Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 13 mars 2012 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet: se protokollet
 3.Inkomna dokument: se protokollet
 4.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 5.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 6.Slutsatser från Europeiska rådets möte (1–2 mars 2012) (debatt)
 7.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och krisundantaget (debatt)
 8.Omröstning
  8.1.Avtal EU/Island och Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål (A7-0020/2012 - Claude Moraes) (omröstning)
  8.2.Begäran om upphävande av Krisztina Morvais immunitet (A7-0050/2012 - Eva Lichtenberger) (omröstning)
  8.3.Arv och inrättandet av ett europeiskt arvsintyg (A7-0045/2012 - Kurt Lechner) (omröstning)
  8.4.Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 (A7-0041/2012 - Sophia in 't Veld) (omröstning)
  8.5.Kvinnor i politiskt beslutsfattande (A7-0029/2012 - Sirpa Pietikäinen) (omröstning)
  8.6.Stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande (A7-0432/2011 - Sven Giegold) (debatt)
  8.7.Bologna-processen (A7-0035/2012 - Luigi Berlinguer) (omröstning)
  8.8.Kvalitetsledning för den europeiska statistiken (A7-0037/2012 - Edward Scicluna) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Diskriminerande internetsidor och myndigheternas reaktioner (debatt)
 13.Frågestund med frågor till kommissionen
 14.Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen (debatt)
 15.2010 års internationella kakaoavtal - Barnarbete i kakaosektorn (debatt)
 16.Åtgärder mot diabetesepidemin i EU (debatt)
 17.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 18.Europeiska fiskerifonden (debatt)
 19.Autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet (debatt)
 20.Gemensam handelspolitik (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1573 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5768 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy