Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 1 декември 2011 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Борбата на ЕС срещу ХИВ/СПИН в световен мащаб (разискване)
 3.Годишен доклад на ЕЦБ за 2010 г. (разискване)
 4.Бюджетна процедура за 2012 г.: общ проект (разискване)
 5.Изявление на председателството
 6.Време за гласуване
  6.1.Мобилизиране на инструмента за гъвкавост (A7-0353/2011 - Reimer Böge)
  6.2.Бюджетна процедура за 2012 г.: общ проект (A7-0414/2011 - Francesca Balzani, José Manuel Fernandes)
  6.3.Проект на коригиращ бюджет №6/2011: собствени средства, интегрирана морска политика, Гърция, ЕСФ, Палестина (A7-0407/2011 - Sidonia Elżbieta Jędrzejewska)
  6.4.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Заявление EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive - Португалия (A7-0395/2011 - Barbara Matera)
  6.5.Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Georgios Toussas (A7-0410/2011 - Tadeusz Zwiefka)
  6.6.Искане за защита на парламентарния имунитет на г-н Luigi de Magistris (A7-0412/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.7.Възстановима помощ и финансов инженеринг (A7-0380/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.8.Финансовото управление за определени държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения (ЕФРР и ЕСФ) (A7-0383/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.9.Изменение на Решение 2002/546/ЕО по отношение на срока на неговото прилагане (A7-0381/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.10.Изменение на Решение 2007/659/ЕО по отношение на срока на прилагането му, както и по отношение на годишната квота с намалена акцизна ставка (A7-0382/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.11.Годишен доклад на ЕЦБ за 2010 г. (A7-0361/2011 - Ramon Tremosa i Balcells)
  6.12.Справяне с преждевременното напускане на училище (A7-0363/2011 - Mary Honeyball)
  6.13.Инструмент за финансиране на сътрудничеството за развитие - придружаващи мерки в сектора на бананите (A7-0403/2011 - Charles Goerens)
  6.14.Създаване на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани страни (A7-0401/2011 - Helmut Scholz)
  6.15.Финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света (A7-0404/2011 - Kinga Gál, Barbara Lochbihler)
  6.16.Финансов инструмент за сътрудничество за развитие (A7-0402/2011 - Gay Mitchell)
  6.17.Статистически справки при автомобилен превоз на товари (A7-0212/2011 - Brian Simpson)
  6.18.Калининградска област и определени полски административни региони (A7-0398/2011 - Kyriacos Triantaphyllides)
  6.19.Договор за присъединяване: Договор за присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (A7-0390/2011 - Hannes Swoboda)
  6.20.Молбата на Хърватия за членство в Европейския съюз (A7-0389/2011 - Hannes Swoboda)
  6.21.Изменение на Правилника за дейността във връзка с приемането на Кодекс за поведение на членовете на Европейския парламент по отношение на икономическите интереси и конфликтите на интереси (A7-0386/2011 - Carlo Casini)
  6.22.Искане за защита на парламентарния имунитет на г-н Viktor Uspaskich (A7-0411/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.23.Искане за защита на парламентарния имунитет на г-н Viktor Uspaskich (A7-0413/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.24.Европейски семестър за координация на икономическите политики (A7-0384/2011 - Pervenche Berès)
  6.25.Форум по въпросите на единния пазар (B7-0576/2011)
  6.26.Борбата на ЕС срещу ХИВ/СПИН в световен мащаб (B7-0615/2011)
  6.27.Преговори във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна (A7-0387/2011 - Ryszard Antoni Legutko)
  6.28.Модернизиране на митническите услуги (A7-0406/2011 - Matteo Salvini)
 7.Обяснение на вот
 8.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 9.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 10.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Позиции на Съвета на първо четене: вж. протокола
 12.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 13.График на следващите заседания: вж. протокола
 14.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (1581 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5509 kb)
Правна информация - Политика за поверителност