Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 15. marraskuuta 2011 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä
 5.Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi (keskustelu)
 6.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 7.Äänestykset
  7.1.Yhtiöiltä vaadittavien takeiden yhteensovittaminen (SEUT-sopimuksen 54 artikla) (C7-0037/2011) (äänestys)
  7.2.Ateenan yleissopimus matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse, lukuun ottamatta sen 10 ja 11 artiklaa (A7-0356/2011 - Brian Simpson) (äänestys)
  7.3.Ateenan yleissopimus matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse sen 10 ja 11 artiklan osalta (A7-0341/2011 - Klaus-Heiner Lehne) (äänestys)
  7.4.EU:n ja Jordanian välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus (A7-0347/2011 - Olga Sehnalová) (äänestys)
  7.5.EU:n ja Georgian yhteistä ilmailualuetta koskeva sopimus (A7-0344/2011 - Thomas Ulmer) (äänestys)
  7.6.Yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäinen suspensio eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Kanariansaarille (A7-0357/2011 - Danuta Maria Hübner) (äänestys)
  7.7.Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelma (epäsuorat toimet) (A7-0358/2011 - Jan Březina) (äänestys)
  7.8.Maksukyvyttömyysmenettelyt EU:n yhtiöoikeuden yhteydessä (A7-0355/2011 - Klaus-Heiner Lehne) (äänestys)
  7.9.Väestörakenteen muutos ja sen vaikutukset koheesiopolitiikkaan (A7-0350/2011 - Kerstin Westphal) (äänestys)
  7.10.Lyhyeksimyynti ja tietyt luottoriskinvaihtosopimusten osa-alueet (A7-0055/2011 - Pascal Canfin) (äänestys)
  7.11.Monivuotisia viljelykasveja koskevat Euroopan tilastot (A7-0188/2011 - Mariya Nedelcheva) (äänestys)
  7.12.Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelma (suorat toimet) (A7-0340/2011 - Jan Březina) (äänestys)
  7.13.Yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistuminen Euroopan atomienergiayhteisön puiteohjelman (2012–2013) epäsuoriin toimiin (A7-0345/2011 - Jan Březina) (äänestys)
  7.14.Ammattipätevyyden tunnustamisesta annettu direktiivi (A7-0373/2011 - Emma McClarkin) (äänestys)
  7.15.Kuluttajapolitiikka (A7-0369/2011 - Kyriacos Triantaphyllides) (äänestys)
  7.16.Sähköisesti välitettävät rahapelit (A7-0342/2011 - Jürgen Creutzmann) (äänestys)
  7.17.Mehiläisten terveys ja mehiläishoitoala (A7-0359/2011 - Csaba Sándor Tabajdi) (äänestys)
  7.18.Yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja koskevat valtiontukisäännöt (A7-0371/2011 - Peter Simon) (äänestys)
  7.19.Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi (A7-0370/2011 - Frédéric Daerden) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö : ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Komission vuoden 2012 työohjelma (keskustelu)
 13.Durbanin ilmastokokous (keskustelu)
 14.Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2010 esittely (keskustelu)
 15.Kehitysyhteistyön rahoitusta koskeva vastuuraportti (keskustelu)
 16.AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous vuonna 2010 (keskustelu)
 17.Euroopan kulttuuriperintötunnus (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2128 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (7641 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö