de vida digna, as pequenas e médias empresas que já não aguentam o garrote financeiro e a quebra brusca do poder de compra das populações.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Stretnutiu predstaviteľov a predstaviteliek Európskej rady bude akiste dominovať aktuálna kríza v eurozóne. Hoci pred Európskou úniou stojí viacero problémov a výziev, toto je bezpochyby tá najväčšia. Som presvedčená, že európske inštitúcie musia jednoznačne zaujať razantnejšie pozície. Neschopnosť riešiť krízu v eurozóne totiž podkopáva legitimitu európskych inštitúcií a frustruje občanov členských štátov. Postupné, uvážlivé a konsenzuálne rozhodovanie, ktoré je Únii vlastné i v bežných časoch a je zdrojom jej legitimity, musí nájsť v kríze svoje hranice. Inak hrozí kolaps. Malo by byť našou snahou politicky prijateľné rozhodnutia pre riešenie krízy posunúť smerom k reálnym riešeniam. Na júnovom samite hlavy štátov EÚ potvrdili svoj záväzok spraviť všetko, čo bude treba na zachovanie finančnej stability eurozóny ako celku. Ja som presvedčená, že budúcotýždňové októbrové stretnutie Rady bude poslednou šancou, kedy bude možné tieto slová potvrdiť. Potom by už mohlo byť neskoro. Pretože len jasne zadefinovaný a presvedčivý plán opatrení, pripravený a schválený za účasti demokraticky volených zástupcov z Európskeho parlamentu, by mohol prispieť k obnove dôvery v eurozónu a EÚ ako takú. Bol by to signál ako pre investorov, tak pre občanov a občianky členských štátov, že na Európu sa dá spoľahnúť.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – On a connu la négation et le rejet constant, depuis des années, de la volonté exprimée par les peuples ou leurs représentants, comme hier encore la décision du Parlement slovaque. Voici à présent l'instrumentalisation de la crise pour forcer à la création d'un super-Etat européen, dirigé par les fonctionnaires de la Commission, uniformisant les impôts, imposant l'application stricte de ses diktats, émettant des obligations avec la garantie des Etats, et veillant uniquement au bien-être des marchés et des banques. Et ce Parlement devrait en être la légitimation démocratique ! Nous refusons l'absurdité financière qui consiste à créer les instruments d'un endettement public colossal et mutualisé au niveau de l'Union européenne, alors que la dette publique de la zone euro dépasse déjà les 6000 milliards d'euros! Un système qui repose exclusivement sur les épaules des six pays qui sont notés AAA, dont la France, qui devront payer pour les autres en cas de problème! Un système qui d'ores et déjà peut forcer ces six pays à endosser 2000 milliards d'endettement potentiel supplémentaire! Et le pourtant très libéral M. Verhofstadt réclamait hier un triplement du dispositif! L'envie de profiter de cette crise pour dominer les nations vous fait perdre la raison!

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE), skriftlig. − Vid Europaparlamentets session i Bryssel den 13 oktober röstade vi moderater för resolutionen om förberedelser inför Europeiska rådets möte den 23 oktober. Vi delar uppfattningen att EU, och hela EU, behöver striktare ramverk men vill understryka att detta inte får leda till en uppdelning av EU i olika strukturer. Europas utmaningar berör oss alla och behöver mötas med gemensamma beslut

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi artėjantis Europos Vadovų Tarybos susitikimas yra labai svarbus ir jame turi būti galutinai ir ryžtingai nuspręsta, kokį kelią ketinama rinktis ateityje. Manau, kad yra labai svarbūs šie pagrindiniai susitikimo aspektai, kaip ES planas, skirtas Europos bankų rekapitalizacijai, Europos finansinio stabilumo fondo (ESFS) ir Europos stabilumo mechanizmo (ESM) klausimų sprendimas Bendrijos lygmeniu ir turimų ir planuojamų priemonių vertinimas atsižvelgiant į tai, ar šių priemonių pakaks valstybės garantuotų skolų krizei kontroliuoti, prasmingo Europos augimo, investicijų ir darbo vietų kūrimo planas, į kurį būtų įtrauktos ir projektų obligacijos, valstybių narių pastangų siekiant koordinuoti ir derinti jų mokesčių sistemų elementus, įskaitant kovos su sukčiavimu mokesčių srityje, mokesčių vengimu ir slėpimu priemones, gerinimo būdai, yra būtina baigti finansų rinkų reglamento persvarstymą ir užtikrinti, kad ateityje kilus krizei ES ekonomika būtų atsparesnė. Taip pat svarbi bendros Europos valstybinių obligacijų (Europos vertybinių popierių) emisijos sistemos parengimo iki 2011 m. pabaigos remiantis solidariąja atsakomybe ataskaita. Šie Europos vertybiniai popieriai padėtų užtikrinti stipresnę fiskalinę drausmę ir didesnį stabilumą euro zonoje dalyvaujant rinkoms, be to, pasinaudojus padidėjusiu likvidumu būtų užtikrinta, kad valstybės narės, kurių kredito reitingai aukščiausi, nenukentėtų dėl didesnių palūkanų.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. − Consiliul European din 23 octombrie este unul decisiv pentru viitorul construcţiei europene şi, de aceea, ne punem încrederea în discernământul liderilor europeni de a răspunde concret şi articulat nevoilor de azi.

Am solicitat, ca membri ai Parlamentului European, o abordare comunitară şi nu una centrată pe capacităţile statelor membre, în rezolvarea crizei datoriilor suverane. În acest sens, în acord cu Comisia Europeană, considerăm esenţială recapitalizarea băncilor europene şi comunitarizarea Fondului de Stabilitate Financiară, măsuri fără de care zona euro va intra în colaps.

Crearea de euroobligaţiuni este de asemenea o condiţie fără de care zona euro nu va putea rezista presiunilor din interior, cât şi din exterior, de pe pieţele internaţionale.

Nu în ultimul rând, este important ca Parlamentul să fie implicat în procesul decizional, pentru că fără legitimitate democratică, aceste măsuri nu vor fi bine primite de opinia publică europeană.

 
  
MPphoto
 
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), rakstiski. − Es atbalstīju Eiropas Parlamenta rezolūciju par gatavošanos Eiropadomes 2011. gada 23. oktobra sanāksmei. Rezolūcijā tika ietverti aicinājumi Eiropas Komisijai spert izlēmīgus soļus ekonomikas jomā, lai nodrošinātu ekonomisko stabilitāti un ekonomisko problēmu risināšanu. Uzskatu, ka Eiropas Savienībai pašlaik nav konkrēta plāna, kā izkļūt no eurozonas krīzes, tādēļ atbalstīju aicinājumu to izstrādāt. Arī Eiropai ir jāveic līdzīgas darbības, kādas veica Latvija, lai pārvarētu finanšu krīzi. Eiropai jāpanāk fiskālā disciplīna, jāievieš mehānismi, kas ne tikai ļautu pārvarēt eurozonas krīzi, bet arī panākt straujāku ekonomikas augšupeju. Tāpat ir arī jānovērš šādas krīzes iespējamā atkārtošanās. Eiropas lielākās tautsaimniecības ir nozīmīgi Latvijas uzņēmēju eksporta tirgi. Izaugsmes samazināšanās vai pat recesija tajos eurozonas krīzes dēļ Latvijai ir ļoti nevēlama.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. − I voted in favour of the joint EPP, ALDE, S&D, and Greens resolution; nevertheless I find adding the following points very valuable. We have to concentrate also on growth and jobs, after austerity measures. This means that fiscal consolidation has to be accompanied by clearly defined long-term macroeconomic targets, including those identified in the Europe 2020 Strategy. We have to prioritise especially our fight against unemployment, with the main focus on youth unemployment. This will cause a new crisis in the not so distant future if we do not take it seriously today. Secondly, we need to boost trade and win back trust from our strategic partner countries. In this matter we have to seriously look into reducing non-tariff barriers and other regulatory obstacles to trade. The EU needs to define regulatory dialogues with these key countries as one of the key regulatory priorities of the new EU trade policy under the Europe 2020 Strategy. The EU has to ensure coherent and coordinated implementation of bilateral, plurilateral and multilateral trade rules.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. − Projekt rezolucji zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji w sprawie przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej zasługuje na szerokie poparcie. Podstawowe walory polegają na tym, że: po pierwsze, wnosi o uwspólnotowienie Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej, który ma pozwolić zapanować nad kryzysem związanym z długiem państwowym. Instrument ten powinien pozwolić na ograniczenie tendencji do zadłużania się i zapobiegać jego negatywnym skutkom; po drugie wnosi o ustanowienie planu na rzecz wzrostu poprzez inwestycje finansowane z obligacji projektowych; po trzecie deklaruje wolę Parlamentu Europejskiego odgrywania większej roli w rozwiązywaniu kryzysu w Unii.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Consiliul European din 23 octombrie 2011 va fi dominat de aspectele economice, în special cele referitoare la măsurile de consolidare a guvernării economice şi disciplina fiscală. De o atenţie deosebită vor beneficia şi măsurile pentru stimularea creşterii economice. Este necesar ca la viitorul Consiliu European să fie adoptată o abordare care să favorizeze nu doar consolidarea fiscală şi bugetară, ci şi creşterea economică. Trebuie să evitam ca, prin măsurile care se vor lua pentru consolidarea guvernanţei zonei euro, să se creeze o decuplare a Europei zonei euro de restul statelor membre.

În acelaşi context, reamintesc importanţa aplicării nediscriminatorii - transparentă şi identică - a regulilor de aderare la zona euro pentru toate statele.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution which calls on the European Council to, among other things, come up with a meaningful European growth, investment and jobs plan that also includes project bonds.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. − I voted against paragraph 5, indent 4, which considers that a (Council) plan should include ways of improving Member States’ efforts to coordinate and harmonise elements of their tax systems, including measures against tax fraud, evasion and avoidance. Whilst I support measures to combat tax fraud, evasion and avoidance, harmonising tax systems – and thereby possibly tax rates – I cannot support.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Les peuples européens à l'intérêt desquels cette institution est censée veiller subissent de plein fouet les conséquences de la crise. Sourde aux souffrances et aux revendications populaires, la majorité de cette assemblée continue de prôner l'application autoritaire de ses recettes libérales. La voilà maintenant qui demande au Conseil de recapitaliser les banques européennes et d'abandonner leurs prérogatives souveraines à un gouvernement économique de la zone euro fonctionnant selon la méthode communautaire. C'est un fédéralisme autoritaire au service des marchés que ce texte suggère. Je vote contre et le dénonce.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O difícil momento que a UE, e mais concretamente a zona euro, atravessa não se compadece com uma Comissão fraca e sem poder de decisão. É por isso que o próximo Conselho Europeu se reveste de importância crucial para encontrarmos os melhores caminhos para a saída da crise. É obrigatório que a Comissão apresente um plano abrangente, com as soluções necessárias para sairmos desta crise. Não deixo, no entanto, de salientar que o papel do Parlamento Europeu será essencial para a discussão e aprovação dessas soluções, em particular no que respeita ao governo económico.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − With this resolution, Parliament calls on the President of the Commission to prepare a comprehensive plan with a clear road map, setting out distinct phases for its implementation. If the plan contains the following elements: an EU plan for the recapitalisation of European banks, the communitisation of the EFSF and the future ESM, and an assessment of whether the available and envisaged means will suffice to bring the sovereign debt crisis under control, a meaningful European growth, investment and jobs plan that also includes project bonds, ways of improving Member States’ efforts to coordinate and harmonise elements of their tax systems, including measures against tax fraud, evasion and avoidance, a proposal for a faster and stronger mechanism which allows the Commission to enforce the Single Market rules in Member States, an economic government for the euro area based on the Community method, and proposals to complete the overhaul of financial market regulation to make the EU economy more resilient to future crises, then I will support that project fully.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Aus der Krise können weitere Zentralisierungspläne nicht helfen, sie werden die Notlage nur weiter verschlimmern. Wir müssen zurück zu einem Staatenverbund gleichberechtigter Staaten mit eigenständiger Wirtschaftspolitik und einer kleineren Hartwährungszone wirtschaftlich starker Staaten. Allen Rückschlägen und Expertenwarnungen zum Trotz wird der bisherige Irrweg, die EU in eine Transferunion mit einer zentralistischen Brüsseler Wirtschaftsregierung zu verwandeln, ohne Rücksicht auf Verluste weiter verfolgt. Entgegen aller Expertenmeinungen werden sinnlos Abermilliarden in die Rettung der maroden EU-Staaten wie Griechenland gepumpt, um das vorhersehbare Versagen dieses zum Scheitern bestimmten Lösungsansatzes dann auch noch zum Anlass zu nehmen, über die Hintertüre die Souveränität der EU-Mitgliedstaaten endgültig zu beseitigen. Den vorliegenden Bericht lehne ich daher schärfstens ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Artėjantis Europos Vadovų Tarybos susitikimas – itin svarbus šiuo sudėtingu ekonominiu laikotarpiu. Klausimai, kurie bus svarstomi ir sprendimai, kurie bus priimami jo metu, turės įtakos visų Europos Sąjungos valstybių narių ateičiai. Tačiau šis sprendimas svarbus ir visos ES ateities kontekste, kadangi būtent šio susitikimo metu ES valstybių vadovams teks nelengvas išbandymas priimti ekonomikos gelbėjimo priemones, remiantis Bendrijos metodu. Tai reikš visų pirma Europinio intereso iškėlimą virš nacionalinio intereso bei ES ir jos valstybių narių solidarumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), in writing. − I have two major concerns over the resolution on the preparation for the European Council meeting on 23 October. First, I think that we should not be moving in the direction of harmonising the Member States’ tax systems. I believe that this policy area must be left strictly to the Member States themselves to regulate. We must be very careful not to make changes that would harm our markets and our internal competitiveness. I believe that different tax systems help to induce progress and maintain a higher level of competitiveness for the EU, vis-à-vis third countries as well. Secondly, I would like to point out that issuing European sovereign bonds without a strong commitment by the Member States in their monetary and fiscal sector will create even bigger problems and cannot be considered as a sustainable solution in the long term.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Europos Vadovų Tarybos susitikimo svarba yra neabejotina, kadangi jo metu bus galutinai ir ryžtingai nuspręsta, kuriuo keliu mes eisime toliau. Atsižvelgiant į šio susitikimo reikšmę, manau, kad jame išskirtinis dėmesys turi būti skiriamas ekonominei politikai. Atsižvelgiant į tai, Komisijos Pirmininkas susitikimo metu turi pateikti išsamų planą, įskaitant aiškią strategiją, kurioje būtų išvardyti atskiri jo įgyvendinimo etapai. Visų pirma, turi būti išsamiai aptartas ES planas, skirtas Europos bankų rekapitalizacijai, kuris leistų operatyviai reaguoti siekiant reakapitalizuoti euro zonos paskolų krizės paveiktus skolintojus ir organizuoti naujus finansinės pagalbos etapus. Kita neabejotinai svarbi susitikimo diskusijų tema yra Europos augimo, investicijų ir darbo vietų kūrimo planas, į kurį reikia įtraukti ir projektų obligacijos. Be to, būtina apsvarstyti ir valstybių narių pastangų siekiant koordinuoti ir derinti jų mokesčių sistemų elementus, įskaitant kovos su sukčiavimu mokesčių srityje, mokesčių vengimu ir slėpimu priemones, gerinimo būdus. Siekiant, kad ateityje kilus krizei ES ekonomika būtų atsparesnė, būtina kuo skubiau apsvarstyti pasiūlymus ir baigti finansų rinkų reglamento persvarstymą. Be to, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas Europos valstybių obligacijų emisijos sistemos parengimo ataskaitai.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Cari colleghi, ho votato a favore della risoluzione sulla preparazione del prossimo Consiglio europeo insieme ai colleghi del PPE, dell'ALDE e dell'S&D perché ritengo necessaria una richiesta precisa e forte del Parlamento per una risposta comune alla crisi che affligge l'Europa. Con tale iniziativa si intende sollecitare il Presidente della Commissione europea a proporre un piano globale anticrisi corredato di una tabella di marcia che definisca chiaramente le diverse fasi della sua attuazione. L'organizzazione interna è fondamentale per ridare fiducia a mercati e a cittadini, combattere speculazioni e salvare il sistema bancario.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a presente resolução que apresenta uma série de propostas a serem debatidas na agenda do Conselho Europeu de 23 de Outubro. Saliento as preocupações com a política económica, em particular o reforço da competitividade e a promoção do emprego, e a posição da UE para a Cimeira do G20 e para a Conferência de Durban sobre as alterações climáticas, alguns dos assuntos em discussão no próximo Conselho Europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Os recentes acontecimentos que têm abalado o espaço comunitário são bem reveladores da necessidade de delinear, sem mais delongas, uma resposta consistente, que permita superar a actual crise e relançar as bases para o crescimento e a estabilidade da zona euro. A próxima reunião do Conselho Europeu é, neste sentido, crucial. Faço, por isso, votos para que, no próximo dia 23 de Outubro, seja dado um mandato claro à Comissão, para que esta possa implementar um plano abrangente de acção, capaz de fazer face aos desafios com que nos defrontamos.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Although there were enough proposals and policy content to agree on the text, I wish to stress that, if we were in a majority position, the resolution would have looked different and would have taken up, inter alia, the following points: stronger wording on the regulation of the financial industry and making a link to safeguarding the social and political stability of the EU; a call for an investment plan (avoid the term ‘growth plan’) with project bonds in order to foster the ecological transformation of the economy (Europe 2020 Strategy); emphasising the role of the Commission as the core of the ‘economic government’ and clearer language as regards the democratic accountability of this ‘government’ (to the EP); harmonisation of corporate and energy taxation and the establishment of an EU financial transaction tax.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O próximo Conselho Europeu é determinante para o futuro da UE e deve, por fim, e de uma forma determinada, mostrar o caminho a seguir para fazer face à grave crise económica e financeira que assola a União Europeia. Apelo à Comissão Europeia, junto com o Grupo do PPE, ao qual pertenço, para que apresente um plano abrangente, com um roteiro claro, que defina fases distintas para a sua implementação com a máxima urgência. O plano deve conter um programa de recapitalização dos bancos, um programa europeu de crescimento, de investimento e emprego, a comunitarização do FEEF e do futuro Mecanismo Europeu de Estabilidade, formas de melhorar os esforços de coordenação e harmonização dos sistemas fiscais dos Estados-Membros, proposta de um mecanismo mais forte que permita aplicar o acervo do Mercado Único nos Estados-Membros, um governo económico da zona euro com base no método comunitário, um relatório sobre a criação de um sistema comum de eurotítulos e, por último, propostas para completar a regulação do mercado financeiro e tornar a UE mais resistente a crises futuras. Recordo ainda o papel do Parlamento Europeu, enquanto instituição da instituição directamente eleita pelos cidadãos europeus, em termos de legitimidade democrática e de responsabilização.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru propunerea de rezoluție a Parlamentului European referitoare la pregătirea Consiliului European din 23 octombrie 2011, în cadrul căruia se vor dezbate probleme legate de politica economică a UE.

În momentul de față, Uniunea are nevoie de un plan semnificativ de creștere economică, de investiții și de ocupare a forței de muncă la nivel european, care să includă şi obligațiuni pentru finanțarea proiectelor europene. Atragem atenția Consiliului European, Consiliului Uniunii Europene și Comisiei că, pentru ca cetățenii europeni să profite de beneficiile unei mai bune coordonări a bugetelor și a cadrelor fiscale, bugetul UE și cadrul financiar multianual aferent trebuie să se supună unor norme stricte de transparență, contabilitate și responsabilitate.

Totodată, subliniem importanța accesului la materiile prime, în special la petrol, gaz și pământuri rare, a ansamblului industriei Uniunii Europene. Solicităm Consiliului European și Comisiei să se angajeze activ, împreună cu partenerii comerciali strategici ai UE, în toate forurile internaționale, pentru a încheia acorduri comerciale bilaterale pe termen lung compatibile cu Organizația Mondială a Comerțului, care să garanteze aprovizionarea continuă cu aceste resurse vitale.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – C 'est à un nouveau débat surréaliste que nous avons encore pu assister cette semaine au Parlement européen, dans le cadre de la soi-disant préparation du prochain Conseil européen.

 Quand les députés de la GUE/NGL ont demandé qu'il y ait enfin de la solidarité avec les peuples européens qui, pour le moment, sont toujours les seuls à payer la crise, la seule réponse entendue a été la solidarité des Etats membres avec les banques.

Un nouveau remède miracle est apparu : la recapitalisation. Le seul objectif affiché reste celui de remettre en marche la machine folle qui nous conduit dans le mur, de calmer les marchés et les agences de notation.

 Les Etats membres vont encore injecter des milliards d'euros sans contreparties. Une fois de plus, on va nationaliser les pertes et les profits resteront privatisés.

Les citoyens sont de plus en nombreux aux quatre coins de l'Europe et d'ailleurs à refuser ces politiques d'austérité et pourtant, dans l'hémicycle, une fois de plus, les députés de la GUE/NGL se sont sentis bien seuls.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Ich habe für den fraktionsübergreifenden Entschließungsantrag gestimmt, der hohe – jedoch berechtigte – Erwartungen an die Staats- und Regierungschefs stellt. Eindeutige Vorgaben, konkrete Zielsetzungen und einen klaren Zeitrahmen einerseits, sowie die unmissverständliche Einforderung der Gemeinschaftsmethode, um Transparenz zu gewährleisten und die demokratische Entscheidungsfindung zu garantieren.

 
  
  

Motion for a resolution B7-0532/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I support the resolution on the accession of Bulgaria and Romania to the Schengen Area, as they have fulfilled all the criteria set out in the Schengen evaluation process. Both countries have redesigned and reorganised their integrated border management systems through a substantial investment in their law enforcement authorities. Bulgaria and Romania have continuously proved their support and solidarity and sustained commitment to be reliable partners in south-eastern Europe, through a consistent contribution to border security in these parts of the EU. It is of grave importance that we do not impose any additional criteria on Member States that are already in the process of joining the Schengen Area and that we include Bulgaria and Romania solely on the basis of the Schengen acquis and procedures. It is now up to the Member States to honour their commitments under the EU legal framework as regards the Schengen accession criteria and not give the priority to national populism, and accordingly uphold the fundamental right of the free movement of persons guaranteed to EU citizens by the Treaties.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, il 22 settembre scorso il Consiglio europeo dei ministri di giustizia e degli affari interni ha rinviato a data da destinarsi l'entrata della Bulgaria e della Romania nell'area Schengen. Il veto posto dall'Olanda e dalla Finlandia sembra basarsi sul persistere di un alto tasso di corruzione e di diffusione del crimine organizzato in entrambi i Paesi sotto esame e, che pertanto, la loro adesione all'area Schengen sia ancora prematura. Detto ciò, sembra che non venga riposta molta fiducia nelle capacità di questi due Paesi di saper proteggere le loro frontiere, soprattutto esterne, considerando che attraverso essi passano importanti rotte di traffici illegali di armi e droga, e che le donne romene e bulgare sono vittime del traffico di esseri umani e della schiavitù sessuale in misura maggiore delle altre europee. Ciò premesso, può la Commissione dare maggiori informazioni sulla questione in oggetto?

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją. Šengeno erdvės sukūrimas yra vienas iš didžiausių Europos integracijos proceso pasiekimų, kuriuo įtvirtinama pagrindinė ES piliečių teisė, t. y. laisvas asmenų judėjimas. Europos Parlamentas savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliucijoje ir Taryba savo 2011 m. birželio 9 d. išvadose patvirtino, kad Rumunija ir Bulgarija atitinka visus Šengeno aquis vertinimo proceso kriterijus, kad galėtų sėkmingai prisijungti prie šios erdvės. Pritariu rezoliucijoje išsakytam raginimui visoms valstybėms narėms priimti sprendimą išplėsti Šengeno erdvę ir priimti Bulgariją ir Rumuniją vadovaujantis tik Šengeno acquis ir procedūromis, kadangi valstybėms narėms, kurios jau pradėjo prisijungimo prie Šengeno erdvės procesą, negali būti numatyti papildomi kriterijai.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), în scris. − Am votat în favoarea rezoluţiei privind aderarea României şi Bulgariei la Spaţiul Schengen şi îi felicit pe iniţiatori.

Sunt câteva lucruri simple şi clare şi câteva întrebări care n-au încă un răspuns. Din prima categorie: cele două ţări au încheiat cu succes procesul de evaluare Schengen. Noi, Parlamentul, dar şi Consiliul, am spus în iunie că cele două ţări sunt pregătite să adere. În septembrie, ultimul Consiliu JAI a amânat decizia pe termen nedefinit.

Întrebarea, simplificată la maximum, este: de ce, pâna când, ce facem, e corectă procedura? Eu cred că avem dreptul, noi, aleşii europeni, dar şi cetăţenii bulgari şi români, să primim un răspuns.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Nous venons de réitérer notre soutien à l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à Schengen. Réaffirmant notre position d'avant l'été, nous avons largement adopté cette résolution qui demande instamment à l'ensemble des Etats membres de prendre la décision d'élargir l'espace Schengen à ces deux pays. Selon la Commission européenne, la Roumanie et la Bulgarie ont rempli les critères, et rien ne devrait s'opposer à leur adhésion. Cependant, le dossier est bloqué au Conseil par plusieurs Etats membres qui estiment nécessaire d'ajouter certains critères. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faudrait se pencher davantage sur des questions problématiques comme la lutte contre la corruption et le crime organisé. Il faudrait néanmoins que ces critères s'appliquent de la même manière à tous les Etats membres. En attendant, un compromis doit être trouvé au Conseil pour ces pays qui remplissent à l'heure actuelle les critères de Schengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Adoptarea rezoluţiei cu privire la aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen fără amendamentele propuse de grupuri politice care exprimă păreri extremiste sau nu ar trebui să exprime păreri deloc, întrucât cea mai mare parte a membrilor lor nu sunt rezidenţi ai zonei Schengen şi nici nu cred că vor fi vreodată, arată că Parlamentul European este un organism neatacat de virusul populismului de extremă dreapta. Sper ca această rezoluţie să reprezinte un semnal pe care cele două state membre, Olanda şi Finlanda, să îl ia în considerare în mod serios, dacă cred într-adevăr în democraţie şi în respectarea regulilor la care au participat atunci când au fost redactate.

Este totuşi păcat că partide puternice şi tradiţionale ajung să îşi modifice agenda publică stabilită pe baza normelor şi cerinţelor comunitare la presiunea unor partide extremiste, care ajung să guverneze pe fondul alunecării Europei către izolaţionism şi extremism datorat, poate, şi unei politici prea liberale privind imigraţia extra-comunitară. Este şi mai păcat când cetăţeni ai unor state membre ajung să suporte consecinţele unor astfel de acţiuni, deşi au făcut tot ce li se ceruse ca să se alăture celorlalţi cetăţeni, din punctul de vedere al circulaţiei fără controale la frontiere.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A Roménia e a Bulgária cumpriram todos os critérios para a conclusão bem sucedida do processo de avaliação de Schengen. Cada um destes países procedeu à reorganização dos seus sistemas integrados de gestão das fronteiras, investindo substancialmente nas suas autoridades policiais, incluindo formação e as tecnologias mais modernas, e reforçaram visivelmente os seus quadros institucionais e jurídicos, transpondo plenamente o acervo de Schengen. É imperativo que todos os Estados-Membros honrem os seus compromissos no âmbito do quadro jurídico da UE, no que diz respeito aos critérios de adesão ao espaço Schengen, de forma a permitir a adesão da Bulgária e da Roménia.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Proiectul integrării europene este blocat de realităţi electorale penibile, pentru democraţii pe care le consideram avansate noi, cei care ne-am eliberat abia de două decenii de comunism. Nu vă ascund dezamăgirea concetăţenilor mei români în faţa valului de minciuni denigratoare cu care, din Franţa până în Finlanda, sunt împroşcaţi cei mai recenţi cetăţeni europeni. E dezolant că atât construcţia, cât şi spiritul european se clatină primejdios de la prima încercare serioasă.

E îmbucurător că Parlamentul European rămâne un promotor al ideii europene şi e solidar cu cele două state membre, în faţa şicanelor nedrepte la care sunt supuse pentru blocarea accesului în spaţiul Schengen. Dar mă tem că nu e cazul să ne facem iluzii, într-o Europă captivă între egoismele naţionale promovate de dreapta populistă şi tendinţa oficializării directoratului franco-german asupra Uniunii Europene. Noi, cei din Est, am trăit jumătate de secol în comunism şi datorită trădării şi laşităţii Occidentului. Lecţia de umilinţă pe care ne-o servesc unele vechi state membre ne aminteşte acest lucru şi, probabil, ne va vindeca de iluzia întoarcerii într-o matcă a normalităţii. Aşadar, fiţi pe pace: cum am supravieţuit Uniunii Sovietice, vom supravieţui şi într-o Uniune Europeană tot mai îndepărtată de visul fondatorilor ei.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Considero a livre circulação de pessoas e especificamente a criação do Espaço Schengen como uma das maiores conquistas do processo de integração europeu. Sobre a adesão da Roménia e da Bulgária, e apesar do adiamento pelo Conselho de 22 de Setembro último da votação, gostaria de salientar que a aptidão de ambos os países para aderir ao espaço Schengen já foi certificada pelo Parlamento e pela Comissão no passado mês de Junho. Por conseguinte, considero que a adesão destes países deverá ocorrer o mais rapidamente possível, como salientado na Resolução agora aprovada.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente a proposta de resolução comum sobre a adesão da Bulgária e da Roménia ao espaço Schengen por defender que o Conselho Europeu e os Estados-Membros devem actuar em conformidade com o Tratado da UE e tomar as medidas necessárias para permitir, sem mais delongas, a adesão da Roménia e da Bulgária ao espaço Schengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Bulgária e a Roménia transpuseram satisfatoriamente o acervo de Schengen e estão hoje objectivamente em condições de aderirem ao espaço Schengen. Não obstante o esforço de ambos os países, alguns Estados-Membros têm levantado objecções à adesão, circunstância que não pôde deixar de causar mal-estar no seio da União. Se são compreensíveis cautelas e preocupações com a segurança interna da União não pode ser considerado adequado que se procurem alterar as regras da adesão ao espaço Schengen depois de os países em questão terem empreendido reformas e melhorado os seus serviços de modo a cumpri-las pontual e adequadamente.

Ao agirem de semelhante forma, os Estados que obstam à adesão da Bulgária e da Roménia enfraquecem a solidariedade e põem em causa a segurança e a qualidade do nível de exigência europeu no tocante a matérias tão sensíveis quanto as da liberdade de circulação, das migrações e da segurança das fronteiras. Note-se que não pretendo assinalar que é inconveniente manter um juízo crítico face às eventuais debilidades dos Estados-Membros - ou discutir a criminalidade organizada e a corrupção - mas apenas que não podemos definir regras de adesão e posteriormente procurar barrar a entrada no espaço Schengen aos Estados que as cumprem.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A livre circulação de pessoas é um direito fundamental garantido aos cidadãos da UE pelos Tratados. A criação do espaço Schengen e a integração do acervo de Schengen no quadro da UE é uma conquista que favorece o processo de integração europeia. A Roménia e a Bulgária cumpriram todos os critérios para a conclusão bem sucedida do processo de avaliação de Schengen, como foi afirmado na Resolução de 8 de Junho de 2011 do PE e pelo Conselho e nas suas conclusões de 9 de Junho de 2011. A Roménia e a Bulgária procederam a uma reformulação e reorganização de fundo dos seus sistemas integrados de gestão das fronteiras e reforçaram os seus quadros institucionais e jurídicos. Assim, considero que os Estados-Membros devem honrar os seus compromissos no âmbito do quadro jurídico da UE no que diz respeito aos critérios de adesão ao espaço Schengen e consequentemente devem tomar a decisão de alargar o espaço Schengen de forma a incluir a Bulgária e a Roménia, sem imporem critérios adicionais aos Estados-Membros que já iniciaram o processo de adesão ao espaço Schengen.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Não obstante a posição crítica que tivemos e mantemos relativamente ao Acordo de Schengen, ao seu significado e implicações, não podemos deixar de assinalar as tremendas contradições da União Europeia neste domínio. Como o reconhece a resolução, a Bulgária e a Roménia cumprem os requisitos exigidos. Não obstante, tornaram-se reféns de discursos populistas. Discursos que vão surgindo e fazendo o seu caminho na exacta medida em que se agravam as consequências sociais das orientações dominantes ao nível da UE, que nos trouxeram a esta crise, ainda em aprofundamento. Face ao bloqueio da Holanda e Finlândia à entrada da Bulgária e Roménia no espaço Schengen, o parlamento manifesta agora a sua oposição à aplicação de critérios adicionais a estes países, discriminando-os e adiando indefinidamente a sua adesão ao espaço Schengen. Com efeito, estamos perante a contradição de todo o discurso dos responsáveis da UE sobre a liberdade de circulação de pessoas, bens, serviços e capitais.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della risoluzione del Parlamento che invita il Consiglio europeo ad adottare le misure necessarie per consentire a entrambi i paesi di entrar a far parte dell'area senza frontiere. Va sottolineato come Romania e Bulgaria abbiano fatto passi in avanti nella gestione integrata delle frontiere e nel rafforzamento del proprio quadro giuridico - istituzionale. Ritengo che tali decisioni vadano prese sulla base dell'acquis e delle procedure di Schengen, usando i criteri previsti in tali casi. Altre questioni dovrebbero essere affrontate a tempo debito e non usate dagli Stati membri come strumento di veto o di ritorsione o peggio ancora, per giustificarsi con l'opinione pubblica interna.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Face ao bloqueio da Holanda e da Finlândia à entrada da Bulgária e da Roménia no espaço Schengen, o PE manifesta a sua oposição à aplicação de critérios adicionais a estes países, adiando indefinidamente a sua adesão àquele espaço. Como é conhecido, temos uma posição negativa relativamente ao Acordo Schengen, mas não podemos deixar de sublinhar as enormes contradições da União Europeia também nesta área. Como foi salientado em diversas intervenções, a Bulgária e a Roménia cumprem todos os requisitos exigidos e não devem ser reféns de discursos populistas. De facto, é uma actuação que apenas protege interesses de algumas grandes potências e contradiz todo o discurso dos responsáveis da União Europeia sobre a liberdade de circulação de pessoas, bens, serviços e capitais.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Vytvorenie schengenského priestoru a začlenenie schengenského acquis do rámca EÚ je jedným z najväčších úspechov procesu európskej integrácie, ktorý sa priamo týka európskych občanov. Rumunsko a Bulharsko prijali schengenské acquis pri pristúpení k EÚ v roku 2007. Obe krajiny zásadným spôsobom prepracovali a reorganizovali svoje systémy integrovaného riadenia hraníc značnými investíciami do svojich orgánov presadzovania práva vrátane poskytnutia odbornej prípravy a najnovších technológií a viditeľne posilnili svoje inštitucionálne a právne rámce, čo sa uznáva vo všetkých správach schengenského hodnotenia. Obe krajiny v plnej miere vykonali schengenské acquis, čo je podľa zmluvy o pristúpení a súčasného právneho rámca EÚ jedinou podmienkou na ich vstup do schengenského priestoru. Som presvedčená, že je dôležité, aby všetky členské štáty prijali rozhodnutie o rozšírení schengenského priestoru o Bulharsko a Rumunsko výhradne na základe schengenského acquis a schengenských postupov. Rovnako zastávam názor, že členským štátom, ktoré už sú v procese vstupovania do schengenského priestoru, nie je možné ukladať dodatočné kritériá. Je namieste zo strany kompetentných orgánov prijať potrebné opatrenia umožňujúce Rumunsku a Bulharsku pristúpiť do schengenského priestoru.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), in writing. − The creation of the Schengen Area is one of the greatest achievements of the European project and a display of European integration. Free movement of labour, goods and capital across national borders is the core of our prominent economic strengths. I believe these points of reference should be remembered when deciding on the accession of Bulgaria and Romania into the Schengen Area. This joint resolution, which I voted in favour of, reaffirms the readiness of both countries to enter the Schengen Area, having fulfilled the criteria set out in the accession treaties for concluding the Schengen evaluation process. Consequently, this resolution strongly urges the Council to base their decision to welcome Bulgaria and Romania into the Schengen Area exclusively on the existing technical benchmarks established by the EU legal treaties. With this resolution Parliament demonstrates its solidarity with Bulgaria and Romania and acknowledges their importance by asking for equal treatment and supporting their successful accession into Schengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Le problème n'est pas de savoir quels critères il faut remplir pour pouvoir faire partie de l'espace Schengen, s'il faut en ajouter d'autres au cas par cas, le problème c'est Schengen lui-même. Cet accord a considérablement fragilisé les frontières extérieures de l'Union européenne, créant un appel d'air pour les candidats à l'immigration clandestine en leurs points les plus vulnérables. Un des pays aujourd'hui concerné a une frontière commune avec la Turquie, qui est à la fois un pays d'origine et de transit de cette immigration illégale. La Grèce, pourtant "aidée" par Frontex, a d'immenses difficultés à maîtriser ses propres frontières avec ce voisin, au point qu'elle envisage d'y construire un mur ! Contrôler les frontières, y compris les frontières intérieures, et les flux qui les traversent, que ce soient des marchandises, des capitaux ou des hommes, devient chaque jour plus vital pour nos pays. Contrôler n'est pas fermer hermétiquement. Chacun devrait le comprendre. Conscient des effets néfastes de Schengen sur mon pays et souhaitant qu'il en sorte, je me refuse en conséquence à faire subir le même sort à d'autres !

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – La liberté de circulation des personnes doit être organisée avec des garde-fous. Nous devons développer un suivi permanent de l’application des accords de Schengen, afin de voir si chaque Etat respecte les règles du jeu.

La Bulgarie et la Roumanie ont entrepris d'importantes réformes visant à réorganiser leur gestion des frontières, en investissant massivement dans leurs services répressifs. Leur cadre institutionnel et légal a manifestement été renforcé, comme en témoignent les derniers rapports d'évaluation Schengen. Je regrette cependant que la proposition visant à consolider l'acquis de Schengen en y incorporant des critères supplémentaires concernant la criminalité organisée et la corruption ait été rejetée.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution pour réitérer une nouvelle fois mon soutien à l’adhésion de la Roumanie et la Bulgarie à l’espace Schengen. Celle-ci, qui ne peut se faire qu’à l’unanimité des membres du Conseil, a été bloquée le 22 septembre dernier. Selon moi, il est indécent de continuer à bloquer ces adhésions. Cela aboutit à une situation de deux poids deux mesures ou de doubles standards, qui est en contradiction avec la réalité. En effet, la Roumanie et la Bulgarie remplissent les critères tels que prévus dans les textes pour l’adhésion à Schengen, ce que la Finlande et les Pays Bas ne peuvent ignorer. La corruption mise en exergue pour refuser les adhésions, bien que devant être sévèrement combattue, ne fait pas partie des critères techniques. Changer les règles à la fin du processus ne repose sur aucune justification légale, et le refus d’accès à l’espace de libre circulation opposé à ces pays est une décision politique. Ces pays qui jouent déjà un rôle particulier aux frontières extérieures de l’UE ne peuvent être traités comme s’ils étaient de seconde zone. L’UE doit poursuivre son engagement sur l’acquis fondamental que constitue la liberté de circulation des personnes.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I voted for this motion for resolution because I believe free movement of persons is a fundamental right and Romania and Bulgaria have fulfilled the criteria for the successful conclusion of the Schengen evaluation process. In the final analysis, this is about the rule of law.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau dokumentui, nes esu įsitikinęs, kad laisvas asmenų judėjimas yra pagrindinė ES piliečių teisė, įtvirtinta sutartyse. Šengeno erdvės sukūrimas ir Šengeno acquis įtraukimas į ES sistemą – vieni iš didžiausių Europos integracijos proceso pasiekimų. Rumunija ir Bulgarija atitinka visus Šengeno aquis vertinimo proceso kriterijus, kad galėtų sėkmingai prisijungti prie šios erdvės. Abi šalys, daug investuodamos į savo teisėtvarkos institucijas, taip pat rengdamos mokymus ir tiekdamos naujausią technologiją, iš esmės pertvarkė ir reorganizavo savo integruotas sienų valdymo sistemas ir labai sutvirtino savo institucinę bei teisinę sistemas, ir tai pripažįstama visose Šengeno vertinimo ataskaitose. Yra tam tikrų abejonių, kad Rumunijai ir Bulgarijai nepavyko perimti visų Šengeno acquis nuostatų dėl kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, be to, Bulgarija nepatvirtino priemonių, kurios turėtų padėti valdyti, kaip manoma, prie sienų su Graikija ir Turkija padidėsiančius migrantų srautus. Tačiau vis dėlto manau, kad valstybėms narėms, kurios jau pradėjo prisijungimo prie Šengeno erdvės procesą, negali būti numatyti papildomi kriterijai. Todėl reikėtų išplėsti Šengeno erdvę priimant Bulgariją ir Rumuniją, o Europos Vadovų Tarybą turėtų veikti pagal ES sutartį ir imtis visų reikalingų priemonių, kad Rumunija ir Bulgarija galėtų prisijungti prie šios erdvės.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), rakstiski. − Es balsoju par šo rezolūciju, jo uzskatu, ka Šengenas zonas izveide ir viens no lielākajiem Eiropas Savienības sasniegumiem. Bulgārija un Rumānija ir izpildījušas visus noteikumus, lai varētu pievienoties. Tas, ka dažas dalībvalstis ir izvēlējušās bloķēt šo procesu, faktiski apdraud ES izvirzīto kritēriju ticamību. Gan Rumānija, gan Bulgārija rēķinājās ar izvirzītajiem noteikumiem, tādēļ tagad, kad abas valstis tos ir izpildījušas, ir nepareizi izvirzīt papildu prasības. Tas ir pretrunā Eiropas vērtībām un pretrunā tam, kas ir rakstīts Pievienošanās līgumā. Es saprotu dažu dalībvalstu bažas, bet šāda rīcība nav konstruktīva, un esmu droša, ka šīs valstis negribētu, lai pret tām izmanto līdzīgas metodes. Gan es, gan mana politiskā grupa ceram, ka beigās tiks pieņemts saprātīgs lēmums, lai Bulgārija un Rumānija varētu pievienoties Šengenas zonai. Tas ir mūsu visu interesēs, un šajā Kopienā stiprākajiem ir jāatbalsta vājākie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), par écrit. – Refuser l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l'espace Schengen, c'est admettre de facto que dans l'Union européenne, les Etats ne sont pas tous traités sur un pied d'égalité. Mais accepter leur adhésion, c'est bafouer la liberté et la souveraineté des Pays Bas et de la Finlande qui, aujourd'hui s'y opposent ouvertement. Si on reconnaît les droits des uns, cela se fera au détriment du droit des autres. Ce dilemme expose de manière limpide l'absurdité du traité de Schengen, qui confie la responsabilité de la surveillance et de la protection des frontières des 25 Etats membres de l'espace aux pays périphériques de l'Europe. Donner une telle responsabilité ne peut se faire que dans la confiance. Or, les Hollandais et les Finlandais n'ont pas confiance. Sans Schengen, nous ne serions pas dans une telle situation. Chaque Etat serait libre et responsable de ses frontières sans exiger d'un tiers une responsabilité qu'il n'assume plus. Il faut donc revenir d'urgence sur ce traité afin que chacun puisse être maître chez lui. Ce n'est pas revenir en arrière, c'est simplement revenir au bon sens. Je vote donc contre cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), na piśmie. − Szanowni Państwo! Dzisiaj głosowaliśmy w sprawie projektu rezolucji na temat przyjęcia Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen. Osobiście głosowałam za, ponieważ uważam, że jeżeli nie podejmiemy szybkiej i stanowczej decyzji sprawa będzie rozciągać się w czasie. Plusem jest również to, że Bukareszt i Sofia spełniły wszystkie wymagane kryteria wyszczególnione w procesie ewaluacji procesu. Dodatkowo uważam, że nie powinno się nakładać na państwa unijne, które są w trakcie przystąpienia do procesu Schengen, dodatkowych warunków, mimo że w niektórych krajach członkowskich toczy się debata na ten temat. Musimy chronić obywateli Unii i nie wprowadzać podziałów, ponieważ Europa musi być otwarta na przepływ obywateli. Dziękuję.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution which calls on all Member States to honour their commitments under the EU legal framework as regards the Schengen accession criteria, and not to give priority to national populism.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Riteniamo la libera circolazione delle persone un diritto fondamentale da garantire a tutti i cittadini dell'Unione europea, così come espressamente previsto dai Trattati.

La creazione dell'area Schengen e l'integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro dell'UE è una delle maggiori conquiste del processo di integrazione europea e, a tale proposito, riteniamo che la Romania e la Bulgaria abbiano soddisfatto tutti i criteri per una conclusione riuscita del processo di valutazione, così come peraltro confermato dal Parlamento nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 e dal Consiglio nelle sue conclusioni del 9 giugno 2011. I due paesi hanno ridisegnato e riorganizzato in modo sostanziale i propri sistemi di gestione integrata delle frontiere, hanno investito considerevolmente nelle autorità incaricate dell'applicazione della legge, in particolare nella formazione e nelle ultime tecnologie, e hanno visibilmente rafforzato il proprio quadro istituzionale e giuridico.

Sollecitiamo, dunque, tutti gli Stati membri ad adottare la decisione di ampliare l'area Schengen al fine di includere la Bulgaria e la Romania sulla sola base dell'acquis e delle procedure di Schengen. Riteniamo, infatti, che non si possano imporre criteri supplementari agli Stati membri che hanno già avviato il processo di adesione all'area Schengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il voto favorevole alla risoluzione è anche un modo per dire no ai sentimenti populisti e nazionalisti che stanno prendendo piede in alcuni paesi. Far prevalere lo spirito comunitario anche in decisioni come questa è una delle più grandi priorità per l’Unione oggi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. − I abstained from voting on this resolution (as a whole) since Ireland opted not to participate in the Sche