Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 19 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

12. Oριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgt die Aussprache über:

- die Anfrage zur mündlichen Beantwortung an den Rat über die Abgrenzung benachteiligter Gebiete im Zusammenhang mit der GAP-Reform (O-000070/2012 – B7-0110/2012)

- die Anfrage zur mündlichen Beantwortung an den Rat über die Abgrenzung benachteiligter Gebiete im Zusammenhang mit der GAP-Reform (O-000071/2012 – B7-0111/2012) [2012/2606(RSP)].

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger, Verfasserin. − Herr Präsident! Vielen Dank auch an den Rat, dass er jetzt doch noch erschienen ist! Es geht hier um eine wirklich wichtige und sensible Thematik. Von daher ist es für uns und das Haus von größter Bedeutung, diese Aussprache heute mit Ihnen führen zu können.

Die Europäische Kommission will die Neubewertung der benachteiligten Gebiete im Zuge der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik durchführen. Im Bericht von Herbert Dorfmann vom Mai 2010 haben wir bereits massive Bedenken zu dem neuen Berechnungsmodell aufgezeigt. Der Vorschlag sieht vor, die benachteiligten Gebiete einheitlich nach acht biophysikalischen Kriterien, wie etwa niedrige Temperaturen, Trockenheit, Bodenbeschaffenheit oder Hanglage einzuteilen. Das Resultat der neuen Kartierungen ist für manche Regionen fatal.

Die neuen Kriterien hätten massive Umverteilungen in bestimmten Regionen zur Folge. Das wissen wir von einigen Mitgliedstaaten. Die detaillierten Berechnungen und Simulationen liegen uns aber nicht vor. Für weitere Verhandlungen über die gemeinsame Agrarpolitik, bei denen das Europäische Parlament als Gesetzgeber über dieses Thema entscheidet, müssen alle Fakten für uns auf dem Tisch liegen. Wir werden mit aller Kraft verhindern, dass sensible Regionen, die offensichtlich von natürlichen Benachteiligungen betroffen sind, von der Karte verschwinden. Welche Daten kann der Rat bereitstellen und wann wird das Parlament alle Simulationen erhalten? Als Vertretung der Mitgliedstaaten muss der Rat dafür sorgen, dass das Parlament in diesem Entscheidungsprozess keinen Wissensrückstand hat. Das Parlament will und wird im Zuge der GAP-Verhandlungen gute Lösungen für die Bäuerinnen und Bauern erarbeiten. Bis alle Daten geliefert sind, werden wir uns vorbehalten, die Frage der benachteiligten Gebiete ganz von der Reform auszunehmen.

Ich fordere Sie hiermit auch auf, dieses Haus und seine Anliegen ernst zu nehmen. Ich fordere Planungssicherheit für unsere Höfe und Programme, die ein Auskommen in den Betrieben ermöglichen. Unser Hauptkritikpunkt ist, dass eine betriebsindividuelle Abgrenzung nach Produktionsart des Betriebes nicht mehr möglich sein soll. Wir wollen ein Bündel von Kriterien. Bei der Aufrechterhaltung der Bewirtschaftung in Gebieten mit erschwerten Bedingungen geht es darum, die Gesamtleistung abzugelten. Es geht um die Anerkennung der im öffentlichen Interesse erbrachten Leistungen und flächendeckende Landwirtschaft in allen Regionen Europas. Es geht um die Erhaltung des ländlichen Kulturerbes. Wir erwarten uns heute von Ihnen konkrete Antworten!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, Autor. − Senhor Presidente, caras e caros Colegas, representante do Conselho, a necessidade de assegurar a atividade agrícola nas zonas rurais é uma matéria que merece o consenso de todos nós. Queremos preservar a biodiversidade, queremos evitar os fogos florestais, queremos uma melhor gestão da água e uma melhor proteção dos solos. Não é, por isso, o conceito sobre este tipo de apoios que estamos aqui hoje a discutir, o que estamos aqui hoje a discutir é de natureza muito prática. Nós, deputados, que estamos neste momento investidos na responsabilidade de elaborar os relatórios sobre a reforma da PAC vamos ter de decidir, vamos ter de legislar sem que tenhamos a mínima informação sobre o real impacto da aplicação dos novos critérios sobre o território.

Neste momento, o Conselho já nos deveria ter informado, os Estados-Membros já deveriam ter disponibilizado toda a informação sobre o real impacto destes novos critérios em cada um dos Estados-Membros e, por isso, a questão que eu gostaria de deixar ao Conselho era de saber se está em condições de facultar essa informação e, em caso afirmativo, quando? E gostava de lembrar que, dentro de um mês, os relatores irão entregar os seus trabalhos para a tradução e, portanto, se essa informação não estiver disponível é praticamente impossível, é mesmo impossível, legislar de forma responsável.

Portanto, estando a responsabilidade sobre esta matéria nas mãos dos Estados-Membros, eu gostaria muito que, de uma forma muito clara e muito concreta, o Conselho nos informasse se e quando estará em condições de nos fornecer esta informação que é essencial para o nosso trabalho enquanto colegisladores.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, author. − Mr President, the Less-Favoured Areas scheme is of vital importance, certainly to my region in Northern Ireland. Currently 70% of agricultural land in the region is designated as a Less-Favoured Area. The payments received by farmers who are covered by this scheme are vital to their livelihoods, especially as many are only part-time farmers.

We should therefore approach adopting this scheme – and changing the criteria for limiting the scheme – with the utmost caution. Forecasts suggest that, under the current proposals, a substantial amount of currently eligible land in the United Kingdom as a whole will lose LFA status. This figure is thought to translate into a loss of up to 30% of current LFA land.

I am concerned that, while some areas may lose out, it seems in fact that more productive land could well be included under this new scheme. These are areas which may not necessarily require this type of support; this demonstrates that, quite possibly, the Commission failed to carry out an adequate impact assessment of the consequences of this proposed notification.

I wish to see a level playing field for all Member States. This requires the recognition of all types of natural constraints, and of the fact that they are equally damaging to agricultural production. I would like to take this opportunity to point out, for example, that rainfall – as experienced where I come from – can be as detrimental to agricultural activity as the droughts which occur in other parts of Europe. We have to overcome the obstacles and a one-size-fits-all approach will not suit on this occasion.

In order to safeguard the effectiveness of the LFA scheme, I wish to see a broad and flexible approach. I believe that the current scheme has worked very well, and I do not wish to see it in any way jeopardised.

In conclusion, I am beginning to wonder who exactly is driving the CAP and the reform. Is it the Commission or is it the Court of Auditors? It seems that the Court has criticised the Commission’s every move, even, this week, regarding the reform package. If this specific reform of the LFA scheme proposed by the Commission is simply a reaction to criticism from the Court of Auditors which claims these payments are not justified, it is totally scandalous.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon, author. − Mr President, in Scotland some 85% of farmland is currently designated as LFA, so it was with some trepidation that we awaited the outcome of the first new mapping exercise using the new biophysical criteria. Under the original map, there were significant areas of Scotland that would have dropped out under the new designation, but thankfully that has been rectified – to a certain degree – by the Commission’s inclusion of excess soil moisture, i.e. the amount of rainfall that actually falls on land, being included. That has helped to iron out some of the anomalies revealed in the original mapping exercise in Scotland, although there are still some serious problems with regard to the amount of good land that has been brought in, especially on the east coast of Scotland, and I think that most independent analysts would recognise that this was not genuinely less-favoured or disadvantaged.

At least in the United Kingdom we have had a clear idea of how the new criteria impact on UK farmers and on Scottish farmers, as the maps showing the changes have been published by both the UK and Scottish Governments on a regular basis and consulted upon. However, in many other countries – as other Members have said – they are keeping the impact of these changes a secret and are refusing to give the Commission permission to release the information to the European Parliament. How can we decide whether the new LFA criteria set out in the CAP reform are appropriate and meet the criticisms of the EU Court of Auditors, when key information such as this is being deliberately withheld from Members of the Committee on Agriculture and Rural Development?

I would say to the Council here today that this is a matter of principle, and – as co-legislators – Parliament must have the same access to the same information as both the Commission and the Council. The countries concerned must come clean and reveal this information to us as soon as possible if the legislation is to make any progress through this Parliament.

I would ask colleagues to support this call for all information relating to CAP reform to be shared with Parliament on an equal basis with the Commission and the Council.

 
  
MPphoto
 

  Morten Bødskov, formand for Rådet. − Hr. formand! Den danske fødevareminister har desværre ikke mulighed for at være til stede i dag, så derfor vil jeg på vegne af den danske fødevareminister og formandskabet svare på forespørgsel nr. 70 og 71 om afgrænsning af ugunstigt stillede områder i forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik.

Kommissionen har i sit arbejde med at få overblik over de præcise konsekvenser af anvendelsen af otte biofysiske kriterier til udpegning af ugunstigt stillede områder bedt medlemsstaterne om at udarbejde kort over bestemte områder. Det drejer sig om områder, der vil være berettigede til at modtage betalinger som ugunstigt stillede områder ud fra simuleringer af anvendelse af kriterierne.

Jeg kan forstå, at Europa-Parlamentet har ønsket de detaljerede kort udleveret. Dette er desværre endnu ikke sket.

Spørgsmålet om nye kriterier for udpegningen af ugunstigt stillede områder er nu en del af reformen af den fælles landbrugspolitik. På trods heraf fremlægges der stadig ikke offentlige oplysninger om konsekvenserne af anvendelsen af de otte biofysiske kriterier. Jeg er enig med forespørgerne i, at både Parlamentet og Rådet bør have adgang til de samme grundlæggende informationer om konsekvenserne af anvendelsen af de biofysiske kriterier til udpegning af støtteberettigede arealer i områder med betydelige naturbetingede begrænsninger for landbruget.

Så vidt jeg er orienteret, har alle medlemsstater på nuværende tidspunkt indleveret foreløbige oplysninger og kort om konsekvenserne af anvendelsen af de otte biofysiske kriterier til Kommissionen. Selv om der kan være tale om foreløbige data og oplysninger, giver de en nyttig viden om konsekvenserne af anvendelsen af de nye kriterier, som kan være relevant for såvel Rådets som Parlamentets forståelse af spørgsmålet.

Rådet har imidlertid ikke adgang til disse oplysninger og kort. Kortene tilhører medlemsstaterne, og de kan kun gøres tilgængelige for Parlamentet og Rådet, når medlemsstaterne har givet Kommissionen tilladelse til udlevering. Kommissionen er ikke i stand til hverken at offentliggøre eller omdele disse oplysninger uden tilladelse.

Jeg har dog forstået, at 12 medlemsstater på nuværende tidspunkt har indvilget i at give Kommissionen tilladelse til at oplyse om konsekvenserne af, at man anvender de otte biofysiske kriterier, for disse 12 medlemsstaters udpegning af ugunstigt stillede områder. Dette vil ske på mødet i Europa-Parlamentets landbrugsudvalg på mandag, den 23. april.

På trods af denne imødekommenhed forstår jeg og deler jeg også forespørgernes undren over den manglende offentlig og gennemsigtighed omkring disse oplysninger. På det seneste møde i Det Særlige Udvalg for Landbrug den 16. april 2012 tilskyndede formandskabet derfor også til, at flere medlemsstater genovervejer deres stilling og giver denne tilladelse, således at der sikres så meget gennemsigtighed som muligt i processen. Jeg håber, at flere medlemsstater herefter vil give den fornødne tilladelse, således at såvel Parlamentet som Rådet kan få indsigt i konsekvenserne af de foreslåede biofysiske kriterier.

På grund af denne situation er Rådet desværre ikke i stand til at give yderligere kommentarer til de stillede spørgsmål, og jeg vil på den baggrund foreslå, at yderligere spørgsmål vedrørende detaljer i denne sag rettes til Kommissionen på det kommende møde i Europa-Parlamentets Udvalg for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, der som nævnt finder sted den 23. april 2012.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! In der Tat ist das, was sich bei der Neuabgrenzung der benachteiligten Gebiete abspielt, ein schlechter Witz, und ich habe den Eindruck, dass diese Diskussion heute Abend die Pointe auch nicht verbessern wird. Wir haben nämlich gerade vom Vertreter des Rates gehört, dass die Mitgliedstaaten und der Rat etwas vollkommen Unterschiedliches sind. Das ist für mich eine Neuigkeit.

Vor etwa zwei Jahren ist mein Bericht zu diesem Thema angenommen worden, wir haben hier im Parlament – wie heute schon gesagt wurde – vieles vorgeschlagen. Nichts, gar nichts davon ist im Reformvorschlag der Kommission übrig geblieben. Die Kommission geht ihren sturen Weg weiter. Vor allem aber wissen wir bis heute nicht, was diese Neuabgrenzung mit sich bringen wird. Welche Gebiete herausfallen und welche Gebiete hineinkommen. Ich möchte nicht falsch verstanden werden: Es kann durchaus sein, dass es eine bessere Abgrenzung als die heutige gibt. Wenn man sieht, dass einige Mitgliedstaaten zu hundert Prozent benachteiligtes Gebiet sind, ist dies durchaus auch möglich. Aber es geht darum, die richtigen Gebiete abzugrenzen, und nicht darum, möglichst viele abzugrenzen. Dazu werden meiner Meinung nach die vorgeschlagenen acht Kriterien nicht unbedingt beitragen.

Vor allem aber ist absurd, dass das Parlament die Simulation dieser Kriterien bis heute nicht kennt. Während die Kommission behauptet, sie könne die Karten nicht herausrücken, weil diese im Besitz der Mitgliedstaaten sind – das ist uns gerade bestätigt worden –, fordern Minister einzelner Staaten das Parlament auf, die Kriterien zu ändern. Wie sollen wir das tun, wenn wir nicht wissen, was eigentlich dabei herauskommt? Eigentlich fehlt bei diesem ganzen Spiel nur noch, dass einige Mitgliedstaaten oder die Kommission behaupten, das Parlament würde auf der Neuabgrenzung in dieser Form bestehen. Dann wäre das Durcheinander wirklich perfekt.

Ich ersuche Sie als Vertreter des Rates daher eindringlich, hier transparent vorzugehen und das Parlament in die Lage zu versetzen, im Interesse des Rates, der Kommission und vor allem im Interesse der Bauern selbst eine ordentliche Arbeit leisten zu können!

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, conoscere i dati di simulazione dei singoli Stati membri dei nuovi criteri biofisici proposti dalla Commissione per l'individuazione delle aree svantaggiate è fondamentale per il Parlamento nelle sue prerogative di colegislatore.

L'opacità e la reticenza nella trasmissione di questi dati ai rappresentanti dei cittadini europei rivelano un atteggiamento degli Stati membri e del Consiglio non ancora consapevole della rivoluzione democratica sancita dal trattato di Lisbona. Il Parlamento europeo è codecisore in materia agricola e ci apprestiamo insieme al Consiglio a riformare la politica agricola comune e non possiamo accettare quindi alcuna differenza tra le informazioni possedute dalle due istituzioni.

Dobbiamo essere messi nelle stesse condizioni del Consiglio per poter valutare in piena coscienza i criteri proposti dalla Commissione – Commissione, ricordo al Consiglio, che non ci fa avere i dati in quanto alcuni Stati membri si sono dichiarati contrari a dare questi dati al Parlamento.

Invitiamo perciò il Consiglio a sollecitare gli Stati membri alla massima trasparenza e alla piena collaborazione, alla luce di una nuova realtà istituzionale.

 
  
MPphoto
 

  Britta Reimers, im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident! Verehrter Rat! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist im höchsten Grade verwunderlich, dass wir hier über die Zukunft der gemeinsamen Agrarpolitik entscheiden sollen, uns dafür aber notwendige Entscheidungskriterien vorenthalten werden. Es spricht nichts dagegen, eine Neuabgrenzung der benachteiligten Gebiete vorzunehmen. Es ist auch akzeptabel zu versuchen, dies an weniger Kriterien als bisher zu binden. Wenn jedoch nur auf acht Kriterien, die sich aus Klima und Geologie zusammensetzen, eingegrenzt wird, kann es doch nicht sein, den Parlamentariern die Möglichkeit der Kontrolle zu entziehen, ob diese Kriterien überhaupt tauglich sind. Wir brauchen Karten über die Neuverteilung der benachteiligten Gebiete, um überprüfen zu können, ob eine Neuverteilung nach den acht Kriterien überhaupt Sinn macht. Das Vorenthalten des Kartenmaterials schürt nun aber deutlich das Misstrauen, ob es überhaupt erwünscht ist, die Mitentscheidung des Europäischen Parlaments möglich zu machen.

Als Landwirtin habe ich rein fachlich große Zweifel daran, ob mit diesen einfachen Kriterien eine solche Gebietseinteilung angemessen festgelegt werden kann. Es gibt schließlich andere Kriterien, die auch eine Benachteiligung hervorrufen können, wie zum Beispiel mangelnde Infrastruktur, Arbeitsmarktzugang und allgemeine historische Betriebsstrukturen. Außerdem kann eine unterschiedliche Kombination verschiedener Kriterien zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. Es wird höchste Zeit, die Vorschläge der Kommission sachlich beurteilen zu können, um sie gegebenenfalls verbessern zu können. Ansonsten werde ich mich den Kollegen anschließen, die die benachteiligten Gebiete aus der aktuellen Agrarreformdiskussion ausnehmen wollen.

 
  
MPphoto
 

  Alyn Smith, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I would say this to the Minister: as a proud Scot speaking to a fellow Social Democratic, ecological, northern European nation, I really want to be constructive and friendly towards you, but I am afraid I am embarrassed on your behalf that you are having to defend a situation that is entirely inexcusable. It is a remarkable situation for us as the legislature to find ourselves in, and you as President to be defending.

Less-favoured-area status is of crucial importance to vast swathes of European territory. In Scotland, as we have heard, 85% of our territory is less-favoured area, and for our farmers LFA reform is actually more relevant and more important than CAP reform in its totality. So this is crucial; this is not a subsidiary issue, it is absolutely relevant to how we manage our environment and how we produce food across vast swathes of European territory.

In Scotland we have done our modelling and our mapping. We lose precisely 622 square km under the new criteria; we gain, according to the Farmers’ Union, 5 536 square kilometres, so we are proceeding on the basis of knowledge, facts, transparency and openness and all the things that the Scottish and Danish governments want to see.

The idea that in this Chamber we are operating blind as to the implications of these new criteria for vast swathes of our territory is simply inexcusable and is not a basis on which we can proceed, so I too would back calls from colleagues for this information, the importance of which we identified in the Dorfmann report. We cannot proceed without this information and I will not proceed without it. So we must have this information now.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Przyłączam się do głosów, które dotyczyły problemu braku map. Rzeczywiście, nie możemy racjonalnie procedować, jeżeli takich dokumentów nie mamy. W kwestii kryteriów, którymi się powinniśmy kierować przy określaniu obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania: myślę, że te kryteria powinny odnosić się przede wszystkim do warunków dotyczących gleby. Wilgotność gleby – o czym mówił pan Nicholson – jest bardzo ważnym warunkiem i to powinno być uwzględniane. Ważne są również warunki, które dotyczą pracochłonności. Są obszary, w których uzyskanie plonu po prostu wymaga dużo więcej pracy niż na innych obszarach. Takie są właśnie obszary górskie. I również konkurencyjność. Powinny być uwzględniane obszary, w których odległość od rynku zbytu jest większa, gdzie trzeba ponosić dodatkowe koszty, żeby albo sprzedać swoje produkty, albo zaopatrzyć się w środki produkcji. To powinny być główne kryteria określające obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, l'obtention par notre Parlement des cartes détaillées nécessaires à la délimitation des zones défavorisées dans le cadre de la réforme de la PAC est une question cruciale pour au moins deux raisons.

La première est une question de respect. Notre Parlement, seule institution de l'Union à avoir une légitimité démocratique, doit disposer de tous les outils nécessaires à sa fonction de contrôle législatif.

La seconde raison est une question de bon sens par rapport aux ambitions agricoles de l'Europe. Si nous voulons la solidarité entre les territoires dans l'Union, si nous voulons une agriculture de qualité, largement autonome en ressources renouvelables, relocalisée, participant à la santé publique des consommateurs, contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique et permettant de satisfaire les besoins alimentaires de nos populations, toutes les aides européennes sont alors à repenser en fonction de ces objectifs. Pour agir dans ce sens, les cartes détaillées des zones agricoles sont un des outils indispensables pour effectuer ce travail.

Répétons-le une fois de plus, une politique agricole commune ne doit pas être une affaire de marché spéculatif mais une affaire de civilisation qui embrasse tous les domaines de la vie des citoyens des États membres.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, as many people have said in this debate, LFA is important. It is important to Northern Ireland. We have already heard that 70% of land in Northern Ireland is currently within the scheme. We had hoped that this debate would bring clarity, but this is certainly not the case and like others, Minister, I am embarrassed that you have come to this House with such flimsy information. As co-legislators in the CAP process, I would have to say that this is simply not good enough.

Farmers in Northern Ireland need to know the effect that this scheme and the new criteria will have. It is my understanding that land currently designated as disadvantaged will be excluded. In Northern Ireland we also want to be reassured that we will have regional flexibility on the administrative unit to be used in the designation of the new boundaries in this land.

We also, I think, need to re-evaluate the start date for this scheme. Currently this is 2014, with payments on a degressive basis until such time as the Areas of Natural Constraint scheme is completed. We need to look at all these aspects.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Lieber Europäischer Rat! Was die Auswirkungskarten betrifft, könnte ich sagen: Wenn es nicht so ernst wäre, würde das Stück langsam kabarettreif. Sie behaupten wirklich allen Ernstes, dass es Mitgliedstaaten gibt, die Karten an die Kommission melden, aber gleichzeitig im Rat sagen, das sei nicht für die Veröffentlichung und nicht für die Durchreichung an das Europäische Parlament bestimmt. Das kann man einfach nicht begreifen! Ich habe bisher geglaubt, dass die Summe der Mitgliedstaaten den Europäischen Rat ausmacht. Wird hier zweiteilig gearbeitet die Kommission bekommt Karten, die dann für die Geheimhaltung bestimmt sind? Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Vertrauensbildende Maßnahme wäre für mich, dass wir zumindest die Karten der Mitgliedstaaten bekommen, die der Kommission vorliegen. Das ist ja das bestgehütete Geheimnis in der Europäischen Union, diese Auswirkungskarten erst mal zu bekommen. Die werden ja richtig heiß gehandelt, wie sehr teure Aktien. Das kann nicht wahr sein.

Ich denke, der Nachteil des Kommissionsvorschlags liegt auch darin, dass es nicht nur um die physikalische Bodenbeschaffenheit geht, sondern auch um die Ertragsfähigkeit des Bodens. Und wir dürfen die Vereinheitlichung in der Europäischen Union nicht auf die Spitze treiben. Dafür sind die Bedingungen in der Europäischen Union viel zu unterschiedlich. Ich plädiere daher dafür, dass wir über die benachteiligten Gebiete noch einmal in Ruhe und sachlich, ohne Zeitdruck, diskutieren. Das bedeutet, dass wir dies nicht im Rahmen der Agrarreform, sondern in einem gesonderten Bericht machen sollten. Gerade weil wir keinen Zeitdruck haben, gerade weil die Gefechtslage so unübersichtlich ist, gerade weil wir dieses Thema nicht im großen Ozean der Agrarreform untergehen lassen dürfen, und gerade weil es um die benachteiligten Gebiete geht.

Es geht ja nicht darum, wer Recht hat. Sondern es geht mir ganz einfach um die betroffenen Landwirte und deren Familien und um deren Einkommen. Und da sollten wir uns die Zeit nehmen, die wir dazu brauchen, diese Problematik ordentlich zu diskutieren und zu beschließen.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 149 Absatz 8 Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Werner Kuhn (PPE), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Kollege Jahr, sind Sie auch mit mir der Auffassung, dass das System der Kriterien, das die Kommission jetzt für die Förderung benachteiligter Gebiete aufgestellt hat, das ganze Unternehmen auf den Kopf stellt? Sie selber – wenn ich das richtig gelesen habe – sind als junger Landwirt in Mecklenburg in der Krisengegend tätig gewesen und haben Ihre ersten Erfahrungen gesammelt. Nur Weidegebiet, 20 Bodenpunkte, und eine Situation, dass das wirklich benachteiligte Gebiete sind. Deshalb möchte ich Sie fragen: Wie sehen Sie tatsächlich die Auswirkungen, gerade für unsere Bauern in den benachteiligten Gebieten?

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Vielleicht liegt ja der Grund, warum die Karten so eine geheime Verschlusssache sind, darin, dass ganz einfach Dinge herauskommen könnten, die man wirklich mit gesundem Menschenverstand, mit fachlicher Praxis nicht erklären kann. Ich hatte beispielsweise vor kurzem eine Besuchergruppe aus der Region Eifel: dieselben Bedingungen, dieselben landwirtschaftlichen Erwartungen, dieselben Bodenwertzahlen – und die Hälfte der Region ist plötzlich nicht mehr benachteiligt. Das kann man nicht erklären, und so kann man auch keine europäische Politik betreiben. Ich meine, wenn die Mitgliedstaaten Angst haben, uns die Karten zu geben, dann weiß ich nicht mehr, wie wir in dem Verfahren weiterkommen sollen. Ich verlange hier einfach Transparenz und Aufrichtigkeit.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D). - Señor Presidente, al igual que la mayoría de mis colegas, voy a reiterar la exigencia por parte de este Parlamento de contar con toda la información necesaria para poder llevar a cabo nuestro trabajo de la mejor manera posible, en un contexto de dificultad —como el que atravesamos en estos momentos— y de gran incertidumbre por parte del sector, con respecto a la reforma de la política agrícola común.

Y, en segundo lugar, ya en mayo de 2010 este Parlamento se pronunció sobre esta cuestión de las zonas desfavorecidas, y consideramos y planteamos entonces que los criterios puramente biofísicos no eran adecuados para todo el marco de la Unión Europea.

Por lo tanto, quiero reiterar hoy la oportunidad del estudio de la incorporación de los criterios socioeconómicos, porque hay muchas zonas rurales de la Unión Europea que en estos momentos se están viendo abocadas a la desaparición a causa de la despoblación. No podemos dar la espalda a una realidad como es la despoblación de las áreas rurales y, por tanto, deberíamos incorporar este criterio.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (ALDE). - Mr President, the issue of less-favoured areas is of great importance to European agriculture, with just over 50% of the utilised agricultural areas in the EU classed as less-favoured. In my own Member State, Ireland, the total area designated as disadvantaged is almost 75% of the total land in Ireland.

From an economic perspective, the less-favoured area scheme is particularly significant, contributing to the support of in excess of 100 000 Irish farming families whose ability to farm is restricted by the physical environment and in particular the impact of the prevailing wet, cold climatic conditions in Ireland.

Farmers making a living in less-favoured areas face additional hurdles in trying to make a fair return for fair work. The market does not respect nor take into account the additional and costly challenges facing farmers in areas at a natural disadvantage. In this regard we must be sure that LFAs under Pillar 2 are adequately financed within the overall CAP budget and that the principle of subsidiarity is upheld, and that Member States are given the utmost flexibility to utilise the criteria in a manner that works best for their farmers and that they have the freedom to fine-tune it so as to best serve rural areas.

I understand that Member States have been facing delays in the preparation and submission of the maps of areas that would be eligible for less-favoured area payments and, judging from today’s debate, it would appear that some Member States have refused to hand over these details. The process for delimiting and classifying these areas is proving problematic for some areas. Perhaps in this regard the Commission could give an indication, assistance or direction to Member States, to speed up the process.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE). - Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Das ist eine Missachtung des Parlaments durch die Mitgliedstaaten, und das sollten wir uns nicht gefallen lassen. Es ist an der Zeit, dass wir entsprechend reagieren. Wir sollen über etwas entscheiden, dessen Auswirkungen wir gar nicht kennen. Das ist schon ein merkwürdiges Spielchen. Besonders merkwürdig finde ich die Situation in Deutschland. Wir bekommen von der deutschen Bundesregierung keine Karten, bekommen sie aber vom deutschen Bauernverband. Irgendetwas kann doch da nicht stimmen. Das sollten wir uns nicht weiter bieten lassen.

Ich bin der Meinung, dass wir in Europa einheitliche Kriterien brauchen. Ob die biophysikalischen Kriterien allein ausreichen, wage ich ernsthaft zu bezweifeln. Wir brauchen schon sozioökonomische Kriterien, damit wir alles gerecht erfassen können. Das erfordert mehr Arbeit. Es lässt sich nicht einfach eine Karte über Europa legen und wir beurteilen alle Regionen gleich. Deshalb fordere ich dazu auf, dass wir nächste Woche im Agrarausschuss eine sehr ernsthafte Debatte führen und dass das Ganze öffentlich und transparent gemacht wird und nicht hinter verschlossenen Türen stattfindet. Das sollen wir uns nicht bieten lassen.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). - Mr President, I speak today on behalf of the many farmers in the South-West of England who currently struggle to make any kind of a living out of agriculture on Exmoor, Dartmoor, Bodmin Moor and in other less-favoured areas. Supporting active farming in these areas delivers a wide range of benefits, not least of which is the sustainable management of the landscape resulting in amenity enjoyment for hundreds of thousands of people.

The whole process of negotiating the new common agricultural policy is a sword of Damocles hanging over farmers. It creates uncertainty and makes sound business planning – something we want to encourage – extremely difficult. It is therefore completely unacceptable to compound this uncertainty by allowing Member States to fail to fulfil their obligations in the policy of less-favoured areas. Yes, farmers in areas like mine see a glimmer of hope in the inclusion of the concept of field capacity days, etc., but they will be appalled at the attitude being shown here.

If you want to retain any credibility at all – maybe you are too far away from the farmers, but I know because I hear it all the time – please, to use the vernacular, get your finger out, provide the information and let this institution do its job on behalf of its constituents, however much you might resent its power to do so.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE). - A Comissão propôs-se há muito reapreciar a delimitação das zonas desfavorecidas unicamente a partir de critérios biofísicos, sem que, todavia, até ao presente, se tenha disponibilizado informação sobre o processo em curso o que se torna particularmente importante quando o Parlamento discute a futura PAC.

Com efeito, a identificação das zonas desfavorecidas é absolutamente fundamental para o cumprimento do modelo europeu de agricultura que a PAC representa, na medida em que estabelece níveis de ajuda decorrentes de uma discriminação positiva de forma a viabilizar e promover a produção agrícola em todo o território da União.

Assim se garante também a vitalidade das zonas rurais e se previne o abandono das terras e o seu despovoamento. Simultaneamente, importa que a avaliação das zonas desfavorecidas, a ser efetuada com base nas simulações realizadas pelos Estados-Membros, seja bastante detalhada, acautelando o elevado nível de subsidiariedade na definição dos critérios que não podem ser só biofísicos, mas têm também socioeconómicos, considerando limites de valores ajustados às características de cada Estado-Membro e respeitando as especificidades das suas regiões.

Os critérios estabelecidos devem também considerar a possibilidade de parâmetros biofísicos acumulados, combinando os critérios físicos (solo, clima), geográficos (isolamento, distância), produção, proporção das pastagens, densidade de animais, etc.

Lamentavelmente, a proposta da Comissão evidencia uma total ausência de referências a desvantagens geográficas como o isolamento, a dispersão da exploração agrícola, a distância a partir dos centros de consumo, a distância dos centros de decisão e de serviços, aspetos muito relevantes para um país como Portugal, que tem um território continental no extremo ocidental da Europa e duas regiões ultraperiféricas no meio do Oceano Atlântico, como os Açores e a Madeira.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - Kedves Kollégák! Én a Szovjetunióban kezdtem az életpályámat, diplomataként, ahol rengeteg kérdés titok volt, államtitok volt. Sose gondoltam volna, hogy az Európai Unióban titok kérdése lehet a hátrányos helyzetű térségek beosztása. Kollégáim minden fontos érvet előttem elmondtak, én ezt egy abszurd helyzetnek találom. Országomban is és szűkebb régiómban, ahonnan jövök, Magyarország középső része, a Duna-Tisza köze, a Homokhátság, amelyet az ENSZ Élelmezésügyi Világszervezete, a FAO félsivataginak minősített, nem tudják a gazdák, hogy ők most hátrányos helyzetű térség lesznek avagy sem, holott öntözés nélkül ezek a gazdálkodók nem fognak megélni. Ezért teljesen egyetértek Dorfmann jelentéstevő úrral, valamennyi kollégámmal, hogy szégyen az, amit az Európai Tanács és a jelen nem lévő Európai Bizottság csinál.

 
  
MPphoto
 

  Richard Ashworth (ECR). - Mr President, I want to express my concerns at the consequences of some of the Commission’s proposals to reclassify less-favoured areas.

In the United Kingdom these areas are some of the most beautiful and biodiversity-rich parts of the country. But they are also areas which are most vulnerable, and indeed these are the areas where common agricultural policy support is a vital lifeline for the livelihoods of the people living and working there. As ever, detail and implementation will be critical.

I urge the Commission therefore to consider three points. The first is that they adopt a 50% UAA threshold as a standard qualification; secondly, that they use the smallest size of administrative unit in order to reflect more accurately the area’s agricultural potential; and, finally, that they show a degree of flexibility in the way that natural handicaps and biophysical criteria are measured in order to classify the area.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, per evitare la desertificazione e preservare la ricchezza dei nostri territori la Commissione, nel nuovo testo che ci ha presentato, prevede la possibilità per gli Stati membri di fornire maggiore sostegno agli agricoltori che si trovano in zone soggette a vincoli naturali grazie a un'indennità supplementare. Si tratta di un aiuto che andrà ad aggiungersi a quelli già disponibili nel quadro della politica di sviluppo rurale.

Viene assegnato il 5% del budget agli agricoltori con aree ricadenti in zone svantaggiate, con un premio che arriverebbe fino a 300 euro/ettaro. La preoccupazione che tormenta gli agricoltori, però, è la definizione delle aree svantaggiate. Gli otto criteri biosferici proposti rischiano di non permettere una delimitazione ragionevole e comprensibile e non sembrano nell'interesse né degli agricoltori, né dei contribuenti. Le soglie proposte sono troppo rigide e i risultati non corrispondono agli obiettivi auspicati.

Ritengo inoltre che misure analoghe a quelle dell'articolo 68 per assistere i settori o le regioni vulnerabili debbano essere mantenute. Onde evitare distorsioni della concorrenza, gli aiuti destinati ad assistere i settori vulnerabili vanno limitati. E qui il riferimento è per esempio alle coltivazioni di piante monumentali come gli ulivi nel sud dell'Italia, in Puglia. A seguito della riforma si calcola che il settore olivicolo perderebbe il 60% del valore rispetto ai titoli storici. La longevità degli ulivi monumentali è di estrema importanza, anche sotto il profilo ecologico, economico e produttivo per la regione.

Ecologico, perché mantenere vitali e produttive queste colture significa intervenire sulla difesa idrogeologica dei territori soggetti ad erosione, economico e produttivo perché questo rappresenta uno dei maggiori introiti della regione: sono attivi solo in Puglia 1200 frantoi che lavorano 53 varietà di olive di innegabile valore e qualità.

Per concludere, la richiesta alla Commissione è che si inseriscano soglie alternative adeguate nella sua proposta per i criteri biosferici e si preveda la possibilità di utilizzare questi criteri in forma cumulativa, una somma di criteri fisici e geografici insieme ad altri criteri relativi alla produzione.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). - Herr Präsident! Ich kann mir vorstellen, dass es der Ratspräsidentschaft heute nicht leicht gefallen ist hierher zu kommen. Aber ich sehe in dieser Niederlage, uns heute nichts Zufriedenstellendes präsentieren zu können, auch eine Hoffnung und eine Chance für die Zukunft, einfach noch einmal mit der Kommission zu verhandeln und das, was hier heute vorgelegt werden sollte, noch einmal neu anzusprechen.

Ein Atlas, der sich aus diesen acht biophysikalischen Kriterien zusammensetzt, mag unsere Schulausstattung bereichern, ist aber sicher keine Grundlage, hier für das Parlament und vor allem für die Ausrichtung der zukünftigen Agrarpolitik eine wirklich zielführende Förderkulisse zu schaffen. Wir brauchen definitiv auch ein Kriterium, das sozioökonomische Situationen berücksichtigt. Und wir müssen den ländlichen Raum als gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraum sehen. Reine nackte Zahlen über Wind und Wetter und Bodenbeschaffenheit werden uns diese Datenlage für eine Entscheidung nicht schaffen können. Ich darf Sie wirklich ersuchen: Vergessen wir den Atlas, wie er jetzt angefordert ist. Die Mitgliedstaaten sind offensichtlich ohnehin nicht gewillt, ihn zu liefern. Bilden wir einen Atlas, der zusätzlich zu diesen Kriterien auch wirklich sozioökonomische Kriterien beinhaltet.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE). - Herr Präsident! Das Thema Ausgleichszahlungen, das wir heute behandeln, ist ein sehr wichtiges Thema für unsere Landwirte in den betroffenen Gebieten. Ich möchte auch hier anmerken: Die Ausgleichszahlungen sind eine Erfolgsgeschichte in der europäischen Agrarpolitik. Sie haben dazu beigetragen, dass in diesen Gebieten eine flächendeckende Landbewirtschaftung erhalten geblieben ist, dort die Kulturlandschaft in ihrer Biodiversität gesichert wurde und die Arbeitsplätze der Menschen in diesen Gebieten erhalten wurden. Die Menschen haben damit Perspektiven in diesen Gebieten erhalten.

Umso unverständlicher ist es für mich, wie die Kommission und auch der Rat mit diesem sensiblen Thema umgehen. Wenn wir diese acht biophysikalischen Kriterien betrachten, sehen wir, dass wir neue Ungerechtigkeiten erhalten, die wesentlich schlimmer sind als das jetzige System, in dem es einige Abgrenzungsprobleme gibt. Wir hätten ein System, das unwahrscheinlich viel Ärger verursacht. Aus Deutschland ist durchgesickert, dass 2,8 Millionen Hektar herausfallen würden, und dafür dann 1,2 Millionen Hektar neu reinkommen. Wenn ich mit Landwirten aus diesen Gebieten spreche, so sind sie überrascht, dass sie plötzlich in benachteiligtem Gebiet sein sollen. Aus Frankreich hört man, dass dort ein Gebiet ein benachteiligtes Gebiet werden soll, in dem die Landwirte das höchste Durchschnittseinkommen haben. Das passt doch alles nicht zusammen!

Ich frage den Rat, ob er bereit ist, mit dem Parlament im Geiste des Vertrags von Lissabon zusammenzuarbeiten, damit wir bessere Vorschläge ausarbeiten. Manchmal kann ich nur spöttisch sagen: Ich glaube, wir müssen als Parlament dem Rat und der Kommission einige Exemplare des Vertrags von Lissabon zur Verfügung stellen, damit sie endlich überall kapieren, dass es diesen Vertrag gibt. Anscheinend haben das viele noch nicht wahrgenommen. Nachdem das Ganze ja wirklich – so wie es der Kollege Peter Jahr angesprochen hat – bereits kabarettreif ist, möchte ich einen weiteren Vorschlag machen: Wir sollten das Gebiet, in dem Kommission und Rat tagen, zum benachteiligten Gebiet erklären, weil sie uns mehr als 66 % der Informationen vorenthalten.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). - Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący! Pomimo dużego zaangażowania służb Komisji oraz państw członkowskich w opracowanie metody wyznaczenia obszarów z ograniczeniami naturalnymi, zaproponowane kryteria biofizyczne nie spełniają podstawowych oczekiwań, tzn. obiektywnego wyznaczenia obszarów z faktycznymi naturalnymi ograniczeniami na poziomie całej Wspólnoty. Brak też jest, co widać gołym okiem, wystarczającego uzasadnienia dostosowania jednostek administracyjnych, jakimi są gminy LAU 2, których wielkość jest bardzo zróżnicowana w całej Unii Europejskiej. Średnia wielkość LAU 2 dla całej Unii to 3,5 tys. hektarów, a w Polsce ta średnia wynosi 12,5 tys. hektarów. W przypadku niektórych państw różnica wielkości LAU 2 jest nawet dziesięciokrotna – taka sytuacja nie może zapewnić porównywalności na poziomie Unii Europejskiej. Moim zdaniem należy zastosować małe jednostki administracyjne, np. obręby ewidencyjne, które są jednorodne pod względem glebowym, a tym samym lepiej odwzorowują naturalne utrudnienia. Ponadto zastosowanie poziomu LAU 2 w połączeniu z wysokim progiem kwalifikowalności w sensie 66%, zwłaszcza w krajach o zróżnicowanych warunkach glebowo-klimatycznych, a takim krajem jest np. Polska, spowoduje wyłączenie obszarów z naturalnymi ograniczeniami, których kryteria kwalifikujące nie osiągną odpowiedniego poziomu.

W przypadku Polski do obszarów z ograniczeniami naturalnymi nie zakwalifikowałyby się tereny o udowodnionej naukowo niskiej produktywności i ryzyku odłogowania. To jest rzeczywiście stawianie sprawy na głowie i, póki czas, najlepiej byłoby odsunąć tą kwestię z tej omawianej reformy polityki rolnej w Unii. Dziękuję bardzo.

 
  
 

„Catch-the-eye“-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Sabine Verheyen (PPE). - Herr Präsident! Sehr geehrter Rat! Die Kommission ist ja leider heute nicht so ausreichend vertreten wie ich mir das eigentlich aus Respekt für das Parlament gewünscht hätte. Als Abgeordnete aus einer Region, die von den geplanten Veränderungen massiv betroffen ist, nämlich der Eifel, drängt sich mir nach aufmerksamer Verfolgung der Debatte die Frage auf, ob der leider nur wenig taugliche Versuch einer Vereinheitlichung der Kriterien für benachteiligte Gebiete wirklich den Bedürfnissen in dieser Region gerecht wird, zumal hier für eine sinnhafte und verantwortliche Entscheidung nicht die notwendigen Informationen vorliegen.

Vor allem frage ich mich, ob wirklich ein ausreichendes impact assessment durchgeführt wurde. Um den Landwirten gerecht zu werden, brauchen wir nicht nur biophysikalische Kriterien, sondern darüber hinaus auch sozioökonomische Kriterien. Deshalb fordere ich die Kommission auf, diesen wichtigen Aspekt mit der notwendigen Zeit, losgelöst vom Gesamtpaket der GAP-Reform und vor allem nach Vorlage der notwendigen Dokumente und sorgfältiger Analyse der Auswirkungen über die Kriterien neu zu beraten.

 
  
  

VORSITZ: OTHMAR KARAS
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Phil Prendergast (S&D). - Mr President, it is important to see soil-moisture balance as one of the biophysical criteria for inclusion in Less Favoured Areas. Ireland has consistently argued for this so that the effect of cool, damp climate conditions on the soil are taken into account. Quite a lot of areas in my own region – Limerick, Cork and Kerry – are affected, as well as the rest of Ireland, as has been already said.

Can the Council enlighten us as to whether it is possible to secure payments under the current Less Favoured Area maps pending the completion of the new maps? This question is very important to Ireland and I wait with interest for your answer.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Mr President, we did not receive clarification from the Council about the number of Member States who have the information – or perhaps I missed that point. I understand that 20 Member States have the information, and that 12 are willing to share it with us in camera. Now, perhaps the others have discovered gold or something and are not willing to tell us this great news, but this is a highly sensitive political issue, as those who have links with the original designations know.

On the other hand, without clear information, this Parliament can make no decisions on LFAs in relation to the reform of the Common Agricultural Policy. I would therefore urge the Council not to tell Parliament that we should ask the Commission for the information, rather I would ask the Council to work as one and to encourage those less willing to provide the information to do so immediately.

I have listened to the concerns of colleagues from other Member States, and clearly this issue seems to be widespread. These payments are important for the survival of agriculture in these areas, so perhaps rather than asking us to ask more questions, I would put the question back to you.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner (ALDE). - Arvoisa puhemies, LFA-tuki on erittäin tärkeä, jos me todellakin haluamme säilyttää monipuolisen maataloustuotannon kaikkialla Euroopassa. Tämä on hyvin tärkeä kysymys myös ruokaturvallisuuden kannalta.

Luonnonolosuhteet eri puolella Eurooppaa ovat hyvin erilaiset. Itse tulen Suomesta ja meillä on vielä metri lunta maassa, kun jo Keski-Euroopassa maa vihertää. Näiden biofyysisten tekijöiden tulee olla ensisijaisia ja ensisijaisen huomion kohteena, kun me määrittelemme LFA:ta. Jos viljelysolosuhteet ovat huonot tai jos kasvukauden pituus on lyhyt tai jos ilmasto on erittäin kylmä, näiden tekijöiden tulee olla määrääviä.

Sosioekonomiset kysymykset ovat myös tärkeitä, mutta ne voitaisiin ottaa huomioon entistä paremmin myös suorissa tuissa eli ykköspilarissa. Toki on tärkeätä, että prosessi on avoin, ja että myös parlamentti saa tietoa näistä kartoista.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, Autor. – Como sabe, como autor desta pergunta dispunha de 2 minutos, pergunto-lhe, por isso, de quanto tempo disponho para esta intervenção.

Queria, antes de mais, fazer uma referência que enquadre este debate. A requalificação das zonas desfavorecidas proposta em 2005, ao excluir os critérios socioeconómicos, prejudica algumas das regiões mais pobres da União Europeia.

A pequena e média agriculturas e a agricultura familiar são, evidentemente, ainda mais atingidas. A Comissão Europeia insiste, por diversas formas, em negar-lhes o papel que é preciso que tenham no futuro da agricultura na Europa. Subverteu-se o conceito de zona desfavorecida. A atual definição ignora toda uma dimensão, para além da dimensão biofísica, que não pode ser ignorada, a dimensão socioeconómica, sob pena de se agravarem ainda mais as desigualdades e injustiças existentes na distribuição das verbas da PAC entre países e entre produtores e, por isso, seria necessário não apenas manter, mas alargar e diversificar, os critérios socioeconómicos ao nível, por exemplo, de indicadores de desertificação e êxodo rural entre outros.

Quanto aos critérios biofísicos, a Comissão atribuiu a um painel de peritos a tarefa de os definir, mas esqueceu-se de incluir neste papel, como se exigia, representantes dos diversos Estados-Membros, como reconheceu numa pergunta que lhe dirigi em 2010. Nenhum perito nem nenhuma instituição portuguesa foram incluídos neste painel, o mesmo sucedendo com a esmagadora maioria dos Estados-Membros. Os perigos são evidentes. Perante a diversidade de situações existentes, a complexidade da tarefa de definir critérios uniformes pode resultar, mais uma vez, no benefício de uns em prejuízo de outros.

Há nesta reforma da PAC uma questão essencial que permanece sem resposta, a necessidade de garantir uma distribuição justa das verbas da PAC que garanta a cada país o seu direito a produzir e o direito à sua soberania alimentar.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE). - Câteva observaţii foarte apropiate de cele făcute până acum de colegii mei: în primul rând, noua politică agricolă comună nu va putea intra în vigoare în lipsa noilor reglementări privind zonele defavorizate, ceea ce este imposibil, atât timp cât Parlamentul nu are acces la simulările realizate. Parlamentul nu-şi poate da girul pentru ceva care nu este cunoscut, pentru că Parlamentului îi revine în cele din urmă rolul de a explica cetăţenilor deciziile luate. Orice decizie luată departe de opinia publică va fi o decizie contestată şi lipsită de legitimitate.

În al doilea rând, fără a aştepta rezultatele simulărilor, Comisia ar trebui să treacă la redactarea unei alte propuneri, care să reflecte observaţiile Parlamentului European. Agricultorii aşteaptă luarea în calcul a tuturor factorilor care determină limitări pentru producţie, inclusiv factori geografici, cum ar fi izolarea, sau criterii socio-economice.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, egregi rappresentanti del Consiglio, quella che abbiamo sentito oggi come vostra posizione mi sembra un vero e proprio insulto al Parlamento.

È un insulto al Parlamento perché non ci ritenete e non ci ponete sullo stesso piano delle altre istituzioni che hanno il compito di legiferare. Non possiamo accettare – e io non lo faccio come relatore della riforma della politica agricola comune – di dover decidere e proporre la nostra posizione senza conoscere e senza avere le stesse informazioni che voi avete.

L'impatto sul primo pilastro e sui pagamenti diretti della quota destinata alle aree meno svantaggiate non sarà simulabile in assenza di dati, quindi non credo che questo Parlamento debba e possa darvi una risposta sulla riforma della politica agricola comune se non ci darete i dati necessari.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). - Jaz prihajam iz Slovenije in za mojo državo je izjemnega pomena, so izjemnega pomena ti zemljevidi, ki določajo naravne omejitve v kmetijstvu. In vendar bi rad ob tej priložnosti podprl zahtevo mojih kolegov, ki pravijo, da pri določitvi teh območij niso dovolj le biofizikalna merila, ampak je treba tudi socioekonomska merila vnesti pri določanju teh območij.

Ampak znotraj tega bi rad poudaril nekaj, kar še danes ni bilo poudarjeno: gre za hud demografski problem, ki ga imamo v Evropski uniji, in pomanjkanje mladih kmetov, ki so vključeni v kmetijsko proizvodnjo, je eden največjih problemov prihodnosti evropskega kmetijstva.

Nedavno tega sem imel v Parlamentu javno razpravo na to temo in se je pokazalo, da je samo šest procentov mladih, mlajših od 35 let, v Evropi aktivno vključenih v kmetijstvo in to je seveda zdaleč premalo. Zato predlagam, da se v ta mehanizem vključi tudi tovrsten kriterij.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, I did not intend to speak in this debate; I was more interested in listening. I must say I find the debate rather perplexing. I would like to hear some answers to questions.

First, Mr Nicholson mentioned the Court of Auditors perhaps giving the Commission the run-around. I would like to know a little more about that. Secondly, I found it extraordinary that Mr Deß pointed out that in the reclassification, Germany would lose 8 million acres and it would gain 1.2 million. That seems to be extraordinary, basically at the push of a pen. Thirdly, that information is available to the Council and so forth and it is not freely available to the Parliament. There is obviously something seriously wrong here and it needs to be addressed in the interests of fairness, in the interests of a proper CAP and in the interests of agriculture in general.

 
  
 

(Ende des „catch-the-eye“-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Morten Bødskov, formand for Rådet. − Hr. formand! Jeg vil gerne indledningsvis takke for drøftelsen her i dag og dernæst understrege, at jeg også støtter op om så meget gennemsigtighed som overhovedet muligt på dette punkt. Vi har alle et behov for at træffe beslutninger på et oplyst grundlag, og – som jeg også sagde i min indledning – har formandskabet opfordret til, at flere medlemsstater genovervejer deres stilling, således at de giver de omtalte fornødne tilladelser. Det er afgørende med gennemsigtighed i processen, og jeg kan sige, at vi som formandskab vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at sikre denne.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Die Aussprache ist geschlossen.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου