Indeks 
Pełne sprawozdanie z obrad
PDF 5420k
Czwartek, 29 marca 2012 r. - Bruksela Wersja poprawiona
1. Otwarcie posiedzenia
 2. Składanie dokumentów: patrz protokół
 3. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii (debata)
 4. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) - sprawozdanie roczne 2010 (debata)
 5. Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r. (debata)
 6. Sprawy różne
 7. Głosowanie
  7.1. Międzynarodowa Grupa Badawcza ds. Kauczuku (A7-0060/2012 - Vital Moreira) (głosowanie)
  7.2. Prawa osób podróżujących drogą lotniczą (A7-0053/2012 - Keith Taylor) (głosowanie)
  7.3. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa (A7-0070/2012 - Bernhard Rapkay) (głosowanie)
  7.4. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa (A7-0073/2012 - Bernhard Rapkay) (głosowanie)
  7.5. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa (A7-0074/2012 - Bernhard Rapkay) (głosowanie)
  7.6. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa (A7-0075/2012 - Bernhard Rapkay) (głosowanie)
  7.7. Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 (A7-0063/2012 - Rui Tavares) (głosowanie)
 8. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą: Patrz protokól
 9. Głosowanie (kontynuacja)
  9.1. Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (A7-0078/2012 - Vital Moreira) (głosowanie)
  9.2. Instrumenty pochodne, partnerzy centralni i repozytoria transakcji (A7-0223/2011 - Werner Langen) (głosowanie)
  9.3. Minimalne wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (A7-0042/2012 - Elisabeth Morin-Chartier) (głosowanie)
  9.4. Współpraca administracyjna w obszarze podatków akcyzowych (A7-0044/2012 - David Casa) (głosowanie)
  9.5. Preliminarz wpływów i wydatków na rok 2013 - Sekcja 1 - Parlament (A7-0062/2012 - Derek Vaughan) (głosowanie)
  9.6. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - Wniosek EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - Wznoszenie budynków / Hiszpania (A7-0066/2012 - Barbara Matera) (głosowanie)
  9.7. Zmiana Regulaminu z uwagi na rozwój stosunków Parlamentu Europejskiego z instytucjami reprezentującymi rządy krajowe po wejściu w życie Traktatu z Lizbony (A7-0039/2012 - Alain Lamassoure) (głosowanie)
  9.8. Sytuacja na Białorusi (B7-0178/2012) (głosowanie)
  9.9. Powołanie członków Komisji Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy (głosowanie)
  9.10. Europejski Fundusz na rzecz Demokracji (A7-0061/2012 - Alexander Graf Lambsdorff) (głosowanie)
  9.11. Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Serbii (B7-0188/2012) (głosowanie)
  9.12. Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Kosowa (B7-0187/2012) (głosowanie)
  9.13. Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Turcji (B7-0189/2012) (głosowanie)
  9.14. Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Czarnogóry (B7-0190/2012) (głosowanie)
  9.15. Ramy ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach europejskich (A7-0051/2012 - Sebastian Valentin Bodu) (głosowanie)
  9.16. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) - sprawozdanie roczne 2010 (A7-0058/2012 - Iliana Ivanova) (głosowanie)
  9.17. Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r. (A7-0047/2012 - Adina-Ioana Vălean) (głosowanie)
 10. Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 11. Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 12. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 13. Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 14. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu): Patrz protokól
 15. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 16. Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 17. Przerwa w obradach


  

Elnökváltás: UR LÁSZLÓ SURJÁN
Alelnök

 
1. Otwarcie posiedzenia
zapis wideo wystąpień
 

(Az ülést 8.35-kor nyitják meg.)

 

2. Składanie dokumentów: patrz protokół

3. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii (debata)
zapis wideo wystąpień
MPphoto
 

  Elnök. − Az első napirendi pont a Bizottság nyilatkozata az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás témában.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − Mr President, I take note of the importance many of you have attached to the future of the file on the private programme. I agree that the European Union’s social dimension takes particular importance in a time of crisis, uncertainty and hardship like the present situation today. The unemployed, the vulnerable and the socially excluded expect Europe to show solidarity and help them in practical and clear ways.

The main EU instrument to support the employability and inclusion of the most vulnerable members of our societies will, of course, remain a strong European Social Fund. That is why the Commission proposed a guaranteed minimum budget for the ESF representing at least 25% of cohesion policy and that at least 20% of the funding for each Member State should be allocated to social inclusion measures. We also proposed that the European Globalisation Adjustment Fund be maintained and strengthened as a way to show real solidarity with newly unemployed workers in particularly difficult circumstances. In the Commission’s view, a programme to assist the most deprived people in Europe should form part of these efforts.

The harsh reality is that there will always be people in our societies in need of a programme of this kind and that is why the Commission’s proposal for the multiannual financial framework seeks to allow the EU budget to continue to finance full assistance under heading 1, where it also fits more appropriately with the poverty reduction target of the Europe 2020 Strategy.

This would also be the best way to solve the legal impediment which was raised against the current scheme. As you know, discussions among the Member States on the legal basis for the current programme revealed difficulties in finding agreement on EU financial support for full assistance. The Commission had to take note of this, of course, but we will not give up on our right of initiative.

To conclude, in our view the EU budget could support full assistance in the future as well in the framework of a wider effort to fight poverty. The Commission is currently looking at various options on shaping the future programme within the cohesion policy framework in a way that maximises the impact of the support the various cohesion policy funds can deliver.

We still need some time to work out a model which is both effective and realistic. Let me close by thanking Parliament for its very helpful contribution to our work and for raising this point for debate.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski, w imieniu grupy PPE. – Panie Przewodniczący! W dniu 15 lutego b.r. zdecydowaliśmy – głosując w drugim czytaniu – o kontynuacji programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w latach 2012-2013, czyli do końca obecnej perspektywy finansowej. Podczas debat w sprawie przyszłości programu Parlament wielokrotnie wyrażał swoje gorące poparcie dla kontynuacji pomocy żywnościowej w okresie kolejnej perspektywy finansowej. W przyjętej w dniu 7 lipca 2011 r. rezolucji wezwaliśmy Komisję i Radę do „znalezienia sposobu na kontynuowanie programu na rzecz osób najbardziej potrzebujących podczas kolejnego okresu finansowania 2014-2020 w oparciu o podstawę prawną, której sąd nie będzie mógł zakwestionować oraz do utrzymania rocznego poziomu środków w wysokości 500 mln euro, by zagwarantować, że osób zależnych od pomocy żywnościowej nie dotknie niedostatek żywności”.

Chciałbym również przypomnieć, że przed naszym głosowaniem 15 lutego komisarz Andor w imieniu Komisji Europejskiej udzielił odpowiedzi na zapytanie przewodniczącej Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych pani Berès. Pytanie to dotyczyło przyszłości programu w okresie kolejnej perspektywy finansowej. Komisarz Andor, udzielając odpowiedzi na to pytanie, stwierdził, że w ramach kolejnej perspektywy finansowej program dystrybucji żywności powinien być finansowany z tytułu – heading – pierwszego budżetu, gdzie jego umieszczenie – zdaniem komisarza – najlepiej przyczyniłoby się do realizacji celu strategii „Europa 2020”, to jest zmniejszenia ubóstwa. Komisarz podkreślił, że Komisja w odpowiednim czasie skorzysta ze swojego prawa inicjatywy ustawodawczej i włączy kwestię przyszłości programu do negocjacji budżetowych.

Dla Parlamentu oświadczenie to jest jednoznaczne. Stwierdzenie pana komisarza jest szczególnie istotne w kontekście niewiążącej prawnie deklaracji Komisji Europejskiej z dnia 6 grudnia 2011 r. Deklaracja wydana przez Komisję pod presją przeciwników programu przy okazji budowania kompromisu w Radzie w sprawie przyszłości programu na lata 2012-2013 stwierdza, że Komisja bierze pod uwagę opinię znaczącej liczby państw członkowskich, aby nie kontynuować programu po 2013 roku oraz bez uszczerbku dla prawa inicjatywy ustawodawczej zawartego w traktacie. Komisja weźmie pod uwagę silny sprzeciw wobec każdej prawnej czy finansowej propozycji dla przyszłości tego programu. Mimo że deklaracja ta nie jest prawnie wiążąca, pozostaje nadal...

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, avec mon collègue M. De Castro, qui préside la commission de l'agriculture et du développement rural, et en tant que présidente de la commission de l'emploi et des affaires sociales, nous avons voulu à nouveau évoquer ce point ici, en plénière, y compris en tenant compte des premières déclarations faites au nom de l'ensemble du Collège des commissaires le 15 février, selon lesquelles la Commission entendait utiliser son monopole d'initiative pour remettre sur la table des négociations une proposition permettant de financer ce programme dans le cadre des prochaines perspectives financières.

Vous aurez, sur une telle initiative, le plein soutien de ce Parlement, vous le savez, mais nous vous demandons d'aller plus loin, car nous pensons que ce programme ne peut pas être l'otage des négociations intergouvernementales sur la politique agricole commune, ni suivre à la lettre les arrêts de la Cour sans que l'initiative législative reprenne le dessus. Nous demandons donc que ce programme soit un vrai programme de solidarité, c'est-à-dire qu'il ne vienne pas grever le budget du fonds social européen. Sinon, nous organiserions, je l'ai déjà dit, je le répète, la solidarité des pauvres avec les pauvres. Or ce n'est pas de cela dont nous avons besoin.

Enfin, Monsieur le Commissaire, j'appelle votre attention sur un point: dans ce Parlement, beaucoup soutiennent non pas la conditionnalité macroéconomique – là-dessus vous n'aurez pas notre soutien – mais la conditionnalité thématique, la concentration thématique.

Or la stratégie Europe 2020 comprend un objectif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Celui-ci fonde totalement la légitimité du financement d'un tel fonds d'aide aux plus démunis par le budget de l'Union. Nous vous demandons d'œuvrer en ce sens, y compris pour convaincre les États membres qui n'en veulent pas. Plutôt que de les compter sur une feuille, convainquez-les, utilisez votre monopole d'initiative pour les faire bouger.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, first of all I want to say that I welcome the Commission’s proposals for transitional measures to ensure the continuation of food aid to the most deprived persons in the Union. Currently food aid is being provided to 13 million people suffering from poverty in 19 Member States.

At one level this indicates how far we have to go in alleviating poverty and the huge challenges we still face. While the provision of food aid itself is certainly not sufficient to alleviate poverty, it can be one piece of the jigsaw, and indeed for those who receive food aid it is an essential piece.

I agree with Commissioner Rehn that those who are likely to suffer from poverty expect a certain level of solidarity from the EU, and while I heard his positive comments about the European Globalisation Fund, unfortunately his views are not shared by many Member States. I see that eight Member States have voted to scrap this fund or have said that we should do so. So, while there is Commission support and Parliament support for the continuation of this fund, this same level of support is certainly not forthcoming at Council level.

It also seems that this programme we are discussing this morning is running into some difficulty with the Council and it certainly begs the broader question about the future of social policy. We are all aware that one of the five priorities of the EU 2020 strategy is to reduce poverty. Hopefully the Commission will support Parliament in that. Commissioner, you will certainly get the support of this House for that programme.

 
  
MPphoto
 

  Marije Cornelissen, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, we have managed to make sure that the food programme did not abruptly stop for the 18 million poorest Europeans who depend on it. It is continuing for this year and for next year.

We now have no time to lose in giving food banks clarity about the future after that. My worst nightmare scenario is that we continue giving food banks the idea that the programme will go on after 2014, only to discover – much too late – that it will not. If we do not give clarity now, food banks will not take the necessary steps to become independent of EU food aid.

I am pretty sure that a majority can be found in this House to continue direct food aid in some form, but I am equally sure that there will be a majority in Council to block this and that there are even countries ready to go to court over it. Can the Commissioner confirm that a deal made in Council means that the programme could continue for two years, but on the explicit condition that it will stop after that? Can he also tell us whether there is a foolproof way to get around this Council blockade or whether the strategy is to propose something in the cohesion policy and then just hope for the best? Because if hoping for the best is all the certainty that we can offer food banks, I think we are doing the poorest people in Europe a disservice if we do not say very soon that the programme will stop giving direct food aid in 2014 so that they will have at least some time to adapt to the future.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Kommissar, ist die Aussage, die Sie heute gemacht haben: Ja, die Kommission kämpft für die Fortführung des Lebensmittelprogramms für die bedürftigsten Menschen in der Europäischen Union. Sie wird alles tun, um in absehbarer Zeit auch konkrete Vorstellungen auf den Tisch zu legen: a) wo das Programm genau angesiedelt wird und b) wie eine Finanzierung erfolgen soll.

Ich halte das für dringend notwendig und denke, dass wir gemeinsam in der Verantwortung stehen, dafür zu sorgen, dass dieses Lebensmittelprogramm tatsächlich auch Realität wird. Nicht weil ich es für die Ultima Ratio halte, sondern weil es aus meiner Sicht ein Signal ist, um den Menschen zu zeigen, wir haben noch ein Grundgefühl für die notwendige Solidarität mit den Lebenssituationen von Menschen in der Europäischen Union, die leider nicht an einer Entwicklung teilhaben konnten und die die ersten und größten Opfer der Art und Weise der Bekämpfung der Krise durch die Europäische Union geworden sind. Ich denke an Griechenland, Spanien und an andere Länder, wo genau das, was wir als Europäische Union tun, vor allem zulasten der Ärmsten der Armen geht. Wir setzen ein Zeichen. Aber leider ist es nicht mehr. Ich denke deshalb, dass es dringend notwendig ist – nicht nur gegenüber den 18 Millionen Menschen in der Europäischen Union, die zum jetzigen Zeitpunkt abhängig davon sind, dass ihnen die Lebensmittel zur Verfügung gestellt werden –, dass wir die Bekämpfung von Armut weiterhin oder überhaupt erst einmal auf die Top-Agenda, auf den Top-Platz unserer eigenen Agenda setzen wollen. Dieses Signal haben wir bisher nicht vermittelt. Das ist aber aus meiner Sicht der entscheidende Punkt, wenn wir weiter vorankommen wollen und wenn wir auch Vertrauen unter den Bürgerinnen und Bürgern unserer Europäischen Union gewinnen wollen, dass wir wirklich eine soziale und solidarische Union gestalten. In dem Sinne haben Sie unsere Unterstützung. Wir selber, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind aber auch aufgerufen, etwas dafür zu tun, dass die Regierungen, die bisher blockieren, diese Haltung aufgeben müssen. Das ist auch ein Stück Selbstverpflichtung für uns.

 
  
MPphoto
 

  Juozas Imbrasas, EFD frakcijos vardu. – Brangstantis maistas ir didėjančios pragyvenimo išlaidos skatina vis daugiau žmonių kreiptis pagalbos. 2012 m. pagalbos maistu programai skirta 113 mln. eurų. Ši suma yra mažesnė nei anksčiau, kai buvo skirta 500 mln. Įgyvendinant šią programą buvo padidintos Sąjungos labiausiai nepasiturinčių asmenų galimybės apsirūpinti maistu. Yra apskaičiuota, kad 43 milijonams Europos Sąjungos žmonių gresia maisto stygius. O tai reiškia, kad kas antrą dieną jie negali deramai maitintis. Daugelis visoje ES veikiančių labdaros organizacijų, nevyriausybinių organizacijų pripažįsta šios programos svarbą ir ypatingą jos reikšmę. Todėl privalome rasti išeitį, kaip tęsti šią programą nemažinant finansavimo. Turiu pažymėti, kad ir Lietuvoje ypač stiprėja ir didėja socialinė įtampa dėl stipriai augančių maisto ir šildymo kainų. Šios programos finansavimo sumažinimas dar labiau pablogins skurdžiai gyvenančių gyventojų ir pažeidžiamų šeimų padėtį.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - Kedves Képviselőtársaim! Az Európai Unió élelmiszersegély-programjának kedvezményezettjei nem kizárólag azok a szegény emberek, akikhez az élelmiszer eljut, hanem azok a cégek, vállalkozások is, amelyek közbeszerzésből ezeket az igen nagy pénzeket megkapják. Nem mindegy, hogy kik ezek a cégek. Én arra biztatom képviselőtársaimat, hogy saját tagállamukban nézzenek utána, hogy kiknek osztogatják ezeket a pénzeket. Én megtettem, és meglehetősen sokkoló eredményre jutottam. Magyarország közel 4 milliárd forintot kapott élelmiszersegély címén, és ennek a pénznek a jelentős részét hatalmas mamutcégek, és nem pedig kis- és közepes vállalkozások között osztották szét. Csak hogy néhány adatot mondjak, Gyermely Zrt. 660 millió, Diamant Zrt. 333 millió forint. Ez a két cég is azok között volt, akiket egyébként kartelezés miatt ezt megelőzően súlyosan megbüntettek.

Mi érdeke lehet egy tagállamnak abban, hogy miközben szavakban a kis- és középvállalkozókat támogatjuk, ezeknek a hatalmas mamutcégeknek osztogatják ezeket a közpénzeket. Nagyon jó lenne, ha a kisgazdák, kis- és közepes vállalkozók az Európai Unió egyetlen országában sem éreznék úgy, hogy ha nincsenek közel a tűzhöz, a hatalomhoz, a politikai és a gazdasági hatalomhoz, akkor ők csak lúzerek, vesztesek lehetnek, ahogy érzik Magyarországon például azok a gazdák, akik a pályázati folyamat során az állami földektől elesnek, mert azokat is csak csókosok, pajtások, barátok kaphatják, éppen úgy, mint a hatalmas élelmiszersegély-pénzeket.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, 18 milioni di persone dipendono in Europa da questo programma e 43 milioni sono i cittadini europei a rischio povertà.

Io voglio ringraziare il collega Siekierski e gli altri colleghi che si sono impegnati nelle due commissioni competenti su questa relazione, però diciamo subito che respingiamo la proposta della Commissione legata alla transitorietà degli aiuti. Noi voteremo a favore del programma così come è stato definito, ma respingiamo già da ora in Aula l'idea che nel Consiglio "Agricoltura" del 14 e 15 dicembre si sia trovato l'accordo solo sulla base di un impegno ad abbandonare il programma dopo questo biennio. Il voto è un voto favorevole oggi, che diventa un impegno da domani per riattivare questo programma. Tra l'altro, nel quadro finanziario pluriennale c'è una riserva di 2,5 miliardi di euro per i programmi 2014-2019 nell'ambito della rubrica Affari sociali.

La Commissione può tranquillamente dar seguito a quanto indicato nel quadro delle prospettive finanziarie pluriennali e riaffermare l'intenzione di proseguire la misura. C'è troppa parte di quest'Europa che dipende da questo programma. C'è tanto bisogno di aiuto in questo momento e l'Europa non può affrontare la crisi con tagli e tasse, e quindi creando deprivazione nei bilanci degli Stati e sottraendo gli aiuti agli indigenti. È una politica miope e cieca che noi non possiamo sostenere. Per questo approveremo oggi questo programma, ma ci batteremo da domani perché questo programma continui anche dopo il 2014.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, voglio innanzitutto ricordare con viva soddisfazione l'importantissimo risultato che siamo riusciti a ottenere con la proroga fino al 2013 del programma di distribuzione di generi alimentari agli indigenti.

Un percorso lungo e difficile, che ha visto il coinvolgimento e l'impegno di tutto il Parlamento. Ora, la commissione per gli affari sociali e la commissione per l'agricoltura insieme hanno voluto che la Commissione esecutiva prendesse un impegno chiaro davanti al Parlamento europeo per la prosecuzione del programma dopo il 2013. La dichiarazione dello scorso 6 dicembre, in cui la Commissione prendeva atto della contrarietà di alcuni Stati membri a un nuovo programma, non può pregiudicare il diritto all'iniziativa legislativa della Commissione così come previsto dal trattato. La Commissione deve tenere in considerazione la forte volontà del Parlamento europeo e della larghissima maggioranza degli Stati membri dell'Unione che vogliono la continuazione di questo programma. Quindi, prendiamo atto con soddisfazione delle dichiarazioni che ci ha dato oggi la Commissione.

Parliamo – e lo ricordiamo ancora – di uno strumento che consente all'Unione di distribuire ogni anno 440.000 tonnellate di cibo gratis a oltre 18 milioni di poveri e di famiglie in difficoltà, un numero che purtroppo coinvolge anche molti bambini. Ecco perché non possiamo considerare conclusa la nostra iniziativa politica.

Signor Presidente, signor Commissario, anche di fronte alle nuove sfide globali, come la sicurezza alimentare, che aumentano il disagio delle fasce sociali più deboli, il Parlamento europeo farà la sua parte affinché si superino le divisioni emerse e nel 2014 si vada avanti con questo programma.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon (ALDE). - Mr President, this programme was set up at a time when there were groaning food mountains around Europe. That, thankfully, is no longer the case. Today the stores are empty, and the Commission is buying food off the market to supply the neediest in our society. The European Court of Justice of course has now ruled against this practice. Therefore, we need to find another way forward.

My party believes that the Member States’ welfare systems are the most appropriate way of helping the most deprived people in our society, and that view is shared by some Member States and the Council. However, I recognise that there is a majority in this House in favour of continuing the programme at EU level. The CAP, however, is no longer the right tool to deliver the programme for the future, and that is why I support the proposal by the Commission that, in the next MFF, they will use the European Social Fund as a legal basis for the continuation of this important programme. It is in line with the ECJ ruling, it offers national flexibility and – most importantly – it ensures continued support to some of our poorest citizens.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli (Verts/ALE). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, dans sa proposition de régulation générale sur les Fonds structurels, la Commission européenne a provisionné un budget de 2,5 milliards d'euros pour un futur instrument d'aide alimentaire aux plus démunis pour la période 2014-2020 et ce, malgré la farouche opposition d'une minorité d'États membres au sein du Conseil. C'est un choix courageux de la part de la Commission qui va dans le sens de ce que souhaite le Parlement européen mais, surtout, de la majorité de nos concitoyens à l'heure où ils sont de plus en plus nombreux à recourir à l'assistance offerte par les banques alimentaires, partout en Europe, du fait de l'aggravation de la crise sociale.

C'est courageux mais insuffisant. En effet, le PEAD représente aujourd'hui à peine 500 millions d'euros par an. Or, en proposant un budget de 2,5 milliards pour sept ans, la Commission a consciemment réduit ce budget d'un milliard d'euros, bien que les demandes soient de plus en plus importantes.

Par ailleurs, nous ne savons rien des intentions de la Commission quant à la mise en place du futur programme. Si ces fonds sont alloués dans le cadre du FSE, il semble difficile, du fait du mode de gestion de ce dernier, de pouvoir continuer à acheter des denrées alimentaires sur les marchés agricoles pour les distribuer aux plus démunis, d'autant que cette pratique a déjà été condamnée par la Cour de justice. Cependant, en l'absence de solution, les banques alimentaires vont se retrouver dans une situation à laquelle elles ont échappé jusqu'à présent.

Qu'avez-vous l'intention réellement de faire?

Pour ma part, je pense qu'il est nécessaire de maintenir un budget important pour ce programme, de faire en sorte que tout le monde et chacun d'entre nous, notamment les plus démunis, ait le droit à une alimentation saine à un coût abordable et, enfin, de mettre en place un véritable filet de sécurité et une véritable directive-cadre sur le revenu minimum.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je regrette que vous n'ayez rien annoncé de concret, rien de très précis. Tout juste peut-on entrevoir dans ce que vous avez dit que l'on va ponctionner le Fonds social européen sans l'augmenter.

Si vous mettez 2 milliards et demi d'euros dans un programme pluriannuel consacré à ce secteur, cela signifiera, qu'on le veuille ou non, une baisse de 100 millions d'euros de la somme allouée chaque année à l'aide alimentaire. Dans ces conditions, on ne peut pas accepter cette situation.

Je vous propose donc que nous prenions ensemble, la Commission et le Parlement européen, peut-être avec la commission de l'emploi et des affaires sociales, l'initiative d'une audition, d'une réunion commune avec des organisations de solidarité en Europe pour évaluer réellement les besoins, chiffrer ce que cela représente et chercher ensemble une proposition que nous puissions mettre en débat avec toutes ses modalités juridiques.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, j'ai bien écouté votre intervention. Vous proposez que ce programme d'aide alimentaire aux plus démunis soit financé au titre du Fonds social européen. Je voudrais rappeler, Monsieur le Commissaire, que le Fonds social européen, pour sa majeure partie, est destiné à l'intégration professionnelle. Or l'intégration professionnelle représente une marche absolument indispensable à franchir pour l'intégration sociale. Il n'y a pas d'intégration sociale sans intégration professionnelle. Je crois qu'il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Il nous faudra continuer à être très vigilants et très volontaires en ce qui concerne l'intégration professionnelle.

S'agissant du programme d'aide alimentaire aux plus démunis, oui, je tiens à ce que les sommes, jusque-là, allouées – 500 millions d'euros par an – puissent être préservées pour une vraie pérennité de ce programme jusqu'en 2020. Oui, vous aurez à convaincre les pays réticents aujourd'hui, mais nous ne laisserons pas faire la clause de conditionnalité de bonne gestion accrochée au social, cela reviendrait à une double peine. Je tiens à vous dire que ce programme, nous en avons besoin, que nous sommes extrêmement mobilisés pour le défendre et qu'il vous incombe de le pérenniser.

 
  
MPphoto
 

  Frédéric Daerden (S&D). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous l'avons répété à plusieurs reprises dans cette enceinte, notamment au cours des débats sur mon rapport sur la plate-forme pauvreté: si on ne donne pas plus de signaux de solidarité aux citoyens démontrant que l'Union est à leurs côtés, la désaffection envers le projet européen s'amplifiera avec les risques de repli sur soi qui peuvent s'ensuivre.

Nous savons tous qu'une minorité de blocage existe au Conseil pour stopper net toutes les initiatives en ce sens. Le programme d'aide alimentaire n'est pas le seul dans ce cas, le Fonds d'ajustement à la mondialisation est également menacé. Cependant, exercer votre droit d'initiative pour sauver ces programmes tellement importants et en faire de vrais programmes de solidarité pérennes et ce, malgré l'opposition actuelle au Conseil, voilà qui offrirait un de ces signaux attendus par la population européenne.

Ne laissez pas passer cette opportunité. N'hésitez pas. Nous devons convaincre le Conseil et, au pire, ce sera bloqué jusque l'arrivée au Conseil des gouvernements socialistes français et allemand.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE). - Herr Präsident! Wir sind uns hier über die Fraktionsgrenzen hinweg wirklich einig in dem Punkt, und wir werden damit auch die Länder überzeugen, die sich bisher gegen das Programm gestellt haben. Es ist unsere Aufgabe – natürlich in Solidarität mit den 18 Millionen Menschen, die darauf angewiesen sind –, dieses Programm fortzuführen. Aber es muss auf eine neue Grundlage gestellt werden, das ist hier allen klar. Denn die Überschüsse der europäischen Agrarpolitik, darauf hat Herr Lyon schon hingewiesen, sind nicht mehr da. Deshalb müssen wir schnellstmöglich eine neue Grundlage finden, wie wir – auch unter Einbeziehung der Gerichtsurteile – eine neue Verteilung finden können.

Ich bin der Meinung, wir müssen die regionalen Initiativen stärken, sowohl derjenigen, die Nahrungsmittel abgeben, als auch derjenigen, die Nahrungsmittel verteilen. Wir müssen die Tafeln in ein Netz der Versorgung mit einbeziehen. Und wir müssen eine Sicherheit geben. Wir können doch nicht, wie beim letzten Mal, gerade noch einmal einen Fonds über zwei Jahre retten; und jetzt reden wir zwei Jahre lang und wissen immer noch nicht, wie es weitergeht. Diejenigen, die auf die Hilfe angewiesen sind, brauchen dringend eine Sicherheit – und nicht nur immer über Jahreszeiträume hinweg, sondern für ein langfristiges Programm.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL). - Senhor Presidente, a situação social de pobreza é hoje inaceitável na União Europeia. Em 2010, cerca de 23,4 % da população, ou seja, 115 milhões de pessoas vivem em risco de pobreza e mesmo no caso dos trabalhadores empregados o risco de pobreza continua a existir. Segundo o próprio Eurostat, este risco de pobreza está bastante ligado a situações de emprego mal pago, pouco qualificado, trabalho precário e trabalho em part-time.

As designadas medidas de consolidação orçamental aprovadas nesta câmara agravarão certamente ainda mais esta situação. Não é, assim, aceitável qualquer proposta que, em momentos tão difíceis, retire às populações e aos trabalhadores a ajuda alimentar que garanta o mínimo de dignidade de vida, que garanta o seu direito a não viverem em situação de pobreza alimentar. É evidente para nós que se, no mínimo, o financiamento anual de 500 milhões de euros não for mantido, e seria desejável que fosse reforçado, o pretenso espírito de solidariedade da União Europeia fica ainda mais comprometido.

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE). - Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, gracias a la ayuda de la Unión Europea, los bancos de alimentos han venido haciendo una labor social, reconocida y reseñable, que debería seguir en el futuro y contar con el apoyo indiscutible de este Parlamento.

Una de las ideas fundamentales que inspira a la construcción europea es precisamente la solidaridad y la cohesión social y territorial. Es fundamental, por tanto, una partida como esta para lograrlo.

El momento actual de crisis económica azota a los ciudadanos europeos. Hay ochenta millones de personas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza y 43 millones de personas se lo piensan dos veces antes de incluir proteínas en su dieta dos veces por semana. Necesitamos un esfuerzo de cohesión a través del presupuesto de la Unión Europea, incluyendo también en ese esfuerzo la partida de la Política Agrícola Común.

Señorías, debemos, como diputados, impulsar todas las iniciativas para seguir aplicando un programa de ayuda alimentaria a partir del año 2014 y durante todo el próximo periodo de perspectivas financieras. Desde el Parlamento Europeo hay que forzar un acuerdo con el Consejo y evitar absolutamente los egoísmos en pro de la ciudadanía europea.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D). - Acordul la care s-a ajuns în urma negocierilor interinstituţionale a fost păstrarea programului „Alimente pentru persoanele cele mai defavorizate”, cu aceeaşi finanţare din bugetul Uniunii până în 2013. Însă, din păcate, unele state membre s-au exprimat în favoarea eliminării complete a acestui mecanism dincolo de acest an.

Peste 18 milioane de cetăţeni europeni au beneficiat de alimente prin programul „Alimente pentru persoanele cele mai defavorizate” şi 80 de milioane de europeni trăiesc sub pragul sărăciei. Aş vrea doar să subliniez un lucru esenţial. Există foamete şi sărăcie şi în Uniunea Europeană şi nu putem ignora această realitate, care a fost adâncită de criza economică. Cifrele citate ilustrează cât de mare este nevoia păstrării acestui program şi în viitor. Ar fi inuman să renunţăm la acest program într-o perioadă care se anunţă tot mai dificilă. Sărăcia nu va dispărea în 2013, deci avem nevoie de acest program şi după acest an. Acesta trebuie să rămână un program european, aşa cum a fost încă de la înfiinţarea sa şi să se bucure de aceeaşi finanţare ca până în prezent.

De aceea, rog Comisia să stabilească unde anume va putea fi încadrat acesta în viitorul cadru financiar multianual, dar mă opun cu tărie oricărei tentative de impunere a cofinanţării naţionale. Discuţiile referitoare la viitorul cadru financiar multianual au deja loc în prezent, dar continuarea acestui program nu este încă abordată public. Aş vrea să cer Comisiei să garanteze că acest program nu va fi complet ignorat în discuţiile privind trasarea noului cadru financiar multianual.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE). - Senhor Presidente, Senhor Comissário, que felicito pelo anúncio de que a Comissão conseguiu finalmente adotar medidas que permitem utilizar o orçamento disponível para a ajuda às pessoas mais necessitadas.

Nesta época de crise económica generalizada, e quando a União Europeia disponibiliza importantes verbas para apoios diversos para além fronteiras, seria incompreensível para o cidadão europeu que não se garantissem os 500 milhões de euros necessários para a manutenção do programa em 2012 e 2013.

Preocupa-me, porém, que esta seja uma ajuda apenas a prazo, uma vez que a prossecução do programa não se encontra assegurada após 2013. Apelo aos colegas dos Estados-Membros que defenderam que a ajuda aos bancos alimentares deveria passar a ser assegurada por cada país, para que sensibilizem os seus governos para apoiarem os mais pobres e promoverem a equidade, prioritariamente dentro do espaço geográfico, económico, político que partilhamos e que deveria afirmar-se socialmente mais fraterno.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). - Señor Presidente, reitero la necesidad de llegar a un acuerdo global y de futuro que asegure la supervivencia de las personas más necesitadas de la Unión.

Hablamos de vulnerables, de excluidos, de pobres. Los datos que tenemos —trece millones de personas que padecen pobreza en diecinueve Estados miembros, treinta millones de personas mal nutridas o cuarenta y tres millones en riesgo de sufrir pobreza alimentaria— demuestran la necesidad de trabajar conjuntamente para lograr el mantenimiento de este programa más allá del año 2013.

Debemos aprovechar el debate en torno al marco financiero plurianual, así como el relacionado con la reforma de la PAC, para asegurar las ayudas alimentarias y acabar con las trabas jurídicas.

Los Estados miembros atraviesan un período de dificultades pero, por esa misma razón, es ahora cuando tenemos que hacer mayores esfuerzos para proteger a quienes más están padeciendo la crisis: los niños, los enfermos, los parados, los ancianos y, en general, ochenta millones de personas que actualmente viven por debajo del umbral de la pobreza.

El derecho de iniciativa de la Comisión es vital y fundamental. En el Parlamento, señor Presidente, no hay discrepancias.

 
  
MPphoto
 

  María Irigoyen Pérez (S&D). - Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, tenemos que ir al origen y a la causa de este problema, porque es el actual modelo económico neoliberal, aplicado por muchos de los Estados miembros con estrategias basadas en ajustes presupuestarios, pero sin políticas activas que generen crecimiento y activen el empleo, unido a un desequilibrio entre lo público y lo privado, lo que ha desembocado en que muchos de nuestros ciudadanos, que no son responsables de la crisis, se encuentren sumergidos en una espiral de hambruna, pobreza y exclusión social.

Y los datos no son optimistas: más de 113 millones de ciudadanos europeos corren el riesgo de caer en la pobreza o en la exclusión social.

La solidaridad y la cohesión, principios básicos europeos, obligan a corregir estas políticas regulando las relaciones económicas, para no agrandar más las diferencias sociales y poner fin a los desequilibrios.

La Unión tiene que estar del lado de los ciudadanos, del lado de los ciudadanos que peor lo están pasando, con respuestas eficaces para que exista una salida a esta crisis. Solo así las instituciones europeas recuperarán el crédito perdido. Por eso, es necesario continuar con este programa de distribución de alimentos.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, i slí amháin is dochreidte gur gá dúinn an cheist seo a phlé anseo ar maidin. Go háirithe nuair a thuigeann tú go bhfuil clú agus cáil ar an Aontas Eorpach maidir leis an gcabhair a thugaimid don tríú domhan: cabhair airgid, cabhair bhia agus araile. Ach ag an am gcéanna, tá suas le 18 milliún saoránach in ísle brí de bharr bochtanais agus cuid díobh ag fáil bháis de bharr ocrais. Dá bhrí sin tá sé de dhualgas orainne cabhrú leo.

Is cuma cén scéim a úsáidimid – ESF (Ciste Sóisialta na hEorpa), EGF (An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú), CAP (An Comhbheartas Talmhaíochta) – ní chuireann sé sin isteach ar an daoine bochta. Cabhair atá ag teastáil uathu. Tá sé de dhualgas orainn an chabhair sin a thabhairt dóibh, ní hamháin i mbliana agus an bhliain seo chugainn, ach ar aghaidh go dtí 2020 chun na haidhmeanna atá i Straitéis 2020 a bhaint amach; agus faraor is dócha go mbeidh gá dul níos faide ná 2020.

Tosaíodh an scéim seo i 1987, ba chóir go leanfadh sé ar aghaidh go mbeidh deireadh le hocras san Aontas.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D). - Señor Presidente, señor Comisario, la altura moral de una sociedad no se mide fundamentalmente por su producto interior bruto. Se mide por la manera en que proporciona educación a sus niños, por la forma en que cuida la salud de todos sus miembros pero, sobre todo, por cómo protege y ampara a sus ciudadanos más desfavorecidos.

Y éste es un programa que podría parecer de poca dimensión, pero no es así. Porque de este programa depende el diagnóstico moral que tenemos sobre la Unión Europea.

La Unión Europea no es solo un proyecto económico. Es un proyecto de cooperación y de solidaridad; solidaridad con quienes más lo necesitan.

Cuando cuarenta y tres millones de ciudadanos europeos nos necesitan, la decisión no puede estar pendiente de cuál sea la base jurídica que debemos aplicar. No podemos perder el tiempo debatiendo sobre el procedimiento.

Por tanto, apoyo a la Comisión para que defienda la altura moral del proyecto europeo.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan (PPE). - (Začetek stavka nerazločen) ... predlog Evropske komisije, da nadaljujemo z razdeljevanjem hrane najbolj ogroženim v Evropski uniji.

Leta 2008 nas je prizadela kriza in zdaj po štirih letih je situacija v mnogih državah članicah še slabša: več je revnih, več je lačnih in več je ogroženih.

Evropska unija mora ostati solidarna. To sicer pomeni, da moramo uvajati ukrepe, ki oživljajo gospodarstvo, hkrati pa seveda ne smemo pozabiti tudi na ljudi v stiski.

Moram povedati, da v moji državi, v državi, iz katere prihajam, to je v Sloveniji, je v nekaterih predelih tako slaba situacija, da so dobrodelne organizacije že prenehale z razdeljevanjem hrane zaradi tega, ker jo je zmanjkalo.

Zato seveda takšni ukrepi s strani Evropske unije so zelo dobrodošli. Predvsem pa mora biti ta pomoč seveda pravočasna, učinkovita in hitra.

 
  
 

(A „catch the eye” eljárás vége)

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − Mr President, firstly I welcome Parliament’s support for the programme. As you know, EUR 2.5 billion has been proposed by the Commission in the next multiannual financial framework. The Commission does indeed have the intention to exercise its right of initiative. I agree that food assistance forms part of our wider efforts to fight poverty in society and most likely this can only be accepted if it is part of a coherent set of instruments to promote social inclusion, and in particular instruments that will be financed from the European Social Fund.

In response to Ms Cornelissen and several other honourable Members, I want to say that we do indeed want to fight for food assistance to be continued in the future too, as we have proposed, but we are aware that either an agreement or a definitive rejection has to be known early enough for food banks and charity organisations to be able to adapt to the decision.

To those who ask why we should have this programme, our answer is that, at a time when we have very concrete and commonly agreed targets for employment and for the fight against poverty, the European Union simply cannot ignore the fact that more than 43 million Europeans cannot afford a meal with protein every second day, and that over seven million of our children do not have three meals a day simply because their parents are too poor. In the face of this reality European solidarity cannot just be seen as an ideal, but becomes instead a moral imperative.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. − A vitát lezárom.

Írásbeli nyilatkozatok (149. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. – Salut votul acordat de Comitetul de gestionare programului alimentar al UE pentru 2012. În contextul crizei generale actuale, alocarea de fonduri suplimentare pentru ajutorarea celor nevoiași reprezintă un semnal pozitiv. Aici reamintesc unul dintre principiile noului program: trebuie acordată prioritate produselor originare din Uniune. Astfel, prin achiziționarea direct de pe piață a alimentelor incluse în program, este promovată și economia europeană. Subliniez importanța cooperarii cu sectorul neguvernamental pentru a pregăti în timp util stocurile alimentare necesare. Totodată, este binevenit transferul costurilor de depozitare a alimentelor către organizațiile caritabile. Vă atrag atenția asupra campaniei organizate de Comisie în colaborare cu Asociația Europeană a Ligilor Profesioniste de Fotbal. Ea vizează sensibilizarea publicului față de flagelul foametei în lume și beneficiază de susținerea FAO.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. Uniunea Europeană nu face suficiente eforturi pentru a răspunde nevoilor fundamentale ale cetățenilor săi, profund afectați de criza economică pe care o traversăm. Elaborăm strategii complexe pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale, apoi le rebotezăm pentru a ascunde incapacitatea de a produce o îmbunătățire reală, vizibilă, a condițiilor de trai. Liderii europeni se preocupă excesiv de salvarea sistemului bancar, pe măsura ce gradul de sărăcie se adâncește în Europa. Reamintesc că un obiectiv important al Strategiei Europa 2020 este reducerea cu cel puțin 20 de milioane a numărului de persoane afectate de sărăcie până în anul 2020. Este dezamăgitor, în acest context, că mai multe state membre au ales să își manifeste opoziția pentru continuarea sprijinirii celor mai defavorizați cetățeni din bugetul pentru Politica Agricolă Comună. Salut deblocarea negocierilor şi continuarea programului până la sfârșitul anului 2013- rezultat al eforturilor Comisiei şi Parlamentului European - însă doresc să îmi exprim în același timp speranța că solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile nu va avea ca data de expirare anul 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. – Dreptul la hrană este un drept fundamental de care trebuie să beneficieze toţi oamenii. Programul european pentru persoanele defavorizate a contribuit la atingerea obiectivelor politicii sociale, alături de dimensiunea ei agricolă în cadrul Politicii Agricole Comune. Programul s-a dovedit a fi un instrument important pentru anumite categorii de persoane afectate de sărăcie, mai ales în condiţiile actualei crizei economice şi financiare. Apreciez faptul că în acest an se va continua acest program deoarece, numai în România, în 2011 organizaţiile non-guvernamentale au venit în ajutorul a peste 2 800 000 de persoane cu venituri foarte mici. Însă cred că este vital ca acest ajutor să continue şi pe viitor şi consider necesară susţinerea europeană a persoanelor defavorizate la un nivel comparabil cu cel din acest an, deoarece persoanele nevoiaşe trebuie în continuare să fie asistate. Statele membre care se opun trebuie să dea dovadă de înţelegerea situaţiei categoriilor sărace şi să accepte continuarea programului la parametrii necesari. De aceea cred că includerea acestui program de ajutor în Fondul Social European este necesară şi reprezintă o atitudine solidară cu toţi cetăţenii europeni care au nevoie de sprijin.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – Não aceitaremos qualquer proposta da Comissão Europeia que, em momentos de enormes dificuldades sociais e económicas, retire às populações e aos trabalhadores a ajuda alimentar que garanta um mínimo de dignidade na sua vida, que garanta o seu direito a não viverem em situação de pobreza alimentar. Defendemos o alargamento deste Programa até 2020 e que, no mínimo, o financiamento anual de 500 milhões de euros seja mantido e, desejavelmente, reforçado. Hoje, na União Europeia cerca de 115 milhões de pessoas vivem em risco de pobreza. Se as medidas chamadas de consolidação orçamental são já uma causa do agravamento desta situação, seria desumano e inaceitável que a União Europeia retirasse às populações esta ajuda quando elas mais precisam dela.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. Pred polrokom sme v Parlamente diskutovali o programe „Potraviny zadarmo“. Situácia, keď normálne fungovanie programu blokovala skupina štátov, bola neprijateľná. Program je dnes totiž možno ešte dôležitejší, než kedykoľvek doteraz. Zásoby potravín sú na historickom minime, počet chudobných kvôli kríze narástol a obávam sa, že ešte porastie a ceny potravín tiež rastú do závratných výšok. Preto program treba posilniť a zvýšiť jeho rozpočet. To koniec koncov navrhovala aj Komisia. Potraviny sa už totiž čoraz ťažšie dajú získať z nadbytočných zásob, ako to bolo na začiatkoch programu. Teraz ich treba čoraz viac kupovať na regulárnom trhu, a to je pochopiteľne drahšie. Som rada, že spor o prežite programu sa aj vďaka Európskemu parlamentu vyriešil. Členské štáty dostali záruky, že program bude efektívny a že čo najviac prostriedkov pôjde na nákup potravín a čo najmenej na súvisiace výdavky, napr. distribúciu a administratívu. Aj príklad zo Slovenska svedčí, že distribúcia múky nebola úplne bezproblémová, ale to nie je dôvod na zrušenie programu, iba na jeho zefektívnenie. Je dôležité, aby program bol naďalej legitimizovaný a popularizovaný, lebo jeho aktuálna podoba platí iba na dva roky. Potom sa o ňom bude rozhodovať opäť. Bola by som veľmi nerada, keby sa situácia z minulého roka opakovala.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Glattfelder (PPE), írásban. A legrászorultabb polgároknak nyújtott élelmiszersegély az Európai Unió sikeres programja. A program keretében évente több ezer tonnányi alapvető élelmiszert, például lisztet, cukrot, osztanak ki az arra rászorulóknak. Az intézkedésnek köszönhetően ráadásul az európai gazdák által helyben termelt, jó minőségű és biztonságos termékek jutnak el a fogyasztókhoz. A program jövője azonban veszélybe került, mivel egyes tagállamok csökkenteni akarják az EU költségvetését, és ezért meg kívánják szüntetni az élelmiszersegélyezést. Véleményünk szerint ez elfogadhatatlan. Az elhúzódó gazdasági válság miatt egyre nagyobb szükség van az arra rászorul európai polgárok támogatására. Ezért üdvözlöm az Európai Bizottság azon szándékát, hogy a 2014-ben kezdődő új költségvetési időszakban is fenn kívánja tartani ezt az intézkedést.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. Doresc să salut dorinţa Comisiei de implicare în combaterea sărăciei, atât prin procentul important pe care se angajează să îl propună pentru Fondul Social European şi Fondul European pentru Ajustare la Globalizare, cât şi prin bunăvoinţa de care dă dovadă în identificarea soluţiilor pentru continuarea programelor de ajutor alimentar. Trebuie însă să se facă o diferenţă între cele două categorii. Evident, FSE şi FEAG sunt programe menite să aducă soluţii pe termen lung. În schimb, programele de ajutor alimentar răspund nevoilor de intervenţie imediată şi se adresează celor mai vulnerabile categorii de cetăţeni europeni.

În numele celor 17 000 de familii din judeţul pe care îl reprezint în Parlamentul European, care beneficiază de astfel de ajutoare, rog Parlamentul, Consiliul şi Comisia să facă posibilă continuarea programului şi după anul 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. – Jednym z trzech priorytetów strategii „Europa 2020” jest rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Do 2020 roku liczba osób zagrożonych ubóstwem ma zostać zmniejszona o 20 milionów. Trudno będzie osiągnąć ten cel, likwidując program dystrybucji żywności wśród osób potrzebujących. Obecnie w skali Europy z programu PEAD korzysta 18 mln osób. Jego wartość przynajmniej do roku 2013 wynosić będzie 500 mln euro rocznie.

W naszym kraju funkcjonuje sprawnie działający program pomocy osobom ubogim, w który zaangażowanych było 20 tysięcy wolontariuszy, 7 tysięcy organizacji pozarządowych, Banki Żywności, Caritas. Liczba potrzebujących w Polsce jest duża. W Polsce cały czas 2 mln ludzi żyje w warunkach pozwalających zaspokoić tylko najbardziej elementarne potrzeby, a 5 mln żyje w bardzo trudnych warunkach życiowych. Z programu pomocy żywnościowej korzystają dzisiaj w Polsce 4 mln osób. Dostają produkty żywnościowe, m.in. mąkę, kaszę, konserwy. W roku 2011 było to 21 rodzajów produktów. Trzeba podkreślić, że program pomocy żywnościowej przynosi zyski w kilku obszarach. Poza wsparciem osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest ważnym elementem dochodów rolników i sektora rolno-spożywczego, dlatego pomoc żywnościowa UE dla osób potrzebujących powinna zostać utrzymana.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písemně. – Ve svém usnesení ze dne 7. července 2011 o režimu rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii rozhodli poslanci Evropského parlamentu, že Komise musí podniknout kroky, aby nedošlo k dramatickému omezení potravinové pomoci v rámci EU. Náhlá změna financování existujícího a fungujícího režimu bez předchozího upozornění nebo přípravy by měla zásadní dopad na ty nejzranitelnější občany EU. Podle vlastních odhadů Komise je 43 milionů lidí v Evropské unii ohroženo nedostatkem potravin a v důsledku hospodářské a finanční krize a prudkého nárůstu cen potravin by tento počet mohl nadále stoupat. Omezení chudoby a sociálního vyloučení je přitom jednou z pěti priorit strategie Evropa 2020. Velmi proto vítám vyjádření Komise, která přislíbila, že program bude pokračovat i po roce 2014. Rozpočet Evropské unie by měl i nadále zčásti financovat tento program, a to i přesto, že některé členské státy požadují snížení rozpočtu EU. Požadavek některých členských států na ukončení programu potravinové pomoci pokládám za nehorázný, protože přichází právě v době, kdy na nejchudší vrstvy obyvatel akutně dopadají důsledky krize, kterou tito obyvatelé nezpůsobili.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – La solidarité européenne a fini par primer. Mais que d'énergie dépensée pour rien! Nous allons vers une Europe sociale. Aujourd'hui, plus qu'une évidence, c'est une nécessité. Aussi, nous avons le devoir moral d'inscrire l'aide aux plus démunis dans la durée. En aucune façon je ne peux imaginer le contraire. Ce n'est pas l'Europe pour laquelle je me suis engagé. Nos concitoyens ont foi en l'Europe. Nous devons leur offrir une Europe qui agit pour eux et qui les protège. J'espère vivement que l'égoïsme qu'ont fièrement affiché certains de nos plus proches amis n'auront pas anéanti leurs espoirs d'un avenir meilleur. Car c'est bien tous ensemble que nous réussirons.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. – Aggodalomra ad okot, hogy az uniós élelmiszersegélyezés jelenlegi rendszere a 2013-as éves terv végrehajtásának lezárultával kivezetésre kerül, és a tervezett költségvetési megszorítások a program jövőjét veszélyeztetik. Az élelmiszerhez való jog alapvető jogaink egyike, ezért az unió nem hagyja magára azokat, akiknek a leginkább szükségük van a segítségünkre. A szolidaritás elve alapján kötelességünk biztosítani a rászorulók támogatását. Határozottan fel kell lépnünk annak érdekében, hogy az élelmiszersegélyezés program fennmaradjon, hiszen az a jelenlegi gazdasági válságban minden eddiginél nagyobb jelentőséggel bír.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. – Program rozdělování potravin nejchudším osobám v EU pomáhá v současnosti asi 18 milionům evropských občanů z celkem 20 členských států. Jak jsem měla nedávno možnost pozorovat v praxi i ve svém domovském státě, tato pomoc ve stávající podobě funguje a funguje efektivně. Odhaduje se navíc, že v brzké době může čelit nedostatku potravin dalších 43 milionů Evropanů. Nevidím proto důvod, proč v současné době, kdy navíc čelíme velkým sociálním problémům, tuto potravinovou pomoc rušit. Proto plně podporuji další pokračování tohoto programu. Pokud bude program pokračovat v rámci ESF, pak se ale nesmí jednat o solidaritu chudých s chudými. Měli bychom se zamyslet i nad okolnostmi a příčinami chudoby vůbec a zaměřit se na její předcházení.

 
  
MPphoto
 
 

  Tabajdi, Csaba Sándor (S&D), írásban. Az Európai Parlament megóvta az uniós élelmiszersegélyezési programot az elkövetkezendő két éves időszakra. Ennek köszönhetően Magyarország a segélyre fordítható 500 millió eurós kalapból több mint négy milliárd forintot költhet a szükségben élők támogatására. Csak tavaly az Uniónak köszönhetően több mint 3500 tonna élelmiszert osztottak szét a legrászorultabb magyaroknak. Ez különösen fontos hazámban, ahol közel százezer ember éhezik, és további egymillió embert érint a minőségi éhezés veszélye. A gazdasági válság és a megszorítások viharaiban előreláthatólag húsz európai uniós tagállamban 18 millió állampolgár szorul uniós segélyre 2012-ben.

Az élelmiszersegély legnagyobb kedvezményezettje, Olaszország majdnem 100 millió euróval részesedik a közösségi forrásokból. Ezért a vitának nem arról kellene szólnia, hogy az élelmiszersegélyt szociális vagy mezőgazdasági politika keretében adjuk! A közös európai agrárpolitika eddig is számos szociális elemet tartalmazott. Közös felelősségünk, hogy az európai szolidaritás szellemében a rászorulók ételhez juthassanak ínséges időkben! Az élelmezési program ugyanakkor erősíti az Európai Unió mélyponton lévő megítélését. Ezért nyomatékosan kérem az élelmiszerprogramot ellenző tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy a jövőben ne gördítsenek akadályokat az uniós „élelmiszeralap” elé! Jómagam és az Európai Parlament eltökélt abban, hogy 2014 után is folytassuk a segélyprogramot, amely segít a társadalmi egyenlőtlenségek leküzdésében.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – 500 millions d'euros, un euro par citoyen et par an, c'est la somme allouée par l'Europe aux banques alimentaires, Croix-Rouge, Restaurants du Cœur... 43 millions d’Européens sont concernés par la pauvreté alimentaire, 18 millions de personnes ont eu recours au PEAD en 2011 et 80 millions vivent sous le seuil de pauvreté sur notre continent. Pour beaucoup de citoyens européens, la question n'est plus "Que va-t-on manger ?" mais "Va-t-on manger ce soir ?" " La Commission européenne, par la voix de Dacian Cioloş, a proposé, à partir de 2014, d'insérer le PEAD dans la Politique de cohésion économique et sociale. Mais vu le refus annoncé par l'Allemagne de voir l'Europe mener une politique sociale, on peut s'inquiéter. Il est en tout cas hors de question pour les socialistes belges que cet accord soit le prétexte à l'arrêt d'un soutien social européen dès 2014. Il est important qu'une solution soit trouvée. Nous serons vigilants à ce que soit mis en place un nouveau dispositif à partir de 2014 pour assurer une meilleure cohésion sociale et éviter que des millions de personne ne sombrent, au sein de l'Europe, en pleine famine. L'Europe sera solidaire ou ne sera plus.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – A pobreza na União apresenta números avassaladores, com uma classe média a cair numa pobreza escondida e no risco de exclusão social. Em 2010, cerca de 115 milhões de pessoas na UE encontravam-se no limiar da pobreza, equivalendo a 23,4 % da população europeia. Esta situação obriga os Estados-Membros a impor medidas sociais de apoio aos mais vulneráveis, nomeadamente às crianças e aos idosos. Os efeitos da austeridade têm levado a taxas de desemprego elevadas, que impossibilitam o crescimento da qualidade de vida nos países. É preciso criar políticas públicas que apoiem a distribuição de alimentos e o fim do desperdício alimentar em restaurantes e cantinas públicas. Por outro lado, em termos da UE, para além da aplicação das políticas setoriais, nomeadamente da política de coesão, esta deve continuar a apoiar o programa de ajuda alimentar que beneficia 13 milhões de pessoas através dos excedentes alimentares. Por isso, considero importante que os Estados-Membros não cortem apoios a este programa no próximo quadro financeiro plurianual 2014-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. – Programul privind furnizarea de alimente către persoanele cele mai defavorizate a fost instituit prin Regulamentul 3730/1987. Prin funcţionarea sa, de-a lungul a peste două decenii, programul a contribuit nu doar la reducerea sărăciei şi la implementarea politicii sociale a UE, ci şi la îndeplinirea unor obiective ale Politicii Agricole Comune (PAC) precum stabilizarea pieţelor şi asigurarea unor preţuri rezonabile la produsele livrate către consumatori. Din păcate, unele state membre au solicitat eliminarea finanţării acestui program prin PAC. Cu toate acestea, Comisia a propus, iar Parlamentul European şi Consiliul UE au aprobat continuarea programului în perioada 2012-2013 prin intermediul PAC, la o valoare de 500 de milioane EUR/an. Programul a contribuit, anual, la distribuirea a aproximativ 440 000 tone de alimente către 18 milioane de persoane defavorizate, provenind din 19 state membre. Solicităm continuarea programului şi după anul 2013 şi solicităm Comisiei o integrare corectă a acestuia în viitorul Cadru financiar multianual, astfel încât acesta să contribuie, în continuare, atât la îndeplinirea obiectivelor sociale ale UE, cât şi a obiectivelor PAC. Consider că finaţarea programului doar din Fondul Social European nu este potrivită, deoarece ar însemna diminuarea fondurilor alocate altor măsuri sociale de combatere a sărăciei şi de creştere a incluziunii sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. Armutsbekämpfung ist ein wichtiges Ziel der europäischen Politik für das laufende Jahrzehnt. Die Europäische Union hat sich verpflichtet, bis 2020 das Ausmaß der Armut deutlich zu reduzieren, durch eine bessere Koordinierung bisheriger Politiken und durch konkrete Zielvereinbarungen. Neben einer Reihe anderer Maßnahmen ist das EU-Programm „Kostenlose Lebensmittel“ zu einem wichtigen Instrument der Armutsbekämpfung geworden. In einem Bereich, der eigentlich in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedsstaaten fällt, konnte durch den Einsatz von Mitteln aus dem Agrarbereich Menschen geholfen werden, die sonst leer ausgegangen wären. Diese wichtige Hilfe, die direkt Betroffenen zugute gekommen ist und dadurch auch vielen Menschen die Bedeutung des europäischen Projekts vermitteln konnte, soll nun an Kompetenzstreitigkeiten und dem Unwillen einiger Mitgliedsstaaten scheitern. Dieses Scheitern würde nicht nur zu einer gravierenden Verschlechterung der Versorgungssituation der von Armut und Ausgrenzung bedrohten Bevölkerungsschichten führen, sondern einem weiteren Glaubwürdigkeitsverlust Europas Vorschub leisten. Die Kommission ist daher aufgefordert, nach geeigneten Wegen zu suchen, um dieses Programm fortzusetzen.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D), na piśmie. W strategii „Europa 2020” zapisano słusznie, że jednym z priorytetów rozwoju Unii jest ograniczenie liczby osób biednych i wykluczonych społecznie. Zakłada się, że do 2020 roku zostanie zmniejszona o 20 milionów liczba osób zagrożonych ubóstwem. Za ważne w tym kontekście uważam podtrzymanie w Unii i finansowanie ze środków unijnych dystrybucji żywności wśród potrzebujących osób. Obecnie, z budżetu Unii wydaje się na ten cel 500 mln euro rocznie, a korzysta z tej pomocy 18 mln osób. Istotnym beneficjentem tego programu są mieszkańcy Polski, w której pomoc w postaci darmowych produktów żywnościowych otrzymuje 4 mln osób. Są to tak podstawowe produkty jak kasza, mąka, czy konserwy. W Polsce w programie pomocy dla osób ubogich zaangażowanych jest ponad 20 tysięcy wolontariuszy i wiele organizacji pozarządowych. Trzeba zauważyć, że realizacja programu unijnego oznacza nie tylko konkretne, rzeczowe wsparcie dla wielu osób ubogich, ale jest także ważna dla producentów rolnych, dochodów rolników i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Wszystko to przemawia za utrzymaniem przez Unię i finansowaniem z jej budżetu tego programu.

 

4. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) - sprawozdanie roczne 2010 (debata)
zapis wideo wystąpień
MPphoto
 

  Elnök. − A következő pont az Iliana Ivanova által a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében készített jelentés az Európai Beruházási Bank (EBB) 2010-es éves jelentésére irányuló javaslatról (2011/2186(INI)) (A7-0058/2012).

 
  
MPphoto
 

  Iliana Ivanova, rapporteur. − Mr President, first of all I would like to congratulate Mr Hoyer on his new post and say that I hope he continues the excellent cooperation between the EIB and the European Parliament.

The European Union is going through the most difficult period in its history. Yesterday the ECB again expressed its disappointment at the low growth levels and the lower than expected business crediting. At the same time unemployment rates are greatly increasing in most of our Member States.

In addition to these factors, Europe also faces important external challenges, such as climate change, energy issues and democratic changes in neighbouring countries. That is why the EU needs this strong institution and I welcome the European Investment Bank’s strong commitment to taking a leading role in reviving the European economy.

In the 2010 annual report I emphasised several important issues that addressed these challenges. The first critical point for me is support for small and medium-sized enterprises. I am convinced that a well-functioning real economy, and SMEs in particular, should be the engine that will boost the EU economic recovery.

The EIB group ensures significant support for SMEs across Europe through its different instruments. Nevertheless, there are still areas that could be improved. First, enhanced transparency in the way that the EIB selects financial intermediaries and allocates global loans. A lot has been done in recent years but the system of providing this type of financial assistance still needs to be improved. We need clear performance indicators and targets as well as better supervision of financial intermediaries in order to assess the effectiveness of these programmes. It is clear that the final results cannot be properly assessed without adequate and explicit targets. I hope that President Hoyer will address these issues with even better responsiveness than the EIB has demonstrated so far.

The second important point concerns external policy. Even though we recently increased the financial envelope for external affairs, from the budgetary control standpoint there are still some concerns. There is insufficient information about the results, the impact and the achievements of this policy. The information on the quality of the sub-project’s finances, and consequently the final beneficiaries’ performance, does not provide sufficient assurance that the desired objectives are being achieved. I believe that these points are essential. The European guarantee to the EIB operations outside the EU represents a potential liability for the EU budget and we need to see efficient monitoring tools that show the real value-added of the finance project.

Last but not least, I want to stress my concerns regarding the issues related to internal control mechanisms. I am concerned about the increase of the overall level of credit risk in the Bank’s loan portfolio. It is clear that this is a result of growing pressures on the creditworthiness of existing counterparties and the higher risk embedded in new operations.

The capital adequacy ratio decreases more and more each year. I wonder how the risk management philosophy of the EIB is addressing these challenges. When targeting beneficiaries it is important to consider seriously their creditworthiness and to actually think of instruments that would encourage and help countries with good financial discipline. We need to give good students a boost as well, and I expect the EIB to take this recommendation on board.

I would like to emphasise the fact that the AAA credit rating of the bank represents the cornerstone of its activity and is essential for its operations. In this respect the EIB should take all necessary steps to preserve this rating.

I would again like to thank President Hoyer for his cooperation, as well as for the excellent communication we have had with the Brussels representation of the EIB.

 
  
MPphoto
 

  Werner Hoyer, President of the European Investment Bank. − Mr President, it is a pleasure and an honour for me to be here for the first time in my new capacity and to respond to the report just given by Mrs Ivanova. It is a real pleasure because I believe that the cooperation between our Bank and the European Parliament should be clear, should be open and should be transparent. I consider the European Parliament an ally of the Bank in the enormous challenges which we will have to meet in the future.

Allow me first of all to thank Iliana Ivanova for her very thorough and diligent report and for her excellent cooperation with the EIB’s services. We welcome the fact that even though the report has the year 2010 in the title, it not only looks at the past but also examines matters from a broader perspective and addresses some very recent developments, as well as some key orientations for the future. We share the analyses for the current situation and the challenge the European Investment Bank is facing nowadays. Much emphasis has been put on fiscal consolidation – undertstandably so given the state of finances in many Member States.

Across the continent, we have realised that solid public finances are key to regaining market confidence. However, tackling the problem of public debt and fiscal consolidation is only part of the equation. The other part is restoring sustainable growth, boosting job creation and stimulating competiveness to ensure the EU maintains its position in a world economy that is now globalising at high speed.

This job-friendly growth – as the Heads of State and Government put it at the Council meeting in January – must be pursued in parallel with fiscal consolidation and this is, as you are aware, where the EIB comes into play. It comes into play with long-term investment in key drivers of economic expansion. I welcome your backing for our commitment to focus on the knowledge triangle of research and development, innovation and education. Indeed, investment in that area is vital for Europe if it does not want to be sidelined by new actors in the global game.

You will be aware that, since 2008, the EIB has, on request by the Member States and as a timely targeted temporary measure, extended extraordinary lending volumes in support of growth and jobs. Last year the Bank provided its highest ever contribution to the real economy: some EUR 60 billion actually disbursed to clients at favourable conditions and long tenors. However, this has brought us to a limit, and this was clear from the beginning. This is because the EIB does not spend taxpayers’ money but obtains all the resources it needs for lending by borrowing on the markets – EUR 76 billion last year, almost half of which was from countries outside the European Union which, by the way, is also an indication of trust and confidence in the European Union.

This gradual decrease which we now have in the operation plan was planned, foreseen and necessary for us to protect the finaical strength of the Bank and retain the full confidence of our investors. However, it is definitely not satisfactory; I agree with that as well.

So how do we reconcile this decrease in lending volumes with the request from our shareholders to, as it is said, strengthen support for SMEs and infrastructure and enhance action to support growth – to use the wording of the European Council meeting in January? How do we make sure that, in times of need, the EIB does not work pro-cyclically due to its capital constraints? Rather than reducing the number of projects, we have financed a lower proportion of projects – and in practice a constant number of projects – in order to maintain our impact across a wide spectrum of areas. We have also made sure not to withdraw from countries in need, as that would contradict our role.

We are aware that the current economic climate and budgetary shortfalls mean that we must find ways to do more with less. Combining EU budget funds with EIB resources, risk sharing and guarantees for financing mechanisms is one way of achieving this. However, at the end of the day we have come to the conclusion that the overall lending capacity of the EIB remains constrained by its very capital base. This means there are limits to what these risk sharing instruments can achieve.

A conventional capital increase, as you mention in your report, would definitely be the most effective way to remedy that but so far, understandably, the readiness and willingness of Member States to boost our paid-in capital appears limited. Given these constraints, another way to construct capital support for the EIB would be to allow the EU to provide quasi capital.

In the meantime, we continue to explore other alternatives in order to strengthen the Bank’s capital base so as to allow the Bank to do more. We do this while very clearly and precisely following best banking procedures and sticking to very basic principles which provide, or which are the guarantee of, the preservation of the triple-A status of this Bank. This is essential for the business model of the Bank and the European Union Member States. The shareholders of the EIB should have a keen interest in the European Investment Bank, maintaining the balance – and this is the job of any bank – between risk orientation and preserving the good quality of the portfolio, in order to be able to maintain a high rating on the market, because that is the basis for our ability to borrow at very favourable rates and pass this on to the final beneficiary. That is the real economy, and that is where we must make a difference.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − Mr President, I find it particularly pertinent to assess the role of the European Investment Bank in the current economic context. I want to thank the rapporteur, Mrs Ivanova, and the European Parliament, as well as President Werner Hoyer, for their very fruitful cooperation.

Looking at the current state of the European economy, our most recent forecast projected that the European Union would go through a phase of mild recession or zero growth this year. While financial markets show some signs of stabilisation, there cannot be any room for complacency. We must continue with determination to conclude and implement our five-point road map for stability and growth.

As the Bank of the European Union, the EIB plays a crucial role in Europe, and last year the EIB supported projects of wide-ranging importance for the European economy with lending of EUR 54 billion.

To promote the Europe 2020 strategy of jobs and growth and climate action the Commission and the EIB have been developing innovative financial instruments, such as loan grant lending and risk sharing mechanisms. We welcome the support of Parliament. I would especially like to thank Parliament for its constructive approach to our legal proposal on the project bond pilot initiative and the urgency with which the file has been pursued.

Since the Council was able to reach an agreement yesterday, I am confident that the legislative process can and will be concluded by the summer. The pilot phase should already be having a positive impact. When we tabled the proposal last October we estimated the final multiplier effect to be at around 15 to 20 in terms of comparing the total effective amount of investment to the EU budget contribution. This is expected to mobilise investments of up to EUR 4.6 billion in the pilot phase 2012-2013.

But we must also see the bigger picture. A successful pilot launch can lead to programmes being more widely used, especially in the Connecting Europe facility under the next financial framework. This can create a long-term incentive for capital market investors to invest in this specific project, thus mobilising further resources for sustainable growth and employment in Europe.

Let me also underline the important commitment the EIB has made and is making to support the economic recovery of Greece. Last week the EIB signed an agreement with the Minister of Development of the Hellenic Republic to create a EUR 500 million guarantee fund which will provide a first-loss guarantee for EIB support of EUR 1 billion of SME lending by Greek banks for small and medium-sized enterprises.

We are also responding to the January European Council’s call to strengthen EIB support in general in Europe for SMEs and infrastructure, not least in the other programme countries, and we are together considering possibilities for the EU budget to deliver the EIB groups’ financing capacity. I agree with President Hoyer that it is very important to look for creative and convincing ways of reinforcing the capital base of the EIB.

Finally, the EIB provided EUR 7 billion of loans outside the EU, and we expect the EIB to focus its external activity on operations in the preaccession countries, as well as in our eastern neighbours. It will make consistent contributions, with an emphasis on supporting the democratic and economic transformation in the southern Mediterranean in line with the revised mandate adopted by Parliament and the Council.

I am convinced that Parliament’s assessment of the EIB’s activities in the year ahead will be as supportive as its opinion on the 2010 annual report and I am very much looking forward to a continued, close and successful cooperation between the Bank and the Commission.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, Rapporteur voor advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking. − Voorzitter, collega's, commissaris, ook ik wil op mijn beurt de heer Hoyer verwelkomen. Het is de eerste keer dat hij hier is en ik hoop op een vruchtbare samenwerking. Ik wil focussen op vier zaken: allereerst de oproep aan de Europese Investeringsbank om regelmatig verslag uit te brengen over de bereikte resultaten, waaronder ook mededeling van concrete gegevens over de eindbegunstigden. Meneer Hoyer, hoe reageert u op dit concrete verzoek?

Ten tweede: het externe mandaat van de Europese Investeringsbank - dat wil zeggen de acties buiten de EU in het kader van de ontwikkelingssamenwerking - moet in volledige overeenstemming zijn met artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin is bepaald dat vermindering en uitroeiing van armoede in de ontwikkelingslanden de voornaamste doelen van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Europese Unie zijn. Zich daarop concentreren is dus van ontzettend groot belang.

Ten derde: de Europese Investeringsbank moet ervoor zorgen dat naleving van alle EU-normen, maar ook van alle internationale normen op ecologisch gebied, op sociaal gebied en op mensenrechtengebied een systematische voorwaarde is voor financiering door de EIB. Dat betekent dus dat bedrijven die deze normen schenden, of bedrijven die geregistreerd staan in belastingparadijzen eigenlijk niet in aanmerking mogen komen voor EIB-steun. Meneer Hoyer, hoe reageert u op deze eis van het Europees Parlement?

Tenslotte, het vierde en positieve punt is dat de EIB zich concentreert op de strijd tegen klimaatverandering en zich inzet voor hernieuwbare energie. In dit verband zeggen wij heel klaar en duidelijk: EIB, concentreer u daarbij op gedecentraliseerde, kleinschalige en off-gridprojecten en zorg ervoor dat plattelandsgebieden zo op een goede manier toegang tot energie krijgen.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, rapporteur for the opinion of the Committee on Economic and Monetary Affairs. − Mr President, I would also like to welcome Mr Hoyer to the Parliament today and to congratulate him on his position.

I would like to speak as the rapporteur on the opinion from the Economic and Monetary Affairs Committee. Cooperation in the committee was actually very good, as there was agreement on a number of principles. One was the principle of transparency and accountability, and not only to Member States – and I would like to see Member States take a more active role in ensuring accountability, particularly when, in theory, there is an unlimited call on capital for Member States which we have to be aware of during difficult times – but also to report regularly to the European Parliament. I know there has been a precedent set in the past. We also want to make sure that the best prudential banking practices are in place, because – let us not forget – it is European citizens who provide the money via their taxes. It is also important to have as much information as possible in the public domain so that citizens can make their choices.

Of course, there are competing demands on the EIB. Like many banks, we are asking you to rebuild balance sheets, to have a strong balance sheet and to be able to be stress tested and to meet all the requirements. But, at the same time we are also asking you to lend more money. I understand that balancing those two requirements is always a very difficult thing. But, given the lessons of the crisis, given the problems and given the fact that the EIB relies on the ratings from the Member States, please make sure that you ensure that you have a strong balance sheet and actually are able to cope with the unexpected.

 
  
MPphoto
 

  Crescenzio Rivellini, relatore per parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io do il benvenuto al Presidente Hoyer e alla Commissione e, in quanto relatore ombra, non posso che considerare positivamente il fatto che nel 2010 la BEI ha aumentato a 19 miliardi, dai 16 miliardi previsti, l'ammontare degli investimenti per promuovere progetti a favore del clima, dell'efficienza energetica, dell'energia rinnovabile, dei trasporti, della forestazione e via dicendo.

Un altro aspetto positivo è che la BEI, aumentando a 6 miliardi nel 2010, contro i 500 milioni del 2006, ha sicuramente aiutato l'energia rinnovabile, un settore strategico per le questioni climatiche dell'Unione europea. Anche il miglioramento della composizione tecnica, aumentando al 64% nel 2011, nei confronti del 40% del 2007, il numero degli esperti che lavorano sui progetti di efficienza è un fatto sicuramente positivo.

Vi sono però due cose negative. La prima è che la BEI deve aiutare di più le piccole e medie imprese e la seconda è che la BEI non deve aiutare quei progetti sulle tecnologie proibite – petrolio, gas e minerali – che speriamo possano essere via via nel tempo eliminate.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Präsident Hoyer, herzlich willkommen! Wir freuen uns, dass Sie zu Ihrem Amtsantritt bei uns zu einem so wichtigen Dossier wie dem Jahresbericht sprechen können. Wir hoffen, dass wir Sie öfter sehen. Die EIB bekommt ja in den neuen Mehrjahresprogrammen eine sehr wichtige Rolle. Wir hoffen, dass die EIB in den Punkten, die Sie uns jetzt versprochen haben, nämlich in der Frage der Erhöhung der Transparenz, noch gewaltig nacharbeitet. Wir sehen immer wieder, dass wir viel zu wenig über die Kosten wissen, die die EIB der EU für die Verwaltung der Finanzinstrumente in Rechnung stellt. Das heißt, wir möchten ausdrücklich darum bitten, auch unsere Fragen und die in dem Bericht von Kollegin Ivanova angesprochenen Punkte zu beantworten.

Wir haben im Haushaltskontrollausschuss ein steigendes Interesse der Kollegen an der EIB festgestellt. Wir sehen, dass viele Kollegen eine starke EIB wollen. Aber wir wollen auch eine EIB, die uns mehr Bericht erstattet, und zwar jenseits der bunten Bilder und schönen Broschüren über Zahlen und Fakten, so dass wir einen wirklichen Einblick haben, wie das Management der Gelder vor Ort vor sich geht. Man darf ja nie vergessen, dass Sie eine relativ kleine Institution sind. Die EU ist eine relativ große Organisation. Die EU hat vor Ort mehr Leute als Sie. Das heißt, die Frage, wie Sie Dinge besser machen können als die EU, liegt vor uns auf dem Tisch. Auch da bitten wir um Nacharbeit.

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Erweiterung der Kapitalbasis der EIB keinesfalls so vor sich gehen kann, dass Sie die geparkten Strukturfondsgelder zu sich rüberholen, wie ich das jetzt jüngst von einem Parteikollegen von Ihnen aus Deutschland als Vorschlag gehört habe. Wir glauben, dass die EIB als Ergänzung zur EU und zu den wichtigen Aktivitäten ein wichtiges Instrument ist. Deswegen wollen wir eine effiziente EIB, aber keinesfalls einen Ersatz der EU-Aktivitäten.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Brzobohatá, za skupinu S&D. – Pane předsedající, jako stínová zpravodajka za skupinu S&D především vítám rozsáhlou podporu Evropské investiční banky pro tzv. konvergenční regiony, která tvořila téměř 41 % z celkových úvěrů EIB v Evropské unii, a také skutečnost, že téměř 30 % objemu úvěrů EIB v roce 2010 šlo na projekty přímo přispívající ke snižování emisí skleníkových plynů.

Ve svém vystoupení bych se chtěla stručně zaměřit na čtyři body. Za prvé na odpovědnost EIB: v březnu letošního roku na základě stanoviska našeho Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropský parlament doporučil zavést systém obezřetnostního regulačního dohledu Evropské investiční banky, a to buď prostřednictvím Evropské centrální banky nebo Evropského orgánu pro bankovnictví s možnou účastí nezávislého auditora.

Druhý bod se týká otázky offshore finančních center a daňových rájů. Zejména v současné situaci probíhající finanční a hospodářské krize je důležité zajistit, aby finanční operace EIB nepřispívaly k jakékoli formě daňových úniků či dokonce praní špinavých peněz.

Za třetí, s ohledem na hospodářskou a finanční krizi považujeme za nutné zajistit větší objem úvěrů na strukturální programy, které podporují hospodářské oživení a růst. V této souvislosti je nezbytné, aby EIB nejen nadále nabízela podobné nástroje zemím, které se potýkají s finančními potížemi, ale aby rovněž výrazně podporovala země s dobrou finanční kázní a konvergenční regiony. Současně je také velmi důležité, aby EIB vypracovala a uplatňovala strategii s cílem zachovat si rating AAA, který je základním prvkem činnosti této banky.

Za čtvrté, vítám přístup EIB k myšlence projektových dluhopisů Evropské unie. A jsem velmi ráda, že v říjnu tohoto roku Evropská komise konečně předložila příslušný legislativní návrh iniciativy, který by měl být zahájen již v období 2012–2013.

Při této příležitosti mohu připomenout, že to byla skupina S&D v Evropském parlamentu, která podporovala nové finanční opatření na úrovni EU jako alternativu k úsporným opatřením a škrtům ve veřejných výdajích, které v současné době většina evropských vlád provozuje.

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer, im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar! Zunächst begrüße ich den Präsidenten der EIB, Werner Hoyer, und gratuliere ihm zu diesem engagierten und überzeugenden Einstand. Wir müssen nach der monetären Stabilisierung jetzt den Fokus voll auf das reale Wachstum der Wirtschaft legen. Dabei ist ein entscheidender Aspekt die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen. Im Jahr 2010 hat die EIB 115 000 kleine und mittlere Unternehmen mit 10 Milliarden Euro unterstützt. Trotzdem gibt es gerade in den Krisen- und Peripherieländern eine Kreditklemme im Mittelstand. Wir erwarten hier als Europäisches Parlament, dass die EIB alles tut, um die kleinen und mittleren Unternehmen stärker zu unterstützen.

Wir würden gerne auch mehr über die Bedeutung der Garantien für kleine und mittlere Unternehmen erfahren und über die Möglichkeiten der Fazilitäten auf Risikoteilungsbasis. Außerdem halten wir es für wichtig, dass die EIB bei den EU-Projektbonds in der Infrastrukturfinanzierung eine Rolle spielt. Zusammenfassend sind wir dafür, dass Infrastruktur, Technologie und Innovation – kurzum blaues Wachstum – im Mittelpunkt der Strategie der EIB steht.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Panie Prezesie! Gratulacje w związku z objęciem nowej, ważnej, może coraz ważniejszej, funkcji. Chciałbym przede wszystkim podkreślić, że z mojego punktu widzenia – zarówno członka Komisji Kontroli Budżetowej, ale przede wszystkim polityka z biednego kraju, jakim jest Polska – szczególnie ważne jest, aby Europejski Bank Inwestycyjny kontynuował i wyraźnie zwiększył w ramach swoich priorytetów pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, które tak naprawdę są tą częścią gospodarki każdego kraju, która pozwala łagodniej znosić kryzys. Wielkie firmy przeżywają wielkie kłopoty, małe firmy potrafią być bardziej elastyczne, ale zasługują na wsparcie, zasługują na pomoc. 100 tysięcy małych firm, które wspieraliście, to za mało, 10 mld euro to za mało. Apel o więcej!

Chciałbym jednocześnie powiedzieć, że Europejski Bank Inwestycyjny powinien być bankiem inwestującym, to znaczy takim, który będzie też liczył, że te inwestycje się będą zwracać. Projekty nie mogą mieć charakteru ideologicznego. Ja mam – powiem bardzo szczerze – wrażenie, że pewne projekty związane z walką z globalnym ociepleniem, z redukcją emisji CO2 mają charakter bardziej ideologiczny niż ekonomiczny, finansowy.

 
  
MPphoto
 

  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να χαιρετίσω κατ' αρχάς την παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ολομέλειά μας, να χαιρετήσω επίσης τις πρωτοβουλίες και το έργο της Τράπεζας για την αντιμετώπιση των επειγουσών συνθηκών της κρίσεως, τη συνεχή προσπάθεια για την κοινωνική και οικονομική συνοχή, αλλά και τη σταθεροποίηση και ανάπτυξη στην περιοχή της γειτονιάς μας.

Ήθελα να επικεντρώσω την προσοχή μου στην ανάγκη συμπληρωματικότητας των πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων. Να δούμε με ποιό τρόπο θα συνδυαστεί καλύτερα η δραστηριότητα της Τράπεζας με τους αδιάθετους πόρους, για την προσφορά επιχειρηματικών κεφαλαίων και τεχνικής υποστήριξης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι οι προσπάθειές μας πρέπει να εστιαστούν αφενός, στους τομείς που δίνουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η οικονομία της γνώσης, και χαιρετίζω ήδη τις προσπάθειες που έχετε κάνει προς αυτή την κατεύθυνση, αφετέρου στις χώρες που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση.

Ήθελα να χαιρετήσω ιδιαίτερα τη δημιουργία του Ταμείου Εγγυήσεων που ιδρύθηκε πρόσφατα στην χώρα μου την Ελλάδα. Προβλέπεται να διοχετευθούν με ευνοϊκά δάνεια - μέσω τραπεζών - πεντακόσια εκατομμύρια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήθελα να ρωτήσω, τι προβλέψεις έχετε επ' αυτού και ποιες είναι ήδη οι ενέργειες που έχουν προγραμματιστεί για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στην Ελλάδα και την επανεκκίνηση της οικονομίας, την οποία τόσο έχουμε ανάγκη.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - Avem de-a face cu o realitate incontestabilă. Uniunea nu poate depăşi recesiunea pe care o cunoaşte doar prin aplicarea unor măsuri de austeritate. Ea are nevoie de creştere economică solidă, iar aceasta se construieşte prin investirea în cercetare, dezvoltare şi infrastructură. În acest context, Parlamentul European solicită astăzi guvernatorului BEI să aprobe o majorare semnificativă a capitalului băncii. Trebuie să acţionăm rapid pentru a încuraja dezvoltarea unor industrii durabile şi crearea de locuri de muncă.

Am spus-o deja în cadrul raportului Băncii Europene de Investiţii pe anul 2009 şi voi repeta aceeaşi idee şi astăzi. Comisia Europeană are datoria de a introduce obligaţiunile pentru finanţarea de proiecte cât mai curând cu putinţă, de preferinţă înainte de perioada bugetară 2014 - 2020.

La final aş dori să atrag atenţia asupra faptului că BEI ar trebui să acorde prioritate proiectelor de investiţii situate în regiunile şi statele membre care se confruntă cu cele mai mari dificultăţi economice şi cu cele mai grave probleme de lichiditate.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE). - Herr Präsident, lieber Olli Rehn! Glückwunsch zunächst einmal an Werner Hoyer für den fulminanten und exzellenten Start in sein neues Amt.

Lieber Herr Hoyer, das sind keine leichten Zeiten für die Europäische Union. Wir brauchen in dieser Wirtschafts- und Finanzkrise ökonomischen und politischen Sachverstand. Beides bringen Sie mit. Das Europäische Parlament ist froh, Sie an der Spitze der EIB zu wissen. Mein Dank geht aber auch an den ausscheidenden Vizepräsidenten, Matthias Kollatz-Ahnen, der Erhebliches geleistet hat. Zum Beispiel im Zusammenhang mit der Einrichtung des European Energy Efficiency Fund. Der Beitrag Ihrer Bank, lieber Werner Hoyer, ist entscheidend für die Überwindung der Krise. Wir alle wissen es. Sie haben es auch bewiesen. Beispielsweise bei der Überwindung der Krise im Automobilsektor. Durch die Verschrottungsprämie, die hauptsächlich auch über Ihre Bank getragen wurde, haben wir es geschafft, etwas Gutes für die Umwelt, aber eben auch etwas Gutes für die Konjunktur zu tun.

Jetzt gibt es neue Herausforderungen. Das Thema Projektbonds wurde mehrfach angesprochen. Wir sprechen ständig über innovative Finanzinstrumente, die wir von Ihrer Bank erwarten. Wir brauchen aber klare Regeln; wir erwarten von Ihrer Bank klare Regeln für alle Mitgliedstaaten! Wir wünschen Ihnen alles Gute bei dem

Unterfangen, das Triple-A-Rating für die Bank zu erhalten. Wir wünschen uns – das sagen wir in unserem Bericht, danke auch an Frau Ivanova –, dass die EU Anteilseigner wird, das wäre vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung. Alles Gute für Ihr Werk!

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR). - Mr President, investing in infrastructure research and innovation is key to unlocking growth and increasing competitiveness, and the EIB has an important role to play. In my amendments to the Capital Requirements Directive, I have proposed that banks co-financing long-dated infrastructure with the EIB should be able to drop their risk rating by 50%. However, the EIB relies on its guarantee – implied guarantee – from our Member States for its triple-A rating, and we do need improved transparency.

The Risk Sharing Finance Facility, loan guarantee facility and Eurostars programmes for SMEs appear to be under-utilised by certain Member States. These programmes can be overly bureaucratic when compared to national programmes, and we should look at this.

Last year, I led negotiations for this Parliament on budgetary frameworks. It obliges countries to disclose off-balance sheet debts and contingent liabilities, and the project bond initiative must not be an excuse to hide new debts in complex arrangements between our Member States, the EU and the EIB. So the pilot schemes should be carefully monitored and assessed before a larger roll-out. Funds should be open to all and pricing must be fair. As MEPs, we all know of the infrastructure needs in our own countries. In my region we need investment in broadband, electricity grids and key roads. If project bonds can unlock that investment without adding hidden leverage for our national taxpayers, then I will support them.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D). - În primul rând, vreau să felicit Banca Europeană de Investiţii pentru faptul că în ultimii trei ani de zile aproape şi-a dublat activitatea şi rezultatele financiare. Vreau, de asemenea, să îi felicit pentru felul în care şi-au gândit strategia pe perioada 2011 - 2013 şi iarăşi salut faptul că viitorul cadru financiar multianual va avea şi sprijinul Băncii Europene de Investiţii care, sper eu, va juca un rol mult mai important în perioada următoare, atât ca factor de redresare economică dar, mai mult decât atât, pentru dezvoltarea economică durabilă a Uniunii Europene.

Cu toate acestea, cred că este foarte important să încurajăm statele membre ale Uniunii Europene care au probleme financiare şi care nu pot să cofinanţeze proiectele din fonduri europene să apeleze la sprijinul Băncii Europene de Investiţii. Să gândim acele resorturi ca absorbţia de fonduri europene să fie mult mai importantă şi mult mai puternică în statele din estul Europei, în mod special, pentru că avem nevoie să utilizăm eficient fondurile europene.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, I welcome the President of the EIB and indeed the good work the EIB is doing in trying to combat the crisis we are in at the minute, especially their loans to SMEs. However, I have a question for the President: how can he guarantee that the actual loans are being given to SMEs? In my country at least, there is anecdotal evidence to suggest that the banks are using them to balance their own books rather than giving them to SMEs. That is a very important point.

Secondly, I particularly welcome their role in combating climate change and in putting infrastructure in place, especially interconnectors and super grids, etc. That is absolutely vital. Thirdly, he mentioned the need for triple-A ratings, and we agree with that. I noticed that the EIB was put on negative credit watch at the end of 2011, but I have a difficulty here as I think those who are doing the ratings do not have a triple-A reputation themselves. This is either owing to their role in the financial crisis or to the recent timing of ratings prior to Council meetings, which could be seen as political interference. It would be much better if we introduced the reforms which we suggested here in Parliament a few months ago.

 
  
MPphoto
 

  Mojca Kleva (S&D). - Želela bi pozdraviti letno poročilo Evropske investicijske banke, predvsem ker je banka v letu 2010 zagotovila več kot 25 milijard eurov evropskim regijam, ki jih je gospodarska kriza najbolj prizadela, in povečala obseg strukturnih programov posojil.

Bistveno je, da se tudi v prihodnje ta praksa nadaljuje. Vloga, ki jo lahko imajo takšna posojila, inštrumenti za porazdelitev tveganja in projektne obveznice pri podpiranju javnih naložb, je zelo pomembna pri okrevanju evropskega gospodarstva.

Evropska investicijska banka mora še naprej sodelovati z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom, zato pozdravljam tudi današnji pogovor, in ponujati široko paleto inovativnih finančnih instrumentov ne samo državam, ki se spopadajo s finančno in gospodarsko krizo, ampak v prihodnje tudi tistim z dobro finančno disciplino in s konvergenčnimi regijami.

Na koncu pa samo še moja osebna čestitka predsedniku Hoyerju ob izvolitvi na novo mesto.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'attività della BEI è sicuramente importante, soprattutto quando opera a sostegno delle nostre piccole e medie imprese.

Vorrei però segnalare un dato della relazione 2010 che mi lascia alquanto perplesso. Non riesco a comprendere come la Turchia possa essere di gran lunga il maggior recettore dei finanziamenti al di fuori dell'Unione. Buona parte dei prestiti europei vanno infatti a imprese turche che sono spesso in diretta e sleale concorrenza con le nostre attività. Dal punto di vista politico, risulta ancora più grave che una banca costituita dai ventisette Stati membri conceda agevolazioni a un paese che neanche riconosce uno di questi stessi Stati e che continua a lanciare minacce all'Europa per la prossima Presidenza cipriota.

Per questi motivi ho presentato un emendamento per congelare i finanziamenti alla Turchia fino a quando non verrà risolta la questione di Cipro. Spero che oggi il Parlamento non voglia girare la faccia dall'altra parte ma prenda sul serio questa importante iniziativa.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, when the word ‘bank’ is attached to an institution, it bestows on it a status of economic rationality and even professionalism, but the role of this institution is to pursue the objectives of the EU project.

In 2010 the Board of Directors declared that its activities had three main dimensions: the Commission’s Europe 2020 Strategy with its employment strategy that embraces neoliberal economic policy and an acceptance of globalism; combating climate change – well, we had an 11th century Danish King of England who set himself a comparable task – and, thirdly, supporting the EU’s foreign policy objectives.

This is yet another example of the fact that, whatever activity the EU is following, whatever institution we are looking at, or whatever ostensible objective it might have, the real objective is the European project, the creation of a European – or perhaps these days, not so very European – superstate.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Rolul Băncii Europene de Investiţii în ceea ce priveşte combaterea crizei economice şi financiare actuale sau în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor Strategiei 2020 este indiscutabil. De aceea, consider că această instituţie trebuie să continue eforturile în sprijinirea economiei Uniunii Europene şi în promovarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale, punând accent în special pe proiectele destinate regiunilor mai puţin dezvoltate.

Este deosebit de important că, în ceea ce priveşte volumul creditării, proiectele de tip parteneriat public - privat au reprezentat în 2010 32 % din împrumuturile acordate de BEI pentru reţelele transeuropene de transport. În contextul în care finanţarea publică este din ce în ce mai limitată, consider că orientarea investiţiilor BEI către astfel de proiecte va fi de un real sprijin în completarea eforturilor realizate la nivel local şi regional. Aceste parteneriate sunt vitale pentru ca Uniunea Europeană să poată realiza investiţii necesare în anumite domenii cum ar fi infrastructura şi sectorul serviciilor şi sugerez Comisiei să aducă îmbunătăţiri concrete privind consolidarea parteneriatului public - privat.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Po prepuknutí finančnej a hospodárskej krízy boli veľké očakávania, že to bude práve Európska investičná banka, ktorá bude podporovať a zabezpečí kontinuitu mnohých projektov. Vo viacerých oblastiach sa tieto očakávania však nenaplnili a už minulý rok v debate o výročnej správe za rok 2009 som upozornila na to, že protikrízové financie, ktoré mali smerovať práve do tých malých a stredných podnikov vo východnej Európe, dosť dlho zlepšovali bilanciu najmä súkromných komerčných bánk.

Očakávali sme, že v čase krízy bude pre Európsku investičnú banku prioritné pomôcť v tých oblastiach, ktoré sú krízou najviac postihnuté. Keď sa ale pozrieme na distribúciu úverov za minulý rok, naskytne sa nám zvláštny obraz. Zatiaľ čo Nemecko dostalo 10°% z celkového množstva, Grécku sa dostalo iba 1,6°%. Pri nemeckých úsporách a pri prebytkoch obchodnej bilancie a pri gréckych problémoch sme očakávali, že to bude naopak. To isté platí aj pre strednú a východnú Európu. Najmenej zasiahnuté krajiny dostávajú oveľa viac z celkového koláča, zatiaľ čo prídely povedzme pre Bulharsko, Litvu, Lotyšsko, Slovensko či Rumunsko sa dajú vyjadriť skôr v desatinách percent. Zaujímal by ma kľúč, akým prerozdeľujete úvery pre jednotlivé krajiny.

 
  
  

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Európska investičná banka môže výberom svojich politických, technických a finančných kritérií pre výber finančnej pomoci výrazne ovplyvniť charakter pripravovaných investičných aktivít. Preto jej kritériá pre poskytovanie finančnej pomoci musia zohľadňovať isté vizionárske aspekty očakávania zmien v civilizovanej spoločnosti.

Podpora technológií, ktoré nedosahujú lepšie ako priemerné európske ekologické normy, by mala byť preto výrazne obmedzená. Základom pre kvalifikované posudzovanie projektov do budúcnosti by, myslím si, malo byť položenie väčšieho dôrazu na vplyv a účasť odborníkov posudzujúcich ekologické a inovatívne parametre pripravovaných investícií. To sa mi zdá byť jediná cesta, ako aj charakterom pomoci Európskej investičnej banky môžme prispieť k zlepšeniu inovatívnosti a ekologizácii nových investícií tak v Európe, ako aj vo svete.

 
  
 

(Fin del procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − Mr President, let me deal with two issues which are of paramount importance for the work of the EIB and for our joint work to enhance sustainable growth and employment through investment. The first one relates to recent initiatives to bolster the EIB’s capital, a matter that was raised by many Members, and the second – a related issue in fact – is project bonds, which was also raised by several Members.

You may recall that it was decided at the January European Council to strengthen EIB support for SMEs and infrastructure. The Council, the Commission and the EIB were invited to consider possible options to enhance EIB action to support growth and to make appropriate recommendations, including possibilities for the EU budget to leverage EIB group financing capacity, and to implement the relevant measures by June 2012.

The Commission fully supports this objective and this work and we are currently exploring possibities to do so. In this regard, Mrs Gräßle raised the point that the Structural Funds are not an appropriate method for this. I would like to provide you with the Commission’s position on this, which has been, as always, collegially prepared.

The Structural Funds are earmarked for individual Member States while the EIB’s Tier 1 capital must support the Bank’s entire operations, hence this Tier 1 capital cannot be allocated to specific Member States or sectors.

Member States would thus have to agree unanimously to give up their national Structural Funds allocations for general use by the EIB. This is not feasible really, given the obstacles to using Structural Funds for these purposes to increase the EIB’s capital. The Commission is currently exploring alternative options. To achieve this objective we are open to any convincing option which increases the EIB’s capital base with a significant and lasting leveraging effect and which has a solid financial prudential foundation.

My second point: I informed you that the Council had reached an agreement yesterday on the Commission proposal for the project bonds’ pilot phase. This will support infrastructure projects by bringing new investors to the sector, which is a very important signal in the context of enhancing growth.


Now this agreement in the Council is the first major milestone towards adoption of the proposal, the other being, of course, the agreement of this Parliament. One of you said that the Commission has a duty to put forward a proposal on the pilot phase. I want to throw the ball back to Parliament. Parliament will, I trust, treat this file as a matter of the highest priority and we hope negotiations will start in April in time for its entry into force in June; we do not want to waste any more time but to get action moving in this very important field.

I can tell you that, in the meantime, the Commission is preparing all the subsequent steps required for the implementation of project bonds so that this can take place immediately once the decision has been taken. At the same time the EIB is intensifying its work on identifying suitable projects for this exercise.

In other words, and in conclusion, all the stars are now aligned for a speedy implementation ensuring urgent support for Europe’s economy, its growth and job creation through investment in infrastructure.

 
  
MPphoto
 

  Werner Hoyer, President of the European Investment Bank. − Mr President, honourable Members, let me first of all thank you very much for this very warm welcome to the European Parliament for a long-time parliamentarian who after 25 years gave up his parliamentary seat just a couple of weeks ago. It is good to be back and to be in a debate. I welcome and thank you for so many interesting questions and suggestions in width and in depth. Unfortunately I will not be able to cover all this in the remaining four minutes but let me assure you that I will be available to Parliament and its committees whenever you consider it useful.

I believe there is a hidden treasure in Luxembourg. You here are all experts. You are all the European Investment Bank. If I go to the politicians on the budget committees or the economic committees of the parliaments of the Member States, I find limited knowledge about the EIB. Nobody knows what a valuable instrument this is for the European institutions. This is an institution which, by its lending volume, is far bigger than the World Bank. We must make this known among our citizens in the European Union because this is something we can bring into place when it goes in favour of job creation in Europe, change in the environmental situation in Europe, climate action, and when it comes to boosting innovation, growth and employment.

We should develop this institution. Here I consider this Parliament to be one of the best allies of the European Investment Bank and this is why I do not shy away from questions of transparency, compliance and auditing. I just went through my first experiences as President of the Bank in the field of auditing and compliance and I must say that I am proud of the procedures that have been adopted and improved over the last couple of years. There is always room for improvement. I am ready to talk about this with this Parliament. We have seen that the question of transparency plays such an important role for the European Parliament. I welcome this and this is a promise I can give you.

What I would like to stress is the excellent cooperation we have with the Commission and I thank in particular Commissioner Rehn, but his colleagues as well, for this cooperation. I do not agree with the suggestion that might lie between the lines of what Mrs Gräßle said. She said, do not draw funds from the European Commission, from the Union, over to the Bank. No, we have to do this together. We have to use the financing instruments of the Bank in order to reach the goals and the objectives of the Commission and the Union in general. This is the way we cooperate and this cooperation works very well.

In this context, also in view of the new instruments we are developing, it is very important to bring in the expertise of the Bank at a very early stage. What impressed me the most when I arrived at the Bank was the fact that I found not only an incredible wealth of financial and banking expertise, I found also an incredible wealth of engineering capacities, of science and technology experts, and things like that. This is so important in coming to a really sound assessment of projects and proposals and we should, in the best sense of the word, bank on that. I think the Commission is doing that again and again, because our expertise is needed again and again.

The activities of the bank have clearly been expanded from purely lending to also blending with the resources of the Commission and Parliament and the European institutions, and advising because the expertise that our bank incorporates can be made available to the Member States, to our partners in business. Business: this is the point. If I welcomed the pilot phase for the project bonds so warmly, which is obviously clear now, then this is also due to the fact that this is a very valuable instrument with which to get experience in raising private money. For the huge infrastructure challenges to be met over the next couple of years we need to be able to attract more private money and this is how the European Investment Bank can make a contribution.

A lot of things have been said about SMEs. If I look at the strengths of the economies of some of our Member States at least, or the European economy in general, one can say that here is the backbone of employment, of innovation in the European Union, so it is clear that we must strengthen them. We must also strengthen them where they are not so strong yet, but we have indeed been very active in the last couple of years. If I remember the figures correctly – we are talking about the 2010 Annual Report – more than EUR 11.5 billion was given out in cooperation with these small and medium-sized industries, overall it is about 120 000.

A last word, on innovation. In my view this is the most important thing we need to think about in looking at our overall role. Our overall role is to contribute to the competitiveness of Europe in the globalised world. The share of innovation activities we all have there is not, in my view, sufficient. So in addition to what I have said about energy and energy efficiency, new energies in the fields of SMEs, innovation might be a very important additional pillar. Thank you very much and I am looking forward to very good cooperation with this Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Iliana Ivanova, rapporteur. − Mr President, I wish to thank President Hoyer for his responsiveness and openness, and would also thank Commissioner Rehn and all my colleagues for this fruitful discussion. I also wish to thank everyone involved in the process of preparing this report, which I think is balanced and which acknowledges the EIB’s achievements in 2010 and highlights the red-flag points raised during our discussion.

Let me point briefly to some additional important elements in the report that have also been raised in our discussion today. Firstly, on financial instruments, I consider the cooperation between the EIB and the Commission in this field to be a good example of joint actions and I underline the positive outcome of existing instruments, such as the Risk Sharing Financing Facility. However, I believe it essential to develop a comprehensive global audit system which will contribute to ensuring the best control management of these instruments in view of their growing complexity.

Secondly, on project bonds, I fully share Commission Rehn’s position and welcome and support the EU 2020 bonds initiative. I welcome the agreement on the pilot phase of the project, which I believe is crucial in order to assess the effectiveness of the new system and to remedy any problems which may occur, in advance and as soon as possible.

Thirdly, on prudential regulatory supervision, I share the view that the EIB should be subject to the same prudential rules as other credit establishments in the Union. This will improve the prudential control on the quality of the Bank’s financial situation and will ensure that its results are accurately measured.

Last but not least, the question of climate change was mentioned in the debate. I welcome the EIB’s action on climate change and call on it to refrain from funding certain types of projects which have devastating environmental and social impacts. Furthermore, I call for full alignment of the Bank’s operations with the EU objectives for a swift transition to a low carbon economy.

I would like to thank again all my colleagues, and especially the shadow rapporteurs, who worked on this dossier. I hope the House will vote in favour of this report, which will contribute to improving even further the EIB’s activities in support of the EU’s objectives.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy, a las 11.30 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D). - I support Parliament’s resolution in response to the EIB’s 2010 annual report. The EIB is one of the most important EU institutions for supporting the real economy and it must play a leading role in getting the European economy growing and creating jobs again.

In 2010, the EIB provided support to more than 100 000 SMEs across the EU. This is very welcome but we have to remember that there are 23 million SMEs in the EU, accounting for 98% of all enterprises and a huge number of jobs. I therefore very much welcome the resolution’s call for greater support to be provided for SMEs. I also look forward to the responses to the January European Council call for stronger EIB support for SMEs and infrastructure. In all of this we have to ensure that EIB support for SMEs actually goes to the SMEs and does not remain with the banks.

I also welcome the clear support in the resolution for the Europe 2020 Project Bond Initiative to support major European infrastructure projects, as launched in a pilot phase by the Commission last October.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. – Az EBB és a partnerei által folyamatosan kifejlesztett bonyolult finanszírozási eszközök részletes ellenőrzésének biztosítása érdekében alapvető fontosságú egy átfogó globális ellenőrzési rendszer kidolgozása. Üdvözlendő, hogy a jelentés nagyobb átláthatóságra és jobb elszámoltathatóságra inti a bankot kockázatosabb programjai tekintetében. Egyik módosító indítványom értelmében az EBB-t ezért minden esetben prudenciális szabályozási felügyelet alá kell vetni, annak biztosítására, hogy AAA minősítését megőrizze, illetve annak érdekében, hogy felügyelni lehessen az EBB pénzügyi helyzetének minőségét, eredményeinek pontos mérését és a szakma által megkövetelt helyes magatartás szabályainak betartását.

Teljes mértékben támogatom továbbá az EBB-t azon erőfeszítéseiben, hogy nagyobb támogatást nyújtson a kkv-knak, mivel azok jelentik az európai gazdaság motorját. E jelentés rámutat az EBA Európai Unió gazdasága, és különösen a kkv-k támogatásában betöltött vezető szerepére is. Kiemeli a kkv-k értékpapírosítási piacának gyengeségét, és arra ösztönzi az EBA-t, hogy folytassa a fellendülés támogatására irányuló erőfeszítéseit. Ezen felvetéseket mindenképp jelentős előrelépésnek tekintem. Úgy vélem, hogy mindezeken felül az EBB-nek tovább kell folytatnia az Európa 2020 stratégia támogatását a strukturális alapok megsokszorozásával és az innovatív pénzügyi eszközök további használatával. Tagadhatatlan tehát, hogy ennek a munkának egy kiegyensúlyozott jelentés lett az eredménye. Gratulálok az előadónak és köszönöm alapos munkáját.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (S&D), írásban. – A jelenlegi gazdasági helyzetben és az Európa 2020 stratégia megvalósítása érdekében különös szerepet kap az Európai Beruházási Bank az Unió életében. Mivel a stratégia alapvető célja a gazdasági növekedés elérésének - pl. munkahelyteremtéssel, fenntartható fejlődéssel, innovációval és így tovább - fontos elemei a projektek, amelyeket az EBB finanszíroz, különös tekintettel a kis- és középvállalatokra, amelyek a gazdaság motorját képezik.

Ahhoz viszont, hogy az EIB megfelelő eredményességgel és hatékonysággal működjön, ezáltal hozzásegítve a stratégiai céljai eléréséhez az EU-t, kellő figyelmet kell fordítani a teljesítménymérésre. Ehhez pedig egyrészt arra van szükség, hogy mind az eredmény-, mind a teljesítmény-, mind pedig az ellensúlyozó mutatók jól illeszkedjenek a stratégiához, lefedjék a legfontosabb stratégiai célokat. Másrészt gondoskodni kell a mérhető mutatók méréséről, úgy mindenki számára egyértelműen értelmezhetőek legyenek.

A megfelelő, jól működő, egyértelmű teljesítményértékelő rendszer növeli az átláthatóságot, és az elszámolhatóságot, ami alapvető fontosságú. Mit tehet a Bizottság annak érdekében, hogy az Európai Számvevőszék jól működő teljesítménymérési rendszerét alkalmazza az EIB? Van-e rá mód, hogy a Számvevőszék együttműködve az EIB-vel új teljesítménymérési rendszert alakítson ki? Mit gondol a Bizottság, mennyire költséges a teljesítménymutatók mérése, van-e szükség erre?

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. – Európska investičná banka patrí medzi hlavné nástroje Európskej únie pri presadzovaní jej strategických cieľov a zohráva vedúcu úlohu pri oživení európskeho hospodárstva a podpore rastu.

Celkový objem poskytnutých úverov, projekt na obnovu európskej obnovy, ako aj 30-percentný nárast vyplatených úverov na ciele konvergencia – to sú kľúčové úspechy nielen pre samotnú banku, ale hlavne pre obnovu a oživenie hospodárstva v Európe. Hlavné činnosti banky podporujú stratégiu Európa 2020. V plnej miere je potrebné podporiť úsilie EIB o zaistenie väčšej podpory pre MSP, ktoré sú hnacou silou európskeho hospodárstva. Činnosť EIB je podporovaná finančnými prostriedkami, ktoré sa získavajú na kapitálových trhoch. Pre jej fungovanie je preto nevyhnutný rating AAA. Na konci roka 2011 ratingové agentúry stanovili banke negatívny výhľad. Je preto potrebné prijať opatrenia na zachovanie vynikajúceho úverového ratingu.

EIB by mala naďalej podporovať stratégiu Európa 2020 využívaním štrukturálnych fondov a ďalším uplatňovaním inovačných finančných nástrojov.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), na piśmie. – Jako wiceprzewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej, jestem usatysfakcjonowany działaniami Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 2010 r. Moją szczególną aprobatę budzą działania związane z finansowaniem przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska. W szczególności zwiększenie nakładów na ekspertów ds. efektywności energetycznej do 64% w 2011 roku, a także uwzględnienie tej kwestii w priorytetach banku na lata 2011–2013. Jest to pozytywny krok, który wzmacnia realizację celów gospodarki niskoemisyjnej do 2050 roku.

Jednocześnie, jako członek komisji ENVI uważam, iż bank w najbliższej perspektywie powinien położyć większy nacisk na projekty wspomagające rozwój transportu publicznego i gospodarowanie zasobami wodnymi oraz promujące bioróżnorodność. Europejski Bank Inwestycyjny wspiera także małe i średnie przedsiębiorstwa w państwach członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej. Pomoc ta w roku 2010 wzrosła o 25% i osiągnęła poziom 14 mld EUR. Jednocześnie o 30% wzrosły wypłaty pożyczek na cele konwergencji. Jest to istotna tendencja, przyczyniająca się do zrównoważonego rozwoju Unii, która powinna zostać utrzymana.

Jednakże, chcąc utrzymać swą wiarygodność, EBI musi dążyć do maksymalnej przejrzystości funkcjonowania. W tym celu należy wykorzystać stronę internetową, uprościć język dokumentów, system kontroli oraz monitoringu. Istotne jest także wprowadzenie kryteriów pozwalających na realną ocenę efektywności wydawanych funduszy, a nie tylko skupianie się na danych ilościowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί ένα από τα μέσα για την υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας. Εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Τράπεζα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αναζωογόνησης της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην στήριξη της ανάπτυξης και τη δημιουργία απασχόλησης. Γι αυτό τον λόγο θα ήθελα να υπογραμμίσω τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το 2010, όπως ήταν η αύξηση του μεγέθους δανεισμού της για να υποστηριχθούν τα ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης της οικονομίας.

Επίσης, θα ήθελα να δηλώσω την υποστήριξη μου στην θέση που εκφράζεται στην έκθεση, ότι η στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δεδομένου ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν την "μηχανή" της ευρωπαϊκής οικονομίας και δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε η Τράπεζα να διατηρήσει την άριστη πιστοληπτική της ικανότητα (ΑΑΑ) και να υπόκειται στους ίδιους κανόνες προληπτικής εποπτείας όπως όλα τα πιστωτικά ιδρύματα. Αυτό θα εξασφαλίσει την ποιότητα της οικονομικής κατάστασης της Τράπεζας και θα διασφαλίσει επίσης ότι τα αποτελέσματα μετρώνται με ακρίβεια.

 

5. Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r. (debata)
zapis wideo wystąpień
MPphoto
 

  El Presidente. − El siguiente punto es el informe de Adina-Ioana Vălean, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010: La eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE (2011/2182(INI)) (A7-0047/2012).

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, rapporteur. − Mr President, I would like to start by saluting the efforts of the European Commission to reinforce EU citizenship by giving real substance to citizens’ rights. This was done by introducing the report on citizenship in October 2010. This is indeed what we need in the EU: to take steps forward by engaging Member States, institutions and citizens to fully respect EU law and lift obstacles to the free movement of our citizens.

So far the EU has been less successful and has not given enough priority to ensuring the legal framework is applied in practice. As a result, the free movement of persons has developed less than the other three freedoms. Over the last years an increasing number of petitions have been registered with respect to problems encountered by EU citizens who exercise their right to free movement, accounting for approximately 25% of the total number of petitions received.

Also some progress has been achieved following the adoption of the Parliament report on application of the Free Movement Directive in 2008, of which I was the rapporteur, and also the publication of the Commission’s guidelines for implementation of the Free Movement Directive.

Numerous petitions bear witness to the fact that there are still many problems related to the implementation of the directive: unjustified administrative burdens, particularly for third-country-national family members, including entry requirements and lengthy procedural delays; a lack of recognition of free movement rights for certain registered partners, including those in a same-sex relationship; public policy exceptions to serve economic or security aims which have ignored the principle of proportionality, especially in abuses of expulsion orders; discrimination towards certain nationals and ethnic communities. These are just a few examples of such breaches of European citizens’ fundamental rights.

There is a large gap between the expectation of citizens, who increasingly take free movement for granted and expect the spirit of the Treaty and the legislation to be respected, and the practice of national authorities who insist more on the conditions and exceptions.

To achieve real free movement as well as EU citizenship, Member States need to be pushed to do it, to change their laws and administrative practices. The only institution that can do it is the one that is charged with the task of being the guardian of the Treaties, the European Commission.

An important number of petitions highlighted the problems encountered by citizens on the mutual recognition and free circulation of civil status documents and their effects. Procedures for the recognition of documents can be extremely time-consuming and involve many costs, especially with regard to translation and authentication. There are even Member States which refuse to issue certificates of civil status to persons who intend to engage in a partnership or marriage in another Member State.

Since free movement rights are guaranteed by a mix of European laws and national implementing measures, citizens often find themselves caught up in red tape, being asked to produce an excessive number of documents in original form or authenticated copies and translations. The problem with the recognition of professional qualifications brings delays in job applications that can take months, even years, preventing even the attempt to access the labour market. This hampers labour mobility, which has a positive impact on economic growth. So on and so forth. We have been discussing in the Committee on Petitions all these obstacles which citizens encounter in exercising their rights as European citizens.

Let me conclude by saying that this citizenship report is based on the petitions received from the citizens who address us with their concerns and worries, expecting the European Parliament to protect their rights guaranteed by the Treaty. The signal we are going to give today by voting on this report is an important one. The rights achieved by our citizens should be respected by all, no matter the political family we belong to or the country we come from.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − Mr President, honourable Members, already 20 years ago the Maastricht Treaty enshrined the concept of EU citizenship, and the Lisbon Treaty on European Union places citizens firmly at the heart of the European Union – as it should be. In practice this means, and should mean, that people who travel outside their own country, whether for tourism, study, work, marriage or retirement, should be able to exercise their rights as European citizens as easily as in their own country wherever they are in Europe.

To this end, in October 2010, the Commission presented its first report on EU citizenship, which highlighted the obstacles which citizens may still encounter when travelling within the Union. The Commission proposed specific measures to remove these obstacles. I am glad to see today that our priority is also your priority, the priority of the European Parliament, and I would like to thank the rapporteur Mrs Vălean for the excellent work she has done on the report.

I welcome the fact that the report has been received with considerable interest by the various committees to which it has been submitted for an opinion. The Parliament has a key role to play in further developing EU citizenship. The Commission has taken firm action to ensure that all 27 Member States comply fully with EU citizens’ right to freedom of movement. Thanks to continued political pressure we have achieved concrete results. Most, but not all, Member States have implemented the EU rules on free movement in full and, where Member States have failed to do so, the Commission has not hesitated to use its prerogatives and we have brought infringement proceedings against those Member States.

Mrs Vălean, in your report you quite rightly emphasise the importance of non-discrimination. In April the Commission will present its analyses of the Member States’ national strategies on the integration of the Roma people of Europe. You also stressed your concern that citizens should be informed of their rights; this is indeed an essential point and that is why we have set up the portal called Your Europe, in order to provide citizens in their own languages with detailed information on their rights. In addition to this portal there are 500 Europe Direct centres in the Member States for the same purpose.

Thus, to enable citizens to be better informed and involve them in a debate on the development of the European Union, we have proposed that the year 2013 should be the European Year of Citizens. You have now received this proposal, as has the Council, and we trust that an agreement can be reached swiftly.

The Commission will present its second citizenship report in the course of this European Year of Citizens and it will report on the progress already made and propose new actions to make the EU into an area where justice and citizens’ rights are truly guaranteed. A public consultation for our citizens will be launched very soon, to involve citizens in this important initiative. Mrs Vălean’s report already serves as a contribution for the European Parliament, and my colleague, Vice-President Viviane Reding, will continue to meet you in the coming weeks and months in order to receive your suggestions.

In conclusion, if our joint efforts are to be successful, we must work in tandem and involve our citizens. The Commission is therefore anxious to conduct an open and constructive dialogue with all stakeholders in order to build a Europe that protects citizens’ rights: a Europe for citizens and a Europe at the service of citizens.

 
  
MPphoto
 

  Louis Grech, rapporteur for the opinion of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection. − Mr President, for the past two years the Committee on the Internal Market and Consumer Protection has been advocating the introduction and adoption by the Commission of a Citizens’ Rights Charter. This citizens’ charter would clearly outline citizens’ rights and obligations within the Single Market, especially for European citizens who want to move, sell, shop and work across borders.

The urgent need for such an initiative was confirmed by the Commission’s study on citizens’ top 20 concerns, which was carried out in response to Parliament’s request and which identified the significant informative, legislative and implementation gaps that frustrate the citizens in their everyday lives.

The Commission must now address these concerns by presenting the top 20 solutions as soon as possible, to restore the crucial variable of credibility among citizens to the Market. These measures would correct consumers’ and SMEs’ negative perceptions of the Single Market, thereby boosting their participation in the market and reassuring the citizens that the EU works for them.

 
  
MPphoto
 

  Morten Løkkegaard, rapporteur for the opinion of the Committee on Culture and Education. − Mr President, the Committee on Culture and Education warmly supports the conclusions of this report. Citizens’ rights are indeed important, not only as rights but as a means to show citizens the value of the EU.

For this reason we need a common strategy on how to communicate with citizens. That is why the Culture Committee adopted an opinion stating that it wants ‘a comprehensive communication strategy’. That strategy is not in place and the Commission has done nothing to live up to Parliament’s demands. We have repeatedly asked for this strategy and have received nothing substantial.

Let me remind colleagues that in 2008 all three institutions signed a declaration on Communicating Europe in Partnership. So far, little has happened. If we cannot make this cooperation work we will not reap the full benefit of this initiative and our efforts will be in vain.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka, rapporteur for the opinion of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. − Mr President, first of all my congratulations to Mrs Vălean on her excellent work. It is regrettable that the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs found themselves split into two equal parts when voting on their opinion for the Committee on Petitions. I, as rapporteur, the shadow rapporteurs and the advisers have worked a lot in order to propose a modern approach to the issue. Despite the failure of an opinion due to the final vote, I am satisfied that a number of important proposals were supported by the majority of the members of the Civil Liberties Committee and these are as follows.

The right of Union citizens to move and reside freely within the territory of the Member States cannot be viewed in isolation from other rights and basic principles of the European Union, such as the freedom to provide services, respect for family life and social rights, as well as the mutual recognition of degrees and professional qualifications.

We also urge the Commission to further its analysis of the situation of inter-EU migrants and to take appropriate action to ensure that they genuinely enjoy rights as Union citizens without discriminatory barriers. We call upon the Commission to urge the Member States to systematically bring about a just solution to the situation of stateless persons permanently residing in Member States.

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai, rapporteur for the opinion of the Committee on Constitutional Affairs. − Mr President, regrettably many problems still persist as regards the implementation of European citizens’ rights, including the right to move and reside freely within the EU and electoral rights. One of the greatest obstacles to exercising active Union citizenship is the lack of awareness. We must intensify our efforts to provide useful and accessible information about EU citizenship rights.

2013 will be devoted to citizenship and we should maximise our efforts politically and financially to make the best use of it. As you know, the set of rights attached to EU citizenship is now complemented by a new tool, the European Citizens’ Initiative, which comes into force on 1 April and is very important. In that regard I would like to emphasise that the Vălean report is not the place to determine which committee should be responsible for the hearings after successful ECIs. This matter is being discussed at present in the committee concerned and will be submitted for discussion to Parliament in due course. This is not only disregarding the distribution of competences between committees but is also a blatant attempt to bypass an open debate, which is not something this House should stand for.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Boulland, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord remercier Mme la rapporteure et nos assistants pour le travail effectué.

Ce rapport porte désormais très bien son nom, car il vise la levée des obstacles à la citoyenneté. L'Europe est un projet formidable mais on remarque trop fréquemment qu'elle n'est pas encore parfaitement définie.

Prenons, par exemple, la crise économique. Elle a mis au jour nos faiblesses et nous a permis de construire plus solidement les institutions de régulation de notre marché unique. Pour le citoyen européen, c'est pareil. La commission des pétitions, véritable bureau des plaintes, enregistre tous les jours les doléances de nos concitoyens. Dans trois jours, l'initiative citoyenne européenne complètera ce dispositif. Malgré toutes nos politiques qui appellent à la mobilité, à l'adhésion, aux valeurs européennes, aux échanges, il reste encore beaucoup trop d'obstacles à l'exercice de la citoyenneté. Et un citoyen qui ne se sent pas européen, c'est un citoyen qui n'ira pas voter. C'est un citoyen qui ne verra pas l'intérêt que représente l'Europe dans sa vie de tous les jours.

Avec mes collègues du groupe du parti populaire européen, nous avons fait énormément de propositions, les plus nombreuses, et je souhaite les en remercier. C'est un rapport qui doit produire un sentiment d'appartenance et d'identité européenne qu'il nous faut recréer et entretenir par ces mesures. Notre Europe doit être une Europe qui protège.

Mme la Commissaire Viviane Reding a fait vingt-cinq propositions très concrètes en faveur des citoyens. Elles sont primordiales pour rétablir la confiance entre le citoyen et l'Europe. Mais les propositions contenues dans ce rapport reflètent d'autres attentes de nos concitoyens: les achats en ligne, les déménagements, le droit des enfants, l'emploi, la participation citoyenne, les soins à l'étranger, les jumelages, le droits des minorités, etc. Nous avons encore trop de mal à profiter pleinement des capacités offertes par l'Europe. Les droits s'utilisent, les revendications s'écoutent. Nous en sommes ici les relais.

L'année européenne de la citoyenneté en 2013 devra démontrer aux citoyens qu'avec la libre circulation, il existe aussi une libre utilisation des droits en Europe.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, w imieniu grupy S&D. – Panie Przewodniczący! Sprawozdanie na temat usuwania przeszkód w zakresie praw obywatelskich w Unii Europejskiej, które opublikowała Komisja Europejska w październiku 2010 r., skupia się na 25 największych problemach, z jakimi obywatele zmagają się podczas korzystania z przysługujących im praw w kontekście transgranicznym zidentyfikowanych na podstawie analizy 300 petycji z ostatnich 3 lat.

Obywatele najczęściej napotykają na trudności spowodowane skomplikowanym ustawodawstwem, nadmierną biurokracją, niewłaściwą implementacją prawa oraz zwykłym brakiem dobrej woli ze strony władz danego państwa. W ostatnich latach obserwujemy coraz więcej problemów dotyczących prawa do swobodnego poruszania się – to aż 25% wszystkich składanych petycji. Ważne jest, aby każdy obywatel Unii przebywający w innym państwie członkowskim czuł się pewnie, znał swoje prawa i nie był narażony na jakąkolwiek dyskryminację ze względu na rasę, narodowość, religię lub orientację seksualną. Gratuluję sprawozdawcy dobrego i użytecznego sprawozdania, który – mam nadzieję – pozytywnie wpłynie na sytuację mieszkańców naszej wspólnej europejskiej ojczyzny.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen. – Herr talman! Jag välkomnar detta betänkande och gratulerar föredraganden till ett väl utfört arbete.

Särskilt uppskattar jag att betänkandet lyfter fram att EU:s närmare 80 miljoner funktionshindrade medborgare fortfarande stöter på hinder när det gäller den fria rörligheten. Den fria rörligheten är vår unions kanske allra största bedrift och den måste omfatta alla medborgare.

Betänkandet innehåller många intressanta förslag, t.ex. internetportalen för att nationella, regionala och lokala förvaltningar ska kunna meddela vilka yrkesgrupper de behöver. Detta i syfte att öka och främja arbetskraftsinvandring.

Jag uppskattar också väldigt mycket att de ändringsförslag som jag skrivit under tillsammans med många andra har fått så stort utrymme, nämligen att man uppmuntrar medlemsstaterna att garantera att den fria rörligheten ska gälla alla EU-medborgare och deras familjemedlemmar utan diskriminering p.g.a. sexuell läggning eller nationalitet.

Rättigheterna ska gälla för makar av olika kön och för samkönade partners medlemmar av en EU-medborgares hushåll, inklusive samkönade par. Detta gläder mig särskilt.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken, for Verts/ALE-Gruppen. – Hr. formand! Jeg vil takke fru Vălean og blot sige, at alt det rosende, jeg ville sige, allerede er blevet sagt. Derfor vil jeg nu koncentrere mig om fru Gurmais angreb.

Når vi fra Udvalget for Andragenders side virkelig ønsker at være det gennemgående udvalg i borgerinitiativet, så er det for borgernes skyld, så er det for at give borgerne mulighed for at finde ud af at bruge borgerinitiativet. Det er meget godt, at vi har sådan et mesopotamisk system, som vi selv synes, vi kan finde rundt i; men det kan borgerne altså ikke! Derfor er det en afgørende hjælp til dem, at vi har hele den servicemindede holdning, og derfor foreslår vi, at netop borgerudvalget i Parlamentet, altså Udvalget for Andragender, bliver det organ, som tager hånd om ensartede behandlinger af borgerinitiativet. På den måde ved vi, hvornår høringerne kan afholdes, og på den måde kan vi være sikre på, at Kommissionen og selvfølgelig de relevante politiske udvalg er inddraget fra starten.

Det skal selvfølgelig være sådan, at hele behandlingen af borgerinitiativet bliver seriøs og ikke bliver noget, som borgerne kommer til at opleve som endnu en måde, hvorpå vi ville narre dem ind i et eller andet, så de skulle tro, at vi var et godt system - og så kan de alligevel ikke bruge det. Så derfor: Tak for, at det kom med. Jeg håber, at vi får Parlamentet med os i denne sag.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! W tym sprawozdaniu znalazło się dużo sensownych rzeczy. Zresztą mówiła o tym pani Vălean i rzeczywiście Państwo również wspominaliście o wielu rzeczach, które są tam istotne.

Natomiast sprawozdanie to stało się niestety – prawdopodobnie w wyniku poprawek poszczególnych posłów – pewnym koncertem życzeń. Stało się chaotyczne i zostało do niego włączonych wiele elementów, które nie powinny były się tam znaleźć. W art. 10 czytamy, że sprawozdanie proponuje harmonizację krajowych systemów zabezpieczenia społecznego i konwergencję przepisów podatkowych. Jaki jest sens umieszczania tego w takim sprawozdaniu, nawoływania do tego, żebyśmy ujednolicali systemy podatkowe czy systemy zabezpieczeń społecznych. To powinno być w kwestii i gestii państw narodowych. O tym, jakie podatki powinni płacić Polacy, Szwedzi czy Niemcy, powinny decydować rządy Polski, Szwecji, Niemiec i innych krajów.

Również nie do zaakceptowania jest fragment mówiący o tym, że wzywa się Radę do zadbania, by państwa członkowskie dysponowały środkami budżetowymi wystarczającymi na organizację tego roku. Przypomnę, że z budżetu Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji został wyasygnowany już milion euro do tego, żeby obejść i uczcić ten rok. Nie było tego sensu i nie powinno tak być. Z tego też powodu moja grupa polityczna będzie głosować przeciwko temu sprawozdaniu.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της ομάδας EFD. – Κύριε Πρόεδρε, εξ υπαρχής συγχαίρω την συνάδελφο Vălean για την πολύ καλή έκθεσή της. Η έκθεση βασίζεται στην αρχή ότι κάθε άτομο με ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και Ευρωπαίος πολίτης. Είναι ορθή. Επομένως, η ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρώνει, χωρίς να αντικαθιστά, την εθνική ιθαγένεια. Γι' αυτό και τα δικαιώματα των πολιτών αποτελούν κύριο γνώμονα της έκθεσης και το δικαίωμα προσφυγής στον Διαμεσολαβητή, το δικαίωμα υποβολής νομοθετικών προτάσεων με πρωτοβουλία πολιτών, καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις δημοτικές και τις ευρωπαϊκές εκλογές, αποτελούν αναπόσπαστα δικαιώματα των πολιτών.

Ως μέλος της Επιτροπής Αναφορών, σας πληροφορώ ότι δεχόμαστε πληθώρα αναφορών από τους Ευρωπαίους πολίτες για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Είναι σημαντικό λοιπόν, τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών να κατοχυρώνονται και να περιγράφονται σαφώς από τις νομικές προβλέψεις της Ένωσης και να εφαρμόζονται έτσι ώστε οι πολίτες να νιώθουν εμπιστοσύνη στην Ένωση. Η Επιτροπή Αναφορών προσπαθεί να διορθώσει αυτά τα προβλήματα θέτοντας τους πολίτες στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της. Ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο όλης της φιλοσοφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ευελπιστώ ότι θα κατορθώσουμε να εφαρμόσουμε την αρχή αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Mike Nattrass (NI). - Mr President, you will be aware that many in the UK object – object – to the imposed EU citizenship and do not want it. They love Europe but they hate the EU because it is dictatorial and undemocratic. The following letter from constituent Alan Sheath illustrates this point. ‘Dear Mr Nattrass, on 7 February 1992 Prime Minister John Major signed the Maastricht Treaty. Unbeknown to myself and the vast majority of British subjects, every person in the UK, including Her Majesty The Queen, became a European citizen by ratification. Neither I nor 60 million other British subjects were consulted or asked to vote. I do not want this citizenship so please advise me what measures there are in place to renounce it. I remain content with my British birthright.’

I see from the papers on this debate that the EU is now forcing the UK to wreck its social security systems by opening the floodgates to Europe and the UK is being forced to abide by the rulings of the Court of Justice of the European Union. We do not want foreign legal frameworks so when can the British people have a democratic vote please?

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che il lavoro positivo che è stato svolto dalla collega Vălean, che ringrazio a nome dell'intera commissione, indubbiamente anche all'esito di questo dibattito, offra un importante strumento di valutazione sulla cittadinanza, che è quello offerto dal punto di vista diretto dei cittadini.

Io ringrazio il Commissario Rehn perché, richiamandoci agli impegni assunti dagli Stati membri con il trattato di Maastricht, ha sottolineato che qualunque sforzo verso una maggiore armonizzazione dei sistemi deve essere fatto nel rispetto del principio di sussidiarietà. Con questo non penso di poter convincere i colleghi Nattrass o Migalski, ma perlomeno di dare loro qualche elemento in più di valutazione.

Ringrazio anche le commissioni che hanno dato il loro contributo al lavoro importante svolto dalla commissione che presiedo, vale a dire la commissione per il mercato interno, che con la sua proposta della Carta dei diritti del cittadino sicuramente dà un ulteriore stimolo a un intervento della Commissione europea, la commissione LIBE, che si è concentrata sul tema dei migranti che più volte impegna i lavori della commissione per le petizioni, e anche la collega Gurmai.

Condivido l'idea che non sia questa la sede per definire la competenza della commissione istituzionale che si occuperà dell'organizzazione dell'iniziativa popolare, ma allo stesso tempo ritengo che questa sia la sede pertinente per parlare di migliori servizi offerti ai cittadini. Nella relazione noi indichiamo la commissione per le petizioni come lo strumento che potrà meglio servire il diritto di cittadinanza.

Sono 57 i punti di criticità e i punti di favore che vengono individuati e che ritengo anche non esaustivi di tutte le denunce che i cittadini portano alla nostra commissione. Tuttavia, indubbiamente questi 57 punti forniscono una fotografia importante per il lavoro che la Commissione europea andrà a svolgere per promuovere la cittadinanza europea.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (S&D). - Mr President, it is fantastic to follow on from Mrs Mazzoni. Mrs Vălean, this is a brilliant report, in which you highlight exactly what the European Union is doing wrong – and what is that? It is failing to defend the fundamental rights of citizens.

The Commission must enforce those fundamental rights, which are enshrined in the Treaty. If it does not, we will never be taken seriously within the global political domain, let alone within the legal domain. I welcome also the strong wording used in respect of protection of the Roma and other minorities and the tackling of all forms of discrimination, and also the focus placed on gender and disability.

I also want to address the crucial issue of the fundamental freedom of movement for same-sex couples. There is no decent honourable reason to deny these people their freedom of movement and the right to be with their families. So I say this: if we do not defend the rights of others, how on earth can we expect our own rights to be defended? That is the basis upon which Europe was built.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä kuin kollegani Michael Cashman. Tämä mietintö on hyvä ja tässä nostetaan esille kansalaisille tärkeitä asioita. Tässä nostetaan esille asioita, jotka valitettavan harvoin, itse asiassa eivät koskaan ole kuuluneet huippukokousten ja valtion päämiesten asialistalle.

Otan tässä esille kaksi asiaa, ensiksi vammaisten oikeudet. Me tiedämme, että Euroopassa on 80 miljoonaa vammaista, joilla on vielä monia esteitä liikkuvuudessa ja joiden kohdalla pitäisi todella tehdä paljon parannuksia, jotta kansalaisten oikeudet toteutuvat. Toinen tärkeä asia, joka tässä nostetaan esille, on tämä eurooppalainen terveyskortti. Se oikeuttaa meitä Euroopan unionin kansalaisia saamaan terveydenhuoltoa hätätapauksessa toisessa maassa, mutta väitän, uskallan väittää, että moni suomalainen, moni eurooppalainen ei tiedä tästä oikeudesta mitään – että kuluja korvataan, että voi kääntyä terveydenhuoltotapauksissa, äkillisissä tapauksissa, vieraan valtion palveluihin, toisen EU-maan palveluihin. EU:n ja jäsenvaltioiden pitää tiedottaa näistä enemmän ja poistaa vammaisten esteitä paljon nykyistä tehokkaammin.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, "Uniti nella diversità" è lo slogan con cui l'Europa sintetizza la sua politica verso i cittadini. Questo è l'ennesimo paradosso buonista smentito dai fatti.

Quando si tratta di imporre direttive assurde e sacrifici economici ai nostri cittadini, i trattati impongono agli Stati membri di rimanere uniti. Se non esiste invece il vincolo giuridico, davanti agli eventi che richiedono collaborazione e solidarietà emerge il vero spirito dell'Europa, divisa in ventisette paesi concentrati sulla tutela dei propri particolarismi.

Come si può dimenticare la scandalosa reazione dell'Europa agli avvenimenti della Primavera araba, quando 50.000 profughi sbarcarono sulle coste italiane e gli Stati membri del nord sospendevano il trattato di Schengen? E poi, mentre in Parlamento chiediamo di riempire la cittadinanza europea di un nuovo significato, in Consiglio ben otto Stati membri chiedono, dopo averne beneficiato, la sospensione del Fondo europeo per l'adeguamento alla globalizzazione, cioè del fondo creato per aiutare i nostri cittadini.

L'Europa dovrebbe smettere di usare slogan e propaganda per nascondere tutte queste sue incoerenze agli occhi dei cittadini, cioè dei veri finanziatori del sogno europeo. Se non si è compatti quando si tratta di aiutarli, fare del 2013 l'Anno europeo del cittadino sarebbe solo l'ennesima ipocrisia.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, we are told in this report that many people feel disenchanted with the EU project and it attributes this to citizens’ rights, particularly freedom of movement of people not being implemented. Well, people in my country, the United Kingdom, are certainly disenchanted with the EU, but it is because there is too much freedom of movement and not because there is too little.

Large-scale migration from lower-wage countries in the East to higher-wage countries in the West has deprived the East of key workers and has deprived workers in the West of accommodation and employment. This has got nothing to do with freedoms enjoyed by individuals and everything to do with human beings being treated as though they were depersonalised facts of production that can be moved around to reduce wage rates to a common low level.

There is a complaint that people are discriminated against on the ground of nationality. If only employers did employ their own nationals first – there would be less to be concerned about. Governments should ensure that their own people are put first in jobs and in housing. However, I am afraid employers often prefer to employ foreign workers because they are easier to exploit.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE). - Issemmiet ħafna ċ-ċittadinanza Ewropea li twieldet bit-Trattat ta’ Maastricht. Naħseb illi tajjeb li nfakkru li t-Trattat jagħti wkoll id-dritt ta’ petizzjoni, jiġifieri d-dritt ta’ ċittadin li jħoss li d-dritt tiegħu nkiser ikun jista’ jilmenta dwaru, jagħmel petizzjoni. U l-aħjar mod kif jitħaddem dan id-dritt ta’ petizzjoni huwa appuntu fil-Kumitat Parlamentari li għandna dwar il-petizzjonijiet illi jgħin biex ineħħi l-ostakli li ċ-ċittadin isib quddiemu meta jiġi biex jeżerċita d-drittijiet tiegħu. Dawn l-ostakli huma mniżżlin f’dan ir-Rapport. Jien segwejt dan ir-Rapport ukoll f’żewġ kumitati oħra. Fil-Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili ma rnexxilniex naqblu dwar Opinjoni għal dan ir-Rapport, għaliex – fil-fehma tiegħi – minflok ma ffukajna fuq id-drittijiet li diġà jeżistu u naraw kif jiġu rispettati, ippruvajna nidħlu fi drittijiet u fi kwestjonijiet li ma jaqgħux fil-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. U minħabba f’hekk ma lħaqniex qbil dwar din l-Opinjoni. Fil-Kumitat tas-Suq Intern, kif diġà semma s-Sur Grech, kien hemm Opinjoni wkoll. L-aktar punt li laqatni f’din l-Opinjoni huwa l-kwestjoni tal-one stop shop, jiġifieri li ċ-ċittadin għandu jkollu post wieħed uniku fejn jekk għandu ilment imur bih u mhux irid imur f’postijiet differenti dwar l-istess ilment. Fl-aħħar mill-aħħar, jekk irridu tassew ikunu viċin iċ-ċittadin, l-ewwel ma rridu nagħmlu hu li naraw li d-drittijiet tagħhom bħala ċittadini Ewropej jiġu rispettati.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D). - Señor Presidente, la ciudadanía europea atraviesa hoy un delicado estado de salud. Está siendo atacada simultáneamente por algunos virus que creíamos definitivamente extinguidos.

¿De qué virus hablamos? Una gran distancia entre lo que dicen los Tratados y la Carta de los Derechos Fundamentales y lo que se vive en la realidad; un surgimiento poderoso de los egoísmos nacionales y un vergonzoso retroceso de la libertad de movimientos. Este es el diagnóstico —un mal diagnóstico— y necesitamos poner en marcha una terapia adecuada, la Comisión y el Parlamento juntos.

Tenemos que aprovechar la puesta en marcha de la iniciativa legislativa ciudadana a partir del próximo 1 de abril y tenemos que aprovechar el próximo año, que es el Año de la Ciudadanía Europea. No podemos consentir que se sigan ignorando o se sigan atacando derechos que los ciudadanos tienen reconocidos en nuestros textos fundamentales.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (EFD). - Voorzitter, in theorie klinkt dat natuurlijk allemaal heel mooi: Europees burgerschap en het recht van de Europese burgers om zich vrij van de ene lidstaat naar de andere te begeven, nota bene om te werken. Wie kan daar tegen zijn? De realiteit echter, waarde collega's, biedt een heel ander plaatje, een plaatje dat merkwaardig genoeg niet voorkomt in het verslag dat hier wordt behandeld.

In mijn eigen land, bijvoorbeeld, zijn er in alle centrumsteden zonder uitzondering grote problemen, in het bijzonder met Roemeense en Bulgaarse inwijkelingen, en met name met de Roma onder die inwijkelingen. Zelfs de zeer socialistische burgemeester van de centrumstad Gent liet optekenen, en ik citeer: "Zelfs al willen we een gastvrije en een solidaire stad zijn, als het over de opvang van Oost-Europeanen gaat, is het nu genoeg geweest".

Het is volgens mij onaanvaardbaar dat deze zeer irreële problematiek in dit verslag onder de mat wordt geveegd omwille van een soort blind Europees idealisme, nota bene door een parlementaire commissie die bij uitstek aandacht zou moeten hebben voor de reële problemen van alle burgers, en niet slechts van één categorie.

 
  
MPphoto
 

  Heinz K. Becker (PPE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin überzeugter Bürger der Republik Österreich. Ich bin gleichzeitig überzeugter Bürger der Europäischen Union. Daher begrüße ich ausdrücklich den Bericht der Kommission über die Unionsbürgerschaft 2010 sowie den darauf basierenden Bericht des Petitionsausschusses, weil dieses Projekt erfreulicherweise nicht gescheitert ist, sondern erkannt wurde, was zu verbessern ist. Diese Erkenntnis ist sehr hoch zu loben. Es wurde erkannt, dass es nicht genügt, Bürgerrechte auf ein Blatt Papier zu schreiben, sondern dass gleichzeitig darauf zu achten ist, dass sie in geeignete Gesetze gegossen werden und dann bürgernah und möglichst unbürokratisch umgesetzt werden.

Drei Beispiele: Wie sollen Bürger ihr Recht auf Freizügigkeit umfassend in Anspruch nehmen, wenn es weiterhin Unsicherheiten bei der Wahrung und dem Erwerb von Sozialversicherungsansprüchen gibt? Wie soll der europäische Hochschulraum mit dem Recht auf freien Zugang zur Bildung realisiert werden, wenn Studierende bei der Anrechnung von Universitätsabschlüssen und Studienabschnitten Probleme haben? Wie will man Bürger von ihren Rechten bei der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung überzeugen, wenn die Kostenrückerstattung noch immer oft zu spät, in vielen Fällen nicht vollständig und zu bürokratisch erfolgt?

Ich fordere die Kommission daher auf, diese Erkenntnisse in konkretes Handeln umzusetzen. Dann wird das Europäische Jahr 2013 der Bürgerrechte einen spürbaren und konkret erlebbaren Nutzen für die Bürger haben.

 
  
 

Procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). - A jelentésből kiderül, hogy bár a polgárok körében a leginkább ismert jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog, mégis a benyújtott petíciók alapján a legtöbb panasz éppen ezzel kapcsolatban érkezik. Ez azt jelenti, hogy az uniós polgárok leginkább a szabad mozgáshoz való joggal társítják az EU-t, azt is mondhatnánk, a tagállamok közötti fizikai és virtuális határok eltűnése az integráció legnépszerűbb vívmánya. Ugyanakkor a polgárok az ezzel kapcsolatos jogsérelmekre a legérzékenyebbek. A benyújtott petíciók valóban számos rendellenességre hívják fel a figyelmünket, azonban ne felejtsük el, hogy két tagállam polgárai a mai napig nem érezhetik egyenrangúnak magukat a többi uniós polgárral. Ráadásul nem kapnak megalapozott választ arra a kérdésükre, hogy ez miért van így. Bulgária és Románia schengeni csatlakozásának megmagyarázhatatlan késlekedése a két tagállam polgárainak uniós polgársághoz kapcsolódó jogait sérti. Szükség lenne 27 millió petícióra ahhoz, hogy ez megváltozzon?

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Pre krátkosť času budem hovoriť o dvoch nedostatkoch, ktoré správe vyčítam. Na jednej strane, správa sa vôbec nezmieňuje alebo nezaoberá otázkou rasizmu, a to napriek pripomienkam zo strany mimovládnych organizácií. To je podľa mňa dosť zásadná chyba, keďže rasistické prejavy sú jednou zo závažných prekážok napĺňania občianstva a občianskych práv v Európskej únii a dochádza k výraznému nárastu krajne pravicového extrémizmu v Európskej únii.

Ďalšou problematickou oblasťou je upieranie práva na voľný pohyb osôb v prípade etnických menšín, ktoré je realitou najmä v dôsledku existencie rôznych bariér. O tom, že voľný pohyb etnických či náboženských menšín sa na dennej báze znemožňuje, niet pochýb. Týka sa to najmä Rómov. Vynucovanie zákonného práva na voľný pohyb sa musí diať aj s ohľadom na právo nebyť diskriminovaný a musí byť v tomto zmysle uplatnené, napríklad pri ilegálnych deportáciách alebo iných porušeniach tohto práva. Som presvedčená, že anti-diskriminácia musí byť stredobodom občianstva Európskej únie a musíme dbať o to, aby sa adekvátne transponovala do existujúcich právnych predpisov.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Consider că desemnarea anului 2013 ca „Anul european al cetăţenilor” va spori gradul de informare în ceea ce priveşte drepturile electorale ale cetăţenilor la alegerile din 2014 pentru Parlamentul European, va elimina obstacolele din calea drepturilor cetăţenilor.

Există, în momentul de faţă, o lipsă acută de încredere în clasa politică, iar cetăţenii îşi doresc o mai bună reprezentare şi o implicare mai eficientă în procesul decizional european. În 2013 putem recâştiga încrederea cetăţenilor printr-o serie de măsuri precum accesul uniform la tratament în toate statele membre din Uniunea Europeană, eliminarea obstacolelor cu care se confruntă persoanele cu handicap în momentul exercitării dreptului lor la liberă circulaţie, realizarea unei adevărate coeziuni economice şi teritoriale pentru toţi cetăţenii europeni, o mai bună promovare a iniţiativei cetăţeneşti europene, care va intra în vigoare de la 1 aprilie 2012 şi, nu în ultimul rând, acceptarea României şi Bulgariei în spaţiul Schengen.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Spochybňovanie výlučnej kompetencie členských štátov v otázkach rodiny a manželstva pod zámienkou diskriminácie sa v tomto Parlamente už stalo pravidlom. Nie je tomu inak ani v predloženej správe. V bode 12 spravodajkyňa žiada, aby Komisia presnejšie odpovedala na petície týkajúce sa uznávania dokumentov o rodinnom stave. Ako príklad uvádza petíciu poľskej organizácie Kampaň proti homofóbii. Lenže v tomto prípade odpoveď Komisie bola veľmi presná. Citujem:„Vydávanie certifikátov o osobnom stave je vo výlučnej právomoci členských štátov.“ Ak túto právomoc budeme neustále spochybňovať, zničíme európsky projekt. Viac iniciatívy by sme mali vynaložiť v otázkach, na ktoré vo svojom príspevku upozornila pani Jäätteenmäki.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Conform articolului 45 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, garantarea liberei circulaţii a lucrătorilor implică eliminarea oricăror forme de discriminare pe bază de naţionalitate între lucrătorii statelor membre cu privire la ocuparea forţei de muncă, remunerare şi celelalte condiţii de muncă şi de ocupare a forţei de muncă. Solicităm ridicarea barierelor existente privind libera circulaţie a lucrătorilor români şi bulgari. Aceste bariere îi afectează în egală măsură atât pe lucrătorii migranţi, cât şi pe resortisanţii statului membru - destinaţie, întrucât aceste bariere favorizează dumpingul social.

Având în vedere că anul 2013 este „Anul european al cetăţeniei”, salut lansarea aplicaţiei de colectare on-line OCS, ce a fost dezvoltată de Comisie prin programul ISA şi care va permite începând cu 1 aprilie 2012 semnatarilor unei petiţii şi ai unei iniţiative cetăţeneşti să utilizeze în mod securizat aceleaşi formulare on-line standard.

O felicit pe doamna raportor Adina Vălean pentru raportul domniei sale.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka (Verts/ALE). − Mr President, I am now speaking as a member of the Committee on Petitions and as an MEP from Latvia. I want to remind you of the petitions on the voting rights of non-citizens permanently residing in the Member States.

These petitions were not reflected in the report since they were examined either after 2010, in the case of the Estonian petitions, or before 2010 for the Latvian petitions. But I want to contest here, in the presence of the Commissioner, the position of the Commission and also the explanation just provided by Mr Busuttil that the problem of statelessness and deprivation of basic rights is not within the competences of the European Union. I think that it is within the competence of the European Union because it is discrimination on the basis of origin which is prohibited by the Charter on Fundamental Rights.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE). - Monsieur le Président, je voudrais intervenir, au nom de la délégation française que j'ai l'honneur de présider, sur le considérant I.

Je lis le texte qui parle de l'expulsion des Roms par la France et je voudrais rappeler qu'il est inexact et qu'en vérité, certains citoyens ont été expulsés de terrains privés à la demande des propriétaires et que, une fois qu'ils se trouvaient sur le terrain public, on leur a proposé volontairement de retourner dans leur État d'origine.

Voilà la vérité et je regrette que dans un rapport de grande qualité – je remercie le rapporteur pour notre groupe, Philippe Boulland – une telle inexactitude blessante puisse avoir été écrite.

 
  
 

(Fin del procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, onorevoli deputati, voglio anche ringraziare l'onorevole Adina-Ioana Vălean per il suo eccellente lavoro e l'Assemblea per l'interesse dimostrato per la relazione sulla cittadinanza 2010.

Come ha ricordato il Vicepresidente Rehn, il Parlamento europeo ha un ruolo cruciale nel rafforzamento della politica di cittadinanza. La relazione della Commissione identifica ostacoli che i cittadini devono ancora superare quando esercitano i loro diritti, in modo particolare nel contesto transfrontaliero, e identifica venticinque azioni per superare questi problemi.

Sono lieto di annunciare che la settimana prossima, in qualità di responsabile della politica dell'industria e del mercato interno per quanto riguarda i beni, proporrò al Collegio l'adozione di una di queste azioni, una proposta legislativa che permetterà di semplificare le formalità e le procedure legate all'immatricolazione delle automobili immatricolate precedentemente in un altro Stato membro.

Io voglio anche rispondere ad alcune delle osservazioni che sono state fatte nel corso del dibattito per quanto riguarda la vostra preoccupazione di informare i cittadini dei loro diritti. Questo è essenziale ed è la ragione per la quale abbiamo creato il portale "La vostra Europa" – "Your Europe" – che permette al cittadino di ricevere informazioni dettagliate sui suoi diritti nella sua lingua madre.

Per quanto riguarda l'integrazione dei cittadini Rom, è stato adottato lo scorso anno un quadro europeo, e in virtù di questo quadro gli Stati membri hanno l'obbligo di stabilire delle strategie nazionali per l'integrazione dei Rom. Penso anche al delicato problema della scolarizzazione dei bambini Rom e dello sfruttamento dei bambini Rom. La Commissione ha ricevuto queste strategie e presenterà un rapporto nel corso del mese di aprile di quest'anno.

Nel corso dell'Anno europeo del cittadino, la Commissione presenterà anche il suo secondo rapporto sulla cittadinanza, che farà il punto sui progressi già realizzati e proporrà nuove azioni per fare della nostra Unione uno spazio di diritti e di giustizia per i cittadini. Una consultazione pubblica per associare i cittadini a questa attività verrà lanciata il giorno della Festa dell'Europa il 9 maggio di quest'anno.

Per permettere anche ai cittadini di essere meglio informati e di avere un dibattito sullo sviluppo dell'Unione abbiamo proposto che l'anno 2013 sia quello del cittadino. Onorevoli parlamentari, questa proposta è ora nelle vostre mani e in quelle del Consiglio e noi speriamo che si possa trovare un accordo in tempi rapidi.

In conclusione, il 1° aprile sul sito web della Commissione comincerà l'"initiative citoyenne", che sarà uno strumento anche per rinforzare il rapporto tra cittadini e Commissione europea e quindi rafforzare il legame tra gli europei e le Istituzioni comunitarie. Mi sembra un altro segnale forte che l'Istituzione che rappresento vuole dare a mezzo miliardo di europei.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, rapporteur. − Mr President, the 2010 Eurobarometer survey shows that only 42% of Europeans know their rights, while the special Eurobarometer from 2011 reveals that 85% of Europeans lack sufficient information about the Charter of Fundamental Rights. A Citizens’ Europe for and by the people will only be successful when we ensure that people can exercise their rights in full knowledge of what those rights are and how to benefit from them.

In this context, I welcome the Commission’s proposal to declare 2013 as the European Year of Citizens, aiming to enhance awareness of their rights and the advantages attached to European citizenship. However, looking at the budget allocated for the preparation and implementation of this European Year – EUR 1 million, the smallest ever budget envisaged for such a year – I can only imagine that it will allow for top-down communication measures and not for the tangible actions boosted so often by the Commission.

I also want to draw attention once again to the request made by the Committee on Culture and Education for a comprehensive communication policy on citizens’ rights.

Let me conclude by saying that, for this report today, I have tabled, thanks to the support of 120 colleagues from different political families, an amendment with a paragraph which was unfortunately voted down in the Committee on Petitions. The paragraph called on the Member States to ensure freedom of movement for all EU citizens and their families without discrimination on grounds of their sexual orientation or nationality. I expect all the democratic and pro-European groups in this House to support the report in the vote today in plenary and not act as if on a battlefield, as they normally do in the Petitions Committee, because the report is based on what citizens are requesting and their problems; it is based on petitions and not on wishful thinking, and it should be voted for, no matter what political orientation or country we come from.

My thanks to my colleagues for their work, their kind words and their contributions to this report.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy, a las 11.30 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Europos Sąjungos žmonės vis dar susiduria su kliūtimis, siekdami aktyviai pasinaudoti savo, kaip ES piliečių, teisėmis. Pavyzdžiui, dabartiniai įvykiai, susiję su internetinių svetainių, diskriminuojančių Vidurio ir Rytų Europos šalių darbuotojus, kūrimu parodo, kad Europos Sąjungos piliečių teisėms vis dar kyla grėsmė. Taigi, turime ginti piliečių teisę laisvai judėti, dirbti, nes laisvas darbuotojų judėjimas yra viena iš svarbiausių Europos Sąjungos vertybių ir visi darbuotojai privalo turėti vienodas teises ir jos turi būti gerbiamos visose ES šalyse. Antra, neįgalūs žmonės Europos Sąjungoje kasdien susiduria su daugybe fizinių ir socialinių kliūčių, trukdančių jiems naudotis savo teisėmis, kaip antai įprastai naudotis viešaisiais pastatais, viešomis paslaugomis, laisvai judėti ir naudotis viešuoju transportu, infrastruktūra, informacinėmis technologijomis ir kitomis priemonėmis bei paslaugomis. Deja, bet didžiausios kliūtys neįgaliųjų įtraukimui į visuomenę – tai didelis nedarbo lygis, o neįgaliųjų nedarbas atsiranda dėl nepakankamo pasirengimo darbo rinkai. Todėl valstybės narės ir Komisija vadovaudamosi Europos negalios strategija (2010–2020 m.) privalo imtis kuo aktyvesnių veiksmų, siekiant panaikinti kliūtis neįgaliųjų judumui ir prieinamumui, nes tada išsispręstų daugelis kitų problemų – socialinės izoliacijos, diskriminacijos, nedarbo ir kitos. Be to, raginu valstybes nares kuo aktyviau išnaudoti 2013-uosius – Europos piliečių metus ir kuo geriau informuoti žmones apie ES pilietybės jiems suteiktas teises.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. – Pentru ca cetăţenia europeană să nu rămână un simplu concept şi să vină cu oportunităţi concrete pentru cetăţeni, cred că există nişte lacune legislative, de implementare şi mai ales de informare, care trebuie eliminate. Cetăţenia europeană va fi o realitate atunci când stabilirea într-un alt stat membru nu va aduce dificultăţi suplimentare faţă de situaţia din ţara de origine. La nivel legislativ, ameliorarea sistemului de recunoaştere a calificărilor profesionale, facilitarea portabilităţii pensiilor şi a altor drepturi sociale, accesul mai larg la servicii bancare sau facilitarea reînmatriculării autovehiculelor atunci când acestea sunt mutate dintr-un stat în altul sunt doar cateva exemple de reforme necesare. Cetăţenii europeni nu sunt doar consumatori. Aceştia sunt oameni care se căsătoresc, divorţează, beneficiază de moşteniri ş.a.m.d. Atunci când partenerii au naţionalităţi diferite, respectiv au trăit în mai multe state membre, aceste circumstanţe nu trebuie să complice lucrurile. Recent am adoptat regulamentul privind succesiunile. Avem mare nevoie de astfel de iniţiative, care să stabilească reguli clare şi să simplifice viaţa oamenilor în situaţii cu caracter transfrontalier. Nu în ultimul rând, informarea joacă un rol crucial. Portalul „Europa ta” a fost transformat, oferă informaţii ample despre diferite demersuri şi cred că acesta trebuie promovat şi dezvoltat în continuare.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. – A petíciós bizottság munkáján keresztül az EP közvetlen kapcsolatba kerül azokkal az uniós polgárokkal, akik a törvényhozó testülethez fordultak unión belüli jogaik korlátozásával kapcsolatban. Az uniós polgárságra vonatkozó legutóbbi kimutatás fontos a jogalkotási tervezést illetően, mivel rámutat arra konkrét példákon keresztül, hogy mely területeken milyen nehézségekkel kell megküzdeniük még az uniós polgároknak abban az esetben, ha a szerződésekben garantált jogaikkal kívánnak élni. A polgárokkal történő találkozók alkalmával személyesen is gyakran tapasztalom, hogy bár nagyon sok gazdasági, kulturális és egyéb lehetőség nyitva áll már a belső piac határain belül, de akadnak olyan akadályok és kellemetlen tapasztalatok, amelyek visszatarthatják a tagállamok polgárait a szabad joggyakorlástól. A beérkezett petíciók mintegy tükröt tartanak az intézmények elé és pontos adatokat tartalmaznak, amelyek segítségével tovább tudunk lépni a problémák megoldásában. Nem meglepő azt olvasni, hogy egyes tagállamok még mindig akadályokat görgetnek a szociális jogok, a felsőoktatásban résztvevők vagy a szabadfoglalkozásúak jogainak érvényesítése elé. A 2004-ben és azt követően csatlakozott uniós tagállamok polgárainak még mindig több nehézséggel kell megküzdeniük ahhoz, hogy az EU teljes értékű polgáraiként élvezhessék az EU-Szerződésekben szavatolt jogokat. Az intézmények feladata az, hogy elősegítse az uniós jogszabályok megfelelő tagállami átültetését és megsürgesse a legutóbb feltárt választójogi, szociális, közigazgatási, oktatási és egyéb diszkriminatív jellegű intézkedések orvoslását.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), in writing. – I fully endorse Ms Valean’s report, which in a practical way addresses the often glaring gaps between what EU citizenship delivers on paper and what citizens encounter in reality. The main problem of course is that EU citizens are unaware of their rights and are therefore not in a position to object when these are denied to them. The ‘Your Europe’ website, mentioned several times in the report, is an excellent one-stop shop to find out about Europeans’ rights as citizens and business people in a variety of situations and every effort must be made to promote it. Well-informed citizens are an essential ingredient in a fully-functional Single Market. We MEPs play an important part in conveying this information to our constituents. In this report we also call for public consultations to be made available in all official EU languages, as we did in the Kraków Declaration following the Single Market Forum 2011. An accessible and pro-active consultation policy is a must for meaningful engagement with citizens. We must not rest on our laurels but get to work to lift the barriers identified here which are preventing Europeans from enjoying their rights as EU citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu Kalbant apie žmogaus apsaugą nuo valdžios piktnaudžiavimo, Europos Sąjungos piliečių teisės atitinka aukščiausius standartus. Stipriai pabrėžiamas teisingumo principas kaip valstybės ir piliečio bendravimo pamatas. Visgi Europos Sąjungoje yra valstybių, kuriose iki nėra laikomasi šio principo, o teisingumas neturi nieko bendra su visų lygybe prieš teisę. Tai apima ir nuosavybės teisės nepaisymą, ypač nuosavybės teisės į žemės sklypus Lietuvoje, kur vyksta sovietiniais laikais užgrobtos žemės reprivatizacijos procesas. Labai dažnai žemė nėra grąžinama jos teisėtiems savininkams nepaisant dokumentų, patvirtinančių teisę į nuosavybę. O žemės sklypai atitenka žmonėms, kurie niekada iki šiol nebuvo jos savininkais. Tai veda link finansinio ir korupcinio piktnaudžiavimo ir, svarbiausia, pažeidžia šventą teisę į nuosavybę. Taip valstybė piliečiams taiko įstatymus netolygiai ir selektyviai pažeisdama žmonių teises. Kitas pavyzdys yra susijęs su garsiuoju pedofilijos skandalu Lietuvoje, į kurį yra įsipainioję aukšti teisingumo pareigūnai, įskaitant ir teisėjus. Teismas, policija ir antstoliai daro viską tam, kad atimti iš globėjos vaiką, kuris yra šio įvykio ir auka, ir pagrindinis liudytojas. Viskas vyksta baimės atmosferoje ir valstybės institucijoms demonstruojant jėgą. Atrodo, viso to tikslas yra įbauginti liudytojus, o ne išardyti organizuotą pedofilų grupę. Tai yra piliečių teisių pažeidinėjimo pavyzdys, parodantis, jog tokiose situacijose esama lygių ir lygesnių. Piliečių teisės privalo būti lygios visiems, nepriklausomai nuo žmogaus gyvenamosios vietos ar socialinio statuso.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), na piśmie. – To bardzo ważne, aby Parlament Europejski, instytucja, która de facto jest najbliżej obywatela, wypowiadał się na temat usuwania przeszkód w zakresie praw obywatelskich w Unii Europejskiej. W naszej Komisji Petycji to tak zwany chleb powszedni. Obywatele regularnie zwracają się do nas i wskazują na szereg barier uniemożliwiających im korzystanie z praw obywateli. W najgorszej sytuacji są osoby niepełnosprawne, które codziennie napotykają na wiele przeszkód. Mają utrudniony dostęp do normalnego korzystania z systemu edukacji, do ubezpieczeń lub do środków komunikacji miejskiej. Potrzebny jest spójny system określania stopnia niepełnosprawności w Unii Europejskiej, którego brak często prowadzi do wykluczenia społecznego. Władze publiczne mają obowiązek identyfikować i eliminować przeszkody i bariery ograniczające dostęp osób niepełnosprawnych do korzystania z praw obywateli. Dojście do obiektów i usług dostępnych dla ogółu społeczeństwa, łącznie z transportem, instytucjami publicznymi i miejscami edukacji publicznej i informacji nie jest przywilejem, ale prawem wszystkich obywateli. Nie możemy o tym zapominać, co więcej naszym obowiązkiem jest pilnowanie, aby takie sytuacje nie miały miejsca.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. – Este relatório procura definir e aplicar aquilo a que designam por cidadania europeia, como se fizesse sentido designar os nacionais de cada país, antes de mais, como indivíduos de uma nação europeia. Propõe também uma série de harmonizações, nomeadamente ao nível fiscal e de segurança social, e a promoção do mercado único digital, o que confirma todo o caráter federalista do relatório. Por outro lado, defende ingerências inaceitáveis no funcionamento interno dos partidos políticos ao defender que a adesão a um partido político europeu possa ser proposta mais frequentemente aquando da adesão a um partido nacional, e que se deve promover a participação mais direta dos cidadãos através dos partidos políticos europeus, partindo do princípio de que todos os partidos partilham da mesma forma de funcionamento e do mesmo ideário. Quer assim instituir o pensamento político e ideológico único. Mas existem vozes profundamente discordantes com este rumo, apesar de a maioria do PE tentar ignorar esse facto.

 
  
  

(La sesión, suspendida a las 11.20 horas, se reanuda a las 11.30 horas)

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME ISABELLE DURANT
Vice-présidente

 

6. Sprawy różne
zapis wideo wystąpień
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). - Madam President, I forgot to sign the attendance register yesterday and would like the Minutes to record that I was present. I signed in a group meeting and was then in other places in Parliament. Could this matter be referred to the relevant service, so that my voters do not think I am lazy?

***

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser (S&D). - Madame la Présidente, je voudrais vous demander puisqu'il n'y a pas d'urgence durant cette session d'intervenir pour que le Président du Parlement lance un appel pressant aux autorités indiennes pour empêcher l'exécution de Devinder Pal Singh Bhullar, qui risque d'être exécuté le 31 mars. Il y a donc extrême urgence. Nous menons un combat contre la peine de mort et il me semble que c'est quelque chose qu'il faut soutenir de toute urgence. Donc, demandez à M. Martin Schulz d'intervenir auprès des autorités indiennes.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Madame De Keyser, ce sera transmis au Président pour intervention rapide.

***

 
  
MPphoto
 

  Alejandro Cercas (S&D). - Señora Presidenta, quiero que conste en el Acta de esta sesión, en nombre de los 23 diputados españoles del Grupo Socialista, que vamos a participar en esta votación porque a ello nos obliga la representación parlamentaria, pero que somos solidarios con los millones de trabajadores que ahora mismo están en huelga en España, que compartimos sus razones, porque la reforma laboral realizada en España agrede los derechos individuales y colectivos, debilita la negociación colectiva y el diálogo social y va contra la Carta Social Europea y nuestra Carta de los Derechos Fundamentales.

***

 
  
MPphoto
 

  Thijs Berman (S&D). - Madame la Présidente, je voudrais tirer profit de cette réunion pour vous demander de condamner très fermement le coup d'État au Mali et d'exiger le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans ce pays. Je saisis également cette occasion pour saluer les élections démocratiques qui se sont déroulées au Sénégal et l'élection du nouveau président, M. Macky Sall.

(Applaudissements)

 

7. Głosowanie
zapis wideo wystąpień
MPphoto
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle l'Heure des votes.

(Pour les résultats des votes et autres détails les concernant: voir procès-verbal)

 

7.1. Międzynarodowa Grupa Badawcza ds. Kauczuku (A7-0060/2012 - Vital Moreira) (głosowanie)

7.2. Prawa osób podróżujących drogą lotniczą (A7-0053/2012 - Keith Taylor) (głosowanie)

7.3. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa (A7-0070/2012 - Bernhard Rapkay) (głosowanie)

7.4. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa (A7-0073/2012 - Bernhard Rapkay) (głosowanie)

7.5. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa (A7-0074/2012 - Bernhard Rapkay) (głosowanie)

7.6. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa (A7-0075/2012 - Bernhard Rapkay) (głosowanie)

7.7. Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 (A7-0063/2012 - Rui Tavares) (głosowanie)
 

- Avant le vote:

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, rapporteur. − Madam President, the legal act that we are adopting today deals with questions of life and death for the most vulnerable population in the world: refugees. I should be happy but I am not, because it has taken us two years to reach this compromise. Treaties call this a ‘codecision’ procedure, but it is nothing of the sort. Without a deadline at first reading it is at best a ‘co-indecision’ procedure and at worst a tacit veto given to Council. Dear colleagues in Parliament, dear colleagues in the Council, a simple interinstitutional agreement will do. Let us do away with this co-indecision procedure and find a true, fair and efficient way to do law in the European Union.

 

8. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą: Patrz protokól
zapis wideo wystąpień

9. Głosowanie (kontynuacja)
zapis wideo wystąpień

9.1. Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (A7-0078/2012 - Vital Moreira) (głosowanie)

9.2. Instrumenty pochodne, partnerzy centralni i repozytoria transakcji (A7-0223/2011 - Werner Langen) (głosowanie)
 

- Avant le vote:

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, vice-président de la Commission. − Madame la Présidente, la Commission se félicite de l'accord politique intervenu sur EMIR, mais souhaite que le procès-verbal mentionne ses objections juridiques concernant l'une des dispositions du texte. La Commission considère que l'article 67, paragraphe 3 doit être supprimé. Selon la Commission, l'article 290 doit être interprété comme signifiant qu'elle est autonome dans la préparation et l'adoption des actes délégués. Les considérants standard sur les avis d'experts contenus dans les protocoles d'accord convenus entre les trois institutions reflètent cette interprétation. Il est par conséquent inacceptable, et contraire à l'article 290, d'aller au-delà du considérant prévu par le protocole d'accord et d'introduire une obligation de consulter des experts dans une disposition matérielle.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen, Berichterstatter. − Frau Präsidentin! Zu dieser Rechtsfrage wird die Ausschussvorsitzende gleich Stellung nehmen. Rat und Parlament haben diesen Antrag der Kommission zurückgewiesen. Es herrscht also Einigkeit in beiden gesetzgebenden Institutionen, dass der Antrag nicht berechtigt ist.

Lassen Sie mich aber einige wenige Ausführungen zu dem Projekt machen. Wir verabschieden mit dieser Derivateverordnung eines der Herzstücke der Finanzmarktregulierung. Dreieinhalb Jahre nach der Lehman-Pleite stellen wir künftig sicher, dass außerbörsliche Derivateverträge zentral abgewickelt, mit Eigenkapital unterlegt und gemeldet werden müssen. Das Volumen betrug im Jahre 2011 708 Billionen US-Dollar, das Zwölffache des Weltsozialprodukts aller sieben Milliarden Menschen. Mit der neuen Regulierung erhalten die Aufsichtsbehörden endlich Einblick in diesen großen und undurchsichtigen Markt. Das Risiko der Finanzinstrumente wird gemindert. Über zentrale Gegenparteien, die in Zukunft bei jedem Abschluss zwischengeschaltet werden müssen, haben wir strenge Anforderungen geschaffen, einschließlich der Regulierungen für Institutionen aus Drittstaaten.

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen, auch bei der Kommission, bei Kommissar Barnier. Für bedauerlich halte ich es, dass uns die Geschäftsordnung bei einer so wichtigen Abstimmung keine eingehende Debatte erlaubt. Angesichts dessen, dass sich die sogenannten informellen Triloge häufen, plädiere ich für eine baldige Änderung dieser Bestimmungen. Denn seit dem Juli 2011, als es die Debatte hier in diesem Parlament gab, ist das Ergebnis im Trilog verhandelt worden, und wir haben nicht die Möglichkeit, hier darüber zu reden. Hier muss die Geschäftsordnung geändert werden!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles (ALDE), Chair of the ECON Committee. Madam President, I note what the Commissioner said with regard to Article 67(3), but we do not intend to delete it. The article says ‘before adopting a delegated act, the Commission shall endeavour to consult ESMA’. ESMA is not made up of Member State experts; it is an independent regulatory authority and this House forcefully upholds the independence of that body. They are not Member State experts, and the article does not impose an obligation. Therefore, for this and other reasons, we do not share the opinion of the Commission that it infringes Article 290 TFEU, nor indeed the Interinstitutional Agreement to which the Commission has also referred. I wish this to be placed on the record.

 

9.3. Minimalne wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (A7-0042/2012 - Elisabeth Morin-Chartier) (głosowanie)

9.4. Współpraca administracyjna w obszarze podatków akcyzowych (A7-0044/2012 - David Casa) (głosowanie)

9.5. Preliminarz wpływów i wydatków na rok 2013 - Sekcja 1 - Parlament (A7-0062/2012 - Derek Vaughan) (głosowanie)

9.6. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - Wniosek EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - Wznoszenie budynków / Hiszpania (A7-0066/2012 - Barbara Matera) (głosowanie)

9.7. Zmiana Regulaminu z uwagi na rozwój stosunków Parlamentu Europejskiego z instytucjami reprezentującymi rządy krajowe po wejściu w życie Traktatu z Lizbony (A7-0039/2012 - Alain Lamassoure) (głosowanie)

9.8. Sytuacja na Białorusi (B7-0178/2012) (głosowanie)
 

- Avant le vote:

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR). - Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Jak pamiętacie, dwa tygodnie temu w Strasburgu odłożyliśmy głosowanie nad oświadczeniem o Białorusi o dwa tygodnie. Dokonało się to w dzień po tym, jak Łukaszenka zrezygnował z prawa łaski dla dwóch oskarżonych o zamach w metrze mińskim. Argumentowałem wtedy, że będzie to odczytane w Mińsku jako wyraz słabości. Niestety tak się stało. W dzień po tym, jak my przełożyliśmy przyjęcie tego oświadczenia, wykonano wyroki śmierci przez rozstrzelanie na tych dwóch młodych ludziach, którzy byli oskarżeni o zamach w Mińsku. Jest to w moim przekonaniu dowód na lekcję, jak należy postępować z Białorusią i z Łukaszenką. Mam nadzieję, że już nigdy więcej nie będziemy cofać się w wysiłkach, aby Białorusini żyli w demokracji i wolności, tak jak im się to należy. Dzisiaj proszę o głosowanie za tą rezolucją. Mam nadzieję i jestem pewien, że tak się stanie.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Protasiewicz (PPE). - Pani Przewodnicząca! Chciałbym bardzo krótko odnieść się do słów pana posła Migalskiego. Rzeczywiście przyłączam się do apelu o to, aby dzisiaj zagłosować nad wszystkim poprawkami i tekstem rezolucji, ale nie zgadzam się z jego oceną, że nasza decyzja sprzed dwóch tygodni była wyrazem słabości, która doprowadziła do wykonania egzekucji. Została ona najprawdopodobniej wykonana przed naszą decyzją, na początku tygodnia strasburskiego. Egzekucje odbywają się na Białorusi w tajemnicy. Nie wiemy dokładnie, kiedy ona nastąpiła. Jest więc zbyt daleko idącą insynuacją, że nasza decyzja sprzed dwóch tygodni doprowadziła do pogorszenia tej sytuacji. Liczyliśmy dwa tygodnie temu na zmianę polityki białoruskiej. Nie udało się. Dzisiaj dajemy wyraźnie znak naszego braku zgody na to, co się w tym kraju dzieje. Bardzo proszę o głosowanie za tą rezolucją.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin (S&D). - Madam President, I am not going to comment. I support what Mr Protasiewicz just said but yesterday evening, at the last moment, the ECR Group introduced split votes on two amendments, No 6 and No 2. The Socialist Group was not able to react because of this, but now I would like to ask for a roll-call vote on the second part of both amendments. It is about the death penalty, a fundamental issue for the EU. Now we have the chance to show again our commitment to its abolition and we want this to happen in a clear, transparent and decisive way.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). - Madam President, I object to there being a roll-call vote because we have had this before. There is a clear procedure for requesting a roll-call vote. If people want one then they should follow that. If we allow a roll-call vote on this because somebody requests it, then we could all request roll-call votes on all the bits that interest us, could we not?

 
  
 

La demande de vote par appel nominal n'est pas acceptée plus de 40 députés s'y étant opposés.

 

9.9. Powołanie członków Komisji Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy (głosowanie)

9.10. Europejski Fundusz na rzecz Demokracji (A7-0061/2012 - Alexander Graf Lambsdorff) (głosowanie)

9.11. Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Serbii (B7-0188/2012) (głosowanie)
 

- Avant le vote:

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE). - Madam President, it has come to my knowledge that Serbia has not yet sent the signed agreement on integral border management (IBM) to the EU facilitator of the Belgrade/Pristina dialogue, Mr Robert Cooper. This agreement was reached on 24 February in the dialogue with Pristina and was one of the key reasons Serbia was granted candidate status on 1 March. Pristina sent the official and signed copy of the agreement to Mr Cooper while Belgrade has not yet done so. Implementation of the IBM is of utmost importance; Belgrade needs to act.

I call on the Serbian Government to hand in these documents and thereby keep its credibility and demonstrate its commitment to implementation of the agreement. I speak on behalf of all the shadow rapporteurs, whom I thank for their constructive work on the report.

 

9.12. Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Kosowa (B7-0187/2012) (głosowanie)
 

- Avant le vote:

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). - Madam President, first I should like to thank all the shadow rapporteurs for the very good and constructive cooperation on a report that strongly supports the European perspective for Kosovo. I should like to make one remark and one request.

The remark is that two months have passed since the report was voted on in the Committee on Foreign Affairs in January and many things have happened in and around Kosovo, for example the positive outcome of the dialogue between Pristina and Belgrade, and the Council conclusions which paved the way for a further European perspective and integration for Kosovo. That is why I tabled about 11 amendments which refer to these events and I would like to ask you to support them.

I have one request for the S&D Group, which refers to the first amendment that we are going to vote on now – Amendment 13 – which also refers to the outcome of the dialogue. I believe that placing this amendment right at the beginning is not right. I think it should go under paragraph 2, which refers to the dialogue and I would like to ask the S&D Group rapporteur to accept this repositioning to a different place. If the S&D Group does not accept that, I would ask Members to vote against it because the issues are covered in paragraph 2.

 
  
MPphoto
 

  Libor Rouček, on behalf of the S&D Group. – Madam President, we oppose this repositioning; we would like to vote on the amendment as it is.

 
  
 

- Avant le vote sur l'amendement 3:

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). - Da der Änderungsantrag im Text ohnehin ausgeführt ist, dachte ich, ich bräuchte es nicht erwähnen. Es geht darum, die aktuellen Ereignisse der letzten zwei, drei Tage auch im Bericht unterzubringen. Der Wortlaut soll jetzt wie folgt aussehen:

‘Welcomes the intention of the Commission to launch a feasibility study for the Stabilisation and Association Agreement between Kosovo and the EU Union, as taken note in the General Affairs Council conclusions of 28 February 2012, and welcomes in particular the official launch of that study by Commissioner Füle on 27 March 2012 during the first meeting of Kosovo’s National Council for European Integration and hopes that it can be finished at the latest in autumn 2012’.

 
  
 

(L'amendement oral est retenu)

 

9.13. Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Turcji (B7-0189/2012) (głosowanie)
 

Avant le vote sur l'amendement 26:

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE). - Madam President, I would like to add as an oral amendment ‘ethnic and religious communities’.

 
  
 

(L'amendement oral est retenu)

- Avant le vote sur l'amendement 14:

 
  
MPphoto
 

  Raimon Obiols (S&D). - Señora Presidenta, voy a leer el texto de la enmienda oral que reemplazaría a esta enmienda 14 en inglés:

‘strongly condemns the recent attacks against European offices of the Turkish newspapers and calls for coordinated investigation into these attacks’.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). - Frau Präsidentin! Meine Fraktion hat den ursprünglichen Änderungsantrag eingebracht. Wir bedauern, dass es nicht möglich ist, die Zeitung „Zaman“ hier zu nennen, denn es war nur diese Zeitung, auf die die Anschläge in Köln, in Paris, in London, in Rotterdam und in Zürich verübt wurden. Wir werden als Fraktion trotzdem dem Änderungsantrag des Kollegen Obiols zustimmen, um zum Ausdruck zu bringen, dass die Pressefreiheit für uns zentrales Ziel ist.

 
  
 

(L'amendement oral est retenu)

- Avant le vote final:

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD). - Madam President, I will just read the oral amendment; it is very brief. ‘Considers that membership negotiations with Turkey should be suspended until Turkey terminates the visa-free agreement which it signed in 2009 with the regime of the President of Syria, Bashar al-Assad’.

 
  
 

(L'amendement oral n'est pas retenu plus de 40 députés s'étant opposés à sa prise en considération)

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE). - Madam President, this has nothing to do with an oral change to the text. It is a normal amendment which should have been introduced during the normal proceedings. I am against.

 

9.14. Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Czarnogóry (B7-0190/2012) (głosowanie)

9.15. Ramy ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach europejskich (A7-0051/2012 - Sebastian Valentin Bodu) (głosowanie)
 

- Avant le vote sur l'amendement 1:

 
  
MPphoto
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE). - Aş dori să adaug cuvântul „voluntar” la punctul 18a, pentru a fi mai clar termenul.

 
  
 

(L'amendement oral est retenu)

 

9.16. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) - sprawozdanie roczne 2010 (A7-0058/2012 - Iliana Ivanova) (głosowanie)
 

- Avant le vote final:

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (S&D). - Madame la Présidente, il me semble que vous êtes allée un peu vite avec le vote sur le deuxième paragraphe du paragraphe 89. Je demande une vérification électronique sur le deuxième paragraphe.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Je suis désolée mais il a été adopté. Je ne peux pas satisfaire votre demande.

 

9.17. Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r. (A7-0047/2012 - Adina-Ioana Vălean) (głosowanie)
 

o

o o

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). - Frau Präsidentin! In den Abstimmungslisten ist mein Bericht als Initiativbericht ausgewiesen worden. Es handelt sich aber geschäftsordnungstechnisch um eine Empfehlung an den Rat. Das ist ein anderer Charakter. Wir hätten über den Bericht auch gar nicht abstimmen müssen, da er nach der Geschäftsordnung ja als angenommen gilt, wenn es keine Änderungsanträge der Fraktionen gibt. Ich bitte, die Dokumente gegebenenfalls zu korrigieren, um das richtigzustellen.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Merci Monsieur Lambsdorff, ce sera pris en compte.

Ceci clôt l'Heure des votes.

 

10. Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
zapis wideo wystąpień

11. Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
zapis wideo wystąpień

12. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
zapis wideo wystąpień
 

Explications de vote orales

 
  
  

Recommandation pour la deuxième lecture: Rui Tavares (A7-0063/2012)

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, both the asylum issue and the immigration issue are unique to each Member State, so I fundamentally oppose any move towards creating any form of common European asylum system. A one-size-fits-all measure as suggested in the report on the European Refugee Fund is not the answer as it cannot possibly take into account the specificity which each Member State faces with asylum and immigration. I would like to highlight that some Member States, my own in particular, already have a number of measures to assist asylum seekers and those fleeing persecution.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). - Voorzitter, ik heb tegen het verslag over het Vluchtelingenfonds gestemd, omdat ik het niet eens ben met de beslissing van de Commissie juridische zaken van het Parlement om eigenhandig artikel 80 van het Verdrag van Lissabon buiten werking te stellen. Naar mijn mening had de commissie zich ook over deze vraag moeten buigen. Door dat niet te doen, ontstaat er nu een situatie dat de wetgevende instantie op de stoel van rechtsprekende instantie is gaan zitten. En dat is fout in elke democratie.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, an obvious point about immigration is that people do not lightly uproot themselves and cross the world in order to settle in another country without having chosen that country with some care. The experience of countries which have run proper immigration policies is that new settlers are grateful and patriotic and happy to be there, which is why they came in the first place. The difficulty of a system which forces economic migrants into the category of claiming refugee status bogusly is that they begin the relationship with a new state on the basis of a lie. The experience of getting in under false pretences is bound to teach them to despise the authorities of the country in which they have arrived.

It seems to me crazy at a time when we are admitting a certain amount of labour that we are doing so through a route which is based on falsehood on both sides, rather than having, as Canada, Australia, and a number of other countries do, a points-based system where people are chosen on the basis of their skills.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR). - Pani Przewodnicząca! Kiedy dyskutujemy o uchodźcach zbyt często – mam wrażenie – popadamy w demagogię z jednej i z drugiej strony. Bo rację mają oczywiście wszyscy ci, którzy mówią, że bardzo często prawo do uchodźstwa z powodów politycznych jest nadużywane poprzez ludzi, którzy w istocie emigrują z powodów ekonomicznych. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że nie wolno – jak to się mówi w Polsce – wylewać dziecka z kąpielą. Otóż ja pochodzę z kraju, z którego na przestrzeni wieków bardzo wielu ludzi musiało uciekać z powodów politycznych i znajdowali gościnę w innych krajach. Europa jest atrakcyjna, dlatego że jest przestrzenią wolności i powinna być gościnna dla wszystkich tych, którzy wolności w swoich krajach bronią, a nie mogą w nich żyć.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). - Madam President, I voted against this report which I see as an attempt to move towards a common European asylum system, which I am opposed to. Although cooperation between EU Member States regarding refugees and their resettlement is necessary, I do not wish to see a growing EU competence in this area. While we have the responsibility to deal with genuine asylum seekers, a one-size-fits-all approach does not work.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Madam President, I voted against the report on the European Refugee Fund as I strongly believe that both asylum and immigration should be individual Member State national responsibilities. I would therefore oppose any move towards creating a common European asylum system. Any such attempt at a one-size-fits-all measure created to cover all EU Member States would, I believe, end in failure. On top of this, in many Member States including my own, the United Kingdom, which has already taken a disproportionate number of refugees in recent decades, this would not work. The UK has actually done much to help asylum seekers and refugees who already find themselves within its borders.

I accept that as much as possible must be done to help those who genuinely seek political refugee status, but the measures that this report proposes are not the best way of going about trying to improve matters.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, äänestin tämän pakolaisrahaston perustamisen puolesta, vaikkakin jokaisella jäsenvaltiolla on oma vastuu omasta pakolaispolitiikasta. Näin tulee säilyttääkin jäsenvaltioilla oma vastuu siitä, mutta me tarvitsemme myös Euroopan laajuisia koordinoivia toimia, koska monelta osin tämä pakolaisvirta on ollut hallitsematonta. Me tarvitsemme tätä uudelleen sijoittamista, josta tässä esityksessä puhutaan. Mutta ennen muuta lähtökohdan pitää olla se, että me eurooppalaisina olemme tukemassa maita, joista nuo ihmiset tulevat, demokratiakehitykseen, koska ei ole kenellekään hyvä joutua jättämään oma kotipaikkansa, omat juurensa. Lähtökohta pitäisi olla se, että me toimisimme sen puolesta, että näistä uhanalaisista maista tulevat ihmiset voisivat asua omilla kotiseuduillaan, rakentaa sinne demokratiaa ja viedä sinne näitä eurooppalaisia arvoja. Mutta niin kuin sanoin, tässä tilanteessa, kun meillä on hallitsematonta maahanmuuttopolitiikkaa Euroopan unionin tasolla, niin tarvitaan koordinaatiota, mutta jäsenvaltioilla pitää kuitenkin säilyä se oma päätösvalta, minkä verran kukin maa maahanmuuttajia ottaa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Campbell Bannerman (ECR). - Madam President, at a time of economic difficulty across the world, and particularly in the eurozone, and with the EU budget itself under enormous pressure, I cannot see the justification for shelling out huge amounts of cash this way. The report talks of up to EUR 6 000 per head per refugee, and a minimum of EUR 4 000. Britain has a noble history of providing shelter to genuine asylum seekers and takes more than its fair share of the load, but these common EU priorities of ‘resettlement’ are unwelcome, unhelpful and unaffordable. That is why I voted against this fund.

 
  
  

Rapport: Werner Langen (A7-0223/2011)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, this is one small step towards the creation of a pan-European policy on financial services. The direction however is clear when you put them all together. We are moving invigilatory power from national authorities to the new regulatory institutions which we have set up in Brussels and the result of that shift is a move away from the successful model that we have seen – which has made London the most successful financial centre in the world – to something far more government run and restricted.

I was talking to an Italian friend in the EPP just before the vote and he said, ‘What are you complaining about, you British? You will still have the most free market system in Europe,’ and I said, ‘Yes, well, that is rather like saying that we will have the best cricket team in Europe. It is not really where the competition is.’ The competition is on other continents and it is a competition that we are losing.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR). - Pani Przewodnicząca! Głosowałem za sprawozdaniem, ponieważ będąc osobą zasadniczo sceptyczną i ostrożną, jeśli chodzi o kolejne regulacje, uważam, że w tej konkretnej dziedzinie, w której mówimy o bardzo skomplikowanej rzeczy, wprowadzana współpraca i regulacja może być owocna, zmniejszając ryzyko. Chciałbym powiedzieć, że ryzyka dla rynków finansowych są dzisiaj jednym z powodów, dla których obywatele Europy i inwestorzy mają mniejsze zaufanie do naszego kontynentu, co odbija się na kryzysie, z którym wszyscy mamy do czynienia.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). - Madam President, I voted in favour of this report which aims to reduce the risks posed by the derivatives market through increased transparency. This would fulfil the G20 commitment that all OTC derivative contracts should be cleared through CCPs at the end of 2012. When dealing with legislation which affects financial services we should aim to find a balance between preventing unnecessary risky practices and still allowing the financial services sector to grow and do business in a competitive way.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea acestui raport deoarece susţin stabilirea unui domeniu de aplicare mai larg pentru contractele extrabursiere standardizate. Aceste dispoziţii sunt necesare pentru a îmbunătăţi transparenţa şi pentru a gestiona mai bine riscurile sistemice de pe piaţa instrumentelor derivate extrabursiere.

Totodată, este necesară introducerea unor cerinţe uniforme, pentru ca activitatea contrapartidelor centrale şi a registrelor centrale de tranzacţii să se desfăşoare în bune condiţii. Susţin necesitatea creării unor instrumente mai puternice, astfel încât firmele să suporte mai bine riscurile asumate. Trebuie păstrată o proporţie bine determinată în reglementări, pentru a evita costuri ridicate şi preţuri mărite pentru consumatori.

De asemenea, este necesară o aplicare uniformă în toate statele membre a obligaţiei de compensare, pentru ca plata să funcţioneze în condiţii normale.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Madam President, there are a number of lessons to be learnt from the financial crisis. One of the lessons is that governments should stop spending more money than they actually collect in taxes, and be more responsible. That is one of the reasons we find the levels of debt we do right across the EU. Actually, one of the problems with the whole eurozone crisis at the moment is that governments are simply spending more money than they have.

The other issue we should tackle is the balance sheets of banks. For far too long these derivatives have sat on banks’ balance sheets and have not been properly accounted for. The directors of those banks often do not know what is on the balance sheets, and one of the problems is that the IFRS standards, which the Commission has been so keen to promote, actually give an inaccurate picture.

Another problem is that when one of these contracts blows up, the counterparties should have enough capital to make sure that they can pay out. Those are issues which we saw during the crisis when CDOs and CDSs blew up and not enough provision had been made. We need more transparency in banking and more transparency on the balance sheet, to make sure we learn the lessons of the crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (EFD). - Signora Presidente, approfitto della dichiarazione di voto – ho votato a favore di questa relazione – per richiamare l'attenzione dell'Aula, o almeno di quello che resta dell'Aula, su una dichiarazione molto importante, la dichiarazione del Premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz il quale – leggiamo nel periodico dell'Università della Columbia, presso cui è docente di economia – ha rivelato che le decisioni della BCE avverrebbero secondo le direttive di un organismo poco noto denominato International Swaps and Derivative Association.

Dichiarazioni a dir poco preoccupanti. Vuole accertare l'Unione europea se queste dichiarazioni così impegnative e importanti corrispondono al vero? Perché di tutto quello che si viene a sapere sui derivati una cosa è certa: c'è un organismo, c'è un traffico misterioso che consente alla grande speculazione internazionale di decidere le politiche che poi si impattano sulla testa delle persone fisiche, degli uomini e delle donne che lavorano e che producono nei paesi membri, e questo non corrisponde alla nostra visione di un'Europa che deve essere l'Europa dei popoli e delle regioni e non dei banchieri.

 
  
  

Rapport: Derek Vaughan (A7-0062/2012)

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, I welcome the fact that the report on revenue and expenditure for 2013 authored by a Welsh colleague, Derek Vaughan, suggests a more modest increase – of 1.9% – to the 2013 budget. Nevertheless, I would still maintain that there should be no increase in the budget, particularly due to the increased pressure and stress that national budgets are currently facing.

Within the report there are, however, many positive examples of how Parliament can reduce its expenditure for next year. In particular, I supported the proposal that the European Parliament should have a single seat. This would make substantial savings, as illustrated in a number of publically available reports, and would further help to avoid the wasteful duplication of office space and the unnecessary journey to Strasbourg every month. It is high time that we demonstrate that we truly understand the necessity of making cost savings, especially when Member States themselves are having to significantly tighten their belts.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). - Voorzitter, de raming van de begroting voor 2013 geeft geen blijk van substantiële besparingen. Slechts het aandringen op één enkele zetel voor het Parlement is een stap in de goede richting om dit geldverslindende project af te slanken. Ik stem dan ook tegen dit verslag.

Voorzitter, de beste vorm van besparing is natuurlijk het opdoeken van dit Mickey Mouse-Parlement. Alle lidstaten zijn reeds voorzien van uitstekende parlementen die middels hun volksvertegenwoordiging een afvaardiging hebben in de Raad. Ik voorspel een besparing van een kleine twee miljard euro.

In de tussentijd is het natuurlijk van de gekke dat er voor enorme licentiebedragen wordt gewerkt met stokoude microsoftsoftware, terwijl dit natuurlijk open sourcesoftware zou moeten zijn. Open source zorgt niet alleen voor het verdwijnen van licentiekosten, maar ook voor een aanzienlijke verlaging van IT-ondersteuning.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, in 2012 the UK contribution to the EU budget will be just over EUR 19 billion according to the Treasury’s Pink Book. To put that figure in context, all of the savings that we have made in our domestic spending – changes in child benefit, changes in housing benefit, the cut in local government grants – all of those things put together come to 8.6 billion. In other words, all of our austerity measures have saved only a third of our contributions to the EU budget. And where is that money going? If anyone is watching me on EuroparlTV at the moment they may be the single most subsidised square yard in discovered space. EuroparlTV costs EUR 67 000 per hour of emission and attracts at peak 900 viewers. Or maybe some of the money is going to the House of European History at the cost of GBP 131 million. Maybe it is going on the 6.6 million of entertainment allowances that the Commission had last year.

It cannot be morally right, and it is surely economically indefensible at a time when all 27 Member States are struggling to make administrative savings, that every euro they spend is sent here to be squandered by the Brussels authorities.

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin (ECR). - Madam President, the report on estimates of revenue and expenditure for 2013 contains a number of cost-saving measures which I am happy to support in order to reflect the struggle of our own Member States, which they continue to face and have done on a year-to-year basis in their own budgets since the financial crisis in 2008.

I welcome efforts to change working methods in Parliament, which I feel can be done in very many ways. Perhaps the most important measure, however, is that a single seat for the European Parliament could lead to very substantial savings. The general public are rightly outraged at the staggering figure of over EUR 450 million per year it takes to maintain the Strasbourg seat. It is unacceptable and must be stopped, and I urge colleagues from all Member States to support this cause.

I look forward to upcoming reports detailing avenues for savings in Parliament’s budget for 2013 and I hope that they will find further possibilities for efficiency. In recognising the calls for savings and the importance of the paragraph on the Strasbourg seat, I have decided to vote in favour of this report.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR). - Pani Przewodnicząca! Żadne stanowisko Parlamentu Europejskiego, żadne nasze wezwania do oszczędności i żadne nasze zaklinania rzeczywistości, żeby obywatele bardziej wierzyli w instytucje europejskie, nie będą szczere i nie będą skuteczne, jeżeli raz na zawsze nie przeprowadzimy skutecznie reformy, która doprowadzi do jednego miejsca posiedzeń Parlamentu Europejskiego. Nie chcę się wypowiadać, w którym miejscu: czy w Brukseli, czy w Strasburgu to jedno miejsce posiedzeń Parlamentu Europejskiego powinno być. Jednak uważam, że dzisiaj wszystkie argumenty, które leżały u podstaw, u początku naszej Wspólnoty, by były to dwa miejsca, są już nieaktualne. Dzisiaj to wielkie zadanie, jakim było pojednanie niemiecko-francuskie – zadanie słuszne – ale zostało już dokonane. Dzisiaj dwa miejsca pracy Parlamentu Europejskiego bardzo wyraźnie symbolizują oddalenie się naszych instytucji od dążeń przeciętnych obywateli Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Nemohla som hlasovať za predloženú správu, pretože obsahuje zavádzajúce informácie o jednom sídle Parlamentu. Európsky parlament má od svojho založenia jediné sídlo, a to je Štrasburg. A ja plne podporujem zníženie nákladov v čase šetrenia. Zbavme sa drahých budov v Bruseli a zrušme zbytočné miniplenárky. A hovorme o tom, či je myšlienka jedného sídla zlučiteľná s dostavbou komplexu Konrad Adenauer v Luxemburgu. Túto doteraz žiaden zo zástupcov jedného sídla nespochybnil. V rozpočte Parlamentu na budúci rok je aj financovanie Domu európskej histórie. Ak nechceme túto históriu hrubo pošliapať a obrať ju o jej zmysel, prestaňme spochybňovať Štrasburg ako sídlo Európskeho parlamentu. Európska únia nie je len o finančných prostriedkoch.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Madam President, this report on the budget by Derek Vaughan is certainly a step in the right direction. I was very pleased to see such a large majority in this House vote in favour of one seat, but we in Parliament have already taken some concrete steps in that direction by combining the August and September plenary sittings in Strasbourg into one instead of two trips in September. Next year we could look at doing the same thing for a number of other months, so that we end up with bi-monthly visits rather than two per month, which would have the effect of cutting the budget.

I also voted for the procedure to verify all expenditure from the general expenditure allowance. I do not actually think that would save a great deal of money because we would probably need to employ a lot of staff to verify what was happening, but it would contribute significantly to accountability and greater transparency.

Finally, I believe that the establishing of a working group to take a full look at Parliament’s budget and to look into travel and other costs is a positive recommendation. We must then, of course, act on the recommendations that it makes.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Frau Präsidentin! Den Jubel der Brüssel-Freunde über den Artikel 2 verstehe ich genau so wenig wie die Kollegin Záborská, denn wir haben längst einen Sitz. Es steht wörtlich im Vertrag: Der Sitz des Europäischen Parlaments ist Straßburg. Wir müssen das nur entsprechend umsetzen, wie das jetzt auch Präsident Schulz in einer dankenswerten Initiative, die wir unterstützen sollten, festgehalten hat. Ich sage eines ganz klar: Hätten wir uns heute diese unsinnige Miniplenarsitzung gespart – das hätten wir ohne Vertragsänderung tun können – und hätten wir das alles beim normalen Plenum in Straßburg abgestimmt, dann hätten wir schon einen ersten Schritt getan, um Geld zu sparen. Das haben aber genau die verhindert, die davon reden, man müsste Geld sparen. Deshalb ist das Ganze Heuchelei und Propaganda und nichts anderes.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Madam President, at a time when governments not just across the EU, but in fact across the world, are having to tighten their belts and look at every penny spent, it is shocking that here in the EU we have actually increased the budget.

The budget should not even have been frozen – it should simply have been cut to reflect what national governments are having to do, which is to tighten their belts and act more responsibly. When you look at government expenditure, it is about time we had more transparency in all government expenditure, be it at EU level, national level, or across the world. It is time more governments published not only what they take in, but also what they pay out, so that citizens in the respective countries can hold those governments and politicians to account.

Therefore I would welcome, as many people would, more transparency concerning revenue and expenditure under the EU budget, particularly with reference to Parliament. That would clearly show that having more than one seat for the European Parliament is costing taxpayers hundreds of millions of euros. It is a disastrous waste and it sets a bad example to our citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, maidir leis an suíomh aonair vótálas i gcoinne mo ghrúpa agus ar son a bhfuil molta anseo. Tá trí chúis agam leis.

Ar an gcéad dul síos, ag an am a bhfuil géarchéim eacnamaíochta ar siúl ar fud na hEorpa, ní féidir linn EUR 880 milliún in aghaidh na bliana a chaitheamh ag dul go Strasbourg.

An dara rud, tá sé ag éirí níos deacra taisteal go Strasbourg gach uile mhí. Mise mar shampla, tógann sé trí huaire an chloig déag orm chun dul ann.

An tríú rud, ardaítear na praghsanna nuair a thagann na Feisirí go Strasbourg; praghsanna lóistín agus fiú amháin praghsanna sa Pharlaimint. Mar shampla, cosnaíonn sé EUR 1.60 chun gloine sú oráiste a cheannach anseo. Sa Pharlaimint in Strasbourg, cosnaíonn sé – chomh fada agus is cuimhin liom – EUR 3.20. Níl ciall dá laghad leis sin, dá bhrí sin a luaithe a bhíonn suíomh aonair againn is fearr dúinne é, agus is fearr don Aontas Eorpach agus do na saoránaigh é.

 
  
  

Proposition de résolution commune: RC-B7-0178/2012

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, I find the situation in Belarus of great concern. Over the past 15 years we have watched from the EU as the situation for people’s personal rights, as well as their living standards, has gradually deteriorated in that country. Given that the Lukashenko government has returned to a system of repression and control, I welcome this latest round of EU sanctions and join the international condemnation of this regime. I hope that the EU is now working on a more long-term plan for helping the people of Belarus reform their own country and over time enabling them to rejoin the rest of Europe in a world of democracy and freedom.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). - Voorzitter, Wit-Rusland wordt ook wel het Sovjetmuseum genoemd. De heer Loekasjenko doet zijn uiterste best om zijn collectie aan Sovjeterfenissen in goede staat te houden. Gezien de flagrante schendingen van democratische beginselen en mensenrechten door het regime, stem ik in met dit verslag. Ik wil echter een kanttekening plaatsen bij de oproep om het Wereldkampioenschap ijshockey 2014 te verplaatsen. Mijns inziens is dit een onnodige vorm van symboolpolitiek en bovendien mosterd na de maaltijd. Deze situatie doet me denken aan de gratuite ophef die ontstond over de Olympische Spelen in China.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, we often use excessive superlatives when talking about dictatorial regimes but it is difficult to do so in the case of Belarus. Here is a Caligulan tyranny in the heart of Europe and on the borders of the European Union. A lot of this report today focused on the application of the death penalty. I am more concerned by the naked autocracy of a system where, to give one example, at the last presidential election there were nine candidates, one of whom was elected, one of whom was left alone and the other seven of whom were imprisoned. It is extraordinary that we have a situation where people are habitually incarcerated for saying inconvenient things.

I am a souverainiste, I believe in the national independence of countries, but we also are sovereign countries and we have our own right to take a position on the democratisation of neighbouring countries. Belarus is also in our ‘near-abroad’. I think we should be proud of the fact that in this Parliament, and particularly in our group, colleagues from the PIS in Poland, colleagues like Mr Migalski, and British Conservatives have been in the front line pushing for the democratisation and freedom of that country. Those who believe in a pluralist multi-party system there should know that they have friends.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR). - Pani Przewodnicząca! To, co stało się niedawno na Białorusi, czyli wykonanie wyroków śmierci, wokół których było bardzo wiele wątpliwości, to kolejny przykład na to, jak bardzo naród białoruski cierpi dzisiaj pod jarzmem okrutnego dyktatora, jakim jest Aleksander Łukaszenka. To, co towarzyszyło pokazowemu – trzeba to dzisiaj powiedzieć – procesowi domniemanych sprawców ataku terrorystycznego w mińskim metrze, to niestety nie budzi zaufania do wymiaru sprawiedliwości na Białorusi. Ale także to, co stało się po tym strasznym wyroku, czyli uniemożliwienie rodzinie, matce pochowania swojego syna, to jest coś, co w naszej cywilizacji było szanowane nawet przez najgorszych dyktatorów. Dzisiaj Łukaszenka nie szanuje nawet bólu matki po utracie własnego syna. Chciałbym na koniec powiedzieć, że niestety ta arogancja Łukaszenki nie byłaby możliwa, gdyby nie notoryczna pomoc, z jaką ten dyktator spotyka się ze strony Kremla.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). - Pani Przewodnicząca! Czasami czujemy się trochę bezradni, kiedy mówimy o Białorusi, bo w tej Izbie było przecież bardzo wiele rezolucji poświęconych temu krajowi. Ale nie możemy zamykać oczu na to, że sytuacja, zamiast się polepszać, pogarsza się tam. Przede wszystkim wielu działaczom politycznym w opozycji uniemożliwiono kontakt z Europą, ze światem. Zakazano im wyjazdów. Wielu z tych, którzy z kolei chcieliby modernizować i zmieniać tej kraj, zamknięto w więzieniach. Zaś to ostatnie wydarzenie wspomniane już przez pana posła Kamińskiego, a więc kara śmierci, która została wykonana, budzi nasze najgorsze obawy, co do tego, w jakim kierunku ten kraj się rozwija. Trudno bowiem akceptować wykonywanie kary śmierci, a jeszcze trudniej niezachowanie minimalnego standardu, jakim jest prawo rodziny do pochowania ciała swojej bliskiej osoby, nawet jeśli była to osoba skazana. Obowiązkiem Parlamentu Europejskiego jest wzywanie do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, do demokratyzacji, nawet jeżeli czasami mamy wątpliwości, czy nasze wołanie jest skuteczne.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). - Madam President, this resolution draws attention to the current situation in Belarus and the present diplomatic row between the European Union and Belarus, which has escalated with the expulsion of both the EU and the Polish ambassadors. I support the EU stance on this issue. It has to be a very tough stance, including the introduction of sanctions and the publication of lists of people involved in the Belarusian regime who are responsible for human rights violations; this regime of course must be strongly condemned at this time.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Madam President, I too voted in favour of the statement made on the situation in Belarus. The current human rights and political situation in Belarus is extremely worrying. Also of concern is the fact that the economic standard of living of its citizens over recent years under the Lukashenko dictatorship has deteriorated. The increasingly repressive regime, which is basically a dictatorship, is really a deplorable one so I welcome the extension of the EU targeted travel sanctions against representatives of the regime who are responsible for the violent repression of its citizens. Repression has also been intensified recently against civil society activists, democratic opposition and the freedom of the media.

Of course we must all give out a strong signal that such repression today is not going to be tolerated in Europe by the European Union. I believe that targeted sanctions, as proposed, will serve to give a very strong signal to that effect to the last dictatorship in Europe. Belarusians in my view deserve much better.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE). - Frau Präsidentin! Vorhin wurde die Verschiebung von Sportwettkämpfen „Symbolpolitik“ genannt. Aber ihre Abhaltung in einer brutalen Diktatur, die willkürlich Menschen tötet, ist auch Symbolpolitik, und zwar schlechte Symbolpolitik. Die Abhaltung der olympischen Spiele im nationalsozialistischen Deutschland war schlechte Symbolpolitik. Bei den olympischen Spielen in Peking hat man gesagt, das wird dort Demokratie und Rechtsstaatlichkeit fördern. Das Gegenteil war der Fall: Das Regime hat sich mit den Spielen geschmückt. Das war schlechte Symbolpolitik. Deshalb bin ich für eine gute Symbolpolitik und für die Verschiebung der Spiele.

 
  
  

Proposition de résolution: B7-0188/2012

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). - Voorzitter, uitbreiding van de Europese Unie is wat mij betreft totaal niet aan de orde. En zeker niet op dit moment, waarop een grote crisis door de landen waait en de Europese Unie wankelt. Alhoewel het verslag aanbeveelt Servië voor te dragen als kandidaat-lidstaat, somt het verslag allerlei problemen op die juist zouden moeten leiden tot de aanbeveling om Servië níet tot kandidaat-lidstaat te promoveren. Uit alles blijkt dat een land als Servië op alle fronten mijlenver afstaat van oude Unielanden op het gebied van economie, bestuur, mensenrechten en criminaliteit.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, the Serbs will never be able to complain, as my constituents in the United Kingdom do, that the implications for national sovereignty were not clear when the European Union offered them membership, and I say the implications for national sovereignty in the fullest sense.

When Ratko Mladić was arrested and handed over, President Sarkozy made a statement on behalf of the European Union saying that Serbia had thereby proved its fitness to join. If you stop and think about it, the opposite really should be true: a country would have proved its democratic and liberal fitness when such a man could get justice in Belgrade or could be fairly extradited to Bosnia. But of course what we are doing is stepping in and saying, ‘we do not allow you even your internal domestic legal system’, something that has not happened in Serbia since the Austro-Hungarian ultimatum of 1914. That, of course, was the point that was rejected. We have to be fair in how we apply the rules to all of the applicant states. If Serbs vote in favour of joining I will of course support them, but they should be in no doubt as to what the implications for their democracy are.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, Serbia has made significant progress over the past year. There are a lot of positive items in this report and I am therefore happy to support the continued progress that the country is making and hope that the Government of Serbia will continue to do the hard work of reforming the judicial system and civil administration, as well as ensuring the continued fight against corruption and organised crime. It is attention to these fundamental issues that will really benefit the lives of Serbian citizens, whether or not they ultimately decide to join us here in the EU.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR). - Pani Przewodnicząca! Serbowie zasługują na to, by być częścią polityczną naszej europejskiej Wspólnoty, częścią bowiem w sensie kulturalnym i cywilizacyjnym są już od bardzo dawna. Głosowałem za tym sprawozdaniem, ponieważ popieram aspiracje Serbii do bycia w Unii Europejskiej. Uważam, że Serbów przywiązanie do wartości, przywiązanie do ich wartości narodowych i kulturalnych wzmocni tych wszystkich w Unii Europejskiej, którzy, ciesząc się z europejskiej integracji, wskazują na to, że narody w Unii Europejskiej powinny zachować swoją tożsamość i pokojowo współpracować na rzecz wspólnego dobra. Dlatego, dostrzegając również postęp, który dokonuje się w Serbii w wielu ważnych dziedzinach, chciałbym zaapelować do władz w Belgradzie o dalszy, mocny kierunek proeuropejski, ale również o to, by twardo zwalczać korupcję, przestępczość zorganizowaną, by Serbowie tak szybko, jak to tylko możliwe, mogli cieszyć się z tej radości, z jakiej cieszą się inne narody będące w Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). - Pani Przewodnicząca! Serbia dokonała ogromnych postępów, co podkreśliliśmy w tym sprawozdaniu. Głosowałem za jego przyjęciem, bo uznaję, że miejsce Serbii jest w gronie państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednocześnie z zadowoleniem powitałem również nadanie Serbii statusu kandydata do Unii Europejskiej. Decyzja ta wzmocni wysiłki wszystkich tych, którzy są za tym wyborem.

Chciałbym jednocześnie wspomnieć mój pewien osobisty moment, kiedy byłem obserwatorem z ramienia Rady Europy w referendum konstytucyjnym. Wtedy – kilka lat temu – wielu młodych Serbów nie wierzyło, że perspektywa europejska stoi przed nimi otworem. Staraliśmy się ich o tym przekonać. Wydaje mi się, że dzisiejsze sprawozdanie i nadanie statusu kraju kandydującego do członkostwa w Unii jest właśnie odpowiedzią na te ich wcześniejsze wątpliwości. Jestem głęboko przekonany, że ich wysiłki nie pójdą na marne i że za jakiś czas będziemy mogli przyjąć ich do grona członków Unii Europejskiej. Szczerze im tego życzę.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, kannatin mietintöä. Serbialaisten tulevaisuus on Euroopassa. Kysymys on myös Euroopan vakaudesta. Serbian lähentyminen kohti Euroopan unionia on hyödyksi koko Länsi-Balkanin alueelle. Jugoslavian hajoamisen yhteydessä käydyt sodat kummittelevat yhä serbialaisessa yhteiskunnassa, mutta nuorin sukupolvi on kuitenkin kasvanut jo rauhan aikana ja tahtoo eurooppalaistuvaa Serbiaa.

EU:n harjoittama ehdottomuuspolitiikka voi pahimmassa tapauksessa johtaa Eurooppa-liekin sammumiseen serbialaisten parissa ja tähän ei Euroopalla ole varaa. Neuvoston tulisikin myöntää Serbialle ehdokasvaltion asema. Serbia on hyvää matkaa eurooppalaistumassa niin poliittisesti kuin taloudellisestikin ja se on vetojuhta koko Länsi-Balkanin alueelle. Serbian samoin kuin muiden Balkanin maiden asteittainen integroituminen Euroopan unioniin on varmin tae turvata rauha tuolla alueella myös tulevaisuudessa, ja tämä vahvistaisi myös kriittisellä hetkellä unionin kadoksissa olevaa identiteettiä rauhan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden airueena.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Madam President, I too voted in favour of the resolution on the European integration process for Serbia. Since Parliament adopted its report last year, Serbia has made good progress in the reform process and the present report calls on the Council to grant candidate status this month, which I back and so does my group.

This judicial authority has surrendered the last two remaining wanted fugitives so Serbia, in my view, has satisfactorily cooperated with the ICTY, which was one of the main requirements set by the Commission. I am still concerned with the tensions that remain in North Kosovo, particularly following developments last year, and I believe it is important that the Serbian Government looks for ways of alleviating and ultimately solving the problems in that region. Personally I support a land-for-peace deal over Kosovo, which would settle the question once and for all.

There are also other serious outstanding issues, particularly where there will be requirements for further measures to be taken in ensuring the independence of the Serbian judiciary and the fight against corruption and organised crime. Also, as rapporteur for Montenegro, I welcome the good relations that now exist bilaterally between Montenegro and the Republic of Serbia.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat pentru această rezoluţie deoarece îmi doresc stabilitate în Balcani. Dar, pentru a avansa în parcursul său european, Serbia trebuie să îndeplinească integral criteriile de la Copenhaga, inclusiv în ceea ce priveşte protecţia minorităţilor. Subliniez în acest context nevoia ca drepturile vlahilor din Valea Timocului să fie respectate. Am în vedere în special dreptul la autoidentificare şi la păstrarea identităţii etnice şi culturale, inclusiv prin asigurarea educaţiei în limba română.

Atrag atenţia asupra Protocolului semnat de România şi Serbia cu privire la protecţia minorităţilor. Solicit autorităţilor de la Belgrad să depună toate eforturile pentru ca documentul menţionat să fie pus în aplicare pe baza unui calendar adecvat.

Semnalez totodată importanţa cooperării transfrontaliere pentru bunăstarea regională, inclusiv în cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE). - Frau Präsidentin! Natürlich bin ich für eine klare Einhaltung der Kriterien, insbesondere bei Minderheitenrechten und bei Rechtsstaatlichkeit. Ich appelliere auch an Serbien, dass es auf jeden Fall die Abkommen mit Kosovo endlich unterschreibt und auch umsetzt. Dennoch möchte ich diese Stimmerklärung nutzen, um eine grundsätzliche, massive Sympathie für das serbische Volk zu äußern. Ich war am Sonntag in Belgrad beim serbisch-orthodoxen Patriarchen, beim katholischen Erzbischof, beim Kongress der Paneuropa-Union. Dieses Volk befindet sich in einem europäischen Aufbruch, und diesen Aufbruch müssen und wollen wir nach Kräften unterstützen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass man niemals ein Volk mit einem Diktator in einen Topf werfen soll, der es missbraucht hat wie Milošević. Das serbische Volk ist ein freiheitsliebendes, großes europäisches Volk, und es wird eine Bereicherung sein, wenn es einmal zu unserer Gemeinschaft gehört.

 
  
  

Proposition de résolution: B7-0187/2012

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). - Voorzitter, uitbreiding van de Europese Unie is, zoals ik eerder zei, wat mij betreft totaal niet aan de orde, en zeker niet op dit moment, waarop een grote crisis door de landen waait en de Europese Unie wankelt. Net als bij Servië kan ik stellen dat Kosovo op alle fronten mijlenver afstaat van oude Unielanden op het gebied van economie, bestuur, mensenrechten en criminaliteit. Ik heb dan ook tegen het verslag gestemd.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, if we want a picture of the culmination of the post-national dream which actuates so many people in this House, look at the provinces that the EU runs as colonies: Bosnia and above all, Kosovo. Even in its trappings and its symbolism you see the post-national nature of the state. Its flag is a version of the EU flag with stars on a blue background; its national anthem when it was first independent was Beethoven’s Ninth and then, when they eventually came up with their own, it was a wordless tune called Europe.

The whole thing has been put together in order to prevent the national principle. I favoured the right of the Albanians of Kosovo to determine their own future however they wanted: if they wanted independence, good luck to them. If they wanted union with Albania or confederation with Serbia, that was for them to decide. Of course the flipside of that is that the Serbs in Kosovo have their own right of self-determination. In fact we have a de facto border now. But accepting the validity de jure of that border would call into question the intellectual foundation of the European project, built as it is on the presumption that national loyalties are transient, arbitrary and discreditable. God help us when, like so many past empires, the EU applies the lessons learnt in its colonies to its metropolitan core.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, Kosovo still has many internal issues to face before it can really be seen as on the path to joining the EU. Its troubled history means it has a long way to go in order to meet the many criteria of EU accession. The continued problems over the return of internally displaced people, as well as the treatment of Roma and minority groups more generally, should be addressed as a matter of priority. Basic freedoms are still not the norm in Kosovo and the international community still has a large part to play in helping it establish the basic principles of independent statehood.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR). - Pani Przewodnicząca! Mam ogromny problem z głosowaniem nad tzw. rozszerzeniem o Kosowo Unii Europejskiej, ponieważ uważam, że Kosowo znajdzie się w Unii Europejskiej wraz z tym, jak Serbia się w Unii Europejskiej znajdzie, bowiem ja nie uznaję i nie znajduję w swoim sumieniu żadnego argumentu za tym strasznym gwałtem, jaki odbył się na narodzie serbskim poprzez wymuszoną i popieraną międzynarodowo przez niestety część krajów, dużą część krajów, Unii Europejskiej secesję tej serbskiej prowincji od swojego macierzystego kraju. Chcę powiedzieć, że dzisiaj Kosowo to nie tylko ognisko po prostu przestępczości zorganizowanej, ale także miejsce, w którym dokonuje się prześladowań zamieszkałych tam etnicznych Serbów, a także prześladowań religijnych prawosławnych, dla których ta ziemia szczególnie wiele znaczy. Chcę więc wyrazić moje absolutne przekonanie, że Kosowo jest częścią Serbii i jako część Serbii powinno się znaleźć w Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, Euroopan unionin voimakkain ulkopolitiikan työväline on EU-jäsenyysnäkymä. Jäsenyysnäkymää on tarjottava aidosti ja uskottavalla tavalla myös Kosovolle todellisen muutoksen ja uudistusten aikaansaamiseksi. Euroopan unioni on sitoutunut puolustamaan Länsi-Balkanin monikansallisia ja moniuskontoisia valtioita. Perustana tulee olla demokraattiset arvot, suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus.

Alueellinen yhteistyö ja hyvät naapurisuhteet ovat keskeisenä ehtona EU:n jäseneksi haluavalle valtiolle. Hyvät naapurisuhteet ovat myös Länsi-Balkanin ruutitynnyrin vakauden ja turvallisuuden ainoa elinehto. Presidentti Ahtisaaren suunnitelma on erinomainen kehys Pohjois-Kosovon konfliktin ratkaisemiseksi. Kosovon alueellista ja poliittista koskemattomuutta tulee kunnioittaa ja ylläpitää. Todellinen demokratia ja toimiva markkinatalous voivat kypsyä vain oikeusvaltioperiaatetta kunnioittavassa valtiossa. Korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumisen tulee siksi olla Kosovon hallinnon ja sitä tukevan EULEX-operaation tärkein painopiste.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat împotriva acestei rezoluţii deoarece ea nu reflectă realitatea şi nu respectă poziţia oficială a ţării mele. Există cinci state membre, printre care şi România, care nu recunosc independenţa Kosovo. Este dreptul lor suveran, pentru că recunoaşterea unui stat este o prerogativă naţională, iar Parlamentul European nu ar trebui să intervină în această problemă.

În Comisia AFET am propus mai multe amendamente, împreună cu colegul meu, Cristi Preda. Ele sugerau formulări neutre în privinţa statului Kosovo, pentru ca textul rezoluţiei să poată fi sprijinit de toţi. Îmi exprim regretul că această abordare pragmatică nu a fost susţinută.

Reamintesc că obiectivul Parlamentului European trebuie să fie stabilitatea în regiune, nu încercarea de a face presiuni asupra statelor membre în aspecte ce ţin de suveranitatea naţională.

 
  
  

Proposition de résolution: B7-0189/2012

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). - Voorzitter, uitbreiding van de Europese Unie is wat mij betreft totaal niet aan de orde, en zeker niet op dit moment, waarop een grote crisis door de lidstaten waait en de Europese Unie wankelt. Naast de vraag of Turkije op geografische gronden überhaupt wel bij de Europese Unie zou moeten horen, haalt men een islamitisch land met 80 miljoen inwoners binnen, dat binnen de Europese Unie een enorme macht kan laten gelden. Daarbij voldoet het land praktisch aan geen van de voorwaarden om als serieuze democratie te worden aangemerkt. Een dergelijk land kunnen wij - daar ga ik van uit - toch niet met enthousiasme ontvangen.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, a Turk watching the debate on this report would get a very partial and imperfect view of the real opinions of this Chamber. People say one thing when they are speaking on the record and they say a very different thing when chatting in the corridors. The real objection that a number of Members have to Turkish accession is based on numbers and based on voting weights. The last thing that committed euro federalists want is the admission of a populous, proud and patriotic Muslim country but, rather than saying that, we have played this game where we have enticed Turkey with a promise that we have no intention of fulfilling. In treating them in this way we risk creating the very thing which we purport to fear, namely an alienated and anti-Western state on our doorstep.

Turks are as entitled to their dignity as any other people. We have asked them in the past to safeguard Europe’s flank against the Bolshevist tyranny; we may one day ask them to do the same against the Islamic hegemony and the Islamist Jihadi hegemony. I think that they deserve better than the way they have been treated.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, although I welcome the moderate progress that has been made by Turkey since accession negotiations opened in 2005, further work on reform does still need to be carried out, as highlighted by this resolution. This is particularly pertinent in the reformation of its judiciary, ensuring there is a free press, freedom of expression for its citizens, and importantly the protection of minorities. Turkey is likely to be a vital ally to the EU in terms of security and ensuring prosperity in the longer term. It is therefore imperative that the EU continues to support measures to ensure lasting peace and stability.

Turkey is considered to be one of the fastest growing economies in the world. Given that its economy has tripled in size over the past decade, with 80% of foreign direct investment in Turkey coming from the EU and it being one of the largest trading partners for us, we should not underestimate its economic importance and value going forwards.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Madam President, Turkey is a modern secular state with a rapidly expanding economy. However, as the progress report shows, Turkey still has a long way to go before it meets the criteria to become an EU member. There are three main areas where I feel Turkey needs to make considerable improvements. Firstly, Turkey is still lagging behind when it comes to equality between men and women. Secondly, Turkey must do more to protect the rights of minority communities, especially the Kurds. Kurds must be allowed to be educated in their own language. Thirdly, the country’s Foreign Minister has indicated that Turkey will refuse to work with the Cypriot Presidency from 1 July. Any country that does not recognise one of the 27 EU Member States is a questionable candidate.

I call on Ankara to engage with the Cypriot Presidency. I also call on Ankara to prove it holds EU values and, as a sign of goodwill, withdraw its troops from the occupied part of Cyprus. Turkey needs to show statesmanship if it wishes to join the EU.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR). - Pani Przewodnicząca! Mam jeden, a w zasadzie dwa problemy z Turcją. Jej przynależność do Unii Europejskiej nie stanowi dla mnie problemu pod warunkiem wszak, że zostanie rozwiązany problem, który dla mnie stanowi jaskrawe pogwałcenie europejskiej solidarności: jak możemy proponować członkostwo w Unii Europejskiej Turcji w sytuacji, kiedy popiera ona okupację suwerennego terytorium jednego z członków Unii Europejskiej, czyli Cypru. Z drugiej strony Turcja ma w dalszym ciągu ogromne problemy z implementacją praw mniejszości narodowych i religijnych. Z jednej strony mamy duży problem kurdyjski, z drugiej strony w dalszym ciągu zdarzają się prześladowania chrześcijan w Turcji. Bez rozwiązania tych dwóch problemów, o których wspomniałem, czyli problemu okupacji Cypru i problemu mniejszości narodowych i religijnych, nie można mówić o członkostwie Turcji w Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, kannatin mietintöä. Euroopan unioni ja kaikki sen jäsenvaltiot ja Turkki ovat jo nyt toisistaan riippuvaisia. Turkki ei ole uudistunut sovitulla tavalla ja aikataululla, ja neuvotteluiden eteneminen on ollut valitettavasti nihkeää. Samalla Turkki on ainoa ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta. Tutkijoiden, opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan jäsenten pääsyä Euroopan unioniin tulisikin helpottaa. Rajavalvonta on Turkin kompastuskivi. Turkin ja Kreikan pullonkaulan kautta EU:n alueelle tulevien laittomien maahanmuuttajien osuus on suuri.

Turkilla on roolinsa myös siinä, mitä tulee kestävään rauhaan, demokratiakehitykseen, vakauteen ja vaurauteen niin Balkanilla kuin Lähi-idässä. Turkin tulee löytää poliittinen ratkaisu kurdikysymykseen. Tarvitaan tehokkaampaa poliittista vuoropuhelua. Kurdisyntyperää olevien kansalaisten poliittisia, kulttuurillisia ja yhteiskunnallisia sekä taloudellisia mahdollisuuksia osallistua ja tuntea yhteenkuuluvuutta tulee vahvistaa. Lapsilla tulee olla myös oikeus omaan äidinkieleen koulussa.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D). - Señora Presidenta, me ha interesado mucho el debate sobre Turquía. Es un gran país, admirable sin duda, que, no obstante, debe dar pasos democráticos, y uno de los pasos democráticos es evitar la ocupación militar de Chipre.

Ayer, uno de nuestros colegas hacía alusión a la Nicosia dividida. Yo estuve allí y, como alcalde que fui de Oviedo, una vieja capital europea, sentí el mismo dolor que hace años me produjo Berlín. No puede ser que una potencia extranjera ocupe el suelo de un país soberano. Y eso que digo para Chipre lo digo también para mi país, para Gibraltar, que es español y no debe ser ocupado, y los españoles no olvidaremos jamás esa situación.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat pentru această rezoluţie deoarece relaţiile cu Turcia au o însemnătate strategică în plan economic, energetic, pentru politica externă şi de securitate.

Evenimentele din vecinătatea sudică au pus şi mai mult în evidenţă rolul pozitiv pe care Ankara îl poate juca în plan regional. De aceea solicit Înaltului Reprezentant şi Consiliului să intensifice dialogul şi cooperarea cu Turcia, mai ales cu privire la zonele din imediata apropiere a Uniunii. Totodată, invit autorităţile turce să sprijine şi să contribuie în mod activ la punerea în aplicare a politicilor şi programelor Uniunii în regiunea Mării Negre.

Semnalez că România şi Turcia au semnat în decembrie 2011 un parteneriat strategic bazat pe următoarele domenii prioritare: consolidarea cooperării economice, energia, politica externă de securitate şi lupta împotriva terorismului.

 
  
MPphoto
 
 

  Bendt Bendtsen (PPE). - Fru formand! Jeg har i dag undladt at stemme for betænkningen. Det er godt, at der sker et fremskridt i dialogen med Tyrkiet. Vi skal have et tæt forhold til Tyrkiet, men man er også nødt til at konstatere, at Tyrkiet mangler europæiske værdier. Man knægter mindretal, herunder religiøse mindretal, vi ser fængsling af fagforeningsfolk, og der er massive problemer med ytringsfriheden. Også forholdet til Cypern taler sin egen sag.

Jeg synes, at det ville være mere ærligt, at EU sagde til dem, at vi gerne vil have et meget tæt samarbejde med landet, men medlemmer af EU, det bliver det ikke. Det svarer jo til at være forlovet med en kvinde i mange, mange år og så ikke ville tilbyde ægteskab. Det var bedre at sige tingene lige ud med det samme.

 
  
  

Proposition de résolution: B7-0190/2012

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). - Voorzitter, ook voor Montenegro geldt dat ze nog lang niet klaar zijn voor toetreding tot de EU. De Balkanlanden kunnen zich op het gebied van economie, bestuur, mensenrechten en criminaliteit nog lang niet meten met de oude Unielanden. Overigens ben ik van mening dat de Europese Unie geen enkele staat meer toe zou moeten laten.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, Montenegro has made significant progress in making a number of reforms, in particular to its national parliament, improving its electoral framework and working towards an independent judiciary, which is why I welcome the Council decision to begin accession negotiations. Moreover, I welcome the adoption of the anti-corruption legislation by the country and sincerely hope that these moves will encourage other accession countries to follow its example. Further progress still needs to be made, notably in combating organised crime. However, we are confident that these demands will be met and, in light of this, we would welcome Montenegro’s accession to the EU as a positive development to the country, should they choose to do so.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR). - Pani Przewodnicząca! Strefa Bałkanów potrzebuje stabilizacji. Niewątpliwie Unia Europejska wszędzie tam, gdzie rozszerzała się – od samego swojego początku, kiedy powstała na Zachodniej Europie – od tego czasu jest strefą praktycznie niezmąconego rozwoju – chociaż dzisiaj jesteśmy w kryzysie – ale jednak niezmąconego rozwoju a przede wszystkim pokoju. Wydaje się, że Bałkany także potrzebują tego rozwoju i pokoju, który – wszędzie gdzie funkcjonuje – przynosi Unia Europejska. Doceniając sukcesy przy wielu trudnościach, które w Republice Czarnogóry zostały odniesione w walce z korupcją, we wprowadzaniu po prostu lepszego rządzenia, popieram i poparłem to sprawozdanie.

 
  
  

Rapport: Sebastian Valentin Bodu (A7-0051/2012)

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). - Voorzitter, wederom zien we hier een initiatief waarbij Europa de rol van nationale overheden wil overnemen. Het feit dat de Commissie alleen maar rekening houdt met een one tier board spreekt al boekdelen. De verschillen per land voor wat betreft vennootschapsbelastingwetgeving zijn dusdanig dat het veel effectiever is om dit op nationaal niveau te regelen. Het geval wil dat dit in veel landen ook al is geregeld middels zelfregulering in de vorm van codes. Ik ben zonder meer al tegen extra regelgeving op dit gebied en al helemaal tegen regelgeving van Europa. Ik heb dan ook tegen dit verslag gestemd.

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen (PPE). - Fru formand! Jeg har stemt imod Bodus betænkning om en corporate governance-ramme for europæiske virksomheder. Jeg kunne godt leve med Bodus oprindelige version, der understreger værdien i frivillige målsætninger, men jeg er stærkt imod decideret lovgivning, der tvinger virksomheder til at indføre kvindekvoter i deres bestyrelser.

Vi har set Norge gøre det, og det viser sig, at man begynder at afregistrere aktieselskaber for at undgå en 40 %-grænse. Det må altså være aktionærerne, der bestemmer, hvem der skal sidde i deres bestyrelser, for det er jo deres penge. Det er, som om vi politikere efterhånden sidder i en osteklokke og ønsker at foretage nogle ting over for virksomhederne, uden at vi har kendskab til, hvad den enkelte virksomhed vil gøre.

Jeg synes, det er kedeligt, at en sag ender med den afstemning, vi fik i dag. Jeg synes, at det er fint, der kommer flere kvinder ind i bestyrelserne, f.eks har vi i en del af de bestyrelser, jeg sidder i, god gavn af, at der sidder kvinder. Men det skal ikke være kvinder, der kommer ind på kvoter. Det er skidt, og det er skidt for aktionærerne, og i Norge har vi allerede set, at det giver problemer.

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin (ECR). - Madam President, the report on the corporate governance framework for European companies can be supported due to its respect for national governance rules and its lack of a top-down rules-based approach. The Anglo-Saxon ‘comply or explain’ model has been recognised in the report as an important tool and I fully agree that deviation away from the code of conduct within the Member States should be explained by the company in question. Better functioning of existing governance rules and recommendations is preferred to a new European strict rules-based system and I applaud the efforts of this report to maintain Member State jurisdiction in this area while having belief in the sharing of best practice.

I was, however, unable to support amendments tabled relating to the gender quotas. The gender imbalance is without doubt a major problem but we should allow Member States and companies to address this issue without imposition of quotas from a European level. I voted in favour of this report and congratulate the rapporteur for his efforts but I voted against measures on quotas from a European level.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR). - Pani Przewodnicząca! W pełni popierając dostęp kobiet do polityki, do zawodów, ja także zawsze mam wątpliwości, jeżeli przez rozwiązania kwotowe, jeżeli w jakimś sensie na siłę usiłuje się osiągnąć ten słuszny postulat, aby wszystkie płci były traktowane równo. Historia naszej cywilizacji pokazuje, że wszędzie tam, gdzie kusimy się o jakąś inżynierię społeczną, bardzo często osiągamy efekt odmienny od zamierzonego. Dlatego także głosowałem przeciwko tej zasadzie. Natomiast poparłem to sprawozdanie mimo początkowych obaw, że będzie ono szło w kierunku nadmiernych regulacji i ingerencji instytucji biurokratycznych w biznes – a uważam, że tego typu ingerencje nie są niczym dobrym. Uznaję to sprawozdanie za dobry kompromis i dlatego za nim głosowałem.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat pentru acest raport deoarece îl consider oportun, în contextul avertismentelor privind o nouă recesiune în zona euro. Mediul de afaceri european are nevoie de un cadru juridic clar şi previzibil. Responsabilitatea socială corporativă trebuie să fie prioritară în abordarea întreprinderilor. Semnalez importanţa regulilor care guvernează auditul independent al companiilor europene. De asemenea, în scopul evitării erorilor care au declanşat criza actuală, este nevoie de un grad ridicat de transparenţă.

Totodată, consider că trebuie promovat modelul de administrare dualist, care este la fel de răspândit în Europa ca şi sistemul unitar. Integrarea celor două variante în noul cadru juridic va asigura coerenţa circuitului comercial.

Ca raportor din umbră pentru guvernanţa corporativă în instituţiile financiare, reamintesc importanţa unor standarde minime stricte pentru buna guvernanţă în sectorul financiar din Uniune.

 
  
  

Rapport: Iliana Ivanova (A7-0058/2012)

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, over the past few years the role of the EIB has extended beyond simply providing loans and assistance to countries’ businesses and projects within the EU. As the EIB begins to use more risk-based instruments and more complex types of leverage, we need to be very careful that the scrutiny of the EIB keeps pace with this change. While projects like Jeremie, in my own constituency in Wales, have been very effective in adding value to the initial capital provided by the EIB, thereby making money seem to go further, we must remember that more complex financial instruments can bring with them new risks. As the financial crisis has shown us, transparency is crucial to understanding the systemic importance and interconnectedness of financial products and institutions, yet I am concerned that there may not be sufficient financial supervision taking place over the operations and the balance sheet of the EIB itself.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). - Voorzitter, waarom lees ik tegenwoordig bijna geen verslagen meer waar men het niet heeft over klimaatverandering? Het is klimaatverandering voor en klimaatverandering na. Hoe kan men zichzelf serieus nemen in het maken van beleid, wanneer men zich blijft baseren op wetenschappelijk discutabele veronderstellingen? Alleen al hierom heb ik tegen het jaarverslag over de Europese Investeringsbank gestemd.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Madam President, I welcome the work of the European Investment Bank, especially the funding it provides to small and medium-sized enterprises. Nevertheless, I abstained on the vote because, while the report calls for more funding for SMEs, this funding comes with too many strings attached. SMEs are the life blood of the European economy. If they are left to flourish they can promote economic growth and create jobs. However, this report places too much emphasis on the greening of the economy. By deprioritising projects which fail to meet these exact criteria, the EIB is placing an unnecessary burden on small businesses. Loans should be made to companies which are most likely to boost the European economy, not just firms that meet idealistic environmental standards.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR). - Pani Przewodnicząca! Wstrzymałem się od głosu w sprawie tego sprawozdania, chociaż bardzo wysoko oceniam sukcesy dotychczasowej pracy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jednak, moim zdaniem, zasadniczym kryterium oceny pracy banku powinny być kryteria ekonomiczne, kryteria gospodarcze, banki bowiem – i tak chyba powinno już zostać – są od tego, by poprzez udzielanie kredytów zarabiać, ale także w przypadku takiego banku jak Europejski Bank Inwestycyjny wspierać po prostu rozwój gospodarczy na naszym kontynencie. Jestem przeciwny narzucaniu bankom, w ogóle narzucaniu biznesowi nawet najsłuszniejszych rozwiązań ideologicznych. Żyłem 18 lat mojego życia w kraju, w którym ekonomia nie miała znaczenia, a miała znaczenie ideologia i na własnej skórze Polacy i bardzo wielu innych środkowych i w ogóle Europejczyków poznało, że bardzo źle się dzieje, jeżeli ideologia zastępuje ekonomię.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea acestui raport deoarece susţin continuarea politicilor BEI îndreptate spre sprijinirea economiei reale la nivel european. Salut realizările BEI din anul 2010 care au vizat redresarea economiei europene, în contextul crizei economice şi monetare. În continuare, este esenţială prelungirea eforturilor în aceeaşi direcţie, în principal prin sprijinirea strategiei Europa 2020. Operaţiunile de finanţare ale BEI sunt necesare pentru desfăşurarea activităţilor Uniunii.

Susţin şi eu poziţia raportoarei Ivanova de a acorda un sprijin mai important pentru IMM-uri prin intermediul BEI. Totodată, consider binevenită iniţiativa BEI de a se alinia obiectivelor UE în raport cu schimbările climatice.

În anul 2010 BEI a finanţat proiecte în România în valoarea totală de 410 milioane de euro, iar sectoarele vizate au fost în principal cel al energiei şi al serviciilor.

 
  
  

Rapport: Adina-Ioana Vălean (A7-0047/2012)

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, whilst I fully agree with the EU’s principle of free movement of EU citizens across the EU, I have voted against this report as it proposes a number of measures to which I am opposed, including the harmonisation of national security schemes and the convergence of tax rules. Although I could support some of the other proposals put forward, I reject many others.

In particular the report criticises the citizenship test which is currently used in the UK to grant citizenship. I reject that criticism and would argue that the test utilised is proportionate and fair, especially given the subsequent social benefits that are enjoyed by all UK citizens. The report claims that such issues are obstacles to EU citizens’ rights. However, given the very large inward mobility of EU citizens to the UK, particularly amongst younger EU citizens, this would seem to suggest that existing processes are not a barrier to the free movement of individuals into my country. The EU should be a welcoming place for all European citizens and I would suggest that the UK is the destination of choice for many of our young because of such a welcome.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). - Voorzitter, overeenkomstig het beleid van het Nederlandse kabinet ben ik van mening dat Roemenië en Bulgarije niet toegelaten moeten worden tot het Schengen-gebied. In het onderhavige verslag wordt onder meer Nederland opgeroepen om deze blokkade te laten varen. Ik ben het hier niet mee eens, buiten het feit dat Nederland gewoon een soeverein land is. Sterker nog, ik ben van mening dat de Schengen-overeenkomst uitgebreid moet worden herzien om de toestroom van illegalen en criminaliteit tegen te gaan.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Madam President, I appreciate the work of the Committee on Petitions and I believe in the right of citizens to petition Parliament. Nevertheless, this report is a mess. It reads like a hastily compiled shopping list scribbled down on the back of an envelope. I am pleased that the report deals with the unacceptable Spanish coastal law. I hear regularly from my constituents who have been left homeless and penniless with no compensation. Yet the report also notes that property law does not fall within the EU’s area of competence.

The UK was not afforded the same courtesy when the report criticised our social security system, another area which clearly lies outside EU competence. I cannot support a report which wants the UK to ban the right-to-reside test on EU nationals before they take advantage of the generous British welfare system. We have a right to protect our taxpayers from the burden of benefit tourism.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR). - Pani Przewodnicząca! Miałem duży problem z tym sprawozdaniem. Z jednej strony bowiem znajdują się w nim rzeczy, których nie sposób nie poprzeć. Generalnie bowiem sam fakt, że zajmujemy się prawami obywatelskimi w Unii Europejskiej jest czymś godnym największego szacunku. Jednak głosowałem przeciw sprawozdaniu, ponieważ uważam, że zbyt często obok rzeczy absolutnie słusznych mamy w nim również do czynienia z rzeczami, które nie chcę nawet osądzać, czy są słuszne, czy nie, ale powinny one być w wyłącznej kompetencji państw narodowych. Dla mnie jest rzeczą niebezpieczną i niedobrą, jeżeli poziom harmonizacji naszych dróg rozwoju wewnątrz krajów Unii Europejskiej miałby być większy niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie wydaje się, że poszczególne stany mają w niektórych sprawach większą swobodę, niż ten Parlament chciałby nałożyć na państwa członkowskie Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, äänestin mietinnön puolesta. Kansalaisoikeudet eivät valitettavasti aina toteudu käytännössä, vaikka niistä on säädetty selkeästi EU-lainsäädännössä. Tämä lisää eurooppalaisten pettymystä Euroopan yhdentymisprosessiin. Kansalaisoikeuksien esteiden poistamiseksi on tärkeää korostaa liikkuvuutta ja koulutusta. Euroopan unionin tulisi korostaa myös elinikäistä oppimista, ammattikoulutusta ja jatkokoulutusta. Koulutus on ensisijainen keino eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämiseksi. Komission tulisikin ryhtyä aktiivisiin toimiin taatakseen kaikille unionin kansalaisille oikeuden laadukkaaseen perus- ja ammattikoulutukseen.

Komission tulisi toimissaan huomioida myös erityisen hauraat ja syrjäytymisvaarassa olevat ryhmät, kuten romanit ja kolmansista maista tulevat henkilöt. Myös heille kuuluvat samat kansalaisoikeudet kuin muille. Kansalaisoikeuksien toteutumisen kannalta on tärkeää vahvistaa myös Euroopan unionin alueella elävien eri vähemmistöjen, alkuperäisryhmien, kulttuuria, kieltä, historiaa ja arvoa niin näiden ryhmien sisällä kuin muun väestön keskuudessa.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Madam President, I voted against the 2010 EU citizenship report. Whilst of course the fundamental freedom of movement for EU citizens across the whole of the EU is something I support entirely, along with the three other fundamental freedoms, this report is far too prescriptive on the Member States, including ridiculous ideas like harmonising tax rules and these are in my view completely unjustified.

I do not support the idea of allowing extra funding for the publicising of the European Year of Citizens nor do I want to see more money given to Euronews from the EU taxpayers’ pockets. Euronews is a great news channel – I watch it myself – but it should be self-funding on a commercial basis. Furthermore, I do not feel that I can support a report which specifically criticises the United Kingdom – i.e. my own country – for its right-to-reside test, which is currently used to test candidates before they are granted welfare rights. I believe this to be an entirely fair process, especially given the benefits that can be received, once a test is passed, by all UK citizens equally.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului colegei Vălean deoarece prezintă propuneri foarte oportune pentru eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetăţenilor europeni. În calitate de membră a Comisiei PETI, sunt la curent cu principalele preocupări ale cetăţenilor cu privire la respectarea legislaţiei comunitare.

Atrag atenţia asupra referirilor la promovarea drepturilor minorităţii rome în Europa, prin care documentul de faţă se alătură strategiei Uniunii în domeniu. Salut totodată menţionarea rezoluţiei privind libera circulaţie a muncitorilor români, pe care am iniţiat-o alături de colegii mei, Ungureanu şi Marinescu. Consider că era nevoie de includerea acestui subiect în raportul de faţă, având în vedere şi evoluţiile recente privind spaţiul Schengen şi site-ul antiimigranţi al PVV. Solicit factorilor de decizie europeni să ia în considerare concluziile acestui raport şi să adopte măsuri adecvate.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Madam President, I think this report dismantling the obstacles to EU citizens’ rights is a very worthwhile report and it could prove useful to citizens. I do not agree with everything that is in it but certainly, as a member of the Committee on Petitions and indeed in my own general work as an MEP, I am very conscious of the problems and obstacles that are faced by citizens when they are trying to exercise their right to free movement and indeed that of their families as well.

Now in this context I voted for the first part of Amendment 1 on freedom of movement for citizens but the second part of Amendment 1 gave me some problems because I had some concerns about its wording when it asked that we recognise freedom of movement for all EU citizens, etc. on the basis of mutual recognition. I am very happy to support Directive 2004/38/EC, where freedom of movement for family members is guaranteed on the basis of legislation of the host Member State but not on any other basis. I also support that this directive should be strictly applied, as that will eliminate some of the obstacles I spoke of, when people are trying to exercise their rights to free movement, but I am not prepared to go beyond that.

 
  
MPphoto
 

  David Campbell Bannerman (ECR). - Madam President, I voted against this report because it shows all so clearly that the British people were lied to about the true intention of the European Union project. It is about take-over not about trade. This Vălean report wants harmonised tax, social security, state benefits, pensions, even divorce laws right across the EU. What is this to do with trade? What is this to do with the common market? It is about harmonising arrangements to create a single European state.

Well I am not an EU citizen and I will not be an EU citizen. I am a loyal subject of Her Majesty The Queen, in her 60th year of rule, and this Vălean report is an insult to that loyalty.

 
  
  

Explications de vote par écrit

 
  
  

Recommandation: Vital Moreira (A7-0060/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. De acordo com os contactos efectuados pelo relator, os estatutos e o regulamento do Grupo Internacional de Estudo da Borracha parecem reunir todas as exigências. Como tal, o Parlamento deve aceitar a proposta do Conselho, sem, no entanto, deixar de sugerir que seria importante tentar atrair para este grupo todos os principais produtores mundiais de borracha.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport qui prévoit de réviser les statuts du Groupe international d'études du caoutchouc (CIEG) et reconnaît l'importance de cette organisation. Il s'agit de redynamiser la coopération entre les pays producteurs et les pays importateurs. Comme le rappelle le rapporteur, le CIEG est une organisation intergouvernementale créée en 1944 au Royaume-Uni, dont le siège a été transféré à Singapour en 2008. Il offre aux pays producteurs et aux pays consommateurs de caoutchouc un espace de discussion sur tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement. Cette structure permet de fournir des données sur le marché mondial et d'encourager la coopération entre ses membres. Hormis l'Union européenne, neuf pays sont actuellement membres cotisants dont la République du Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Inde, le Japon, la Malaisie, le Nigeria, la Fédération de Russie, Singapour et le Sri Lanka. Quelques 120 représentants du secteur en sont membres au travers d'un panel de partenaires. Alors qu'au cours des dernières années, de fortes augmentations de prix ainsi qu'une importante volatilité ont affecté certaines matières premières, y compris le caoutchouc naturel, il me semblait nécessaire de réaffirmer cette coopération internationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestei recomandări deoarece consider că este esenţială clarificarea statutului juridic al UE în cadrul organizaţiilor internaţionale. Amendamentele propuse actului constitutiv al Grupului permit o participare efectivă a Uniunii în procesul decizional din interiorul său. Totodată subliniez rolul deosebit de important jucat de Grup în privinţa combaterii volatilităţii preţurilor materiilor prime din această industrie. În contextul economic actual, trebuie asigurată atât transparenţa pieţei primare, cât şi a celei de derivative. De asemenea, un element care trebuie luat în considerare sunt condiţiile de mediu, care s-au deteriorat considerabil în zonele de recoltare a materiei prime. Doresc să reamintesc şi importanţa asigurării accesului liber şi cu preţuri scăzute la piaţa internaţională a cauciucului. Iar o cooperare consolidată între marii producători şi cei mai importanţi consumatori este esenţială în acest scop.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − Negli ultimi anni alcune materie prime, compresa la gomma naturale, hanno subito un significativo aumento e un'elevata volatilità dei prezzi. Per l'Unione europea, che dipende dalle importazioni e che, al contempo, è il secondo consumatore di gomma naturale a livello mondiale, diviene essenziale garantire un accesso equo, prevedibile ed economicamente sostenibile a questa materia prima. Il gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG) è un'organizzazione intergovernativa che ha l'obiettivo di raccogliere e divulgare informazioni statistiche complete sull'industria mondiale della gomma. Ritengo che questa attività svolga un ruolo importante per migliorare la trasparenza del mercato della gomma e le tendenze del mercato, condizione necessaria al fine di comprendere meglio, e quindi di controllare, la volatilità dei prezzi della materia prima. Tuttavia, rilevo che la mancata adesione all'IRSG di alcuni dei più importanti paesi produttori e consumatori di gomma a livello mondiale - Thailandia, Stati Uniti, Cina - indebolisce l'autorevolezza dell'organizzazione e ne mette in dubbio gli obiettivi e, soprattutto, la rappresentatività. Pertanto, colgo l'occasione per sollecitare l'attenzione della Commissione sull'opportunità di fare il possibile per aumentare le adesioni al gruppo, estendendo il dialogo ai principali Paesi produttori e consumatori di gomma, quale presupposto della sua efficacia a lungo termine sul mercato.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes pritariu, kad Europos Sąjungos ir toliau dalyvautų Tarptautinėje kaučiuko studijų grupėje (TKSG). Pastaruoju metu buvo iškilę rimtų abejonių dėl TKSG ateities, dėl iš organizacijos pasitraukusių tokių svarbių šalių, kaip JAV, Tailandas ir Malaizija. Visgi Tarptautinė kaučiuko studijų grupė – tarpvyriausybinė organizacija, kurios pagrindinė funkcija – būti diskusijų forumu visoms gaminant, tiekiant ir vartojant kaučiuką dalyvaujančioms šalims. Šiandien tai yra vienintelė įtrauktį skatinanti platforma, vienijanti kaučiuką gaminančias ir naudojančias šalis, ir, nepaisant organizacijos trūkumų, tai vis dar yra tinkamiausia organizacija siekiant didinti skaidrumą, o vienas iš svarbiausių organizacijos tikslų – užtikrinti, kad pasaulinėje rinkoje kaučiukas būtų įperkamas ir kad jo būtų galima įsigyti sąžiningomis ir nuspėjamomis sąlygomis. Europos Sąjunga yra antroji pagal dydį natūraliojo kaučiuko vartotoja pasaulyje, šios organizacijos narės taip pat yra Rusija ir Japonija.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. O Grupo Internacional de Estudo da Borracha (IRSG) é a única plataforma internacional inclusiva que agrupa tanto países produtores como países consumidores de borracha. A par disso, o IRSG é ainda o organismo mais apropriado para aumentar a transparência do mercado, assegurar um acesso equitativo, previsível e a preços comportáveis à borracha em todo o mundo. O facto de alguns dos maiores países produtores e consumidores de borracha do mundo não serem membros do IRSG compromete a autoridade desta organização e põe em causa os seus objetivos, a sua credibilidade e a sua representatividade. Os Estados Unidos da América, o terceiro maior consumidor, e a Tailândia, o maior produtor de borracha, abandonaram o IRSG em meados de 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că în ultimii ani majorările semnificative ale preţurilor şi volatilitatea crescută a acestora au avut un impact asupra anumitor materii prime, inclusiv cauciucul natural. De aceea, analiza acestui fenomen a demonstrat că la originea acestor evoluţii se află cererea tot mai mare, în special din partea Chinei. Consider că restricţiile care afectează aprovizionarea pe termen scurt, numărul redus de arbori de cauciuc plantaţi, ploile abundente din principalele ţări producătoare au creat presiuni asupra aprovizionării mondiale cu cauciuc.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O IRSG é uma organização intergovernamental criada em 1944, no Reino Unido, que tem por objetivo o debate entre os países produtores e consumidores de borracha sobre todos os aspetos da cadeia de abastecimento. O IRSG tem por objetivo recolher e divulgar informação estatística exaustiva sobre a indústria mundial da borracha, atividade fundamental para aumentar a transparência nos mercados e para melhor compreender e finalmente controlar a volatilidade dos preços desta mercadoria. Faz, por isso, sentido que o Parlamento dê a sua aprovação à celebração pelo Conselho, em nome da União Europeia, dos estatutos e do regulamento interno alterados do Grupo Internacional de Estudo da Borracha.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A presente recomendação, elaborada por Vital Moreira, debruça-se sobre a proposta de decisão do Conselho no que concerne à celebração, pela União Europeia (UE), dos estatutos e do regulamento interno alterados do Grupo Internacional do Estudo da Borracha (IRSG). O IRSG é uma organização internacional criada no Reino Unido em 1994 (transferida em 2008 para Singapura) que visa constituir-se como um plataforma de debate entre os países produtores e os consumidores de borracha. A eficácia desta organização encontra-se comprometida devido à saída de alguns países considerados os maiores produtores de borracha, sendo que os principais consumidores como a China e os Estados Unidos da América também não participam nesta plataforma. Nos últimos tempos, o aumento da procura, sobretudo por parte da China, e a quebra na produção devido a catástrofes naturais e à reduzida plantação de árvores-da-borracha, tem potenciado o aumento do preço desta matéria-prima. Votei favoravelmente a presente recomendação porque a UE é o segundo maior consumidor mundial de borracha e, apesar das suas lacunas, considero que o IRSG é o único fórum onde os Estados-Membros, através dos seus representantes, podem exigir mais transparência neste mercado, bem como assegurar um acesso equitativo, previsível e a preços mais comportáveis.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O Grupo Internacional de Estudo da Borracha (IRSG) é uma organização intergovernamental, que procura constituir uma plataforma de discussão entre países produtores e consumidores de borracha sobre todos os aspetos da cadeia de fornecimento de borracha. O IRSG tem por objetivo recolher e divulgar informação estatística exaustiva sobre a indústria mundial da borracha. Esta atividade é amplamente reconhecida como fundamental para aumentar a transparência nos mercados da borracha e sua evolução, condição para melhor compreender e finalmente controlar a volatilidade dos preços desta mercadoria. O relator demonstra preocupação com a redução do número de membros do IRSG e com o facto de a China, o principal consumidor de borracha, e a Indonésia, um dos maiores produtores, não demonstrarem interesse em participar no grupo. Os objetivos que regem o IRSG são positivos: preparar estimativas atuais e analisar a oferta futura e tendência de procura, enquanto realiza estudos estatísticos e económicos sobre aspetos específicos da indústria. Refira-se, todavia, que o painel de membros associados deste grupo, aberto à participação de organizações envolvidas na indústria da borracha, será naturalmente permeável aos interesses e influência das multinacionais, que se poderá estender ao próprio Grupo. Esta relação não pode deixar de ser perniciosa, podendo prejudicar os objetivos gerais deste grupo.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − V októbri 2011 bol Európsky parlament požiadaný o udelenie súhlasu s návrhom Rady prijať v mene Európskej únie zmenené a doplnené stanovy a zmenený a doplnený rokovací poriadok Medzinárodnej študijnej skupiny pre kaučuk. Medzinárodná študijná skupina pre kaučuk (International Rubber Study Group, IRSG) je medzivládna organizácia, ktorá od roku 2008 sídli v Singapure. Skupina je platformou umožňujúcou diskusiu medzi krajinami, ktoré vyrábajú a spotrebúvajú kaučuk, o všetkých aspektoch dodávateľského reťazca kaučuku. Členmi IRSG sa môžu stať vlády jednotlivých štátov. V súčasnosti patrí k prispievajúcim členom Európska únia a deväť krajín: Kamerunská republika, Pobrežie Slonoviny, India, Japonsko, Malajzia, Nigéria, Ruská federácia, Singapur a Srí Lanka. Približne 120 zástupcov tohto odvetvia je členom prostredníctvom panelu pridružených členov. Cieľom skupiny je zhromažďovať a sprostredkúvať ucelené štatistické informácie o svetovom odvetví kaučuku. Všeobecne sa usudzuje, že táto činnosť má zásadný význam z hľadiska zvýšenia transparentnosti trhov s kaučukom a trhových trendov v tomto odvetví. Domnievam sa, že je vhodné snažiť sa podniknúť potrebné kroky vedúce k rozšíreniu členskej základne skupiny, predovšetkým prostredníctvom rokovaní so štátmi, ktoré sú najväčšími producentmi a spotrebiteľmi kaučuku. Silná členská základňa je aj naďalej základným predpokladom na dlhodobú životaschopnosť a účinnosť fungovania IRSG ako autoritatívneho orgánu.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Negli ultimi anni si è registrato un significativo rialzo dei prezzi della gomma naturale. Gli studi hanno dimostrato che questi aumenti sono causati dalla riduzione degli approvvigionamenti a breve termine, dall'aumento della domanda (in particolare cinese), dalla diminuzione del numero di alberi della gomma piantati e dalle forti piogge nei principali paesi produttori. Problemi di così ampia portata devono essere affrontati e risolti all'interno del Gruppo Internazionale di Studio sulla Gomma (IRSG), l'organizzazione intergovernativa, di cui fa parte anche l'Unione Europea, avente lo scopo di raccogliere e divulgare informazioni statistiche complete sull'industria mondiale della gomma. Con la modifica dello statuto e del regolamento interno avvenute di recente, l'IRSG potrà ancor meglio che in passato essere lo spazio di discussione nel quale trovare soluzioni comuni per il mondo della gomma, con l'obiettivo di affrontare al meglio i futuri problemi del settore.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi Parlamentas suteikia pritarimą Tarybos sprendimo dėl iš dalies pakeistų Tarptautinės kaučiuko studijų grupės įstatų ir darbo tvarkos taisyklių sudarymo Europos Sąjungos vardu projektui. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad dėl pastarojo laikotarpio įvykių TKSG narių skaičius sumažėjo, taip pat į tai, kad TKSG – vienintelė įtrauktį skatinanti platforma, aprėpianti kaučiuką gaminančias ir naudojančias šalis. Be to, TKSG, nepaisant jos trūkumų, vis dar yra tinkamiausia organizacija siekiant didinti skaidrumą, kurio stokojama realioje rinkoje, taip pat tai organizacija, kurios labai reikia norint visame pasaulyje užtikrinti, jog kaučiuko būtų galima įsigyti sąžiningomis, nuspėjamomis sąlygomis ir jis būtų įperkamas. TKSG įstatų ir darbo tvarkos taisyklių persvarstymas galėtų taip pat būti akstinas atnaujinti grupės, kaip esminio įvairių suinteresuotųjų šalių forumo, veiklą. Reikia imtis visų įmanomų pastangų siekiant didesnio grupės narių skaičiaus, ypač į ją priimant pagrindines kaučiuką gaminančias ir naudojančias šalis. Tvirtas narių pagrindas išlieka būtina sąlyga siekiant ilgalaikio TKSG, kaip autoritetingos organizacijos, gyvybingumo ir veiksmingumo. Tai neabejotinai turės įtakos didesniam pramonės tvarumui ir kokybės standartų kūrimui, taip pat alternatyviam kaučiukui.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – L'Union européenne est membre du Groupe international d'études du caoutchouc, conformément à la décision 2002/651 du Conseil du 22 juillet 2002. Le 14 juillet 2011, suite à plusieurs cycles de négociations, les chefs de délégation du Groupe international ont approuvé le texte modifiant ses statuts et son règlement intérieur. L'adoption du rapport Moreira a permis d'approuver ces nouveaux statuts et ce nouveau réglement intérieur, condition indispensable pour confirmer l'installation du Groupe dans son nouveau siège, les contributions budgétaires et les procédures de prise de décision.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report. While noting that the membership of the International Rubber Study Group has been weakened by recent developments, I am also aware that the IRSG is the only inclusive platform grouping both rubber-producing and rubber-consuming countries. Furthermore, the IRSG still is, in spite of its shortcomings, the most appropriate body to work on increasing transparency – something that is lacking on the physical market and is badly needed to ensure fair, predictable and affordable access to rubber all around the world.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Sono favorevole all’approvazione del testo così modificato. Sono altresì favorevole all’ampliamento del numero dei membri del gruppo internazionale di studio sulla gomma. E’ necessario coinvolgere i principali paesi produttori e consumatori di gomma.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O IRSG é uma organização intergovernamental, criada inicialmente em 1944 no Reino Unido e transferida em 2008 para Singapura. Constitui uma plataforma de debate entre os países produtores e consumidores de borracha sobre todos os aspetos da cadeia de abastecimento da borracha. O IRSG tem por objetivo recolher e divulgar informação estatística exaustiva sobre a indústria mundial da borracha. Esta atividade é amplamente reconhecida como fundamental para aumentar a transparência nos mercados da borracha e a sua evolução, condição para melhor compreender e finalmente controlar a volatilidade dos preços desta mercadoria. Considero que a revisão dos estatutos e do regulamento interno do IRSG poderá impulsionar o relançamento do Grupo como um fórum essencial das diversas partes interessadas. Sou favorável à aprovação desta proposta de decisão do Conselho relativa à celebração, pela União Europeia, dos estatutos e do regulamento interno alterado do Grupo Internacional de Estudo da Borracha.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Since this report is aimed at giving the assent of Parliament to the amended constitution and rules of procedure of the International Rubber Study Group, of which the EU has been a member since 2002, we should support it. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (ECR), in writing. − My ECR colleagues and I decided to vote in favour of the report relating to the International Rubber Study Group. We believe that the report is key to ensuring fair, predictable and affordable access to rubber. We support the aims of the IRSG in wanting to collect comprehensive statistical information on the world rubber industry. This action will hopefully lead to increased transparency in rubber markets and market trends – a condition for better understanding and eventually taming price volatility for this commodity. We hope that, in time, we can combat the major price rises that we have witnessed impacting on commodities including natural rubber. We need the study group to identify ways to combat rising demand for rubber in the world, particularly in China. We need to see where else rubber trees can be planted, and how we can best address the problem of heavy rains that affect stock in producing countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Le modifiche che sono state apportate al regolamento interno sul gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG), nel luglio del 2011 tengono conto di una evoluzione e del nuovo status giuridico dell'Unione europea all'interno di quest'organizzazione mondiale nata nel 1944. L'organizzazione negli anni ha visto diminuire le sue adesioni ed è stata anche abbandonata da alcuni Paesi, per quanto abbia una funzione centrale nella trasparenza del mercato e nella lotta agli abusi. I cambiamenti apportati sembrano efficaci e, come il relatore ha specificato, è necessario che il Parlamento come istituzione appoggi e approvi le conclusioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Em Outubro de 2011 foi solicitado ao Parlamento Europeu que aprovasse a celebração pelo Conselho, em nome da União Europeia, da alteração aos estatutos e ao regulamento interno do Grupo Internacional de Estudo da Borracha (IRSG). O relator deste dossiê convocou as diversas partes interessadas para uma troca de pontos de vista, que teve lugar na reunião da Comissão INTA, em 20 de Dezembro de 2011. Resultou claro dessa reunião que o IRSG constitui a única plataforma inclusiva que agrupa tanto países produtores como países consumidores de borracha. Além disso, o IRSG é ainda, apesar das suas deficiências, o organismo mais apropriado para aumentar a falta de transparência no mercado físico, que tão necessária é para assegurar um acesso equitativo, previsível e a preços comportáveis à borracha em todo o mundo. Por todos estes motivos, e acompanhando as conclusões do relator, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questo testo perché ritengo fondamentale adoperarsi per ampliare il numero dei membri del gruppo internazionale di studio sulla gomma, estendendo il dialogo ai principali Paesi produttori e consumatori di tale materia prima. Infatti, la mancata adesione al gruppo di alcuni dei più importanti produttori e consumatori indebolisce l'autorevolezza dell'organizzazione e la sua funzione di piattaforma di dialogo. La modifica dello statuto e del regolamento interno del gruppo potrebbe garantire il rilancio del gruppo, quale spazio essenziale di discussione per migliorare la trasparenza del mercato della gomma e le tendenze di tale mercato, e quindi di controllare la volatilità dei prezzi di questa materia prima.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Il gruppo internazionale di studio sulla gomma, nato nel 1944, ha subito negli ultimi anni una perdita di credibilità dal momento che paesi asiatici come Thailandia, Malesia e Indonesia non ne fanno più parte. Anche la Cina e gli USA primo e terzo consumatore al mondo di gomma sono usciti dal circuito. I singoli Paesi europei sono ad oggi rappresentati nel gruppo internazionale dalla Commissione europea. Sono favorevole al testo della relazione visto che quello dell'approvvigionamento della gomma è un problema sentito dall'industria in Europa e strettamente legato al dibattito più generale in tema di materie prime. Il rischio, come sta succedendo con le terre rare, di restrizioni sul mercato delle disponibilità potrebbe creare problemi alle nostre industrie, favorendo quelle dei paesi terzi produttori di gomma.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (EFD), per iscritto. − Il mio voto su questo provvedimento è ovviamente favorevole. Le modifiche al regolamento del gruppo internazionale di studio sulla gomma sono una mera formalità. Spero che questo voto sia però l'occasione per riflettere e capire se abbia senso continuare a stare in un'organizzazione come questa, dal momento che i più grandi paesi produttori e alcuni dei maggiori paesi utilizzatori hanno abbandonato da tempo il gruppo di studio, o lo stanno facendo adesso.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Negli ultimi anni alcune materie prime, compresa la gomma naturale, hanno subito un significativo aumento e un'elevata volatilità dei prezzi. Gli studi hanno dimostrato che questi sviluppi si spiegano in seguito all'aumento della domanda, in particolare della Cina, alla riduzione degli approvvigionamenti a breve termine, alla diminuzione del numero di alberi della gomma piantati e alle forti piogge nei principali paesi produttori. Questa combinazione di fattori ha messo sotto pressione la fornitura di gomma a livello mondiale. E' quindi necessario che aumenti la trasparenza dei mercati della gomma. Con questo voto si rafforza il gruppo internazionale di studio sulla gomma, che è l'organo più adatto per garantire un accesso equo, prevedibile ed economicamente sostenibile alla gomma nel mondo. E' opportuno, infine, fare il possibile per aumentare le adesioni al gruppo, estendendo il dialogo ai principali paesi produttori e consumatori di gomma.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Votei a favor da decisão do Parlamento Europeu que aprova a celebração dos estatutos e do regulamento interno alterados do Grupo Internacional de Estudo da Borracha e considero importante ampliar o número de membros deste Grupo Internacional para atrair, em particular, os principais países produtores e consumidores de borracha. A atuação do Grupo deve ser vigiada atentamente e qualquer evolução relevante deve ser relatada ao Parlamento Europeu no período de dois anos após a entrada em vigor dos estatutos e do regulamento interno alterados.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O Grupo Internacional de Estudo da Borracha (IRSG) tem por objetivo recolher e divulgar informação estatística exaustiva sobre a indústria mundial da borracha, o que é uma atividade importante e positiva. Pensamos ser importante que a participação de organizações envolvidas na indústria da borracha não torne o Grupo permeável aos interesses e à influência das multinacionais, o que seria prejudicial aos objetivos do Grupo.

 
  
  

Rapport: Keith Taylor (A7-0053/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE), par écrit. – Je me félicite de l'adoption du rapport Taylor qui prône une clarification des droits des passagers aériens. Les compagnies aériennes ont un devoir d’information et d’assistance en cas de retard important et d’annulation de vol notamment. Elles sont également appelées à rendre leurs pratiques tarifaires plus transparentes et à indiquer l’impact environnemental du voyage sur le billet d'avion.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Neste relatório temos acesso a informações completas, compreensíveis e acessíveis, incluindo, nomeadamente, sobre as emissões de CO2. Sublinho que o relatório também pede transparência em matéria de preços e garantias no caso de falência das companhias aéreas, contacto pessoal ou de serviços nos aeroportos e defende ainda outra matéria de extrema importância - a eliminação de barreiras para pessoas com mobilidade reduzida e deficiência. Por tudo isso, voto favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl nustatytų oro transportu keliaujančių asmenų teisių veikimo ir taikymo. Ši rezoliucija yra Europos Parlamento atsakas į neseniai paskelbtą Komisijos komunikatą dėl reglamento, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju. Pritariu pranešėjui, kad informacija apie keleivių teises turėtų būti pateikiama paprastai, tinkamai ir suprantamai visais pagrindiniais kelionės etapais. Manau, kad oro uostuose privalo būti kvalifikuotų darbuotojų, į kuriuos būtų galima kreiptis ir kurie galėtų nedelsdami priimti sprendimus, susijusius su pagalbos teikimu, už bilietą sumokėtų pinigų grąžinimu, siūlymu vykti kitu maršrutu ir kitais klausimais, kurių iškyla nutraukus skrydį. Sutrikus kelionei, keleiviams turėtų būti laiku pateikiama informacija apie skrydžio atidėjimo ar atšaukimo priežastis, numatomą atidėjimo trukmę ir kitas keliavimo galimybes, jei įmanoma, ir kitų rūšių transportu. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į keleiviui suteikiamas tris pasirinkimo galimybes, kurios yra pagrindinė jo teisė: susigrąžinti už bilietą sumokėtus pinigus, vykti kitu maršrutu ir rezervuoti vietas kitais skrydžiais. Manau, kad Europos Parlamentas šią rezoliuciją priėmė pačiu laiku, nes kitais metais Komisija ketina peržiūrėti šios srities teisės aktus. Raginu Komisiją atsižvelgti į šią rezoliuciją ateityje persvarstant Kelionių paketų direktyvą ir oro uostų veiklą reglamentuojantį dokumentų rinkinį.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Salut decizia Comisiei de modificare a reglementărilor din domeniul transportului aerian de pasageri, menite a consolida unul dintre cele mai importante servicii care dă substanţă libertăţii de mişcare a cetăţenilor statelor membre în spaţiul european. Modificările vizate de această propunere legislativă conturează un cadru clar şi coerent de protejare a intereselor şi drepturilor pasagerilor, fără a omite însă şi responsabilităţile care le revin acestora în calitate de beneficiari ai serviciilor de transport. Este important ca pasagerii europeni să poată beneficia de servicii prestate la timp şi de modalităţi de contestare şi de reparare a eventualelor prejudicii create în urma interacţiunii cu companiile aeriene.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Nous avons mis en place, il y a plusieurs années, une législation européenne qui réglemente les pratiques des compagnies aériennes et qui nous protège de leurs abus. Pourtant, nos droits en tant que passagers aériens continuent d'être régulièrement bafoués, et c'est pourquoi j'ai soutenu le rapport de mon collègue Keith Taylor. Les droits des passagers aériens en cas de retard, d'annulation et de surréservation doivent être respectés, et nous nous devions d'être les porte-paroles des citoyens sur ces questions. Les règles seront plus précises, notamment en ce qui concerne la notion de « circonstances extraordinaires » et d' « annulation ». Cette imprécision est la marge de manœuvre qui permet encore aux compagnies aériennes de qualifier abusivement de « retardé » un avion qui décolle 24h heures après l'horaire prévu, afin de ne pas indemniser le passager. J'ai également soutenu l'idée qu'une liste noire des clauses abusives soit établie: par exemple, le caractère non transférable des billets, ou l'interdiction d'utiliser seulement le volet retour d'un billet aller-retour.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − Ní mór iarrachtaí a chur ar bun chun go mbeadh cúrsaí aerthaistil níos éasca, níos éifeachtaí agus níos sábháilte do mhuintir uile an AE. Tacaím go hiomlán lena bhfuil sa tuarascáil maidir le nósanna imeachta gearáin a chomhchuibhiú agus meicníochtaí sásaimh ar chur ar fáil ar mhaithe leis na haerphaisinéirí sin a mbíonn deacrachtaí nó fadhbanna acu i dtaca le gearáin, le moilleanna agus le heitiltí a chuirtear ar ceal.

Molaim an rapóirtéir as ucht a mholtaí maidir le cleachtais trádála i dtaca le srianta ar bhagáiste cábáin a chomhchuibhiú, ionas go mbeadh aerphaisinéirí á gcosaint ó shrianta éagothroma iomadúla, go háirithe i gcás bagáiste cábáin agus earraí a cheannaítear i siopaí an aerfoirt. Fearaim fáilte roimh a bhfuil sa tuarascáil maidir le haird ar leith a tharraingt ar chás paisinéirí atá faoi mhíchumas nó faoi mhíchumas luaineachta agus tacaím leis na forálacha a bhaineann le cosaint níos fearr a thabhairt do chearta na bpaisinéirí sin.

Ní foláir cearta aerthaistil mhuintir an AE a neartú agus ní mór go mbeadh caighdeán an-ard seirbhíse i bhfeidhm ag an earnáil aerthaistil san Eoraip agus iad ag freastal ar aerphaisinéirí san AE.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport deoarece apreciez că trebuie asigurată o protecţie adecvată a drepturilor pasagerilor care călătoresc pe calea aerului. Subliniez importanţa ca toate informaţiile referitoare la condiţiile de călătorie să fie accesibile pasagerilor încă din momentul cumpărării biletului, în limba în care este făcută rezervarea şi într-un format cât mai uşor de înţeles. Am în vedere inclusiv asigurarea transparenţei cu privire la preţul final al biletului şi la toate taxele şi costurile suplimentare ce pot fi aplicate. Este extrem de important ca pasagerii să poată primi rapid informaţii şi asistenţă în cazul unor evenimente neprevăzute privind zborul, cum ar fi anulările sau întârzierile foarte mari. În acest context, susţin propunerile privind prezenţa persoanelor sau serviciilor de contact în aeroporturi şi instituirea de către companiile aeriene a unor centre de asistenţă telefonică accesibilă şi eficientă. Semnalez că sunt necesare proceduri simplificate pentru depunerea eventualelor reclamaţii şi solicitări de despăgubire sau rambursare. Salut ideea de a institui un premiu european pentru compania aeriană cea mai accesibilă consumatorilor. Consider că acesta va stimula concurenţa şi va permite promovarea celor mai bune practici.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O conhecimento dos seus direitos é essencial para assegurar que os passageiros os podem exercer. Assim, a informação deverá ser comunicada, desde o momento da reserva do bilhete, de forma simples, apropriada e compreensível. O presente relatório, que apoiei, defende a presença de funcionários de contacto nos aeroportos que possam tomar decisões imediatas relativas à prestação de assistência, reembolso e reencaminhamento que decorram da perturbação dos voos. Considera fundamental a existência de organismos responsáveis pela aplicação da legislação que sejam eficientes, transparentes e independentes, que lidem com as reclamações dos passageiros, ajudem a resolver litígios entre passageiros e transportadoras aéreas, e em última instância, imponham sanções, se necessário. Igualmente importante é a necessidade dos passageiros estarem totalmente cobertos em caso de falência ou insolvência da companhia aérea. Por fim, de referir que um dos direitos mais fundamentais dos passageiros é o direito a uma viagem segura. Considera-se, pois, essencial que todos os passageiros, incluindo crianças de idade inferior a 2 anos, tenham uma cadeira de segurança no avião.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Renforcement des droits des passagers aériens: l'UE sert à cela! Depuis plusieurs années déjà, l'Union agit pour améliorer les droits des voyageurs, mais des efforts peuvent encore être faits. C'est notamment le cas lorsque les passagers sont bloqués et retardés: informer, assister, simplifier la réclamation, compenser, telles sont les obligations des transporteurs. Autre cheval de bataille, les règles qui concernent les bagages à main: aujourd'hui, chacun a ses propres critères de poids, de taille, et les voyageurs ont beaucoup de mal à s'y retrouver. Il faut donc harmoniser les règles pour les rendre plus transparentes. Enfin, plus de souplesse dans les réservations avec des possibilités élargies d'annulation, de modification, parait indispensable. En quelques mots, dans cette résolution nous posons le diagnostic et appelons à l'action.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − Attualmente vi sono numerose leggi europee che riguardano i diritti dei passeggeri aerei, tuttavia, rilevo l'esigenza di una maggiore certezza giuridica e interpretativa e di un'applicazione uniforme dei regolamenti nell'Unione. Ritengo che le informazioni sui diritti dei passeggeri debbano essere comunicate in modo semplice, adeguato e comprensibile in tutte le fasi essenziali del viaggio, a partire dalla decisione di acquisto del biglietto da parte del passeggero. A mio avviso, per garantire che i diritti siano rispettati, è necessario che negli aeroporti sia presente personale di contatto in grado di prendere decisioni tempestive in merito alla fornitura di assistenza, al rimborso, all'inserimento su altre rotte e ad altri problemi che possono sorgere in seguito all'interruzione dei voli. Concordo con il relatore nel ritenere utile la formalizzazione di una rete europea di organismi efficienti e indipendenti, coordinata dalla Commissione e la pubblicazione, da parte degli stessi, delle informazioni sui reclami ricevuti dai passeggeri. Infine, credo che i passeggeri possano godere del diritto di modificare le informazioni personali sui biglietti in caso di errore senza dover sostenere alcun costo per l'operazione contrastando, in tal modo, la pratica diffusa in molte compagnie aeree di generale proliferazione di clausole abusive nei contratti dei vettori aerei.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes pritariu tam, kad oro transportu keliaujančių asmenų teisės būtų gerinamos. Oro transportas šiandien yra pagrindinė žmonių transporto priemonė ir keleivių srautas oro uostuose tik didėja. Taigi užtikrinti, kad pagrindinės keleivių teisės būtų tinkamai įgyvendinamos, yra itin svarbu, siekiant užkirsti kelią galimam aviakompanijų piktnaudžiavimui. Šiandien priimtame Europos Parlamento pranešime yra siūloma, kad ateityje keleiviai būtų visiškai apdrausti oro linijų bankroto ar nemokumo atveju bei kad būtų užtikrinamas kainų skaidrumas. Taip pat siūloma ateityje suteikti teisę keleiviams, padarius klaidą perkant bilietus, duomenis keisti nemokamai. Galiausiai pranešime yra raginama leisti keleiviams susipažinti su keleivio duomenų įrašu, kurį oro vežėjas turi apie juos ir kuriuo vėliau naudojasi įvairių šalių saugumo tarnybos kovos su terorizmu tikslais.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Cunoaşterea drepturilor este esenţială pentru toate persoanele care călătoresc pe calea aerului. Din acest motiv consider că informaţiile despre drepturile pasagerilor ar trebui comunicate într-o formă simplă, adecvată şi uşor de înţeles, în toate etapele esenţiale ale călătoriei, începând din momentul în care pasagerul se gândeşte să cumpere un bilet. În cazul apariţiei unor perturbări în cursul călătoriei, pasagerii ar trebui informaţi în timp util despre motivele întârzierii sau anulării, durata estimată a întârzierii şi opţiunile alternative de călătorie, inclusiv cu alte mijloace de transport, după caz. Totodată consider că ar trebui subliniate şi cele trei opţiuni dintre care poate alege pasagerul, adică rambursare, redirecţionare sau o nouă rezervare, ca un drept elementar. Nu în ultimul rând, pasagerii ale căror bagaje s-au pierdut sau au sosit cu întârziere ar trebui să beneficieze de drepturi echivalente cu pasagerii care au suferit ei înşişi întârzieri.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. − Komise by měla při přepracování nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanovují společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, upřesnit pojem „mimořádné okolnosti“ a vymezit pojem „zrušení letu“ a dále přijmout pravidla, kterými by se řídila oblast poskytování pomoci a právo na finanční náhradu a odškodnění. Zároveň bych považoval za žádoucí přihlédnout k míře ochrany cestujících, kterou poskytl Evropský soudní dvůr, a také k jeho výkladu pojmu „mimořádné okolnosti. V současné době existující prostor pro zpochybňování pravidel o náhradách a pro různé přístupy při jejich vymáhání na úrovni členských států nelze považovat za vyhovující i s ohledm na události, jako byla krize v roce 2010 způsobená sopečným popelem. Komise by v této souvislosti měla vytvořit jednotný, úplný a podrobný systém posuzování průkazné hodnoty důkazů předložených leteckými společnostmi za účelem prokázání „mimořádných okolností“. Považuji v této souvislosti za naléhavou potřebu stanovit jasná pravidla, pokud jde o obsah, dostupnost, načasování a přesnost informací poskytovaných cestujícím v letecké dopravě, které by se měly týkat důvodů zpoždění nebo rušení letů, očekávané doby trvání problémů s letem a alternativních možností cestování, které mají cestující k dispozici.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. O número de passageiros a viajar em transportes aéreos tem aumentado, em média, de 4,5 % ano. O número de reclamações dos passageiros também tem vindo a aumentar. Em 2009, registaram-se cerca de 36000 queixas, 41 % em resultado de cancelamentos de voos e 25 % devido a atrasos. Espanha foi o Estado-Membro que recebeu mais queixas. Portugal foi o segundo Estado-Membro com mais queixas. Voto favoravelmente a presente proposta de resolução por considerar da maior relevância a clarificação e o reforço das regras e dos direitos relativos aos passageiros dos transportes aéreos às pessoas com deficiência e às pessoas com mobilidade reduzida que utilizam o transporte aéreo.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Tendo em conta que o número de passageiros a viajar em transportes aéreos tem vindo a aumentar, média de 4,5 % ano, é importante analisar e rever as normas em vigor relativas à proteção dos direitos dos passageiros dos transportes aéreos, de forma a dotá-las de uma maior clareza interpretativa, ao mesmo tempo que é fundamental reforçar o nível de certeza jurídica existente e criar uma maior uniformidade de aplicação em toda a UE. É necessário um tratamento uniforme das reclamações nos Estados-Membros, as quais têm vindo a aumentar consideravelmente, tendo-se registado, em 2009, cerca de 36000 queixas, das quais 41 % resultaram de cancelamentos e 25 % devido a atrasos, tendo sido Espanha quem recebeu mais queixas, logo seguido de Portugal. O principal direito do passageiro consiste na prestação de serviços de acordo com o previsto e, caso tal não aconteça, deverão existir sistemas de reclamação rápidos, simples e eficazes, assegurados por organismos de tratamento de reclamações eficientes e independentes. Apoio este relatório que contribui para aumentar a responsabilização e a transparência, clarificar e reforçar os direitos existentes e assegurar que sejam claramente comunicados aos consumidores. Deverá ser igualmente garantida uma proteção especial aos grupos de consumidores mais vulneráveis que carecem de garantias adicionais no exercício dos seus direitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ritengo lodevole l'Iniziativa di questo Parlamento riguardo all'applicazione dei diritti delle passeggeri di compagnie aeree, per questo motivo ho ritenuto di dare parere favorevole alla relazione d'iniziativa presentata. Ritengo che il settore dei trasporti aerei necessiti di regole più severe circa la protezione dei diritti dei consumatori, in particolare ritengo fondamentale una maggiore attenzione ai diritti dei passeggeri diversamente abili, ai quali deve essere garantito di poter accedere ad un ambiente privo di barriere, e alla sicurezza dei neonati, che attualmente non dispongono di sedili adeguati alle loro caratteristiche fisiche. Ritengo inoltre la legislazione attuale carente nel prescrivere le misure che le compagnie aeree devono adottare in caso di cancellazione di un volo o forte ritardo, e per questo motivo sono assolutamente favorevole all'imposizione di obblighi informativi circa le modalità alternative di trasporto e alloggio provvisorio in questi casi. Pongo infine l'accento sulla necessità di una maggior trasparenza in materia di emissioni di CO2, e di una migliore informazione circa i diritti dei passeggeri, perché ritengo che un diritto possa dirsi tale solo se riconosciuto da tutti i cittadini interessati.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că Comisia Europeană trebuie să analizeze măsurile ce ar asigura protecţia pasagerilor care sosesc şi care pleacă, asigurându-se că pasagerii sunt despăgubiţi în mod corespunzător în cazul pierderii sau al întârzierii excesive a bagajelor.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui propose d'uniformiser et de renforcer la législation européenne sur les droits des passagers aériens. Il permettra aux passagers de disposer d'une meilleure information sur les prix, de clarifier les critères d'indemnisation en cas de pertes ou de retards de bagages et de les protéger contre les pratiques commerciales déloyales auxquelles ils sont aujourd'hui confrontés, comme les frais supplémentaires lors de la réservation en ligne, la réorganisation unilatérale des vols ou les discriminations tarifaires en fonction du pays de résidence. Je me suis battue pour l'adoption de ces mesures. Les passagers ne doivent pas être les laissés pour compte du formidable développement du secteur aéronautique et je crois que l'ensemble des acteurs l'a bien compris. Je veillerai à la reprise de mes propositions dans la future législation.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Avec l'adoption de ce rapport, on a vraiment souhaité attirer l'attention de la Commission sur les nombreuses zones d'ombre que comptent encore les droits des passagers aériens. Le rapport a le mérite de faire le tour de tout ce qui doit absolument être amélioré pour les voyageurs empruntant l'avion, et la liste des mesures à prendre est très longue. Car les passagers aériens sont encore trop souvent dupés lorsqu'ils réservent leur billet d'avion. Par exemple, en ce qui concerne les réservations en ligne, je déplore que certaines compagnies majorent le prix annoncé pour toute une série de raisons. Il faudrait donc que les tarifs soient plus transparents, mais aussi que les acheteurs puissent modifier leur réservation, ou corriger des erreurs minimes ultérieurement et sans coût supplémentaire. Autre exemple relatif aux familles, les enfants de moins de 2 ans devraient avoir droit à un siège, et non pas être sur les genoux de leurs parents durant toute la durée d'un vol. Les personnes à mobilité réduite devraient pouvoir voyager avec le matériel qui leur est nécessaire sans surcoût. Il serait de bon ton que la Commission s'en inspire en révisant prochainement le règlement sur les droits des passagers aériens (n° 261/2004).

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), in writing. − I voted in favour of this motion for a resolution on the functioning and application of established rights of people travelling by air, because it represents a very positive step forward in terms of protecting passengers’ rights, in particular paying due attention to people with reduced mobility.

This document contains significant improvements on the previous EU Regulation No 261/2004 in terms of consumer-rights’ safeguards, security, transparency and privacy of the passengers, and pays attention to flight safety conditions and to complaint handling – introducing standards that companies will therefore have to comply with. In addition, further cooperation, collaboration, exchanges of practice, and a more uniform application of the EU rules by the Member States’ enforcement bodies will be called for. This will surely provide stronger guarantees not only in terms of compliance with rules but also in terms of delivering higher levels of protection for passengers – whose rights are often not respected and who have lacked information.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Qualquer que seja o meio de transporte utilizado, os passageiros têm direito a que lhes seja prestado um serviço de qualidade e com segurança, razão pela qual considero positivo que se pretendam introduzir normas harmonizadas relativas aos direitos dos passageiros nos transportes aéreos em todo o espaço da UE e reforçar o direito de acesso dos passageiros à informação.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Na Europa, contam-se por centenas de milhões os voos efetuados anualmente. Muitas vezes, e pelos motivos mais diversos (greves, condições climatéricas, avarias, etc.), os passageiros veem os seus voos cancelados, recusados ou consideravelmente atrasados, o que lhes acarreta enormes transtornos e prejuízos. O relatório em apreciação, da responsabilidade de Keith Taylor, incide sobre o funcionamento e a aplicação dos direitos adquiridos dos passageiros dos transportes aéreos na sequência da Comunicação da Comissão relativa à aplicação do Regulamento (CE) n.º 261/2004 que define as regras para a indemnização e a assistência a estes passageiros. Votei favoravelmente este relatório porque considero ser fundamental que todos os passageiros disponham de informação privilegiada, sendo comunicada de uma forma simples e acessível, e disponibilizada a partir do momento em que um passageiro decide reservar o seu bilhete. Além disso, é imprescindível a existência de organismos responsáveis eficientes e independentes que garantam o cumprimento integral das normas europeias no que respeita ao direito à reclamação, bem como à resolução de litígios e/ou garantia de assistência, reembolso ou indemnização. Uma palavra, por último, para a necessidade de garantir o direito das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida a viajar em condições de segurança e conforto.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório espelha, na generalidade, preocupações com os direitos dos passageiros do transporte aéreo, que consideramos justas, desenhadas, contudo, no quadro concorrencial que marca o processo de liberalização deste setor, que por si só põe em causa um dos direitos fundamentais desses mesmos passageiros: o direito a um transporte público e de qualidade e seguro. Assegurar direitos dos passageiros, nomeadamente no que respeita a indemnizações e reembolso em caso de extravio, atraso ou deterioração de bagagens, assim como em caso de atraso ou cancelamento de voos, é um aspeto que valorizamos. Assim como a referência aos direitos dos passageiros com mobilidade reduzida, de mulheres grávidas e crianças. Mas, por outro lado, preocupa-nos o facto de ser pretendida a uniformização dum conjunto de serviços para criar condições de concorrência equitativa, nomeadamente através da oficialização de uma rede europeia de organismos nacionais responsáveis pela aplicação da legislação, com um mandato claro para uma melhor cooperação no intercâmbio de informações, melhores práticas e também das suas bases de dados. A este nível, colocam-se outras preocupações, no contexto das derivas securitárias em curso, como o uso de scanners corporais e elaboração de perfis comportamentais, entre outros, que não respeitam a proteção de dados dos passageiros e o direito à sua privacidade, à não discriminação e à saúde pública.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione perché notifica il bisogno di una maggiore certezza giuridica, di una maggiore chiarezza interpretativa e di un'applicazione uniforme dei regolamenti nell'UE in merito ai diritti dei passeggeri aerei, anche per quelli a mobilità ridotta. Sarà necessario garantire una maggiore e più efficace cooperazione tra i vari attori, assicurando così la difesa dei diritti dei passeggeri e facendo chiarezza rispetto rispetto alle rispettive responsabilità. Bisognerebbe, inoltre, chiarire e rafforzare i diritti già esistenti e garantire che siano portati a conoscenza dei consumatori. E` essenziale che i passeggeri conoscano i propri diritti affinché possano esercitarli. Per questa ragione le informazioni sui diritti dei passeggeri devono essere comunicate in modo semplice, adeguato e comprensibile in tutte le fasi del viaggio, a partire dalla decisione di acquisto del biglietto da parte del passeggero. Per garantire che i diritti siano rispettati, sarebbe auspicabile che negli aeroporti sia presente personale di contatto in grado di prendere decisioni tempestive in merito alla fornitura di assistenza, al rimborso, all'inserimento su altre rotte e ad altri problemi che possono sorgere in seguito all'interruzione dei voli.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Cieľom predkladanej správy je zaoberať sa oznámením Komisie o „uplatňovaní nariadenia (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov“, a správou Komisie o „uplatňovaní a výsledkoch nariadenia (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave“. Pri zabezpečovaní prístupu k právam cestujúcich je dôležité, aby cestujúci svoje práva poznali. Informácie o právach cestujúcich by sa preto mali oznamovať jednoducho, vhodne a zrozumiteľne počas hlavných úsekov cesty. Efektívne, transparentné a nezávislé orgány, ktoré budú presadzovať dodržiavanie pravidiel, zaoberať sa sťažnosťami cestujúcich, pomáhať riešiť spory medzi cestujúcimi a leteckými dopravcami a napokon ukladať v prípade potreby sankcie, sú veľmi dôležité. Je potrebné zaručiť súlad medzi rozličnými právnymi predpismi v oblasti práv cestujúcich v leteckej doprave a riadiť sa tak vývojom v oblasti cestovného trhu, ktorý smeruje k tomu, že cestujúci si stále častejšie organizujú cestu sami. Čo sa týka práv zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave, myslím si, že pre tieto osoby je potrebné zabezpečiť rovnaké cestovné možnosti a nediskrimináciu zaručujúcu rovnocenný prístup a bezbariérové služby.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − L´intenzione del relatore di stimolare una maggiore trasparenza ed efficacia in materia di diritti dei passeggeri, attraverso un riesame del regolamento del 2004 in materia, è condivisibile, in quanto resa necessaria tanto dalla rapida evoluzione delle pratiche commerciali, quanto dal rischio di fenomeni naturali imprevisti che negli ultimi anni hanno messo a nudo le numerose lacune del sistema di tutela, soprattutto in materia di ritardi e cancellazioni. Tuttavia, alcune delle proposte avanzate nella relazione risultano contraddittorie ed insufficienti a rispondere alle priorità in questione. Le norme volte a rafforzare il ruolo della Commissione in tale ambito, ad esempio, rischiano di creare interferenze eccessive nelle pratiche commerciali delle compagnie, violando i principi del libero mercato, e di aumentare una burocrazia onerosa e priva di concreta utilità. Per questi motivi, ho ritenuto opportuno astenermi.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), i scríbhinn. − Tacaím go hiomlán leis an tuarascáil seo maidir le cearta aerphaisinéirí. Tá an tuarascáil ag iarraidh ar aerlínte eolas níos fearr agus cúnamh láithreach ar an láthair ar chur ar fail d’aerphaisinéirí a bhíonn i bponc toisc moill nó cealú ar eitilt. Anuas air sin, tá an tuarascáil ag iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach comhchuibhiú a dhéanamh ar na rialacha maidir le bagáiste cábáin.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − Ma egy olyan jelentést szavaztunk meg, amely kifejezetten nagy hatással lesz az Európai Unió légterében évente közlekedő több mint 800 millió légi utasra. Ez jelentős előrelépés, tekintve hogy a vonatkozó rendeletek az elmúlt években alig változtak, és elfogadásuk idején a légi közlekedés mértéke alacsonyabb volt. Üdvözlendő, hogy a jelentés leszögezi, hogy fokozott jogbiztonságra, világosabb értelmezésre és a rendeletek egységes alkalmazására van szükség Unió-szerte. Mindez azért is időszerű, mert a Bizottság a 261/2004 rendelet felülvizsgálatát jövőre tervezi. Az egyik legfontosabb lépés, hogy az utasok jogaira vonatkozó információkat egyértelműen, megfelelő módon és érthető nyelvezettel tegyék közzé az utazás minden fontosabb fázisában, attól kezdve, hogy az utas jegyet szándékozik foglalni. Kiemelendő, hogy a jelentés mindezeken felül elősegíti más jogszabályok, mint például a szervezett utazási formákról szóló irányelv és az ún. repülőtér-csomag jövőbeli felülvizsgálatát is.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), in writing. − Air passengers lose time and money when their flights are delayed, overbooked or cancelled, but they are not always aware of their rights under EU law. In addition to the problem of awareness, passengers also struggle with drawn-out complaint procedures which delay access to redress. Therefore I support a number of clauses in this report which call on Member States to ensure that passengers’ rights are enforced in a uniform way and within reasonable deadlines. Furthermore, I agree that passengers should be properly protected in the event of airline insolvency, bankruptcy or withdrawal of an operating licence, although I would point out that national authorities are already tasked with assessing the financial fitness of carriers licensed in their territory.

However, I would like to have seen more acknowledgement of the unique realities faced by small-island Member States on the periphery of the Union. When reviewing transport policy, the Commission should be aware that one size does not fit all. While providing an even playing field and ample competition, the Commission should also properly consider the individual particularities of airlines requiring state aid, for example those that provide necessary transport services for citizens, or the cargo services that are fundamental to economic activity.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – Vols annulés, bagages égarés, retards, surréservations etc... Autant de dysfonctionnements qui sont aujourd'hui mal pris en charge par la réglementation en vigueur. Il fallait donc définir un nouveau cadre et de nouveaux instruments pour garantir les droits des passagers aériens en toutes circonstances. C'est désormais chose faite avec cette résolution, qui offre avant tout plus de transparence. Transparence sur les informations en cas de retard ou de vol annulé, mais aussi transparence sur les prix annoncés par les compagnies aériennes. A cet impératif de clarté se conjuguait un impératif d'amélioration de l'assistance des passagers. Aussi, cette résolution affirme que les passagers en difficulté devraient pouvoir s'adresser directement à un personnel de contact capable d'offrir une solution et une réponse immédiate. De même, le texte estime que dans le cas où le retard d'un bagage excède 6 heures, une indemnisation proportionnée aux besoins du passager devrait lui être offerte afin qu'il puisse subvenir à ses besoins en attendant l'arrivée de son bagage. Enfin la résolution souligne que les personnes à mobilité réduite devraient pouvoir accéder plus facilement aux aéronefs.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), schriftlich. Die Rechte der Fluggäste bezüglich Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen (bei Annullierung bzw. Verspätung) sowie die Rechte von Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität werden durch diesen Bericht gestärkt. Darüber hinaus beinhaltet dieser Bericht wichtige Forderungen hinsichtlich Preistransparenz und deshalb befürworte ich ihn ausdrücklich.

Vor allem begrüße ich die Tatsache, dass die Notwendigkeit von erhöhter Rechtssicherheit betont wird. Es kann nicht sein, dass die Passagiere einen Rechtsanwalt brauchen, um ihre Fahrgastrechte festzustellen. Die Verordnungen müssen klare Definitionen umfassen und einer einheitlichen Interpretation unterliegen, sodass die Passagiere Informationen erhalten, die vollständig, einfach verständlich und transparent sind.

Zudem müssen Fahrgäste die Möglichkeit bekommen, ihre Rechte schnellstmöglich durchzusetzen, deshalb begrüße ich die Forderungen nach effektiven Durchsetzungsstellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui constitue une avancée positive en faveur de la protection du droit des usagers du transport aérien. Il est nécessaire de renforcer leur sécurité juridique, de mettre en place des voies de recours suffisantes et simples ainsi que la fourniture d'informations précises aux passagers. Mais les mesures prochainement appliquées ne doivent pas servir à ajouter des coûts injustifiés et excessifs aux tarifs actuels pratiqués au détriment des consommateurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I welcome this report, which provides a first step towards ensuring fairer arrangements for air passengers who are stranded or delayed. The inadequate nature of existing legislation was highlighted by the volcano ash crisis in 2010, and today’s vote begins the process of rectifying the shortcomings. I hope the Commission will incorporate this report’s very logical approach when updating the relevant regulation later this year.

This report also proposes other new measures which will benefit EU citizens, such as the right to amend internet bookings free of charge and the harmonisation of hand-luggage rules. Finally, the report calls for highly desirable new rules on accessibility for people with disabilities and reduced mobility.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a adopté, le jeudi 29 mars, à une large majorité le rapport sur le fonctionnement et l'application des droits établis des personnes voyageant par avion. Ce rapport propose des mesures concrètes en faveur des passagers aériens qui devraient influencer la copie que présentera la Commission européenne en 2013 à l'occasion de la révision de la législation relative aux droits des passagers aériens. Face aux retards réguliers et au manque d'information, le Parlement a formulé des recommandations qui garantissent une pleine reconnaissance des droits des passagers. Parmi ses exigences, le Parlement a plaidé pour l'amélioration de l'information aux passagers avec la présence d'un personnel de contact de chaque compagnie dans les aéroports, la transparence des prix, la lutte contre la prolifération des clauses abusives, la clarification des critères d'indemnisation des passagers ou encore l'amélioration de la prise en charge des personnes à mobilité réduite.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam pranešimui, nes juo siekiama didinti reglamentų teisinį tikrumą, juos geriau paaiškinti ir vienodai taikyti visoje ES. Šiame pranešime oro transporto keleivių teisės nagrinėjamos platesniu mastu, įtraukiant keletą aktualių pasiūlymų, kaip antai labiau apsaugoti oro transportu besinaudojančių asmenų teises, įtvirtinant keleiviams didesnį aiškumą ir tikrumą dėl jų teisių bei padidinant oro bendrovių atsakomybę. Pritariu tam, kad yra būtinybė keleivius visiškai apdrausti nuo oro linijų bankroto ar nemokumo ir veiksmingai įgyvendinti bei vykdyti galiojančius teisės aktus dėl kainų skaidrumo siekiant, kad oro linijų interneto svetainėse skelbiama kaina sąžiningai atspindėtų galutinę kainą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Le rapport Taylor relatif aux règles protégeant les passagers aériens a été adopté par 509 pour, 20 moins et 53 abstentions. Je m'en félicite. Le rapport porte, tout d'abord, sur les règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. Il traite par ailleurs des droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens. Il reconnaît, en outre, la nécessité de renforcer la sécurité juridique, d'améliorer la clarté d'interprétation et d'uniformiser l'application des règlements dans l'ensemble de l'Union européenne. Enfin, le rapport souhaite accroître la responsabilité et la transparence, préciser et renforcer les droits des consommateurs en faisant en sorte qu'ils soient bien informés. Une fois encore le Parlement européen vole au secours des passagers aériens!

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. − Głosowałem za tym sprawozdaniem, gdyż dokument ten przyczyni się do ujednolicenia prawa w tym kierunku. Prawa pasażerów obecnie regulowane są rozporządzeniem WE nr 261/2004 i rozporządzeniem (WE) nr 1107/2006, a także na podstawie wydanych w tym kontekście wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE. Naszym celem jest osiągnięcie jak największej przejrzystości obwiązujących przepisów i wzmocnienie praw pasażerów podróżujących drogą lotniczą. Wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów są bardzo istotne dla zapewnienia pasażerom korzystającym z transportu lotniczego w Unii odpowiedniego ubezpieczenia i zabezpieczenia przestrzegania ich praw. Dlatego jestem przekonany, iż kolejne działania w tym kierunku przyczynią się do zapewnienia odpowiednich praw pasażerom podróżującym droga lotniczą.

 
  
MPphoto
 
 

  George Lyon (ALDE), in writing. − I supported the Taylor report on air passengers’ rights. I believe it is of paramount importance that EU passengers are better aware of their rights when faced with flight cancellations, long delays or sudden announcements of airline bankruptcy. EU regulations must be equally and uniformly enforced across Europe, with clear rules which do not place a disproportionate burden on airlines in the event of force majeure or exceptional circumstances, while offering adequate, transparent and consistent guarantees for the protection of passengers’ rights.

All airlines operating in the EU must inform passengers of their rights and respect the rules in good faith. We cannot continue with the present chaotic situation in respect of enforcement, where levels of protection vary widely depending on the Member State of departure and the operating company involved. Passengers are also affected by the proliferation of unfair terms when purchasing their tickets and by air carrier contracts: the Commission, when reviewing the current legislation, must provide appropriate solutions to these concerns.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie. − Zważywszy, że coraz większa liczba obywateli Unii Europejskiej kładzie spory nacisk na swoją mobilność, zarówno w zakresie pracy zawodowej, jak i w celach rekreacyjnych, niezwykle istotne z naszego punktu widzenia jest zapewnienie możliwie jak najwyższej jakości podróży. Droga lotnicza ze względu na zdecydowanie krótszy czas podróży oraz wygodę cieszy się sporym zainteresowaniem naszych obywateli. Niezwykle istotne jest zatem zapewnienie pełnego spektrum praw osób podróżujących. Parlament Europejski dzięki swoim uprawnieniom legislacyjnym już wprowadził komplet przepisów chroniących podróżujących drogą lotniczą.

Jak wiemy przewoźnicy niejednokrotnie wykorzystują powstałe w prawie luki, manipulując choćby przy ostatecznych cenach biletów. Ponieważ – również jako podróżny – uważam, że każdemu z nas przysługuje prawo rzetelnej obsługi w ramach opłaconego biletu lotniczego, zawsze będę popierał takie propozycje i również w tym przypadku głosowałem za sprawozdaniem.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe calea aerului fiindcă consider că este important nu doar să garantăm prin legislaţie drepturi pasagerilor, ci să ne şi asigurăm că acestea sunt funcţionale şi mai ales că sunt aplicate corespunzător. Rolul organismelor de aplicare a fost consolidat, iar stipularea de a le uni într-o reţea europeană va contribui la îmbunătăţirea colaborării dintre ele şi deci a rezultatelor obţinute. Am votat pentru creşterea transparenţei şi a responsabilizării, pentru îmbunătăţirea procesului de soluţionare a plângerilor şi am cerut în acest sens introducerea unui formular de plângere unic la nivel european. Am cerut operatorilor şi linilor aeriene rapoarte regulate pentru a creşte eficienţa organismelor de aplicare şi competiţia. Clarificarea şi consolidarea drepturilor existente, cât şi explicarea lor consumatorilor au motivat cererea Parlamentului de continuare a campaniei de informare a pasagerilor începută de Comisie în 2010. Am votat şi pentru interpretarea clară şi aplicarea uniformă a regulamentelor privind drepturile pasagerilor în Uniunea Europeană.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution which says that airlines should give stranded passengers better information and immediate help. It also calls on the Commission to tighten the rules on help and compensation for flight cancellations or delays, including luggage delays of longer than six hours.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur le fonctionnement et l'application des droits acquis des usagers des transports aériens, afin de poser les fondements de futures règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, ainsi que concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lors de leurs voyages aériens. Nous souhaitons que les compagnies aériennes offrent à tous les passagers la possibilité de présenter une réclamation par écrit de manière immédiate, simple, accessible et sans frais supplémentaires, en plus de la possibilité de présenter une réclamation par d'autres moyens électroniques. Il est également nécessaire pour que les passagers disposent d'informations complètes, compréhensibles et accessibles, y compris sur les émissions de CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Concordo appieno con il testo del Parlamento che accoglie con favore l'impegno della Commissione ad analizzare e rivedere le norme vigenti in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo al fine di migliorare la situazione dei passeggeri, soprattutto in caso di ritardo prolungato o cancellazione. Occorre che gli Stati membri e i vettori aerei applichino in maniera corretta le norme vigenti. Il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Este relatório procura atender à recente Comunicação da Comissão relativa à aplicação do Regulamento (CE) n.° 261/2004, que estabelece regras comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos e ao Relatório da Comissão sobre o funcionamento e efeitos do Regulamento (CE) n.° 1107/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 2006, relativo aos direitos das pessoas com deficiência e das pessoas com mobilidade reduzida no transporte aéreo. Além disso, este projeto de relatório procura igualmente abarcar o contexto alargado dos direitos dos passageiros dos transportes aéreos a nível europeu, visto que os direitos dos passageiros são abordados em diversas leis da UE. É desejada a responsabilização e a transparência, clarificação e reforço dos direitos existentes e assegurar que sejam claramente comunicados aos consumidores.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Il est nécessaire d'améliorer l'uniformisation de l'application des règlements dans l'ensemble de l'Union européenne, et il est essentiel de garantir que les consommateurs en soient bien informés. En effet, pour que les citoyens puissent défendre leurs droits, ils doivent pouvoir en prendre connaissance. Les droits des passagers doivent être annoncés de façon simple et précise aux voyageurs. Il convient de mettre en œuvre des organismes indépendants et transparents qui s'occupent de l'application de ces règlements. Les désaccords entre les transporteurs aériens et les passagers ainsi que les réclamations de ces derniers pourront ainsi être résolus. Enfin, il est indispensable que les passagers bénéficient de conditions de sécurité adéquates, notamment de sièges sécurisés.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Miranda (Verts/ALE), por escrito. Voto em favor deste relatório Taylor sobre os direitos dos passageiros e passageiras dos transportes aéreos porque exige uma maior segurança jurídica para eles na interpretação e aplicação das normas da União Europeia. As viagens aéreas aumentaram muito na Europa, sem que tivesse aumentado a política informativa e persistem grandes deficiências no cumprimento dos direitos dos passageiros. O direito mais importante dos passageiros são os serviços prestados conforme estão previstos na obrigação contratual que representa a venda do bilhete. Conhecer os seus direitos é essencial para assegurar que os possam exercer. Voto em favor porque apoia que as pessoas com mobilidade reduzida devem ter maior acessibilidade e ter conhecimento dos seus direitos. Apoio que os direitos dos passageiros devam ser comunicados na língua utilizada durante a reserva da passagem ao longo das etapas-chave da viagem. É importante garantir os direitos dos passageiros com crianças, para que possam embarcar facilmente com cadeiras e embarcar com prioridade e também desembarcar primeiro. Há que garantir que a tripla opção que tem o passageiro de escolher entre o reembolso, a mudança de rota ou a mudança de reserva em caso de perturbação da viagem seja um direito fundamental, como apoia este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The report calls for price transparency, guarantees in the event of airline bankruptcy, the presence of contact personnel or a contact service at airports, time limits for handling passengers’ complaints and clarification of definitions such as ‘extraordinary circumstance’ and ‘cancellation of a flight’. For people with reduced mobility and disabilities, it advocates ensuring barrier-free access and the right to be accompanied by a recognised guide or assistance dog. Complete, understandable and accessible information, including on CO2 emissions, is also of key importance for passengers. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Prinzipiell hat die EU in den letzten Jahren die Rechte von Reisenden gestärkt. Obgleich es entsprechende Regelungen für Flugreisende gibt, ist die Frage, ob Fluglinien ihre Gäste bei großen Verspätungen pauschal entschädigen müssen nach wie vor umstritten. Diesbezüglich ist ja auch ein Grundsatzurteil vor dem Europäischen Gerichtshof anhängig. Fluglinien verweigern beim Vorliegen „außergewöhnlicher Umstände“ eine finanzielle Entschädigung unter Verweis auf eine völkerrechtliche Verpflichtung, nach der sie ihre Passagiere bei Verspätungen gegebenenfalls mit Hotel und Essen versorgen, aber keine Entschädigung zahlen müssen. Umstritten ist zudem die Frage, ob eine Fluglinie Passagiere entschädigen muss, wenn diese wegen einer Verspätung ihren Anschlussflug verpassen. Es ist also wichtig, dass sich die EU mit diesem Thema noch einmal befasst, wobei trotzdem noch einiges ungelöst bleibt, wie etwa die rigorosen Sicherheitsbestimmungen. Ich habe dies bei meinem Abstimmungsverhalten berücksichtigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Nelabai seniai pritarėme negalią turinčių asmenų teisių užtikrinimui, jiems keliaujant autobusais ar vandens keliais. Natūralus kitas žingsnis – analogiškų teisių užtikrinimas keliaujant oro transportu. Todėl sveikinu pranešėją, kuris į savo pranešimą įtraukė nuostatas, nurodančias būtinybę užtikrinti tinkamas kelionės sąlygas negalią turintiems asmenims, visų pirma, susijusias su lydinčiaisiais asmenimis, pagalbine įranga, prieiga prie informacijos ir prie oro uostų infrastruktūros.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (ECR), in writing. − The report has many positive points which aim to improve the experience of air travel for all. It calls for transparency, which is urgently required with regard to the pricing of fares. It is all too common for the price of a flight to escalate as you go through the different stages of a booking process, and tax and other charges are added. These charges should be made clear at the very beginning of booking, and in advertising, in order to avoid unnecessary confusion.

The report also calls for guarantees to be put in place to support passengers when travel companies file for bankruptcy. This has become an increasingly common phenomenon, leaving passengers stranded and sometimes with little prospect of compensation. There are further positive aspects in the report in relation to disabled passengers and those with reduced mobility.

However, some areas of the report proved problematic for my group. We believe that the section of the report which would allow bookings to be cancelled up to two hours after the original reservation could be problematic for airlines and travel companies.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Salut adoptarea acestei rezoluţii şi mai ales câteva dintre cerinţele exprimate, precum armonizarea regulilor privind bagajul de mână sau interdicţiile privind afişarea unor preţuri neclare sau taxe suplimentare în momentul rezervării. De asemenea, sunt importante instituirea de reguli împotriva reprogramării unilaterale a zborurilor şi descurajarea discriminării de preţ împotriva pasagerilor pe baza ţării de reşedinţă. Consider că astfel de măsuri sunt în beneficiul cetăţenilor care călătoresc, tot mai numeroşi în fiecare an.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Quello che viene riportato nel regolamento sull'applicazione dei diritti dei passeggeri aerei istituisce un piano comune di assistenza che sicuramente migliorerebbe le condizioni di disagio che spesso si creano tra cancellazioni, ritardi prolungati o imbarchi negati. E' fondamentale che i passeggeri possano venire a conoscenza dei loro diritti in maniera semplice e comprensibile, abbiano la possibilità di cambiare i dati sul biglietto senza costi aggiuntivi, vengano informati tempestivamente in caso di cancellazione o guasto del velivolo e che sia possibile la scelta tra rimborso, inserimento su altre rotte e cambio di prenotazione. Altra condizione che va sottolineata e che mi trova d'accordo, è l'accesso senza ostacoli, nonché pari opportunità di trasporto, per le persone a mobilità ridotta. La mancanza di personale preparato e di infrastrutture che permettano di far fronte agli ostacoli che spesso ritrovano queste persone è una delle urgenze primarie che bisogna affrontare.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Este relatório procura atender à recente Comunicação da Comissão relativa à aplicação do regulamento que estabelece regras comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos e ao relatório da Comissão sobre o funcionamento e efeitos do regulamento relativo aos direitos das pessoas com deficiência e das pessoas com mobilidade reduzida no transporte aéreo. No presente relatório identificou-se a necessidade de uma certeza jurídica reforçada, maior clareza interpretativa e aplicação uniforme dos regulamentos em toda a União Europeia. A incorporação dos acórdãos do Tribunal de Justiça Europeu sobre o assunto na próxima revisão foi também identificada. Votei favoravelmente o presente relatório atento o seu fim de aumentar a responsabilização e a transparência, promover a clarificação e o reforço dos direitos existentes e de assegurar que sejam claramente comunicados aos consumidores os seus direitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitro Repo (S&D), kirjallinen. − Äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä on tärkeää, että myös lentoliikenteessä varmistetaan kuluttajansuojan korkea taso. Lentoliikenteessä esiintyy useita kuluttajansuojan kannalta kyseenalaisia asioita. Tällaisia ovat esimerkiksi yleisesti käytössä olevat lentolippujen siirrettävyyteen ja peruuttamiseen liittyvät kohtuuttomat sopimusehdot. Toivotan tervetulleeksi vaatimuksen toimenpiteistä, joilla mahdollistettaisiin vähäisten varausvirheiden korjaaminen maksutta ja ilman työläitä menettelyjä. Lentomatkustajien oikeuksia käsiteltäessä tulee keskittyä erityisesti oikeuksista tiedottamisen merkitykseen sekä prosessien yksinkertaisuuteen. Monet matkustajat eivät käytä oikeuksiaan joko siksi, etteivät he ylipäänsä tiedä niiden olemassaolosta tai siksi, että he pelkäävät hankalia valitusmenettelyjä. Tämän vuoksi tiedottamisen on oltava oikea-aikaista sekä kattavaa. Tiedottamisen merkitys korostuu entisestään erityisesti tuhkapilven aiheuttaman lentokaaoksen kaltaisissa palveluhäiriötilanteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Oggi, durante la mini sessione plenaria di Bruxelles si è votata la relazione dell´on. Taylor. Con tale relazione si vogliono rafforzare le norme sull´assistenza e sul risarcimento in caso di cancellazione o ritardo dei voli, inclusi i ritardi superiori alle sei ore nella consegna dei bagagli . La legislazione dell´UE ha fatto molto per poter rafforzare i diritti dei passeggeri aerei, ma bisogna fare di più per garantire agli stessi un equo trattamento e diritti più ampi per tutti i viaggiatori. Tra i punti salienti della risoluzione troviamo l´invito alla Commissione a redigere un formulario tipo per eventuali reclami tradotto in tutte le lingue dell´Unione; armonizzare le regole sui bagagli a mano, porre fine alle pratiche commerciali sleali, alla riprogrammazione unilaterale dei voli e alla discriminazione dei prezzi sulla base del paese di residenza; inoltre l'impatto ambientale del viaggio dovrebbe essere indicato sul biglietto aereo. Altresì i passeggeri dovrebbero avere il diritto di annullare o modificare la prenotazione gratuitamente entro due ore dalla prenotazione. Con la risoluzione si vuole portare l´attenzione anche ai passeggeri con disabilità o con mobilità ridotta i quali devono avere accesso senza ostacoli ai servizi di trasporto aereo, incluso il diritto di utilizzare ausili per la mobilità.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questo testo perché considero necessario rivedere le norme vigenti in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo, al fine di migliorare la loro situazione, soprattutto in caso di ritardo prolungato o cancellazione. Ritengo che un'opportuna applicazione delle norme vigenti da parte degli Stati membri e dei vettori aerei, l'impiego di mezzi di ricorso semplici e adeguati e la fornitura di informazioni accurate ai passeggeri in merito ai loro diritti siano i presupposti essenziali per riconquistare la fiducia dei passeggeri. Occorre infine migliorare la definizione del ruolo degli organismi di applicazione creati dagli Stati membri in quanto non sempre viene assicurata l'effettiva tutela dei diritti dei passeggeri.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση του κου Taylor, διότι θεωρώ ότι οι προτάσεις του συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Σημαντική θεωρώ την πρόταση για παροχή ίσων ευκαιριών για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΚ), καθώς και την ύπαρξη οργάνων επιβολής (ΟΕ) που θα είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση καταγγελιών των επιβατών και θα συμβάλλουν στην εξυπηρέτησή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE), schriftlich. Verbraucher und Fahrgäste sind häufig identisch. Deshalb begrüße ich nachdrücklich die Forderung, dass Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen bei Verspätung und Annullierung sowie Rechte von Reisenden mit eingeschränkter Mobilität gestärkt werden. Nicht nur Preistransparenz – wie bereits in meinem Bericht festgelegt –, sondern auch die Schaffung vereinfachter Konfliktlösungsverfahren begrüße ich sehr. Auch Flug- und Fahrgäste müssen ihre Rechte effektiv durchsetzen können!

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. − V dnešním hlasování jsem podpořila zprávu z vlastního podnětu zpravodaje K. Taylora o fungování a uplatňování nabytých práv osob v letecké dopravě, neboť se jedná o důležitou výzvu Komisi, aby co nejdříve předložila návrhy k řešení stále rostoucího počtu stížností evropských cestujících letadlem. Není přijatelné, aby podle statistik za rok 2010 bylo z celkového počtu 44 000 stížností v oblasti dopravy celých 57 % právě z oblasti práv cestujících v letecké dopravě. Letecké společnosti by se měly ke svým zákazníkům začít chovat férověji, poskytovat jim jasné informace v jazyce, kterému rozumějí, a v případě potíží nebo vlastního bankrotu zařídit jejich bezplatnou a rychlou dopravu zpět domů. Komise musí představit takové úpravy nařízení (ES) č. 261/2004, díky kterým bude v první řadě lépe vymahatelná povinnost leteckých společností splnit své závazky vůči cestujícím i v případě úpadku, platební neschopnosti či ztráty licence. Podporuji také, aby vznikl jednotný systém posuzování důkazů prokazujících tzv. mimořádné okolnosti. Právě na ně se totiž letecké společnosti nejčastěji vymlouvají při neochotě náhrady škod cestujícím. Důležitou výzvou je také požadavek, aby cestující měli nárok na kompletní informace o jejich právech v jazyce, v němž byla provedena rezervace.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Sul tema dei diritti dei passeggeri aerei occorre fare chiarezza sulla nozione di "circostanze straordinarie" e la definizione di "cancellazione". Per questa disomogeneità tra le normative degli Stati membri e il comportamento delle diverse compagnie aeree è necessario sviluppare un sistema unificato, completo e dettagliato per valutare il valore degli elementi forniti dalle compagnie aeree al fine di dimostrare l'esistenza di "circostanze eccezionali". Con questo voto, infatti, si cerca di armonizzare la materia e di garantire ai passeggeri tutti i diritti e la massima trasparenza. Serve tempistica e accuratezza nelle informazioni comunicate ai passeggeri del trasporto aereo, informazioni che devono specificare la ragione di qualsiasi ritardo o cancellazione, la durata prevista delle interruzioni e che cosa succede in caso di eccesso di prenotazioni. Senza dimenticare le possibili soluzioni di viaggio alternative disponibili per i passeggeri.

 
  
MPphoto
 
 

  Keith Taylor (Verts/ALE), in writing. − I am extremely pleased that this report has been adopted, as it strengthens passenger rights across the board. However, in my original draft report I urged the Commission to propose an obligation on air carriers to provide a final guarantee covering their liabilities towards passengers in the event of insolvency, bankruptcy or removal of an operating licence. The reference to a final guarantee was weakened at the vote in the Transport and Tourism Committee, confining the proposal to support for stranded passengers to be repatriated in the event of insolvency, bankruptcy, ceased operations or removal of an operating licence. Although I welcome this measure, it is not as strong as the original wording, and I call on the Commission to look into the possibility of proposing a final guarantee to protect passengers when they revise Regulation No 261/2004.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Este relatório de iniciativa tem como objetivo servir de base para a revisão do Regulamento 261/2004 que estabelece as indemnizações e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos, em caso de recusa de embarque, cancelamento ou atraso considerável de voos. Para além disso, pretende criar maior clareza jurídica e interpretativa da legislação, bem como a sua plena aplicação e uniformidade nos Estados-Membros. Por fim, dá um especial enfoque aos direitos das pessoas com mobilidade reduzida, que inclui famílias com crianças, e das pessoas com deficiência. A transparência dos preços e as indemnizações perante a falência das companhias aéreas devem ser direitos uniformes nos vários Estados-Membros. A tripla escolha - reembolso, reencaminhamento e alteração da reserva em caso de perturbação da viagem - devem ser oferecidos de imediato a todos os passageiros. Por outro lado, a informação deverá ser acessível e deverá estar disponível um ponto de contacto permanente para possíveis alterações após a reserva. Para além disto, penso que será importante refletir sobre medidas de proteção quanto ao extravio e atraso da bagagem, bem como permitir que o consumidor altere, sem encargos, erros de reserva ou cancele uma reserva em linha no prazo de duas horas.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), na piśmie. − Zdecydowałam się zagłosować za przyjęciem sprawozdania dot. przeglądu dwóch rozporządzeń: ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotów oraz dot. praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą.

Ze względu na stale rosnącą liczbę osób podróżujących drogą lotniczą konieczne jest pilne przyjęcie regulacji pozwalających na skuteczniejszą ochronę praw pasażerów. W związku z tym w sprawozdaniu znajduje się postulat, żeby informacje dot. praw pasażerów na wszystkich najważniejszych etapach podróży stały się bardziej przejrzyste i zrozumiałe. Pasażerowie powinni mieć możliwość poprawienia oczywistych pomyłek popełnionych przy składaniu zamówienia lub nawet całkowitej rezygnacji z biletu w ciągu dwóch godzin od zakupu. Należy zakazać pobierania przez linie lotnicze nienależnych opłat przy dokonywaniu zakupu kartą kredytową oraz bezwzględnie egzekwować uprawnienia przysługujące rodzicom podróżującym z małymi dziećmi. Natomiast na przewoźnikach musi spoczywać obowiązek rozpatrzenia wszystkich skarg pasażerów w czasie maksymalnie dwóch miesięcy.

Komisja Europejska powinna także utworzyć centralną stronę internetową z informacjami o prawach pasażerów, dostępnymi we wszystkich oficjalnych językach Unii Europejskiej. Jestem przekonana, że realizacja postulatów zawartych w przyjętym sprawozdaniu przyczyni się do poprawy sytuacji na lotniskach.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia privind funcţionarea şi aplicarea drepturilor persoanelor care călătoresc pe calea aerului întrucât este esenţial ca pasagerilor să le fie furnizate informaţii complete, uşor de înţeles, corecte şi la timp, atât de către transportatorii aerieni, cât şi de către operatorii de turism. Solicităm transportatorilor aerieni să asigure, în fiecare aeroport din care operează zboruri, prezenţa unor persoane de contact sau a unui serviciu care să poată lua decizii imediat, în special în ceea ce priveşte asistenţa, rambursarea, redirecţionarea, bagajele pierdute sau întârziate, efectuarea unei noi rezervări şi cărora le pot fi adresate reclamaţii. Solicităm Comisiei să asigure aplicarea şi respectarea efectivă a legislaţiei existente în materie de transparenţă a preţurilor, pentru a garanta că preţul afişat reflectă în mod corect preţul final. Solicităm protejarea pasagerilor împotriva clauzelor contractuale abuzive cum ar fi chestiunile contractuale legate de bagajele deteriorate/ trimise cu întârziere/ manipulate greşit, transferabilitatea biletelor, circumstanţele legate de forţa majoră, reprogramarea unilaterală a zborurilor, interzicerea utilizării biletului de întoarcere dacă nu s-a folosit biletul de plecare, restricţii excesive privind bagajele de mână. Susţinem eliminarea practicilor abuzive prin care persoanelor cu mobilitate redusa (PRM) li se solicită semnarea unui document care exonerează compania aeriană de răspundere în cazul deteriorării echipamentelor de mobilitate aparţinând PRM.

 
  
MPphoto
 
 

  Giommaria Uggias (ALDE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione d'iniziativa dell'on. Taylor perché invita la Commissione Esecutiva ad intervenire sia per rendere effettiva l'attuazione della legislazione esistente, sia per promuovere e semplificare l'utilizzo degli strumenti di tutela dei diritti dei passeggeri aerei. La presente relazione, infatti, pone l'accento sulla certezza giuridica dei diritti dei passeggeri, sul loro diritto all'informazione e sull'indipendenza e la trasparenza nel modus operandi degli Organismi di Applicazione Indipendenti atti a sanzionare le violazioni e risolvere le controversie tra i passeggeri e l'industria. Troppo spesso i passeggeri si ritrovano vittime di condotte abusive da parte delle compagnie aeree che, approfittando della mancanza di informazione dei passeggeri circa i propri diritti, arbitrariamente ritardano o cancellano voli senza assumersi le responsabilità cui per legge sarebbero tenute. Auspico, quindi, che la presente relazione possa fornire utili suggerimenti in vista del riesame - previsto per il prossimo anno - del Regolamento (CE) n° 261/2004 in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri aerei in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I believe further legislative measures to protect air passengers’ rights are necessary, particularly in cases of long delays or cancellation. That is why I voted in favour of the report on the functioning and application of established rights of people travelling by air. Airlines should give stranded passengers better information and immediate help, and this can be achieved if the Commission tightens the rules on help and compensation for flight cancellations or delays, including luggage delays of longer than six hours. I believe, along with fellow MEPs, that passengers with reduced mobility or with disabilities must be granted barrier-free access to air travel, including the right to use mobility devices. More needs to be done to ensure a fair deal and broader rights for all travellers.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (ECR), písemně. − Zprávu jsem nepodpořil. Není to proto, že bych nesouhlasil s právy cestujících. Není to proto, že bych nesouhlasil s požadavkem jednotného vyřizování stížností. Není to ani proto, že bych nesouhlasil s větší osvětou a s větším informováním cestujících. Když Wizzair nechal letos v únoru v Barceloně 180 českých pasažérů a oznámil, že jim peníze nevrátí, uvědomil jsem si, jak bezzubé v reálném světě právo může být a jak jsou cestující ve skutečnosti bezmocní. Musíme si ale uvědomit, že nic není zadarmo. Pokud se vymezí velkorysá práva cestujících za zpožděný let, za zpožděné zavazadlo, na asistenci v případě lidí se zdravotním postižením apod., musíme si uvědomit, že to někdo bude muset zaplatit. Požadavek, aby finanční náklady nesli jenom dopravci, a ne cestující, jak zpráva navrhuje, je podle mě nereálný. Když si od nízkonákladové společnosti koupíme letenku za 1 euro, neměli bych očekávat, že když se zpozdí let o 2 hodiny, automaticky máme nárok na občerstvení, telefonáty či jinou formu kompenzace přesahující původní cenu letenky. V tomto ohledu bychom do budoucna měli vytvořit duální systém, který by umožňoval cestujícím výběr, pokud jde o cenu letenky a související komfort a jistotu cestování. Nemusíme přece chránit cestující, ať to stojí, co to stojí.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Le trafic aérien connaît une formidable expansion en Europe avec le développement de la concurrence dans ce secteur, la création d'itinéraires plus courts et la diminution des prix des billets. Mais ces prix cassés ne sauraient justifier que les droits de passagers puissent être bafoués. Je me félicite donc de l'adoption de ce rapport, dans lequel je me suis particulièrement investie et qui précise nos exigences en vue de la révision des règles protégeant les passagers. À la suite de ce vote, j'attends notamment de la Commission qu'elle garantisse le droit d'embarquer avec des achats effectués dans les aéroports sans frais abusifs. J'estime en effet que les pratiques commerciales restrictives en la matière constituent une régression historique pour les passagers et créent une forme de concurrence déloyale pour les duty-free au sol. J'entends aussi que la Commission nous fasse des propositions concrètes afin d'encadrer la pratique de surréservation qui, chaque année, laisse dans l'expectative des milliers de passagers. Il est impératif de mieux concilier cette technique de taux de remplissage des avions avec la prestation du service dans les conditions prévues au moment de l'achat du billet, qui est le droit le plus élémentaire qui soit!

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), in writing. − Passengers’ rights are touched upon in many different EU laws, and this report also looks at the broader context of air passengers’ rights at a European level. The rapporteur identifies the need for enhanced legal certainty, for more interpretative clarity and for uniform application of the regulations across the EU. Greater accountability and transparency are needed in order to clarify and strengthen existing rights and to ensure they are made clear to consumers. Therefore I voted in favour of the report. Its adoption will improve passengers’ rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), na piśmie. − Cieszę się z przyjęcia dokumentu, w odniesieniu do którego byłem sprawozdawcą cieniem z ramienia grupy PPE. Przy okazji tego przeglądu mieliśmy możliwość zwrócenia uwagi Komisji Europejskiej na szereg nieprawidłowości występujących na europejskich lotniskach. Chcemy, by w nowych wnioskach Komisji znalazły się rozwiązania tych problemów. Powinniśmy zadbać o to, aby wszystkim pasażerom podróżującym w Europie drogą lotniczą podróżowało się lepiej, bezpieczniej i taniej.

Najważniejsze dla pasażerów kwestie zawarte w tym dokumencie to możliwość poprawienia oczywistych omyłek popełnionych przy składaniu zamówienia lub nawet całkowitej rezygnacji z biletu w ciągu dwóch godzin od zakupu, zakazanie pobierania przez linie lotnicze nienależnych opłat przy dokonywaniu zakupu kartą kredytową oraz egzekwowanie uprawnień przysługujących rodzicom podróżującym z małymi dziećmi. Wierzę, że Komisja Europejska ze zrozumieniem odniesie się do propozycji Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle (ECR), rakstiski. − Aviopasažieru tiesību jomā daudzas ES likumdošanā paredzētās prasības vairs nav nekas jauns, tās ir plaši zināmas, un situācija pēdējos gados ir uzlabojusies. Taču joprojām problemātiskas un mulsinošas ir, piemēram, aviokompāniju piemērotās nodevas par maksājuma administrēšanu un banku maksājuma karšu, īpaši kredītkaršu, izmantošanu maksājumā. Šie papildu maksājumi netiek iekļauti biļetes cenā, un pasažieri, iegādājoties biļeti, par tiem netiek savlaicīgi informēti: šīs papildu nodevas pircējs ierauga tad, kad biļešu izvēle jau ir izdarīta un tiek veikts pirkums. Tāpēc aviokompānijas tiek aicinātas – īpaši attiecībā uz kredītkartēm – iekasēt tikai tik daudz, cik reāli izmaksā kredītkartes vai citas kartes apkalpošana. Otra aktuāla lieta ir aviokompānijām šobrīd ļoti atšķirīgie atļautās rokas bagāžas svara ierobežojumi, kuros pasažieriem nav viegli orientēties, tāpēc šie noteikumi būtu jāsaskaņo. Tāpat ES būtu jāvienkāršo sūdzību izskatīšanas kārtība un tai jābūt vienotai, jo pašreiz gan procedūras, gan sūdzību izskatīšanas termiņi dažādās valstīs atšķiras. Lai gan vairāki ziņojumā iekļautie priekšlikumi, tostarp par vairāku definīciju pārskatīšanu, jau ir pienācīgi atrisināti starptautiskā līmenī Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) ietvaros, tomēr kopumā ziņojuma "Par gaisa transporta pasažieru tiesību ievērošanu un piemērošanu" vadmotīvs, proti, joprojām nepieciešams gan stingrāk uzraudzīt aviokompānijas, gan izstrādāt skaidrākus un stingrākus noteikumus, ir atbalstāms un pareizs.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O processo de liberalização do setor da aviação coloca em causa o direito a um transporte público de qualidade e seguro. Esta é uma questão essencial não contemplada neste relatório. No entanto, o mesmo apresenta posições positivas - o assegurar dos direitos dos passageiros, nomeadamente no que respeita a indemnizações e ao reembolso em caso de extravio, atraso ou deterioração de bagagens, assim como no atraso ou cancelamento de voos. Mas, por outro lado, preocupa-nos o facto de ser pretendida a uniformização de um conjunto de serviços para criar condições de concorrência equitativa que se relacionam com a troca de informações e dados que podem colocar em causa os direitos dos passageiros à sua privacidade e à não-discriminação.

 
  
  

Rapport: Bernhard Rapkay (A7-0070/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Voto favoravelmente o relatório que defende a manutenção da imunidade parlamentar do deputado Luigi de Magistris que emitiu opiniões, alegadamente difamatórias, que têm um nexo direto e evidente com o exercício das suas funções enquanto deputado ao Parlamento Europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório, da responsabilidade de Bernhard Rapkay, debruça-se sobre o pedido de defesa dos privilégios do eurodeputado italiano Luigi de Magistris. Luigi de Magistris, eleito deputado ao Parlamento Europeu (PE) em 2009, foi intimado a comparecer no Tribunal de Catanzaro, Itália, por Maurizio Mottola di Amato, em virtude de ter publicado, no início de 2011, na sua página da internet, dois documentos legais que faziam parte de um processo penal quando Luigi de Magistris era magistrado do Ministério Público. Maurizio Amato acusa o eurodeputado de proferir acusações falsas e difamatórias contra ele e a sua mulher que era juíza no tribunal de Catanzaro. Lugi de Magistris alega que, enquanto eurodeputado, tinha a obrigação de informar a opinião pública italiana sobre o que se estava a passar no tribunal de Cantazaro e que os documentos, entretanto retirados da sua página Web, não tinham caráter confidencial. Considerando que os factos do processo mostram que as informações publicadas por Luigi de Magistris têm nexo direto e evidente com o exercício das funções de deputado ao PE e tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos, voto favoravelmente a defesa dos privilégios e imunidades de Luigi de Magistris.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to defend the immunity of Luigi de Magistris in this case. The statements made by Luigi de Magistris related to an investigation into the use of EU funds and he held the position of Chair of the Committee on Budgetary Control when he made them. The statements were therefore directly and obviously linked with a general interest of concern to citizens and they thus constituted an opinion expressed in the performance of his parliamentary duties. Against this background, the committee considered that the facts of the case, as manifested in the writ of summons and in Luigi de Magistris’s written submissions and oral presentations to it, indicate that the statements made do have a direct, obvious connection with Luigi de Magistris’s performance of his duties as an MEP. The committee therefore considered that, in publishing the articles in question, Luigi de Magistris was acting in the performance of his duties.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A defesa da independência do mandato do Deputado Europeu é da competência do Parlamento Europeu e essa independência não pode ser posta em causa. De acordo com o artigo 8.º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia, os membros do Parlamento Europeu não podem ser procurados, detidos ou perseguidos pelas opiniões ou votos emitidos no exercício das suas funções. O pedido de Luigi de Magistris diz respeito a um mandado de citação que corre contra ele no Tribunal de Catanzaro, em nome de Maurizio Mottola di Amato, relacionado com dois artigos publicados por Luigi de Magistris no seu sítio Web no início de 2011. Os artigos foram publicados no sítio Web num momento em que Luigi de Magistris era deputado ao Parlamento Europeu, na sequência das eleições europeias de 2009. Ao publicar os referidos artigos, Luigi de Magistris estava a agir no exercício das suas funções enquanto deputado ao Parlamento Europeu. Assim sou favorável à manutenção dos privilégios e imunidades de Luigi de Magistris.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − In this report Parliament decides to defend the immunity of Mr Luigi de Magistris. I think MEPs’ immunity should not be waived until a serious crime has been committed. Mr De Magistris is accused of libel. I think we need him to be able to work effectively in the European Parliament. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O Eurodeputado Luigi de Magistris foi intimado a comparecer perante o Tribunal de Catanzaro por Maurizio Mottola di Amato no contexto de dois artigos publicados por Luigi de Magistris no seu sítio Web, no início de 2011, em que anexava cópia de documentos judiciais. Luigi de Magistris considera totalmente adequado informar os cidadãos italianos sobre documentos judiciais (que não estavam cobertos por qualquer obrigação de confidencialidade). Tal aconteceu depois de Luigi de Magistris se ter tornado membro do Parlamento Europeu. Conclui-se na Comissão dos Assuntos Jurídicos que Luigi de Magistris estava a agir no exercício das suas funções enquanto deputado ao Parlamento Europeu, pelo que se decidiu defender os privilégios e imunidades de Luigi de Magistris. Com base no exposto, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
  

Rapport: Bernhard Rapkay (A7-0073/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Neste caso voto favoravelmente no sentido de não defender a imunidade do deputado, visto que na situação em que é acusado de difamação, nomeadamente pela publicação de um livro, Luigi de Magistris não estava a agir no exercício das suas funções enquanto deputado ao Parlamento Europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − In this case the Committee on Legal Affairs recommends that Parliament should not defend the parliamentary immunity of Luigi de Magistris and I have supported them.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A defesa da independência do mandato do Deputado Europeu é da competência do Parlamento Europeu e essa independência não pode ser posta em causa. De acordo com o artigo 8.º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia, os membros do Parlamento Europeu não podem ser procurados, detidos ou perseguidos pelas opiniões ou votos emitidos no exercício das suas funções. O pedido de Luigi de Magistris diz respeito a um mandado de citação que corre contra ele no Tribunal de Cosenza, em nome do Dr. Vincenza Bruno Bossio, relacionado com declarações proferidas por Luigi de Magistris no seu livro intitulado Assalto al PM, storia di un cattivo magistrato (Assalto ao Ministério Público – História de um mau magistrado), publicado em abril de 2010. Os factos do processo, tal como referidos no mandado de citação e nas observações escritas apresentadas por Luigi de Magistris à Comissão dos Assuntos Jurídicos, indicam que as declarações proferidas não têm um nexo direto e evidente com o exercício das funções de Luigi de Magistris enquanto deputado ao Parlamento Europeu. Ao publicar o referido livro, Luigi de Magistris não estava a agir no exercício das suas funções enquanto deputado ao Parlamento Europeu. Assim sou favorável à não defesa dos privilégios e imunidades de Luigi de Magistris.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente processo refere-se ao mandado de citação que corre contra Luigi de Magistris no Tribunal de Cosenza, em nome do Dr. Vincenza Bruno Bossio, relacionado com declarações proferidas por Luigi de Magistris no seu livro intitulado Assalto al PM, storia di un cattivo magistrato (Assalto ao Ministério Público – História de um mau magistrado), publicado em abril de 2010. Considerando que os factos do processo, tal como referidos no mandado de citação e nas observações escritas apresentadas por Luigi de Magistris à Comissão dos Assuntos Jurídicos, indicam que as declarações proferidas não têm um nexo direto e evidente com o exercício das funções de Luigi de Magistris enquanto deputado ao Parlamento Europeu e porquanto não estava a agir no exercício das suas funções enquanto deputado ao Parlamento Europeu, decidiu-se no presente processo não defender os privilégios e imunidades de Luigi de Magistris. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com a argumentação exposta.

 
  
  

Rapport: Bernhard Rapkay (A7-0074/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Luigi de Magistris tem um processo contra ele relacionado com declarações, alegadamente difamatórias, escritas por si no seu livro intitulado Assalto al PM, storia di un cattivo magistrato. Voto favoravelmente o relatório que apoia a não manutenção da imunidade parlamentar do deputado, pelo facto de este, ao proferir as declarações, não estar a agir no exercício das suas funções enquanto deputado ao Parlamento Europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório, da responsabilidade de Bernhard Rapkay, debruça-se sobre o pedido de defesa dos privilégios do eurodeputado italiano Luigi de Magistris. Luigi de Magistris, eleito deputado ao Parlamento Europeu (PE) em 2009, foi intimado a comparecer no Tribunal de Milão, Itália, por Giancarlo Pittelli, em virtude de ter publicado, em abril de 2010, um livro intitulado Assalto al PM, storia di un cattivo magistrato, onde, a páginas 27, 58-60, 88-90 e 113-114, questiona as capacidades de aconselhamento jurídico de Giancarlo Pittelli para defender um arguido no âmbito do processo penal Shock. Giancarlo Pittelli considerou as declarações extremamente difamatórias em virtude de o rotularem “como membro de uma máfia de colarinho branco, com relações inadequadamente estreitas com personalidades das esferas judiciária, empresarial e política”. Luigi de Magistris alega que apenas exprimiu a opinião sobre questões importantes de interesse público e que o livro é a expressão da atividade política de um deputado ao PE. Considerando que as afirmações contidas no livro não “têm nexo direto e evidente com o exercício das funções” de deputado ao PE e tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos, voto favoravelmente a não defesa dos privilégios e imunidades de Luigi de Magistris.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report which proposes not to defend the immunity and privileges of Luigi de Magistris, as in publishing the book in question he was not acting in the performance of his duties as a Member of the European Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A defesa da independência do mandato do Deputado Europeu é da competência do Parlamento Europeu e essa independência não pode ser posta em causa. De acordo com o artigo 8.º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia, os membros do Parlamento Europeu não podem ser procurados, detidos ou perseguidos pelas opiniões ou votos emitidos no exercício das suas funções. O pedido de Luigi de Magistris diz respeito a um mandado de citação que corre contra ele no Tribunal de Milão, em nome do Dr. Giancarlo Pittelli, relacionado com declarações proferidas por Luigi de Magistris no seu livro intitulado Assalto al PM, storia di un cattivo magistrato (Assalto ao Ministério Público – História de um mau magistrado), publicado em abril de 2010. Os factos do processo, tal como referidos no mandado de citação e nas observações escritas apresentadas por Luigi de Magistris à Comissão dos Assuntos Jurídicos, indicam que as declarações proferidas não têm um nexo direto e evidente com o exercício das funções de Luigi de Magistris enquanto deputado ao Parlamento Europeu. Ao publicar o referido livro, Luigi de Magistris não estava a agir no exercício das suas funções enquanto deputado ao Parlamento Europeu. Assim sou favorável à não defesa dos privilégios e imunidades de Luigi de Magistris.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente processo refere-se ao mandado de citação que corre contra Luigi de Magistris no Tribunal de Cosenza, em nome do Dr. Giancarlo Pittelli, relacionado com declarações proferidas por Luigi de Magistris no seu livro intitulado Assalto al PM, storia di un cattivo magistrato (Assalto ao Ministério Público – História de um mau magistrado), publicado em Abril de 2010. Considerando que os factos do processo, tal como referidos no mandado de citação e nas observações escritas apresentadas por Luigi de Magistris à Comissão dos Assuntos Jurídicos, indicam que as declarações proferidas não têm um nexo direto e evidente com o exercício das funções de Luigi de Magistris enquanto deputado ao Parlamento Europeu e porquanto não estava a agir no exercício das suas funções enquanto deputado ao Parlamento Europeu, decidiu-se no presente processo não defender os privilégios e imunidades de Luigi de Magistris. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com a argumentação exposta.

 
  
  

Rapport: Bernhard Rapkay (A7-0075/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. O pedido de Luigi de Magistris, de manutenção da sua imunidade, que se refere a um mandado de citação que corre contra ele no Tribunal de Lamezia e que decorre de este ter alegadamente proferido declarações difamatórias, não deve ser deferido, na medida em que este, ao proferir as declarações, não estar a agir no exercício das suas funções enquanto deputado ao Parlamento Europeu. Como tal, voto a favor deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório, da responsabilidade de Bernhard Rapkay, debruça-se sobre o pedido de defesa dos privilégios e imunidades do eurodeputado italiano Luigi de Magistris. Luigi de Magistris, eleito deputado ao Parlamento Europeu (PE) em 2009, foi intimado a comparecer no Tribunal de Lamezia, Itália, por Antonio Saladino, na sequência de uma entrevista concedida ao periódico italiano Il Fatto Quotidiano, no dia 9 de março de 2011. Antonio Saladino, principal arguido no processo penal Why not? conduzido por Luigi de Magistris enquanto magistrado do Ministério Público, acusa o eurodeputado de ter afirmado que ele interviera ilicitamente neste processo na qualidade de membro de uma rede secreta estabelecida para o efeito. Lugi de Magistris alega que apenas exprimiu a sua opinião sobre questões de interesse público legítimo e que as mesmas foram proferidas no âmbito da sua atividade política como deputado ao PE. Embora a entrevista tenha sido concedida na qualidade de deputado ao PE, as questões abordadas não estão relacionadas com a sua atividade parlamentar, pelo que, e tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos, voto favoravelmente o relatório em apreço e a não defesa dos privilégios e imunidades de Luigi de Magistris.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − The statements made by Luigi de Magistris in this case relate to allegations of improper conduct of third parties in connection with criminal investigations which he was conducting before he became a Member of the European Parliament. The statements therefore appear to be rather far removed from the duties of an MEP and hardly capable, therefore, of presenting a direct link with a general interest of concern to citizens, and even if such a link could be demonstrated, it would not be obvious. I have therefore backed the committee in not defending Luigi de Magistris’s immunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A defesa da independência do mandato do Deputado Europeu é da competência do Parlamento Europeu e essa independência não pode ser posta em causa. De acordo com o artigo 8.º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia, os membros do Parlamento Europeu não podem ser procurados, detidos ou perseguidos pelas opiniões ou votos emitidos no exercício das suas funções. O pedido de Luigi de Magistris refere-se a um mandado de citação que corre contra ele no Tribunal de Lamezia, em nome de Antonio Saladino, relacionado com declarações proferidas por Luigi de Magistris numa entrevista publicada no jornal italiano Il Fatto Quotidiano, em 9 de março de 2011. Os factos do processo, tal como referidos no mandado de citação e nas observações escritas apresentadas por Luigi de Magistris à Comissão dos Assuntos Jurídicos, indicam que as declarações proferidas não têm um nexo directo e evidente com o exercício das funções de Luigi de Magistris enquanto deputado ao Parlamento Europeu. Ao proferir as declarações em causa, Luigi de Magistris não estava a agir no exercício das suas funções enquanto deputado ao Parlamento Europeu. Assim sou favorável à não defesa dos privilégios e imunidades de Luigi de Magistris.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente processo refere-se ao mandado de citação que corre contra ele no Tribunal de Lamezia, em nome de Antonio Saladino, relacionado com declarações proferidas por Luigi de Magistris numa entrevista publicada no jornal italiano Il Fatto Quotidiano, em 9 de março de 2011. Considerando que os factos do processo, tal como referidos no mandado de citação e nas observações escritas apresentadas por Luigi de Magistris à Comissão dos Assuntos Jurídicos, indicam que as declarações proferidas não têm um nexo direto e evidente com o exercício das funções de Luigi de Magistris enquanto deputado ao Parlamento Europeu e porquanto não estava a agir no exercício das suas funções enquanto deputado ao Parlamento Europeu, decidiu-se no presente processo não defender os privilégios e imunidades de Luigi de Magistris. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com a argumentação exposta.

 
  
  

Rapports: Bernhard Rapkay (0073/2012, 0074/2012; 0075/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − This report is on Parliament’s decision not to defend the immunity of Mr Luigi De Magistris. I abstained.

 
  
  

Rapports: Bernhard Rapkay (A7-0070/2012, 0073/2012, 0074/2012; 0075/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Cade il velo di ipocrisia che fino a oggi ha caratterizzato la presenza di De Magistris in Europa. L'ex pm ha dapprima vestito i panni del censore contro i privilegi della casta, pontificando dalle tribune televisive che lui ha allestito. Poi divenuto parlamentare europeo ha chiesto ripetutamente di beneficiare dell'immunità per non rispondere in tribunale delle denunce che gli sono giunte. Oggi da sindaco chiede ancora di beneficiare delle immunità per evitare i processi. Con questo voto diciamo no per tre procedimenti a suo carico. Ora De Magistris dovrà difendersi in tribunale.

 
  
  

Recommandation pour la deuxième lecture: Rui Tavares (A7-0063/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Concordo com a proposta de se emendar a decisão sobre o Fundo Europeu para os Refugiados, de forma a permitir que os Estados-Membros reinstalem refugiados de acordo com as categorias pré-definidas pela UE. Para que haja uma previsão destes movimentos de reinstalação, os Estados-Membros devem fornecer à Comissão uma estimativa do número de pessoas que reinstalarão no decurso do ano civil seguinte.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of the resolution on the European Refugee Fund 2008-2013 at second reading. I support the proposal to set up a list of priority refugees (independently of annual priorities with respect to geographic regions and nationalities): children and women, unaccompanied minors, persons with serious medical needs, survivors of violence and torture etc. We, Members of the European Parliament, endorsed the idea that in order to encourage more Member States to take part in resettlement activity, additional financial support should be given to those participating in the resettlement programme for the first time. I support the proposal that the fixed amount for each resettled person shall be EUR 6 000 in the first calendar year, EUR 5 000 in the second and EUR 4 000 in subsequent years – the funding to be invested in the development of a sustainable resettlement programme. I urge the Council to continue the process of adoption of this important legal act.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai approuvé le nouveau programme européen de réinstallation des réfugiés des pays tiers, qui donnera plus de moyens aux États membres souhaitant accueillir chez eux des réfugiés ayant fui des guerres, des famines ou des persécutions. J'ai soutenu ce programme qui, en coopération avec le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, vise à renforcer le rôle de l'Union européenne en termes de protection internationale. En 2013, seront ainsi dits « prioritaires » les réfugiés irakiens en Turquie, en Syrie, au Liban et en Jordanie, les réfugiés afghans en Turquie, au Pakistan et en Iran, les réfugiés congolais au Burundi, au Malawi, au Rwanda et en Zambie, les réfugiés somaliens en Éthiopie, les réfugiés birmans au Bengladesh, en Malaisie et en Thaïlande, ainsi que les réfugiés érythréens dans l'est du Soudan. L'Europe que je défends, c'est aussi celle qui protège les personnes vulnérables, les enfants et les femmes exposés à des risques, les mineurs non accompagnés ou encore les personnes ayant d'importants besoins médicaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Votei favoravelmente este relatório sobre o Fundo Europeu para os Refugiados que deverá permitir financiar ações do interesse da União Europeia, mas também ações de dimensão transnacional ou meramente de âmbito nacional, à luz da criação de um programa conjunto de reinstalação da União Europeia. Os sistemas de receção e de proteção de vários Estados–Membros têm sido drasticamente postos à prova devido à chegada inesperada de um grande número de pessoas que necessitam de proteção internacional, provenientes, em especial, de países como o Afeganistão, a Líbia, a Síria, a Tunísia e a Costa do Marfim. A urgência da situação revela-se nos números: durante o ano de 2011, registou-se um aumento de 15 % comparado com o ano anterior. A União Europeia, no conjunto dos 27 Estados–Membros, recebeu cerca de quase 280 mil pedidos de asilo. É fundamental, por isso, que este apoio financeiro comunitário possa ser utilizado pelos Estados–Membros para melhorar os seus sistemas de acolhimento e encorajar a reinstalação.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – La gestion des flux migratoires est un des grands défis de notre temps. Alors que l'Union européenne peine à construire une politique migratoire commune qui soit progressiste et ambitieuse, je salue l'adoption d'un nouveau programme commun de réinstallation des réfugiés. Selon les chiffres du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 200 000 personnes sont chaque année forcées de quitter leur pays. Il est de notre responsabilité de les soutenir. Ce nouveau programme renforce le rôle de l'Union européenne en matière de protection internationale et encourage les Etats membres à accroître leurs efforts de réinstallation des réfugiés et à se concentrer sur les groupes les plus vulnérables tels que les femmes et les enfants. Treize pays européens ont pour l'instant mis en place des programmes de réinstallation. Enfin, grâce à l'adoption de ce nouveau programme, les pays européens bénéficieront d'une aide financière plus conséquente de l'Union européenne en vue d'accueillir des réfugiés sur leur territoire, par le biais du Fonds européen pour les réfugiés créé en 2000.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Considero da maior importância o reforço das regras da UE de proteção aos refugiados e a maximização do impacto estratégico da reinstalação através de uma melhor orientação para as pessoas que se encontram em maior necessidade de reinstalação. É fundamental formular prioridades comuns de reinstalação a nível da UE numa base regular. A modificação da decisão que cria o Fundo Europeu para os Refugiados à luz da criação de um Programa Conjunto de Reinstalação da EU, proposta na presente resolução, foi devidamente apreciada pela Comissão dos Assuntos Jurídicos. Pelas razões expostas, voto favoravelmente a presente proposta de resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Cumprimento o deputado Rui Tavares pelo excelente trabalho. Finalmente, conseguiu-se um acordo com o Conselho. Um processo demasiado longo devido a um inexplicável bloqueio no Conselho. Os milhares de refugiados que vivem a tragédia humanitária, esperando em campos, na maior parte dos casos em condições sub-humanas e correndo o risco de vir a alimentar redes de tráfico humano, exigiam uma maior rapidez por parte do Conselho. O Fundo Europeu para os Refugiados deverá permitir financiar ações do interesse da UE no seu todo, mas também ações de dimensão transnacional ou meramente de âmbito nacional. Os sistemas de receção e proteção de vários Estados-Membros têm sido drasticamente postos à prova devido à chegada inesperada de um grande número de pessoas que necessitam de proteção internacional, provenientes em especial de países como o Afeganistão, a Líbia, a Síria, a Tunísia e a Costa do Marfim. É fundamental que este apoio financeiro comunitário possa ser utilizado pelos Estados-Membros para melhorar os seus sistemas de acolhimento e encorajar a reinstalação pelos Estados-Membros. Numa altura em que a falta de solidariedade entre Estados-Membros tem sido notória, é fundamental aprovar medidas que possam assegurar uma repartição equilibrada do esforço assumido pelos mesmos, ao acolherem refugiados e pessoas deslocadas e para suportarem as consequências decorrentes desse acolhimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − I welcome Parliament’s approval of the proposal to amend the 2007 Decision establishing the European Refugee Fund (ERF). The UNCHR estimates that over 170 000 people will need to be resettled in 2012, whereas the EU at present resettles fewer than 5 000 annually, compared to over 80 000 in the US. Ireland is one of the EU Member States that already takes part on a voluntary basis in resettlement programmes for refugees who have been granted refugee status in third countries. The revised decision should encourage more Member States to take part in resettling refugees next year, the final year of the current ERF, by increasing the amount of financial support Member States receive from the ERF for resettlements and by enlarging the list of those whose resettlement will be financed by the ERF next year to include vulnerable people such as children, women at risk, unaccompanied minors, persons with serious medical needs, etc. I would encourage all Member States to notify the Commission by the agreed deadline of 1 May of the number of refugees they will resettle next year.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Le nouveau programme européen de réinstallation des réfugiés (FER) des pays tiers, adopté ce jour, donnera plus de moyens aux Etats membres (EM) souhaitant accueillir chez eux des personnes ayant fui des guerres, des famines ou des persécutions. Ce programme, mis en œuvre par les EM sur base volontaire, a pour but de réinstaller dans l'UE des personnes ayant obtenu le statut de réfugié dans des pays tiers (comme les réfugiés libyens en Tunisie en 2011). Pour 2013 la liste des personnes dont la réinstallation sera financée par le FER a été allongée, incluant les personnes vulnérables (les enfants et les femmes exposés à des risques, les mineurs non accompagnés, etc.). Le programme fixera aussi une série de priorités géographiques annuelles. Pour 2013, seront, par exemple, déclarés prioritaires les réfugiés irakiens en Syrie, les réfugiés afghans en Turquie, au Pakistan et en Iran, les réfugiés somaliens en Éthiopie, etc. Le soutien financier de l'UE pour réinstaller les réfugiés sera aussi plus important. Les EM pourront recevoir 6000 euros par personne lors de la 1ère année, 5000 lors de la 2ème année et 4 000 euros les années suivantes (contre actuellement une enveloppe totale de 4000 euros par personne réinstallée).

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), in writing. − I voted in favour of this draft legislative resolution because I firmly believe there is an urgent need for a Europe-wide system based on enhanced solidarity, which also has to be extended to third- country nationals as well as citizens of Europe.

A crucial point, in my opinion, must be highlighted: the European Union should help those Member States willing to undertake reform of refugees’ resettlement by providing them with sufficient funds. EU policy in this regard should also follow a more efficient and rationalised pathway, in particular by pursuing a set of key priorities. I strongly believe that the first of these priorities should be to provide help and assistance to the most vulnerable people, who face traumatic and precarious living and social conditions. In conclusion, I positively welcome this document which constitutes an important step towards greater solidarity in the management of migration flows.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por encorajar os Estados-Membros da União Europeia a reinstalarem mais refugiados, alargando a lista de beneficiários e o montante do Fundo Europeu para os Refugiados para o período 2008 a 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A solidariedade entre os Estados-Membros da União Europeia é o princípio fundamental da região desde a sua fundação. Partindo deste princípio e do artigo 80.º do TFUE, é consequente a extensão de Fundo Europeu de Refugiados para um Programa Conjunto de Reinstalação da UE para o período até 2013. O Parlamento Europeu reconhece a necessidade de ser estabelecida uma lista prioritária de pessoas, nomeadamente mulheres e crianças, que devem ser reinstaladas em sítios que assegurem os mais básicos direitos fundamentais. Lista essa que deve ir além dos do número de refugiados protegidos por cada Estado-Membro.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O refugiado é uma pessoa normal que se encontra numa situação difícil por motivos políticos, raciais, religiosos ou sócio-económicos. Por ano, cerca de 200.000 pessoas necessitam de ser reinstaladas. Embora a situação ideal fosse o repatriamento, a verdade é que, a maior parte das vezes, não podem voltar ao país de origem. A presente recomendação para segunda leitura, elaborada pelo colega Rui Tavares, versa sobre a posição do Conselho, aprovada em primeira leitura, e tem por objetivo aprovar uma decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão n.º 573/2007/CE, a qual cria o Fundo Europeu para os Refugiados (FER) para o período de 2008 a 2013 no âmbito do programa geral Solidariedade e Gestão dos Fluxos Migratórios. No passado, a Europa foi um destino desejado por muitos refugiados que procuravam este território em busca de segurança e de uma nova oportunidade de vida. Sendo a solidariedade um dos valores mais antigos da UE, é fundamental que continue a praticá-la apesar da atual crise económica e financeira. Votei favoravelmente esta recomendação porque valida um programa que vai permitir a entrada na UE de muitas pessoas em risco que, assim, terão uma nova oportunidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Angažovanosť Európskej únie v oblasti azylu má svoj základ v potrebe solidarity medzi členskými štátmi pri riešení výzvy, ktorú v EÚ bez vnútorných hraníc jednotlivé štáty nedokážu efektívne riešiť samy. Vytvorením spoločného programu EÚ pre presídľovanie sa zabezpečí, že sa na presídľovaní zúčastní väčší počet členských štátov EÚ, čo zároveň pomôže preukázať väčšiu solidaritu EÚ s tretími krajinami pri prijímaní utečencov. Vzhľadom na vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie, ktorého cieľom je zvýšenie úspešnosti úsilia EÚ v oblasti presídľovania poskytovať ochranu utečencom a maximalizácia strategických dosahov presídľovania prostredníctvom lepšieho zacielenia na osoby, pre ktoré je najviac potrebné presídliť sa, by sa mali na úrovni EÚ pravidelne formulovať spoločné priority v oblasti presídľovania. Je preto vhodné, aby Komisia rozhodla o spoločných ročných prioritách EÚ zohľadňujúcich špecifické geografické regióny, špecifické štátne príslušnosti, ako aj špecifické kategórie utečencov, ktorých je potrebné presídliť. Berúc do úvahy potreby v oblasti presídľovania som toho názoru, že je taktiež nevyhnutné poskytnúť osobám (keď sa presídlenie považuje za najvhodnejšie riešenie ich osobitných potrieb) dodatočnú finančnú podporu v súvislosti so špecifickými geografickými regiónmi, špecifickými štátnymi príslušnosťami, ako aj so špecifickými kategóriami utečencov, ktorých je potrebné presídliť.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – Notre Parlement a réussi à obtenir, dans les négociations avec le Conseil, plusieurs points clefs : la mention explicite des programmes de protection régionale et notamment la "visibilité de l'Afrique du Nord", l'ajout des "personnes ayant survécu aux actes de torture" dans la catégorie des personnes vulnérables ainsi qu'une référence aux réfugiés originaires d'Irak. J'ai ainsi voté en faveur de cet accord en seconde lecture. Au delà, cela fait près de deux ans que durent les négociations sur ce texte, qui a pour objet de modifier la décision portant création du Fonds Européen pour les réfugiés compte tenu de la mise en place d'un programme européen commun de réinstallation: une situation qui n'est plus admissible, au regard des milliers de réfugiés qui pourraient bénéficier de ce programme et pour qui la réinstallation constitue la seule solution viable et sûre, ces personnes étant souvent en grande situation de vulnérabilité. L'Union Européenne doit accroître ses efforts de réinstallation pour accorder une protection aux réfugiés et pour maximaliser l'impact de la réinstallation en ciblant au mieux les personnes qui en ont besoin, dans le cadre de priorités communes définies au niveau de l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam pasiūlymui, kadangi šio dokumento tikslas – užtikrinti didesnį ES įgyvendinamų perkėlimo veiksmų poveikį suteikiant pabėgėliams apsaugą, taip pat užtikrinti kuo didesnį strateginį perkėlimo poveikį stengiantis tikslingiau padėti persikelti asmenims, kuriems šito reikia labiausiai, ir reguliariai nustatyti perkėlimo ES lygmeniu prioritetus. Remiantis pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti sprendimą, pagal kurį įsteigiamas Europos pabėgėlių fondas, atsižvelgiant į tai, kad sukurta ES bendroji pabėgėlių perkėlimo programa. Nustatomi perkėlimo prioritetai, įskaitant kasmetinius bendrus ES prioritetus perkėlimo srityje (jie konkrečiai išdėstyti priede dėl 2013 m., t. y. dėl vienintelių likusių metų, kuriems taikomas šis sprendimas). Valstybės narės gaus papildomą finansinę paramą kiekvienam asmeniui, kurį ketinama perkelti atsižvelgiant į šiuos prioritetus.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport Tavares, qui avait pour objet de modifier la décision portant création du Fonds européen pour les réfugiés, compte tenu de la mise en place d'un programme européen commun de réinstallation. On entend par réinstallation, le transfert de réfugiés d'un premier pays tiers d'asile vers un Etat membre de l'Union européenne dans lequel ils pourraient bénéficier d'une protection permanente. Le rapport Tavarez préconise notamment une aide financière pour les Etats membres pratiquant la réinstallation, l'établissement d'une liste de réfugiés prioritaires.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution. The proposal aims to amend the decision establishing the European Refugee Fund in the light of the establishment of a Joint EU Resettlement Programme. In the explanatory memorandum and the accompanying communication, the Commission explains that the efforts to establish a Joint EU Resettlement Programme are a response to requests by the Council to come forward with such a programme to remedy current shortcomings. The idea is to increase the impact of EU resettlement efforts in protecting refugees, to maximise the strategic impact of resettlement through better targeting of those persons in greatest need of resettlement, and to formulate at EU level common priorities for resettlement on a regular basis.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – Ce nouveau programme, en soutenant financièrement les réinstallations de réfugiés et en particulier celles effectuées par des Etats membres participant pour la première fois au programme, permet d'inciter plus de pays à être solidaires. Seulement dix Etats membres, dont la France, prennent part au programme à l'heure actuelle, ce qui reste un chiffre insuffisant. Les programmes de réinstallation sont nécessaires : ils permettent à un réfugié qui ne peut retourner dans son pays d'origine ni rester dans le pays qui lui a accordé une protection internationale d'être accueilli dans un pays dans lequel il ne risque pas sa vie. De plus, ce nouveau cadre permet d'identifier les personnes vulnérables telles que les mineurs non accompagnés ou les victimes de torture auxquelles une attention toute particulière doit être portée.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Atualmente apenas 10 Estados-Membros da UE, entre eles Portugal, aceitam a reinstalação de refugiados. A reinstalação de refugiados é um procedimento em que os Estados-Membros acolhem nacionais de países terceiros ou apátridas que são transferidos de um país terceiro para um estado da UE, na sequência de um pedido do ACNUR, com base na necessidade de proteção internacional dessas pessoas. Com esta aprovação pretende-se que um maior número de Estados-Membros proceda à reinstalação de refugiados. Para isso os Estados-Membros que o façam pela primeira vez terão uma majoração, nos dois primeiros anos, no valor da assistência financeira. Deverá ser dada prioridade à reinstalação de crianças e mulheres em risco de violência ou exploração psicológica, física ou sexual, menores não acompanhados, pessoas com necessidades médicas especiais, sobreviventes de violência e tortura e pessoas com necessidade de reinstalação de emergência por razões legais e de proteção, independentemente das prioridades geográficas que a UE tenha definido para um determinado período. Para que aumente o número de países que acolhem refugiados é essencial a criação do presente fundo. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Miranda (Verts/ALE), por escrito. A história da Europa é uma história de emigração. Durante séculos milhões de europeus partiram em busca de refúgio, de melhores condições de vida ou em busca da esperança. Muitos partiram no interior da Europa, mas muitos mais partiram para outros continentes. Que país não teve ao longo da sua história momentos de grande dificuldade em que muitos dos seus nacionais tiveram de procurar refúgio para lá das suas fronteiras? Pessoas fugindo das guerras, democratas perseguidos pelos regimes fascistas. Também emigrantes económicos na Irlanda, na Polónia, na Galiza, em Italia ... Criar um Fundo Europeu para os Refugiados que ajude de facto a integração de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade é, pois, um imperativo moral para Europa. Por isso apoio este relatório. Mas é preciso ir muito mais além. Todos os dias há crianças detidas por serem imigrantes irregulares. Um facto que é, infelizmente, uma prática global em países da UE como Malta, Grécia, Itália e Hungria. Crianças que são detidas sozinhas em centros de acolhimento ou em prisões, com apenas oito anos. É urgente que a Comissão, o Parlamento e o Conselho tomem medidas para pôr rapidamente termo a esta horrenda violação dos direitos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − At present only 10 Member States take part in resettlement (the transfer of refugees from outside the EU to a Member State). The aim is to get more Member States involved in the resettlement effort as well as to increase the amount Member States receive per resettled refugee. It is therefore proposed that the ERF Decision should be amended, so that Member States which resettle according to the common EU annual priorities would receive financial assistance if they pledge to resettle refugees who fall within the specific categories. In favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Für den Zeitraum von 2008-2013 wurde von der Europäischen Kommission der Europäische Flüchtlingsfonds (EFF) eingerichtet. Seine Gesamthöhe beträgt 628 Millionen Euro. Unterstützt wird damit auch die Neuansiedlung von Flüchtlingen aus Drittländern. Der Ausdruck „Neuansiedlung“ bezeichnet den Prozess, bei dem Drittstaatsangehörige oder Staatenlose auf Ersuchen des UNHCR, das auf ihr Bedürfnis nach internationalem Schutz gestützt ist, aus einem Drittstaat in einen Mitgliedstaat überstellt werden, in dem sie sich a) in der Eigenschaft als Flüchtlinge oder b) in einer Eigenschaft, die nach dem nationalen und Unionsrecht dieselben Rechte und Vergünstigungen gewährt wie die Flüchtlingseigenschaft, aufhalten dürfen. Der Bericht hat meine Stimme nicht erhalten, da die Gefahr bestehen könnte, dass durch die vorgeschlagenen Änderungen bei der Neuansiedlung europäische Staaten für Migranten noch attraktiver werden könnten und mit einem Massenzustrom zu rechnen ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Die Europäische Union steckt Unsummen in Imagekampagnen, die dem Bürger die Vorteile der Union schmackhaft machen sollen. Jeder kluge Kaufmann weiß, dass gute Produkte keiner Werbung bedürfen. Wo genau der Fehler der EU liegt, wird implizit auch beim Thema "Ausweitung des Neuansiedlungsprogramms" deutlich: die Diskrepanz zwischen der Lebenswirklichkeit zumindest der Bürger der älteren EU-Staaten und der pathologischen Umgestaltungswut vieler Eurokraten. Trotz massiver Integrationsprobleme von Einwanderern aus völlig fremden Kulturkreisen sollen Neuansiedlungsprogramme ausgeweitet und mit noch mehr Mitteln versehen werden. Wer Flüchtlinge aus sicheren Drittstaaten in die EU holen möchte beweist damit nicht seine Solidarität sondern seine Dummheit! Wirksame Hilfe wäre, Flüchtlinge aufnehmende Drittstaaten finanziell und strukturell zu unterstützen und speziell in Krisenregionen friedensstiftende, demokratiefördernde und humanitäre Projekte zu fördern. Die wahnwitzige Idee, man könne jedem Bedrängten der Welt in der EU ein warmes Plätzchen schaffen ist selbstzerstörerisch. Nachhaltige Hilfe kann nur vor Ort geleistet werden. Die Idee der Flüchtlingshilfe wird durch die Festlegung permanent als verfolgt geltender Gruppen und dem Begriff der Neuansiedelung geradezu ad absurdum geführt. Wer seine Heimat wegen der Schrecken eines Krieges verlassen muss, der soll in einem sicheren Staat Schutz finden können. Damit kann aber keine dauerhafte Neuansiedlung mit Wohlstandsgarantie gemeint sein. Deshalb stimmte ich dagegen.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − I costanti episodi lungo la frontiera greco-turca e nel sud del Mediterraneo, soprattutto dopo la primavera Araba dello scorso anno, sono la prova di quanto sia importante per l'Unione disporre di un approccio globale all'immigrazione, che ricomprenda aspetti vari come una gestione rafforzata delle frontiere e una migliore governance sul trattato di Schengen, una diffusione delle pratiche in materia di integrazione e un sistema europeo comune di asilo. Le politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia sono in costante sviluppo da ormai diversi anni. La loro importanza trova conferma nel programma di Stoccolma e relativo piano d'azione, la cui attuazione costituisce una priorità strategica per i prossimi cinque anni e riguarda settori come la migrazione, la sicurezza e la gestione delle frontiere esterne. Per questi motivi ho votato a favore dell'istituzione di un Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Os sistemas de receção e de proteção de vários Estados-Membros têm sido postos à prova devido à chegada de um grande número de pessoas que necessitam de proteção internacional, provenientes, em especial, de países como o Afeganistão, a Líbia, a Síria, a Tunísia e a Costa do Marfim. É fundamental, por isso, que o apoio financeiro comunitário possa ser utilizado pelos Estados-Membros para melhorar os seus sistemas de acolhimento e encorajar a reinstalação. O acordo que finalmente se alcançou sobre este assunto só peca por ser tardio. A urgência revela-se nos números: durante o ano de 2011, registou-se um aumento de 15 % comparado com o ano anterior. A União Europeia, no conjunto dos 27 Estados-Membros, recebeu cerca de quase 280 mil pedidos de asilo. O Fundo Europeu para os Refugiados deverá permitir financiar ações do interesse da União Europeia no seu todo, mas também ações de dimensão transnacional ou meramente de âmbito nacional, à luz da criação de um programa conjunto de reinstalação da União Europeia. Saúdo o meu compatriota Rui Tavares pelo empenho e pelos resultados obtidos. Por tudo o dito, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa proposta perché considero prioritario modificare la decisione che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati alla luce dell'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE. Sono dell'idea che occorra aumentare l'impatto degli sforzi nel fornire protezione ai rifugiati e massimizzare l'impatto strategico del reinsediamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Sono fortemente contrario alla proposta del Consiglio che modifica la decisione n° 573/2007/CE che istituisce il fondo europeo per i rifugiati per la programmazione 2008-2013. Ritengo inaccettabile collegare la procedura di reinsediamento all'utilizzo di questo fondo europeo. Visto che il reinsediamento permette il trasferimento da uno Stato terzo con lo status di rifugiato in un Paese membro, questo andrebbe ad implementare l'immigrazione illegale e agevolare la criminalità organizzata. Non credo che in Europa sia necessario favorire l'arrivo di nuovi disperati specie in un momento di crisi come quello che ormai da due anni stiamo vivendo e che ha portato a perdite di posti di lavoro e aumento di disoccupazione specie giovanile.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Questa mattina ho espresso il mio voto favorevole al testo sul Fondo europeo per i rifugiati considerando questo fondo essenziale per supportare gli Stati membri sottoposti a particolare pressione migratoria, come l'Italia, Malta ed in generale i Paesi del sud dell'Europa. In linea con l’obiettivo del Programma dell’Aja di costituire un sistema di Asilo unico europeo, questo Fondo ha il nobile compito di finanziare progetti di "capacity building" creando situazioni di accoglienza durevoli per i beneficiari. A differenza degli altri fondi, il Fondo Europeo per i Rifugiati aveva già vissuto due precedenti fasi con il FER I dal 2001 al 2004 e con il FER II dal 2005 al 2007. Mi auguro allora che con l'approvazione per il nuovo fondo 2008/2013 l'obiettivo di creare un sistema unico di asilo - improntato al principio della parità di trattamento, che garantisca alle persone effettivamente bisognose un livello elevato di protezione, alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri - sarà ancora maggiormente incrementato.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O programa conjunto de reinstalação de refugiados da UE fora já aprovado no PE, por uma larga maioria, em maio de 2010, e chega agora para segunda leitura. Este programa, através de incentivos financeiros e apoio logístico e técnico, tem como objetivo reinstalar nos Estados-Membros um número crescente de refugiados considerados numa lista prioritária constituída por crianças e mulheres em risco, menores não acompanhados, sobreviventes de atos violentos e tortura, pessoas com problemas graves de saúde para serem tratadas e pessoas por motivos legais ou físicos. Para além do critério da vulnerabilidade, são também impostas prioridades geográficas anuais definidas pela Comissão e pelo Conselho. Para incentivar a participação dos Estados-Membros, há uma comparticipação financeira suplementar deste fundo de 6000 euros por pessoa reinstalada no primeiro ano, com uma regressão do montante nos anos seguintes. A problemática dos refugiados é um tema sobre o qual a UE se deve debruçar. Aqui deve haver solidariedade entre Estados-Membros, mas acima de tudo compaixão e respeito pela dignidade humana, de pessoas que se encontram em situações deploráveis. Esperemos que os Estados-Membros adiram a este programa e que reinstalem o maior número de refugiados.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia legislativă a Parlamentului referitoare la modificarea Deciziei nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului european pentru refugiaţi pentru perioada 2008-2013. Prezentul regulament instituie Fondul pentru azil şi migraţie, dezvoltat cu asistenţa Fondului european pentru refugiaţi, a Fondului european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe şi a Fondului european de returnare. Regulamentul extinde acest proces pentru a acoperi într-un mod mai cuprinzător diferite aspecte ale politicii comune a Uniunii în domeniul azilului şi al imigraţiei, inclusiv acţiuni în ţări terţe. Propunerea Comisiei prevede alocarea sumei de 3.869 de milioane EUR Fondului pentru azil şi migraţie în perioada 2014-2020. Peste 80% din această sumă ar trebui să fie utilizată pentru programele naţionale ale statelor membre, în timp ce 637 de milioane EUR ar trebui să fie gestionate de Comisie pentru a finanţa acţiunile Uniunii, asistenţa de urgenţă, Reţeaua europeană de migraţie, asistenţa tehnică şi punerea în aplicare a sarcinilor operaţionale specifice de către agenţiile Uniunii. Consider că o politică bine organizată în domeniul imigraţiei legale, în conformitate cu Programul de la Stockholm şi sprijinită de instrumentele juridice ale Uniunii are un rol central în asigurarea competitivităţii pe termen lung a Uniunii şi a modelului său social.

 
  
  

Recommandation pour la deuxième lecture: Vital Moreira (A7-0078/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Voto favoravelmente. Concordo com o relator quando entende que é importante que o Parlamento Europeu adote a posição do Conselho na sua segunda leitura, de forma a avançar rapidamente com a implementação das alterações acordadas e concretizar as nossas obrigações de segurança e simultaneamente assegurar a competitividade dos exportadores europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai validé les nouvelles règles européennes en ce qui concerne les exportations de produits à double usage, civil et militaire, comme les produits chimiques, les appareils ou les logiciels de télécommunications. Il s'agit plus précisément de lutter contre les technologies d'interception et les dispositifs de transfert de données numériques pour le contrôle de téléphones portables et de messages textuels ou encore la surveillance ciblée de l'Internet. Aujourd'hui, avec notre vote, nous nous opposons à l'exportation de ces technologies susceptibles d'être utilisées à des fins portant préjudice aux droits humains lorsqu'il s'agit d'exportations vers des pays dirigés par un régime autoritaire. Enfin, la liste des articles à double usage nécessitant l'autorisation d'exportation dans d'autres pays a été mise à jour.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a presente proposta de resolução sobre a posição do Conselho em primeira leitura tendo em vista a adoção de um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 428/2009 que cria um regime comunitário de controlo das exportações, transferências, corretagem e trânsito de produtos de dupla utilização porque concordo com o objetivo geral da proposta e por acreditar que a maioria dos seus elementos não suscita qualquer dúvida.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Os produtos de dupla utilização (mercadorias que podem ser utilizadas para fins civis e militares, como por exemplo químicos que podem ser utilizados para fertilizantes ou para preparar bombas, tecnologia informática para computadores mas utilizada para guiar mísseis) continuam a ser uma matéria de grande sensibilidade. O controlo das exportações de produtos e tecnologias de dupla utilização a nível europeu visa assegurar o respeito dos compromissos internacionais da UE e dos seus Estados-Membros em matéria de não proliferação de armas de destruição maciça e proliferação de armas convencionais. Trata-se, por exemplo, do NGS (Grupo de Fornecedores Nucleares) contra a proliferação de produtos e tecnologias nucleares ou do Grupo da Austrália contra a proliferação de produtos e tecnologias químicos e biológicos. Mantenho o meu apoio a este relatório, como anteriormente o tinha feito em primeira leitura, frisando a necessidade de atualizar o Anexo I do Regulamento 428/2009 e considerando positivas as alterações efetuadas pelo Conselho em algumas definições, agora mais atualizadas e que não constavam da proposta inicial da Comissão.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente esta recomendação por considerar necessária a introdução das alterações enumeradas na proposta de revisão da Comissão Europeia ao Regulamento (CE) n.° 428/2009. Estas alterações vão garantir que os compromissos assumidos pelos Estados–Membros relativos a estes regimes sejam aplicados uniformemente em toda a UE e que os exportadores tenham maior segurança jurídica no que respeita aos produtos que necessitam de licenças de exportação.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. São considerados produtos tecnológicos de utilização dupla todos aqueles produtos (incluindo software e tecnologias) que podem, paralelamente, ser utilizados para fins civis ou fins militares, razão pela qual é necessário um cuidado especial quanto à sua exportação, para evitar a proliferação de armas e, muito em especial, armas de destruição maciça. É fundamental para a segurança internacional que haja controlo sobre estes produtos e que os Regulamentos que estabelecem tais mecanismos de controlo sejam permanentemente atualizados de acordo com as evoluções tecnológicas. É também claro que, em Estados de direito, tais controlos devem ser transparentes e democráticos, como pretende a Comissão.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em análise, da responsabilidade de Vital Moreira, versa sobre uma recomendação para segunda leitura relativamente à posição do Conselho em primeira leitura tendo em vista a adoção de um regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 428/2009 que cria um regime comunitário de controlo das exportações, transferências, corretagem e trânsito de produtos de dupla utilização. Os produtos e tecnologias de dupla utilização, ou seja, aqueles que têm um uso não só civil mas também militar têm de merecer da parte de União Europeia um tratamento muito especial pois podem permitir o fabrico de armas de destruição maciça comprometendo a segurança de pessoas e bens. Congratulo-me com a aprovação deste relatório que vai no sentido do regime comunitário em matéria de produtos de dupla utilização ser organizado de forma mais transparente e que, para segurança dos cidadãos europeus, evite a sua utilização por pessoas e/ou organizações não autorizadas.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Como afirmámos aquando da votação em primeira leitura, o problema da utilização de produtos e tecnologias civis para fins militares carece de uma abordagem que não se esgota no controlo das exportações dos chamados produtos de dupla utilização e de serviços relacionados. Este é importante, sem dúvida. Como é importante aumentar a transparência de processos e possibilitar o seu escrutínio democrático. Mas é a própria coerência de outras políticas da UE com os objetivos visados por este Regulamento que está em causa. Para além da discordância que manifestámos quanto ao Regulamento (e que mantemos) lembramos, por exemplo, os projetos de investigação conjuntos financiados pelo 7.° Programa Quadro de Investigação, em especial os que decorrem da participação da Indústria Aeroespacial de Israel - o fabricante dos aviões não tripulados que vêm sendo utilizados como autênticas máquinas de morte. Também aqui se impõe uma rigorosa avaliação da possível dupla utilização civil/militar dos resultados destes programas.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − V nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím, sa vyžaduje, aby položky s dvojakým použitím (vrátane softvéru a technológií) boli predmetom účinnej kontroly pri vývoze z Únie alebo pri tranzite cez jej územie, alebo ak sú dodávané do tretej krajiny na základe sprostredkovateľských služieb poskytovaných sprostredkovateľom, ktorý má bydlisko alebo je usadený v Únii. Aby členské štáty a Európska únia mohli dodržať svoje medzinárodné záväzky, v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 sa stanovuje spoločný zoznam položiek a technológií s dvojakým použitím uvedených v článku 3 daného nariadenia, ktorým sa zavádzajú medzinárodne dohodnuté kontroly týchto položiek a technológií. Technický pokrok v dnešnom svete so sebou prináša potrebu pravidelne aktualizovať zoznam kontrolovaných položiek. Príloha I k uvedenému nariadeniu bola naposledy aktualizovaná 5. mája 2009 pri príležitosti prijatia nariadenia č. 428/2009. Všetky režimy medzinárodnej kontroly vývozu odvtedy prijali rozhodnutia o zmene a aktualizácii svojich kontrolných zoznamov. Je preto potrebné vykonať nevyhnutné zmeny, ktorými sa zabezpečí, že záväzky, ktoré členské št