Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0298(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0246/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0246/2011

Συζήτηση :

PV 13/12/2011 - 16
CRE 13/12/2011 - 16

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2011 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0568

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

16. Χρήση φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Bill Newton Dunn, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 648/2004 as regards the use of phosphates and other phosphorous compounds in household laundry detergents (COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD)) (A7-0246/2011).

 
  
MPphoto
 

  Bill Newton Dunn, rapporteur. − Mr President, actually there is a connection, because if you have a party and drink lots of fruit juices, then you have to do the cleaning up afterwards. So I think there is a direct logical link. That was a debate about helping consumers; this is about saving the world. So it is a very important debate.

The Commission proposal is to remove phosphates from the detergents which we put into domestic washing machines: not controversial, all Member States appear to agree, and the Commission produced a very good draft regulation. Why we want to take out phosphates, I should add, is because, although they act as abrasives within the washing process and help to eliminate the dirt, when they are discharged into water they cause eutrophication, which leads to the growth of green algae that spreads across lakes and waters and seas, depriving wildlife of oxygen. So we need to remove them; everybody agrees on that.

It came to the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, and we discussed it and thought it was a good step forward – thank you, Commission, for the proposal – but why not throw in dishwashers as well, as they also use phosphates in their detergents? The committee voted by 48 to 8 to include dishwashers, and we thought: good, we are improving the situation for everybody. But there was a small problem. The Council was taken by surprise by this change and did not agree. Here I would like just to say a warm word of thanks to all the shadow rapporteurs and the other members of the committee who helped, the committee secretariat and my own assistant – they did a fantastic job working on this and presenting a united front.

So we talked closely to the Polish Presidency, who were also magnificent in their enthusiasm and cooperative spirit. They said that they did not have a majority in the Council so this was very difficult, and so on. The big moment of change – the turning point – came when Denmark had a national election, and the reluctant government of the right – which had been resisting dishwashers – changed to a new government. The new Danish Environment Minister is a Green and immediately sent a signal saying that he was reversing Danish policy. Suddenly there was a chink of light in the Council position, and Member States started to move towards Parliament’s position, which was extremely pleasing.

I asked to see my own minister in the Member State I know best. He said he had absolutely no time at all to see me. I tried again: same refusal. The third time I was told I could have half an hour in about six weeks’ time. I finally got to see him and was told it was completely impossible to agree to this, so I retreated, dismayed and disappointed.

Meanwhile, keeping in touch with the Polish Presidency, we found things were moving very satisfactorily towards a majority in the Council, so we embarked on an informal first reading conciliation to try and explore whether we could find grounds for agreement on a single first reading. The Council worked very hard and we reached a final document – which is pretty much the document in front of you here – which recommends that both washing-machine and dishwasher detergents be included.

We then waited with trepidation to see what Coreper would actually make of this document we had negotiated and to our enormous pleasure the message came back a few weeks ago that Coreper had agreed to Parliament’s position by 25 Member States to 2. To my amazement – and yours, Mr President – our coalition government changed its position (but without telling me), meaning that it was no longer against the proposal. So this was a happy situation.

Colleagues, I want to recommend the position that we have got from Parliament. It is a very good proposal and I hope that everybody can vote for this tomorrow.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI), Kékkártyás kérdés. – Köszönjük a jelentést Newton Dunn úrnak. Én meg fogom szavazni ezt a jelentést, viszont a kérdésem az lenne, hogy ez a jelentés jelenleg a mosóporok foszfáttartalmának a csökkentéséről szól. Mikor lesz olyan stratégia, ami majd mondjuk a műtrágyákra is ki fog terjedni? Amikor a foszfáttartalmat csökkentjük ott is, hiszen a jelentésben szerepel a műtrágya, de úgy, mint a vizekre nem veszélyes. Namost ez sok esetben egyébként a vízkészletet, a földalatti vízkészleteket történetesen veszélyeztetheti. Tehát lesz-e ilyen stratégia, és ha igen, akkor mikor fogják ezt kidolgozni?

 
  
MPphoto
 

  Bill Newton Dunn, Blue-card answer. – Mr President, that was a very good question. In fact this proposal, if approved, will reduce only a small amount of the phosphates that go into our waters. As you probably know, the largest proportion comes from the human body – partly from foods and drinks that we take in and then let out again. So this is a proposal that I hope the Commission will make; perhaps the Commissioner will address this point about how we can reduce other inputs of phosphates, including fertilisers. Let us see if the Commissioner answers the honourable Member’s question.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, desidero ringraziare di cuore l'onorevole Newton Dunn per l'impegno che ha profuso per portare a termine – insieme alle Presidenze ungherese e polacca e a tutti i relatori ombra – un lavoro che riguarda la vita quotidiana di tutti noi. Si tratta quindi di temi fra i più importanti per i quali un legislatore deve preoccuparsi di agire nel migliore dei modi.

Come già ricordato dall'onorevole Newton Dunn, questo regolamento è volto a modificare un regolamento del 2004, il cosiddetto regolamento sui detergenti, al fine di armonizzare in tutta l'Unione europea il tenore di fosfato contenuto nei detersivi per bucato e nei detergenti per lavastoviglie automatiche per uso domestico. Ecco perché insistevo sulla vita quotidiana.

Come conseguenza delle limitazioni previste dal regolamento, diminuiranno le spese per l'eliminazione dei fosfati negli impianti di trattamento delle acque reflue poiché saranno necessari quantitativi inferiori di sostanze chimiche per eliminare i fosfati. Inoltre, nell'Unione migliorerà la qualità delle acque di superficie nelle regioni in cui il trattamento terziario negli impianti di trattamento delle acque reflue non è, o non è ancora, installato.

Sono molto soddisfatto che il Parlamento e il Consiglio sostengano la proposta della Commissione sulle limitazioni del tenore di fosfato nei detersivi da bucato per uso domestico e accolgo con favore la modifica intesa ad esprimere il limite in “grammi per dose di lavaggio standard”, poiché costituirà un incentivo all'innovazione e a un compattamento ulteriore dei detersivi da bucato.

Il Parlamento e il Consiglio hanno peraltro deciso di inserire fin da ora le limitazioni del tenore di fosfato nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori a decorrere dal 1° gennaio 2017. È previsto che la Commissione presenti un rapporto per esaminare se il valore limite e la data di applicabilità delle limitazioni relative ai detergenti per lavastoviglie sono tecnicamente ed economicamente realizzabili per tutti gli operatori dell’Unione europea e non comportino ripercussioni negative per i consumatori o per l'ambiente. Sulla base di tale rapporto, la Commissione, qualora lo riterrà necessario, potrà presentare una nuova proposta in materia.

Con spirito di compromesso e al fine di consentire l'adozione del regolamento in prima lettura, la Commissione può accettare il testo di compromesso, benché contenga alcuni elementi che si allontanano dalla sua proposta originale.

In particolare, la Commissione si rammarica del fatto che, inserendo fin da ora i limiti relativi ai detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori, non siano stati seguiti i principi che favoriscono “una migliore regolamentazione” e “l’elaborazione di politiche fondate su dati fattuali”. Per questo abbiamo ritenuto opportuno rilasciare una dichiarazione in tal senso.

Per concludere, la Commissione può anche accettare tutti gli emendamenti di compromesso ed è felice che, grazie all'atteggiamento cooperativo di entrambe le istituzioni – Parlamento e Consiglio – sia stato possibile raggiungere un accordo in prima lettura.

Inserendomi infine nel dibattito aperto dopo l'intervento dell'onorevole Newton Dunn, confermo che la proposta della Commissione sui fertilizzanti è prevista per il 2012 e che i fosfati non saranno l'unico, o il principale, elemento affrontato nella proposta stessa. Attualmente è in corso un'analisi d'impatto, alla cui conclusione procederemo in tempi rapidi.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella, rapporteur pour avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. − Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, en tant que rapporteur pour avis sur ce sujet au sein de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, j'avais eu à cœur de trouver un équilibre entre les besoins de toutes les parties prenantes: les consommateurs, bien sûr, et l'environnement mais aussi l'utilité des industries concernées pour les détergents divers.

Le compromis auquel est parvenu le rapporteur, M. Newton Dunn, trouve cet équilibre. En effet, il était indispensable de repousser la limite des phosphates dans les détergents de lave-vaisselle, car à quoi bon supprimer tout phosphate dès maintenant, alors que cela nécessite de faire tourner un lave-vaisselle une fois en plus, voire d'augmenter la température de l'eau? La surconsommation d'eau, ou la surchauffe de celle-ci, est mauvaise pour l'environnement et pour le portefeuille du consommateur. Nous devons donc attendre pour trouver des alternatives efficaces aux phosphates.

Je regrette cependant que n'aient pas été prises en compte les positions de la commission IMCO sur l'interdiction du greenwashing et l'étiquetage permettant une utilisation durable des détergents. Il aurait été bénéfique de sensibiliser davantage les consommateurs à l'utilisation durable des détergents dans la vie quotidienne, car trop de mauvaises habitudes dommageables pour l'environnement perdurent.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wasser und Phosphate gehen eine enge Bindung ein. Ich möchte mit dem Wasser beginnen. Wasser ist im wörtlichen und im übertragenen Sinne ein Elixier unseres Lebens. Mit der europäischen Wasserrahmenrichtlinie und mit ihren Tochterrichtlinien haben wir ein Instrument geschaffen für europaweit gute Gewässerqualität. Auch Phosphat ist ein zentraler Baustoff des Lebens, ohne den nichts auf dieser Welt existieren kann. Er ist jedoch endlich. Und die hochwertigen Phosphatquellen neigen sich dem Ende zu.

Mit der Novelle der Detergenzienverordnung und dem Phosphatverbot in Haushaltswaschmitteln erreichen wir nun zwei Ziele. Wir reduzieren auf der einen Seite den Verbrauch dieser wertvollen Ressource Phosphat, und wir beugen auf der anderen Seite gleichzeitig der Eutrophierung unserer Gewässer vor. Wasser ist grenzenlos. Aber die Wasserqualität und die Wasserhärte in den einzelnen Mitgliedstaaten sind sehr unterschiedlich. Das bedeutet, dass es auch unterschiedliche Maßnahmen geben muss.

Es gibt zum Beispiel in der Ostsee oder auch an der Donau ein großes Phosphatproblem. Andere Staaten haben durch gute Kläranlagen die Phosphatbelastung der Gewässer im Griff. Phosphat wird herausgefiltert und für die Wiederverwendung aufbereitet. Allerdings gilt der alte Grundsatz: Vorsorge ist besser als Nachsorge! Wenn wir also auf den Einsatz von Phosphaten in Waschmitteln verzichten können, dann sollten wir das auch tun. In meinem Heimatland Deutschland gibt es bereits seit zwanzig Jahren keine Phosphate mehr in Waschmitteln. Das beweist, dass es auch ohne geht.

Handlungsbedarf für die Umstellung auf phosphatfreie Waschmittel besteht besonders in den Ländern mit einer schlecht ausgebauten Abwasserreinigung – vor allem in Süd- und Osteuropa. Ich begrüße daher, dass wir nun ein EU-weites Verbot von Phosphaten in Waschmitteln ab 2013 durchsetzen können.

Auf Initiative des Parlaments nimmt der Rat nun auch die Forderung des Parlaments nach einem Phosphatverbot in Geschirrspülmaschinenmitteln ab 2017 an. Durch dieses klare Verbot erhöhen wir den Innovationsdruck auf die Firmen, und sie sind in der Pflicht, in den nächsten fünf Jahren gute, phosphatfreie Maschinengeschirrspülmittel zu entwickeln. Bereits heute gibt es gute Alternativen, die in manchen Mitgliedstaaten mit weichem Wasser schon vermarktet werden. Deswegen lässt die neue Verordnung den Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit, ein früheres Verbot schon vor 2017 einzuführen. Im Vergleich zu anderen Eintragsquellen wie dem menschlichen Stoffwechsel ist der Eintrag aus Geschirrspülmitteln sehr gering. Im Sinne einer nachhaltigen Wirtschaft muss jedoch, wo immer möglich, auf den Einsatz von Phosphaten verzichtet werden.

Ich bedanke mich beim Berichterstatter, Bill Newton Dunn, für die gute Arbeit und bei der polnischen Ratspräsidentschaft für ihren vermittelnden Einsatz und natürlich auch bei der Kommission für die gute Vorlage. Wir haben ein gutes Ergebnis erreicht, und wir können mit gutem Gewissen in der ersten Lesung abschließen.

 
  
MPphoto
 

  Åsa Westlund, för S&D-gruppen. – Herr talman! Jag är glad att vi var några stycken som bestämde oss för att förbättra EU-kommissionens förslag om begränsad användning av fosforföreningar i tvättmedel, så att även maskindiskmedel omfattas. Vi fick igenom det, trots alla som trodde motsatsen.

Några länder, däribland mitt eget har, redan gått före och infört vad som i praktiken är ett fosfatförbud i såväl tvätt- som maskindiskmedel. Det fungerar utmärkt. Nu följer resten av EU efter, och det är förstås att viktigt bidrag till att minska övergödningen i till exempel Östersjön. Men också andra vatten och miljöer inom EU kommer att dra nytta av den här lagstiftningen, liksom industrin som får en gemensam lagstiftning att följa istället för 27 olika.

Vår grupp hade helst sett ännu lägre nivåer och ett snabbare ikraftträdande, men vi ser den kompromiss som vi kommit överens om med rådet som en stor framgång. Den här lagstiftningen är ett enkelt och effektivt bidrag till att minska övergödningen. Men det största bidraget till övergödningen, som redan har nämnts här ikväll, kommer förstås från jordbruket. Där behöver vi definitivt göra fler insatser. Det finns sätt att minska utsläppen, även från jordbruket.

Avslutningsvis vill jag givetvis tacka alla inblandade, inte minst föredraganden och skuggföredraganden för ett väldigt gott samarbete.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, le 1er janvier 2017, les phosphates seront donc exclus des détergents pour lave-vaisselle. Il s'agit de mesures attendues par de nombreux professionnels et de nombreuses ONG, et qui viennent confirmer, en quelque sorte, l'arsenal législatif de certains États membres, qui ont déjà interdit ces nettoyants puissants. Les phosphates, qui sont très efficaces – on le sait – comme adoucisseurs d'eau, sont aussi des polluants, qui perturbent l'équilibre aquatique et participent donc à l'eutrophisation des eaux en Europe.

Je remercie très chaleureusement notre rapporteur, Bill Newton Dunn, qui, avec sagesse et intelligence, avec la Présidence polonaise et la Commission, a su convaincre du bien-fondé d'étendre ce règlement aux détergents pour lave-vaisselle.

J'ai tout de même deux réserves à cet accord qui me feront m'abstenir – à titre personnel, je le signale, pas au nom de mon groupe –, demain lors du vote. Deux réserves symptomatiques, me semble-t-il, de l'état d'esprit de l'Europe d'aujourd'hui. La première est qu'à mes yeux, cet accord prend insuffisamment en compte les PME – qui fabriquent des phosphates notamment. Pas loin de chez moi, par exemple, près de Liège, la firme Prayon – 780 emplois directs – s'inquiète, avec raison, de l'impact négatif de cette législation sur son activité. À l'évidence, la philosophie "think small first" est parfois difficile à mettre en œuvre dans la pratique.

Seconde réserve – et cela a été dit déjà, et c'est de bon sens –: 90 % de l'eutrophisation des eaux, chez nous, provient d'autres sources que les détergents pour lave-vaisselle. Avec ou sans eux donc, cette pollution va continuer.

C'est un vrai sursaut européen qu'il nous faut: légiférer non pas à la marge, comme on le fait ici, mais à l'essentiel, pour une meilleure application de la directive sur le traitement des eaux usées – c'est une évidence – et contre l'agriculture intensive et le rejet des déchets alimentaires, véritables coupables lorsque l'on parle de la dégradation des eaux européennes.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, för Verts/ALE-gruppen. – Herr talman! Östersjön tackar för det här beslutet – det är Europas känsligaste hav. Det är just fosforbristen som hämmar algtillväxten och tillsatt fosfor i Östersjön är extra skadligt, mer skadligt än i andra hav. Jag tackar Bill Newton Dunn och övriga skuggföredragande. Utan er hade vi aldrig lyckats övertyga rådet om att vi behövde fatta ett beslut om förbud även för maskindiskmedel.

Som många säger är problemet störst med gödsel och icke anslutna avlopp, avlopp som inte är anslutna till fungerande reningsverk. Men det här är ett signifikant bidrag och vi har också kommit överens om att kommissionen ska göra en översyn över den totala fosfatanvändningen. Det är väldigt bra. Jag hade i och för sig önskat att man kanske kunde införa det här lite tidigare, men det viktigaste är att det blir av och tillämpas av hela industrin. Jag är övertygad om att de kommer att ställa om långt tidigare än det datum vi har satt här. I mitt eget land har vi redan förbjudit både maskindiskmedel och tvättmedel.

Jag vill här säga att detta visar att vi ska ha en liten flexibilitet i den inre marknaden. Att ett land kan gå före och vidta åtgärder har varit väldigt viktigt just i den här debatten. Det är tack vare det som vi har kunnat visa att det inte är dyrt att fasa ut fosfat. Tvärtom det är väldigt lönsamt och när folk har sett att det fungerar i verkligheten så är det mycket lättare för hela Europa att göra detsamma. Därför tycker jag också att det är bra att länder som vill införa förbud tidigare än i lagen fastslagna datum har möjlighet att göra så.

Sen finns det problem med översynen över alternativen. Här hänvisar vi till Reach för att genomföra det. Men kära kommissionen, har nu Reach inte använts en enda gång för att förbjuda en kemikalie, kommer ni då att använda det här? Om vi nu identifierat ett alternativ som är och bör förbjudas, kommer ni då använda Reach på riktigt för att förbjuda det?

Hittills har Reach bara använts till att justera tidigare förbud, inte att införa några nya. Det vill jag gärna ha svar på och jag väntar med intresse på utvärderingen av fosfatanvändningen. Jag väntar med intresse också på initiativet om att förbjuda även i industritillämpningar.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi, a nome del gruppo EFD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scopo del regolamento consiste nel ridurre il tenore di fosforo utilizzato nei detergenti allo 0,5 percento in peso a partire dal 2013.

Al momento tale limite si applicherà soltanto ai detergenti per bucato ad uso domestico, l'estensione ai detergenti per lavastoviglie domestiche sarà valutata entro la fine del 2014. Si tratta di un punto importante perché, come precedentemente affermato anche dal Commissario, tale estensione avverrà solo quando saranno disponibili alternative tecnicamente ed economicamente valide, oggi assenti o comunque non facilmente disponibili.

La scelta di questa aggiunta ci permette di votare a favore perché di fatto – se avessimo mantenuto l'impostazione iniziale della commissione ENVI – avremmo semplicemente indotto il consumatore ad usare una dose doppia di detersivo nella lavastoviglie rispetto a quella indicata, con la conseguenza che per l'ambiente non sarebbe cambiato assolutamente nulla, mentre il consumatore avrebbe speso il doppio per poter lavare come prima.

Concordo con la Commissione riguardo all'estensione ai detergenti per lavastoviglie e per uso industriale. Lo stesso Consiglio ha convenuto sull'estensione del campo d'applicazione ai detergenti per lavastoviglie con limite di 0,3 grammi a partire dal 2017, salvo eventuale modifica, e ai detergenti per bucato con limiti di 0,5 grammi a partire dal 30 giugno 2013.

Ritengo quindi il testo finale un accordo onorevole, corretto e discreto nei confronti delle imprese, del consumatore e dell'ambiente, per cui il nostro voto sarà indubbiamente favorevole.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber (PPE). - Herr Präsident! Ich möchte mich bei der Kommission, beim Berichterstatter und unserer Schattenberichterstatterin bedanken, weil ich glaube, dass wir hier einen guten Kompromiss gefunden haben. Sehr pragmatisch. Ich darf erinnern, dass wir in der Wasserrahmenrichtlinie wirklich ein Jahrhundertgesetzwerk geschaffen haben, das zum Ziel hat, 2015 die europäischen Gewässer in einem guten ökologischen Zustand zu erhalten. dazu gehören natürlich auch sektorale Maßnahmen. Ich darf erinnern, wir haben beispielsweise die Trinkwasserrichtlinie, wir haben die Nitratrichtlinie, auch das EQS-System, wo wir ja nächstes Jahr auch einen Vorschlag der Kommission zum Ausbau erwarten, und wir haben jetzt auch mit dieser Richtlinie, mit den Phosphatgrenzen in Geschirrspülern und in Waschmitteln, einen neuen Ansatz.

Die Situation in den Mitgliedstaaten ist unterschiedlich. In manchen Mitgliedstaaten ist eben die Landwirtschaft der Hauptverschmutzer, in anderen sind es Industrie- und Siedlungsabwässer, hauptsächlich abhängig davon, wie die Wasserhärte ist, was hauptsächlich von topographischen und sonstigen geologischen Gegebenheiten abhängt, und natürlich auch davon, wie in dem jeweiligen Mitgliedstaat der Ausbau des Kanalisationssystems bzw. der Kläranlagen beschaffen ist. Trotzdem hat die Kommission den richtigen Ansatz verfolgt, dieses Problem jetzt an der Quelle anzugehen. Die Teile sind unterschiedlich. In manchen Mitgliedstaaten sind es nur ein paar Prozent, was eben diese Geschirrspüleinträge ausmacht, in anderen sind es wesentlich mehr.

Hier haben wir nunmehr einen Kompromiss vorliegen, den wir von der EVP begrüßen, insbesondere auch dass wir die Geschirrspüler mit hineingenommen haben. Ich glaube, langfristig sind wir auf dem richtigen Weg, um unser Ziel, eine hohe Wasserqualität, zu erreichen. Wir erwarten aber auch von der Kommission, dass dieser Weg weitergeht, insbesondere natürlich, dass diese diffusen Verschmutzungsquellen, die Hauptverursacher bei den meisten Wasserproblemen sind, wie beispielsweise auch aus der Landwirtschaft und manchen Industriegewässern, angegangen werden. Hier hoffen wir, dass nächstes Jahr diesbezüglich auch Vorschläge kommen.

 
  
MPphoto
 

  Владко Тодоров Панайотов (ALDE). - Уважаеми г-н Комисар, уважаеми колеги, първо, бих искал да изкажа благодарност към моя колега г-н Bill Newton Dunn за цялостната работа и най-вече за това, че успя да удържи на позициите си през целия процес и да защити един много добър доклад. Високото съдържание на фосфати в перилните препарати има доказан силно негативен ефект върху морската и речните екосистеми.

Фосфатите и фосфорните съединения, които се съдържат в перилните препарати за миялни и перални машини, стимулират силно размножаването на водораслите в езера, реки и морета, което води до нарушаване на нормалната животинска и растителна популация в тези среди.

Някои страни членки вече са успели да забележат необратимите щети от употребата на фосфатни перилни препарати и започнаха да вземат юридически мерки за предотвратяването на по-тежки катастрофални последици. Комисията по околна среда и обществено здраве към Европейския парламент показа своята загриженост като подкрепи включването и на перилни препарати в обсега на регламента.

През изминалата седмица бях на конференцията в Дърбан и бих искал да споделя с Вас факта, че борбата за по-чиста планета усилено върви напред. В този контекст съм убеден, че Европейският съюз трябва да покаже отново силна воля и лидерство в световен мащаб, създавайки все по-високи стандарти за опазване на околната среда, но и развиващи иновациите и научно-изследователската дейност.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). - Herr Präsident, Herr Kommissar! Auch ich möchte dem Berichterstatter für sein Durchhalten Dankeschön sagen, denn ich glaube, es war ganz wesentlich, dass wir hier keine halben Sachen gemacht haben. Wenn es nur um die Waschmaschinenwaschmittel gegangen wäre, dann wäre es nur eine halbe Sache gewesen. Denn der Einsatz von Geschirrspülmitteln in den Geschirrspülmaschinen ist ein großer Eintrag in unsere Gewässer. Mit dieser Regelung haben wir einen ersten Schritt getan, um dafür zu sorgen, dass unsere Gewässer in Zukunft Lebensraum bieten und nicht „überlebt“ werden und dass nicht durch den zu großen Fisch- und Algenbestand dort das Leben zu Ende kommt.

Ich würde mir nur wünschen, dass die Kommission auch mit Härte und Konsequenz daran geht, diese Verordnung auf die industriellen und institutionalisierten Waschmittel auszudehnen, weil ich glaube, dass es hier einen ganz großen Bedarf gibt. Ich weiß, es ist ein komplexer und schwieriger Bereich, und es gilt natürlich auch die Abwägung, wie wirtschaftlich das ist. Aber ich glaube, das ist auch unser Hauptproblem im Zusammenhang mit Durban: Die Natur lässt mit sich nicht verhandeln. Wir haben in diesem Bereich nicht allzu viel Zeit. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass hier mit Hartnäckigkeit vorangeschritten wird. Aber eines bitte auch nicht aus den Augen lassen: Wir haben zwar jetzt die Phosphate aus den Waschmitteln nahezu verbannt, wir haben aber Ersatzstoffe. Darum müssen wir in Zukunft auch ein Augenmerk auf diese Ersatzstoffe legen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es hier eine Verordnung gibt, die große Flexibilität erlaubt, dort, wo unterschiedliche Härtegrade sind, dort, wo unterschiedliche Reinigungsgrade sind, darauf Rücksicht zu nehmen. Das soll aber nicht dazu beitragen, dass diese Verordnung verwässert wird.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, first of all I would like to compliment the rapporteur, the shadow rapporteur and my colleague Ms Klaß for their good work in this regard.

I must say that I thought that the rapporteur, Mr Newton Dunn, gave a fascinating account of this whole topic. I enjoyed it and learned a lot from him. We all want to save the planet and obviously the quality of water is of immense importance to us. From my observations in my country, the quality of water has improved immensely over the last number of years, largely due to European Union policies, especially in relation to the use of fertilisers. In this regard I think there is a challenge here for us to come up with phosphate-free formulations for dishwashers and washing machines, both in terms of domestic use, but also industrial use.

As Ms Klaß said, the quality of water varies – the hardness and the softness – right throughout the European Union. We are creating an opportunity for people to develop these products, but also creating a market by having deadlines by which they have to be introduced. I think that is a very important point.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Viaceré krajiny Európskej únie prijali opatrenia na obmedzenie používania fosfátov v detergentoch. Fosfáty sú syntetické látky, ktoré sa nachádzajú v detergentoch používaných v domácnostiach, v práčkach a automatických umývačkách a po použití končia v našich vodných systémoch. Tam spôsobujú nadmerný rast rias, ktoré produkujú toxíny, a spôsobujú úhyn rýb a rastlín. Opatrenia krajín obmedzujúcich používanie fosfátov sú však neúčinné, lebo na náplň do pračiek aj automatických umývačiek sa vzťahujú nariadenia o vzájomnom uznávaní. Pragmatickým spôsobom riešenia tohto problému je prijatie predpisov o povolenom množstve fosforu v detergentoch používaných v práčkach a automatických umývačkách v jednotkách na štandardnú náplň. Prijatie takýchto harmonizovaných pravidiel by nám potom pomohlo jednotne postupovať aj pri komunikácii s tretími krajinami. To by nás chránilo ako celok, Európsku úniu.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − La ringrazio, signor Presidente, e ringrazio anche tutti i parlamentari che hanno partecipato alla discussione.

Il mio Gabinetto – insieme ai funzionari della mia direzione generale, che ringrazio per il lavoro svolto in questi mesi – ha preso nota di tutte le osservazioni fatte anche per quanto riguarda le future attività in questo settore così importante.

Prima di concludere il dibattito, vorrei ribadire l'impegno della Commissione a sottoporre a un riesame approfondito, entro la fine del 2014, il limite proposto per i detergenti per lavastoviglie automatiche per uso domestico, allo scopo di accertare la sua applicabilità e utilità nella pratica o l'opportunità di modificarlo. Con ciò spero di rispondere anche ai timori espressi dall'onorevole Rijes, anche per sottolineare che il principio "find model test" continuerà ad essere parte della nostra azione politica.

Ringrazio tutti ancora una volta per la vostra collaborazione, ricordando che i fosfati, ai sensi del regolamento, non sono una sostanza pericolosa relativamente a REACH, che non ritengo lo strumento adeguato per bandire o garantire tali sostanze. Lo ribadisco, ci sarà una valutazione nel 2014, e ogni successiva misura o emendamento aggiuntivo dovrà essere apportato nel regolamento settoriale.

Invece, per quanto riguarda altre sostanze chimiche contenute nei detergenti o nei detersivi, se le nostre valutazioni dimostreranno l'opportunità di ulteriori restrizioni, queste saranno introdotte attraverso l'applicazione di REACH.

 
  
MPphoto
 

  President. − Mr Schlyter, I recognise your blue card but I am advised that we are not allowed to take them for the Commission. However, since I think it is quite a good idea – though I do not expect the Commissioner to reply – you can have your half minute’s say.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). - Mr President, I think the Commissioner misunderstood what I said. What I said was: I do not think that REACH is the best way to evaluate the alternatives. I was not speaking about phosphates; I was talking about the alternatives. It says in the recital that it should be used to evaluate the alternatives. I question the validity of REACH to do so, because so far we have not restricted one single substance using the REACH system. So that was my question: if it is really appropriate and if it will work.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Credo che adesso ci siamo chiariti, forse nel passaggio da una lingua all'altra può essere che ci sia stato qualche misunderstanding, sono d'accordo. Grazie comunque per l'osservazione, ne terremo conto e mi pare che la sua posizione e la posizione della Commissione siano coincidenti.

 
  
MPphoto
 

  Bill Newton Dunn, rapporteur. − Mr President, we shall all call it the ‘Chichester precedent’ from now on.

It was nice suddenly to get a moment of controversy brought in at the end, because this debate has been extremely harmonious. Everybody agreed that we are doing the right thing, which is very satisfactory.

I have written down in my speaking notes ‘everybody wins’. We shall all hopefully have cleaner clothes and cleaner dishes. The single market has been preserved. We heard that some Member States are ahead while others are not, so we have a regulation that will apply universally throughout the single market, which is what we also want. And, of course, we shall have cleaner waters and cleaner rivers. The Baltic and the Danube will be cleaner as well.

I would like to thank everybody – including the staff, the interpreters and everybody who has been here – and say to the Commissioner that we look forward very much to his new proposals in 2012.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place tomorrow (Wednesday, 14 December 2011).

Written statements (Rule 149

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. A Uachtaráin, bagraíonn an t-eotrófú – an iomarca cothaitheach – go mór ar chaighdeán uisce an AE agus tá sé ráite ag Gníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil na hÉireann gurb é an fosfar an cothaitheach is contúirtí d’uiscebhealaí na hÉireann.

Is glantóirí, a úsáideann fosfáití le héifeachtaí cruais uisce a laghdú, is mó a bhíonn mar chúis le truailliú fosfair in uiscí na hEorpa. Is iad siúd is cúis leis na taoidí ‘dearga’ agus ‘uaine’: an blás algach a dhéanann scrios ar chaighdeán an uisce in aibhneacha agus san fharraige. Mar atá faoi láthair, is próiseas fada costasach d’ionaid chóireála fuíolluisce é comhdhúile fosfáite a bhaint as agus níl an teicneolaíocht chuí ag na Ballstáit ar fad chun é seo a dhéanamh.

Chuige sin, fearaim fíorfháilte roimh a bhfuil sa Tuarascáil seo maidir leis an leibhéal fosfáite i nglantóirí a ísliú a oiread is féidir agus an leibhéal fosfáite i bpúdair níocháin a laghdú a oiread is féidir – a dhíothú más féidir sin – amach anseo. Mar thoradh ar na srianta seo atá le cur i bhfeidhm san AE ar fad, beidh uisce níos glaine ag muintir na hÉireann agus an AE agus laghdófar ar bhagairt ollfhás an bhláis algaigh agus an tslobáin agus fiailí uisce, a thachtann beathra eile an uisce.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. Prezenta propunere de regulament are ca obiectiv reducerea cantităţii de fosfor utilizate în detergenţii pentru maşinile de spălat de uz casnic şi armonizarea mai bună a diferitelor norme de la nivel naţional. Fosfaţii ajung în sistemele noastre hidrografice, în râuri, pâraie, lacuri şi, în special, în bazinul Dunării şi în Marea Baltică. Fosforul din detergenţii de rufe pentru uz casnic şi detergenţii pentru maşinile automate de spălat vase (detergenţi MAV), contribuie în mod semnificativ la prezenţa directă a fosforului în canalele de apă, provocând eutrofizarea. Salut consensul la scară largă că, în detergenţii de rufe de uz casnic, cantitatea maximă de fosfor ar trebui stabilită la 0,5 grame pe doză pentru o încărcătură standard de rufe.

Exprimarea acestei limite în grame pe încărcătură şi nu în procente din greutate, cum a propus iniţial Comisia, le va permite fabricanţilor de detergenţi de rufe să producă formule mai compacte, concentrate, care nu vor conţine o cantitate de fosfor mai mare de 0,5% din greutatea unei „doze standard” actuale, dar în care fosforul (din fosfonaţi) ar putea constitui mai mult din 0,5% din greutatea totală; la fel şi pentru includerea în propunere a detergenţilor MAV pentru uz casnic, limita ar trebui stabilită la 0,5% din greutate.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), în scris. Doresc să salut rezultatul negocierilor cu Consiliul în ceea ce priveşte utilizarea fosfaţilor şi a altor compuşi ai fosforului în detergenţii de uz casnic. Consider că aceste măsuri de limitare a conţinutului de fosfor pe încărcătura de detergent trebuie să fie neapărat corelate cu îmbunătăţirea tratamentului apelor reziduale, dar şi cu îmbunătăţirea tehnicilor agricole - agricultura fiind şi ea o sursă de fosfor pentru apele de suprafaţă.

Propunerea raportorului de a ne îndrepta atenţia şi asupra fezabilităţii interzicerii fosfaţilor şi posibilele consecinţe pe care le-ar avea o astfel de interdicţie pentru detergenţii industriali este mai mult decât binevenită dacă ne dorim cu adevărat să curăţăm apele europene însă trebuie să fim realişti şi să recunoaştem că în prezent acest lucru nu este posibil nici din punct de vedere tehnic, nici economic.

Totuşi consider că este necesar să se investească mai mult în identificarea alternativelor pentru fosfaţi şi alţi compuşi ai fosforului în detergenţi pentru a ne atinge mai bine obiectivele de protejare a mediului şi a sănătăţii publice.

În plus, doresc să atrag atenţia asupra faptului că eforturile noastre nu trebuie să se oprească aici şi că trebuie să promovăm această abordare a conţinutului limitat de fosfaţi în detergenţi şi în alte state non-UE.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου