Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 15 november 2011 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure
 5.Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting (debat)
 6.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 7.Stemmingen
  7.1.Coördinatie van de waarborgen die van vennootschappen worden verlangd (artikel 154 VWEU) (C7-0037/2011) (stemming)
  7.2.Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee - met uitzondering van de artikelen 10 en 11 (A7-0356/2011 - Brian Simpson) (stemming)
  7.3.Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee - artikelen 10 en 11 (A7-0341/2011 - Klaus-Heiner Lehne) (stemming)
  7.4.Euromediterrane luchtvaartovereenkomst EU/Jordanië (A7-0347/2011 - Olga Sehnalová) (stemming)
  7.5.Overeenkomst EU-Georgië over een gemeenschappelijke luchtvaartruimte (A7-0344/2011 - Thomas Ulmer) (stemming)
  7.6.Tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische eilanden (A7-0357/2011 - Danuta Maria Hübner) (stemming)
  7.7.Kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (acties onder contract) (A7-0358/2011 - Jan Březina) (stemming)
  7.8.Insolventieprocedures in het kader van het vennootschapsrecht van de EU (A7-0355/2011 - Klaus-Heiner Lehne) (stemming)
  7.9.Demografische veranderingen en de gevolgen daarvan voor het cohesiebeleid (A7-0350/2011 - Kerstin Westphal) (stemming)
  7.10.Baissetransacties en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps (A7-0055/2011 - Pascal Canfin) (stemming)
  7.11.Europese statistieken van meerjarige teelten (A7-0188/2011 - Mariya Nedelcheva) (stemming)
  7.12.Kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (eigen acties) (A7-0340/2011 - Jan Březina) (stemming)
  7.13.Deelname van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan acties onder contract krachtens het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (A7-0345/2011 - Jan Březina) (stemming)
  7.14.Toepassing van de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties (2005/36/EG) (A7-0373/2011 - Emma McClarkin) (stemming)
  7.15.Consumentenbeleid (A7-0369/2011 - Kyriacos Triantaphyllides) (stemming)
  7.16.Onlinegokken (A7-0342/2011 - Jürgen Creutzmann) (stemming)
  7.17.Gezondheid van honingbijen en de bijenteelt (A7-0359/2011 - Csaba Sándor Tabajdi) (stemming)
  7.18.Regels voor overheidssteun voor diensten van algemeen economisch belang (A7-0371/2011 - Peter Simon) (stemming)
  7.19.Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting (A7-0370/2011 - Frédéric Daerden) (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Verzoek om verdediging van de immuniteit: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Werkprogramma van de Commissie 2012 (debat)
 13.Klimaatconferentie in Durban (debat)
 14.Presentatie van het jaarverslag 2010 van de Rekenkamer (debat)
 15.Verantwoordingsplicht van de EU voor de financiering van ontwikkelingssamenwerking (debat)
 16.Werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in 2010 (debat)
 17.Europees erfgoedlabel (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 19.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (2128 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (7641 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid