Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0090(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0426/2011

Συζήτηση :

PV 14/12/2011 - 14
CRE 14/12/2011 - 14

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2011 - 9.2
CRE 15/12/2011 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0580

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
  

Oral explanations of vote

 
  
  

Report: Jens Geier (A7-0388/011)

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signora Presidente, la gestione dei progetti in zone di guerra come l'Afghanistan non è direttamente paragonabile alla gestione attuata nei paesi sviluppati o nei paesi non colpiti da conflitti, perché gli aiuti sono ovviamente ostacolati anche dalla situazione instabile sul piano della sicurezza.

Occorre però cercare di capire i motivi delle lacune evidenziate nella gestione dei progetti e i relativi fattori di rischio, al fine di migliorare il più possibile la situazione.

Condivido al riguardo la posizione del relatore, che invita la Commissione a una più attenta valutazione dei rischi di frode, corruzione, non conformità all'efficacia degli specifici progetti. È necessario quindi aumentare la trasparenza e la responsabilità dell'utilizzo dei fondi dell'Unione e aiutare sia gli Stati membri che gli altri donatori a non commettere errori comuni.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea acestui raport, deoarece sprijinul acordat Afganistanului trebuie menţinut dacă vrem ca progresul în această ţară să fie ireversibil. În condiţiile diminuării prezenţei militare internaţionale, importanţa ajutorului civil va creşte şi mai mult.

Asistenţa oferită de Uniune trebuie să beneficieze de un control bugetar adecvat. Nu este vorba doar de preocupări de ordin contabil, ci de modalităţi de a ne asigura că fondurile sunt folosite într-un mod optim. În acelaşi scop, este nevoie de o mai bună coordonare între donatori, inclusiv în materie de raportare şi audit. Atrag atenţia asupra articolului 22, care formulează propuneri foarte utile pe această temă. Subliniez şi angajamentul României faţă de eforturile de securitate şi stabilizare în Afganistan, după cum o demonstrează participarea la operaţiuni cu aproape 2 000 de militari.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, the report on the budgetary control of EU financial assistance to Afghanistan makes many sound recommendations on how EU aid is managed.

One of the recommendations that has been made is to offer direct budgetary support, under rigorous conditions, to tackle current challenges in management, including corruption, poorly trained staff, unreliable data and a lack of full independence of local audit bodies. I support having a fully independent audit inspection body which would assist in giving oversight to the much-needed direct budgetary support in that country and the need for an annual report on aid to Afghanistan to be submitted to this Parliament.

In principle, this is a valuable initiative, which I can support.

 
  
  

Report: Barbara Matera (A7-0396/2011)

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). - Madam President, we have today voted to spend another EUR 500 million of taxpayers’ money by mobilising the European Globalisation Adjustment Fund. I just wonder: do we get good value for that money? Does anyone check to see how many jobs are created or do we in fact just vote for this expenditure to give ourselves a warm feeling that we can somehow resist the process of job losses in Europe?

Perhaps we should take more practical steps to preventing job losses in Europe by making our economy more competitive. This is at a time when the nation states’ finances are under enormous pressure. The EUR 500 million that we voted to spend could have been returned to the Member States. I would suggest that would have been a much better use of the money.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, I voted against the report on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund as I do not believe that the EU funds should be used for this purpose.

This is a Member State responsibility. I am fundamentally opposed to the use of any of these funds in assisting as this is essentially a long-term problem being addressed by a short-term fix.

It is the EU’s Social Fund which should be used to assist these types of requests. I believe that some of the funds in the European Globalisation Adjustment Fund should therefore be returned at this time to national governments who could better utilise them in terms of supporting innovation in particular, as well as research programmes, in order to help create jobs and stimulate the economy locally across each and every Member State.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, we have just voted through GBP 500 million to support a car firm in France. One might say that is a little glitch, a little twitch or knob in the single market – though at GBP 500 million it seems quite a big one – but the single market has always had these imbalances, these national peculiarities.

It has always operated on the basis that some states have essential national interests. You cannot easily reform the common fisheries policy without this receiving a Spanish veto, or the common agricultural policy without a French veto. Germany has particular interests in its heavy industries and, of course, my own country has an interest in the financial services sector.

The difference is, however, that our interest is in preserving the single market, and not in having some protectionist exemption. It was extraordinary to hear in the debate yesterday that the UK was somehow turning its back on the single market when all it was asking for was a guarantee that the single market would apply evenly to financial services and would not be applied asymmetrically, to the detriment of the main financial services sector in Europe.

It is not the UK that has abandoned the free market principles which the Treaty of Rome enshrined, but rather the Member States which are pursuing this new union. This makes the UK’s departure, I am afraid, more or less inevitable.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Madam President, I have grave concerns about the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) and I voted against this report.

I have looked at the history of this report and noticed that the French car firms in particular, both Renault and Peugeot, as well as Dutch companies and German companies are great recipients of this for people they have made redundant.

I am minded of my own constituents in Coventry, the Peugeot Ryton plant, where over 2 000 people were made redundant in 2007 without receiving any assistance or training whatsover. Indeed the Labour government or the current Conservative-led government in the UK has made no claims or put anything into retraining these people or other people whatsoever.

There was also this week an EGF in favour of the Südtirol region of Italy, where the Member here, Mr Dorfmann, says that unemployment is just 3%. Yet we gave EUR 3.9 million to that project. Why? Why are we not training people where we do have serious unemployment but just throwing money away to a region where unemployment is only 3%?

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). - Madam President, it is wonderful to see you in the chair. Hopefully we will see much more of you in the next term.

Can I just say at this stage that that there are many opportunities afforded by globalisation. It allows companies to take advantage of global supply chains, many of which are in poorer and developing countries, and it allows us, using market conditions, to take many millions of people out of poverty.

Unfortunately, the downside of globalisation is that there are companies which refuse or fail to take advantage of these opportunities. What they do is seek to protect their positions even though market conditions have changed.

Unfortunately, all that the European Globalisation Adjustment Fund does is to encourage this inertia – not adapting to market conditions, not taking advantage of global supply chains and asking for more taxpayers’ money when that money would be better returned to Member States to be invested in sustainable jobs. It is time we ended the European Globalisation Adjustment Fund and returned the money to Member States.

 
  
  

Report: Michael Cashman (A7-0426/2011)

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Frau Präsidentin! Die Transparenz von Dokumenten der europäischen Institutionen zu fördern und zu fordern ist ein wichtiger Baustein für die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an unserer Politik. Transparenz schafft Vertrauen und Verständnis. Beides sind Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Politikern. Aus diesem Grund spreche ich mich auch für einen besseren Zugang der Bürger zu Dokumenten aus.

Dem Bericht des Kollegen Cashman konnte ich allerdings nicht zustimmen, denn es gilt auch, dass gewisse Grenzen eingehalten werden müssen. So kann z. B. nicht jede Sitzung der europäischen Institutionen öffentlich gemacht werden, weil dann die Entscheidungsfindung erschwert wird. Es gibt auch Situationen, in denen diskutiert und abgewogen wird und wichtige Entscheidungen anliegen. Manchmal unterliegen auch die Beratungsgegenstände selber im öffentlichen Interesse der Geheimhaltung.

Transparenz und Datenschutz sind immer ein Spannungsfeld. Der vorliegende Bericht betont zu sehr die Transparenz und vernachlässigt den Datenschutz. Deshalb konnte ich dem Bericht leider nicht zustimmen.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, the report on public access to European Parliament, Council and Commission documents fully appreciates the need for greater transparency and access to institutional documents.

I have therefore supported this report as it extends the definition of what a document is to cover written and electronic material, and to include all sound, visual and audiovisual recordings. It also acknowledges the necessity of having the appropriate safeguards to exempt documents such as those relating to public security and intellectual property rights, which gives the option for refusal in exceptional circumstances as long as this is justified.

I welcome a transparent EU and I hope that all EU institutions, including the European Central Bank, will now publish their minutes in a full and timely way.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). - Madam President, most politicians across the political spectrum on the whole understand that it is important that the citizens who vote for us have access to documents from the European Parliament, the Council and the Commission.

I would hope that we could extend that transparency, at times, to other elements of our decision-making process. While I understand there are times when we might be involved in delicate negotiations at which we might not want to reveal our negotiating positions, surely we should also be pushing for transparency at some of our meetings.

Can you imagine if the Council deliberations on the EU budget were in public? Then politicians could answer their electors as to why, at a time of austerity, when governments and councils are seeking to tighten their belts and control spending, they have asked for more taxpayers’ money to be spent at EU level. Let them justify their decisions to the public.

 
  
  

Report: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). - Signora Presidente, ho espresso voto favorevole alla relazione del collega Fleckenstein nella piena convinzione che un'Agenzia importante come l'EMSA debba essere dotata di un regolamento che preveda compiti chiari e precisi, nonché metta in luce l'effettiva ripartizione delle competenze tra l'Agenzia stessa, la Commissione europea e gli Stati membri.

Sempre più spesso, infatti, assistiamo a incidenti che inquinano i nostri mari, minacciati costantemente anche dall'incremento del trasporto marittimo di merci e materiali pericolosi, spesso anche in zone marittime che godono di una disciplina specifica in relazione al loro valore naturalistico – si pensi alle Bocche di Bonifacio.

In tal senso ho particolarmente apprezzato l'attenzione data dal relatore allo sviluppo del servizio CleanSeaNet e alla rete SaveSeaNet. Il testo risulta molto equilibrato, seppur poliedrico, dal momento che contempera l'esigenza di definire i compiti dell'Agenzia anche attraverso un'ulteriore assunzione di personale, ma che non grava troppo sul bilancio, e sottolinea l'importanza dell'utilizzo di strumenti innovativi quali il GMES nonché lancia un messaggio positivo relativamente al sostegno nel settore delle politiche in materia di uguaglianza di genere.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat pentru acest raport, deoarece apreciez modificarea Regulamentului nr. 1406/2012, aşa cum este prezentată de colegul meu. Este nevoie de un nou cadru financiar şi de o atribuire de competenţe mai clară, pentru ca Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă să funcţioneze optim. Consider că ea trebuie să promoveze cooperarea dintre departamentele specializate ale poliţiei de frontieră din statele membre, dar şi din state terţe. Menţionez aici seria de exerciţii navale desfăşurate de poliţia de frontieră română în comun cu garda de coastă turcă în septembrie 2011. Astfel, se consolidează cooperarea dintre statele aflate în bazinul Mării Negre, precum şi reducerea timpului de intervenţie în caz de incidente maritime.

Susţin cooperarea dintre instituţiile de învăţământ de specialitate în scopul schimbului de experienţă şi bune practici. Spre exemplu, Academia navală „Mircea cel Bătrân” este implicată în programul Erasmus.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - Šiandieną priimtas reglamentas – ne be pirmas dokumentas šioje plenarinėje sesijoje, kuris skirtas Europos Sąjungos vandens telkinių apsaugai. Europos jūrų saugos agentūra jau atlieka itin svarbų darbą siekiant jūrų apsaugos. Tačiau skaudžios pamokos Meksikos įlankoje įrodo, kad Europos Sąjungoje turime imtis griežtesnių veiksmų. EMSA iki šiol vykdo jūrų transporto stebėseną, tačiau šis reglamentas įpareigos praplėsti stebėjimo funkciją.

Buvau šešėlinė nuomonės teikėja dėl šio dokumento nuo Aplinkos komiteto ir ypatingai džiaugiuosi, kad nuo šiol EMSA prižiūrės ne tik taršą iš laivų, bet ir naftos, dujų gavybos bei transportavimo įrenginius.

Taip pat labai svarbu, kad agentūra turėtų tam tikrą įtaką ir bendradarbiavimą su Europos Komisija vykdant tikrinimus trečiosiose šalyse, t. y. tose šalyse, kurios turi bendrą jūrą su Europos Sąjunga, ir tikiuosi, kad efektyvi stebėsena leis užtikrinti efektyvią prevenciją ir efektyvų reagavimą į galimas nelaimes.

Taip pat labai svarbu, kad agentūra turėtų tam tikrą įtaką ir bendradarbiavimą su Europos Komisija vykdant tikrinimus trečiosiose šalyse, t. y. tose šalyse, kurios turi bendrą jūrą su Europos Sąjunga ir tikiuosi, kad efektyvi stebėsena leis užtikrinti efektyvią prevenciją ir efektyvų reagavimą į galimas nelaimes.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, the European Maritime Safety Agency was set up in the wake of the spillage from the oil tanker Erika, and its primary role should be to focus on maintaining maritime safety. An additional role which I support is supporting Member State action to combat piracy. A system for reducing administrative barriers is also an acceptable use of that Agency.

However, I cannot support the widening focus of its role to inland navigation and recruitment of seafarers. Moreover, I believe the suggestion of it having an anti-pollution role is too controversial and thus cannot be supported. In particular, in my Member State, the UK, we have reservations regarding the extension of the Agency’s role in the analysis of the safety of mobile offshore oil and gas installations. I firmly believe that the Maritime Safety Agency should not have competence in this area and that this is completely unnecessary, given that the UK’s North Sea oil field already has high offshore exploration safety standards in place.

 
  
  

Situation in Syria: (B7-0721/2011)

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, jo viisituhatta kuollutta – kuinka kauan kansainvälinen yhteisö aikoo seurata vierestä, kun ihmisiä tapetaan Syyriassa valtion toimesta?

Euroopan unioni ja sen jäsenmaat ansaitsevat kerrankin hatunnoston. Eurooppa on puhunut ja toiminut johdonmukaisesti, asettanut ja kiristänyt pakotteita sekä toiminut YK:n pakotteiden aikaansaamiseksi. EU sekä Euroopan parlamentti ovat jo aiemmin todenneet, että presidentti Bashar al-Assad "must go". Syyriasta on muodostumassa diplomatian ja kansainvälisen politiikan kaksinaismoralismin ja puuttumattomuuden symboli. Korkeassa politiikassa tavallinen ihminen unohtuu ja jää jalkoihin.

Täällä parlamentissa jaettiin eilen mielipiteen vapauden puolesta Saharov-palkinto viidelle aktivistille. Heillä kaikilla oli ratkaiseva rooli Pohjois-Afrikan arabikevään kansannousujen aallossa. Välimeren molemmin puolin kannatetaan demokratiaa, vapautta ja ihmisoikeuksia. Euroopan on oltava mukana tukemassa Syyrian kansaa kohti vapautta, demokratiaa ja ihmisarvoista elämää.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat pentru această rezoluţie, deoarece în Siria continuă represiunea brutală împotriva cetăţenilor. În ultimele luni, regimul a făcut deja peste 5 000 de victime, conform estimărilor ONU. Nu putem asista nepăsători la această situaţie. Comunitatea internaţională trebuie să ia poziţie, iar Uniunea Europeană are datoria de a-şi intensifica demersurile pentru a determina liderii sirieni să oprească violenţele.

Salut deciziile UE privind noile măsuri restrictive împotriva Siriei şi îmi exprim speranţa că ele vor avea rezultatul aşteptat. În acest scop, este important să fie definite cât mai rapid detalii concrete pentru a pune noile sancţiuni în practică. Subliniez importanţa de a evalua constant care măsuri sunt mai eficiente. Apreciez rolul pozitiv jucat de Turcia în ceea ce priveşte reacţia la criza siriană, inclusiv prin efortul de a răspunde urgenţelor umanitare.

 
  
  

Draft scoreboard for the surveillance of macroeconomic imbalances: (B7-0690/2011)

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea rezoluţiei, pentru că Uniunea Europeană are nevoie de un cadru solid pentru prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice. Indicatorii economici, financiari şi structurali din tabloul de bord vor ajuta la identificarea statelor membre care pot fi afectate de astfel de situaţii. Pentru fiecare indicator se stabilesc praguri de alertă. Este însă important ca ele să fie completate de o analiză economică specifică pentru fiecare ţară.

Atrag atenţia asupra bilanţului aprofundat. El ar trebui să cuprindă o evaluare riguroasă a surselor dezechilibrelor. Rapiditatea şi transparenţa analizei sunt însă esenţiale. În cazul identificării unor dezechilibre macroeconomice grave, este nevoie ca monitorizarea să fie intensificată. Susţin integrarea procedurii de supraveghere a dezechilibrelor economice în viitoarele semestre europene.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, this draft scoreboard for surveillance of macroeconomic imbalances is unnecessary and a waste of this Parliament’s time.

We spent over a year in this Parliament working with the Council of Ministers to get an economic governance ‘six-pack’ of legislation through earlier this year and that ‘six-pack’ of legislation gave the Commission responsibility for devising a scoreboard to detail what were macroeconomic imbalances and what needed to be monitored. That was one year in the making. Therefore we do not need any more layers of complexity in this system.

Last Friday’s summit, if it taught us anything, taught us that we need solid measures to combat the eurozone debt crisis. We need to implement what we have already decided and not devise new procedures at this time of crisis. I cannot support any more interference by Parliament. Let us allow the Commission to get on with their job of devising that scoreboard.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, just before the vote, a PPE friend of mine said there was nothing so annoying as people being wise after the event. I responded that we were in fact being wise during the event and had been wise before the event.

What is happening now in the eurozone was not just predictable, it was widely predicted. It had all the inevitability (to choose an apposite parallel) of a Greek tragedy.

We had the hubris of the early days when everybody pretended that Greek and German debt were interchangeable, when a productivity gap of 30% opened up and when the markets did not intervene to impose a correction of their own. Now we are having the nemesis, but we will not have the catharsis until Greece and the other stricken countries are able to print their own currencies, price their way back into the market and start exporting their way to growth again.

One is never popular saying, ‘I told you so’. Nonetheless it does seem a bit unreasonable, if the other Member States are prepared to pay all these extraordinary prices or at least inflict these prices on their peoples, to send us the bill. It is not our problem. We kept the pound.

 
  
  

Report: Mathieu Grosch (A7-0425/2011)

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). - Signora Presidente, ho espresso voto favorevole alla relazione sullo spazio europeo unico dei trasporti del collega Grosch, che ringrazio per il lavoro svolto.

Nello specifico, mi complimento per gli apprezzabili riferimenti alle nuove linee guida sulle TEN-T, che animeranno il futuro dibattito legislativo, nonché per la valorizzazione dell'impiego di strumenti innovativi, quali Galileo, EGNOS e GMES.

Mi rammarico, tuttavia, che non siano stati adeguatamente approfonditi taluni aspetti di fondamentale importanza per la creazione di un vero spazio unico europeo dei trasporti. Specificamente, il carattere insulare di molte realtà europee non ha trovato un approfondimento circostanziato, soprattutto relativamente alla disciplina loro applicabile in tema di obblighi di servizio pubblico, al momento piuttosto confusa e di difficile inquadramento quanto ai diversi modi di trasporto.

Infine, ho trovato il testo carente sotto il profilo dell'attenzione al trasporto di merci pericolose, che necessita di essere adeguatamente trattato e disciplinato, sia al fine di evitare terribili incidenti, sia per gestirli una volta avvenuti, anche in riferimento ai livelli di responsabilità dei soggetti, istituzionali e non, coinvolti.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea acestui raport pentru că Uniunea are nevoie de un sistem competitiv, eficient şi integrat de transporturi. Salut propunerea Comisiei privind crearea unei reţele unificate de transport. Ea va contribui la finalizarea pieţei interne în domeniu. Ţin să precizez că, la nivel european, sectorul transporturilor asigură aproximativ 10 milioane de locuri de muncă şi reprezintă în jur de 5% din PIB. Este necesară reducerea diferenţelor între regiunile estice şi vestice ale Uniunii în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare a infrastructurii. Stabilitatea finanţării proiectelor trebuie asigurată.

Atrag atenţia asupra importanţei dezvoltării reţelelor de transport din noile state membre. În ţara mea, proiectul „Autostrada Transilvania”, în valoare de 2,2 miliarde de euro, va asigura o legătură între pieţele europene şi cele central-asiatice.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Frau Präsidentin! Im Vergleich zum Jahr 2005 wird der Güterverkehr bis 2030 um 40 % ansteigen, der Personenverkehr um 34 %. Da besteht die Notwendigkeit, verschiedene Verkehrsträger grenzüberschreitend effizient zu kombinieren, um den Anforderungen an einen sicheren, nachhaltigen und umweltfreundlichen Verkehr gerecht zu werden. Besonders der Ausbau der transeuropäischen Verkehrsnetze ist vonnöten. 75 % des Transports spielen sich auf der Straße ab. Der Transportsektor erwirtschaftet gemessen am Bruttoinlandsprodukt 10 % des Wohlstands der Europäischen Union und schafft über 10 Millionen Arbeitsplätze.

Obwohl sich schon viel verbessert hat, leiden wir nach wie vor bei der europäischen Infrastruktur unter den Nachwirkungen des Eisernen Vorhangs, und es gilt wirklich, die Verkehrsverbindungen von Ost nach West und von Nord nach Süd entscheidend zu verbessern. Um auch in Zukunft wirtschaftliches Wachstum generieren zu können, sind Investitionen in die Infrastruktur unvermeidbar. Deshalb habe ich dem Antrag auch zugestimmt und freue mich auf die Veränderungen, die jetzt kommen werden. In diesem Sinne vielen Dank.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, as a resolution on a single European transport area, this report calls for the Commission to put forward proposals on social and working conditions to facilitate the creation of a fully-integrated European transport market for workers. This is something that I cannot support. The report is far too ambitious, and unrealistic targets have been set for reducing the number of road deaths and reducing CO2 emissions from road transport and shipping.

It suggests that the Commission should also develop safe infrastructure for pedestrians and cyclists in towns and work towards doubling the number of users of public transport. The resolution clearly does not respect the principle of subsidiarity, and I feel it would generate more unnecessary bureaucratic legislation for Member States. Even Wales has devolved transport systems. I cannot see how this could work in the UK, let alone across Europe.

 
  
  

Report: Georges Sabin Cutaş (A7-0427/2011)

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, äänestin tämän päätöslauselman puolesta. On syytä olla erittäin huolestunut Uzbekistanin ihmisoikeuksien, demokratisoinnin ja oikeusvaltion tilanteesta. Siellä etenkin lasten pakkotyövoimaa käytetään järjestelmällisesti tekstiiliteollisuudessa. Lasten ja opiskelijoiden terveyttä, työoloja, ikää ja tottelemattomuudesta annettuja rangaistuksia ei ole voitu mitenkään seurata, sillä Uzbekistan kieltää ulkomaisten tarkastajien ja ihmisoikeusedustajien tulon maahan.

Uzbekistanin toimet rikkovat kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita ja kansainvälisen työjärjestön sääntöjä. Onneksi tekstiilituotteiden vähittäiskauppiaat Euroopassa ovat nyt päättäneet lopettaa puuvillan ostamisen Uzbekistanista. Se on osoitus eurooppalaisten yritysten etiikasta ja moraalista.

Tämä ei kuitenkaan vielä yksin riitä. Parlamentin ei tule hyväksyä kauppasopimusta ennen kuin Uzbekistanin viranomaiset ovat päästäneet ILOn tarkkailijat maahan. Lisäksi on vahvistettava, että maassa on pantu täytäntöön uudistuksia ja saavutettu huomattavia tuloksia pakkotyövoiman ja lapsityövoiman käytön totaalisesta lopettamisesta niin kansallisella, maakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, given that Uzbekistan is the fifth largest producer of cotton and the third biggest exporter of cotton worldwide, I welcome the report on establishing an EC-Uzbekistan Partnership and Cooperation Agreement taking in bilateral trade in textiles. Crucially the report takes into account the concerns of the EU Presidency, UNICEF and the International Labour Organisation (ILO) with respect to the alleged use of forced child labour in the Uzbek textile industry.

It also quite appropriately requests the Commission to conduct a feasibility study on an effective traceability mechanism for goods produced, which would go some way to address the issue of forced child labour. The proposed agreement would also give Uzbek cotton the most-favoured-nation status thus allowing trade with the EU which is free from quantitative restrictions, which can only be good for the long-term development of Uzbekistan.

Finally the report quite rightly calls for an ILO investigation into the alleged forced child labour breaches. Such an investigation should happen without delay. If we take action here and organise this, we should be able to make this trade much better and safer for all involved.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, it is nice to see you in the chair and I hope, like other colleagues, to see a bit more of you.

It is difficult to think of a more textbook case of a repressive regime than that in Uzbekistan. That beautiful country with the ancient cities of the Silk Road is being treated more or less as the personal property of the president’s family and of some of their cronies. There is an almost Caligulan tyranny there, and a regime which is involved in drug running and repression – two opponents of the regime were boiled to death while in prison.

And yet the West has tended to hold back from criticism because in the uncertain days immediately after 9/11 the Karimov dictatorship had the wit to declare itself an ally in the war on terror and to make its bases available for use in the Afghan campaign.

This is the error we make again and again in Muslim countries. We made it with the Shah in Iran, we made it in Egypt and we are making it in Saudi Arabia. There is no, or very little, fundamentalism in Uzbekistan. A traveller there does not see beards, does not perceive headscarves and does not hear the call to prayer. However, if we define every opponent of the Karimov tyranny as a fundamentalist, we will eventually make that prediction come true and we will create the very thing we purport to fear.

 
  
  

Freedom of movement for workers within the European Union: (B7-0730/2011)

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Frau Präsidentin! Ich gebe ehrlich zu, bei diesem Bericht wohnen zwei Seelen in meiner Brust. Zum einen bin ich natürlich für die Freizügigkeit, für eine Europäische Union, in der sich Menschen und Arbeitnehmer frei bewegen können. Andererseits sollten wir auch ständig die negativen Wirkungen bei diesem Prozess beachten, denn es bringt überhaupt nichts, wenn diese Menschen von einem Sozialsystem ins andere hinüberwandern. Deshalb wünsche ich mir nur eins: dass wir diesen Prozess – den wir alle wollen, ich betone das nochmals – gebührend berücksichtigen und auch die negativen Wirkungen nicht übersehen und gegebenenfalls auch ganz einfach nachsteuern. Denn unstrittig ist: Diese Europäische Union kann sich nur dann erfolgreich entwickeln, wenn sich die Menschen frei bewegen können, wenn sie auch in anderen Regionen Arbeit finden und wenn sie zum wirtschaftlichen Wohlstand beitragen können.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Kastler (PPE). - Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gleich vorneweg: Ich bin auch ein großer Befürworter der Freizügigkeit und finde, es ist ein ganz wichtiges Moment der Europäischen Union, dass wir uns auf diesem Binnenmarkt, in den Dienstleistungsbereichen, in allen Bereichen freizügig bewegen können. Allerdings ist auch ein Grundsatz, der nicht nur in der Europäischen Union, sondern im Rechtsstaat gilt: Pacta sunt servanda – Verträge sind einzuhalten. Und der Vertrag besagt, dass es in der Arbeitnehmerfreizügigkeit eine Klausel gibt von 3 Jahren plus 2 plus 2 Jahren. Daher habe ich diese Entschließung heute nicht unterstützen können, weil sie nur ein Symbol dafür ist, dass wir diese Verträge mitten in der Laufzeit ändern sollen. Ich bin der Ansicht, die Mitgliedstaaten können darüber selbst entscheiden. So steht es in den Verträgen. Das war richtig. Es wird aber auch, wenn die Verträge auslaufen und damit jede Befristung ausgelaufen ist, in den alten Mitgliedstaaten zu keinem Ansturm aus anderen Mitgliedstaaten kommen. Ich bin der großen Überzeugung, dass wir gemeinsam diese Europäische Union voranbringen werden und dass keine Barrieren mehr aufgebaut werden.

 
  
  

Report: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011)

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai, în numele grupului ALDE. – Am ales să îmi explic votul, pentru că, în calitatea mea de raportor la acest raport m-am abţinut în a-l vota. Înţeleg că există în acest Parlament persoane care evită dezbaterile cu privire la un raport atunci când acest raport nu spune nimic sau nu spune mare lucru, ceea ce este cazul acestei strategii privind Asia Centrală. Deşi Uniunea Europeană a adoptat în 2007 o strategie, deşi acest Parlament are două rezoluţii, raportul nu face în realitate o evaluare a modului în care s-a derulat această strategie; este un inventar de problematici, într-o limbă de lemn penibilă, care dovedeşte foarte clar că nu se cunoaşte nici măcar situaţia zonei. Se vorbeşte despre o situaţie securitară, ignorându-se faptul că sunt şi ţări neutre în zonă. Nu se cunoaşte implicarea acestor ţări în situaţia conflictului din Afganistan.

Dar, dincolo de aceasta, acest raport impune un anumit tip de gândire, care, după părerea mea, este păgubos pentru acest Parlament. Dă indicaţii şi încearcă să exporte modele economice şi culturale unei zone care este total diferită, aruncând această zonă, în continuare, în plaja de influenţă şi de interes a unei Rusii care îşi doreşte refacerea unei foste Uniuni Sovietice. Cred că acest tip de abordare superficială, marcată de o lipsă de informaţie, marcată de prejudecăţi de abordare, cel puţin în relaţiile noastre cu Asia Centrală, nu îşi are locul.

Cred că Asia Centrală poate deveni o prioritate şi este o prioritate pentru multe dintre statele membre, iar faptul că noi condiţionăm o serie de acorduri în zonă de situaţia drepturilor omului este un lucru necesar, dar această condiţionare nu trebuie să rămână declarativă. Ea trebuie urmată de o implicare în acest spaţiu, de o încercare de exportare a modelelor noastre, a bunei practici europene, şi susţinută de o colaborare în materie de educaţie cu aceste ţări.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Madam President, thousands of oil workers in the Mangystau region of West Kazakhstan have been on strike now for over six months. They are fighting for better working conditions; they are fighting for an increase in pay due to the very harsh conditions they experience – which I saw for myself; they are fighting for the right to have independent trade unions; and they are calling for nationalisation, under workers’ control, of all enterprises in the oil extraction sector.

The Kazakhstan Government and the oil giant Kazmunaigaz have completely ignored the just demands of these workers and have effectively refused to engage in meaningful negotiations. Instead, the workers have been met with very severe and brutal repression. One trade unionist has been murdered; another worker’s daughter has been killed and their lawyer has been jailed for six years. Violence continues against these workers. Another strike activist returned to his home on 30 November to find his whole house and his car had been smashed up, and the police refused even to take a statement from him.

I spoke to a group of workers last week who have launched an international appeal for the trade union movement to show solidarity with their struggle and have also called on the international leaders of the trade union movement to support the struggle of the workers to break the links with the leadership of the so-called Confederation of Free Trade Unions of Kazakhstan, which is completely pro-employer and pro-government. Tomorrow there will be major demonstrations in Kazakhstan and internationally in support of these workers. I will be standing alongside them in solidarity.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea acestui raport, deoarece încearcă să sublinieze importanţa relaţiilor strategice cu Asia Centrală. Potenţialul lor nu a fost utilizat pe deplin la nivelul Uniunii, inclusiv din punct de vedere economic şi comercial. Pentru ţările din regiune, cooperarea cu Uniunea Europeană reprezintă accesul la o piaţă de desfacere imensă, o destinaţie alternativă de export, posibilităţi noi de dezvoltare tehnologică şi industrială.

Din perspectiva Uniunii, relaţiile economice oferă oportunităţi pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu energie şi materii prime. Este nevoie să fie intensificate eforturile pentru realizarea Nabucco. Totodată, semnalez importanţa lansării altor proiecte vizând interconectarea reţelelor energetice şi de transport. De exemplu, România a propus Kazahstanului să participe la proiectul AGRI vizând transportul de gaz, precum şi conectarea la proiectul oleoductului Constanţa-Trieste.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, Central Asia is strategically important to Europe, and the development of an EU strategy for Central Asia back in 2007 cemented the EU’s acknowledgement of this. A lot of progress has been made since its implementation, with initiatives and programmes aimed at supporting good governance, the rule of law, economic development, trade and investment to name but a few.

However, we are currently operating in a starkly different economic climate compared to that of 2007 and so it is only appropriate that the EU strategy for Central Asia be reviewed and updated accordingly. The main focus of this report is for the EU to strengthen its engagement with Central Asia, particularly with respect to human security and better regional cooperation. It is for these reasons that I have voted for this report.

 
  
  

Report: Karima Delli (A7-0409/2011)

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, äänestin äsken työterveyttä ja työturvallisuutta käsittelevän mietinnön puolesta. Talouskriisin seurauksena jäsenmaat etsivät uusia tapoja nostaa työn tuottavuutta. Yksi tapa nostaa työn tuottavuutta sekä pidentää työntekijöiden työuraa on panostaa aidosti työterveyteen ja työturvallisuuteen. Työn tuottavuuden nostaminen ja työurien pidentäminen eivät kuitenkaan onnistu ilman, että otamme huomioon työntekijöiden inhimilliset tarpeet. Työhyvinvointi ja työn tuottavuus kulkevat aina käsi kädessä.

Onneksi useissa organisaatioissa on jo oivallettu, että ihmisten hyvä fyysinen ja henkinen hyvinvointi säästävät kustannuksia. Sairauspoissaolot vähentyvät ja eläkekustannukset pienentyvät. Kyse on siis myös taloudellisista realiteeteista. Ilman hyvinvoivia työntekijöitä meillä ei ole hyvinvoivia yrityksiä eikä toiveita pärjätä globaaleilla markkinoilla. Siksi kannatankin lämpimästi tätä mietintöä.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat pentru acest raport, deoarece este nevoie să adaptăm aquis-ul comunitar în materie de sănătate şi securitate în muncă la noile riscuri în domeniu. De exemplu, sunt necesare soluţii durabile pentru diminuarea riscurilor psiho-sociale. Măsurile de austeritate din timpul crizei economice nu trebuie să afecteze nivelul de siguranţă la locul de muncă. Ţin să menţionez că angajaţii IMM-urilor sunt expuşi cel mai des riscurilor profesionale. 82% din toate accidentele de muncă şi 90% din toate accidentele mortale se produc în IMM-uri.

Este necesară dezvoltarea unui program european pentru monitorizarea riscurilor profesionale. Sprijin ideea creării unor metode unice de evaluare a impactului în domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă. Totodată, strategiile naţionale trebuie să fie aplicate în mod eficient, cu implicarea lucrătorilor şi actorilor sociali.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, I have major reservations about this report on health and safety at work, which calls for a European strategy to be developed which will allow for new risks, such as psycho-social risks, and also to include all workers, no matter what their function, in prevention policies. It calls for more legislation in the area of health and safety and for something which is perfectly acceptable – more corporate social responsibility.

All Member States should have appropriate health and safety regimes but, just as in my own country, the UK, we are already buried under the often unnecessary red tape this involves. Common sense, not legislation, now needs to be applied. The proposals made in this report would inevitably increase the administrative burden on small and medium-sized enterprises, which is something that I cannot support. Many SMEs are fighting for survival in the current economically turbulent times. We should be proposing measures that would assist their businesses rather than hinder and bury them in red tape.

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE). - Frau Präsidentin! Ich habe dem Bericht über die Halbzeitüberprüfung der Strategie der Europäischen Union für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz heute sehr gerne zugestimmt. Ich möchte gerne drei Punkte hervorheben, die ich für besonders wichtig halte. Das ist zum einen die Ziffer 82, der wir heute zugestimmt haben. Mir wäre es noch lieber gewesen, wenn es ein noch klareres Signal gegeben hätte betreffend die work-life balance, alles, was mit der Gesundheit am Arbeitsplatz zu tun hat und auch damit, wie wir die Arbeit regeln, welchen Rhythmus wir den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen geben, und wenn vor allem der Sonntagsschutz hier noch genannt würde. Ich selber habe eine Initiative dazu gestartet, und ich glaube, wir können auch alles tun, um im nächsten Jahr den 3. März als einen europaweiten Tag für den arbeitsfreien Sonntag zu unterstützen.

Ziffer 16 ist mir auch besonders wichtig. Denn Burnout ist eine der Krankheiten, die in Europa derzeit die größten Kostenfaktoren darstellen. Eine Strategie zum Burnout brauchen wir dringend, und die Europäische Kommission wird dazu im nächsten Jahr eine Studie veröffentlichen und stellt auch ein Grünbuch in Aussicht. Darüber müssen wir in Europa noch dringend reden.

Als Letztes darf ich als Berichterstatter für das Europäische Jahr 2012 für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen noch darauf hinweisen: Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir in Gesundheit, in Vitalität und Würde alle achten, ob Arbeitnehmerinnen, ob Arbeitnehmer, ob Unternehmer, dass wir daran arbeiten in Europa.

 
  
  

Written explanations of vote

 
  
  

Report: Jens Geier (A7-0388/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, tendo em conta que é necessário manter a ajuda ao Afeganistão, devendo, no entanto, verificar-se um controlo mais eficiente da sua execução, apesar de estar plenamente consciente das dificuldades de a mesma se concretizar numa zona de conflito. Esta fiscalização, bem como uma melhor atribuição dos fundos, que deve ser setorial, revelam-se necessárias, assumindo, de forma mais específica, as razões que justificam a utilidade de todos os apoios. A supervisão da utilização dos fundos é extremamente importante, sobretudo se considerarmos que muitos movimentos talibãs se financiam muitas vezes por meio de canais oficiais.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of the resolution on budgetary control of EU financial assistance to Afghanistan which points out that currently no direct budget support is granted to this country. I agree with the rapporteur that budget support remains the most appropriate channel to foster capacity building and, therefore, the Commission should be invited to consider sectoral budget support, where appropriate, with rigorous and well-defined conditions. We, Members of the European Parliament, call on the Commission to insist on the establishment of full financial and operational independence of the Control and Audit Office of Afghanistan. Moreover, the EP also urges the Commission to further strengthen coordination with Member States and the donor community in general. I want to stress that the own-initiative report of 15 January 2009 on the control of EU funds in Afghanistan had already asked the Commission to provide a comprehensive annual report including shortcomings identified and measures taken to remedy these shortcomings. Regrettably, until now the Commission has not prepared such a report, therefore, we, Members of the European Parliament, strongly urged the Commission – once more – to implement the recommendation.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I strongly support this text because, as my report on a new strategy for Afghanistan denounced one year ago, it clearly underlines that the current arrangements for managing EU funds in Afghanistan are inadequate. Afghanistan is amongst the recipient countries receiving the most civilian aid from the EU general budget. In the period 2002-2010 the combined EU (European Community and Member States) budget for aid to Afghanistan totalled around EUR 8 billion, but a significant proportion of the EU aid was lost along the distribution chain. The main reasons for this are: waste, excessive use of intermediaries, security costs, overbilling and corruption. I strongly believe that the EU must ensure transparency and accountability in relation to the financial assistance provided to the Afghan Government, international organisations and local NGOs, in order to ensure the coherence of aid and the success of Afghanistan’s reconstruction and development.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Apreciez munca raportorilor care au prezentat avantajele şi dezavantajele diverselor forme prin care se acordă ajutor Afganistanului. Apreciez fermitatea cu care cer Comisiei Europene mai multă transparenţă în privinţa acordurilor cu partea afgană pentru a verifica eficienţa utilizării fondurilor. Există nesatisfacţii în legătură cu modul în care sunt utilizate fondurile, legate de gradul ridicat de corupţie al administraţiei afgane. De aceea, recomandările din raport sunt importante şi Comisia Europeană va trebui să ţină cont de ele. Este un raport bine întocmit, profesionist, în favoarea căruia am votat.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport car il rappelle qu'à l'heure actuelle, aucune aide financière budgétaire directe n'est accordée à l'Afghanistan. Il précise cependant que l'appui budgétaire est le meilleur instrument de renforcement des capacités, et qu'il conviendrait par conséquent d'inviter la Commission à envisager, le cas échéant, d'accorder un appui budgétaire sectoriel assorti de conditions rigoureuses et clairement définies. Le rapport invite également la Commission à remédier aux faiblesses relevées et l'engage à insister sur l'établissement de la pleine indépendance financière et opérationnelle de l'organisme afghan de contrôle et d'audit. Par ailleurs, le rapport soulève la question d'une responsabilité renforcée des fonds de l'Union acheminés par des agences des Nations unies en Afghanistan.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − Az Európai Unió külső országoknak is nyújt pénzügyi támogatást. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság az Afganisztánnak nyújtott uniós segítség pénzügyi ellenőrzéséről szóló saját kezdeményezésű jelentést készített. Az Európai Parlamentnek feladata az Unió határain kívüli forrásfelhasználás pénzügyi ellenőrzését is elvégezni. A jelentés elsősorban az Európai Számvevőszék által megfogalmazott ajánlások végrehajtására hívja fel az Európai Bizottságot, illetve sürgeti a fennálló problémák hatékony és gyors kezelését. A jelentéstevő által megfogalmazott intézkedések támogatandóak, hiszen az uniós költségvetés felhasználásának ellenőrzése – az Unió határain belül és kívül – minden európai állampolgár érdeke, és ezért az Európai Parlament kötelessége.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei a favor do relatório porque o mesmo tem como objetivo promover uma maior supervisão e responsabilização no uso dos fundos da UE no Afeganistão. A fraude e a corrupção que se instalaram nesse país afetam a administração pública local, importando, por isso, assegurar que as ajudas dos Estados-Membros cumprirão os objetivos a que estão destinadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O Afeganistão é, historicamente, um país em que a violência e a instabilidade são uma constante. A queda do regime pró-soviético de Najibullah às mãos dos guerrilheiros islâmicos e a brutalidade do regime dos talibã que se lhe seguiu mergulharam o país em mais um conflito do qual não parece ser capaz de libertar-se não obstante os esforços da comunidade internacional, em particular dos Estados Unidos da América, para que assim seja.

As notícias que vão chegando acerca dos progressos no combate ao terrorismo e da capacidade do governo de Amid Karzai para assegurar a segurança, a liberdade e o Estado de direito no território afegão não são as mais animadoras. Abandonar o Afeganistão à sua sorte põe em causa a segurança não só dos Estados limítrofes, mas de boa parte da comunidade internacional. Acredito que a União Europeia deve procurar ajudar o Afeganistão das formas que considerar adequadas, fazê-lo de maneira a que a ajuda chegue a quem dela mais precisa e ter acesso integral à informação dos organismos internacionais através dos quais canaliza parte dela.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A guerra civil que tem massacrado o povo afegão levou a comunidade internacional a intervir, a nível diplomático e militar, no Afeganistão para garantir a segurança da população. Na verdade, os rebeldes talibãs não têm dado tréguas ao terrorismo, como provam os ataques, entre outros, ao quartel-general da NATO e à embaixada dos EUA. Apesar dos esforços do governo afegão para pôr cobro ao terrorismo, a realidade é que os rebeldes talibãs continuam as suas ofensivas. O objetivo é que os militares afegãos assumam o controlo da situação e possam substituir os militares estrangeiros. Até lá, é necessário que a UE, comunidade que suporta mais de 50 % da ajuda externa ao Afeganistão, continue a dispor de dotação orçamental, não só para fazer face às despesas com o pessoal, mas também para financiar todos os projetos que tem em curso neste país. A UE deve, pois, continuar a ajudar o governo afegão a ultrapassar esta situação dramática e a instaurar uma democracia em plenitude, ou seja, com o respeito pelas minorias, pela igualdade de género e pelos valores consagrados na Carta Internacional dos Direitos Humanos. Por isso, voto favoravelmente este relatório sobre o controlo orçamental da ajuda financeira da UE ao Afeganistão.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Destacamos as críticas feitas pelo relator relativamente à supervisão e à responsabilidade sobre a gestão dos Fundos atribuídos pela UE. Propõem-se, no relatório, medidas que visam melhorar esta situação como: a diversificação da ajuda "a fim de responder a necessidades individuais através do canal de financiamento adequado"; "prestar apoio orçamental directo ao Afeganistão"; "a sociedade civil e os deputados devem participar em cada etapa da execução, supervisão e avaliação dos resultados"; medidas de combate à corrupção.

A questão de fundo é que este relatório não condena, como se impunha, a ocupação do Afeganistão. O relator refere mesmo "que a retirada das tropas pode ter um impacto negativo na economia afegã". Reiteramos a nossa oposição à ocupação militar no Afeganistão. Defendemos que o único caminho para a paz naquela região passa obrigatoriamente pela retirada imediata de todas as tropas ocupantes e pelo respeito da independência e soberania do Afeganistão.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − V uznesení Parlamentu zo 16. decembra 2010 o novej stratégii pre Afganistan boli identifikované viaceré významné otázky týkajúce sa rozpočtovej kontroly finančnej pomoci EÚ pre Afganistan. Práve táto krajina patrí medzi tie, ktoré prijímajú väčšinu civilnej pomoci zo všeobecného rozpočtu Únie. Vážne znepokojujúcou je však skutočnosť, že v distribučnom reťazci sa stráca významná časť medzinárodnej pomoci, predovšetkým plytvanie, príliš vysoké náklady na sprostredkovanie a bezpečnosť, príliš vysoká fakturácia a korupcia. I z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby Komisia dohliadala a monitorovala náklady a účinnosť všetkej pomoci EÚ v Afganistane s cieľom zlepšiť jej efektívnosť. Celkovým cieľom rozvojovej pomoci EÚ pre Afganistan by mala byť podpora dlhodobo a trvalo udržateľného rozvoja krajiny vrátane zlepšenia sociálno-ekonomických noriem, uľahčenia tvorby pracovných miest a zvyšovania počtu malých a stredných podnikov, posilnenia odvetvia vzdelávania a zaručenia rovnosti žien a mužov. Takáto pomoc by mala ešte viac uľahčiť budovanie kapacít vo verejnej správe, posilniť právny štát a obmedziť korupciu, a tým napomôcť presun zodpovednosti za bezpečnosť na vládu Afganskej islamskej republiky. Domnievam sa, že je naliehavo potrebné zvýšiť efektivitu pomoci, keďže mnoho ukazovateľov rozvoja ešte stále nevykazuje žiadne výrazné zlepšenie a korupcia a dlhý distribučný reťazec medzinárodnej pomoci zostávajú hlavnými prekážkami pri poskytovaní základných služieb obyvateľom.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL), skriftlig. − ”Jag har röstat ja till betänkandet. Men jag vill göra följande viktiga markeringar:

1) Jag tar avstånd från USA:s och Natos krig i Afghanistan. Fred kan bara skapas om man förhandlar med talibanerna och andra grupper med syftet att genomföra genuint demokratiska val och ge det afghanska folket full nationell bestämmanderätt.

2) Jag anser att den sittande regeringen är mycket korrumperad. Eventuellt EU-bistånd till den afghanska regeringens civila utvecklingsprojekt måste därför vara begränsat och kontrolleras strikt. Målet bör vara att utveckla ett framgångsrikt arbete mot korruption så att en framtida reellt demokratiskt vald och väl fungerande regering kan anförtros en större del av biståndet.

3) Det finns ett antal väl fungerande och kända internationella organisationer och NGOer som bedriver framgångsrikt utvecklingsarbete i Afghanistan, ofta med tyngdpunkt på hälsa och utbildning. De bör i nuvarande läge vara prioriterade för utvecklingen av biståndet.”

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi Europos Komisija nuo 2002 m. Afganistanui skyrė 2 mlrd. ir išmokėjo per 1,8 mlrd. eurų, numatytų paramai vystymuisi ir humanitarinei pagalbai, o Parlamentas turi atlikti priežiūros vaidmenį, todėl yra prašoma, kad Komisija skaidriu būdu pradėtų taikyti ir viešai paskelbtų šias priemones: su Afganistano Islamo Respublikos vyriausybe sudarytus susitarimus; pradines vertes, rodiklius, tikslus, skaičiavimo metodus ir tikrinimo šaltinius siekiant įvertinti pažangą ir priimti sprendimus, susijusius su veiklos rezultatais grindžiamų kintamo dydžio galimos būsimos paramos biudžetui dalių išmokėjimu; aiškias ir standartizuotas ataskaitas, kuriose objektyviu ir skaidriu būdu būtų įvertinta pažanga, remiantis nustatytais kriterijais ir, jeigu reikia, pateikiant priežastis, kodėl negalėjo būti užtikrinta pradžioje planuota pažanga.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif au contrôle budgétaire de l'aide financière accordée par l'Union européenne à l'Afghanistan, car il souligne l'importance du soutien budgétaire pour un renforcement des capacités du pays. Il met également en avant les faiblesses relevées par les rapports d'audit de la Cour des Comptes et de cabinets d'audit américains, et demande à la Commission européenne d'y remédier. Il demande également l'instauration de normes d'audit communes.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report in which the rapporteur examined the audit reports both of the European Court of Auditors (ECA) and of US audit entities. These revealed significant shortcomings in the management of funds for Afghanistan. It is evident that project management in conflict-affected areas such as the one in Afghanistan cannot be directly compared with project management in developed countries or even developing countries not affected by conflicts. There is no doubt that oversight efforts are also hampered by the unstable security situation. At the same time, reliable information on weaknesses in project management and relevant risk factors need to be identified, in order to make improvements as far as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − Uniunea Europeană trebuie să-şi respecte statutul de partener cu ţările din afara spaţiului Comunităţii Europene, dar şi de garant al respectării drepturilor omului, al statului de drept, al tuturor instrumentelor democraţiei în întreaga lume. Uniunea Europeană şi-a asumat responsabilitatea sprijinirii Afganistanului pentru consolidarea unui stat de drept. Dar această obligaţie asumată nu înseamnă o lipsă de control a fondurilor europene destinate poporului afgan. În acest context, procesul de stabilizare şi reconstrucţie din Afganistan trebuie sprijinit în continuare. Un sprijin necesar, dar care trebuie însoţit de măsuri suplimentare de control şi coordonare a cheltuielilor, ca urmare a sesizărilor Curţii de Conturi, care a identificat anumite nereguli în gestionarea fondurilor europene.

Trebuie să fim dispuşi să acordăm asistenţă Afganistanului, pentru a ne asigura că instituţiile regionale şi naţionale funcţionează într-un mod eficient şi transparent. În acest sens, este necesar să susținem întărirea rolului parlamentului, al sistemului judiciar şi al autorităţilor de audit din Afganistan. Organele alese la nivel naţional şi subnaţional trebuie ajutate şi încurajate pentru a exercita o supraveghere atentă a utilizării fondurilor europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − L’Unione europea deve continuare a sostenere con forza l’Afghanistan. È necessario risolvere in fretta le carenze rilevate negli ultimi anni, per quanto concerne la democrazia e la corruzione. È cruciale disporre di un'istituzione superiore di controllo che sia pienamente indipendente dall'esecutivo sul piano finanziario e operativo e che sia dotata di capacità e di finanziamenti sufficienti per svolgere l'audit finanziario. Il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Para uma democracia transparente, é necessária uma instituição superior de auditoria que, em termos financeiros e operacionais, seja totalmente independente do poder executivo. Torna-se necessário identificar os fatores de risco associados à corrupção, à fraude, à sustentabilidade dos projetos, aos subcontratantes e a outras fontes de desperdício ou utilização indevida dos fundos. É imperioso aumentar a transparência e a responsabilidade na utilização de fundos comunitários.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne. − Afganistan je krajina, ktorá bola, a stále je, zmietaná vojnou a konfliktom. Tieto konflikty si neustále vyberajú tvrdú cenu na Afganistane a jeho obyvateľoch. Vojny na území Afganistanu boli príznačné pre túto krajinu prakticky počas celého dvadsiateho storočia. Teroristické útoky v roku 2001 a prítomnosť teroristických organizácii v Afganistane zapríčinila, že ani v súčasnosti sa toho bohužiaľ veľa nezmenilo. Preto plne súhlasím s kolegom Geirom, ktorý navrhuje priamu pomoc Afganistanu z rozpočtu Európskej únie, ktorá momentálne chýba. Pevne verím, že pri prísnej finančnej kontrole takéhoto financovania a skúseností – či už zo strany EÚ, alebo našich Amerických partnerov, sa nám podarí dospieť k takému riešeniu, ktoré Afganistanu naozaj pomôže. Za najdôležitejšie oblasti, okrem nezávislosti súdnictva – ktorú vypichol kolega Geier, považujem zlepšenie situácie v oblasti vzdelávania. Pretože iba touto cestou bude možné dosiahnuť udržateľný rozvoj a vyriešiť situáciu dlhodobo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La relazione del collega Geier per la quale ho votato a favore, mira a definire i parametri generali per il controllo sul bilancio europeo relativamente ai fondi destinati all'Afghanistan, il loro utilizzo, le implicazioni positive e negative e i rapporti con altre istituzioni come le agenzie statunitensi che si occupano dei fondi investiti dagli USA e le Nazioni Unite. L'evoluzione continua della situazione politica afghana ha bisogno di un aiuto serio da parte dell'Europa per permettere lo sviluppo di un paese che va indirizzato verso una vera democrazia con diritti e doveri. Il controllo della gestione dei fondi risulta perciò indispensabile per attuare quei progetti mirati che servono per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση, η οποία παραθέτει μία συγκριτική προσέγγιση των πρακτικών που ακολουθεί η Ε.Ε. και οι Η.Π.Α για τον έλεγχο της χρηματοοικονομικής υποστήριξης στο Αφγανιστάν. Η διαχείριση κονδυλίων πραγματοποιείται κατά κανόνα μέσω ΜΚΟ, αναδόχων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, χορηγών και άμεση δημοσιονομική υποστήριξη στην αφγανική κυβέρνηση. Οπωσδήποτε όμως και καθώς οι δομές στο Αφγανιστάν δεν μπορούν να συγκριθούν με τις αντίστοιχες σε ανεπτυγμένες χώρες απαιτεί προσοχή το γεγονός ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία του Αφγανιστάν δεν διαθέτει επί του παρόντος ανεξαρτησία από την εκτελεστική εξουσία στο Αφγανιστάν, με αποτέλεσμα να μην τηρούνται τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. Την ίδια στιγμή παρατηρείται περιορισμένη ελευθερία στη πρόσβαση των εσωτερικών εκθέσεων ελέγχου, γεγονός που θέτει σε αμφισβήτηση την διαφάνεια των διαδικασιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com as suas premissas, designadamente por se manter o compromisso sobre o desenvolvimento sustentável e de longo prazo do Afeganistão e se disponibilizarem recursos adequados após 2014, data em que a responsabilidade pela segurança estará por completo a cargo das autoridades afegãs e em que outros doadores poderão começar a reduzir o seu respetivo financiamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Following the observations made by the rapporteur of the own-initiative report on a new strategy for Afghanistan, the Committee on Budgetary Control decided to further look into the way EU funds are controlled in Afghanistan. The approach taken by the rapporteur was to try to identify best practices by comparing the way the European Commission is managing the funds with the way funds are being handled by various US agencies. To this end, the rapporteur went on a fact-finding mission to Washington DC and New York City to meet representatives of the Special Inspector for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), the Inspector-General of the United States Agency for International Development (USAID), USAID’s office of Afghanistan and Pakistan Affairs, the United States Department of State, the Government Accountability Office, the Congressional Research Service, the World Bank and the United Nations Development Programme (UNDP). The rapporteur also held a meeting with the Afghan Control and Audit Office as well as with various representatives of NGOs involved in Afghanistan.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Sono passati dieci anni dall'inizio delle operazioni contro i talebani in Afghanistan e la situazione economica e politica mondiale è molto cambiata. Gli Stati Uniti hanno deciso progressivamente si disimpegnare le loro forze nel Paese entro il 2014, mentre dall'altra parte la crisi economica e dei bilanci degli Stati europei sta portando a una contrazione delle spese militari. Per queste ragioni è necessario individuare le migliori pratiche di spesa. La questione del coordinamento degli aiuti continua a essere motivo di preoccupazione. Molte relazioni e testimonianze orali rilevano la mancanza di un coordinamento efficace dell'operato dei donatori internazionali. Ne conseguono alcune sovrapposizioni e il mancato adeguamento dei progetti alle esigenze afghane. Con questo voto si darà maggiore impulso a operazioni di coordinamento e di analisi delle esigenze contingenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), in writing. − I voted for the Geier report on the budgetary control of EU financial assistance to Afghanistan. With a plethora of international originations operating in theatre complementing the NATO ISAF mission, it is essential that partners coordinate their efforts to avoid duplication and therefore the needless squandering of resources. Of particular relevance here is the relationship between the EU and UN agencies and the direct EU budgetary support for Afghanistan, where there is a serious risk of duplication. The seemingly ubiquitous problems of government corruption, tribal nepotism, the hazardous security situation for EU officials as targets of the Taliban and poorly trained Afghan officials must be addressed with renewed vigour, and monitored closely. Audit bodies administering financial aid must be transparent and accountable. My hope is that EU financial assistance will assist in the creation of robust institutions and democratic mechanisms within Afghanistan in order that, following the 2014 withdrawal of foreign troops, Kabul can maintain internal security and adequate counter-insurgency capabilities.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Este relatório de iniciativa pretende analisar a forma como os Fundos da UE são controlados no Afeganistão no âmbito da Estratégia para o Afeganistão. Desta forma, o relator utiliza o método comparativo entre a gestão dos Fundos da UE e das Agências dos Estados Unidos para compreender as falhas e as deficiências na gestão dos Fundos da UE e, simultaneamente, identificar as boas práticas. Tal como é referido no relatório, não existe uma abordagem única para o tipo de modelo de financiamento a utilizar, sendo que isso depende em parte dos objetivos a alcançar. Contudo, o relatório realça que a UE deverá utilizar, neste caso, o financiamento direto do orçamento do Afeganistão, a nível ministerial, reforçando também o controlo orçamental para evitar fraude e corrupção.

Por último, quero frisar a importância de um aumento da coordenação entre os países doadores, de forma a aumentar a eficácia do financiamento e a coordenar informações sobre os problemas na gestão dos projetos com o objetivo de melhorar as ações de ajuda.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Der EU-Ausschuss für Haushaltskontrolle hat beschlossen, die Verwaltung der EU-Mittel in Afghanistan genauer zu untersuchen. Ergebnis dieser Evaluierung war, dass enorme Mängel festzustellen sind. In einer vergleichenden Analyse der Mittelverwaltung von EU und USA listet der Berichterstatter unter der Finanzierungsform "Gemeinsame Verwaltung mit Internationalen Organisationen" zwar den Vorteil einer großen Hebelwirkung und der effektiven Koordinierung der Hilfsleistungen, nennt als Nachteile jedoch notwendige Verhandlungen über Rechenschaftspflicht und Transparenz. Durch diese Analyse kommt er zu dem Schluss, dass als künftige Methode, die "direkte Budgethilfe in den afghanischen Staatshaushalt" gewählt werden sollte - dem stimme ich nicht zu. Zwar erkennt der Berichterstatter die Problematik der Betrugs- und Korruptionsanfälligkeit an, meint jedoch, mit der Klausel, schlecht arbeitenden Verwaltungseinrichtungen die Budgethilfe streichen zu können, ausreichend gegensteuern zu können. Die Rechenschaftspflicht wird unzulänglich erfüllt und die tatsächlichen Hilfsleistungen am Einzelnen sind bestenfalls noch als mittelmäßig zu bezeichnen. Die Nachteile einer "Gemeinsamen Verwaltung mit internationalen Organisationen" sind nicht einfach zu beheben: es sollte eindeutig lauten, dass NGOs, die EU-Mittel zur Verwaltung übertragen bekommen, in periodischen Rechenschaftsberichten klar und eindeutig angeben, wofür wie viel ausgegeben wurde und diese Berichte müssten auch auf der Webseite der Institutionen veröffentlicht werden.

 
  
  

Report: Andreas Schwab (A7-0424/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório que demonstra que a política de concorrência europeia trouxe benefícios para as empresas e os cidadãos europeus. De qualquer modo, é muito importante que seja propiciada uma maior transparência de preços em benefício do consumidor. Por outro lado, sublinho a necessidade de os auxílios estatais serem atribuídos da forma mais criteriosa possível, de modo a não distorcer ou tornar menos transparente o mercado da concorrência.

Por fim, entendo que, na mesma linha do relatório, é necessária uma melhor coordenação europeia para avaliar convenientemente as injeções de liquidez atípicas que o BCE realizou, na medida em que estas não se terão coordenado da melhor maneira com os auxílios estatais que prosseguem o mesmo objetivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Nell'attuale contesto di crisi le priorità dell'Unione devono rivolgersi al rafforzamento del mercato interno, attraverso una politica di concorrenza solida e efficace, che possa sostenere la crescita economica europea in tutti i settori. La politica di concorrenza deve sfruttare al meglio gli strumenti che l'Unione ha a disposizione, facendo salvi i principi della concorrenza e del libero mercato e la tutela dei consumatori. Credo sia necessario trovare una soluzione al fallimento delle banche istituendo un quadro normativo europeo che garantisca regole d'intervento comuni e un monitoraggio da parte della Commissione. Infine, mi auguro che si giunga ad un accordo con il Consiglio per instaurare un dialogo sulla politica di concorrenza con il Parlamento, in modo che quest'ultimo sia considerato con il giusto peso in quanto Istituzione rappresentante tutti i cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − În condiţiile rediscutării politicii europene în domeniul concurenţei, este imperativ ca autorităţile decidente să nu uite în acest moment că păstrarea unui echilibru între politicile de stimulare şi cele de concurenţă au constituit şi constituie încă secretul succesului modelului economic şi social european. La fel de important este ca rediscutarea cadrului legislativ să aibă permanent drept reper şi drept obiectiv interesul final al consumatorilor.

Este important ca procedurile de sancţionare a practicilor neconcurenţiale să fie cât mai transparente şi cât mai uşor de înţeles de către consumatorii europeni. La fel de important este şi ca măsurile europene în domeniul concurenţei să crească transparenţa procesului de formare a preţurilor, pentru ca decizia consumatorilor să fie una legitimă şi informată.

Nu în ultimul rând, compensaţiile sau sancţiunile aplicate datorită încălcării procedurilor europene din domeniul concurenţei trebuie reorientate principial şi instituţional către consumatori – în numeroase ocazii, amenzile aplicate producătorilor sau comercianţilor sunt colectate de către stat, consumatorii afectaţi de lipsa concurenţei fiind privaţi astfel de reparaţiile ce se cuvin. Înfiinţarea unui fond european care să acopere costul acţiunilor transfrontaliere în domeniul concurenţei poate suplini deficitul de reglementare sau lipsa de eficienţă a legislaţiilor naţionale, contribuind totodată la dezvoltarea cadrului economic european.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl Komisijos 2010 m. konkurencijos politikos ataskaitos. Pritariu, kad Komisija turi imtis efektyvių veiksmų skatinti visuotinį konkurencijos reguliavimo vienodinimą. Energetikos politikoje Komisija turėtų aktyviau stebėti energijos rinkų konkurenciją bei pagerinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos integravimą į elektros energijos tinklus. Svarbu, kad Komisija stiprintų pastangas atverti konkurenciją kredito reitingų agentūrų sektoriuje bei užtikrintų kredito reitingų kokybę. Komisija turėtų nustatyti, ar konkurencijos iškraipymą lemia viešųjų pirkimų taisyklių taikymo skirtumai ES valstybėse narėse. Taip pat pritariu, jog norint užtikrinti konkurencingą ir efektyvią vidaus rinką ES būtinas sąveikus ir efektyvus tarpvalstybinis transporto infrastruktūros tinklas.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. A política de concorrência da União Europeia trouxe muitos benefícios em termos de bem-estar dos consumidores, continuando a ser um instrumento essencial para a supressão dos entraves à livre circulação de mercadorias, dos serviços, das pessoas e dos capitais. A política de concorrência continua a ser essencial para preservar o mercado único e proteger os interesses dos consumidores. A saída da crise exigirá um novo empenho nas políticas de crescimento e no reforço da competitividade da UE à escala interna e global.

O presente relatório, que apoiei, apresenta recomendações relativas à política de concorrência no tocante aos seguintes aspetos: controlo dos auxílios estatais (propõe um sistema permanente de regulação e o fim das medidas temporárias assim que a situação económica o permita); controlo das concentrações, mesmo em tempo de crise, pois estas podem gerar problemas graves no futuro; incentiva a Comissão Europeia a participar na Rede Internacional da Concorrência. Por fim, apela à Comissão Europeia que apresente no início de cada ano um Programa de Trabalho no domínio da Concorrência que inclua os instrumentos vinculativos e não vinculativos relativos à concorrência, a adotar durante o ano seguinte, bem como as consultas públicas previstas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − La politica di concorrenza attuata dall’Unione europea, a mio avviso, ha portato numerosi benefici in termini di benessere dei consumatori e si è profilata come uno strumento essenziale per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali. In particolare, ritengo che il regime provvisorio applicato agli aiuti di Stato abbia rappresentato una reazione iniziale molto positiva agli effetti della recente crisi economico-finanziaria. Con riferimento specifico agli aiuti di Stato nel settore finanziario, concordo con il relatore nell'invitare la Commissione a collegarne la proroga oltre il 2011 a vincoli più rigorosi, connessi a una riduzione della composizione e delle dimensioni dello stato patrimoniale degli istituti finanziari. Pur apprezzando il ruolo svolto finora dalla Commissione nel minimizzare le distorsioni nel sistema bancario grazie ad una lettura bilanciata della disciplina europea sugli aiuti di Stato, ritengo che sia necessario introdurre un nuovo sistema normativo permanente in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento al settore finanziario e presentare, in tempi rapidi, la relativa proposta legislativa al fine di disciplinare a livello europeo la risoluzione dei problemi delle banche in situazioni di fallimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Nella relazione si affronta un argomento delicato come quello della politica sulla concorrenza in un periodo difficile, quello attuale, in cui la crisi ha portato in alcuni casi gli Stati membri ad entrare nell’economia privata con aiuti e forme di sostegno finanziario fuori dall’ordinario. La relazione pone giustamente l’accento sulla necessità di tenere il più possibile aperto il panorama economico europeo, tanto più perché in tempo di crisi l’economia ha bisogno, per rilanciarsi, di libertà di iniziativa e non di protezionismi e interventi statalisti. Condivido l’opportunità di promuovere lo scambio tra Commissione europea e associazioni dei consumatori, così come è positiva la proposta di introdurre nuove norme per regolare gli aiuti di Stato in alcuni settori chiave come quello finanziario. Il mio voto alla relazione è pertanto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi konkurencijos politika yra esminė priemonė, sudaranti sąlygas Europos Sąjungoje kurti dinamišką, veiksmingą ir novatorišką vidaus rinką ir būti konkurencingai pasaulinėje arenoje. Europos Parlamentas teigiamai vertina, jog Komisija, prasidėjus krizei, nedelsdama ir pagrįstai sureagavo, patvirtindama specialias valstybės pagalbos taisykles ir konkurencijos politiką panaudodama kaip krizės valdymo priemonę. Didelės apimties per krizę teikiama valstybės pagalba, pvz., garantijų schemų, rekapitalizavimo schemų ir papildomomis bankų suteiktos likvidumo paramos formomis, prisidėjo prie didelio viešųjų finansų disbalanso. Komisija toliau turėtų tirti konkurencijos padėtį mažmeninės prekybos sektoriuje, visų pirma, susijusią su dominuojančių mažmeninės prekybos tinklų įtariamu piktnaudžiavimu rinkos galia, dėl kurio nukenčia smulkūs mažmenininkai ir gamintojai, veikiantys žemės ūkio ir maisto produktų rinkoje. Europos Parlamentas taip pat mano, kad konkurencijos politika turėtų prisidėti prie atvirų standartų skatinimo bei taikymo ir veiklos sąveikos užtikrinimo, siekiant išvengti, kad rinkos dalyvių mažuma neužkirstų kelio vartotojams ir klientams dalyvauti vystant technologijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa relazione in quanto ritengo che la politica della concorrenza sia uno strumento molto importante per la ripresa dell'economia globale, frenata dalle precedenti crisi, economica e di bilancio. Tale politica ha apportato numerosi benefici ai vari Stati membri, in termini di benessere dei consumatori e di eliminazione delle barriere alla libera circolazione dei beni, servizi, capitali e persone. A tal proposito, gli aiuti di Stato hanno svolto un ruolo essenziale nel migliorare il funzionamento dei mercati, attenuando gli effetti della crisi sull'economia reale. Si dovrebbe, a mio avviso, assegnare gli aiuti di Stato in modo da non distorcere la concorrenza e da investire le risorse in ricerca e innovazione. Per stimolare ulteriormente la concorrenza è necessario, inoltre, aumentare la trasparenza sui mercati a beneficio dei consumatori e del sistema economico più in generale.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. − Am votat în favoarea Raportului anual privind politica de concurenţă a Uniunii Europene, întrucât am considerat că este nevoie de reguli mai stricte în acest domeniu, cu atât mai mult în perioada de criză. Concurenţa trebuie încurajată, în special în sectorul energetic, în cel al agenţiilor de rating de credit şi în cel bancar. Problema băncilor considerate „prea mari pentru a da faliment”, care au primit ajutoare de stat în perioada de criză, trebuie rezolvată. Este surprinzător faptul că aceste instituţii pot beneficia de accesul la lichiditate nelimitată, însă Banca Centrală Europeană îşi exprimă constant reticenţa de a deveni creditor de ultimă instanţă pentru statele membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Reglementările pe care Uniunea Europeană le pune în aplicare în domeniul concurenței, de mai multe decenii, îşi dovedesc eficienţa, scăderea costurilor pentru convorbirile telefonice în străinătate fiind unul dintre cele mai reprezentative exemple. Uniunea şi statele membre trebuie să îşi continue colaborarea pentru eliminarea oricărui obstacol care apare în calea liberei circulații a bunurilor, serviciilor, persoanelor și capitalului, dar şi pentru actualizări periodice ale reglementărilor în vigoare, tocmai pentru a permite Uniunii să facă faţă provocărilor cu care se confruntă şi evoluţiilor rapide la nivel mondial.

Consider, totodată, că existenţa unor proceduri flexibile permite ca politica în domeniul concurenței a Uniunii să rămână un factor constructiv și stabilizator şi oferă oportunitatea adaptării la situaţiile reale, mai ales în ceea ce priveşte posibilitatea ca toţi consumatorii să poată face o alegere adecvată.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Dans le rapport 2010 que la Commission européenne a rédigé sur la politique de la concurrence, il est clairement fait état du fait que les récentes consolidations du secteur bancaire ont, en réalité, permis à plusieurs institutions financières d'augmenter leurs parts de marché. J'ai voté en faveur de ce rapport car il demande très clairement et instamment à la Commission de continuer à surveiller de près les évolutions du secteur bancaire européen. En ce qui concerne les amendes et les procédures de transaction en cas de violations des règles en matière d'anti-trust et de comportements non concurrentiels, je suis également d'avis que la politique relative à l'imposition d'amendes demeure un outil important de dissuasion et de respect des règles.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei a favor do relatório por entender que este é equilibrado no modo como aborda as ajudas do Estado às empresas, bem como na forma como pretende que seja feita a regulação das fusões e aquisições de empresas nos diferentes setores da economia.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O texto em apreciação, elaborado por Andreas Schwab, analisa o Relatório Anual sobre a Política de Concorrência da União Europeia (UE) relativo ao ano de 2010, numa altura em que se completa o 40.º aniversário deste relatório. Sendo um dos desideratos da UE o funcionamento de um mercado único eficaz e eficiente, a política de concorrência desempenha um papel fundamental quer estimulando a concorrência entre as empresas quer garantindo a transparência nos preços, situação que só beneficia os consumidores.

Apesar da evolução verificada no seu funcionamento, há ainda muitos aspetos a melhorar, tais como o controlo das ajudas estatais que distorcem os mercados e apenas são aceitáveis numa situação inicial como resposta à crise, o combate aos monopólios, a transparência no funcionamento do setor bancário, os concursos públicos, o mercado energético, os transportes aéreos, etc. É também essencial avançar com a revisão das Diretivas sobre os Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF) e sobre o Abuso de Mercado (MAD).

Congratulo-me com a aprovação deste relatório que veio demonstrar que a política de concorrência da UE deve continuar e evoluir, uma vez que veio melhorar a qualidade de vida dos europeus e facilitar a circulação de pessoas, de bens e de serviços.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Pravidlá a postupy politiky hospodárskej súťaže prechádzajú stálym procesom prispôsobovania, aby mohli prispievať k hlavným cieľom EÚ, ku ktorým patrí napr. budovanie jednotného trhu, jeho fungovanie v prospech spotrebiteľov, a k dosiahnutiu konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva. Pozoruhodnou je skutočnosť, že kým prostredie, v ktorom politika hospodárskej súťaže EÚ funguje, prechádza hlbokými zmenami, ako sú rýchly technologický rozvoj, rozšírenie alebo globalizácia, čas nemá vplyv na rôzne ustanovenia zmluvy z roku 1957, zakazujúce určité protisúťažné dohody a zneužívanie dominantného postavenia, a rovnako sa nedotýka ani ustanovení o štátnej pomoci, čo svedčí o ich vnútornej schopnosti uplatnenia za rôznych okolností. Vzhľadom na výlučné právomoci Komisie v oblasti politiky hospodárskej súťaže, potvrdené Lisabonskou zmluvou, Komisia je oprávnená prijať podrobnejšie pravidlá o tom, ako zamýšľa použiť svoje hlavné nástroje – ustanovenia zmluvy týkajúce sa antitrustovej politiky, ustanovenia o fúziách a o štátnej pomoci. Od počiatku implementácie politiky hospodárskej súťaže EÚ je charakterizovaná predovšetkým dvoma prioritnými črtami, ktoré predstavuje jej príspevok k budovaniu a zachovaniu vnútorného trhu a jej prínos k záujmom spotrebiteľov. Súčasne politika hospodárskej súťaže podporuje hlavné ciele Európskej únie zakotvené v zmluvách – súťažný trh, hospodárska, sociálna a územná súdržnosť a udržateľný rozvoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai apporté mon soutien au report du vote du rapport de M. Schwab sur la politique de concurrence de l'Union européenne car un des paragraphes de ce rapport fait référence à l'avis de M. Schwab, de la commission ECON, sur les recours collectifs en le mettant en annexe. Or, le rapport de M. Lehne, de la commission JURI, sur les recours collectifs (JURI étant la commission saisie au fond) doit être adopté en commission JURI en décembre 2011, puis en plénière en février 2012. Le report du vote du rapport de M. Schwab sur la politique de concurrence apparaît donc justifié, afin que l'avis de la commission ECON sur les recours collectifs ne soit pas voté avant le rapport au fond. Ceci ne modifie pas ma position en faveur de la mise en place d'un système européen de recours collectifs prévoyant des garde-fous clairs et efficaces, position que j'ai défendue en tant que rapporteur fictif du PPE sur l'avis de Mme Rapti sur cette question en commission IMCO.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution in which Parliament urges the Commission to link the extension of the temporary state aid to the banking sector beyond 2011 with enhanced and more stringent conditions related to the reduction of the balance sheet composition and size, including a proper focus on retail lending as well as stronger restrictions on bonuses, distribution of dividends and other crucial factors; it deems that these conditions should be explicit and should be assessed and summarised on an ex post basis by the Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il regime provvisorio applicabile agli aiuti di Stato ha rappresentato un fattore positivo contro la crisi, esso tuttavia non può essere prolungato oltremodo. È necessario introdurre un nuovo sistema normativo permanente in materia di aiuti di Stato che abbia l’obiettivo di rimediare alle carenze riscontrate nel sistema giuridico prima della crisi. Particolare attenzione va rivolta al settore finanziario. Il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport est une ode à la concurrence libre et non faussée. Il n'épargne aucun secteur: transports, énergie, télécommunications, "services d'intérêt économique général", banques. Tout y passe. Pas une seule fois l'intérêt général n'est évoqué, et pour cause. Seuls comptent ici les appétits marchands. Du dogmatisme libéral pur jus. Une préparation méthodique au désastre. Une honte. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. − A Bizottság versenypolitikáról szóló 2010. évi jelentését alapvetően meghatározza a közelmúltban megindult gazdasági válságfolyamatok és következményeik korlátozása, orvoslása. Négy évtizede, a versenypolitika a közösségi építkezés kezdeteitől fogva, nélkülözhetetlen alapja a gazdasági együttműködésnek. Ma a válság által torzított piaci mozgásokra is megoldást kell találni egy korrekt szabályozással. A Bizottság megkísérelt a gazdasági válságra hatékonyan reagálni, az állami támogatásokról fogadott el szabályokat, megmaradva a versenypolitika keretein belül. Egyetértek a jelentéstevők véleményével, miszerint szükséges a versenyszabályok globális közelítése is. A jelentés számos szektorral foglalkozik, ezen belül indokolt a felhívás a belső energiapiaci csomag mielőbbi végrehajtására, hogy megvalósuljon a nyitott és versenyképes egységes energiapiac. A fogyasztók érdekeinek védelmében pedig ugyanúgy fontos a hatékony költségelemzés bevezetése az élelmiszer-ellátási lánc valamennyi szakaszában. A bankszektor megmentésére és a szerkezetátalakításra vonatkozó bizottsági iránymutatások szintén elkerülhetetlenek, az iránymutatások tekintetbevételét és alkalmazását nyomon kell majd követni. Egyetértek a banki ágazat jövőbeni ideiglenes állami támogatásának szigorúbb feltételekhez kötésével, továbbá az etikusabb lakossági hitelezésnek is megfelelő figyelmet kell kapnia. A válság által kialakult piaci torzulások orvoslását csakis közös uniós elhatározással lehet megoldani. Támogattam szavazatommal a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentését, mivel úgy vélem, a versenypolitika kulcstényező az EU dinamikus, jól működő és innovatív belső piaccá történő fejlesztéséhez és a világpiaci versenyképesség megerősítéséhez.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. − Finančná a hospodárska kríza, ktorá vypukla na jeseň 2008, naďalej pretrváva a členské štáty sú vystavené hrozbe dlhodobej recesie. Súhlasím s názorom, že protekcionizmus a nepresadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže v žiadnom prípade k riešeniu krízy neprispeje. Práve naopak, správne koncipovaná politika hospodárskej súťaže má slúžiť na vybudovanie dynamického a inovatívneho vnútorného trhu, ktorý bude úspešne čeliť svetovej konkurencii. Kartelové dohody zostávajú aj v čase krízy najvážnejším ohrozením hospodárskej súťaže, blahobytu spotrebiteľov a správneho fungovania trhov, a preto ukladanie pokút ako nástroj presadzovania platného práva má svoje opodstatnenie. Domnievam sa však, že Komisia by mala obzvlášť starostlivo skúmať jednotlivé prípady a prihliadať na to, aby výška pokút nenapraviteľne neohrozila ekonomickú životaschopnosť dotknutého podniku, čo by viedlo k jeho úpadku, likvidácii a následne aj vysokej strate pracovných miest. Krízová situácia si totiž vyžaduje, aby odpovede na nastolené výzvy zohľadňovali komplexný ekonomický a sociálny kontext a nepenalizovali ešte viac občanov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La politica di concorrenza e il rafforzamento del mercato interno devono essere una delle priorità dell'azione dell'Unione europea, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale in cui è fondamentale sfruttare al meglio le potenzialità che l'Unione ci offre. Mi auguro poi che la nuova strategia rafforzi la protezione relativa alle transazioni transfrontaliere, in particolare per quanto concerne i prodotti e i servizi on-line e sostenga l'inclusione finanziaria. Date le peculiarità dei vari settori, come ad esempio quello finanziario, è opportuno effettuare delle differenziazioni per meglio coprire le specifiche esigenze. Nel fare questo, però, auspico che i principi della concorrenza e del libero mercato siano altrettanto presi in considerazione, in quanto un consumatore più protetto e responsabilizzato deve contare sulle efficienze che un mercato aperto e concorrenziale gli forniscono.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The European Parliament welcomes the Commission report on competition policy 2010; highlights, on the occasion of the 40th anniversary of this report, that EU competition policy has brought numerous benefits in terms of consumer welfare and has been an essential tool to eliminate obstacles to the free movement of goods, services, persons and capital; points out that competition policy continues to be an essential tool for preserving the single market and protecting the consumer interest; stresses that some rules need to be updated to deal with new challenges. The European Parliament also notes that the combined effect of robust principles and flexible procedures has enabled competition policy to be a constructive and stabilising factor in the EU’s financial system and in the real economy in general.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. − Przyjęliśmy dziś ważne sprawozdanie na temat rocznego sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji UE. Jest to już 40 raport, gdyż polityka ta należy do podstawowych w Unii i jest bardzo ważna dla funkcjonowania jednolitego europejskiego rynku, który – jak to już powiedziałem w czasie dyskusji – jest podstawą sukcesu gospodarczego w Unii. Cieszę się, że Komisja, a szczególnie Komisja Pana Barroso, wykazuje dużą aktywność w zakresie regulacji warunków konkurencji na rynkach finansowych. Działalność powstałych agencji monitorowania i nadzoru przyczyni się zapewne do zdyscyplinowania rynków finansowych. Także działania podjęte przez Komisję Europejską w obszarze rynku telekomunikacji przyniosły pozytywne rezultaty. Musimy mieć jednak świadomość o potrzebie nowych uregulowań na rynku usług, a także energetycznym i żywnościowym.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La crisi finanziaria ed economica che si è manifestata nell'autunno 2008 non è ancora stata superata, anzi, negli ultimi mesi le turbolenze finanziarie e i timori di recessione si sono di nuovo aggravati. In questo contesto la politica di concorrenza può essere un valore aggiunto e può diventare uno strumento di gestione della crisi. Il clima in materia è favorevole e collaborativo con la cittadinanza, come dimostra il fermento delle associazioni dei consumatori nel campo del diritto europeo della concorrenza. Con questo voto si procede nella direzione di una maggiore trasparenza dei prezzi, essenziale per stimolare la concorrenza nel mercato unico e offrire ai consumatori una reale possibilità di scelta. E' necessario, tra le tante misure da adottare, anche l'istituzione di un sistema di prestazioni per garantire trasparenza nella tariffazione dei servizi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Ao longo dos últimos anos, a União Europeia tem vindo a enfrentar uma grave crise económica, financeira e social, tendo as Instituições europeias adotado diferentes políticas com vista a solucionar os problemas existentes. Entre as medidas adotadas, salienta-se a política de concorrência como um instrumento fundamental de gestão da crise, que pretende criar um mercado interno mais dinâmico, eficaz e competitivo à escala global.

Voto favoravelmente o presente relatório por concordar que exista uma maior transparência a nível dos preços praticados pelas empresas, que sejam adotadas medidas específicas para solucionar a crise bancária, que exista um reforço dos apoios concedidos às empresas na área da investigação e da inovação e que sejam supervisionadas as concentrações empresariais. Saliento como positiva a necessidade realçada no relatório de se fomentar a concorrência em todos os setores e não só no setor de serviços, que representa 70% da economia europeia.

 
  
  

Report: Barbara Matera (A7-0396/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo este relatório sobretudo porque é necessário apoiar os milhares de trabalhadores despedidos em resultado do pedido de insolvência da Renault, mas não posso deixar de lamentar o tempo excessivo que levou este processo de candidatura. Aproveito para sublinhar que é muito importante que este programa se mantenha no próximo Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020. A UE terá sempre o dever de acompanhar estas situações, defendendo o modelo social europeu de modo a proteger as empresas e os trabalhadores fragilizados por situações diversas, na linha dos critérios já contemplados no atual quadro e procurando ainda alargar o seu espetro de atuação.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Je me félicite de la décision prise par le Parlement européen de mobiliser 24,5 millions d’euros pour financer la reconversion de 3582 personnes licenciées par Renault. Le secteur de l’automobile n’étant pas épargné par la crise, il est important que l’Union européenne intervienne pour en limiter les effets. Alors que ce Fonds n’est en principe mobilisable que pour aider les travailleurs victimes de la mondialisation, l’UE a décidé d’en élargir la portée pour les pertes d’emploi liées à la crise. Toutefois, je regrette que cette décision n’ait pas été reconduite pour l’année 2012. Plus encore, j'avais regretté le vote négatif des socialistes français qui, trop souvent, préfèrent l'idéologie à l'aide réelle aux travailleurs européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. − Nem támogattam Franciaország támogatási kérelmét, melyet a Renault s.a.s. vállalatnál és hét gépjárműipari beszállítójánál történt 4445 fő (közülük 3582 támogatásra jogosult) elbocsátására tekintettel igényelt. A jelentés az európai adófizető polgárok pénzének elköltéséről dönt. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot ilyen célra kellene használni, amelyet véleményem szerint a tagállam felelős megoldani. A költségvetésből ezen támogatási kérelemre megítélt összeget fordíthatná az Unió olyan régiók munkahelyteremtésének megsegítésére, ahol a munkanélküliség valóban nagy arányban van jelen. A jelentés történetéből kiderül, hogy a támogatásból a Renault és a Peugeot, illetve holland és német vállalatok kapnak majd közvetlenül.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo Prancūzijai, siekiant skirti 24,5 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas teikia paramą ir padeda vėl integruotis į darbo rinką darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių bei dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio. 2009 m. spalio mėn. Prancūzija pateikė paraišką ir kreipėsi pagalbos dėl 4 445 atleidimo atvejų (iš jų 3 582 atvejais numatyta parama) iš įmonės „Renault s.a.s“ ir jos septynių automobilių pramonės tiekėjų įmonių. Nuo 2008 m. įmonę „Renault“ smarkiai veikė dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės išaugusios kredito kainos ir sugriežtintos kreditavimo sąlygos. Dėl to sumažėjo „Renault“ automobilių paklausa ir pablogėjo įmonės ekonominė padėtis. Remiantis Komisijos vertinimu, paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus teisės gauti paramą kriterijus. Pritariau, kad EGF lėšos būtų mobilizuotos finansinei paramai pagal Prancūzijos pateiktą paraišką, siekiant paremti darbuotojų, atleistų iš darbo dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės padarinių, grįžimą į darbo rinką.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat pentru acest raport, deoarece consider că lucrătorii concediați trebuie sprijiniți în demersul de a-și găsi un nou loc de muncă. Este nevoie ca asistența Uniunii în acest sens să fie mai dinamică. Cofinanțarea politicilor active în domeniul muncii prin FEG este cu atât mai importantă în perioada crizei financiare și economice.

Lucrătorilor disponibilizați de la întreprinderea Renault din Franța ar trebui să li se acorde asistență financiară. Subliniez că este nevoie ca procedura de eliberare a subvențiilor să fie accelerată. Eficiența şi transparența acordării acestora sunt extrem de importante. Consider că rata de cofinanțare de 65% prin Fondul european de ajustare la globalizare nu trebuie micșorată. Reamintesc că, în luna septembrie, compania Nokia a decis relocarea afacerii din România în Asia. Ca urmare, peste 2200 angajați urmează să fie disponibilizați începând cu luna ianuarie 2012. Pentru sprijinirea financiară a acestora, România se pregătește să solicite asistenţă financiară prin FEG.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) foi criado em 2006 para prestar assistência adicional aos trabalhadores afetados pelas consequências de mudanças importantes na estrutura do comércio internacional e para ajudar à sua reintegração no mercado de trabalho. A partir 1 de Maio de 2009, o âmbito de aplicação do FEG foi alargado passando a incluir o apoio a trabalhadores despedidos em consequência direta da crise económica, financeira e social. Nesta altura em que nos vemos confrontados com esta grave crise, destacando-se o aumento do desemprego como uma das principais consequências, a UE deverá utilizar todos os meios ao seu alcance para reagir, nomeadamente no que se refere aos apoios a prestar às pessoas que ficaram sem emprego. Assim, apoiei o presente relatório que diz respeito à mobilização de 24.493.525 euros do FEG a favor da França, com o objetivo de apoiar os trabalhadores despedidos pela empresa Renault S.A.S. e em sete dos seus fornecedores.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Polémique franco-française, la mobilisation du FEM pour Renault a suscité de nombreuses controverses, qui ne doivent cependant pas nous faire oublier le fond de la question: le vote d'aujourd'hui était, au delà de la polémique, un vote pour ou contre le FEM. Au moment où nous travaillons sur la prolongation de ce fonds au delà de 2013 - qui est une des seules actions concrètes de l'UE pour faire face aux conséquences sociales de la crise, il faut le rappeler - il me semblait important de marquer mon soutien au FEM. Certes, il semble que, dans le cas de Renault, toutes les règles n'ont pas été pleinement respectées (financement de formations dites passives au lieu de formation actives), et que l'entreprise française a montré une certaine résistance à fournir les informations qu'on lui demandait. Trouver une solution pour les salariés aujourd'hui en difficulté est donc une nécessité. Sur le long terme, ce cas français nous montre la nécessité d'améliorer la gestion du FEM dans la prochaine période budgétaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Παρά το γεγονός ότι πάντα ψηφίζω υπέρ της χρήσης του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης, σε αυτή την περίπτωση ψήφισα αρνητικά. Πρόκειται για αίτημα που αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία Renault, στην οποία μετοχές έχει και το γαλλικό κράτος. Η Renault, παρά την οικονομική κρίση, συνεχίζει να έχει μεγάλα κέρδη αλλά εδώ και χρόνια χρησιμοποιεί χρήματα από τον κρατικό και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για να προχωράει σε μαζικές απολύσεις εργαζομένων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλει να κάνει το ίδιο, για 3.000 εργαζόμενους, να μην εξασφαλίσει δηλαδή, από τα δικά της χρήματα και κέρδη, τα απαραίτητα για τα υποχρεωτικά επιδόματα και το "κοινωνικό σχέδιο" που σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία οφείλει να εφαρμόσει. Όπως καταγγέλλουν και τα γαλλικά συνδικάτα, η Renault εδώ και χρόνια δεν κάνει τίποτα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά ούτε και για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Τέλος, με το συγκεκριμένο θέμα, επιχειρείται να αναληφθεί οικονομικά η ευθύνη των αρνητικών συνεπειών που έχουν προκύψει από τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος στη Γαλλία. Όμως αυτό δεν μπορούμε να το στηρίξουμε· οι αξιοπρεπείς συντάξεις είναι υποχρέωση του κάθε κράτους μέλους και δικαίωμα όλων των εργαζομένων, οπότε η λύση δεν εξασφαλίζεται με πρόσκαιρα "φιλανθρωπικά" μέσα αλλά με τη δημόσια στήριξη βιώσιμων Ασφαλιστικών Ταμείων.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Apesar de lamentar os factos que deram origem a este procedimento por parte da Renault e de sete dos seus fornecedores, foi com agrado que vi esta mobilização do FEG, no valor de cerca de 24,5 milhões de euros, após duas votações na Comissão dos Orçamentos, sendo que na primeira se rejeitou o pedido. Esta primeira reprovação ocorreu com os votos dos socialistas do S&D e dos grupos parlamentares dos ECR e dos NI. Os deputados socialistas, muito em especial, usaram este procedimento como arma de arremesso contra o Governo francês. Ora, parece-me evidente que fazer chicana política com a situação de desemprego de alguns milhares de trabalhadores não é, de todo, correto. Além disso, o precedente da utilização do FEG para outros fins que não os seus específicos também me parece bastante recriminável. Espero agora que este valor seja mobilizado o mais rapidamente possível, como solicitado pela relatora.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui autorise la mobilisation du Fonds d'ajustement à la mondialisation pour 3 582 salariés français licenciés par le constructeur automobile Renault. Ce fonds permet à nos concitoyens les plus gravement touchés par la crise d'obtenir un soutien supplémentaire de l'Union européenne, sans que l'État n'ait à mettre la main à la poche.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Renault, empresa emblemática no sector automóvel europeu, despediu 4.445 trabalhadores. Os problemas da empresa afectaram também sete das suas fornecedoras que conhecem hoje sérias dificuldades. Este facto torna ainda mais patente o momento preocupante que a economia europeia atravessa e como esta afecta as empresas e as famílias.

Espero que a indústria automóvel europeia possa recuperar o papel que já teve, a nível mundial, e que as suas principais marcas consigam sobreviver à crise que a todos afecta. Faço votos de que a mobilização do Fundo possa ser aprovada de modo a acorrer prontamente aos trabalhadores que dele possam beneficiar e que este auxílio complementar possa contribuir para o seu reingresso no mercado de trabalho.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Em Julho de 2011, a Comissão adotou uma proposta de decisão do PE e do Conselho sobre a mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG), criado em 2006 com o objetivo de apoiar os trabalhadores despedidos devido à globalização, a favor da França. Trata-se da décima terceira candidatura de 2011 e prevê a mobilização de um montante de 24.493.525 euros para atenuar o efeito social provocado pelo despedimento de 4.445 trabalhadores de sete empresas do setor automóvel (candidatura EGF/2009/019 FR/Renault-France). A complexidade na aplicação deste Fundo e a sua baixa taxa máxima de comparticipação (65%) têm originado um recurso diminuto a este Fundo, de tal modo que, em cinco anos, apenas foi consumido 14% (370 milhões de euros) do montante total disponível.

Congratulo-me com a aprovação desta proposta de decisão, que votei favoravelmente, e insto a Comissão e o Conselho a apresentarem, a este Parlamento, uma proposta de aumento da taxa máxima de comparticipação do FEG, passando de 65% para 95%, a favor dos Estados-Membros que se encontrem em processo de assistência financeira, como é o caso de Portugal e da Grécia, tal como aprovado, recentemente, pelo PE em relação aos Fundos de Coesão e ao FEADER.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Bod 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení umožňuje uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) prostredníctvom nástroja flexibility s ročným stropom 500 mil. EUR nad rámec príslušných okruhov finančného rámca. Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na finančné príspevky z fondu EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Francúzsko predložilo 9. októbra 2009 žiadosť EGF/2009/019 FR/Renault o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania v podniku Renault s.a.s. a jeho siedmich dcérskych podnikov vo Francúzsku. V žiadosti sa uvádza 1 384 prepustených pracovníkov v spoločnosti Renault s.a.s. a u jej šiestich dodávateľov a ďalších 3 061 prepustených pracovníkov v spoločnosti Renault s.a.s. a u jej siedmich dodávateľov mimo referenčného obdobia, ktorí sú však zahrnutí do rovnakého plánu prepúšťania založeného na dobrovoľnom odchode. Po dôkladnom preskúmaní žiadosti Komisia dospela k záveru, že podmienky na pridelenie finančného príspevku boli splnené.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira e Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. A minha votação, neste caso Renault, foi sobretudo um voto de protesto pela atuação do PPE, que impediu a votação de uma alteração do Grupo Liberal exigindo que os direitos dos trabalhadores da Renault não fossem postos em causa por recentes decisões do Governo francês. Recorde-se, por outro lado, que a Renault teve lucros de milhões de euros e que o Estado francês é um dos acionistas desta empresa. Mas, como afirmei em plenário, relativamente à questão da Renault, importa, em primeiro lugar, manifestar toda a solidariedade aos seus cerca de 5000 trabalhadores que foram vítimas do despedimento. Por outro lado, é lamentável toda a situação confusa, criada pela França em torno deste processo de candidatura ao FEG, a sua falta de diálogo com os representantes dos seus trabalhadores e a pouca transparência quanto à evolução do processo, como foi salientado por diversos eurodeputados franceses, designadamente do nosso Grupo.

Mantemos a nossa posição de solidariedade com os trabalhadores e o apoio à mobilização deste Fundo sempre que haja transparência no processo, apesar das críticas que também continuamos a fazer ao seu regulamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Ho votato in modo favorevole alla relazione, poiché sebbene il comportamento della Renault possa essere considerano scorretto, si tratta comunque dello strumento FEG che supporta appunto il reinserimento dei lavoratori, colpiti dalla crisi, nel mercato del lavoro. Il mio voto è favorevole perché altrimenti molti lavoratori francesi resterebbero privi di tale supporto.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I support the application of the French Government to access the EGF on behalf of redundant workers of Renault. This application has taken a long time to progress through the system and has had its fair share of controversy. However, it is important that we always keep a clear perspective on EGF applications. This fund is intended to provide tailor-made packages for workers – that is the core issue.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL), par écrit. – Le Fonds d'adaptation à la mondialisation a été créé pour aider les salariés et les entreprises victimes de la mondialisation et pour permettre aux salariés de redevenir employables. Mais dans les faits, ce sont trop souvent les organisateurs de la concurrence sauvage entre les peuples, pour grossir les dividendes, qui sont demandeurs.

Ici, Renault et un certain nombre de ses sous-traitants entendent être soutenus, alors que leurs suppressions d'emplois n'ont d'autre but que d'augmenter leurs bénéfices. Plus grave, Renault – comme nous l'ont rapporté les salariés – a utilisé ce mécanisme pour organiser un départ anticipé à la retraite. Ainsi, de nombreux salariés proches de la retraite ont-ils été occupés à apprendre à coller du papier peint, à faire du jardinage, à conduire une moto ou un bateau...

Le gouvernement français ayant décidé de repousser l'âge de départ à la retraite, un certain nombre d'entre eux sont aujourd'hui confrontés à une situation inadmissible. Ils ont donné leur santé à leur entreprise et risquent de se retrouver sans ressources plusieurs mois avant de pouvoir faire valoir leurs droits à la retraite.

Favorables à ce que les aides publiques puissent soutenir le développement industriel et la recherche, pour relancer l'emploi, nous ne pouvons soutenir une utilisation abusive de fonds publics.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a enfin approuvé la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur de l'entreprise Renault et de ses 3582 salariés qui ont fait le choix du départ volontaire. Cette mesure concernera les usines d'Ile-de-France, de Haute-Normandie et du Nord-Pas-de-Calais. L'Union européenne va ainsi accorder une aide de 24,5 millions d'euros, la somme la plus élevée jamais versée jusqu'ici. C'est une excellente nouvelle pour l'industrie française et ses salariés en attente de la décision de déblocage des fonds qui avait été retardée par les socialistes français. Je considère que l'instrumentalisation à des fins politiques d'une affaire qui n'avait strictement rien à voir avec des enjeux purement nationaux est une manœuvre inacceptable qui n'a pas sa place au Parlement européen. C'est pourquoi je me réjouis que les socialistes français qui ont une nouvelle fois tenté, en séance, de faire adopter un amendement destiné à faire pression sur le gouvernement, aient été mis en échec.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − 2009 m. spalio 9 d. Prancūzija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo iš įmonės „Renault s.a.s.“ ir septynių jos tiekėjų įmonių. Paraiška yra susijusi su 4 445 darbuotojais, iš kurių 3 582 teiktina parama ir kurie atleisti iš įmonės „Renault s.a.s“ ir jos septynių tiekėjų įmonių per ataskaitinį keturių mėnesių laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. liepos 31 d. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl pritariau Komisijos pasiūlymui mobilizuoti 24 493 525 EUR sumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai apporté mon soutien au rapport sur la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) en faveur des salariés de Renault afin de permettre le financement de la reconversion de 3582 travailleurs ayant choisi un départ volontaire. Les travailleurs concernés venaient d'usines essentiellement basées en Ile-de-France, en Haute-Normande et dans le Nord-Pas de Calais. Le FEM est un instrument indispensable, manifestation concrète de la solidarité au sein de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) pour l'entreprise Renault et de ses salariés. L'aide obtenue - 24,5 millions d'euros, soit le montant le plus élevé qui ait jamais été accordé par le FEM - servira à financer la reconversion de 3582 travailleurs ayant choisi un départ volontaire dans des usines du groupe situées en Ile-de-France, Haute-Normandie et dans le Nord-Pas-de-Calais. Je me réjouis de ce vote positif, qui envoie un message de solidarité et une aide très concrète à une industrie automobile française et des salariés qui se battent dans un contexte de compétition mondiale très dur. Un temps menacé par l'opposition des socialistes français, cette aide a finalement été validée grâce à la détermination des eurodéputés de la majorité présidentielle. Les socialistes européens sont parvenus à ramener leurs membres français à la raison, évitant que des considérations électorales ne l'emportent sur l'intérêt des salariés.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal for a decision on the mobilisation of the EGF in favour of France in order to support the reintegration in the labour market of workers made redundant due to the global financial and economic crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport valide le versement d'un remboursement que Renault ne mérite pas. Cette entreprise, qui affiche un bénéfice de 1,2 milliards d'euros au premier semestre de cette année, multiplie les plans de licenciements. Elle remplace ses salariés par des travailleurs intérimaires précaires. Aujourd'hui, elle pousse le cynisme jusqu'à laisser sur le carreau des centaines d'anciens salariés à qui elle avait donné, en 2009, l'assurance du versement des Assedic jusqu'à la date prévue de départ en retraite. La réforme des retraites est passée par là. Renault, dont l'État français reste le principal actionnaire, ne l'avait pas vu! Pire: Renault propose à ces anciens salariés des missions d'intérim comme seule solution! Récompenser une telle monstruosité sociale relève de l'indécence.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A UE é um espaço de solidariedade e nela se enquadra o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Estes apoios são fundamentais para o auxílio aos desempregados e às vítimas das deslocalizações que se verificam num contexto globalizado. É cada vez maior o número de empresas que se deslocalizam, aproveitando os reduzidos preços do fator trabalho, que são praticados em vários países, nomeadamente a China e a Índia, com efeitos nocivos para os países que respeitam os direitos dos trabalhadores. O FEG destina-se a ajudar os trabalhadores vítimas da deslocalização de empresas e é fundamental para facilitar o acesso a um novo emprego. O FEG já foi, no passado, utilizado por outros Estados-Membros da UE, cabendo agora dar esse auxílio à França que apresentou um pedido de assistência relativo a um caso de 4.445 despedimentos, dos quais 3.582 potenciais beneficiários, na empresa Renault S.A.S. e em sete das empresas suas fornecedoras do setor da indústria automóvel.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die im Bericht zum Ausdruck kommenden Erwartungen hinsichtlich weiterer Verbesserungen bezüglich des Verfahrens des EGF und die Forderung nach einem höheren Maß an Effizienz und Transparenz sowie eine bessere Wahrnehmbarkeit des Fonds sind begrüßenswert. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Ungewissheit ist es umso wichtiger auch jenen Menschen besser helfen zu können, die aufgrund der derzeit vorherrschenden Finanz- und Wirtschaftskrise ihre Arbeit verloren haben. Die geforderten Verbesserungen sollten es dem Fond ermöglichen, zukünftig noch gezielter und schneller eingriffen zu können. Eine effiziente Inanspruchnahme von Hilfsleistungen für die von hoher Arbeitslosigkeit betroffenen Gebiete ist essentiell. Schließlich wäre es fatal, wenn arbeitslos gewordene Menschen aufgrund eines langwierigen EGF-Verfahrens nicht möglichst umgehend geholfen werden kann. Aus diesem Grund unterstütze ich die im Bericht dargelegten Forderungen und Erwartungen. Ich habe daher auch meine Zustimmung erteilt.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Toetasin antud raporti vastuvõtmist, pidades kahetsusväärseks, et vastav hindamisperiood on kestnud Prantsusmaa Renault’ taotluse puhul juba üle kahe aasta. Kahjuks tegi taotluse rahuldamise keeruliseks asjaolu, et koondatud töötajad valisid varajase pensioniskeemi, mistõttu tekkis vastuolu tänaste EGFi regulatsioonidega. Koondatud inimeste õigused pensionile muutusid aga pensionireformi käigus ning kannatajateks olid heausksed töötajad. Tunnustan aga Prantsusmaa valitsuse ja kõigi osapoolte tehtud jõupingutusi olukorra lahendamiseks ning pean õigeks siiski finantseerida Renault’ taotlust EGF-i vahenditest. Pean väga oluliseks antud fondi olemasolu, mis pakub suurt tuge majanduskriisi tõttu koondatud inimestele uue töökoha leidmisel läbi ümberõppe. Loodetavasti leiavad EGF-ist tuge ka need liikmesriigid, kes seni pole fondist toetust saanud, just kõrge omaosaluse või siis ebapiisava haldussuutlikkuse tõttu. Positiivseks näiteks on aga Holland, kes on seadnud eesmärgiks maksimaalse Euroopa Liidu toetuste ärakasutamise.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização foi criado para prestar um apoio complementar a trabalhadores atingidos pelas consequências de mudanças estruturais importantes dos padrões do comércio mundial. Em 11 de julho de 2011, a Comissão adotou uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEG a favor da França, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos em consequência da crise económica e financeira mundial. Trata-se da décima terceira candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento de 2011 e refere-se à mobilização de um montante total de 24.493.525 euros do FEG a favor da França, tendo por base 4.445 despedimentos para 3.582 dos quais é pedida assistência, na empresa francesa Renault e em sete das empresas suas fornecedoras, durante o período de referência de quatro meses que decorreu de 1 de abril de 2009 a 31 de julho de 2009. Cumprindo-se todos os requisitos necessários para acionar o presente mecanismo de ajuda financeira, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. Abstive-me da votação da mobilização do Fundo de Ajustamento à Globalização (FEAG) no caso Renault. As ações de formação aos trabalhadores já foram efetuadas e financiadas pelo Estado francês e pela própria Renault. Tratava-se, neste caso, de reembolsar o Estado francês e a Renault, o que não deveria ser feito.

A Renault declarou lucros de 1,2 mil milhões de euros no primeiro semestre de 2011, continua a insistir nos seus planos de redução de pessoal e substitui contratos sem termo por contratos precários. Pior: faz tudo isto com a cumplicidade do Estado francês, à custa do dinheiro pago pelos contribuintes europeus. Por outro lado, este Fundo tem sido alvo de ataque por parte de alguns dos Estados-Membros que dele mais têm beneficiado, entre eles a Alemanha, a Holanda, a Suécia, a Dinamarca e o Reino Unido. O FEAG é um dos poucos instrumentos da União que visa ajudar a reintegração dos trabalhadores, no contexto da atual crise social económica e financeira, garantido programas de formação ajustados a cada trabalhador. Permitir a deturpação do uso deste Fundo para que as grandes multinacionais europeias efetuem reestruturações, sem atender aos custos sociais das mesmas, é a outra forma de acabar com este Fundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Abstained. The Group has serious doubts about this case and the quality of the training measures organised.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Regulamento (CE) n.º 1927/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 2006, instituiu o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) com o objetivo de apoiar os trabalhadores que perdem os seus postos de trabalho devido a alterações estruturais no contexto da economia global. Devido ao despedimento de 3.582 trabalhadores da empresa Renault e de sete empresas suas fornecedoras localizadas nas regiões francesas de Île-de-France (53%), Haute-Normandie (29,5%) e Nord-Pas-de-Calais (12,5%), a França solicitou a mobilização do FEG com o intuito de obter financiamento europeu para apoiar a situação laboral dos trabalhadores em causa. Concordo com o valor solicitado de 24.493.525 euros que será canalizado para prestar um apoio individualizado, pontual e temporário a trabalhadores despedidos devido aos efeitos da globalização e da crise económico-financeira. Por fim, entendo que as Instituições europeias devem enveredar todos os esforços no sentido de melhorar as disposições processuais e orçamentais do FEG, efetuando uma rápida e eficiente mobilização do Fundo a favor dos trabalhadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Cererea nu acoperă lucrătorii de la Renault, care au optat pentru pensionare anticipată și nu au putut beneficia de asistență din partea FEG în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1927/2006, dar ale căror drepturi de pensie au fost afectate de aplicarea între timp a reformei pensiilor. Susţin mobilizarea sumei de 24 493 525 EUR din FEG, pentru sprijinirea lucrătorilor la care se referă cererea.

Măsurile finanțate prin FEG ar trebui să conducă la ocuparea pe termen lung a forței de muncă. Solicităm Comisiei să asigure o monitorizare fermă și atentă, precum și îndrumare, în vederea garantării faptului că oferta de formare propusă corespunde tendințelor economice locale. Totuşi, asistența FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a întreprinderilor sau a sectoarelor.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Zeller (PPE), schriftlich. Dem heute zur Abstimmung stehenden Bericht Matera konnte ich nicht zustimmen, weil ich darin einen Missbrauch des Globalisierungsfonds sehe. Die Entlassung der Arbeitnehmer bei Renault in Frankreich, die für die Arbeitnehmer sehr zu bedauern ist, ist keine Frage der „Globalisierung“, sondern der internen Unternehmenspolitik. Dem Renault-Konzern geht es wirtschaftlich nicht schlecht, und wenn sie auf einigen Märkten nicht „aus der Hüfte“ kommen, liegt das an firmeninternen Schwierigkeiten, was Service und Lieferung von Neufahrzeugen anbelangt. Renault hat darüber hinaus Produktionskapazitäten auf „Dacia“ verlagert, weil es sich in Rumänien billiger produzieren lässt, und plant erhebliche Investitionen im Ausland (z. B. in Brasilien). Wenn darunter jetzt französische Arbeitnehmer durch Arbeitsplatzverlust leiden müssen, ist das für mich kein Grund, diesen Großkonzern dafür mit ca. 25 Millionen Euro aus dem europäischen Haushalt zu belohnen, anstatt dass der französische Staat den Konzern in Mithaftung für die soziale Absicherung seiner entlassenen Arbeitnehmer nimmt.

 
  
  

Report: Michael Cashman (A7-0426/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório. Em primeiro lugar porque, com o Tratado de Lisboa, exige-se que a Comissão tudo faça para que as instituições, órgãos, organismos e agências da União Europeia funcionem de forma mais transparente. Penso também que nos cabe aproveitar esta oportunidade para tentar transformar este regulamento no único quadro jurídico para o acesso do público a todos os documentos tratados pelas instituições, órgãos, organismos ou agências da UE, não esquecendo que os utilizadores finais são os cidadãos. É nosso dever e obrigação tornar o acesso tão fácil quanto possível do ponto de vista do utilizador. Para além disso, é necessário aproveitar esta oportunidade para tentar ordenar as diferentes disposições de forma mais coerente e razoável, de modo a que as instituições possam trabalhar conjuntamente, no sentido de definir normas e diretrizes comuns para o tratamento dos diferentes tipos de documentos.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted against the resolution on public access to European Parliament, Council and Commission documents as it goes far beyond the goal to create more transparency by better access to documents for the citizens. Moreover, the report takes on issues that cannot be the subject of the regulation at all. I supported the position of the EPP Group, that the report does not only transgress the law and interinstitutional agreement in force but violates as well the safeguarding of competition proceedings, sensitive and personal data. The report defines as a ‘document’ all data and content which is somehow linked to the politics, the measures and the decisions of all institutions of the EU; this includes in a broad way also preparative, confidential and classified documents. Therefore this definition includes not only documents but also pieces of information. As a consequence the citizens would have access to procedures, which goes far beyond the normal access to documents and which would open the floodgates to public influence.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward and Pat the Cope Gallagher (ALDE), in writing. − We fully support transparency in the decision-making and administrative workings of the European institutions and are in favour of several measures in this report seeking to increase transparency and access to information for European citizens. However, a number of points in the report go far beyond measures required for increased transparency and in the interests of the privacy of our constituents, who often contact us – as their public representatives – with matters and queries of a personal or sensitive nature, it was necessary to vote against this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. − Nem támogattam az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról készült jelentést, mert annak tartalma nem egyezik az Európai Néppárt és saját politikai értékeimmel. Elfogadhatatlannak tartom, hogy mindenki hozzáférhessen az Unió intézményeinek, szerveinek, hivatalainak vagy ügynökségeinek dokumentumaihoz. Emellett a dokumentumok teljes nyilvánosságának feltétele a gyakorlatban is nehezen megvalósítható, ezért úgy gondolom, a polgárok könnyebb döntéshozatali részvételére nem a teljes nyilvánosság a megoldás. Nem indokolt, ha ezen dokumentumok nyilvánosságra kerülése más alapjogokat sért, pl. személyiségi jogokat. Azonban egy kevésbé túlzó és egyoldalú, kompromisszumos megoldást legközelebb szívesen támogatok, ami közelebb áll a néppárti állásponthoz, hiszen a jelentés témája rendkívül fontos lenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Aujourd'hui, au delà du contexte économique et monétaire européen difficile, nous nous trouvons face à une crise profonde de la démocratie européenne. L'UE souffre encore d'un manque de compréhension de ses décisions aux yeux des citoyens qui se sentent toujours aussi éloignés de celles-ci. Le défi de rapprocher l'Europe des citoyens est plus que jamais d'actualité: garantir la transparence des décisions émanant de l'UE ainsi qu'un accès libre aux documents du trio Institutionnel est essentiel si nous voulons relever ce défi. Le Parlement européen est déjà une institution ouverte et transparente offrant une grande publicité de ses réunions et rapports. C'est bien grâce à davantage de transparence que les citoyens peuvent participer en pleine connaissance de cause au processus démocratique. J'ai donc voté en faveur de ce rapport visant à renforcer l'accès public aux documents et la démocratie dans l'Union européenne. Cette ouverture de l'accès aux documents offre la possibilité notamment aux acteurs politiques nationaux de vérifier les actes des institutions européennes, elle intègre tout contenu quel qu'en soit le support concernant une matière relevant de la compétence d'une institution de l'Union. Nous pouvons ainsi progresser sur la voie de la transparence dans le but de clarifier l'opacité des décisions de "Bruxelles" pour tous les citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Popieram otwartość działania instytucji europejskich i umożliwienie obywatelom jak najszerszego dostępu do dokumentów. Będąc wyrazem prawa do dobrej administracji, przejrzystość jest również doskonałym narzędziem jej kontroli. Rozszerzenie definicji dokumentu również na wszelkie nośniki elektroniczne może zdecydowanie ułatwić dostęp do nich. Praktyka internetowych transmisji prac Parlamentu, zarówno na szczeblu plenarnym, jak i posiedzeń komisji stanowi dobry przykład jawności i otwartości prac. Również Komisja powinna dać jasny sygnał gotowości zapewnienia bardziej przejrzystych sposobów funkcjonowania instytucji, organów, urzędów i agencji unijnych. Przejawem blokowania informacji publicznej mogą być różnorakie ograniczenia dostępu do dokumentów, także na etapie ich opracowywania. Dlatego decyzja o odmowie udostępnienia dokumentu powinna wynikać z jasno i precyzyjnie sformułowanych reguł określających szczególne wyjątki. Obywatel powinien otrzymać wyczerpującą argumentację podstawy takiej decyzji. Popieram rezolucję.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes mūsų, europarlamentarų, kaip piliečių atstovų, užduotis yra užtikrinti, kad piliečiams Lisabonos sutartimi suteikta teisė susipažinti su ES institucijų, įstaigų ir organų bet kurios formos dokumentais būtų tinkamai įgyvendinama. Taigi, pritariu Parlamento pozicijai ir pakeitimams, kuriais, visų pirma, Komisijos 2008 metais ir šiais metais pateikti pasiūlymai būtų sujungiami į vieną dokumentą, tuo jį supaprastinant. Europos Parlamentas taip pat papildė Komisijos pasiūlymą nuostatomis dėl papildomų paraiškų informacijai gauti, gero ir atviro administravimo principo įgyvendinimo pereinamuoju laikotarpiu, taip pat nuostatomis, uždraudžiančiomis bet kokią diskriminaciją, bei taip pat nuostatomis, draudžiančiomis atsisakyti teikti piliečiams informaciją dėl galimų techninių nesklandumų ar nesutapimų.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. − După cum bine ştim, accesul cetăţenilor la documentele oficiale ale UE este o chestiune foarte importantă pentru transparenţa instituţiilor europene şi a altor organisme ale UE. Apreciez ideile raportorului şi mai ales perseverenţa cu care le susţine, acesta fiind cel de-al doilea raport pe această temă, din cauza blocajului survenit după adoptarea primului raport.

În primul rând, trebuie evidenţiat faptul că accesul cetăţenilor la documentele UE creşte gradul de transparenţă al instituţiilor UE, ceea ce are drept consecinţă un nivel mai ridicat de încredere şi apropierea cetăţenilor faţă de UE. Mă bucur să văd că raportul a făcut o serie de modificări ambiţioase la propunerea Comisiei, propuneri care oferă cetăţenilor un acces mai larg faţă de textul Comisiei, acesta ignorând jurisprudenţa CJUE în ce priveşte unele aspecte (de exemplu, în cauza Turco c/ Consiliu). În al doilea rând, definiţia „documentelor” reţinută este mult mai potrivită decât cea a Comisiei. Documentele părţilor terţe deţinute de instituţii trebuie să fie accesibile conform sistemului actual, care a funcţionat destul de bine. De asemenea, susţin sistemul de clasificare a documentelor propus de raportor şi consider că este suficient pentru menţinerea nivelului de protecţie necesar pentru buna funcţionare a instituţiilor UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. A abertura que o Tratado de Lisboa proporciona deve ser aproveitada para fazer chegar aos cidadãos a mensagem de que as instituições, organismos e agências da UE estão prontos a elevar a transparência da União ao nível do que é exigido pelo novo Tratado. Só com uma maior transparência da legislação europeia e dos mecanismos de tomada de decisão é que conseguiremos aproximar a UE dos cidadãos, reforçando a legitimidade democrática do sistema político.

A aprovação deste Regulamento tornará o acesso do público aos documentos tratados pelas instituições, organismos e agências da UE mais fácil, dando a oportunidade de ordenar as diferentes disposições existentes de forma mais coerente e razoável, com vista a tornar o processo europeu de tomada de decisão mais compreensível. Infelizmente, ainda não se chegou a acordo, com divergências que vão desde a definição dos documentos, à extensão das excepções de acesso aos documentos, à protecção de dados pessoais e ao tratamento de documentos classificados. Porém, este impasse institucional dá uma imagem muito negativa da UE e das suas instituições, pelo que apelo a ambos os co-legisladores para darem sinais de uma maior abertura e sentido de compromisso em beneficio dos cidadãos e de salvaguarda do seu direito fundamental de acesso aos documentos e participação no processo político.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea propunerii de regulament privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei. Efectele asupra sarcinilor funcţionarilor de a redacta, înregistra, negocia, clasifica şi arhiva documente UE ar trebui armonizate, protejând în acelaşi timp eficienţa şi transparenţa instituţiilor UE. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, e normal ca mesajul să fie de creştere a transparenţei modului de funcţionare a instituţiilor, oficiilor, organelor şi agenţiilor UE, inclusiv pentru a apropia forurile europene de cetăţeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei a favor do relatório pelo facto de promover uma maior transparência no processo legislativo e administrativo das Instituições.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog och Åsa Westlund (S&D), skriftlig. − I stort är vi positiva till Cashmans rapport som vi anser vara ett stort steg i rätt riktning för att öppna upp EU-institutionerna och ge allmänheten insyn i EU:s arbete.

Vi är skeptiska till det förslag till säkerhetsklassificering av dokument som föreslås. Vilken klassificering som institutionerna använder berör inte direkt allmänhetens tillgång till handlingar.

Bara för att en handling är klassad på ett visst sätt blir den inte automatisk undantagen från att omfattas av förordningen. Vi anser därför att säkerhetsklassificering bäst regleras i annan lagstiftning.

Vi befarar dessutom att systemet riskerar att leda till en överklassificering (där fler handlingar än nödvändigt blir hemligstämplade), och därmed till mindre öppenhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A abertura das instituições europeias e a clareza dos seus procedimentos constituem garantias de que as sociedades civis e as opiniões públicas dos Estados-Membros não só são informadas como são parte integrante e informada do seu processo decisório. Não obstante o relativo afastamento das populações, potenciado pelo processo atribulado e nem sempre claro e isento de críticas que conduziu à entrada em vigor do Tratado de Lisboa, as instituições europeias devem persistir e empenhar-se verdadeiramente na disponibilização, em tempo útil, da maior parte de documentos possível, contribuindo, desta forma, para minorar aquele fosso.

Não posso, ainda assim, deixar de lamentar que se tenha aproveitado a melhoria necessária do quadro jurídico de acesso aos documentos para desconsiderar, de modo populista, a efectiva necessidade de confidencialidade de alguns procedimentos, documentos e informações. Assim, num acordo de toda a esquerda parlamentar que deixou de fora o PPE, é consagrada uma visão que vai muito além do acesso normal do público aos documentos das Instituições, com a qual não posso estar de acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Podemos dizer que a transparência é a essência da democracia e que deve estar ao seu serviço. A União Europeia (UE), como exemplo de funcionamento democrático, sentiu a necessidade de mostrar aos cidadãos que não tem nada a esconder e, por isso, há dez anos aprovou o seu primeiro regulamento sobre a transparência. O relatório elaborado pelo colega Michael Cashman debruça-se sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão relativamente ao acesso do público aos documentos das instituições da UE. O acesso à informação e aos documentos dos organismos públicos - ainda que, por vezes, possa ser embaraçoso - é um direito fundamental dos cidadãos e deve ser tratado como tal. Todavia, é necessário salvaguardar uma certa confidencialidade em determinados assuntos quer por razões pessoais e de direitos de autor quer para evitar o aproveitamento indevido por parte de quem possa ter acesso privilegiado a determinada informação.

Votei favoravelmente o relatório presente porque entendo que deve haver transparência em todas as decisões dos organismos públicos desde que sejam salvaguardadas, como parecem estar, as exceções: os documentos classificados como confidencias e os relativos à vida privada nos termos do Estatuto dos Deputados e dos Funcionários.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira e Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Os cidadãos devem ter um acesso garantido, e tão fácil quanto possível do ponto de vista do utilizador, a todos os documentos tratados pelas instituições, órgãos, organismos e agências da União Europeia. A informação e o conhecimento do que é tratado e decidido nestas instâncias pode ser bastante importante para que os povos saibam quem decidiu e o que decidiu sobre as áreas que, invariavelmente, terão implicação direta nas suas vidas.

Este relatório, embora ainda tenha muito espaço para melhorias, é um passo positivo no sentido de aumentar a transparência das instituições da UE. Por isso, votámos a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Článkom 255 Zmluvy o založení Európskej únie v znení zmenenom a doplnenom Amsterdamskou zmluvou sa udeľuje občanom Európskej únie a fyzickým a právnickým osobám, ktoré bývajú alebo majú registrované sídlo v členskom štáte, právo na prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Zásady a obmedzenia, ktorými sa spravuje toto právo na prístup, boli ustanovené nariadením (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré nadobudlo účinnosť 3. decembra 2001. Keďže však v ňom došlo k viacerým podstatným zmenám, v záujme jasnosti a lepšej zrozumiteľnosti by bolo vhodné toto nariadenie prepracovať. Transparentnosť v legislatívnom procese je pre občanov nadmieru dôležitá. Preto by inštitúcie mali aktívne šíriť dokumenty, ktoré sú súčasťou legislatívneho procesu. A takéto kroky by mali byť podporované aj v ostatných oblastiach. Vzhľadom na veľmi citlivý obsah niektorých dokumentov je však potrebné a nevyhnutné mať za každých okolností na pamäti, aby sa s nimi zaobchádzalo osobitným a zodpovedným spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), in writing. − I welcome the Cashman report on public access to EU documents, as I believe the proposed measures will help make our EU institutions more transparent and accountable to citizens. Citizens have a right to know that not only the European Commission and Parliament but also the Council of Ministers are accountable to them. At times, there is an unfair perception that important decisions are simply taken in Brussels and then ‘imposed’ on national governments. Making clear how ministers and prime ministers vote in the Council will allow citizens to be better informed about how decisions are made on EU policies that affect them. The report should also be welcomed because it clarifies rules and imposes limits on which EU documents can be classified. Parliament inserted a rule stating that EU documents can only be classified where their disclosure would undermine the essential interests of the EU or one of its Member States, most notably on public security and defence matters. My hope is that we can now have constructive negotiations with the Council and Commission to reach an agreement and enhance the EU’s accountability and credibility with citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – Huit ans après l'entrée en vigueur du règlement européen sur le droit d'accès aux documents des institutions européennes, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ou encore les enquêtes du médiateur de l'Union européenne dénoncent régulièrement certaines limites et des résistances dans l'application de ce règlement. J'ai donc voté en faveur de ce nouveau règlement qui prévoit "un accès à TOUS les documents (c'est-à-dire tout contenu quel que soit son support concernant une matière relevant de la compétence de l'Union européenne) détenus par TOUTES institutions, organes, agences de l'Union européenne pour tous les citoyens", les restrictions étant réduites au maximum ; d'où une nette avancée en matière de transparence et de démocratie au sein de l'Union européenne. Nos institutions européennes sont en permanence accusées d'opacité et d'incompréhensibilité, et j'espère que ce règlement permettra un accès plus ouvert, plus direct aux documents de nos institutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Michael Cashman sur l'accès du public aux documents des institutions européennes, car il consacre un droit fondamental prévu par la Charte des droits fondamentaux. De plus, ce rapport envoie un message de transparence, de responsabilité et de démocratie aux citoyens, en leur permettant d'avoir un accès large et plus aisé aux documents de l'Union européenne, quel que soit leur contenu, et ce avec peu d'exceptions. Cet accès est un enjeu crucial à l'heure où la gouvernance économique de l'Union européenne va être renforcée. C'est pourquoi j'ai voté contre les dispositions du Parti Populaire européen visant à affaiblir l'exigence de transparence, car il est important que les citoyens soient en mesure de prendre connaissance des décisions et qu'ils puissent exercer leur droit de contrôle démocratique.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Hohlmeier (PPE), Renate Sommer (PPE), schriftlich. Wir haben gegen den Bericht zur Neufassung der Verordnung zum Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten gestimmt. Der Bericht geht weit über das Ziel von mehr Transparenz durch einen besseren Zugang der Bürger zu Dokumenten hinaus. Bestehende Gesetzgebung und interinstitutionelle Vereinbarungen werden ignoriert, und der Schutz von geistigem Eigentum, sensiblen und persönlichen Daten wird missachtet. Verwaltungsvorgänge und -entscheidungen, auch zu Personalfragen, sollen veröffentlicht werden. Gleiches gilt für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen und sensiblen Informationen im Rahmen von Zulassungsverfahren, Gerichtsverhandlungen und Wettbewerbsverfahren. Der Bericht liefert schwammige, unklare und viel zu weit gefasste Definitionen. Als Dokument werden alle Daten und Inhalte definiert, die in irgendeinem Zusammenhang mit den Politiken, Maßnahmen, Entscheidungen aller Organe und Institutionen der EU stehen. Dazu zählen weitgehend auch vorbereitende, vertrauliche und geheime Dokumente sowie alle damit zusammenhängenden Informationen. Die Definition umfasst damit nicht nur Dokumente, sondern auch Informationen. Durch die Veröffentlichung von Informationen aus laufenden interinstitutionellen Verfahren, z.B. informellen Trilogverhandlungen, entsteht ein öffentlicher Zugang zum Verfahren. Dies würde der Einflussnahme von außerhalb Tür und Tor öffnen. Lobbyisten hätten direkten Zugang zur Gesetzgebung. Der Bericht ist nicht im Sinne unserer Bürger. Er würde eine Flut von nutzlosen Informationen herbeiführen, damit die Intransparenz erhöhen und unsere Arbeit unmöglich machen.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau pasiūlymui, nes įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Komisija raginama aiškiau parodyti piliečiams, kad yra pasirengusi skaidresniu būdu teikti informaciją apie tai, kaip veikia ES institucijos, įstaigos, organai ir agentūros. Teisės aktų rengėjai turi pasinaudoti šia galimybe ir pabandyti paversti šį reglamentą tikru ir išskirtiniu teisiniu pagrindu, pagal kurį būtų suteikta galimybė visuomenei susipažinti su visais ES institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų dokumentais, atsižvelgiant į tai, kad piliečiai yra galutiniai jų naudotojai. Turime pareigą padaryti taip, kad būtų galima kuo lengviau ir paprasčiau susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté contre le rapport de M. Cashman relatif à l'accès public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne, car il va bien au-delà du simple objectif d'amélioration de la transparence des travaux des institutions européennes. Le rapport met de côté la législation existante, et ne prend pas en compte la protection des données personnelles et sensibles. Le rapport n'apparaît pas comme une amélioration au bénéfice des citoyens européens. Il confond documents et information, et conduit à une surpublication de documents inutiles qui ne permettent pas une meilleure information des citoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. − Am votat împotriva Raportului privind Accesul public la documentele Parlamentului European, Comisiei şi Consiliului, deoarece acest raport nu ajută la îndeplinirea obiectivului european de mai multă transparenţă. În plus, acest raport ignoră legislaţia existentă şi acordurile interinstituţionale. De asemenea, textul propus nu ia în considerare protecţia părţilor în caz de concurenţă şi datele cu caracter personal. Nevoia de transparenţă trebuie să fie un principiu de bază pentru legislaţia europeană, iar publicul trebuie să aibă drept de acces la toate documentele relevante privind legislaţia UE, dar această transparenţă nu trebuie să creeze confuzie şi să identifice accesul la documente cu accesul la informaţii premergătoare anumitor decizii instituţionale. Această identificare ar fi în detrimentul instituţiilor, deoarece publicarea de informaţii informale referitoare la proceduri în curs ar putea face ca deciziile interinstituţionale să fie influenţate de grupuri de lobby, de exemplu. Consider că accesul la documente trebuie să aibă un suport juridic, să contribuie la transparenţa şi la eliminarea birocraţiei, nu să creeze confuzii.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal from my colleague Michael Cashman on public access to documents. It is a measured response to increasing demands from the European citizens but also from national institutions and regional authorities, primarily the national parliaments, for improved access to the documents held by the EU institutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il mio gruppo si è sempre battuto per la massima trasparenza della legislazione e dei meccanismi decisionali dell'Unione europea. Sono quindi favorevole ad un accesso ampio, da parte dei cittadini, ai documenti dell'UE. La relazione in questione va ben oltre tali obiettivi e si occupa di questioni che a mio modo di vedere non possono affatto essere oggetto di un siffatto regolamento. I documenti segreti e preparatori sono un esempio di questa esagerazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. − The European Parliament is the most transparent of all EU institutions. Agendas and legislative documents, including amendments, are available online prior to any vote. Members of the public can follow committee and plenary proceedings in person or via live web-streaming. Voting results are published, including details of which MEPs voted and how they voted in the case of roll-call votes. Although this report prioritises transparency, it goes too far and actually poses a potential threat to the smooth working of the Parliament. The text confuses ‘access to documents’ with ‘administrative procedures’ and goes beyond the remit of its legal base. This also puts into question the interinstitutional agreement on the use of classified material. Transparency is of the utmost importance, as is the ‘space to think’. Although I am in agreement with the main thrust of this report, I abstained in the final vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Vaste affaire que la communication au public des documents du Conseil, de la Commission et du Parlement. Même nous, députés, avons du mal à nous les procurer et ils mettent souvent des semaines à être transcrits dans les langues de l'Union. Seul un amendement aborde plus précisément la question des langues, pourtant cruciale. Je vote donc contre, pour m'opposer au mépris anti-français constant des institutions européennes, que la France rémunère pourtant très largement.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Votei contra o presente relatório por considerar que este vai demasiado longe no que respeita à transparência legislativa. Não posso concordar que documentos relevantes e confidenciais possam ser disponibilizados na Internet sem qualquer controlo. O acesso do público aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão é importante, mas não deve ser generalizado, devendo existir um direito de reserva quando se trate de documentação sensível e devendo, nesses casos, o seu acesso sem qualquer restrição ser avaliado.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE), in writing. − I wish to explain why the Irish EPP delegation abstained from the vote on the Cashman report. The European Parliament is the most transparent of the EU institutions with agendas and legislative documents, including amendments, available online prior to any vote. The public has the right to follow committee and plenary proceedings in person. Plenary sessions and committees are also web-streamed, allowing all EU citizens and journalists to follow sessions live. Voting results are published, including details of which MEPs voted and how they voted in the case of roll-call votes. Decision-making in the European Parliament in the absence of a standing governing coalition (like most national parliamentary systems) requires a permanent search for possible compromises. This ‘space to think’ needs to be safeguarded to preserve the functioning of the EP’s system of compromise. The Cashman report confuses access to documents with administrative procedures and goes beyond the remit of its legal base. This also puts into question the interinstitutional agreement on the use of classified material. The Irish EPP delegation fully supports transparency but public access to documents must also meet legal requirements. In this regard, we do not feel the Cashman report is satisfactory.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Dažnai skundžiamės visuomenės susidomėjimo Europos Sąjungos institucijų veikla stoka. Tačiau viena to priežasčių – piliečiai nežino, kas vyksta šiose institucijose, kaip jose priimami sprendimai, negali susipažinti su institucijų darbo dokumentais, o mato tik galutinį dokumentą, kartais nesuprasdami, kuriuo svarstymo metu atsirado viena ar kita nuostata. Žinoma, yra tam tikrų sričių, kuomet negalima atskleisti visų duomenų. Pavyzdžiui, tiriant bylas dėl konkurencijos teisės pažeidimo, manau, jog didesnis piliečių interesas yra sąžiningos konkurencijos užtikrinimas, o ne prieiga prie dokumentų. Taigi, nors iš esmės pritariu dokumentui, tačiau nesutinku su visais patvirtintais pakeitimais, todėl per galutinį balsavimą susilaikiau.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com os objetivos de aumentar a transparência do Regulamento, sem o tornar demasiado específico e de difícil aplicação, e de melhorar as práticas das instituições tirando proveito das experiências do passado. O acesso do público aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão pode constituir-se como uma forma de garante da transparência nos meios decisórios europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The rapporteur, Mr Cashman, was also responsible for the proposal for revision of Regulation (EC) No 1049/2001. There he put forward some crucial modifications to the European Commission’s proposal presented on 30 April 2008. The European Parliament voted on and supported those on 11 March 2009. After the EP’s election in June 2009 Mr Cashman was reappointed as rapporteur on the dossier. On 1 December the Lisbon Treaty entered into force and to a large extent modified the legal framework for the revision of this regulation. Already in 2006 he drafted the resolution of the European Parliament approved overwhelmingly by MEPs, containing a list of recommendations for improvement of the current regulation. In this perspective, when the Commission presented its proposal for revision in 2008, expectations were very high as to how the standards on public access to EU documents could be improved. However, despite some positive modifications inserted in the proposal which are clearly justifiable, like the extension of the beneficiaries of this regulation, and conformity with the Aarhus Convention, others would, in my view, represent a step backwards for transparency, especially if we consider that most of the European Parliament’s requests of 2006 have not been taken into account.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Este relatório pretende que haja uma maior transparência no acesso ao público dos documentos de todas as instituições, órgãos, organismos e agências da União Europeia, tal como expresso no artigo 255.º do Tratado de Lisboa. Contudo, esta proposta vai além do seu objetivo inicial e regula matérias indevidas. Para além de violar os acordos interinstitucionais em vigor e os procedimentos de concorrência, põe em causa informação pessoal e considerada sensível. A definição geral do conceito de documento inclui também documentos preparatórios, confidenciais e classificados e as próprias iniciativas de negociações, nomeadamente os trílogos informais. O que passará a acontecer é que os cidadãos terão acesso a negociações e procedimentos que poderão pôr em causa as conclusões finais devido à influência pública.

Por estas razões, voto negativamente este relatório, uma vez que a transparência e o acesso dos documentos da UE não devem passar por cima da reserva da vida privada, da proteção de dados e da proteção dos segredos comerciais e das informações sensíveis em termos judiciais e de concorrência.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Rezoluţia legislativă referitoare la propunerea de modificare a regulamentului privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, temeiul juridic pentru accesul public la documente este articolul 15 alineatul (3) din versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Această dispoziție extinde dreptul de acces public la documentele tuturor instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. Prezentul regulament se aplică tuturor documentelor deținute de o instituție, organ, oficiu sau agenție a Uniunii, prin aceasta înțelegându-se documente întocmite sau primite de către entitatea respectivă și aflate în posesia sa, din toate domeniile de activitate ale Uniunii. Această dispoziție este aplicabilă Curții de Justiție, Băncii Centrale Europene și Băncii Europene de Investiții numai în cazul în care acestea exercită funcții administrative.

Transparența ar trebui, de asemenea, să consolideze principiile bunei administrări în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, conform articolului 41 din Cartă și articolului 298 din TFUE. Procedurile administrative interne ar trebui definite în consecință și ar trebui puse la dispoziție resurse financiare și umane suficiente pentru a pune în practică principiul deschiderii. Instituțiile iau măsurile necesare pentru crearea unei interfeţe comune pentru registrele instituțiilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − It is vitally important that EU institutions are made more transparent in order to encourage greater citizen participation. I voted in favour of this resolution, which takes a positive step towards a fully transparent and accountable EU. In addition to allowing citizens access to important information upon request this resolution also places importance on encouraging institutions to actively disseminate documents. This progressive resolution has my full support because it will bring the EU closer to its citizens and strengthen the democratic process.

 
  
MPphoto
 
 

  Axel Voss (PPE), in writing. − I voted against the report on the revision of the regulation on public access to documents, because it goes far beyond the aim of more transparency. Existing legislation and interinstitutional agreements are ignored and the protection of competition cases, sensitive and personal data is disregarded. Bureaucratic procedures and decisions, which also comprise aspects regarding the staff, will be published. The same goes for intellectual property, business secrets and sensitive information in the context of admission procedures, trials and competition proceedings. The report provides woolly and vague definitions. Documents are taken to mean any data or content connected in any way with the EU’s policies, measures or decisions of the bodies and institutions. This also broadly includes preparatory, confidential and secret documents as well as all related information. Hence the definition comprises not only documents but also information. The publication of information about ongoing interinstitutional proceedings, e.g. informal trialogue negotiations, creates a public access to the procedure. This would open those negotiations to direct influence from outside, e.g. through lobbying. The report is not in the interests of our citizens. It would bring a flood of useless documents and information, thereby leading to less transparency and render our work impossible.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Um den Bestimmungen des Lissabonvertrags in Hinblick auf mehr Transparenz zu entsprechen, muss die Verordnung dringend überarbeitet werden. Alle Dokumente müssen öffentlich zugänglich gemacht werden, um möglichst schnell auf die wachsenden Forderungen von Bürgern und nationalen Einrichtungen reagieren zu können. Gleichzeitig ist es wichtig, dass die öffentlich gemachten Dokumente klar formuliert sind sowie der Zugang für die Bürger einfach und nutzerfreundlich gestaltet wird. Der öffentliche Zugang zu Dokumenten stärkt das Vertrauen der Bürger in die EU, da sie dadurch Entscheidungen auf EU-Ebene besser nachvollziehen können. Da der abgeänderte Verordnungsvorschlag mehr Transparenz gewährleistet, ohne dabei das Instrument zu verkomplizieren, habe ich zugestimmt.

 
  
  

Report: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando que existe espaço para alargar as atividades da AESM de modo a que a experiência e os serviços técnicos que possui possam ser aplicados a uma maior variedade de políticas. Mais especificamente, os seus sistemas de controlo do tráfego poderão contribuir para a criação de um espaço marítimo europeu sem barreiras, possibilitando assim o transporte marítimo de mercadorias e passageiros entre Estados-Membros sem mais formalidades do que as aplicadas ao transporte rodoviário. Isto evitaria uma distorção da concorrência a favor do modo menos ecológico. Com o mesmo intuito, a AESM poderá aconselhar a Comissão sobre a maneira de reforçar a compatibilidade mútua do SafeSeaNet e do Sistema de Informação Fluvial de modo a reduzir os custos administrativos.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Créée en 1999, suite à la marée noire causée par le naufrage du pétrolier Erika, l’Agence européenne pour la sécurité maritime promeut la coopération entre les Etats membres en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires. Elle offre également une assistance en cas de pollution grave. La catastrophe « Deepwater Horizon » survenue après l’explosion d’une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique a montré qu’il était nécessaire de renforcer les capacités de l’Agence. C’est pourquoi j’ai voté en faveur du rapport Fleckenstein.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šią teisėkūros rezoliuciją dėl Europos jūrų saugumo agentūros (EJSA). Komisijos pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti Reglamentą Nr. 1406/2002 dėl Europos jūrų saugumo agentūros tam, kad būtų aiškiai nurodyti dabartiniai EJSA uždaviniai ir vaidmuo, kad būtų išplėsti EJSA uždaviniai įtraukiant naujas tarptautiniu ir ES lygmeniu vystomas sritis. Pritariu, jog mokslinių tyrimų srityje EJSA turėtų aktyviau dalyvauti ES jūrų tyrimuose. Taip pat reikia aiškiau apibrėžti EJSA pagalbą Komisijai ir valstybėms narėms įvairiose tarptautinėse ir regioninėse organizacijose, suvienyti ir susieti tarpusavyje skirtingas EJSA eksploatacinių tarnybų priežiūros sistemas bei supaprastinti EJSA veiklos teisinį pagrindą, siekiant išplėsti techninio EJSA bendradarbiavimo su kaimyninėmis šalimis galimybę. EJSA įgaliojimai turėtų aprėpti ne tik laivų, bet ir atviroje jūroje veikiančių naftos įrenginių veiklą.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − L'aspettativa dei cittadini europei è che vengano loro forniti servizi pubblici efficienti nel campo della sanità, istruzione, trasporti e sicurezza. Tuttavia, constatiamo in molti Stati membri, l'incapacità a trattare in modo soddisfacente il problema della gestione dei rifiuti. Negli ultimi anni la gestione dei rifiuti è diventato un problema sociale di primaria importanza: la difficoltà di gestire tali questioni provoca effetti negativi non solo sulla salute umana e sul benessere, ma anche sull'ambiente nel senso più ampio. Nonostante l'Unione abbia adottato un progetto di normativa per garantire un quadro giuridico atto a trattare la problematica, da un'analisi delle politiche di gestione dei rifiuti emergono informazioni contrastanti: alcuni Stati membri, tra cui Danimarca, Paesi Bassi, Austria e Svezia, sono molto avanzati, mentre molti altri paesi dell'UE evidenziano un forte ritardo nell'attuazione di strategie in materia di rifiuti che hanno portato a gravi violazioni della normativa europea. Appare, a mio avviso, chiara l'urgenza di attuare una politica coerente in materia di gestione dei rifiuti in Europa. Concordo, pertanto, con il relatore nel ritenere valida la proposta della Commissione che prevede una procedura di verifica della gestione dei rifiuti più proattiva associata a un sistema di allarme preventivo in materia di conformità.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − La relazione è senza dubbio condivisibile nel suo impianto di fondo. Tuttavia contiene parti che non possono trovarmi d’accordo. La prima criticità deriva dal fatto che le modifiche del regolamento dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima apriranno alla possibilità che l’Europa offra assistenza tecnico-scientifica in materia di sicurezza marittima a Paesi candidati all’ingresso e a Paesi di vicinato. Tra questi, quindi, potrebbe esserci la Turchia a beneficiare di assistenza da parte dell’EMSA, cosa che non considero positivamente. Il secondo aspetto che mi trova contraria riguarda invece la perdita di poteri da parte degli Stati membri a favore della Commissione all’interno del consiglio direttivo dell’Agenzia. Il mio voto alla relazione è quindi contrario.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi yra pasiūlyta ilgalaikių pakeitimų, įsteigiant Europos jūrų saugumo agentūra (EJSA). Europos jūrų saugumo agentūra, įkurta 2002 m. ir pradėjusi savo veiklą nuo 2003 m. kovo mėn., siekia užtikrinti veiksmingą ir vienodą jūrų saugumą, apsaugoti ir remti kovos su tarša mechanizmus. Be to, Europos jūrų saugumo agentūra teikia valstybėms narėms ir Europos Komisijai mokslinę bei techninę pagalbą, kad šios galėtų taikyti Bendrijos teisės aktus. Šios agentūros veikla yra svarbi, kadangi ji nuo savo veiklos pradžios jau yra atlikusi daugiau nei 100 įvairiausiu tyrimų, susijusių su saugumu, apsauga ir taršos iš laivų prevencija. Agentūra taip pat suorganizavo daugybę renginių savo darbo srityje ir atliko išsamias technines ataskaitas. Taigi, Europos jūrų saugumo agentūra yra pripažinta kaip gerai veikianti organizacija, kuri yra efektyvi ir padedanti valstybėms narėms sutaupyti didžiąją dalį lėšų.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A EMSA, que presta apoio e assistência técnica em matéria de segurança e de proteção marítima na área da poluição causada por navios, tem tido uma importância cada vez maior na defesa do ambiente marítimo. Congratulo-me com o facto de o presente relatório vir reforçar aspetos pelos quais me tenho batido e que já foram aprovados por este plenário através do relatório Ford. São estes: mecanismos de prevenção e resposta em caso de desastres ambientais relacionados com plataformas de exploração de petróleo e gás.

No momento de crise económica e financeira que hoje vivemos, e numa lógica de economia de escala, faz todo o sentido utilizar as infraestruturas existentes e alargar as competências da Agência. Destaco a necessidade de coordenação à escala da UE e com os países vizinhos para garantir as melhores práticas e a harmonização das várias abordagens nas várias regiões da UE quer ao nível da prevenção de acidentes quer ao nível da resposta. Só com uma abordagem global conseguiremos uma maior segurança das atividades no setor do petróleo e do gás e fazer face aos danos ambientais, económicos e sociais causados por eventuais acidentes em alto-mar.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea propunerii de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului de instituire a unei Agenţii Europene pentru Siguranţă Maritimă. Propunerea Comisiei se bazează pe o consultare din 2008 cu părţile interesate ale EMSA, pe o evaluare externă şi pe o evaluare a impactului realizată de Comisie. De asemenea, propunerea reflectă strategia pe cinci ani a EMSA, adoptată de Consiliul de administraţie al acesteia. Comisia a publicat, de asemenea, un raport (COM(2011)0286) în care se arată că utilizarea unui sistem de detectare şi de monitorizare a deversărilor de petrol al UE reduce costurile cu aproximativ 20%, în comparaţie cu utilizarea sistemelor naţionale.

Ca urmare a punerii în aplicare a celui de-al treilea pachet de măsuri privind siguranţa maritimă, EMSA a primit deja atribuţii noi. EMSA a încheiat o serie de contracte privind navele de intervenţie în caz de deversări de petrol aflate în stand-by cu operatori privaţi care vor trece, în caz de urgenţă, de la activitatea lor normală la starea de intervenţie în situaţii de poluare. Propunerea Comisiei precizează că aceste nave ar putea fi utilizate, totodată, în combaterea poluării provenite de la alte surse, inclusiv de la platformele petroliere.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Uniunea Europeană şi statele membre fac eforturi importante pentru a preîntâmpina efectele poluărilor accidentale, mai ales în cazul poluării maritime generate de platforme sau tancuri petroliere, iar propunerea înfiinţării unui serviciu european comun de pază de coastă este cu atât mai bine venită în situaţii de acest gen, care necesită intervenţii rapide şi coordonarea eficientă a acţiunilor de intervenţie.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. A Agência Europeia de Segurança Marítima (AESM), cuja sede é em Lisboa, tem vindo a impor-se como um dos principais players institucionais no setor marítimo europeu/internacional. No seguimento da adoção do terceiro pacote marítimo, surgiu a necessidade de alargar o âmbito da ação da AESM, as suas competências, atribuições e missão. Nesse sentido, considero que o presente relatório da Comissão TRAN vai de encontro aos já identificados objetivos da concretização do futuro espaço marítimo europeu sem barreiras por concretizar: uma melhor assistência aos Estados-Membros em caso de poluição por parte de plataformas de gás ou petróleo pela inclusão da assistência aos nossos países vizinhos na redução da poluição marítima ou em caso de desastre, bem como pela introdução de novos procedimentos com vista a melhorar a governança da Agência. Saliento o importante sinal dados aos nossos países vizinhos, na semana em que igualmente votámos o meu relatório sobre a revisão da Política Europeia de Vizinhança. Este relatório prevê mais Europa, maior eficiência no seu funcionamento e um novo papel para a nossa União na área geográfica onde nos integramos. E tudo isto a partir da cidade de Lisboa. Foi por todas estas razões, que votei favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui permet de faire un nouveau pas vers une politique maritime européenne ambitieuse, adaptée au trafic maritime de nos côtes. Il est essentiel de se munir d'outils de réaction rapide afin de contenir les dégâts causés par les accidents pouvant avoir des conséquences environnementales et économiques désastreuses pour nos territoires.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei a favor do relatório por considerar que esta agência tem dado um contributo importante para a proteção do ambiente, limitando o número de acidentes marítimos e respetivos danos. Nesse sentido, vejo com bons olhos que se proceda ao reforço do mandato e meios desta instituição.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A AESM foi criada, em 2003, como resposta ao naufrágio do petroleiro Erika e às contingências ambientais por ele criadas. Desde então, a sua missão tem estado centrada na prevenção de desastres no mar e na segurança marítima. Pretende agora alargar-se a sua actividade "na criação de um espaço marítimo europeu sem barreiras", possibilitando o transporte marítimo de mercadorias e passageiros entre Estados-Membros, sem mais formalidades do que as aplicadas ao transporte rodoviário. Tal missão afigura-se-me essencial no actual momento económico que a Europa atravessa, já que o mar poderá criar importantes oportunidades de negócio e de comércio que só podem e devem ser encorajadas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A Agência Europeia para a Segurança Marítima (AESM) foi criada pelo Regulamento (CE) n.º 1406/2002 do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho tendo em vista responder à problemática criada com o naufrágio do petroleiro Erika, em 12 de dezembro de 1999, o qual libertou 15.000 toneladas de fuelóleo e poluiu 450 quilómetros do litoral da Bretanha. A AESM tem como missão prestar assistência e apoio técnico em ordem à proteção marítima em situações de poluição provocada por navios, assumindo, por isso, um papel crucial na defesa do ambiente marinho.

Tanto a proteção dos oceanos como a criação de mecanismos de controlo ou de combate à poluição devem ser vistos a uma escala global no sentido de poupar recursos e de agilizar procedimentos. Tendo em conta a experiência da AESM, torna-se necessário alargar as suas competências e dotá-la de meios para que reforce a luta contra a poluição e a pirataria, bem como o apoio e a vigilância das embarcações de pesca e de transporte.

Congratulo-me com a aprovação desta proposta que vai alargar as competências da AESM, contribuindo assim para podermos desfrutar de um meio aquático mais saudável, mais protegido e mais capaz de garantir a sobrevivência das gerações futuras.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira e Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Como pretensa resposta ao acidente do petroleiro Erika, foi criada, em 2003, a Agência Europeia de Segurança Marítima. Com base em preocupações ambientais justas, esta agência impõe-se em larga escala às autoridades e jurisdições nacionais, imbuída do espírito federalista e centralista da UE, atropelando a soberania dos Estados-Membros nas suas estratégias marítimas, em especial naqueles com importantes Zonas Económicas Exclusivas, como é o caso de Portugal, país da UE com maior área marítima.

Consideramos muito preocupante a insistência na criação da denominada Guarda Costeira Europeia, pelo seu caráter securitário, de controlo e vigilância, aspetos da soberania dos Estados-Membros que, através das autoridades nacionais, garantem este controlo, vigilância e exploração das suas ZEE. O relatório considera necessária a concretização do "espaço marítimo europeu sem barreiras", com uma "política marítima integrada europeia", uma "guarda costeira europeia", vigilância por satélite ao nível europeu e sistemas de identificação automático.

Ao fim e ao cabo dissolvem-se as justas iniciais preocupações ambientais em exagerados instrumentos e políticas supranacionais, usurpando responsabilidades e competências que apenas a cada Estado-Membro pertencem, incluindo as suas estratégias e políticas de cooperação com os restantes países da União e países terceiros.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Po nehode ropného tankera Erika a po veľkom znečistení ropou spôsobenom touto nehodou Komisia koncom roka 2000 navrhla nariadenie, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) ako odborný orgán na účely zaručenia vysokej, jednotnej a efektívnej úrovne námornej bezpečnosti a zabránenia znečisťovania z lodí v EÚ. Európsky parlament a Rada prijali nariadenie 1406/2002 dňa 27. júna 2002. Nariadenie nadobudlo účinnosť v auguste toho istého roka a EMSA začala svoju činnosť v marci 2003. V súlade s článkom 22 uvedeného nariadenia správna rada zabezpečila v roku 2007 nezávislé externé hodnotenie vykonávania uvedeného nariadenia. Na základe tohto hodnotenia vydala v júni 2008 odporúčania na zmeny nariadenia, ako aj agentúry a jej pracovných postupov. Niektoré ustanovenia je potrebné vysvetliť a aktualizovať, pričom EMSA by okrem toho mala dostať celý rad ďalších úloh odrážajúcich vývoj politiky námornej bezpečnosti na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni. Ťažba ropy, zemného plynu a výrobných činností na mori predstavujú riziká pre námornú dopravu a morské prostredie. Aj z tohto dôvodu je dôležité, aby agentúra v rámci svojich možností vynakladala potrebné úsilie súvisiace so snahou minimalizovať podobné riziká.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), in writing. − The European Maritime and Safety Agency is regarded as an effective organisation, which provides EU Member States with significant savings. The EMSA is playing an important role in terms of reducing the risk of maritime accidents, marine pollution from ships and the loss of human life at sea. I fully support the proposal to provide the EMSA with greater scope to assist neighbouring countries as search and rescue operations know no geographical or political boundaries. However, it is regrettable that the Commission has yet to undertake a study into the creation of a European coastguard despite the adoption of the directive on ship source pollution which mandates the Commission to do so. I also welcome the fact that both Norway and Iceland are active members of the European Maritime and Safety Agency in my capacity as the Chairman of the European Parliament delegation to the EEA and EFTA states.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – En 1999, l'Erika faisait naufrage au large des côtes bretonnes, entraînant une terrible catastrophe environnementale. Dans la foulée, l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) était créée pour lutter contre la pollution maritime. Plus de 10 ans après, et alors que l'échouage récent du TK Bremen sur les côtes bretonnes est venu nous rappeler avec violence qu'une catastrophe environnementale est toujours possible, j'ai voté en faveur de ce rapport, qui tend à renforcer le rôle de l'Agence en étendant son champ d'activité. En plus de l'assistance technique et scientifique qu'elle fournit déjà, l'Agence pourra notamment intervenir sur les pollutions causées par les activités de prospection et de production de pétrole et de gaz en mer. Nous l'avons vu l'an passé dans le Golfe du Mexique, les dommages causés par ce genre d'accident sont considérables. En renforçant les pouvoir de l'AESM, l'Union européenne se donne les moyens de se prémunir contre ce genre de catastrophe.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Naftos ir dujų žvalgybos ir gavybos jūroje veikla kelia pavojų jūrų transportui ir jūrų aplinkai. Svarbų vaidmenį šioje srityje atlieka Europos jūrų saugumo agentūra užtikrinant aukštą, vienodą ir veiksmingą jūrų saugumo ir taršos iš laivų prevencijos lygį. Manau, kad agentūra turėtų veikti Europos Sąjungos labui. Tai apima ir agentūros veiksmų laisvę už Europos Sąjungos teritorijos ribų savo kompetencijos srityse, skatinant vykdyti Europos Sąjungos jūrų saugumo politiką, su trečiosiomis šalimis bendradarbiaujant techniniais ir moksliniais klausimais. Išplėstos agentūros užduotys turi būtų apibrėžtos aiškiai ir tiksliai, kad nebūtų dubliavimosi ir būtų išvengta bet kokios painiavos. Mano įsitikinimu, yra būtina užtikrinti aukšto, vienodo ir efektyvaus lygio saugą ir saugumą jūroje, naudoti turimus pajėgumus pagalbai, užkirsti kelią jūrų taršai, įskaitant iš atviroje jūroje veikiančių naftos ir dujų įrenginių, ir reaguoti į ją bei kurti Europos jūrų erdvę be kliūčių. Todėl balsuodamas pritariau šiam dokumentui.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai apporté mon soutien à ce rapport relatif à la révision du règlement instituant l'Agence européenne pour la sécurité maritime, qui vise à renforcer le mandat de l'Agence en le recentrant sur ses deux missions principales (la sûreté et la sécurité maritimes), tout en tenant compte des moyens dont elle dispose pour exercer ses compétences.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − EMSA, agenția înființată în 2003 ca urmare a poluării cauzate de naufragiul petrolierului „Erika”, are ca rol asigurarea unui nivel ridicat, unitar și eficient de siguranță maritimă și prevenirea poluării cauzate de nave în UE. Regulamentul propus de către Comisie se referă la faptul că ar trebui să se utilizeze la maxim cunoștințele agenției în acest domeniu și să se consolideze rolul acesteia în acordarea de sprijin și asistență organismelor sau entităților interesate (Comisie și statele membre) în ceea ce privește prevenirea poluării provenite de la instalațiile de petrol.

Trebuie să extindem activitățile EMSA astfel încât experiența sa și serviciile sale tehnice actuale să poată fi folosite în cazul unei game mai largi de politici. Modificările anterioare la care a fost suspus statutul agenției nu sunt suficiente pentru abordarea noilor provocări cu care se va confrunta EMSA, o bună parte a acestora reprezentând provocări externe fie doar pentru EMSA, fie pentru EMSA și UE în ansamblul ei.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report, which points out that an EU oil spill detection and monitoring system reduces costs by around 20% compared to national systems.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Os naufrágios do Erika (1999) e do Prestige (2002) levaram a União Europeia a reforçar a segurança marítima através de várias medidas legislativas. É neste contexto que se insere a criação da Agência Europeia da Segurança Marítima cujo objetivo é assistir a Comissão e os Estados-Membros em matéria de segurança marítima, de proteção do transporte marítimo e de prevenção da poluição causada pelos navios.

Expressei o meu voto favorável a propósito do texto apresentado para alteração do Regulamento que institui a Agência Europeia da Segurança Marítima. As alterações em causa permitirão maiores ganhos de eficiência e menores custos, dando um passo importante rumo a uma política marítima europeia ambiciosa e desenvolvendo ferramentas de resposta rápida para evitar danos causados por desastres marítimos que podem ter consequências muito graves do ponto de vista ambiental e económico.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A Agência Europeia da Segurança Marítima é uma organização por todos reconhecida como eficaz e funcional e que oferece aos Estados-Membros poupanças consideráveis, operando a nível europeu com as economias de escala que gera. Por estes factos, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − Regulamentul propus, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA), reprezintă o oportunitate pentru consolidarea funcțiilor EMSA existente pentru a stimula realizarea obiectivelor în materie de protecție a mediului și capacitatea de reacție la accidente în apele UE. Sarcinile agenției au legătură atât cu deversările accidentale, cât și cu cele ilegale. Inițial acestea se concentrau pe poluarea cu hidrocarburi. Începând cu 2007, agenția a fost însă activă și în domeniul poluării maritime provocate de substanțe periculoase și nocive (de exemplu, substanțe chimice).

Agenția ar trebui să efectueze inspecții în țările terțe din regiunea mediteraneană și regiunea Mării Negre și a Mării Baltice, în ale căror ape se desfășoară activități de explorare și producție de petrol și gaze, precum și să ofere asistență țărilor terțe respective să își consolideze capacitatea de îmbunătățire a siguranței operațiunilor lor offshore. Cooperarea cu statele terțe la implementarea sarcinilor ar trebui întărită pentru a permite o abordare mai rapidă. Organizarea sistemului de monitorizare și detecție a deversărilor de hidrocarburi la nivelul UE este de asemenea mai puțin costisitoare pentru contribuabilul european (cu aproximativ 20%) și mai eficientă decât realizarea acestui lucru la nivel național.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Oggi, durante la sessione plenaria, è stata votata la relazione "Agenzia europea per la sicurezza marittima". L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) è stata istituita in risposta alla marea nera provocata dal naufragio della petroliera "Erika". Le attività dell'Agenzia sono iniziate nel marzo 2003. Il regolamento istitutivo dell'EMSA è stato modificato tre volte. L'ultima proposta della Commissione dovrebbe mirare a introdurre cambiamenti duraturi, anche se occorrerà più tempo per i negoziati.

La relazione sostiene che l'aumento dei compiti dell'EMSA dovrà realisticamente riflettersi nel suo bilancio e nel personale in modo che possa far fronte ai nuovi incarichi proposti dalla Commissione: contribuire ai sistemi di monitoraggio del traffico allo scopo di ottenere uno spazio europeo marittimo senza barriere; assistere la Commissione e gli Stati membri nella prevenzione dell'inquinamento dalle fuoriuscite di petrolio provvedendo ad aumentare il ruolo nella già esistente CleanSeaNet; assistere i paesi vicini nella riduzione dei rischi di inquinamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The Commission’s proposal is based on a 2008 consultation with EMSA’s stakeholders, an external evaluation and a Commission impact assessment. It also reflects EMSA’s five-year strategy, adopted by its Administrative Board (where all Member States are represented). The Commission has also published a report (COM(2011)286) showing that an EU oil spill detection and monitoring system reduces costs by around 20% compared to national systems. EMSA has already been given new tasks as a result of the implementation of the third maritime safety package. It has concluded a number of ‘stand-by oil spill response vessel contracts’ with private operators who will switch from their regular activity into pollution response mode in case of emergency. The Commission proposal would make clear that such vessels could also be used to combat pollution from other sources, including oil rigs. Norway and Iceland are the only third countries who participate in EMSA. The Commission recommends extending the possibility of technical assistance to accession countries, European neighbourhood partners and countries taking part in the Paris Memorandum of Understanding (MoU).

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − L'Agenzia europea per la sicurezza marittima è stata istituita in risposta alla marea nera provocata dal naufragio della petroliera "Erika" e le sue attività sono iniziate nel marzo 2003. Il regolamento istitutivo dell'EMSA è stato modificato tre volte. Quest'ultima proposta dovrebbe mirare a introdurre cambiamenti duraturi, anche se occorrerà più tempo per i negoziati. La risoluzione del Parlamento del 7 ottobre 2010 stabilisce che il mandato dell'EMSA "dovrebbe essere esteso dalle navi agli impianti offshore" e chiede "che l'eventuale conferimento di nuove funzioni di questo tipo si rifletta nel bilancio e nell'organico dell'EMSA". I compiti aggiuntivi dell'EMSA devono trovare un riscontro realistico nel bilancio e nell'organico dell'Agenzia. In caso contrario si rischia di compromettere la sua essenziale funzione di promozione della sicurezza marittima.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. − Lugupeetud juhataja, kolleegid! Toetasin tänasel hääletusel raportit, mis laiendab Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) volitusi. EMSA on oma 8 tegutsemisaasta jooksul teinud tõhusat tööd nii mereohutuse kui ka merereostuse valdkonnas. Tegemist on tõhusa ning hästi juhitud organisatsiooniga. Nagu juba mainitud, laiendatakse EMSA mandaati, mis annab võimalused Euroopa Liidu ühtse merenduspiirkonna ja ühtse turu väljakujundamiseks, kasutades selleks nii nn sinise vööndi pilootprojekti kui ka satelliitjälgimissüsteeme. Samuti antakse EMSA-le oluline roll Euroopa Liidu meremeeste väljaõppe ja kvalifikatsiooni tõstmisel, samuti meremeheameti atraktiivsemaks muutmisel. Kolmas oluline täiendav roll on avamere gaasi- ja naftarajatiste jälgimine. Oluliseks pean EMSA koordineerivat rolli, mis võimaldab liikmesriikides olevaid mereohutusalaseid ressursse ja oskusi ratsionaalsemalt ära kasutada. Aitäh!

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Tutto il mio sostegno per questa proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce l’Agenzia EMSA. Abbiamo infatti bisogno di maggiore collaborazione tra l'agenzia, gli Stati membri e la Commissione, perché l'EMSA ci fornisca assistenza tecnica, operativa e scientifica nei settori di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi, nonché la risposta all'inquinamento marino provocato da petrolio derivante da impianti petroliferi e di gas e sostenere i meccanismi d'intervento antinquinamento marino degli Stati membri. Per quel che riguarda le competenze dell’Agenzia in materia satellitare - GMES - voglio sottolineare come, a fronte delle grandi risorse nazionali messe in campo e dei sistemi satellitari già oggi in orbita, il tema sia molto sensibile per la governance dei sistemi satellitari europei; non ritengo perciò opportuno allargare le competenze dell’Agenzia alla governance delle risorse spaziali. In considerazione dell’importanza sotto gli aspetti di politica internazionale e di sicurezza della gestione del mare (ed in particolare della frontiera marittima meridionale dell’Unione), mi sembra opportuno tutelare il ruolo degli Stati membri relativamente alla governance dell’Agenzia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A alteração ao Regulamento que institui a Agência Europeia da Segurança Marítima tem como objetivo alargar as competências desta agência europeia que tem dado provas da sua capacidade técnica. Assim, a partir desta reformulação, há um reforço da prevenção, assistência e luta contra a poluição marinha, nomeadamente nas plataformas de petróleo e gás. Para que o seu desempenho continue, este ajustamento deve ser acompanhado, sempre que necessário, por uma reafetação de pessoal e de financiamento.

Este relatório reveste-se da maior importância, numa altura em que a UE aposta na sua vertente marítima, para o reforço da denominada economia azul, fazendo face à crise económica que vivemos. As riquezas infindáveis dos recursos marinhos são globais. Uma catástrofe ocorrida no Atlântico Norte terá efeitos nefastos ao longo de todo o Atlântico. Por isso, a resposta e a cooperação com os países terceiros é essencial. A cooperação entre as agências europeias e as instituições europeias é muito importante, uma vez que as primeiras detêm competências técnicas essenciais para o desenvolvimento das políticas setoriais europeias.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Rezoluţia referitoare la propunerea de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (AESM), deoarece scopul extinderii atribuţiilor AESM este asigurarea unui nivel ridicat, unitar și eficient de siguranță maritimă și prevenirea poluării cauzate de nave.

Deşi AESM trebuie să pună accentul pe sarcinile prioritare în domeniul siguranței maritime, agenţiei ar trebui să i se încredințeze și sarcini suplimentare, care să reflecte dezvoltarea politicii privind siguranța maritimă la nivelul UE și la nivel internațional. Agenția a demonstrat deja că anumite atribuții, precum sistemele de monitorizare prin satelit, pot fi îndeplinite mai eficient la nivel european. În situația în care aceste sisteme pot fi utilizate pentru a susține alte obiective ce țin de politici, statele membre fac economii la bugetele lor naționale, ceea ce reprezintă o adevărată valoare adăugată europeană. AESM trebuie să acționeze în interesul Uniunii și să respecte orientările Comisiei, promovând politica Uniunii în domeniul siguranței maritime prin intermediul cooperării științifice și tehnice cu țările terțe.

La un an de la data intrării în vigoare a noului regulament, Comisia prezintă un studiu privind un sistem de coordonare a serviciilor naționale de pază de coastă, evidențiind clar costurile și beneficiile acestuia.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Je me suis abstenue sur la modification de ce règlement. Ce règlement avait institué en 2006 l'Agence européenne pour la sécurité maritime, dont l'objectif premier était de lutter contre les catastrophes maritimes. Parmi les amendements, j'ai soutenu ceux qui réaffirment cet objectif en citant des exemples historiques comme celui de l'Erika. Il est plus que jamais nécessaire que les Etats membres travaillent ensemble pour lutter contre ceux qui polluent nos mers et se coordonnent pour limiter au maximum les conséquences des catastrophes qui se produisent. Mais cet objectif pourrait être mis à mal par l'élargissement des compétences de cette agence, diluant ainsi sa lutte pour la préservation des mers et des littoraux au sein de multiples autres objectifs.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (ECR), písemně. − Hlasoval jsem proti návrhu nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA). Důvodů je hned několik. Zaprvé, předmětné nařízení již bylo třikrát modifikováno, poslední novelizace přitom proběhla v roce 2006. Legislativu bychom podle mého názoru ale měli měnit co nejméně. Zadruhé, cílem předkládané navrhované novely nařízení je rozšíření úkolů agentury EMSA. Já však považuji navrhovaný záběr úkolů agentury za příliš široký, v návrhu nařízení mi chybí v tomto ohledu jasné upřesnění kompetencí. Zatřetí, mám obavy z nastavení rozpočtu. Jsem totiž přesvědčen, že dodatečné úkoly agentury EMSA by měly být řešeny přeřazením již stávajících zaměstnanců agentury, a ne novým náborem zaměstnanců.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – J'ai soutenu ce texte, qui est une base satisfaisante pour une seconde lecture. Je regrette que certains de mes collègues aient dénaturé les missions fondamentales de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, en les étendant à des domaines non pertinents. Il faut être réaliste, et ne demander à l'Agence que ce qu'elle peut faire, particulièrement dans un contexte de restrictions budgétaires. Elle doit demeurer l'organisme légitime pour garantir la sécurité et la sûreté des zones maritimes communautaires. Selon moi, l'Agence devrait être compétente et disposer de moyens adéquats pour prévenir toute cause de pollution et lutter contre ses effets désastreux pour l'environnement et la santé humaine, en mer et sur nos côtes. Créée à l'origine pour éviter que des catastrophes comme le naufrage de l'Erika, se reproduisent, l'Agence est un pilier de la protection de nos mers. Je serai vigilante pour que son action soit à la fois utile et efficace, et pour qu'elle puisse intervenir en coordination avec les Etats. Les mers sont des écosystèmes fragiles, des espaces surexploités, où se déroulent des activités dangereuses ou illicites. A nous de les protéger en nous donnant les moyens de les préserver. C'est la portée de ce règlement, et c'est mon ambition.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Die seit 2003 bestehende Europäische Agentur zur Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) bedarf einer Neugestaltung und einer Ausweitung des Aufgabenspektrums. Wichtig sind insbesondere effektive Maßnahmen gegen Meeresverschmutzung durch Schiffe und deren wirksame Sanktionierung. Weiters muss es Aufgabe der EMSA sein, die Attraktivität maritimer Berufe zu stärken und die Mitgliedstaaten dahingehend zu beraten. Ich habe zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Ho espresso il mio voto favorevole al testo presentato dall'onorevole Fleckenstein che modifica il regolamento istitutivo dell'EMSA, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima. Chiarendo in modo più specifico rispetto al passato i compiti dell'Agenzia, con le modifiche introdotte si mira ad ottenere una maggior efficienza e una minor spesa: tra i vari compiti dell'EMSA ci saranno dunque l'assistenza nella prevenzione dell'inquinamento derivante dagli impianti off-shore per l'estrazione di gas e petrolio, la lotta contro la pirateria ed i traffici illegali compiuti per via marittima, il potenziamento di sistemi di monitoraggio del traffico volto ad ottenere uno spazio europeo marittimo senza barriere.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), na piśmie. − W dzisiejszym głosowaniu poparłem dokument dotyczący Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu. EMSA wielokrotnie udowodniła, że jest ważnym ogniwem w europejskim systemie bezpieczeństwa. W kontekście katastrofy w Zatoce Meksykańskiej zgadzam się z propozycją rozszerzenia kompetencji EMSA o nadzór nad platformami wydobywającymi gaz i ropę naftową. Zgadzam się również z nowymi priorytetami, co do których osiągnęliśmy międzyinstytucjonalny kompromis: urzeczywistnieniem koncepcji europejskiej przestrzeni morskiej bez barier, promowaniem zawodów związanych z morzem oraz poprawą bezpieczeństwa instalacji morskich. Jednocześnie w kontekście dzisiejszej dyskusji chciałbym przypomnieć Komisji o pomyśle, który jakiś czas temu zgłosiłem. Apeluję o zorganizowanie wspólnego Europejskiego Centrum Kształcenia Morskiego. Celem takiego Centrum byłoby koordynowanie dostosowania zmian w systemach dydaktycznych wyższych szkół morskich na terenie Unii Europejskiej do zmieniających się potrzeb transportu morskiego Wspólnoty.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D), na piśmie. − Głosowałem za rozporządzeniem rozszerzającym zakres działalności Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu. Agencja ta w ciągu 8 lat swojej działalności dowiodła, że jest coraz bardziej skuteczna. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na fakt, że rozszerzanie zakresu pracy Agencji musi być skorelowane z dodatkowymi środkami finansowymi. W latach 2007-2013 zapewniono Agencji 154 mln euro. Teraz jej perspektywy finansowe są zupełnie niejasne. Obawiam się zatem, że słuszne rozszerzenie skali działania Agencji napotka przeszkodę w postaci braku dodatkowych środków.

 
  
  

Situation in Syria: (B7-0721/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, na medida em que são urgentes investigações independentes sobre a violação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais por parte do Governo sírio e, para tal acontecer, é necessário que este país acolha os membros de organizações internacionais. Neste domínio, a UE deve protagonizar um conjunto de ações tendentes a ajudar a encaminhar este país rumo à democracia e ao respeito pelos direitos humanos. Deve exigir-se, desde já, que a Síria abra as suas fronteiras aos refugiados sírios que foram perseguidos e intimidados pelo Governo.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Według ostatnich szacunków ONZ już ponad cztery tysiące ofiar, w większości cywilów, pochłonęła nie kończąca się, krwawa rozprawa prezydenta Assada ze społeczeństwem. Po raz kolejny w ciągu ostatnich miesięcy podejmujemy problem Syrii na forum Parlamentu, co wydatnie pokazuje konieczność zintensyfikowania działań w celu ustabilizowania sytuacji w tym kraju. Popierając rezolucję, pragnę wyrazić żal z powodu rosyjskiego i chińskiego weta dla rezolucji Rady Bezpieczeństwa potępiającej reżym syryjski. Jednocześnie domagam się natychmiastowego zaprzestania stosowania przemocy wobec obywateli Syrii. Budująca jest natomiast postawa Ligi Arabskiej dążącej do pokojowego rozwiązania konfliktu. Szczególne uznanie pragnę skierować także w stronę Turcji udzielającej schronienia ogromnej rzeszy uchodźców. Jednocześnie apeluję o podjęcie działań dyplomatycznych względem Iranu wciąż aktywnie wspierającego syryjski reżym i jego brutalne represje. Powstrzymanie rozlewu krwi musi być nadrzędnym celem naszej polityki wobec Syrii.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Regimul din Siria trebuie condamnat ferm de un spaţiu democratic precum UE, unde drepturile omului sunt o valoare fundamentală. Există dovezi clare ale măsurilor brutale de represiune adoptate de regimul sirian împotriva propriului popor, inclusiv a copiilor şi femeilor, acestea din urmă având, de altfel, o mare contribuţie în lupta pentru democraţie din Siria. Este nevoie ca autorităţile siriene să înceteze imediat represiunea violentă împotriva demonstranţilor paşnici şi hărţuirea familiilor acestora şi să îi elibereze pe toţi protestatarii, prizonierii politici şi jurnaliştii deţinuţi.

Trebuie ca regimul de la Damasc să permită neîntârziat accesul organizaţiilor internaţionale umanitare, a celor din domeniul drepturilor omului şi al mass mediei internaţională. Este singurul mod de a demonstra bunăvoinţă din partea conducătorilor Siriei şi ataşament faţă de valorile democratice. Acest lucru trebuie să se desfăşoare în paralel cu anchete independente transparente care să investigheze încălcările sistematice, grave şi pe scară largă ale drepturilor omului şi ale libertăţilor fundamentale comise de autorităţile şi forţele militare de securitate siriene. Toţi cei responsabili trebuie traşi la răspundere neîntârziat la nivel internaţional. Poporul sirian are revendicări legitime şi se impune promovarea unui dialog politic naţional, cu participarea tuturor forţelor democratice şi a societăţii civile din Siria.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Din păcate, „Toamna Arabă” nu ne-a oferit aceleaşi motive de speranţă precum „Primăvara Arabă”. Poziţia dură a guvernului sirian a generat o poziţie la fel de dură a opozanţilor guvernului, care nu văd decât o soluţie militară pentru rezolvarea crizei. Nu cred că este în interesul UE să susţină în Siria o soluţie similară celei din Libia. Nu cred că diplomaţia şi-a epuizat soluţiile în cazul Siriei. Niciodată violenţa nu rezolvă lucrurile, ci le complică, fără să mai punem la socoteală suferinţele celor nevinovaţi.

Un aspect important îl reprezintă determinarea tuturor membrilor comunităţii internaţionale de a respecta sancţiunile. Poate că un dialog cu Federaţia Rusă, China şi alţi aliaţi tradiţionali ai Siriei, care nu văd cu ochi buni sancţiunile, ar putea determina o schimbare de atitudine. Cert este că avem obligaţia de a face tot ce depinde de noi pentru ca represiunea de pe străzile oraşelor siriene să înceteze, iar procesul de democratizare să devină o realitate.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), in writing. − Bashar al-Assad must immediately resign as President of Syria. His dictatorial regime is facing increasing international isolation because of its continuing brutal repression of the Syrian people. The UN Security Council should refer the crimes against humanity committed by the al-Assad regime against the Syrian people to the International Criminal Court. I welcome the sanctions imposed by the EU on the Syrian regime on 14 November and 1 December and would encourage the EU and the UN to introduce further measures that target the Syrian regime but that minimise the negative impact on the Syrian people. I applaud the courage and determination of the Syrian people, particularly its women, in their struggle for freedom, dignity and democracy. The Syrian opposition should seek to establish a united platform committed to achieving freedom and democracy and respect for human rights for all in Syria. It should continue to engage with the international community. The EU must be ready to develop a new partnership with Syria once al-Assad goes and a transition to democracy begins.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O regime do partido Baath de Bashar Al-Assad encontra-se praticamente isolado na cena internacional, dando as primeiras mostras de desagregação e tendo sido já alvo de condenação por parte das Nações Unidas, da Liga Árabe, da União Europeia e dos Estados Unidos da América, entre outros.

No dia em que atribuímos o Prémio Sakharov 2011 a cinco protagonistas da Primavera Árabe, dos quais dois são sírios, é tempo de recordar as populações vítimas dos crimes das forças policiais e militares ao serviço do regime – a ONU fala já em 5.000 mortos - e de desejar que a comunidade internacional possa manter a pressão junto daquele, de modo a contribuir para uma mudança efectiva na Síria. Não obstante as recentes promessas feitas por Assad quanto a uma nova constituição, a eleições livre e liberdade pessoal e de associação, a realidade demonstra que, até ao momento, estas não passam de declarações inconsequentes, o que não pode deixar de lamentar-se.

Cabe à União Europeia apoiar o esforço dos moderados que protagonizam o desejo de mudança na Síria e de trabalhar no sentido de tornar possível a concretização do sonho da Primavera Árabe que hoje esta câmara celebra.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. As convulsões sociais e políticas pela instauração de regimes democráticos verificadas em alguns países do Mediterrâneo Sul e conhecidas como Primavera Árabe também chegaram à Síria. Todavia, o presidente Bashar al-Assad e o seu regime, não obstante todas as condenações a que têm estado sujeitos por parte da UE e de várias instituições internacionais, nomeadamente a Liga dos Estados Árabes, teimam em cavalgar um regime totalitário que não respeita, minimamente, os direitos do Homem. Na verdade, há conhecimento de perseguições a médicos só por terem socorrido as vítimas do regime, de recusa no acesso aos detidos e na entrada de ajuda humanitária à população cuja situação piora devido aos cortes no fornecimento de eletricidade e no abastecimento de água. A repressão brutal de milhares de civis está a desencadear uma corrida às armas. Teme-se uma guerra civil e o massacre da população. Por isso, é urgente que o regime sírio termine com a violência e aceite a constituição de uma plataforma única, com a participação dos opositores ao regime, para preparar a transição para a democracia.

Assim, voto favoravelmente esta proposta de resolução comum, solidarizo-me com o povo sírio e apoio todas as medidas decididas no seio da ONU.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Esta resolução insere-se numa linha de repetição do processo que conduziu à intervenção da NATO na Líbia. As pressões e manipulações que constam deste relatório evidenciam-no.

Apoiando abertamente a ingerência e a violação do direito internacional, a maioria deste Parlamento procura moldar a realidade à medida das ambições da NATO e das suas principais potências. Invocando a "incapacidade do governo sírio para assumir a sua responsabilidade de proteger a população", procuram criar as condições para impor a "abertura de corredores humanitários" - vocabulário bem conhecido de outras agressões militares (dos Balcãs à Líbia), o que significa uma intervenção militar. Não por acaso, escondem-se as manifestações realizadas na Síria pela defesa da soberania do povo sírio, a integridade territorial do país e a sua recusa de qualquer intervenção externa. Uma escalada militar na Síria comporta o perigo de desestabilizar toda a região.

A situação é complexa e o caminho, desta feita, tem mais obstáculos para a concretização das ambições do imperialismo. Rússia e China parecem não estar dispostas a repetir a aprovação, no Conselho de Segurança da ONU, de uma resolução que abra caminho a uma intervenção militar, como o fizeram com a Líbia. Obviamente, votámos contra esta resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Estamos perante a repetição da manipulação e da pressão que conduziu à intervenção da NATO na Líbia. Apoiando abertamente a ingerência e a violação do direito internacional, a maioria do PE procura redesenhar a realidade à medida da ambição da NATO ou de países da região, nomeadamente a Turquia, que pretendem intervir militarmente na Síria.

Invocando a "incapacidade do Governo sírio para assumir a sua responsabilidade de proteger a população", procuram criar as condições para impor a "abertura de corredores humanitários" na fronteira sírio-turca, o que só poderá ser feito pela via de uma intervenção militar. Apoiam, implicitamente, o Exército Livre da Síria e o recurso ao confronto interno para desencadear uma guerra civil. E escondem que, entre as manifestações realizadas na Síria, quase todas têm como ponto comum a defesa da soberania do povo sírio, a integridade territorial do país e a recusa de qualquer intervenção externa, independentemente das mudanças que pretendem.

Uma escalada militar na Síria comporta o perigo de desestabilizar toda a região. A situação é complexa e o caminho está cheio de obstáculos para as ambições do imperialismo. Rússia e China parecem não estar dispostas a repetir o que fizeram com a Líbia no Conselho de Segurança da ONU.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Podľa odhadov OSN viac ako 4 000 ľudí, z toho viac ako 300 detí, bolo zabitých, mnoho ďalších bolo zranených, viac než 14 000 je údajne zadržaných a desiatky tisíc hľadajú útočisko v susedných krajinách alebo boli vnútorne vysídlené v období od marca 2011. Takáto neúnosná je situácia v Sýrii v dôsledku brutálnej represie vládnuceho režimu voči obyvateľstvu, a to napriek skutočnosti, že takéto konanie bolo i na medzinárodnej úrovni jednoznačne odsúdené. Násilné zákroky a hrubé porušovanie ľudských práv zo strany sýrskych úradov a vojenských a bezpečnostných síl proti civilistom však žiaľbohu naďalej pokračujú a prehlbujú sa. Reformy a amnestie vyhlásené a prisľúbené prezidentom Bashar al-Assadom sa doposiaľ neuskutočnili a režim i v dôsledku toho stratil všetku dôveryhodnosť. Stále väčší počet Sýrčanov čelí zhoršujúcej sa humanitárnej situácii vedúcej k humanitárnej kríze, systematicky narastá násilie, porušovanie ľudských práv a základných slobôd. Je nevyhnutné, aby sýrske úrady a vojenské a bezpečnostné sily okamžite ukončili všetky prejavy násilia, mučenia, prenasledovania a represie voči civilnému obyvateľstvu a okamžite prepustili všetkých svojvoľne zadržiavaných politických väzňov. Je nevyhnutné vynaložiť úsilie o promptné, nezávislé a transparentné vyšetrovanie s cieľom zabezpečiť, aby všetky osoby zodpovedné za tieto zločiny proti ľudskosti, boli zadržané a za svoje konanie sa zodpovedali.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Je soutiens fermement la résolution du Parlement européen sur la situation en Syrie, car il est primordial que la communauté internationale et l'Union européenne continuent à exercer une pression forte et constante sur le régime syrien afin que cesse la répression violente et brutale de la population. Le régime a déjà causé la mort insoutenable de 5000 hommes, femmes et enfants, dont 15 personnes tuées ce lundi 12 décembre, et ce dans l'impunité la plus totale. Il est donc urgent que nous renforcions nos efforts communs pour exiger le départ de Bachar Al-Assad et la mise en place d'enquêtes sur d'éventuels crimes contre l'humanité.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. – Οι συριακές αρχές πρέπει να σταματήσουν άμεσα τη χρήση βίας ώστε να σπάσει ο φαύλος κύκλος της αιματοχυσίας που μόνο αλλότρια συμφέροντα ωφελεί. Είναι επίσης επάναγκες να προωθηθούν τα δίκαια αιτήματα του συριακού λαού, ο οποίος απαιτεί μεταρρυθμίσεις για βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Εν τούτοις, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο λαός της Συρίας είναι ο μόνος που έχει το δικαίωμα να λύσει εσωτερικά πολιτικά προβλήματα και να καθορίσει το μέλλον της χώρας του χωρίς ξένες υποδείξεις και επεμβάσεις. Τηρήσαμε αποχή στο ψήφισμα για την Συρία επειδή δεν μπορούμε να συναινέσουμε στη χάραξη πολιτικής, η οποία προετοιμάζει το έδαφος για στρατιωτική επέμβαση σε κυρίαρχο κράτος με τα ίδια τραγικά αποτελέσματα που ζήσαμε στη Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και στη Λιβύη. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τη συγκάλυψη της παρεμβατικής πολιτικής που αναπτύσσουν στα εσωτερικά της Συρίας οι ΗΠΑ και γειτονικές χώρες με πρωτοστάτη την Τουρκία. Η διεθνής κοινότητα δεν βοηθά με την επιβολή κυρώσεων που πλήττουν αναπόφευκτα και τον συριακό λαό. Το σημαντικότερο είναι να αρχίσει ένας ενδο-συριακός διάλογος με στόχο την πολιτική και ειρηνική διέξοδο από τη σημερινή επικίνδυνη κατάσταση που απειλεί τη χώρα και τον λαό της. Η ΕΕ πρέπει να στηρίξει την έναρξη του ενδο-συριακού διαλόγου.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), kirjallinen. − Arvoisa puhemies, pidän tervetulleena sitä, että Euroopan parlamentti ottaa jälleen voimakkaasti kantaa Syyrian tilanteeseen, ja siksi äänestin tämän päätöslauselman puolesta.

Arabikeväänä tunnettu tapahtumasarja on osoittanut, että arabimaiden väestö ei todellisuudessa tue tilannetta, jossa johtajilla ei ole demokraattista mandaattia. Lännessä vallinnut kylmän sodan aikainen ajattelutapa, jossa diktaattoreita siedettiin ellei jopa suosittu, mikäli se vain sopi oman leirin poliittisiin tarkoitusperiin, oli niin syvälle juurtunut, että tapahtumien nopeus tuli reaalipolitiikkaan tottuneille länsimaille yllätyksenä. Mikäli Muammar Gaddafi olisi onnistunut kukistamaan Libyan orastaneen vallankumouksen alkuunsa, olisi väistämättä seurannut laajamittaisia ja perinpohjaisia siviiliväestöön kohdistuvia kostotoimia. On olemassa todellinen vaara, että vastaava toteutuu Syyriassa, mikäli ulkopuolinen painostus hellittää ja tämänhetkiset vallanpitäjät saavat jälleen vakiinnutettua asemansa.

Ikävä kyllä historiallisesta näkökulmasta pelkät taloudelliset pakotteet ovat toimineet moderneina aikoina vain kourallisessa tapauksia, ja ne ovat laajamittaisina kohdistuneet pääsääntöisesti siihen väestönosaan, jonka etuja niillä yritetään ajaa. On siis varauduttava siihen mahdollisuuteen, että sotilaallinen interventio on väistämätön. Turkkihan on jo luonut yksipuolisilla toimillaan rajansa tuntumaan turvavyöhykkeen, minkä kansainvälinen yhteisö on vähintään implisiittisesti hyväksynyt.

Libyan väestön pelastanut YK: turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1973 oli käänteentekevä. Siinä Eurooppa otti pitkästä aikaa maailmanpolitiikassa todellisen aloitteen. Mikäli Syyrian kriisiin ei löydy rauhanomaista ratkaisua, tulee varautua siihen, että vastaavalle aloitekyvylle löytyy jälleen tarvetta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution, which calls on the Syrian regime to lift the siege of Homs and allow in international aid and relief efforts and to withdraw all Syrian forces from the towns and cities of Syria

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La résolution condamne la répression menée par le régime syrien. Elle prône une transition pacifique et appelle les forces d'opposition à éviter la militarisation du conflit. Elle dénonce la collaboration active d'entreprises européennes au régime syrien. Pour ces raisons, je la soutiens.

Mais le texte demande l'établissement de corridors humanitaires dans le cadre du Conseil de sécurité. Cela implique nécessairement un déploiement militaire en Syrie. Le texte propose aussi que l'Union européenne, la Ligue arabe, la Turquie et l'opposition en négocient les modalités. De telles négociations devraient avoir lieu dans le cadre de l'ONU. En effet, la présence de la Ligue arabe, qui a approuvé la répression au Bahreïn, n'est pas appropriée.

Des clauses contraignantes prévenant le risque d'escalade militaire devraient être garanties. En effet, l'utilisation de la résolution sur la Libye pour faire intervenir l'OTAN doit servir de leçon. Le texte ne prévoit rien de tel. Je vote contre, par méfiance.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Tendo em conta que a violenta repressão e as graves violações dos direitos humanos pelas autoridades sírias e pelas forças militares e de segurança contra civis pacíficos continuam a intensificar-se, que diversas povoações e cidades continuam sob o assédio de forças governamentais, sem acesso a alimentos, medicamentos ou comunicações, reitero a condenação à repressão brutal do regime sírio, apelando a que se envidem todos os esforços para viabilizar uma transição democrática no país. O regime vem perdendo toda a sua credibilidade, pelo que a situação constitui uma ameaça à segurança e à estabilidade de toda a região do Médio Oriente.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die von der EU bis dato erlassenen Maßnahmen wie Waffenembargo, Kontensperrungen, Investitionsverbot und Importstopp von Öl belasten sicherlich die syrische Konjunktur. Es ist wichtig, dass weiterhin nicht nur der Westen, auch die Arabische Liga und der Golf-Kooperationsrat Assad zu ernsthaften Reformen und zur Beendigung des Blutvergießens auffordern. Zudem scheint der Widerstand in der Bevölkerung zu wachsen, man denke nur an die jüngsten Generalstreiks. Auch wenn die Opposition nun bei den großen Akteuren auf Werbetour unterwegs ist, muss klar sein, dass eine militärische Intervention seitens der Union nicht in Frage kommt. Ich habe in diesem Sinne für die Resolution gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − 5 000 režimo aukų – ir kiekviena diena Sirijoje nusineša vis daugiau gyvybių, tarp jų šimtai vaikų. Šiame fone ES, Arabų lygos ir kitų tarptautinių veikėjų sprendimų paieškos yra sveikintinos, o tai, kad iki šiol nebuvo galima susitarti JT Saugumo Taryboje dėl kai kurių šalių blokavimo, apgailėtina. Ar tai, kad šių šalių valdžia nesugeba atsiriboti nuo legitimumą praradusio Asado režimo, rodo, kad jie pateisina brutalų susidorojimą su taikiais protestuotojais ir imtųsi panašių priemonių prieš savo piliečius? Tai nerimo signalas šių šalių piliečiams. Jei situacija ir toliau vystysis tokia pačia linkme, Sirijoje gali kilti visuotinis ginkluotas susipriešinimas ir humanitarinė katastrofa. Tarptautinė bendruomenė turi imtis veiksmų, kad užkirstų tam kelią.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La situazione in Siria, purtroppo, non è delle più semplici. Le discussioni riguardanti questo ambito si fanno sempre più accese a causa dei continui risvolti critici. Dalla scorsa primavera stiamo vivendo un periodo di duri scontri e manifestazioni su tutto il territorio siriano, al fine di ottenere un qualcosa del quale, noi tutti, siamo esportatori e custodi, la democrazia. In queste zone del mondo a volte la parola democrazia, potere del popolo, sembra un'utopia, un qualcosa di così lontano e così irraggiungibile considerata come una minaccia. Coloro che detengono il potere non possono concepire che ci sia una collaborazione, una condizione di parità e dialogo pacifico tra le parti per la costruzione di uno Stato migliore e per la loro poltrona, per il loro prestigio, sono disposti a rischiare di distruggere il proprio popolo. Lo scenario attuale continua ad essere drammatico, c'è bisogno di maggiore rispetto e di una soluzione immediata.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Dei o meu voto favorável à presente resolução por concordar com o apelo a uma transição pacífica e autêntica para a democracia, que satisfaça as reivindicações legítimas do povo sírio e se baseie num processo inclusivo de diálogo político a nível nacional com a participação de todas as forças políticas democráticas e as organizações da sociedade civil do país.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Abbiamo votato oggi una risoluzione di compromesso di vari gruppi politici che stigmatizza in maniera forte le repressioni operate contro i civili da parte del governo di Damasco. Personalmente seguo con apprensione l'evoluzione degli avvenimenti in Siria, soprattutto in quanto considero necessario riflettere in maniera approfondita sulle possibili prospettive di uscita dalla crisi prima ancora di prospettare delle soluzioni che potrebbero avere conseguenze a lungo termine potenzialmente ancora più destabilizzanti.

Se da una parte è assolutamente inderogabile e necessario, infatti, garantire il rispetto della libertà di espressione ma sopratutto l'incolumità dei cittadini, è tuttavia altrettanto importante considerare la prospettiva della comunità internazionale e in particolare garantire che, se un cambiamento ai vertici istituzionali ci possa essere, questo non avvenga con l'avvicendamento di esponenti che turberebbero il già fragile equilibrio politico della regione

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – La situation en Syrie est profondément préoccupante. Malgré une condamnation internationale quasi unanime, les autorités syriennes continuent d'exercer une répression violente contre leur population, et ne cessent de commettre de graves violations des droits de l'Homme à l'encontre de civils non violents. Le bilan de cette répression est dramatique : d'après les estimations des Nations unies, depuis le mois de mars 2011, plus de 5 000 personnes - dont plus de 300 enfants ! - ont été tuées, un nombre supérieur encore a été blessé, plus de 14 000 personnes seraient détenues et des dizaines de milliers d'autres se sont réfugiées dans les pays voisins ou ont été déplacées à l'intérieur de la Syrie. A travers le vote de cette résolution, j'ai souhaité condamner une fois de plus, avec la plus grande fermeté, la répression brutale exercée par le régime syrien contre sa population, et réaffirmer ma solidarité avec le peuple syrien dans sa lutte non violente pour la liberté, la dignité et la démocratie. Nous demandons une nouvelle fois au président Bachar el-Assad et à son régime d'abandonner immédiatement le pouvoir afin qu'une transition politique puisse se mettre en place en Syrie.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. According to UN estimates, since the start of the violent crackdown on peaceful protesters in Syria in March 2011, more than 4 000 people have lost their lives, including 307 children, and thousands more have been injured, arrested or tortured or have disappeared as a result of the brutal repression by the Syrian regime against its population. The UNHRC resolution of 2 December highlights in particular the extensive violations of children’s rights and the sexual violence against civilians, including against male detainees and children, committed by the Syrian armed and security forces. The EP had to react.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Une fois de plus une résolution sur la Syrie ! La répression brutale exercée actuellement par le régime syrien contre sa population est scandaleuse et doit cesser. Bachar El-Assad ne dispose plus d'aucune légitimité, il doit abandonner immédiatement le pouvoir et mettre fin à la répression contre les Syriennes et les Syriens qui aspirent simplement à plus de libertés. Chaque jour qui passe nous rapproche d'une crise humanitaire majeure. Aujourd'hui déjà près de 7% de la population sont affectés, particulièrement les femmes, les enfants et les personnes âgées. Récemment, un dixième train de sanctions a été adopté par l'Union européenne, mais il faut continuer à exercer des pressions contre le régime syrien. Les sanctions doivent être ciblées, réduisant au minimum les répercussions défavorables sur la population. J'appelle à la libération au plus vite des protestataires, des prisonniers politiques, des défenseurs des droit de l'homme et des journalistes qui sont actuellement détenus.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Alla luce del continuo deterioramento della situazione in Siria proseguono gli sforzi dell’UE per aumentare la pressione sul regime di Assad. L’UE ha affermato, fin dallo scorso agosto, che Assad ha perso ogni legittimità e deve farsi da parte. È stata ampliata lo scorso novembre la lista dei soggetti sottoposti a misure restrittive, in parallelo ad una sospensione dei prestiti della Banca Europea degli Investimenti alla Siria. Sanzioni nel settore petrolifero e sugli investimenti sono state adottate a settembre e sono state rafforzate il 1° dicembre. Sono state aggiunte anche misure attinenti gli equipaggiamenti per le intercettazioni telefoniche e di internet. E´ stata di recente ventilata anche l’eventuale ipotesi di creare un corridoio umanitario in Siria. Per concludere, e alla luce di quanto detto, ritengo che quella di rafforzare il raccordo UE-Turchia sulle prospettive della crisi siriana potrebbe essere la miglior soluzione, tenuto conto del ruolo fondamentale rivestito da Ankara.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), in writing. − I voted, along with my group, the ECR, in favour of the joint text on Syria. In recent weeks and months, the situation in Syria has been extremely unsettled, with widespread protest against the Al-Assad regime since March of this year. The method used by the government to control the situation has been violent repression, and many protesters have lost their lives exercising their fundamental human right to freedom of expression, with the UN estimating that 4 000 people, mostly civilians, have lost their lives so far. We voted in favour of the proposed text as we feel that it highlights well both the plight of the Syrian people and the crimes committed by its government. It takes a strong line, as required, that urges the government not only to put a stop to the violent repression of its population and to launch independent investigations into the actions of its security forces, but also to instigate a system of democratic reform in order to widen political participation and to lift its censorship of newspapers and the Internet.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Desde março de 2011 que os tumultos na Síria, levados a cabo pelas autoridades lideradas pelo regime de Bashar al-Assad, têm levado a inúmeros atentados contra o povo sírio, desde execuções, prisões injustificadas e um sem número de mortos e feridos. O cerco a inúmeras cidades tem deixado as populações sem acesso a alimentação, saúde e comunicações. Apesar das sanções impostas pela UE e das declarações feitas pela comunidade internacional para o fim dos massacres, as autoridades sírias ignoram estes sucessivos apelos. A recusa da China e da Rússia, como membros efetivos do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em aplicar sanções demonstra que o multilateralismo desta organização internacional bloqueia medidas-chave para a estabilidade mundial. Por outro lado, saúdo os esforços, por parte da Liga Árabe, de demover as ações das autoridades nacionais sírias. Este continuar de atropelos aos direitos humanos deve ser travado. A UE deve falar a uma só voz e impulsionar os seus parceiros internacionais a cooperarem para se alcançar o fim das atrocidades cometidas pelas autoridades sírias.

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL), γραπτώς. – Οι συριακές αρχές πρέπει να σταματήσουν άμεσα τη χρήση βίας, ώστε να σπάσει ο φαύλος κύκλος της αιματοχυσίας που μόνο αλλότρια συμφέροντα ωφελεί. Είναι επίσης επάναγκες να προωθηθούν τα δίκαια αιτήματα του συριακού λαού, ο οποίος απαιτεί μεταρρυθμίσεις για βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Εν τούτοις, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο λαός της Συρίας είναι ο μόνος που έχει το δικαίωμα να λύσει εσωτερικά πολιτικά προβλήματα και να καθορίσει το μέλλον της χώρας του χωρίς ξένες υποδείξεις και επεμβάσεις. Τηρήσαμε αποχή στο ψήφισμα για τη Συρία επειδή δεν μπορούμε να συναινέσουμε στη χάραξη πολιτικής, η οποία προετοιμάζει το έδαφος για στρατιωτική επέμβαση σε κυρίαρχο κράτος με τα ίδια τραγικά αποτελέσματα που ζήσαμε στη Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και στη Λιβύη. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τη συγκάλυψη της παρεμβατικής πολιτικής που αναπτύσσουν στα εσωτερικά της Συρίας οι ΗΠΑ και γειτονικές χώρες με πρωτοστάτη την Τουρκία. Η διεθνής κοινότητα δεν βοηθά με την επιβολή κυρώσεων που πλήττουν αναπόφευκτα και το συριακό λαό. Το σημαντικότερο είναι να αρχίσει ένας ενδο-συριακός διάλογος με στόχο την πολιτική και ειρηνική διέξοδο από τη σημερινή επικίνδυνη κατάσταση που απειλεί τη χώρα και το λαό της. Η ΕΕ πρέπει να στηρίξει την έναρξη του ενδο-συριακού διαλόγου.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Je me suis abstenue sur la résolution du Parlement européen votée sur la Syrie. Cette résolution affirme son soutien au peuple syrien, et condamne fermement le régime de Bachar el-Assad, mais elle reste relativement floue sur de potentielles mesures de l'UE ou de la communauté internationale. La résolution demande notamment "l'envoi d'observateurs internationaux afin d'empêcher les attaques contre les civils" et "trouver de nouvelles manières de renforcer leur assistance non militaire aux forces". Le paragraphe le plus flou concerne le Conseil de sécurité de l'ONU, dont on dit qu'il n'a pas été capable de répondre aux événements de Syrie (c'est assez vrai, mais la faute à qui?) et qu'il doit maintenant assumer sa responsabilité (admettons), mais sans préciser comment. J'ai donc préféré m'abstenir sur cette résolution. Je me félicite cependant de l'attribution du prix Sakharov cette semaine à Razan Zaitouneh (avocate syrienne pour la défense des droits de l'Homme) et à Ali Farzat (caricaturiste syrienne), qui est un symbole fort du soutien du Parlement européen à la lutte du peuple syrien.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen verloren über 5000 Menschen in Syrien in den Aufständen gegen das Assad-Regime ihr Leben - darunter auch rund 300 Kinder. Das Europäische Parlament erneuert in seiner Entschließung seine Aufforderung gegenüber dem syrischen Regime, die Staatsmacht abzugeben. Da Präsident Assad jedoch weiterhin jede Mittäterschaft ablehnt und die Schuld an der Gewalt an Banden bewaffneter Krimineller abschiebt, fordert das Parlament weitere Sanktionen. An die sich organisierende Oppositionsbewegung richtet das Parlament die Forderung nach einem friedlichen Übergang zu einer demokratischen Ordnung und mahnt, dass eine unkontrollierte Militarisierung und Gewaltanwendung keinen geeigneten Schutz der Zivilbevölkerung darstellt.

 
  
  

Draft scoreboard for the surveillance of macroeconomic imbalances: (B7-0690/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório porque o momento atual requer a aplicação imediata deste painel de avaliação que deve prevenir e corrigir desequilíbrios excessivos na União Europeia e, especialmente, na Zona Euro. Além disso, com a entrada em vigor do Regulamento (UE) n.º 1176/2011, o novo mecanismo tem ainda objetivos que considero muito importantes, nomeadamente: uma convergência sustentada dos comportamentos das economias dos Estados-Membros e uma coordenação mais estreita das políticas económicas. No entanto, ressalvo a minha posição de que a União Europeia no seu todo tem que ter um plano para o desenvolvimento económico e que apenas a cooperação intergovernamental não é suficiente para ultrapassarmos a presente crise.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ο πίνακας αποτελεσμάτων των μακροοικονομικών ανισορροπιών αποτελεί βασικό εργαλείο για την εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης για την οικονομική διακυβέρνηση. Για την Ενωτική Αριστερά, το συγκεκριμένο πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης είναι η λάθος απάντηση στην κρίση. Δεν έχει στόχο τον συντονισμό των οικονομιών, όπως ισχυρίζεται, αλλά την επιβολή ενός μόνιμου μνημονίου λιτότητας σε όλη την Ευρώπη, σε όλους τους εργαζόμενους. Όπως φαίνεται και από τη σύνθεση του εν λόγω πίνακα αποτελεσμάτων, έτσι όπως διαμορφώθηκε, η σύγκλιση μεταφράζεται σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της θεσμοθέτησης της λιτότητας και της συρρίκνωσης των μισθών, των συντάξεων και των δικαιωμάτων. Δείκτες σχετικοί με την εισοδηματική ανισότητα και τη μείωση της φτώχειας απουσιάζουν από τον πίνακα, ενώ ο δείκτης για την ανεργία έχει πολύ μικρή βαρύτητα. Η ευρωζώνη αντιμετωπίζει τεράστια δομικά προβλήματα που δημιουργούν ανισορροπίες και βαραίνουν κυρίως τους εργαζόμενους είτε στις πλεονασματικές είτε στις ελλειμματικές χώρες. Καθώς το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης, και κατά συνέπεια ο πίνακας αποτελεσμάτων των μακροοικονομικών ανισορροπιών, αδυνατούν να προσφέρουν δίκαιες και ριζοσπαστικές λύσεις για την έξοδο της Ευρώπης από την κρίση και τη βιωσιμότητα της οικονομικής της λειτουργίας, ψήφισα αρνητικά στη συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. − Am votat în favoarea Rezoluţiei privind tabloul de bord pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice, deoarece aceasta subliniază importanţa coordonării mai strânse a politicilor economice ale statelor membre. Consider, de asemenea, că atât deficitele, cât şi excedentele de cont curent trebuie supravegheate, ambele contribuind la crearea dezechilibrelor macroeconomice.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei a favor das propostas de resolução por considerar que as mesmas poderão contribuir, no âmbito do pacote legislativo sobre a governação económica, de 16 de novembro de 2011, para uma maior articulação e coordenação das políticas macroeconómicas dos Estados-Membros. Considero que as propostas também são positivas por irem ao encontro da necessidade de se proceder a uma análise mais completa da realidade económica de cada Estado-Membro.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Incluído no pacote do pacote da governança económica encontra-se o novo mecanismo para deteção e correção de potenciais desequilíbrios macroeconómicos na União Europeia e, em especial, na Zona Euro. Incluída ainda no pacote da governação económica encontra-se uma declaração da Comissão Europeia, na qual esta assume o compromisso de monitorizar e acompanhar, de forma igual, tanto os países deficitários como os países excedentários. Na verdade, e como defendeu o Parlamento Europeu na altura da aprovação do pacote, é importante acompanhar a situação de todos os Estados-Membros de forma igual porque a interligação é de tal forma estreita que possíveis desvios em determinados Estados-Membros podem ter origem em medidas implementadas noutro Estado-Membro.

Assim, e de modo a que possam ser corretamente identificados os problemas e as soluções a ser aplicadas, é essencial um quadro macroeconómico de toda a União. Por fim, e devido à extrema importância deste novo mecanismo, o Parlamento Europeu insta a Comissão a desenvolver ainda mais o painel de avaliação e a tornar alguns indicadores mais explícitos, de modo a garantir uma aplicação transparente.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A atual crise económica e financeira obrigou a UE a analisar em pormenor as contas nacionais para detetar a origem dos desequilíbrios macroeconómicos. Em 16 de novembro de 2011, foi aprovado, no âmbito de um conjunto de normativos sobre governação económica, o Regulamento (UE) n.º 1176/2011 do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho visando prevenir e corrigir eventuais desvios orçamentais. A presente proposta de resolução surge na sequência da pergunta com pedido de resposta oral, nos termos do n.º 5 do artigo 115.º do Regimento, e tem por base o documento elaborado pelos serviços da Comissão denominado Painel de avaliação para a supervisão dos desequilíbrios macroeconómicos: projeto inicial. Para evitar novas derrapagens financeiras de alguns Estados-Membros, que possam levar a uma nova crise, e no conjunto das propostas six pack, haverá uma supervisão macroeconómica com incidência nos países que apresentem balanças correntes deficitárias ou excedentárias.

Assim, voto favoravelmente esta proposta de resolução porque entendo que deve haver rigor na gestão dos dinheiros públicos para que os mercados, sobretudo financeiros, retomem a confiança perdida e para que a UE possa, finalmente, assumir a liderança em termos de crescimento económico e de criação de emprego rumo aos objetivos preconizados na Estratégia UE 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Hlavným cieľom novovytvoreného mechanizmu dohľadu je prevencia a náprava makroekonomických nerovnováh v Európskej únii. Podľa nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 medzi ďalšie ciele nového mechanizmu patrí trvalá konvergencia hospodárskej výkonnosti členských štátov a užšia koordinácia hospodárskych politík. V súčasnej hospodárskej situácii je nevyhnutné, aby bol rámec pre makroekonomický dohľad vytvorený čo najskôr a aby čo najskôr začal fungovať. Vlády členských štátov musia byť pripravené konať v súvislosti s prípadnými problémami, keďže len tak je možné zabezpečiť, aby mal rámec dohľadu požadovaný účinok. V súvislosti s vytvorením budúcich makroekonomických tabuliek (ktoré môžu obsahovať širokú škálu ukazovateľov), musia tieto ukazovatele musia vychádzať z nezávislých a overiteľných oficiálnych štatistických údajov Európskeho štatistického systému a Európskeho systému centrálnych bánk. Som toho názoru, že transparentné vykonávanie tohto nového politického nástroja má veľký význam, a i preto je potrebné, aby Komisia zabezpečila dodanie všetkých dokumentov alebo pracovných dokumentov týkajúcich sa hodnotiacej tabuľky Parlamentu i Rade na rovnocennej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − Az eredménytábla alapján készített értékelésekben a mutatók kiválasztása a makrogazdasági egyensúlyhiány és a versenyképesség alakulása tekintetében legrelevánsabb területeket helyezi előtérbe, különös hangsúlyt fektetve az euróövezet zökkenőmentes működésére. Üdvözlendő a Bizottságnak az általa használni kívánt adatforrásokról és statisztikai transzformációkról tett nyilatkozata, úgy vélem, hogy ez a helyes irány, s ezt támogatom. Mindezek mellett persze fontos az is, hogy a Bizottság vegye figyelembe a rendelkezésre álló legfrissebb adatokat, és hogy biztosítson teljes átláthatóságot a tekintetben, hogy mely adatok kerülnek felhasználásra. Hangsúlyozandó továbbá annak fontossága is, hogy a makrogazdasági egyensúlyhiány felügyeletét célzó új eljárást hozzák összhangba és integrálják a soron következő európai szemeszterrel. Azonban nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy az eredménytábla fontos információközvetítő szerepet játszik, mivel a mutatók kiválasztása egyértelmű szemléletalakító üzenetet közvetít a politikai döntéshozók és az érintett felek részére a makrogazdasági fejlemények azon típusairól, amelyek aggodalomra adhatnak okot, és amelyeket emiatt fokozottan kell felügyelni. Összefoglalva tehát a gazdasági elemzésekben gondoskodni kell arról, hogy minden – az eredménytáblából vagy más forrásból származó – információt együttesen, átfogó elemzés keretében értékeljenek, ezért minden ezt a célt szolgáló indítványt támogatni tudok.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, nes pagrindinis naujai sukurto priežiūros mechanizmo tikslas – perviršinių makroekonominių disbalansų prevencija ir naikinimas Europos Sąjungoje, ypač euro zonoje. Naujasis mechanizmas taip pat skirtas ilgalaikiam valstybių narių ekonominės veiklos rezultatų suartėjimui ir glaudesniam ekonominės politikos derinimui užtikrinti. Atsižvelgiant į dabartinę ekonominę padėtį itin svarbu, kad būtų kuo greičiau sukurta ir taikoma makroekonominės priežiūros sistema.

 
  
MPphoto
 
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), rakstiski. − Eiropas Parlaments plenārsesijā Strasbūrā pieņēma rezolūcijas priekšlikumu par rādītāju kopsavilkumu makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzībai. Šis priekšlikums ietver ieteikumus Komisijas darba dokumentam (SEC(2011)1361) par rādītājiem, kas jāizmanto makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzībai dalībvalstīs. Komisijas darba dokuments (SEC(2011)1361) ir likumsakarīgs turpinājums iesāktajam darbam, lai novērstu un koriģētu makroekonomisko nelīdzsvarotību Eiropas Savienībā nākotnē, par kuru savus ieteikumus ir jāizsaka arī Eiropas Parlamentam. Šis rezolūcijas priekšlikums ietver aicinājumu visām iesaistītajām pusēm rīkoties pēc iespējas ātrāk, lai izveidotu šo uzraudzības sistēmu, tāpat uzsver nepieciešamību rīcības plāna izstrādei domino efekta gadījumā un neatkarīgas un pārbaudāmas statistikas nepieciešamību. Es atbalstīju šo rezolūcijas priekšlikumu, jo uzskatu, ka uzraudzības sistēma ir stabilitātes pamats un garants, un likumsakarīgs turpinājums sešu ekonomiskās uzraudzības tiesību aktu kopumam, kuru izstrādē es piedalījos un kuru Eiropas Parlaments pieņēma šā gada septembrī.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution, which takes note of the Commission’s intention to provide, by the end of 2012 and in time for the subsequent European Semester, a new set of indicators and related thresholds for the financial sector, and asks the Commission to make explicit the relationship between such financial sector indicators and the dashboard envisaged in the European Systemic Risk Board (ESRB) regulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport avalise la mise en place des instruments du contrôle de la Commission sur les politiques budgétaires des États membres. Les tableaux de bord en discussion permettent à celle-ci de distribuer bons et mauvais points, et de déclencher les sanctions quasi automatiques prévues par le "six-pack". Les quelques améliorations proposées des indicateurs ne changent strictement rien à la logique de souveraineté limitée qu'organise la gouvernance économique. Pire, le texte appelle à l'application de celle-ci. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O mecanismo de supervisão recentemente estabelecido tem por objetivo a prevenção e correção de desequilíbrios macroeconómicos excessivos na União Europeia e, nomeadamente, na área do euro. De acordo com o Regulamento (UE) n.º 1176/2011, o novo mecanismo tem ainda como objetivos uma convergência sustentada dos comportamentos das economias dos Estados-Membros e uma coordenação mais estreita das políticas económicas.

Assim, e atendendo à situação económica atual, é essencial que o quadro de supervisão macroeconómica esteja a funcionar o mais rapidamente possível. Sou da opinião que os efeitos indiretos potenciais das políticas dos Estados-Membros e da União deverão ser identificados e discutidos numa fase precoce (por exemplo, por ocasião da Análise Anual do Crescimento) e, em qualquer caso, tanto antes como após a adoção de programas de convergência/estabilidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE), na piśmie. − Parę dni temu weszły w życie zapisy tzw. sześciopaku. Aby ten pakiet legislacyjny mógł działać w sposób możliwie najbardziej efektywny, niezbędne jest ustalenie odpowiedniego zestawu wskaźników makroekonomicznych i wskazanie ich poziomów alarmowych, warunkujących zastosowanie mechanizmów prewencyjnych i korekcyjnych, tj.: które zagwarantują możliwość wczesnego wychwytywania nierównowagi zewnętrznej i wewnętrznej gospodarek państw członkowskich i pozwolą na adekwatną reakcję Komisji Europejskiej. Rezolucja Parlamentu Europejskiego jest reakcją na propozycje KE dotyczącą tych właśnie wskaźników i wskazuje obszary, w których można udoskonalić propozycję Komisji. Przede wszystkim uwagę zwrócić należy na niewystarczające uwzględnienie efektów „spillover” i dynamiki stopy bezrobocia. Należy także zauważyć, że PE nie był konsultowany w tej materii, co sprawia, że projekt rezolucji wypracowany przez komisję ECON jest jedynym efektywnym sposobem, by głos Parlamentu w tej sprawie został wysłuchany. Dlatego też głosowałem za przyjęciem projektu rezolucji.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a presente resolução relativa ao projeto de Painel de Avaliação para a Supervisão dos Desequilíbrios Macroeconómicos. Concordo com a afirmação de que futuros painéis de avaliação macroeconómicos devem incluir uma gama mais vasta de indicadores baseados em estatísticas oficiais, independentes e verificáveis, elaboradas pelo Sistema Estatístico Europeu e pelo Sistema Europeu de Bancos Centrais.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. O painel de indicadores apresentado pela Comissão é parte constituinte do pacote da governação económica aprovado pelo Parlamento Europeu, em setembro de 2011, e foi confirmado no último Conselho Europeu. O Regulamento conferia à Comissão o poder de apresentar o painel de indicadores sobre os desequilíbrios macroeconómicos dos Estados-Membros que, em caso de desvio, incorrem num procedimento de desequilíbrio excessivo. Este procedimento assenta numa lógica punitiva inaceitável. No caso, ela é tanto mais injusta quanto se penalizam os défices comerciais, mas o mesmo não acontece com os excedentes que podem ser tão perniciosos para os interesses económicos globais da União quanto os primeiros. Do painel de indicadores estão ainda ausentes aspetos tão importantes como os níveis de pobreza. Na verdade, tudo isto decorre do facto de a Comissão ter colocado o Parlamento perante um facto consumado em vez de procurar dialogar para alcançar um quadro mais equilibrado de indicadores. Por estes motivos votei contra esta resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The European Parliament recalls that the main objective of the newly established surveillance mechanism is the prevention and correction of excessive macroeconomic imbalances in the European Union and, in particular, in the eurozone; it recalls that, in accordance with Regulation (EU) No 1176/2011, further objectives of the new mechanism include sustained convergence of economic performances of the Member States and closer coordination of economic policies. The European Parliament also stresses that, in the light of the current economic situation, it is essential for the macroeconomic surveillance framework to be up and running as soon as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – La résolution portant sur le projet de tableau de bord pour la surveillance des déséquilibres macroéconomiques qui a été adoptée par la majorité du Parlement européen ne prend pas en compte, à mon sens, les indicateurs les plus pertinents pour une convergence soutenue des performances économiques des États membres et une coordination plus étroite des politiques économiques.

En effet, les indicateurs concernant la pauvreté et les inégalités de revenu auraient été les bienvenus, de même que l'indicateur de chômage, qui devrait être considéré comme un indicateur indépendant, sur un pied d'égalité avec les autres indicateurs. Puisque tous les amendements concernant ces indicateurs ont été rejetés par la majorité conservatrice du Parlement européen, j'ai décidé de voter contre cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Saliento como positiva a presente resolução, dado que estabelece o novo mecanismo de supervisão como responsável por prevenir e corrigir os desequilíbrios macroeconómicos na União Europeia e, particularmente, na Zona Euro. Conforme já tive oportunidade de referir aquando da aprovação dos relatórios sobre governação económica, considero que deve existir uma maior coordenação e convergência económica entre Estados-Membros, eliminando-se disparidades orçamentais e défices excessivos prejudiciais para a União Europeia. Entendo ainda como fundamental que os Estados-Membros estejam preparados para enfrentar os reais problemas das suas contas, devendo realizar audições públicas com vista a obter um melhor desenho institucional do novo quadro de supervisão.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Referitor la Rezoluţia Parlamentului cu privire la tabloul de bord pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice, am votat pentru amendamentele 5 şi 6, prin care solicităm Comisiei să prezinte propuneri de indicatori privind inegalitatea veniturilor și reducerea sărăciei şi care subliniază că este necesar ca indicatorul privind șomajul să fie considerat un indicator independent, la același nivel cu ceilalți indicatori. De asemenea, am votat în favoarea amendamentului 1, care constată că pragurile preconizate până în prezent pentru dezechilibrele de cont curent (+6%, -4%) nu sunt coerente cu principiul simetriei și favorizează flagrant, a priori, statele membre care au excedente de cont curent.

Am votat în favoarea amendamentului 2, care subliniază că abordarea adoptată în cazul costurilor unitare ale muncii pare să fie puțin coerentă cu dispozițiile articolului 6 din Regulamentul privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, în care se menționează în mod explicit respectarea deplină a articolului 152 din TFUE, deoarece în acest articol se stabilește de la bun început un nivel al creșterii salariilor nominale care să declanșeze mecanismul de alertă chiar și în situațiile în care ratele de creștere a PIB-ului și a productivității ar permite o creștere peste pragul stabilit.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté contre le rapport sur le tableau de bord pour la surveillance des équilibres macroéconomiques. Ce texte est un résultat du paquet "gouvernance" qui vise à mettre sous contrôle autoritaire de l'Union européenne le budget des Etats, en appliquant un traitement doctrinaire en dehors de toute réalité économique. C'est encore un texte de plus parmi d'autres. Cet éparpillement dilue la vraie face de la politique néolibérale européenne et de nos chefs de gouvernements et nous impose ainsi une austérité semblant naturelle. L'outil voulu par ce texte reste peu clair, un combat reste à mener sur sa construction. On sait déjà que les variables d'analyses des économies ne seront pas neutres, et que le social est toujours la variable d'ajustement. Le tableau de surveillance est un instrument statistique qui va avoir un impact sur les politiques des Etats membres et le social sans être contrôlé par les citoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Aktuelle Daten zeigen, dass die weitere Entwicklung der Eurozonen-Volkswirtschaften tendenziell divergiert. Im Zuge des "Economic Governance"-Paketes wurde auch ein System zur Überwachung makroökonomischer Ungleichgewichte inklusive einem Frühwarnsystem beschlossen. Aufgrund der letzten Statistiken von Eurostat fordert das Europäische Parlament nunmehr eine zügige Aufnahme der Arbeit des "Scoreboard". Ich habe zugestimmt.

 
  
  

Report: Mathieu Grosch (A7-0425/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, pois os transportes desempenham um papel importante para a coesão das cidades e das regiões. Saliento portanto a necessidade de se aplicar integralmente o princípio de coesão territorial instituído pelo Tratado de Lisboa, de modo a que as regiões mais remotas e isoladas não sejam tratadas como regiões de segunda categoria.

Para termos um Espaço Único de Transportes é importante assegurar que os que mais sofrem pela distância não sejam esquecidos, mas sim alvo de políticas públicas europeias que beneficiem a sua conexão com o resto do continente europeu e assim contribuam para a sua convergência a nível europeu. Neste aspeto, realço a necessidade de uma atenção especial às Regiões Ultraperiféricas. A criação de um Espaço Europeu Único de Transportes enquanto objetivo da futura Política Europeia de Transportes está, por isso, intrinsecamente ligada à política regional, ambiental, económica, social e do emprego. Não tenho dúvidas que devido a esta ligação, o setor dos transportes pode inclusive prestar um importante contributo para a estratégia Europa 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Indispensables à la mobilité, les transports concourent pleinement à l’achèvement du marché intérieur. La libre circulation des biens, des personnes et des travailleurs en dépend. Eléments clés de la cohésion territoriale et de la compétitivité de l’Union, les transports requièrent une attention particulière. J’ai donc voté en faveur du rapport Grosch, qui prône la création d’un espace européen unique des transports. Pour y parvenir, des objectifs à atteindre à l’horizon 2020 doivent être fixés. De même, des normes européennes en matière de sécurité, d’énergie et d’environnement doivent être promues. Enfin, l’attention particulière accordée à la recherche et l’innovation soulignée dans la Stratégie Europe 2020 vaut également pour le secteur des transports.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − Ós rud é go bhfostaíonn an Comhlimistéar Iompair Eorpach 10 milliún duine agus go gcruthaíonn sé 5% de rachmas an Aontais, ní foláir go mbeadh stráitéis chomhtháite maidir leis an gComhlimistéar Iompair Eorpach a chomhordú ar bharr chlár oibre an Mhargaidh Aonair amach anseo.

In Éirinn, is daoine faoi aois a gcúig bliana fichead 38% dóibh siúd a fuair bás ar bhóithre na tíre agus mar sin aontaím leis an rapóirtéir go mba chóir cur chuige dírithe comhtháithe a fhorbairt d’fhonn caighdeáin slándála cúrsaí iompair a fheabhsú. Tacaím go hiomlán lena bhfuil sa Tuarascáil maidir le breis mhachnaimh a dhéanamh ar an timpeallacht oibre agus ar choinníollacha oibre agus fostaíochta do mhuintir an AE atá ag obair san earnáil iompair.

Molaim a bhfuil ann maidir le hiarraidh ar an gCoimisiún anailís a dhéanamh ar leibhéal an bhonneagair, dlús na ngréasán iompair agus caighdeán seirbhísí iompair na hEorpa. Ní mór go ndéanfaí simpliú ar chúrsaí riaracháin chun cabhrú le soghluaiseacht daoine, seirbhísí agus earraí san AE.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl Komisijos baltosios knygos „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“. 2011 m. kovo mėn. priimtoje Europos Komisijos baltojoje knygoje numatyta išsami konkurencingos transporto sistemos kūrimo strategija bei pagrindiniai tikslai, kurių bus siekiama iki 2050 m. Sutinku su Parlamento nuomone, jog didelė ES priklausomybė nuo importuojamo iškastinio kuro kelia didelę riziką ES ekonominiam saugumui ir gali varžyti ES išorės politikos pasirinkimo lankstumą. Manau, jog būtina užtikrinti sėkmingą Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) plėtojimą, efektyviai sujungti visų ES regionų transporto tinklus ir panaikinti ES valstybių narių infrastruktūros išsivystymo lygio skirtumus. Pritariu, kad valstybės narės įsipareigotų iki 2020 m. pašalinti pagrindines žinomas visų rūšių transporto kelių problemines atkarpas ir iki 2025 m. naujųjų valstybių narių transporto infrastruktūra pasiektų kitų valstybių narių lygį. Komisija turėtų didinti TEN-T projektų finansavimo stabilumą. ES bendras finansavimas turėtų būti grindžiamas principu „naudok arba prarasi“. Turime imtis ryžtingų veiksmų aiškiai formuojant, tobulinant ir įgyvendinant būsimos efektyvios ir konkurencingos ES transporto politikos tikslus. Kadangi pagrindiniai 2001 m. Baltosios knygos tikslai buvo įgyvendinti tik iš dalies arba visai neįgyvendinti, turime tinkamai išanalizuoti ir pasimokyti iš praeities klaidų.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – L'idée d'un espace européen unique et interconnecté dans lequel les différents modes de transports sont complémentaires est la bonne. C'est la trajectoire qu'il faut prendre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, un point-clé a déterminé mon vote final. A l'occasion d'un vote sur la refonte des directives concernant le secteur ferroviaire lors de la dernière session plénière, je me suis opposé à l'idée qu'on demande à la Commission européenne de faire en 2012 des propositions visant à la séparation entre la gestion des infrastructures et les opérations de transport, ainsi que visant à l'ouverture du marché intérieur des transports ferroviaires de passagers. Cette idée était réitérée dans le rapport Grosch. Or, j'estime que, malgré le fait qu'elle ait été votée en novembre dans le rapport précédent, cela reste une mauvaise idée. J'ai donc voté contre ce rapport d'initiative qui contenait en outre des dispositions visant à favoriser la circulation des "méga camions" comme on les appelle, dont l'avantage écologique reste discutable, c'est le moins que l'on puisse dire!

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho espresso voto negativo per questa relazione. Certamente, molti dei punti in essa contenuti sono più che condivisibili. Mi riferisco soprattutto ai paragrafi che auspicano la liberalizzazione delle ferrovie, la quale gioverebbe in particolar modo al mercato ferroviario italiano. Tuttavia, è problematico il supporto indiscusso che la relazione mostra nei confronti del progetto TEN-T. Tale progetto, che riguarda la costruzione di reti ferroviarie, autostradali e fluviali trans-europee, sta mostrando sempre più aspetti critici. Si tratta di un'opera "faraonica" la cui fattibilità è in dubbio, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista della progettazione, come dimostrano i lenti e ambigui progressi compiuti finora. Come la Lega Nord ha sempre sostenuto, il nostro territorio non ha bisogno di grandiose opere irrealizzabili, ma piuttosto di una maggiore attenzione alle sue esigenze concrete ed immediate. Per il momento, l'intera gestione del progetto TEN-T sembra superficiale e mal programmata, ed è per questo che non posso esprimermi favorevolmente a riguardo.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi Europos Sąjungoje vienas iš pagrindinių sektorių yra transporto sektorius, suteikiantis apie dešimt milijonų darbo vietų ir sukuriantis penkis procentus viso bendro vidaus produkto (BVP). Transporto sektorius yra itin svarbus ir turi daug potencialo plėtotis, tiekti naujoves tokiose srityse kaip transportas, logistika ir judumas. Be to, Europos Sąjungoje transportas gali būti naudingas ir kitose srityse, kaip antai, inovacijų, mokslinių tyrimų, aplinkos, tvaraus ekonomikos, augimo ir energetikos. Šis sektorius taip pat nemažai gali daug prisidėti prie Europos Sąjungos ekonomikos augimo strategijos „Europa 2020” tikslų įgyvendinimo. Atsižvelgiant į ekonominius, užimtumo, aplinkos, socialinius ir teritorinius aspektus, reikėtų užbaigti kurti Europos transporto vidaus rinką, toliau atveriant transporto tinklus bei rinkas. Europos Komisija turėtų užtikrinti, kad pasiūlymai dėl paslaugų visų rūšių transporto rinkose atvėrimo nesukeltų socialinio dempingo, nesumažintų paslaugų kokybės, nesudarytų sąlygų privačioms monopolijoms ar oligopolijoms atsirasti. Siekiant tinkamai spręsti transporto ir judumo problemas, ypač kylančias miestų teritorijose, reikalinga integruota transporto politika, apimanti visą transporto ir logistikos vertės grandinę. Reikėtų stiprinti politikos formuotojų Europos institucijose veiklos koordinavimą, taip pat Europos logistikos ir judumo forume vykdyti nuolatinį dialogą ir konsultacijas su logistikos pramonės, transporto paslaugų teikėjų ir klientų atstovais.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa relazione in quanto ritengo che uno spazio comune per i trasporti sia un traguardo importante per l'Unione europea e i suoi cittadini. Credo sia essenziale la creazione di tale spazio al fine di aumentare l'efficienza economica del settore e la protezione dell'ambiente, ma anche per garantire migliori condizioni sociali e di occupazione per i cittadini della nostra comunità. I trasporti sono di fondamentale importanza per i cittadini poiché assicurano loro la libertà di muoversi all'interno dell'Unione. Costituiscono, inoltre, un pilastro per lo sviluppo dell'Unione, per la coesione sociale tra i vari Stati membri e contribuiscono a rendere l'UE un centro di ricerca e innovazione strategico. La creazione di uno spazio unico europeo rappresenta, perciò, un fattore di connessione con la politica regionale, ambientale, sociale, economica ed occupazionale. Auspico, quindi, un'armonizzazione delle regolamentazioni riguardanti i trasporti in modo che ciascun paese possa effettuare investimenti di lungo periodo nel settore, così da consentire una ripresa dell'economia, soprattutto alla luce della crisi economica e finanziaria che ci ha duramente colpiti.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Un raport salutar despre o măsură salutară, care va oferi mai multă coerenţă proiectelor de dezvoltare a infrastructurilor la nivelul Uniunii, va genera o mai raţională alocare a resurselor şi va pune capăt risipei, va încuraja folosirea noilor tehnologii în domeniu, inclusiv pentru reducerea poluării. Remarc accentul pus pe dezvoltarea în continuare a transportului feroviar în ţările membre. Remarc, în acest context, faptul că FMI şi CE au condiţionat acordarea unor împrumuturi României de desfiinţarea a peste 1500 de kilometri de căi ferate. Este o abordare cel puţin nefericită, care vine în contradicţie cu strategiile propuse de această foaie de parcurs. Am votat în favoarea adoptării raportului, pentru că am convingerea că măsurile propuse vor determina o mai bună integrare a reţelelor de transport din ţările membre şi o dezvoltare a lor în ţările nou admise.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Il est indispensable que l’Union européenne se dote d’un plan ambitieux en matière de transports afin de réduire la mortalité routière mais aussi l’emprunte carbone. D’ici 2020, le nombre de personnes décédées sur les routes européennes devra avoir diminué de moitié par rapport à 2010. Le Parlement demande aussi une réduction globale de 20% des émissions de CO2 issues des transports routier, maritime et aérien par rapport aux niveaux de 1990. Enfin, les villes européennes sont invitées à développer des infrastructures sécurisées pour les piétons et les cyclistes. La qualité des structures européennes de transport doit constituer une priorité pour l’Union européenne, car le nombre d’usagers de transports devrait croître de 34% d’ici à 2030.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de notre collègue Mathieu Grosch qui permet de mieux appréhender l'avenir du transport européen. Les objectifs fixés dans ce livre blanc placent de nouveaux jalons vers un réseau européen facilitant les déplacements de nos citoyens tout en réduisant l'empreinte environnementale.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei a favor do relatório por considerar que o mesmo contribui para o reforço da qualidade e segurança dos transportes europeus, promovendo metas coerentes e concretas para que esses objetivos sejam alcançados. Destaco ainda a importância dada às questões ambientais através da descarbonização deste setor, bem como através de uma aposta clara na investigação e no desenvolvimento de sistemas de gestão inteligentes para todos os modos de transporte.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em análise, elaborado por Mathieu Grosh, assenta no Livro Branco da Comissão Europeia, aprovado em março de 2001, e denomina-se Roteiro do espaço único europeu dos transportes – Rumo a um sistema de transportes competitivo e económico em recursos. Todos sabemos que a mobilidade é indispensável ao funcionamento das sociedades, nomeadamente a uma economia competitiva e à liberdade dos cidadãos. Ao longo dos últimos anos, foi dada prioridade aos transportes rodoviários em detrimento da ferrovia. Agora, e tendo em conta a estratégia Europa 2020, temos de ter em conta aspetos fundamentais como a segurança rodoviária em ordem a diminuir o número de mortos e de feridos, a proteção ambiental (com a redução para metade das emissões de CO2), as fontes de energia ecológica e a sustentabilidade económica. Estamos a falar de mais de dez milhões de postos de trabalho e de cerca de 5% do PIB.

Porque advogo a criação de um Espaço Único Europeu dos Transportes, votei favoravelmente este relatório e espero que a implementação dos novos instrumentos melhore todos os transportes, em especial nas regiões periféricas da UE, e dê um novo impulso à rede transeuropeia e às propostas ferroviárias.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A liberalização do sector dos transportes e a consequente privatização de tudo o que gera lucro sob pressupostos (nunca verificados) de melhoria da qualidade do serviço, de melhores preços e mais empregos tem levado, pelo contrário, a prejuízos para os utentes, trabalhadores e economias nacionais. Esta política europeia de transportes poderá servir os interesses de alguns grupos económicos e multinacionais, que buscam uma rede de transportes à sua medida. Atente-se no exemplo elucidativo da multinacional alemã DB, que controla hoje mais de 60% do sector da carga no transporte ferroviário. Mas, certamente, não servirá os interesses dos trabalhadores e das populações, das PME, que vêm os custos dos transportes a subir e a qualidade a descer, à medida que avança a liberalização aqui preconizada.

O roteiro do espaço europeu único dos transportes desenvolve-se em torno da criação de um mercado interno europeu de transportes através da abertura das redes e mercados, passando também pelo denominado céu único europeu e o comércio europeu de licenças de emissão. Neste contexto, de nada valem os pios apelos à Comissão para que certifique a inexistência de dumping social, da deterioração da qualidade dos serviços e de monopólios e oligopólios. Obviamente, votámos contra este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Mais uma vez, vingou a proposta de liberalização do sector dos transportes. A consequente privatização de tudo o que gera lucro, sob pressupostos (nunca verificados) de melhoria da qualidade do serviço, de melhores preços e mais empregos, tem levado, pelo contrário, a prejuízos para os utentes, trabalhadores e economias nacionais.

Esta política europeia de transportes poderá servir os interesses de alguns grupos económicos e multinacionais, que buscam uma rede de transportes à sua medida. Atente-se no exemplo elucidativo da multinacional alemã DB, que controla hoje mais de 60% do sector da carga no transporte ferroviário. Mas, certamente, não servirá os interesses dos trabalhadores e das populações, nem das PME, que vêm os custos dos transportes subir e a qualidade descer, à medida que avança a liberalização aqui preconizada. O roteiro do espaço europeu único dos transportes desenvolve-se em torno da criação de um mercado interno europeu de transportes através da abertura das redes e mercados, passando também pelo denominado céu único europeu e comércio europeu de licenças de emissão.

Neste contexto, de nada valem os pios apelos à Comissão para que certifique a inexistência de dumping social, da deterioração da qualidade dos serviços e de monopólios e oligopólios.

Votámos contra este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Doprava je kľúčovým prvkom pre európske hospodárstvo a spoločnosť. Má kľúčový význam pre vnútorný trh, pre životnú úroveň občanov, ktorým umožňuje slobodne cestovať, taktiež pomáha hospodárskemu rastu a vytváraniu pracovných miest. Musí však byť udržateľná vzhľadom na nové výzvy, ktorým spoločnosť čelí. Keďže však má globálny charakter, účinnosť jednotlivých akcií si vyžaduje silnú medzinárodnú spoluprácu. Budúca prosperita európskeho kontinentu bude závisieť od schopnosti všetkých jeho regiónov udržať si úplnú a konkurencieschopnú integrovanosť do svetového hospodárstva. A efektívna doprava zohráva pri plnení tohto cieľa veľmi dôležitú úlohu. Stále pretrvávajú prekážky hladkého fungovania účinnej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Cieľom ďalších desaťročí by i preto malo byť vytvorenie skutočného jednotného európskeho dopravného priestoru odstránením všetkých prekážok zostávajúcich medzi jednotlivými druhmi dopravy a vnútroštátnymi systémami. Domnievam sa, že vhodný spôsob k dosiahnutiu vytýčeného zámeru spočíva i v zjednodušení integračného procesu a podpore vzniku nadnárodných a multimodálnych prevádzkovateľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – Malgré quelques réserves, j'ai voté en faveur de ce rapport qui se fixe des objectifs ambitieux et positifs, visant notamment à réduire les émissions de CO2 dans le secteur des transports à l'horizon 2020. Cela étant, je regrette que les méga trucks (ces camions géants allant jusque 60 tonnes et 25 mètres de longueur) soient abordés dans ce rapport. En effet, ces monstres de la route constituent un véritable danger pour la sécurité routière, car ils ne sont absolument pas adaptés aux infrastructures, qu'ils risquent par ailleurs de détériorer très fortement. Pour le reste, en adoptant des mesures fortes pour la réduction des émissions de CO2 dans tous les modes de transport ou en ébauchant ce que pourrait être la mobilité et le transport de demain, ce rapport marque est une véritable avancée.

 
  
MPphoto
 
 

  Филиз Хакъева Хюсменова (ALDE), в писмена форма. − Дадох своята подкрепа за предложената резолюция, защото транспортна политика има важно значение за развитието на европейските региони, осигурява значителна заетост и е ключов фактор за запазването на конкурентната позиция на ЕС на световно равнище. Вярвам, че транспортният сектор има сериозен потенциал за подкрепа на целите на Стратегията „Европа 2020“ в области като устойчив икономически растеж, иновации и енергетика. В тази връзка споделям позицията, че е необходима по-сериозна подкрепа за развитието на инфраструктурата в новите държави-членки, което би спомогнало за намаляване на различията в развитието на отделните региони и за постигането на единно европейско транспортно пространство. Важна за повишаването на ефективността на сектора е и интермодалността, като различните видове транспорт следва да се допълват взаимно. Ключово е и значението на координацията между отделните политики и различните заинтересовани страни, като не малка ролята в тази насока могат да имат и макро-регионалните стратегии. Климатичните промени, преминаването на транспорта към алтернативни и възобновяеми източници на енергия и безопасната и достъпна за хора с увреждания инфраструктура са само част от предизвикателствата пред сектора, за които следва да бъдат предложени комплекси решения.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau balsuodamas, kadangi transporto sektorius yra labai svarbus Europos Sąjungos, jos regionų ir miestų vystymuisi, o taip pat ir Europos piliečiams, nes daugeliui Europos gyventojų užtikrinamos darbo vietos ir kuriama Europos vidaus rinka. Transportas gali žymiai prisidėti įgyvendinant strategiją „Europa 2020“, ypač užimtumo, tvaraus ekonomikos augimo, mokslinių tyrimų, energetikos, inovacijų ir aplinkosaugos srityse. Pritariau pranešėjo nuomonei, kad valstybės narės nepakankamai vertina pridėtinę transporto politikos vertę Europai ir stabdo šios politikos įgyvendinimą, neteisingai arba pavėluotai įgyvendina direktyvas ir pačius projektus. Ekonomikos ir finansų krizės laikais permažai skatinamos investicijos į TEN-T projektus. Būtina efektyviai sujungti naujų ir senų ES valstybių narių transporto tinklus ir panaikinti ES valstybių narių infrastruktūros išsivystymo lygio skirtumus, siekiant sukurti bendrą Europos transporto erdvę. Europai yra būtinas konkurencingos, efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos sukūrimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai apporté mon soutien au rapport relatif à la feuille de route pour un espace européen unique des transports, car il comprend un certain nombre d'objectifs en matière de sécurité routière et de réduction des émissions de CO2, et souligne l'importance d'internaliser des coûts externes (bruit par exemple).

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), písemně. − V okamžiku, kdy se Evropa nachází na pokraji další hospodářské krize, považuji za obrovský hazard striktně stanovovat cíle požadující snížení emisí CO2 v silničním provozu o 20 %, stejně tak jako snížení emisí v letecké a lodní dopravě o 30 %. Takové požadavky mohou být v dnešní nejisté době pro evropskou ekonomiku a její globální konkurenceschopnost smrtícím úderem. Dopravní odvětví má významný přínos pro konkurenceschopnost a růst Evropy, proto bychom jej měli podporovat, a nikoliv brzdit. Považuji proto za důležité dokončení evropského vnitřního dopravního trhu otevřením dalších dopravních sítí a trhů. Proto podporuji návrh na stabilizaci financování budování transevropské dopravní sítě a zvláště pak oceňuji návrh, aby mezi transevropské dopravní sítě byla začleněna i evropská dálková síť cyklostezek EuroVelo. Obecně považuji zprávu za dobrou, bohužel mě však mrzí trojský kůň, který byl do ní propašován v podobě nereálných enviromentálních cílů na snižování emisí CO2 v dopravě, jejichž realizace sníží konkurenceschopnost Evropy. Protože nepovažuji za dobré, aby řada pozitivních kroků navržených ve zprávě nebyla realizována kvůli již zmíněnému trojskému koni, zprávu jsem podpořil jen podmíněně. Dopředu proto avizuji, že jakékoliv legislativní opatření vzniklé na základě této zprávy, které bude realizovat nereálný plán na snižování emisí CO2, nepodpořím.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report which points out that there is an acute need to take action in towns, as the population in conurbations is increasing, which will lead to increasing traffic, noise and air pollution. In order to address these problems, towns should establish sustainable mobility plans, and financial support for projects should be made dependent upon the submission of such plans. Under the principle of subsidiarity, towns will, of course, decide themselves what urban projects to plan, but these projects will have to comply with the standards of European transport policy, meaning that they will have to provide for efficient multi-modal passenger and goods logistics chains which reduce not only traffic in towns but also environmental impact. For this reason, mobility plans will also have to provide for increased infrastructure for pedestrians and cyclists and lead to the doubling of the number of public transport users. Bus and tram transport in particular can significantly contribute to efficient co-modality in urban, suburban and regional transport, provided that the requisite infrastructure is adapted or made available

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − I cittadini dell'Unione Europea sarebbero notevolmente beneficiati dalla creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti che elimini tutti gli ostacoli tra i modi di trasporto e i sistemi nazionali e sia libero da distorsioni della concorrenza e dal dumping sociale. La relazione del collega Grosch va in questa direzione e pertanto ha il mio voto a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. − I voted in favour of this report, which will improve mobility for EU citizens across the Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Os transportes têm uma extraordinária importância para os cidadãos da UE, os quais são beneficiários do Espaço Europeu dos Transportes, na medida em que este permite que se desloquem em todas as situações de vida e, deste modo, usufruam da liberdade de circulação europeia tanto a nível particular como profissional. Além disso, o transporte de passageiros e mercadorias garante emprego a muitos cidadãos da UE e contribui para a conclusão do mercado interno europeu. É por isso que as solicitações de propostas que facilitem a criação de um mercado europeu de transportes verdadeiramente integrado se revestem de notável importância.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Im Wesentlichen werden im aktuellen Weißbuch die gleichen Ziele wie vor zehn Jahren genannt. In einzelnen Bereichen wie dem einheitlichen europäischen Eisenbahnmarkt, dem transeuropäischen Kernnetzwerk, dem einheitlichen europäischen Luftraum und der Verbreitung alternativer Antriebe und Kraftstoffe wurden bestenfalls zähflüssig Fortschritte erzielt. Die vorgesehenen Ziele, nämlich Erreichung einer CO2-freien Stadtlogistik in größeren städtischen Zentren bis 2030 und bis 2050 der vollständige Verzicht auf Fahrzeuge, die mit konventionellem Kraftstoff betrieben werden, dürfen keinesfalls zur „Verbannung“ herkömmlichen Kraftstoffs führen. Ein nachhaltiger Verkehr kann zu nachhaltiger Wirtschaft führen. Allerdings nur, solange nicht allein Klimaziele im Vordergrund stehen, sondern es auch gelingt, den Mobilitätsbedürfnissen der Bürger gerecht zu werden und das Wirtschaftswachstum anzuregen. Ich habe in diesem Sinne gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Visiškai pritariu pranešime išdėstytoms nuostatoms dėl bendros transporto erdvės, kadangi tinkamas transporto sektoriaus veikimas būtinas ir tinkamam vieningos rinkos funkcionavimui. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į dvi nuostatas, susijusias su spartesniu infrastruktūros plėtojimu. Pirma, tebėra ES valstybių narių, tarp kurių susisiekimą, ypač geležinkeliais, reikia gerinti. Todėl būtina, jog nemažėtų dėmesys į TEN-T prioritetinių projektų sąrašą įrašytiems projektams. Antra, aplinkai draugiško transporto skatinimui būtina ir gerinti su tuo susijusią infrastruktūrą, visų pirma, energijos platinimo vietas (degalines, elektromobilių įkrovimo stotis ir pan.). Tam būtini veiksmai ir kitose srityse, visų pirma, miestų planavimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Os transportes constituem um fator importante para as cidades e regiões porque não só asseguram a ligação entre estas como também contribuem para consolidar a posição da União Europeia como local de investigação e inovação e, por isso, são um elemento fundamental do desenvolvimento da UE e das suas regiões, com influência direta na coesão social das regiões.

A criação de um Espaço Europeu Único de Transportes, enquanto objetivo da futura política europeia de transportes, está, por isso, intrinsecamente ligada à política regional, ambiental, económica, social e do emprego. Devido a esta ligação, o setor dos transportes pode prestar um importante contributo para a estratégia Europa 2020. Por estas razões, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), in writing. − The creation of a Single European Transport Area as a goal of the future European transport policy is directly linked to regional, environmental, economic, social, and employment policy. It serves the completion of the internal market, and accounts for some 5% of EU GDP and over 10 million jobs. It stimulates research and innovation, and helps the EU keep its lead and ‘excellence’ in the world. I strongly support increased wise (using the criterion of European-value-added) investment in transport as a precondition for sustainable growth and jobs for the whole of the EU, while helping to fight our way out of the crisis. We need clear and ambitious imperative targets, to be realised by the Member States / the Commission in both the medium and long run, for example: the Commission has to draw up legal rules to reduce CO2 and other greenhouse gas emissions by 20% compared to the 1990 reference figures and to set targets for the different modes of transport and to specify deadlines for Commission proposals on issues including: the European Railway Agency (to be expected by 2012), social and working conditions and the ‘Blue Belt’ (both 2013), the internalisation of external costs for all transport modes (2014) and urban mobility (2015).

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – Bien qu'il s'agisse d'un rapport d'initiative, ce texte rappelle à la Commission et aux Etats membres nos inquiétudes au sujet du retard dans la mise en œuvre d'un véritable espace européen des transports. Nous sommes avant tout des élus de terrain, et nous connaissons les réalités auxquelles font face nos citoyens, pour les vivre quotidiennement. C'est le sens de mon vote en faveur de ce texte. D'énormes progrès ont été accomplis depuis 20 ans. Mais il reste encore du chemin à parcourir. Je tiens à rappeler l'un des rôles essentiels des réseaux de transport : aménager correctement et durablement nos territoires. L'Europe est parfois trop absente de ces enjeux, alors que la cohésion territoriale fait aujourd'hui partie de ses prérogatives. Aussi, je souhaite que ce rapport sonne comme un nouveau départ pour l'action de l'Union européenne dans nos territoires. Appuyer les réseaux transeuropéens de transport, ce n'est pas tout. Il convient aujourd'hui pour l'Europe de promouvoir les projets de territoire autour de l'implantation de ces grandes infrastructures. Je pense notamment à l'arrivée des lignes ferroviaires à grande vitesse qui contribuent si bien au désenclavement des territoires et sont aussi un levier important pour le développement local.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – Favoriser la création d'un espace unique de transport sur tout le territoire de l'Union européenne: doux rêve ou réalité? Le Parlement européen semble pencher pour la seconde option avec l'adoption ce midi du rapport Grosch qui dessine les contours de la future politique européenne des transports d'ici à 2050.

Je partage la vision ambitieuse déclinée dans cette résolution non législative. Il est pertinent de demander à la Commission de plancher sur une "Charte des droits des passagers" qui fixerait les règles de base à suivre afin de renforcer en particulier la sécurité des personnes les plus exposées: piétons et cyclistes.

J'ai en revanche certains doutes sur les objectifs chiffrés avancés: réduire les émissions de CO2 et d'autres polluants dans tous les transports, pourquoi 20% pour le transport routier et 30% pour le transport maritime? Quel fondement scientifique justifie cette différence, sans évoquer le fait qu'il est facile d'avancer des chiffres qui n'engagent que ceux qui les rédigent!

Les citoyens demandent plus que jamais des actions concrètes. Je suis par exemple convaincue qu'une majorité d'entre eux soutiendrait un engagement clair de l'Europe en faveur du fret ferroviaire. Pour que demain les routes et autoroutes soient tout simplement moins dangereuses!

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – Le marché unique ne peut fonctionner sans la création d'un espace européen des transports indispensable pour assurer que les échanges puissent avoir lieu entre les différents Etats membres de l'Union, sans obstacles techniques, sans coûts supplémentaires, et de manière durable. Je salue en ce sens l'adoption du rapport de Mathieu Grosch, intitulé "Feuille de route pour un espace européen unique des transports", qui soutient les objectifs d'interopérabilité des systèmes de transports en Europe et de la réduction de leur empreinte environnementale. S'appuyant sur les propositions formulées dans le Livre blanc de la Commission publié en mars dernier, il reprend des idées tout à fait pertinentes et indispensables pour améliorer les systèmes de transport en Europe, telles le principe de comodalité, la meilleure valorisation du transport ferroviaire, fluvial et maritime, ou la promotion du transport urbain non polluant. Cela doit bien sûr se faire dans le respect des travailleurs, de la qualité des services, des normes de sécurité, de l'environnement, rester à prix abordables pour tous et se développer de manière technologiquement neutre. Ces éléments sont présents dans le rapport, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Transport is very important for EU citizens because it defines mobility. EU citizens are the beneficiaries of the European transport area, as it helps them to be mobile in all situations in daily life, allowing them to benefit from their right to free movement across Europe for professional and private purposes. On average, 13.2% of the budget of private households is spent on transport goods and services. Furthermore, passenger and goods transport provides jobs for many Europeans and serves the completion of the European internal market, as it accounts for some 5% of EU wealth (in terms of GDP) and employs over 10 million Europeans. Transport is an important factor for towns and regions, as it not only connects towns and regions but also contributes to the EU’s status as a research and innovation centre and is therefore an important factor for the development of the EU and its regions, with immediate influence on the social cohesion of the regions. The creation of a Single European Transport Area as a goal of the future European transport policy is thus directly linked to regional, environmental, economic, social, and employment policy. Owing to this link, the transport sector can make a significant contribution to the EU 2020 Strategy.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Il mio voto è di astensione in quanto, pur se condivisibile come obiettivi, la relazione non considera problematiche che nel lungo termine potrebbero compromettere la realizzazione di tratti ferroviari ritenuti importanti. Per quanto riguarda l'Italia, il problema principale legato alle Ferrovie dello Stato che dimostrano disinteresse probabilmente perché ancora tenutari di un quasi monopolio sulle reti ferroviarie. è stato proposto un potenziamento dell'autorità dei coordinatori privati e della Commissione europea al fine di obbligare gli enti locali sfavorevoli come RFI ad acconsentire alle esigenze dei progetti TEN-T e dei loro coordinatori. Tale scelta diventerebbe un ingerenza nella sovranità nazionale degli Stati membri. La parte estremamente positiva del testo è la scelta della definitiva liberalizzazione delle reti ferroviarie che porrebbe fine al monopolio di fatto detenuto da Ferrovie dello Stato nel nostro paese. Essendo il gestore della rete ferroviaria RFI e l'operatore Treni Italia di proprietà di Ferrovie dello Stato, di fatto hanno il monopolio sulle reti ferroviarie nazionali a svantaggio di altri operatori e quindi della libera concorrenza.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione di iniziativa del collega Grosch, relazione che disciplina un campo cruciale delle nostre attività, inevitabile e necessario per il funzionamento della nostra società. Appoggio e condivido gli obiettivi che sono stati fissati per raggiungere un trasporto competitivo ed efficiente entro il 2050 con due passaggi attraverso tappe intermedie nel 2020 e nel 2030, ponendo un fine agli ostacoli che esistono tra uno Stato membro e l'altro. Sostengo il testo della relazione, che appare omogenea e unitaria, particolarmente esaustiva, abbracciando i diversi spazi del trasporto (strada, rotaia, aria, acqua ) e garantendo la sostenibilità in ognuno di questi spazi e una rete complessiva coerente ed efficiente. Trovo positivo il fatto che siano state affrontate le varie dimensioni che i trasporti possono interessare, dalle ripercussioni sul mercato interno all'innovazione, senza tralasciare la sicurezza stradale. Punto chiave che ho particolarmente apprezzato della relazione risulta essere l'ecosostenibilità, il porre quindi l'accento sull'utilizzo di mezzi di trasporto più rispettosi dell'ambiente e attenti al risparmio energetico.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. − Lugupeetud juhataja, kolleegid! Hääletasin täna Euroopa ühtse transpordipiirkonna ehk nn valge raamatu poolt. Euroopa transpordisektor on jõudnud teelahkmele. Vanad probleemid on veel endiselt lahendamata ja uued on juba esile kerkinud. Transpordi siseturg on lõplikult väljakujundamata ja tuleb otsida lahendusi küsimustele, kuidas paremini täita elanike reisisoove ja rahuldada majanduse kaubatranspordivajadusi, samal ajal kui ressursi- ja keskkonnapiirangud suurenevad. Ida- ja Lääne-Euroopa transpordisüsteemid on vaja ühendada nii, et need kajastaksid kogu meie mandri ja 500 miljoni elaniku transpordivajadusi. Kuigi transport on muutunud energiatõhusamaks, siis ELis sõltub 96% juhtudel selle energiavajadus ikka veel naftast ja naftatoodetest. Transport on muutunud küll keskkonnasäästlikumaks, kuid suurenenud mahtude tõttu on see ikka veel põhiline müra- ja kohaliku õhusaaste allikas. Keskkonnapiiranguid kujutatakse sageli transpordi sektoris kui segavat ja kulusid tekitavat teemat, ent samas tuleb vaadata kaugemale – see on innovatsiooni ja uuenduste eestvedaja, millega kaasneb ka parem elukeskkond meie kodanikele. Ja loomulikult on tõhus transport ka eelduseks osalemaks täielikult ja konkurentsivõimeliselt maailmamajanduses, millest sõltub Euroopa edasine jõukus. Samas liikmesriigid alahindavad transpordipoliitika lisandväärtust Euroopale ning tihtipeale pärsivad seda, rakendades direktiive ebatäpselt või hilinemisega. Toetasin raportit, kuna loodan siiralt, et käesolev raport aitab meil liikuda soovitud suunas ning tagada meile nii hädavajaliku transpordisüsteemi toimimise. Aitäh!

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Livro Branco dos Transportes, horizonte 2050, estabelece uma política estratégica para todos os modos de transporte sob duas premissas: sustentabilidade e eficiência. O alcançar dos objetivos apresentados deve ser analisado anualmente, de forma a compreender-se, com antecedência, as possíveis falhas e adaptar as medidas à realidade de cada Estado-Membro. O setor dos transportes é um domínio que interage com todas as políticas europeias. A concretização do mercado único e a livre circulação de pessoas e bens só será plenamente concretizada se houver uma rede de infraestruturas e serviços de transporte. Contudo, a estratégia a seguir deverá ter em conta as várias realidades dos Estados-Membros e das próprias regiões europeias. Por isso, a aposta nos modos de transporte deverá ter as conta as particularidades de cada região.

As Regiões Ultraperiféricas, dadas as suas características geográficas e morfológicas, encontram-se distantes do mercado interno europeu. A aposta nos transportes marítimos e nos aeroportos regionais é fulcral para a sua plena integração. Por outro lado, é necessário coordenar os instrumentos das redes transeuropeias com os Fundos da política regional para assim tornar possível o desenvolvimento das infraestruturas centrais para o aumento da competitividade das regiões europeias e a diminuição das disparidades existentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Rezoluția Parlamentului referitoare la foaia de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al resurselor, întrucât un spațiu european unic al transporturilor care elimină toate barierele dintre modurile de transport și sistemele naționale, fără concurență neloială și dumping social, este în beneficiul cetățenilor europeni. Sectorul transporturilor este esențial pentru dezvoltarea UE, a regiunilor și orașelor sale, reprezentând circa 5% din PIB și asigurând aproximativ zece milioane de locuri de muncă.

Subliniez importanța dezvoltării infrastructurii de transport din noile state membre, inclusiv a infrastructurii rutiere, precum și importanța conectării rețelelor lor de transport cu cele din statele vecine. Solicităm Comisiei ca necesitățile de dezvoltare a infrastructurii de transport din noile state membre să fie luate în considerare de viitorul cadru financiar multianual, astfel încât, până în 2025, infrastructura de transport din noile state membre să atingă nivelul infrastructurii din celelalte state membre. Solicităm statelor membre să elimine principalele puncte de blocaj din spațiul european al transporturilor prin crearea unei infrastructuri intermodale şi să acorde prioritate proiectelor transfrontaliere dintre statele membre, fără a neglija conexiunile cu țările învecinate, și să propună un plan de finanțare aprobat până în 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté contre le rapport sur l'Espace européen unique des transports. Ce texte propose un espace européen qui prétend améliorer les conditions de transports par le seul biais du dogme ultralibéral qui consiste comme toujours à s'en remettre d'abord et avant tout au marché. Les objectifs affichés, aussi louables qu'ils semblent être, sont emportés par ces logiques mortifères. A contrario, les aides publiques sont les bienvenues tant pour financer des infrastructures et des programmes technologiques types Galileo. Et ces soutiens financiers ne sont bien évidemment soumis à aucune évaluation stratégique sur la nécessité et l'efficacité de la mise en place de tels corridors. Là encore, l'argent public pourrait être mieux utilisé.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (ECR), písemně. − Hlasoval jsem proti této zprávě, protože považuji stanovené kvantitativní cíle, např. v oblasti snižování emisí, za příliš ambiciózní, přičemž nejsou nastíněny konkrétní kroky jejich dosažení. Navíc jsem přesvědčen o tom, že snížení emisí v dopravě je sice důležité, nemělo by však být absolutní prioritou nové dopravní politiky, ale pouze jedním z hlavních cílů vedle zlepšení mobility a celkové dopravní propojenosti EU, které přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti EU. Je potřeba si také uvědomit, že většina cílů je do velké míry závislá na rozvoji moderních technologií a jejich zavádění do praxe, což je proces, který je velmi obtížné předpovídat. Ze těchto i dalších důvodů jsem hlasoval proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Die Schaffung eines einheitlichen europäischen Verkehrsraums ist das Ziel der europäischen Verkehrspolitik, denn sie würde die Vollendung des europäischen Binnenmarkts bedeuten. Besonderes Augenmerk muss hierbei dem Sicherheitsaspekt eingeräumt werden - mit dem Ziel, bis 2020 die Anzahl der Toten und Schwerverletzten um 50 % zu reduzieren. Daher sind EU-weit einheitliche Sicherheitsstandards sowie deren kontinuierliche Überprüfung dringend notwendig. Weiters müssen die im Verkehrssektor Beschäftigten eine qualifizierte Ausbildung erhalten, um höchstmögliche Sicherheit zu garantieren. Darüber hinaus gilt es, Umwelt- und Klimaschutzzielen bei der Schaffung eines einheitlichen europäischen Verkehrsraums eine prioritäre Rolle einzuräumen. Ich habe zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), in writing. − I voted against this report, not because of the proposals it makes to keep pedestrians and cyclists safe nor because of the targets it recommends to reduce road deaths, but because of proposals to ‘enhance the attractiveness of the transport sector for workers’. In my home constituency of London, the sector is so attractive that Bob Crow, the leader of the Rail Maritime and Transport Union, earns nearly GBP 150 000 in pay and perks. As millions of Londoners face pay freezes, unions regularly hold my constituents hostage over salaries and conditions, although train drivers already earn more than nurses, teachers, policemen and soldiers. One union has just voted to hold a series of strikes because Transport for London refused to offer their drivers triple pay on a public holiday. Boris Johnson, the Mayor of London, sees no alternative other than to introduce driverless trains to the London Underground, something which may have been put in jeopardy had this report been legislative. I’m sure Mr Crow will be over to Brussels soon to lobby the EU for such legislation. Why? Because his union recently won the right to travel free on Eurostar in the last round of negotiations!

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Ho espresso il mio supporto al testo presentato dall'onorevole Grosch che, prendendo spunto dal Libro bianco presentato dalla Commissione europea, fissa dieci obiettivi per rendere il sistema dei trasporti europeo più sicuro, competitivo ed efficiente entro il 2050, passando attraverso obiettivi intermedi da raggiungere entro il 2020 e 2030.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D), na piśmie. − Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie jednolitego obszaru transportu jest rezolucją kierunkowo słuszną. Odzwierciedla ona sposób myślenia najważniejszych polityków Unii Europejskiej. Chcę jednak zwrócić uwagę na fakt, że nadal istnieją znaczne różnice, jeśli chodzi o infrastrukturę transportową między Wschodem i Zachodem Unii Europejskiej.

Należy dlatego wspierać zrównoważony rozwój regionalny, co nakazuje szczególne zwiększanie środków z przeznaczeniem na obszary zapóźnione. Dopiero ten wysiłek doprowadzi do utworzenia po latach jednolitego obszaru transportu. Pamiętajmy bowiem, że transport towarowy w Europie wzrośnie do 2013 roku o około 40%. Natomiast transport pasażerski o około 34%. Różne formy transportu nie powinny więc ze sobą konkurować, lecz się skutecznie uzupełniać. To nakazuje zwłaszcza zwiększenie nakładów na rzecz transportu kolejowego.

 
  
  

Detention conditions in the EU: (B7-0687/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório realçando que as más condições de detenção ou o risco de que estas não respeitem os padrões mínimos exigidos pelas regras penitenciárias europeias aprovadas pelo Conselho da Europa podem constituir um obstáculo à transferência de reclusos. Numa Europa evoluída e respeitadora dos direitos humanos não podemos deixar isso acontecer e, para que tal não aconteça, os Estados-Membros devem reestruturar, modernizar e melhorar a qualidade das suas prisões, bem como as condições dos agentes policiais que nelas trabalham, nomeadamente através de formação.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I support this text because the European Parliament has the duty to take action on the treatment of detainees in Europe. The European Court of Human Rights has repeatedly condemned EU Member States with regard to detention conditions, duration of pre-trial detention and administration of justice. For this reason we ask the EU and the Member States to take urgent measures to ensure that the fundamental rights of prisoners are respected. It is of fundamental importance to implement minimum standards of detention in all Member States. Appropriate resources should be granted by the Member States to the restructuration of prisons, to ensure respect for the fundamental rights of prisoners and to prepare detainees for their release and social integration. I also agree with the necessity to point out that pre-trial detention remains an exceptional measure to be used under strict conditions and for a limited period of time, in compliance with the fundamental principle of presumption of innocence and of the right not to be deprived of liberty.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi kalinimo sąlygos – ypač svarbus klausimas, siekiant taikyti teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo principą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje. Itin svarbu užtikrinti bendrą teisminių institucijų tarpusavio pasitikėjimo pagrindą, taip pat geresnes žinias apie nacionalines baudžiamojo teisingumo sistemas. Europos Parlamentas išreiškia susirūpinimą kalinimo sąlygomis Europos Sąjungoje ir ragina valstybes nares imtis skubių priemonių, kad būtų užtikrinta pagarba kalinių pagrindinėms teisėms, ypač pažeidžiamų asmenų teisėms. Siekiant išvengto kalinimo sąlygų pažeidimų, visose ES valstybėse narėse turėtų būti taikomi būtiniausi bendri kalinimo standartai. Taigi, Europos Komisija ir Pagrindinių teisių agentūra turėtų stebėti kalinimo sąlygų Europos Sąjungoje padėtį ir remti valstybių narių pastangas, siekdamos užtikrinti, kad jų įstatymai ir politika atitiktų aukščiausius šios srities standartus. Be to, labai svarbu užtikrinti pagarbą pagrindinėms žmogaus teisėms, ypač teisei į gynybą ir teisei turėti advokatą, taip pat užtikrinti įtariamųjų ar kaltinamųjų asmenų teises, įskaitant teisę nepatirti nežmoniško ar žeminančio elgesio.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Le Livre vert sur l'application de la législation de l'UE en matière de justice pénale dans le domaine de la détention révèle un tableau alarmant du surpeuplement carcéral et du nombre croissant de prisonniers en détention provisoire souffrant de troubles physiques ou psychiques, ainsi qu'un nombre élevé de décès et de suicides. Les conditions de détention doivent être compatibles avec la dignité humaine. Les droits des suspects ou des personnes accusées doivent être garantis, y compris le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, la détention provisoire doit rester une mesure exceptionnelle et appliquée pour une période limitée seulement. L'Union européenne doit rester un modèle de protection des droits fondamentaux. C'est pourquoi nous demandons à la Commission de présenter une proposition de loi sur les droits des personnes privées de liberté comportant des normes minimales en matière de conditions d'incarcération et de détention, ainsi que des normes uniformes pour l'indemnisation des personnes injustement détenues ou condamnées.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. A cooperação judiciária em matéria penal deve ser norteada por uma confiança mútua entre Estados-Membros com base no princípio do reconhecimento mútuo das sentenças e decisões judiciais. Embora as condições de detenção e gestão das prisões continuem a ser essencialmente da responsabilidade dos Estados-Membros, a confiança mútua só poderá ser mantida se existir um respeito dos padrões em matéria de normas de direitos fundamentais e um esforço de aproximação dos direitos dos suspeitos e arguidos no quadro do processo penal.

Existem enormes diferenças entre Estados-Membros ao nível das condições de detenção (sobrelotação de prisões, elevado número de detidos em prisão preventiva, tratamentos desumanos e degradantes, número de mortes e suicídios, etc.). Nalguns casos estão mesmo abaixo do limiar aceitável, pondo em risco não só a cooperação judiciária em matéria penal ao nível da UE, mas levantando também preocupações em termos de proteção de direitos fundamentais. Isto tem um impacto negativo na confiança mútua entre Estados-Membros, levando a que a autoridade judicial de um Estado-Membro possa mostrar relutância ou mesmo recusar a execução de uma decisão tomada noutro Estado-Membro. Espero que a Comissão apresente rapidamente uma iniciativa relativa ao estabelecimento de normas mínimas comuns e apelo aos Estados-Membros para que tomem medidas urgentes no sentido de garantir que os direitos fundamentais dos reclusos sejam respeitados.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Situaţia din închisorile europene s-a deteriorat constant, pe măsură ce s-au supraaglomerat, ca o consecinţă a deteriorării stării sociale a multor cetăţeni europeni. Mai mult, se constată o sistematică încălcare a drepturilor celor deţinuţi, a abuzurilor comise împotriva lor. Faptul că au încălcat legea nu justifică rele tratamente în închisori. Pe de altă parte, şi situaţia angajaţilor penitenciarilor s-a deteriorat, din exact aceleaşi motive. Raportul pune corect problemele în context şi face recomandări pertinente. Apreciez în mod deosebit recomandarea făcută statelor membre şi CE să stabilească și să aplice standarde minime pentru condițiile de detenție și cele din penitenciare, precum și standarde uniforme pentru acordarea unor compensații persoanelor care au fost deținute sau condamnate pe nedrept. Am votat pentru adoptarea raportului, care are calitatea de a fi realist şi de a propune soluţii raţionale şi fezabile.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Des conditions de détention carcérale décentes sont nécessaires dans une union d’États de droit comme l’Union européenne. Les détenus doivent pouvoir jouir des mêmes droits fondamentaux que les citoyens non captifs. Malheureusement, les conditions de vie dans les prisons de nombreux États membres sont déplorables. Surpeuplement et suicides sont trop souvent associés à la réalité des établissements pénitentiaires européens. Afin d’améliorer les conditions de vie en prison, la Commission devra proposer une nouvelle législation garantissant la protection des droits fondamentaux des détenus européens et limitant le recours à la détention provisoire. Les États membres sont également invités à augmenter les moyens qu’ils consacrent aux prisons. Les conditions de vie des détenus doivent absolument s’améliorer car la réinsertion des délinquants débute en prison.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei a favor das propostas de resolução na medida em que as condições precárias de detenção em muitos dos Estados-Membros tornam urgente a definição, por parte da UE, de um conjunto de direitos fundamentais para os detidos, bem como critérios comuns que limitem o uso abusivo da prisão preventiva e proporcionem alternativas à mesma.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Uma comunidade política que faz da democracia, da liberdade e dos direitos humanos os seus principais valores não pode deixar de procurar apurar as condições em que se encontram detidos aqueles que potencialmente cometeram crimes e de avaliar se estas estão à altura dos padrões de humanidade que estabeleceu.

O relator elencou diversos motivos de preocupação: a sobrelotação das prisões, o aumento da população prisional, o aumento dos detidos estrangeiros, o elevado número de detidos em prisão preventiva, os detidos que sofrem de perturbações mentais e psicológicas e o número de mortes e de suicídios nas prisões. Comungo deles e espero que os Estados-Membros possam responder-lhes com medidas concretas que os minorem efectivamente. Não obstante estas circunstâncias, deve dizer-se que os Estados-Membros da União Europeia possuem das melhores ordens jurídicas e dos melhores sistemas prisionais do mundo. A insatisfação com o que existe e a manifestação pública dela é prova disso mesmo e da transparência com que esta questão é tratada internamente. Os problemas sérios que nos afectam e os abusos pontuais que se lamentam e repudiam não devem impedir-nos de afirmar que a União Europeia é um modelo a seguir pela maioria dos países também no tocante às condições de detenção.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. As condições de detenção na União Europeia (UE) divergem de Estado-Membro (EM) para EM, sendo que, nalguns, essas condições violam a Carta dos Direitos Fundamentais (CDF) da UE, concretamente o artigo 1.º: A dignidade do ser humano é inviolável. Deve ser respeitada e protegida. Estas violações verificam-se devido à sobrelotação das prisões, ao abuso da prisão preventiva, ao aumento do número de detidos estrangeiros, aos detidos que sofrem de perturbações mentais e psicológicas e ao número de mortes e de suicídios verificados nas prisões.

A presente proposta de resolução surge na sequência de várias perguntas com pedidos de resposta oral formuladas por deputados de vários grupos, nos termos do n.º 5 do artigo 115.º do Regimento, tendo por base o Livro Verde da Comissão denominado Reforçar a confiança mútua no espaço judiciário europeu - Livro Verde sobre a aplicação da legislação penal da UE no domínio da detenção. Verifica-se uma ausência de dimensão europeia a nível das prisões, sendo necessário melhorar as condições de detenção, as visitas das famílias, a prisão e a reabilitação de menores, etc.

Assim, voto favoravelmente a presente proposta de resolução, pois espero que contribua para melhorar as condições de detenção nos EM com respeito absoluto pelos direitos fundamentais das pessoas detidas.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira e Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Sabemos que a reinserção social dos reclusos é tarefa essencial do Estado, e esta será tanto mais efetiva quanto melhor forem garantidas condições de dignidade para os mesmos seja no plano logístico seja no plano da formação ou nas próprias condições de higiene, saúde e segurança.

Consideramos que a garantia dessas condições é fundamental para a reintegração das pessoas na sociedade e alertamos para o facto (não mencionado no relatório) de que só uma gestão pública da rede de estabelecimentos prisionais o pode garantir, por oposição à gestão privada que, como é nítido nos casos dos EUA e de Israel (por exemplo), coloca o interesse do lucro, e até político, à frente do interesse dos povos.

O Livro Verde sobre a aplicação da legislação penal da UE no domínio da detenção, apresentado pela Comissão, em junho, traça um cenário alarmante sobre a sobrelotação das prisões, o aumento dos detidos estrangeiros, o elevado número de detidos em prisão preventiva, os detidos que sofrem de perturbações mentais e psicológicas e o número de mortes e de suicídios. Ora, as condições de detenção têm de ser conformes à dignidade humana e os direitos dos suspeitos ou arguidos têm de ser garantidos, inclusive o direito de não ser submetido a tratamentos desumanos ou degradantes.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Európska únia si stanovila úlohu vybudovať oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a keďže podľa článku 6 Zmluvy o Európskej únii dodržiava ľudské práva a základné slobody, a tak preberá povinnosti, ktoré musí plniť s cieľom dodržať tento záväzok. Podmienky zadržiavania a správy väzenských zariadení spadajú predovšetkým do zodpovednosti členských štátov. Nedostatky, akými je napríklad preplnenie väzníc a údajné zlé zaobchádzanie so zadržiavanými osobami, môžu ohroziť dôveru, ktorá musí byť oporou justičnej spolupráce v trestných veciach na základe zásady vzájomného uznávania rozsudkov a iných súdnych rozhodnutí členských štátov EÚ. Dodržiavanie noriem v oblasti základných práv a nevyhnutné zbližovanie práv podozrivých a obvinených osôb a procesných práv v trestnom konaní je kľúčové pre zabezpečenie vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Podmienky zadržiavania majú mimoriadny význam pre uplatňovanie zásady vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Zároveň však na druhej strane považujem za rovnako dôležité, aby členské štáty vyčlenili primerané zdroje na reštrukturalizáciu a modernizáciu väzenských zariadení, na ochranu práv zadržiavaných osôb či na ich úspešnú rehabilitáciu a prípravu na prepustenie a začlenenie do spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – J'étais cosignataire de cette résolution commune de notre Parlement européen, et je salue son adoption : nous y exhortons les États de l'Union européenne à prendre de toute urgence des mesures garantissant le respect des droits fondamentaux des détenus, notamment des personnes vulnérables, et demandons à la Commission européenne une proposition de loi sur les personnes privées de libertés et des normes minimales en matière de conditions de détention. En effet, les conditions de détention au sein de l'Union européenne sont régulièrement condamnées par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) de Strasbourg. Dernière condamnation en date, un arrêt du 20 janvier 2011 où la CEDH vient une nouvelle fois pointer du doigt les conditions carcérales françaises pour violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants). Les prisons européennes souffrent ainsi de nombreux problèmes, il y a des abus des droits de l'homme, une négation de la dignité des personnes détenues etc. Or le respect des droits fondamentaux ne doit pas s'arrêter aux portes des prisons, et nous devons rapidement remédier à cette situation honteuse.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Les conditions de détention en Europe se caractérisent par une très grande disparité, qu'il s'agisse du placement en détention provisoire, de la surpopulation carcérale, ou du placement en détention des mineurs et des ressortissants de pays tiers.

Pour autant nous avons le devoir d'assurer le respect des droits des citoyens européens privés de liberté, où qu'ils soient en Europe. C'est pourquoi j'ai voté en faveur de cette résolution invitant la Commission européenne à présenter une proposition législative visant à définir et mettre en œuvre des normes minimales sur les conditions d'incarcération et des normes uniformes pour l'indemnisation des personnes injustement détenues ou condamnées.

Les États membres doivent consacrer des ressources appropriées à la réhabilitation de certaines prisons où les conditions de vies sont alarmantes, et faire en sorte que la détention préventive ne soit utilisée qu'en dernier ressort. Il est également primordial de veiller à l'intérêt supérieur des mineurs détenus et de s'assurer que les États se dotent de mécanismes nationaux efficaces et indépendants de contrôle des prisons et centres de détention afin de prévenir la torture ou tout autre traitement inhumain et dégradant.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), in writing. − There are disturbing signs of the deterioration of European detention conditions, such as prison overcrowding, high proportion of pre-trial detainees or alarming occurrences of death and suicide, although appropriate conditions increase the detainees’ chances to return to society and decrease the probability of re-offending. Special emphasis must be placed on the review of the detention conditions of children, as the most vulnerable of the prison population and the most in need of development and reintegration. Depriving children of their freedom must be viewed as the last resort, for the shortest possible period and, when detained, they must be kept separated from adults and provided the possibility of regularly contacting their families. Member States that fail to reach the level required by international obligations in terms of prison conditions and related legal guarantees must take specific steps to improve the fulfilment of fundamental rights of the detained and dedicate proper resources for restructuring and modernising their prisons. Most importantly, the right to defence and the right not to be subject to degrading or inhuman treatment must be enforced and, to this end, ratifying the Protocol to the Convention Against Torture and Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment would be beneficial.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution which calls on the Member States and the accession countries to sign and ratify the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment Punishment, which establishes a system of regular visits by international and national bodies to places of detention and confers on those bodies the task of visiting and inspecting prisons and hearing appeals by prisoners, as well as drawing up a public annual report for the relevant parliaments. The resolution encourages the European Union to make a call to sign and ratify the Optional Protocol part of its policy vis-à-vis third countries and calls on the EU and its Member States to fully collaborate with and support these bodies, including with appropriate resources and funds

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il modello di convivenza civile e democratico europeo non può prescindere da condizioni di detenzione che rispettino in maniera totale i diritti delle persone. E’ giusto quindi sollecitare gli Stati membri ad adottare urgenti misure per garantire che siano rispettati e tutelati i diritti fondamentali dei detenuti, in particolare i diritti delle persone vulnerabili. Concordo inoltre sul fatto che dovrebbero essere applicati in tutti gli Stati membri standard minimi comuni di detenzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A União Europeia tem como objetivo principal a criação de um Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, respeitando, nos termos do artigo 6.º do TUE os direitos do Homem e as liberdades fundamentais. Ora, a necessária aproximação dos direitos dos suspeitos e arguidos, assim como dos direitos processuais no quadro do processo penal, aspeto fundamental para garantir a confiança mútua entre os Estados-Membros no Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, não esgota o objetivo pretendido pela União. Devem ser criadas condições de detenção decentes e o acesso a estruturas de preparação para a reinserção, de modo a garantir que os direitos fundamentais dos reclusos, em particular os direitos das pessoas vulneráveis, sejam respeitados e protegidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a presente resolução do Parlamento Europeu sobre as condições de detenção na UE, na qual se apresentam as suas preocupações e se sublinha a importância de assegurar o respeito pelos direitos fundamentais, nomeadamente os direitos de defesa e de acesso a um advogado, e de garantir a observância dos direitos dos suspeitos ou arguidos, inclusive o direito de não ser submetido a tratamentos desumanos ou degradantes. Neste contexto, recorda-se a importância da proposta da Comissão relativa ao direito de acesso a um advogado em processo penal e ao direito de comunicação após a detenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – En Europe, plus de 630 000 personnes sont actuellement incarcérées. Face au tableau alarmant dressé par la Commission européenne dans son livre vert sur les prisons en Europe - surpeuplement carcéral, recours massif à la détention provisoire, quantité élevée de détenus souffrant de troubles physiques ou psychiques, nombre élevé de décès et de suicides... - le Parlement européen devait réagir. C'est ainsi que nous exhortons les États membres à prendre de toute urgence des mesures garantissant le respect et la protection des droits fondamentaux des détenus, notamment des personnes vulnérables. Il faut également que la Commission présente une proposition législative sur les droits des personnes privées de liberté. L'Europe doit définir et mettre en œuvre tant des normes minimales en matière de conditions d'incarcération et de détention que des normes uniformes pour l'indemnisation des personnes injustement détenues ou condamnées. J'ai apporté mon soutien à cette résolution, et j'espère à présent que des mesures seront prises rapidement, tant au niveau national qu'européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The European Parliament welcomes the Commission Green Paper; is concerned by the alarming situation as regards detention conditions in the EU and calls on Member States to take urgent measures to ensure that the fundamental rights of prisoners, in particular the rights of vulnerable persons, are respected and protected, and considers that minimum common standards of detention should be applied in all Member States; and reaffirms that detention conditions are of central importance for the application of the principle of mutual recognition of judicial decisions in the area of freedom, security and justice, and considers a common basis of trust between judicial authorities, as well as a better knowledge of national criminal justice systems, to be of critical importance in this respect.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A presente proposta de resolução revela a preocupação do Parlamento Europeu com a situação alarmante das condições de detenção na União Europeia, apelando aos Estados-Membros para que garantam o respeito e a proteção dos direitos fundamentais dos detidos, em particular os direitos das pessoas mais vulneráveis. No documento, considera-se que deve existir um padrão mínimo comum em matéria de condições de detenção na União Europeia que deve ser aplicado em todos os Estados-Membros. O Parlamento congratula-se ainda com a Comunicação da Comissão Europeia, de 14 de junho de 2011, intitulada Reforçar a confiança mútua no espaço judiciário europeu - Livro Verde sobre a aplicação da legislação penal da UE no domínio da detenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution qui est le fruit d'un travail commun de tous les groupes politiques. Près de 700 000 personnes sont actuellement incarcérées en Europe, et ces citoyens ont des droits qu'il convient de faire respecter. Le sens de cette résolution est de mettre en lumière les manquements actuels et de proposer des pistes pour améliorer cette situation désastreuse. Le texte pointe du doigt le non-respect des règlementations européennes en termes de détention dans de nombreux États membres de l'Union européenne, qui conduit à une surpopulation carcérale, à un nombre élevé de suicides et à de nombreuses souffrances physiques et psychiques. La résolution exige en outre de la Commission et du Conseil qu'ils reconnaissent certaines catégories de détenus comme particulièrement vulnérables, parmi lesquelles les mineurs et les immigrants illégaux, et que cette reconnaissance se traduise en termes de droits. L'Union européenne, chantre du respect des droits de l'Homme, aurait tout à gagner à faire respecter ses propres droits fondamentaux jusqu'au sein de nos prisons. Espérons que ce ne sera pas une fois encore un voeu pieux, et que cette "bonne" volonté affichée ne soit pas une fois encore rejetée comme chiffon de papier.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Die Haftbedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten weisen maßgebliche Unterschiede auf, vor allem in Hinblick auf die Ausstattung der Gefängnisse und bezüglich der Dauer der Untersuchungshaft. Strafrecht fällt zwar in den Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten, jedoch betreffen Haftbedingungen sehr häufig Menschenrechte wie das Recht auf Freiheit, Menschenwürde und Rechtsbeistand. Der europäische Haftbefehl, der verhindert, dass sich verdächtige Straftäter durch Flucht in einen anderen Mitgliedstaat der Verfolgung durch die Justiz entziehen können, funktioniert nur dann effektiv, wenn die Haftbedingungen in den Mitgliedstaaten ähnliche Standards aufweisen. In derselben Weise kann die gegenseitige Anerkennung von Gerichtsurteilen nur gewährleistet werden, wenn gegenseitiges Vertrauen der mitgliedstaatlichen Justizbehörden gegeben ist. Ein gemeinsames Vorgehen auf EU-Ebene ist daher dringend nötig. Ich habe zugestimmt.

 
  
  

Report: George Sabin Cutaş (B7-0427/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, porque não podemos tapar os olhos face à utilização, em grande escala, de mão-de-obra infantil por parte deste país. É, aliás, reconhecido pelas organizações internacionais o desrespeito pelos direitos humanos que este país continua a praticar. Se a União Europeia pretende ser baluarte da defesa do comércio justo e dos direitos humanos, deve obviamente inviabilizar qualquer tipo de acordo de parceria com o Uzbequistão.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Les relations entre l’Union européenne et l’Ouzbékistan sont régies par un accord de partenariat conclu en 1996. Les accords de partenariat et de coopération (APC) entre l’UE et des pays hors UE visent à promouvoir et à consolider la démocratie et participent au développement économique des pays concernés. Dans le cas présent, il s’agit d’élargir l’accord au domaine du textile. Or, plusieurs cas de travail forcé des enfants dans le secteur de la production du coton ont été recensés. Avant d’approuver un tel protocole, le rapporteur George Sabin Cutas a proposé que l’Organisation internationale du travail (OIT) enquête sur la question. Favorable à une telle procédure, j’ai voté en faveur du rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − Tá iarrachtaí rialta ar bun ag eagraíochtaí neamh-rialtasacha agus ag UNICEF le tamall fada anuas chun aird an phobail a tharraingt ar shaincheist an tsaothair leanaí agus obair éigeantach in earnáil chadáis na hÚisbéiceastáine.

Tugtar le tuiscint do leanaí go mbeidh siad i mbaol a ndíbeartha ón scoil mura nglacann siad páirt i mbaint fhómhar an chadáis. Bíonn bascadh, coimeád nó bagairt maidir le híosghrádú marcanna i ndán dóibh siúd nach gcomhlíonann a gcuóta nó leo siúd nach mbíonn a gcadás ar chaighdeán atá ard go leor.

Tacaím go hiomlán leis an rapóirtéir, a deir nár chóir do Pharlaimint na hEorpa a formheas a thabhairt don leasú ar Chomhaontú um Chomhpháirtíocht agus Comhar leis an Úisbéiceastáin fad is nach dtagann feabhas ar an scéal maidir le húsáid leathan saothar leanaí agus ar chearta an duine sa tír.

Ní fhéadfaidh an Pharlaimint beartú ar an gcomhaontú seo go dtí go dtugann údaráis na hÚisbéiceastáine cead d’ionadaithe ón Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair géarmhonatóireacht neamhspleách a dhéanamh sa tír chun a chinntiú go bhfuil fíorleasuithe curtha i bhfeidhm agus go bhfuil torthaí na leasuithe sin le feiceáil sa mhéid is go bhfuil an obair éigeantach agus an saothar leanaí á ndíothú.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Voto a favore della relazione interlocutoria sull’accordo di partenariato e cooperazione con l’Uzbekistan. Il Parlamento ha tutte le ragioni di vincolare le eventuali modifiche dell’accordo al rispetto degli standard minimi in materia di lavoro minorile, visto che la situazione nell’ex-repubblica sovietica in cui centinaia di migliaia di bambini in età scolastica vengono sottratti alla scuola per essere spediti nei campi di cotone dove per lunghi mesi devono partecipare alla raccolta di cotone. Dobbiamo insistere affinché l’Unione europea dia il via libera all’accordo solo a condizione che l’Uzbekistan accetti le missioni di monitoraggio dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. L’accordo, di per sé, sarebbe positivo per gli interessi economici delle nostre aziende, che si troverebbero ad avere materia prima a condizioni vantaggiose; tuttavia non è accettabile che i minori vengano sfruttati per la raccolta intensiva del cotone, e solo quando l’Uzbekistan si dimostrerà disponibile a sanare questa grave situazione potremo dare il nostro assenso all’accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad juo Europos Parlamentas gali pasiekti apčiuopiamų teigiamų pokyčių Uzbekistano kelyje link demokratijos stiprinimo ir geresnės žmogaus teisių apsaugos. Europos Parlamentas gavo prašymą iš Europos Sąjungos Ministrų Tarybos pritarti protokolo, kuriuo būtų iš dalies keičiamas ES ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas, sudarymui. Parlamentas šiuo atveju pareiškė, kad svarstys sutikimo davimo klausimą tik po to, kai Uzbekistano valdžios institucijos bus suteikusios Tarptautinės darbo organizacijos stebėtojams leidimą atlikti išsamią ir netrukdomą stebėseną ir kai jie patvirtins, kad buvo įgyvendintos konkrečios reformos ir jos davė apčiuopiamų rezultatų siekiant veiksmingai uždrausti priverstinį ir vaikų darbą nacionaliniu, provincijų ir vietos lygmenimis. Europos Parlamentas įvertino, kad tokio protokolo sudarymas galėtų būti naudingas Europos Sąjungos tekstilės gaminių eksportuotojams, visgi, jo pasirašymą sustabdė, manydamas, kad susitarimo ekonominio aspekto nereikėtų pervertinti, kuomet kalbama apie grubius demokratijos principų bei žmogaus teisių pažeidimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport, qui permettra d'assurer la sécurité juridique des échanges commerciaux entre l'Union et la République d'Ouzbékistan. La mise en œuvre de ces mesures reste bien entendu conditionnée au respect, par l'ensemble des parties contractantes, des règles fixées par l'Organisation internationale du travail.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Le Parlement était consulté ce jour sur la proposition qui visait à inclure les dispositions commerciales relatives aux produits textiles dans l'accord de partenariat et de coopération (APC) entre l'Union européenne et l'Ouzbékistan. Cet accord bilatéral a expiré le 31 décembre 2004. Bien que, dans la pratique, le commerce de textiles entre l'Union et l'Ouzbékistan se soit poursuivi sans heurts depuis le 1er janvier 2005, ce dossier a acquis davantage de sensibilité politique que la nature strictement technique de la proposition le laisserait penser. En effet, de nombreuses accusations de travail forcé ont vu le jour, en particulier des accusations de travail des enfants dans le secteur de la production de coton en Ouzbékistan. J'ai donc voté en faveur d'une suspension de la procédure d'approbation pour que l'Organisation internationale du Travail puisse mener de nouvelles enquêtes sur la situation réelle du travail forcé des enfants dans ce pays. Avant toute chose, j'ai donc exigé que les observateurs de l'OIT soient autorisés à exercer une surveillance de la situation du travail des enfants, et que des réformes concrètes soient conclues pour que la pratique consistant à recourir au travail forcé des enfants disparaisse enfin!

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei a favor do relatório por entender que a União Europeia não deve ignorar, no âmbito das suas relações comerciais e em particular no setor do algodão, o uso de trabalho infantil que continua a existir no Uzbequistão. Nesse sentido, entendo que a UE pode e deve aproveitar as suas relações comerciais e protocolos de cooperação para fazer uma defesa genuína e universal dos direitos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. São preocupantes as denúncias que dão conta da existência massiça de trabalho infantil no Usbequistão, em especial na apanha de algodão. Este facto, a verificar-se, constitui uma violação dos direitos das crianças envolvidas, bem como das regras internacionais do trabalho subscritas por aquele país. As indústrias europeias, entre os quais a têxtil, não podem competir com quem desrespeita desta forma as regras mais elementares.

Subscrevo a decisão de o Parlamento só considerar dar a sua aprovação se as autoridades usbeques autorizarem o acesso dos observadores da OIT, a fim de que estes acompanhem a situação de perto e sem entraves e confirmem que foram postas em prática reformas palpáveis. Concordo com a suspensão das relações privilegiadas com o Usbequistão no caso de a OIT provar a generalização daquelas práticas e que a União avalie a possibilidade de criar um mecanismo de rastreabilidade eficaz para os bens produzidos através do recurso ao trabalho forçado de crianças.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em análise debruça-se sobre o Acordo de Parceria e Cooperação (ACP) entre a União Europeia e o Uzbequistão no que concerne ao comércio bilateral de produtos têxteis. O ACP em vigor, entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República do Uzbequistão, por outro, não inclui o comércio de produtos têxteis que se encontravam abrangidos por um acordo bilateral que expirou em 2005. Atualmente, encontra-se em fase de conclusão um Protocolo ao Acordo de Parceria e Cooperação que pretende incluir o comércio bilateral de produtos têxteis. Aquando do estabelecimento de acordos e parcerias, a UE incluiu cláusulas vinculativas sobre o respeito pela Democracia, pelos princípios do Direito internacional e pelos Direitos Humanos (artigo 2.º do ACP com o Uzbequistão). Sendo a UE o principal importador de algodão do Uzbequistão (chegando a atingir os 23 %), é fundamental que utilize todos os meios para levar este país a trilhar o caminho da democracia e a abandonar práticas desumanas como a exploração do trabalho infantil. Votei, por isso, a favor desta resolução e espero que as crianças do Uzbequistão possam, rapidamente, dedicar-se em exclusividade ao estudo e deixem de ser obrigadas a ir trabalhar para os campos de algodão.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira e Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Este relatório tem como objetivo a aprovação do Protocolo que altera o Acordo de Parceria e Cooperação em relação a produtos têxteis. Contudo, o relator coloca entraves à celebração deste Acordo devido a questões relacionadas com os direitos humanos, à democratização e ao Estado de direito. Consideramos inadmissível a exigência que a União Europeia faz ao Governo do Usbequistão no sentido de realizar reformas do setor agrícola usbeque orientadas para a economia de mercado; propor a assistência da UE na transição, a longo prazo, rumo à privatização e à liberalização do setor, procurando interferir nos assuntos internos de um país e tomando partido abertamente pelas forças que dão guarida aos interesses dos grupos económicos da UE.

Por outro lado, acompanhamos as preocupações relativas à questão do trabalho forçado e do trabalho forçado entre a população infantil. Consideramos que a Organização Internacional do Trabalho, com a autorização do Governo do Usbequistão, deve ser a responsável por averiguar esta situação e ajudar no objetivo de erradicar o trabalho infantil e forçado. A questão fulcral que aqui se coloca é a de defender a independência e a soberania deste país e a vontade expressa pelo seu povo.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Dohody o partnerstve a spolupráci boli uzavreté s krajinami bývalého Sovietskeho zväzu na konci 90. rokov. Keďže EÚ mala s Uzbekistanom uzavretú bilaterálnu dohodu, rozhodla sa zaradiť do dohody o partnerstve a spolupráci článok 16, čím sa z tejto dohody jasne vylúčil textil. Pokiaľ ide o ostatné odvetvia, dohoda o partnerstve a spolupráci zabezpečila vzájomné poskytnutie doložky najvyšších výhod. Z hospodárskeho hľadiska by sa však táto dohoda nemala preceňovať. Uzbekistan je piaty najväčší svetový výrobca bavlny a je tretím najväčším vývozcom bavlny na svete. Politický a hospodársky systém kontroluje v Uzbekistane štát. Hoci sa bavlna vyrába na súkromných farmách, pozbieraná sa musí odovzdať štátnym firmám za cenu, ktorú určí štát. Navyše, vládni zamestnanci počas zberu bavlny mobilizujú deti ako lacný zdroj pracovnej sily, posielajú ich na bavlníkové plantáže a školy sú v období zberu zatvorené. Mnoho medzinárodných organizácií vyjadrilo v priebehu rokov znepokojenie nad využívaním nútenej detskej práce v Uzbekistane.

Domnievam sa, že je nevyhnutné trvať na tom, aby uzbecká vláda v plnej miere uplatňovala oficiálny zákaz tejto praxe v uzbeckých právnych predpisoch a medzinárodných dohovoroch. Je nevyhnutné uskutočniť reformy zamerané na modernizáciu a motorizáciu poľnohospodárskeho sektora, ktoré by dopomohli k odstráneniu nútenej detskej práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi tekstilės gaminiai neįtraukti į Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS) ir ši sritis reglamentuojama dvišaliu susitarimu, kuris nustojo galioti 2005 m., ir todėl atsirado teisinis netikrumas Sąjungos eksportuotojams, nes Uzbekistanas (nebūdamas PPO narys) gali bet kada padidinti importo muitų tarifus, o Sąjunga didžiausio palankumo režimą (muitų tarifų srityje) suteikia visoms pasaulio šalims. Šiuo protokolu siekiama įtraukti tekstilės gaminius į PBS ir dėl to abi šalys suteiktų viena kitai didžiausio palankumo režimo statusą ir baigtųsi Sąjungos tekstilės gaminių eksportuotojų teisinis netikrumas. Remdamasi Sąjungos išorės veiksmų principais ir tikslais Sąjunga, būdama viena iš pagrindinių prekybos partnerių ir didžiausia medvilnės iš Uzbekistano importuotoja, manau, turi moralinę pareigą pasinaudoti savo svertais, kad sustabdytų šioje šalyje priverstinį vaikų darbą. Todėl dėl šios priežasties protokolas negali būti laikomas tik techniniu susitarimu, kol keliami klausimai dėl žmogaus teisių.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE), schriftlich. Bei der heutigen Abstimmung im Plenum zum Zwischenbericht über den Handel mit usbekischen Textilien möchte ich die Wichtigkeit der Ausweitung des bereits bestehenden Abkommens auf den Textilbereich Usbekistans betonen. Ich bin überzeugt, dass wir mit europäischem Engagement mehr bewirken werden als mit Isolation und letztendlich Nutzen aus dem Abkommen ziehen. Auch Usbekistan wird wirtschaftlich und sozial von der Ausweitung des Abkommens profitieren. Einige andere Fraktionen haben im Vorfeld ihre Zustimmung an eine Vielzahl von Bedingungen knüpfen wollen. Ich unterstütze das heutige Abstimmungsergebnis, da wir erreichen konnten, dass die Zustimmungen nur von einer einzigen Hauptbedingung (Zulassung einer Beobachtermission der Internationalen Arbeitsorganisation) abhängt. Ich erwarte nun, dass nach der Erfüllung dieser Bedingung dem Protokoll schnellstens zugestimmt wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai apporté mon soutien à ce rapport relatif à la signature d'un accord entre l'Ouzbekistan et l'Union européen sur le textile, car il souligne l'attachement du Parlement européen à la protection des enfants et à la lutte contre le travail forcé. En effet, dans le cadre de ce rapport, le Parlement européen demande au Conseil d'obtenir satisfaction sur un ensemble de points relatifs au travail des enfants avant de conclure l'accord. J'ai ainsi notamment soutenu le considérant L qui dénonce les sanctions qu'encourent les enfants, les enseignants et leurs parents, s'ils ne se plient pas aux obligations de travail (récolte du coton).

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Chciałbym, podobnie jak sprawozdawca, zwrócić uwagę na jakże istotny argument, o którym zapominamy, podążając ślepo za pieniędzmi. Mimo że, jako Unia Europejska, deklarujemy walkę o prawa człowieka, a czasem wręcz wspieramy ofiary w walce wysyłając wojska, to zapominamy o narzędziach, które mamy w ręku, a możemy wykorzystać je nie rozlewając krwi. Dlatego popieram wstrzymanie się z podpisywaniem protokołu zmieniającego umowę o partnerstwie i współpracy z Uzbekistanem, zwłaszcza, jeśli chodzi o sektor włókienniczy. Nie możemy pozwolić na cierpienie tysięcy dzieci, które są wykorzystywane do zbierania bawełny. Nie możemy pozwolić sobie na taką hipokryzję. Jednocześnie należy dążyć do dialogu z władzami Uzbekistanu, aby sytuacja uległa zmianie, dzięki czemu będzie możliwe również porozumienie handlowe.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Ich habe dem Zwischenbericht zur Abänderung des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens zwischen der EU und Usbekistan zugestimmt. Die Tatsache, dass sich Usbekistan über längere Zeit hinweg mit Vorwürfen der Kinderzwangsarbeit konfrontiert sieht, darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Die EU hat hier eine klare Verantwortung und muss sicherstellen, dass die in Europa vertretenen Werte auch in Handelsabkommen geachtet werden. Der Zwischenbericht knüpft die Zustimmung des Parlaments an Verbesserungen in Usbekistan im Bereich Kinderzwangsarbeit sowie die Zulassung von internationalen Beobachtern in das Land. Dem habe ich zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution on Uzbekistan and believe that, as long as the Uzbek Government continues to refuse ILO full access, the EU should initiate an investigation into the temporary withdrawal of the GSP rights for Uzbek cotton.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − E’ assolutamente fuori discussione, data l'attuale situazione in materia di diritti umani, che il Parlamento europeo conceda la sua approvazione senza che siano attuati cambiamenti nelle politiche dell'Uzbekistan. Concordo pienamente con il relatore pertanto il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Je suis pour la pression sur l'Ouzbékistan proposée par ce rapport pour qu'il soit mis fin au travail forcé des enfants. Cela devrait être un préalable à tout accord de partenariat, ce dont les négociateurs ce sont visiblement peu souciés. Mais je suis contre la volonté de procéder à la privatisation et la libéralisation du secteur agricole que ce rapport professe. Je m'abstiens donc.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Há todo o interesse em proceder à concretização deste acordo. No entanto, não nos podemos esquecer de que no Usbequistão ainda existem situações graves de desrespeito dos direitos humanos e utilização de mão-de-obra infantil. Assim, concordo com a posição do Parlamento Europeu, que só irá considerar dar a sua aprovação a este acordo se as autoridades usbeques autorizarem o acesso dos observadores da OIT (Organização Internacional do Trabalho), a fim de que estes acompanhem a situação de perto e sem entraves e confirmem que foram postas em prática reformas palpáveis, portadoras de resultados substanciais e suscetíveis de demonstrar que a prática do trabalho forçado e do trabalho infantil está, de facto, em vias de ser erradicada a nível nacional, regional e local.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Murphy (GUE/NGL), in writing. − I voted in favour of the interim report as it stresses the need for an ILO mission to Uzbekistan to monitor the situation of child labour during the cotton harvest. Numerous NGOs have reported that up to 2 million children, some as young as seven years old, are forced to pick cotton, threatened with expulsion from school or physical punishment if they fail to pick a certain quota. On behalf of my political group, I put down amendments to this report in order to strengthen it and to avoid any ambiguity. My position is that no consent can be given to the Protocol until after the ILO had been granted access to Uzbekistan and child labour has effectively been eradicated. Another amendment that I tabled concerned the reforms in the agricultural sector which need to be done in the interest of the Uzbek population and the need to introduce high-level labour, social and ecological standards. Unfortunately, this amendment was defeated and a position adopted in favour of privatisation and market orientation which I strongly reject as they will not lead to an improvement in the living conditions of farmers and children in Uzbekistan.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne. − Vážení kolegovia. Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom bola základom bilaterálnych vzťahov od jej vstupu do platnosti v roku 1999. V súčasnosti je na stole hlavne otázka prehĺbenia spolupráce, obzvlášť v súvislosti s obchodom s textilom. Uzbekistan je tretím najväčším exportérom bavlny na svete. Práve pri zbere bavlny narážame na najväčšiu prekážku. Otázka nútenej detskej práce pri zbere bavlny je téma, ktorá stále nie je vyriešená. Uzbekistan urobil za posledné roky v rámci boja s týmto problémom výrazný pokrok, tieto zmeny a reformy si všimli a ocenili ich aj pozorovatelia z UNICEF-u, žiaľ stále to nie je dosť. Jedno z posledných opatrení, ktoré Uzbekistan musí urobiť, je povolenie monitoringu pozorovateľmi Medzinárodnej organizácie práce, ILO. Ja osobne som navštívila Uzbekistan niekoľkokrát a videla som, že krajina je ochotná spolupracovať aj v tejto oblasti a má záujem na tom, aby došlo k úplnému zastaveniu nútenej detskej práce. Preto vyzývam našich uzbeckých partnerov, aby povolili prístup pre pracovníkov ILO – aby sme sa konečne mohli pohnúť ďalej. Pevne verím, že spoločne nájdeme cestu k dohode.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente por concordar com o relator quando afirma que, face à atual situação em matéria de direitos humanos, não é apropriado que o PE dê a sua aprovação sem que se verifiquem mudanças nas políticas do Usbequistão e da UE. Aprova-se o presente relatório provisório e a promoção de um diálogo com o Conselho e a Comissão para assegurar estas mudanças de modo a que o PE possa reconsiderar, numa fase posterior, a aprovação do Protocolo que altera o Acordo de Parceria e Cooperação (APC).

 
  
MPphoto
 
 

  Fiorello Provera (EFD), per iscritto. − Condivido e sostengo l'equilibrata relazione dell'onorevole Cutaş. Il rafforzamento delle relazioni euro-uzbeke è un snodo importante della nostra partnership con i paesi asiatici. Inoltre, l'industria tessile europea, abile nella lavorazione delle materie prime, non può che giovarsi del libero commercio con il terzo esportatore, quinto produttore al mondo di cotone.

Una più stretta collaborazione, specialmente nel settore tessile, non può prescindere, però, dal rispetto dei diritti umani e dell'infanzia. Come ha riconosciuto la Presidenza dell'Unione europea lo scorso giugno, durante la stagione della raccolta del cotone il governo uzbeko impiega in guisa di forza lavoro fra i 200.000 e i 2 milioni di bambini, chiudendo le scuole e licenziando gli insegnanti che si rifiutano di mandare gli allievi nelle piantagioni. Un fatto, questo, che non può che destare grave preoccupazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The amendments asking for higher labour-social-ecological standards are crucial. The European Parliament should not allow, for instance, economic interests to prevail on the worrying issue of forced child labour in Uzbekistan.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Ce rapport intérimaire confirme nos préoccupations quant à la situation générale des droits de l'homme, de la démocratisation et de l'état de droit en Ouzbékistan. Je m'inquiète en particulier d'allégations répétées de travail forcé, notamment des enfants. Plusieurs sources nous indiquent que pendant la période de récolte du coton, les écoles sont fermées et les enfants et les enseignants doivent aller travailler dans les champs, contre une rémunération insuffisante voire inexistante. Nous avons interpellé plusieurs fois le commissaire au Commerce, Karel de Gucht, sans jamais obtenir d'explication ou d'engagement satisfaisants. J'ai voté en faveur de ce rapport car il conditionne l'approbation d'un futur accord commercial avec l'Ouzbékistan à la confirmation, par des observateurs de l'OIT, que des réformes concrètes ont été mises en œuvre et ont abouti à des résultats sensibles, se traduisant par la disparition progressive effective de la pratique du recours au travail forcé et au travail forcé des enfants aux niveaux national, provincial et local.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (EFD), per iscritto. − Come ho già comunicato durante il dibattito di ieri, ho confermato il mio voto positivo alla relazione del collega Cutaș. Esigo però che la Commissione europea si faccia carico di questo importante voto e compia rapidamente presso il governo Uzbeko tutte le pressioni necessarie per giungere alla fine dell'impiego di bambini a lavorare nei campi di cotone. L'Europa non può stringere accordi con paesi che compiono questi atti. Il cotone è una materia prima molto importante per l'industria tessile della mia Padania: dobbiamo esigere, però, che sia raccolto secondo il rispetto dei diritti umani. Il posto dei bambini è la scuola, non il lavoro nei campi.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Con questo voto abbiamo approvato il protocollo modificativo di un accordo di partenariato e cooperazione con l'Uzbekistan per il tessile. L'accordo favorirà gli esportatori dell'Unione Europea in quanto creerà certezza giuridica per essi. Il valore delle esportazioni tessili dell'Europa verso l'Uzbekistan, infatti, è pari a 16,4 milioni di euro. L'Uzbekistan è il quinto maggiore produttore di cotone del mondo e il terzo maggiore esportatore di tale prodotto, ma all'interno del Paese la conquista dei diritti umani, purtroppo, è ancora un'utopia: spesso è lo stesso governo - che controlla il cotone e la filiera del tessile - a utilizzare i minori come risorsa lavorativa a basso costo. L'Unione Europea dovrà quindi attuare una politica coerente nei confronti dell'Uzbekistan, che tutt'oggi ci desta preoccupazioni per la situazione dei diritti umani. Validi strumenti di cambiamento esistono, ma è necessario che siano attuati.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), in writing. − I voted with the ECR in favour of the Cutaş report concerning the draft Council decision to extend the partnership with the Republic of Uzbekistan to cover trade in textiles. If the new protocol came into force, Uzbek cotton would receive MFN status, and there would be no quantitative restrictions on trade with the EU. The allegations against Uzbekistan that it uses forced child labour are serious, and an investigation into the situation by the International Labour Organisation would be beneficial, but long standing traditions that see a school-aged voluntary work-force put to work each year to collect cotton during the harvest, must also be taken into account. Following this we could then consider the potential advantages and disadvantages that could be brought to the situation by the temporary withdrawal of GSP status for Uzbek cotton imported to the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Este relatório pretende incluir no Acordo de Parceria e Cooperação CE-Usbequistão, um Protocolo sobre os produtos têxteis e, assim, enquadrar neste âmbito a cláusula da nação mais favorecida, tal como estabelecido pela OMC, e a abolição de restrições quantitativas. Contudo, e devido às inúmeras acusações, por parte de ONG e organizações internacionais, de trabalho infantil escravo na produção de algodão, o Parlamento só deverá dar o seu consentimento caso as autoridades do Usbequistão permitam uma monitorização destas acusações por parte da Organização Mundial do Trabalho. Assim, voto favoravelmente este projeto de relatório provisório sobre o Protocolo em matéria dos têxteis, aguardando que a Comissão inicie o diálogo com as autoridades, tendo em conta os direitos humanos na política comercial comum.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Usbekistan, dessen politisches und wirtschaftliches System komplett dem Staat untersteht, ist der fünftgrößte Baumwollproduzent und der drittgrößte Baumwollexporteur. Um die staatlich festgelegten Baumwollquoten zu erfüllen, werden vermehrt Kinder für die Ernte eingesetzt. Die usbekische Regierung leugnet diese Praxis und verwehrte einer Untersuchungskommission der IAO den Zugang. Um Menschen- und Kinderrechte zu garantieren, sollte die EU die Rücknahme der APS-Rechte für Baumwolle einleiten. Produkten, die durch Kinderarbeit hergestellt wurden, darf in Zukunft kein Präferenzzugang mehr eingeräumt werden! Ich habe dem Bericht zugestimmt.

 
  
  

Freedom of movement for workers within the European Union: (B7-0730/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Nota-se que cada vez mais cidadãos circulam e vivem num Estado-Membro diferente do seu Estado de origem, mas, no entanto, ainda existem barreiras à livre circulação de pessoas, nomeadamente com as limitações transitórias nas fronteiras dos Estados-Membros. Se pretendemos uma União solidária e o respeito pela livre circulação, tal não se deve afigurar possível.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi laisvas darbuotojų judėjimas yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių ir vienas iš didžiausių pasiekimų, kuriuos užtikrina ES teisė ir kuriais remdamiesi vienos ES valstybės narės piliečiai gali dirbti kitoje ES valstybėje narėje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos valstybės narės piliečiai. Tai tikriausiai yra pati svarbiausia asmenims suteikiama teisė, kuri yra esminė tiek vidaus rinkos, tiek ir Europos pilietybės sudedamoji dalis. Nors pagal 2011 m. lapkričio 11 d. Europos Komisijos komunikatą nustatyta, kad darbuotojai iš Rumunijos ir Bulgarijos turėjo ir turi teigiamą poveikį visų valstybių narių, kuriose dirba šių šalių darbuotojai, ekonomikai, tačiau šiuo metu kai kurios ES valstybės narės taiko darbo apribojimus Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams. Taigi, tos valstybės narės, kurios nori pratęsti apribojimus šių šalių piliečiams patekti į darbo rinką, privalo konkrečiai, išsamiai ir tinkamai pagrįsti to pratęsimo priežastis. Tos valstybės narės privalo aiškiai išdėstyti, kokios grėsmės ir kokie darbo rinkos sutrikimai kyla jų šalyse, nes iš valstybių narių ir Komisijos atliktų ataskaitų matyti tik teigiamas Bulgarijos ir Rumunijos darbuotojų poveikis ekonomikai ir nenustatyta jokių darbo rinkos pažeidimų. Be to, Komisija taip pat privalo imtis priemonių, kad nebebūtų pagrindinių laisvių varžymo ir neliktų jokių kliūčių laisvam darbuotojų judėjimui visoje Europos Sąjungoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Este un document important care adresează o problemă care a generat şi generează discriminări de tratament pe piaţa muncii pentru cetăţenii europeni din ţările nou admise, în special cei din România şi din Bulgaria. Am atras, nu o dată, atenţia asupra acestui fenomen inacceptabil şi asupra consecinţelor sale. În ciuda eforturilor făcute de europarlamentari, sunt încă guverne care prelungesc măsurile de îngrădire a accesului muncitorilor din anumite ţări pe piaţa muncii. Deşi propunerile şi cerinţele cuprinse în rezoluţie nu au gradul de fermitate cerut pentru a determina o schimbare de fond, ele reprezintă un pas înainte în direcţia cea bună. Dacă vom reuşi să urmărim ce se va întâmpla cu recomandările din rezoluţie, sper că nu vom mai vorbi despre aceste discriminări. Cu această speranţă, am votat în favoarea adoptării rezoluţiei.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Na actual conjuntura económica, a simplificação e flexibilidade de todas as regras que permitam uma maior mobilidade dos profissionais é requisito essencial para uma recuperação económica sustentável. Para além disso, a livre circulação de trabalhadores no espaço da UE é uma das liberdades fundamentais consagrada nos nossos Tratados fundadores. Sem ela, a União Europeia não será mais aquilo que queremos que seja: um mercado único em que há efectiva livre circulação.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Esta proposta de resolução comum, apresentada por vários grupos parlamentares, surge porque alguns Estados-Membros, devido a pressões políticas, têm colocado restrições à entrada de trabalhadores oriundos da Roménia e da Bulgária, contrariando a máxima de que a União Europeia é um espaço de livre circulação de pessoas e bens. O direito de viver e trabalhar em qualquer Estado-Membro é uma das liberdades fundamentais da UE, que reconhece ainda o direito à não discriminação por motivo de nacionalidade e à igualdade de tratamento. Os Estados-Membros devem eliminar todas as barreiras até ao final deste ano, pois nada as justifica economicamente. Pelo contrário, os Estados-Membros com maior número de romenos e de búlgaros tiveram um aumento do PIB. As suas economias cresceram e não consta que tenham sido um peso para a segurança social e para os serviços de saúde, contribuindo assim para a saída da crise. Voto favoravelmente esta resolução, pois todos somos cidadãos europeus com os mesmos direitos e deveres, não fazendo sentido a criação de mecanismos de controlo e/ou de restrição à livre circulação de trabalhadores, nomeadamente búlgaros ou romenos, sem uma clara e transparente justificação sócioeconómica de uma perturbação grave do mercado de trabalho.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira e Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Não basta afirmar que a liberdade de circulação dos trabalhadores é um princípio básico da União Europeia. É preciso garantir que a todos são assegurados direitos iguais, que as orientações da União Europeia e as políticas económicas criam os empregos necessários para todos e que se garantem os mecanismos económico-sociais necessários para evitar qualquer tipo de dumping social.

Por isso, é tempo de acabar com as restrições de acesso aos respetivos mercados de trabalho dos cidadãos romenos e búlgaros, dado que, em muitos casos, essas restrições podem servir para dar cobertura ao falso emprego por conta própria e ao trabalho não declarado e irregular, o que põe em causa os direitos de todos os trabalhadores dos países de acolhimento e dos cidadãos da Bulgária e da Roménia.

Sabemos que o fomento das políticas neoliberais está a agravar o desemprego, o trabalho precário e mal pago, o trabalho negro, onde o dumping social prolifera, a exploração dos trabalhadores se intensifica e se cria o caldo de cultura propício à xenofobia e ao racismo. Insistimos em políticas de progresso económico e social, no combate firme às mais diversas discriminações, na defesa da igualdade de direitos e de oportunidades, no respeito pela dignidade de quem trabalha.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Právo žiť a pracovať v inej krajine Únie je jednou zo základných slobôd EÚ, ktorá zaručuje rovnaké zaobchádzanie a ochranu proti diskriminácii na základe štátnej príslušnosti, čo je základným prvkom občianstva Únie uznaného v zmluvách. Predsa ale dva členské štáty čelia prekážkam, pokiaľ ide o právo pracovať na území iného členského štátu. Voľný pohyb pracovníkov pritom predstavuje pozitívny sociálno-hospodársky príklad pre EÚ i členské štáty, je míľnikom v procese integrácie EÚ, hospodárskeho rozvoja a protiváhou negatívnych účinkov hospodárskej krízy, pričom prispieva k vytváraniu silnejšej hospodárskej moci, ktorá je pripravená vyrovnať sa s výzvami súvisiacimi s globálnymi zmenami. Členské štáty, ktoré neuplatnili prechodné opatrenia v súvislosti s voľným pohybom pracovníkov pochádzajúcich z členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v rokoch 2004 a 2007, neudávajú žiadne negatívne dôsledky. Mnohé členské štáty sa však rozhodli aj naďalej uplatňovať obmedzenia na svojich trhoch práce (čo sa týka štátnych príslušníkov Rumunska a Bulharska), ktoré vyplývajú skôr z politických tlakov než z opodstatnených negatívnych vplyvov na hospodárstvo a trh práce. Domnievam sa, že je potrebné zrušiť obmedzujúce prechodné obdobia, aby bulharskí a rumunskí občania mohli využívať právo rovnakého zaobchádzania zakotvené v zmluvách, čím sa zaistí spravodlivá hospodárska súťaž medzi podnikmi a zamedzí sa sociálnemu a ekonomickému dumpingu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − A munkaerő szabad áramlására vonatkozó uniós normák rendkívül sokat fejlődtek a kodifikálásuk óta. A szabad munkaerő-áramlás ösztönzése egész Európa számára kiemelt fontosságú, mert egyszerre növeli a versenyképességet s fokozza a gazdasági növekedést. Ezért is üdvözlendő a mai szavazás eredménye. Az uniós szintű koordináció minden európai munkavállaló érdeke, és egyben a valódi munkavállalói mobilitás megvalósulásának záloga is. Kiemelendő, hogy a várt bevándorlási hullám elmaradt, a tényleges adatok meg sem közelítik az előrejelzéseket. A vártnál jóval kevesebb munkavállaló jelent meg a nyugat-európai munkaerőpiacon, amióta idén májusban teljesen feloldották az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott kelet-közép-európai országok állampolgárait sújtó korlátozásokat. Ez is azt mutatja, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy az Unió polgárai mihamarabb szabadon vállalhassanak munkát az Európai Unió egész területén, biztosítva ezzel az egységes uniós munkaerőpiac megvalósulását.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté contre plusieurs paragraphes de la résolution sur la mobilité des travailleurs au sein de l'Union européenne, et contre la résolution dans son ensemble, car je considère que cette résolution, ajoutée à la dernière minute à l'ordre du jour de la session plénière, n'a pas fait l'objet d'un débat suffisant au sein des commissions parlementaires concernées. Par ailleurs, bien que profondément européen et défendant chaque jour avec force la liberté de circulation des travailleurs au sein de l'UE, je pense que le contexte économique actuel nous oblige à concentrer nos efforts au niveau national, afin de lutter notamment contre le chômage des jeunes.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – J'ai voté contre la résolution relative à la libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne. Ce texte visait à ouvrir intégralement les marchés du travail des Etats membres de l’UE aux travailleurs roumains et bulgares. Ajoutée in extremis à l’ordre du jour de la plénière, cette résolution n’a fait l’objet d’aucun examen préalable au sein de la commission responsable. Les États membres ont jusqu'au 31 décembre de cette année pour utiliser la possibilité offerte par les traités de reporter de deux ans l'ouverture totale de leur marché du travail. Or, à travers cette résolution, le Parlement européen exprime sa volonté de voir les barrières à la libre circulation totale des travailleurs roumains et bulgares levées dès la fin de celle année. C'est pour cette raison que j'ai voté contre cette résolution. Bien sûr, je suis favorable à la libre circulation des travailleurs au sein de l'espace européen, mais la crise sans précédent que nous traversons, l’importance du chômage - des jeunes tout particulièrement - nous oblige à concentrer tous nos efforts au niveau national pour que nos concitoyens retrouvent le chemin de l’emploi.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Cred că statele care impun restricţii pe piaţa muncii fac o eroare masivă, nesocotind interesul economic al propriei societăţi şi obligând-o să se restrângă la judecăţi politice. Urmând această logică, statele care impun restricţii vor încerca să le extindă, transformându-le în instrumente electorale. Uniunea Europeană ar trebui să acţioneze mai curajos, mai ales în actuala conjunctură economică. Suntem în impas economic pentru că percepţia europeană a multor state membre este în impas şi multe guverne europene au abandonat declaraţiile de bun europenism sub presiunea alegerilor.

Mă bucur că am avut o dezbatere atât de vie în Parlamentul European pe această temă şi sper ca cele 2 rezoluţii adoptate anul acesta să aibă ca efect ridicarea restricţiilor pe piaţa muncii pentru români şi bulgari. Aş vrea să închei cu menţiunea că scăderea activităţii economice nu exclude nevoia de creştere. Muncitorii români sunt excluşi de austeritate, dar ceruţi de orice plan serios de creştere. Ca exemplificare, un zidar român pune cam 5000 de cărămizi pe zi la Londra. Companiile de construcţii britanice au observat diferenţa şi preferă români, întrucât un englez este mai greu de găsit şi nu are aceeaşi productivitate.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted against this resolution which calls for the abolition of transnational measures for the free movement of workers.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Cette résolution invite les États membres à lever les restrictions transitoires qu'ils imposent aux citoyens bulgares et roumains. Elle rappelle que le droit de vivre et de travailler dans un autre État membre de l'Union est un élément fondamental de la citoyenneté de l'Union. En ce sens, elle donne un signal politique positif. Mais elle soutient la proposition de la Commission visant à permettre aux États de justifier le maintien de leurs restrictions là où la résolution que j'ai proposée avec mon groupe demande la levée de ces restrictions avant la fin 2011, conformément au calendrier d'adhésion. On ne peut laisser le droit des travailleurs à la liberté de circulation et d'établissement passer après la liberté de circulation des capitaux dans cette Europe. La régression des droits citoyens qui a cours en Europe est une honte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A liberdade circulação dos trabalhadores representa um exemplo socioeconómico positivo, tanto para a UE, como para os Estados-Membros. Constitui um marco para a integração europeia, impulsionando o desenvolvimento económico, a coesão social, a promoção individual a nível profissional, neutralizando os efeitos negativos da crise económica e fazendo da Europa um poder económico mais forte, preparado para enfrentar os desafios da mudança global. Além disso, a globalização, os novos padrões de trabalho e as alterações demográficas requerem um grau de mobilidade superior entre os trabalhadores No entanto, devem ser avaliados as perturbações graves exercidas em determinados mercados de trabalho, em consonância com os critérios e a metodologia definidos pela Comissão, de modo a não criar distorções e impactos acentuados.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – Le Parlement européen réuni en séance plénière a adopté aujourd’hui une résolution portant sur la libre circulation totale des travailleurs dans l’Union européenne. Cette résolution, ajoutée in extremis à l’ordre du jour de la plénière, n’a fait l’objet d’aucun examen préalable au sein de la commission parlementaire responsable. Cette résolution visait à ouvrir intégralement les marchés du travail des Etats membres de l’UE aux travailleurs roumains et bulgares. J'ai pris la décision de voter contre cette résolution, m'appuyant sur la clause inscrite dans les traités permettant de repousser de deux ans cette ouverture totale des marchés du travail. Je soutiens chaque jour la libre circulation des travailleurs conformément aux traités européens en tant que membre de la commission parlementaire de l’emploi et des affaires sociales. Mais la crise sans précédent que nous traversons, l’importance du chômage, des jeunes tout particulièrement, nous obligent à concentrer tous nos efforts au niveau national pour que les citoyens retrouvent le chemin de l’emploi. En tant que rapporteure permanente du Fonds Social Européen (FSE) dans les 27 Etats membres, je m’engage avec conviction en faveur de l’intégration professionnelle des citoyens européens pour favoriser leur intégration sociale. Mais il faut garder à l'esprit qu'en cette période économique difficile, nous ne pouvons pas tout accepter.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Na presente resolução solicita-se aos Estados-Membros que pretendam manter as restrições ao acesso dos trabalhadores romenos e búlgaros ao seu mercado de trabalho que apresentem, de forma clara e transparente, uma justificação exaustiva, em consonância com os critérios e a metodologia definidos pela Comissão e consubstanciada por argumentos e dados convincentes, incluindo todos os indicadores socioeconómicos, que permitiram concluir que a mobilidade geográfica gera uma perturbação grave no seu mercado de trabalho. Assegurando-se que as restrições devem ser excecionais e devidamente fundamentadas, votei favoravelmente a presente resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), in writing. − At a time when social conflict is increasing, it is of the utmost importance to guarantee social cohesion in Europe through effective integration policies promoting equal treatment, decent working conditions and social protection, and not to use derogations from fundamental freedom as a political weapon. Mobile workers from Romania and Bulgaria have had a positive impact on the economies of Member States which host mobile workers, being a milestone for EU integration, economic development, social cohesion, individual upgrading at professional level. The transitional measures imposed are counterproductive for combating false self-employment, undeclared work and irregular employment since workers without the right to enter the regular labour market freely sometimes have to work as a false self-employed or irregular worker, resulting in abuses of their labour rights. I have voted today for all transitional measures to be eliminated, given that there are no real economic justifications to restrict the right to work and reside on the territory of another Member State for Romanians and Bulgarians. Bulgarian and Romanian citizens have the right to enjoy equal treatment with the rest of European citizens and this is also a way of ensuring fair competition between businesses and preventing any social and economic dumping.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. This is important because the EP needs to call on the Member States to abolish all transitional measures in force, given that there are no real economic justifications to restrict the right to work and reside on the territory of another Member State for Romanians and Bulgarians. Parliament takes the view that these barriers are counterproductive and represent discriminatory measures against European citizens, creating an EU with unequal rights; As well, it should call on the Council to fully take into account the communication from the European Commission and to follow the proposed line when assessing if the transitional barriers are a favourable and necessary measure.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Schnieber-Jastram (PPE), schriftlich. Die Situation bezüglich der Arbeitnehmerfreizügigkeit hat sich in den vergangenen Jahren komplett gedreht. Nach ihrem Beitritt zur Europäischen Union 2004 waren die osteuropäischen Regierungen noch verstimmt darüber, dass ihren Bürgern durch einige Altmitglieder die Grundfreiheit der Arbeitnehmerfreizügigkeit mittels Ausnahmeklauseln der Beitrittsverträge verwehrt blieb. Heute treibt die östlichen Nachbarn um, wie sie qualifizierte Arbeitskräfte im Land halten können. Insbesondere in Deutschland, wo die Arbeitslosigkeit derzeit weiter fällt, ist eine Ausnahme auch für Geringqualifizierte nicht mehr sinnvoll. Die Daten zeigen, dass Angehörige der „neuen“ Mitgliedstaaten nur etwa 0,7 % der Arbeitskraft der „älteren“ Mitgliedstaaten ausmachen. Im Gegensatz dazu machen Angehörige aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten etwa 5 % der EU-Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter aus – ein wesentlich höherer Anteil. Die Situation unterscheidet sich natürlich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat. In Deutschland liegen die Zahlen bei 1 % aus den „neuen“ Mitgliedstaaten und bei 7 % aus Nicht-EU-Staaten. Die Erfahrungen anderer haben überdies gezeigt, dass die Wirtschaft von der Freizügigkeit profitiert.

So wäre nach jüngeren Berechnungen das Wirtschaftswachstum in Irland in den vergangenen Jahren um etwa 0,4 % niedriger gewesen. Ich werde der Entschließung zustimmen, weil ich überzeugt bin, dass die Europäische Union und Deutschland von der Freizügigkeit profitieren würden. Die Bedenken, die anfangs durchaus berechtigt erschienen, haben sich nicht bestätigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Rezoluţia referitoare la libera circulație a lucrătorilor în UE, deoarece acesta este un drept fundamental al cetăţenilor Uniunii. Consider că barierele existente în calea liberei circulaţii a lucrătorilor români şi bulgari sunt contraproductive pentru cetățenii UE şi solicităm statelor membre să abroge toate măsurile tranzitorii în vigoare, dat fiind că nu există justificări economice reale pentru a restricționa dreptul cetățenilor români și bulgari de a lucra și a locui pe teritoriul altui stat membru.

Solicităm Comisiei să definească clar „perturbările grave ale pieței muncii sau riscul de producere a unor astfel de perturbări” şi să pregătească indicatori clari și o metodologie îmbunătățită, bazată pe indicatori economici și sociali, în funcție de care să se poată evalua dacă există justificări clare pentru prelungirea restricțiilor parțiale sau totale impuse de anumite state membre pentru a face față perturbărilor negative de pe piețele lor naționale ale muncii care ar putea fi provocate de lucrătorii români și bulgari. Solicităm Comisiei și statelor membre să elimine perioadele tranzitorii de restricție, astfel încât cetățenii bulgari și români să se poată bucura de un tratament egal, așa cum prevăd tratatele, garantând astfel concurența loială între întreprinderi și împiedicând dumpingul social și economic.

 
  
  

Report: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, tendo em consideração que, em quatro anos de execução da Estratégia da UE para a Ásia, foram obtidos resultados satisfatórios. A UE ativou iniciativas e programas importantes para apoiar as prioridades incluídas no seu documento inicial e sublinho aquelas que incidiram sobre boa governação, Estado de Direito, Direitos Humanos e democratização; educação e formação; desenvolvimento económico, comércio e investimento; transportes e energia; sustentabilidade ambiental e gestão da água; luta contra as ameaças e resposta aos desafios comuns; diálogo intercultural. Tem havido muita atividade, os Estados-Membros têm uma ação directa na execução da estratégia da UE, os bancos europeus (BEI, BERD) desenvolvem atualmente atividades na região. No entanto, gostaria de chamar a atenção para o facto de, desde 2007, terem ocorrido alterações importantes em todo o mundo: no contexto da crise económica e social mundial, as revoluções árabes sucedem-se e a coligação internacional começa a retirar-se do Afeganistão sem certezas sobre o desfecho da guerra após dez anos de intervenção militar. Deste modo, a União Europeia deve manter-se atenta e reforçar a sua ligação à Ásia.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted for this report because, considering that EU assistance funds are too limited to allow the EU to have an impact in all policy areas in Central Asia, I agree with the view that the cornerstones of the EU new approach in the region must be human security and regional cooperation. These issues are among the main sources of instability in Central Asia and can be targeted by EU efforts. In addition to that, I believe an enhanced cooperation between the EU and the five countries of Central Asia is of mutual strategic interest in order to deepen political and economic relations. Furthermore I would like to stress the importance of the implementation of the Central Asian Nuclear Weapons Free Zone by the five Central Asian Republics. The Treaty, with its binding commitment to nuclear disarmament by countries that previously hosted nuclear weapons on their territory and that have neighbours with nuclear weapons, is a significant contribution to the efforts to achieve a world free from nuclear weapons and a powerful example of non-proliferation cooperation.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Rozwój stosunków z państwami Azji Środkowej ma dla Europy znaczenie strategiczne. Są to bowiem kraje dynamicznie rozwijające się, o ogromnym znaczeniu dla gospodarki światowej. Cztery lata to dobry moment na podsumowanie wyników unijnej strategii dla tego regionu. Optymizmem napawa zwłaszcza regularność spotkań i zacieśnianie relacji przedstawicieli wysokiego szczebla, szczególnie w obliczu tak istotnych wydarzeń jak kryzys światowy. Martwi jednocześnie liczba zaledwie trzech unijnych przedstawicielstw w tych krajach, dlatego ogromne nadzieje wiążę z propozycją utworzenie regionalnego forum międzyparlamentarnego. Kolejnym istotnym postulatem jest konieczność zwiększenia unijnych środków finansowych na realizację programów w tym regionie. Wiąże się to również z opracowaniem strategii właściwej ich absorpcji. Zgadzam się z założeniem, że filarami polityki wobec tych państw muszą być: bezpieczeństwo, praworządność i poszanowanie praw człowieka oraz prawdziwa współpraca regionalna. Popieram rezolucję.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi Europos Sąjunga pabrėžia tvirtą politinį ir ekonominį interesą stiprinti savo dvišalius ir daugiašalius santykius su Centrinės Azijos šalimis visose bendradarbiavimo srityse, pvz., stabilumo, saugumo ir tvaraus regiono vystymosi, prekybos ir ekonominių ryšių, energetikos ir transporto ryšių, dialogo dėl tokių bendrųjų vertybių kaip demokratija, pagarba žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principams stiprinimo, bendrų iššūkių ir grėsmių, įskaitant sienų valdymą ir kovą su prekyba narkotikais bei žmonėmis, klausimais. Europos Parlamentas mano, kad persvarstant Strategiją dėl Centrinės Azijos reikia atsižvelgti į būtinybę pakankamais finansiniais ištekliais remti jos tikslus ir įdiegti tinkamus jų paskirstymo modelius, kurie atspindėtų kiekvienos regiono šalies realijas. Atsižvelgiant į finansinius suvaržymus, dėmesys turėtų būti sutelktas į vidutinės trukmės ir ilgalaikes didžiausios įtakos regiono vystymuisi galinčias turėti programas, ypač jaunimo ir švietimo, techninės pagalbos ekonominei plėtrai remti bei mažųjų ir vidutinių įmonių skatinimo, taip pat apsirūpinimo vandeniu užtikrinimo ir kovos su neteisėta prekyba narkotikais. Be to, Europos Parlamentas ragina Komisiją aiškiai integruoti arba bent jau suderinti savo normines, technines ir interesais pagrįstas Centrinei Azijai skirtas darbotvarkes.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea adoptării raportului, plecând de la constatarea că strategia UE referitoare la ţările din zona Asiei Centrale s-a dovedit corectă şi, în ciuda problemelor care încă persistă, putem constata multe schimbări în bine în ceea ce priveşte obiectivele urmărite. În raport se insistă, pe bună dreptate, pe importanţa sprijinirii eforturilor de democratizare, pe respectarea fermă a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. UE poate contribui mai eficient la structurarea şi consolidarea societăţii civile în cele cinci ţări vizate de raport. Remarc pozitiv interesul acordat în raport sprijinirii acţiunilor care vizează dezvoltarea durabilă a economiilor acestor ţări, ce au suferit dramatic de pe urma colapsului fostei URSS. Remarc atenţia acordată acţiunilor de combatere activă a sărăciei în zonă, un flagel pe care se dezvoltă violenţă socială, fanatismul religios şi chiar acţiuni teroriste. Este remarcabilă determinarea UE de a-şi îndeplini obligaţiile, chiar şi în aceste condiţii de criză.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – La stratégie européenne pour un nouveau partenariat avec l’Asie centrale a été adoptée en juin 2007 dans le but de mieux reconnaître l’importance croissante des relations de l’UE avec l’Asie centrale. Après un premier rapport d’étape en 2008, la Commission européenne et le Conseil ont adopté en juin 2010 un rapport d’étape conjoint dans le but d’évaluer la mise en œuvre de la stratégie et de fournir les premières indications relatives aux orientations futures des domaines d’action prioritaires, en tenant compte des évolutions dans la région et ses environs.

À cette fin, je suis d'avis qu'il importe d'insister sur la nécessité de réévaluer la stratégie et de la concentrer sur les principaux défis que sont le respect des droits de l’homme, l’état de droit, la rareté des ressources en eau, l’approvisionnement énergétique et la sécurité régionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei a favor do relatório porque o mesmo visa reforçar a cooperação entre a UE e a Ásia Central, promovendo uma melhor gestão dos recursos hídricos e energéticos dessa região, bem como a defesa dos direitos humanos, do Estado de Direito e da segurança regional.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A região da Ásia Central tem estado historicamente na órbita geoestratégica da Rússia/União Soviética e ainda hoje são visíveis os traços dessa convivência e da sua influência. Para além da Rússia, confluem na Ásia Central os interesses estratégicos da China e dos Estados Unidos, que procuram assegurar o controlo de fontes energéticas e de matérias-primas. Também a União Europeia procura afirmar-se, mas, não obstante, é forçoso reconhecê-lo, não exerce tanta atractividade junto dos poderes locais como as outras potências enunciadas nem tem conseguido apresentar uma política completamente coerente para a região, mercê da sua diversidade interna.

A União tem procurado inverter este estado de coisas mediante o recurso a Acordos de Parceria e Cooperação, mas apesar dos avanços significativos produzidos, é seguro afirmar que entre a União Europeia e a Ásia Central existe muito desconhecimento e pouco contacto. Dispondo agora de um Serviço de Acção Externa próprio, a União Europeia deveria procurar colmatar este défice de informação acerca da União Europeia e procurar usar o soft power de que dispõe para promover mudanças naqueles países, nomeadamente quanto à democracia, aos direitos do Homem, ao Estado de direito, à livre e sã concorrência e à abertura dos mercados.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório presente, elaborado por Nicole Kiil-Nielsen, versa sobre a situação da execução da estratégia da União Europeia para a Ásia Central. Trata-se de uma região muito importante para a política externa da UE, que, se se afastar, entregará o domínio geo-estratégico à Rússia e à China. Apesar de problemas como o alto nível de pobreza e a produção de droga – muitas vezes associados à violação dos direitos humanos -, é uma região rica em recursos naturais e pode diversificar as rotas de exportação, tornando-se, assim, fundamental o reforço das trocas comerciais. A UE deve, pois, rever a sua estratégia para com estes países da Ásia Central, tendo em conta as conclusões do relatório, nomeadamente, através do apoio a projetos e iniciativas que promovam a defesa dos valores universais e os direitos humanos. A sua experiência em termos de cooperação inter-regional confere-lhe um papel facilitador e mediador entre os cinco países em causa, e poderá ajudar a estimular o crescimento económico e o combate ao desemprego. Congratulo-me com a aprovação deste relatório que coloca um cuidado especial na escolha das instituições a apoiar de modo a que os fundos da UE não sejam canalizados para organizações pró-governamentais ou não respeitadoras dos direitos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Stredná Ázia má pre Európu strategický význam, ktorý je dobre známy, ale často podceňovaný. EÚ v období pred štyrmi rokmi pri uplatňovaní stratégie začala dôležité iniciatívy a programy na podporu priorít akými boli dobrá správa vecí verejných, právny štát, ľudské práva a demokratizácia, vzdelávanie a odborná príprava, hospodársky rozvoj, obchod a investície, doprava a energetika, environmentálna udržateľnosť a vodné hospodárstvo či boj proti spoločným hrozbám a výzvam. Od roku 2007 však došlo vo svete k významným zmenám. V Strednej Ázii sa odohrali dôležité (žiaľ i tragické) udalosti, v regióne sa objavili nové politické vplyvy. I toto všetko podnecuje európske inštitúcie, aby sa zamysleli nad politikou voči Strednej Ázii, zhodnotili, čo sa už podarilo dosiahnuť a zároveň navrhli nové prístupy na prispôsobenie svojej činnosti regiónu čeliacemu mnohým hrozbám, ktoré môžu mať vplyv aj na Európu. EÚ by v tejto súvislosti mala vhodným spôsobom revidovať svoj prístup voči Strednej Ázii podobne, ako to urobila voči najbližšiemu susedstvu. Nemôže sa totiž starať o etiku v jednej časti sveta a pritom nereagovať na porušovanie svojich hodnôt v inej časti sveta. Takto je ohrozená jej dôveryhodnosť. Pri všetkých európskych činnostiach a iniciatívach musia však byť za každých okolností podporované predovšetkým ľudské práva a právny štát.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), in writing. − Central Asia is a significant regional player for many economic, political and strategic reasons. Thus in 2007 the EU introduced a strategy towards the five Central Asian countries, aiming to strengthen and improve the structure and relations between the two regions. This strategy included high-level periodic meetings, cooperation with civil society, resources management and more. Due to changing regional dynamics in Central Asia, caused by inter-ethnic riots, new geostrategic configurations as well as the NATO operation in Afghanistan, the EU has asked to review its 2007 strategy and evaluate its success. The results of this review indicated shortcomings in the 2007 strategy, as standards of good governance and respect to human rights have only slightly improved. In the current state of affairs I welcome the EU’s review and desire to reshape its approach towards Central Asia. Yet I remain hopeful the new strategy will prioritise democracy, respect for human rights and the rule of law above any economic, energy or security interests. This is vital for yielding positive results and for maintaining the EU’s credibility. The new strategy for Central Asia genuinely demonstrates EU’s dedication to the region, for enforced and better cooperation can lead to significant social, economic and political achievements.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE), schriftlich. Bei dem Bericht über den Stand der Umsetzung der EU-Strategie für Zentralasien, über den wir heute abgestimmt haben, setzte ich mich als Schattenberichterstatterin der EVP ausdrücklich dafür ein, dass strategische Politikbereiche wie Umweltschutz, Wasser und Energie gemeinsam und multilateral in Angriff genommen werden. Meine langjährige Erfahrung in der Zentralasiendelegation des Europäischen Parlaments zeigt mir, dass es entscheidend ist, dass auf Gipfeltreffen gefasste Beschlüsse in der Folge auch an die nationalen Parlamente der zentralasiatischen Staaten übergeben werden müssen. Es ist sehr zu begrüßen, dass auf gemeinsamen Gipfeltreffen und in höchsten politischen Kreisen Entscheidungen getroffen werden; diese auf alle Ebenen herunterzubrechen und umfänglich zu implementieren ist eine große Herausforderung. Ich plädiere dafür, dass innerhalb des bestehenden Rahmens der Zentralasiendelegation Möglichkeiten genutzt werden, den Dialog mit Abgeordneten aller zentralasiatischer Staaten gemeinsam an einem Tisch zu vertiefen. Hierbei unterstreiche ich ausdrücklich, dass es mir nicht um die Schaffung neuer institutionalisierter Parlamentarischer Versammlungen geht, sondern um Ad-hoc-Treffen, wenn diese zu einer bestimmten Thematik zielführend wären.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. − I voted in favour of this report as I believe that the EU has to tighten and deepen its relations with Central Asia. Nevertheless these relations can only be deepened if the countries in the region commit themselves to respecting fully human rights and the rule of law and to heading towards democracy. I call upon the EU to pay greater attention to this matter and use regional cooperation forums to advance human rights dialogues with the states. Special attention needs to be paid to an increasing amount of religiously motivated violence in the region. I wish to point out that the European Parliament has asked the EU to mainstream religious aspects in their human rights policy. The partner countries in Central Asia should also be made aware that resources are a strategic asset that first and foremost should be used to develop their own national economies, invest in local business and education and reduce poverty.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution, which underlines the strong political and economic interest of the EU in strengthening its bi- and multilateral relations with Central Asian countries in all areas of cooperation, such as stability, security and sustainable development of the region, trade and economic relations, energy and transport links, reinforcement of dialogue on universal values such as democracy, respect for human rights and the rule of law, and common challenges and threats, including border management and combating drug and human trafficking.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport pointe bien des points que je partage en matière de respect des droits de l'homme et d'écologie. Ce n'est malheureusement que maquillage de vues impérialistes. Le texte perçoit l'Asie centrale avant tout comme une "source potentielle de sécurité énergétique pour l'Union". Il demande en outre aux pays d'Asie centrale d'adhérer à l'OMC et de mettre en place des "réformes structurelles axées sur l'économie de marché". Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Sendo que a Ásia Central tem, para a Europa, uma importância estratégica bem conhecida, mas frequentemente subestimada, a UE deve refletir sobre a política para a Ásia Central, avaliar os resultados obtidos até à data e sugerir novas abordagens para adaptar as ações a uma região confrontada com inúmeras ameaças que podem ter repercussões na Europa. Penso, portanto, que a UE deve reavaliar rigorosamente a sua estratégia e reforçar a sua participação, concentrando-se nos objetivos e nas ações mais suscetíveis de contribuírem para enfrentar os desafios mais prementes: direitos humanos e Estado de direito, água e energia, e segurança regional.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Der Bericht über den Stand der Umsetzung der EU-Strategie für Zentralasien ist leider weniger gelungen. Es steht zwar außer Frage, dass die Europäische Union eine Strategie hinsichtlich des asiatischen Raums verfolgen muss, diese sollte sich jedoch vor allem auf wirtschaftliche Aspekte beschränken. Es ist hingegen fraglich, ob die Europäische Union sich hinsichtlich Themen wie Klimapolitik und kultureller Gegebenheiten der asiatischen Völker eine Meinung anmaßen darf. Meiner Ansicht nach hat der Bericht zwar gute Ansätze, eben vor allem in den erwähnten wirtschaftlichen Betrachtungen, ist jedoch aufgrund gewisser abgehoben wirkender Bewertungen insgesamt nicht geglückt. Folglich habe ich mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne. − Vážení kolegovia, vzťahy Európskej únie a strednej Ázie považujem za mimoriadne dôležité. Krajiny patriace do tohto regiónu si prešli naozaj búrlivou históriou, počas studenej vojny boli súčasťou Sovietskeho zväzu a po získaní nezávislosti si prešli a vlastne stále aj prechádzajú ťažkou skúškou udržateľnosti demokracie. Silné autoritárske režimy, ako napríklad vláda prezidenta Niyazova v Turkménsku alebo nedávne násilne nepokoje v Kirgizsku, ktoré viedli k štátnemu prevratu, sú len niektoré z ukážok komplikovanej situácie v strednej Ázii. Pani Kiil-Nielsen hovorí vo svojej správe, že je potrebné pristupovať k rozhovorom a vyjednávaniam s krajinami strednej Ázie s rovnakým dôrazom a prísnosťou, ako pristupujeme k našim bezprostredným susedom. Teraz nechcem tvrdiť, že v prípade stredoázijských máme byť v otázke ľudských práv zhovievavejší alebo im máme prepáčiť niečo, čo by sme iným partnerom neprepáčili. Chcela by som však podotknúť, že pri prístupe k týmto krajinám by sme mali brať v úvahu odlišnú kultúru, politické správanie ich občanov a rozdielne stupne demokratickej tranzície.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A elaboração, em 2007, de uma estratégia da UE para a Ásia Central representou uma tomada de consciência e a vontade de uma abordagem global e estruturada que teve frutos positivos. A perspetiva do relator UE é a de reavaliar rigorosamente a estratégia da UE e de reforçar a sua participação, concentrando-se nos objetivos e nas ações mais suscetíveis de contribuírem para enfrentar os desafios mais prementes, que considera serem os direitos humanos e o Estado de direito, água e energia e segurança regional. Por considerar equilibrada a estratégia exposta dei o meu voto favorável ao presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiorello Provera (EFD), per iscritto. − Con la fine della guerra fredda l'Asia Centrale ha acquisito un peso crescente nello scacchiere internazionale: un peso destinato ad aumentare ancora, se, come probabile, nei prossimi decenni i rapporti fra Oriente ed Occidente continueranno ad intensificarsi. La buona riuscita della nostra strategia riveste dunque un ruolo chiave per mantenere relazioni stabili e proficue con i paesi dell'area.

Purtroppo, le conclusioni contenute nella relazione della collega Kiil-Nielsen sembrano suggerire che l'Europa non stia procedendo nella giusta direzione. Certo, dei progressi sono stati fatti, ma si tratta di progressi ancora insufficienti per chi voglia instaurare un partnership duratura: il sostegno economico che forniamo a quei paesi è limitato; il livello di corruzione dei regimi politici è elevato e diffuso; il rispetto dei diritti fondamentali inadeguato, con casi sistematici di tortura, repressione dell'opposizione politica e lavoro minorile.

Infine, come segnala la relazione, si stanno diffondendo nella regione dei pericolosi movimenti legati al fondamentalismo islamico, per queste ragioni esprimo parere contrario alla relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Nella plenaria di Strasburgo è stata oggi votata la relazione dell'onorevole Kiil- Nielsen sullo stato di attuazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale. Il relatore ricorda che a partire dal 2007 l'UE ha intensificato le sue relazioni con i paesi dell'Asia centrale che hanno un ruolo strategico per l'Europa, instaurando dialoghi bilaterali regolari sui diritti umani e sulle politiche nazionali in materia di acqua.

L'UE non riesce tuttavia a conciliare i suoi diversi obiettivi in programmi efficaci da adattare alle realtà locali e agli eventi, spesso tragici e possibili di ripercussioni nell'Europa stessa, vissuti dall'Asia centrale. Secondo il relatore, l'UE deve intensificare il suo impegno in Asia, evitando un sistema che privilegia la stabilità dei regimi al potere in nome di disparati interessi quali la lontana eventualità di una diversificazione del nostro approvvigionamento di gas o l'insediamento di basi militari per approvvigionare le truppe europee in Afghanistan.

Nel nuovo approccio l'UE dovrà avere ruolo di mediatore al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali da parte dei governi asiatici e per ottenere una reale cooperazione regionale tra i Paesi dell'Asia centrale. Altresì sarà importante, per il monitoraggio di tali obiettivi, l'istituzione di un forum parlamentare ad hoc UE-Asia centrale.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – En faveur. Comme l'a dit la rapporteure, Nicole Kiil-Nielsen, en note presse: "À la lumière des révolutions arabes qui secouent le monde d'aujourd'hui, le Parlement européen place la conditionnalité au cœur de notre nouvelle approche envers cette région tout en recommandant d'augmenter notre appui à la société civile, aux médias libres et aux mouvements sociaux. Les droits humains doivent dorénavant constituer le pilier de toutes nos actions extérieures. Pour favoriser la coopération régionale et le dialogue entre ces pays, nous recommandons la création d'un forum parlementaire ad hoc que l'UE, par le biais de la délégation du Parlement européen, pourrait proposer aux parlements des cinq pays d'Asie centrale. Ainsi, les élus européens pourront partager leur expérience et expertise avec leurs homologues réunis".

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Per l'Unione europea l'Asia centrale riveste un ruolo strategico dal punto di vista politico ed economico. E' dal 2007 che ormai si sono intensificate le relazioni diplomatiche, come dimostrano dialoghi bilaterali sui diritti umani e sulle politiche nazionali in materia di acqua. Negli Stati dell'Asia centrale però si registrano gravi carenze in materia di democrazia, diritti umani, Stato di diritto e libertà fondamentali. Nonostante gli innegabili progressi, i limiti della strategia europea a favore dell’Asia centrale sono oggi evidenti. Inoltre, L'Unione Europea, non riesce a conciliare i suoi diversi obiettivi, valori e interessi in programmi efficaci, adattati alle realtà locali. Con questo voto si auspica una serie di iniziative per intensificare l'impegno europeo, concentrandosi sugli obiettivi e sulle azioni maggiormente suscettibili di contribuire a raccogliere le sfide più impellenti: diritti umani e Stato di diritto, acqua, energia e sicurezza regionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), in writing. − The strategic importance of Central Asia cannot be underestimated. These vast but comparatively underdeveloped moderate Muslim countries have crucial energy and mineral (including uranium) reserves that remain central to the EU’s energy security: Turkmenistan provides an outlet for gas flow across the Caspian Sea and into the European continent. Geopolitically, Uzbekistan and Tajikistan provide land transport corridors for troop transit to support the ISAF mission in Afghanistan. I strongly agree with the Kiil-Nielsen focus on environmental policy – in Uzbekistan, for example, decades of Soviet environmental mismanagement for purposes of cotton growing have damaged the Aral Sea, and in mountainous Tajikistan, soil erosion through deforestation for agricultural development has led to desertification. A good and sustainable water management policy is indispensible for development in the region. The report also suggests measures to strengthen civil society and the rule of law and human rights, which acts as complementary to the socio-economic development strategy advocated by the report. I was pleased to vote in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Estratégia da UE para a Nova Parceria para a Região da Ásia Central foi estabelecida em 2007, demonstrando a importância desta zona geográfica no contexto mundial. As prioridades de cooperação que estão na base desta Parceria não fogem do estabelecido com outros países terceiros, nomeadamente nos domínios dos direitos humanos, Estado de Direito, boa governação e democracia, educação, desenvolvimento económico, comércio e investimento, energia e transportes, ambiente, diálogo intercultural e desafios e ameaças comuns. Este relatório pretende, uma vez mais, assinalar a importância dos desafios principais desta Parceria, através do reforço da participação das Organizações Não Governamentais e da sociedade civil, para que se estabelecem novos canais de financiamento. A assistência prestada deve estar condicionada aos progressos apresentados nos relatórios anuais. Sou a favor da aprovação deste documento e da alteração oral apresentada para a criação de um fórum interparlamentar da UE com os parlamentos nacionais da Ásia Central.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Estratégia da UE para a Nova Parceria para a Região da Ásia Central foi estabelecida em 2007, demonstrando a importância desta zona geográfica no contexto mundial. As prioridades de cooperação que estão na base desta Parceria, não fogem do estabelecido com outros países terceiros, nomeadamente nos domínios dos direitos humanos, Estado de Direito, boa governação e democracia, educação, desenvolvimento económico, comércio e investimento, energia e transportes, ambiente, diálogo intercultural e desafios e ameaças comuns. Este relatório pretende, uma vez mais, assinalar a importância dos desafios principais desta Parceria, através do reforço da participação de Organizações Não Governamentais e da sociedade civil, para que se estabelecem novos canais de financiamento. A assistência prestada deve estar condicionada aos progressos apresentados nos relatórios anuais. Sou a favor da aprovação deste documento e da alteração oral apresentada para a criação de um fórum interparlamentar da UE com os parlamentos nacionais da Ásia Central.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Rezoluţia referitoare la situația aplicării strategiei UE pentru Asia Centrală întrucât această regiune are o importanță majoră pentru Uniune în termeni de potențial comercial și securitate energetică și întrucât regiunea a fost afectată de recenta criză financiară și economică globală. Subliniez importanța energiei în relațiile cu țările din Asia Centrală, având în vedere că aceasta constituie o sursă majoră de venituri pentru aceste state, precum și o potențială sursă de securitate energetică pentru UE.

UE și țările din Asia Centrală împărtășesc un interes comun în ceea ce privește diversificarea rutelor de export și cooperarea în materie de durabilitate energetică și ecologică. Subliniez faptul că lipsa de energie (de exemplu, pentru încălzire și energie electrică) agravează situația persoanelor sărace din țările din Asia Centrală, iar UE, în conformitate cu angajamentele sale în ceea ce privește schimbările climatice, ar trebui să își intensifice asistența în regiune pentru elaborarea unei politici energetice durabile, inclusiv pe baza eficienței energetice și a surselor regenerabile de energie. Consider că revizuirea strategiei UE pentru Asia Centrală trebuie să țină seama de necesitatea sprijinirii obiectivelor acesteia prin resurse financiare suficiente și să stabilească modele adecvate de distribuție, care să reflecte realitățile din fiecare țară din regiune.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Auch wenn die 2007 von der EU eingeführte Zentralasienstrategie maßgebliche Erfolge erzielt hat, muss sie überdacht und den aktuellen Bedingungen angepasst werden. Insbesondere muss sich die EU gegen die repressiven Methoden einsetzen, mit denen die zentralasiatischen Regierungen versuchen, die Stabilität ihrer auf persönlicher Macht basierenden Regime zu sichern. Die Regime dürfen auf keinen Fall mehr aufgrund von Eigeninteressen der EU, wie die Versorgung mit Erdgas, unterstützt werden, sondern die EU muss aktiv für die Sicherheit der Bürger und die Einhaltung der Menschenrechte eintreten. Weiters müssen Probleme wie organisierte Kriminalität, Drogenhandel, Menschenhandel und Klimawandel unbedingt in Angriff genommen werden. Ich habe zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Ho espresso il mio voto favorevole al testo presentato dall'onorevole Kiil-Nielsen che esamina i risultati (e le future prospettive di implementazione) della strategia condotta dall'Unione europea nell'Asia Centrale. La relazione, oltre a sottolineare l'accresciuta cooperazione multilaterale e i positivi miglioramenti apportati dagli aiuti europei, rinnova l'invito a un maggior impegno per promuovere il rispetto dei diritti umani e lo sviluppo economico nei paesi interessati, auspicando una presenza potenziata in tali zone da parte dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Zeller (PPE), schriftlich. 2007 wurde die Zentralasienstrategie der EU begründet. Keiner bestreitet die zunehmende Rolle, die die zentralasiatischen Staaten im geopolitischen Kontext in ihrer Region und darüber hinaus spielen. Als Wirtschaftspartner, aber auch als Staaten, die zum Beginn des dritten Jahrzehnts ihrer Unabhängigkeit von der ehemaligen Sowjetunion noch einen weiten Weg zur Demokratisierung, Modernisierung und Rechtsstaatlichkeit zurückzulegen haben, sollten sie unsere volle Aufmerksamkeit genießen. Leider hat das Parlament wieder eine Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit diesem Thema versäumt und ohne Debatte den Bericht von Kollegin Kiil-Nielsen passieren lasen. Dieser macht auf Defizite in der Anwendung einer einheitlichen Strategie der EU gegenüber Zentralasien aufmerksam, gibt aber keine neuen Impulse und versucht, einzelnen Staaten auf der Grundlage weniger Kriterien „Zensuren“ zu erteilen. Bei der Abstimmung konnte ich mich wegen dieser Schwachstellen des Berichts nur der Stimme enthalten.

 
  
  

Report: Karima Delli (A7-0409/011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório que faz uma análise completa da execução da Estratégia 2007-2012 sobre Saúde e Segurança no Trabalho. É essencial garantir um elevado nível de saúde e da segurança no trabalho, prevenir riscos para reduzir a taxa de acidentes e doenças relacionadas com o trabalho, considerar o impacto positivo da boa gestão da saúde e da segurança no trabalho, tanto aos níveis nacionais e europeu como ao nível das empresas. Não tenho dúvidas de que a prevenção adequada dos trabalhadores favorece o bem-estar, a qualidade do trabalho e a produtividade. Quero salientar um fenómeno crescente e que tem impacto neste domínio também: a subcontratação e o trabalho temporário, que implicam muitas vezes relações de trabalho tensas e por vezes ilegais, o que torna mais difícil a identificação da responsabilidade no que respeita às disposições da saúde e da segurança no trabalho. Por fim, gostaria de realçar a necessidade de se prestar mais atenção ao impacto crescente dos problemas de saúde crónicos ligados ao trabalho, tais como as lesões músculo-esqueléticas (LME) e os riscos psico-sociais.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Aşa cum indică mai multe studii ale organizaţiilor internaţionale şi europene, unul dintre cele mai importante aspecte ale eficientizării politicilor de sănătate, atât în ceea ce priveşte reducerea costurilor, cât şi în ceea ce priveşte creşterea gradului general de sănătate, este încurajarea prevenirii afecţiunilor. Organizarea activităţii de muncă sau de producţie nu trebuie să încalce acest imperativ al politicilor europene. Este important ca acţiunea instituţiilor europene să urmărească monitorizarea riscurilor şi afecţiunilor profesionale, încercând realizarea unei integrări a definiţiilor şi a instrumentelor de politică sanitară utilizată de către statele membre.

Politicile trebuie să aibă concomitent drept obiectiv, în conformitate cu prevederile Strategiei Europa 2020, prevenirea tratamentelor discriminatorii sau diferenţierea între categoriile de angajaţi europeni, în funcţie de accesul la servicii medicale. În egală măsură, politicile trebuie să aibă în vedere şi poziţia categoriilor profesionale mai vulnerabile, expuse riscurilor sanitare suplimentare.

Politicile trebuie să servească, astfel, intereselor angajaţilor tineri sau în vârstă, muncitorilor străini sau a celor care sunt angajaţi în baza unor contracte temporare. Un alt element prioritar este reprezentat de importanţa realizării unui cadru legislativ european unic, care să reglementeze obligaţiile subcontractanţilor faţă de angajaţii acestora, din perspectiva asigurărilor şi serviciilor de sănătate.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Les accidents et les maladies liés au travail touchent aujourd’hui entre 168 000 et 7 millions de citoyens européens. Alors qu’une législation européenne sur la santé et la sécurité au travail existe, ces chiffres demeurent trop élevés! J’ai donc voté en faveur du rapport Delli qui prône une évaluation des effets des nouvelles technologies et l’inscription des nanomatériaux, dont l’utilisation présente certains risques, dans la législation en vigueur.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Chaque année, 168 000 citoyens européens meurent d'accidents ou de maladies liées au travail, et 7 millions sont victimes d'accidents sur leur lieu de travail. Le nombre croissant d'arrêts maladie pour motif physique et psychologique témoigne d'un grand malaise dans le monde du travail actuel en Europe. Garantir la santé et la sécurité au travail constitue donc un des enjeux majeurs de la vie quotidienne des salariés. De bonnes conditions de travail sont nécessaires pour assurer la confiance dans les relations entre les travailleurs et les employeurs. J'adhère pleinement aux valeurs défendues par ce rapport d'initiative de Mme Delli, adopté à une très large majorité jeudi 15 décembre. La reconnaissance et l'évaluation des risques potentiels liés à l'utilisation et à la présence des nouvelles technologies - comme les nanomatériaux - sur le lieu de travail est une avancée importante. Surtout, la prise de conscience du défi lié au stress au travail est cruciale. Le stress constitue un obstacle majeur à la productivité en Europe et caractérise le sentiment de mal-être réel de nombreux travailleurs. Afin de contrer ce phénomène, il reste à intensifier la sensibilisation et la compréhension de celui-ci auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − In materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro esiste un consistente corpus legislativo che consente di attuare i trattati europei e la Carta dei diritti fondamentali in materia di salute sul luogo di lavoro e che garantisce il rispetto del diritto fondamentale alla salute dei cittadini. Tuttavia, la strategia comunitaria 2007-2012 sottolinea che ciò non è sufficiente, ma che è necessario sviluppare la legislazione per adeguarla a nuovi rischi come quelli psico-sociali. A mio avviso, l’attuazione di politiche e pratiche di promozione della salute sul luogo di lavoro genera risultati benefici in tutti i settori sia economici, sociali che personali. Ritengo che la verifica della corretta attuazione della legislazione in materia di sanità e sicurezza sul luogo di lavoro conferisca un ruolo cruciale alle ispezioni del lavoro ai fini della prevenzione e del controllo dei rischi. Le ispezioni, a mio avviso, svolgono un ruolo positivo anche per migliorare l’informazione e l’esperienza in seno all’impresa. Gli Stati membri dovrebbero, pertanto, rafforzare il personale e le risorse dei rispettivi servizi d'ispezione del lavoro. In questo contesto, diviene prioritario individuare le categorie di lavoratori a rischio per fornire risposte appropriate affinché beneficino effettivamente del rispetto del loro diritto fondamentale alla salute.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − La relazione concentra la sua attenzione in alcune parti sulla condizione di minoranze etniche, immigrati come categorie particolarmente vulnerabili. Il testo, a questo riguardo, propone l’introduzione di incentivi mirati che gli Stati membri dovrebbero mettere in atto per favorire le condizioni di suddette categorie di persone nel mercato del lavoro. Inoltre, la relazione fa ripetutamente riferimento alla necessità di aumentare l’occupazione degli immigrati, ricordando che tale obiettivo è peraltro compreso nella strategia UE 2020. Non sono d’accordo con queste parti della relazione, che presta attenzione a categorie di persone non più vulnerabili di milioni di cittadini europei che, nella crisi attuale, si trovano in grande difficoltà sia dal punto di vista lavorativo e sociale che economico. Gli Stati membri dovrebbero oggi più che mai concentrare tutti i loro sforzi nei confronti di queste persone, prima di pensare ad altre categorie sociali vulnerabili. Il mio voto alla relazione è pertanto contrario.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi teisė į sveikatą yra pagrindinė teisė ir visi darbuotojai privalo turėti tokias pačias teisines garantijas bei darbo sąlygas, kurios saugotų jų sveikatą, saugumą ir orumą jų darbo vietoje. Reikėtų suvokti, jog dėl technologijų vystymosi ir besikeičiančių ekonominių ir socialinių sąlygų nuolat keičiasi darbo vietos ypatumai ir veikla, todėl siekiant užtikrinti aukštą darbuotojų sveikatos ir saugos lygį svarbiausia yra greitai išspręsti politinius, administracinius ir techninius klausimus. Be to, reikia didelį dėmesį skirti rizikos prevencijai, kuri yra būtina, siekiant sumažinti su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų ir ligų skaičių. Geras darbuotojų sveikatos ir saugos sistemos valdymas daro teigiamą poveikį nacionaliniu ir Europos lygmeniu, taip pat konkrečioms įmonėms. Taigi, Europos ir nacionaliniu lygmenimis būtina suvienodinti profesinės sveikatos ir saugos politikos šakas ir visapusiškai įtraukti jas į kitų rūšių valstybės politiką: sveikatos, užimtumo, pramonės, aplinkosaugos, transporto, švietimo, energetikos, regioninės plėtros, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos. Be to, lyčių aspektas turėtų būti įgyvendinamas visose politikos srityse, siekiant geriau atsižvelgti į moterims darbuotojoms kylančią specifinę riziką. Priimant, rengiant ir įgyvendinant nacionalines strategijas turėtų būti atsižvelgiama į konkrečią padėtį kiekvienoje valstybėje narėje, skiriant dėmesį tiems sektoriams ir įmonėms, kuriuose įvyksta daugiausia nelaimingų atsitikimų darbe.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − UE are o legislaţie solidă în materie de sănătate şi securitate în muncă ce permite punerea în aplicare a tratatelor europene şi a Cartei drepturilor fundamentale în domeniul sănătăţii în muncă. Însă acest lucru este departe de a fi suficient pentru a garanta securitatea şi sănătatea în muncă, realităţile împingându-ne să luăm din ce în ce mai mult în calcul riscurile psiho-sociale. Aceste riscuri nu sunt suficient de bine acoperite de legislaţia comunitară sau de legislaţiile naţionale. La nivel european, companiile abordează aceste riscuri prin oferirea de programe de formare profesională, însă cel mai adesea lucrătorii suferă de pe urma organizării muncii şi a unui stil de gestiune necorespunzătoare.

Este necesară, deci, studierea legăturii dintre inconvenientele de la locul de muncă şi organizarea muncii. Trebuie menționat rolul pozitiv pe care îl au persoanele care alertează în mod legitim cu privire la riscurile nerecunoscute în cadrul unei companii. Procesul de alertare ar trebui protejat, după cum este cazul în anumite țări din Europa și alte părți ale lumii. În Regatul Unit orice persoană care denunţă nereguli („whistleblower”) este protejată încă din 1998 de concediere și de orice presiuni. În Statele Unite, protecția acestora depinde mai ales de subiectul denunțului și de statutul celui care-l face.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – L'évolution technologique et la modification des conditions économiques et sociales modifient en permanence les lieux et pratiques au travail. Face aux 168 000 citoyens européens qui meurent chaque année d'accidents ou de maladies liées au travail et aux 7 millions qui sont victimes d'accidents, le Parlement européen souhaite que des réponses politiques, administratives et techniques rapides puissent être mises en place pour garantir un haut niveau de santé et de sécurité au travail. Dans ce cadre, les personnes chargées d'alerter sur les risques potentiels existants sur leurs lieux de travail doivent pouvoir bénéficier d'une certaine protection afin d'éviter que ces personnes ne fassent l'objet de pressions (menace de licenciement, etc.). Nous, parlementaires européens, demandons à la Commission de proposer prochainement une directive dans ce sens. Par ailleurs, le stress au travail n'est pas encore suffisamment pris en considération par les employeurs, les travailleurs et de leurs représentants, c'est pourquoi nous souhaitons également que la Commission prenne les mesures nécessaires pour que l'accord-cadre sur le stress au travail dans l'UE soit dûment mis en œuvre dans chaque Etat membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Sono favorevole alla strategia comunitaria per la salute e sicurezza sul lavoro. Consideriamo che gli sviluppi tecnologici e il cambiamento delle condizioni socio-economiche cambiano anche i luoghi e le prassi di lavoro. Sono dunque fondamentali risposte politiche, amministrative e tecniche rapide, per garantire un elevato livello di salute e sicurezza sul lavoro. L'impatto della crisi sull'economia e la gravità della recessione che si osserva in numerosi Stati membri non devono servire come pretesto per un'applicazione poco scrupolosa della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È importante dunque che l'Unione europea e gli Stati membri elaborino un programma europeo di sorveglianza dei rischi professionali basato su indicatori sanitari, definizioni e strumenti epidemiologici comuni ai 27 Paesi. Sottolineo inoltre la necessità di un approccio integrato in materia di sorveglianza che tenga conto, al contempo, del percorso professionale dei lavoratori in attività e dello stato di salute dei dipendenti in pensione. È importante per sostenere la strategia Europa 2020, che mira a raggiungere entro il 2020 un tasso di occupazione del 75%, favorendo l'occupazione di donne, giovani, lavoratori più anziani, persone poco qualificate e immigrati regolari.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Un raport extrem de valoros, care priveşte un domeniu important: sănătatea şi securitatea în muncă. Este un domeniu în care am asistat la o permanentă deteriorare a situaţiei angajaţilor, indiferent de natura lor. Un exemplu ar fi creşterea numărului de sinucideri la locul de muncă, sau moartea prin epuizare a unor angajaţi. De asemenea, sub presiunea patronatelor, s-au introdus o serie de modificări în legislaţie, care înrăutăţesc situaţia angajaţilor, starea lor de sănătate fizică şi psihică. Constatările din raport sunt îngrijorătoare şi subliniază necesitatea unei acţiuni imediate pentru schimbarea situaţiei.

Consider esenţială recomandarea făcută Comisiei Europene, aceea de a facilita dezvoltarea de standarde europene de sănătate și siguranță în întreprinderi, subliniind necesitatea cooperării statelor membre în vederea cercetării cauzelor accidentelor de muncă, dar și pentru împărtășirea celor mai bune practici. La fel de importantă mi se pare şi solicitarea adresată Comisiei Europene și statelor membre să propună măsuri pentru a adapta mai bine condițiile de muncă ale persoanelor bolnave de cancer sau de alte boli profesionale și cronice. Am votat în favoarea adoptării acestui raport, convinsă fiind de necesitatea lui şi a măsurilor propuse de autori.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Schimbările demografice la nivel european impun măsuri adecvate din partea statelor membre privind asigurarea serviciilor necesare persoanelor în vârstă, respectiv existenţa personalului pregătit în domenii precum cel al curățeniei, al serviciilor de îngrijire și al caselor de bătrâni. Acest fapt impune însă eforturi din partea statelor membre şi în ceea ce priveşte asigurarea respectării politicilor de prevenire a accidentelor, mai ales în cazul programelor de muncă parţiale, pentru care sunt preferate femeile.

Consider că o atenţie deosebită trebuie să fie acordată în cazul externalizării unor locuri de muncă, cum ar fi cel al subcontractelor în cascadă, al celor care îi vizează pe lucrătorii detașaţi în străinătate sau al contractelor interimare pentru tineri şi studenți.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), in writing. − Each year 168 000 people die and over seven million are injured from work-related accidents in Europe. In addition to these individual personal tragedies, the economic costs of these accidents represent a huge burden on our societies, up to 5.9% of GDP according to the rapporteur. I am disappointed that neither the Commission’s mid-term revision of the current strategy nor the 2009 Scoreboard provided any clear information on the state of play at Member State level of the only quantified aim set in the current strategy, namely a 25% reduction in workplace accidents by 2012. The economic crisis cannot be used to undermine health and safety, particularly among SMEs or self-employed workers; all workers are entitled to the protection of their health and safety in their workplace. We need to develop a better culture of prevention. As recommended by the ILO, Member States must meet the target of one inspector for every 10 000 workers. I would encourage the Commission to come forward with an ambitious strategy for the EU after 2012, particularly in the areas of new risks, work-related stress and the protection of whistleblowers.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Je me réjouis du vote de ce rapport, qui aborde, dans son article 71, une problématique très actuelle: celle du stress au travail. J'ai particulièrement insisté sur l'adoption de cet article. Je suis également d'avis que, pour lutter efficacement contre le stress en milieu professionnel, il convient, par exemple, de mettre en place et de développer des formations spécialisées sur la question du stress au travail, ainsi que des ateliers visant à développer les capacités à travailler en équipe et à améliorer l'intégration d'un groupe de travailleurs déterminé.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Naturalmente, concordo com a necessidade de proteger os trabalhadores de todos os riscos para a sua segurança e saúde no trabalho. Nesse sentido, existe já um amplo consenso na Europa e demais países desenvolvidos e um adequado acervo legislativo.

Felizmente, estamos muito longe do quadro negro que descrevia Charles Dickens, no século XIX, quanto às condições de trabalho no Reino Unido. Sem pôr esta (já consagrada) protecção em causa, importa reflectir se este é o momento para pedir mais protecção para os trabalhadores. A verdade é que atravessamos uma das mais difíceis crises económicas e que o desemprego está a aumentar em toda a Europa.

Possivelmente, este é o momento para criarmos mais emprego para dinamizar a economia europeia e não para criar mais regras e mais deveres para os empregadores sob pena de tal, em última análise, só prejudicar os trabalhadores que queremos proteger.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A crise económica e financeira não pode servir para negligenciar a saúde e a segurança no trabalho. Há milhares de pessoas que morrem com enormes custos para as pessoas, empresas e a segurança social. Temos de precaver as doenças profissionais, quer de ordem física, quer mental. O texto em apreço debruça-se sobre o relatório de avaliação intercalar da estratégia europeia para a saúde e a segurança no trabalho no período 2007-2014. Segundo este relatório, todos os anos morrem 168 mil cidadãos da União Europeia vítimas de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais e 7 milhões ficam feridos. Trata-se de uma matéria que exige uma nova abordagem no sentido de diminuir os riscos de acidente e as doenças profissionais, com o que se economizaria um montante significativo e melhorar-se-ia a produtividade e a qualidade de vida. Os riscos potenciais de novas doenças devido às novas tecnologias e novas substâncias, como os nanomaterais, devem ser considerados na legislação em vigor, bem como o stress provocado pelo trabalho. Além disso, é fundamental que os trabalhadores se sintam à vontade para denunciar todas as situações passíveis de provocar um acidente e não se sintam constrangidos a manter o silêncio. Por isso, votei a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira e Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. O relatório hoje aprovado critica a revisão intercalar da estratégia comunitária para a saúde e a segurança no trabalho. Considera também que a revisão não forneceu qualquer informação substancial sobre a situação dos Estados-Membros em relação à estratégia da UE. Destaca igualmente que a grande maioria dos Estados-Membros ainda não fixou metas para as doenças profissionais, os problemas de saúde e as doenças relacionadas com o trabalho e para os fatores de risco profissionais ou em setores de alto risco, como previsto pela Estratégia Comunitária.

O relatório centra-se em aspetos positivos, que apoiamos, tais como a defesa de ações preventivas, a preparação em segurança e saúde no trabalho e também a proteção total dos trabalhadores temporários, em part-time e dos trabalhadores mais vulneráveis. Procura também que haja um maior enfoque sobre o stress e em fatores psicossociais de risco. Insiste em estatísticas discriminadas por sexo e na avaliação de risco que reflita as especificidades de género. Pretende melhorar a participação dos trabalhadores na conceção, no acompanhamento e na implementação de políticas de prevenção e insiste numa ligação mais forte com o REACH, defendendo a interdição do amianto, e recorda a recomendação da OIT sobre inspetores de prevenção de riscos e inspetores de trabalho.

Por essas razões, votámos a favor deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Zdravie a bezpečnosť pri práci sú v súčasnosti jedným z najdôležitejších a najrozvinutejších aspektov politiky EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí. Prijatie a konkrétne uplatňovanie v posledných desaťročiach rozsiahleho súboru legislatívnych textov Únie umožnilo zlepšiť pracovné podmienky v členských štátoch EÚ a urobiť veľký pokrok, čo sa týka zníženia počtu úrazov a chorôb súvisiacich s prácou. Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci si z hospodárskych a zároveň z humánnych dôvodov zasluhujú nemalú pozornosť v politickom programe EÚ, keďže zohrávajú dôležitú úlohu pri posilňovaní konkurencieschopnosti a produktivity podnikov a pri prispievaní k životaschopnosti systémov sociálneho zabezpečenia. Majú totiž za následok zníženie nákladov na úrazy, nehody a choroby a väčšiu motiváciu pracovníkov. Záťaž, ktorú predstavujú pracovné úrazy a choroby z povolania pre verejné a súkromné systémy sociálneho zabezpečenia, je obrovská a vyžaduje si integrovaný, koordinovaný a strategický prístup, ako aj spoluprácu medzi hlavnými zainteresovanými stranami v EÚ. Domnievam sa, že do budúcnosti je žiaduce zamerať sa v rámci budúcich právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na podporu a využívanie technológií znižujúcich riziko, ktoré v prípade pracovných úrazov predstavujú nebezpečné látky. Tiež by bolo vhodné zvážiť, aby tieto technológie prípadne nahrádzali používanie chemických a rádioaktívnych látok.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), in writing. − I welcome the adoption of this report on health and safety at work. The number of occupational accidents in Europe remains too high, especially in the construction, agricultural and fisheries sectors.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − Egyre elterjedtebb az a nézet, hogy a jogszabályok betartatása önmagában nem elég ahhoz, hogy az EU el tudja érni a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló közösségi stratégiájában meghatározott, a munkahelyi balesetek csökkentésére vonatkozó célkitűzését. Újabb lépéseket kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi munkavállalóra kiterjedjenek a megelőzési politikák, illetve arra is szükség van, hogy jobban tiszteletben tartsák az egészséghez fűződő alapvető jogokat. E jelentés - amelyet jómagam is támogatok - a megfelelő válaszlépések megtétele érdekében meghatározza a kockázatnak kitett munkavállalók kategóriáit, valamint azon munkavállalókat, akikre a megelőzési politikák nem terjednek ki. Mindezek mellett persze szükség van arra is, hogy a tagállamok maradéktalanul betartsák a keretirányelv betűjét és szellemiségét is. Fontos, hogy a közvetlenül érintett szereplőknek, azaz a munkavállalóknak és a munkahelyen megforduló minden személynek meg legyen a lehetősége a kockázatok meghatározásának és megelőzésének folyamatában való részvételre.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − 1989 m. pagrindų direktyvoje ir kitose direktyvose (taip pat REACH) dėl specifinių grėsmių ar sektorių yra išsamiai išdėstytas visas acquis communautaire, susijęs su profesine sveikata ir sauga. Šie teisėkūros aktai suteikia galimybę įgyvendinti Europos sutartis ir Pagrindinių teisių chartiją profesinės sveiktos srityje ir užtikrina pagrindinę teisę į sveikatos apsaugą. Tačiau strategijoje nurodoma, kad to nepakanka. Šiuos teisės aktus būtina pritaikyti prie naujų grėsmių. Profesinės sveikatos politikos skatinimas ir įgyvendinimas suteikia teigiamų rezultatų keturiose srityse: ekonomikos, socialinėje, personalo ir įmonių įvaizdžio srityse, todėl pritariau balsuodamas už šį dokumentą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Le rapport Delli a pour objectif de proposer une évaluation à mi-parcours de la stratégie européenne 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail. Très engagé sur cette question, j'étais le rapporteur fictif du PPE pour l'avis Kadenbach en commission ENVI. J'ai soutenu ce rapport en plénière car il s'agit d'un bon rapport, qui s'attache à prendre en compte les nouveaux enjeux psycho-sociaux, environnementaux et physiques (notamment les troubles musculo-squelettiques).

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Tema acestui raport este de actualitate, întrucât ştim cu toţii că locurile de muncă tind să fie cu atât mai productive cu cât sunt mai sănătoase. În contextul actualei crize financiare, există riscul ca întreprinderile să aibă în vedere reducerea investiţiilor în securitatea şi sănătatea la locul de muncă. Tinerii sunt o categorie vulnerabilă, întrucât aceştia sunt mai preocupaţi de securitatea imediată a locului de muncă, neluând în calcul consecințele pe termen lung ale unei boli sau vătămări produse în tinerețe. Tocmai pentru a-i proteja pe aceştia, consider că trebuie dezvoltat:

1. un program european pentru monitorizarea riscurilor profesionale în rândul tinerilor bazat pe indicatori de sănătate;

2. - programe de pregătire profesională cu informaţii specifice sectorului de muncă în cauză în primele luni de muncă ale tinerilor lucrători.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report which calls on the Commission to submit a proposal to Parliament and the Council in 2012 seeking to ban smoking everywhere at the workplace, including indoor catering establishments, on all public transport and in all enclosed public buildings within the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. − It is important that a harmonised European approach is adopted in order to improve health and safety at work in the EU. This report aims to outline a review of the European Union’s strategy towards an ongoing, sustainable and uniform reduction in accidents at work and occupational illnesses. I am particularly concerned about the increasing number of accidents on farms in Ireland and welcome efforts made by the Commission to address this. I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce texte est un bon début. Dommage qu'il ne soit que déclaratif. Il développe une conception englobante des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Il insiste notamment sur la précarisation du travail et ses conséquences sur la santé des travailleurs. Il s'inquiète de la progression de l'imposition aux travailleurs de formes de travail atypiques, comme le travail à temps partiel, le télétravail, les horaires coupés, le travail du dimanche et le travail de nuit. Il prône en outre la mise en place de sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas les droits des travailleurs ainsi que le renforcement de l'inspection du travail. Autant de points positifs qui font que je vote pour ce texte malgré le souhait qu'il exprime de "prolonger la durée d'activité des travailleurs âgés" qui peut relever l'âge de départ à la retraite de nos concitoyens, ce que je condamne. Je vote néanmoins pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Congratulo a adoção de uma avaliação intercalar da estratégia europeia para a saúde e a segurança no trabalho. Além do direito à saúde ser um direito fundamental, todos os trabalhadores beneficiam da garantia legal de condições de trabalho que respeitem a sua saúde, a sua segurança e a sua dignidade, alerto ainda para o impacto positivo de uma boa gestão da saúde e da segurança no trabalho tanto a nível nacional e europeu como a nível das empresas.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. − Annak érdekében, hogy megvédhessük munkavállalóink jogait és megoldjuk aktuális problémáikat, az EU munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiájának az utóbbi évek technológiai és demográfiai változásait kell követnie. A stratégia meghatározó céljai közé kell tartoznia a munkahelyi balesetek és megbetegedések aránya csökkentésének. Különösen fontosnak tartom a rizikós kategóriákba tartozó munkavállalók védelmét. Ide tartoznak a veszélyes ágazatokban dolgozók, mint például az építőipari és vegyipari munkások, továbbá a fogyatékossággal élők, a fiatal munkavállalók, valamint a nők. Manapság rendkívül nagy jelentőségű negatív tényező a munkahelyi stressz is és a különböző határidők okozta pszichikai nyomás. Ezt elsősorban a rossz munkaszervezés és vezetési stílus okozza. Teljes mértékben egyetértek azzal a meglátással, miszerint ügyelnünk kell arra, hogy a gazdasági válság által okozott megszorító intézkedések miatt semmiképp se legyen elhanyagolva a munkahelyi biztonság. Fontos, hogy a normák az egyes tagállamokban egységesek legyenek. Ez az utóbbi években sajnos nem így volt, de bízom benne, hogy az ezen a téren való harmonizáció sikerrel fog járni.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Es ist seit langem bekannt, dass Arbeitnehmer bei schlechter Arbeitsorganisation und schlechtem Management zu leiden haben. Daran werden auch Untersuchungen über die Verbindung von gesundheitlichen Problemen am Arbeitsplatz und der Arbeitsorganisation nichts ändern. Viele psychosoziale Risiken hängen auch mit dem zunehmenden Stress in einer globalisierten Arbeitswelt und den Entwicklungen der modernen Gesellschaft zusammen. Wie der Berichterstatter richtigerweise festhält, können nicht alle Probleme durch Rechtsvorschriften gelöst werden. Dass Brüssel dies klar ist, darf jedoch bezweifelt werden. Schließlich wurde der Arbeitnehmerschutz ja als Vorwand für den Versuch genommen, den Konsum von Zigaretten in gastronomischen Einrichtungen zu regeln, anstatt mit dem dahinter liegenden Anliegen des Nichtraucherschutzes offen nach außen zu gehen und gemeinsame bürger- und alltagsverträgliche Lösungen zu suchen. Ich habe diese Überlegungen in mein Abstimmungsverhalten einfließen lassen.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Pritardama šiam dokumentui, noriu atkreipti dėmesį į vieną aspektą: norint užtikrinti tinkamą darbuotojų sveikatą ir saugą darbe, kur kas didesnį dėmesį nei dabar reikia skirti tinkamam darbuotojų mokymui. Dažnai mokymai, ypač ten, kur dirba daugiausiai nekvalifikuoti darbuotojai, pvz., statybose, nevykdomi arba vykdomi itin paviršutiniškai – vėliau dėl to atsitinka nemažai tragiškų nelaimių. Todėl įmonių atstovai, atsakingi už darbuotojų saugą, turėtų imtis aktyvių veiksmų apmokydami darbuotojus, o darbų saugą prižiūrinčios institucijos – skirti daugiau dėmesio, aiškindamos tinkamo ir laiku atliekamo darbuotojų mokymo svarbą.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση, η οποία αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον δεδομένης της εργασιακής ανασφάλειας που επικρατεί σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των υψηλών ποσοστών ανεργίας. Είναι κρίσιμη η αναφορά ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν το προσωπικό και τους πόρους για την επιθεώρηση της εργασίας και να επιτύχουν το στόχο του ενός επιθεωρητή ανά 10.000 εργαζόμενους, σύμφωνα με τις συστάσεις της Οργάνωσης Επιθεώρησης της Εργασίας, κάτι που σήμερα δεν τηρείται. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα ψυχικής υγείας των εργαζομένων ώστε να τους καταστήσει κοινωνούς στις διαδικασίες εντοπισμού και πρόληψης των κινδύνων στον χώρο εργασίας τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente por concordar com a estratégia de associar todos os trabalhadores às políticas de prevenção. Creio ser importante, para dar respostas adequadas, identificar as categorias de trabalhadores de risco, bem como os trabalhadores não cobertos, adotando medidas para que todos os trabalhadores sejam abrangidos pelas políticas de prevenção e beneficiem efetivamente do respeito do seu direito fundamental à saúde.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − În prezent, UE se confruntă cu îmbătrânirea populației, cu tendința de prelungire a vieții profesionale și cu necesitatea de a garanta creșterea speranței de viață în bune condiții de sănătate. S-au constatat inegalități în cadrul categoriilor socioprofesionale privind speranța de viață și condițiile dificile de muncă. 168 000 de cetățeni europeni mor în fiecare an în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, iar 7 milioane sunt răniți în accidente de muncă. Inspecția muncii are un rol indispensabil, prin educare, convingere și încurajare în ceea ce priveşte verificarea aplicării legislației existente și a prevenției prin verificarea respectării condițiilor decente de muncă pentru grupurile vulnerabile de lucrători sau pentru ocupațiile care pot fi exercitate „la negru".

Statele membre trebuie să garanteze standarde de calitate ridicate privind educația și formarea continuă a inspectorilor muncii, să monitorizeze controalele medicale periodice, să evalueze rezultatele în vederea asigurării lucrătorului o stare de sănătate compatibilă cu cerinţele locului de muncă şi să înăsprească sancțiunile la adresa întreprinderilor care nu-și respectă obligațiile în materie de drepturi fundamentale ale lucrătorilor. Solicit CE să elaboreze ghiduri de bune practici în domeniu, subliniind necesitatea ca statele membre să organizeze schimburi de bune practici în vederea creşterii eficienţei lucrătorilor la locul de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – Les droits à la santé, à la sécurité et à la dignité du travailleur dans l'UE sont des principes fondamentaux souvent bafoués dans la vie quotidienne. C'est ce que souligne le Parlement européen dans le rapport Delli voté ce midi.

Le bilan de la stratégie européenne 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail est pour le moins mitigé: 168 000 citoyens européens meurent chaque année d'accidents ou de maladies liées au travail. 7 millions sont victimes d'accidents. À l'évidence, le contexte actuel est difficile et les travailleurs européens sont parmi les premiers touchés par la crise économique et ses conséquences: peur de perdre son travail, stress multiplié...

Il faut également tenir compte des risques accrus pour la santé que constituent les évolutions technologiques et la présence généralisée dans l'environnement professionnel de substances dangereuses. Il est encore temps d'inverser la tendance dès l'année prochaine avec la nouvelle stratégie. C'est pourquoi les députés européens demandent des mesures de prévention des risques renforcées pour les travailleurs.

Un retour au bien-être, à la qualité du travail sûr, digne, et à la productivité doivent donc devenir les objectifs principaux et urgents d'une politique européenne plus ambitieuse et plus réactive.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – Nous avons beaucoup légiféré en matière de santé et de sécurité au travail : directive-cadre SST, plusieurs directives spécifiques, règlement REACH... Pourtant, plus de 160 000 citoyens européens meurent chaque année de maladies ou d'accidents liés au travail. Un élément important est donc de s'assurer que l'esprit des textes est respecté lors de leur mise en oeuvre dans les Etats membres, et de veiller à renforcer le rôle crucial des inspections du travail sur place. Ce rapport, que j'ai soutenu, propose en parallèle d'adapter et de développer cet acquis législatif européen, pour tenir compte de plusieurs défis actuels à relever, notamment : la prévention des risques psycho-sociaux sur le lieu de travail; la préservation de l’intégrité physique et psychique dans un contexte d’allongement de la vie professionnelle; ou encore, la prise en compte de risques potentiels liés aux nouvelles technologies, aux substances dangereuses, aux nanomatériaux. Il faut enfin que les politiques de prévention et de protection menées s'adaptent pour parvenir à toucher de nouvelles catégories de travailleurs à risque (risques chimiques, radioactifs, substances reprotoxiques) ou encore les travailleurs ayant une forme d'emploi atypique (temporaires, détachés, saisonniers, personnes ayant un temps partiel ou faisant beaucoup de télétravail...).

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – En faveur. Je suis très content pour ce rapport piloté par ma collègue Karima Dell, et, comme elle, je me réjouis de ce vote à une très large majorité, un signe fort du Parlement européen.

Cette crise ne doit absolument pas être le prétexte pour négliger la santé et la sécurité au travail. La souffrance des travailleurs ne peut être sacrifiée sur l’autel de l’austérité. Comment ne pas être scandalisé par les chiffres suivants?

Selon l'Agence européenne de santé et de sécurité au travail, 168 000 personnes décèdent chaque année en Europe suite à des accidents et des maladies liées au travail. Il s'agit pour plus de la moitié de cancers et, pour un quart, de maladies cardiovasculaires. 7 millions de personnes sont blessées dans des accidents du travail.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − L'attuale legislazione comunitaria in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro si basa sulla direttiva-quadro 391 del 1989 e le direttive riguardanti rischi o settori particolari. La Strategia Comunitaria 2007-2012 rileva tuttavia che il quadro normativo non è sufficiente. E' necessario aggiornare la legislazione per adeguarla ai nuovi rischi come quelli psico-sociali. Con l'adozione oggi di questa risoluzione l'Assemblea sottolinea che i datori di lavoro devono garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sotto tutti gli aspetti connessi al lavoro, anche quando ricorrono a persone o servizi esterni all'impresa. Gli Stati membri sono invitati a rafforzare il personale e le risorse dei servizi d'ispezione del lavoro e a raggiungere l’obiettivo di un ispettore ogni 10.000 lavoratori, conformemente a quanto raccomandato dall’Organizzazione per l’ispezione del lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − L'attuazione di politiche e pratiche di promozione della salute sul luogo di lavoro genera risultati benefici in quattro settori: utili economici, sociali, personali e immagine dell'impresa. La verifica della corretta attuazione della legislazione in materia di sanità e sicurezza sul luogo di lavoro conferisce un ruolo cruciale alle ispezioni del lavoro ai fini della prevenzione e del controllo dei rischi. Le ispezioni svolgono altresì un ruolo positivo per migliorare l'informazione e l'esperienza in seno all'impresa.

Gli Stati membri dovrebbero quindi rafforzare il personale e le risorse dei rispettivi servizi e raggiungere l'obiettivo di un ispettore per 10.000 lavoratori, conformemente a quanto raccomandato dall'Organizzazione per l'ispezione del lavoro. Il testo di relazione sarebbe condivisibile, ma risultano inaccettabili le clausole che segnalano i migranti e le minoranze etniche come categorie vulnerabili ai quali riservare trattamenti mirati.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − In materia di salute e sicurezza sul lavoro l'Europa si trova di fronte a un periodo di grandi cambiamenti. Se da una parte è necessario focalizzare le strategie su tre punti fondamentali - lo stress, il logoramento sul lavoro e i disturbi muscolo-scheletrici - dall'altra le strategie nazionali dovrebbero consacrare maggiori sforzi e risorse alla prevenzione. Uno degli obiettivi di questo voto, infatti, è quello di dotarsi di mezzi statistici specifici in grado di valutare la prevenzione, non solo in termini di infortuni, ma anche in termini di patologie e percentuali di lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici o biologici e a situazioni pericolose dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro. Occorre inoltre far progredire l’armonizzazione europea includendo tutti i lavoratori nelle politiche di prevenzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A legislação europeia em matéria de saúde e segurança no trabalho é já bastante completa, indo ao encontro do Tratado e da Carta dos Direitos Fundamentais. Contudo, segundo este relatório, ainda há medidas a tomar, nomeadamente no que diz respeito às condições psico-sociais. Paralelamente, há um apelo aos Estados-Membros para aplicarem as diretivas já aprovadas, para que a harmonização seja cada vez mais ampla. Além disso, o PE solicita aos países europeus o reforço do pessoal e dos recursos para as inspeções no trabalho e uma parceria trabalhadores-patrões no que diz respeito a falhas que possam existir na organização e no local de trabalho, como medidas preventivas. A saúde e a segurança no trabalho não devem ser vistas como mais um encargo para as empresas, mas sim, como uma forma de aumentar o bem-estar no trabalho, proporcionando um aumento da produtividade.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Rezoluţia Parlamentului European referitoare la bilanțul intermediar al Strategiei europene 2007-2012 privind sănătatea și securitatea în muncă, întrucât dreptul la sănătate este un drept fundamental și întrucât orice lucrător beneficiază de garantarea prin lege a condițiilor de lucru sănătoase, sigure și demne.

Studiile arată că lucrătorii tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani sunt expuși unor riscuri de vătămare deosebit de ridicate, iar consecințele pe termen lung ale unei boli sau vătămări produse în tinerețe pot fi considerabile. De aceea, susţin în continuare necesitatea integrării temei sănătăţii şi securităţii în muncă în programele UE deja existente, cum ar fi „Tineretul în mișcare”.

Am votat împotriva părţii paragrafului F care consideră că prelungirea vieții active pentru lucrătorii în vârstă este o soluţie pentru deficitul de forță de muncă. De asemenea, am votat împotriva paragrafului 71 deoarece consider că, în vederea reducerii stresului la locul de muncă, nu este suficient să fie introduse instructaje speciale referitoare la capacitatea de a lucra în condiții de stres, precum și ateliere de formare a capacităților de a lucra în echipă și de a îmbunătăți integrarea unui anumit grup de angajați, ci trebuie îmbunătăţite, în mod concret, condiţiile de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I support calls to reinforce legislation on health and safety for people in the workplace. As many as 168 000 workers across Europe die each year as a result of work-related accidents or diseases – we need to look specifically at the risks associated with new technologies and harmful substances to make sure that appropriate legislation is put in place. I also welcome calls to ensure the protection of whistleblowers in the workplace – people should be able to warn of risks at work without fear of reprisal and the practice of ‘blacklisting’ those who speak out must be brought to an end. I am however disappointed that UK Conservatives refused to support an end to this unfair behaviour. The report also deals with work-related stress, which is a major problem for many people, especially with the increasing number of people being made redundant as a result of the economic crisis. Awareness of this issue needs to be raised with employees, employers and trade unions in order to help increase productivity in the workplace and ensure the wellbeing of workers.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Mit der Rahmenrichtlinie aus dem Jahr 1989, mit der Risiko-Richtlinie und mit REACH verfügt die EU über einen umfangreichen gemeinschaftlichen Besitzstand im Bereich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Dieser muss jedoch an neue Risiken wie etwa psychosoziale Krankheiten angepasst werden. Weiters muss Risikogruppen wie Arbeitnehmern am Bau oder Menschen in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen besonderer Schutz eingeräumt werden. Aus diesem Grund bedarf es einer besseren Information der Arbeitnehmer über Vorbeugemaßnahmen sowie regelmäßige Schulungen für Arbeitnehmer in gefährlichen Berufen. Ein besserer Schutz von Arbeitnehmern hat auch positive Auswirkungen auf die Arbeitsproduktivität und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und bringt zudem eine Reduktion der Kosten für die sozialen Sicherungssysteme mit sich. Ich habe zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Ho espresso il mio supporto al testo presentato dall'onorevole Delli considerando l'importanza di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini europei sul posto di lavoro. Investire in politiche di tipo preventivo infatti, oltre a ridurre le spese in tema di sicurezza sociale, migliorerebbe la qualità del lavoro garantendo al tempo stesso maggiore efficienza e competitività.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου