Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2185(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0086/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0086/2012

Συζήτηση :

PV 17/04/2012 - 14
CRE 17/04/2012 - 14

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2012 - 7.6
CRE 18/04/2012 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0126

Συζητήσεις
Τρίτη 17 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

14. Ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgt der Bericht von Richard Howitt im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten über Menschenrechte in der Welt und Politik der Europäischen Union in diesem Bereich.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt, rapporteur. − Mr President, our debate on the annual human rights report this year – although delayed – comes at an even more important time, because it allows us to make an input into the strategic review, which represents a once-in-a-generation opportunity to make human rights even more central to what we are about in the European Union. If human rights are indeed a silver thread, the review must demonstrate that there is a silver bullet.

In our vote tomorrow, we shall ask Baroness Ashton to appoint a special representative to ensure that Europe’s voice on human rights is heard clearly on the world stage and that human rights are put on an equal footing with other foreign policy working groups in the Council. Indeed, we warmly thank her for adopting these proposals in the course of our joint discussions.

We shall ask for a timetable to be set so that human rights focal points are designated in all our delegations worldwide. We ask for human rights organisations to be treated as partners and not simply as agents of delivery. We ask for concrete mechanisms so that allegations of human rights violations within Europe do not compromise our ability to promote human rights outside. Although it is always right to seek to protect those whose lives are at risk, there must be a major increase in the transparency of EU human rights policies, as accountability for those who abuse human rights can only be achieved if there is also accountability for those of us who seek to promote them.

In this report, we name six EU countries which have failed to legislate for the International Criminal Court. We say that the European Neighbourhood Policy is wrong to tolerate thirteen countries which have failed to either sign or to ratify the UN Protocol against Torture, and we name my own country – the United Kingdom – which has shamefully obstructed EU ratification of the EU Convention on Human Rights.

To the High Representative: I understand why you advocated ‘more for more’ in the wake of the Arab Spring, but we were negotiating improved trade terms with Gaddafi just four weeks before we started dropping bombs on him. Today we ask you to address the harder question of ‘less for less’. Suspending the EU’s international agreements is too blunt an instrument, and one which is too rarely used. We ask for country-by-country human rights benchmarks and indices and for mechanisms to enable their use for a real escalation of response.

Mr President, I have long argued that speaking up for human rights is more important than staying silent for the sake of European unity. This is why we should congratulate Belgium and Austria for voting for the inquiry into settlements in the Palestinian territories, and why we introduced an amendment maintaining support for the investigation of war crimes in Gaza. Whilst sincerely welcoming the cooperation of the shadow rapporteurs in not-always-easy circumstances, I regret that there was a left/right split in the votes at committee on this and on the issues of women’s rights, on discrimination against all religions and on justice for the victims of extraordinary rendition.

I hope that tomorrow all of us will vote together for human rights. In this report, too, I have particularly examined the issues of social media and of business and human rights. Just as there is a constant race for new technologies, there is a race between those harnessing new media for the purpose of liberation and those who seek to use it for repression. I do not hesitate to say that Vodafone must learn from doing Mubarak’s bidding or to give due credit to Google for refusing to be complicit with censorship in China. I hope to come back to all these issues in my report on corporate responsibility later this year.

Finally, we call for a new human rights tsar to be appointed in order to put Europe on an equal footing with the United States, where the post of Assistant Secretary of State for Democracy and Human Rights exists; mechanisms to ensure full compliance with human rights by the European Union within our own borders; concrete measures to demonstrate that we have learnt from past mistakes from before the Arab Spring; and an understanding that freedom of expression has a new meaning in a new media age. These are some of our key conclusions this year, and I commend them to the House.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, Raportor pentru aviz Comisia pentru dezvoltare. − Ca raportor al opiniei Comisiei pentru dezvoltare pe acest subiect vreau să-l felicit pe domnul Howitt şi să salut integrarea cvasitotalităţii sugestiilor noastre în textul final. E recunoscută astfel importanţa integrării eficiente a drepturilor omului în cadrul cooperării pentru dezvoltare, în acord cu logica Tratatului de la Lisabona de a avea o politică externă coerentă.

În acest sens e binevenită noua abordare conţinută în comunicarea comună privind drepturile omului şi democraţia în centrul acţiunilor externe ale Uniunii Europene. Este vorba despre o strategie integrată privind drepturile omului, care acoperă întregul spectru al politicilor Uniunii. Rămân însă multe de făcut pentru ca strategia să devină realitate. Sprijinul bugetar ar trebui să fie mai strâns legat de situaţia drepturilor omului şi a guvernanţei din ţările beneficiare, iar criteriile pentru acordarea acestuia trebuie, cred eu, detaliate.

Deşi dificil de evocat în perioadă de criză economică, un alt punct esenţial e sporirea finanţării mecanismelor europene de sprijin pentru democraţie şi drepturile omului. Pentru Uniune acestea sunt mijloace concrete pentru a promova în ţările terţe democraţia şi drepturile omului.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTA ANGELILLI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. − Madam President, since 1983, when the European Parliament began adopting an annual report and resolution on human rights, this House has done more than any EU institution to focus on such issues.

While we may sometimes disagree about how best to champion respect for human rights globally, we stand united in our aim: to see a freer world, where people’s dignity is respected – wherever they may be from – and for the EU, and the External Action Service in particular, to play a key role in supporting people’s struggles for their rights.

Allow me now to turn to the report by Richard Howitt which is before us today. First of all, I want to congratulate him for achieving consensus across the political spectrum on this report. I believe it is essential reading for me, my colleagues in the Commission and my colleagues in the Council. The very first paragraph of the report is about coherence between the internal and external policies of the European Union – one of the main themes from the Communication of December. It is a particularly important theme for Parliament this week, since on Thursday it will hear statements from the Council and the Commission on the European Union’s accession to the European Convention on Human Rights.

Honourable members, ‘coherence’ might sound dry, but this really does mean that human rights can be woven into everything we do, in Europe and beyond. It means making sure that people everywhere benefit from the same universal rights, regardless of who they are or where they live.

The report also highlights the importance of accountability and the importance of our work in developing, in serious situations, the accountability that we have. I will pick out two themes that in a sense are very important both for coherence and accountability. Firstly, the role of women, especially as yesterday I met Michelle Bachelet to talk about the role of women and to sign agreements with UN Women on how to go forward and support women across the world. Secondly – especially at the present time – discrimination against people of faith, including Christians, and those who have other beliefs. Tolerance is at the heart of the European Union, and that is why we need to strengthen our policy on the freedom of religion or belief, which is fundamental to a free society.

The European Union must work continuously for the widest possible ratification, acceptance and approval of, and accession to, the Rome Statute. That work is progressing. So far, we have signed three bilateral agreements, including ICC clauses, and initialled another three, and we are negotiating another 15. We have also included ICC clauses in many of our ENP action plans.

We have the power to promote human rights by placing countries and regimes on a scale stretching between engagement and isolation and using human rights as a method of measuring how we should address our relationships with different countries.

Human rights have never been more important than they are now, nor indeed have they ever driven so many changes. If we simply look, for example, at what is happening throughout the Middle East and North Africa, men and women, young and old, representing the whole of society, have found the courage to assert their fundamental human rights. Some have been prepared to give their lives for freedom, dignity and a better future. I should like to pay tribute to all of them now.

The changes that they have brought, as Mr Howitt has said, required the EU to develop a new response to a changing neighbourhood. I believe we have risen to that challenge. Human rights and deep democracy are at the heart of our new approach, and I believe our partnerships with our neighbours are stronger and healthier as a result.

Our work at the UN Human Rights Council has also helped to reinforce and support these positive and domestically-driven developments. At the 19th session, which concluded on 28 March, the European Union resolution on Syria was adopted with a record vote of 41 in favour, out of a possible 47. Our resolution on human rights in Burma/Myanmar was adopted by consensus, as was the resolution on freedom of religion or belief.

The session was a success for the rights of individuals, who too often find themselves marginalised and ostracised. The successful panel on ‘Violence and Discrimination based on Sexual Orientation and Gender Identity’ was a remarkable achievement, for which all credit is due to South Africa’s leadership, together with Ban Ki-moon. It is unacceptable that 80 states still criminalise same-sex relations between consenting adults, and that seven even foresee the death penalty. This is totally incompatible with international human rights law.

I believe it is very, very important that Barbara Lochbihler and Laima Andrikienė were able to attend the Human Rights Council, where they addressed EU Heads of Mission and met with a wide range of international representatives. This is just another example of the important role of the European Parliament and the important way in which it is seen to promote human rights in the world.

My Communication of last December was designed as a contribution to what is an ongoing discussion within and between EU institutions on a more effective and comprehensive approach to human rights and democracy. Now that there has been time to consider what I put forward, I look forward to working with you on the shape of our future strategy.

As I confirmed to the Committee on Foreign Affairs on 20 March, work is in hand to pave the way for the appointment of a Special Representative for Human Rights as part of a package to put into practice the Joint Communication. It is important that this person be someone with a strong track record on international human rights.

At the same time, as was discussed at the ‘Gymnich’ meeting of foreign ministers, we want to agree a political declaration on what we want to achieve, and we want an action plan on how to put this into practice. This will bring together new initiatives as well as others that we have already launched. I am happy to confirm that the network of human rights focal points is nearly complete: 116 EU Delegations now have someone, and many have two, in both their political and cooperation sections.

On all of this, I want to work closely with the honourable Members. The review of EU human rights policy was first announced in this House. The appointment of a Special Representative was championed by this House. It is therefore natural that ongoing work on human rights and democracy should be in full cooperation with this House. I have written to the Chair of the Human Rights Sub-Committee to ask her to work with me to ensure the fullest possible participation in the drafting of the Joint Declaration.

To end as I began, I pay tribute to Mr Howitt for his work and I pay tribute to the European Parliament for its continuous work in support of human rights.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb, w imieniu grupy PPE. – Pani Przewodnicząca! Chociaż to doroczne sprawozdanie powinniśmy przyjąć już w miesiącu grudniu 2011 r., rozpatrujemy je wiosną 2012 r. Jest to jednak uzasadnione, ponieważ rozpatrujemy je w połączeniu z nową europejską polityką na rzecz demokratyzacji i praw człowieka, która jest pochodną komunikatu, skierowanego do Parlamentu przez wysoką przedstawiciel Catherine Ashton w grudniu ubiegłego roku.

Wiele wydarzyło się w zakresie praw człowieka w roku 2010. Jednocześnie też, przyjmując to sprawozdanie, nie jesteśmy w stanie otrząsnąć się z wrażenia, jakie wywarła na nas Arabska Wiosna, która rewiduje nasze spojrzenie na wspieranie procesów demokratyzacji i przestrzegania praw człowieka. Nowe podejście do wspierania procesów demokratyzacji wydaje mi się być synergią doświadczeń Arabskiej Wiosny, jak i nowego podejścia, które wynika z zapisów Traktatu z Lizbony.

Z zadowoleniem odnoszę się do treści sprawozdania przygotowanego przez posła Richarda Howitta. W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej dziękuję za bardzo dobrą współpracę. Szczególnie zaś chcę podkreślić krytyczne odniesienie się do łamania praw człowieka na Białorusi, w tym praw osób skazanych. Mówiono o tym również tutaj w Parlamencie: ludzie skazani na śmierć również mają prawo do godnego traktowania, sprawiedliwego procesu, a ich rodziny mają prawo do informacji o bliskich i prawo do godnego pochówku.

W tym kontekście jednocześnie zauważam z zadowoleniem pozytywny krok Białorusi, jakim jest uwolnienie dwóch więźniów politycznych Andreja Sannikaua i Źmiciera Bandarenki. Cieszy również ostatnia rezolucja Euronest przyjęta w Baku, która dotyczy przestrzegania praw człowieka w krajach Partnerstwa, w tym również na Ukrainie. Z zadowoleniem odnotowuję bardzo pozytywne odniesienie do powołania Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji – instrumentu, który wesprze procesy demokratyczne zarówno przed, w trakcie, jak i po procesach przemian demokratycznych.

Sprawozdanie potępia nasilające się prześladowania mniejszości religijnych, w szczególności chrześcijan, w świecie. Nie można pogodzić się z paleniem świątyń, morderstwami, czy innymi prześladowaniami chrześcijan i innych religii w świecie. Sprawozdanie podkreśla szczególną rolę inicjatywy współpracy rzeczników praw obywatelskich krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii zorganizowanej przez rzeczników praw obywatelskich z Francji i z Polski. To promocja dobrych praktyk, które pomagają w respektowaniu praw człowieka.

Na koniec należy wspomnieć również o odniesieniu się do społecznej odpowiedzialności biznesu, w szczególności w kontekście praw człowieka, zwłaszcza w kontekście również stosunków handlowych z krajami, które są sąsiedzkie wobec Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία-Ελένη Κοππά, εξ ονόματος της ομάδας S&D. – Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Richard Howitt για την περιεκτική και ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη έκθεσή του, αλλά και την Ύπατη Εκπρόσωπο Βαρώνη Ashton για τη σταθερή προσήλωσή της στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι αναγκαίο, πλέον, να λάβουμε τα μηνύματα των καιρών και να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Να δείξουμε ότι μάθαμε από τα λάθη μας. Δυστυχώς, η Δύση και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρόνια υποστήριξαν, ενεργά ή παθητικά, τα δικτατορικά καθεστώτα της Βόρειας Αφρικής στο όνομα μιας επίπλαστης σταθερότητας. Σήμερα είναι πλέον σαφές και όλοι μας, νομίζω, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί να υπάρχει μακροχρόνια σταθερότητα χωρίς σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Εφόσον θέλουμε πραγματικά να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιόπιστος δρών στο διεθνές στερέωμα πρέπει επιτέλους να αποφευχθούν οι πρακτικές δύο μέτρων και δύο σταθμών στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κάθε είδους βοήθεια που προσφέρεται σε τρίτες χώρες πρέπει να συνοδεύεται από αποτελεσματική πίεση για έμπρακτες βελτιώσεις στον τομέα αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει η Ένωση με τρίτες χώρες είναι ένα σημαντικό εργαλείο που πρέπει κατάλληλα να αξιοποιηθεί και, γενικά, πρέπει να είναι σαφές ότι η λογική του «more for more» συνεπάγεται το «less for less». Είναι επίσης σημαντικό τα κράτη μέλη να μιλούν με μια φωνή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και σε άλλα σημαντικά διεθνή φόρα. Καλωσορίζουμε λοιπόν την υιοθέτηση των γενικών κατευθύνσεων σχετικά με τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διεθνή φόρα. Επαναλαμβάνουμε, όμως, παράλληλα την έκκληση μας για τακτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των πρέσβεων των κρατών μελών της Ένωσης προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός στην κοινή προσπάθεια για την προώθηση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Δύο σημεία τέλος: πρώτα από όλα, η ανάγκη να υπερασπιστούμε τη θρησκευτική ελευθερία είναι αυταπόδεικτη. Πρέπει όμως να αγωνιστούμε για την ελευθερία όλων ανεξαιρέτως των θρησκευτικών ομάδων και όχι μόνο των χριστιανικών όπως ζητούν κάποιες ομάδες σε αυτό το Κοινοβούλιο. Τέλος, θέλω να σταθώ στο θέμα των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών. Το δικαίωμα στο σώμα για κάθε γυναίκα είναι ένα βαθειά ανθρώπινο δικαίωμα. Δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και την ελευθερία. Για όλους εμάς που η ελευθερία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα, το δικαίωμα κάθε γυναίκας στο σώμα της είναι κεντρικό.

 
  
MPphoto
 

  Leonidas Donskis, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, first and foremost, I would like to congratulate my colleague, Mr Howitt, on an excellent report. I believe that reaching agreement on political and moral matters on all sides of the spectrum of the European Parliament is a challenging and difficult task.

The report raises the question of whether human rights have become a central issue for the EU and whether we have succeeded in mainstreaming them as a pivotal aspect of foreign policy. At the same time, the question remains as to whether human rights have become a common denominator in a political and moral consensus across the political spectrum of this House and of the European Union.

With regard to obvious and outrageous violations of human rights – such as killing, the death penalty, torture, violations of freedom of expression, belief and conscience, and contempt for and persecution of LGBT people – I believe that we have common ground and that we share values and attitudes. Yes, I believe that the challenge of the future lies in our ability to identify and tackle less obvious, vague and elusive – not to say subtle – violations of human rights, such as selective justice, politicised trials and endemic corruption – all of which undermine any kind of fair and equal treatment of people – as well as illegitimate surveillance, abuse of psychiatry, government sponsored and state-coordinated campaigns of defamation, and slander and blackmail against dissenting individuals and human rights defenders.

In any case, I believe that the rapporteur has done an excellent job within the remit given to him. I believe that the report covers an immense territory of our agreements, sensibilities and expectations, for which I wholeheartedly congratulate Mr Howitt.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, em nome do Grupo Verts/ALE. – Devo confessar que foi com bastante estupefação que ouvi a sua primeira intervenção sobre o processo de expropriação da Repsol na Argentina.

Num debate acerca de direitos humanos e numa semana em que houve um golpe de estado num país - a Guiné-Bissau - bastante mais próximo da União Europeia, que tem servido de plataforma para o tráfico de armas e de drogas para a União Europeia e que não mereceu do seu gabinete mais do que um mero comunicado de imprensa e que mereceu mais ainda, um país do qual foi retirada a nossa delegação da União Europeia e que a Sra. Ashton ainda não repôs a delegação da União Europeia lá.

Um país na África Ocidental que está em risco de se tornar um Estado falhado - se é que não o é já - e eu gostaria que houvesse tanta velocidade a tratar destes assuntos como houve a tratar dos da Repsol, num momento em que a União Europeia tem barcos de bandeira alemã navegando por portos cipriotas a exportarem armas para a Síria, num momento em que a União Europeia tem empresas que vendem software de censura e de vigilância na Internet a regimes ditatoriais, num momento em que continuam a ser assinados acordos internacionais que só têm as mais vagas das referências a direitos humanos.

Gostaria de ver tanta prontidão a aceder aos nossos pedidos para punir estas empresas como houve a sair em defesa da Repsol. Basta de brincar aos direitos humanos. Tornemos públicas as novas estratégias. Sejamos coerentes na maneira como lidamos com as dimensões internas e externas dos direitos fundamentais.

De facto, o relatório do nosso colega Howitt, a quem agradeço pela colaboração e a quem agradeço pelas perspetivas muitíssimo concretas e práticas que ele pôs no seu relatório, é um instrumento valioso para a ação futura da Comissão. Enquanto shadow rapporteur do colega Howitt e enquanto relator para a revisão política de direitos, para a revisão estratégica de direitos fundamentais na Europa, eu espero que acabem as farsas e que comece o trabalho a sério. Para isso estou disponível, Sra. Ashton, para o resto não estou.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański, w imieniu grupy ECR. – Pani Wysoka Przedstawiciel, Panie i Panowie! Tegoroczne sprawozdanie w sprawie praw człowieka na świecie w niektórych obszarach jest wyraźnym postępem w stosunku do poprzednich dokumentów. Widać to szczególnie w zakresie ujęcia kwestii wolności religijnej. Wolność religijna należy do niezbywalnego kanonu praw człowieka, jej fundamentalny charakter jest potwierdzony w konwencjach ONZ i Rady Europy. Nagminne naruszanie tego prawa, widoczne szczególnie wobec chrześcijan, jest dramatycznym pogwałceniem praw człowieka na świecie.

Rok po rozpoczęciu Arabskiej Wiosny możemy mówić o coraz bardziej realnych zagrożeniach dla całych chrześcijańskich wspólnot na Bliskim Wschodzie. Musimy o tym cały czas przypominać naszym politycznym partnerom w tym regionie. Byłoby bowiem tragicznie, gdyby się okazało, że chrześcijanie są pierwszą ofiarą tak upragnionej demokratyzacji w tej części świata.

Trudno nam zgodzić się z krytyką Francji i Wielkiej Brytanii w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej konwencji praw człowieka. Ta operacja grozi wyraźną kolizją kompetencji między sądami w Luksemburgu i Strasburgu, może to też przynieść niekontrolowany rozrost kompetencji europejskich trybunałów.

Sprawozdanie powinno być pozbawione odniesień do tzw. zdrowia reprodukcyjnego. Te zapisy są pretekstem do promowania i finansowania aborcji na świecie, także w krajach, w których ten proceder jest nielegalny. Jest to olbrzymie nadużycie zaufania obywateli i państw członkowskich, które nigdy Komisji Europejskiej nie dały takich kompetencji.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie. – Op de Nederlandse televisie en radio waren de afgelopen dagen schokkende reportages te zien en te beluisteren over de ontvoeringen en gedwongen bekeringen tot de islam van christelijke meisjes en vrouwen in Egypte. Neem bijvoorbeeld de beelden van uitgesneden kruistekens in hand en pols van de 27-jarige gehuwde Egyptische die aan haar kidnappers en folteraars wist te ontkomen.

Naar ik weet heeft de hoge vertegenwoordiger op 9 december 2011 op eerdere vragen over deze uiterst ernstige schending van de rechtspositie van Egyptische christenen gereageerd. Zij repte toen over de moeilijkheid de aanklachten van ontvoeringen, misbruik en gedwongen bekeringen te bewijzen. Tegelijkertijd schreef de hoge vertegenwoordiger de Egyptische autoriteit tot medewerking te blijven bewegen op dit hartverscheurende dossier. Aan deze toezegging, hoge vertegenwoordiger, wil ik u heel graag houden.

De aangrijpende, met feiten onderbouwde uitzendingen van de evangelische omroep in mijn land geven u daartoe ook alle aanleiding. Over de feiten gesproken: de oudste en grootste Egyptische mensenrechtenorganisatie Euhro geeft officieel aan dat in de laatste 10 maanden ruim 1500 christelijke ouders bij haar aanklopten voor de ontvoering van hun dochters. In 80% van de gevallen betreft het minderjarige meisjes. Tot nu toe zijn er maar 10 teruggekeerd.

Mevrouw de hoge vertegenwoordiger, mij staan de beelden voor ogen van een Egyptisch echtpaar dat samen met een negenjarige dochter onder tranen de video bekijkt van hun ontvoerde 15-jarige kind Nabila. "Als jullie willen dat ik terugkom naar huis, moeten jullie je eerst tot de islam bekeren!" bezweert Nabila. Dit nieuwe publiekelijke bewijsmateriaal over de ontvoeringen en gedwongen bekeringen van Egyptische meisjes en vrouwen roept op tot een passend vervolg. Continue Europese aandrang bij de Egyptische gezagsdragers tot waarheidsvinding in deze rechtsverkrachtingen om tot rechtszekerheid te komen voor 's lands aanzienlijke christelijke minderheid.

Mevrouw de hoge vertegenwoordiger, wat mag ik concreet van u verwachten en wilt u mij alstublieft via uw dienst daarvan op de hoogte stellen?

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, au nom du groupe GUE/NGL. – Madame la Présidente, je voudrais d'abord, bien sûr, remercier notre rapporteur, Richard Howitt, car je crois que je n'ai jamais eu l'occasion de travailler dans un tel climat et je n'avais encore jamais vu, je crois, un rapporteur pousser à ce point la volonté de compromis, y compris en tentant de concilier l'inconciliable quelquefois.

Ce rapport est important car il marque une volonté forte d'avancer sur les exigences que devraient avoir le Parlement européen et, plus largement, l'Union européenne en matière de droits de l'homme. Il insiste notamment sur la nécessité de mettre en conformité les politiques internes et externes de l'Union européenne en ce domaine, et nous savons qu'il y a fort à faire. Car, avant de donner des leçons au monde entier, il faut effectivement commencer à balayer devant sa porte et l'hypocrisie est souvent de mise sur ces bancs.

Ce rapport insiste aussi très largement sur la nécessité de mettre effectivement en œuvre les clauses relatives à la démocratie et aux droits de l'homme qui ne doivent pas être là juste pour se donner bonne conscience. Elles ne servent effectivement à rien si elles sont systématiquement sacrifiées, sans cesse, sur l'autel du libéralisme économique. Là aussi, dans les faits, nous savons ce qu'il en est.

Je ne partage pas l'ensemble des satisfecit que notre rapporteur vous décerne, Madame Ashton, et je m'en excuse, notamment sur la politique européenne de voisinage.

Je veux, enfin, faire part des inquiétudes que nous avons quant à la création de la fondation pour la démocratie et aux risques d'ingérence et de manipulation politique qu'elle peut engendrer.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - Het is onbegonnen werk om in te gaan op alle elementen van dit links geïnspireerde mensenrechtenverslag. Ik zou het daarom willen hebben over een element dat niet in het verslag vermeld wordt en dat is de situatie in Zuid-Afrika en meer in het bijzonder de moorden op blanke boeren.

Zuid-Afrika kampt met een enorm probleem van criminaliteit. Alle etnische groepen worden getroffen door die onveiligheid, maar het systematische karakter van aanvallen op blanke boerenfamilies is zeer duidelijk en verdient dus onze speciale aandacht. Er zijn de afgelopen vijftien jaar ongeveer drieduizend boeren vermoord in Zuid-Afrika, vaak in gruwelijke omstandigheden, en zelfs kinderen worden niet ontzien.

Het gaat om een zeer kwetsbare bevolkingsgroep, niet alleen omdat het gaat om een zeer kleine minderheid, maar ook gezien de geografische verspreiding van die mensen en de zeer afgelegen ligging van veel boerderijen. De Amerikaanse NGO genocide watch waarschuwt dat verschillende elementen erop wijzen dat er een genocide in de maak is. Het gaat dus niet om zomaar een onderdeel van bestaande criminaliteit, maar er is een gerichte campagne bezig tegen de boeren en het valt te verwachten dat de landhervorming die gepland wordt aanleiding zou kunnen geven tot een hetze die het geweld verder zal doen escaleren.

Dan komen er nog meer moorden, zullen nog meer boeren Zuid-Afrika verlaten en dan komen wij in een situatie terecht die doet denken aan die van Zimbabwe. Het wordt dus de hoogste tijd dat de stilte rond die situatie wordt doorbroken en ik roep u dan ook op, mevrouw Ashton, om het geweld tegen boeren krachtig te veroordelen en de hulp aan Zuid-Afrika op te schorten wanneer er geen effectieve maatregelen worden genomen.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). - Señora Presidenta, señora Alta Representante, Señorías, el informe del señor Howitt es un informe sobre derechos humanos que incluye derechos políticos, sociales y derechos económicos. Por eso, señora Ashton, quisiera agradecerle muy particularmente la declaración que ha hecho antes de abordar el debate de este informe sobre la situación que se ha producido en la empresa Repsol.

No ha podido decir usted más en menos tiempo: una decisión equivocada; una amenaza para las inversiones y el futuro de ese país; la necesidad de cumplir los compromisos adquiridos; las medidas que usted ha tomado de incluir este asunto en el orden del día del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, y la suspensión de la reunión de la Comisión Mixta Unión Europea - Argentina, aparte de estudiar posibles medidas.

En relación con el informe del señor Howitt, señora Presidenta, creo que es un informe en términos generales razonable, evidentemente todavía quedan algunas cuestiones pendientes como, por ejemplo, el envío de la misión de investigación a Gaza –que es una petición que nuestro Grupo, evidentemente, no puede aceptar, como sabe muy bien el ponente– y, también, la posición que tiene sobre Colombia el señor Howitt, que es sencillamente delirante.

Esta enmienda ya fue rechazada en la votación en la Comisión de Asuntos Exteriores y, para nosotros, en este momento en el que estamos pendientes de ratificación del Acuerdo Comercial Multipartes Perú-Colombia, no es aceptable.

Sí me gustaría poner el acento, señora Presidenta, señora Ashton, en un elemento fundamental de nuestra política de derechos humanos con la que el Parlamento Europeo tiene un compromiso inderogable e incuestionable: el que se refiere a la designación del Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos.

El Parlamento Europeo se va a pronunciar sobre este particular a través de una resolución y nos gustaría que el procedimiento de selección de esta persona, señora Alta Representante, sea objetivo para que la designación pueda recaer verdaderamente en alguien que tenga los méritos y la capacidad para desempeñar esta alta función con todo el nivel que, sin duda, merece.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Senyszyn (S&D). - Pani Przewodnicząca! Serdecznie gratuluję mojemu koledze Richardowi znakomitego, wieloaspektowego sprawozdania. Nie sposób odnieść się do jego wszystkich istotnych aspektów, dlatego skoncentruję się na prawach kobiet. Kobiety na całym świecie są głównymi ofiarami dyskryminacji i braku równości, są poniżane i narażone na przemoc. Choć równość płci znajduje odzwierciedlenie w unijnych priorytetach dotyczących praw człowieka, wciąż toleruje się i niedostatecznie zwalcza traktowanie kobiet jak obywateli drugiej kategorii.

Dlatego apeluję o wykorzystanie Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na Świecie w celu zwalczania wszystkich aspektów i form przemocy wobec kobiet, tj. przemocy fizycznej, psychicznej, społecznej, ekonomicznej i politycznej. Trzeba uczynić prawa kobiet priorytetowym przedmiotem negocjacji ze wszystkimi krajami kandydującymi. Konieczne jest stałe przypominanie władzom tureckim, że utrzymująca się skala przemocy wobec kobiet – w tym zabójstwa honorowe oraz wcześnie zawierane i przymusowe małżeństwa – to istotna przeszkoda dla wstąpienia Turcji do Unii Europejskiej. Ważne jest również przeciwdziałanie aborcji selektywnej, dzieciobójstwu dziewczynek i okaleczaniu ich narządów płciowych, a także promowanie edukacji zdrowotnej i programów poświęconych prawom oraz zdrowiu seksualnemu i reprodukcyjnemu, co uznawane jest za priorytetowe w polityce rozwojowej Unii Europejskiej.

Apeluję do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o zajęcie się na szczeblu międzynarodowym przemocą wobec kobiet oraz wymiarem związanych z płcią naruszeń praw człowieka.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford (ALDE). - Madam President, I am pleased that the rapporteur is backing the amendment that I originally tabled in committee on the need for European accountability for rendition and torture abuses if the EU is to lead in the promotion of human rights in the world. I hope it will get wide support in plenary and that we will also push all EU states to sign and ratify the Convention against Forced Disappearances.

The EU is taking an international lead on the abolition of the death penalty, but a reply to a written question that I put to the High Representative has not reassured me that EU funding for a regional partnership in central Asia and neighbouring countries against drug trafficking avoids indirect facilitation of the execution by Iran of drug smugglers. I have had the chance to mention this to her and I will take it further.

I applaud her work on amending the Torture Goods Regulation last year to require export controls on pharmaceutical drugs, like anaesthetics, which are being outrageously misused in lethal cocktails for executions, principally in the United States.

Finally, I would stress to Richard Howitt that I sought and obtained assurances that it is UK Government policy for the EU to accede to the European Convention on Human Rights. They are, perhaps, being a little anoraky about the details. I cannot speak for France, but I am told that in London there is no reneging on a policy commitment on the EU acceding to the Convention.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (ECR). - Madam President, Baroness Ashton will not be surprised that I cannot allow this opportunity to pass without mentioning Camp Ashraf. As you know, Baroness Ashton, 1 600 of the residents of Ashraf have now moved to Camp Liberty near Baghdad, which was supposed to be a temporary location where people would spend no more than a few weeks. In fact some have already been there for three months, and it looks as if they may be forced to stay there for much longer.

The camp is insufficient to accommodate this number of people. They are living in dilapidated containers; the infrastructure has broken down, and yet the Iraqi Government is not allowing them to conduct their own repairs. They are not being allowed to bring ambulances from Ashraf, to build ramps for disabled people or to build pathways over the gravelly surface to allow elderly and disabled people to communicate and walk around the camp.

Now, to make matters worse, the Iraqi government has allowed representatives of the Ministry of Intelligence from Iran to take up location next to the camp. This is a breach of human rights. Please, Baroness Ashton, take some tough action against the Iraqi Government: tell them that they must accede to the demands of the residents of Ashraf.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (EFD). - Dit verslag leest in de eerste plaats als een soort catalogus van meestal goede, maar ook dikwijls heel naïeve voornemens, waarbij men er waarachtig meestal van uit gaat dat nog méér geld stoppen in allerhande Europese ambtenarij de mensenrechtensituatie in de wereld zal verbeteren; ik durf daar zeer ernstig aan te twijfelen.

Veel erger is de politieke correctheid waaronder dit verslag gebukt gaat. Er wordt bijvoorbeeld zeer terecht gewezen op de precaire situatie van religieuze minderheden of vrouwen in moslimlanden en er wordt al even terecht op de paradox van de zogenaamde Arabische lente gewezen, maar er wordt angstvallig vermeden om het woord islam zelf als probleem te noemen. Nochtans ligt daar volgens mij toch de kern van het probleem.

De paragraaf tenslotte waar de EU wordt opgeroepen om massale reddingsacties op zee te organiseren ten voordele van illegale immigranten, zou ik kunnen aanvaarden, indien ook werd opgeroepen om die illegalen naar hun land van herkomst terug te sturen. Maar dat is uiteraard niet politiek correct genoeg voor dit parlement.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Madam President, I quote the rapporteur: ‘For the EU to be a credible actor, […] it must act consistently […] and avoid double standards […] between internal and external policies’ – that is, it must not itself practise what it condemns in others.

Tyrannies ban or seek to ban political parties, but then so do Belgium and Germany. Tyrannies ban heretical opinion on academic subjects – but do not think that begins and ends with the prosecution in Turkey of Orhan Pamuk; France passed a history heresy law only this year, and several other EU countries have similar laws. Tyrannies lock people up for expressing different political opinions from those of the political class. The unsuccessful prosecution of Geert Wilders had scarcely passed when we saw in this Parliament the unlovely spectacle of the ‘Commissar’ for Justice, no less, drooling over the possibility of jailing Wilders for his website.

Before the countries of the EU seek to spread the appreciation of human rights beyond their borders, they should put their own houses in order.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). - Frau Präsidentin! Kolleginnen und Kollegen! Zunächst möchte ich Herrn Howitt für seine hervorragende Arbeit danken. Zweitens haben wir oft ein Problem, wie wir die Menschenrechte, bei denen wir in großem Umfang übereinstimmen, wirklich operationell durchsetzen können. Ich freue mich deswegen, dass offensichtlich die Absicht besteht, einen Menschenrechtsbeauftragten im Auswärtigen Dienst zu bestimmen und hier auch eine besondere Abteilung für Religionsfreiheit einzurichten. Denn wir müssen sehen, dass dies bei einer präventiven Menschenrechtspolitik eines der großen Themen ist.

Wenn wir sehen, wie die Dinge in Ägypten gegenwärtig laufen, wie die christlichen Minderheiten dort ungeheure Ängste haben – man sagt, 1 Million Christen sitzen auf den Koffern –, wenn wir sehen, was mit dem Verfassungsprozess in Ägypten abläuft, und dass dort möglicherweise 15 Millionen Kopten, die nach Jahrhunderten eines modus vivendi mit dem Islam nun in einer völlig neuen Situation leben, dann sehen wir große, dramatische Entwicklungen vor uns, bei denen wir heute tätig sein müssen, zumal dies in einem hohen Umfang zu Migration führen könnte. Auch dieser Gesichtspunkt sollte beachtet werden, und wir sollten uns nicht zu schade sein zu sagen, dass auch Christenverfolgung ein schwieriger Punkt ist.

Es ist aber auch wichtig, dass Handelsverträge überprüft werden. Ich bin dankbar dafür, dass auch das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine bislang nicht unterzeichnet wurde. Solange die Opposition im Gefängnis sitzt, solange eine schwerkranke Oppositionsführerin unter Druck gesetzt wird, dass sie verhört werden kann, und der Einsatz von Schmerzmitteln nur erlaubt wird, wenn sie sich bereit erklärt, weiter verhört zu werden – das heißt, dass dies als Folterinstrument eingesetzt wird, wie das jetzt bei Untersuchungen von Ärzten festgestellt worden ist –, dann muss man sagen, dass es eine Begrenzung aller praktischen und strategischen Überlegungen gibt, dass wir trotz all dieser Überlegungen unsere Grundsätze nicht vergessen.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). - Madam President, ahead of a political declaration by the EU Foreign Ministers on a new EU human rights strategy and the appointment of a special representative on human rights, I urge Mrs Ashton and the EU Member States to consider Parliament’s concerns and demands included in this important report by my colleague Richard Howitt, for which I thank him.

I second his call for colleagues on the right in this House to reconsider their vote on re-tabled amendments on LGBT, people’s human rights, women’s sexual and reproductive health, European accountability as regards torture renditions and secret prisons and war crimes in Gaza. I believe we need to be coherent and consistent in order to ensure that the promotion of human rights and democracy is indeed at the core of our external action.

We have lessons to learn from the Arab Spring and we need to put an end to the support for oppressive regimes under the pretext of security, stability and economic interests. Take Ethiopia for example: an oppressive regime that is a main beneficiary of EU development assistance.

‘More for more’ must also mean ‘less for less’, as we say in this report. This means that we need smart, more active support for civil society. All actors of democratisation must ensure that security, trade and development and other policies take account of efforts in human rights and democratisation.

All levels of EU staff, including staff in the EU delegations and the heads of delegation, must have adequate training in human rights. The new strategy must bear scrutiny from Parliament, the media and civil society. Country strategies, papers and human rights benchmarks must provide for timely consultation with civil society and must be made public.

I hope that you, Mrs Ashton, and our ministers, when they visit any of these countries where human rights defenders and activists face difficulties, make a point of meeting them and reporting back on their concerns.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR). - Pani Przewodnicząca! Pierwsza uwaga, może najważniejsza: często mówimy o krajach w procesie transformacji, o potrzebie reform ekonomicznych i innych. W ubiegłym tygodniu usłyszałem od Julii Timoszenko i Jurija Luzenki w więzieniu bardzo mądrą rzecz: podstawą zagwarantowania dobrego standardu praw człowieka jest reforma sądownictwa. Powinniśmy mówić o reformie sądownictwa przed innymi reformami we wszystkich krajach, w których obserwujemy nieprzestrzeganie praw człowieka.

Druga sprawa: bardzo się cieszę, że w sprawozdaniu jest mowa o europejskim funduszu na rzecz demokracji, boję się tylko, żeby ten fundusz, zanim się narodzi, nie ugrzązł w biurokracji. Trzeba szybko działać np. na Białorusi, trzeba podejmować decyzje dotyczące Afryki Północnej. Tutaj potrzeba trochę więcej dynamiki, trochę mniej biurokracji, powinniśmy o tym powiedzieć.

I sprawa dla mnie szalenie istotna: musimy wyraźnie powiedzieć – i apeluję do posłów: nie bójmy się powiedzieć, że grupą szczególnie prześladowaną są chrześcijanie. I to powinno znaleźć się w tym sprawozdaniu. To, czy jesteśmy w stanie w prostych sprawach nazwać rzeczy po imieniu, jest miarą naszej wiarygodności w bardzo wielu innych sprawach.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera (EFD). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, Alto rappresentante, la libertà di culto appare sempre più in pericolo, in particolare sono sempre più diffusi i casi di persecuzione e discriminazione dei cristiani in Medio Oriente, nell'Africa subsahariana, recentemente in Nigeria, nel Sud-Est asiatico, in Cina, India, Pakistan e Corea del Nord. In questi paesi sono molto numerosi i casi di emigrazione forzata, attacchi e incendi a luoghi di culto e strutture religiose, torture e uccisioni, rapimenti e conversioni forzate.

Almeno il 10% dei cristiani di tutto il mondo, vale a dire 200 milioni di persone sono minoranze nel loro paese e potenziali vittime di discriminazione. La libertà religiosa è un diritto umano fondamentale, lo sappiamo tutti, ma sia l'Unione europea sia le organizzazioni internazionali per i diritti umani sono purtroppo ancora poco efficaci nella denuncia delle violazioni e nella tutela di questo diritto.

Ribadisco quindi la proposta già avanzata in altre occasioni, di istituire un rapporto specifico, accurato e annuale del Parlamento europeo per monitorare lo stato delle libertà religiose nel mondo e denunciare fortemente le violazioni, laddove esistano.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE). - Pani Przewodnicząca! Zacznę od podziękowania panu posłowi Howittowi za jego sprawozdanie, które jest dobrym punktem wyjścia przy podejmowaniu tego trudnego tematu. Sprawozdanie wyczerpująco przybliża tę tematykę w kontekście polityki prowadzonej przez Unię Europejską.

W obliczu walki z globalnym kryzysem ekonomicznym, wysokim bezrobociem i inflacją szczególnie łatwo stracić z oczu najważniejsze wartości, jakimi są prawa człowieka. Niemniej jednak realizacja wartości mieszczących się w tym szeroko pojmowanym terminie powinna być zawsze podstawowym warunkiem, jaki musi zostać spełniony przez kraje trzecie w przypadku różnych form współpracy z Unią Europejską. Zysk ekonomiczny – chociaż istotny i niemożliwy do pominięcia – nie może być jednak okupiony zgodą na naruszanie podstawowych praw jednostek i społeczności występujących w katalogu wartości przyjętych w kręgu Unii Europejskiej.

W chwili obecnej problematyka ta zyskuje na aktualności, tym bardziej jako że jesteśmy w trakcie prowadzenia negocjacji tak handlowych, jak i akcesyjnych z państwami, które nie zawsze w sposób zbieżny interpretują pojecie praw człowieka lub świadomie je naruszają. Niemożliwym do realizacji jest przyjęcie przez Unię Europejską roli ogólnoświatowego strażnika ochrony praw człowieka, ale w przypadkach, gdy mamy ku temu skuteczne instrumenty – szczególnie w ramach współpracy z państwami trzecimi – ochrona wartości, jakim tu w Europie wspólnie hołdujemy, powinna być zawsze naszym największym priorytetem.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser (S&D), question "carton bleu". – Madame la Présidente, elle n'est pas bien méchante, ma carte bleue, Monsieur Provera, mais quand vous parlez de la liberté de religion, moi, qui suis complètement agnostique, j'attends toujours qu'on me parle aussi de la liberté de conviction. Or, lorsque vous réclamez un rapport sur la liberté de religion et les droits religieux, j'ai envie de demander: "et les droits de conviction?" Il me semble toujours que l'on ampute cette Assemblée, si ce n'est de la moitié, en tout cas d'une partie de ses convictions. Je serais prête à dire: "mais oui, Monsieur Provera, faisons ce rapport", si au moins, vous nous laissiez, à nous, laïcs, dire quelle est notre philosophie de la vie, notre spiritualité, qui ne rejoignent probablement pas la vôtre. Mais si on fait cela, alors je suis d'accord avec vous. Si on ne le fait pas, je me sens un tout petit peu violée et je me sens également très contrariée par l'attaque qui a été faite à l'encontre de l'islam par un de vos collègues.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera (EFD), risposta "cartellino blu" a Véronique de Keyser. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, quello che io auspico si possa fare è un rapporto meticoloso su qualsiasi violazione della libertà di culto, ovunque avvenga, e qualsiasi sia la religione cui si impedisce di essere sostenuta, condivisa o portata avanti da chiunque nel mondo. Non è un relazione discriminatoria nei confronti di qualche religione, è una relazione che parte da una constatazione di fatto sul crescente numero di attacchi che vengono portati ai cristiani nel mondo e che sono sempre più gravi come intensità e sempre più numerosi, come ho già detto.

Credo che, siccome questo Parlamento considera come fondamentale la tutela dei diritti umani e di tutti i diritti umani, quello della religione sia forse il più fondamentale, perché parte da un'esigenza etica e non soltanto da necessità umane, e quindi dobbiamo essere uniti nel difenderlo, perché così siamo coerenti con gli obiettivi di questo Parlamento e siamo coerenti con la difesa dei diritti umani, che è stata più volte salutata nel mondo come una conquista di civiltà. Sono sicuro che Lei sarà dalla mia parte, come io sono dalla sua.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser (S&D). - Je crois que je vais boire un café avec M. Provera pour continuer cette discussion. Plus sérieusement, je voudrais dire un mot sur le rapport de Richard Howitt que je trouve absolument excellent. Il pourrait se passer d'à peu près tous les amendements.

Je voudrais tout de même reprendre deux points. Le premier point, c'est la défense des gays et des lesbiennes. Ce point a été escamoté dans la nouvelle mouture et je trouve cela regrettable. Je pense que Mme Ashton, le service européen pour l'action extérieure, tout le monde a œuvré pour que, dans nos partenariats en tout cas, les droits des gays et des lesbiennes soient absolument respectés. Il y a encore un énorme travail à faire et on vous incite, Madame Ashton, à remettre l'ouvrage sur le métier.

Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est la nouvelle politique de voisinage et le "plus pour plus". Nous faisons absolument confiance au Conseil, à la Commission, à vos services, mais nous craignons tout de même que cette nouvelle politique de voisinage ne reste parfois aussi aveugle que l'a été l'ancienne aux réalités des pays lorsqu'on a des intérêts avec ces pays, lorsque ce sont des alliés. C'est pour cela qu'on veut l'opérationnaliser. Richard Howitt l'a très bien dit. Nous voulons une méthode, nous voulons des critères, nous voulons mesurer des améliorations en matière de démocratie et de droits de l'homme et nous voulons vraiment du vrai "plus pour plus", qui puisse se peser et se mesurer. Je crois que c'est absolument essentiel et c'est là une véritable volonté de changement que le Parlement affirmera lors du vote de ce rapport.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Frau Präsidentin! Lady Ashton hat Recht: Es gehört zu den Ruhmesblättern dieses Hauses, dass es seit der ersten Direktwahl 1979 eine systematische Menschenrechtsarbeit gemacht hat. Wir wünschen uns aber dasselbe Profil von Rat und Kommission. Dafür sind Sie verantwortlich, Lady Ashton. Darin liegt die Bedeutung der heutigen Debatte, und ich möchte einige konkrete Punkte anschneiden.

Christenverfolgung: Natürlich haben Sie Recht, liebe Kollegin De Keyser. Wir treten für die Gewissensfreiheit und Religionsfreiheit auch der Muslime und Agnostiker ein. Aber Christen werden weltweit in einer besonderen Weise verfolgt, und Europa als ein überwiegend christlicher Kontinent muss sich in besonderer Weise als Schutzmacht der Christen in aller Welt verstehen. Das ist unsere Pflicht, damit vernachlässigen wir niemanden anders. Ich kann es nicht akzeptieren, wenn Sie sagen, es muss zwar etwas für die Homosexuellen getan werden – da bin ich auch dafür –, aber die Christen dürfen wir nicht erwähnen. Die Christen sind unsere ganz besondere Zielgruppe in der Menschenrechtspolitik.

Zweitens möchte ich sagen: Wir brauchen gleiche Maßstäbe für alle, wir dürfen nicht nur kleine Staaten kritisieren, wenn sie Menschenrechte verletzen, und große wie China und Russland ausnehmen. Wir müssen an die großen die gleichen strengen Maßstäbe anlegen wie an die kleinen, auch wenn dadurch manche wirtschaftlichen Interessen tangiert werden.

Und der dritte und letzte Punkt: Es ist entscheidend, dass Menschenrechte nicht ideologisch missbraucht werden. Ich bin für die Menschenrechte aller Menschen und aller Gruppen. Aber Menschenrechte zu missbrauchen, um bestimmte gesellschaftspolitische Vorstellungen durchzusetzen, gefährdet die Menschenrechte und ist der Menschenrechtsarbeit dieses Hauses nicht würdig.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der "blauen Karte" gemäß Artikel 149 Absatz 8 Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE), vprašanje z dvigom modrega kartončka. – Prepričan sem, da bo spoštovani kolega Posselt lahko odgovoril na kreativen način na moje vprašanje. Namreč, a se mu ne zdi, da bomo mi v Evropi kredibilni, ko se zavzemamo za pravice kristjanov po vsem svetu, če bomo enako pozorno znali ceniti pravice in dostojanstvo pripadnikov drugih verstev, ki živijo med nami v Evropi in v zahodni hemisferi? Veliko smo imeli primerov, kjer so bili predstavniki drugih verstev upravičeno prizadeti zaradi poniževanja in zaradi zlorab njihovih verskih čustev.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Frau Präsidentin! Wir reden heute über die Menschenrechte in der Welt, also außerhalb der EU, und da gibt es ein besonderes Problem der Christenverfolgung. Aber natürlich müssen wir uns auch für Muslime und andere in aller Welt einsetzen. Die Repression gegen Muslime in Serbien, einem Kandidatenland der Europäischen Union, im Sandschak von Novi Pazar z. B., halte ich für ein enormes Problem, ebenso wie viele andere Probleme, die wir haben. Selbstverständlich ist die Würde des Menschen unantastbar. Das gilt für jeden, egal welche Religion er ausübt oder Meinung er hat.

 
  
MPphoto
 

  Emer Costello (S&D). - Madam President, I welcome this report and would like to congratulate the rapporteur, Richard Howitt.

There are two issues in this report that I specifically want to address. First of all, the importance of the EU seeking accountability for breaches of international law, to which Baroness Ashton has already referred. In this respect I want to offer my full support for Amendment 4 in relation to Gaza and the Occupied Palestinian Territories. As I have said previously in this House, I believe that the EU must demonstrate coherence between its policies and policy resolutions on the one hand, and our external and bilateral arrangements on the other.

Secondly, I would like to raise the issue of LGBT rights, and specifically the issue of gender identity. I specifically want to support Amendments 7 and 8, which I believe would strengthen the report in this regard. I support the call for the withdrawal of gender identity from the list of mental and behavioural disorders. It is unacceptable that transgender people have to be diagnosed with a mental disorder in order to have their identity recognised and have a passport issued in their new identity. That is a complete violation of the rights of transgender people.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE). - Señora Presidenta, en primer lugar, señora Ashton, yo quisiera agradecerle sus palabras sobre la arbitraria e ilegal expropiación sufrida por la empresa Repsol en Argentina. Es una medida contraria al Derecho internacional y al principio de seguridad jurídica que a todos los europeos nos afecta. Celebro su reacción y, de nuevo, agradezco sus palabras, señora Ashton.

Me refiero ahora al informe Howitt. Los artículos 3 y 21 del Tratado de la Unión ponen de manifiesto muy claramente la gran importancia que los derechos humanos ocupan en las relaciones exteriores de la Unión Europea. Esto es así porque el Estado de Derecho, los derechos humanos, son partes constitutivas –por así decirlo– de esta Unión Europea y de sus Estados miembros; pero también porque, en el mundo de hoy, la comunidad internacional en su conjunto considera que los derechos humanos son universales e indivisibles cuya defensa ya no puede obstaculizarse con el viejo principio de la no injerencia en asuntos internos.

El informe que mañana votaremos pone de manifiesto la importancia que el Parlamento Europeo asigna a los derechos humanos; bien visible, por ejemplo, para mí, en el Premio Sájarov que creamos en este Parlamento hace ya años, y también, bien visible en el apoyo que damos al nombramiento, a la creación de la figura de un Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos.

El respeto de los derechos humanos, Señorías, es un tema de gran actualidad. Ahí está una institución tan novedosa, con la responsabilidad de proteger, vinculada a los derechos humanos, y ahí están los cambios y revoluciones árabes que estallaron el año pasado, uno de cuyos objetivos más importantes ha sido el rescate de la dignidad del ser humano y el respeto de los derechos humanos. Todos debemos esforzarnos –el Parlamento, la Comisión, el Consejo–, señora Ashton, por que estos procesos políticos consoliden las nobles aspiraciones para las que se abrieron, y que no se pongan en peligro esas aspiraciones de libertad, pluralismo, tolerancia y respeto de las minorías.

 
  
MPphoto
 

  Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, στον απόηχο της αραβικής άνοιξης η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διδαχθεί από λάθη του παρελθόντος, να μην εφαρμόζει πολιτικές δύο μέτρων και δύο σταθμών. Σωστά προτάσσει στον πυρήνα της εξωτερικής της πολιτικής τον έλεγχο της εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον εκδημοκρατισμό στις δράσεις τρίτων χωρών. Ωστόσο, δεν πρέπει να εθελοτυφλεί, όταν εντός της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν χώρες, όπως η Κύπρος, όπου τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται από την κατοχική Τουρκία χωρίς τιμωρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επιβάλλει ρήτρες προστασίας και εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις εμπορικές και τομεακές συμφωνίες με τρίτες χώρες. Να επιβάλλει κυρώσεις καταργώντας διακρίσεις κατά γυναικών και μειονοτήτων. Να τερματίσει διώξεις εναντίον βουλευτών, συνδικαλιστών και δημοσιογράφων στην Τουρκία. Να καταπολεμήσει την ατιμωρησία αξιοποιώντας το διεθνές ποινικό δικαστήριο. Να οικοδομήσει μέσω της παιδείας μια πραγματική κουλτούρα σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος, οφείλει να ενισχύσει το ρόλο του Κοινοβουλίου, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια και να εξεύρει αποτελεσματικούς μηχανισμούς εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παντού.

(Η ομιλήτρια δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Frau Präsidentin! Ich möchte die Kollegin Papadopoulou fragen, ob sie mit uns dafür sorgen wird, dass die zyprische Ratspräsidentschaft, auf die wir uns schon sehr freuen, gegenüber der Türkei deutlicher die Einhaltung von Menschenrechten und Minderheitenrechten einfordert. Das Parlament hat eine klare Sprache gesprochen. Lady Ashton, wir brauchen die gleiche klare Sprache gegenüber der Türkei von Seiten des Rates und der Kommission. Kann uns da die Kollegin Papadopoulou bezüglich Zypern behilflich sein?

 
  
MPphoto
 

  Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D), απάντηση "γαλάζια κάρτα". – Κυρία Πρόεδρε, η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Η Κύπρος δεν έχει ασκήσει κανένα βέτο για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Η Τουρκία, ωστόσο, οφείλει να υλοποιήσει το πρωτόκολλο της Άγκυρας, να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και να σταματήσει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο. Εάν πράξει όλα αυτά, που είναι υποχρεώσεις μιας χώρας υποψήφιας προς ένταξη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει ό,τι πρέπει όσον αφορά την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Επομένως, η μπάλα είναι στο γήπεδο της Τουρκίας.

 
  
 

Procedura Catch-the-Eye

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE). - Tisztelt Elnök Asszony! Főképviselő Asszony! Kedves Kollégák! Az elmúlt évek során az Európai Parlament emberjogi jelentése egy komoly eszközzé nőtte ki magát, amelyre odafigyelnek mind az Európai Unión belül, de odafigyelnek a harmadik országokban is. Ezért nagyon nem mindegy, hogy mi szerepel ebben a jelentésben és milyen minőségű ez a jelentés. Ezért gratulálok Howitt kollégámnak, hogy egy kiváló munkát végzett és egy olyan jelentés készült el újra, amire érdemes méltán odafigyelni. Fontosnak tartom hangsúlyozni főképviselő asszony jelenlétében, hogy lényeges a szép szavakon túl, hogy legalább azok az uniós eszközök és kezdeményezések megerősödjenek az elkövetkező időszakban - és gondolok itt azokra a pénzügyi eszközökre is -, amikről már az imént is szó volt, amelyek konkrét hatással lehetnek azok életére, akiket emberi jogaikban sértenek, legyen az a szomszédságunkban vagy máshol a világban. És felhívnám a figyelmet azokra a közösségekre, mint a nemzeti kisebbségek és a gyermekek közösségére, akik, mint hallottuk az előbb a vallási közösségekről is, a leginkább megszenvedik az emberi jogok sérelmét.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, la relazione rappresenta una valutazione annuale di quanto le politiche dell'Unione siano orientate verso la promozione dei diritti umani nel mondo. Sono particolarmente favorevole ad un approccio critico, ma nel contempo costruttivo, in merito al rafforzamento delle politiche a favore della promozione dei diritti umani delle donne, che troppo spesso rappresentano una minoranza debole e poco garantita, nonostante in molte zone rurali del mondo le donne siano il cuore dell'economia e la principale fonte di reddito per la famiglia.

L'Unione europea deve rafforzare la collaborazione con le organizzazioni internazionali che si occupano di tale problematica, anche attraverso una politica di finanziamento mirata, quale il Trust Fund delle Nazioni Unite per la lotta contro la violenza nei confronti delle donne.

Ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne non può essere tollerata o trovare forme di giustificazione che abbiano radici religiose, politiche o culturali. Colgo l'occasione di avere l'Alto rappresentante in Plenaria per chiederle vivamente di fare qualcosa per i due marò italiani.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, Signora Commissario, siamo tutti a dire "che bella questa relazione", non potrebbe essere diversamente, siamo tutti a turno a sottolineare alcuni diritti che vengono puntualmente lesi, si è parlato di atti di discriminazione e violenza sulle donne, dei diritti politici, dell'aborto selettivo, dei gay, delle discriminazioni a sfondo religioso.

Voglio porre l'accento, Signora Ashton, su una categoria che dall'Europa non riceve alcuna attenzione. Ho presentato una dichiarazione scritta insieme con i colleghi Casini, Záborská, Takkula, per porre l'accento sui diritti del nascituro, sui tanti bambini che non vengono al mondo perché spesso la gravidanza è accompagnata da condizioni di disagio socioeconomico che non permettono alla donna di portarla a compimento.

Diritti del nascituro, non solo della donna, prima di tutto quello di vedere la luce, di venire al mondo, di venire alla vita, di cui l'Europa non si occupa. La mia dichiarazione scritta è stata respinta dalla Presidenza dicendo che non è un tema di cui ci si possa occupare. Vorrei chiedere tra quanti anni, tra quanti decenni, tra quanti secoli in Europa si potrà prendere in esame la possibilità solo di discutere dei diritti del nascituro e poi di riconoscere i diritti naturali che, anche a una creatura che aspetta solo e chiede solo di venire al mondo, spesso sono negati, e in modo enorme, qui in Europa.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). - Madam President, congratulations to Richard Howitt for his hard work and excellent cooperation with the shadow rapporteurs, which produced the good report which we have in front of us.

Human rights have for a long time been at the centre of discussion in this Chamber. We had an overall agreement that human rights and democracy needed to be placed at the core of the EU’s internal and external policies. It is appropriate therefore that a substantial part of the annual report was devoted to stressing the crucial link between the two. Lessons learnt from the past show that the EU has a chance to make a difference in its external actions only with a consistent approach to democratisation and human rights protection.

I am glad the EU has a consolidated position on the death penalty. I call on the High Representative to use all available diplomatic and policy instruments to urge those countries that still use capital punishment, such as Belarus, to abolish it or put a moratorium on its use.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Pentru a promova în mod eficient drepturile omului peste tot în lume este nevoie de acţiuni şi măsuri concrete. De aceea susţin propunerile din articolul 8 de a stabili criterii clare pentru a analiza progresele realizate în domeniu.

Atrag din nou atenţia asupra situaţiei persoanelor din zonele afectate de conflictele îngheţate. Am subliniat în repetate rânduri necesitatea ca drepturile lor să fie apărate solicitând Înaltului Reprezentant eforturi suplimentare în acest scop. Am în vedere în special regiunea separatistă Transnistria, unde în urmă cu câteva zile au avut loc noi incidente la postul de control Vadul lui Vodă.

Totodată, nu trebuie să tolerăm încălcările drepturilor fundamentale în interiorul Uniunii. Profit de această ocazie pentru a cere din nou Comisiei şi Consiliului măsuri ferme împotriva siturilor xenofobe antiimigranţi lansate de partide extremiste în Olanda şi Belgia.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Instrumentul european pentru democraţie şi drepturile omului reflectă angajamentul Uniunii Europene de a promova şi de a susţine democraţia şi drepturile omului prin sprijinirea societăţii civile şi a instituţiilor în domeniul drepturilor omului la scară mondială.

Pentru cadrul financiar multianual 2014 - 2020 Comisia a propus ca finanţarea să fie de 1,4 miliarde de euro, faţă de 1,1 miliarde de euro pentru perioada 2007 - 2013. Subliniez potenţialul utilizării comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor pentru promovarea drepturilor omului. Solicităm un sprijin sporit în domeniul promovării libertăţii mass - mediei, al protejării independenţei jurnaliştilor şi a bloggerilor, al reducerii decalajului digital şi al facilitării accesului nerestricţionat la informaţie şi comunicare şi a accesului necenzurat la Internet. Subliniez importanţa unei perspective de gen, precum şi importanţa implicării femeilor în procesele de soluţionare a conflictelor.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Chcela by som sa poďakovať takisto Richardovi Howittovi za vynikajúcu správu, ktorú predkladá. Chcela by som možno zdôrazniť to, že ak hovoríme dnes o ľudských právach vo svete a ak hovoríme aj o politike Európskej únie v tejto oblasti, okrem tých najzákladnejších, ktoré všetky tu už boli všetky spomenuté, mali by sme v kontexte ľudských práv hovoriť aj o sociálnych právach. Samozrejme, že sociálne práva vnímam ja osobne ako základné práva obyvateľov a budem sa veľmi snažiť, aby aj boli hlboko zakorenené v správe o dodržiavaní základných práv, pretože som spravodajkyňou, ale takisto by som očakávala, keby sme dôraz práve teraz, v čase hospodárskej a ekonomickej krízy, v časoch, keď sú tu kritizovaní legálni migranti, ale aj ilegálni migranti, ktorí prichádzajú do Európskej únie práve častokrát z ekonomických a sociálnych dôvodov, aby sme problematiku ochrany sociálnych práv takisto zakotvili nielen do už spomínanej správy, ale aby sme ju zakotvili aj do všetkých politík, ktoré Európska únia má.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). - Še tako odlično poročilo, kot je poročilo gospoda Howitta, ne more pokriti vseh problemov in primerov kršenja človekovih pravic. Mislim pa, da je prav, da opozorim na neko konkretno kršenje, ki poteka že desetletja, in sicer v Zahodni Sahari. Način življenja v taborišču za begunce ni sprejemljiv način življenja in mislim, da je treba na ta problem opozoriti in na zavlačevanje politične rešitve.

Gospa Ashton, vas bi rad opozoril na to, da je v maroških zaporih triinosemdeset političnih zapornikov iz Zahodne Sahare in pa na to, da bo v Varnostnem svetu razprava o mandatu misije MINURSO, ki je edina misija Združenih narodov, ki nima pooblastila za spremljanje človekovih pravic. Prosim, da se zavzamete za to, da se to popravi.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - Arvoisa puhemies, runsas vuosi sitten tässä samassa salissa keskustelimme Kiinan uiguurialueella sijaitsevan Kashgarin kaupungin tilanteesta. Silloin tässä salissa komissiota ja ulkosuhdehallintoa edustanut komissaari totesi, että EU tekee kaikkensa tämän alueen ja näiden ihmisten hyväksi.

On tärkeää, että EU pitää lupauksistaan kiinni ja että myös seurataan komission työtä. Niinpä kysynkin nyt, mitä korkea edustaja on tehnyt sen eteen, että Kashgarin kaupungista tehtäisiin Unescon maailmanperintökohde, ja miten näitä uiguurialueella olevien ihmisten ihmisoikeuksia on viime aikoina EU:n puolesta edistetty. Vai onko Kashgarin tilanne ollut mappi Ö:ssä?

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler (Verts/ALE). - Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Hohe Vertreterin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende Menschenrechtsbericht ist ein sehr gutes, umfassendes Dokument, über das wir diese Woche hoffentlich mit großer Mehrheit abstimmen werden. Sprechen möchte ich jetzt zu den Meinungsverschiedenheiten, die wir im Parlament bezüglich der Forderungen hatten und haben, die sich mit der Aufdeckung, Aufklärung und Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen, wie z. B. Verschleppungen oder Einrichtung von Geheimgefängnissen in Europa, beschäftigt haben. Wenn wir das nicht tun, werden wir sehr unglaubwürdig. Wir müssen die Mitverantwortung, ja auch die Mittäterschaft einzelner Mitgliedstaaten ansprechen und aufarbeiten. Dazu haben wir im Menschenrechtsausschuss in der letzten Woche eine umfassende Anhörung abgehalten. Deshalb bitte ich alle Kollegen, die noch unentschieden sind, für diese Forderungen zu stimmen, damit wir das tun und den Mut haben, eine Politik zu entwickeln, um solchen Verbrechen zukünftig vorzubeugen.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). - Madam President, I would like to thank Lady Ashton for the comments she has made today on the report. I would also like to thank my colleague Mr Howitt for a very good report.

Let me refer to one issue that I am glad the committee accepted as an amendment, namely the need to set up civil society consultation mechanisms for all our instruments. I would like to speak specifically about the two amendments that some of us are going to table again for the vote tomorrow. These are Amendments 7 and 8 on the rights of lesbian, gay, bisexual and transgender people.

As an openly lesbian woman myself, I have seen so many such women around the world who are afraid, who cannot come out to their families, who cannot be open in school, in society or at work. I would urge EPP Members and others in this Parliament who voted against the part that was already in the report to vote in favour of these amendments, because the issue at stake is our common human rights. It is about the European Charter of Fundamental Rights – which I hope all of you subscribe to – which makes clear that discrimination is not part of what we should have in the European Union. So please vote in favour of that, and support all that the External Action Service – with the toolkit, Lady Ashton and others – is doing in order to make it possible for LGBT people to live without fear in this world.

 
  
MPphoto
 

  Ana Miranda (Verts/ALE). - Señora Presidenta, con la misma contundencia con que se ha expresado la señora Ashton en relación con la situación de una empresa privada cuya nacionalización en la República Argentina acaba de ser anunciada –y que no debe ser confundida con un interés estatal–, debería emprender la Alta Representante la defensa de los derechos humanos en relación con las quince personas kurdas que en estos momentos mantienen una huelga de hambre aquí en Estrasburgo, en relación con la situación del Sáhara Occidental, en relación con la situación de Gaza y de los territorios ocupados y en relación con tantas otras situaciones en las que deberíamos sentir realmente vergüenza como europeas y europeos.

Pero, sobre todo, en una cuestión que señala el señor Howitt en su excelente informe, como es la participación de la sociedad civil y los mecanismos de participación en las negociaciones de acuerdos comerciales en relación con el derecho a la consulta previa, libre e informada, por ejemplo, de los pueblos indígenas.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - A mesma União Europeia que se arroga ao direito de dar lições de direitos humanos ao mundo vai espezinhando todos os dias, dentro das suas fronteiras, direitos humanos que constam da respetiva Declaração Universal, como o direito à segurança social, à proteção no desemprego, a salários justos, à alimentação, à assistência médica, à educação gratuita. Estes e outros direitos que constam da respetiva Declaração Universal, em Portugal e noutros Estados-Membros, estão sob o fogo do pacto de agressão do FMI, da União Europeia e dos chamados planos de austeridade. A mesma União Europeia que se arroga ao direito de dar lições de democracia ao mundo, acaba de deixar bem claro qual o seu conceito de democracia ao desprezar e contrariar a vontade dos povos num Tratado elaborado ao arrepio das mais elementares regras e preceitos democráticos.

O que vai ficando claro, infelizmente, é que os direitos humanos são cada vez mais utilizados como pretexto para a ingerência e o intervencionismo externos, afrontando o espírito e a letra da Carta das Nações Unidas. Pela nossa parte recusamos esta visão instrumental e restritiva dos direitos humanos.

 
  
 

(Fine della procedura Catch-the-Eye)

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. − Madam President, the honourable Members have ranged across a whole, important set of issues that fall under the universality of human rights. There are many many points that we can reflect upon. Let me, in the short time I have, try and pick up on a few of these.

First of all, may I say how pleased I am that Mr Sannikov and Mr Bondarenko have been released from prison in Belarus. We are in touch, and I hope that we may be seeing an opportunity with Belarus. This shows the strength of the European Union; it shows the importance of being decisive in what we do, and it shows more than anything that standing together is so important.

A number of honourable Members have rightly raised the importance of faith, belief, conviction; the ability to worship and exercise belief, faith or none. I agree with all the concerns that have been raised about the importance of making sure that this is a core part of the work that we do on human rights. This is why we will dedicate a chapter in the annual report specifically to that, so that it becomes part of our human rights work but is highlighted appropriately.

I hear what a number of colleagues have said about the situation in Egypt, and we will continue to keep a watchful eye on how this is evolving.

Mr Donskis talked about the subtle undermining of human rights. The challenge is to make sure that we focus not just on the most obvious ways, for example, the abolition of the death penalty (which is, as you know, something I consider to be a fundamental part of the work that we do), but also on the ways in which people are prevented from exercising their rights in more subtle ways. These two things are very important. They lead to that lack of dignity and respect that is core and fundamental to how we feel.

Mr Tavares, I just want to say to you that my message on Argentina had nothing to do with this debate. I was asked by Mr Salafranca Sánchez-Neyra if I would say something before the debate began about Argentina because I cannot be here tomorrow.

I agree with you about the terrible situation in Guinea Bissau. It is why, even before the coup last Thursday, I put out a statement and called on all parties to respect the legitimate government, and I have been very strong in my condemnation of the coup. Those who are in prison should be released immediately, and we have suspended most of our aid to Guinea Bissau.

We are, of course, looking at how to make sure we can continue to give direct support to the people. But we will not support an illegitimate government, and I completely agree with you on that – but please do not think that I was trying to bring one issue into another. I really was not. It was a separate discussion before the debate.

I agree, too, that honourable Members have been in the forefront of wanting to see a special representative, and as you know I am currently working on the mandate for that person. We are looking for someone of enormous integrity and with great ability in this field. It will be an important role, and the appointee will need to have a good relationship with this House. This is something we want to continue to discuss.

I was very pleased to see that so many people mentioned the issues of women’s rights and the importance of continuing to support women, especially women going through extreme circumstances of horror and terror, but also women trying to engage in the political and economic lives of their countries. Very simplistically, we know that when women are engaged in society, societies are richer in every possible sense: economically, socially and politically, and the issue of forced marriages is one that affects many countries.

When I was a minister for human rights in the country I came from, I did legislation on forced marriages there. This is something we need to take seriously everywhere.

Mrs Ludford, I have already said before that we will look into that, but you know that I am deeply concerned about the use of the death penalty everywhere, especially, as I said to you earlier, over the 100 instances of the death penalty in Iran so far this year.

Mr Stevenson, you have been a champion on the issue of Camp Ashraf because of your concern for the people there. We are still in touch with Martin Kobler and are still pushing hard on Member States, and I need the help of MEPs to make sure that we can resettle as many people as possible. This is crucial, but we are also offering to support the UN financially in moving forward on this. So in a sense, the more I can rely on help from this House, the more I will be able to do. But you know how much I am concerned about this and how engaged we are on this.

In terms of South Africa on the point that was raised, we have agreed to launch a human rights dialogue with South Africa where we can raise a number of different issues.

I agree with what Mrs Gomes said about the importance of meeting with human rights activists. I try to do that in every country I visit in order to listen to them and hear from them about the situation on the ground and the realities of the life that they lead. I support fully the rights of lesbian, gay, transsexual and bisexual people, and this should be fully reflected in everything we do on human rights.

Such rights are universal. In terms of how we work with different countries, I have talked before about the spectrum of engagement to isolation and the importance of ensuring that human rights is one of the indicators of how we work with countries. We are often, as the honourable Members know, trying to work with people in countries in order to support them while also trying to isolate and put pressure on their governments. The spectrum really matters in that we do not abandon people who are desperately trying to obtain their rights, but we engage where we can. On that spectrum of engagement to isolation, where engagement can be more effective (and it very often is), we need to make sure that we are there, willing to put the pressure on to try and make the difference.

My final point is a bureaucratic one: benchmarking. We are working now on how to develop the methodology for this. We want to measure the performance, as a number of honourable Members have indicated. There is quite a long way to go, but the action plan may also be an opportunity for us to examine.

My final comment is to thank Richard Howitt again for the work he has done on this very important report. I know his personal conviction and commitment to this, and I pay tribute to that.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt, rapporteur. − Madam President, firstly I would like to thank Baroness Ashton for the commitment she has shown in this debate and her comments on her strong track record, her recognition of the importance of accountability, her commitment to involve Parliament in the inter-institutional declaration on the review and what she has said on forced marriages and measuring performance. I pay due credit to the EU’s positions in the United Nations, including on the death penalty, reflected in this debate and achieved under her leadership.

I would also like to repeat my thanks for all the compliments given in the debate – not least from the shadows – and place on record my support for Mr Grzyb’s proposal for business and human rights to be integrated in EU trade policy. I welcome both his and other contributions from the EPP Group: from Mr Brok, Ms Matera, Mr Kukan and Mrs Gál. They have shown that we can have cross-party consensus on the issues in this report.

To Ms Ludford I would say that the regular reports on the internal Council meetings on accession to the European Convention on Human Rights discussed both in this Parliament and in the parliamentary assembly of the Council of Europe make quite clear the UK’s opposition, and I am sorry that once again her party are making excuses for conservative anti-human rights positions. I hope that may change later his week, but I am not holding my breath.

Madam President, my thanks go to all who have quoted from my report stating that I am against double standards in human rights – they are right, and I have to say that goes for this debate; to Mr Claeys, who would win greater respect if he condemned both black and white murders in South Africa; and to Mr Salafranca Sánchez-Neyra, who appears to support the rule of law in Argentina but not Colombia. Whilst I and my text strongly agree with the concerns expressed by MEPs Szymański, Belder, Kowal, Provera and Posselt on the persecution of Christians, it is important to say that this did not start with the Arab Spring. I hope they will join with me in condemning discrimination against all religions and beliefs in all countries at all times.

I welcome the contributions from my colleagues Ms De Keyser and Ms Costello on LGBT rights. It is wrong that homosexuality could be classified as a disease, and I hope that MEPs will vote for Amendments 7 and 8, which I have tabled to condemn this. I welcome the contributions from Mr Tavares and Ms Miranda on indigenous peoples’ rights, and I indicate to you my support for your oral amendment.

Finally, if High Representative Ashton’s arithmetic is correct, I have served as the 28th annual human rights rapporteur of this European Parliament since the first direct elections. I would like to thank colleagues sincerely for giving me the privilege of undertaking this role.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà mercoledì 18 aprile 2012.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), in writing. Human rights, democracy and the rule of law are core values of the EU and its founding Treaties. The Union’s commitment to supporting democracy and human rights in its external policies is affirmed by the EUR 1.1 billion committed to the European Instrument for Democracy and Human Rights (2007-2013). While the EU’s contribution is certainly important, so is our interest to ensure that tax-payers’ money properly serves citizens of recipient countries and the EU’s interests and values. Our past experience shows that EU funds allocated to this purpose, in many cases, have yielded limited results for various reasons concerning time and effectiveness of the instruments used. With this in mind I welcome the review and analysis of the Union’s policy on related matters, as presented in the EU’s annual report on human rights and democracy. One desirable outcome from the annual report would be the formation of a common EU strategy on human rights with clear definitions of the actions, timetables and responsibilities of each of the European institutions. Such a strategy will certainly point the way forward to setting and attaining ambitious goals while holding the EU and recipient countries to greater accountability on the usage of funds and the results accomplished.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. Today's debate is important because the European Parliament can send a practically unanimous message to the EU foreign ministers’ meeting next June which will adopt a Declaration on a new EU human rights strategy. What we need today is much more coherence in conducting the CFSP. That means moving human rights issues to the centre of our foreign relations. The role of the EU Member States in implementing the EU human rights policies should be clearly and bindingly articulated because the new strategy will bite only if all the 27 governments back it by their practical and coordinated policies.

I welcome the news that human rights focal points have been established in 116 EU foreign delegations by now. However, this has to be guaranteed by obligatory human rights training for all levels of the EEAS staff, including heads of delegations. Also performance reviews on human rights should become an integral part of annual evaluations of all EU diplomats. Finally I am satisfied that the aspect of freedom of religion has been included in the training provided to the relevant EU staff. This should be even more strongly reinforced and become one of the core issues in the human rights dialogues with third states.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. Mint ismeretes, az Európai Unió 2011. január 23-án csatlakozott a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményhez (UN CRPD), amely nemcsak azért történelmi jelentőségű, mert ez az első emberi jogi egyezmény, amihez az EU mint regionális szervezet csatlakozott, hanem azért is, mert az egyezmény központi fontossággal bír a tavaly októberben az EP által elfogadott jelentésemben is. Ahhoz, hogy az említett ENSZ egyezmény és az EP jelentése a fogyatékossággal élő személyek mobilitásáról és befogadásáról, valamint a 2010–2020 közötti időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi stratégiáról valóban eredményt hozzon a világban, az is szükséges, hogy az EU külkapcsolataiban is megjelenjen ez az elkötelezettség, összhangban a jelentésem 106. pontjával is. Kérdésem, hogy az EU külkapcsolatainál az emberi jogok áttekintésénél (Human Rights Review), valamint a vonatkozó politikai nyilatkozat és akcióterv fognak-e tartalmazni szempontokat és értékeléseket a fogyatékossággal élő emberek jogainak érvényesülése érdekében?

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), na piśmie. Zgodnie z podstawowymi wartościami UE, Parlament Europejski wspiera prawa człowieka na arenie międzynarodowej, która ewidentnie staje wobec nowych wyzwań w zmieniającym się świecie. Parlament apeluje o nadanie większego znaczenia klauzulom dotyczącym praw człowieka i warunkowości w programach wspieranych przez UE, wzywając tym samym państwa członkowskie UE do pełnego zaangażowania się w ten proces i zastosowania jego wyników w krajowych działaniach, a także na szczeblu europejskim. W związku z powyższym priorytetem UE staje się wsparcie rządów, parlamentów i społeczeństwa obywatelskiego oraz ich czynne zaangażowanie w proces poszanowania i monitorowania praw człowieka.

Kluczem do tego jest wyciągniecie wniosków z błędów popełnionych w przeszłości oraz dokonanie szybkiego, przejrzystego i integracyjnego postępu w kierunku ambitnej ostatecznej wspólnej strategii UE, obejmującej jasne działania, ramy czasowe i zadania, opracowanej przy pełnym współudziale zainteresowanych podmiotów w celu wniesienia pozytywnego wkładu w ten proces międzyinstytucjonalny. Zwieńczeniem tego procesu powinno być przyjęcie przez instytucje wspólnej strategii oraz wzorców, w której jasno określone zostaną role i zadania każdej instytucji, oraz za pomocą której stale dokonywana będzie ocena ich realizacji.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. We should not only monitor obligations and rules governing adherence to human rights in the EU but take into account the specificities of separate countries. For example, in Latvia the parliament by recommendation of the government decided to increase the retirement age of Latvians just because of lack of funds in the social budget while ignoring the fact that, if Latvians retire at the age of 65 then the majority of them will not live to retirement age because the average age is 68 years for men in Latvia. What is more, after 55 it is very difficult to find a decent and well-paid job. I think that step by the Latvian Government and parliament violates the fundamental rights and freedoms of Latvian people since they are subject to unequal conditions in comparison to pensioners in France, Germany and other EU countries, where the average life duration is 80 years old, and the retirement age is 65. It means that on average throughout the EU a pensioner receives a pension for 15 years, but in Latvia from one to three years. To stop injustice it is necessary to take immediate measures on the reallocation of EU social funds in order to level the difference in pensions between old Member States and new Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), in writing. Although I support the adoption of the European Parliament annual report on human rights in the world in 2010, I regret that it has been delayed to such a late date. I hope that in the future we will be able to be timelier in addressing the human rights situation in the world. Nevertheless, the report outlines a great number of issues that ought to be discussed in the Council. For example, the case of Sergey Magnitsky has not been properly brought up in the Council as it should have been after the adoption of the previous annual report. Instead the Russian authorities continue to persecute Sergey Magnitsky’s family and avoid bringing those responsible for his death to justice. I would call the High Representative to consider further action with regard to the case of Sergey Magnitsky, in particular setting targeted sanctions against the Russian officials who are to blame in the demise of this brave man who uncovered rampant corruption within the administration of the Russian Federation. The annual report is far too important to allow it to become another impotent document; therefore it must be backed up by concrete action.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), kirjallinen. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, keskustelua ihmis- ja perusoikeuksien toteutumisesta Euroopan unionissa on pidettävä yllä. Unionin tulee ennen kaikkea varmistaa johdonmukaisuus ihmisoikeuspolitiikassaan ja päämäärätietoisesti vaatia oikeuksien kunnioittamista niin unionin sisällä kuin suhteissaan kolmansiin maihin. Esimerkillisyyden vuoksi on tärkeää, että EU liittyy mahdollisimman nopeasti Euroopan ihmisoikeussopimukseen.

Kaksi vuotta lainvoimassa ollut Euroopan unionin perusoikeuskirja on väline, jonka käyttöä tulee lisätä ja tehostaa. Tällä viikolla ilmestynyt raportti perusoikeuskirjan toimeenpanosta kertoo, että sopimusta on käytetty aiempaa enemmän tuomioistuimissa, mikä on hyvä asia. Samalla raportti kuitenkin toteaa, että edelleenkin monille kansalaisista on epäselvää, milloin perusoikeuskirjaa sovelletaan.

EU-kansalaisten perusoikeuksien turvaamiseksi tulee hyväksyä mahdollisimman pian yhdenvertaisen kohtelun direktiivi. Syrjintäkiellon puute työelämän ulkopuolella jättää lainsuojan ulkopuolelle juuri haavoittuvimmassa asemassa olevat ryhmät, kuten esimerkiksi ikäihmiset.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. Oceňujem veľmi dobre spracovanú správu p. Richarda Howita. Na každom plenárnom zasadnutí EP rokujeme o konkrétnych prípadoch porušovania ľudských práv vo svete. Väčšinou je porušovanie ľudských práv spojené s extrémnou chudobou, preto potrebu vypracovať súbor zásad o uplatňovaní noriem a kritérií týkajúcich sa ľudských práv v kontexte boja proti extrémnej chudobe považujem za nevyhnutnú. Výročnú správu o ľudských právach vo svete predkladanú Európskou službou pre vonkajšiu činnosť vnímam podobne ako spravodajca za zväčša opisnú. Po prijatí Lisabonskej zmluvy a vytvorení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť sa žiadali už aj konkrétnejšie dlhodobejšie opatrenia a ciele pre podporu a dodržiavanie ľudských práv vo svete, ktoré mohli byť už v tejto správe uvedené. EÚ podporuje mnoho rozvojových programov, v ktorých by si mala stanoviť konkrétne, merateľné a časovo ohraničené ciele pre oblasť ľudských práv a demokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), na piśmie. Pragnę wyrazić zadowolenie z faktu, że prawa człowieka stają się priorytetem w formułowaniu europejskich strategii politycznych, szczególnie w zakresie stosunków zewnętrznych. Zapewnienie skuteczności polityki UE w tej dziedzinie wymaga silnej roli PE, poprzez stworzenie silnego mechanizmu służącego realizacji jego decyzji. Do pełnego wykorzystania potencjału strategii konieczne jest także zaangażowanie państw członkowskich. Centralny partner w jej wdrażaniu to jednak przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie. Dlatego moją głęboką satysfakcję budzi wzmocnienie roli nagrody im. Sacharowa.

Apeluję jednocześnie do Rady i Komisji o zapewnianie w miarę możliwości ochrony jej laureatów w przypadku, gdy są oni prześladowani. Przypominam, że działacze organizacji Memoriał, nagrodzonej w 2009 roku, zostali aresztowani wkrótce po powrocie ze Strasburga. Europosłowie powinni spotykać się z obrońcami praw człowieka podczas swoich delegacji i dążyć do nawiązywania i utrzymywania z nimi konstruktywnego dialogu. Szczególną rolę we wspieraniu działaczy na rzecz demokracji i praw człowieka może pełnić także odpowiednio wykorzystywana tzw. demokracja cyfrowa, co widać na przykładzie Arabskiej Wiosny.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D), na piśmie. Unia Europejska słusznie traktuje przestrzeganie praw człowieka w świecie jako jedno z najważniejszych swoich zadań. Nie chcę mówić o działalności Unii w tym obszarze, lecz chcę zasygnalizować pojawiające się problemy.

Pierwszy problem polega na tym, że Unia aktywnie zajmuje się tą sferą w kontaktach z państwami małymi i średnimi. Jest znacznie bardziej wstrzemięźliwa, jeśli chodzi o kraje duże. Po drugie w dalszym ciągu pomimo powołania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, są kłopoty w koordynacji polityki wszystkich instytucji unijnych. Kluczową rolę w tym obszarze powinny odgrywać przedstawicielstwa Unii w poszczególnych państwach, w tym dyplomaci, którzy specjalizują się w ochronie praw człowieka, utrzymując kontakty nie tylko z przedstawicielami miejscowych władz, lecz także przedstawicielami opozycji i działaczami walczącymi o ochronę podstawowych praw człowieka. Po trzecie Unia poprzez programy stypendialne i badawcze powinna wspierać tych naukowców, publicystów, studentów, którzy chcą się poświęcić ochronie praw człowieka.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου