Index 
Debatter
PDF 4752k
Onsdagen den 18 april 2012 - Strasbourg Reviderad upplaga
1. Öppnande av sammanträdet
 2. Inkomna dokument: se protokollet
 3. Samordning av de sociala trygghetssystemen (debatt)
 4. Frågestund med frågor till kommissionen
 5. Fisk som en gemensam nytta (skriftlig förklaring)
 6. Barn med Downs syndrom (skriftlig förklaring)
 7. Omröstning
  7.1. Samordning av de sociala trygghetssystemen (A7-0043/2012 - Milan Cabrnoch)
  7.2. Europeiska unionens anslutning till fördraget om vänskap och samarbete i Sydostasien (A7-0139/2012 - Elmar Brok) (omröstning)
  7.3. Utkast till protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (godkännande) (A7-0065/2012 - Paulo Rangel) (omröstning)
  7.4. Utkast till protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (samråd) (A7-0064/2012 - Paulo Rangel) (omröstning)
  7.5. Sammanhållningspolitikens roll i Europeiska unionens yttersta randområden i samband med Europa 2020-strategin (A7-0084/2012 - Nuno Teixeira) (omröstning)
  7.6. De mänskliga rättigheterna i världen och Europeiska unionens politik på området (A7-0086/2012 - Richard Howitt) (omröstning)
 8. Högtidligt möte - Jordanien
 9. Omröstning (fortsättning)
  9.1. Förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Azerbajdzjan (A7-0071/2012 - Anneli Jäätteenmäki) (omröstning)
  9.2. Förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Armenien (A7-0079/2012 - Tomasz Piotr Poręba) (omröstning)
 10. Röstförklaringar
 11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12. Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13. Åtgärder för att bekämpa den ekonomiska krisen, särskilt i euroområdet (debatt)
 14. Uppmaning om konkreta åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteflykt (debatt)
 15. Rättslig säkerhet för europeiska investeringar utanför Europeiska unionen (debatt)
 16. Gemensam konsoliderad bolagsskattebas (debatt)
 17. Beskattning av energiprodukter och elektricitet (debatt)
 18. Riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet (debatt)
 19. Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20. Avslutande av sammanträdet


  

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
1. Öppnande av sammanträdet
Anföranden på video
  

(Se abre la sesión a las 9.05 horas)

 

2. Inkomna dokument: se protokollet

3. Samordning av de sociala trygghetssystemen (debatt)
Anföranden på video
MPphoto
 

  El Presidente. − El primer punto del orden del día es el informe del señor Milan Cabrnoch, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, referente a la modificación del Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y del Reglamento (CE) nº 987/2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004 (COM(2010)0794 - C7-0005/2011 - 2010/0380(COD)) (A7-0043/2012).

 
  
MPphoto
 

  Milan Cabrnoch, zpravodaj. − Pane předsedající, máme příležitost prodiskutovat návrh změny nařízení o koordinaci sociálních systémů v jednotlivých členských zemích. Nejprve bych chtěl poděkovat všem zpravodajům, stínovým zpravodajům a dalším spolupracovníkům, kteří se podíleli na tom, že dnes můžeme – a já věřím, že s velkou podporou – schválit tuto změnu nařízení.

Elementárním cílem nového nařízení je zajistit, aby pracovníci migrující v rámci Evropské unie, tedy občané kteréhokoliv členského státu, ale i osoby bez státního občanství nebo uprchlíci, zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné byli za všech okolností pokryti systémem sociálního zabezpečení se všemi z toho vyplývajícími právy a povinnostmi a nebyli nuceni současně platit příspěvky ve dvou nebo více zemích zároveň. Potřeba modernizace tohoto nařízení souvisí jak se změnami ve vnitrostátních právních předpisech, tak s judikaturou Soudního dvora Evropské unie. Jde o nutnost zjednodušení, snazší interpretaci a omezení rozsahu sporných stanovisek. V zásadě se jedná především o tři hlavní okruhy, a to je definice a vyjasnění pojmu „podstatná část činnosti“ a specifikace kritérií pro možné situace v případě, kdy osoba nevykonává podstatnou část své činnosti ve státě, ve kterém má bydliště.

Druhým důležitým tématem je zavedení konceptu mateřského letiště, kterým se řeší problematika leteckých posádek, a přijalo se řešení, že za mateřské letiště se pokládá to letiště, ze kterého nejčastěji odlétají a kam nejčastěji přilétají, a podle toho se určuje, která legislativa, respektive legislativa kterého státu se na leteckou posádku bude v tomto případě aplikovat.

Posledním důležitým okruhem jsou dávky v nezaměstnanosti pro příhraniční pracovníky vykonávající samostatně výdělečnou činnost v případě, kdy tyto osoby byly nebo nebyly pojištěny pro nezaměstnanost. V některých členských státech existují systémy pojištění pro případ nezaměstnanosti i pro osoby samostatně výdělečně činné, v jiných státech neexistují. I tato problematika se v předloženém návrhu nařízení zohledňuje a řeší. Podle tohoto nařízení bude osoba samostatně výdělečně činná pojištěna pro případ nezaměstnanosti v tom členském státě, v němž vykonávala činnost naposledy, a to i v případě, že se vrátí do členského státu předchozího bydliště. Nejistota v otázce pokrytí leteckých posádek byla vyřešena vytvořením pojmu mateřské letiště, a je to takové místo, kde člen posádky obvykle vykonává svoji práci.

Nařízení, které dnes budeme projednávat a které, jak věřím, schválíme, je praktickým nástrojem pro hladké fungování společného trhu, protože zavádí větší ochranu a jistotu pro větší počet mobilních pracovníků. Také osoby vykonávající samostatně výdělečnou činnost mohou nyní pracovat v rámci celého společného trhu s vědomím, že i na ně se bude sociální zabezpečení v případě ztráty obživy vztahovat.

Dámy a pánové, já vám děkuji a těším se na diskusi k této zprávě a děkuji vám za podporu.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah, PPE-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, harmillista, että komission jäsen ei ole vielä ehtinyt paikalle kuuntelemaan meidän puheenvuorojamme aiheesta, koska parlamentti on esittelijän johdolla seurannut hyvin jäsenvaltioiden kannanottoja sosiaaliturvan koordinointiin rajat ylittävissä tapauksissa.

Työvoiman vapaa liikkuvuus ja kansalaisen oikeus hakea töitä toisesta jäsenvaltiosta on lähtökohtaisesti positiivinen asia sisämarkkinoille. Mutta se asettaa myös haasteita jäsenvaltioille, kun varmistetaan yhtäältä, etteivät ihmiset tipu asuin- ja työntekomaiden sosiaaliturvajärjestelmien väliin, ja toisaalta ehkäistään sosiaali- ja työttömyysturvajärjestelmien väärinkäyttöä. Tällä asetuksella ei siis yhdenmukaisteta sosiaaliturvajärjestelmiä, vaan pääasiassa saatetaan ajan tasalle koordinaatiosääntöjä, jotta ne vastaisivat jäsenvaltioiden säädöksiin tehtyjä muutoksia.

Asetus selkeyttää sovellettavaa lainsäädäntöä tapauksissa, joissa henkilö työskentelee useille työnantajille eri jäsenvaltioissa. Sovellettava lainsäädäntö määräytyy pääasiallisen työskentelyn perusteella, sillä ei ole kenenkään edun mukaista, että muutetaan jatkuvasti sovellettavaa lainsäädäntöä työskentelyjaksojen vuoksi.

Muutosasetuksen ehkä kaikkein kiistanalaisin kysymys liittyy ammatinharjoittajien työttömyysturvan eksportointiin, eli siihen, että työtön yrittäjä voi saada työttömyysturvaa työntekomaasta, vaikka omassa asuinvaltiossa tällaista työttömyysturvaetuutta ei olisi olemassakaan. Onneksi tuo komission alkuperäinen esitys parani neuvoston ja parlamentin käsittelyssä siten, että työttömyysturva koskee vain aitoa rajatyöntekijää, joka palaa pääsääntöisesti päivittäin tai vähintään kerran viikossa työntekovaltiosta asuinvaltioon ja on työntekomaan työmarkkinoiden käytettävissä. Samoin myös työttömyysturvan ehdot ovat työntekovaltion määriteltävissä.

On tärkeää, että tähän asiaan palataan kahden vuoden kuluttua ja tarkastellaan uudelleen, aiheuttaako tämä ongelmia jäsenvaltioiden välillä.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Mr President, the regulations that are the subject of today’s discussions lay down some specific measures for the coordination of national social security systems. They make practical arrangements to protect the social security benefits of EU citizens who move across borders.

These practical arrangements can only be effective if they reflect changes in the legal and social situation. Since the modernised social security coordination regulations were applied in 2010, we have discovered that changes in national legislation and in working practices create a need for clarification of the text and for some small gaps to be closed.

The proposal which the Parliament is discussing today takes account of recent developments and concepts which were not developed in detail in the regulations. Even though the proposal is technical in nature, it has a direct, practical impact on people who rely on the measures adopted at European level when they make use of the right to free movement.

As this House’s recent resolution on the 2010 European Citizens’ Report made clear, the right to freedom of movement and residence needs to be accompanied by specific measures to give substance to this fundamental freedom. This holds true in particular for the two most sensitive issues in the proposal: the introduction of the home base principle for air crew members, and the provision for unemployment benefits for unemployed self-employed persons who return to their state of residence in which no insurance system exists. I can assure you that the compromise reached on these technical issues is in line with the spirit of the regulation, which coordinates and seeks to protect workers’ rights. It clarifies the rights of citizens and it assists institutions when they apply these legal texts.

Mr Cabrnoch’s report makes the importance of adopting the file at first reading and approving the outcome of last year’s negotiations very clear, and I am grateful to him for keeping the compromise in mind when the amendments were drafted. The Commission fully supports the amendments and wishes to thank the rapporteur for helping to foster sound cooperation between our institutions on this matter.

 
  
MPphoto
 

  Alejandro Cercas, en nombre del Grupo S&D. – Señor Presidente, tengo que empezar forzosamente felicitando al Comisario, a los Servicios de la Comisión y al Consejo y a mi colega, el señor Cabrnoch, por el excelente trabajo que ha permitido encontrar una vía de solución al debate de esta actualización del Reglamento y que podamos hacerlo en primera lectura y que, por tanto, los beneficios estén ya inmediatamente disponibles.

Quiero recordar, como ya han dicho los colegas, que si éste es un ejercicio anual, en esta ocasión tiene dos importantes novedades: el nuevo artículo 65, que otorga el subsidio por desempleo a los trabajadores transfronterizos, cuando hasta el momento no lo tenían, y esto lo revisaremos dentro de dos años, incluso para mejorarlo; y, sobre todo también, la nueva mención que se hace en el artículo 11 del criterio de «base», que da seguridad jurídica a las tripulaciones aéreas y que señala con claridad la legislación aplicable, con el concepto de «base» («home base») como criterio, algo que ya existe en el Reglamento.

Quiero aprovechar los últimos segundos para decir y recordar a los colegas y a la opinión pública que, ahora que tantas veces se pone en el disparadero a Europa, hoy tenemos un claro ejemplo de cómo Europa puede beneficiar y mejorar la vida de millones de trabajadores que, gracias a estos sistemas de coordinación de la seguridad social, llegan a las edades de jubilación o llegan a situaciones de desempleo perfectamente cubiertos por la cooperación entre los Estados europeos, y porque existe la Unión Europea y porque existe el modelo social europeo, un modelo social europeo que, al contrario de lo que ha dicho alguien del Consejo, está vivo y cada día debe ser mejor, porque eso es lo que pide la gente y eso es lo que en este Parlamento hoy demostramos que es posible hacer.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir, fraktsiooni ALDE nimel. – Õigus elada ja töötada kõikjal Euroopa Liidus on iga Euroopa Liidu kodaniku põhiõigus. Arvestades, et tööjõu vaba liikumine on üks võtmetähtsusega Euroopa Liidu meetmetest toimiva tööturu saavutamiseks, on väga oluline omada täpseid ja üheselt tõlgendatavaid sotsiaalkindlustuse koordineerimise reegleid – reegleid, mis võimaldavad meie inimestel vabalt liikuda, muretsemata seejuures töötuse, pensionide, tervisekindlustuse ning teiste sotsiaalkindlustuse elementide pärast. Täna kehtiva määruse normid on läbi vaieldud 10 aastat tagasi. Vahepeal on meie tööturg läbinud tõsiseid muutusi. Lisandunud on uusi töötajate liikumise vorme. Muutused on toimunud ka liikmesriikide õigusaktides. Seetõttu saab ainult tervitada määruse ajakohastamise tahet.

Parlamendina on meie kohustus tagada sidusrühmadele õiguskindlus. Ilma sotsiaalkindlustust koordineerimata ei tagata Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 48 kohast vaba liikumise õigust. Määrusesse sisse viidavad uued reeglid, esiteks normid, mis käsitlevad füüsilisest isikust ettevõtjate sotsiaalkindlustusalaseid õigusi, või teiseks, kodubaasi definitsiooni lisamine lennundusettevõtteis töötavate inimeste jaoks, ei kohusta liikmesriike muutma juba olemasolevaid süsteeme. Nad garanteerivad kodanikele võrdse ligipääsu liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemile ja seda juhul, kui nad on selle riigi kodanikud või antud riigis kindlustatud. Muutused määruses, seejuures ka need, mis lihtsustavad õigusnormide sõnastust, on meie 27 liikmesriigi kodanike huvides ja mitte ainult, nad on kehtivad ka Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis.

Koordineerides rahvuslikke süsteeme, asendades mitmeid bilateraalseid süsteeme ning kiirendades infovahetust, muutub sotsiaalkindlustushüvitiste väljamaksmine kindlasti korrektsemaks ja kiiremaks. ALDE fraktsioon toetab määruse muudatuste vastuvõtmist esimesel lugemisel. Variraportöörina tahan tänada Milan Cabrnochi ja teisi variraportööre väga hea, kiire ja mõistva koostöö eest.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I too would like to thank the rapporteur for the work that has been done on this. As has been said, it is a highly technical document, but it is an extremely important one for individuals within the European Union.

As people have said, this is the latest update of what is – in many ways – one of the earliest pieces of legislation put in place by the European Union. It has been extensively revised – a job that we finished in 2009 – and this is now the update. Very soon we will be seeing how the new electronic system that underpins this is coming into effect, and hopefully it will be able to deal with citizens’ concerns more rapidly.

This concerns the maintenance of rights for people who move across borders for whatever reason or who work in border areas. It deals with the areas of core social security, health care, unemployment, pensions, family benefits, etc. It is extremely important that those rights are upheld. I think we have got quite a citizen-friendly outcome from this first reading agreement.

As we have been saying, it is designed to uphold the rights of individuals who are covered by social security systems. It was not put in place to provide an opportunity for businesses – particularly those with mobile workers – to cut costs by providing them with an opportunity to choose the cheapest place to register their workers for social security purposes. I am very pleased that we have actually managed to close that particular loophole within this revision, because to find yourself registered in a country where you feel you have no connection and to seek health care treatment, for example, in the country where you are resident, is bound to lead to confusion and a lot of difficulties for the individual. Even though the company concerned may feel that it is doing a good deal for itself and its shareholders, it is not playing fair by its workers.

So we are very pleased to have got the ‘home base’ definition in there, bringing it into line with other legislation to make it very clear to individuals exactly where it is that they are registered and therefore what rights they can expect. I think we have achieved a very good outcome, and we are very pleased to see it going through at first reading.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis, on behalf of the ECR Group. – Mr President, in these difficult economic times the EU should make it easier for companies to do business. As a former businesswoman I know it is natural for companies and firms to want to cut their costs. However, it is also important that companies do not dodge their obligation to pay social security.

My constituency of London is the top destination for international investment in the European Union. Furthermore, foreign direct investment is a key driver to London’s success. When companies like Microsoft or Sony invest in London it stands to reason that these companies should pay into the British social security system. The same is true of their employees who live and work in the United Kingdom. Unfortunately, a loophole has allowed airlines and their employees to avoid making social security payments in their country of operation. Some pilots and crew working in Belgium, France, Spain and other EU countries have actually been paying social security in Ireland, where the companies’ aircraft are registered.

This report puts an end to so-called ‘social dumping’ by obliging employers and employees to pay social security in their home base. I congratulate the rapporteur on this report and on closing a loophole which had been depriving Member States’ social security systems of much-needed revenue.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Cymański, w imieniu grupy EFD. – Panie Przewodniczący! Omawiane przez nas sprawozdanie odnosi się do kwestii koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jesteśmy zwolennikami rozwiązań, które gwarantują równe traktowanie obywateli, również na rynku pracy. Dlatego też zmiany przepisów powinny iść w kierunku stworzenia szansy większej mobilności pracowników oraz osób bezrobotnych. Osoby te nie powinny być w sztuczny sposób wiązane z miejscem ostatniego zatrudnienia tylko i wyłącznie w celu otrzymywania świadczeń socjalnych. Dlatego rozwiązania proponowane w sprawozdaniu Milana Cabrnocha zasługują na poparcie. Dążenie do lepszej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pozwoli również zastosować zasady adekwatności. Bardzo ważne jest, aby w tych działaniach i pracach zabezpieczyć równowagę między potrzebą konkurencyjności i ochroną pracowników.

Z tematem, który omawiamy łączy się również marcowa inicjatywa Komisji Europejskiej dotycząca zwiększonej ochrony pracowników tymczasowo delegowanych za granicę. Jest to temat zbliżony, który będziemy w przyszłości omawiać i dotyczy on, bagatela, około 1mln obywateli Unii Europejskiej, którzy pracują na zasadzie delegacji. Konkurencja i ochrona pracowników – równowaga między tymi tematami wydaje się najtrudniejsza, ale najbardziej potrzebna dzisiaj, w czasach kryzysu, kiedy Europa zmaga się z konkurencją w wymiarze globalnym. Dziękuję bardzo.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhor Presidente, este relatório defende que um trabalhador fronteiriço por conta própria que fique desempregado tem direito a receber as prestações de desemprego no Estado-Membro competente se estas não existirem no Estado-Membro de residência. Consideramos que esta medida tem aspetos positivos no intuito de aplicar a legislação que é mais avançada em termos de proteção social entre dois Estados-Membros. No entanto, esta medida não deve legitimar a existência dos ditos trabalhadores independentes falsos, ou seja, trabalhadores que ocupam um posto de trabalho permanente. Estas situações ilegais não devem de forma alguma ser legitimadas, mas antes erradicadas através da criação de contratos de trabalho com direitos e, para tal, as fiscalizações são muito importantes.

Com a segunda alteração, os trabalhadores das companhias aéreas de inscrevem-se na segurança social da sua base de afetação. Pensamos, no entanto, que deve existir um controlo no registo da sede das empresas, para que as companhias não se sediem nos países onde os encargos relacionados com a segurança social são menores, de forma a terem menos custos.

Caros colegas, permitam-me dizer-vos o seguinte: no momento em que assistimos a um ataque sem precedentes ao regime de segurança social no meu país, Portugal, queremos deixar assente que não pactuaremos com nenhuma tentativa de harmonização do regime de segurança social na União Europeia, nem com recomendações que a Comissão Europeia tem vindo a impor, como é o caso do Livro Branco das pensões, que defende o aumento da idade da reforma e abre caminho aos sistemas de seguros privados, de forma a acabar com o sistema público de segurança social.

No momento em que assistimos em Portugal ao congelamento do valor das reformas e pensões, aos cortes totais nos subsídios de férias e de Natal, à diminuição de apoios sociais, queremos reafirmar que não aceitaremos o caminho da privatização da segurança social e defenderemos um sistema público de segurança social baseado no princípio da solidariedade e da universalidade.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). - Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die neue Regulierung schafft Klarheit für alle stakeholder, also für Unternehmen, Versicherungsträger sowie vor allem für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Besonders wichtig ist: Sie berücksichtigt die spezielle Situation mobiler und grenzüberschreitend arbeitender Menschen, die wir jetzt in Europa brauchen. Sie ist sozial gerechter, verursacht keine Mehrkosten, aber bringt dem Bürger ein Mehr an sozialer Sicherheit, Transparenz und Klarheit.

Besonders wichtig erscheinen mir zwei Aspekte. Erstens: Die nun klare Definition des Begriffes „substantieller Anteil“ in Artikel 13 Absatz 1. Zweitens: Die genaue Festlegung des Begriffes „home base“, also Heimatstandort. Dies ist zum Beispiel besonders für das fliegende Personal der Fluglinien wichtig. Hiermit sollte die angestrebte Rechtssicherheit für die betroffenen Unternehmen, Kalkulierbarkeit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Vorbeugung gegen Sozialdumping erreicht werden. Vielen Dank an den Berichterstatter.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Őry (PPE). - Köszönöm a szót Elnök úr! Nagyon sok minden elhangzott már a vitában, ezeket nem feltétlenül szeretném megismételni. Mindenekelőtt megköszönném Milan Cabrnoch kollegámnak kiváló munkáját, és tulajdonképpen arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy mi, képviselők, gyakran kapunk olyan kérdéseket a polgároktól, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkozunk itt a Parlamentben. Nos, ha létezik jó demonstrációja annak, hogy valami hasznosat tud tenni a Bizottság és a Parlament együtt, akkor ez a látszólag technikai probléma, amit most vitatunk, nagyon jó bizonyítéka annak, hogy értelmes, hasznos együttműködéssel képesek vagyunk arra, hogy segítsünk a kitágult Európában szabadon mozgó, szabadon vállalkozó polgártársainknak abban, hogy a jogosultágukat, amiket megszereztek, azokat meg is tarthassák, azoknak a hasznait élvezhessék.

Külön érdeme ennek a mostani vitának, mostani konzultációnak, a közös munkának, hogy a Bizottság szakértői bizottságának javaslataira épül, hogy figyelembe veszi a tagországok ez irányú tapasztalatait, és hogy a Parlament, a parlamenti képviselők is arra törekedtek, hogy első olvasatban ezekre a látszólag technikai problémákra megoldást találjunk. Úgy van, ahogy ez elhangzott többször. Új vállalkozási formák, új szerződésformák, új, sokkal mobilabb munkavégzési lehetőségek jelentek meg az Unióban. Küzdünk számos területen azzal, hogy jogi kereteket, jogi szabályokat alkossunk ezeknek a rendezésére, egyértelmű kezelésére. Én azt gondolom, hogy most egy igazi jó példa van előttünk abban a tekintetben, hogy ha akarunk, tudunk és képesek vagyunk jó megoldásokat találni.

Én kifejezetten pozitívnak találom az önfoglalkoztatókra, a repülőszemélyzetre vonatkozó új szabályokat. Magam is úgy gondolom, hogy a bázishelynek a megfogalmazása egy új és kreatív lehetőséget teremt. Még egyszer köszönöm mind a Bizottságnak, köszönöm Milan Kollegámnak a munkát, és remélem, hogy valóban hasznos lesz. Egy olyan ügyről van szó, a koordinációról, amit egyébként sokszor fogunk még vitatni, évről évre újra és újra elő kell venni.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck (S&D). - Herr Präsident! Auch ich danke dem Berichterstatter, und wie meine Vorredner begrüße ich diese Verordnung, über die wir heute abstimmen werden.

Der europäische Binnenmarkt bringt auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer viele Vorteile. Aber leider wurden bisher oft Gesetzeslücken in der grenzüberschreitenden Mobilität ausgenutzt. Ein Beispiel dafür – es wurde von einigen Vorrednern erwähnt – ist der Flugverkehr. Flugrouten wurden bewusst so angelegt, dass das Flugpersonal oft in dem Mitgliedstaat versichert war, in dem die Sozialversicherung für die Fluggesellschaft am billigsten war. Damit wurde der Wettbewerb verzerrt, und das ist Lohn- und Sozialdumping, das immer wieder auf dem Rücken der Beschäftigten erfolgt. Deswegen haben wir uns als europäische Sozialdemokraten dafür stark gemacht, dass auch das Flugpersonal dort sozialversichert ist und seine Steuern zahlen muss, wo es stationiert ist. Unternehmen, die einseitig die Vorteile des europäischen Binnenmarktes nutzen, sich aber auf der anderen Seite aus der sozialen Verantwortung stehlen, darf es in einem sozialen Europa nicht geben.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). - Panie Przewodniczący! Gdy sprawozdanie przedstawia kolega z tej samej frakcji politycznej, należy go z definicji chwalić, ale na szczęście tym razem są ku temu merytoryczne powody, a więc gratuluję mojemu koledze Cabrnochowi tego sprawozdania. Chciałem natomiast przypomnieć wszystkim na tej sali przysięgę Hipokratesa, łacińską maksymę Primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić). Uważam, że powinniśmy w kontekście tej debaty mówić nie tylko o pracownikach, ale także o firmach, które zatrudniają tych pracowników. W czasach kryzysu należy tak postępować, aby nie wylewać dziecka z kąpielą, aby wszelkie zmiany były korzystne i dla firmy, i dla pracowników. Trzeba w tej kwestii znaleźć złoty środek. Inaczej, dbając o pracowników, będziemy zarzynać firmy, a przez to one będą zwalniać ludzi.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Jednou zo základných podmienok dobrého fungovania voľného pohybu pracovných síl v Únii bolo vytvorenie pravidiel vzájomnej koordinácie mechanizmov sociálneho zabezpečenia jednotlivých členských štátov. V súčasnosti platné pravidlá koordinácie vychádzajúce z nariadenia č. 833 z roku 2004 a nariadenia č. 987 z roku 2009 navrhuje správna komisia pre koordináciu systému sociálneho zabezpečenia aktualizovať s prihliadnutím na zmeny spoločenskej realite a právne zmeny predpisov v niektorých členských štátoch. Z navrhovaných zmien je pre našich občanov asi najvýznamnejším prínosom spresnenie aplikácie podmienky vykonávania podstatnej činnosti podľa článku 13 ods. 1 nariadenia 833 z roku 2004, ktoré bude uplatňované v prípadoch, ak občania pracujú v dvoch alebo viacerých členských štátoch, a bude sa vzťahovať aj na občanov pracujúcich pre rozdielnych zamestnávateľov. Rovnako doplnenie tohto nariadenia o nové ustanovenie zabezpečujúce ochranu samostatne zárobkovo činných osôb v prípade straty práce predstavuje vyšší stupeň ochrany pred turbulenciami na pracovnom trhu. Isté riziko z možného zneužívania tohto ustanovenia však bude potrebné pozorne monitorovať.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Im Zuge der Globalisierung entstehen neue Mobilitätsformen. Ich denke da an den Luftverkehr, wo Unternehmen ihre Dienste von so genannten Heimatbasen in unterschiedlichen EU-Ländern anbieten. Das Flugpersonal darf dabei nicht Gefahr laufen, im Ernstfall durch das soziale Netz zu fallen, nur weil es in verschiedenen Ländern operiert. Keinesfalls aber darf man die grundsätzliche Ausschüttung von beitragsunabhängigen Sozialleistungen, wie beispielsweise Notstandshilfe, an Ausländer vorschreiben. So wie bei einem Fall in Österreich, wo Österreich vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verpflichtet wurde, einem französischen Staatsbürger in Österreich Notstandshilfe zu zahlen. Der EGMR subsumierte den Anspruch auf Notstands- und Sozialhilfe für mich unverständlicherweise unter das Eigentumsrecht. Das ist eine Einladung zu einem neuen binneneuropäischen Sozialtourismus, dorthin zu gehen, wo man die höheren Sozialleistungen zu erwarten hat.

 
  
MPphoto
 

  Ole Christensen (S&D). - Hr. formand! Hvis vi skal have et velfungerende indre marked med den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft, skal vi også have et velfungerende marked for social sikring. Derfor er det godt, at reglerne løbende opdateres og koordineres. Det skal nemlig ikke være besværligt for arbejdskraften at arbejde og bevæge sig frem og tilbage mellem to lande. Med disse nye regler behøver man ikke at sige nej til et job, fordi man ikke er helt klar over, hvordan ens sociale rettigheder er.

Reglerne ændrer sig også for grænsearbejdere, således at man er socialt sikret der, hvor man har sin primære beskæftigelse, dog med den mulighed, at man, hvis man har en beskæftigelse på 25 % i landet, man bor i, kan vælge at være socialt sikret der.

Jeg synes også, at det er godt, at man har klarlagt reglerne for flybesætningsmedlemmer, således at det ikke er muligt at shoppe og vælge det land, hvor den sociale sikring er billigst.

Nu mangler vi så faktisk kun klarere regler for den udstationerede arbejdskraft, og dem får vi så senere på året.

 
  
 

Procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Chcem veľmi oceniť výbornú prácu doktora Cabrnocha, ktorý zjednotil všetky politické frakcie, a tak to má byť, na takýchto textoch, ktoré pomáhajú občanom žiť v ktorejkoľvek krajine Európskej únie, pracovať tam a byť sociálne zabezpečený. To je predsa naša úloha poslancov Európskeho parlamentu. To je niečo, čo konkrétne môžeme našim voličom, našim občanom predložiť. Som veľmi rád, že sa vyjasnili také otázky, ktoré hovoria o prihraničných pracovníkoch, ktorí v susednej krajine pracujú, ale aj celkom inej krajine, nemusí to byť prihraničný styk, môže to byť celkom iná pozícia pracovníka aj vo vzdialenej krajine. Vyjasnilo sa tiež to, ako sa budú platiť dávky sociálneho zabezpečenia pre letecké posádky a pre pilotov, kedy sa vyšpecifikovala tzv. základňa ich hlavné materské letisko, tam sa budú sociálne dávky platiť. A tiež toto prispeje ku zjednodušeniu a stransparentneniu spôsobov, ako zamestnávatelia majú platiť za svojich zamestnancov a ako sa zamestnanci môžu tešiť týmto sociálnym výhodám.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka, (PPE). - Dziękuję, Panie Przewodniczący. Jak słusznie zauważa Komisja, w ciągu minionych kilku lat ogromnym zmianom uległy nie tylko prawodawstwa państw członkowskich, ale przede wszystkim zachowania społeczne. Coraz częściej mamy do czynienia z migracją zarobkową do innych krajów, pracą transgraniczną, łączeniem etatów w kilku firmach działających na terenie całej Unii czy prowadzeniem działalności gospodarczej w dwóch lub więcej państwach członkowskich. Jednak, co warto podkreślić, zmiany te są nie tylko konsekwencją kryzysu ekonomicznego, lecz również przeobrażeń, które przechodzi rynek pracy. Dlatego konieczne jest uaktualnianie istniejących regulacji, tak aby uwzględniały one nowe okoliczności, ułatwiały naszym obywatelom mobilność i przedsiębiorczość. Trzeba jednak mieć świadomość, że sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Nie jesteśmy w stanie obecnie przewidzieć ewolucji, jaka zajdzie na unijnym rynku pracy w ciągu następnych kilku lat. Zmiany w prawodawstwie państw członkowskich związane z kryzysem, przeobrażenia w przedsiębiorstwach, powstawanie nowych zawodów i coraz większa mobilność obywateli Unii z pewnością wymuszą w niedalekiej przyszłości kolejne zmiany. Dlatego też warto zastanowić się nad tym, jak uniwersalnie uregulować sferę koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tak aby miała ona względnie stabilny charakter i nie wymagała zbyt częstych zmian.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). - Dėkoju pranešėjai ir pritariu tai pranešimo daliai, kuria yra siekiama atlikti ES teisės aktų socialinės apsaugos srityje patikslinimus, nes jie yra neišvengiami keičiantys valstybių narių praktikai ir jų teisės aktams. Ir be abejo ypač pritariu reikalingiems Europos Sąjungos teisės aktų turinio pakeitimams, kurie yra būtini norint veiksmingai ir iki galo įgyvendinti laisvo darbuotojų judėjimo teisę mūsų piliečiams. Situacija, kuomet savarankiškai dirbantys darbuotojai dirba šalyje, kurioje jie turi teisę į nedarbo pašalpą, o tokią teisę praranda vien tik išvykę gyventi į kitą šalį, kurios teisės aktai nenumato tokios išmokos, yra nepriimtina laisvą darbuotojų judėjimą propaguojančioje Europos Sąjungoje. Europos Teisingumo Teismas savo praktikoje taip pat patvirtino, jog asmenys, tapę bedarbiais vienoje valstybėje narėje, turi teisę išvykę gyventi į kitą valstybę narę ir toliau ten ieškoti darbo, gauti nedarbo pašalpą, kuri jiems priklauso. Svarbiausia, kad teisė į socialines išmokas negali būti apribota, kai šias išmokas sudaro paties buvusios savarankiškai dirbusio darbuotojo mokėtos socialinio draudimo įmokos.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Susţin şi eu modificarea regulamentelor privind coordonarea şi punerea în aplicare a sistemelor de securitate socială. Astfel, securitatea juridică va fi îmbunătăţită. Salut faptul că propunerea are în vedere schimbările din legislaţiile naţionale, precum şi cele mai recente evoluţii ale mobilităţii transfrontaliere. Este mai important decât oricând să se asigure libera circulaţie a forţei de muncă pentru toţi cetăţenii Uniunii. Lucrătorii români şi bulgari sunt mai afectaţi decât restul cetăţenilor ca urmare a unei cerinţe suplimentare care le este impusă pe o piaţă a muncii deja supracompetitivă. Simplificarea regulamentelor este necesară mai ales în ceea ce priveşte prestaţiile de şomaj aplicabile pentru a proteja drepturile cetăţenilor. În acest sens subliniez importanţa modificării articolului 65. Modificările propuse vor contribui la actualizarea şi îmbunătăţirea normelor existente în contextul schimbării realităţilor sociale.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). - Mr President, the harmonisation of EU social security systems does not of course mean the harmonisation of the benefit systems themselves – that would be unachievable – but rather the harmonisation of access to those systems by all EU citizens. What this means is that many social security claimants will gravitate to those states with the most generous systems.

In Britain nearly five million people are on the council house waiting list, with little prospect of getting a home, but in some London boroughs almost 50% of social housing is given to people not born in the UK. Many of these people will never have paid a penny in tax and will be living on state benefits. Of course there is no point in homeless Londoners emigrating to other EU Member States to seek homes and income on their social security systems because the benefits will not be as reciprocal. No one should gain public housing or benefits in Britain until they have paid tax for a considerable period of time.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Stimaţi colegi, apreciez în mod deosebit simplificarea pe care această propunere de regulament o vizează. După cum ştiţi, pledez încă de la începutul mandatului pentru o abordare cât mai suplă, flexibilă şi simplă a tuturor aspectelor vizate la nivelul european pentru a face ca lucrurile să funcţioneze cât mai bine în concordanţă cu nevoile cetăţenilor europeni.

Aşadar, consider că realizarea coordonării sistemelor de securitate socială nu poate fi decât un pas înainte, în contextul actual al nevoii de locuri de muncă şi, implicit, de încurajare a mobilităţii forţei de muncă. Regulamentele 883/2004 şi 987/2009 trebuie adaptate la noile situaţii. În plus, alături de aceste eforturi trebuie să fie şi statele membre, guvernele, care să asigure în continuare o bună funcţionare a sistemelor de securitate socială şi să colaboreze în sprijinul acelor regulamente la nivel european pentru cei care lucrează sau încetează a lucra în state diferite cu sisteme diferite.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Cieľom návrhov týkajúcich sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia je najmä zlepšenie a modernizácia acquis a vplývajú na to aj zmeny spoločenskej reality. A práve s cieľom reagovať na tieto zmeny sa navrhujú zlepšenia v oblasti určovania uplatniteľných právnych predpisov a dávok v nezamestnanosti. Chcem, aby bolo objasnené, že v prípade práce v dvoch lebo viacerých členských štátoch podmienka výkonu podstatnej časti činnosti sa vzťahuje aj na osoby pracujúce pre rôzne podniky alebo zamestnávateľov. Rôznorodosť a vývoj podmienok, za ktorých sa vykonávajú profesionálne činnosti, si vyžadujú zohľadňovať situáciu predovšetkým u vysoko mobilných pracovníkov. Za dôležité považujem tiež zabezpečiť, aby samostatne zárobkovo činné osoby poberali dávky v súlade s právnymi predpismi príslušného členského štátu a aby sa im pri návrate do členského štátu bydliska poskytli čo najlepšie vyhliadky na opätovné začlenenie sa na trhu práce. Som totiž názoru, že predkladané nariadenie by sa i pre uvedené skutočnosti malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, in this European Parliament, whatever the matter being debated, all roads lead to the same place: further and deeper political and economic integration. In the early days of what was the EEC we were told that there was freedom of movement of labour: the right to work in other countries. If work could not be found, or if one’s job disappeared, people would come home.

We are now moving towards freedom of movement of claimants. This coordination is portrayed as a safety net for hard-working, enterprising, self-employed people who fall on hard times. In fact its motivation is to support not people but a political objective: the maximisation of the movement of people to undermine national identities. In the words of the rapporteur, without such coordination there would be a risk that freedom of movement would be inoperable. In this field, as in all others, the measures are not designed to satisfy an autonomous demand or the desire of self-employed people to work abroad. It is part of a long-term plan to create and empower that demand.

 
  
 

(Fin del procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Mr President, I believe the proposal discussed today builds on the existing legislation with a view to guaranteeing EU citizens an entitlement to social security benefits when they move between Member States. Cross-border mobility indeed raises questions, and we have to find practical answers and solutions in a constructive atmosphere of this kind.

I believe the various references to other dossiers such as, for example, the posting of workers, were also relevant and very helpful, and I listened very carefully to what was said about the impact of social housing and homelessness, because this is also an important aspect of our work in the fight against poverty.

But the proposal that was discussed today makes provision for technical arrangements for effective social security coordination and does only what is necessary to make effective coordination a reality for citizens in their day-to-day lives. The Commission welcomes the agreement between the Council and Parliament and looks forward to the adoption of the proposal at first reading.

 
  
MPphoto
 

  Milan Cabrnoch, zpravodaj. − Já bych chtěl velmi rychle poděkovat za širokou podporu i za spolupráci pracovníkům jak Komise, tak i Rady. Velice si vážím toho, že v celé diskusi zazněla pouze souhlasná stanoviska. Chtěl bych říci, že projednávaná norma nemá pouze technický, ale naopak velmi silný politický obsah. Podporuje skutečné dokončení skutečně fungujícího společného trhu, podporuje základní svobody, pohyb zboží, služeb, pracovníků a kapitálu. Podporuje mobilitu pracovníků, a to nejen zaměstnanců, ale také osob samostatně výdělečně činných, a to tím, že zavádí jasnější, srozumitelnější a jednodušší pravidla.

Naším úkolem je vytvářet prostředí a legislativní rámec pro podnikání, a nikoliv zavalovat členské státy, podniky a pracovníky zbytečnou další a další legislativou. Chtěl bych zdůraznit, že projednávaná norma zachovává plnou suverenitu členských zemí ve věci sociální politiky, neklade žádné další nároky na již tak napjaté rozpočty členských zemí ani nevytváří falešná, nepřiměřená a nepodložená očekávání. Stejně tak nevytváří žádnou nerovnováhu mezi právy a povinnostmi pracovníků a jejich zaměstnavatelů. Tato norma je tedy veskrze podporou základních principů Evropské unie tak, jak si představujeme, že by měla fungovat.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Frédéric Daerden (S&D), par écrit. L'euroscepticisme grandit parmi les salariés en Europe, et nous le savons, le risque de repli sur soi n'est jamais loin. Les exploitations de vides juridiques par certains employeurs, pour limiter au maximum leurs coûts salariaux, s'opèrent au détriment des employés qui se sentent soumis à une concurrence déloyale, avec des conséquences évidentes sur leurs prestations sociales. Certaines compagnies aériennes low-cost sont expertes de ces pratiques, et le texte qui sera adopté aujourd'hui avec une référence claire à la base d'affectation, couvre un de ces vides juridiques dans lequel elles s'engouffraient. Il faut davantage de signes positifs de cet ordre de l'Union vers les travailleurs européens, et notamment via ce Parlement. Relayer leurs revendications, pas uniquement pour ce dossier, mais dans tous ceux qui les concernent et pour lesquels ils craignent d'être dressés les uns contre les autres, doit être une priorité. Ce n'est pas avec du dumping social que l'Union pourra perdurer et que la relance pourra s'opérer.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE), schriftlich. Meinen Glückwunsch dem Kollegen Milan Cabrnoch für seinen exzellenten Bericht, der im federführenden Ausschuss für Beschäftigung und Soziales einstimmig angenommen wurde, bei einer Enthaltung. Milan beherrscht die Kunst des Zusammenführens; auch im Rat gibt es breite Unterstützung! Im EU-Binnenmarkt steigt die grenzüberschreitende Mobilität, mit der die nationalen Gesetzgebungen noch nicht Schritt halten. Die Systeme der sozialen Sicherheit müssen besser koordiniert werden! Im Bericht wurden bereits Klarstellungen im Entsenderecht und in der Arbeitslosenversicherung erreicht. Ein Durchbruch für Flugbegleiter ist gelungen, der mir als Frankfurter Abgeordneten besonders wichtig ist. Meine Änderungsanträge wurden angenommen, in denen die Heimatbasis zur Rechtsbasis wird und damit zum alleinigen Kriterium für die Anwendung des Sozialrechts. Eine Airline, deren Flugbegleiter in Deutschland stationiert sind, muss das hiesige Sozialrecht anwenden und darf weder Sozialabgaben verändern noch Bedingungen für die Gründung von Betriebsräten unterlaufen. So werden Schlupflöcher geschlossen, die dazu dienen könnten, höhere Sozialstandards zu umgehen. Die Praxis wird zeigen, ob dieser Warnschuss aus Straßburg verstanden wird. Zur sozialen Marktwirtschaft gehören angemessene Sozialstandards. Der Preiswettbewerb darf nicht auf dem Rücken der Besatzung ausgetragen werden, die hohe Verantwortung für Qualität und Sicherheit eines Fluges trägt. Der Cabrnoch-Bericht ist also auch im Interesse der Passagiere.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. – Wer gewöhnlich in mehreren europäischen Mitgliedstaaten arbeitet, sollte dort sozialversichert sein wo er seinen Lebensmittelpunkt hat. Mit der neuen Verordnung zur Koordinierung der Sozialversicherungssysteme sollen bisher bestehende Lücken geschlossen und den Veränderungen in den nationalen Gesetzgebungen Rechnung getragen werden. Entscheidend ist die neue Regelung vor allem für FlugbegleiterInnen und selbstständige GrenzgängerInnen. Das Sozialversicherungssystem ist und bleibt selbstverständlich weiterhin Aufgabe der einzelnen Mitgliedstaaten. Wir sorgen aber dafür, dass diese Systeme auch für jene Menschen anwendbar und gerecht bleiben, die aufgrund der gestiegenen Mobilität in mehreren EU-Ländern arbeiten. Es sollte nicht entscheidend sein, wo der Satzungssitzes des Unternehmens ist, entscheidend für die Sozialversicherung ist die "Home Base", also der Lebensmittelpunkt von dem die Abreise gewöhnlich erfolgt. Bei Billigairlines ist es in der Vergangenheit zu Lohn- und Sozialdumping gekommen, da beispielsweise belgische Stewardessen nach dem schlechteren irischen Sozialsystem angemeldet wurden. Dem schieben wir jetzt einen Riegel vor. Dies ist eine neue Verordnung des europäischen Binnenmarktes der kein Dumping der Sozialversicherungssysteme zulässt und für ein erhöhtes Maß an Rechtssicherheit sorgt. Somit sind wir einem sozialeren Europa nähergekommen.

 
  
  

IN THE CHAIR: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 

4. Frågestund med frågor till kommissionen
Anföranden på video
MPphoto
 

  President. − The next item is Question Time and the topic is employment rights in a Europe of open borders. I will interpret this as widely as possible, but I should warn you that if your question is completely off topic you will be cut off. I shall just remind you of the rules. Questions are taken exclusively on a catch-the-eye basis. Each Member has one minute to put his or her question and 30 seconds to put a supplementary. The Commission has two minutes to reply if only one Commissioner is to be responsible for answering. If more than one Commissioner is to reply, each Commissioner has one minute’s speaking time. Our experience, broadly speaking, is that we get through about 19 questions. We are, as you know, reviewing the new format of Question Time and I welcome any suggestions.

 
  
MPphoto
 

  Anne Delvaux (PPE). - Monsieur le Commissaire, six mois plus tôt, ici même, nous avons eu un débat sur la vague de licenciement en Europe sous l'effet de la crise économique, en particulier chez Arcelor, multinationale présente dans neuf États membres européens et qui restructure en Europe son outil de production face à une demande d'acier en berne.

Depuis l'arrêt de deux hauts-fourneaux en Belgique, au Luxembourg, et la mise en veille d'un haut-fourneau en France, on estime pour l'année 2012 que près de 6 000 emplois directs seraient menacés. Au-delà des pratiques inacceptables, comme le stop and go – pratique qu'il faudrait pouvoir mieux encadrer –, c'est les questions plus globales de la sidérurgie européenne et de l'adaptation au changement qui attendent des réponses extrêmement urgentes.

Il y a six mois, la Commission nous a annoncé la nécessité de mener, à la lumière de la crise économique, un nouvel exercice de consultation pour une gestion responsable des restructurations avec les partenaires sociaux et les autorités publiques.

Ma question est simple: six mois plus tard, où en sommes-nous?

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − In January the Commission launched a green paper on restructuring and I believe this is a very important debate. This discussion has a certain history, with strong involvement by the social partners – the trade unions and, on the other side, the employers having strong views – especially because in the crisis period there have been heavy implications as a result of corporate relocations inside Europe, but also from Europe to other continents. The example that was mentioned – Arcelor Mittal – has indeed experienced great job losses in the recent period, including in Belgium, as we discussed some months ago in this Chamber.

I think such examples provide lessons for how to develop this discussion. In this phase the Commission is summarising the answers. We received more than 100 answers in this two-month consultation period. There was a reference in the forthcoming employment package to the continuing work on restructuring and we will soon – after evaluating these summaries – decide on what the next follow-up should be.

We will, of course, coordinate with the social partners about this decision, but let me just finally mention that there is also an important financial implication because in such situations the governments can request the Globalisation Adjustment Fund if the conditions apply. I believe that has to be taken into account when the Parliament discusses the future of the Globalisation Adjustment Fund.

 
  
MPphoto
 

  Anne Delvaux (PPE). - Monsieur le Commissaire, j'insiste sur l'urgence de ce débat parce que plus de 250 000 travailleurs sont employés directement par les industries métallurgiques, 370 000 le sont par l'industrie sidérurgique et je pense aussi qu'il faut avoir une vision d'avenir pour un projet sidérurgique qui permette, non seulement de soutenir les investissements économiques mais aussi les travailleurs et leur droit à la sécurité de l'emploi.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Mr President, the broader picture of the future of the steel industry and, more generally, of industrial manufacturing in Europe is, of course, primarily the responsibility of Vice-President Antonio Tajani. However, we do work together in view of the implications for jobs.

I think that it is with good reason that industrial policy is one of the flagship initiatives of the Europe 2020 strategy, and we have to take this very seriously. I fully agree with you.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). - Herr Präsident! Ich beobachte die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes genau. Schon in der Vergangenheit hat der Gerichtshof einige nationale Kontrollmaßnahmen schrittweise ausgehöhlt und als mit der Dienstleistungsfreiheit unvereinbar erklärt.

Jetzt legt die neue Durchsetzungsrichtlinie Kontrollmaßnahmen fest, über die die Mitgliedstaaten nicht hinausgehen dürfen. Mindestanforderungen werden also maximale Anforderungen. Ich nenne nur zwei Beispiele: Die Übersetzung der Dokumente soll nur dann erfolgen, wenn sie nicht übermäßig lang sind, oder Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass die Formalitäten von den Entsendungsunternehmen möglichst einfach zu erfüllen sind. Österreich hat ein sehr effizientes, sehr gutes Gesetz zur Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping eingeführt. Sind jetzt solche Maßnahmen, die tatsächlich geeignet sind, Lohn- und Sozialdumping zu bekämpfen, durch die neue Durchsetzungsrichtlinie, die zwar gut gemeint ist, aber unter Umständen eben nur gut gemeint und nicht tatsächlich gut ist, gefährdet?

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − The issue of social rights and social dumping has been mentioned in a question. I have been at the centre of discussions on the posting of workers, especially following a few famous Court rulings in this area. This is why the Commission wanted to address this problem through various proposals, but particularly as part of the posting of workers package amounting to a regulation. If adopted, it will help to address such situations in the future.

I should say again that we have discussed the structure and the content of this proposal with all the stakeholders over the past two years, and we have said on these occasions that the Commission will not reverse the jurisprudence of the European Court of Justice, but rather that it will do as much as possible to prevent similar conflicts from occurring in the future. In the event that such conflicts do occur, it will facilitate a much faster solution. We take a practical view of this problem as opposed to various ideological approaches, and I think that the document which we adopted in March delivers much to improve the situation in a very concrete way on the ground.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). - Ich möchte noch eine praktische Frage an Sie richten und ein konkretes Beispiel ansprechen, wo die Kontrollbehörden an ihre Grenzen stoßen.

Es gibt Fälle, in denen der ausgewiesene Lohn zwar 40 Stunden Arbeitszeit entspricht. Tatsächlich arbeiten entsendete Arbeitnehmer 50-60 Stunden oder mehr. Das ist nicht unüblich, weil insbesondere entsendete Bauarbeiter relativ wenig Interesse an Freizeit während der Entsendungen haben und möglichst en bloc ihre Arbeitszeit abwickeln möchten. Das heißt, die tatsächliche Arbeitszeit ist schwer zu kontrollieren. Haben Sie diesbezüglich Vorschläge, wie man das verbessern kann?

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − There are two key points which I would like to make in response to this very concrete question.

One of them is that, of course, in the judgment on this specific matter we have to see how the Working Time Directive is applied in the country concerned. It varies greatly across Member States, and that is why it is very important that in the current period the social partners at European level are negotiating about the Working Time Directive and how to revise it.

But secondly and most importantly, in this document, which we adopted in March, there are many points about improving administrative cooperation, and such differences in national regulations will be sorted out and addressed more easily in the future through this improved administrative cooperation.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). - Panie Przewodniczący! Ja pytanie moje kieruję do komisarza Andora. Nie ulega wątpliwości, iż korzystanie ze swobody przemieszczania się oraz podejmowanie pracy w Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością zabezpieczenia i przestrzegania praw pracowniczych. Taki cel przyświecał też Komisji podczas prac nad dyrektywą dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Wstępna analiza tej dyrektywy nasuwa mi pewne pytania. Czy Komisja nie obawia się, że propozycja wprowadzenia szeregu kryteriów oceny faktycznego związku pomiędzy pracodawcą a jego krajem pochodzenia oraz czasowego charakteru delegowania pracownika nie spowoduje jeszcze większych trudności z interpretacją i wdrożeniem dyrektywy niż obecnie? Wiele z kryteriów zaproponowanych przez Komisję nie uwzględnia różnorodności podmiotów gospodarczych i usług oraz może przyczynić się do nałożenia dodatkowych obciążeń biurokratycznych i finansowych, szczególnie na małe i średnie przedsiębiorstwa. Czy Komisja nie obawia się, że wprowadzenie instytucji odpowiedzialności solidarnej we wszystkich państwach członkowskich doprowadzi pośrednio do ograniczenia możliwości świadczenia usług w Unii Europejskiej w sektorze budownictwa, gdzie ta forma zatrudnienia jest najbardziej popularna? Obawy przed potencjalną odpowiedzialnością mogą spowodować rezygnację z delegowania pracowników.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Ms Jazłowiecka, the intention and in fact the objective of the Commission with this work is to continue to facilitate cross-border services while at the same time fighting social dumping and protecting the posted workers better. I believe we delivered this. The particular elements in this proposal concerning the construction industry will help clarify and improve the situation and build confidence around posting practices.

The number of posted workers will not depend on this. Companies will enjoy the same opportunities to provide cross-border services as in the past, but there will be a greater clarity about how to implement the existing regulation and how to avoid the problematic cases of the past. Whether there is a demand and indeed a practice of posting depends on a variety of factors. It depends on the situation in the given industry and the markets and the needs for labour, geographic proximity, and various other economic factors. The fact that we now propose new practices to ensure and guarantee rights and improve administrative cooperation will, I believe, not undermine cross-border services. They will actually clarify the situation, build confidence and thus perhaps even facilitate more than in the past.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). - Panie Komisarzu! W Unii Europejskiej jest osiem krajów, które wprowadziły instytucję odpowiedzialności solidarnej. Czy może Pan podać kraj, w którym ta instytucja funkcjonuje modelowo i tak dobrze, że mogłaby ona zostać wdrożona w pozostałych państwach członkowskich? Czy rzeczywiście wprowadzenie tej instytucji zabezpieczy ochronę praw pracowniczych?

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − For me this is not an opportunity to name and shame as regards best practices or to state where there have been fewer cases because very often the conflicts round the posting of workers have emerged because of differences in regulations: the lack of proper ground for a uniform interpretation of the European rules. We are acting to help the proper interpretation and to respond to the diversity of the European industrial relation systems in a better way through improved European practice.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo porre la mia domanda al Commissario relativamente al regolamento Monti sull'esercizio del diritto di azione collettiva. Penso che la proposta che viene avanzata dalla Commissione sia inaccettabile, perché lesiva dei diritti fondamentali della persona e dei diritti collettivi dei soggetti di rappresentanza, perché quando si ipotizza il reciproco rispetto tra la libertà di stabilimento e quella dell'esercizio dei propri diritti, e quando si dice che lo sciopero va bilanciato con le libertà economiche, si interferisce in un'area che dovrebbe essere invece lasciata alle parti.

Credo che una formula di questa natura sia contraria agli interessi materiali che le persone che vengono rappresentate hanno, ma sia lesiva anche dei diritti che sono stati sanciti dalle organizzazioni internazionali e dalle leggi sui diritti delle persone che lavorano, quanto su quelli della cittadinanza. Credo che questa proposta debba essere per questa ragione profondamente cambiata, o addirittura, come sarebbe meglio, ritirata, per aprire una discussione che preveda un punto di bilanciamento, lasciato però alle parti di rappresentanza sociale.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Mr President, this is indeed a sensitive point, but I believe that the correct interpretation will help to eliminate concerns and anxiety regarding Monti II.

To clarify: the draft regulation confirms that there is no primacy of the freedom to provide services or the establishment of the right to strike. It will not impose any additional obstacles on exercising the right to strike. In fact, the Monti II regulation aims – without reversing European Court of Justice case law – to clarify the extent to which trade unions may exercise the right to strike in cases of cross-border operations, and to put forward rules for dealing with obstacles to the free provision of services or to the freedom of establishment created by the exercise of fundamental social rights.

The Monti II regulation recognises that Member States have limited possibilities to intervene in strikes and that the EU is not competent to legislate on the right to strike, as you can read in Article 153 (5) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

I believe that the right interpretation of Monti II will help to eliminate misunderstandings on this issue, as was the case with Monti I.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, Signor Commissario, in verità il regolamento del quale stiamo discutendo lede l'attuale giurisprudenza. In alcuni Stati membri vi sono forme di autoregolamentazione che sono state decise liberamente dalle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e non sono imposte per legge, e guai se fosse così.

Penso che questa sia una sfera che va lasciata all'autonomia – ove sono necessarie forme di definizione del rapporto tra lo sciopero e gli effetti che determina sull'utenza – e non deve essere in alcun modo invasa dalla giurisprudenza, sia che si tratti di azioni che si svolgono dentro un singolo paese, sia che si tratti di azioni che possono riguardare attività transfrontaliere e dunque per questo vengano coinvolti anche paesi diversi tra di loro.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Again I can say that this regulation respects the diversity of the industrial relations system and, for example in the case of industrial conflict, highlights the role of the national courts, since they are the closest to the situation where the problems or disagreements might occur. I think it is very important to realise that this Monti II does not actually regulate on the right to strike and that the Member States are free to lay down the conditions for the existence and exercise of the social rights at issue.

However, when exercising their power the Member States must comply with Union law, in particular the provisions of the Treaty on the freedom of establishment and the freedom to provide services. The Court clearly stated that the right to strike does not fall outside the scope of the freedom of establishment and the freedom to provide services.

I can also add that the regulation lays down general principles with respect to the exercise of the right to strike within the context of the freedom of establishment and the freedom to provide services. It does not affect in any way the right to strike within the Member States.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber (ALDE). - Sunt o mare susţinătoare a construcţiei europene şi de aceea înţeleg inclusiv ideea de unitate în faţa crizei economice. Ce nu înţeleg însă este de ce solidaritatea înseamnă ca cetăţenilor români şi bulgari să li se ceară sprijin pentru planuri comune de ieşire din criză, dar în acelaşi timp să li se aplice restricţii care demonstrează că nu suntem cetăţeni europeni cu drepturi egale. Dacă am fi egali am avea cu toţii dreptul la muncă fără restricţii, indiferent de ţara în care am dori să ne stabilim şi am avea cu toţii dreptul la libera circulaţie, ceea ce încă nu e cazul, căci România şi Bulgaria nu au primit statutul de membre ale spaţiului Schengen, deşi criteriile tehnice sunt demult îndeplinite. Aşadar, concetăţenii mei români au în primul rând obligaţii europene şi mai puţine drepturi, un dezechilibru care contrazice însăşi esenţa ideii europene. Are Comisia un plan prin care să convingă Consiliul şi statele membre să schimbe aceste practici chiar în acest an?

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Perhaps the previous Commissioner for Enlargement will supplement what I am saying, but this is exactly the point: since the freedom of movement from new Member States is regulated within the enlargement agreements, the same rules in fact apply to those countries that joined the Union in 2004 and in 2007, and to Croatia, which will join next year.

There is no discrimination because these three stages have been defined in an identical way vis-à-vis these countries. Nevertheless, we do emphasise the merits of free movement and we have been inviting the older Member States to open their labour markets faster than has been laid down, and quite a few of them have actually done that. Quite a few opened very early, and some –Italy and the Czech Republic – abandoned the restrictions from 1 January. So they will not apply the restrictions vis-à-vis Romania and Bulgaria for the next two years.

I have been calling on all others to reconsider their decisions. I sent a letter to these governments in order to encourage them to reconsider their decisions, and in the forthcoming employment package we also point to the importance of this.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber (ALDE). - Is the Commission satisfied with the explanation you received from the Member States which are still keeping the restrictions, claiming that our presence will distort the labour market?

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − No, the Commission was not fully satisfied with the argumentation and in my letter to the relevant ministers I also pointed to the insufficient analytical support for maintenance of the restrictions. These governments will have to send additional analyses in the coming period in order to justify their decisions, which have taken effect since 1 January.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). - Herr Präsident! Ich möchte eine Frage anhand eines konkreten Beispiels stellen: In der Großbaustelle in Berlin-Brandenburg, dem Flughafen, gilt eine Regelung, wonach jeder Arbeitnehmer die Baustelle nur mit einem individuellen Ausweis betreten darf, damit es möglich ist sicherzustellen, dass die Entsenderichtlinie und die entsprechende deutsche Gesetzgebung wirklich eingehalten werden. Der Betreiber hat es 300 von den 6 000 Arbeitnehmern ermöglicht, die Baustelle ohne diese Regeln zu betreten. Das Ergebnis ist, dass genau bei diesen 300 Arbeitnehmern Lohndumping gemacht worden ist. Das heißt, diese 300 haben ihren Lohn nicht bekommen. Sie haben für ihre Arbeit gar keinen Lohn bekommen!

Das Beispiel zeigt, dass die Regelung, die Kontrollen der Mitgliedstaaten einzuschränken, die Sie in Ihrem Vorschlag haben, genau zum Gegenteil führt, nämlich zum Sozialdumping. Meine Frage ist: Warum wollen Sie den Mitgliedstaaten nicht die Freiheit geben, die Kontrollen auf den Baustellen selbstständig und gründlich durchzuführen? Warum wollen Sie die limitieren?

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Ms Schroedter, the Member States can build on the regulation which was proposed by the Commission and which would be established as a European standard. This was actually a very important point for Germany, as the principle of joint and several liability – a key element of the proposed legislation – has already been applied in that country. If there are still controversies – as in the one case in Berlin that you mentioned – then this is very unfortunate. If the problem remains unresolved, then I would be very happy to look into the case when I next go to Berlin on 5 June.

The point is that the construction industry has faced many adversities and problematic cases, and we have to establish greater accountability. There are various instruments for this. There are ‘avoid lists’, which help companies that want to use subcontractors, for example, to see which companies apply good practice and pay their taxes and social security. All of this is very important in creating a cleaner environment and better practices, and in improving confidence regarding cross-border services.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). - Herr Kommissar! Ihre Antwort hat mich nicht zufriedengestellt.

In Artikel 9 Ihres Vorschlags haben Sie aufgelistet, welche Maßnahmen die Mitgliedstaaten treffen dürfen. Das heißt, Sie gehen weiter als die ursprüngliche Verordnung. In der ursprünglichen Verordnung ist es die Freiheit der Mitgliedstaaten, die Kontrollen so gut und effizient wie möglich durchzuführen. In dem Moment, wo Sie sie auflisten, limitieren Sie die Kontrollen. Und dann passiert genau das, was ich über Berlin erzählt habe. Das bedeutet, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa um ihren Lohn gebracht werden. Das können Sie doch nicht verantworten! Für mich ist die Frage: Warum greifen Sie in Ihrem Artikel 9 in die Kontrollkompetenz der Mitgliedstaaten ein?

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Just two points: first of all, while I know that the government in Berlin is comfortable with this element of the proposed legislation, may I just reiterate that they can maintain more regulation and more controls if they so wish. However, the intention of the proposed European legislation is to create a level playing field at a minimum level, as the regulation in certain countries was indeed insufficient. This is not about the level of the wages: it is about guaranteeing that workers actually receive the wages that they are entitled to, especially in the context of the posting. It would be too ambitious, of course, and probably also inappropriate, to try to regulate the level of the wages. The point is that there are more guarantees that the workers will actually receive what they are entitled to, and this is very good.

 
  
MPphoto
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL). - Ik denk dat loondumping het centrale thema van de vraag is en ik heb daar ook een vraag over. In het internationaal wegvervoer zijn er veel chauffeurs in Nederland die op dit moment dramatische brieven naar mij schrijven dat Nederlandse bedrijven een vestiging openen in bijvoorbeeld Roemenië, daar vervolgens het personeel vandaan halen - met dezelfde vrachtwagens die zij daarvoor in Nederland in hun bedrijf hadden - en dat zij dan vervolgens tegen hun Nederlandse chauffeurs zeggen dat er voor hen geen werk meer is, tenzij zij de arbeidsvoorwaarden aanvaarden die voor de Roemenen gelden.

Dat is volgens mij een directe vorm van loondumping. Door een eenvoudige beweging in Europa kun je met hetzelfde bedrijf opeens de arbeidsvoorwaarden omlaag krijgen. Ik zie niet in het voorstel van de Commissie over de detacheringsrichtlijn enige garantie dat dit soort schijnbewegingen van bedrijven wordt tegengegaan; ik zou graag van de Commissie weten hoe wij dat doen en of het de bedoeling van Europa is dat wij de lonen gaan drukken.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − I would like to make two points in response to this question. One of them is that there is indeed an important focus in this proposal on the so-called letterbox companies that simply move their centre of establishment to another country without having a relevant part of their economic activities in that country. It contains important provisions seeking to diminish – or even eliminate – such practices in the future. This is indeed a form of social dumping, and it does not help in maintaining fairness and a level playing field in the European economy.

The second point I would like to make is that in Europe the reality is that there are wage differences between various countries and various regions. There should be broader consideration of many policies – not simply a matter of legislation on one particular working practice – in order to see how convergence might be facilitated and the various tensions which are connected to these wage differences reduced in the future.

 
  
MPphoto
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL). - Ik dank de commissaris. Ik had natuurlijk ook gezien dat er in het voorstel van de Commissie over brievenbusmaatschappijen wordt gesproken. Mijn vraag is dan wel: wat verstaat de Commissie onder een belangrijke of geen belangrijke economische activiteit? De tweede vraag die ik eraan wil koppelen: is de Commissie bereid om in de toekomst ook meer voorstellen te doen voor minimumafspraken over de sociale rechten in de verschillende landen, bijvoorbeeld een minimumloon gerelateerd aan het nationaal inkomen? Want dan lossen wij dit probleem ook structureel op.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − What we judge to be a critical (minimum) level of economic activity should also depend on the sector and various other parameters which have to be looked at in the case of particular companies and countries.

The important thing is that within a sectoral context it is possible to define and draw conclusions, if necessary, about improving the situation. The Enforcement Directive will in fact clarify the elements of the notion of posting, which will help to combat the use of temporary posting by so-called letterbox companies as a subterfuge to circumvent the applicable law. The letterbox company, I may remind you, has no genuine economic activity in the Member State of establishment, and this is what we have to look at.

Concerning further proposals, yes, we will also be looking at the question of a minimum wage and other important issues in the labour market in the forthcoming employment package.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, la lotta alla disoccupazione giovanile è una priorità della Commissione europea e ci sono 82 miliardi di euro a disposizione, di cui 8 miliardi per l'Italia. Ovviamente non si tratta, come è noto, di risorse aggiuntive, ma di fondi strutturali non spesi, comunque sono risorse importanti.

La Commissione, insieme alle risorse, ha previsto degli action team a sostegno degli otto Stati membri dove c'è il più alto tasso di disoccupazione, tra cui l'Italia, che è arrivata al 31,9% secondo i dati di aprile. Due mesi fa, l'action team è arrivato in Italia, ma non c'è stata alcuna evidenza pubblica di questo incontro.

La domanda quindi è: cosa sta succedendo? Ci sono informazioni, la Commissione può fornire informazioni sulla riprogrammazione dei fondi, su azioni concrete messe in atto da parte del governo italiano?

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Yes indeed, this is a very important initiative and a very practical initiative of the European Commission. The eight action teams have been in the Member States where the youth unemployment rate is the highest, including Italy. I had an opportunity less than two weeks ago to give personal feedback to the Italian public because I was in Tuscany and attended an event on youth employment, together with the President of Tuscany, Mr Rossi. I did that because Tuscany has an excellent example: a programme which is supported by the European Social Fund called Giovanisì, which could also be seen as a model for other parts of Italy to provide public support to help young people launch their careers, launch their individual existence and have a better life. It supports hundreds of young people in that particular region and I am very proud that the ESF is playing a strong role in this.

The action teams came back. They summed up their conclusions and next week in the formal EPSCO Council I will discuss with Ministers the actual proposals. There are very concrete proposals for all eight countries regarding various aspects of youth employment and training. We shall then return in order to see what needs to be done in practice, whether it requires reallocation or not. Reallocation is possible within the European Social Fund but also in the broader context of EU funds if justified.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, Signor Commissario, una domanda: perché non sono state consultate le parti sociali, in particolare le organizzazioni giovanili e i giovani, dal momento che la Commissione, anche nella comunicazione sull'iniziativa "Opportunità per i giovani", ha detto che è importante consultare e coinvolgere le parti sociali e quindi i giovani, proprio per richiedere il loro attivo e concreto coinvolgimento in tali iniziative?

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − The social partners have been consulted, and I have to say that President Barroso has been personally involved in a dialogue with the representatives of the EU-level social partners, both Business Europe and the ETUC. Business Europe is also developing its own action programme – particularly focusing on apprenticeships, although not exclusively – in this area, and the ETUC is also working hard on this.

This subject was actually dealt with during our discussions at the Tripartite Social Summit on 1 March at which – in addition to President Barroso – President Herman Von Rompuy was present. Youth employment, therefore, is indeed a key issue. Unfortunately, there are many problems in the area of the labour market: unemployment is at its peak at present and represents the greatest problem that Europe has faced at any time in the last 60 years. But we have to focus action where the situation is the most difficult, which is actually the employment of young people, especially in the so-called peripheral regions.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - Andor biztos úrhoz szeretnék föltenni egy kérdést. Nevezetesen, hogy ma a kiküldött munkavállalók száma egymillió, ami nem éri el az európai munkavállalók egy százalékát sem, pontosabban ez 0,7%-a. Hogyan látja biztos úr, hogy mennyiben vezethető vissza, hogy ilyen alacsony a kiküldött munkások aránya Európában az uniós szabályozás hiányosságaira, az eddigi irányelvre és az eddigi rendeletre? Készült-e hatástanulmány a Bizottság részéről? Hogy ha elfogadnák az irányelv módosítását és a Monti II. rendeletet, ez mennyiben teremtene új munkahelyeket, mennyiben segítené azt a gazdasági növekedést, amely ma Európa legnagyobb problémája, hogy nincs elég gazdasági növekedés. Ezzel kapcsolatosan mi a Bizottság hatásvizsgálatának az eredménye?

 
  
MPphoto
 

  László Andor, a Bizottság tagja. − Tisztelt Képviselő úr! Valóban volt egy nagyon alapos hatásvizsgálat mielőtt a Bizottság a maga javaslatát megtette, és ez abba az irányba mutatott, hogy a meghozandó új szabályozás segít növelni azoknak a dolgozóknak a számát, akik új munkalehetőséghez juthatnak az ilyen kiküldetések keretében. Ugyanakkor ez nyilvánvalóan nem öncél. Tehát nem cél önmagában az, hogy több dolgozó dolgozzon külföldön szemben a saját otthoni környezetével, de ezeket a lehetőségeket ki kell használni. Ha összehasonlítjuk az Európai Uniót például az Egyesült Államokkal, ami szintén egy egységes piac, a mobilitás jóval szerényebb.

De ennek sok oka van. Sok oka van a kiküldetések esetében is, meg sok oka van általában a munkavállalók szabad mozgása tekintetében. A nyelvi akadályok, adminisztratív akadályok, lakáshelyzet, lakáshoz jutásban fönnálló különbségek, és sok egyéb tényező létezik, amelyik hátráltatja a munkaerő nemzetközi mozgását, akár szabad munkavállalás, akár pedig a kiküldetések keretében. Mi azon vagyunk, hogy ezek az akadályok elháruljanak, minél kevesebb legyen belőlük, hiszen ez nem csak egy szabadságjog az európai polgárok számára, hanem egy nagyon fontos gazdasági lehetőség is, mind az üzleti szféra, mind pedig az egyének szempontjából.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - Köszönöm a választ Biztos Úr! A szociális dömping emlegetésekor gyakran képviselőtársaim részéről úgy érzem, hogy van egy bezárkózás a régi tagállamok részéről, és nagyon jó lenne, hogy ha nem termelődne újra a lengyel vízvezeték-szerelő vitája, nem jönne újra elő a régi és új tagállamok vitája, mert bizony, ha megnézem a kiküldött munkaerők arányát, amit az előbbiekben elmondtam, akkor azt hiszem, hogy itt el van túlozva ez a szociális dömping. Hogyan lehetne itt megoldani, hogy ne legyen egy újabb törésvonal a 2004 után fölvett új tagállamok és a régi tagállamok között?

 
  
MPphoto
 

  László Andor, a Bizottság tagja. − Képviselő Úr! Megjegyzésével, ami mint implikáció, sugárzik belőle, hogy tudniillik ez a kiküldött munkavállalók mennyiségén túlmutató vita, ha tetszik egyfajta szimbolikus vita, amelynek jelentőségét azonban meg lehet érteni, ha tekintetbe vesszük, hogy ezek a viták - különösen ami a bírósági döntéseket illeti - a szociális jogok lényegét érintették. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos vita, ez egy fontos, lényeges szabályozás, amit a Bizottság előterjesztett márciusban, de valóban bele kell helyezni egy sokkal tágabb kontextusba, ami a szociális különbségek leküzdését, a hátrányos helyzetek leküzdését, a felzárkózási lehetőségek biztosítását célozza. Vannak egyéni stratégiák, ami a munkavállalás szabadságában jelenhet meg, illetőleg vannak kollektív stratégiák, amelyek az egyes régiók, országok fölzárkóztatásával oldhatók meg. Tehát ezek a dolgok így valóban összefüggnek s a tágabb kontextus mindenképpen indokolt.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Moja krajina je najväčším výrobcom automobilov na svete v prepočte na obyvateľa. Pozornejším skúmaním mzdových podmienok zamestnancov sa nám však ukázalo, že výška miezd zamestnancov napríklad v bratislavskom závode predstavuje len 50 % mzdy vyplácanej automobilkou za takú istú prácu v jej fabrike v materskej krajine. Chcem sa opýtať, či takýmto správaním sa nezneužívajú niektoré významné európske nadnárodné koncerny svoje dominantné postavenie na diskriminačnú mzdovú politiku voči tým partnerským krajinám v Únii, v ktorých sú pre vysokú nezamestnanosť ľudia ochotní prijať prácu aj za podhodnotenú mzdu.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − On this matter I speak under the guidance of the Vice-President but I think that, if it is true that the wages in the car manufacturing sector in Bratislava are just half of the wages in some more advanced industrial countries, then it is a good result because normally, in terms of the average wages, there are much bigger differences between the countries of Western and Northern Europe and the so-called new Member States in Central Europe and the Balkans.

I think this should be seen as a factor of industrial development. The wage level clearly plays a role in attracting foreign investment – FDI – to Slovakia and we can only congratulate Slovakia on its very successful industrial development in the last ten to fifteen years. However, what we should also note is not simply the wage differences between Bratislava and some Western European locations but also the differences between western and eastern Slovakia. We should also have the objective of ensuring that regional development helps catching up inside the country and that these differences become a bit more balanced in the future.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − Just to supplement what my colleague and friend László Andor has said, I think it is always difficult to define the right level of wages, if there is such a concept. Normally it is advisable for wage development to reflect productivity developments and to help optimise employment and job creation in any given society or Member State.

Without taking any precise position, for these reasons, on the exact level of wages in Slovakia or any other Member State, I think it is clearly a fact that this wage development reflects the level of economic development. I would join László Andor in commending Slovakia for its formidable industrial development over the past two decades. In fact the success of Slovakia – and many other countries of Central and Eastern Europe which are part of the overall production chains of Europe – are some of the success stories of the enlargement of the European Union. Despite the financial crisis and its aftermath and the social and economic consequences, it is a fact that the eastern enlargement of the European Union has been beneficial in economic terms for the whole of Europe in terms of competitiveness and the overall creation of jobs.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Podľa elementárnych ekonomických pravidiel by výška mzdy mala byť odrazom produktivity práce. Produktivita práce v bratislavskom závode je však vyššia ako v materskom závode v materskej krajine. Chcem sa opýtať, ako dlho budeme tolerovať takúto diskrimináciu pracovnej sily vo východnej Európe podľa elementárnych pravidiel.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − There is definitely no discrimination as such in this. However, what I should highlight – which we did not mention in the answer to the previous question – is the importance of social dialogue in this. Of course there is an economic rationale which helps define wages in the labour market, but from an institutional point of view – and this should be underlined in the Central European context as well – the social partners play a role – I would say a dominant role – in defining wages. Perhaps that dimension should be looked at in Slovakia and strengthened in the coming period. When I have an opportunity to meet officials of the new government I will certainly raise this point.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE). - Az Európai Bizottság 2010 végén megjelent fogyatékosügyi stratégiájában, amiben szerepel egy szám, ami a foglalkoztatásról szól, ez a szám 50%. Ez a szám 50%-os foglalkoztatási szint. Közép-Kelet-Európáról beszélünk, akkor ennek a számnak a fele érvényes, tehát nagyon alacsony a foglalkoztatási szint. Sajnos nincs olyan szám, ami megmutatná, hogy a fogyatékossággal élő munkavállalók más EU-tagállamokban tudnak-e munkát vállalni. Nem hiszem, hogy meglepetést okozok vele, hogy ha azt mondom, hogy elenyésző számban vállalnak munkát. Hogy miért? Mert nem egységes az akadálymenetesítés és a szociális szolgáltatás egyes tagállamokban. Az a kérdésem, hogy az Európai Bizottság ennek a célnak az érdekében mit kíván tenni? Különös tekintettel arra, hogy ebben az évben szeretné a Bizottság beterjeszteni az úgynevezett Európai Akadálymentesítési Jogszabálycsomagot.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, a Bizottság tagja. − Tisztelt Képviselő Úr! Mint tudja, sok eleme a kérdésnek, illetőleg ennek a témának Viviane Reding alelnök asszonyhoz tartozik, különösen, ami a diszkrimináció elleni küzdelmet jelenti. Ugyanakkor valóban nagyon fontosak a fogyatékosság munkaerőpiaci összefüggései, és pontosan ebből a megfontolásból vettem részt nemrégiben Bulgáriában azon a vásáron, illetőleg konferencián, amelyen a fogyatékosokat foglalkoztató vállalkozások és szövetkezetek vettek részt, és nagyon fontos, hogy ez az évtizedes múltú hagyomány Bulgáriában most kiterjed európai szintre. Ennek az eseménynek résztvevői voltak Olaszországból, Romániából, más európai országokból is, és egyfajta mintát szolgáltattak annak, hogy vállalkozásokon, szövetkezeteken, szociális gazdaság támogatásán keresztül hogyan lehet a fogyatékkal élők helyzetén javítani, számukra munkalehetőségeket biztosítani.

Mi azt tudjuk tenni, hogy segítünk elterjeszteni ezeket a jó példákat, ezeket a jó gyakorlatokat, illetőleg támogatjuk a Bizottság, illetőleg az Európai Unió anyagi eszközeivel. Elsőként ismét a Szociális Alapot kell említenem, ami Bulgáriában támogatja ezeket a programokat, és amikor a következő pénzügyi perspektíván dolgoztunk, erre külön odafigyeltem, köszönhetően az Önnel folytatott megbeszéléseknek is, hogy a Szociális Alap explicit módon garantálja, hogy a fogyatékkal élők munkaerőpiaci integrációjára és képzésére a Szociális Alap a jövőben még jobban használható legyen. A mobilitás egy külön kérdés, azt gondolom, hogy ennek a nemzetközi összehangolásáról elsősorban Reding asszonnyal kell majd beszélni.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE). - Köszönöm a válaszát! A második kiegészítő kérdésem éppen az Európai Szociális Alappal kapcsolatos. Az elmúlt években körülbelül az alapforrásnak a 4%-át fordították a fogyatékossággal élők helyzetének javítására. Közben pedig Európa állampolgárainak körülbelül 10 %-a fogyatékossággal él. Tehát jogos a felvetés azt mondani, hogy legalább az Alap 10%-át, a forrás 10%-át a fogyatékossággal élő emberekre kéne fordítani. Ezen az úton kíván haladni a Bizottság?

 
  
MPphoto
 

  László Andor, a Bizottság tagja. − Képviselő úr! Én mindenképpen annyiban egyetértek, hogy növelni volna jó azt a részarányt, amellyel a fogyatékosokat támogatjuk a munkaerőpiaci integráció terén, ugyanakkor itt konkrét célszámokat azért nehéz megfogalmazni, mert a tagállamok, a régiók, akik aktorai a fejlesztési politikáknak és a kohéziós politika végrehajtásának, mindenképpen rendelkeznek autonómiával, mozgástérrel, jogokkal, ők fejlesztik ki azokat a terveket, elképzeléseket, amelyek keretében a fogyatékkal élők helyzetén javítani kell. Ez számunkra azért is preferencia, mert nem csak a munkanélküliség vagy a munkaerőpiaci hátrányok sújthatják a fogyatékkal élőket, hanem a szegénység fenyegetettsége is lényegesen nagyobb különösen egy olyan időszakban, amikor nem csak a munkaerőpiacon vannak feszültségek, hanem a fiskális politikában is. Ugye a szociális szolgáltatások korlátozása vagy visszafejlődése esetleg gondot okozhat, tehát erre mindenképpen odafigyelünk, és azt gondolom, hogy emiatt a szociális innováció terén is egy fontos feladat kell, hogy legyen a jövőben.

 
  
MPphoto
 

  President. − We have about half an hour left and I have too many questions for that time. On the basis of people putting their hands up asking for the floor, and based on groups, I have the following people still on my list who are likely to get called, but I cannot guarantee it: Ms Ţicău, Mr Bennion, Ms Mazzoni, Ms Berès, Ms Turunen, Mr Papanikolaou, Mr Omarjee, Mr Obermayr and Mr Niculescu. I am sorry but it is unlikely that we will get to any other questions.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Libertatea de circulaţie a persoanelor reprezintă una din libertăţile fundamentale garantate de tratat, acest lucru incluzând dreptul cetăţenilor Uniunii de a trăi şi de a lucra în alt stat membru.

Barierele existente în calea liberei circulaţii a lucrătorilor din România şi Bulgaria pot conduce la muncă nedeclarată şi la dumping social. Ridicarea acestor bariere va proteja în egală măsură atât pe lucrătorii migranţi, cât şi pe lucrătorii autohtoni. Solicităm Comisiei şi statelor membre să prevină exploatarea lucrătorilor români şi bulgari, să prevină recrutarea acestora în condiţii de muncă şi de protecţie socială precare şi să asigure accesul familiilor acestora la educaţie, la servicii de sănătate şi la locuinţe decente. Ce măsuri are în vedere Comisia pentru a evita situaţiile în care lucrătorilor din România şi Bulgaria nu le sunt respectate drepturile sociale fundamentale?

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − As I have already answered with regard to a previous case, we have to apply what has been laid down in the accession agreements, and that does not constitute discrimination. But – at the same time – we have been advocating a more rapid opening of the labour markets of the older Member States.

Last year, we had many opportunities to discuss these questions with Austria and Germany, who eventually opened up for the eight Member States who joined in 2004. The problem of undeclared work was in the spotlight, as it has been empirically proven that undeclared work is an unfortunate consequence of the restrictions that have been maintained for too long. This is one of the key arguments that we use in order to try to encourage Member States to open up faster. But – as I have already said – the majority of Member States still have the right to maintain restrictions with regard to Bulgaria and Romania until the end of next year.

We nevertheless call on them to reconsider their decisions, as – from an economic and also social point of view – there are many benefits to free movement.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Eu m-am referit la situaţia în care lucrătorii din România şi Bulgaria sunt angajaţi, dar în condiţii de muncă precare. O a doua întrebare se referă la următorul lucru: prin propunerea din luna martie privind protecţia lucrătorilor detaşaţi, Comisia intenţionează să stimuleze locurile de muncă de calitate, garantând totodată drepturile lucrătorilor. Barierele existente în calea liberei circulaţii a lucrătorilor din România şi Bulgaria pot conduce la muncă nedeclarată şi la dumping social. România şi Bulgaria nu se află printre statele membre recunoscute ca expeditoare de lucrători detaşaţi, deşi aceştia nu intră pe piaţa forţei de muncă din ţara gazdă. Are Comisia date concrete care să dovedească faptul că lucrătorii din România şi Bulgaria au avut un impact negativ asupra pieţelor... ( preşedintele întrerupe oratorul)

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Very briefly, of course it is very important to ensure, under the existing arrangements, the free movement of workers and to fight undeclared work and other forms of abuse. However – and I should also highlight this in my reply – it is also very important to make efforts to create jobs and fight poverty at home.

In Romania and Bulgaria it is also important to invest more in creating opportunities and more jobs, developing the economy, helping regional development and fighting against poverty in general. We have to see all the European aspects of this problem because only if we act on all fronts can we succeed.

 
  
MPphoto
 

  Alejandro Cercas (S&D). - Señor Presidente, muy brevemente: el Grupo Socialista tiene la percepción de que el número de intervinientes en este turno de preguntas a la Comisión no es proporcional al número de miembros de los diferentes grupos políticos.

Probablemente estemos equivocados, pero esa es una percepción que estamos teniendo, y hemos estado presentes desde el principio del turno de preguntas. Hay muchos miembros del Grupo socialista que no han tomado la palabra. Pero, sobre todo, señor Presidente, hay entre nuestros miembros personas que van a ser ponentes de determinados informes legislativos, y se está dando la palabra a personas que no forman parte de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales o que no están directamente relacionadas con los expedientes a los que se ha hecho referencia.

¿Es que esto no podría tenerse en cuenta también, a la hora de elegir entre los diputados, y elegir a aquellos que están más concernidos por los asuntos que los señores Comisarios están abordando?

 
  
MPphoto
 

  President. − We are not actually selecting on the basis of responsibilities or committees. It is basically a catch-the-eye procedure and it is based literally on that, plus the bias to allow for the groups. In fact there will probably be five Socialist questions and only four from the EPP this time. You are getting your fair share. We have already heard from Mr Tabajdi, Mr Cofferati, Ms Ţicău and Ms Regner and they are, I believe, in your group.

 
  
MPphoto
 

  Phil Bennion (ALDE). - My concern is with the liability transfer proposals within the Posted Workers Directive. I would like to ask the Commissioner whether he does not think it is going a little bit too far to take this to European level, considering that most Member States do not have these provisions in their whole legal framework. This applies particularly to those Member States that have developed economies based on large numbers of very specialised contractors. In fact, these contractors are largely thought of as suppliers.

Would it not be true to say that there is a possibility here that we are moving towards a situation where customers will be held responsible for their suppliers’ actions? This is something that – in many Member States – would be thought of as contravening natural justice. Indeed, in some Member States with highly competitive economies based on many small contractors, would it not in fact hinder a move towards a more competitive economy?

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − First of all, I believe that the proposal for joint and several liability in the construction industry is not excessive. It helps create a level playing field and focuses efforts where problems are the greatest.

I think it is also important to note that most of the famous – so-called controversial – cases in the history of the posting of workers in Europe come from countries or areas where this liability regime is not applied. In fact, where it is applied in various ways, there is already a better, cleaner, less ambiguous practice with regard to the posting of the workers. But I should also add that, under the proposal which we made, the joint and several liability will not be mandatory if there is a due diligence procedure. In the countries to which you refer – some of the so-called highly competitive countries, although some of them might currently be in recession or a very difficult situation – there are good due diligence practices. In such cases the principle of joint and several liability would not apply. Nevertheless, I still believe that it is a very important and helpful proposal. It simply requires a company to look at who the subcontractor is and at the background and history of that business partner.

 
  
MPphoto
 

  Phil Bennion (ALDE). - Very quickly: I am probably not going to agree with the Commissioner on this one, but instead of a supplementary, I just want to point out that Mrs Harkin actually thought she had been recognised from the panel by the Chair’s aides very early on in the debate – before I even arrived – and she has not been called.

I just wanted to point that out.

 
  
MPphoto
 

  President. − You are welcome to come and check the list I have in front of me, which will prove that we did it in this order.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, Signor Commissario, i dati sulla disoccupazione sono in crescita e in maniera molto lucida la Commissione ha aggiornato la propria strategia sull'occupazione; in particolare la Commissione ha dato indicazioni agli Stati membri per cercare di bilanciare le misure dell'austerità e della riduzione del deficit con la necessità di aumentare l'occupazione e di promuovere la crescita.

Queste misure prevedono una maggiore flessibilità, che però non vuol dire instabilità del posto di lavoro, ma minori imposte sul lavoro, più aiuti alle nuove professioni nel settore dell'ecologia, della salute e dell'informatica, introduzione del salario minimo, più occupazione femminile – perché è una risorsa non sfruttata o sottoutilizzata – e più occupazione per i giovani perché la maggiore fascia di disoccupazione è proprio fra i 23 e i 26 anni.

L'Italia è un paese sotto osservazione, come ricordava anche l'onorevole Angelilli, diciamo più correttamente che è un paese commissariato. Signor Commissario, ritiene che la riforma che si sta promuovendo – al di là della spesa delle risorse che sono a disposizione – che vuol dire futuro, vuol dire accompagnare la strategia dell'Unione europea, la riforma che sta promuovendo il governo italiano sia rispettosa delle indicazioni della nuova strategia europea?

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − I do believe that this is a transformative time for Italy and that the labour market reforms are crucial in this effort.

Indeed, the objective is fully in line with the Commission’s belief that we have to create a dynamic and inclusive labour market. The point which was made by the honourable Member about the female employment rate is very striking. There are a few countries in Europe – and Italy is one of them – where the employment rate for women is below 50%.

At a time when we have to make some transformations for the sake of cohesion as well as for economic competitiveness – and when we have agreed at EU level to reach a 75% employment rate by 2020 – governments have to address these situations. They have to introduce reforms, and this is the focus of the Italian Government’s programme at this time.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, Signor Commissario, non ho ascoltato, devo dire con rammarico, nella sua risposta un'indicazione, perché sono convinta che l'attuale condizione dell'Italia porti la Commissione ad avere una maggiore attenzione.

Abbiamo ricevuto nel luglio dello scorso anno una lettera nella quale avevamo indicazioni ben precise, non credo che quelle indicazioni, ma soprattutto l'aggiornamento della strategia dell'Unione europea che va verso una maggiore crescita, siano dentro la riforma del governo italiano. Ha poco senso mandare degli action team in Italia se poi quelle che sono le basi per raggiungere gli obiettivi europei, come l'occupazione al 75% nel 2020, non vengono monitorate nel tempo necessario.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − I should briefly respond to the question regarding youth. If the Vice-President wants to comment on the broader questions of growth and the reforms, he should do so.

Of course the action team has to focus on a particular group, namely young people. This is a critical question, especially in the south of Italy. There are huge imbalances inside the country, as you probably know very well. I hope this will produce very practical, concrete results in the coming year.

I think the Vice-President wants to address the issue of growth and the reforms in a broader context.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − Indeed, in the past few months, the Italian Government has shown very strong determination and I must say an impressive commitment to take up the twin challenge of fiscal consolidation and job-boosting reforms.

As regards fiscal consolidation, the effort made, in fact since 2010, is significant and has helped restore confidence in financial markets, not least thanks to the recent packages of fiscal consolidation that have been adopted by the government and supported by the parliament in Italy. At the same time, the sustainability of Italy’s public finances and of course the development of its employment depends on its growth prospects, especially in the context of recession, as is the case today.

The policy response to tackling the long-standing structural weaknesses and boosting the growth potential in Italy has been determined so far, and it is very comprehensive and wide-ranging. The rigorous implementation of the measures that have been adopted so far, especially to open up competition in product and services markets, to improve the business environment and to make better use of Structural Funds for investment, will be crucial in delivering their full benefits.

The next crucial step is the adoption by parliament of the long-awaited reform of the labour market, which is necessary in the light of the important challenges of the Italian labour market. As recommended by the Council at its recent meeting, Italy should embrace reforms that tackle the segmentation of the labour market by reviewing its employment protection legislation and revising the unemployment benefits system, as well as enhancing the system of active labour market policies. These reforms are crucial, not least because of the unacceptable level of youth unemployment in Italy.

The reform recently adopted by the government following consultations with the social partners has the ambition to comprehensively address the rigidities and asymmetries of the labour market, while moving towards a more integrated unemployment benefit scheme. This should make it possible to find a better balance between flexibility of entry and exit from the labour market and should give rise to a more dynamic and cohesive labour market.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). - Monsieur Rehn, Monsieur le Commissaire, si vous participez avec nous à ce débat sur le droit des travailleurs dans une Europe ouverte, c'est que, j'imagine, vous avez quelque chose à y dire, au-delà de l'écoute qui est la vôtre au cours de ces interventions.

Je dois vous dire, Monsieur le Commissaire, qu'il y a une grande différence entre vous et moi, à savoir que moi, je suis laïque, et j'ai parfois l'impression à vous écouter que vous faites partie d'une secte ou d'une église dont le dogme est celui de l'austérité. En tant que laïque, je m'appuie sur des preuves. Lorsque je regarde le résultat de l'Espagne aujourd'hui, un pays qui a été le bon élève du Pacte de stabilité, un pays où, y compris du temps du président Zapatero, toutes les recettes demandées par la Commission ont été mises en œuvre: ce pays compte aujourd'hui six millions de chômeurs.

Alors je vous demande, Monsieur le Commissaire, les droits des travailleurs dont nous parlons ne sont-ils que des droits pour les temps calmes et faut-il, qu'en temps de crise, la troïka aille en Grèce imposer un plan d'austérité qui ignore totalement la force de notre modèle social et l'importance du dialogue social pour pouvoir réussir cette sortie de crise.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − I will leave my philosophical and religious beliefs out of this debate, even though I have to say that in my studies of macroeconomics the books of John Maynard Keynes figured very strongly. They certainly have plenty of lessons for all of us about what went wrong in the 1930s and what we should avoid in the 21st century.

As regards Spain – which was the specific point you made – you are correct when you say that Spain faces formidable challenges, especially concerning youth unemployment following the end of the credit boom and the bursting of the real estate bubble. This adjustment started in the wake of the crisis with a rapid downsizing of the construction sector, a decrease in the external deficit and some improvement in cost competitiveness.

Unfortunately, I cannot agree with you when you say that last year in Spain everything was done perfectly, because there was a major fiscal slippage of over 2.5%, from 6 to 8.5%, which, in more numerical, concrete terms, is equivalent to a slippage of around EUR 25 billion. This slippage came mainly from the regional governments.

Therefore it is essential for Spain, as part of its reform efforts, to take concrete action to ensure better sustainability of the autonomous regions’ public finances. I have recommended to the Spanish Government that they start applying the new fiscal stability law on the autonomous regions without any delay, because that is clearly an area which creates uncertainty and reduces the credibility of public finances in Spain.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). - Ce que je constate, c'est que, à l'époque, M. Sarkozy et Mme Merkel voulaient diviser les socialistes en utilisant l'exemple de M. Zapatero contre d'autres exemples socialistes. Manifestement, la question n'est pas là. La question est de savoir si oui ou non on peut rétablir les finances publiques d'un pays sans croissance. La question n'est pas de savoir si c'est au niveau des régions ou de l'État central, la question c'est celle de la croissance créatrice d'emplois.

Monsieur le Commissaire, comment pensez-vous réussir cette recette en Grèce alors même que, au fond, du point de vue des travailleurs – et du point de vue des Grecs eux-mêmes –, ce que vous proposez c'est que les plans d'investissement soient réalisés par de grandes entreprises allemandes et que les Grecs bénéficient de la mobilité, ce qui revient à organiser la fuite des cerveaux.

Pensez-vous que c'est la bonne voie et ne constatez-vous pas qu'au fond il y a peut-être un moment où il faut accepter qu'il y ait eu une erreur?

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − Firstly, on the subject of Spain: it is indeed essential that the fiscal policy stance of Spain, as recommended by the Commission and the Eurogroup, strikes the right balance between the necessary consolidation of public finances and concerns about growth in the country.

We are currently reviewing the economic and fiscal policy figures and stance of the whole euro area. We will present our spring forecast on 11 May and on that basis will make proposals for the economic and fiscal policy stance of the whole euro area and individual countries. I can see that we need to have further differentiation among the countries, depending on the business cycle they are in and on the economic and growth conditions they are experiencing, but it is too early to say today because we do not yet have the figures from Eurostat upon which we will base the spring forecast that we will present in May.

As regards Greece, I would suggest that you attend the afternoon session at 3 p.m. when President Barroso will speak about Greece. We will adopt today, in our college meeting before 3 p.m., a communication on promoting growth and jobs in Greece, which is a very important document outlining ways and means in all policy areas and how we can enhance growth and job creation in Greece on the basis of the EU-IMF programme.

I would like to make one point concerning growth which is important because I know, Mrs Berès, that you are very concerned about this – as all of you and all of us are. I should like, if I may, to use my extra minute in this context because to my mind it is quite important. This point refers to the possibilities of reinforcing the capital base of the European Investment Bank.

With the EIB, the EU has a very powerful institution and instrument of its own for supporting growth and employment, not least in troubled times. The EIB, with a lending capacity several times the size of the World Bank, has been playing a key role in tackling the crisis since 2008, but it is reaching the limits of what it can do with its current capital base. To allow the EIB to do more for growth and jobs, its capital needs to be addressed and its capital base needs to be increased. In our view this should be done by its shareholders, in other words by the EU Member States. For instance, a capital increase of EUR 10 billion would allow the EIB to lend approximately EUR 60 billion, which in turn would attract other financing sources for a total investment of EUR 180 billion for new projects of infrastructure, innovation and so on.

In addition to this, the Commission and the EIB are currently looking at possible options for using the EU budget to leverage the EIB Group financing capacity through risk-sharing schemes, building on schemes already developed for research and innovation with project bonds for infrastructure as well as for small and medium-sized enterprises with the help of the Structural Funds.

So we are doing our part to look for innovative solutions to reinforce the lending capacity of the European Investment Bank. However, let me send a clear and constructive message to all EU Member States, which I trust Parliament can support. For the sake of sustainable growth and job creation we need more European cross-border and Community investment in infrastructure, energy and transport and in innovation, research and communications, and I therefore call on the EU Member States to provide, without any delay, additional capital to the European Investment Bank. I ask for your support for this very important objective.

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen (Verts/ALE). - You will definitely have that support, I think.

Commissioner Andor, sometimes the devil is in the detail, so please allow me to return to something very important that was raised by Mrs Regner and Mrs Schroedter that I do not think you answered sufficiently.

In Article 9 of the new Enforcement Directive – not in the directive as a whole but in Article 9 – there is a list of control measures that national authorities can use. There is also a small word preceding that list: it states that they can only use these control measures. This is a maximum list, an exhaustive list and a clear limitation.

So my question is, why do you want to make it an exhaustive list, and why do you not change the logic of the ECB instead of aligning with it when it comes to control measures?

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − The Enforcement Directive recognises the importance of national control measures and inspections in guaranteeing applicable working conditions for posted workers. However, the freedom to provide services must also be respected.

The Court of Justice decided that certain national control measures were proportionate in view of companies’ freedom to provide services, while others were not. In order to provide for legal certainty, the Enforcement Directive indicates clearly which control measures are proportionate and justified. New European electronic tools will make cooperation between Member States’ enforcement bodies more rapid and efficient. This will facilitate and improve controls. I therefore believe that the provision to which you refer is in line with the agreed objective of this exercise, namely improving the interpretation and the implementation of the existing directive without reversing Court of Justice case law.

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen (Verts/ALE). - Well I think that we disagree on that interpretation, but we can probably discuss that in the future in a follow-up.

Another ambiguity in this proposal arises in connection with the principle of joint and several liability, a principle that the Greens very much support. One question is: how do you foresee the implementation of that in countries that have collective agreements and where wages are not set by law?

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − I believe that the joint and several liability does not interfere with the question of collective agreements. This is about how various companies engage in cooperation by means of subcontracting. It is actually a way to guarantee that what is involved in various labour contracts will be delivered, even if the economic activity takes place in the form of posting in a Member State other than the home of the given company.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε σας άκουσα με πολύ προσοχή και πράγματι είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε την κινητικότητα των εργαζομένων που σκοπό έχει και την ενίσχυση των δεξιοτήτων ειδικά των νέων ανθρώπων. Είναι άλλο πράγμα, όμως, αυτή η πραγματικότητα και άλλο πράγμα η πραγματικότητα εκείνη που αναγκάζει νέους, σε κάποιες χώρες με σημαντικά προβλήματα, να εγκαταλείπουν τη χώρα τους γιατί η χώρα τους δεν προσφέρει καμία ευκαιρία για να εργαστούν, για να αναπτύξουν τη ζωή τους.

Είπατε ότι το μεσημέρι ο κ. Barosso θα μας κάνει ανακοινώσεις. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, όμως, τον περασμένο Δεκέμβριο έκανε επίσης μια ανακοίνωση όσον αφορά τις ευκαιρίες για τους νέους. Ανακοινώσατε και ομάδες δράσης για τους νέους. Δεν βλέπουμε όμως κάποια προστιθέμενη αξία αυτή την περίοδο - τους τέσσερις, πέντε τελευταίους μήνες που έχουν γίνει αυτές οι ανακοινώσεις. Ποιά είναι η προστιθέμενη αξία, κύριοι Επίτροποι, ποια είναι η συμβουλή σας στους νέους που αναζητούν προοπτική και ελπίδα; Να μείνουν στον τόπο τους, για παράδειγμα στην Ελλάδα, ή να φύγουν γιατί αυτή η περίοδος δεν επιτρέπει δυστυχώς την παροχή νέων ευκαιριών και νέων προοπτικών για τη νέα γενιά σε όλη την Ευρώπη. Πεντέμισι εκατομμύρια είναι οι άνεργοι σε όλη την Ευρώπη. Το ξέρετε καλύτερα από εμένα.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Emigration from the countries which felt the impact of the financial crisis is of course a problem, especially if this migration leads to other continents, because we very often find – in the case of Greece, and also Ireland and Portugal – that people prefer to go other continents, despite the geographical proximity of many vacancies in the countries in the more dynamic part of Europe.

That is why our efforts, including in the forthcoming employment package, are to make the European labour market more transparent and the jobs and vacancies that exist in Europe more accessible. This would also be done by developing the EURES programme, which helps with finding and understanding what opportunities exist in the European labour market.

There are practical developments. The action teams went to Athens as well as to the other seven capitals. They came back with concrete findings. We had an opportunity in Brussels to hold discussions with Prime Minister Papademos. I also went to Athens at the end of March and held discussions with several members of the government. For example, there are very practical opportunities now to develop not just training and apprenticeships but also a new programme for start-ups, which I discussed with Minister Diamantopoulou, and also to develop the social economy, which I discussed with Minister Koutroumanis.

These are just examples of how refocusing the use of the Structural Funds – the ESF in particular but not only the ESF – can very directly, concretely and urgently help the young people who are now unemployed or who just want to find new opportunities inside Greece.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το μοναδικό σημείο που θα επιθυμούσα να κατανοήσω είναι το εξής, διότι ήταν πολύ συγκεκριμένα αυτά που αναφέρατε. Υπενθυμίζω, όμως, ότι στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, έχουμε εκλογές σε είκοσι ημέρες, και όλοι έχουν την εξής απορία: γιατί αυτά τα εργαλεία που τώρα μας περιγράψατε δεν τα εφαρμόσαμε τα τελευταία δύο, δυόμισι χρόνια.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Very serious work has been undertaken in the recent period. Greece has been lagging behind with the implementation of the Structural Funds, and a lot of progress has been made over the last year regarding the Social Fund, for example, not least because of the contribution of the task force which the Commission sent to Greece. I agree with you that this could have helped earlier. There was only about a 12% or 13% implementation rate up to next June and now it is about double that. So a lot of progress has been made, but of course we cannot change the situation overnight.

 
  
MPphoto
 

  President. − My thanks to the Commission and to colleagues. My apologies to those who were not called.

That concludes Question Time.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΑΝΝΥ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

 

5. Fisk som en gemensam nytta (skriftlig förklaring)
Anföranden på video
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - H γραπτή δήλωση αριθ. 0047/2011σχετικά με τα ψάρια ως κοινό αγαθό

συγκέντρωσε τις υπογραφές μεγαλύτερου αριθμού βουλευτών από την απλή πλειοψηφία του Σώματος.

Κατόπιν τούτου θα διαβιβασθεί, σύμφωνα με το άρθρο 123 του Κανονισμού, στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί στα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση, ενώ τα ονόματα των υπογραφόντων θα δημοσιευθούν στα Συνοπτικά Πρακτικά.

 
  
MPphoto
 

  Guido Milana (S&D). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio gli onorevoli Arsenis, Patrão Neves e Romeva i Rueda e i loro assistenti per aver contribuito in maniera sostanziale al successo di questa iniziativa. Il pesce è un bene comune, poiché fornisce il 15% delle proteine ad oltre 3 miliardi di persone e la vita di oltre 500 milioni di persone dipende dalla pesca e dall'acquacoltura. Ciò lo rende un vero e proprio bene pubblico globale.

L'approvazione di questa dichiarazione indica alla Commissione un percorso preciso sulla necessità di rendere diffusa una condotta responsabile, sia tra le comunità dei pescatori sia nei comportamenti dei consumatori. Il dibattito sulla politica comune della pesca ha da oggi una ragione in più per sostenere azioni che facciano uscire la politica europea dal ristretto angolo sulle modalità del prelievo delle risorse e su una politica di regole tutte volte all'interno.

Al contrario, si suggerisce una strategia sul mare come luogo privilegiato per aumentare la sua capacità di riproduzione, sia nelle acque interne sia attraverso modalità innovative degli accordi di pesca con i paesi terzi. Del resto, tutto ciò non è solo la salvaguardia dell'ambiente e il mantenimento della biodiversità, ma anche pesca responsabile, sostenibilità economica e sociale, interesse preciso dei pescatori e della nostra economia.

 

6. Barn med Downs syndrom (skriftlig förklaring)
Anföranden på video
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η γραπτή δήλωση αριθ. 0052/2011 σχετικά με τα παιδιά που πάσχουν από το σύνδρομο Ντάουν συγκέντρωσε τις υπογραφές μεγαλύτερου αριθμού βουλευτών από την απλή πλειοψηφία του Σώματος.

Κατόπιν τούτου θα διαβιβασθεί, σύμφωνα με το άρθρο 123 του Κανονισμού, στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί στα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την παρούσα συνεδρίαση ενώ τα ονόματα των υπογραφόντων θα δημοσιευθούν στα Συνοπτικά Πρακτικά.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - În primul rând vreau să mulţumesc tuturor colegilor care ne-au susţinut, de asemenea vreau să mulţumesc celorlalţi autori, doamnei Dăncilă, doamnei Nicolai, domnului Tarabella şi domnului Ulmer, nu în ultimul rând vreau să mulţumesc tuturor asistentelor, asistenţilor care s-au implicat şi cred că prin mesajul pe care îl transmitem astăzi, atât de simplu şi, în acelaşi timp, încărcat de semnificaţie, Parlamentul European este solidar cu aceşti copii cu sindrom Down şi apără dreptul lor de a fi deplin integraţi într-o Uniune a diversităţii.

 

7. Omröstning
Anföranden på video
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο είναι οι ψηφοφορίες.

(Για τα αποτελέσματα και λοιπές πληροφορίες επί της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

7.1. Samordning av de sociala trygghetssystemen (A7-0043/2012 - Milan Cabrnoch)

7.2. Europeiska unionens anslutning till fördraget om vänskap och samarbete i Sydostasien (A7-0139/2012 - Elmar Brok) (omröstning)

7.3. Utkast till protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (godkännande) (A7-0065/2012 - Paulo Rangel) (omröstning)

7.4. Utkast till protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (samråd) (A7-0064/2012 - Paulo Rangel) (omröstning)

7.5. Sammanhållningspolitikens roll i Europeiska unionens yttersta randområden i samband med Europa 2020-strategin (A7-0084/2012 - Nuno Teixeira) (omröstning)

7.6. De mänskliga rättigheterna i världen och Europeiska unionens politik på området (A7-0086/2012 - Richard Howitt) (omröstning)
 

- μετά την ψηφοφορία επί της παραγράφου 101:

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, dopo il paragrafo 101 chiedo che sia inserito il seguente paragrafo:

"Ritiene che tra i diritti della donna vi è anche quello alla maternità, e prende atto che spesso tale diritto è compromesso da condizioni socio-economiche che inducono la donna ad interrompere la gravidanza. Chiede dunque azioni di sostegno da parte degli Stati membri per supportare la maternità aiutando la donna a rimuovere le cause che la inducono ad interrompere la gravidanza, ove queste siano di natura socio-economica.

Auspica per il futuro una specifica attenzione da rivolgere anche ai diritti del nascituro."

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία δεν κρατείται)

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, nel rispetto dell'Aula, volevo solo osservare che anche chi si è alzato (per opporsi alla presa in cosiderazione dell'emendamento orale proposto) è stato un embrione.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Δεν επανερχόμαστε στη συζήτηση.

- Πριν από την ψηφοφορία της παραγράφου 112:

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares (Verts/ALE). - Madam President, this is an addition to paragraph 112. I will read it in English:

‘Welcomes the fact that the EU has been very supportive of capacity-building activities for indigenous peoples at the UN; underlines that enhancing indigenous representatives’ efficiency during UN events is essential by supporting adequate logistics, documentation and information; calls on the EU to continue this support;’

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία κρατείται)

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 

8. Högtidligt möte - Jordanien
Anföranden på video
MPphoto
 

  Der Präsident. − Majestät, im Namen aller Abgeordneten des Europäischen Parlaments heiße ich Sie herzlich hier in Straßburg willkommen. Es ist ganz sicher eine große Ehre für uns, dass Sie heute bereits zum dritten Mal das Europäische Parlament besuchen. Damit zeigen Sie uns Ihre Freundschaft und Ihr Vertrauen.

Majestät, vor etwas mehr als einem Jahr begann hoffnungsvoll der arabische Frühling. Der Wunsch nach Demokratie, sozialer Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit hat sich einmal mehr als ein universeller Wunsch erwiesen. Sie, Majestät, haben sich im Gegensatz zu anderen weise dafür entschieden, dem Ruf des jordanischen Volkes Gehör zu schenken. Sie haben Ihr Land auf den Weg politischer und wirtschaftlicher Reformen gebracht. Wir europäischen Volksvertreter wollen dem jordanischen Volk in dieser Transformationsphase Freund und Partner sein. Wir wollen Ihnen sowohl bei tiefgreifenden wirtschaftlichen Reformen als auch bei einer echten politischen Öffnung zur Seite stehen.

In Ihrer Rede an das jordanische Volk am 12. Juni 2011 haben Sie sich für die Durchführung von Parlamentswahlen ausgesprochen, unter Beteiligung repräsentativer und aktiver Parteien, aus denen auf der Basis der parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse eine Regierung hervorgehen soll. Wir begrüßen, dass Sie sich so klar zu den Prinzipien der parlamentarischen Demokratie und des Rechtsstaats bekannt haben. Das wird ein Bollwerk werden gegen Verzweiflung, gegen Enttäuschung, gegen Extremismus und gegen Gewalt.

Ihre Rede hat naturgemäß große Erwartungen bei den Bürgerinnen und Bürgern Ihres Landes geweckt. Als Freunde und Partner werden wir Sie darin unterstützen, den Worten Taten folgen zu lassen und das Reformversprechen zu erfüllen. Für Europa ist Jordanien ein Land, mit dem wir uns in tiefer Freundschaft verbunden fühlen. Ihr persönliches Engagement – gerade in den letzten Wochen –, zwischen Israelis und Palästinensern zu vermitteln, beide Seiten wieder an den Verhandlungstisch zurückzubringen, hat uns darin bestätigt, in Ihnen einen Verbündeten im Kampf für Diplomatie und Demokratie, für Frieden und Freiheit zu sehen.

Majestät, wir freuen uns auf Ihre Rede!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Abdullah II, King of the Hashemite Kingdom of Jordan. − Mr President, distinguished Members of the European Parliament, thank you all for your warm welcome. The ties between Jordan and Europe are anchored in rock. It is more than our mutual interest in the prosperity and security of our multi-regional neighbourhood. It is our shared belief in the kind of neighbourhood it should be – the kind of neighbourhood our people deserve, rich in human dignity and freedom, powered by opportunity and progress, and secured by peace. It is to talk about our neighbourhood and future that I join you today.

My friends, a long spring is unfolding in the Arab world. It will not be over in a season, not even in a year. Our societies are facing the challenge of moving from protests to programmes, from criticism to national strategies. Different countries will take different paths. In some countries debate and consensus are in the air. Elsewhere, we are seeing the winds of division and reaction, bringing instability, violence and a region-wide cost. There are outside actors that seek to take advantage of discord. The risks and uncertainties are real.

But I speak for millions when I say the Arab world is awake, and positive challenge is on the move. The signs were already there for those who wanted to see them. For a decade or more, people across the region have been raising questions, nurturing aspirations, seeking meaningful reform and empowering civil society, especially women and our digitally-connected, globally-aware youth.

Events added to the urgency. Global crises in finance, food and energy seriously hurt our economies. Arab families who sacrificed to educate their children have seen their sons and daughters leave school, prepared for jobs that simply are not there. Today, my region faces the highest youth unemployment of any region. Some have called it a ‘generation in waiting’. It is 100 million strong, the largest youth cohort in our history. I know that youth concerns are important here in Europe as well. Our regions have different demographics, but in one statistic they are the same: today’s young people are 100% of our future and we cannot afford to let a single young citizen wait in vain.

This reality drives Jordan’s approach to the Arab Spring. We have embraced it as an opportunity to push past road blocks that have slowed reform in the past. And last year we took immediate steps to engage in a national dialogue to build consensus on concrete actions. An early focus has been the Constitution, the foundation of our political system. Last September, after recommendations by a national committee, one third of the entire document was amended: new constitutional provisions, wider representation, strengthened political parties, protection of civil rights and freedoms, an enhanced separation of powers.

Other milestones include new laws on political parties and municipal and national elections as well as legislation for the new constitutional court and independent elections commission, and our next tests will be municipal and parliamentary elections. As guarantor of the political reform process, I have urged both government and parliament to keep to the agreed timeline and finalise the remaining legislation as quickly as possible, without sacrificing the inclusive nature of our process.

Only we, all Jordanians, can build Jordan’s future, and we must do so in such a way that our country remains a secure, safe haven in spite of a region becoming more turbulent around us, in spite of economic threats, in spite of neighbouring crises. This path demands consensus-based reform, based on structural, comprehensive change – political, legal, economic and social – respecting the rights and freedoms of all our citizens. In the process Jordan can set a regional model of peaceful political evolution and democratisation.

I am confident that 2012 will be a year of key political reform in Jordan. Among the most important steps is building the robust political party life that parliamentary government requires. We know that it is not one election but the next and the next and all those that follow which show that a system is working.

We greatly value the EU’s recognition of our reform path. Just two months ago the new EU-Jordan Task Force met in Amman to discuss key programmes which will support our reform priorities: democratic institutions, civil society, job creation, local economic development, human assistance and more. Next month marks ten years since our Association Agreement went into force, opening markets and job opportunities on both sides. I hope these opportunities, now strengthened by our advanced status partnership, will further blossom in the years ahead.

Jordan has pursued its domestic goals despite regional conflict but, my friends, peace must come if our region is to thrive and be secure. We cannot afford one more generation in waiting for a Palestinian state.

(Applause)

Ten years ago the Arab states spoke in a united voice on behalf of a just peace. We made the decision to look forward, not back; to seek agreement and to offer acceptance. The Arab Peace Initiative has been recognised by every major friend of peace in the world, including the EU and other members of the Quartet. We need Israel to engage.

The Arab Peace Initiative is based on the only possible solution: two states, side by side, in dignity and self-determination – a sovereign, viable and independent Palestine on the 1967 borders with East Jerusalem as its capital …

(Applause)

and collective peace and security guarantees for Israel …

(Applause)

and a final settlement in accordance with UN resolutions, and the agreed resolution of all final status issues. This initiative went even beyond offering Israel peace and normal relations with all its Arab neighbours. The entire Muslim world endorsed it. What has been on the table for the past ten years is a 57-state solution.

Some political elements point to the change in the Arab world and tell the Israeli people that negotiations can wait. There is no time to wait. The Arab Spring is rooted in a profound call for human respect. No affront is felt more deeply than the Israeli occupation. The longer Palestinian suffering endures, the longer settlement-building continues, the greater the frustrations, dangers and unknowns. If we cross the line where the two-state solution is no longer possible, Israel will be further than ever from real security and it would take decades, even generations, for peace to regain the initiative.

Jordan sees an effective peace process as a moral duty and a strategic interest, and we continue to pursue results. This year in Amman we succeeded in getting negotiators back to the table several times. We would not have been able to do so without the magnificent work of European diplomacy, energising contacts, mobilising support, keeping up the pressure for peace and, most important, keeping hope alive. Indeed over the past two years the European Union has been an invaluable friend to those on both sides working for peace in the Middle East.

The exploratory talks in Amman were baby steps, giving the parties an opportunity to resume bilateral contacts. Now the process needs a quantum leap forward – and EU partnership is vital. The EU has taken a principled stand for a just, two-state solution, and against the settlement-building that is obstructing progress. You understand the global risks of continued conflict and the global benefits of peace. You have tremendous credibility for your experience in building democratic institutions, security and trust. I hope you can bring all this to bear in the days ahead.

My friends, many peoples, one neighbourhood – and one future. This is the challenge for Europe and the Middle East, and it is our strength. Together we face immense issues – economic, political, peace. The solutions are complex and the path forward difficult. But together we have the will and the wisdom to reach the goals we seek. And together we can succeed.

(The House accorded the speaker a standing ovation)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Majestät, vielen Dank für Ihre Rede, vielen Dank für Ihre Worte. Ich glaube, der Beifall der Kolleginnen und Kollegen im Hause hat gezeigt, dass es eine große Übereinstimmung zwischen dem gibt, was Sie uns als Ihre Linie vorgetragen haben, und dem, was das Europäische Parlament im Rahmen der Zusammenarbeit nicht nur zwischen Jordanien und dem Europäischen Parlament sieht, sondern auch in Bezug auf die Rolle, die Ihr Land in der gesamten Region spielen kann und von der wir glauben, dass sie entscheidend ist. Das ist auch in Ihren Worten zum Ausdruck gekommen, insbesondere, als Sie noch einmal auf Ihre Vermittlerrolle zwischen Israel und Palästina hingewiesen haben. Wir danken Ihnen für Ihre Anwesenheit. Wir danken Ihnen für Ihre Worte. Ich will nochmals zum Ausdruck bringen, was auch im Beifall sichtbar wurde: Wir setzen bei der Entwicklung einer friedlichen, wirtschaftlich nachhaltigen, demokratischen und sozial gerechten Entwicklung in der gesamten Region als Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen Europa und dem Nahen Osten ganz stark auf Sie und Ihr Land. Herzlichen Dank!

(Beifall)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΑΝΝΥ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

 

9. Omröstning (fortsättning)
Anföranden på video
 

συνεχίζεται η ψηφοφορία

 

9.1. Förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Azerbajdzjan (A7-0071/2012 - Anneli Jäätteenmäki) (omröstning)
 

- πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 1:

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE). - Madam President, to avoid any equivocal misunderstanding, I propose inserting one word in the sentence on the withdrawal of armed forces from around Nagorno-Karabakh. That is to insert after ‘surrounding Nagorno-Karabakh’ the clarifying point ‘at first’. Please do not refuse transparency.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki, rapporteur. − Madam President, I do not agree with Mr Landsbergis. I think that the normal text is correct.

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία κρατείται)

 

9.2. Förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Armenien (A7-0079/2012 - Tomasz Piotr Poręba) (omröstning)
 

Η ώρα των ψηφοφοριών έληξε.

 

10. Röstförklaringar
Anföranden på video
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση : Milan Cabrnoch (A7-0043/2012)

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, I have voted in favour of this report for the coordination of social security systems across the EU, as it introduces the necessary updates and amendments – ones that have already been introduced at national level – to the existing EU legislation. Whilst it is primarily a technical report, it clarifies the social security situation of those who pursue activities in different Member States. Similarly, it details how unemployment benefits would be distributed to self-employed individuals active in several Member States. These are both important measures that will facilitate the free movement of labour, which is an integral part of the single market.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Pani Przewodnicząca! Popieram sprawozdanie. Obecne realia społeczno-gospodarcze w Europie wymagają podjęcia zmian w ustawodawstwie państw członkowskich w zakresie zabezpieczenia społecznego. Szczególnie w obliczu coraz większej transgranicznej mobilności obywateli regulacje na poziomie krajowym powinny być skoordynowane. Ważnym zapisem jest zatem określenie tzw. „znacznej części pracy” w odniesieniu do osób zmieniających pracodawców w różnych państwach członkowskich. Sprawozdanie porusza również kwestię zasiłków dla bezrobotnych w odniesieniu do osób wykonujących pracę na własny rachunek. Uwzględnia także sprawy dotyczące świadczenia pracy przez członków załóg lotniczych. W kwestii proceduralnej pozytywnym rozwiązaniem było sporządzenie sprawozdania i poprawek równolegle z negocjacjami w Radzie, co umożliwia osiągnięcie porozumienia w pierwszym czytaniu.

 
  
MPphoto
 

  Marek Józef Gróbarczyk (ECR). - Pani Przewodnicząca! Poparłem to sprawozdanie, ponieważ ma ono ogromne znaczenie dla zabezpieczenia przyszłości mieszkańców Unii Europejskiej. Wielokrotnie zwracano uwagę na sytuację załóg samolotów, ale znacznie większy problem stanowią marynarze pracujący na morzu, którzy niejednokrotnie pozbawieni są całkowicie zabezpieczeń społecznych. Nagminnym przykładem jest zatrudnianie marynarzy przez armatorów unijnych w niedopuszczalny sposób, niejednokrotnie na warunkach rodem z krajów Trzeciego Świata. Brak wspólnotowych i obligatoryjnych rozwiązań doprowadził do patologicznych sytuacji, wykluczających marynarzy z systemu ubezpieczeń społecznych. Zawód marynarza ma – ze względu na swój niebezpieczny i niezwykle trudny charakter – szczególną rolę, którą powinny zabezpieczyć przede wszystkim poszczególne kraje, ale również Parlament Europejski. Brak takich rozwiązań to przykład nierównego traktowania obywateli Unii Europejskiej, który wymaga pilnej interwencji.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, the current scheme against the sovereignty of the democratic nation state comes not from armed revolutionaries but from well-intentioned liberals. Its inspiration is drawn not from Lenin but from Lennon. Imagine there’s no countries, it isn’t hard to do.

Well, here is one consequence that would come from there being no countries: there would be no welfare states. The whole basis of social security is discrimination on the basis of nationality. There are many more needy people in the world than even the most needy citizens of EU Member States. The only moral justification for not giving the whole of our tax revenues to more desperate populations in poorer parts of the world is that we discriminate on the basis of nationality. In this report you have the basis of effacing that distinction and thereby doing away with the origin of national states in their recognised form.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). - A tagállamok szociális biztonsági rendszerének koordinációja nagyban elősegíti a polgárok EU-n belüli szabad mozgását. A 70-es évektől kezdődően ez volt az az eszköz, amely egy másik tagállamban való munkavállalást vagy letelepedést a gyakorlatban is lehetővé tette. Az időszakok összesítésének elve például nem más, mint az egyesült Európa és a belső piac létének elismerése. A nemzeti jogszabályok azonban folyamatosan változnak, ezért elkerülhetetlen a szabályozás folyamatos hozzáigazítása a polgárok szükségleteihez, igényeihez. Nekünk, a polgárok által közvetlenül választott képviselőknek nagy figyelmet kell fordítanunk a Bizottság által javasolt módosításokra, adott esetben pedig nem szabad haboznunk a megfelelő kiegészítések megtételével. Most is ez történt, ezért üdvözlöm képviselő kollegám jelentését, amely jól rávilágít a Bizottság javaslatának néhány problémás pontjára.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Madam President, I voted in favour of this report on the coordination of social security. The report is a very technical one, but I believe that the outcome of the proposal put forward would be positive. I believe that the updates made to the Regulation are worthwhile, given the constant changes to Member States’ national social security legislation and the huge increases in the cross-border mobility of our citizens.

The report ultimately gives clarification of the rules to those working across various Member States, including legislation for aircrew members and rules on unemployment benefits for cross-border self-employed workers. Clarification of these rules can only be a good thing for the single market. However, social security provision must ultimately remain a matter for the individual Member States.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Frau Präsidentin! Auch ich habe für den Bericht gestimmt.

Gegenstand des Vorschlags ist die Aktualisierung der Verordnungen 882/2004 und 987/2009, die in regelmäßigen Abständen durchgeführt wird, um eine angemessene Koordinierung der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit auf EU-Ebene zu gewährleisten. Hauptgrund dieser ständigen Aktualisierung ist auch die Annahme der EU-Bürgerschaft durch unsere Bürger. Ein Kennzeichen dafür ist die steigende Mobilität. Die Bürger der Europäischen Union nehmen diese als Arbeits- und Wohnort wahr, und es ist nicht mehr ungewöhnlich, dass man zwischen den Mitgliedstaaten seinen Wohn- und Arbeitsort wechselt. Ich denke, diese Probleme zu lösen, ist eine positive Herausforderung. Genau das will dieser Bericht tun. Und ich lege auch Wert darauf, dass dies nicht die letzte Aktualisierung des Berichts sein wird.

 
  
MPphoto
 

  David Campbell Bannerman (ECR). - Madam President, I voted against this report because I do not believe that the EU should be involved in social security matters. I think it is trespassing on international responsibilities, and it seems to be a world away from the trade agreement that the EU is meant to be about.

I am particularly concerned about one aspect. I was self-employed myself: I ran a consultancy. This report refers to paying unemployment benefits to the self-employed throughout the EU. This again is undermining our flexible economy. In Britain, when you are self-employed, you do things your own way and it gives people a lot of freedom. I think that is undermining this freedom.

This report may be about technical matters but I am totally against it on principle. The EU should keep out of social security, pension and benefit matters.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Madam President, I think that many people across the House will welcome the parts of the report that refer to cross-border coordination and mobility with a view to enabling workers to work throughout the single market. However, I think we all have to look at our social security systems. Unfortunately, they have got to a stage where they are no longer a safety net to help those who – through no fault of their own – cannot help themselves, but in some ways they are actually acting as a barrier to people getting back to work. This is because the salaries that they can command are sometimes actually less than what they can get on benefits. We have to make sure that social security systems return to a situation where they are really providing a hand up rather than a hand out.

I think that the other thing we have to be very careful about is to ensure that this is not a slippery slope for Member States to start funding deficits in other Member States and for workers who cannot get a job in one country to move to another country and simply claim benefits with no intention of ever working in that country. As long as we have those provisions, we can cautiously welcome this report.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE). - Madam President, in these times of austerity, I think we all have to be sensitive to the social security needs of citizens in many of our countries. For that reason I could not bring myself to vote against this report, so I abstained.

The reason I abstained is that there are issues of concern to Ireland contained in this report which have not yet been addressed and, while they are outstanding, I think it would make it difficult in the light of subsidiarity to fully support this report in its current format.

That in general was the reservation which I wished to express, not that there should not be solidarity with people who are in need – I strongly support that sort of approach.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore della presente proposta poiché mira ad aggiornare i regolamenti del 2004 e del 2009 in modo da adattare le modifiche della legislazione nazionale degli Stati membri in materia di sicurezza sociale e restare al passo con i cambiamenti della realtà sociale che incidono sul coordinamento dei sistemi di sicurezza stessi.

La presenta proposta ingloba anche proposte della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la cui finalità è migliorare, modernizzare e acquisire tutto ciò, conformemente a quanto stabilito all'articolo 72, lettera f), del regolamento precedente.

Le modifiche contenute nella presente proposta intendono infatti garantire la certezza del diritto per i soggetti interessati e inoltre mirano ad assicurare un opportuno coordinamento a livello dell'Unione europea dei sistemi di sicurezza sociale e nazionale. Riflette inoltre le modifiche normative intervenute a livello nazionale, ed era necessario approvarla perché tiene conto dei recenti sviluppi in materia di mobilità transfrontaliera che incidono sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

 
  
  

Σύσταση : Elmar Brok (A7-0139/2012)

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Frau Präsidentin! Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt, schlicht und einfach deswegen, weil ein Aspekt, den der Kollege Silvestris schon in die Debatte eingebracht hat, zu kurz kommt. Einerseits kommt nämlich der Aspekt des Schutzes des Grundrechts auf Leben – und zwar von der natürlichen Empfängnis bis zum natürlichen Tod – bei einem so grundlegenden Bericht über Menschenrechte so gut wie überhaupt nicht vor. Andererseits kommt die Frage des Grundrechts auf Freiheit der Religionsausübung insbesondere dort, wo sie für Christen bedroht ist, im Bericht ebenfalls zu kurz.

Das fundamentalste Recht, das Europa entwickelt hat, ist die Anerkennung des Rechts auf Leben. Und dieses Recht auf Leben beginnt mit der natürlichen Empfängnis und endet mit dem natürlichen Tod. Ein Mensch hat dazwischen das Recht, auf der Welt zu sein. Und dieses Grundrecht wird im Bericht nicht einmal angesprochen. Da hat der Kollege Silvestris gestern meiner Ansicht nach einen sehr wunden Punkt berührt. So sehr ich auch die anderen Ausführungen des Berichts grundsätzlich teile, auf diesen Mangel des Berichts muss hingewiesen werden. Deswegen habe ich gegen diesen Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, the report rightly recognises the important role that the EU could play in promoting respect for human rights across the world and through its various policies. Nevertheless, I have deep concerns about the references the report has made, particularly in accusing my Member State – the UK – of adopting an obstructionist attitude concerning the EU’s accession to the European Convention on Human Rights.

The UK’s main point is that, whilst we support the Convention, we should make sure that we focus on real human rights abuses, as opposed to legal loopholes that many are exploiting.

Currently the UK is being prevented from dealing with suspected terrorists and those inciting racial hatred as a result of the disproportionate emphasis in the ECHR on the right to family life. It seems a little illogical to be holding ourselves up as the global standard when we have not got the detail right in our own institutions.

Post-9/11, we have had to look carefully at the processes and mechanisms that we are using. We are still not there. We need to ensure that they really are fit for purpose, then we can look to influence human rights policy in the rest of the world. In the meantime, I have abstained.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, liberties, as Aldous Huxley wrote, are not given, they are taken. He was of course writing in the British political tradition where civic freedoms and political rights are seen as legal entitlements that come from specific moments and specific contracts – the Great Charter, the Bill of Rights, or whatever. They are not seen as imminent, inherent or universal.

The problem with that alternative vision is the lack of enforcement mechanisms. If rights are just assumed to be there for everybody rather than being enforced by elected representatives, they can be the finest and noblest principles in the world and, without the means to enforce them, they are meaningless. Look at the constitution of East Germany or the constitution of Czechoslovakia or the Soviet Union. There you see all these fine, high-minded freedoms and yet, as the peoples of those unhappy states realised, without democratic accountability, it is not worth the paper it is written on.

I will close by quoting Benjamin Disraeli, one of the few times the old adventurer got something spot on, when he said, ‘To the liberalism they profess, I prefer the liberties we enjoy, to the Rights of Man, the rights of Englishmen.’

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, la credibilità dell'Unione europea a livello internazionale e l'efficacia delle sue politiche in materia di diritti dell'uomo passano sicuramente attraverso la condanna di violazioni e abusi commessi nel quadro e al di fuori dei conflitti armati, del mancato rispetto delle donne, dei minori, in generale dei più deboli, e delle persecuzioni basate sulle religioni o sul credo, ma è di assoluta importanza anche evitare la disparità dei criteri tra la politica dell'Unione europea in materia di diritti umani e le altre politiche esterne, favorendo così la democratizzazione e sostenendo la lotta alle disuguaglianze sociali, specie in tempi di crisi economica come quelli attuali.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Madam President, I think actions must now match the fine words of this Parliament if it is not to make a mockery of itself.

The report recommends that whenever a gross breach of human rights is committed by a partner country with which there is an international agreement, such as the Partnership and Cooperation Agreement, the EU should take bolder steps, including possible temporary suspension of the agreement.

Surely this is the case with Kazakhstan, where 37 oil workers are currently facing show trials for their alleged responsibility in the tragic events in Zhanaozen last year. Members of the Zhanaozen-2011 Committee have said that several defendants in that trial had given false testimony under torture and under threats to their families, including Rosa Tuletaeva, who says that police hung her up by her hair and threatened her family, and Tanatar Kaliev, who claims he was beaten while in KNB detention and that his son was threatened.

Finally, Vadim Kuramshin is currently before the court as we speak. He is one of the country’s foremost human rights defenders; he has already spent more than 10 years in jail as a result of his courageous defence of prisoners’ rights and struggle for social justice. He was arrested on trumped-up charges at the moment that he was going to a press conference to reveal corruption in the general prosecutor’s office. He and the others should be released immediately.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, hristós anésti. Äänestin tämän tärkeän mietinnön puolesta. Demokratia, oikeusvaltio, oikeus ja vastuullisuus ovat ihmisoikeuksien, perusvapauksien, suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon paras tae.

Euroopan unionin tulee pyrkiä entistä uskottavammaksi toimijaksi kolmansissa maissa. Tämä vaatii sisä- ja ulkopolitiikan välistä johdonmukaisuutta. Peräänkuulutan entistä tarkempaa kaksinaismoraalin välttämistä. Jokainen maa tulee nähdä omana kokonaisuutenaan, siksi Euroopan ulkosuhdepalvelun tulisi laatia ihmisoikeuksia koskevia maakohtaisia strategioita.

Peräänkuulutan myös EU:n ihmisoikeusulkopolitiikalta kokonaisvaltaisuutta. Vapaat ja rehelliset vaalit ovat vasta ensimmäinen askel demokratiaan siirtymisessä. Euroopan on oltava tukemassa demokratiakehitystä. Demokratiaan ei voida kuitenkaan pakottaa ulkoa käsin, vaan sen on synnyttävä aina kansan tahdosta. Euroopassa on ryhdyttävä toimiin, jotta kansalaisoikeudet ja perusvapaudet eivät vaarannu tai heikenny talouskriisin takia.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Madam President, promoting human rights is an essential part of British foreign policy. EU Member States must ensure that human rights and international law are respected throughout the world.

This report identifies a number of key challenges. It condemns prosecution on the basis of religion, nationality or membership of a minority, or sexual orientation, it raises crucial issues related to women, such as forced marriages and female genital mutilation, and it underlines the importance of supporting a free and fair media as well as standing up for human rights defenders.

Yet, in a report on some of the world’s worst human rights abuses, I am shocked at the two countries which the rapporteur has decided to name and shame. Does the report criticise Belarus, Burma, Cuba perhaps? No, it chooses instead to deplore the attitude of the UK and France on EU accession to the ECHR. Until the rapporteur gets his priorities straight on which countries are really obstacles to human rights, I cannot support this report.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Konštatujem, že presadzovanie doložiek o ľudských právach v rámci dohôd o partnerstve, ale aj dohodách o voľnom obchode sa využívajú zo strany EÚ len veľmi striedmo a nesystematicky. Za ďalší znepokojujúci trend vo svete, proti ktorému musí Európska únia jasne zakročiť, považujem porušovanie slobody náboženského vyznania a viery, čo úzko súvisí so šírením neznášanlivosti, potom násilia voči členom náboženských komunít a menšín. Netreba sa báť nahlas vysloviť, že medzi obete patria aj kresťania vo svete. A tiež by som chcel poukázať na nekonzistentnosť prístupu Európskej únie k ochrane ľudského života, ktorá sa prejavuje napríklad tým, že EÚ odsudzuje kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie, medzi ktoré patria vynútené potraty a vynútená sterilizácia, pričom EÚ zároveň finančne podporuje programy zamerané na tzv. sexuálne a reprodukčné zdravie, ktoré zahŕňajú aj vykonávanie prerušenia tehotenstva, čiže potratov. Je smutné, že práve takéto programy predstavujú značnú časť politiky EÚ, a preto som tento report nemohol podporiť.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). - Pani Przewodnicząca! Nie mogłem poprzeć tego sprawozdania, choć jest w nim szereg interesujących, ważnych i potrzebnych sformułowań. Wszyscy jesteśmy za prawami człowieka, ale diabeł siedzi w szczegółach i oczywiście mają rację ci z moich przedmówców, którzy wskazywali, że w sprawozdaniu tym są pewne dość niebezpieczne propozycje i pewne furtki, gdzie pod szyldem praw człowieka tak naprawdę zmierza się do ograniczania wręcz praw niektórych ludzi. Boję się też podwójnych standardów, które występują w tym sprawozdaniu, boję się sytuacji, w której Unia Europejska narzuca pewne działania, zupełnie abstrahując od kontekstu kulturowego i cywilizacyjnego. Przed tym przestrzegam. W kwestii ochrony życia, aborcji mam zdanie podobne do stanowiska posła Mikolášika.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, a seguito dell'approvazione della relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia e della risoluzione sul sostegno dell'Unione europea alla Corte penale internazionale, il Parlamento europeo si è impegnato ad agire in maniera coerente e in conformità con gli obblighi comunitari in materia di tutela dei diritti umani. In questa direzione, un importante passo in avanti sarà fatto tramite l'implementazione delle strategie nazionali già predisposte nei mesi scorsi.

Concordo con la proposta dell'onorevole Howitt di invitare la Commissione a inserire nel regolamento del 2005 del Consiglio, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura ecc., una clausola di uso finale "a scopo di tortura". Questa consentirebbe agli Stati membri di acquisire informazioni dettagliate e decidere se bloccare o meno l'esportazione delle merci e sostanze in oggetto.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Madam President, the United Kingdom has a strong record on the protection of human rights, but I want to focus on one aspect of human rights which I think is increasingly coming under threat, and that is freedom of religious expression.

We hear of Christians being punished by employers for expressing their faith, or Christian businesses being fined for holding to their Christian principles in how they conduct their affairs. It is quite clear that what is happening is a relentless orchestrated campaign to remove or at least to silence the manifestation of the Christian message in today’s society.

Last week Lord Carey, a former Archbishop of Canterbury, said in a written submission to the European Court of Human Rights that Christians are being vilified by the British courts and driven underground. It is my hope that in September, when faced with the opportunity to stand up for Christian rights in landmark cases before the European Court, Europe’s judges will do just that.

Many judgments are based on the grounds of equality law, and equality seems to protect all minority groups except for Christians in what is sometimes a skewed and perverse interpretation of the term.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE). - Mr President, I wish to say that I voted against the second part of Amendment 93, although I normally vote for sexual and reproductive health and have already put an explanation on the record of this Parliament regarding where I draw the line between that and sexual and reproductive health and rights, including abortion. However, I abstained in this case because I did not think it was necessary to stress, in particular, the need to promote sexual and reproductive health, having already dealt in the first part with the need for adequate gynaecological and obstetric care, as defined by the WHO.

I did not understand why this was taken out in particular, but I would also have thought that anybody sensitive to human rights issues in this House would look at the genocidal destruction of women, one hundred million of whom are missing from the population as a result of gender-based abortion. Surely that is something we are all against. Are human rights only politically-correct human rights, or are we against women being destroyed because they are women? Where is the socialist and liberal voice in this House on this gendercide? Why are people so quiet about this? Why are women being destroyed because they are women, and where are the voices of those who say that they are interested in human rights?

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, on erittäin tärkeätä, että Euroopan unioni selkeästi seisoo oman sitoumuksensa takana ja puolustaa ihmisoikeuksia kaikissa tilanteissa ja jokaisen ihmisen oikeutta elämään. Valitettavasti tällainen vahva pro life -näkemys ei tule tarpeeksi selvästi tästä mietinnöstä esille. Monissa kohdissa oli myös sellaisia elementtejä, jotka eivät vahvistaneet nimenomaan ihmisoikeusulottuvuutta.

Joka tapauksessa tämä mietintö on parempi kuin ei mitään. On hyvä, että aika ajoin me pysähdymme näitten meille tärkeiden asioiden ääreen ja yritämme löytää yhtenäisen sävelen ihmisoikeuksien viemiseksi eteenpäin niissä maissa, jotka eivät vielä ihmisoikeuksia tunne. Euroopan pitää myös omalta osaltaan olla uskottavampi omissa toimissaan. Meillä on edelleenkin Euroopan unionin sisällä monia ihmisiä, jotka elävät vailla ihmisoikeuksia. Romanit ovat yksi esimerkki tästä monelta osin. Niinpä meidän pitää olla selkeämmin ja vahvemmin toimimassa sen puolesta, että minkäänlaista ihmisoikeusloukkausta ei tapahtuisi myöskään Euroopan unionin sisällä.

Haluan vielä loppuun todeta, että myös uskonnolliset, erityisesti kristityt, vähemmistöt ovat jääneet huomioimatta. Monet niistä kokevat tällä hetkellä varsinkin Lähi-idässä, että heidän ihmisoikeuksiaan poljetaan. Esittelijä olisi voinut ottaa vahvemmin myös tämän ulottuvuuden huomioon.

 
  
MPphoto
 

  David Campbell Bannerman (ECR). - Madam President, I abstained on this report, not because I do not believe in human rights – I very much do – but because Conservative MEPs and I all feel that human rights are really about balance and getting the balance right. I have to say that my colleague who wrote this report, Richard Howitt, did not show much balance when he supported the rights of illegal travellers on illegal pitches at Dale Farm, whilst ignoring the rights of those local people who were so badly affected by them. That showed contempt for the rule of law.

I am concerned that there is also a lack of balance in this report over things such as the European Convention on Human Rights. Just yesterday, the British Government acted – quite rightly – to arrest Abu Qatada, who is an alleged terrorist and a man who has actually praised the hijackers of 9/11, after eight years. It took eight years to do that because of human rights legislation. This report supports that move towards the EU Convention on Human Rights and EU support for it.

So, let us get the balance right. Human rights are good, but if the balance is not correct, it weakens the whole case for them.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Madame la Présidente, il y a quelque chose de gênant dans le rapport de M. Howitt, ainsi qu'un certain nombre d'orateurs l'ont souligné. Indépendamment des questions de fond comme le droit à la vie, il y a le fait que l'on promeut les droits de l'homme un peu partout dans le monde au lieu, en quelque sorte, de balayer devant notre porte.

Dans mon pays par exemple, la France, la liberté d'expression dont le rapport se fait l'avocat se restreint singulièrement. Elle se restreint en histoire, au motif que l'on interdit la contestation de crimes contre l'humanité en vertu de décisions dans lesquelles un certain nombre de juges auraient dû figurer parmi les accusés. La liberté de recherche en histoire est pratiquement inexistante en ce qui concerne la deuxième guerre mondiale et un certain nombre d'autres drames de l'histoire contemporaine.

Il en va de même en politique. On n'a plus le droit de contester l'immigration et si l'on en parle pour autre chose que pour en dire du bien, on s'expose à être poursuivi, jugé ou, condamné plus ou moins sévèrement sous le prétexte d'incitation à la haine raciale, ce qui n'a évidemment rien à voir avec le fait de parler librement du problème de l'immigration.

Il en va de même aujourd'hui, enfin, en morale. Ceux qui préfèrent la famille composée d'un papa et d'une maman aux unions homosexuelles courent le risque – et ce risque, un député français, de la majorité actuelle, l'a subi – d'être traduit devant les tribunaux et d'être condamné lourdement aussi.

Je pense par conséquent que nous ferions mieux de balayer devant notre porte plutôt que de prétendre donner des leçons au monde entier.

 
  
  

Έκθεση : Anneli Jäätteenmäki (A7-0071/2012)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, the Nagorno-Karabakh conflict is sometimes spoken of as a frozen war, but I am not sure that is the right metaphor. It implies a stability that is not there. It would be better to think of it as some kind of infection under the skin that festers and poisons the surrounding region. It does not just prejudice relations between Armenia and Azerbaijan, it is also prejudicing relations between Armenia and Turkey – indeed also with Iran, with Russia and not least with the European Union. It is extraordinary that so many years have passed without this issue being resolved.

It is not for want of trying. Virtually every international organisation has tried to mediate some sort of settlement. I just wonder whether the reason that we have not been able to reach an equitable and lasting peace is because the international mediation, run as it is by international diplomats, is based around the idea of multinational states and existing territorial borders.

A while ago the former President of Armenia, Mr Ter-Petrosyan, said that if there has been a ceding of some of the territory of Nagorno-Karabakh, there might have been peace in 1997.

800 000 Azeris and 400 000 Armenians have been displaced. Surely it is time to look at some alternative to the multi-national state, with some territorial readjustment if that is the way to bring lasting peace.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, I support this report and the negotiations between the EU and Azerbaijan as I believe it gives a fair and balanced account of the current state of play in that country. It currently recognises the urgent need for this country to make further progress on its respect for human rights, the rule of law and freedom of expression, in particular in allowing political opponents to voice their opinions of the current government.

Despite these reservations, the report also recognises that the country has become a strategic partner for the EU in terms of energy supply and looks to build upon this mutually-beneficial relationship to enhance the development of relations between the EU and Azerbaijan.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej! Azerbejdżan jest ważnym partnerem krajów europejskich w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Projekt Nabucco, dotyczący alternatywnego gazociągu wobec źródeł rosyjskich dostaw gazu, odzwierciedla zapotrzebowanie na dywersyfikację dostaw, co leży w żywotnym interesie całej Unii. Rozwój współpracy gospodarczej w oparciu o energię jest niewątpliwie kluczowym elementem europejskiej strategii wobec wschodnich sąsiadów. Wysiłki władz Baku, nakierowane na propagowanie i realizację tego projektu, wymagają naszego całkowitego wsparcia.

Osobną dziedzinę stanowią działania zmierzające do poprawy polityki w zakresie ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu w Górskim Karabachu. Zwiększone zaangażowanie Unii na rzecz rozwiązania tego konfliktu, także poprzez wezwanie Turcji do odegrania konstruktywnej roli w tym procesie, wydaje się pożądane. Kontynuacja działań w ramach Partnerstwa Wschodniego, nakierowanych na polityczne i gospodarcze zbliżenie oraz oddziaływanie w orbicie polityki europejskiej przysłuży się każdej ze stron. Dlatego popieram to sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). - Pani Przewodnicząca! Azerbejdżan jest dla Europy, dla Unii Europejskiej, krajem ważnym nie tylko – choć także i to bardzo mocno – ze względu na politykę energetyczną, o czym mówił mój szacowny przedmówca, ale również jest to kraj ważny z punktu widzenia geostrategicznego. Mianowicie nie ma co ukrywać, że Rosja odbudowuje w tej chwili strefę swoich wpływów. Azerbejdżan to dawna część Związku Sowieckiego. Jeżeli nie chcemy swoistej odbudowy imperium rosyjskiego, my powinniśmy być aktywni w regionie Południowego Kaukazu. Oczywiście w tym regionie są również wpływy amerykańskie, również wpływy irańskie, tureckie, ale Europa nie może tu być bezczynna. Im bliższa współpraca polityczna – podkreślam polityczna – i gospodarcza tego regionu, w tym Azerbejdżanu, z Unią Europejska, tym lepiej. Azerbejdżan dokonał postępu, gdy chodzi o prawa człowieka, choć podkreślam: nie narzucajmy tak stuprocentowo standardów europejskich do tego regionu czy innych regionów świata, bo okaże się, że to tak naprawdę jest podnoszenie poprzeczki zbyt wysoko.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, kiitokseni kollega Jäätteenmäelle erinomaisesta mietinnöstä. EU:n ja Azerbaidžanin väliset assosiaatiosopimusneuvottelut ovat tärkeä keino saada aikaan muutosta, uudistusta ja nykyaikaistamista. Yhteistyö syventää pitkällä aikavälillä myös taloudellista yhdentymistä ja lainsäädännön lähentymistä EU:n kanssa. Samalla on tärkeää kehittää myös kulttuurisuhteita. Näin voidaan vaikuttaa demokratiakehitykseen kokonaisvaltaisemmin.

Azerbaidžanissa järjestettävä Eurovision-laulukilpailu tuo ainakin hetkellisesti median huomion maan tilanteeseen. Euroopan unionin tulisikin ottaa irti kaikki hyöty tuosta tilaisuudesta vaatimalla samalla parannuksia maan ihmisoikeustilanteeseen.

Azerbaidžan on jatkanut nuorisoaktivistien ja toimittajien perusteettomia vangitsemisia ja tekaistuja syytteitä. Tuhansia ihmisiä on myös ajettu pois kodeistaan, kun kokonaisia asuinalueita on ajettu maan tasalle valtion toimesta. Euroopan ulkosuhdehallinnon on seurattava Azerbaidžanin ihmisoikeustilannetta järjestelmällisesti, myös sen jälkeen kun televisiokamerat poistuvat sieltä Eurovision-kilpailun päätyttyä.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Madam President, I voted along with the ECR Group in favour of this report, as Azerbaijan is an important country and a major supplier of Caspian oil and gas to Europe.

I take a strong interest in the Nagorno-Karabakh conflict, and the fact that the wording, following the Landsbergis amendment, is no longer the same in both reports is, I think, rather regrettable.

I back the calls put forward for the de-escalation of tensions and the scaling back of military spending in the region as a whole. The recommendations put forward by the report in terms of improving the difficult human rights situation in Azerbaijan are also commendable.

It is particularly important that an improvement of relations through a DCFTA and an Association Agreement between the EU and Azerbaijan are dependent upon an improved human rights record in that country – which has a rather bad record in this respect – and especially on an improvement in the freedom of expression for political opponents of the government.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, negli ultimi anni abbiamo assistito ad una veloce crescita economica da parte dell'Azerbaigian, le cui potenzialità economiche sono a tutti evidenti. Dobbiamo inoltre riconoscere che vi è stato un rafforzamento del ruolo strategico di questo paese come partner orientale, in particolare nel settore energetico.

Tuttavia dobbiamo qui ricordare che il divario in tema di democrazia e Stato di diritto, buon governo e rispetto dei diritti umani in relazione agli standard richiesti dall'Unione europea non è stato ancora del tutto colmato. Credo che anche questi principi debbano considerarsi essenziali per il buon andamento dei negoziati e la stipulazione di un accordo di associazione con l'Azerbaigian.

Auspico che il Consiglio e la Commissione esortino le autorità azere ad adottare una legislazione antidiscriminatoria che vieti la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Vanno elogiate invece le riforme della magistratura varate dalle autorità azere nell'ultimo anno, che dovrebbero garantire una maggiore indipendenza dei giudici ed eliminare la corruzione in questo settore.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Hovoríme o asociačnej dohode s Azerbajdžanom. Myslím si, že niet pochýb, že túto krajinu, ktorá prekonala v poslednej dobe veľké demokratizačné zmeny, koniec koncov stala sa členom Bezpečnostnej rady OSN na roky 2012 – 2013, vo verejnej správe kráča k transparentnosti a boji proti korupcii a v neposlednom rade úsilie Európy o východné partnerstvo, dobré susedské partnerstvo zaraďuje Azerbajdžan medzi dobrých partnerov, ktorí môžu byť výhodní pre Európu aj napríklad z pohľadu energetickej sebestačnosti Európy. Vieme, že zdroje energetiky v Azerbajdžane sú a rozumná spolupráca s touto demokraticky sa rozvíjajúcou krajinou má pokračovať. Treba však citlivo ešte vyriešiť problém v Náhornom Karabachu, kedy Azerbajdžan a Arménsko majú nedokončený a nedoriešený konflikt, ale verím, že sa to podarí vyriešiť.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta. Siinä sattui pieni kömmähdys. Täällä oli yli 50 edustajaa pystyssä, mutta siitä huolimatta jatkettiin eteenpäin. Tähän varmaan tullaan vielä palaamaan. Ihmisiä me olemme ja tällaisia inhimillisiä erehdyksiä tapahtuu sitten.

Azerbaidžanin tilanteesta haluan sanoa, että tuin tätä mietintöä. Esittelijä Jäätteenmäki on tehnyt hyvää ja perusteellista työtä. On erittäin tärkeää nostaa ihmisoikeustilanne esille. Uskon itse, että tukemalla Azerbaidžanin ihmisoikeus- ja demokratiakehitystä me voimme vahvistaa myös Azerbaidžania ja sen asemaa kansainvälisenä toimijana.

Azerbaidžan on tunnettu öljyvaroistaan. Azerbaidžanin hallinnolla on ollut halua länsimaistua ja päästä irti siitä perinteestä, mikä heille on muodostunut pitkän kommunismin ajan myötä vanhana osana Neuvostoliittoa. Joka tapauksessa yhteistyötä tarvitaan ja voimakkaita pyrkimyksiä myös siihen, että Vuoristo-Karabahin tilanne saataisiin rauhanomaisesti ratkaistua.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE). - Madam President, I wish to seek closer relations between the Azeri people and those of the European Union, but this is increasingly frustrated by their government. Journalists, bloggers, politicians and others who dissent from the government’s opinion are regularly – indeed, almost routinely – harassed, imprisoned and maltreated.

Azerbaijan is bound by the European Convention on Human Rights yet frequently violates its provisions. It participates in our Eastern Partnership programme, and yet its elections 18 months ago came nowhere near meeting our standards. In hosting the Eurovision Song Contest it wishes to be seen as a modern democracy yet fails to allow its own citizens the freedom to sing their own songs. Azerbaijan would score nul points for freedom. The imprisonment of members of the Liberal Musavat party, the fate of the Aliev brothers, the harassment of Leila Yunus: these are among thousands of cases of blatant injustice. That is why I supported the excellent report by Mrs Jäätteenmäki insisting on improvements in the respect of fundamental freedoms before any association agreement can be signed.

 
  
  

Έκθεση : Tomasz Piotr Poręba (A7-0079/2012)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, there is always a danger of being fixated on some evil aspect of our past. History is important, but it should not be something that stands in the way of good relations with our friends in the present.

We are in danger, when we look at our relations with Armenia, of seeing everything through the prism of the unhappy events of the First World War. They were tangled and tragic happenings. No one – not even the most blinkered Turkish nationalist – denies that many guiltless Armenians, including many civilians, were killed. Similarly, no one – not even the most vengeful Armenian diaspora reparationist – denies that some Armenians died in Russian uniforms.

But by emphasising above all whether we define these events as genocide, it seems to me we not only prejudice our relations with Armenia, we also poison those between Armenia and Turkey – and we do no favours to the cause of the truth.

The past should be disinterred gently and reverently, with all the patience of an archaeological dig – instead of which we are taking the shovel and we are slamming it through. The dead, I think, deserve better. They have suffered enough.

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Frau Präsidentin! Herr Kollege Hannan! Man kann vor lauter Interesse an der Energiesicherheit nicht die Moral opfern. Ich habe für diesen Bericht des Kollegen Poręba gestimmt, weil ich grundsätzlich für das Assoziierungsabkommen bin.

Aber ich habe Vorbehalte, insbesondere wenn man den Armeniern zumutet, sich einseitig aus Bergkarabach zurückziehen zu müssen. Damit würde man im Ergebnis die armenische Mehrheitsbevölkerung in Bergkarabach schutzlos zurücklassen. Und das vor dem Hintergrund der historischen Schuld, die Europa tatsächlich zu tragen hat. Europa hat im Jahr 1915 zugeschaut, wie der erste organisierte Genozid von einem Staat an einem Volk verübt wurde, nämlich am armenischen Volk. Und vor diesem Hintergrund muss dem Selbstbestimmungsprinzip, dem Grundrecht auf Selbstbestimmung, ein höherer Stellenwert eingeräumt werden als dem Interesse der Aserbaidschaner nach territorialer Integrität. Daher bin ich dafür, dass wir mit diesem Thema wesentlich sensibler umgehen und wesentlich stärker auch die Schuld Europas gegenüber dem armenischen Volk erkennen, das im Jahre 1915 von ganz Europa im Stich gelassen wurde. Daher appelliere ich an das Europäische Parlament, den Armeniern nicht Unzumutbares zuzumuten.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, the report on the negotiations on the EU-Armenia agreement is timely given that parliamentary elections are due to be held in a couple of weeks’ time. The report highlights the significant progress that still needs to be made in a number of areas, particularly stressing the pressing need to continue to fight corruption. Moreover it emphasises the need for Armenia to resolve the conflict and the land disputes that it is involved in so that it can work towards ensuring regional stability.

I sincerely hope that Armenia fulfils its pledge to hold free and fair elections for the benefit of all its citizens and that EU-Armenian relations can develop on a positive path over the coming years.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Pani Przewodnicząca! Mające odbyć się niebawem wybory parlamentarne w Armenii są uznawane przez obserwatorów europejskich za kluczowe. Z tego też względu liczę na korzystny wpływ planowanej misji Parlamentu, czego efektem, mam nadzieję, będzie wzmocnienie wartości demokratycznych przy zastosowaniu międzynarodowych standardów wyborczych. Wiele zależy od samych Ormian, których świadomość i zaangażowanie może wyraźnie wpłynąć na zapobiegnięcie ewentualnym naruszeniom wyborczym. Tym bardziej istotne jest, aby byli oni przekonani o naszym pełnym poparciu.

Przychylam się do szeregu zaleceń, w tym szczególnie do wsparcia dla reform politycznych, sądowniczych i gospodarczych. Jednym z priorytetów są także działania ukierunkowane na walkę z korupcją. Proces negocjacji układu o stowarzyszeniu powinien uwzględniać istotne postulaty społeczeństwa i organizacji pozarządowych, wypracowane na drodze szerokich konsultacji.

Podobnie jak w przypadku Azerbejdżanu musimy realizować konstruktywną politykę w sprawie konfliktu o Górski Karabach. Dziękuję.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, Euroopan unionin tavoitteena tulee olla koko Etelä-Kaukasian alueen vakaus ja demokraattinen kehitys. EU:n tarjoamaa monenkeskistä kumppanuutta tulisi kehittää samanaikaisesti assosiaatiosopimuksista käytävien neuvottelujen kanssa. Itäinen kumppanuus vahvistaa monenkeskisiä suhteita ja tarjoaa erinomaisia välineitä demokratian, oikeusvaltion ja kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen.

Armenia on sitoutunut Euroopan unionin arvoihin ja periaatteisiin. Näitä ovat demokratia, oikeusvaltio, hyvä hallintotapa sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Vuoristo-Karabahin ratkaisematon konflikti heikentää kuitenkin Armenian ja koko Etelä-Kaukasian alueen vakautta, turvallisuutta ja kehitystä.

EU:n uusi strategia muutostilassa olevia naapurimaita varten on tärkeä askel kohti ennakoivampaa konfliktien ratkaisemista. Uusien ratkaisumallien lisäksi toimia tulee tehostaa ja nykyisiä neuvottelumuotoja myös tukea. Euroopan unionin erityisedustaja Etelä-Kaukasiassa on ensisijaisessa asemassa alueen konfliktin rauhanomaisen ratkaisemisen edistämisessä.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). - Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo! Armenia to, przypomnę w tym szacownym Parlamencie, najstarszy chrześcijański kraj świata, starszy nawet od Gruzji. Kraj, który jednak, powiedzmy sobie wprost, w tej chwili, biorąc pod uwagę kraje Południowego Kaukazu, jest terenem największych wpływów rosyjskich w wymiarze militarnym, politycznym i gospodarczym. Tym niemniej należy trzymać kciuki za to państwo, które podąża trudną, niełatwą, wyboistą, czasem pod górę, drogą do demokracji. Oby najbliższe wybory parlamentarne stały się pewnym przełomem na tej drodze. Niech Unia Europejska wspiera te wysiłki. Armenia w sensie kulturowym i cywilizacyjnym jest częścią naszego europejskiego dziedzictwa. Tym bardziej więc powinniśmy wspierać ten kraj.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Armenia è fondamentale e strategica per rafforzare le relazioni bilaterali nell'area del Caucaso meridionale. Il rinnovo degli accordi di associazione con l'Unione europea sarà determinante per gettare le basi per rafforzare la cooperazione regionale. Ho avuto modo di visitare, con la delegazione EURONEST, l'Armenia e di rendermi conto dei progressi avviati nella costruzione democratica di uno Stato di diritto e dei diritti umani in base agli accordi di partenariato avviati nel 1999.

La partecipazione dell'Armenia alla cooperazione parlamentare con EURONEST è un ottimo segnale della volontà di aderire ai valori e ai principi europei, verso i quali si riscontra un ampio consenso nella società civile. Ho votato a favore dell'accordo di associazione e ritengo che l'Armenia debba impegnarsi per la risoluzione del conflitto nell'area meridionale per evitare di minare la stabilità del paese.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Madam President, stability in the south Caucasus is a major concern for the European Union, as it is a region that has had a series of armed conflicts in the past and is today a major energy corridor linking Europe to the Caspian Sea. These conflicts have involved outside parties such as Russia and Turkey, and any escalation or return to hostilities between Armenia and Azerbaijan would be catastrophic.

Therefore, improved bilateral relations, via an association agreement and a DCFTA between the EU and both Armenia and Azerbaijan, are much in the European Union’s interests. It is also to be hoped that this will give the EU more leverage with the Minsk group of the OSCE to find a lasting solution to the Nagorno-Karabakh question.

I am confident that the forthcoming Armenian parliamentary elections will be free and fair, and it is essential that all EU assistance be provided to this small, land-locked country. It is also to be hoped that Turkey will reopen its border with Armenia, which has now been unjustifiably shut by Turkey for more than 20 years.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat pentru acest raport deoarece negocierea Acordului de asociere oferă ocazia de a dezvolta relaţiile cu Armenia pe baza angajamentului faţă de valorile democratice. Subliniez şi eu necesitatea ca alegerile parlamentare din 6 mai să fie libere, corecte şi transparente. Am încredere că autorităţile de la Erevan vor depune toate eforturile necesare în acest scop. Conflictul din Nagorno - Karabah trebuie soluţionat pentru a asigura securitatea Armeniei şi a Azerbaidjanului, precum şi a întregii regiuni, iar Uniunea trebuie să se implice mai mult în rezolvarea conflictelor îngheţate.

Semnalez că în prezent are loc exerciţiul Black Sea Rotational Force cu participarea militarilor din mai multe ţări, printre care SUA, România, Armenia şi Azerbaidjan. El vizează sporirea nivelului de interoperabilitate, însă constituie şi o modalitate de creştere a încrederii între statele din Caucaz.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση : Milan Cabrnoch (A7-0043/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de nouvelles règles qui permettront une meilleure coordination des systèmes de sécurité sociale européens. Face à un marché intérieur de plus en plus intégré, la protection sociale des travailleurs, notamment des travailleurs mobiles, doit être garantie. Ainsi, en introduisant le concept de "base d'affectation" pour le personnel navigant (pilotes de ligne, stewards, hôtesses de l'air), on sécurise leurs droits aux prestations sociales. Ces nouvelles règles permettent également de clarifier la situation des travailleurs indépendants frontaliers.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente proposta, tendo em conta a necessidade de o Regulamento (CE) n.º 883/2004 e de o Regulamento (CE) n.º 987/2009 serem adaptados para se manterem atualizados relativamente às alterações das legislações nacionais e à evolução da realidade social, que influenciam a coordenação dos sistemas de segurança social. Além disso, foram recebidas propostas relevantes da comissão competente com vista a melhorar o referido sistema de coordenação. As propostas citadas, em conjunto com outras adaptações técnicas do texto, estão incorporadas na presente proposta.

Outro aspeto positivo é o facto de a presente proposta atualizar e alterar igualmente as referências à legislação nacional em determinados anexos aos regulamentos. Apesar de a proposta se centrar nas questões transfronteiras no que diz respeito à segurança social dos trabalhadores por conta própria e da aviação comercial, ela é um passo essencial para a coordenação não só dos sistemas nacionais de segurança social, mas igualmente um primeiro passo para justiça única no que respeita aos trabalhadores de toda a União Europeia, que enfrentam atualmente graves diferenças entre Estados–Membros. Neste domínio, parece-me importante defender uma maior harmonização.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport, qui vise à assurer une coordination adéquate, au niveau de l’Union européenne, des systèmes nationaux de sécurité sociale, et qui augmente ainsi la protection des travailleurs. Il s'agit, par exemple, de soutenir les dispositions relatives aux indemnités de chômage des travailleurs indépendants, et au personnel navigant. Le rapport de mon collègue Milan Cabrnoch élargit aussi le champ d'application de la coordination des systèmes de sécurité sociale aux chômeurs, à ceux qui ne travaillent pas encore ou qui ne travaillent plus. La proposition soutient, dans les États membres qui le souhaitent, l'introduction de nouvelles allocations, notamment de paternité et de retraite anticipée. Milan Cabrnoch, membre du Parti Populaire européen, a porté ce texte, et cela nous montre, une fois encore, que les socialistes n’ont pas le monopole des mesures sociales en faveur des citoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą. Valstybės narės dažnai iš dalies keičia nacionalinius socialinės apsaugos teisės aktus, todėl nebeatitinka socialinės apsaugos sistemas koordinuojančių ES teisės aktų nuorodos ir suinteresuotoms šalims iškyla teisinis neaiškumas. Pritariau reglamentų (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009, kuriais užtikrinamas socialinės apsaugos sistemų koordinavimas, atnaujinimui, įtraukiant į juos nacionalinių teisės aktų pakeitimus bei naujausią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktiką.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Parvenir à faire valoir ses droits lorsque l'on est un travailleur mobile au sein de l'Union européenne relève souvent du parcours du combattant, alors même que la libre circulation des personnes et le droit de travailler partout dans l'Union européenne ont été consacrés comme des droits fondamentaux pour tous les citoyens européens. Je considère donc l'adoption de nouvelles règles européennes relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale comme une bonne chose, à condition qu'elles permettent véritablement de garantir un égal accès aux systèmes de sécurité sociale aux ressortissants d'un pays et aux citoyens européens qui s'y déplacent pour travailler. Deux nouvelles dispositions semblent aller dans le bon sens. Le concept de "base d'affectation" a été introduit afin d'accorder des droits à la sécurité sociale au personnel navigant. Stewards et hôtesses de l'air relèveront désormais du système de sécurité sociale du pays où ils débutent et terminent leur service. Par ailleurs, alors que cela était exigé depuis longtemps, l'accès des travailleurs frontaliers indépendants aux prestations de chômage a enfin été clarifié. Ainsi, un indépendant pourra percevoir des indemnités de chômage du pays dans lequel il a travaillé si l'Etat frontalier dans lequel il réside n'en prévoit pas.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho scelto di astenermi dal voto su questa relazione.

Da un lato, in questo momento particolarmente difficile per la società europea è certamente necessario migliorare il funzionamento dei sistemi di tutela dei lavoratori, tuttavia d'altra parte, considerando come la situazione sociale e lavorativa sia profondamente diversa in ogni Stato membro, è opportuno che i vari sistemi di sicurezza sociale rimangano distinti, evitando di creare interferenze transnazionali come quelle suggerite dalla relazione in questione.

Una sovrapposizione dei sistemi europei, soprattutto su questioni particolari come le indennità di disoccupazione, non è consigliabile. Per tali ragioni ho preferito l'astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − O cooperare cât mai strânsă şi mai eficientă între instituţiile de securitate socială europene reprezintă factorul cheie. Cel mai rapid şi fiabil mod de a realiza schimbul de date între instituţiile statelor membre îl reprezintă comunicarea electronică. Toate aceste proceduri ar trebui să se accelereze în beneficiul tuturor celor implicaţi. În acelaşi timp, consider că cei vizaţi trebuie să beneficieze de toate garanţiile prevăzute de dispoziţiile comunitare referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea şi libera circulaţie a datelor cu caracter personal. Prin măsurile şi procedurile prevăzute în prezentul regulament, se urmăreşte de fapt să se asigure o transparenţă sporită privind criteriile pe care trebuie să le aplice instituţiile statelor membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2004.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against these proposals as I believe it is a matter for the airlines and nation states concerned rather than an issue that needs to be addressed by the EU. Despite the proposals making sense, I fear that the encroachment by EU legislation into the coordination of social security systems will establish a case-based incentive to homogenise social security systems in other fields of work throughout the EU. The legislation is also designed to cover cross-border self-employed workers. Social security systems are often idiomatic to the country in which they are drawn up and it is vital that this distinction is able to remain intact, especially concerning unemployment benefits. For example the welfare payments in one Member State may be significantly higher than in another EU country, enabling legal loopholes allowing welfare tourism to be exploited. For example, I am particularly concerned by the part of the proposal that states that, if a self-employed person who works in another EU country returns to his or her home country which does not have unemployment insurance for the self-employed, then the country where he or she last worked should pay the unemployment benefits.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Cabe aos Estados-Membros organizar e financiar os respetivos sistemas de segurança social. A coordenação da segurança social incide, assim, sobre situações transfronteiriças em que nenhum Estado-Membro pode atuar sozinho. De forma a simplificar essa coordenação, foi adotada legislação da UE, substituindo os vários acordos bilaterais que existiam. Porém, face à frequência com que os Estados-Membros tendem a introduzir alterações na respetiva legislação no domínio da segurança social, é natural que as referências feitas à legislação nacional na legislação da UE que coordena os sistemas de segurança social, nomeadamente os Regulamentos 883/2004 e 987/2009, possam ficar desatualizadas, gerando incerteza jurídica para as partes interessadas ao aplicarem os regulamentos. Apoio, assim, a presente iniciativa que visa proceder à atualização desses Regulamentos, de forma a ter em conta as alterações introduzidas ao nível das legislações nacionais e as transformações da realidade social que afetam a coordenação dos sistemas de segurança social, como é o caso da evolução recente da mobilidade transfronteiriça. Considero igualmente importantes as alterações propostas pela Comissão Administrativa de forma a atualizar, clarificar e completar o teor de determinadas disposições, pois só desta forma se pode garantir uma maior transparência e segurança às partes interessadas e proporcionar uma proteção mais completa aos cidadãos que optaram pela mobilidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − La libertà di circolazione delle persone all'interno dei confini dell'Unione europea è una delle quattro libertà fondamentali garantite ai cittadini. Al fine di rendere tale libertà effettiva, è necessario evitare, per quanto possibile, che la decisione di un lavoratore europeo di trasferirsi in un altro Stato membro comporti una perdita di diritti acquisiti nel Paese di origine. A questo fine fu votato nel 2004 dal Parlamento Europeo un Regolamento volto ad assicurare un maggior coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri. Per adeguare tale Regolamento alle mutate condizioni legislative e del mercato del lavoro, è necessario emendarlo. Ho perciò espresso il mio parere favorevole a questa proposta di emendamento, che tra l'altro chiarisce la posizione dei lavoratori autonomi che percepiscono un sussidio di disoccupazione, e dei lavoratori delle compagnie aeree che esercitano la professione in più Paesi, i quali, secondo quanto stabilito dalla nuova normativa, saranno soggetti alla legislazione dello Stato dove risiede la "casa madre" della compagnia aerea.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. − L'aggiornamento dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 che oggi approviamo in prima lettura, grazie all'accordo già raggiunto con la Presidenza danese - necessario per riflettere i cambiamenti nella legislazione degli Stati Membri in materia di sicurezza sociale e di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - è un testo largamente condiviso da quest'Aula poiché ha saputo accogliere le esigenze positive dei sindacati di settore. I chiarimenti definiti su alcuni concetti fondamentali nel settore del trasporto aereo aiuteranno e garantiranno i dipendenti delle compagnie contro il rischio di cambiamenti frequenti della legislazione applicabile al loro contratto a causa dei modelli di lavoro del settore e delle richieste stagionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că trebuie acordate dispoziții speciale pentru lucrătorii frontalieri care desfășoară o activitate independentă aflați în șomaj total, atunci când în statul membru de reședință nu există un sistem de prestații de șomaj care să acopere persoanele ce desfășoară o activitate independentă.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), in writing. − I voted in favour of the draft European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and Regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004, because it adds important innovations to the regulation of work in the EU, with a focus on trans-border and frontier workers. It is clear that the changes in the current socio-economic realities and the new challenges deriving from the opening-up of borders and the globalised market of services requires an adaptation of the provision on social security and working conditions. This legislative resolution adjusts social security provisions for workers going abroad through the coordination of certain key measures. A timely act, given the importance transport services and cross-borders workers hold for the European economy and society.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O objetivo desta proposta é o de garantir uma coordenação adequada dos sistemas nacionais de segurança social a nível da UE, pretendendo adaptar-se aos últimos desenvolvimentos em matéria de mobilidade transfronteiriça e livre circulação dos trabalhadores. Pretende garantir-se o direito à proteção no desemprego aos trabalhadores transfronteiriços por conta própria e os direitos das tripulações aéreas, às quais devem ser atribuídas as prestações devidas no local da sede ou da filial das respetivas companhias aéreas. Estas parecem-me medidas adequadas e proporcionais, especialmente no atual momento de crise que a Europa atravessa e que tem conduzido centenas de milhares de europeus para situações de desemprego e de dificuldades acrescidas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O alargamento do espaço geográfico da União Europeia, sobretudo aos países de Leste, tem contribuído para uma maior circulação de pessoas e bens, consolidando assim a construção de um verdadeiro mercado único europeu. A circulação de pessoas, sobretudo de trabalhadores, tem levantado alguns problemas no que respeita ao reconhecimento dos seus direitos em termos de segurança social. Urge, pois, clarificar esta situação.

O relatório em apreço, elaborado por Milan Cabrnoch, versa sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 883/2004, relativo à coordenação dos sistemas de segurança social, e o Regulamento (CE) n.º 987/2009 que estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CE) n.º 883/2004.

Congratulo-me com a aprovação deste relatório que vem reconhecer um dos direitos básicos da UE: o direito de viver e/ou trabalhar em qualquer Estado-Membro. Todos os trabalhadores transfronteiriços, nomeadamente dos serviços aéreos, serviços marítimos e trabalhadores por conta própria, veem os seus direitos sociais garantidos, mesmo que os não tivessem no seu país de origem. Fica, assim, consagrado o tratamento igual em caso de trabalho igual, independentemente do Estado-Membro.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório legislativo tem por objetivo alterar os Regulamentos 883/2004 e 987/2009, para que eles incorporem as mudanças recentes realizadas em alguns Estados-Membros no que se refere ao domínio da segurança social nacional. Um outro objetivo prende-se com a consideração de algumas disposições do regulamento que foram alteradas, nomeadamente a transportabilidade do subsídio de desemprego de trabalhadores por conta própria e a introdução de uma disposição especial para os trabalhadores de transporte aéreo. O relatório defende que um trabalhador fronteiriço por conta própria que fique desempregado tem direito a receber as prestações de desemprego no Estado-Membro competente, se estas não existirem no Estado-Membro de residência. Esta medida é importante e sensata. Importa, todavia, não ignorar o problema dos falsos trabalhadores independentes, que mantém, de facto, relações de trabalho subordinado encapotadas. Em alguns Estados-Membros, este problema atinge proporções bastante elevadas. Relativamente aos trabalhadores do transporte aéreo, estes inscrevem-se na segurança social da área da sua base de afetação". Consideramos imperiosa a existência de um controlo do registo da sede, de modo a que as companhias não se sediem nos países onde os custos relacionados com a segurança social são menores.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Správna komisia pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia predložila príslušné návrhy týkajúce sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia, ktorých cieľom je zlepšiť a modernizovať acquis. Odsúhlasené návrhy boli začlenené do textu predkladaného nariadenia. Na koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia môžu mať vplyv zmeny spoločenskej reality. S cieľom reagovať na tieto zmeny sa navrhujú zmeny v oblasti určovania uplatniteľných právnych predpisov a dávok v nezamestnanosti. Rôznorodosť a vývoj podmienok, za ktorých sa vykonávajú profesionálne činnosti, si vyžadujú zohľadňovať situáciu vysoko mobilných pracovníkov. Nové štruktúry ponuky práce je možné pozorovať okrem iného v odvetví leteckej dopravy. Vytvárať prepojenie medzi právnymi predpismi uplatniteľnými na členov leteckej posádky a členským štátom, v ktorom sa nachádza registrované sídlo alebo miesto podnikania podniku alebo zamestnávateľa, u ktorých sú zamestnaní, je účinné len vtedy, ak existuje dostatočne blízke spojenie s registrovaným sídlom alebo miestom podnikania. Rovnako sa domnievam, že treba zabezpečiť, aby samostatne zárobkovo činné osoby poberali dávky v súlade s právnymi predpismi príslušného členského štátu a aby sa im pri návrate do členského štátu bydliska poskytli najlepšie vyhliadky na opätovné začlenenie do jeho trhu práce. Nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Se, da un lato, la tutela contro la disoccupazione ai lavoratori autonomi transfrontalieri appare un obiettivo più che condivisibile, dall’altro lato la proposta in esame solleva una questione di particolare delicatezza, concernente il sistema di sicurezza sociale di ciascuno Stato membro. Per tutelare i lavoratori transfrontalieri, si propone infatti di armonizzare e coordinare i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, dimenticando però che le politiche sociali comprendono anche la spinosa questione delle indennità di disoccupazione e del reddito minimo, sulla quale le legislazioni divergono significativamente e che sono oggetto di accesi dibattiti soprattutto nella attuale congiuntura economica. Per questi motivi, ho ritenuto opportuno astenermi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte, qui apporte deux améliorations notables en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l'Union européenne. Premièrement, une clarification concernant l'accès aux allocations de chômage, afin que les travailleurs indépendants transfrontaliers puissent percevoir des indemnités chômage dans le pays dans lequel ils ont travaillé, s'ils résident dans un autre Etat membre où aucune prestation de chômage n'existe. Deuxièmement, l'introduction du concept de "base d'affectation" pour les membres du personnel navigant (pilotes, hôtesses de l'air etc.), qui permettra de mettre fin au dumping social pratiqué par les compagnies low cost sur leur personnel et garantissant ainsi la sécurité sociale équitable pour tout le personnel navigant. Originaire d'une région très "transfrontalière", je soutiens pleinement toute initiative qui permettra de renforcer la mobilité des citoyens européens au sein de l'Union européenne, afin que ceux-ci puissent se déplacer, voyager ou travailler dans toute l'Union européenne sans obstacles administratifs.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), schriftlich. Diesen Bericht begrüße ich sehr, da er die jüngsten Entwicklungen in der grenzüberschreitenden Mobilität, die sich auf die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit auswirken, berücksichtigt. Er bezieht sich auf die Aktualisierung von bestehenden Verordnungen aufgrund von Änderungen von einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und veränderten Mobilitätsmustern.

Unter anderem wird dabei klargestellt, dass entsandte Arbeitnehmer nicht durch andere entsandte Personen ersetzt werden können, nachdem die Entsendung des ersten Arbeitnehmers abgelaufen ist.

Zudem werden selbständige erwerbstätige Personen, die grenzüberschreitend arbeiten, im Falle von Arbeitslosigkeit besser geschützt. Wenn sie im Mitgliedstaat der letzten Erwerbstätigkeit arbeitslosenversichert waren und in ihren Wohnmitgliedstaat zurückkehren, in dem es keine Arbeitslosenversicherung gibt, dann können sie dennoch Leistungen beantragen, und zwar bei dem Mitgliedstaat, in dem sie zuletzt ihre selbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt haben. Diese Stärkung der Rechte von selbständig tätigen Grenzgängern begrüße ich ausdrücklich. Sie wird den EU-Bürgern vor allem in Grenzgebieten zugute kommen.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – La proposition constitue l’une des mises à jour régulières des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 qui vise à assurer une coordination adéquate au niveau de l’Union européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale.

J'ai voté en faveur de ces modifications qui permettront de régler des difficultés rencontrées par certains de nos concitoyens. En effet, la diversité et l'évolution des conditions dans lesquelles les activités professionnelles sont exercées imposent de prendre en compte la situation des travailleurs très mobiles.

De nouvelles structures d'offre de main-d'œuvre sont apparues, notamment dans les transports aériens. Afin de faciliter l'application du règlement (CE) n° 883/2004 à ce groupe de personnes, il est justifié de prévoir une disposition spéciale en faisant de la notion de "base d'affectation" un critère pour déterminer la législation applicable aux membres du personnel navigant. Ainsi le personnel navigant tel que les hôtesses de l'air et les stewards seront soumis à la sécurité sociale du pays dans lequel "ils débutent et terminent leurs temps de service", selon ces nouvelles règles.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − Parliament has today voted to end the dubious practice whereby airlines were able to register their staff, for social security purposes, in countries offering the least level of protection. The closing of this loophole is a welcome step and will give the workers increased rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, kadangi yra siekiama atlikti ES teisės aktų socialinės apsaugos srityje patikslinimus, t. y. suderinamos ir tikslinamos sąvokos bei apibrėžimai. Tai turėtų įnešti daugiau aiškumo ir tikrumo. Pritariu ir nuostatai, kad asmenys, tapę bedarbiais vienoje valstybėje narėje, turi teisę, išvykę gyventi į kitą valstybę narę, ir toliau gauti bedarbio pašalpą, kuri jiems priklauso.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai apporté mon soutien à ce rapport, largement adopté en commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement européen, qui vise à assurer une coordination appropriée au niveau européen des systèmes de sécurité sociale. Il s'agit d'une mise à jour des règlements existants, en prenant en compte les évolutions juridiques au niveau des États membres et en matière de mobilité transfrontalière.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La modifica del regolamento (CE) n. 883 del 2004 si è resa opportuna per una più corretta e idonea trattazione dei sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori autonomi transfrontalieri. Il testo, infatti, mira a fornire alcune garanzie per questi lavoratori che, spesso, si trovano coinvolti in vicende in cui il quadro legislativo di riferimento non è sempre chiaro, poiché lavorano in uno Stato membro diverso dal proprio paese d’origine, con una normativa in materia di sicurezza sociale diversa che, in alcuni casi, non prevede ammortizzatori o sussidi per i lavoratori autonomi. Riuscire a coordinare, attraverso una modifica dell’esistente regolamento comunitario, le garanzie sociali per i lavoratori autonomi transfrontalieri è sintomo dell’attenzione alla varietà di condizioni, sempre mutevoli, in cui si trovano ad operare i lavoratori europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Je salue l'adoption de ce rapport qui renforce et ajuste la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale au niveau européen. Il intègre les évolutions des systèmes de sécurité sociale dans chacun des Etats membres et l'accroissement de la mobilité transfrontalière. Il permet ainsi, par exemple, d'offrir une meilleure reconnaissance de leurs droits aux travailleurs non salariés ayant bénéficié d'une assurance chômage dans l'Etat membre de la dernière activité.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this report. The new rules will improve the functioning of the single market by enhancing the social protection of a high number of mobile workers in the EU, such as aircrew members and cross-border self-employed workers. The new regulation introduces the concept of a ‘home base’ for granting aircrew members access to social security rights. The home base is where pilots and cabin crews ‘normally start and end a duty period’ and ‘where the operator is not responsible for the accommodation of the crew member’. Legal loopholes in European legislation have in the past allowed a few low-cost airlines to apply social security systems that are deemed to be the least onerous, irrespective of the crew member’s home base.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de rapport afin de mettre à jour deux règlements européens et ainsi de moderniser la coordination transfrontalière des systèmes de sécurité sociale. Ce texte concerne les travailleurs indépendants transfrontaliers, qui pourront bénéficier d'une assurance chômage dans l'Etat membre de leur dernière activité. De même, les membres du personnel navigant, comme les stewards ou les hôtesses de l'air, seront soumis à la sécurité sociale du pays dans lequel "ils débutent et terminent leurs temps de service".

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. − In light of the current economic context, it is incumbent on us all to be sensitive to the social security needs of citizens across the EU. However, there are issues of concern to Ireland contained in this report which have not yet been addressed. I abstained from the final vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório porque pretende assegurar a necessária coordenação, a nível europeu, dos vários sistemas de segurança social. Esta é uma atualização da regulamentação existente, nomeadamente dos Regulamentos (CE) n.º 883/2004 e (CE) n.º 987/2009 que têm em conta os desenvolvimentos legais a nível dos Estados-Membros e a mobilidade transfronteiriça.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The present update focuses mainly on the social security of self-employed workers and aircrew members. We have ensured that the applicable legislation for aircrew members will remain stable and that the ‘home base’ principle will not result in frequent changes of applicable legislation due to the industry’s work patterns or seasonal demands. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Soziale Sicherheit lässt sich als jegliches durch Gesetz oder eine andere verbindliche Regelung eingerichtetes Sozialschutzsystem definieren, das dem Einzelnen ein gewisses Maß an Einkommenssicherheit bietet, wenn dieser mit Risiken wie Alter, Hinterbliebenenschaft, Arbeitsunfähigkeit, Invalidität, Arbeitslosigkeit oder Kinderversorgung konfrontiert wird. Sie kann auch Zugang zur medizinischen Behandlung oder Prävention vermitteln. Gemäß der Definition der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit gehören zur sozialen Sicherheit Sozialversicherungssysteme, Sozialhilfeprogramme, universelle Systeme, Systeme von Hilfsvereinen auf Gegenseitigkeit, nationale Vorsorgefonds und andere Formen, darunter marktorientierte Konzepte, die der nationalen Gesetzgebung oder Praxis zufolge Teil des Systems der sozialen Sicherheit eines Landes sind. Seit dem 1. Mai 2010 finden die Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und 987/2009 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit in allen EU-Mitgliedstaaten Anwendung. Um eine angemessene Koordinierung der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit auf EU-Ebene zu gewährleisten, soll diese Verordnung angepasst werden. Ich habe mich meiner Stimme enthalten, da aus dem Bericht nicht klar hervorgeht, welche Verbesserung durch eine Änderung der Verordnung erreicht werden könnte.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – En votant pour cette résolution, je soutiens l'importance d'assurer une coordination adéquate au niveau de l'Union européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale. Elle reflète en effet les évolutions de la situation juridique au niveau national et en matière de mobilité transfrontalière. De plus, j'estime cette résolution importante car elle régit également les droits des personnes non salariées ayant bénéficié d'une assurance chômage dans l'Etat membre de la dernière activité, ainsi que les droits des membres du personnel navigant, en reconnaissant le "siège social ou siège d'exploitation" comme "base d'affectation".

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Vienas iš ES veikimo principų – laisvas asmenų judėjimas. Ši teisė yra neatsiejama ir nuo socialinių garantijų, susijusių su darbo santykiais ar atsirandančių pasibaigus šiems santykiams. Todėl, pritardama šiam pranešimui, kuriuo užtikrinamos socialinės garantijos atvejais, susijusiais su daugiau nei viena valstybe nare, tuo pačiu noriu atkreipti dėmesį, jog ateityje vis tiek neišvengiamai susidursime su ES senėjimo sukeliama būtinybe iš esmės peržiūrėti dabartinį socialinio aprūpinimo modelį.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Im Zuge der Globalisierung entstehen neue Mobilitätsformen. Ich denke da an den Luftverkehr, wo Unternehmen ihre Dienste von so genannten Heimatbasen in unterschiedlichen EU-Ländern anbieten. Das Flugpersonal darf dabei nicht Gefahr laufen, im Ernstfall durch das soziale Netz zu fallen, nur weil es in verschiedenen Ländern operiert. Keinesfalls aber darf man die grundsätzliche Ausschüttung von beitragsunabhängigen Sozialleistungen, wie beispielsweise Notstandshilfe, an Ausländer vorschreiben, denn das wäre eine Einladung zu einem neuen binneneuropäischen Sozialtourismus, dorthin zu gehen, wo man die höheren Sozialleistungen zu erwarten hat. Weil der Bericht nicht klar definiert, welche konkreten Verbesserungen durch eine Änderung der Verordnung zu erwarten sind, habe ich mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai, kadangi ES mastu bus užtikrintas tinkamas nacionalinių socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad numatomos bendros taisyklės reguliuos tik tuos nacionalinių teisės aktų aspektus, kurie gali sukelti neigiamą poveikį asmenims, pasinaudojusiems laisvo darbuotojų judėjimo teise ir susidūrusiems su kelių valstybių narių socialinės apsaugos sistemų skirtumais. Bendradarbiaudamos ir prireikus veikdamos kartu, valstybės narės efektyviau išspręstų bendras problemas. Be to, bus veiksmingiau taikomi ES teisės aktai, palengvinamas socialinės apsaugos sistemų koordinavimas valstybėse narėse ir prisidedama prie ES migruojančių piliečių apsaugos.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi pritariu, jog skirtingų ES valstybių socialinių apsaugos sistemų suderinimas yra būtinas norint pasiekti vieną iš pagrindinių ES tikslų – laisvą darbuotojų judėjimą. Iki šiol pasitaikydavo atvejų, kad vienoje šalyje savarankiškai dirbantys darbuotojai moka mokesčius ir įgauna teisę į bedarbio pašalpą, tačiau šią teisę praranda, jeigu išvyksta ieškoti darbo kitoje ES šalyje. Tokia praktika parodo atskirų ES šalių įstatymų trūkumus, kuriuos reikėtų kuo greičiau panaikinti. Todėl pritariu pranešėjo, Europos Komisijos ir Tarybos išreikštam pageidavimui dėl reglamento susitarti jau pirmojo svarstymo metu. Tuomet taip reikalingos įstatymo nuostatos pradėtų veikti jau artimiausioje ateityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La relazione qui presentata mi trova favorevole. Il fatto che debbano essere raggiunti nuovi sistemi di sicurezza sociale da coordinare con le esigenze di posti di lavoro di nuovo tipo che potremmo anche definire come atipici, porta allo studio e alla presentazione di criteri differenti rispetto a quelli usualmente seguiti. Suddetti criteri devono ovviamente essere rispettati da tutti gli Stati membri e quindi essere elaborati nel dettaglio, per presentare un piano comune. La rielaborazione deve portare alla sicurezza per i dipendenti di un reinserimento nel mercato del lavoro del proprio Stato anche in seguito ad un'assenza prolungata .

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η τεχνικής φύσεως έκθεση, την οποία και υπερψήφισα, για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, έρχεται σε μία περίοδο όπου οι κοινωνικές παροχές και τα ασφαλιστικά συστήματα πολλών κρατών μελών - και ιδίως της Ελλάδας - βρίσκονται υπό πίεση. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη έκθεση καταπιάνεται κυρίως με την διαδικασία και την πρακτική εφαρμογή των όσων ορίζει ο προϋπάρχον από το 2004 κανονισμός, εντούτοις, εμπεριέχει σημαντικές τροπολογίες με ελληνικό ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα οι ρυθμίσεις που αφορούν την ασφάλεια και εργασία των μεθοριακών εργαζομένων και των εργαζομένων στην πολιτική αεροπορία, ενώ παράλληλα, συνεισφέρει θετικά στη δημιουργία ενός ακριβέστερου, δικαιότερου και αποτελεσματικότερου πλάνου ασφάλισης για τις περιπτώσεις των εργατικών ατυχημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho promove a atualização do Regulamento relativo à coordenação dos sistemas de segurança social. A última alteração a esta regulamentação, que entrou em vigor em 1 de maio de 2010, assegurava a coordenação dos sistemas de segurança social em todos os Estados-Membros. As referências feitas nessa regulamentação à legislação nacional, com o decurso de tempo, e as alterações introduzidas pelos Estados-Membros nos sistemas nacionais de segurança social, provocaram a desatualização do presente instrumento jurídico e a potencial insegurança jurídica para as partes interessadas quanto à aplicação dos regulamentos.

Com a presente alteração pretende-se refletir essas alterações legais a nível nacional e as mudanças na realidade social. Votei favoravelmente o presente relatório, uma vez que as mudanças vão facilitar a aplicação eficaz da legislação da União Europeia sobre a coordenação dos regimes de segurança social e melhorar a proteção das pessoas que se deslocam na União.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O objetivo desta proposta é uma atualização dos Regulamentos (CE) n.º 883/2004 e (CE) n.º 987/2009, a fim de se garantir uma coordenação adequada dos sistemas nacionais de segurança social a nível da UE. A proposta reflete as mudanças na legislação nacional e tem em conta os últimos desenvolvimentos na mobilidade transfronteiriça. Desta forma, pretende-se uma melhoria e modernização do direito da UE, tendo em conta a constante transformação da realidade social.

No essencial, o que se pretende é, por um lado, assegurar que um trabalhador fronteiriço por conta própria em situação de desemprego receba as prestações, caso tenha completado períodos de seguro como trabalhador por conta própria reconhecidos para efeitos da concessão das prestações de desemprego no Estado-Membro competente, e não exista no Estado-Membro de residência um regime de prestações de desemprego que cubra esses trabalhadores, e, por outro lado, proteger os direitos das tripulações das companhias aéreas.

Pelo exposto, votei em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Oggi, durante la sessione plenaria di Strasburgo si è votata la relazione dell'on. Cabrnoch.

Con tale relazione si migliorerà il funzionamento del mercato unico rafforzando la protezione sociale di numerosi lavoratori mobili nell'UE, come il personale di volo e i lavoratori autonomi transfrontalieri. Il regolamento si concentra anche sulla situazione dei lavoratori autonomi transfrontalieri (un lavoratore che fa ritorno al suo paese natale almeno una volta la settimana) per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni di disoccupazione.

In Italia, un sussidio di disoccupazione per i lavoratori autonomi non è previsto. Tuttavia secondo il testo, un lavoratore autonomo che lavora in un paese dell'UE diverso da quello d'origine, dove paga i contributi necessari al sussidio di disoccupazione, e che ritorna nel proprio paese, dove un simile sostegno finanziario non è previsto, avrebbe il diritto a ricevere ugualmente il sussidio, pagato dall'ultimo paese dove ha esercitato la sua attività. Tale provvedimento si applicherebbe dunque all'Italia.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Among other things, the revised text establishes that: Annex III to Council Regulation (EEC) No 3922/91 of 16 December 1991 on the harmonisation of technical requirements and administrative procedures in the field of civil aviation1 defines the concept "home base" for aircrew members under Union law. In order to facilitate the application of Title II of the Regulation (EC) No 883/2004 for this group of persons, it is justified to create a special rule by using this notion of "home base" as the criterion for determining the applicable legislation for aircrew members. On the other hand, the applicable legislation for aircrew members should remain stable and the "home base" principle should not result in frequent changes of applicable legislation due to the industry’s work patterns or seasonal demands.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Il testo della relazione mira ad aggiornare le modifiche apportate dalla legislazione nazionale degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.

Uno degli aspetti più significativi della proposta riguarda la questione dei lavoratori autonomi transfrontalieri, nei confronti dei quali sono richieste maggiori tutele e garanzie contro il rischio di disoccupazione nello Stato membro in cui è stata svolta l'ultima attività.

La parte su cui non siamo favorevoli è quella che riguarda la gestione delle politiche sociali, in quanto riteniamo difficile raggiungere in tempi brevi un'armonizzazione. Il rischio che corrono gli Stati dove è più forte la presenza di extracomunitari è l'essere obbligati a prevedere redditi minimi garantiti. Se l'Italia dovesse operare tale scelta diventerebbe una calamita per tutti i disperati del Nord Africa. Per questi timori il voto sarà di astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE), per iscritto. − Mi trovo in accordo con la relazione dell'onorevole Cabrnoch sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in quanto ritengo del tutto necessari un aggiornamento, un'attualizzazione e una chiarificazione delle condizioni di sicurezza sociali nei vari Stati membri dell'Unione europea.

Stiamo vivendo un momento storico in cui la mobilità transfrontaliera è divenuta un fenomeno sempre più consistente ed è davvero necessario che esista un coordinamento in questa materia al fine di consentire la sicurezza dei nostri cittadini e del loro futuro, senza tralasciare la certezza del diritto per i soggetti interessati.

Sono dunque favorevole alla necessità di trovare soluzioni standard per evitare il formarsi di discriminazioni tra i cittadini dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE), schriftlich. Ich begrüße die Weiterentwicklung und die Anpassungen, die durch diesen Rechtstext geschaffen werden, weil es im ureigenen Interesse des Europäischen Binnenmarkts liegt, die grenzüberschreitende Mobilität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu verbessern.

Hier brauchen die Betroffenen einerseits unbürokratische und klare Regeln, auf die sie sich verlassen können – gleichzeitig ist aber auch gut, dass klargestellt wird, dass entsandte Arbeitnehmer nicht durch andere entsandte Arbeitnehmer ersetzt werden können, nachdem die Entsendung des ersten Arbeitnehmers abgeschlossen ist: keine Karussellarbeitsverhältnisse.

Auch gut ist, dass Selbständige bei grenzüberschreitender Tätigkeit besser vor Arbeitslosigkeit geschützt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La varietà e l'evoluzione delle condizioni in cui sono esercitate le attività professionali obbligano a tenere conto della situazione dei lavoratori a forte mobilità.

Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha permesso di assicurare a tutti i lavoratori con cittadinanza degli Stati membri la parità di trattamento e il godimento delle prestazioni della sicurezza sociale, indipendentemente dal luogo della loro occupazione o della loro residenza.

Il mio è stato un voto favorevole, poiché con questa relazione si garantisce un aggiornamento che risulta essere necessario e che va a recepire quanto contenuto nelle legislazioni nazionali, andando ad immettere i singoli emendamenti nella legislazione europea. Inoltre chiarisce quali sono le condizioni che vanno a garantire la sicurezza sociale per coloro che svolgono l'attività nei vari Stati membri. Tutto ciò rientra nel principio della libera circolazione dei lavoratori, che è parte integrante del mercato interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. − Medzi najväčšie výdobytky spoločnej Európy určite patrí voľný pohyb osôb. S tým súvisí aj častejšia migrácia pracovnej sily. Dnes nie je výnimka, ak osoba pracuje v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch pre rôzne podniky a zamestnávateľov. Z tohto dôvodu zmena a aktualizácia koordinácie sociálnych systémov jednotlivých členských štátov je nevyhnutná. Uvedomujem si, že aj naďalej budú prípady pracujúcich aj nezamestnaných, ktorých zložitosť vzniknutých podmienok nebude obsiahnutá v legislatíve toho ktorého štátu. Návrh uznesenia som podporila, pretože reaguje na rôznorodosť a vývoj podmienok, za ktorých sa vykonávajú profesionálne činnosti a zohľadňujú situácie vysoko mobilných pracovníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Este relatório é puramente técnico e pretende atualizar a legislação europeia em termos de garantir a apropriada coordenação entre os sistemas de segurança social dos Estados-Membros. De acordo com o artigo 153.º do TFUE, a UE deverá apoiar os Estados-Membros no domínio da segurança social para se alcançar uma harmonização dos sistemas sociais que salvaguardem a proteção dos cidadãos europeus.

Esta proposta de alteração diz respeito especificamente aos trabalhadores transfronteiriços independentes e aos trabalhadores da aviação civil quanto à regra de base de afetação. Pretende-se assim garantir aos trabalhadores independentes nas regiões transfronteiriças que sejam cobertos pelo país onde exerceram a última atividade, mesmo que já não vivam lá. Assim terão direito ao subsídio de desemprego, caso o Estado-Membro onde residam não o contemple.

Considero importante que esta mesma legislação seja revista daqui a dois anos para se adaptar às mudanças que os Estados-Membros levam a cabo. Temos que garantir aos cidadãos europeus que os seus direitos sejam salvaguardados, independentemente da sua nacionalidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru raportul privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Propunerea vizează actualizarea regulată a Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 şi 987/2009, scopul fiind acela de a asigura coordonarea adecvată la nivelul UE a sistemelor naţionale de securitate socială. În condiţiile în care statele membre îşi modifică frecvent legislaţia privind securitatea socială, măsurile de coordonare în domeniul securităţii sociale sunt necesare pentru ca dreptul la liberă circulaţie înscris în TFUE să poată fi exercitat pe deplin. Diversitatea şi evoluţia condiţiilor în care se desfăşoară activităţile profesionale determină necesitatea de a ţine cont de situaţia lucrătorilor foarte mobili. A devenit evidentă existenţa unor noi modele de ofertă de forţă de muncă, precum cele din sectorul transportului aerian. Coordonarea securităţii sociale vizează situaţii transfrontaliere în care nici un stat membru nu poate acţiona singur. Consider important ca prin acest regulament să fie facilitată coordonarea sistemelor de securitate socială de către statele membre, iar persoanele care se deplasează în cadrul UE să fie mai bine protejate, astfel încât să se elimine riscul pierderii drepturilor de securitate socială deja dobândite în alt stat membru. Această acţiune este în spiritul articolului 48 din TFUE, conform căruia Parlamentul European şi Consiliul trebuie să adopte masurile necesare pentru instituirea liberei circulaţii a lucrătorilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. − Gerbiami kolegos, aš pritariu pranešėjui, kad mums skubiai reikalingos bendrosios taisyklės, kuriomis būtų užtikrinta prieiga prie socialinių išmokų, neskriaudžiant Europos darbuotojų, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise. Šis klausimas yra itin svarbus daugumai lietuvių. Pavyzdžiui, aš manau, kad savarankiškai dirbantys lietuviai, kurie turi teisę gauti bedarbio pašalpą toje šalyje, kur dirba, galėtų gauti ją grįžę į Lietuvą. Tai yra būtina, norint paskatinti jaunus ir talentingus lietuvius sugrįžti namo. Pranešime taip pat paliečiama didesnė problema, kuri šiuo metu vargina Lietuvą. Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą (SODRA) reikia nedelsiant visiškai restruktūrizuoti. Kaip ir daugumą Lietuvos valstybinių institucijų, taip ir SODRĄ susilpnino nuostolingas išlaidavimas. Tai labai rimta problema, kadangi praėjusiais metais SODRA sudarė beveik 70 proc. Lietuvos nacionalinio biudžeto. Remiantis žiniasklaidos pranešimais, 9 iš 10 SODROS skyrių Lietuvoje yra formaliai bankrutavę. Regioninių skyrių analizė atskleidė, kad 90 proc. regionų yra daugiau pensijų gavėjų nei dirbančiųjų. Lietuvos skurdžiausiuose regionuose gautos pajamos sudaro mažiau nei 40 proc. sumos, kurios reikia išmokėti pensijoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I wholeheartedly support this report, which calls for better social protection for cross-border workers and those working in the aviation industry. So called ‘mobile’ workers will see their social protection enhanced by the introduction of the ‘home base’ concept. This measure means that airline staff will not have a different legal status every time their shift pattern moves to a new country. I welcome moves to improve the situation of unemployment benefits for self-employed workers who perform cross-border work on a regular basis. If a self-employed person working in an EU country and contributing to its unemployment schemes then moves to another country which does not have the same unemployment benefits for self-employed workers, the country in which he or she last worked should pay unemployment benefits. This measure will protect those who work abroad or who need to relocate and work in another EU country.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), in writing. − The modernised social security regulations resulting especially from the increase in negotiations between Member States are of high importance to the European Union and its citizens and therefore this report has to be supported, which I did by my vote in favour. The need for modernisation came, among other things, from changes in national legislation and from the case law of the Court of Justice of the European Union. Member States frequently amend their national social security legislation. As a consequence, the references made to national legislation in EU legislation coordinating social security systems can become outdated; this will create legal uncertainty for stakeholders when applying the regulations. The references in the regulations therefore need to be updated so that they correctly reflect legal changes at national level and changes in social reality.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. − Voľný pohyb osôb je jedným zo základných pilierov, na ktorých stojí myšlienka európskej integrácie. Možnosť pracovať v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie umožňuje občanom Únie pružnejšie reagovať na zmeny pracovných trhov. Dáva tiež ľuďom príležitosť hľadať najlepšie využitie svojho vzdelania a schopností bez ohľadu na hranice. Na druhej strane vytvára zdravý tlak na zamestnávateľov v menších členských štátoch, pretože ich vystavuje širšej konkurencii. S prácou úzko súvisí aj otázka sociálneho zabezpečenia. Ak má v Európe fungovať jednotný trh práce, je potrebné koordinovať na európskej úrovni systémy sociálneho zabezpečenia v jednotlivých členských štátoch. Toto zosúlaďovanie systémov však musí pružne reagovať na zmeny v dôchodkových a sociálnych pravidlách. Predložená novela nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia vychádza predovšetkým z pripomienok členských štátov, preto som ju s čistým svedomím podporila. Chápem obavy niektorých mojich kolegov zo zneužívania sociálnych systémov v ich krajinách, som však presvedčená, že odmietanie európskej harmonizácie tento problém nerieši. Veľkorysé systémy sociálnej podpory totiž nie sú dlhodobo udržateľné.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O objetivo primário deste relatório é alterar os Regulamentos 883/2004 e 987/2009, para que eles incorporem as mudanças recentes realizadas em alguns Estados-Membros no que se refere ao domínio da segurança social nacional. Um segundo objetivo prende-se com algumas disposições do regulamento que foram alteradas, nomeadamente a transportabilidade do subsídio de desemprego de trabalhadores por conta própria, e a introdução de uma disposição especial para os trabalhadores de transporte aéreo, especificando que a sua base de afetação deve ser considerada como a sede registada dos seus empregadores ou o local de trabalho, com a finalidade de identificar o Estado-Membro onde estes deveriam pagar as contribuições para a segurança social. O relatório defende que um trabalhador fronteiriço por conta própria que fique desempregado tem direito a receber as prestações de desemprego no Estado-Membro competente, se estas não existirem no Estado-Membro de residência. Esta medida pode ser importante se não se aplicar a trabalhadores independentes falsos, de forma a legitimar a sua utilização. Com a segunda alteração, os trabalhadores inscrevem-se na segurança social da sua base de afetação. Pensamos, no entanto, que deve existir um controlo do registo da sede para que as companhias não se sediem nos países onde os custos relacionados com a segurança social são menores.

 
  
  

Σύσταση : Elmar Brok (A7-0139/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE), par écrit. – Je soutiens l'adhésion de l'Union européenne au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est. Cette adhésion permettra une meilleure visibilité de l'Union et renforcera sa présence dans la région.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente proposta de assinatura do Tratado de Amizade e Cooperação com o Sudeste Asiático em nome da União Europeia, onde se incluem as Filipinas, Indonésia, Malásia, Singapura e Tailândia, uma vez que o objetivo é a cooperação no sentido de promover a paz, estabilidade e cooperação na região.

Com a assinatura deste Tratado em nome da União Europeia dá-se um importante passo, visto que ao assinarmos como União, todos os europeus poderão tirar dividendos deste protocolo de cooperação. Considerando que o crescimento económico tende a concentrar-se cada vez mais na Ásia, este Protocolo permite igualmente uma cooperação económica em que a União Europeia poderá tirar dividendos de uma efetiva cooperação no seio dos Tigres Asiáticos, o que nos pode tornar mais competitivos neste mercado florescente.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est a été signé par les membres d'origine de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est en 1976. Il avait pour objectif de promouvoir la paix, la stabilité et la coopération en Asie du Sud-Est. Bien qu'originairement conçu pour ne s'appliquer qu'aux États de la région d'Asie du Sud-Est, le traité a été modifié en 1987 pour permettre à des États se situant en dehors de la région d'y accéder. En juillet 2006, les États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord pour entamer la procédure d'adhésion de l'Union au traité, et j’ai donc tout naturellement voté en faveur de cette adhésion au traité d’amitié entre nos deux régions.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestei rezoluţii, deoarece apreciez că aderarea Uniunii Europene la Tratatul de prietenie şi cooperare în Asia de Sud-Est va permite consolidarea relaţiilor şi intensificarea cooperării cu ţările din zonă, precum şi creşterea vizibilităţii Uniunii în regiune. Având în vedere că, pe lângă statele din ASEAN, au aderat la Tratatul de prietenie şi cooperare în Asia de Sud-Est şi alte ţări (Papua-Noua Guinee, China, India, Japonia, Pakistan, Coreea de Sud, Rusia, Noua Zeelandă, Mongolia, Australia, Franța, Timorul de Est, Bangladesh, Sri Lanka, Coreea de Nord, SUA), s-au creat condiţiile unei cooperări incluzive, la care să participe toţi actorii interesaţi. Aderarea UE va lărgi şi mai mult acest format, sporind relevanţa cadrului propus, spre beneficiul regiunii Asiei de Sud-Est, dar şi a tuturor părţilor la Tratat. Îmi exprim satisfacţia cu privire la votarea prezentei rezoluţii în cadrul sesiunii din aprilie a Parlamentului, astfel încât instrumentele de aderare a UE la Tratatul de prietenie şi cooperare în Asia de Sud-Est să poată fi semnate în cadrul reuniunii ministeriale ASEAN-UE din 26-27 aprilie 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Bennion (ALDE), in writing. − I am happy to vote in favour of the EU accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia.

The EU has many common interests with the ASEAN countries, with strong economic ties including large diaspora communities in European Member States and regions such as my own West Midlands constituency in the UK.

I welcome closer cooperation between the EU and Southeast Asia and am delighted to support the accession to a treaty which is so closely in line with the social and economic objectives of the European Union in promoting peace, stability and cooperation in the region through settlement of disputes by peaceful means. I also welcome the enhanced cooperation in economic, trade, social, technical and scientific fields and the expansion of trade and economic infrastructure which is of significant mutual benefit in the context of the current economic crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − ASEAN jest niezwykle ważną organizacją międzynarodową. Realizując cele, jakimi są współpraca na rzecz wzrostu gospodarczego i postępu społecznego oraz promowanie pokoju i stabilności, stanowi centrum siły i oddziaływania w swoim regionie. Jest to także obecnie wartościowy partner handlowy Unii.

Przystąpienie do Traktatu o wzajemnych stosunkach i współpracy uznaję za nasz żywotny interes, jeżeli naszą ambicją jest odgrywanie adekwatnej do potencjału roli politycznej w tej części świata. Stronami Traktatu są już niekwestionowane mocarstwa – Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, czy Japonia – co w jaskrawy sposób ukazuje, jak wyraźnie ścierają się ich interesy na tym obszarze. Z inicjatywy Brukseli sygnatariusze przeprowadzili kluczową zmianę, umożliwiającą przyłączenie się do Traktatu organizacji międzynarodowej, czyli całej Unii.

Wobec powyższego, z pełnym przekonaniem oraz nadzieją na wymierne korzyści polityczne i gospodarcze udzielam zgody na przystąpienie Unii Europejskiej do tego Traktatu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl Europos Parlamento rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Draugystės ir bendradarbiavimo Pietryčių Azijoje sutarties projekto, kadangi šios sutarties tikslas yra propaguoti taiką, stabilumą ir bendradarbiavimą Pietryčių Azijoje. Šis prisijungimas neprieštaringas ir dėl jo padidės ES dalyvavimas ir matomumas šiame regione. Pietryčių Azijos draugystės ir bendradarbiavimo sutartį 1976 m. pasirašė Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) narės, o 2006 m. liepos mėn. Europos Sąjungos valstybės narės susitarė pradėti ES prisijungimo prie Sutarties procedūras. Ši Europos Parlamento rekomendacija yra svarbi, nes Parlamentui pritarus Europos Sąjungos prisijungimo prie Draugystės ir bendradarbiavimo Pietryčių Azijoje sutarties projektui, Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai galės pasirašyti Europos Sąjungos prisijungimo prie sutarties dokumentus, vykstant 2012 m. balandžio 26–27 d. ASEAN ir ES ministrų susitikimui.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against this report as the EU should not, in my opinion, have a unified presence in foreign affairs. The current signatories to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) are all nation states. Indeed the treaty must be amended in order to allow the accession of non-state entities. Whilst I fully support the aims of the treaty, it is for the United Kingdom to sign independently and not the preserve of the EU to become a signatory on behalf of the 27 Member States to any international agreements.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório da adesão da UE ao Tratado de Amizade e Cooperação no Sudeste Asiático, tendo em consideração que a finalidade do Tratado é a promoção da paz, da estabilidade e da cooperação no Sudeste Asiático. Além disso, esta adesão reforçará a presença e visibilidade da UE na região do Sudeste Asiático.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Não posso deixar de apoiar a adesão da União Europeia ao Tratado de Amizade e Cooperação no Sudeste Asiático. A região vem assumindo uma importância crescente no contexto internacional, pelo que não se compreenderia que, passando o Tratado a estar aberto a parceiros de outras regiões do globo, a União não seguisse o exemplo de potências como os Estados Unidos da América e a China e enjeitasse a possibilidade de estreitar o seu relacionamento com os países do Sudeste Asiático. Espero que a União possa aderir brevemente ao Tratado e que este dê frutos para todas as partes envolvidas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A União Europeia (UE) procura levar os seus valores de defesa dos direitos humanos, liberdade e democracia a todos os cantos do planeta. Nesse sentido, tem estabelecido, ao longo da sua existência, vários protocolos e assinado tratados com muitos Estados e organizações que partilham estes princípios.

Em julho de 2006, os Estados-Membros decidiram dar início ao processo conducente à adesão da UE ao Tratado de Amizade e Cooperação (TAC) com a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Este processo sofreu um atraso significativo devido à necessidade de alteração do TAC para que pudesse permitir a adesão de entidades não estatais. Realizando-se, nos próximos dias 26 e 27 de abril, a reunião ministerial da ASEAN, concordo com o pedido de urgência solicitado pelo Conselho para que esta recomendação seja, hoje, votada a fim de que a Alta Representante/Vice-Presidente da Comissão, Catherine Ashton, possa assinar os instrumentos de adesão durante a sessão referida.

Votei favoravelmente a presente recomendação porque entendo que a assinatura deste Tratado reforçará a visibilidade da UE na região, promoverá o intercâmbio sociocultural entre a UE e os países do Sudeste Asiático, contribuindo, assim, para a consolidação da paz e da estabilidade nesta região asiática.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O tratado a que este relatório se reporta - Tratado de Amizade e Cooperação no Sudeste Asiático (TAC), que entrou em vigor após a assinatura pelos membros originais da ASEAN, em 1976, estabelece princípios que muito valorizamos, como o respeito mútuo pela independência, soberania, igualdade, integridade territorial e identidade nacional e o direito de cada nação a um governo próprio livre de interferência, subversão ou coerção exterior. Entretanto, os países signatários do Tratado criaram uma zona de comércio livre em 1992 (concluída em 2008). A população dos países da ASEAN é de 600 milhões de pessoas. A ASEAN gera em conjunto um PIB de cerca de 1500 milhões de milhões de dólares e é o terceiro parceiro comercial fora da UE, com mais de 206 mil milhões de euros de comércio de bens e serviços. Se apoiamos a assinatura deste Tratado, pelos princípios nele consagrados, a verdade é que não temos nem alimentamos ilusões quanto às razões pelas quais a UE o assina. Trata-se de uma manobra política e diplomática que visa criar melhores condições para o seu objetivo de constituir uma zona de comércio livre entre a UE e a ASEAN.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Zmluva o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii bola podpísaná vo februári 1976 v Indonézii, Malajzii, na Filipínach, Singapure a Thajsku. Odo dňa podpisu sa mnohé krajiny tiež stali signatármi vrátane Spojených štátov amerických, Turecka a Kanady. Zmluva sa zameriava na podporu mieru, stability a spolupráce v regióne. Za týmto účelom vyzýva na riešenie sporov mierovými prostriedkami, zachovanie mieru, predchádzanie konfliktom a posilnenie bezpečnosti v juhovýchodnej Ázii. Pravidlá a zásady stanovené v zmluve korešpondujú s cieľmi Európskej únie, čo sa týka spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Myslím si, že rovnako ako v otázkach spoločného úsilia o medzinárodný mier a stabilitu v regióne by zmluva mala podporovať i aktívnu spoluprácu v hospodárskej, sociálnej, technickej, vedeckej a administratívnej oblasti, zrýchlenie hospodárskeho rastu v regióne, rozšírenie obchodu a zlepšenie ekonomickej infraštruktúry, aby všetka táto snaha viedla k vzájomnému prospechu daných krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − Article 2 of the Treaty of Amity and Cooperation outlines the fundamental principles within which it operates and, of these, the first is a ‘mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all nations’. I wholeheartedly endorse that principle and welcome this House’s overwhelming decision to do likewise.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už Europos Parlamento rekomendaciją dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Draugystės ir bendradarbiavimo Pietryčių Azijoje sutarties projekto, kadangi siekiama propaguoti taiką, stabilumą ir bendradarbiavimą Pietryčių Azijoje. Atsižvelgiant į tai, kad šis prisijungimas neprieštaringas ir dėl jo padidės ES dalyvavimas ir matomumas regione, Užsienio reikalų komitetas ragina Europos Parlamentą pritarti sprendimui, kuriuo Sąjungai leidžiama prisijungti prie sutarties. Be to, komitetas remia Tarybos prašymą skubiai balsuoti dėl šio klausimo 2012 m. balandžio mėn. sesijos metu, kad Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai galėtų pasirašyti ES prisijungimo prie sutarties dokumentus vykstant 2012 m. balandžio 26–27 d. ASEAN ir ES ministrų susitikimui.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) was signed into force by the original members of ASEAN in 1976. Its purpose is to promote peace, stability and cooperation in Southeast Asia. While the TAC was originally designed to apply only to states within the Southeast Asian region, it was amended in 1987 to allow for states outside the region to accede to it. Besides the member states of the ASEAN, the following countries are parties to the treaty (in chronological order of accession): Papua New Guinea, China, India, Japan, Pakistan, South Korea, Russia, New Zealand, Mongolia, Australia, France, East Timor, Bangladesh, Sri Lanka, North Korea, United States. In July 2006, EU Member States agreed to initiate proceedings towards the accession of the EU to the TAC. However, the TAC first had to be amended further to allow for the accession of non-state entities. Given the non-controversial nature of this accession, which will enhance the EU's presence and visibility in the region, I supported this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Tratado de Amizade e Cooperação no Sudeste Asiático (TAC) entrou em vigor, após a assinatura pelos membros originais da ASEAN, em 1976. O seu objetivo consiste na promoção da paz, estabilidade e cooperação no Sudeste Asiático. Em julho de 2006, os Estados-Membros da UE acordaram em iniciar o processo no sentido da adesão da UE ao TAC. No entanto, o TAC tinha primeiro de ser novamente alterado para permitir a adesão de entidades não estatais. Face ao interesse na adesão a este Tratado de forma a dar maior visibilidade à UE no Sudeste Asiático, votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Member States agreed to start proceedings paving the way for accession of the EU to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia In July 2006. However, the Treaty should first be amended in order to allow the accession of non-state entities. I consider it to be controversial so I abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Südostasien ist ein Zukunftsmarkt. Das Ziel, Frieden, Stabilität und Zusammenarbeit mit diesem Erdteil zu fördern, ist eine gute Idee. Man wird in Zukunft hoffentlich viel Positives über die stärkere wirtschaftliche Verflechtung zwischen der EU und Südostasien hören. Beispielsweise ist auch die Formel 1 ist in Südostasien vertreten und ist zufrieden mit diesem Markt. Dies zeigt, dass in diesem Gebiet der Wille da ist, sich zu öffnen und sich Gehör in der Welt zu verschaffen. Das Abstimmungsverhältnis im zuständigen Ausschuss spricht klar aus, dass man diesen Vertrag will und man dem positiv gegenübersteht. Der Vertrag über die Freundschaft und Zusammenarbeit in Südostasien ist daher zu begrüßen, und ich stimme deshalb für diesen Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Ziel des Vertrags der EU mit Südostasien ist es, Frieden, Stabilität und Zusammenarbeit zu fördern und ein verstärktes wirtschaftliches Engagement der EU auf diesem Zukunftsmarkt zu zeigen. Das Abstimmungsverhältnis im zuständigen Ausschuss zeigt deutlich, dass man seitens der EU bemüht ist, die Ziele weiterhin intensiv gegenüber Südostasien zu verfolgen. Nämlich die Stärkung der wirtschaftlichen Präsenz, die Förderung von Stabilität, die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der ärmeren Regionen, sowie die Förderung der Entwicklung und Festigung der Demokratie, der Rechtstaatlichkeit und der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Der Vertrag ist auch meinerseits zu begrüßen, deswegen gebe ich dem Bericht meine Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Manau, kad yra tikslinga prisijungti prie Draugystės ir bendradarbiavimo Pietryčių Azijoje sutarties, kurios tikslas – skleisti taiką, stabilumą ir bendradarbiavimą. Sutartimi skatinamas ekonominis, finansinis ir techninis bendradarbiavimas su besivystančiomis ir joms nepriskiriamomis šalims. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad prisijungus prie šio susitarimo padidės ES dalyvavimas ir matomumas Pietryčių Azijos regione. Taip pat bus sukurtos palankios sąlygos aktyvesniam ES įsitraukimui į Rytų ir Pietryčių Azijos saugumo dialogą.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La politica estera dell'Unione europea ricopre un ruolo di primaria importanza soprattutto per gli accordi commerciali che si possono istaurare con altre regioni del mondo. Il Trattato di amicizia e cooperazione nel Sud-Est asiatico ha lo scopo principale di promuovere la cooperazione e lo sviluppo tra i paesi dell'area ASEAN e i paesi terzi aderenti al trattato. Ritengo molto importante che il Parlamento sia riuscito a velocizzare le procedure burocratiche per l'approvazione del testo così da permettere l'adesione al trattato il prima possibile, trattato in cui l'UE sarà il primo membro soggetto non statale .

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho sobre a adesão da União Europeia ao Tratado de Amizade e Cooperação no Sudeste Asiático, cujo objetivo consiste na promoção da paz, estabilidade e cooperação no Sudeste Asiático. A Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento Europeu, dada a natureza incontroversa desta adesão, convidou o Parlamento Europeu a aprovar a decisão que reforçará a presença e a visibilidade da UE na região.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O Tratado de Amizade e Cooperação no Sudeste Asiático (TAC) entrou em vigor em 1976 com o objetivo de promover a paz, a estabilidade e a cooperação naquela região. Apesar de ter sido originalmente concebido para ser aplicado apenas aos Estados do Sudeste Asiático, este Tratado foi alterado, em 1987, de modo a permitir a adesão de Estados de outras regiões.

Em julho de 2006, os Estados-Membros acordaram em iniciar o processo no sentido de a UE aderir ao TAC, o que se tornou possível graças à prévia alteração do mesmo de modo a permitir a adesão de entidades não estatais. Por considerar que esta adesão reforçará a presença e a visibilidade da UE na região, votei favoravelmente a decisão que autoriza a União a aderir ao TAC.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), por escrito. − En 2006, los Estados miembros de la UE decidieron iniciar el proceso para la adhesión de la UE al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC). En este Pleno, el Parlamento ha autorizado a la Unión a adherirse a este Tratado. Se trata de un hecho importante debido a que la finalidad del TAC, firmado por los miembros originales de la ASEAN en 1976, es promover la paz, la estabilidad y la cooperación en el Sudeste Asiático. Con su consentimiento, el Parlamento abre la puerta para la adhesión de la UE a un Tratado que aboga por la prevención y la solución pacífica de conflictos y por el mantenimiento de la paz. Además, el Tratado aboga por la intensificación de la cooperación económica, comercial y social. De ahí mi voto positivo, ya que hablamos de valores y principios muy presentes en nuestra propia experiencia de integración europea. Además, la adhesión permitirá afianzar las relaciones de la UE con una organización regional con la que comparte principios y motivaciones. Con este consentimiento del Parlamento, la Alta Representante podrá firmar los instrumentos de adhesión de la UE en la Reunión Ministerial UE-ASEAN que se celebrará los próximos días 26 y 27 de abril de 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − È stata votata oggi e con esiti positivi, in seduta plenaria a Strasburgo, la raccomandazione, presentata dall'on. Elmar Brok, sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sudest asiatico.

Il TAC originariamente destinato ad applicarsi solo agli Stati ASEAN nella regione del sudest asiatico, allo scopo di promuoverne stabilità e cooperazione, ha subito modifiche nel 1987 per consentire anche ad altri Stati di aderirvi e nel luglio 2006 anche gli Stati parte dell'Unione europea hanno avviato le procedure di adesione, pur non avendo il TAC subito modifiche ulteriori per consentire l'adesione di soggetti non statali.

Tuttavia, considerando che tale adesione non può fare altro che rafforzare la presenza e la visibilità dell'Unione europea nella regione asiatica, la commissione per gli affari esteri ha invitato il Parlamento europeo a dare la sua approvazione alla decisione che autorizza l'Unione ad aderire al TAC.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) was signed into force by the original members of ASEAN in 1976. Its purpose is to promote peace, stability and co-operation in Southeast Asia. In view of the non-controversial nature of this accession, which will enhance the EU's presence and visibility in the region, the Committee on Foreign Affairs invites the European Parliament to consent to the decision authorising the Union to join the TAC. Furthermore, it supports the urgency request by the Council to have the vote during the April 2012 part-session so as to make it possible for the HR/VP to sign the EU's accession instruments on the occasion of the ASEAN-EU Ministerial Meeting of 26/27 April 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − I primi contatti parlamentari tra il PE e i paesi dell'ASEAN si sono avuti nel 1976, ma è solo nel 1979 che sono state istituite riunioni periodiche tra il PE e l'Organizzazione interparlamentare dell'ASEAN. Esse ora si svolgono su base annuale, alternativamente nella CE o in uno dei paesi dell'ASEAN.

Il trattato di amicizia e cooperazione nel sudest asiatico che votiamo oggi mira a promuovere la pace, la stabilità e la cooperazione nella regione, prevede la soluzione pacifica delle controversie, il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il potenziamento della sicurezza nel sudest asiatico. L'ASEAN nel luglio 2007 aveva aperto negoziati commerciali tra l'Unione europea e sette paesi del gruppo Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) e nel dicembre 2009 la Commissione europea ha deciso di proseguire i negoziati in forma bilaterale.

Attualmente sono in corso i negoziati con Singapore e Malesia, ma anche il Vietnam ha dato segni di voler aprire un dialogo su questo tema. Vista l'importanza della regione per l'UE, la firma di questa mattina è molto importante e sancisce un intento europeo a relazioni amichevoli con l'ASEAN.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Tratado de Amizade e Cooperação no Sudeste Asiático entrou em vigor, após a sua assinatura pelos membros originais da ASEAN, em 1976, tendo como objetivo a promoção da paz, a estabilidade e a cooperação no Sudeste Asiático. Em julho de 2006, os Estados-Membros da UE acordaram em iniciar o processo no sentido da adesão da UE ao Tratado. Esta adesão reforçará a presença e a visibilidade da UE na região e eu apoiei a decisão do Parlamento Europeu que a aprova.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru decizia privind aderarea UE la Tratatul de prietenie şi cooperare în Asia de Sud-Est. Tratatul de prietenie şi cooperare în Asia de Sud-Est (TPC), semnat de către membrii iniţiali ai ASEAN în 1976, are scopul de a promova pacea, stabilitatea şi cooperarea în Asia de Sud-Est. Tratatul a fost conceput iniţial pentru a fi aplicat doar în statele din regiune şi a fost modificat în 1987 pentru a permite aderarea statelor din afara regiunii. Pe lângă statele membre ASEAN, printre alte ţări parte la tratat se numără: China, India, Japonia, Rusia, Australia, Franţa, SUA. În iulie 2006, statele membre au convenit să iniţieze procedurile privind aderarea UE la Tratatul de prietenie şi cooperare şi, în acest sens, tratatul a fost modificat substanţial pentru a permite aderarea entităţilor fără caracter statal. Tratatul susţine soluţionarea diferendelor prin mijloace paşnice, menţinerea păcii, prevenirea conflictelor şi consolidarea securităţii în Asia de Sud-Est. Normele şi principiile prevăzute în tratat corespund obiectivelor politicii externe şi de securitate comune a Uniunii. Totodată, părţile contractante depun eforturi pentru o cooperare cât mai strânsă şi pentru a-şi oferi asistenţă reciprocă sub formă de formare şi de facilităţi de cercetare în domeniile social, cultural, ştiinţific, tehnic şi administrativ.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), in writing. − The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia is very important for the economic and political cooperation between Southeast Asia and the EU, including the ASEAN Member States. It would strengthen their trade partnership and improve their diplomatic relations as a whole. Therefore, I voted in favour of it and I underline the necessity of new partnerships in this period of economic crisis and recession.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Il trattato di amicizia e cooperazione nel Sud-Est Asiatico è stato siglato nel 1976 con lo scopo di promuovere pace e stabilità politica.

Riservato originariamente ai soli paesi di quell'area geografica, è stato esteso in seguito ad altre nazioni (tra cui Francia, Russia, Australia e Stati Uniti) contribuendo a garantire e sviluppare la cooperazione politica e commerciale a livello internazionale. Valuto quindi in modo positivo l'adesione dell'Unione europea al trattato, certa che questo potrà rafforzare in modo ulteriore la presenza e visibilità europea in tale regione.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O Tratado de Amizade e Cooperação no Sudeste Asiático (TAC), que entrou em vigor após a assinatura pelos membros originais da ASEAN, em 1976, estabelece princípios de grande importância como o respeito mútuo pela independência, soberania, igualdade, integridade territorial e identidade nacional e o direito de cada nação a um governo próprio livre de interferência, subversão ou coerção exterior. Entretanto, os países signatários do Tratado criaram uma zona de comércio livre em 1992 (concluída em 2008). A população dos países da ASEAN é de 600 milhões de pessoas. A ASEAN gera em conjunto um PIB de cerca de 1500 milhões de milhões de dólares e é o terceiro parceiro comercial fora da UE, com mais de 206 mil milhões de euros de comércio de bens e serviços. Apoiamos a assinatura deste Tratado pelos princípios nele consagrados, mas não temos, nem alimentamos, ilusões em relação às razões pelas quais a UE o assina. Trata-se de uma manobra política e diplomática que visa criar melhores condições para o seu objetivo de constituir uma zona de comércio livre entre a UE e a ASEAN. A UE demonstra, a cada dia e a cada ação que concretiza, que faz destes princípios letra morta.

 
  
  

Έκθεση : Paulo Rangel (A7-0065/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo esta recomendação sobre a proposta do Conselho Europeu de não utilizar uma Convenção para um aditamento ao Tratado da União Europeia e ao Tratado de Funcionamento da União Europeia de um Protocolo sobre as preocupações do povo irlandês a respeito do Tratado de Lisboa.

Esta razão deve-se ao facto de os Chefes de Governo já terem chegado a acordo no Conselho Europeu, em junho de 2009, para providenciar segurança e responder às preocupações do povo irlandês no que respeita ao Tratado de Lisboa. Uma vez que os Chefes de Governo já acordaram, no que respeita à substância das provisões propostas na proposta de Protocolo, e o assunto já foi politicamente resolvido, esta decisão não parece justificar a assinatura de uma Convenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L'Irlande a ratifié le traité de Lisbonne avec beaucoup de difficultés : un premier référendum avait donné le « non » vainqueur avant qu'un second n'autorise la ratification à condition que certaines conditions posées par le gouvernement irlandais soient acceptées, sur des sujets tels que le droit à la vie. Parce que l’Union européenne, c’est aussi être unis dans la diversité, et qu’il s’agit de respecter les différences culturelles de chacun, il a été convenu que, lors de la conclusion du traité d'adhésion suivant, ils énonceraient les dispositions de cette décision dans un protocole à annexer aux traités.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − A Uachtaráin, fearaim fáilte roimh an tuarascáil seo atá ag iarraidh freagairt a thabhairt ar bhuarthaí mhuintir na hÉireann maidir leis an gceart chun na beatha, an teaghlach agus an t-oideachas, maidir le cánachas, agus maidir le cúrsaí slándála agus cosanta, agus tá aitheantas inti ar an achainí ó Éirinn go gcuirfí ‘ráthaíochtaí dlíthiúla cuí’ i bhfeidhm ó thaobh Chonradh Liospóin de.

Is léir gur i bhfoirm mínithe atá na ráthaíochtaí sin, go bhfuil sé mar aidhm acu aghaidh a thabhairt ar bhuarthaí mhuintir na hÉireann agus nach ndéanann siad athrú ar bith ar mhórábhar na gConarthaí. Ní mór, áfach, go dtabharfaí aitheantas oifigiúil i scríbhinn do bhuarthaí mhuintir na hÉireann agus fearaim fáilte roimh an gcomhshocrú an Prótacal maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin a shíniú agus a dhaingniú taobh le Conradh Aontachais na Cróite.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau Europos Parlamento rekomendacijai dėl EVT pasiūlymo nešaukti konvento dėl Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo papildymo protokolu dėl Airijos gyventojų susirūpinimo dėl Lisabonos sutarties. 2009 m. birželio 19 d. Europos Vadovų Taryboje valstybių ir vyriausybių vadovai sutarė priimti sprendimą, kad nuramintų Airijos gyventojus ir atsilieptų į jų nuogąstavimus dėl Lisabonos sutarties teisės į gyvybę, šeimos ir švietimo, mokesčių bei saugumo ir gynybos srityse. Kadangi buvo susitarta, kad minimo sprendimo nuostatos bus išdėstytos protokole kitos stojimo sutarties sudarymo metu, pritariau Europos Parlamento rekomendacijai nešaukti atskiro konvento šiuo klausimu

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Decyzją Rady Europejskiej sprzed trzech lat udzielono Irlandczykom prawnych gwarancji w odpowiedzi na obawy związane z realizacją prawa do życia, rodziny i edukacji, a także opodatkowaniem, oraz szczególnie, bezpieczeństwem i obroną. Ponieważ szefowie państw i rządów ustalili również, że decyzja ta jest prawnie wiążąca i obowiązująca od momentu wejścia w życie Traktatu z Lizbony oraz uzgodnili także treść postanowień proponowanych w projekcie Protokołu, zasadny wydaje się wniosek Rady o niezwoływanie Konwentu. Poszczególne postanowienia Protokołu w sposób zasadniczy regulują najważniejsze kwestie porozumień, dlatego pozytywnie oceniam decyzję dotyczącą rozpatrzenia zmian w traktatach.

Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie zgody na niezwoływanie Konwentu, a także sprawozdania w sprawie konsultacji dotyczących projektu Protokołu. Uważam, że wszelkie porozumienia polityczne osiągnięte w Radzie w obliczu ratyfikacji traktatu lizbońskiego muszą być respektowane.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − La posizione dell’Irlanda, a seguito degli esiti negativi delle consultazioni referendarie in merito tenutesi nella Repubblica, presenta un problema delicato sotto il profilo politico, istituzionale, culturale e di governo.

Rappresenta altresì una sfida, che a lungo molti si sono illusi di poter rinviare indefinitamente, rispetto all’elaborazione di modelli di governo che, in un quadro di coesione istituzionale, sappiano dimostrare di saper valorizzare le culture dei paesi membri, rispettando le sensibilità di ciascun popolo europeo e rispondendo a legittime preoccupazioni, quando queste dovessero emergere, su singoli aspetti di carattere politico, sociale o culturale.

In questo senso, è da considerarsi responsabile e coraggiosa la scelta dei capi di Stato o di governo di farsi carico delle preoccupazioni del popolo irlandese sul trattato di Lisbona in relazione al diritto alla vita, la famiglia e l'istruzione, la fiscalità e la sicurezza e la difesa, attraverso una decisione giuridicamente vincolante e oggetto di un successivo e specifico protocollo. Tale assunzione di responsabilità politica consente di individuare un percorso alternativo a quello di una apposita Convenzione. Esprimo pertanto il mio voto favorevole alla proposta di decisione al nostro esame.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I have abstained from this vote as voting against the convention would amount to consenting to the decision to not convene on a draft protocol. I am in favour of an open democratic event such as this. However there are elements of the protocol such as Article II covering taxation which I find hard to believe. The article states that ‘nothing in the Treaty of Lisbon makes any change of any kind, for any Member State, to the extent or operation of the competence of the European Union’.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. O Conselho Europeu de 19 de junho de 2009 registou as várias preocupações do povo irlandês, incluindo as relacionadas com a política fiscal, o direito à vida, á educação e à família, e a política tradicional de neutralidade militar. Neste contexto, e de modo a restabelecer a confiança e dar garantias ao povo irlandês, o Conselho Europeu aprovou 3 Anexos ao Tratado, consistindo o anexo 1 numa Decisão dos Chefes de Estado ou de Governo, juridicamente vinculativa e que deveria produzir efeitos a partir da entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Foi igualmente acordado que, aquando da conclusão de um subsequente tratado de adesão, as disposições da decisão seriam estabelecidas num protocolo a anexar aos Tratados. Face à assinatura, no dia 9 de dezembro de 2001, do Tratado de adesão da Croácia, tornou-se necessário aditar o protocolo previsto. Tendo em conta que a substância das propostas previstas no projeto de Protocolo já foram alvo de discussões que alcançaram um acordo político no âmbito do Conselho Europeu, em 2009, não vejo razão para a necessidade de se convocar uma Convenção para se proceder ao aditamento deste Protocolo ao TUE e ao TFUE. Apoio, assim, a recomendação para aprovar a proposta do Conselho Europeu de não se convocar uma Convenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − Almost three years ago, the European Council gave a commitment to the Irish people that they would address their concerns regarding the Lisbon Treaty to safeguard the right to life, family, education, taxation and security and defence. This proposal represents the culmination of that promise. I therefore welcome its adoption, and its eventual ratification alongside the Croatian Accession Treaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei a favor deste protocolo, tendo em consideração o acordo alcançado no Conselho Europeu de 19 de junho de 2009, que responde às preocupações do povo irlandês no que respeita ao direito à vida, família e educação, à fiscalidade e à segurança e defesa. Uma vez que os Chefes de Estado concordaram no conteúdo das propostas apresentadas no protocolo, estando assim a questão ultrapassada politicamente, não me parece justificável a convocatória de uma convenção.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A presente recomendação, elaborada pelo colega Paulo Rangel, propõe a aprovação de uma proposta do Conselho Europeu para que não se convoque uma Convenção para o aditamento, ao Tratado da União Europeia (TUE) e ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), de um Protocolo sobre as preocupações do povo irlandês a respeito do Tratado de Lisboa.

Em 20 de julho de 2011, o Governo irlandês enviou uma carta ao Conselho sobre uma proposta para integrar, nos TUE e TFUE, um protocolo sobre as preocupações do povo irlandês a respeito do Tratado de Lisboa. Sobre este assunto, os Chefes de Estado ou de Governo dos 27 Estados-Membros, a fim de restabelecer a confiança e responder às preocupações dos irlandeses sobre o respeito pelo direito à vida, à família e à educação, bem como sobre a fiscalidade, a segurança e a defesa, já tinham tomado uma decisão, em 19 de junho de 2009, com as garantias jurídicas necessárias.

Considerando que esta questão já se encontra politicamente resolvida, e tendo em conta o pedido de aprovação da não convocação de uma Convenção, apresentado pelo Conselho Europeu, e a recomendação da Comissão dos Assuntos Constitucionais, voto favoravelmente o relatório em apreço.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A aprovação deste relatório surge na sequência da vergonhosa operação de chantagem e de manipulação de que foi vítima o povo irlandês, visando a imposição antidemocrática do Tratado de Lisboa. A aprovação daquilo a que chamaram protocolo adicional para responder às preocupações do povo irlandês não constitui mais do que uma tentativa de legitimar algo que, à luz dos mais elementares princípios democráticos, não pode ser legitimado. A rejeição do Tratado de Lisboa pelo povo irlandês – o único que, por imposição constitucional, não foi impedido de se pronunciar por referendo – constituiu indiscutivelmente um obstáculo na tentativa de, através de um inadmissível embuste e flagrante artimanha, impor uma proposta de tratado anteriormente rejeitada, desrespeitando e procurando passar por cima da vontade dos povos francês e holandês. Nenhuma manobra poderá legitimar um tratado que resulta de um processo antidemocrático e que, como a realidade nos demonstra, criou as condições para o aprofundamento do ataque às soberanias nacionais e o retrocesso histórico nos direitos e conquistas dos povos.

É necessário reverter este e anteriores tratados para salvaguardar a democracia e defender a efetiva participação dos cidadãos. É necessário defender a soberania nacional e o papel das instituições nacionais para se promover uma efetiva democracia e não a sua desvalorização.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − V júni 2009 hlavy štátov a vlád na zasadnutí Európskej rady prijali rozhodnutie s cieľom opätovne uistiť írskych občanov, pokiaľ ide o ich obavy týkajúce sa ustanovení Lisabonskej zmluvy v otázkach práva na život, rodiny, vzdelávania, zdaňovania, bezpečnosti a obrany. Zároveň vyhlásili, že rozhodnutie je právne záväzné a nadobudne účinnosť dňom, keď Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti. Rovnako vyhlásili, že pri uzatváraní budúcej zmluvy o pristúpení a v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami uvedú ustanovenia rozhodnutia v protokole, ktorý sa pripojí k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie. A keďže v skutočnosti sa hlavy štátov a vlád na spomenutom júnovom zasadnutí Európskej rady dohodli na podstate ustanovení navrhovaných v návrhu protokolu, po politickej stránke bola otázka vyriešená a nie je dôvod na zvolanie konventu. Stotožňujem sa s návrhom Parlamentu konvent nezvolať.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Sans surprise, le Parlement européen a approuvé, selon la procédure de consentement, le projet d'ajout du protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais. Ce protocole résulte de l'accord conclu au Conseil européen des 18 et 19 juin 2009. Il porte sur divers domaines: le droit à la vie, la protection de la famille et de l'éducation, la fiscalité, la sécurité et la défense ainsi que sur les droits des travailleurs et la politique sociale. Le Parlement a également décidé de ne pas convoquer de convention dès lors que les dispositions du protocole ne le justifient pas.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette recommandation sur la proposition du Conseil européen de ne pas convoquer de Convention visant à adjoindre au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne un protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne. Le Parlement européen est saisi dans ce cadre selon une procédure d'approbation. Le rapport a été adopté à une large majorité au sein de la commission des affaires constitutionnelles (AFCO) du Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette recommandation qui soutient la proposition du Conseil européen de ne pas convoquer de Convention dans le cadre de l'annexion au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne d'un protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne. En effet, la modification des traités étant assez légère, il convenait de faire appel à une procédure de révision simplifiée qui offre plus de souplesse et permet de gagner du temps.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I supported this report, which decided against the calling of a convention. The heads of state or of government at the European Council on 19 June 2009 have already agreed on the substance of the provisions proposed in the draft protocol, so the issue has already been politically settled and does not justify convening a convention.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Em 19 de junho de 2009, o Conselho Europeu considerou as preocupações do povo irlandês, incluindo as relacionadas com a política fiscal, o direito à vida, à educação e à família, e a política tradicional de neutralidade militar. Nesse âmbito, e para que o Tratado de Lisboa voltasse a merecer a confiança do povo irlandês, o Conselho Europeu aprovou três anexos ao Tratado, consistindo o anexo 1 numa Decisão dos Chefes de Estado ou de Governo, juridicamente vinculativa e que deveria produzir efeitos a partir da entrada em vigor do Tratado de Lisboa.

Considerando que as propostas previstas no projeto de protocolo já foram amplamente discutidas e mereceram o acordo político no âmbito do Conselho Europeu, em 2009, não vejo que haja necessidade de se convocar uma Convenção para se proceder ao aditamento deste Protocolo ao TUE e ao TFUE. Estou assim de acordo com a aprovação da recomendação do Conselho Europeu de não se convocar uma Convenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The Heads of State or Government agreed to take a decision in the European Council in June 2009 in order to provide reassurance and to respond to the concerns of the Irish people on the Treaty of Lisbon concerning the right to life, family and education, taxation, and security and defence. The Heads of State or Government had already agreed on the substance of the provisions proposed in the draft protocol, meaning the issue has already been politically settled. Therefore this decision does not seem to justify convening a Convention. I abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedsstaaten haben sich darauf geeinigt, dass die Anliegen der irischen Bevölkerung, die im Rahmen der Änderung des Vertrags von Lissabon geäußert wurden, durch ein dem Vertrag beizufügendes Protokoll berücksichtigt werden. Dies betrifft Fragen über das Recht auf Leben, Bildung und Familie, das Steuerwesen sowie Sicherheit und Verteidigung. Sie haben sich darüber schon auf der Tagung des Europäischen Rates vom 19.06.2009 geeinigt, so dass die Frage bereits auf politischer Ebene geklärt wurde. Folglich ist es nicht nötig, extra noch einen Konvent diesbezüglich einzuberufen. Ich stimme daher für diesen Bericht. Ich bin der Meinung, dass man einen Konvent über den Vertrag von Lissabon an sich hätte einberufen sollen, wie dies bei der geplanten Verfassung für Europa der Fall war, aber diese Frage war nicht Gegenstand des vorliegenden Berichts.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Ich kann mich dem Vorschlag des Europäischen Rates anschließen, keinen Konvent einzuberufen, um die Anliegen Irlands bezüglich des Vertrags von Lissabon zu beraten. Es ist in diesem Fall schlichtweg nicht nötig, da sich die Staats- und Regierungschefs im Rahmen des Europäischen Rates bereits geeinigt haben und es somit schon zu einer politischen Lösung gekommen ist. Ich habe deshalb zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La mia approvazione rispetto a questo progetto di protocollo per quanto riguarda le preoccupazioni del popolo irlandese va a seguire uno dei criteri fondamentali della nostra Unione, ossia la condizione di rispetto di tutti i popoli che aderiscono. E' giusta la posizione assunta dai Capi di Stato e di governo per rispondere alle preoccupazioni di questo popolo in materia di famiglia, istruzione, fiscalità, sicurezza e difesa, argomenti ripresentati nel Trattato di Lisbona. Sarà comunque convocata una convenzione per rincuorare chi è ancora scettico, per quanto dall'entrata in vigore del Trattato nel 2009 le disposizione proposte sono state già adottate.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η αρνητική έκβαση του ιρλανδικού δημοψηφίσματος για την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας τον Ιούνιο του 2008, έφερε στο φως τις ανησυχίες τους ιρλανδικού λαού για μια σειρά από θέματα τα οποία δεν προβλέπονταν ή δεν κατοχυρώνονταν επαρκώς στην νέα ευρωπαϊκή Συνθήκη. Καθώς για την έναρξη ισχύος οποιασδήποτε νέας Συνθήκης απαιτείται ομοφωνία, αναμφίβολα, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για εξέταση των προτεινόμενων τροποποιήσεων στις μετέπειτα Συνθήκες – με την μορφή εισαγωγής διευκρινήσεων σε αυτές - ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι αναφορές που ζητήθηκαν από την ιρλανδική πλευρά, όπως το δικαίωμα στη ζωή, την οικογένεια, τη φορολογία, την ασφάλεια και την άμυνα αποτελεί καλοδεχούμενο πολιτικό συμβιβασμό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως εκ τούτου, υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O Parlamento Europeu, através da Comissão dos Assuntos Constitucionais, aprovou a recomendação sobre a proposta do Conselho Europeu de não convocar uma Convenção para o aditamento de um Protocolo sobre as preocupações do povo irlandês sobre o Tratado de Lisboa, ao Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

Nestes termos, o Parlamento Europeu dá o seu consentimento à proposta do Conselho Europeu de não convocar uma Convenção. Atento o facto de que, em 19 de junho de 2009, os Chefes de Estado ou de Governo, no Conselho Europeu, já tinham manifestado o seu acordo sobre a essência das disposições propostas no projeto de protocolo, tendo sido a questão resolvida em termos políticos, voto favoravelmente esta decisão por crer não se justificar a convocação de uma Convenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Congratulo-me com a aprovação deste meu relatório que surge em consequência do acordo entre os Chefes de Estado ou de Governo, no Conselho Europeu de 19 de junho de 2009, relativo às preocupações do povo irlandês no que respeita ao direito à vida, família e educação, à fiscalidade e à segurança e defesa.

Ficou então previsto que, aquando da conclusão de um subsequente Tratado de Adesão, as disposições dessa decisão seriam integradas num protocolo a anexar ao Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. É precisamente esta a alteração que agora está em causa. Assim e uma vez que a essência das disposições propostas no projeto de protocolo fora resolvida em termos políticos, chegou-se à conclusão de que não se justificava a convocação de uma convenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. At the European Council on 19 June 2009 the Heads of State or Government agreed to take a decision in order to provide reassurance and to respond to the concerns of the Irish people on the Treaty of Lisbon in relation to the right to life, family and education, taxation, and security and defence. Then, they declared that the decision was legally binding and would take effect on the date of entry into force of the Treaty of Lisbon. They also declared that, at the time of the conclusion of the next accession Treaty and in accordance with their respective constitutional requirements, they would set out the provisions of the decision in a protocol to be attached to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. As a matter of fact, the Heads of State or Government at the European Council on 19 June 2009 had already agreed on the substance of the provisions proposed in the draft protocol, so that the issue has already been politically settled and does not seem to justify convening a Convention.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Aquando do veto do povo irlandês no referendo sobre a ratificação do Tratado de Lisboa, os Chefes de Estado acordaram que teriam em conta as preocupações da Irlanda em questões como o direito à vida, família e educação, fiscalidade, segurança e defesa, através da inclusão de um protocolo anexo ao Tratado da União e ao TFUE, a ser incluído no decorrer do próximo Tratado de Adesão. Esta proposta de relatório, meramente técnica, não pressupõe a convocação de uma Convenção porque os termos dispostos no projeto de protocolo já foram acordados no Conselho de junho de 2009. Por estas razões, aprovo esta recomendação.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Decizia Parlamentului European referitoare la propunerea Consiliului European de a nu convoca o convenţie pentru adăugarea la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene a unui protocol privind preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona. Cu ocazia Consiliului European din 19 iunie 2009, şefii de stat sau de guvern au decis să adopte o decizie pentru a oferi garanţii şi a răspunde preocupărilor poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona în ceea ce priveşte dreptul la viaţă, familie şi educaţie, impozitare, securitate şi apărare. Şefii de stat sau de guvern au declarat, de asemenea, că decizia are caracter obligatoriu şi va avea efect la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. La momentul încheierii următorului tratat de aderare şi în conformitate cu normele constituţionale corespunzătoare, dispoziţiile deciziei vor fi incluse într-un protocol care va fi anexat Tratatului privind Uniunea Europeană şi Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene. Întrucât şefii de stat sau de guvern din cadrul Consiliului European din 19 iunie 2009 hotărâseră deja în privinţa conţinutului dispoziţiilor propuse în proiectul de protocol, considerăm că acest subiect a fost deja rezolvat din punct de vedere politic şi nu pare să justifice convocarea unei convenţii.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Esta recomendação defende que a introdução de um protocolo no Tratado de Lisboa já tinha sido resolvida em termos políticos e não justifica a convocação de uma convenção. Desta forma, pretende-se encerrar rapidamente o processo tortuoso e antidemocrático que levou à repetição do referendo na Irlanda após a vitória do Não, processo esse de chantagem sobre o povo irlandês. Ao contrário deste processo, afirmamos e defendemos o direito de cada povo de debater e pronunciar-se de forma esclarecida, por referendo, sobre o conteúdo e objetivos dos Tratados da UE.

 
  
  

Έκθεση : Paulo Rangel (A7-0064/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente projeto de protocolo e sou de opinião favorável no que respeita à decisão do Conselho Europeu de examinar as alterações propostas aos Tratados. Uma vez que os Chefes de Governo já tomaram uma decisão política no seio do Conselho Europeu e devido ao facto de o protocolo já explicar as áreas de preocupação dos irlandeses, todas as situações parecem pacíficas, mas mantém-se a questão da neutralidade militar do país, que é mais complicada devido aos poderes conferidos pela União.

Contudo, há que considerar a posição da Comissão AFCO que defende que a obrigação de assistência mútua promovida pelo Tratado de Lisboa pode ser salvaguardada, pois cada Estado-Membro pode escolher o tipo de assistência a utilizar.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Comme le préconisait le rapport, nous avons estimé qu’il n’était pas nécessaire de convoquer de Convention visant à adjoindre au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne un protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už Europos Parlamento pritarimą Europos Vadovų Tarybos sprendimui išnagrinėti siūlomus Sutarčių pakeitimus pagal Airijos prašymą. Europos Vadovų Tarybos 2009 m. birželio 19 d. susitikime valstybių ir vyriausybių vadovai priėmė sprendimą numatyti tinkamas teisines garantijas atsižvelgiant į Airijos gyventojų nuogąstavimus, susijusius su teise į gyvybę, šeima ir švietimu, mokesčiais, saugumu ir gynyba, ir nutarė sudarant kitą stojimo sutartį ir atsižvelgiant į atitinkamus konstitucinius reikalavimus nustatyti šio sprendimo nuostatas protokole, o prie esamos Lisabonos sutarties pridėti tam tikrų nuostatų paaiškinimą, kad nereikėtų iš naujo peržiūrėti Lisabonos sutarties.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − La relazione incontra un parere favorevole, in relazione alla valutazione della decisione del Consiglio europeo sull’esame di proposta di modifica dei trattati attraverso l’adozione del citato protocollo.

Le preoccupazioni degli irlandesi, che non hanno mancato di influenzare gli esiti del referendum del 2008, troveranno risposta nel documento allegato al trattato sull'Unione europea e sul suo funzionamento. In quella sede si faranno passi avanti sul difficile terreno della conformità alle rispettive norme costituzionali e alle specifiche preoccupazioni dichiarate dal governo irlandese, da cui muove l’istanza per un nuovo protocollo. Il dispositivo della relazione è pertanto pienamente condivisibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Face ao resultado negativo do referendo de 12 de junho de 2008, a Irlanda não pôde proceder à ratificação do Tratado de Lisboa. O Conselho Europeu de junho de 2009 evidenciou a importância da adoção do Tratado, ao proporcionar um melhor quadro de ação da UE num grande número de domínios, para poderem ser tomadas as decisões necessárias para enfrentar rápida e eficazmente o vasto leque de desafios impostos pela mais profunda recessão mundial sentida, desde a Segunda Guerra Mundial. Tendo em conta a exigência de unanimidade para a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, foram acordadas garantias jurídicas destinadas a dar resposta às apreensões manifestadas pelo povo irlandês, abrindo assim caminho para que os irlandeses pudessem voltar a ser consultados. Refletidas numa Decisão (anexo 1) juridicamente vinculativa, garantem que determinados assuntos que preocupam o povo irlandês, relacionados, por exemplo, com a política fiscal, o direito à vida, à educação e à família, à neutralidade militar, não serão afetados pela entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Ficou previsto que, aquando da conclusão de um subsequente Tratado de Adesão, o que aconteceu em dezembro de 2001, as disposições da Decisão deveriam ser refletidas num Protocolo, que deverá ser aditado ao TEU e ao TFUE. Apoio, assim, este Projeto de Protocolo que reflete o Acordo Político alcançado em 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório tendo em conta o acordo dos Chefes de Estado no Conselho Europeu de junho de 2009, que responde às preocupações do povo irlandês em relação ao Tratado de Lisboa, no que diz respeito à vida, família e educação, à fiscalidade e à segurança e defesa. O relatório expressa também uma opinião positiva no que respeita à decisão do Conselho europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório, elaborado por Paulo Rangel, versa sobre o projeto de protocolo relativo às preocupações do povo irlandês a respeito do Tratado de Lisboa (artigo 48.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia). Os Chefes de Estado ou de Governo dos 27 Estados-Membros, a fim de restabelecer a confiança e de responder às preocupações dos irlandeses sobre o respeito pelo direito à vida, à família e à educação, bem como sobre a fiscalidade, segurança e defesa, tomaram, em 19 de junho de 2009, uma decisão com as garantias jurídicas necessárias à salvaguarda destas situações.

Em 20 de julho de 2011, o Governo irlandês enviou uma carta ao Conselho sobre uma proposta para integrar, no Tratado da União Europeia e no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, um protocolo sobre as preocupações dos irlandeses a respeito do Tratado de Lisboa. Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais, considerando a necessidade de se respeitarem os entendimentos políticos anteriores entre países e a decisão do Conselho Europeu para que, não obstante o projeto de protocolo apenas se referir à Irlanda, seja feita uma análise das alterações propostas, voto favoravelmente esta proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A aprovação deste relatório surge na sequência da vergonhosa operação de chantagem e de manipulação de que foi vítima o povo irlandês, visando a imposição antidemocrática do Tratado de Lisboa. A aprovação daquilo a que chamaram protocolo adicional para responder às preocupações do povo irlandês não constitui mais do que uma tentativa de legitimar algo que, à luz dos mais elementares princípios democráticos, não pode ser legitimado. A rejeição do Tratado de Lisboa pelo povo irlandês – o único que, por imposição constitucional, não foi impedido de se pronunciar por referendo – constituiu indiscutivelmente um obstáculo na tentativa de, através de um inadmissível embuste e flagrante artimanha, impor uma proposta de tratado anteriormente rejeitada, desrespeitando e procurando passar por cima da vontade dos povos francês e holandês. Nenhuma manobra poderá legitimar um tratado que resulta de um processo antidemocrático e que, como a realidade nos demonstra, criou as condições para o aprofundamento do ataque às soberanias nacionais e o retrocesso histórico nos direitos e conquistas dos povos. É necessário reverter este e anteriores tratados para salvaguardar a democracia e defender a efetiva participação dos cidadãos. É necessário defender a soberania nacional e o papel das instituições nacionais para se promover uma efetiva democracia e não a sua desvalorização.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − V roku 2008 írska vláda rozhodla o usporiadaní referenda o ratifikácii Lisabonskej zmluvy. Pre negatívne výsledky referenda z júna 2008 však Írsko Lisabonskú zmluvu ratifikovať nemohlo. Na základe požiadavky jednomyseľnosti potrebnej na to, aby mohla Lisabonská zmluva vstúpiť do platnosti, sa od írskej vlády očakávalo, že nájde riešenie situácie, ktorá vznikla z rozhodnutia usporiadať referendum a jeho následného negatívneho výsledku. Hlavy štátov a vlád sa na zasadnutí Európskej rady 19. júna 2009 uzniesli na prijatí rozhodnutia s cieľom poskytnúť írskym občanom potrebné právne záruky a reagovať tak na ich obavy týkajúce sa ustanovení Lisabonskej zmluvy o otázkach práva na život, rodiny, vzdelávania, zdaňovania, bezpečnosti a obrany. Dohodli sa, že pri uzatváraní budúcej zmluvy o pristúpení a v súlade so svojimi príslušnými ústavnými požiadavkami začlenia ustanovenia tohto rozhodnutia do protokolu, ktorý sa priloží k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, ako objasnenie ustanovení Lisabonskej zmluvy vzhľadom na obavy Írov. Hoci obsah návrhu protokolu sa týka iba situácie Írska, domnievam sa, že je vhodné preskúmať navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zmluvám. Nemenej dôležité je i rešpektovať predošlé politické porozumenie medzi vládami.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport sur le projet de protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne car il soutient la décision du Conseil européen d'examiner les modifications proposées aux traités et prévoit l'ajout du protocole aux traités à la faveur de la ratification du traité d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Lors de la ratification du traité de Lisbonne, le peuple irlandais avait exprimé un certain nombre de craintes concernant la remise en cause de certaines de ses spécificités. Afin de le rassurer, il a été convenu que serait adjoint au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne un protocole offrant des assurances aux Irlandais en matière de droit à la vie, de taxation et de sécurité et de défense. En vertu de cet engagement, j'ai soutenu l'adoption de ce rapport qui ouvre la voie à l'annexion du protocole aux traités tout en accueillant favorablement la décision du Conseil européen d'examiner les modifications aux traités.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report which points out that Article 1 of the draft protocol – when stipulating that nothing in the Treaty of Lisbon affects the scope and applicability of the protection of the right of life, the protection of the family and the protection of the rights in respect of education provided by the Constitution of Ireland – refers to matters which do not constitute areas of Union competence under Articles 4 and 5 of the Treaty on European Union and Articles 2 to 6 of the Treaty on the Functioning of the European Union, or for which the Union has only a complementary role (Article 6 of the Treaty on the Functioning of the European Union).

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Durante i lavori del Consiglio europeo del 19 giugno 2009, i capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri decisero di fornire le necessarie garanzie giuridiche in risposta alle preoccupazioni del popolo irlandese su alcune specifiche questioni, quali il diritto alla vita, la famiglia e l'istruzione, la fiscalità, la sicurezza e la difesa e convennero sull'opportunità di prevedere un futuro protocollo ad hoc da allegare al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Accogliamo quindi con favore l'elaborazione del testo di questo protocollo, considerando che esso è necessario per rispettare gli accordi politici precedenti fra i governi e che il contenuto del progetto di protocollo fa riferimento esclusivamente alla situazione dell'Irlanda.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. − In June 2009, the European Council adopted a decision on the concerns of the Irish people on the Treaty of Lisbon, which included guarantees and assurances on the questions of the right to life, family and education, taxation, and security and defence. These guarantees were intended to be for clarification and explanatory purposes, and did not change the substance of the Treaties. The objective of the Irish Protocol is that it would be ratified alongside the Croatian Accession Treaty, though it is a separate legal instrument. In substance, the Protocol would simply restate, without modification, the language of the June 2009 guarantees. I welcome the clarification of these guarantees and voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Face ao resultado do referendo irlandês, em 2009, o Conselho Europeu julgou ser necessário proceder à criação de três anexos ao Tratado de Lisboa. Assim, em 19 de junho de 2009, o Conselho Europeu considerou as preocupações do povo irlandês, incluindo as relacionadas com a política fiscal, o direito à vida, à educação e à família, e a política tradicional de neutralidade militar. Nesse âmbito, e para que o Tratado de Lisboa voltasse a merecer a confiança do povo irlandês, o Conselho Europeu aprovou três anexos ao Tratado, consistindo o Anexo 1 numa Decisão dos Chefes de Estado ou de Governo, juridicamente vinculativa e que deveria produzir efeitos a partir da entrada em vigor do Tratado de Lisboa.

Considerando que as propostas previstas no projeto de protocolo já foram amplamente discutidas e mereceram o acordo político no âmbito do Conselho Europeu, em 2009, não vejo que haja necessidade de se convocar uma convenção para se proceder ao aditamento deste Protocolo ao TUE e ao TFUE. Estou, assim, de acordo com a aprovação da recomendação do Conselho Europeu de não se convocar uma convenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The report expresses a positive opinion with regard to a European Council decision in favour of examining the proposed amendments to the Treaties. I abstained from voting on that issue since I believe that more analysis is needed.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, dass die Anliegen der irischen Bevölkerung, die im Rahmen der Änderung des Vertrags von Lissabon geäußert wurden, durch ein dem Vertrag beizufügendes Protokoll berücksichtigt werden. Dies betrifft Fragen über das Recht auf Leben, Bildung und Familie, das Steuerwesen sowie Sicherheit und Verteidigung. Dagegen ist nichts einzuwenden, weshalb ich für die Beifügung des Protokolls bin. Dennoch wurden ganz geschickt verschiedene Formulierungen in den Bericht hineingeschrieben, die meiner Meinung nach so nicht korrekt und von mir auch nicht gewollt sind. Dies betrifft z.B. den Umstand, dass man feststellt, dass Steuerangelegenheiten durch den Vertrag von Lissabon nicht tangiert werden, dann heißt es aber, dass eine verstärkte wirtschaftspolitische Koordination in der Union nicht ausgeschlossen wird. Dies ist aber ein klarer, vertragswidriger Eingriff in die Budgethoheit der Staaten, den ich ablehne. Ich habe dem Bericht daher nicht zustimmen können, obwohl ich den Iren ihre Ausnahmeregelungen zugestehe.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Em 19 de junho de 2009, os Chefes de Estado ou de Governo dos 27 Estados-Membros da União Europeia reunidos no Conselho Europeu, adotaram uma decisão sobre as preocupações do povo irlandês sobre o Tratado de Lisboa, no que se refere ao direito à vida familiar, educação, fiscalidade e à segurança e defesa.

A inclusão de um protocolo sobre as preocupações do povo irlandês sobre o Tratado de Lisboa obriga a rever os Tratados. Porém, os Chefes de Estado ou de Governo afirmaram também que tal aconteceria apenas no momento da conclusão do próximo Tratado de Adesão. De acordo com esta decisão, em 20 de julho de 2011, o Governo irlandês apresentou ao Conselho um projeto de revisão dos Tratados com respeito à inclusão de um Protocolo sobre as preocupações do povo irlandês sobre o Tratado de Lisboa. Da análise do conteúdo do referido protocolo conclui-se que nenhuma das preocupações expressas no protocolo colide com o texto do Tratado de Lisboa e que se referem apenas à Irlanda.

Nestes termos, votei favoravelmente a decisão do Conselho Europeu a favor da análise da presente alteração proposta aos Tratados.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. É com enorme satisfação que vejo este relatório relativo às preocupações do povo irlandês no tocante ao Tratado de Lisboa, aprovado por uma larga maioria. O Protocolo irlandês é um documento de que constam as preocupações manifestadas pela Irlanda a respeito de questões relacionadas com o direito à vida, à família, à educação, à fiscalidade e, bem assim, à política de segurança e defesa.

Ora, este Protocolo é uma mera clarificação do Tratado de Lisboa e diz apenas respeito à situação irlandesa, tendo sido previamente negociado no Conselho Europeu de 19 de junho de 2009 por forma a fornecer as garantias jurídicas necessárias para responder às preocupações manifestadas pelo povo irlandês na sequência do não no referendo de 2008. Nesta medida, entendi que o Parlamento devia apoiar uma decisão do Conselho Europeu a favor da análise desta alteração aos Tratados.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. In 2008 the Irish Government decided to hold a referendum on ratification of the Treaty of Lisbon. Because of the negative result of the referendum of 12 June 2008, Ireland was not in a position to ratify the Treaty of Lisbon. The European Council, at its meeting on 11 to 12 December 2008, upon request of the Irish Government agreed that a decision would be taken to the effect that the Commission will continue to include one national of each Member State after 2014. The EP agrees with a European Council decision in favour of examining the proposed amendments to the Treaties.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. − Szavazatommal támogatom az ír jegyzőkönyv elfogadását, hiszen az a Lisszaboni Szerződés magyarázatául szolgál tekintetbe véve az ír nép aggályait. A dokumentum kimondja, hogy a Lisszaboni Szerződés semmiben nem érinti az élethez való jog, a család és az oktatáshoz fűződő jogok Írország alkotmányában előírt védelmének hatályát és alkalmazhatóságát, ugyanis - az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében - az említett területek nem tartoznak uniós hatáskörbe. Üdvözlendő, hogy jegyzőkönyv elfogadásával az Európai Parlament végre egyértelműen állást foglalt amellett, hogy az abortusz kérdéskörének szabályozása az Eu-ban a tagállamok nemzeti kompetenciájába tartozik.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Uma vez que o resultado negativo do processo de ratificação do Tratado de Lisboa na Irlanda colocou em causa a regra de unanimidade exigida para a entrada em vigor do novo Tratado, estabeleceu-se a adenda de um protocolo ao Tratado da União e ao TFUE. Aprovo este relatório por considerar que o conteúdo do Protocolo não põe em causa as competências da União e os valores de solidariedade que os Estados-Membros se comprometem a assumir.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), in writing. − After signing the Accession Treaty with Croatia, the European Parliament asks for the political commitments adopted by the European Council to be respected, including the guarantees given to Ireland through the addition of a protocol to the Treaties, while pointing out that this protocol only concerns this country. I voted in favour of this report because its purpose is to revise the Treaties with respect to the inclusion of a protocol on the concerns of the Irish people on the Treaty of Lisbon.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O que é certo é que a rejeição do Tratado de Lisboa pelo povo irlandês constituiu um obstáculo na tentativa de impor uma proposta de tratado anteriormente rejeitada, desrespeitando e procurando passar por cima da vontade dos povos francês e holandês, que recusaram este Tratado, em referendos. Agora, a aprovação deste relatório vai visar a imposição antidemocrática do Tratado de Lisboa. O dito protocolo adicional para responder às preocupações do povo irlandês é a tentativa de legitimação de um processo todo ele cheio de golpes antidemocráticos. Ao contrário de todo este processo, defendemos como inalienável a soberania nacional e o papel das instituições nacionais na promoção de uma verdadeira democracia.

 
  
  

Έκθεση : Paulo Rangel (A7-0064/2012, A7-0065/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Après le rejet de la Constitution européenne par référendum par la France et les Pays-Bas en 2005, le rejet du traité de Lisbonne en 2008 par référendum en Irlande fut un nouveau revers de taille pour l'Union européenne. Plutôt que de respecter la décision du peuple, nos dirigeants ont une fois de plus décidé de passer en force et de s'asseoir sur la légitimité démocratique, cette fois-ci en concédant au peuple irlandais quelques maigres garanties juridiques sur des dispositions du traité de Lisbonne qui étaient insatisfaisantes à ses yeux. Le non-respect du vote des peuples européens est pour moi un facteur qui n'a fait qu'accroître le déficit démocratique de l'UE et creuser un peu plus le fossé entre les citoyens et Bruxelles. Non respect du vote et acquis communautaire à la carte puisque certains pays sont, par la voie de protocole, exemptés du respect de certaines dispositions. Alors oui, nous votons pour adjoindre aux traités existants ce protocole négocié dès 2009, mais non, nous ne sommes absolument pas dupes sur ce que cela va changer à la perception qu'ont les Irlandais de l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O processo de ratificação do Tratado de Lisboa pelo Governo irlandês foi um assunto delicado, com um referendo realizado em Junho de 2008, que resultou no chumbo do Tratado, e com a realização de um novo referendo que aprovou uma alteração à Constituição que permitiu, por fim, a ratificação. Para além disso, os Chefes de Estado e de Governo, no Conselho Europeu de 19 de junho de 2009, concordaram em dar à Irlanda as garantias jurídicas necessárias no que diz respeito à proteção do direito à vida, à família e à educação, bem como à fiscalidade, à segurança e à defesa. Deste modo, este acordo com a Irlanda implica a celebração de um protocolo que estipule que nada no Tratado de Lisboa afeta o alcance e a aplicabilidade da proteção do direito à vida, da proteção da família e da proteção dos direitos em matéria de educação previstos na Constituição da Irlanda, bem como as disposições em matéria de fiscalidade e a independência da política de segurança e defesa do Estado irlandês.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), i scríbhinn. − Fearaim fáilte roimh chinneadh Pharlaimint na hEorpa glacadh leis an bprótacal maidir le buarthaí mhuintir na hÉireann i dtaca le Conradh Liospóin. Is ionstraim dhlíthiúil ar leith é an prótacal, a chlúdaíonn saincheisteanna cosúil leis an gceart chun na beatha, an teaghlach agus oideachas, mar aon le cúrsaí cánachais, slándála agus cosanta. Is chun tola mhuintir na hÉireann é an cinneadh seo. Tá sé ráite go soiléir sa phrótacal nach bhfuil tionchar ar bith ag Conradh Liospóin ar a bhfuil i mBunreacht na hÉireann maidir leis an teaghlach agus an ceart chun na beatha. Aithníonn an prótacal inniúlacht na mBallstát ó thaobh cúrsaí cánachais de. Tá tábhacht ar leith ag baint leis sin mar gheall ar shaincheist reatha na cánach corparáidí. Anuas air sin, tá cosaint ann sa phrótacal do neodracht mhíleata na hÉireann. Daingneoidh na Ballstáit ar fad an prótacal nuair a aontaíonn an Chróit leis an Aontas Eorpach an 1 Iúil 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – J'ai voté contre celui des deux rapports de Monsieur Rangel qui approuve le fait que l'on n'ait pas convoqué de Convention européenne pour discuter du protocole sur les exceptions irlandaises au traité de Lisbonne, mais pas contre son rapport sur l'approbation du protocole lui-même.

Parce qu'en effet, il aurait fallu une Convention pour discuter des préoccupations légitimes de l'ensemble des citoyens face à la construction européenne actuelle. Il aurait fallu discuter du fond ultralibéral et antisocial des politiques européennes gravées dans le marbre de ce traité. Il aurait fallu discuter du rôle de la Banque centrale européenne et du bilan de l'euro. Il aurait fallu rendre justice aux "non" des peuples français et néerlandais, dont les dirigeants n'ont pas cru bon de prendre en compte, eux, les préoccupations, leur imposant une copie de la Constitution européenne. L'Irlande a réussi à sauver son droit de la famille, son système fiscal et sa neutralité militaire.

On aurait aimé que Nicolas Sarkozy saisisse cette occasion pour commencer à mettre en œuvre la réforme de ce qu'il critique en Europe. Il ne l'a pas fait. C'est bien la preuve que ses promesses électorales sont, comme en 2007, essentiellement démagogiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Vital Moreira (S&D), por escrito. Votei a favor dos relatórios Rangel sobre o Protocolo relativo à Irlanda, não somente porque este se limita a incorporar no direito constitucional da União o compromisso político oportunamente assumido pelos demais Estados-Membros com o governo irlandês antes do referendo sobre o Tratado de Lisboa, mas também porque o relatório é explícito no sentido de que o Protocolo não tem efeito senão sobre os direitos e obrigações da Irlanda no quadro da União. Desta forma, sublinha-se que o Protocolo, podendo implicar uma derrogação pontual dos Tratados em relação à Irlanda, não implica nenhuma interpretação restritiva dos mesmos (especialmente em matéria de política de segurança e defesa) como consta da fundamentação constante do projeto de Protocolo. Por isso, nenhum outro Estado-Membro pode aproveitar-se do tratamento específico que o Protocolo concede à Irlanda como se fosse uma simples interpretação dos Tratados. Com efeitos restritos à Irlanda, o Protocolo mantém totalmente em aberto a interpretação e aplicação dos Tratados em relação aos demais Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Murphy (GUE/NGL), in writing. − I abstained on the two reports on the insertion of the so called Irish ‘guarantees’ into the EU treaties. I could not vote in favour as these ‘guarantees’ were nothing more than a cynical attempt to deceive the Irish people. These ‘guarantees’ were put together in an attempt to give some political cover to the Irish and EU establishment, to undemocratically cast aside the will of the Irish people and re-arrange a second referendum to force the Treaty through. These ‘guarantees’ were also used to give the impression that the concerns of the Irish people were listened to and the Treaty’s content was changed in some way. This was a lie. The content of the Lisbon Treaty is completely unchanged. The Treaty remained a treaty that undermines workers’ rights, supports privatisation, erodes democracy and further militarises the EU. The political establishment also lied in saying that Lisbon ratification will create jobs and economic recovery. Since the referendum we have seen the continued haemorrhaging of jobs, with 80 000 jobs being lost and continued destruction of the economy and people’s lives due to the implementation of neo-liberal austerity policies which the Lisbon Treaty supports.

 
  
  

Έκθεση : Nuno Teixeira (A7-0084/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE), par écrit. – En raison de leurs particularités (éloignement, insularité, etc.), les règles et programmes européens ne peuvent s'appliquer aux régions dites "ultrapériphériques" (RUP) de la même manière qu'au reste du territoire européen. Elles bénéficient donc d'un statut spécial qui leur permet d'adopter une approche "territoriale".

L'objet de ce rapport d'initiative est d'analyser le rôle de la future politique de cohésion dans les RUP dans le cadre de la Stratégie Europe 2020. En votant pour ce rapport, je renouvelle mon soutien aux RUP et condamne fermement la proposition de la Commission européenne de vouloir baisser de 40% l'allocation spécifique supplémentaire allouée aux RUP.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente proposta, considerando essencial e prioritário ter em atenção as especificidades das Regiões Ultraperiféricas Europeias no desenho da futura política de coesão, pois estas regiões são sujeitas a constrangimentos permanentes fruto essencialmente do seu isolamento e distância, o que justifica a adoção de medidas por parte da União Europeia.

Devemos recordar-nos de que está consagrada no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, no artigo 349.º, a situação particular destas regiões e a necessidade de adaptar as políticas europeias de acordo com as suas particularidades, pois quando tal não acontece, origina-se um agravamento do seu distanciamento a nível da coesão económica e social preconizada pela UE. A Estratégia UE 2020 é uma oportunidade para se prestar atenção às RUP nos seus domínios prioritários e utilizar as mais-valias que estas têm para oferecer.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Raportul referitor la rolul politicilor de coeziune în regiunile ultraperiferice din Uniunea Europeană în contextul Strategiei "Europa 2020" subliniază necesitatea ca aceste regiuni să beneficieze de o abordare diferențiată în cadrul politicii de coeziune a UE și susține o adaptare a aplicării politicilor europene în sectoare prioritare care pot contribui la o creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii. Este foarte important ca aceste regiuni să fie sprijinite în acord cu nevoile concrete, pentru ca ele să poată contribui la îndeplinirea obiectivelor Strategiei 2020, iar acest lucru se poate întâmpla doar printr-o sporire a flexibilității instrumentelor politicilor de coeziune. Consider că potențialul acestor regiuni trebuie valorificat, pentru ca ele să devină într-adevăr un atu pentru Europa. Am votat în favoarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), per iscritto. − L'obbiettivo principale della politica di coesione e del mercato interno è l'organizzazione di iniziative politiche finalizzate ad una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, promuovendo un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

Tuttavia le condizioni iniziali in cui versano le regioni ultraperiferiche (RUP) costituiscono un ostacolo ed un rallentamento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, particolarmente nella strategia Europa 2020. Come evidenziato nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le RUP hanno diritto a un trattamento differente che permetta loro di beneficiare del livello massimo di aiuti, a prescindere dal loro livello di sviluppo.

In questo senso accolgo positivamente l'intenzione della Commissione di includere una linea di bilancio dedicata alle "regioni ultraperiferiche e regioni a densità abitativa molto bassa" nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020. L'idea secondo cui le regioni ultraperiferiche debbano perseguire gli obiettivi principali definiti nella strategia Europa 2020 mi trova pienamente d'accordo, tuttavia ritengo necessario insistere sulla necessità di regolare gli obiettivi in base alle situazioni specifiche di ogni regione ultraperiferica, tenendo conto della loro diversità regionale, delle loro condizioni strutturali e dei loro potenziali benefici.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Les régions ultrapériphériques de l'Union européenne (îles Canaries, Açores, Madère, Martinique, Guadeloupe, Guyane française, Réunion, Saint-Martin) bénéficient d’une allocation spéciale au titre de la politique de cohésion en raison de leur situation spécifique. Or, la Commission européenne est en train d’établir un nouveau plan pour ces régions et envisage de diminuer les fonds qui leur sont alloués. Nous avons donc rappelé qu’il est primordial de compenser les handicaps structurels des régions ultrapériphériques tout comme ceux d’autres régions en Europe. Mon expérience des fonds de la politique de cohésion me permet d’affirmer que les subventions en faveur de la diversification économique de ces régions sont nécessaires et qu'il est tout autant important de soutenir les citoyens européens vivant dans ces régions.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kuriuo siekiama išnagrinėti kaip atokiausiuose Europos Sąjungos regionuose galima pasiekti į strategiją „Europa 2020“ įtrauktus pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslus. Europos Sąjungos atokiausi regionai – tai regionai, kurie dėl konkrečių ypatumų, susijusių su fizinėmis ir struktūrinėmis sąlygomis, atsirandančiomis dėl regionų atokumo, izoliuotumo, sunkių topografinių ir klimato sąlygų, sudaro konkrečią Lisabonos sutartyje pripažintą regionų grupę. Šiuo metu Europos Sąjungos atokiausi regionai yra šie: Madeiros, Azorų ir Kanarų salos, Martinika, Gvadelupa, Reunionas, Prancūzijos Gviana ir Sen Martenas. Minimiems regionams yra taikomas specialus Sutartyje įtvirtintas statusas, leidžiantis nukrypti nuo Sutarties nuostatų ir jas priderinti prie atokiausių regionų atsižvelgiant į jų ypatumus ir konkrečias sąlygas. Pritariau pranešime išdėstytiems pasiūlymams tinkamai atsižvelgti į šių regionų ypatumus ir ypač didelį dėmesį skirti sanglaudos politikai, kuri yra pagrindinis šių regionų mažų ūkių ramstis, derinti atokiausiuose regionuose vykdomą ES politiką, kuri leistų geriau pasiekti ekonominės, socialinės bei teritorinės sanglaudos tikslus šiuose regionuose, padėti įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus ir labiau integruoti šiuos regionus į Europos Sąjungą.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider că viitoarea politică de coeziune trebuie să aibă în vedere statutul special al regiunilor ultraperiferice, în vederea atingerii obiectivelor vizate de Strategia UE 2020. Pentru a avea o creştere inteligentă, favorabilă incluziunii, trebuie să ţinem cont de suprafaţa redusă a acestor regiuni, de clima şi relieful dificile, precum şi de dependenţa economică de un număr redus de produse. Atrag atenţia asupra importanţei respectării principiilor fundamentale, în ceea ce priveşte acţiunile UE faţă de regiunile ultraperiferice. Este necesar să se respecte un echilibru între aspectele interne şi cele externe ale politicilor Uniunii, precum şi între adaptarea aplicării acestora şi adoptarea unor instrumente noi, specifice. Semnalez importanţa rolului politicii de coeziune în propunerea referitoare la o nouă strategie europeană pentru regiunile ultraperiferice, precum şi necesitatea creşterii flexibilităţii instrumentelor politicii de coeziune, în vederea asigurării unor investiţii semnificative.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Les régions ultrapériphériques de l’UE souffrent de sérieux handicaps économiques, dus à leur petite taille, à l’éloignement et à la difficulté du relief et du climat. Elles possèdent un statut spécial consacré par le traité. Comme les conditions et les difficultés de ces régions sont de nature permanentes et qu’elles les différencient des autres régions européennes, les règles et les programmes de l’UE ne peuvent s’appliquer de la même manière que sur le reste du territoire de l’UE. Leur mise en œuvre doit suivre une approche territoriale. Le rapport d'initiative Teixeira, auquel j'ai apporté mon soutien, souligne la nécessité d’analyser, en ce qui concerne la future politique de cohésion dans les RUP, la façon dont ces régions pourront atteindre les objectifs de croissance intelligente, durable et inclusive inscrits dans la stratégie UE 2020, alors qu’elles présentent des caractéristiques et des contraintes permanentes résultant notamment de leur éloignement du cœur de l'Europe. Toutefois, cette différenciation ne signifie pas seulement accorder une attention spéciale en termes de compensation, mais aussi et surtout les inclure dans une stratégie adaptée prévoyant un modèle de développement capable de tirer parti réellement de leurs atouts, pour une plus grande compétitivité, plus de croissance et davantage de création d’emplois.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Głosowałem przeciw. Określone Traktatem regiony najbardziej oddalone to terytoria zamorskie trzech państw członkowskich: Francji, Hiszpanii i Portugalii. Nie jest to zatem obszar bezpośrednio dotyczący całej Wspólnoty. Nie wydaje mi się więc, by koniecznością stało się uprzywilejowywanie tychże regionów względem wielu innych regionów kontynentalnej Europy o zdecydowanie niższym statusie gospodarczym.

Nie trzeba być ekspertem ekonomii, by zauważyć różnicę potencjału gospodarczego Wysp Kanaryjskich i Mazowsza. W tym kontekście postulat wzmocnienia środków wsparcia rolnictwa przekładający się na wzrost wydatków w ramach pierwszego filaru jest co najmniej wysoce niestosowny. Nie zgadzam się z propozycją utworzenia specjalnej pozycji budżetowej dla tych regionów w kolejnym okresie planowania.

Jestem zdecydowanie przeciwny stosowaniu zapisów traktatowych dotyczących regionów najbardziej oddalonych, stojąc na stanowisku równego, solidarnego traktowania wszystkich regionów o niższym PKB i sprawiedliwej względem nich realizacji polityki spójności.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho inteso appoggiare la relazione dell'onorevole Teixeira in quanto sono convinta che la politica di coesione nel contesto della strategia UE 2020, incentrata sulle regioni ultraperiferiche (RUP) dell'Unione europea, possa essere efficace solo se strutturata in programmi e percorsi ad hoc che tengano conto delle singole specificità di tali aree e territori.

Le RUP, infatti, differiscono dalle altre regioni europee per via di vincoli ambientali, logistici, sociali e di difficoltà permanenti che le contraddistinguono, ma che possono al contempo essere sfruttate quali punti di forza per le loro economie in scala ridotta. In particolare ritengo non debbano nemmeno essere sottovalutati i rapporti storici che le RUP hanno sviluppato e consolidato negli anni con i paesi terzi, laddove questi possono rappresentare una fonte di spunti e buone pratiche per sviluppare nuove opportunità future.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi sanglaudos politika turi būti derinama su strategija „Europa 2020“ ir atokiausi regionai ketina bendradarbiauti, įgyvendindami penkis tikslus užimtumo, inovacijų, švietimo, socialinės įtraukties, klimato ir energetikos srityse, kurie turi būti pasiekti iki 2020 m. Atokiausi regionai turi pagrįstai specialų sutartyje įtvirtintą statusą, kadangi šiuose regionuose egzistuoja konkretūs sunkumai, susiję su fizinėmis ir struktūrinėmis aplinkybėmis, kurių pagrindinės priežastys: atokumas, izoliuotumas, sunkios topografinės ir klimato sąlygos. Tad atokiuose regionuose pradinės sąlygos sanglaudos tikslams įgyvendinti yra sunkesnės negu tam tikruose regionuose, o užtikrinant strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimą, taipogi būtina siekti išnaudoti jų potencialą ir skatinti veiksmingų sektorių augimą. Sanglaudos politika turi likti viena pagrindinių Europos Sąjungos veiksmuose numatytų priemonių, siekiant mažinti visų Europos regionų, ypač atokiausių regionų, skirtumus vidaus rinkos atžvilgiu ir siekiant „Europa 2020“ tikslų, nes Europos fondai yra labai svarbi priemonė tikslams įgyvendinti. Tai yra ne tik pagalba, bet ir regiono trūkumų kompensacija. Tačiau reikia nepamiršti, jog, vien tik vykdant šią ES politiką, negali būti įveikti visi sunkumai, su kuriais susiduria atokiausi regionai.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against this report as, sensu largo, I oppose affording legislative intrusion on the EU’s outermost colonies. Whilst it is important many smaller colonies of the 27 Member States are protected and helped to develop it is the symbiotic responsibility of political agreement between the nation state and the colony on how legislative power is devolved and which policies would best suit the colony concerned.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose og Britta Thomsen (S&D), skriftlig. − Vi, de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet, har stemt for Texeira-betænkningen om samhørighedspolitikkens rolle med hensyn til EU-regioner i den yderste periferi inden for rammerne af EU 2020.

Betænkningen indeholder en vifte af gode tiltag med henblik på at opnå den intelligente, bæredygtige og inklusive vækst i EU's yderste regioner, der er beskrevet i EU's 2020-strategi. Vi støtter imidlertid ikke punkt 10, der vedrører behovet for blandt andet at tilpasse EU's skattepolitikker med henblik på at fremme konkurrenceevnen blandt økonomierne i regionerne i den yderste periferi. Det er vagt formuleret og kan tolkes som om, at EU kan lovgive om landes skattepolitikker. Traktaten opstiller imidlertid klare begrænsninger for EU's kompetence på skatteområdet, og det mener vi skal respekteres.

Endvidere støtter den socialdemokratiske gruppe ikke punkt 14, hvor det foreslås, at man bevarer særordninger for regionerne i den yderste periferi i forbindelse med den fælles landbrugspolitik. Hvis man anvender den fælles landbrugspolitik (CAP) til at fremme EU's ydre regioners vilkår, mener vi, at man anvender CAP'en til et andet formål, end hvad Traktaten bestemmer. Det betyder i praksis, at pengene til landbrugspolitikken bruges til en generel regionaludvikling, herunder fremme af generel beskæftigelse, hvilket ikke er det primære formål med CAP'en.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. O estatuto jurídico específico consagrado pelo Tratado às RUP evidencia claramente a necessidade que estas regiões têm de ter um tratamento diferenciado, de forma a ter em conta os seus condicionalismos físicos e as suas singularidades estruturais. As consequências da crise económica, social e financeira têm produzido os seus efeitos em todas as regiões da UE, mas com especial impacto nas RUP, acentuando ainda mais as lacunas estruturais das suas economias e a sua dependência face ao exterior.

Os investimentos europeus nestas regiões não constituem apenas uma política de recuperação de atrasos e de compensação. Procuram, igualmente, criar as mais-valias necessárias para fazer face aos desafios que se colocam para um desenvolvimento sustentável e o aumento da competitividade, em particular, desta região e da Europa em geral. Apoio, assim, o excelente relatório do Deputado Nuno Teixeira que pretende contribuir ativamente para se encontrar uma resposta mais equilibrada da ação europeia aos desafios que se colocam às regiões ultraperiféricas no contexto dos objetivos da Estratégia UE 2020. Para tal, é exigida uma particular atenção no que diz respeito à definição e aplicação da Política de Coesão, bem como o estabelecimento de uma Estratégia renovada para a ultraperiferia da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. − La relazione merita il sostegno, soprattutto perché ribadisce che la politica di coesione - per sua stessa natura - deve tenere conto delle specificità regionali, di quelle ultraperiferiche, ma, più in generale, di tutte le specificità. L'esistenza stessa di fondi per la "coesione" di regioni con un diverso grado di sviluppo, infatti, presuppone l'esigenza di operare in situazione strutturali diverse, per caratteristiche geografiche o per deficit socioeconomici. Negare questo fondamento significa negare le stesse finalità della politica di coesione e la relazione deve rappresentare anche un monito nella definizione dei regolamenti per la futura Coesione 2014-2020. Accanto all'esigenza di concentrare gli sforzi in direzione di obiettivi ritenuti fondamentali, occorre non dimenticare che, per centrare quegli stessi obiettivi, non è possibile prescindere dalle differenti basi di partenza delle aree in cui gli strumenti si trovano concretamente a operare. In caso contrario gli sforzi potrebbero rivelarsi non solo vani, ma addirittura controproducenti. Inoltre, la relazione è anche l'occasione per ribadire che le future dotazioni finanziarie non possono assolutamente essere inferiori alle presenti. Dalla crisi si esce solo rilanciando gli investimenti e, ancor più nelle zone svantaggiate, le istituzioni comunitarie hanno il dovere di creare le precondizioni affinché ciò sia possibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Uniunea Europeană trebuie să ţină cont de importanţa activităţii de pescuit pentru locuitorii regiunilor ultraperiferice, atât din punct de vedere al amenajării teritoriului, cât şi cel al ocupării populațiilor locale. Pentru toţi locuitorii acestor regiuni, pescuitul reprezintă principala activitate economică aducătoare de venituri, motiv pentru care potențialul regiunilor respective trebuie să ia forma unor măsuri concrete pentru o adevărată economie maritimă. Pe de altă parte, nu trebuie neglijat nici potenţialul sectorului turistic, care poate suplimenta veniturile regiunii şi al simplilor cetăţeni, care pot să îşi facă cunoscute tradiţiile specifice, inclusiv cele culinare.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − Az Európai Unióban a legkülső régiók egy sajátos helyzetű önálló csoportot alkotnak, amelyre nem csak a távoli elhelyezkedésük végett kell nagyobb figyelmet szentelnünk, hanem mert saját földrajzi környezetükbe történő beilleszkedésük az egész Európai Közösség közös érdeke kell, hogy legyen.

Sajnálattal állapítom meg, hogy a Bizottság a 2014-2020 közötti időszak többéves pénzügyi keretére irányuló javaslatában elvonásokat tervez, amely a legkülső régióknak nyújtott kiegészítő forrásokat is érinti.

Úgy gondolom ugyanakkor, hogy fokozni kell a kohéziós politika eszközeinek rugalmasságát, hogy még különleges földrajzi és népességi körülmények között is lehetővé váljanak az Európa 2020 stratégia célkitűzései, a kohéziós politikának pedig célja kell, hogy legyen egy fenntartható, inkluzív növekedésre irányuló, területi kohézió jellemezte gazdaság megteremtése.

A kohéziós politikának továbbra is az európai fellépések egyik legfőbb eszközének kell lennie, így az európai régiók és konkrétan a legkülső régiók egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében is fontos szerepet kell betöltenie.

Örömmel veszem tudomásul, hogy a Bizottság a "Legkülső régiók és rendkívül gyéren lakott régiók" számára külön költségvetési sort tervez elkülöníteni a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben, mivel így világosabb kapcsolat jön majd létre az e régiók számára előirányzott támogatások és célkitűzéseik között.

Fontos hangsúlyoznom a legkülsőbb régiókkal kapcsolatos területi együttműködés szükségességét, valamint az ehhez kapcsolódó közös érdekű projektek folytatását, és ezzel összefüggésben a rendelkezésre álló támogatás jobb felhasználását.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), in writing. − I voted in favour of the motion for a European Parliament resolution on the role of cohesion policy in the outermost regions of the European Union in the context of EU 2020, because I believe that reducing any form of existing disparities in the regions of Europe should be a top priority of the EU. This report, by addressing the issue of the outermost regions (OR) of the Union, represents one of the many important steps forward that we must progressively undertake in order to achieve both the goals of Europe 2020 and a territorially and socially cohesive Europe. In particular, I positively welcome the integration of the suggestions presented by the ITRE opinion concerning the need to overcome the structural and infrastructural gap which is detrimental to the economic growth of these areas. It is fundamental that stress is put on the development of small and medium enterprises, on the need to connect the achievement of 2020 goals with research and innovation programmes and, in particular, by showing the importance of a flexible approach.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre o papel da política de coesão nas regiões ultraperiféricas da União Europeia no contexto da Europa 2020, porque considero necessário ter em devida conta as especificidades das regiões ultraperiféricas na definição da futura política de coesão, de modo a que estas regiões possam responder aos desafios com que se defrontam e concretizar os objetivos da Estratégia UE 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog och Åsa Westlund (S&D), skriftlig. − Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet stöder betänkandet om sammanhållningspolitikens roll i Europeiska unionens yttersta randområden i samband med Europa 2020-strategin, och de viktiga frågor att ta i beaktande som behandlas däri. Däremot stöder vi inte skrivningarna om att öka jordbruksstödet genom Posei till EU-producenter i unionens yttersta randområden. Vi anser att EU:s jordbruksstöd bör fasas ut.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. As regiões ultraperiféricas sofrem de isolamento geográfico e têm de fazer esforços suplementares para acompanhar o desenvolvimento do território continental. A Estratégia 2020 é, pois, uma oportunidade para encurtar distâncias e trabalhar sobre políticas diferenciadas e adequadas às características das RUP, nomeadamente ao nível da política de coesão. Por fim, gostaria de cumprimentar o meu colega, que tanto se tem empenhado neste mandato e com frutos em relação a esta matéria das regiões ultraperiféricas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) prevê, no seu artigo 349.º [“o Conselho, sob proposta da Comissão e após consulta ao Parlamento Europeu, adotará medidas específicas destinadas, em especial, a estabelecer as condições de aplicação dos Tratados a essas regiões, incluindo as políticas comuns”], a aplicação de um estatuto especial às denominadas Regiões Ultraperiféricas (RUP), as quais, devido à sua situação geográfica (afastamento, relevo e clima difíceis ou insularidade), constituem um grupo específico. O relatório em apreço analisa qual deve ser o papel da política de coesão da União Europeia em relação às RUP no contexto da estratégia Europa 2020, ou seja, como poderão, estas regiões, atingir os objetivos definidos de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.

Votei favoravelmente o presente relatório, pois concordo com as prioridades referidas pelo relator: discriminação positiva destas regiões e estratégias de desenvolvimento orientadas para uma maior competitividade, mais crescimento e mais emprego; atenção especial em áreas específicas como a pesca, a agricultura, as energias renováveis, as tecnologias da informação, o turismo, etc.; valorização destas regiões no contexto da Política Europeia de Vizinhança, potenciando o seu relacionamento com países terceiros, através de uma governação mais eficaz e de uma melhor integração na UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Ak hovoríme o budúcnosti politiky súdržnosti v najvzdialenejších regiónoch, je nevyhnutné a vhodné analyzovať, ako búdu môcť tieto európske regióny dosiahnuť ciele inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu uvedeného v stratégii EÚ 2020, nakoľko majú charakteristické rysy a trvale obmedzenia vyplývajúce najmä z ich odľahlosti. Tieto špecifiká sú dôvodom na prijímanie špecifických opatrení zo strany Európskej únie. Cayennské zásady z roku 1999 sú základom opatrení Únie v prospech najvzdialenejších regiónov a podľa týchto zásad – zásady rovnosti príležitostí, zásady hodnoty potenciálu, zásady súdržnosti a zásady partnerstva – musí európsky prístup zabezpečiť premenu potenciálu najvzdialenejších regiónov na skutočný faktor hospodárskeho rastu. Vyslovujem sa za diferencovaný a jednotný prístup k najvzdialenejším regiónom zo strany EÚ. Táto diferenciácia neznamená len potrebu venovať osobitnú pozornosť kompenzácii dôsledkov ich odľahlosti, ale aj začlenenie prispôsobenej stratégie, ktorá predpokladá taký model rozvoja, ktorý bude vedieť využiť ich výhody v záujme väčšej konkurencieschopnosti, väčšieho rastu a tvorby pracovných miest. V neposlednom rade považujem za dôležité prispôsobiť vykonávanie európskych politík v uvedených regiónoch, pretože len vďaka tomuto špecifickému rámcu politík EÚ budú môcť dané regióny lepšie splniť ciele hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a prispieť k splneniu cieľov stratégie EÚ 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − Szavazatommal pozitívan támogattam a jelentést, hiszen elengedhetetlennek tartom, hogy az unió legkülső régióit is hasonlóan kiemelten kezeljük, mint az unió magját képező tagállamokat. Egy-egy uniós politika, de főleg a kohéziós politika csak akkor lehet sikeres, ha azt konzekvensen, mindenkire egyformán - a kicsiket és a rászorulókat egyre támogatva - szolidárisan alkalmazzuk. Mint ahogyan az új tagállamok segítségre szorultak csatlakozásukkor, és sok esetben egyes régióik még a mai napig a közös alapok támogatására szorulnak - úgy kell segíteni a legkülső régiók fejlődésének különböző lehetőségeit is, legyen szó az Európa 2020 stratégia bármely eleméről, és az ezzel a programmal való teljesebb közösségi összhangról. Fontos előrelépés, hogy az új költségvetési ciklusban elkülönített sort terveznek e külső régiók számára, mint, hogy helyesen azt is mindig szem előtt kell tartani, hogy ők különösen fontos szerepet töltenek be az unió határainak védelmében, a harmadik országokkal kialakított gazdasági és kulturális kapcsolatok ápolásában, valamint az egységes piac megvalósításának területi folytonosságában is.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − L'UE è una delle regioni più ricche del mondo, ma vi sono grosse differenze nel livello di prosperità tra e all'interno dei vari paesi membri.

L'allargamento avvenuto nel 2004 ha ulteriormente rafforzato questo fenomeno: non a caso, i finanziamenti provenienti dal Fondo di coesione sono destinati nella quasi totalità ai 12 Stati dell'Unione europea più recenti.

Oltre a questi paesi l'Unione europea conta anche 8 regioni ultraperiferiche, ovvero regioni geograficamente distanti dal continente europeo, ma che sono parte integrante degli Stati membri ai quali appartengono. Molto spesso però le condizioni di partenza di queste regioni sono più sfavorevoli rispetto a quelle di altre regioni europee: da qui le difficoltà nel raggiungere gli obiettivi prefissati dai programmi europei.

Per questo è necessario, nell'attuazione delle politiche europee, un adattamento alle condizioni specifiche delle regioni ultraperiferiche dell'UE in quanto solo grazie ad un programma che tenga conto delle loro specificità queste regioni potranno raggiungere gli obiettivi della coesione economica, sociale e territoriale e contribuire alla realizzazione degli obiettivi della strategia UE 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), par écrit. – Alors que les débats sur l'avenir de la politique de cohésion post-2014 viennent de débuter au Parlement européen, lequel est devenu codécisionnaire sur ce sujet par le Traité de Lisbonne, le Parlement a souhaité rappeler la spécificité des régions ultrapériphériques - dont les DOM-TOM français - et la nécessité de leur octroyer les moyens adéquats de leur développement économique et social. De par leur éloignement, leur insularité, leurs conditions climatiques extrêmes, ces territoires ont en effet besoin d'un traitement différencié, tant pour la viabilité des productions industrielles et agricoles locales que pour la mise en œuvre réussie des différents programmes et compétences de l'Union européenne. A ce titre, la proposition de la Commission de baisser de moitié l'enveloppe dédiée à la compensation des surcoûts sur ces territoires est très regrettable. J'avais d'ailleurs proposé des amendements sur ce thème dans l'avis que la commission des budgets a émis sur le rapport Teixeira, tout comme j'avais rappelé la nécessité d'inclure, dans les prévisions financières 2014-2020 pour ces régions, l'accession prévue de Mayotte au statut de région ultrapériphérique. Mayotte deviendra en effet en 2014 le cinquième territoire ultrapériphérique français reconnu par l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – Les régions ultrapériphériques de l'Union européenne, en raison de leurs spécificités, de leurs caractéristiques, de leur éloignement géographique, des faiblesses structurelles de leurs économies et de leur dépendance vis-à-vis de l'extérieur etc, doivent avoir le droit à un traitement différencié dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union Européenne, de sorte que leurs singularités soient suffisamment prises en considération et protégées. A l'heure où nous négocions, au sein des institutions européennes, la nouvelle programmation budgétaire de l'Union, notre Parlement s'est opposé fermement à la proposition de la Commission de diminuer de près de moitié de l'allocation spécifique pour les RUP, rappelant qu'un traitement différencié pour ces régions est nécessaire. Dans cette résolution, que j'ai soutenue, nous insistons également sur la prise en compte des spécificités des RUP dans toutes les politiques de l'union Européenne : pêche et politique maritime, les transports, l'environnement etc.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a adopté à une vaste majorité le rapport sur le rôle de la politique de cohésion dans les régions ultrapériphériques (RUP) dans le contexte de la stratégie Europe 2020 et je m'en félicite. Les RUP, de par leur spécificité physique et structurelle, de par leur éloignement géographique et leur isolement, bénéficient d'un statut spécial et, de ce fait, d'un traitement différencié amplement justifié, comme le justifie le rapport. Comme les autres régions de l'Union européenne, les RUP doivent tendre vers la réalisation des objectifs de la Stratégie Europe 2020. C'est une condition de leur développement et de leur croissance. Cependant, compte tenu de leurs caractéristiques et de leurs contraintes spécifiques, les politiques européennes doivent s'appliquer de manière adaptée aux RUP, aussi bien dans leur dimension interne qu'externe. La Commission européenne doit tenir compte de ces régions lors des négociations commerciales avec les pays tiers car elles peuvent avoir un fort impact sur leur développement économique. Les RUP ont des atouts et des handicaps. A l'Union européenne de trouver le bon équilibre dans l'application de ses politiques, dans son approche en matière de gouvernance et en favorisant leur intégration dans les zones géographiques auxquelles elles appartiennent.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Sanglaudos politika – viena pagrindinių ES veiksmuose numatytų priemonių siekiant mažinti visų Europos regionų, ypač atokiausių regionų, skirtumus siekiant tikslo integruoti šiuos regionus į vidaus rinką ir stiprinti juos atitinkamoje geografinėje teritorijoje, skatinti šių regionų ekonominę plėtrą ir konvergenciją su žemynine ES, taip pat siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų, nes Europos fondai yra labai svarbi priemonė, tačiau manau, kad vien tik vykdant šią ES politiką negali būti įveikti visi sunkumai, su kuriais susiduria atokiausi regionai. Todėl balsuodamas už Europos Parlamento rezoliuciją dėl sanglaudos politikos vaidmens atokiausiuose Europos Sąjungos regionuose atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“ susilaikiau.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai apporté mon soutien au rapport d'initiative qui traite de la définition et de la mise en œuvre des politiques européennes dans les régions ultrapériphériques pour 2014-2020, en prenant en compte les objectifs de la stratégie Europe 2020. Ce rapport rejette notamment la réduction proposée par la Commission européenne de l'allocation spécifique supplémentaire pour les régions ultrapériphériques.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La politica di coesione, nell’ambito della Strategia UE 2020 deve tenere sempre più in considerazione le specifiche esigenze delle regioni ultraperiferiche dell’Unione europea. Le RUP, infatti, necessitano un’attenzione particolare e differenziata caso per caso, sulla base di valutazioni delle singole esigenze e difficoltà, utili per poter applicare le più idonee e corrette strategie politiche per la crescita e lo sviluppo di questi territori. In tal senso, sia la riforma della nuova Politica Agricola Comune, che la definizione del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale, in fase di determinazione, sono fattori fondamentali. Non è immaginabile un’Europa che viaggi a due velocità, o che consideri le RUP nel loro insieme, non prevedendo specifiche politiche economiche per favorirne la crescita. Credo, pertanto, che per avere una Strategia UE 2020 veramente efficace, gli obiettivi posti debbano essere raggiunti dal territorio europeo nel suo insieme.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − Vi röstar för detta betänkande med tanke på den utsatta situation många av dessa regioner befinner sig i och för att betänkandet tydligt förespråkar en reform av fiskepolitiken. Trots att det finns vissa negativa punkter såsom kritiken av sänkningen av budgeten för sammanhållningspolitiken så överväger de positiva delarna.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Alături de regiunile din noile state membre, regiunile ultraperiferice sunt caracterizate printr-o competitivitate foarte scăzută şi acest lucru trebuie să fie transpus printr-un efort special în cadrul politicii de coeziune. În contextul Strategiei Europa 2020, principalele priorități pentru aceste regiuni trebuie să fie în continuare îmbunătățirea accesibilității, creșterea competitivității economice și integrarea regională. În calitate de instrument principal pentru atingerea obiectivelor Strategiei 2020, politica de coeziune trebuie să rămână unul dintre principalele mijloace de acțiune europeană pentru reducerea disparităților dintre regiunile europene, şi, implicit, dintre regiunile ultraperiferice, promovând dezvoltarea și convergența economică a acestor regiuni cu Europa continentală. De asemenea, consider că politica de coeziune trebuie să ţină seama de toate particularitățile regionale existente şi să confere acestor regiuni dreptul la un tratament diferențiat.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), in writing. − I voted in favour of this resolution because I consider that the cohesion policy must remain one of the main instruments of European action to reduce disparities in the European regions in general, and in the Outermost Regions in particular, with a view to enabling them to integrate into the internal market and assert themselves in their respective geographical areas in order to promote their economic development. I believe that the various proposals outlined in the resolution are adapted to the specific reality of these regions and contribute to the finding of a more balanced response, in terms of European action, to the challenges faced by the Outermost Regions of the European Union within the scope of the EU 2020 Strategy objectives. Finally, given that Romania also has a significant number of regions that could benefit from a decrease in economic or social disparities, I am a strong supporter of EU cohesion policy in general.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), în scris. − Am votat în favoarea raportului privind rolul politicii de coeziune în regiunile ultraperiferice din UE în contextul Strategiei Europa 2020 deoarece aceste regiuni au caracteristici şi nevoi specifice, diferite de ansamblul celorlalte regiuni ale UE, care trebuie abordate şi soluţionate ca atare. Este foarte important ca autoritățile regionale și locale din aceste zone să fie implicate activ în pregătirea și punerea în aplicare a programelor și a politicilor europene, ca parte a unei guvernanțe pe mai multe niveluri, în parteneriat cu sectorul privat. În acest mod, vom avea certitudinea că problemele reale cu care aceste regiuni se confruntă vor fi luate în considerare la toate nivelurile procesului decizional, precum și o mai mare vizibilitate a acestora la nivel european. În ceea ce priveşte viitoarea perioadă de programare, consider nejustificată propunerea de reducere a sumelor alocate regiunilor ultraperiferice, cu atât mai mult cu cât efortul financiar pentru a pune în aplicare Strategia UE 2020 presupune accesul la ajutoare europene cel puțin identice cu cele din actualul cadru financiar.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I supported this report. The Outermost Regions of the European Union comprise a set of regions which, due to the specific characteristics associated with their physical and structural conditions, and as a result of their remoteness, insular locations, difficult topography and climate, constitute a specific group of regions recognised by Article 349 of the TFEU. These regions possess a special status enshrined in the Treaty, which permits a derogation from the rules of the Treaty and the adjustment of these rules to the Outermost Regions, by virtue of their particular characteristics and conditions. As the constraints and difficulties facing these regions are permanent and distinguish them from other European regions, the EU rules and programmes cannot be applied in the same way as in the rest of the EU territory. Their implementation has to be guided by a territorial approach. It is therefore necessary and desirable to examine, in relation to the future cohesion policy of the Outermost Regions, how the EU 2020 objectives of smart, sustainable and inclusive growth can be achieved in these European regions, which possess permanent characteristics and constraints – arising mainly from their remoteness – which justify the adoption of specific measures by the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului întocmit de colegul Teixeira, deoarece consider că trebuie să ne concentrăm atenţia înspre o dezvoltare echilibrată şi durabilă a tuturor regiunilor Europei în conformitate cu obiectivele de coeziune economică şi socială. Toţi ne dorim o Uniune Europeană uniformă, fără dezechilibre economice sau diferenţe ale nivelului de trai, o Uniune Europeană egală pentru toţi cetăţenii. În acest sens, consider oportună creşterea gradului de accesibilitate a regiunilor ultraperiferice prin îmbunătăţirea infrastructurii. La fel de important este și accesul la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în regiunile slab dezvoltate ale UE. De asemenea, contribuţia substanţială a fondurilor structurale în procesul de integrare regională a regiunilor cu un potenţial slab de dezvoltare s-a dovedit benefică şi susţin eficientizarea utilizării acestor instrumente. O atenţie deosebită trebuie acordată consolidării competitivităţii economice a regiunilor, prin crearea unui mediu favorabil dezvoltării spiritului antreprenorial şi societăţilor comerciale. Pentru realizarea acestor obiective este necesar un parteneriat activ şi ambiţios între Uniunea Europeană, statele membre, societatea civilă şi autorităţile regionale, în conformitate cu principiul guvernanţei pe mai multe niveluri.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. As Regiões Ultraperiféricas da União Europeia constituem um conjunto de regiões que, em razão das suas características particulares ligadas aos seus condicionalismos de ordem física e estrutural, resultantes do seu afastamento e insularidade, relevo e clima difíceis, resultam num grupo específico de regiões, reconhecido pelo artigo 349.° do TFUE. É, portanto, necessário e oportuno analisar, no que diz respeito à futura política de coesão nas RUP, como poderão os objetivos de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, inscritos na Estratégia UE2020, ser alcançados nestas regiões europeias, que conhecem particularidades e constrangimentos permanentes resultantes sobretudo do seu afastamento e os quais justificam a adoção de medidas específicas da parte da União Europeia.

Voto favoravelmente este relatório porque ele é importante para o desenvolvimento das RUP do meu país, nomeadamente as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I think it is necessary to take into account the specificities of outermost regions in designing the future cohesion policy. These regions are subject to permanent particularities and constraints arising mainly from their remoteness and which justify the adoption of specific measures by the European Union. This relates primarily to Latgale, the eastern Latvian region which Latvian politicians remember only on the eve of elections.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Als Gebiete in äußerster Randlage bezeichnet man jene Regionen, die unter Berücksichtigung ihrer besonderen sozialen und wirtschaftlichen Lage wie Abgelegenheit oder wirtschaftliche Abhängigkeit von einigen wenigen Erzeugnissen einer Art Sonderstaus unterliegen. Für sie sind spezifische Maßnahmen und Vergünstigungen beschlossen worden, die Ausnahmen von sonst geltenden Bestimmungen des Europarechts darstellen. Trotz dieser Ausnahmen sind diese Gebiete vollwertige Teile des EU-Territoriums. Der Bericht hat meine Stimme erhalten, da den Regionen in äußerster Randlage der EU besondere Unterstützung gewährleistet werden soll.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Nicio regiune a Uniunii Europene nu trebuie abandonată în demersurile întreprinse pentru atingerea obiectivelor de coeziune. Dacă raportul votat astăzi face referire la regiunile ultraperiferice, nu trebuie să uităm că unele regiuni - aflate chiar în inima Europei - pot fi considerate ca supuse aceloraşi provocări din cauza izolării extreme, altitudinii, condiţiilor dificile de viaţă şi de producţie economică. Zonele montane, spre exemplu, sunt la fel de dezavantajate ca cele aflate la o mare distanţă de continent. Acest fapt trebuie avut în atenţie nu doar de politica de coeziune, ci şi de politica agricolă, care trebuie să aibă ca obiectiv garantarea prezenţei unei agriculturi ce se dezvoltă armonios pe întregul teritoriu european.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Die Regionen in äußerster Randlage sind besonders von der Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage aufgrund der Wirtschafts-, Sozial- und Finanzkrise betroffen. Dadurch werden die strukturellen Schwächen ihrer Wirtschaft deutlich, und es ist jetzt besonders wichtig, dass europäische Investitionen in diese Regionen in äußerster Randlage als Investitionen zugunsten und zum Vorteil der Europäischen Union als Ganzes betrachtet werden. Deshalb habe ich dem Bericht meine Stimme gegeben.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur les RUP, beaucoup de mes propositions ont été adoptées. Le Parlement demande à mon initiative que la Commission européenne lutte contre la vie chère dans les DOM, et attire l'attention de la Commission européenne sur les situations de monopoles, d'abus de position dominante et d'ententes illicites qui ont pour conséquence injuste la cherté de la vie. Aussi le Parlement demande-t-il une étude sur la formation des prix dans les RUP. Un autre de mes amendements a fait que le Parlement dénonce le désintérêt affiché par la Commission européenne pour la prise en compte des spécificités des RUP lors de la négociation des accords de partenariat économique, et demande instamment à la Commission de continuer à rechercher des compromis respectueux des intérêts des RUP concernées dans les APE. L'adoption de ce rapport d'initiative sur les RUP à la quasi unanimité du Parlement européen est une bonne nouvelle, mais elle n'écarte en rien les menaces qui existent sur la diminution des enveloppes des Fonds structurels alloués aux RUP et aux régions européennes les plus pauvres, et les États membres demandent toujours un budget européen revu à la baisse pour 2014-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Euroopa ühtekuuluvuspoliitika peab olema kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020” ning seetõttu toetasin ka antud raportit, mis sellel põhineb. Selleks et muuta Euroopa ääremaad konkurentsivõimelisemaks ning muuta oma piirangulised tingimused kasvupotentsiaaliks ja võimalusteks, tuleb Euroopal rohkem panustada nende piirkondade arengusse. Mind teevad äärmiselt murelikuks ettepanekud vähendada hoopis ääremaadele ja väikese rahvastikutihedusega piirkondadele ettenähtavaid rahalisi eraldisi eelarveperioodil 2014–2020, mis on vastuolus „Euroopa 2020” strateegias sätestatud eesmärkidega. Selleks et ääremaadel oleks võimalik kasutada olemasolevaid toetusi, peaksid kaasrahastamise määrad olema äärepoolseimate piirkondade jaoks 85% kõikidele neile mõeldud toetusvahendite puhul ning samuti tuleks pikendada toetusvahendite eelarve täitmise tähtaega. Vastasel korral raporteerib jälle keegi „tark ametnik”, et ääremaad pole ise antud toetustest huvitatud ning raha jääb eelarves üle. Kui kriteeriumid ja bürokraatia käivad ülejõu, siis tuleb need üle vaadata, mitte loobuda kergekäeliselt Euroopa ääremaade arendamisest ehk ühtsest Euroopast.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Sanglaudos politika turi būti derinama su strategija „Europa 2020“ siekiant tinkamai ir efektyviai įgyvendinti šios strategijos tikslus. Atokiausi regionai, nors ir yra geografiškai nutolę nuo ES valstybių narių, tačiau yra labai svarbūs ekonominiu požiūriu. ES sanglaudos politika siekiama skatinti šių regionų ekonominę plėtrą ir konvergenciją su žemynine ES. Manau, kad ES taisyklės ir programos turėtų būti įgyvendinamos vienodai visoje ES teritorijoje. Turi būti nustatyti aiškūs kriterijai, kad parama būtų skiriama tiems, kuriems iš tikrųjų ji yra būtina. Be to, labai svarbu, kad pagalba būtų teikiama atsižvelgiant į kiekvieno regiono BVP rodiklį bei išsivystymo lygį.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), in writing. − The EU respects two principles: harmony and specificity. European cohesion policy promotes prosperity of all the regions by taking advantage of their strengths. In the context of EU 2020 the outermost regions of the EU need a specific approach to help them to reach the objectives. I voted in favour of this report, because the European policy towards the outermost regions needs a strategic approach. On the one hand, the outermost regions have to be managed in a specific way, based on their particularities. On the other hand, these regions cannot be excluded from transverse European policies. In view of success already achieved, specific measures should be developed in different sectors, promoting the growth and cohesion of these regions. A very important measure to ensure their cohesion is the promotion of partnership relations with both neighbouring regions and more remote territories.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Il testo del collega Teixeira, per il quale ho espresso il mio parere favorevole, elenca le misure da prendere in considerazione, come prioritarie, per adattare gli obiettivi della Strategia UE 2020 alle regioni ultraperiferiche dell'UE. Queste regioni beneficiano di uno statuto speciale a causa della loro lontananza e della loro conformazione territoriale e pertanto necessitano di opportune analisi per essere integrate nei programmi UE e riuscire a raggiungere gli scopi di inclusione sociale, coesione (strumento migliore per le loro piccole economie) e sviluppo della Strategia UE 2020. Bisogna analizzare come poter raggiungere gli obiettivi relativi alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di queste regioni. Solo grazie ad uno specifico quadro delle politiche dell'UE queste contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi della strategia UE 2020

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας αναφέρεται σε περιοχές οι οποίες, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (φυσικών και διαρθρωτικών), συνιστούν μια συγκεκριμένη ομάδα που εμπίπτει στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και όπου απαιτείται διαφοροποίηση των εφαρμοζόμενων κανόνων και προγραμμάτων της Ε.Ε. ακολουθώντας μια εδαφική, αντί αυστηρά τεχνική, προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό η στρατηγική ΕΕ 2020 θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτές, με έμφαση στην πολιτική συνοχής που αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για την τόνωση των οικονομιών μικρής κλίμακας. Παράλληλα, απαιτείται προσαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ ώστε αυτές να υλοποιήσουν καλύτερα τους στόχους της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020. Το παρόν ψήφισμα, το οποίο υπερψήφισα, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente relatório, de iniciativa do meu colega madeirense, Nuno Teixeira, que felicito pelo excelente trabalho realizado, é da máxima importância na medida em que: (1) constitui o primeiro pronunciamento específico desta legislatura do Parlamento Europeu sobre as Regiões Ultraperiféricas/RUP, (2) foi projetado para influenciar a Comunicação que a Comissão Europeia deverá apresentar no próximo mês de maio sobre as RUP, como compromisso deste colégio de comissários para com estas regiões.

Pelo exposto, empenhei-me fortemente na elaboração final deste relatório, tendo trabalhado para o efeito em estreita articulação com o relator e também com o PSD/Açores no sentido de introduzir respostas ajustadas às necessidades específicas dos Açores, muito em particular no que se refere a um futuro POSEI Transportes e também ao alargamento da zona de defesa de acesso às águas dos Açores. Estes dois aspetos ficaram salvaguardados se bem que tivesse pugnado por uma expressão mais perentória no que se refere ao POSEI Transportes.

Já no que se refere à restrição de acesso das zonas bio-geograficamente sensíveis, permitido apenas às frotas regionais, o texto aprovado abre possibilidade para o reforço da pretensão açoriana de fechar a zona de pesca açoriana para além das 100 milhas atuais. Por todos estes motivos, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – Monsieur le président, A nouveau, nous venons de démontrer notre attachement à une politique de cohésion forte mais judicieuse. Pour moi, c'est une évidence: la reprise économique passera par le dynamisme de nos territoires. J'ai confiance dans les bonnes idées et dans l'esprit d'entreprise. Et l'Europe a un rôle clé à jouer: épauler les initiatives de nos régions, de manière intelligente et pragmatique. La création de la nouvelle catégorie intermédiaire de régions, qui profitera Languedoc-Roussillon, va dans le bon sens. Malheureusement, certains décideurs ne font pas le même constat que moi et remettent en cause cette idée. Alors je le dis très clairement, comme eurodéputé nîmois et élu de terrain depuis plus de 20 ans: nos territoires ont besoin de se sentir aidés. L'Europe doit aller de l'avant avec ambition, pas à reculons.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. As Regiões Ultraperiféricas (RUP) da UE constituem um conjunto de regiões que, em razão das suas características particulares, ligadas aos seus condicionalismos de ordem física e estrutural resultantes do seu afastamento e insularidade, relevo e clima difíceis, possuem um estatuto especial no Tratado. Fazendo apelo a uma abordagem territorial, o presente relatório propõe-se analisar, no que diz respeito à futura política de coesão nas RUP, como poderão os objetivos de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, inscritos na Estratégia UE2020, ser alcançados nestas regiões europeias.

Assim, e como prioridades a serem tidas em conta neste quadro, destacam-se: a exigência de um tratamento diferenciado e de conjunto das RUP na UE, que tenha em conta as suas especificidades e tire partido das respetivas potencialidades; a adaptação da aplicação das políticas europeias nas RUP, em diversas áreas estratégicas; e uma melhor integração das RUP na UE, o que implica uma governação mais eficaz, uma continuidade territorial para melhorar o acesso aos benefícios do mercado único e um desenvolvimento da sua integração no contexto de planos regionais de vizinhança. Por concordar com esta abordagem, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – Les régions ultrapériphériques (RUP) de l’Union européenne sont marquées par l'éloignement, l'insularité, un relief et un climat difficiles. Elles doivent faire face à un grand défi : transformer leurs contraintes en possibilités de croissance. Malheureusement, la crise économique, sociale et financière a particulièrement touché les RUP en mettant en évidence certaines faiblesses structurelles de leurs économies et leur dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Dans ce contexte, l'action de l'UE en leur faveur est plus que jamais essentielle. Le texte de ce rapport souligne notamment la nécessité d'adapter les politiques européennes fiscales et douanières afin de renforcer la compétitivité des économies ultrapériphériques, ainsi que l'importance de soutenir les PME par l'attribution de fonds communautaires en vue du développement du tissu productif des RUP. Il rappelle aussi l'importance du secteur du tourisme pour ces régions, et invite la Commission à accélérer l'exécution du plan d'action européen dans ce domaine, en garantissant une meilleure coordination des lignes de financement existantes. Considérant que les investissements européens dans les RUP ne constituent pas seulement une politique de rattrapage des retards et de compensations de handicaps, mais qu'ils sont aussi réalisés au bénéfice et à l'avantage de l'ensemble de l'Union européenne, j'apporte mon soutien à ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The Outermost Regions of the European Union comprise a set of regions which, due to the specific characteristics associated with their physical and structural conditions and resulting from their remoteness, insular locations, difficult topography and climate, constitute a specific group of regions recognised by article 349 of the TFEU(1).These Regions possess a special status enshrined in the Treaty, which permits a derogation from the rules of the Treaty and the adjustment of these rules to the Outermost Regions, by virtue of their particular characteristics and conditions. As these regions’ constraints and difficulties are permanent and distinguish them from other European regions, the EU rules and programmes cannot be applied in the same way as in the rest of the EU territory. Their implementation has to be guided by a territorial approach.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questo testo perché ritengo fondamentale un adattamento dell’attuazione delle politiche europee nelle regioni ultraperiferiche dell'UE di modo che queste possano essere agevolate nel raggiungimento degli obiettivi della coesione economica, sociale e territoriale, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020.

Infatti, gli investimenti europei in queste aree non rappresentano solo una politica di recupero dei ritardi e di compensazione degli svantaggi, ma costituiscono anche investimenti realizzati a beneficio e vantaggio di tutta l'Unione europea. Per assistere le regioni ultraperiferiche è necessario adottare un approccio territoriale nell'attuazione delle politiche europee, mirando in tal modo a perseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. − Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid! Euroopa Liidu äärepoolseimad piirkonnad on piirkondade kogum, millele on aluslepingus sätestatud eristaatus, mis võimaldab nende piirkondade eripärade ja -tingimuste tõttu teha aluslepingu sätetes erandeid ja neid sätteid äärepoolseimate piirkondade jaoks kohandada. Kuna nendes piirkondades on alalised piiratud ja raskendatud tingimused, mille tõttu tunnustatakse nende erinevust ülejäänud Euroopa piirkondadest, ei saa ELi õigusnorme ja programme rakendada kogu ELi territooriumil ühtemoodi, vaid nende rakendamine peab olema suunatud territoriaalsele käsitusviisile. Toetan raportööri seisukohta, et Euroopa poliitikameetmeid tuleb nende rakendamisel ELi äärepoolseimates piirkondades kohandada, sest need piirkonnad saavad majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärke paremini saavutada ainult spetsiaalselt kohandatud ELi poliitikameetmetega ning aidata kaasa strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisele. Kindlasti tasub märkida, et põllumajandus- ja kalanduspoliitikas on olnud edukad POSEI programmide erimeetmed, mis lubavad mõelda võimalusele käivitada teisi seda tüüpi programme teistes võimalikes sektorites, nagu energeetika ja taastuvad energiaallikad, transport ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Kahjuks ei saa ma nõustuda raportööri seisukohaga, et äärepoolseimate piirkondade toetamist tuleb jätkata, olenemata nende arengutasemest, mida enamasti väljendatakse SKPna elaniku kohta. Leian, et kui mõnel piirkonnal läheb juba piisavalt hästi, et ise hakkama saada, siis ei pea sinna enam nii suurelt ELi toetusi jagama. Kokkuvõttes toetasin antud raporti vastuvõtmist. Aitäh!

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea sono caratterizzate da svantaggi fisici e strutturali dovuti alla loro lontananza e all'insularità, alla topografia e alle condizioni atmosferiche difficili.

Per far fronte a questi svantaggi le regioni ultraperiferiche godono di uno statuto speciale istituito dal trattato, che consente la deroga e l'adattamento delle norme del trattato. Con questo voto si punterà a una migliore integrazione di queste regioni nell'Unione europea. Si raggiungerà l'obiettivo preposto attraverso una governance più efficace mediante un sistema di governance su più livelli e attraverso una continuità territoriale per migliorare l'accesso ai benefici dello sviluppo di un mercato unico e la sua integrazione nel contesto di piani regionali di vicinato.

Non si tratta di un mero sostegno economico, ma di una strategia adattata che preveda un modello di sviluppo in grado di trarre vantaggio dalle loro opportunità per una maggiore competitività, crescita e occupazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. − Hlasovala som za uznesenie o politike súdržnosti v najvzdialenejších regiónoch lebo každá finančná podpora v rámci politiky súdržnosti je o solidarite, pomoci tam, kde ju najviac potrebujú. Ale na druhej strane sa chcem spýtať, prečo len tie najvzdialenejšie ostrovy majú mať osobitné benefity. Aj moja krajina tvorí schengenskú hranicu a región z ktorého pochádzam je bezprostredne na nej, z čoho vyplýva jeho periférny status, ktorý by si zaslúžil tiež osobitnú pozornosť. Kríza zasiahla aj môj región, v ktorom je jedna z najvyšších mier nezamestnanosti na Slovensku. Dve tretiny môjho regiónu sa rozprestiera na úrodnej pôde Východoslovenskej nížiny, no poľnohospodárska výroba nie je konkurencieschopná pre poľnohospodársku politiku EU voči východným krajinám. Neviem, či toto má byť politika súdržnosti, keď až do roku 2028 východne krajiny majú byť v závese, pričom máme všetky podmienky pre poľnohospodársku prvovýrobu i druhovýrobu. Dávam preto do pozornosti dotačnú politiku EU, hlavne keď naša krajina bola sebestačná vo výrobe potravín a dnes je to už len na 48 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. As Regiões Ultraperiféricas são um conjunto de regiões da União Europeia que, em virtude das características resultantes da sua insularidade, distância, reduzida dimensão e forte dependência em relação a um elevado número de produtos, viram ser-lhes reconhecido um estatuto especial, que permite um tratamento diferenciado no que respeita às ações e políticas da União Europeia nestas regiões, como está aliás, previsto no artigo 349. ° do TFUE. Este relatório, da minha autoria, pretende dar a conhecer as propostas do Parlamento Europeu para uma futura Estratégia Renovada da Ultraperiferia, tendo em conta o importante papel da política de coesão nas Regiões Ultraperiféricas e a sua contribuição para a realização dos objetivos da UE-2020. Tais medidas revelam as principais necessidades destas regiões, que o Parlamento Europeu hoje reconheceu como merecedoras de um tratamento particular.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrice Tirolien (S&D), par écrit. – Je me félicite du positionnement de notre assemblée aujourd'hui. Je souhaiterais revenir sur deux points essentiels au sein de ce rapport. Il était important que notre assemblée se prononce clairement contre la proposition de la Commission d'une diminution de près de moitié de l'allocation spécifique RUP. Cette baisse est d'autant plus injuste qu'elle touche une enveloppe qui finance la compensation de handicaps qui, par définition, ne diminuent pas. Ils sont qualifiés de structurels et permanents dans nos traités. Ces régions seraient ainsi les seuls territoires, je dis bien les seuls, au sein de la politique de cohésion, qui verraient une diminution de leur fonds qui ne serait pas justifiée par un effet de croissance, un changement de catégorie de régions.

Deuxièmement, je voudrais insister sur la demande que nous avons faite d'une analyse comparative de la formation des prix dans ces territoires. Des mécanismes économiques contraires aux principes du marché unique semblent s'y exercer et aboutissent régulièrement à des mouvements sociaux extrêmement préoccupants. Nous devons avoir, dans ce domaine, une action mieux éclairée et plus ciblée pour répondre à cette attente urgente des populations.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. − I agree on the main points of the renewed strategy for the Union’s outermost regions (ORs), which faces some structural difficulties. The points I appreciate the most are the development of synergies between the Research Framework Programme Horizon 2020 and the Structural Funds, the support to small and medium-sized enterprises and the encouragement of the participation of fledgling units of excellence and increase investment. That is why I am in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru raportul referitor la rolul politicii de coeziune în regiunile ultraperiferice din Uniunea Europeană în contextul Strategiei „Europa 2020”. Consider că este necesar ca statele membre să fie ajutate să asigure locuitorilor acestor regiuni acces deplin la sursele de informare şi la mijloacele de comunicare oferite de noile tehnologii - tehnologiile şi infrastructura de bandă largă, tehnologiile wireless, inclusiv prin satelit, astfel încât să fie promovată creşterea economică şi o mai bună administrare prin intermediul digitalizării serviciilor. Solicit Comisiei şi statelor membre să ia măsurile necesare pentru ca toţi locuitorii din regiunile ultraperiferice să aibă acces la internet în bandă largă până în 2013. Domeniile cercetării şi inovării, transporturilor, telecomunicaţiilor şi turismul necesită o atenţie deosebită în ceea ce priveşte punerea în aplicare a politicilor europene în regiunile ultraperiferice. „Mecanismul de Conectare a Europei” ar trebui să conţină referiri specifice la regiunile ultraperiferice. Subliniez importanţa integrării regiunilor ultraperiferice în reţeaua TEN-T. Este importantă susţinerea IMM-urilor, prin alocarea de fonduri de către Uniunea Europeana şi statele membre, în vederea dezvoltării structurilor de producţie din regiunile ultraperiferice şi a promovării competenţelor lucrătorilor, îmbunătăţindu-se astfel produsele specifice regiunii şi economia locală.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. − Gerbiami kolegos, dauguma šiame pranešime paminėtų klausimų, susijusių su atokiausiais Sąjungos regionais, taikomi taip pat Lietuvai. Vis dar matomi dideli socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos regionų. Remiantis "Ismeri Europa" ir Europos Komisijos ataskaita apie sanglaudos politikos pasiekimus Lietuvoje, galima konstatuoti, kad aiškus prioritetų nebuvimas vis dar varžo šios politikos efektyvumą. Sanglaudos politika Lietuvoje buvo vykdoma lėtai - iš dalies dėl prasto vadovavimo. Lietuvoje pareiškėjai struktūrinių fondų lėšoms gauti vis dar skundžiasi nelanksčiais administraciniais mechanizmais ir abejotinu skaidrumu: prašymo pateikimo procedūra dažnai trunka ilgiau nei vienerius metus, o po pirminio pateikimo kandidatas nebegali keisti jokių terminų ar sąlygų. Atsižvelgiant į greitai besikeičiančią verslo aplinką, turėtų būti įvestos lankstesnės ir laisvesnės sąlygos atnaujinti jau pateiktą projektą. Jei sanglaudos politika būtų taikoma tinkamai, ji galėtų suteikti Lietuvai didžiulį potencialą.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), in writing. − This motion for a resolution values the cohesion policy in the outermost regions of the European Union to make it possible to achieve the goals of the 2020-strategy there. It is important to take into account their specific characteristics and it is necessary to foster their strong points and strengthen their weaknesses. That is why I supported this report with my vote. To get the best integration of these regions in the EU, the adoption of particular measures and funds available for these areas is of crucial importance. Unfortunately, the prevision for the period 2014-2020 is that these funds will be reduced.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D), na piśmie. − Parlament Europejski zajął się dzisiaj polityką spójności wobec słabszych regionów Unii. Jestem zdania, że trzeba wobec tych regionów stosować inne, badziej korzystne kryteria przyznawania funduszy strukturalnych. Także poziom współfinansowania projektów powinien być wyższy i wynosić standartowo 85% w ramach wszystkich instrumentów wsparcia. W tym kontekście chcę się sprzeciwić planom Komisji Europejskiej, by w latach 2014-2020 zmniejszyły się o 5,1% wydatki Unii na politykę spójności. Uderzy to bowiem w regiony słabiej rozwinięte, także województwo kujawsko-pomorskie.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O principal problema deste relatório é um problema de fundo - o enquadramento para defesa da especificidade das RUP baseado no cumprimento das orientações relativas à estratégia UE2020 ou ao mercado interno, estratégia que consideramos lesiva para o desenvolvimento das RUP, agravando muitos dos constrangimentos que pesam sobre estas regiões. No entanto, não podemos deixar de assinalar algumas considerações positivas, nomeadamente a defesa clara de um tratamento diferenciado para as regiões ultraperiféricas (RUP), de acordo com as suas especificidades e constrangimentos naturais permanentes, a crítica à proposta da Comissão de diminuição das verbas do Fundo de Coesão e FEDER, a defesa de uma taxa de cofinanciamento de 85 % para todos os instrumentos de apoio, e a defesa dum enquadramento em matéria de auxílios estatais não limitado no tempo nem degressivo. Concordamos também com a ideia de que o critério do PIB per capita deve ser complementado com outros indicadores de desenvolvimento humano e social.

 
  
  

Έκθεση : Richard Howitt (A7-0086/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando necessário reforçar a ideia de que a União Europeia não pode ter critérios diferentes ou duplicados entre os Direitos Humanos e outras políticas externas, entre as suas políticas internas e externas, e na conduta das suas relações com países terceiros. Os mesmos princípios devem estar na base de toda a ação política. Defendo igualmente a necessidade de uma abordagem mais sistemática, que deve incluir esforços individuais de cada país e uma Estratégia para os Direitos Humanos que inclua prazos, ações e responsabilidades claras que possam ser executadas. Por outro lado, lamento que algumas das propostas do Grupo S&D tenham sido rejeitadas numa primeira leitura, nomeadamente no que respeita à alusão às minorias e à igualdade dos géneros.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Uniunea Europeană s-a afirmat în ultimele două decenii ca unul dintre principalii factori de stabilitate şi unul dintre principalii actori globali care au încurajat tranziţia paşnică spre democraţie şi economie de piaţă a mai multor state. Este important în acest context ca Uniunea, care rămâne şi în prezent cel mai important donator global, să se ridice la înălţimea misiunii sale istorice şi să aibă un program coerent de susţinere a drepturilor omului şi a proiectului democratic, mai ales în condiţiile în care Uniunea Europeană are la bază susţinerea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Consider că, în actualele circumstanţe globale, un accent important trebuie pus pe situaţia specială a creştinilor din ţările vecine Uniunii. Este important, de asemenea, ca politica externă a UE, precum şi politica de vecinătate, să pună accent, ca instrument, pe recent înfiinţatul Fond European pentru Democraţie.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − Mr President, I voted for this resolution because it is a comprehensive text that underlines the need for the EU to avoid double standards between its human rights policy and other external policies. I am particularly pleased for the huge victory achieved in this Parliament by the cause of the Sahrawi population. The text adopted condemns the ongoing repression of the Sahrawi people in the occupied territories, calls for the release of 82 political prisoners belonging to the Polisario Front and strongly supports the path of self-determination of Western Sahara in accordance with UN resolutions. I am proud to have campaigned for this success today. The rights of the Sahrawi are those of us all, and this position will have a bearing on the EP’s negotiations to end the last case of colonial oppression in Africa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai salué avec enthousiasme la déclaration de la Haute représentante de l'Union européenne Catherine Ashton en faveur de la création d'un poste de représentant spécial de l'UE sur les droits de l'Homme. Par ce vote, j’ai voulu insister sur le fait que, comme le souligne le rapporteur, pour être un « acteur crédible » des relations extérieures, « l'Union européenne doit agir de manière cohérente », mais aussi « exemplaire » et éviter le « deux poids, deux mesures» entre la politique des droits de l'Homme et d'autres politiques, qu'elles soient internes ou externes. Il faut redoubler d'efforts pour coopérer avec la société civile et les réseaux sociaux, faire respecter le droit des femmes, la liberté de religion et de croyance ainsi que la liberté d'expression.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau šiam pranešimui. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi savo išorės veiksmus grįsti demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumo bei nedalomumo, pagarbos žmogaus orumui ir mažumų teisėms, lygybės ir solidarumo principais ir gerbti Jungtinių Tautų chartijoje ir tarptautinėje teisėje nustatytus principus. ES metinis pranešimas apie žmogaus teisių ir demokratijos padėtį yra labai svarbus analizuojant ir vertinant ES politiką šiais klausimais. Pritariu pranešime išsakytai kritikai dėl metinių pranešimų turinio, kuris iki šiol išlieka aprašomojo, o ne vertinamojo pobūdžio. Siekiant užtikrinti nuoseklią ir veiksmingą ES išorės politiką žmogaus teisių ir demokratijos srityje, būtina nustatyti palyginamus kriterijus, kuriais būtų vertinama trečiųjų šalių pažanga šiose srityse. Manau, kad Sąjungos vyriausioji įgaliotinė ateityje rengiant metinių pranešimų projektus turi išsamiai konsultuotis su Europos Parlamentu bei plenarinėje sesijoje pristatyti pranešimą apie metinę žmogaus teisių padėtį, o to nebuvo padaryta šiais metais.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Condivido le posizioni della relazione sulla relazione annuale sui diritti umani dell'onorevole Richard Howitt.

Essa realizza, infatti, un'analisi trasversale delle problematiche legate ai diritti dell'uomo in tutta l'Unione europea, fornendo interessanti spunti per il suo miglioramento e la sua futura implementazione. Ritengo fondamentale il capitolo che tratta della libertà di religione ed in particolare pone in primo piano la problematica delle persecuzioni che i cristiani stanno subendo in tutto il mondo.

Senza la garanzia che il progetto europeo ed i suoi partner dei paesi terzi siano garanti dei diritti fondamentali della libera espressione delle nostre radici cristiane e della tutela nonché del rispetto della nostra identità culturale, non avrebbe senso esserne parte. Punto di svolta nelle politiche europee è l'obbligo di inclusione nelle relazioni fra UE e tutti i paesi terzi di clausole vincolanti sulla tutela dei diritti dell'uomo, dai quali non possiamo assolutamente prescindere.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes reikia imtis tinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad ekonomikos krizės laikotarpiu neiškiltų pavojus žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms arba jos nebūtų sumenkintos. Europos Sąjunga ir toliau turėtų dėti papildomų pastangų, veiksmingiau integruoti žmogaus teises ir demokratiją į visus vystomojo bendradarbiavimo aspektus ir užtikrinti, kad ES vystymosi programomis būtų padedama šalims partnerėms vykdyti tarptautinius žmogaus teisių įsipareigojimus. Europos Parlamentas teigiamai vertina svarbią Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos bei kovos su juo, kuria sukuriama visapusiška smurto prevencijos sistema, apsaugomos aukos ir nutraukiamas nebaudžiamumas, ir ragina visas valstybes nares ir Europos Sąjungą skubiai pasirašyti ir ratifikuoti šią konvenciją. EP smerkia visus žmogaus teisių pažeidimus, kai asmenys buvo diskriminuojami dėl darbo ir kilmės, ir ribotas nukentėjusiųjų galimybes kreiptis į teismą. Be to, ES ir valstybės narės turėtų pritarti Jungtinių Tautų veiksmingo diskriminacijos dėl darbo ir kilmės panaikinimo principų ir rekomendacijų projektui. Kalbant apie saviraiškos ir žodžio laisvę, ES turėtų aktyviau remti žiniasklaidos laisvę, apsaugoti nepriklausomus žurnalistus, sumažinti skaitmeninę atskirtį ir palengvinti prieigą prie interneto.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Cu toate că situaţia drepturilor omului în UE este bună, consider că nu ne putem opri aici. Uniunea Europeană sprijină eforturile de combatere a rasismului, xenofobiei şi a altor tipuri de discriminare bazate pe religie, sex, vârstă, handicap sau orientare sexuală, acordând o atenţie deosebită respectării drepturilor omului în materie de azil şi imigrare. Pentru a promova drepturile omului în lume, UE finanţează Iniţiativa europeană pentru democraţie şi drepturile omului, ce beneficiază de un buget de 1,1 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013. Iniţiativa finanţează atât proiectele consacrate egalităţii între sexe şi protecţiei copiilor, dar sprijină şi acţiunile întreprinse, în comun, de UE şi de alte organizaţii implicate în apărarea drepturilor omului, precum Organizaţia Naţiunilor Unite, Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, Consiliul Europei şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa. Faţă de cele mai sus menţionate, consider că UE trebuie să rămână un actor principal în acest domeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against this as I do not believe the EU should have or indeed does have, other than self-professed, authority to act as an arbiter of human rights. Most of the judgment calls made by the ECHR that France or the UK chose to defy were controversial decisions that left nations incredulous at the ineptitude of the judicial process carried out by unelected judges in Strasbourg. It is somewhat onerous that the EU has applied for accession to the ECHR in its own right and this can be seen as prescriptive for what is likely to come. The revelation that the EU wishes to set out punitive measures against Columbia, and also send Baroness Ashton to Gaza on a fact-finding mission, suggests the EU is asserting diplomatic and peacekeeping powers upon itself that it is in no way, shape or form entitled to claim. We do not want the EU attempting to usurp the powers of the UN or NATO and it is abhorrent that a supranational body with such a democratic deficit believes it can be an intermediary actor on the global stage.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della suddetta relazione poiché sono fermamente convinto dell'inscindibile legame esistente tra il rispetto e la promozione dei diritti umani e lo sviluppo e il consolidamento delle società democratiche.

In particolare, i recenti eventi nei paesi mediterranei dimostrano che il desiderio di tutela dei diritti umani è fortemente rivendicato dalle popolazioni locali; per questo motivo le istituzioni dell'Unione europea sono chiamate ad impegnarsi nella protezione della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali fissando nei propri programmi di sviluppo con i paesi terzi obiettivi specifici e raggiungibili con precise scadenze.

Accolgo con piacere sia la presenza di un'ampia sezione dedicata ai diritti dei minori e alla condanna della violenza contro le donne, sia la priorità attribuita al sostegno degli sforzi condotti per abolire su scala mondiale la pena di morte. Ritengo, infatti, che il lavoro femminile costituisca il cuore dell'economia in molte aree di conflitto del mondo e che per questo motivo esse debbano essere maggiormente coinvolte e i loro diritti riconosciuti come pienamente prioritari nell'avvio di negoziati che abbiano l'obiettivo di pacificare questi territori.

Infine, plaudo a questa relazione poiché sostiene i nuovi parlamenti eletti liberamente nelle attività che incoraggiano il rispetto e la promozione di questi inalienabili diritti.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. As políticas da UE devem não só ser consistentes e exemplares no seio da UE, como ser coerentes e estar em consonância com os valores e princípios fundamentais, a fim de reforçar a credibilidade da UE no mundo e a eficácia da aplicação das suas políticas em matéria de direitos fundamentais. Ao longo da última década, registaram-se profundas alterações, desde o 11 de setembro à Primavera Árabe, fazendo surgir novos desafios que evidenciam a importância vital dos direitos humanos e da democracia. É fundamental redefinir e reforçar a estratégia da UE, bem como os instrumentos utilizados, de forma a poder dar uma resposta mais eficaz e abrangente aos desafios que atualmente se colocam aos direitos humanos e à democracia em todo o mundo. Apelo para que sejam realizados progressos rápidos, transparentes e inclusivos no sentido de se alcançar uma estratégia comum ambiciosa para a UE com ações claras, calendários e responsabilidades e que a mesma seja criada com o pleno contributo de todas as partes interessadas. Espero igualmente que possa ser dado ao PE um maior protagonismo na promoção da transparência e da responsabilização na execução da estratégia de direitos humanos da UE, uma vez que o presente relatório anual não constitui em si mesmo um mecanismo de responsabilização.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), in writing. − Amendment 7 UKIP deplores violence against LGBT people. However, we do not feel the EU can order Britain to grant asylum on the grounds of sexual orientation. We also note the fact it is very easy to lie about sexual orientation in the context of fraudulent asylum applications. Amendment 11 UKIP opposes torture. However, we object to the EU speaking in our name on this topic.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – La politique étrangère de l’Union européenne doit avant tout passer par la promotion des valeurs qui ont fait de l’Europe ce qu’elle est aujourd’hui. C’est pourquoi j’ai soutenu l’adoption de ce rapport défendant ces valeurs humanistes et républicaines, mais aussi contrôlant la bonne allocation des fonds européens en la matière. Promouvoir nos valeurs est important, contrôler le budget que l'on alloue l’est tout autant. Toutefois, je n’ai pu apporter mon soutien à certains points donnant une mauvaise interprétation du rôle joué par la France dans les négociations.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe de Villiers (EFD), par écrit. – Le Parlement européen se prononce une nouvelle fois sur les relations extérieures de l'Union européenne.

Le Parlement, en effet, s'alarme de nombreuses violations de la dignité humaine mais le rapport dans son ensemble n'en demeure pas moins idéologique en appelant de ses vœux une action européenne qui sera par nature inefficace et bureaucratique.

Les propositions sur la "diplomatie numérique" et la "démocratie durable" peuvent nous laisser pour le moins circonspects. Le soutien de principe aux "blogueurs" et autres "activistes" (nouveaux héros du droits-de-l'hommisme), est à double tranchant.

À son actif, loin des discours euphoriques de certains dirigeants sur les aspirations démocratiques au Maghreb et au Moyen-Orient, le Parlement s'inquiète explicitement (mais tardivement) des persécutions dont sont victimes les minorités, particulièrement les chrétiens dans ces régions du monde.

Toutefois, la diplomatie et les relations internationales doivent rester de la compétence exclusive des États.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), in writing. − I voted in favour of the document concerning the Annual Report on Human Rights in the World and the European Union’s policy on the matter, including implications for the EU’s strategic human rights policy, because it presents a balanced opinion of the current state of play and the improvements to be implemented to the EU’s action as a global player and within its internal governance, with regard to the human rights discipline. In particular, I strongly support the need for the European Parliament to be recognised, and to further enhance its role, as a key actor in the shaping of the implementation of the European Union’s human rights strategy. For this reason, I strongly believe that the Council and the Commission should systematically take up the Parliament’s resolutions and communications, by providing substantive responses to the impulse received from the democratically elected body of the EU. The report addresses the fundamental issues of the death penalty, arms control, torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment, women and human rights, freedom of religion, discrimination, children’s rights, freedom of expression. The guarantee of the highest standards of human rights must imperatively guide the EU’s action, in its external and internal policies.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório por considerar que a UE deve reforçar a sua credibilidade na cena internacional e continuar a ser um exemplo no respeito e defesa dos direitos humanos. Deverá por isso evitar ter dois pesos e duas medidas no que respeita aos direitos humanos e na relação com países terceiros. Para além disso, solicita-se rapidez e transparência no desenvolvimento de uma estratégia comum dos direitos humanos no âmbito da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Esta resolução é uma resposta do Parlamento Europeu ao relatório anual sobre os direitos humanos no mundo e a política da União neste domínio publicado pelo Serviço Europeu de Ação Externa, o qual contém uma visão ampla do modo como a União Europeia trata e se envolve nestas questões de particular sensibilidade, bem como uma avaliação das atividades das principais instituições e dos agentes europeus neste tocante.

Esta avaliação poderá ser muito útil como modo não apenas de aferir quais são as melhores práticas e de definir os melhores critérios de resolução dos problemas levantados pela abordagem estratégica da União aos direitos humanos mas, também, como forma de apontar caminhos e soluções. E de reafirmar a centralidade dos direitos humanos para a União Europeia. A União Europeia tem-se empenhado crescentemente na colocação da democracia e dos direitos humanos na agenda mundial. É justo que avalie se estará a abordar bem os problemas que lhe são apresentados e se não estará a descurar outros. Uma União que se quer mostrar capaz de se questionar e de procurar melhorar as suas respostas poderá ser sair fortalecida desse exercício.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Uma das bandeiras da União Europeia (UE) que tem granjeado o reconhecimento de imensos países e estados é a defesa intransigente dos Direitos do Homem. Desde 1983 que o Parlamento Europeu passou a analisar um relatório sobre os direitos humanos no mundo. O relatório em apreciação, da responsabilidade de Richar Howitt, faz uma análise do relatório anual sobre os direitos humanos no mundo e a política da UE neste campo. Nunca os direitos humanos foram tão importantes e levaram a tantas mudanças, como aconteceu com a Primavera Árabe, onde, homens e mulheres, novos e velhos, se mostraram disponíveis para dar a vida em defesa dos direitos humanos. Todavia, muito há, ainda, por fazer, nomeadamente no seio da ONU, para que certas violações dos direitos humanos, como a pena de morte, terminem de vez. Também é preciso evitar que a liberdade alcançada pelos países de maioria muçulmana não se transforme em perseguição e massacre das comunidades minoritárias como a cristã. Num momento em que somos confrontados com a notícia da nacionalização, pelo governo argentino, com quem a UE tem acordos de cooperação, do capital de uma empresa espanhola, torna-se fundamental rever a política estratégica da UE nesta matéria.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório contém alguns pontos positivos - por exemplo, relativamente a Guantânamo ou ao reconhecimento da cumplicidade da UE para com certos regimes (não por acaso, já caídos em desgraça perante os seus povos) - que não apagam o seu sentido globalmente muito negativo. Mais uma vez, estamos perante uma inaceitável instrumentalização dos direitos humanos, encarados como arma de arremesso político, usada em função dos interesses das grandes potências da UE e dos seus grupos económicos e financeiros. Na senda dos relatórios anuais anteriores, registe-se a total ausência de referências às flagrantes violações dos direitos humanos na Palestina, no Iraque, no Afeganistão, no Chipre ocupado ou no Sara Ocidental. Violações que contam com a indisfarçável cumplicidade de países da UE e/ou seus aliados, como os EUA, Israel, Turquia ou Marrocos. Sobre a Líbia e a agressão militar de que o seu povo foi vítima - com consequências dramáticas, ainda não inteiramente passíveis de apuramento - só lamentam não ter intervindo mais cedo. Defendem-se novos e reforçados instrumentos de aberta ingerência na vida interna de estados soberanos, ao arrepio da letra e espírito da Carta da ONU, à semelhança de mecanismos semelhantes há muito utilizados pelos EUA. Uma vergonhosa e intolerável evidência da pulsão imperialista que marca a atuação da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Zakladajúcimi zmluvami sa Únia zaväzuje vykonávať vonkajšiu činnosť v súlade so zásadami demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd, zásadou zachovávania ľudskej dôstojnosti a práv menšín, zásadami rovnosti a solidarity a princípmi Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva. Som presvedčená, že je dôležité sa poučiť z predchádzajúcich zlyhaní Európskej únie pri pretváraní jej vonkajšej činnosti. Na to, aby EÚ bola dôveryhodným činiteľom v oblasti vonkajších vzťahov, musí postupovať súdržne, v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo zmluvy a z acquis a vyhýbať sa uplatňovaniu „dvojakého metra“, čo sa týka jej politiky v oblasti ľudských práv, vnútorných a vonkajších politík a vzťahov s tretími krajinami. Je nevyhnutné prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa v čase hospodárskej krízy neoslabili alebo nezmenšili občianske práva a základné slobody. Politiky Únie by mali byť dôsledné, príkladné a tiež súdržné so základnými hodnotami a zásadami. Takto by sa maximalizovala dôveryhodnosť Európskej únie vo svete a účinnosť politík uskutočňovaných v oblasti ľudských práv. Je dôležité vynakladať úsilie o účinnejšie začleňovanie ľudských práv a demokracie do rozvojovej spolupráce a súčasne plniť medzinárodné záväzky v tejto oblasti. Práve demokracia, právny štát, spravodlivosť a zodpovednosť sú najlepšou zárukou ľudských práv, základných slobôd, tolerancie a rovnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Ciò che apprezzo maggiormente di questa relazione annuale sui diritti umani è l’ampiezza della trattazione che, non soffermandosi sulle problematiche peculiari di singoli Paesi, tratta invece ogni aspetto rilevante nell’ambito dei diritti umani in modo trasversale. Considerando l’importanza di includere clausole vincolanti sui diritti umani in tutte le relazioni che l’Unione intrattiene con i Paesi terzi e la necessità di implementare la politica dell’Unione relativa a tali diritti in tutte le altre politiche comunitarie, il mio voto è stato favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Il est nécessaire de mettre en place une réelle stratégie commune de l’Union européenne en matière des droits de l’homme. Comme le souligne ce rapport, cette nouvelle stratégie doit s’appuyer sur des actions claires, un calendrier préétabli et une répartition efficace des responsabilités, qui passera notamment par la clarification des rôles du Conseil et du Parlement européen en la matière. Les attitudes « deux poids, deux mesures » entre les politiques des droits de l’homme et les politiques extérieures, doivent mieux être évitées, notamment en ce qui concerne la politique d’asile. L’intégration de la protection des droits de l’homme dans les différentes politiques de l’Union, en particulier dans ses actions extérieures et sa stratégie de coopération et développement, est encore imparfaite et nécessitera une plus grande collaboration avec la société civile. Enfin, on ne peut que saluer la perspective d’adhésion future de l’Union européenne, comme entité autonome, à la Convention européenne des droits de l’homme.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL), skriftlig. − Jag har röstat för betänkandet. Det lyfter fram viktiga principer vad gäller de mänskliga rättigheterna. Jag understryker särskilt att betänkandet riktar kritik mot att EU inte konsekvent försvarat de mänskliga rättigheterna och att EU gett sitt stöd till auktoritära regimer. Detta blev till exempel mycket tydligt under den arabiska vårens demokratiska revolutioner. Jag är glad att HBT-frågorna lades till samt att man tydliggjorde frågor rörande kvinnors reproduktiva hälsa och rättigheter. Det finns i betänkandet en del federalistiska skrivningar som jag inte delar. Men eftersom betänkandet fokuserar på de mänskliga rättigheterna, och vikten av att vara konsekvent, så ger jag betänkandet mitt stöd.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − The EU has an important role to play globally in the promotion of human rights and I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), in writing. − I would like to welcome the fact that the Annual Report on Human Rights in the World and the European Union’s policy on the matter dedicates a full chapter to the human rights situation of women, taking a firm standpoint in condemning the gravest abuses of women’s fundamental rights, such as sexual violence. In this regard, the EU Plan of Action on Gender Equality and Women’s Empowerment in Development for the period 2010-2015 and the Commission’s Women’s Charter promoting gender equality at international level are very important steps. The Council of Europe’s Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence must also be promptly signed and ratified.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE), schriftlich. Bei der gestrigen Abstimmung im Plenum über den Jahresbericht zur Lage der Menschenrechte in der Welt 2010 habe ich jeweils für die vollständigen Ziffern 93 sowie 101 gestimmt und somit gegen die EVP-Position. Es ist mir ein großes Anliegen, dass Frauen in Krisenregionen ein genereller Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem, zu medizinischer Aufklärung und zu entsprechenden Bildungsprogrammen ermöglicht wird. Leider wird Vergewaltigung von Frauen in gewaltsamen Konflikten oftmals als Waffe gegen die gesamte Bevölkerung angewandt. Persönlich lehne ich, wie viele meiner EVP-Kollegen, Abtreibung grundsätzlich ab. Im vorliegenden Menschenrechtsbericht haben wir aber nicht grundsätzlich über den Zugang zu Gesundheitsdiensten abgestimmt, sondern differenziert die Möglichkeit zur Abtreibung nach Vergewaltigung in Kriegs- und Konfliktsituationen erörtert. Hierbei erachte ich die Würde der Frau als das übergeordnete Ziel, das ich mit meinem Abstimmungsverhalten erreichen möchte.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai apporté mon soutien à ce rapport qui se réfère au rapport annuel publié par le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2010, et qui passe en revue la politique de l'Union européenne en la matière (notamment l'action de l'Union dans le cadre des Nations Unies, le commerce et les droits de l'homme, etc.). J'ai également soutenu dans le cadre de ce rapport deux paragraphes défendant les droits des personnes LGBT (lesbiennes, gay, bisexuelles et transsexuelles).

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), kirjallinen. − Äänestin ihmisoikeudet maailmassa -mietinnön puolesta, sillä se käsittelee erittäin tärkeitä asioita sekä parlamentin että koko EU:n kannalta. Parlamentin toimivalta ihmisoikeusasioissa on kasvanut Lissabonin sopimuksen myötä merkittävästi etenkin kauppasopimusten hyväksynnän kautta. Meidän jäsenten on kannettava vastuu tästä. Haluaisin korostaa etenkin kahden asiakokonaisuuden merkittävyyttä. Naapurustossamme on tapahtunut paljon viime aikoina. Vierailin Egyptissä marraskuussa ja keskustelin ihmisten kanssa, jotka ovat huolestuneita henkilökohtaisesta loukkaamattomuudestaan sekä vapaudestaan uudessa Egyptissä. Kuten arabikevät on osoittanut, on EU:n tuettava niitä yksilöitä ja ryhmiä, jotka haluavat rakentaa yhteiskuntaansa demokratiaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavaksi. Kansalaisyhteiskunnan edustajien pitää päästä pöydän ääreen hyvän hallintotavan mukaisesti. Tätä systemaattista osallistamista voisi edistää ehdottamamme kansalaisyhteiskuntamonitorointimekanismi. Haluaisin myös kiinnittää erityishuomiota osioon ihmisoikeuspuolustajista. Parlamentin jäsenet ovat itsepintaisesti osoittaneet tukeaan esimerkiksi lausunnoillaan, seuraamalla oikeusprosesseja, vankilavierailuilla ja muin konkreettisin keinoin. Nyt on kuitenkin aika panna toimeen EU:n suuntaviivat ihmisoikeuspuolustajista, ja korkean edustajan tulee seurata prosessia tarkoin. Me parlamentin jäsenet kannamme kortemme kekoon käsittelemällä etenkin erityisen räikeitä yksilöihin kohdistuneita tapauksia kiireellisissä ihmisoikeuspäätöslauselmissamme.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla relazione dell’On. Howitt perché ritengo che il testo oggi approvato dal Parlamento ponga in essere spunti positivi per la trattazione della difficile tematica dei diritti umani. Il delicato ambito dei diritti umani si estende a diverse problematiche e deve essere affrontato dall’Unione europea non soltanto nella sua dimensione continentale e politica, ma anche nelle relazioni con i paesi extra europei. L’azione dell’Unione europea deve, pertanto, continuare a estendersi a tutela dei diritti civili, quali la libertà di espressione, la parità di genere e le azioni a sostegno del pluralismo e della democrazia. Questo Parlamento tanto ha già fatto e tanto deve continuare a fare in materia di tutela dei diritti dell'uomo. La strada da percorrere è, infatti, ancora lunga e i buoni spunti della politica comunitaria in materia vanno estesi e migliorati nell’ambito delle relazioni extra europee, tenendo in ferma considerazione le evoluzioni del contesto sociale e politico.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Je me réjouis de l'adoption de ce rapport d'initiative en faveur duquel j'ai voté. Se fondant sur le rapport annuel publié en novembre dernier par le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2010, il analyse de matière constructive la politique de l'Union européenne dans ce domaine. Je partage pleinement les conclusions de ce rapport qui invite l'Union européenne à mener une politique toujours plus concrète en faveur de la défense des droits de l'homme, notamment dans le cadre de la politique européenne de voisinage.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Îl felicit pe raportor, care a reuşit să obţină consensul tuturor grupurilor politice pe acest raport. Este important că acest raport subliniază încă din primul său paragraf importanţa ca Uniunea Europeană să acționeze în mod coerent în relațiile externe și să evite coexistența a două regimuri de norme între politica sa privind drepturile omului și alte politici externe, sau între politicile interne și cele externe. Astfel, Parlamentul European trimite un mesaj unanim către miniştrii de externe care se vor reuni în iunie pentru a adopta Declaraţia pentru o nouă strategie privind drepturile omului.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report which stresses that, for the European Union (EU) to be a credible actor in external relations, it must act consistently, in accordance with Treaty and acquis obligations and avoid double standards between its human rights policy and other external policies, between internal and external policies, and in the conduct of its relations with third countries, combining this approach with the challenge of developing the human rights Country Strategy Papers and implementing action plans, which must also cover democratisation, reflecting the specificity of each country as regards impact, and making full use of the EU’s relevant instruments

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Riteniamo che l'Unione europea debba rinnovare il proprio impegno a favore della tutela dei diritti umani e della democrazia, mettendolo al centro di tutte le sue politiche.

Al fine di massimizzare la sua credibilità a livello mondiale, l'Unione deve agire in modo coerente, in conformità con il trattato e gli obblighi dell'acquis, ma deve soprattutto evitare la disparità dei criteri tra la sua politica in materia di diritti umani ed altre politiche esterne, tra le politiche interne ed esterne, nella gestione dei suoi rapporti con i paesi terzi.

Ricordiamo che anche i diritti economici e sociali costituiscono parte integrante dei diritti dell'uomo, fin dall'adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nel 1948. Riteniamo pertanto che l'UE debba contribuire all'applicazione di tali diritti nei paesi meno avanzati e nei paesi in via di sviluppo con i quali sottoscrive accordi internazionali e commerciali.

Gli obiettivi dello sviluppo, della democrazia, dei diritti umani e della buona governance sono interrelati; ribadiamo la necessità che tutte le azioni esterne dell'Unione europea uniscano a una dimensione politica a sostegno del pluralismo, della democrazia e del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, una dimensione di sviluppo focalizzata anche sul progresso socioeconomico.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. − I voted in favour of this report as a whole and support the many positive measures within the text. The European Union’s policies should be consistently exemplary within the EU, as well as being in line with fundamental values and principles. I could not vote against Amendment 7 outlining positive action in respect of LGBT rights and combating human rights’ violations on the grounds of sexual orientation and gender identity in some parts of the world. I abstained from the vote on the second part of Paragraph 93 as I did not believe that it was necessary to stress, in particular, the need to promote sexual and reproductive health, having already dealt in the first part of the paragraph with the need for adequate gynaecological and obstetric care, as defined by the World Health Organisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A credibilidade no domínio das relações externas é fundamental. Para isso a União Europeia (UE) deve agir de forma consistente, em conformidade com o Tratado e as obrigações do acervo comunitário. Deve, assim, a UE evitar incoerências nas políticas dos direitos humanos e noutras políticas externas, entre as políticas interna e externa e na condução das suas relações com países terceiros. Devem ser tomadas medidas adequadas para garantir que os direitos individuais e as liberdades fundamentais não sejam afetados ou restringidos em período de crise económica. As políticas da União devem não só ser consistentes e exemplares no seio da União Europeia, como ser coerentes e estar em consonância com os valores e princípios fundamentais, a fim de reforçar a credibilidade da União Europeia no mundo e a eficácia da aplicação das suas políticas em matéria de direitos do Homem.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − In order to be a credible actor in external relations, the EU must act consistently and in accordance with its Treaty and acquis obligations. There is a need for the EU to avoid double standards between its human rights policy and other external policies, between its internal and external policies, and in the conduct of its relations with third countries. Furthermore the drafting of future annual reports should take a more systematic approach, which should include the use of benchmarks for individual countries. It is also necessary to achieve swift, transparent and inclusive progress towards an ambitious final EU Common Strategy for Human Rights, which should include clear actions, timetables and responsibilities. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport car il rappelle la place toute particulière qui doit être accordée aux droits de l'homme, à la démocratie et à l'État de droit dans l'élaboration des politiques de l'Union européenne et dans toute relation ou coopération entre l'Union européenne et les pays tiers. Ce rapport encourage de plus les pays membres à maintenir leurs efforts en cette période de crise économique. En votant pour ce rapport, je rappelle le rôle exemplaire de l'Union européenne en matière de lutte pour les droits de l'homme et l'incite à être à la hauteur des attentes des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die EU verpflichtet sich in den Gründungsverträgen, sich bei ihrem Handeln auf internationaler Ebene von Grundsätzen wie Menschen- und Minderheitenrechte leiten zu lassen. Nur zu gerne zeigt die Europäische Union mit moralisch erhobenem Zeigefinger auf andere Länder, dabei ist auch in der EU nicht alles zum Besten. Prominentes Beispiel sind etwa die CIA-Überflüge und -Geheimgefängnisse. Auch hinsichtlich Minderheiten bleibt in einer Vielzahl von EU-Staaten noch einiges zu tun. Ganz zu schweigen von nach wie vor bestehenden Unrechtsgesetzen wie den Beneš-Dekreten oder den AVNOJ-Bestimmungen, für die sich die Europäische Union regelmäßig als nicht zuständig empfindet. Der Bericht von Herrn Howitt ist zudem ein Werk, das von linker Ideologie und gutmenschlicher Rhetorik völlig überfrachtet ist. So ist man z.B. ganz besorgt um die Rechte von Homosexuellen und Transgenderpersonen in Entwicklungsländern und verkennt dabei, dass dort erstmal Mindeststandards an Menschenrechten sichergestellt werden müssen. Insgesamt stellt sich die EU mit diesem Bericht kein gutes Zeugnis aus, weshalb ich dagegen gestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Vital Moreira (S&D), por escrito. Votei a favor do relatório Howitt sobre a política de direitos humanos da UE, que honra o Parlamento Europeu pela sua ambição e clareza. Não acompanho, porém, um ponto particular: a proposta de incluir um capítulo de direitos humanos em todos os tratados internacionais de comércio, o que me parece desajustado e excessivo. A defesa e promoção de direitos humanos não é um objetivo próprio e específico da política de comércio externo da União. Seguramente, esta tem de ser consistente com as demais dimensões da política externa e interna, a começar pela política de direitos humanos. Não podemos, assim, concluir um acordo comercial com um país caracterizado pela violação sistemática dos direitos humanos, como a China ou a Bielorrússia. Mas não podemos condicionar o comércio internacional ao elevado padrão de direitos humanos da União. O que podemos e devemos exigir é que os tratados comerciais tenham um balanço positivo e não negativo. Já concordo inteiramente com a proposta de reforço do capítulo de padrões laborais e ambientais, que já faz parte dos tratados de comércio externo da União. Aqui trata-se de defender os próprios interesses económicos e comerciais de União, combatendo o dumping social e ambiental nas relações comerciais.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Nedelcheva (PPE), par écrit. – Je salue le rapport de M. Howitt et je me réjouis qu'il ait été approuvé par mes collègues. J'ai voté en faveur de ce rapport pour la simple raison que l'Union européenne a toujours pris à cœur la défense des droits fondamentaux qui sont à la base même de notre Union.

J'ai voté pour ce rapport parce que la politique de l'Union en la matière doit être plus concrète et j'attends avec impatience la nomination du Représentant spécial pour les droits de l'homme. De fait, la société et les populations sont avides de démocratie, de liberté et de garantie de leurs droits, comme le Printemps arabe nous l'a montré : l'Union européenne doit être à la hauteur des attentes et de l'espoir de ces populations.

Enfin j'ai voté pour ce rapport parce que défendre les droits de l'homme, c'est aussi défendre et garantir les droits des femmes partout dans le monde car elles sont de véritables vecteurs de progrès, de développement, de démocratie et de liberté.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), in writing. − Madam President, since I work closely on human rights, democracy, rule of law, civil liberties and gender equality, I endorse Richard Howitt’s report. Those values are the cornerstones of the European Union and it is important that we imprint them on every policy field, from energy and development to environment and trade. The activities of the EU must be consistent and coherent, keeping in mind the interests of the citizens of the Union as well as its international credibility. As human rights are such an integral part of what the EU stands for, I would insist that it reflects on our relations with third countries, especially with strategic partners. Unfortunately not all of them share the same values, which in my opinion casts a doubt as to whether the use of the term of ‘strategic partnership’ is in those cases justified.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai, kadangi kad ES turi vykdyti darnią ir nuoseklią politiką, skirtą žmogaus teisėms pasaulyje remti ir skatinti. Manau, kad būtina kuo skubiau įgyvendinti rekomendacijas dėl kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo. Valstybės narės turėtų efektyviau spręsti bendrininkavimo pažeidžiant žmogaus teises pasaulyje problemas, susijusias su dalyvavimu JAV perdavimo ir slapto kalinimo programoje bei vietinių žmogaus teisių pažeidimais įgyvendinant šias programas. Tik bendromis pastangomis mes galime užkirsti kelią slapto kalinimo naudojimui prisidengiant kova su terorizmu. ES valstybės narės negali būti ir toliau naudojamos slaptam kalinių gabenimui ir neteisėtam kalinimui. Siekiant stiprios ir skaidrios politinės Sąjungos ir efektyviai bei darniai funkcionuojančios žmogaus teisių apsaugos sistemos ES turi baigti derybų procesą ir prisijungti prie Europos žmogaus teisių konvencijos. Pritariu naujajai Europos kaimynystės politikai. Didesnė parama turi būti teikiama tiems partneriams, kurie įsitraukę į gilesnės ir tvaresnės demokratijos kūrimą ir integracinės ekonominės plėtros rėmimą. Be to, reikia ir toliau remti demokratinius judėjimus, NVO ir pilietinių teisių gynėjus Rytų kaimynystės šalyse.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), in writing. − The EU is acting all over the world to promote respect for human rights, which is an integral part of EU foreign policy. I voted in favour of this report, because it emphasises that human rights is a fundamental EU value, and that economic and political priorities should not be the be-all and end-all. EU cooperation with third countries has to be based on the real performance made by the countries towards better human rights implementation. Special attention should be paid to our immediate neighbours. In our external action we should remember that there are more than 10 political prisoners in Belarus, and politically motivated cases in Russia and Ukraine. I agree with the rapporteur that it is extremely important to be aware of work which is being done by local actors in third countries defending human rights and to have a possibility to support it. The bottom-up approach needs improved communication with the top, information sharing and cooperation between civil societies in third countries, the EU and other actors involved in the protection of human rights. For this reason the European institutions should cooperate more closely with organised civil societies in third countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La relazione presentata sulla materia dei diritti umani mi trova favorevole vista l'importanza del soggetto in esame. L'Unione europea deve continuare con coerenza il suo supporto per far sì che il tema dei diritti umani, sopratutto in Paesi dove ancora sono presenti regimi autoritari, superi gli ostacoli ancora presenti e raggiunga una posizione globale di rispetto. La protezione e la promozione della democrazia come sempre è uno dei punti chiave della nostra politica europea, visti i risultati effettivi ottenuti negli anni. L'UE deve compiere ulteriori sforzi per integrare in modo efficacie le relazioni con paesi partner e raggiungere quella condizione di garanzia e supporto per i cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση, ωστόσο διαφοροποιήθηκα σε ορισμένα σημεία της. Συγκεκριμένα, τάχθηκα υπέρ της συμπερίληψης φράσεων οι οποίες ενισχύουν το κείμενο και την προσήλωση της Ε.Ε. στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα την αναφορά στην ανάγκη προώθησης προγραμμάτων υγιεινής και εκπαίδευσης σε θέματα υγείας στις τρίτες χώρες καθώς και την ενίσχυση των προγραμμάτων της ευρωπαϊκής ανθρωπιστικής βοήθειας που αφορούν την ισότητα των φύλων και την προστασία των παιδιών. Εξάλλου, τάχθηκα υπέρ της αναφοράς σχετικά με την απογοήτευση που εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την συμπεριφορά ορισμένων κρατών μελών και την απροθυμία τους να υιοθετήσουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com a sua orientação, designadamente no que se refere ao dever da União Europeia de zelar por que as suas acções, no âmbito da política de desenvolvimento, promovam e reforcem a construção da paz, a prevenção de conflitos e a segurança internacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Este relatório surge em resposta ao Relatório Anual da UE sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo em 2010, publicado pelo Serviço Europeu de Ação Externa, e fornece uma visão geral da política da UE sobre o assunto. Os principais pontos abordados por este relatório são os seguintes: a ação da UE no contexto das Nações Unidas e no Tribunal Penal Internacional (TPI); as políticas da UE para apoiar a democratização; os diálogos sobre os direitos humanos; as consultas com os países terceiros, bem como outras questões como a pena de morte, o controlo de armas e a tortura. É de saudar o facto de se prever uma abordagem mais eficaz, nos termos da qual a cooperação para o desenvolvimento assuma um papel essencial, bem como o facto de se pretender estender as matérias de direitos humanos a todas as políticas da UE. Votei, por isso, em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – Je partage globalement les grandes lignes du rapport Howitt et l'accent mis sur le potentiel d'Internet pour faire connaître la vérité et triompher les libertés. C'est un des grands acquis des révolutions arabes. En revanche, la protection des minorités religieuses dans le monde aurait mérité plus d'attention. Défendre la liberté de religion est un combat moderne et laïc, qui touche en premier lieu les minorités chrétiennes aux quatre coins de la planète: coptes d'Égypte, minorités de Syrie, du Nord du Mali, du Nigeria et du Kenya, du Laos et du Vietnam...

Un mot aussi sur la "vision partiale" des droits de l'homme déclinée dans toute une batterie de nouveaux amendements. C'est "faire fausse route" que de dénoncer "la vigilance sécuritaire" de la Colombie, d'Israël ou encore du Maroc. Ces trois pays ont en commun de ne jamais avoir bradé la sécurité de leurs concitoyens et d'obtenir des résultats probants dans la lutte contre le terrorisme. Ces trois États ont fait la synthèse de la liberté et de la sécurité et partagent les mêmes valeurs que l'Union européenne. C'est en campant sur ses idéaux de tolérance et de liberté mais AUSSI en choisissant bien ses alliés que l'Union européenne se fera MIEUX entendre sur la scène internationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The resolution stresses, for instance, that, for the European Union (EU) to be a credible actor in external relations, it must act consistently, in accordance with Treaty and acquis obligations and avoid double standards between its human rights policy and other external policies, between internal and external policies, and in the conduct of its relations with third countries, combining this approach with the challenge of developing the human rights Country Strategy Papers and implementing action plans, which must also cover democratisation, reflecting the specificities of each country as regards impact, and making full use of the EU’s relevant instruments.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questo documento perché ritengo fondamentale, ai fini della credibilità dell'Unione europea nelle relazioni esterne, che le sue politiche siano coerenti ed esemplari, in linea con i suoi valori ed i suoi principi ispiratori, al fine di massimizzare la sua credibilità a livello mondiale nonché l'efficacia delle politiche in materia di diritti dell'uomo.

L'Unione europea dovrebbe intraprendere ulteriori sforzi, integrare in modo più efficace i diritti umani e la democrazia in tutta la cooperazione allo sviluppo e fare in modo che i suoi programmi di sviluppo contribuiscano all'adempimento da parte dei paesi partner dei loro obblighi internazionali in materia di diritti umani.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − L'ipocrisia europea sul diritto alla vita degli embrioni non può proseguire. È arrivato il momento di affrontare e dibattere la questione senza alcuna censura preventiva.

Durante la plenaria di questa mattina si è tornati a parlare di diritti umani nel mondo. Alla relazione presentata dall'eurodeputato inglese Richard Howitt ho chiesto l'inserimento di un emendamento per affermare tra i diritti della donna anche quello alla maternità, sottolineando nel mio intervento in Aula che per il futuro è auspicabile una specifica attenzione da rivolgere anche ai diritti del nascituro.

Il nascituro è un essere umano e merita ogni tutela da parte di istituzioni e reti di protezione sociale. L'interruzione di gravidanza, con qualunque tecnica adottata, rappresenta allo stesso tempo un trauma per la donna e una scelta dalla quale non è possibile recedere. La mia posizione è netta: chiediamo il riconoscimento ufficiale del diritto alla vita, fin dai primi giorni del concepimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), par écrit. – Je me félicite de l'adoption du rapport Howitt sur les droits de l'homme dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière. Il est nécessaire que l'Union européenne continue de promouvoir sans relâche les droits de l'homme sur la scène internationale en vertu des dispositions des traités européens. J'ai personnellement soutenu les amendements 7 et 8 qui encouragent les institutions de l'Union européenne à déf