Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 14 ноември 2011 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Изявление на председателството
 4.Искане за неотложна процедура
 5.Съвместимостта на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането с Хартата на основните права на Европейския съюз : вж. протокола
 6.Състав на политическите групи: вж. протокола
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура: вж. протокола
 8.Внасяне на документи: вж. протоколи
 9.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 10.Отпаднали писмени декларации: вж. протокола
 11.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 12.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 13.Трансфер на бюджетни средства
 14.Петиции: вж. протоколи
 15.Ред на работа
 16.Единно европейско железопътно пространство (разискване)
 17.Прилагане на Директива 2005/36/EО относно признаването на професионалните квалификации (разискване)
 18.Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)
 19.Нова стратегия за политика за защита на потребителите (кратко представяне)
 20.Зелена книга относно хазарта по интернет на вътрешния пазар (кратко представяне)
 21.Здравето на пчелите и предизвикателствата пред сектора на пчеларството (кратко представяне)
 22.Демографски промени и последици от тях за бъдещата политика на сближаване на ЕС (кратко представяне)
 23.Реформа на правилата на ЕС за държавните помощи относно услугите от общ икономически интерес (кратко представяне)
 24.График на следващите заседания: вж. протокола
 25.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (438 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1703 kb)
Правна информация - Политика за поверителност