Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 3198k
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Εκλογή των αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 3. Πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας (συζήτηση)
 4. Εκλογή των αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συνέχεια)
 5. Πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας (συνέχεια της συζήτησης)
 6. Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7. Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9. Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13. Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011) σχετικά με το σχέδιο διεθνούς συμφωνίας όσον αφορά την ένωση δημοσιονομικής σταθερότητας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15. Διάταξη των εργασιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16. Ώρα των ψηφοφοριών
  16.1. Αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών (ψηφοφορία)
  16.2. Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011) σχετικά με το σχέδιο διεθνούς συμφωνίας όσον αφορά την ένωση δημοσιονομικής σταθερότητας (ψηφοφορία)
 17. Αιτιολογήσεις ψήφου
 18. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19. Εκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου
 20. Εκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου (συνέχεια)
 21. Πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία (συζήτηση)
 22. Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της Διάσκεψης του Ντέρμπαν για την αλλαγή του κλίματος (συζήτηση)
 23. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (συζήτηση)
 24. Διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων (συζήτηση)
 25. Ορισμός μελών σε κοινοβουλευτικές επιτροπές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27. Λήξη της συνεδρίασης


  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Die Sitzung wird um 9.00 Uhr eröffnet.)

 

2. Εκλογή των αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgt die Fortsetzung der Wahl der Vizepräsidenten des Parlaments.

Ich muss denjenigen, die es noch nicht wissen, mitteilen, dass auch beim zweiten Wahlgang der gestrigen Wahlen der Vizepräsidenten kein Kandidat und keine Kandidatin die erforderliche absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht hat, so dass heute Morgen ein dritter Wahlgang erforderlich ist. In diesem dritten Wahlgang genügt die einfache Mehrheit, um gewählt zu werden.

 
  
MPphoto
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE). - Mr President, I have noticed that only one-fifth of the vice-presidential candidates are women, and in order to increase their share in the candidacies I would like to withdraw my candidacy in favour of proper gender balance. I am slightly surprised that my male colleagues, for instance from Hungary, the Czech Republic, Italy and Greece, have not taken this opportunity. I am definitely withdrawing my candidacy on the condition that we seek a better gender balance and that we look for 14 colleagues who will assume their membership of the Bureau and take on board the topic of fighting against Bill Gates’ Microsoft monopoly of Internet systems.

I thank, once more, all the colleagues for voted for me – who trusted me as an independent candidate – and I promise we will continue to make the case for proper democracy inside and outside this House.

 
  
MPphoto
 

  Robert Atkins (ECR). - Mr President, could you explain to a simple soul like me why, if we have 14 candidates for 14 positions, who have already been ranked by the votes that were cast for them in the second ballot last night, we have to have another ballot instead of dealing with the important business that we should be dealing with, rather than making ourselves laughing stocks by having this vote again?

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Herr Kollege Atkins, wenn Sie gestern Abend anwesend gewesen wären, hätten Sie die ausführlichen Erklärungen mitbekommen. Die Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments sieht vor, dass als Vizepräsident gewählt ist, wer im ersten oder zweiten Wahlgang die qualifizierte Mehrheit der abgegeben Stimmen erreicht hat. Da kein Kandidat diese Mehrheit gestern erreicht hat, müssen wir einen dritten Wahlgang durchführen.

Die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten übersteigt nicht die Anzahl der freien Sitze. Ich schlage Ihnen deshalb vor, dass wir die Kandidatinnen und Kandidaten jetzt per Zuruf für gewählt erklären. Die Reihenfolge der Vizepräsidenten wird dann durch die Anzahl der Stimmen festgelegt, die für sie abgegeben worden sind. Ist irgendjemand gegen dieses Verfahren? Dann sind alle 14 jetzt gewählt.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). - Herr Präsident! Ich habe das nicht ganz verstanden. Sie wissen ja, dass die Reihenfolge der Vizepräsidenten durch die Anzahl der Stimmen bestimmt wird. Das heißt, Sie müssen trotzdem den Wahlgang durchführen oder nicht. Es ist in Ihrer ein bisschen schnell ausgeführten Erklärung nicht klar geworden.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Da wir genauso viele Kandidaten haben wie Plätze, können wir, wenn niemand dagegen Einspruch einlegt, erklären, dass jetzt alle 14 Kandidaten gewählt sind. Die protokollarische Reihenfolge, also erster bis vierzehnter Vizepräsident, ergibt sich aus dem Wahlergebnis. Das heißt, wählen müssen wir so oder so.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE). - Herr Präsident! Warum ist es nicht möglich, dass Sie uns das Ergebnis von gestern mitteilen? Mir wurde gesagt, wir können das elektronisch abrufen. Wenn wir über Transparenz reden, würde ich schon gerne wissen, wie das Ergebnis gestern ausgefallen ist, weil wir das Recht haben, uns daran zu orientieren. Wir brauchen das.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Ich habe das Ergebnis gestern Abend vor dem Plenum verlesen. Sie können das Ergebnis im Intranet ablesen. Wenn Sie gestern Abend hier gewesen wären, hätten Sie das Ergebnis mitbekommen.

(Die Sitzung wird um 9.30 Uhr unterbrochen und um 10.00 Uhr wieder aufgenommen).

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 

3. Πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgen die Erklärungen des Rates und der Kommission zum Programm des dänischen Ratsvorsitzes. Dazu darf ich zunächst Frau Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt recht herzlich begrüßen, auch und mit besonderer Freude als ehemalige Kollegin unseres Hauses. Herzlich willkommen, Frau Ministerpräsidentin!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, auspico che l'agenda della sua Presidenza consideri prioritaria la tutela dei diritti di Yulia Tymoshenko.

Questa valorosa donna è stata dapprima rinchiusa in un carcere e ora deportata in un vero e proprio gulag per scontare una pena inflittale con accuse infamanti. Si tratta di un vero e proprio linciaggio politico e di una violazione di diritti umani. Perciò questo Parlamento non può restare insensibile davanti a tale situazione e bisogna porvi fine prima che vi sia un epilogo drammatico.

Per tale motivo le chiedo, Presidente, che la sua prima visita in veste ufficiale di Presidente del Parlamento europeo sia proprio a Yulia Tymoshenko.

 
  
MPphoto
 

  Helle Thorning-Schmidt, President-in-Office of the Council. − Mr President of the European Parliament, Mr President of the European Commission, distinguished leaders of the political groups, Members of the European Parliament and the European Commission, I am honoured to stand before you today to present the priorities of the Danish Presidency. One of the greatest Europeans of our age, the late Czech President Václav Havel, said: ‘For twenty years now, Europe has no longer been severed in half. I firmly believe that it will never again allow itself to be divided but, on the contrary, will provide scope and initiative for ever-deeper solidarity and cooperation’.

Havel was Europe at its best: a champion of liberty and creativity; a guardian of rule of law and democracy; a driver of progress and integration; a helping hand to support the weak and vulnerable.

At this critical time in our history, it is our shared responsibility to fulfil Havel’s belief in Europe. We must do our part to fulfil, and to keep on advancing, Europe’s potential for peace, opportunity, freedom and prosperity. That is the challenge facing Europe as Denmark takes over the Presidency of the Council.

I have been looking forward to speaking to you today as Prime Minister of Denmark but also as a former member of this great, unique Parliament.

(Applause)

Every day, in the political engine room of this House, decisions are taken that form the building blocks of tomorrow’s Europe. As in any parliament, there are lines of division and heated debates – as there should be. But what makes this assembly special is the commitment to Europe and its citizens that runs through the veins of the majority of its members. You are a parliament of Europe and for Europe.

It has been truly fulfilling for me to be part of the crucial work that you do here. I was honoured to serve in improving Europeans’ right of movement, in the Committee on Employment and Social Affairs, and in furthering European integration as part of the European Convention that led to the Lisbon Treaty. And it was a particular pleasure in that context – and a privilege – to be active in achieving the changes which have significantly and rightly enhanced the legislative powers of this House.

Over the coming six months, I ask for your support, your cooperation and your partnership. This will be crucial if we are to achieve real progress on the heavy agenda in front of us all.

I belong to a generation that was young in the Eighties. For many it was a time of hardship, with high unemployment and limited job opportunities, especially for the young, who were also disadvantaged by cut-backs in our education systems. We were sometimes described as ‘the no-future generation’. But in Europe, we saw a path to a more prosperous and promising future. We saw leaders of vision and vigour, like Havel. And, as the years passed, Europe delivered the conditions which brought the Single Market, which helped to breach the Berlin Wall and promote the reunification of Germany, which produced the Maastricht Treaty and secured European enlargement.

Out of the gloom and pessimism came an era of growth, progress and optimism. Europe inspired the world with a truly unique model of cooperation. This is an achievement which we must be proud of when we recall that, just a few decades ago, Europe moved from being a continent of repeated conflict and division to a Union of 27 nations based on openness, rule of law and democracy.

We, in our Union, have created an unparalleled framework for decision-making at the European level – the Community method – that enables us to raise standards of freedom, fairness in economies and societies without diminishing the diversity of cultures and communities. And the common values of solidarity, participation and inclusion form the keystone of that construction.

For us they are not only noble ideals – they are practical working realities. That is why we have built a Europe with a strong social dimension. We aim at both prosperity and solidarity because we know that, in the modern world, they are not merely desirable: they are interdependent. In this century, even more than in the past, justice, care and opportunity are components of efficiency, while efficiency is the vital source of investment in justice, care and opportunity. That mixture is at the core of the European success.

(Applause)

I draw very particular attention to it today not only to honour our past but – more importantly – to give confidence and guidance to our future.

No one here needs to be told that Europe is in a profound economic crisis that has rocked the very foundation of our cooperation. Growth is low. Debt is high. Businesses are struggling. Jobs are being lost. Insecurity has become part of everyday life for millions of European families. And, because of the nature of the current afflictions, citizens throughout Europe are experiencing, and will experience, cutbacks and reductions.

We must confront the economic challenge with decisive action to restore confidence in Europe; to create a new foundation for growth and progress; to ensure the long-term viability of the European model. We owe it to all generations throughout Europe but in particular we owe it to our youth.

What our youth demand of us is only fair: access to the same education and job opportunities that previous generations have enjoyed. A chance to contribute to their societies and to build a secure future. They will work for that – but they can only be sure of achieving it if we encourage and enable them to do so. If we want them to be providers for us in the future, we must be providers for them in the present. That is the contract between generations. We must honour it with determination.

And we have to show the same steady resolve in ensuring robust public finances, because robust public finances are the true bulwark against short-sighted speculation. The only sustainable future for our social market economies is to embrace change and increase competitiveness. The essential basis for that is stability that fosters growth, and opportunity that maximises innovation.

Restraint in spending is not a departure from solidarity – in present conditions, it is a precondition for dependable solidarity. I am certain that a great majority of people understand that, and are prepared to be part of it, if it is fairly applied. People are ready to make sacrifices, but they will not be sacrificed. People will accept austerity with justice, but they will resist austerity that is manifestly unequal and unfair. As leaders of Europe, we must work in that knowledge and respond to that reality.

Europe’s destiny is Denmark’s destiny. This has been the leitmotif for Denmark’s European engagement for decades. Forty years ago, Denmark was part of the first enlargement of the Community and our new partners trusted us with the Presidency the very same year that we became a member. Thirty years ago, Denmark held the Presidency in a period of Cold War and economic uncertainty, but also in the first period with an elected European Parliament. Twenty years ago, we held the Presidency at a time when the Single Market was launched. And 10 years ago, Denmark held the Presidency when the EU fulfilled its historic obligation and united Europe. Like now, these were crucial periods in the history of the European Union. In the coming six months, we will again work hard to move Europe forward.

European citizens expect their political leaders to act, and rightly so. We must keep one thing in mind: democratic politics are judged by results, not by intentions. The Danish Presidency will work tirelessly during the next six months to ensure that the EU continues to produce tangible, useful results: results that benefit all Europeans, young and old, students and workers, in the North and in the South.

To illustrate that, I want to highlight our key priorities. Firstly, the Danish Presidency will aim at ensuring a responsible European economy. That is the only path out of the crisis. We need to put Europe back on track so that we can ensure the prosperity and security of our citizens. This requires discipline and political will from all of us to implement and comply with the new rules of economic governance. We need a modern and responsible budget, and we must bring public deficits under control.

Secondly, we will work for a more dynamic Europe. Growth in Europe must be restored and sustained. We need to stimulate long-term growth and job creation, not least for our younger generation. Modernising and developing the Single Market will be a key part of this effort. Looking outward, we must do more to help our companies exploit trade opportunities with the emerging economies outside Europe.

Thirdly, we will work for a greener Europe. The EU has developed an ambitious policy on energy and climate issues. We are a leader on the global stage in this field but, to maintain our position and to encourage others, we need new initiatives in areas such as energy efficiency and renewable energy. Think about it: more than 20 million jobs are linked to the environment in one way or another. There is a huge potential here, but we face a real risk that high-tech research and knowledge-intensive jobs will move out of Europe to more attractive regions. The Danish Presidency will work hard to ensure that the centre of green research and green jobs stays in Europe in the future.

Fourthly, we will work for a safe Europe. In a globalised world, only a joint European effort will be truly effective. To ensure the safety and freedoms of our citizens we need to work in that area: to combat terrorism and cross-border crime; to manage our borders; to establish a well-functioning European Asylum System.

Beyond our own region, the EU’s voice must be heard – and heard even more clearly – as we promote our common values and protect our interests. The Presidency will support and assist the High Representative and the European External Action Service. Budget discipline, growth and jobs, green policies, and ensuring the safety of our citizens and the voice of Europe in the world: these are our priorities.

We need to be bold and ambitious. In the middle of an economic crisis I do not expect the Danish Presidency to be easy. But I can assure you that the Presidency will not be daunted either. We are not built like that.

Obviously, a Presidency cannot fulfil its ambition on its own. We need active cooperation from all stakeholders – the Member States, the European institutions and civil society. We need a European Union that is united in meeting and overcoming the challenges facing us today. Your input and your support in this Parliament will be critical in this effort.

As I stand here today, as Prime Minister of Denmark, I can assure you of my personal commitment to Europe. I am a European at heart and, most of all, I am a European for my children. I know that ultimately their security, opportunity and liberty will depend upon the safety, the life chances and the freedom of their generation everywhere. The Union is the best implement for helping to spread and strengthen those conditions in our own continent and throughout the world.

The ultimate measure of our Union and our solidarity is not where we stand in moments of comfort. It is where we stand in moments of challenge. This is such a time. As I have stressed today, the challenge facing the EU today is basically threefold.

Firstly, we need to rely on the strong rules and institutions for decision-making that are already firmly established in our Union. We are a Union based on cooperation, rule of law and democracy. During times of crisis, when tough decisions and compromises need to made, these fundamentals – our Community method – are more important than ever. Relying on our fundamental rules and procedures is not only in the interest of small Member States like Denmark. It is what sets our Union apart. It is what makes our cooperation so strong and so durable. That is in the interest of all of us.

Secondly, we must maintain that Europe is part of the solution to the current crisis, not the problem. The path out of this crisis goes through more Europe, not less Europe. In current conditions, to be inward-looking is to be blind to reality. It is up to the leaders of Europe to show this to our citizens and to the outside world. It is the practicality of Europe that will restore faith in our European project.

Thirdly, we must bring Europe through to the other side of the crisis with our values intact. Fiscal restraint is crucial to stabilise our economies and restore confidence. But when the social market economic model has proven so successful for us over the decades, it must continue to be our guiding principle through and beyond the current crisis.

There is no doubt that the current crisis has put the European Union to the test. The countries of the eurozone have taken on a huge responsibility in securing economic stability in our region. The Fiscal Compact will play a key role in stabilising the euro. This is also in the clear interest of the European Union. However, the crisis should not lead us astray. On the contrary, it is more evident than ever that we share a common destiny. It is of paramount importance that we work together and stand together. If we are to realise Václav Havel’s vision of cooperation and solidarity, we need to secure a Europe at work again. Together, we will do that.

(Applause)

 

4. Εκλογή των αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συνέχεια)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. − Im Einverständnis mit Herrn Kommissionpräsident Barroso, und weil es doch eine Menge von Kolleginnen und Kollegen gibt, die dringend auf die Ergebnisse der Vizepräsidentenwahlen warten, verkündige ich jetzt kurz die Ergebnisse der Vizepräsidentenwahlen. Das hat u.a. auch einen prozeduralen Grund. Erst nach Bekanntgabe der Ergebnisse und Annahme der Wahl ist das Parlament vollständig in seiner Führungsspitze konstituiert. Deshalb bitte ich um Verständnis, wenn ich das jetzt kurz einschiebe.

Alle 14 Bewerberinnen und Bewerber sind gewählt. Die Reihenfolge, die ich jetzt bekannt gebe, ist die Reihenfolge der Vizepräsidenten in der zweiten Hälfte unserer Wahlperiode. Das heißt, der erste ist erster stellvertretender Präsident usw. bis zum Platz 14.

Ich lese deshalb die Ergebnisse in der Reihenfolge der Stimmen vor.

Zahl der abgegebenen Stimmen: 672

Ungültige Stimmzettel: 17

Abgegebene gültige Stimmen: 655

Die Kandidaten haben folgende Stimmenzahlen erhalten:

Gianni PITTELLA: 319 Stimmen

Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ: 295 Stimmen

Anni PODIMATA: 281 Stimmen

Alejo VIDAL-QUADRAS: 269 Stimmen

Georgios PAPASTAMKOS: 248 Stimmen

Roberta ANGELILLI: 246 Stimmen

Othmar KARAS: 244 Stimmen

Edward McMILLAN-SCOTT: 239 Stimmen

Isabelle DURANT: 238 Stimmen

Alexander ALVARO: 235 Stimmen

Rainer WIELAND: 230 Stimmen

Oldřich VLASÁK: 223 Stimmen

Jacek PROTASIEWICZ: 206 Stimmen

László SURJÁN: 188 Stimmen

Ich sagte bereits: Alle Kandidatinnen und Kandidaten sind gewählt. In dieser Reihenfolge nehmen sie auch die Ämter der Vizepräsidenten in der Vertretung des Präsidenten wahr.

Ich frage deshalb, ob irgendjemand der genannten Kandidatinnen und Kandidaten die Wahl nicht annimmt?

Das ist sichtlich nicht der Fall. Damit sind alle gewählt. Ich gratuliere Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen.

Die Zusammensetzung des neuen Präsidiums wird den Präsidenten der Organe der Europäischen Union bekannt gegeben. Wenn wir vielleicht die Gratulationscour den Fraktionssitzungen heute Abend überlassen könnten, wäre ich zu tiefem Dank verpflichtet.

 

5. Πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας (συνέχεια της συζήτησης)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgt die Fortsetzung der Aussprache über das Programm des dänischen Ratsvorsitzes.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, President of the Commission. − Mr President, Prime Minister Thorning-Schmidt, Honourable Members, I would like to start by thanking you, Prime Minister, for your opening address, which set out your vision for a responsible, dynamic, green and safe Europe.

Prime Minister, when we met in Brussels soon after your election in October last year, I told you of my conviction that Denmark would make a decisive contribution to our common European project. Having listened to you today, and to your inspiring remarks about your sincere commitment to European values and the Community method, I am even more convinced of this.

Honourable Members, we are all aware of the harsh economic realities in today’s European Union. In October last year the Commission presented a five-point road map to stability and growth. We said we needed to work, at the same time, to give a decisive response to the problems in Greece; to enhance the euro area’s backstops against the crisis; to strengthen the banking system, namely through recapitalisation; to frontload stability and growth-enhancing policies; and to build more robust and integrated economic governance.

Let us be clear: without implementation of a credible response to the euro area crisis, our prospects for economic growth will not be realised.

The Commission will urge the Member States to complete what is still pending in this road map – from a lasting solution for Greece to implementation of a credible system of firewalls. While we put these instruments in place, our response cannot be only about discipline and sanctions. Yes, discipline is needed but we also need convergence. Yes, stability is indispensable, but we also need growth.

Europe needs greater convergence, solidarity and growth. More and more, our partners and international investors are asking the following question: what is Europe’s medium-term and long-term prospect for growth? It is clear that we will not overcome this crisis without a credible response to the question of growth.

The Commission has been saying for years what needs to be done, but – let us be frank – action by the Member States has been uneven and in many cases insufficient. If we are serious about overcoming the crisis, we must be serious about adding decisive action on growth to the decisive action already under way on financial and fiscal consolidation.

So where is the growth going to come from? Since there is reduced fiscal space in most of our Member States, it will come mainly from delivering structural reforms, increasing our competitiveness and targeted investment. We must deepen the internal market; invest in priority projects, namely in innovation; get the best possible effect from funds not yet spent; and gain market access in fast-growing economies outside Europe.

Let us look at the real economy and just consider, as an illustration, the following point. We have roughly 23 million people unemployed across Europe. We also have around 23 million small and medium-sized enterprises. If we create the right conditions for each SME, on average, to create one job, we could succeed in our fight against unemployment.

So the answer for growth lies in our enterprises, including our small and medium-sized companies. The way to reach this goal is by having more flexible and competitive markets, less red tape and better access to finance. These are the problems that our companies, in many of our Member States, face today: they do not have access to finance. We have tabled proposals to use the Structural Funds as guarantees to finance SMEs, and also proposals for venture capital. I hope there will be swift progress with these proposals.

We have also made concrete proposals to tackle youth unemployment – one of the greatest challenges we have today in Europe. We have proposed the Youth Opportunities Initiative. I hope that the informal European Council on 30 January will agree to move these concrete proposals forward.

Social justice is also part of the solution. Social justice is also a central element of our growth strategy because the sacrifices must be fairly distributed throughout society. Our crisis response is not credible without this element of social justice. I believe that social dialogue is crucial in this regard and I will meet with the social partners next Monday in Brussels. I hope the same approach is followed in all our Member States.

As I said earlier, growth in Europe must come from deepening our Single Market. We should release its full potential, namely through the adoption of key measures such as the framework for venture capital, updated procurement rules and a better framework for online commerce and e-payments.

We must also urgently reach agreement on the European patent. We have been discussing this for decades. I fully expect negotiations on this to be completed early in the Danish Presidency. I call on the three Member States – France, Germany and the United Kingdom – who are holding things up over a side issue of some offices swiftly to find a compromise. Frankly it is not acceptable that such a crucial initiative is blocked over such a trivial disagreement.

Europe needs to innovate in order to grow, and innovation is severely hampered by the current complex and expensive rules that we have been trying to overcome for decades. It is now time to make history and to score a victory for ambition, for common sense and, above all, for Europe’s innovators.

Many of the measures we need are already on the table in the Europe 2020 growth strategy. There will be no resolution to this crisis unless we get serious about implementing them. We have to be consistent, persevering and determined over time. The Europe 2020 strategy is not a strategy that can wait until 2020. It needs action now, and central to the strategy is sustainable growth.

We share with Denmark the priority given to green growth. The Commission looks to the Danish Presidency to conclude negotiations on the energy efficiency directive that we proposed in June last year, and to move forward with the low-carbon energy road map for 2050 that we presented in December.

The Danish Presidency will also oversee the second European Semester for Economic Policy Coordination. This will be the first European semester to be implemented within our new system of economic governance. We must build on the experience of the first semester to show that we are serious about the need to reform, and ready to take full account of the deep interdependence of our economies. The Commission brought forward the publication of this year’s Annual Growth Survey to allow plenty of time for the European Parliament and the Council to examine the priorities we have identified before the spring European Council. It is critical to ensure that the intelligent fiscal consolidation, growth-boosting measures and structural reforms recommended in the survey are pursued in a determined manner across the entire European Union.

The governance aspects of the economic agenda are also likely to retain a high profile. We expect to conclude the negotiations on the new ‘fiscal compact’, discussed at the European Council last December. I am convinced that the Danish Presidency will play a constructive role as a bridge between the countries that are inside and those outside the euro area. The Commission looks to the Danish Presidency to uphold not only the principles of unity between all Member States but also the legitimate role of the European Union institutions in the negotiations on this agreement.

You will also be charged with pushing forward the two new proposals on strengthened economic governance for the euro area, proposals the Commission put forward in November under Article 136 of the Treaty. These build on what was already agreed in the ‘six-pack’.

The Danish Presidency will also be leading negotiations on the Multiannual Financial Framework, which will be a key engine for growth and job creation in Europe over the coming years. These discussions will not be easy in the current climate, but I believe that the proposals on the table are balanced and at the same time ambitious and realistic. I am confident that you will support the Commission’s efforts to simplify the budget and to focus every euro on delivering tangible, concrete results for Europe’s citizens.

Let me close by saying a few words about our ambitions for an open and safe Europe. The European Union is today a very different place from 10 years ago when Denmark last held the Presidency. At that time – and I remember well that I participated, as Prime Minister of my country, in that historic European Council in Copenhagen – Denmark chaired the negotiations that enabled 10 new Member States to join the European Union. Denmark has, in that way, shown its very significant commitment to openness.

The Commission supports a strengthening of Europe’s voice on the global stage and the role of the High Representative and the External Action Service. I also expect Europe to play a key role in the Rio+20 negotiations, confirming our leadership role on matters of sustainable development.

We welcome the Presidency’s intention to strengthen the Schengen agreement and the common asylum system. In particular I would like to underline here my sincere appreciation of the decision taken by the Prime Minister and the new Danish Government’s commitment to full respect for the principle of free movement in the European Union.

To close, Prime Minister Thorning-Schmidt, allow me to state that, in challenging times such as these, I am sure that the European Union will benefit from Denmark’s progressive and innovative attitude more than ever before. The challenges are great and the programme is extensive but, with the right responsible approach and with the support of the other European institutions, I am sure the Danish Presidency will achieve its goals. Prime Minister, I wish you the greatest of success.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil, chers collègues, présider le Conseil des ministres de l'Union par les temps qui courent n'est pas un exercice facile, mais je suis sûr qu'après avoir été bien formée comme députée européenne, Madame la Première ministre, vous êtes pleinement armée pour cet exercice.

Madame la Présidente, je souscris aux quatre priorités sous lesquelles, de façon très classique, vous avez placé vos six mois à la tête du Conseil, à savoir, la responsabilité, le dynamisme de l'Europe, l'Europe verte et la sécurité. Je salue ces ambitions, je les partage, mais comme chacun le sait ici, les présidences ne choisissent jamais leur agenda et c'est la réalité politique du moment qui vous servira de fil rouge.

C'est pourquoi je demande à votre Présidence de ne pas se contenter d'être une présidence technique; vous devez être une présidence surtout politique, étant donné l'ampleur des enjeux qui vous et nous attendent. C'est pourquoi aussi je vous demande et je demande à votre Présidence de travailler étroitement avec ce Parlement que vous connaissez bien mais dont certains, dans votre gouvernement, souhaiteraient qu'il soit plus rapide, plus expéditif dans ses délibérations. Mais vous savez comment ça marche dans ce Parlement!

Je suis, avec mon groupe, favorable à une action législative rapide et efficace, bien entendu, et les marchés nous apprennent ou nous contraignent, ces derniers temps, à travailler plus vite qu'avant. Mais je suis aussi pour un bon fonctionnement de la démocratie et pour la transparence.

Je suis sûr, Madame la Présidente, que votre Présidence saura trouver sa place aux côtés de ce Parlement, de la Commission et du Conseil européen. Encore une fois, j'insiste et je vous demande de faire de la politique, car les temps que nous vivons exigent de la part des acteurs européens non seulement de mettre de l'huile dans les rouages, de jeter des ponts, mais aussi d'être des acteurs engagés et audibles.

La première semaine de votre Présidence sera dominée par les négociations du traité budgétaire, sur lequel les avis divergent dans cette maison, que ce soit quant à son opportunité ou ses modalités. Mon groupe souhaite que cette Présidence soit pleinement engagée dans cette négociation et surtout qu'elle défende auprès de ses partenaires au Conseil deux principes majeurs, celui de l'intégration européenne sur les plans budgétaire fiscal et économique, bien sûr, mais aussi sur le plan politique et sur celui de la méthode communautaire.

Et puisque l'heure est aux souhaits, j'ajouterai que le groupe PPE vous serait très reconnaissant si vous pouviez mettre sur de bons rails les premières discussions sur les perspectives financières. Ce n'est pas un dossier facile, mais quand les choses ne sont pas faciles, il faut oser. Certes, les réformes que nous essayons de mettre en place sur le redressement des finances publiques et sur la croissance seront vos premières préoccupations, mais il ne faut pas négliger le débat capital que, par la force des choses, l'Europe devra mener sur ses finances pour la période 2014-2020. J'ai toujours dit qu'un euro employé ici, en Europe, avec la Commission, c'était un euro entier. Un euro employé dans un pays qui accuse un déficit, ce n'est déjà plus que 30 ou 40 cents à affecter à la croissance.

Ici, l'euro est un euro entier. Et si la Présidence danoise arrive à engager les débats sur de bonnes bases, c'est-à-dire sans tabou, notamment sur les ressources propres, si elle capable de démontrer aux États membres, comme le dit ce Parlement, que l'argent dépensé au niveau européen sur des grands projets horizontaux est beaucoup mieux dépensé que s'il est dépensé de façon morcelée, vous aurez droit à toute notre reconnaissance après votre Présidence.

Madame la Présidente, avec l'efficacité et le courage de présidences exercées par des pays, disons, moins grands que les autres, je crois que le temps est venu, pour les présidences, comme l'a fait dernièrement la Pologne, d'avoir de l'ambition, et je crois que, même si votre pays s'est mis en congé de plusieurs politiques communes, dont la politique monétaire, vous pouvez, vous devez même être audacieuse dans vos propositions. Aidez ce Parlement à convaincre les États membres que la solution à nos problèmes passe par plus de convergence et plus d'Europe et qu'elle sera ainsi beaucoup plus vite tangible pour nos concitoyens.

Je vous souhaite le meilleur pour les six mois à venir.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Ich gratuliere natürlich ebenfalls offiziell, und ich kenne Ihre große Toleranz, was die Redezeit betrifft. Das haben Sie von Ihrem Vorgänger geerbt, und dafür möchte ich mich auch jetzt schon sehr bedanken.

Herr Präsident, Frau Premierministerin, Herr Kommissionspräsident! Wir diskutieren Europa in einer schwierigen Zeit. Seien wir ehrlich: Viele, die Europa heute mitbestimmen, vielleicht sogar manchmal mehr bestimmen als wir in diesem Parlament, sind nicht hier: die Finanzmärkte, die Ratingagenturen. Es ist aber auch völlig unerträglich, dass wir uns oft zu den Opfern und zu den willfährigen Vollstreckern der Finanzmarktentwicklungen und der Ratingagenturen machen. Die nützen nämlich die Schwäche Europas aus. Die Schwäche Europas ist, dass wir bisher wirklich keine gemeinsamen Lösungen gefunden haben oder nur unter Mühe gewisse Lösungen gefunden haben. Und das ist etwas, was uns auch die Ratingagenturen tagtäglich beweisen: Wenn wir keine gemeinsamen Lösungen haben, dann werden wir unser Spiel treiben, aber nicht die europäische Politik. Daher unterstütze ich natürlich all das, was schon gesagt worden ist, auch zur Gemeinschaftsmethode. Frau Premierministerin, Sie haben das ganz richtig unterstrichen. Es geht aber auch – und das haben Sie auch richtig gesagt – darum, dass wir wegkommen von der einseitigen Austeritätspolitik. Auch da machen die Ratingagenturen uns die Sache klar, indem sie bei der letzten Abwertung klar gesagt haben: Aufgrund dieser einseitigen Austeritätspolitik wird es nicht möglich sein, die Budgets wirklich zu korrigieren. Und ist es nicht bedenklich, dass uns die Financial Times – ich betone: die Financial Times, kein linkes Blatt – entgegenhält, wenn sie schreibt:

‘The conclusion of the fiscal treaty, which is the top priority of EU politics right now, is at best an irrelevant distraction.’ An irrelevant distraction.

Das muss uns doch wirklich zu denken geben! Es sind aber auch die sozialen Probleme, die dann die Folgen dieser irrelevant distraction sind.

Frau Premierministerin, Sie haben es erwähnt: Schauen wir heute nach Rumänien. Was dort passiert ist ein Widerspruch genau gegen jene Austeritätspolitik, die unsozial ist. Und Sie haben richtig gesagt: Sparen ist wichtig. Aber es darf nicht auf Kosten der Ärmsten gehen. Und das passiert heute in Rumänien.

Ich kann nur alle aufrufen, doch wirklich den Weg zurück zu finden – zur Sicherung des Sozialstaates in Europa. Ohne den Sozialstaat werden wir auch die Budgetprobleme nicht regeln. Ich rede nicht gegen Reformen, die da und dort notwendig sind. Aber ich rede dagegen, dass der Sozialstaat in seinen Grundfesten heute in Frage gestellt wird. Und dann kommt es zu sozialen Unruhen, dann kommt es zu massiven Einschränkungen von Bürgerrechten, dann kommt es dazu, dass die Polizei mehr die Straßen dominiert. Das, was in Bukarest und in anderen Städten heute passiert, sollte uns wirklich zu denken geben.

Sie haben den Bildungssektor erwähnt. Hier ist es ähnlich. Wir sagen, wir haben noch vor kurzem am Lissabon-Programm festgehalten: Wir sollen doch die wettbewerbsorientierteste Region werden, die wettbewerbsfähigste Region, die insbesondere aufgrund von Bildung, Ausbildung und Wissenschaft und Forschung. Und was sehen wir heute? Die Mittel werden gekürzt. Sie werden nicht mehr erhöht, sondern sie werden gekürzt. Und ich glaube, das ist absolut schädlich. Und wenn Sie von der No future-Generation gesprochen haben – sie ist bereits da. Sie haben in Ihrem Programm richtigerweise gesagt, wir brauchen Europa bei der Arbeit. Leider haben wir heute oft ein Europa bei steigender Arbeitslosigkeit. Ich bekenne mich dazu: Ja, meine Fraktion will Europa bei der Arbeit sehen! Da unterstützen wir voll Ihren Ansatz. Und das kann auch nur geschehen – und auch das möchte ich ganz klar und deutlich sagen –, wenn wir Ökologie und Arbeitskräfte und Beschäftigungspolitik verbinden. Wir sind absolut dagegen, das als Gegensatz zu sehen.

(Beifall)

Und darum werden wir gemeinsam mit allen Kräften – auch mit den Gewerkschaften – dafür kämpfen, dass es neue Arbeitsplätze gibt, dass gleichzeitig aber auch die Umwelt geschont wird und dass es eine nachhaltige Entwicklung ist. Da unterstützen wir uneingeschränkt die dänische Präsidentschaft.

Wenn sie zum Beispiel auch von Energieeffizienz gesprochen haben: Auch das ist ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Wir müssen energieeffizienter werden, wir können es werden. Es gibt viele gute Beispiele, wir müssen ihnen nur folgen. Ich glaube, das Wesentliche daran ist, dass wir wieder stolz sein können. Wir müssen als Europa wieder auf Europa stolz sein können. Wenn wir jetzt nach Amerika oder woandershin gehen, nach China, dann werden wir mit unseren Problemen konfrontiert. Vor zehn Jahren war es noch anders. Ich möchte, dass es auch nach der dänischen Präsidentschaft wieder anders ist, dass wir gemeinsam auf Europa stolz sein können.

Lassen Sie mich zum Abschluss noch eine kurze Bemerkung machen, denn ich will die Toleranz unseres neuen Präsidenten nicht überstrapazieren. Wir haben in unserer Fraktion eine im positivsten Sinn des Wortes vorbildhafte Auseinandersetzung gehabt, bevor ich gewählt worden bin. Ich möchte auch hier offiziell meinen Kolleginnen und Kollegen herzlich danken, insbesondere Catherine Trautmann und Stephen Hughes. Wir sind heute geschlossen da. Wir sind weiterhin ein geschlossener, fähiger Partner für unsere Kolleginnen und Kollegen in diesem Haus und natürlich für die Präsidentschaft und für die Europäische Kommission. Wir haben vielfach andere Vorstellungen von diesem Europa: ein soziales, ein gerechtes Europa, ein ökologisches Europa. Und vor allem auch – wir werden das am Nachmittag diskutieren – ein demokratisches Europa. In allen unseren Mitgliedstaaten muss es eine Demokratie geben. Aber wir sind gesprächsbereit. Wir wollen gemeinsam an diesem Europa arbeiten.

In diesem Sinne möchte ich Ihnen nochmals, Herr Präsident, aber auch allen Vizepräsidenten, herzlich gratulieren. Ich glaube, wir haben unser Haus gut bestellt.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I think that the Prime Minister has one priority, namely to find a way out of the two crises we are going through at the moment – the euro crisis, and the crisis concerning European values.

I think that one thing is crystal clear: the half-measures that have been taken over the last two years have not worked, and all the bilateral meetings between Mrs Merkel and Mr Sarkozy have not worked either. They only calm the markets for 24 hours, and then everything starts again. We have to say, as has already been mentioned here, that the recent decision of Standard and Poor’s has been attacked by all – or perhaps I should say most – European leaders. I am not a big fan of the rating agency either, but I think that, instead of complaining about them, the European leaders today should read their reports and the message they are giving, because what they are saying is in fact true.

I was disappointed that Mr Barnier, Mr Rehn and others reacted in that way because when you see – and when you read – what Standard and Poor’s is saying, it is true. They describe the lack of political courage and unity in Europe as the main problems at the moment. They describe the misinterpretation of the crisis. They are saying that it is not only a financial crisis – a fiscal crisis – but also a trade imbalance crisis. They describe the need – maybe it was the Socialists who wrote this – to help countries that are cutting their expenditure to achieve some growth too.

(Applause)

Thank you for the applause for Standard and Poor’s. So they are right that the crisis is far from over and that we still need a sustainable solution. Let us be honest about this. The solution is not on the table for the moment. What we need are stability bonds, common bonds – choose whatever name you want. The German proposal for a redemption fund is also a very good idea. But if you want this crisis to be over, you have to act now.

That is not just my opinion, or our opinion here; it is also the message from Italy’s Prime Minister, Mario Monti, in today’s Financial Times. He says that he is not complaining about the downgrading of the ratings: the problem is the persistent policy weakness at European level. He also says that he does not just need a pat on the back from Mrs Merkel, but a commitment regarding Eurobonds and the Eurobond market. He is right. There is no sustainable solution for Italy with today’s interest rates of six or seven percent. The only way that he can come out of this crisis is to continue with his economies and savings, but at the same time we must lower those six or seven percent interest rates on the Eurobond market. Otherwise we are asking an impossible task of Mr Monti. It is not fair to say that it is very good to continue with your austerity programmes and at the same time to continue having interest rates of six or seven percent.

The second point, Prime Minister, is that you have another crisis to tackle: the crisis concerning our values. Not just in Hungary: look also at what is happening in Romania today. I know that the Commission has started a number of infringement procedures. I hope that we will find a majority here in the Parliament to launch the procedure based on Article 7 of the Treaty.

By the way, Mr President, congratulations. You will give me more time now, will you not? You are an Italian, you do that in Italy. My final question to you, Prime Minister, is very clear. The Commission is starting infringement procedures. We should be starting a procedure under Article 7 of the Treaty. My question is, what will the Council be doing over the coming days? Will you, Prime Minister, put it on the agenda of the next European Council? I think it would be a mistake if you do not do so. The core of Europe is not only about money and about the euro, but also about our liberties and our values.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. GIANNI PITTELLA
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Präsidentin! Es ist mir eine Ehre, Sie hier begrüßen zu dürfen. Sie wissen natürlich, welcher Ruf Ihnen voraus geht. Meine Fraktion – insbesondere weil Sie aus einer rot-rot-grünen Regierung in Dänemark stammen – hat natürlich ganz besondere Erwartungen an Sie, nicht nur wegen Ihres politischen Hintergrunds und dieses erfrischenden Neustarts in Dänemark, sondern auch, weil sie mit Ihrer weiblich-skandinavisch entschiedenen Art für uns eine neue Kraft in der akuten europäischen Auseinandersetzung sind. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihre charmante, nüchterne Hingabe in der Politik, die mir in Kopenhagen so aufgefallen ist, auch ein Instrument ist, Ihr weibliches Gegenüber aus Deutschland noch einmal neu in der Krisenpolitik herauszufordern. Das erwarten wir nämlich von Ihnen. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie den Vertrag, den wir seit dem letzten sogenannten Krisengipfel diskutieren, doch noch einmal kritisch betrachten. Wir glauben, dass dieser Vertrag nicht nur ein Umweg in der Krisenpolitik, sondern auch eine Zumutung für die europäische Demokratie ist. Er schließt nicht nur das Europäische Parlament aus, er schließt bisher auch die nationalen Parlamente nicht genug ein. Das kann eigentlich nicht akzeptiert werden.

Ich bin auch der Auffassung, dass zum Beispiel die Eurogipfel, die jetzt in informell Zukunft stattfinden sollen, aus Sicht Dänemarks doch schwierig sind, weil sie das Kräfteverhältnis im Rat auf eine ungute Art verschieben. So viel zu dieser schwierigen Vertragstechnik. Ich glaube, dass solche demokratischen Fragen allerdings von erheblicher Bedeutung für das weitere Funktionieren der Europäischen Union sind. Inhaltlich ist dieser Vertrag zu Recht hier im Haus von den Vorrednern kritisiert worden. Die völlig einseitige Stabilitätsorientierung hat die Krise nicht bewältigt, sondern verschärft, und ich kann es schon fast nicht mehr ertragen, dass wir in jeder Plenarsitzung neu feststellen müssen, dass wir tiefer in der Krise stecken als vor dem letzten Krisengipfel.

Heute Morgen macht die Weltbank Schlagzeilen damit, dass sie an ihrer Auffassung festhält, Europa stürze in die Krise und Europa reiße den Rest der Welt mit in die Krise. Wie lange soll das noch so weitergehen?

Sie haben als dänische Ratspräsidentschaft in Ihrem Programm einiges, was dafür spricht, dass Sie es anders machen wollen. Machen Sie es! Aber fangen Sie jetzt damit an, sich auseinanderzusetzen, und warten Sie nicht bis zur Mitte der Ratspräsidentschaft. Diese Investitionsprogramme zur Erholung der Wirtschaft müssen jetzt sein. Ihre Ideen von Klimaschutz, von Connie Hedegaard hervorragend vorbereitet, Ihre Ideen von Energieeffizienz – das könnten die Jobmotoren in der Europäischen Union sein. Aber Sie haben keine Zeit mehr zu verlieren.

Zur Konstruktion der ganzen Finanzmarktregulierung: Es ist heute wieder einiges angesprochen worden. Ich bin völlig damit einverstanden, dass wir uns mit Eurobonds oder dem Redemption Funds beschäftigen müssen und dieses Thema nicht mehr vertagen dürfen.

Lassen Sie mich noch ein Wort zur Rolle der Europäischen Zentralbank in dieser Debatte sagen: Auch das ist doch nach wie vor ein großes Problem, dass wir meinen, eine gemeinsame Währung haben und verteidigen zu können, ohne den Schritt zu gehen zu einer wirklich gemeinsam funktionierenden Europäischen Zentralbank oder ohne Ermächtigung der EFSF. Auch das ist hier von vielen Rednern gebetsmühlenhaft vorgetragen worden. Es wird von der Ratingagentur sozusagen aufgegriffen und verlängert, und es hat weder im Rat noch in den wichtigen Mitgliedstaaten bisher ausreichende Konsequenzen gehabt.

Mein Plädoyer an Sie, sehr geehrte ehemalige Kollegin, sehr geehrte Ministerpräsidentin, sehr geehrte Ratspräsidentin: Machen Sie es als Frau besser als Ihre Vorgänger. Warten Sie nicht, handeln Sie jetzt auch entsprechend Ihrer politischen Überzeugung im Rat. Ungarn – darüber wird heute Nachmittag debattiert werden – ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie der Rat und die Kommission ein Problem haben laufen lassen, es wegmoderiert haben und heute die bittere Quittung für die Entwicklung in Ungarn bezahlen müssen. Was in Ungarn passiert, ist von Kommission und Rat während der Ratspräsidentschaft Ungarns mit verantwortet worden.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 14 Absatz 8 Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI), Blue-card question. – Did I understand correctly, Ms Harms, that it is Hungary which is at fault for all the mess you have been describing to us in detail in your speech? Is Hungary to blame for the crisis and everything else, or how exactly is the Hungarian issue related to what you have just said?

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms (Verts/ALE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Ungarn ist ein Land mit erheblichen wirtschaftlichen Problemen. Viktor Orbáns Regierung hat keinen Ausweg aus der schwierigen wirtschaftlichen Situation Ungarns gefunden. Er hat stattdessen den Weg gewählt, nationale, chauvinistische Strategien in Ungarn zu propagieren und umzusetzen, um von den Schwächen der Politik seiner eigenen Regierung abzulenken. Ich bin dafür, dass wir mit den Ungarn sowie mit allen anderen europäischen Mitgliedstaaten, die wirtschaftliche Probleme haben, solidarisch sind. Aber ich bin der Meinung, dass Solidarität nicht ein Wert ist, der à la carte abgerufen werden kann. In der Europäischen Union gelten alle Werte gleichzeitig – und nicht nur Solidarität, und den Rest kann man dann so, wie die Regierung Orbán das gerade will, vergessen.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan, on behalf of the ECR Group. – Mr President, let me welcome Ms Thorning-Schmidt to the Chamber this morning. From a UK perspective let me congratulate her on being the first member of the Kinnock family to make it to the office of Prime Minister. It will be a great surprise to many in the UK that finally one has made it. Denmark is an historic ally and the military personnel of Denmark served with great distinction alongside personnel from my country, from France and from others in defence of the people of Libya, and we owe you a great deal of gratitude for that.

I welcome the fact that Denmark is taking on the Presidency at such a crucial moment, when Europe stands on the brink of a political and economic catastrophe. My hope for the Danish Presidency is for some plain speaking. It is sometimes said that the most courageous act in politics is speaking truth unto power. The Presidency has begun well with its frank assessment of the damage that a financial transaction tax would cause to the gross domestic product of Europe.

I hope the Presidency will continue in this vein and tell all the leaders of the European Union that the time has come to face the truth about the eurozone and about Europe’s fundamental economic weaknesses, because the last Council was a staggering missed opportunity. Instead of facing reality, instead of tackling these problems, the Council has embarked on yet another round of introspective, institutional navel-gazing.

We must never forget that we are currently in the midst of not one but two great crises. The eurozone is the most immediate problem, but we must also not lose sight of the fact that Europe faces a fundamental challenge to its international economic position. We are losing competitiveness in the global marketplace; we are falling behind more dynamic regions of the world. We are allowing bureaucracy to stifle enterprise and regulation to hamper innovation.

As we work towards Europe in 2020 we need a growth agenda which creates jobs and which encourages businesses. The European Union must focus on stimulating economic reform and developing the single market. We therefore support some of the key priorities of the Danish Presidency.

On the multiannual financial framework, we welcome the fact that it should be viewed in the context of needing to consolidate public finances. A budget that looks to the future, and not to the past, and a budget that strives for cost-effectiveness – as suggested in the programme – is very welcome from our point of view.

We need all Member States to take a similarly realistic, unrestrained view of the EU budget. We would like a budget freeze, and we want the focus on spending existing resources more efficiently and more effectively. We also look forward to the efforts of the Presidency to emphasise the need to revitalise the single market, because we share the vision of Europe as an open region for trade, an open region for investments. Economic openness is also a precondition for increased growth and employment.

Much of the programme seems to use the language of the 21st century to describe tried and failed policies of the 20th century. The Presidency programme speaks of more regulation, it speaks of a responsible economy, and it speaks of effective standardisation. All of us, politicians and officials, need to remember that every additional regulation comes at a cost. This must be paid for either by consumers when buying the goods or services or by workers who lose their jobs as employment is exported overseas.

There are aspects of the programme that we would deplore; we are alarmed by some of the thinking behind initiatives in the field of external relations and in the field of justice and home affairs. The Presidency should not, for instance, promote the Commission’s proposal for a common corporate tax base. It should have the courage to try and kill off such an ill-conceived and dangerous proposal. With that, let me wish the Danish Presidency well and we look forward to working constructively with them to advance the cause that we all believe in.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, for GUE/NGL-Gruppen. – Hr. formand! Lad mig starte med at ønske det danske formandskab og den danske regering tillykke. Tillykke med, at den netop har passeret sine første 100 dage ved magten som ny regering i Danmark. Ved valget i september stillede Helle Thorning-Schmidt og hendes allierede et klart spørgsmål til den danske befolkning: Skal vi investere os ud af krisen, eller skal vi spare os ud af krisen? Skal vi overvinde krisen ved at skabe arbejdspladser eller ved at skabe arbejdsløshed?

Den danske befolkning svarede ved at vælge Helle Thorning-Schmidt til statsminister. Det spørgsmål, som den danske statsminister stillede i den danske valgkamp, det er endnu mere aktuelt i EU som helhed. For EU befinder sig, som det er blevet sagt, i sin dybeste krise nogensinde. Over 10 % af vores medborgere i Den Europæiske Union er arbejdsløse, 5 mio. alene i Spanien - hvilket er mere end hele den danske befolkning - og ungdomsarbejdsløsheden er en katastrofe. To tredjedele af EU's lande har en ungdomsarbejdsløshed på over 20 %, i Litauen over 30 %, i Grækenland over 40 % og i Spanien næsten 50 %.

Derfor er det også en skuffelse, når man læser det danske formandskabs program. Det er næsten som skrevet af "Merkozy". Væk er tankerne om at investere sig ud af krisen, tilbage er kravene om at spare sig ud af krisen. Men ærlig talt: Er der nogen, der tror, at man kan overvinde den nuværende krise ved at diktere nedskæringer og forringelser? EU har prøvet i Grækenland. Det lykkedes ikke! Så prøvede EU igen i Grækenland. Det lykkedes stadigvæk ikke! Og nu prøver man så for tredje gang i Grækenland, og det vil stadig ikke lykkes!

Det danske formandskabs program bærer den fine titel "Europa i arbejde", men den politik, der fremlægges, vil føre til mere arbejdsløshed. Efter min gruppes opfattelse er det en helt forkert vej at gå. Lad mig slutte af med at sige til det danske formandskab: Befolkningerne i de europæiske lande har ikke brug for flere EU-dikterede nedskæringer. De har hverken brug for europagter eller finanstraktater til at forringe den offentlige service og til at skære i lønningerne. Befolkningerne i Europa har brug for arbejdspladser til at forbedre vores fælles velfærd. Det danske formandskab har seks måneder til at vise os, at det er en del af løsningen og ikke en del af problemet.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt, for EFD-Gruppen. – Hr. formand! Det har været spændende den sidste halve times tid at være vidne til sådan en ægte love story. Helle Thorning-Schmidt er præcis, kan jeg betro jer, den statsminister, som I alle sammen sukker efter. Uddannet på bureaukratakademiet i Brugge, oplært og optrænet her i Europa-Parlamentets sakrale haller og kun kommet til magten på en lang stribe af løgne over for sine vælgere, fuldstændig på samme måde, som hele EU er blevet grundlagt. Det er for alvor en rådsformand, som I kan være stolte af, som I vil kunne omfavne. Og jeg kan love jer, jeg kan love alle i Kommissionen, at I også vil blive knuselsket af Helle Thorning-Schmidt. I er jo selve virkeliggørelsen af folk, der råder og regerer uden folkeligt mandat, uden at så meget som en eneste vælger nogensinde har stemt på jer.

I en tid, hvor stadig flere danske vælgere ærgrer sig over og ønsker at gøre det om, at de stemte på Helle Thorning-Schmidt, må I jo netop være forbillede for denne regering. Et perfect match. Hvor I i Grækenland og i Italien var nødt til at indsætte marionetregeringer for at få jeres vilje igennem, vil Helle Thorning-Schmidt og den danske regering levere alt på et sølvfad. Ingen protester. Ingen modsigelser. Kun loyalitet. Hvad kan I forestille jer mere?

Derfor har jeg sådan set kun én varm, til gengæld dybfølt, opfordring til Helle Thorning-Schmidt: Kom til Bruxelles, kom til Strasbourg, brug de kommende seks måneder, al din tid, her i EU's organer! Først og fremmest fordi det vil forhindre din regering i at ødelægge forholdene for Danmark, men dernæst også fordi skadevirkningen af, at du er her, vil være minimal i forhold til EU.

EU er allerede en supertanker, der er læk. Vandet har allerede dækket de første, nederste dæk til. Forleden så vi, at selv ESFS, der er det, der skal redde hele eurozonen, blev downgradet af de internationale ratingbureauer. Og hvad er melodien herfra? Ja, det er mere violinspil fuldstændig som på Titanic, mens vandet fossede ind.

Kære Helle Thorning-Schmidt, velkommen til EU. Her kan du få, hvad du vil have. Dine venner Rompuy, Barroso, Schulz er alle sammen klar. Her kan I forme den stat, som I ønsker, men som ingen uden for disse vægge ønsker. Her bestemmer I, ikke vælgerne. Hvad du i Danmark måtte lyve dig til at få, får de her serveret på et sølvfad. Det er en love story, der er værd at følge med i.

(Taleren accepterer et blåt kort-spørgsmål i henhold til forretningsordenens artikel 149, stk. 8)

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI), Blue-card question. – Mr President, I have a question for my colleague, a Danish Member, about the European financial transaction tax, which the Danish Prime Minister says they want to introduce very swiftly. Does he agree with the Danish Minister of Economic Affairs, Margrethe Vestager, who said it would cost hundreds of thousands of jobs, or maybe he may agree with Lene Espersen, the former Danish Foreign Minister, who described the tax as ‘bullshit’?

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD), blåt kort-svar. – Jeg er enig i, at en skat på transaktioner vil være dybt skadelig for økonomien i Europa, dybt skadelig for arbejdskraften, dybt skadelig for Europas konkurrenceevne. Derfor kan man glæde sig over en lille ting, nemlig at der har været totalt flikflak i den danske regerings politik. Nogle ministre er tilhængere, andre ministre er modstandere, den socialdemokratiske gruppe her i Europa-Parlamentet stemmer for, selv de danske medlemmer. Vi ved altså ikke rigtig, hvad den danske regering mener på dette punkt, og det er sådan set det bedste, man kan sige om det danske rådsformandskab.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI). - Helaas, mevrouw Thorning-Schmidt, ik heb nog nooit eerder zoveel holle retoriek en loze woorden gehoord als van u op dit moment. U lijkt Barroso wel. Een en al nietszeggendheid, zoals we precies van de Commissie en Barroso gewend zijn. Europa belooft toch al vijftien jaar economische groei. De strategie van Lissabon belooft dat Europa de sterkste economie ter wereld zou worden en dat is toch een lachertje gebleken. In werkelijkheid heeft het Europees socialisme geleid tot massale werkloosheid, failliete lidstaten, economische achteruitgang en politici die alleen hun eigen zakken vullen.

Maar ik heb nog een dringende oproep aan u, want Nederland heeft een groot probleem met Europa. Nederland heeft een van de beste sociale stelsels ter wereld en daar zijn wij trots op. Maar Europa, de Europese bureaucratie is bezig het Nederlandse stelsel kapot te maken. Het kan namelijk niet zo zijn dat Europese gastarbeiders al na één jaar het recht krijgen om van de sociale voorzieningen te profiteren. Het zou toch minstens tien jaar moeten duren voordat je daar gebruik van kunt maken. Europa verbiedt dat. Het is heel belangrijk dat Nederland de ruimte krijgt om al die Roemeense en Bulgaarse gelukzoekers te weren en buiten ons sociale stelsel te houden, opdat het voor Nederland kan blijven bestaan. Dus wilt u dat hoog op de agenda zetten mevrouw Hella Thorning-Schmidt?

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen (PPE). - Hr. formand! Jeg vil starte med at sige velkommen til den danske statsminister her i Europa-Parlamentet. Vi har set frem til det danske formandskab, og vi håber, at det går godt! Det er vi nogle stykker, der vil bakke op om. Selvom der har været et par talere i rækken, som ikke har været helt tilfredse, så tror jeg, at de fleste her i salen vil være enige med det danske formandskab i de fire prioriteter, det har fremlagt.

Vi har en stor og bunden opgave på det økonomiske område med finanspagten, sixpack og ikke mindst det kommende budget. Og jeg tror ikke, at Danmark skal nøjes med at være kontorleder i de næste seks måneder. Det er vigtigt for hele Europa, at vi har et formandskab, der vil noget, et modigt formandskab, som har modet til at sætte en dagsorden, der kan gøre en forskel - også selv om det giver uenighed! Når den økonomiske dagsorden er sat på sporet, ser jeg gerne, at Danmark lægger sig i selen på energiområdet. Her vil der være uenighed, så det synger, men det er nødvendigt, at der findes en løsning!

I 2011 brugte EU 315 mia. EUR på at købe olie ind til Europa, og der er ved at fokusere på energieffektivitet rigtig mange penge, som kan spares, og som dermed kan blive inden for området. Desværre må vi i dag konstatere, at Europas virksomheder og Europas borgere bliver mere og mere afhængige af gas fra Mr. Putin og af olie fra Mellemøsten. Får vi et stærkt direktiv på området energieffektivitet, så vil vi øge Europas konkurrencekraft, vores innovation og ikke mindst vores mulighed for at agere på de globale markeder. Sidst men ikke mindst vil det skabe masser af job til mennesker i blå kedeldragter, blåt arbejdstøj - vi vil skabe den vækst, som vi higer efter i Europa. Er der et område, som Danmark bør komme i mål med inden for de næste seks måneder, så er det dette område. Jeg håber på, at formandskabet vil tage den kamp op, på trods af at der er nogen, der ikke er enige. Jeg vil ønske held og lykke med formandskabet og med at producere solide resultater, der sikrer den grønne vækst og den grønne forskning i Europa.

 
  
MPphoto
 

  Dan Jørgensen (S&D). - Hr. formand! Tak til statsminister Helle Thorning-Schmidt for en meget klar og meget ambitiøs plan for det kommende formandskab.

De fire hovedoverskrifter - et ansvarligt Europa, et dynamisk Europa, et sikkert Europa og et grønt Europa - sætter den helt rigtige kurs for EU i denne tid. Jeg tror, at der er mange europæere, som føler, at EU er lidt langt væk, som ser EU som noget diffust, der foregår i Strasbourg og Bruxelles, men som måske ikke har den store betydning for deres hverdag. Men virkeligheden er jo en anden. Sandheden er jo en helt anden! De beslutninger, der bliver truffet i disse bygninger, har kæmpestore konsekvenser for menneskers hverdag fra Amsterdam til Athen, fra Cypern til København. Når vi taler om et ansvarligt og et dynamisk Europa, så handler det om, at vi skal skabe vækst, at vi skal skabe arbejdspladser, men at vi selvfølgelig skal gøre det i en tid, der også kræver påholdenhed, der også kræver, at vi strammer livremmen. Den balance er svær at finde. Det er noget helt andet - det er faktisk det stik modsatte af det hr. Messerschmidt og hr. Søndergaard sagde. Messerschmidt taler om "the perfect match", "love affairs" - her må man da sige, at det yderste venstre og det yderste højre står sammen om en kritik af Europa og sender et budskab om at lade lande, der ikke selv kan klare skærene, sejle deres egen sø, som f.eks. Grækenland. Det er selvfølgelig noget, der gør indtryk - ikke, fordi de har ret, men fordi det viser, hvor skadeligt det er, hvis ikke vi står sammen i Europa.

Et grønt Europa er en anden vision. Det er en vision, der handler om, at vi i en tid, hvor vi har krise, ikke må negligere det grønne - tværtimod! Ved at gøre noget godt for miljøet og ved at gøre noget godt for klimaet kan vi også skabe arbejdspladser, kan vi også skabe vækst. Tag f.eks. direktivet om energieffektivitet. Her taler vi om, at hvis vi reducerer vores CO2-udledninger i Europa med 25 % internt - det kan vi gøre ved at blive 20 % mere energieffektive end vi er i dag - så kan vi skabe 2 mio. job. Det er 2 mio. europæere, som ikke har et job, som vil få et job! Det er da at gøre en forskel! Det er da at gøre EU nærværende. Det er da at vise, at når vi står sammen på tværs af grænser, kan vi gøre en positiv forskel.

Et sikkert Europa handler om, at grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme er noget, der bekymrer, er noget, der skaber utryghed. Også her kan vi, når vi arbejder sammen på tværs af grænser, gøre en forskel. Samlet set er der tale om et visionært, et jordnært og et meget ambitiøst formandskabsprogram. Jeg vil ønske jer alt mulig held og lykke!

(Taleren accepterer et blåt kort-spørgsmål i henhold til forretningsordenens artikel 149, stk. 8)

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), Blue-card question. – Mr President, I would like to ask Mr Jørgensen whether it has occurred to him that the policies of the Commission are creating a Europe of mass unemployment.

 
  
MPphoto
 

  Dan Jørgensen (S&D), Blue-card answer. – Mr President, has it occurred to the honourable Member that the European Commission does not make policies. It makes proposals. You and I make policies and the President of the European Council is also, of course, a part of that process.

I think that if we do exactly what the Danish Presidency proposes, which is to go for growth which is also sustainable from an economic and a social point of view, it will make a positive difference to the lives of ordinary citizens of Europe.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). - Mr President, I welcome the Prime Minister to where it all started for her.

Allow me to address the Prime Minister in English, as I intend to compliment her and her government, and the last time I complimented Commissioner Reding in this plenary, it was translated as criticism. Therefore, as the Prime Minister is not used to me complimenting her, I want to avoid any misunderstandings, because the message is also for this House.

I want to compliment the Danish Government on three things. I want to compliment you on having listened to this House in drawing up your priorities, and on sticking to what is already on the table. This makes for a Presidency programme which is ambitious yet pragmatic. It shows that you have clearly understood your role as an honest broker. And finally, you and your ministers have done your homework and have been extremely industrious, with a high number of preliminary talks with Parliament. Thank you for that. I am sure you will get the support you have asked for today.

But, before the Prime Minister gets carried away by all these compliments, I had better ask a few critical questions. Firstly, how will the Prime Minister navigate the emerging minefield of new intergovernmental agreements and avoid European disunity? Secondly, what is the Danish position on a ‘Tobin tax’, which – according to the Commission’s latest figures – could cost around 130 000 jobs? Lastly, we are currently discussing family reunification rules and the Commission’s Green Paper. Now that Parliament’s President, Mr Schulz, has withdrawn his earlier critique of the 24-year rule, will the Prime Minister seize this opportunity to start working for an EU-wide 24-year rule? Those are my questions.

Prime Minister, I wish you the best of luck in the Presidency.

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen (Verts/ALE). - Hr. formand! Kære statsminister, kære Helle Thorning-Schmidt! Mange tak fra den grønne gruppe for din fremragende tale. Jeg vil starte med at sige, at jeg synes, det er forfriskende at se en stærk og visionær kvinde i spidsen for Europa, et Europa, hvor der er rigtig mange grå, støvede jakkesæt. Jeg tror, at der er brug for et friskt pust, og jeg tror, at du kan levere det. Allervigtigst for mig er det, at det danske formandskab i høj grad prioriterer en fælles europæisk kriseløsning. Det handler om at fokusere benhårdt på at skabe grøn vækst, bæredygtig vækst og nye grønne arbejdspladser. Det har millioner af europæere, der står uden arbejde lige nu, behov for. Min egen generation, de unge i Europa, er allerhårdest ramt, og jeg er glad for, at du tager spørgsmålet om generationskontrakten op her i dag. Jeg synes, at det danske formandskab kunne gå endnu et skridt videre og sikre, at vi sætter en halvering af ungdomsarbejdsløsheden på som nyt 2020-mål, og at vi arbejder for en europæisk ungdomsgaranti, der sikrer job og uddannelse her under krisen.

Til sidst vil jeg sige, at det er en helt afgørende erkendelse for os alle, at nedskæringer alene ikke løser krisen. Der har længe været nedskæringer på dagsordenen, og det har længe handlet om at klippe håret af hinanden. Nu er det tid til at sætte gang i vores økonomi, til at skabe nye job og til at sikre, at vores kriseløsninger er retfærdige. Jeg har de største forventninger efter din tale i dag til, at det danske formandskab vil løfte denne opgave.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (ECR). - Hr. formand! Velkommen fru statsminister. Der ligger store udfordringer foran det danske formandskab for de næste seks måneder. Det forventes bl.a., at det danske formandskab fokuserer på at reformere EU's energiforbrug. Det er en stor udfordring, da behovene er så forskellige i medlemsstaterne. Jeg håber, at formandskabet vil støtte udviklingen af helt nye vedvarende energitiltag. Vind, sol og vand er ganske enkelt ikke nok.

Danmark har overtaget formandskabet i en alvorlig periode. Den økonomiske krise har store konsekvenser for de europæiske befolkninger, som allerede nu er hårdt ramt af arbejdsløshed, hvilket vi hører fra alle sider i dag, især blandt de helt unge. Det kan vi ændre, hvis vi styrker de små og mellemstore virksomheder, der har meget svære vilkår for tiden. Det er, som De selv sagde, på tide at få gang i væksten. Jeg forventer, at formandskabet ikke bruger tid på traktatændringer, der ikke har befolkningernes støtte. Krisen skal ikke bruges som undskyldning for mere EU-bureaukrati. Tiden skal i stedet bruges på konkrete resultater, realisme, øget konkurrenceevne samt styrkelse af det indre marked.

Andre vigtige emner banker på, hvilket vi også hører fra kollegerne. Reformerne af fiskeripolitikken og landbrugspolitikken er emner, der ligger på bordet lige nu. I en tid med økonomisk underskud og krav om nationale besparelser kunne EU passende kræve ét hjemsted for dette parlament og skære kraftigt i såvel landbrugs- som fiskeristøtten. Vi ved, at disse to områder ikke fungerer efter hensigten i den nuværende form, men derimod koster borgerne rigtig dyrt. Vi skal holde op med at betale for tiltag, der ikke opnår den ønskede effekt.

Det glæder mig at høre, at formandskabet vil arbejde målrettet og realistisk, så de europæiske borgere kan genvinde tilliden til deres fremtid i vores del af verden.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Mr President, we have experienced four years now of harsh austerity across Europe and the results are perfectly clear: a downward spiral is being forced on Ireland, Portugal and Greece; millions are now facing misery, with parents in Greece giving up their children because they cannot afford to feed them; and the economy of the EU as a whole faces the potential for a recession in 2012.

Both the Prime Minister and Mr Barroso spoke about growth but, when you read the programme, it is clear that what we have here is business as usual – talking about growth while implementing austerity – and there is obviously a particular emphasis within the programme on the implementation of economic governance. Economic governance pure and simple is a method of institutionalising austerity at the expense of democracy across Europe.

The definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results; and that is precisely what we have here. Is it insanity or is it simply a means of ensuring that the bondholders get their pound of flesh at the expense of working people?

Finally, can I ask about the attitude of the Danish Presidency and the Commission as to the prospect of a referendum in Ireland on the austerity treaty, which goes even further in institutionalising and enshrining austerity? Will you respect the legal and political right of the Irish people to a referendum and to vote freely without a campaign of fear or blackmail?

 
  
MPphoto
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD). - Κυρία Πρωθυπουργέ, καλή επιτυχία στην άσκηση της Προεδρίας το επόμενο εξάμηνο! Θα ήθελα να κάνω δύο συγκεκριμένες προτάσεις ως προσθήκη ή βελτίωση στην ήδη υπάρχουσα πολιτική της Επιτροπής. Στον τομέα της ενέργειας θα μπορούσε η Προεδρία σας να αναλάβει την πρωτοβουλία της καταγραφής όλων των υπαρχουσών πηγών ενέργειας στην Ευρώπη. Πρέπει να γνωρίζουμε ποιες πηγές ενέργειας διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιες από τις επενδύσεις που πραγματοποιούμε στον τομέα της ενέργειας δεν είναι ρεαλιστικές, π.χ. έχουμε φωτοβολταϊκά σε χώρες που δεν έχουν ήλιο. Πρέπει, επομένως, να γίνει καταγραφή των υπαρχουσών πηγών ενέργειας.

Δεύτερη πρότασή μου είναι να αναληφθεί πρωτοβουλία στον τομέα της απασχόλησης. Η εφημερίδα «Wall Street Journal» εχθές είχε αφιέρωμα στη μεγάλη έξοδο του εργατικού δυναμικού από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να εξετάσουμε αυτήν την αλλαγή στον ιστό της αγοράς εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προτείνω αυτές τις δύο πρωτοβουλίες στους τομείς της ενέργειας και της απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - Voorzitter, mevrouw de eerste minister, ik hoop dat u zich ervan bewust bent dat er bij veel mensen in Europa hoge verwachtingen van het EU-voorzitterschap van Denemarken leven. Uw land heeft als een van de weinige lidstaten in de EU moedige en noodzakelijke maatregelen getroffen om het immigratieprobleem onder controle te krijgen. Dat is niet altijd in dank aangenomen door andere regeringen en door de Europese Unie zelf.

Uw land heeft naar aanleiding van de zogenaamde "cartoon-crisis" ook een moedige positie ingenomen door het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid te verdedigen tegen de islamitische onverdraagzaamheid in. Ook al vertegenwoordigt u een andere regeringsmeerderheid, mevrouw de eerste minister, ik hoop dat u het recht van de lidstaten zult verdedigen om hun eigen asiel- en immigratiebeleid te voeren, want op dit moment is het zo dat er door gebrek aan controle aan de buitengrenzen even zo goed een Schengen-crisis als een euro-crisis bestaat.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE). - Herr Präsident! Ich möchte der dänischen Ministerpräsidentin zu ihrem europapolitisch freundlichen Programm gratulieren. Das ist für uns aus dänischer Sicht etwas völlig Neues, und wir werden alles daran setzen, Sie in diesem Programm aktiv zu unterstützen, sowohl bei der Umsetzung einzelner Maßnahmen – etwa in der Finanzmarktregulierung – als auch bei ihrem Bemühen, nicht die intergouvernementale Methode zum Erfolg zu führen, sondern die Gemeinschaftsmethode – Sie haben es ausdrücklich betont – als den Maßstab der europäischen Politik durchzusetzen. Wir stehen an Ihrer Seite, wenn Sie diese Initiativen ergreifen, Frau Ministerpräsidentin.

Ich möchte eines hinzufügen: Führen Sie Dänemark aus der europaskeptischen Ecke heraus! Dänemark hat in der Eurozone eine Opt-out-Klausel. Sie haben die Chance, nicht nur den Euro zu stabilisieren, sondern diese bisherige dänische Meinung umzudrehen und einen aktiven Schritt hin zum Euro zu machen.

Lassen Sie mich ein Weiteres ergänzen: Ihr Programm wird von uns unterstützt. Aber ich habe mehrfach in den Vorankündigungen gelesen, dass Sie einen Schritt in Richtung Türkei machen wollen. Sie haben das heute nicht erwähnt. Bitte, Frau Ministerpräsidentin, tun Sie uns in Ihrer halbjährigen Präsidentschaft den Gefallen und überzeugen Sie die Türkei, dass sie mit Blick auf die nächste Präsidentschaft ihre Blockadehaltung gegenüber Zypern, das Ihnen in der Präsidentschaft nachfolgt, aufgibt. Das wäre ein Erfolg hinsichtlich der Türkei. Wenn die Türkei Zypern weiter blockieren will, dann müsste ich am Ende Ihrer halbjährigen Bilanz sagen, dass Sie in diesem Punkt möglicherweise die Aufgabe nicht ganz haben erfüllen können. Kümmern Sie sich bitte darum, wir stehen hinter Ihnen!

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (S&D). - Mr President, I would like to welcome Prime Minister Helle to this House. Helle, I sat next to you in committee for many years and I know how determined and fair you are.

You have said that the economic crisis is central, but I know that you and your team came very early to this House in a very organised way to deal with the issue of values, to deal with the issues of justice and home affairs. You have not shied away from these very sensitive and difficult topics. All of our countries, including yours, have had very difficult times with these issues. What you have done is to address, rather than shy away from, what you call the building blocks of legislation, which are made in the House.

As co-legislators, we want you to please maintain your attention as a Presidency on the difficult issues of Schengen – one of the core values and building blocks of this Community – the common asylum system and the victims package. These are building blocks, which, like the asylum and migration package, have been delayed for so long. We look to you, your Presidency and your team for an effective move on these things.

Regarding the issue of Hungary, we want to see some volume from the Presidency, because we are a Community of values as well as a Community that wants to deal with the economic crisis, which is central.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI), Blue-card question. – Mr Moraes, you said that we want the Danish Presidency to deal with the Hungarian issue efficiently and urgently and so on. Who exactly are ‘we’, Mr Moraes?

What percentage of your constituents do you think would like the Presidency to deal with the Hungarian issue now, when there is such a deep crisis in Europe and there is so much unemployment and poverty? What percentage of Europe’s constituents wants us to deal with the retirement age of judges in Hungary, or the data protection ombudsman in Hungary?

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (S&D), Blue-card answer. – I said that the economic crisis is of course central to the citizens of the European Union and the Danish Presidency is paying attention to that. Perhaps I should not have mentioned Hungary; now I have the statutory question on Hungary.

The issue concerns values. The Presidency has to take part, with this Parliament, the Council and the Commission, in addressing issues which are of concern – in my country and in every other country – about fundamental values. It is not about the Hungarian people; it is about the need to address the policy of the Hungarian Government, or the policy of any government that may – I stress, may – be breaching fundamental values. It is something that we need to care about but it is not, of course, the only issue that exists in terms of importance in this House.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). - Herr Präsident! Frau Ministerpräsidentin, ich will damit beginnen, Ihnen zu danken. Sie haben direkt nach Antritt Ihrer Regierungsverantwortung die Schnapsidee der Vorgängerregierung ausgesetzt, Grenzkontrollen zwischen Dänemark und Deutschland und zwischen Dänemark und Schweden wieder einzuführen. Ich habe das für eine sehr gute Entscheidung gehalten. Meine Fraktion will ein offenes Europa. Das war eine gute Nachricht für die Bürgerinnen und Bürger in der grenznahen Region. Es war auch eine gute Nachricht für die Unternehmen, insbesondere die Speditionen, auf beiden Seiten der Grenze. Herzlichen Dank dafür, das ist eine wirklich gute Maßnahme!

Der zweite Punkt, den ich machen will – und da schließe ich mich Werner Langen an: Verteidigen Sie bitte die Gemeinschaftsmethode! Sie haben ja schon einmal erfahren, was es heißt, wenn wir zurückfallen in den Intergouvernementalismus des 19. Jahrhunderts und die Attitüde, die sich daraus ergibt. Jedenfalls das, was man lesen konnte von Herrn Sarkozy, was er Ihnen gegenüber geäußert hat. Wenn das der neue Ton der intergouvernementalen Methode ist, dann ist das ein weiteres Argument für die Gemeinschaftsmethode.

Aber dann gibt es schon einen Punkt, der wichtig ist. Sie schreiben in den Prioritäten zur Ratspräsidentschaft, dass Sie ein starkes, einheitliches Auftreten der Europäischen Union nach außen wollen. Ich fände es gut, wenn Sie die Gelegenheit dieser Ratspräsidentschaft benutzen würden, um eine Diskussion darüber zu beginnen, ob Sie wirklich Ihr Opt-out aus der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik aufrechterhalten wollen. Es ist schon merkwürdig, dass in der Europäischen Verteidigungs-Agentur alle dabei sind außer Dänemark. Ich wäre Ihnen wirklich dankbar, wenn Sie das nutzen.

Der letzte Punkt: Meine Fraktion strebt gemeinsam mit den Grünen und den Sozialdemokraten in der Tat ein Verfahren nach Artikel 7 Absatz 1 des Vertrags gegen Ungarn an. Der Rat ist es aber dann, der die Empfehlungen machen muss, und bei Artikel 7 Absatz 1 geht es nur um Empfehlungen. Ich ermutige Sie: Setzen Sie das auf die Agenda, organisieren Sie die notwendige Vierfünftelmehrheit der Mitgliedstaaten! Nur so kommen wir bei Ungarn weiter.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). - Mr President, Ms Thorning-Schmidt spoke of ‘results, not intentions’: that reflects my own political aim, so thank you, Prime Minister, for that.

As the rapporteur for the Energy Efficiency Directive, I will try to move this Parliament into a position where we can reach a deal with you. Today, however, I want to address one issue which I think is crucial in relation to getting investment in the short term, and it concerns the European Investment Bank. In December 2008, 27 heads of state decided that in 2009 the lending capacity of the EIB should be raised from EUR 55 billion to EUR 80 billion. That meant in 2009 that there was EUR 25 billion more concrete investment in wind and other projects as well as corporate bonds, which saved part of the European car industry. Today we are in the same credit crunch, yet for next year the EIB has reduced its lending capacity to EUR 60 billion. Why, at this very moment, are we cutting back EUR 20 billion in the lending capacity of the European Investment Bank?

Secondly, why is the EIB not using what Mr Draghi has provided as a lifeline for the private banks? Private banks now have EUR 500 billion at 1%, and they are parking it overnight in the European Central Bank and not investing it in the real economy. So, why is the EIB not able to lend EUR 80 billion at 1% in 2012 and invest in the European economy? Is that not the single quickest investment stimulus we can get during your Presidency?

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Europa va a picco, le borse crollano, l'Europa centralista delle lobby finanziarie si sta disfacendo, ma la Presidenza danese apre il suo semestre promettendo totale fedeltà ai piani della Commissione per la creazione di un supergoverno economico del continente.

Anziché concentrarsi sulle misure da attuare per salvare il destino di 500 milioni di cittadini, il governo danese promette di agire come fedele cane da guardia dell'eurotecnocrazia in Consiglio. Altri passaggi poi non mi trovano affatto d'accordo.

Prima di tutto, non vedo come si possa oggi proporre come prioritaria l'accelerazione al processo di allargamento dell'UE verso i paesi balcanici. Esistono altri problemi da affrontare subito, prima di preoccuparsi di come integrare i paesi in Europa colpiti da corruzione e criminalità.

E poi la Turchia: il governo danese spinge con forza per l'adesione della Turchia. La Turchia, per fortuna, è ben lontana dal raggiungere i parametri fissati dall'UE per l'ingresso. Ma il vero paradosso è che, nel momento in cui l'euro è a rischio fallimento, dovrebbe essere la Presidenza danese a salvarlo, paese, la Danimarca, fuori dalla zona euro, perché dell'euro, evidentemente a ragione, non si è mai fidato.

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Mr President, the Prime Minister is taking on the Presidency of the EU at a time when unacceptable behaviour threatens democratic principles. Such behaviour has become endemic and institutionalised in the European Union. In recent months we have seen elected leaders being bullied out of office and replaced by unelected technocrats, by an over-dominant German leader and her French poodle. With a possible new treaty on the way, the EU apparatchiks are desperately looking for a new way to include all 27 countries without the need for a referendum. So much for democracy. No wonder people across Europe are rioting. The message is there for all to see, but the EU turns its head away.

Prime Minister, you again hold the Presidency at a decisive moment: the possible demise of the euro. At a time of crisis and uncertainty the EU is looking to the Danish Presidency for a strong lead. How telling it is that a country from outside the eurozone is taking the helm. The EU is looking to the IMF to help bail out the troubled euro. How telling it is that the UK, a country from outside the eurozone, ridiculed and threatened here in December, has been asked to prop up the IMF at this time.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Primo ministro, nelle anticipazioni del programma emerge che la priorità principale della Presidenza danese del Consiglio dell'Unione europea è quella di garantire un'economia europea responsabile.

Che cosa significa? A mio modo di vedere, un'Europa più responsabile è innanzitutto un'Europa che sia consapevole del pericolo che corre. E oggi l'ostacolo più grande è la leadership europea. Non è l'euro ad essere in pericolo. Nella zona euro ci sono paesi che hanno condiviso, sì, la moneta, ma non il senso di una leadership politica. La situazione peggiore è l'immobilismo della nostra leadership continentale. Soprattutto per quei paesi in difficoltà che hanno l'estremo bisogno di essere trainati dalla forza del nostro colosso europeo.

Auspico, quindi, in questo senso, che si prosegua il buon lavoro compiuto dalla Presidenza polacca, che non ha mai perso di vista la vera priorità che abbiamo in questo momento; quella cioè di riaffermare l'unità come unica e invincibile arma per scongiurare pericoli che vanno oltre la nostra immaginazione, ma che sono più reali di molte previsioni che ci rendono soltanto presuntuosi agli occhi del mondo e dei nostri cittadini.

Ne approfitto, Presidente Schulz, per farle gli auguri di buon lavoro e per dire che saremo al suo fianco a margine della battaglia che lei ieri ha annunciato per riaffermare i diritti del parlamentarismo e del contributo del parlamentarismo alla battaglia per la costruzione europea che questo accordo nel metodo ferisce in modo enorme.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D). - Seja bem-vinda, Sra. Primeira-Ministra, à União Europeia dividida entre os Estados que conseguem empréstimos a taxas baixas e aqueles que só conseguem a taxas elevadas. Em tempos de crise, emergem os egoísmos e falta a solidariedade. Vamos contrariar esta tendência, colocando austeridade a rimar com solidariedade.

Sou relatora da revisão da diretiva sobre a licença de maternidade que o Parlamento Europeu aprovou em outubro de 2010. Até agora, não obstante os esforços da Presidência polaca, o Conselho não reagiu à proposta do Parlamento. O Parlamento está disponível e interessado em dialogar com o Conselho e com a Comissão para encontrar uma solução adequada à realidade, que sirva as famílias europeias e corresponda aos objetivos da Estratégia Europa 2020. Este é um assunto importante, tanto mais que a Europa enfrenta um problema grave demográfico, que condiciona o desenvolvimento económico e põe em causa a sustentabilidade da segurança social. Gostaria que este dossiê fosse encerrado durante a Presidência dinamarquesa.

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Herr Präsident! Ich möchte nicht auf die phrasieologischen Worthülsen von Herrn Barroso und der Frau Premierministerin eingehen. Sie taugen nicht für eine politische Debatte. Aber ich wehre mich gegen die Agitation, die hier im Hause gegen Ungarn gemacht wird – und nicht nur hier im Hause, sondern es hat bereits die Form erpresserischer Manöver angenommen, wenn man sich anschaut, wie die Kommission gegen Ungarn vorgeht.

Mich als Österreicher erinnert es daran, wie die Europäische Union mit dummen Sanktionen im Jahr 2000 gegen Österreich vorgegangen ist und sich dabei wahrlich blamiert hat. Die Vorwürfe sind ungerecht, und sie sind falsch. Die Regierung Orbán hat mehrfach bewiesen, dass sie eine demokratische Regierung ist. Sie ist von zwei Dritteln der ungarischen Wähler gewählt worden, und ist demokratisch legitimiert. Sie hat auch früher gezeigt, dass sie sich selber während der Ratspräsidentschaft als verlässlicher Partner nicht nur in der Union, sondern auch in der NATO immer wieder unter Beweis gestellt hat.

Ungarn kann so nicht behandelt werden. Und all jene, die glauben, dass sie mit dieser Agitation die Sozialisten oder die Liberalen oder alte oder neue Marxisten wieder an die Macht bringen können, täuschen sich. Mit dieser Diffamierung der ungarischen Regierung …

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort).

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE). - Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission européenne, parlons tout d'abord sur les sujets économiques et financiers; vous avez déclaré, Madame la Premier ministre, que le Danemark n'envisageait pas de s'impliquer dans l'intégration économique de la zone euro. Pouvez-vous nous rassurer sur l'aboutissement rapide des propositions législatives sur les produits dérivés et les deux règlements qui doivent compléter la refonte du pacte de stabilité et de croissance? En effet, nous avons besoin de ces textes. Des majorités – une majorité politique notamment – se forment sur la taxe sur les transactions financières; pourriez-vous nous donner votre position politique précise sur le sujet?

Ensuite, je voudrais attirer votre attention sur la politique commerciale. C'est le Conseil qui donne mandat à la Commission pour négocier pour le compte de l'Union. C'est une compétence de l'Union, et nous, Parlement européen, avons une nouvelle compétence politique d'approbation des traités relevant du commerce. J'attire votre attention sur la nécessité de ne pas être naïfs et d'appliquer le principe de réciprocité; par exemple, sur les négociations avec le Mercosur, les échanges des offres se feront à la fin de votre présidence? Soyez donc extrêmement vigilante.

Enfin, sur la croissance, lorsque le Président Van Rompuy est venu nous rendre compte du dernier Conseil européen, j'ai proposé qu'il y ait un Conseil européen entier consacré à la croissance. Vous êtes membre du Conseil européen, avec une position particulière. Le Président Schulz souhaite être invité au Conseil européen; nous soutiendrez-vous sur la présence de notre Président au Conseil européen et sur la nécessité d'avoir un vrai Conseil européen consacré entièrement à la croissance.

Je voulais parler de la convergence sociale, mais mon temps de parole est épuisé.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D). - Doamnă prim-ministru, toate obiectivele dumneavoastră, ambiţioase şi curajoase, pe care le salut, vor rămâne desuete şi fără relevanţă dacă nu vom sancţiona derapajele antidemocratice din Ungaria, Bulgaria şi România. Trebuie însă să fim atenţi să nu lovim şi mai tare în oamenii care sunt acum în stradă, în cei ale căror drepturi au fost călcate în picioare de Orbán, de Băsescu şi de Borisov.

Eu cred că tocmai aceşti lideri politici cu valenţe dictatoriale ar trebui puşi în discuţie. Cred că ar trebui să discutăm mult mai serios despre regimurile lui Traian Băsescu, ale lui Viktor Orbán şi ale lui Boyko Borisov. Cred că Europa are viitor dacă democraţia în Europa va fi apărată. Avem nevoie de democraţie în toate cele 27 state membre ale Uniunii.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE). - Señor Presidente, enhorabuena por su nombramiento.

Primera Ministra, celebramos las decisiones adoptadas durante el pasado Consejo, pero espero y deseo que no se queden solo en palabras, sino que se conviertan también en hechos y se materialicen lo antes posible.

Es necesario mandar un mensaje sólido a los mercados. Hasta ahora, estos están acogiendo bien las medidas. Además, se siente el afán de cooperación y el espíritu de voluntad que tanto vamos a seguir necesitando durante los próximos meses.

Debemos mantener y seguir consolidando nuestro esfuerzo en favor de la estabilidad y seguir apostando por la austeridad, pero esto debe ir acompañado de otras medidas que generen crecimiento y, por ende, empleo.

Solo con austeridad no saldremos de esta crisis. Necesitamos materializar reformas, no solo discutirlas. España está demostrando que está plenamente comprometida con esta idea. Por ello apoyamos las reformas estructurales que han de ser tomadas por los Estados miembros.

Por su parte, el Banco Central Europeo se está mostrando valiente a la hora de tomar decisiones; sin embargo, ha de mostrar un compromiso más claro mediante una participación más activa en los mercados secundarios de deuda. Además, es necesario poner en marcha mecanismos financieros comunes sobre los que tanto se ha debatido en esta Cámara.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D). - Arvoisa pääministeri, ... (Puhuja aloitti puheensa ilman mikrofonia ja joutui aloittamaan uudestaan alusta.) Haluaisin sanoa sen, että todellakin tutkimusten mukaan Tanskassa asuvat maailman onnellisimmat ihmiset ja olisi hieno asia, jos tämän puheenjohtajakauden aikana te pystyisitte edes hieman tartuttamaan tätä onnea tähän epäluottamuksen riivaamaan Eurooppaan.

Yleensä puheenjohtajat asettavat niin paljon prioriteetteja, että loppujen lopuksi mikään ei ole prioriteetti. Sama koskee näitä Euroopan unionin teemavuosia, ne usein häipyvät jälkiä jättämättä. Tällä hetkellä unioni viettää aktiivisen ikääntymisen ja sukupolven solidaarisuuden teemavuotta. Tämä on myös talouden kannalta erittäin ydinkysymys. Työurien pidentäminen ja eläkejärjestelmien kestävyyden turvaaminen ovat talouden kannalta myös – ne ovat ihmisarvokysymyksiä, mutta ne ovat myös talouden kannalta – erittäin tärkeitä kysymyksiä. Koska onhan todellakin niin, että ikärasismi on noussut nyt uudelle tasolle Euroopan unionissa ja kaikissa jäsenvaltioissa juuri tämän talouden taantuman takia. Vaikka meidän keskuudessamme elää loistavia esimerkkejä aktiivisesta ikääntymisestä: Jacques Delors, Helmut Schmidt ja niin edelleen. Ottakaa tämä prioriteetiksi.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Tisztelt miniszterelnök asszony! Nehéz időkben veszik át Európa kormányzását, de ön hozzászokott a nehézségekhez. Engedje meg, hogy lefordítsam szocialista képviselőtársaimnak a javaslatát: ha Magyarországot célkeresztbe teszi, akkor Önnek sikeres lesz a programja. Én azonban ezt nem hiszem. Nagy öröm számomra azt a szándékot látni az önök elnökségi programjában, hogy amit a magyar elnökség éppen egy évvel ezelőtt célként kitűzött, vagyis azt, hogy a gazdaságpolitikák európai szintű összehangolásával megteremtjük a gazdasági unió második pillérét, nos, most ezt a folyamatot önök felelősségteljesen beindíthatják.

Magyar képviselőként pontosan tudom, milyen az eurózónán kívülről, a közös politikák iránt elkötelezetten dolgozni. Programjuk kiemelkedő része a gazdaságirányítás minden elemének szigorú nyomon követése. Ezen feladat elvégzése valóban tiszta fejet és hűvös gondolkodást igényel, de mindenekelőtt belátó magatartást. Belátó magatartást arra vonatkozóan, hogy elsősorban ne csak számokban lássák ezen új mechanizmusok megvalósulását.

Arra kérem önöket tehát, hogy munkájuk során az azonosságot keressék a tagállamokban, ne szétválasztani próbáljanak jól vagy nem jól teljesítő országokra, hanem azt az igyekezetet keressék, amely iránt a csatlakozáskor minden tagállam elkötelezte magát. Ehhez kívánok önnek bölcsességet, türelmet és kitartást. Kívánom önnek azt, hogy sikerrel kormányozza a következő fél évben az Európai Unió hajóját.

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai (S&D). - Herr Martin, I am very happy that you are our President. I have a Socialist prime minister and am more than pleased. I would like to welcome Helle to this fantastic Parliament. Helle, you are a very tough person I am sure that you are going to do a fantastic job.

As some of my friends told me, small countries can work miracles. So let us believe in this miracle. As usual the work of the Presidency is cut out. Why it is so difficult? Just a few reasons: we have to preserve the unity of Europe when the eurozone crisis is trying to tear us apart. We have to constantly fight against the extremists and the Eurosceptics, and let me underline that citizens are not happy about the European Union.

We are going to start to apply the ‘six-pack’ and take some painful decisions. There are serious doubts about the prevalence of democratic principles in some of the Member States, including a state I know well. However, I am not completely dejected. We have heard a coherent, elaborate Presidency programme for a responsible, dynamic green and safe Europe. As a mother of two, you place special attention on youth, as I do. I am, therefore, confident that the Commission will keep its determination to do this job, and make sure that our common European values are respected everywhere.

What is more, we finally have a country in the Presidency that is led by a woman, a Social Democratic woman. For all this I have high expectations. Thank you very much for your solidarity.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). - Herr Präsident! Auch Ihnen herzliche Gratulation. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.

Diese Ratspräsidentschaft hat zwei Schwerpunkte. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, ein verantwortungsvolles Europa zu führen. Ein verantwortungsvolles Europa muss ein demokratisches Europa sein. Ein demokratisches Europa setzt voraus, dass das Europäische Parlament bei jeder Entscheidung auf europäischer Ebene beteiligt ist. Ohne das Europäische Parlament darf während der dänischen Ratspräsidentschaft nichts entschieden werden!

Ein verantwortungsvolles Europa muss vereinen und darf nicht spalten. Vielleicht ist es gut, dass Sie nicht in der Eurozone sind, weil derzeit ja Versuche gemacht werden, die einen von den anderen zu trennen. Alle Maßnahmen als Antwort auf die Krise müssen gemeinschaftliche Maßnahmen sein und den nächsten Integrationsschritt zur Wirtschafts- und Sozialunion sowie zur politischen Union vorbereiten.

Ihr zweiter Schwerpunkt wird die Finanzmarktregulierung sein. Ich bitte Sie, dass Sie mit uns im Parlament versuchen, zügig die Einzelinteressen zu überwinden und die notwendigen Maßnahmen zur Stärkung der Eigenkapitalstruktur und Liquidität bei Wahrung der europäischen Wirtschaftsstruktur durchzuführen.

Wir haben viel zu tun, nur gemeinsam können wir es schaffen!

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE). - Mr President, I would like to offer the Prime Minister my congratulations.

As a Swede, it is easy to be committed to – and also to be proud of – the Danish agenda, although it has a slight Social Democrat touch, but I think it is important to see the big challenge that the Danish Presidency is facing. At a time when we risk a division in Europe in the process of deciding how to achieve financial stability, it is very important that the Presidency be able do whatever is needed in order to take care of the entire European Union and to bind Member States together. The process of the internal market, and of launching a new wave of reform for the internal market, is one of the most important ways of binding Europe together, and also of regaining economic strength and dynamism. I hope this will be a core item on the Danish Presidency agenda.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE). - Paldies, priekšsēdētāja kungs! Cienījamie kolēģi! Nākamajai Eiropas prezidentūrai ir patiesi daudz izaicinājumu, tai skaitā eiro krīze, tai skaitā daudzgadu budžets. Taču ir ļoti svarīgi vienlaikus pievērst uzmanību enerģētikas jautājumiem, kas ieņem aizvien svarīgāku lomu ģeopolitikā. Konkrēti, ir jāveicina vienotas Eiropas Savienības enerģētikas ārpolitikas izveidošana.

Šobrīd mums ir likumdošana, kas paredz to, ka Eiropas Savienībā pārvades sistēmu operatori tiek atdalīti no piegādātājiem, no ražotājiem. Tajā pašā laikā mēs zinām, ka ir dalībvalstis, kas slēdz sadarbības līgumus ar trešām valstīm, kuri paredz ekskluzīvas tiesības izmantot infrastruktūru, šādā veidā nepieļaujot konkurenci un strādājot pret Eiropas Savienības iedzīvotājiem.

Es aicinu prezidentūru uzsvērt Eiropas Savienības likumdošanas nepieciešamību, ka tā ir jāievieš ne tikai līgumos, kas ir starp Eiropas Savienības valstīm, bet arī ar trešām valstīm. Paldies par uzmanību!

 
  
 

„Catch the eye“-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Giuseppe Gargani (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che nella giornata odierna abbiamo ascoltato tre discorsi che possono far ben sperare per l'Europa; si tratta di tre programmi e tre strategie.

Alla signora Presidente del Consiglio vorrei dire che ciò che ha detto è molto importante: che la Danimarca segue il destino dell'Europa. Non è una frase qualunque, ma è una frase che la impegna a potenziare l'Europa e a dare tutta la sua disponibilità; far prevalere, come lei ha detto poi alla fine, il metodo comunitario.

Allora noi ci troviamo in una situazione davvero difficile – e non è retorica la mia – noi abbiamo un'interruzione del processo di sviluppo comunitario. E ha avuto la prevalenza rispetto a questo, non la modifica del trattato come alcuni colleghi dicono, ma un accordo tra gli Stati intergovernativi. Abbiamo un momento di sosta e di grande difficoltà, che credo non può portare neppure ad un'ipotesi di sviluppo possibile. Con l'intergovernativo non c'è né crescita, né sviluppo. E quindi l'impegno della Presidenza danese è di evitare che tutto questo avvenga.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). - Mr President, last Friday – 13 January 2012 – Standard and Poor’s told markets in the world that EU leaders had been incompetent in responding to the crisis. They have not stopped but rather they have fuelled speculation against the euro. S&P stressed that EU systemic tensions and euro problems were due to the growing divergence of competitiveness among core EU Member States and the so-called ‘periphery’. Solidarity has been an empty word in measures to counter these structural imbalances.

The rating agencies have now come to agree with the progressive left that the punitive austerity obsessing Mrs Merkel’s government and other neo-liberal governments in Europe is not reducing debt anywhere but merely bringing recession, mass unemployment, fiscal and social injustice and rebellion to European streets.

A financial transaction tax is indeed a very good beginning but it is not enough. We absolutely need to move towards fiscal harmonisation. Take the case of Portugal, where 19 out of the 20 top stock-exchange-listed companies have moved fiscal domicile into the Netherlands and Luxembourg, not just to avoid paying higher taxes at home but to skip declaring the proceeds of investment in other world markets. How can they compete in this fiscal jungle in the EU?

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford (ALDE). - Mr President, I want first of all to welcome the priority to be given by the Danish Presidency to chronic diseases and specifically to diabetes. I applaud the input I believe my Danish Co-Chair of the Diabetes Working Group, Christel Schaldemose, has probably made to securing this commitment.

Diabetes is no longer a ticking bomb. The bomb has gone off and we are heading for 10% of our citizens having diabetes, with huge costs to our healthcare system. Please will the Danish Presidency help to secure an EU diabetes strategy?

In the remaining seconds I also want to repeat the question that Guy Verhofstadt put – and, hopefully, get an answer from the Prime Minister. What is the Council doing to call Hungary to account? There is a legal and constitutional crisis in Hungary which is a real threat to European values of liberal democracy. I hope we are going to get a change to the traditional diplomatic club in the Council, where none of the 27 call each other to account because of the ‘I’ll scratch your back if you scratch mine’ culture.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). - Panie Przewodniczący! Pani Premier! Dania jest kolejnym krajem, który obejmując przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej zapowiada wyprowadzenie Wspólnoty z kryzysu gospodarczego oraz zapewnienie wzrostu gospodarczego. Do dyspozycji pozostało tylko 6 miesięcy. Przypomnijmy, że podobny priorytet znalazł się w programie prezydencji belgijskiej, węgierskiej i polskiej, o Traktacie Lizbońskim nie wspominając.

Wszyscy obywatele Unii Europejskiej są zainteresowani tym, aby ten cel został wreszcie zrealizowany. Spoglądając jednak na wysiłki poprzedników i ciągle piętrzące się problemy gospodarcze można być niemalże pewnym, że następna prezydencja będzie musiała wpisać do swojej agendy podobny priorytet. Duńska prezydencja zajmie się także budżetem na lata 2014-2020. Dlatego szczególnie ważne jest, aby podtrzymała tak ważny fundusz spójności, dzięki któremu mogą rozwijać się nowi członkowie Unii z Europy Środkowo-Wschodniej. W punkcie „ekologiczna Europa” Dania zakłada z jednej strony zrównoważony wzrost gospodarczy, a z drugiej nadal chce forsować unijne pakiety klimatyczne. Zdaniem wielu ekspertów te dwa kierunki się wykluczają.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD). - Κυρία Πρωθυπουργέ, εύχομαι να έχει επιτυχία η Προεδρία σας. Βέβαια, η εξάμηνη εκ περιτροπής Προεδρία αποτελεί μείζονα συμβολισμό της δημοκρατικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αφήνει όμως περιθώρια ουσιαστικής επίδρασης στα πράγματα. Η χρονική περίοδος της εξάμηνης Δανικής Προεδρίας συμπίπτει με χρόνο αποφασιστικό για το μέλλον της Ευρώπης και των πολιτών της. Είναι σαφές ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης έχουν υποκατασταθεί από ένα άτυπο Διευθυντήριο, το οποίο δεν έχει επιτύχει. Ελπίζουμε ότι ο νέος Πρόεδρος κύριος Schulz, τον οποίο εκλέξαμε εχθές, θα προσπαθήσει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση.

Η Ελλάδα, κυρία Πρωθυπουργέ, είναι απόδειξη της αποτυχίας της οικονομικής πολιτικής της Ευρώπης και συνακολουθείται από την Ιταλία και όλες τις άλλες χώρες του Νότου. Η λιτότητα έχει αποτύχει, η ανεργία έχει απογειωθεί, τα ελλείμματα αυξήθηκαν, η ύφεση γιγαντώθηκε και περιπέσαμε τελικά σε κατάσταση τοπικής παγίδας. Λάβετε μέτρα ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken (Verts/ALE). - Hr. formand! Tak til vores statsminister, som holdt en flot tale. Den kan vi være stolte af.

Jeg har et enkelt punkt, som jeg gerne vil forelægge statsministeren. Det drejer sig om chartrets artikel 41, som drejer sig om god forvaltningsskik. Borgerne i Europa har fået ret til god forvaltning, og det angår faktisk institutionerne her. Derfor er det noget, der skal tages alvorligt. Men hvis ikke der kommer rigtig lovgivning om god forvaltningsskik, vil Kommissionen ikke gøre brug af den af sig selv. Det ved jeg fra mange sider. Det er kun, hvis der kommer et skub fra et formandsland, som i lang tid har sat åbenhed og borgerdeltagelse øverst på dagsordenen, det er kun, hvis der kommer et skub fra os om, at artikel 41 skal omsættes i god forvaltningsskik, at der er en chance for, at Kommissionen tager den klare rettighed, der nu er nedfældet i chartret, alvorligt.

Derfor vil jeg henstille meget til, at også dette emne tages op, for selv om det måske ikke er så sexet som alle de andre emner, er det stadig meget vigtigt.

 
  
MPphoto
 

  Sophie Auconie (PPE). - Monsieur le Président, toutes mes félicitations! Compte tenu de la crise économique et sociale que nous traversons, l'emploi doit être une priorité pour nos institutions, Madame le Premier ministre.

Il y a 23 millions d'entreprises dans l'Union européenne et 23 millions de chômeurs. Certes, ainsi présentée, l'équation n'est certainement pas démontrable, mais c'est dire que nous devons œuvrer ensemble pour donner à nos citoyens le goût de l'entreprise, le goût d'entreprendre.

Je voudrais, à ce titre, me féliciter de la proposition de la Commission européenne sur l'entreprenariat social. C'est un secteur qui, à terme, représentera 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans l'Union européenne, qui représentera 3 à 7,5 % de la main-d'œuvre de l'Union européenne. Cette proposition, Monsieur Barroso, elle est ambitieuse, elle est opportune et je souhaiterais que, ensemble, Madame le Premier ministre, nous puissions arriver à l'adopter en séance plénière, pendant votre Présidence. C'est notre souhait et je sais que c'est le vôtre.

 
  
MPphoto
 

  Frédéric Daerden (S&D). - Monsieur le Président, Madame le Premier ministre, merci pour la présentation de votre programme.

Au cours du semestre dernier, ce Parlement a adopté un rapport sur la lutte contre la pauvreté. Nous sommes tous, ici, conscients que le phénomène s'aggrave en Europe avec les différentes mesures d'austérité prises dans divers États membres, alors qu'un passage précise que ces mesures ne peuvent porter atteinte à l'emploi et à la protection sociale.

Dans ce contexte, quels sont les éléments du programme de votre présidence qui permettront de soutenir le commissaire Andor dans ses efforts pour réaliser l'objectif de réduction du nombre de pauvres en Europe de vingt millions?

Le volet budgétaire me semble particulièrement important. Le rapport recommande – je cite – "la poursuite et un soutien budgétaire accru du programme européen permettant de contribuer aux différents aspects de lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté". Comment voyez-vous la concrétisation de cette recommandation au travers des négociations sur le futur cadre financier pluriannuel?

Viendront aussi sur la table, notamment, deux sujets: la pérennisation au-delà de 2013 du programme d'aide alimentaire aux plus démunis et le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Quelles sont les vues de la présidence sur ces programmes qui semblent mis en péril au niveau de certains États membres au sein du Conseil?

 
  
 

Ende des „catch the eye“-Verfahrens

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, President of the Commission. − Mr President, the questions were in fact all addressed, understandably, to the Prime Minister and the acting Presidency of the Council. The right to answer those questions is a privilege I will not take away from her. Let me use this minute to reiterate the need to concentrate this semester on supplementing our important efforts in terms of fiscal consolidation with growth-enhancing measures.

I believe the Danish Presidency will be a very effective partner in this matter, in delivering pragmatically, in trying to find solutions. Prime Minister, you have heard Parliament and I think we can say that there is broad support in this Parliament for your programme.

You can count on this Parliament. You can also certainly count on the Commission. We can therefore make this semester not a semester of more empty announcements and delay, but a semester of decisions and concrete implementation. We wish you all the best.

 
  
MPphoto
 

  Helle Thorning-Schmidt, President-in-Office of the Council. − Mr President of the European Parliament, Mr President of the European Commission, leaders of the political groups, Honourable Members of this House, thank you very much for your remarks. It has been a real pleasure to take part in this lively debate that we have had today.

What I take away from the debate today is a clear conviction that, yes, not all of us agree – I will come back to that – but also a solid and robust confirmation that we have support for the Danish Presidency programme and I thank you for that. We will do everything we can to live up to this support.

Many topics have been raised. Time is limited, but allow me to address a few of the issues that you have raised. Mr Barroso and Mr Daul raised the question of the MFF. We will be very serious in dealing with this during the Danish Presidency. I can assure you that it will be a top priority for the Danish Presidency to get as far as we can in terms of the multiannual financial framework. We will do that with the purpose of modernising our financial perspective and in such a way that we can use our common resources to create new jobs and new growth.

In this context let me also make a remark on the financial transaction tax, which has been raised by Mr Callanan and others. I want to raise this to avoid any misunderstandings. The Danish Presidency will handle this dossier in a loyal and professional manner and as an honest broker. I am tempted also to draw attention to the wider agenda of the Financial Regulation, which we will intend to strengthen in our Presidency.

Many have raised the question of Hungary, namely Mr Verhofstadt, Ms Harms and Mr Moraes. As everyone knows, there is a debate on Hungary taking place in the plenary later this afternoon. Let me be brief: the Commission plays a vital role as a guardian of our Treaties. They have found grounds for initiating an infringement procedure on at least three counts against Hungary. We must of course take that very seriously.

We are in full support of the way the Commission has handled this crisis. They have used what everyone is talking about today, the rules that we have, the Treaties and – let us be clear – the Community method. We are behind the Commission in this. All Member States are under the obligation to abide by our laws. That is an integral part of the way we do things in the Union.

Many have addressed the debt crisis. The downgrading of a number of European Member States underlines the need for European answers in this crisis but, before everyone decides that this is a crisis of Europe, I would like to remind this House that the reason why we have a debt crisis in the European Union is because Member States have not watched their own budgets. This is at the core of why we have a problem. We need to focus on European solutions, but let us not forget that the reason why we have an economic crisis is because the Member States did not abide by our rules.

This takes me to the downgrading of some of the Member States. Mr Verhofstadt referred to the wording and quoted, I believe, Standard and Poor’s. I have also noted what Standard and Poor’s are saying, because they were specifically referring to the lack of growth and employment perspectives in the European Member States when they downgraded the countries. What they said was not said by a Social Democrat or the European Left. Standard and Poor’s said that austerity also has to be followed up by growth initiatives.

(Applause)

That brings me to the discussion about growth and employment. Many have touched upon that – Mr Swoboda, Ms Harms, Mr Søndergaard, Ms Turunen, Mr Bendtsen, Mr Johansson and many other speakers. Let me state very clearly that the European economies must consolidate. They need to do that and, for that reason, the Danish Presidency and Denmark will support the fiscal compact.

But let me also be very clear that it is not enough to focus on consolidation alone. We have to give a push in the right direction to growth and employment. Young people all across Europe are expecting that from us. We need to create European jobs now. I agree with the speakers who have suggested we go back to one of the biggest successes that the European Union have had over the years: the Single Market. It is the internal market that has created growth and employment. That is why we want to finalise the work of the Single Market.

Therefore the President of the European Council and I have agreed not to forget the issue of growth and employment. That is why we have agreed that at our meeting on 30 January 2012 we will emphasise this point and make sure that, not only do we discuss consolidation, but we also discuss growth and employment. This is what we want to do.

Many of you have mentioned the Energy Efficiency Directive. Mr Turmes mentioned this as rapporteur and I appreciate that. I can only repeat and stress to you that, if we want to see clear results on the green agenda, we must make haste. This is an opportunity. We have a European Parliament that wants to do that and we have a Presidency that wants to focus on that. Let us make it happen over the next six months. We can only do that if we all cooperate.

(Applause)

Many of you have addressed the question of European unity and the Community method: Mr Daul, Mr Rohde and others. Let me be clear, what sets Europe apart is our commitment to solidarity with each other, to our unity as a union, but also to our commitment to the Community method.

I know that if citizens across Europe are listening to this debate, they will look at us and ask what is this Community method? What do they mean by the Community method? I will state today that it is still worth defending because what the Community method really means is that Europe is no longer ruled by the strongest, but that Europe is now ruled by law and democracy. Friends, that is worth defending.

(Applause)

It is worth defending not only for the smaller Member States but for all of us. The Community method and European unity must be an overarching goal for our endeavour. With your help, dear former colleagues, friends, honourable Members of the European Parliament, let us make it happen, let us work together and let us produce some tangible, real results for our European citizens. I am convinced that we can do that. If we do, we will also create a path out of the European crisis to a more prosperous future.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. Pirmiausia, noriu pasveikinti Daniją, perėmusią Europos Sąjungos pirmininkavimą iš Lenkijos, ir palinkėti jai didelės sėkmės. Iš tikrųjų, Danijos laukia nemažai itin svarbių Europos Sąjungos ateičiai užduočių. Tai ir europinio projekto dėl sustiprintos ekonomikos sąjungos praktinis įgyvendinimas, ir tolimesnės derybos dėl naujos daugiametės ES finansinės perspektyvos (2014–2020). Danijai teks nemenkas uždavinys pastūmėti šias derybas į priekį. Džiaugiuosi, kad Danija, atsižvelgdama į tai, jog šie metai yra paskelbti Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais, ketina skirti ypatingą dėmesį vyresnių žmonių užimtumo didinimui. Vertinu, kad Danija, kalbėdama ne tik apie dabartines, bet ir ateities užimtumo problemas, savo programoje kalba ne tik apie vyresnio amžiaus žmones, bet taip pat ir apie jaunimą ir jo pasirengimą ateities darbo rinkos poreikiams. Be to, ypatingas dėmesys atkreipiamas į mokyklos nebaigiančių jaunuolių skaičiaus mažinimą. Vis dėlto gaila, kad pirmininkaujančios šalies programoje neminimi itin svarbūs žmonėms klausimai, kaip antai iš mirties taško jau daugiau kaip metai nepajudinamos Motinystės atostogų bei Kovos su diskriminacija direktyvos. Dėl abiejų šių teisės aktų ateities jau teiravausi pirmininkaujančios Danijos, kada valstybės narės planuoja surasti bendrą sprendimą, siekiant kuo greičiau priimti šias svarbias direktyvas, todėl labai įdomu būtų išgirsti, kokių konkrečių veiksmų pirmininkaujanti valstybė ketina imti dėl šių dviejų klausimų.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. The next six months are a crucial time for the EU, probably more so than during any other presidency for a generation. That the Danish Government take their commitments during this period seriously is, I presume, fully understood. However, I call on them further to step up to the plate, to realise that history will most likely be made over this period for good or for ill, and to fall on the right side of that history.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O papel das presidências rotativas é hoje, na prática, muito limitado. Este foi, de resto, um dos golpes que o Tratado de Lisboa desferiu no princípio (nunca efetivado) da igualdade entre Estados nesta UE. O programa da Presidência dinamarquesa, como o desempenho das anteriores presidências, é elucidativo sobre quem determina o rumo e manda na UE: o diretório franco-alemão, cada vez mais hegemonizado pela Alemanha, atuando sempre na defesa dos seus grupos económicos e financeiros. Isto fica claro com a leitura das prioridades desta presidência: lá encontramos o aprofundamento do mercado interno (com o avanço sobre áreas como a contratação pública, a energia ou o conhecimento – com a intenção expressa de transformar o conhecimento em negócio); a desregulação e liberalização do comércio internacional; a participação dos mais velhos no mercado de trabalho; e, claro, a dita austeridade – defendendo-se a implementação rápida das decisões contidas na chamada governação económica, no pacto para o euro mais ou no mais recente tratado intergovernamental, que pretende constitucionalizar a austeridade e que constitui um perigoso ataque à democracia. São orientações de continuidade, que nos trouxeram à desgraça económica e social. As pinceladas de verde e de social que o novo Governo social-democrata dinamarquês procura dar no programa não são suficientes para as iludir.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. Pri pohľade na text programu Dánskeho predsedníctva myslím, že bude kvalitné a má predpoklady uspieť. Dánsko sa vzdáva úlohy predsedu rokovaní o stabilizácii eurozóny. Na jednej strane je to pochopiteľné – nie je členom menovej únie. Skromnosť zo strany dánskych predstaviteľov však môže byť zbytočná. Situácia v eurozóne sa týka celej Európy a neutrálny moderátor rokovaní by rozhodne nemohol byť na škodu. Treba toto rozhodnutie ale akceptovať a sústrediť sa na rovnako dôležité body ako napríklad snaha o obnovu hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných príležitostí. Musím ale povedať, že nie všetky body programu predsedníctva ma potešili. Hoci text programu nehovorí o dani z finančných transakcií nič, dánska ministerka hospodárstva sa už vyjadrila, že túto daň nepodporí. To je mimoriadne nešťastné rozhodnutie. Práve teraz je totiž čas zaujať jednoznačné stanovisko v oblasti regulácie finančného sektora. Práve teraz treba jasne dať najavo, kto je za krízu zodpovedný a kto sa vyhýba skladaniu sa na jej náklady. Ak je v sekcii programu predsedníctva kapitola „Zodpovedná Európa“ s podkapitolou „Posilnená finančná regulácia a dohľad“, ale chýba tam tak dôležitý návrh, tak sa mi to nezdá príliš dôveryhodné. Napriek tomu ale budem dánskymi kolegom držať palce, aby toto ťažké obdobie pre EÚ ustáli so cťou.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. Z radością witam naszych duńskich kolegów z „prezydenckiego” trio. Cieszę się również, widząc na czele Rady Unii Europejskiej kobietę, premier Helle Thorning-Schmidt. Przedstawiony przez Panią program jest niezwykle rozbudowany i ambitny. Widząc jednak z jaką energią Pani rząd pracuje jestem pewna, że uda się go zrealizować. W czasach kryzysu Europa musi być dynamiczna i odpowiedzialna. Decyzje podjęte podczas szczytu europejskiego dnia 9 grudnia 2011 r. muszą teraz zostać wprowadzone w życie, by wzmocnić politykę finansową oraz zabezpieczyć stabilność ekonomiczną w krajach członkowskich. Musimy kontynuować wysiłki na rzecz tworzenia pewniejszej sytuacji na rynkach finansowych, wzmacniania konkurencyjnego rynku wspólnotowego, a także tworzenia bardziej „zielonej” Europy bezpieczniejszej dla wszystkich obywateli.

W programie duńskiej prezydencji osobiście cieszy mnie kontynuacja prac dotyczących tzw. agendy cyfrowej w ramach europejskiego programu na rzecz kultury. Jako autorka sprawozdania dotyczącego dozwolonego użytku dzieł osieroconych, który znalazł się wśród priorytetów na następne 6 miesięcy, jestem przekonana, że projekt ten zostanie ukończony i otworzy wszystkim zainteresowanym dostęp do skarbów kultury od lat skrywanych w archiwach. Życzę wytrwałości, skuteczności i wielu sukcesów w nadchodzących niezwykle pracowitych miesiącach.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Göncz (S&D), írásban. „Noha Dánia nem tagja az euróövezetnek, soros elnöksége egyik legkomolyabb kihívása lesz a gazdasági kormányzás megerősítését szolgáló, tavaly decemberben hatályba lépett jogszabályok gyakorlati alkalmazása és a költségvetési fegyelmet tovább szigorító fiskális paktum tető alá hozása. Az államadósság és a deficit csökkentését célzó intézkedések mellett a Tanácsnak ösztönöznie kell a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést ösztönző lépéseket. A dán elnökség alatt kezdődnek az érdemi tárgyalások az Európai Unió 2014-2020 közötti költségvetéséről. Azt várom a soros elnöktől, hogy elfogadható kompromisszumokat tesz le az asztalra, és bevonja az Európai Parlamentet a döntések előkészítésébe. Remélem, hogy Dánia kiemelt figyelmet szentel az európai romastratégia megvalósításának, a stratégia keretében benyújtott jelentések értékelésének. Bízom benne, hogy Dánia kiáll Bulgária és Románia schengeni tagsága mellett, és tovább viszi a bővítési folyamatot. A Tanács sem hallgathat, ha bármely tagállam megsérti az uniós jogszabályokat. Remélem, hogy a tagállamközi fórum elnökeként Dánia felsorakozik az Európai Parlament és azon uniós kormányok mellett, amelyek nyomást gyakorolnak a magyar kormányra annak érdekében, hogy vessen véget az uniós jogot és értékrendet sértő politikájának”.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. Nehéz időben veszi át Dánia a stafétabotot. A rendkívüli gazdasági helyzet ellenére bízom abban, hogy az elnökségi félév végén Európa erősebb lesz. Külön köszönet illeti a dán elnökséget, hogy a Magyarország ellen irányuló támadások során megőrizte higgadtságát. Egyúttal bebizonyította, hogy a korrekt, tényeken alapuló vita híve. Az elnökség ugyanis felismerte: a Magyarország elleni hisztérikus támadássorozat az európai gondolatnak okozza a legnagyobb kárt. Az alaptalan rágalomhadjárattal ugyanis a baloldali politikai erők csak azt érik el, hogy a szélsőséges pártok Európa-szerte megerősödnek. Szeretnék kitérni az elnökség energiapolitikai programjára is. Megelégedéssel nyugtáztam, hogy a rövidtávú válságkezelési intézkedések mellett a zöldgazdaság fejlesztése és az egységes energiapiac megvalósítása továbbra is a legfőbb célok között szerepel. Remélem, hogy a dán tapasztalatokra és szakértelemre alapozva mindkét területen jelentős előrehaladást könyvelhetünk el az elnökség során. A félév egyik legfontosabb jelentése az energiahatékonysági irányelv. Ennek korai lezárása mindannyiunk érdeke. Igazi sikerről azonban csak akkor beszélhetünk majd, ha az irányelv a való életben is működő megoldásokat ír elő. A hangzatos célkitűzések eddig sokszor kudarcot vallottak. Ezért most már konkrét lépéseket kell tennünk a 20%-os energiahatékonysági cél elérése érdekében.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (S&D), írásban. Először is engedjék meg, hogy köszöntsem Dániát, mint az EU új soros elnökét. Az Önök állama rendkívül tapasztalt ezen a téren, - ami garanciát is jelent - hiszen hetedik alkalommal töltik be ezt a rendkívül felelősségteljes pozíciót. Mint azt tudjuk, Európa nagyon nehéz időszakon megy át, így az új elnökség sikere talán minden eddiginél fontosabb az EU27-ek számára. Programjukat olvasva elégedetten konstatáltam, hogy leendő intézkedéseiket a felelős, dinamikus, zöld és biztonságos Európa érdekében kívánják meghozni. Azt gondolom, ezen értékek az egész európai régió fejlődését szolgálják. A felelősségteljesebb gazdaságpolitika, a gazdasági stabilitás megőrzése, a növekedés fokozása, a foglalkoztatás bővítése, a megújuló energiák hatékonyabb felhasználása, a menekültügyi politika kérdéseinek vizsgálata és még sorolhatnám, mind aktuális, égetően fontos kérdések napjainkban. Engedjék meg, hogy pár szót szóljak saját szakterületemről is, mely az ipar, a kutatás és az energiaügy kérdéseit foglalja magába. Egyet kell értsek azon állásponttal, miszerint dolgozni kell egy jobban működő belső energiapolitika kialakításán, melynek révén nő a verseny a szolgáltató vállalatok között, így csökkentve áraikat a fogyasztók felé. Fontos továbbá az is, hogy az Európai Unió ne legyen teljesen kiszolgáltatva a hatalmas nyersanyagtartalékokkal rendelkező államok számára. Meggyőződésem, hogy Európa sikeres jövője a kutatás-fejlesztésben, az új technológiák megalkotásában, azok gyakorlati alkalmazásában rejlik. Minden olyan kezdeményezést, mely e célok eredményességét szolgálja, támogatnunk kell!

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), na piśmie. Przed duńską Prezydencją stoi ogromnie ciężkie zadanie, przede wszystkim wynikające z faktu, iż Unia Europejska nadal znajduje się w głębokim kryzysie. Kryzys ten dotyka nie tylko sytuacji budżetowej państw członkowskich, lecz przede wszystkim tożsamości UE. Przed nami dni, w czasie których rozstrzygnie się przyszłość zjednoczonej Europy. Coraz bardziej widać, iż przygotowywana nowa umowa międzyrządowa ws wzmocnienia unii gospodarczej może doprowadzić nie tylko do pogłębienia podziału pomiędzy strefą euro i pozostałymi krajami, ale też do osłabienia instytucji wspólnotowych. Dlatego duńska Prezydencja powinna przede wszystkim skupić się na obronie spójności Unii, jej wspólnotowego charakteru oraz zasady solidarność.Niepokojący może okazać się fakt, iż Kopenhaga nie zamierza w najbliższym czasie przyjąć wspólnej waluty. Dodatkowo poprzedni rząd był zwolennikiem zmniejszenia wspólnotowego budżetu. Mam jednak nadzieje, iż nie wpłynie to na postawę naszych duńskich przyjaciół. Jestem optymistką i wierzę, że podczas sprawowania prezydencji będą oni potrafili reprezentować interesy wszystkich państw członkowskich. Mój optymizm opiera się przede wszystkim na pamięci tego, jak wspaniale poradzili sobie z finalizacją negocjacji akcesyjnych poprzedzających tzw. wielkie rozszerzenie. Wydaje się więc, iż w tak trudnym momencie sprawowanie przewodnictwa w Radzie nie mogło przypaść bardziej odpowiedniemu państwu. Słynie ono nie tylko z otwartości na argumenty drugiej strony i kultury kompromisu, ale również z umiejętności wykorzystania tych cech w praktyce.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. In the well-prepared presidency programme there is almost no reference to the regional policy. True, several items in the programme have regional dimension. However, one expects a vision of the increasing role of the EU macro regional strategies, such as the EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR). The Polish presidency has been active on this issue and its input requires continuation. The EUSBSR is a unique opportunity to implement plans for stronger Europe, concretely in the Baltic Sea region which is a dynamic area and least affected by current euro crisis. We expect from the Danish presidency a clear agenda and better coordination of the EUSBSR projects presented by eight member states around the Baltic Sea. I welcome Danish emphasis on creating a genuine digital single market. To boost cross-border business making, especially in e-commerce, one has to reduce decisively legislative and administrative barriers. This is a must if the EU is serious about reviving its economies and restoring its competitiveness on global markets. Lastly, cyber security is not once mentioned in the Danish programme. One looks forward to concrete plans on strengthening cyber security which is still lagging dramatically behind the technical development of threats.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Kozłowski (PPE), na piśmie. Jednym z działań Danii podczas jej przewodnictwa w Radzie będzie kontynuacja rozmów na temat Nowych Wieloletnich Ram Finansowych. Mam nadzieję, że Prezydencja przeprowadzi korzystne negocjacje dotyczące polityki spójności, która jest najbardziej prorozwojową z polityk Unii Europejskiej. Cieszę się również, że rząd Danii podejmie zagadnienie europejskiego programu na rzecz przemian i innowacji społecznych, który ma zapewnić między innymi większą dostępność mikrokredytów w celu zwiększenia samozatrudnienia i rozwoju biznesu czy większą swobodę przemieszczania się w poszukiwaniu pracy i możliwość rekrutacji pracowników z całej Europy. Uważam, że efektywna polityka spójności oraz wzrost zatrudnienia są jednymi z kluczowych aspektów na drodze do generowania wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), in writing. I am confident that the Danish experience and pragmatism will be an important asset for the European Union in the next six months.

Europe needs to ensure economic growth and the creation of jobs as a necessary addition to the economic governance and the financial regulation. Without them, the European will lag behind in terms of global competition.

One of the basic principles of the Single Market is the removal of restrictions on the free movement of workers from EU member states. We cannot have a genuine single market without these restrictions removed. Therefore, further steps in this respect are very important in the next period. The recent positive decision taken in this respect by Italy is most welcome but the Member States which are still maintaining some restrictions need also to be convinced.

I believe that the Danish pragmatic approach will help in achieving progress related to the removal of restrictions on the free movement of all EU workers.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. Aveti o mare responsabilitate in aceste sase luni. Trebuie sa avansati cat mai mult posibil negocierile pentru buget si politicile europene comune importante. Modul normal de construire a unui buget este identificarea nevoilor, evaluarea posibilitatilor si apoi distribuirea de resurse. Am observat ca la ultimele concilieri pentru bugetele anuale, abordarea a fost diferita: s-au stabilit resursele si apoi s-au distribuit destul de aleatoriu. Am inteles ca propunerea dvs. de abordare a acestor negocieri, este ca la sfarsitul lunii ianuarie sa faceti un tur de opinii referitoare la cuantumul contributiilor nationale si doar in cursul lunii mai sa reveniti la propunerile pentru capitolele bugetare, inclusiv pentru politicile europene. Chiar daca traversam o perioada de criza financiara, cred ca aceasta abordare nu este in avantajul Uniunii. Daca este adevarata aceasta informatie, va rog sa reveniti si sa derulati cat mai repede posibil negocierile, in paralel si in stransa legatura, pentru buget si politici europene (PAC, Coeziune, Transport, Cercetare). Va rog sa nu uitati ca tot in paralel trebuie discutate propunerile Comisiei referitoare la propriile resurse. Un eventual acord pe propriile resurse ar micsora tensiunea pe cuantumul contributiei nationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. - Danemarca preia preşedinţia Uniunii Europene într-un context dificil. Pentru a garanta solidaritate şi creştere, guvernul danez va trebui să colaboreze cu statele membre, cu instituţiile UE, dar şi cu societatea civilă. Apreciez că temele abordate de Preşedinţia daneză sunt vitale pentru viitorul Uniunii, în ansamblul său: relansarea economică şi disciplina bugetară, eficienţa energetică şi crearea de locuri de muncă într-o economie competitivă, o Europă sigură şi puternică sunt tot atâtea subiecte care pot relansa proiectul european. Măsurile economice sunt fundamentale pentru a restabili încrederea cetăţenilor în Uniunea Europeană.

Ca român, însă, mă voi referi la o temă anume a preşedinţiei Consiliului, mai precis sistemul Schengen. După cum spunea şi preşedintele Barroso, respectarea totală a dreptului de liberă circulaţie în UE este prioritar. Având în vedere întârzierile decizionale, cer Danemarcei să găsească o soluţie pentru primirea României şi Bulgariei în spaţiul Schengen în primăvara acestui an. Experţii au concluzionat în repetate rânduri că cele două state au îndeplinit toate criteriile tehnice pentru aderare. Cred că suntem de acord cu toţii că Uniunea nu trebuie să instituie standarde duble pentru vechile şi noile state membre. Aceasta ar afecta profund încrederea cetăţenilor în construcţia comunitară.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Mit Dänemark übernimmt ein euro- und europakritisches Land das Ruder. Ein Land, dem bereits im Dezember beim EU-Gipfel vom französischen Präsidenten vorgehalten wurde, dass es außen vor stehe sowie ein kleines Land und neu sei. Fest steht, dass diese Ratspräsidentschaft – wie eigentlich generell die letzten paar Vorsitzführungen – von der Schuldenkrise überschattet sein wird. Und da mag eine gesunde Europakritik genau richtig sein, um zwischen Euroländern und Nicht-Euroländern vermitteln zu können oder auch nötige Schritte wie einen kerneuropäischen Währungsverbund durchzusetzen. Zu hoffen steht, dass die von dänischer Seite kurz gezeigte Skepsis hinsichtlich des Wegfalls der Grenzkontrollen bei der Schengen-Neuvereinbarung dazu führt, dass die Kommission Grenzkontrollen nicht grundlos erschwert und damit eine weitere Einschränkung der nationalen Souveränitätsrechte durchführt. Und wenn beim EU-Gipfel im März dann die Entscheidung über den serbischen Beitrittsstatus ansteht, wird Dänemark hoffentlich die bis dato vorherrschende Doppelmoral beenden und Serbien fair behandeln. Schließlich steht es einer EU, in der nicht alle Staaten Kosovo anerkannt haben, keinesfalls an, eben eine solche Anerkennung von Serbien einzufordern. Und es ist an der Zeit, die türkischen Verhandlungen zum EU-Beitritt in Verhandlungen um eine privilegierte Partnerschaft umzuwandeln.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. Doresc în primul rând să adresez urări de succes preşedinţiei daneze şi să subliniez importanţa perioadei pe parcursul căreia se va desfăşura aceasta, având în vedere situaţia economică dificilă la nivel mondial. De asemenea, sub preşedinţia daneză vor începe dezbaterile pe fond pe marginea viitoarei politici agricole comune, context în care doresc să fac unele comentarii despre programul prezentat.

Deficitul de alimente este o realitate. Trendul de scădere a preţului alimentelor a luat sfârşit. Era abundenţei s-a încheiat şi ea, iar acum ne aflăm într-o zonă de deficit. Multe dintre priorităţile în domeniul agriculturii sunt importante şi binevenite, însă trebuie să găsim cel mai potrivit raport între aceste obiective şi necesitatea creşterii productivităţii. Nu ne putem juca cu stabilitatea aprovizionării cu alimente a populaţiei. Danemarca ar trebui să ureze succes reformei PAC şi, de asemenea, să ureze succes agriculturii româneşti, având în vedere faptul că investitorii danezi deţin peste 1,4% din suprafaţa agricola a României, după ce în ultimii ani au cumpărat aproximativ 130.000 de hectare de teren agricol.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Dänemark hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass man dem EU-Mainstream nicht immer blind folgen muss. In zwei Volksabstimmungen hat man sich klar gegen den Beitritt zum Euroraum ausgesprochen. Kopenhagen hat gezeigt, dass man auch ohne Euro wirtschaftlich überleben kann und dass nicht jeder Kritiker des Euroraums gleichzeitig ein Eurofeind ist. Auch die Ablehnung des Schengen-Beitritts von Rumänien und Bulgarien war eine souveräne Entscheidung im Sinne der eigenen Bevölkerung. Von dieser Haltung könnte die EU profitieren. Doch was ist zu befürchten? Bezüglich der Eurokrise wird Kopenhagen als Nichtmitglied des Euroraums nicht viel ausrichten können, und Merkel und Sarkozy werden weiterhin im Alleingang ihre Ideen durchpeitschen. Außerdem möchte man die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei vorantreiben. Erdoğan hat mit seiner nationalen Verbalkraftmeierei – beziehungsweise anti-westlichen und anti-israelischen Haltung – selbst bewiesen, dass die Türkei die gemeinsamen europäischen Werte nicht mitträgt.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE), în scris. Aş vrea să menţionez aici trei puncte asupra cărora cred că Preşedinţia daneză poate aduce o contribuţie majoră în această perioadă de criză şi de redefinire a identităţii europene. Mai întâi, Danemarca are un rol important de jucat ca pod de legătură între membrii zonei euro şi celelalte state membre ale UE sau pentru a relua expresia inspirată a ministrului Nicolai Wammen, ca „bridge over troubled waters”.

E clar că avem nevoie de unitate pentru a asigura nu numai viitorul Europei în termeni economici, dar şi viabilitatea proiectului european în termeni politici. Apoi, după cum au subliniat-o în diferite rânduri reprezentanţii guvernului danez, Danemarca consideră libertatea de circulaţie ca una dintre realizările majore ale Uniunii. Intenţia recent anunţată a autorităţilor daneze de a lucra în sensul ridicării obstacolelor politice ce împiedică România şi Bulgaria să integreze spaţiul Schengen trebuie salutată. Sper deci că Preşedinţia daneza va da un impuls decisiv extinderii Schengen şi că aceasta va deveni efectivă cât mai repede în raport cu România si Bulgaria.

În fine, vreau să salut faptul că extinderea Uniunii în general este o prioritate a Preşedinţiei daneze. Mai ales în timp de criză, este vorba despre un semnal foarte pozitiv transmis partenerilor Europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitro Repo (S&D), kirjallinen. Tanskan puheenjohtajakaudesta on luvassa vaikea. Se kohtaa haasteita jo pelkästään Euroopassa vellovan taantuman ja talouden kriisin vuoksi. Tanska haluaisi puheenjohtajakaudellaan profiloitua vihreämmän eurooppalaisen energiatulevaisuuden alullepanijana. Tämä on tärkeä aihe. Valitettavasti se kohdannee karikkonsa jo heti alkutaipaleella. Politiikan ja kansalaisten katseet tulevat eittämättä olemaan talouden tilanteen korjaamisessa. Tanska on euron ulkopuolella olevana opt out -valtiona kiusallisessa tilanteessa, kun keskusteluja tullaan käymään vaikkapa kansalaisuudesta, puolustuspolitiikasta tai oikeus- ja sisäasioista. Näissä Tanska ei itse ole osallisena.

Vuonna 2011 jätettiin vailla ratkaisua Euroopan talouden kriisi. Samoin alkunsa sai myös entistä vakavampi poliittinen kriisi. Talous- ja vakausunionia joudutaan nyt luomaan EU:n ulkopuolella vailla komission aloiteoikeutta ja Euroopan parlamentin demokraattista kontrollia. Tanskan puheenjohtajaohjelmassa ei ole mitään vikaa. Neljän prioriteetin kestävän kasvun ohjelmalla tavoitellaan entistä vastuullisempaa, dynaamisempaa, vihreämpää sekä turvallisempaa Eurooppaa. Olen vilpittömän toiveikas vuoden 2012 suhteen ja toivotan Tanskalle onnea puheenjohtajakaudelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), na piśmie. Rok 2012, na który przypada prezydencja duńska, jest Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Cieszy mnie, że w związku z tym prezydencja planuje liczne inicjatywy w tym zakresie. Według prognoz ONZ odsetek osób powyżej 65. roku życia w Europie wyniesie do 2030 r. 23,8%. W Polsce przewiduje się, że do roku 2060 na każde trzy osoby pracujące przypadać będą dwie osoby na emeryturze, przy czym liczba osób powyżej 80. roku życia wzrośnie 4-5-krotnie.

Problem starzejącego się społeczeństwa jest w dużym stopniu uznawany za wyzwanie, któremu cała Unia Europejska musi stawić czoła. Pilnie potrzebujemy skutecznej europejskiej polityki demograficznej ze szczególnym naciskiem na kwestie ekonomiczne i zdrowotne. Liczę, że prezydencja duńska w kontekście strategii „Europa 2020” będzie wspierała równość płci zgodnie z strategią Komisji w tej sprawie oraz dostosowanym europejskim paktem na rzecz równości płci. Apeluję o zakończenie prac nad wnioskiem dotyczącym dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną . Jako autorka opinii w sprawie kobiet w sporcie oraz oświadczenia pisemnego dot. sportu amatorskiego zwracam uwagę na promocję aktywności fizycznej służącej poprawie zdrowia i jakości życia obywateli UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. To już siódmy raz, kiedy Dania obejmuje przewodnictwo w Radzie. Wydaje się jednak, że obecna prezydencja będzie najtrudniejsza. Wierzymy jednak, że doświadczona w kierowaniu Europą, sprawna i konstruktywna adminsitracja duńska poradzi sobie z koordynacją działań antykryzysowych. Równocześnie mamy jednak świadomość, że podobnie jak w przypadku Polski, utrudnieniem może okazać się fakt, że Dania nie jest członkiem strefy euro. Równie ważnym wyzwaniem stojącym przed duńską prezydencją jest uzgodnienie kluczowych elementów przyszłych ram budżetowych na lata 2014-2020. Nie ma wątpliwości, że negocjacje będą bardzo trudne. Oczekujemy od Danii, że będzie potrafiła znaleźć kompromis w gronie państw członkowskich gwarantujący zapewnienie środków na odpowiednim poziomie dla każdej z unijnych polityk. Wierzę, że powtarzane przez duńskich polityków hasło "budżet przyszłości" oznacza nakierowanie na nowe wyzwania w poszczególnych obszarach, a nie radykalną redystrybucję czy też cięcia. Osobiście jestem przekonany, że Dania zdoła stawić czoła wyzwaniom i spełnić oczekiwania, które w niej pokładamy. Warto przypomnieć, że to właśnie za prezydencji duńskiej w drugiej połowie 2002 r. udało się zakończyć ciężkie negocjacje akcesyjne z grupą 10 państw Nowej Europy, w tym Polski. Liczę, że na podobne sukcesy stać obecnie Danię w obszarze negocjacji budżetowych i walki z kryzysem zadłużeniowym.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), na piśmie. Panie Przewodniczący, Dziękuję Pani premier za zaprezentowany przez Panią dziś program. Chciałabym wyrazić moje zdecydowane wsparcie dla niektórych jego założeń a na kilka problemów szczególnie uwrażliwić. Pozytywnie odnoszę się do tego, że prezydencja duńska chce wspierać silne instytucje europejskie, przestrzegać wspólnych zasad w oparciu o europejskie wartości oraz stymulować dynamiczny rozwój ekonomiczny. Istotne jest to, że chce Pani opierać swoje działania na zasadzie solidarności. Wydaje mi się to najważniejsze, bo jedynie w ten sposób możemy uchronić się od poważnych i groźnych rozłamów wewnątrz Unii bez względu na to, jakie zawirowania gospodarcze czy społeczne wciąż są przed nami. Dyscyplina budżetowa i oszczędności fiskalne są bezdyskusyjnie niezbędne. Jednak liczę na to, że w związku z tym, iż pochodzi Pani z kraju z tradycjami gospodarki społecznej zadba Pani o to, aby te cięcia nie odbiły się najbardziej na najsłabszych. Szczególnie chce uczulić na sytuację kobiet, wśród których poziom zatrudnienia jest wciąż niski i zagrożony dalszym zmniejszaniem się, ludzi młodych, którzy po zakończeniu edukacji za długo pozostają bez pracy, na sytuację osób niepełnosprawnych oraz zaangażowanie zawodowe osób po 50 roku życia. Mimo oszczędności muszą znaleźć się pieniądze i odpowiednie programy na tworzenie nowych miejsc pracy. Życzę powodzenia w realizacji przyjętych celów.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE), írásban. Üdvözlöm a dán soros elnökséget és programját! Bár Dánia nem tagja az euróövezetnek, a jelenlegi nehéz időkben, amikor az európai adósságválság megoldása mindannyiunk legfontosabb feladata, az elnökség elsődleges céljának az euró megmentését tekinti. Bár nem használjuk mindannyian az eurót fizetőeszközként, annak sorsa közös felelősségünk. Mindegyik tagállamnak létérdeke a jelenlegi helyzetből való kiút keresése. Ebben a tekintetben nem tehetünk különbséget az egyes országok között. Az európai integráció továbblendülése nem állhat le a meglévő problémák miatt, a dán elnökség ambiciózus programja pedig komoly jelzés e tekintetben is: Európának továbbra is figyelnie kell az egységes piac kibővítésére és a fenntartható növekedés előmozdítására. Sok sikert kívánok a dán elnökségnek, és remélem, hogy fél év múlva a meghatározott prioritások terén elért előrelépésekről beszélhetünk majd.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. Malá krajina s veľkými cieľmi. Aj takto by sa dali charakterizovať priority dánskeho predsedníctva. Európa má v súčasnosti veľké problémy. Problémy ekonomické, ekologické, demografické, problémy zamestnanosti a ďalšie. Zodpovednosť jednotlivých členských štátov za svoje ekonomiky a rozpočty je prioritou číslo 1, ale zároveň určujúcou pre plnenie ďalších priorít. Súčasne ale, ak chceme riešiť problémy Európskej únie, musí byť prioritou spolupráca inštitucionálneho trojuholníka EÚ, t.j. Komisie, Parlamentu a Rady. Doterajšia prax však svedčí skôr o neakceptovaní sa navzájom. Bežná prax je taká, že Komisia s Parlamentom sa zhodnú, ale Rada to zneguje, pretože jednotliví predstavitelia členských štátov najprv obhajujú vlastné, štátne záujmy, až potom spoločné, celoeurópske. Preto pred Dánskom je veľká výzva, aby sa pokúsilo o to, čo nedosiahli jeho predchodcovia. Je to vzájomné rešpektovanie a spolupráca všetkých členských štátov a európskych inštitúcii v prospech všetkých občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή τύχη στην Δανία που αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας της και να καλωσορίσω τη δέσμευση που επιδεικνύει η Δανική Κυβέρνηση στο ευρωπαϊκό όραμα. Αναμφισβήτητα, η Προεδρία έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις στην εξάμηνη θητεία της, με εξέχουσα την προώθηση των διαπραγματεύσεων για το προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του 2012. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, μια σημαντική παράμετρος είναι η υιοθέτηση του νομοθετικού πακέτου για την Πολιτική Συνοχής για την περίοδο μετά το 2013 που θα συνεισφέρει στην εξασφάλιση μιας πιο ανταγωνιστικής ΕΕ, μέσω πιο στοχευόμενων επενδύσεων, και που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των Κρατών-Μελών. Αισιοδοξούμε ότι επί Δανικής Προεδρίας θα υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδος στις εν λόγω διαπραγματεύσεις.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η Προεδρία έχει θέσει την πολιτική προστασίας ως μία από τις κύριες παραμέτρους στην επίτευξη της προτεραιότητάς της για μια ασφαλή ΕΕ. Σε αυτήν την κατεύθυνση, καλωσορίζω την πρόθεση της Προεδρίας να διεξαγάγει συνομιλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της ικανότητας αντιμετώπισης των καταστροφών και την προστασία των ζωτικών υποδομών στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Steinruck (S&D), schriftlich. Zuerst möchte ich sagen, dass ich mich sehr freue. Denn diese Präsidentschaft bereitet mir gleich doppelte Freude. Zum ersten steht in Dänemark eine Frau an der Spitze, die zum zweiten auch noch der richtigen Partei angehört. Vor dem Hintergrund, dass 2012 das "Europäische Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen" ist, begrüße ich die Initiative der dänischen Ratspräsidentschaft, die Beteiligung älterer Menschen am Arbeitsmarkt zu fördern. Auch die geforderte Stärkung der Geschlechtergerechtigkeit wird sich positiv auf die europäischen Arbeitsmärkte auswirken. Insbesondere vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in Europa ist das eine dringende Aufgabe. Auch die junge Generation wird nicht vergessen. Junge Menschen, die zu früh aus dem Bildungssystem ausscheiden, werden im Fokus stehen. Das Europäische Parlament hat gezeigt, was es kann. Bei den Verhandlungen zum so genannten Sixpack haben wir dafür gesorgt, dass bei allen Maßnahmen die Tarifautonomie geschützt wird. Das Europäische Parlament wird das auch in Zukunft bei vielen Feldern zeigen. Die Fiskalpolitik muss endlich geordnet werden und die Regulierung der Finanzmärkte muss weiterhin ganz oben auf der Agenda stehen. Zusammen mit der dänischen Präsidentschaft unter Führung der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt wird das Europäische Parlament an der Lösung dieser Probleme zusammenarbeiten.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE), în scris. Doresc succes preşedinţiei daneze a Uniunii Europene. Consider că programul prezentat răspunde priorităţilor actuale ale Uniunii. Doresc însă să atrag atenţia preşedinţiei daneze că există încă obstacole în dezvoltarea integrării europene, care pot fi înlăturate imediat dacă există voinţa politică a unor state membre. În acest sens, subliniez că există state membre care menţin bariere în circulaţia liberă a forţei de muncă din România şi Bulgaria, după cum un singur stat membru blochează intrarea celor două ţări în zona Schengen. Îmi exprim convingerea că preşedinţia daneză va acţiona pentru eliminarea acestor obstacole în dezvoltarea integrării europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. Felicit președinția daneză a UE pentru angajamentul față de valorile europene și metoda comunitară. Avem obligația de a da tinerilor de astăzi șansa de a beneficia de aceeași calitate a sistemelor de educație și de sănătate precum și posibilitatea de a contribui la dezvoltarea societății ca și generațiile anterioare. În multe state europene se închid spitale, se închid școli, rata ocupării forței de muncă a scăzut alarmant, iar oamenii se tem pentru viitorul lor. Prea preocupate cu măsurile de austeritate, guvernele statelor membre au uitat de obligațiile față de cetățenii lor. Astăzi principala noastră provocare este salvarea Europei sociale și repornirea motorului creșterii economice și a dezvoltării sociale.

Salut prioritatea acordată de președinția daneză Facilității de conectare a Europei și liniilor directoare privind rețelele transeuropene de transport. Solicit președinției daneze a UE să apere libera circulație a lucrătorilor români și bulgari și să acorde atenția cuvenită necesităților de dezvoltare din noile state membre, în negocierile aferente adoptării Cadrului financiar multianual și a reglementărilor privind rețelele transeuropene de transport, de energie și de comunicații.

Voi avea plăcerea să lucrez cu președinția daneză în calitate de raportor pentru guvernarea electronică și pentru regulamentul privind tahografele digitale, ambele contribuind la competitivitatea pieței interne.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. La Présidence danoise s’est donné pour objectif d'instaurer une Europe dynamique en contribuant de manière constructive au perfectionnement du marché unique, et je l'en félicite. À ce titre, il est important de mettre l'accent sur la nécessaire modernisation des marchés publics, thème dont j'ai la responsabilité au sein de la commission IMCO.

Des règles de passation de marchés publics simplifiées et assouplies permettront aux achats des autorités publiques de servir davantage de moteur de croissance, notamment dans le cadre de marchés publics verts ou innovants. Il est également indispensable de prendre en compte les critères sociaux, qui permettront à l'Union européenne de maintenir un certain niveau de protection sociale face à la crise. Je suis à votre disposition pour une collaboration que j'espère fructueuse.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Presidência Dinamarquesa, que teve início a 1 de Janeiro e término a 30 de Junho, assenta em quatro premissas: uma Europa responsável, dinâmica, verde e segura. A partir destas o Governo dinamarquês pretende solucionar a actual crise económica, através de acções para um crescimento económico sustentável, capaz de criar emprego e riqueza no continente europeu. Uma Europa disciplinada, em termos financeiros, que explore todo o seu potencial económico e que coloque as energias renováveis no centro do debate, numa Europa, acima de tudo, segura para os seus cidadãos. O horizonte vislumbra que a sua tarefa não será fácil, mas a ambição deste programa demonstra o empenhamento deste Estado-Membro, que mesmo não se encontrando na zona euro, sublinha o compromisso no futuro acordo inter-governamental, chave para se estabelecerem medidas a curto, médio e longo prazo de combate à crise da dívida soberana. Assim, nas Comissões nas quais sou membro, gostaria de sublinhar o intuito de continuar as reformas da política de coesão e a alta prioridade dada às negociações do programa plurianual 2014-2020. Na área dos transportes, a referência à facilidade "Interligar a Europa" como motor para a concretização de um mercado único efectivo. Nuno Teixeira

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), na piśmie. Europa odpowiedzialna, dynamiczna, zielona i bezpieczna - te cztery przymiotniki, pod którymi kryją się priorytety nowej prezydencji cieszą, bo świadczą o tym, że Dania, pomimo ogromnego kryzysu w jakim znalazła się Unia, podchodzi do swojego zadania z entuzjazmem. Nie cieszy jednak sam start duńskiej prezydencji, szczególnie jej rola w najważniejszych toczących się obecnie negocjacjach nad paktem fiskalnym. Prezydencja powinna stać na straży interesu całej Unii, sprzeciwiać się jakimkolwiek podziałom w ramach Unii, do których dochodziłoby bez zgody wszystkich jej członków. Dlatego oczekuję jej poparcia dla jak najbardziej inkluzywnego i wspólnotowego charakteru paktu fiskalnego.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), na piśmie. Duńska prezydencja rozpoczęła się w okresie trudnym dla zjednoczonej Europy, w którym czeka nas wiele, niejednokrotnie trudnych decyzji. Kryzys ekonomiczny, który wciąż staramy się przezwyciężyć, pokazał nam, że nie możemy oprzeć polityki Europejskiej na doraźnym rozwiązywaniu problemów. Dlatego kluczowa jest realizacja priorytetów Duńskiej prezydencji dotyczących dynamicznej i odpowiedzialnej gospodarki wspólnotowej, które powinny stać się stałymi punktami każdej kolejnej prezydencji. Jedynie poprzez pogłębianie współpracy w duchu solidarności możemy zbudować jeden prawdziwie wspólny, efektywny i innowacyjny rynek, który będzie zdolny do utrzymania swojej globalnej pozycji w perspektywie nie kilku, ale kilkudziesięciu lat. Wymaga to jednak wybrania tego, co trudne i postawienia sobie ambitnych celów politycznych, ekonomicznych oraz również społecznych, którym żadne z państw członkowskich nie jest w stanie samodzielnie podołać. Ten wielki nakład pracy musi wystąpić na wszystkich szczeblach, począwszy od nauki i rozwoju dzieci i młodzieży, poprzez organizacje społeczne, przedsiębiorstwa oraz wszystkie osoby zaangażowane w ich funkcjonowanie, a na osobach i organizacjach działających na arenie międzynarodowej skończywszy. Gdyż tylko w ten sposób możemy razem, solidarnie oraz trwale umacniać fundamenty Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra občania chcú, aby sa Únia venovala najmä riešeniu dvoch problémov. Tým prvým je koordinácia ekonomík jednotlivých členských štátov. Občania sa cítia ohrození krízou a očakávajú spoločné kroky na európskej úrovni. Dánske predsedníctvo si v tejto oblasti stanovilo realistické ciele. Ich ambíciou je byť dôslední a realizovať opatrenia, ktoré schválila Rada a následne aj tento Parlament. Občania však chcú koordináciu, nie centralizáciu. Aj preto veľmi vítam, že dánske predsedníctvo Rady odmieta zavedenie európskej dane z finančných transakcií. Za druhú hlavnú prioritu považujú občania riešenie chudoby a sociálneho vylúčenia. Dánsko tu mohlo nadviazať na výsledky maďarského predsedníctva v sociálnej oblasti a podpore solidarity medzi generáciami. Zlepšovanie podmienok pre rodinu, ktorá tvorí základnú sociálnu sieť, by malo byť práve v čase krízy jednou z hlavných priorít európskych štátov. Paradoxne však práve v Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami vypadla rodina spomedzi politických priorít.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Zuber (GUE/NGL), por escrito. Num momento em que assistimos ao reforço do poder do directório franco-alemão, com a crescente hegemonia da Alemanha, na imposição das políticas da União Europeia, o papel das Presidências rotativas é bastante limitado, e tal não é excepção em relação à Presidência Dinamarquesa. Tanto é verdade que esta Presidência em nada rompe com o modelo capitalista da União Europeia - como nenhuma outra o fez - que as prioridades definidas no seu Programa não deixam margem para dúvidas: o reforço das políticas de mercado interno, a liberalização do comércio, o alargamento "encapotado" da idade da reforma, o apoio à implementação das decisões da chamada Governação Económica, do Pacto Euro Mais e do Tratado Inter-Governamental, sem esquecer o chamado "combate ao terrorismo" com todas as medidas securitárias que o conceito encerra. No essencial, uma Presidência que confirma o caminho de austeridade e de retirada de direitos sociais económicos e políticos que tem vindo a ser imposta pela União Europeia. O rumo de ruptura necessário para combater a crise do capitalismo passa, pelo contrário, pelo combate às medidas que acentuam a exploração e a acumulação de capital, pela promoção de emprego com direitos, por regras de comércio baseadas na complementaridade e não na competitividade, pela promoção dos direitos sociais.

 

6. Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

7. Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

8. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

9. Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

10. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

11. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

12. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

13. Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011) σχετικά με το σχέδιο διεθνούς συμφωνίας όσον αφορά την ένωση δημοσιονομικής σταθερότητας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

14. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

15. Διάταξη των εργασιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

16. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgt die Abstimmungsstunde.

Bevor wir zur Abstimmung kommen, habe ich eine Bitte an Sie: Aufgrund der vielen Wahlen und der Tagesordnung, wie sie jetzt beschlossen worden ist, bitte ich darum, die Stimmerklärungen auf Donnerstag übertragen zu können. Gibt es dagegen Einwände?

Es gibt keine Einwendungen, dann ist das so beschlossen.

 

16.1. Αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών (ψηφοφορία)
 

– Vor der Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE). - Monsieur le Président, je voudrais intervenir sur la base de l'article 146 de notre règlement intérieur au moment où vous prenez votre présidence. Nous allons procéder à des votes de résolutions qui ne sont pas traduites dans toutes les langues. J'aimerais que vous preniez l'engagement solennel de défendre le multilinguisme dans cette maison, s'il vous plaît.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Ich höre von den Sitzungsdiensten, dass da unterschiedliche Informationen vorliegen. Angeblich gibt es alle Sprachfassungen. Wir werden aber dafür sorgen, dass es alle Sprachfassungen später gibt.

 

16.2. Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011) σχετικά με το σχέδιο διεθνούς συμφωνίας όσον αφορά την ένωση δημοσιονομικής σταθερότητας (ψηφοφορία)
 

- Nach der Abstimmung über Ziffer 3

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). - Herr Präsident! Ich möchte Sie nicht korrigieren. Aber ich glaube, wir hatten ausgemacht, dass es vor der Abstimmung erst eine Runde der Fraktionsvorsitzenden gibt. Wenn ich mich irre, entschuldige ich mich, wenn nicht, sollten Sie sich entschuldigen.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Herr Cohn-Bendit, Sie haben Recht. Jetzt muss ich sagen, die Sitzungsdienste sagen mir grade, es sei ihre Schuld. Das stimmt nicht, es ist ausschließlich meine Schuld. Und ich kann Ihnen sagen: Wenn ich noch Fraktionsvorsitzender gewesen wäre, hätte ich genau so reagiert wie Kollege Cohn-Bendit. Ich bin darüber informiert worden, dass nicht die Fraktionschefs reden. Also, es kommt jetzt zu einer richtigen Qualitätssteigerung.

Herr Kollege Brok, wenn Sie aufhören, mit Frau Tymoschenko zu telefonieren, dann können Sie uns jetzt Ihren Vortrag halten.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Es wäre schön, wenn man mit Frau Tymoschenko telefonieren könnte und sie in Freiheit wäre.

(Lang anhaltender Beifall-)

Herr Präsident, ich möchte mich bei Ihnen und Ihrem Vorgänger, aber auch bei den Fraktionsvorsitzenden für den Rückhalt bedanken, den wir bisher für die Verhandlungen gehabt haben. Wir mussten feststellen, dass das nicht in allen Phasen sehr freundschaftlich von allen Seiten im Rat geführt wurde. Aber wir haben den Eindruck, dass nach der letzten Sitzung am vergangenen Donnerstag und nach dem, was wir hören, die Dinge in die richtige Richtung gehen könnten. Aber aufgrund der vorhergehenden Zeit haben wir natürlich Misstrauen, dass es so sein wird, und deswegen warten wir auf den nächsten Entwurf, der morgen kommen soll.

Ich möchte für meine Fraktion, aber ich glaube auch für die beiden Kollegen, die gleich noch etwas sagen werden, deutlich machen: Wir halten diesen Vertrag nicht für unsere erste Wahl. Es wäre besser, wenn alles von vornherein im Gemeinschaftsvertrag wäre. Das Zweite ist: Dieser Vertrag darf nicht zu einer Spaltung Europas führen. Deswegen muss er so abgefasst werden, dass die 26 Länder, die mitmachen wollen, auch mitmachen können. Der dritte Punkt ist: Die Rechte des Europäischen Parlaments und der Gemeinschaftsinstitutionen müssen gewahrt sein, und es muss klar sein, dass jede Implementierung, die in Gesetzgebung übergeht, nach den Regeln des Gemeinschaftsvertrages mit dem Mitentscheidungsverfahren ergeht und dass wir nicht zweierlei Rechtsbasis innerhalb der Europäischen Union bekommen.

Meine Damen und Herren, wir müssen klar machen, dass Sparen allein die Situation nicht löst. Dazu gehören auch Wachstum und Strukturveränderung. Auch dies ist die Position des Europäischen Parlaments.

Als Letztes muss gesagt werden, will ich zum Ausdruck bringen: Es muss nach den Regeln des Vertrages, Protokoll 1, die Zusammenarbeit zwischen nationalen Parlamenten und Europäischem Parlament erfolgen. Hier haben wir eine gemeinsame Pflicht, die wir nach gemeinsamen Regeln wahrzunehmen haben. Da der Vertrag richtigerweise spätestens in fünf Jahren auslaufen und in den Gemeinschaftsvertrag überführt werden soll – diese Position des Europäischen Parlaments ist akzeptiert –, sollten wir dafür Sorge tragen, dass es keine neuen Institutionen gibt, die eine Zusammenführung erschweren. Die Gemeinschaftsinstitutionen sind die einzigen Institutionen, die gelten. Bei dem Euro-Gipfel muss klar sein, dass alle Vertragspartner, die im Euro sind, die in den Euro hineinwollen und die im Euro sein werden, da sind. Wir wollen auch hier keine Spaltung, da müssen alle 26 dasselbe Recht haben. Wir wollen ein einheitliches Europa!

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ha ricordato l'on. Brok questo Parlamento ha assunto nei confronti del nuovo accordo internazionale un atteggiamento di impegno critico che è riflesso nella risoluzione che ci accingiamo ad approvare.

Le ragioni della critica le abbiamo più volte espresse. Sul piano istituzionale riteniamo che gli strumenti offerti dai trattati avrebbero consentito di evitare la ferita di un accordo intergovernativo e di rafforzare la governance e la disciplina di bilancio dell'eurozona rimanendo all'interno del quadro giuridico dell'Unione. È davvero paradossale che mentre l'inchiostro su cui è scritto il "six-pack" non si è ancora asciugato, alcuni Stati vogliano emendarlo per via intergovernativa, introducendo elementi che prima non avevano richiesto o che addirittura avevano osteggiato, realizzando un passo indietro e non un passo avanti sulla strada dell'Unione fiscale.

Sul piano politico consideriamo pericolosamente unilaterale l'indirizzo economico di quest'accordo, perché senza misure concrete per rafforzare la crescita e la solidarietà, l'Unione non uscirà dalla crisi e lo stesso obiettivo della stabilità non sarà raggiunto. Abbiamo comunque ritenuto doveroso impegnarci in modo attivo e costruttivo per limitare i danni all'edificio dell'Unione, difendendo il primato del metodo comunitario e le prerogative del Parlamento e ribadendo la necessità e l'urgenza di una gestione comune dei debiti sovrani.

È un fatto di grande rilievo politico che i quattro gruppi pro-europei abbiano definito una piattaforma comune di emendamenti su questa linea.

Ora attendiamo la quarta bozza dell'accordo. È chiaro che se neanche i punti minimi, su cui si è registrata un'intesa positiva, saranno fedelmente riportati nel testo, il Parlamento farà ricorso a tutti gli strumenti di cui dispone per contrastare l'accordo; ma è anche chiaro che soltanto una profonda correzione di linea, istituzionale ed economica, potrà far venir meno le ragioni della nostra critica e la determinazione a costruire un vero governo economico europeo basato sul metodo comunitario e rivolto alla stabilità, alla crescita e alla solidarietà.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, what we are doing is a very dangerous exercise. We are working on this treaty and my fear is that it could be used in future by the Council and the Member States as a way of tackling a number of problems outside the acquis communautaire, outside the secondary legislation and outside the normal Treaty provisions. We agreed with the negotiators – and this is also reflected in today’s resolution – to limit everything as much as possible to the so-called ‘golden rule’. If we go beyond that then we are in fact destroying the Community method.

We have three objectives. First of all there must be no double standards; we cannot accept that in the future in Europe. The Stability Pact is based on the Treaty and the secondary legislation, but the stability and growth policy is based on this treaty. This is unacceptable. There has to be one standard in the European Union and the eurozone, not two.

The same applies to the excessive deficit procedure. In future, if we are not able to amend this treaty, there will be two types of excessive deficit procedure: one on the deficit criterion and another with other rules on the debt criterion. Again double standards, that is my big fear.

Secondly, we have to have a binding provision in the treaty that this new treaty must comply with the provisions of existing treaties within at least five years, if possible within three. This must be a binding provision for the contracting parties.

Finally, we have to secure the role of the European Parliament so that Parliament and the President of the Parliament are able to participate in euro summits. These are informal summits and, as such, Parliament must be represented at them. Having said that, I am not sure that if we improve the treaty we can back the treaty. That is another discussion and another decision which we will have to take in the coming weeks.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, je voudrais d'abord remercier mes trois collègues, qui m'ont intégré d'une manière solidaire dans le groupe de discussion, comme cela avait été décidé par les présidents des groupes parlementaires.

Je voudrais dire deux choses sur ce traité. Premièrement, il est complètement inutile. Nous n'avons pas besoin de ce traité. Ce n'est pas un traité, c'est un accord intergouvernemental qui n'est là que pour, d'après ceux qui l'ont inventé, rassurer les marchés en demandant d'intégrer dans les législations nationales la constitutionnalisation de ce qu'on appelle le frein à l'endettement ou la règle d'or.

Tous les marchés nous disent que, de toute façon, ça ne les intéresse pas. De sorte qu'on est en train de faire un accord intergouvernemental qui n'intéresse pas les marchés aujourd'hui parce qu'ils veulent une conception politique de l'économie de l'Europe pour demain. Et ce traité n'assurera pas cette conception politique.

Nous demandons aux États membres qui signent ce traité, par exemple, de dire: il faut une feuille de route pour la Commission sur la taxe sur les transactions financières. Nous demandons une feuille de route pour le fonds de rédemption, pour les eurobonds. Nous n'aurons pas cela dans le traité. Pour notre groupe, avec cet accord – vous voyez, je dis toujours "traité" alors que c'est un accord –, on est en train de perdre du temps en essayant d'améliorer quelque chose qui, de toute façon, est inutile. Nous sommes intelligents, nous allons l'améliorer, mais ce n'est pas la réponse nécessaire à la crise financière et économique que vit l'Europe aujourd'hui.

Ce Parlement doit être clair. S'il ne prend pas d'initiatives législatives pour demander de faire le nécessaire, il ne sera pas lui-même à la hauteur de ce qu'il faut faire contre la crise d'aujourd'hui.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan, on behalf of the ECR Group. – Mr President, I am sorry to have to admit it but I think I partly agree with Mr Cohn-Bendit for a change!

(Cries of ‘Oh!’ from the floor)

Not on all of what he said, obviously, but certainly the bit about the uselessness of this treaty because, while it might well succeed in solving the next crisis – and it may well have prevented this crisis if it had been part of the original Treaty on Monetary Union – it was not and is not going to do anything to solve the immediate difficulties. What is worse, if anything, is that the European Council diverted valuable political energy and resources away from facing the reality of the crisis. In the aftermath, what we have seen from many quarters is an attempt to make scapegoats out of those who neither caused the problem nor have the power to implement a solution. Perhaps this is in order to distract attention from the glaring failure of the summit.

I also agree completely with the Finnish Foreign Minister who said earlier this week that this whole contract is at best unnecessary and at worse harmful, and that Finland has reason to oppose the entire treaty. Congratulations to him for speaking the truth for a change.

But furthermore, let me say a word about the attacks that we have seen in this Parliament, and from the Commission, on the ratings agency. It is a little bit like blaming the weather forecasters for the rain in Brussels – and when the Commission announces that it intends not to tackle the problem but rather to regulate the way in which it is reported, then I know we really are in serious trouble!

Let us speak plainly, because the recommended medicine for many of the eurozone members at the heart of the crisis will kill the patient long before it can possibly achieve a cure. They are being asked to make ultimately futile gestures, and not to pursue serious solutions, because their debts in many cases are simply unsustainable and their fundamental uncompetitiveness is not being addressed by any of these measures. The obligations of continued eurozone membership are strangling the prospects of economic growth for a generation.

In the medium term they need substantial economic reform; in the short term, frankly, they need devaluation. The proponents of this treaty are, in my view, deluding themselves and attempting to delude the rest of us.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, for GUE/NGL-Gruppen. – Hr. formand! Efter planen skal Det Europæiske Råd den 29. januar vedtage denne internationale traktat, som vi diskuterer i dag. Og det skal nok lykkes! Det skal nok lykkes at få den vedtaget. Til gengæld vil det ikke lykkes at nå formålet med traktaten, nemlig at sikre stabilitet omkring euroen. Og det vil slet ikke lykkes at nå en overvindelse af den krise, som EU befinder sig i. Denne traktat skader Europa. Det er en forkert medicin, og det er en forkert metode. Det er en forkert medicin, fordi man naturligvis ikke skaber vækst og fremgang gennem nedskæringer og besparelser. Det fører kun til mere krise og mere arbejdsløshed. Tror man ikke på det, når vi siger det, så kan man f.eks. spørge Standard & Poors. Men det er også den forkerte metode, fordi det endnu en gang forstærker integrationen i EU, uden at befolkningerne bliver spurgt. Selv Europa-Parlamentet har ikke fået reel indflydelse - heller ikke selv om vi har fået lov til at udpege en tre-fire mennesker til at deltage i diskussionerne. Og det var jo ellers os, der på papiret skulle repræsentere EU's borgere.

Hvad er så det stensikre resultat af denne her metode? Det er, at afstanden til befolkningen vokser. Hvis man ønsker at ændre EU's arkitektur, så er der kun én demokratisk måde at gøre det på, og det er ved at indkalde til et konvent, hvor forskellige holdninger har mulighed for at brydes. Det er med beklagelse, at vi konstaterer, at statslederne i EU har valgt en anden vej. Lad mig derfor på vegne af min gruppe slå fast, at vedtagelsen af denne traktat bliver uden vores støtte.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, on behalf of the EFD Group. – Mr President, there is a very bad case of denial in this Chamber this morning, a total refusal to accept that the euro project is failing. Greece is on the verge of a default. The bail-out fund is creaking. The credibility of the European Central Bank itself is now being called into question. It is all on the verge of going belly-up, and yet when the credit rating agencies tell the truth you try and pretend it is not happening. In fact Mr Brok and others were suggesting that it is all some dastardly plot by the Americans, the British and the Anglo Saxon markets to bring down the euro. The agencies are nothing more than the canary in the mine. They are telling you the truth, so please listen to Standard and Poor’s when they say that austerity alone will not work. You are driving these countries into depression just to save your euro project.

But I must acknowledge that you have lost absolutely nothing when it comes to your powers of deception. No, that is still very much on course. It was Nick Clegg who gave us the clue – a man who, I suspect, is rather more popular here than he is back home these days. Clegg was asked whether there should be a referendum on the forthcoming treaty. He said there was no need for that because it was all going to be ‘folded into’ the existing treaties. I thought, ‘What the dickens is he talking about?’ Well, now I have learnt. Mr Cohn-Bendit made it clear: it is to be the ‘Community method’. It is to be legislation where you know you have a majority in this Parliament and you know, under qualified majority in the Council, you can get everything through.

Why are you doing it this way? It is simple, is it not? – it is to avoid referendums. Because you know that if a treaty was put to Ireland and many other countries, the answer would be ‘no’. The peoples of Europe do not want this sado-monetarist package. The peoples of Europe, particularly in the case of the South, need to get out of the euro, to have devaluation and a chance to re-establish themselves again. You are denying them that chance and, by pushing the ‘Community method’, you are destroying democracy in Europe. I hope you are all very proud of yourselves.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Beim jüngsten Gipfel zur Krise der Währungsunion waren sich die Regierungschefs offenbar sehr einig, dass die Krise eine Chance sei, aus der europäischen Währungsunion das zu machen, was die Euroinitiatoren bei der Einführung der Gemeinschaftswährung angeblich vor Augen hatten, nämlich eine Fiskal- und Wirtschaftsunion.

Allein aber schon der Vorbote, nämlich die Brüsseler Überwachung der nationalen Haushaltspläne in Form des europäischen Semesters, dürfte in kürzester Zeit zur reinen Planungsdemokratie mit inhaltslosen Lippenbekenntnissen verkommen. Zwar mag es ja angesichts der derzeitigen Krise notwendig sein, eine starke europäische Führung zu installieren. Diese darf jedoch nicht in ein deutsch-französisches Direktorium münden.

Die EU-Verträge sind also einzuhalten. Das bedeutet insbesondere, dass auch die Rechte der kleineren Mitgliedstaaten gewahrt werden müssen. Die kleinen Mitgliedstaaten dürfen weder von der Brüsseler Zentralismuswalze überrollt werden, noch dürfen sie von den Großen in der EU an die Wand gedrängt werden.

Statt ständig weitere Kompetenzen nach Brüssel zu verlagern und die EU-Zentralisierung, die ja auch das Ihre zum Entstehen der Schuldenkrise beigetragen hat, stetig voranzutreiben, müssen aus der Schuldenkrise endlich die richtigen Konsequenzen gezogen werden.

Statt mehr Zentralisierung und mehr Zentralismus müssen wir zurück zu einem Staatenverbund gleichberechtigter Staaten, die eine eigene Wirtschafts- und Budgetpolitik betreiben können. Es gilt dabei neue Wege zu beschreiten, weshalb eine Teilung der Eurozone und die Gründung eines kerneuropäischen Hartwährungsverbundes möglicherweise auf die Tagesordnung kommen müssen. Anderenfalls besteht zweifellos die Gefahr, dass auch die gesunden Volkswirtschaften des Euroraums von dieser Schuldenkrise erfasst werden.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, President of the Commission. − Mr President, today we are discussing this international agreement as part – and only as a specific part – of a wide-ranging and comprehensive approach for stronger discipline, increased convergence and reinforced coordination and governance, particularly in the euro area. If we want to ensure the viability of our common currency, and if we want to prevent in future the kind of crisis Europe is experiencing today, this is fundamental.

We must also keep in mind that this agreement is an essential element of a larger package of action to respond to the sovereign debt crisis, including a strengthened and anticipated European Stability Mechanism, which is urgently needed for the stability and coherence of the euro area.

The Commission has always considered that these new norms should be enshrined in the current treaties, in the Lisbon Treaty. For the reasons you all know, because unanimity between all Member States was not possible, that could not happen. The Heads of State and Government therefore took the decision to proceed with this international agreement or, as some prefer to say, international treaty.

The Commission left no ambiguity about the priority being an agreement that respects a certain number of principles, namely: the primacy of European Union law, the necessity of democratic accountability, the importance of the European institutions and the need to integrate the agreement into the current European treaties. These principles are, I believe, shared by the European Parliament. The Parliament and Commission delegations to the negotiations are standing firmly together in defence of those principles. Working in close cooperation, our delegations to the negotiations are achieving important progress.

First: together, we are firmly opposing attempts to develop new institutional set-ups. Instead, we have enshrined the principle that the European institutions will act on the basis of the EU Treaties, not as simple representatives of Member States.

Second: together, we are rejecting drafting that could have established parallel intergovernmental coordination of economic policy outside the European Union framework.

Third: together, we are insisting on language acknowledging the need for the European Union secondary legislation to implement key elements of the package agreed at the last European Council.

Fourth: together, we are proposing to include a strong integration clause in the draft which requires that, within five years at the most, the necessary steps are taken to integrate the substance of the agreement into the legal framework of the Union.

However, only last week the Commission was concerned by some choices made in the latest draft which could only lead to irritation and to division. As a result, at the meeting of the Working Group last Thursday, the Commission tabled amendments to ensure that the text is institutionally acceptable. They largely coincide with key points made by the delegates of this House.

We are insisting, first, on a correct clause safeguarding primacy of EU law and its full application, in particular that of EU procedures whenever the adoption of secondary law is required.

Second, that the Member States express their readiness to support a Commission proposal that will strengthen the ‘six-pack’ by introducing, for euro area Member States, a new range of medium-term objectives in line with the limits of the agreement.

Third, that the text reflects an adequate openness of euro summits to all Member States and recognises the position of the President of this Parliament.

Last but not least, that cooperation between national parliaments and the European Parliament must operate within the European Union Treaties in accordance with Protocol No 1, avoiding any impression that a number of competing assemblies at European level will emerge over time, thus weakening the European Parliament.

The Commission delegation will continue to participate constructively but vigilantly in this process. We remain confident that reasonable solutions can be found. The principles we are defending are the principles of democracy and accountability. They are the principles on which the European Union is founded and they reflect the right and proper role of the institutions. They are the principles that insist on the integrity of the entire European Union and all its Member States.

The euro area must be strengthened, yes, but not at the expense of the wider Union. The introduction of parallel structures would embed divisions that could jeopardise the Union and also jeopardise the single market and therefore the future viability of the euro itself. As we believe in the euro, and as we believe that the euro should be the currency of the whole European Union, we must not introduce new governance and structures that would lead to a split with Member States that intend to join it in the future. All Member States who agree with these principles should be associated with our position and I am very grateful to this House, and in particular to the European Parliament delegation, for its support in working for this common goal.

This agreement, if these rules are respected, can be an important tool in building a solid stability and growth agenda based on the Europe 2020 strategy, and also on the road map presented by the Commission. Noting that, from a legal point of view, this is an intergovernmental agreement, I hope that all Member States understand that politically, for its successful ratification and implementation, it needs the support of the European institutions, namely the European Commission, the European Central Bank and of course this European Parliament.

 
  
 

– Vor der Abstimmung über Ziffer 4

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). - Herr Präsident! Wir möchten gerne in Ziffer 4 einen weiteren Spiegelstrich einfügen. Ich lese ihn vor, weil ich meine, dass uns das bei der Formulierung entgangen ist, aber in der Debatte deutlich wurde, dass darin Übereinstimmung besteht. Der Wortlaut:

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Damit ist die Abstimmungsstunde geschlossen.

 

17. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

Mitgliederzahl der ständigen Ausschüsse B7-0001/2012

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Subscrevo a decisão da câmara acerca da nova composição numérica das suas comissões e faço votos para que esta possa contribuir para melhorar a eficácia dos trabalhos, potenciar o debate e alargar a democracia que sempre deve subjazer ao seu funcionamento. Desejo que, na segunda metade da presente legislatura, as comissões parlamentares continuem a estar à altura do trabalho que lhes é cometido e que, no mínimo, mantenham o mesmo grau de competência na análise das questões que lhe são submetidas e de idêntico empenho no momento da decisão.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A proposta de decisão em apreço versa sobre a composição numérica das comissões permanentes do Parlamento Europeu e foi apresentada nos termos do artigo 183.º do Regimento, segundo o qual sob proposta da Conferência dos Presidentes, o Parlamento constituirá comissões permanentes, cuja competência será definida em anexo ao presente Regimento. A eleição dos membros destas comissões realizar-se-á no primeiro período de sessões subsequente à eleição do novo Parlamento e, uma segunda vez, após um período de dois anos e meio. Iniciando-se, agora, o segundo período de sessões (visto terem decorridos dois anos e meio desde a eleição deste Parlamento) e tendo em conta as suas decisões de 15 de julho de 2009 e de 14 de dezembro sobre a composição numérica das comissões parlamentares, voto favoravelmente a presente decisão.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Com a entrada em vigor do Protocolo n.º 36 ao Tratado de Lisboa, tornou-se necessário reformular a composição numérica das comissões parlamentares. A proposta avançada resulta do acordo obtido na Conferência dos Presidentes. Assim, e tendo em conta as respetivas decisões de 15 de julho de 2009 e de 14 de dezembro de 2009, votei favoravelmente a presente proposta de decisão apresentada nos termos do artigo 183.° do Regimento do Parlamento Europeu.

 
  
  

Entschließungsantrag RC-B7-0003/2012

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE), par écrit. – À l'heure où les États membres, sous la dynamique du couple franco-allemand, redoublent d'efforts pour sortir l'Europe de la crise et mettre en place une véritable gouvernance économique, je regrette la position du Parlement européen qui exprime des doutes quant à la nécessité de l'accord gouvernemental trouvé en décembre dernier. Or, cet accord vise à créer une "Union pour la stabilité budgétaire" qui soit en mesure à la fois de réduire la dette et de renforcer la stabilité financière de la zone euro. Ne pouvant plus vivre au-dessus de leurs moyens, les États membres doivent ramener leur budget à l'équilibre le plus rapidement possible. La discipline budgétaire devient la règle d'or. Convaincu que cet accord représente une étape décisive dans l'intégration européenne, j'ai donc voté contre cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo esta proposta de resolução comum, dado que o Parlamento Europeu defende assim, a uma só voz, que o direito da UE nos moldes atuais é suficiente para uma resposta adequada à crise económica. E isso deve ser feito tendo por base uma abordagem comunitária, na medida em que nunca é demais enaltecer que a UE constitui um projeto político alicerçado em valores comuns e em instituições comuns fortes e no respeito por regras comuns, o que significa que qualquer acordo entre os Estados deve ter por base a solidariedade. Realço ainda a importância do papel relevante desempenhado pelos parlamentos nacionais e pelo Parlamento Europeu na definição e acompanhamento de todas as medidas de combate à crise que foram adotadas, pois assim teremos uma governação económica mais bem coordenada e eficaz.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat in favoarea acestei rezolutii, deoarece transmite un semnal puternic din partea Parlamentului European referitor la principiile care trebuie sa stea la baza elaborarii acordului international privind o uniune a stabilitatii fiscale. Pentru ca acest nou tratat sa aiba efecte pozitive si sa permita consolidarea guvernantei economice, este esential ca in cadrul Uniunii Europene sa fie evitate diviziunile - atat cele intre Statele Membre, cat si cele intre institutii. In acest sens, consider ca prevederile privind participarea tuturor statelor parti la viitorul acord la consiliile Summit-ului euro sunt deosebit de importante. In acelasi timp, atrag atentia asupra necesitatii de a consolida implicarea parlamentara in aspectele privind guvernanta economica europeana, ca garantie a controlului democratic in domeniu. Reamintesc faptul ca masurile pentru asigurarea cresterii si competitivitatii sunt indispensabile asigurarii unei redresari economice veritabile si durabile. Fac apel, la randul meu, la liderii europeni sa isi asume angajamente concrete in acest plan.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O projeto de acordo, tal como está atualmente redigido, levantou várias interrogações no Parlamento Europeu quanto à sua eficácia. Primeiro, os objetivos que são perseguidos neste acordo poderiam ser atingidos de forma mais eficaz recorrendo ao método comunitário. Segundo, neste texto, os Estados-Membros manifestam o seu desejo de reforçar a disciplina orçamental. Contudo, não é apenas com medidas nesta área que a crise será ultrapassada. É necessário assegurar que os governos dos Estados-Membros adotem medidas que promovam a retoma económica e a competitividade e que apresentem propostas para a criação de um fundo de resgate, a emissão de obrigações-projeto, uma taxa sobre as transações financeiras e obrigações a favor da estabilidade.

Sublinho que este acordo deve ser compatível com a legislação comunitária e que a responsabilidade democrática deve ser igualmente respeitada através do reforço da participação do Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais. Pelo exposto, apoiei a posição do Parlamento Europeu relativamente ao projeto de acordo intergovernamental sobre a união de estabilidade orçamental que os Estados-Membros desejam adotar na sequência do Conselho Europeu de dezembro de 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (EFD), schriftelijk. − De resolutie over de ontwerpovereenkomst steun ik niet. De reden daarvoor is dat deze spreekt van een ontwikkeling naar een economische en begrotingsunie. Weliswaar zijn afspraken nodig om de concurrentiekracht in zwakke lidstaten sterk te vergroten, maar een economische en begrotingsunie gaat een stap verder. Daarnaast vraagt het Europees Parlement om een routekaart voor euro-obligaties. Dat kan ik evenmin steunen. Het vermindert de prikkel tot begrotingsdiscipline, omdat landen in moeilijkheden zich toch kunnen blijven financieren tegen een te laag rentetarief. Te lage rente heeft in Griekenland bijgedragen tot de instroom van geld dat niet terug te betalen bleek als gevolg van onvoldoende concurrentiekracht. Daarom ben ik hier niet voor. Bovendien zou het erg duur worden voor de landen die door hun solide begrotingsdiscipline nu tegen een lage rente lenen.

Overigens sta ik positief tegenover de nieuwe overeenkomst die moet bijdragen aan de versterking van de begrotingsdiscipline. Een stap in de goede richting om twee redenen: deelnemende landen gaan zich in hun nationale wetgeving vastleggen op een begrotingsevenwicht of -overschot en tot slot wordt de discipline aangescherpt dankzij de norm van 0,5 % van het bruto binnenlands product voor het begrotingstekort op de middellange termijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Ce sont plus que des doutes que j'exprime aujourd'hui sur le nouveau traité, qu'il faut désormais appeler traité intergouvernemental, en cours de négociation... Nous n'avons pas besoin d'un nouveau traité, et surtout pas de celui-ci! Faisons avec l'existant! Certes, nous devons nous concentrer sur la dette, mais il nous faut aller au delà de l'austérité budgétaire: dans une précédente résolution, ce parlement demandait la mise en place d'une feuille de route comportant un plan pour la croissance, l'investissement et l'emploi. C'est dans cette direction que nous devrions aller. Malheureusement, ce parlement n'est pas pris en compte dans ces négociations. Quelle légitimité aurait un accord négocié dans cette période de crise profonde de l'UE sans collaboration pleine et entière avec le parlement européen ainsi qu'avec les parlements nationaux?

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho espresso voto contrario alla proposta di risoluzione comune sulle conclusioni del Consiglio Europeo di inizio gennaio perché la visione di fondo del testo rispecchia un europeismo entusiasta del metodo comunitario, quello che però è in larga parte responsabile della crisi attuale. Metodo comunitario significa accentramento di poteri graduale e progressivo a Bruxelles, significa anche prendere decisioni via via sempre più importanti e invasive passando sopra la testa della gente, significa anche meno democrazia, vista la composizione soprattutto della Commissione, organo non eletto composto di alti burocrati che decidono quotidianamente come sarà la vita di mezzo miliardo di persone in Europa. Abbiamo oggi bisogno non di più Europa, ma di un'Europa più flessibile, più democratica, più vicina alla gente: giusto il contrario di quello che leggiamo in questa risoluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Previzionatul acord (tratat) fiscal decis la ultimul consiliu este un mix de propuneri care încearcă să rezolve o criză generată de inexistenţa unora dintre măsurile propuse înainte de declanşarea ei. Din păcate, prevederile privind limitarea deficitelor publice nu au puterea de a rezolva actuala criză ce se manifestă printr-un grad sporit de neîncredere în obligaţiunile emise de statele membre ale UE. Consider că acest impas poate fi depăşit doar prin măsuri de stimulare a creşterii economice ţintite către IMM-uri, în primul rând (de exemplu, prin subvenţionarea parţială a dobânzii la creditele bancare). Desigur că deficitul public în exces trebuie evitat, însă în prezent un nou derapaj este utopic, ceea ce mă duce cu gândul la ce bun aceste constrângeri acum.

În rest, cred că statele membre trebuie să rămână suverane asupra ratei fiscalităţii şi că o competiţie între ele din acest punct de vedere nu poate fi dăunătoare, aşa cum competiţia între companii este benefică pentru consumatori. Cât priveşte o taxă pe tranzacţiile financiare, exemplul Ungariei este elocvent cu privire la efecte: diminuarea expunerii capitalurilor către această ţară şi reducerea creditării, efect de aşteptat a se întâmpla şi la nivelul întregii UE, chiar dacă, poate, mai lent decât în cazul Ungariei.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. − Suntem cu totii de acord ca trebuie luate masuri urgente si curajoase impotriva crizei economice si a datoriilor suverane cauzate in mare parte unor deficiente structurale ale zonei euro. Intr-adevar e nevoie de o guvernanta solida a zonei euro si de un grad mai ridicat de disciplina bugetara la nivelul statelor membre, insa nu stiu daca acordul interguvernamental in forma actuala raspunde acestui imperativ. Sunt putin rezervat in privinta acestui nou tratat care risca sa creeze o dedublare a regulilor si sa creeze o fractura intre zona euro si restul statelor membre fara sa fie neaparat necesar. Criteriul deficitului structural de 0,5% din PIB poate fi foarte bine inclus in Pactul de Stabilitate care este direct aplicabil in Statele Membre. Pe de alta parte, pentru asigurarea legitimitatii democratice a deciziilor de implementare a prevederilor acordului, ar fi ideal ca acestea sa fie luate prin metoda comunitara si sa pastreze coerenta cu dreptul european existent. Nu in ultimul rand, consider ca prevederile legate de uniunea fiscala sunt deocamdata vagi, respctiv ca se pune prea mult accent pe austeritate, fara a contrabalansa cu niste masuri de stimul pentru relansarea economiei si intoarcerea la cresterea economica atat de necesara pentru aplanarea tensiunilor sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Η προωθούμενη Διεθνής Συμφωνία για την Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση της ΟΝΕ αποτελείται από μέτρα που συνεχίζουν και εντείνουν τις ίδιες αποτυχημένες νεοφιλελεύθερες πολιτικές και σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουν δραστικά τις κύριες αιτίες της κρίσης. Στην σημερινή σχετική ψηφοφορία, ψήφισα αρνητικά το κοινό ψήφισμα των πολιτικών ομάδων ( EPP, S-D, ALDE, Greens). Παρά το γεγονός ότι εκφράζει αμφιβολίες για την αναγκαιότητα αυτής της συμφωνίας, το ψήφισμα αποφεύγει να τονίσει τα βασικά αρνητικά χαρακτηριστικά της αλλά και να επικρίνει τις εφαρμοζόμενες πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η "Διεθνής Συμφωνία" ουσιαστικά θεσμοποιεί τις πολιτικές λιτότητας, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής της πλειοψηφίας των ευρωπαίων πολιτών, αυξάνει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και δημιουργεί μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Κύριο μέλημα αποτελεί η πάση θυσία(π.χ. περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές) δημοσιονομική πειθαρχία, ενώ δεν περιορίζεται καθόλου η καταστροφική κερδοσκοπική δράση των χρηματοπιστωτικών αγορών και των οίκων αξιολόγησης. Επιπλέον, με τις διατάξεις της "Διεθνούς Συμφωνίας" υπονομεύονται τα δημοκρατικά δικαιώματα των Ευρωπαίων, καθώς μειώνεται στο ελάχιστο η δυνατότητα άσκησης εναλλακτικής οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής από εκλεγμένες κυβερνήσεις. Η ευρωομάδα της Αριστεράς με εναλλακτική πρόταση ψηφίσματος ανέδειξε τα παραπάνω ζητήματα καθώς επίσης και την ανάγκη εκτεταμένης δημόσιας διαβούλευσης ( π.χ. δημοψηφίσματα) σε ενδεχόμενες αλλαγές των συνθηκών.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE), skriftlig. − Idag röstade vi för resolutionen om slutsatserna från europeiska rådets decembermöte. Vi röstade för eftersom resolutionen tydligt slår fast att det avtal som nu förhandlas fram mellan medlemsstaterna ska vara underställt gällande EU-rätt. Dessutom slås det fast att alla medlemsstater, oavsett om de har infört euron eller ej, ska ha rätt att delta i de möten med stats- och regeringscheferna som avtalsparterna kommer att hålla, vilket är en viktig fråga för oss. Vi är dock emot kraven på en skatt på finansiella transaktioner och införandet av euroobligationer.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Em primeiro lugar, gostaria de exprimir a minha enorme satisfação pelo facto de esta resolução ter sido largamente apoiada por esta casa: subscrita por 4 grupos parlamentares e votada favoravelmente por 75 % dos deputados! Esta postura demonstra bem a pertinência do conteúdo da resolução, bem como a extrema importância das questões abordadas. Desde logo, pela importância dada à responsabilidade democrática e ao seu respeito em absoluto, através do reforço da participação do Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais, tendo em conta os respetivos níveis, em todos os aspetos da coordenação e governação económica europeia, como se pode ler na resolução e ao abrigo, obviamente, dos Tratados Europeus. Mas também pelo enfoque dado à União de estabilidade e do crescimento sustentável, ou seja, partindo da disciplina orçamental que deverá ser a base indiscutível do futuro acordo, insiste-se na necessidade de promover medidas com vista a um crescimento, que se pretende sustentável a longo prazo, que permita uma maior convergência entre os Estados-Membros, uma maior competitividade da nossa economia e, claro, a criação de emprego. Finalmente, pela apresentação de propostas concretas, das quais destaco: a emissão de obrigações-projecto, uma taxa sobre as transações financeiras e o roteiro para a estabilidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – Je n'ai pas voté la résolution critiquant les résultats du Conseil européen des 8 et 9 décembre 2011. Or, l'accord trouvé, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, pose opportunément les bases d'un renforcement de la discipline budgétaire grâce à un mécanisme de sanctions automatiques, et à l'inscription dans chaque Constitution d'une règle d'or budgétaire. J'ajoute que la résolution du Parlement défend implicitement et inopportunément le droit, pour la Cour de justice de l'Union européenne, d'exercer un contrôle sur le niveau de déficit des budgets nationaux. En outre, elle prévoit la possibilité pour les États ne participant pas à l'Union économique renforcée de participer aux négociations sur le texte final!

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe de Villiers (EFD), par écrit. – Cette résolution est une nouvelle fois hors sujet. Pour sortir de la crise, tant économique qu'institutionnelle, le Parlement ne propose que le renforcement de la "méthode communautaire", c'est-à-dire la construction d'une Europe sans les peuples.

Sur le fond, le projet de traité intergouvernemental propose une gouvernance économique "sans cesse plus étroite" et des sanctions quasi-automatiques pour les États membres.

Tout en affirmant qu'il "respecte pleinement les responsabilités des parlements nationaux", le texte marginalise un peu plus les représentants du peuple, place la Cour de Justice de l'UE au-dessus des constitutions nationales et contraint les États à conduire une politique économique déterminée de l'extérieur (la politique de rigueur et de déflation).

Ni l'absence de zone monétaire optimale, ni la surexposition du marché européen aux dumpings social et écologique des pays à bas coûts ne sont pris en compte.

Avec un mauvais diagnostique de la crise ainsi que de mauvais remèdes pour en sortir, les économies européennes n'auront pas la liberté dont elles ont besoin pour retrouver dynamisme et croissance.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Je me félicite de l'adoption de cette résolution très critique relative au projet de traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire qui est actuellement négocié par les Etats membres. La résolution votée reflète en effet une position commune (une fois n'est pas coutume...) du Parlement européen. Il importait de rappeler que, dans ce pacte, toutes les mesures qui doivent être mises en oeuvre doivent respecter les règles et les procédures communautaires. Et que cela soit écrit noir sur blanc, en ce compris le droit de codécision du Parlement! La résolution insiste également sur le respect du Pacte de stabilité révisé et de la coopération avec les parlements nationaux. Ce sont des éléments fondamentaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Deste Conselho Europeu, para além da opção britânica, a única coisa relevante a mencionar é a decisão dos Chefes de Estado e de Governo em celebrar um Acordo Internacional entre os Estados-Membros da União.

Contudo, e infelizmente, a tão esperada resposta ou respostas, ou até mesmo avanços, para a solução da crise da dívida soberana europeia não chegou. Não chegou, porque no fundo este acordo espelha tudo aquilo que já foi adotado no pacote do governo económico, não trazendo absolutamente nada de novo, pecando, ainda, pela falta de ambição. Mais, ao invés de optar por uma solução comunitária, coerente e assente em princípios democráticos, optou pelo retrocesso, pelo recuo a um período anterior ao Tratado de Lisboa. Assim, subscrevo inteiramente a resolução hoje adotada, bem como reitero a urgência da procura de uma solução assente no pilar comunitário, seja através da possibilidade de emissão de dívida conjunta, da criação de um fundo de resgate comum ou de qualquer outra opção que verse diretamente sobre a atual crise em que mergulhámos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A presente proposta de resolução comum versa sobre as conclusões do Conselho Europeu, realizado nos dias 8 e 9 de dezembro de 2011, relativo a um projeto de acordo internacional que visa uma união de estabilidade orçamental, e foi apresentada em substituição das propostas de resolução dos seguintes grupos: PPE, S&D, Verts/ALE e ALDE. Apesar de não ter sido possível a assinatura de um tratado intergovernamental pelos 27 Estados-Membros (a Inglaterra recusou-se a assinar), considero positivas as conclusões deste Conselho no que se refere ao reforço de uma supervisão económica e orçamental, a qual, em conjunto com o pacote das seis propostas (six pack) da governação económica, potenciará o tão almejado crescimento económico. Assim, votei favoravelmente a presente proposta de resolução comum e espero que a Comissão Europeia, como guardiã dos Tratados da União Europeia, tudo faça para que os mesmos sejam escrupulosamente cumpridos e contribuam para a implementação do método comunitário tendo em vista a transformação da união monetária numa verdadeira união económica e orçamental.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A discussão e a votação desta resolução, não sendo surpreendentes, são clarificadoras. Mostrando maior ou menor indignação, face à manifesta ilegalidade e ilegitimidade deste acordo e à forma como o Parlamento foi desprezado em todo o processo, os principais grupos políticos preparam-se agora para o caucionar, exigindo apenas pias garantias de que será respeitado, no futuro, o que agora foi desrespeitado. A ênfase colocada nas reservas ou divergências quanto à forma como o acordo foi alcançado não esconde a aceitação do seu intolerável conteúdo. Estamos perante um autêntico golpe, através do qual se pretendem constitucionalizar e eternizar as políticas de autêntico retrocesso civilizacional que puseram em marcha em vários países, como Portugal. Reproduzindo o discurso de Merkel e de Sarkozy, quer o presidente da Comissão Europeia quer os principais grupos políticos (direita, liberais, verdes e social-democracia), com naturais (mas acessórias) cambiantes, vieram aqui defender o conteúdo do acordo. É elucidativo como logo no primeiro ponto se defendem os objectivos do acordo, pondo apenas em causa o modo como os mesmos serão alcançados.

No fundo, Comissão e Parlamento remetem-se ao seu papel de mero adorno da arquitetura institucional da UE, autênticas caixas de ressonância das orientações que emanam de quem verdadeiramente manda: o diretório franco-alemão, cada vez mais hegemonizado pela Alemanha.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Európska únia sa nachádza asi v najhlbšej kríze svojej histórie. Pod tlakom Nemecka sa európski lídri dohodli na novej zmluve s cieľom sprísniť fiškálnu disciplínu v eurozóne, prehĺbiť ekonomickú integráciu. Tieto kroky majú pomôcť k riešeniu dlhovej krízy. Podoba novej zmluvy, schválenej na európskom samite, bola však vetovaná Veľkou Britániou, ktorá sa snažila získať ústupky výmenou za podporu zmien už existujúcich zmlúv EÚ. Obchádzajúc britské veto, poprední predstavitelia Únie pod vedením Francúzska a Nemecka presadzujú novú dohodu mimo legálny rámec EÚ. Kríza v menovej únii je dôsledkom makroekonomických nerovnováh. Nevznikla nezodpovedným hospodárením, a pokiaľ si túto skutočnosť dostatočne neuvedomíme, nebudú pochopiteľne fungovať ani recepty vychádzajúce z tejto logiky. Francúzsko a Nemecko v podstate ohlásilo vlastné rozhodnutie bez toho, aby ho konzultovali štandardnými metódami a s ostatnými členskými štátmi. Ak má EÚ fungovať na takomto princípe a ak sa francúzsko-nemecký návrh má presadzovať z inštitucionálneho hľadiska podľa môjho názoru absolútne nedemokraticky a v rozpore so základnými hodnotami Únie, demokratická legitimita procesu je v tomto prípade skutočne otázna. Som presvedčená, že ak obetujeme demokraciu v prospech mocenských hier najsilnejších európskych národov, bude to doslova civilizačná prehra.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. − The ECR Group would like to express its support to the Member States involved in developing the intergovernmental treaty. The intergovernmental approach is one that we should fully support. It is right that democratically elected governments are free to enter into such agreements. We delude ourselves if we think that the European Parliament is the only institution with a democratic mandate. The community method that so many in the European Parliament adore is a time-consuming process and not one that is well suited to resolving the current crisis. The Parliament is not only wrong about the process of this agreement, but also the content. The introduction of a financial transaction tax will do nothing to solve the current crisis. Indeed, the Commission’s own impact assessment demonstrates that its introduction will make all our constituents poorer. The solution to this crisis is not, as many in this house believe, more Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − A szavazást megelőző rövid vitában – különböző hevességgel és érvekkel, de – az összes felszólaló kritizálta a fiskális paktumot. A mostani határozat leginkább az Európai Parlament mellőzését sérelmezi és hangsúlyozza az EP abbéli félelmét is, hogy a fiskális paktum alapul szolgálhat egy „kétsebességes” Európa létrehozásához, ezért szükségesnek tartja, hogy minden megállapodást illesszenek be az uniós joganyagba az elkövetkező öt évben. A határozat szerint nemcsak megszorító intézkedésekre, hanem a gazdasági növekedés ösztönzésére, a pénzügyi tranzakciók megadóztatására és a pénzszűkét enyhítő kötvényekre is szükség lenne. Személy szerint hiányoltam a mostani – sokadszor átdolgozott, bár még mindig nem végleges – tervezetből a garanciákat arra nézve, hogy az Unió követni fogja a demokratikus átláthatóságot és elszámoltathatóságot biztosító uniós döntéshozatali metódust az intézkedések végrehajtásában. Ezen okok miatt az állásfoglalási indítvány minden pontját fontosnak tartottam és azt teljes mértékben támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), par écrit. – J'ai voté avec la grande majorité des parlementaires européens en faveur de la résolution relative aux conclusions du Conseil européen des 8 et 9 décembre 2011. Le Conseil européen propose un accord intergouvernemental sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union économique et monétaire. C'est l'abandon de la méthode communautaire, l'élimination du Parlement européen et du processus décisionnel dans l'Union. Cet accord, qui se place en dehors des structures éprouvées de l'Europe, ne résoudra rien et n'impressionnera pas les marchés. J'ai néanmoins donné mon aval à la résolution pour ne pas mêler ma voix aux anti-européens notoires.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – J'ai été étonné de l'absence dans l'hémicycle de M. Douglas Peterson, puisqu'il est désormais partie plus que prenante à vos politiques. Le problème n'est pas que le nouveau traité dit "fiscal" soit purement intergouvernemental ou conforme à la méthode communautaire. C'est un nouveau carcan pour les politiques nationales, un nouveau barreau à la prison que devient de plus en plus l'Union européenne. Il a pour but d'accélérer un processus de flicage budgétaire qui figure déjà dans le "six pack" et de le sanctuariser. Et, bien sûr, de ra-ssu-rer la finance internationale, objectif devenu votre alpha et votre oméga.

Nous savons ce qu'il en est de la crédibilité de vos actions sur la petite oligarchie financière qui prétend gouverner le monde: perte de "A" à répétition, des États d'abord, puis de toutes les collectivités, entreprises, entités qui bénéficient de leur garantie. Refus des banques de respecter leur promesse de contribution à la résolution de la crise, malgré les 500 milliards d'euros mis à leur disposition par M. Draghi. Tout ceci est gage de nouvelles difficultés financières et économiques, qui elles mêmes conduiront à de nouvelles dégradations dans un cercle vicieux sans fin où les éternels perdants sont les peuples européens appauvris, précarisés, pressurés.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), in writing. − At several recent summits, and again at the December European Council meeting, Member States have tried to address the present crisis with intergovernmental approaches, which merely patch-up the patient. Given the profound nature of Europe’s current difficulties, comprehensive, concerted action at EU level is the only real cure. Better involving national parliaments and the European Parliament in these decisions could also help to improve the democratic accountability of these decisions and improve their credibility for citizens. The specific policy proposals that emerged from the summit are also disappointing. While fiscal discipline is a necessary part of a stable and sustainable economy, it cannot alone bring about a return to growth. The EU should pursue a holistic response focusing on reforging a stronger, better-integrated European Single Market through the removal of the many remaining ‘gaps’, which would both offer consumers better protection and improve competitiveness, thus fostering growth and job creation.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Je me suis abstenue sur la résolution commune sur les conclusions du Conseil européen (8 et 9 décembre 2011) sur un projet d'accord international relatif à une union pour la stabilité budgétaire. En effet, même si la résolution insiste sur la forme, à savoir que seule la méthode communautaire peut permettre la mise en place d'une véritable Union économique et budgétaire, et sur le fond, en insistant sur le fait que la discipline budgétaire ne pourra à elle seule résoudre la crise économique et financière européenne, les termes dudit texte ne remettent pas assez en question le projet d'accord en substance. Il convient de s'attaquer aux causes profondes de la crise par une remise en question des politiques néolibérales; de dénoncer le mécanisme contraignant d'austérité qui s'appliquera aux gouvernements actuels et futurs des Etats membres et donc aux citoyens européens - leur enlevant ainsi toute possibilité de choix budgétaires pour l'avenir -; de souligner l'ultra technocratie entrant en jeu dans l'accord, ce qui accroît, de fait, le fossé entre les institutions européennes et les citoyens européens et aggrave la crise démocratique européenne; et enfin, de rappeler que le projet d'accord institutionnalisera une Europe à deux vitesses, les Etats membres parties à l'accord et les autres.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – Contrairement à ce que mentionne la résolution, je n'ai pas de doutes quant à la nécessité d'un accord intergouvernemental pour la stabilité budgétaire en Europe. C'est au contraire un pas significatif vers une réponse énergique, immédiate et durable aux crises financière, économique et sociale qui frappent de nombreux États membres de l'Union. Il serait irresponsable et irréaliste, comme le souligne le Parti socialiste français, de renégocier un tel accord!

Je me suis abstenue sur le vote final de cette résolution car le texte stipule aussi que tous les États membres, y compris les pays ne disposant pas de l'euro, devraient participer aux sommets de la zone euro. C'est un non-sens économique et politique, car les États membres de la zone euro souhaitent renforcer la gouvernance économique et la coordination budgétaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Le projet de traité en cours de négociation est inacceptable, tant sur le fond que sur la forme. Sur le fond, il est exclusivement punitif et consiste exclusivement à constitutionnaliser les "règles d'or" de réduction des déficits et à promouvoir l'austérité, en ignorant l'absolue nécessité d'investir pour retrouver la croissance et relancer l'emploi. Ce traité enferme l'Europe dans la récession, et nous ne pouvons l'accepter. Sur la forme, il est négocié en catimini par les chefs d’État, ignorant complètement le rôle de co-législateur du Parlement européen tout comme le rôle des parlement nationaux. Le groupe de négociation concédé au parlement européen est loin de permettre une juste représentation des citoyens européens dans cette discussion. La résolution votée a beau faire part de certaines critiques et réserves envers le projet de traité, elle est trop timide sur ces points, c'est pourquoi je me suis abstenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté contre cette résolution. Elle remet clairement en cause toute l'implication et la détermination de notre président de la République, qui, aux côtés de la chancelière allemande, s'est efforcé sans relâche de lutter contre la crise financière et économique et de renforcer la gouvernance économique européenne. Cette résolution est dénuée de tout encouragement et considération pour les efforts entrepris depuis le début de la crise et se borne à être d'un juridisme beaucoup trop pointilleux. Il s'agit pourtant d'une question politique avant tout. Cette résolution a été adoptée par 521 pour et 124 contre. Je le regrette profondément. Les voix pour sont le résultat d'un conglomérat hétéroclite d'anti européens, de nationalistes, de fédéralistes et d'autres pro-méthode communautaire à tout crin.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), rakstiski. − Es balsoju par šo rezolūciju, jo uzskatu, ka pašreizējais fiskālās stabilitātes līguma projekts ir jāpilnveido. Ir skaidri jādefinē līguma juridiskais statuss esošās ES tiesību sistēmas ietvaros. Svarīgi nodrošināt, lai šis līgums nenonāktu pretrunā ar ES pamatlīgumiem, un visīsākajā laikā tas jāiekļauj ES pamatlīgumos, tā saglabājot ES vienotību. Nedrīkst tikt veidotas paralēlas institūcijas, kas varētu radīt konkurenci starp ES 27 un šī starpvaldību līguma dalībvalstīm. Ņemot vērā, ka virkne ES dalībvalstu, pievienojoties ES, ir apņēmušās ieviest eiro un to vēl nav izdarījušas, jāparedz iespēja šīm valstīm izvēlēties, kad līgums tām kļūs saistošs — pēc to pilnvērtīgas pievienošanās eiro zonai vai jau agrāk. Eiropas Komisijas priekšlikumu izpildē pārmērīga budžeta deficīta novēršanai ir jāsaglabā apņemšanās princips tās ievērot, nevis obligāts to atbalsts. Tāpat nepieciešams precīzs Komisijas priekšlikumu noraidīšanai vajadzīgā kvalificētā balsu vairākuma skaidrojums.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. − I voted in favour of this resolution. EU needs to find a solution to the euro zone problems and to implement measures ensuring full fiscal discipline in the future. This can effectively only be done through Community Method and acknowledging the primacy of EU law. Only this will guarantee the credibility of the actions and tangible results. I reiterate the EP call to the Council that the agreement must be in conformity with EU law, in particular as regards the figures in the Stability and Growth Pact, following EU legal procedures and excluding any double standards. Democratic accountability must be guaranteed by strengthening the involvement of both the European Parliament and the national parliaments, at their respective levels, in all aspects of European economic coordination and governance. The most important concern is not to split the EU 27. The non-euro zone members need to participate in the meetings of 17. The other need is to avoid as much as possible creation of new institutions and mechanisms. The third challenge is to promote parallel to financial discipline closer convergence and stronger competitiveness.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), in writing. − I have voted for this resolution, not because I am enamoured of the content of the so-called six-pack (I voted against much of it) or because the euro is the way forward for all – it is not. I am supporting it because I want decision making on matters of direct interest to the EU to be taken within a clear legal framework and on a clear legal basis.

I regret the British Government’s refusal to support concerted EU action and thus assist a push towards this new arrangement. An intergovernmental agreement can inhabit a grey zone, out of clear parliamentary oversight. We need clear parliamentary oversight: from both the EP and national parliaments, and this resolution states that clearly. The proposed intergovernmental agreement also sees governments stepping back from decisions made a few weeks ago, and this does not increase confidence or legal certainty. As the resolution clearly states, we need investment, not just austerity. We need a change of direction – towards a different future, based on reducing the gap between rich and poor and on new investment to help us work within environmental limits. The intergovernmental agreement is a distraction and provides no real solutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – J'ai souhaité voter contre la résolution commune portant sur les conclusions du Conseil européen des 8 et 9 décembre sur un projet d'accord international relatif à une union pour la stabilité budgétaire. Lors du Conseil européen du 9 décembre dernier, 26 États membres de l'Union européenne se sont engagés à renforcer la coordination budgétaire et économique et ont jeté les bases d'un nouveau traité interinstitutionnel organisant cette gouvernance économique européenne. Je regrette que le Parlement européen, à travers cette résolution, exprime ses doutes quant à la pertinence de ce projet de traité intergouvernemental, qui constitue un acte politique fort, vers plus d'intégration et de cohésion européenne. Je ne trouve pas plus judicieux que la résolution demande que tous les États, y compris les États non-membres de la zone euro, participent aux sommets de la zone euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. – Je m'oppose avec force à la démarche entreprise pour établir un nouveau traité imposant l'austérité aux peuples européens. Les négociations actuelles contournent les représentants élus directement par les citoyens européens en se limitant au cénacle des gouvernements et en excluant parlements nationaux et Parlement européen. En adoptant la forme d'une négociation entre États, on n'accorde aux organes les plus démocratiques qu'un rôle de validation du fait accompli. Ce déni de démocratie est d'autant plus intolérable, qu'il y va de l'avenir même du projet européen qui troque la solidarité européenne contre les demandes d'austérité de la Banque centrale et de la Commission. Les mécanismes de surveillance et de sanction prévus représentent une mise au pas de la politique économique des États leur interdisant toute relance par la consommation et l'investissement. L'Union doit au contraire revoir de fond en comble ses fondements économiques et s'avancer vers un nouveau pacte de progrès social qui place l'humain au centre de ses préoccupations. Une Banque centrale européenne, au service des peuples, doit être l'instrument de cette ambition en privilégiant par le crédit des investissements créateurs de richesse et de biens publics dans l'éducation, la formation, la recherche, les infrastructures, les services publics.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. − Glosowałem za rezolucją w sprawie wyniku spotkania Rady Europejskiej w dniach 8-9 grudnia 2011 r. Mam świadomość głębokich wciąż niedoskonałości projektowanej umowy międzyrządowej. Przede wszystkim zastrzeżenia budzi fakt, że jest to porozumienie obok obecnej struktury oraz dokumentów ustrojowych Unii Europejskiej. Wciąż nie ma jasności co do tego, jak to porozumienie może działać, jakie będą odniesienia w stosunku do traktatu lizbońskiego. Wyrażam nadzieję, że umowa ta nie będzie podważać traktatu, że zapewni stosowną rolę Parlamentu Europejskiego i że nie będzie dyskryminować państw spoza strefy euro, w tym Polski. Umowa nie może podważać demokracji wewnątrzunijnej, zastępować Komisji, Parlamentu ani Rady innymi bytami.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Lövin (Verts/ALE), skriftlig. − Avtalet för en finans-/skatteunion ger upphov till parallella strukturer vilket oroar oss bl.a. på grund av de problem som detta kan skapa, såsom brister i den demokratiska kontrollen, juridisk osäkerhet och ett mångfaldigande av överstatliga strukturer. Snabba beslut över huvudet på folk, utan förankring och diskussion i parlament eller med folket, avhjälper inte krisen utan ökar avståndet mellan folket och deras politiker. Men trots att vi håller med om delar av den kritik mot det internationella avtalet som resolutionen tar upp kan vi ej stödja resolutionen i sin helhet eftersom vi inte kan ställa upp på de lösningar som föreslås, såsom en fördjupad ekonomisk konvergens, stabilitetsobligationer samt en skatteunion. Krisen är större än euron, det handlar om en kris för hela det ekonomiska system som EU bygger på, och förslagen löser inte grundproblemen med detta system utan kan i bästa fall endast skjuta problemen på framtiden. Tillväxtfrämjande åtgärder byggda på lånade pengar leder till en ständig spiral av ökade lån, ökade räntebetalningar och därmed ökande krav på tillväxt för att betala räntor och skapa arbete. Detta leder obönhörligen till upprepade kriser och kollapser, med svåra sociala följder vid kollapser och ökad resursförbrukning när ekonomin växer. Vi lägger därför ned vår röst.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I supported this resolution and the call for proper democratic oversight of those measures agreed by EU governments in response to the current eurozone crisis. However, I do not support the ‘austerity only’ approach in the conclusions of the European Council of 8/9 December. We need more action for jobs and growth. I do not support the current right-wing Council’s flawed economic approach being integrated into the EU Treaties. The most appropriate and democratic method to tackle the crisis is through legislation under existing EU Treaties. It is clear that any measures concerning the European Monetary Union under the EU Treaties will only apply to the eurozone and those countries opting in. It is important to insist that any proposals put forward by the European Commission should undergo scrutiny by the European Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il mio voto alla risoluzione comune è favorevole. Vanno esplicitamente ridimensionati i criteri di rientro del debito pubblico e vanno introdotti gli eurobond. Solo così rilanceremo il nostro contributo per un'Europa unita e forte, utile a tutti.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (S&D), in writing. − Labour MEPs supported the call for proper democratic oversight of those measures agreed by EU governments in response to the current Eurozone crisis. However, we do not support the ‘austerity only’ approach in the conclusions of the European Council of 8/9 December 2011 and we also need to see more action for jobs and growth. We therefore could not support the current right-wing council’s flawed economic approach being integrated into the EU Treaties. The most appropriate and democratic method to tackle the crisis is through legislation under the existing EU Treaties. It is clear that any measures concerning European Monetary Union under the EU Treaties will apply only to the eurozone and those countries opting in. We insist that any proposals put forward by the European Commission should undergo scrutiny by the European Parliament and would only support measures that are well designed and in the interests of British and EU citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. − I support the resolution on the European Council, in particular the concerns expressed therein about the need for such an intergovernmental agreement and the need to reflect the proposals of the European Parliament. The resolution stresses the need to reinforce the community method as a way to ensure greater stability in the eurozone. Paragraph 5 is important in stressing the need for sustainable growth. Fiscal discipline alone will not bring about recovery and that action is needed on both fronts.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Cette résolution commune de la droite, des sociaux-démocrates et des Verts marque l'accord de ceux-ci avec le fond du traité en cours de négociation, à savoir l'imposition d'une règle d'or renforcée. Cette règle astreint les États à avoir des budgets à l'équilibre ou en excédent et à tendre pour cela vers un chiffre de référence: 0,5% du PIB nominal de déficit structurel. Elle les oblige à graver de préférence ce diktat dans le marbre de leur constitution. Elle exige qu'ils mettent en place des mécanismes automatiques de "corrections" de leurs politiques budgétaires suivant les indications de la Commission.

Loin de s'inquiéter de telles mesures, les quatre groupes signataires se bornent à réclamer leur participation au processus de création du nouveau traité et l'intégration sous cinq ans de celui-ci dans le droit communautaire. Ils ne réclament pas même le droit pour les peuples de se prononcer par référendum sur ce nouveau tour de vis "austéritaire". Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Since the measures put forward by the national governments and Heads of State are considered to be a continuation of unsuccessful policy, do not resolve the causes of the global financial and economic crisis, and especially not the insufficient regulation of key economic sectors and the increasing macro-economical imbalances in the euro area, I think that the European Council measures will deepen the global capital crisis. I voted in favour of the resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Vital Moreira (S&D), por escrito. Votei a favor da resolução sobre o Conselho Europeu de 8-9 de dezembro e sobre o novo tratado intergovernamental em preparação. Porém, tenho reservas em relação a três pontos.

Primeiro: não acompanho as dúvidas sobre a necessidade do Tratado. Os seus principais objectivos – entre eles o de incorporar a regra de ouro do equilíbrio orçamental no direito interno dos Estados-Membros – não poderiam ser alcançados no quadro dos Tratados da UE.

Segundo: concordo inteiramente que a efetivação do novo Tratado, a nível da União, deve caber às próprias instituições de acordo com o método comunitário. Mas não posso descartar o problema constitucional que decorre de usar as instituições da UE, criadas pelos respetivos Tratados, para implementar um tratado à margem daqueles, que não vincula todos os Estados-Membros.

Terceiro: concordo inteiramente com a ideia de que o Tratado deveria contemplar uma genuína união orçamental e uma verdadeira união económica, mas penso que entre os pontos em falta (fundo de redenção, project bonds, imposto sobre transações financeiras, roteiro para os stability bonds) deve ser referido também um mínimo de harmonização tributária, sem a qual não pode haver um level playing field no mercado interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Gli esiti dell'ultimo vertice europeo di dicembre sono stati alquanto deludenti.

Al di là del discutere nel merito se sia da privilegiare il metodo comunitario piuttosto che quello intergovernativo, come indicato in questa risoluzione, sarebbe più importante sottolineare invece come stia miseramente fallendo lo stesso "metodo UE". Nella sua concezione migliore, l'Unione europea e l'euro avrebbero dovuto garantire maggiore prosperità e sicurezza per tutti, in un clima di reciproci vantaggi: non si è dimostrato nulla di tutto questo, ma i benefici, peraltro marginali, sono stati limitati a pochi Stati membri, Germania in primis.

Quindi ho apprezzato e condiviso la posizione tenuta dal premier britannico Cameron, che perlomeno ha difeso gli interessi della sua gente, non accettando di subire ancora le decisioni di altri, che vanno poi a beneficio sempre e solo dei soliti noti. In un momento così delicato è doveroso che gli Stati membri difendano le loro prerogative e particolarità, e quindi non ritengo sostenibile la linea che emerge da questa risoluzione, che sembra voler perseverare sulla strada del rafforzamento comunitario, in nome di ideali utopistici che nella realtà si sono dimostrati totalmente disattesi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE), schriftelijk. − Mijn eindstem over dit verslag was positief. Dit laat onverlet dat ik grote twijfels heb over de heffing op financiële transacties.

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE), na piśmie. − Obecna wersja projektu paktu fiskalnego budzi wiele wątpliwości natury prawnej, które warunkować będą skuteczność jego egzekwowania. Podpisanie i ratyfikowanie umowy w zaproponowanym kształcie doprowadzi do powstania alternatywnego porządku prawnego, którego relacja z prawem europejskim w wielu obszarach pozostaje niezdefiniowana. Nierozstrzygnięte pozostają kwestie dotyczące m.in.: pierwszeństwa prawa wspólnotowego, jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości UE oraz kompetencji pozostałych instytucji europejskich. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia niedostatecznej legitymacji demokratycznej, którą osiągnąć można tylko poprzez większe zaangażowanie Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych. Z punktu widzenia zarządzania gospodarczego należy natomiast zwrócić uwagę, że większość zapisów proponowanej umowy międzyrządowej może być szybciej i efektywniej realizowana w drodze metody wspólnotowej, przy wykorzystaniu znowelizowanego w grudniu Paktu Stabilności i Wzrostu. Formuła metody wspólnotowej umożliwia także włączenie w proces decyzyjny państw spoza strefy euro, a przez to pozwala unikać dodatkowych instytucji w ramach UE. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na postulat Parlamentu Europejskiego, że wszystkie strony porozumienia, zarówno obecni, jak i przyszli członkowie strefy euro, powinni mieć prawo uczestnictwa w szczytach grupy euro. Należy, bowiem pamiętać, że strefa euro nie funkcjonuje w formule opt-in, a państwa nienależące do strefy euro są objęte tylko czasową derogacją. Inkluzywność w procesie decyzyjnym dotyczącym zarządzania gospodarczego jest zatem w interesie wszystkich, ponieważ większość z państw członkowskich zobowiązała się przystąpić do strefy euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Der letzte Ratsgipfel am 8. und 9. Dezember zeigte wieder einmal, dass die Regierungschefs offenbar lieber eine blinde Flucht nach vorne antreten, als sich über grundlegende Irrwege Gedanken zu machen. Eine zentralistische Planwirtschaft aus Brüssel, die jede mitgliedstaatliche Souveränität aushebelt und in der kleinere Länder nichts mehr zu sagen haben, ist mit Sicherheit so ein Irrweg. Es gilt jetzt die Konsequenzen der Eurokrise zu ziehen bevor die Lage noch schlimmer wird. Wir müssen zurückkehren zu einem gemeinsamen Europa eigenständiger Nationen. Eine gemeinsame Währung kann es nur zwischen jenen Staaten geben, die über eine ähnlich starke Volkswirtschaft und Stabilität verfügen. Daher habe ich gegen den Entschließungsantrag zum jüngsten EU-Gipfel gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – Je n'ai pas pour habitude d'aller contre la volonté de mon groupe, surtout quant il s'agit de donner notre avis sur des décisions aussi décisives pour l'avenir de notre Union. Mais le texte présenté remet en cause tout le travail, tous les efforts faits par nos gouvernements. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, les initiateurs de l'accord, l'ont dit à maintes reprises: ce texte est "le meilleur dénominateur commun". Nous ne sommes pas en train de jouer. Ce n'est pas le moment d'opposer une fin de non-recevoir dans l'inépuisable bataille entre la "mauvaise méthode intergouvernementale" et le "bon fédéralisme". Toutes les volontés sont bonnes à prendre. L'accord va tellement loin que nous comptons même un absent de taille: le Royaume-Uni. Je suis bien entendu en faveur d'un Parlement européen fort. Nous avons la lourde charge de représenter un demi-milliard de personnes. Mais sachons d'abord assumer nos propres prérogatives. La question qui était posée : résoudre la crise des dettes d'Etats souverains. C'était donc à eux et à eux seuls de trouver une solution. Ils l'ont fait, comme nous le demandions nous, eurodéputés, depuis bien longtemps. Nous aurions justement dû souligner ce point. Je suis navré que ce texte ait été adopté.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A pressão que se tem feito sentir sobre a zona euro torna premente a adoção de medidas que permitam responder de forma firme, sustentável e eficaz à atual crise económica, financeira e social. Neste contexto, é crucial que se alcancem soluções que possam restituir a confiança dos mercados e, ao mesmo tempo, salvaguardem os valores, os princípios e o quadro institucional em que assenta o projeto europeu. Nesta perspetiva, importa reconhecer que o novo Tratado para a estabilidade, coordenação e governação na União Económica e Monetária, que deverá ser objeto de acordo a 30 de janeiro, envolvendo os líderes de todos os Estados-Membros, com exceção do Reino Unido, está longe de ser a solução ideal, por representar um reforço da vertente intergovernamental em detrimento do método comunitário. Como quer que seja, importa manter aqui uma postura construtiva, devendo o Parlamento Europeu tudo fazer no sentido de procurar aprofundar o enquadramento comunitário deste tratado e de alargar o seu alcance por forma a que, a par da disciplina orçamental, o mesmo possa também abranger uma agenda para o crescimento e para a solidariedade entre os Estados-Membros. Por todas estas razões, votei favoravelmente a presente resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitro Repo (S&D), kirjallinen. − Olen ihmetellyt sitä tarmoa, jolla joulukuun EU-huippukokouksessa suurieleisesti lanseerattua taloussopimusta ollaan Brysselin saleissa ja käytävillä muokkaamassa. Sopimuksesta on kuitenkin tulossa nykyiseen kriisiin täysin merkityksetön. Sopimuksen nimikin on ennätetty vaihtaa matkan varrella useita kertoja.

Minun tulee korjata arvon kollegaani: Suomi ei vielä ole ottanut virallista kantaa taloussopimukseen. Ulkoministerimme Erkki Tuomioja - ei siis pääministeri Jyrki Katainen - toi oman kantansa esille alkuviikosta ja ehdotti Suomen jättäytymistä sopimuksen ulkopuolelle. Suomessa suurimmaksi ongelmaksi nähtiin sopimuksen mahdollinen perustuslain vastaisuus. Sopimusneuvottelut ovat kuitenkin vielä kesken. En lopulta usko, että Iso-Britannia olisi ainoa ulkopuolelle jäävä jäsenvaltio.

Ongelmallisinta ei suinkaan ole sopimuksen sisältö, joka on tervetullutta lisäkuria niihin jo 90-luvulla sovittuihin talouden ja budjettikurin pelisääntöihin, joista EU-maista suurimmatkaan eivät ole pystyneet, viitsineet tai halunneet pitää kiinni. Ongelma on parlamentaarisen järjestelmän ohittaminen. Euroopan ainoa suoraan valittu toimielin, eli EU-parlamentti, on jätetty talouskriisin ratkaisuyrityksissä täysin ulkopuolelle. Mielestäni EU-parlamenttia ei tule sivuuttaa. Kenties tämän jälkeen voimme keskittyä itse asiaan eli nykyisen talouden tilanteen korjaamiseen ja kansalaisten sekä markkinoiden luottamuksen palauttamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Oggi, durante la sessione plenaria si è votata la proposta di risoluzione comune sulle conclusioni della riunione del Consiglio europeo (8-9 dicembre 2011) su un progetto di accordo internazionale relativo ad un''unione di stabilità fiscale.

Secondo quanto espresso dalla risoluzione, il nuovo accordo dovrà riconoscere il primato del diritto dell'UE sulle disposizioni dell'accordo stesso, inoltre tutte le misure di attuazione dell'accordo dovranno essere adottate in conformità delle procedure pertinenti previste dai trattati dell'UE.

L'accordo deve essere conforme al diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i parametri del patto di stabilità e crescita, e qualora le parti contraenti intendano darsi obiettivi che si discostano dal diritto dell'UE, ciò dovrà avvenire secondo le procedure giuridiche applicabili dell'UE e non dovrà portare all'adozione di due pesi e due misure.

Deve essere rispettata la responsabilità democratica rafforzando la partecipazione parlamentare a tutti gli aspetti del coordinamento e della governance europei in ambito economico. La cooperazione tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo deve iscriversi nella cornice dei trattati UE.

Il nuovo accordo deve sancire, in forma giuridicamente vincolante, l'impegno delle parti contraenti a compiere tutti i passi necessari per garantire che, entro cinque anni, il contenuto dell'accordo verrà integrato nel trattato.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. As our Co-Chairman, Mr Cohn-Bendit, stated during the debate, I feel that the proposed intergovernmental agreement has created more questions than it answers in terms of responding to the euro crisis. The agreement is useless and is not needed for the EU to be equipped with tools to deal with the financial and sovereign debt crises, as the drafting process for this agreement and the markets’ response have underlined. The draft agreement, with its one-dimensional focus on fiscal contraction, fails to deliver a convincing economic response to the immediate crisis. We will only draw a line under this crisis through a comprehensive response. This means accompanying measures on fiscal restraint with measures to guarantee the long-term economic viability of the euro area and its members. More specifically, it implies providing an effective firewall in the short-run and introducing eurobonds, a financial transaction tax and a meaningful sustainable growth and employment strategy as soon as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – Je me suis abstenue de voter pour cette résolution, car je ne partage pas toutes les conclusions qu'elle contient. Il me semble inopportun de critiquer les efforts faits par la chancelière allemande et le président français pour parvenir à une réelle gouvernance économique grâce à un accord permettant une adoption rapide de mesures courageuses. Nous devons saluer, au contraire, l'émergence d'une volonté politique au sein des pays de la zone euro d'aller plus loin et plus vite dans l'intégration des économies et le respect du pacte de stabilité. Néanmoins, nous devons être vigilants pour ne pas créer deux ordres juridiques différents, et associer de manière adéquate les Etats qui n'ont pas encore adopté l'euro. Enfin, nous devons combiner à cette politique de stabilité budgétaire une réelle politique de croissance durable et d'emploi pour ne pas nous enfermer dans une spirale de récession. Les fonds structurels en seront l'instrument essentiel.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − Avtalet för en finans-/skatteunion ger upphov till parallella strukturer vilket oroar oss bl.a. på grund av de problem som detta kan skapa, såsom brister i den demokratiska kontrollen, juridisk osäkerhet och ett mångfaldigande av överstatliga strukturer. Snabba beslut över huvudet på folk utan förankring och diskussion i parlament eller med folket avhjälper inte krisen utan ökar avståndet mellan folket och deras politiker. Men trots att vi håller med om delar av den kritik mot det internationella avtalet som resolutionen tar upp kan vi ej stödja resolutionen i sin helhet eftersom vi inte kan ställa upp på de lösningar som föreslås, såsom en fördjupad ekonomisk konvergens, stabilitetsobligationer samt en skatteunion. Krisen är större än euron, det handlar om en kris för hela det ekonomiska system som EU bygger på, och förslagen löser inte grundproblemen med detta system utan kan i bästa fall endast skjuta problemen på framtiden. Tillväxtfrämjande åtgärder byggda på lånade pengar leder till en ständig spiral av ökade lån, ökade räntebetalningar och därmed ökande krav på tillväxt för att betala räntor och skapa arbete. Detta leder obönhörligen till upprepade kriser och kollapser, med svåra sociala följder vid kollapser och ökad resursförbrukning när ekonomin växer. Vi lägger därför ned vår röst.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. − Mamy świadomość, że obecna sytuacja gospodarcza w strefie euro wymaga niezwłocznych działań. Mimo, że pakt fiskalny zawiera wiele pozytywnych rozwiązań narzucających dyscyplinę finansową państwom w nim uczestniczącym, pojawia się również wiele wątpliwości związanych z jego funkcjonowaniem. Po pierwsze musimy odpowiedzieć sobie na pytanie jak pakt wpłynie na przejrzystość procesów decyzyjnych w Unii? Na jego mocy powstaje bowiem równoległy wymiar współpracy, a dokładny termin włączenia go do traktatów jest trudny do określenia. Czy nie osłabi to integracji w ramach Unii Europejskiej? Po drugie, krytycy wskazują, że pakt fiskalny dubluje wiele rozwiązań zawartych chociażby w sześciopaku czy też Pakcie stabilizacji i wzrostu. Czy fakt ten nie stworzy zamętu w interpretacji poszczególnych aktów unijnego prawa? Po trzecie, istnieje ryzyko, że pakt stworzy podziały wewnątrz Unii, których konsekwencje są trudne do przewidzenia. Bardzo niepokojące są miedzy innymi plany wykluczenia z uczestnictwa w szczytach strefy euro państw, które zgłosiły chęć uczestnictwa w pakcie oraz pragną przyjąć wspólną walutę, Po czwarte, ostatnie zmiany w projekcie dokumentu prowadzą do marginalizacji roli instytucji wspólnotowych. Komisję Europejską pozbawia się możliwości składania skarg na państwa członkowskie do Trybunału Sprawiedliwości UE, co zawsze było jej domeną, a uczestnictwo Parlamentu Europejskiego w szczytach strefy euro zostaje bardzo zmarginalizowanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), in writing. − Mr President! I find myself in agreement with much of the text, especially the references to the need for the 27 different states of the EU to work together to resolve this aspect of the financial crisis. The Government of my own Member State, the UK, has been uniquely unconstructive: achieving nothing other than undermining the efforts of the others to resolve a difficult situation.

Sadly, the motion also included extraneous references to additional taxes, a redemption fund and eurobonds. While these may well be worth exploring, I do not believe we know enough about the implications of present proposals to back them actively as part of the solution. So I abstained, with some regret, on the final vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE), skriftlig. − Idag röstade jag för resolutionen om slutsatserna från europeiska rådets decembermöte. Detta gjorde jag då resolutionen tydligt slår fast att det avtal som nu förhandlas fram mellan medlemsstaterna ska vara underställt gällande EU-rätt. Dessutom slås det fast att alla medlemsstater, oavsett om de har infört euron eller ej, ska ha rätt att delta i de möten med stats- och regeringscheferna som avtalsparterna kommer att hålla. Jag röstade dock emot kraven på en skatt på finansiella transaktioner och införandet av euroobligationer.

 
  
MPphoto
 
 

  Keith Taylor (Verts/ALE), in writing. − I voted for this joint resolution concerning the 8-9 December 2011 Summit as it: suggested that financial and economic consolidation could be achieved through EU law, not Intergovernmental Agreements (IA) or EU treaties; recognised the draft IA did not reflect European Parliament (EP) priorities; supported a stronger role for democratic input from the EP and welcomed inclusion of a parliamentary working group and gave all EU members (including the UK) participation rights in discussions.

The draft IA is still being developed, and already there are moves from Member States to dilute the fiscal requirements identified at the December summit (including the so-called ‘golden rule’). For the Single Currency to work there needs to be strong economic and fiscal union between Eurozone (EZ) members. I am not yet convinced that the EZ states will finally agree to necessary strict controls, and I am glad the UK is not part of it. I believe it is in the UK’s best interests to have a strong and stable euro, given that 40% of our trade is with EZ countries. For that reason, and the fact it was the only option achievable at this stage, I supported the resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Votei a favor da resolução comum do Parlamento Europeu através da qual esta instituição manifesta as suas dúvidas quanto à necessidade de um acordo intergovernamental sobre uma união de estabilidade orçamental cujos objetivos principais poderiam, na sua grande maioria, ser logrados de forma mais adequada e eficaz recorrendo a medidas consentâneas com o direito da UE, a fim de dar uma resposta firme e sustentável com a brevidade possível à atual crise económica. Neste documento, o Parlamento declara ainda estar disponível para envidar esforços tendo em vista alcançar uma solução construtiva, apoiando a proposta apresentada ao grupo de trabalho ad hoc pelos Deputados designados pela Conferência dos Presidentes para representar o Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), na piśmie. − Głosowałam za przyjęciem rezolucji, która krytykuje dotychczasowy projekt międzyrządowego paktu fiskalnego. Nowe porozumienie nie powinno umniejszać roli Parlamentu Europejskiego w toczących się negocjacjach ani państw członkowskich spoza strefy euro. W nowym porozumieniu musi zostać uwzględniona poprawka dotyczącego tego, że państwa, które dopiero w przyszłości dołączą do strefy euro, mają również prawo do uczestniczenia w szczytach euro. Dyskusja powinna toczyć się pomiędzy wszystkimi członkami Unii Europejskiej. Podzielając zdanie Komisji Europejskiej, jedność Unii powinna być tu nadrzędnym celem.

Po drugie należy zabiegać, aby w nowym projekcie pojawił się wyraźny zapis o nadrzędności prawa unijnego nad przygotowywanym porozumieniem. Jestem przekonana, że tylko metoda wspólnotowa jest w stanie przekształcić Unię Monetarną w naprawdę silną unię gospodarczą i fiskalną. Jesteśmy gotowi do dalszych negocjacji i będziemy dążyć do wypracowania konstruktywnego i solidnego porozumienia, uwzględniającego nasze najważniejsze postulaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia Parlamentului referitoare la concluziile reuniunii Consiliului European(8-9 decembrie 2011) cu privire la un proiect de acord internațional pentru o uniune a stabilității fiscale. Regretăm că, până în prezent, proiectul de acord internațional din ianuarie 2012 nu reflectă propunerile Parlamentului, exprimate de către deputații numiți de Conferința președinților pentru a reprezenta Parlamentul în cadrul grupului de lucru ad-hoc. Acordul ar trebui să includă un angajament al părților contractante si față de măsurile destinate să creasca rata de ocupare, convergența și competitivitatea Uniunii. UE este un proiect politic bazat pe valori si pe instituții comune puternice și pe respectarea normelor comune si de aceea uniunea monetară poate evolua într-o veritabilă uniune economică și fiscală doar prin intermediul metodei comunitare. Toate părţile contractante la acord, state membre care fac sau care vor face parte din zona euro, trebuie să aibă acelaşi drept de a participa la reuniunile la nivel înalt ale zonei euro. Solicit ca proiectul de acord internațional privind o uniune a stabilității fiscale sa fie dezbatut public in fiecare stat membru, iar responsabilitatea democratică să fie garantată prin intermediul unei consolidări a participării parlamentare atât la nivel european, cât și național privind toate aspectele coordonării și guvernanței economice europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), na piśmie. − W Parlamencie opowiadamy się za jak największym uwspólnotowieniem umowy, która wobec sprzeciwu Wielkiej Brytanii nie mogła zostać zawarta w ramach Unii. Rynki chcą zdecydowanego działania, potrzebne jest szybkie zobowiązanie państw strefy Euro do większej dyscypliny finansowej. Nie oznacza to jednak, że ma się to odbyć kosztem jedności Unii i jej instytucji. Stąd moje poparcie postulatu PE o implementację paktu poprzez legislację wspólnotową, centralną rolę dla Komisji Europejskiej, zaangażowanie PE oraz co najważniejsze dla Polski, absolutne poparcie dla udziału państw, które jeszcze nie mają wspólnej waluty w szczytach Euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. − Gerbiami kolegos, 2012 m. – labai svarbūs Europai metai, kuriais turės būti pateiktas patikimas ir tvarus valstybių skolos krizės sprendimas. Aš manau, kad siūloma fiskalinė sutartis yra žingsnis reikiama linkme, tačiau nereikia prarasti budrumo. Tiesa ta, jog jokia sutartis negali nutraukti krizės. Jei dabar galiojantys ES teisės aktai būtų buvę tinkamai įgyvendinti bei jų būtų tinkamai laikytasi, nereikėtų papildomų teisės aktų ar griežtesnių susitarimų. Mūsų perspektyvos tebėra vis dėlto niūrios. Remiantis „Business Monitor International“ duomenimis Lietuvos valstybės skola tikėtina šiais metais pasieks 43 proc. BVP (lyginant su 2008 m. – 15,6 proc.). Aš labai tikiuosi, jog ne euro zonos valstybės galės vienodomis sąlygomis dalyvauti derybose. Iš tikrųjų, dauguma lietuvių skeptiškai žiūri į euro įsivedimą skolos krizės, kuri kelia grėsmę euro zonos išlikimui, akivaizdoje. Praėjusį mėnesį atlikta paklausa parodė, jog 49 proc. lietuvių prieštarauja euro įsivedimui, o tik 43 proc. pritaria tam. Lietuviams neužteks šios ilgalaikės sutarties. Jiems taip pat reikia konkrečių ir skubių priemonių kovojant su krize artimiausioje ateityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), in writing. − I believe that we need an effective and long-lasting solution to Europe’s financial crisis. However, I voted against this resolution because of the federalist nature of its proposals and its resolute yet ultimately futile attempts to push for an EU-wide financial transaction tax (FTT). This resolution calls for the use of the ‘Community method’ to create a fiscal and economic union. I am glad that the UK remains outside the eurozone. Giving up your national currency is bad enough, but I cannot imagine giving Brussels the power to scrutinise every penny the British Government spends. The financial crisis in Europe is serious; I cannot understand why Parliament is wasting its time in recommending an EU FTT. Taxation requires the unanimous approval of all 27 Member States and the UK has made it unambiguously clear that it will block such a tax as it would disproportionately affect my home constituency of London. The Commission’s own statistics reveal that the FTT would cost long-term growth in the EU EUR 220 billion with a 90 % decline in derivatives trading. Members of the European Parliament must dismount both their high horse and their hobbyhorse and realise that the FTT is a complete non-starter.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. − Nemohla som hlasovať za spoločné uznesenie k záverom posledného zasadnutia Európskej rady. Nesúhlasím s tým, aby tento parlament odopieral členským štátom právo dohodnúť sa medzi sebou ako rovnocenní partneri na riešení naliehavých ekonomických problémov. Ak má Európa úspešne zvládnuť krízu, musia členské štáty opäť získať dôveru finančných trhov. Jedinou správnou cestou k tejto dôvere je prevzatie zodpovednosti. Hľadanie ďalších spôsobov, ako si požičať peniaze na neefektívne štátne a európske projekty, je presne ten typ uvažovania, ktorý nás do krízy priviedol. Je to cesta k novým verejným dlhom, cesta do pekla. Nemôžem preto podporiť uznesenie, ktoré presadzuje ustanovenie projektových dlhopisov, zavedenie dane z finančných transakcií a stabilizačné dlhopisy. Je pravda, že ak máme prekonať krízu, nestačí prehodnotiť mieru blahobytu garantovanú štátom. Je potrebné vytvoriť podmienky, ktoré motivujú iniciatívu občanov, zjednodušujú ich podnikanie a zvyšujú produktivitu práce. Európa je však rozmanitá a centralizácia viac problémov vytvára, ako rieši. A to aj vtedy, keď ju nazveme „komunitárnou metódou“.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle (ECR), rakstiski. − Es uzskatu, ka Parlamenta rezolūcija par Eiropadomes sanāksmes (2011. gada 8.–9. decembrī) secinājumiem attiecībā uz starptautiska nolīguma projektu par fiskālās stabilitātes savienību nav atbalstāma, jo vairāki tajā definētie mērķi pārskatāmā nākotnē nav sasniedzami politisku iemeslu dēļ. Pirmkārt, rezolūcijas 5. pantā paustais aicinājums ieviest tādus pasākumus kā Eiropas mēroga finanšu transakciju nodokli un t. s. stabilitātes obligācijas ir pretrunā ar vairāku ES dalībvalstu politisko nostāju. Starpvalstu līmenī par tiem vēl nav panākta vienošanās. Otrkārt, rezolūcijas 1. pantā izteiktā skepse par starpvaldību līgumu kā formu ES fiskālo mērķu sasniegšanai nav pamatota. Padome starpvaldību līgumu (fiscal compact) izvēlējās tieši tādēļ, lai apietu ilgo un sarežģīto ES līgumu izmaiņu procedūru, kas ir pretrunā ar šā brīža galveno uzdevumu — pārliecināt finanšu tirgus par eirozonas un visas ES apņēmību ātri un noteikti risināt samilzušo krīzi. Treškārt, nav pieņemams aicinājums caur Kopienas metodi virzīties uz monetārās savienības pārveidošanu par “patiesu ekonomisko un fiskālo savienību”, kas vairākām dalībvalstīm var būt nepieņemams no to suverenitātes saglabāšanas viedokļa. Vienlaikus es atzinīgi vērtēju faktu, ka vairākums kolēģu atbalstīja deputāta Elmāra Broka priekšlikumu iekļaut rezolūcijā aicinājumu dot tiesības visos Eirogrupas samitos (Eurosummits) piedalīties visām ES dalībvalstīm, ne tikai tām, kas ir pievienojušās eirozonai.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Zuber (GUE/NGL), por escrito. A discussão e a votação desta resolução revelaram claramente as contradições existentes no seio do atual processo de integração capitalista europeu. Os grupos políticos que se mostraram pretensamente indignados com o método levado a cabo na obtenção do acordo internacional, durante o qual o Parlamento foi cabalmente ignorado, são os mesmos que apoiam e aceitam o conteúdo do mesmo. A ser levado a cabo este acordo, assistiremos a um dos maiores ataques às soberanias nacionais e dos povos, à democracia e à possibilidade de decisão em matéria orçamental, um dos principais instrumentos políticos nacionais. Mais uma vez se comprova que a Comissão Europeia e a maioria dos grupos políticos não fazem mais do que reproduzir e apoiar as orientações dadas pelo diretório franco-alemão.

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Die Stimmerklärungen sind geschlossen.

 

18. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
  

PRESIDENZA DELL'ON. GIANNI PITTELLA
Vicepresidente

 

19. Εκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. − Onorevoli colleghi e colleghe, procediamo al voto per eleggere i Questori. Disponiamo di cinque posti e sette candidati e quindi dobbiamo procedere alla votazione. Gli scrutatori sono gli stessi colleghi che hanno svolto in maniera efficace questo servizio nel corso dell'elezione dei Vicepresidenti. Chiedo se sono in Aula i colleghi e le colleghe Borsellino, la collega Borsellino c'è? Sógor, è presente. Prego, onorevole Pack.

 
  
MPphoto
 

  Doris Pack (PPE). - Herr Präsident! Ich bin heute Morgen nur eingesprungen. Ich muss eine Besuchergruppe betreuen. Ich bitte darum, dass ein anderer Kollege jetzt diese Arbeit übernimmt.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Il problema è risolto perché l'onorevole Panayotov è in Aula e quindi può svolgere la sua azione. On. Poc, c'è, on. Bagó, è presente, on. Kalinowski, benissimo, on. Kalfin e Perello Rodriguez, esatto. L'on. Borsellino c'è? Bene, allora siamo in numero. Perfetto, potete recarvi presso le urne, i vari seggi, e si possono distribuire le schede se non sono già state distribuite. Prego, distribuite le schede. Da questo momento si può votare.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signor Presidente, penso che non l'abbia detto o sono stato io distratto: ma c'è un numero minimo e massimo di preferenze che si può esprimere? Non sento, Presidente.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Cinque voti, si possono dare cinque voti.

(La seduta, sospesa alle 13.30, è ripresa alle 15.00)

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 

20. Εκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου (συνέχεια)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. − Ich gebe Ihnen das Ergebnis des ersten Wahlgangs der Wahl der Quästoren bekannt.

Abgegebene Stimmen: 684

Ungültige Stimmen: 15

Abgegebene gültige Stimmen: 669

Damit liegt die absolute Mehrheit, die im ersten Wahlgang notwendig ist, bei 335 Stimmen.

Ich lese nun die Ergebnisse vor:

Frau Geringer de Oedenberg: 237 Stimmen

Herr Higgins: 284 Stimmen

Herr Liberadzki: 222 Stimmen

Frau LULLING: 297 Stimmen

Herr Maštálka: 232 Stimmen

Herr Newton Dunn: 177 Stimmen

Herr SPERONI: 106 Stimmen

Kein Kandidat hat die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht. Deshalb sind alle fünf Sitze noch unbesetzt, und ein zweiter Wahlgang ist notwendig. Ich gehe davon aus, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt der Quästoren ihre Kandidatur aufrechterhalten. Ist jemand hier, der seine Kandidatur zurückziehen möchte? Das ist nicht der Fall. Dann gehen wir mit all diesen Kandidatinnen und Kandidaten in eine zweite Wahlrunde.

Ich schlage Ihnen vor, dass wir diesen zweiten Wahlgang mittels elektronischer Abstimmung durchführen.

(Beifall)

(Der Präsident gibt detaillierte Hinweise zum technischen Ablauf der elektronischen Abstimmung, gefolgt von einer technischen Testabstimmung.)

(Es folgt die Abstimmung im zweiten Wahlgang für das Amt der Quästoren.)

Ich gebe das Ergebnis bekannt:

Abgegebene Stimmen: 593. Die absolute Mehrheit liegt bei 297. Es hat niemand die absolute Mehrheit erreicht.

Frau LULLING: 280 Stimmen

Herr HIGGINS: 263 Stimmen

Frau Geringer de Oedenberg: 234 Stimmen

Herr Maštálka: 226 Stimmen

Herr Liberadzki: 209 Stimmen

Herr Newton Dunn: 170 Stimmen

Herr SPERONI: 114 Stimmen.

Wir brauchen also jetzt einen dritten Wahlgang, in dem die einfache Mehrheit gilt. Ich werde gerade darüber informiert, dass der dritte Wahlgang heute Abend um 20.00 Uhr stattfinden wird.

(Protest im Saal.)

Ich schlage vor, dass wir jetzt wählen.

(Zustimmung im Saal.)

Es folgt der dritte Wahlgang. Die Abstimmung kann eröffnet werden, wenn alle Kandidatinnen und Kandidaten erklären, dass sie ihre Kandidatur aufrechterhalten. Möchte irgendjemand nicht kandidieren? Alle kandidieren wieder.

(Es folgt die Abstimmung im dritten Wahlgang für das Amt der Quästoren.)

Ich gebe das Ergebnis bekannt:

Abgegebene Stimmen: 600. Damit liegt die Mehrheit liegt bei 301. Sie ist aber jetzt nicht mehr nötig.

Frau LULLING: 273 Stimmen

Herr HIGGINS: 254 Stimmen

Frau Geringer de Oedenberg: 235 Stimmen

Herr Liberadzki: 216 Stimmen

Herr Maštálka: 207 Stimmen

Herr Newton Dunn: 182 Stimmen

Herr SPERONI: 104 Stimmen.

Ich stelle fest, dass gewählt sind: Frau Lulling, Herr Higgins, Frau Geringer de Oedenberg, Herr Liberadzki und Herr Maštálka.

Nimmt irgendjemand der Gewählten die Wahl nicht an? Das ist nicht der Fall. Dann gratuliere ich allen Gewählten zu ihrer Wahl und stelle fest, dass das Präsidium des Europäischen Parlaments nunmehr vollständig gewählt ist und wir es so schnell wie möglich konstituieren werden.

 

21. Πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgen die Erklärungen des Rates und der Kommission über die aktuelle politische Entwicklung in Ungarn.

 
  
MPphoto
 

  Nicolai Wammen, President-in-Office of the Council. − Mr President, today Parliament will discuss the situation in Hungary, and the Presidency welcomes this debate. The Presidency is very well aware of the concerns which have been expressed by Members of this House over some aspects of the legislation recently adopted in Hungary, including the new constitution. Let me be absolutely clear: all EU Member States must comply with the rules of the Treaty.

(Applause)

This goes for Hungary as it goes for any other Member State. If there are any doubts whether a Member State’s laws are in accordance with the EU rules, the Commission should examine and analyse the situation thoroughly. This is in the interest of all Member States, and that is exactly what the Commission has done in Hungary. Action is being taken.

The Presidency fully supports the Commission’s role as the guardian of the Treaties. We appreciate the thorough analysis the Commission is undertaking. The concerns that have been raised about the recent developments in Hungary must be treated with the seriousness that the situation deserves. We all share a strong interest in Hungary living up to its application under EU law and, in the process for determining whether this is or is not the case, being fair and thorough.

Rule of law cuts both ways. Member States’ compliance with EU law must be ensured, but the process must be based on a solid and fact-based analysis and there should be a dialogue with the Member State. We therefore welcome the fact that the Commission has issued its legal assessment of the Hungarian laws. It is on this basis that appropriate decisions and the next steps should be taken, in accordance with our rules.

The Commission has expressed a number of specific concerns and has taken steps to ensure that the Hungarian legislation is brought into accordance with EU law. Therefore, it has decided to launch infringement proceedings on three issues: the independence of the national central bank, the retirement age of judges, and the independence of the data protection authority. At the same time, it is sending a wider information request to the Hungarian authorities on the issue of the independence of the judiciary.

The Presidency supports these actions. We of course expect Hungary, like any other Member State, to comply with the EU Treaties and laws and it goes without saying that the respect of EU law, including the Treaties and the values enshrined in the Treaties, is the basis on which the EU is founded. It is the duty of all Member States to act in accordance with these Treaties. I therefore expect that Hungary will meet the obligation it has accepted as a Member of the European Union, and I am aware that the Prime Minister of Hungary has sent a letter to the President of the Commission. I hope that this letter, and the work being done also in the debate today, will ensure that a solution is found to this very serious situation.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, President of the Commission. − Mr President, Mr Minister representing the Council Presidency, Prime Minister, distinguished Members of the European Parliament, I very much welcome the opportunity to take part in this debate today on developments in Hungary and to present clearly the Commission’s approach and role in this regard.

This is an extremely sensitive matter, where I believe we have to be clear on values, firm on principles, fair on method and sensible on communication. The Commission has been closely monitoring developments related to the new Hungarian constitutional system since the beginning of 2011. We were in contact with the Hungarian authorities during the preparation of the draft ‘cardinal laws’ implementing the new Constitution – raising our concerns over the compatibility of these laws with European Union law. Similar concerns, among others, were raised by the European Central Bank and the International Monetary Fund.

Following an initial technical analysis, the Commission urged the authorities in Hungary to modify the draft laws. Unfortunately the Hungarian authorities did not take into account all the Commission requests. These concerns were then expressed at the highest political levels in December, through two letters from myself to Prime Minister Orbán and letters from Commission Vice-Presidents Rehn and Reding. Moreover, we made it clear that the issue of the independence of the national central bank needs to be addressed before we can start formal negotiations on the requested EU-IMF financial assistance.

Following adoption of the cardinal laws by the Hungarian Parliament on 30 December, the Commission immediately conducted a full and swift legal analysis of the final versions of these laws and their compatibility with the European Union treaties. Following this legal analysis, the Commission yesterday agreed to launch three infringement procedures. We have sent three letters of formal notice relating to the independence of the national central bank, the retirement age of judges and prosecutors and the Data Protection Supervisory Authority.

The Commission has also asked for further explanations concerning the independence of the judiciary. On this issue we expect additional clarifications by the Hungarian authorities. Should those clarifications not satisfy, or should they fail to provide a proper answer, the Commission will not hesitate in taking further action on this very important issue.

These decisions reflect the special responsibility of the Commission, as the guardian of the Treaties, to provide a sound and thorough legal analysis, and its quasi-jurisdictional role in this respect. Moreover, these measures are part of a sustained and determined effort by the Commission to ensure full observance of European Union law by the Member States: the letter of the law and also, importantly, the spirit of the law.

The proceedings decided on yesterday by the Commission will be treated with the highest priority. At this stage, the issue for the Commission is mainly one of the application of European Union law, and we are doing everything in our power to pursue this in a consistent and objective way. However, I insist that we will not hesitate to take further steps if they are deemed appropriate, depending on the formal and substantive replies we receive from the Hungarian authorities.

Today I received a letter from Prime Minister Orbán, reacting to the three Commission decisions. He has indicated to me his intention to modify the relevant legislation and to work with the Commission in the coming days in order to find legal solutions to the issues raised. The Commission will continue its efforts with the Hungarian authorities to explore the various ways of complying with European Union law.

However, there may be issues at stake that go beyond the matters of European law that have been raised. These other issues should also, I believe, be addressed.

The Council of Europe is currently considering other points of Hungarian legislation which are under its remit. The Council of Europe’s Venice Commission could play an important role in this respect. Both Vice-President Reding and I have discussed this with Secretary-General Jagland, who has conveyed his full support for the approach the Commission has taken.

This leads me to the more political dimension of this situation – something that we are also discussing today in this Parliament in its evident capacity as a political body. In fact, beyond the legal aspects, some concerns have been expressed regarding the quality of democracy in Hungary, its political culture, the relations between the government and the opposition, and those between the state and civil society.

I strongly appeal to the Hungarian authorities to respect the very principles of democracy and freedom and to implement them: not only in terms of norms but also in practice and in the political and social life of the country. These are matters where political judgment is more difficult, and sometimes – let us be honest – ideologically polarised. But I believe that all democratic political forces have an interest in working together for the consolidation of a Hungarian democracy.

(Applause)

The Commission will continue to call for the legislation in question to be modified and made compatible with European law. Above all we will continue to urge the Hungarian Government to act in a responsible democratic manner and in the best interests of all Hungarian citizens. In fact, yesterday, on a further matter which raised political issues, Vice-President Kroes again sent a letter to the Hungarian authorities expressing our concerns regarding media freedom. For it is only through a legally stable environment, based on the rule of law, democratic principles and fundamental rights, that the confidence of citizens, partners and investors can be gained and maintained. In times of economic crisis this is more vital than ever – apart from being, of course, a question of democratic principle.

It is important, I believe, that the message sent from this debate in the European Parliament to the Hungarian people is that we want Hungary to go on being a respected member of the European Union. This should be a debate not against Hungary but for Hungary and with Hungary. We are asking the Hungarian authorities to correct points that raise concern. We do not want a shadow of doubt on the democracy of any of our Member States.

(Applause)

We have the highest regard for the Hungarian people: their history, their culture, their record of fighting a totalitarian regime as embodied in their struggle against Soviet troops in 1956. We therefore call on the Hungarian Government clearly to demonstrate its commitment to the principles of democracy, freedom and the rule of law.

It is important to address these political concerns, and I appeal to Prime Minister Orbán to tackle this in a determined and unambiguous way. We believe this to be in the best interests of Hungary and of all our European family.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Ich hatte Ihnen zu Beginn dieser Debatte mitgeteilt, dass Herr Ministerpräsident Orbán darum gebeten hatte, hier im Europäischen Parlament zu den eben vorgetragenen Positionen seinerseits Stellung nehmen zu können. Ich will ausdrücklich begrüßen – das habe ich ja auch gestern gesagt –, dass Herr Orbán dieses Parlament als den Ort betrachtet, an dem über die Lage in seinem Land und die Beziehungen seines Landes zur EU diskutiert wird. Dafür bin ich Ihnen ausdrücklich dankbar, Herr Orbán. Ich finde, das Europäische Parlament ist der Ort, der – wie wir ja sicher auch sehen werden – kontroversen Debatte über die Politik in der Europäischen Union. Deshalb heiße ich Sie herzlich willkommen.

 
  
MPphoto
 

  Viktor Orbán, magyar miniszterelnök. − Mélyen tisztelt elnök úr! Köszönöm, hogy fél évvel a magyar elnökség után ismét itt lehetek önök között. Mindig öröm egy parlamentben fölszólalni, mert bármilyen is egy intézményrendszer, a demokrácia mégis a parlamentben működik, a parlament a demokrácia szíve. Magam is így gondolom, ezért 1990 óta parlamenti képviselő vagyok. Köszönöm Schulz elnök úrnak, hogy lehetővé tette a mai ittlétemet. Hálás vagyok a dán elnökségnek, amely nem emelt kifogást, sőt támogatta, és köszönöm Barroso elnök úrnak a bátorító szavait is.

Azért jöttem el ma ide, önök közé, mert azt a hírt kaptam, hogy önök Magyarországról kívánnak tárgyalni. Úgy gondoltam, helyes, hogyha az önök rendelkezésére állok, és első kézből értesülhetnek Magyarország kormányának szándékáról. Indokolt jelenlétem a mostani, Magyarországot körülvevő fölfokozott érdeklődés mellett, amikor az európai gazdasági válság miatt egyébként is feszült a hangulat.

Engedjék meg, hogy elmondjam önöknek, hogy nem lep meg az a felfokozott érdeklődés, amely körülveszi Magyarországot. Nálunk átfogó, mély, nagyszerű és izgalmas megújítás történt az elmúlt másfél évben. A megújítás indokolt és sürgető volt. 2010-ben hazánkat a gazdasági összeomlás fenyegette. A 10 milliós országunkban kevesebb mint 3 millió adófizető tartotta el az országot. Többen éltek állami pénzből, mint a gazdaságból. Paramilitáris szervezetek működését a jog nem szankcionálta. Hazánk a gazdasági összeomlás és tragédia szélén volt. Óriási munkát végeztünk az elmúlt másfél évben. Erre a munkára mi büszkék vagyunk. Bár bőven vannak még komoly gazdasági nehézségeink, most először Magyarországon a költségvetés az európai normák szerinti, stabil költségvetésnek tekinthető. Az államadósságot csökkenjük, a fizetési mérlegünk tartósan pozitív. Törvényen kívül helyeztük és fölszámoltuk a paramilitáris szervezeteket, ezért Magyarországon ma minden kisebbség védelmet élvez, ideértve a nemzeti kisebbségeket, a romákat és a zsidó kisebbséget is, és a magyar kormány ezeket a kisebbségeket mindig meg fogja védeni a jövőben is.

Másfél év alatt megalkottunk egy új alkotmányt, 25 sarkalatos törvényt és 339 egyéb törvényt. Másfél év alatt 365 törvényt alkottunk meg. Strukturális reformokat hajtottunk végre, újjászerveztük a kormányzati rendszert, az önkormányzati rendszert, a közigazgatási rendszert, az igazságszolgáltatási rendszert, az oktatási rendszert, az egészségügyi ellátást, az adó- és közteherviselési rendszert, a nyugdíjrendszert és a szociális ellátás rendszerét. Mindent átszerveztünk, ami Magyarországon államadósságot termelt. Természetesen ez érdeksérelemmel, lobbiérdekek, üzleti érdekek és nagy üzleti erőcsoportok érdekének megsértésével is járt. Elég, ha önök a bankadóra vagy a nagy cégeket terhelő magyar válságadóra gondolnak.

Az 1949-es kommunista alkotmány helyett – utolsóként a volt megszállt országok közül – új alkotmányt hoztunk létre. Szeretném világossá tenni az önök számára, hogy Magyarország megújítása és átszervezése az európai elvek és az európai értékek alapján történt. Támaszkodtunk az Európai Unióhoz tartozó tagállamok bevált gyakorlataira és az Európai Unió alapdokumentumaira is. Ilyen mértékű és ilyen tempójú átalakítás mellett természetesnek tekintem – és Magyarországon mindenki természetesnek tekinti –, ha vitás kérdések is felmerülnek.

A mai napon levelet küldtem Barroso elnök úrnak. Kifejeztem azt a véleményemet, hogy a Bizottság által felvetett problémák könnyen, egyszerűen és gyorsan orvosolhatók. Jövő héten esedékes találkozónktól pedig gyors eredményeket remélek. Egyúttal szeretném tájékoztatni a tisztelt Parlamentet, hogy a Bizottság által nekünk elküldött, és eddig jogilag kifogásolt szakaszok közül egyetlen egy sem érinti a magyar alkotmányt. Hiába írnak az újságok mást, egyetlen kifogás sem támadt a magyar alkotmány április 25-én elfogadott szövegével szemben. Az alkotmányt az előző év április 25-én fogadtuk el. Az alkotmányhoz kötődő átmeneti rendelkezések közül ért kettőt kifogás a Bizottság részéről, és az átmeneti rendelkezések ezen két kifogásának orvoslására rendelkezésre állok, de szeretném jelezni, hogy ezidáig a magyar alkotmány egyetlen szakaszát sem vonta senki, semmilyen természetű jogi kétely alá. Meggyőződésem szerint ez jól is van így.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Hálás vagyok önöknek, hogy mindezt elmondhattam. Arra kérem önöket, hogy azt a nagy átalakítást és átszervezést, amelyet most fejezünk be Magyarországon, legyenek kedvesek és az európai értékek jegyében támogassák a jövőben is. Magyarország számít az Európai Parlament támogatására. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, cher Viktor Orbán, en 2010, les citoyens hongrois vous ont, à une très large majorité, accordé leur confiance pour faire des réformes. Vous avez alors pris les rênes d'un pays en mauvais état, que ce soit sur le plan économique ou sur celui de la corruption. Voilà l'une des raisons de votre succès sans précédent aux élections législatives.

Les Hongrois vous ont élu avec un mandat clair: rompre les orientations politiques du passé et réformer le pays, comme vous venez de le dire. C'est ce que vous avez entrepris de faire. La Hongrie était le dernier pays d'Europe centrale et orientale à avoir conservé sa Constitution de 1949, d'origine stalinienne. La réforme constitutionnelle a été débattue et adoptée par le parlement, lequel a également voté les trente lois cardinales. Sur plusieurs d'entre elles, des critiques ont été formulées et des doutes ont été soulevés quant à leur compatibilité avec le droit de l'Union. La seule façon de savoir si ces critiques et ces doutes sont justifiés, c'est de nous en remettre au jugement de la Commission européenne, gardienne des traités européens. Mon groupe s'en remet entièrement à ce jugement comme il le fait toujours dans des cas similaires.

Hier – le Président Barroso vient de le rappeler –, la Commission a mis la Hongrie en demeure de modifier, dans un délai d'un mois, les réformes constitutionnelles sur trois sujets importants. Hier aussi, les autorités hongroises se sont dites prêtes à répondre aux demandes de la Commission européenne et, aujourd'hui, le Premier ministre a, de sa propre initiative, proposé de répondre directement aux interrogations des députés européens.

Mesdames et messieurs, nous parlons ici de choses sérieuses et de choses graves. Nous parlons de la démocratie, de l'état de droit, des valeurs de l'Europe. Les membres du groupe PPE tiennent, au moins autant que la grande majorité de ce Parlement, au respect des libertés et de la démocratie. M. Orbán, j'en suis sûr, nous prouvera que, lui aussi, souscrit à ces principes et à ces valeurs.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Ich möchte mich zuerst beim Rat bedanken für diese klaren Worte, aber auch bei der Kommission. Sicherlich meinen einige von uns, man könnte die Dinge seitens der Kommission noch etwas aktiver begutachten. Aber das möchte ich hier nicht zur Frage stellen. Ich danke Ihnen für das, was Sie gesagt haben, Herr Präsident Barroso.

Herr Premierminister Orbán, es ist ja nicht die erste Diskussion, die wir führen. Und es sollte Sie doch wundern, warum wir wieder über Ungarn diskutieren, und zwar eigentlich nicht über Ungarn, sondern über das, was Ihre Regierung macht. Einige Gesetze sind beanstandet worden. Aber es sind wesentliche Gesetze. Es geht um die Unabhängigkeit der Datenschutzbehörde, der Richter, der Nationalbank. Es geht vielleicht sogar um die Unabhängigkeit des Rechtssystems insgesamt. Ich will hier gar nicht nur die einzelnen Maßnahmen kritisieren, sondern den Geist, der dahinter steht. Sie sagen, es geht um einen Umbau aufgrund europäischer Werte. Aber die europäischen Werte sind die Demokratie, das ist der Wechsel in den Regierungen. Sie wollen das aber verhindern. Sie wollen sogar über einen Wechsel in der Regierung hinaus in Ungarn Macht ausüben. Das kritisieren wir, den Geist, den Sie vertreten.

Ich bin zutiefst enttäuscht, Kollege Daul, von Ihrer Stellungnahme. Denn da ist nichts von diesem Geist drin. Herr Orbán ist immerhin der stellvertretende Vorsitzende der Europäischen Volkspartei. Da sollten Sie doch endlich Initiative ergreifen! Sie haben es in der Hand – sogar noch mehr als die Kommission –, Herrn Orbán zu sagen, was richtig und was falsch ist an seiner Politik. Machen Sie das doch endlich!

(Beifall)

Was mich besonders betroffen macht, Herr Orbán, Herr Ministerpräsident: Sie kennen genauso gut wie ich viele Menschen, die gegen den Nationalsozialismus gekämpft haben. Sie sind eingesperrt worden. Sie haben gegen den Kommunismus gekämpft. Und die sind jetzt betroffen von Ihren Maßnahmen, weil sie sagen: Warum haben wir für die Freiheit gekämpft, wenn sie jetzt stückweise wieder zurückgenommen wird? Herr Orbán, reden Sie doch mit diesen Leuten! Hören Sie ihnen zu – denen in Ungarn, wenn Sie schon nicht im Parlament zuhören wollen.

Und zweitens: In diesem Saal, meine Damen und Herren, hat Präsident Buzek auf die großen Verdienste von Herrn Václav Havel hingewiesen. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Václav Havel. Er hat immer gegen den Kommunismus gekämpft – aber immer für die Freiheit.

(Beifall)

Herr Orbán und Vertreter der Regierung, ich danke Ihnen nochmals – auch als Berichterstatter für Kroatien –, dass Sie mitgeholfen haben, dass Kroatien in die Europäische Union gekommen ist. Aber Sie wissen so gut wie ich: Kroatien mit einer Regierung Orbán wäre nicht in die Europäische Union gekommen, es hätte nicht die Kriterien erfüllt. Sorgen Sie wenigstens jetzt, Herr Orbán, dafür, dass Ungarn die Kriterien erfüllt.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 14 Absatz 8 Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, question "carton bleu". – Monsieur le Président, nous nous trouvons aujourd'hui sur une discussion de fond, sur nos valeurs, sur nos droits. Je voudrais demander à M. Swoboda: est-ce que ce Parlement a déjà dû demander l'envoi d'un commissaire parce qu'il y avait eu des répressions sous le régime socialiste en Hongrie? Je n'ai jamais entendu une telle demande de la part de ce Parlement et cette répression n'a pas eu lieu. Est-ce que vous reconnaissez cela?

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D). - Antwort nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Daul, das ist mir nicht bekannt, dass Sie in dieser Zeit irgendeinen Antrag gestellt haben. Dann hätten wir ja offen diskutieren können. Uns geht es um die Freiheit, und ich wundere mich über Sie und z. B. die Kolleginnen und Kollegen aus Polen, die gleichzeitig bei Václav Havel und bei Orbán applaudieren können. Da sind doch Welten dazwischen, das müssen Sie doch erkennen! Und ich trete für die Welt von Václav Havel ein. Das ist meine Position.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, first of all I have to tell you that I regret personally that this debate is a debate between the two sides of the House. If we have to discuss the basic values of the European Union, I do not think it is a good thing to have the type of reaction we have seen today.

I have here a little document listing in total 30 breaches of the Treaty, fundamental questions and serious concerns in relation to Articles 2 and 4 of the Treaty. These breaches, questions and concerns relate to the new Hungarian Constitution, the independence of the Hungarian judiciary, the new media law, the independence of the data protection supervisor, the position of the Hungarian central bank, the new church law and a lot of other issues, as well as the ‘cardinal laws’ that have recently been published.

Let there be no misunderstanding: I did not make this list myself. It is simply the summary of all the facts and all the complaints that you can find in official letters from official international authorities and official international organisations – the President of the Commission, the Secretary-General of the Council of Europe, the Commissioner for Fundamental Rights of the European Union, the Venice Commission, the Organisation for Security and Cooperation in Europe, the European Central Bank, the International Monetary Fund, the US Secretary of State. I did not add to this list all the complaints from other organisations, such as Amnesty International and Human Rights Watch, or from the civil society representatives who are protesting in the streets. It is only the summary of official letters from official organisations that have complained. So saying that there is no major problem today in Hungary astonishes me.

(Applause)

Yesterday the Commission launched infringement procedures in relation to three questions. Let us be clear, Mr Barroso: there is more at stake. The issues that have been tackled today are mainly technical ones, and I know there is also an important letter, which you mentioned, that raises other questions. What is necessary here is not a debate on technical issues, as we had at the beginning of the year. This is about checking the conformity of the constitution and cardinal laws with the European values that are enshrined in Article 2 of the Treaty: democracy, the rule of law, freedom of religion, freedom of expression and so on.

For all these reasons, besides the role that the Commission is playing with these infringement procedures, this House also has a responsibility under the Treaty to take action. That is why I am calling on all Members – not the right against the left or vice versa – in the Committee on Civil Rights, Justice and Home Affairs (LIBE) to draw up a report, based on Article 7(1) of the Treaty, stating ‘yes’ or ‘no’ – and it can be ‘no’ – on whether there exists a clear risk of a serious breach of our values. That is what we have to do.

May I end with a personal message to you, Mr Orbán. Let us recognise, first of all, that you did a fantastic job in the past, together with so many other dissidents, in beating Communism and dictatorship, but I am afraid you are on the wrong path at the moment. Listen to what your comrades of the past are saying to you today. I shall repeat now an open letter sent to you a few days ago by your former colleagues, dissidents György Dalos, János Kenedi and György Konrád. They wrote to you that Hungary is an ‘example of what may happen wherever there is a concentration of crisis tendencies’ along with ‘authoritarian means and a policy of nationalistic isolation’. They end the letter by saying that it could be a good idea, Mr Orbán, to react sharply when someone wipes his shoes on liberal democracy, even if that someone is an old dissident…

(The President cut off the speaker)

(Applause)

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Verhofstadt, ich möchte Sie nur fragen, ob Sie wissen, dass in der ungarischen Verfassung das beste Minderheitenrecht Europas verankert ist, während Gründerstaaten der EU überhaupt kein Minderheitenrecht haben, und ob Sie wissen, dass die EU-Grundrechtecharta einklagbar in der Verfassung verankert ist, obwohl es Staaten wie Großbritannien gibt, die unter Herrn Blair ein Opt-out aus der Grundrechtecharta ausgehandelt haben. Wie viele Vertragsverletzungsverfahren gibt es eigentlich jedes Jahr, ohne dass ein solcher ideologischer Zirkus veranstaltet wird?

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt (ALDE), Blue-card answer. – Mr President, I do not think that the problem is, in fact, about this or that article. The problem is the whole philosophy behind what is happening at the moment.

This is clearly expressed in a beautiful sentence from, in my opinion, the greatest Hungarian writer, Sándor Márai, who wrote in 1942 in a pamphlet... May I give it to you? You are not interested in it? Well, that is your problem.

The problem is that the European Union is based on values and principles and they are applicable everywhere – in the north, in the south, in the east and in the west – and that is what is at stake. It is not only about the euro: it is about our values.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, je crois rêver, parce que toute l'opinion publique européenne a visiblement mal à la tête. Selon tous les journaux européens, de droite comme de gauche, il y a un problème hongrois. Et ici, le Premier ministre hongrois et la droite de ce Parlement nous disent: "il n'y a pas de problème hongrois." On est donc complètement schizophrène.

Je voudrais vous dire une chose très simple. L'Union européenne n'est pas un paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, mais une maison commune que nous construisons ensemble, Monsieur Viktor Orbán. Et quand hier, en Hongrie, vous lancez un communiqué de presse où vous dites: "Je vais aller à Strasbourg pour défendre l'honneur de la Hongrie contre les agressions de la gauche internationale et européenne", moi, je dis: "Mme Clinton fait partie de la gauche européenne – Welcome to the club –, Mme Merkel fait partie de la gauche européenne – Welcome to the club –, M. Juppé fait partie de la gauche européenne – Welcome to the club". Je crois que c'est complètement bling bling ce qui est en train de se passer dans ce débat.

Monsieur Orbán, vous arrivez ici et vous nous dites: "Mais j'ai tout fait pour changer la Constitution, qui était une Constitution stalinienne", et M. Daul, qui est l'agent officiel de votre parti ici, nous dit: "C'était une Constitution stalinienne". Donc tout ce Parlement, vous, nous, tous autant que nous sommes, nous sommes complètement dingues, car nous avons accepté dans l'Union européenne un pays avec une Constitution stalinienne. Vous êtes complètement fous! C'est impossible. Comment avez-vous fait cela? Shame on us!

Mais Monsieur Orbán, quand vous, votre pays et votre parti, étiez à l'époque pour l'entrée dans l'Union européenne, je n'ai pas entendu une seule fois de la part des conservateurs quelqu'un déclarer: "Attendez, avant de nous prendre dans l'Union européenne, qu'on ait changé la Constitution stalinienne". Je n'ai pas entendu cela. Arrêtez donc avec ces bêtises!

Qu'il y ait un renouvellement, c'est vrai. Mais quand on dit renouvellement, cela peut aller dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction, et nous vous disons que vous allez dans la direction des Chavez, Castro, et de tous les gouvernements totalitaires et autoritaires de ce bas-monde, que nous combattons ensemble, avec vous; et vous, vous n'avez pas la force de combattre cela quand il s'agit de M. Orbán.

Je vous donne trois exemples qui me touchent personnellement. Le maire de Budapest, qui est du parti de M. Orbán, vient de nommer directeur du théâtre de Budapest quelqu'un qui non seulement a des accointances avec l'extrême-droite, mais aussi tout un passé antisémite et qui se dit fidèle à un intellectuel hongrois dont, quand Viktor Orbán était Viktor, il avait quitté une salle de théâtre en disant: "Jamais nous ne supporterons ce que cet intellectuel a dit de nationaliste et d'antisémite en Hongrie". Et aujourd'hui, on réhabilite ces personnes et c'est avalisé par le Fidesz.

Si vous n'êtes pas d'accord, je vous dis une chose très simple: "suivons la proposition de Guy Verhofstadt. Envoyons via la commission des libertés publiques une délégation pour vérifier, au titre de l'article 7, pourquoi les sans-abris en Hongrie ont peur, pourquoi des intellectuels ont peur, pourquoi des gens de ma famille et des gens que je connais, qui sont juifs en Hongrie, ont peur aujourd'hui, pourquoi l'esprit de votre nouvelle Constitution est celui d'une Hongrie passée qui fait peur à nombre de citoyens hongrois. Même si vous avez la majorité, les minorités ont le droit de ne pas avoir peur dans votre pays, Monsieur Orbán. Et c'est pour cela que, si vous êtes si sûr de vous, si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problèmes démocratiques en Hongrie, nous devons utiliser l'article 7 et nous verrons bien le rapport qui sera rendu. Et si vous avez raison, je vous demanderai pardon. Et si vous avez tort, je vous demanderai de me dire pardon, Messieurs les conservateurs, parce que se battre pour la liberté et la démocratie, on le fait, quand on est fort, contre sa propre famille. C'est facile de dire que c'est toujours les autres. Mais c'est quand sa propre famille dérape qu'on voit le courage de ceux qui combattent pour la liberté et non des collaborateurs.

(Vifs applaudissements)

(L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 149, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE), domanda "cartellino blu". Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo chiedere all'on. Cohn-Bendit se, avendo lui, come me, votato per l'ingresso dell'Ungheria nell'Unione europea, ritiene quindi che il passo giusto da fare sia il ritorno alla precedente Costituzione. E, in secondo ordine, se ritiene illegittima la modalità con cui è stata votata la nuova Costituzione in Ungheria.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE), réponse "carton bleu". Camarade Mauro, je vais vous dire une chose: je n'ai jamais dit qu'il fallait retourner à l'ancienne Constitution; j'ai simplement dit que, peut-être, la Constitution actuelle n'était pas bonne. M. Poutine a fait une nouvelle Constitution, elle n'est pas bonne, même si ce n'est pas la même que celle de l'Union soviétique. Ce que vous dites ne veut rien dire!

Deuxièmement, je vous dis une chose très simple. M. Orbán nous dit ici: "Le parlement c'est formidable". Mais il a changé l'ordre des travaux et les méthodes de travail du parlement hongrois, pour que l'opposition hongroise n'ait pas la possibilité de discuter les changements apportés à la Constitution. Est-ce que vous trouvez cela juste de changer une Constitution en quarante-huit heures?

 
  
MPphoto
 

  Lajos Bokros, on behalf of the ECR Group. – Mr President, during the holiday period the attention of the international media turned towards Hungary with unprecedented vigour. Not only left-leaning but also respectable conservative papers were full of stories about Hungary. Sadly, all serious reports were negative. Hungary is suffering from a double crisis: an economic and fiscal crisis as a result of the government’s irrational and at times openly dishonest and destructive policies.

We also have a legal and political crisis as a result of the new basic law and a series of cardinal laws approved in a hurry. The Commission has realised that something has gone seriously wrong in Hungary, but I call the attention of the European institutions to the fact that it is not only the law on the Central Bank data protection and the judiciary which violates the common values and legal rules of the EU: the legislative frenzy last December resulted in a carpet-bombing of the rule of law and the system of checks and balances.

All non-governmental state institutions have had their autonomy stripped away on a systematic basis. The new legal set-up has restricted the jurisdiction of the constitutional court, the ombudsmen and the competition office. It has emptied out the budget office and made a mockery of the court of auditors and media supervision.

Leaders of all state institutions have been appointed by the ruling party and will stay in office well beyond the mandate of the present government. Their term in office is secured by cardinal laws. To add insult to injury, many laws were approved without the slightest chance for the parliamentary opposition to influence their content.

Legislative drafts arrived at the last minute as individual initiatives inhibiting public debate and professional control. The old constitution, which was not a Stalinist one, was modified ten times in a period of one and a half years to avoid scrutiny. The first president of the constitutional court called this practice a destruction of the constitutional culture. The aim of this rampage was stated by the Prime Minister, who said in an interview last summer that he intends to tie the hands of the next ten governments.

As a result of this legal carpet-bombing, Hungary may become ungovernable for a long time. German papers labelled the government as ‘Rechtskonservativ’. It is a mistake. This regime nationalised the mandatory private pension system, trampling the sanctity of private property underfoot. Having destroyed the trust of investors it was not able to reduce public debt; it wasted 10% of GDP and had nothing to show for it. Pain and suffering was inflicted upon the people without any reason and result. Depositors now take their savings to Austria in droves. Populist and nationalist policies damage the interests of Hungary.

We true conservatives expect Europe to help us defend the rule of law and fight for the restoration of democratic institutions in Hungary. We know that it is our struggle and only the Hungarian people can bring about democratic change. Rest assured we will continue the fight.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, nous sommes cet après-midi dans une séance un tout petit peu surréaliste. Est-il vraiment question de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme?

Un Premier ministre d'un État membre a fait le déplacement pour venir s'expliquer devant nous. C'est une chose assez inhabituelle pour qu'elle soit notée. Nous pourrions nous en réjouir si nous ne pensions pas que ceci sera exploité à des fins de politique purement intérieure.

De quoi parlons-nous aujourd'hui? D'une Constitution votée à la va-vite, en quelques semaines, par un gouvernement profitant d'une écrasante majorité, obtenue dans son parlement national, et tout le monde sait que c'est une majorité de circonstance.

Cette Constitution, adoptée en avril dernier, est entrée en vigueur depuis le 1er janvier, mais, entre-temps, plus de trois cents lois ont été votées, dont trente lois dites cardinales qui portent sur des sujets pour le moins importants, au regard de ces soi-disant valeurs européennes: atteinte à l'indépendance des magistrats, certes, Monsieur le Président de la Commission, mais aussi mise en cause de la liberté d'expression et du pluralisme des médias, conception de la nationalité, renoncement à la forme républicaine de l'État, mise en cause de la séparation de l'Église et de l'État, en mettant en avant les fameuses valeurs chrétiennes, conception étriquée de la famille, mise en cause des minorités, et tout particulièrement des homosexuels et des Roms et liberté syndicale. La liste est longue. J'en ai sûrement oublié. Le Parlement européen a alerté la Commission dès juillet mais il a fallu attendre décembre, Monsieur Barroso, pour que vous vous inquiétiez de ce qui se passait en Hongrie. Et pour nous dire quoi? "Attention à l'indépendance de la Banque centrale hongroise!". Belle démonstration de la réalité des valeurs européennes!

Les procédures lancées hier ne sont donc pas à la hauteur des problèmes, pas plus que les réponses hongroises. Surfant sur les conséquences sociales de la crise économique et financière, que les institutions européennes démontrent chaque jour leur incapacité à gérer, la peste brune frappe à nouveau aux portes de l'Europe, à coups de montée des nationalismes et d'exploitation des peurs! Souvenons-nous du passé, mais de tout le passé! Évitons de faire bégayer l'histoire, au moins dans cette enceinte. Sachons aider les démocrates hongrois. Ils ne sont manipulés par personne, Monsieur le Premier ministre, ils osent seulement croire en des valeurs qui, comme l'a rappelé Mme Aung San Suu Kyi cette semaine, sont des valeurs universelles: celles de la démocratie et des droits de l'homme.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro, w imieniu grupy EFD. – Panie Przewodniczący! W 1956 r. aspiracje wolnościowe i narodowe Węgrów zostały brutalnie zdławione przy pomocy czołgów przez Związek Sowiecki. Stało się tak tylko dlatego, że dzielny naród węgierski miał odwagę domagać się samodzielnego prawa do decydowania o swoich sprawach wewnętrznych, do korzystania z własnej suwerenności, kreowania własnych spraw.

Na szczęście tamte czasy minęły bezpowrotnie, ale zakrawa na paradoks historii, że dziś w Unii Europejskiej usiłuje się wykorzystać instytucję tejże Unii oraz środki finansowej presji, by ponownie ograniczać wolny demokratyczny wybór narodu węgierskiego. Tym razem naród węgierski musi bronić swoich wolności, demokratycznych wyborów, suwerenności w sprawach wewnętrznych przed zakusami ponadnarodowych korporacji, które wobec Węgrów reprezentuje Komisja Europejska. Kwestia konstytucji czy ustawy o wolnych mediach stała się tylko pretekstem do ataków na Węgry premiera Orbana, na prawicowy rząd premiera Orbana, bo z odwagą odbudowuje swój kraj po strasznych czasach komunistycznych rządów i rządach ich postkomunistycznych spadkobierców, bo miał odwagę nałożyć podatki na banki, międzynarodowe korporacje, bo miał odwagę w konstytucji odwołać się do chrześcijaństwa, pięknej narodowej tradycji, do tradycyjnego rozumienia rodziny w odróżnieniu od lewicowej poprawności, która bryluje na salonach europejskich. Proszę się trzymać Panie Premierze, jesteśmy z Panem!

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - Mr President, ladies and gentlemen, Hungary is not the reason for the complete failure of the European Union and the collapse of your system. No, it is not Hungary; it is you, dear ladies and gentlemen, the European Union itself. It is you who made all those decisions which resulted in mass unemployment, mass poverty and mass suffering across Europe.

So it is very interesting and very bizarre that you teach us democracy. What is democracy about? Democracy is about representing your people. Who are you representing, ladies and gentlemen? Do your people in Greece, in Portugal and so on, the poor, the unemployed, want you to sit here for hours and hours and spend all the resources of the European Union on discussing the retirement age of Hungarian judges and the Hungarian data protection ombudsman, or would they want you to confess your sins?

Instead of investigating Hungary’s issues of sovereignty and self-determination, why do you not investigate yourselves, your decisions? Why do you not find out what should happen to Europe, what should happen to the poor and how you can end all the suffering that you, dear ladies and gentlemen, have caused?

 
  
MPphoto
 

  József Szájer (PPE). - Cohn-Bendit úr! Az ön székéhez beszélek, mert az ön számára csak addig tart a demokrácia, amíg az ön véleményét kinyilatkoztatja magas hangon, de akkor, amikor már válaszolni kéne vagy meg kéne hallgatni a többieket, akkor kivonul a teremből. Akkor örülök, hogy itt van, akkor örülök, hogy hallja, amit mondok, mégpedig azt, hogy kikérem magamnak a saját magam, a Fidesz és Magyarország nevében az antiszemitizmus vádját. Magyarországon a zsidók nem félnek! Orbán Viktor első kormánya volt az, amely Magyarországon bevezette a holokauszt emléknapját, és a tegnapi napon pedig elindítottuk – ő személy szerint – a Wallenberg-évet Magyarországon. Hogyha a zsidóknak félniük kell valamitől, az nem Orbán Viktor, nem a kormánya. Magyarország demokrácia, megvédi a kisebbségeket. Kikérjük magunknak az ilyen inszinuációkat.

Tisztelt képviselőtársaim! Én egy európai, fideszes, magyar demokrata vagyok. Egy diktatórikus, kommunista rendszerrel szemben fiatal jogászként kezdtem el harcomat a szabadságért. Kivívtuk a szabadságot. Ennek köszönhető az, hogy ma Magyarország egy európai demokrácia. A Fidesz mindig kiállt ezért a szabadságért máig, bármit állítsanak is önök. Ma Magyarország demokratikus tagja az Európai Uniónak és betartja az Unió szabályait. Hogyha a Bizottság azt mondja, hogy ütközik a magyar jog az európai joggal, akkor mi meghallgatjuk és megváltoztatjuk. Erre példát adtunk az elmúlt időszakban. A magyar médiatörvény esetén néhány hét alatt. Fegyelmezett, elkötelezett tagjai vagyunk ennek a közösségnek, és az is szeretnénk maradni.

A magyar emberek, tisztelt hölgyeim és uraim, megdöbbenve olvassák és hallják, amit a külföldi újságokban olvasnak. Nem ismernek saját hazájukra. Tudjuk, hogy önök is ezeket a tudósításokat olvasták. Nemrég az egyik magyar televízió megkérdezte a neves francia újságírót, aki cikket írt Magyarországról, és megkérdezte, hogy hogyan született ez a cikk. Azt mondta, hogy ő nem ismeri Magyarországot, nem is ismeri a mostani helyzetet, őneki adtak háttéranyagokat és megkérték, hogy írjon egy cikket. Tele is volt az a cikk valótlanságokkal, másodkézből kapott anyagokkal.

A támadások Magyarország ellen azt jelzik, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy van valami olyan feladatunk, amit itt elmulasztottunk az Európai Parlamentben és az Európai Unióban, az, hogy megismerjük egymást. Önök nem ismerik Magyarországot. Azok a vádak, amelyek jelentős részben újságokban és máshol elhangzanak, valótlanok. Minden egyes pontot tudunk bizonyítani. Állunk rendelkezésükre, hogyha erre szükség van. Önök nem ismernek bennünket. Önök nem ismerik, hogy 2006-ot, amikor lovasrohammal, szemkilövő gumilövedékekkel támadt a szocialista kormány brutálisan békés ünneplőkre, amikor heteken keresztül 2006-ban tízezrek követelték minden egyes nap a magyar parlament előtt az emberek szemébe hazudó szocialista kormánynak a távozását, de ismerjék meg azt az óriási erőfeszítést, amit Magyarország tesz. Orbán Viktor elmondta, hogy melyek ezek. A teljes magyar közigazgatás és az állam átalakult.

Önök azt állítják magukról, hogy európaiak és demokraták. Az európai és a demokrata meghallgatja a másikat. Nem hoz ítéletet azelőtt, mintsem hogy lefolytatná a vizsgálatot. Ezt kérjük önöktől. Folytassák le a vizsgálatot. Ismerjenek meg minket, és ki fog derülni mindenki számára, hogy Magyarország egy demokrácia, ahol a jogállamnak tisztelete van, és Orbán Viktor kormánya nem gyengítette, hanem megerősítette azt.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - Tisztelt elnök úr! Magyar patriótaként és európaiként is nagyon rossz érzéssel élem meg a mai vitát. Az Orbán-kormány teljes mértékben rászolgált az éles bírálatokra, ám azok hazámra is árnyékot vetnek. Tudom, hogy amikor a magyar kormányt jobb belátásra kívánják bírni – az Európai Bizottság – egy pillanatig sem akarják megbántani, főként megbüntetni a magyar népet, és ez így helyes. Bár a magyar kormány számos, az európai értékekkel ellentétes intézkedést tett, mégis túlzásnak tartom, hogy bárki Hugo Chaveznek, pusztaputyinnak vagy diktátornak nevezze Orbán Viktort, igaz, sajnálatos módon ma már nem nevezhetjük őt valódi demokratának, de a személyes méltóság a magyar miniszterelnököt is megilleti.

Kérem Schulz, Barroso elnök urakat, a dán elnökséget, hogy tudatosítsák a magyar polgárokban, hogy az Unió nem diktál, nem dirigál, ez nem Európa stílusa. Az Európai Unió nem egy külső hatalom, hiszen mi, magyarok is részesei vagyunk e közösségnek. Az Unió mi is vagyunk. Az Európai Unióban, mint minden családban szokás, sőt morális kötelesség figyelmeztetni azt a családtagot, aki rossz útra tévedt. Az eltévelyedés leginkább az érintettnek rossz, de a közösség egésze is kárt szenved tőle.

Ha Magyarországon rosszabbul élnek az emberek, önkényesen elvehetik szerzett jogaikat, nyugdíjjogosultságukat, ha kétharmaddal bebetonozott adórendszerrel dolgozók millióit sújtják és a gazdagokat jutalmazzák, ez elsősorban a magyar társadalomnak fáj. Valójában az Orbán-kormány bünteti a magyar népet és nem az általa kárhoztatott Európai Unió. Elsődlegesen Magyarországnak és csak másodsorban az Európai Uniónak az érdeke az, hogy hazánkban újra legyen igazi jogállam, valódi sajtószabadság, az államcsődöt elkerülő felelős gazdaságpolitika, legyen leváltható a többség bizalmát elvesztő kormány. Felelős patriótaként azt kívánom, hogy Magyarország legyen újra demokratikus, gazdaságilag gyarapodó, értékrendjében egyszerre nemzeti és európai. Ez a magyar és az európai polgárok közös érdeke.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber (ALDE). - Mr President, Article 7(1) must be seen as a normal procedure provided for by our own Treaty to defend EU fundamental principles, values and rights. The infringement procedure started by the Commission is based on certain EU directives and does not touch on Article 2 of the Treaty.

The time has come for this Parliament, directly elected and representing the EU’s citizens, to prove it is capable of sending the right political message. We have received hundreds of messages from across Europe asking for just that. Let us be honest, no accession country would be allowed to join the European Union if the situation were similar to the one in Hungary today.

To give just a few examples: the parliament has become an annex of the ruling party, which imposes the legislation it wants, not only for now but for the decades to come. A highly respected constitutional court has been transformed into a weightless body. The independence of the judiciary is under severe threat, as the right to appoint judges and to promote them belongs to only one person: the chief of the national judiciary office elected for nine years by a two-thirds majority of the Parliament, which in fact means Fidesz. The written press is dominated by self-censorship through the huge fine systems, the audiovisual media is politically controlled and frequencies are conferred in an arbitrary fashion.

If we add the decisions affecting the economic and financial system, we get a picture of a government which is doing its best to take absolute control of society as a whole. Fighting to secure full respect for fundamental rights and democracy in Hungary in fact means fighting to secure full respect for fundamental rights and democracy in the European Union.

 
  
  

PRESIDE: MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini (Verts/ALE). - Voorzitter, een premier met twee derde meerderheid in zijn eigen parlement hoeft niet met de grondwet te rommelen om resultaten te boeken. Hij hoeft niet met zo'n grote meerderheid de minderheid het mes op de keel te zetten om over zijn graf heen te regeren. Dat blijft toch nog steeds de grote vraag in uw beweegredenen. Waarom zou u niet gewoon de normale weg bewandelen?

In die beweegredenen wordt u niet gestopt door andere landen. U wordt ook eigenlijk niet gestopt door de Commissie. Een inbreukprocedure waar drie onderwerpen uitgehaald worden en nog een dertigtal onderwerpen blijven liggen - ik noem vrijheid van godsdienst - leidt er waarschijnlijk toe, zoals u al gezegd heeft, dat er twee à drie dingen veranderd worden en dat de inbreukprocedure stopt, zoals wij hebben moeten aanschouwen bij de mediawet. Drie amendementen en het commentaar van de Commissie werd ingetrokken. Ondertussen worden er journalisten van hun baan beroofd en raken radiozenders hun frequentie kwijt.

Mijn vraag aan u, meneer Orbán, waarom niet de nette weg bewandelen als een keurige democraat met een meerderheid?

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Antoni Legutko (ECR). - Mr President, I would say to Prime Minister Orbán that, as with every human undertaking, his has its faults and deserves fair criticism, but a lot of what we have heard today was not criticism but a series of angry outbursts on the verge of hysteria. Some of the regulations my colleagues criticised Hungary for, concerning the central bank or the supreme court, exist also in my country, Poland, but to criticise them never crossed their minds. Why? Because they approve of the Polish Government, and they disapprove of the Hungarian Government purely for ideological reasons.

When Hungary was ravaged by the Socialist government this Chamber shamefully kept silent. Why? Because of the disease of double standards. But there is also another disease: not to trust people. The people of Hungary are still supporting Mr Orbán’s government. Why do we not trust those people? After all, it is they, and not the EU, who are the real guardians of democracy. Prime Minister Orbán, I wish you and the Hungarian people every success.

 
  
MPphoto
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, το νέο Σύνταγμα της Ουγγαρίας κρίθηκε χθες, από τη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι παραβιάζει τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Η γνώμη μας είναι ότι πρέπει να τεθεί τέρμα σε αυτήν την παραβίαση είτε, κατά προτίμηση, με νέες προς το θετικότερο τροποποιήσεις που θα πραγματοποιήσει η κυβέρνηση της χώρας - κάτι που, όπως ακούσαμε σήμερα, η Ουγγρική Κυβέρνηση είναι πρόθυμη να πράξει - είτε με νομικά μέτρα που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στο πνεύμα των Συνθηκών που προβλέπουν συμβατότητα των εθνικών νομοθεσιών με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Αυτή η θέση μας δεν στρέφεται εναντίον του ουγγρικού λαού, του οποίου την ακεραιότητα σεβόμαστε απόλυτα, ούτε εναντίον της ουγγρικής εθνικής κυριαρχίας, αλλά εναντίον των πολιτικών που παραβιάζουν τα δικαιώματα των πολιτών, δικαιώματα που σχετίζονται είτε με την οδηγία περί ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση είτε με την ύπαρξη ανεξάρτητης Κεντρικής Τράπεζας ή ανεξάρτητου Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων.

Επιπλέον, η εστίαση σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις δεν θα πρέπει να γίνει αφορμή για να παραμεληθούν οι υπόλοιπες συνταγματικές αλλαγές. Ούτε και το ενδιαφέρον και οι αντιδράσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στο θέμα των ΜΜΕ και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αφήνοντας κατά μέρος τις υπόλοιπες συνταγματικές …….

(Ο Πρόεδρος αφαιρεί το λόγο από τον ομιλητή.)

 
  
MPphoto
 

  Jacek Olgierd Kurski (EFD). - Panie Przewodniczący! Myślę, że nie tylko mi się nie podoba ten spektakl wzywania do tablicy premiera Węgier. Myślę, że również założyciele Europy – Schuman, de Gasperi, Adenauer – przewracają się dzisiaj w grobie, widząc, jak Europa wolnych narodów, którą zakładali, zamienia się w superbiurokrację, która próbuje ingerować w życie suwerennego kraju. Strasburg to nie Canossa, a Viktor Orbán to nie Henryk IV i nie ma się z czego i przed kim tutaj tłumaczyć.

Komu naraził się Viktor Orbán? Naraził się przede wszystkim wielkiemu kapitałowi, bowiem musiał odgruzowywać kraj zbankrutowany po półwiecznych rządach komunistów i ich socjalistycznych pogrobowców, postawić go na nogi. W tym celu opodatkował wielki kapitał: banki, firmy telekomunikacyjne, energetyczne, hipermarkety. Za to spotyka go dzisiaj frontalny furiacki medialny atak.

Spotyka go furia ze strony europejskiej lewicy, dlatego że zamiast odżegnywać się od wartości chrześcijańskich z dumą wpisał je do węgierskiej konstytucji. Małżeństwo to na Węgrzech związek mężczyzny i kobiety, życie chronione jest od poczęcia, świat wreszcie stanął na nogi. Furia spotyka Węgry również ze strony socjalistów, dlatego że Węgry rozliczają dzisiaj komunistyczne zbrodnie, a w konstytucji jest jasno napisane, że komunizm to była tyrania.

Furia spotyka dzisiaj Węgry ze strony Rosji, dlatego że Węgry skutecznie wypierają wpływy rosyjskie i odzyskują kontrolę chociażby nad MOLem – największą firmą paliwową.

Panie Premierze! Niech Pan pozostanie w garniturze, niech Pan nie przywdziewa worka pokutnego! Jesteśmy z Panem. Prawda zwycięży! Niech żyją wolne Węgry!

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - Eerste minister, de Hongaarse kiezers hebben u een twee derde meerderheid in het parlement bezorgd, en dat leidt tot tandengeknars bij de linkse partijen, die nu via het Europees Parlement hun gelijk proberen te halen. Uw volk heeft moedig gestreden tegen de communistische onderdrukking om nu te moeten vaststellen dat de Brezjnev-doctrine voortleeft in de vorm van EU-bemoeizucht tegen lidstaten die niet in de pas lopen.

Veel tussenkomsten in dit debat waren niet alleen hysterisch, maar ook hypocriet. Wat te denken van de voorzitter van de liberale fractie die u nu de les leest over democratische grondrechten, terwijl onder zijn premierschap in België een van de grootste Vlaamse partijen, het Vlaams Blok, buiten de wet is gesteld omwille van de politieke standpunten die deze partij verdedigde. Nergens anders in de Europese Unie is zoiets gebeurd en niemand in het Europees Parlement of de Commissie heeft daar een probleem in gezien. Het is met andere woorden het oude verhaal van twee maten en twee gewichten, wat juist dit Europees Parlement zo ongeloofwaardig maakt.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber (PPE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Europäischen Union haben wir Prinzipien: die Unabhängigkeit der Justiz, der Zentralbank, Demokratiegrundrechte. Wenn es Zweifel an diesen Grundrechten, an diesen Prinzipien gibt, dann muss das diskutiert werden. Der richtige Ort ist hier, das Europäische Parlament. Deswegen möchte ich ausdrücklich nochmals unterstreichen, dass ich mich bei Viktor Orbán, dem Premierminister Ungarns, bedanke, dass er gekommen ist. Er wurde nicht eingeladen. Er hat gesagt: Ich stelle mich der Diskussion, weil wir nichts zu verbergen haben. Ich möchte auch unterstreichen, dass Viktor Orbán hier ist und zuhört und viele von denen, die sich vor lauter Hysterie und Show gar nicht mehr einkriegen konnten, offensichtlich den Saal bereits verlassen haben. Er ist nach wie vor da. Das sollten wir anerkennen.

Wenn man jetzt die Parteipolitik einmal weglässt, dann ist die Faktenlage ganz einfach: Europa hat Spielregeln, die wir alle teilen. Die Kommission hat die Aufgabe, die Einhaltung dieser Spielregeln zu prüfen, was sie gemacht hat. Die ungarische Regierung hat bereits mehrfach zugesagt, dass sie diese Abweichungen aufgreifen und entsprechende Änderungen einreichen wird. Das ist die Faktenlage. Wenn man jetzt einmal die politische Hysterie weglassen würde, dann könnten wir eigentlich sachlich über das, was vorliegt, reden. Denn heute habe von der Linken zur Faktenlage nichts Neues gehört. Herr Swoboda stellt sich hin und sagt, vielleicht sei die Justiz unabhängig. Dann höre ich von Premierminister Orbán, dass zur Verfassung keine einzige Kritik kam, von niemandem. Dann höre ich von Herrn Verhofstadt, es gehe ja nicht um einzelne juristische Details, es gehe um die Grundsatzfrage, ob Ungarn noch demokratisch sei.

Wir als EVP stehen für Recht und Justiz. Wenn jemand Kritik hat, dann muss er sie in den justiziellen Fragen sachlich und inhaltlich begründen und nicht in den Raum stellen, dass irgendjemand undemokratisch handeln würde.

Was wir auf weiten Strecken schon erleben, ist schlicht und einfach Willkür. Wenn mir etwas an der Gesetzgebung in Ungarn nicht passt, dann stelle ich es als undemokratisch dar, als rechtsradikal, als totalitär. Dies lassen wir als EVP nicht durchgehen!

Lassen Sie mich zum Schluss noch sagen, dass ich in diesem Parlament seit 2004 arbeite. Ich hatte da mal ein Thema, als die Slowakei ein Gesetz eingeführt hat, in dem die ungarische Sprache dort verboten wurde. Da war die versammelte Linke, die sich jetzt so aufregt, ...

(Zwischenrufe ....)

Wir haben das damals angestoßen, und die versammelte Linke hier im Hause hat damals ihre sozialdemokratische Regierungs...

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 149 Absatz 8 Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). - Frage nach dem Verfahren der blauen Karte Herr Präsident! Manfred, ich habe nicht den geringsten Zweifel an deinen rechtsstaatlichen Überzeugungen. Heute zweifle ich an deinem politischen Urteil. Es gibt in Ungarn ein neues nationales Justizbüro. Es ernennt die Richter im Land und teilt bestimmten Gerichten Fälle zu. Dieses nationale Justizbüro wird von jemandem geleitet. Es ist eine neue Dame, die dieses Büro leitet. Vielleicht möchtest du uns sagen, wer das ist, falls du es weißt. Falls du es nicht weißt, frag deinen Nachbarn. Es ist die Frau von József Szájer, und ich halte das für eine ganz merkwürdige Sache, wenn man von der Unabhängigkeit der Justiz redet.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber (PPE). - Antwort nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Genau das ist die Methode, die dahintersteht, dass man nicht sachlich miteinander redet, sondern dass persönlich diffamiert wird, dass versucht wird, Themen, die im Raum stehen, persönlich zu diffamieren.

Ich habe keine Bedenken bei meinem Kollegen József Szájer, und ich habe auch keine Bedenken – obwohl ich sie nicht kenne – bei der Kollegin. Außerdem darf man schon einmal darauf verweisen, dass – wenn wir dauernd Parlamente ernst nehmen, dauernd Parlamentarismus ernst nehmen – dieses Europäische Parlament auch Entscheidungen des ungarischen Parlaments ernst nehmen muss, das die Unterstützung einer Zweidrittelmehrheit der Bürgerinnen und Bürgern bekommen hat. Auch das sollte in der Diskussion berücksichtigt werden.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  József Szájer (PPE). - Azért kértem szót, mert személyes támadást kaptam. A Magyar Országos Bírói Hivatal elnöke az én feleségem, de nem azért az Országos Bírói Hivatal elnöke, hanem azért, mert ő tizenhárom éven keresztül Magyarország legnagyobb munkaügyi bíróságának az elnöke volt és 25 esztendeje bíró. 25 esztendei tevékenysége alatt több ezer ítéletet hozott, és egyetlenegy alkalommal sem érte semmiféle elfogultsági kritika politikai tekintetben. Azt gondolom, hogy én, az én személyem nem kell, hogy akadályozza a feleségem előmenetelét, ezzel valószínűleg a jelenlevő hölgyek is messzemenőleg egyet kellene, hogy értsenek.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). - Señor Presidente, aunque algunos lo pierdan de vista, la Unión Europea no se reduce a mercados y finanzas, sino que representa, sobre todo, valores y principios. Y del mismo modo, la crisis que recorre la Unión Europea no concierne solo al euro y a su gobernanza, sino, también, a sus valores y principios, que están amenazados por las incertidumbres y el miedo que suscitan reacciones negativas contra Europa y un resurgir de los nacionalismos.

Pero Europa no se construyó con la confrontación de los nacionalismos sino, al contrario, con un esfuerzo supranacional de sujeción a un Derecho vinculante para todos los Estados miembros y al que ningún Estado miembro es inmune.

Por eso, cuando las instituciones europeas expresan preocupación por las reformas húngaras están dando voz, no solamente a los 500 millones de europeos representados en este Parlamento, sino, también, a los diez millones de húngaros que están representados en este Parlamento por lo que respecta a los derechos que tienen como ciudadanos europeos.

No hay nada contra Hungría —desde luego nada contra el pueblo húngaro, ni siquiera nada contra el Gobierno, que ha sido votado en las urnas—, sino una preocupación por los derechos que tienen los húngaros como ciudadanos europeos, y la necesidad de que este Parlamento exprese que la democracia no es solo el gobierno de la mayoría, sino, también, la protección de las minorías, no solo las étnicas y religiosas, sino las minorías políticas que tienen derecho a la alternancia en el gobierno.

Además, la democracia incluye también un poder judicial independiente y el poder del Tribunal Constitucional de controlar las leyes del poder legislativo; y un poder judicial en el que la asignación de los casos esté regida por el juez predeterminado por ley, en ningún caso con interferencia política; y la garantía de que los ciudadanos tienen derecho a la privacidad, con autoridades independientes del poder político, y de que los derechos de información se expresen en pluralismo informativo para que pueda haber contraste de pareceres y puedan desarrollarse realmente los principios democráticos.

Y creo que los que estamos representando en este Parlamento Europeo a 500 millones de ciudadanos tenemos derecho a escuchar del Primer Ministro húngaro un compromiso de reafirmación con esos valores que son aquellos a los que se adhirió Hungría cuando ratificó los Tratados de la Unión hace siete años.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 149, apartado 8, del Reglamento).)

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE). - Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Präsident! Nachdem eben ja leider 14 von 15 blauen Karten unter den Tisch gefallen sind, wollte ich den Kollegen López Aguilar fragen, ob er mir erklären kann, warum der Kollege Weber, der die EVP vertritt, sich für Recht und Ordnung einsetzt, aber nicht bereit ist, dass die EVP oder er zumindest die EVP in eine Richtung bringt, zumindest einen seriösen juristischen Prüfauftrag nach Artikel 7 Absatz 1 vorzunehmen, was ja eine saubere Lösung des Falles wäre. Sie sind ein ehemaliger Justizminister und eine erfahrene Person, vielleicht können Sie mir erklären, warum der Kollege Weber das nicht unterstützt.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), respuesta a una pregunta de tarjeta azul. – Señor Presidente, en intervenciones de un minuto o dos no hay espacio para detallar qué artículos de una Constitución o de una legislación son dignos de discusión, pero lo que sí he creído entender en la intervención del señor Szájer es que, precisamente, está dispuesto a que la nueva Constitución húngara sea examinada en serio. Y eso es lo que creo que está en la iniciativa que está discutiéndose en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, precisamente para activar el artículo 7 del TUE, que daría la oportunidad de revisar si la Constitución húngara cumple efectivamente con los principios constitutivos de la Unión y, en el caso de que no sea así, de que este Parlamento se pronuncie.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). - Herr Präsident, Herr Premierminister! Ich will hier eines gleich klarstellen: Ungarn ist nicht Weißrussland, Sie sind nicht Viktor Chávez, und man kann in Ungarn gut leben. Aber wir haben ernste Sorgen. Ich will diese Kritik an konkreten Punkten festmachen, so wie der Kollege Manfred Weber das hier auch gefordert hat.

Es habe keine Kritik an der Verfassung gegeben, haben Sie gesagt. Nun gibt es 25 sogenannte Kardinalsgesetze, mit denen Dinge faktisch in Verfassungsrang erhoben werden, weil es eine Zweidrittelmehrheit erfordert, um sie wieder zu ändern. Eines davon ist die flat tax. Ich bin ein Liberaler, ich finde eine flat tax eigentlich eine prima Idee. Aber ich kann doch nicht eine steuerpolitische Frage dem politischen Streit entziehen und in den Verfassungsrang heben! Damit höhle ich aus, damit beschädige ich das demokratische Wahlrecht der Bürgerinnen und Bürger, bei der nächsten Wahl eine andere Regierung zu wählen und das Ganze zu ändern. Das Steuerrecht ist eine Frage, in der sich zentrale politische Auseinandersetzung, demokratischer Streit entfachen muss. Das geht einfach nicht, das höhlt die Demokratie aus. Deswegen ist das hier so ernst.

Im Übrigen: Sie haben gesagt – und das war jetzt hier der Punkt mit der Justiz – es geht hier um die Unabhängigkeit der Justiz, um die Fakten, die Tatsachen. Der Premierminister hat gesagt, er hat alles getan für die Haushaltskonsolidierung. Wie kann man denn dann das Renteneintrittsalter für ungefähr 300 Richter von 70 auf 62 Jahre senken? Das kostet den Staat ganz schön viel Geld! Natürlich müssen die Stellen alle neu besetzt werden. Na ja, gut. Wer das dann wird, davon haben wir unsere Vorstellungen. Ich glaube, das kann man gut nachvollziehen.

Vor einem Jahr haben wir das Mediengesetz kritisiert. Es wurde uns gesagt, der Medienpluralismus stehe nicht in Gefahr. Klubrádió ist zu. In Budapest ist es schon zu, auf dem Land werden die Frequenzen jetzt eingestellt. Und, Herr Premierminister, Sie haben erklärt, Sie haben Herrn Barroso einen Brief geschrieben, um die Dinge ruhig und sachlich zu diskutieren. In der BILD-Zeitung haben Sie heute erklärt, Sie beugen sich der Macht!

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). - Mr President, may I say to the Council, the Commission, Mr Orbán and colleagues – especially colleagues from the European People’s Party – that I am astonished, and even appalled, by the way the European People’s Party is dealing with this debate today.

I know quite a few colleagues from the European People’s Party who are very critical of the authoritarian spirit that Mr Orbán and his Fidesz party have been installing in Hungary. There are people who are really afraid in that country, as Mr Daniel Cohn-Bendit has said: be it Jews, be it critical journalists, be it artists, be it lesbians and gays, be it scientists, be it Roma people.

Why does not anyone in the European People’s Party speak out about that, if they see it as critical and are afraid of this violation of the European spirit, as Mr Barroso has said, and the violation of the common values which many of us – including Mr Orbán – fought for twenty years ago, before the Iron Curtain fell? Why does not any one of you tell Mr Orbán: ‘We are here to debate with you what you have to change in the constitution and the various laws to do away with this authoritarian spirit that so many people in Hungary are afraid of’? And not just the ideological Left; how about conductors like Mr Adam Fischer or cellists like András Schiff? Why do they not want to play again?

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  János Áder (PPE), Kékkártyás kérdés. – Elnök úr, a kérdésem a következő: miért nem kérsz bocsánatot Lambsdorff úr vagy Lunacek asszony előző mondataiért, amikor megsértette a nőket, itt, a teremben ülőket és a termen kívül tartózkodókat, amikor azt állította, hogy egy nő csupán a férje foglalkozása miatt nem tölthet be bizonyos tisztséget annak ellenére, hogy minden törvényi feltételnek megfelel. Ha valami, akkor ez súlyosan diszkriminatív megjegyzés volt, és elvárom Lambsdorff úrtól, hogy itt, most bocsánatot kérjen! Ne Szájer József feleségétől, hanem minden hölgytől.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Blue-card answer. – Mr President, I am going to speak in English because, even if I am not Mr Lambsdorff, I will gladly reply on this point. This is not about gender discrimination, and I can assure you that I would have something to say on that subject if it were. If Mr Szájer were married to a man, the same thing would apply, but I know that is not possible in Hungary.

This is about people who were founders of Fidesz – Mr Szájer, his wife, Mr Orbán and so many others. This is about what Mr Orbán is doing and the way that the chair of the justice authority has been appointed, like that of the media authority: they are all very close friends, very close allies, of Mr Orbán and of Fidesz.

If you have a two-thirds majority in a country, you must be aware that you have to be very sensitive in how you deal with such matters, and not put all your friends ...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). - Voorzitter, het Hongaarse parlement heeft in recordtempo een grondwet en vele wetten aangenomen. De nieuwe grondwet verankert op prima wijze de waarden van het huwelijk en van het leven. Premier Orbán zet een nieuwe koers uit, toont zich Euro-realist en rekent af met het communistische verleden. Dat is best, maar premier Orbán moet oppassen niet in dezelfde val te trappen als zijn communistische voorgangers, namelijk maximale greep willen krijgen op tal van onderdelen van de samenleving. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan dan knellen.

Want ook ik maak me zorgen over de groeiende politieke invloed op de Hongaarse bank. Ook ik ben bezorgd dat de politiek de benoeming van honderden nieuwe rechters gaat bepalen. Maar velen in dit Parlement reageren ook voorbarig. De idee om nu al te roepen dat het Hongaarse lidmaatschap moet worden geschorst, vind ik links-liberale flauwekul. De inleidende procedure is nu door de Commissie gestart. Laten we die afwachten, én het debat met Hongarije. Zó hoort het.

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il rispetto delle regole non significa certo abdicazione alla propria sovranità. E queste norme che sono state evocate e descritte non mi sembra possano giustificare quella che è una specie di messa in stato di accusa, perché questo è quello che hanno espresso, come pio desiderio, molti gruppi che sono stati molto silenziosi quando altrove, per esempio in Belgio, sono state represse delle manifestazioni democratiche e tre parlamentari sono stati messi in galera perché volevano ricordare l'11 settembre.

Presidente Orbán, oggi qui noi patrioti ci sentiamo tutti ungheresi, orgogliosamente ungheresi e invidiamo questo popolo che vive questa stagione di libertà dopo essersela conquistata come se l'è conquistata. Venga magari a trovarci in Padania, dove sarà accolto come un eroe, perché noi amiamo coloro che difendono la propria sovranità. Sarà accolto come un Presidente che, a differenza di altri, per esempio del nostro Presidente del Consiglio, non è un cameriere dei poteri forti e forse per questo non gode le simpatie della finanza internazionale, se è vero come è vero che vi è o vogliono mettere una specie di cappio al collo finanziario alla libera Ungheria, negandole quei sostegni che invece senza problemi a tutti gli altri paesi in difficoltà vengono elargiti.

Credo che sia il momento di dire che forse sono i nostri popoli che dovrebbero aprire una procedura di infrazione contro chi, senza voto popolare, ha devoluto ad altri la propria sovranità, ha abbandonato la propria sovranità, a cominciare dalla sovranità monetaria, e io la invito a difendere la sovranità monetaria del suo paese. Noi che l'abbiamo abbandonata antidemocraticamente e senza consultare, ci troviamo in questa bella situazione finanziaria. Coraggio, Presidente Orbán, vada avanti così.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 149, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE), domanda "cartellino blu". – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io desideravo chiedere all'on. Borghezio, visto che ha sostenuto il governo del Primo ministro Orbán, negando l'evidenza che già i presidenti degli altri gruppi hanno manifestato, la riforma dei giudici e non una riforma giudiziaria, vorrei chiedere, siccome ho sentito che l'on. Borghezio ha detto "ci venga a trovare in Padania": mi risulta che l'on. Borghezio sia stato eletto in Italia e che non esista la Padania tra i 27 paesi membri.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD), risposta "cartellino blu". – Non esiste ancora la Padania, non esisteva la Lituania libera, non esisteva l'Estonia, ecc. e oggi sono con noi. Nazioni senza Stato, dai Paesi Baschi agli altri che lottano per la libertà, un giorno saranno libere e avranno voce al Parlamento europeo, spero presto.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE). - Mr President, this debate is unprecedented. It is the first time we have debated infringement proceedings of this nature in this institution and in the presence of the highest European authorities, including no less than the Prime Minister of the country at the centre of the debate.

This unprecedented situation calls for us to assume our respective responsibilities, but also to respect each other’s institutional role. This means that we must respect the role of the Commission to start infringement proceedings and we must support it in its decisions. I would like to tell Mr Alvaro that we must also support the Commission if it decides not to start Article 7 proceedings. We must respect that too.

This means that we must allow time for the matter to be discussed, and hopefully resolved, between the Commission and the Hungarian authorities, and the declaration of Prime Minister Orbán in this sense is very much to be welcomed. But it also means that we must distinguish between the legal process – the due process – and the public political debate. This House can very well express its political views, but this is not a tribunal and it should not replace the legal and judicial process.

We should therefore give time for the legal process to take place and hold back from jumping to conclusions until this process, led by the Commission, is completed. Further action on our part at this stage is not just premature, but could also do more harm than good because it would damage the respect that our institution enjoys with the Hungarian people as much as it would damage the image of Hungary.

So let us support the Commission in its role as the guardian of the Treaties, let the Hungarian authorities rectify all laws that are found to be in breach of EU laws, but let us give the legal process time to run its course.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz (S&D). - Én mindenesetre örülök, hogy ma itt van Orbán Viktor miniszterelnök úr. Európa a párbeszédről szól, és ez egy lehetőség a párbeszédre, annak ellenére, hogy azt nyilatkozta, hogy az erő előtt hajol meg és nem az érvek előtt. Azért remélem, hogy az érvekre is figyel.

Az otthoni kommunikáció meglehetősen ellentmondó: részben azt mondja a kormány, hogy csak apró, technikai változások kellenek, részben azt, hogy a nemzetközi baloldali összeesküvés, a baloldal hazugságai azok, amelyekkel szemben meg kell védeni miniszterelnök úrnak Magyarországot. Magyarországot nem kell megvédenie, mert a kritikák nem Magyarországnak szólnak, hanem önnek, az ön politikájának, amely elidegeníti a partnereinket, elszigeteli az országot, rontja Magyarország érdekérvényesítési lehetőségeit, és ez növeli az adósságaink felárát, rontja a forintot.

Magyarország önként csatlakozott az Európai Unióhoz, nem az ereje előtt hajolt meg. Egyetértett értékeivel és a demokráciával. Demokráciát, társadalmi békét, kiegyensúlyozott kereteket a sokszínűségéhez, a természetes módon létező konfliktusok békés megoldásához, a társadalmi összetartozáshoz. Ezeket szerette volna. És épp ez a baj az alaptörvénnyel. A társadalmi konfliktusok békés megoldását garantáló intézmények függetlenségét ássa alá ugyanis, ezért nem apró hiba, hanem a demokrácia elleni merénylet az adatvédelmi ombudsman hivatalának idő előtti felszámolása, a Legfelsőbb Bíróság független és kritikus elnökének eltávolítása, ahogy az Alkotmánybíróság kompetenciájának beszűkítése, a szegények megbélyegzése, bűnözőként kezelése, a közmédia kormányzati kontrollja. Demokratikus fékek és ellensúlyok nélkül társadalmi robbanás fenyeget.

Lehet, hogy kétharmada van önnek, miniszterelnök úr, Magyarországon a parlamentben, de a megkérdezettek 84%-a mondja ma azt, hogy rossz irányba mennek a dolgok az országban A mai vita a magyar közmédia függetlenségének a próbája is. Kiegyensúlyozottan tudósít-e az itteni vitáról? Ezért megkérem a Parlament médiaszolgálatát, hogy monitorozza a mai vita megjelenését a magyar közmédiában és vesse azt össze a nemzetközi médiavisszhanggal.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). - Mr President, this debate is actually not about Hungary and it is certainly not about Mr Orbán. This is actually a test for Europe. This is a question that we have to put to ourselves. Are we willing to defend our common values when it really comes down to it, when those values are under pressure? Can the rules that we have laid down in the treaties, in the Charter of Fundamental Rights, in European legislation, actually be enforced? That is the question that we have to answer here today.

As Mr Verhofstadt, the leader of our Group, said, this is not about objections to single measures. It is about the accumulated impact of all those measures together, which justifies the activation of the Article 7 procedure.

I am actually quite surprised at the attitude of the EPP Group, because if it is true that all the allegations against the Hungarian Government are lies and invented by the media, then it should embrace the Article 7 procedure as an opportunity to prove them all wrong. I also hope – and here I am looking at the other side of the House – that we will get the support of the Socialist Group for the proposal of the Liberal Group and the Greens to use the Article 7 procedure.

Finally, I think that this debate should not distract from the fact that there are violations in nearly all Member States of the European Union. Just as the debate on Greece was more about exposing the weakness of the eurozone as a whole, the debate today is not about Hungary: it is about the values of Europe, and whether we are willing to defend them.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Legislatívne zmeny uskutočnené Vašou vládou vyvolávajú znepokojenie Európskej komisie a Európskeho parlamentu, keďže podľa mnohých odborných analýz porušujú zmluvné záväzky Maďarska voči Európskej únii. Viem, vážený pán Orban, že Vám nie je príjemné počúvať kritiku Vášho vládnutia, a som presvedčený, že nebyť toho, že si veľmi súrne potrebujete od nás požičať peniaze na záchranu Vašej bankrotujúcej ekonomiky, neznížili by ste sa k tomu, aby ste počúvali túto diskusiu o Vašich politických prešľapoch. Ste však odkázaný na pomoc európskych partnerov, ktorým sa za korektnú kritiku doposiaľ iba vysmievate, a od susedov, ktorým Váš predseda parlamentu Lázsló Kövér verejne odkazuje, že najlepšie by bolo sa s nimi vysporiadať vojenskou silou. Napriek tomu, vážený pán Orbán, čo vo svojej krajine vystrájate, cítime povinnosť maďarskému ľudu v jeho ťažkej hospodárskej situácii pomôcť. Pomôcť maďarskému ľudu, no nie režimu, ktorý tam vládne.

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE). - Mr President, I have not seen Mr Orbán’s government calling for an occupation of Wall Street in Budapest. What we are taking about is improving the governance of the central bank to achieve more transparency and accountability in cooperation with the government.

The independence of banks should not be misinterpreted as inaccountability, especially in view of their role in recent financial bunga-bungas. We should not serve the corporate interest of bankers. The solidarity of democracy should prevail over the solidarity of banks.

Therefore I call for cooperation, not an arbitrary confrontation. One special point: in my country, Lithuania, the Eurosceptics always try to compare the unfortunate Soviet Union – which was no union – with our true union of democracies. We European politicians in Lithuania have consistently refused to accept any such mistaken parallel.

Now it will not be easy to avoid comparisons with 22 years ago when Lithuania adapted her own independent constitution and was pressured by the Kremlin’s ultimatums to denounce it. There then followed political and economic sanctions, a blockade and finally bloodshed.

The Commission was ill advised in using the word ‘sanctions’ when addressing Hungary on its alleged serious infringements. Our suggestions to Hungary should not take the form of diktats from Commission experts, using Parliament as merely a tool to take action against disobedient Member States. This would create a very serious situation, more serious even than being forced to live under a Communist-era constitution for a considerable length of time.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). - Spoštovani predsednik vlade, danes ne bom govorila kot političarka leve ali desne opcije, ampak kot nekdanja novinarka, ki jo močno skrbi svoboda medijev.

Podrobno sem prebrala vrsto poročil uglednih novinarskih organizacij in dejstva so močno zaskrbljujoča za prihodnost neodvisnega novinarstva na Madžarskem. Medijska zakonodaja ne ustreza evropskim standardom o svobodi medijev. Nedavni dogodki bi morali biti skrb vsakega evropskega državljana, ki verjame v demokracijo, svobodo medijev in temeljne pravice.

Kako nam lahko pojasnite, gospod Orban, da medijski svet, ki nima niti enega člana iz opozicijskih strank, s prerazporeditvijo frekvenc ukinja eno še edinih neodvisnih radijskih postaj Klub in ta isti svet odloča tudi o izjemno visokih denarnih kaznih za medije?

Kako lahko pojasnite nedavne grožnje notranjega ministra s kazensko ovadbo zoper novinarja ki je na blogu objavil zaskrbljujoče pismo predsednika Barrosa, češ da gre za kršitev zasebnosti, in da bi lahko ta novinar dobil celo zelo visoko zaporno kazen?

Takšna dejstva lahko izjemno nevarno ogrožajo svobodo medijev, ustvarjajo strah in nelagodje med novinarji.

Me ne preseneča, kot imam informacije, da so madžarski mediji danes povečini o včerajšnjih opozorilih Komisije poročali, kot da ne gre za nič posebnega. In ta razprava danes dokazuje ravno nasprotno. Od vas pričakujemo spoštovanje demokratičnih vrednot kot povsod po Evropi in to madžarski narod zasluži.

 
  
MPphoto
 

  Louis Michel (ALDE). - Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Premier ministre, je vous rassure d'emblée, je ne suis pas un gauchiste. Je suis un libéral, je suis un démocrate européen, je ne participe à aucun complot ni à aucune démarche subversive. Vous voilà rassurés!

Mais ce que je dois vous dire, c'est que la politique que vous menez dans votre pays, Monsieur le Premier ministre, est une politique mortifère pour la démocratie. Les lois que vous avez fait voter sont contraires aux valeurs de l'Europe et contraires aux traités. Vous avez une conception, dans le fond, arithmétique de la démocratie. Cela ne peut conduire qu'à ce qui ressemble à ce que l'histoire appelle la tyrannie majoritaire.

C'est évidemment une conception dévoyée de la démocratie. Vous remettez en cause l'indépendance des médias, l'indépendance de la justice, l'indépendance de la police, l'indépendance de la Banque centrale, la protection de la vie privée. Vous instaurez une politique de la peur chez les citoyens. Vous instrumentalisez en fait votre majorité arithmétique pour dissuader le peuple d'exercer son droit à la liberté d'opinion. Voilà ce que vous faites en réalité. Tout cela est incompatible avec les valeurs européennes. C'est évidemment une dérive grave.

Enfin, je voudrais vous dire ce qui me navre le plus dans ce débat, et je le dis avec beaucoup de sympathie et d'estime à l'égard du PPE: c'est le silence assourdissant, c'est votre compréhension complaisante, amis du PPE, vis-à-vis de M. Orbán. Vous êtes les mieux placés pour lui faire entendre raison.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE). - Sunt convins că guvernul Orbán a acţionat în bună credinţă în exercitarea guvernării şi în respect faţă de valorile europene. A demonstrat-o atunci când a ţinut seama de recomandările Comisiei Europene în ceea ce priveşte legea mass-mediei şi sunt convins că o va demonstra şi acum, în raport cu problemele ridicate în scrisoarea pe care a primit-o de la Comisia Europeană.

În Ungaria, la fel ca şi în alte ţări, există nemulţumiri, nemulţumiri legate de guvernul Orbán, care a trebuit să ia măsuri economice, măsuri economice grele, pe care poporul ungar a trebuit să le suporte, ca să corecteze dezechilibrele economice majore lăsate de guvernarea precedentă. Cred că unele din aceste măsuri economice ar fi fost bine să fie luate şi de alte ţări, şi aş da ca exemplu impozitul suplimentar temporar asupra băncilor, care a fost foarte mult criticat în presa de specialitate şi în alte publicaţii şi comentarii, dar este o măsură dreaptă în raport cu comportamentul iresponsabil pe care băncile l-au avut nu numai în Ungaria, dar şi în alte ţări, în ce priveşte creditarea populaţiei, şi multe din greutăţile pe care aceste economii le au în prezent se datorează acestui comportament iraţional. Doresc mult succes guvernului Orbán.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D). - Monsieur le Président, je souhaite exprimer ma satisfaction de voir cette enceinte, élue au suffrage universel direct, débattre de questions politiques essentielles pour la solidarité au sein de l'Union européenne. Mais, dans le même temps, il n'est pas de très bon augure qu'en moins d'un an, nous ayons pour la troisième fois à nous pencher sur le système démocratique hongrois. Ceci nous interpelle, non seulement sur l'évolution de la situation en Hongrie et la dérive populiste qu'elle connaît mais aussi, plus généralement, sur l'état de santé de certaines de nos démocraties européennes où le débat démocratique est à la peine, quand il n'est pas simplifié ou biaisé.

Il est pourtant primordial de s'assurer du respect des règles communes par tous les membres participant au projet européen, surtout en des temps où l'on ne manque pas de rappeler à l'ordre un État qui serait défaillant au regard de la sacro-sainte orthodoxie budgétaire.

Il n'est pas acceptable, non plus, de balayer d'un revers de main les valeurs dont le respect constitue un préalable pour décrocher le sésame de l'adhésion à l'Union européenne, puis, une fois entré dans le cercle, de s'octroyer la possibilité de ne plus les respecter. Le pas franchi, hier, par la Commission, en lançant une procédure d'infraction, ce qui au demeurant relève de son mandat de gardienne des traités, doit être reconnu, mais je considère que nous ne pourrons pas nous en tenir à de simples ajustements sur des aspects juridiques, surtout si nous avons bientôt à revenir sur la situation en Hongrie au sujet des questions sociales.

Voilà pour le Parlement et la Commission, mais le Conseil, que dit-il? De son côté, le Conseil, à quelques rares exceptions près, fait preuve, lui aussi, d'un silence assourdissant.

Au final, mais je ne suis pas tout à fait certaine qu'il en sera ainsi, j'espère surtout que ce débat permettra de faire passer le message au peuple hongrois que l'Europe, au travers, aujourd'hui, de ses parlementaires, est sensible à ses difficultés, ne le néglige pas ni ne l'oublie.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che il dibattito cui assistiamo oscilli tra una serie di osservazioni di merito, cui va dato atto di chiarezza – per esempio quella della Commissione – e allo stesso tempo della volontà del governo ungherese di entrare nel merito per specificare non solo le proprie posizioni, ma per cercare insieme soluzioni e, dall'altro lato, un taglio ideologico che, purtroppo, siamo abituati a ritrovare in questa sede e che rischia, in realtà, di produrre il contrario dell'effetto che vorrebbe raggiungere.

Abbiamo visto nei giorni scorsi, proprio sulla scorta di un'impostazione ideologica del dibattito, in Ungheria bruciare la bandiera europea. E questo è il margine di quello che può accadere quando non è percepita una critica con la volontà di entrare nel merito, ma scatena reazioni populiste perché tende a identificare coloro che si sono battuti con buone ragioni, diverse magari da quelle di altri, ma comunque per libertà, giustizia e democrazia, da chi, invece, un atteggiamento democratico non ce l'ha.

Io voglio ora proporre una soluzione molto semplice, la chiamerò la "soluzione Schulz", perché mi rifaccio alle parole che Lei, Presidente, ha usato nell'incontro con il nostro gruppo. Lei ha detto, cioè, che tentare di adire l'articolo 7 per criticare un governo senza entrare nel merito delle questioni e accettando e ascoltando anche le risposte di quel governo, produce in realtà come effetto solo quello di rafforzarlo. E ha fatto, come esempio, quanto già accaduto con il governo che aveva in coalizione Haider, nel caso dell'Austria, alcuni anni fa. Credo che lei abbia usato parole di buon senso. Gliene do atto, ma non voglio strumentalizzare le sue parole. Le affermo, quindi, in questa sede (…) e chiedo a tutti di riflettere.

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh (S&D). - Herr talman! Det är bra att kommissionen nu agerar, men en strikt juridisk analys av enskilda lagar är långt ifrån tillräcklig. I grunden är problemet nämligen inte att man bryter mot EU-lagstiftning, problemet är politiskt. Det handlar om att den konservativa ungerska regeringen vägrar att respektera grundläggande demokratiska spelregler.

De nya lagarna hotar oberoendet hos en rad demokratiska institutioner, långt fler än de som EU-kommissionen pekar ut. Även sociala och mänskliga rättigheter samt mediernas oberoende hotas.

Debatten idag handlar inte om en vänsterkonspiration mot Ungern som Orban försöker få det till. Det handlar istället om grundläggande demokratiska värderingar som vi tillsammans ska tillämpa i hela Europa, även i Ungern. Det ungerska folket förtjänar bättre än det maktfullkomliga beteendet som Orbans regering visar prov på.

Starkast tryck för förändring borde dock utövas av de andra medlemsstaternas regeringar. Tyvärr består dessa nu nästan bara av konservativa regeringar av samma politiska familj. Att Europas höger tidigare inte vågat kritisera Orban har lett till den situation vi är i nu. Om den ungerska högerregeringen vägrar att lyssna, så anser jag att vi bör inför sanktioner.

 
  
MPphoto
 

  Mário David (PPE). - Senhor Presidente, eu não era membro do Parlamento Europeu na legislatura anterior e, por isso, gostava de colocar uma questão, se calhar um bocado ingénua, mas gostava de colocar uma questão. Nas eleições anteriores, antes da vitória do Primeiro-Ministro Víktor Orban, houve um Primeiro-Ministro socialista, que foi eleito na altura e cujo nome a História já esqueceu (eu também não quero recordá-lo), que anunciou ao seu grupo parlamentar, aos seus cidadãos, aos seus concidadãos e a todos os seus parceiros europeus que tinha mentido claramente durante toda a campanha eleitoral. Nunca vi, que eu saiba, mas gostava que me corrigissem, se for esse o caso, que toda a esquerda parlamentar tenha pedido, nessa altura, para haver um debate também sobre a situação que ocorria nesse momento naquele país.

Uma coisa é certa: o Primeiro-Ministro Víktor Orban não nasceu para a política nas eleições do ano passado. Está na política há mais de 20 anos, já foi Primeiro-Ministro também no passado. Quando o povo húngaro lhe dá uma clara maioria de dois terços é porque, essencialmente, quer que haja reformas e são essas reformas que o Primeiro-Ministro Orban está neste momento a fazer. O que eu gostaria era que a nossa Casa, que o nosso Parlamento não tivesse dois pesos e duas medidas, que não houvesse um double standard na nossa atuação.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel (S&D). - Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Gerade wegen der Geschichte des ungarischen Volkes ist es von einer besonderen Tragik, dass es nun die eigene Regierung ist, die den ungarischen Bürgerinnen und Bürgern wesentliche Rechte vorenthält. Einigen Rednern möchte ich sagen: Selbst wenn eine Partei tatsächlich von zwei Dritteln aller Wahlberechtigten gewählt würde, hätte sie eine ganz besondere Verantwortung, in einem demokratischen System sicherzustellen, dass die politische Minderheit in den Medien ihre Position darstellen kann, eine besondere Verantwortung dafür, sicherzustellen, dass die politische Minderheit personell in Medien, in Justiz und anderen Bereichen vertreten ist. Das ist ein Kernprinzip demokratischer Systeme, und es ist tragisch, dass das nicht passiert.

Dass wir heute diese Debatte führen müssen – und es ist gut, dass wir sie führen –, liegt aber nicht nur an der Handlungsweise der ungarischen Regierung. Es liegt auch daran, dass in der Vergangenheit der Rat nicht in der Lage war, sowohl im Falle Ungarns als auch in anderen Situationen einmal deutlich Stellung zu beziehen und die europäischen Werte in den Mittelpunkt zu stellen. Und es ist auch der Europäischen Kommission geschuldet, die als Hüterin der Verträge bisher versagt hat. Es geht doch bei der Unabhängigkeit der Justiz nicht darum zu prüfen, ob die Veränderung der Höchstgrenze beim Richteralter mit der Antidiskriminierungsrichtlinie übereinstimmt, sondern man muss das gesamte Paket sehen und prüfen: Ist da die Annahme berechtigt, dass künftig nur Anhänger einer bestimmten Partei in bestimmten Bereichen vertreten sind?

Ich glaube, dass wir gerade in der aktuellen schwierigen Lage und zur Bewältigung der großen Herausforderung dieser Zeit alle Mitgliedstaaten und alle Bürgerinnen und Bürger als Teil der Europäischen Union brauchen. Gerade deshalb müssen wir uns auf Werte und nicht auf einzelne Gesetze zurückbesinnen!

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Lisek (PPE). - Panie Przewodniczący! Panie Premierze! Pani Komisarz! Sporo było tutaj dzisiaj o wartościach i wartościach chwilę chciałem powiedzieć, i o Viktorze Orbánie, i o historii. Miałem przyjemność poznać pana premiera Orbána w 89 roku, kiedy był liderem studenckiej organizacji, a ja byłem jednym z liderów podobnej organizacji w Polsce. Spotkaliśmy się w Warszawie i rozmawialiśmy nie tylko o tym, jak obalić komunizm, ale rozmawialiśmy o Europie, rozmawialiśmy o przyszłości, o naszej przyszłości w Europie. Rozmawialiśmy wtedy o marzeniach Viktora Orbána, żeby Węgry były europejskim państwem. I są europejskim państwem i, moim zdaniem, Viktor Orban jest demokratą i Europejczykiem: walczył o prawa człowieka, walczył o demokrację w przeciwieństwie do niektórych z tych, którzy go krytykują na Węgrzech, którzy budowali system totalitarny. I o tym należy pamiętać.

I jedno zdanie do pana przewodniczącego Cohna-Bendita, który niestety wychodzi: znamy Pana zasługi dla wspierania demokratycznych ruchów w Europie Wschodniej. Mam nadzieję, że Pan nie zapomniał, na czym polega ustrój totalitarny. Jeżeli Pan zapomniał, to proponuję – na pewno pan premier Orbán zaprosi Pana na Węgry – proponuję pomieszkać miesiąc na Węgrzech, a potem pojechać na miesiąc do Cháveza i na pewno odkryje Pan różnicę.

 
  
MPphoto
 

  Britta Thomsen (S&D). - Hr. formand! Som den danske statsminister nævnte i sin formandskabstale tidligere i dag, bygger Unionen på grundlæggende værdier som åbenhed, retssikkerhed og demokrati. Med disse værdier har vi forenet Europa og skabt fred i Europa. Vi har en særlig pligt til at værne om disse værdier, især i en krisetid, hvor de sættes under særlig stort pres.

Udviklingen i Ungarn er netop nu meget bekymrende. Nationalistiske kræfter med Viktor Orbán i spidsen truer med at underminere fundamentet for retsstaten og bryde med magtens tredeling. Derfor er jeg yderst tilfreds med, at Kommissionen nu går i rette med Ungarn. Kommissionens kritik er på nuværende tidspunkt rettet mod den ungarske regerings kontrol med nationalbanken, dommerstanden og datamyndighederne. I en tid, hvor vi ellers sætter pensionsalderen op flere steder i Europa, vil Orbán-regeringen sænke pensionsalderen for dommere - et tiltag, som kritikere betragter som et forsøg på at skræddersy forfatningsdomstolens sammensætning. Vi må heller ikke lukke øjnene for, at der forekommer diskrimination over for minoriteter såsom romaer og homoseksuelle, og heller ikke glemme Orbán-regeringens forsøg på at kontrollere pressen. Og hvad med kvinders rettigheder? Jeg kan forsikre hr. Orbán om, at jeg vil holde øje med den ungarske abortlovgivning i fremtiden efter det, jeg kan læse i den nye forfatning.

Et sandt demokrati rummer respekt for minoriteter og plads til en kritisk presse og en aktiv opposition. I disse dage demonstrerer mange ungarere imod regeringens fremfærd og billiger på ingen måde dens politik. De mange borgere, der kæmper for demokrati og retssikkerhed i Ungarn, fortjener vores solidaritet.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE). - Tisztelt képviselőtársaim! 2004 óta vagyok tagja ennek a Háznak, azóta többször bizonyítottan, ténylegesen súlyosan sérültek alapvető szabadságjogok itt, az Unióban, és nem csak híresztelések szóltak róluk. Elég csak a már említett 2006 őszére gondolnunk, Budapestre, amit a strasbourgi Emberjogi Bíróság is megítélt, mint nagyon súlyosan szabadságsértő intézkedéseket, mégis, önök akkor nem voltak ilyen érzékenyek a szabadságjogokra, mert egy-egy szocialista kormányt kellett volna elítélni. Ezt hívom én, és egyre többen Európában, kettős mércének, és válaszolva azokra, akik a csatlakozási feltételeknek való megfelelést vetik fel, hogy bizony nagyon sok régi tagállam nem felelne meg ma a csatlakozási feltételeknek, ha más miatt nem, hát a kisebbségek védelmének hiánya miatt sem.

Húsz évvel a rendszerváltás után oda jutottunk, hogy végre rendbe, európaivá tehetjük jogrendszerünket. Igényli ezt a gazdasági helyzet, de még inkább a magyarok többsége, mert alapvető törvényeink húsz év alatt sem tudtak megújulni. Ezidáig a bírói ítéletekre éveket kellett várni, álegyházak százai jutottak jogtalanul állami támogatáshoz, nem volt parlamenti képviselete a kisebbségeknek, választókerületi aránytalanságok miatt nem ért ugyanannyit mindnyájunk szavazata. Ezzel önök nem értenek egyet, egyik vagy másik törvényi rendelkezéssel, hogy a Bizottság egyes kérdésekben korrektúrát vár. Ez érthető, ez a dolguk, ha tényekre alapoznak, de az nem elfogadható, hogy önök légből kapott sajtóhadjárat, sajtóhíresztelések alapján ítélkeznek, neveznek diktatúrának, megkérdőjelezik a magyar választópolgárok szabad demokratikus jogát.

Megkérdeztem képviselőtársaimat, hányan olvasták el az alkotmányt, hányan olvasták el ezeket a törvényeket, és minden egyes esetben az a válasz érkezett, hogy azt sajtóhíresztelésekből olvasták vagy ismerik.

 
  
MPphoto
 

  Ивайло Калфин (S&D). - Тогава, когато говорим за защита на европейски ценности тези въпроси не са леви и десни. Затова се учудвам на колегите от Европейската народна партия, които без особено много аргументи защитават партийната си позиция, а не обективната европейска позиция. Това, което се случва в Унгария противоречи очевидно на европейските ценности, но проблемът е още по-голям.

В други страни, например Румъния, България, има подобни процеси, които може би не са в такава крайна форма, но също съществуват. Заради това мерките, които взима и Европейската комисия, и Европейският парламент ще бъдат много важни, за да дадат знак на всеки един, който иска да следва този път, че по този начин не може.

Много са примерите, които могат да се дадат в това отношение. Последните избори за президент и местни власти в България бяха пример как не се правят демократични избори и това се вижда в доклада на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Зависимостта на медиите от правителствата е факт в Унгария, в България, в Румъния. Тоталният партиен натиск върху независими регулатори е факт и в България, където всички независими институции бяха принудени да си подадат оставката и да се заменят с верни партийни кадри.

Натискът върху съдебната система е ежедневие в тези страни. Инвеститорите напускат страните не заради икономически, а заради политически риск. И това са проблеми, които трябва да бъдат видяни в Европейския съюз. Те са заради противоречия именно на европейските ценности. Това, че нещо е законно не значи, че е справедливо.

Много правителства са идвали по законен път, включително и в българската история и са носели репресии. Затова трябва да бъдат взети мерки и от Комисията, и от Парламента.

 
  
MPphoto
 

  Giuseppe Gargani (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, sento il bisogno di esprimerle il mio stato d'animo, che è uno stato d'animo sconcertato e preoccupato.

Sono da parecchi anni in questo Parlamento, sfido chiunque a dire se c'è stato un precedente, rispetto a un dibattito di questo tipo, che vede due fazioni contrapposte inveire contro un paese. Credo che questo possa costituire un precedente pericoloso. Lo dico a Lei, Presidente, che ha dichiarato in un bel discorso, ieri, di garantire l'indipendenza del Parlamento e la sua funzione.

Noi stiamo facendo un oltraggio alla sovranità di un paese, perché il processo di integrazione europea è un problema delicato, giuridico e istituzionale dove la sovranità deve essere compenetrata con una sovranazionalità, e questa sovranità conquistata per la libertà – tutti abbiamo dato atto a Orbán e al suo paese di aver conquistato questo posto meritato in Europa – non ha consentito, come ha giustamente detto l'on. Szájer, di ascoltarci reciprocamente.

Ci sono state invettive nei confronti di un paese su cose generiche appena accennate, su informazioni giornalistiche che, per la verità, vedevano anche me disinformato in qualche modo. Il presidente Orbán ha detto che c'è una Costituzione, ci sono delle leggi transitorie e provvisorie che portano verso un risultato, naturalmente auspicato e auspicabile, difficile, perché quello che c'è alle spalle, le lotte che ci sono state, la mancanza di libertà che ha avuto quel paese hanno messo a dura prova la presenza di una società civile, delle forze politiche, della democrazia, del governo e del parlamento.

Allora credo che dobbiamo far giustizia di questo e dobbiamo tener conto del fatto che, come è stato detto, la Commissione deve garantire i trattati. E la Commissione, quindi... (il Presidente toglie la parola all'oratore).

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D). - Am ascultat cu atenţie explicaţiile premierului Orbán referitoare la criza economică şi fiscală cu care se confruntă Ungaria, dar această criză economică nu poate fi folosită ca un pretext pentru a stimula un populism dăunător pentru democraţia europeană, pentru că iată, pe temelia acestui populism se clădesc regimuri cu evidente tente discreţionare.

În ceea ce priveşte Ungaria, ne-am exprimat nu o dată aici îngrijorarea pentru îngrădirea libertăţilor presei, a instituţiilor statului, a opoziţiei politice şi a drepturilor cetăţenilor. Aş vrea să spun, domnule prim-ministru, că retorica dumneavoastră extremistă ameninţă şi stabilitatea regională prin implicaţiile asupra convieţuirii etnice din ţările învecinate. Aş aprecia dacă premierul Orbán ne-ar spune azi aici în ce măsură aprobă şi încurajează cererile autonomiste care vin obsedant din partea unor membri ai familiei politice din care faceţi parte, Partidul Popularilor Europeni. Ne-am străduit în ultimii 20 de ani să intrăm în Uniunea Europeană, să construim stabilitate în regiune, şi eu cred că dumneavoastră, domnule prim-ministru, trebuie să continuaţi această operă, nu să-i premiaţi şi să le oferiţi trambuline celor care promovează ura etnică, pentru că regiunea noastră, domnule prim-ministru Orbán, nu-şi poate permite să redevină butoiul cu pulbere al Europei.

Este a şasea zi în care în România au loc în zeci de oraşe demonstraţii de masă la care mii de cetăţeni cer demisia preşedintelui, ca şi a unui guvern incompetent şi sfidător, care manifestă repetate derapaje antidemocratice, profitând de pasivitatea vinovată a Uniunii Europene, şi eu cred că a sosit momentul ca şi Comisia să-şi arate în aceste momente solidaritatea cu populaţia.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE). - Herr Präsident! Ich bin dankbar, dass Ministerpräsident Orbán heute hier ist, dass er dieses Parlament als das Forum für solche Debatten anerkennt. Damit wird er in gewisser Weise zum Trendsetter, und wir sollten das zum Anlass nehmen, bei künftigen Vertragsverletzungsverfahren die entsprechenden Regierungen zur Debatte einzuladen. Es muss nicht immer das Plenum sein, sondern vielleicht auch der zuständige Ausschuss.

Ich bin froh, dass wir hier eine Regierung haben, die sich der Kritik stellt und die zugesagt hat, bei festgestellten Inkompatibilitäten mit dem acquis communautaire Änderungen vorzunehmen. Sie hat das beim Mediengesetz bereits getan. Ich denke, man muss sich auch immer erinnern, wie sich die Vorgänger benommen haben. Ich erinnere – wie andere Kollegen – an die berühmte Lügenrede von Herrn Gyurcsány. Dann weiß man auch, warum die Reaktion die Zweidrittelmehrheit bei den Wahlen war. Da diese alten Kreise nach meiner Erkenntnis schon immer sehr elegant, vielsprachig und eloquent im Umgang mit unseren Medien waren, haben sie es auch verstanden, eine Zustandsbeschreibung zu übermitteln, die die Realität im Lande meiner Auffassung nach verzerrt wiedergibt.

Zu den drei Punkten: Ich habe eine die Nationalbank betreffende Frage an die Kommission: Ab wann besteht die rechtliche Notwendigkeit der Unabhängigkeit der Zentralbank? Ich dachte, das müsste mit dem Beitritt zur Eurozone der Fall sein. Umgekehrt hieße das, dass diese Verpflichtung vorher nicht besteht. Dann ist es eine politische Frage, ob man auf dem Weg dorthin noch mal so eine Strukturveränderung vornimmt oder nicht. Also eine konkrete Frage: Ab wann besteht diese Verpflichtung?

Zweitens: Was die Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten betrifft, bitte ich die ungarische Regierung, diese Regeln doch noch mal mit den Regeln in anderen europäischen Ländern zu vergleichen. Die institutionelle Unabhängigkeit ist ein hoher Wert, und dazu gehört auch, dass die Ablösung der Leitung nur ausnahmsweise möglich sein sollte.

Drittens: Ich weiß nicht im Detail, welche Absichten die Regierung mit der Senkung des Pensionsalters von 70 auf 62 hat. Bei einem bin ich mir aber sicher: Eine linke Regierung mit der gleichen Absicht hätte diese Maßnahme als sozialpolitische Großtat gefeiert und als Förderung der nachwachsenden Generation.

 
  
MPphoto
 

  Илияна Малинова Йотова (S&D). - Днешният дебат не е срещу унгарския народ и не засяга само ситуацията в Унгария. Драстичните, в кавички, реформи на правителството Орбан са провокация срещу европейските ценности и договори в основата на обединена Европа.

Политиката „Орбан“ поставя на изпитание волята за борба срещу авторитаризма, ксенофобията, популизма и суспендиране на демокрацията. Това не е само унгарски модел. Всичко това, което чухме за Унгария, фалшифицирането на изборите в България в полза на управляващата партия, полицейщината в Румъния, ромите във Франция или свободата на медиите в Италия. В дълг са европейските институции.

Ако Европейската комисия не се беше задоволила само с козметичните препоръки в медийния закон в Унгария, днес нямаше да пише второ писмо в защита на тяхната независимост. Имаме нужда от нов пакт, не само за финансова стабилност, но пакт за стабилност на демокрацията, защото след финансовата и икономическа криза, най-страшна е политическата криза, по-тежка и с по-страшни последствия.

 
  
MPphoto
 

  Frank Engel (PPE). - Monsieur le Président, en décembre, Mme Reding, commissaire européenne, a envoyé au ministre hongrois de la justice une lettre le sommant d'expliquer un certain nombre de choses. Le ministre hongrois a répondu à cette lettre à peine quelques heures plus tard, par un courrier de dix-neuf pages.

J'ai l'impression, en relisant tout cela, qu'on peut donc avoir deux manières différentes de voir les choses. Il est évident, cependant, que la façon dont la Commission, gardienne des traités, voit les choses prévaut au cours d'un tel débat, et je constate que le Premier ministre hongrois, M. Orbán et d'autres représentants de la Hongrie se sont déclarés prêts et disposés, au cours des derniers jours et semaines, à se plier au verdict de la Commission et à intervenir dans le cadre d'une procédure d'infraction. C'est cela qui est objectivement en jeu, et pas grand-chose d'autre.

Pour le reste, on fait comme si quelque chose d'extrêmement sinistre et d'effroyable se tramait en Hongrie. Pourquoi? Pour l'une ou l'autre nomination qui serait éventuellement politique à la Banque centrale. Est-ce que cela correspond à une violation massive des droits de l'homme de l'ensemble de la population hongroise? Est-ce qu'une nomination, le cas échéant trop politique du responsable de la protection des données équivaut à la violation des droits de l'homme de millions de Hongrois? Je n'en ai pas l'impression.

S'il y a des raisons de croire que problèmes il y a, examinons-les. C'est ce que fait la Commission. La Commission nous dira ce qu'elle a constaté et nous agirons en conséquence, probablement de concert avec elle. Mais que l'on fasse comme si, dans le cas présent, le totalitarisme le plus sinistre était en train de revenir, sous prétexte que quelques lois ne correspondent pas au droit communautaire, cela me semble un peu surfait et, Monsieur Cohn-Bendit, vous le savez également.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D). - De peste un an, Parlamentul European acuză faptul că în Ungaria, dar nu numai în Ungaria, în România şi Bulgaria se produc derapaje antidemocratice care reprezintă un conflict deschis cu valorile, cultura şi normele juridice europene. De peste un an, aceste fapte se acumulează, iar decizia Comisiei de astăzi, de a deschide procedurile de infringement, vine doar să confirme justeţea îngrijorărilor noastre. De peste un an de zile, în Ungaria, dar şi în România, este un asalt asupra rolului parlamentului naţional, asupra partidelor de opoziţie, asupra sindicatelor, asupra libertăţii presei. De peste un an, Comisia Europeană este sau timidă, sau tăcută. Şi în aceste condiţii, vă întreb, doamna vicepreşedinte Reding, este astăzi domnul preşedinte Barroso împreună cu dumneavoastră parte a conspiraţiei de stânga, de care în mod halucinant vorbesc distinşi colegi din PPE, sau dumneavoastră luaţi act de aceste fapte? Vă cer ca în aceste vremuri tulburi, Comisia să nu tacă, ci să activeze ca gardian al tratatelor.

 
  
MPphoto
 

  András Gyürk (PPE). - Tisztelt képviselőtársaim! Az európai sajtót olvasva az elmúlt hetekben úgy tűnhetett, hogy a rossz időjárásról is a magyar kormány tehet, a gazdasági válságról nem is beszélve. Ma azonban esély nyílt arra, hogy végre demokratikus mederbe terelődjön a Magyarországgal kapcsolatos indulatos vita. Tegnap a Bizottság jogi formában is meghatározta, hogy mely három kérdésben vár együttműködést a magyar kormánytól. Válaszul a magyar miniszterelnök – bizonyítva demokratikus elkötelezettségét – eljött, hogy személyesen reagáljon a felvetésekre. Rajtunk, a Parlamenten volt a sor, hogy felnőve a feladathoz keretet és kontrollt biztosítsunk ehhez a párbeszédhez. Ma tehát esély nyílt arra, hogy a vita, a hisztériakeltés helyett a tényeken alapuló érvekről szóljon. Ezt az esélyt azonban úgy tűnik, eljátszottuk. Ma bebizonyosodott, hogy a baloldalon sokan inkább érdekeltek a koncepciós pereket idéző rágalomhadjárat folytatásában, mint a vitatott kérdések higgadt megoldásában. Ma újra világos lett, hogy a baloldal inkább teleszórja hamis vádakkal ezt a Házat, mint hogy a tények megismerésével bíbelődjön. Ma egyértelművé vált, hogy a baloldalon sokak továbbra is abban bíznak, hogy a magyar választók kétharmados többséggel meghozott demokratikus döntése felülírható Brüsszelben vagy Strasbourgban.

Tisztelt képviselőtársaim! A baloldal a magyar szuverenitást és az ország néppárti kormányát támadja, de jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a legnagyobb kárt a közös európai gondolatnak okozza. A baloldal abban bízik, hogy Európa-szerte használható modellt talált a néppárti modell meggyengítésére és ebből profitálhat, de ebben is téved, mert amit tesz, azzal valójában csak és kizárólag a szélsőséges pártokat segíti. Ez pedig ma, amikor az Unió történetének legnagyobb válságát éli át, megbocsáthatatlan felelőtlenség.

 
  
MPphoto
 

  Pino Arlacchi (S&D). - Mr President, we are discussing the demolition of democracy going on in Hungary. But a very similar path is being followed in Romania, and both situations closely resemble the patterns of the Berlusconi era in Italy.

In Romania we are facing an authoritarian populism that is altering the rule of law, concentrating power in the hands of the President. The mantra of this right-wing populism is the same in all cases. Its leaders believe that, since they won elections, they can do whatever they like with the constitutional structure of their country to tell the majority their mission is accomplished: ‘les jeux sont faits’. Populist leaders everywhere have the same targets: the parliament, the constitutional court, the judiciary, the so-called Leftist press.

It is outrageous to see a government in Romania using the police and the secret service to intimidate political opponents, restrict civil liberties and falsify elections. At the same time, public television has become an instrument of government propaganda and the Romanian press is considered a threat to national security, like terrorism and organised crime. It is equally outrageous to see political elections in an EU country organised by a body with a military structure like the spatial telecommunications service under the orders of Băsescu.

Thousands of people are demonstrating in the streets of every Romanian city against their government and to defend their basic rights. We should stand united, using all the instruments we have to counter this threat to the very foundation of our Union.

 
  
MPphoto
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). - Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που μου δίδετε την ευκαιρία να ολοκληρώσω την ομιλία μου η οποία διακόπηκε κατά λάθος προηγουμένως.

Έλεγα, λοιπόν, ότι η εστίαση σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις - της συνταξιοδότησης των δικαστών, της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας και της ανεξαρτησίας του Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων - δεν θα πρέπει να γίνει αφορμή για να παραμεληθούν οι άλλες συνταγματικές αλλαγές. Ούτε και το ενδιαφέρον και οι αντιδράσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στο θέμα των ΜΜΕ και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αφήνοντας κατά μέρος τις υπόλοιπες συνταγματικές αλλαγές, τις απειλές κατά των οργανωμένων εργατών, τις επιθέσεις, για παράδειγμα, στον εργασιακό κώδικα, τον οποίο έχουν αντικαταστήσει με νέο που ανατρέπει την ισορροπία στα δικαιώματα των εργαζομένων υπέρ της εργοδοτικής πλευράς.

Τέλος, η περίπτωση της Ουγγαρίας δεν μπορεί να απομονωθεί από ένα γενικότερο πλαίσιο που αφορά και άλλα κράτη μέλη, το πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και των παρενεργειών της, δηλαδή, της ανεργίας και του αβέβαιου μέλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακας των Συνθηκών οφείλει να στρέψει το βλέμμα της και στις περιπτώσεις άλλων κρατών μελών όπου παρουσιάζονται τάσεις συρρίκνωσης των δικαιωμάτων των πολιτών.

 
  
 

„Catch the eye“-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL). - Herr Präsident! Worauf ich hinweisen möchte, ist Folgendes: Wir reden hier nicht über die wirtschaftliche Situation Ungarns. Wir reden auch nicht über das vorige kommunistische Regime in Ungarn. Wir reden über all diese Dinge nicht, auch nicht über Finanzkrise und andere Dinge, sondern darüber, dass Ungarn als Mitglied der EU den Weg des Rechtsstaates verlassen hat. Darum geht es. Und es gibt doch gar keinen Zweifel daran, dass Ungarn die Werte der Gemeinschaft per Gesetz abgeschafft hat. Das ist die andere Qualität, verglichen zu anderen Ländern.

Nicht nur die Unabhängigkeit der Notenbank und die Unabhängigkeit der Justiz wurden abgeschafft. Man überlege sich: Das allgemeine Klagerecht wurde aufgehoben! Die höchsten Richter sind nicht mehr Hüter der Verfassung. Das ist ein großer Skandal und beeinträchtigt vor allem auch das individuelle Klagerecht. All das ist ein Bruch der Werte der EU. Die einzige Frage, die wir heute zu debattieren haben, ist: Was tun wir? Ich fordere im Unterschied zu anderen nicht, dass wir hier das einfache Vertragsverletzungsverfahren bemühen, wie es die Kommission will, sondern Artikel 7, weil es sich um eine eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der Grundwerte der EU handelt.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, Primo ministro Orbán, le critiche giunte negli ultimi mesi al suo governo sono in parte sincere, ma in gran parte sono decisamente strumentali e ideologiche. E la prova si è avuta oggi, perché Lei è venuto in Parlamento, ha dato disponibilità a fornire le spiegazioni richieste e così ha dato ampia prova di affidabilità democratica.

Eppure, c'è chi ha continuato a contestarla, dimostrando di essere in malafede, di non essere interessato ad ascoltarla e di essere mosso solo da ragioni ideologiche. Sarà un caso che a contestarla oggi sono i figli o i nipoti orfani di quel regime che impose nel '49 la Costituzione che Lei e il suo governo avete finalmente cancellato. Forse anche qui dentro qualcuno ne ha nostalgia.

E poi, ho appreso che uno dei problemi che angosciano alcuni parlamentari è l'età in cui vanno in pensione i giudici in Ungheria. Vogliamo fare una sessione speciale straordinaria? Vogliamo vedere in ogni Stato membro a quanti anni vanno in pensione i giudici? Allora, dove vanno prima dei 62 anni, imponiamo le sanzioni dell'articolo 7, dove vanno dopo i 62 anni sono Stati democratici. Stiamo rasentando il ridicolo, Presidente... (il Presidente toglie la parola all'oratore).

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE). - Monsieur le Président, le respect des valeurs fondamentales doit rester la règle. Le moindre doute émis à ce propos doit nous interpeller. Aussi, avons-nous intérêt à baser notre jugement sur des faits réels ayant fait l'objet d'un examen objectif. Plus nous avons l'assurance que les critiques formulées à l'endroit d'un État membre collent à la réalité, mieux cela vaut pour l'objectivité du débat. C'est pourquoi j'aimerais demander à la Commission si elle ne pourrait pas demander à l'Agence européenne des droits fondamentaux de nous apporter un éclairage, non seulement aujourd'hui, mais chaque fois que nous sommes en présence de pareils cas de figure. Il serait incompréhensible, en effet, de voir l'Agence européenne habilitée à traiter les droits fondamentaux rester muette dès lors que lesdits droits sont manifestement violés.

Puis-je demander à la Commission de prendre l'engagement de charger l'Agence, premièrement, de lui remettre un avis et, deuxièmement, d'en assurer la publication?

 
  
MPphoto
 

  Boris Zala (S&D). - Pán predseda, ja by som rád v túto chvíľu upozornil ešte na jeden problém, veľmi výrazný, ktorý sa tu doteraz veľmi málo spomínal, a to je ten problém, že v rámci ústavy novej, ktorá je tu predmetom kritiky kvôli nedostatku demokracie, sa zároveň otvoril priestor aj pre ďalší veľmi destabilizujúci krok, a to je udelenie volebného práva krajín menšinám, ktoré žijú v susedných krajinách. Tomuto predchádzalo udelenie maďarského občianstva pre menšiny, ale nič by na tom nebolo zvláštne, keby toto občianstvo maďarské bolo udelené na základe toho, že má niekto trvalý pobyt, rodinné väzby alebo pracuje v príslušnej krajine. Ale toto občianstvo je udeľované na základe čisto etnického princípu a tento etnický princíp vytvára destabilizáciu v celom regióne. Som presvedčený, že Komisia za chvíľu bude mať aj s týmto problém. Som veľmi prekvapený, že toto kolegovia z EPP nevnímajú, pretože je to atmosféra nacionalizmu, ktorá v Maďarsku dneska prevláda, a to nacionalizmu zahľadeného do minulosti, do 19. storočia, namiesto toho, aby sa riešili pozitívne veci.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares (Verts/ALE). - Vários colegas do PPE disseram aqui que foi uma maioria que aprovou estas leis e esta Constituição na Hungria, mas esquecem-se de uma coisa: a democracia não é só que a maioria ganha, é também que a maioria muda, ou seja, a democracia é também a sustentabilidade da democracia.

As instituições Europeias, que estão agora tão preocupadas com a sustentabilidade das nossas economias, têm que estar também preocupadas com a sustentabilidade das nossas democracias. E isso não é um debate inédito, como disse aqui um colega do PPE. Pelo contrário, é o debate europeu por excelência, é o debate que nos forma a nós todos. Por isso, não nos digam também que é um debate para a Comissão. A Comissão verifica procedimentos técnicos de infração e é o Conselho que pode, sim, exercer um cartão vermelho com o artigo 7.º, n.º 2, mas o Parlamento não usa todo o artigo 7.º. O Parlamento tem direito a usar o artigo 7.º, n.º 1, que não é um cartão vermelho, é um cartão amarelo. Significa um sistema de alerta se houver risco de violação dos direitos fundamentais.

Estou que certo de que, por honestidade intelectual e política, os colegas nos permitirão ir in loco verificar se se justifica, ou não, utilizar o artigo 7.º, n.º 1 (cartão amarelo).

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). - Panie Przewodniczący! Węgry poddawane są skandalicznej krytyce urzędników Unii Europejskiej ze względu na wprowadzone zmiany w swojej konstytucji i wcześniej w ustawie medialnej. Ze zdumieniem obserwujemy obłudę Komisji Europejskiej, która tak drastycznie reaguje w przypadku Węgier, podczas gdy np. w Polsce rządząca koalicja, wykorzystując podległy jej organ jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, celowo blokuje nadawanie niewygodnych dla nich stacji telewizyjnych na platformie cyfrowej, takich jak katolicka telewizja Trwam. Ponieważ obecny rząd polski jest tak entuzjastycznie nastawiony do instytucji unijnych, Komisja po prostu przymyka oczy na stosowane przez niego praktyki dyskryminacyjne, choć łamią one podstawowe wartości Unii Europejskiej. W przypadku Węgier, których rząd cieszy się poparciem przygniatającej większości obywateli, Komisja stosuje jednak selektywny szantaż. Mamy nadzieję, że Parlament Europejski opowie się za Węgrami i w obronie Węgier.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Casini (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non sono in grado di entrare nei dettagli delle tre questioni sollevate dalla Commissione.

Credo che la serietà voglia che si esaminino queste questioni in dettaglio. So però per certo che se ne è parlato a lungo nella mia commissione affari costituzionali, che ancora la Costituzione non era approvata e già si parlava male di questa Costituzione. Per ragioni che non si ha il coraggio di dire. Primo, perché c'è il richiamo del... (il Presidente toglie la parola all'oratore).

 
  
 

Ende des „catch the eye“-Verfahrens

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, vice-présidente de la Commission. − Monsieur le Président, honorables parlementaires, nous venons d'avoir un long débat sur la situation en Hongrie et en Europe. Comme cela est normal dans un débat parlementaire, différentes sensibilités se sont exprimées. Je crois que nous sommes, en revanche, d'accord sur un point: nous voulons que la législation hongroise soit en harmonie avec les traités et les lois européennes ainsi qu'avec les valeurs que ceux-ci véhiculent.

C'est en ce sens que la Commission a agi, en se concentrant sur les compétences qui sont les siennes de façon objective, indépendante et responsable, en accord avec son rôle quasi-juridictionnel et avec son rôle de gardienne des traités.

C'est dans cette logique, après avoir, pendant longtemps, discuté avec les responsables politiques, dès l'année dernière et l'année précédente, qu'elle en est venue à la décision d'ouvrir trois procédures d'infraction, sous la forme de procédures accélérées, en se fondant sur les traités, sur la législation européenne et sur la jurisprudence de la Cour. En plus de ces trois mises en demeure, il y a eu une lettre de pré-mise en demeure sur l'indépendance de la justice. J'ai pris note de plusieurs questions à ce sujet et je voudrais dire sur quoi se fonde cette lettre.

L'indépendance de la justice est indispensable à la mise en œuvre du droit de l'Union. Selon le principe de la protection juridictionnelle effective, tout citoyen a droit à un recours effectif devant un tribunal indépendant. Il s'agit là d'un principe général du droit de l'Union, d'ailleurs régulièrement utilisé dans la jurisprudence de la Cour de justice. Compte tenu de son importance, ce principe a été inscrit à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux et c'est à ce titre que la Commission veut savoir, entre autres, si certaines dispositions de la nouvelle loi hongroise sur l'organisation et l'administration des tribunaux, ainsi que la fin prématurée du mandat du président de l'ancienne Cour suprême, affectent oui ou non l'indépendance de la justice.

Ensuite, il y a eu aussi beaucoup de questions sur la liberté des médias. Vous n'êtes pas sans savoir que la vice-présidente de la Commission, Neelie Kroes, qui s'est beaucoup préoccupée de cette problématique, agit dans la limite de ses compétences. Pas plus tard qu'hier, Mme Kroes a envoyé une nouvelle lettre au gouvernement hongrois sur le thème de la liberté des médias. Elle lui rappelle nos règles européennes et demande au gouvernement hongrois de travailler dans ce sens.

Enfin, un troisième aspect – et je pense qu'il est d'une grande importance, aussi, pour les travaux futurs du Parlement – concerne l'intervention du secrétaire général du Conseil de l'Europe, M. Jagland, concernant les domaines de compétence de cette institution: la loi électorale, la liberté religieuse, l'indépendance de la justice, la liberté de la presse. Il serait peut-être intéressant de travailler de concert avec le Conseil de l'Europe sur les domaines qui sont de sa compétence. M. Jagland a aussi proposé la saisie éventuelle de la Commission de Venise concernant toute cette problématique.

Voilà ce qui a été fait jusqu'à présent. Il s'agit maintenant de commencer à travailler sur ces dossiers. Ce matin, mes services ont été contactés par les services du ministre hongrois de la justice. Nous allons sans attendre nous mettre autour de la table et discuter de textes concrets. Nous savons aussi que, mardi prochain, le Premier ministre, Viktor Orbán, va rencontrer le Président de la Commission, M. Barroso, pour parler de la lettre et de l'esprit des législations hongroises en relation avec les règles européennes.

Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, la balle est dans le camp du gouvernement hongrois. Des changements rapides seraient dans l'intérêt des citoyens hongrois et de l'Union européenne. La seule chose que je puisse dire, c'est "mettons-nous au travail pour résoudre les problèmes!"

Je voudrais terminer avec une citation du Président Barroso, qui résume très bien la façon dont nous devrons continuer nos travaux:

‘I believe we have to be absolutely clear on the values, firm on the principles, fair on the method and sensible on the communication’.

Voilà ce qui devait être dit.

 
  
MPphoto
 

  Nicolai Wammen, President-in-Office of the Council. − Mr President, Prime Minister, honourable Members, I shall be brief. Many important issues were raised during this important debate. As President-in-Office of the Council, I have taken note of all your comments and concerns.

The line of the Presidency remains the same: all Member States must comply with EU law. The question is now how to ensure that Hungary’s legislation is in accordance with Community law and principles in a process that is as fair and effective as possible.

As I said to begin with, the concerns about the developments in Hungary must be treated with the seriousness that the situation deserves. I am convinced that the Commission, as guardian of the Treaties, will fulfil its role. The Presidency strongly supports the work done by the Commission.

It is also my clear expectation that the Hungarian Government will ensure that the legislation recently adopted complies with EU law, and I welcome the statement by Prime Minister Orbán today that the issues at hand will shortly be resolved. The Presidency is looking forward to that happening in the interests of Hungary and in the interests of the EU.

 
  
MPphoto
 

  Viktor Orbán, magyar miniszterelnök. − Tisztelt képviselő hölgyek és urak! Először is szeretném a hazám nevében megköszönni, hogy ilyen kitartó figyelmet fordítottak a Magyarországgal kapcsolatos ügyekre. Szeretném megköszönni a támogatást azoknak a hozzászólóknak, akik Magyarország mellett kiálltak és Magyarország barátaiként szólaltak meg.

Szeretném Swoboda elnök urat biztosítani arról, miután hozzászólásában a magyar politikai váltógazdálkodás miatt aggódott, hogy az elmúlt húsz évből én tizenöt évet ellenzékben töltöttem. Korábban négy évig már kormányoztam, aztán vesztettem, most megint vezetem a kormányt. Biztos lehet abban, hogyha van Európában csak egy ember is, aki a politikai verseny barátja, az én vagyok, és ebben ön mindig számíthat rám.

Tisztelt hölgyeim és uraim!Verhofstadt elnök úrnak azt kell mondanom, hogy fölolvasott egy nyilatkozatot, amely korrekt volt. Egy tényt hallgatott el a végéről. Valóban egykori antikommunista disszidensek írták a nyilatkozatot, de amit elhallgatott, az fontos. Ezek az emberek a liberális párt vezető párttestületének tagjai voltak, ezért pártemberek, és ez a párt, amelyben ők dolgoztak, úgy elvesztette a magyar nép bizalmát, hogy legutóbb azt az 5%-os kulcsot sem érte el, hogy bejussanak a Parlamentbe.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy ezek után, az idő előrehaladtára való tekintettel eltekintsek attól, hogy az összes elhangzott – sajnos számos – ténybeli tévedést egyenként kiigazítsam, ezért csak azt kérem azoktól, akik hozzászóltak, és kritizálták, illetve vádolták Magyarországot és a magyar alkotmányt, hogy legyenek kedvesek, és olvassák el azt az alkotmányt. Rendkívül értékes dokumentum. Számos új dolgot is találnak benne. Kisebbségvédelem, jelnyelvvédelem, környezetvédelem, GMO-ellenesség, amelyről azt gondolom, hogy megfontolásra méltó lehet bármely európai országnak.

Érzékeltem azt is, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy ennek a vitának, amely Magyarországról szólt, volt egy európai aspektusa is, egyfajta ideológiai vita. A magamfajtáknak és a mi politikai közösségünknek tudomásul kell vennie, hogy azok az eszmék, amelyeket mi képviselünk, sajnos ebben a házban sem élvezik a többség támogatását. Kétségkívül a mi eszméink keresztények, az egyéni felelősségre épülnek, a nemzeti érzést fontosnak tarjuk és pozitívnak, s a családot tekintjük a jövő alapjának. Lehet, hogy ezt nagyon sokan másként gondolják, de ettől még ez egy európai álláspont. Lehet, hogy kisebbségben vagyunk vele Európában, de ettől ez az álláspont még európai álláspont és nekünk szabad ezt a meggyőződést képviselni. Lehet, hogy önök nem értenek egyet azzal, amit most fogok idézni, de én személy szerint Schumannak azt az álláspontját vallom, hogy az európai demokrácia vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Ez egy európai álláspont, tisztelt hölgyeim és uraim!

Ami a konkrétumokat illeti, engedjék meg, hogy elkerüljem azt a vitát, amit majd a Bizottsággal kell lefolytatnunk a konkrét kérdésekben. Csupán két dolgot szeretnék itt, most a konkrétumok szintjén említeni. Nekünk nincs vitánk a Bizottsággal a bírák függetlenségéről. A bírák nyugdíjkorhatárának ügye nem az igazságszolgáltatás, hanem az új nyugdíjrendszer kérdése. Magyarországot tönkretette egy kezelhetetlen, kivételekkel megterhelt nyugdíjrendszer, ezért azt a döntést hoztuk, hogy a közszolgák tekintetében egyetlen korhatár lesz csak, egy egységes, általános. A rendőrökét és a katonákét fölemeltük, mert ők alatta voltak, másokét lehoztuk, ezért számunkra ez nem igazságszolgáltatási kérdés, hanem nyugdíjrendszerbeli kérdés és szívesen megfontoljuk a Bizottság álláspontját. A Nemzeti Bank függetlenségét illető megjegyzéseket egy kivétellel el tudjuk fogadni. Egy olyan pont van most már csak a Bizottság és közöttünk, ahol éles konfliktus van. A Bizottság azt kéri tőlünk, hogy a Nemzeti Bank elnöke és a Monetáris Tanács tagjai ne tegyenek esküt a parlament előtt és ne esküdjenek fel a magyar alkotmányra. Azt javaslom, hogy ezt fontoljuk meg. Ezt leszámítva az összes többi kérdésben úgy látom, hogy egyeznek az álláspontjaink. Hogy az utóbbiban kell-e nekünk engednünk, ezt kérem, vitassuk meg a jövőben.

Ami pedig, tisztelt hölgyeim és uraim, a régi és az új alkotmányt illeti, csak annyit szeretnék önöknek mondani, hogy a régi alkotmány nem volt képes arra, hogy megvédje az ország vagyonát és eladósította a magyarok jövőjét, nyakig. Nem védte meg a versenyt, és a magyar gazdaságot monopóliumok és kartellek uralták. Az előző alkotmány nem védte meg a környezetet, amely így lepusztult és tönkrement, és az előző alkotmány nem védte meg a polgári szabadságokat, mert a rendőri önkénnyel szemben nem védte meg a civileket, és megengedte, hogy paramilitáris szervezetek kisebbségi csoportokat félelemben tartsanak. Az új alkotmány ezt mind orvosolja, és meggyőződésem szerint jól orvosolja.

Végezetül engedjenek meg még egy megjegyzést. Mi, magyarok úgy gondoljuk, hogy Európát a kultúrája teszi Európává. Fölfogásunk szerint az európai kultúra alapja a jó szándék és a jóindulat. Viták mindig voltak és lesznek is Európában, de ha az érvek konkrétak, higgadtak és józanak és a másik félről jó szándékot föltételezünk, akkor mindig megtalálhatjuk a viták föloldásának módját. Én sajnálom, hogy a mai vitában több alkalommal nem érveket kaptam, nem konkrétumokat, hanem abszurd ténybeli tévedéseket, indulatot, dühöt és előítéletet. Meggyőződésem szerint nem méltóak Európához az olyan vádak, amelyek a szóban forgó törvények ismerete nélkül születnek, és nem méltóak Európához azok az ítéletek, amelyeket nem a józan ész és a tárgyilagosság, hanem a pártpolitikai düh és indulat vezet. Mi, magyarok, én személy szerint, én is ezekben az értékekben hiszünk, ezek az értékek vezettek bennünket az Európai Unióba és mindenkit arra kérünk, hogy térjünk vissza a vitás ügyekben az európai útra.

Magyarország a szabadságharcosok földje volt, ma is az, és az is marad. 1000 éves európai nemzetként mindenkitől megköveteljük azt a tiszteletet és európai kulturáltságot magunk felé, amelyet mi is minden nemzet számára megadunk. Akinek kétségei vannak, kérem, jöjjenek Magyarországra, ismerjenek meg bennünket, ismerjék meg a magyar népet. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Vielen Dank, Herr Ministerpräsident Orbán. Bitte gestatten Sie mir, Ihnen einen Hinweis zu geben. Es ist ganz sicher richtig, dass in Ihrem Land und in Ihrer Verfassung und in Europa das Christentum seinen Platz hat. Aber lassen Sie mich Ihnen als Katholik, der zugleich Präsident einer multireligiösen, multiethnischen, multinationalen Parlamentarierversammlung ist, eines sagen: Entweder ist Europa christlich oder nicht, das mag sein. Aber ganz sicher ist Europa entweder pluralistisch, oder es wird scheitern. Ich glaube, das ist in einem solchen Haus ganz sicher notwendig festzustellen.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Herr Orbán, Herr Premierminister! Es ist gut, dass Sie da waren. Es ist gut, dass wir diese Debatte hatten, es war eine lebendige Debatte.

Ich möchte nur ganz kurze Bemerkungen machen. Ich freue mich auch, dass Sie zumindest teilweise zugeben, dass Sie Fehler gemacht haben und dass einige Gesetze zu korrigieren sind. Es sind wesentliche Gesetze, die zu korrigieren sind.

Zweitens: Warum beschäftigen wir uns mit Ungarn? Weil wir Ungarn lieben, weil wir die Menschen dort lieben, weil das ein wichtiges Land ist. Das unterschätzen Sie. Sie unterschätzen die Bedeutung Ungarns und der Entwicklung Ungarns für die Demokratie. Das ist das Entscheidende. Es geht nicht um Ungarn, das wir kritisieren, sondern um Ihre Politik. Der Präsident des Hauses hat schon gesagt, ich würde es noch schärfer sagen: Missbrauchen Sie nicht die Religion für politische Zwecke! Was immer wir für eine religiöse Überzeugung haben: Wir verbinden Religion mit Toleranz. Religion ohne Toleranz ist inakzeptabel, ob es um den Islam geht oder um eine christliche Religion. Das ist das Entscheidende.

Und das Letzte: Sie haben von der Familie gesprochen. Wir alle gehören Familien an. Sie wissen genau: Meine Familie stammt zum Teil aus Ungarn, zum Teil auch aus der Tschechischen Republik. Und daher ist meine Familie Europa. Ich würde mich freuen, wenn auch Sie anerkennen würden, dass auch Ihre Familie Europa ist. Es sollte so sein, dass auch die Familie eines ungarischen Premierministers Europa ist. Dafür kämpfe ich in diesem Raum, und dafür kämpfen wir in diesem Europa.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 14 Absatz 8 Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Weber, Manfred (PPE), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Sehr geehrter Herr Swoboda! Wenn Sie offensiv formulieren, dass Sie als Österreicher und Vorsitzender der Sozialisten sozusagen die Liebe zu Ungarn umtreibt, und wenn Sie dann dem Ministerpräsidenten des frei gewählten Parlaments in Ungarn sagen, dass Sie das aus Liebe machen, empfinde ich es persönlich als ziemliche Zumutung, dem frei gewählten Ministerpräsidenten zu unterstellen, dass er das nicht aus Liebe heraus machen würde. Deswegen frage ich Sie, wie Sie zu der Aussage kommen, dass nur Sie das aus Liebe zu Ungarn machen. Ich glaube, dass das der frei gewählte Ministerpräsident auch aus Liebe macht.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Kollege Weber, ich würde wünschen, dass Sie zuhören. Ich habe Ihnen das nicht abgesprochen. Aber nur weil hier immer so getan wird, als ob wir gegen Ungarn wären. Und das Zweite frage ich Sie und andere Kollegen: Warum wird eine solche Politik nicht in Polen betrieben? Warum wird eine solche Politik nicht in Deutschland betrieben? Weil das eben nicht zu ihren Einstellungen gehört, und das schätze ich auch daran. Verteidigen Sie doch nicht eine Haltung, die Sie im eigenen Land massiv kritisieren würden! Verteidigen Sie doch nicht eine Haltung, die die Demokratie abbaut! Verteidigen Sie doch Haltungen, die die Demokratie stärken. Das würde ich mir wünschen von der EVP.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, de György Konrad, de Dalos et de Kenedi, M. Orbán dit: "Ah, ce sont des libéraux". Ce n'est pas une maladie d'être libéral, Monsieur Orbán, comme vous le laissez entendre. Vous l'avez été vous-même pendant longtemps, libéral, avant de devenir nationaliste et de vous mettre à défendre d'autres thèses. J'espère que M. Konrad est libéral. J'espère que M. Kenedi est libéral, c'est un grand historien. Ce sont de grands Hongrois, ces trois personnalités. Il ne faut pas commencer à dire: "Ce qu'ils disent, c'est partisan; c'est parce que ce sont des libéraux". Je n'ai pas entendu un seul argument contre tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Le seul argument portait sur les 62 ans: "On a trop de dépenses de pension et c'est pour cela qu'on baisse l'âge de la pension". C'est cela l'argument qu'on a fourni aujourd'hui. Autant dire aucun argument.

Ce qui est le plus important, c'est ce que la Commission a dit, parce que, si j'ai bien compris, Madame la Commissaire, d'autres procédures d'infraction sont possibles, outre les trois actuelles. Si les réponses à la lettre ne sont pas satisfaisantes, la Commission va aller au-delà des trois procédures d'infraction. Il est important que vous puissiez une nouvelle fois le confirmer.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Herr Ministerpräsident Orbán! Ich weiß, wie Sie das machen. Sie werden jetzt nach Hause gehen und sagen: Denen habe ich mal ein paar Ohrfeigen gegeben. Das ist genau der Wortlaut dessen, was Sie letztes Mal gesagt haben. Deswegen möchte ich, dass Sie eins in Ruhe mitnehmen: Wenn Sie glauben, wir haben einen negativen Affekt gegenüber Ungarn, stimmt das nicht. Glauben Sie, dass ich mein Leben und die Freiheit riskiert hätte, um illegal zu helfen – gegen die Kommunisten – und Informationsblätter nach Ungarn zu bringen aus Hass gegenüber Ungarn? Es gibt kein Land dieser Welt, in dem es nur Kämpfer für die Freiheit gibt, weder Frankreich noch Deutschland noch Italien noch Ungarn. Es gab viele Menschen in Ungarn, die in bestimmten historischen Zeiten nicht für die Freiheit gekämpft haben. Und es gab viele Ungarn, die für die Freiheit gekämpft haben.

Dann sage ich Ihnen: In modernen Staaten kann das Christentum eine wichtige Religion sein. Aber ein moderner Staat und eine offene Gesellschaft kann nicht auf einer Religion basieren. Ansonsten fühlen sich Atheisten, Juden, Muslime oder was auch immer nicht wohl in diesem Staat. Genau das ist es, was viele in Ungarn heute einfach bedrückt: Sie fühlen sich durch die nationalistisch-chauvinistische Stimmung nicht wohl. Akzeptieren Sie das! Fahren Sie nach Hause, schlafen Sie darüber und denken Sie darüber nach, wie Viktor damals darüber gedacht hätte.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, je voudrais juste revenir sur deux ou trois points.

Les valeurs européennes, ce ne sont pas les valeurs chrétiennes. Les valeurs européennes, c'est la liberté de conscience, la liberté de croire dans la religion de son choix, la liberté de croire ou de ne pas croire.

La deuxième chose que je voulais dire, Monsieur Orbán, c'est qu'attaquer le gouvernement hongrois, critiquer la politique du gouvernement hongrois, ce n'est pas critiquer la Hongrie; ce n'est pas s'en prendre à la Hongrie et ce n'est pas s'en prendre au peuple hongrois. Tous ceux qui tiennent des discours de ce genre, on sait, malheureusement, quelles sont leurs dérives nationalistes.

L'autre chose que je voulais dire, c'est que vous nous invitez toutes et tous à lire la Constitution hongroise. Malheureusement, je ne parle pas le hongrois. Je sais qu'il y a eu des travaux de traduction. J'espère que nous recevrons ces textes dans nos langues pour pouvoir analyser sur les faits, parce que j'analyse toujours sur les faits!

Enfin, j'espère, Monsieur Orbán, que nous serons nombreux à aller en Hongrie. Pour ma part, j'irai. Je discuterai avec la société hongroise, les représentants de la société civile hongroise et tous ceux qui voudront bien parler avec moi.

J'espère aussi que nous serons nombreux, dans le cadre d'une délégation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, à pouvoir également nous rendre sur place pour juger sur les actes, comme vous nous y invitez.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. GIANNI PITTELLA
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, pour une fois, je ne suis pas le premier à m'exprimer, mais je voudrais simplement vous dire que le débat a eu lieu. Nous sommes dans une démocratie. Si elle ne fonctionne pas parfaitement, les démocrates sont là pour écouter, pour avancer et pour changer. Vous avez tous été en Hongrie, et moi aussi j'ai été en Hongrie. Pour le moment, on peut encore circuler librement en Hongrie et je pense que, très longtemps, on pourra encore circuler en Hongrie. La politique, c'est la politique, mais en Hongrie, on circule librement.

Seulement, il est vrai que les difficultés que nous connaissons actuellement se posent dans tous nos pays et pas seulement en Hongrie. Cela vaut pour l'ensemble de l'Europe. La crise que nous traversons fera de plus en plus de pauvres et je ne pense pas que ce soit le gouvernement hongrois qui soit en cause. Et moi, je n'accuserais pas ceux qui ont gouverné hier, qui ont aussi été à l'origine des déficits. Nous avons tous la responsabilité de trouver des solutions. Et je suis sûr qu'ici, avec Viktor Orbán, qui n'est pas un Chavez – et cela me fait mal au cœur que, dans ce débat, en démocratie, dans une maison démocratique, on utilise de tels noms, ça va trop loin, ce n'est pas normal – on cherche des solutions. Il est là, même s'il n'est pas parfait. Qui est parfait? Que celui qui est parfait jette la première pierre! Et je crois que, tous ensemble, nous allons trouver la solution.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo e la ringrazio. Semplicemente, volevo chiedere come mai utilizzando il "cartellino blu" si possono fare interventi politici anziché fare domande: questa è la prima questione che le chiedo, è appena arrivato, ovviamente non è responsabilità sua.

La seconda: ho sentito una collega che ha detto che l'Europa non si fonda sui valori cristiani, si vergogni.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Se si riferisce all'intervento dell'on. Daul, l'on. Daul era iscritto a parlare tra gli interventi conclusivi, come primo iscritto a parlare, e poi ha parlato per ultimo, ma comunque aveva diritto a parlare.

Le proposte di risoluzione da presentare conformemente all'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento saranno annunciate ulteriormente.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE), per iscritto. In questa nostra lunga discussione molti interventi sono stati piuttosto generici. Non è emerso chiaramente quale disposizione dei Trattati e della Carta dei diritti fondamentali sarebbero stati violati dall'Ungheria e quale precisa disposizione dell'ordinamento ungherese si vorrebbero censurare. Solo la Commissione ha indicato tre piste più precise d'indagine: credo che su queste è doveroso avere fiducia sia nella Commissione stessa sia nel governo e nel Parlamento ungherese. Ma vi è un sottofondo che invece è necessario portare alla luce. Si continua ad attaccare la costituzione ungherese, ma non si ha il coraggio d'indicare quali siano le ragioni vere per cui una certa sinistra radicaleggiante europea stia sostenendo una campagna di denigrazione contro un Paese che ha grandi meriti nella lotta per la democrazia e per la libertà. Ciò che disturba è nella Costituzione ungherese è il riferimento alla radici cristiane, il riconoscimento della dignità umana fin dal concepimento, l'affermazione che la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio di un uomo e di una donna. Io credo che questi tre aspetti non siano in contrasto con i valori europei, ma anzi ne siano fondamento come una esplicitazione esemplare che dovrebbe essere presa a modello nell'intero diritto europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. Pe fondul unei grave crize economice, ale cărei consecinţe se fac resimţite în primul rând asupra nivelului de trai al cetăţenilor, asistăm la o îngrijorătoare erodare a respectării principiilor democratice în UE. Istoria nu foarte îndepărtată ne-a arătat care este pericolul atunci când cele două fenomene se întâlnesc: sărăcia cauzată de recesiune şi tendinţele naţionaliste. Istoria europeană poartă încă povara regimurilor totalitare, ale căror acţiuni au frânt în mod absurd destinele oamenilor. Proiectul european, fondat pe democraţie, stat de drept şi protejarea drepturilor fundamentale, este subminat în Ungaria de către deciziile recente ale guvernului de modificare arbitrară a Constituţiei. Un stat care se pretinde democratic nu poate îngrădi libertăţile fundamentale, nu poate pune căluş presei şi nu poate restrânge independenţa băncii centrale. Din păcate, Ungaria nu este singurul stat în care puterea încalcă drepturile cetăţenilor. În România, mii de oameni sunt, în aceste zile, în stradă pentru a protesta împotriva abuzurilor şi incompetenţei regimului Băsescu şi pentru a li asigura dreptul constituţional de a-şi alege prin vot liber, în cadrul alegerilor anticipate, conducătorii, în condiţiile în care actuala putere nu mai este reprezentativă. Instituţiile europene au datoria de a sancţiona dur astfel de derapaje, pentru a evita o repetare a istoriei.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. Przynależność Węgier do UE i poszanowanie prawa wspólnotowego, a także reguł i zasad w niej panujących nie może być dla Węgrów ograniczeniem ich praw do samostanowienia. Nie można też kwestionować demokratycznego mandatu władz węgierskich do podejmowania decyzji z woli, de facto, narodu węgierskiego i w majestacie prawa. Poza tym nie jest tajemnicą, że niektóre inicjatywy są nie do przyjęcia dla wielu europejskich elit, ponieważ, między innymi, naruszają interesy wielkich międzynarodowych korporacji i biznesu. Działania Komisji Europejskiej są demonstracją środków wywierania nieuprawnionej presji na demokratyczne państwo i dają tej instytucji złe świadectwo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. Guvernul ungar perseverează încă din momentul în care a preluat puterea în a promova politici contrare dreptului european şi care au un puternic caracter naţionalist-populist. Atât legea presei, cât şi anumite prevederi ale noii Constituţii sau noua lege de organizare şi management a Băncii Centrale dovedesc că guvernul de dreapta de la Budapesta sfidează cu bună ştiinţă acquis-ul comunitar şi principiile democratice în ciuda faptului că o serie întreagă de organizaţii internaţionale şi europene, inclusiv Parlamentul European, şi-au afirmat în mai multe rânduri îngrijorările serioase cu privire la tendinţele nedemocratice ale politicilor promovate de acesta.

În acest context, salut decizia luată de Comisia Europeană de a începe procedurile de încălcare a tratatelor la adresa Ungariei însă sper ca aceasta să nu rămână la acest stadiu incipient, ci să continue în mod hotărât în cazul în care Guvernul de la Budapesta nu se va conforma dreptului comunitar în cel mai scurt timp.

În acelaşi timp, Comisia ar trebui să ia atitudine şi faţă de încălcările similare ale principiilor democratice din România şi Bulgaria, ţări în care valorile europene se găsesc într-o continuă deteriorare sub impactul politicilor antisociale promovate de guverne de dreapta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. Több tagállam ellen – akár egy éven belül is – többszáz kötelezettségszegési eljárás indul. Magyarország esete nem egyedülálló az Európai Unióban. Mégis kiemelt figyelmet kapunk, bármit is csinálunk. A vitából jól látszik, hogy a baloldal hozzászólói igencsak híján vannak a tárgyszerűségnek, amely azonban még az egyes vezérszónokaikat sem zavarja. Tény, hogy hazámban az elmúlt két évben olyan nagyságrendű átalakítás zajlott, amelyet már a rendszerváltáskor meg kellett volna tenni. A kormány pontosan erre kapta a felhatalmazást a választóktól. Megértem azokat, akik sérelmeket szenvedtek, de a módszereiket, amelyekkel érvényt akarnak szerezni ezeknek, nem tartom elfogadhatónak. Ha jól emlékszem, akkor az Uunióba való csatlakozásunkkor nem arról döntöttünk, hogy minden kérdésben teljesen feladjuk országunk szuverenitását, hanem arról, hogy a közösen vállalt kötelezettségeket teljesítjük. Már a dán elnökség programbemutató vitájában is jeleztem, hogy nem az hozza meg az eurózóna adósságválságának megnyugtató kezelését, ha Magyarországot pellengérre állítják. Ha annyi időt töltenének a válságkezeléssel, vagy az euró megvédésével, mint Magyarországgal, akkor már lehet, hogy sikerrel kezeltük volna a problémákat. Méltatlan, hogy Európa mai válságos időszakában bűnbakokat keresünk, és közben eltereljük a figyelmet arról, hogy éppen egy újabb kormányközi megállapodás készül megszületni a közösségi módszer teljes figyelmen kívül hagyása mellett.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. În timpul revoluțiilor din 1989 din Europa de Est, poporul maghiar, ca și alte popoare a dorit să trăiască în libertate. A dorit un stat democratic care să împărtășească valorile europene. Din păcate, Ungaria nu se îndreaptă in această direcție, și nu este un caz singular în Europa de Est. Pledoaria pentru reforme în Ungaria se învârte in jurul noii constituții. Legea fundamentală a fost amendată după 1989, distanțându-se aproape radical de cea din 1949. Argumentul că această constituție trebuia schimbată pentru că era una stalinistă, cade in acest context. Ungaria trece prin transformări importante. Nu se poate vorbi de reformă atunci când principiile democratice sunt încălcate. S-au adoptat o serie de legi, care vizează întregul sistem judiciar și independența băncii centrale. Acestea îndepărtează Ungaria de valorile europene. Fenomene similare pot fi întâlnite și în România și Bulgaria. În vremuri de criză, nu pot fi admise argumentele populiste care de altfel sunt fundamentul unor astfel de guverne. Am spus-o și o mai spun, regimurile care se îndepărtează de democrație trebuie sa fie puse in discuție la nivel european. Românii, bulgarii si maghiarii trebuie să fie protejați de politicieni de tipul lui Orban, Băsescu sau Borisov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), in writing. I was shocked to hear that some of my colleagues think that Roma live in fear in Hungary and that they blame the Fidesz government for that. As the only Roma Member of the EP, I firmly reject such accusations and I would like to remind everyone that Fidesz was the only European party to send a Roma MEP to the European Parliament and three Roma representatives to the Hungarian Parliament. The government prioritised developing an EU-level strategy for Roma inclusion, the successful adoption of which was appreciated by the vast majority of this House. Prime Minister Orbán signed an unprecedented cooperation agreement with the National Roma Self-Government, presenting quantified and clear targets, and Hungary was the first to submit to the Commission its comprehensive national strategy for Roma inclusion. I was therefore astonished that some of my fellow MEPs stated without the slightest evidence that Hungarian Roma are afraid. There is of course a significant anti-Roma sentiment throughout Europe, but to blame it on a government that has been in office for less than two years is another example of the political misuse and abuse of the Roma issue, which I firmly reject.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), rakstiski. Esmu droša, ka daudzus totalitārā komunisma upurus un viņu tuviniekus iepriecina Ungārijas jaunajā konstitūcijā iekļautais pants, kas nosaka, ka Ungārijas Sociālistiskā partija ir mantojusi atbildību par Ungārijas Sociālistiskās strādnieku partijas nodarījumiem. Tā nav tikai Ungārijas problēma, jo daudzās Eiropas valstīs joprojām ietekmīgi ir politiķi, kuri Aukstā kara gados sadarbojās ar komunistiskajam partijām un PSRS, ignorējot to veiktos noziegumus pret cilvēci. Diemžēl ne visas jaunajā konstitūcijā ietvertās normas skaidri atbilst Eiropas principiem. Centrālās bankas neatkarība ir viens no šādiem pamatprincipiem. Esmu pārliecināta, ka Komisijas uzsāktā procedūra novedīs pie juridiskas skaidrības šajā jautājumā. Ir apsveicami, ka Ungārijas Ministru prezidents Viktors Orbans atrada laiku, lai personīgi ierastos Eiropas Parlamentā un diskutētu ar deputātiem par jauno konstitūciju. Viņa apņemšanās ievērot Eiropas principus ir apsveicama un liek cerēt, ka mums vairs nebūs jāatgriežas pie šo jautājumu diskutēšanas Eiropas līmenī.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. Néhány hete Magyarországtól hangos a nyugati sajtó. Miért is lett ennyire fontos egy közép-európai EU-tagállam, amelynek konzervatív kormánya tavaly sikeresen látta el az uniós elnökséget? Politikailag, sőt erkölcsileg is elfogadhatatlannak tartom azt az össztüzet, amely Magyarországot éri egy ideje. Elutasítandók azok a megalapozatlan, politikailag túlfűtött vádak, amelyek ebből a Házból érik a magyar kormányt. A mostani válság által befolyásolt gazdasági, társadalmi helyzetben az EU-nak támogatást, megbízható hátteret kell biztosítania saját tagállamai számára. Ezért nem helyén való politikailag támadni egy gazdaságilag nehéz szituációba került tagállamot. Magyarország vállalta, hogy eleget tesz az Európai Bizottság által sürgetett jogszabályi módosításoknak, hiszen az uniós értékek és a közösségi jogrend tiszteletben tartása számára alapvető fontosságú. Csakis az országot és annak vezetőit nem ismerők azok, akik e tényt megkérdőjelezik. A sokat emlegetett szolidaritási elv miden tagállammal szemben egyformán kell működjön. Minden ilyen esetben elítélendő a kettős mérce használata. Magyarország választópolgárainak jelentős többsége máig kiáll a jobboldali konzervatív kormány mellett. Erről, és például a kormány támogatására szervezett békemenetekről nem ír a baloldali és liberális sajtó, amely példátlan kampányt folytat a polgári magyar állam ellen. Igazságos megítélés - ezt érdemli, és erre vár a sokat megért magyar demokrácia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE), na piśmie. W obliczu kryzysu finansowego, kiedy tak ważne jest zabezpieczenie niezależności prowadzenia polityki, niepokoić mogą nowe przepisy o banku centralnym Węgier, które odbierają jego szefowi prawo wyboru zastępców oraz zwiększają liczbę członków Rady Monetarnej wybieranych przez rząd. Osłabianie niezależności banku centralnego może sprzeciwiać się zapisom art. 130 TFUE, który stanowi, że w wykonywaniu powierzonych obowiązków banki centralne nie przyjmują instrukcji od rządów Państw Członkowskich, a te z kolei zobowiązują się nie wywierać wpływu na członków ich organów decyzyjnych. Nie możemy jednak zapominać, że UE jest wspólnotą suwerennych państw, które mają prawo do samostanowienia w granicach zobowiązań przyjętych w Traktatach. Na wypadek wątpliwości, co do zgodności legislacji krajowej z acquis communautaire przewidziano procedurę, w ramach której Państwo Członkowskie przedstawia swoją interpretację. Należy docenić strategię otwartej komunikacji premiera Orbana i jego gotowość do wysłuchania argumentów instytucji europejskich. Głównym przedmiotem naszych dyskusji jest ostatnio kryzys zadłużenia, ale nie możemy zapominać o wartościach, na których zbudowana została wspólnota europejska. W tym kontekście zwrócić należy uwagę, że, podczas gdy niektórzy tak żywiołowo krytykują Węgry za naruszanie Traktatów, w tym samym czasie mamy do czynienia z próbami osłabienia zasady pierwszeństwa prawa europejskiego w drodze porozumienia międzyrządowego i podobna debata, mimo że przedmiotowo równie doniosła, nie odbywa się.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), in writing. I would like to express my deep concern over the direction in which Mr Orbán’s government is currently leading Hungary. One can always find one-sided justifications for different measures that the government is taking and the methods it is pursuing, but at the moment these justifications do not reflect the democratic values that we stand for as Europeans. It seems that Mr Orbán has forgotten that democracy is not only the rule of the majority, but also the respect and protection of the minority. It is also important to understand that Hungary, as a Member State, has an obligation to follow the principles enshrined in the Treaty of the European Union and thus have its legislation adhere to the TEU, the TFEU and other international treaties and obligations. I sincerely hope that Mr Orbán can comprehend our reservations and will act accordingly to re-route Hungary away from becoming an autocratic country and back onto the track of democracy. I must reiterate that the situation in Hungary is not an internal matter of the Member State, but it is a concern for all of us, since the Treaties are being disregarded.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. La Hongrie a un problème aujourd'hui et nous devons le résoudre. La France est particulièrement attachée au respect des droits de l'homme et de la démocratie. Je suis préoccupé par la tournure qu'a prise la réforme constitutionnelle. Un premier pavé a été jeté dans la mare il y a quelques mois lorsque le gouvernement hongrois a fait passer une loi limitant l'indépendance des médias. Aujourd'hui, ce sont l'indépendance de la Banque centrale hongroise, l'indépendance de la justice et l'indépendance de l'autorité nationale de la protection des données qui sont menacées. Viktor Orbán s'est battu contre le totalitarisme communiste, la Hongrie fait aujourd'hui partie de l'Union et il y a des valeurs fondamentales à respecter. L'Union européenne se bat pour la démocratie et les droits de l'homme dans le monde. Alors soyons logiques, on ne peut pas soutenir les révolutions arabes d'un côté et laisser un État membre mettre en péril sa démocratie. Je suis heureux de voir que la Commission européenne s'est pleinement saisie du sujet et j'espère qu'avec l'aide des Hongrois, nous saurons trouver une issue qui permette de renouer avec les valeurs qui sont au cœur de notre engagement.

 
  
MPphoto
 
 

  György Schöpflin (PPE), in writing. It is a strange experience to be a Hungarian these days. I listen to the statements of the left in this House, read the articles in the Western press, look at TV reports on Hungary and Hungarians, and I entirely fail to recognise myself in what they say. The mirror that is being held up is a distorting one; it shows an imagined Hungary, born of the dystopic fantasies of the Western left. This selfsame left has referred more than once to European values. The one that I miss is that of fairness, of listening to the views of the other side. Nor is there much evidence of moderation or reason in what is being marshalled against Hungary; it adds up mostly to wild exaggeration and hyperbole. But this campaign, this onslaught against Hungary is not without its unintended consequences. Opinion in Hungary does not recognise itself in the distorting mirror and it resents what it does see. And that resentment is directed at the left, not at the government. It is directed at those who are seen as traducing Hungary, Hungary’s European credentials and the very European values in the name of which the left claims to be acting.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Scurria (PPE), per iscritto. Oggi ho pensato che avessimo cambiato l'ordine del giorno e dai toni e dalle argomentazioni avessimo deciso di parlare della Siria di Assad e non di un paese membro dell'Unione europea.

Ho ascoltato parlare di cittadini che hanno paura di vivere in Ungheria, ho sentito parlare di "peste nera" che bussa alle porte dell'Unione, della Costituzione come coltello alla gola della minoranza ed altro ancora. Colleghi, non siamo nel paese di Chavez!

Io ho visto Orbán, un premier, che è venuto a spiegare le sue ragioni, che racconta di uniformarsi a ciò che comunque l'Unione europea deciderà. E gli dobbiamo credere perché lo ha già fatto con la legge sui mass media. Ed allora perché tutto questo cancan? Forse non perché si ha davvero interesse agli aspetti istituzionali e costituzionali della vicenda, ma perché non si condividono le scelte politiche di Orbán sulla famiglia, sullo Stato e sul contrasto ai poteri forti e all'influenza dei poteri bancari sulle decisioni politiche.

Facciamo attenzione: noi non abbiamo diritto di entrare nelle vicende interne del popolo ungherese, possiamo solo verificare la coerenza con i trattati e mi sembra che Orbán sia qui per questo.

 
  
MPphoto
 
 

  Csanád Szegedi (NI), írásban. Tisztelt Képviselőtársaim! A Magyarországról szóló vitát végignézve mélységesen felháborít, hogy egyes balliberális képviselők úgy tekintenek hazánkra, mint egy gyarmatra. Ideje lenne észre venni, hogy az EU nagyon rossz irányba halad, mert aurópa nemzetei nem egy globalista értéktelenségebe süllyedt Európában akarnak élni, hanem egy nemzeti önrendelkezéseken alapuló, szabad országok szövetségében. Ez az EU már nem az, ami volt pár évvel ezelőtt és a Jobbik meggyőződése, hogy erről újra meg kellene kérdezni az embereket. Ennek jegyében legyenek népszavazások szerte Európában, hogy az emberek demokratikus úton kifejezhessék véleményüket, hogy milyen Európát szeretnének. Köszönöm a figyelmet.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), na piśmie. Wczoraj Komisja Europejska zdecydowała się wszcząć przyspieszone postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Węgrom w 3 sprawach dotyczących niezależności węgierskiego banku centralnego, organów ochrony danych oraz w kwestiach związanych z sądownictwem. Komisja dała rządowi węgierskiemu miesiąc na zmiany. Procedura wszczęta przez Komisję dotyka tylko części problemu, z jakim borykają się Węgry, objęła naruszenie przepisów prawa europejskiego. Oprócz tego demokracja węgierska ma wyraźny problem z poszanowaniem mniejszości, prawami gwarantowanymi opozycji, pluralizmem mediów. Wdzięczna jestem społeczeństwu węgierskiemu za głośne wyrażanie swoich poglądów i opinii, a nierzadko krytyki, w które z uwagą się wsłuchuję. Nie można przedmiotów debaty publicznej, takich jak chociażby polityka podatkowa, "więzić" w ustawie zasadniczej nawet, kiedy są to najlepsze rozwiązania. Społeczeństwo ma prawo dążyć do zmian w takich tematach. Demokracja to rządy większości, ale wymaga też poszanowania mniejszości, dlatego teraz wszyscy powinniśmy patrzeć na Madziarów z troską i naciskać na rządzących by wycofali się z tych wprowadzonych zmian, które są szkodliwe dla demokracji. Życzę Węgrom i ich rządowi, aby udały im się reformy służące wychodzeniu z recesji i aby ich przywiązanie do wolności i demokracji oraz przestrzeganie naszego wspólnego prawa europejskiego było wiodące we wszelakich działaniach.

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (PPE), írásban. Mindenekelőtt Orbán Viktor miniszterelnök iránt fejezem ki szolidaritásomat, akinek az előbbiekben Hannes Swoboda úr nem átallotta azt tanácsolni, hogy a szabadságszerető Václav Havelről vegyen példát. A magyar kormányfőnek nem pellengérre állított országa védőügyvédjeként, hanem az Európai Parlament díszvendégeként volna köztünk a helye. De meggyőződésem, nem túl soká annak is eljön az ideje, hogy – miként Havelt – a magyarországi rendszerváltozás meghatározó személyiségeként őt is érdeme szerint fogadják. Akik szégyenpadra próbálják ültetni Magyarországot és a kormánya élén álló Orbán Viktort, azoknak fogalmuk sincsen az 1994-et követően a hatalomba kétszer is visszakapaszkodott kommunisták elleni küzdelem időszakáról és természetéről. Elsőrenden Orbán Viktoré és az általa vezetett Fideszé a múlhatatlan érdem, hogy vert helyzetből felemelkedve, második rendszerváltozással felérő módon végérvényesen megbuktatták. A mai Magyarországon a magyar választók által ⅔-os arányban megítélt posztkommunista rezsim folytatja utóvédharcát a demokratikus nemzeti közakarat ellenében, és a demokratikusan megválasztott Orbán-kormányt mind bel-, mind külpolitikai téren igyekszik ellehetetleníteni. Az ellenforradalmi kommunista restauráció természetrajzát Románia esetéből jól ismerem. A sokrétű válsággal küszködő Európai Unió meghasonlott voltára és erkölcsi válságára vall, hogy messzemenő szolidaritás és támogatás helyett jogsértési eljárásban és méltatlan meghurcoltatásban részesíti a szocialisták és álliberálisok által tönkretett Magyarországot. Féltem Európát. Féltem Magyarországot.

 

22. Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της Διάσκεψης του Ντέρμπαν για την αλλαγή του κλίματος (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la dichiarazione della Commissione sul seguito della conferenza sul cambiamento climatico di Durban.

 
  
MPphoto
 

  Connie Hedegaard, Member of the Commission. − Mr President, thank you for giving me the opportunity, at this early stage, to discuss the follow-up to Durban.

From the Commission’s point of view, Durban was a success for Europe. Why was that? I believe it was because it showed that if we stay firm, if we stay united and if we make the right alliances, then we can actually achieve substantial progress.

The strategy that we should not simply say ‘yes’ to a second commitment period without getting anything in return actually worked. But it is also very clear to all of us that Durban did not produce the perfect outcome for climate change. There is still a lot of work ahead of us.

It is clear to me that 2012 is going to be a very tough year for international climate negotiations, for a number of reasons. We have American elections coming up, we have a new Chinese leadership coming in and, for instance, we have an incoming Conference of Parties (COP) president who is a relative newcomer to international climate negotiations. It is clear that there are many challenges in front of us this year.

So what should be our follow-up activities? Well, of course, in the Commission we are still reflecting on and digesting Durban and reflecting about the next steps. But let me mention five things.

Firstly, in the period between 2012 and 2015 we will have to find out exactly what should come after the second commitment period. We have to reflect on what is the best way forward to get the world to where we need it to be by 2015 and, in good time before Doha, the Commission will present our suggestion on a world work programme for 2012-2015. Here I would look forward very much to the input of the European Parliament.

The second issue, for 2012, will be the ambition gap. In the last 24 hours of the conference, Europe and the Alliance of Small Island States (AOSIS) – together in a joint effort – got new wording included in the Durban package to the effect that in the first half of this year we must try to address the ambition gap. That is obviously easier said than done, but a crucial issue is that the world is currently locking in too little ambition for the period up to 2020.

We know that we will have a review. It is as the result of an EU initiative that we will get a review. We also know that before too long we will have a new report from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and, if one thing is for sure, it is not going to require us to be less busy on addressing the ambition gap. There is no indication that the warnings will be less serious. So, through substantial outreach we will work with willing partners to address this ambition gap and identify a way forward.

My third point therefore concerns outreach. We undertook substantial outreach in 2011 with the Pacific Island Forums, with a lot of developing countries and also through the New York UN Ambassadors’ visits to all parts of the world, including of course to Africa, working very closely with AOSIS and with a number of good allies in the Cartagena Dialogue.

We should build on that further this year. I went straight from Durban to New York, in the middle of December, to a meeting with AOSIS ambassadors and ministers to make the point that the good cooperation we had in Durban should not be a one-off, but rather something to build on when we go to Rio+20, and generally in a number of fields.

So we will continue to work on this alliance, and in the Commission we are also considering whether Europe could take the initiative on discussing the way forward with a number of other ambitious countries in one context or another.

My fourth point concerns what Europe itself is doing. There will be a strong focus on this. Before 1 May we have to come up with so-called quantified emission-limitation or reduction objectives – a very technical thing but something that is also, of course, of political importance, and we will have to discuss our own low-carbon pathway.

We in the Commission hope that now, during the Danish Presidency, we will have Council conclusions in March on the low-carbon strategy and that, with the good help of Parliament, we will have an ambitious energy efficiency directive within the next six months. So there are things in the pipeline that make it do-able for Europe to step up our own ambitions, not least through energy efficiency.

My fifth and last point is that Rio+20 is coming up and there are a number of issues – pricing, access to sustainable energy and other matters – on which we could make progress in Rio in June, thus indirectly benefitting the international climate agenda. As I have said, it is absolutely key here that we build on the very good alliances we made in the run-up to Durban and in Durban.

I think this is all that time permits, but I would just say that it is extremely important to take this dual approach, moving forward both in international negotiations and in terms of what we do domestically in Europe. For all the reasons that this Parliament knows, it is extremely important that we also move on that second track.

I very much look forward to continuing the good cooperation with Parliament and seeing how we can tackle the question of ambition, both internationally and regionally in terms of what we do ourselves here in Europe.

 
  
MPphoto
 

  Karl-Heinz Florenz, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! Vielen Dank Frau Kommissarin. Ich möchte gern sofort auf den allerletzten Hinweis eingehen: Natürlich müssen wir in Europa weiterhin vorangehen, und in unseren Anstrengungen dürfen wir nicht nachlassen. Aber das müssen wir natürlich auch dem Europäischen Rat sagen, der in einigen Fragen doch in Durban nicht so engagiert dabei war, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich bin mit einer etwas größeren Erwartung nach Durban gefahren, und ich will nicht bestreiten, dass ich eigentlich etwas hoffnungsvoller nach Hause gefahren bin, als wir hingefahren sind. Immerhin haben wir jetzt die Durban Platform, die eine Grundinitiative der Kommission war. Herzlichen Dank an Sie und Ihre Equipe. Immerhin ist das jetzt die Grundlage für ein globales Klimaübereinkommen, an dem wir dann in den nächsten Jahren bis 2015 sehr engagiert arbeiten müssen.

Wir haben leider nicht erreicht, dass wir diese eingleisige Schiene Kyoto 2 erweitern konnten. Das sind leider nur 15 Prozent geblieben. Aber immerhin kann man feststellen, dass wir heute in der Lage sind, zu sagen, dass sich die Klimaweltkarte sehr wohl verändert hat. Wir haben heute nicht mehr die Aufteilung allein in Kyoto und Nicht-Kyoto. Da können sich Länder wie China und USA nicht mehr auf ihre geradezu lächerlichen Argumente der letzten zehn Jahre zurückziehen und sagen, die einen machen es nicht, und dann machen wir es auch nicht. Das war ja geradezu peinlich in Kopenhagen und in Cancún. Das ist jetzt in Durban besser geworden. Wir haben also eine neue Weltordnung, an der die Kommission sehr wohl und sehr engagiert mitgearbeitet hat.

Wir werden jetzt alle in eine Richtung fahren müssen, das geht gar nicht mehr anders. Der eine oder andere wird dann langsamer sein. Ich vergleiche das ganz gerne mit einem Tunnel, dessen Ende wir sehr wohl kennen, dessen einzelne Stationen und Haltestellen wir aber noch ausbauen müssen. Da gebe ich Ihnen Recht, dass da die Kommission und wir alle noch engagiert arbeiten müssen.

Ich möchte Sie, Frau Hedegaard, ausdrücklich beglückwünschen. Das habe ich eigentlich immer gemacht. Sie waren ein wichtiger Stein in Durban. Das war der Rat nicht. Ich werde mir heute später noch einmal den Rat vorknöpfen. Sie haben da wichtige Meilensteine gesetzt, und wir werden Sie auf diesem Wege gerne weiter unterstützen.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Frau Kommissarin, auch von der sozialdemokratischen Fraktion einen Glückwunsch für Ihre Verhandlungsführung in Durban. Die EU hat Führungsstärke gezeigt; das hat sich ausgezahlt. Ich muss auch die Klimaschutzdiplomatie loben mit der Koalition dieser 120 Staaten. Ich würde mir wünschen, dass neben Afrika auch noch China in unsere strategische Koalition hineinkommt. China ist auf dem Weg, weltweit Verantwortung zu übernehmen. Das wäre auch ein Signal an die USA, ihre Verweigerungshaltung aufzugeben und mit in den Mainstream der internationalen Klimaschutzpolitik zu kommen.

Wir haben ein Fiasko verhindert und haben ein Produkt – diese Roadmap, an der wir arbeiten müssen. Es ist natürlich viel zu tun für uns zu Hause. Wir haben diese Gigatonnenlücke. Europa, wenn es führend sein will, muss noch mehr machen, als wir uns bisher vorgenommen haben. Ich hoffe, da kommen noch Initiativen, über 20 % hinauszugehen. Wir müssen die heiße Luft herausholen aus Kyoto 2. Das wäre keine wirklich glaubwürdige Politik, wenn diese überschüssigen Zertifikate drinbleiben würden.

Ich würde Sie ermuntern, bei der Luftfahrt und bei der Schifffahrt hart zu bleiben und auch neue Initiativen zu ergreifen. Es ist ja geradezu absurd, dass der amerikanische Kongress ein Gesetz machen soll, um es den Airlines zu verbieten, an unserer Gesetzgebung teilzunehmen. Das dürfen wir nicht zulassen, und da ermuntert Sie das Parlament, hart zu bleiben.

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je voudrais commencer cette intervention par des félicitations et des remerciements pour l'action personnelle que vous avez menée à Durban, qui a permis effectivement d'aboutir à un accord presque contraignant et ce malgré – je reprends les propos de notre collègue, M. Lorenz, de manière moins diplomatique – des réticences extrêmement fermes de la part de la Présidence polonaise sur certains points. Félicitations aussi pour votre fermeté sur l'intégration de l'aviation dans le système ETS face aux menaces des États-Unis et de la Chine.

Nous avons avancé. Nous avons avancé beaucoup moins que nous l'aurions voulu et nous savons, maintenant, qu'il y a très peu de chances que nous parvenions à limiter à deux points les émissions de gaz à effet de serre, comme nous nous l'étions promis. Dans ces négociations, ce sont en réalité les gouvernements qui n'ont toujours pas pris la mesure de l'importance du risque auquel nous sommes confrontés, en commençant par les États-Unis et le Canada. Mais la Chine, si elle fait des efforts importants en interne, a également constitué un élément de blocage.

Les lobbies pétroliers et gaziers ont également joué un rôle extrêmement néfaste et on ne peut que s'inquiéter de ce que la prochaine COP se déroule au Qatar, un État qui est un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre par habitant de la planète et qui, de surcroît, prive de droits la société civile, les syndicats, les ONG, les femmes. C'est là un symbole qui est vraiment détestable sur un sujet aussi important.

Les avancées ne seront possibles que pour autant que la gouvernance mondiale avance. Et cette année devrait être précisément l'occasion de le faire en reprenant les progrès qui ont été accomplis, notamment en direction des pays les moins avancés.

Je terminerai en disant que ce volontarisme, qui a fait ses preuves à Durban, nous devons l'appliquer également en Europe. Il ne s'agit pas seulement de la protection du climat. Il s'agit de l'intérêt de l'économie européenne et nous devons nous battre pour devenir ou rester, selon les cas, les leaders de la transition vers une économie verte. Cette ambition ne pourra que se manifester dans les mois qui viennent et vous pouvez naturellement, Madame la Commissaire, compter sur notre plein appui pour aller dans cette direction.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, allereerst wil ik namens de Fractie De Groenen commissaris Hedegaard bedanken voor haar rol in Durban. We hebben daar aangetoond dat we, als Europa samenwerkt en met één stem spreekt, inderdaad een verschil kunnen maken op het wereldpodium. Ik denk dat dit het belangrijkste resultaat van Durban was: te laten zien dat Europa een verschil kan maken. Daarvoor heel erg bedankt.

Maar er is nog veel te doen, want we weten ook allemaal dat het klimaat er uiteindelijk feitelijk weinig mee opgeschoten is. De kloof die bestaat tussen de 2 graden-doelstelling die we beloven en de reductie die wij tot 2020 beloven, is nog steeds gigantisch groot. We zijn nog steeds op weg naar 3 à 4 graden. Dat is nog steeds een groot klimaatprobleem en we moeten er niet mee wachten tot 2020. U heeft gelijk als u zegt dat we tussen 2012 en 2015 nog een hoop werk te doen hebben.

Wat is voor de Fractie De Groenen het belangrijkst? Voortbouwen op de alliantie met de minst ontwikkelde landen en de laag liggende eilanden. Die hebben de kant van Europa gekozen en die moeten we in de komende periode geloofwaardig aan onze kant houden om druk te blijven uitoefenen op China en India. Die landen hebben een geloofwaardig handelsbeleid en een geloofwaardig technologiebeleid nodig. Europa zal daar heel coherent in moeten zijn.

Over geloofwaardigheid gesproken: Europa zal ook zelf aan de bak moeten om te laten zien dat wij willen handelen. Dat betekent een stap naar -30% - gelekte studies laten zien dat het weer goedkoper is - en de "set aside". Daar heeft het Europees Parlement, de Commissie milieubeheer in december voor gekozen. De Commissie moet daartoe nu echt het initiatief nemen. We kunnen handelen. We moeten het gaan doen voor het klimaat.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis, on behalf of the ECR Group. – Mr President, for a treaty on climate change to be meaningful, all the major emitters in the world must be a part of it. The Durban Platform gives us a roadmap for a binding legal treaty to combat climate change. Everyone in the world, including the major emitters – the United States, India and China – must be committed to this goal.

The roadmap gives us a realistic timetable to negotiate a new agreement by 2015. The reason Durban was successful? Because it is not overly ambitious. It is not an ‘all or nothing’ summit like Copenhagen. Also, the European negotiators and the British negotiating team were able to persuade a broad coalition of countries to commit to commit. Richer developing countries have agreed to do their bit, and the poorest countries will receive assistance to cope with climate change through a green climate fund. I hope the EU will continue with this positive approach.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhor Presidente, Senhora Comissária, sejamos claros: não há como dourar a pílula. De Durban sai um Protocolo de Quioto ainda mais fragilizado, cobrindo menos de um quinto das emissões mundiais de gases de efeito de estufa. Concluir agora, como faz a Plataforma de Durban, que serão tomadas decisões importantes no futuro, atendendo ao histórico que temos, não justifica nem legitima discursos otimistas.

Lamentavelmente, apenas uma coisa parece ir contendo uma ainda maior elevação da concentração de gases de efeito de estufa na atmosfera terrestre: a crise capitalista em aprofundamento, a recessão e a consequente diminuição da atividade económica. E é neste contexto que seria ainda mais importante – que é ainda mais importante – alterar profundamente a abordagem que vem sendo feita à problemática das alterações climáticas. Concretamente, é preciso pôr em causa os chamados instrumentos de flexibilidade e o mercado do carbono.

Deixamos-lhe aqui, Sra. Comissária, uma pergunta: como pode garantir que não vamos ter, em lugar do investimento em processos e tecnologias hipocarbónicas, um cenário de business as usual, garantido pela compra de licenças de emissão a quem delas não pode fazer uso?

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI). - Señor Presidente, tras las Conferencias sobre el Cambio Climático, ya celebradas desde 1995, se puede afirmar que, tal como están concebidas, se hallan abocadas al fracaso.

En efecto, se busca un acuerdo planetario y, además, llegar a él por consenso, una aspiración imposible de alcanzar como consecuencia de la muy diferente estructura productiva, económica y social de los Estados. Por ello, al final se pretenden conseguir mínimos, pero estos son claramente insuficientes.

Por otro lado, tras el cambio del clima se esconden problemas muy hondos de las sociedades, como son sus modelos de desarrollo y educativo, las diferencias sociales, la pobreza, etc. Si todos ellos se quieren llevar a estas cumbres, las dificultades para llegar a estos acuerdos aumentarán, sobre todo si, como es el caso, se convierten en grandes ferias, grandes exposiciones internacionales, con miles y miles de participantes.

La Unión Europea debe mantener izadas sus banderas medioambientales, lo que ha hecho muy bien en Durban la Comisaria Hedegaard. Por ello, mi felicitación. Estas cumbres, señor Presidente, Señorías, necesitarían mayor coherencia entre los Estados, más trabajo diplomático y menos exhibición de festival.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber (PPE). - Herr Präsident! Wenn wir uns jetzt diesen fast leeren Saal ansehen und das mit der Debatte davor vergleichen, mit der Emotion und der Hitzigkeit, die das ganze Thema hervorgerufen hat, und der Bedeutung, die das Thema Klimawandel für jeden einzelnen Europäer und vor allem auch für die Weltbevölkerung hat, so ist das traurig. Es zeigt uns leider, dass dieses Thema allmählich von der politischen Agenda wegrutscht. Wir, die Kolleginnen und Kollegen, die hier sind, haben alle versucht, unser Bestes zu geben. Teilweise waren wir ja in Durban dabei, und auch Sie, Frau Kommissarin, haben dort einiges geleistet. Man kann Ihnen wirklich ein Kompliment dafür aussprechen, dass Sie unter diesen Voraussetzungen ein solches Abkommen, diese Durban-Plattform, zusammengebracht haben.

Es war für mich sehr schwierig. Der Gegenwind ist von überall hergekommen. Er ist vor allen Dingen auch von China gekommen, von den USA, von Indien, und trotzdem haben wir Europäer die Rolle übernommen, die wir uns immer selber zugerechnet haben. Es wird jetzt daran liegen, wie die nächsten Jahre weitergehen, ob wir wirklich 2015 zu diesem bindenden weltweiten Übereinkommen gelangen, das wir uns vorgenommen haben. Es wird an uns liegen, auch die anderen Staaten zu überzeugen, dass Handlung notwendig ist.

In Europa haben wir inzwischen in den meisten Staaten einen Konsens, dass Klimawandel sehr wohl der Wirtschaft hilft und wir wettbewerbsfähig bleiben müssen, aber auch wettbewerbsfähig bleiben eben durch Investitionen in klimarelevante Technologien. Diese Erkenntnis ist in den meisten Staaten gereift. Darauf aufbauend können wir vorankommen. Nur diese Argumente verstehen die großen Emittenten wie China und die USA. Ihre Sorge um das Wohlbefinden der Weltbevölkerung tritt leider in den Hintergrund.

Ich würde Sie konkret bitten, in der nächsten Zeit insbesondere bei den F-Gasen den Vorschlag zu unterbreiten, den Sie zugesichert haben: Die Luftfahrt muss einbezogen werden. Und bitte prüfen Sie auch, was wir im Bereich bodennahes Ozon, Rußpartikel machen können, damit wir eine Gesamtstrategie fahren. Aber noch einmal, Frau Kommissarin: Herzlichen Glückwunsch für das, was Sie in Durban geleistet haben!

 
  
MPphoto
 

  Dan Jørgensen (S&D). - Hr. formand! Connie Hedegaard! Vi er mange, der altid roser Dem, når De er i Parlamentet, fordi De altid går forrest i klimakampen og altid står for en meget progressiv og ambitiøs linje. Det gjorde De for så vidt også i Durban, men alligevel vil jeg tillade mig at forholde mig kritisk til resultatet. Jeg vil endda gå så langt som til at sige, at jeg mener, at Durban var en fiasko. Forklaringen er som følger: Det faktum, at vi ikke kunne opnå noget bedre, end at der kommer en juridisk forpligtelse til at reducere CO2-udledningen i 2020, er ikke det samme, som at vi så skal acceptere det! Problemet med at gøre det er, at vi dermed faktisk har sagt til resten af verden, at vi accepterer, at der ikke kommer til at ske noget juridisk forpligtende, der kan holde os under 2 grader, før 2020. Og alle, der sidder i dette lokale, alle, der følger med i denne debat via webstream eller på anden måde, og som interesserer sig for klimaet, ved, at det vil være for sent!

Hvis vi skal holde temperaturstigningen under 2 grader - og det skal vi, for kommer vi på den anden side af 2 grader, så er der en masse selvforstærkende effekter, der sætter ind, så er processen irreversibel, og så kan vi ikke gøre noget - så skal vi i gang inden for 5 år! Det siger al videnskab, det siger Det Internationale Energiagentur og det er svært at opdrive folk, som har forstand på dette her, som ikke er enige i det. Derfor var det en fiasko, og derfor bliver vi nødt til at sige, at vi ikke længere kan satse på at løse dette problem via FN oppefra og ned. Nu er der kun én vej, og det er nedefra og op, og der skal I jo også spille en rolle.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson (ALDE). - Mr President, the Commissioner’s achievement of a deal on an agreement with legal force by 2015 is a significant step in the development of responsible stewardship for our planet. To me, the significance of Durban lies not just in an agreement between governments, but in a consensus among the peoples of the world in that great tented city outside the conference hall, speaking many tongues, but with one global language of common concern. Their sense of urgency needs to be matched by government action.

Our greatest ally may yet be the world’s largest emitter of CO2 – China’s recent second national assessment report on climate change warns its government that action is urgently needed. The Union must work with China to build a coalition of the willing to hand down a healthy planet to future generations.

The recent IPCC report on extreme weather events ought to convince the USA and Canada. What can the Commission do to counter the detestable and irresponsible behaviour on their part that imperils humankind and bring them into the new alliance?

Among all the praise for the Durban Platform, please remember that a halo is only ever 25 centimetres from being a noose. We must change our action in the European Union. Commissioner, we know what we need to do. We have the technology to do it. Our Union will be judged by how fast it can muster the political will.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi (Verts/ALE). - Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, yhdyn onnitteluihin komissaarille toiminnasta Durbanissa. Diplomatian näkökulmasta Durban oli läpimurto, mannerlaatat siirtyivät. Kuten tässäkin keskustelussa on jo todettu, tieteen näkökulmasta sovittu aikataulu on aivan liian hidas estämään ilmastonmuutoksen kiihtymistä kohtalokkaasti.

EU sai Durbanissa melkein kaikki muut suostumaan lisäaskeliin. Nyt on aika tehostaa omien ilmastotoimiemme tasoa. IPCC kehottaa teollisuusmaita vähentämään päästöjä 25 prosenttia vähintään vuoteen 2020. Meidän lainsäädäntömme sanoo vain 20 prosenttia. Meidän päästötavoitettamme pitää tiukentaa. Kuuma ilma Kiotossa pitää eliminoida. Biopolttoaineille pitää saada kriteerit, joilla estetään luonnonmetsien muuttaminen biopolttoainepelloiksi. Tervahiekkaa ja muita likaisia uusia fossiililähteitä tulee kohdella niin likaisina kuin ne ovat. Laivaliikenteen päästöjä tulee suitsia. Lyhyesti sanottuna meidän pitää tiukentaa omia toimiamme vastaamaan sitä, että maapalloa ei päästetä lämpenemään yli kahta astetta.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański (ECR). - Myślę, że po Durbanie możemy być pewni jednego – możemy być pewni, że nasze myślenie na temat ograniczania emisji jest na świecie odosobnione. Przedłużanie funkcjonowania protokołu z Kioto tylko jest ilustracją tego impasu. Myślę, że zamiast bić głową w mur, powinniśmy zrewidować naszą politykę klimatyczną, tak aby jej koszty rozkładały się bardziej sprawiedliwie.

Wejście w kolejną fazę systemu handlu emisjami w 2013 roku np. w Polsce oznaczać będzie jeszcze większą presję na przenoszenie produkcji papieru, szkła, cementu poza granice Unii. W warunkach kryzysu polityka klimatyczna staje się kamieniem u szyi europejskiego przemysłu, który będzie w końcu przenosił się do krajów, które są naszymi bezpośrednimi konkurentami. Unia Europejska, prowadząc tak radykalną politykę klimatyczną, w pojedynkę, bez globalnego porozumienia, bierze na siebie w ten sposób odpowiedzialność za gospodarcze spowolnienie.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro (EFD). - Brak porozumienia w Durbanie jest faktem, który Komisja powinna przyjąć do wiadomości. Również pani komisarz powinna ten fakt wreszcie wziąć pod uwagę w swoich decyzjach i działalności, ponieważ działalność w polityce powinna być racjonalna, pragmatyczna, przewidywalna i prowadzić do jasnego celu.

Polityka klimatyczna racjonalna będzie tylko wtedy, jeśli spojrzy się na nią w perspektywie globalnej. Gazy cieplarniane nie znają granic, jeśli więc faktem jest, że w Durbanie Kanada już zupełnie wypowiada umowę z Kioto, jeśli faktem jest, że pozostałe kraje, które są głównymi emitentami, jak Chiny, nie decydują się na istotne ograniczenia emisji wspólnie z Europą, to oznacza, że nasza polityka jest donkiszoterią, że nasza polityka nie jest skuteczna, że nawet gdyby udało się ograniczyć te limity, tak jak proponuje pani komisarz i Komisja, to nie przyniesie to zamierzonego celu w postaci wpływu na zmiany klimatu na świecie.

Polityka może mieć sens tylko wtedy, jeśli jest globalne porozumienie. Jeśli efektem polityki w Europie będzie ograniczenie konkurencyjności naszej gospodarki na rzecz krajów mniej rozwiniętych, do których będzie emigrował przemysł, a wraz z nim miejsca pracy, to będzie to miało fatalne konsekwencje dla naszej gospodarki. Tylko dla Polski według szacunków między rokiem 2013 a 2020 będzie to oznaczać stratę 250 tysięcy miejsc pracy. A rachunki za energię wzrosną o 30-40% od roku 2013. To naprawdę może oznaczać kryzys i w Unii Europejskiej, i w stosunku do Unii Europejskiej. To bardzo niedobre wieści, pani komisarz. Trzeba je brać pod uwagę. Fakty!

 
  
MPphoto
 

  Nick Griffin (NI). - Mr President, in discussing Durban, the most obvious question is whether an agreement last year to reach an agreement in three years’ time to do something in eight years’ time is really an agreement at all.

Likewise, one has to ask whether the agreement to create a green climate fund and transfer USD 1 billion a year from hard-pressed taxpayers in countries like Britain to corrupt third world oligarchies reflects a serious threat of global communism or a happily unattainable fantasy. Given the way in which EU Commissioners are forcing economically suicidal spending cuts on the protectorates of Greece and Italy – a move likely to spark a chain-reaction implosion of the entire financial system – the fantasy answer is fortunately the more realistic.

But the most significant thing about Durban is what was not discussed: climate science. This is no surprise, as it is now crystal clear that the so-called scientific consensus on man-made global warming simply does not exist. It is not just a matter of the thousands of independent scientists who dispute the whole theory: even the warmists themselves now admit that the computer models on which the Anthropogenic Global Warming (AGW) cult is based are simplistic and flawed. The more they learn about feedback mechanisms and the complexity of real climate, the more they realise they do not know. To crucify our taxpayers and de-industrialise our economies in pursuit of the one-world government madness of the United Nations is therefore crazy.

Hence the failure of 10 000 well-meaning tax-eaters to agree anything serious in Durban is to be warmly applauded.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, non abbiamo il tempo per entrare nei dettagli, né per affrontare la discussione sui massimi sistemi, però credo che dobbiamo riconoscere che ci sono alcuni punti che restano molto critici.

Condivido la preoccupazione per questo Fondo verde; di questi tempi, dove troveremo le risorse resta un grande punto interrogativo e una grande preoccupazione. Però credo che, per essere concreti, dobbiamo riconoscere che questa volta a Durban le cose sono cambiate. È stata superata la vecchia impostazione che non rifletteva più la situazione reale geopolitica mondiale. Continuavamo a lavorare su una fotografia del mondo degli anni '90, una fotografia vecchia da un pezzo, se la vediamo in prospettiva proiettata verso il 2050, veramente insostenibile.

Vediamo che nel 2050 tra le maggiori trenta economie del mondo ci dovrebbero essere diciannove paesi che attualmente stanno ancora nella lista dei paesi in via di sviluppo. Credo che questo cambio di passo sia forse il dato più interessante dal punto di vista politico ed è stato infatti sottolineato anche dall'on. Florenz in modo puntuale.

Penso anche che non dobbiamo procedere più a compartimenti stagni. E allora, ricordando anche quello che diceva Mario Draghi, il governatore della Banca centrale europea, l'altro giorno, proprio in questa istituzione, se vogliamo anche in questo settore spingere verso quelle che sono le priorità ossia la crescita e l'occupazione, dobbiamo davvero essere concreti e puntare soprattutto sulle tecnologie della green economy per conseguire davvero uno sviluppo sostenibile e per rispondere alle più importanti esigenze dei nostri cittadini.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D). - Mr President, it is true that in Durban there was a change. Your strategy worked out very well, Commissioner: the idea of a roadmap that you were proposing gathered alliances and the EU was put back at the centre of the negotiations. I am proud of what you did and I would like to congratulate you on it.

But it is also true that there are things which make me, as an EU citizen, ashamed. We told our allies and other people who gathered around our proposal that we would deliver Kyoto II if they delivered the roadmap. They delivered their part, the roadmap, and we did not deliver Kyoto II. We did not deliver something legally binding, and while I know that this is not your fault – it is because we could not reach a common decision on the set-asides and other issues – the bare fact, in terms of continuing to gather allies, is that we have not delivered Kyoto II.

 
  
MPphoto
 

  Yannick Jadot (Verts/ALE). - Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je vous félicite; effectivement à Durban, on a évité la noyade. Vous avez réussi à imposer l'idée qu'il y ait un cadre pertinent de négociations mais, en revanche, on n'a pas commencé de fait à enrayer le dérèglement climatique.

Vous avez bénéficié, à l'exception notable de la Pologne, du soutien des États membres pour défendre ce cadre de négociations mais vous savez, malheureusement, que vous n'avez pas le même consensus des États membres pour mettre en œuvre une politique climatique ambitieuse.

Ce que je vous propose, Madame la Commissaire, c'est que la DG CLIMA, que vous dirigez, apporte sa pierre à la sortie de crise de l'Europe, en disant à quel point une politique climatique ambitieuse pourrait, très largement, contribuer à la sortie de crise via l'efficacité énergétique, via les économies d'énergie, via les énergies renouvelables, via l'innovation en matière de technologies. Peut-être aurions-nous alors un document qui nous permettrait de nous battre – nous, dans les États membres, vous, au niveau européen – pour que cette vieille économie lâche nos dirigeants politiques et que la nouvelle économie puisse enfin émerger.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). - Herr Präsident! Der Weltklimagipfel endete wieder einmal mit einem Kompromiss. Doch wir müssen uns dringend fragen, wie lange unser Globus vor dem Hintergrund einer weiterhin stark wachsenden Bevölkerung und zunehmender Umweltbelastungen derart laue Kompromisse noch verträgt.

Positiv bewerte ich den Beschluss, bis in drei Jahren einen Weltklimavertrag auszuhandeln, der die Reduzierung schädlicher Treibhausgase zum Ziel hat und der dann erstmals große Schwellenländer wie China, Indien, Brasilien und Südafrika einschließt. Auch die zweite Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls ab 2013 war ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Erwähnt werden muss ebenso der Grüne Klimafonds mit einer Mittelausstattung von 100 Milliarden Dollar bis 2020. Aber führende Wissenschaftler führen uns eine globale Erderwärmung um mindestens 3,5 Grad vor Augen – mit den bekannten Auswirkungen.

Ich bewerte Durban als Erinnerung an uns, unser 2020-Ziel – die Reduktion der Treibhausgase – erreichen zu müssen.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE). - Mnenja o rezultatih konference iz Durbana so zelo različna. Tako kot ima vsaka medalja dve plati, tako imajo tudi ti rezultati svojo sončno in senčno stran. Zagotovo, če ocenjujemo s političnimi očmi, je konferenca velik uspeh, kajti pomeni velik korak naprej h globalni odgovornosti, hkrati pa si je Evropska unija znova zagotovila vodilno mesto na tem področju in iskreno vam čestitam za strategijo, ki ste jo pripravili, in tudi za vaše nastope na pogajanjih. Tisti, ki pa seveda ocenjujejo konferenco z očmi znižanja izpustov toplogrednih plinov, pa ne morejo, ne moremo biti zadovoljni. Sama pomislim na največje onesnaževalke, kot so recimo Združene države Amerike, Kitajska, Indija, Japonska, Rusija. Veliko predstavnikov teh držav smo srečali in pravzaprav nisem imela občutka, da si ti predstavniki resnično želijo znižati izpuste toplogrednih plinov. Zato mislim, da nas čaka še velika naloga, da si zagotovimo podporo tudi s strani teh držav. Zlasti nam manjka podpore razvitih držav. Poleg tega si želim, da bi v prihodnosti tudi dosegli dogovor o enotnem sistemu izračunavanja izpustov, kajti če ga ne bomo imeli, potem pravzaprav ne bomo vedeli, o kakšnih številkah govorimo, kaj te številke pomenijo. Želim si tudi več napredka v prihodnosti na področju pomorskega in zračnega prometa, seveda pa tudi večje ambicije držav. Dejali smo, da sta naš cilj 2 stopinji Celzija, zaenkrat imamo 4 stopinje Celzija, znanstveniki pa nas opozarjajo, da bi moral biti naš cilj vsaj ena stopinja in pol. Hvala.

 
  
MPphoto
 

  Åsa Westlund (S&D). - Herr talman och Connie Hedegaard, jag vill gärna stämma in i de gratulationer som har framförts här. Du gjorde ett väldigt bra arbete i Durban, men det är väldigt ledsamt att det ändå är så otillräckligt jämfört med vad världen behöver.

Jag blir bara mer och mer övertygad om att det är genom att själva visa att det går att ställa om, att det är lönsamt att ställa om och att det leder till fler jobb att ställa om som vi kan få med oss andra, och jag tror att du delar den övertygelsen. Det är tyvärr så att många tror att det leder till arbetslöshet och stor ekonomisk kris om vi ställer om. Men det är precis tvärt om, och det är det vi måste visa från Europas sida. Då kan vi få med oss andra.

Du tog själv upp ett förbättrat och utökat samarbete med AOSIS, och jag tror också att det här samarbetet som du påbörjade med LDC, de fattigaste länderna i världen, är väldigt, väldigt viktigt för att förhindra att Kina kan gömma sig bakom dem hela tiden på den internationella scenen. Fortsätt samarbetet också med de fattigaste länderna, för att på så sätt tvinga Kina till mer ambitiösa åtgärder.

 
  
MPphoto
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE). - Senhor Presidente, Senhora Comissária, congratulo-me com o acordo alcançado em Durban, onde a UE teve um papel preponderante, e aproveito para dar os parabéns à Comissária pela forma como conduziu os trabalhos.

A UE propôs um roteiro conducente a um acordo global que substituirá o Protocolo de Quioto. O acordo denominado Plataforma de Durban será negociado até 2015 para entrar em vigor em 2020.

Em Durban começou uma nova era. Pela primeira vez, vamos ter uma era de um novo multilateralismo, no qual os compromissos de todos os países industrializados e em desenvolvimento terão o mesmo valor legal. Por ser flexível, a Plataforma de Durban representa uma oportunidade para a União Europeia conciliar a luta contra as alterações climáticas com o crescimento económico.

Em Durban foram também decididas as bases para um segundo período de cumprimento no âmbito do Protocolo de Quioto de modo a assegurar a continuidade entre este protocolo e o seu sucessor.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, is dócha gurb é seo an t-ábhar is tábhachtaí gur féidir linn a phlé i bParlaimint na hEorpa, mar táimíd ag caint faoi thodhchaí an domhan. Maidir leis an gcomhdháil in Durban, is dócha gur féidir linn féachaint air ó thaobh an ghloine a bheith leathlán nó leathfholamh. Féachaimse air ó thaobh an ghloine a bheith leathlán, mar rinneamar dul chun cinn nach roimh coinne leis.

Global warming is obviously a global problem and needs a global solution. We have to work in particular towards the target of keeping global warming down to less than 2% and at least an 80% reduction in greenhouse gas emissions by 2050.

In relation to Europe, we have to lead by example, particularly in relation to reaching the 2020 targets for renewable energy, energy efficiency and energy savings, and to show, as Commissioner Hedegaard herself said on 7 November in Brussels, that green and growth go together. It then becomes a no-brainer for the rest of the world.

On the broader front we have to tackle the big offenders: aviation, shipping and deforestation. In relation to deforestation in particular, we have to ensure that our trade policies do not encourage deforestation, particularly in the Mercosur countries. Nevertheless, we have made progress.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Za úspech konferencie OSN o klíme v Durbane môžeme snáď označiť fakt, že sme sa dohodli, že sa dohodneme. Silné slová a deklarácie zúčastnených strán pred konaním konferencie OSN sa nepreniesli do konkrétnych ambicióznych a právne záväzných riešení. Konečným vypracovaním univerzálneho dohovoru sa počíta až v roku 2015, avšak tento sa mal stať práve právne záväzným až v roku 2020, čiže až o 8 rokov. Mnohé svetové mocnosti a zároveň aj najväčší znečisťovatelia teda odišli z konferencie so spokojným pocitom, že sa vyhli novým globálnym pravidlám. Zdá sa, že delegácia Ruskej únie nebola dostatočne pripravená na to, aby presadila svoj zámer a primäla krajiny, ako napríklad Spojené štáty, Rusko, Čína a India, Brazília, k aktívnemu zapojeniu sa do svetových stratégií na ochranu klímy, a to mi je úprimne ľúto.

 
  
  

IN THE CHAIR: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - La Conferinţa de la Durban, Uniunea a prezentat o agendă clară pentru reducerea emisiilor, iar aceasta s-a aflat pe masa discuţiilor pe întreg parcursul conferinţei.

Nu s-a semnat un acord post-Kyoto, s-a prelungit protocolul de la Kyoto şi s-a stabilit o foaie de parcurs până în 2015.

Obiectivele „Platformei de la Durban”, precum creşterea economică compatibilă cu schimbările climatice şi combaterea sărăciei, sunt însă destul de ambigue. Cum va fi tratată industria în cadrul luptei împotriva schimbărilor climatice? O politică industrială eco-eficientă creează locuri de muncă şi asigură creştere economică. Din păcate, nu există încă o formulă analitică comună de determinare a emisiilor, iar cuantumul emisiilor din transportul aerian nu este inclus.

La Durban s-a vorbit şi de eficienţa energetică. În acest context, s-a deschis posibilitatea unor noi oportunităţi şi şanse. Aceasta ne permite să formulăm aprecieri similare şi pentru eficienţa energetică.

Până la Conferinţa COP XVIII, comisiile ITRE şi ENVI, împreună cu Comisia, trebuie să facă propuneri concrete pentru reducerea emisiilor.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner (ALDE). - Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, myös omalta osaltani haluan onnitella Teitä erinomaisesta panoksesta Durbanin kokouksessa. Toki niin kuin täällä on todettu, vasta kun saamme globaalin sopimuksen, voimme olla tyytyväisiä. Siihen varmasti meidän Euroopan unionina pitää pyrkiä ja kannustaa muita rinnalle.

Haluan ottaa yhden yksittäisen asian, huolenaiheen, esille. Nyt tässä uudessa ilmastosopimuksessa metsäkadon päästöjen kompensaatiomahdollisuus jää pois, ja tämä on todella huolestuttava kehitys, nimenomaan metsävaltaisille eurooppalaisille maille. Aikaisemminhan päästöjä on voitu tasoittaa metsien hiilinielulla, joka on todellakin valtava näissä metsäisissä maissa. Esimerkkinä oma maani Suomi, jossa 85 prosenttia maa-alasta on metsäpinta-alaa ja metsää on hoiduttu hyvin. Puuston kasvu on vuosittain 10 miljoonaa kuutiometriä suurempi kuin poistuma. Tämä lyö todella kovaa näitä maita vasten kasvoja. Toivon, että tähän voitaisiin vielä jollain tavoin saada muutoksia.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho avuto la possibilità di partecipare alla Conferenza di Durban e mi sono reso conto di quanto sia stata inutile.

Abbiamo speso qualcosa come trecento milioni di euro per un evento che non ha prodotto che fumo. L'Unione europea e il Parlamento avevano gli uffici nei garage dell'hotel Hilton. Quando la nostra delegazione ha incontrato quella cinese, siamo stati trattati da mentecatti: circa venti minuti di intervento di un loro viceministro, poi, la loro delegazione, senza neppure ascoltare le parole del nostro presidente Jo Leinen, si è alzata e se ne è andata lasciandoci lì, di sasso.

Stiamo attenti a fare i primi della classe. Rischiamo, in un momento di gravissima crisi economica, di gravare troppo sulle tasche delle nostre imprese. Molto meglio avere il coraggio di tassare le merci in arrivo dai paesi grandi inquinatori e utilizzare quei proventi per la lotta al cambiamento climatico. No assoluto ad un fondo verde che, pagato dai nostri cittadini, finirebbe, in buona parte, proprio nelle tasche dei cinesi.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Im Endeffekt hat die längste Klimakonferenz aller Zeiten hauptsächlich eines produziert, nämlich heiße Luft. Die EU und weitere Kyoto-Staaten haben sich für 2013 zu neuen Klimazielen verpflichtet, jedoch machen diese Länder gerade 15 % der weltweiten Treibhausgasemissionen aus. Die Verschmutzer Nummer eins – China und die USA – haben dagegen weder das Kyoto-Protokoll unterzeichnet, noch waren sie in Durban willens, sich auf gemeinsame Ziele für 2013 zu einigen.

Wir müssen daher gut nachdenken, was wir selber machen könnten. Zum Beispiel Subventionspolitik im Transportwesen und im Agrarbereich. Solange importierte Kiwis so billig sind, dass heimische Obstsorten am Boden verfaulen, solange Tiere quer durch Europa transportiert werden, so lange werden wir uns überflüssige Umweltprobleme aufhalsen. Wir müssen auf unsere regionalen Wirtschaftskreisläufe setzen und dürfen unsere Industrie nicht umbringen, weil sie international nicht mehr wettbewerbsfähig sein wird, wenn andere Global Players sich nicht an die Spielregeln halten oder sie erst gar nicht akzeptieren.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE). - Arvoisa puhemies, yhdyn täysin kollega Mannerin esittämään huoleen hiilinielujen laskentatavasta. En puhu siitä sen enempää. Sen sijaan totean, että olen yllättynyt siitä, että me täällä Euroopassa ajattelemme ikään kuin Kioton mallinen strategia päästökattoineen olisi ainoa tapa pelastaa ilmasto. Tulosten valossa se ei sitä ainakaan ole, joten ihmettelen miksi yhä pidämme siitä kiinni. Tilastoja katsomalla selviää, että USA esimerkiksi on viime vuosikymmenen aikana vähentänyt päästöjään tehokkaammin kuin Kiotoon sitoutunut EU. USA ja suuret päästäjät ovat hylänneet tämän mallin, samoin Japani, Venäjä, Australia ja viimeksi Kanada, joka perusteli poisjäämisensä Kioton tehottomuudella. Ympäristöministeri Kent totesi, jos Kioto on jotakin, se on este, este tehokkaammalle ilmastopolitiikalle.

Me emme pelastaneet Durbanissa mitään merkittävää. Me pelastimme mallin, josta pidämme epätoivoisesti kiinni. Mutta sillä mallilla ei ole globaalia tukea. Vain yhdeksän maata on samassa rintamassa EU:n kanssa päästöjä vähentämässä. Kioto kattaa 15 prosenttia globaaleista päästöistä. Eikö tämän pitäisi herättää tämä talo vaatimaan oikeita tuloksia? Nyt kun me etsimme yhteistä uutta sopimusta kaikille, EU:n on luovuttava omista pakkomielteistään. Me siis tarvitsemme tilalle jotain kattavampaa, parempaa. Vasta sitä voidaan kutsua tehokkaaksi politiikaksi.

 
  
 

End of catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Connie Hedegaard, Member of the Commission. − Mr President, I would first like to thank you for all your kind words, which I will also convey to the very hardworking people in DG CLIMA when I see them tomorrow. I know they will appreciate that very much. So thank you. I will make only three points.

First, in response to some of the recent interventions, I would say that those who were always rather sceptical towards Kyoto should be very happy with what happened in Durban. Because what we are talking about – what we actually did achieve – has been one of the key priorities for the European Union for many years, namely achieving an international system in which not only the traditionally developed countries but all the big economies should be equally legally bound. This is not a trivial thing for Europe. It was always an essential thing, and the further we move into the 21st century, the more it is clear that you cannot cope with a global problem by having only those countries that were labelled as developed countries back in 1992 being obliged to do something. That was the big step forward in Durban, namely that all countries in the end agreed that in the future they would somehow have to be legally bound and that we would be equally legally bound. I believe that there the allied effort involving the Alliance of Small Island States (AOSIS) played a role, because while it may not have mattered that much in Beijing and Washington if Europe asked them to commit, when a total of 120 countries – among them the most vulnerable and the poorest countries in the world – said that they were ready to be equally legally bound, then it is clear that the pressure on China and India, in particular, grew, so that in the end they shifted their position. This was significant.

My second point is directed at Dan Jørgensen. Basically I agree, as Dan knows, with many of the things he says. If it had been better to say, at the last minute, ‘no, we do not want it’, then we must also ask ourselves what the alternative would have been if Europe, Norway and a few other countries had taken a second commitment period and then – full stop. If that had been the outcome of Durban, would the fight against climate change then have been better off or would it not have been better off? Would we have achieved more or less? I think it is beyond dispute that we would then have achieved less in Durban.

We can always reflect on what would have happened if we had said no. Would we have another chance in 2013 or 2014 in Doha? But sometimes, as politicians, we have to try to cash in what can be cashed in when it is possible to cash it in. My basic point to Mr Jørgensen is that it is not a question of either ‘bottom-up’ or ‘top-down’. It is not ‘either/or’, but rather it is ‘both/and’. We must have both the international framework – the rules – and the regional, national, local, business and all the other efforts.

This is why I believe that we actually did make some progress although, as I said at the beginning, not nearly enough. I believe that if the timeframe here is important and if we agree that it is important to stay below the 2°C – and there is a matter of urgency here – that is why we also still need to have an element of ‘top-down’.

That is my third and last point, because I agree with those who have said that the process is still fragile. Many battles lie ahead. So I agree that we cannot now afford to sit in Europe and just wait for whatever comes next in the international negotiations. That is of course precisely why, over the past 18 months or two years, the Commission has come up with a communication on how to move our targets, with our low-carbon roadmap and the energy roadmap; has proposed an energy efficiency directive; has come up with substantial Multiannual Financial Framework proposals with a substantial climate, environment, energy-efficiency and resource-efficiency component; has come up with a proposal on energy taxation; and has come up, as requested, with tasks and values. The list is even longer.

This is very much proof that we in the Commission do not think we should sit idly waiting for the big international agreement. We must continue to move forward in Europe. I agree very much with Corinne Lepage and others who say that this is also about economics. It is about how we, as a region and as an economy, will become more competitive through energy efficiency, resource efficiency and using intelligent climate and environment policies as a driver for innovation.

Other regions in the world – our competitors – are joining this race. We are still the front runner. I look forward to working with the European Parliament to ensure that Europe stays in that position. If we are to achieve that, we will soon have to be extremely busy getting all the initiatives the Commission has proposed through the Council and Parliament. We look forward to working with you on all these issues.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), na piśmie. Koleżanki i Koledzy, Przed szczytem w Durbanie pojawiało się wiele pytań - jakie stanowisko zajmie Unia Europejska, czy istnieje szansa, że do 2020 roku ścieżki działania wszystkich krajów pójdą w tym samym kierunku i uda się wypracować jeden kompromis, co z możliwością sprzedaży po 2012 roku emisji CO2 z niewykorzystanych limitów wyznaczonych w Protokole z Kioto? Osobiście uważam, i zawsze podkreślam, że nie możemy zapominać o aktualnej sytuacji gospodarczej wywołanej światowym kryzysem gospodarczym, gdzie wiele nie tylko europejskich, ale także światowych rynków zastanawia się co będzie w najbliższej przyszłości. Na te wszystkie zapytania nakłada się globalizacja, kryzys finansowy oraz interesy poszczególnych krajów, dlatego uważam, że stanowisko Unii Europejskiej powinno być kompromisem oraz brać pod uwagę obecną sytuację gospodarczą świata i Europy, stanowisko zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy oraz podejście największych gospodarek świata, jak Indie, Chiny, czy USA. Dziękuję

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie. Na konferencji w Durbanie Unia Europejska podjęła kolejną próbę implementacji drugiej fazy zobowiązań protokołu z Kioto. W czasie konferencji przyznano Polsce „Skamielinę dnia”, za permanentne uchylanie się od redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zupełnie niezrozumiale skarcono tych, którzy poszukują sposobów redukcji emisji i wdrażają je w życie.

Zobowiązania UE powinny być uwarunkowane porównywalnymi zobowiązaniami ze strony innych gospodarek światowych w celu utrzymania konkurencyjności gospodarki unijnej. Dodatkowo największe kraje rozwijające się powinny adekwatnie włączyć się w ten proces, zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z października 2009 r. Europa w chwili obecnej emituje jedynie 11% ogólnych emisji CO2 do atmosfery i w pełni wypełnia swoje zobowiązania co do redukcji emisji, o których mowa w protokole. Tylko wspólne działania mogą pomóc w walce ze zmianami klimatu. Unia Europejska nie powinna godzić się na przedłużenie protokołu z Kioto bez włączenia tych kluczowych krajów. Ten scenariusz skutkowałby objęciem porozumieniem przejściowym jedynie znikomej części emisji. W związku z tym zdolność UE do skutecznego przewodzenia światu w walce ze zmianami klimatycznymi będzie w dużej mierze uzależniona od umiejętności skłonienia dużych emitentów do przyłączenia się do walki ze zmianą klimatu w sposób prawnie wiążący. Solidarność i równomierny podział zobowiązań redukcyjnych powinny być filarami dalszego rozwoju polityki klimatycznej w UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne.