Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2116(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0432/2011

Συζήτηση :

PV 12/03/2012 - 22
CRE 12/03/2012 - 22

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2012 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0071

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 13 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
  

Dichiarazioni di voto orali

 
  
  

Relazione: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, this report on the authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession seeks to give legal clarification that the law of one EU Member State can apply in the case of when a deceased person owns property in more than one Member State.

I am, however, unable fully to support it. I am particularly concerned with the issue of clawback, which raises uncertainty in a person’s estate, suggesting that their decisions pre-death may not be final. In England and Wales we operate a system where the individual has the right to decide the apportionment of their estate. Importantly, this gives individuals the right to freely choose whether they would like to give a portion of this to a charity, for example, after their death. No EU legislation should interfere with this personal decision.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Frau Präsidentin! Auch ich möchte den Berichterstatter Kurt Lechner recht herzlich beglückwünschen. Wenn es darum geht, dass es unsere Aufgabe ist, für den Bürger ein wenig mehr Rechtssicherheit, ein wenig mehr Vertrauen in die Europäische Union zu schaffen, dann hat Kurt Lechner meines Erachtens heute wirklich einen sehr guten Bericht vorgelegt. Das verdient unsere Hochachtung! Wir haben einen Vorschlag eingebracht, der erstmals Rechtssicherheit in internationalen Erbsachen gewährleistet, und die europäischen Bürger sollen nun die Wahlmöglichkeit haben zwischen dem Erbrecht des Landes, in dem ihr Lebensmittelpunkt ist, und dem ihres Heimatlandes. Das stellt in meinen Augen einen erheblichen Fortschritt zum selbstbestimmten Unionsbürger dar. Wir denken, wir können damit auch die Verwaltung von Nachlassen in Europa deutlich vereinfachen. Darüber hinaus ist dies ein gelungener Schritt hin zur Verwirklichung eines europäischen Binnenmarktes und einer europäischen Rechtskultur.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE). - Madam President, I wish to explain on behalf of the Irish EPP delegation that we abstained from the vote on the Lechner report because the Irish Government expressed reservations about this report in regard to the use of habitual residence as the connecting factor in the absence of a choice of law, the effect of the regulation on the system of administration which exists in Ireland and the issue of lifetime gifts or clawback.

While some progress was made on the issue of habitual residence, the issue of administration of estates and the restoration of lifetime gifts or clawback were not resolved to Ireland’s satisfaction.

As a result Ireland has not opted into this proposed regulation in the Council and therefore the EPP Fine Gael members have abstained on this vote because we have similar reservations.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Madam President, along with my group, the ECR, I abstained on the Lechner report on jurisdiction and matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession. We agree with the report for the most part but found it difficult to agree on the clawback mechanism as this mechanism is alien to the legal system and traditions in England and Wales which I represent.

We would be concerned, were it introduced, that it would adversely affect charities in the UK as it would affect the certainty with which they can view donations. The clawback mechanism applies retrospectively. There is potential for gifts or donations given to charities during the lifetime of a benefactor then being annulled by their legal heirs upon the benefactor’s death. Given the Council’s refusal to allow an exception on this point for the UK, we felt in the ECR that we could not opt into this regulation.

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho espresso il mio voto favorevole alla relazione del collega Lechner volta a semplificare e snellire le pratiche successorie specie in ambito transfrontaliero. Ovviamente tale regolamento non può risolvere tutti i problemi né disciplinare ogni minimo particolare, ma ritengo apporterà notevoli miglioramenti all'attuale situazione giuridica offrendo ai cittadini europei una base solida e chiara per la gestione della propria successione.

L'autonomia dei cittadini risulta potenziata dalla previsione della nuova facoltà di designare la legge applicabile e infine la proposta della Commissione viene migliorata grazie all'istituzione di un certificato successorio europeo rilasciabile dai notai e dagli organi competenti in materia di eredità. Grazie.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, we are again reminded of the difference between the common law system that prevails in England and Ireland, and the Roman or Bonapartist model which prevails across most of the rest of the continent. Our system tends to exalt individual freedom and property rights over whatever notion of collective good, and this difference in succession laws is a neat illustration. To simplify, our system allows you far more leeway over bequeathing your property to whomever you like without the state coming in and declaring your will illegal.

Naturally enough, this report follows the prevalent model on the continent. We are reminded yet again that harmonisation more often than not puts us in the minority through no fault of the system, it is just that we are the odd ones out. We are reminded again of that little miracle that happened when the common law system was invented. This extraordinary, sublime idea that law does not emanate from the state, but rather that there was a folk right of existing law that even the king and his ministers were subject to. How it happened I do not know, but it served to make us a free people and that we have accepted this alien system as superior over it leaves us dwindled as a nation, diminished as a people.

 
  
  

Relazione: Sophia in 'tVeld (A7-0041/2012)

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, one of the cross-cutting themes in this report is the call for wider representation of women on boards of companies, an aspiration that I entirely agree with. More diversity on boards, when twinned with effective selection procedures that put the correct focus on expertise and experience, has been proven to be good for corporate governance.

However, I cannot support the concept of mandatory quotas. Not only is it patronising to women, it is completely against the concept of shareholder engagement that we are all so keen to foster in European companies.

The best way to achieve meaningful, non-tokenistic representation of women on boards is by industry initiatives, such as the 30% club in the United Kingdom which encourages business leaders to take affirmative action in moving voluntarily towards a better gender balance at all levels of their organisation.

This approach has the added benefit of encouraging institutional shareholders to take a positive role in promoting women to positions of leadership, but the real problem of gender equality exists one step down, at the management level. Correcting this will involve long-term planning.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD). - Fru formand! Jeg har stemt nej til denne betænkning. Man føler egentlig trang til at takke ordføreren for beviset på det galopperende integrationsvanvid, som præger hele denne institution. Hvis man læser betænkningen igennem, er der nærmest ikke den detalje ude i medlemslandene, som man føler trang til, at EU skal blande sig i. Der var en gang en tid, hvor vi havde noget, vi kaldte nærhedsprincippet - nemlig det forhold, at hvis ikke det var en absolut bydende nødvendighed, så skulle EU blande sig udenom. Hvis medlemslandene selv kunne håndtere et anliggende, så skulle de selv håndtere et anliggende. Når jeg læser denne betænkning igennem, så er der intet tilbage af dette nærhedsprincip: ægteskabslove, vuggestuer, registrerede partnerskaber, børnehavers åbningstider, definitionen af familiebegrebet, barselsorlov og løndannelse - alt dette er inkluderet i denne betænkning som noget, EU skal blande sig i. Hvis ikke det nærmest var til at grine af, så er det til at græde over! Vi har allerede regulering af, hvorvidt man må puste balloner op, hvorvidt man skal benævne fisk på modersmål eller på latin, osv. Hvornår hører dette integrationsvanvid op?

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (EFD). - Dit verslag over de gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie, waarover - als ik mij niet vergis - in de commissie is gestemd door één man en 27 vrouwen, staat bol van de politiek correcte gemeenplaatsen en van de enorme Europese bemoeizucht met betrekking tot van alles en nog wat. Ik heb het dan ook niet goedgekeurd, ook al ben ik zelf natuurlijk - zoals vele mensen gelukkig - volledig overtuigd van de noodzaak van gelijke rechten voor man en vrouw.

Het is opvallend dat in dit verslag op van alles en nog wat met scherp wordt geschoten, behalve op het grote taboe van vandaag, de opmars in Europa van een extremistische en per definitie vooral discriminerende islam. Er wordt heel even op gezinspeeld met betrekking tot de zgn. Arabische lente, maar voor de rest heerst er een grote stilte over de islamproblematiek in onze eigen Europese landen, over het onderwerpingssymbool van de hoofddoeken tot en met de gruwel van de besnijdenissen.

Mijn conclusie daarover is: shame on us allemaal.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, con il voto odierno, il Parlamento europeo lancia ancora una volta il suo messaggio: le pari opportunità nel mondo del lavoro sono lontanissime. Io ho votato ovviamente per coerenza contro il testo finale di questa relazione perché sono stati bocciati alcuni emendamenti sul congedo di maternità e sulle quote rosa.

A pochi giorni dalla Giornata internazionale della donna, le belle parole restano ancora retorica, è inutile parlare di pari opportunità se poi alle donne non vengono forniti gli strumenti necessari per raggiungerla. Quale politica di conciliazione fra lavoro e famiglia può ottenere risultati positivi se molte aziende al ritorno dalla maternità confinano le loro dipendenti a ruoli sempre più marginali per indurle alle dimissioni?

Promuovere le donne significa sostenere il cambiamento, valorizzarle conviene non solo in termini economici ma soprattutto come valore sociale. Da questa Assemblea parte oggi un appello a tutte le donne: denunciamo senza paura ogni irregolarità e moltiplichiamo gli sforzi nella vita di tutti i giorni! Solo così riusciremo a sradicare una mentalità retrograda che purtroppo ancora domina numerosi ambienti e purtroppo – come ho visto oggi – anche quella di molti miei colleghi. Grazie.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, è vero è importante e va certamente sostenuta quest'esigenza assolutamente necessaria e sostenere un percorso, non soltanto nel mondo del lavoro, della donna. Passi avanti importanti ne sono stati compiuti negli ultimi decenni anche attraverso una legislazione europea certamente all'avanguardia.

Il 60% di noi laureati è di genere femminile ma non vi è dubbio che l'accesso al mondo del lavoro talvolta viene reso problematico proprio dal fatto che la donna sceglie oltre che il lavoro sceglie la famiglia. Va tutelata quindi la famiglia, va protetta, il divario di genere va certamente ridotto in maniera consistente attraverso politiche sociali ben definite, attraverso una maggiore flessibilità del lavoro e certamente attraverso la tutela delle donne vulnerabili. Ricordiamo che nella tratta degli esseri umani spesso sono le donne ad essere aggredite, anche quello è un tema importante su cui dovrà essere incentrata ancor più l'attenzione. Grazie.

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin (ECR). - Madam President, the report by the Committee on Women’s Rights on equality between men and women in the EU highlights a number of ongoing concerns. I am pleased that the report addresses a number of these.

Firstly, I agree it is frustrating that progress on gender equality is slowing, if not at a standstill. We must address – especially in times of economic crisis where belts are tightening – the problem that women earn on average 17.5% less than men across the EU. Gender stereotypes, often leading to discrimination in the workplace, must also be addressed.

The call for the European observatory on gender-based violence to be made operational as soon as possible is fully supported, while I agree that the EU Victims’ Package must include provisions to support women who have been forced to marry or who have been the victims of genital mutilation as a result of religious practices.

However, the report goes on to call for EU influence over maternity leave, quotas for female representation in elected positions, the combating of gender-based violence through EU-wide legal instruments and pension rights, all of which I believe are better addressed at a national level rather than at a European level. On issues such as quotas I firmly believe it is up to the nation state and national parties to decide how they will address the gender imbalance. There are many points of agreement within this report but often it goes too far and I cannot support this.

 
  
MPphoto
 

  Димитър Стоянов (NI). - Г-жо Председател, имам един доста мъжествен приятел в България, който казва, че най-голямата му мечта е в следващия си живот да се роди жена. Същият този мой приятел казва нещо много важно: „Силата на жените е в тяхната слабост”. Аз съм убеден в истинността на това, което казва моя приятел, убеден съм че суфражисткото движение преди близо два века е постигнало много по-малко отколкото са постигнали жените на лордовете вкъщи със своята слабост пред своите лордове.

Затова не мога да приема агресивния подход и агресивния тон на доклада на г-жа in 't Veld , който според мен върши лоша услуга на жените. Дори собствената група на г-жа in 't Veld беше въвела изменения в този доклад, които да смекчат неговия тон.

И ще добавя още нещо, че днес бяхме свидетели на едно изключително лицемерие в това отношение, защото сваляйки имунитета на г-жа Morvai, този парламент я наказа за това, че тя е защитавала жени от домашно насилие. В следващия момент приемаме резолюция против домашното насилие. Това лицемерие е отвратително и аз съм против него.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE). - Madam President, I wish to explain some of my votes on this report. I abstained on paragraphs 1, 3, 5, 47 and Recital T. According to the principle of subsidiarity these are issues within the competence of Member States and I do not see why these issues are included in this report.

But I did want to make one other point. Since the report has gone into all sorts of issues which are not the competence of the Parliament, why has it not gone into the issue of gendercide? There are 100 million women missing in the world because of gender-based abortion. If this report can go into all sorts of issues in relation to abortion and war and everything else, why is it that we can never hear from this author or this committee any concern about the destruction of women because they are women on such an extraordinary scale?

It is wholly unacceptable and I am flabbergasted that it has not been mentioned in this report.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Madam President, this report contains some positive statements regarding domestic violence, female genital mutilation and forced marriages, all of which made it difficult to vote against the report.

I acknowledge the gender pay gap is still very real and it is an unjust fact of today’s employment market. I do not underestimate the need to encourage more women into politics. However, it is difficult to support a report that calls for an EU-dictated maternity and paternity leave proposal, which is both damaging to women and small businesses and is socially regressive. It supports targets and quotas at EU level and it meddles in pensions and social security measures, a red line in my view.

Unfortunately, there are too many areas I cannot support and these drown out all the good the report can do. I was therefore forced to vote against this report.

 
  
MPphoto
 

  Ioannis Kasoulides (PPE). - Madam President, my voting record always shows that I am in favour of the termination of pregnancy under certain strict medical and legal conditions. I am in favour of gay rights and so on, but I am afraid that this report has missed the opportunity for the whole House to be in agreement on the equality of men and women because it touched upon issues of strict subsidiarity, which is not acceptable because it provokes this Parliament to be divided where this Parliament should have been united.

That is why I have voted against this report and I hope that next time the opportunity is offered to deal with matters of gender equality the subsidiary issues will be left for each society to decide the ethical and social issues that are its concern.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Madam President, I very much regret that this report, which should have been about reducing inequality and highlighting a very important issue in this respect, has not only strayed into areas which are solely within the remit of the Member State, but has also been used once again to press the case for the pro-abortion lobby across the EU.

As someone who believes firmly in the right to life of the unborn child, I cannot support the distortion of reports in this way. There are already great concerns at how abortion clinics carry out their work. Indeed, only two weeks ago in the UK, the Daily Telegraph revealed the availability of gender-based abortions in a private clinic in England. That is a practice that must end and reports would be more profitable if they were to uphold the right to life of young girls such as those highlighted in the Daily Telegraph report. Despite the merits of some aspects of the report, I cannot support it and regret the continued pursuance of reports in such a one-sided way.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - Nemmel szavaztam a nők egyenlőségéről szóló in 't Veld-jelentésre, mégpedig azért, mert jogfosztott nők tömegeinek a szenvedését használja fel alibiként két gyalázatos célnak az elérésére. Az egyik célja ennek a jelentésnek, hogy további hatalmas pénzeket szerezzen a tűzhöz közel állók számára – a barátaik, barátnőik számára – teljesen fölösleges projektek európai uniós finanszírozására. Miközben a bántalmazott nők gyermekeikkel együtt úgy menekülnek, hogy semmiféle jogvédelmi lehetőséget pl. Magyarországon nem kapnak. A jogfosztott munkások a különböző multicégeknél, a munkásnők, semmiféle jogvédelmet nem kapnak. Az egész tehát egy nagy kamu!

A másik nagy hazugság, hogy ezen a jelentésen keresztül a jogfosztott nőket alibiként használva próbálja bevinni a saját agendáját a prostitúció legalizálására, az abortusz kiterjesztésére és a melegházasság rákényszerítésére a tagállamokra. Mi sem bizonyítja jobban, hogy mekkora hazugság az egész, mint az, hogy milyen lelkesen emelték igenlő kezüket a magasba a jelentés megfogalmazói akkor, amikor egy nőjogi harcos ellen kellett – személyemben – boszorkányüldözést indítani.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Madam President, I voted against the in ’t Veld report on equality between men and women in the EU. The report of course has many positive elements on gender equality which I support, such as work in the field of preventing domestic violence, forced marriages, female genital mutilation, discrimination in the workplace and unequal pay for the same work.

However, the references, for example, to maternity leave, forced paternity leave at EU level, quotas for women on the board of directors, pension rights, and a kind of EU-level criminal-law sanctions approach to combating gender-based violence are a step too far in my view and they caused me to vote against it.

Lastly, matters to do with abortion are a personal conscience matter and in my view should be deal with under subsidiarity by national parliaments and national governments and individual MPs, not MEPs.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Rovnosť žien a mužov je zakotvená v Zmluve o Európskej únii a patrí medzi základné zásady Európskej únie. Jedným z najzávažnejších stereotypov a zároveň aj demoralizujúcou diskrimináciou je zachovávanie neopodstatnených rozdielov v odmeňovaní žien a mužov za rovnakú prácu a rovnakú kvalifikáciu. Tieto rozdiely v niektorých prípadoch dokonca presahujú 25 %.

V záujme dôslednej ochrany detí, či už pred narodením, alebo po narodení, vyjadrujem ostrý nesúhlas so zavádzajúcim používaním výrazu tzv. sexuálnych a reprodukčných práv, medzi ktoré patrí aj akýsi pseudonárok na prerušenie, resp. ukončenie tehotenstva. Opätovne pripomínam, že za základné ľudské právo, či už v európskych alebo v medzinárodných dokumentoch, je výslovne uznané len právo na život. A vyhlásenia Európskeho parlamentu by mali byť s týmto ľudskoprávnym prístupom konzistentné.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Madam President, this report is supposed to be about equality between men and women in the European Union. I regret that once again the Committee on Women’s Rights and Gender Equality has strayed completely from the topic. This report is a missed opportunity to discuss gender equality and the persistent and gaping gender pay gap, still 17.5% according to paragraph 17, and yet there is only one small paragraph consisting of four-and-a-half lines dealing with this. Instead, the focus of this report was diverted to abortion, reproductive rights and the definition of the family, all of which are subsidiarity matters.

I voted against paragraph 47, reproductive rights and access to abortion; paragraph 58, reproductive and health services; paragraph 61, access to abortion for victims of rape in armed conflict. Mr Messerschmidt, Mr Kasoulides, Mr Tannock have all emphasied that the vast majority of the matters being dealt with are matters of subsidiarity. I voted against the report in total.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, tästä ryhmätoverini Sophia in 't Veldin mietinnöstä haluaisin ensin todeta, että minun mielestäni tämän tyyppiset mietinnöt eivät kuulu varsinaisesti Euroopan parlamentin saliin, koska suurin osa asioista, joita tässä käsiteltiin, ovat toissijaisuusperiaatteen mukaan jäsenvaltioiden itsensä päätettävissä.

Toisaalta tämä mietintö oli erittäin ristiriitainen myös sisäisesti. Lisäksi 33 kohdasta eteenpäin numerointi oli osaltaan laitettu väärin ja näin ollen se aiheutti hyvin paljon hämmennystä.

Voin vain todeta yksinkertaisesti, että äänestin tätä vastaan sen asiasisällön vuoksi ja sen vuoksi, että se ei kuulu tänne Euroopan parlamentin saliin. Mielestäni meidän pitää aina toimia elämän puolesta, olen niin sanottu pro life -ihminen joka suhteessa ja tämä ei valitettavasti ollut elämää puolustava mietintö. Siltäkin osin tämä ei voinut saada hyväksyntää.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, we will have to wait and see where the European Parliament stands on apple pie, but we now know its position on motherhood, and for many of the supporters of this report on equality between the sexes, it really is in that category.

Of course, if we were simply proposing equality of all citizens before the law it would be very difficult for anyone to disagree. But what has happened is that this report has become a kind of general holdall receptacle for every current nostrum – quotas on company boards, quotas in political parties, abortion law, reproductive rights. I am not saying that there is not a case to be made for and against all of those issues, but surely they ought to be determined through our national democratic mechanisms and procedures?

If national parliaments cannot even decide sensitive and ethical questions [microphone momentarily switched off] accountable to their own electorates, what are they doing there? If as independent countries we cannot settle these matters for ourselves, let us quit all and give our vineyards to a barbarous people.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Skutočná rovnosť žien a mužov nemôže byť výsledkom uprednostňovania žien cez kvóty alebo iné opatrenia pozitívnej diskriminácie. Materstvo, výchova detí, rovnako ako starostlivosť o rodinu a blízkych prispievajú k celkovému blahobytu spoločnosti aspoň tak, ako hodnoty vytvorené prácou v zamestnaní alebo pri podnikaní. Rovnoprávnosť neznamená popierať výnimočnosť ženy – matky, ale oceniť materstvo a umožniť žene slobodu pri sebarealizácii. To sa však v tejto správe nepodarilo.

Namiesto podpory materstva správa vyzdvihuje hodnotu potratu. Namiesto podpory rodiny ako prirodzeného prostredia pre narodenie a výchovu detí správa vyzdvihuje zväzky osôb s inou ako heterosexuálnou orientáciou. Ide o zastaraný pohľad na práva žien, a preto som túto správu nemohla podporiť.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, cosúil le mo chomhghleacaithe an tUasal Higgins agus an tUasal Mitchell, bhí deacrachtaí agamsa leis na moltaí seo chomh maith, go háirithe a mhéid agus a bhaineann le ginmhilleadh agus cumhachtaí na mBallstát. Bhí an iomarca ar fad sa Tuarascáil mar a dúirt an tUasal Hannan agus bhí ar a lán Feisirí vótáil ina coinne cé go bhfuil siad i bhfabhar cothromaíocht a chruthú idir fir agus mná. Nuair a fhéachann tú ar an saol mar atá sé faoi láthair agus ar an gcúlú eacnamaíochta, ceann de na cúiseanna go bhfuil cúlú eacnamaíochta againn ná go bhfuil an iomarca fear sa pholaitíocht agus an iomarca fear i gcomhlachtaí, go háirithe ar bhoird chomhlachtaí agus ba cheart é sin a cheartú amach anseo. Dá bhrí sin, tá a lán oibre le déanamh againn agus caithfimid é a thabhairt chun cinn chomh luath agus is féidir linn. Tá na moltaí anseo ach bhí siad fite fuaite le gach uile rud agus bhí ar a lán daoine vótáil ina choinne dá bharr sin.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - Ik heb tegen het verslag over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie gestemd omdat een aantal terechte punten van zorg, zoals gelijk loon voor gelijk werk, verdrinken in een bagger van wereldvreemde politieke correctheid.

Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over meervoudige discriminatie, waarvan immigrantenvrouwen het slachtoffer zijn. Waarom is het zo moeilijk om man en paard te noemen? Waarom is het zo moeilijk om te zeggen dat het gaat om de ondergeschikte positie van de vrouw in de islam? Het is een beetje gemakkelijk om te doen alsof alle culturen gelijk en gelijkwaardig zijn, om dan daarna te komen klagen dat vrouwen binnen de islam in een ondergeschikte positie moeten leven.

Helemaal te gek wordt het wanneer er gesteld wordt dat er een perfecte pariteit moet zijn tussen de ondervoorzitters van het Europees Parlement. Laat ons gewoon vrije verkiezingen houden, waar iedereen aan mee kan doen, en de mensen beoordelen op basis van hun capaciteiten en hun ideeën, in plaats van op hun geslacht.

 
  
  

Relazione: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, this report is a classic example of do as I say not as I do. One would expect the EU institutions themselves with many politically appointed executives to be leading the way. I cannot understand why one of the most influential institutions in the EU, namely the European Central Bank, does not get included in the scope of this report.

We sit and lecture and mandate gender equality for any number of private institutions and already have legislative proposals on the table covering diversity on the boards of financial institutions yet the ECB itself does not currently have a single woman on its executive board. Many Member States still think it is acceptable to consider an all-male shortlist every time a position on the ECB comes up. I refuse to accept that there are no competent women out there able to take part in economic decisions that affect the lives of over 500 million EU citizens or that the Bank’s dealings with Greece and other troubled economies over the coming years would not benefit from a female perspective. Let the EU institutions fix their own gender deficit before turning to others.

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin (ECR). - Madam President, as a young elected female representative, I feel it important to outline my opposition towards the report on women in political decision-making.

It is regrettable that women are so badly under-represented in politics. We must encourage improvement on the 24% EU national average of women in political decision-making roles. The situation is even worse in Westminster in the UK where 22% of Members of Parliament are women. Considering that 51% of the UK population is female, this imbalance becomes stark. I therefore support ideas such as mentoring programmes, whereby training and exchange programmes could be used to better promote young women’s political participation and I commend the work of the Conservative Women’s Organisation in the UK in encouraging young women. I even recognise that my own Conservative Party has tried to promote women by supporting all-women shortlists, as David Cameron did in 2009, and so it should be that nation states and parties within nation states should have the freedom to address the gender imbalance as they see fit.

However, what I do oppose is the EU creating a top-down approach, whereby they impose quotas and other measures to address the gender imbalance.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD). - Fru formand! Jeg tror, at vi alle er enige om, at kvinder udgør et fantastisk aktiv for hele vores samfund. Mit parti har eksempelvis igennem næsten 20 år haft en fantastisk succes med netop en kvindelig formand.

Det store spørgsmål er imidlertid bare: Er det virkelig de eneste karakteristika ved et menneske, der er væsentlige? Hvis man vil lave kvoter for kvinder, fordi de er kvinder, hvorfor så ikke lave kvoter for så meget andet? Hvad med geografiske kvoter? Der er vel ikke nogen, der vil påstå, at en kandidat fra provinsen skulle være mindre kvalificeret end en kandidat fra en by. Eller hvad med alderskvoter? Jeg er overbevist om, at der på rigtig mange af de lister og i de bestyrelser, vi har rundt omkring i Europa, er en klar overvægt af ældre personer. Er det ikke en urimelig diskrimination? Eller hvad med seksuelle kvoter? Homoseksuelle er vel lige så gode mennesker som heteroseksuelle. Omkring en tyvendedel af Europas befolkning er homoseksuelle, så hvad med at lave homoseksuelle kvoter? Det vil være en tirade af kaos, man bevæger sig ud i.

Lad mig derfor slå fast, at årsagen til, at jeg har stemt nej i dag, ikke er, at jeg er imod kvinder, ikke er, at jeg er imod ældre eller homoseksuelle, men er, at jeg er imod kvoter og tanken om, at mennesker kan gøres op i kvoter. Kvoter, det er for fisk og CO2 og den slags, ikke for mennesker af kød og blod!

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (EFD). - Gelijkwaardigheid van man en vrouw, en daarvan afgeleid, gelijke rechten voor man en vrouw, dat zijn verworvenheden, dat is een principe waar in mijn ogen geen zinnig mens nog aan kan twijfelen. Dat is trouwens voor mij ook een van de belangrijkste redenen waarom ik bijvoorbeeld de islam volstrekt onverenigbaar acht met de beginselen van de democratische rechtsstaat zoals wij die in Europa gelukkig kennen.

Maar, dit gezegd zijnde, blijf ik absoluut tegenstander van het quotasysteem om de vertegenwoordiging van vrouwen in de politieke besluitvorming artificieel op te vijzelen. Het is de taak van de kiezers, waaronder dan toch 50% vrouwen, om hun vertegenwoordigers te kiezen.

Er zijn allicht meer mannen dan vrouwen die zich op dit ogenblik actief voor politiek interesseren. Dat is niet enkel een gevolg van discriminatie. Als wij dat als volwassenen onder elkaar eens konden vaststellen, dan zou dat al een stap vooruit zijn. Maar neen, dat kan blijkbaar niet, en dus blijven wij met dit verslag in de sfeer van de ronkende verklaringen aan de klaagmuur en dat is jammer.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, nonostante i progressi dobbiamo purtroppo ammettere che le donne subiscono ancora molte disparità in tutti i settori, compresa la partecipazione attiva al processo decisionale e politico. Una disparità presente in tutti gli Stati membri e che non risparmia neanche la nostra Istituzione, le donne in quest'Aula di fatti ricoprono solo il 34% dei seggi.

Per arrivare ad una parità tra uomini e donne si devono prima di tutto rimuovere gli ostacoli culturali e iniziare a parlare di politica di genere e un primo cambiamento deve proprio iniziare dai partiti. Diverse le misure positive indicate nella relazione del collega che condivido pienamente, anche quelle delle quote rosa, che sebbene non siano la soluzione migliore, ritengo che sia l'unica percorribile fino a quando, come dicevo, non ci sarà un cambiamento culturale e di approccio. Grazie.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Madam President, it is a given that we need more women in politics, in fact in all spheres of life. What we do not need is to put them there through non-flexible EU legislation which establishes targets and quotas for women.

Member States need to look at their own political systems and decide how best to support women in these fields. Member States must have the right to decide what is best for their government and how to format their government. Who is in the government is up to the electorate. Candidates must always be selected on merit and the ability to do the job.

This report is patronising to women and it is venturing outside the EU jurisdiction.

 
  
MPphoto
 

  Димитър Стоянов (NI). - Г-жо Председател, колеги, аз лично съм бил облагодетелстван от система на квоти, тъй като моят юридически факултет – най-престижния юридически факултет в България, приемаше наравно момчета и момичета и ако ситуацията не беше такава, аз най-вероятно нямаше да мога да вляза и да завърша своето юридическо образование. Но дали беше справедливо, че аз и още няколко други момчета отнехме местата на момичета, които са били по-добре подготвени от нас и са се представили по-добре на изпитите?

Много добре знаете, че отговорът на този въпрос е отрицателен. Затова заставам против налагането на квоти. Наскоро се роди моето първо дете – едно прекрасно малко момиченце. Като всеки родител аз искам тя да ме надмине и искам, когато порасне, да успява да пробива в своята професия и своята кариера благодарение на способностите си, а не на подаяния под формата на квоти, както, за съжаление, направи баща ѝ.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Madam President, whilst I agree that there are disproportionately low numbers of women in political roles, and indeed high in business, and we want to see those barriers which remain broken down, I do not believe that this report from the European Parliament will be the instrument to do so.

I am sure that I speak for the vast majority of women in saying that we want career advancement on the basis of merit, on our ability to actually do the job, rather than on our gender. I want people to vote for me on my record of representation, not because I am a woman. I certainly do not want someone else to suffer discrimination in order to advance my career. Capable, ambitious women want to reach the pinnacle of their careers on what they have achieved and what they can offer. To progress because you are a woman in order to meet an EU statistic would be a hollow achievement indeed.

I want to state that I firmly support mentoring programmes and I want to commend the work of organisations such as the Ballybeen Women’s Centre in my own constituency – an example of real working women who are tackling the issue head-on, with greater access to education, training and support.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Madam President, I voted alongside my group against the Pietikäinen report on women in political decision-making. While I accept strongly that there is a numerical imbalance between men and women in terms of numbers involved in political decision-making at the highest levels, and that this is not an ideal state of affairs, I strongly reject EU-wide quotas and targets being put in place and enforced.

I believe that this is a matter for national governments and political parties and their electorates. Although I do not oppose the notion of introducing targets at national level, I again feel strongly that this is a matter to be organised by the Member States as they see fit within their own political systems. Lastly, I would like to make the comment that, within my own political party, Margaret Thatcher never felt remotely held back in her rise to power in the United Kingdom by being a woman.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Táto správa má názov Ženy v procese politického rozhodovania – kvalita a rovnosť. Som hlboko presvedčený – tak ako niektoré kolegyne predrečníčky – a som rád, že práve ženy o tom hovoria, že ich to vlastne uráža, že máme stanovovať nejakým umelým spôsobom to, či sa ony majú dostať k slovu, alebo či majú sedieť na niektorej veľmi významnej pozícii.

Áno, spoločné vyhlásenie prijaté na 66. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku odporúča, aby politická účasť žien bola čoraz väčšia, lebo to má pozitívny význam pre demokraciu atď. Samozrejme, existujú aj mnohé dokumenty, ktoré nabádajú členské štáty, aby pracovali na odstránení akejkoľvek diskriminácie. S tým môžem súhlasiť. Ale som hlboko presvedčený, že zavádzanie kvót v prospech žien nie je ten správny prístup a ženy skôr ponižuje. Vyhradzovať prostredníctvom kvót, aby sa ženy viac dostávali ku slovu, keď si ony môžu v normálnej súťaži osôb a myšlienok túto pozíciu čestne vybojovať, je scestné.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Madam President, I am very happy to support this own-initiative report – and that is what it is, an own-initiative report. I would like to congratulate the rapporteur on an excellent report which sets out some very practical and realistic measures, unlike the last report which we debated here.

Gender quotas, in my opinion, are the only real means of change. I look at the Irish Parliament. It has a record high of 26 females since we got our independence in 1922 – that is what we have now. In percentage terms, it only represents 16% of the composition of Parliament, a far cry from the 30% target set by the UN.

We need to reinvent our political system so that it is gender-balanced. I look at Spain, for example, and Belgium, where they introduced gender quotas. The proportions of women in Parliament have rocketed since the introduction of legally-binding quotas. Belgium, for example: 12.7% in 2007, 35% now; Spain: 26% in 2008, 36.3% now; but I want to emphasise that it is only a very temporary measure until we get gender balance – because that is what it is all about.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Zástancovia kvót nechcú, aby ženy mali slobodu rozhodnúť sa. Chcú rozhodnúť za ne. Podľa nich sú ambície žien rovnaké ako ambície mužov. Riadiť firmu, politickú stranu či vládu. Deti a rodina sú prekážkou. Na jej prekonanie treba zaviesť právo na potrat a kvóty v zamestnaní. No kvóty diskrimináciu neriešia, ale prehlbujú. Väčšina žien má totiž aj ambíciu stať sa matkou. Sú diskriminované pre to, že robia množstvo práce, ktorú nikto nechce vidieť. Z pohľadu zamestnávateľa je pripravenosť ženy starať sa o rodinu a blízkych rizikom, ktoré rieši neprijatím do práce, nižším platom alebo kariérnou stagnáciou. Nižší príjem sa nakoniec negatívne odrazí aj na výške dôchodku každej matky. Z pohľadu ženy teda ide až o trojnásobnú nespravodlivosť. Toto je skutočný problém dnešných žien. Nemohla som správu podporiť.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan sanoa, että tämä Sirpa Pietikäisen mietintö on hyvä ja kannatettava mietintö. Äänestin sen puolesta, ja jos tätä vertaa vaikka äsken käsittelyssä olleeseen Sophia in t' Veldin mietintöön, niin tässä on huikea ero. Tässä asiat on laitettu oikeanlaiseen kontekstiin ja lähdetty juuri siitä ajatuksesta, että pätevyys ratkaisee. Mutta vielä on matkaa meillä Euroopassa siihen, että yksistään pätevyyden pohjalta voitaisiin tehdä ratkaisuja.

Tarvitaan töitä, tarvitaan kasvatusta ja asennetta siihen, että naisia ja miehiä kohdellaan tasa-arvoisesti työmarkkinoilla ja erilaisissa tehtävissä. Sen vuoksi uskon, että kiintiöt tulevat olemaan poliittisessa päätöksenteossa tällainen siirtymäkauden ratkaisu.

Me tarvitsemme toimia, koska puheet eivät ole riittäneet. Siitä on hyviä esimerkkejä; kuten täälläkin käynyt on ilmi, muun muassa Euroopan keskuspankki, jossa ei ole yhtään naista. Tiedän kyllä, että joissakin maissa on tasa-arvovaltuutettujen toimistoja, joissa ei ole yhtään miestä ja näin edelleen. Lähtökohtaisesti pitää olla, että miehiä ja naisia on mukana päätöksenteossa ja uskon, että tämän kautta voidaan vahvistaa eri maissa tätä kehitystä, että tasa-arvo voi toteutua.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - Wij hebben daarjuist gestemd over een verslag over de gelijkheid van mannen en vrouwen in de EU. Het verslag Pietikäinen bepleit net het tegenovergestelde, aangezien er openlijk gepleit wordt voor een voorkeursbehandeling voor vrouwen. Daarmee wordt de klok 50 jaar teruggedraaid en wordt het sexisme tegen vrouwen gewoon vervangen door een politiek correct soort sexisme, een sexisme tegen mannen.

Dit verslag wil van alles opleggen aan de lidstaten, zelfs aan de politieke partijen in de lidstaten. Die zouden ook verplicht worden om in hun bestuursorganen rekening te houden met geslachtsverschillen. Nu, dit soort zaken zijn een belediging, een affront voor alle bekwame en actieve vrouwen. Laat ons dus ophouden met die onzin en mensen beoordelen op basis van wat zij kunnen, in plaats van op hun geslacht.

 
  
  

Relazione: Sven Giegold (A7-0432/2011)

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, voglio esprimere innanzitutto un apprezzamento molto sincero al lavoro che ha fatto il collega Giegold con questa relazione d'iniziativa e ricordo anche con lui e con altri condividiamo un'attiva presenza nell'intergruppo Economia sociale di questo Parlamento.

Il mio gruppo politico –come sapete – ritiene che il modello sociale sia una della caratteristiche fondanti del progetto dell'integrazione europea, quindi non una semplice, una delle tante politiche, ma una politica che caratterizza proprio il nostro progetto. E di questi tempi, con gli attacchi anche legati alle necessità di tagli della spesa pubblica, noi difendiamo ancora con convinzione questa priorità, sappiamo che può essere modello sociale aggiornato o modificato, ma riteniamo che vada anche mantenuto, difeso e ribadito proprio come una priorità.

Quindi credo che in questa stessa visione noi dobbiamo valorizzare anche soggetti economici che fanno impresa, che fanno produzione di beni e servizi, come le cooperative e che hanno un ruolo molto particolare della così detta economia sociale europea: sono imprese che ribadiscono che si può fare produzione, si può fare buone cose, si può essere efficienti anche se non si ha il profitto come obiettivo, ma per esempio si ha quello dell'occupazione, del welfare, della valorizzazione del lavoro e del contributo alla vita della comunità locale.

Ecco perché è importante – e concludo Presidente – che l'Europa metta a disposizione gli strumenti utili per una politica attiva e fare un buono statuto, non quello che c'è ora, inagibile, ma un buono statuto per le cooperative può essere un modo per aiutare questo settore così importante.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, cooperatives have a hugely important role in local economies, particularly in this time of economic hardship when necessary cuts are being made to public services. Setting up local cooperatives to meet local needs should be the obvious solution.

However, I think the concept of European cooperative societies misses the point. Setting EU directives to harmonise the concept of a cooperative is not what is necessary to make setting them up easier.

The real problem is the huge amount of red tape and bureaucracy that any number of other EU directives and regulations create and thus stifle small businesses, no matter whether they are organised as cooperatives, social enterprises or for-profit businesses.

I can only hope that the Commission’s commitment to a social business initiative and all businesses across the EU will turn words into action and actually deal head on with the issue of red tape and bureaucracy which affects all of my Welsh businesses, however they may be structured.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat pentru raportul colegului Giegold, deoarece societățile cooperative europene contribuie la creșterea economică, consolidarea pieței interne și crearea de locuri de muncă. Totodată, ele participă la realizarea politicii de coeziune, prin activitatea la nivel global și regional. În prezent, acest sector important nu este gestionat în mod unitar.

Consider binevenită inițiativa de a revizui Directiva privind societățile cooperative europene conform articolului 17, pentru a lua în calcul nevoile specifice ale lucrătorilor. Participarea lor la cooperative este esențială și trebuie să se desfășoare în condiții cât mai favorabile. În același timp, statutul societății cooperative europene ar trebui modificat, în vederea simplificării accesului pentru utilizatori. Astfel, va fi stabilit un cadru juridic uniform, care să permită societăților cooperative din statele membre să-și planifice și să-și realizeze activitățile la scară comunitară.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Caronna (S&D). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, il ruolo del movimento cooperativo è sempre stato importante nel costruire una dimensione economica più equilibrata e più giusta. E in questo momento, dove attraversiamo una delle più gravi crisi economiche e sociali del dopoguerra, la funzione delle società cooperative diventa cruciale: è infatti evidente che laddove vi è stato un robusto sviluppo della dimensione cooperativa nell'economia si sia prodotto di conseguenza un aumento dell'occupazione, un lavoro più qualificato, una redistribuzione della ricchezza prodotta più equilibrata.

È dunque positivo che l'Unione europea abbia adottato uno statuto per le società cooperative, ma ora più che mai è necessario che vi sia una reale semplificazione delle regole. Abbiamo bisogno di dare nuovi impulsi alla creazione di un quadro comune europeo nel campo della cooperazione e questo deve avvenire aiutando e non creando ostacoli burocratici. Per questo ho votato a favore di questa risoluzione e mi auguro che la Commissione e il Consiglio operino attivamente per risolvere attivamente per risolvere i problemi citati.

 
  
MPphoto
 

  Vincenzo Iovine (ALDE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi felicito dell'adozione della relazione sullo statuto della società cooperativa europea a cui ho contribuito in modo fattivo. Vorrei evidenziare l'importante ruolo dell'esperienza cooperativa in Italia e in Europa e del suo impatto sul territorio, in particolare, nel momento di crisi che stiamo attraversando ora.

Devo però constatare con rammarico che la società cooperativa europea non si è ancora affermata dato il suo scarso utilizzo: nel 2010 sono state registrate solamente 17 società. Questo dovrebbe farci interrogare sull'applicabilità del quadro giuridico. Io credo che oggi più che mai sia necessaria una semplificazione che renda le piccole organizzazioni in grado di accedere alle informazioni relative alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento e della direttiva.

Inoltre, ritengo necessario ricordare gli impegni presi dalla Commissione e in particolare l'inserimento delle cooperative negli strumenti finanziari del Fondo europeo per gli investimenti e fare esplicito riferimento a condizioni di maggior favore per le cooperative come l'accesso al credito agevolato e la fiscalità di vantaggio. L'esperienza italiana ha dimostrato che qualora le cooperative siano sostenute da strumenti e agevolazioni adeguati producono risultati eccellenti sul piano dell'occupazione e sociale. Grazie.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Madam President, I am abstaining on the Giegold report on the Statute for a European cooperative society with regard to the involvement of employees. While I do not oppose the idea of an SCE per se – and personally I strongly support the cooperative movement as a great business and social model – I note that the uptake has been relatively slow at EU level with only 17 such establishments set up since 2010.

Given this slow uptake, I do not back the calls for the creation of a dedicated European year of the social economy, and neither do I support the initiative put forward in the report for urgent improvements within the Commission with regard to the organisation and financial resources dedicated to the social economy. Instead I much prefer the big society idea promoted by my very own Prime Minister, David Cameron. Maybe other EU Member States should look at the UK and copy this example.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL). - Madame la Présidente, je veux dire ici ma satisfaction de voir le Parlement européen réaffirmer son soutien à cette forme si particulière de société que sont les coopératives. Des sociétés qui représentent un poids réel: 160 000 coopératives pour 5 400 000 salariés. Certes, nous ne ferons pas d'angélisme et savons parfaitement que certaines coopératives se comportent comme de véritables prédateurs, comme cette coopérative finlandaise qui vient de rayer M-real Alizay de la carte en laissant plus de 400 salariés sur le bord de la route. C'est vrai et c'est honteux mais, en règle générale, les coopératives ont un tout autre comportement et surtout, en bien des occasions, cette forme de société permet aux salariés de sauver et de développer des entreprises qu'on voulait tout simplement détruire.

Voilà pourquoi il nous faut soutenir cette forme si particulière de société où chacun compte pour un.

 
  
  

Relazione: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

 
  
MPphoto
 

  Ana Miranda (Verts/ALE). - Senhora Presidente, o Processo de Bolonha tem dois objetivos fundamentais que apoiamos sem reservas. Permite a compatibilidade entre os sistemas de ensino superior na Europa e remove as barreiras à mobilidade para estudar e trabalhar em qualquer outro país europeu.

Valorizamos que o relatório reforce o aspeto social de Bolonha para garantir que nenhum estudante deixe de entrar no ensino superior e nos intercâmbios universitários por motivos económicos. Eu mesma fiz Erasmus na Alemanha e sei o que significa trabalhar para pagar estudos.

A chave para que o Processo de Bolonha tenha sucesso está no financiamento das universidades, que devem ter mais recursos financeiros, suficientes e estáveis para garantir um ensino superior de excelência. O próprio relatório reconhece que há governos que não fornecem às universidades o suficiente apoio financeiro. No meu país, por exemplo, os cortes em matéria educativa provocam a asfixia económica das universidades galegas, cada vez com menos recursos e com menos possibilidades de inovar e investigar.

As universidades públicas não devem ser permanentemente questionadas e tratadas como entidades desleixadas e ineficientes. Temos que mandar uma mensagem clara aos governos para que apostem decididamente pelas universidades públicas.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, whilst I support the Bologna process which, although not an EU initiative, has 47 countries agreeing to facilitate movement for study or employment between countries within the European Higher Education Area, I was not able to support this report, as I firmly believe that education is and should remain a competence reserved for Member States. So I do not agree with a number of the recommendations that have been made in this report.

Although I would not be opposed to additional cooperation between universities, or other education institutions in third countries and the EU, I am opposed to any harmonisation of academic standards at the EU level and beyond.

Similarly I cannot support the recommendation for an agreement for financial support on a common core curriculum. Even within the United Kingdom, Wales, England, Scotland and Northern Ireland have differences in their curricula and, although they have some harmonisation of academic standards, they are not always the same and do not need to be. If we can work on a diverse platform for education within my Member State, why not amongst the EU and, as described here, within the 47 countries?

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin (ECR). - Madam President, the Bologna Process is part of an ongoing task to create a European higher education area which will help to facilitate the mobility of students and professionals. I believe that education is a key factor in boosting economic growth and, as such, I was able to support some of the aspects of the report. I was also the rapporteur of the opinion of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, in which I highlighted the important role of research, employability, mobility and the importance of university-business dialogue in essential links of the Bologna Process, with the connections in the mutual recognition of professional qualifications.

It seems, however, that some have been carried away in the drafting of this report and it includes elements which are very difficult for me to support. As a British Conservative, I cannot support the repeated calls for more funding and increased public investment in higher education at a time of difficult cuts for many Member States, my own included. In addition to this, the report calls for harmonisation of academic standards and for strong financial support where there are agreements on common core curricula. Education is the competence of the Member States and it should remain that way. On this basis, I have had to vote against this report.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Madam President, mobility is an important principle of the single market. Also, many students find studying abroad to be a rewarding experience. However, I do not believe this means we need to accept the rigid recommendations of the Bologna Process, not least because education is a Member State competence.

Three of the top universities in the world are in the UK, with one of them, Imperial College, in my home constituency of London. There is a danger that the Bologna Process, with its emphasis on an academic credit system, will lead to a mechanical approach to learning or, worse still, the dumbing down of British universities. Student success should be based on their achievements, not the number of hours they spend in the lecture hall. I will be saying ‘no’ to this report and I voted against it.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore della relazione del collega Berlinguer, con il quale mi complimento per il lavoro svolto e per l'ottima analisi effettuata. La relazione infatti evidenzia appieno i problemi e le carenze che ostacolano l'effettiva formazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore.

Mi riferisco in particolare al rapporto insufficiente che corre tra le università e il mondo del lavoro, all'ancora incompleta revisione dei sistemi nazionali di certificazione e al non equo accesso ai sistemi universitari. Condivido quindi l'appello lanciato dal collega in merito all'adozione di un sistema di certificazione comune per arrivare al mutuo riconoscimento dei titoli universitari.

Al contempo, mi auguro che la prossima conferenza ministeriale programmata per aprile affronti il vero punto dolente della questione, ovvero la necessità e l'urgenza di avanzare rapidamente nell'iter di revisione della direttiva sulle qualifiche professionali e il loro riconoscimento. Grazie.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, nel 1999, con la firma della Dichiarazione di Bologna, i paesi europei firmatari si impegnarono a collaborare per la creazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore entro il 2010. Questo traguardo avrebbe dovuto garantire qualità accademica, sviluppo economico e coesione sociale, occupazione e apprendimento permanente dei laureati. Condivido la relazione avanzata dal collega poiché chiede un'azione decisa e coordinata a livello europeo.

Il riconoscimento dei titoli di studio sulla base di un sistema efficiente di certificazione della qualità costituisce un buon punto di partenza per incentivare gli Stati membri ad adottare il quadro nazionale delle qualifiche per l'apprendimento permanente. È indispensabile implementare e sviluppare un sistema di istruzione superiore europeo che permetta e incoraggi la libera circolazione del sapere. Penso che le misure contenute nella relazione rappresentino la giusta strada da percorrere per incrementare la produttività e la competitività europea. Grazie.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea acestui raport, deoarece Uniunea are nevoie de educație de calitate, care să încurajeze cercetarea și inovarea. Tinerii trebuie să poată dezvolta o gamă largă de competențe pentru a se integra și adapta rapid pe piața muncii. Având în vedere dificultățile întâlnite la prima angajare, subliniez importanța stagiilor și a programelor de integrare profesională. Recunoașterea diplomelor și a calificărilor profesionale este esențială pentru a încuraja mobilitatea studenților, dar și pentru piața unică și libera circulație a lucrătorilor.

Îmi exprim speranța că reuniunea ministerială de la București, din aprilie, va avea rezultate pozitive, contribuind la crearea spațiului european al învățământului superior. Menționez că România a lansat un program complex de reformă a educației, ca parte a reformei statului. Asigurarea unui învățământ de calitate rămâne una dintre prioritățile guvernului român.

 
  
MPphoto
 

  Marco Scurria (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, io ho votato in favore alla relazione che riguarda il Processo di Bologna del collega Berlinguer. La creazione di uno spazio europeo aperto dell'istruzione superiore costituisce un importante risultato per tutti quanti noi.

È ancora più importante la necessità di armonizzare il riconoscimento dei titoli e del quadro delle qualifiche, la completa revisione dei sistemi nazionali di certificazione della qualità dell'insegnamento universitario. Ancora oggi abbiamo studenti che con l'Erasmus acquisiscono titoli che non vengono riconosciuti poi nelle proprie università di appartenenza o possibilità di accesso alle università troppo differenti e talvolta anche discutibili.

Per questo abbiamo bisogno di un rafforzamento del Processo, per raggiungere gli obiettivi della strategia 2020 in termini di crescita di occupazione e di ripresa economica, anche grazie ad una migliore sinergia tra università e mondo dell'impresa e del lavoro.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Caronna (S&D). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, la creazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore è un grande obiettivo che l'Unione europea è stata in grado di darsi. Tuttavia, nonostante i progressi fatti dalla Dichiarazione di Bologna – che risale come è stato ricordato al '99 – dobbiamo registrare che per quello che riguarda la mobilità degli studenti e l'equiparazione dei titoli di studio tra i vari paesi, i risultati non sono affatto soddisfacenti.

Per questo ho votato con favore a questa relazione. Noi abbiamo bisogno di accelerare in questa direzione, abbiamo bisogno di invertire la tendenza, soprattutto in alcuni paesi, e ridurre gli investimenti nel campo della formazione e per questo l'armonizzazione prevista dalla Dichiarazione di Bologna rimane essenziale per rendere più forte tutto il sistema formativo europeo e più dinamico il mercato del lavoro. Anch'io mi complimento con il collega Berlinguer per l'ottimo lavoro svolto. Grazie.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, äänestin tämän tärkeän mietinnön puolesta. Bolognan prosessi eli eurooppalaisen korkeakoulualueen luominen on ollut menestystarina. Vuonna 1998 aloitettuun prosessiin osallistuvien maiden määrä on noussut lähes viiteenkymmeneen, myös Euroopan ulkopuoliset maat ovat osoittaneet suurta mielenkiintoa prosessia kohtaan.

Keskeiset Bolognan prosessin tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Eurooppalainen yhteistyö korkeakoulutuksen saralla on kasvanut merkittävästi.

Bolognan prosessissa on yhä parannettavaa. Haasteena ovat edelleen tärkeät kokonaisuudet kuten liikkuvuuden lisääminen ja monipuolistaminen, tutkintojen tunnustaminen ja yhdenmukaistaminen sekä nuorten työllistyminen valmistumisen jälkeen.

Vaikka yliopistojen nykyaikaistamista ja vahvistamista koskeva tehtävä kuuluu ensisijaisesti jäsenvaltioille, kuten kollegat ovat todenneet, mukana tulee olla myös EU:n toimielimet sekä muut sidosryhmät. Euroopan unionin on tuettava osaltaan Bolognan prosessin onnistumista.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Madam President, I voted against the Berlinguer report on the contribution of the European institutions to the consolidation and progress of the Bologna Process which is not a bad thing per se, but it should stick to the mutual recognition of degrees and diplomas. I feel strongly that educational policy should be primarily the preserve of the governments of the EU Member States.

A particular concern to the British Conservative Delegation are the repeated calls for more places and funding for higher education. Given that the British Government has recently made efficiency savings in the areas of higher education and increased tuition fees, we find it difficult to agree with a report that states that such cuts have a negative effect on attempts to strengthen the EU’s social dimension.

Personally, I would like to see, in my country, more support for teaching technical skills and crafts, equipping young people for jobs, which are needed in the economy rather than unlimited expansion of higher education.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, äänestin tämän Berlinguerin mietinnön puolesta, koska tämä on erittäin hyvä ja tärkeä eurooppalaiselle korkeakoulualueelle ja sen kehittämiselle. Bolognan prosessi on ollut menestystarina. Tavoite, jonka Berlinguer itse esitti tässä – hänhän on ollut yksi niistä ministereistä, joka on laittanut alulle tätä prosessia silloin Sorbonnessa 1998–1999 – tavoite, että kaikki EU-kansalaiset voisivat olla samalla lähtöviivalla, mitä tulee tutkintoihin, ja sitä kautta sitten sijoittua eri puolille sisämarkkinoita ja laajemminkin töihin ja että tutkinnot vastaisivat toisiaan, tämä tavoite on erittäin hyvä ja sen puolesta pitää meidän tehdä työtä.

Tässä on mukana siis 47 jäsenvaltiota kaiken kaikkiaan. Mehän kaikki tiedämme sen, että Euroopan unionin valta on avoimen koordinaation valtaa, ja sitä tässä käytetään. On muistettava myös se, että jäsenvaltioilla on lopullinen toimivalta.

Englantilainen brittien yliopisto- ja korkeakoulujärjestelmä on hyötynyt tästä, ne ovat voimakkaasti olleet tämän puolesta, ja siksi nyt tuntuu vähän erikoiselta, että brittitoorit vastustavat tätä. Ei kai nyt vain ole ystäväni toorit niin, että te vastustatte kaikkea, mikä EU:hun liittyy? Tämä on menestystarina, tämä on hyvää yhteiselle Euroopalle eikä tämä ole keneltäkään pois, päinvastoin.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Rozvíjanie spoločného európskeho priestoru pre vzdelávanie je veľmi dôležité pre budovanie znalostnej ekonomiky v Európskej únii. Je však potrebné budovať v prvom rade kvalitu. Aj preto je dobré, že Komisia pripravuje rankingový systém, ktorý nám dá detailnejšie informácie o úrovni univerzít a ich fakúlt. Na Slovensku máme s porovnávaním vzdelanostnej a výskumnej kvality vysokých škôl dobré skúsenosti. Vznik akademickej rankingovej agentúry umožnil, že nielen vláda, ale v prvom rade študenti majú v rukách dôveryhodný nástroj pri rozhodovaní o svojom budúcom štúdiu. Bolo by dobré, aby sa tejto otázke venovalo v budúcnosti viac pozornosti aj na úrovni Európskej únie.

 
  
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
  

Racommandazione: Claude Moraes (A7-0020/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de l’accord entre l’UE, l’Islande et la Norvège sur l’application de la convention du 29 mai 2000. Les dispositions contenues dans cet accord visent à renforcer la coopération judiciaire en matière pénale entre ces derniers. Elles concernent aussi bien l’audition des témoins que le partage d’information. Conclu entre les Etats membres, cet accord nécessite l’approbation du Parlement européen en vertu du Traité de Lisbonne.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente proposta de retificação do Protocolo em questão, considerando que é necessária uma cooperação alargada e sem fronteiras no que respeita à luta contra o crime. Com a assinatura deste protocolo, a União Europeia aumenta assim a sua área de cooperação em termos criminais, podendo estes países e os Estados-Membros da EU beneficiarem de informações sobre transições bancárias e combate ao crime organizado, o que só beneficia a segurança dos cidadãos europeus em geral.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of this resolution concerning the Mutual Legal Assistance Agreement with Norway and Iceland, which will improve judicial cooperation in criminal matters between the Member States of the EU and Iceland and Norway by applying certain provisions of the Convention of 29 May 2000 on Mutual Assistance in Criminal Matters between Member States of the European Union and the 2001 Protocol to Iceland and Norway. Cooperation will involve the hearing of witnesses, experts and accused persons by telephone or video conference, controlled deliveries, covert investigations and joint investigation teams and requests for information on banking transactions, bank accounts and their monitoring to combat crime in general and organised crime in particular. I believe this will help to combat trans-border crime and enhance cooperation with the two countries and will serve to make the EU safer and more secure.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – En 2002, des négociations sur des accords d'entraide judiciaire entre l’Union européenne et nos voisins, la Norvège et l'Islande, ont été lancées. Lors de la dernière session plénière, j'ai voté en faveur d’un accord qui vise à améliorer cette coopération judiciaire. Comme le précise le rapporteur Claude Moraes, il s'agit, entre autres, de dispositions concernant l'audition des témoins, d'experts et de personnes poursuivies, par téléphone ou visioconférence, les livraisons contrôlées, les enquêtes discrètes et les équipes communes d'enquête ainsi que les demandes d'information sur les transactions bancaires, les comptes bancaires et leur surveillance pour lutter contre la criminalité en général et contre le crime organisé en particulier. Renforcer la coopération avec nos voisins passe aussi par l’échange d’informations en faveur de notre sécurité. J’approuve entièrement les avancées prévues dans ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šią rekomendaciją. 2000 m. gegužės 29 d. Konvencijos dėl valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose tikslas yra skatinti ir modernizuoti teisminį, policijos ir muitinių bendradarbiavimą bei geriau kovoti su tarpvalstybiniais nusikaltimais. Susitarimu su Islandija ir Norvegija siekiama pagerinti Europos Sąjungos valstybių narių ir Islandijos bei Norvegijos teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Susitarimas su šiomis šalimis buvo pasirašytas dar prieš šešerius metus, todėl atsižvelgiant į jo svarbą , pritariu Europos Parlamento rekomendacijai nedelsiant sudaryti minimą susitarimą

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Wyrażam zgodę na zawarcie umowy dotyczącej wzajemnej pomocy prawnej z Norwegią oraz Islandią. Ujednolicenie norm postępowania w sprawach karnych, również w stosunku do europejskich krajów nienależących do Wspólnoty, leży w interesie bezpieczeństwa obywateli. Przykład Andersa Breivika pokazuje, że nawet w państwach sąsiednich o ustabilizowanej sytuacji politycznej i gospodarczej wciąż możliwe jest zagrożenie terroryzmem wewnętrznym. Dochodzenie, tylko w tej konkretnej sprawie, wymagało szerokiej współpracy Norwegii z innymi krajami europejskimi, w tym Polską. Umowa umożliwi między innymi przesłuchiwanie świadków, ekspertów i oskarżonych za pośrednictwem wideokonferencji, co znacznie usprawni procedurę postępowania karnego prowadzonego przez policję w różnych krajach. Liczę więc na zacieśnienie współpracy w zakresie zwalczania przestępczości z państwami, które są przecież udziałowcami strefy Schengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šios Europos Parlamento rekomendacijos, kadangi pagal Europos Sąjungos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės susitarimą dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose siekiama gerinti ES valstybių narių, Norvegijos ir Islandijos teisminį bendradarbiavimą, taikant beveik visas 2000 m. Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio teisinės pagalbos ir jos 2001 m. protokolo nuostatas. Šis susitarimas apima nuostatas dėl liudininkų, ekspertų ir kaltinamųjų apklausos telefonu ar rengiant vaizdo konferencijas, kontroliuojamojo gabenimo, slaptų tyrimų ir jungtinių tyrimo grupių, taip pat informacijos apie bankininkystės sandorius, bankų sąskaitas ir jų stebėseną, užklausas, siekiant kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Europos Parlamentas palaiko šį susitarimą, kadangi pagal šį dokumentą išplečiamas taisyklių dėl savitarpio teisinės pagalbos, kurios jau galioja ir daugeliu atvejų yra taikomos valstybėse narėse, taikymas įtraukiant Norvegiją ir Islandiją. Tai neabejotinai padės kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu. Be to, taip bus pagerintas bendradarbiavimas su šiomis dviem šalimis, kurios jau priklauso Šengeno zonai, o Islandija šiuo metu dar ir dalyvauja derybose dėl narystės Europos Sąjungoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – Je me suis toujours exprimé en faveur d'une coopération plus approfondie à l'échelle européenne. C'est donc tout naturellement que j'ai approuvé cet accord qui permet d'améliorer la coopération judiciaire en matière pénale entre les Etats membres et étend celle-ci à la République d'Islande et au Royaume de Norvège. La criminalité est aujourd'hui transfrontalière, il me semble donc urgent de faire en sorte que les différentes autorités nationales compétentes en matière judiciaire et pénale puissent travailler activement main dans la main. Il en va de l'efficacité de notre système judiciaire. Je suis par ailleurs satisfait de constater que cet accord renforce Eurojust, l'unité européenne de coopération judiciaire créée en 2002.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Apoio a aprovação deste Acordo, assinado em 19 de dezembro de 2003, que permitirá alargar à Noruega e à Islândia as disposições sobre o Auxílio Judiciário Mútuo que estão em vigor e já implementadas na grande maioria dos Estados-Membros. Tendo em conta que estes dois países são membros do Espaço Schengen, torna-se ainda mais evidente a necessidade de modernizar e reforçar a cooperação judiciária em matéria penal entre eles e os Estados-Membros da UE, de forma a poder lutar de forma mais eficaz contra a criminalidade transfronteiras. Estão abrangidas por este Acordo disposições relativas à audição de testemunhas, de peritos e de arguidos por telefone ou por videoconferência, bem como relativamente a entregas vigiadas, investigações encobertas, equipas de investigação conjunta e aos pedidos de informação sobre transferências bancárias, contas bancárias e a sua monitorização no âmbito da luta contra a criminalidade e, em especial, a criminalidade organizada. Considero, igualmente, positiva a possibilidade de envolvimento da Eurojust, em casos de rejeição do pedido, ou caso existam dificuldades na execução do pedido.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − In riferimento alla relazione sugli accordi tra Unione Europea, Islanda e Norvegia, ho espresso parere favorevole. Al fine di garantire la sicurezza all'interno dell'Unione Europea è necessario che, all'abolizione delle frontiere e alla conseguente libertà di movimento dei cittadini europei che ne consegue, sia associata una maggior cooperazione e un migliore coordinamento tra le autorità giudiziarie dei diversi Paesi. In particolare gli accordi in questione consentono di migliorare la cooperazione tra le autorità giudiziarie di due Paesi attualmente non-membri dell'Unione, ma che fanno parte dell'Area Schengen, quali il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda. A seguito delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, è necessario il consenso del Parlamento perché tali accordi siano conclusi. Mi associo infine al relatore on. Moraes nel sottolineare l'importanza del coinvolgimento di Eurojust nel progetto e mi complimento con lui per l'ottimo lavoro svolto.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Salut obiectivul acordului de a îmbunătăți cooperarea judiciară dintre statele membre ale Uniunii Europene și Norvegia și Islanda prin aplicarea tuturor dispozițiilor Convenției din 2000 referitoare la asistența judiciară reciprocă dintre statele membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui prévoit de renforcer la coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, d'une part, et l'Islande et la Norvège, membres de l'Espace Schengen, d'autre part. Il est important que des règles communes soient édictées en Europe afin de faciliter les procédures judiciaires, de lutter contre le crime organisé et de permettre à nos concitoyens de bénéficier d'une justice uniforme et de leur garantir le même degré de protection où qu'ils se trouvent en Europe .

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Cet accord étend à la Norvège et à l'Islande les règles sur l'entraide judiciaire déjà en vigueur et largement appliquées dans les Etats membres. Il permettra sans conteste de contribuer à la lutte contre la criminalité transfrontalière et de renforcer la coopération avec deux pays déjà dans l'espace Schengen, et, pour ce qui concerne l'Islande, en cours de négociations dans la perspective de son adhésion à l'Union. Je me félicite particulièrement de la possibilité, expressément prévue à l'article 3 de cet accord, d'associer Eurojust dans les cas où une demande est refusée par un Etat membre ou lorsque des problèmes surviennent dans l'exécution d'une demande.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), in writing. − I voted in favour of the European Parliament’s consent to the Agreement between the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the application of certain provisions of the Convention of 29 May 2000 on Mutual Assistance in Criminal Matters, because it is an important step forward in the direction of a stronger mechanism for combating trans-border crime. Both Iceland and Norway are already part of the Schengen area: this agreement, by strengthening mutual legal assistance and by including provisions on hearing of witnesses, experts and accused persons by telephone or video conference, controlled deliveries, covert investigations and joint investigation teams and requests for information on banking transactions, bank accounts and their monitoring to combat crime in general and organised crime in particular, makes the partnership on criminal issues with the two northern European countries stronger and more effective. The European Parliament, by giving its consent to this agreement, is providing democratic validation for its implementation within the EU as prescribed by the Lisbon Treaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A globalização que hoje experimentamos veio tornar ainda mais patente a necessidade de colaboração entre Estados em matérias anteriormente julgadas da competência exclusiva de cada um. O caráter transfronteiriço da criminalidade acentuou-se, bem como o seu grau de sofisticação e de articulação, impondo uma compreensão e uma reação estatal que não pode deixar de passar pela colaboração com outros sujeitos de direito internacional e pela articulação de respostas comuns. Assim sendo, é natural que a União Europeia procure efetivar este tipo de entendimento com dois países vizinhos com história, cultura e padrões de democracia, Estado de Direito e respeito pelos direitos humanos semelhantes aos seus como são a Islândia e a Noruega. Saúdo este Acordo e faço votos para que a integração europeia no tocante a estas matérias, tão relevantes para a segurança e bem-estar das populações, não deixe de envolver crescentemente a Islândia e a Noruega e que este envolvimento produza bons resultados, quer em termos de prevenção, quer em matéria de repressão da criminalidade.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório, elaborado por Claude Moraes, diz respeito a uma recomendação relativa à proposta de decisão do Conselho sobre a celebração de um Acordo entre a União Europeia e a República da Islândia e o Reino da Noruega em relação à Aplicação de Determinadas Disposições da Convenção de 29 de maio no que respeita ao Auxilio Judiciário Mútuo em Matéria Penal entre os Estados-Membros da UE e do Protocolo de 2001 a esta Convenção. Trata-se de um acordo no âmbito da luta contra todo o tipo de criminalidade, que tem como objetivo melhorar a cooperação jurídica entre os Estados-Membros e a Noruega e a Islândia, concretamente no que respeita à audição de testemunhas, peritos e arguidos por telefone ou videoconferência, bem como às entregas vigiadas, investigações encobertas, equipas de investigação conjunta, processos de investigação e informação sobre contas bancárias. Votei favoravelmente este relatório, pois o alargamento à Noruega e à Islândia das disposições sobre o auxílio jurídico já implementado em muitos Estados-Membros, além de fortalecer a cooperação com dois países do espaço Schengen, vai reforçar o combate à criminalidade transfronteiriça potenciada pela atual crise económica e financeira e pela maior mobilidade em todo o espaço Schengen.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório aprova a celebração de um acordo entre a União Europeia e a Islândia e a Noruega, afirmando visar a melhoria da cooperação jurídica entre os Estados-Membros e estes dois países. Aplicam-se quase todas as disposições jurídicas da Convenção de 2000 sobre o Auxílio Jurídico Mútuo entre os Estados-Membros. O Protocolo desta Convenção inclui disposições relativas à audição de testemunhas, peritos e arguidos por telefone ou videoconferência, às entregas vigiadas, às investigações encobertas e às equipas de investigação conjunta e aos pedidos de informação sobre transferências bancárias, contas bancárias e sua monitorização no âmbito da luta contra a criminalidade em geral e a criminalidade organizada em particular.

Estamos, assim, perante o alargamento deste Protocolo a estes dois países, procedimento ao qual – no respeito pela soberania dos Estados neste domínio e pelo direito de estabelecerem as relações de cooperação que livremente entendam – não nos opomos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Rada v decembri 2002 poverila predsedníctvo Rady, aby s pomocou Európskej komisie začalo rokovania s Nórskom a Islandom o dohode o vzájomnej právnej pomoci. Teraz, v súlade s novým právnym rámcom, ktorý vyplýva z Lisabonskej zmluvy, sa vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu. Samotná dohoda sa zameriava na zlepšenie súdnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a Nórskom a Islandom prostredníctvom uplatňovania takmer všetkých ustanovení obsiahnutých v dohovore z roku 2000 o vzájomnej právnej pomoci medzi členskými štátmi a jeho protokole prijatom v roku 2001. Zahŕňa okrem iného ustanovenia o vypočúvaní svedkov, znalcov a obvinených osôb prostredníctvom telefónu alebo videokonferencie, o kontrolovaných dodávkach, utajovaných vyšetrovaniach a spoločných vyšetrovacích tímoch a o žiadostiach o informácie o bankových transakciách, bankových účtoch a ich sledovaní s cieľom bojovať proti trestnej činnosti vo všeobecnosti a osobitne proti organizovanému zločinu. Nórsko a Island ňou rozširujú pravidlá o vzájomnej právnej pomoci, ktoré sú už v platnosti a ktoré sú v členských štátoch väčšinou uplatňované.

Som presvedčená, že dohoda napomôže v boji proti cezhraničnému zločinu a posilní spoluprácu s dvoma krajinami, ktoré už patria do schengenského priestoru, pričom zároveň s jednou z nich, s Islandom, v súčasnosti prebiehajú rokovania o pristúpení k EÚ. Stotožňujem sa so súhlasom Parlamentu s dohodou.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), i scríbhinn. − Mar an cathaoirleach ar thoscaireacht Pharlaimint na hEorpa chun na hEilbhéise, na hÍoslainne, na hIorua agus Comhchoiste Parlaiminteach an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch, fearaim fáilte roimh ghlacadh na Tuarascála seo.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, nes remiantis šiuo susitarimu siekiama gerinti ES valstybių narių, Norvegijos ir Islandijos teisminį bendradarbiavimą taikant beveik visas 2000 m. Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio teisinės pagalbos ir jos 2001 m. protokolo nuostatas. Šis susitarimas, inter alia, apima nuostatas dėl liudininkų, ekspertų ir kaltinamųjų apklausos telefonu ar rengiant vaizdo konferencijas, kontroliuojamojo gabenimo, slaptų tyrimų ir jungtinių tyrimo grupių, taip pat informacijos apie bankininkystės sandorius, bankų sąskaitas ir jų stebėseną užklausas siekiant kovoti su nusikalstamumu apskritai ir su organizuotu nusikalstamumu konkrečiai. Pagal šį susitarimą išplečiamas taisyklių dėl savitarpio teisinės pagalbos, kurios jau galioja ir daugeliu atvejų yra taikomos valstybėse narėse, taikymas įtraukiant Norvegiją ir Islandiją. Tai neabejotinai padės kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu, be to, taip bus pagerintas bendradarbiavimas su šiomis dviem šalimis, kurios jau priklauso Šengeno zonai, o Islandija šiuo metu dar ir dalyvauja derybose dėl narystės ES.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu cet accord qui étend à la Norvège et à l'Islande les règles sur l'entraide judiciaire déjà en vigueur et largement appliquées dans les Etats membres. Cet accord permettra de renforcer la lutte contre la criminalité transfrontalière.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Podstawową ideą Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z 2000 r. i Protokołu do niej załączonego jest umożliwienie, z jednej strony, państwom członkowskim podejmowania, w ramach postępowań karnych, działań wobec osób przebywających na terenie pozostałych państw członkowskich, a z drugiej, umożliwienie tym osobom czynnego udziału w tych postępowaniach w celu ochrony swych interesów lub dochodzenia przysługujących im praw. Są więc te akty istotnym elementem kształtującym przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Konwencja i Protokół określają ramy prawne, w jakich poruszać się mogą właściwe organy państw członkowskich prowadzące postępowanie; określają warunki proceduralne i przesłanki ich powzięcia. Narzędzia te zwiększają efektywność egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie prawa, a w konsekwencji dają wyższą gwarancję praworządności i ochrony interesów osób znajdujących się w obszarze objętym tymi regulacjami. Ułatwiają jednocześnie realizację prawa do sądu. Rozciągnięcie ich skuteczności na wszystkie państwa członkowskie oraz państwa z UE ściśle związane, a także państwa kandydujące, jest naturalnym wyrazem akceptacji dla wspólnej idei przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Przedłożona umowa jest kolejnym formalnym krokiem jej realizacji. Jej słuszność nie budzi wątpliwości.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I am in favour of the consent procedure to conclude the Agreement between the EU and Iceland and Norway on the application of certain provisions of the Convention of 29 May 2000 on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union and the 2001 Protocol. This is an important agreement since it is aimed at improving judicial cooperation between the EU Member States and Norway and Iceland. I am confident that many of its provisions – such as those on hearing of witnesses, experts and accused persons by telephone or video conference, controlled deliveries, covert investigations and joint investigation teams and requests for information on banking transactions, bank accounts and their monitoring to combat translational and organised crime – will increase our security and have a positive impact on our efforts to fight crime.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – La convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne a rendu plus facile l'entraide entre les autorités judiciaires, policières et douanières. L'objet du texte, en faveur duquel j'ai voté, est d'étendre une partie importante de cet accord international aux relations avec l'Islande et la Norvège. Il contient des dispositions relatives à l'audition des témoins, à la mise en place d'équipes communes d'enquête, aux demandes d'information sur les transactions bancaires et les comptes bancaires. Je suis convaincue que cet accord permettra de lutter plus efficacement contre la criminalité transfrontalière et qu'il renforcera la coopération entre ces deux pays et l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this agreement which is aimed at improving judicial cooperation between the EU Member States and Norway and Iceland by applying almost all provisions contained in the 2000 Convention on mutual legal assistance between the Member States and its Protocol adopted in 2001. This includes inter alia provisions on hearing of witnesses, experts and accused persons by telephone or video conference, controlled deliveries, covert investigations and joint investigation teams and requests for information on banking transactions, bank accounts and their monitoring to combat crime in general and organised crime in particular.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Siamo favorevoli alla conclusione di questo accordo perché ha l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia, applicando la quasi totalità delle disposizioni figuranti nella Convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea e nel relativo protocollo del 2001. Questo accordo, infatti, non fa altro che estendere anche alla Norvegia ed all'Islanda l'applicazione di norme in materia di assistenza giudiziaria reciproca che sono già in vigore e largamente applicate negli altri Stati membri. Siamo convinti che ciò contribuirà alla lotta contro la criminalità transfrontaliera e rafforzerà la cooperazione con due paesi che già aderiscono allo spazio Schengen e, nel caso dell'Islanda, avrà delle conseguenze positive anche nei negoziati in atto per la sua futura adesione all'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il mio voto alla relazione Moraes è favorevole. Sono convinto della necessità di accelerare la ratifica di questo accordo che, come giustamente ricorda il relatore, ha l’importante obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri UE con Islanda e Norvegia. E’ necessario che il maggior numero di norme sulla materia vengano applicate nel maggior numero dei Stati possibili.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A luta contra a criminalidade implica um reforço do diálogo e da ação entre as autoridades judiciárias dos Estados-Membros. A cooperação judiciária em matéria penal assenta no princípio de reconhecimento mútuo das sentenças e decisões judiciárias dos Estados-Membros, implicando a aproximação das legislações nacionais relacionadas e a aplicação de regras mínimas comuns. Assim, ao aplicar quase todas as disposições incluídas na Convenção de 2000 sobre o Auxílio Jurídico Mútuo entre os Estados-Membros e do seu protocolo, adotado em 2001, a cooperação judiciária entre os Estados-Membros da EU e a Noruega e a Islândia passa a ser uma realidade. O acordo em questão inclui disposições de grande relevância como as relativas à audição de testemunhas, peritos e arguidos por telefone ou videoconferência, às entregas vigiadas, às investigações encobertas e às equipas de investigação conjunta e aos pedidos de informação sobre transferências bancárias, contas bancárias e sua monitorização no âmbito da luta contra a criminalidade em geral e a criminalidade organizada em particular. A adoção deste acordo representa um avanço considerável no sentido da criação de um efetivo espaço de cooperação com países fora do espaço da União, com reflexos positivos no próprio espaço da União, permitindo a criação de um espaço, cada vez maior, de liberdade, justiça e segurança.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − It is clear that this draft Council Decision aims to conclude, on behalf of the Union, the Agreement between the EU and Iceland and Norway on the application of certain provisions of the Convention of 29 May 2000 on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union and the 2001 Protocol thereto. The Agreement was signed on 19 December 2003 but it has not yet been formally concluded. The Agreement should be concluded and ratified as soon as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai, kuria siekiama gerinti ES valstybių narių, Norvegijos ir Islandijos teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Kadangi Norvegija ir Islandija priklauso Šengeno zonai, teisminis bendradarbiavimas yra būtina priemonė siekiant užkirsti kelią tarpvalstybiniam nusikalstamumui, ypač organizuotam nusikalstamumui. Pažymėtina, kad tarpusavio pripažinimo principas yra teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose kertinis akmuo. Taigi bus pagerintas bendradarbiavimas su šiomis dviem šalimis.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η παρούσα έκθεση επικυρώνει από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με την Συνθήκη της Λισαβόνας την συμφωνία που αποσκοπεί στην βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αφενός και της Νορβηγίας και Ισλανδίας αφετέρου, με την εφαρμογή όλων σχεδόν των διατάξεων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση του 2000 για την αμοιβαία νομική συνδρομή μεταξύ των κρατών μελών και στο πρωτόκολλό της του 2001. Η καθυστέρηση στην εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας οφείλεται σε εσωτερικές εθνικές διαδικασίες που δεν είχαν ολοκληρωθεί κατά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Συνεπώς και σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, και, ειδικότερα, το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ, απαιτείται πλέον και η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εφαρμογή της συμφωνίας, την οποία και υπερψήφισα, επεκτείνει στην Νορβηγία και την Ισλανδία την τήρηση των κανόνων για την αμοιβαία νομική συνδρομή. Πρόκειται για κανόνες οι οποίοι ισχύουν ήδη και εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ και οι οποίοι θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και θα προωθήσουν την συνεργασία με αυτές τις δύο χώρες που βρίσκονται ήδη στον χώρο Schengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por estar de acordo com o alargamento à Noruega e à Islândia das disposições sobre o Auxílio Jurídico Mútuo já em vigor e implementadas, na sua maioria, nos Estados-Membros. Este acordo ajudará indubitavelmente na luta contra a criminalidade transfronteiras e fortalecerá a cooperação com dois países que já pertencem ao Espaço Schengen e com a Islândia, que está atualmente em negociações de adesão à União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Considerando che l'accordo in oggetto ha l'obiettivo di migliorare la cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione Europea, l'Islanda e la Norvegia, applicando la quasi totalità delle disposizioni figuranti nella convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea e nel relativo protocollo del 2001; tenendo presente che l'accordo estende alla Norvegia e all'Islanda l'applicazione di norme in materia di assistenza giudiziaria reciproca che sono già in vigore e largamente applicate negli Stati membri, esprimo il mio voto favorevole al fine di contribuire alla lotta contro la criminalità tranfrontaliera e rafforzare la cooperazione con due paesi che aderiscono allo spazio Schengen e, nel caso dell'Islanda, con negoziati in atto per l'adesione all'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Este acordo tem como objetivo melhorar a cooperação jurídica entre os Estados-Membros da UE e a Noruega e a Islândia, aplicando para o efeito muitas das disposições incluídas na Convenção de 2000 sobre o Auxílio Jurídico Mútuo entre os Estados-Membros. Trata-se de um importante mecanismo de combate ao crime transfronteiriço que, por sua vez, fortalecerá a cooperação com dois países que já pertencem ao espaço Schengen, tendo, por isso, merecido o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In December 2002, the Council authorised the Council Presidency, assisted by the European Commission, to start negotiating a Mutual Legal Assistance agreement with Norway and Iceland. On 17 December 2003, the Council adopted the Decision concerning the signing of the Agreement between the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the application of certain provisions of the Convention of 29 May 2000 on Mutual Assistance in Criminal Matters between Member States of the European Union and the 2001 Protocol thereto. The agreement was based on Articles 24 and 38 of the Treaty on the European Union. Internal national procedures for this agreement had not been formally concluded at the time of the entry into force of the Treaty of Lisbon. As a consequence, according to the new legal framework provided for by the Lisbon Treaty and notably by Article 218 TFEU, the consent of the European Parliament is now required. In view of this, with the proposal for a Council Decision of 17th December.2009, the European Commission has recommended to the Council to obtain the consent of the European Parliament and adopt a decision concluding the agreement without further delay.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questo progetto perché ritengo fondamentale il raggiungimento di un accordo di assistenza giudiziaria reciproca con Norvegia e Islanda. L'obiettivo è quello di migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e questi due paesi, estendendo quindi alla Norvegia e all'Islanda l'applicazione di norme in materia di assistenza giudiziaria reciproca che sono già in vigore e largamente applicate all'interno dell'Unione europea. L'approvazione all'accordo contribuirebbe indubbiamente alla lotta contro la criminalità transfrontaliera e rafforzerebbe la cooperazione con due paesi che già aderiscono allo spazio Schengen e, nel caso dell'Islanda, con negoziati in atto per l'adesione all'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα τη σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας διότι θεωρώ ότι η επέκταση στη Νορβηγία και την Ισλανδία των κανόνων για αμοιβαία νομική συνδρομή που ισχύουν ήδη στα υπόλοιπα κράτη μέλη θα συμβάλει σημαντικά στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O objetivo do presente acordo é melhorar a cooperação judicial existente entre a União Europeia, a Islândia e a Noruega através da aplicação de um conjunto de regras que se encontram estabelecidas na Convenção de 29 de maio de 2000 sobre Assistência Mútua de Assuntos Criminais. Concordo com o presente relatório pois define novas regras para a cooperação entre a UE e os restantes países, sobretudo no que diz respeito à vertente judicial, policial e autoridades públicas. Entendo ainda como positiva a definição de regras para a audição de réus, testemunhas e peritos por videoconferência ou telefone, promoção de um acesso facilitado às transações bancárias e a criação de equipas mistas de investigação, facilitando-se assim a rápida resolução dos processos judiciais que se encontram em análise. Considero ainda que o Eurojust deve ser envolvido no presente processo de acordo, dado que poderá atuar caso algum Estado-Membro se recuse a cooperar ou exista alguma dificuldade em executar um pedido formulado pelas autoridades judiciais.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), in writing. − The Agreement between the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the application of certain provisions of the Conventions of 29 May 2000 would strengthen cooperation between states in combating crimes and illegality. As the rapporteur has already underlined, the agreement enables States to involve Eurojust in case of refusal of a Member State in the execution of a request and enhances cooperation in the fight against trans-border crime. Therefore, I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Ho espresso il mio voto favorevole al testo presentato dall'on. Moraes che si pone come obiettivo il miglioramento della cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri e l'Islanda e la Norvegia, andando ad applicare quasi del tutto le disposizioni fissate nella Convenzione del 2000 sull'assistenza giudiziaria tra gli Stati membri e nel relativo protocollo del 2001.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este relatório aprova a celebração de um acordo entre a União Europeia e a Islândia e a Noruega que inclui disposições relativas à audição de testemunhas, peritos e arguidos por telefone ou videoconferência, às entregas vigiadas, às investigações encobertas e às equipas de investigação conjunta e aos pedidos de informação sobre transferências bancárias, contas bancárias e sua monitorização no âmbito da luta contra a criminalidade em geral e a criminalidade organizada em particular.

Uma vez que se trata somente de uma formalização do acordo entre Estados, não nos opusemos a este procedimento.

 
  
  

Relazione: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente pedido de imunidade. Um tribunal assim o solicitou em conexão com processos pendentes relativos a alegadas difamações relativamente a uma pessoa privada. Apesar de os Membros do Parlamento Europeu não poderem ser procurados, detidos ou perseguidos pelas opiniões ou votos emitidos no exercício das suas funções, os factos do caso indicam que as declarações foram feitas num momento em que Krisztina Morvai não era Membro do Parlamento Europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório diz respeito ao pedido de levantamento da imunidade parlamentar da eurodeputada Krisztina Morvai efetuado pelo Tribunal Distrital Central de Pest, nos termos dos artigos 8.º e 9.º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia. O pedido foi analisado pela Comissão dos Assuntos Jurídicos, de acordo com o n.º 2 do artigo 6.º do Regimento, a qual, antes da emissão do respetivo parecer, procedeu à audição de Krisztina Morvai e solicitou mais informações e esclarecimentos ao Tribunal Distrital Central de Pest. Krisztina é acusada de difamação pública por ter feito declarações na televisão consideradas ofensivas do bom nome do cidadão János Zombori. A eurodeputada reconhece ter feito tais afirmações na sua qualidade de ativista dos direitos das mulheres. Uma vez que as declarações em causa foram proferidas em 2005, muito antes de ser eleita para o PE, o que só viria a acontecer em 2009, as mesmas não podem ser enquadradas no exercício das suas funções enquanto deputada ao Parlamento Europeu, pelo que não se encontrava abrangida pelo estatuto dos eurodeputados. Neste sentido, e tendo em conta a recomendação da Comissão relativa ao levantamento da imunidade parlamentar a Krisztina Morvai, votei favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Vous avez adopté une résolution indigne contre le gouvernement hongrois, remettant en cause son caractère démocratique, vous inquiétant du manque d'indépendance des juges face à un exécutif quasiment considéré comme fasciste. Et aujourd'hui, à la faveur d'une modification de dernière minute de l'ordre du jour, vous vous empressez de voter la levée d'immunité de Mme Krizstina Morvaï, une opposante de ce même gouvernement, pour permettre à cette même justice hongroise suspecte d'être aux ordres, de juger de propos qu'elle a tenus dans le cadre de ses activités d'avocate de la cause des femmes! Propos qu'elle n'a pas été la seule à tenir d'ailleurs, mais pour lesquels elle reste une des seules poursuivies.

Comme ça se trouve! Indignation à géométrie variable! Vous n'êtes qu'un ramassis d'idéologues sycophantes, courbant obséquieusement l'échine devant les puissants et participant volontiers aux curées dans lesquelles vous ne risquez rien.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − On the basis of the information supplied by the Committee on Legal Affairs I followed the recommendation that the European Parliament should waive the parliamentary immunity of Krisztina Morvai.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A defesa da independência do mandato do Deputado Europeu é da competência do Parlamento Europeu e essa independência não pode ser posta em causa. De acordo com o artigo 8.º Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia, os membros do Parlamento Europeu não podem ser procurados, detidos ou perseguidos pelas opiniões ou votos emitidos no exercício das suas funções. No entanto, e tendo em consideração que os factos do caso, como o demonstram os documentos enviados pelo tribunal à Comissão dos Assuntos Jurídicos, indicam que as declarações foram feitas num momento em que Krisztina Morvai não era membro do Parlamento Europeu, sou favorável ao levantamento da imunidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I have always voted against waivers of the immunity of Members of the European Parliament, since I consider them to be disruptive of the work of the European Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Foi solicitado ao Parlamento Europeu o levantamento da imunidade parlamentar da eurodeputada Krisztina Morvai na sequência de um processo-crime em que é acusada de difamação nos termos do Código Penal húngaro. Uma vez que as declarações em questão foram feitas em 2005, antes de Krisztina Morvai se ter tornado membro do Parlamento Europeu, na sequência da sua eleição em 2009 para o Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos, depois de ponderar as razões de facto e de direito a favor e contra o levantamento da imunidade da deputada, recomenda que o Parlamento Europeu não levante a imunidade parlamentar de Krisztina Morvai. De facto a Comissão dos Assuntos Jurídicos considera que, ao prestar as declarações em questão, Krisztina Morvai, não agiu no exercício das suas funções enquanto deputada ao Parlamento Europeu. Com base nestes argumentos, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
  

Relazione: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE), par écrit. – Le système actuel des successions transfrontalières en Europe rencontre de nombreux obstacles. Les différences entre les Etats membres en matière de droits successoraux créent une insécurité juridique pour les citoyens européens. Quel droit appliquer lorsque le testament de la personne décédée concerne des héritiers de nationalités différentes ? Dans une Europe où la libre circulation des personnes est un principe fondamental, une telle question ne peut rester sans réponse. C’est pourquoi j’ai voté en faveur d’une clarification des règles juridiques en la matière et de l’introduction d’un certificat européen de succession.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. A harmonização de legislação no domínio do direito sucessório é fundamental para que a cidadania europeia deixe de ser um conceito abstrato neste domínio. Assim, previnem-se confusões de interpretação por parte de tribunais e consultores e criar-se-ia um sistema mais claro, passando a saber-se que leis se aplicam e onde se aplicam. Por seu turno, a criação de um Certificado de Sucessão Europeu permitiria dotar os familiares de um instrumento que valide a sua posse de património, com implicações transfronteiriças.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of this regulation which aims to remove the obstacles to the free movement of persons who currently face difficulties in asserting their rights in the context of a succession with cross-border implications. At present, citizens have difficulties in foreseeing which country and authority (court, notary, administrator, etc.) have competence in handling the succession and this situation obviously creates legal uncertainty because citizens must be able to organise their succession in advance. This regulation will enable citizens to organise their succession in advance by choosing the law applicable to their wills. This regulation introduces a European Certificate of Succession which will enable the succession to be settled in a shorter period of time.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce nouveau règlement sur les successions transfrontalières permettra d'éviter à l'avenir les conflits juridiques et les longues procédures en vue de régler les successions lorsque les lois de plusieurs pays de l’Union européenne s’appliquent. Aujourd'hui, nous voyageons, nous étudions, nous vivons dans plusieurs pays de l'Union européenne et les mariages mixtes sont, de fait, en constante augmentation. L'objectif est donc de favoriser la libre circulation des citoyens et de renforcer le marché intérieur. J'ai donc voté en faveur de la création du certificat successoral européen, qui permettra aux héritiers de prouver leur qualité d'héritier ou l'attribution d'un bien déterminé. Je me réjouis de l'adoption de ce texte qui simplifie la vie des Européens et prouve que l'Union européenne se préoccupe également du quotidien de ses citoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą. ES didėja piliečių judumas, todėl civiliniuose ir komerciniuose teisiniuose santykiuose, kurie susiję su interesais keliose valstybėse narėse, dažnai iškyla įvairūs klausimai, kaip kurios valstybės narės teismas yra kompetentingas spręsti iškilusį klausimą, kokia teisės sistema bus taikoma, kokia yra sprendimų pripažinimo ir vykdymo tvarka ir t.t. Europos bendrijos steigimo sutartyje yra numatyta palaipsniui sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, pavyzdžiui, imantis teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose priemonių. Šiuo siūlomu reglamentu bus siekiama išspręsti teisinius klausimus susijusius tarpvalstybiniu paveldėjimu siekiant užtikrinti ES piliečiams didesnį teisinį aiškumą ir paprastumą įgyvendinant savo teises tarptautinio paveldėjimo atvejais. Šiuo reglamentu taip pat įvedama svarbi naujovė – Europos paveldėjimo pažymėjimas, kuris suteiks galimybę paveldėtojams, palikimo administratoriams arba testamento vykdytojams savo statusą įrodyti be jokių kitų formalumų. Tai bus didelė pažanga, palyginti su dabartine padėtimi, o paveldėjimo reikalai bus tvarkomi greičiau ir pigiau.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes pritariu vieningos sistemos visoje Europos Sąjungoje sukūrimui paveldėjimo klausimams spręsti. Taip pat pritariu Europos Paveldėjimo pažymėjimo sukūrimui, nes manau, kad šis dokumentas paveldėtojams, testamentų vykdytojams bei turto administratoriams leis išvengti daug nereikalingų administracinių procedūrų. Šis ES teisės aktas ypač pasitarnaus ateityje mūsų piliečiams, kurių vis daugiau išvyksta gyventi ir dirbti į užsienį, arba tiesiog įsigyja nuosavybės švečiose šalyse. Vis dėlto, tenka apgailestauti, kad bent jau kol kas Anglija ir Airija dėl tam tikrų paveldėjimo aspektų specifinio reglamentavimo savo šalyse paskelbė neprisidėsiančios prie šio reglamento. Suprantama, šių šalių prisijungimas prie reglamento yra labai svarbus ypač mūsų šalies piliečiams, todėl Europos Parlamentas paragino Tarybą toliau ieškoti būdų, kaip pasiekti kompromisą su šiomis šalimis paveldėjimo klausimu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione del collega Lechner, che ha il merito di chiarire la situazione in materia di diritto successorio garantendo la certezza del diritto. La normativa europea, infatti, è contraddistinta dall'insieme delle norme dei singoli Stati che creano situazioni frastagliate e problematiche nel riconoscimento dei diritti per i cittadini. La creazione di un certificato successorio europeo fungerà da comprova transfrontaliera per le iscrizioni a registro e tutelerà chi in buona fede entra in possesso di un bene trasmesso in eredità.

Per i cittadini abitualmente residenti nel proprio Stato di origine nulla cambierà se la totalità dei beni risulterà ubicata in tale Stato. La novità, invece, interessa quei cittadini che intendano risiedere, o che risiedano, abitualmente al di fuori del proprio Stato di origine: in questo caso, sarà consentita loro la facoltà di optare per l'adozione del diritto del proprio Stato di origine. L'espletamento delle pratiche successorie verrà, quindi, notevolmente snellito e verrà fornita contestualmente una solida base ai consulenti che si occupano di successioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Nous venons de faire un pas de plus pour faciliter la vie des citoyens européens grâce à l'adoption de ce rapport. Dans le cadre des successions au sein de l'UE nous connaissons des systèmes judiciarisés de règlement des successions, où le passage devant le juge est obligatoire, et des systèmes non-judiciarisés où le règlement de la succession est réalisé par le notaire. Il était donc important d'obtenir le principe de la circulation des actes authentiques et qu'ils soient ainsi reconnus dans un autre Etat membre, ce qui jusqu'au présent n'était pas le cas. Le règlement adopté introduit également un certificat successoral européen (CSE) destiné à être utilisé par les héritiers et les légataires ayant des droits directs dans la succession pour prouver des éléments spécifiques, tel que la qualité d’héritier ou l’attribution de bien déterminé. Enfin nous avons obtenu que les héritiers, citoyens d'un Etat membre qui applique le mécanisme de réserve héréditaire destinée à protéger une portion de la succession pour les enfants du défunt, puissent le faire valoir en cas de succession internationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. − Am susținut acest acord în primă lectură, deoarece consider că cetățenii UE care aleg să se stabilească în alt stat membru aveau mare nevoie de reguli mai clare în materie de competență jurisdicțională, conflicte de legi și executare în ceea ce privește moștenirile cu caracter transfrontalier. Piața unică nu se referă doar la întreprinderile care fac afaceri dincolo de frontierele naționale, ci și la persoane care se stabilesc în alte state membre și care trebuie să se simtă la fel de protejate ca și în țara de origine. În prezent, în cazul în care cineva trăiește în alt stat membru decât cel de origine și posedă o proprietate în acel stat membru pe care vrea s-o lase moștenire, există pericolul unui conflict între tribunalele statelor membre vizate care revendică competența. Acest lucru poate duce la formalități administrative greoaie pentru moștenitori sau chiar la litigii în instanță.

Consider că certificatul european de moștenitor, respectiv clarificarea potrivit căreia instanța competentă și legea aplicabilă este cea a ultimului stat membru în care persoana a fost rezidentă, cu excepția cazului în care în testament este specificat că se aplică legea statului de origine, vor simplifica lucrurile în mod semnificativ, menținând totodată flexibilitatea necesară.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'approuve la position du rapporteur Kurt Lechner qui insiste sur la nécessité de simplifier et d'harmoniser les règles successorales des Etats membres. Ce règlement a pour but de faciliter les démarches administratives des citoyens européens en matière de succession et de garantir les droits des héritiers et légataires. Au sein de l'Union européenne, il existe des systèmes judiciarisés et des systèmes non judiciarisés de règlement des successions. Je me réjouis de la préservation des compétences des notaires. Un paragraphe prévoit une compétence universelle pour les notaires qui garantira que, lorsque les héritiers seront tous d'accord pour régler leur succession de manière amiable, le juge compétent devra clore la procédure afin que le notaire puisse régler la succession.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. São ainda muitos os obstáculos que, direta ou indiretamente, continuam a dificultar a livre circulação de pessoas na UE, bem como a possibilidade de os cidadãos poderem beneficiar plenamente das vantagens do mercado único. Os obstáculos transfronteiriços a que as sucessões, a nível europeu, estão sujeitas afetam cerca de 50 milhões de pessoas (por ex. cidadãos que vivem noutro Estado-Membro que não o de origem, que possuem património noutro Estado-Membro que não o de residência, o caso de casais mistos, etc.), tendo igualmente um impacto direto para os seus herdeiros.

É a primeira vez que se aprova um instrumento da União no âmbito do Direito das sucessões, que é por natureza uma área muito delicada e intrinsecamente ligada ao foro nacional. Estamos perante uma iniciativa muito importante e complexa, a qual traz claros benefícios para os cidadãos, não só em termos de clareza e certeza jurídica, procurando evitar uma fragmentação ao nível da sucessão e contribuindo de forma significativa para a redução da burocracia e dos custos. Permitirá uma livre circulação e reconhecimento das decisões sucessórias, bem como a criação de um certificado europeu de sucessão, o qual permite a comprovação do estatuto e o exercício dos direitos pelos cidadãos, em toda a UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − In riferimento al Regolamento sul riconoscimento delle decisioni in materia di successione e sulla creazione di un Certificato Europeo della Successione, ho espresso parere favorevole. Esso contribuisce al riconoscimento dei documenti in materia di successione, e risolve un'incertezza giuridica definendo la competenza in materia secondo il principio della "residenza abituale" del deceduto. Inoltre, concordo pienamente con la decisione presa di lasciare al testatore la facoltà di disporre diversamente, scegliendo come legge disciplinante quella di uno Stato di cui egli ha la cittadinanza invece di quello dove ha residenza abituale. Sottolineo inoltre come l'introduzione del Certificato Europeo delle Successioni contribuisca a semplificare le procedure in materia, costituendo esso una prova sufficiente della qualità di erede. Ritengo infine che tale Regolamento s'inserisca, insieme alla modifica della Direttiva sul riconoscimento delle qualifiche, nel più ampio contesto della riduzione delle barriere alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione Europea, e pertanto contribuisca a rendere effettiva la libertà di circolazione dei cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte sur la création d'un certificat européen à la succession car il permettra d'harmoniser les règles de succession en Europe et d'éviter les litiges et longues procédures pour régler les successions lorsque les législations de plusieurs pays de l'UE sont susceptibles de s'appliquer. Il n'est pas normal qu'à l'heure du marché unique et de la mobilité européenne, le droit des héritiers et des légataires ne soient pas mieux encadrés et que nos concitoyens confrontés à la difficile question de la succession ne puissent pas bénéficier d'une sécurité juridique et d'une prévisibilité de la loi leur permettant de bénéficier des meilleurs avantages pour la transmission de leur patrimoine.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Le Parlement européen s'est prononcé en faveur d'une réglementation clarifiant juridiquement les successions transfrontalières en Europe. Au nombre de 450.000 par an, les successions transfrontalières représenteraient 10% de l'ensemble des successions de l'Union européenne, pour un montant de 123 milliards d'euros. La résolution que nous avons adoptée ce jour à une large majorité prévoit que la loi qui s'applique soit, par défaut, celle du pays de la dernière résidence habituelle du défunt. Elle permet cependant aux testateurs de choisir pour régler leur succession le droit du pays dont ils ont la nationalité, ou celui du pays où ils résident. En outre, la création d'un certificat successoral européen permettra de régler de manière rapide et aisée les successions transfrontalières en donnant aux héritiers la possibilité de prouver leur statut et leurs droits dans un autre Etat membre. Avec ce nouveau règlement, nous éviterons à l'avenir les conflits juridiques et les longues procédures en vue de régler les successions lorsque les lois de plusieurs pays de l'UE s'appliquent. Le Conseil et la Commission ont d'ores et déjà fait part de manière informelle de leur accord, si bien que le texte devrait sans difficulté être adopté par le Conseil lors de son examen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), in writing. − I voted in favour of the Report on the proposal for the regulation on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession, because it makes clearer the EU rules as regards to succession. A European Certificate of Succession represents a step forward in the direction of a more homogeneous legal framework in the Member States, simplifying the adoption of the internal market rules in matters of succession. Whereas cross-borders relations are growing within the EU, transnational and more harmonised tools are necessary to properly tackle the challenges and to take advantage of the benefits which come along with the Single Market. With this regulation, handling cross-border successions would be considerably easier. Besides, the proposal stresses the ‘right to choose the law applicable’, a principle able to introduce a positive significant innovation for many citizens and for the Member States as well: a significant European added value.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre sucessão e certificado sucessório europeu, porque introduz medidas para a simplificação e clarificação dos processos de sucessão e herança na União Europeia, designadamente o certificado sucessório europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A presente proposta não pretende harmonizar o direito substantivo aplicável à sucessão, mas antes estabelecer regras harmonizadas para resolver conflitos jurisdicionais internacionais. Quer isto dizer que estamos a trabalhar no âmbito do direito internacional privado e não no âmbito substantivo do direito das sucessões, onde cada Estado continuará a ter leis próprias. Com a crescente globalização das relações pessoais e familiares, é importante garantir a segurança e a certeza jurídicas às partes quando várias jurisdições estão envolvidas. Esta proposta visa criar regras comuns quanto à lei aplicável e ao foro competente para a sucessão por morte. Não posso deixar de considerar um passo importante para a construção de um espaço de liberdade e justiça, em que seja efetiva a liberdade de circulação de pessoas, conferir maior certeza jurídica à resolução de conflitos de jurisdição internacional no âmbito do direito das sucessões, muito em especial através da criação do certificado sucessório europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A consecução dos objetivos subjacentes à criação da União Europeia, nomeadamente o funcionamento do mercado único e a livre circulação de pessoas e bens, tem incentivado a mobilidade dos europeus que cada vez mais imigram para outros Estados-Membros onde fixam residência, trabalham, casam, divorciam, adquirem imóveis e falecem. O relatório em apreço, da responsabilidade do colega Kurt Lechner, debruça-se sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e à execução das decisões e dos atos autênticos em matéria de sucessões e à criação de um certificado sucessório europeu. Trata-se de um regime jurídico transfronteiriço que constitui um avanço importante nesta matéria e que permitirá uma aplicação do direito de forma mais eficaz indo de encontro às preocupações das famílias. Na verdade, após uma tomada de decisão, não há limitações à aplicação da sentença devido ao certificado sucessório europeu. Congratulo-me com a aprovação deste relatório que constitui uma boa notícia para milhares de cidadãos europeus que vão ser beneficiados com esta iniciativa que vai terminar com muitos conflitos. Lamento, todavia, que não tenha sido possível obter o acordo do Reino Unido e da Irlanda.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. É lamentável que este relatório não tenha sido atempadamente disponibilizado, tal como os demais, em todas as versões linguísticas. Concretamente, a versão portuguesa não se encontrava disponível, em suporte digital, na altura da votação. Infelizmente, não é a primeira vez que tal sucede. São situações que põem em causa o respeito pelo princípio do multilinguismo no Parlamento Europeu e a igualdade entre os deputados, independentemente do seu país de origem e da sua língua materna.

O relatório propõe regras unificadas ao nível da jurisdição, lei aplicável e reconhecimento dos tribunais, nas situações em que cidadãos de um Estado-Membro residam noutro Estado-Membro, por forma a clarificar situações, ao nível do direito sucessório, sobre as quais hoje, com frequência, existem dúvidas. De acordo com a proposta da Comissão Europeia, a que o relatório dá o seu acordo, propõe-se a criação de um certificado sucessório europeu.

Proteger os cidadãos face a falhas existentes no atual dispositivo legal, no quadro existente de livre circulação de pessoas entre Estados-Membros, parece-nos evidentemente necessário. Sem esquecer, todavia, que o direito sucessório e todas as disposições relevantes neste domínio devem resultar de uma expressão da soberania nacional, a ser respeitada. As soluções encontradas para resolver problemas concretos hoje existentes devem, por isso, respeitar este quadro.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Európska únia si vytýčila za cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. S cieľom postupného vytvárania tohto priestoru musí prijať opatrenia v oblasti súdnej spolupráce v občianskych veciach s cezhraničným dosahom, a to v takom rozsahu, aby trh mohol riadne fungovať. V európskom priestore spravodlivosti musia mať občania možnosť usporiadať svoje dedičstvo vopred. Práva dedičov a odkazovníkov, ďalších osôb so vzťahom k zosnulému, ako aj veriteľov poručiteľa musia byť efektívne zaručené. Zrýchlené, dostupné a efektívne vysporiadanie dedičstiev s medzinárodným prvkom v Európskej únii znamená možnosť pre dediča, odkazovníka, vykonávateľa závetu alebo správcu ľahko mimosúdne preukázať svoje postavenie v členských štátoch, v ktorých sa majetok z dedičstva nachádza. Na účely uľahčenia voľného pohybu takéhoto dôkazu v EÚ by sa príslušným nariadením malo zaviesť jednotné európske dedičské osvedčenie a mal by sa určiť orgán na jeho vydávanie. Som toho názoru, že v snahe dodržať zásadu subsidiarity by však toto osvedčenie nemalo nahrádzať vnútroštátne postupy členských štátov, ale malo by, naopak, spresniť spojenie s týmito postupmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − La proposta ha l’obiettivo di consentire ai cittadini europei di organizzare in anticipo la propria successione e di assicurare efficacemente i diritti in capo agli eredi e ai legatari nell’ambito di una successione internazionale. Se è vero che, nel merito, tale proposta appare utile e giustificabile, si deve però riconoscere che, dal punto di vista dei mezzi con cui tale scopo viene perseguito, permangono degli elementi irrisolti che non solo non semplificano le norme attualmente vigenti, ma talvolta giungono addirittura a complicarle: pensiamo ad esempio alle questioni tuttora controverse della circolazione degli atti autentici e del ricorso al clawback. Per questi motivi, ho ritenuto opportuno astenermi.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Generalmente il conflitto di competenza tra le varie legislazioni nazionali rappresenta uno dei classici ostacoli da superare nella prospettiva di creare una Comunità europea sempre più coesa. Si tratta di una fattispecie che ha riguardato o riguarda diversi settori del diritto europeo: uno di questi è il settore dei diritti di successione. Non si tratta di un problema meramente legale: è qualcosa che purtroppo riguarda da vicino dolorose vicende individuali e familiari di molti cittadini europei, che nel momento della perdita di un loro congiunto, mancato in uno Stato membro diverso da quello di provenienza, sono oltretutto costretti a fronteggiare nodi legali complessi e troppo spesso caratterizzati da incongruenze tra gli ordinamenti giuridici delle due nazioni. Il certificato europeo di successione va finalmente a coprire un vuoto legislativo che, negli anni, ha inevitabilmente provocato problemi in tutti i Paesi europei e gravi disagi a tanti cittadini in un momento particolarmente difficile della loro vita.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. − Rosnąca mobilność obywateli Unii sprawia, że napotykają wiele trudności przy realizacji ich praw spadkowych poza granicami kraju. Prawo spadkowe państw członkowskich jest bardzo różnorodne i związane z lokalną tradycją, przez co sprawia, iż transgraniczne postępowania są niezwykle skomplikowane i niezrozumiałe dla ich uczestników. UE ma 27 odmiennych spadkowych systemów prawnych, zaś co roku wszczynanych jest ok. 450 tys. postępowań spadkowych o międzynarodowym charakterze. Ważne jest, by stworzyć jednolity przejrzysty system proceduralny ułatwiający Europejczykom dochodzenie ich praw spadkowych.

Sprawozdanie dotyczące rozporządzenia stwarzającego wspólne zasady regulujące kwestie dziedziczenia w UE oraz utworzenie europejskiego certyfikatu spadkowego jest niezwykle złożonym i ambitnym projektem. Nie będzie miało ono wpływu na przepisy krajowe, ale ustanowi ułatwienie dla osób posiadających majątek w więcej niż jednym państwie członkowskim. Statystyki pokazują, że ok. 1,5% mieszkańców państw członkowskich Unii stanowią obywatele innych państw Wspólnoty; to oni będą mieli możliwość decydowania, w oparciu o nowe przepisy, w jakim kraju powinno w przyszłości odbyć się rozporządzenie ich spadkiem. Ponadto wprowadzenie europejskiego certyfikatu spadkowego, który stanowić będzie dowód posiadania określonego statusu spadkobiercy uznawanego na terytorium wszystkich państw członkowskich, pozwoli na łatwiejsze egzekwowanie praw przez jego posiadacza, co skutkować będzie krótszym i mniej kosztownym postępowaniem.

Gratuluję sprawozdawcy i mam nadzieję, że te nowe mechanizmy prawne ułatwią praktykę dostarczającą często wielu problemów z odmiennymi procedurami i formalnościami, które wiążą się z dodatkowym stresem dla obywateli w tak trudnych dla nich chwilach.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. − Transgraniczne kwestie dziedziczenia nie były dotychczas uregulowane na szczeblu unijnym, co powodowało wiele utrudnień dla dziedziczących spadek. Zarówno przepisy prawa materialnego, jak i przepisy dotyczące jurysdykcji międzynarodowej i prawa właściwego znacznie różnią się w poszczególnych państwach członkowskich, dlatego też z zadowoleniem przyjmuję wniosek Komisji Europejskiej. Kwestie takie jak przyjęcie szerokiej definicji dziedziczenia, szerokiej koncepcji sądu, uregulowanie właściwości sądu czy wprowadzenie jednolitego statutu spadkowego to ważne rozwiązania, które ułatwią dziedziczenie transgraniczne.

Postępem jest też wprowadzenie uznawania dokumentów mających znaczenie dla spraw spadkowych oraz instytucji europejskiego certyfikatu spadkowego, który ma na celu przyspieszenie rozpatrywania międzynarodowych spraw spadkowych. Z zadowoleniem przyjmuję sprawozdanie i cieszy mnie, że Komisja podjęła większość z rozwiązań zaproponowanych przez Parlament już w 2006 r. w rezolucji z zaleceniami dla Komisji w sprawie dziedziczenia i testamentów.

Dzięki propozycji obywatele w Unii Europejskiej otrzymają gwarancję jasności i pewności prawa oraz klarowną podstawę kształtowania swojego spadku. Dzięki tym przepisom Europejczycy będą mogli w większym stopniu korzystać ze swoich praw na rynku wewnętrznym. Właśnie jasność prawa i pewność prawa to najważniejsze elementy, które powinny być zagwarantowane w dziedzinie prawa spadkowego. Rozporządzenie wzmacnia te właśnie aspekty, zapewnia ułatwienia dla obywateli i gwarantuje korzyści dla Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I am abstaining on this proposal, which provides for the introduction of a European Certificate of Succession which would serve as proof of heirship or power of administration in all Member States. Ireland, like the UK and Denmark, has not opted into this proposed Regulation. The principal reasons for the decision taken by the Irish Government not to opt in to the Regulation relate to the use of “habitual residence” as the connecting factor in the absence of a choice of law. While progress was made in relation to the issue of habitual residence, the issues of administration of estates and the restoration of lifetime gifts (clawback) were not resolved and as a consequence Ireland will not be reviewing its position on application of the Regulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a approuvé lors de la session plénière du mois de mars 2012 le texte de compromis négocié avec le Conseil de l'Union européenne en matière de "successions" qui scelle trois années de travaux et de discussions. Ce texte reconnaît le principe de la circulation des actes authentiques, ce qui signifie qu'un acte aura, dans un Etat membre, les mêmes effets probatoires (contenu, date) que dans l'Etat membre d'émission. Surtout, il reconnaît la compétence universelle des notaires malgré la diversité des systèmes de règlement des successions au sein de l'Union européenne ce qui devrait garantir davantage d'efficacité entre les systèmes. Parmi les autres avancées notables, le texte introduit le certificat successoral européen (CSE) afin de faciliter le règlement rapide d'une succession internationale. Avec ce certificat, les héritiers et les légataires pourront faire valoir leurs droits directs dans la succession. Enfin, le principe de la réserve héréditaire qui n'est pas reconnu dans tous les Etats membres est préservé.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsuodamas dėl Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų ir autentiškų aktų, susijusių su paveldėjimu, pripažinimo bei vykdymo ir Europos paveldėjimo pažymėjimo pradėjimo naudoti susilaikiau, nes Anglija ir Airija dėl tam tikrų paveldėjimo aspektų specifinio reglamentavimo savo šalyse paskelbė neprisidėsiančios prie šio reglamento. Šių šalių prisijungimas prie reglamento yra labai svarbus ypač mūsų šalies piliečiams, kurie dažniausiai vyksta dirbti ir gyventi į šias šalis, todėl reikia ieškoti papildomų būdų, kaip pasiekti kompromisą su šiomis šalimis paveldėjimo klausimu, kad šios šalys prisijungtų prie šio reglamentavimo. Pritariu tik vieningos sistemos visoje Europos Sąjungoje sukūrimui paveldėjimo klausimams spręsti. Taip pat pritariu Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimui, nes manau, kad šis dokumentas paveldėtojams, testamentų vykdytojams bei turto administratoriams leis išvengti daug nereikalingų administracinių procedūrų, tačiau šioje sistemoje privalo dalyvauti tiek Anglija, tiek ir Airija, kad būtų užtikrinta vieninga sistema be išimčių.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport Lechner, qui est une véritable avancée en matière de succession pour l'Union européenne. Ayant fait l'objet de compromis, le rapport Lechner préconise les principes de la circulation des actes authentiques et de la protection de la réserve héréditaire. Par ailleurs, il permet la création d'un certificat successoral européen destiné à être utilisé par les héritiers et les légataires ayant des droits directs dans la succession. Enfin, afin de sauvegarder les compétences des notaires, le rapport prévoit expressément leur compétence universelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Ratio legis przedmiotowego projektu rozporządzenia jest zniesienie wszystkich przeszkód w swobodnym przepływie osób i przysługujących im praw, wynikających z partykularnego zróżnicowania reżimów spadkobrania w państwach członkowskich. Proponowane regulacje mają zwiększyć pewność co do prawa zarówno po stronie spadkodawców, jak i beneficjentów. Istotą rozporządzenia jest danie zadość modelowi jednolitego statusu spadku, w którym w stosunku do jednego spadku, niezależnie od rodzaju przedmiotów wchodzących w skład masy spadkowej i ich położenia, znajdują zastosowanie postanowienia jednego reżimu prawnego; reżimu, który jako prawo właściwe został wybrany przez spadkodawcę. Pozwala to uniknąć rozczłonkowania spadku i kłopotliwego dochodzenia praw spadkowych na gruncie różnych regulacji prawnych.

Jednocześnie należy rozważyć, czy przedłożona propozycja w pełni realizuje deklarowaną możliwość zabezpieczenia spraw majątkowych na wypadek śmierci. Bez wątpienia instytucje wyboru prawa właściwego dla rozstrzygania kwestii dziedziczenia w połączeniu z europejskim certyfikatem spadkowym pozwalają na takie zabezpieczenie. Jest to jednak aspekt formalny tej regulacji, sprowadzający się do wprowadzenia jej do systemu prawnego. Ma on wielki potencjał. Zależy on jednak od aspektu materialnego, polegającego na możliwości faktycznego korzystania przez uprawnionych z tych instytucji. Musimy zastanowić się jak upowszechnić opisane przez nas w tych normach zachowania. Tu leży cała trudność projektowanej regulacji. Oprócz stworzenia narzędzi prawnych, należy uprawnionych przekonać do ich wykorzystywania.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − Although I am aware of the obvious difficulties and legal uncertainties that this proposal aims to resolve (in terms of simplifying the legal position for citizens in Europe by allowing the management of estates of deceased persons where these cover more than one Member State to be based upon the law of only one jurisdiction), my abstention in the vote concerned is due to the fact that this Regulation presents a certain difficulty which is, mainly, that due to the haste in which negotiations have been concluded in Council and with Parliament, concerns still exist with the solution found for the varying practices across the Member States dealing with administration of the deceased’s estate.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – La liberté de circulation des personnes au sein de l'Union européenne compte parmi les plus grandes réussites de la construction européenne. Cependant, la grande diversité des règles en matière successorale entre les différents Etats membres constitue un frein à cette liberté de circulation et génère une insécurité juridique. J'ai voté en faveur de ce texte qui vise à éviter les conflits juridiques dans le cas des successions pour lesquelles la loi de plusieurs pays pourrait s'appliquer. Grâce à ce règlement, les citoyens pourront décider, selon des critères précis, le droit de quel pays membre de l'Union européenne ils souhaitent appliquer à leur succession. Le texte prévoit en outre la création d'un modèle de "certificat de succession" commun aux Etats membres qui aidera notamment les héritiers à prouver leurs droits dans tout Etat membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – J'ai souhaité soutenir le rapport de notre collègue Lechner relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen. Il était devenu nécessaire de s’adapter aux évolutions de la société, en l’occurrence l’augmentation constante des mariages mixtes au sein de l’Union européenne et les problèmes juridiques que cela peut poser. Ce rapport soutient donc la création d'un certificat successoral européen afin de simplifier les procédures notariales en matière de successions transfrontalières. Les héritiers pourront ainsi plus facilement se voir reconnus la qualité d’héritier par-delà les frontières. C'est un pas de plus pour l'Europe des citoyens et qui prouve que l'Europe propose des solutions concrètes pour renforcer la mobilité à l’intérieur du marché intérieur européen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I believe the adoption of this proposal will make handling cross-border successions considerably easier. However, I abstained because the UK Government opted out of this proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il diritto di un defunto a poter scegliere la legislazione del proprio Stato di origine quale legge applicabile alla successione non deve essere messo in discussione. Il certificato successorio europeo è la modalità migliore per regolamentare tale aspetto. Per questo motivo concordo con il relatore e il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A União fixou o objetivo de manter e desenvolver um espaço de liberdade, de segurança e de justiça em que seja assegurada a livre circulação das pessoas. A fim de criar gradualmente esse espaço, a União deve adotar medidas no domínio da cooperação judiciária em matéria civil que tenham incidência transfronteiriça, em particular quando tal for necessário ao bom funcionamento do mercado interno. É conveniente facilitar o bom funcionamento do mercado interno suprimindo os entraves à livre circulação de pessoas que atualmente se defrontam com dificuldades para exercerem os seus direitos no âmbito de uma sucessão com incidência transfronteiriça. No espaço europeu de justiça, os cidadãos devem ter a possibilidade de organizar antecipadamente a sua sucessão. É necessário garantir eficazmente os direitos dos herdeiros e legatários e das outras pessoas próximas do falecido, bem como dos credores da sucessão. Para alcançar estes objetivos, o presente regulamento deve agrupar as disposições sobre a competência, a lei aplicável, o reconhecimento ou, consoante o caso, a aceitação, a executoriedade e a execução das decisões, dos atos autênticos e das transações judiciais, bem como sobre o certificado sucessório europeu. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The report’s idea of enabling citizens who own property in several Member States, or who live in a Member State other than their own, to plan their successions adequately and at lesser cost is very timely. If the report is adopted, it is obvious that, by making clearer which laws apply and when, the number of cross-border inheritance disputes will be reduced. The creation of a European Certificate of Succession should lead to greater legal certainty for people when writing their wills. It is a pity that Ireland and the UK will not be opting in at this stage. It is important to avoid creating a system where people can ‘forum-shop’ and move to countries which have opted out in order to avoid commitments in their home Member States. In general I consider the work of the rapporteur positively.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Wenn man bedenkt, wie lange es die EU-Grundfreiheiten gibt, ist es erstaunlich, dass sich die EU erst in den letzten Jahren verstärkt jenen rechtlichen Problemen des Bürgers widmet, die sich aus Personenfreizügigkeit usw. ergeben. Es ist sinnvoll, Regelungen zu schaffen, die für den Durchschnittsbürger verständlich und nachvollziehbar sind. Der Bürger muss sich – gerade angesichts des geänderten Umfelds für Familien in Europa – darauf verlassen können, welches Recht in seinem Fall angewendet wird. Der vorliegende Vorschlag ist ein Schritt in diese Richtung, weshalb ich ihm zugestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui place au cœur du débat la nécessité de protéger la réserve héréditaire. Afin de permettre le règlement rapide d'une succession internationale, le règlement introduit un certificat européen. Ce certificat est destiné à être utilisé par les héritiers et les légataires ayant des droits directs dans la succession pour prouver des éléments spécifiques, tel que la qualité d'héritier ou l'attribution de bien déterminé. Une solution européenne doit s'articuler autour de critères de référence uniques en termes de compétence judiciaire et de loi applicable. Les justiciables qui ont leur résidence habituelle hors de leur Etat d'origine et qui n'ont pas opté pour une loi spécifique sont, à l'avenir, assujettis, en cas de décès, au droit successoral de l'Etat de résidence. C'est une nouveauté pour l'ensemble des Etats membres. Le certificat européen successoral devrait se limiter aux affaires transfrontalières. Sa délivrance devrait être confiée aux services confrontés aux successions – tribunaux, administrations, notaires ou autres autorités.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), in writing. − I welcome this proposal, as it represents an important step in order to ensure the proper functioning of the internal market, which is still limited by a number of EU Member States’ rules governing cross-border successions. The aim of this regulation must be to make life easier for people, including heirs, to reduce costs and to ensure rules are clear and applicable throughout the Union. Therefore it is extremely important that the European Parliament and the Council are working towards finding a fair agreement that can be inclusive of all the different sensibilities and legal traditions in the Union. Regarding this point, I would like also to express the hope that Member States with doubts will continue to be part of a dialogue based on the general principle of testamentary freedom and the willingness to reduce administrative burdens for families in Europe, which will lead to greater legal certainty for people when writing their wills.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Toetasin antud raporti vastuvõtmist, nagu olen toetanud kõiki teisi õigusraamistikke, mis lihtsustavad piiriülest asjaajamist, tagavad eurooplaste vaba liikumise ning muudavad Euroopa ühtsemaks. Uus määrus on väga oluline selleks, et vähendada pärimisasjadega seotud õiguslikke vastuolusid ning vältida eri osapoolte vaidlusi, kui tegemist on testamendiga, mis puudutab mitme ELi liikmesriigi õigussüsteemi. Vastava määrusega aga on nüüd võimalik piiriülestes pärimisasjades valida koduriigi ja alalise elukohariigi seaduste vahel ning see muudab selgemaks üleeuroopalised kriteeriumid, mille alusel otsustada, millise liikmesriigi seadusi rakendatakse juhul, kui pärand on rohkem kui ühe liikmesriigi seaduste subjektiks. Liberaalina on mul hea meel, et Euroopa kodanikel tekib õigus valida pärimisasjades endale kõige mugavam viis asjaajamiseks ning uus õigusakt muudab inimeste elu antud küsimuses märksa lihtsamaks.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Sveikintina iniciatyva, kuria siekiama sukurti Europos paveldėjimo pažymėjimą ir nustatyti naują pasirinkimo teisę, kuri didintų piliečių autonomiją. Tačiau atsižvelgiant į šio klausimo svarbą, negalima priimti skubotų sprendimų. Turėtų būti rengiamos išsamios diskusijos, kad taikant šį reglamentą būtų visapusiškai užkirstas kelias piktnaudžiavimui ar galimybei apeiti įstatymo nuostatas. Kiekvienas asmuo turi būti garantuotas, kad pasirenkant taikytiną teisę, kai jo įprastinė gyvenamoji vieta yra ne kilmės valstybėje arba jis nori įsikurti ne joje, jam neatsiras papildoma našta ir paveldėjimo klausimai bus tinkamai ir efektyviai išspręsti.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η πρόταση κανονισμού για την καθιέρωση κοινών κανόνων στο πεδίο της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, την οποία και υπερψήφισα, συνάδει με τα συμπεράσματα της Συνόδου του Τάμπερε και με τις μεταγενέστερες προσπάθειες και πρωτοβουλίες για την εναρμόνιση των δικαιϊκών κανόνων μεταξύ των κρατών μελών. Η παρούσα πρωτοβουλία αποτελεί τη χρήσιμη συνέχεια και συμπλήρωση μίας σειράς κανονισμών, όπως οι κανονισμοί Ρώμη Ι και ΙΙ και ο κανονισμός Βρυξέλλες Ι. Η ενοποιητική προσπάθεια συμβάλλει σημαντικά στην καθιέρωση ασφάλειας δικαίου στην κοινή αγορά και στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο και τονίζει τον σταθερό προσανατολισμό των κρατών μελών στην επίτευξη υψηλού βαθμού δικαστικής συνεργασίας. Η διεύρυνση αυτής της δέσμευσης και σε τομείς του δικαίου, των οποίων η ρύθμιση είχε μέχρι σήμερα αφεθεί αποκλειστικά στην νομοθετική πρωτοβουλία των κρατών μελών, όπως είναι το κληρονομικό δίκαιο, καταδεικνύει τη σταθερή προσήλωση των ευρωπαϊκών κρατών στην κοινή τους πορεία και δεν μπορεί παρά να είναι ελπιδοφόρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. São anualmente abertas 450 000 sucessões transfronteiriças na União Europeia, representando um património estimado em mais de 120 mil milhões de euros e cerca de 10 % do total de sucessões. A presente proposta de regulamento tem por objetivo evitar os conflitos jurídicos e os longos processos para os herdeiros quando está em causa a aplicação de leis de mais do que Estado-Membro. Uma das medidas inovadoras é a criação de um certificado sucessório europeu concebido para clarificar a posição jurídica do testador e salvaguardar os direitos dos herdeiros e outras partes, incluindo credores. Acreditando que estas medidas podem contribuir para uma maior eficácia e celeridade nestes processos, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Considerando che i cittadini deceduti abitualmente residenti al di fuori del proprio Stato di origine e che non avessero optato per alcuna legislazione saranno, in futuro, soggetti al diritto successorio dello Stato di residenza: si ha qui un'innovazione per tutti gli Stati membri. Tenendo presente inoltre che la proposta della Commissione viene perfezionata mediante l'istituzione di un certificato successorio europeo: trattasi ivi non di decisione conclusiva e giuridicamente efficace sulla successione bensì di un'attestazione della stessa, atta a fungere come comprova transfrontaliera per le iscrizioni a registro e concepita per tutelare chi entra in possesso bona fide di un bene trasmesso in eredità.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Oggi, durante la sessione plenaria è stata votata la relazione dell´on. Lechner. Il nuovo regolamento mira a facilitare l'esecuzione delle volontà testamentarie ed evitare lunghi e costosi processi nel caso di un cittadino europeo deceduto in un Paese diverso da quello d'origine il cui testamento coinvolga più di un sistema giuridico nazionale. Secondo il relatore le successioni transfrontaliere rappresentano il 10% del totale nell'UE, quasi 450.000 all'anno per un valore di circa 123 miliardi di euro. Le nuove regole europee introdurrebbero anche un certificato successorio europeo, che faciliterebbe le procedure legali e garantirebbe il rispetto dei diritti degli eredi, come pure delle altre parti coinvolte, ad esempio i creditori, rendendo la procedura più veloce e chiara il certificato avrebbe un uso volontario. Il nuovo regolamento non avrebbe nessuna applicazione in caso di successione di persone che restano a vivere nel proprio paese d'origine e non modificherebbe la legislazione nazionale in materia di successione, proprietà, disposizioni fiscali e non introdurrebbe alcuna armonizzazione delle procedure nazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – Il aura fallu trois années de travaux pour aboutir à un texte de compromis entre nos institutions. Ce texte, que j'ai soutenu, devrait faciliter les successions et éviter des conflits lorsqu'une personne décède en laissant un testament impliquant les systèmes juridiques de plusieurs États membres. Rappelons que les successions transfrontalières représentent tout de même 10% de l'ensemble des successions de l'UE. Le nouveau dispositif, qui entrera en vigueur en 2015, accélèrera les procédures et réduira les formalités administratives pour les héritiers, grâce à l'introduction de critères harmonisés sur la loi nationale applicable au testament lorsque l'héritage concerne plus d'un État membre (la règle par défaut sera celle de la dernière résidence du testamentaire). Il introduira également la possibilité pour les gens vivant à l'étranger de choisir, lors de la rédaction de leur testament, leur pays d'origine comme référence de loi applicable. Soulignons enfin la création d'un certificat successoral européen, conçu pour clarifier la situation juridique des personnes établissant le testament, et aider les héritiers et créanciers à prouver leur statut et sauvegarder leurs droits dans l'Union. Un regret : l'opt out britannique et irlandais, plus la non-application au Danemark, qui réduiront l'impact du texte sur le terrain.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Our Group is in favour of the report as adopted in the Committee on Legal Affairs. It calls though for a second reading in order to give the UK the possibility of opting in.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – L'Europe continue de travailler, même au plus fort de la crise, pour faciliter la vie de ses 500 millions de citoyens. Le Parlement approuve aujourd'hui un texte important qui vise à faciliter le règlement des successions transfrontalières et à éviter des conflits lorsqu'une personne décède en laissant un testament impliquant les systèmes juridiques de plusieurs États membres. Selon certaines études, ce type de successions représente 10 % de l'ensemble des successions de l'Union et impliquerait un montant de 123 milliards d'euros.

Il a fallu plus de trois ans de discussions pour parvenir à un accord sur ce sujet extrêmement sensible pour les États membres. Grâce à ce nouveau règlement, un Espagnol qui vit en France pourra maintenant décider si ses héritiers hériteront en vertu du droit français ou espagnol et ainsi éviter les coûteuses procédures qu'engendraient les précédentes incertitudes juridiques. En l'absence d'une volonté expressément manifestée par le défunt, c'est le droit du pays de résidence qui s'appliquera. Cette simplification nous concerne tous, et reflète une Europe de la libre circulation, qui agit, coordonne et protège.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Grazie a questo voto i cittadini europei potranno pianificare il proprio testamento in maniera adeguata decidendo in prima persona. Si darà certezza giuridica in una questione complessa. I cittadini europei potranno finalmente scegliere tra la legislazione di provenienza del proprio paese o quella dove ci si è trasferiti. La norma favorirà, semplificherà e snellirà le pratiche successorie in ambito transfrontaliero. Forse non si riusciranno a risolvere tutti i problemi, ma certamente ci saranno dei miglioramenti. Il certificato successorio europeo, rilasciato da un notaio, migliorerà l'autonomia dei cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I abstained on the Lechner report on succession and wills because of the failure of the UK Government to influence the content of this new law by opting out.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. − Először is köszönetet szeretnék mondani Lechner Úrnak, ugyanis mindannyian büszkék lehetünk az általa végzett óriási munkára, annál is inkább, mivel ez Lechner úr utolsó jelentése, tekintettel arra, hogy 14 év után, idén márciusban elhagyja az EP kötelékét. Örülök, hogy ma lehetőségünk nyílt szavazni erről – a polgárok által oly régóta várt – témáról. Mivel én Sopronban, egy határ menti településen lakom, különösen jól tudom, hogy az állampolgároknak a határokon átnyúló ügyekben legtöbbször adminisztratív és jogérvényesítési nehézségekkel kell szembenézniük. Ennek következtében sajnos csökken a jogbiztonság, amely azonban az öröklési jog területén kiemelt fontosságú. Azért támogattam a jelentést, mert annak elfogadásával a határokon átnyúló öröklési ügyek lebonyolítása lényegesen leegyszerűsödik, ezáltal a polgárok egy biztos, kiszámítható alapot kapnak hagyatékuk rendezéséhez, mellyel jelentős mennyiségű időt, energiát és pénzt takaríthatnak meg. Bár a jelentés nem áll a nemzetközi média kereszttüzében, mégis azt gondolom, hogy az ilyen szavazások mutatják meg igazán a munkánk értékét. Mi, EP-képviselők, pontosan ezért vagyunk itt, hogy ilyen témákkal foglalkozzunk, és az európai polgárok valódi érdekeit képviseljük! Képviseljük őket, ahelyett, hogy bizonyos politikai érdekcsoportok által túlfűtött – csupán egyes tagállamokat érintő – alaptalan vádaskodásokról vitázunk!

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Em outubro de 2009, a Comissão Europeia apresentou uma proposta de Regulamento ao Parlamento Europeu e ao Conselho com o objetivo de estabelecer as devidas condições para os residentes na União Europeia, que possuem bens em diversos Estados-Membros, poderem organizar antecipadamente a sua sucessão e garantir eficazmente os direitos dos herdeiros e/ou legatários e das outras pessoas ligadas ao falecido, bem como dos credores da sucessão. No intuito de alcançar uma solução transversal a todos os Estados-Membros, é fundamental que sejam definidos critérios únicos de referência para os direitos de sucessão, designadamente a devolução, administração ou liquidação de bens do legítimo proprietário. Concordo com a proposta apresentada que garante uma maior segurança jurídica para os cidadãos residentes na União Europeia, dado que passa a vigorar o critério de residência habitual para o tribunal competente aplicar o direito próprio. Por fim, importa sublinhar que, para os cidadãos que residem habitualmente no seu país de origem e possuem bens próprios nesse país, não irão ser realizadas modificações ao normal processo de sucessão. Já os bens que os cidadãos possuam fora do seu país de origem também irão estar abrangidos pelas normas de direito próprio em vigor no país em que residem.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat rezoluția legislativă referitoare la propunerea de regulament privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și a actelor autentice în materie de succesiuni, precum și crearea unui certificat european de moștenitor. Un număr tot mai mare de cetățeni europeni se mută în cursul vieții dintr-o țară în alta pe teritoriul UE pentru a locui, a studia, a munci sau pentru a se pensiona. Numărul cetățenilor UE-27 care au reședința în alt stat membru decât cel de origine a ajuns la aproximativ 12,3 milioane în 2010, cu o creștere de 3 milioane în comparație cu 2005. Pentru ca o succesiune cu elemente de extraneitate în Uniune să fie soluționată într-o manieră rapidă, simplă și eficace, moștenitorii, legatarii, executorii testamentari sau administratorii moștenirii ar trebui să își poată dovedi cu ușurință statutul și/sau drepturile și competențele într-un alt stat membru, de exemplu într-un stat membru unde se situează bunurile succesorale. Astfel, regulamentul prevede crearea unui certificat uniform, certificatul european de moștenitor, care să fie emis pentru a fi utilizat în alt stat membru. Pentru a respecta principiul subsidiarității, certificatul nu ar trebui să înlocuiască documentele interne care pot exista în scopuri similare în statele membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), schriftlich. Dem Bericht habe ich zugestimmt, weil er das Selbstbestimmungsrecht der Unionsbürger für die Festlegung ihrer persönlichen Erbfolge vereinfacht und verbessert. Jeder kann in Zukunft wählen, ob er das Erbrecht seines Heimatlandes oder seines Wohnlandes auswählt. Auch die Möglichkeit von Stiftungen bleibt unberührt.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), in writing. − This proposal seeks to make cross-border successions easier and to prevent conflicts by the determination of the applicable law, in order to facilitate everything it proposes. On the one hand, it creates a European Certificate of Succession aimed at protecting beneficiaries’ rights and, on the other hand, it establishes the law that will be applicable. Therefore, this report has to be supported. In the case of intestate succession, the applicable law will be that of the country of habitual residence. A citizen drawing up a will could decide about the applicable law in his/her will, choosing between that of the country where he/she had their last habitual residence and that of their country of origin.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O relatório propõe unificar regras ao nível da jurisdição, lei aplicável e reconhecimento dos tribunais, nas situações em que cidadãos de um Estado-Membro residam noutro Estado-Membro, por forma a clarificar situações, ao nível do direito sucessório, sobre as quais hoje existem dúvidas. A Comissão Europeia propõe, assim, a criação de um certificado sucessório europeu. É necessário proteger os cidadãos face a falhas existentes no atual dispositivo legal, no quadro existente de livre circulação de pessoas entre Estados-Membros. No entanto, é preciso assegurar que o direito sucessório e todas as disposições relevantes neste domínio resultem de uma expressão da soberania nacional, que deve ser respeitada.

Queremos ainda referir que é lamentável que este relatório não tenha sido atempadamente disponibilizado, tal como os demais, em todas as versões linguísticas, concretamente na versão portuguesa. Estas situações põem em causa o respeito pelo princípio do multilinguismo no Parlamento Europeu e a igualdade entre os deputados, independentemente do seu país de origem e da sua língua materna.

 
  
  

Relazione: Sophia in 'tVeld (A7-0041/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Todos os cidadãos europeus devem ser cidadãos de plenos direitos. Aprovo este relatório, pois destaca que, apesar de estarmos num dos continentes mais prósperos e desenvolvidos do Mundo, no que respeita à igualdade de género, existe um caminho a percorrer, particularmente em busca da igualdade de salários entre homens e mulheres que ocupam as mesmas funções.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of this report on the progress on equality between women and men in the European Union in 2011. Sensitive issues of today’s society are reflected and incorporated in the report: implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation, abortion, the gender pay gap, the role of women in decision-making and the use of quotas in company boards or in politics, and maternity leave. These are still under-solved and unequally treated problems in Europe and I believe, with improved support and further actions identified, Europe will improve the living environment for its citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 în ceea ce privește construirea unei societăți deschise și incluzive, capabilă să ofere resurse semnificative pentru dezvoltarea durabilă a Uniunii Europene pe termen mediu și lung, nu poate fi realizată fără abordarea tranșantă a mai multor probleme cu care societățile statelor membre se confruntă din perspectiva egalității de gen. Este important, în aceste condiții, ca statele membre să ia măsuri legislative pentru a asigura o independență economică egală și efectivă a bărbaților și femeilor din societățile europene. În directă legătură cu acest obiectiv este problematica remunerării egale a bărbaților și a femeilor – în lipsa unor eforturi susținute, diferența de 17,5% dintre veniturile realizate de bărbați și cele realizate de femei nu poate fi redusă.

La fel de importantă pentru succesul obiectivelor pe termen mediu și lung ale Uniunii Europene este rezolvarea problemei decalajului dintre genuri la nivelul procesului decizional: în condițiile în care 60% dintre absolvenții învățământului superior sunt femei, faptul că numai 12% dintre membrii comitetelor executive ale marilor întreprinderi cotate la bursă și numai 3% dintre președinții marilor companii europene sunt femei este o dovadă suplimentară a problemelor sistemice cu care ne confruntăm. Am votat în favoarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted for this resolution because, although equality between men and women is a fundamental principle of the European Union, there is still huge gender discrimination in the labour sector. This situation, in 2012, is unacceptable. Women across the EU earn 17.5% less on average than men. I would like to underline that women represent 60% of new university graduates but continue to be under-represented in economic decision-making posts. Indeed, within the EU, on average only 12% of the executives of the major listed companies are women, with only 3% female chairs. In times of economic crisis, strengthening women’s position in the job market is not only a moral imperative but also an economic necessity. For this reason Member States must invest in affordable, high-quality facilities for the care of children, the elderly and other dependent persons, making sure that as many people as possible can combine professional and private life. I also would like to express my great concern about the legislation in some Member States which does not expressly forbid the handing of pre-signed resignation letters to employers when women are recruited, which has the effect of enabling maternity laws to be circumvented. Any further delay in that prohibition is intolerable.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce rapport de Sophie in't Veld soutenait l'introduction d'objectifs chiffrés pour augmenter le nombre de femmes dans les conseils d'administration et pour réduire l'écart salarial entre les femmes et les hommes. A priori, tout cela va dans le sens de mes engagements. Pourtant, je me suis abstenue sur ce rapport pour montrer mon désaccord avec l'une de ses propositions qui invitait "la Commission et les États membres à élaborer des propositions en vue de la reconnaissance des unions civiles et des familles homoparentales à travers l'Europe". Or, il faut rappeler que l'Union européenne ne dispose pas de compétence pour modifier le droit de la famille des Etats membres. Je pense que l’Union européenne doit exercer pleinement les compétences qui sont les siennes… mais ne pas laisser penser abusivement que tout sujet est de compétence européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą. ES deda daug pastangų, kad visose ES politikos srityse būtų skatinamas didesnis moterų ir vyrų lygybės užtikrinimas. Pritariu, kad iki šiol išlieka daug neišspręstų klausimų, ypač socialinio darbo tinkamo įvertinimo, namuose vaikus ar pagyvenusius asmenis slaugančių žmonių socialinės apsaugos ir pensijų klausimai. Pritariu, kad būtina didinti investicijas į prieinamas aukštos kokybės vaikų priežiūros įstaigas ir į sergančių, neįgalių, pagyvenusių ar kitų asmenų, kuriems reikalinga slauga, priežiūros įstaigas bei užtikrinti slauga namuose užsiimančių asmenų darbo metų ir socialinės apsaugos klausimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Dans les discours annuels du 8 mars, tout le monde s'exprime en faveur de l'égalité hommes-femmes, pourtant, dans les faits, cela s'avère plus délicat et les mentalités évoluent peu. En effet, les discriminations à l'encontre des femmes persistent, que ce soit en termes de salaires, de participation des femmes à la prise de décision ou de leur représentation au niveau politique. Appuyant l'action de la commissaire Viviane Reding qui a récemment lancé une consultation sur les mesures à adopter pour renforcer l'égalité des sexes, le rapport In't Veld, auquel je souscris pleinement, souhaite aller plus loin et invite la Commission européenne à proposer une initiative législative pour introduire des quotas dans les instances exécutives des entreprises afin d'améliorer la représentation des femmes. Les quotas ne sont jamais la panacée. Néanmoins, utilisés de manière provisoire, ils peuvent être des outils précieux pour mettre à bas des archaïsmes d'un autre temps. Il n'y a aujourd'hui que 13,7% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises cotées de l'UE. Ce n'est clairement pas suffisant. En dépit de l'opposition conservatrice européenne, le Parlement européen a montré sur ce sujet qu'il est et restera fondamentalement progressiste.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Bennion (ALDE), in writing. − I voted in favour of the report as whole as it sends a strong message of our shared commitment to reduce inequality as a result of discrimination.

It is crucial however to stay firmly realistic in our objectives, and to work with Member States in order to achieve workable common goals.

For this reason I had to abstain on paragraph 9 relating to the Pregnant Workers Directive – negotiations on which are ongoing. The wording implies that the Council should adopt the Parliament position on this. Whilst not all bad, the Parliament position contains some unrealistic demands for a ‘one size fits all’ maternity leave arrangement, which if adopted could perversely discourage employers from hiring women in the first place in some Member States, as compliance could prove too burdensome.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Non ho potuto esprimermi favorevolmente nei confronti di questa relazione in quanto le disposizioni in essa contenute vanno ben oltre la difesa della parità dei diritti tra uomini e donne, e intendono piuttosto promuovere una vera e propria discriminazione al contrario a scapito della meritocrazia, che dovrebbe costituire invece l´unico parametro di riferimento specialmente in materia di assunzioni sul lavoro. Il mio voto è stato dunque sfavorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį Europos Parlamento pranešimą, kadangi vyrų ir moterų lygybė yra pagrindinis Europos Sąjungos sutartyje įtvirtintas Europos Sąjungos principas. Nepaisant to, kad lyčių lygybės srityje vyksta laipsniška pažanga, vis dar išlieka daugelis moterų ir vyrų skirtumų. Nors pastaraisiais metais buvo surengta labai daug kampanijų, užsibrėžta daug tikslų ir įgyvendinta daug priemonių dėl vienodo darbo užmokesčio už vienodą arba vienodos vertės darbą, niekaip nepavyksta sumažinti didelio vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo. Visoje Europos Sąjungoje moterys vidutiniškai uždirba 17,5 proc. mažiau nei vyrai, o per pastaruosius kelerius metus vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas sumažėjo labai nedaug. Taigi, valstybės narės turi padidinti pastangas, įgyvendinant galiojančias ES nuostatas, kad šis skirtumas būtų sumažintas. Smurtas prieš moteris vis dar išlieka viena opiausių ir skaudžiausių visuomenės problemų, todėl Europos Parlamentas ragina, kad Komisija kuo skubiau pateiktų ES strategiją dėl smurto prieš moteris nutraukimo, įskaitant teisines baudžiamosios teisės priemones, skirtas kovoti su prievarta dėl lyties, kaip Parlamentas to prašė keletoje savo rezoliucijų. Europos Parlamentas taip pat ragina Komisiją 2015 m. paskelbti Europos Sąjungos smurto prieš moteris nutraukimo metais.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Równouprawnienie kobiet i mężczyzn to jedno z fundamentalnych założeń Unii Europejskiej. Jest ono zagwarantowane poprzez szereg regulacji prawnych mających na celu wyrównanie poziomu zatrudnienia, jednakowych płac, godzin pracy, które, w praktyce, niestety nie zawsze są przestrzegane. Przyczyniają się do tego głęboko zakorzenione w społeczeństwach tradycyjne podziały społeczne pomiędzy kobietami a mężczyznami, które mogą być stopniowo zmieniane - chociażby za pomocą medialnych kampanii społecznych, nakierowanych na problematykę równości płci. Szczególnie rażąca jest dyskryminacja kobiet w przypadku wysokości wynagrodzeń otrzymywanych za tak samo wykonywaną pracę, przy czym należy zauważyć, iż kobietom trudniej jest pogodzić życie zawodowe i rodzinne. Sprawiedliwa polityka równości pomiędzy kobietami i mężczyznami powinna mieć zasadnicze znaczenie nie tylko w wymiarze społecznym, ale również ekonomicznym, gdyż prowadzi do procesu rozszerzania zdolności produkcyjnych danej gałęzi gospodarki, a przez to do podwyższenia stopy zatrudnienia i większego współzawodnictwa na rynku pracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písemně. − Jakkoliv je rovnoprávnost mezi muži a ženami jedním ze základních principů Evropské unie, zůstávají mezi oběma pohlavími i nadále zásadní rozdíly v řadě oblastí, ať už jde o rozdíly v příjmech, pracovních příležitostech, sociálních jistotách či zastoupení ve vyšších manažerských či veřejných pozicích. Zpráva o rovnoprávnosti žen a mužů v Evropské unii vypracovaná Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví se hlasitě staví za pokračování v intenzivním boji za odstranění těchto nerovností a podporuje posilování pozice žen v evropské společnosti. Kromě toho vyzývá také k ochraně práv osob žijící ve svazku stejného pohlaví i k propagaci rovnoprávnosti a ochraně práv a důstojnosti žen žijících za hranicemi Evropské unie, především v muslimských zemích. Všechny tyto prvky považuji za velmi pozitivní a žádoucí, a proto jsem se rozhodla hlasovat pro přijetí této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – Ce rapport, qui est établi chaque année, aborde des questions très sensibles. Il va bien au-delà de la question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne. Je considère que ce rapport est trop généraliste et peu soucieux des spécificités nationales. Je regrette que l'amendement du groupe PPE qui rappelait que la définition de la famille relevait du principe de subsidiarité n'ait pas été adopté. En effet, une majorité de mes collègues se sont prononcés en faveur d'une acceptation unique du concept de la famille en votant pour le maintien de la version originale du paragraphe 7.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Η έκθεση προσφέρει μιαν αδύναμη ανάλυση για τις αιτίες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, τις συνέπειές της στις γυναίκες και αναπόφευκτα στερείται στόχευσης ως προς την αλλαγή των ασκούμενων πολιτικών. Εντούτοις, ψήφισα θετικά διότι προτείνονται πολλά μέτρα για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων με βάση το φύλο. Ζητείται η ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή και διατυπώνονται σημαντικές βελτιωτικές προτάσεις. Προτείνονται συγκεκριμένα και δεσμευτικά μέτρα για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, όπως τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, οι άδειες μητρότητας και πατρότητας, η πρόσβαση στην υγεία με βάση την οπτική του φύλου, η προστασία από κάθε μορφή βίας αλλά και η ισότητα στις αμοιβές, στην πολιτική εκπροσώπηση, στην άνοδο σε θέσεις πολιτικής και οικονομικής ευθύνης. Βασικό σημείο της έκθεσης είναι η αναφορά στα δικαιώματα των γυναικών ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση, την ηλικία, τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την εθνοτική καταγωγή τους. Επίσης, καλείται η Επιτροπή να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των δύο φύλων στο κοινό ευρωπαϊκό καθεστώς παροχής ασύλου. Τέλος, πολύ σωστά επισημαίνεται ότι οι οικογένειες έχουν διάφορες μορφές (οικογένειες με γονείς έγγαμους, άγαμους, συμβιούντες, διαφορετικού ή του αυτού φύλου, μονογονεϊκές και οικογένειες με ανάδοχους γονείς) οι οποίες δικαιούνται ίση προστασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Apesar de a igualdade de género constituir um dos princípios fundamentais da UE, o problema da desigualdade continua a persistir. A Comissão avançou com inúmeras propostas no sentido de combater esta desigualdade, com destaque para a Estratégia 2020, mas infelizmente os progressos têm sido demasiado lentos. Em tempo de crise económica torna-se ainda mais evidente que o reforço da posição das mulheres no mercado de trabalho e da sua independência económica constitui, para além de um imperativo moral, uma necessidade económica. Atualmente, 60 % dos recém-licenciados são mulheres. Porém, muito dificilmente entram na vida profissional ao nível da sua formação, e regista-se um fosso salarial (que importa reduzir), em que as mulheres ganham em média 17,5 % menos do que os homens. É, igualmente, imprescindível reforçar as medidas que permitem conciliar a vida profissional com a vida privada. Deverá ser dada especial atenção aos grupos de mulheres mais vulneráveis, sobre as quais incide um maior risco de exclusão social, pobreza e de violações extremas dos direitos humanos. Apelo aos Estados-Membros, bem como a todas as partes envolvidas, para que não se limitem a preconizar a consecução da igualdade de género pelas palavras, mas que envidem os esforços e ações necessárias que permitam fazer dela uma prioridade, quer nas suas estratégias sociais, quer económicas.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), skriftlig. − Det är viktigt att lyfta debatt om och uppmärksamma att vägen till jämställdhet fortfarande är lång. Det är också bra att betänkandet lyfter fram vikten av att ta krafttag mot våld i hemmet. Jag röstade dock emot betänkandet, eftersom jag beklagar att det delvis kidnappas av familjepolitik som inte har sin plats på EU-nivå. Vi måste visa respekt för olika kulturer, traditioner och religioner. Frågor såsom föräldraledighet, budgetsåtgärder och politiska prioriteringar inom jämställdhetsfrågor ska lämnas till medlemsstaterna och beslutas på nationell nivå. Vad vi istället kan och ska göra är att engagera oss mer för att möjliggöra ökat deltagande av kvinnor, men att lagstifta om kvotering på EU-nivå är inte vägen framåt. Vi vill främja kvinnor på ledande platser i alla områden, men vägen upp är via jobb och genom att utanförskapet för många invandrarkvinnor bryts genom ökad tillgång till arbete.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − I very much welcome the emphasis placed in the EP’s resolution on taking much greater account – through gender impact assessments – of the effect on women of the economic crisis and the responses to it. The impact of the necessary fiscal consolidation must not fall disproportionately on the shoulders of women. There have to be clear gender dimensions to our growth and jobs strategies. I endorse the call for a European equal pay target of reducing the gender pay gap by 10% in each Member State. Gender pay differentials for work of equal value are transmitted into later generations in the form of lower pensions for women and higher poverty rates amongst older women. They need to be tackled now. I welcome the call for EU legislation, including quotas, to increase female representation on company boards to 30% by 2015 and 40% by 2020 and for legislative measures at national level to ensure balanced representation of women and men in politics. In this context I believe we can learn from the very active participation of women at Community level, work which should be more highly valued at both national level and EU level.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Crețu (S&D), în scris. − În ciuda unui cadru teoretic cuprinzător al manifestărilor direcționale pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, inegalitățile persistă în toate domeniile de activitate. În contextul financiar și economic actual, consolidarea poziției femeii pe piața muncii este nu numai un argument evolutiv moral, dar și o necesitate economică. Riscul de sărăcie și excluziune socială continuă să crească, iar măsurile de austeritate luate de anumite state membre în ultimii ani s-au suprapus peste realitatea dură a lipsei mecanismelor de sprijin pentru femei, în condițiile discriminării pe piața muncii și în societate. Au fost eliminate sau reduse măsurile de susținere a familiei și a copilului în contextul existenței multor dificultăți în sistemul sanitar și educațional preșcolar, al lipsei utilităților și a asistenței medicale din mediul rural, ceea ce a determinat o deteriorare aspră a nivelului de trai în familiile cu copii.

De asemenea, tăierea salariilor a fost realizată în sectoarele bugetare dominate majoritar de femei, precum educația și sănătatea, ceea ce a condus la o scădere considerabilă a veniturilor. În acest context, solicităm statelor membre implementarea unor măsuri urgente de sprijin, prin crearea unor mecanisme eficiente de combatere a sărăciei și de susținere a familiei, pentru realizarea egalității de gen.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Cuschieri (S&D), in writing. − Reference is herewith being made to the in ‘t Veld report (A7-0041/2012) on ‘Equality between women and men in the European Union - 2011’. The above-mentioned report contains certain clauses related to abortion (paragraphs 47, 57 (2/RCV-EFD), 58 (2/RCV-EFD, 59, 61 (2/RCV-EFD) and Recital R) which in my opinion fail to recognise that this is an issue of national competence, and which I did not vote for. Nonetheless, the gender equality report also contains other definitely positive clauses, which focus on barriers that prevent gender equality and which aim to end gender-based violence. There are also essential clauses which focus on gender dignity, integrity and the protection of women and their economic and political rights. Hence, I voted in favour of the final text of this resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Deoarece violența împotriva femeilor, inclusiv violența psihologică este un obstacol major în calea egalității dintre femei și bărbați și o încălcarea a drepturilor lor fundamentale, rămânând una din cele mai răspândite încălcări ale drepturilor omului în cadrul UE, consider că statele membre și Comisia Europeană trebuie să se orienteze către sisteme individualizate de securitate socială pentru a îmbunătăți autonomia și poziția în societate a femeilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Je suis satisfaite que le Parlement européen rédige annuellement un rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Malgré l'ambition et l'exhaustivité du rapport pour 2011, que je salue, j'ai fais le choix de l'abstention. Ce rapport couvre les multiples facettes de l'enjeu de l'égalité femmes/hommes. Ainsi, il propose un ensemble de mesures relatives à l'indépendance économique, l'égalité dans la rémunération ou la prise de décision, la place des femmes aux postes de directions et l'entrepreneuriat féminin, ou encore contre les violences faites aux femmes. Mais certains sujets abordés - je pense à des questions liées à la politique familiale - ne doivent pas à mon sens être traités au niveau européen et c'est pour cela que j'ai décidé de m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – En adoptant le rapport de Sophia in 't Veld, nous avons ouvert la voie à des quotas de femmes dans les postes à hautes responsabilités des entreprises. Le rapport invite clairement la Commission à établir une législation pour faire passer à 30% le nombre de femmes dans les conseils d'entreprises d'ici 2015, et à 40% d'ici 2020. Si Viviane Reding, la commissaire européenne en charge des droits fondamentaux, décide, après les résultats de la consultation, d'introduire de tels quotas, elle sait désormais qu'elle aura l'appui du Parlement, c'est donc chose faite! N'oublions pas que la Belgique, sur ce point, en était un des Etats membres précurseurs. Je m'en félicite!

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), in writing. − I voted in favour of this motion for a European Parliament resolution on equality between women and men in the European Union, because it represents a key priority of the EU for the coming years. The motion explains the crucial importance of overcoming gender disparities and any form of gender and sexual discrimination, also by explaining in clear and unequivocal terms the economic importance of gender equality for growth and in the fight against poverty. Europe 2020 contains in its priorities the goal of a 75% employment rate for women by 2020. Improvements have been achieved; however, because of the economic crisis, it is important to accelerate in this direction. This document tackles the problem through a pragmatic approach, underlines the current situation and calls the European Union and its Member States to enhance their efforts not only by providing sufficient funds to build a due balance between men and women in our societies but also by being the promoters of a change in people’s mindset and traditions.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório que revela, uma vez mais, que a promoção da igualdade de género é um processo feito de avanços e recuos. A difícil conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, a diferença salarial e muitas outras discriminações a que as mulheres estão sujeitas constituem obstáculos a uma maior participação da mulher no mercado de trabalho e à sua realização profissional. Enquanto relatora da proposta de revisão da Diretiva sobre Licença de Maternidade, considero indispensável que o Conselho Europeu tome posição sobre as propostas aprovadas pelo Parlamento Europeu, tanto mais que esta legislação poderá dar um contributo importante para a promoção da igualdade entre homens e mulheres e dar resposta às necessidades das famílias europeias e da própria economia.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O princípio da igualdade é, a par com a liberdade, um dos pilares dos Estados de direito democrático. É por acreditar na importância do princípio da igualdade que entendo que homens e mulheres merecem as mesmas oportunidades e devem ter as mesmas condições que lhes permitam ascender a lugares de direção e liderança no mundo empresarial. Tal, porém, deve conseguir-se pela eliminação das barreiras que ainda subsistem para as mulheres - como seja, a título de exemplo, o impacto negativo da maternidade na progressão na carreira – e não pela imposição pela via regulamentar definitiva de quotas. Como por diversas ocasiões tive oportunidade de dizer, as quotas, se não forem temporárias, apenas diminuem as mulheres ao invés de lhes garantirem iguais condições de acesso à profissão, aos cargos públicos ou aos lugares de direção e liderança empresarial. Acresce que, no domínio da iniciativa privada, a imposição de quotas pode ser uma intervenção que limita a liberdade dos acionistas e, como tal, pode, inclusivamente, violar o artigo 16.º da Carta dos Direitos Fundamentais que estabelece o princípio da liberdade de empresa. Defendo, assim, a adequação entre estes princípios essenciais.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório, elaborado por Sophia in ‘t Veld, analisa o relatório sobre a igualdade entre homens e mulheres na União Europeia relativo ao ano de 2011. O papel das mulheres nas sociedades ditas modernas tem sofrido, ao longo das últimas décadas, uma valorização crescente devido, em grande parte, à mentalidade mais aberta das comunidades dos países do norte da Europa. De uma posição de subserviência e dependência em relação ao homem, devido à sua dupla condição de mãe e dona de casa, a mulher passou, por mérito próprio, a uma situação de igualdade cimentada na sua emancipação, formação académica e profissional. O princípio para trabalho igual, salário igual não é respeitado em todos os setores laborais. Além disso, devido à maternidade, são preteridas em muitas empresas e só a muito custo conseguem assumir cargos de direção ou de administração, não obstante representarem 60 % dos novos licenciados.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório aponta algumas das principais razões da discriminação entre homens e mulheres, que estão diretamente associadas à sua condição económica e laboral. Esta opção denota uma abordagem correta, que valorizamos. O relatório propõe medidas positivas de promoção da igualdade económica e de igualdade nas condições laborais, entre homens e mulheres. Mas a atual situação política e social na União Europeia impõe-se como algo incontornável nesta discussão. Com efeito, as ditas medidas de austeridade, que agora pretendem eternizar nos Tratados, defendidas pelas instituições europeias, nomeadamente pela maioria deste Parlamento, levarão a retrocessos enormes ao nível da igualdade entre homens e mulheres: uma ainda maior fragilização nas relações de trabalho, com o enfraquecimento do princípio de contratação coletiva; mais altas taxas de desemprego; maior precariedade no trabalho, que já afeta sobretudo as mulheres; uma redução da rede pública de prestação de cuidados, que seria essencial para aliviar a sobrecarga de trabalho que recai sobre as mulheres. Pois bem, defender a igualdade entre homens e mulheres significa rejeitar liminarmente este caminho e defender e melhorar os direitos das mulheres trabalhadoras.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Európska únia je dôležitým aktérom v boji za rodovú rovnosť a proti diskriminácii. Napriek vynaloženiu maximálneho úsilia sa rodovú rovnosť v Únii doposiaľ nepodarilo dosiahnuť. Právne predpisy sa mohli zmeniť, no tradičné rodové úlohy, rodové stereotypy zostávajú podstatnou prekážkou zásadnej zmeny. Ekonomická nezávislosť žien a mužov je kľúčom k dosiahnutiu rodovej rovnosti. Hrozí, že súčasná hospodárska kríza nás posunie o pár rokov dozadu, keďže v konečnom dôsledku sa dotýka vo väčšej miere žien než mužov.

I z toho dôvodu sa domnievam, že snaha o zlepšenie účasti na pracovnom trhu a prístupu k vedúcim pozíciám, povedzme, v správnych radách podnikov, musí ostať vysokou prioritou v rámci politického programu. Rozdiel v postavení žien a mužov je v niektorých krajinách mimo Európy často dramatický. Ženy majú menej práv alebo dokonca nemajú práva žiadne. Únia a členské štáty musia spraviť oveľa viac pre to, aby došlo k zlepšeniu a k náprave tejto situácie. Potrebné sú nielen dostatočné finančné prostriedky, ale som presvedčená, že najmä radikálna zmena mentality a tradícií.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), in writing. − I voted against a number of clauses of the in 't Veld report on ‘Equality Between Women and Men in the European Union –2011’, especially those relating to abortion, which in my opinion fail to recognise that this is an issue of national competence. I also abstained on a number of paragraphs which, in my opinion, were ambiguous. Having said that, however, the report highlights a number of issues and concerns, especially those relating to barriers that prevent gender equality. One example is the employment rate of women, which remains far lower than that of men; another is unequal pay for equal work. The report also contains essential clauses which focus on dignity and integrity, as well as an end to gender-based violence. In this respect therefore, and considering the above-mentioned reasons, I decided to vote in favour of the final text of the resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), par écrit. – Tous les ans, la Commission européenne publie un rapport sur la situation de l'égalité des genres en Europe. Malheureusement, les mêmes constats reviennent chaque année : stéréotypes liés au sexe, tabous ancestraux et vision archaïque de la répartition des rôles entre femmes et hommes demeurent, empêchant toute amélioration de la condition féminine dans l'Union européenne. En 2011, la crise a contribué à dégrader la situation, puisqu'en frappant plus durement les femmes que les hommes, elle a fragilisé leur indépendance économique. Emploi, accès aux responsabilités politiques et économiques, liberté et santé sexuelles : autant de sujets qui nécessitent, encore, un combat permanent pour aboutir à une véritable égalité des sexes. Et ce combat doit être quotidien, dans la vie de tous les jours comme au Parlement européen, où l'on peut regretter que près d'un tiers des élus remette en cause, à chaque occasion, la question de l'accès à la contraception et à l'avortement.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – Chaque année le 8 mars, les responsables de tous bords se précipitent pour rappeler que l'égalité Hommes/Femmes est une impérieuse nécessité. Mais ici encore et comme c'est malheureusement bien souvent le cas lorsqu'il s'agit d'égalité, il existe une grande différence entre les proclamations et la réalité tangible. Les disparités perdurent, les discriminations également! Aussi, j'ai apporté mon vote à ce rapport qui demande l'introduction de quotas dans les organes de décisions des entreprises afin d'améliorer la représentation des femmes. Je le redis, les quotas ne doivent pas être la seule réponse et l'outil systématique pour lutter contre les discriminations. Mais, il s'agit à l'heure actuelle du moyen le plus efficace pour rééquilibrer les choses, car les archaïsmes et les blocages sont encore trop nombreux dans notre société.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Si l'on observe la situation de l'égalité femmes-hommes en 2011, on se rend compte que la crise économique a plus touché les femmes que les hommes, fragilisant davantage encore leur situation économique, souvent précaire. J'ai ainsi voté en faveur de ce rapport car il souligne la problématique de l'écart de rémunération femmes-hommes, à travail égal et compétence égale, et suggère de fixer un objectif européen de réduction de 10 % des écarts de salaires dans chaque État membre.

Par ailleurs, les mesures volontaires ne donnant pas de résultats probants, le recours aux quotas s'impose afin de voir davantage de femmes accéder à des postes à hautes responsabilités des entreprises. Aussi je soutiens les propositions qui permettraient d'accroître la représentation des femmes dans les organes d'administration des entreprises, pour que cette représentation atteigne 30 % d'ici 2015 et 40 % d'ici 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − There are many positive aspects to this report, in particular the call to Member States to invest in affordable high quality facilities for those who need care, as well as the proposal to ensure that men and women who are caring receive recognition by giving them individual social security and pension rights. Also, recognition and validation of skills acquired during care-related leave should be considered by Member States.

The report speaks of economic independence for women and this is linked to employment opportunities and equal pay for equal work of equal value. The fight against sexual violence is crucially important and needs to remain as one of the top priorities of the EU, and I believe the definition of family needs to be broad enough to include different types of households.

I cannot, however, support the Rapporteur’s views on access to abortion as in conscience I do not support abortion.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE), skriftlig. − Vi anser att subsidiaritetsprincipen ska respekteras. Frågor såsom eventuell lagstiftning om kvotering, föräldraledighet, budgetåtgärder avseende jämställdhetsfrågor samt nationella politiska prioriteringar bör därför beslutas på nationell nivå.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Honeyball (S&D), in writing. − Labour MEPs voted for this report as we believe it outlines the many proactive measures that could be taken in bridging the gap between the position and status of women and men. Great strides have been made in creating gender equality in the EU; however, we still have lots to achieve. In order to create parity and fairness in the single market, we believe that these measures should be taken at EU level. We are disappointed that the British Conservative party sought to water down many parts of the report by putting the needs of small business ahead of the wellbeing of workers who are pregnant, have recently given birth or are breastfeeding. The EPLP will not vote to prioritise the needs of business over the safety of workers and will continue to work towards better safety standards across the board.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Europos Sąjunga atlieka svarbų vaidmenį siekiant užtikrinti lyčių lygybę ir kovojant su diskriminacija. Siekiamybė didinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir suteikti galimybių eiti aukštas pareigas, pvz.: įmonių valdybose, ir toliau turi būti vienas iš prioritetų. Vis dėlto, nepaisant gerų šio dokumento aspektų, balsuodamas susilaikiau, nes siekiant padidinti atstovavimą moterimis visų rūšių ES įmonėse ir įvedant privalomas priemones, kurių privalėtų imtis verslo sektorius, manau, kad yra neadekvačios ir galbūt apribotų verslo laisvę. Pradėti reikia nuo viešojo sektoriaus, o gerąja praktika dalintis su verslo pasauliu. Verslo sektorius turi pats spręsti, kas jiems geriausia, o ne mes nustatinėti privalomas priemones. Dar nerimsta diskusijos dėl ekonominės krizės ir jos pasekmių, o mes ieškome privalomų priemonių, kaip labiau suvaržyti verslo sektorių. Priešingai, turėtume skatinti ekonomikos augimą ir verslumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Kent Johansson, Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström (ALDE), skriftlig. − Det finns oerhört mycket kvar att göra för att EU ska nå ett jämställt samhälle där både kvinnor och män erbjuds samma möjligheter. Vi välkomnar därför att dessa två betänkanden pekar på framgångsrika åtgärder och belyser de många hinder som fortfarande finns. Men även om vi röstade för betänkandena som helhet vill vi betona att vi inte tycker att fokus ska ligga på att EU med lagstiftning tvingar företag och organisationer att kvotera in kvinnor. Vi tror istället att det finns andra sätt att bryta de invanda attityder som hindrar kvinnors deltagande, bland annat genom kompetenshöjning, mentorskap och bättre stöd för kvinnor som vill satsa på karriären.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Ce rapport sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'Union européenne comporte de nombreux points positifs, notamment les passages relatifs à l'égalité salariale et la lutte contre les stéréotypes. J'ai soutenu les articles relatifs à l'avortement sûr et légal et à la santé génésique et sexuelle. Cependant, ce rapport présente aussi des éléments relevant du principe de subsidiarité et quelques incohérences. J'ai donc préféré m'abstenir sur le votre final de la résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), kirjallinen. − Äänestin kollegani in't Veldin mietinnön puolesta. Vaikka sukupuolten välinen tasa-arvo onkin Euroopan unionissa maailman kärkeä, on syytä pitää mielessä, että kehitettävää on edelleen. On kiistatonta, että naiset ovat aliedustettuina johtavissa asemissa kautta Euroopan. Tämän asian korjaaminen on ensiarvoista.

Keinovalikoiman suhteen tulee voida harjoittaa avointa arviointia. Jäsenmaiden välillä on suuria eroja naisten asemassa, joten ensisijaisesti on varmistettava, että positiivisiksi ja toimiviksi todetut toimenpiteet edistyneemmissä jäsenmaissa implementoitaisiin unionin laajuisina. Erityisen sukupuolisidonnaisten seikkojen, kuten perheen perustamisen tai asevelvollisuuden suorittamisen, vaikutus henkilön mahdollisuuksiin työelämässä tulee huomioida.

On kuitenkin huolestuttavaa, että jopa maissa, jotka tilastoissa ja lainsäädännössään ovat hyvinkin tasa-arvoisia, on havaittavissa huomattava epäsuhta erityisesti johtotehtäviin valittavien sukupuolessa. Asiassa pitää arvioida syitä. Vähättelemättä hyvä veli -verkostojen aiheuttamaa vääristymää on selvää, että suhdelukuja tarkastellessa ei voida vain huomioida johtajiksi valittuja ja koko väestöpohjaa, vaan on kyettävä näkemään myös mahdolliset sukupuoliepäsuhdat niin valittujen ja hakijoiden kuin hakijoiden ja väestöpohjan välillä ja tehtävä sitten asianmukaiset johtopäätökset. Mitkään kiintiöt eivät voi tarjota aitoa ratkaisua eli sopivimpien valikoitumista sukupuolesta riippumatta niin kauan kuin riskinottohaluissa on huomattava ero sukupuolien välillä. Sen vuoksi on ensiarvoista, että jo nuorella iällä molemmille sukupuolille korostetaan myös oma-aloitteisuuden merkitystä modernissa yhteiskunnassa pärjäämisessä. Kissan häntää ei viime kädessä nosta kukaan muu kuin kissa itse.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Il tema della parità tra uomini e donne è molto delicato e va affrontato con le dovute cautele. Il tema dell'occupazione, in tempi di crisi, è più importante che mai, visti i preoccupanti dati statistici a nostra disposizione sulla disoccupazione giovanile. Uno degli obiettivi della nostra azione politica, all'interno della strategia Europa2020, è quello di incrementare l’occupazione di uomini e donne, nella fascia d’età compresa tra i 20 e i 64 anni, del 75%. Sappiamo che è un target ambizioso ma dobbiamo fare il possibile per raggiungerlo. Tanto ancora si deve fare in materia di parità di genere, soprattutto in ambito lavorativo, cercando di diminuire le difficoltà di accesso all’occupazione e le possibilità di carriera per le donne. In futuro si dovrà agire anche sul fronte retributivo, dove il gap tra i due generi resta molto ampio, considerando che, a parità di ruolo ricoperto, nell’Unione europea gli uomini guadagnano in media il 17% in più delle donne.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), na piśmie. − Koleżanki i Koledzy! Mimo iż z roku na rok coraz więcej i częściej dyskutuje się na temat równości płci, podejmuje działania i wysiłki, aby zmienić sytuację kobiet w Unii Europejskiej to tradycyjne role płci, tabu oraz stereotypy wciąż w dużym stopniu sprawiają, że widoczne i daleko idące zmiany stają się niemożliwe. W sferach takich jak gospodarka i polityka, to nadal mężczyźni obejmują najwyższe stanowiska. Należy zatem podkreślić, iż równość kobiet i mężczyzn jest sprawą bardzo istotną, jeżeli chodzi o trwałe osiągnięcie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, konkurencyjności i spójności społecznej. Chciałabym wyrazić swoje poparcie dla zmniejszenia zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć, dla większej roli kobiet w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach oraz dla walki z dyskryminacją i przemocą uwarunkowaną płcią. Uważam też, że powinniśmy zwrócić większą uwagę na kraje znajdujące się poza Unią Europejską, gdzie kobiety mają mniej praw bądź są zupełnie ich pozbawione. W związku z powyższym popieram rezolucję PE w sprawie równości kobiet i mężczyzn w UE i głosowałam za jej przyjęciem.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. − The European Union has an impressive record in fighting for gender equality anti-discrimination. Although I fully support the majority content of this report, I did not support paragraphs 47 and 58 and recital R, which refer to matters that are the competence of Member State governments.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Current economic and financial crises affect women more than men. Recovery projects that are under way focus on male-dominated jobs. The current gender pay gap is 17.5% even if women make up 60% of the new university graduates. Electoral quotas have been successfully introduced in France, Spain, Belgium, Slovenia, Portugal and Poland says the voted report and therefore it should be considered an option also for other Member States. I believe that it is necessary for the Commission to present an EU-wide strategy to end violence against women, including a legislative criminal law instrument.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Ho voluto esprimere il mio giudizio fortemente negativo su questa relazione, poiché contiene numerosi passaggi francamente inaccettabili. Si passa dalla spinta al riconoscimento per le unioni e le famiglie omosessuali, alle garanzie a tutela dei genitori delle stesso sesso. Non mi stancherò mai di ripetere che la famiglia è una e una soltanto, ovvero quella composta da un padre, una madre ed eventuale prole. Nessuno vieta a due persone delle stesso sesso di convivere liberamente, ma la famiglia è un'altra cosa e quindi deve avere differenti garanzie e tutele. È nella natura stessa del concetto di umanità, che è espresso il significato del termine famiglia, e della genitorialità: solo una unione tra un uomo e una donna può infatti portare al concepimento di una nuova vita, e alla prosecuzione della specie umana. Noi non vogliamo cedere a queste nuove concezioni partorite del nulla negli ultimi anni: la storia e la natura umana non possono e non debbono essere modificate. Vorrei infine sottolineare che il titolo della relazione parlava della parità tra uomini e donne, e tutti questi riferimenti inseriti nel testo mi sembrano di tutt'altro tenore e di significato totalmente differente.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – J'ai choisi de m'abstenir sur le rapport "Égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne – 2011" car j'y note de nombreuses avancées mais aussi des éléments qui ne m'ont pas permis de soutenir totalement le texte. Un point a particulièrement pesé dans ma décision, à savoir celui de la définition de la famille. Cela relève de la politique de subsidiarité, il s'agit pour moi d'une compétence des États et non de l'Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Non ho votato, e mi dispiace essere stato costretto a rinunciare a questo diritto e dovere, la relazione sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea 2011. Molti degli enunciati sono principi che ho sempre sostenuto e promosso: la disparità salariale - inaccettabile ancora un 17,5% di divario basato sul genere, la difficoltà di rimanere sul mercato del lavoro dopo il primo figlio, il rischio povertà più accentuato per le donne, gli obiettivi di Europa 2020 di raggiungere il 75% dell'occupazione femminile, la necessità di un bilancio di genere che tenga conto, in ogni dimensione pubblica, delle esigenze diverse a parità di diritti tra uomo e donna. Ma ancora una volta, invece, si è persa un'occasione, deviando il vero senso di questa risoluzione verso paludi pregne di demagogia - per far contenti tutti, in realtà si scontenta chiunque - e spingendosi fino a trattare del diritto di adozione di figli per le coppie dello stesso sesso o a recriminare come "troppo restrittiva" la definizione di famiglia e genitorialità in certi Stati dell’Unione europea. Ritengo che tali ambiti meritino ampia discussione, così come le valutazioni sulla necessità di apertura alle coppie di fatto, anche omosessuali, ma che l’occasione non dovesse essere, per pura strategia politica,il testo votato oggi .

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne. − Veľmi sa teším z výsledkov dnešného hlasovania o rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2011. Podarilo sa nám dosiahnuť progresívnejšiu agendu rovnosti ako kedykoľvek predtým, ktorá hovorí aj o sexuálnom a reprodukčnom zdraví žien a o právach a prístupe k cenovo dostupnej kvalitnej antikoncepcii a k bezpečnému a legálnemu potratu. Rovnako veľkým úspechom je presadenie kvót na vedúcich a rozhodovacích pozíciách v podnikoch a v politike a zníženie platových rozdielov za tú istú prácu.

Teší ma, že máme spoločný cieľ, aby mali v dnešnej spoločnosti ženy rovnaké postavenie, práva a príležitosti ako muži. Je to síce dlhodobejší proces, ale môžme mu spoločne napomôcť.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Olen nõus käesoleva raporti seisukohtadega ning leian, et see toob hästi välja soolise võrdõiguslikkuse tagamist takistavad asjaolud Euroopa Liidus. Tänaseks on selge, et tehtud töö soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks annab küll tulemusi, ent aeglaselt. Selleks et naiste aktiivne osalemine ja täielik kaasatus ühiskonnaelus, poliitikas ning tööturul oleks tagatud, on tarvis kasutusele võtta julgemad ja siduvamad meetmed kui need, mida tänaseks on rakendatud. Enne taoliste meetmete (näiteks valimiskvoodid, kvoodid naiste esindatusele börsil noteeritud suurfirmade juhatustes jne) rakendamist on aga tarvis paremat ülevaadet naiste esindatuse kohta eri liiki ettevõtetes ning vabatahtlikult või kohustuslikus korras juba rakendatud meetmetest. Lisaks taoliste andmete kogumisele ja esitamisele leian, et peaksime nõudma kõikides liikmesriikides (lisaks keskmiste palkade võrdlusele) võrdse või võrdväärse töö eest saadava palga analüüsi, mille tarvis on aga vajalik koostada võrdse või võrdväärse töö hindamise juhend.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pažymėtina, kad vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas yra viena esminių ES vertybių. Dėl to labai svarbu, kad tiek vyrams, tiek moterims būtų sudarytos tinkamos sąlygos derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą. Valstybė turėtų sukurti galimybes ir teisę, bet apsispręsti turi patys žmonės. Siekiant patenkinti Europos šeimų ir Europos ekonomikos poreikius, valstybės narės turėtų kuo skubiau parengti motinystės ir tėvystės atostogų reglamentavimo teisės aktų planus. Atsižvelgiant į nuolat didėjantį žmonių skaičių pasaulyje, šeimos planavimas turėtų tapti vienu iš politinės darbotvarkės prioritetų. Be to, labai svarbu, kad būtų daroma didesnė pažanga siekiant sumažinti gimdyvių mirštamumo lygį taip pat sudaromos geresnės sąlygos gauti kokybiškas reprodukcinės sveikatos paslaugas. Be to, valstybės narės turėtų skirti didesnį dėmesį socialiniam darbui, užtikrinti, kad jis būtų tinkamai vertinamas ir apmokamas.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Palaikiau šį pranešimą, nes moterų ir vyrų lygybė yra fundamentalus Europos Sąjungos principas, o kasdieninėse situacijose daugybė moterų vis dar susiduria su diskriminacija, skurdu ir stereotipais. Kaip pažymėjo pranešėja, ES valstybėse narėse moterys eina vykdomojo direktoriaus pareigas vidutiniškai tik 12 proc. svarbiausių į biržos sąrašus įtrauktų bendrovių, o vadovo pareigas – tik 3 proc. moterų. Be to, moterys gauna 17 proc., o Lietuvoje – 19 proc. mažesnį atlygį už vienodą darbą, kurį atlieka vyrai. Kaip minėta debatuose, ten kur valstybės narės yra nustačiusios kvotas ir kitas teisiškai privalomas priemones daroma didesnė pažanga, moterų ir vyrų lygybė daug labiau užtikrinta. Todėl būtina imtis veiksmų tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu, kad moterys turėtų didesnes galimybes dalyvauti sprendimų priėmime viešajame ir privačiame sektoriuose, būtina gerinti moterų padėtį darbo rinkoje ir didinti jų ekonominę nepriklausomybę, kad iki 2020 m. būtų pasiektas ES 75 proc. 20 – 64 metų moterų ir vyrų užimtumo tikslas. Taip pat pritariu kovai su prievarta moterų atžvilgiu ir raginimams siekti lyčių lygybės už ES ribų.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Sendo acérrima defensora da igualdade entre todos os seres humanos, independentemente do sexo, etnia, idade, religião, etc., não posso subscrever propostas que pugnam por uma discriminação positiva feminina cada vez mais ampla e aprofundada. No que se refere à saúde sexual e reprodutiva da mulher, considero que deve ser reforçada; porém, não subscrevo a expressão direitos reprodutivos que, devendo restringir-se ao desejado planeamento familiar, tem sido alargado, ao designado direito ao aborto que não subscrevo, uma vez que ignora os interesses do ser humano em gestação. Tendo votado contra os pontos indicados, votei, porém, o relatório favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − Egalitatea dintre femei și bărbați este un principiu fundamental al UE și, în pofida progreselor făcute, numeroase inegalități mai persistă între femei și bărbați. Solicit instituțiilor europene şi statelor membre să elaboreze o strategie clară pentru a remedia decalajul de salarizare între femei și bărbați - un obiectiv european de reducere a decalajului cu 10% în fiecare stat membru - asigurând remunerarea egală a femeilor și a bărbaților care prestează aceeași muncă și dețin aceleași calificări. Statele membre trebuie să includă în special lucrătoarele în programele de instruire și de formare profesională pentru „locurile de muncă ecologice”, considerate de Comisie ca fiind „segmentul-cheie de creștere” al pieței europene a muncii.

Reprezentarea femeilor în procesul decizional politic nu a prezentat nicio îmbunătățire, reprezentarea femeilor și bărbaților în parlamentele naționale a rămas neschimbată, 24% femei și 76% bărbați, iar în unele state membre numărul femeilor din parlamentele naționale nu depășește 15%, în ansamblu femeile reprezetând 23% din totalul miniștrilor. Comisia trebuie să propună în 2012 acte legislative, inclusiv cote, pentru creșterea reprezentării femeilor în structurile de conducere ale întreprinderilor la 30% până în 2015 și la 40% până în 2020, luând în considerare elementele specifice de ordin economic, juridic și regional.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Dado que a atual crise económica é suscetível de atingir mais as mulheres do que os homens, é necessário que a UE adote uma atitude mais proativa, de modo a que se diminuam as desigualdades entre ambos os géneros no território comunitário. Pretende-se, assim, pôr em prática a chamada ação positiva, de modo a elevar a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho e o seu acesso a posições de poder, tradicionalmente ocupados por pessoas do sexo masculino. Por considerar que este relatório constitui um passo fundamental para uma maior igualdade entre homens e mulheres, votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), por escrito. − La situación de la mujer en la Unión en los últimos años se ha visto estancada en algunos aspectos y empeorada en otros. La crisis económica ha afectado negativamente a la posición de la mujer en el ámbito socio-económico, ya que los recortes de servicios sociales, de salarios y de empleo han afectado más a las mujeres que a los hombres. Es primordial que se siga fomentando la igualdad de género en la UE y que se solicite a los Estados miembros que den prioridad a este asunto en sus estrategias económicas. De ahí mi voto favorable a este informe. El informe acierta en lo relacionado a la representación femenina en todos los tipos de empresas. Es de vital importancia que se recojan los datos globales sobre la representación de la mujer en la Unión para así poder estudiar las medidas implementadas en el sector empresarial de los Estados miembros con el fin de incrementar esta representación. La introducción de cuotas es un instrumento efectivo y aún necesario para aumentar la representación femenina, ya que permite avanzar hacia la igualdad de género y en cierto modo aliviar las consecuencias de la crisis económica para las mujeres.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – 101 ans après la première célébration de la Journée internationale de la femme, une conclusion s'impose: les inégalités persistent, y compris dans l'Union européenne. Le vote ce midi du rapport in 't Veld sur l'égalité entre les sexes dans l'Union en 2011 est à ce titre important. Si les bonnes volontés ne manquent pas, les mentalités changent peu et le "plafond de verre" est toujours aussi résistant.

Je soutiens fermement deux des priorités affichées. La première est celle visant l’élimination des violences faites aux femmes. Leur banalisation sous toutes leurs formes (physique, sexuelle, psychique ou économique) est inquiétante. En Belgique, les violences conjugales constituent la première cause de mortalité des femmes de 15 à 44 ans. L'autre priorité concerne l'objectif de rémunération égale femmes/hommes à travail et à diplômes égaux. Rien ne justifie que les femmes gagnent en moyenne 17,5 % de moins que leurs partenaires masculins.

Un mot aussi sur la politique des quotas que promeut le rapport. Appliqués même à dose homéopathique dans les organes de gestion des entreprises, je ne pense pas que compenser une inégalité de fait par une inégalité de droit soit la bonne solution et influence un changement réel des mentalités. Puisque tel est l'objectif à atteindre!

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The European Union has been an important player in fighting for gender equality anti-discrimination. However in spite of the best efforts, gender equality in the EU is far from being achieved. Legislation may have changed, but traditional gender roles, gender stereotyping and taboos remain an important obstacle to fundamental change. The economic independence of men and women is key to gender equality. The current economic crisis risks putting us back years, as it may ultimately hit women hard than men. So efforts to improve labour market participation, and access to positions of power such as company boards, need to stay high on the agenda. The gap between the position and status of women and men in some countries outside Europe is often dramatic. Women have fewer rights or no rights at all. The EU and its Member States need to do much more to improve the situation of these women, starting with their health. It is not only sufficient funds that are needed, but also a radical change in mentality and tradition.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − La relazione mi vede fortemente contrario in quanto, anziché proporre iniziative affinché in modo democratico si arrivi a un'effettiva parità tra uomini e donne nel campo del lavoro, della politica, dei processi decisionali e salariali, vuole attuare il riconoscimento alle famiglie omosessuali e si entra di nuovo in merito sulla "necessità" dell'aborto.

Altra considerazione che mi convince ancora più nel voto contrario è che si vogliano garantire i diritti riproduttivi alle donne indipendentemente dall'orientamento sessuale, pertanto si dovrebbe riconoscere a uomini che si sentono donne la possibilità di avere figli o addirittura adottarli. Si pone anche la considerazione che le famiglie non comprendono solo genitori coniugati e non ma anche quelli dello stesso sesso, quindi permettere l'adozione di bambini a coppie omosessuali. Una relazione che poteva essere assolutamente condivisa a favore di giusti riconoscimenti al genere femminile si è trasformata in un'insensata sequela di dichiarazioni sui diritti presunti delle cosiddette famiglie omosessuali spinti fino alla possibilità di adottare bambini. Ritengo che la famiglia nel senso stretto del termine la si possa considerare solo quando è formata da un uomo e una donna e da eventuali figli.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – L'égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de l'Union européenne, inscrit dans ses traités fondateurs, consacré par la jurisprudence de la Cour et régulièrement rappelé par toutes les institutions européennes. Et pourtant, en pratique, on reste loin de la consécration : les disparités salariales demeurent, les femmes gagnant en moyenne un peu moins de 20% que les hommes, elles sont sous-représentées dans la prise de décision économique et politique, et toujours plus vulnérables aux violences physiques et verbales. J'ai soutenu ce rapport car il souligne les points sur lesquels les Etats membres doivent encore faire des progrès, avance des propositions concrètes et prend également en compte la situation des femmes hors Union européenne, en prônant davantage de coopération internationale. L'égalité des genres ne peut plus être considérée comme une politique en soi, mais elle doit être pleinement intégrée à toutes les politiques pour enfin produire des effets tangibles.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – Le constat est aujourd'hui connu: nombreuses dans la vie active, les femmes rencontrent toujours des difficultés à s'élever vers les sommets des hiérarchies professionnelles. En moyenne, les femmes européennes gagnent toujours 17,5 % de moins que les hommes, seuls 12 % des cadres sont des femmes et seuls 3 % des postes de président de conseil d'administration sont occupés par des femmes.

L'égalité homme-femme est non seulement un impératif démocratique et relève de la lutte nécessaire contre toute discrimination, mais elle est aussi une nécessité économique et une exigence sociétale. Ainsi, je souscris aux appels contenus dans cette résolution, notamment concernant l'adoption de nouvelles lois, si les États membres ne satisfont pas à leurs engagements, instaurant des quotas pour renforcer la représentation féminine dans les organes de gestion des entreprises, avec l'objectif de porter cette représentation à 30 % d'ici 2015 et à 40 % d'ici 2020.

J'ai néanmoins dû m'abstenir de voter pour cette résolution, dont je partage pourtant beaucoup de conclusions, en raison de l'acharnement de certains de mes collègues. Ceux-ci souhaitent imposer par la force ce qui relève de la subsidiarité et de la culture de chacun des États membres, que ce soit sur les questions sensibles d'avortement ou de définition de la famille.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Scicluna (S&D), in writing. − I am happy to support the report by Mrs In’t Veld on gender equality. Even now, the gap between the position and status of women and men is wide in a number of European countries. We still have a gender pay gap, with women earning an average of 17.5% less than men, and a lack of representation of women in politics and on company boards. Only 12% of executives of major listed companies are women. These are problems which, if necessary, must be addressed through legislation and quotas. Targets and quotas should, however, respect the specificities of each country accordingly. The report contains several recommendations on abortion which I do not support, as can be seen from my vote on each of the respective amendments. However, I feel the report is an important and valuable contribution to advancing women’s rights and gender equality in society.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Nonostante l'Unione ruropea sia impegnata da anni nella lotta contro la discriminazione tra uomo e donna, e nonostante i progressi culturali che si sono comunque ottenuti, la parità tra i due generi non si è raggiunta del tutto per varie ragioni, una di queste è di natura economica. Pertanto è necessario favorire i miglioramenti della situazione lavorativa della donna. L'impegno volto a migliorare la partecipazione al mercato del lavoro e l'accesso alle posizioni di potere, ad esempio ai consigli di amministrazione delle società, deve pertanto rimanere una priorità. In alcuni paesi extraeuropei il divario tra la posizione e la condizione delle donne e degli uomini assume spesso dimensioni drammatiche. Alle donne sono riconosciuti meno diritti o non ne sono riconosciuti affatto. L'Unione europea con questo voto si impegna a fare molto di più per migliorare la situazione di quelle donne, a partire dalla loro salute. Non è necessaria solo una quantità sufficiente di fondi, serve anche un cambiamento radicale di mentalità e tradizioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicole Sinclaire (NI), in writing. − I have consistently spoken out against quotas and positive discrimination. All discrimination creates victims. I cannot possibly support this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted in favour and support the need for a maternity leave directive.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (ECR), na piśmie. − To sprawozdanie to feministyczna bigoteria. Traktaty europejskie nigdy nie dały Unii Europejskiej prawa do ingerowania w prawo rodzinne, prawo pracy, czy prawo ubezpieczeń społecznych państw członkowskich, szczególnie w kontekście wzajemnego uznania związków homoseksualnych. Presja na rzecz europejskiej legalizacji aborcji jest sprzeczna z prawem traktatowym. Przyjęte dziś sprawozdanie ogranicza zaufanie do procesu integracji europejskiej. Takie interpretacje Karty praw podstawowych pokazują wyraźnie, że nasze obawy dotyczące roli, jaką będzie odgrywała Karta były całkowicie uzasadnione. Do lewicy nie dociera, że państwa członkowskie nigdy nie dały Unii Europejskiej upoważnienia do zajmowania się aborcją. Szczytem tej feministycznej bigoterii jest wzywanie przywódców religijnych do zmiany poglądów w sprawie ochrony ludzkiego życia od poczęcia czy antykoncepcji. To pachnie totalitarnym ograniczaniem wolności religijnej i swobody wypowiedzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluția referitoare la egalitatea dintre femei și bărbați în UE, deoarece egalitatea dintre femei și bărbați este un principiu fundamental al Uniunii și întrucât, în pofida progreselor înregistrate în acest domeniu, numeroase inegalități între femei și bărbați mai persistă încă. Am votat pentru amendamentul 28 deoarece consider că definiția „familiei” este o chestiune care ține de subsidiaritate. Am votat pentru solicitarea ca statele membre să utilizeze fondurile structurale aferente perioadei 2007-2013 pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire a copiilor, pentru a le permite atât femeilor, cât și bărbaților să îmbine viața profesională cu cea privată. Având în vedere că femeile din UE câștigă în medie cu 17,5% mai puțin decât bărbații, am solicitat statelor membre să își dubleze eforturile de implementare a măsurilor europene în vederea reducerii acestui decalaj. Am votat în favoarea solicitării adresate instituțiilor europene, statelor membre și partenerilor sociali de a elabora o strategie pentru remedierea decalajului persistent de salarizare între femei și bărbați. Am votat în favoarea introducerii sistemelor de paritate legiferate și a cotelor de gen, atât pentru adunările parlamentare, cât și pentru posturile de conducere din întreprinderi, din administrația publică și din cadrul organelor politice, având în vedere bunele practici din state ca Franța și Spania.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A União Europeia tem tido uma ação importante na luta pela igualdade entre homens e mulheres. Todavia, e apesar dos melhores esforços que têm sido desenvolvidos, há ainda muito a fazer nesta área. Assim, é necessário assegurar a igualdade em matéria de independência económica e de tomada de decisões e promover a igualdade entre homens e mulheres fora da União. Votei a favor do relatório, tendo em conta as propostas de alteração feitas pelo Grupo do PPE, ao qual pertenço.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), schriftlich. Den Bericht habe ich abgelehnt. Hier wird permanent wie in vielen Vorlagen die Subsidiarität verletzt und der generalisierte Integrationswahnsinn dieser Union auf die Spitze getrieben. Durch die Verbindung vieler nur teilweiser homogener und inhaltlich adäquater Textstücke wird der Eindruck erweckt, alles wären Frauenrechte. So wird zum Beispiel ausdrücklich erwähnt, dass man bedauere, dass in manchen Mitgliedsstaaten Familien gefördert werden. Familienförderung ist für mich ein grundlegendes politisches Thema, auf das ich nicht verzichten werde. Die Vergesellschaftung von politischen Irrtümern, wie sie die Berichterstatterin vorschlägt, macht diese Irrtümer nicht besser.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. − Gerbiami kolegos, lyčių lygybė toli gražu nepasiekta tiek Lietuvoje, tiek ES. Kaip teigiama pranešime, nors teisės aktai ir pakeisti, tačiau tradiciniai lyčių stereotipai toliau išlieka rimta kliūtimi esminiam pokyčiui. Lietuvoje aiškiai pastebimas skirtumas tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio. Lietuvoje vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas viršija 21 proc. – vienas didžiausių rodiklių ES, kuris per pastaruosius šešis metus padidėjo 5 proc. Atsižvelgiant į tai, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas gali pasiekti 25 proc. ribą per keletą metų, nebent būtų imtasi atitinkamų priemonių. Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas daugiau pastebimas privačiame sektoriuje, kai moterims yra mokama mažiau nei vyrams už tą patį atliktą darbą. "The Institute for the Study of Labour" publikuotoje ataskaitoje teigiama, jog ES vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo problema nėra vien tik „stiklinių lubų“ problema, bet ir „lipnių grindų“. Pavyzdžiui, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas yra didesnis tiek tarp daugiausiai uždirbančių, tiek tarp mažiausiai uždirbančių asmenų Lietuvoje. Norint pagerinti situaciją, reikia skaidresnės darbo užmokesčio skalės įmonėse bei griežtesnių priemonių prieš įmones, kurios nesilaiko lyčių lygybės principo. Krizės akivaizdoje dar daugiau dėmesio reikia skirti ekonominei lygybei. Mažesnis moterų darbo užmokestis neišvengiamai lemia ne tik mažesnes pajamas, bet ir mažesnes pensijines išmokas.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − Equality between men and women is a fundamental principle of the EU, therefore it is vital that the Commission take tough initiatives to tackle inequality. I voted in favour of the Report, which highlights that when national measures to ensure equality are inadequate, the Commission should propose legislation to reduce the gender pay gap and quotas to boost female representation on corporate boards and in political bodies. An EU equal pay target to reduce the gender pay gap by 10% in each EU country is a great initiative and places emphasis on the European Parliament’s commitment to the important issue of equality.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui dresse un tableau assez exhaustif de la situation des femmes.

Enfin, malgré les avancées incontestables notamment par rapport à la vie de nos mères et de nos grand-mères, l'égalité entre les femmes et les hommes est loin d'être acquise. Elle semble même régresser eu égard aux politiques menées par certains États membres en matière de droits sociaux ou de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, notamment dans le cadre des réductions budgétaires imposées par la crise économique, dont les femmes sont souvent les premières victimes en matière de travail mais aussi de santé.

Je me félicite que les parlementaires européens réaffirment leur attachement au droit à l’avortement, à la contraception et à l’augmentation du congé de maternité et demandent de lancer le débat sur les moyens de lutter contre les stéréotypes sexués, notamment par une éducation non sexuée et la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dès le plus jeune âge.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), in writing. − The key to gender equality is the economic independence of men and women. The current economic crisis mainly hits male employment, but cuts in public spending are expected to have a disproportionate impact on female employment. The rapporteur suggests that efforts to improve labour-market participation and access to positions of power need to stay high on the agenda, with which I fully agree. Its adoption will improve the equality between women and men in European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), in writing. − The ECR Group was unable to support this report due to the nature of its content. We feel that the bulk of this report would erode the individual Member States’ right to subsidiarity. We do not believe that the EU should be interfering in issues such as maternity leave, targets and quotas for women in business, pension and social security matters, redefining the family unit and other such references to social policy. Whilst the aims and objectives of this report are commendable we do not believe this report addresses equality between men and women in a meaningful way, and have therefore voted against it.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O relatório aponta algumas das principais razões da discriminação entre homens e mulheres, que estão diretamente associadas à sua condição económica e laboral. Embora não subscrevamos algumas das medidas preconizadas – como a introdução de mecanismos de quotas nos órgãos de eleição, de nomeação ou de administração, que apenas conduziria a uma solução artificial do problema da desigualdade entre homens e mulheres –, o relatório propõe medidas positivas de promoção da igualdade económica e de igualdade nas condições laborais, entre homens e mulheres.

Infelizmente, as ditas medidas de austeridade defendidas pelas instituições europeias, nomeadamente pela maioria deste Parlamento, a serem continuadas, levarão a retrocessos enormes ao nível da igualdade entre homens e mulheres: uma ainda maior fragilização nas relações de trabalho, com o enfraquecimento do princípio de contratação coletiva, mais altas taxas de desemprego, maior precariedade no trabalho, que já afeta sobretudo as mulheres, uma redução da rede pública de prestação de cuidados, que seria essencial para aliviar a sobrecarga de trabalho que recai sobre as mulheres.

Defender a igualdade entre homens e mulheres significa rejeitar liminarmente as ditas medidas de austeridade e defender os direitos dos trabalhadores.

 
  
  

Relazione: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo as principais conclusões do presente relatório, apesar de se constatar que tem havido uma evolução significativa na representatividade das mulheres, incluindo em lugares de maior destaque. É de inteira justiça e um requisito importante para o funcionamento equilibrado de uma sociedade democrática que se adotem princípios de igualdade nesta matéria.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of this important resolution on the imbalance in participation by women and men in political and public decision-making, political parties and social partners. I support the invitation to the Council, the Commission and the Member States to design effective gender equality policies for achieving parity in participation in political decision-making and leadership at all levels. I believe that Member States should introduce in their legislation gender quotas for elections. As an instrument to improve gender balance I support the initiative for the Member States to set targets based on parity between sexes for the political parties as a prerequisite for funding. I also support the suggested measures for the European institutions and their political or administrative bodies to follow the same pattern.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a avancé cette semaine sur un combat qui m'est cher, avec deux rapports concernant l'égalité homme-femme. Dans une première proposition, ma collègue Sirpa Pietikäinen a proposé de renforcer la participation des femmes à la prise de décision politique par l'introduction de quotas et d'objectifs chiffrés. Je pense en effet que les quotas sont désormais un mal nécessaire pour remédier à une inégalité qui ne fait plus aucun sens au XXIème siècle. J'ai donc sans hésitation approuvé les propositions de ma collègue.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Malgré les lois existantes, la journée de la femme, la participation des femmes et des hommes à la prise de décision politique et publique reste totalement déséquilibrée. Les femmes sont sous-représentées dans les postes tant pourvus par voie d'élection que par nomination. Le Parlement européen doit lui aussi se réformer avec ses 35% de femmes députés européens, on est encore loin du compte pour atteindre la parité! Le rapport Pietikäinen, auquel j'ai apporté mon soutien, appelle à introduire un système de quotas pour les listes de candidats des organes et des élections des partis. Il est temps que les partis politiques prennent leurs responsabilités et soient conscients de l'ampleur de leur rôle en tant qu'acteurs clés de la promotion de la parité. Néanmoins, quelles que soient les situations nationales, les États membres doivent recourir à des mesures législatives, telles que des mesures d'action positive, mais également mettre en œuvre des sanctions effectives. En parallèle, les médias et l'éducation ont également leur part de responsabilité, il leur appartient de changer la donne en encourageant les efforts visant à éliminer les stéréotypes et à favoriser les images positives des femmes aux postes de direction et à travers l'élaboration de campagnes de sensibilisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − Negli Stati membri dell'Unione le donne sono tuttora sottorappresentate nelle assemblee che prendono decisioni politiche: costituiscono il 24% dei membri dei parlamenti nazionali mentre, a livello di regioni europee, l'equilibrio di genere nelle assemblee regionali è cambiato ben poco dal 2004 ad oggi. Colgo l'occasione per sollecitare l'attenzione della Commissione sul fatto che queste percentuali risultano stazionarie e non si registrano tendenze positive. Una spiegazione di questo fenomeno potrebbe essere attribuita alle tradizionali barriere che le donne devono superare, come la mancanza di risorse finanziarie, gli stereotipi, le difficoltà a conciliare vita familiare e attività politica. Condivido, pertanto, una delle misure proposte dalla relatrice che consiste nel progettare e attuare efficaci strategie sia a livello dell'Unione sia degli Stati membri per aumentare l'impegno e la partecipazione delle donne nei processi decisionali e nella leadership, mediante obiettivi quantificati, meccanismi di monitoraggio continuo e chiari piani d'azione. Ritengo, inoltre, che debbano essere promosse misure attive e concrete al fine di garantire l'equilibrio di genere in tutti gli organi di governo e in tutte le nomine pubbliche. A mio avviso, per far crescere la partecipazione politica delle donne è necessario affrontare il problema delle barriere strutturali che impediscono loro di prendere parte attiva all'attività politica.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Questa relazione sulla rappresentatività delle donne nel processo decisionale politico non è condivisibile. E´ infatti necessario considerare con cautela quanto chiesto dalla relazione riguardo l'adozione di misure speciali per rafforzare la rappresentatività politica delle donne appartenenti a minoranze etniche. In secondo luogo, non è condivisibile l´intento di imporre una quota pre-determinata per le donne nelle nomine governative, a livello sia nazionale sia comunitario, in quanto tale criterio di selezione violerebbe qualsiasi principio meritocratico.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį Europos Parlamento pranešimą, kadangi moterų ir vyrų dalyvavimas, priimant politinius ir viešuosius sprendimus nėra proporcingas ir akivaizdu, jog moterims menkai atstovaujama, einant renkamas ir skiriamas politines pareigas Europos Sąjungos ir jos valstybių narių lygmeniu. Nuolatinis nepakankamas atstovavimas moterims – tai demokratijos trūkumas, kuris kenkia sprendimų priėmimo ES ir nacionaliniu lygmeniu teisėtumui. Taigi, Europos Parlamentas ragina Tarybą, Europos Komisiją ir valstybes nares parengti ir įgyvendinti veiksmingas lyčių lygybės politikos kryptis ir įvairias strategijas, kuriomis būtų siekiama užtikrinti vienodą dalyvavimą visais lygmenimis, priimant politinius sprendimus. Be to, Taryba, Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad lygybės principas būtų įgyvendinamas visais lygmenimis, ir tai daryti laikantis aiškios nediskriminavimo pozicijos, teikiant tinkamus išteklius, naudojant konkrečias priemones ir skatinant reikiamus valstybės tarnautojų, atsakingų už lyčių aspektu grindžiamo biudžeto rengimą, mokymus. Europos Parlamentas savo pranešime taip pat ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares sudaryti sąlygas moterims ir vyrams aktyviai dalyvauti priimant sprendimus ir tai daryti, skatinant šeimos gyvenimo ir darbo suderinimą ir pusiausvyrą, taikant tokias priemones kaip vienodas tėvystės išlaidų padalijimas abiejų tėvų darbdaviams ir prieinamų bei tinkamų priežiūros paslaugų, pvz., vaikams ir vyresnio amžiaus žmonėms, užtikrinimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. − Politické strany hrají zásadní roli při podpoře účasti žen v politice. Politické strany mají pravomoc provádět nábor kandidátů, vybírat je a jmenovat, ať už se jedná o jakýkoli volební systém. Proto je třeba usilovat o řešení otázky nedostatečného zastoupení žen v politice a směřovat politické strany a jejich postoje a strategie tak, aby při vytváření rozhodovacích sborů uplatňovaly zásady umožňující větší zastoupení žen. Chápu, že tato zpráva vyzývá politické strany v členských státech, aby přijímaly opatření vedoucí k zvýšení účasti žen v politice, ale nesouhlasím s výzvou ke stanovení kvót. Naopak jsem zastáncem volnější formy regulace v podobě cílů a obecnějších pravidel pro určování pořadí na kandidátských listinách do vnitrostátních voleb a voleb na úrovni Evropské unie. Jednu z možných pobídek by mohla představovat povinnost stran splnit určité cíle v oblasti rovného zastoupení, která by byla podmínkou pro přidělování finančních prostředků straně. Považuji v této souvislosti za důležité upozornit, že nejvyváženější zastoupení pohlaví má Evropský parlament v podobě 35 % žen a 65 % mužů.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport d'initiative relatif à la participation des femmes dans les décisions politiques. Le rapport met en lumière la grande disparité concernant la place des femmes selon les Etats membres. Je pense que les institutions de l'Union européenne doivent montrer l'exemple en matière de parité et j'espère que ce rapport permettra d'enclencher une dynamique de promotion de la participation des femmes en politique dans les autres Etats membres. C'est par des mesures concrètes que l'on parviendra à faire évoluer les mentalités.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A participação ativa das mulheres na decisão política, em condições de igualdade com os homens, é essencial para que se alcance de forma sustentada a igualdade, o desenvolvimento e a democracia. O equilíbrio de género é uma questão de igualdade, mas também um garante de uma maior qualidade da democracia, uma vez que contribui para decisões mais diversificadas e participadas. O empenho da União Europeia nesta causa tem sido notório, nomeadamente através de medidas como a Estratégia para a igualdade entre homens e mulheres 2010-2015. O presente relatório enfatiza as tradicionais barreiras no acesso a cargos públicos pelas mulheres, como as dificuldades financeiras, uma cultura predominantemente masculina, a conciliação da vida familiar e política, bem como os estereótipos ainda predominantes nos meios públicos. Deste modo, são necessárias medidas concretas e estruturais para tornar a participação política das mulheres uma realidade evidente, nomeadamente através da aposta na formação, garantia de igualdade de oportunidade no acesso a campanhas e a apresentação de uma imagem positiva das mulheres enquanto líderes. Os partidos políticos têm também um papel crucial a desempenhar no combate à sub-representação das mulheres nas assembleias políticas com poder de decisão dos Estados Membros. Neste sentido, voto favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Na grande maioria dos Estados-Membros continua a existir uma sub-representação das mulheres no processo de tomada de decisão política e pública, especialmente no que diz respeito aos níveis hierárquicos mais elevados, o que adquire ainda uma maior relevância se tivermos em conta que as mulheres constituem quase 50 % da força de trabalho e que mais de 50 % dos recém-licenciados são mulheres. Esta desigualdade projeta-se na maioria dos Estados-Membros e também ao nível europeu. No PE verificou-se um aumento para 35 % e a Comissão tem 1/3 de mulheres. São sinais positivos que urge encorajar e generalizar. A persistente sub-representação das mulheres constitui um défice democrático que acaba por fragilizar a legitimidade da tomada de decisão quer ao nível nacional, quer na UE. Apoio, assim, este relatório que procura incentivar a definição de estratégias, bem como a adoção de medidas concretas de forma a promover uma representação equilibrada das mulheres a todos os níveis do processo de tomada de decisão política e pública. Tenho fundadas dúvidas (e por isso me abstenho nos respetivos pontos) de que o sistema de quotas seja a melhor solução.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), skriftlig. − Jag röstade emot betänkandet, därför att jag anser att kvotering inte är lösningen på jämställdhetsproblemet. Det är viktigt att vi engagerar oss för att stärka kvinnors ställning, men kvinnor ska ta sig fram på sin kompetens och sina kunskaper och genom förändring i samhällsattityden. Det är genom utbildning av våra barn och unga som vi långsiktigt kan förändra synen på kvinnorollen och överkomma stereotyper. Män och kvinnor ska ha samma förutsättningar i politiskt beslutsfattande och anställning ska grundas på meriter, inte kön. Kvotering och toppstyrning löser inte obalansen. Vägen uppåt måste istället bygga på valfrihet. Ekonomiskt oberoende är vägen till jämställdhet. Vi måste t.ex. underlätta för kvinnors entreprenörskap och ge kvinnor förutsättningar att våga satsa på att starta eget.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Crețu (S&D), în scris. − O serie de date publicate de Eurostat în contextul Zilei Internaționale a Femeii indică faptul că, în Uniunea Europeană, femeile sunt mult mai expuse riscului de sărăcie și excluziune socială decât bărbații, iar situațiile cele mai dramatice în acest sens se întâlnesc în România și Bulgaria. Mamele, mai ales mamele singure, femeile în vârstă și femeile din zonele rurale sunt principalele victime ale efectelor crizei economice și financiare.

Reprezentarea femeilor în procesul decizional politic nu a prezentat nicio îmbunătățire liniară în ultimii ani, iar în unele state membre numărul femeilor din parlamentele naționale nu depășește 15%. La nivelul întregii Uniuni Europene există o subreprezentare evidentă a femeilor în funcțiile politice, iar lipsa de paritate este predominantă în toate domeniile de activitate. Participarea activă a femeilor este o necesitate economică în contextul actual și, de aceea, este indispensabilă crearea de mecanisme pentru implementarea politicilor de gen ce vizează realizarea parității în participarea la procesul decizional politic, asigurând eficiența acestor măsuri.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Deoarece participarea femeilor și reprezentarea lor în eșaloanele superioare ale procesului decizional politic sunt încă obstrucționate de diverse aspecte, precum absența unei atmosfere încurajatoare în instituțiile politice și în structurile de sprijin ale societății, persistența stereotipurilor legate de gen, precum și consecințele recentei crize economice și urmările negative ale acesteia asupra chestiunilor privind egalitatea de gen, consider că statele membre și Comisia trebuie să încurajeze rețelele de femei și să promoveze mentoratul, pregătirea necesară și schimburile de bune practici și programe în domeniu, punând un accent special pe femeile cu putere de decizie politică aflate la începutul carierei.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Pour encourager des progrès encore trop lents en matière de parité en politique, ce rapport énonce un certain nombre de propositions concrètes auxquelles je souscris sans réserve. Il insiste notamment sur le rôle central des partis politiques en la matière, et propose à ce titre l’usage de quotas lors des élections, comme c'est le cas déjà dans certains pays européens. Le rapport aborde également très justement la nécessaire parité dans les postes pourvus par nomination, plus particulièrement au niveau des instances européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – En adoptant (508 voix pour, 124 contre, et 49 abstention) le rapport de Mme Pietikäinen ce jour, nous avons invité les Etats membres et la Commission à recourir à des mesures législatives pour établir la parité hommes-femmes et demandé aux institutions européennes de l'étendre à tous les niveaux. En effet, la proportion des femmes dans les décisions politiques n'a pas évolué au cours des dernières années et, dans certains organes de décision, elle a même décliné. Le rapport demande donc aux gouvernements nationaux de proposer, après les élections européennes de 2014, à la fois une femme et un homme comme candidats aux postes de commissaires européens. Nous avons aussi estimé qu'il convenait de renforcer le rôle de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Le résultat de ce vote montre que le Parlement a la volonté politique de prendre des mesures actives pour augmenter la parité, ce dont je me réjouis!

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), in writing. − I voted in favour of the motion for a European Parliament resolution on women in political decision-making – quality and equality – because it addresses a clear and fundamental problem in our political practices. Women, despite the broad and shared acknowledgement of the need for equality in gender balance – in particular in power and decision-making – still face strong differences and barriers in their access to politics and public administration positions.

It is worrying that during the last years no real and consistent improvements have been achieved as regards this crucial issue. The motion calls on the Commission and the Member States to elaborate clear measures to be implemented, such as a system of quotas to be applied by the Member States at all levels of policy-making, including the areas of macro-economic policy, trade, labour, budgets, defence and foreign affairs.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por defender a introdução de quotas de género na legislação europeia e nos sistemas políticos dos Estados-Membros da UE. Para garantir a paridade entre homens e mulheres no processo de decisão política, incluindo nas listas eleitorais e nas posições de topo na UE, são necessárias medidas vinculativas e sanções a nível nacional e europeu. Defendo igualmente que os governos nacionais proponham, após as eleições europeias de 2014, um homem e uma mulher para a ocupar o cargo de comissária/o europeia/eu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Embora sendo um firme defensor do princípio da igualdade, não me parece que seja pela via das quotas definitivas que se deva chegar a uma maior representatividade feminina na política. Sem essa solução e por mérito próprio, houve extraordinárias mulheres políticas que marcaram a história dos seus Estados e do mundo. Lembro-me, sem pretender ser exaustivo, de Margareth Tatcher, Golda Meir e Indira Ghandi. Lembro-me, também, de Simone Veil, a primeira mulher Presidente desta Câmara. Posto isto, em meu entender, as quotas definitivas não garantem iguais condições de acesso à profissão, aos cargos políticos e públicos ou aos lugares de direção e liderança empresarial. É mais importante garantir às mulheres iguais meios e oportunidades. Para terminar, relembro que a iniciativa nesta matéria deverá pertencer aos Estados e que o princípio da subsidiariedade deverá ser respeitado.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O atual afastamento das mulheres da vida política radica em questões etnoculturais. Quanto menor o nível de desenvolvimento de uma sociedade, pior a situação das mulheres relativamente ao respeito pelos seus direitos. Mesmo nas sociedades onde a sua emancipação ganhou foros de cidadania, a igualdade de géneros continua a ser uma miragem. Se, pouco a pouco, em algumas áreas como a educação, a saúde e a ação social, a mulher rivaliza ou ultrapassa a o número de homens, outras há, como a política, onde só timidamente e mediante imposições legislativas a sua participação aumenta. O recurso ao sistema de quotas, embora possa colocar em causa uma seleção não baseada no princípio do mérito, tem, contudo, contribuído, para esse aumento. Não obstante o progresso verificado nos últimos tempos e as políticas de apoio aplicadas na UE, ainda há muito a fazer. Na UE, apenas 5 % dos deputados e 10 % dos ministros são mulheres.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório parte da constatação de um facto: a sub-representação das mulheres em cargos eletivos e de nomeação, em órgãos de soberania nacional e no próprio Parlamento Europeu, e, genericamente, naquilo a que designa como Cargos de Topo. Para resolver este problema, preconiza a imposição, por via legal, de sistemas de quotas que promovam a paridade nestes espaços. A abordagem seguida pelo relator é redutora e truncada de aspetos essenciais para uma correta perceção do problema, por um lado, e para a sua justa solução, por outro lado. A participação cívica e política das mulheres, a vários níveis – associativo, sindical, cultural e outros –, é dificultada por limitações no acesso à educação, à cultura, aos serviços públicos, por dificuldades económicas que resultam, desde logo, das desigualdades salariais de que são vítimas, da precariedade laboral que as atinge. Estas são questões subjacentes às discriminações de género, que não podem ser ignoradas e que limitam a intervenção social, política e cultural das mulheres. São estas desigualdades estruturais – expressão de desigualdades de classe – que devem ser combatidas. A solução não pode passar simplesmente por estabelecer uma igualdade artificial, formal, administrativa, esquecendo e mantendo intocáveis os reais problemas da esmagadora maioria das mulheres. Rejeitamos também qualquer ingerência na vida interna dos partidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Na úrovni Európskej únie a v jej členských štátoch existuje nerovnováha v zapojení žien a mužov do politického a verejného rozhodovania a ženy sú jednoznačne nedostatočne zastúpené vo volených a nominovaných politických funkciách. Rovnaké zastúpenie žien a mužov v procese politického rozhodovania je otázkou ľudských práv a sociálnej spravodlivosti a životne dôležitou požiadavkou pre fungovanie demokratickej spoločnosti. Pretrvávajúce nedostatočné zastúpenie žien je demokratický deficit, ktorý oslabuje legitimitu rozhodovania na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni.

Považujem za dôležité a opodstatnené vytvoriť priaznivé prostredie na to, aby sa ženy mohli podieľať na politickom živote na všetkých úrovniach. Na úrovni EÚ je zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života uznávané ako dôležitá priorita v záujme dosiahnutia rodovej rovnosti, pričom by sa ženám mala zabezpečiť možnosť podieľať sa na politickom živote.

Je dôležité zasadiť sa za pôsobenie žien pochádzajúcich z rôznych prostredí v rozhodovacích funkciách. Podpora rodovo vyváženého zastúpenia v politike v oblasti vonkajších vzťahov, boj proti marginalizácii žien v politickom živote – som presvedčená, že toto by mali byť aspekty, ktoré je potrebné zohľadniť vo vonkajších vzťahoch EÚ a doplniť príslušnou finančnou a technickou pomocou.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Anche nella nostra Europa la parità tra i sessi rappresenta purtroppo ancora un obiettivo e non un risultato già consolidato nella pratica. Giusto a titolo d'esempio, in tutti gli Stati membri dell'UE le donne sono tuttora sottorappresentate nelle assemblee politiche, costituendo solo il 24% dei membri dei parlamenti nazionali, con percentuali diverse, ma tutte ugualmente scoraggianti, nei diversi Stati. Sebbene l'uguaglianza teorica sia già stata raggiunta negli ordinamenti giuridici, esistono ancora numerosi e subdoli ostacoli di tipo sia culturale sia pratico che troppo spesso impediscono alle donne di ambire realisticamente alle posizioni di responsabilità ricoperte dagli uomini. Come in politica, così nella pubblica amministrazione, nell'impresa privata, nell'insegnamento e nelle forze armate, in tutti i campi della vita civile che comportano assunzione di responsabilità e prestigio. In un contesto globale altamente competitivo come quello odierno, non è più accettabile che la differenza di genere sia una discriminante in grado di incidere così profondamente non solo sulle prospettive professionali, ma anche sulla dignità civile di tutte le donne.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Le rapport de Mme Pitikäinen est vraiment édifiant. Il s'articule essentiellement autour de l'imposition de quotas de femmes, à tous niveaux de décisions, et de mesures coercitives de discrimination positive. Comme si les femmes ne pouvaient compter que sur ce genre de mesures sexistes pour voir leurs mérites reconnus.

Je regarderai avec amusement les votes de mes collègues socialistes français. Leur parti n'a pas été tendre, il y a quelques années, avec leur candidate officielle à l'élection présidentielle. De là à penser que la désignation de M. Hollande contre Mme Aubry relève du complot machiste, il y a un pas que j'hésite à franchir..... Je regarderai également les votes de mes collègues de l'UMP pour voir s'ils sont conformes à leurs attitudes et réactions face au sort réservé à certaines élues parisiennes, par exemple, priées assez peu courtoisement de laisser la place à des collègues masculins parachutés.

Et chez moi, dans le Rhône: 12 hommes investis sur 14 circonscriptions législatives! Et je me souviens de la manière dont fut traitée ici Mme Thatcher quand elle était premier ministre de son pays. Elle avait, il est vrai, des attributs que beaucoup de politiciens actuels ne possèdent pas, et lui jalousent sûrement. Bref, j'ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – Les femmes doivent être mieux représentées dans la décision politique! Cela fait des années que cette affirmation est répétée, mais que la situation n'évolue pas. Si le Parlement européen fait preuve de modernité du point de vue de l'égalité Hommes/Femmes, de nombreuses institutions politiques, à commencer par la France, accusent un retard coupable. Aussi, j'ai apporté mon soutien à ce texte qui demande l'instauration de quotas pour renforcer la participation des femmes dans les prises de décision. Si je ne suis pas favorable aux quotas, il s'agit pour le moment de la seule solution pour que les femmes soient mieux représentées.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – À quand l'égalité des femmes en politique? Il est fort regrettable que la proportion de femmes dans les décisions politiques n'ait pas évolué au cours des dernières années et, dans certains organes de décision, qu'elle ait même décliné. Il est donc urgent de prendre des mesures actives pour augmenter la parité dans la participation à la prise de décision politique et à l'exercice de responsabilités à tous les niveaux.

Les gouvernements devraient ainsi proposer, après les élections européennes de 2014, à la fois une femme et un homme comme candidats aux postes de commissaires européens. Les États membres et la Commission seraient également bien inspirés de recourir à des mesures législatives pour établir la parité hommes-femmes et les institutions européennes devraient l'étendre à tous les niveaux. En effet, derrière cette égalité politique que nous devons défendre, il s'agit d'œuvrer à l'égalité des sexes en général. Car sans ces changements de la représentation politique, comment changer le regard porté aujourd'hui sur la sphère publique, économique, sociale ou domestique?

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I strongly support the rapporteur in this report. Time-framed gender based quotas are an excellent idea and have been shown to work in many Member States. It is crucial that the untapped potential of women is integrated into political and economic decision-making. I also support Commissioner Reding’s view that the public consultation which will take place should not be about whether we need greater numbers of women in decision-making processes, but about how to achieve that aim.

 
  
MPphoto
 
 

  Филиз Хакъева Хюсменова (ALDE), в писмена форма. − Подкрепих настоящата резолюция на ЕП, тъй като равенството между половете е основен принцип на Европейския съюз, и защото споделям необходимостта от засилване на ролята на жените в процеса на вземане на политически решения. Въпреки, че дамите са доказали качествата си в управлението, към настоящия момент те не са достатъчно представени в политическите органи и институциите на европейско и национално ниво. В това отношение вече са предприети мерки в някои страни членки, но като цяло дисбалансите са големи. Намирам за положителни изборните системи, в които се отчита равенството на половете и смятам, че действията в тази посока следва да бъдат продължени. Подкрепям позицията, че е необходимо предприемането на конкретни мерки за постигане на равенство при изборните длъжности в националните парламенти и Европейския парламент, тъй като към момента представителството на жените в тези органи е под една четвърт за ЕС. Същият проблем стои и по отношение на равенството на половете в изпълнителната власт на държавите-членки и Европейската комисия. Споделям мнението, че европейските и националните институции трябва да положат усилия за постигането на баланс между половете на всички нива, както чрез законодателни мерки, така и чрез изпращането на ясни послания за борба с дискриминацията.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen (S&D), skriftlig. − Jeg har med min stemmeafgivelse i dag støttet ønsket om mere ligestilling mellem mænd og kvinder i politik i EU's medlemsstater. Angående valg til blandt andet kommunale, regionale, nationale og Europa-Parlamentsvalg såvel som partiinterne poster er det ikke min holdning, at der er brug for lovgivningsmæssige tiltag eller yderligere kontrolinstanser for at fremme mere ligestilling. Dermed er vi ikke tilhængere af tvungne kønskvoter til valg i Danmark, da vælgerne i det danske valgsystem - i modsætning til i langt hovedparten af de øvrige EU-lande - i forvejen kan stemme personligt på opstillede kandidater.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Ce rapport souligne le déséquilibre de la participation des hommes et des femmes à la prise de décision publique et politique. Il constate également que la participation des femmes dans ce domaine varie considérablement d'un Etat membre à l'autre et invite à concevoir des mesures efficaces d'égalité des genres pour tendre vers une parité dans la participation à la prise de décision politique. Il salue, par ailleurs, les systèmes de parité et les quotas de genre pour les élections introduits dans certains Etats membres, notamment la France. J'ai soutenu ce rapport lors des votes en plénière.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), in writing. − I supported this resolution because it is important that women in the European Parliament are aware that the ideological differences of political parties and political groups should not overshadow the common goals and objectives of gender policy. Women in the European Parliament must unite in their fight for gender equality and women’s rights, not only outside the European Parliament, but within its walls. Because of our political ideologies and beliefs, we may have different political views in many areas, but working together we can achieve the important goal of improving women’s representation in the leading structures of the European Parliament, such as Committee Chairs and the Chairs of political groups.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − Although this INI report seeks to increase the number of women in political life and the aim of this report is commendable, my group is unable to support the report’s content. I do not agree with the report’s intent to create targets and quotas which Member States would have to impose on national political parties. Although I am not against national governments, political parties, and companies setting quotas at the national level (if they chose to do so), I am not in favour of targets and quotas being established at the EU level.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Ich habe für den Bericht gestimmt, da Frauen trotz ihres mehrheitlichen Anteils in der Gesamtbevölkerung in politischen Entscheidungsprozessen immer noch unterrepräsentiert sind. Aktuell stellen nur drei EU-Staaten Regierungschefinnen. Nur 23% der Ministerien aller Mitgliedstaaten stehen Frauen vor. Das Europäische Parlament sticht hier mit einem Frauenanteil von 35% zwar hervor, ist aber von einer Ausgeglichenheit noch weit entfernt. Einer Gleichberechtigung in der Gesellschaft muss eine Gleichberechtigung in der Politik vorausgehen und umgekehrt. Die weibliche Bevölkerung muss sich auch in der Politik repräsentiert fühlen, deshalb unterstützte ich ganz klar die Forderung nach einer tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter in politischen Entscheidungspositionen. Es ist an der Zeit anzuerkennen, dass freiwillige Systeme nicht funktionieren. Ein Reißverschlusssystem für alle Wahllisten, welches eine ausgewogenen Balance zwischen Frauen und Männern in politischen Positionen gewährleistet kann ein erster Eckpfeiler sein um veralterte Strukturen aufzubrechen. Die Resolution ist ein konkreter Ansatz und somit ein wichtiger Schritt hin zu einer aktiven Frauenförderung.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Bien que représentant 51,2% de la population européenne, les femmes n'occupent que 34% des sièges au Parlement européen. J'ai voté en faveur de ce rapport d'initiative qui propose des mesures très concrètes pour faire progresser la participation des femmes à la prise de décision politique et à l'exercice de responsabilités à tous les niveaux. Le rapport propose de réaliser la parité au sein de la Commission européenne et des organes politiques et administratifs de l'Union européenne. Il fait des élections de 2014 au Parlement européen et de la nomination de la prochaine Commission européenne une étape importante pour faire progresser la parité.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – J'ai souhaité soutenir le rapport de notre collègue Pietikäinen relatif à la participation des femmes à la prise de décision politique, quelques jours après la célébration de la journée internationale des femmes. Ce rapport soutient la promotion du principe de parité et la préconisation de quotas de femmes dans la sphère politique, déjà en vigueur dans certains Etats-membres, dont la France. Ce système de quotas de femmes pourrait s'exercer dans l'élaboration des listes électorales de candidats à des élections régionales, nationales ou européennes. Ce rapport invite également la Commission européenne et le Conseil à travailler à plus de parité dans le recrutement des fonctionnaires ainsi que les Etats-membres pour les nominations aux postes de haut niveau dans leurs administrations.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution which says that to ensure gender parity in political decision making, including electoral lists and top EU positions, binding measures and sanctions are needed at national and EU level.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − La pari partecipazione delle donne al potere ed al processo decisionale, oltre ad essere promossa a livello internazionale dalla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna, è prevista, a livello di Unione europea, dalla Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015. L'uguaglianza di genere nei processi decisionali è una questione di qualità e di parità. Una partecipazione più equilibrata, sotto il profilo del genere, contribuisce sicuramente a diversificare maggiormente le decisioni ed a giungere a decisioni migliori. In tutti gli Stati membri le donne risultano essere ancora sottorappresentate, ciò a causa di tutta una serie di fattori, quali: la mancanza di risorse finanziarie, il predominio della cultura maschile, gli stereotipi, le difficoltà a conciliare vita familiare e attività politica. Con questa relazione, intendiamo incoraggiare pertanto i partiti nazionali a prevedere misure per aumentare la partecipazione delle donne.

Riteniamo che vadano promosse a livello nazionale misure attive e concrete per garantire l'equilibrio di genere in tutti gli organi di governo e in tutte le nomine pubbliche. La promozione di una rappresentanza equilibrata dei generi nella politica rappresenta, infatti, una condizione per democrazie stabili e trasparenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − La strategia Europa 2020 comprende l'obiettivo principale di mirare ad incrementare al 75 % il tasso di occupazione delle donne e degli uomini di età compresa tra i 20 e i 64 anni. In tempi di crisi economica, una posizione più forte delle donne sul mercato del lavoro e della loro indipendenza economica rappresenta una necessità economica. La piena inclusione delle donne nel mercato del lavoro europeo dev'essere una priorità d'ora in avanti e per questo il mio voto alla relazione è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – La présence des femmes sur la scène politique est une réelle priorité pour atteindre une véritable égalité entre les hommes et les femmes. De ce fait, il est important de prendre des mesures qui permettent aux femmes de concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale et de lever les obstacles qui les empêchent de s'engager en politique.

Par ailleurs, il ne faut pas ignorer l'importance que les médias peuvent jouer pour favoriser l'accès des femmes à la politique. Ces derniers doivent mettre fin aux stéréotypes et soutenir la présentation de femmes qui occupent des postes de dirigeants.

Enfin, il est important d'encourager les femmes provenant de minorités ethniques. En effet, ces dernières sont souvent évincées pour des raisons de genre et des critères ethniques. Une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes est essentielle pour une démocratie stable et transparente.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Women are still under-represented and constitute only 24% of the members in the national parliaments, 31% at regional level and 35% at European level. The Nordic countries have the highest level of elected women in the national parliaments in the EU, 42%. The rapporteur underlines the fact that the percentages are stagnating and that no positive trend can be noticed. Member States should consider introducing legislative measures such as positive actions to achieve parity between sexes, the voted report says. National parties should implement quota systems in those electoral systems where applicable and apply rank ordering rules to electoral candidate lists for regional, national and EU elections. The best way of improving women’s participation in politics is to have women candidates alternating with men at the top of electoral lists. I disagree with that because I believe that the most important thing in politics is the personal qualities of the candidates. Gender is not related to personal qualities.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Der vorliegende Bericht, der sich für eine Erhöhung des Frauenanteils in Entscheidungsprozessen ausspricht, ist leider völlig missglückt. Anstatt die Lage sachlich zu analisieren und sinnvolle und praktikable Maßnahmen vorzuschlagen, ist er zu einer linksfeministischen Kampfschrift verkommen. Neben der völligen Missachtung der Subsidiarität der Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten fordert er verpflichtende Quoten für Frauen in Führungsfunktionen (Vorständen, Aufsichtsräten, etc.). Ein Vorgehen, das wir sonst nur aus kommunistischen Diktaturen kennen, negiert es doch jegliche Privatautonomie. Es muss sowohl den Firmen als auch anderen Organisationen, Ämtern und auch Parteien freistehen, wen sie für eine bestimmte Funktion einstellen. In erster Linie sollte daher Qualifikation und nicht das Geschlecht den Ausschlag geben. Quoten für Wahllisten zu EU-Wahlen, nationalen Wahlen oder Regionalwahlen sind weder wirklich praktikabel, da es nicht überall in Europa ein Verhältniswahlrecht gibt, noch sinnvoll. Auch hier sollte die Entscheidungsfreiheit des Wählers nicht eingeschränkt werden, der z.B. durch eine Vorzugsstimme selbst entscheiden kann, welchen Kandidaten er haben möchte. Außerdem sind die diversen Parteien unterschiedlich strukturiert und aufgebaut. Eine Partei mit mehrheitlich Frauen wird demnach eben auch mehr Frauen aufstellen und umgekehrt. Abschließend kann man daher festhalten, dass auch in diesem Bereich Angebot und Nachfrage am Ende ein gutes Ergebnis liefern und nicht von der EU diktierte Zwangsmaßnahmen, weshalb ich den Bericht abgelehnt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Ho votato contro a questa risoluzione, poiché non ritengo assolutamente necessaria l'introduzione di quote di rappresentanza femminile in politica. È vero che fino a pochi decenni orsono le donne risultavano parecchio penalizzate, ma fortunatamente da almeno cinquant'anni a questa parte in Europa esistono pari diritti e pari possibilità per uomini e donne.

Vi sono parecchi esempi di donne impegnate a livello politico che hanno raggiunto con merito i vertici del potere – e questo è avvenuto solamente grazie alle loro capacità, non certo a seguito di particolari agevolazioni. Un sistema di quote a mio avviso è anche controproducente per le stesse donne, poiché non si premierebbe adeguatamente il merito, ma piuttosto solamente il numero. Io sono per la parità, in tutti i sensi: ad una competizione debbono poter partecipare tutti, uomini e donne, con gli stessi diritti e senza discriminazioni, né in un senso né nell'altro.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur la participation des femmes à la prise de décision politique car je considère qu'une place plus importante doit être faite aux femmes dans le monde politique. Aujourd'hui, je constate que seule une politique de quotas et d'objectifs contraignants, comme cela est le cas en France, permet aux femmes de participer plus largement à la vie politique. Je soutiens les propositions visant à mieux concilier la vie professionnelle et la vie privée pour faciliter l'accès des femmes aux sphères de décisions, ainsi que l'obligation faite aux partis politiques de tenir compte de la présence des femmes. C'est un rapport important, qui doit trouver un véritable écho dans tous les États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Visiškai pritariu rezoliucijos esmei, būtina didinti moterų dalyvavimą priimant ypatingos svarbos politinius ir verslo sprendimus. Tačiau dirbtinai įvedamomis kvotomis problemos neišspręsime. Mano įsitikinimu, bandymas nustatyti kvotas renkamiems politiniams postams prieštarauja demokratinių rinkimų esmei. Todėl šalys narės turėtų pačios laisvai nuspręsti, ar tokių kvotų įvedimas yra svarstytinas ir būtų naudingas. Lietuvoje, kuriai atstovauju, gerinant moterų įtraukima ir mažinant darbo rinkos segregaciją bei darbo užmokesčio skirtumus dar tikrai yra ką veikti. Tačiau yra sričių, kur Lietuva lenkia ES vidurkį, pavyzdžiui, moterų skaičiumi stambaus verslo kompanijų valdybose. Aukščiausių politinių postų požiūriu, Lietuvoje moterys vadovauja dviems iš trijų valstybės valdžios šakų – turime moteris: Prezidentę ir Seimo Pirmininkę. Vyriausybėje moterys vadovauja finansų ir krašto apsaugos sritims. Sąmoningas dėmesys lyčių lygybės aspektams reikalingas daugiau viduriniojoje sprendimų priėmimo grandyje.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Presidente, Oggi abbiamo affrontato finalmente un tema che non solo pone la centralità del ruolo femminile in un ambito, quello politico-decisionale, per troppo lungo tempo classificato come prerogativa maschile. Si è segnata contestualmente anche una strada che porta alla modernità. Intendiamoci: la modernità per noi non sono le quote rosa imposte coattamente agli Stati membri, alle Regioni e giù scendendo fino ai consigli di amministrazione delle imprese. Le donne che sosteniamo in politica non sono semplici figuranti messe in lista solo per rispetto della normativa, ma persone consapevoli di aver fatto una scelta ragionata di partecipazione attiva. A queste donne motivate ed appassionate, che si organizzano la vita famigliare, sociale, professionale per dare il loro contributo a creare una società - sia essa pubblica o privata - migliore, diamo il nostro consenso ed i mezzi per poter seguire la loro ispirazione. In alcune regioni italiane, nel caso si votino 2 candidati, uno dei due è obbligatoriamente donna. La Doppia Preferenza di Genere è una facoltà di scelta che viene consentita a chi voglia esprimere più di un voto. Appare anche l’unico modo per permettere alle donne brave, preparate, competenti e generose, che si vogliono impegnare in politica, di riuscire a farlo. Grazie.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Murphy (GUE/NGL), in writing. − I voted in favour of this report as it highlighted the fact that women are under-represented in leading political decision-making bodies. This under-representation is a reflection of the structural discrimination against women in capitalist society. Women are mainly responsible for child-rearing and caring duties and are more likely to take time out of work to fulfil these roles. This leads to discrimination against working women who are less likely to gain promotions, leading to women being concentrated in lower-paid and precarious jobs. Sexism and stereotyping is also a real and serious barrier to women in capitalist society and impacts on women taking leading positions in organisations.

I abstained on the separate votes in this report on gender quotas. I do not believe that gender quotas will fundamentally alter discrimination against women in capitalist society. To tackle this discrimination there need to be measures such as state-run, quality, free childcare, together with state investment in public services, a significant increase in the minimum wage, the right to a living wage, paid maternity and paternity leave. Quotas will at best just give an image of equality without altering the reality for millions of working-class and poor women.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Ich kann dem Bericht in keiner Weise zustimmen und es gibt seit letztem Jahr tatsächlich 3 wirklich wissenschaftliche Studien von Universitäten, nämlich der Uni Konstanz, der University of Michigan und der Uni Köln, die belegen, dass: 1. Unternehmen mit der Diversity in den Top Positionen nicht besser sind, 2. die Quote z.B. in Norwegen bei den betroffenen Unternehmen erheblichen Schaden verursacht, und 3. eine Quote sowohl in der Privatwirtschaft, als auch im öffentlichen Dienst ein Verstoß gegen geltendes Recht ist, in diesem Sinne habe ich gegen den Bericht gestimmt. Quoten bergen die Gefahr, dass Gleichbehandlungsgebot zurückzudrängen, denn für mich steckt in jeder Form der Quote eine Diskriminierung. Quotenregelungen sind zudem kontraproduktiv, denn sie führen dazu, dass hochqualifizierte Frauen zu Quotenfrauen abgestempelt werden. Bei Stellenbesetzungen soll allein die Qualifikation entscheiden, nicht das Geschlecht.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Sirpa Pietikäineni raportis loetletud meetmed on üliolulised püsiva ebavõrdsuse kaotamiseks erinevatel nimetatavatel ja valitavatel poliitilistel ametikohtadel. Kõige suuremat rolli näen antud probleemi lahendamisel erakondadel, kelle pädevuses on valimisnimekirjade koostamine. Sooliselt tasakaalus valimisnimekirjade koostamine on määrava tähtsusega, et tagada naistele võrdne juurdepääs juhtivatele ametikohtadele ühiskonnas. Vabatahtlike, kokkuleppeliste või kohustuslike kvootide rakendamine valimisnimekirjade koostamisel on lisaks efektiivsusele ka kõige valutum viis tõsta naised võrdsele konkurentsipositsioonile: üheltki mehelt kvootide sisseviimisega kohta ära ei võeta, kuid naised seatakse lihtsalt meestega õiglasemale stardipositsioonile. Lisaks kvootidele aitavad juurdunud ja iganenud soostereotüüpe kummutada ka teavituskampaaniad naiste ja meeste vahelisest ebavõrdsusest ning selle ilmingutest. Endiselt on levinud seisukoht (nii meeste kui ka naiste endi seas), et sugudevaheline ebavõrdsus on pseudoprobleem. Seda ühiskondlikku hoiakut süvendab veelgi näiteks palgalõhe või sookvootide temaatika väärititõlgendamine meedias. Sellest tulenevalt peaksime eraldama vahendeid selgitustööks ning soolise ebavõrduse problemaatika teadvustamiseks, näiteks kampaaniate abil. Parema teavitustöö ja naiste võrdse konkureerimisvõimaluse tulemusena saavutame naiste õiglasema osaluse poliitiliste otsuste tegemisel.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Manau, kad turėtų būti įgyvendinamos lyčių lygybės politikos kryptys visos ES mastu, kurios užtikrintų vienodą dalyvavimą priimant politinius sprendimus visais lygmenimis bei tinkamą lygybės principo įgyvendinimą. Labai svarbu, kad valstybės narės laikytųsi aiškios nediskriminavimo pozicijos ir sudarytų palankias sąlygas moterų asociacijų veiklai, bei skatintų kuravimo, tinkamo mokymo ir gerosios praktikos bei programų mainus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad sankcijos politinėms partijoms ar organizacijoms nėra tinkama forma skatinti moteris aktyviai dalyvauti politiniame gyvenime. Be to, nėra tikslinga ir teisinga politinėms partijoms nustatyti ir susieti su lyčių lygybe susijusius tikslus, kaip būtiną sąlygą gauti finansavimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Politinių sprendimų priėmime dalyvaujančių moterų procentas nekinta - ES valstybių narių parlamentuose yra tik 24 proc. moterų, o moterų ministrių skaičius kai kuriuose valstybių narių parlamentuose neviršija 15 proc. ir iš viso tokių yra tik 23 proc. Todėl pritariu pranešėjai, kad šioje srityje reikalingos ne tik savanoriškos priemonės, bet ir teisiniai instrumentai. Tiek ES, tiek atskiros valstybės narės turi pasiryžti ir įsipareigoti veikti, kad moterų galimybės dalyvauti priimant politinius sprendimus padidėtų. Sutinku, kad reikalingos veiksmų programos - dalinimasis gerąja valstybių narių patirtimi, įstatymai ir sankcijos už jų nevykdymą.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Abstive-me em todos os pontos relativos às quotas femininas por considerar que, por um lado, elas diminuem a mulher e contrariam o princípio do mérito que eu subscrevo para a nomeação de pessoas para cargos e/ou funções; por outro lado, reconheço que, num contexto provisório, pode ser uma estratégia útil para a promoção da igualdade da mulher na sociedade. Votei, porém, o relatório favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Considerando che la raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali politici e pubblici, adottata il 12 marzo 2003, sollecita una serie di misure, comprese misure di azioni positive, per favorire una partecipazione più equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali politici e pubblici. Tenendo presente che in tutti gli Stati membri dell'UE le donne sono tuttora sottorappresentate nelle assemblee che prendono decisioni politiche (oggi le donne costituiscono il 24% dei membri dei parlamenti nazionali). Esprimo dunque il mio voto favorevole affinché vengano attuate efficaci strategie multiformi a livello dell'unione e a livello nazionale per aumentare l'impegno e la partecipazione delle donne nei processi decisionali e nella leadership, mediante obiettivi quantificati, meccanismi di monitoraggio continuo e chiari piani d'azione.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. − Glasoval sem za to poročilo kot enega od nujnih izrazov spoštovanja načela enakopravnosti, pa tudi s prepričanjem, da pomeni dosledna enakopravnost žensk pri sprejemanju političnih odločitev tudi obogatitev procesa političnega odločanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − Egalitatea de gen în procesul decizional reprezintă o chestiune de calitate și de egalitate. O participare mai echilibrată din perspectiva genului contribuie la adoptarea unor decizii mai diversificate și, astfel, mai bune. Pentru a consolida participarea politică a femeilor trebuie rezolvată problema barierelor structurale care împiedică participarea femeilor la viața politică. O altă acțiune necesară este crearea unui mediu permisiv femeilor pentru a participa la viața politică la toate nivelurile. Reconcilierea vieții profesionale cu viața privată este recunoscută la nivelul UE ca o prioritate importantă de realizare a egalității de gen și de facilitare a posibilităților femeilor de a lua parte la viața politică. Comisia și statele membre trebuie să conceapă și să implementeze politici de gen și strategii eficiente vizând realizarea parității în participarea la procesul decizional politic și în conducerea politică la toate nivelurile, mai ales în domeniul politicilor macroeconomice, comerțului, muncii, bugetelor, apărării și afacerilor externe, prin evaluarea impactului și punerea la dispoziția publicului de indici și indicatori adecvați de egalitate, asigurând obiective cuantificate, planuri clare de acțiune și mecanisme de monitorizare regulată, urmate de acțiuni corective cu caracter obligatoriu și de monitorizare dacă nu au fost îndeplinite obiectivele la termenele-limită.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O papel das mulheres na tomada de decisão política revela-se essencial para a própria qualidade da democracia. No entanto, existe ainda um longo caminho a percorrer para se alcançar este objetivo, na medida em que a falta de recursos financeiros, a cultura predominantemente masculina na política, os estereótipos e a dificuldade em conciliar a vida familiar com a vida política constituem sérios obstáculos. É, por isso, necessário que se prossiga com uma ação positiva neste domínio, nomeadamente através da adoção de medidas temporárias especiais que visem acelerar a instauração de uma igualdade de facto entre homens e mulheres para que haja uma representação feminina em cargos políticos semelhante àquela que se verifica nos países nórdicos. Os Estados e os próprios partidos políticos deverão, assim, criar um ambiente que propicie a intervenção das mulheres no mundo da política, quer através da educação, quer através do financiamento de programas de ensino geral que promovam uma sensibilização cívica para as questões do género, a eliminação de estereótipos de género e de preconceitos contra as mulheres.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitro Repo (S&D), kirjallinen. − Ensiksi haluan kiittää Pietikäistä ansiokkaasta työstä. On täysin selvää, että demokratian todellinen toteutuminen edellyttää molempien sukupuolten edustusta poliittisessa päätöksenteossa. Tämän vuoksi naisten osallistumista politiikkaan on edistettävä niin alueellisella, kansallisella kuin eurooppalaisellakin tasolla.

Keinoina ei kuitenkaan tulisi käyttää keinotekoisia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä. Lähtökohtana ehdokasvalinnoissa sekä nimityksissä tulisi olla ihmisten henkilökohtaiset ansiot. Kiintiöt aiheuttavat helposti suurta vastustusta ja mielestäni ne aliarvioivat naisia.

Ratkaisuja tuleekin hakea naisten alhaisen edustuksen todellisista syistä. Naisiin ja perinteisiin sukupuolirooleihin kohdistuviin asenteisiin ja stereotypioihin tulee vaikuttaa aktiivisesti. Tämän prosessin on alettava jo peruskoulussa. Erityisen tärkeää on tarjota lapsille monipuolisia roolimalleja heidän kehityksensä tueksi. Naisia tulee jo nuoressa iässä kannustaa lähtemään mukaan politiikkaan. On myös tärkeää seurata aktiivisesti tiedotusvälineitä, jotta sukupuolten välinen syrjintä voidaan tunnistaa ja jotta siihen voidaan puuttua entistä paremmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), por escrito. − La participación de las mujeres en actividades políticas relacionadas con la toma de decisiones es alarmantemente baja. Mi voto a favor del informe se debe a que este propone cambiar la situación actual fomentando la paridad de género en los procesos de toma de decisiones. Para lograr este objetivo los partidos políticos en Europa deben involucrarse directamente, por ejemplo mediante la introducción de sistemas de cuotas para las listas de candidatos y las elecciones, o de sistemas de alternación entre candidatas y candidatos en el primer puesto de las listas. También se urge a los Parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo a que adopten medidas concretas para fomentar la paridad de género. En cuanto a las acciones de la Comisión relacionadas con esta causa, considero que representan un gran avance. Sin embargo, para asegurar una implementación satisfactoria de estas acciones, a los partidos políticos que deseen hacer campañas que fomenten una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones se les debería proveer con recursos para ello. Teniendo en cuenta que el próximo año se dedicará a los ciudadanos europeos, es una gran oportunidad para fomentar y financiar acciones que defiendan los derechos de las mujeres en la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Ribadisco che le nuove misure che rafforzano la partecipazione delle donne alla vita economica e politica sono essenziali per la democrazia europea.

Noto in particolare che attualmente il 35% dei parlamentari europei sono donne, ma che la media della rappresentanza femminile dei parlamenti nazionali dell'UE rimane invariata al 24%. Solo il 23% dei ministri sono donne. Pertanto dobbiamo cercare di migliorare l'equilibrio di genere all'interno del processo decisionale politico.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Roatta (PPE), par écrit. – Le rapport souligne l'importance de prendre des mesures concrètes pour la parité au niveau des fonctions électives au sein des parlements nationaux et du Parlement européen entre les hommes et les femmes. Nous devons tendre vers une parité sur les listes électorales. Aussi, il propose des mesures destinées à réaliser la parité au sein de la Commission européenne, du SEAE et d’autres organes politiques et administratifs. C'est parce-que je suis conscient de l'importance de la parité pour l'exercice de la démocratie en Europe, et du déséquilibre qu'il existe, que j'ai voté en faveur de ce rapport pour que les choses avancent enfin.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Among other things, it welcomes the parity systems/gender quotas for elections introduced by legislation in some Member States; calls on the Member States to consider introducing legislative measures, such as positive action measures, to make progress toward parity and ensure the efficiency of these measures, when compatible with the electoral system and when the political parties are in charge of the composition of the electoral list, through zipper systems, monitoring and effective sanctions in order to facilitate more balanced participation of women and men in political decision-making;

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Nel testo di relazione si pone l'accento sull'importanza diversificare il raggiungimento di decisioni politiche grazie alla partecipazione attiva delle donne al processo decisionale politico. A livello europeo è importante compiere azioni concrete e strategie finalizzate al raggiungimento di un'equilibrata partecipazione, garantendo alle donne la possibilità di conciliare vita familiare, privata e professionale. Purtroppo esistono delle barriere strutturali che impediscono l'ascesa al femminile alle posizioni di vertice. Il testo di relazione purtroppo, in modo pleonastico, pone l'attenzione alle donne appartenenti a minoranze etniche, sottorappresentate nelle assemblee politiche europee, per le quali sarebbe opportuno adottare misure speciali, per questa ragione il mio voto è contrario, in quanto ancora una volta si cerca di tutelare, difendere e proteggere i diritti delle extracomunitarie a discapito delle cittadine europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Pietikäinen διότι θεωρώ ότι η συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων επί ίσοις όροις με τους άντρες αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη της ισότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της ειρήνης και της δημοκρατίας. Επίσης, θεωρώ ότι η προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στην πολιτική και τις εξωτερικές σχέσεις, θα συμβάλει στη σταθερότητα, στην διαφάνεια και στην δημοκρατία.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), în scris. − Din păcate, în Uniunea Europeană, deși femeile reprezentă 60% din absolvenții de studii superioare, ele sunt în continuare subreprezentate în pozițiile de răspundere din economie. Cred că este nevoie de mai multă susţinere a inițiativelor și a campaniilor îndreptate împotriva stereotipurilor referitoare la eficiența scăzută a femeilor la locul de muncă și la lipsa lor de competențe de conducere. Pe de altă parte, subliniez importanţa programelor pentru instruirea profesională a femeilor cu privire la ocuparea de funcții de conducere. În încheiere aş dori să cer statelor membre să adopte măsuri care să stabilească obiective obligatorii pentru a garanta prezența echilibrată a femeilor și a bărbaților în posturile de conducere din întreprinderi, din administrația publică și din mediul politic.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. − Lugupeetud juhataja, kolleegid! Toetan poliitiliste otsuste tegemisel soolise võrdsuse põhimõtet. Soovin, et naiste esindatus valimisnimekirjade koostamisel ning kõrgete Euroopa Liidu ametikohtade täitmisel oleks võrdne meeste esindatusega. Kui teisiti pole neid põhimõtteid võimalik ellu viia, siis pean õigeks ka seda, et tulevikus esitab iga liikmesriik Euroopa Komisjoni voliniku ametikohale nii naise kui ka mehe kandidatuuri. Naiste poliitiline osalus on üks demokraatia põhialuseid ning oluline säästva arengu ja rahu saavutamiseks, nagu tõdeti ka ÜRO Peaassamblee 66. istungjärgul New Yorgis tehtud ühisavalduses. Kuna Sirpa Pietikäineni resolutsioon „Naiste osalemine poliitiliste otsuste tegemisel, kvaliteet ja võrdõiguslikkus” rõhutab eelpool nimetatud põhimõtteid, hääletasin selle poolt. Aitäh!

 
  
MPphoto
 
 

  Horst Schnellhardt und Birgit Schnieber-Jastram (PPE), schriftlich. Ich stimme für eine Einführung von Quoten für Frauen in Führungspositionen in Unternehmen, öffentlicher Verwaltung und politischen Organen. Quotenregelungen sind nie zufriedenstellend. Freiwillige Entwicklungen wären in jedem Falle der bessere Weg. In meiner langjährigen politischen Arbeit auf diesem Feld habe ich jedoch die Erfahrung gemacht, dass sich die sogenannten "Old Boys Networks" nur über Quoten aufbrechen lassen. Solche Netzwerke werden zwar nicht gegründet, um die Frauen von Führungspositionen fernzuhalten, sondern sie entstehen im Laufe von Karrieren automatisch. Ihr Effekt ist aber genau das – Frauen fällt es schwer, in diese Kreise einzudringen. Außerdem stimme ich für eine rechtliche Zulassung von Schwangerschaftsabbrüchen. Auch hier gilt: Besser wäre es, wenn es keine Schwangerschaftsabbrüche gäbe. Die Realität ist aber eine andere. Deshalb muss den Frauen eine gewisse Rechtssicherheit garantiert werden. Würde man das nicht tun, dann hätte das nicht unbedingt zur Folge, dass es weniger Schwangerschaftsabbrüche gibt. Vielmehr würden die betroffenen Frauen dann für solche Eingriffe in Drittländer abwandern, wo es keine Kontrolle und vielleicht nicht einmal entsprechende medizinische Standards gibt.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), na piśmie. − Głosowałam za przyjęciem sprawozdania nt. kobiet w podejmowaniu decyzji politycznych. Liczba kobiet aktywnych w polityce rośnie, a sprawy kobiet zajmują coraz ważniejsze miejsce w programach partii politycznych. Pomimo to kobiety nie mają parytetu w podejmowaniu decyzji politycznych. W krajach UE średnio jest tylko jedna kobieta na 4 członków parlamentu narodowego i rządu; w świecie biznesu, proporcja kobiet do mężczyzn jest niższa na każdym szczeblu procesu decyzyjnego; sytuacja jest podobna w sektorze nauki i badań. Dysproporcje płci w tym sektorze są uznawane za główną przeszkodę w osiągnięciu większej konkurencyjności i maksymalizacji potencjału sektora nauki w skali światowej. Potrzeba zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn nie jest tylko feministycznym hasłem politycznym, ale koniecznością. Bez parytetu nie będzie skutecznej, wydajnej polityki. Równy udział kobiet i mężczyzn daje lepsze wyniki w sferze życia publicznego, tworzy lepsze, bardziej wyważone decyzje.

Tylko większy udział kobiet w polityce może zapewnić właściwą strukturę wydatków z budżetu państwa i budżetów samorządowych, bo - wbrew pozorom- budżet ma płeć. Różnorodność przyczynia się do wzrostu jakości w procesach decyzyjnych: różnorodności opinii, stylu prowadzenia polityki, pomysłów. Nie można jej zapewnić bez dostatecznego udziału w polityce różnych grup ludności, w tym przede wszystkim parytetowego udziału kobiet.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La pari partecipazione delle donne e degli uomini al potere e al processo decisionale è fortemente promossa dall'Unione europea. La partecipazione politica delle donne, in particolare, è fondamentale per la democrazia ed è essenziale per poter conseguire lo sviluppo sostenibile e la pace. In tutti gli Stati membri dell'Unione europea le donne sono tuttora sottorappresentate nelle assemblee che prendono decisioni politiche: costituiscono il 24% dei membri dei parlamenti nazionali.

Con questo voto si riafferma inoltre che l'attiva partecipazione delle donne, in condizioni di parità con gli uomini, a tutti i livelli del processo decisionale è essenziale per realizzare l'uguaglianza, lo sviluppo sostenibile, la pace e la democrazia. Per far crescere la partecipazione politica delle donne è necessario affrontare il problema delle barriere strutturali che impediscono loro di prender parte alla politica attiva. Creare condizioni favorevoli alla partecipazione delle donne alla vita politica a tutti i livelli è un'altra misura necessaria. La possibilità di conciliare vita professionale, privata e familiare è riconosciuta a livello di Unione ruropea come un'importante priorità per realizzare l'uguaglianza di genere e per rendere più facilmente possibile alle donne la partecipazione alla vita politica.

 
  
MPphoto
 
 

  Laurence J.A.J. Stassen (NI), schriftelijk. − De PVV heeft tegen dit verslag gestemd omdat hierin wordt gepleit voor het instellen van een bindend quotum voor vrouwen in leidinggevende functies. Brussel probeert op deze manier via Europese wetgeving een vrouwenquotum aan de lidstaten op te dringen. Wat de PVV betreft zijn Nederlandse bedrijven zelf verantwoordelijk voor hun personeelsbeleid en heeft de EU daar niets mee te maken. Nederlanders, mannen noch vrouwen, zitten op dit quotum te wachten. Het vrouwenquotum is weer een typisch voorbeeld van zinloze Europese bemoeizucht.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A igualdade dos géneros na tomada de decisões é uma questão de qualidade e igualdade. Uma participação mais equilibrada dos géneros contribui para decisões mais diversificadas e, portanto, melhores. O equilíbrio de género é também uma questão de igualdade garantida pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Assim, é essencial melhorar a representação das mulheres em cargos eletivos e em cargos de nomeação e implementar medidas destinadas a promover a participação das mulheres na vida política. Pelas razões expostas, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), na piśmie. − We współczesnej demokracji pośredniej naprawdę trudno pogodzić się z przeciętnym udziałem kobiet na poziomie 24% w parlamentach narodowych państw członkowskich. Wciąż zbyt wiele powodów leży u podstaw tego niepokojącego zjawiska. Przeszkodą w angażowaniu się kobiet w politykę są często dyskryminujące procedury zdobywania partyjnych nominacji, zamykające kobietom już na samym początku drogę do polityki. Niezwykle trudno jest pogodzić funkcjonowanie w życiu publicznym z życiem rodzinnym, za które odpowiedzialność ciągle jeszcze najczęściej spoczywa na kobietach. Trzeba to zmienić, trzeba podjąć działania na rzecz promowania udziału kobiet w polityce, dla dobra nas wszystkich. Ustawowe kwoty są bez wątpienia katalizatorem zmian w naszym społeczeństwie, zwłaszcza tych związanych z postrzeganiem społecznej roli kobiet. Musimy dążyć do przełomowego poziomu 30%. Gdy udział kobiet w parlamencie, w zarządzie czy w jakichkolwiek innych jednostkach organizacyjnych przekracza 30%, kobiety zaczynają być traktowane równorzędnie, gdyż przy trzydziestoprocentowym ich udziale w danej grupie zatraca się widoczny podział ze względu na płeć.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru raportul referitor la femeile în procesul decizional politic – calitate și egalitate, deoarece reprezentarea egală a femeilor și a bărbaților în procesul decizional politic constituie un aspect al drepturilor omului, al justiției sociale, al dezvoltării durabile, precum și o cerință esențială pentru funcționarea unei societăți democratice. Echilibrul de gen este garantat în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Obiectivul egalității de gen implică o mai bună reprezentare politică a femeilor. Reprezentarea femeilor în procesul decizional politic a stagnat în ultimii ani, dezechilibrul de gen la nivelul parlamentelor naționale din UE rămânând neschimbat (24% femei și 76% bărbați), femeile ocupând numai 23% din funcțiile de miniștri. Țările nordice înregistrează cel mai mare nivel de reprezentare a femeilor în parlamentele naționale, de 42,3%. În Parlamentul European, 35% dintre membri sunt femei și 65% bărbați. Solicit Comisiei să prezinte Parlamentului European un raport anual referitor la progresul egalității de gen la nivelul procesului decizional politic în Uniunea Europeană. De asemenea, invit Comisia și Consiliul să se angajeze în vederea realizării obiectivului parității în toate organismele decizionale, prin stabilirea și implementarea sistemelor de cote atunci când recrutează funcționari pentru nivelurile superioare.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), in writing. − The promotion of the equal participation of women and men in power and decision-making to eliminate discrimination against women in political and public life as well as the adoption of ‘temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between men and women’ are in the focus of this report. In the view of the rapporteur it is important to promote the presence of women from different backgrounds in decision-making positions, therefore this report has to be supported.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), in writing. − The ECR Group strongly opposes all calls at EU level for legislation to establish targets and quotas for women in political parties and institutions and all sectors for that matter. We recognise the need to increase female representation across all sectors but do not believe that legislative measures or prescriptive targets set at EU level are helpful. The ECR Group has therefore voted against this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este relatório constata a sub-representação das mulheres em cargos eletivos e de nomeação, em órgãos de soberania nacional e no próprio Parlamento Europeu e naquilo a que designa como Cargos de Topo. Para resolver este problema, preconiza a introdução de sistemas de quotas que promovam a paridade nestes espaços. Do nosso ponto de vista, a participação política das mulheres dá-se a vários níveis da vida das mulheres – na sua participação associativa, sindical, cultural, na sua vida quotidiana. As mulheres têm maiores dificuldades em participar nestes domínios devido a dificuldades de acesso à educação, à cultura, mas também devido a dificuldades económicas que resultam, desde logo, das desigualdades salariais de que são vítimas. Por outro lado, a precariedade laboral leva a que tenham pouco tempo para a sua participação social e política. O défice de serviços públicos de apoio social à infância é outro dos fatores que contribuem para a sobrecarga das tarefas das mulheres. São estas desigualdades estruturais que devem ser combatidas, e não estabelecer-se uma igualdade artificial, mantendo intocáveis os reais problemas da maioria das mulheres. Por outro lado, não aceitamos, como preconizado nos parágrafos 5, 6 e 7, qualquer ingerência na vida interna dos partidos, matéria que apenas diz respeito àqueles que os integram.

 
  
  

Relazioni Sophia in 'tVeld (A7-0041/2012) e Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE), skriftlig. − Vi anser att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar i politiskt beslutsfattande. Anställning ska därför grundas på kompetens och inte på kön. Kvotering löser därmed inte en eventuell obalans.

 
  
MPphoto
 
 

  Kent Johansson, Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström (ALDE), skriftlig. − Det finns oerhört mycket kvar att göra för att EU ska nå ett jämställt samhälle där både kvinnor och män erbjuds samma möjligheter. Vi välkomnar därför att dessa två betänkanden pekar på framgångsrika åtgärder och belyser de många hinder som fortfarande finns. Men även om vi röstade för betänkandena som helhet vill vi betona att vi inte tycker att fokus ska ligga på att EU med lagstiftning tvingar företag och organisationer att kvotera in kvinnor. Vi tror istället att det finns andra sätt att bryta de invanda attityder som hindrar kvinnors deltagande, bland annat genom kompetenshöjning, mentorskap och bättre stöd för kvinnor som vill satsa på karriären

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A Comissão Europeia transmite anualmente ao Conselho Europeu da primavera os progressos em matéria de igualdade entre homens e mulheres nos Estados-Membros e apresenta ainda os desafios e prioridades para o futuro. Este relatório de iniciativa surge precisamente no contexto da última comunicação da Comissão sobre esta temática, publicada em fevereiro de 2011. A igualdade entre homens e mulheres constitui um dos princípios fundamentais do direito comunitário, e este é o compromisso que se deve renovar, consolidando assim a igualdade entre os géneros no quadro da estratégia 2020. No entanto, este relatório aborda temáticas muito sensíveis, tais como o reconhecimento mútuo de uniões civis e famílias constituídas por casais do mesmo sexo, o aborto, o papel das mulheres na decisão politica e o uso de quotas, ou ainda a diretiva sobre a licença de maternidade. Deste modo, sou de opinião que existe ainda um longo caminho a percorrer nesta matéria, considerando ainda que a estratégia para atingir os objetivos propostos passa por uma maior concentração e enfoque verdadeiramente direcionados para a questão da igualdade entre homens e mulheres na União Europeia, afastando-nos de outros temas que, estando relacionados, podem, no entanto, esbater a verdadeira dimensão desta problemática.

 
  
  

Relazione: Sven Giegold (A7-0432/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE), par écrit. – Créé en 2003, le statut de la société coopérative européenne vise à contribuer au développement des activités transnationales des sociétés coopératives. Des modalités relatives à l’implication des travailleurs ont également été arrêtées. En privilégiant les impacts sociaux et environnementaux au profit, les coopératives sont primordiales pour l’économie sociale. Or, seules 17 sociétés coopératives européennes ont été créées. Les règles en vigueur doivent être révisées. J’ai donc apporté mon soutien au rapport Giegold.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório. Para além de se tratar de uma matéria relevante do ponto de vista dos direitos laborais, é definitivamente importante percebermos que as condições dos trabalhadores se refletem nos resultados da empresa. Quanto maior o envolvimento dos trabalhadores nos processos de decisão das empresas, maior é a motivação e empenhamento nas suas atividades e consequentemente na sua produtividade e na competitividade da empresa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Promouvoir la société coopérative européenne, qui représente aujourd’hui une option intéressante en matière d'entreprenariat, est pour moi un impératif. J’ai donc soutenu un rapport qui facilite, en tenant compte de leurs spécificités, le développement des activités transnationales des coopératives, en les dotant notamment d'instruments juridiques adéquats. Ce rapport prévoit également de promouvoir le format de la société coopérative européenne grâce à des programmes éducatifs destinés aux conseillers en droit des coopératives et aux acteurs sociaux. Il faut absolument encourager la coopération entre les sociétés coopératives au niveau transfrontalier partout en Europe et les considérer comme une opportunité potentiellement créatrice d'emplois et de croissance.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą. Kooperatinės bendrovės atlieka svarbų vaidmenį skatinant kaimo vietovių vystymąsi bei socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą. ES veikia 160 tūkst. kooperatyvų , kuriuose dirba apie 5,4 milijonai darbuotojų .Tačiau tik nedidelė dalis šių kooperatyvų yra pasirinkę Europos kooperatinės bendrovės formą. 2010 m. visoje ES buvo įsteigta tik 17 kooperatinių bendrovių, kuriose dirba 32 darbuotojai. Tokia situacija nėra patenkinama, kadangi kooperatyvai ir kitos socialinės ekonomikos įmonės yra svarbi ES socialinio modelio dalis ir jie turi būti pripažinti ir remiami valstybių narių ir ES lygmenims. 2003 m. priimtas Europos kooperatinės bendrovės statutas yra didelis žingsnis palengvinti tokio tipo įmonių plėtrą ES, tačiau, atlikus jo peržiūrą, paaiškėjo, kad jis ne visiškai pritaikytas prie kooperatinių bendrovių ypatybių. Pritariu pranešime išsakytiems raginimams, kad galiojantis statutas turi būti peržiūrėtas ir pakeistas, kad atitiktų rinkos poreikius bei sukurta nepriklausoma ir aiški Europos kooperatinės bendrovės teisinė sistema.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Alors que le modèle de l'économie sociale et solidaire a clairement prouvé sa résistance durant la crise et que la possibilité de créer une société coopérative européenne (SCE) existe déjà depuis 2003, le recours à celle-ci reste assez rare... et c'est un euphémisme! D'où l'intérêt de ce rapport sur le cas spécifique de la SCE et l'implication des travailleurs. Du fait de l'inadaptation du statut aux spécificités des SCE, il est crucial de prévoir la révision de la réglementation relative à celui-ci afin de garantir l'égalité des conditions de concurrence entre sociétés coopératives et sociétés de capitaux et de contribuer au développement des activités transnationales des sociétés coopératives. A travers ce report, je soutiens l'appel visant à ce que les politiques de l'Union dans tous les domaines reconnaissent les spécificités et la valeur ajoutée des entreprises d'économie sociale, notamment des SCE, en adaptant la législation relative aux marchés publics, aux aides d'État et à la régulation financière. Il est inenvisageable que les États membres ne s'impliquent pas davantage et prévoient enfin des conditions plus favorables pour les coopératives, comme l'accès au crédit et une fiscalité avantageuse.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Dopo un decennio di studi, ricerche, investimenti finalizzati all'implementazione di uno Statuto della Società Cooperativa europea, e dopo altrettante risposte negative, in termini di apprezzamento e fattibilità da parte dei cittadini europei e del mercato interno, non ho inteso sostenere con il mio voto questa relazione. Il testo, infatti, si muove lungo linee di principio che orientano i suoi contenuti verso un mero accanimento ideologico, piuttosto che verso la valutazione strumentale ed oggettiva del valore economico per i cittadini europei di questa iniziativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio Europos Parlamento pranešimo, kadangi kooperatinės įmonės gina savo narių ir vartotojų interesus, siekia įveikti visuomeninius iššūkius ir siekia ne tik didinti naudą nariams ir užtikrinti jų pragyvenimo šaltinį, vykdant ilgalaikę ir tvarią verslo politiką, bet ir didžiausią dėmesį verslo strategijoje skirti viso regiono klientų, darbuotojų ir narių gerovei. Kooperatyvai yra svarbus Europos ekonomikos ramstis ir pagrindinė socialinių inovacijų paskata, nes jie padeda išlaikyti infrastruktūrą ir vietos paslaugas, visų pirma, kaimo vietovėse ir miestų aglomeracijose. Šiuo metu kooperatyvus ir darbuotojų dalyvavimą reglamentuojantys teisės aktai visoje Europos Sąjungoje gerokai skiriasi, o Europos kooperatinės bendrovės statutas iki šiol yra vienintelė socialinės ekonomikos teisinė priemonė ES lygiu. Europos Parlamentas pabrėžia Europos kooperatinės bendrovės teikiamas galimybes siekti lyčių lygybės, įgyvendinant įvairių lygmenų politiką ir programas, ypatingą dėmesį skiriant švietimo, profesinio rengimo, verslininkystės skatinimo ir nuolatinio mokymo programoms. Be to, lyčių lygybės pusiausvyra, priimant sprendimus įvairiais lygmenimis yra ekonomiškai naudinga, taip pat ji sukuria palankias sąlygas kompetentingiems ir gabiems žmonėms vykdyti vadovavimo ir priežiūros pareigas. Tam tikri kooperatinio darbo aspektai sudaro sąlygas lankstumui, kuris palengvina šeimos ir profesinio gyvenimo derinimą, todėl ragina Komisiją sukurti mechanizmą, skirtą keistis geriausia valstybių narių praktika lyčių lygybės srityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Deoarece numai 12 state membre au transpus directiva în termenul stabilit în directivă (18 august 2006), ultimele dispoziții de punere în aplicare fiind adoptate abia în martie 2009, Comisia a lansat acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 16 state membre, urmate de trei sesizări ale Curții Europene de Justiție. În aproape toate statele membre, transpunerea s-a realizat prin adoptarea de dispoziții legislative precedate de o consultare cu partenerii sociali, prin proceduri care au reflectat tradițiile specifice din fiecare țară. Mișcarea cooperativă a fost asociată acestei proceduri în majoritatea statelor membre. Modalitatea principală de realizare a acestui obiectiv este prin intermediul unui acord negociat între conducerea persoanelor juridice în cauză și reprezentanții lucrătorilor. În lipsa unui acord după o perioadă de șase luni (care poate fi prelungită de comun acord la 12 luni), directiva stabilește o serie de dispoziții de referință. În plus, reprezentanții lucrătorilor pot decide să nu inițieze negocierile sau să pună capăt negocierilor și să se bazeze pe normele cu privire la informarea și consultarea lucrătorilor, aflate în vigoare în statele membre în care SCE are lucrători.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. − Jsem přesvědčen, že družstva a ostatní podniky sociální ekonomiky jsou součástí jednotného trhu, a proto si zaslouží podporu. Družstva mají potenciál přispět k dokončení vnitřního trhu EU, a proto by měly být odstraněny stávající přeshraniční překážky, aby mohla být zvýšena jejich konkurenceschopnost. Projekt evropské družstevní společnosti (SCE) vzniklý v roce 2003 bohužel ještě není s ohledem na jeho omezené využívání úspěchem – do roku 2010 bylo zřízeno pouze 17 SCE s celkovým počtem 32 zaměstnanců. Tato skromná čísla ukazují, že se statut pro specifickou situaci družstevních společností v Evropě příliš nehodí, i když řada podnikatelů projevila o založení SCE zájem. Vítám, že bylo provedeno důkladné posouzení statutu, aby se zjistilo, proč není atraktivní, proč má tak malý dopad a co lze podniknout k překonání nedostatečných zkušeností s jeho uplatňováním a dalších překážek. Využívání SCE se bohužel často omezuje na družstva druhého stupně tvořená pouze právnickými osobami, a to ze strany vzájemných společností, které nemají evropský statut, avšak chtějí využívat právní status spojený se sociální ekonomikou, a ze strany velkých společností. Pro malé družstevní společnosti, které tvoří hlavní část družstevního hnutí v Evropě, je přístup k SCE i nadále obtížný a EU by měla podniknout zásadní kroky ke zlepšení situace.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai décidé d'approuver le rapport Giegold qui invite à réviser l'actuel règlement (CE) n° 1435/2003 relatif au statut des sociétés coopératives européennes. Une telle initiative est nécessaire face à la complexité du cadre actuel régissant les SCE qui représente un frein à la création de telles structures. Je me réjouis également de la volonté d'harmoniser le cadre juridique des sociétés coopératives. Cela facilitera le développement de leurs activités en dehors de leur pays d'origine. Le rapport pose également la question de l'application de la directive 2003/72/CE relative à l'implication des travailleurs des sociétés coopératives européennes. Je partage l'avis du rapporteur quant à la nécessité d'informer et de consulter les travailleurs de ces coopératives. Cependant, je tiens à rappeler qu'il convient en premier lieu de clarifier la question du statut des SCE avant de modifier la directive. Une révision prématurée de la directive aurait des effets contreproductifs.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. − Il voto su questa relazione di iniziativa ci fornisce l'occasione per sottolineare la necessità di programmare ed avviare, al più presto, un'iniziativa della Commissione europea per rilanciare lo Statuto della società cooperativa europea. L'approvazione della relazione deve essere interpretata come uno stimolo ad agire nel più breve tempo possibile, non lasciando cadere l'importante occasione rappresentata dalla proclamazione ONU del 2012 come Anno internazionale delle cooperative. L'adesione alla forma dello Statuto da parte di sole 17 cooperative sulle circa 160000 esistenti in Europa segnala l'urgenza di un intervento di modifica che renda più attraente lo Statuto senza che però vadano persi i suoi aspetti più importanti e positivi. È diffusa la consapevolezza circa il valore della forma cooperativa nello scenario economico europeo, e nel nostro dibattito è emerso chiaramente il dato per cui le cooperative, meglio di altre forme di impresa economica, hanno saputo resistere alla crisi economica. È nostro dovere, perciò, sostenerle e favorire con forza e costanza la diffusione della SCE come modello positivo verso il quale indirizzare lo sviluppo delle cooperative europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Deoarece criza economică și financiară a demonstrat că problema atractivității unei forme juridice nu poate fi văzută numai din punctul de vedere al acționarilor; cred că o întreprindere, în calitate de organizație socială are responsabilități față de acționari, lucrători, creditori și societate, iar acest fapt trebuie luat în considerare în cadrul unei astfel de evaluări și consider că este nevoie de a asigura o contribuție a cooperativelor la dialogul social de la nivelul Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), in writing. − I voted in favour of the motion for a European Parliament resolution on the statute for a European Cooperative Society with regard to the involvement of employees because it brings to the attention an issue which, in my opinion, deserves a much higher position in the European agenda. The model of cooperative societies, especially in a period of economic crisis, represents a virtuous example for sustainable development, social and financial responsibility, a catalyst for workers’ rights and a very useful tool for tackling local and regional development. This document urgently calls the Commission for greater concern as regards to the SCEs, by asking measures to have the implementation of the Directive 2003/72/EC supplementing the Statute for a cooperative society with regard to the involvement of employees respected by the Member States, and by stressing the disappointing scarcity of funds that are minimizing the impact of SCEs. I strongly believe that the European Social Model is not dead. Cooperatives enhance the work sector and embody the virtues of fair and responsible workfare. They deserve much more.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O quadro regulamentar aplicável à Sociedade Cooperativa Europeia ("SCE") consta do Regulamento (CE) n.º 1435/2003 do Conselho, de 22 de julho de 2003, sobre o estatuto da SCE e a Diretiva 2003/72/CE, que completa o estatuto da SCE no que respeita ao envolvimento dos trabalhadores. Pese embora quase uma década de existência, este regime não se pode considerar bem-sucedido: até 2010, apenas 17 SCE tinham sido criadas dando emprego a um total de 32 trabalhadores.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório de iniciativa, elaborado por Sven Giegold, refere-se ao estatuto da Sociedade Cooperativa Europeia (SCE) relativamente ao envolvimento dos trabalhadores nesta forma de comércio que podemos apelidar de social. Atualmente, existem na Europa mais de 160 000 cooperativas que empregam cerca de 5,4 milhões de pessoas e garantem um abastecimento de proximidade sobretudo nas zonas rurais. Na atual crise económica e financeira, em que assistimos a um corte nunca antes visto na despesa pública e a aumentos significativos das taxas de desemprego, um modelo de economia social assente no cooperativismo é uma mais-valia para a sociedade. Na realidade, as cooperativas não só fornecem bens e serviços a preços mais competitivos – não têm como objetivo o lucro -, mas também promovem programas de educação, formação profissional, formação contínua e promoção do empreendedorismo. Por isso, saúdo a proposta à Comissão para o lançamento do Ano Europeu da Economia Social e congratulo-me com a aprovação deste relatório, que votei favoravelmente, o qual não só reconhece o papel das cooperativas no crescimento económico e na criação de emprego, mas também incentiva o alargamento do seu âmbito e número tendo em vista a consecução dos objetivos previstos na estratégia Europa 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório centra-se na defesa duma melhoria dos direitos de participação dos trabalhadores das sociedades cooperativas, com a integração desta questão na revisão do regulamento relativo ao estatuto da Sociedade Cooperativa Europeia (SCE), e não apenas na Diretiva 2003/72/CE relativa ao envolvimento dos funcionários. A promoção da economia social e do setor cooperativo será importante no reforço dos sistemas produtivos, nomeadamente associados a necessidades e realidades locais e regionais. Por outro lado, as formas de funcionamento da gestão cooperativa devem incorporar preocupações de redistribuição mais justa e equitativa do produto destas organizações pelos seus membros e trabalhadores.

Nesse sentido, consideramos positivo que o relatório evidencie a importância de os Estados-Membros transporem determinados artigos da Diretiva relativa aos direitos dos trabalhadores e, bem assim, que se tomem medidas que incentivem o potencial de desenvolvimento das cooperativas, em especial em período de crise económica, como a que hoje vivemos. No entanto, não acompanhamos a posição de que o futuro estatuto da SCE deva encorajar o desenvolvimento do mercado interno da UE, no quadro concreto em que atualmente este se desenvolve, ou seja, da livre concorrência capitalista.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Družstvá sú dôležitým pilierom európskeho hospodárstva, kľúčovou hnacou silou sociálnej inovácie, napomáhajú udržať predovšetkým infraštruktúru a lokálne zásobovanie najmä vo vidieckych oblastiach a mestských aglomeráciách. Pokiaľ hovoríme o akejsi atraktívnosti právnej formy, finančná a hospodárska kríza ukázala, že tá sa nedá riešiť iba jednostranne z pohľadu akcionárov, ale mala by sa zvážiť aj zodpovednosť, ktorú má podnik ako sociálna organizácia. Právne predpisy týkajúce sa družstiev a účasti zamestnancov sú v celej EÚ zásadne odlišné. Stanovy európskeho družstva (SCE) sú zatiaľ jedinou právnou formou sociálneho hospodárstva na európskej úrovni. Následne, SCE sú úzko prepojené so smernicou, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení. Niektoré členské štáty transponovali články smernice pomerne úspešne, iné menej.

Domnievam sa, že by bolo vhodné, aby Komisia vytvorila nástroje na uľahčenie vlastníctva družstiev zo strany zamestnancov a užívateľov. Účasť zamestnancov v podnikoch by mala byť samozrejmosťou vo všetkých štátoch Únie a rovnako by sa mala posilniť aj účasť zamestnancov v cezhraničných formách podnikov, aby nezotrvávala len na najnižšej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − La promozione delle Società Cooperative europee risulta problematica, a mio avviso, principalmente per tre ordini di ragioni: in primo luogo, è evidente, stando al numero esiguo di società create dall’entrata in vigore della direttiva. Per il numero insufficiente di lavoratori che ne fanno parte e analizzando i risultati degli studi della Commissione, si nota come vi sia un sostanziale disinteresse in questo campo. In secondo luogo, la fattibilità di tali società è fortemente ostacolata dalla diversità dei contesti economici e giuridici degli Stati membri, che impedisce l’armonizzazione necessaria per la creazione di società transeuropee. Infine, la relazione ritiene che tali società rappresentino un modello di economia sociale, contrapposto a quello capitalistico, che potrebbe aiutare l’Europa ad uscire dalla crisi, punto con cui mi trovo in disaccordo e che è stato smentito dagli studi svolti in Italia, dove tali società sono state create al solo fine di ottenere una semplificazione amministrativa nella gestione delle società. Per questi motivi il mio voto sarà contrario.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Alors que sa création avait suscité beaucoup d'enthousiasme dans le secteur de l'économie sociale, la réalité actuelle est finalement très décevante. Avec seulement 17 sociétés coopératives européennes créées depuis la mise en œuvre de ce statut en 2006, il faut reconnaître que le statut actuel n'est pas adapté aux spécificités des sociétés coopératives en Europe. Il faut donc simplifier cet instrument qui représente la seule forme juridique d'économie sociale disponible au niveau européen. Il faut également le rendre plus accessible et plus simple à mettre en œuvre afin de garantir les droits de tous les salariés à l'information, à la consultation et à la participation. Il s'agira d'un premier pas avant la révision de la directive concernant l'implication des travailleurs, qui pourrait envisager pour les salariés la possibilité d'être à la fois propriétaires et salariés au sein de la même société.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL), skriftlig. − Jag har röstat ja till betänkandet. SCE-stadgan antogs 2003, och detta betänkande medför att arbetstagarnas rättigheter stärks. Personligen menar jag att kooperativ ska byggas nerifrån. Det faktum att det bara finns enstaka SCE-föreningar inom EU beror på att man inte kan skapa sådana projekt uppifrån på unionsnivå. För de få SCE-kooperativ som redan finns är det emellertid viktigt att arbetstagarnas rättigheter stärks. Att det inte finns med någon skrivning om fullständiga fackliga rättigheter för anställda på kooperativ är mycket negativt, men eftersom betänkandet trots allt innebär ett steg framåt har jag röstat för det.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I support the idea that co-operatives and other social economy enterprises deserve strong recognition and support. The EU has over 150,000 co-operatives which provide work for more than 5 million employees. It is very important to support co-operative banks and co-operative financial institutions, and of course in this I include credit unions. Owner-managed, not-for-profit institutions have shown high levels of sustainability and resilience during the financial crisis and it is crucial that any regulation for co-operative financial institutions is proportionate and supports their ethos fully.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį pranešimą. Europos kooperatinės bendrovės vis dar neturi pasisekimo, turint mintyje tai, kaip retai naudojama ši forma – iki 2010 m. įsteigta tik 17 Europos kooperatinių bendrovių, kuriose iš viso dirba 32 darbuotojai. Šie skaičiai rodo, jog statutas yra nepritaikytas prie Europos kooperatinių bendrovių ypatybių, nors daug verslininkų pareiškė esantys suinteresuoti Europos kooperatinės bendrovės kūrimu. Persvarstant direktyvą reikėtų atkreipti dėmesį į specifinius kooperatyvų darbuotojų poreikius, įskaitant galimybę būti ir tos pačios įmonės savininku, ir darbuotoju. Manau, kad dėl savo sudėtingumo statutas tik iš dalies atitinka kooperatyvų poreikius ir kad jį reikėtų supaprastinti bei padaryti visiems suprantamą ir lengviau taikomą. Taip turi būti užtikrintos informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo teisės visiems darbuotojams, o statuto kokybė nuo to nepablogėtų. Įgyvendinant statutą turėtų būti sukurta nepriklausoma Europos kooperatinės bendrovės teisinė sistema, kuri veiktų kartu su galiojančia nacionaline kooperatinių bendrovių teise, ir todėl nevyktų tiesioginis derinimas. Valstybės narės turi užtikrinti geresnes sąlygas kooperatyvams, pvz., galimybes gauti kreditą, mokesčių paskatas ir pan. Kooperatyvai yra svarbus Europos ekonomikos ramstis ir pagrindinė socialinių inovacijų paskata ir jie ypač prisideda išlaikant infrastruktūrą ir vietos paslaugas, visų pirma kaimo vietovėse ir miestų aglomeracijose.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Ce rapport soutient l'établissement d'un statut de la société coopérative européenne. L'objectif à terme est de créer un cadre juridique harmonisé pour permettre aux coopératives des différents Etats membres de planifier et de réorganiser leurs activités à l'échelle européenne. J'ai soutenu ce rapport en plénière.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Zaangażowanie pracowników w procesy decyzyjne w spółdzielniach europejskich jest, obok stworzenia spółdzielni o charakterze transgranicznym, jednym z podstawowych celów ich wprowadzenia do systemu prawnego. Jest ono krokiem naprzód w stosunku do funkcjonowania spółdzielni jako podmiotów realizujących potrzeby swych członków i użytkowników. Budzi moje wielkie zdziwienie niski poziom implementacji przepisów określających to zaangażowanie, zwłaszcza w krajach o długiej i bogatej tradycji spółdzielczości. Jest ono tym bardziej duże, że spółdzielnie europejskie dają możliwość znacznego rozwoju gospodarczego, łącząc w sobie walory tradycyjnego udziału spółdzielców i zaangażowania zatrudnianych pracowników. W związku z brakiem implementacji odnośnych przepisów nie jest zaskoczeniem niewielka liczba powstałych spółdzielni i grup ich pracowników.

Spółdzielnie jako takie, a spółdzielnie europejskie zwłaszcza, stanowią pewne remedium na czas kryzysu, co potwierdza zwiększenie ich obrotu, mniejszy – od innych osób prawnych – poziom bankructw oraz zwolnień. Należy podkreślić, że rozwój spółdzielni europejskich na obszarach przygranicznych pogłębi ich integrację gospodarczą i pozwoli na szybszy rozwój. Wprowadzenie instytucji spółdzielni europejskich do systemu prawnego stanowi instytucjonalny wyraz potrzeby łączenia aktywności poszczególnych osób fizycznych i prawnych borykających się z problemami finansowymi z kapitałem gwarantowanym przez członków inwestorów.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I am not opposed to SCEs in principle and favour a simplification and clarification of their statute; however, I have reservations concerning notions that cooperatives are a key driver for social innovation and that a SCE is a milestone in the recognition of the cooperative business model at EU level. Also, for the time being, I do not see a need for urgent improvements within the Commission in terms of organisation and the resources devoted to the social economy. For these reasons, I have chosen to abstain.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Kastler (PPE), schriftlich. Ich habe heute für die Entschließung zum Statut der Europäischen Genossenschaft hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer gestimmt. Es ist gut, dass wir uns im Europäischen Parlament dem Thema der Genossenschaften im "Internationalen Jahr der Genossenschaften 2012" besonders widmen. Es gibt in der Europäischen Union etwa 160.000 Genossenschaften, die sich im Besitz von über einem Viertel aller Europäer befinden und Arbeitgeber für rund 5,4 Millionen Menschen sind. Allein in meiner Heimat Bayern sind es über 1.200 Genossenschaften und genossenschaftliche Unternehmen mit mehr als 2,7 Millionen Mitgliedern. Genossenschaften sind eine tragende Säule unserer Wirtschaft. Ihre Leistung zeigt sich noch mehr in Zeiten der Krise: Genossenschaft heißt Mitverantwortung. Genossenschaftsbanken etwa haben gerade dank ihres genossenschaftlichen Unternehmensmodells während der Finanzkrise ein hohes Maß an Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit gezeigt. Sie haben nicht, wie andere, in der Krise Milliarden verloren. Nein, ihre Bilanz verzeichnet sogar eine Steigerung ihrer Umsatz- und Wachstumszahlen. Sie bieten europaweit 5,4 Millionen qualitativ hochwertige und krisensichere Arbeitsplätze. Genossenschaften sind in ihrer Region zu Hause. Sie sind ein Zukunftsmodell: Für unsere Regionen und für Europa. Gerade in der EU-Entwicklungspolitik können wir durch die Förderung des Genossenschaftsmodells einen Beitrag leisten, der bei den Menschen ankommt, der sie aktiv einbindet und ihre Selbstständigkeit fördert. Wir brauchen mehr und eigene Impulse für die Genossenschaften.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Le società cooperative rappresentano, in Europa, una realtà importante che consta di 160 mila unità e dà occupazione a circa 5,4 milioni di lavoratori. Tuttavia, lo Statuto per una società Cooperativa Europea è, ad oggi, ancora poco adottato dalle società europee. Bisogna, pertanto, intraprendere iniziative volte a migliorare questo strumento; iniziative in grado di agire nella direzione di una semplificazione dello stesso e di un coinvolgimento dei lavoratori nella composizione del documento, pilastro fondamentale per il futuro delle realtà cooperative. Lavorare su questi fronti, per una maggiore estensione e diffusione dello SCE, è un passo prioritario per stimolare la crescita e salvaguardare la realtà cooperativa europea, che rappresenta una risorsa significativa per l’economia dell’Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), în scris. − Am votat pentru adoptarea acestui raport, având în vedere faptul că societăţile cooperative europene (SCE) pot reprezenta mijloace de dezvoltare a puterii economice a IMM-urilor pe piaţă. Cu toate acestea, până la data de 8 mai 2010 existau numai 17 societăţi cooperative europene înregistrate în 9 state membre, niciuna cu un număr semnificativ de mare de lucrători. Deşi cele 21 de milioane de IMM-uri din UE constituie un atu major pentru o creştere durabilă şi pentru crearea de locuri de muncă, dificultatea accesului la finanţare este un obstacol principal, care împiedică IMM-urile să lanseze noi produse, să-şi consolideze infrastructurile şi să angajeze mai mulţi salariaţi.

Astfel, este necesar ca statele membre să promoveze condiţii mai favorabile în ceea ce priveşte accesul la credite şi stimulente fiscale. Accesul IMM-urilor la finanţare este, de altfel, un obiectiv principal propus de Comisie în cadrul celor 12 pârghii pentru stimularea creşterii şi întărirea încrederii cetăţenilor „Împreună pentru o noua creştere”, cuprinse în Actul privind piaţa unică, iar acţiunea-cheie propusă de Comisie constă în aplicarea unei legislaţii menite să faciliteze posibilitatea fondurilor de capital de risc stabilite într-un stat membru de a investi în oricare alt stat membru, fără obstacole sau condiţii suplimentare.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report. Cooperatives are an important pillar of the European economy and a key driver for social innovation, and thus in particular preserve infrastructure and local services specifically in rural areas and conurbations. Europe has 160 000 cooperatives, owned by more than a quarter of all Europeans, which provide work for around 5.4 million employees. Cooperative banks have shown high levels of sustainability and resilience during the financial crisis, thanks to their cooperative business model. Thanks to their cooperative business model they increased turnover and growth during the crisis with less bankruptcies and redundancies. Cooperative enterprises also provide high-quality, inclusive and crisis-resilient employment, often with high ratios of female and migrant employment and contribute towards the sustainable economic and social development of an area by providing local, non-relocatable jobs. Cooperatives can be seen as a successful and contemporary approach to the social economy and can contribute to providing secure employment prospects and allow employees to plan their life flexibly at their place of origin, especially in rural areas.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Le imprese di economia sociale meritano un riconoscimento e un sostegno molto significativo da parte nostra. La revisione dello Statuto deve permettere di sviluppare il riconoscimento di questa forma di società nell'UE visto il ruolo ormai centrale ed indispensabile che ricoprono nella società. Il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Anthea McIntyre (ECR), in writing. − British Conservatives are very supportive of the contribution cooperatives make to local communities. As Conservatives, we have a strong belief, for example, in the huge benefits of communities working together and indeed the invaluable work of the voluntary sector and the social economy. While we strongly believe in the completion of the single market and any effort to improve cross-border business activity, we have a number of concerns with the Statute for a European cooperative society. First, in addition to its complex and bureaucratic nature, most firms who choose to operate as a cooperative tend to be anchored within their own local community and not on a pan-European level. The purpose of a cooperative is, after all, to serve the members who participate directly in the democratic management of the firm. Secondly, an overwhelming majority of cooperatives are small businesses operating within national borders and therefore there is very little advantage to or added value from a European Statute. Taking these concerns into account along with a number of recommendations within this report for new measures at European level, including calls for a European Year of Social Economy, we have decided to abstain from this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. As empresas cooperativas, além de promoverem os interesses dos seus membros e utilizadores, propõem igualmente soluções de grande relevo para os desafios de ordem social, representando um fator de desenvolvimento local, determinante para uma verdadeira coesão económica, social e territorial. Representam um pilar importante da economia europeia, dispondo de um poder económico considerável nos mercados globalizados. A revisão do regulamento relativo ao estatuto da Sociedade Cooperativa Europeia (SCE) é feita com o mote da necessidade da defesa dos direitos de participação dos trabalhadores das sociedades cooperativas. Votei favoravelmente o relatório, mas não posso deixar de sublinhar o evidente fraco sucesso da Sociedade Cooperativa Europeia (SCE), evidenciado pelo fato de apenas 17 SCE terem sido criadas até 8 de maio de 2010, fracasso que é particularmente flagrante em Estados­Membros com uma longa tradição de movimento cooperativo. Alerto para a necessidade de repensar as medidas dirigidas a promover a SCE, aumentando a sua notoriedade e promovendo a cooperação entre as sociedades cooperativas a nível transfronteiras.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − This report presents a review of Directive 2003/72/EC supplementing Regulation (EC) No 1435/2003 establishing a Statute for a European Cooperative Society (SCE), with regard to the involvement of employees, with the aim of providing for arrangements for the involvement of employees in every SCE, thereby ensuring that the establishment of an SCE does not entail the disappearance or reduction of the practices of employee involvement that exist within the entities participating in its creation. After reading the report I was surprised how the time of Members of the European Parliament can be wasted on different kind of demagogy. I abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die Mitgliedschaft zu einer Genossenschaft begründet eine gegenseitige Treuepflicht zwischen Genossenschaft und Mitglied. Hinsichtlich Genossenschaften gab es in jüngster Zeit interessante Entwicklungen und gerichtliche Entscheidungen die ein ganzes Feld an praktischen Problemen, beispielsweise bei den Wohngenossenschaften, aufgezeigt haben. Die Rechtsprechung in Einzelfällen variiert stark. Probleme gibt es etwa in Bezug auf die Frage der Fortsetzung eines Nutzungsverhältnisses, wenn der Nutzer der Genossenschaftswohnung die Mitgliedschaft verliert oder wenn Genossenschaftswohnungen an Kommunale oder gar private Wohnungsunternehmen veräußert werden. Der vorliegende Bericht geht auf diese Entwicklungen nicht bzw. nicht in ausreichender Form ein, weshalb ich ihm nicht zugestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – Par mon vote en faveur de ce rapport, je soutiens l'importance des sociétés coopératives pour l'économie sociale. En effet, la situation actuelle est inquiétante : 16 Etats-membres n'ont pas mis en œuvre dans les temps la directive 2003/72/CE sur l'implication des travailleurs. Dans certains Etats-membres, aucune mesure appropriée n'a été prise pour éviter l'utilisation abusive d'une Société Coopérative Européenne, dont le statut a été établit par le règlement CE 1435/2003, ceci entrainant à terme la privation pour les travailleurs de droits en matière d'implication ou le refus de ces droits. Enfin, la directive 2003/72/CE ne prévoit aucune disposition relative au caractère exécutoire de l'accord sur l'implication des travailleurs. Par ce vote, j'encourage également à déterminer les raisons du très faible taux d'utilisation du cadre législatif de l'Union concernant les coopératives.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai, kadangi būtina pašalinti kliūtis, kad Europos kooperatinės bendrovės galėtų efektyviai funkcionuoti. Šiuo metu galiojantis Europos kooperatinės bendrovės statutas nėr efektyvi priemonė, jo taikymas yra sudėtingas, neatitinka šių bendrovių poreikių. Nauja nepriklausoma Europos kooperatinės bendrovės teisinė sistema yra efektyvi priemonė, suteikianti galimybes juridiniams asmenims, kurių veikla neapsiriboja vien vietos poreikių tenkinimu, planuoti ir vykdyti veiklą pagal bendras taisykles visoje ES. Manau, kad siekiant užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo, taip pat reikia atsižvelgti į specifinius kooperatyvų darbuotojų poreikius, didinti jų dalyvavimo tarpvalstybinių formų bendrovėse galimybes taip pat suteikti jiems galimybę būti tos pačios įmonės ir savininku, ir darbuotoju.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório que cria um estatuto jurídico de sociedade cooperativa europeia (SCE). Este estatuto garante a igualdade das condições de concorrência entre as sociedades cooperativas e as sociedades de responsabilidade limitada e pretende contribuir para o desenvolvimento das atividades transnacionais das sociedades cooperativas.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − Societățile cooperative și alte întreprinderi specifice economiei sociale reprezintă o componentă a modelului social european și a pieței unice și trebuie să beneficieze de un nivel ridicat de recunoaștere și de sprijin. Societățile cooperative ar putea reprezenta încă un pas în direcția finalizării pieței interne a UE și ele vizează reducerea obstacolelor transfrontaliere existente și consolidarea competitivității UE. Astfel, trebuie să fie recunoscute și luate în considerare în politicile europene particularitățile întreprinderilor din sectorul economiei sociale; să fie adoptate măsuri pentru a asigura că Observatorul European al IMM-urilor include în sondajele sale întreprinderile din sectorul economiei sociale; să fie intensificat dialogul cu întreprinderile din sectorul economiei sociale şi să fie îmbunătățit cadrul juridic pentru întreprinderile respective în statele membre.

Statele membre trebuie să promoveze condiții mai favorabile pentru cooperative, cum ar fi accesul la credite și stimulentele fiscale. Comisia trebuie să furnizeze o metodă deschisă de coordonare destinată economiei sociale, inclusiv societăților cooperative, care să implice statele membre și părțile interesate sa încurajeze schimburile de bune practici și să asigure o îmbunătățire treptată a modului în care statele membre țin seama de caracterul cooperativelor, în special în ceea ce privește impozitarea, creditarea, sarcinile administrative și măsurile de sprijinire a întreprinderilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Mi congratulo con il collega Giegold per il lavoro svolto. La relazione approvata oggi, visti gli articoli 4, 54 e dal 151 al 154 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dimostra come il Parlamento non dimentica che le cooperative e le altre imprese di economia sociale fanno parte del modello sociale europeo e del mercato interno e meritano assolutamente maggior riconoscimento e maggior sostegno, come è d’altronde previsto dalle Costituzioni di alcuni Stati membri e da diversi documenti chiave dell'UE. Inoltre trovo molto importante che venga sottolineato che, a causa della sua complessità, lo statuto soddisfa solo parzialmente le esigenze delle cooperative. Deve infatti essere reso, più facile l’utilizzo, in modo da garantire i diritti d’informazione, consultazione e partecipazione a tutti i dipendenti senza che però questo comporti una riduzione della qualità.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – Les sociétés coopératives véhiculent un nombre important de principes auxquels je suis fortement attaché, notamment la gestion collective, l'accent porté sur le développement local et la recherche du bien-être des salariés et des clients. La pertinence de ces sociétés a d'ailleurs été prouvée par leur forte pérennité et résilience durant la crise financière. J'ai pour cette raison voté en faveur du rapport de Sven Giegold sur le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs. Ce statut est tout à fait nécessaire pour faciliter le développement d'activités transnationales des coopératives, en leur évitant de faire face à des surcharges administratives handicapantes. Toutefois, il a été démontré que ce statut, sous sa forme actuelle, ne correspond pas aux spécificités de ces sociétés, ceci expliquant le faible nombre de sociétés coopératives européennes créé. Ce rapport propose donc de le simplifier et de le rendre plus accessible afin de le rendre plus attractif, sans toutefois porter atteinte aux droits des salariés. A cet égard, j'ai soutenu la demande d'introduire dans le statut lui-même des dispositions concernant la participation des travailleurs. Enfin, je salue la volonté affichée d'encourager une plus grande égalité hommes-femmes dans les postes de direction.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Our key points were maintained. These included: the importance of cooperatives and other social economy enterprises as part of the European social model with 160 000 cooperatives for around 5.4 million employees; strong criticism of the Commission for lack of resources (staff, coordination, activities) and action in the field, with a call for urgent improvement; the need for EU policies in all areas to recognise/respect the specificities and added value of social economy enterprises; criticism of the shortcomings of the Statute (SCE) and its lack of use with a call for more action/improvements; and an insistence that all stakeholders be involved in the revision process on the future of the Statute. The social economy stakeholders have followed the report attentively and fed into this. Sven Giegold has been seen as one of the key actors in this field. He called for an open method of coordination for the social economy, for a European Year of Social Economy and for better business-support measures (consulting, training, funding access) especially for employee buy-outs. He stressed how Parliament’s recommendations on cooperatives were being largely ignored by the Commission and recalled that Parliament had previously called for the specificities to be recognised, the SME Observatory to include social economy enterprises in its surveys, for better dialogue and for a better legal framework.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questo testo perché considero fondamentale tutelare la società cooperativa, strutturalmente legata al territorio nel quale opera, e pertanto determinante nell'accelerare lo sviluppo locale, fondamentale per la creazione di una vera coesione sociale, economica e territoriale nel quadro della strategia Europa 2020. Ad oggi la legislazione in materia di cooperative e partecipazione dei lavoratori è molto diversificata fra i vari Stati membri e lo statuto per una società cooperativa europea costituisce allo stato attuale l'unica forma giuridica di economia sociale disponibile a livello europeo. La sua introduzione costituirebbe quindi una tappa sostanziale per il riconoscimento del modello imprenditoriale cooperativo europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Sono contrario al testo in quanto il relatore auspica che la Commissione europea e gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire una piena applicazione della legislazione comunitaria in materia di società cooperative europee. La proposta vede tali società come un mezzo funzionale allo spostamento dell'economia europea, ma esistono delle problematiche significative, tra cui l'armonizzazione necessaria a livello europeo, visto che differenziano contesti economici e giuridici degli Stati membri. Altro punto che conferma la mia posizione sfavorevole al testo di relazione è legata al voler impiegare, con percentuali elevate, i lavoratori immigrati nelle SCE.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La società cooperativa per sua natura è strutturalmente legata al territorio e svolge pertanto un ruolo importante nell'accelerare lo sviluppo locale, una vera coesione sociale, economica e territoriale. Oltre a una funzione di unione e solidarietà delle cooperative sociali, le banche cooperative hanno dimostrato elevati livelli di sostenibilità e resistenza durante la crisi finanziaria, grazie al loro modello imprenditoriale cooperativo. Queste ultime, infatti, hanno incrementato il volume d'affari e la crescita durante la crisi, con meno fallimenti ed esuberi. Con questo voto si afferma che le cooperative meritano un riconoscimento e un sostegno di forte entità, come previsto dalle costituzioni di alcuni Stati membri e da diversi documenti chiave dell'Unione Europea. In particolare si accoglie con favore il fatto che le disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori siano ritenute un elemento centrale nell'ambito delle società cooperative economiche.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (S&D), in writing. − I have long supported the idea of a Statute for cooperatives and mutuals. The recent economic and financial crisis has made more effective the arguments used to promote cooperative societies involving employees. This report does many good things I could support, but a key vote on the issue of reducing the numbers of participants is not acceptable to me, and therefore I voted against it. I would have thought the Greens would have wanted participation whatever the numbers involved.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O artigo 54.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia refere que as sociedades cooperativas são sociedades de direito civil ou comercial, ao passo que o artigo 152.° do mesmo Tratado salienta que a União Europeia reconhece e promove o papel dos parceiros sociais, tendo em conta a diversidade dos sistemas nacionais. Na globalidade, concordo com o relatório apresentado, pois entendo que é fundamental reconhecer o papel desempenhado pelas cooperativas e outras empresas de economia social na construção do modelo social europeu e do mercado único, assim como deve existir um maior estímulo à participação dos colaboradores na vida ativa das sociedades. No entanto, manifesto a minha oposição à adoção de quotas de 30 % até 2015 e 40 % até 2020 para a participação de mulheres nos cargos de direção e conselhos de administração das empresas públicas ou cotadas na bolsa, considerando que esta não é a via correta para se promover o mérito, a competência e os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos pelas mulheres. Por fim, entendo que as cooperativas assumem um papel muito importante na cooperação regional, dado que existe uma maior aproximação com os produtores a nível local, fomentando-se assim uma crescente coesão social, económica e territorial.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluția referitoare la statutul societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor, deoarece cele peste 160 000 de societăți cooperative de pe teritoriul Europei asigură locuri de muncă pentru aproximativ 5,4 milioane de persoane. Societățile cooperative creează locuri de muncă de înaltă calitate, cu caracter local, favorabile incluziunii și rezistente la efectele crizei și care, în principiu, nu pot fi delocalizate. Invităm Comisia și statele membre să încurajeze cooperativele să-și intensifice eforturile pentru punerea în aplicare de politici care favorizează diversitatea și care permit asigurarea egalității între bărbați și femei în activitatea profesională și, în special, în sporirea accesului femeilor la posturile superioare de conducere. În acest sens, îndemnăm Comisia să includă societățile cooperative europene într-o eventuală reglementare europeană, pentru a garanta o mai bună reprezentare a femeilor în pozițiile de conducere și în consiliile de administrație ale întreprinderilor publice și ale celor cotate la bursă, în cazul în care întreprinderile nu vor reuși să atingă, pe bază voluntară, obiectivul de 30% până în 2015 și de 40% până în 2020. Totodată, statele membre trebuie să promoveze măsuri de sprijin pentru întreprinderi, în special consultanță privind aspectele comerciale, formarea lucrătorilor, precum și accesul la finanțare.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I voted in favour of this own initiative report that calls for recognition of a European cooperative society and the introduction of provisions on employee participation. The statute currently in place is in need of revision to allow the specific needs of cooperative societies to be addressed. The EU must show recognition and support for social economy enterprises, and a harmonised legal framework is essential for European coordination in this sector. I welcome the suggestion for the Commission to simplify the regulation and include provisions on employee participation in the statute.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J’ai voté pour le rapport de Sven Giegold, vice-président de l’intergroupe économie sociale, sur l'implication des travailleurs au sein du statut de la Société Coopérative Européenne (SCE).

Ce rapport fait le bilan mitigé sur l'application du statut, mais prometteur pour l'intégration économique et sociale européenne. La révision de la législation sur les coopératives européennes est une nécessité tant le premier statut a par trop été calqué sur celui de la société coopérative européenne.

Je suis néanmoins contre toute dérive mettant en cause les normes sociales inhérentes aux coopératives, et notamment la place des travailleurs, ce que l’on peut craindre de la proposition de la Commission et ce qui est souligné par la Confédération européenne des syndicats. Je rappelle que les coopératives sont des statuts qui peuvent permettre de créer d’autres formes d’entreprises, liées à leur territoire et donc actrices de développement local, mais aussi souvent en pointe en matière démocratique.

Ce rapport dénonce aussi la faiblesse de l’action de la Commission pour les coopératives comme pour l’ensemble des familles de l’économie sociale et notamment les mutuelles et les associations. La Commission doit appliquer ses engagements et mettre en place un cadre juridique et économique réellement favorable à l'économie solidaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), in writing. − This report highlights that cooperative societies should be one of the instruments to overcome the actual situation of crisis in Europe. However, it has not been a success, and on top of that, some Member States have not transposed articles of the directive referring to employees’ rights, including the gender-specific provisions. The cooperatives should be enhanced as also the involvement of its employees in order to strengthen Europe’s economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este relatório pede uma melhoria dos direitos de participação dos trabalhadores e a integração desta questão já na revisão do regulamento relativo ao estatuto da Sociedade Cooperativa Europeia, e não apenas na Diretiva 2003/72/CE relativa ao envolvimento dos funcionários. É para nós evidente que a promoção da economia social e do setor cooperativo pode ser um fator importante para o reforço dos sistemas produtivos, nomeadamente associados a necessidades e realidades locais e regionais. É também verdade que as formas de funcionamento da gestão cooperativa devem realizar formas mais justas e equitativas da redistribuição do produto pelos seus membros e trabalhadores. Nesse sentido, parece-nos positivo que o relatório evidencie a importância de que os Estados-Membros transponham determinados artigos da Diretiva relativa aos direitos dos trabalhadores e que se tomem medidas que incentivem o potencial de desenvolvimento das cooperativas, sobretudo hoje, em período de crise económica. No entanto, não nos reconhecemos na premissa de que o futuro estatuto da SCE deva encorajar o desenvolvimento do mercado interno da União Europeia, ou seja, de um mercado que promova a livre circulação de capitais, de bens e serviços no quadro da concorrência capitalista.

 
  
  

Relazione: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE), par écrit. – Lancé en 1999, le processus de Bologne vise à rendre l’enseignement supérieur européen plus compétitif et attractif et promouvoir la mobilité des étudiants. L’introduction du système LMD favorise la reconnaissance d’un diplôme dans l’ensemble de l’Union. Toutefois, la consolidation du processus nécessite aujourd’hui plus de moyens. J’ai donc voté en faveur du rapport Berlinguer.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, saudando os objetivos atingidos até ao momento, tendentes a uma harmonização do ensino superior a nível europeu. No entanto, o objetivo do processo ainda não está cumprido: qualquer aluno de qualquer universidade europeia deve ter a qualificação reconhecida a nível europeu. Só aí poderemos falar do êxito do Processo do Bolonha. Para o efeito, é necessário sensibilizar todos os envolvidos, desde Estados-Membros a organizações do ensino superior, para que se esforcem no sentido de ver estes objetivos cumpridos com a maior brevidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of this resolution which aims for the further improvement of the ambitious process set in motion by the Bologna Process – a student enrolled in a European university has the right to graduate and to see his qualification recognised throughout the EU. However, aspects such as mobility, recognition of qualifications and the qualification framework, quality assurance, the social dimension, employability, a bachelor degree and better cooperation between the European Higher Education Area and the European Research Area should be scrutinised and improvement measures applied. I also agree that increase of funding both for public and private universities is essential.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − La priorità principale della Strategia Europa 2020 è quella di puntare a rilanciare l'economia europea nel prossimo decennio, investendo su occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale e clima/energia. Senza l'istruzione non esiste la crescita. Dalla sottoscrizione della Dichiarazione di Bologna gli Stati membri hanno messo in moto una serie di riforme necessarie per far diventare l'istruzione superiore europea più compatibile e comparabile, competitiva e attraente per gli europei e per gli studenti di altri continenti. Non nego i successi raggiunti, ma sono altresì pienamente d'accordo con il relatore quando parla di "governance incompiuta" perché effettivamente non possiamo non notare i molteplici ostacoli che gli studenti incontrano nella mobilità, non solo territoriale, ma anche orizzontale (tra cicli di laurea) e verticale (all'interno dei cicli di laurea) e soprattutto, nel riconoscimento dei titoli e delle qualifiche, in tal senso, sarebbe opportuno procedere alla modernizzazione della Direttiva sulle qualifiche professionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Dezvoltarea Uniunii Europene și depășirea efectelor crizei economice și financiare globale impun continuarea integrării europene prin Procesul Bologna. Sprijinirea învățământului și a educației de către instituțiile naționale și europene este, de asemenea, o parte integrantă a Strategiei Europa 2020, pentru crearea unei societăți mai deschise și care promovează activ incluziunea socială. Continuarea sprijinului european sau național pentru asigurarea unui acces facil și echitabil la educație, precum și pentru creșterea reprezentării categoriilor sociale defavorizate sunt esențiale pentru succesul Strategiei sub acest aspect.

Susțin decizia autorităților europene de promovare la nivelul sistemelor de educație ale statelor membre a politicilor de corelare a conținutului programelor educaționale cu evoluțiile de pe piața europeană a muncii. La fel de important este și procesul de dezvoltare a sectorului de cercetare, pe care îl consider esențial pentru construirea unei economii capabile să susțină dezvoltarea durabilă, bazată pe inovație și competiție. În condițiile în care tot mai mulți tineri europeni aleg să studieze într-un alt stat decât cel a cărui cetățenie o dețin, construirea unei societăți europene unite în diversitatea ei nu poate avea loc fără creșterea compatibilității sistemelor naționale de educație.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Lancé en 1999, le processus de Bologne a permis de construire un espace européen de l'enseignement supérieur, de renforcer la compétitivité et l'attractivité de l'enseignement et de promouvoir la mobilité des étudiants. Ce grand programme permet aux étudiants d’Europe de faire valoir leurs diplômes au delà des frontières de l’Union européenne, dans 47 Etats. Je défends activement ce cadre commun qui sera de plus en plus indispensable à nos enfants. C’est pourquoi j’ai voté en faveur de ce rapport qui plaide pour un budget plus important et une contribution accrue des institutions européennes, des universités et des Etats membres. La reconnaissance des diplômes dans l'ensemble de l'Europe, l'harmonisation des normes universitaires, la promotion de la mobilité, de l'employabilité et de la cohésion sociale font partie des actions qui doivent être renforcées. Maintenant que le processus est lancé, il doit être consolidé et répondre aux objectifs de croissance prévus dans la stratégie Europe 2020 !

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − Tá Próiseas Bologna imithe go mór chun tairbhe do mhuintir na hEorpa, go háirithe ó thaobh na soghluaisteachta agus an aitheantais fhrithpháirtigh do cháilíochtaí de. Ní foláir go mbeadh micléinn agus céimithe saor le gluaiseacht idir Ballstáit an Aontais ionas go mbeidís in ann cur le téarnamh geilleagrach na hEorpa. Aontaím leis an rapóirtéir go bhfuil gá lena thuilleadh a dhéanamh chun go mbeadh cáilíochtaí á n-aithint go frithpháirteach ag na Ballstáit. Tacaím lena bhfuil sa Tuarascáil maidir leis an maoiniú d’institiúidí tríú leibhéal agus do chúrsaí taighde agus oideachais a mhéadú ar mhaithe le geilleagar eolasbhunaithe a spreagadh san AE. Ní mór go mbeadh eolas soiléir infhaighte maidir le cúrsaí oiliúna agus le cáilíochtaí ar fáil do mhuintir uile na hEorpa. Molaim a bhfuil sa tuarascáil maidir le hinfhaighteacht an eolais faoi chúrsaí ollscoile, gairmiúla agus oiliúna a fheabhsú, agus go mbeadh eolas ar leith ar fáil maidir le hinaistritheacht na gcáilíochtaí san AE. Ní foláir go leanfaí le dea-obair Phróiseas Bologna chun go mbeadh breis chomhchuibhithe agus comhoibrithe ann idir córais oideachais an AE sa chaoi go mbeadh dream óg na hEorpa in ann leas ceart a bhaint as na deiseanna oideachais agus fostaíochta atá ann.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. − Támogattam „Az uniós intézményeknek a bolognai folyamat megszilárdításához és előrelépéséhez való hozzájárulásáról” című jelentést, hiszen a magas színvonalú felsőoktatás az Európai Unió jövőjének egyik alappillére. Véleményem szerint a jelentés céljaként megjelenő kompatibilis, tagországokon kívülről érkező hallgatóknak is vonzó felsőoktatás fontos lépés a megfelelő nyelvi kompetenciákkal rendelkező foglalkoztatási mobilitás elérésére. Ez a fajta mobilitás a munkanélküliség, azon belül is a súrlódásos munkanélküliség jelentős csökkenéséhez vezet. Továbbá kiemelendő, hogy a folyamat eredményeként létrejövő kooperációk a tapasztalatok cseréjéhez és azok felhasználásához, illetve a kutatáshoz és fejlesztéshez jelentősen hozzájárulnak. Ezért kiemelten fontos, hogy a tagországok egyetemei más nem tagországok felsőoktatási intézményeivel is megfelelő együttműködést tudjanak kialakítani, továbbá azért, mert ezen kapcsolatok a kultúra ápolásához és terjedéséhez vezethetnek. Nagyon fontos, hogy a színvonalas oktatást, illetve a bolognai folyamat által nyújtott lehetőségeket minden tagország állampolgára részére elérhetővé kell tenni. Ezért a továbbiakban megfontolásra érdemesnek tartom, hogy a külföldön tanulmányait folytatható hallgatók kiválasztására egy egységes, objektív kiválasztási rendszer kidolgozására kerüljön sor.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau šiam pranešimui. Bolonijos deklaracija buvo pasirašyta 1999 m., siekiant sustiprinti ES aukštojo mokslo konkurencingumą ir patrauklumą bei skatinti studentų judumą ir įsidarbinimo galimybes užtikrinant palyginamas mokymosi programas ir mokslinius laipsnius. Metams bėgant Bolonijos procesas buvo išplėstas, įtraukiant į jį visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, neformalųjį švietimą, mokytojų kvalifikacijų kėlimą ir daug kitų svarbių klausimų. Nors pasiekta nemažai, tačiau iki šiol valstybės narės delsia išspręsti abipusio kvalifikacijų pripažinimo ir pasitikėjimo klausimą, kuris užkertą kelią Europos aukštojo mokslo rinkos sukūrimui. Pritariu, kad Komisija turi imtis aktyvesnio vaidmens šiame procese bei parengti aiškų veiksmų planą, numatantį galutinį tarpusavio kvalifikacijų ir diplomų pripažinimo terminą bei prižiūrėti, kad valstybės narės laikytųsi numatytų terminų.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Presque 13 ans après son lancement et aujourd'hui mis en œuvre dans 47 Etats, le processus de Bologne, qui vise l'accroissement de l'attractivité de l'enseignement supérieur européen et l'augmentation de la mobilité des étudiants via la création d'un espace européen de l'enseignement supérieur, est globalement un succès, bien que la reconnaissance mutuelle des diplômes s'avère parfois difficile et que le taux de mobilité demeure relativement faible. Malgré les réformes de grande ampleur déjà menées, des progrès restent à faire. C'est pour cela que je me suis prononcé en faveur du rapport Berlinguer qui demande une consolidation rapide de ce processus, notamment le renforcement de l'harmonisation des normes universitaires, l'amélioration de la reconnaissance des diplômes sur le territoire de l'Union et une mobilité accrue des étudiants. Il ne suffit pas de le décréter, encore faut-il s'en donner les moyens ! Il est donc évident que pour parvenir à cela, les universités européennes ont nécessairement besoin d'une contribution plus importante de la part des institutions européennes et d'une volonté plus marquée des Etats membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − Ritengo che il rafforzamento del Processo di Bologna sia funzionale al conseguimento degli obiettivi di crescita fissati dalla strategia Europa 2020: esso rappresenta un requisito per la piena integrazione del mercato interno dell'Unione e uno strumento indispensabile per far fronte alle sfide poste dalla crisi economica e finanziaria. L'attuale crisi finanziaria comporterà verosimilmente un'ulteriore riduzione delle risorse finanziarie disponibili nel settore dell'istruzione. Il contesto economico dovrebbe indurci a promuovere un'accelerazione del processo e a studiare nuovi quadri finanziari che consentano un'attuazione più efficace degli obiettivi di crescita e di eccellenza delle università europee. A mio avviso, il primo obiettivo del Processo di Bologna rimane una condizione fondamentale: qualsiasi studente iscritto ad un'università europea ha il diritto di laurearsi e di vedere riconosciuto il proprio titolo in tutta l'Unione europea. La conferenza ministeriale del Processo di Bologna si terrà nell'aprile 2012. È di fondamentale importanza che la formulazione dei nuovi impegni per i tre anni che ci separano dalla prossima riunione ministeriale non si limiti alla definizione di un elenco di punti di riferimento, ma comprenda, invece, misure concrete intese a promuovere la piena realizzazione degli obiettivi del Processo di Bologna in tutte le università e in tutti gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Definito l'obiettivo del processo di Bologna come la costruzione di uno Spazio Europeo dell'istruzione superiore di qualità, ho sostenuto con foto favorevole la relazione del collega on. Berlinguer. Mai come in questi anni, l'Europa ha bisogno di incoraggiare una rivoluzione dei sistemi formativi, affinché il mondo accademico si avvicini alle reali esigenze del mercato del lavoro divenendo un efficace strumento per la lotta alla disoccupazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Procesul Bologna a însemnat pentru toate statele participante reforme profunde ale învățământului superior, marcate prin schimbări de legislație și reconsiderarea principiilor de bază ale procesului educațional pentru o societate bazată pe cunoaștere. Universitățile europene nu numai că și-au revizuit și reorganizat în profunzime activitățile educaționale în contextul cadrului cu trei cicluri preconizat de Procesul de la Bologna, ci și-au consolidat și rolul social, desfășurând activități mai adecvate pentru așa-numita „a treia misiune” a sistemului universitar. Merită să remarcăm faptul că între acest sistem și piața muncii nu a existat întotdeauna o bună corelare. În consecință, este în continuare valabilă declarația din documentul de la Lisabona conform căreia „în ciuda faptului că oferă un învățământ de o calitate rezonabilă, universitățile europene nu sunt capabile să își fructifice întregul potențial pentru a promova creșterea economică, coeziunea socială și locuri de muncă mai numeroase și de mai bună calitate”. Față de cele mai sus menționate, consider că este esențială consolidarea întregului Proces de la Bologna pentru ca obiectivele de creștere prevăzute în Strategia Europa 2020 să fie atinse.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio Europos Parlamento pranešimo, kadangi Bolonijos procesas reikalingas, siekiant panaikinti kliūtis, kylančias norint vykti į kitą šalį tęsti studijas ar dirbti, ir padaryti Europos aukštąjį mokslą patrauklų kuo daugiau asmenų. Bolonijos procesas ir Europos aukštojo mokslo erdvė atlieka svarbų vaidmenį, įgyvendinant strategiją „Europa 2020“, nes šio proceso nustatyti prioritetai – judumas, pripažinimas ir įdarbinimo galimybės – būtinos sąlygos, kurias reikia įvykdyti siekiant užtikrinti, kad visi Europos universitetuose besimokantys studentai turėtų teisę gauti kokybišką išsilavinimą, baigti studijas ir kad jų kvalifikacija būtų pripažinta visose ES valstybėse narėse. Aukštojo mokslo uždavinys yra, nevykdant jokios diskriminacijos, visiems sukurti tokią mokymosi aplinką, kurioje būtų skatinamas savarankiškumas, kūrybiškumas, prieiga prie kokybiško išsilavinimo ir žinių gilinimas, todėl svarbu užtikrinti, kad rengiant universitetinių studijų ciklus būtų įtraukta visa akademinė bendruomenė, ypač studentai, dėstytojai ir mokslininkai. Europos Sąjungos lygmeniu reikėtų labiau palaikyti Bolonijos procesą, visų pirma, kiek tai siejama su abipusiu akademinių kvalifikacijų pripažinimu, akademinių standartų suvienodinimu, judumo skatinimu ir galimybių įsidarbinti didinimu, aktyviu demokratiniu dalyvavimu, taip pat vertinti pažangą įgyvendinant Bolonijos proceso principus ir pašalinti administracines kliūtis.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Ho votato positivamente la relazione. La creazione di uno Spazio europeo aperto dell'istruzione superiore costituisce un importante risultato e rappresenta l'ampio quadro istituzionale necessario per l'attuazione dell'ambizioso percorso avviato dal Processo di Bologna. Il suo rafforzamento è funzionale al conseguimento degli obiettivi di crescita fissati dalla strategia Europa 2020 e rappresenta un requisito per la piena integrazione del mercato interno dell'UE e uno strumento indispensabile per far fronte alle sfide poste dalla crisi economica e finanziaria.

Mobilità, riconoscimento dei titoli e delle qualifiche, maggiori finanziamenti e un più efficace dialogo tra università e mondo dell'economia sono le priorità su cui è necessario focalizzarsi per il rilancio e la modernizzazione dell'istruzione superiore in Europa L'attuale crisi finanziaria comporterà un'ulteriore riduzione delle risorse finanziarie disponibili nell'intero settore dell'istruzione ma tale contesto economico dovrebbe tuttavia indurre a promuovere un'accelerazione del processo e a studiare nuovi formati e quadri finanziari che consentano un'attuazione più efficace degli obiettivi di crescita e di eccellenza delle università europee. Solamente attraverso un quadro di istruzione competitivo si potranno creare nuove classi dirigenti e posti di lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. − Vítám návrh Komise výrazně navýšit finanční prostředky určené na evropské programy vzdělávání a odborné přípravy s tím, že podstatný podíl těchto finančních prostředků by měl být věnován na podporu modernizace vysokoškolského vzdělávání a modernizace univerzitních infrastruktur v souladu s cíli boloňského procesu a programu EU pro modernizaci vysokoškolského vzdělávání. Komise by rovněž měla nalézt řešení, jež umožní přístup k těmto programům i studentům, kteří mají finanční potíže. Upozorňuji v této souvislosti na silnou vazbu mezi boloňským procesem a směrnicí o odborných kvalifikacích a zdůrazňuji potřebu koordinace ze strany Komise. Tuto vazbu lze dále posílit tím, že studentům budou poskytnuty všechny relevantní praktické informace týkající se uznávání diplomů získaných v zahraničí a pracovních příležitostí, které jim vzdělávání v zahraničí otevírá. V rámci revize směrnice o uznávání odborných kvalifikací a s cílem dosáhnout pokroku při vytváření skutečného prostoru evropského vysokoškolského vzdělávání je třeba srovnat vnitrostátní minimální požadavky na odbornou přípravu a přistoupit k pravidelnějším výměnám mezi členskými státy, příslušnými orgány a profesními subjekty.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. − Aș vrea să îl felicit pe domnul Berlinguer pentru claritatea și concizia de care a dat dovadă în elaborarea acestui raport. Educația joacă un rol esențial în asigurarea accesului cetățenilor europeni la o piață internă fără bariere. Există avantaje general recunoscute ale procesului Bologna, precum introducerea creditelor transferabile ECTS, facilitarea recunoașterii diplomelor în toate țările UE, lucru care permite în consecință și recunoașterea calificărilor profesionale în cadrul UE. Sunt bucuros să constat realizările acestui proces, care a dat șansa multor tineri să studieze în diferite țări ale UE și consider că reformele care vizează implementarea lui trebuie continuate.

Sunt de acord cu ideile formulate de raportor și susțin creșterea numărului beneficiarilor de granturi de studiu în străinătate, facilitarea recunoașterii calificărilor obținute, precum și extinderea acestor programe și în cadrul sistemului post-universitar. Sunt conștient de importanța educației și de efectele pe care lacunele din sistem le-ar putea crea - rata șomajului în rândul tinerilor este indicatorul cel mai clar în acest sens - motiv pentru care susțin o contribuție și o implicare cât mai mare din partea UE pentru a ne asigura că viitorul academic al copiilor noștri va fi unul cât mai bun.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – Je partage l'avis du rapporteur sur la nécessité de consolider le processus dans lequel l'Union européenne s'est engagée suite à la conférence de Bologne de juin 1999. Deux aspects retiennent mon attention: la mobilité des étudiants et la reconnaissance des diplômes dans les différents Etats membres. Ils concourent à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes européens. Je suis pour la généralisation et la consolidation de ces deux principes afin d'achever l'édification de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Je suis par ailleurs satisfait de l'accord sur l'augmentation du financement des universités publiques et privées et je soutiens la proposition d'augmenter le niveau de coopération entre le monde de l'enseignement et celui de la recherche.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione riguardante il contributo delle istituzioni europee al consolidamento e ai progressi del Processo di Bologna poiché guardo con favore alle riforme strutturali di rilievo già avanzate e portate a termine, ma sono fermamente convinto che sia altrettanto essenziale proseguire nella realizzazione di questo progetto, che mira ad incrementare l´accesso all'istruzione superiore e la conseguente formazione dei nostri giovani europei.

Il disegno di un quadro europeo comune che permetta il riconoscimento internazionale ed europeo dei titoli universitari conseguiti negli Stati aderenti al Processo sulla base di un efficiente sistema di certificazione della qualità dell'offerta formativa superiore costituisce una riforma necessaria nel processo di armonizzazione dell'UE. La convergenza dei curriculum, infatti, avrebbe l'effetto di favorire il riconoscimento reciproco nel mercato del lavoro favorendo così la mobilità dei laureati, che è elemento chiave in primo luogo per motivare le imprese ad un loro coinvolgimento in programmi scientifici universitari e inoltre per convincere gli Stati membri a destinare, in un periodo di crisi, almeno il 3% del loro PIL all'istruzione e alla scienza. Ritengo altresì degno di nota il fatto che l'accordo raggiunto ponga l'accento sulla necessità di incrementare i finanziamenti alle università sia pubbliche sia private con il fine ultimo di ampliare l'accesso all'istruzione superiore.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. O ensino superior deve oferecer um ambiente de aprendizagem acessível, sem qualquer discriminação, com acesso a uma educação de qualidade. O Processo de Bolonha veio permitir a compatibilização entre os sistemas de ensino superior na Europa e remover barreiras ainda existentes à mobilidade transfronteiriça. Contudo, a sua aplicação não tem sido bem-sucedida em todos os Estados-Membros, quer pela atual situação de crise económica, quer pela ausência de mecanismos de informação, monitorização e de apoio a todos os protagonistas do ensino superior. O reforço deste Processo afigura-se essencial para concretização dos objetivos da Europa 2020, sendo premente um envolvimento de todos os Estados-Membros, quer através do reforço do orçamento, quer pela aplicação dos programas europeus já existentes, como por exemplo o Sistema de Transparência e Acumulação de Créditos. Voto favoravelmente o presente relatório por considerar que as medidas nele previstas contribuirão para o sucesso da implementação do Processo de Bolonha, com inegáveis benefícios para o sistema de ensino superior europeu e para todos os estudantes, académicos e funcionários do mesmo.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα κατά στο παρόν ψήφισμα γιατί είμαι εναντίον της συνέχισης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της "Μπολόνια", η οποία προωθεί την εφαρμογή του νεοφιλελευθερισμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μετατρέπει το πανεπιστήμιο σε χώρο εξυπηρέτησης των συμφερόντων των επιχειρήσεων και της αγοράς. Το τρίπτυχο «ανταγωνιστικότητα-κινητικότητα-απασχολησιμότητα» έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ευέλικτου επιστημονικού εργατικού δυναμικού χωρίς κατοχυρωμένα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα, ενώ παράλληλα ενισχύει τους ταξικούς φραγμούς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς εναντιώνεται στο δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα που αυτή οφείλει να έχει. Η διαδικασία της "Μπολόνια" μετατρέπει την εκπαίδευση από δημόσιο αγαθό σε εμπόρευμα και ομογενοποιεί τους τίτλους και τα προγράμματα σπουδών, όχι με βάση της ανάγκες της κοινωνίας, αλλά με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Την ίδια στιγμή, μέσω του συστήματος των ECTS για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου (bachelor), την προβλεπόμενη διαδικασία μεταπτυχιακών σπουδών (master) και τα προγράμματα δια βίου μάθησης όπως αυτά προτείνονται, επιχειρεί να αλλοιώσει τη σφαιρική επιστημονική γνώση που παρέχεται στους νέους επιστήμονες παρέχοντας τους μόνο αποσπασματική και εξειδικευμένη γνώση με αποκλειστικό γνώμονα τα συμφέροντα των εργοδοτών τους. Τέλος, αποκρύπτεται στο κείμενο το γεγονός ότι όλες οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης της Μπολόνια έχουν ως αποτέλεσμα την υποχρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας στα κράτη της Ε:Ε

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Apoio o relatório Berlinguer sobre o Processo de Bolonha. A Europa deve ser uma referência de qualidade na educação e formação e garantir que os sistemas de educação e formação sejam compatíveis para permitir a mobilidade em todo o espaço europeu, não apenas no plano geográfico (dentro e entre os países), mas também horizontal (entre ciclos de estudos) e vertical (dentro de ciclos de estudos). Aplaudo a relação estabelecida entre Bolonha e os objetivos para o crescimento com base no conhecimento e na inovação no âmbito da Estratégia Europa 2020 e a importância do Espaço Europeu do Ensino Superior no âmbito da criação e desenvolvimento de uma verdadeira cidadania europeia. Lamento que algumas universidades europeias pareçam relutantes em contribuir para o reforço do Espaço Europeu do Ensino Superior quando este se revela crucial para aumentarem a competitividade e qualidade no conhecimento que produzem. Concordo que o Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos deve ser mais transparente e proporcionar a possibilidade de estabelecer comparações mais precisas entre as qualificações e diplomas. Aplaudo a proposta da Comissão relativa ao aumento substancial dos fundos destinados aos programas de ensino e formação europeus, e espero que colabore para tornar possível o acesso a estes programas aos estudantes com dificuldades financeiras.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − In riferimento alla Relazione di Iniziativa sul consolidamento del processo di Bologna, ho espresso voto favorevole. Ritengo che i principi espressi contribuiscano a migliorare le prospettive di crescita economica dell'Unione, oltre ad essere in linea con la strategia Europa 2020. In particolare la proposta contribuirà a favorire l'accesso degli studenti al mondo del lavoro e a promuovere la mobilità degli stessi, traguardi lodevoli sia in se stessi, sia nel contesto più ampio della lotta alla crisi finanziaria e alla disoccupazione giovanile. Considero il riconoscimento dei titoli di studio in tutti i Paesi dell'area una condizione necessaria affinché sia garantita una vera libertà di circolazione all'interno dell'Unione, e sono convinta che la proposta contribuirà a facilitare tale riconoscimento e ad armonizzare e migliorare gli standard accademici, contribuendo indirettamente al processo di miglioramento della Direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali attualmente a dibattito in commissione IMCO. Nel complimentarmi con l'onorevole Berlinguer per l'ottimo lavoro svolto, colgo l'occasione per ricordare l'importanza della Conferenza Ministeriale di Aprile a Bucarest, nella convinzione che tale appuntamento contribuirà a definire un piano d'azione per il prossimo futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Tal como o relator, considero que a criação de um Espaço Europeu do Ensino Superior é, sem dúvida, uma realização marcante na história da União. Infelizmente, esta é uma reforma inacabada e muito por falta do envolvimento efetivo de todos os intervenientes (setor educativo/legisladores) na implementação do processo de Bolonha. O relator identifica vários problemas. Desde logo a abordagem de cima para baixo, ou seja, pela imposição às Universidades, por parte dos Estados-Membros/UE, de modelos previamente desenvolvidos e nos quais os principais atores do processo educativo não foram totalmente envolvidos. Outros problemas identificados são a falta de ligação dos estabelecimentos de ensino superior com o mercado de trabalho, a falta de mobilidade de estudantes do ensino superior no espaço europeu e os problemas que existem no reconhecimento intraeuropeu de diplomas universitários. Infelizmente, a estes factos acresce o atual momento de crise económico-financeira, o que provocou a falta de orçamentação por parte de muitos Estados-Membros, no que ao seu sistema de ensino diz respeito. Considero, contudo, que o reforço do Processo Bolonha se afigura absolutamente essencial para a concretização dos objetivos Europa 2020 e que a UE tem que, obviamente, desempenhar um papel central na sua efetiva implementação. Por isso, votei favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui approfondit le processus de Bologne sur la reconnaissance des diplômes au sein de l'Union européenne en renforçant la mobilité, en luttant pour une meilleure insertion professionnelle des jeunes et en améliorant la coopération entre le secteur de l'enseignement supérieur et le secteur de la recherche en Europe. Alors que la crise a sévèrement touché nos économies nationales et a impacté négativement les chiffres du chômage, il est important que l'Union européenne se mobilise en faveur de l'emploi, de la croissance et de la formation des jeunes.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Je me réjouis de l'adoption de ce rapport. L'objectif premier du processus de Bologne est qu'un étudiant inscrit dans une université européenne a le droit d'obtenir un diplôme et de voir celui-ci reconnu dans l'ensemble de l'Union. La création d'un espace ouvert de l'enseignement supérieur en Europe est un grand succès qu'il importe de consolider!

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), in writing. − I voted in favour of the motion for a European Parliament resolution on the contribution of the European Institutions to the consolidation and progress of the Bologna Process, because I strongly believe that, in order to reach the goal of becoming ‘the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world’, the EU must give itself a common framework for the Higher Education Area and, more importantly, a truly European system for mutual recognition of diplomas.

I want to underline how this issue closely intertwines these two fields of action. In fact, not only would a more integrated European university system provide evident benefits for research and industry in Europe, but it is only possible if the EU is able to strengthen the mobility of its citizens within the Union and if it enables the goal of social cohesion in Europe. The targets of the Bologna process are able to trigger this virtuous circle. This document delivers a clear message from Parliament to the Member States involved in the Bologna Process: we need more.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo ao Processo de Bolonha, porque considero necessária uma avaliação e um aprofundamento da compatibilidade entre os sistemas de ensino superior na Europa, bem como a remoção das barreiras ainda existentes à mobilidade transfronteiriça dos cidadãos com vista a estudar ou trabalhar num outro país.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A poucos dias da conferência ministerial do Processo de Bolonha, é de reconhecer o progresso na acessibilidade à educação, que é, desde logo, um direito de todos os cidadãos. As universidades europeias reorganizaram as suas atividades de ensino no âmbito do quadro dos três ciclos que foi estabelecido pelo Processo de Bolonha em direção à chamada terceira missão do sistema de ensino superior. O reconhecimento e a uniformização dos sistemas de educação em toda a União Europeia incentivam a mobilidade dos educandos, fomentando a integração europeia, em geral, e o crescimento e emprego, em particular. A poucos dias da conferência ministerial do Processo de Bolonha, é, pois, necessária a formulação de medidas concretas para a promoção do cumprimento integral dos seus objetivos em todas as universidades de todos os Estados-Membros, para o benefício último da formação profissional e da competitividade europeias.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A Universidade de Bolonha, fundada em 1088, e cujo lema é Alma Mater Studiorum, é a universidade mais antiga e comemorou, em 1988, 900 anos de existência, continuando a ser um centro universitário de excelência. Em 1998, por ocasião do 800.º aniversário da Universidade de Paris, alguns ministros europeus subscreveram a Declaração da Sorbonne, com o objetivo de harmonizar o sistema europeu do ensino superior. A 19 de junho de 1999, 30 Estados europeus subscreveram a Declaração de Bolonha cujo objetivo era estabelecer, até 2010, um Espaço Europeu de Ensino Superior coerente, compatível, competitivo e atrativo para estudantes europeus e de países terceiros, um espaço que promova a coesão Europeia através do conhecimento, da mobilidade e da empregabilidade dos diplomados, forma de assegurar um melhor desempenho afirmativo da Europa no Mundo. O Processo de Bolonha, através do reconhecimento mútuo das qualificações académicas entre as várias universidades dos países subscritores, permite uma maior mobilidade das pessoas, em geral, e dos estudantes em particular. Congratulo-me com a aprovação deste relatório e estou certo que será um forte incentivo à continuidade deste processo e contribuirá para a consecução dos objetivos do programa Educação e Formação 2020 e da estratégia Europa 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A visão apologética do relator procura ocultar ou minimizar algumas das consequências mais gravosas do Processo de Bolonha. São elas, entre outras: a criação de barreiras de ordem económica ao acesso e frequência do ensino superior, a mercantilização do ensino (que afasta aqueles que têm menos condições económicas para comprar os produtos em que se tornaram hoje os pacotes de ciclos do ensino superior), o ataque à função social do Estado neste domínio (que, em Estados como Portugal, está constitucionalmente consagrada, não sendo embora respeitada). Pôs-se em causa a educação como um direito, que deveria ser garantido a todos, independentemente das suas condições económicas, pôs-se em causa o papel do sistema de ensino na superação das desigualdades sociais, para passar a existir um mercado de conhecimento e uma nova oportunidade de negócio, que asseguram a reprodução das desigualdades sociais. Eis algumas das consequências do Processo de Bolonha! O proclamado objetivo da mobilidade dos estudantes ficou pelo caminho, pois, como o próprio relatório reconhece, as taxas de mobilidade são baixas. A harmonização dos curricula ignora as especificidades do sistema educativo de cada país, numa tendência para a formação profissionalizante, ao invés da formação integral. A qualidade diminui e muitos estudantes são obrigados a endividarem-se para terem acesso a um direito fundamental.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Vytvorenie otvoreného európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA) je významným úspechom a predstavuje široký inštitucionálny rámec na uskutočňovanie ambiciózneho procesu, ktorý sa začal bolonským procesom. Medzivládna spolupráca a stratégie ustanovené európskymi inštitúciami boli stimulom pre rozsiahlu štrukturálnu reformu európskeho systému vysokoškolského vzdelávania. Uskutočnila sa hĺbková revízia európskych univerzít a reorganizácia vzdelávacích činností a posilnila sa tiež ich spoločenská úloha.

Treba však poznamenať, že spojenie medzi týmto systémom a trhom práce nebolo vždy úspešné. I preto má posilnenie celého bolonského procesu podstatný význam. Prvým cieľom bolonského procesu je stále základná požiadavka: každý študent zapísaný na niektorej z európskych univerzít má právo dokončiť štúdium tak, aby bola jeho kvalifikácia uznávaná v celej EÚ. Práve európske inštitúcie spolu s členskými štátmi tu zohrávajú rozhodujúcu úlohu, najmä v spomenutom uznávaní kvalifikácií a v politike mobility. V tejto fáze však ešte EHEA nie je plne rozvinutá.

Som toho názoru, že je dôležité jej potenciál zvýšiť na maximum a riešiť množstvo otvorených otázok, kam patria napríklad regulácia zo strany vlády, rozpočtové obmedzenia, kontrola kvality a vnútroštátna akreditácia. Následne, účastníci bolonského procesu – univerzity, študenti, učitelia, odborové zväzy, podnikateľský sektor – majú rozhodujúcu zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby bol proces skutočne zakotvený v príslušnom akademickom subjekte.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Anche in qualità di Vicepresidente della Commissione Cultura, appoggio pienamente la presente relazione, volta a valutare e a sviluppare il contributo fornito dalle Istituzioni europee al consolidamento e all’avanzamento del Processo di Bologna. Esso, mediante il riconoscimento reciproco dei titoli accademici e l'armonizzazione degli standard universitari, facilita la mobilità, eliminando i tanti ostacoli amministrativi che la limitano, e persegue il fine ultimo di migliorare la qualità delle università europee ed il rapporto fra il sistema d'istruzione ed il mercato del lavoro. Per questi motivi, il mio voto è stato favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), i scríbhinn. − Tacaím go hiomlán le hiarrachtaí ar leibhéal an AE feabhas a chur ar chúrsaí oideachais tríú leibhéal. Ní mór an t-ardoideachas a neartú ar mhaithe le spriocanna na straitéise Eoraip 2020 a bhaint amach. Rachaidh na forálacha a nglacadh leo inniu maidir le soghluaisteacht, maidir le haitheantas frithpháirteach do cháilíochtaí agus don chreat um cháilíochtaí, maidir le dearbhú cáilíochta, maidir leis an ngné shóisialta, maidir le hinfhostaitheacht, agus maidir leis an bhfeabhas ar an gcomhoibriú idir Limistéar Eorpach an Ardoideachais agus an Limistéar Taighde Eorpach chun tairbhe ollscoileanna, institiúidí tríú leibhéal, céimithe agus mic léinn Éireannacha.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − La creazione di un sistema scolastico più integrato rappresenta un obiettivo che gli Stati europei si sono dati già da diversi anni: nel 1999 infatti viene firmata la Dichiarazione di Bologna con la quale gli Stati si impegnano a collaborare per la realizzazione di uno Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore che permetta la convergenza dei diversi sistemi educativi, al fine di accrescere i livelli occupazionali e la mobilità dei cittadini e promuovere l’istruzione superiore europea nel mondo. Negli anni molti passi avanti sono stati fatti, ma il processo è ancora lungi dall'essere compiuto: permangono ancora settori dove l'opera di avvicinamento non è stata portata avanti con la necessaria motivazione e determinazione. Per questo motivo è arrivato il momento che le Istituzioni si impegnino concretamente per dare il necessario impulso al processo d'integrazione scolastico.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), schriftlich. In den Zeiten, wo Stabilität und Wachstum im Mittelpunkt vieler Diskussionen stehen, wäre eine uneingeschränkte Mobilität der Studenten eine Initiative, die keine finanzielle Investition verlangt, aber eine der nachhaltigsten Förderungen des „Kenntnisstandes Europa“ unterstützen würde. Dass Studenten in allen Ländern somit einen Abschluss in jedem EU-Land machen könnten, wäre die logische Konsequenz und ein Meilenstein europäischer Integrationspolitik.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Le processus de Bologne a introduit un système de diplômes en trois cycles (licence, master, doctorat), la garantie de la qualité et la reconnaissance mutuelle des qualifications et des périodes d'études. Mais demeurent encore beaucoup d'obstacles administratifs à la reconnaissance des diplômes ainsi qu'à l'harmonisation des standards universitaires.

C'est pourquoi j'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Luigi Berlinguer afin d'envoyer un signal fort au sommet ministériel biannuel du processus de Bologne qui se tiendra à Bucarest les 26 et 27 avril prochains, pour soutenir davantage d'implication au niveau européen dans le processus, sous forme de mesures stimulantes pour les universités européennes et la création de programmes communs. Ces mesures doivent s'accompagner d'un accroissement des investissements publics dans l'enseignement supérieur, afin de renouer avec une croissance durable, basée sur des compétences de haut niveau et la connaissance et la promotion de partenariats entre les universités et les entreprises.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL), skriftlig. − Jag har röstat för det resolutionsförslag som framlagts av min grupp, GUE/NGL. Detta eftersom jag är kritiskt inställd till delar av Bolognaprocessen, framför allt därför att Bolognaprocessen tar alltför stor hänsyn till företagens och marknadens behov, i stället för att se betydelsen av utbildningens och universitetens självständighet.

Jag understryker också vikten av att kraftfullt agera mot den sociala snedrekryteringen till de högre utbildningarna, som i dagens svåra kris riskerar att ytterligare försämras.

Jag betonar slutligen att varje land har sin egen specifika historia och utbildningstradition som måste respekteras, även om jag självklart stöder ett omfattande utbyte av studenter och möjligheterna att studera i andra länder liksom strävan att finna gemensamma kriterier för att kunna värdera utbildningarna i olika länder.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. − Wciąż istnieją bariery uniemożliwiające przemieszczanie się w celu podjęcia studiów czy praktyk za granicą kraju pochodzenia. Utrudniają one realizację celów zawartych w strategii „Europa 2020”, dotyczących tworzenia gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Dzięki systemowi bolońskiemu możemy mówić o europejskim szkolnictwie wyższym i uznaję to za ogromne osiągnięcie na drodze do kompatybilności systemów szkolnictwa w Europie.

Proces boloński jest wyzwaniem, gdyż zainicjował ogromne zmiany. Reforma szkolnictwa nie tylko umożliwiła studentom korzystanie z programów edukacyjnych zagranicznych uczelni, ale także wzrosła rola społeczna uniwersytetów. Teraz ważne jest umocnienie systemu bolońskiego tak, aby możliwe było zrealizowanie w pełni postulatu, aby student odbywający studia na danej uczelni miał prawo do uzyskania dyplomu, a jego kwalifikacje uznawane były w całej UE. Należy innymi słowy tworzyć otoczenie przyjazne kształceniu i zwiększeniu mobilności studentów. Umocnienie i postęp procesu bolońskiego, w szczególności poprzez uznawanie kwalifikacji, harmonizację standardów akademickich i wspieranie mobilności, to właściwe środki do osiągnięcia tego celu. Dlatego też cieszy mnie, że w przyjętym dzisiaj sprawozdaniu posłowie wezwali do pełniejszego zaangażowania na szczeblu unijnym, krajowym, a także wszystkich kluczowych podmiotów w proces boloński. Kolejne zobowiązania podejmowane przez państwa członkowskie odnośnie do procesu bolońskiego powinny być konkretne i mieć na celu promowanie pełnej realizacji procesu.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau pranešimui, kadangi pagrindinis Bolonijos proceso tikslas ir toliau yra esminė sąlyga: Europos universitete besimokantis studentas turi teisę baigti studijas ir teisę į savo kvalifikacijos pripažinimą visoje ES. Dauguma Bolonijos procese dalyvaujančių šalių neįgyvendino su Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sandara susietų nacionalinių kvalifikacijų sandarų. Tikslas užtikrinti socialinę sanglaudą tapo svarbiausiu Europos aukštojo mokslo erdvės aspektu. Tai būtina sąlyga, kurią reikia įvykdyti norint konsoliduoti Europos aukštojo mokslo erdvę. Reikėtų skirti daugiau dėmesio vienodoms galimybėms visais lygmenimis siekti aukštojo mokslo ir jį baigti. Vienas iš svarbiausių Europos aukštojo mokslo erdvės tikslų turėtų būti Europos mokslo laipsnių sistemos sukūrimas ir plėtojimas, pagal kurią įgyti mokslo laipsniai būtų pripažįstami visose Europos valstybėse, kad visi studentai, baigę Europos universitetus, įgytų visoje Europoje pripažįstamą ir galiojančią kvalifikaciją.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. − Noua strategie UE 2020 sprijină dezvoltarea competențelor printr-o cooperare sporită între educație, mediul de afaceri și guverne. Strategiile elaborate de instituțiile europene au stimulat o reformă structurală de amploare a sistemului universitar european. Avem nevoie de o armonizare a standardelor academice la nivel european. Sunt însă multe probleme în sistemele universitare din Uniunea Europeană, cea mai importantă fiind legătura dintre universități şi piața muncii. Trebuie să urmărim cu atenție aceste probleme. Raportul subliniază că universitățile europene nu numai că și-au revizuit și reorganizat în profunzime activitățile educaționale în contextul cadrului cu trei cicluri preconizat de Procesul de la Bologna, ci și-au consolidat și rolul social. Susțin acest raport și pledez pentru o mai mare transparență a universităților în raport cu studenții.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Le rapport Berlinger a pour objectif de soutenir l'achèvement du processus de Bologne. Il pointe le doigt sur des éléments restant à améliorer, notamment en matière de mobilité, de reconnaissance des qualifications, d'insertion professionnelle et enfin en matière de coopération entre le secteur de l'enseignement supérieur et le secteur de la recherche en Europe. J'ai soutenu ce rapport lors des votes en plénière.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I share the position of my group that education is primarily the responsibility of the Member States and that diverse and varied approaches to education are the foundations of cooperation in the field of the European Higher Education Area. Although I could support cooperation with third-country universities or progress toward the establishment of an effective Higher Education Area for countries involved in the Eastern Partnership, the report proposes several measures which are of concern to me, notably, the call on Members States and the EU to determine whether courses of study could include a compulsory training period to be completed at a university in a Member State other than the student’s home country. Such policies should remain within the competence of the Member States. For this reason, I have voted against it.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – En signant la Déclaration de Bologne le 19 juin 1999, la France s'est engagée avec 28 autres Etats à construire un espace européen de l'enseignement supérieur à l'horizon 2010 dont le premier objectif est d'offrir à tout étudiant titulaire d'un diplôme d'une université européenne que celui-ci soit reconnu dans l'ensemble de l'Union européenne. Si de nombreuses avancées ont été réalisées, la reconnaissance mutuelle de certains diplômes reste encore imparfaite. Je me félicite que le Parlement ait adopté ce rapport qui appelle à la création d'un système européen de certification afin de parvenir à une parfaite reconnaissance mutuelle des titres universitaires de chacun des Etats membres, préalable indispensable à la création d'un véritable espace européen du savoir.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Procesul de la Bologna a determinat schimbări fundamentale în cadrul învăţământului superior din Europa. S-au înregistrat progrese remarcabile în multe domenii, însă mai sunt necesare eforturi în vederea garantării îndeplinirii în integralitate a tuturor obiectivelor Bologna în următorul deceniu. Instituţiile ar trebui sprijinite în vederea îmbunătăţirii recunoașterii și a transferului de credite prin punerea în aplicare a ECTS, a rezultatelor academice, a suplimentului de diplomă și a Convenţiei de la Lisabona privind recunoașterea calificărilor într-un mod comparabil și corect pe teritoriul întregii Europe (de exemplu, prin intermediul unui Ghid de utilizare european privind recunoașterea și al unor seminarii europene de formare finanţate de Comisie). Ţările semnatare trebuie să garanteze introducerea integrală și într-o manieră comparabilă a cadrelor naţionale de calificări, în conformitate cu cadrul de calificări al Spaţiului european al învăţământului superior de care este nevoie urgentă, în vederea facilitării mobilităţii, recunoașterii și a învăţării permanente. În vederea promovării Europei ca destinaţie de studiu atractivă pentru studenţii din toată lumea, Comisia Europeană ar putea promova la nivel global activităţile din cadrul învăţământului superior european.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report which says that the guiding aim and fundamental requirement of the Bologna Process is to allow any student studying anywhere in the European Union to graduate and see their qualifications recognised throughout the European Union. The report argues that the European institutions must provide more support to the Bologna Process and seek to strengthen the European Higher Education Area. It highlights the key tools which can provide such support: improving the mutual recognition of qualifications; the definition of common university curricula and standards; and the evaluation of universities across the Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − La creazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore rappresenta il quadro istituzionale necessario per l'attuazione dell'ambizioso percorso avviato dal Processo di Bologna. Negli ultimi anni si è resa necessaria una riforma strutturale del sistema europeo di istruzione superiore: le università europee hanno rivisto e riorganizzato, in modo sostanziale, le loro attività didattiche applicando il quadro a tre cicli introdotto dal Processo di Bologna. I risultati non sono ancora completamente soddisfacenti.

Siamo convinti che il rafforzamento dell'intero Processo di Bologna sia funzionale al conseguimento degli obiettivi di crescita fissati dalla strategia Europa 2020: esso rappresenta un requisito per la piena integrazione del mercato interno dell'UE e uno strumento indispensabile per far fronte alle sfide poste dalla crisi economica e finanziaria. L'attuale crisi finanziaria comporterà verosimilmente un'ulteriore riduzione delle risorse finanziarie disponibili nell'intero settore dell'istruzione. Per migliorare i risultati e porre rimedio ai problemi irrisolti risulta ancora più necessario intervenire a livello europeo. Il compito di modernizzare e rafforzare le università spetta agli Stati membri, alle istituzioni europee e a tutti i soggetti interessati (imprese, università, studenti). L'Europa deve essere in grado di assicurare un sistema più efficiente attraverso una politica di incentivi ed i legami con lo Spazio europeo della ricerca.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − Prin inițierea Procesului de la Bologna, am reușit să îndeplinim un obiectiv important pentru Uniune și țările partenere: crearea unui cadru comun pentru învățământul superior din Europa. Principiile pe care este fondat acest angajament au fost implementate în mare măsură, fie că vorbim de structura universitară în două trepte, de sistemul de credite transferabile sau mobilitatea studenților și cadrelor didactice. Pentru a îmbunătăți în continuare competitivitatea învățământului superior european pe plan mondial, dar și integrarea cetățenilor europeni pe piața muncii, trebuie să depunem eforturi suplimentare. Numărul locurilor de masterat trebuie adaptat la cererea existentă, având în vedere faptul că, în unele state, diploma de licență oferă perspective reduse de angajare. Concomitent, este necesară reglementarea statutului studenților pre-Bologna în acele țări în care aceștia sunt dezavantajați la înscrierea în programele de master.

Pe de altă parte, universitățile din statele semnatare trebuie să recunoască stagiile de practică efectuate în cadrul programelor de mobilitate sprijinite de Comisia Europeană, concomitent cu crearea unui număr suficient de locuri de practică, pentru a le facilita integrarea ulterioară pe piața muncii.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il Processo di Bologna si propone obiettivi che sono ancora importantissimi: assicurare la compatibilità dei sistemi di istruzione superiore in Europa, eliminare le barriere ancora esistenti al trasferimento in un altro paese per motivi di studio o di lavoro e rendere l'istruzione superiore europea attraente per il maggior numero possibile di persone. Concordo con il relatore circa la necessità di adempiere a questi obiettivi e di rafforzare il processo di Bologna.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Apresentei o meu voto favorável ao presente relatório, referente ao contributo das instituições europeias para a consolidação e progresso do Processo de Bolonha. Na verdade, a criação de um Espaço Europeu do Ensino Superior representa o estado último do ambicioso sistema lançado pelo Processo de Bolonha. A ampla reforma estrutural do sistema de ensino superior europeu não teve o sucesso esperado e desejado, constituindo, apesar disso, um grande objetivo a alcançar para permitir o crescimento estabelecido na estratégia Europa 2020, um requisito importante à completa integração do mercado da UE e uma das únicas ferramentas disponíveis para desafiar a crise económica e financeira que a Europa atravessa. Reclamo um maior envolvimento de todos os intervenientes, uma vez que o menor respeito de algumas universidades europeias pelas diretrizes do processo demonstra a necessidade de implementar novas estratégias de ensino, bem como a identificação de novas medidas que apoiem este processo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. − A bolognai folyamat elsődleges célja a kompatibilis európai felsőoktatási rendszer megteremtése, valamint a külföldön folytatott tanulmányok útjában álló akadályok felszámolása. Az eredményességhez hozzájárulhat az egyetemi közösség bevonása a képzési rendszer kidolgozásába. Külön figyelmet kell fordítanunk az oklevelek kölcsönös elismerésére, hiszen több tagországban merültek fel ezzel kapcsolatos problémák. Biztosítanunk kell, hogy az EU-ban szerzett egyetemi okleveleket megkülönböztetés nélkül elismerjék és érvényesíthetővé tegyék a munkaerőpiacon. A folyamat megvalósításának nélkülözhetetlen feltételeként elő kell teremteni az oktatáshoz való jogot, megfizethető áron, mindenki számára. Különös figyelmet kell fordítani a kiszolgáltatott csoportokra annak érdekében, hogy tisztességes és jobb munkalehetőségek álljanak majd rendelkezésükre. Az eredmények javításához és a rendezetlen kérdések megoldásához szükségünk van egy közös európai szintű fellépésre, az Uniónak megvannak az eszközei ahhoz, hogy biztosítani tudja a hatékonyabb rendszer kialakítását. Mivel a jelentés a fenti problémákat kívánja orvosolni, azt szavazatommal én is megtámogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Le document de Lisbonne fait état d'une situation préoccupante: les universités européennes ont un enseignement de qualité mai n'arrivent pas à favoriser la croissance économique ou à développer l'emploi. Ce bilan est particulièrement inquiétant au vu de la situation économique actuelle.

En outre, l'objectif de l'Union européenne est "de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale." Au vu de cet objectif, il est primordial de consolider le processus de Bologne et d'atteindre les buts fixés par la stratégie Europe 2020. Cette résolution est essentielle pour faire face à la crise économique et financière.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Henryk Migalski (ECR), na piśmie. − Pomimo poparcia dla idei procesu bolońskiego oraz niektórych paragrafów sprawozdania posła Berlinguera, głosowałem przeciw przyjęciu całości sprawozdania, gdyż w kilku miejscach wnioskuje on o harmonizację standardów akademickich (uważam, że kwestie edukacji powinny pozostać w gestii państw członkowskich) oraz o wsparcie finansowe dla porozumienia w sprawie wspólnej podstawy programowej. Sprawozdanie wzywa także państwa członkowskie i Unię do określenia, czy kierunki studiów mogłyby zawierać obowiązkowy okres nauczania na uczelni niemacierzystej, który musiałby odbyć student. Sprawa ta nie powinna podlegać tak daleko idącym regulacjom, lecz być całkowicie dobrowolna.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The Bologna Process remains a work in progress the final objective of which is to enable any student enrolled in any European University to graduate and have the qualification thus obtained recognised throughout the European Union. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Zwischenstaatliche Zusammenarbeit und diverse Strategien sollen Anreiz für einen offenen europäischen Hochschulraum bieten. De facto gibt es jedoch eine Reihe von Schwierigkeiten, deren Lösungen noch ungeklärt sind. Für die vielen deutschen Studenten an niederländischen Universitäten fordern beispielsweise die Niederlande eine finanzielle Ausgleichszahlung. Diesbezügliche Probleme hat auch Österreich im Rat vorgebracht. Ungarn hat speziell beim Medizinstudium einen Andrang deutscher Studenten registriert. Deutschland hingegen bringt vor, dass es innerhalb der EU netto mehr Studierende aus anderen Ländern aufnimmt als exportiert. Die Festlegung von Quoten, um einem Ausufern von Studierenden aus EU-Staaten zu verhindern, wurde vom EuGH als unrechtmäßig kritisiert. Angesichts überquellender Studiengänge kann nicht Grundgedanke des Bologna-Prozesses sein, dass Studenten, die einen Studienantritt im eigenen Land nicht schaffen würden, auf andere Staaten ausweichen und heimischen Studenten den Platz wegnehmen. In diesem Sinne habe ich mich beim vorliegenden Bericht der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – En votant pour ce rapport, je salue l'efficacité du rapporteur qui dans une position de compromis, a su résoudre tous les conflits qui auraient pu naître du rapport, permettant l'obtention d'un accord clair sur l'augmentation du financement des universités publiques et privées. Centrant principalement ses propositions sur la mobilité des étudiants, la reconnaissance des qualifications et le cadre des certifications, les garanties de qualité, l'aspect social, l'insertion professionnelle et le diplôme de bachelor, et enfin l'amélioration de la coopération entre le secteur de l'enseignement supérieur et le secteur de la recherche en Europe, ce rapport place au cœur du débat la reconnaissance d'un diplôme national au niveau européen. La création d'un espace ouvert de l'enseignement supérieur en Europe devient le cadre institutionnel plus large dans lequel doit s'inscrire le projet ambitieux lancé avec le processus de Bologne.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne. − Chcela by som pogratulovať krstnému otcovi bolonského procesu pánovi Berlinguerovi k tejto iniciatívnej správe, ktorou chcel vrátiť pozornosť späť na dôležitú problematiku mobility mladých za účelom vzdelávania. Bolo dôležité zrekapitulovať nedostatky a vzniknuté problémy pri implementácii bolonského procesu, ktoré ho spomaľujú, aby sme čo najrýchlejšie dosiahli jeho cieľ – aby bola akademická kvalifikácia a vzdelanie študentov akejkoľvek európskej univerzity uznané a platné v celej Európskej únii s cieľom vytvorenia pravého európskeho univerzitného občianstva a posilnenia zamestnateľnosti.

Vzdelanie je verejná zodpovednosť členských štátov, EÚ inštitúcií a iných kľúčových aktérov, preto je nevyhnutné neustále financovanie a skvalitňovanie vzdelávania mladých ľudí v celej Európe aj v kontexte ich mobility. Tiež je potrebné vytvoriť akési spoločné jadro študijných osnov, vytvoriť jednotné akademické tituly v rámci celej Európy a uznávať aj kredity študentov počas štúdia v rámci ich mobility v EÚ.

Mobilita by mala byť pre všetkých a mala by byť základom pre reformu vyššieho vzdelávania. V tomto kontexte je tiež nevyhnutné vytvoriť spoločný európsky kvalifikačný rámec a následne ho efektívne implementovať na národných úrovniach. Preto tomuto projektu naďalej držím palce a dúfam, že táto nová správa prispeje k skvalitneniu bolonského procesu čo najrýchlejšie a že môžeme rátať so 100- percentnou podporou všetkých zainteresovaných strán.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. De facto ist der Bologna-Prozess nun seit einigen Jahren ins Stocken gekommen. Der angestrebte einheitliche Europäische Bildungsraum bleibt eine Vision und es ist an der Zeit, konkrete Maßnahmen zur Anerkennung von Studien- und Hochschulabschlüssen zu treffen. Dazu muss auch die Mobilität innerhalb der eigenen nationalen Universitätssysteme gefördert werden, da etwa in Österreich oftmals die Studienergebnisse eines Studenten in einem Bundesland anerkannt werden und in einem anderen nicht. Zudem lässt sich der Bologna-Prozess nicht ohne zusätzliche Kosten, das heißt finanzielle Unterstützung für die Universitäten verwirklichen. Mit dem Geld sollten die nationalen Bildungssysteme weiterentwickelt werden, um das Potenzial des Europäischen Hochschulraums voll auszunutzen. Darüber hinaus müssen dringend bürokratische Hürden abgebaut werden: so wird etwa zur Aufnahme an der Charité Universität Berlin der Numerus Clausus herangezogen, sowie relevante Fächer (Physik, Biologie, Mathematik), die in den letzten 2 Schuljahren besucht wurden. Allerdings werden diese zusätzlichen Punkte nur anerkannt, wenn eine Bestätigung für den Besuch der Fächer auf dem Schulabschlusszeugnis selbst zu finden ist. Zusätzliche offizielle Zeugnisse werden aus rein bürokratischen und diskriminierenden Gründen hingegen nicht anerkannt. Nachdem österreichische oder auch französische Schulabschlusszeugnisse diese Information nicht enthalten, werden Studenten aus diesen Ländern schlechter gestellt und damit diskriminiert. Da dies im Bericht nicht thematisiert wird, enthalte ich mich der Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Znoszenie barier uniemożliwiających studentom studiowanie w we wszystkich państwach Unii Europejskiej jest jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Osiągnięciem wywierającym bezpośredni wpływ na życie milionów Europejczyków. Podobnie jak strefa Schengen, proces boloński jest najskuteczniejszą wizytówką integracji europejskiej. Sprawozdanie trafnie wskazuje jednak pola, na których jest jeszcze wiele do zrobienia, ażeby najważniejszy cel procesu bolońskiego został osiągnięty. Są to: wzajemne uznawanie dyplomów, wzajemne uznawanie kwalifikacji, ujednolicanie programów nauczania na poziomie podstawowym. Z zadowoleniem przyjmuję także podkreślenie przez sprawozdawcę wymiaru społecznego procesu bolońskiego. Unia musi przykładać największą wagę do sprawiedliwego dostępu oraz do uzyskiwania wyższego wykształcenia na wszystkich szczeblach. Dostęp do edukacji nie może być uzależniony od kapitału finansowego, kulturowego i społecznego rodzin, z których pochodzą młodzi Europejczycy. Uwzględniając wszystkie powyższe aspekty, zdecydowałem się poprzeć sprawozdanie w sprawie wkładu instytucji europejskich w konsolidację i postępy procesu bolońskiego.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai, kadangi Bolonijos procesas yra svarbus politinis veiksnys ir postūmis keisti šalių aukštojo mokslo sistemas. Visų pirma, jis sudaro puikias galimybes skatinti akademinių standartų suvienodinimą, abipusių akademinių kvalifikacijų pripažinimą, judumą, užtikrina aukštojo mokslo kokybę, bei geresnį bendradarbiavimą Europos aukštojo mokslo erdvės ir Europos mokslinių tyrimų erdvės srityse. Manau, kad valstybės narės ypatingą dėmesį turėtų skirti įdarbinimo galimybėms, dėl to turėtų būti vykdomi studentų ir dėstytojų mainai, vykdomas efektyvus universitetų ir verslo atstovų dialogas. Be to, universitetai turi kurti partnerystes, skirtas gerosios patirties mainams. Tuo tarpu siekiant stiprinti universitetų prestižą tarptautiniu lygmeniu, turi būti kuriami regioniniai universitetų prekės ženklai.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), in writing. − The creation of a European Higher Education Area (EHEA) must be supported at the European level because the challenges EHEA faces cannot be solved by the individual Member States. Bologna process is not only about recognition of diplomas across Europe. It is a very comprehensive tool to tackle such important issues as youth unemployment, which is about 20% nowadays. European youth need the means to become more mobile. 53% of young people in EU are worried about the absence of jobs in their city or region. 42% refer to the lack of good job opportunities and the same number considers that jobs are poorly paid and that salaries are not adequate for a reasonable standard of living. I urge the Member States and the EU to provide more support for students willing to study abroad. Two major problems have to be tackled: lack of funds and lack of information on studying and scholarship opportunities. 65% of young people finance their stay abroad with their private funds and savings. Currently more than 4 in 10 (44%) of young people are not willing, or would not like, to work in another European country. Support for studies will significantly promote European citizenship, cultural diversity and foster intercultural dialogue.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση. Ενόψει της σύγκλησης του Συμβουλίου τον ερχόμενο μήνα, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις και θα τεθούν και πάλι νέοι στόχοι για την επίτευξη των όσων ορίζει η διαδικασία της Μπολόνια, πρέπει να διατυπωθούν ορισμένες γενικές διαπιστώσεις. Δώδεκα χρόνια μετά την διακήρυξη της Μπολόνια το κλίμα στην Ε.Ε. είναι πολύ διαφορετικό. Πρώτον, η οικονομική κρίση που επηρεάζει πολλά κράτη μέλη και έχει οδηγήσει στην ανεργία εκατομμύρια νέων ευρωπαίων, καταρτισμένων ευρωπαίων, νέων με πτυχία, απαιτεί πολύ πιο γρήγορη πολιτική στο ζήτημα της αναγνώρισης των δεξιοτήτων τους ώστε να ενθαρρύνεται μεταξύ άλλων η κινητικότητα τους. Δεύτερον, παρατηρείται σήμερα σε πολλά κράτη μέλη, σε αντίθεση με την προηγούμενη δεκαετία, η τάση της μείωσης των δαπανών για την εκπαίδευση σε ποσοστό έως και 10% σε σχέση με τα επίπεδα του 2009. Αυτό δεν πρέπει να παραβλέπεται. Η ισχυρή εκπαίδευση και η ισχυρή έρευνα στον ευρωπαϊκό χώρο αποτελούν στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Απαιτείται εύρωστη και όχι υποβαθμισμένη εκπαίδευση. Τούτη η αναφορά δεν πρέπει να λείπει από το προσεχές Συμβούλιο και δεν πρέπει να διαχωρίζεται από τους στόχους της διαδικασίας της Μπολόνια.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O Processo de Bolonha veio permitir a compatibilização entre os sistemas de ensino superior na Europa e remover barreiras ainda existentes à mobilidade transfronteiriça, no sentido de permitir estudar noutro país e tornar o ensino superior europeu mais atrativo. Contudo, a sua aplicação não tem sido uniforme nem bem-sucedida em todos os Estados-Membros, quer pela atual situação de crise económica, quer pela ausência de mecanismos de informação, monitorização e de apoio a todos os protagonistas do ensino superior. Votei favoravelmente o presente relatório em que se preveem medidas para o reforço deste processo. Trata-se de um processo essencial para concretização dos objetivos da Europa 2020, sendo premente um envolvimento de todos os Estados-Membros, quer através do reforço do orçamento, quer pela plena aplicação dos programas europeus já existentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), por escrito. − Siendo el derecho a la educación uno de los valores fundamentales de la UE, el Proceso de Bolonia desempeña un papel fundamental en su consolidación. La facilitación y la promoción de la movilidad, el reconocimiento y la empleabilidad entre los Estados Miembros son clave para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de empleo y crecimiento. He apoyado este informe porque destaca el compromiso de la UE con los jóvenes europeos, garantizándoles la oportunidad de disfrutar de una educación multicultural y de un reconocimiento completo, sin importar su origen o sus recursos financieros. Hay que destacar también la importancia del Proceso de Bolonia y de la consolidación del EEES para que Europa supere la etapa de inseguridad económica en la que se encuentra. Por esta razón se urge a los Estados miembros y a la UE a que apoyen este proceso incrementando la inversión pública en instituciones de educación superior y facilitando el acceso a becas para estudiantes. Las funciones de investigación e innovación de las universidades europeas también requieren de mayor inversión por parte de los Estados miembros y de la UE, ya que son esenciales para el futuro desarrollo de la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – 20 % des diplômés auront effectué une partie de leurs études ou un stage à l'étranger d'ici 2020. Tel est l'objectif de mobilité des étudiants annoncé par la Commission européenne. Cela dans le cadre de la stratégie Europe 2020. Un objectif ambitieux, voire inatteignable, au vu de la réalité des chiffres actuels.

La mobilité des étudiants et enseignants en Europe n'en est qu'à ses balbutiements: moins de 4 étudiants sur 100 en ont bénéficié jusqu'à présent. Le rapport de M. Berlinguer voté ce midi tombe à point nommé. Il rappelle que les barrières à franchir sont trop nombreuses en matière de reconnaissance des diplômes et de facilités d'études à l'étranger, et évoque des pistes intéressantes. Le Parlement européen demande aux États membres de redoubler d'efforts pour renforcer la cohérence du processus de Bologne.

Cela vise tout autant la coopération entre universités que la reconnaissance mutuelle des crédits ECTS et des titres universitaires, ainsi qu'un soutien financier revu à la hausse. L'accès à l'éducation est une valeur universelle. Il doit être garanti sur tout le territoire de l'Union européenne. Un taux de mobilité de 3,5 % est indigne et risque de faire des déçus dans la génération Erasmus.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Mi congratulo con il collega Berlinguer per il lavoro svolto. Il testo approvato, visto l’articolo 165 del trattato sul funzionamento dell’UE e vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14, testimonia quanto questo Parlamento tenga a sottolineare l'importanza strategica dell'istruzione nella cooperazione tra gli Stati membri, per raggiungere gli obiettivi fondamentali della strategia UE 2020 in termini di crescita e di occupazione e la necessaria ripresa economica. È di fondamentale importanza, inoltre l’invito a sviluppare un efficace approccio dal basso, che coinvolga attivamente le università, sindacati, organizzazioni professionali, istituti di ricerca, imprese e, soprattutto, docenti, studenti, associazioni studentesche e personale universitario al fine di ottenere una cooperazione proficua.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – Le processus de Bologne avait pour objectif d'ici 2010 de créer un cadre commun pour l'enseignement supérieur en Europe. Ses objectifs ont été largement atteints, mais des efforts sont encore nécessaires. Le rapport de Luigi Berlinguer, que j'ai soutenu, liste les domaines d'action sur lesquels nous devons concentrer nos efforts afin de bénéficier pleinement du potentiel de cette initiative. Je salue tout d'abord la reconnaissance du rôle clé que joue l'enseignement supérieur, renforcé par le processus de Bologne, pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 en termes d'emplois et de croissance. Pour cela, tous les acteurs doivent être impliqués : enseignants, étudiants, et entreprises notamment - c'est essentiel pour améliorer l'offre universitaire et offrir des débouchés professionnels aux étudiants. Je partage tout particulièrement la volonté de renforcer le dialogue entreprises-universités afin d'offrir davantage d'opportunités de stages tout au long du cursus universitaire et d'ainsi faciliter l'entrée sur le marché du travail des jeunes diplômés. Enfin, je me félicite de la volonté affichée d'augmenter la mobilité intra-européenne des étudiants. A cet égard, je pense également primordial d'assurer la portabilité complète des bourses et prêts étudiants afin d'éviter toute discrimination envers les étudiants défavorisés.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Among other things, the report mentions that one of the factors that have slowed down progress in terms of results is the top-down nature of the process. The process was first created by the political will of national governments; only in the second phase did it progressively involve leaders of academic institutions within the European University Association (EUA), and the process has yet to be fully integrated into European universities, students and families. A radical change and more complete involvement of all the stakeholders in the management of its goals, and in identifying new measures to support it, are therefore required.

Another aspect of the ‘unfinished governance’ of the Process is the fragmented actions taken by individual Member States. The small budget provided for achieving the objectives is one reason for part of that same criticism: the illusion that the Bologna Process could be achieved at no cost.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Mi sono espressa a favore di questo testo perché ritengo di importanza strategica il contributo del Processo di Bologna per assicurare la compatibilità dei sistemi di istruzione superiore in tutta Europa, eliminando le barriere ancora esistenti al trasferimento in un altro paese per motivi di studio o lavoro e rendendo l'istruzione superiore europea attraente per il maggior numero possibile di persone, anche provenienti da paesi terzi.

Il Processo di Bologna e lo Spazio europeo dell'istruzione superiore svolgono un ruolo chiave nel quadro della strategia Europa 2020, concorrendo a realizzare una crescita basata sulla conoscenza e sull'innovazione, in particolare nel contesto dell'attuale crisi economica. La creazione di tale spazio europeo rappresenta infine il quadro istituzionale necessario per una piena integrazione del mercato interno europeo e per far fronte alle sfide poste dalla recente crisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση του κ. Berlinguer διότι θεωρώ ότι η συμβολή των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στην προώθηση της διαδικασίας της Bologna θα συνεχίσει να αποτελεί ώθηση για τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, θεωρώ ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών θα συμβάλει στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος θα βοηθήσει στις προσπάθειες για καλύτερη απασχόληση, ανάπτυξη, καθώς και στην επίτευξη των υπόλοιπων στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – L'Europe a toujours mis au centre de ses priorités la mobilité des jeunes depuis la création du programme Erasmus en 1987. En 2010, plus de 2 millions d'étudiants avaient bénéficié de l'aide européenne pour partir étudier dans un autre État membre de l'Union européenne.

Cependant, encourager les jeunes à étudier ou travailler à l'étranger n'a pas de sens si les États ne reconnaissent pas les diplômes et les expériences acquises durant cette mobilité. Ainsi, le processus de Bologne, entamé en 1999, devait permettre, d'ici 2010, l'élimination de tous les obstacles administratifs à la reconnaissance des diplômes et l'harmonisation des standards universitaires. Malheureusement, certains États ont pris du retard et l'on ne compte plus les étudiants qui se retrouvent dans des situations inextricables du fait de l'absence d'harmonisation effective. Cette situation nuit non seulement aux intéressés mais également à l'image des institutions européennes, accusées d'incohérence.

Le Parlement prend aujourd'hui la mesure des efforts à fournir pour consolider les avancées du processus de Bologne. Aux États membres et aux universités de répondre à leur tour à la très forte attente de nos concitoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea raportului domnului Berlinguer pentru că subliniază nevoia de adapta sistemele educaționale la cerințele actuale ale pieței. În condițiile socio-economice actuale este foarte importantă consolidarea întregului Proces de la Bologna pentru a atinge obiectivele de creștere economică prevăzute în Strategia Europa 2020. Pe de altă parte, această consolidare este una dintre cerințele pentru integrarea completă a pieței interne a UE și un instrument indispensabil pentru a face față provocărilor impuse de criza economică și financiară.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. − Lugupeetud juhataja, kolleegid! Bologna protsessi üks peaeesmärke on luua Euroopa nn ühtne kõrgharidusruum, ja seda peamiselt akadeemiliste kraadide ja kvaliteedi ühtlustamise kaudu kogu Euroopas. Tänaseni eksisteerib probleem, et Euroopa ülikoolid ei tunnista üksteise teaduskraade ja akadeemilisi tiitleid ning õppeperioodide pikkust. Luigi Berlingueri raport „Euroopa institutsioonide panus Bologna protsessi tugevdamisse ja arengusse” on üks samm nende probleemide lahendamiseks ning seetõttu hääletasin antud raporti poolt. Aitäh!

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE), schriftlich. Der Bologna-Prozess hat sich leider nicht so entwickelt, wie das ursprünglich angedacht war. Das ist enttäuschend für die vielen jungen Menschen, die den europäischen Binnenmarkt als ihre Zukunft ansehen. Deswegen muss hier dringend etwas getan werden.

Der Binnenmarktausschuss arbeitet hier gerade an einer wichtigen Verbesserung im Rahmen der gegenseitigen Anerkennung von Berufsqualifikationen. Das wird jedoch nicht reichen, auch die Mitgliedstaaten müssen sich hier stärker einbringen!

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. − Podpořila jsem přijetí zprávy o příspěvku evropských orgánů ke konsolidaci a pokroku v rámci boloňského procesu, neboť vnímám zásadní důležitost Evropského prostoru pro vysokoškolské vzdělávání jako platformy pro zvýšenou podporu mobility mladých občanů. Jakýkoliv nástroj přispívající ke zvýšení zaměstnanosti mladých absolventů si takovou podporu jednoznačně zaslouží. Vítám také sociální rozměr zprávy, která se otevřeně hlásí ke spravedlivému přístupu a k dokončení vysokoškolského vzdělání na všech úrovních. Jsem ráda, že se mi do zprávy podařila prosadit výzva na zvýšení transparentnosti informací poskytovaných studentům, co se týče podmínek absolvování zahraničních stáží, a také podpora mobility učitelů.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Ventinove paesi europei hanno sottoscritto, il 29 giugno 1999, la Dichiarazione di Bologna, impegnandosi a collaborare per la realizzazione di uno Spazio europeo dell'istruzione superiore entro il 2010, che permetta la convergenza dei sistemi educativi europei, al fine di accrescere l'occupabilità e la mobilità dei cittadini europei e promuovere l'istruzione superiore europea nel mondo.

Esprimendomi completamente a favore del testo che abbiamo votato in aula questa mattina, voglio però sottolineare come l'impegno degli Stati membri ad un maggiore finanziamento aumentando gli investimenti pubblici a favore dell'istruzione superiore, contrasterebbe in parte la crisi economica ed incoraggerebbe una crescita basata sul rafforzamento della conoscenza. Questo maggiore sforzo nazionale al finanziamento dovrebbe poi essere accompagnato da un approccio dal basso, che coinvolga attivamente tutti gli attori chiave quali università, organizzazioni professionali e sindacali, istituti di ricerca, imprese. I

nfine, mi preme sottolineare come misure volte a promuovere l'inserimento professionale siano assolutamente necessarie, come la formazione lungo tutto l'arco della vita, a favorire una cooperazione più efficace tra le università e il mercato del lavoro al fine di sviluppare curricoli più pertinenti, o ancora a garantire la disponibilità di un numero sufficiente di tirocini per gli studenti nell'ottica di agevolare ulteriormente il loro inserimento nel mercato del lavoro, debbano costituire priorità assolute

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A criação de um Espaço Europeu de Ensino Superior é uma meta essencial para estabelecer uma verdadeira sociedade europeia baseada no conhecimento e na inovação, tal como expresso na Estratégia UE2020. Para este fim, foi lançado, em 1999, o Processo de Bolonha, que tem como objetivo permitir que um estudante matriculado numa universidade europeia tenha direito de se formar e de ver as suas qualificações reconhecidas em todo o espaço da UE. O sistema lançado pelo Processo de Bolonha, que criou três ciclos e o Sistema de Transferência e Acumulação de Créditos, depara-se com vários obstáculos institucionais e de aplicabilidade. É preciso que a cooperação intergovernamental seja reforçada, bem como a intervenção dos principais agentes do processo, universidades, estudantes, empresas. É, por isso, necessário olhar para a mobilidade física, horizontal e vertical, para o reconhecimento das qualificações e quadro das qualificações formais, não formais e informais, para a garantia de qualidade das instituições, para a inclusão e coesão social do ensino universitário, para a cooperação escola/empresas e para o envolvimento das universidades na criação de inovação. O desbloqueio dos pontos acima assinalados fará da Europa um espaço de ensino de excelência.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), in writing. − The Bologna Process has been vital in making student, researcher and teacher mobility in the EU possible. Nevertheless, the numbers of those who study or teach in another Member State are still very low. Targeted support is needed from the EU institutions to assist Member States and higher education institutions to meet Bologna requirements. Renewed efforts by education institutions and national organisations themselves are also essential in implementing reforms needed to close implementation gaps so that a true European Higher Education Area becomes a reality. Problems with the mutual recognition of academic qualifications, the calculation of ECTS and grades, core curricula, the recognition of Erasmus and practical experience gained abroad continue to act as barriers to students wishing to study in another EU Member State.

I fully endorse Mr Berlinguer's report. EU support for the Bologna Process will ensure we meet the EU2020 goals for jobs and growth, as mobility among students will lead to greater labour mobility. The revision of the Professional Qualifications Directive will complement the Bologna Process by providing assurances that qualifications gained in another Member State will be recognised across the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru raportul privind contribuția instituțiilor europene la consolidarea și progresul Procesului de la Bologna, deoarece trebuie consolidat sprijinul în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a calificărilor universitare, armonizarea standardelor academice, promovarea mobilității, a dimensiunii sociale și a perspectivelor de angajare, participarea democratică activă și eliminarea obstacolelor administrative în aplicarea principiilor Procesului de la Bologna. Am votat ca statele membre să-și reitereze angajamentul față de procesul Bologna prin consolidarea sistemului de finanțare, pentru atingerea obiectivelor de creștere stabilite prin Strategia Europa 2020. Am votat pentru paragraful 26, care subliniază că măsurile de facilitare a inserției profesionale (de exemplu, învățarea pe tot parcursul vieții și dezvoltarea unei palete mai largi de competențe adaptate la piața muncii) trebuie să constituie priorități de vârf, în scopul realizării unei creșteri durabile și a obiectivelor în materie de prosperitate. În acest sens, sprijinim schimburile universitare de cadre didactice și studenți, dialogul dintre universități și întreprinderi, perioadele de ucenicie și pașaportul competențelor. Subliniem necesitatea unor acțiuni specifice și a unei cooperări mai eficace între universități și piața muncii, în vederea elaborării de programe universitare mai pertinente, a omogenizării activității educaționale și a îmbunătățirii perspectivelor de angajare, prin stabilirea de criterii asemănătoare pentru accesul la diferitele profesii.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Η έκθεση αναδεικνύει τις δυσκολίες των καπιταλιστών να προχωρήσουν στην πλήρη εφαρμογή της «διαδικασίας της Μπολόνια», λόγω των αντιφάσεων στην καπιταλιστική ανάπτυξη μεταξύ κρατών και κλάδων. Στην ενδιάμεση φάση αξιολόγησης και εν μέσω της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης τονίζεται η «κινητικότητα» προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι στόχοι κερδοφορίας του κεφαλαίου. Η «κινητικότητα» πρέπει να εξασφαλίζεται ήδη από την περίοδο σπουδών για να μαθαίνει ο νέος φοιτητής στην περιπλάνηση και για να αποκτά όχι επιστημονικές γνώσεις αλλά δεξιότητες που θα του επιτρέπουν να αλλάζει χαμηλά αμειβόμενες δουλειές χωρίς δικαιώματα. Οι κεφαλαιοκράτες επιδιώκουν ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσης, ώστε στη συνέχεια οι απόφοιτοι να κυνηγούν καταρτίσεις και πιστοποιητικά. Οι κεφαλαιοκράτες πασχίζουν να εδραιώσουν τους κύκλους σπουδών για να εντείνουν τους ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση. Ενισχύουν οικονομικά τα προγράμματα διά βίου μάθησης-εκμετάλλευσης, ενώ περικόπτουν τα κονδύλια για κοινωνική και φοιτητική μέριμνα. Επιμένουν στην ισοτίμηση πτυχίων και σε ένα ενιαίο σύστημα πιστοποίησης προσόντων για να εξασφαλίσουν φτηνούς ειδικευμένους εργάτες για την μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα της ευρωλυκοσυμμαχίας απέναντι στα άλλα ιμπεριαλιστικά κράτη και ενώσεις. Πάγια θέση του ΚΚΕ είναι ότι το πτυχίο πρέπει να αποτελεί μοναδική προϋπόθεση για την πρόσβαση στο επάγγελμα γιατί πατάει σε στέρεες σπουδές και σε σαφές επιστημονικό αντικείμενο. Ο μόνος δρόμος για αυτό είναι μια πραγματικά φιλολαϊκή ανάπτυξη, με αποδέσμευση από την ΕΕ που μόνο η εξουσία της εργατικής τάξης και των συμμάχων της μπορεί να οικοδομήσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − The Bologna Process has been vital to increasing student mobility and developing the European Union’s higher education sector. I am fully in favour of this report, as it attempts to highlight the importance of European institutions showing collective support to the Bologna process to ensure that it continues to develop and strengthen. The link between the Bologna process and the labour market is highlighted by the report as an area in need of further support; increasing recognition of degrees and developing a joint degree system will go a long way to addressing this. The call to recognise the doctorate level throughout the EU is also vitally important; PhD degrees must be recognised, as they are often a brilliant example of academic-business cooperation, which is important for economic growth.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – La qualité de la formation des jeunes Européens est un impératif qui doit guider notre action. J'ai donc soutenu ce rapport, faisant un état des lieux du processus de Bologne, destiné, depuis 1999, à établir le cadre d'un enseignement supérieur d'excellence en Europe. Ma volonté est de parvenir à un véritable marché unique de l'enseignement supérieur, sur les bases de la vaste réforme structurelle engagée, dite "LMD". Cependant, je regrette la persistance d'obstacles entre le monde universitaire et le monde du travail. Notre assemblée envoie ainsi un message fort sur le besoin d'une meilleure intégration entre l'enseignement supérieur et le marché du travail. L'Europe ambitionne d'être, grâce à la Stratégie Europe 2020, l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde. Cela passe évidemment par la qualité de son enseignement, la reconnaissance des diplômes et qualifications, la mobilité, mais aussi, par la capacité d'insertion professionnelle des étudiants. C'est pourquoi je soutiens les efforts visant à encourager l'ouverture du monde de l'entreprise aux étudiants par des stages, des formations en alternance. Notre croissance, notre compétitivité sont indissociables du niveau de formation des jeunes citoyens européens et de leur intégration dans le milieu professionnel. Le processus de Bologne doit réussir ce pari.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − La piena realizzazione di uno spazio europeo aperto dell'istruzione costituisce una condizione per la piena integrazione del mercato interno e uno strumento indispensabile in termini di crescita e occupazione per superare il periodo di generale incertezza economica che stiamo vivendo. Il rilancio dell'Unione europea passa infatti attraverso una maggiore interazione tra università, organizzazioni professionali e sindacali, istituti di ricerca e imprese; misure più efficaci volte a promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro; politiche di sostegno da parte degli Stati membri per incoraggiare la mobilità professionale in Europa e la mobilità degli studenti. Per queste ragioni ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este relatório tenta remediar ou ocultar algumas das consequências mais gravosas do Processo de Bolonha – a dificultação no acesso ao ensino superior daqueles que têm menos condições económicas e que não podem comprar os produtos em que se tornaram hoje os pacotes de ciclos do ensino superior. Inverteu-se o paradigma da educação enquanto direito que deveria ser garantido a todas as pessoas para passar a existir um mercado de conhecimento e uma nova oportunidade de negócio. O tão proclamado objetivo da mobilidade dos estudantes ficou pelo caminho, pois, como o próprio relatório reconhece, as taxas de mobilidade são baixas. Tenta-se harmonizar a estrutura de conhecimentos e até de conteúdos, ignorando as especificidades do sistema educativo de cada país, numa tendência para a formação profissionalizante, ao invés da educação integrada. A qualidade da educação diminui, ao mesmo tempo que muitos estudantes são obrigados a endividarem-se para terem acesso a um direito fundamental.

O que é necessário, como defendemos na nossa proposta de resolução alternativa, é que exista, sim, cooperação entre Estados-Membros ao nível do ensino superior, mas que tal seja feito garantindo o direito de todos a um ensino superior público, gratuito e de qualidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. − Vesel sem, da je bilo poročilo o prispevku evropskih institucij h konsolidaciji in napredku bolonjskega procesa ravnokar sprejeto na plenarnem zasedanju z veliko večino glasov. Avtor poročila, evropski poslanec in nekdanji minister za šolstvo, Luigi Berlinguer, je opravil odlično delo in z njim sem dobro sodeloval ob pripravi mnenja za mojo politično skupino, Evropsko ljudsko stranko. Zato sem tudi glasoval za Berlinguerjevo poročilo. Od podpisa bolonjske pogodbe se je evropski visokošolski prostor močno poenotil. Vse pridružene države so vzpostavile tristopenjski visokošolski študij. Po koncu prvega desetletja reforme pa ostaja tudi veliko odprtih vprašanj. Tristopenjski sistem je v nekaterih državah prinesel precej težav, saj novega koncepta univerze še niso popolnoma posvojile. Večina držav na žalost še vedno ni vzpostavila nacionalnih okvirov kvalifikacij, povezanih z evropskim okvirom kvalifikacij. To močno zavira napredek bolonjskega procesa. Berlinguerjevo poročilo poudarja, da v drugem desetletju ostaja glavni cilj procesa enakovredno priznavanje diplom iz katerekoli univerze v EU v vseh članicah EU. Upam, da bo poročilo pripomoglo k čim bolj uspešnemu odpravljanju preostalih preprek in da bo skupni evropski visokošolski prostor postal vedno bolj učinkovit element ponovnega zagona evropskega gospodarstva.

 
  
  

Relazione: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE), par écrit. – La crise de la dette souveraine a mis l’accent sur l’importance de la fiabilité des statistiques fournies par les Etats membres. Reflétant les réalités d’un pays, la qualité et l’indépendance de ces statistiques sont deux facteurs indispensables à l’élaboration de politiques européennes efficaces. Le rapport Scicluna, auquel j’ai apporté mon soutien, appelle la Commission européenne à proposer son expertise aux Etats membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, concordando com a progressiva harmonização das medidas de revisão de estatísticas e dos seus códigos de conduta, de modo a trazer mais transparência, menos discrepâncias entre os Estados-Membros e a credibilizar o sistema europeu de estatísticas. Todos estes esforços são importantes, porque o setor das estatísticas qualifica a governação, dotando-a de instrumentos de análise decisivos para a tomada de decisões.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of this resolution which aims at improvement of the quality and reliability of statistical data in the EU. The availability of correct statistics would have made it possible to trigger correction mechanisms at an early stage. I support the European Commission’s intention to give Eurostat greater investigative powers. I also support the greater co-ordinating role of the European Commission in providing assistance and expertise to the Member States to help them tackle research constraints and major methodological obstacles. Both internal and external audit mechanisms should be strengthened.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − È noto a tutti che per conoscere l'andamento positivo e negativo dei vari settori della nostra società è necessario fare affidamento alle statistiche, perché solo partendo dai numeri possiamo capire quali sono le criticità da risolvere e quali sono le prospettive future. Concordo con le richieste inoltrate dal mio collega Scicluna in merito alla necessità di avere statistiche indipendenti, di alta qualità, precise ed esatte, nonché di facile accesso pubblico. Personalmente, occupandomi di politiche sociali ed in particolare di minori, non ho potuto non notare le enormi lacune che riguardano alcune categorie vulnerabili della nostra società. Ho sollevato più volte l'esigenza di sviluppare una metodologia in grado di elaborare indicatori (quantitativi e qualitativi) e standard comparativi che riguardino specificamente i bambini: scomparsi, non accompagnati, vittime di violenze fisiche e psicologiche e disabili. Ma anche di migliorare la comparabilità, l'obiettività e l'affidabilità dei dati sui minori a livello europeo su una serie di indicatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I support this resolution because the debt crisis in the eurozone has highlighted the dangers of statistical inaccuracy and fraud arising from sloppy statistical governance arrangements. It is of fundamental importance to have independent statistical bodies throughout the EU in order to maintain the credibility of statistical data. Statistical offices should not only be statutorily independent, but should also have mechanisms in place to ensure the total separation from the political process. For this reason, all Member States must formally adopt a commitment to take all necessary measures at national level to maintain confidence in public statistics and to allow for more rigorous enforcement of the European Statistics Code of Practice. The provision of accurate, high-quality statistics is crucial for sustainable regional development.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – En tant que membre de la commission parlementaire des Affaires économiques et monétaires, j’ai suivi de près le rapport de mon collègue Edward Scicluna sur les statistiques européennes. Des statistiques précises, pertinentes et de grande qualité sont essentielles pour mesurer notre démographie ou encore analyser les données de notre économie. Elles sont nécessaires au niveau européen, national et même régional puisqu’elles ont un poids dans la prise de décision politique. Si nous développons des statistiques selon des méthodes plus uniformisées, plus précises et plus fiables, les politiques de l'Union seront mieux à même de réagir aux réalités économiques, sociales ou encore environnementales de notre quotidien. J’approuve donc la mise en œuvre du code de bonnes pratiques de la statistique européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau šiam pranešimui. Patikimi, tikslūs ir aukštos kokybės statistiniai duomenys yra būtini siekiant teisingai ir objektyviai įvertini esamą valstybių narių ekonominę, socialinę, finansinę ir kt. situaciją bei užtikrinti veiksmingą ekonomikos ir biudžeto politikos formavimą valstybių narių ir ES lygmeniu šių duomenų pagrindu. Šiuo metu visoms valstybėms narėms yra taikoma apie 350 statistikos reglamentų, viešojo sektoriaus apskaitos sistemos nėra standartizuotos bei nėra nustatytos bendrosios privalomos taisyklės dėl statistinių duomenų rengimo ir jų tikslumo. Todėl iškyla grėsmė, kad valstybių narių pateikiami duomenys gali būti netikslūs bei neatspindėti realios situacijos valstybėse narėse, kas gali užkirsti kelią efektyviam ekonomikos valdysenos paketo įgyvendinimui ir sumažinti valstybių narių galimybes atgaivinti savo ekonomikas ir skatinti augimą bei užimtumą . Pritariu, kad būtina pereiti prie bendro Europos statistinių duomenų, ypač finansinių, kokybės valdymo, nustatyti vienodus ir privalomus statistinių duomenų rengimo principus bei visose valstybėse narėse įdiegti standartizuotas viešojo sektoriaus apskaitos sistemas.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Le vicende che hanno coinvolto la Grecia e i servizi finanziari della Commissione europea, l'importanza di poter far affidamento su consistenti indicatori economici per la sorveglianza delle politiche fiscali, sono i fattori che hanno spinto il consesso europeo a riflettere attentamente sulle misure da intraprendere per evitare che le inesattezze, le sviste o le frodi vengano utilizzate per mascherare la reale situazione di uno Stato membro. Il principio di responsabilità condivisa deve essere rafforzato dal diritto alla trasparenza e alla correttezza comune a tutti i sistemi di monitoraggio statistico, In quest'ottica ho sostenuto, eprimendo voto favorevole, l'iniziativa del collega Scicluna.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio Europos Parlamento pranešimo, kadangi patikimi ir tikslūs statistiniai duomenys būtini veiksmingam ekonomikos ir biudžeto politikos formavimui valstybėse narėse Europos Sąjungos lygmeniu. Europos statistikos naudotojams turėtų būti laiku pateikti tinkami ir tikslūs duomenys, kuriuos renka ir kaupia nacionalinės agentūros, laikydamosi nešališkumo, objektyvumo ir profesinio nepriklausomumo principų. Taigi, Europos Parlamentas palaiko Komisijos ketinimą siūlyti iš dalies keisti Statistinių duomenų reglamentą, kad būtų galima stebėti ir vertinti valstybės finansų duomenis ankstyvuoju pradiniu etapu, kad būtų sudarytos sąlygos kuo anksčiau imtis taisomųjų veiksmų, ir pritaria pasiūlymui nustatyti teisinę sistemą, pagal kurią būtų sustiprinta valdysenos sistema, visų pirma, kai ji susijusi su nacionalinių statistikos institucijų ir Eurostato profesiniu nepriklausomumu. Be to, iš valstybių narių turėtų būti reikalaujama oficialiai prisiimti įsipareigojimą imtis visų būtinų priemonių pasitikėjimui statistiniais duomenimis išlaikyti ir sudaryti sąlygas griežčiau įtvirtinti Europos statistikos praktikos kodekso įgyvendinimo principus. Eurostatas turėtų išnagrinėti būdus, kaip savo spaudinius, ypač tuos, kurie pateikiami internete, padaryti patogesnius paprastiems piliečiams ir ne profesionalams, visų pirma, diagramų naudojimo atžvilgiu. Eurostato interneto svetainėje turėtų būti suteikiama galimybė lengviau naudotis išsamiais ilgalaikiais suskirstytais duomenimis ir joje turėtų būti pateikiamos intuityvios ir lyginamosios diagramos, siekiant piliečiams suteikti daugiau papildomos naudos.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Informațiile statistice sunt rezultatul proceselor de producție statistică desfășurate în întregul Sistem Statistic European (SSE). Utilizatorii de statistici europene ar trebui să poată folosi cu încredere aceste informații în scopul luării de decizii. În acest sens, statisticile respective trebuie să fie adecvate pentru utilizare. Este esențial ca utilizatorii să considere statisticile relevante, oportune, precise și conforme cu principii ale statisticilor oficiale, precum independența din punct de vedere profesional, imparțialitatea și obiectivitatea. Acest lucru este valabil pentru întregul Sistem Statistic European, inclusiv pentru Eurostat.

Calitatea generală a informațiilor statistice la nivel european depinde într-o mare măsură de gradul de adecvare a întregului proces de producție care este utilizat pentru a obține aceste statistici. În cazul în care datele furnizate de statele membre sunt de o calitate