Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 17 ноември 2011 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика (разискване)
 4.Борба срещу незаконния риболов на световно равнище - ролята на ЕС (разискване)
 5.Необходимост от достъпни услуги за спешни повиквания на номер 112 (писмена декларация): вж. протокола
 6.Време за гласуване
  6.1.Подкрепа от страна на ЕС за Международният наказателен съд (МНС): отговор на предизвикателствата и превъзмогване на трудностите (A7-0368/2011 - Wolfgang Kreissl-Dörfler) (гласуване)
  6.2.Програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика (A7-0163/2011 - Georgios Koumoutsakos) (гласуване)
  6.3.Рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (2012—2013 г.) (A7-0360/2011 - Jan Březina) (гласуване)
  6.4.Среща на високо равнище ЕС-САЩ на 19 и 20 ноември 2011 г. (B7-0577/2011) (гласуване)
  6.5.Откритата интернет мрежа и неутралността на мрежите в Европа (B7-0572/2011) (гласуване)
  6.6.Забрана на касетъчните боеприпаси (B7-0588/2011) (гласуване)
  6.7.Модернизиране на законодателството в областта на ДДС с цел стимулиране на единния цифров пазар (B7-0608/2011) (гласуване)
  6.8.Препоръки към Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия (A7-0374/2011 - Krzysztof Lisek) (гласуване)
  6.9.Интегриране на принципа за равенство между половете в дейността на Европейския парламент (A7-0351/2011 - Mikael Gustafsson) (гласуване)
  6.10.Борба срещу незаконния риболов на световно равнище - ролята на ЕС (A7-0362/2011 - Isabella Lövin) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
 8.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 10.Състав на междупарламентарните делегации: вж. протоколи
 11.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  11.1.Иран - неотдавнашни случаи на нарушение на правата на човека
  11.2.Египет и в частност случая на блогъра Alaa Abdel Fatah
 12.Време за гласуване
  12.1.Иран - неотдавнашни случаи на нарушение на правата на човека (B7-0594/2011)
  12.2.Египет и в частност случая на блогъра Alaa Abdel Fatah (B7-0595/2011)
 13.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 14.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 15.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността): вж. протокола
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 17.График на следващите заседания: вж. протокола
 18.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (850 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1048 kb)
Правна информация - Политика за поверителност