Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 14 december 2011 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Det framtida protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Sammanfattning av det polska ordförandeskapet (debatt)
 6.Förslag till resultattavla för övervakningen av makroekonomiska obalanser (debatt)
 7.Omröstning
  7.1.Instrument för stöd inför anslutningen (A7-0397/2011 - Gabriele Albertini) (omröstning)
  7.2.Fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel (A7-0224/2011 - Andres Perello Rodriguez) (omröstning)
  7.3.Användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk (A7-0246/2011 - Bill Newton Dunn) (omröstning)
  7.4.Fiskepartnerskap EG–Marocko (A7-0394/2011 - Carl Haglund) (omröstning)
  7.5.Förslag till beslut om de ständiga utskottens numeriska sammansättning (B7-0619/2011) (omröstning)
  7.6.Förslag till beslut om den numeriska sammansättningen i de interparlamentariska delegationerna, delegationerna till gemensamma parlamentarikerkommittéer och delegationer till parlamentariska samarbetskommittéer samt multilaterala parlamentariska församlingar. (B7-0620/2011) (omröstning)
  7.7.Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion: Benoît Coeuré (A7-0443/2011 - Sharon Bowles) (omröstning)
  7.8.Det framtida protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko (B7-0691/2011) (omröstning)
  7.9.Finanskrisens följder för försvarssektorn i EU:s medlemsstater (A7-0428/2011 - Krzysztof Lisek) (omröstning)
  7.10.Toppmöte EU-Ryssland (B7-0693/2011) (omröstning)
 8.Utdelande av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 9.Omröstning (fortsättning)
  9.1.Europeiska grannskapspolitiken (A7-0400/2011 - Mário David, Marek Siwiec) (omröstning)
  9.2.EU:s strategi för terrorismbekämpning (A7-0286/2011 - Sophia in 't Veld) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 14.Allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (debatt)
 15.Inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (debatt)
 16.Ett gemensamt europeiskt transportområde (debatt)
 17.Förhållanden vid frihetsberövande inom EU (debatt)
 18.Utvidgning av bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet EG/Uzbekistan till att omfatta bilateral handel med textilprodukter (debatt)
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 20.Fri rörlighet för arbetstagare inom Europeiska unionen (debatt)
 21.Budgetkontroll av EU:s finansiella stöd för Afghanistan (kortfattad redogörelse)
 22.EU:s strategi för Centralasien (kortfattad redogörelse)
 23.Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (kortfattad redogörelse)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 25.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1492 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5345 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy