Hakemisto 
Sanatarkat istuntoselostukset
PDF 2264k
Keskiviikko 30. marraskuuta 2011 - Bryssel Lopullinen versio
1. Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3. Tervetulotoivotukset
 4. Puhemiehen julkilausumat
 5. Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 6. Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
 8. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 9. Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 10. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 11. Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 12. Käsittelyjärjestys
 13. Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (keskustelu)
 14. Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.─9. joulukuuta 2011) valmistelu (keskustelu)
 15. Liittymissopimus: Sopimus Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin - Kroatian hakemus Euroopan unionin jäseneksi (keskustelu)
 16. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso (keskustelu)
 17. Kehitysyhteistyön rahoitusväline – banaanialan liitännäistoimenpiteet - Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline - Kehitysyhteistyön rahoitusväline - Teollistuneiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen (keskustelu)
 18. Sisämarkkinafoorumi (keskustelu)
 19. Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 150 artikla)
 20. Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21. Istunnon päättäminen


  

PRZEWODNICZY JERZY BUZEK
Przewodniczący

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 15.00.)

 
1. Istuntokauden uudelleen avaaminen
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Ogłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego przerwanej w czwartek 17 listopada 2011 r.

 

2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
Puheenvuorot videotiedostoina

3. Tervetulotoivotukset
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Mam kilka uwag na początku naszej sesji. Gościmy dziś w Parlamencie Europejskim grupę obrońców praw człowieka z Jemenu. Jest z nami na galerii pani Amal Basha, pan Ezadin El Asbahi oraz pani Tawakol Karman. Pani Tawakol Karman jest dziennikarką, politykiem, przewodniczącą organizacji „Dziennikarki bez łańcuchów” i koordynatorem „Młodzieży Rewolucji Jemenu”.

(oklaski)

Jest ona jedną z trzech kobiet, które otrzymają już wkrótce, w tym roku, Pokojową Nagrodę Nobla za walkę o bezpieczeństwo kobiet i prawo kobiet do pracy na rzecz pokoju.

 

4. Puhemiehen julkilausumat
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Przewodniczący. − W minionym tygodniu byłem z oficjalną wizytą w Turcji. Spotkałem się z prezydentem, przemawiałem w parlamencie oraz odbyłem konsultacje z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Rozmawiałem też z patriarchą Bartłomiejem o sytuacji chrześcijan w tym kraju. Głównym celem tej wizyty było ożywienie negocjacji akcesyjnych poprzez zachęcenie strony tureckiej do pozytywnego rozwiązania przede wszystkim kwestii cypryjskiej, jeszcze przed 1 lipca 2012 roku, kiedy zaczyna się prezydencja tego kraju w Radzie. Mówiłem też o konieczności przeprowadzenia reform związanych z wolnością słowa, prawami kobiet i mniejszości. Zapewniono mnie także o gotowości podjęcia prac nad nową konstytucją.

I wreszcie informacja z Egiptu. Jak Państwo wiecie w poniedziałek odbyły się pierwsze wybory od czasu odsunięcia od władzy prezydenta Mubaraka. Egipcjanie chcą i mają prawo uczestniczyć w życiu politycznym swojego kraju. Władze, partie polityczne, społeczeństwo obywatelskie muszą wspólnie zadbać, by wyniki tych wyborów odzwierciedlały wolę Egipcjan.

Także w Maroku odbyły się w zeszły piątek wybory parlamentarne. Nowy parlament – jak wiemy – zyska po reformach konstytucyjnych nowe prawa, a wraz z nimi większą odpowiedzialność. Parlament Europejski jest gotów do ściślejszej współpracy z parlamentem Maroka. Oczywiście dotyczy to także parlamentu Egiptu.

Żałujemy jednak, że ani do Egiptu, ani do Maroka nie zostali zaproszeni unijni obserwatorzy wyborczy. To jest taki standard demokratyczny i oczekiwaliśmy, że tak samo zachowają się przedstawiciele tych obu krajów. Nie muszę dodawać, bo o tym wszyscy wiemy, że jest jeszcze sporo zapalnych punktów w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, i że my z uwagą obserwujemy te regiony, i sympatyzujemy z oczekiwaniami i aspiracjami społeczeństw w naszym południowym sąsiedztwie.

 

5. Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
Puheenvuorot videotiedostoina

6. Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
Puheenvuorot videotiedostoina

7. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
Puheenvuorot videotiedostoina

8. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
Puheenvuorot videotiedostoina

9. Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja

10. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
Puheenvuorot videotiedostoina

11. Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja

12. Käsittelyjärjestys
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Proszę Państwa! Rozdany został końcowy projekt porządku obrad, zatwierdzony zgodnie z art. 137 Regulaminu Parlamentu Europejskiego przez Konferencję Przewodniczących. Przeprowadziliśmy konsultacje z grupami politycznymi i zgodnie z tymi konsultacjami, przy pełnym poparciu wszystkich grup politycznych przedstawiam Państwu ostateczne zmiany i projekt porządku dziennego:

Środa 30 listopada / Bruksela sesja miesięczna:

Dwa sprawozdania posła Rapkaya w sprawie wniosków posła Uspaskicha o skorzystanie z immunitetu będą przedmiotem wspólnej debaty jako pierwszy punkt po ustaleniu porządku prac, a więc niemal niezwłocznie.

Czwartek 1 grudnia / Bruksela sesja miesięczna

Pytanie ustne dotyczące globalnego zwalczania wirusa HIV przez Unię Europejską zostanie zastąpione oświadczeniem Komisji na ten temat.

Sprawozdanie posła Rapkaya w sprawie wniosku posła De Magistrisa o skorzystanie z immunitetu zostanie przedstawione w czasie przeznaczonym na głosowanie.

Czas przeznaczony na głosowanie zostanie przedłużony do godziny 14.00. To jest bardzo ważna uwaga: czas przeznaczony na głosowanie zostanie przedłużony do godziny 14.00.

To były uzgodnienia wszystkich grup politycznych.

(Uzgodniony został porządek prac)

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). - Dank u, Voorzitter, dat ik even kan reageren op uw mededelingen. U sprak net over Egypte. Ik ben zelf bij de verkiezingen aanwezig geweest in Cairo, samen met vertegenwoordigers van het Carter-instituut, die de verkiezingen hebben gemonitord. Ik heb daar zelf een aantal onregelmatigheden gezien. Ik zal daarover nog een brief aan u opstellen, waarin ik de onregelmatigheden aan u zal melden, zodat die brief óf bij de juiste commissie in behandeling kan worden genomen, óf door u doorgestuurd aan de Egyptische autoriteiten. Maar ik zal u nog schriftelijk op de hoogte brengen.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Dziękuję bardzo za tę uwagę. Chętnie skorzystamy z tego rodzaju obserwacji, które Kolego poczynił.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul (PPE). - Monsieur le Président, ai-je bien ou mal compris? Est-ce que demain le vote n'est qu'à 14 heures?

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Nie, nie, nie. Może trwać do 14.00. Zaczyna się wcześniej, ale może trwać dłużej, bo chodzi również o wszystkie wyjaśnienia do głosowania, a więc to nie jest tylko sama procedura głosowania, ale wszystkie wyjaśnienia, które zwykle trwają koło godziny. A więc żeby było jasne: każdy się zmieści z wyjaśnieniami, jeśli będzie je zgłaszał.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io come il Presidente Daul non ho ben capito, tutto questo è per discutere domani durante il voto della richiesta di immunità del collega de Magistris, che non è più nostro collega peraltro. Cioè noi discutiamo dell'immunità di un non deputato durante il voto domani, se non ho capito male. Volevo solo capire questo.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Proszę Pana! To jest zgodne z obowiązującymi zasadami. Musimy podjąć dyskusję, bo takie mamy zadania, jeśli chcemy postępować zgodnie z Regulaminem.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Morgen findet eine der wichtigsten Abstimmungen dieser Legislaturperiode statt, nämlich die rechtsgültige, rechtsverbindliche Abstimmung über den Beitritt Kroatiens, für die wir eine qualifizierte Mehrheit benötigen. Ich bitte wirklich zu gewährleisten, dass diese Abstimmung so platziert wird – möglichst am Anfang der Abstimmungsstunde –, dass das Haus auch die qualifizierte Mehrheit zustande bringt. Ich werde jedenfalls da sein, weil es sich um eine der wichtigsten Abstimmungen der Legislaturperiode handelt.

 
  
MPphoto
 

  President. − Dear colleagues, our voting time is at 12 o’clock as usual and it will probably be one of the first votes. Today we have the discussion on the future membership of Croatia. Thank you for this remark: in the voting we should prepare for a qualified majority vote – if we agree, of course.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, è evidente che quello che faremo domani è conforme al regolamento. C'è solo una cosa che mi preoccupa tanto, per questo mi permetto di rivolgermi adesso a lei per avere la sua massima comprensione: siccome il dibattito che si terrà durante il voto domani sulla richiesta di immunità del collega de Magistris potrebbe richiedere da parte di molti di noi la possibilità di intervenire, non vorrei che il fatto che questo dibattito si tenga nell'ambito delle votazioni lo comprimesse.

Garantisca un tempo congruo per il catch-the-eye, perché molti di noi, me compreso, potrebbero ritenere di intervenire, e chiudere questo dibattito nel tempo delle votazioni potrebbe comprimerlo troppo, quindi garantisca, Presidente, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, un tempo congruo per il catch-the-eye su questo dibattito perché molti di noi potrebbero ritenere utile o necessario intervenire.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Ja chciałem Pana zapewnić, że sprawa będzie załatwiona pozytywnie i nie ma obaw o to, że nie będą spełnione wszystkie warunki Regulaminu. Proszę się o to nie obawiać.

 
  
 

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 15.15 i wznowione o godz. 15.55)

 

13. Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (keskustelu)
MPphoto
 

  President. − Good afternoon once again, dear friends. We are back in the Chamber; it was only an exercise. It is very good that we can meet once again.

Pierwszym punktem porządku dziennego jest wspólna debata nad dwoma sprawozdaniami (A7-0411 i A7-0413/2011) sporządzonymi przez Bernharda Rapkaya w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu posła Uspaskich.

Zwracam uwagę, że podczas tej debaty nie będzie procedury pytań z sali. Tak zostało to ustalone przez przewodniczących grup politycznych.

 
  
MPphoto
 

  Bernhard Rapkay, Berichterstatter. − Herr Präsident! Lassen Sie mich noch einen Satz zu der Debatte vorhin zur Immunität von Herrn de Magistris sagen, denn auch da bin ich Berichterstatter. Ich will darauf hinweisen, dass in der Tagesordnung keine Debatte dazu vorgesehen ist, sondern nur eine Abstimmung. Ich will auch darauf hinweisen, dass gegen de Magistris insgesamt fünf Verfahren laufen. Es geht hier nur um ein Verfahren, das relativ unkontrovers ist. Was die anderen Verfahren angeht, da werden wir Herrn de Magistris erst noch anhören.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Panie Kolego! Oczywiście ma pan rację, warto to spokojnie wyjaśnić. Żadna grupa polityczna nie wniosła o przeprowadzenie debaty na temat immunitetu posła De Magistrisa. W związku z tym sprawa ta idzie prosto pod głosowanie, tak jak pan powiedział. W tym przypadku, o którym jest mowa teraz, debata odbywa się na podstawie wniosku Grupy Liberałów Demokratów w Parlamencie Europejskim. Ponieważ Grupa Liberałów prosiła o debatę, dlatego się ona odbywa. W przypadku posła De Magistrisa nie było takiej prośby. Dlatego zgodnie z tym, co powiedziałem Państwu, idzie to prosto pod głosowanie.

 
  
MPphoto
 

  Bernhard Rapkay, Berichterstatter. − Herr Präsident! Ich wollte das nur klarstellen, weil es vorher eine Nachfrage von Kollegen gab.

Zu der Verteidigung der parlamentarischen Immunität von Herrn Uspaskich: Ich muss sagen, darum geht es eigentlich nicht. Herr Uspaskich hat keine parlamentarische Immunität. Das Parlament hat am 7. September 2010 – also vor gut einem Jahr – die parlamentarische Immunität von Herrn Uspaskich aufgehoben, und daran hat sich nichts geändert. Vielmehr hat Herrn Uspaskich darum gebeten, aufgrund neuer Erkenntnisse, die er zu haben meint, seine Immunität wieder einzusetzen.

Worum geht es hier? Herrn Uspaskich wird von den litauischen Strafverfolgungsbehörden vorgeworfen, dass er gegen das Parteienrecht und gegen das Steuerrecht in Litauen verstoßen hat, und zwar in der Zeit von 2004 bis 2006, als er Vorsitzender seiner Partei war. 2004 bis 2006 war er nicht Mitglied dieses Hauses. Er war allerdings Mitglied der Seimas. Die Seimas hat im Jahr 2008 seine Immunität aufgehoben. Er ist dann 2009 ins Europäische Parlament gewählt worden, wo er natürlich wieder neue Immunität bekommen hat. Dann hatten wir uns damit zu beschäftigen. Wir haben ihn zweimal angehört. Das will ich dazusagen, weil immer gesagt wird, er hätte keine Gelegenheit gehabt, seinen Fall darzustellen. Zwei Anhörungen gab es im Ausschuss.

Ich weiß nicht, ob Herrn Uspaskich schuldig ist, ich weiß auch nicht, ob er unschuldig ist. Er sagt immer, er sei unschuldig. Das weiß ich nicht. Aber es ist nicht meine Aufgabe und auch nicht Ihre Aufgabe, darüber zu entscheiden. Es ist die Aufgabe der Justizbehörden in dem Mitgliedsland Litauen, darüber zu entscheiden. Wir haben nur darüber zu befinden, ob es zwei Aspekte gibt, die bedeuten, dass seine Immunität, die er natürlich als europäischer Abgeordneter hat, aufrechterhalten bleibt und er eine andere Verfahrensweise bekommt als jeder normale Bürger seines Landes. Da sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass das nicht der Fall ist.

Der eine Aspekt betrifft die Frage, ob er durch ein solches Verfahren daran gehindert wird, seine freie politische Meinung als Abgeordneter zu äußern – aber ein Verstoß gegen Steuergesetzgebung hat eigentlich nichts mit der freien Meinungsäußerung zu tun. Der zweite Aspekt betrifft die Tatsache, dass er durch dieses Verfahren gewissermaßen in seiner politischen Aktivität verfolgt wird. Darüber kann man nachdenken. Aber nach reiflicher Überlegung – nach zwei Anhörungen, nachdem wir bei den litauischen Behörden nochmals nachgefragt haben – sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass auch dieser Fall nicht vorliegt. Also können wir überhaupt nichts anderes machen, als die Immunität aufheben.

Der Kollege Uspaskich – und das ist sein gutes Recht – ist daraufhin zum Europäischen Gerichtshof gegangen, zum Gericht erster Instanz, und hat auf Rücknahme unserer Entscheidung sowie auf Aussetzung der Entscheidung bis zur Verhandlung in der Hauptsache geklagt. Natürlich hat der Europäische Gerichtshof das angenommen, aber er hat den Antrag auf einstweilige Anordnung abgelehnt. Der Kollege Uspaskich hat dann erklärt, es gebe neue Erkenntnisse. In WikiLeaks seien Sachen veröffentlicht worden, die seine Haltung bestätigen, und er bitte deswegen darum, dass das Verfahren wieder aufgenommen wird. Er würde auch seinen Antrag beim Gericht zurückziehen. Davon habe ich ihm dringend abgeraten. Es geht nur über diesen Weg, bei Gericht sein Recht zu bekommen. Ich habe ihm dringend davon abgeraten, doch er hat trotzdem seine Klage beim Gericht zurückgezogen.

Dann haben wir uns in einer erneuten Anhörung mit den neuen Erkenntnissen beschäftigt und sind zu dem Schluss gekommen, dass diese neuen Erkenntnisse vielleicht für das Verfahren selber in Litauen von Relevanz sind, aber nicht für die Entscheidung über die Aufhebung der Immunität. Wir haben uns ausführlich damit befasst, haben in mehreren Sitzungen Für und Wider debattiert und sind zu der festen Überzeugung gekommen, dass es keine andere Möglichkeit gibt: Da wir hier nicht über Schuld oder Unschuld entscheiden, sondern nur darüber, ob er einen privilegierten Zugang hat, mussten wir feststellen, dass weder der eine Punkt, „politische freie Meinungsäußerung“, noch der andere Punkt, nämlich „politische Verfolgung“, hier zum Tragen kommt.

Deswegen bleibt uns überhaupt nichts anderes übrig, als dabei zu bleiben, dass die Immunität aufgehoben ist. Es soll ihm hier nicht die Immunität entzogen werden, denn diese ist ihm bereits entzogen worden. Wir bleiben also mit meinem Bericht dabei, dass die Immunität entzogen bleibt.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, w imieniu grupy PPE. – Panie Przewodniczący! Mam przyjemność być członkiem Komisji Prawnej w Parlamencie Europejskim od ponad siedmiu lat. W tym okresie rozpatrzyliśmy dziesiątki spraw związanych z ewentualnym uchyleniem bądź obroną immunitetu posła. I chciałbym wszystkim Koleżankom i Kolegom bardzo wyraźnie przypomnieć – bo mówił o tym Bernhard Rapkay, ja chcę to jeszcze doprecyzować – Parlament Europejski jest tym parlamentem, który wyróżnia się spośród parlamentów europejskich, że ma niezwykle precyzyjnie określone ramy postępowania w kwestii immunitetu poselskiego. Wyraźnie jest powiedziane, że immunitet poselski można bronić tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli czyn, za który dana osoba ma stanąć przed wymiarem sprawiedliwości w swoim kraju, związany jest z wypełnianiem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Ja, zachowując pełną sympatię dla pana Uspaskicha, dla jego działalności, także w Parlamencie Europejskim, chcę wyraźnie powiedzieć, że po długiej debacie, którą odbyliśmy w grupie PPE, doszliśmy do przekonania, że nasze sympatie to jedno, a litera prawa to drugie. W związku z powyższym musimy kontynuować naszą linię, którą prezentujemy niezmiennie od wielu lat: czyli jeśli czyn nie jest w najmniejszym stopniu powiązany z wykonywaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, nie ma najmniejszej możliwości, aby Parlament Europejski bronił immunitetu.

Bernhard Rapkay zarysował całą historię, która już narosła wokół tej sprawy, ja chcę tylko przypomnieć raz jeszcze, że Parlament Europejski uchylił immunitet pana Uspaskicha ponad rok temu. Dzisiaj możemy tylko mówić, czy ta decyzja była słuszna, czy nie. Grupa PPE uważa, że tej decyzji Parlamentu nie należy zmieniać.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, Viktor Uspaskich is a rare phenomenon in Lithuania. He is a Russian speaker who is successful in business and in politics. Other political parties, who are threatened by his success, have started a case against him, which to me looks like persecution. They are using the state to turn a civil offence about his party’s accounts into a criminal prosecution.

When our Committee on Legal Affairs looked first at his immunity, the case seemed clear and the House voted to lift it. However, since Viktor’s appeal, new evidence has come to light; not just the WikiLeaks cables that Mr Rapkay mentioned, which show former Prime Minister Brazauskas admitting that high-powered people falsely accuse our colleagues, but also now the memoirs of President Adamkus, confirming what many claimed all along, that five years ago the security services pressed the President to pervert the course of justice against our colleague.

That is why this time in committee five Members voted to support Mr Uspaskich’s appeal and only nine voted to reject. I contend that Viktor Uspaskich is the target of a politically motivated campaign to force him and his party out of frontline politics and I call on colleagues to vote today to restore his immunity.

 
  
MPphoto
 

  Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Koleżanki i Koledzy! Oczywiście sprawa jest dość skomplikowana z jednej strony, a z drugiej jest oczywista. Ja mam osobiste przekonanie, że poseł Uspaskich padł ofiarą porachunków politycznych i ta sprawa jest rozprawieniem się z nim jako politykiem i przewodniczącym partii. Sprawozdawca przytacza, i podaje za dobrą monetę, opinię obecnej większości rządzącej na Litwie, ale, panie sprawozdawco, ta sama grupa polityczna podjęła te działania, by wyeliminować z polityki posła Uspaskicha. Tak więc jest to stricte polityczne działanie. Sam fakt, że trzy frakcje polityczne na posiedzeniu komitetu miały odmienne zdania, a trzy – inne, świadczą o skomplikowanej sytuacji.

Na zdanie Grupy EEP wpływa delegacja litewska na czele z Landsbergisem, który jest zaangażowany w tę sprawę i tutaj obiektywności może być bardzo mało. W Parlamencie Europejskim jednak nie może być zasady bolszewizmu, mamy tu do czynienia z ewidentnymi przypadkami naruszania prawa i próbami rozprawienia się z politykiem. Nasza grupa polityczna ECR będzie głosowała za utrzymaniem immunitetu posła Uspaskicha.

 
  
MPphoto
 

  Bernhard Rapkay, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Ich spreche natürlich auch als Berichterstatter, weil ich mich ja mit dem Thema länger beschäftigt habe. Das ist nicht zum Vergnügen gewesen, und ich habe mich auch nicht darum gerissen. Was wir jetzt gerade zu hören bekommen haben, ist nun allerdings auch kein Beleg dafür, dass die Mehrheit im Ausschuss sowohl beim ersten Mal als auch beim zweiten Mal falsch lag. Dazu wurde nichts, aber überhaupt nichts vorgebracht.

Ich urteile nicht darüber, welche Rolle Herr Uspaskich im politischen Leben in Litauen spielt. Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist auch nicht Ihre Aufgabe! Es geht darum: Bekommt er ein faires Verfahren, ja oder nein? Da muss man mir nachweisen, dass er kein faires Verfahren bekommt. Und dieser Nachweis wurde nicht erbracht!

Und, Herr Tomaševski, lassen Sie Ihre Bemerkungen über Bolschewisten und so weiter mal bleiben! Das disqualifiziert Sie nur eher, als dass es der Wahrheitsfindung dient. Um es noch einmal klar zu sagen: Hier geht es nicht darum, dass wir sagen, er ist schuldig oder er ist nicht schuldig. Hier geht es um die Frage, ob er in seinem Recht auf freie Meinungsäußerung eingeschränkt oder politisch verfolgt wird. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, beides ist nicht der Fall. Deshalb ist unsere Entscheidung im Ausschuss, ist dieser Bericht so ausgefallen. Und ich kann nur empfehlen, dass Sie als Plenum unserem Bericht insgesamt auch zustimmen.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Na tym zamykam wspólna debatę. Głosownie na ten temat odbędzie się jutro o godz. 12.00.

 

14. Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.─9. joulukuuta 2011) valmistelu (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Kolejny punkt debaty, bardzo ważny dla nas wszystkich, to przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (8-9 grudnia 2011 r.).

We all know how important this item is in our debates. It is very important to discuss all the points of view in this case.

 
  
MPphoto
 

  Mikołaj Dowgielewicz, Urzędujący Przewodniczący Rady. − Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Ta Rada Europejska jest wyjątkowo ważna, to rzecz oczywista. Chciałbym przede wszystkim w imieniu polskiej prezydencji powiedzieć, że na tym posiedzeniu Rady Europejskiej powinny zapaść bardzo odpowiedzialne, ważne decyzje, które zdecydują o kształcie Unii Europejskiej w najbliższych latach. Ta Rada Europejska i jej decyzje mogą ukształtować w dużej mierze Unię Europejską. To nie jest tylko kolejne spotkanie przywódców, którzy zadecydują o kierunku prac Rady, ale jest to moment, w którym musimy się zdecydować na to, czy jesteśmy w stanie z pełną determinacją i używając wszelkich instrumentów bronić projektu europejskiego i jego największego osiągnięcia – czy jednego z największych osiągnięć – jakim jest euro.

Chciałbym zatem bardziej szczegółowo, choć w kilku słowach, przedstawić w porozumieniu z przewodniczącym Rady Europejskiej główne tematy, jakie zostaną poruszone na tym posiedzeniu Rady.

If you look at the agenda of the European Council, you will, of course, see that the European Council will review the overall economic situation and will revert to the question of promoting growth in Europe. Furthermore, Heads of State and Government will track progress on the implementation at national level of the commitments under the Euro Plus Pact, with particular attention to jobs and tax issues.

I also want to remind you that the President of the European Council will inform Heads of State and Government of the reflections on the strengthening of economic convergence within the euro area, on improving fiscal discipline and on deepening economic union, including exploring the possibility of limited Treaty change. As you know, the Presidency will also contribute with ideas on strengthening the unity and convergence of the European Union and we will do this in the light of the forthcoming General Affairs Council on Monday.

On energy, the European Council will track progress on the implementation of guidelines set in February 2011, in particular as regards energy efficiency, the internal energy market, energy infrastructure development and external energy policy. It will also assess the initial findings of the nuclear stress tests.

There are, in addition, a number of other items to be addressed by the European Council. The European Council will take the required decisions on the possible next steps for accession countries. It may well also have to come back to the issue of Schengen accession by Romania and Bulgaria. Finally, it may also need to address the situation in Iran. I should also mention that the European Council is expected to take note of the Presidency report on the multiannual financial framework. Now, if I may, I shall say a few more words on economic policy and on enlargement.

On the European economy, it is clear that the economy has taken a turn for the worse. Deteriorating confidence and intensified financial turmoil are affecting investment, exports and consumption. It is important that the Union’s new economic governance be fully implemented with a view to building confidence in the strength of the European economy. The Presidency fully agrees with the Commission’s assessment in its recent Annual Growth Survey that now the stress must be on implementation. We have taken on many commitments. In some areas progress has been good, but in others it has been more measured or – basically, in less diplomatic terms – it has been quite weak.


Structural reforms and differentiated fiscal consolidation efforts must continue to lay the ground for a return to sustainable growth and thus help to improve confidence in the short term. Measures are also required in order to help restore normal lending to the economy while preventing excessive risk-taking. The priority must be to boost jobs and growth; this is why the European Council is expected to support the principle of a fast-track programme of measures, as set out by the Commission. This would mean the Council and the European Parliament working together to ensure the rapid adoption of a number of key legislative proposals, something which I know is also dear to you, Mr President.

The Annual Growth Survey launches the next European semester, which will be the first to be implemented as part of the recently strengthened economic governance, including the new procedure for monitoring and correcting macroeconomic imbalances. This is really crucial. We strongly believe that those new mechanisms can make a real difference. The spring European Council will review progress and adopt the required guidance.

Regarding the Euro Plus Pact and its objectives, the Heads of State and Government taking part in the Pact will review progress made in implementing the commitments at national levels; they are expected to focus on employment. Let me just mention, to close this part on economic policy, three principles that the Presidency would like to see guide this European Council. Firstly, more unity within the twenty-seven. Secondly, more Europe, so enhanced coordination and strengthened economic governance. And thirdly, strengthened institutions, so that whatever we do, we do it within the institutional framework of the European Union and we ensure that there is a proper legitimacy for the measures which we adopt if we decide to go forward with the Treaty revision. There should be an appropriate enhancement of the role of the European Commission, but also there should be a place for the democratically elected institution of the European Union, obviously the European Parliament.

My final remark is about enlargement. I would like to inform the House that we expect Prime Minister Kosor to take part in the European Council as observer after the signature of the Treaty of Accession of Croatia. As you know, enlargement has been a priority for the Polish Presidency, to show that despite the difficult times, the European Union is still open and we are still very serious about our open-door policy. We look forward to Croatia becoming the 28th member of the European Union on 1 July 2013.

On Monday, the General Affairs Council will discuss the situation of the other candidate and accession countries. This will not be an easy discussion. The Presidency has worked very intensively to prepare a set of conclusions for the GAC, which once agreed should be endorsed by the European Council.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − Mr President, I have been invited to discuss the preparations for next week’s European Council with you on behalf of President Barroso. The European Council will, of course, take place in an extremely challenging economic and political environment. Its focus will inevitably be on the economic situation and on the measures we have proposed to restore confidence in the euro area and the European economy.

It is clear that our room for manoeuvre is now much more constrained than two years ago. To respond to the current situation, the Commission has utilised the current Treaty’s scope to the maximum and proposed forceful measures to complete the Economic and Monetary Union. Economic governance is being strengthened and mechanisms to address the financial crisis have been already been put in place.

Last Wednesday the Commission adopted the Growth and Governance Package, which consists of three parts. The Annual Growth Survey spells out our view of the policy priorities in the coming 12 months to restore macrofinancial stability and boost sustainable growth. Two proposals for new regulations will further reinforce economic and budgetary surveillance in the euro area. The feasibility study on stability bonds examines the potential benefits for financial stability of jointly issued bonds and the preconditions for their possible introduction.

The Annual Growth Survey launches the next European Semester of economic governance by setting out the Commission’s views on the challenges and priorities for next year. This survey is being published at a time when the EU is going through the most challenging times of its history. It sets the following priorities for 2012.

First, to continue with fiscal consolidation, which has to be differentiated across countries, as we agreed in October. We also have to pay more attention to the impact of consolidation on growth. In this respect, it is essential to analyse carefully which expenditure we can reduce and how we can raise revenue in the Member States.

Second, that normal lending to the economy has to be restored. It is necessary to strengthen the banking sector via appropriate regulation and recapitalisation and set up credible financial backstops for banks and sovereigns in order to break the negative feedback loop between the two sectors.

Third, structural policies are key to reviving growth at the current juncture, when macroeconomic policies are heavily constrained. This means that structural reforms have to be stepped up, especially in services, network industries, the public sector and the digital economy.

Fourth, unemployment and other social consequences of the crisis have to be tackled. Reforms are necessary to make labour markets more flexible and conducive to job creation.

The final priority of the survey is to modernise public administration at all levels in the Member States and in the Union.

You may say that some of these priorities are not new. This is correct and it is deliberate. We have already made so many commitments that now we have to really focus on their implementation and concrete results.

The discussions of the Annual Growth Survey will culminate in the March European Council, after which the national programmes are prepared in the light of the guidance from the Heads of State and Government. In parallel, you in the European Parliament should also debate the Annual Growth Survey and make your views known before the work on Member States’ programmes starts. To my mind, that is a very important opportunity for the European Parliament to influence policy-making in the Member States in this regard.

To conclude on the Annual Growth Survey, I want to underline the following once more. Without swift and determined implementation these priorities will do none of us any good, nor help achieve sustainable and inclusive growth. I have full confidence that in the European Parliament you will help accelerate the adoption of what is currently on your desks in the codecision procedure.

As part of the package we also proposed two regulations based on Article 136 for the euro area Member States. These present a major step forward in euro area fiscal and economic integration. They build on the ‘six pack’; they complete the European Semester with rules for the second part of the year and establish a link between intergovernmental financial assistance and Treaty-based surveillance.

The first regulation proposes the introduction of binding rules for balanced budgets into national legislation, preferably at constitutional level. It also requires independent forecasts to be used as the basis of budgetary plans and draft budgets. But, most importantly, it proposes tight monitoring of national budgets, which you have been calling for. We propose a harmonised budgetary timeline with draft budget laws to be submitted to the Commission by 15 October every year.

The Commission will then assess these draft national budgets against the Country Specific Recommendations and against possible EDP recommendations. Should the draft clearly not be in line with the recommendations, the Commission can ask for a new draft. The Commission is ready to present its opinion in the national parliament of the country concerned if requested.

When a Member State is in the Excessive Deficit Procedure, the Commission can issue recommendations for additional measures. The second regulation specifies the modalities for enhanced monitoring of euro area Member States – those Member States who are receiving financial assistance or are suffering from risks to their financial stability and to that of the euro area as a whole. It allows enhanced surveillance of a country that is considered to be at risk with regard to financial stability, even without a programme.

Finally, it proposes that the Commission will have the right to propose to the Council to recommend a Member State to seek financial assistance if the Member State concerned is posing a risk to financial stability, especially that of the euro area or Europe as a whole. This should be done on the basis of the Commission’s analysis in liaison with the European Central Bank. This proposal stems from recent experience, as we have seen that this has posed a genuine problem to the financial stability of the euro area.

The fragmented European sovereign bond market is currently under great stress. Investors require substantial risk premiums on the sovereign bonds of some euro area Member States. This situation has revived interest in jointly issued euro area bonds to create a large and liquid bond market in Europe.

As part of the deal on the ‘six pack’ between the European Parliament and the Council, the Commission presented a Green Paper on stability bonds last week. Its key findings are, firstly, that jointly issued stability bonds would be likely to produce substantial benefits in terms of reducing and stabilising borrowing costs for Member States by providing better shock resilience for the financial sector and improving market efficiency over time. Secondly, however, as common bonds would reduce the market discipline of individual Member States, their introduction would only be meaningful on the condition that euro area economic governance were to be substantially further strengthened.

The ‘six pack’ constitutes the foundations for reinforced economic governance and last week’s proposals represent a further step in the direction of stronger economic governance. But we would have to go far beyond these reforms to facilitate a safe introduction of stability bonds, which would most probably require amendment to the Treaty.

Before concluding, let me say a few words on Treaty change. Let us be clear: a Treaty change cannot offer an immediate contribution to the solution to the current crisis. But it is true that, by working to embed stricter discipline and stronger governance into the euro area in particular, we may help to prevent a future crisis by creating a real stability union.

The President of the European Council was asked, with the Presidents of the Commission and the Euro Group, to identify possible steps on further reinforcing economic convergence within the euro area, including exploring the possibility of limited Treaty changes. These deliberations are ongoing and an interim report will be presented to the European Council.

The Commission’s view is that any Treaty change should be based on the principle of one Union, based on the current institutional framework, which is clearly exemplified by the Community method. European integration can only be achieved by a single legal framework of one Union. That is the best way to build a real stability union, in fact a true economic union.

Equally importantly, only the Community method can guarantee consistency between European economic monetary policy and all other EU policies as well as the completion of the Single Market. That is the guarantee of the fair and just treatment of the Member States and EU citizens. I trust both the European Parliament and EU Member States will stick to this and be ready to justify the benefits of the Community method vigorously in future negotiations too.

Furthermore, in the event of any of revision of the Treaties, balance has to be maintained. We all know that there will be diverging views – some will want to put more weight on stability, while others might wish to place more emphasis on stimulating growth. Some will call for more solidarity and others will want more discipline. It will be essential and extremely important to incorporate all these elements in future work so that the end result will be a balanced set of rules ensuring both stability and solidarity, which are at the heart of the European social model.

I can second what the Minister said as regards energy policy, that this is a key element on the agenda. Likewise the European Council will take important decisions concerning the Schengen accession of Bulgaria and Romania. Let me express the Commission’s view on this. It is very clear: we expect that the Council will take the decision to lift internal border controls with Romania and Bulgaria without any further delay. We fully support the efforts made by the Presidency for a compromise solution. Splitting into two phases the decision on lifting internal border controls is feasible and politically sound. The second stage – the decision on the lifting of internal border controls at land borders – can then be taken without undue delay.

Finally, a word on enlargement and the Accession Treaty of Croatia, which is very close to my heart and to which Commissioner Stefan Füle will return after this debate. Real progress has been made during the last year with all countries – progress in which the cooperation with the European Parliament plays a significant role. The Commission has already given its favourable opinion on Croatia’s accession and we hope that the vote tomorrow will pave the way for the Council’s decision and the signature of the Treaty on 9 December. But I will leave the details to my colleague and will just say that this is a historic turning point for Croatia and a very important benchmark for accession by the rest of the Western Balkans to the European Union.

Let me conclude. In terms of the European economy and economic policy, we have indeed arrived at the point in time where serious choices and commitments have to be made. The economic and monetary union will either have to be completed through much deeper integration or we will have to accept a gradual disintegration of over half a century of European integration. This is a choice that needs to be consciously taken by the governments of the euro area Member States and by all European citizens and their representatives in the national Parliaments and here in the European Parliament. Our choice is clear. It is a choice for an ever closer union for the sake of sustainable growth and job creation in Europe and thus for the sake of legitimacy and, not least, for the sake of the future of European unification. This is what is at stake. I trust you will also make the choice for European unification and for these objectives, because that is what our citizens expect.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, Monsieur le Président en exercice, Monsieur le Vice-président, chers collègues, je m'adresse à vous au nom du président de mon groupe parlementaire, Joseph Daul, qui m'a demandé de le remplacer dans ce débat.

Je voudrais commencer cette intervention en exprimant ma vive satisfaction qu'après le feu vert du Parlement européen, le Conseil européen s'apprête maintenant à signer le traité d'adhésion avec la Croatie.

Je félicite la première ministre croate pour la détermination politique dont elle a fait preuve pour amener son peuple à ce résultat historique et je suis sûr que sa volonté politique influencera positivement ses pairs européens.

Quant à la situation dans l'Union européenne, nous pouvons dire que les signaux sont passés de l'orange au rouge. L'OCDE prévoit une récession en Europe en 2012. Les fonds souverains trouvent de moins en moins preneurs. Les taux de chômage atteignent des niveaux qui désespèrent nos concitoyens, en particulier les jeunes.

Face à ces défis, l'Union européenne doit en même temps agir et décider de sa gouvernance. Il est beaucoup question, ces derniers temps, d'une réforme des traités mais, que je sache, ce n'est pas d'une crise des traités dont il s'agit mais de la crise de la dette.

Par conséquent, pour le groupe PPE, ce qui est urgent, c'est d'agir sur les déficits nationaux en visant une fois pour toutes un équilibre budgétaire et non pas en se contentant d'un déficit de 3 %. Ce qui est urgent, c'est de redonner ses chances à la croissance en faisant du grand marché une réalité. Ce qui est urgent, c'est de faire confiance à la BCE pour qu'elle adopte un comportement utile à nos pays en s'alliant avec le Fonds monétaire international. Ce qui est urgent, c'est que des euro-obligations puissent voir le jour, à condition que l'effort budgétaire national, non seulement ne se relâche pas mais se renforce. Ce qui est urgent, c'est d'écouter Radek Sikorski qui nous exhorte à l'action et au respect de nos engagements.

Le deuxième pilier de l'action européenne doit être la gouvernance de la zone euro, qui nous fait cruellement défaut depuis le début de la création de l'euro, ce qui explique la méfiance des marchés. Sa mise au point est donc la condition sine qua non de tout plan de sortie de crise.

Par gouvernance, nous entendons réduction des déficits budgétaires, convergence fiscale et, si possible, convergence sociale. Cette gouvernance doit être européenne. J'entends par là qu'il ne suffit pas qu'elle se fasse entre deux, voire trois pays, voire même dans le cercle – de plus en plus restreint d'ailleurs – des pays du triple A. Non, cette gouvernance doit concerner l'ensemble des pays de la zone euro, de la zone euro plus.

Elle doit reposer sur la méthode communautaire, ce qui signifie au moins deux choses: la première, c'est qu'elle doit faire l'objet d'un accord, non seulement au Conseil, mais entre le Conseil et les deux institutions communautaires que sont le Parlement européen et la Commission européenne. La deuxième, c'est que la seule institution qui peut, de façon légitime, juger du fait que les nouvelles règles sont appliquées ou non et, le cas échéant, agir auprès de la Cour de justice européenne, c'est la Commission européenne.

Cette gouvernance, enfin et surtout, doit être démocratique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ni plus ni moins que ce Parlement et que les parlements nationaux, directement issus du suffrage universel, doivent faire pleinement partie des négociations sur les modalités de la gouvernance européenne et du processus de décision qui en découlera. Cette participation des élus à la prise de décision est le b.a.-ba de notre système d'état de droit, le fondement de nos démocraties parlementaires.

Monsieur le Président, je termine. Pendant que nous débattons des réformes institutionnelles, l'eau continue de monter: pour certains jusqu'au menton, pour d'autres jusqu'aux genoux, mais l'inondation atteint désormais toute la zone euro et elle menace de gagner d'autres régions du monde. Comme le dit le ministre allemand des finances, il faut aller vite. Chers collègues, il faut aller vite.

(L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu"(article 149, paragraphe 8, du règlement)

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Eu vou falar em português. O Senhor falou em francês, não sei se isso significa ter alguma preocupação em que aqui se conheça o grave problema que se vive hoje em Portugal, com a aplicação desse pacto de autêntica agressão ao nosso país, a Portugal, que é também o seu país, e que está a conduzir não só a um desastre social, mas também a um desastre económico, anunciando-se para o próximo ano uma recessão, como disse, anunciada já pela OCDE, que pode ultrapassar os três pontos percentuais. Eu pergunto-lhe:

- Não considera que é tempo de mudar de política?

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE). - Respondo-lhe também em português, mas não tenho nenhum problema em usar nenhuma das línguas europeias porque elas existem para ser usadas e eu sou daqueles que defendo que todos os cidadãos europeus devem falar mais que uma, mais que duas, se possível, três línguas, para que todos respeitem e conheçam as situações de todos. Muitas vezes não há entendimento porque nem todos fazem um esforço para compreender as outras culturas, mas como tenho essa perspectiva universalista também lhe digo uma coisa: não venha cá fazer política portuguesa porque comigo não tem hipóteses.

A resposta? Os portugueses deram-na nas urnas, em Junho, onde deram mais de 80% aos países que fizeram a negociação com a troika, onde tem mais de 90% dos deputados e onde ainda hoje foi aprovado o orçamento, em Portugal, esse orçamento restritivo, por mais de 90% dos deputados.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren die Vorbereitung des Europäischen Rates in der kommenden Woche. Das diskutieren wir nach dem historischen Befreiungsschlag des Europäischen Rates vom 26. Oktober, der wiederum einem historischen Durchbruch im Sommer folgte. Was ist eigentlich von dem historischen Durchbruch vom 26. Oktober übrig geblieben, Herr Ratspräsident und Herr Vizepräsident der Kommission? Die nachhaltige Lösung, die erhoffte Wende, die ist nicht eingetreten. Ich glaube, das können wir jetzt schon mal feststellen.

Der prognostizierte vier- bis fünffach gehebelte EFSF hat sich als – in dieser Dimension zumindest – nicht realisierbar erwiesen. Es macht sich die Einsicht breit – ich denke, mehr hier im Parlament als im Rat und in der Kommission –, dass es keine Lösung ist, wenn wir jetzt über eine lange Vertragsrevision diskutieren. Denn eine lange Vertragsrevision bringt nicht die Lösung der aktuellen Probleme. Wir haben nach Sicherheit und Vertrauen gesucht, das tun wir eigentlich jeden Tag. Und was finden wir? Ungewissheit! Jeden Tag ein Stück mehr Ungewissheit!

Die aktuelle Debatte ist nämlich von einem Wahrnehmungsproblem in den Hauptstädten der Europäischen Union geprägt. Dieses Wahrnehmungsproblem in den Hauptstädten in Verbindung mit dieser merkwürdigen Hauptstadtdiplomatie, die nach wie vor die Gemeinschaftsinstitutionen außen vor lässt, kann man auf einen Satz bringen: Die Schulden unserer Nachbarn gehen uns nichts an! Das ist aber ein schwerwiegender Irrtum. Die Schulden unserer Nachbarn gehen uns alle etwas an, sie belasten uns alle gemeinschaftlich!

Und deshalb müssen wir statt über die Stabilitätsunion zu diskutieren, über eine Wachstumsunion zu diskutieren, über die Schuldenunion zu diskutieren, vielleicht mal zu folgendem Schluss kommen: Wir brauchen die Stabilitätsunion, ja! Aber wir müssen feststellen, ohne eine Wachstumsunion wird es in Europa keine Stabilitätsunion geben. Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille.

(Beifall)

Die Schulden unserer Nachbarn gehen uns deshalb etwas an, weil sie in einer Währungsunion, in der wir alle gemeinschaftlich sitzen, unser gemeinsames Schicksal sind. Jetzt kann man lange darüber diskutieren, wer die Schulden verursacht hat. Worüber wir in der jetzigen Situation diskutieren müssen, ist aber vielmehr, wie wir sie loswerden. Wie können wir die Schulden begrenzen, um das Vertrauen der Anleger in die Eurozone und in unsere Währung zurückzugewinnen? Deshalb glaube ich, nur wenn wir in der Eurozone zu einem gemeinsamen Schuldenmanagement, zu einer gemeinsamen Schuldenverwaltung kommen, werden wir dieses Vertrauen zurückgewinnen.

Der Sachverständigenrat der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland hat erstaunlicherweise gestern eine gemeinschaftliche Schuldenverwaltung vorgeschlagen, wie es sie übrigens in anderen Fällen schon in ähnlichen Währungskrisen gegeben hat: ein Poolen der Schulden, ein Definieren eines Zeitziels, innerhalb dessen man diese Schulden abbaut, um sich dann darauf zu konzentrieren, wie man das schafft, was Europa dringender braucht als alles andere: Wachstum! Wachstum, das Arbeit schafft, und Wachstum, das Steuerkraft in den Staaten schafft, die sich darüber wieder eigene Einnahmen verschaffen!

Was wir für die nächsten Tage, Wochen und Monate brauchen, sind beherzte Schritte unterhalb einer Vertragsrevision. Denn seien wir doch mal ehrlich: Wozu führt denn eine Vertragsrevision? Wir können die Verträge revidieren, da gibt es überhaupt kein Vertun, alles wunderbar und schön. Aber das Argument, die Vertragsrevision bringt das Vertrauen der Märkte in den Euro zurück, das würde bedeuten, dass wir zwei Jahre Zeit brauchen, um dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Denn so viel Zeit ist nötig, bis die Vertragsrevision unter Dach und Fach ist mit Konvent, mit Regierungskonferenz, mit Ratifizierungsverfahren, inklusive Referenda in 27 Staaten. Doch so viel Zeit haben wir nicht!

Was jetzt auf der Tagesordnung steht, ist die Beantwortung folgender Fragen: Wollen wir Eurobonds – ja oder nein? Wollen wir die Kommission unterstützen bei den Eurobonds? Wir – ja! Will der Rat das auch? Was ist mit der Rolle der Europäischen Zentralbank? Ist sie ein lender of last resort, oder nicht? Es ist ja interessant, zu hören, wie die Regierungschefin meines Landes sagt: Nein, das ist sie nicht. Sie ist kein lender of last resort. Aber natürlich handelt sie in völliger Unabhängigkeit. Das ist ein wörtliches Zitat von Angela Merkel. Und wir wissen alle, in der völligen Unabhängigkeit, in der die Europäische Zentralbank handelt, kauft sie jeden Tag Staatsanleihen auf. Sie handelt bereits als ein lender of last resort!

Die Beantwortung der Frage, ob wir das auch so systematisieren, oder der Frage, ob wir die Schulden tatsächlich unter ein Management bringen und abbauen, oder der Frage, ob wir tatsächlich in der Lage sind, über Bonds die Investitionen zu finanzieren, die wir brauchen, damit die Triple-A-Staaten nach wie vor Triple-A-Staaten bleiben, und die, die es nicht sind, es werden können, das muss das Ziel der Eurozone sein, und nicht eine Debatte über eine artifizielle Vertragsreform, die am Ende kein Vertrauen in den Euro bringt!

(Beifall)

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ zu beantworten (Artikel 149 Absatz 8 GO).)

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI). - Voorzitter, ik heb in Duitsland met heel veel kiezers van de heer Schulz gesproken, en die willen natuurlijk helemaal niet opdraaien voor de schulden van Griekenland, Spanje en Italië. Dus, meneer Schulz, pleegt u niet een enorm kiezersbedrog als u hier zegt dat de Duitse kiezer, uw kiezer, moet opdraaien voor de Griekse schulden, en dat de Griekse belastingbetaler eigenlijk de eigenaar is van die Griekse schulden?

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D). - Herr Madlener, auch wenn ich nicht viel Hoffnung darauf habe, dass Sie das verstehen, was ich jetzt sage: Ich will nicht, dass die Deutschen die Schulden anderer bezahlen, sondern ich will, dass die Deutschen ihren Beitrag dazu leisten, dass die anderen ihre Schulden selbst bezahlen können. Das habe ich gerade umfangreich zu erklären versucht, ich bin aber gerne bereit, Ihnen das im bilateralen Gespräch noch einmal etwas genauer zu erläutern.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I think that the end game is coming closer. According to the specialised press – I am quoting the Financial Times of today – international companies have started preparations for the break-up of the euro zone. That is the reality today. Italy yesterday managed to raise EUR 8 billion on the markets at an interest rate of 7.56% and the yield for three-year bonds was even higher, nearly 8%. And it is not only a question of Italy or a question of Spain or a question of Greece or a question of Ireland, for a few days now it has also been a question of Germany, which is not capable of raising the necessary money in its own auction that it launched a few days ago.

So I think that we are fast approaching the breaking point of the euro. Let us be blunt about this, it is not because of Greece and it is not because of Italy. It is because of the incapacity of the two main players today in European politics, the incapacity of Merkel and Sarkozy to deal with this crisis. That is the euro crisis of today; their incapacity to find a solution.

(Applause and heckling)

I think there are a few Germans here, the supporters of Mrs Merkel. Well, today Merkel and Sarkozy are not the solution; I think they are the obstacle to the solution of the crisis. Let us be clear. Merkel is excluding Eurobonds, is resisting a bigger role for the European Central Bank; she is even against the idea of her own wise economists. In other words she is denying greater solidarity. That is the German position.

Sarkozy, for his part, is opposing a real fiscal union. In other words, yes, he is in favour of a fiscal union but in reality he still wants a political reading of the sanctions mechanism, and he is even opposed to the fact that the European Court of Justice should have the right to intervene in the budget. So in fact the French position of today is still defending the old ‘Deauville deal’, as if the Parliament had not changed the Deauville deal and the ‘six pack’, and has voted another ‘six pack’ a few months ago as if there were no euro crisis.

So let me say it very openly. It is true that Germany and France have, in the past, made agreements which have been beneficial and important for the Union; today, however, they form an obstacle to the survival of the Union. Today all who do not want to give up the Union and the euro have, in my opinion, to stand up and to say no to this; we have had enough of their half measures, their bad compromises and their deals that only calm the markets for 24 hours, which is the only thing they are capable of doing for the moment.

The time is right today to say yes to an economic union, to a political union, yes to a Eurobond market and yes to the proposal of the five wise Germans. It is time to say yes again to the euro.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink (ECR). - Mr President, I listened to Mr Verhofstadt who again supported the idea of Eurobonds. I would just like to know whether this idea and his speech are supported by the members of the German Liberals, of whom I see no representatives here, and whether he also has the support of the Dutch Liberals of the VVD. I would like to know whether he speaks on behalf of his own group or whether Mr Verhofstadt speaks on behalf of himself.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt (ALDE). - Mr President, I think that Mr Eppink is not following politics very well here in this Parliament. I can understand that maybe, but the FDP has backed the idea of the ‘five wise men’, the German economists, for the creation of a European collective redemption fund. Mr Lambsdorff has published an article in Die Welt – Mr Eppink has not read it – saying that this collective redemption fund is the solution.

What I do not understand is that Germany can accept it here in this plenary session of the European Parliament but the problem is not here; the problem is in Berlin, where for the moment the German Government, and mainly Mrs Merkel, does not want to follow the advice of her own advisers, her own counsellors, who are saying that the only way to tackle the problem is to create this collective redemption fund, where you put together the debt above 60% of those countries which are not using the rescue fund, and combine that with very bold debt reduction schemes for all the countries.

This is on paper. It is in the press. What are you waiting for? I think what some people are waiting for is the end of the euro and only then...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil, on behalf of the ECR Group. – Mr President, this item on the agenda is called ‘Preparations for the European Council meeting’, but sometimes I do not know to which European Council we are referring. At the moment, I have the feeling that we have at least two councils: one council is the formal one which is represented by 27 Member States and takes place occasionally according to an agreed schedule. The other one has only two members who are Mr Sarkozy and Mrs Merkel, and it seems to be in session permanently. This is the one which really decides.

That, by the way, is a good example and good evidence that when hard times arrive the whole so-called Community method turns into a big illusion and it is the powerful ones who decide. Please do not get me wrong, this is not sarcasm. I have a certain understanding for Mrs Merkel because – there are many quotations in many languages and I will use the English one – ‘he who pays the piper, calls the tune’. And Germany pays. Mr Schulz is right, Germany pays. But it also wants some pay-back. That pay-back is the ultimate control over fiscal policy of all the eurozone members. If all of you in the eurozone want to keep the same currency you must be prepared for that; you must be prepared to give up your fiscal sovereignty.

Perhaps you can even save some public money by dissolving your national finance ministries, because you will not need them anymore. Your national budgets will be drawn up somewhere else. Anyway, this is your responsibility in the eurozone. I can only wish you good luck.

However, I cannot agree with one thing. I cannot agree with this fiscal protectorate being spread over all 27 Member States, as Mr Schäuble proposed only very recently. That is something which is unacceptable because one thing is clear from now on: today, there are two European Unions within one. We definitely have a two-tier Europe: we have the eurozone and the non-eurozone.

This is not disintegration. That does not mean an end to the European Union. This is just a reality that should be not only admitted but should be also reflected in our actions. Therefore both parts of the European Union must remain equal. Eurozone members should not be superior to non-eurozone members and the eurozone cannot just automatically drag the others with them.

Any further arrangement must recognise this reality. It does not matter whether this is a Treaty change or some other ways and means, such as an enhanced stability pact. If the eurozone states want to move forward in one direction, they must allow the others to move in their own direction as well. This is no longer a one-way street. This is reality. No longer do we go at the same speed and in the same direction. To use this crisis only as a platform in order to pursue further the project of political union and to further centralise power is short-sighted. It is wrong and in the end it will tear the EU apart.

It is also wrong to accuse others of wanting to destroy the euro. No one wants to destroy the euro here, definitely not my group, because our countries are very much dependent on the stability of the eurozone. We are not opposing the very existence of the euro; what we are opposing are wrong measures which will not save the euro. The EU must either be flexible or multispeed, whatever you wish to call it, or unfortunately very soon there will be no EU – with or without the euro.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Herr Verhofstadt, Sie haben Ihre Kritik an Frau Merkel und Herrn Sarkozy wieder sehr schön zugespitzt. Wir haben uns aber auch immer mit Herrn Van Rompuy auseinanderzusetzen, der steht Ihnen ja politisch näher als die beiden. Ich würde mir wünschen, dass da irgendwie auch unter Belgiern ein klares Wort gesprochen wird.

(Zwischenruf von Herrn Verhofstad: „He’s from the PPE“.)

Ja, ich weiß, da scheint mir die Nähe eine sehr große zu sein. Ich hätte gerne, dass das, was wir hier debattieren, dann auch tatsächlich konsistent durchgehalten wird. Es ist zu Recht darauf hingewiesen worden, dass die FDP in Deutschland in Regierungsverantwortung steht. Und die Kommission – das haben wir hier oft gesagt – hat auch viele liberale Kommissare, deren Einfluss ich immer wieder vermisse.

Wir sind uns einig, was die Bewertung des letzten Gipfels angeht, und wir haben das schon nach der Krisennacht vorgetragen. Es ist ja leider genauso gekommen, wie im Europäischen Parlament diskutiert wurde: Der EFSF – und das will ich schärfer sagen als der Kollege Schulz –, der Hebel ist ein Flop, das funktioniert überhaupt nicht! Die Rekapitalisierung der Banken, die so dringend erforderlich ist, funktioniert genauso wenig wie die gesamte strenge Bankenregulierung, die wir seit über einem Jahr wie eine Monstranz als notwendig vor uns hertragen. Die Auseinandersetzung um den vereinbarten Schuldenschnitt für Griechenland stagniert. In Griechenland gibt es heftigen Streit, darüber wird nur nicht gesprochen. Wir haben – anders als zum Zeitpunkt des Krisengipfels – in Italien und in Griechenland inzwischen mit unterschiedlicher Begründung sogenannte technische Regierungen. Alle haben das gelobt, dass jetzt zum Beispiel Herr Monti die Regierungsverantwortung übernimmt. Aber was passiert? Unter den Vorgaben aus Brüssel hat Monti genau die gleichen Probleme wie vorher Papandreou. Das Land befindet sich in derselben tödlichen Zinsspirale, weil es alleine mit den Austeritätsvorgaben eigentlich nicht besser werden kann. Das wissen wir seit langem.

Was ist zu tun? Ich will das aus der Sicht meiner Fraktion jetzt nochmals sagen. Kurzfristig muss die EZB eine andere Rolle spielen, dazu müssen sich die Staats- und Regierungschefs bekennen. Das kann nicht immer – zu Recht, aber nicht immer – nur von Polen gefordert werden. Ich möchte mich erneut für die Intervention von Herrn Rostowski bedanken. Es war genau richtig, was er gesagt hat.

Die Eurobonds müssen vorbereitet werden, sie kommen jetzt schon zu spät. Wir müssen jetzt bei der EZB ansetzen, wir müssen eben trotzdem die Eurobonds vorbereiten. Und wir müssen dafür sorgen, dass nicht immer diese Lüge verbreitet wird, die in Deutschland grassiert, dass nämlich die Eurobonds bedeuten, dass wir in Deutschland z. B. die Risiken der Defizitländer übernehmen und dass in diesen Ländern weiter in Saus und Braus gelebt wird. Mit den Eurobonds geht natürlich auch eine Politik der Solidität einher – Solidarität und Solidität, das ist Teil der Eurobonds-Idee. Jeder, der das bestreitet, versündigt sich eigentlich an der Zukunft der Europäischen Union.

Es ist wirklich erschreckend, was Herr Verhofstadt zitiert hat: Die Realwirtschaft, große Unternehmen bereiten schon mal die Szenarien für das Ende der gemeinsamen Währung vor. Im selben Artikel heißt es heute in der Financial Times: „Traders prepare for the end game“. Ich bin mir nicht sicher, ob Frau Merkel und Herr Sarkozy andere Zeitungen, andere Analysen lesen als ich. Aber als ich heute diese Feueralarmglocke hier im Parlament gehört habe, dachte ich, es handele sich eigentlich um eine Verstärkung der Alarmsignale, die von hier aus in die Hauptstädte gesendet werden sollen. Es wäre zumindest einen Versuch wert, weil alle Argumente bisher ja nichts ausgerichtet haben.

Lassen Sie mich ein letztes Wort zu einer Vertragsänderung sagen. Ich weiß, es geht jetzt um akute Krisenbewältigung. Ich hoffe, dass ich das deutlich gemacht habe. Aber wenn man weiß, dass Demokratie unter diesen Vertragsbedingungen nicht funktioniert, sondern auf der Strecke bleibt, dann kann man zwar sagen, Vertragsänderungen dauern zu lange in der akuten Krise, doch wenn eine Änderung wirklich erforderlich ist, dann wäre es falsch, sie auf die lange Bank zu schieben. Ich glaube nicht, dass die Feinde der europäischen Integration – die Nichtdemokraten, die Rechtsnationalen – stärker würden, wenn man jetzt über eine Vertragsänderung und eine Neuordnung von Souveränität sprechen würde. Die sind nicht das Problem! Ich glaube, man tut sich in der Auseinandersetzung mit Rechts keinen Gefallen, wenn man demokratische Neuanfänge und gute demokratische Regelungen auf die lange Bank schiebt. Wir haben das heute Morgen in der Konferenz der Präsidenten ja ausgiebig besprochen. Aber wenn etwas lange dauert, dann hat es keinen Sinn, es noch länger hinauszuschieben, überhaupt darüber zu diskutieren.

 
  
MPphoto
 

  Lothar Bisky, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Das Krisenkarussell dreht sich immer schneller und immer mehr Euroländer werden in den Sog hineingezogen. Selbst die Länder mit den besten Risikobewertungen mit Dreifach-A wie Deutschland, Frankreich und die Niederlande spüren die widrigen Aktivitäten der Finanzmärkte. Diese Märkte spielen mit den Eurostaaten Katz und Maus. Alle unsere bisher beschlossenen Maßnahmen zu deren Regulierung haben kaum gewirkt. Damit stellt sich die berechtigte Frage nach einer Änderung der Regeln des Spiels. Diese müssen aber von den EU-Institutionen beschlossen werden und nicht durch zwischenstaatliche Vereinbarungen, wie von Merkel und Sarkozy anvisiert.

Der Teufelskreis von Herabstufungen von Staaten und steigenden Zinsen muss durchbrochen werden. Deshalb fordern wir entschieden eine Qualifizierung der Bewertung von souveränen Staaten durch private Ratingagenturen und eine unabhängige europäische Agentur. Des Weiteren muss die Europäische Zentralbank unbegrenzt Anleihen kaufen können. Kanzlerin Merkel scheint ja bereit zu sein, ihren Widerstand dagegen für eine schärfere Überwachung der Haushalte einzelner Länder und automatische Sanktionen eintauschen zu wollen. Dabei soll aber in die Souveränitätsrechte einzelner Staaten bei den Haushaltsrechten eingegriffen werden können. Damit würden die ureigenen Rechte der Parlamente missachtet.

Der Weg der Sozialkürzungen, der Verlängerung der Arbeitszeiten, der Erhöhung des Renteneintrittsalters soll künftig von der Kommission erzwungen werden können. Vor dieser Politik kann ich nur warnen! Denn die Ergebnisse in Deutschland zeigen, dass sie sehr einseitig die Masse der Bevölkerung belastet. Die soziale Schere klafft dann immer weiter auseinander. Der Billiglohnsektor hat 20 % aller Beschäftigten erreicht! Die Altersarmut erfasst immer mehr Menschen. Dem gegenüber wächst der Reichtum von einigen wenigen. Mit dieser Politik funktioniert der soziale Ausgleich nicht mehr, die Gesellschaften drohen zu zerbrechen. Diese Perspektive der Europäischen Union lehne ich ab!

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTA ANGELILLI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie. – Voorzitter, de eurozone staat onder druk. Laten we dat duidelijk onderkennen. Drastisch ingrijpen van de Europese Centrale Bank en de invoering van euro-obligaties kunnen slechts tijdelijk de druk op het financiële systeem verlichten.

Europa moet de tijd gebruiken om de onderliggende problemen aan te pakken. Ten eerste, een gecontroleerde afbouw van onhoudbaar hoge schuldenniveaus bij overheden, de private sector, en met name banken. En ten tweede, het dempen van het destabiliserende effecten van grote verschillen in economische concurrentiekracht tussen lidstaten op het financiële systeem.

De vraag die zich nu steeds krachtiger opdringt: kunnen de maatregelen die zijn afgesproken of worden besproken op weg naar de Europese Raad van 8 en 9 december een afdoend antwoord bieden? Kunnen strengere begrotingsdiscipline en hulp van het Internationaal Monetair Fonds volstaan? Met het oog op de financiële stabiliteit op korte termijn hoop ik het, maar voor de langere termijn ben ik ernstig bezorgd.

De vraag is of te ontkomen valt aan een stap in de richting van een eurozone met strengere voorwaarden, waarvan te vrezen valt dat een aantal lidstaten op dit moment hieraan niet kan voldoen. Werken aan de noodzakelijke oplossingen vergt tijd. Wellicht moeten we met elkaar de eurozone tijdelijk grondig reorganiseren om meer stabiliteit in het financiële systeem en de economie op de middellange termijn te krijgen. Dat biedt perspectief aan alle landen van de eurozone en de Europese Unie.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI). - Voorzitter, de ECB heeft nu echt de geldpersen aangezet, en daarmee overtreedt de Europese Centrale Bank de eigen Verdragsregels. Dit Parlement zegt altijd te hechten aan het nakomen van verdragen. Dus ik wil de heer Rehn vragen wat hij vindt van de opkoopacties van de ECB. Vindt u ook niet dat de ECB onmiddellijk moet stoppen met het opkopen van de staatsobligaties van Italië? Ik vraag de heer Rehn om er alles aan te doen - zelfs eventueel naar de rechter te stappen - als de ECB doorgaat met dit desastreuze beleid.

Verder is natuurlijk de uitbreiding met Kroatië absurd op dit moment. De Europese Unie is failliet. De Europese Unie kampt met een enorme corruptie, en Kroatië scoort op dit moment een 4,1 op de Transparancy International Index. Op dit moment uitbreiden met zo'n corrupt land is natuurlijk absurd.

Tenslotte, meneer Verhofstadt, u moet uw grote mond eens houden. U spreekt helemaal niet namens de Nederlandse VVD-liberalen, en uw eigen partij, de Open VLD, heeft Vlaanderen verraden door deze vreselijke socialistische regering-Di Rupo mogelijk te maken. Dus ik vraag de heer Verhofstadt nogmaals zijn grote mond een beetje te houden.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, mai come oggi credo che valga l'immagine di una Commissione europea e di una costruzione europea a metà del guado di un fiume in tumulto. Se non ha il coraggio di andare avanti con delle proposte convincenti e se non ha la rassegnazione che la porta a tornare indietro, e quindi alle scelte di politica nazionale e a una visione nazionalista, inevitabilmente è obbligata a essere preda della corrente ed essere trascinata e spazzata via.

In questo senso però i segnali che vengono dalle nostre Istituzioni non sono chiari. Certo, sentiamo la Commissione impegnata in un processo di riforme, ma è anche vero che poche settimane fa le proposte del Commissario Barnier sono state dal collegio dei Commissari fortemente ridimensionate, e ci piacerebbe poter discutere in Parlamento quale Commissario e con quali motivazioni ha avuto da osservare sulle proposte, per esempio, sulle agenzie di rating, cioè sulla nascita di una agenzia di rating europea.

Perché chiedo questo? Perché in questo momento la vera discussione è sì su misure economiche e finanziarie, ma anche sulla natura della nostra democrazia, e se non avremo la forza di spiegare ai nostri cittadini europei di che cosa stiamo discutendo e chi è schierato da quale parte e sta con chi, verremo travolti da un'altra corrente ben peggiore, che è quella di un qualunquismo che sempre più si diffonde, di uno scetticismo che sempre più si diffonde e che prenderà le distanze dall'intero progetto europeo.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (S&D). - Basta deste caminho. Quando o diagnóstico está errado, os remédios não funcionam. No caso da zona euro, os sucessivos remédios têm-na levado até junto à morte.

As sucessivas soluções milagrosas que foram sendo propostas foram também igualmente descredibilizadas pelos mercados. O Fundo de Estabilização Financeira, os sucessivos espartilhos de reforço do Pacto de Estabilidade e Crescimento, as receitas da troika nos países abrangidos por um programa, a disciplina cega, sem crescimento, gerou uma onda recessiva entre economias totalmente interligadas que, por isso, se contaminaram em falências e em desemprego. Às mãos dos mercados, isto é, das agências de notação e dos especuladores, os governos vão caindo um atrás do outro e os países solventes vão-se transformando em insolventes.

Alterar os Tratados agora é mais um passo nesta trajectória desastrosa, com uma agravante: arriscamo-nos a destruir o que resta da soberania nacional, pondo os países às mãos do Tribunal de Justiça Europeu. Não, não é preciso alterar os Tratados. É preciso, nesta emergência em que estamos, tomar duas decisões. Em primeiro lugar, é preciso concretizar uma verdadeira agenda para o crescimento e a coesão sustentada. Onde está a Agenda 2020? Onde está o orçamento de relançamento? Onde estão os tais projectos, os project-bonds para os investimentos estruturantes da Europa? Em segundo lugar, é preciso proteger a dívida soberana. Naturalmente que os eurobonds são necessários, mas nesta emergência em que estamos é urgente que o Banco Central Europeu, directa ou indirectamente, defenda a dívida soberana contra os especuladores, não de uma forma envergonhada, mas com uma posição definitiva, decidida, como compete a qualquer banco central que defende a sua moeda e a economia que a suporta.

Para isto, não é preciso mudar os Tratados, é preciso vontade política e convicção europeia. Mudemos o Tratado quando tivermos retirado todas as lições da presente crise - e não há poucas lições a retirar - mas este não é, seguramente, o momento.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts (Verts/ALE). - Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je vais m'adresser d'abord à vous. Je pense que nos concitoyens savent très bien que nous vivons une période difficile et que des efforts considérables sont à faire.

Trois conditions sont nécessaires pour que ces efforts soient acceptés par nos concitoyens. Première condition: que ces efforts soient justes. Or, l'expérience montre que, dans les plans d'adaptation, dans les plans de réforme structurelle que votre Commission et votre direction générale imposent aux États membres qui sont aujourd'hui sous programme, le critère de justice sociale est très loin d'être respecté.

Deuxième condition: que les efforts demandés soient suffisamment crédibles pour être reconnus comme apportant une solution. Et là aussi, on est loin du compte. Deux ans après le début de la crise de la dette souveraine, on n'a pas l'impression qu'on en sort.

Troisième élément: que les efforts demandés le soient avec une légitimité démocratique. Je m'adresse à vous à propos des deux propositions que vous avez faites mercredi dernier. Je suis réellement inquiet lorsque vous voulez donner à la Commission, au vice-président de la Commission, des pouvoirs de supervision des budgets des États membres, des pouvoirs d'intervention directe dans les affaires des États membres, sans aucun souci de ce qu'on appelle aux États-Unis les checks and balances, autrement dit de la légitimation démocratique des solutions. Je n'ai aucun problème, en tant que démocrate, à reconnaître que je peux être idéologiquement minoritaire. J'ai un problème lorsqu'une idéologie s'impose sans aucun contrôle démocratique quel qu'il soit.

Aujourd'hui, si les mesures que vous recommandez sont votées par ce Parlement, je les accepterai. Mais lorsqu'elles sont décidées derrière des portes fermées par une DG ECFIN qui opère sans aucun contrôle, c'est quelque chose que personne en Europe ne pourra accepter.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, poche ore fa il Presidente Van Rompuy ha dichiarato che, per trovare una soluzione per salvare la situazione economico-finanziaria dell'area euro e dell'Europa, bisogna che gli Stati rinuncino alla propria sovranità.

Questo potrebbe essere un grosso sacrificio per chi tutti i giorni, o almeno durante le celebrazioni – il nostro paese per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia – si affolla e si compiace dei simboli dell'unità nazionale e delle bandiere. Per noi che rappresentiamo la Padania potrebbe essere un sacrificio minore, ma io domando al Presidente Van Rompuy e agli altri esponenti dell'élite europea in cambio di che cosa dovremmo rinunciare alla sovranità nazionale. In cambio di un bluff, perché quello, per esempio, che si promette al nostro paese, almeno stando alle voci di corridoio – un sostegno dai quattrocento ai seicento miliardi – dove lo andiamo a prendere? Non certo dal Fondo monetario internazionale.

Per quanto riguarda l'intervento della BCE c'è l'ostacolo apparentemente insormontabile dei trattati, e allora ci domandiamo: sono domande vere o è un bluff? Stiamo scherzando? Di che cosa stiamo parlando?

Io credo che l'attuale situazione del nostro paese, con i titoli pubblici a tre anni all'8%, non faccia sperare molto almeno per quanto riguarda il breve e medio periodo. C'è da tremare! E vorrei anche sapere qualcosa di più sul piano B che si vocifera stiano preparando diversi Stati – addirittura si dice che in Germania si preparino a colorare gli euro con una scritta indelebile che dovrebbe garantire il carattere tedesco di quegli euro. Vorremmo sapere qualcosa di più dai misteriosi consiglieri del signor Monti.

(L'oratore accetta di rispondere a un'interrogazione "cartellino blu", articolo 149, paragrafo 8, del regolamento).

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Frau Präsidentin! Ich höre jetzt schon den dritten Redner, der hier über Souveränitätsverzicht jammert. Deshalb möchte ich den Kollegen einmal fragen, ob er nicht weiß, dass das längst eine Scheinsouveränität ist, die nur auf dem Papier besteht, und dass wir Europäer nur gemeinsam gegenüber den USA oder China oder anderen Mächten souverän sein können. Wir müssen gemeinsam souverän werden. Meint er das nicht auch?

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, rispondo al collega che la sovranità rappresenta l'identità culturale e quindi politica dei paesi membri. È inalienabile dal punto di vista, diciamo, dell'appartenenza, e l'Unione che i paesi liberi hanno raggiunto attraverso la costruzione europea non potrà mai dimenticare e asfaltare e annullare il principio della sovranità nazionale, che deve restare valido a meno che si accetti, e noi non l'accetteremo mai, un principio: il principio dell'edificazione di un superstato annullatore dell'identità e quindi anche dei diritti e delle libertà dei singoli Stati e delle singole regioni.

 
  
MPphoto
 

  Constance Le Grip (PPE). - Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord saluer la Présidence polonaise qui a fait preuve de dynamisme et de volontarisme.

La semaine prochaine, au Conseil, nos chefs d'État et de gouvernement vont devoir prendre des décisions essentielles pour l'avenir de la zone euro, pour l'avenir de l'Union. Ils vont devoir également sérieusement traiter de la relance de la croissance.

Ceci dit, nous voyons bien que, aujourd'hui, la stabilité financière est devenue la priorité des priorités et que les pressions, les tensions qui s'exercent de l'extérieur sur les pays de la zone euro, mais également à l'intérieur de la zone euro, ruinent notre crédibilité et minent la confiance. Pour espérer le retour de la confiance, il faut restaurer la stabilité financière et casser la terrible progression des déficits nationaux et des dettes souveraines.

La stabilité financière est donc bien devenue la priorité des priorités et une ardente obligation pour tous. Nos démocraties se sont d'ailleurs toutes engagées dans des programmes très courageux d'assainissement de leurs finances publiques, de réduction de leur dette, et la stabilité financière est aussi le préalable à toute reprise de la croissance. Cependant, qui dit stabilité financière, discipline budgétaire – parce que cela va de pair, bien sûr – doit aussi dire solidarité. Il me semble important d'assurer ce double mouvement de stabilité financière, de discipline budgétaire et de solidarité.

Un dernier mot sur la démocratie. Attention à ne pas déresponsabiliser nos institutions démocratiques. Plutôt que de songer à recourir à un mécanisme juridictionnel, pour, disons, sanctionner dans le cas de dérives budgétaires, songeons plutôt à des mécanismes de contrôle et de sanctions exercés par les institutions démocratiques.

(L'oratrice accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 149, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI). - Voorzitter, ik wil graag mevrouw Le Grip vragen of haar partijgenoot, minister Alain Juppé, gek geworden is, of dat het waar is dat het om een partijstandpunt gaat. Hij heeft namelijk vandaag gezegd dat er zonder de euro gewelddadige, gewapende conflicten zullen uitbreken in Europa. Is dat ook uw standpunt, mevrouw Le Grip, of is meneer Juppé een beetje gek geworden?

 
  
MPphoto
 

  Constance Le Grip (PPE). - Pour être tout à fait franche, je ne suis pas la porte-parole du ministre français des affaires étrangères et, même si j'appartiens à la même formation politique que lui, je ne suis pas en permanence en situation de relayer les déclarations du ministre français des affaires étrangères. Pour être encore une fois tout à fait franche, je n'ai pas connaissance de déclarations récentes d'Alain Juppé en ce sens.

Je pense simplement que la position actuelle de la France est d'affirmer, et de réaffirmer sans cesse, que l'euro est véritablement le cœur de notre construction européenne, que la sauvegarde de l'euro cela veut dire la sauvegarde de ce projet commun et la sauvegarde de l'Union européenne, et que, dans ce mouvement de sauvegarde de l'euro, il nous faut bien sûr penser à l'avenir, penser à la protection des jeunes générations et à la préservation de la paix sur notre continent.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri (S&D). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, la situazione sta precipitando ed è tempo di agire con la tempestività e l'efficacia che finora sono mancate.

Confidare nell'effetto taumaturgico dell'annuncio di una riforma dei trattati sarebbe inutile e controproducente. Spingersi sulla strada avventuristica di un trattato intergovernativo avrebbe conseguenze addirittura devastanti sui mercati. La riforma dei trattati è troppo lunga; un accordo intergovernativo non può produrre alcuna unione fiscale. La verità è che il problema che l'UE ha oggi dinnanzi a sé è un problema politico e non istituzionale.

Nel trattato vigente è possibile rafforzare la convergenza economica, la disciplina fiscale, difendere la stabilità dell'eurozona e rilanciare la crescita. Le due nuove proposte di regolamento presentate dalla Commissione lo dimostrano, e con quella base giuridica, l'articolo 136, è possibile andare anche oltre, anche per quel che riguarda il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea. La clausola di flessibilità consentirebbe di aumentare i poteri dell'eurozona e l'articolo 122, paragrafo 2, è una base adeguata per quel fondo straordinario di redenzione del debito attraverso eurobond ideato dal consiglio tedesco degli esperti economici.

Si ha insomma la sensazione che si voglia la riforma dei trattati per evitare la codecisione, per avere meno e non più Europa. Dunque non esistono alibi, occorre agire subito e gettare le basi per la compiuta realizzazione, con il consenso dei cittadini, di un'unione fiscale fondata sulla stabilità, la crescita, la solidarietà e la democrazia, che è la base, poi, per quella riforma dei trattati che è un obiettivo troppo importante per essere compromesso da una riforma maldestra e intempestiva, che sarebbe oggi giuridicamente inutile, economicamente insignificante, politicamente dannosa.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Saryusz-Wolski (PPE). - Madam President, at this critical juncture, with the European Union in crisis, let me say the following.

First, the problem we are facing is excessive debt and the macroeconomic imbalance of some eurozone Member States and some candidates. It is not a problem of the euro as a currency. It is problem of excessive indebtedness and the problem of healthy and unhealthy countries. It is therefore a horizontal problem of the whole Union and not of a euro club. Therefore the answer should be given at EU level, not at a subgroup level. Attempts to organise or institutionalise a small Union within the big Union are detrimental to European unity and destructive for overall EU architecture, as well as for growth.

After the great success of reuniting our continent, we risk dividing, unravelling, undoing reunification and risk starting ‘détricotage’ as the French say, negative spillback, encouraging divergence rather than convergence. Candidates, mostly from Central and Eastern Europe, are worried about being excluded and relegated to second-class membership and bound to enter the core Union for the second time. A large or small Treaty change should be done by all 27 countries – or at least 23: eurozone members and candidates willing and committed. Instruments like Eurobonds and the ECB’s new role should eventually be open to all of them.

In conclusion, we should save the euro in the whole boat of the European Union, not only the first-class compartments of the European vessel. Cutting the vessel into pieces is not a solution: all of it will sink. We need more Community Europe and not to go back to two Europes.

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά (S&D). - Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επίτροπε Rehn, είπατε στην εισαγωγική σας ομιλία ότι έχουμε πια πολύ περιορισμένα περιθώρια ελιγμών, δηλαδή ότι δεν έχουμε χρόνο. Και έχετε απόλυτο δίκιο αλλά, εφόσον είναι σαφές ότι δεν έχουμε χρόνο, γιατί δεν λέμε ευθέως και ανοικτά, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, ότι είναι λάθος να μπαίνουμε τώρα σε συζητήσεις για αλλαγή Συνθηκών; Και είναι λάθος, όχι μόνο γιατί οι θεσμικές αλλαγές δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνονται υπό καθεστώς πίεσης και κρίσης – δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσουν σε τερατογενέσεις – αλλά γιατί αναπόφευκτα θα παρατείνουν την αβεβαιότητα, θα ενισχύσουν τις ενδοευρωπαϊκές διαφωνίες και, άρα, τις αμφιβολίες των αγορών.

Χρειαζόμαστε σταθερότητα, δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά χρειαζόμαστε, επίσης, ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη, χρειαζόμαστε έναν δίκαιο επιμερισμό του κόστους. Χρειαζόμαστε ένα συνδυασμό αλληλεγγύης και υπευθυνότητας, όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και εντός των κρατών μελών. Χρειαζόμαστε, δηλαδή, κύριε Επίτροπε, ένα νέο πακέτο που θα συνδυάζει αυστηρότερη δημοσιονομική πειθαρχία – έχουμε τους κανόνες, ψηφίσαμε το πακέτο των έξι προτάσεων, παρουσίασε η Επιτροπή τις νέες της προτάσεις την προηγούμενη εβδομάδα.

Χρειαζόμαστε, λοιπόν, αυστηρότερους δημοσιονομικούς κανόνες, ευρωομόλογα και φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ως ένα ενιαίο πακέτο για να διασφαλισθούν αυτές οι αρχές.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Elnök Asszony! Engedjék meg, hogy először az általános gazdasági helyzetből határozzam meg a jövőt és a mondandómat, mert ezek határozzák meg a kereteimet.

Nagyon örülök annak, hogy a Tanács végre meghatározta azokat a prioritásokat, amelyekkel kapcsolatban gyors lépéseket kell tenni. És itt meg is álltunk. A gyors lépések valahogy elmaradtak. Sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani az európai politikák növekedését ösztönző vonatkozásokra. Annak érdekében kell ezt megtenni, hogy maximalizálni tudjuk az Uniónak a gazdasági fejlődéséhez való hozzájárulását.

Ebben a helyzetben nem kétséges: rendkívül fontos a tagállami költségvetési konszolidáció, és rendkívül fontos az adósságcsökkentés. Ha ezt nem tesszük meg, akkor az Európai Unió problémái újra- és újratermelődnek, újabb aggodalomra adva okot.

Az Európai Tanács ülésen Önök minden esetben nagyvonalú elképzeléseket vázolnak fel és hosszú távra szóló terveket. Sajnos ezek a kezdeményezések rövid távon egyáltalán nem nyugtatják meg a piacokat. Sőt. A negatív visszacsatolások, téves nyilatkozatok eredményeképpen egyre magasabb költségszinten lehet finanszírozni a tagállamokat.

Meglátásom szerint sokkal határozottabb fellépésre van szükség a konkrét célok megvalósítása érdekében. Rendkívül fontos, hogy ennek érdekében összehangolják a tagállami cselekvéseket és az Önök terveit. Ehhez azonban hitelesség kell és határozott fellépés. Határozott fellépés és tettek. Biztos Úr, én kerestem ezt a határozott fellépést. Nagyon kerestem az Ön beszédében.

 
  
MPphoto
 

  Μαριέττα Γιαννάκου (PPE). - Κυρία Πρόεδρε, μιλάμε όλοι για την κρίση, συχνά, σαν να πρόκειται για ένα εξωγενές φαινόμενο που δεν συνδυάζεται με καμία από τις πραγματικότητες που ζήσαμε πριν, ή δεν συνδυάζεται με συγκεκριμένα λάθη που έγιναν. Αυτό όμως δεν είναι η αλήθεια. Έχουμε φθάσει στο σημείο να συζητάμε την αλλαγή των Συνθηκών χωρίς να έχουμε εξαντλήσει τη δυνατότητα από πλευράς νομολογίας της Συνθήκης της Λισαβόνας, ενώ, ταυτόχρονα, ζητάμε την αλλαγή των Συνθηκών με περιορισμένο θεματολόγιο, ενώ γνωρίζουμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί αυτό σημαίνει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, και σε ένα πολιτικό Σώμα δεν μπορείτε να περιορίσετε το θεματολόγιο. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει.

Είναι λοιπόν ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας. Να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς θέλουμε. Διότι η αλλαγή των Συνθηκών είναι διαδικασία. Δεν είναι η πραγματικότητα και η ουσία. Να ξεκαθαρίσουμε τι θέλει ο καθένας από εμάς. Να ξεκαθαρίσουμε, δηλαδή, εάν θέλουμε μία Ευρώπη πιο προηγμένη, πιο πολιτική, με ενιαίους οικονομικούς κανόνες, με δημοσιονομική πειθαρχία, με έναν ενιαίο τρόπο λειτουργίας, δηλαδή μία πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση, ή εάν θέλουμε κάτι άλλο. Και σε αυτό το θέμα, ρόλο έχουν όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο τα μέλη της ευρωζώνης.

Κυρία Πρόεδρε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου είναι καίριο. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει και λίγη αυτοκριτική. Οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν έδωσαν ευκαιρία στις αγορές να γίνουν κυρίαρχες. Επομένως, κινδυνεύουμε από ένα είδος έμμεσης κατάργησης της δημοκρατίας. Είναι, λοιπόν, απόλυτη ανάγκη όλες μαζί οι ευρωπαϊκές ηγεσίες να καθορίσουν τη στάση τους επί του προκειμένου.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE). - Aşteptăm, desigur, cu nerăbdare noile măsuri pe care le va lua Consiliul European - se discută foarte mult despre aceasta. Eu sunt întru totul de acord cu ceea ce spunea domnul comisar Rehn, şi anume că credibilitatea Uniunii Europene, a tuturor actorilor din Uniunea Europeană, depinde foarte mult şi de modul cum îndeplinim deciziile care au fost luate. Or aici, din păcate, lucrurile nu merg prea bine. Iată, de pildă, Fondul european de stabilitate financiară: decizia luată în octombrie, de creştere a angajamentelor acestui fond, nu se întâmplă. De asemenea, nu avem deocamdată veşti prea bune despre modul în care decurg negocierile între creditorii privaţi şi guvernul Greciei, existând angajamentul creditorilor privaţi de a reduce cu 50% datoria publică.

Iată, deci, că îndeplinirea deciziilor pe care le-am luat trebuie făcută cu maximă rigoare, pentru că şi de aceasta depinde credibilitatea Uniunii Europene, credibilitatea euro. Sigur că aş fi bucuros dacă, până la sfârşitul acestui an, am putea avea o comunicare a Comisiei Europene cu privire la modul în care se îndeplinesc aceste decizii.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE). - Pani Przewodnicząca! Chciałbym zabrać głos w imieniu moich i naszych wyborców, tej rzeszy milionów Europejczyków, którzy od co najmniej dwóch lat czują się zagubieni, zaniepokojeni sygnałami płynącymi z kolejnych szczytów z Brukseli. Są to w większości obywatele wierzący w projekt europejski i życzący mu jak najlepiej. Naszym obowiązkiem jest dzisiaj przedstawić im wiarygodny sposób na wyjście z sytuacji kryzysowej. Potrzebna jest prawda. Trzeba powiedzieć im prawdę, trzeba komunikować się z obywatelami, ze społeczeństwem obywatelskim. Dlatego wyposażyliśmy się w takie instrumenty po traktacie lizbońskim jak wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych, jak przewodniczący Rady Unii Europejskiej, by głos Unii Europejskiej był słyszalny, by były osoby, z którymi można kojarzyć ideę zjednoczonej Europy.

Dlatego apeluję z tego miejsca do przewodniczącego Rady Europejskiej pana Van Rompuya, aby wykorzystał tę sytuację i zwrócił się z uroczystym orędziem, z uroczystym exposé do obywateli Europy transmitowanym przez wszystkie telewizje krajów członkowskich w tym samym momencie. Przejdźmy na następny etap komunikowania. Obywatele potrzebują wymiany opinii, oczekują jednoznacznej opinii płynącej z Brukseli. Proszę pana ministra Dowgielewicza, reprezentującego prezydencję polską, aby przekazał tę prośbę przewodniczącemu Van Rompuyowi.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). - Najwyższy czas, byśmy przestali żyć złudzeniami, iż problemy strefy euro dotykają jedynie kraje, które prowadziły rozrzutną lub nieodpowiedzialna politykę makrofinansową. Ostatnie wydarzenia – kłopoty ze sprzedażą niemieckich papierów dłużnych, filara europejskiej gospodarki – prowokują do zadania pytania, gdzie jest granica? Ostatnie wydarzenia potwierdziły, że żaden kraj w Europie nie jest bezpieczny w obliczu bezprecedensowej paniki rynków finansowych. Najwyższy czas na radykalne oraz szybkie działania i do tego powinniśmy wzywać Radę Europejską.

Słyszymy, że ma się zająć propozycjami nowelizacji traktatów. Mam więc pytanie, jak ma wyglądać przeprowadzenie ratyfikacji tych nowelizacji? Przecież nie mogą być one przeprowadzone przy pomocy uproszczonej procedury zmiany ze względu na silną ingerencję w suwerenność państw członkowskich. Musimy pamiętać, że jakakolwiek zmiana wymaga przeprowadzania w niektórych krajach referendum. Jak Rada zamierza na przykład przekonać społeczeństwo Irlandii, że proponowane zmiany są w jego interesie, a nie międzynarodowych banków? Niewątpliwie przyszła pora na radykalne decyzje i nieszablonowe pomysły, by zapewnić stabilność finansową. Nie można niczego z góry odrzucać, ani negować. Każde rozwiązanie, które może doprowadzić do zbudowania silniejszej wewnętrznie całej Europy 27 krajów, powinno być wdrażane.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). - (…) a instytucje finansowe tracą cierpliwość. Dotychczas ciągle zapowiadano podjęcie ważnych decyzji, a w rzeczywistości miały one charakter ograniczony, cząstkowy i spóźniony. Takie działania nie dają wiarygodności dla podejmowanych czy zapowiadanych decyzji. Oczy wielu z nas są skierowane na Francję i Niemcy. Spotkania ich przywódców odbywają się bardzo często, ale konkretnej propozycji brak. Rozumiemy ich sytuację wynikającą ze zbliżających się wyborów. To może niech przewodniczący Rady Europejskiej pan van Rompuy zacznie odgrywać należną mu rolę i sformułuje konkretne propozycje. Z jego wypowiedzi widać, że ma dobre przemyślenia odnośnie przyszłego ładu gospodarczego Unii.

Rozpoczęcie koordynacji gospodarczej należy zacząć od monitoringu budżetów krajowych na szczeblu unijnym. Ocena i uwagi dotyczące budżetów narodowych przydałyby się wszystkim krajom członkowskim łącznie z tymi już wymienionymi. Monitoring budżetu to jeszcze nie zamach na suwerenność narodową. Suwerenność jest ograniczana życiem na kredyt i zadłużeniem.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Κουμουτσάκος (PPE). - Κύριε Επίτροπε, πριν από δύο χρόνια, η αποσύνθεση της ευρωζώνης και το τέλος του ευρώ ήταν, απλώς, αδιανόητο. Μετά, το αδιανόητο έγινε εφιάλτης και τώρα είμαστε στο στάδιο λίγο πριν ο εφιάλτης γίνει ζοφερή πραγματικότητα. Δεν έχουμε χρόνο. Ο χρόνος είναι δραματικά λίγος και αυτό είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας των ηγεσιών μας να λάβουν έγκαιρα ολοκληρωμένες αποφάσεις. Συμπεριφερόμαστε ως μαραθωνοδρόμοι ενώ τρέχουμε αγώνα ταχύτητας και δεν υπάρχει άλλο περιθώριο.

Η αναθεώρηση των Συνθηκών δεν απαντά στο επείγον του πράγματος, δεν απαντά στην κρισιμότητα των στιγμών. Αυτό που απαντά στην κρισιμότητα των στιγμών είναι μέτρα άμεσης απόδοσης και δεν πρέπει να αποκλείσουμε από αυτά έναν ενεργότερο και δυναμικότερο ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γνωρίζω τα προβλήματα, γνωρίζω τα αντεπιχειρήματα αλλά πιστεύω ότι, με ισχυρή πολιτική βούληση και την απαραίτητη ευελιξία, μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας αυτό το μεγάλο όπλο για να αντιμετωπίσουμε, τώρα, την κρίση.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). - Señora Presidenta, de nuevo un Consejo Europeo en una situación crítica aún peor que la anterior, que ya lo era. Hemos cometido errores de diagnóstico, de estrategia y de receta, no por falta de lucidez en estos debates, sino por falta de voluntad para actuar en consecuencia.

La Comisión arrastra los pies ante las iniciativas adoptadas por un directorio de dos Gobiernos que no solamente no cuentan con los demás Estados, sino que ni siquiera escuchan a la Comisión y al Parlamento Europeo.

Y lo que necesitamos no es una reforma de los Tratados que imponga todavía mayores castigos a los países que ya sufren, para causarles mayor padecimiento; lo que necesitamos, por el contrario, es corregir los defectos congénitos con que nació la moneda única, el euro. Y eso requiere autorizar al Banco Central Europeo a actuar de prestamista de último recurso, a intervenir en los mercados y, por supuesto, a autorizar la emisión de bonos.

A los errores que ya hemos cometido no nos podemos permitir añadir un error de juicio, que suponga confundir los males que debemos afrontar con lo que son solo sus síntomas.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). - A casa alemã já começou hoje também a ser tocada pelo fogo que a Chanceler Merkel ateou, com as suas declarações desastrosas, e que tem tido de engolir sem, porém, deixar de enterrar cada vez mais a Europa na incapacidade para fazer face à especulação nos mercados. A fuga para a frente, para a qual a Alemanha nos quer agora arrastar, é um disparate. É um disparate político que não vai travar a desconfiança nos mercados, não vai travar a destruição do euro.

O dever da Comissão, Senhor Comissário, não é ir atrás, é travar essa insanidade criminosa. O que precisamos, nesta aflição, é que o Conselho Europeu aprenda com os bombeiros, anuncie que o BCE vai funcionar como um banco central, vai, portanto, ser financiador do último recurso para os nossos Estados, que vamos mutualizar a dívida, que vamos tratar de harmonizar a fiscalidade e de declarar o imposto sobre as transacções financeiras para travar a drenagem de recursos para os paraísos fiscais e para os investir em políticas europeias que façam das palavras solidariedade e convergência realidades para sustentar o euro.

 
  
MPphoto
 

  Phil Prendergast (S&D). - Madam President, in these times of crisis, in the face of urgent market-led pressures, the agenda set by the leaders of Europe seems to keep ignoring the root causes of the threat to the survival of our common currency.

The major trigger was cataclysmic financial market failure in 2008, subsequently fuelled by deepening asymmetries between the centre of Europe and its periphery. State-led intervention to rescue the banking system then precipitated a sovereign debt crisis made unsustainable by the current architecture of the euro. The reason why I often choose to reiterate this exercise of hindsight is the fact that it seems to be forgotten when our European leaders meet to resume their exercise in crisis management. Instead the focus has been on dealing with sovereign debt as if it were the cause of our predicament rather than a dangerous symptom of a serious malady. The systemic nature of external trade disparities and current account imbalances when Member States are bound by the same currency while at different stages of economic development has not proved self-correcting and it is in fact self-aggravating.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Continuamos, cimeira após cimeira, a assistir ao agravamento da crise, sempre com a promessa das melhores decisões e das medidas capazes de reforçar a confiança no euro e na economia europeia, como acaba de referir o Senhor Comissário Rehn, mas na vida real, o que temos é o agravamento das desigualdades, do desemprego, da pobreza, a caminho da recessão económica e do desastre social, enquanto se intensificam os ataques à soberania dos países de economias mais frágeis, aos princípios mais elementares da democracia, dos direitos sociais e laborais. Por isso, cresce a frustração com as políticas da União Europeia e intensificam-se as lutas sociais em diversos Estados-Membros.

Com as medidas que propõem, designadamente a revisão dos Tratados, o que pretendem é apressar a concentração e centralização do poder económico e político, transformando os países periféricos em meros protectorados sujeitos a autênticas relações de colonia. É um caminho inadmissível que só pode conduzir à implosão da zona euro e da própria União Europeia.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). - Frau Präsidentin! Unsere Bürger und Bürgerinnen verlangen ein wirkungsvolles Agieren. Immer wieder werden in den Augen der Öffentlichkeit die Politiker zu hektischem Handeln gedrängt und vor allem von den Ratingagenturen und Finanzmärkten vor sich her getrieben. Sie fragen sich: Wo gibt es denn noch eine wirkliche Regierung? Solange wir dem Finanzmarkt die Macht zugestehen und sogar geben, bleibt die Politik in ihrem Handeln hintan.

Wir wollen auf diesem Ratsgipfel vor allem konkrete Schritte im Sinne unserer Bürger und Bürgerinnen sehen. Sie sind es, die arbeitslos sind. Investieren wir in nachhaltige Projekte, um den Arbeitsmarkt zu stärken mittels gut ausgebildeter Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen!

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Madam President, there is no doubt that, other things being equal, the European Council would indeed like to maximise economic growth throughout the Union, but decision-taking involves not just what we would like, but the priority we give to each desired end.

I am afraid the European Council has greater priorities: to preserve the eurozone and fiscal and political union as ends in themselves, as well as to save the euro. The whole current debate about bailouts for Greece and other countries is as though the purpose were a charitable one. It is not. It is not about providing help for the Greek economy, but about sacrificing the Greek economy for the integrity and prestige of the eurozone.

If Greece and other ailing countries were allowed to withdraw from the zone and revert to their own currencies, the value of those currencies would fall, reducing the price of their exports – visible and invisible – such as tourism, and bring about an export-led boom. Whilst their debt burdens would increase, there will be default anyway, inside or outside of the zone.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − Madam President, we are indeed entering a critical period of ten days to complete a comprehensive and effective response to the crisis by the European Union. European citizens are calling for decisive action from leaders in order to protect sustainable growth and employment and in order to counter the contagion that is currently going on in the financial markets, which is threatening our jobs and growth.

This means that countries under market pressure need to continue to put their fiscal house in order and reform their economies to generate growth and jobs. This work is going on, not only in the ‘programme countries’, but more recently, for instance in Belgium and Italy with new governments, new budgets and/or other new perspectives.

In parallel we must reinforce our economic governance and strengthen massively our financial firewalls to counter the speculation in the markets. To be credible and effective these efforts must be based on the Community method. That is the Commission’s position on how to tackle the crisis.

We need to work on all relevant fronts. Yes, the decisions of the eurozone summit of October need to be fully implemented. That is a necessary, even if not sufficient, condition of overcoming the crisis.

As to the Treaty-change debate, let us be clear on that. A Treaty change cannot offer an immediate contribution to the solution of the current crisis. But it is true that reinforcing fiscal prudence and economic surveillance, in the euro area in particular, may help to prevent any future fiscal crisis. Thus it matters to the confidence in the construct of the euro, which has been questioned in recent weeks.

In the meantime, the Commission has taken the initiative and we have proposed new legislation that will strengthen economic governance significantly. We have done that within the scope of the current Treaty.

The two regulations which I introduced today, based on Article 136, will ensure closer monitoring of fiscal and economic policies. They add another building block onto the economic and fiscal union and especially onto tighter fiscal surveillance based on the ‘six-pack’ legislation which you have recently approved. I sensed yesterday in the Euro Group and today in the Ecofin meeting of Finance Ministers that there is strong support for these proposals – and even going beyond these proposals – among the Ministers. I trust that is also the case here in the European Parliament.

Concerning our financial firewalls, the Euro Group yesterday took important decisions on the leveraging of the EFSF and thus reinforcing the financial firewalls. These have already been welcomed by several market participants, including the Institute of International Finance. In the very short term – or rather immediate term – this work must continue and we must consider further means to reinforce this leveraging effect, for instance through increasing resources available from the IMF for the European Union. In the longer – or rather already medium term – the Green Paper on stability bonds lays out credible options which to a different extent, depending on the option considered, could bring us closer to a fiscal union, could protect us better against speculative attacks, and would also reassure markets to have confidence in the credibility of the euro.

Let me underline again – as I said in the Committee on Economic and Monetary Affairs a few days ago and I have said several times before other compositions of the Parliament – the necessary condition for considering any serious move towards Eurobonds or stability bonds is a further and very substantial reinforcement of economic governance to ensure fiscal discipline and economic stability, in fact to build a real fiscal union or an ever-closer economic union.

The European Council will at this critical juncture need to take bold and determined action to reverse the current negative dynamics in the financial markets. It calls for immediate decisions both to ensure fiscal consolidation and growth-boosting reforms in the Member States. It calls for further reinforcement of our financial firewalls and for a road map on how to further reinforce economic governance and in parallel to put in place new stability instruments and thus to create a true economic union. Our citizens expect us to do whatever is needed in order to protect jobs and growth and we can best do it by deeper economic integration in Europe.

 
  
MPphoto
 

  Mikołaj Dowgielewicz, President-in-Office of the Council. − Madam President, Vice-President of the Commission, honourable Members, I want to start where Commissioner Rehn ended. I think we will best use the 10 days left before the European Council to prepare it in such a way that we can find the right responses and that it will be a set of decisions that will bring confidence and will allow us to set the course for long-term solutions for the eurozone.

Now I also want to reiterate what Commissioner Rehn stressed: that we believe very strongly that solutions must be found in full unity in the circle of twenty-seven; they must be found in a very ambitious way, with open minds and, when I say this, I also think that the European Council will have to balance a number of positions and interests to deliver a solution – a package deal – which will mean that delegations will also have to shift.

A number of Members of Parliament have today referred to their national discussions on the Eurobonds, on various consolidating measures, on the role of the Commission in the surveillance of national budgets. I think we all have to realise that the stakes are so high that everybody will have to show flexibility and I think this is very much the appeal that the Commission, the President of the European Council and the Presidency share and try to promote.

I also want to say that in fact I find in this debate today a very large degree of consensus on what needs to be done. I think this is exactly what unites us: the determination to provide more solid economic governance, to provide more stability and at the same time to provide more solidarity. I think that this is the message that we all share: solidity, solidarity, stability, three ‘S’s.

My last word is on the MFF because I did not mention the MFF in my introductory remarks. As you know, the Presidency has started those difficult negotiations; I would just like to inform the House that we have advanced them and we have prepared the Presidency report, which will be presented and discussed at the General Affairs Council but also presented to the European Council for information.

We do not believe this is the moment for the European Council to discuss the MFF; nevertheless the Presidency is finishing a certain very important stage of those negotiations and, as we pass the baton to the Danish Presidency, wishing them much good luck with this file, I hope that we will also be able to set out some guidelines concerning the timetable of the work on the MFF for next year. I think that the objective, shared also with Parliament, should be to agree on the MFF by the end of 2012.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – A crise na zona euro, incluindo a sua expressão ao nível das dívidas soberanas, tem causas estruturais e outras mais conjunturais. As primeiras têm que ver com a expressão que assume na UE o característico desenvolvimento desigual do capitalismo; a interdependência assimétrica, que relega para uma posição subordinada e desfavorável, no processo de divisão internacional do trabalho, os países da periferia, de economias mais débeis. Neste processo, os respectivos sistemas produtivos são desarticulados e, em consequência, aumentam a dependência externa, os défices diversos e a dívida externa. As segundas têm que ver com as condições criadas para que os especuladores financeiros, à medida que outras bolhas especulativas foram secando ou rebentando, se concentrassem nas dívidas soberanas. A libertina circulação dos capitais, os paraísos fiscais, os produtos financeiros derivados e as práticas especulativas que lhes estão associadas, a ausência de taxação das transacções financeiras, o papel atribuído às agências de notação – tudo isto cria o quadro que permite que a especulação sobre as dívidas soberanas faça o seu caminho.

Cimeira após cimeira, debate após debate, estas causas permanecem intocadas. Esta é a questão de fundo a que fugiram, neste debate, quer a Comissão, quer a maioria deste Parlamento. Pior, o que fazem é dar passos para aprofundar algumas destas causas.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. Decembrové stretnutie Rady bude zlomové. V povojnovej histórii EU nemá aktuálna situácia obdobu a dnes ide o prežitie a zachovanie európskeho projektu. Hlavným bodom bude zastavenie krízy v eurozóne. V programe stretnutia ma ale zaujala jedna formulácia. Na stretnutí sa bude diskutovať o „hospodárskej konvergencii v eurozóne“. Mňa by ale veľmi zaujímalo, o akej konvergencii chcú lídri EÚ diskutovať. O tej, ktorá neexistuje? O tej, ktorú nastavenie eurozóny neumožňuje? Pretože práve spôsob, akým bola eurozóna od začiatku modelovaná, prispel k tomu, že dnes v Európe hovoríme o štrukturálnych nerovnováhach. Je len logickým dôsledkom nastavenia eurozóny, že dnes máme krajiny s prebytkom ako Nemecko a krajiny s deficitmi ako Grécko, Taliansko, Portugalsko, či Španielsko. Konvergencia teda v eurozóne nielenže neexistuje, práve naopak, eurozóna prispieva k prehlbovaniu vnútorných nerovnováh. A keby sa chceli lídri baviť skutočne o „posilňovaní konvergencie“, tak nemôžu obísť fundamentálnu otázku, čo s eurozónou. V programe stretnutia figuruje aj bod „prehĺbenie hospodárskej únie“. Ak bude Rada trvať na tom, že prioritou je rozpočtová disciplína, a ak si lídri neuvedomia, že nevyhnutná bude istá forma transferovej únie, tak stretnutie nepovedie k ničomu. Treba pochopiť, že je čas na zásadné rozhodnutia. A keď zaváhame, nemusí sa nám už podobná šanca naskytnúť.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. Tisztelt Képviselőtársaim! A december 8-9-ei Tanácsülést az euró válságára vonatkozó megoldáskeresés fogja meghatározni. Fontosnak tartom azonban, hogy a rövid- és középtávú válságkezelés mellett az Európa 2020 stratégiára és az uniós energiapolitikára is kellő figyelmet fordítsunk. Egy esetleges gázkrízis ugyanis a pénzügyi válság negatív hatásait csak tovább tetézné. Nagy örömömre szolgál, hogy az uniós energiapiac megvalósítására irányuló törekvések a beruházások szintjén folytatódnak a pénzügyi nehézségek ellenére is. Ezt kiválóan példázza, hogy a múlt heti Energiatanács előestéjén a kelet-európai térség országai aláírták az észak-déli energiafolyosó létrehozásáról szóló szándéknyilatkozatot. Az együttműködésben részt vevő tagállamok alapvető célja a régió importfüggőségének csökkentése az észak-déli irányú energiaszállítás lehetővé tételével. Ezt a gáz-, kőolaj- és villamosenergia-hálózatok megfelelő összekapcsolásán keresztül kívánják elérni. Érthető az aláíró országok sietsége, hiszen a régió állampolgárai még tisztán emlékeznek arra a 2009-es télre, amikor Oroszország éppen a leghidegebb napokon zárta el a gázcsapokat. A szűk keresztmetszetek azonban nemcsak gázválságok idején, hanem a mindennapokban is jelentős problémát jelentenek. A közép-kelet-európai energiapiacok között ugyanis nem megfelelő az infrastruktúra, így az energia áramlása gyakran nem akadálymentes. Az együttműködés véleményem szerint kiválóan példázza a régiós és uniós szintű koordináció szükségességét gazdasági válság esetén is. Rávilágít továbbá arra is, hogy nincs időnk késlekedni, ha egy ténylegesen működő, egységes energiapiacot szeretnénk 2014-re létrehozni.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), kirjallinen. Arvoisa puhemies, kansalaisilta on loppumassa usko EU-johtajien kykyyn ratkaista talouskriisi. Euroalueen työttömyysaste on noussut kaikkien aikojen ennätykseen. EU:n tilastotiedoista vastaavan Eurostatin mukaan työttömyysaste oli 10,3 prosenttia lokakuussa. Työttömyyden pelätään yhä edelleen lisääntyvän lähiaikoina. Pahenevasta tilanteesta on syytä olla erittäin huolissaan.

EU on jälleen kerran valmistautumassa niin sanottuun ratkaisevaan huippukokoukseen. Näitä EU:n talouskriisin kannalta "ratkaisevia" kokouksia on viimeisen vuoden aikana ollut jo lukematon määrä. On tärkeää yrittää pelastaa euro ja EU. Mutta tämä ei saa tapahtua kaiken muun kustannuksella.

Yhteiskuntamme eriarvoistuu tällä hetkellä kovaa vauhtia. Kansalaiset jakautuvat yhä enemmän voittajiin ja häviäjiin. Rikkaat rikastuvat. Köyhät köyhtyvät. On syytä kysyä, missä on se kuuluisa sosiaalinen Eurooppa? Tai ehkä pikemminkin, minne se on oikein kadonnut? EU-johtajien on tullut aika kääriä hihansa. On ryhdyttävä todellisiin talkoisiin sosiaalisesti oikeudenmukaisemman Euroopan puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. Pe agenda viitorului Consiliu European se află şi discuţia referitoare la extinderea zonei Schengen la România şi Bulgaria. Cele două state au aplicat integral dispoziţiile acquis-ului Schengen, îndeplinind deci toate criteriile necesare intrării în spaţiul european de liberă circulaţie. Aderarea trebuie să aibă loc cât mai curând posibil. Din păcate, Olanda este singura ţară care, fără motive bazate pe legislaţia europeană, are o poziţie negativă. Consider că, în cadrul viitoarei reuniuni a Consiliului European, această situaţie trebuie să se clarifice. Consiliul trebuie să evalueze această situaţie în funcţie de legislaţia şi tratatele europene şi să ia o decizie pe care să o transmită miniştrilor europeni ai justiţiei şi afacerilor interne. Consiliul JAI care va avea loc în decembrie trebuie să facă ceea ce este necesar pentru ca cele două state să primească ceea ce merită în urma îndeplinirii tuturor cerinţelor.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. La solidarietà tra i paesi membri dell'Unione deve essere accompagnata da un senso di responsabilità e conformità alle regole, che gli Stati non possono e non devono violare. Ma la solidarietà non può e non deve essere a senso unico, se si fa parte di un'Unione, di cui si condividono ideali e valori, ci si impegna per la crescita e lo sviluppo e ci si sostiene anche nei momenti di difficoltà. Mi chiedo e vi chiedo, quindi, come correlare la disciplina fiscale e di bilancio, il controllo da parte delle istituzioni con la crescita e lo sviluppo? In tale contesto, possiamo e dobbiamo dare vita al sistema degli eurobond. Non può esserci rilancio dell’economia europea se, allo stesso tempo, non si utilizza la forza dell’Euro. Gli eurobond servono a collegare rigore di bilancio e sviluppo del continente, sono il punto di approdo di quella interdipendenza che ormai caratterizza la convivenza europea, ferma restando una ferrea disciplina fiscale. Abbiamo a disposizione un’Unione europea dall’incerta capacità operativa e dal vistoso deficit democratico e non la forza di una costruzione in cui sono individuate con chiarezza le responsabilità degli Stati come quelle di una entità federale. Occorre passare dall'Unione europea agli Stati Uniti d'Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. Consiliul European din 9 decembrie 2011 va dezbate cu prioritate situaţia economică din UE, criza datoriilor statelor membre şi creşterea convergenţei în cadrul zonei Euro, dar şi elemente legate de realizarea Pieţei Interne şi de implementarea Agendei Digitale. Liderii europeni ar trebui însă să adopte măsuri urgente de creştere economică şi de creare de locuri de muncă. În acest context, măsurile aferente creşterii eficienţei energetice, realizării pieţei interne de energie, dezvoltării infrastructurii de energie devin extrem de importante pentru securitatea energetică şi pentru echilibrarea balanţei comerciale a UE. Consiliul European ar trebui să analizeze rezultatele testelor de rezistenţă la care au fost supuse centralele nucleare din diferite state membre şi să adopte decizii pentru creşterea siguranţei reactoarelor nucleare europene. De asemenea, dezvoltarea infrastructurii de transport şi a celei de comunicaţii şi tehnologia informaţiilor este esenţială pentru realizarea Pieţei Interne şi pentru dezvoltarea economică şi socială a UE. Toate aceste măsuri destinate creşterii economice şi creării de locuri de muncă ar trebui corelate şi susţinute prin Cadrul financiar multianual pentru 2014-2020. Salut includerea pe agenda Consiliului European din decembrie a unui punct privind aderarea României şi a Bulgariei la spaţiul Schengen, precum şi semnarea Tratatului de aderare al Croaţiei la UE.

 

15. Liittymissopimus: Sopimus Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin - Kroatian hakemus Euroopan unionin jäseneksi (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta,

- la raccomandazione di Hannes Swoboda, a nome della commissione per gli affari esteri, relativa al progetto di decisione del Consiglio dell'Unione europea relativa all'ammissione della Repubblica di Croazia all'Unione europea [14409/2011 - 2011/0805(NLE)] (A7-0390/2011), e

- la relazione di Hannes Swoboda, a nome della commissione per gli affari esteri, sulla domanda di adesione all'Unione europea della Croazia [2011/2191(INI)] (A7-0389/2011).

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, Berichterstatter. − Frau Präsidentin, Herr Ratsvorsitzender, Herr Kommissar, liebe Gäste aus Kroatien, mit dem Parlamentspräsidenten Luka Bebić an der Spitze und mehreren Parlamentariern, aber auch dem Chefunterhändler und dem kroatischen Botschafter bei der EU!

Ich gebe zu, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ich glücklich und bewegt bin, wenn ich heute dem Parlament meinen letzten Bericht über Kroatien unterbreiten darf und um Zustimmung zum Beitritt Kroatiens zur EU ersuche. Es war ein langer und manchmal sehr schwieriger Prozess. Ich hatte während dieser Beitrittsverhandlungen mit drei Premierministern zu tun, Ivica Račan, Ivo Sanader und Jadranka Kosor, und natürlich auch mit vielen anderen Politikern wie z. B. Vesna Pusić, Zoran Milanović und Milorad Pupovac. Alle diese Politiker haben jenseits der Parteigrenzen große Reife gezeigt und sich dazu bekannt, dass man in den europäischen Fragen gemeinsam vorgehen muss. Das ist ein gutes Beispiel, auch für die anderen Länder dieser Region. Ich möchte mich aber auch bei den engagierten Schattenberichterstatterinnen bedanken. Wir hatten eine ausgezeichnete Zusammenarbeit. Ich möchte mich natürlich auch bei der Kommission und insbesondere bei Kommissar Füle bedanken, und soweit das möglich ist, möchte ich mich auch beim Rat herzlich bedanken.

Nur durch eine konsequente Politik auf der europäischen Seite ist es uns gelungen, gemeinsam mit den verantwortungsbewussten Politikern in Kroatien zu erreichen, dass Kroatien die notwendigen Reformen unternommen und vor allem auch die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag begonnen und später intensiviert hat. Dabei geht es nicht um Rache, da geht es nicht um eine europäische Befindlichkeit, sondern darum, dass man nur in der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte die Fehler der Vergangenheit aufarbeiten kann. Ich habe das nie als eine Kritik an der Selbstverteidigung Kroatiens verstanden, sondern nur als eine Kritik daran, dass vermutlich einige diese Situation ausgenutzt haben, um Kriegsverbrechen zu begehen. Das ist entscheidend, und nicht die Frage Kroatien als solches.

Aber es wurde auch sehr viel getan im Kampf gegen die Korruption. Für mich ist die Tatsache, dass ein ehemaliger Premierminister vor Gericht steht, nicht ein Beweis dafür, wie viel Korruption vorhanden ist, sondern ein Beweis dafür, dass man in Kroatien die Frage der Korruption entsprechend angeht und auch entsprechend bekämpft.

Natürlich ist auch eine Justizreform durchgeführt worden. Es wurden wesentliche Schritte ergriffen. Es wird auch das Monitoring geben. Das Monitoring ist aus meiner Sicht auch wichtig, weil die Kommission vor dem eigentlichen Beitritt darauf achten wird, dass die Reformen fortgesetzt werden.

Ganz wichtig waren auch die Bemühungen um die Integration der serbischen Rückkehrer. Auch hier hat Kroatien viel geleistet. Ich möchte mich insbesondere bei den Präsidenten Ivo Josipović und Boris Tadić bedanken, dass sie den Mut hatten, gemeinsame Schritte zu setzen, z. B. auch den Besuch in Vukovar. Ich war wenige Wochen nach der furchtbaren Zerstörung in Vukovar und habe gesehen, was menschliche Aggression anrichten kann, wenn sie durch unverantwortliche Politiker angestiftet wird. Ich habe aber bei meinem letzten Besuch auch gesehen, dass in Vukovar viele Menschen leben, die an die Zukunft denken. Ich war dort in einer gemeinsamen Schule von Kroaten und Serben und habe gesehen, wie sie bereit sind, über die Zukunft zu reden. Ich hatte dort eine der besten Diskussionen über Europa. Denn die Menschen in Vukovar wissen, worum es in Europa geht, während manche bei uns heute nicht mehr wissen, worum es in Europa geht, nämlich um die Überwindung von Hass und Unfrieden.

Dort in Vukovar habe ich über die Donau geschaut, einen Fluss, der immer mehr verbinden statt trennen soll. Auch das haben die Menschen in Kroatien verstanden.

In diesem Sinne möchte ich auch sagen, dass ich überzeugt bin, dass genau aus diesen Überlegungen heraus Kroatien alles tun wird, um auch den anderen Ländern in dieser Region die Möglichkeit zu eröffnen, in die Europäische Union zu kommen. Nachbarschaftspolitik ist ein wichtiger Bereich. Ich möchte noch einmal erwähnen, dass ich sehr dankbar dafür bin, dass Kroatien und Slowenien – und da möchte ich auch den slowenischen Premierminister Borut Pahor erwähnen – es geschafft haben, den langen Streit zu überwinden und einen Prozess zur Überwindung des Grenzkonflikts und der Grenzstreitereien in Gang zu setzen.

In diesem Sinn ist für mich der Beitritt Kroatiens ein wesentlicher Stein in der europäischen Einigung. Ich hoffe, dass der Rat mutig genug sein wird, auch in den nächsten Tagen hinsichtlich Serbien und Montenegro einen Schritt zu setzen, der beweist, dass auch nach dem Beitritt Kroatiens der Einigungsprozess weitergeht. Ich weiß, dass viele in Europa heute daran denken, ob nicht die Erweiterung der Kern und die Ursache unserer Probleme sind. Aber weder ist die Verfassung in den neuen Ländern gescheitert, noch stammen die wirtschaftlichen Probleme aus den neuen Ländern, sondern eher aus den alten Ländern.

In diesem Sinne hoffe ich, dass morgen durch eine breite Zustimmung zum Beitritt Kroatiens ein Stück Hoffnung und Zuversicht gegeben wird. In der Phase des Pessimismus – wir hatten ja gerade eine Diskussion –, auch manchmal des Defätismus, ist es wichtig zu zeigen, dass wir an dieses Europa glauben. Wir glauben an dieses Europa gemeinsam mit Kroatien. Wir werden auch mit Kroatien dieses neue Europa weiterbauen und verteidigen.

(Beifall)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Mikołaj Dowgielewicz, President-in-Office of the Council. − Madam President, Commissioner, honourable Members, I welcome the opportunity to take part in this debate; it is one of the final stages of a process which will lead in a few days’ time to the signature of the Croatian Accession Treaty which will turn that country into the 28th member of the European Union. This is a very positive development. I think we can all congratulate Croatia on achieving a successful outcome to the lengthy process of negotiating accession.

I want to use this occasion to reiterate a firm belief that enlargement policy is one of the biggest successes of the European Union. European integration has as one of its primary objectives the strengthening of peace, stability and reconciliation. Enlargement is one of the main instruments for reaching these objectives. At a time when the Union is facing very significant challenges, which we just discussed a few minutes ago, the accession of Croatia reminds us of the reasons why Europeans have chosen to cooperate in the unique framework that is the European Union. It reminds us of the extraordinary success of European integration as witnessed by the aspirations of others to become part of that success, and this Parliament has been unfailing in its support for Croatia throughout the negotiating process. I want to thank you for that support.

I want to underline today that one of the cornerstones of the renewed consensus on enlargement is the ‘own merits’ principle: candidates progress according to their own efforts in meeting the strict conditionality laid down by the EU. This conditionality is essential for ensuring that they are ready for membership. Membership of the EU of course brings significant benefits but it also brings with it obligations. These obligations themselves serve to ensure that all citizens are able to take full advantage of membership and this has a direct bearing on the credibility of the whole enlargement policy. It is something which I cannot underline enough.

There is also another important aspect of credibility in the process. If the candidate fulfils the criteria set for membership, the EU also delivers on its promises. Provided that you give your consent to the accession of Croatia, the Accession Treaty can be signed next Friday here in Brussels. Since the ceremony will take place in the morning, the Croatian Prime Minister, Ms Kosor, will be able to be able to participate as an observer at the European Council later the same day. Let us hope she will witness a very optimistic and united European Council.

I want also to mention and underline that the work on Croatia’s accession is not yet over. As stated by the European Council in June, Croatia will need to continue its reform efforts with the same vigour so as to be able to assume fully the obligations of membership from the date of accession. Further sustainable results and improved track records are expected. Close monitoring of progress in all areas before accession will continue, particularly in relation to judiciary and fundamental rights issues (Chapter 23) and to the area of justice, freedom and security (Chapter 24).

The Council has therefore been considering the Commission’s progress report on Croatia and the ongoing monitoring for all the negotiating chapters. Let me assure you that the Council, closely assisted by the Commission, will continue to follow and assess developments and will keep this Parliament fully informed. Of course, let us not forget that the future accession of Croatia is significant for the whole region. It is a very positive sign and it should be read as such a positive sign to foster stability, peace, prosperity and reconciliation based on good neighbourly relations.

This fact, this event – the signature of the Treaty – should also be a very strong encouragement to the other countries in the region to follow the same values, to follow reconciliation with neighbours and to show full determination on the road to fulfilling the accession criteria. We hope this event on 9 December will give a new momentum to the European perspective of the Western Balkans as a whole, provided that all countries concerned persevere on the path of reform.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, Member of the Commission. − Madam President, today is a decisive moment. You are called to give your consent to Croatia becoming the 28th Member State of the European Union. I am pleased that many Croatian colleagues who have worked with us for months and years are with us to share this important day.

The Commission has already given its favourable opinion, on 12 October. I hope that your vote tomorrow on the recommendation and resolution prepared by Mr Swoboda will be positive. This will allow the Council to take its decision on the admission of Croatia so that the Accession Treaty can be signed on 9 December.

Your vote is a vote for Croatia, a vote for the region, and a vote for the European Union. First of all, it is a vote for Croatia – a Croatia that is very different to the country that applied for accession to the European Union nearly a decade ago, a Croatia where the transformative power of the enlargement process can be clearly seen in many regards. The economy is ready to form a part of the internal market and has coped with the financial crisis, although in today’s challenging times Croatia should not neglect further economic reform.

Most importantly, democratic principles and fundamental rights are respected and the rule of law has been strengthened through a number of reforms. This is the result of the hard work Croatia has done across the board.

Following the renewed consensus on enlargement, Croatia is the first candidate country to have completed accession negotiations in line with an adapted negotiating methodology, which involved a systematic use of benchmarks. Croatia has been able to demonstrate that it met the strict conditions and will therefore be ready to become a Member State on 1 July 2013.

A specific focus has been placed on judiciary reform and the fight against corruption. This helped and guided Croatia during the negotiation process. It has also led to substantial results on the ground: for example, the way the Croatian prosecution and judicial authorities are addressing corruption cases.

This is not the end of the story. Croatia now has to demonstrate that it will live up to the commitments taken in the context of the negotiations. Preparations will continue until accession. Completing these preparations will be a key priority for the government which will be formed after the elections in December.

I can assure you that the Commission will continue monitoring and reporting on Croatia’s respect of the commitments taken, thoroughly and objectively, all the way to accession. We will continue to assist Croatia in this final phase of preparation. The Commission will also continue keeping the European Parliament fully informed and I am at your disposal to discuss our findings with you.

This is also a vote for the region. Croatia’s progress has shown the way to others. It has shown that the benefits of European integration are within their grasp. Enlargement offers huge political, social and economic benefits. Enlargement has served as an anchor of stability and regional cooperation. Enlargement is a driver of democracy and the rule of law. Economically, enlargement has led to increased living standards in the new Member States.

The enlargement process is not just about aligning legislation with the acquis communautaire. Above all it is about changing society, about accepting the values on which our Union is based. These values are closely linked to the areas of ‘Judiciary and fundamental rights’ and ‘Justice, Freedom and Security’. We have therefore developed a new approach and in future negotiations we suggest tackling these issues first and closing them last.

We must not forget that this vote is also a vote for the European Union. Enlargement is in our strategic interest, for our security and our prosperity. The adoption of our values by the Western Balkans ensures stability and irreversible political reform. Integration into the internal market benefits our exporters and investors. Adoption of the acquis enables us to better meet our strategic policy objectives in fields such as energy, transport, the environment and other strategic interests. A credible enlargement policy is our most effective tool to support this process of reform and transformation. That the accession of Croatia is now a reality proves the credibility of this policy.

I would like to conclude by thanking you for your cooperation and support because, without it, I doubt that we would be able to make history here today.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm, föredragande av yttrande från budgetutskottet. − Fru talman! Kroatiens medlemskap är en historisk händelse, som jag hoppas ska få en fortsättning med resten av västra Balkan.

Budgetutskottet har gjort en bedömning av de ekonomiska aspekterna av Kroatiens medlemskap. Det kommer att innebära en viss ökning av EU:s budget. Det innebär att Kroatien ytterligare måste stärka sin förmåga att hantera EU-stöd på ett ansvarsfullt och effektivt sätt, inte minst på lokal och regional nivå för småföretag och så vidare. Det här handlar inte bara om den centrala staten. Vi är övertygade om att de kan utveckla den kapaciteten, på samma sätt som de har utvecklat kampen mot korruptionen.

Vi är också övertygade om att ökningen av EU:s stöd till Kroatien egentligen inte är en kostnad utan en investering i mänsklig och demokratisk utveckling, i förbättrad miljö och i en bättre ekonomisk tillväxt som kommer att gynna hela Europa.

Därför säger vi, på väldigt bred politisk front, välkommen till Kroatien!

 
  
MPphoto
 

  Rafał Trzaskowski, rapporteur for the opinion of the Committee on Constitutional Affairs. − Madam President, it is a happy thing that in these difficult times we can continue with enlargement which, contrary to certain fears, has always gone hand in hand with deepening, being a catalyst for indispensable change and bringing potential for growth.

I would like to share with you one institutional point from my opinion. I would like to point out that the procedures for the adoption of, on the one hand, the Accession Treaty with the Republic of Croatia and, on the other hand, the protocols requested by Ireland and Czech Republic, have different Treaty bases – Articles 49 and 48 respectively – and therefore they could not be legally incorporated into a single act.

Two procedures may coincide in time, reflecting the spirit of the political agreement incorporated into the Council’s conclusions of June and October 2009. However, any linkage between the two processes may not in any way unduly delay the date of accession, so that we send a positive signal to the Union, which is now in dire straits. To our Croatian friends on their last journeys on the road to the European Union, I would like to say ‘Sretan put!’ [Have a good journey!].

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Dieses Haus unterstützt Kroatien seit mehr als 30 Jahren. Ich durfte als junger Assistent von Otto von Habsburg Anfang der 80-er Jahre daran mitwirken, dass hier die ersten Exilkroaten unter der Leitung von Frau Dončević, dass die ersten Bürgerrechtler unter Leitung von Vladimir Šeks hierher kamen, nach Straßburg, und uns über den Freiheitswunsch des kroatischen Volkes und über die Menschenrechtslage informiert haben.

Wir haben uns in den Demokratisierungsprozess bei den ersten freien Wahlen 1990 eingebracht. Und wir haben ein Jahr lang alles versucht, um die Staaten darauf aufmerksam zu machen, dass es notwendig ist, mit Belgrad über eine friedliche Verwandlung Jugoslawiens in eine lose Konföderation zu verhandeln, wozu Kroatien bereit war. Das ist am Widerstand der Panzerkommunisten, aber auch an der Schläfrigkeit vieler in der westlichen Welt gescheitert. Und es war richtig, dass das Europäische Parlament dann Anfang 1992 endlich durchgesetzt hat, dass diese Europäische Union die Unabhängigkeit Kroatiens anerkannt hat.

Seitdem befindet sich Kroatien durch Reformen und durch Verhandlungen auf dem Weg in die Europäische Union. Es ist ein hervorragend vorbereitetes mitteleuropäisches Land, eines der bestvorbereiteten Kandidatenländer, die wir jemals hatten. Ich möchte mich wirklich bedanken, lieber Herr Kollege Swoboda, dass wir gemeinsam mit den anderen Berichterstattern und Schattenberichterstattern durch all die Jahre hindurch erreichen konnten, dass es dieses Haus war, das viele ungerechte Hürden, die man vor Kroatien aufgehäuft hat, weggeräumt hat.

Dieses Land ist in einer Art und Weise, die völlig inakzeptabel war, auch künstlich, immer wieder blockiert worden. Dabei war schon der natürliche Beitrittsprozess schwierig genug, denn man hat an Kroatien strengere Kriterien ausprobiert, als sie irgendein Kandidatenland jemals erfüllen musste. Kroatien hat diese Hürden mit Bravour gemeistert, und deshalb freue ich mich heute schon auf den Tag, an dem uns Beobachter aus Kroatien hier im Europäischen Parlament helfen werden, dieser Europäischen Union wieder neuen Schwung zu verleihen. Ich freue mich darauf, dass hier Kroatisch gesprochen wird. Živjeli Hrvatska!

 
  
MPphoto
 

  Кристиан Вигенин, от името на групата S&D. – Г-жо Председател, г-н Комисар, сигурен съм, че днешното заседание щеше да бъде много по-тържествено, ако дебатът преди това не се беше концентрирал върху икономическите, финансови и монетарни проблеми на Европейския съюз. Аз даже си мисля, че ако гражданите на Хърватска бяха слушали някои от изказванията на колегите преди това, щяха да се замислят дали да влизат в Европейския съюз. В същото време присъединяването на Хърватска към Европейския съюз е един голям успех и за страната, и за Европейския съюз.

Аз смятам, че Хърватска се присъединява в един много важен за нас момент, който може би ще ни накара да се замислим, че ситуацията в Европейския съюз все пак не е толкова трагична и тежка, колкото се опитват някои да я представят, че Съюзът ни има бъдеще и продължава да бъде атрактивен.

Тук ми се ще да спомена изказване на официален представител от друга страна кандидатка, който каза: "Вие продължавате да говорите колко Ви е тежко, но не знаете какво е да си извън Европейския съюз и да се налага да посрещаш тази тежка криза."

Вярвам, че Европейският парламент ще гласува с огромно мнозинство решението за присъединяване на Хърватска към Европейския съюз, така както го направи вече комисията по външна политика. Аз смятам, че оттук нататък задачата на Хърватска трябва да бъде работата със страните членки, като се надяваме, че графикът за ратифициране на Договора няма да бъде нарушен и Хърватска ще може да се присъедини така, както е планирано.

Ние сме доволни, че г-н Swoboda, представител на групата на социалистите и демократите, свърши успешно своята работа и по един блестящ начин помогна на Хърватска да стигне до този момент. Искам да подчертая нещо от неговия доклад: участието на гражданите. Това е нещо изключително важно и ние се надяваме, че референдумът ще бъде с високо участие на гражданите и ще бъде достатъчно положителен (имам предвид референдумът в Хърватска).

Накрая, ако може едно изречение като реплика към г-н Posselt: Наистина Хърватска трябваше да мине през по-строги изисквания, но това позволява тя да влезе в Европейския съюз без механизми за мониторинг, с каквито продължават да се мъчат все още България и Румъния. Успех на Хърватска!

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl, v imenu skupine ALDE. – Spoštovana predsedujoča, spoštovani gospod komisar, spoštovani gostje iz Hrvaške na tribuni. Počaščeni smo, da ste nas prišli poslušat na današnji dan, ki je pomemben za vas in pomemben je za nas.

Hrvaška je morala dolgo čakati na ta svečani trenutek. Nekaj takšnih svečanih trenutkov še pride v naslednjih tednih in mislim, da je v resnici morala Hrvaška svoje članstvo plačati nekoliko dražje kot številne druge države, ki so v zadnjih desetih letih pristopale v Evropsko unijo.

Poleg ostalega je bila to tudi posledica neke zgrešene optike v Evropi. Namreč, da je Hrvaška eden izmed krivcev za vojne na Balkanu, ne pa največja žrtev teh vojn.

V vsakem primeru, danes lahko ugotovimo, da je evropska ideja, da je evropska prihodnost Hrvaške prispevala k večji kohezivnosti hrvaške politike in ljudi na Hrvaškem – to je pomemben dosežek. Posebej pomemben dosežek za državo, ki je zaradi svoje zgodovine, v bistvu, heterogena država. In danes imajo vsi na Hrvaškem skupni cilj, ki se ga lahko veselijo.

Ostajajo neke odprte naloge. Gospod komisar je zelo artikulirano govoril o njih, jaz se temu pridružujem.

Precej stvari je, kjer bo Hrvaška morala v naslednjih letih še izboljšati svoje performanse– na področju svobode medijev, zaščite človekovih pravic, manjšin in drugih stvari–, ampak to so tudi naši problemi, to niso specifično hrvaški problemi.

Naj na koncu rečem dobrodošla Hrvaška, in veselimo se nove, osemindvajsete članice Evropske unije.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, on behalf of the ECR Group. – Madam President, I had the pleasure of spending my summer holidays in Croatia and seeing first hand the level of prosperity and social progress in that beautiful country. As it has negotiated all EU chapters for accession, my group, the ECR, will indeed give its assent tomorrow to Croatia becoming the 28th Member of the European Union.

Croatia has led its Balkan neighbours in the reform process in the post-Yugoslavian space, for example even imprisoning a former Prime Minister for corruption, thus demonstrating a firm commitment to the Copenhagen criteria. However, there is still plenty of work to be done, particularly in the area of fighting organised crime and the return of internally displaced persons (IDPs). Croatia must also ensure it cooperates fully with the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) and protect relevant witnesses so it can put behind it the dark side of its recent history in conflict.

As a small but prosperous Mediterranean country, Croatia’s accession will pose few problems, particularly if temporary derogations are in place with regard to mass labour migration across the European Union, which would of course put pressure on already stretched public resources, particularly in my country. Indeed so far, current visa liberalisation measures for Croats travelling within the Schengen Area has not resulted in large numbers seeking to abuse this concession, and sadly Balkan criminals will move freely around Europe whatever measures are in place.

Croatia will now be the second former Yugoslav country to join the community after Slovenia and I express my hope that its former Yugoslav neighbours of Montenegro –on which I am the European Parliament’s standing rapporteur and with whom Croatia seeks to resolve a small boundary dispute – and Macedonia, will similarly soon open negotiations.

Though the timing for EU membership for all other Western Balkan countries beyond Croatia is far from clear, this prospect remains the essential glue which drives their reforms and anchors them all in peace and democracy. Once Croatia becomes an EU Member State – once a referendum is passed and all the Member State parliaments ratify it – it in turn must support its former regional foes in their accession to the European Union, in particular Serbia.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Ich freue mich über den Beitrag des Kollegen Tannock, wollte aber nur fragen – er hat einen ehemaligen Premierminister erwähnt –, ob er weiß, dass ohne diesen Premierminister Kroatien heute nicht so weit wäre, und ob er nicht auch meint, dass auch dieser Mann ein faires Verfahren verdient hat – keinen Bonus, aber auch keinen Malus, sondern ein faires Verfahren und keine politische Vorverurteilung.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Madam President, in my country for matters sub judice it is customary for politicians not to comment, but of course I believe in a fair trial for everybody. I would also recognise that Dr Sanader played a major part as Prime Minister in actually paving the way for eventual Croatian accession to the EU. He is an extremely able politician but, if he is guilty of the charges of corruption and embezzling public funds, he must pay the criminal price and go to jail. That is very clear to everybody. But that is up to the courts to decide, not this Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Diese Tage sind gute Tage für Kroatien und für Europa. Wir erleben als Europa heutzutage wenige gute Tage, also lassen Sie uns zumindest diesen feiern, und den morgigen und die nächstwöchige Unterzeichnung des Beitrittsvertrags Kroatiens. Ich möchte der kroatischen Regierung, aber auch allen Kroatinnen und Kroaten im Namen der Grünen/EFA-Fraktion ganz herzlich zu all dem gratulieren, was sie in den letzten Jahren erreicht haben.

Mit der morgigen Abstimmung im Europäischen Parlament und der nächstwöchigen Unterzeichnung des Beitrittsvertrags findet ein fast zehn Jahre dauernder Prozess einen vorläufigen Höhepunkt. Aber der Prozess wird damit nicht abgeschlossen sein. Es wird notwendig sein, auch noch andere Reformen mit ungemindertem Elan anzugehen: Korruptionsbekämpfung, Justizreform, die Verfolgung von Kriegsverbrechen durch die kroatische Justiz und der Schutz von Minderheiten müssen weiterhin ganz oben auf der Reformagenda stehen.

Deswegen geht übrigens auch der unsägliche Änderungsantrag der EVP für die Abstimmung morgen in die völlig falsche Richtung. Die Kollegen der EVP wollen hier die Kritik an den gewaltsamen Ausschreitungen dieses Jahr gegen die Pride-Parade von Lesben und Schwulen in Split aus der Entschließung herausnehmen. Wir hoffen, dass eine Mehrheit in diesem Haus Solidarität zeigt und all jenen Mut gibt, die gegen Vorurteile, Homophobie und gefährliche Nationalismen eintreten.

Als Europäisches Parlament werden wir – in Zusammenarbeit mit der Kommission – in den nächsten Jahren auch sicherstellen, dass die Kommission die Probleme klar benennt und dass auch in Kroatien selbst die Zivilgesellschaft in den Reform- und Überprüfungsprozess in den nächsten Jahren eingebunden ist. Das wird die nächste Regierung in Kroatien tun müssen, denn nur mit einem transparenten Prozess wird es auch gelingen, die Kroaten und Kroatinnen selbst zu überzeugen, dass Reformen möglich sind. Der Prozess in Kroatien ist ja auch ein Momentum für die gesamte Region und in diesem Sinne wünsche ich dem gesamten Westbalkan viel Erfolg für seine Entwicklung in Richtung der Europäischen Union. Willkommen Kroatien, hvala lijepa!

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ zu beantworten (Artikel 149 Absatz 8 GO).)

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Frau Präsidentin! Ich habe nur eine Frage an die Kollegin Lunacek, nämlich ob sie den Text gelesen hat. Die EVP ist selbstverständlich für die Verurteilung dieser Gewalttaten, das betrifft Ziffer 14. Wir sind nur dagegen, dass in Ziffer 15 der Regierung oder den Behörden Versagen vorgeworfen wird, weil das Wahlkampf ist. Das wollte ich sagen. Gewalttaten verurteilen wir selbstverständlich.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). - Herr Kollege Posselt, ich habe das sehr wohl gelesen, und natürlich geht es nicht darum, hier den Wahlkampf in der einen oder anderen Form zu unterstützen. Aber es war unserer Ansicht nach sehr wohl ein Versagen der Behörden, dass die Menschen in Split nicht wirklich geschützt werden konnten. Deswegen halten wir diese Kritik aufrecht und hoffen, dass Sie den Antrag vielleicht noch zurückziehen.

 
  
MPphoto
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κυρία Πρόεδρε, εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, χαιρετίζουμε την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπαίνει, βεβαίως, σε μια εποχή όπου η πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοντεύει στο ναδίρ. Μακάρι αυτή η ένταξη να αναζωογονήσει, στο βαθμό που μπορεί, την πίστη ότι, μαζί, μπορούμε καλύτερα. Δεν είμαι αισιόδοξος και ακόμη παραπάνω, ελπίζω ότι η ένταξη της Κροατίας δεν θα συμπέσει με τη διάλυση του ευρώ και των ονείρων τόσων πολλών δεκαετιών.

Η έκθεση προόδου του 2011 αναφέρει πως η ενταξιακή πορεία έχει δώσει στην Κροατία ώθηση για θετικές αλλαγές, με αποτέλεσμα να σημειώσει ουσιαστική πρόοδο σε διάφορους τομείς. Θέλουμε, και εμείς, να χαιρετίσουμε την πρόοδο που έχει γίνει στον τομέα της επιστροφής των προσφύγων, της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των διακρίσεων καθώς και στη γεφύρωση των διαφορών με τις γειτνιάζουσες χώρες.

Πέρα όμως από αυτά, θα πρέπει να μεριμνήσουμε και για τα σημαντικότερα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν το λαό της Κροατίας, όπως η φτώχεια, η μακροχρόνια ανεργία και η καταπάτηση εργατικών δικαιωμάτων. Δυστυχώς, οι προτάσεις για προώθηση μιας ανταγωνιστικής φιλελεύθερης οικονομίας θα επιβαρύνουν την ήδη δύσκολη κοινωνικοοικονομική κατάσταση του λαού.

Θα πρέπει, λοιπόν, να υποστηρίξουμε την προώθηση μιας πραγματικής κοινωνικής ανάπτυξης, μέσω του εκσυγχρονισμού του συστήματος κοινωνικής προστασίας, με φιλολαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων και της ανεργίας και για τη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες, ιδιαίτερα, της υγείας, της στέγασης και της εκπαίδευσης.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, on behalf of the EFD Group. – Madam President, I recently visited Croatia; I wanted to find out whether a proper national debate was going on, whether there was a fair campaign. What did I find? Well I found that the EU is doing everything it can to bribe the political class in Croatia. Doing it quite well too. Already the EU has given EUR 320 million to Croatia in what is called pre-accession aid; the EU has just spent a million euros on a blatant propaganda advertising campaign telling Croatia that the EU is their only hope.

Cleverly, you have even given jobs to Croatians – highly paid jobs to Croatians in the European Parliament and in the European Commission – just to show them how well off they – the ruling class – will be if they join. And you have got EU flags flying on official buildings all over the country, to give the impression that it is a done deal. You have some willing helpers because the old Communists are still there in Croatia. They still hold all the positions of power and they will all become personally enormously wealthy if Croatia joins the European Union.

There is an even more sinister side to this because there is not a free press in Croatia. There is no national debate going on at all. Indeed a prize has been offered – HRK 10 000 – if anybody can find an article in any Croatian newspaper suggesting that joining is not the right thing to do.

The whole campaign is bent, corrupt and distorted. We have seen this before from the European Union, but I think it is happening on a scale in Croatia that is worse than I have seen before. This country has for nearly a thousand years sought independence and for 20 years they have had independence. They got out of the failed political experiment that was Yugoslavia. If they vote to join the European Union, they are voting to rejoin a new Yugoslavia, a failing political experiment that will implode. I hope there is, in the last month or two, a debate in Croatia. Sadly, I doubt it.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Madam President, it is 20 years since Croatia declared its independence, following a 95% backing in a referendum, and it fought to defend that independence, its territory and its people. Many died and were seriously wounded in defence of those interests.

It is tragic that Croatia is now about to sign away that independence to the European Union. To ensure its entry, Croatia had to pass quantities of legislation enforcing social liberalism, hand its generals over to the International Criminal Court, as though they were sacrifices to a jealous god, and sign up to economic liberalism that will prevent its government from defending the jobs of its people.

That the Treaty will be signed before the people have spoken in the referendum shows a contempt for democracy, a contempt for the Croatian people and especially a contempt for those who died in Croatia’s war of independence. The Government of Croatia is not content to have used – or rather misused – public funds to pay for propaganda dressed up as information to skew the result of the referendum. It is treating the referendum result as though it were a mere formality. But of course, if there should be a ‘no’ vote, there can always be another referendum, and another, and another, until they get the right answer. That is the European Union way.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). - Frau Präsidentin, Herr Berichterstatter, meine Damen und Herren! Der Entscheidungsprozess für den Kroatien-Beitritt zeigt – morgen wird abgestimmt –: Es sind gute Tage, nicht nur für Kroatien. Es sind sehr gute Tage für die Europäische Union. Für die Europäische Union als Projekt der Einigung des Kontinents, als Projekt der Überwindung der gewaltsamen Teilung Europas, als Projekt des Friedens, der Freiheit und der Verantwortung füreinander statt des Kampfes gegeneinander, als Antwort auf die Krisen, die wir erleben und die Herausforderungen, denen wir uns zu stellen haben.

Der Erweiterungsprozess ist nicht abgeschlossen, und der Vertiefungsprozess muss beschleunigt werden. Die Wirtschafts- und Sozialunion ist zu bauen und fertigzustellen. Wir haben Nägel mit Köpfen zu machen. In Kroatien und in der Europäischen Union dürfen wir uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern wir müssen den Weg der Reformen beständig weiter beschreiten. In Kroatien und in der Europäischen Union gibt es Verbesserungspotenzial beim Kampf gegen Korruption und für die Einhaltung der Grundrechte und bei den notwendigen Reformmaßnahmen.

Es ist ja kein Zufall, dass wir – der Kollege Swoboda, Frau Kollegin Lunacek, ich und unser Freund Posselt – seit Jahren den Weg Kroatiens begleiten und dass Österreich zu jenen Ländern gehört, die am Beginn der Anerkennung der Unabhängigkeit Kroatiens standen. Zu vieles verbindet uns wirtschaftlich, beschäftigungspolitisch, kulturell und historisch. Daher freuen wir uns, wenn dieser Prozess der letzten Jahre erfolgreich abgeschlossen und ein neues Kapitel aufgeschlagen werden kann.

Wir hoffen, dass wir alle morgen ein klares Ja, ein herzliches Willkommen gegenüber Kroatien aussprechen und voneinander neue Impulse erhalten, den Herausforderungen der Europäischen Union gemeinsam begegnen zu können. Auch das Signal für den Westbalkan ist ein positives.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). - Podpora Hrvaški bo jutri pomembno sporočilo, da se širitev nadaljuje kljub težkim časom. In upam, da bo letos sledilo še nekaj pozitivnih sporočil evropskih vlad državam zahodnega Balkana.

Hrvaški čestitam iskreno za resnično velik uspeh, ki je pomemben za vse države v regiji.

Optimistična sem tudi, da bo Hrvaška dober zgled preostalim, posebej pri reševanju odprtih dvostranskih vprašanj in zlasti pri graditvi medsebojnega zaupanja.

Strinjam se, da je bil arbitražni sporazum med Slovenijo in Hrvaško velik uspeh.

Članstvo prinaša koristi, tako Uniji kot Hrvaški, ki je izpeljala zahtevne reforme, posebej tiste, ki zadevajo boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu.

Mešanica maratona in sprinta pa se ne sme končati. Tega se morajo zavedati vsi, tudi politiki, ki prevečkrat v regiji, ne le na Hrvaškem, z nepremišljenimi izjavami porušijo težko doseženo ravnotežje.

Ljudje pa se morajo zavedati, da so nazadnje oni tisti, ki bodo odločili, ali želijo prihodnost v Evropski uniji.

V Sloveniji smo zelo uspešno prestali preizkušnjo z referendumom. Verjamem, da jo bodo uspešno prestali tudi na Hrvaškem, saj je evropska prihodnost investicija v napredek, reforme in stabilnost v naši regiji.

Veselim se hrvaških kolegov zelo kmalu, tudi tu v poslanskih klopeh.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD). - Κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Swoboda, που διακρίνεται για τη σοβαρότητά του, έχει συντάξει μία άρτια και σοβαρή έκθεση. Πρέπει όμως να τονίσω ότι και η Κροατία έχει κάνει σημαντικές προσπάθειες για να ανταποκριθεί στα τεράστια προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε. Έτσι, έχει ανταποκριθεί επιτυχώς, και ελπίζω να συνεχίσει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες με την ίδια δυναμική, ειδικότερα όσον αφορά τους τομείς της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τις βελτιώσεις στο χειρισμό των υποθέσεων διαφθοράς, τη δημόσια διαφάνεια στον τομέα των προμηθειών, τη χρηματοδότηση των κομμάτων.

Έχει παρουσιάσει μία τεράστια πρόοδο σε αντίθεση με άλλα υποψήφια κράτη της περιοχής, και αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στη FYROM η οποία υπολείπεται και, ανεξαρτήτως του ζητήματος που αφορά το όνομα, δεν είναι έτοιμη να συνεχίσεις τις διαδικασίες. Με την έννοια αυτή, ελπίζω ότι, σε κάθε περίπτωση, η ένταξη της Κροατίας θα δώσει νέα πνοή στην ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και με αυτή τη φράση καλωσορίζω την Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE). - Madam President, I would like to thank the rapporteur, welcome Croatia and congratulate the European Union.

Tomorrow when we have the opportunity to vote for the accession of Croatia to the European Union, it will be an expression and a manifestation of ideas and of the strength of European cooperation. I regret that Mr Farage is not here any more, because he has a problem with Croatian membership. This membership is a message that European cooperation in the European Union has values which are more attractive than his policies. It underlines that we in a time of crisis are able to proceed with one of the miraculous efforts of the European Union – the enlargement which we have seen is building a stable democracy and open societies. With Croatia we will be able to take another step; making Europe better.

Croatia has become a better society and, through membership of the European Union, Croatian citizens will have the same opportunities as all other citizens of the European Union. It will make Europe better, but it will create better opportunities for all of us: Croatians, Swedes, Austrians and all others, who are taking part in this fantastic project. So tomorrow we will be manifesting the strength of the European Union in a time of economic crisis. I think that also underlines that there is room for optimism and there is also room for the message to other countries of the Western Balkans: when you reform, when you transform, when you develop, then we can all share peace, democracy and open societies.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz (S&D). - Elnök Asszony! Igazi öröm számomra, hogy igennel szavazhatok Horvátország tagfelvételi kérelmére egy szomszédos ország képviselőjeként, Magyarország képviselőjeként. Gratulálok Horvátországnak ahhoz, hogy eljutott eddig a pontig. Nagyon komoly munka áll mögötte. Horvátország jó példa a térség többi országa számára is, amelyek az Európai Unióba igyekeznek. Az az üzenete, hogy ha teljesítik a feltételeket, akkor az Unió nyitva áll előttük és az Európai Unió tartja a szavát.

A magyar elnökség alatt sikerült lezárni a horvát tárgyalásokat. Ezt azért említem, mert Magyarország mindig elkötelezett volt egységesen arra, hogy segítse Horvátországot és a horvát csatlakozási folyamatot. Vannak azonban további feladatok, amiket szeretnék itt említeni – részben a teljes jogú tagságig, részben utána is. Mondom ezt egy olyan ország képviselőjeként, amely nemrég csatlakozott az Európai Unióhoz, és belülről ismeri ezeket a nehézségeket.

Folyamatos erőfeszítést igényel ebben a térségben a jó szomszédsági kapcsolatok fenntartása, a nacionalista indulatok féken tartása. Röviddel egy háború után és a gazdasági válság közepén az európai értékek, azok széleskörű társadalmi támogatottsága, elfogadottsága csak akkor érhető el és tartható fenn, ha a kormány és a politikusok ezeket egységesen képviselik, és hiteles tájékoztatást nyújtanak a közvéleménynek az EU-tagsággal járó jogokról és kötelezettségekről. A további jó együttműködés reményében üdvözlöm tehát a horvát kollégákat és a horvát csatlakozást.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE). - Republiki Hrvaški iskreno čestitam k uspešnemu zaključku pogajanj in bližnjemu podpisu pristopne pogodbe.

Hrvaška je dokaz, da je mogoče z vztrajnim delom izkoristiti evropsko perspektivo za okrepitev še nedokončanega procesa združevanja Evrope.

Hrvaška bo tako že druga država, ki je nastala na območju nekdanje Jugoslavije in stopila v Evropsko zvezo.

Želim si, da bi uspeh Hrvaške stimuliral napredek pristopnih procesov tudi drugih držav jugovzhodne Evrope, ki jim je bila v Solunu ponujena evropska perspektiva.

Ta proces je treba, ne glede na sedanjo krizo, nadaljevati v dobro miru, razvoja in sodelovanja v regiji, ki je v interesu celotne Evrope.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE). - Frau Präsidentin! Ich lege großen Wert darauf, dass Kroatien – und da möchte ich alle Vorredner in ihrer Meinung ausdrücklich unterstützen – sicherlich eines der Länder ist, die am besten auf einen Beitritt zur Europäischen Union vorbereitet sind. Gerade in den letzten Monaten wurden viele Verbesserungen erreicht, und ich bin ausdrücklich der Kommission und auch unseren Partnern in Kroatien sehr dankbar für die großen Anstrengungen, die unternommen wurden.

Was mich aber umtreibt, ist, dass wir klare Regeln in der Europäischen Union haben, welche Bedingungen ein Land zu erfüllen hat. Und ich bedauere, dass wir leider wieder ein Land aufnehmen, bei dem eben nicht hundertprozentig alle Voraussetzungen erfüllt sind. Deswegen sage ich ausdrücklich – ich möchte Kroatien gegenüber den anderen Ländern nicht benachteiligen –, Kroatien ist weiter als die meisten Länder zum Beitrittszeitpunkt. Aber ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft wirklich bei allen weiteren Beitritten Gleichheit im Recht schaffen und nicht Gleichheit im Unrecht!

Viele Probleme, die wir in Europa heute haben, haben wir deshalb, weil wir gute Regeln geschaffen haben, aber diese Regeln viel zu oft nicht einhalten. Ich wäre sehr dankbar, wenn wir das bei zukünftigen Beitritten wirklich berücksichtigen könnten.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). - Vážená paní předsedající, úspěšné završení jednání o přistoupení Chorvatska mě upřímně těší. Jeho reformní změny jsou příkladem pro další země v regionu. Vstup Chorvatska do Unie zaručuje i stabilitu na západním Balkáně, který donedávna sužovaly válečné konflikty. Těší mě to dvojnásobně kvůli skvělým vztahům s českými občany a hlubokým bilaterálním vazbám mezi oběma národy v dlouhodobé historii. O to více mě mrzí, že právě Česká republika může zkomplikovat ratifikaci Smlouvy o přistoupení Chorvatska. Díky paličatosti našeho prezidenta a sociální demokracie hrozí, že se Chorvatsko stane rukojmím ve sporu o bezzubý Klausův protokol k Listině základních práv EU, ačkoliv tento protokol pro Českou republiku nevytváří žádnou výjimku z působnosti listiny, takže žádné sociální jistoty českých občanů, ani Benešovy dekrety nejsou tímto protokolem nijak dotčeny. Chci vás však ujistit, že čeští občané si velmi přejí, aby Chorvatsko bylo přijato co nejdříve. Bude to také symbol přitažlivosti a životaschopnosti Evropské unie.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE). - Uspeh Hrvaške je še en velik poraz evroskeptikov in zato čestitam Hrvaški, pogajalskima ekipama na obeh straneh, saboru in državljanom Hrvaške, tudi Komisiji, posebej komisarju in njegovi ekipi, in poljskemu predsedstvu.

Vsi moramo biti ponosni na ta pomemben dosežek in uspeh Evropske unije. Hvala tudi Johannesu Swobodu za njegovo dolgoletno in pozitivno delo.

9. decembra bi morali štafetno palico širitve predati od Hrvaške na Črno goro in ji dati datum. Hrvaška si zasluži sosedo, ki se pogaja. Zasluži si tudi novo kandidatko in to si zasluži tudi celoten zahodni Balkan. Podprimo in spodbudimo Črno goro in Srbijo, ker bo to dobro za regijo.

Zato pozivam Evropsko komisijo in Svet, posebej pa še poljsko predsedstvo, da v naslednjih dneh združimo moči, in uspeh Hrvaške okronamo še z uspehom Črne gore in Srbije.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Salutăm aderarea Croaţiei la Uniunea Europeană. Consider că aderarea Croaţiei va avea o contribuţie semnificativă la implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Croaţia, împreună cu Bavaria, este responsabilă pentru implementarea axei prioritare nr. 6 privind conservarea biodiversităţii şi, împreună cu Baden-Württemberg, este responsabilă pentru coordonarea priorităţii nr. 8 - competitivitatea întreprinderilor. De asemenea, este necesar ca Croaţia, în calitate de stat membru, să contribuie la dezvoltarea reţelei transeuropene de transport, pentru că Croaţia are un rol extrem de important în extinderea infrastructurii de transport transeuropene cu infrastructura de transport din regiunea Balcanilor.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Frau Präsidentin! Nach vielen bürokratischen Hürden sind nun – Gott sei Dank – die Beitrittsverhandlungen mit Kroatien positiv abgeschlossen. Das ist sehr begrüßenswert. Kroatien hat ja in der Zwischenzeit sehr viel bewegt, ich denke nur an die Justizreform im Land.

Aber Kroatien ist auch angehalten, weiterhin nachzudenken, z. B. über Atomausstieg und Stilllegung des unter kroatischer Beteiligung geführten Kraftwerkes Krško. Weiters wird es wichtig sein, die Verpflichtungen in Bezug auf die Korruptionsbekämpfung und das Grenzmanagement für die Route über den Balkan einzuhalten. Wettbewerb ist natürlich auch ein offenes Thema.

Die Kommission hat Kroatien wirklich sehr viel abverlangt, viel mehr als den anderen Beitrittskandidaten, während die Türkei nach wie vor mit Großmut und Großzügigkeit und Nachsicht behandelt wird – und das trotz schlechter Fortschrittsberichte – und weiterhin Milliarden Euro an Heranführungshilfen über den Bosporus fließen. Das alles muss in diesem Zusammenhang auch erwähnt werden.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE) - Zajtrajšie hlasovanie o pristúpení Chorvátska do EÚ bude dôležitým medzníkom a verím, že posilní Európsku úniu a preukáže dôveryhodnosť jej politiky rozširovania a záväzky voči Balkánu. Prístupový proces významne prispel k transformácii Chorvátska na demokratickú krajinu založenú na európskych hodnotách. Som presvedčený, že jeho vstup do EÚ prispeje k posilňovaniu stability, bezpečnosti a slobody v tomto regióne. Chorvátsko by malo naďalej zohrávať úlohu silného zástancu a reprezentanta európskych hodnôt. Je však dôležité v tejto chvíli myslieť aj na ostatné krajiny a na naše spoločné úsilie priviesť ich do Únie. Úspešný príbeh Chorvátska nám umožnil poučiť sa o nové skúsenosti, ktoré, dúfam, budeme vedieť využiť múdro v budúcom procese rozširovania Európskej únie. Vítam čo najsrdečnejšie Chorvátsko ako 28. člena Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). - Az Európai Unió jelenleg talán történelme legnehezebb időszakát éli, amikor az együttműködési készséget és a szolidaritást sok esetben a bizalmatlanság és a befelé fordulás váltotta fel. Üdvözlöm, hogy a Bizottság, illetve a tagállamok még ezekben a nehéz időkben is elkötelezettek maradtak Horvátország csatlakozása mellett. A nyugat-balkáni államok integrációja nélkül az egyesült Európa nem lehet teljes. Ugyanakkor ezen államok csatlakozása révén immár megkerülhetetlenné válik az őshonos nemzeti kisebbségi közösségek problémáinak európai kezelése. Ezzel a kérdéssel szembe kell nézni. A Nyugat-Balkán integrációja csak akkor lehet sikeres, ha a kisebbségi kérdéskört nem söpörjük szőnyeg alá. Meggyőződésem, hogy Horvátország a csatlakozás után sem téved azon tagállamok útjára, akik semmibe vették a csatlakozás előtti ígéreteiket a kisebbségvédelem területén.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, Member of the Commission. − Madam President, I would like to thank honourable Members very much for this debate – a debate which was overall very positive and inspiring. I am encouraged by the broad support you have given to the accession of Croatia. I hope this will be translated into a decisive vote tomorrow.

I also heard your encouragement to Croatia to continue its preparation for membership. The findings of our autumn monitoring show that Croatia has maintained the momentum in its preparation for membership and has achieved a very high level of preparation to assume the responsibilities of membership upon accession. Completing these preparations should be a key priority for the government that will be formed after the upcoming elections.

I am making that remark to stress the point that there will be no exceptions for Croatia from meeting the obligations we have negotiated with Croatia, and that these obligations will be met by the time that it accedes to the European Union. Let me also confirm that the ratification of the Accession Treaty will indeed be a stand-alone Act based on Article 49 of the Treaty of the European Union.

From the Commission’s side, I reiterate my firm commitment to continue our close cooperation and I will make sure that you are adequately informed about the progress achieved by Croatia in the months to come, up to accession.

The enlargement policy is the response to the legitimate aspiration of the people of Europe to join the endeavour of a unified Europe. Let us work together so that the lesson of Croatia – that hard work pays off – remains the hallmark of a credible enlargement policy.

 
  
  

Elnökváltás: Tőkés László úr
alelnök

 
  
MPphoto
 

  Mikołaj Dowgielewicz, President-in-Office of the Council. − Mr President, I also want to greet the Croatian delegations. I see the chief negotiator there, so I want to congratulate him very warmly, and also personally, for all the efforts and very hard work over the years to bring Croatia to the doorstep of the European Union. Maybe, I could jokingly say that when Croatia enters you will get even more used to Slavic names like Dowgielewicz – so that will certainly be very welcome.

I want to focus now on something else in my final remarks. I remember very well when this Parliament voted in Strasbourg on the accession of ten Member States in the spring of 2003, and I remember very well the debates that existed before the accession referenda in those countries, notably my own country Poland. I remember the sea of eurosceptic nonsense that was flowing everywhere about losing national identity; the economic Babel that was going to come with accession; the end of agriculture; the end of values; the end of Christianity – all that nonsense.

Look at Poland now, look at other countries like the Czech Republic or the Baltic states, and look how much we prosper in the European Union. Look at how big a success enlargement has been, and especially the last round that I am referring to. I very much hope that the Croatian debate ahead of the referendum will be a debate based on the facts, and that there will be a campaign, discussions and debate based on real issues. I very much hope that we will not see a repetition of the same discussions that lead nowhere and are just based on myths that are very far from reality.

So I hope for a very positive vote tomorrow. I also want to thank the rapporteur, Mr Swoboda, for all the efforts and commitment he has put into this report and also the work with Croatia over the years. I very much hope that in these difficult times we will all be able to communicate this optimism, dynamism and positive message that flow from the fact of Croatia’s accession.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. − A vitát lezárom.

A szavazásra csütörtökön, 2011. december 1-jén kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (149. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. Praėjus dvidešimčiai metų po nepriklausomybės deklaracijos paskelbimo ir aštuoneriems metams po paraiškos tapti Europos Sąjungos nare pateikimo, Kroatija sėkmingai užbaigė istorinį etapą ES integracijos procese. Kroatijos narystė sustiprins ES, praturtins Europos kultūrą ir paveldą bei prisidės siekiant išlaikyti plėtros proceso patikimumą, o kartu bus geras pavyzdys, kaip, sąžiningai įgyvendinant visus įsipareigojimus, galima pasiekti visus iš anksto užsibrėžtus tikslus. Taigi, po beveik šešerius metus trukusių derybų proceso ir keletą metų trukusio pasirengimo, kurie pakeitė šalies politinę, ekonominę ir kultūrinę aplinką, Kroatija įsijungs į Europos valstybių lopšį. Nors Kroatija jau pasiekė nemažai pažangos, Europos Parlamentas ragina Kroatijos valdžios institucijas toliau stiprinti kovą su korupcija, taip pat, vadovaujantis geriausia ES patirtimi, skatinti politinio, viešojo sektoriaus ir teismų atsakingumo kultūrą, nes tai yra būtina sąlyga, siekiant kurti ir stiprinti teisinę valstybę. Be to, reikėtų dėti daugiau pastangų karo nusikaltimų tyrimuose, įgyvendinti naują kovos su nebaudžiamumu strategiją, kuri būtina siekiant užtikrinti teisingumą ir pasiekti ilgalaikį regiono susitaikymą. Europos Parlamentas teigiamai vertina tai, kad Kroatijos vyriausybė 2011 m. liepos mėn. patvirtino deklaraciją dėl Europos vertybių skatinimo Pietryčių Europoje ir ragina Kroatiją toliau propaguoti ES plėtrą, skatinti Europos vertybes šiame regione, siekiant užtikrinti taiką, gerovę, laisvę, teisinę valstybę, demokratiją ir socialinės rinkos ekonomiką.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. Salut raportul domnului deputat Hannes Swoboda care a fost primit cu mare entuziasm și de către colegii mei din Parlamentul European. După șase ani de negocieri, opt ani de la depunerea candidaturii pentru a deveni stat membru și după douăzeci de ani de la independență, negocierile de aderare cu Croația au fost încheiate în luna iunie a acestui an. Respectul pentru drepturile omului și lupta anticorupție au fost principalele subiecte de negociere din ultimul an, iar accelerarea reformelor în acest sens au fost vizibile încă de la mijlocul anului 2009. Croația este pregătită de aderare, însă trebuie să abordeze provocările încă existente, precum cele din sistemul juridic, să-și intensifice eforturile de condamnare a criminalilor de război, să continue reformele structurale în economie, să încurajeze consolidarea fiscală pentru stimularea competitivității și să stimuleze ocuparea forței de muncă revitalizând piața muncii. Deputații din Parlamentul European, împreună cu mine, am dat un semnal clar că dorim Croația în interiorul Uniunii Europene, iar croații vor avea și ei ocazia să își exprime sprijinul față de Uniunea Europeană printr-un referendum. Avem speranța că vom primi cât mai curând în Parlamentul European observatorii croați.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. Horvátország az utóbbi hónapokban megtöbbszörözte az erőfeszítéseit. Ez a kemény munka és elkötelezettség példaként szolgálhat az EU-tagságra készülő országok számára. A válság elmélyülésével azonban sajnálatos, hogy néhány ország vonakodik a bővítéstől, úgy vélik ugyanis, hogy ezáltal a gazdasági problémák is bővülnek. Nem értek egyet azokkal, akik úgy vélik, hogy szükség lenne egy konszolidációs időszakra a csatlakozást követően. Horvátország ugyanis bebizonyította, hogy méltó az uniós tagságra. Ez mind politikailag, mind gazdaságilag közös cél a régióban. Biztos vagyok abban, hogy a horvát csatlakozás új lendületet ad a bővítési folyamat egészének is, európai perspektívát biztosítva a Nyugat-Balkán számára. Mint ismeretes, a Balkánon az EU-tagság lehetősége erőteljes hatást gyakorol a demokratikus reformok bevezetésére is. Hangsúlyozandó, hogy a tárgyalások a változékony térség konfliktusainak visszafogását is elősegítik, s a jövőben is pozitív hatást fognak kifejteni. A Balkán országainak is ezt a jövőképet kell szem előtt tartaniuk, és folytatniuk kell a reformokat. A polgároknak nem szabad elfelejteniük, hogy a reformok nem Brüsszelt szolgálják, hanem az állampolgárokat. De nekünk is egyértelműnek kell lennünk vállalásaink és ígéreteink terén. A horvát csatlakozási tárgyalások utolsó szakasza bizonyította, milyen hatékonyan tudnak együttműködni az uniós intézmények. Úgy vélem, hogy Horvátország eredményeiből más országok is új energiát meríthetnek az előttük álló feladatokhoz.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), in writing. Twenty years after the declaration of its independence, and about eight years after submitting its application for EU membership, Croatia has reached an historic accomplishment and is expected to become the EU’s 28th member in July 2013. Croatia’s anticipated accession will result in the creation of a stronger and better unified European community. It will also provide inspiration to other candidate countries which have started the accession process, for the accession of Croatia clearly illustrates the credibility of the EU’s enlargement policy. For Croatia years of negotiations and preparations to meet the Copenhagen criteria for EU membership have resulted in political, economic and social reforms that positively transformed the country’s landscape. Yet, while acknowledging Croatia is ready to enter the EU, we must also recognise Croatia’s need to tackle remaining challenges. Membership of the EU comes with many privileges and opportunities for prosperity, stability and raising living standards. My country, Poland, is a vivid example that illustrates these benefits. But, being an EU member also comes with certain obligations, which Croatia will best comply to if continuing to reform its juridical system, fight corruption, improve minorities’ rights and cooperate with the ICTY. I remain hopeful that by July 2013 Croatia will have achieved all that.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Havel (S&D), písemně. Nadcházející přistoupení Chorvatska k EU je dobrou zprávou pro Chorvatsko, západní Balkán i Evropskou unii. Zároveň dokazuje, že teze ohledně „enlargement fatigue“ v rámci členských zemí či institucí EU nemá reálný základ. Přesto nelze vyloučit, že bude nadále přežívat. Zejména pokud se skutečně naplní spekulace, že v procesu rozšiřování balkánským směrem nyní nastane pauza, údajně až do roku 2020. To bychom si ovšem koledovali o problém. A velký. Západní Balkán je vůči ekonomické a finanční krizi nejzranitelnější. Důvěryhodnost EU zde klesá. Nezávislost Kosova, i když byla kvůli EU uznána, státy regionu znejistěla. Urychleme proto proces rozšiřování. Čekání do roku 2020 může být osudné. Začněme tím, že Evropská rada udělí 9. prosince t.r. Srbsku statut kandidáta s termínem zahájení přístupových jednání. Očekávám, že Chorvatsko bude maximálně pomáhat dalším státům oblasti co nejrychleji vstoupit do EU. Myslím hlavně na Srbsko a Bosnu a Hercegovinu. Dále očekávám, že žádní chorvatští premiéři či premiérky nebudou posílat veřejné či neveřejné pozdravy osobám souzeným Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii za válečné zločiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), in writing. I would like to welcome the steps that Croatia has taken in publicly standing up for the rights of minorities and reaffirming their place in society as well as the specific policy measures that the government has taken in improving the quality of and access to early childhood education with special regard to the Roma minority. I would also like to welcome the implementation of the anti-discrimination law, although – as it is the case in almost all Member States – more awareness must be raised of the legal possibilities granted by the law and its scope. Despite some advances in certain other policy areas, such as the improvement of infrastructure of Roma settlements, verified also by the 2010 Progress Report of Croatia, these are only the first steps towards the socio-economic (re)integration of Roma communities that the European Framework for National Roma Inclusion Strategies aims for. I very much hope that Croatia, as the 28th Member State of the EU – along with other enlargement countries – will elaborate its own long-term strategy for Roma inclusion, including the necessary cross-sector, complex and territorially targeted development and inclusion programmes called for by the Framework Strategy.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), na piśmie. Szanowni Państwo, po wielu latach żmudnych negocjacji Chorwacja znajduje się na progu wejścia do Unii Europejskiej. Warto docenić przełomowe znaczenie tego faktu, bowiem jest ona pierwszym krajem aktywnie uczestniczącym w konflikcie bałkańskim, który wchodzi do naszej Wspólnoty. Dopiero w tym kontekście widać, jak długą i ciężką przeszła ona drogę. Dlatego w tym miejscu chciałabym gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, w tym przede wszystkim samym Chorwatom. Pragnę jednak zwrócić uwagę na jeden fakt. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w kontekście obecnego kryzysu wiele krajów członkowskich wprowadzi okresy przejściowe w zakresie swobody przepływu pracowników z Chorwacji. Kroki takie muszą być oparte na rzetelnych i wiarygodnych informacjach, a nie jedynie na niczym nieudokumentowanych przypuszczeniach. Przykład niektórych krajów członkowskich najdobitniej pokazuje, iż zbyt długie czekanie z otwarciem rynku pracy dla pracowników z nowych krajów członkowskich, tak naprawdę odbija się negatywnie na gospodarce państwa stosującego takie restrykcje. Część krajów 15tki obawiała się np. masowego napływu tanich pracowników z Polski, a teraz nawet nie jest w stanie pozyskać tych, których potrzebuje tamtejsza gospodarka. Pamiętajmy, że źródłem wzrostu jest praca a w czasach kryzysu efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim jest szczególnie ważne. Dlatego mam nadzieję, że Państwa Członkowskie nie będą tworzyły niepotrzebnych barier stojących na przeszkodzie swobodnemu podejmowaniu pracy w UE przez obywateli Chorwacji.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. The broad-based support in the European Parliament to complete Croatia’s accession process should be seen as a symbolic hopeful message, not only for Croatia but also for the rest of the Balkan countries and – not the least – for the EU as a whole. While facing a long-term financial and trust crisis, continuing the enlargement process will help the EU to become less self-centred and to restore confidence in the basic goals and ideals of the European community. I am very glad that we can officially welcome our Croatian friends into this House very soon. This is an occasion to further understanding about the importance of Croatia’s accession for further EU enlargement, especially in the Balkan region. I am truly alarmed about the prolonged political impasse which has blocked the start of accession negotiations with Macedonia, despite the Commission’s repeated favourable opinion. It is an unprecedented situation. With every candidate country the EU has solved the problems within the framework of the enlargement process, not outside of it. We cannot afford to leave a promising candidate country hanging in uncertainty. I call on our Greek colleagues to show solidarity and allow the negotiations to start.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE), in writing. Today, we are giving a positive sign not only to Croatia, but also to Europe. Croatia’s accession is most welcomed in this time of crisis. It is a sign that the Union is still an important place in the world. Its membership is still something that all Europeans who want to live in free and democratic societies strive for. Croatia has done more to ensure it meets the criteria of membership than any in the past. The negotiation process was longer and more in-depth. It has already applied most EU directives and regulations and is ready to be full member of all the European institutions. It has also worked to address the problems left from the wars of the last century and to finalise reconciliation with its neighbours. Before Poland and Hungary’s membership, many of the same questions and doubts were raised and yet today these countries are some of the most proud and pro-European of all nations. Poland is better off today because of its membership in the Union, so will Croatia be. I look forward to welcoming Croatia into our Union. This is just one more step towards a Europe where solidarity and peace are guaranteed.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), in writing. The report ‘Application of Croatia to become a member of the European Union’ welcomes the conclusion of the accession negotiations with Croatia. However, crucial challenges remain to be properly addressed in order to ensure the sustainability of the reforms introduced by the Croatian authorities during the accession process in the fields of the judiciary, anti-corruption and confiscation of illegally or unjustified gained assets. Croatia must pursue the full implementation of the reforms adopted. Moreover, the country still needs to establish a convincing track record of recruiting and appointing judges and state prosecutors based on transparent, objective and merit-based criteria. A track record of convictions in high-level political corruption and fraud cases is also needed. Finally, transparency and integrity in public administration need to be further strengthened as well as depolitisation and professionalism in the police. Adopting and implementing the crime of illicit enrichment is also needed in Croatia. These issues must remain top priorities on the political agenda of Croatia under the supervision of the Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), in writing. In light of several factors that will be explained below, I am in favour of Croatia’s accession to the European Union. Considering Croatia’s eight-year path since first submitting its application for accession, the Commission’s monitoring of its progress in meeting the requirements and its subsequent approval, it is fitting that Croatia will be prepared to assume accession in 2013. In spite of its accomplishments, the Croatian Government still has some challenges ahead. It is crucial that reforms are embraced in order to meet the Copenhagen criteria, in addition to better integrating itself in the framework of democratic values upheld by the European Union. The challenges include, but are not limited to the judicial and economic realms, especially with regard to the implementation of anti-corruption measures, the prosecution of war criminals and its ability to absorb EU funds. Nonetheless, it is worthwhile to mention that Croatia has a higher GDP than seven existing EU Member States. From an economic standpoint, Croatia’s plans for accession are welcomed.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Es ist höchst erfreulich, dass Kroatien nun, nach jahrelangen Verhandlungen, den EU-Beitrittsvertrag unterzeichnen kann. Dieser Prozess war ja – etwa im Fall Ante Gotovina oder der maritimen Grenzstreitigkeit mit Slowenien – durchwegs mit Steinen gepflastert. Für die EU aber auch für Kroatien selbst wird es wichtig sein, sich nicht auf dem EU-Beitritt als erreichtem Etappenziel auszuruhen, sondern die notwendigen Reformen zügig umzusetzen und den Kampf gegen die Korruption voranzutreiben. Zagreb ist zudem dringend dazu angehalten, einen Ausstieg aus der Atomkraft zu forcieren und darauf hinzuwirken, das unter kroatischer Beteiligung geführte AKW Krsko stillzulegen. Gerade die kroatischen Verhandlungen haben aber wieder einmal deutlich vor Augen gebracht, wie in Brüssel mit zweierlei Maß gemessen wird. Vom christlich, mitteleuropäisch geprägten Kroatien wird beinahe Unmögliches verlangt, während die islamische, kleinasiatische Türkei stets mit Nachsicht rechnen kann. Dass in der Türkei Reformen hauptsächlich auf dem Papier bestehen, und ethnische und religiöse Minderheiten wie Kurden und Christen unter ständigen Diskriminierungen zu leiden haben, scheint in Brüssel niemanden zu stören. In die Türkei-Verhandlungen muss mehr Ehrlichkeit einziehen und der Weg für eine privilegierte Partnerschaft frei gemacht werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne Naozaj vítam blížiace sa podpísanie zmluvy o pristúpení Chorvátska a verím, že jej ratifikácia prebehne v členských štátoch bez komplikácií a Chorvátsko sa bude môcť stať 28. členom Európskej únie. Ako europoslankyňa za Slovenskú republiku môžem povedať, že Chorvátsko je krajina, ktorá nám je naozaj blízka. Okrem kultúrnej a jazykovej podobnosti je to aj jedna z najobľúbenejších destinácií Slovákov. Chorvátsko za posledné roky prešlo výraznými zmenami a tvrdými reformami, zároveň však vyzývam krajinu, aby ju ukončenie prístupových rokovaní a zahájenie ratifikačného procesu nezastavilo v jej reformách, najmä v oblasti spravodlivosti, boja proti korupcii, organizovanému zločinu a integrácii utečencov. Chorvátsku preto držím palce a teším sa, že sa čoskoro stanú členmi nášho klubu.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), in writing. I would like to take this chance to express my sincere content that Croatia has come so close to becoming a full member of the European Union. Breaking apart from the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and declaring its independence in 1991 was a courageously bold move. Unfortunately, the long-expected freedom did not come without major sacrifices – the Croatians had to fight for it, in the most brutal sense of the word. The war of independence left its scars on the country, but it remained free. In the past 20 years, Croatia has become a member of the Council of Europe and also of the NATO. I believe that the accession to the EU will mark the successful completion of the implementation of democracy and other core European values. In February 2003, when Croatia submitted its formal application to become a member of the EU, there were many who doubted whether it would be possible in the next ten years. Fortunately, they were wrong and I truly believe that the vast majority of Europeans will open-heartedly welcome Croatia to join the Union on 1 July 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písemně. Vítám doporučení Výboru pro zahraniční věci, které navrhuje Evropskému parlamentu souhlasit s přistoupením Chorvatské republiky k Evropské unii a s rozhodnutím Rady, kterým se přijímá žádost o přistoupení. Pokud Evropský parlament doporučení schválí, 9. prosince tohoto roku bude v rámci zasedání Evropské rady podepsána smlouva o přistoupení a 1. července 2013 uvítáme Chorvatsko v EU coby jejího 28. člena. Věřím, že členské státy EU i v této turbulentní době včas dokončí proces ratifikace. Přistoupení Chorvatské republiky k EU je v době sílících protievropských tendencí velmi pozitivním signálem. Je také signálem pro nás všechny, že je možné spolupracovat ve prospěch občanů a že život jde dál bez ohledu na vydírání nebo zastrašování ze strany všech těch anonymních kruhů, kterým jednotná Evropa a Evropská unie tolik vadí. Podepsání přístupové smlouvy vnímám jako důkaz důvěryhodnosti a kvalitní práce evropské politiky rozšiřování. Vzhledem k tradičně dobrým vztahům České republiky a Chorvatska mne zejména těší skutečnost, že k přistoupení dochází v době, kdy je za oblast rozšíření a politiky sousedství zodpovědný právě komisař z České republiky pan Štefan Fülle, kterému tímto srdečně blahopřeji.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE), în scris. Adoptarea Raportului Swoboda este un moment istoric pentru Parlamentul European, întrucât deschide calea aderării efective a Croației, ce va deveni în curând al 28-lea stat membru al Uniunii. Pentru că aderarea Croației este iminentă și pentru că ne dorim cu toții ca ea să fie un succes, trebuie să insistăm asupra necesității pentru această țară de a continua implementarea reformelor în conformitate cu recomandările Comisiei Europene.

Doresc să revin asupra unor puncte ce mi se par esențiale, care au constituit substanța unor amendamente pe care le-am depus și care au fost adoptate în Comisia AFET. Croația a făcut progrese considerabile în privința reformei justiției, însă trebuie să abordeze provocările rămase în acest domeniu, în special pentru sporirea eficacității justiției și pentru aplicarea dispozițiilor asupra independenței și imparțialității aparatului judiciar. Determinarea Croației de a lupta împotriva corupției este de apreciat. Trebuie, însă, să încurajăm în același timp autoritățile să continue eforturile de a îmbunătăți bilanțul rezolvării cazurilor de crimă organizată și de corupție. În fine, Croația poate juca un rol important pentru promovarea valorilor europene (pacea, libertatea, statul de drept și democrația) în regiune. Declarația adoptată în acest sens de către guvernul croat în luna iulie 2011 trebuie, de aceea, salutată.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. Comme l'immense majorité de mes collègues, je suis Européen convaincu, un Européiste comme nous disons souvent. Et c'est pourquoi j'approuverai l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne, qui se profile pour le début 2013. Nous sommes en marche pour accueillir bientôt d'autres pays qui nous sont proches, comme l'Islande. Mais tâchons que notre quête d'élargissement ne se transforme en fuite en avant. Nous devons approfondir la construction européenne. Créer encore plus de "solidarité de fait", pour reprendre l'expression de l'un des pères fondateurs. Une Europe faible ne sera plus qu'une association d'Etats liés par un marché commun. Ce n'est pas l'idée que je m'en fais. La crise nous montre le chemin que nous devons encore parcourir, notamment en matière de gouvernance économique et budgétaire. Sachons profiter de ces moments pour réfléchir aux solutions que nous voulons apporter pour sauver l'Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  György Schöpflin (PPE), írásban. Siker Horvátország számára, hogy a csatlakozási szerződéshez jóváhagyását adta az Európai Parlament. A magyar elnökség komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a Horvátországgal való csatlakozási tárgyalások eredményesen lezárulhassanak, és Magyarország számára különösen fontos, hogy ezzel a szavazással egy hosszú csatlakozási folyamat Horvátország számára célegyenesbe ért. Az Európai Parlament döntése is az bizonyítja, hogy a bővítési folyamatnak nincs vége, a 2003-ban Szalonikiben tett EU ígéret Dél-Kelet-Európa számára továbbra is létezik, és mindez pozitív üzenettel bír a térség többi állama számára. Mindemellett 2013. július 1-jétől előállhat az a helyzet, ami 1918-ig érvényben volt, hogy ugyanabban a parlamentben ülhetnek horvát és magyar képviselők.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D), írásban. Húsz évvel a függetlenné válást követően Horvátország történelmi mérföldkőhöz érkezett, és jövőre 28. tagként csatlakozhat az Európai Unióhoz. Horvátország a csatlakozási tárgyalások során alapvető társadalmi és gazdasági változásokon ment át. Hatékonyabbá tette közigazgatási, igazságszolgáltatási rendszerét és a korrupcióellenes küzdelmet. Versenyképesebbé tette gazdaságát, a rendezés útjára terelte a horvát-szlovén határvitát, javította az országban élő kisebbségekkel ápolt kapcsolatokat. Néhány probléma azonban továbbra is rendezetlen. Rendkívül feszült a viszony a horvát kormány és a MOL között. A jobboldali horvát kormány a nacionalista gazdaságpolitika jegyében akadályozza a MOL horvátországi leányvállalatának független működését, a MOL tulajdonosi jogainak gyakorlását, és boszorkányüldözést folytat Hernádi Zsolt, a vállalat igazgatója ellen. Reméljük, hogy választási győzelme esetén az új baloldali kormány felhagy a nacionalista gazdaságpolitikával. Amíg ugyanis nem sikerül megnyugtatóan rendezni a MOL helyzetét Horvátországban, a magyar kormánynak érdemes fenntartásokkal kezelnie a horvát csatlakozási szerződés ratifikációját.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), na piśmie. Panie Przewodniczący, 8 lat po złożeniu wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i dwadzieścia lat po deklaracji niepodległości, Chorwacja przekroczyła europejski Rubikon. Dla tego pięknego kraju nadchodzi historyczny moment integracji z UE i powrotu do rodziny europejskiej po latach trudnych doświadczeń. Kończą się negocjacje akcesyjne i osiągnięcia Chorwacji w tym względzie zasługują na uznanie.

Chorwacja wnosi do europejskiej kultury dziedzictwo bałkańskich Słowian. Kraj ten jest dobrym przykładem na to, jak skrupulatne wypełnianie podjętych zobowiązań może prowadzić do osiągnięcia ważnych celów europejskich. Po wieloletnich negocjacjach i przygotowaniach Chorwacja zmieniła sytuację społeczno-polityczną, kulturową i gospodarczą w kraju. Wprowadziła szereg reform zbliżających ten kraj do standardów europejskich.

Cieszy zwłaszcza fakt wspierania i skutecznego ułatwiania powrotu uchodźców i osób przesiedlonych w trakcie wojen bałkańskich. Prowadzenie otwartej polityki wobec repatriantów serbskich może służyć jako przykład przełamywania stereotypów i uprzedzeń.

Mam nadzieję, że Chorwacja w dalszym ciągu będzie dążyć do poprawy stosunków dobrosąsiedzkich, będzie ważnym i aktywnym liderem współpracy regionalnej na poziomie politycznym i ekonomicznym. Dzisiaj otwiera się przed Chorwacją wiele nowych możliwości, jakie daje członkostwo. Z radością przywitam 1 lipca 2013 roku chorwackich braci w rozszerzonej Unii.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), na piśmie. W dobie światowego kryzysu ekonomicznego ważnym jest utrzymanie stabilności Wspólnoty Europejskiej. Tym bardziej, chciałbym wyrazić szczere zadowolenie z faktu, iż kolejny kraj niedługo dołączy do Unii Europejskiej. Chorwacja, kraj atrakcyjny turystycznie, ale również istotny ekonomicznie, szczególnie pod względem dobrze rozwiniętego przemysłu przetwórczego, będzie ważnym partnerem dla członków UE. Chorwacja od 2009 roku jest również członkiem NATO. Jej akcesja przypieczętuje wspólne budowanie pokoju zarówno w aspektach militarnych jak i ekonomicznych, pozwalając stworzyć pełną synergię. Mimo niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, Unia Europejska nie zamyka się na nowych potencjalnych partnerów, co ukazuje realną siłę wspólnoty - dobrze zakorzenione idee stałego rozwoju i jej poszerzania. Postanowienia, które zostały podjęte w sprawie monitorowania Chorwacji do czasu jej akcesji są słuszne, ale powinny pełnić rolę typowo monitorującą i doradzającą. Nie powinny one sprzyjać rozgrywkom politycznym. Dlatego, propozycje traktowania okresowych raportów, jako oceniających postęp i dających możliwość wystosowywania komentarzy politycznych a nie merytorycznych jest w mojej ocenie niepotrzebne a nawet niekorzystne dla obu stron.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. În această perioadă în care Uniunea trece prin multiple convulsii generate de dificultăți economice, cred că vestea încheierii procesului de negociere și perspectiva aderării la UE a Croației, în iulie 2013, reprezintă un moment de satisfacție - satisfacție pentru poporul croat, implicat în acest îndelungat proces început în 2004, dar și pentru PE, promotor consecvent al aderării Croației. Sper că Tratatul de aderare va fi adoptat mâine în PE cu o puternică majoritate, aderarea acestui stat urmând să contribuie la construirea unei Uniuni mai puternice, mai bogate, și ajutând la menținerea credibilității procesului de aderare.

Intrarea Croației în UE va avea implicații europene și regionale și va impulsiona pozitiv procesul de integrare europeană. În același timp, aderarea Croației este dovada angajamentului Uniunii față de Balcanii de Vest. Acest angajament se va materializa în funcție de voința politică și de eforturile de reformă ale statelor candidate din regiune. Azi, având încă proaspătă amintirea momentului aderării țării mele, România, la UE, mi se pare important să le reamintesc, de aici din PE, prietenilor croați faptul că acest moment reprezintă doar startul dificilului proces de integrare europeană. Pot să afirm că puteți conta pe solidaritatea noastră!

 

16. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Elnök. − A következő pont a Pervenche Berès által a Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében készített jelentés a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről (2011/2071(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, rapporteure. − Monsieur le Président, en abordant ce rapport, ce Parlement aborde la question de la légitimité démocratique lorsque l'on parle de politique économique.

À un moment où chacun s'interroge sur la façon dont sera traitée la politique économique et sur le sort que le prochain sommet du Conseil réserve à cette politique économique pour les pays membres de la zone euro, il est important que ce Parlement européen se prononce pour fonder ce que serait une légitimité démocratique de la discussion d'une politique économique coordonnée au niveau européen.

La Commission européenne a lancé l'idée d'un semestre européen pour orienter ce débat avant qu'il ne se déroule dans les parlements nationaux. Nous considérons que dans le cadre de ce semestre européen, autour de l'examen annuel de la croissance que la Commission européenne met sur la table comme document fondateur de cette discussion, nous devons, en tant que Parlement européen, pouvoir intervenir.

Nous considérons que ce document doit être un document d'orientation de la politique économique et c'est pour cela que nous proposons que la Commission, à l'avenir, qualifie ce document de ce qu'il est, à savoir non pas un examen annuel de croissance, mais bien un document d'orientation de la politique économique de croissance soutenable. Car, sinon, nous voyons bien qu'au niveau des chefs d'État et de gouvernement, la coordination des politiques économiques se déroulerait dans un tout autre cadre, par exemple celui d'un pacte pour l'euro plus, ou de je ne sais quelle autre procédure qu'ils pourraient inventer demain.

Non, nous avons besoin d'un document issu de la Commission pour orienter cette discussion, qui tienne compte à la fois des objectifs de la stratégie Europe 2020, d'une part, et, évidemment, du pacte de stabilité. Pour cela, nous demandons aussi que ce Parlement européen puisse intervenir dans l'immédiat avec des pouvoirs de quasi-codécision avant le Conseil européen de printemps, et que le Président de cette institution, lorsqu'il nous représente au Conseil européen de printemps, puisse défendre, sur la base du mandat que nous lui donnerons, des amendements à cette stratégie, à cette orientation de politique économique. Nous demandons aussi qu'à l'avenir, ces pouvoirs soient reconnus comme étant des pouvoirs explicites de codécision.

Dans l'ensemble de ce processus, nous considérons que notre coopération avec les parlements nationaux doit absolument contribuer à fonder cette légitimité démocratique. Cela signifie qu'au mois de février, avant le Conseil européen de printemps, nous devons – sur la base de ce qui a déjà eu lieu et qui doit se développer au sein de ce Parlement à l'initiative de la commission des affaires économiques et monétaires, mais également en association avec d'autres commissions, comme la commission de l'emploi, la commission des budgets, la commission du marché intérieur – organiser cette rencontre avec les parlements nationaux pour échanger avec eux sur ce que sera cette orientation de la politique économique. Nous devons ensuite, après le Conseil européen, peut-être dans un format plus réduit, organiser un nouvel échange au moment où les parlements nationaux eux-mêmes doivent valider les programmes nationaux de réforme.

Enfin, nous considérons que ce Parlement, bien sûr, devra s'adapter à cette nouvelle donne s'il veut pouvoir être acteur dans ce débat qui fonde la légitimité démocratique de l'ensemble du processus. Pour cela, nous savons que nos rythmes, nos pratiques devront s'adapter à ce qui est en train de se mettre en œuvre à la fois au niveau du Conseil et de la Commission et nous disons avec ce rapport que nous y sommes prêts.

Enfin, s'agissant de la perspective encore incertaine d'une éventuelle révision du traité, nous le disons avec force: ce Parlement, au lendemain du traité de Lisbonne, dispose de droits qui en font un acteur incontournable d'une révision des traités. Nous avons déjà été consultés une fois s'agissant de la révision du traité pour mettre en place le mécanisme européen de stabilité, et à ce moment-là, nous avons autorisé cette révision sans convention. Nous affirmons aujourd'hui, compte tenu des sujets qui seraient potentiellement en discussion, que nous n'accepterons pas qu'une telle révision se fasse sans convention.

Il faudra discuter avec ce Parlement tant du calendrier que du contenu d'une telle révision, qui ne pourrait se résumer à une saisine de la Cour de justice pour transformer la politique économique en une politique de la concurrence. Nous voulons que ce mandat soit un mandat qui permette d'asseoir ce qui fonde la politique économique de l'Union européenne, une politique de solidarité et de croissance assise sur la légitimité démocratique.

Nous demandons aussi, en ce qui concerne la méthode, que ce Parlement puisse être associé, ainsi que les parlements nationaux, par la voie d'une convention. C'est cela qui fait la valeur ajoutée de l'Union européenne, sa légitimité démocratique.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Dominik, Urzędujący Przewodniczący Rady. − Panie Przewodniczący! Wysoka Izbo! Miałem już okazję parę miesięcy temu przedstawiać wstępną analizę przebiegu pierwszego semestru europejskiego, lecz tak naprawdę w tej chwili jeszcze nie znamy wyników i skali skuteczności tego procesu. Ocenę ostateczną, na ile obecny reżim spełnia pokładane w nim nadzieje, będziemy mogli uzyskać dopiero w momencie, kiedy parlamenty narodowe przyjmą ostatecznie projekty budżetów na przyszły rok. Bo cała idea semestru europejskiego polega na tym, żeby bardziej zaangażować krajowe organy decyzyjne w proces implementowania priorytetów związanych ze wzrostem i rozwojem Unii Europejskiej. Stąd cały system – zainicjowany przez Komisję Europejską w dokumencie Annual growth survey, który wskazuje priorytety później przekładające się na poszczególne zalecenia dla państw członkowskich, – będzie skuteczny tylko wtedy, jeżeli ta informacja, te priorytety zostaną prawidłowo zakomunikowane parlamentom narodowym, a parlamenty narodowe wezmą pod uwagę te wszystkie aspekty w trakcie przyjmowania budżetu narodowego.

Mamy pewne doświadczenia po niecałym roku funkcjonowania tego procesu. Dzisiaj podczas rady ECOFIN zaprezentowano kolejny Annual growth survey i tutaj już jest pierwszy wniosek, który wyciągnęliśmy razem z Komisją. Pierwszy wniosek to, że dotychczas zaprojektowany proces dyskusji i podejmowania decyzji był zbyt skondensowany w czasie. Stąd, w przeciwieństwie do pierwszego, ten projekt Annual growth survey został przedstawiony z ponadmiesięcznym wyprzedzeniem w porównaniu do poprzedniego, co daje Radzie i innym instytucjom, również państwom członkowskim, więcej czasu na przeanalizowanie i przygotowanie swoich jakby narodowych odpowiedzi na wyzwania wskazane przez Komisję Europejską. Właśnie ograniczenie czasowe było jednym z pierwszych elementów, które uwidoczniły się w trakcie realizacji tego procesu.

Również komisarz Rehn przedstawił dzisiaj kolejne dwa projekty rozporządzenia w trakcie ECOFINU, które poprawią już istniejący system, będący w trakcie implementacji. Zwiększają one nadzór, Komisji Europejskiej przede wszystkim, nad procedurą – nie chciałbym jej nazwać procedurą budżetową – nad sposobem komunikowania parlamentom krajowym priorytetów unijnych i kierunków rozwoju. Te dwa rozporządzenia ograniczają się na razie tylko do strefy euro jako grupy państw, które w tej chwili mają największe obowiązki w tym zakresie i na nich spoczywa największe wyzwanie, żeby poprawić sytuację gospodarczą w Unii Europejskiej, poprawić sytuację finansów publicznych.

Poza tym to, co jest bardzo ciekawe – i uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa ze strony Komisji Europejskiej – w obydwu rozporządzeniach pojawiają się wyraźne wskazania co do włączenia Parlamentu Europejskiego w proces dyskusji nad tymi priorytetami i sposobu ich implementacji przez państwa członkowskie. W dotychczasowym systemie nie jest to wyraźnie wskazane, na czym ta dyskusja miałaby polegać. W obydwu projektach rozporządzenia jest wyraźne wskazane, że odpowiednie komisje Parlamentu Europejskiego mogą zaprosić do dyskusji przedstawicieli państw członkowskich jak również Komisję Europejską. Na forum Parlamentu Europejskiego zaś będzie można przedyskutować zarówno zalecenia dla poszczególnych państw członkowskich, jak i sposób, w jaki państwa członkowskie mają je wdrażać.

Reasumując: w tej chwili omawiamy coś, co jest implementowane dopiero pierwszy raz. W wielu przypadkach uwagi pani Berès są bardzo zasadne i słuszne. Wszyscy uczymy się tego procesu i oceniamy jego skuteczność na podstawie wyników, które napływają do nas tak naprawdę codziennie, codziennie pojawiają się nowe informacje, jak poszczególne kraje to odczytują i jak poszczególne kraje implementują semestr europejski. Widzimy również rezultaty pierwszej dyskusji na poziomie unijnym. Wnioski są wyciągane bardzo szybko i trwa próba usprawnienia i pogłębienia procesu.

Na dzisiejszym ECOFINie podjęliśmy zobowiązania jako prezydencja, żeby jak najszybciej skierować kolejne inicjatywy Komisji Europejskiej do odpowiednich grup roboczych, żeby ten proces implementacji i ulepszania semestru europejskiego przebiegał jak najpłynniej i jak najszybciej, żeby osiągnąć zamierzony efekt i poprawić efektywność systemu i jego przejrzystość. Dziękuję bardzo za uwagę!

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − Mr President, I am glad to address this House today on the report by Mrs Berès and to say that the Commission welcomes the report on the European Semester for Economic Policy Coordination.

I especially welcome the fact that, on a number of issues that are central to the effective and efficient delivery of the public good of economic surveillance, Parliament and the Commission share a common point of view. One example is the clear and shared recognition that a purely intergovernmental system of policy coordination would be inadequate to fulfil what is required of multilateral surveillance under the Treaty. We need the Community method for this purpose.

The report also shows, to my mind, that we have a strong common understanding of the challenges that we are facing during this crisis and the direction that our response should take. It has to combine stability, growth and solidarity.

The most telling example of this is the spirit of cooperation with which Parliament has taken its responsibility regarding economic governance in the legislative process that led to the adoption of the six-pack legislation. The agreement between our institutions on the fundamental issues of economic policy coordination is all the more important at the present time as we face very substantial challenges for economic and financial policymaking.

Therefore I hope that we can repeat the success of the six-pack with regard to the new legislative proposals for further strengthening economic governance which the Commission put forward last Wednesday. The package of documents presented on that day reflects our commitment to closer convergence, stronger discipline and firm solidarity.

On several occasions I have already stated that democratic accountability on European decision-making has to be increased – as Mrs Berès rightly underlined – especially if a greater degree of fiscal discipline and economic surveillance is to be conducted by the European Union in relation to the Member States. This is indeed extremely important and I believe that in Parliament and the Commission we see eye to eye on this critical matter.

This is also the reason why I was – and remain – so supportive of the new Economic Dialogue. I look forward to our Economic Dialogue on the Commission’s Annual Growth Survey for 2012. This Dialogue will be an excellent opportunity for Parliament to express its views on the priorities for the economic agenda on growth, stability and governance.

Now, I recognise that not everything said in the report is necessarily flattering of how the first European Semester in 2011 was conducted. I do, however, hope that you recognise that the Annual Growth Survey for 2012 also reflects efforts on the part of the Commission to take into account comments made in this House.

Let me conclude by saying that the introduction of the European Semester in itself has been a major step forward and the 2011 experience has clearly shown improvements compared to economic surveillance done before. The six-pack will go much further and it is actually already having a practical impact because several Member States are realising that they face the prospect of moving to the next step of the Excessive Deficit Procedure, and also the possibility of financial sanctions, unless they take action in order to ensure that they meet the economic and fiscal targets of next year.

I am certain that the next European Semester in the first half of 2012 will be even better, that we will already have learned more lessons based on our experience this year, and that we will further improve our capacity for policymaking in a systematic manner.

 
  
MPphoto
 

  László Surján, A Költségvetési Bizottság véleményének előadója. − Elnök Úr! Miniszter Úr! Biztos Úr! Tisztelettel jelentem, hogy a Költségvetési Bizottság támogatta, örömmel fogadta ezt a jelentést. Annál is inkább könnyen mondom most ki ezt, mert a végső formában a hozzáírt véleményünknek majdnem kétharmad részét beépítve találtuk. Ezért is és a munkáért is köszönettel tartozunk a jelentéstevőnek.

Teljesen egyetértek a Bizottság véleményével, miszerint ez egy párbeszéd jellegű folyamat. Nem arról van szó, hogy Brüsszel valamilyen fajta kemény irányítást, főhatalmat gyakorol. És ezért nagyon fontos a nemzeti parlamentek bevonása, ami természetesen elképzelhetetlen az Európai Parlament megfelelő bevonása nélkül. De a költségvetés valódi gazdája egy tagállamban a nemzeti parlament, nélkülük tehát elég nehéz lenne előbbre jutnunk.

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson, föredragande av yttrande från utskottet för sysselsättning och sociala frågor. − Herr talman! Huvudbudskapet i detta betänkande är mycket viktigt. Det parlamentariska inflytandet i den ekonomiska planeringsterminen måste stärkas. Årets process har visat att det finns ett stort behov av förbättrad öppenhet och förankring. Med en utökad parlamentarisk insyn och ett mer aktivt parlamentariskt deltagande skulle processen genast få större demokratisk legitimitet.

Vad jag mer specifikt skulle vilja lyfta fram är sysselsättningsaspekten. En bättre fungerande arbetsmarknad är en avgörande nyckel till framgång i såväl den kortsiktiga krishanteringen som det mer långsiktiga ekonomiska arbetet. Tyvärr kom arbetslösheten och jobbskapandet alltför mycket i skymundan i den planeringstermin som avslutades nu i somras. Det måste bli en förändring inför fortsättningen.

För det första måste arbetsmarknadens parter ges en mer aktiv roll i utformningen av analyser och rekommendationer. Parterna har den klart största expertisen att bedöma vad som fungerar och inte fungerar. Deras rätt att agera helt oberoende i lönebildningen är en självklarhet.

För det andra måste aktiv arbetsmarknadspolitik göras till en tyngre komponent i den ekonomiska politiken. Större satsningar på matchning, yrkesutbildning och vidareutbildning skulle vara en mycket lönsam åtgärd med tanke på de nuvarande arbetslöshetstalen.

För det tredje måste de strategiska valen göras tydligare eftersom kunskap är den helt centrala konkurrensfaktorn för europeiska företag. Utan en stark europeisk kunskapsutveckling kommer jobben att flytta någon annanstans. Europa ska konkurrera med kunskap, inte med låga löner och dåliga villkor.

Jag vill tacka Pervenche Berès för ett utmärkt arbete med detta gedigna betänkande och jag vill avsluta med att tacka för ordet.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud, rapporteure pour avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. − Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je tiens d'abord à féliciter Pervenche Berès pour ce remarquable rapport, aboutissement de plusieurs mois de travail, et qui associait neuf commissions parlementaires.

Ainsi, en commission du marché intérieur, l'avis de Catherine Stihler mettait l'accent sur le rôle central du marché unique, pilier économique de l'Union, au cœur d'une gouvernance en recherche d'une croissance durable, inclusive, sociale, en conformité avec la stratégie Europe 2020 et au bénéfice de tous nos concitoyens.

Mais pour relever ce défi, il faut s'assurer que ce semestre européen ne soit pas un simple système de contrôle intergouvernemental imposant le diktat de certains membres du Conseil aux parlements nationaux. Le consentement parlementaire au budget public est un des fondements de la démocratie. C'est pourquoi les examens annuels de croissance doivent impérativement être adoptés en codécision, avec une coopération étroite entre Parlement européen et parlements nationaux. C'est une exigence démocratique et nous devons être intransigeants.

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für regionale Entwicklung. − Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kommissar Rehn! In der Diskussion um die Wirtschafts- und Finanzkrise, die zur Einführung des Europäischen Semesters geführt hat, steht in der Öffentlichkeit die Frage der Geldpolitik und der Staatsschuldenkrise im Vordergrund.

Für den Ausschuss für regionale Entwicklung ist es allerdings wichtig, dass die realwirtschaftliche Frage stärker beleuchtet wird. Wir wollen die Ursachen beheben, die zu den Unterschieden bei der Wettbewerbsfähigkeit geführt haben, die dazu führen, dass einige Länder hinterherhinken. Darauf liegt der Schwerpunkt der europäischen Politik, und darauf muss er auch in Zukunft liegen. Es ist ein Skandal, dass einige Länder die Strukturfonds nicht abrufen. Hier müssen die Ursachen untersucht werden, wie das Parlament ja auch mit meinem Bericht über die Absorptionsrate beschlossen hat. Das ist nicht nur eine Frage der Kofinanzierung, das ist auch eine Frage der Dezentralisierung von Entscheidungsverantwortung. Da geht es um Stärkung der Verwaltungskapazität. Und hier ist der Ausschuss für regionale Entwicklung dankbar, dass die Berichterstatterin unsere Vorschläge mit aufgenommen hat, weil wir das Problem nun an der Wurzel packen und die Ursachen der Ungleichgewichte beseitigen müssen.

(Der Redner/Die Rednerin erklärt sich bereit, gemäß Artikel 149 Absatz 8 GO auf die Frage eines anderen Mitglieds zu antworten.)

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Herr Präsident! Der Herr Kollege hat vollkommen zu Recht vom Problem der Wettbewerbsfähigkeit gesprochen. Er hat sich in seiner Ausführung allerdings nur auf die Möglichkeiten konzentriert, die rund um Struktur- und Kohäsionsfonds bestehen würden. Meine Frage an ihn: Liegt die Ursache der Probleme bei der Wettbewerbsfähigkeit nicht viel tiefer, nämlich in der konkreten Leistungsfähigkeit von Nationalstaaten und Regionen? Und was könnte man seiner Ansicht nach da tun, wenn unmittelbare Eingriffe in nationalstaatliche Rechte nicht möglich sind?

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer (ALDE). − Herr Präsident! Die Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit liegen mit Sicherheit auch an den unterschiedlichen Reaktionen von Mitgliedstaaten auf weltwirtschaftliche Veränderungen. Es würde zu weit führen, das zu untersuchen, weil ja auch die Meinungen der Experten auseinandergehen.

Tatsache ist, dass auch innerhalb von Mitgliedstaaten einzelne Regionen sich unterschiedlich entwickeln. Deshalb ist der Ausschuss für regionale Entwicklung der Meinung, dass die bisherige Kohäsions- und Regionalpolitik einen guten Ansatz bietet, um Regionen, Städten und Gemeinden und den dort ansässigen Unternehmen Hilfen zu bieten, damit sie sich besser anpassen können. Allerdings zeigt sich ja auch in der Untersuchung der tatsächlichen Auswirkungen, dass einzelne Mitgliedstaaten besser mit den Strukturfonds umgehen – wie z. B. Estland oder auch Polen, die sehr gute Ergebnisse erzielen – als andere, die sich schwer tun, die Mittel abzurufen – etwa Regionen wie Kalabrien, Sizilien oder auch Griechenland oder Rumänien.

Es geht aus Sicht des Ausschusses jetzt darum, diese Probleme konkret anzupacken, um die Strukturfonds besser einzusetzen und die Ursachen des Problems anzupacken.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon valmistelija. − Arvoisa puhemies, hyvä komissaari, muutama ajatus koulutus- ja kulttuurivaliokunnan puolesta talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Uskon ja toivon, että kaikki me tässä salissa ja Euroopan parlamentissa jaamme sen yhteisen käsityksen, että kun katsotaan Euroopan unionin tulevaisuuden perustaa, se lepää vahvasti koulutuksen varassa eli väestön koulutustaso riippuu siitä, minkälainen opetuksen taso meillä on. Kun nyt katsotaan Euroopan unionin aluetta, valitettavasti tällä hetkellä koulutuksen ja opetuksen tasossa on eroa. Meidän on avoimen koordinaation kautta yritettävä rohkaista jäsenvaltioita toimimaan niin, että me voimme nostaa eurooppalaista koulutuksen tasoa kauttaaltaan.

On myöskin erittäin tärkeää huolehtia nyt, kun elämme tällaisessa taloudellisessa taantumassa, että kohdistamme talouspolitiikassa rahat oikein koulutukseen, perustutkimukseen, tuotekehittelyyn ja innovaatioihin, koska tämä on se avain, mitä kautta voimme myös saada aikaiseksi uutta kasvua. Nimenomaan kun puhumme kasvusta, meidän on tarpeen saada aikaan kestävää kasvua, kestävää kilpailukykyä, ja uskon sen lepäävän vahvan koulutuksen päällä.

Olisin toivonut, että komissio olisi myös tässä vuotuisessa kasvuselvityksessään nostanut kymmenen prioriteettikohdan ohjelmaan tämän koulutuksen. Tiedän, että EU 2020 -hankkeessa se on ja siksi on erittäin tärkeätä huolehtia siitä, että koulutus pysyy vahvasti mukana myös tulevissa Euroopan yhteisissä ohjelmissa.

 
  
MPphoto
 

  Rafał Trzaskowski, rapporteur for the opinion of the Committee on Constitutional Affairs. − Mr President, I would like to make a few institutional points.

Firstly, I would like to stress that the formalisation of the European Semester should in no way jeopardise the prerogatives of the European Parliament as provided for in the Treaties.

Secondly, institutions should cooperate in order to enhance the Semester’s legitimacy and to clear the remaining legal ambiguities which otherwise may lead to institutional conflicts in the coming years.

Thirdly, the European Semester and the economic dialogue should be regarded as elements of the EU institutional framework and, most importantly, should promote the Community method involving the Union institutions at all stages of the decision-making process. The Commission here should play an independent and even stronger role in the process.

Finally, the decision to actually have the economic semester with 27 Member States – all of them – seeks to achieve one of the most important goals now facing us, which is to avoid fragmentation. That is why I am very happy that the idea of creating a subcommittee in this Parliament in which only members of the euro zone would be present was finally dropped.

 
  
MPphoto
 

  Marije Cornelissen, Rapporteur voor advies van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. − Voorzitter, de EU-20-20-doelen en het Europees semester zouden ons in theorie een geweldige stap vooruit kunnen helpen. De lidstaten hebben zich aan concrete doelen verbonden: 75% arbeidsdeelname van mannen en vrouwen, 20 miljoen mensen uit de armoede helpen, klimaatverandering tegengaan, investeren in innovatie, en ze laten ook nog hun maatregelen om deze doelen te halen controleren door de Commissie. Helemaal geweldig, tot zover.

Maar in de praktijk werkt het niet, of niet goed genoeg. De lidstaten hebben veel te lage ambities om gezamenlijk de doelen van 2020 te halen. Sommige hervormingsprogramma's zijn echt van belachelijk lage kwaliteit en de sociale doelstellingen worden stelselmatig vergeten. Bezuinigingen lijken geweldig, ook als het betekent dat er juist 20 miljoen mensen extra in armoede vervallen. Het commentaar van de Commissie is op zijn zachtst gezegd incoherent.

Waarom werkt het nu niet? Eigenlijk is er één simpel antwoord: het Europees semester heeft geen publiek. Op EU-niveau heeft het Europees Parlement te weinig zeggenschap, op nationaal niveau worden parlementen, sociale partners en ngo's er niet bij betrokken. Niemand weet ervan, niemand heeft er invloed op en dus kan het ook niemand wat schelen. Er wordt geen minister door publiek of pers op aangesproken als zijn werk zwaar onder de maat is. De kans is nihil dat een regering er bij een volgende verkiezing last van heeft dat ze heeft gefaald in het Europees semester.

Als wij samen willen dat dit project slaagt, dan moeten we zorgen voor publiek. Nationale parlementen, sociale partners en ngo's die hun regering aan haar eigen beloften houden. Een Europees Parlement dat volwaardig kan meepraten. In het excellente verslag van mevrouw Berès worden allerlei concrete maatregelen genoemd om hiervoor te zorgen. Wij stemmen heel graag vóór dit verslag, en we kijken ernaar uit om het zo snel mogelijk in te voeren.

In de Commissie werkgelegenheid beginnen we er alvast mee, en ik heb de eer om rapporteur te zijn voor een verslag van het Europees Parlement over de prioriteiten van het komende jaar. Ik nodig de Commissie en de Raad alvast uit om in het licht van dit verslag daar heel goed naar te luisteren.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je crois que ce travail qui vient d'être fait mérite d'être souligné et mérite aussi d'être pris en considération pour ce qu'il est.

Le travail qui a été fait est un travail de très bonne collaboration autour du rapporteur, Mme Berès, et je crois que le vote, qui aura lieu demain, montrera qu'il exprime la volonté de la très grande majorité de ce Parlement.

Pourquoi en est-il ainsi? Parce que ce qui est en jeu, c'est le contrôle démocratique des procédures qui tendent à améliorer l'intégration économique et la coopération entre les États. Bien sûr, le Parlement ne revendique pas d'être un exécutif, il ne revendique pas, non plus, de se substituer aux parlements nationaux mais chacun a son rôle à jouer à son niveau.

Le mérite de ce rapport d'initiative, qui est peut-être un peu plus long que d'habitude, est de proposer des solutions concrètes pour cette association, en se plaçant à deux points de vue. Tout d'abord, le point de vue du traité actuel, des règles actuelles. Le rapporteur fait des propositions sur une meilleure intervention du Parlement pour le contrôle démocratique.

Mais le rapport prend aussi en considération l'éventualité de modification des traités et indique à ce moment-là les améliorations ou les modifications qui devraient être apportées pour assurer ce contrôle effectif, démocratique qui assure la légitimité aux mesures qui sont prises et négociées au niveau européen et au niveau de chaque État.

Je voudrais revenir sur deux points particuliers qui ont été évoqués il y a un instant: la sous-commission consacrée à l'euro. Nous y avons renoncé pour ne pas créer de disparité entre les parlementaires, mais ce rapport indique, et, à juste titre, que, le moment venu, le Parlement devra s'adapter en fonction de l'organisation que prendront les États membres au sein du Conseil ou au sein de la zone euro.

Il y a aussi la question du quasi législatif, du quasi codécisionnel. Pragmatiquement, nous devons, dès l'examen annuel de croissance, mettre en œuvre un dispositif qui permette au Parlement de donner son avis, de voter des amendements et, comme le disait le rapporteur tout à l'heure, de faire que notre Président ait un véritable mandat démocratique.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, em nome do Grupo S&D. – A zona euro não tem problemas de dívida externa como os Estados Unidos, ela tem dois problemas fundamentais: um crescimento insuficiente e desequilíbrios internos crescentes, tal como a própria Comissão identificou ao completar a análise dos dez anos do seu funcionamento.

Sem opções políticas que contrariem estes desequilíbrios e esta falta de crescimento, eles crescerão sem fim. Um exemplo: sem o euro, os excedentes comerciais da Alemanha seriam reduzidos através da revalorização do marco; com o euro, eles perpetuam-se. Mas há um preço a pagar. Entre tantas economias mais frágeis, que ganhariam com uma desvalorização, perpetuam-se também, mas sim os seus défices. Instalado este desequilíbrio, os capitais fogem das economias frágeis, estas endividam-se a preços proibitivos enquanto aos mais fortes o capital se oferece quase de graça. Este círculo imparável é muito diferente da descrição de virtuosos de um lado e pecadores do outro, que temos ouvido até agora.

A receita única de austeridade só amplia a recessão e estes problemas. A estratégia de crescimento anual que, neste momento, pode estar integrada no Semestre Europeu, pode ser muito útil para resolver estes problemas, mas para isso ela terá de ser partilhada com este Parlamento, em co-decisão, e assumida pelos parlamentos nacionais. O Semestre Europeu tem de incorporar os resultados da análise dos desequilíbrios macroeconómicos e todos os outros documentos estratégicos, a Estratégia 2020, a Estratégia de Emprego, as Broad Economic Guidelines. É isso que o relatório de Pervenche Bères garante. Talvez com este enquadramento, e termino já, as recomendações ao abrigo do Pacto de Estabilidade e Crescimento ganhem mais qualidade técnica e mais eficácia.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund, för ALDE-gruppen. – Herr talman! Detta är en svår vecka, där den europeiska ekonomin och valutasamarbetet står på spel. Samtidigt är det viktigt att vi ser framåt och också noterar att en hel del åtgärder redan har vidtagits för att förebygga framtida kriser. Därför är den europeiska planeringsterminen ett otroligt viktigt verktyg.

Redan nu står det klart att det lagstiftningspaket som vi lyckades enas om i september kommer att ha en otroligt viktig effekt i framtiden. Både jag och min grupp är också glada att vår utmärkta kommissionsledamot faktiskt kommer att använda sig av de verktyg som kommissionen har fått för att åtgärda de ekonomiska bekymmer vi just nu har. Det är nödvändigt dels för att förebygga kommande kriser, dels för att skapa förtroende för de åtgärder som vi vidtar på ett europeiskt plan.

I de diskussioner som förs i Europaparlamentet är det uppenbart att vi tenderar att fastna i institutionella diskussioner. Vissa kolleger diskuterade tidigare tanken om att utskottet för ekonomi och valutafrågor ska ha ett underutskott för de länder som hör till eurozonen. Jag är själv inte övertygad om att detta skulle vara nödvändigt, och de flesta i min grupp är av samma uppfattning. Jag tror att det är onödigt att ägna en massa energi åt det här just nu, när vi i stället borde ägna energi åt att lösa den faktiska krisen.

Det finns också de som har efterlyst att parlamentet ska ha en större roll i den årliga tillväxtöversikten. Själv tror jag inte att det i nuläget är värt att ägna energi åt att diskutera medbeslutandeförfarandet, för det är inte det som är problemet just nu. De ekonomiska problemen finns någon helt annanstans.

Jag är väldigt glad att vi har den europeiska planeringsterminen – den kommer att spela en viktig roll i framtiden.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford, on behalf of the ECR Group. – Mr President, last week Germany could not sell one third of its bond issue, yesterday the Italian Government paid nearly 8% interest and today two million people are striking in Britain even though the UK public pension black hole is the biggest in Europe. Right now this Parliament and every parliament should be looking at how to help growth, remove red tape and get businesses moving, but instead we have been in back rooms arguing about just when an economic dialogue would fit into Parliament’s timetable and who should be on the guest list.

Of course countries should consider how their economic policies affect others, but MEPs are now asking for a new treaty to give the European Parliament a vote on economic guidelines. This will not decrease the resentment of many of our citizens when they see decisions being taken in faraway places, and it will not help our businesses to grow. Members, we really must stop fiddling whilst Rome cannot borrow!

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω τη γνώμη ότι ίσως δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε αυτή την έκθεση γιατί τα γεγονότα μας προσπέρασαν και μας ξεπέρασαν. Το ευρωπαϊκό εξάμηνο στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας και λιτότητας είναι σε πλήρη αντιστοίχιση με τα σχέδια της κυρίας Merkel και του κυρίου Sarkozy για τη δημιουργία της δημοσιονομικής ένωσης των προθύμων, αποτελεί βασική ιδέα για ένα αυστηρότερο σύμφωνο σταθερότητας.

Στο όνομα της ανάκτησης της εμπιστοσύνης των αγορών, θυσιάζονται δικαιώματα, καταστρατηγούνται κοινωνικές κατακτήσεις και αυτές οι πολιτικές, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ασυμβίβαστες με τη δημοκρατία. Παραμερίζονται οι Συνθήκες, παραμερίζονται τα εθνικά κοινοβούλια, παραμερίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, αύριο, παραμερίζεται και ο παριστάμενος κύριος Rehn.

Οι προϋπολογισμοί θα σχεδιάζονται και θα διαμορφώνονται στο Βερολίνο, αν είναι βέβαια σύμφωνοι με τις πολιτικές της κυρίας Merkel. Οδηγούμαστε, με γρήγορη ταχύτητα και εκβιαστικά, στην Ευρώπη των δύο ή και των τριών ταχυτήτων, στην Ευρώπη των ισχυρών και των ανίσχυρων, στην Ευρώπη των ικανών και των ανικάνων, στην Ευρώπη των αξιόπιστων και των αναξιόπιστων, οι δεύτεροι λεία στους κερδοσκόπους και στις αγορές.

Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα, τα ευρωπαϊκά κράτη είναι τρομοκρατημένα, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες κατεδαφίζονται, οι ευρωπαίοι πολίτες ενώνονται στον φόβο των ραγδαίων εξελίξεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς, αποκτά πιο αντιδραστικά, πιο αντιδημοκρατικά χαρακτηριστικά και απομακρύνεται από τα ιδανικά διαμόρφωσης ενός χώρου αλληλεγγύης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

 
  
MPphoto
 

  Juozas Imbrasas, EFD frakcijos vardu. – Gerai išmoktos praeities pamokos gali tapti geru tiltu į sėkmingesnę ateitį. Ar jas išmoko mūsų Sajungos valstybės? Todėl krizės padėtį įvertindamos Europos Sąjungos institucijos bei Bendrijos narės turėtų naujai vertinti šiandieninę situaciją. Pirmiausiai, reikėtų modernizuoti, efektyvinti viešąjį administravimą. Antra, būtina stiprinti finansinį valdymą, nes direktyvos, kurios priimamos – ne visada pakankamai veiksmingos priemonės įveikti iššūkius. Šiandien vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos darbuotojams klausimų turėtų būti bedarbystės Sąjungos šalyse mastas. Privalome kalbėti apie neatidėliotinas priemones ir programas, kurios įgalintų pačiais trumpiausiais terminais nedarbo lygį sumažinti bent trečdaliu. Nesižaviu sprendimais, kurie siūlo pagalbą bankams, o ne pagalbą žmonėms. Taupyti galima tik tada, jeigu galima uždirbti. Todėl raginu Komisiją numatyti ir pateikti konkrečius planus, kurie leistų padaryti pažangą darbo vietų kūrimo, inovacijų diegimo, švietimo, energetikos, socialinės įtraukties srityse. Ir svarbiausia – augimo užtikrinimas.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Herr Präsident! Mit dem Europäischen Semester wird ein unglaublicher Spagat versucht, den selbst der begabteste Artist nicht lange durchhalten könnte. Es geht halt nicht, einerseits zu sagen: „Alle müssen diszipliniert sein“, dann aber nicht die Instrumente dafür zu haben, sie zur Disziplin zu bringen.

Auf Deutschland bezogen, unter dem jetzt offensichtlich ganz Europa leidet, würde ich gern das wiedergeben, was Heiner Flassbeck sehr schön analysiert hat: Gerade der Erfolg der Sozialdemokraten über die Agenda 2020, der dazu geführt hat, dass es keinen Reallohnzuwachs mehr gab in Deutschland, hat die deutsche Wirtschaft im Verhältnis zu den umgebenden Wirtschaften noch stärker gemacht als zuvor. Weltwirtschaftlich hat sich das so gut wie gar nicht ausgewirkt, denn das einzige Land, das in den letzten zehn Jahren wirklich seinen Marktanteil vergrößern konnte, ist China. Wäre es den Deutschen nicht geglückt, sich so zu positionieren, hätten wir jetzt in Europa ein ganz anderes Problem, wir wären nämlich alle nach unten gezogen worden. Jetzt kann ich natürlich sagen: Okay, ich will, dass die Deutschen mehr verdienen, dass sie auf die Arbeitseinheit bezogen nicht mehr so produktiv sind, so wie die anderen Länder. Aber ist das die Lösung? Nein! Wir stehen in der Tat vor einem brennenden Haus. Ich habe derzeit das Vertrauen in die Regierungschefs, dass sie schnell die finanzpolitischen Maßnahmen setzen können, die wir brauchen.

Das Europäische Semester kann jedoch nur ein Schritt dorthin sein, wo wir hinkommen müssen, zu einer tatsächlichen Verwebung der gemeinsamen Interessen. Da darf es dann kein Tabu mehr bei der Steuerpolitik geben. Dann kann man über Beschäftigungspolitik reden, aber nur im Rahmen eines tatsächlich neuen Vertrags, den ein Konvent ausarbeitet. Kurzzeitig wird uns das Europäische Semester nicht viel mehr bringen als Unverständnis in der Bevölkerung, weil man die Zusammenhänge nicht versteht. Trotzdem ist es wenigstens ein Dialogforum.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner (PPE). - Mr President, I have two questions to the European Commission. For me the European Semester is not only about discipline and coordination but I think it is a major, serious instrument that we have at our disposal to push for structural reforms. My question to the Commission is whether it is planning to prepare a kind of comparative track record on structural reforms which would allow us to see how individual Member States advance on structural reforms?

The second question is related to what was mentioned already in this House, which is that the recent recommendations on the 2011 Semester were toned down by the Council in some cases. My question is: in the Commission’s view, has this affected the implementation of the structural reforms?

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D). - Señor Presidente, Vicepresidente Rehn, Señorías, hasta ahora la Unión Europea no ha sabido tratar la política económica de sus miembros como un asunto de interés común. Su pilar económico no ha funcionado de acuerdo con sus responsabilidades ni a la altura de las circunstancias. El incumplimiento de los compromisos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y de los objetivos de la Agenda de Lisboa mostró antes de la crisis la insuficiencia de los mecanismos de supervisión fiscal y de coordinación económica. Los desequilibrios que están en el origen de la actual crisis han evidenciado de nuevo que los problemas económicos requieren respuestas políticas.

El semestre europeo nace a raíz de las propuestas de la Comisión y del Grupo de trabajo sobre gobernanza económica, creado bajo la Presidencia española. Es un paso para fortalecer la coordinación económica y presupuestaria en el seno de la Unión Europea. Ni el mercado ni las iniciativas nacionales son suficientes por sí solos para abordar los riesgos sistémicos y relanzar la economía europea por una senda de sostenibilidad. La lógica burocrática o un enfoque puramente intergubernamental tampoco cubrirán el déficit de gobernanza económica europea.

Para avanzar en una unión política hay que reforzar la legitimidad democrática. El semestre europeo no puede realizarse a espaldas de los ciudadanos ni al margen de los principios democráticos. Por ello, apoyo el informe Berès, que reivindica el papel del Parlamento Europeo, de los Parlamentos nacionales y del diálogo interparlamentario para su desarrollo responsable y eficaz.

 
  
  

IN THE CHAIR: GILES CHICHESTER
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Monsieur le Président, quoi qu'en disent ici la plupart des orateurs de la majorité, le semestre européen est un exercice hautement antidémocratique. Le rapport de Mme Berès ne peut y apporter qu'une fiction d'amélioration.

Car, quand les grandes lignes des programmes nationaux de réforme, c'est-à-dire les grandes lignes de l'action politique des gouvernements nationaux, et leur traduction budgétaire sont dictées chaque année à Bruxelles, il ne reste presque plus rien du rôle des parlements dans l'élaboration des budgets.

Quand, de plus, en cas de non-respect des objectifs chiffrés du pacte de stabilité ou des recommandations faites à chaque État, les procédures de sanction sont automatisées, on n'est plus dans la coordination, mes chers collègues, on est dans la subordination, et dans la subordination par la contrainte aux politiques de concurrence absolue, de libre-échange mondial, de rigueur budgétaire sociale et salariale qui ne laisse aucune place à la relance de l'économie européenne. Les peuples sont aujourd'hui administrés, comme en Grèce, en Italie ou ailleurs, par des techniciens, par les fondés de pouvoir de la banque Goldman Sachs et cet exercice que vous nous proposez est en réalité hautement antidémocratique.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa eccellente relazione può dare un contributo molto importante al dibattito in corso sulla governance economica e sulla possibile riforma dei trattati, perché mette a fuoco con molta efficacia quel nesso strettissimo e ineludibile tra efficacia della governance economica e grado della sua legittimazione democratica, mettendo quindi anche in evidenza, vorrei dire, l'assurdità stessa del concetto di riforma limitata dei trattati.

Perché se da un lato gli obiettivi che tale riforma limitata sembra prefiggersi potrebbero tranquillamente, come abbiamo già argomentato, essere raggiunti senza una riforma, ma applicando il trattato, se invece si passa a trasformare quelle che sono linee guida e raccomandazioni sulla base degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, in decisioni aventi validità giuridica, si esce dal confine di una riforma limitata e si va verso una vera e piena unione fiscale di tipo federale che allora non può essere realizzata senza una piena e compiuta legittimazione democratica e quindi senza un pieno ruolo di codecisione del Parlamento europeo.

Insomma, questa riforma se limitata non serve, se attribuisce competenze nuove, piene sulla politica economica non può certo essere limitata. Quindi occorre ribaltare l'approccio, coinvolgere subito il Parlamento nella definizione delle linee guida e delle raccomandazioni come il rapporto propone, condizione per rendere poi queste linee guida vincolanti. Ribaltare l'approccio, seguire il metodo comunitario e inseguire una più forte legittimazione democratica, è questa la linea che la relazione Berès in modo convincente ci propone.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Elnök Úr! Minden elgondolásról akkor bizonyosodik be, hogy jó ötlet, amikor az a gyakorlatban is átültetésre kerül, hiszen a papír forma, valamennyien tudjuk, hogy mindent kibír. Szeretném azt gondolni, hogy az európai szemeszter a kezdeti nehézségek és a próbaév után érdemben is útjára tud indulni. Sajnálatos volna, ha ez a rendszer csupán egy olyan nyomkövető rendszerként működne, amely ugyan papíron jól meghatározott keretek között működik, de azt sem betartani, sem teljesíteni nem lehet. A rendszernek a betarthatóságát a Bizottságnak kell garantálnia.

Ha holnap a jelentés megszavazásra kerül, tulajdonképpen egy olyan tiszta lappal vágunk neki egy újabb reményteljes időszaknak, ami kecsegtető lehet. Szeretném felhívni a Bizottság figyelmét a nemzeti reformprogramoknak a koordináltabb és pontosabb ellenőrzésére, az éves növekedési jelentések szigorú elemzésére, a jó gyakorlatok és az első év tapasztalatait összegző elemzések mielőbbi elkészítésére.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - Elnök Úr! Rehn Biztos Úr! Az európai szemeszter az uniós gazdaságpolitika szükséges, de nem elégséges eszköze. Az eurózóna válságának rendezéséhez minél előbb szükség lenne az eurókötvények bevezetésére. Sajnálatos, hogy a zöld könyv összeállításával az Európai Bizottság hónapokra, évekre elhúzhatja az időt. Európa sodródását meg kell állítani. Európának nincs ideje zöld könyvek megvitatására. Legalább ilyen fontos lenne a pénzügyi tranzakciós adó bevezetése is, amelyet a Parlamentben az európai szocialisták már 2008 szeptemberében javasoltak. Jó lenne, ha az állam- és a kormányfők nem húznák az időt. Európa sodródását meg kell állítanunk közös erővel.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). - Europejski okres oceny ma służyć weryfikowaniu stosowania dyscypliny budżetowej przez państwa członkowskie i umożliwić kontrolowanie właściwej realizacji założeń strategii Europa 2020. Po roku trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy semestr europejski pomoże osiągnąć założone cele. Od samego początku nie stworzono standardowego formatu dla europejskich okresów oceny, co spowodowało, że dokumenty przesłane przez państwa członkowskie są ogromnie zróżnicowane i mało przejrzyste. W tym kontekście pojawia się pytanie o realność przeprowadzonej oceny, skoro dostarczane informacje tak bardzo różnią się od siebie. Zaczyna powtarzać się sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku strategii lizbońskiej.

Po roku widać, że część państw członkowskich nie respektuje konieczności uwzględniania założeń nowej strategii, co może spowodować, że wskazane przez nią cele nie zostaną osiągnięte. Wydaje się więc konieczne wprowadzenie mechanizmów egzekwujących od poszczególnych rządów przedstawienie precyzyjnego planu działania oraz harmonogramu. Nie możemy bowiem pozwolić, aby kolejna dekada została przez Unię zmarnowana. Czy tego chcemy czy nie, świat ucieka do przodu, nie oglądając się na wewnętrzne problemy krajów europejskich. Jeżeli nie zrealizujemy założeń strategii Europa 2020, to przegramy globalną rywalizację nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale z Chinami, Brazylią czy Indiami. Wyraźnie trzeba powiedzieć, że pozorowanymi działaniami najbardziej szkodzimy sami sobie.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Statt mit dem Europäischen Semester weitere Kompetenzen nach Brüssel zu verlagern und so die Zentralisierung der Europäischen Union weiter voranzutreiben, gilt es meines Erachtens zu verhindern, dass die Schulden überhaupt erst gemacht werden. Vor allem gilt es in Anbetracht des Schuldenkrisenstrudels, in dem wir uns befinden, um jeden Preis die reale Gefahr abzuwenden, dass die wirtschaftlich noch immer erfolgreichen Staaten der Eurozone mit in den Abgrund gezogen werden.

Die Einführung gemeinsamer Anleihen der Euroländer mit einer Triple-A-Bewertung, so genannte Elitebonds, wäre nur sinnvoll, wenn die Europäische Union nicht zur Schuldenunion, zur Transferunion verkommt. Das macht eine Teilung der Eurozone wahrscheinlich unabdingbar. Die Einführung von Elitebonds wird vielleicht Fakten schaffen, denen sich die Europhantasten dann nicht widersetzen könnten. Elitebonds könnten somit den Weg zu einer kerneuropäischen Hartwährungszone, zu einem kerneuropäischen Hartwährungsverbund ebnen, und das wäre meines Erachtens äußerst sinnvoll.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). - Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Europäische Parlament bleibt mit diesem Bericht am Ball. Wir haben mit der Durchsetzung des Sixpacks einen großen Schritt vorwärts gemacht und das Europäische Semester kodifiziert. Trotzdem bleibt das Europäische Semester eine Zwischenlösung, eine Notlösung, weil wir es versäumt haben, mit der Euro-Einführung die Wirtschafts- und Sozialunion und die politische Union zu schaffen. Berufen wir rasch einen Konvent ein, der die Wirtschafts- und Sozialunion vorbereitet! Weil wir den Stabilitäts- und Wachstumspakt nicht nur nicht eingehalten, sondern auch ausgehöhlt haben. Das Europäische Semester ist eine Notlösung, weil der Kommission viele politische Instrumente fehlen, um eine handlungsfähige Wirtschaftsregierung sein zu können. Sorgen wir dafür, dass die Verletzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts und der europäischen Ziele beim Europäischen Gerichtshof eingeklagt werden kann! Sorgen wir dafür, dass die Schuldenbremsen in den Mitgliedstaaten von einem Vetorecht eines unabhängigen Staatsschuldenausschusses begleitet werden können!

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, komission varapuheenjohtaja. − Arvoisa puhemies, arvoisat edustajat, haluan ensinnäkin kiittää rakentavasta ja asiallisesta keskustelusta, jonka Berèsin erinomainen mietintö käynnisti. Haluaisin esittää tämän keskustelun päätteeksi osaltani kolme kommenttia.

Ensinnäkin komissio on valmis kuuntelemaan Euroopan parlamenttia aina ja varsinkin kun parlamentti käyttää ääntään ajoissa. Toivon, että Euroopan parlamentti löytää vuoden 2012 vuosittaisen kasvuselvityksen osalta luontevan tavan käydä keskustelua ja esittää kannanottonsa ajoissa, jotta se vaikuttaa paitsi komission, myös jäsenvaltioiden päätöksentekoon. Tämä on hyvin tärkeä kansanvaltaisen hyväksyttävyyden eli demokraattisen legitimiteetin näkökulmasta, jota esittelijä Berès ja useat puheenvuoron käyttäjät ovat tänä iltana aivan perustellusti ja aivan oikein korostaneet.

Esimerkin vuoksi kuuntelin edustaja Takkulaa, joka korosti koulutuksen merkitystä. Emme voi käsitellä kaikkia politiikka-alueita joka vuosi, mutta koulutus on kyllä niin tärkeä, sekä kilpailukyvyn että tuottavuuden kannalta, sitä kautta ihmisten työllistettävyyden kannalta, että siihen pitää kyllä panna erityistä painoa ja on sitä hyvä katsoa myöskin tämän vuosittaisen kasvuselvityksen yhteydessä. Koulutuksella on tietysti ratkaiseva merkitys paitsi talouden kasvun ja työllisyyden, myös yleisemmin ihmisyyden kehitystarpeen kannalta ja siinä mielessä se on hyvin perimmäinen arvo eurooppalaisen yhteiskunnan kannalta.

Toinen kommenttini edustaja Hübnerille, joka viittasi vertailevaan maaseurannan vähäisyyteen. Itse asiassa kun luette tarkkaan tämän vuoden 2012 kasvuselvityksen, niin tässä on sekä jäsenvaltioita vertaileva osuus että myös unionin tasoa käsittelevä osuus, jossa hyvin tarkasti katsotaan, mitä toimenpiteitä on suositeltu jäsenvaltioille ja myös mitä toimenpiteitä kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi tehdä yhteisten eurooppalaisten päätösten toimeenpanemiseksi esimerkiksi palveludirektiivin osalta tai yhtä hyvin energia- ja kauppapolitiikan osalta. Eli olen samaa mieltä kanssanne, tämä on jo osittain mukana tässä ja tulemme vahvistamaan tätä ulottuvuutta tulevissa raporteissa.

Kolmas ja viimeinen kommenttini, puhemies, eräät edustajat ovat esittäneet, että tämä eurooppalainen ohjausjakso olisi turha ja byrokraattinen väline ja että meidän pitäisi keskittyä pelkästään palon sammutukseen ja päällä olevan kriisin voittamiseen. Olen tietenkin samaa mieltä siitä, että meidän pitää todellakin tehdä kaikkemme kriisin voittamiseksi, talouden kasvun ja työllisyyden pelastamiseksi, mutta samalla olen eri mieltä siitä, että tämä eurooppalainen ohjausjakso olisi tässä mielessä turha, päinvastoin.

On hyvin tärkeä nähdä tämä eurooppalainen ohjausjakso välineenä sekä pitkän sihdin talouden kasvun edellytysten luomiseen että myös lyhyellä tähtäyksellä talouden vakauden vahvistamiseen. Näillä suosituksilla, joita eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä esimerkiksi tänä vuonna tehtiin, on ollut vaikutusta jäsenvaltioiden toimintaan, ja siinä mielessä ne ovat jo osaltaan näyttäneet kyntensä.

Päätteeksi haluan vielä sanoa sen, että on selvää, että Euroopan talouden kasvua ei saada liikkeelle liialla keskittämisellä vaan vahvistamalla yrittäjyyttä, voimistamalla ihmisten osaamista ja innovaatiokykyä ja ylipäänsä vapauttamalla ihmisten luovat voimat yrittäjyyteen ja osaamiseen ja sitä kautta tuottavaan työhön. Tämä juuri on eurooppalaisen ohjausjakson tarkoitus eli tämän kautta pyrimme sekä finanssipolitiikalla että rakennepolitiikalla luomaan edellytykset sellaiselle yrittäjyydelle, osaamiselle, innovatiivisuudelle sekä ylipäänsä tuottavalle työlle, joka auttaa vahvistamaan talouden kasvun ja työllisyyden perusteita Euroopassa. Ja näin ollen tällä eurooppalaisella ohjausjaksolla on hyvin suora yhteys talouden kasvun ja sitä kautta työllisyyden vahvistamiseen Euroopassa ja se on se, joka on lopulta kansalaisillemme kaikkein tärkeintä ja ratkaisevaa.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Dominik, Urzędujący Przewodniczący Rady. − Panie Przewodniczący! Z bardzo dużym zainteresowaniem przysłuchiwałem się tej debacie. Wydaje mi się, że takie dyskusje są potrzebne, przede wszystkim żeby zwiększyć zrozumienie całego procesu i semestru europejskiego.

Bo czemu on służy? Semestr europejski nie jest instrumentem mającym na celu doraźne rozwiązanie problemów związanych z obecnym kryzysem. Jest to instrument pomyslany jako element długofalowej współpracy gospodarczej w Unii Europejskiej, polegający na wzmocnieniu sposobu przekładania priorytetów unijnych i koordynowania działań przez wszystkie państwa członkowskie i wzmocnieniu przekazu tych priorytetów, określanych na poziomie unijnym, do parlamentów narodowych, czyli do tych instytucji, które ostatecznie podejmują większość decyzji, mających wpływ na faktyczną implementację priorytetów unijnych. Wydaje mi się, że musimy o tym pamiętać.

W mojej ocenie cały proces jest właśnie w tej chwili oparty na instytucjach wspólnotowych. Padały tutaj głosy z sali, że istnieją obawy, że odchodzimy od metody wspólnotowej, że zaczynają być wprowadzane elementy, których nie przewiduje traktat, że pojawia się dyktat poszczególnych państw członkowskich. Ale proszę zwrócić uwagę, że cały proces oparty jest od początku na projektach przygotowanych przez Komisję Europejską, na dyskusji odbywającej się w Radzie i na poziomie Rady Europejskiej, na dokumentach, które są przyjmowane w ramach instytucji unijnych. Czyli w mojej ocenie metoda wspólnotowa jest zachowana. A co najważniejsze w tym całym procesie, – na co też wiele państw członkowskich zwraca uwagę – czyli ostateczną decyzję, pozostawia się suwerennym parlamentom narodowym. Musimy o tym pamiętać i dbać o to. Odebranie tej suwerenności parlamentom europejskim w decyzjach budżetowych nie jest akceptowane przez praktycznie żadne państwo członkowskie. Takiej opcji nie ma.

Tocząc dyskusję nad semestrem europejskim, nad jego oceną po pierwszym roku funkcjonowania, nad dalszymi zmianami, które są wprowadzane do funkcjonowania semestru europejskiego, powinniśmy się skupić nad tym, jak zwiększyć, wzmocnić ten przekaz do parlamentów europejskich. Jak bardziej włączyć parlamenty krajowe do dyskusji na priorytetami, które służą poprawie efektywności całej Unii Europejskiej? Ale to wszystko zależy od poprawy efektywności funkcjonowania poszczególnych państw członkowskich. Wiemy już z praktyki, że nie da się budować zwiększonej konkurencyjności Unii Europejskiej w oparciu tylko o kilka państw członkowskich. Wszyscy musimy iść w tym samym kierunku.

Należy znaleźć odpowiednie tempo dla poszczególnych państw członkowskich. Nie każde jest w stanie udźwignąć taki sam ciężar w tym samym momencie. Ale to, co robi Komisja Europejska, przygotowując co roku Annual growth survey, to jest właśnie wskazanie, w jakim kierunku w najbliższym czasie Unia powinna się rozwijać. Później przekłada się to na poszczególne zalecenia dla państw członkowskich i sprawdza, czy uzyskują one pewne odzwierciedlenie w krajowych programach reform, a później w budżetach narodowych – to jest właśnie ten element, którego nam dotychczas brakowało: przekazywano z Brukseli, z instytucji europejskich, sygnał do stolic i właściwie na tym się kończyło. Nie mieliśmy elementu zwrotnego jeszcze w trakcie procesu decyzyjnego o tym, w jaki sposób to ma być uwzględnione. Tak że to jest olbrzymia wartość dodana całego procesu i na tym powinniśmy się skupić.

W sprawozdaniu pani Berès odnajduję bardzo wiele ciekawych pomysłów, właśnie na temat, jak Parlament Europejski i inne instytucje unijne mogłyby włączyć się w proces wciągania parlamentów krajowych w cały proces decyzyjny i wskazania im, że one też biorą bezpośrednią odpowiedzialność za realizację priorytetów unijnych, które służą naszemu wspólnemu dobru: zwiększaniu i stabilności wzrostu gospodarczego w państwach członkowskich i poprawy konkurencyjności w całej Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, rapporteure. − Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Commissaire, je voudrais d'abord répondre à Mme Vicky Ford, qui nous a abandonnés.

C'est étonnant de voir une parlementaire britannique s'inquiéter de ce qu'un Parlement se préoccupe de légitimité démocratique. Cela ne ressemble pas à la conception que j'ai de la démocratie vue du Royaume-Uni. Je veux aussi lui dire que, justement, si nous insistons tant pour que le Parlement européen soit codécisionnaire dans la définition de ses orientations de politique économique, c'est que nous pensons que, au-delà de la consolidation budgétaire, c'est un des moyens de faire prendre en compte nos préoccupations en termes de croissance, en termes de financement des besoins d'innovation, de recherche, d'investissement dans le domaine industriel.

Monsieur le Président du Conseil, je voudrais vous remercier de votre insistance sur la méthode communautaire et vous dire que, bien sûr, si les États membres sont souverains, nous devons aussi tenir compte des enseignements de cette crise.

Un des enseignements de cette crise, c'est que la coordination ex ante des politiques économiques des États membres n'a pas assez fonctionné. Pour qu'elle fonctionne bien, sur une base acceptable, démocratique, dans le respect de ce qu'est l'institution communautaire, je vous invite, ainsi que vos successeurs, au nom de la Présidence danoise, à tenir le plus grand compte des observations que ce Parlement fera sur l'examen annuel de la croissance 2012.

Monsieur le Commissaire, vous avez souhaité que cet exercice ne soit pas qualifié de technocratique. Il ne tient qu'à nous d'en faire un exercice politique d'orientation de la politique économique. Je crois que ce rapport y contribue et j'espère, Monsieur le Commissaire, que vous serez à nos côtés pour améliorer la procédure et pour que le Conseil tienne effectivement compte des observations que ce Parlement européen fera. Nous serons au rendez-vous lors de la session de février, avec des observations sur le fond, afin que, ensemble, nous soyons plus efficaces.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place at 12 noon tomorrow.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – Vivemos um período difícil da história europeia. Mais do que nunca, precisamos de uma análise responsável às respostas a esta crise que têm sido dadas pela União, porque a verdade é que hoje assistimos ao aumento das desigualdades, dos desequilíbrios macro económicos e financeiros e a cada vez mais evidentes divergências de competitividade. Neste sentido, o próximo Conselho Europeu tem de perceber a importância de se reforçar a coordenação económica com vista à estabilidade, crescimento e emprego e de permitir uma acção mais robusta do Banco Central Europeu. Sabemos das preocupações monetárias que tem hoje a União e a necessidade de se proteger o euro, mas não podemos ficar por aí, precisamos de ter uma política económica para a União Europeia. Desde logo, é necessário injectar liquidez na economia, na medida em que as empresas anseiam por financiamento, o que é vital para travar a recessão e voltar crescimento e emprego. Por outro lado é necessária a participação central do Parlamento Europeu no âmbito da co-decisão, para que mais facilmente vingue uma visão solidária da União e aumente a legitimação democrática das decisões que se estão a tomar, em muitos casos abusivamente por um duunvirato, na presente conjuntura.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. Criza economică ne-a arătat că este nevoie de instrumente mai bune pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice. „Semestrul pentru guvernanța economică“ este menit să evalueze politicile naționale economice și fiscale la nivel european, înainte ca acestea să fie adoptate. Acesta ar oferi un cadru structural pentru coordonarea politicilor bugetare și economice ale statelor membre, conform Pactului de stabilitate și creștere și Strategiei UE 2020. Criza economică a condus la accentuarea dezechilibrelor macroeconomice şi a decalajelor de competitivitate ca urmare a introducerii monedei euro. Acest lucru a condus la necesitatea ca Uniunea să le combată pe baza unei abordări simetrice care ar viza atât deficitele, cât şi surplusurile excesive.

Cadrul îmbunătăţit al guvernanţei economice ar trebui să se bazeze pe diferite politici interconectate, vizând creșterea economică și crearea de locuri de muncă durabile, care să fie coerente între ele, în special pe o strategie a Uniunii pentru creștere economică și locuri de muncă. Experiența ultimilor ani a scos în evidență nevoia unei guvernanțe economice îmbunătățite în Uniune, care ar trebui să se bazeze pe o asumare mai puternică la nivel național a normelor și politicilor stabilite de comun acord și pe un cadru mai solid de supraveghere a politicilor economice naționale la nivelul Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písemně. Zpráva se věnuje mimo jiné problematice rozpočtové disciplíny nejen v rámci eurozóny, ale také v rámci všech členských států EU. Jako jeden z aspektů zavedení společné hospodářské a rozpočtové politiky zemí eurozóny zpráva uvádí, že dosavadní zkušenosti, kdy se rozpočtové problémy jednoho státu přelévají do jiných, a vzájemně tak ovlivňují všechny členy eurozóny, nám jasně ukazují potřebu větší koordinace a spolupráce na poli hospodářských a rozpočtových politik. Osobně považuji za správnou výzvu, aby členské státy do přípravy vnitrostátních reformních programů a programů rozvoje a soudržnosti zapojily vnitrostátní a regionální parlamenty, sociální partnery a občanskou společnost a aby je s nimi pravidelně konzultovaly. Ukazuje se, že má-li být integrovaný dohled nad hospodářskými politikami účinný, nesmí se omezovat pouze na hodnocení rozpočtových a strukturálních politik členských států EU, ale musí být v souladu s cíli a kroky na úrovni EU, jakož i s mírou a povahou finančních zdrojů Unie. V tomto ohledu jsou proto zásadní politiky EU a opatření v rámci strategie EU 2020, zejména pokud jde o politiky soudržnosti, výzkum a inovace.

 
  
MPphoto
 
 

  Cutas, George Sabin (S&D), în scris. S-a vorbit mult în contexte europene și naționale despre criza economică și financiară și efectele ei, despre criza datoriilor suverane și cea a deficitelor publice, despre pierderea locurilor de muncă și precaritatea celor existente. S-a acționat însă prea puțin: s-au luat hotărâri cu jumătate de măsură, iar statele membre din zona euro aflate în dificultate au fost privite cu ochi acuzatori, fiind considerate responsabile de efectul de domino asupra situației economice generale a Uniunii. Cu toate acestea, este necesar să recunoaștem: criza cu care ne confruntăm, cea mai gravă din ultimele șapte decenii, a fost creată de anumite deficienţe ale Uniunii Economice și Monetare și de problemele structurale ale statelor din zona euro, în special în ceea ce privește diferențele de competitivitate dintre ele, după cum bine observa recent Jacques Delors. De aceea, statele membre ar trebui să considere politicile economice și fiscale o problemă de interes comun și să urmărească consolidarea coordonării macroeconomice în cadrul semestrului european. Pentru ca proiectul european să ducă mai departe idealurile de democrație, pace și prosperitate economică, trebuie ca el să fie credibil și susținut de pilonii unor politici de stabilizare economică cu adevărat eficiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), in writing. I support this report which calls for increased parliamentary scrutiny in eurozone governance. The European Parliament must play a key role in the new governance of the eurozone. The tightening of economic policy coordination and surveillance at European level must be based on the firm principles of democratic legitimacy and solidarity. The strengthening of the Commission’s authority in controlling the coordination and surveillance of national budgets must be accompanied by a simultaneous strengthening of democratic control through the European Parliament. Currently the Commission produces the ‘Annual Growth Survey’ which is the document used as the basis for the European Semester process. This process should be further legitimised by making it subject to the co-decision procedure with the European Parliament before the spring summit. This change would mean the European Parliament has real power to amend and negotiate with the Council the content of the document on which the European Semester is based. We should also reinforce the cooperation between the European Parliament and national parliaments with interparliamentary fora to coordinate policies on the European Semester, including meetings of the broad European political groups before and after the annual spring Economic Council.

 
  
MPphoto
 
 

  Herzog, Edit (S&D), írásban. Meg kell sürgősen találnunk annak a módját, hogy a problémák kezelése ne szorítkozzon csupán a megszorításokra, amelyek egymagukban – még ha csak átmenetileg is – fékezik a növekedést, s növelik a munkanélküliséget. A kiigazítási programoknak olyan intézkedéseket is magukban kell foglalniuk, amelyek munkahelyeket teremtenek, és beindítják az egészséges szerkezetű növekedést is. Csak így adható perspektíva és hit mindazok számára, akiknek leginkább kell viselnie a kiigazítás terheit. E téren sajnos a jogalkotási csomag adós maradt a konkrétumokkal. Elvitathatatlan, hogy a legsürgetőbb teendők most az eurózónában vannak. Ám abban a tíz országban is akad bőven tennivaló, amelyek nem tagjai (még) az euróövezetnek. Az együttműködésüket most szorosabbá fonó euróövezeti vezetőknek ezért az is fontos feladata, hogy ne veszítsék szem elől e tíz tagállam gondjait, s kellő figyelmet és erőfeszítést fordítsanak az Unió egészének megerősítésére is. Ez nem pusztán jó szándék és nemes gesztusok kérdése, hanem jól felfogott érdek is, hiszen a félmilliárdnyi uniós polgár egyharmada él az eurózónán kívül, akik nélkülözhetetlen vásárlói és beszállítói az eurózóna cégeinek és piacainak.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. La mise en place du semestre au début de l'année dernière a marqué la première étape d'un tour de vis général vers plus d'austérité. En imposant aux Etats de communiquer les projets de budgets aux institutions européennes avant même que ne soient consultés les parlements nationaux, le semestre européen créait un dangereux précédent. Cette logique, une fois imposée, n'a pas tardée à être suivie par des mesures encore plus drastiques transférant chaque fois un peu plus la souveraineté parlementaire vers les instances de contrôle européennes. Le Pacte de stabilité s'appuie sur cette architecture, tout comme les nouvelles propositions de la Commission qui visent à mettre sous surveillance les Etats en difficulté. Le rapport de madame Berès s'inquiète lui-même de la légitimité démocratique de ce processus. Mon groupe, lui, ne peut accepter cette austérité imposée aux peuples européens, et demande en conséquence l'ouverture d'un vrai débat sur un nouveau projet européen émancipé des marchés financiers, et ayant pour objectif principal le progrès social, humain et écologique, et la sécurité de l'emploi.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. Criza economică și financiară a dus la accentuarea inegalităților și a dezechilibrelor macroeconomice. Primul „semestru european” recent încheiat a scos în evidență necesitatea ca Uniunea Europeană să combată aceste probleme pe baza unei abordări simetrice și bazate pe mai multă legitimitate democratică, precum și pe politici interconectate la nivel european, ce vizează atingerea obiectivelor stabilite în Strategia Europa 2020. Politica regională va juca în continuare un rol deosebit de important în dezvoltarea programelor naționale în cadrul semestrului european și, în același timp, va reprezenta un instrument-cheie pentru atingerea obiectivelor stabilite pe termen mediu și lung. O politică de coeziune puternică și bine finanțată poate preveni pe viitor eventuale crize economico-financiare în Europa și poate proteja în special regiunile mai slab dezvoltate. De asemenea, este foarte importantă implicarea partenerilor locali și regionali în atingerea obiectivelor Uniunii Europene, ținând seama de caracteristicile și de diferitele niveluri de dezvoltare ale celor 271 de regiuni europene. Acest lucru va duce la o mai mare asumare a obiectivelor strategiei la toate nivelurile și va asigura o conștientizare mai bună a obiectivelor și rezultatelor la fața locului.

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE), na piśmie. Trwający kryzys zadłużenia pokazał, że dotychczasowy europejski system zarządzania gospodarczego nie jest skuteczny w zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się kryzysów. Semestr europejski to cykl wzajemnych ocen planów budżetowych krajów UE, który umożliwia stosowanie nadzoru nad polityką gospodarczą w UE w celu przeciwdziałania powstawaniu istotnych problemów natury fiskalnej, jak i strukturalnej. Pierwszy semestr europejski zainaugurowano 1 stycznia 2011 r. i, jak pokazuje doświadczenie, procedura ta wymaga udoskonaleń.

W większości przypadków zalecenia Komisji dla państw członkowskich zostały złagodzone przez Radę, co w przyszłości może przeciwdziałać efektywnej koordynacji gospodarczej. Jest to także dowodem na większą skuteczność metody wspólnotowej w porównaniu z międzyrządową w tym obszarze. W związku z tym przy tworzeniu kolejnych regulacji w przyszłości należy dążyć do zwiększenia roli Parlamentu kosztem Rady, ponieważ rozwiązanie takie uniezależnia kształt ostatecznych rekomendacji od politycznych interesów narodowych. Wzmocnić pozycję Parlamentu można m.in. poprzez instytucjonalizację tzw. dialogu ekonomicznego, w szczególności przez utworzenie specjalnej komisji parlamentarnej ds. semestru europejskiego. W ramach takiej komisji posłowie mogliby m.in. domagać się od Rady uzasadnienia zmian w zaleceniach Komisji oraz zapraszać na posiedzenia ministrów finansów z krajów, które nie zrealizowały zaleceń. Wyraźne włączenie Parlamentu zwiększy demokratyczną legitymację całej procedury, a także sprzyjać będzie integralności prawa europejskiego i przejrzystości struktury instytucjonalnej.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. – Anstatt endlich schwächeren Volkswirtschaften außerhalb des Euros eine Chance zu geben, setzt man in Brüssel auf Planwirtschaft. Die Wirtschafts- und Sozialpolitik - also die Kernkompetenzen eines souveränen Staates - unterliegen nunmehr der zentralistischen Überwachung von Kommission und ECOFIN. Nationale Reformprogramme müssen in Brüssel vorgelegt werden, "Unstimmigkeiten sollen frühzeitig aufgedeckt werden." Die Empfehlungen von Rat und Kommission sollen dann im 2ten Semester umgesetzt werden. Dieses System kann nicht funktionieren! Das sage nicht nur ich, das zeigt auch eine Studie der Fraktion der Grünen (im EP): Danach liegt die Effizienz der Empfehlungen im letzten Europäischen Semester gleich bei null. Und warum? Wachstum erzwingt man nicht durch zentralistische Planwirtschaft! Wir müssen jetzt den Geburtsfehler der Eurozone beheben und eine Hartwährungszone bilden. Mit souveränen Staaten und souveräner Wirtschaftspolitik!

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. Συγχαίρω την εισηγήτρια για την ολοκληρωμένη και ισορροπημένη έκθεση που μας παρουσίασε. Μια σωστή ισορροπία μεταξύ οικονομικών επιδόσεων, αριθμών και κοινωνικής διάστασης είναι απαραίτητη και η εισηγήτρια ορθώς δίνει έμφαση σε αυτό. Τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων μεταρρυθμίσεων, της οικονομικής διακυβέρνησης και του ευρωπαϊκού εξαμήνου δεν πρέπει να συμβάλλουν στην επιδείνωση της κοινωνικής κρίσης σε ορισμένες χώρες με πιο ευπρόσβλητες οικονομίες καθιστώντας με τον τρόπο αυτό τη ζωή όλο και δυσκολότερη. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι η ενιαία αγορά πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα μιας ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης και θεωρώ απαραίτητο να αυξήσουν τα κράτη μέλη τη στήριξη προς τις ΜΜΕ οι οποίες συνιστούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ενιαίας αγοράς. Η εκπαίδευση, ως σημαντικός κλάδος για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης οικονομίας, πρέπει να ενισχυθεί ώστε να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και όχι να αποτελέσει αντικείμενο δημοσιονομικών περικοπών που μπορεί να έχουν μεγάλο κόστος λόγω της περιθωριοποίησης των νεότερων γενεών από πλευράς απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei einer gemeinsamen Währung und in der Folge eng verflochtenen Wirtschaften ist es einzig eine Frage der Verantwortung der Mitgliedstaaten, die "Karten offen auf den Tisch zu legen". Eine wesentlich strengere budgetäre Koordinierung verletzt keinesfalls das Subsidiaritätsprinzip. Die Vorlage von nationalen Reform-Programmen sollte aus Gründen der Transparenz für gewählte VolksvertreterInnen eine Selbstverständlichkeit sein und angesichts der Tatsache, dass Regierungen offensichtlich ein Bail-out ihrer europäischen Partner erwarten, hat auch die Wählerschaft der kreditgebenden Staaten ein Recht auf diese Transparenz. Viele gute Strategien wurden schon vor langem zu Papier gebracht - es gilt diese endlich auch einzuhalten, als Beispiel seien die Maastrichtkriterien genannt.

 

17. Kehitysyhteistyön rahoitusväline – banaanialan liitännäistoimenpiteet - Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline - Kehitysyhteistyön rahoitusväline - Teollistuneiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  President. − The next item is the joint debate on

– the report by Charles Goerens, on behalf of the European Parliament delegation to the Conciliation Committee, on the joint text approved by the Conciliation Committee for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing instrument for development cooperation (00059/2011 – C7-0379/2011 – 2010/0059(COD)) (A7-0403/2001),

– the report by Helmut Scholz, on behalf of the European Parliament delegation to the Conciliation Committee, on the joint text approved by the Conciliation Committee for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1934/2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories (00056/2011 – C7-0376/2011 – 2009/0059(COD)) (A7-0401/2011),

– the report by Kinga Gál and Barbara Lochbihler, on behalf of the European Parliament delegation to the Conciliation Committee, on the joint text approved by the Conciliation Committee for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1889/2006 on establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide (00058/2011 – C7-0378/2011 – 2009/0060B(COD)) (A7-0404/2011), and

– the report by Gay Mitchell, on behalf of the European Parliament delegation to the Conciliation Committee, on the joint text approved by the Conciliation Committee for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing instrument for development cooperation (00057/2011 – C7-0377/2011 – 2009/0060A(COD)) (A7-0402/2011).

 
  
MPphoto
 

  Alejo Vidal-Quadras, Presidente de la Delegación en el Comité de Conciliación Señor Presidente, después de largas y laboriosas negociaciones, la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación aprobó por una amplia mayoría, el pasado 25 de octubre, el acuerdo alcanzado con el Consejo. En el arranque de mi intervención quiero expresar mi agradecimiento a todos los colegas de la delegación del Parlamento y especialmente a los del equipo negociador, así como al Consejo, por su actitud abierta, y a la Comisión, por su permanente ayuda.

Debo decir, como Presidente de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, que el resultado en su conjunto es satisfactorio para el Parlamento. Teníamos un desafío política e intelectualmente interesante, que era adaptar los instrumentos de financiación en curso a las exigencias del nuevo Tratado y esto se ha conseguido, señor Presidente, situando los aspectos esenciales de esos instrumentos —prioridades, objetivos, resultados esperados y asignación de recursos en términos generales— bajo codecisión, lo que coloca al Parlamento y al Consejo en pie de igualdad.

Por otra parte, otro logro importante que quiero destacar es que, gracias a nuestras conversaciones en esta conciliación, la Comisión ha reforzado extraordinariamente su declaración sobre el uso de actos delegados en futuros instrumentos de financiación de manera explícita.

Otro punto que quiero subrayar es la declaración política del Consejo sobre el uso de actos delegados en futuros instrumentos de financiación externos, que el Consejo se compromete a considerar de manera adecuada. Esta era una línea roja para el Consejo, que, en principio, se resistía a realizar esta declaración, pero finalmente la fuerza de nuestros argumentos pudo convencerles.

Sobre los instrumentos en sí cabe señalar lo siguiente: en el caso del instrumento para países industrializados, conseguimos que figurasen en un anexo los umbrales de recursos por prioridad y por área geográfica, y en el caso del instrumento para países exportadores de plátanos, definimos con toda precisión los criterios de asignación de recursos y la metodología a aplicar, eliminando cualquier arbitrariedad o cualquier margen de maniobra de la Comisión que no estuviera sujeto al control del Parlamento. Debo reconocer, señor Presidente, que hubo un punto concreto en este instrumento sobre el que el Parlamento no consiguió hacer prevalecer sus tesis. Pero, señor Presidente, una conciliación es conciliar posiciones, no es ganar al 100 %. Y, por tanto, de la misma forma que nosotros impusimos nuestras líneas rojas, el Consejo tenía derecho a tener también alguna línea roja.

Quiero añadir, señor Presidente, que en caso de que el Parlamento no apruebe mañana el instrumento referido a los países exportadores de plátanos, las consecuencias de esta decisión serían muy graves. Los programas se cancelarían porque, en contra de lo que dicen algunas de sus Señorías —que entiendo que lo hacen de buena fe—, no hay dinero, no hay recursos en otras partidas para atender esos programas. Por tanto, sectores sociales muy vulnerables en estos países se verían gravemente perjudicados por nuestra decisión y las consecuencias políticas serían asimismo muy dañinas, por no hablar de los acuerdos que estamos obteniendo en la Organización Mundial del Comercio sobre los plátanos, que se verían también gravemente perturbados.

Señor Presidente, el Consejo ha aprobado ya este acuerdo. En virtud de nuestro acuerdo de caballeros con el Consejo, se espera que nosotros mañana seamos coherentes y ratifiquemos también el acuerdo. Por tanto, mi recomendación, como Presidente de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, señor Presidente, es que mañana esta Cámara dé su apoyo a este acuerdo de conciliación.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens, rapporteur. − Monsieur le Président, le règlement concernant les mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane comporte deux volets: un volet coopération au développement et un volet institutionnel qui a trait au pouvoir codécisionnel du Parlement européen. Il n'y a pas de problème quant au premier volet. C'est au niveau des aspects institutionnels, cependant, que nos idées divergent.

Comment peut-on rendre compatible le règlement MAB (mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane) avec les dispositions du traité de Lisbonne, et notamment de son article 290? Pour être clair, d'après le traité de Lisbonne, le Parlement européen détient désormais un pouvoir égal à celui du Conseil pour ce qui est de l'approbation des priorités stratégiques dans la programmation des fonds européens, y compris ceux destinés à la coopération au développement.

En tant que rapporteur, conformément au mandat fixé par la conférence des présidents de notre Parlement, et en vertu des décisions arrêtées tant au niveau de la commission du développement que de la délégation du Parlement européen à la conciliation, j'ai, tout au long des huit trilogues avec le Conseil et la Commission, respecté les deux lignes rouges suivantes.

Premièrement: pas question de renoncer au traitement d'égalité entre le Parlement et le Conseil en matière de fixation des priorités pour la programmation financière. Deuxièmement: dans le même esprit, pas question de renoncer aux prérogatives de scrutin démocratique du Parlement européen dans le cadre de cet instrument et de créer un fâcheux précédent pour l'avenir.

Après huit trilogues et devant la rigidité du Conseil, qui n'est même pas présent aujourd'hui, les résultats des courses donnent lieu à deux réactions divergentes. Dans sa majorité, la délégation a voté pour le projet de compromis tel qu'il vous est soumis. Une forte minorité, cependant, n'a pas appuyé le compromis négocié dans le cadre de la conciliation. En ma qualité de rapporteur et en tant que démocrate qui respecte les majorités, je me trouve dans l'obligation de vous transmettre les résultats de nos délibérations, ce qui a été fait.

Mon interprétation personnelle de la déontologie parlementaire m'interdirait de passer cette évidence sous silence. La même déontologie m'autorise toutefois à vous dire qu'à titre personnel, je trouve les résultats très insatisfaisants. Pourquoi? Je trouve les résultats insatisfaisants parce qu'en cas d'adoption du compromis par le Parlement, celui-ci risque de créer un fâcheux précédent. En effet, dans le cadre du projet MAB, le Parlement européen ne se voit accorder qu'un droit à l'information sur les choix stratégique que va arrêter la Commission en matière d'affectation des ressources de 190 millions d'euros. Le Parlement européen obtient l'information et le Conseil, seul, décide sur une proposition de la Commission.

Ceci ne constitue pas un pas en avant. Ceci constitue deux pas en arrière: un premier pas en arrière par rapport au traité de Lisbonne, un deuxième pas en arrière par rapport à la situation antérieure au 1er décembre 2009, date de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. En effet, jusqu'en 2009, le Parlement européen avait, dans le cadre d'une procédure négative, la possibilité de confronter la Commission avec les vues du Parlement. Cette procédure avait un effet suspensif. Aujourd'hui, plus rien de tel. Le Conseil a réussi à priver le Parlement européen, qui est pourtant colégislateur avec lui de son droit de scrutin démocratique en n'acceptant qu'une solution où lui seul pourra adopter les choix stratégiques dans le cadre des mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane.

Le Conseil a réussi à inscrire la mise en œuvre du programme MAB dans une logique conditionnée par l'article 291, qui a trait aux simples mesures d'exécution. Ici, on fait deux pas en arrière. À vrai dire, on recule. C'est la raison pour laquelle je ne pourrai pas voter pour ce rapport. Ce faisant, je concède qu'il s'agit pour moi d'une décision extrêmement difficile, mais je suis prêt à l'assumer, parce ce que je ne voudrais pas contribuer à créer un fâcheux précédent pour les négociations à venir portant sur les pouvoirs du Parlement européen en matière de financement des instruments de la politique extérieure.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, Berichterstatter. − Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als ich dieses Dossier übernommen habe, rechnete ich – ehrlich gesagt – nicht damit, dass ich darüber mehr als zwei Jahre intensiv verhandeln würde. Das ist meines Erachtens sicherlich öffentlich – sowohl in der EU gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern als auch in den Partnerländern – nur sehr schwer zu vermitteln.

Bemerkenswert ist, dass bei den Verhandlungen über den eigentlichen Inhalt und die Aufgaben des Instruments in wenigen Monaten eine Verständigung erreicht werden konnte. Was die Verhandlungen so stark in die Länge zog, war die Interpretation des Vertrags von Lissabon hinsichtlich der so genannten delegierten Rechtsakte und die Weigerung einiger großer Mitgliedstaaten, dem Parlament tatsächlich stärkere Kontrollmöglichkeiten einzuräumen.

Der Rat und das Europäische Parlament waren frühzeitig übereingekommen, das Finanzierungsinstrument für die Zusammenarbeit mit industrialisierten Ländern grundlegend zu verändern. Bis zu 348 Millionen EUR wollten wir freigeben für die Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft, akademischer Austausch – dazu gehört auch Erasmus Mundus –, Kultur, Umweltschutz und erneuerbare Energien und Stimulation bilateraler Handelsbeziehungen. Kleine und mittelständische Unternehmen sollten dabei besonders berücksichtigt werden. Dabei bleibt es, aber die Verzögerung hat zur Folge, dass bis zum Ende des laufenden Finanzrahmens nur noch ein erheblich geringerer Betrag investiert werden kann. Das ist umso bedauerlicher, weil mit den neuen ICI+ auch Projekte in den Entwicklungsländern finanziert werden können, und zwar solche Projekte, die nicht unter die allgemeine Definition von Maßnahmen der Entwicklungshilfe fallen, z. B. die Entsendung von europäischen Studierenden an Hochschulen in Afrika, Asien oder Lateinamerika.

Mit der Neufassung der Verordnung haben wir die sich aus der geografischen Erweiterung ergebenden Chancen und Herausforderungen deutlich benannt. Eindeutig wird festgelegt, für wen und wofür die zusätzlichen Mittel nach dem Willen der Gesetzgeber eingesetzt werden sollen. In den in Anhang II aufgelisteten Entwicklungsländern sind mindestens 5 % der Mittel für den Themenkomplex öffentliche Diplomatie auszugeben. Explizit bedeutet das die Förderung des Diskurses mit der Zivilgesellschaft zu Charakter und Grundwerten der Europäischen Union, namentlich Demokratie, Respektierung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten.

Mindestens 20 % der Mittel sind für die Förderung direkter Beziehungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union und der Partnerländer zu investieren. Neben einem Schwerpunkt auf akademischem Austausch und der Mobilität von Studierenden bedeutet dies auch die Vernetzung von Akteuren auf wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet. Und mindestens 50 % der Mittel sind für die Vernetzung wirtschaftlicher Aktivitäten auszugeben, wobei kleine und mittelständische Unternehmen im Fokus stehen sollen. Die Mittel sollen auf Partnerländer konzentriert werden, die die Kernarbeitsnormen der ILO einhalten und die sich an den weltweiten Bemühungen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen beteiligen. Das ist ein Novum! Überhaupt ist die Kommission gehalten, sich bei der Zusammenarbeit im Energiesektor insbesondere auf Kooperationen im Bereich erneuerbare Energien zu konzentrieren.

Für das Protokoll und zur Kenntnisnahme der Kommission und der Kontrollinstanzen: Dieses Instrument ist ausdrücklich nicht dafür zu verwenden, versteckte Subventionen für das Agieren eines europäischen Telefonkonzerns in Kolumbien oder anderen Ländern Lateinamerikas zu leisten! Ich halte es für absolut wichtig und notwendig, dafür zu sorgen, dass bei der Gewährung der Finanzhilfen keine Abstriche an den Grundprinzipien der Europäischen Union gemacht werden. Bei der Förderung in Entwicklungsländern ist künftig auf die Kohärenz der Politiken zu achten, insbesondere auf Einklang mit den Maßnahmen gegen die Nahrungsmittelkrise.

Wir werden das als Parlament ständig überprüfen. Dafür haben wir in diesem Instrument auch eine besondere Berichtspflicht der Kommission verankert – auch das ist ein Erfolg! Wir wollen prüfen, ob die mehrjährige Strategieplanung von EAD und Kommission zur Umsetzung unserer Verordnung auch dem Geist der Gesetzgeber entspricht. In der Vergangenheit galt in der Kommission ja leider oft: Papier ist geduldig. Deshalb wollten wir die delegierten Rechtsakte in diesem Instrument verankern und unsere Rolle und Pflicht als Gesetzgeber mit dem Vetorecht einfordern. Im Interesse derjenigen, die von dem Förderprogramm profitieren, haben wir deshalb am Ende nicht auf dem entsprechenden Wortlaut bestanden, aber wir werden mit diesem Instrument wie mit allen anderen – und darüber bin ich mir mit den Berichterstattern einig – auch in Zukunft für dieses demokratische Recht kämpfen.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál, előadó. − Elnök Úr! Biztos Úr! Kedves Kollégák! Ahogy az imént előttem szóló képviselőtársam elmondta, ugyanazt mondhatom én is. Mindnyájunkat meglepett az, hogy ezek a tárgyalások milyen ellenállást váltottak ki. Ez a parlamenti jogos követelés a demokratikus ellenőrzés jogának a gyakorlásáról elnyúló tárgyalássorozathoz fog vezetni. Szerintem egyik jelentéstevő sem gondolta, hogy ez így elhúzódik.

Ennek ellenére örülök, hogy ma itt állunk ennél a záróvitánál. A demokrácia és az emberi jogok európai eszközének társjelentéstevőjeként csak hangsúlyozni tudom, hogy ez az eszköz az emberi jogokat, a demokrácia védelmét szolgálná az egész világon. Ezzel az eszközzel támogatható a gyerekek jogaiért folytatott küzdelem, a kínzás, a kegyetlen, embertelen bánásmód elleni küzdelem, de konkrétan az emberi jogvédők védelme is. Ezen eszköz haszonélvezői olyan civil szervezetek, amelyek harmadik országokban tevékenykednek ezekért a célokért. És épp az arab tavasz eseményei mutatták meg, hogy mennyire fontos az, hogy igenis a Parlament lássa át a stratégiai kérdéseket. És mennyire nem mindegy, hogy hogyan használják ezeket az eszközöket.

A jelentés tartalmi részéről első olvasatban sikerült is egyetértésre jutnunk, és az nem volt kérdéses senki számára, hogy mindent megteszünk, hogy a civil szervezetek működését elősegítsük.

A következő két olvasatra az érem másik oldala jutott: az intézményközi vita. És én úgy látom ezt a négyes csomagot, mint az állatorvosi lovat, ahogy magyarul kifejezik. Az első szimbolikus jele volt annak, hogy el tudja-e fogadni az intézményközi rendszer, hogy az Európai Parlament szerepe valójában megnőtt, más lett 2009. december 1-je után. Örülök, hogy eljutottunk eddig a megállapodásig az intézmények között, és ezért külön köszönet Vidal Quadras képviselő kollégámnak és a többieknek, akikkel végigküzdöttük ezeket a hónapokat.

Úgy érezzük, hogy az út hosszú volt és mindannyian tudjuk, hogy minden kompromisszum lényege, hogy a felek többet-kevesebbet feladnak az eredeti elképzeléseikből. Mégis, én úgy érzem, hogy ez egy komoly előrelépés, és hogy a Tanács és a Parlament a jövőben közösen dönthet a pénzügyi eszköz stratégiai tervezési kérdéseiben. Fontos, hogy valahol ez az ígéret megvan a keretstratégiák tárgyalásában. Meg vagyok győződve, hogy a mostani megállapodás erősíteni fogja a Parlament jövőbeni tárgyalási pozícióját. Ezt a közös állásfoglalás is biztosítja. Ez pedig különösen fontos és releváns, ha demokráciáról és emberi jogokról szeretnénk beszélni a harmadik világ országai felé.

Az intézményközi megállapodás megerősítése a holnapi szavazás során nem az intézményközi bizalom miatt a felelősségünk. Mi, európai parlamenti képviselők felelősen kell lépjünk a harmadik országok felé is. Nem tűnhetünk komolytalannak a szemükben. Ezért kérem én is, hogy holnap szavazzák meg ezt a négy pénzügyi eszközt tartalmazó csomagot.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, rapporteur. − Mr President, as co-rapporteur of this instrument, I would also like to start by saying something first on the content. The changes brought to the current instrument now entail the possibility of exceptionally covering costs related to taxes paid by NGOs when implementing programmes and projects. This is necessary to increase the flexibility of the instrument and because an increasing number of governments are no longer exempting civil society organisations from paying taxes – sometimes to increase the pressure on them and limit their freedom of manoeuvre.

In the field of human rights and democracy work, I have to say this is a worrying but very real trend we are observing, so it was very good that we could reach this change. I am confident that the conciliation has also produced positive outcomes for the future instrument for democracy and human rights promotion, which will run from 2014–2020 and on which we shall shortly be receiving a proposal by the Commission.

Indeed, as a result of our negotiations, the Commission states in its Communication on the EU budget for 2020 that ‘the future legal basis for the different instruments will propose the extensive use of delegated acts to allow for more flexibility in the management of the policies during the financial period, while respecting the prerogatives of the two branches of the legislature’. A joint European Parliament and Council declaration was also agreed on the use of delegated acts in the area of external relations for the future financial instruments, which strengthens the negotiating position of Parliament for the future instrument for democracy and human rights.

The agreement we have reached with the Council will allow us to decide together on the important strategic aspects of the instruments: objectives, priorities, indicative financial allocations and expected results. This means Parliament will have a greater say on how much money goes to one or other human rights and democracy objectives in the next instruments. For example, Parliament used to complain in the past that not enough funding went to democracy activities, including support for parliaments. Now we will be able to negotiate with the Council hopefully by means of delegated acts in the future instrument to have maximum flexibility to modify such priorities.

Delegated acts would allow us to have a say not only at the birth of the instrument when drafting the regulation, as we do now, but also on the multiannual strategy papers and thus at regular intervals during the life of the instrument.

Finally, we did not achieve everything we wanted during this round of negotiations, but it has made us determined to achieve it in the next round which will start in January.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell, rapporteur. − Mr President, the conciliation process has yielded some gains on some issues of concern for Parliament. There had previously been numerous questions concerning the extent of powers given to the Commission in implementing the programmes of the EU’s external financing instruments. I am happy to see that we have a situation where the European Parliament and the Council decide together on important strategic decisions. This is positive.

I am fully aware that the negotiations have been extremely difficult and complex, in particular since the Council has not been active and made not a single counter-proposal in the discussions. Parliament was therefore forced to move and make concessions in the interests of beneficiary countries. Many of my fellow Members in the Development Committee, including the rapporteur, Mr Goerens himself, feel that the final result on the DCI/BAM regulation is not acceptable, neither in political nor in legal terms. I will return to that point in a moment.

I would stress that the EPP Development Committee Members attach the highest importance to Section 2 of the draft legislative resolution of the DCI/BAM regulation and, in particular, to its last sentence which ‘underlines that this result does not set a precedent for future negotiations on the post-2013 external financing instruments’. I sincerely hope that Parliament demands respect for this condition in all future negotiations. If this clause is not respected, Parliament will be renouncing scrutiny powers over important multi-billion geographical and thematic strategies.

The fundamental issue is that democratic decision-making and control and respect for the Lisbon Treaty are the two most important principles in this regard, which is why I must strongly support the concerns expressed by Mr Goerens. I have to say – and I say this in your presence, Mr Vice-President – that it is time for the President of this Parliament to call for an independent review of the role that the Commission is supposed to play as honest broker in the conciliation process. It should not align itself with either institution and should ensure that the principles set out in the Treaties, as approved by the people of Europe, are upheld – as is its sworn duty. I have to say that I have some doubts that this is the case.

We can say that we have made progress in relation to financing of the development programmes. Thirty-six million children per day used to die. Thankfully, that is down now to less than 21 million. Much progress has been made, but by 2050 the population of the world will have increased by more than two billion people, 90% of whom will be born into what is now the developing world. We need to address this issue for altruistic reasons and for selfish reasons. If not, we will leave our children and our grandchildren a dreadful inheritance.

We need to educate public opinion in Europe, starting with our fellow European parliamentarians and national parliamentarians, about the importance of pursuing this issue. We need efficiency and coherent policy in relation to aid, but above all I would say that this efficiency, this effectiveness, this coherence, will only happen if there is transparency and accountability. This is not a residents’ association. This is the Parliament of Europe. We have not been shown the full respect we are entitled to by the Commission in this regard, and it is not the first time.

It took me two and a half years to negotiate the DCI because of the same approach and attitude by the Commission. If the Commission of its own volition does not return to the spirit and the principles of the Treaties, then the President of Parliament must call it to account and ensure that it does. It is our duty to defend this institution against intrusion from whatever source.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, Member of the Commission. − Mr President, the debate today on the financing instruments for external actions comes at the end of a long and difficult process. It concerns a package of important legislative amendments.

The Commission made its first proposals in April 2009. These included proposals to add developing countries under the Industrialised Countries Instrument – creating ‘ICI Plus’. This will enable us to conduct cooperation activities with them which did not necessarily qualify as Official Development Assistance.

The Commission also made proposals for measures to accompany the deal in the Geneva WTO trade talks. These measures concern banana-producing countries – hence the Banana Accompanying Measures or ‘BAM’.

Tomorrow, after two years of negotiation, the Parliament will vote on the package of amendments to the Development Cooperation Instrument, to the human rights instrument, and the ICI Plus. The Council has already approved the compromise agreed in conciliation.

The negotiations addressed complex issues concerning the EU’s functioning after the Lisbon Treaty. Despite differences of opinion between Parliament and the Council, the Commission considers that the institutions have achieved a balanced compromise. The Commission – and in particular my colleagues Cathy Ashton and Andris Piebalgs – would like to acknowledge the efforts of both sides in reaching this result.

Thanks are due also to Vice-President Vidal Quadras and the members of his team, as well as to the successive Council Presidencies, culminating in the agreement under the Polish Presidency.

Failure of this package is not an option. If we did not have this compromise, it would be a severe blow to the European Union’s reputation as a credible trade negotiator and as a trusted development partner. We would also be unable to pursue cooperation in some key areas with our strategic partners.

Therefore, the Commission welcomes the agreement covering the short period left between now and 2013. This compromise allows the Commission to immediately start implementing the budget for the ICI Plus initiatives and the Banana Accompanying Measures.

For this reason, the Commission is grateful for amending budget 6/2011, agreed on 18-19 November between Parliament and the Council. The additional EUR 13.4 million for the Banana Accompanying Measures means we can start implementation as soon as possible. The actions to be funded will improve the projection of the European Union’s interests at international level and comply with the development commitments made in Geneva to finally end the long-standing banana dispute in the WTO.

The compromise text addresses Parliament’s request for more clarity on the financial allocations in broad terms. At the same time, the proposal respects the Council position that the legislation should not include specific financial allocations for individual countries and regions.

Turning specifically to the Banana Accompanying Measures: the compromise text includes additional information on the three criteria to be followed by the Commission in determining the financial allocations per country. It also includes an indication of how the criteria will be applied. It also adds an explicit reference to the Commission’s intention to come forward with a formal implementing Commission decision on the indicative country allocations. This will give Parliament and the Council the opportunity to express their views on the financial allocations.

The accompanying measures promised in the framework of the banana trade agreements are important for the ACP countries. The tariff cuts have already started kicking in, and the ACP countries have requested this additional support. Last but not least, I would like to the remind the House that the funds we promised to the ACP countries’ banana producers in Geneva must be additional and cannot be taken out of the European Development Fund. Moreover, as we are also at the end of the 10th European Development Fund Financial Protocol, there is no margin of manoeuvre left within this instrument.

A few words about ICI Plus: under ICI Plus, minimum percentage floors for the three priority areas (public diplomacy, economic partnership and people-to-people links) and a maximum percentage ceiling for administrative costs have been included in the text. The four percentages add up to less than 100%, leaving sufficient margin to decide on final allocations during programming. This gives the necessary flexibility to take account of developments and needs on the ground. At the same time, it provides for involvement of the co-legislators in overall priorities for ICI Plus.

Mr President, to conclude, the Commission therefore looks forward to the final approval of the package by Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Maurice Ponga, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, chers collègues, demain, nous allons nous prononcer pour la troisième fois sur le nouvel instrument de coopération au développement qui prévoit des mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane pour les pays ACP exportateurs de bananes suite à la réduction de leurs préférences tarifaires, le MAB.

Ce programme d'aide est doté d'un budget de 190 millions d'euros et s'adresse à dix pays ACP jusqu'en 2013. Il est d'une importance cruciale pour nos partenaires africains et des Caraïbes, dans la mesure où le secteur de la banane a un poids considérable au niveau économique et social dans ces pays. Si l'ensemble des revendications du Parlement concernant l'application des actes délégués n'ont pas été retenus pour cet instrument, je le regrette fortement.

Nous avons néanmoins réussi à obtenir des avancées. En effet, le texte prévoit des objectifs clairs et des critères précis pour l'allocation des ressources à la Commission. La Commission a également fait une déclaration précisant la méthodologie utilisée. De plus, nous avons une déclaration du Conseil sur le prochain cadre financier pluriannuel, précisant que ce dernier tiendrait dûment compte des actes délégués dans les instruments de l'aide extérieure après 2013. Enfin, dans sa résolution, le Parlement précise – et ce point me paraît capital – qu'il ne s'agit en aucun cas d'un précédent.

Je reviens du Togo, où se tenait la 22e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, et je crois pouvoir vous dire que nos amis ACP comptent sur nous, eu égard à l'urgence de la situation. Les fonds auraient dû être débloqués il y a deux ans. Nous devons avoir conscience des conséquences déplorables pour nos partenaires ACP si l'ICD/MAB était rejeté. La situation de certains agriculteurs est dramatique, nous ne pouvons plus attendre et devons agir en conséquence. Je compte donc sur vous pour soutenir le texte.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt, on behalf of the S&D Group. – Mr President, can I begin by saying that although we are dealing with the legality of the regulations, we must not forget that we are debating the 10% of the European budget which the EU commits to its relations with the rest of the world and to the European Initiative on Democracy and Human Rights (EIDHR), in which I have a direct interest. This is the money which we give to the victimised, the oppressed and the threatened of the world, very often against the wishes of the governments of their own countries who are the perpetrators of human rights abuse.

Commissioner, on the legalities I add two things: First I fully support my colleagues Mrs Gál and Mrs Lochbihler in saying that the hard fought interinstitutional agreement will win codecision for this Parliament on strategic decisions post-2014, including on the financial allocation of different priority areas with minimum percentages. This must be honoured.

Secondly, both before and after 2014, we have developed an informal but important strategic dialogue between Parliament and Commission on the projects supported by the EIDHR. For the people concerned, if their projects become publicly known it could lead to their lives being at risk. We found a way to balance confidence and scrutiny and I hope the Commissioner tonight will express his confidence that this arrangement will continue.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Grèze, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, chers collègues, si vous me permettez cette formule, les actes délégués ce n'est pas très sexy mais c'est fondamental.

Je voudrais tout d'abord saluer le travail accompli par M. Goerens pour défendre les droits qui ont été accordés par le traité de Lisbonne à cette "maison", à cette instance démocratique.

Le groupe Verts/ALE est, bien entendu, favorable à l'octroi de mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane même s'il faut rappeler, au passage, que la compensation ne va en rien résoudre les problèmes des petits producteurs face à l'Amérique latine sur un marché mondialisé, en l'absence de mesures équitables à l'OMC.

En revanche, notre groupe est farouchement opposé à ce que nous renoncions aux droits accordés par le traité de Lisbonne. Le Parlement a un droit de regard sur les 190 millions qui vont être accordés et ne peut, en aucun cas, donner un chèque en blanc à la Commission ou aux États membres.

Je vous appelle, chers collègues, à rejeter le compromis sur l'instrument de financement ICD/MAB qui revient, en définitive, à ce que nous, parlementaires, sabordions nous-mêmes notre propre pouvoir.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor Presidente, hay que reconocerle al señor Vidal-Quadras que se haya intentado mover por la arquitectura política laberíntica de la Unión Europea —que es una arquitectura realmente laberíntica— para intentar que, efectivamente, este Parlamento no quede excluido de la codecisión en temas tan importantes como estos instrumentos.

Yo quiero decirles que mi grupo parlamentario es muy crítico respecto a dos instrumentos: el Instrumento de Estabilidad y el Instrumento de promoción de la democracia y de los derechos humanos a escala mundial.

Para nosotros, la democracia y los derechos humanos son universales. No se puede priorizar un derecho humano sobre otro y las experiencias recientes de nuestra relación con Mubarak, Ben Ali, Gadafi, la actual Arabia Saudí o Marruecos evidencian que tenemos una experiencia de priorizar unos derechos humanos sobre otros.

Por lo tanto, es un instrumento claramente ideológico e injerentista. Nosotros no estamos de acuerdo con este instrumento y creemos, por contra, que tendríamos que plantear una defensa completa de lo que son los derechos humanos.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Lisek (PPE). - Szanowny Panie Komisarzu! Koleżanki i Koledzy! Chciałem powiedzieć kilka słów i skupić się na akcie prawnym dotyczącym instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka, instrumentu, który wspiera na całym świecie demokrację, ochronę praw człowieka, polityczny pluralizm, demokratyczne uczestnictwo i reprezentację oraz faktycznie umożliwia interwencję w bardzo trudnych czasami sytuacjach. Żyjemy w XXI wieku, ale jesteśmy cały czas świadkami tortur, kar śmierci, dyskryminacji, prześladowań, wykorzystywania dzieci itd. Oczywiście nie naprawimy świata przy pomocy tego instrumentu, ale na pewno może on sprzyjać rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, kształtowaniu się niezależnych mediów czy wolności słowa. Nasza działalność jest więc niezwykle ważna.

Mówiąc o wyniku procedury pojednawczej, można by użyć cytatu ze znanego filmu „nobody is perfect”, ale moim zdaniem dzisiaj naszym zadaniem jest zaakceptowanie tego kompromisu, aby może powrócić kiedyś do sprawy wzmocnienia pozycji Parlamentu w kontroli nad tym instrumentem.

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). - Mr President, I am happy to acknowledge that, with respect to the European Instrument for Democracy and Human Rights, we already have a procedure developed between us and the Commission that does allow for scrutiny. We need to develop procedures that are flexible and publicised, specifically by the EU delegations who should work more on the ground with human rights defenders, civil society organisations, the media and so on.

This Parliament needs to be kept abreast of the implementation of projects while ensuring protection for the persons and organisations that are supposed to be assisted by this instrument. We need as well to explore more effective ways to help media escape and counter censorship, particularly internet censorship.

Let me now turn to the negotiating procedures regarding the delegated acts, and in particular in terms of the DCI instrument. I join colleagues who deplore the blackmail tactics used by the Council and the Commission to try to make this Parliament relinquish the powers that were conferred on it by Article 290 of the Lisbon Treaty. These are powers that this Parliament cannot abandon; it is an absolute must to exercise democratic control of an instrument – the DCI – with tremendous potential for development and empowerment of people worldwide.

We do not accept those tactics, particularly the threat of defaulting on the commitments made under the Banana Accompanying Measures. This will not work; the Parliament will not relinquish such powers.

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE). - Mr President, I very much regret that Parliament was unable to fully defend its position during the negotiations with the Council and the Commission. I support the position that, in the future, Parliament should have a greater say on how funding under this instrument is used. It should be the elected representatives and not the working groups in the Commission who should decide on these important matters.

In spite of this fact, I will vote in favour of the European Instrument for Democracy and Human Rights because I believe this programme is too important to delay any further. We must continue to work towards greater democracy in Belarus, Iran and the Ukraine.

We now need to enlarge our actions in this domain. In addition to the European instrument for democracy we should now move towards the creation of a European endowment for democracy. The original idea of the European instrument for democracy was for an endowment and now is the time to fulfil this idea. In combining both instruments, I believe the role of the European Union in promoting democracy in the world will definitely be strengthened.

 
  
MPphoto
 

  Patrice Tirolien (S&D). - Monsieur le Président, chers collègues, notre coordinateur Thijs Berman ne peut finalement être présent ce soir pour des raisons personnelles. Cependant, je sais qu'il partage complètement mon analyse sur ce dossier.

La conciliation sur ce paquet législatif a été longue et fastidieuse et si le résultat sur les instruments "droits de l'homme" et IPI+ est satisfaisant, nous sommes très loin du compte concernant l'instrument "bananes". Ainsi, le compromis trouvé sur ce texte balaie d'un revers de la main le mandat qui avait été donné à notre équipe de négociation, qui était de placer le Parlement au même niveau que le Conseil pour toutes les décisions de programmation concernant le choix des priorités stratégiques et les dotations financières. Car ce sont bien des pouvoirs de notre Assemblée et de l'esprit même du traité de Lisbonne dont il est question ici.

Le choix des priorités de programmation est une décision hautement politique, sur laquelle notre Assemblée doit avoir son mot à dire. En refusant catégoriquement que soit reconnu un quelconque pouvoir de contrôle au Parlement et en usant de chantages honteux le Conseil a, une nouvelle fois, fait montre d'un repli idéologique condamnable. Mais les États membres doivent comprendre que l'action extérieure de l'Union européenne est dorénavant une compétence partagée entre nos institutions.

C'est pourquoi notre Parlement doit rester souverain et rejeter la proposition sur l'instrument "bananes". C'est la seule façon que nous avons de montrer au Conseil et à la Commission que le Parlement souhaite davantage de transparence dans les décisions communautaires. Si nous perdons cette bataille, l'absurde voudrait que nous devrions attendre d'avoir un nouveau traité pour obtenir, finalement, les pouvoirs que prévoit, pourtant déjà, celui de Lisbonne.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Protasiewicz (PPE). - Panie Przewodniczący! Jako przewodniczący Delegacji do spraw stosunków z Białorusią wiem, jak ważne jest, aby Komisja Europejska, a w ogóle Unia, posiadała instrument wspierania finansowego organizacji pozarządowych działających na rzecz demokracji i praw człowieka w warunkach dyktowanych przez autorytarne reżimy. Przykład – smutna historia Alasia Białackiego, który został skazany właśnie na Białorusi na 4,5 roku ciężkiego obozu pracy za to, że korzystał z pomocy zagranicznej – dowodzi też, że te instrumenty powinny być maksymalnie elastyczne, tak żeby ułatwiać korzystanie ze środków, które przeznaczamy na wsparcie dla tych ludzi, i jednocześnie chronić ich przed represjami.

Cieszę się, że obecne negocjacje doprowadziły do przyjęcia obecnych regulacji. Cieszę się, że w stosunku do wcześniejszych rozwiązań są one nieco bardziej elastyczne, ale liczę, że przyszłe rozwiązania pozwolą jeszcze skuteczniej wspierać organizacje, działające na rzecz demokracji i praw człowieka w krajach takich jak Białoruś.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Od apríla roku 2009, keď Komisia prijala návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Spoločenstva č. 1934 z roku 2006, ktorým sa mal ustanoviť nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami, sa postoj Európskeho parlamentu a Európskej rady v mnohých bodoch rozchádzali. Preto bolo začiatkom tohto roku potrebné prikročiť k zmierovaciemu konaniu, aby sa rozdielne pohľady týchto inštitúcií na príprave nariadenia zosúladili a umožnili nové nariadenie uviesť do života. Počas ôsmich trialógov od marca do konca októbra sa podarilo posunúť rozdielne pozície Parlamentu a Rady tak, že dnes môžeme hovoriť o dohode v tom, že dôležité strategické rozhodnutia budú prijímané v rámci procesu spolurozhodovania a pri využívaní delegovaných aktov bude pozícia Parlamentu posilnená. Vytvoria sa tým isté predpoklady pre úspešné pokračovanie tohto legislatívneho procesu.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Salut discutarea acestui raport, în contextul schimbării balanţei economice mondiale. De aceea, trebuie încurajată cooperarea cu statele în curs de dezvoltare, care exercită o influenţă comercială majoră în momentul de faţă. Subliniez relevanţa paragrafului 5 al raportului. Astăzi, relaţiile comerciale ale Uniunii trebuie diversificate geografic. Este nevoie ca parteneriatele Europei să ia în considerare provocările prezentului. Spre exemplu, condiţionarea ajutorului financiar prin îndeplinirea cerinţelor de mediu.

Atrag atenţia asupra faptului că ţările în curs de dezvoltare, cu potenţial economic, înregistrează deficienţe în acest domeniu. Astfel, este esenţial aportul lor la implementarea tratatelor de tipul Protocolului de la Kyoto. Mai mult, aceste state trebuie să asigure respectarea legislaţiei elaborate de Organizaţia Internaţională a Muncii. Dezvoltarea economică rapidă poate genera abuzuri şi încălcări ale drepturilor fundamentale.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). - Instrumenty finansowe są sposobem realizacji założonych celów. W przypadku polityki zagranicznej, to jest działań zewnętrznych, w tym polityki rozwojowej, Stosowane instrumenty wymagają szczególnej finezji w wyborze. Jak rozłożyć priorytety? Ile dać na edukację? Ile na pomoc finansową i rzeczową? Gdzie umieścić rozwój przedsiębiorczości czy pomoc humanitarną oraz rozwój demokracji czy wreszcie pomoc na rozwój dla organizacji pozarządowych? Parlament Europejski jest instytucją wybraną przez społeczeństwo, ma więc szczególne prawo do podejmowania decyzji o przeznaczeniu środków na rzecz budowy i rozwoju wolności, demokracji i praw człowieka, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz spełnienia wymogów społecznych i środowiskowych.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, Member of the Commission. − Mr President, this debate has been interesting and has paved the way for a better understanding and, I hope, also more cooperative interaction in the future.

In this regard, I have heard the concerns of Parliament. I am confident that they will be met in the next Multiannual Financial Framework when the Commission presents its proposals for the new instruments in the coming weeks. I agree with many of you who said that even now we need protection to be provided to those defending human rights. The Commission agrees that it is a problem when regimes use tax laws to further oppress human rights NGOs. The changes agreed allow us to accept taxes as eligible costs so that the attention of the authorities is not drawn to NGOs or to Commission funding.

Honourable Members, I would like to remind you that the Commission is sensitive to the European Parliament’s requests and has already made the formal commitment to fully comply with the new provisions of the Lisbon Treaty. In its Communication ‘A Budget for Europe 2020’, the Commission made that commitment to the extensive use of delegated acts. Ms Lochbihler has referred to that part of the text, so I will not quote it again.

Let me just restate that the compromise before you represents today a fair balance between Parliament and the Council. Each side can see things it likes, and things which it does not like. However, I would insist on having a more forward-looking vision going beyond the limited field of interinstitutional relations.

As I stated in the debate, failure of this package is not an option. There is no Plan B. If Parliament does not adopt this legislation tomorrow, the Commission will have no basis to implement the budget for ICI Plus and the Banana Accompanying Measures. For the ICI Plus, we will be unable to promote our interests and value abroad. For the Banana Accompanying Measures, the Commission wants to state clearly that funds are not available from any other source, such as the European Development Fund.

If it fails to adopt the Banana Accompanying Measures, the European Union will be seen as an unreliable trade partner and, what is even more dramatic, unreliable for our poorest ACP partners. This is not what our citizens are expecting from the European Union.

Nevertheless, I would like to stress the fact that this compromise is a good result for the European Union as a single player in its external dimension, both for the European Union’s cooperation with its strategic partners and for its cooperation with the ACP banana-producing countries.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens, rapporteur. − Monsieur le Président, je viens d'entendre à l'instant monsieur le commissaire Füle, qui a évoqué – je le cite – "une bonne action coopérative, ici, dans le cadre de cette séance". Nous voulons bien coopérer avec ceux qui sont présents, mais il est difficile de coopérer avec ceux qui sont absents: il n'y a personne en face. Je n'ai pas entendu un seul argument ni ce soir ni au cours des huit trilogues que nous avons eus avec le Conseil.

Si le Conseil avait été présent ce soir, nous aurions pu échanger sur ce qui nous sépare; nous aurions aussi pu parler de ce qui nous unit. J'ai souvent eu l'occasion de le faire dans le cadre de la commission du développement du Parlement européen. Nous aurions pu parler, par exemple, d'une vision commune de la coopération au développement de l'Union européenne, Commission et États membres dans leur ensemble, à laquelle nous invite d'ailleurs le traité de Lisbonne. Cela devrait se traduire dans un partage des responsabilités. Je dis bien des responsabilités.

Or, quelle est la situation aujourd'hui? Les États membres dépensent à peu près 80 % sous leur responsabilité propre, dans le cadre de la coopération au développement. Il est normal que les États membres, de ce point de vue, aient le dernier mot pour ce qui concerne leurs budgets nationaux. Le Parlement n'a rien à y dire.

Par ailleurs, les États membres confient à la Commission un montant important que celle-ci exécute sous le mandat confié par les États membres: c'est le Fonds européen de développement. Tant que nous n'aurons pas obtenu la budgétisation du FED, le Parlement européen restera à l'écart. Là non plus, le Parlement européen n'a rien à y dire, pour déjà presque 90 %.

Puis, pour une partie infime, qui est confiée à la Commission, le Parlement peut invoquer l'article 290, qui le met sur un pied d'égalité avec le Conseil et, là encore, le Conseil veut nous tenir à l'écart, ce qui est inadmissible. Veut-on que le Parlement européen joue aussi son rôle dans le cadre de l'élaboration d'une vraie politique de coopération au développement? Oui ou non? Je persiste à croire que le Conseil n'a pas compris le message.

Une fois de plus, le Conseil exige que le Parlement reste à l'écart et c'est d'ailleurs – on s'en souvient – le mandat que le Conseil avait fixé à la présidence hongroise. D'un côté, on appelle à la coordination de la politique, de l'autre, on nous prive des moyens pour nous faire respecter. On ne nous accorde même pas les moyens qui seraient susceptibles de nous conférer un tant soit peu de respect vis-à-vis de nos partenaires institutionnels.

Le Parlement n'est, quant à lui, pas resté muet. Nous avons, contre vents et marées, appuyé la Commission lorsqu'il s'était agi d'intégrer l'effort de développement dans le service pour l'action extérieure. Je prends à témoin tous ceux présents sur ce banc et les défie de s'inscrire en porte-à-faux contre ce que je viens de dire. Nous n'avons ménagé aucun effort pour vous permettre d'exister aux côtés de la nouvelle haute représentante pour les affaires étrangères.

J'estime, Monsieur le Président, que les efforts déployés par notre Parlement, et notamment par la commission du développement, auraient mérité de trouver un écho bien plus perceptible de la part des institutions, et notamment de la part du Conseil.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, Berichterstatter. − Herr Präsident, Herr Kommissar! Der Kritik meines Kollegen Goerens am Rat kann ich mich nur anschließen, auch ich vermisse den Rat heute sehr. Trotzdem möchte ich nach all den würdigenden Worten der Kompromisse und auch der aufgezählten Dissense zum Abschluss der Debatte die Gelegenheit nutzen, nochmals darauf hinzuweisen, dass die Kommission nun ein komplett überarbeitetes Strategiepapier zum ICI+ vorlegen sollte.

Es kann nicht sein, dass wir als Gesetzgeber das Instrument grundlegend neu ausrichten, und die Kommission dann mit einem alten Strategiepapier weitermacht, das schon vor der Gesetzesnovelle geschrieben wurde, das also als Referenzdokument an der alten Mitteilung „Global Europe“ festhält. Die Gesetzgeber haben der Verordnung vielmehr einen ganz neuen Tenor gegeben, nämlich den der partnerschaftlichen Herangehensweise und des wechselseitigen Nutzens. Die Gesetzgeber stellen die Verordnung in den Kontext anderer zentraler Politikziele der Europäischen Union, insbesondere der Kohärenz mit Entwicklungspolitik, der Durchsetzung internationaler Normen im Arbeitsrecht und der Bekämpfung des Klimawandels. Das Strategiepapier jedoch ignoriert nach wie vor diesen Willen. Das Ziel der Mehrjahresplanung sei namentlich die Durchsetzung europäischer Wirtschafts- und Gewinninteressen. Das Instrument solle – so wörtlich – „Schwierigkeiten bei der Penetrierung bestimmter Märkte durch EU-Unternehmen beheben“. Darauf haben wir als Gesetzgeber mit dem Instrument und den entsprechenden Steuergeldern nicht abgezielt. ICI+ soll ein modernes Kooperationsprogramm sein und keine Eroberungswaffe.

Herr Kommissar, aus meiner Sicht besteht nach wie vor die Pflicht, den Willen der Gesetzgeber auch künftig umzusetzen. Wir wollen Planungs- und Strategiepapiere nicht selbst schreiben. Das haben wir immer wieder deutlich gemacht. Das soll auch weiterhin die Kommission machen. Aber wir benutzen und beanspruchen ein Vetorecht, falls die Vorgaben, die wir aufgeschrieben haben, ignoriert werden. Deshalb: Die Vorschläge für die neuen Generationen von Finanzierungsinstrumenten müssen das Prinzip der delegierten Rechtsakte sinnvoll einsetzen.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál, előadó. − Köszönöm a vitában elhangzottakat és az itt elhangzott problémákat is. Szeretném hangsúlyozni, hogy teljesen megértem azokat a kollégákat, akik aggódnak, hogy nehogy egy negatív precedenst teremtsünk itt. Mindnyájan azt szeretnénk itt közösen, hogy effektív, használható, koherens pénzügyi eszközei legyenek az Uniónak, és ez különösen igaz az emberi jogok és demokratizálódás területére.

Ahhoz, hogy valóban elhiggyék Európa polgárai, hogy ezek a milliók jó ügyet szolgálnak, ahhoz szükség van olyan stratégia kialakítására, amit a Parlamenttel együtt alakítanak. Tehát a legtermészetesebb igény részünkről, hogy többéves kerettervet, stratégiát ne lehessen a mi beleegyezésünk, együttdöntésünk nélkül elfogadni. Ezért érthetetlen és keserű mindenki számára az, hogy a Bizottság és a Tanács részéről miért ez az ellenállás.

Ahogy mondtam, megértem a jelentéstevők fenntartásait, de ugyanakkor látnunk kell, hogy eljutottunk a kompromisszumig, és gyakorlatilag a demokratizálódásért és az emberi jogokért létrehozott pénzügyi eszköz tekintetében ezt egy komoly előrelépésnek értékeljük. Ugyanakkor elvárjuk, hogy érvényesüljön is majd ez a megállapodás, ez az állásfoglalás az elkövetkező stratégia és keretterv kialakításában. Szeretném hangsúlyozni a kettős felelősségünket vagy többes felelősségünket és hitelességünket is, amely ebben az immár két éve elhúzódó vitában most már mindnyájunkat egyre jobban kötelez.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, rapporteur. − Mr President, let me come back to the instrument for democracy and human rights.

The contributions in this debate have also shown that this instrument is one in which Parliament has always had great faith and for which it has had a keen passion. But we also see, for example in the ongoing discussion on the European Endowment for Democracy, that we clearly need to render this instrument more flexible, and readier to support urgent cases like human rights defenders, civil society under threat, unregistered actors and social movements, and so on.

Let me also repeat that the principle of greater involvement of the European Parliament in the establishment, running and control of the human rights and democracy instrument has been accepted on all sides, from the EU institutions to Member States to civil society. Therefore, I would like to invite and to call on colleagues to get ready for the upcoming struggle. Last time we had to fight for the very existence of the instrument. Now we will have to work to support its improvement.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell, rapporteur. − Mr President, first of all may I also thank our colleague Mr Vidal-Quadras for his efforts in the conciliation process though there are concerns which remain. I realise that he did his very best to bring this agreement to the most successful conclusion he could in all of the circumstances.

But I do want to say this: with the advent of the Lisbon Treaty, on which my country had not one but two referenda, we were told that there would be clear codecision powers between Parliament and Council in a variety of areas, one of which is in the development cooperation area, and I do not accept in this instance that this has been the case.

Anywhere where Council is involved, Parliament should be involved in relation to the legislative process. At no stage do I want to see Parliament involved in micro-management: we have neither the skills nor the time nor the interest in doing that, but in the legislative process – post-Lisbon in particular – it is our responsibility, it is our duty and it is our Treaty-based power to do so.

I believe that handsome is as handsome does – to use the phrase that I was taught as a young boy – that is, there is no point in telling us we are going to do this and that and then do something else. We know you by what you do. I say this to the Commission: what you have been doing in relation to the respect for the mutual legislative powers of Parliament and Council leaves a lot to be desired. It is really sowing a lot of sourness, and there will be a time when you will come back to Parliament and Parliament may not be as accommodating as you may wish if you do not treat Parliament with the basic respect that it is due.

Can I say in relation to the particular instrument for which I have responsibility, the Financial Instrument for Development and Cooperation, that it is clear that if we could get cohesion working properly a lot of lives could be saved – I think the Commission’s own figure is 6 billion per year, perhaps the Commissioner might indicate this.

 
  
MPphoto
 

  Alejo Vidal-Quadras, Presidente de la Delegación en el Comité de Conciliación Señor Presidente, a estas alturas de este debate, si se me permite un pequeño desahogo subjetivo, yo, como Presidente de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, me siento como ese alumno que presenta al profesor una redacción de alta calidad en su contenido, su vocabulario, su ortografía y su sintaxis, con un pequeño borrón de tinta en la última línea, y le suspenden. Señor Presidente, esto es muy doloroso.

Yo quiero agradecer a sus Señorías sus amables palabras y, ya que hemos hablado de precedentes, ¿es o no es un magnífico precedente que todos los elementos esenciales de esos instrumentos estén en este acuerdo transitorio bajo codecisión? ¿Es o no es una excelente señal para el futuro que en este acuerdo transitorio el Consejo nos ofrezca una declaración política, por la que se compromete a considerar adecuadamente el uso de actos delegados en futuros instrumentos de financiación?

Por consiguiente, cuando se habla de cuestiones estratégicas, yo creo que, estratégicamente, con este acuerdo hemos dado un interesante paso adelante. Por supuesto, cuando la Comisión se sienta a negociar con cada país concreto exportador de bananas cómo se va a gastar en ese país el dinero que se ha decidido, bajo control del Parlamento, según sus criterios y sus prioridades, en ese momento los Estados miembros tienen algo que decir de acuerdo con el antiguo procedimiento. Pero me parece que exigir que los Estados miembros queden excluidos de ese último paso final concreto era apurar un poco la suerte.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que hay pasos adelante y teniendo en cuenta que las consecuencias políticas y sociales de un fracaso serían muy negativas, me reitero en mi posición de solicitar a la Cámara...

(El Presidente interrumpe al orador)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Die gemeinsame Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet am Donnerstag, 1. Dezember, um 12.00 Uhr statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. Salut acordul găsit în urma procedurii de conciliere dintre Parlament și Consiliu în ceea ce privește Regulamentul de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială. Schimbările convenite aduc o mai mare flexibilitate în utilizarea fondurilor europene destinate promovării drepturilor omului în lume prin faptul că stabilesc ca fiind eligibile, în cazuri speciale, cheltuielile privind impozitele și taxele plătite de beneficiarii acestor fonduri. Această flexibilitate va putea conduce la sporirea eficienței acestor fonduri și deblocarea finanțărilor programelor și proiectelor din țările terțe. Totuși, este important ca acordarea acestei eligibilități să se facă de la caz la caz și nu de manieră automată, pentru a elimina orice abuzuri. La fel de important este faptul că revizuirea acestui Regulament contribuie, de asemenea, la mai multă coerență a Uniunii Europene în ceea ce privește instrumentele de finanțare ale politicii sale externe, ținând cont de faptul că Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului era, alături de Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, singurul care nu prevedea niciun fel de excepție de la principiul neeligibilității cheltuielilor privind impozitele și taxele.

 

18. Sisämarkkinafoorumi (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgt die Erklärung der Kommission zum Binnenmarktforum.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, Member of the Commission. − Mr President, the economic and financial crisis that we are facing can sometimes cause us to forget about its human impact. It is therefore right for us to take a couple of steps back to consider the ultimate objective of all our reforms: the social and economic wellbeing of our fellow citizens.

We must accept this responsibility for our fellow citizens, who are also consumers, workers, taxpayers and savers; for our companies, whether they be small, medium-sized or large; and finally, for our countries and their regional and local authorities.

All these players are the first to feel the specific consequences of the current shocks, which are compounding existing problems with the single market. We must show them that the single market can give rise to concrete benefits. That is why we organised the Single Market Forum (SIMFO) in Krakow in early October, in partnership with you at the Parliament and the Polish Presidency. The Forum was attended by over 1 000 people during the discussions and almost 10 000 at the Single Market Fair held at the same time. At this point I would like to thank Róza Thun, Louis Grech, Malcolm Harbour and Silvu Buşoi, whose participation in the commitment of Parliament made SIMFO such a success.

The Forum made it possible to bring together all players in the single market. It was a great success, from which we can draw two conclusions. It has enabled us to back up our political discussions with concrete examples, which are also calls to take action to improve the lot of the people of Europe during this period of crisis and allow us to see our choices in relation to their real needs. It has enabled us to directly communicate the reforms that we are undertaking. We must constantly strive to disseminate information about our initiatives, from the time when they are discussed to their implementation.

The comments that were collected reflected the results of the survey concerning the 20 main concerns of European citizens in their day-to-day lives. The study has reaffirmed the need for citizens and companies to be better informed, and for the rules of the internal market to be applied more effectively with regard to health, social security, the recognition of professional qualifications, online purchasing, public procurement and the protection of intellectual property between countries, in particular.

We have now noted the Krakow Declaration drafted by the participants in the Forum, and we undertake to do what it has called for by taking the measures determined in connection with the Single Market Act.

We can identify three main courses of action:

Firstly, make the single market a safer place on a daily basis for the citizens of Europe. We want citizens to have confidence in the single market and to know their rights when making a purchase in another country or on the internet, or moving within the EU for personal or professional reasons.

We therefore intend to simplify mutual qualification recognition procedures in order to encourage mobility on the part of our fellow citizens in the internal market and ensure that their aims are not stymied by administrative barriers; we will propose reinforcing legislation concerning the posting of workers and clarifying the balance that must be struck between economic freedoms and fundamental rights; and we intend to enable consumers to make greater use of the single market.

Yesterday the Commission approved a package of measures aimed at ensuring that European consumers who buy goods and services (online or offline, in their country or in another Member State) have access to alternative dispute resolution mechanisms to solve their disputes with traders, without necessarily having to go to court. Moreover, with regard to e-commerce, we need to de-mystify this new form of consumption and make it safer, also for our companies, because it is still under-used to a very significant extent.

Secondly, make the economy of the internal market more dynamic by ensuring full implementation of the Services Directive and improving the distribution channels for goods in Europe; and by addressing businesspeople directly and improving the conditions in which they must operate in order to increase their competitiveness in a more competitive market and reduce their administrative burden.

There are a number of specific measures intended to achieve this: the creation of a single patent, which is a major milestone in supporting creativity and innovation in Europe, and other measures to increase the observance of intellectual property rights; an action plan for SMEs, to increase their access to funding in the form of venture capital, on the stock market and through bank loans; simplification of accounting rules; and simplification of the rules for public procurement.

Thirdly, support and facilitate public action. We are going to review the directives on public procurement in order to make the lives of public and private operators easier and increase the integration of social and environmental issues and issues relating to project innovation. We are also going to fill the legal void currently surrounding the procurement of services in Europe in order to improve the relationship between contracting authorities and private contractors, both when a contract is put out for tender and throughout its implementation.

Finally, we aim to renew our relationships with third parties and to introduce greater reciprocity into public procurement in particular.

We have placed all these measures within the framework of the Single Market Act and we must ensure their implementation. 2012 will be a crucial year for the delivery of these reforms. It will be a milestone in our project to relaunch the single market on the 20th anniversary of its creation. To turn this celebration into an exciting event, we intend to work with all the players on the single market to organise a Single Market Week focusing on new growth, along the lines set out in the Krakow Declaration. During this week, local events will be organised in each Member State and a big event will be held in Brussels.

I am counting on your participation to enable us to make the 20th anniversary of the single market a success for everyone.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Beim Binnenmarktforum am 3./4. Oktober in Krakau – Herr Kommissar Dalli hat schon darauf hingewiesen – hatten wir über 1 000 Teilnehmer. Wir hatten die Gelegenheit, in einer außerhalb von Brüssel liegenden Kleinstadt oder mittelgroßen Stadt zwei Tage lang alle aktuellen Binnenmarkt- und Verbraucherthemen in ihrer ganzen Breite zu diskutieren. Das hat den Inhalten der anstehenden Gesetzgebungsvorschläge gut getan!

Es hat gezeigt, dass wir in diesem Parlament fraktionsübergreifend an ganz vielen Stellen einer Meinung sind, dass wir die Stärkung der Verbraucherrechte im Bereich der alternativen Streitbeilegung wünschen, dass wir eine unbedingte Stärkung des elektronischen Geschäftsverkehrs in der Europäischen Union brauchen, um das grenzüberschreitende Geschäft stärker voranzutreiben, und dass wir auch im Bereich des öffentlichen Vergabewesens eine Vereinfachung wünschen. Das hat uns über alle Fraktionen hinweg vereint! Es hat ein Stück weit gezeigt, dass das, was Herr Professor Monti in seinem Papier für den Kommissionspräsidenten zusammengestellt hat – dass der Binnenmarkt nämlich nicht nur eine Economic Governance braucht, sondern auch eine Single Market Governance, also eine Einheitlichkeit des Regelwerks für alle Mitgliedstaaten und für die Binnenmarktteilnehmer gleichermaßen –, auf die ungeteilte Zustimmung in diesem Haus trifft. Deswegen möchte ich mich vor allem auf die Schlussfolgerungen konzentrieren, die das Binnenmarktforum in Krakau gezogen hat.

Der polnische Staatssekretär hat ausdrücklich darauf verwiesen, dass die Mitgliedstaaten bereit wären, mehr Verordnungen zu akzeptieren, wenn sie dem Binnenmarkt gut tun. Ich darf für meine Fraktion, die EVP-Fraktion, nochmals wiederholen, dass wir bei der Ausarbeitung der Binnenmarktakte ausdrücklich darauf Wert legen, dass die Kommission eingehend prüft, ob sie möglichst viele der Vorschläge in die Form einer Verordnung bringen kann.

Der zweite Aspekt betrifft die Vertragsverletzungsverfahren, die schneller abgewickelt werden müssen. Die Kommission ist hier aber auf einem guten Weg.

Zu guter Letzt muss unbedingt natürlich auch der Abbau von Bürokratie für kleine und mittlere Unternehmen gefördert werden.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar! Das Forum in Krakau war tatsächlich ein großer Erfolg. Es muss auch wiederholt werden, weil gute Initiativen auch wirklich eine Fortsetzung haben sollten. Ich möchte mich in diesem Zusammenhang noch einmal bei meinem Kollegen Louis Grech bedanken, der ja die ursprüngliche Idee hatte, dass wir auf solch einem Forum die 20 wichtigsten Anliegen der Bürger und Bürgerinnen vorstellen sollten. Das war das Kernstück dessen, was wir gemacht haben, nämlich die Anliegen der Bürger und Bürgerinnen in den Vordergrund zu stellen, damit sie sehen, dass der Binnenmarkt nicht etwas Abstraktes ist, sondern tatsächlich einen Mehrwert für sie hat.

Es ging um so unterschiedliche Themen wie die Anerkennung von Berufsabschlüssen, die Möglichkeit für junge Leute, ein Bankkonto in einem anderen Staat zu eröffnen – was manchmal sehr schwierig ist –, die Rechtssicherheit bei Online-Einkäufen, die Entsenderichtlinie, die unbedingt modernisiert und geändert werden muss, die Stärkung der kleinen und mittleren Unternehmen und so weiter. Es wurden sehr viele Themen besprochen und die jeweiligen Problemstellungen aufgezeigt.

Herr Kommissar, für die Zukunft müssen wir aber dann den Schwerpunkt stärker auf die Lösungen legen, die angeboten werden. Da erwarten wir das, was Sie als Kommission für nächstes Jahr alles versprochen haben, und das Parlament und meine Fraktion, die sozialdemokratische Fraktion, werden sehr kritisch und positiv begleiten, was Sie uns auf den Tisch legen.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, as we have pointed out on several occasions, the relaunch of the Single Market is not only the remit of the European institutions. The solutions have to emerge from a broader dialogue with all relevant stakeholders: consumers, enterprises, national authorities, social partners, judges and so on.

This was the aim of the Single Market Forum in Krakow and it was a success. As a member of the Internal Market and Consumer Protection Committee, I must say that participation in the Forum was a very valuable experience. The participants engaged in a very constructive dialogue, which gave us a useful insight into what they consider to be the priorities for the future development of the single market.

There is one thing that came out of the Forum which I consider to be extremely important. The majority of citizens, and sometimes even some of us, consider the single market legislation to be very technical. Sometimes, this is very true, but I was very happy to see that the Forum attracted citizens who came to tell their own stories in relation to the single market. This clearly shows that the single market is firstly about citizens, about normal people who unfortunately experience difficulties in enjoying their rights.

I would like to thank the Polish Presidency for their full commitment to the single market and for taking the Krakow Declaration to the Competitiveness Council. Now, if this Forum is to make any difference, we – and here I mean the Commission, the Council and the European Parliament – need to prove that we take into account the priorities outlined in the Krakow Declaration and that we have the political will to come up with efficient solutions and also to implement them. We have to understand that legislation cannot be efficient without correct and timely implementation at the national level.

I strongly believe that the Single Market Forum is an excellent initiative that ought to be continued in future, and that this is the way forward in order to progressively eliminate the remaining barriers and to bring our citizens closer to the single market. This is why I firmly support the idea of setting up a Single Market Forum online, which could be a permanent platform for dialogue with all stakeholders. I also believe that next year we should mark the 20th anniversary of the single market by organising decentralised events in all Member States, as was already proposed.

Last but not least, I would like to thank all those who worked hard for the organisation of the Single Market Forum. I want to congratulate the Commission, especially Commissioner Dalli and Commissioner Barnier, the Parliament and the Polish Presidency and all the citizens, enterprises, NGOs and other stakeholders who contributed to the success of this first Single Market Forum.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, on behalf of the ECR Group. – Mr President, as Chairman of the Committee I want first of all to particularly thank both Commissioner Dalli who participated energetically in the Forum and made the closing speech, and also Commissioner Barnier who I know tonight is in Malta in his campaign to get round every single Member State and discuss the single market. I am sure that Louis Grech is with him as well.

The lessons which are clearly apparent from the success of the Single Market Forum – and I think that everyone believes it was a great success – are the fact that completing the single market is fundamentally an exercise in partnership and teamwork. It is not something which can be delivered by technical regulation from Brussels, as Cristian Buşoi said. It is not something that can be delivered by one Commissioner on his own. Neither is it something which can be delivered by Member States working on their own, because the lessons about making the single market work are that Member States have to work much more closely together and to exchange information to look after consumers better; to have the sort of dispute resolution system on line that you, Commissioner, have just proposed.

That became clearly apparent from the way in which we worked together to promote this Forum. It is a shame that the Presidency is not here, because the Polish Presidency played an absolutely crucial role in this. They put it at the top of their priorities and it is good, as a number of colleagues have said, that they reported back to the Summit about it. Indeed, the completion of the Single Market Act was the top item at the Growth Summit on 23 October. I think that the energy behind that and behind the Single Market Forum contributed to this.

My concluding point is this. The biggest single issue that remained for me in participating in all the discussions with people who are energetic and enthusiastic about the Single Market, is how little we are communicating the benefits, and particularly the opportunities, throughout the European Union, so thank you Commissioner, for your great work on the internet that is enabling my committee to get our information across to citizens about the Single Market.

 
  
MPphoto
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, η μορφή της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς θα είναι καθοριστική για το μέλλον της Ευρώπης. Η Ευρώπη θα πρέπει να διαθέτει μια αποτελεσματική ενιαία αγορά, να προσαρμόζει τις οικονομικές με τις κοινωνικές ανάγκες της αγοράς, αλλά και να ενισχύει την αλληλεγγύη, να καθιστά δυνατή την υλοποίηση των ατομικών και συλλογικών επιτευγμάτων, να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη. Η Πράξη για την Ενιαία Αγορά δεν φαίνεται όμως, κατά την άποψή μας, να απαντά στις σημερινές ανάγκες των πολιτών.

Θέλουμε η κοινωνία να ανακτήσει το πλήρες και ολοκληρωμένο δικαίωμά της να περνάει το δημόσιο συμφέρον πάνω από το συμφέρον των αγορών. Θέλουμε να ανακτηθεί το κοινωνικό δικαίωμα, να πρωτεύει η προστασία του πολίτη, η διατήρηση των θέσεων εργασίας και οι συνθήκες εργασίας επί των κανόνων του ανταγωνισμού. Πρέπει να προλάβουμε την περαιτέρω υποβάθμιση της κοινωνικής Ευρώπης.

Η εναλλακτική μας πρόταση είναι απλή, εύκολη και σαφώς διατυπωμένη: να επικρατήσουν οι κοινωνικές ανάγκες επί των κερδών. Θέλουμε ολόκληρη η ανθρωπότητα να συμμεριστεί αυτή την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική εναλλακτική λύση.

 
  
MPphoto
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). - Panie Przewodniczący! Dziękuję Panie Komisarzu za miłe słowa pod adresem tych, którzy zaangażowali się w to niezwykle ważne wydarzenie. Ja bym powiedziała, że jest to takie wydarzenie, które uskrzydla wszystkich tych, – myślę o Single Market Forum w Krakowie – którzy ciężko pracują nad tym, żeby bariery na wspólnym rynku znosić skutecznie, żeby Unię Europejską robić coraz bardziej przyjazną dla obywateli. Obywateli czyli i konsumentów, i przedsiębiorców jako jednej grupy, która tworzy nerw Unii Europejskiej.

Ja również przez Pana osobę chciałabym podziękować bardzo panu komisarzowi Barnier, który zaangażował się razem z nami w to przedsięwzięcie, ale tak samo pani dyrektor Emer Daly z DG Markt B, wspaniałemu zespołowi, o którym za mało mówimy, a który rzeczywiście ogromną część odpowiedzialności i pracy wziął na siebie.

Było to dobre doświadczenie, zgadzam się z większością, czyli prawie wszystkimi wypowiedziami przede mną. I zgadzam się też z tym, że musimy nadal prowadzić dialog ze społeczeństwem. Deklaracja krakowska była przykładem, jakie wyniki można osiągnąć. Takie wyniki powinniśmy osiągać dalej.

Chciałam tylko zapytać Panie Komisarzu, skąd ta decyzja, że następne Forum ma być w Brukseli. Jeszcze nie rozmawialiśmy o tym. Rozumiem, że takie decyzje podejmujemy wspólnie: Parlament, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. My mamy również inne bardzo dobre propozycje i bardzo prosimy, żeby o tym porozmawiać. Ostatnie zdanie Panie Przewodniczący! Mija dwadzieścia lat...

(Przewodniczący odebrał mówczyni głos.)

 
  
MPphoto
 

  António Fernando Correia De Campos (S&D). - O primeiro Fórum do Mercado Único, ideia que decorre do relatório Grech, teve lugar em Cracóvia, foi rico em conteúdo e frutuoso no debate levado a cabo pela Presidência polaca com autoridades europeias, nacionais, regionais e locais, e a sociedade civil. Temos um roadmap, traçado na comunicação da Comissão, de 12 de Abril, com as 12 alavancas. Precisa de ser passado a lei, bem como a estratégia das outras 38 prioridades identificadas no Acto para o Mercado Único.

Para que exista mercado, é necessária confiança. Ora, a confiança dos cidadãos e dos consumidores não pode ser vista como um dado adquirido. Carece de ser estimulada, alimentada. O mercado único não é apenas uma operação de compra e venda. Ele envolve políticas horizontais como a saúde, a protecção social e dos consumidores, o direito do trabalho, o ambiente e o desenvolvimento sustentável.

O Fórum do Mercado Único deve, pois, tornar-se um evento emblemático da União Europeia, com uma realização anual e com um público diversificado e cada vez mais participativo.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník (ECR). - Vážený pane předsedající, dle mého názoru je vnitřní trh jediný nástroj, který může podpořit růst a zaměstnanost v Evropě. Jednotný trh má samozřejmě svůj příběh, který má více než dvacet let, a Fórum o jednotném trhu, které se konalo ve Varšavě, má také svůj příběh. Ten na úrovni myšlenky začal u kolegy Louise Grecha, ale já osobně jsem se s ním setkal při diskuzi, při které byla přítomna kolegyně Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Mario Monti. Myslím si, že je potřeba na tomto místě poděkovat nejenom Komisi, ale je potřeba poděkovat všem kolegům v rámci našeho výboru, protože si myslím, že toto fórum se velmi zdařilo. Samotným potvrzením toho, že se zdařilo, je i to, že naše kolegyně Róża Gräfin von Thun und Hohenstein získala včera ocenění jako nejlepší evropský poslanec, co se týče Výboru pro vnitřní trh. Takže tímto bych jí chtěl pogratulovat jménem ostatních kolegů.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Rolul pieţei unice este decisiv pentru ieşirea Europei din stagnarea economică în contextul actualei crize. Totodată, o monitorizare eficientă pentru punerea în aplicare a normelor privind piaţa unică constituie o condiţie prealabilă pentru succesul ei. Este necesar ca statele membre să îşi intensifice eforturile de transpunere a normelor Uniunii. Conform ultimului tablou de bord al pieţei interne, ţara mea se află printre cele zece state care şi-au îmbunătăţit rezultatele în ceea ce priveşte implementarea legislaţiei europene. Cu o perioadă medie de 2,8 luni de întârziere în transpunerea legislaţiei după expirarea termenului limită, România se poziţionează pe locul patru la acest capitol.

Este important ca Uniunea să încurajeze cooperarea dintre funcţionarii europeni, naţionali, regionali şi locali pentru a eficientiza implementarea normelor europene.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Consolidarea pieţei unice are nevoie de: mobilitatea lucrătorilor şi recunoaşterea calificărilor profesionale, dezvoltarea comerţului electronic şi dezvoltarea unei reţele europene a ghişeelor unice. În vederea recunoaşterii calificărilor profesionale, susţin propunerea forumului de a avea un card profesional european, care ar facilita mobilitatea transnaţională a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene şi ar simplifica procedurile de recunoaştere a calificărilor profesionale. Partenerii sociali, în special sindicatele, joacă un rol important în protecţia lucrătorilor detaşaţi şi în respectarea drepturilor acestora.

Pentru dezvoltarea comerţului electronic, trebuie consolidată încrederea, atât a consumatorilor, cât şi a întreprinderilor şi, în special, a IMM-urilor, în utilizarea mijloacelor electronice. Pentru dezvoltarea pieţei interne digitale, aşteptăm cu interes propunerile Comisiei privind recunoaşterea mutuală a semnăturilor electronice şi identitatea electronică. De asemenea, considerăm necesară actualizarea legislaţiei europene privind protecţia datelor cu caracter personal.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Elnök Úr! Biztos Úr! A fórumok kulcsszerepet játszanak az információcserében és az együttműködésben. Az egységes piac pedig abban, hogy a növekedési célok és a foglalkoztatásra vonatkozó célok teljesülhessenek. Az irányelv elfogadásában, és az intézkedéscsomag kidolgozásában az Európai Parlamentnek kulcsszerepe volt, és abban is, hogy jövő év végéig megállapodás szülessen. Azonban fontos, hogy ennek a megállapodásnak a rövid távú hatási is már érezhetők lehessenek.

A gazdasági hozadék jelentős, amiről nem mondhatunk le. Azonban ehhez a tagállamoknak maradéktalanul meg kell valósítani az irányelv minden elemét, az egyablakos ügyintézéstől kezdve az információszolgáltatásig. Eközben nem szabad elfeledkeznünk a kkv-król sem. Meggyőződésem hogy a kkv-k a belső piacnak eddig nem voltak a nyertesei. Ezért erőfeszítéseket kell tenni, hogy a szabályozásból adódó erőfeszítéseket csökkenteni lehessen. A Bizottság egyébként tett is egy ilyen vállalást egy hatásvizsgálatra. Várjuk ezt a hatásvizsgálatot.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). - Jednym z wyzwań dla Europy w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego jest wspieranie jednolitego rynku, który jest podstawą sukcesu w zjednoczonej Europie. Warto przypomnieć, że w kwietniu bieżącego roku Komisja przedstawiła pakiet propozycji mający na celu usprawnienie wspólnego rynku, tak zwany akt o jednolitym rynku autorstwa komisarza Barnier. Na dokument ten składa się szereg projektów, których przyjęcie do końca 2012 roku ma usprawnić działania wspólnego rynku z korzyścią dla przedsiębiorców, pracowników i konsumentów. Od czasu utworzenia rynku wewnętrznego opartego na czterech swobodach – przepływu ludzi, towarów, usług i kapitału – minęło już prawie 20 lat. Mimo to potencjał wzrostu nie został jeszcze w pełni wykorzystany. Dlatego nie ulega wątpliwości, że są to działania niezbędne, aby w pełni wykorzystać tą główną siłę europejskiej gospodarki, jaką jest jednolity rynek.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). - Herr Präsident! Ich möchte zuerst einmal der Frau Abgeordneten Thun und Hohenstein recht herzlich zum ersten Binnenmarktforum gratulieren. Das muss zu einer ständigen Einrichtung werden. Das muss zur Tradition der Europäischen Union, zum Motor des Binnenmarkts werden!

Der Binnenmarkt ist nicht fertig. Die vier Freiheiten sind nicht umgesetzt. Der Binnenmarkt ist das Wachstums- und Beschäftigungspotenzial der Europäischen Union. Wir brauchen nur das, wozu wir uns verpflichtet haben, umsetzen, wir müssen keine neuen Regelungen schaffen, wir müssen nur Barrieren beseitigen. Daher sage ich auch, wir müssen alles dazu beitragen, dass die Mitgliedstaaten alle Rechtsvorschriften, die wir beschließen, lückenlos umsetzen. Sie hinken hinterher. Das Binnenmarktforum muss der jährliche Spiegel für die Verfehlungen und die Festsetzung der Prioritäten und der Zielsetzungen sein.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, Member of the Commission. − Mr President, the discussions that have just been completed are very important in the realisation of our commitment to relaunching the single market and responding proactively to the crisis we are now facing.

The solution of the crisis depends on an effective single market which, in turn, depends on innovative business and empowered consumers. As I said in my introductory comments, we are emphasising the social aspect of the single market because we cannot divorce the consumer from the worker, as participants in the single market. I think the objective of what we are doing here is the advancement of the citizens of Europe. The advancement is not achieved through a record of statistics but in a real, actual quality of life that we can deliver.

Your determination will provide solid political support for the results of the single market. I completely agree with Mr Harbour when he says that this is a collaborative effort. We have to move together. Member States, Parliament, Commission, consumers, businesses; everybody has to move together to make this single market a reality.

I can vouch that in the Commission we are 15 Commissioners who have committed to delivering the global act encompassing several policy areas. We expect the same commitment from the European Parliament with a fast track for the SME agenda.

It will encourage us to continue to organise future events along the lines and in the spirit of the Forum. The Forum that took place in Krakow is not the first and last forum that will be organised. We believe that its success indicates to us the importance of developing this activity on a permanent basis to try to deliver it in a series of similar events. At this stage we cannot determine the exact frequency at which it will happen and, in answer to Ms Thun und Hohenstein, we have not yet determined the location of the next forum or activity that will take place. There were some discussions but no decisions have been taken and everything is still being discussed.

As we have said, as this is a collective effort there should also be collective dialogue in elaborating the details. I believe that we must continue to build on what we have achieved so far. These are all steps in the right direction in order to achieve what we have set out to do – a very active single market.

 
  
MPphoto
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). - Panie Przewodniczący! Właściwie Pan Komisarz w międzyczasie odpowiedział na pytanie, które chciałam skończyć, ponieważ moja poprzednia wypowiedź była ciut za długa. Chciałam właśnie coś powiedzieć o tej lokalizacji. Przychylam się do tego, co Pan Komisarz powiedział: w Brukseli odbywa się bardzo dużo wydarzeń. Siłą tego ostatniego Forum było między innymi to, że odbyło się ono poza Brukselą. Były to naprawdę konsultacje z normalnymi obywatelami Unii Europejskiej, co było korzystne i dla urzędników, którzy spotkali się z ludźmi, z którymi nie spotykają się na co dzień, i dla 10 tysięcy obywateli, którzy odwiedzali namiot z informacjami, obywateli, którzy korzystają ze wspólnego rynku. Dlatego unikajmy organizacji takich spotkań w Brukseli.

(Przewodniczący odebrał mówczyni głos.)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Zum Abschluss der Aussprache wurde gemäß Artikel 110 Absatz 2 der Geschäftsordnung ein Entschließungsantrag(1) von fünf Fraktionen eingereicht.

Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet am Donnerstag, 1. Dezember, um 12.00 Uhr statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), in writing. The euro and the single market are the tangible raisons d’être for the EU. The problems and fragmentation besetting the euro and the single market ultimately mean less Europe, and less of the benefits that Europe offers citizens. It is past time that the Member States decide whether they want to proceed with the integration necessary to create jobs and growth within a social, competitive market economy. European integration is not irreversible. We must act immediately to build a holistic, long-term solution to the clear shortcomings of the euro and the single market. The Single Market Forum, held this November, represented a valuable step towards building the necessary consensus on the direction of the single market. Citizens, consumer organisations and SMEs made quite clear that there are substantial gaps between what they expect from the market and what they experience in practice. At the Forum, I called on the Commission to shift from phase one (identifying sources of frustration) to phase two (implementing the necessary solutions to the market’s gaps). Now we must also examine the possibility of holding annual forums in each Member State, whereby the experiences of citizens can feed into a single biannual European Single Market Forum.

 
  
MPphoto
 
 

  Sehnalova, Olga (S&D), písemně. Fórum o jednotném trhu, které letos hostil polský Krakov, bylo přelomovou událostí. Umožnilo totiž poprvé skutečně komplexní debatu o jednotném trhu. Těší mě, že kromě stabilních účastníků podobných setkání se fóra zúčastnila i široká veřejnost a že evropští občané měli unikátní možnost vyjádřit svá očekávání či stávající překážky ve fungování jednotného trhu. Věřím, že se fórum stalo prvním z dlouhé řady podobně tematicky zaměřených setkání a že budou v dalších letech následovat další. Za klíčové s ohledem na vývoj jednotného trhu považuji právě posílení debaty se širokou veřejností. Proto vítám, že přijaté usnesení obsahuje výzvu Komisi i členským státům, aby do rozvoje jednotného trhu více zapojily občany. Apel na dostupnost veřejných konzultací ve všech úředních jazycích EU a jejich větší srozumitelnost je rozhodně na místě. Statistiky totiž jednoznačně ukazují, jak nevyužitý je jejich potenciál. Snad bude toto volání konečně Komisí vyslyšeno a vzato v potaz. Umožněme občanům aktivněji participovat na evropské úrovni. Úspěšnému fungování jednotného trhu, což si všichni přejeme, to může jen pomoci.

 
  

(1)Siehe Protokoll.


19. Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 150 artikla)
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgen die Ausführungen von einer Minute nach Artikel 150 GO.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE). - Elnök Úr! 91 esztendővel ezelőtt a wilsoni önrendelkezési elv semmibe vételével, az érintett magyar lakosság megkérdezése nélkül csatolták el Magyarországtól Erdélyt, és az ország több más területét. Ennyi idő után nem célom régi történelmi területi vitákat megnyitni, viszont fel akarom emelni szavam a határon túli magyarok védelmében.

Tűrhetetlen és tarthatatlan ugyanis, hogy Boldogi Olivért, és várható módon több honfitársát azért fosztják meg szlovák állampolgárságuktól és utasítják ki szülőföldjükről, a szlovákiai Felvidékről, mert magyar önazonosságukat nyíltan vállalják.

Tűrhetetlen és tarthatatlan az is, hogy a romániai Erdélyben, saját szülőhazánkban, a marosvásárhelyi volt magyar egyetemünkön ma már önálló magyar tagozatot sem alakíthatunk mi, magyarok. Ha már területeinket elvették, legalább kisebbségi jogainkat és nemzeti autonómiánkat biztosítsák ezeken a területeken, úgy amiképpen ezt még a Gyulafehérvári Nyilatkozat is kimondja. Románia nemzeti ünnepén távol áll tőlünk, hogy elvitassuk tőle Erdélyt, sőt jó ünneplést kívánunk ... (Az elnök megvonta a szót a képviselőtől.)

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D) - Na Slovensku sú ľudia znechutení a hlavne zneistení, že došlo k zlyhaniu orgánov, ktoré majú bdieť nad ich bezpečnosťou. Vojenské spravodajstvo pod vedením neschopného, neskúseného ministra – dnes už exministra – odpočúvalo nielen novinárov, ale aj ľudí na ministerstve obrany a je veľké podozrenie, že monitorovali aj samotnú premiérku vlády. Tento megaškandál neostal bez povšimnutia predstaviteľky Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorá má na starosti slobodu médií. Verím, že aj príslušná Komisia bude chcieť výsledky šetrenia tohto nezákonného odpočúvania a prijme opatrenia, aby v žiadnom demokratickom štáte sa ľudia nemuseli báť, že ich zdravotný stav, súkromie a pracovné aktivity budú predmetom monitorovania a odpočúvania.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE). - De mult timp vreau să folosesc acest prilej pentru a pune în discuţie relaţia dintre Uniunea Europeană şi Turcia, mai ales în contextul în care va avea loc dezbaterea raportului de ţară. Consider că Turcia a făcut progrese remarcabile în ultima perioadă şi încurajez autorităţile turce să continue pe calea integrării europene, să continue eforturile pe care le fac şi, în ciuda multor lucruri care trebuie îmbunătăţite, sper că tonul raportului de ţară va fi unul pozitiv.

Există, însă, unele obstacole pe care Uniunea Europeană le pune în calea relaţiei cu Turcia, mai ales în ceea ce priveşte libertatea de a presta servicii. Impunerea de vize pentru prestatorii de servicii turci reprezintă în mod clar o îngreunare şi poate chiar un obstacol, în cazul în care viza nu este acordată. De asemenea, unele state membre impun cote de transport pentru tirurile turceşti, ceea ce este un obstacol clar în calea liberei circulaţii a bunurilor şi, deci, o încălcare a Acordului de la Ankara. În condiţiile în care cerem Turciei eforturi substanţiale, cred că şi Uniunea Europeană, în mod reciproc, ar trebui să ia măsuri consecvente, care să nu contravină spiritului acordului şi uniunii vamale.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL). - Eu penso que estamos numa altura de balanços em matéria destas políticas, de crises políticas de austeridade, que têm afectado tantos países, e também das chamadas reformas estruturais. É nesse contexto que eu penso que não podemos deixar de ver como elas têm gerado tanta comoção social. E têm gerado comoção social não apenas nos países em maiores dificuldades, nos países do Sul, não apenas nos chamados PIGS, mas também noutros contextos da Europa.

Ainda na semana passada tivemos em Portugal a maior greve geral de sempre, tanto ao nível do sector público como do sector privado, uma greve que saiu à rua. Mas se olharmos para o que se passou hoje no Reino Unido, verificamos que assistimos à maior greve de sempre, sobretudo se tivermos em conta que as pessoas saíram à rua também como saíram em Portugal. Esperamos, na sexta-feira, uma grande manifestação em Bruxelas. O que isto prova, Senhor Presidente, e o que as greves provam e a saída das pessoas à rua, é que as causas e os problemas que nós temos enfrentado são comuns e é por isso que a reacção é também comum.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Vrcholní predstavitelia mojej krajiny sa zbláznili. Rozhodnutím vlády pani Radičovej boli najvýznamnejším lekárom špecialistom, chirurgom, pediatrom, gynekológom, či anestéziológom nariadené nútené práce.

Tak, ako za čias führera či Džugašviliho. Intelektuálna elita slovenského zdravotníctva bola nahnaná do práce pod hrozbou väzenia, aby v rozpore so zákonníkom práce deň a noc hrdlačila v ťažkých, kritických podmienkach bez nároku na odpočinok, podľa ľubovôle miestneho dozorcu od zamestnávateľa. Takýmto zvrhlým spôsobom si hŕstka nemravných politických dobrodruhov vybíja zlosť na lekároch, ktorí sa postavili za svojich pacientov a zabránili skorumpovanej administratíve zlikvidovať jej posledné štátne nemocnice. Nedopusťme, vážení, takéto zneužívanie vládnej moci, aké dnes nariadila slovenská vláda svojim lekárom. Veď zajtra môže to isté urobiť učiteľom a potom aj nám všetkým. Ale to už nebude demokracia, ale diktatúra.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Abordez din nou subiectul mobilităţii muncitorilor români şi bulgari, deoarece astăzi am organizat o dezbatere pe acest subiect, în prezenţa Ministrului Muncii din România şi condamn totodată faptul că Olanda şi Marea Britanie au decis să prelungească aceste restricţii.

Obţinerea permisului de muncă reprezintă de foarte multe ori o adevărată misiune imposibilă, din cauza condiţiilor exagerat de exigente, aproape imposibil de îndeplinit, impuse pentru obţinerea lui. Ele îi descurajează pe angajatori, care refuză până şi candidaturile din partea lucrătorilor români şi bulgari. Este o discriminare de facto între cetăţenii europeni pe bază de naţionalitate, încălcându-se, astfel, Tratatul. În timp ce Israel şi Islanda ridică restricţiile pentru români şi bulgari, ţările din UE le prelungesc. Mă face să mă întreb ce se va alege de unitatea europeană, mai ales în aceste zece zile cruciale pentru zona euro.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - Elnök Úr! Európában a római jog óta alapelv a visszamenőleges hatály tilalma. A magyar kormány az elmúlt másfél évben számos alkalommal megsértette ezt az elvet. Tavaly visszamenőlegesen módosította az állampolgárok nyugdíj-takarékossági szerződését. Az elmúlt héten a korkedvezményes nyugdíjazást szüntette meg visszamenőleges hatállyal, ami több mint 300000 embert sújtott: bányászokat, katonákat, rendvédelmi dolgozókat.

Most ismét visszamenőleges hatállyal készül törvényt hozni a tavaly elfogadott, az Európai Parlament által bírált alkotmány átmeneti rendelkezéseiről. Ezúttal a Magyar Szocialista Pártot akarja felelőssé tenni az elmúlt rendszer bűneiért visszamenőleges hatállyal. Az Európai Parlament 2009-ben kijelentette, hogy egy parlament sem hozhat törvényeket a múltról. Ezt nem tűrheti sem az Európai Parlament, sem az Európai Bizottság, sem Viviane Reding alapjogi biztos. Az Európai Uniónak lépnie kell.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). - A Uachtaráin, ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl duit as ucht deis labhartha a thabhairt dom maidir leis an cheist thábhachtach seo – an euro.

There is a great onus on the leaders of Europe to act decisively so as to prevent the collapse of the euro. The consequence of the breakup of the euro for ordinary citizens, for cross-border trade, for commerce, is too horrendous to contemplate. Many hardworking citizens throughout Europe and in my own country are fearful and concerned for their savings built over many years.

The global financial and banking system is built on trust. This involves the trust and the confidence of the markets, and more importantly of the ordinary people. EU leaders must restore and rebuild that trust by acting in a resolute fashion to ensure an immediate firewall that will protect the euro. The crisis is bigger than any country – or indeed the Union – as was highlighted by today’s coordinated and welcome move by the US Federal Reserve, the ECB, the Bank of Japan and other central banks. Of course I welcome the decision taken yesterday by euro zone Finance Ministers to approve a payment of EUR 2.5 [billion] to Ireland…

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer (GUE/NGL). - Señor Presidente, las últimas elecciones generales en Marruecos han arrojado una abstención de más del 77 % de la población según cifras oficiales; algunos analistas hablan de una mayor abstención.

A mí me parece que la Unión Europea debe tomar nota de las ansias de democracia y de desarrollo de un proceso realmente constituyente en Marruecos.

Yo espero que estos datos lleven a una reflexión en el marco de la Política Europea de Vecindad, en vista de los resultados más que discutibles, pese a que el «Movimiento del 20 de febrero» haya inundado las calles de Marruecos protestando por la manipulación llevada a cabo por el régimen, por todo el aparato del régimen.

Me parece que la Unión Europea debe dar un giro y no aparecer como colaboradora, como lo fue con Mubarak y con Ben Ali. Por lo tanto, reclamo a la Comisión Europea una mayor atención y una rectificación en relación con la política sobre Marruecos.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE). - Am dorit să intervin pentru a saluta rezoluţia celei de-a 30-a sesiuni a Adunării Baltice, care a avut loc zilele trecute în Estonia. Doresc să precizez că, din punct de vedere parlamentar, România se alătură deplin acestei rezoluţii şi sunt convins că toate statele din estul Europei vor urma acelaşi demers.

Statele din estul Europei vor avea în continuare, în cadrul viitoarei politici agricole comune, cel mai scăzut nivel al plăţilor directe din cadrul Uniunii Europene. Solicitarea statelor baltice, pe care deputaţii români o împărtăşesc întru totul, este ca Uniunea să stabilească un sistem de plăţi directe în agricultură, care ar asigura condiţii de concurenţă cu adevărat corecte şi echitabile pentru toţi agricultorii din Uniunea Europeană. Regulile privind distribuţia plăţilor directe trebuie să evite diferenţe semnificative între cel mai mare şi cel mai mic nivel al plăţilor directe în Uniune. De asemenea, în cazul României şi Bulgariei, este nevoie de o aliniere anticipată pentru anii 2014 şi 2015, când plăţile nu ajung încă la 100%.

 
  
MPphoto
 

  Phil Prendergast (S&D). - Mr President, last Friday was the International Day for the Elimination of Violence Against Women, and this week in Ireland Women’s Aid is running its 16 Days Campaign which aims to raise awareness of the reality of domestic violence and to push for a positive change to increase women’s safety. Every day in Europe women are raped, beaten and trapped in their homes by their boyfriends, husbands and partners, with a higher rate of repeat victimisation than any other crime.

One in five women in Ireland will experience violence in their lives, but it is not just women who suffer as a result of this. It has a massive impact on children as well, with last year more than 1 600 incidents of child abuse being disclosed by callers to the national domestic violence helpline in Ireland.

I fear the situation will get worse as the recession bites and greatly reduces the options for women experiencing violence. With the closure of refuges and support services, women will have nowhere to go.

I am heartened to see the Commission is working with Parliament and the Council to combat gender-based violence and support vulnerable groups, but we must not let austerity undermine essential frontline services at home.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - No seguimento da greve geral de 24 de Novembro, esta manhã, em Portugal, milhares de pessoas convocadas pela CGTP e outras organizações sindicais e sociais, levaram para o largo, frente à Assembleia da República, em Lisboa, justos motivos de protesto contra o Orçamento de Estado para 2012, que estava a ser discutido no Parlamento e que iria ser aprovado pela maioria, PSD e CDS, com a comprometida abstenção do Partido Socialista. Protestavam contra os ataques aos direitos e às remunerações dos trabalhadores, designadamente por via do assalto aos subsídios de Natal e de férias e através do aumento da semana de trabalho em duas horas e meia por semana, contra o encerramento de serviços de saúde, contra o aumento dos encargos dos utentes e sempre em defesa dos serviços públicos.

Foi afirmada a determinação de prosseguir a luta contra estas políticas, defendendo uma ruptura que retire Portugal do caminho do caos e promova o desenvolvimento e a justiça social, garantindo a soberania nacional.

A próxima grande jornada será a semana de luta que a CGTP convocou para o período entre 12 e 17 de Dezembro.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). - Señor Presidente, es conocida nuestra dependencia en materia energética: importamos el 60 % del gas y el 83 % del petróleo; en el caso del carbón la dependencia es del 41 %.

El carbón es la principal fuente de generación de electricidad en la Unión, al mismo nivel que la energía nuclear y el gas. Limitando nuestra capacidad de extracción lo único que conseguiremos será importarlo desde países que no tienen nuestras normas en materia social o ambiental.

La Comisión debería revisar el actual marco de ayudas a la extracción del carbón en su estrategia energética hasta 2050. La nueva legislación es mejorable en lo que respecta al límite temporal para el cierre de las explotaciones o a la obligación de devolver las ayudas para continuar funcionando.

Nuestra dependencia en materia energética es una fragilidad más frente al exterior y en la crisis que padecemos esto será algo que pagaremos más pronto que tarde.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Sunt mândră că sunt româncă şi urez „La mulţi ani!” României şi românilor de ziua naţională a României.

Ieri şi astăzi s-a desfăşurat la Anvers conferinţa dedicată revizuirii reţelei TEN-T. Recent, Comisia a adoptat Regulamentul privind definirea reţelei nucleu şi a reţelei extinse pentru transportul transeuropean şi facilitatea „Connecting Europe”. Având în vedere decalajul de dezvoltare a infrastructurii de transport, susţin că noile state membre ar trebui să aibă cât mai multe zone metropolitane, centre industriale şi porturi în reţeaua nucleu TEN-T. De exemplu, conurbaţia Galaţi-Brăila-Măcin ar trebui să devină un nod principal al reţelei nucleu. Cluster industrial, această conurbaţie are acces la trei porturi, din care două pe Dunărea maritimă şi asigură legătura, pe Dunăre, cu portul maritim Constanţa şi cu Marea Neagră. Este, deci, necesar să dezvoltăm aici un terminal multimodal. Întrucât această conurbaţie se află la graniţa cu Republica Moldova şi cu Ucraina, va permite integrarea sistemului transeuropean de transport cu cel al ţărilor vecine Uniunii.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Mr President, David Cameron described today’s massive public sector strike as a damp squib. Is it any wonder that this Prime Minister of a cabinet of millionaires that rules for the millionaires seeks to undermine this massive display of strength by working people – two million people on strike across Northern Ireland, Scotland, Wales and England – and a movement that demonstrates the power to defeat the government’s austerity policies?

I visited picket lines across Belfast today and attended the mass rally of 10 000 people. The message from the strikers was very, very clear. Enough is enough. They will not pay more and work longer for reduced pensions. They will not accept further attacks on wages, further attacks on conditions and the further cutbacks in our public services that are driven by the government and the Assembly.

The outstanding socialist, James Connolly, proclaimed ‘The great only appear great because we are on our knees. Let us arise’. Today, the working class has begun to stand up and the potential power is very clear. This has to be the start of building a movement that can win. That means naming a date for further public sector strike action and striving to spread action to the private sector.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - Elnök Úr! 2004-ben, amikor az Unióhoz csatlakozott 10 új tagállam, ezt abban a reményben tették, hogy egyszer megvalósul a határok nélküli szabad, és egységes elveken működő Európa. Ezzel ellentétes és elfogadhatatlan, hogy egy EU-s tagállamban állampolgárságuktól fosszanak meg személyeket csak azért, mert a közösség egy másik tagállamának állampolgárságát is felveszik, mint ahogy ez történik most Szlovákiában.

Számos területen ma már az Unió egységes. Saját rendelkezéseket alkalmaz. A kettős állampolgárságot illetően mégis megengedi, hogy ez a téma kikezdje egységét és presztízsét. Ha egy tagállam felkínálja lakóhelytől függetlenül az állampolgárság felvételét, ezzel a lehetőséggel élni kell. Az Unió tagállamai egymással szemben ne alkalmazzák az állampolgárságtól való megfosztást. Intézményeinktől elvárjuk, tegyenek annak érdekében, hogy az EU-n belüli többszörös állampolgárság ne hozhassa hátrányos helyzetbe a polgárokat.

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves (S&D). - A crise da União Europeia está a contagiar todos os Estados-Membros, atingindo proporções inacreditáveis. Assistimos ao caos nos mercados financeiros e à crescente incapacidade de assegurar o financiamento essencial à actividade das nossas Pequenas e Médias Empresas, mesmo das que são saudáveis, levando-as ao desespero, à falência, ao desemprego. É uma espiral que alimenta a recessão e que está a destruir a economia e a sociedade.

Ninguém nega a necessidade rigorosa de disciplina orçamental, de profundas reestruturações, de mais governação económica, mas essas são condições necessárias que, no curto prazo, já não são suficientes para contrariar a degradação em curso na União. E se é verdade que são precisas políticas que estimulem o emprego e o crescimento, sem o qual nunca conseguiremos controlar as dívidas soberanas, a questão central é hoje a de garantir o financiamento das nossas empresas e das nossas economias, sem as quais a União se precipitará.

Por isso, mais do que nunca, mais do que da revisão dos Tratados, precisamos hoje de uma intervenção forte e segura do Banco Central Europeu.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer (PPE). - Elnök Úr! Az állampolgárság kérdése a szubszidiaritás elve alapján a tagállamok hatáskörébe tartozik, ezt mindnyájan tudjuk. Azonban a szlovák törvény, melyet válaszként hozott a szlovák parlament a magyar állampolgársági törvény módosítására, következményeit tekintve az alapszabadságok korlátozásához is vezet, ezért ma már európai problémává vált. Az a szlovák állampolgár, akit a szlovák belügyminisztérium levele nyomán megfosztanak állampolgárságától, utána személyi igazolványától, vezetői engedélyétől, és arra kényszerítik, hogy a saját szülőföldjén, saját lakásában tartózkodási engedélyért folyamodjon, nemcsak megaláztatást szenved el, hanem a vállalkozáshoz való szabadságát, a szabad mozgás szabadságát is korlátozza a hatalom aránytalanul. Jogos a kérdés, hogy az ilyen abszurd intézkedés mennyire egyeztethető össze a szabadság, biztonság és igazságosság térségének építésével.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D). - Prin noua lege a sănătăţii, guvernul din România doreşte să privatizeze spitalele şi întreg sistemul de sănătate. Sunt măsuri care vor condamna, practic, la moarte milioane de români. Rolul sistemului de sănătate public este să salveze vieţi, nu să genereze profit.

În România, 46% din populaţie trăieşte în mediul rural, în timp ce doar 9% dintre medici lucrează la ţară; dintre aceştia, circa 97% sunt medici de familie. Populaţia din mediul rural nu are acces la servicii medicale de specialitate, iar în ultimul an s-au desfiinţat foarte multe spitale. A transforma spitalele în societăţi comerciale este echivalent cu a interzice accesul la îngrijire medicală pentru foarte mulţi oameni. Majoritatea populaţiei României are în continuare venituri mici. Privatizarea spitalelor ar însemna ca peste 15 milioane de români să nu se trateze din lipsa banilor.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - De curând am început o campanie de informare asupra absorbţiei fondurilor europene pentru autorităţile publice locale şi regionale, precum şi pentru mediul de afaceri din România. Se pare că foarte multă lume ştie de această oportunitate a dezvoltării pe bază de fonduri nerambursabile, însă cei mai mulţi dintre ei nu ştiu care sunt paşii următori. Din păcate, deseori lipsesc şi sursele de cofinanţare. Aşa că, în momentul de faţă, resursele alocate din partea Uniunii Europene ar putea fi mai favorabile.

Dar cel mai dur şi cel mai des întâlnit motiv pentru care absorbţia este limitată în momentul de faţă este acela legat de birocraţie, de la nivelul Comisiei Europene, până la nivelul beneficiarului eligibil final. De aceea, cer Comisiei Europene ca, împreună cu Parlamentul European, să elaboreze reguli mai simple şi mai facile pentru toţi beneficiarii eligibili, pentru ca dezvoltarea pe bază de fonduri nerambursabile să fie mai facilă.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE). - Elnök Úr! Egy megdöbbentő jelenségre szeretném felhívni a Parlament, illetve a Bizottság figyelmét, amit itt már képviselő kollégáim is ecseteltek. A helyzet abszurditása miatt tartozik ez szerintünk mind a Bizottság, mind a Parlament figyelmébe.

Boldogi Olivér szlovákiai magyar lakostól megvonták a napokban szlovák állampolgárságát csak azért, mert felvette egy másik uniós tagállamét, történetesen a magyart. Ezzel azt üzeni Szlovákia, hogy egy uniós állampolgára, ha felveszi egy másik uniós állam állampolgárságát értéktelenné, nélkülözhetővé válik. Kérdés az, hogy használható-e az állampolgárságtól megfosztás szankcióként egy állampolgár ellen, aki születése óta életvitelszerűen él az ország területén, a szülőföldjén, és ott fizet adót. Nem mondható, hogy a személy megszakította volna kötődéseit az állam felé. A jogfosztás ezen módja ellenébe megy a közösségi bizalomnak, és a szlovák alkotmánynak is, miszerint senkit nem lehet akarata ellenére megfosztani szlovák állampolgárságától. Ez a súlyos lépés az egész kisebbségi magyar közösséget rendszeresen érő megfélemlítések részeként tudható be. Az az üzenete, hogy a magyarok ... (Az elnök megvonta a szót a képviselőtől.)

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Elnök Úr! Felszólalásom célja, hogy felhívjam a figyelmet a hitelminősítők káros tevékenységére, valamint egyes biztosok felelőtlen kijelentéseire. A hitelminősítők rövid távú érdekek mentén a piac hangulatától vezérelve, tudományos módszertant nélkülözve alkotnak véleményt, vagyis minősítenek le. A hitelminősítők a piaci érdekek és kilátások szerinti hangulati elemeket értékelik, vagyis nem megbízhatóak az üzleti környezet visszajelzése tekintetében, ugyanakkor milliárdos károkat tudnak okozni. A kérdés az, hogy miért várat még mindig magára egy európai hitelminősítő létrehozása.

Rendkívüli küzdelmet folytatunk az euró védelmében és érdekében. Éppen ezért pontosan nem értem kinek az érdekét is tartja szem előtt egy-egy biztos, vagy maga az alelnök akkor, amikor felelőtlen kijelentéseivel úgy emel ki egyes országokat, hogy gazdaságpolitikájukat illetően elmarasztaló, negatív összefüggésbe helyezi őket.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). - Elnök Úr! Amikor a szlovák kormány olyan rendelkezést hozott, miszerint azok a szlovák állampolgárok, akik felveszik egy másik állam állampolgárságát elvesztik a szlovákot, felhívtuk a figyelmet ennek a törvénynek az ellentmondásosságára. Most egy konkrét esetre szeretném felhívni a figyelmet.

Boldogi Olivér magyar nemzetiségű, ám szlovák állampolgárként született lakost akarata ellenére fosztottak meg szlovák állampolgárságától, miután ő felvette a szomszédos Magyarország állampolgárságát. A szlovák állam meg akarja félemlíteni saját állampolgárait, hogy azok ne vállaljanak közösséget nemzetükkel, melyhez köti őket nyelvük és kultúrájuk. A nemzetek Európájában a nemzetek határai a legtöbb esetben nem esnek egybe az államok határaival. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez ne okozzon feszültségeket az államok között. A polgárok igényein alapuló kölcsönös megelégedéssel járó megoldásokat kell keresnünk. Szlovákia jelenleg nem ezen az úton jár.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Dieser Tagesordnungsordnungspunkt ist geschlossen.

 

20. Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
Puheenvuorot videotiedostoina

21. Istunnon päättäminen
Puheenvuorot videotiedostoina
  

(Die Sitzung wird um 22.45 Uhr geschlossen.)

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö