Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 1. detsember 2011 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.ELi üldine reaktsioon HIV/AIDSi probleemile (arutelu)
 3.Euroopa Keskpanga 2010. aasta aruanne (arutelu)
 4.2012. aasta eelarve menetlus: ühine tekst (arutelu)
 5.Presidentuuri avaldused
 6.Hääletused
  6.1.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine (A7-0353/2011 - Reimer Böge)
  6.2.2012. aasta eelarve menetlus: ühine tekst (A7-0414/2011 - Francesca Balzani, José Manuel Fernandes)
  6.3.Paranduseelarve projekt nr 6/2011: omavahendid, integreeritud merenduspoliitika, Kreeka, ESF, Palestiina (A7-0407/2011 - Sidonia Elżbieta Jędrzejewska)
  6.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive, Portugal (A7-0395/2011 - Barbara Matera)
  6.5.Georgios Toussase parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A7-0410/2011 - Tadeusz Zwiefka)
  6.6.Luigi de Magistrise parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus (A7-0412/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.7.Tagasimakstav abi ja finantskorraldus (A7-0380/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.8.Finantsjuhtimine selliste liikmesiikide suhtes, kes on sattunud tõsistesse finantsstabiilsusega seotud raskustesse või keda ähvardab oht sattuda sellistesse raskustesse (ERF ja ESF) (A7-0383/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.9.Otsuse 2002/546/EÜ muutmine seoses selle kohaldamisajaga (A7-0381/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.10.Otsuse 2007/659/EÜ muutmine seoses otsuse kohaldamisajaga ja aastakvoodiga, millele kohaldatakse vähendatud aktsiisimäära (A7-0382/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.11.Euroopa Keskpanga 2010. aasta aruanne (A7-0361/2011 - Ramon Tremosa i Balcells)
  6.12.Kooli poolelijätmise vähendamine (A7-0363/2011 - Mary Honeyball)
  6.13.Arengukoostöö rahastamisvahend – banaanisektori kaasnevad meemed (A7-0403/2011 - Charles Goerens)
  6.14.Rahastamisvahendi loomine koostööks tööstusriikidega (A7-0401/2011 - Helmut Scholz)
  6.15.Rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas (A7-0404/2011 - Kinga Gál, Barbara Lochbihler)
  6.16.Arengukoostöö rahastamisvahend (A7-0402/2011 - Gay Mitchell)
  6.17.Kaupade autovedu käsitlevad statistilised aruanded (A7-0212/2011 - Brian Simpson)
  6.18.Kaliningradi oblast ja teatavad Poola haldusüksused (A7-0398/2011 - Kyriacos Triantaphyllides)
  6.19.Ühinemisleping: leping Horvaatia Vabariigi ühinemise kohta (A7-0390/2011 - Hannes Swoboda)
  6.20.Horvaatia taotlus Euroopa Liiduga ühinemiseks (A7-0389/2011 - Hannes Swoboda)
  6.21.Kodukorra muutmine seoses Euroopa Parlamendi liikmete majanduslikke huve ja huvide konflikti käsitleva käitumisjuhendiga (A7-0386/2011 - Carlo Casini)
  6.22.Viktor Uspaskichi parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus (A7-0411/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.23.Viktor Uspaskichi parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus (A7-0413/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.24.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta (A7-0384/2011 - Pervenche Berès)
  6.25.Ühtse turu foorum (B7-0576/2011)
  6.26.ELi üldine reaktsioon HIV/AIDSi probleemile (B7-0615/2011)
  6.27.ELi–Ukraina assotsieerimislepingu sõlmimiseks peetavad läbirääkimised (A7-0387/2011 - Ryszard Antoni Legutko)
  6.28.Tolli ajakohastamine (A7-0406/2011 - Matteo Salvini)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 10.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123) (vt protokoll)
 11.Nõukogu esimese lugemise seisukohad (vt protokoll)
 12.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 13.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 14.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1581 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (5509 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika