Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 13 Μαρτίου 2012 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (1-2 Μαρτίου 2012) (συζήτηση)
 7.Παρέκκλιση λόγω κρίσης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (συζήτηση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Συμφωνία μεταξύ της ΕE, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων (A7-0020/2012 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  8.2.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Krisztina Morvai (A7-0050/2012 - Eva Lichtenberger) (ψηφοφορία)
  8.3.Κληρονομική διαδοχή και ευρωπαϊκό κληρονομητήριο (A7-0045/2012 - Kurt Lechner) (ψηφοφορία)
  8.4.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2011 (A7-0041/2012 - Sophia in 't Veld) (ψηφοφορία)
  8.5.Γυναίκες στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων (A7-0029/2012 - Sirpa Pietikäinen) (ψηφοφορία)
  8.6.Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων (A7-0432/2011 - Sven Giegold) (συζήτηση)
  8.7.Διαδικασία της Μπολόνια (A7-0035/2012 - Luigi Berlinguer) (ψηφοφορία)
  8.8.Ευρωπαϊκές στατιστικές (A7-0037/2012 - Edward Scicluna) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ιστότοποι που υποκινούν διακρίσεις και οι κυβερνητικές αντιδράσεις (συζήτηση)
 13.Ώρα των ερωτήσεων (Επιτροπή)
 14.Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2013 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (συζήτηση)
 15.Διεθνής συμφωνία για το κακάο του 2010 - Παιδική εργασία στον τομέα του κακάου (συζήτηση)
 16.Καταπολέμηση της επιδημίας διαβήτη στην ΕΕ (συζήτηση)
 17.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (συζήτηση)
 19.Αυτόνομη δασμολογική ποσόστωση για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας (συζήτηση)
 20.Κοινή εμπορική πολιτική (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1573 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5768 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου