Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 15. november 2011 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 4.Otsus kiirmenetluse kohta
 5.Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm (arutelu)
 6.Infotund (komisjon)
 7.Hääletused
  7.1.Äriühingutelt nõutav tagatiste kooskõlastamine (ELi toimimise lepingu artikkel 54) (C7-0037/2011) (hääletus)
  7.2.Reisijate ja nende pagasi mereveo Ateena konventsioon - välja arvatud artiklid 10 ja 11 (A7-0356/2011 - Brian Simpson) (hääletus)
  7.3.Reisijate ja nende pagasi mereveo Ateena konventsioon - artiklid 10 ja 11 (A7-0341/2011 - Klaus-Heiner Lehne) (hääletus)
  7.4.ELi ning Jordaania vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping (A7-0347/2011 - Olga Sehnalová) (hääletus)
  7.5.Euroopa Liidu ja Gruusia vaheline ühise lennunduspiirkonna leping (A7-0344/2011 - Thomas Ulmer) (hääletus)
  7.6.Ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamise ajutine peatamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes Kanaari saartele (A7-0357/2011 - Danuta Maria Hübner) (hääletus)
  7.7.Euroopa Aatomienergiaühenduse tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse raamprogramm (2012–2013) (kaudsed meetmed) (A7-0358/2011 - Jan Březina) (hääletus)
  7.8.Maksejõuetusmenetlus ELi äriühinguõiguse kontekstis (A7-0355/2011 - Klaus-Heiner Lehne) (hääletus)
  7.9.Demograafilised muutused ja nende tagajärjed ühtekuuluvuspoliitikale (A7-0350/2011 - Kerstin Westphal) (hääletus)
  7.10.Lühikeseks müük ja krediidiriski vahetustehingute teatavad aspektid (A7-0055/2011 - Pascal Canfin) (hääletus)
  7.11.Euroopa püsikultuuride statistika (A7-0188/2011 - Mariya Nedelcheva) (hääletus)
  7.12.Euroopa Aatomienergiaühenduse tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse raamprogramm (2012–2013) (otsemeetmed) (A7-0340/2011 - Jan Březina) (hääletus)
  7.13.Ettevõtjate, uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa Aatomienergiaühenduse raamprogrammi kaudsetes meetmetes osalemine (A7-0345/2011 - Jan Březina) (hääletus)
  7.14.Kutsekvalifikatsioonide direktiivi rakendamine (A7-0373/2011 - Emma McClarkin) (hääletus)
  7.15.Tarbijapoliitika (A7-0369/2011 - Kyriacos Triantaphyllides) (hääletus)
  7.16.Interneti hasartmängud (A7-0342/2011 - Jürgen Creutzmann) (hääletus)
  7.17.Meemesilaste tervis ja mesindus (A7-0359/2011 - Csaba Sándor Tabajdi) (hääletus)
  7.18.Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste suhtes kohaldatavad riigiabi eeskirjad (A7-0371/2011 - Peter Simon) (hääletus)
  7.19.Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm (A7-0370/2011 - Frédéric Daerden) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Komisjoni 2012. aasta tööprogramm (arutelu)
 13.Durbani kliimamuutuste konverents (arutelu)
 14.Kontrollikoja aastaaruande tutvustus - 2010 (arutelu)
 15.Arenguabi rahastamise aruandluskohustust käsitlev aruanne (arutelu)
 16.AKV–ELi parlamentaarne ühisassamblee 2010. aastal (arutelu)
 17.Euroopa kultuuripärandi märgis (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (2128 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (7641 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika