Index 
 Anterior 
 Seguinte 
 Texto integral 
Processo : 2012/2575(RSP)
Ciclo de vida em sessão
Ciclos relativos aos documentos :

Textos apresentados :

O-000059/2012 (B7-0106/2012)

Debates :

PV 12/03/2012 - 20
CRE 12/03/2012 - 20

Votação :

Textos aprovados :


Relato integral dos debates
Segunda-feira, 12 de Março de 2012 - Estrasburgo Edição revista

20. Formação judiciária (debate)
Vídeo das intervenções
Ata
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη νομική κατάρτιση, του Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, και του Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (O-000059/2012 - B7-0106/2012)

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, zastępca autora. − Panie Przewodniczący! Szanowna Pani Komisarz! Pracując w Komisji Prawnej, oczywiście jest rzeczą naturalną, że wręcz na co dzień spotykam się z wieloma projektami legislacyjnymi, szczególnie w zakresie międzynarodowego prawa cywilnego, prawa handlowego, spraw prawa spadkowego, o których dyskutowaliśmy przed chwilą. Mam też absolutną świadomość, że w momencie kiedy te projekty staną się prawem obowiązującym, będą wymagać od przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości – głównie od sędziów – wiedzy na temat unijnych przepisów oraz poszczególnych systemów prawnych innych państw członkowskich.

Już od dłuższego czasu posłowie pracujący w Komisji Prawnej, głównie poprzez aktywność naszego kolegi Luigiego Berlinguera, przykładają dużą wagę do wszelkiego rodzaju szkoleń, które mają poszerzać wiedzę pracowników wymiaru sprawiedliwości w krajach Unii Europejskiej, gdyż to oni w praktyce stosują unijne przepisy. Oczywiście coraz częściej będą stykać się z sytuacją bezpośrednio, ponieważ tych regulacji, które będą nas dotyczyć, będzie oczywiście coraz więcej.

Poprzez wciąż nowe i zmieniające się przepisy zaangażowanie sędziów i pozostałych pracowników innych profesji prawniczych, stosowanie instrumentów unijnych jest naturalne i bezsprzeczne. Szkolenia pracowników wymaga cały wymiar sprawiedliwości. Nie mogą one przesłonić tych problemów, które dzisiaj mamy i z którymi musimy się zmierzyć. Są one absolutnie potrzebne, powiedziałbym wręcz – obowiązkowe. W pytaniu do Komisji Europejskiej, którego autorami są przewodniczący komisji JURI Klaus-Heiner Lehne oraz przewodniczący komisji LIBE López Aguilar, chcielibyśmy wyrazić swoje obawy co do realizacji ambitnego planu, jakim jest sprawienie, by co najmniej połowa pracowników wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej wzięła do roku 2020 udział w różnego rodzaju szkoleniach. Pytamy, jak wzmocnić już istniejące struktury szkolenia i platformy wymiany doświadczeń pomiędzy sędziami czy prokuratorami oraz w jakim zakresie Parlament Europejski będzie włączony w prace nad tymi ważnymi kwestiami.

Od początku funkcjonowania programu sztokholmskiego mówimy o konieczności budowania europejskiej kultury prawnej. Wszystkie instytucje unijne – a więc Rada, Parlament i Komisja – deklarując swoje poparcie, zdają się mieć absolutną jasność co do wagi tych szkoleń. W rozpoczętych pracach nad programem „Sprawiedliwość” na lata 2014–2020 kwestia kształcenia pracowników wymiaru sprawiedliwości zajmuje jedno z najważniejszych miejsc. Jednak by skutecznie się porozumiewać, trzeba dosłownie mieć wspólny język, a zatem ważne jest także doskonalenie programów uniwersyteckich nauczania na wydziałach prawa.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar, Autor. − Señor Presidente, como acaba de explicar el señor Zwiefka, en representación de Klaus-Heiner Lehne, coautor de esta pregunta, el objeto es dar lugar a un debate y a una propuesta de resolución que subraye la importancia de la formación judicial, de la formación de juristas, en particular de jueces y fiscales, que son los primeros aplicadores del Derecho europeo. Y la Unión Europea es una construcción en Derecho. Es precisamente esto lo que explica su historia de éxito, en particular a partir del lanzamiento desde el Tratado de la Unión Europea de un espacio de justicia e interior y, con los Tratados de Ámsterdam, de Niza y, desde luego, de Lisboa, de un espacio de libertad, justicia y seguridad que ha conocido desarrollos, yo diría incluso que formidables en estos últimos diez años, en el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales que requieren un espacio europeo de justicia en el que los jueces y los fiscales puedan rendir en el máximo, en el óptimo de su potencial. Y para eso es imprescindible que tengan una formación adecuada en las distintas culturas jurídicas, en las distintas tradiciones y en los ordenamientos de los Estados miembros, y, si es posible también, en el manejo de las distintas lenguas comunitarias.

Por eso hay que darle importancia a la formación judicial, pero también al aprovechamiento, en la Red Europea de Formación Judicial, de los centros proveedores de formación judicial, de las instituciones que están acreditadas en su colaboración con las instituciones europeas y, en particular, con la Comisión, precisamente para desplegar esos programas de formación judicial en los que el Parlamento Europeo está mostrando interés.

Y por eso se presenta esta pregunta, para saber, en primer lugar, qué piensa hacer la Comisión, cómo piensa cumplir el objetivo de que para 2020 al menos la mitad del personal judicial y del Ministerio Fiscal haya recibido algún tipo de curso de formación y de cultura jurídica europea.

En segundo lugar, cómo podemos reforzar nuestra colaboración con los centros proveedores de formación judicial, con las instituciones que se dedican a la formación judicial.

Y, en tercer lugar, cómo piensa aprovechar la Comisión esta disponibilidad del Parlamento Europeo para adoptar una posición proactiva en lo relativo al impulso del programa de justicia, incardinado en el desarrollo del Programa de Estocolmo y, en particular, del proyecto piloto específicamente orientado a la formación de jueces y magistrados, sin que podamos olvidar el importante papel desplegado a estos efectos por el Tribunal de Justicia, que es un gran catalizador de cultura jurídica europea, en cooperación con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 
  
  

Elnökváltás: UR LÁSZLÓ SURJÁN
Alelnök

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Vice-President of the Commission. − Mr President, let me say how much I appreciate the fact that Parliament and the Commission share the same vision on this subject. Thanks to the collaboration between the Committee on Legal Affairs and the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, we have now on the table a very ambitious resolution with regard to the communication the Commission adopted on European judicial training in September 2011.

What the Commission would like to do, and you share this view, is to build trust in EU-wide justice to create a genuine European judicial area. To build this trust, it is very important that judicial training is reinforced.

We have set as an objective that 700 000 legal practitioners – which equates to half of the legal practitioners in the European Union – should have participated in training on European law by 2020. To achieve this ambitious but also, we believe, realistic goal all available resources at local, national and European levels will need to be mobilised and used.

And of course, all stakeholders have to commit themselves to integrating Union law and its implementation into national and local training activities. They must commit themselves to increasing the number of judicial training activities on European law and the number of participants.

Member States’ councils of the judiciary and legal professions must organise matters in the most optimal way, so that human resources are available and training time factored when organising each national judicial system.

The Commission will, of course, work with the strength of existing stakeholders: the European Judicial Training Network, the Academy of European Law, the European Institute for Public Administration. It will also cooperate as closely as possible with the different European professional legal organisations.

Furthermore, we aim to initiate a two-week exchange programme for new judges and prosecutors as from 2014 onwards and we undertake also to facilitate funding available for European judicial training to support high quality projects, as you may have read in the proposals for the future financial programmes.

As regards follow up of the proposed pilot project, the Commission has initiated the steps necessary to adopt a Commission decision in early spring.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino, a nome del gruppo PPE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, abbiamo ascoltato con attenzione le indicazioni che promanano dalla Commissione al riguardo del rafforzamento della formazione giudiziaria. Non vi è dubbio che si tratta di una priorità assoluta, perché riteniamo che la formazione giudiziaria di magistrati e operatori giudiziari serva non soltanto ad accorciare le distanze tra i vari ordinamenti giudiziari – che pur devono rimanere distinti per i connotati tipici di ciascuno di essi – ma certamente questa reciproca cooperazione, questa collaborazione concreta può certamente agevolare, oggi più che mai, quella che è la dimensione transnazionale del diritto: avvocati, operatori giudiziari che debbono essere supportati da un'area comune ed omogenea di formazione giudiziaria, da possibili scambi attraverso Erasmus, per definire uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza nella quale ciascuna componente possa dire concretamente la propria, in un mercato comune europeo nel quale la competitività e la sostenibilità è strettamente agganciata al sistema delle liberalizzazioni delle professioni, nelle quali è importante avere elevati standard di qualità.

Per questo, è importante una tessera professionale europea, una sorta di accreditamento europeo, in un contesto nel quale la fiducia – lo dice il programma di Stoccolma fra i vari Stati – deve basarsi concretamente sul reciproco riconoscimento dei provvedimenti giudiziari, perché i giovani operatori di giustizia possano essere agevolati nell'ingresso del mercato del lavoro e perché chi ha la possibilità di avere più lingue utilizzabili possa essere tenuto in debito conto e ancora con un ruolo delle agenzie importanti, in un contesto nel quale le prospettive finanziarie del bilancio 2014-2020 dovranno essere caratterizzate non soltanto da progetti pilota, come quello di cui è stato detto, poc'anzi importanti e significativi, ma da risorse congrue e adeguate per allargare la platea di coloro i quali trarranno beneficio da questo programma. Grazie.

 
  
MPphoto
 

  Luigi Berlinguer, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione europea ha prodotto una quantità enorme di leggi, norme per costruire il diritto europeo e ha creato l'area europea, chiamato Piano di Stoccolma. C'è uno scompenso fra questo corpo, questo monumento legislativo, e l'utilizzazione che ne fanno i cittadini che è numericamente, percentualmente molto bassa.

D'altro canto, i giudici nazionali, gli avvocati nazionali dei singoli Stati sono cresciuti all'interno del diritto del proprio paese e hanno una prevalente formazione in questo senso, mentre noi pensiamo che il giudice europeo vero sia il giudice nazionale che cambia la sua mentalità e che si intride della conoscenza del diritto europeo. Per questo, prima di parlare di training si deve parlare di una grande comunicazione ai cittadini e agli operatori del diritto, perché si facciano portatori di questa grande novità e facciano crescere la capacità di voler utilizzare i vantaggi di questo diritto.

Ma, poi, soprattutto è un movimento dal basso che si deve creare nella formazione in servizio, non si può fare lezione come a degli scolaretti nella formazione giudiziaria di persone adulte e professionalmente molto elevate. Bisogna stimolare la curiosità nel trattare i propri casi di collegarsi con gli altri colleghi e di trovare soluzioni visto che oggi common low e simil low convergono, non sono più così distanti come un tempo all'interno della cultura giuridica. Questo è il vero punto!

Nelle nostre proposte, e sono felice che la Commissione europea si sia fatta convinta di questi aspetti, noi chiediamo un'inversione di tendenza: bottom map, più legal stadis che formazione giudiziaria. Esiste un esempio in Olanda, che si chiama Eurinfra, molto interessante: è una rete di responsabili in ogni corte che irradiano questa conoscenza e sollecitano i magistrati in questo. Ecco la sostanza del nostro progetto è questa, speriamo che possa avere un appoggio, fino in fondo, della Commissione.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen. – Herr talman! Inom de europeiska institutionerna har vi stegvis byggt upp en förståelse för varandras olikheter. Allra tydligast blir detta naturligtvis i vårt valspråk Förenade i mångfalden. Det har varit alldeles oumbärligt för integrationen i Europa att vi har diskuterat och tillsammans funderat på hur vi ska slå in på olika vägar för att lösa problem och förstå varandras olikheter. Bara genom ett erfarenhetsutbyte kan vi lära oss att se bortom skillnader och i stället försöka finna det som ökar respekten för varandras olikheter.

Jag är övertygad om att detta även gäller för de rättsliga yrkesområdena – för domare, åklagare och advokater. Det är lättare att bygga förtroenden mellan medlemsstaternas rättssystem om personliga möten kommer till stånd, möten där man får samtala, föra dialog och också utbilda varandra vid personliga möten. Det är bara på detta sätt som respekt och kunskap kan byggas och olikheter överbryggas.

Ett viktigt led i att se till att de regler vi beslutar om här får den avsedda effekten överallt i våra medlemsstater är att vi ger möjligheter för ökat utbyte och diskussion bland dem som är satta att tolka våra lagar och förordningar. Därför anser jag att den här debatten vid denna sena timme är ett förslag som kommer att leda oss vidare och närmare en gemensam förståelse av vad europeisk rättslig kultur är och kan vara i framtiden.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Heute besteht Recht bekanntlich aus einer Vielzahl verbindlicher Rechtsnormen, die nicht nur national entstehen, sondern größtenteils auf EU-Ebene verfasst werden und teilweise zusätzlich noch durch das Völkerrecht beeinflusst sind. Ganz zu schweigen von den richterlichen Entscheidungen, die die laufende Rechtsentwicklung bekanntlich beeinflussen. Um angesichts der immer schneller werdenden rechtlichen Entwicklungen auf dem aktuellen Stand zu bleiben, ist Fortbildung zweifellos unerlässlich.

Gerade, wenn es der EU ernst ist, bei Gerichtsverfahren den Opferschutz zu stärken und einen sensiblen Umgang mit traumatisierten Opfern zu gewährleisten, ist juristische Fortbildung für die Rechtsanwender zweifellos unerlässlich. Wünschenswert wäre auch, wenn historische Altlasten bei Minderheitenrechten und Restitutionsfragen endlich für die diskriminierten Opfer zufriedenstellend gelöst würden, ganz zu schweigen von den nach wie vor existierenden Unrechtsgesetzen, wie etwa den tschechischen Beneš-Dekreten.

Ebenso interessant wird, ob und welche Änderungen sich aus der Erklärung Nummer 34 des Uno-Menschenrechtsausschusses von 2011 ergeben, in welcher dieser Strafen für die Leugnung historischer Tatsachen in Frage stellt. Schließlich gibt es quer durch Europa eine Vielzahl von Gesetzen, welche die Leugnung historischer Ereignisse, wie etwa den Armenier-Genozid, unter Strafe stellen. Auch dem wird die juristische Fortbildung zweifellos Rechnung tragen müssen.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ringrazio il Commissario Reding per l'importante lavoro che sta svolgendo in questo delicato compito di dar corpo a una cultura giuridica europea. La ringrazio per aver individuato nel progetto da me presentato insieme al collega, onorevole Berlinguer, un'occasione per implementare il programma di Stoccolma e per proseguire sulle linee tracciate dall'ultima comunicazione della Commissione, quella di settembre, alla quale lo stesso Commissario Reding ha fatto riferimento.

Vorrei, però; sottolineare che l'obiettivo del progetto pilota presentato con l'onorevole Berlinguer è quello di contribuire a costruire una piattaforma comune del diritto intesa come luogo nel quale si superino le diffidenza non solo tra i diversi Stati ma anche tra le diverse professioni del diritto, tra i diversi professionisti del diritto. Infatti, gli elementi innovativi che noi abbiamo pensato di introdurre in questo progetto pilota sono non solo la continuità della formazione, come ha spiegato bene il collega Berlinguer, con un'inversione di tendenza nella sua offerta, ma soprattutto quella di far condividere a magistrati, avvocati, notai, professori universitari la stessa cultura attraverso la condivisione dello stesso percorso formativo.

Il Commissario Reding ha detto bene nel suo intervento che questo era un punto importante, tale sottolineatura, però, non trovo nelle indicazioni che il Commissario Reding ha presentato a questo Parlamento rispetto all'ipotesi di proposizione della COM relativa a questo progetto pilota.

Quindi, vorrei richiamare l'attenzione su questo punto: è importante che l'avvio di un progetto sperimentale coinvolga tutti quanti gli operatori del diritto e non solo i magistrati. La cultura giuridica non si costruisce solo attraverso le pronunce dei magistrati, giudici o procuratori che essi siano, ma si costruisce attraverso la condivisione di una stessa base culturale, che deve appartenere a tutti coloro che operano, se no non si arriverà ai cittadini nella maniera in cui il protocollo di Stoccolma cerca di arrivarci.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz (S&D). - A közös piac, a tőke, a szolgáltatások, a munkaerő szabad áramlása az Unió egyik legfontosabb vívmánya. Egyre több határon átnyúló kapcsolat jön létre személyes és üzleti téren is. Ez egyrészt szükségessé teszi a határon átnyúló polgári jogi, kereskedelmi, családjogi jogviták megoldását tagállami szinten és a tagállami bíróságok ítéleteinek, határozatainak kölcsönös elismerését is. De a szabad mozgásnak feltétele az is, hogy az európai polgárok bízzanak az egyes tagállamok jogbiztonságában, a jogalkalmazók felkészültségében, a bíróságok politikai befolyástól mentes működésében, függetlenségében. Fontos tehát egymás jogrendjének megismerése, a jogászok számára a közös európai normák és irányelvek ismerete, megfelelő alkalmazása.

A 2014 és 2020 közötti Justice program árnyékjelentéstevőjeként fontosnak tartom, hogy elegendő és jól felhasznált forrás álljon rendelkezésre a bírák, jogászok felkészítésére és ennek a bizalomnak felépítésére, a feltételek garantálására. A jogászok ismerjék és alkalmazzák az uniós jogot, annak betűjét, de szellemét is magukénak érezzék.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). - Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin Reding! Die Kommission hat sich ambitionierte Ziele gesetzt. 50 % der Angehörigen der Rechtsberufe sollen bis 2020 in den Genuss juristischer Fortbildung über die nationalen Grenzen hinweg kommen – Ziele, die ehrgeizig, aber nicht leicht umzusetzen sind. Positiv ist, dass dafür existierende nationale und europäische Ausbildungsmöglichkeiten ausgebaut und finanziell gefördert werden sollen.

Mich würde dabei besonders interessieren, wie Sie dem Problem der Sprachbarriere entgegentreten werden. Die Umfrage ergab, dass nicht so viele Richter und Richterinnen Fremdsprachen soweit beherrschen, um juristische Austauschprogramme in anderen Sprachen zu absolvieren. Außerdem interessiert mich, wie das Europäische Parlament in die geplanten Initiativen eingebunden werden soll.

Wie Sie dem Entschließungsantrag entnehmen können, erfüllt das Europäische Parlament seine durch den Vertrag gegebenen Pflichten und bringt sich, gerade in Zeiten der nationalen Sparpakete, mit guten Ideen zur Verwirklichung der Ziele ein. Videokonferenzen, Internet-Anwendungen und in Zukunft ein Erasmus-Programm für Richter, Staatsanwälte und hoffentlich bald auch Rechtspfleger und Rechtsanwälte sind nur einige Beispiele.

Schließlich möchte ich zum Schluss noch sagen, wie wichtig es ist, die Richter bzw. die Vertreter der Rechtsberufe selbst mit einzubeziehen, denn diese wissen am besten, wo ein Mangel herrscht und auf welche Art und Weise dieser behoben werden kann.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να καταθέσω μια πραγματική προσωπική μου εμπειρία. Διατελώντας κάποια στιγμή συνήγορος υπεράσπισης στη χώρα μου, στην Ελλάδα, ενός φυσικού προσώπου, επικαλέστηκα συγκεκριμένες διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου προκειμένου να στοιχειοθετήσω την υπεράσπιση του συμπολίτη μου.

Ο δικαστής τότε αναγκάστηκε να διακόψει και μάλιστα να αναβάλει την εκδίκαση για ορισμένους μήνες ωσότου λάβει την ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για ένα ζήτημα το οποίο ήταν εντούτοις σαφές. Δυστυχώς δεν διέθετε ο εθνικός δικαστής την απαραίτητη εμπειρία και εξοικείωση προκειμένου να κρίνει απευθείας το επίδικο ζήτημα κατά τη διάρκεια της δίκης.

Νομίζω ότι παρόμοια παραδείγματα συναντούμε συχνά σε πολλά κράτη μέλη. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη ταλαιπωρία για τους πολίτες, μεγαλύτερη γραφειοκρατία και καθυστέρηση στην εκδίκαση υποθέσεων από τα εθνικά δικαστήρια και βεβαίως υπερβολικός φόρτος εργασίας για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που σίγουρα μπορεί να αποφευχθεί.

Η σημερινή συζήτηση είναι επομένως πολύ σημαντική και θέλω να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο: εφόσον εφαρμόσουμε, κυρία Επίτροπε, τα πιλοτικά προγράμματα για την κατάρτιση των δικαστών, θα προβλέψουμε παράλληλα έναν ουσιαστικό μηχανισμό αξιολόγησης; Θα μπορούμε δηλαδή να γνωρίζουμε εάν αυτή η προσπάθεια έχει άμεσα αποτελέσματα για τους πολίτες και την καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης;

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Neustále sa meniace legislatívne prostredie v Európskej únii kladie stále väčšie nároky na našich sudcov, prokurátorov aj právnikov, ktorí musia byť schopní v reálnom čase uplatňovať všetky legislatívne zmeny pri svojej práci. Preto je nevyhnutné, aby mali tieto zložky podieľajúce sa na uplatňovaní práva v Európskej únii otvorené potrebné možnosti permanentného doplnkového odborného vzdelávania.

Z kapacitných, organizačných, ale aj finančných dôvodov, myslím si, by bolo dobré oprieť sa pri organizovaní takéhoto doplnkového vzdelávania o existujúcu sieť univerzít a špecializovaných škôl pôsobiacich v členských krajinách, ktoré by po príslušnej akreditácii mohli poskytovať aj potrebné doplnkové kurzy práce s novými vzťahmi vnútroštátneho, komparatívneho a európskeho práva pre sudcov a justičných pracovníkov. Som presvedčený, že iba takáto cesta umožní Komisii naplniť cieľ, ktorý si do roku 2020 stanovila.

 
  
 

(A „catch the eye” eljárás vége.)

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Vice-présidente de la Commission. − Monsieur le Président, je ne vais plus être longue à cette heure avancée de la soirée.

Permettez-moi donc seulement de vous remercier pour votre apport dans ce dossier très important. C'est un dossier essentiel parce que si nous voulons créer cette Europe de la justice avec un espace de confiance, la confiance demande tout d'abord la connaissance. Il est donc indispensable de créer les conditions nécessaires ensemble avec la profession, ensemble avec les responsables au niveau national pour que la connaissance devienne une réalité pour le plus grand nombre possible de juristes à tous les niveaux de leur responsabilité.

Je voudrais y ajouter encore un autre élément: la confiance veut dire aussi les rencontres. Il est très important que les juristes d'un pays apprennent à connaître des juges, des procureurs, des avocats d'un autre pays pour que, en cas de questions, ils sachent à quel professionnel, à quel collègue s'adresser.

Ces programmes que nous allons mettre en place seront évidemment des programmes sur le contenu mais ce seront aussi des programmes sur la connaissance de l'autre.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. − A vitát lezárom.

A szavazásra 2012. március 14-én, szerdán kerül sor.

 
Aviso legal - Política de privacidade