Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 19 април 2012 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола
 3.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Споразумение между САЩ и ЕС относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (разискване)
 5.Трафик на хора (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Централноафриканската република относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в ЕС (A7-0082/2012 - Elisabeth Köstinger) (гласуване)
  6.2.Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Либерия за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (A7-0081/2012 - Elisabeth Köstinger) (гласуване)
  6.3.Инструменти за споделяне на риска за държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения (A7-0067/2012 - Danuta Maria Hübner) (гласуване)
  6.4.Становище на Съда на ЕС относно съответствието с Договорите на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати (B7-0200/2012) (гласуване)
  6.5.Споразумение между САЩ и ЕС относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (A7-0099/2012 - Sophia in 't Veld) (гласуване)
  6.6.Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (A7-0080/2012 - Marianne Thyssen) (гласуване)
  6.7.Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (A7-0052/2012 - Astrid Lulling) (гласуване)
  6.8.Призив за конкретни начини за борба с данъчните измами и укриването на данъци (B7-0203/2012) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
 8.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Присъединяване на ЕС към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (разискване)
 11.Паспорти с биометрични данни
 12.Очертаване на необлагодетелстваните райони във връзка с реформата на ОСП (разискване)
 13.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 14.Какво означава "местно произведена" храна? (разискване)
 15.Положението на мигрантите в Гърция (разискване)
 16.Проект на коригиращ бюджет №1/2012 - финансиране на ITER (разискване)
 17.Въздействие върху предоставянето на помощ вследствие на извършеното от Комисията прехвърляне на отговорности по управление на външната помощ от централните й служби към делегациите (кратко представяне)
 18.Модернизиране на системите за висше образование в Европа (кратко представяне)
 19.Електронното управление като движеща сила за изграждането на конкурентоспособен единен цифров пазар (кратко представяне)
 20.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 21.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1498 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5493 kb)
Правна информация - Политика за поверителност